Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
437001
  Горак Г.І. Діяльність / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 114. – ISBN 966-642-073-2
437002
  Демуз І. Діяльність "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1909-1918 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 31-37
437003
  Луценко Н. Діяльність "Братів-мусульман" у Єгипті (ХХ – початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
437004
  Гуцол Д. Діяльність "зміновіхівців" у традиціях суспільно-політичного життя України у 1920-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 122-131. – ISSN 1998-4634


  Розкрито "зміновіхівство" 1920-х рр. у традиціях суспільно-політичного життя України. Повернення до України "зміновіхівців" активізувало у республіці рух за розбудову національної культури. Встановлено, що широкі українські кола, які раніше уникали ...
437005
  Романюк Н. Діяльність "Ісламської держави" як загроза міжнародній безпеці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 30-36. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (336)). – ISSN 1729-360Х
437006
  Крикун Ю. Діяльність "Комісії для виучування звичаєвого права України" в 1920–1930 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 99-104
437007
  Кузьмінець О.В. Діяльність "Просвіт" в галузі кооперації та господарського виховання українського народу в кінці ХІХ- початку ХХ століть / О.В. Кузьмінець, О.М. Цапко. – Київ, 1998. – 18 с. – ISBN 5777007848
437008
  Футала В.П. Діяльність "Просвіти" Західної України у 1920-1930-их роках: сучасний стан і перспективи досліджень // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 66-72
437009
  Зуляк І. Діяльність "Просвіти" на Дрогобиччині в міжвоєнний період XX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 233-237. – ISBN 978-617-7235-56-8
437010
  Дорогих Л.В. Діяльність "Просвіти" у розвитку аматорського мистецтва України початку ХХ ст. // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 145-148
437011
  Ходченко О. Діяльність "Союзу нащадків голландських вихідців" крізь призму офіційних документів / О. Ходченко, Н. Венгер // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 65-78. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
437012
  Куцов К.О. Діяльність "Союзу Підкарпатських руських студентів" у Чехословаччині (1921-1931 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 36-41. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
437013
  Скоренок С.Г. Діяльність А. В. Верзилова у сучасній історіографії // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 299-302. – ISSN 2218-4805
437014
  Ленартович О.Ю. Діяльність А. Мельника та ОУН(м) в роки Другої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 72-76. – ISSN 2076-1554
437015
  Булгаков Ю.В. Діяльність А.Д. Коваленка як ученого секретаря Президії Академії наук УРСР (1950 – 1954) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 103-110. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
437016
  Боляновський А. Діяльність австрійської контррозвідки в Галичині проти російської розвідки (1878 - 1913) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 118-139. – ISBN 5-7702-0810-4
437017
  Шульга Н. Діяльність агромеліоратора М.О. Тюленєва (1889-1969 рр.) на болотних дослідних станціях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 77-86. – ISSN 1998-4634
437018
  Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі : Навчальний посібник / І.Ю. Гловацький; Львівськ. нац. ун-тет ім. Івана Франка. – Київ : Атіка, 2003. – 352c. – ISBN 966-8074-84-X
437019
  Бондар І.В. Діяльність адвоката при перегляді рішень у зв"язку з новоявиявленими обставинами у цивільних справах // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 298-302. – ISBN 978-617-566-402-5
437020
  Журавська З.В. Діяльність адвокатських об’єднань у системі запобігання злочинам // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 248-251. – ISBN 978-617-7096-97-8
437021
  Боровик А. Діяльність адвокатури України із запобігання злочинам у контексті змісту міжнародно-правових актів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 253-257. – ISSN 2663-5313
437022
  Клюкало М. Діяльність адміністрації Г. Трумена стосовно реформування медичної галузі в США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 421-425. – ISBN 978-966-171-793-9
437023
  Крижевич С.О. Діяльність аероклубів у системі Товариства сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву України (1927-1948 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 53-58. – ISSN 2076-1554


  Досліджено структуру та навчальну базу аероклубів Тсоавіахіму України у 1927-1948 рр., підготовку авіаційних кадрів для потреб ВПС РСЧА, встановлене їхнє місце в загальній системі військового навчання оборонного товариства.
437024
  Доценко П. Діяльність академії у налагодженні міжнародних контактів / П. Доценко, О. Вишняк // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3
437025
  Солдатова Г.В. Діяльність академіка Є.П. Вотчала (1864-1937): історичні та історіографічні джерела // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 86-95. – ISSN 2617-1929
437026
  Коробка Т. Діяльність Академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України з початку 1930-х до 1945 року // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
437027
  Понирко М.П. Діяльність акцизного нагляду Міністерства фінансів імперії Романових на Лівобережній Україні під час запровадження акцизної винної реформи в другій половині ХІХ ст. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2021. – № 37. – C. 5-18. – ISSN 2227-183Х
437028
  Зоріна О.А. Діяльність акціонерних товариств у призмі нового законодавства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 73-78. – (0). – ISSN 2078-9165
437029
  Блик О. Діяльність Амвросія Метлинського у контексті побутування Харківської школи романтиків // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 25-29. – ISSN 2307-2261
437030
  Шевченко С. Діяльність Американської адміністрації допомоги в Одеській губернії під час першого радянського голоду // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 179-186. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
437031
  Погромський В.О. Діяльність американської адміністрації допомоги в Польській Республіці після Першої Світової війни в 1919–1921 рр. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 60-70. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
437032
  Купчик Я.І. Діяльність Американської адміністрації допомоги в Україні (1921-1923 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 37-43. – ISBN 978-617-7107-30-8


  У статті мова йдеться про надання допомоги голодуючим губерніям України Американською адміністрацією допомоги у 1921-1923 рр. In this article we are talking about helping the starving provinces Ukraine American Relief Administration"s in 1921-1923.
437033
  Індиченко Г. Діяльність АН УРСР з підготовки та проведення IX міжнародного з"їзду славісів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 213-224. – ISSN 2224-9516
437034
  Савченко В. Діяльність анархістів-синдикалістів серед одеських моряків (1906-1913 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 174-181. – ISSN 2222-5250
437035
  Шляхов О.Б. Діяльність анархістів серед команд комерційного флоту Півдня України (1906-1913 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 46-60. – ISSN 2409-3661
437036
  Савченко В.А. Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903-1929 рр.: історичний аспект та політична практика : монографія / В.А. Савченко ; [наук. ред. О.П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України, 2017. – 442, [2] с. – Бібліогр.: с. 346-442. – ISBN 978-966-97371-8-2
437037
  Тоцька І.Ф. Діяльність Антонія і Феодосія Печерських // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.272-277. – ISBN 966-7671-23-2
437038
  Тригуб О. Діяльність АРА на Миколаївщині (1921-1923 рр.) / О. Тригуб, Л. Дудар // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 105-113. – ISSN 1998-4634


  У статті, на основі раніше не досліджених джерел, відтворюється історична правда про надання допомоги голодуючим Мколаївської губернії від Американської Адміністрації допомоги (АРА) у 1921 - 1923 роках.
437039
  Буль А. Діяльність арбітражного суду королівства Бельгія // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-54.
437040
  Горбатюк М. Діяльність архівних установ Донецької області в умовах російсько-української війни у 2014 - 2017 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168-172. – ISBN 978-966-171-783-9
437041
  Шульгач С. Діяльність архієпископа Модеста на Волинській кафедрі (1889-1902 рр.) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 70-79
437042
  Куліченко А. Діяльність Асоціації американських медичних коледжів у 1901-1905 рр. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 7-16. – ISSN 2309-9127
437043
  Штиль І.В. Діяльність асоціацій кредитних спілок: світовий досвід та українська практика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 188-194
437044
  Бухнієва О.А. Діяльність аспірантури в напрямі підготовки здобувачів до інноваційної діяльності у закладах вищої освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 16-20. – (Серія "Педагогічні науки")
437045
  Салата С. Діяльність Астрономічної обсерваторії Київського університету Св. Володимира в 1845-1870 роках / Сергій Салата // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 45-50. – ISSN 2079-2999


  В статті висвітлена діяльність Астрономічної обсерваторії Київського університету Св. Володимира (нині Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка) під керівництвом В.Ф. Федорова і А.П. Шидловського. Відзначено, що В.Ф. Федоров піклувався про ...
437046
  Гасанов С.С. Діяльність банків за участю держави в капіталі у 2014 році [Електронний ресурс] / С.С. Гасанов, О.О. Любіч, Г.П. Бортніков ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використовування на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 7,0 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-88-0
437047
  Василенко О.А. Діяльність банків на ринку недержавного пенсійного забезпечення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 402-405. – ISBN 978-966-188-219-4
437048
  Кравчук І.С. Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 290-295 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
437049
  Сердюк Любов Василівна Діяльність банків Харківської області на ринку цінних паперів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто структуру портфеля цінних паперів банківських установ Харківського регіону, визначено мотиви діяльності банків як інвесторів на фондовому ринку, проаналізовані різноманітні підходи до визначення стратегій управління інвестиційним ...
437050
  Брус С.І. Діяльність банків як зберігачів і реєстраторів на фондовому ринку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 117-126. – ISSN 1605-7988
437051
  Жваненко С.А. Діяльність банківських установ у сфері залучення додаткових джерел фінансування громад / С.А. Жваненко, Л.В. Ледовська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 108-113. – ISSN 2306-6806
437052
  Коваль Г. Діяльність Бериславської міської думи у галузі торгівлі та промисловості у другій половині XIX - на початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 60-66. – ISSN 1998-4634
437053
   Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Севастополь.19-21 травня 2009 р. / МОНУ ; КНУ ім. Тараса Шевченка ; Севастопольський нац. технічний ун-т ; [ редкол. : А.П. Фалалеєв, В.А. Крамарь, О.Г. Кириленко та ін. ]. – Севастополь : СевНТУ, 2009. – 194с.
437054
  Рабаданова Л. Діяльність бібліотек для юнацтва та молоді по реалізації цілей сталого розвитку в Україні // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 31-32. – ISSN 2518-7341


  Присвячено проблематиці впровадження Цілей сталого розвитку (ООН) в діяльності юнацьких та молодіжних бібліотек. Розкрито можливості бібліотечної адвокації шляхом визначення рівня кореляції функціональних обов’язків бібліотечних фахівців із Цілями ...
437055
  Ковальчук Г. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 3 (49). – С. 9-11
437056
  Савіна З. Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини : (IV Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу") // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 7-11
437057
  Половинчак Ю. Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 123-132. – ISSN 2224-9516
437058
  Антонович В.С. Діяльність бібліотек по інформаційно-комунікаційному забезпеченню готельно-ресторанної сфери у зарубіжних країнах // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 101-106. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виявити та охарактеризувати діяльність бібліотек по інформаційно- комунікаційному забезпеченню готельно-ресторанної сфери у зарубіжних країнах
437059
  Деменко Л. Діяльність бібліотек України з вивчення періодичних видань, що друкувались до 1917 р., та їх презентації у своїх фондах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 226-238. – ISSN 2224-9516


  «Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні (1822–1916)» – результат роботи групи співробітників О. О. Дмитрієва та Ю. М. Довгаленко (співробітник наук. біб-ки КУ) під керівництвом О. М. Пузирьової. У каталозі розкривається зміст одного з ...
437060
  Прокопович Л.С. Діяльність бібліотек як джерело інформаційної підтримки наукових досліджень в економічній галузі / Л.С. Прокопович, А.В. Моргун, Н.Ф. Попович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 188-192. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
437061
  Руденко Ю. Діяльність бібліотеки Київського кооперативного інституту бізнесу і права // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 3 (29). – С. 43-44. – ISSN 2518-7341
437062
  Соколов В. Діяльність бібліотечних об"єднань в Україні в 1920-х рр. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 13-18
437063
  Соколов В. Діяльність бібліотечних об’єднань в Україні у 1920-х – на початку 1930-х рр. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 54-69. – ISSN 2224-9516
437064
  Лучка Л. Діяльність бібліотечної комісії катеринославської "Просвіти" на початку ХХ ст. (1905-1915 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 86-92. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
437065
  Кашканова Н.Г. Діяльність біоетичних комітетів: аспекти інтеграції України в європейський науковий простір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 146-151. – ISSN 2219-5521
437066
  Микитенко О. Діяльність Благодійного товариства видання загальнокорисних і дешевих книг та книги для народу про Вука Караджича (1906 р.) А. Веретельникова // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 289-297. – ISSN 2218-0567
437067
  Пацай Т. Діяльність Болеслава Росінського на кафедрі антропології університету Яна Казимира // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 15-20. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню діяльності о. проф. Б. Росінського на кафедрі антропології Університету Яна Казимира у Львові. Висвітлюється його науково-педагогічна діяльність, з особливою увагою до кваліфікаційних процедур. Статья посвящена ...
437068
  Делі О. Діяльність братів Дмитра та Олександра Княжевичів у Міністерстві фінансів Російської імперії // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 173-194. – ISSN 2312-6825
437069
  Делі О. Діяльність братів Дмитра та Олександра Княжевичів у Міністерстві фінансів Російської імперії // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 173-194. – ISSN 2312-6825
437070
  Брижата Н. Діяльність Британської Ради в країнах Південної Європи на початку XXI століття: суспільні проекти // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 219-222. – ISBN 978-966-171-783-0
437071
  Пелипенко О.О. Діяльність Бунге М.Х. та її вплив на розвиток освітянського та наукового процесів в Університеті Святого Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 421-424. – ISBN 978-617-7133-95-6
437072
  Чеберяко О. Діяльність Бюджетної комісії при ВУЦВК (1922-1929 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-51. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється історія становлення та функціонування бюджетної комісії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 1922-1929 рр. The history of development and functioning of All-Ukrainian Central Executive Commitee budget commission activities ...
437073
  Бугаєнко В.Г. Діяльність бюджетної установи як об"єкта державного фінансового аудиту : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 230-236 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
437074
  Зав"ялова Л.І. Діяльність в Україні наукових природничих товариств другої половини XIX - початку XX століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 86-90. – (Серія "Педагогічні науки")


  Природничі товариства Університету Св. Володимира продовжували плідні наукові, освітньо-виховні традиції, закладені освітніми діячами М. Максимовичем та М. Пироговим. Згадується М. Драгоманов.
437075
  Андрєєв В.М. Діяльність В. Петрова в етнографічній комісії при ВУАН (1921-1933 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 77-93. – ISSN 0130-5247


  Віктор Петров - яскравий представник української гуманітарної думки ХХ ст. Утім, для української історіографії він і досі залишається маловідомим ученим. У статті висвітлено діяльність В. Петрова в Етнографічній комісії при ВУАН
437076
  Деревінський В.Ф. Діяльність В. Чорновола під час спроби державного перевороту у серпні 1991 р. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 394-400. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
437077
  Побережець Г. Діяльність В. Чорновола у дисидентському русі // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 352-355. – ISBN 978-617-7196-23-4
437078
  Деревінський В.Ф. Діяльність В. Чорновола щодо утворення Галицької асамблеї // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 140-146
437079
  Крищук Б. Діяльність В.В. Садовського в статусі генерального секретаря судових справ УЦР (1917 р.) та міністра праці УНР (1920-1921 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 294-304. – ISBN 978-966-2187-00-7
437080
  Поляков С.І. Діяльність В.І. Ульянова в Самарському окружному суді як предмет історико-юридичного дослідження // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 90-101. – ISSN 2408-9257
437081
  Коробецька В. Діяльність В.Л. Модзалевського в генеалогії та геральдиці // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 38-39
437082
  Побережець Г. Діяльність В.М. Чорновола в суспільно-політичних процесах України другої половини XX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
437083
  Авраменко В.П. Діяльність Василя Гнилосирова в контексті розвитку освіти та культури в Україні XIX ст. / В.П. Авраменко, І.Я. Паламарчук // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 338-344
437084
  Граділь Д.І. Діяльність Василя Липківського на шляху створення Української Автокефальної православної церкви на початку XX ст. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 234-236. – ISBN 978-617-7777-14-3
437085
  Ахмач Г.М. Діяльність Верховного Суду в умовах реформування судової системи України // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 147-149. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
437086
  Кукуруз О.В. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану: недоліки і напрями вдосконалення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 98-104. – ISSN 2524-017X
437087
  Сенченко Л. Діяльність Верховної Ради України у сфері демографічної політики // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 193-194
437088
  Гордійчук О. Діяльність видавництв по забезпеченню навчальною літературоюзагальноосвітніх шкіл в період Гетьманату П. Скоропадського(квітень-грудень 1918 р.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 57-62


  На основі аналізу архівних документів і наукових публікацій у дослідженні зроблено спробу висвітлити діяльність видавництв у справі забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України підручниками та посібниками в період Гетьманату П. ...
437089
  Хоню Вікторія Вікторівна Діяльність видавництва "ВІК" (1894-1919).Становлення видавничої галузі в Україні : Дисертація...кандид.філолог.наук.Спеціальність 10.01.08 / Хоню Вікторія Вікторівна; Нац.техн.ун-тет України."КПІ". Додатки : л.206-320. – Київ, 2000. – 206л. + Додатки:л.206-320. – Бібліогр.:л.181-193
437090
  Крик Н.В. Діяльність видавничого відділу при Міністерстві народної освіти по забезпеченню українських шкіл підручниками в період Центральної Ради (січень - квітень 1918 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 325-331. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
437091
  Солдатова Г.В. Діяльність видатного ботаніка Є.П. Вотчала (1864-1937) в Академії наук України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 81-93. – ISSN 1560-4926


  У статті висвітлено основні напрями діяльності видатного ботаніка та фізіолога рослин, академіка Євгена Пилиповича Вотчала (1864-1937) в Академії наук України (Українській академії наук (УАН), Всеукраїнській академії наук (ВУАН), Академії наук УСРР). ...
437092
  Вольвач П. Діяльність визначних представників родини Симиренків // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (376), листопад - грудень. – С. 41-53. – ISSN 0130-6936
437093
  Сущенко Т.І. Діяльність викладача в умовах глобалізації освітнього простору // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 94-101. – ISSN 2078-7782


  У статті визначено особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи в Україні.
437094
  Лещенко М.П. Діяльність викладача вищого навчального закладу в управлінському дискурсі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 6-12. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті досліджена процедура оцінювання якості діяльності викладача вузу у сфері зарубіжного та національного досвіду. Визначені основні напрямки процедури оцінки: методичні аспекти, комунікативна культура, професійно значущі особистісні характеристики.
437095
  Кобан О.Г. Діяльність виконавчої гілки влади як об"єкт соціалізації // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 163-166. – ISSN 2524-017X
437096
  Бадалова О.С. Діяльність виконавчої служби Південного регіону України: в післяреволюційний період (1917-1920 рр.) // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 217-219. – ISBN 978-617-7139-03-3
437097
  Ніколаєць Ю.О. Діяльність винахідників і раціоналізаторів середини 40-х - середини 60-х років ХХ ст. у працях вітчихняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 187-192. – ISBN 966-614-021-7
437098
  Білоус В. Діяльність виставково-музейної зали бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 31-32. – ISSN 2518-7341


  Розповідається про нову форму роботи бібліотеки вищого навчального закладу - музейну діяльність, що сприяє збереженню та пропаганді фонду цінних та рідкісних видань освітянської книгозбірні.
437099
  Франчук Віра Діяльність вихованців Києво-Могилянської академії в Росії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 157-161. – ISBN 966-7865-75-4
437100
  Владиченко Л.Д. Діяльність вищих органів виконавчої влади у сфері державно-конфесійних відносин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 191-196. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
437101
  Іщук А.В. Діяльність ВІГ Польщі з картографування захіноукраїнських земель у період між першою та другою світовими війнами // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 153-161


  Діяльність ВІГ Польщі з картографування західноукраїнських земель у період між першою та другою світовими війнами пов’язана зі створенням загальногеографічних карт, що здійснювалось на основі перевидання існуючих загальногеографічних карт; оновлення ...
437102
  Романець О.В. Діяльність Відділу загальної біології Інституту зоології і біології ВУАН (1934-1936) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 160-162
437103
  Тарнавська С. Діяльність відділу історії освіти // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Липень - серпень (№ 4). – С. 7
437104
  Маріонда С.В. Діяльність відділу пропаганди рейхскомісаріату "Україна" в Дніпропетровську та його окраїнах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11-13. – Бібліогр. в кінці ст.
437105
  Котова С. Діяльність військових адміністрацій у Російській імперії наприкінці XIX століття // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 128-131. – ISBN 978-966-171-793-9
437106
  Пасенюк О. Діяльність військових судів України: на шляху інтеграції до НАТО (знауково-практичної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 148-150. – ISSN 0132-1331


  "...Володимир Андрейцев - академік АПрН України, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка запропонував учасникам конференції поглянути на проблему з точки зору правовідносин, у сфері яких діють військові суди".
437107
  Миронова І. Діяльність військово-польової пошти в Україні (друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.)
437108
  Кравченко Р.М. Діяльність військової контррозвідки в армії США: організаційно-правовий аспект // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 112-120. – ISSN 2616-6798
437109
  Сенюк О. Діяльність військової прокуратури для забезпечення правопорядку в армії та державі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 125-128
437110
  Ковалів М.В. Діяльність військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби / М.В. Ковалів, В.О. Іваха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
437111
  Ковалів М.В. Діяльність військової служби правопорядку в Збройних силах України / М.В. Ковалів, І.В. Дроздова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 208-216. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
437112
  Рибченко Л. Діяльність військоматів м. Києва з обліку загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни / Л. Рибченко, Я. Пасічко // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 113-124. – ISBN 978-966-97201-9-1
437113
  Чирков О. Діяльність вікіпедичної спільноти на початку XXI століття щодо упорядкування, зберігання, оновлення й поширення у світі знань про Тараса Шевченка слов"янськими мовами // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 23-29


  У статті наведено головні результати дослідження діяльності вікіпедичної спільноти на поч. 21 ст. щодо упорядкування, зберігання, оновлення й поширення у світі знань про Тараса Шевченка слов"янськими мовами. Головним джерелом є слов"яномовні розділи ...
437114
  Опанасенко Л. Діяльність вітчизняних державних корпорацій на сучасному етапі розвитку фінансової системи // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 118-123. – ISBN 978-966-347-084-9
437115
  Таможська І.В. Діяльність вітчизняних університетів у дореволюційну добу: проблеми історико-педагогічної історіографії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 101-106. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
437116
  Сесицький Є. Діяльність ВОІВ на сучасному етапі. Підтримка розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях та типове положення ВОІВ // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 47-53. – ISSN 2308-0361
437117
  Фазан М.І. Діяльність Волинського обласного інституту вдосконалення кваліфікації вчителів у 1944–1953 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 85-87. – ISSN 2076-1554
437118
  Святненко Анна Діяльність Волинської єпархії в просвітницькій сфері (кінець XVIII - перша половина ХІХ ст.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 1999-4966
437119
  Нестеренко Лідія Діяльність волосних правлінь щодо становлення освіти в сільській місцевості у XIX столітті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 190-194. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається освітня політика царизму та діяльність волосних правлінь у дореформений період щодо поширення початкової освіти серед населення державного відомства. Використані архівні дані, які вперше вводяться до наукового обігу.
437120
  Кудінов Д. Діяльність Всеросійської селянської спілки на Лівобережній Україні у 1905 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-104. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз організаційної і пропагандистської роботи Всеросійської селянської спілки серед селянства Харківської, Полтавської і Чернігівської губерній. Особливий акцент зроблено на періоді другої половини 1905 р., коли ця масова організація ...
437121
  Коваленко О.Ю. Діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час Революції гідності в листопаді 2013 - лютому 2014 років // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 111-113
437122
  Шилюк Олег Діяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються основні проблеми, з якими стикаються вузівські бібліотеки у своїй діяльності, зокрема підпорядкованість Міністерству культури, тендерна закупівля книг, значимість діяльності бібліотеки для ВНЗ.
437123
  Мамаєнко Є.П. Діяльність вулканів і землетруси / Є.П. Мамаєнко. – Київ : Радянська школа, 1954. – 76с.
437124
  Тарасенко О. Діяльність вчених Київського університету в наукових установах України // Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / О. Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – С. 110-139. – ISBN 5-87534-250-1
437125
  Коломієць М. Діяльність вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН України Б.Я. Рєзніка у світлі архівних документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 126-136. – ISSN 2224-9516
437126
   Діяльність Г.М. Доброва як історика науки і техніки / А.С. Литвинко, О.Г. Луговський, Т.М. Виврот, С.А. Хорошева, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 55-68. – ISSN 0374-3896
437127
  Божко О.І. Діяльність Габрієла Айвазовського в контексті суспільних процесів середини XIX ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
437128
  Біловус Л. Діяльність Гарвардського інституту українських студій після 1991 року в напрямі збереження національної ідентичності (в оцінці українськомовної періодики США) / Л. Біловус, О. Гомотюк // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 8-25
437129
  Пиріг Р. Діяльність генерала Вільгельма Гренера в Україні (березень - жовтень 1918 року): сучасні історіографічні оцінки // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 111-120. – ISBN 978-617-7062-20-1
437130
  Пиріг Р.Я. Діяльність генерала Олександра Рогози на посаді військового міністра Української Держави (травень – листопад 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 89-106. – ISSN 0130-5247
437131
  Андрієвська Л. Діяльність генеральних консульств Української Держави в Петрограді та Москві (за документами ЦДАВО України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 81-87. – ISSN 2306-4250
437132
  Сироїд Т.Л. Діяльність Генеральної Асамблеї ООН у протидії кіберзлочинності // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 54-58. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
437133
  Фігурний Юрій Діяльність гетьмана Івана Мазепи в контексті українського державотворення: досягнення і прорахунки // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 227-229
437134
  Яценко В.Я. Діяльність гласних-українців у Катеринославській міській думі восени - взимку 1917 р. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 130-144. – ISSN 2409-3661


  Розглянуто й проаналізовано діяльність гласних-українців у Катеринославській міській думі в період різкого загострення загальнополітичної ситуації в країні восени – взимку 1917 р.
437135
  Мошик І.В. Діяльність Глухівського державного педагогічного інституту в 70-ті роки XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 323-327. – ISSN 2218-4805
437136
  Савчук А.А. Діяльність Головного комітету у селянській справі із підготовки реформи 1861 року в Російській імперії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Савчук Анатолій Андрійович ; М-во освіти інауки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
437137
  Сулім В. Діяльність господарських судів у системі судоустрою України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 95-99. – ISSN 2663-5313
437138
  Притика Д. Діяльність господарських судів України в умовах судової реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.4-10. – ISSN 0132-1331
437139
  Шуфрич Н. Діяльність графа Б.С. Тишкевича (1849-1939) у Київському Товаристві сільського господарства та сільськогосподарської промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено науково-організаційну роль українського вченого Б.С. Тишкевича у процесі становлення та розвитку агрономії на Правобережній Україні у1890-х рр. ХХ ст. The scientific-organizational role of the Ukrainian scientist B.S. Tyshkevich in the ...
437140
  Майструк В.А. Діяльність графа П.О. Рум"янцева, як керівника Другої Малоросійської колегії // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 140-145. – ISBN 978-617-689-216-8
437141
   Діяльність Григорія Орлика. Козацька нація у французькій дипломатії / підготувала Наталія Коваль // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 20). – С. 17-25


  Книжка Ірини Дмитришин "Григорій Орлик, або Козацька нація у французькій дипломатії".
437142
  Каденюк О. Діяльність громадських єврейських товариств на Поділлі у 1920 - 30-х роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 97-108. – ISSN 1998-4634
437143
  Федоровська О.Б. Діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля: проблеми правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 367-373. – ISSN 1563-3349
437144
  Рибачук О.М. Діяльність громадських інформаційно-комунікативних центрів у сприянні відкритості влади // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 41-47. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом діяльності громадських інформаційно-комунікативних центрів як посередників у забезпеченні зворотного зв’язку між громадянським суспільством і державою. Комунікативна складова їхньої інформаційної взаємодії ...
437145
  Гаврилюк К. Діяльність громадських організацій із врегулювання політичної кризи в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 274-287. – ISSN 2524-0137
437146
  Денисенко Г.Г. Діяльність громадських організацій та наукових товариств на початку 20 століття по дослідженню пам"яток воєної історії // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 29-44. – Бібліограф.: 37 назв.
437147
  Тесліцький А.М. Діяльність громадських організацій України у сфері трудових правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 211-215. – ISSN 1563-3349
437148
  Тревого І. Діяльність громадської спілки "Українське товарситво геодезії і картографії" за 2017-2021 роки / І. Тревого, Б. Чеивериков, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 1 (43). – С. 9-15. – ISSN 1819-1339
437149
  Ремезовський Й.Д. Діяльність групи "Визволення праці" по поширенню марксизму в Росії // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 7-8
437150
   Діяльність гуртків воєнно-наукових товариств курсантів і студентів ХНУПС // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 182-184


  Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба
437151
  Пустовіт В. Діяльність Д. Мордовця на ниві українознавства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 431-436. – ISSN 1728-9572
437152
  Шаповал А. Діяльність Д.І. Абрамовича в Комісії давнього українського письменства Всеукраїнської академії наук через призму епістолярних документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 298-313. – ISSN 2224-9516
437153
  Потоцький В.П. Діяльність Д.І. Багалія в Харкові в умовах денікінського режиму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 108-112. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
437154
  Делі О.П. Діяльність Д.М. Княжевича у Вільному товаристві шанувальників словесності, наук і мистецтв у Санкт-Петербурзі // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 297-307. – ISSN 2312-6825
437155
  Горенко Л.І. Діяльність Д.М. Щербаківського в контексті історичного культорознавства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 46-52. – ISBN 978-966-452-035-2
437156
  Чернуха О.В. Діяльність Данила Заболотного на посаді голови Всеукраїнської академії наук (ВУАН) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 71-76. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 27). – ISSN 2227-6505
437157
  Казьмирчук Г.Д. Діяльність декабриста О.П. Барятинського на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 100. – ISBN 978-966-171-565-2
437158
  Розовик Д. Діяльність Департаменту мистецтва Міністерства освіти УНР щодо змін назв вулиць м. Києва (березень - квітень 1918 р.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 220-224. – ISBN 978-966-95419-8-7
437159
  Шевченко О.В. Діяльність депутата Австрійського парламенту О.Т. Войнаровського в контексті українсько-польського протистояння // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 473-480. – ISBN 978-966-428-305-9
437160
  Клочко В.П. Діяльність держави в умовах фінансової глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-108. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено наявні форми проявів глобалізації у сфері фінансів з додержанням діалектичного підходу до аналізу цих процесів. The existing forms of globalisation in the sphere of finance, based on finding out the essence and tendencies of the ...
437161
  Клочко В.П. Діяльність держави в умовах фінансової глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 208-212. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  На основі вияснення суті та тенденції розвитку глобальних процесів, що відбуваються, в статті досліджено наявні форми прояви глобалізації в сфері фінансів. Автор додержується діалектичного підходу до аналізу цих процесів, досліджуючи глобальні та ...
437162
  Побірченко І.Г. Діяльність державного арбітражу по зміцненню законності в господарських відносинах / І.Г. Побірченко, д-р юр. н., В.С. Щербіна. – Київ : Знання, 1982. – 48 с. – Бібліогр.: Бібіограф.: Бібілографічні посилання (с. 43-46). – (Товариство "Знання" Української РСР : Серія XII. Юридична ; № 6)
437163
  Чеботорьов В. Діяльність Державного депортаменту інтелектуальної власності у сфері авторського права і суміжних прав за 2000-2007 роки / В. Чеботорьов, Т. Давиденко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-23. – ISSN 1608-6422
437164
  Клименко О.В. Діяльність Державного підприємства "Картографо-геодезичний фонд України" : загальні питання / О.В. Клименко, Т.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 17-18 : Фото
437165
  Яблонський В.М. Діяльність Державного центру УНР в екзилі 1920-1992 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2021. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 35 назв
437166
  Яблонський В. Діяльність Державного Центру УНР в екзилі у 1940-50-х роках у контексті поглядів С. Петлюри про завдання української політичної еміграції // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 87-99. – ISBN 978-966-2187-00-7
437167
  Макаренко А.П. Діяльність державної агенції на зерновому ринку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 137-141. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
437168
   Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2007 році : інформ.-аналіт. огляд / Мінрегіонбуд України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Г.А. Войцехівська ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2008. – 71, [1] с. – Бібліогр.: с. 19-25
437169
   Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2015 році : інформ.-аналіт. огляд / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Г.А. Войцехівська, О.В. Жидецька ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ імені В.Г. Заболотного ; КВІЦ, 2016. – 119, [1] с. – ISBN 978-617-697-050-7
437170
   Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2016 році : інформ.-аналіт. огляд / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Г.А. Войцехівська, Н.В. Світла ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ імені В.Г. Заболотного ; КВІЦ, 2017. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-49. – ISBN 978-617-697-080-4
437171
   Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2017 році / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Г.А. Войцехівська, Н.В. Світла ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ імені В.Г. Заболотного, 2018. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 71-107. – ISBN 978-617-697-091-0
437172
  Яровий А.О. Діяльність державної пенітенціарної служби України як форма реалізації кримінально-виконавчої політики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 77-82. – ISSN 2220-1394
437173
  Мота А.Ф. Діяльність Державної прикордонної служби України щодо перевірки підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 145-151. – ISSN 2306-9082
437174
  Гетьман Я.Б. Діяльність державної служби з питань праці України: стратегічні завдання в умовах євроінтеграції // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 124-127. – ISBN 978-617-7625-72-7
437175
  Федоренко В.Г. Діяльність Державної служби зайнятості в ринкових умовах / В.Г. Федоренко, О.В. Шепетін, О.Г. Чувардинський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 4-5
437176
  Маршавін Д.Ю. Діяльність державної служби зайнятості України щодо сприяння забезпеченню гендерної рівності в трудових відносинах : навч.-метод. посібник / Д.Ю. Маршавін, Л.Б. Магдюк ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; Укр.-канад. проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". – Київ : Арт Економі, 2012. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-175. – ISBN 978-966-2576-36-8
437177
  Діхтієвський П.В. Діяльність Державної судової адміністрації України в контексті організаційного забезпечення безпеки суддів та охорони приміщень судів / П.В. Діхтієвський, В.М. Сурник // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 37-42. – ISSN 2227-796X


  У статті розкривається місце Державної судової адміністрації України в системі органів, що забезпечують безпеку суддів та охорону приміщень судів. Автор здійснює дослідження щодо правового регулювання взаємодії Державної судової адміністрації України ...
437178
  Дутчак В. Діяльність династії Китастих у контексті розвитку бандурного мистецтва українського зарубіжжя XX - початку XXI ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 158-172. – ISSN 2411-3832
437179
  Дацків І.Б. Діяльність дипломатичної делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 227-239. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
437180
  Демченко О. Діяльність дипломатичної місії США в Криму (квітень-листопад 1920 р.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 49-57
437181
  Литвин Н.М. Діяльність дипломатії Західно-Української Народної Республіки у країнах Західної Європи (1920-1923) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 115-121
437182
  Головченко В.І. Діяльність дипломатії Західноукраїнської Народної Республіки // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / А.І. Кудряченко, І.І. Богданович, І.В. Богінська, А.Г. Бульвінський, В.І. та ін. Головченко. – Київ : Фенікс, 2011. – С. 280-298. – ISBN 978-966-651-941-5
437183
  Пучко-Колесник Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец.: 26.00.01 - теор. та іст. культури / Пучко-Колесник Ю.В. : Нац. муз. академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
437184
  Гордієнко А.І. Діяльність дитячих бібліотек України з виховання підростаючого покоління у перші повоєнні роки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 80-89. – ISSN 2225-7586
437185
  Делі О.П. Діяльність Дмитра Максимовича Княжевича у "Товаристві сільського господарства Південної Росії" // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 415-426. – ISSN 2312-6825
437186
  Масальський В. Діяльність Донецького національного університету з входження в сучасний європейський простір / В. Масальський // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 75-80. – ISSN 1728-9343
437187
  Романовський Ярослав Діяльність Драматичного театру Західного оперативного командування (1990 – 2005 рр.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 307-310
437188
  Сторонська Н.З. Діяльність Дрогобицької музичної школи в контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сторонська Наталія Зенонівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
437189
  Вороніна М. Діяльність дружин-активісток другої половини 30-х років XX століття : черговий етап жіночого руху або повернення до панянок-філантропок // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 52-59
437190
  Парійська Л.П. Діяльність друкарні Києво-Печерської лаври (останнє десятиліття 1913-1923 рр.) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 140-148. – ISBN 966-7671-23-2
437191
  Кондратюк Ю. Діяльність духовенства у сфері ведення фінансової документації церков Волинської єпархії кінця XVIII – початку XX століть // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 102-111. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
437192
  Шпакович О.М. Діяльність ЕКОСОР та її значення для функціонування міжнародних організацій в економічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 85-90


  Стаття присвячена Економічній та Соціальній Раді Організації Об"єднаних Націй (ЕКОСОР ООН). Основна увага приділяється діяльності ЕКОСОР. Автор досліджує функції та повноваження ЕКОСОР, допоміжний механізм ЕКОСОР, аналізує різні моделі реформування ...
437193
  Казак О. Діяльність емігрантської організації "Лемко союз" в 1939-1944 рр. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 136-141
437194
  Божко Л.М. Діяльність Етнографічної комісії ВУАН з вивчення народної культури Поділля у 20-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-62. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Етнографічної комісії ВУАН з вивчення народної культури Поділля у 20-х рр. ХХ ст. The activity of the Ethnograpical Comission of All - Ukrainian Academy of Sciences concerning learning the folk culture of Podilia in the 20s ...
437195
  Парахіна Марія Богданівна Діяльність етнологічних центрів Всеукраїнської Академії Наук у 1920-х - на початку 1930-х років : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Парахіна М.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
437196
  Парахіна Марія Богданівна Діяльність етнологічних центрів Всеукраїнської Академії Наук. У 1920-х - на початку 1930-х років : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Парахіна Марія Богданівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 209 л. – Бібліогр.: л.182 - 209
437197
  Мельник О.В. Діяльність Є.М. Щепкіна на Одеських вищих жіночих курсах (1906-1918 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 209-217. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
437198
  Яншина А.М. Діяльність ЄБРР на ринках, що формуються: особливості у контексті світової економічної і фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 138-142
437199
  Чуйко І. Діяльність Євгена Олесницького в австрійському парламенті (1907-1917 рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 149-154. – ISBN 966-8653-41-6
437200
  Бойко Ю.О. Діяльність Євгена Чикаленка в еміграції (1919–1929 рр.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 326-339


  У статті на основі документів, висвітлено еміграційний період діяльності Євгена Чикаленка в еміграції (1919-1929 рр.)
437201
  Бойко Ю.О. Діяльність Євгена Чикаленка через призму епістолярної спадщини: джерелознавчий аспект // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 96-99. – ISBN 978-966-02-7337-5
437202
  Батанова Т.О. Діяльність єврейських партій в Українській Центральній Раді: документознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 274-280. – ISSN 2222-4203
437203
  Горб Є. Діяльність єврейських політичних партій на території Польщі протягом 1918-1926 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 128-133. – ISSN 1728-9343
437204
  Горб Є.С. Діяльність єврейських політичних партій на території Польщі протягом 1918-1926 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 2 (54). – С. 8-15. – ISSN 1728-3671
437205
  Шостко О.Ю. Діяльність європейських кримінологічних установ // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 143-150. – ISSN 0201-7245
437206
  Солошенко В. Діяльність європейських неурядових організацій в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 11-14. – ISSN 2313-559X
437207
  Туров І. Діяльність європейського ортодоксального руху "Нетурей Карта" в контексті сучасного діалогу цивілізацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 133-142. – ISSN 2524-0137
437208
  Мицик В. Діяльність Європейського Союзу та організації з безпеки і співробітництва в Європі з питань захисту прав національних меншин // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 83-95


  У статті розглядаються питання про діяльність Європейського Союзу та Організації з безпеки і співробітництва в Європі та аналізується зміст прийнятих за їх сприяння міжнародних документів у сфері захисту прав осіб, які належать до національних ...
437209
  Святун О. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 139-145. – ISSN 2304-1773


  У статті досліджуються особливості становлення та розвитку політики Європейського Союзу у сфері боротьби із сучасною формою рабства - торгівлею людьми. Тут подано аналіз положень чинних установчих договорів та нормативно-правових актів ЄС, що ...
437210
  Войціховський А.В. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 18-24. – ISSN 1727-1584
437211
  Ящук А. Діяльність Європейського Співтовариства в сфері захисту трудових прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 319-320. – ISBN 978-617-7069-14-9
437212
  Білокопитов В.І. Діяльність Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти у контексті Болонського процесу // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 172-176
437213
  Сорока Н.Є. Діяльність Європейської комісії у сфері захисту авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 57-68. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
437214
  Раупова І. Діяльність Європейської Народної Партії в Раді Європи: її вплив на позиціонування України // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 20-21
437215
  Петренко І. Діяльність Єлизавети Милорадович (1832–1890) у контексті українського національного відродження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 201-205


  Для періоду національного піднесення другої половини ХІХ ст. Єлизавету Милорадович можна з повним правом вважати яскравою представницею української еліти, котра багатогранною працею розвивала національну освіту й культуру загалом, гуртувала навколо ...
437216
  Приймич М. Діяльність єпископа Андрія Бачинського // Іконостаси Закарпаття : іст.-мистецькі нариси / М.В. Приймич. – Ужгород : Карпати, 2014. – С. 19-29. – ISBN 978-966-671-400-1
437217
  Альошина О. Діяльність Житомирського Володимиро-Василівського братства у Волинській губернії у другій половині XIX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 230-237
437218
  Курченко Т.Є. Діяльність жінвідділів України по боротьбі з неписьменністю жінок-робітниць (1921-1925 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 18-24. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
437219
  Потапюк Л.М. Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 18-23. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Здійснено теоретичний аналіз культурно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань в Україні, що виступали за розбудову правового суспільства. Відображено участь у національному житті жінок, які з метою реалізації свого демократичного права впливати на ...
437220
  Стадник І.Ю. Діяльність жіночих наукових організацій в період розбудови сучасного українського суспільства (90-ті роки XX - поч. XXI ст.) / І.Ю. Стадник, А.І. Лисенко, Є.О. Таран // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Число 25. – С. 71-83. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
437221
  Бичкова З. Діяльність жіночих об"єднань під час польського повстання 1863 р. (за спогадами учасниць) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 207-209. – ISBN 978-966-171-783-0
437222
  Демкович Л.І. Діяльність Жоржа Бюффона як передумова появи еволюційної теорії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 102-108. – ISSN 2415-7422
437223
  Ковалевська Є. Діяльність з майнінгу криптовалют: правове регулювання та судова практика // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 28
437224
  Ніколаєнко К.В. Діяльність з надання адміністративних послуг в Україні: загальна характеристика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 319-324. – ISSN 1563-3349
437225
  Гангур Н. Діяльність з перевірки доказів порушення авторського права і суміжних прав на стадії досудового розслідування // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 173-178. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
437226
  Войцишен В. Діяльність за новим КПК: перші результати // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 17-23
437227
  Мокроменко О.В. Діяльність закладів елементарної освіти у Великій Британії останньої третини ХІХ ст. // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 141-147. – ISSN 2074-8167
437228
  Цедик Я.П. Діяльність закладів освіти у Волинській губернії у 1895-1914 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 47-53
437229
  Недужко Ю. Діяльність закордонних українців щодо дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування пам"яті жертв трагедії ( середина 80 - початок 90-х років ХХ ст. ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 13-19.
437230
  Пивовар С. Діяльність закордонного відділу ЦК КП(б)У (1920-1921 рр.) / С. Пивовар, О. Купчик // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 508-518. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розкрито обставини утворення партійно-державної спецслужби УСРР - Закордонного відділу ЦК КП(б)У, з"ясовано мету і завдання його діяльності, встановлено імена керівників, структуру, обсяги фінансування, характер кадрової політики спецслужби, ...
437231
  Бевз Т.А. Діяльність Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 368-385
437232
  Шептицька Т. Діяльність зарубіжного українства в утвердженні загальнонаціональної єдності (приклад Івана Кошелівця) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті проаналізовано життєвий шлях та творчу діяльність Івана Кошелівця, одного із потужних діячів української діаспори. Видавничі проекти, здійснювані І. Кошелівцем, праця над "Енциклопедією українознавства", численні виступи та публікації з ...
437233
  Скрябін О.М. Діяльність захисника в підготовчій частині апеляційного провадження в кримінальному процесі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 219-225. – ISSN 2306-9082
437234
  Тревого І. Діяльність західного геодезичного товариства у 2014 році / І. Тревого, О. Денисов // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 9-11. – ISSN 1819-1339
437235
  Гринюка Б. Діяльність Згромадження сестер мироносиць в Підгорецькому монастирі міжвоєнного періоду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 200-210
437236
  Бутирін Є.О. Діяльність земських начальників в період революції 1905-1907 років // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 190-195. – ISBN 978-617-7104-90-1
437237
  Козаченко А.І. Діяльність земських освітніх закладів: організаційно-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 35-43. – ISSN 0201-7245
437238
  Козаченко А. Діяльність земських установ та громадських комітетів Полтавської губернії (березень - листопад 1917 р.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 159-167. – ISSN 1993-0909
437239
  Гуз А.М. Діяльність земських установ України в галузі народної освіти та культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 36)


  У другій половині XIX ст. проблеми в галузі народної освіти та культури успішно вирішили земства. Розглядається досвід їх діяльності, який сприяв збереженню та відродженню національної культури.
437240
  Загоруйко І.В. Діяльність земських установ Харківської губернії у 1864-1917 роках // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 44-52. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
437241
  Подоляка Т.А. Діяльність Зенона Кузелі в Українському Науковому Інституті в Берліні (1926-1945 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 33-37. – ISSN 1728-3671
437242
  Чекмишев О.В. Діяльність ЗМІ під час парламентських виборів на прикладі матеріалів моніторингу загальнонаціональних телеканалів (листопад 2005 - березень 2006) / О.В. Чекмишев, Л.А. Ярошенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 129-141.
437243
  Гутнік К. Діяльність ЗМІ та охорона таємниці даних досудового слідства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 277-281. – ISSN 0132-1331
437244
  Литвиненко О.В. Діяльність ЗМК у контексті державної інформаційної політики України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 156-158
437245
  Дацків І. Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки у 1918-1923 роках // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 30-33
437246
  Кашкадамова Н.Б. Діяльність і визнання українських п"яністів у світі // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 96-114. – ISSN 2224-0926
437247
  Подобєд О.А. Діяльність І. Багряного в державному центрі Української Народної Респуліки в екзилі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 116-121. – (Історія ; Вип. 21)
437248
  Ганкевич В.Ю. Діяльність І. Гаспринського на посаді міського голови Бахчисараю // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 147-191. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Ісмаїл Гаспринський - кримськотатарський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч, відомий як пропагандист сучасних ідей серед кримських татар, модернізатор їх традиційної ісламської культури.
437249
  Гладун В.О. Діяльність І. Гаспринського на посаді міського голови Бахчисарая // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 32-38
437250
  Пиріг Р.Я. Діяльність І. Кістяківського в урядах Української Держави (травень - грудень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 59-83. – ISSN 0130-5247
437251
  Лущай В.І. Діяльність І. Надя та його уряду в період Угорської революції 1956 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 126-130. – ISBN 966-614-021-7
437252
  Тюрменко І.І. Діяльність І. Огієнка по організації допомоги українським біженцям 1920-1923 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 47)


  Висвітлюється роль І. Огієнка в організації різнопланової допомоги українським біженцям, що опинилися в 1920 р. на території Польщі.
437253
  Котельницький Н.А. Діяльність І. Петрункевича у Чернігівському губернському земському зібранні (1868-1879 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 62-74. – ISSN 0130-5247
437254
  Шуманський Василь Петрович Діяльність І.А. Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Шуманський В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
437255
  Шуманський Василь Петрович Діяльність І.А. Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина XX ст.) : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.07. / Шуманський Василь Петрович; УААН; Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 2003. – 188 л. – Бібліогр.: л.169-188
437256
  Демкович Лілія Ігорівна Діяльність І.І.Шмальгаузена в контексті розвитку біологічної та сільськогосподарської науки ХХ ст. : Дис...канд.істор.наук:07.00.07 / Демкович Лілія Ігорівна; Центральна наук.сільськогосподарська біб-ка УААН. – Київ, 2001. – 199л. – Бібліогр.: Бібілогр.:л.172-199
437257
  Яценко В.Я. Діяльність І.М. Труби в Катеринославській міській думі восени 1917 р. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 102-117. – ISSN 2409-3661
437258
  Коросташ А. Діяльність Івана Гончара у сфері збереження традиційної культури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 64-69


  У статті розглядається культурна та громадська діяльність Івана Гончара у сфері збереження української традиційної народної культури. Розглянуто життєвий та творчий шлях художника. Прослідковується історія створення Національного центру народної ...
437259
  Кульчицький Р. Діяльність Івана Макуха в Загально-Українській культурній раді // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 133-134


  Іван Макух - український галицький державний, громадсько-політичний діяч.
437260
  Завальнюк О.М. Діяльність Івана Огієнка з популяризації історії Кам"янець-Подільського державного українського університету в зарубіжжі (до 95-річчя заснування вишу) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 20-32. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
437261
  Баженова С.Е. Діяльність Івана Огієнка у світлі документів Державного архіву Хмельницької області /Листування Івана Огієнка (1909-1921) / автор передмови та упорядник В.Р. Адамський. – Кам"янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 687 с. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 378-380. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  [продовження назви]:Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А. Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 384 с.|.
437262
  Франчук Т.Й. Діяльність Івана Огієнка через призму сучасної парадигми управління освітою // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 319-326. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті досліджуються особливості управлінської діяльності Івана Огієнка в позиції концепції та технології сучасного менеджменту у сфері вищої професійної освіти.
437263
  Шамрай І. Діяльність Івана Павла II, спрямована на встановлення контактів з іудеями // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 631-634. – ISBN 978-966-171-795-3
437264
  Павловська С.В. Діяльність ідеологічних органів РСЧА з використання військовополонених з метою здійснення ними агітаційно-пропагандистської роботи серед військ противника // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 119-134. – ISSN 2313-5603
437265
  Бойко-Гагарін Діяльність Ізмаїльського обласного будинку народної творчості у повоєнний період (1945-1953 рр.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 125-134. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
437266
  Корнієнко О.М. Діяльність Імператорського Російського технічного товариства з розвитку електротехнологій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 101-107
437267
  Кириченко О. Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-72. – ISSN 1605-2005
437268
  Фірсов О. Діяльність інженера Б.Г. Луцького в галузі літакобудування, авіаційного моторобудування та дирижаблебудування // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 21-27. – ISSN 2079-2999
437269
  Фірсов О.В. Діяльність інженера Б.Г. Луцького напередодні Першої світової війни // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 79-87. – ISSN 2079-2999
437270
  Левкывський М.В. Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї / М.В. Левкывський, В.В. Павленко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 245-251


  У статті зроблено спробу визначення чинників наукової та педагогічної діяльності педагогів-іноземців гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї. Виявлено певний рівень інновацій освітньої діяльності іноземних педагогів у Волинському краї, що ...
437271
  Левківський М.В. Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї / М.В. Левківський, В.В. Павленко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 245-251
437272
  Павлюк К.В. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми : банківська справа / К.В. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С.143-150. – Бібліогр.: 16 назв
437273
  Мельниченко В.Ю. Діяльність іноземних комуністичних груп на Україні / В.Ю. Мельниченко. – К., 1977. – 208с.
437274
  Мельниченко Ю В. Діяльність іноземних комуністичних груп при ЦК КП/б/У в період громадяьнської війни : Дис... канд.іст.наук: / Мельниченко В.Ю; КДУ. – К., 1972. – 248л.
437275
  Семенча І.Є. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні: сучасні проблеми та шляхи їх подолання / І.Є. Семенча, Г.І. Резник // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 275-285 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
437276
  Григоренко Є. Діяльність інститутів спільного інвестування у нових законодавчих умовах // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 19-22
437277
  Мушкетик Л. Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук : (до 50-ліття заснування) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 39-52. – ISSN 0130-6936
437278
  Церковняк І.Г. Діяльність інституту імені Оскара Кольберга в Познані // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 176-182. – ISBN 966-02-2984-4
437279
  Карацуба М. Діяльність Інституту фольклористики та етнології м. Загреба у другій половині XX - на початку XXI століття: класичні канони та інновації // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 90-95. – ISSN 2313-8505
437280
  Біловус Л. Діяльність інституцій пам"яті українців США у напрямі збереження національної ідентичності (на основі аналізу діаспорної періодики) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
437281
  Пластун В.Л. Діяльність інституційних інвесторів на фондовому ринку : теорія та практика : монографія / В.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 330, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-316. – ISBN 978-966-8958-99-1
437282
  Рабцун Н.В. Діяльність інституційних інвесторів та банків на ринку державних цінних паперів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 65-69
437283
  Пагіря А.В. Діяльність інтелігенції Української РСР з охорони природного середовища (друга половина 1940-х - перша половина 1980-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 л. – Бібліогр.: л. 195-224
437284
  Пагіря А.В. Діяльність інтелігенції Української РСР з охорони природного середовища (друга половина 1940-х - перша половина 1980-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
437285
  Карпенко Є.М. Діяльність Інтерполу та Організації об"єднаних націй у запобіганні незаконному обігу наркотиків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 33-35
437286
  Пантелеймонов Олександр Євгенович Діяльність інформаційних агенств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Пантелеймонов Олександр Євгенович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л. 186 - 197. – Бібліогр.: л. 169 - 186
437287
  Пантелеймонов Олександр Євгенович Діяльність інформаційних агенств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Пантелеймонов О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. + Додатки: л. 186 - 197. – Бібліогр.: 5 назв
437288
  Авдєєва Світлана Олегівна Діяльність ісламських радикальних угрупувань як фактор зовнішньої політики Єгипту // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 280-287
437289
  Динікова Л.Ш. Діяльність Ісмаїла Гаспринського в контексті міжкультурних комунікацій кримськотатарського суспільства в кінці XIX - на початку XX століття : автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01 / Динікова Лілія Шерифівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
437290
  Мельник Е.М. Діяльність Історико-філологічної секції Наукового Товариства Кам"янець-Подільського державного українського університету (1919-1920) / Е.М. Мельник, А.Г. Філінюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 59-60. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється діяльність Історико-філологічної секції Наукового Товариства Кам"янець-Подільського державного українського університету в 1919-1920 рр.
437291
  Клинова-Дацюк Діяльність історико-філософічної секції Наукового товариства ім. Шевченка в Німеччині у 1947-1952 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 182-191. – ISSN 1998-4634
437292
   Діяльність історичної секції Всеукраїнської Академії Наук та звязаних з нею історичних установ Академії в році 1926. – Київ : Всеукраїнська АН, 1928. – 33 с. – Відбитка з ХVII Записок Історично-Філологічного відділу Всеукраїнської АН
437293
   Діяльність історичної секції Всеукраїнської Академії Наук та звязаних з нею історичних установ Академії в році 1927. – Київ : Всеукраїнська АН, 1928. – 41 с. – Відбитка з ХХ Записок Історично-Філологічного відділу Всеукраїнської АН
437294
   Діяльність історичної секції Всеукраїнської Академії Наук та звязаних з нею історичних установ Академії в році 1928. – Київ : Всеукраїнська АН, 1930. – 40 с. – Відбитка з ХХІV Записок Історично-Філологічного відділу Всеукраїнської АН
437295
  Олейніков О.О. Діяльність істпартів по збиранню та друкуванню мемуарів учасників громадянської війни на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 47-53. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещаются вопросы, связанные с деятельностью истпартов по собиранию мемуарных свидетельств участников гражданской войны на Украине.
437296
  Соколов В.Ю. Діяльність Й. Залевського на посаді директора Центральної польської державної бібліотеки у Києві у 1925-1931 рр. // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 32-45. – ISSN 2707-3335
437297
  Юзефчик О.Л. Діяльність кабінету музичної етнографії ВУАН у контексті розвитку української музичної фольклористики кінця 19 - першої третини 20 ст. / О.Л. Юзефчик; НАНУ. Ін-т мистецтв., фольклор. та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2004. – 200с. – ISBN 966-02-3188-1
437298
  Юзефчик О.Л. Діяльність кабінету музичної етнографії ВУАН у контексті розвитку української музичної фольклористики кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. : Автореф. канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Юзефчик О.Л.; НАНУ. Ін-тут мистецтвознавства, фольклор. та етнології ім.М.Т.Рильського. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
437299
  Січка М.Л. Діяльність Кабінету українського мистецтва Всеукраїнської академії наук // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 6 (134), червень. – С. 40-47. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена дослідженню організації Кабінету українського мистецтва у Всеукраїнській академії наук (ВУАН). Висвітлюється внесок О.П. Новицького та мистецтвознавців Києва у формування структурних підрозділів з вивчення історії мистецтва в межах ...
437300
  Кузів М. Діяльність Кам"янець-Подільської філії музичного товариства імені Миколи Леонтовича в першій половині XX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 120-126. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті на основі архівних, документальних та історичних матеріалів висвітлено процес становлення та функціонування Кам’янець-Подільської філії Музичного товариства ім. М. Леонтовича в першій половині ХХ століття. Розглянуто діяльність видатних ...
437301
  Дрофенко І. Діяльність картелів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Правова природа та ринкові умови".
437302
  Данилюк І. Діяльність католицької церкви на міжнародній арені: позиція Папи Бенедикта XVI // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 128-135. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
437303
  Молочко А.М. Діяльність кафедри геодезії та картографії - однієї з найстаріших у Київському університеті імені Тараса Шевченка / А.М. Молочко, В.О. Шевченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 5-10. – ISBN 966-631-331-6
437304
  Матковський О. Діяльність кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка протягом 2005-2014 рр. / О. Матковський, Л. Скакун, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 4-15. – ISSN 2078-6220
437305
  Джагунова О. Діяльність кафедри основ сільського господарства в Уманському педагогічному інституті у 1960-х роках // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 79-81
437306
  Здіорук С. Діяльність квазіцерковних організацій як загроза суспільній безпеці України // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 125-130
437307
  Фазан В. Діяльність Києво-Печерської Лаври та Могилянської академії у підготовці вчителя (XVII-XVIIIст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 96-102. – ISSN 2075-1478
437308
  Фазан В. Діяльність Києво-Печерської лаври у просвітництві населення України (XVII-XVIII ст.] // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 125-132. – ISSN 2075-1478
437309
  Костенко І.А. Діяльність київських видавництв у контексті розвитку туристичної індустрії України (видання путівників, їх різновиди, доцільність, якість) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 98-105
437310
  Позняк В.Т. Діяльність Київських міської і обласної партійних організацій по формуванню партизанських загонів та полків і створенню умов для розгортання партизанського руху на Київщині у період оборони столиці Радянської України (1941 р.) / В.Т. Позняк, Д.В. Табачник // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 10-18. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе документальных материалов и архивных данных исследуются различные аспекты многогранной деятельности Киевских городской и областной партийных организаций по созданию партизанских формирований, организации материально-технической и ...
437311
  Биструшкін Я.О. Діяльність київських театральних установ в контексті соціокультурних змін 80-90-х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Биструшкін Я.О.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
437312
  Кралюк П. Діяльність Київського братства. Іов Борецький та Хома Євлевич // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 229-232. – ISBN 978-966-2254-74-7
437313
  Кралюк П.М. Діяльність Київського братства. Іов Борецький та Хома Євлевич // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 229-232. – ISBN 978-966-373-777-5


  Майже одночасно з підйомом Києво-Печерської лаври відбувається заснування й розвиток Київського братства, про яке вже велася мова вище. Ця інституція переважно репрезентувала інтереси козаків. Лавра і братство частково конкурували між собою, а частково ...
437314
  Сорокотягін А.Ю. Діяльність Київського відділення Російського Імператорського військово-історичного товариства із заснування військово-історичного музею // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 23-31
437315
  Ворона Ю.В. Діяльність Київського індустріального технікуму (1950-1966 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 107-118
437316
  Баранова Н.В. Діяльність Київського митрополита Платона Городецького в царині благодійництва щодо покращення становища осіб світського та духовного звання // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 50-55. – ISSN 1728-3671
437317
  Цебро О. Діяльність Київського міського відділення Спеціального торгу УРСР (1944 - 1945 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 63-64
437318
  Ніколаєнко О. Діяльність Київського Польського Товаристіва літніх колоній у 1906 - 1914 рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 204-208. – ISBN 978-966-95419-8-7
437319
  Саган Г. Діяльність київського славіста А.І. Степовича з налагодження наукових зв"язків з югослов"янами // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 137-141
437320
  Юрченко В.В. Діяльність Київського тимчасового комітету у справах преси (1906-1917 рр.) // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 92-96
437321
  Коцур А. Діяльність Київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти та елементарних знань серед населення Правобережної України (1897-1908) / А. Коцур, О. Гордійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено діяльність Київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти серед населення Правобережної України. The activity of Kiev society of literacy in the field of primary education spread among the population of ...
437322
  Гирич І. Діяльність київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтва (1910-1919) та його діячі // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 11-30. – ISBN 978-966-2241-27-3
437323
  Гирич І. Діяльність київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтва (1910 - 1919) та його діячі // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 133-166. – ISBN 978-966-2164-39-8
437324
  Палієнко М.Г. Діяльність Київської археографічної комісії у контексті розвитку європейської археографії ХІХ – початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – C. 59-73. – ISSN 0320-9466
437325
  Прокопенко А.А. Діяльність Київської громади у спогадах Олександра Русова // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 174-182. – ISBN 978-617-689-216-8


  "О. Русов наводить головні факти з життя Старої громади 1870-х рр., відгукується про її безпосередніх учасників, <...> висвітлює внесок М. Драгоманова в формування проектів і ініціатив Київської громади".
437326
  Пивовар С. Діяльність Київської губернської надзвичайної комісії (1919 - 1922 рр.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 254-259. – ISBN 978-617-7399-06-2
437327
  Дмишук О. Діяльність Київської Духовної Академії у період реформування духовної освіти в Україні на початку XIX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 9-14
437328
  Святненко А.В. Діяльність Київської єпархії в просвітницькій сфері: перша половина XIX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 180-186. – ISSN 2226-3209
437329
  Добровольський В.О. Діяльність Київської математичної школи в дожовтневий період (1908-1917 рр.) // Нариси з історії техніки і природознавства / Акад. наук Української РСР [та ін.] ; редкол.: К.К. Хрєнов, В.Г. Бондарчук, А.О. Василенко [та ін.]. – Київ, 1962. – Вип. 1. – С. 131-144
437330
  Іващенко Я.І. Діяльність Київської міської думи (1917-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Іващенко Яна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
437331
  Іващенко Я.І. Діяльність Київської міської думи в (1917 - 1919 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Іващенко Яна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 257 л. – Додатки: л. 196-228. – Бібліогр.: л. 229-257
437332
  Іващенко Я. Діяльність Київської міської думи в 1917-1919 роках: огляд історіографії та джерел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються роботи з проблеми діяльності Київської міської думи в 1917-1919 рр. Також охарактеризовано основні джерела дослідження її становища в цей період. The scientific works from a problem of the activity of the Kiev municipal duma in ...
437333
  Іващенко Я. Діяльність Київської міської думи в галузі охорони здоров"я 1917 - 1919 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 13-14
437334
  Купчик Я. Діяльність Київської міської думи в умовах Лютневої революції 1917 р. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 56-61. – ISBN 978-617-7399-06-2
437335
  Іващенко Я.І. Діяльність Київської міської думи у сфері соціальної опіки (1917-1919 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 9-13. – ISBN 978-617-7107-06-3
437336
  Гончаров О. Діяльність Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України в галузі києвознавства (2008 - 2013 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 19-24. – ISBN 978-966-95419-8-7
437337
  Соколов В. Діяльність Київської міської публічної бібліотеки у 1914-1917 роках / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано соціально-культурні чинники та тенденції розвитку Київської міської публічної бібліотеки ( нині – Національної парламентської бібліотеки України) у роки Першої світової війни; проаналізовано особливості й основні показники книгозбірні ...
437338
  Сорокін А. Діяльність Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання у працях І. Салія // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 456-459. – ISBN 978-617-7399-06-2
437339
  Левчук Ю. Діяльність Київської судової палати з розгляду цивільних справ (1880-1917 рр.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 125-128
437340
  Сидорова О. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства у працях Володимира Міяковського // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 105-108. – ISBN 978-966-493-651-1
437341
  Цзюнь Ян Діяльність китайських симфонічних оркестрів у збагаченні сучасного соціокультурного простору КНР // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 64-70. – ISSN 2410-5325


  Окреслено специфічні особливості розвитку соціокультурного простору Китаю доби політики реформ і відкритості. Стверджується, що важливим фактором соціокультурної ідентичності постають мистецькі явища. Розвиток симфонічної музики — однієї з ...
437342
  Матяш І. Діяльність китайського представництва в Україні в 1917 - 1925 рр.: завдання, функції, виконавці // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 150-171. – ISBN 978-617-7458-41-7
437343
  Татаринов І.Є. Діяльність Кишинівської єпархії з мобілізації матеріальних ресурсів на військові потреби (липень-грудень 1914 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 71-79. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
437344
  Клімачова В.А. Діяльність Клима Поліщука як письменника в умовах розгортання тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 97-101. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
437345
  Бажан О.Г. Діяльність клубів творчої молоді в Україні в 1960-х роках у першоджерелах // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 80-82
437346
  Семенюк А.В. Діяльність клубних закладів в контексті збереження та перспективи розвитку традиційної культури України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 35-37
437347
  Сорокіна К.І. Діяльність колишнього кирило-мефодіївця М. Савича як гласного Одеської Думи у 1860-х рр. (за матеріалами місцевої преси) // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 197-205. – ISBN 978-617-689-216-8
437348
  Кузьмін О.С. Діяльність Ком. партії по ідейно-політичному вихованню робітничого класу в роки першої п"ятирічки. (На матеріалах промислових підприємств Укр.) : Дис... канд. іст.наук: / Кузьмін О. С.; МВіССО УРСР, КДУ. – К., 1975. – 194л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
437349
  Опалюк В.А. Діяльність комерційних банків на валютному ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто деякі умови функціонування комерсійних банків на валютному ринку України.
437350
  Таранцова Т. Діяльність Комісії з поширення сільськогосподарських знань Київського агрономічного товариства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 109-113. – ISSN 1998-4634
437351
  Булгакова Т.О. Діяльність Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих (1991–2005 роки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 33-41. – ISSN 0320-9466
437352
  Олійник С. Діяльність Комісії міжнародного права ООН щодо міжнародно-правового регулювання реадмісії осіб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 117-122. – ISSN 2306-9082
437353
  Коцур Н. Діяльність Комісії народних медичних читань при наукових медичних товариствах (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 21-28


  У статті проаналізовано діяльність Комісії народних медичних читань при Товаристві київських лікарів та Харківському медичному товаристві. Показано внесок її засновників і членів у поширенні медичних і гігієнічних знань серед населення, в профілактиці ...
437354
  Сіромський Р. Діяльність Комісії прав людини Світового Конгресу Вільних Українців (1970-1980-ті роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 234-242. – ISSN 1998-4634


  На основі архівних документів та опублікованих спогадів проаналізовано діяльність Комісії прав людини Світового Конгресу Вільних Українців (СКВУ), спрямовану на привернення уваги до порушення прав людини в Українській РСР у 1970-х - 1980-х роках. З ...
437355
  Іванов Д. Діяльність комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу в умовах розгортання бойових дій в 1915 р. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 532-535. – ISBN 978-966-171-90295
437356
  Антропова О.Ю. Діяльність компаній з управління активами на вітчизняному ринку фінансових послуг // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 145-147. – ISBN 978-966-188-219-4
437357
  Іваненко І.П. Діяльність Комуністичн. партії України по вихованню молоді на революційних, бойових традиціях партії і народу. : Дис... канд. уст.наук: / Іваненко І.П.; КДУ. Кафедра історії КПСС. – К., 1971. – 249л. – Бібліогр.:л.I-XV
437358
  Лисак М.С. Діяльність Комуністичної партії в галузі підготовки та ідейного виховання вчительских кадрів на Україні в роки першої післявоенної п"ятирічки : Дис... Канд. іст. наук: / Лисак М.С.; Ін-т підвищення кваліфікації викладачів суспільн. наук при КДУ. – Київ, 1966. – 300л. – Бібліогр.:л.285-299
437359
  Андрушко О.І. Діяльність Комуністичної партії Західної України по інтернаціональному згуртуванню трудящих на боротьбу за соціальне і національне визволення (1919-1923 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук / Андрушко О.І. ; КДУ, Каф. історії КПРС гуманітарних фак-тів. – Київ, 1973. – 196 л. – Бібліогр.: л. I-XXIV
437360
  Врублевський В.Г. Діяльність Комуністичної партії по організаційно-політичному зміцненню комсомольських організацій у 1946-1950 рр. (На матерілах УРСР) : Дис... канд. іст. наук: / Врублевський В.Г.; МВіССО УРСР, Київськ. ін-т нар. госп. ім. Л. Короткевича. – Київ, 1974. – 227л. – Бібліогр.:л.197-227
437361
  Шульга І.В. Діяльність Комуністичної партії по посиленню провідної ролі робітничого класу в союзі з колгоспним селянством (з досвіду парт. орг. УРСР 1951-1965 рр.) : Дис... доктор іст.наук: / Шульга І.В.; КДУ. Укр. с.-г. академія. – Київ, 1973. – 387, IVл. – Бібліогр.:л.І-IV
437362
  Фещенко Р.А. Діяльність Комуністичної партії України по інтернаціональному вихованню трудящих в роки боротьби за створення фундаменту соціалізму (1926-1932) : Дис... канд. іст.наук: / Фещенко Р.А.; КДУ. – К., 1972. – 132л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
437363
  Хабло О.С. Діяльність Комуністичної партії України по оволодінню та відновленню ленінського стилю роботи (1956-1964 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хабло О.С.; КДУ. – К., 1965. – 270, 11л. – Бібліогр.:л.1-11
437364
  Василенко В.К. Діяльність Комуністичної партії України по перебудові партійної освіти і вдосконаленню масово-політичної роботи / В. Василенко. – Київ : Політвидав України, 1974. – 166 с.
437365
  Ліскун Є.І. Діяльність Комуністичної партії України по підвщенню культурного рівня колгоспного селянства : Дис... Канд. іст. наук.: / Ліскун Є.І.; МВ і ССО УРСР.-КДУ. – Київ, 1973. – 169л. – Бібліогр.:л.1-22
437366
  Швидак О.М. Діяльність Комуністичної партії України по піднесенню ролі культурно-освітніх закладів вкомуністичному вихованні трудящих в період між ХХ - ХХІІ з"їздами КПРС. : Дис... канд. іст.наук: / Швидак О.М.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1963. – 300л. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
437367
  Рущенко П.Т. Діяльність Комуністичної партії України по прискоренню науково-технічного прогресу в промисловості (1959-1965 рр.) / П.Т. Рущенко. – Харків : Видавництво Харьківського ун-ту, 1969. – 203 с.
437368
  Піджарий Ф.Д. Діяльність комуністичной партії України по створенню і зміцненню колгоспного ладу (1927-1937) / Ф.Д. Піджарий. – Харків : Вища школа, 1973. – 139 с.
437369
  Рой А. Діяльність конвенції Андреса Бейо у Латинській Америці у сфері охорони культурної спадщини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 86-88
437370
  Жалоба І.В. Діяльність консульських установ Габсбурзької монархії другої половини XIX ст. (за матеріалами засідань Буковинської торгово-промислової палати) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 392-402. – ISBN 966-7196-06-2
437371
  Тодоров І. Діяльність консульських установ у Донецьку (2002-2014 рр.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 35-38. – (Політичні науки)
437372
  Янюк І. Діяльність кооперативного банку "Земля" (1907-1939 рр.): джерельна база дослідження проблеми // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 114-129. – ISSN 2413-7065


  "Систематизовано та проаналізовано джерельну базу, в якій висвітлюються особливості діяльності кооперативного банку «Земля» у контексті трансформації соціально-економічної структури східногалицького села упродовж початку ХХ ст. – 1939 р., зокрема, ...
437373
  Шеретюк Р.М. Діяльність короля Гюбеля в контексті мистецьких набутків ордену піарів на Волині (друга половина XVIII ст.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 136-146. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
437374
  Гедз В.А. Діяльність Костя Штеппи в окупованому Києві (1941-1943 рр.): історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 44-48. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті проаналізовані праці істориків та науковців, присвячені діяльності професора К. Штеппи в окупованому Києві.
437375
  Кондратюк А.С. Діяльність КПРС по розвитку культури села в сучасних умовах / А.С. Кондратюк. – Київ, 1986. – 227 с.
437376
  Мягчилов Л.А. Діяльність КПРС по удосконаленню керівництва промисловістю / Л.А. Мягчилов. – Київ, 1971. – 147с.
437377
  Василенко В. Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 84-87. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу Конвенцій ЮНЕСКО та матеріалів її конференцій досліджено діяльність СНД в збереженні культурної спадщини. Analyzing the conventions UNESCO and materials of its conferences, the author studies the relations between CIS and UNESCO in ...
437378
  Василенко В. Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурнорї спадщини // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 24-27
437379
  Тоцька О. Діяльність краудфандингових платформ в Україні: регіональний аспект / О. Тоцька, Н. Вавдіюк // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 89-98. – ISSN 1818-5754
437380
  Юркевич О.М. Діяльність кредитних компаній на фінансовому ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 9-12
437381
  Крамченко Р.А. Діяльність кредитних спілок на фінансовому ринку України // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 138-142. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
437382
  Бикова Т. Діяльність кримських більшовицьких організацій наприкінці 1918 - на початку 1919 рр. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 17 квітня (№ 8). – С. 6
437383
  Бикова Т. Діяльність кримських більшовицьких організацій наприкінці 1918 - на початку 1919 рр. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 8 травня (№ 9). – С. 6
437384
   Діяльність культурних комплексів райцентрів. – К., 1983. – 120с.
437385
  Глібова С.О. Діяльність культурних центрів як складова культурної політики Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 55-61. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджується культурна політика Італійської Республіки на сучасному етапі, нові завдання, які постають перед італійською дипломатичною службою. Особлива увага при цьому приділена аналізу ролі інститутів культури і культурних центрів в ...
437386
  Барабаш В. Діяльність культурно-інформаційних центрів в умовах воєнного стану / В. Барабаш, О. Коломієць // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 16. – С. 10-26. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16). – ISSN 2518-7600
437387
  Мирська Т.І. Діяльність культурної комісії при українській делегації на мирних переговорах України з Росією в 1918 р. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 39)


  На основі архівних матеріалів зроблено огляд діяльності культурної комісії при українській делегації на мирних переговорах України з Росією в 1918 р.
437388
  Макушина Г. Діяльність купецтва у складі органів влади в Миколаєві на початку ХХ ст. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 198-209. – ISSN 2409-9260
437389
  Соколов Діяльність Л.С. Лічкова на посаді директора Київської міської публічної бібліотеки (1915–1921) / Соколов, Л.С. Діяльність // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 46-54. – ISSN 2518-7341


  Аналізуються особливості діяльності, основні показники та розвиток Київської міської публічної бібліотеки під керуванням Л.С. Лічкова у 1915-1921 рр. Здійснено порівняльний аналіз діяльності бібліотеки, коли її директором був Л. Лічков, з попереднім ...
437390
  Циганенко Л. Діяльність лабораторії усної історії в контексті національно-патриотичного виховання студентської молоді (з досвіду роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 240-249. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
437391
  Донченко С.П. Діяльність лібералів України 1918-1919 рр. // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 4-7
437392
  Тимошенко О. Діяльність ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України в період російської революції 1905-1907 рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 14-31. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
437393
   Діяльність лікувально-профілактичних установ і організація заходів щодо забезпечення безпеки при загрозах терористичних актів / І.В. Кочін, С.В. Горпенко, Д.О. Трошин, В.Л. Курочка // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 105-111. – ISSN 2224-0586
437394
  Баздирев Е. Діяльність літніх ясел-притулків в Катеринославській губернії на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 47-51
437395
  Войнич О.М. Діяльність лобі-груп в рамках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 129-134
437396
  Рибалка Г.Г. Діяльність лобістських груп у межах політико-правового регулювання соціального партнерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 278-287


  Аналізується структура системи представництва політичних інтересів. Ключові слова: соціальне партнерство, групи інтересів, лобізм, політичні інтереси, політико-правове регулювання. Анализируется структура системы представительства политических ...
437397
  Лопух К.Г. Діяльність лобістських організацій як інструмент самоорганізації громадянського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
437398
  Левчук Ю. Діяльність Луцького окружного суду на матеріалах Державного архіву Волинської області (1880-1917 рр.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 174-179. – ISSN 1026-9932
437399
  Маляс О.І. Діяльність Луцького хрестовоздвиженського братства у XVII ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 75-80
437400
  Лазарович Н.В. Діяльність людини в контексті цінностей техногенної культури // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 19-22. – ISSN 1729-360Х
437401
  Зозуля В.В. Діяльність людини: раціональне та ірраціональне // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 158-163. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
437402
  Шустова Ю. Діяльність львівського друкаря і гравера Івана Филиповича // Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – С. 200-229. – ISBN 978-966-7379-92-6
437403
  Матвійчук Ф М. Діяльність М. Горького в період першої російської революції 1905 - 1907 рр. / Ф М. Матвійчук, . – Київ, 1955. – 64 с.
437404
  Ставнюк О.В. Діяльність М. І. Петрова в наукових структурах Київської духовної академії : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ставнюк Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 257 арк. – Додатки: арк. 257. – Бібліогр.: арк. 217-256
437405
  Образцов С. Діяльність М. Омеляновича-Павленка в Українській головній раді комбатантів // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 101-104
437406
  Дубровський М. Діяльність М. Славінського на чолі Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Празі // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 75-79. – ISBN 978-617-7593-44-6
437407
  Заруба В.М. Діяльність М.Є. Слабченка в галузі археографії та архівного будівництва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2005. – № 5. – С. 205-217. – (Історія та археологія ; Вип. 13)
437408
  Ставнюк О.В. Діяльність М.І. Петрова в наукових структурах Київської духовної академії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ставнюк Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
437409
  Панчук О. Діяльність М.І. Петрова з організації Церковно-ерхеологічного музею // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 289-292. – ISBN 978-966-95419-8-7
437410
  Панчук О. Діяльність М.І. Петрова у контексті еволюції Церковно-археологічного товариства та Церковно-археологічного музею на другому й третьому етапах їх існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-114. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль М. Петрова в організації роботи Церковно-археологічного товариства. M. Petrov"s role in the organisation of the church-archaeological society is investigated in this article.
437411
  Дятлов Юрій Володимирович Діяльність М.Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець 19 - початок 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Дятлов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв.
437412
  Мазур І.В. Діяльність М.С. Грушевського у контексті духовного відродження України в 20-х роках XX століття // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 56-62. – ISSN 2413-5402


  У статті досліджується діяльність видатного українського вченого М.С.Грушевського, визначається роль його наукової спадщини в процесах піднесення науково-дослідницької думки до світового рівня та духовного відродження України в 20-х рр. ХХ ст. Особлива ...
437413
  Карпенко С. Діяльність Максима Рильського в науковому та популяризаторському контекстах українського казкознавства // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 70-76. – ISSN 2313-8505
437414
  Герасименко В.В. Діяльність маловідомого міського голови Одеси М.І. Мойсеєва на сторінках "Известий Одесской городской думы" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 35-50. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
437415
  Прудник М. Діяльність мас-медіа в період виборчої компанії // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 84-91. – ISBN 978-966-349-110-3
437416
  Кир"ян Т.І. Діяльність медичних науково-дослідних шкіл в україні в II половині XX століття // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 44-49. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
437417
  Розпутна М.В. Діяльність Метафізичного клубу в інтелектуальному середовищі американської освіти і науки другої половини 19–го століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 265-270. – ISSN 2076-1554
437418
  Горна Е. Діяльність методичної служби як умова підвищення професіоналізму педагогів та вдосконалення освітньої системи району // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 68-72. – ISSN 0131-6788
437419
  Саламаха І. Діяльність Мечислава Потоцького на посаді консерватора Центральної Комісії для вивчення і збереження історичних будівель у Східній Галичині (1864-1878) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 147-256
437420
  Рибалко Т.О. Діяльність Миколаївського відділення Імператорського Російського музичного товариства у контексті культурного розвитку Півдня України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 94-100. – ISSN 2226-2180
437421
  Ковалевська О.О. Діяльність Миколи Біляшівського в роки Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 119-128. – Бібліогр. : 50 назв. – ISSN 0130-5247
437422
  Ковалевська Ольга Олегівна Діяльність Миколи Біляшівського в роки Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 119-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена маловідомій сторінці діяльності М.Ф. Біляшівського в роки Першої світової війни як уповноваженого Російської академії наук, а також дійсного члена Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу міст допомоги хворим і ...
437423
  Балацинова А. Діяльність Миколи Олексійовича Лавровського як члена ради при попечителі Харківського навчального округу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 461-479. – ISSN 2312-5993
437424
  Дятлов Юрій Володимирович Діяльність Миколи Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець 19 - початок 20 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.07 / Дятлов Ю.В.; Чернігівськ. держ. педагогіч. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – 211л. + Дод.: л.202-211. – Бібліогр.: л.175-201
437425
  Міхно О. Діяльність Миколи Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу (до 200-річчя від дня народження) / Олександр Міхно // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 32-37.
437426
  Байло А.Я. Діяльність Мирона Тарнавського в Наддніпрянщині у контексті проблем соборності України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 137-141. – ISSN 0321-0499
437427
  Домащук Х.С. Діяльність мистецьких галерей Львова кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 296-304. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
437428
  Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 232с. – Бібліогр.: л. 183-232
437429
  Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
437430
  Мозговий Є.В. Діяльність митних органів та відповідальність їх посадових осіб // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 217-222. – ISSN 1563-3349
437431
  Фрадинський О. Діяльність митних служб самопроголошених державних утворень ( на прикладі державного митного комітету республіки Абхазія ) // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 180-188 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1818-5754
437432
  Березанська І. Діяльність митрополита Андрея Шептицького щодо порятунку євреїв у роки Другої світової війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 81-88. – ISSN 2415-3567
437433
  Добош О. Діяльність митрополита Андрія Шептицького та керованої ним Української Греко-Католицької Церкви у 1921-1939 рр. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 239-257


  Митрополит Андрей (в миру граф Роман Мария Александр Шептицкий (1865-1944) - предстоятель Украинской греко-католической церкви в 1900—1944 гг., Митрополит Галицкий.
437434
  Мусієнко О. Діяльність митрополита Станіслава Богуша -Сестренцевича // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 629-631. – ISBN 978-966-171-90295
437435
  Іванюк І.А. Діяльність митрополитів Київських і Галицьких з розбудови монастирських бібліотек Києва у ХІХ – на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 135-143. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
437436
  Романцова Н.І. Діяльність Михайла Грушевського в Науковому Товаристві ім. Шевченка: історіографічний огляд досліджень українських істориків з діаспори // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 48-50. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті розглядаються питання щодо висвітлення українськими істориками з діаспори діяльності М. Грушевського в НТШ.
437437
  Солодка Д. Діяльність Михайла Грушевського в травні 1918 - березні 1919 рр. / Д. Солодка, О.М. Завальнюк // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 58-64
437438
  Піскун В. Діяльність Михайла Грушевського у Центральній Раді та реакція суспільства на неї (за спогадами сучасників) // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 143-151. – ISBN 978-966-611-826-7
437439
  Родінова Н.Л. Діяльність Михайла Павлика у Науковому Товаристві ім. т. Шевченка // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 66-67. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
437440
  Шимкевич К. Діяльність міжнародних гуманітарних та правозахисних організацій під час "балканської кризи" (1989-2006 рр.). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-69. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується робота міжнародних гуманітарних та правозахисних організацій у регіоні Західних Балкан у 1989-2006 рр. Исследуется работа международных гуманитарных и правозащитных организаций в регионе Западных Балкан в 1989-2006 гг. The analyses of ...
437441
  Скороход Ю.С. Діяльність міжнародних міждержавних організацій із врегулювання ліванського конфлікту : навч. посібник / Ю.С. Скороход ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198-206. – ISBN 978-966-439-568-4
437442
  Вєтринський І.М. Діяльність міжнародних організацій в контексті російської агресії против України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 111-120. – ISBN 978-966-02-7653-6
437443
  Толстов С. Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 11-15. – ISSN 2313-559X
437444
  Майхрук Т.Я. Діяльність міжнародних організацій з ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 518-526
437445
  Горностай О.Б. Діяльність міжнародних організацій з охорони праці // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 368-375. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
437446
  Михайловський Т. Діяльність міжнародних організацій на Миколаївщині у 20-х рр. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-160
437447
  Рой Т.А. Діяльність міжнародних організацій у збереженні культурної спадщини Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 461-471
437448
  Братко І.В. Діяльність міжнародних організацій у сфері міжнародно-правового регулювання надання та використання міжнародної технічної допомоги // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 106-112.
437449
  Єделєв Р.С. Діяльність міжнародних організацій у сфері правового регулювання трудових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Єделєв Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 193-226
437450
  Єделєв Р.С. Діяльність міжнародних організацій у сфері правового регулювання трудових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Єделєв Роман Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 20 назв
437451
  Швайко М.Л. Діяльність міжнародних фінансових інститутів та особливості їх взаємин з Україною // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 62-69. – (Серія "Економічна" ; вип. 96). – ISSN 2311-2379
437452
  Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 98-107
437453
  Вайцеховська О.Р. Діяльність міжнародних фінансових організацій та національний фінансовий суверенітет держав-членів: теоретико-правові аспекти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 98-103. – ISSN 2220-1394
437454
  Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв"язки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 0132-1331
437455
  Нижник О.А. Діяльність міжнародного фонду Івана Франка // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 46-54


  Міжнародний фонд Івана Франка - недержавна благодійна організація, діяльність якої спрямована на підтримку розвитку україністики та суспільно-гуманітарних наук, просування та популяризацію наукового та творчого доробку Івана Франка.
437456
  Андріів В.М. Діяльність Міжнародної асоціації соціального забезпечення (МАСЗ) // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 35-41. – ISBN 978-617-7625-68-0
437457
  Ксендзук В.В. Діяльність міжнародної організації з міграції в контексті розвитку соціальної політики в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 253-261. – ISSN 2410-4752
437458
  Зозуля Є. Діяльність Міністерства внутрішніх справ щодо забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 98-102. – ISSN 1728-9343
437459
  Марчук О. Діяльність міністерства освіти УНР на чолі з Іваном Огієнком у Кам"янці-Подільському (лютий - березень 1919 року) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 349-362. – (Історичні науки ; т. 30). – ISSN 2309-2254
437460
  Подковенко Т. Діяльність Міністерства юстиції за часів Гетьманату Павла Скоропадського // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 11-15.
437461
  Калюжна Галина Діяльність Мінського громадського об"єднання українців "Заповіт": перспективи та проблеми розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 165-167


  У статті проаналізовано діяльність Мінського громадського об"єднання українців у Білорусі "Заповіт", висвітлено проблеми та перспективи його розвитку.
437462
  Кармалюк С. Діяльність місцевих комітетів Червоного Хреста в Україні під час російсько-турецької війни (1877-1878 рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 96-97. – ISBN 966-8653-41-6
437463
  Черкашина О.В. Діяльність місцевих органів влади Харківської губернії у галузі українізації шкільної освіти (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 39-42. – ISSN 2076-8982


  Роль української мови в освітньому процесі відзначав М. Грушевський у роботі "Про українську мову та українську школу" (С. 95).
437464
  Костюченко О.А. Діяльність місцевих Рад депутатів трудящих по керівництву господарським будівництвом у сучасних умовах / О.А. Костюченко. – К., 1977. – 46с.
437465
  Литвин О.К. Діяльність місцевих Рад на Україні по здійсненню ленінського декрету про землю в перші місяці пролетарської диктатури // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 11-18. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
437466
  Литвин О.К. Діяльність місцевих Рад України по здійсненню перших соціалістичних перетворень у промисловості // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 69-76. – (Історія ; вип. 19)
437467
  Проців О. Діяльність міського Товариства мисливців у Львові // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1425-1432. – ISSN 1028-5091


  "Проілюстрована діяльність Міського товариства мисливців у Львові. Описане керівництво товариства, кількість добутих на полюваннях дичини, мисливські угіддя, на яких проводились полювання. Проаналізована гуманітарна та суспільна складова у діяльності ...
437468
  Кампа Е. Діяльність Міської публічної бібліотеки для розвитку громади м. Ополє (Польща) у 1996-2006 рр. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19
437469
  Жаровська І. Діяльність МКЧХ у період збройних конфліктів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 163-167. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
437470
  Гонтар Д. Діяльність молоді Дніпропетровщини в роки гітлеровської окупації // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 1-5
437471
  Ільницький В. Діяльність молодіжних націоналістичних організацій у Дрогобичі (1945–1952) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 300-311. – ISBN 978-617-7235-56-8
437472
  Олексишин О. Діяльність музейних закладів Прикарпаття в умовах радянської політичної системи (1944-1964 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 31. – С. 118-125. – ISSN 2312-1165
437473
  Спольська О.В. Діяльність музичних товариств Східної Галичини як передумова розвитку фахового виконавства (перша третина XX) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 177-182. – ISSN 2226-3209
437474
  Бачинська О.М. Діяльність музичного відділу Міністерства народної освіти у добу Гетьманату П. Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 8-9
437475
  Чумак В.В. Діяльність муніципальної поліції в Естонській Республіці: організаційно-правовий досвід та перспективи його використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 115-120. – ISSN 1999-5717
437476
  Тупик О.О. Діяльність мусульманських організацій України в умовах державної незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-83. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі аспекти діяльності мусульманських центрів та незалежних громад України. Considered global factors of Islamic centers and independent Islamic organizations activity in Ukraine.
437477
  Майстренко О. Діяльність на державних політичних посадах. Що потрібно зробити в ході адміністративної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
437478
  Вишневський С. Діяльність навчальних, спеціалізованих та виховних закладів у м. Євпаторія в роки німецької окупації Криму (1941-1944 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 31-41. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
437479
  Подобайло А.В. Діяльність навчального центру заповідної справи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / А.В. Подобайло, М.Г. Чорний // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 83
437480
   Діяльність Наркомсіти УСРР за 1924-1925 рік. – Х., 1926. – 163с.
437481
  Білик М. Діяльність наукових студентських товариств у Київському університеті св. Володимира (друга половина XIX початок XX ст.) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 184-187. – ISBN 978-617-640-146-9
437482
  Плазова Т. Діяльність наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори у повоєнні роки // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 147-152
437483
  Ходченко О.Є. Діяльність науково-дослідних центрів із вивчення історії російських німців // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 348-362. – ISSN 2313-1993


  Розглянуто наукові центри, діяльність яких спрямована на дослідження історії російських німців. Проаналізовано інформаційні можливості сайтів, сфери наукових інтересів, взаємодія центрів у контексті відродження та збільшення інтересу до даної ...
437484
  Юркова О. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924-1930) / Оксана Юркова ; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 1999. – 433 с. – ISBN 966-02-1329-8
437485
  Нестеренко В.А. Діяльність науково-дослідної кафедри у Кам"янці-Подільському у 1920-ті роки // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 447-462. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
437486
  Матусевич В.В. Діяльність науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії ВБУ в 1925-1933 рр. / В.В. Матусевич; НАНУ. НБУ ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-02-0768-9
437487
  Кравчинська Діяльність науково-методичної ради в освітньому просторі Університету: традиції та інновації / Кравчинська, , М. Скрипник // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 52-62
437488
  Швалюк І.Б. Діяльність науково-освітніх товариств, створених Йосифом Сліпим // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 22-31. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
437489
  Садовенко І. Діяльність науково-освітнього центру з вирішення фундаментальних проблем функціонуванння геотехнічних систем і підготовки фахівці. / І. Садовенко, О. Сдвижкова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-28. – ISSN 1682-2366
437490
  Демуз І. Діяльність Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові (кінець XIX - початок XX ст.): сучасна вітчизняна історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 149-174
437491
  Гоцуляк В.В. Діяльність наукового товариства імені Шевченка у міжвоєнний період (1913-1939 рр.) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
437492
  Задерей С.І. Діяльність наукової бібліотеки Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" у підвищенні якості наукових робіт / С.І. Задерей, А.О. Ширєнкова // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 52-66. – ISBN 978-617-689-301-1
437493
  Губерський Л.В. Діяльність наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка // Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2018 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 173-184
437494
  Реєнт О. Діяльність національних міжпартійних політичних об"єднань Східної Галичини як перший етап Української революції 1914-1923 рр.: історіографічні концепти / О. Реєнт, В. Великочий // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 163-174. – ISSN 0130-5247
437495
  Йовенко А. Діяльність Національно-демократичної партії Німеччини в умовах возз"єднаної країни (1990-1996 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес поширення Національно-демократичної партії Німеччини у нових федеральних землях після об"єднання Німеччини, її місце і роль у німецькій політиці та у зростанні право-екстремістського насилля, реакція на діяльність НДПН ...
437496
  Пилипенко Т. Діяльність національно-культурних товариств в Україні // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
437497
  Мацко А.С. Діяльність Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.127-134
437498
  Яцків Я.С. Діяльність Національної академії наук України у видавничій галузі за 2015 рік // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 3. – С. 12-13. – ISSN 1815-2066


  Аналізується видання наукових праць українських вчених установами НАН України та зарубіжними видавництвами.
437499
  Ільченко О. Діяльність Національної гвардії України в комунікативній інтерпретації ЗМІ / О. Ільченко, А. Горлов // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 30-39. – ISSN 2415-8828
437500
  Єрьомін В.І. Діяльність Національної ліги 1893-1914 рр. у Східній Галичині: до питань про витоки польської націонал-демократі // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 83-89. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
437501
  Гамалюк Б.М. Діяльність Національної поліції України з дотримання державних екологічних гарантій: теоретико-методологічний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 150-161. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
437502
  Плугатар Т.А. Діяльність Національної поліції України щодо забезпечення та захисту пав і свобод громадян // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 93-98. – ISBN 978-617-7364-24-4
437503
  Банчук О.А. Діяльність Національної поліції України: прозорість та підзвітність громадськості // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 325-332. – ISSN 0869-2491
437504
  Федчишин А. Діяльність Національної поліції щодо захисту прав і свобод людини: сучасний стан, проблеми та перспективи в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 311-316. – ISSN 2524-0129
437505
  Наливайко О. Діяльність Національної спілки журналістів України: міжнародні та внутрішні пріоритети // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 11-16


  Окреслюються здобутки, напрями і перспективи діяльності Національної спілки журналістів України як на державному, так і на міжнародному рівнях.. Author writes about the achievements, trends and perspectives of the National Union of Journalists of ...
437506
  Поліщук Є.А. Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку : монографія / Є.А. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-956-0
437507
  Барановський О.І. Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили / О.І. Барановський, В.П. Левченко, Є.А. Поліщук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 332-340. – ISSN 1993-6788
437508
  Безкровний М.Ф. Діяльність недержавних інформаційно-консультаційних служб на ринку дорадчих послуг // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 27-29. – ISSN 2306-6792
437509
  Альошина Л.Є. Діяльність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку / Л.Є. Альошина, Н.З. Бородіна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 316-321. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
437510
  Гура Н.О. Діяльність недержавних пенсійних фондів як о"бєкт обліку та звітності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 100-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
437511
  Дроботенко Н.А. Діяльність незалежної України в ООН: здобутки та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Історія ; вип. 57)


  Проаналізовано становлення України як суб"єкта міжнародних відносин в контексті багатосторонньої дипломатії. Розглядаються різні форми діяльності в ООН у період 1991-2000 рр.
437512
  Кикоть С. Діяльність неформальних об"єднань молоді суспільно-політичного спрямування в Україні в другій половині 80-х рр. XX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 92-98
437513
  Остапчук О. Діяльність неформальних організацій, їх спротив радянській пропаганді учнів на уроках історії // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 16. – С. 130-150. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16). – ISSN 2518-7600
437514
  Уніят В. Діяльність Никифора Гірняка в Коші (кадрі) Українських Січових Стрільців // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 211-218
437515
  Кришина Н. Діяльність німецьких економічних організацій в Україні у 1918 році / Н. Кришина, Г. Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 73-77


  У статті мова йде про структуру та діяльність німецьких економічних організацій на території України в 1918 році. Der Artikel handelt von der Struktur und der Tatigkeit deutscher wirtschaftlicher Organisationen auf dem Territorium der Ukraine im Jahre ...
437516
  Малолєтова Н. Діяльність німецького бібліотекаря та книгознавця Йозефа Бенцінга під час нацистської окупації України (1941–1944 // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 159-164
437517
  Швидкий В. Діяльність О.Г.Лотоцького у вирішенні проблеми української церкви (1917–1919 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 65-70
437518
  Михайленко Г. Діяльність О.І. Неровецького в галузі промислового та цивільного будівництва в Україні в 1922-1936 роках // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2016. – Вип. 22. – С. 4-8. – ISSN 2079-2999
437519
  Акинджи Е. Діяльність О.Шульгина у складі надзвичайної дипломатичної місії УНР в Парижі (1919-1922рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 138-158


  Висвітлюється діяльність О.Шульгіна як керівника місії УНР у Парижі, яка сприяла розвитку української зовнішньополітичної діяльності та утвердженю України на світовій арені.
437520
  Сокирко А.А. Діяльність об"єднань художників УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сокирко Анастасія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 259 арк. – Додатки: арк. 245-259. – Бібліогр.: арк. 13-14, 211-244 та в додатках: арк. 245-246
437521
  Сокирко А.А. Діяльність об"єднань художників УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сокирко Анастасія Андріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
437522
  Фролова О.М. Діяльність ОБСЄ та НАТО в галузі інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 110-115.
437523
  Соколов В.Ю. Діяльність Одеського бібліотечного об’єднання у 1920-х рр. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 11-36. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
437524
  Боровський О.С. Діяльність одеської Комісії з охорони та опрацювання революційних архівів (1917–1922 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 116-127. – ISSN 0320-9466
437525
  Дяченко О.В. Діяльність Олександра Кониського в НТШ // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 81-89. – ISBN 978-966-551-327-8


  У радянській Україні, від початку 30-х до кінця 60-х рр., О. Кониський належав до заборонених письменників. Отже, на сучасному етапі його громадська та наукова діяльність залишається недослідженою.
437526
  Стаднюк Т.Д. Діяльність Олександра Яковича Шульгина за доби Центральної Ради Української Народної Республіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 47)


  На основі архівних документів, наукових досліджень та нових публікацій висвітлюється діяльність Олександра Яковича Шульгина на міжнародній арені за доби Центральної Ради, основні віхи громадсько-політичного життя видатного українського дипломата, ...
437527
  Кулик Ж. Діяльність Олени Теліги на еміграції в Польщі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 83-85. – ISBN 978-966-171-783-0
437528
  Сироїд І.Б. Діяльність Олеся Гончара в сфері захисту української мови // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті висвітлено громадсько-політичну діяльність Олеся Гончара, спрямовану на захист української мови в умовах панування тоталітарної радянської системи. The article describes social and political activity of O. Honchar"s, directed on protection of ...
437529
  Кудрявцева О. Діяльність омбудсмана щодо захисту прав дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 9
437530
  Ігнатенко Є.В. Діяльність Онисії Шреєр-Ткаченко у контексті українсько-польських культурних зв"язків (1960-ті - початок 1970-х років) // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 227-254. – ISSN 2522-4190


  "Статтю присвячено українсько-польським контактам, які зав’язалися з Поморською філармонією ім. І. Я. Падеревського при підготовці і проведенні міжнародного фестивалю і конгресу старовинної музики Центральної і Східної Європи Musica ntiqua Europae ...
437531
  Ісакович С.В. Діяльність ООН у забезпеченні міжнародної безпеки після "холодної війни" / С.В. Ісакович, О.Є. Болгов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 15-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
437532
  Бабенко Л. Діяльність оперативних підрозділів органів державної безпеки з ліквідації Української Автокефальної Православної Церкви (1920-ті рр. ) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 424-434. – ISSN 2078-6077
437533
  Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчення нацистами "східного простору" (1940-1945) / Наталія Кашеварова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISBN 978-966-02-7049-7
Ч. 1 : Джерелознавче дослідження. – 2014. – 551, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ., нім., рос. - Покажч.: с. 480-548. – Бібліогр.: с. 293-323 та в підрядк. прим.
437534
  Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчення нацистами "східного простору" (1940-1945) = Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg und die nationalsozialistische Ostraumforschung (1940-1945) / Наталія Кашеварова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISBN 978-966-02-7050-3
Ч. 2 : Документи. – 2014. – 991, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. нім. - Текст парал. укр., нім. - Покажч.: с. 901-989. – Бібліогр. в кінці док. та в підрядк. прим.
437535
  Прокопенко С. Діяльність опікунської ради 1-ї міської жіночої гімназії Катеринослава // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 33-34
437536
  Роздобудько А. Діяльність органів виконавчої влади та самоврядування Хмельницької області в галузі управління розвитком освіти в регіоні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.424-431
437537
  Шумінська Н.В. Діяльність органів військового і цивільного управління ЗУНР щодо комплектування Галицької армії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 192-204. – ISSN 2313-5603
437538
  Ковалів М.В. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану / М.В. Ковалів, В.О. Іваха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 65-70. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
437539
  Подкур Р. Діяльність органів ВУЧК - ГПУ УСРР в умовах голоду 1921 - 1923 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 89-99. – ISBN 978-617-7837-20-5
437540
  Бесчастний В.М. Діяльність органів державного управління з упровадження інноваційного змісту й функцій вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 13-16. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
437541
  Ширай В. Діяльність органів державної влади України щодо розвитку національної освіти кримських татар наприкінці XX - на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 152-157. – ISSN 2309-9356


  На основі документальних та архівних джерел досліджується діяльність органівдержавної влади України щодо забезпечення розвитку національної освіти кримськотатарського народу після проголошення незалежності України. На основе документальных и архивных ...
437542
  Дзьобань О.П. Діяльність органів державної влади: проблема ефективності // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 445-450. – ISSN 2076-1554
437543
  Бажан О. Діяльність органів держбезпеки по організації партизанського руху в Україні в початковий період Великої вітчизняної війни (за документами Галузевого державного архіву СБУ) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 106-116
437544
  Антонюк У.В. Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні як гарантія екологічних прав // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
437545
  Литвиненко Ірина Леонідівна Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.02. / Литвиненко Ірина Леонідівна; Хмельницький ін-тут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – 234 л. – Бібліогр.: л. 210-234
437546
  Литвиненко Ірина Леонідівна Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Литвиненко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
437547
  Возна В. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господарювання: удосконалення законодавчого забезпечення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 121-129. – ISSN 1993-0909
437548
  Гудима В. Діяльність органів місцевої влади на Поділлі в добу Директорії під час мобілізації до армії УНР (листопад 1918 - листопад 1920 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 219-224
437549
  Іващенко М. Діяльність органів народного контролю і впровадження наукових методів управління виробництвом // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 16-18
437550
  Прокопенко О.Ю. Діяльність органів Національної поліції України як суб"єкта забезпечення правопорядку у регіоні : адміністративно-правові засади : монографія. – Харків : В справі, 2016. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 395-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-37-7
437551
  Главацький М. Діяльність органів опіки як складова політики соціального забезпечення на території генерального округу "Київ" в 1941 – 1942 рр // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 32-42
437552
  Васильчук Геннадій Діяльність органів по українізації вищих ланок державного апарату УРСР (20-ті роки XX ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 95-99
437553
  Сидоренко М. Діяльність органів прокуратури в представництва інтересів громадян і держави в судах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19-24.
437554
  Рогатинська Н. Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції / Н. Рогатинська, В. Вакіряк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 164-168
437555
  Донченко О.І. Діяльність органів самоорганізації населення: теоретичний аналіз // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 23-31. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
437556
  Вєдєнєєв Д.В. Діяльність органів та військ державної безпеки в Україні в період Другої світової війни (1939-1945 рр.) : навчальний посібник / Д.В. Вєдєнєєв ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Науково-видавничий відділ Нац. академії СБ України, 2011. – 98 с. – Бібліогр.: с. 94-97
437557
  Добровольська В. Діяльність органів управління культурою як об"єкт керування документацією // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326
437558
  Карабін О. Діяльність організації "Золота лілія" в Японії // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 377-381. – ISBN 978-966-493-651-1
437559
  Цимбал Б. Діяльність Організації демократичної української молоді (ОДУМ) в екзилі (50-60-і роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 105-108. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Міститься інформація про Організацію демократичної української молоді (ОДУМ), яку було створено українськими емігрантами 1950 р. в Нью-Йорку. Осередки організації поширилися до Канади, Великобританії, Німеччини, Бельгії та Австралії. Встановлено, що ...
437560
  Ваховський М.Л. Діяльність Організації Обєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з підвищення якості вищої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 17-25. – ISSN 2227-2844
437561
  Патриляк І.К. Діяльність Організації Українських Націоналістів ( бандерців ) у 1940-42 роках ( військовий аспект) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Патриляк І.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 17 с.
437562
  Патриляк Іван Казимирович Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект) : Дис...канд.істор.наук.:07.00.01 / Патриляк Іван Казимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 198л. – Бібліогр.:с.180-198
437563
  Гринюка Б.М. Діяльність організації українських націоналістів у селі Круголець на Тернопільщині (1938-1941 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 3-12. – ISSN 2313-5603
437564
  Кириленко В. Діяльність організації Українського та Шведського Червоного хреста у південних областях України в період голодних 1921-1923 років // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 61-63. – ISSN 2076-1554
437565
  Магась В. Діяльність організацій Всеросійського академічного союзу в Харкові (1905-1908 рр.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – C. 18-29


  У статті розглянуто організаційну та суспільно-політичну діяльність осередків Всеросійського академічного союзу в м. Харків у 1905-1908 рр. Організація складалася з двох груп: Союзу професорів та Союзу молодших викладачів. Її діяльність в Харкові можна ...
437566
  Сусоров С.В. Діяльність організацій партії соціалістів-революціонерів серед селянства України в 1905-1907 рр. (до історіографії проблеми) // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 114-118. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Вперше робиться спроба дослідити матеріал з проблеми, наявний сьогодні в історичній науці. Накреслюються основні напрями подальшої розробки теми, визначаються питання, до яких, на думку автора, слід привернути першочергову увагу.
437567
  Стельмашенко Ю.О. Діяльність організованих структур Рунвіри в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
437568
  Дорохова О.М. Діяльність ордену єзуїтів у галузі української освіти в XVI-XVII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
437569
   Діяльність освітніх діячів Єлисаведградщини першої третини ХХ століття: історіографічний контекст // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 45-79. – ISBN 978-617-7364-13-8
437570
  Саюк В.І. Діяльність освітніх консультаційних організацій у розвитку освіти м.Києва / В.І. Саюк, О.В. Зімбалевський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 91-95. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
437571
  Яковуник К.В. Діяльність осіб з незаконної трансплантації органів або тканин людини як криміналістичний елемент механізму злочинів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 223-226. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
437572
  Сажок О. Діяльність Острозького Кирило-Мефодіївського братства щодо формування фонду бібліотеки жіночого училища імені графа Д.М. Блудова у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 39-45. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
437573
  Юшкевич В. Діяльність отця Івана Волянського серед американських українців (1884–1890 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 106-113


  У статті висвітлюється діяльність о. І. Волянського в становленні суспільного, культурного, економічного, освітнього життя українських іммігрантів в початковий період масового переселення українців до США із західноукраїнських земель. В статье автор ...
437574
   Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України / [упоряд,: О. Пагіря, В. Іванченко] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. – Т. 18 : Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України. – С. 1-1160. – ISBN 978-1-897431-36-8
437575
  Пагіря О. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 4-9
437576
  Окабе Й. Діяльність ОУН у Харбіні та візит делегатів ОУН у Японію в 1937 р.: Григорій Купецький та японці // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 88. – С. 63-104. – ISSN 1682-671Х


  Проаналізовані українсько-японські відносини на основі японських історичних матеріалів та рідкісних світлин з архіву родини Григорія Купецького, лідера групи ОУН, яка прибула в 1937 р. в Японію та Харбін. Г. Купецький був співучасником нападу членів ...
437577
  Патриляк І.К. Діяльність ОУН, спрямована на підготовку збройного повстання в західних областях УРСР (жовтень 1939 - червень 1941) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-28. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти діяльності ОУН, спрямованої на підготовку антирадянського збройного повстання в Західній Україні, протиріччя в керівництві організації, контрзаходи радянських каральних органів. In offered article is made short checkup to ...
437578
  Скляр А.В. Діяльність офіційних Бухареста та Києва на молдавському зовнішньополітичному напрямі в контексті розвитку українсько-румунських двосторонніх відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 45-50. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
437579
  Д"яконова І.І. Діяльність офшорних зон у міжнародних фінансових відносинах: значення та регулювання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 14-20. – ISSN 2305-7491
437580
  Харчук Р.Б. Діяльність П. Куліша з українізації Галичини у кінці 1850-х - 1860-х роках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 200-211. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено проблемі ідейного впливу П. Куліша на львівських семінаристів у 1861?1867 рр. Розглянуто тогочасні особисті контакти письменника з галичанами. The article is devoted to the problem of P. Kulish"s ideological influence on the ...
437581
  Мельник Е. Діяльність П.Г.Клепатського в Кам"янець-Подільському державному українському університеті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 59-61
437582
  Домбровський О.І. Діяльність П.П. Скоропадського по розбудові Збройних Сил України в 1917 р. ( до 135-річчя з дня народження) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 20-31.
437583
  Клецька Т. Діяльність Павла Емілійовича Ромера у Київському фізико-математичному товаристві // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 2, квітень - червень. – С. 111-115. – ISSN 1998-4634


  6 лютого 1889 р. професори фізико-математичного факультету Університету Св. Володимира М.П. Авенаріус, М.Ю. Ващенко-Захарченко, І.І. Рахманінов, П.Е. Ромер, В.П. Єрмаков, Г.К. Суслов, Б.Я. Букрєєв, М.Ф. Хандріков, М.М. Шіллер, Е.К. Шпачинський ...
437584
  Демиденко Н.М. Діяльність Павла Зайцева (1886–1965) – відомого шевченкознавця, громадсько-політичного діяча: повернення із забуття // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 353-357. – ISSN 2218-4805
437585
  Луняк Є. Діяльність Павла Тетері в рецепції французьких сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з перебігом військових дій в Україні у 1663-1664 рр., проаналізовано причини цікавості французьких дипломатів до постаті Павла Тетері, зібрано їхні свідчення про нього. В статье ...
437586
  Хоружий Г. Діяльність папи Римського Франциска в контексті викликів сучасності // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 571-575
437587
  Стефанов С.Д. Діяльність папства у сфері охорони здоров"я // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 171-173
437588
  Мосаєв Ю.В. Діяльність парламентської опозиції в Україні: історія та перспективи розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 101-104. – ISSN 2077-1800
437589
  Аббасова Г. Діяльність парламенту з державного будівництва в період Азербайджанської Демократичної Республіки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 198-200. – ISSN 2076-1554
437590
  Золотарьов В.С. Діяльність партії кадетів під час Першої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 124-127. – ISSN 2076-1554
437591
  Бикова Т. Діяльність партії Міллі Фірка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 6
437592
  Бикова Т. Діяльність партії Міллі Фірка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 6
437593
  Парінов М.П. Діяльність партійних організацій Донбасу у відновленні і розвитку місцевої преси (1943-1950 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 60-66. – (Серія журналістики ; № 15)


  Автор на основе большого фактического материала раскрывает возрождение и развитие областной и районной прессы Донбасса в период 1943-1950 гг.
437594
  Горностаєва Г.Г. Діяльність партійних організацій м. Жданова по економічному навчанню кадрів в умовах нової економічної реформи // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 33-37
437595
  Петасюк І.А. Діяльність партійних організацій Правобережжя Української РСР по колективізації сільського господарства в радянській історіографії / І.А. Петасюк, Г.В. Стрельський // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-9. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье сделана попытка дать краткий историографический обзор публикаций, исследующих деятельность партийных организаций Правобережья УССР по коллективизации сельського хозяйства в 1927-1932 гг.
437596
  Соліна Л. Діяльність партійних організацій республіки по вдосконаленню економічної освіти кадрів в сучасних умовах // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 27-30
437597
  Червінський О.А. Діяльність партійних організацій України по дальшому розвитку соціалистичної культури на селі в період між ХХ и ХХІІ з"їздами КПРС : Дис... канд. іст.наук: / Червінський О.А.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф-ра історії КПРС. – К., 1964. – 312л.
437598
  Ниций Ф. Діяльність партійних організацій України по дальшому удосконаленню організаторської і масово-політичної роботи профспілкових організацій республіки в сучасних умовах // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 19-23
437599
  Колесник В.Ф. Діяльність партійних організацій України по зміцненню провідної ролі робітничого класу в міських і селищних Радах (1926-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 76-83. – (Історія ; вип. 19)
437600
  Безпалко Є.Я. Діяльність партійних організацій України по комуністичному вихованню колгоспного селянства в період між 20 і 22 з"їздами КПРС (на матеріалах Київської, Полтавської та Черкаської обл.) : Дис. ... канд. іст. наук / Безпалко Є.Я. ; КПІ, Каф. історії КПРС. – Київ, 1968. – 359, ХІл. – Бібліогр.: л. 1-ХІ
437601
  Томин Ю.М. Діяльність партійних організацій України по комуністичному вихованню молоді професійно-технічних училищ (1966-1971 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Томин Ю.М.; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1975. – 204л. – Бібліогр.:л.1-15
437602
  Касьяненко Ф.П. Діяльність партійних організацій України по підвищенню ролі і дієвості політичної агітації в період між ХХІІ и ХХІІІ з"їздами КПРС. : Дис... канд. історич.наук: / Касьяненко Ф.П.; КДУ. – К., 1967. – 248л. – Бібліогр.:л.I-XIX
437603
  Ткачук І.Х. Діяльність партійних організацій України по підготовці та вихованню кадрів масових професій для колгоспів в роки семирічки (1959-1965 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Ткачук І.Х.; МВССО УРСР. ХДУ. Каф. історії КПРС. – К., 1967. – 284л. – Бібліогр.:л.22
437604
  Шевчук В.П. Діяльність партійних організацій України по розвитку трудової активності робітничого класу в період між ХХІ і ХХІ з"їздами КПРС (на мат-лах гірничорудної пром. УРСР) : Дис... канд. іст.наук: / Шевчук В.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії КПРС. – К., 1963. – 323, XVIIл. – Бібліогр.:л.І-XVII
437605
   Діяльність партійної організації Полтавщини у відбудовний період (1921-1925 рр.) : Збірник документів і матеріалов. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1961. – 295 с.
437606
  Бородавченко І.М. Діяльність парторганізацій Донбасу по розвитку і зміцненню союзу робітничого класу та селянства (1933-1937 рр). : Дис... канд. істор.наук: / Бородавченко І.М.; МО УРСР, Київ. пед інст. ім.О.М.Горького. Кафедра історії КПРС. – К., 1975. – 178л. – Бібліогр.:л.1-17
437607
  Боруцька О. Діяльність Патріарха Йосифа Сліпого у 60-80-х рр. XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 734-746. – ISBN 966-7379-70-1
437608
  Бублик Т.Т. Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960-1980-і роки) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 152-157. – ISSN 2076-8982
437609
  Виноградов С.В. Діяльність патріотичних сил по антифашистському вихованню населення окупованної теріторії України /1941-1944/. : Автореф... канд. іст.наук: / Виноградов С.В.; КУ. – К., 1994. – 25л.
437610
  Виноградов С.В. Діяльність патріотичних сил по антифашистському вихованню населення окупованої території України (1941-1944рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Виноградов С. В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1994. – 188л. – Бібліогр.:л.181-184
437611
  Нікітчина С.О. Діяльність педагогичних колективів навчальних закладів по моральному вихованню учнівської молоді на народних традиціях України : Навчально-методичний посібник / С.О. Нікітчина; МОУ; ІЗМН; Волинський держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ, 1997. – 176с. – ISBN 966-7294-03-Х
437612
  Жук В.В. Діяльність педагогічних інститутів та кафедр педагогіки в університетах Наддніпрянської України у дореформену добу ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 32-35. – ISSN 2076-1554


  Аналізується якість навчання у педагогічних інститутах при Харківському університеті та Київському університеті св. Володимира у дореформену добу XIX ст. У першому Статуті Київського університету 1833 р. зазначалося, що викладання педагогіки в ...
437613
  Гордійчук О.В. Діяльність педагогічної місії А. Крушельницького у справі забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх шкіл в добу Директорії УНР // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 104-107
437614
  Гордійчук О. Діяльність педагогічної місії Антона Крушельницького щодо забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх шкіл у добу Директорії Української Народної Республіки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 33-35


  На основі аналізу архівних документів і наукових публікацій у дослідженні зроблено спробу висвітлити діяльність педагогічної місії за кордоном у справі забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх шкіл у добу Директорії Української Народної ...
437615
  Іваницька М. Діяльність перекладача крізь призму імагології // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 196-200. – ISSN 2307-633Х
437616
  Іваницька М.Л. Діяльність перекладача крізь призму когнітивістики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 165-170


  У статті розглядаються когнітивні процеси, які характеризують мислення перекладача під час розуміння та відтворення оригіналу. Спираючись на прототипну семантику, теорії латерального мислення, сценаріїв та організованих блоків пам"яті, автор аналізує ...
437617
  Мироненко Д.О. Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 190-206
437618
  Косяк С.М. Діяльність перших німецьких колоніальних товариств і союзів кінця 70 - середини 80-х рр. XIX ст. // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 64-72. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
437619
  Лагодич М. Діяльність першоієрарха УАПЦ 1921-1930 рр. XX століття митрополита Василя Липківського / М. Лагодич, М. Федорюк // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 210-224
437620
  Ахунова Л. Діяльність Петра Рум"янцева // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
437621
  Присяжнюк Ю. Діяльність Петра Шелеста по збереженню пам"яті про козацтво // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 98-103. – ISSN 2519-2523
437622
  Никоненко Д.М. Діяльність Пилипа Орлика в контексті розвитку білорусько-українських культурно-освітніх зв"язків на сучасному етапі // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 2409-2037
437623
  Мохір Л. Діяльність Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у вивченні Київщини та Чернігівшини // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 226-230. – ISBN 978-966-439-357-4
437624
   Діяльність Північноатлантичного альянсу (НАТО) у врегулюванні питань ядерної безпеки // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 133-135. – ISBN 978-966-373-833-8
437625
  Ходанович О. Діяльність підпілля ОУН на території України (1941-1942 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 60-65
437626
  Шляхтич Р. Діяльність підпілля ОУН(б) на Криворіжжі в роки німецької окупації (1941-1944 рр.) / Р. Шляхтич, П. Хобот // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 43-47
437627
  Олійник О.В. Діяльність підпільного Українського Червоного Хреста в лавах УПА на території Галичини в 1943-1944 рр. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 139-147. – ISSN 2664-9950
437628
  Рой С.В. Діяльність підпільної організації під керівництвом Я.П. Батюка у творчій спадщині М.Н. Шуста // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 123-127. – ISSN 2218-4805
437629
  Малиновська О.Ю. Діяльність підприємств на туристичному ринку України / О.Ю. Малиновська, К.О. Чикаловець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 65-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
437630
  Газуда С.М. Діяльність підприємств сфери послуг сільських територій регіону в ринкових умовах господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 43-50. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
437631
  Купріна Н.М. Діяльність підприємств харчової промисловості Одеської області: стан та тенденції розвитку / Н.М. Купріна, Х.О. Баранюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 11-19 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
437632
   Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах : зб. матеріалів постійно діючого семінару "Методол. проблеми теорії та практики операт.-розшук. діяльності в сучас. умовах" ([Миколаїв], 1-3 черв. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.В. Кривонос ; за ред. В.М. Комарницького, С.А. Коміссарова, Б.І. Бараненка ]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 195, [1] с. : іл. – На обкл. також зазнач.: Постійно діючий семінар "Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-616-079-3
437633
   Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами : зб. матеріалів постійно діючого семінару "Діяльність підрозділів кримін. поліції щодо попередження, припинення та розслідування злочинів у сучасних умовах" (31 трав.-2 черв. 2018 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – 178, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-616-090-8
437634
   Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 308, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-616-070-0
437635
  Гордієнко Л.В. Діяльність підсекції "Гурток винахідників" при Київському політехнічному товаристві інженерів і агрономів (1915-1917 рр.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 67-69
437636
   Діяльність платіжних систем на ринку України в 2011 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 12-17 : табл., рис.
437637
  Бикова Т. Діяльність Повноважної комісії ВЦВК і РНК РСФРР у справах Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 9. – С. 8
437638
  Бикова Т. Діяльність Повноважної комісії ВЦВК і РНК РСФРР у справах Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 8. – С. 8
437639
  Бикова Т. Діяльність Повноважної комісії ВЦВК і РНК РСФРР у справах Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 7. – С. 8
437640
  Пугаченко О.Б. Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 169-176. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті розглянуто практику діяльності податкових органів у різних країнах. Виділено особливості здійснення податкового контролю у деяких зарубіжних країнах. Узагальнено позитивні риси діяльності закордонних податкових органів і наведено ті, що можуть ...
437641
  Кудінов Д. Діяльність політичних організацій в українському селі періоду першої російської революції в мемуарній літературі // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 132-140. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
437642
  Газізова О. Діяльність політичних партій та громадських об"єднань у поліетнічному середовищі Криму // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 138-143
437643
  Семененко А.І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985-1991 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Семененко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 250л. – Бібліогр. : л.182-250
437644
  Недужко Юрій Діяльність політичних та громадських об"єднань зарубіжних українців у контексті боротьби за державну незалежність України в 60-70-х роках XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 54-62
437645
  Маркітантов В.Ю. Діяльність політичної опозиції на початковому етапі політичної трансформації України / В.Ю. Маркітантов, В.В. Нечитайло // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 52-61
437646
  Мойсєєв О.В. Діяльність політорганів і партійних організацій і українського фронту в боях за визволення Києва від німецько-фашистських загарбників у 1943 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 3-13. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
437647
  Нестеренко В. Діяльність політосвітніх організацій на Поділлі у 1920-ті рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 183-195. – (Історичні науки ; т. 37). – ISSN 2309-2254


  На початку 1920-х рр. на Поділлі була створена широка мережа радянських політосвітніх організацій (клубів, сільбудів тощо). Їх створенню передувало закриття або реорганізація тих культурницьких товариств, які діяли в часи УНР. Головною метою ...
437648
  Кряж С.В. Діяльність польських військових формувань в Україні (грудень 1917 року - травень 1918 року) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 9-15. – (Історія та географія ; вип. 48)
437649
  Ількович В.М. Діяльність польських громадських культурних організацій в Україні у 1991-2014 рр. : дис. ... д-ра філософії : 032, 03 / Ількович Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 274 арк. + Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. – Додатки: арк. 263-274. – Бібліогр.: арк. 226-262
437650
  Мосорко М. Діяльність польських комітетів опіки в Галичині періоду Другої світової війни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 61-68. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
437651
  Шевченко В.В. Діяльність польських розвідувальних служб на території УСРР (1921-1932 рр.) : дис. ... д-ра філософії : 032, 03 / Шевченко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 180 арк. – Додатки: арк. 163-180. – Бібліогр.: арк. 159-162
437652
  Калиняк Л. Діяльність польських селянських партій Західної України після травневого перевороту 1926 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С.153-164. – ISSN 2078-6077
437653
  Гладишук С. Діяльність польського товариства "Кресова сторожа" в Західній Волині у 1919 - 1922 рр. // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 98-101. – ISSN 2306-028X
437654
  Кінд-Войтюк Діяльність польського Товариства приятелів науки в Луцьку у 1935-1939 рр. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 173-177
437655
  Беззубенко А.В. Діяльність Польського Червоного Хреста у 1989 - 2004 рр. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 84-90. – (Історія та географія ; вип. 48)
437656
  Черненко В. Діяльність польської молодіжної організації "Полонія" на території Східної України на початку XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 45-47
437657
  Пиж"янова Н. Діяльність Порфірія Демуцького в Києві у 1917-1927 роках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 290-295. – ISSN 1028-5091
437658
  Набока І. Діяльність постійних комісій (комітетів) органів місцевого управління європейських країн: загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 45-52.
437659
  Файзулин Я. Діяльність ППШ при ГКВ УНР з підготовки другого зимового походу // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-53
437660
  Шевчук П.М. Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у 2013 році // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 49-54. – ISSN 2311-9780
437661
  Шевчук П.М. Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у другому півріччі 2012 року // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 37-42 : фото
437662
  Танько А.В. Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 34-42. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
437663
  Житкова О. Діяльність православних церков у сприйнятті населення м. Києва (1920 - 1930-ті рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 258-260. – ISBN 978-966-171-893-6
437664
  Макаров П. Діяльність православної церкви - яскраві штрихи в історії Війська Низового Запорозького / П. Макаров, П. Богуш // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 133-137. – ISBN 966-95758-1-8
437665
  Тимченко А.П. Діяльність працівників української міліції в 1941-1945 рр.: використання досвіду в сучасних умовах // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 35-40. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
437666
  Бабіна Є.О. Діяльність представників національних меншин на тлі української історії XIX-XX століть / Є.О. Бабіна, Г.О. Лебедєва // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 18-20


  "В сучасних історичних умовах етнічний чинник є важливим фактором стабільності у внутрішньополітичному житті багатьох країн. Тому одним із стратегічних напрямків стало посилення полікультурного виховання як засобу гармонізації етнічної життя. На нашу ...
437667
  Бегей І.І. Діяльність представників української лівиці у Сеймі і Сенаті Другої Речі Посполитої (1928 - 1935 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
437668
  Сироїд О. Діяльність президента України в сфері указотворчості та законодавчого процесу / Українська правнича фундація; Оксана Сироїд, Юлія Яшина. – Київ : Українська Правнича Фундація, Реферат, 2004. – 64с. – ISBN 966-8058-08-9
437669
  Бордіженко В.О. Діяльність прес-служб зовнішньополітичних відомств в кризових ситуаціях / В.О. Бордіженко, С.І. Даниленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 229-233
437670
  Нетреба М.М. Діяльність прес-служби банківської установи в умовах інформаційної війни : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Нетреба Маргарита Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 207 л. – Додатки: л. 188-207. – Бібліогр.: л. 171-187
437671
  Нетреба М.М. Діяльність прес-служби банківської установи в умовах інформаційної війни : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Нетреба Маргарита Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
437672
  Даниленко С.І. Діяльність прес-служби зовнішньополітичного відомства у формуванні зовнішньої політики держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 118-122.
437673
  Шніцер І. Діяльність прибічників людацького режиму в Чехословацькій державі (1945-1947 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 242-249. – ISSN 2309-2262
437674
  Гринь Т. Діяльність приватних агенств зайнятості в Україні та країнах ЄС: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 309-310. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
437675
  Коваленко-Чукіна Діяльність природоохоронних організацій та їх вплив на розвиток Партії Зелених // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 99-108. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
437676
  Мірошниченко С.С. Діяльність прокуратури з попередження організованної злочинності : монографія / С.С. Мірошниченко. – Київ : Ін Юре, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-313-388-1
437677
   Діяльність прокуратури у сфері забезпечення реалізації трудових прав неповнолітніх : навч.-практ. посібник / [І.Г. Кучеріна та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 127, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 98-110. – (Серія "Бібліотека прокурора"). – ISBN 978-617-673-172-6
437678
  Жувака С.О. Діяльність прокуратури України в системі правоохоронних органів у дореволюційний період: аналіз історико-статистичної інформації // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 119-125. – ISBN 978-617-616-075-5
437679
  Соболь Є.Ю. Діяльність прокуратури щодо забезпечення прав і свобод дітей-інвалідів посадовими особами органів виконавчої влади // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 60-63
437680
  Леляк Я. Діяльність прокуратури щодо запобігання злочинності в Чорнобильській зоні відчуження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 60-69
437681
  Стефанчук М.М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики = Activity of the public prosecutor""s office connected with representation of interests of a citizen or the state in court: theory and practice problems : монографія / М.М. Стеефанчук ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Ін Юре, 2016. – 500, [2] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 413-499 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-544-1
437682
  Стефанчук М. Діяльність прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді як різновид юридичної діяльност // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 138-148. – ISSN 1026-9932
437683
   Діяльність прокурора в особливий період : навч. посібник / [Туркот М.С. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 414, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 412-414. – Бібліогр.: с. 301-318 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-70-3
437684
  Клочков В. Діяльність прокурора з розгляду і вирішення звернень громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 55-66
437685
  Хрущ О. Діяльність прокурора під час відкриття матеріалів кримінального провадження за законодавством України та зарубіжних країн // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 95-100. – ISSN 2311-6676
437686
  Бортун М.І. Діяльність прокурора по забезпеченню верховенства права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (228). – С. 25-31. – ISSN 2308-9636
437687
  Драган О.В. Діяльність прокурора у виконавчому провадженні : актуальні питання теорії та практики : монографія / О.В. Драган ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 512 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-384-0


  У пр. № 1739437 напис: Вельмишановному Олександру Дмитровичу на знак глибокої поваги від автора. Підпис. 21.10.2019
437688
  Бевзюк І. Діяльність прокурора у кримінальному провадженні як юридико-психологічна проблема // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 30–35. – ISSN 2311-6676
437689
  Назарук О.І. Діяльність прокурора щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, під час судового розгляду // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 222-224. – ISBN 978-966-940-085-7
437690
  Єні О. Діяльність прокурора щодо забезпечення розумних строків кримінального провадження // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – C. 85-90. – ISSN 2311-6676
437691
   Діяльність прокурора щодо запобігання та протидії домашньому насильству : наук.-практ. посібник / [К.К. Арушанян, З.А. Загиней, М.М. Легенька та ін. ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; Проект Європ. Союзу "Pravo-Justice"]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 102, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 102. – Бібліогр.: с. 90-92 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-83-3
437692
  Бондар І.О. Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 3-11. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
437693
  Хеленюк А. Діяльність проф. Любомира Винара в американських наукових установах // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 457-476. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
437694
  Олексишин О.О. Діяльність професійних мистецьких колективів Прикарпаття в контексті радянської культурної політики середини 40-х - початку 50-х рр. 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 132-136. – ISSN 2312-1165


  "У статті на основі різноманітних джерел досліджуються політика та дії тоталітарної влади щодо професійного мистецтва на Станіславщині у повоєнну добу. Висвітлено зміст творчої діяльності, матеріальне становище та кадрове забезпечення професійних ...
437695
  Садівничий В. Діяльність професора А.В. Ходіна в контексті розвитку вітчизняної медичної преси // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 88-94


  У статті простежуються редакторська і видавнича діяльність Андрія Васильовича Ходіна - доктора медицини, редактора, видавця, громадського діяча. З"ясовуються окремі деталі життєвого і творчого шляху цієї непересічної особистості; аналізується робота по ...
437696
  Сторожко Т. Діяльність професора А.П. Шидловського на посаді директора Київської астрономічної обсерваторії Університету Св. Володимира // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 34-36
437697
  Сіряченко С.М. Діяльність професора Богданова С.М. з розвитку вітчизняної агрономічної освіти в Університеті Св. Володимира // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 77-78
437698
  Мірошниченко О.В. Діяльність професора Букреєва Б.Я. на Київських Вищих жіночих курсах (кінець XIX - початок XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496
437699
  Кривоніс С.С. Діяльність професора В.А. Базакуци щодо розроблення міжнародної системи одиниць // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 475-477
437700
  Голікова О. Діяльність професора Єжи Беньяміна Флята як фундатора та першого директора Інституту землеробства в Маримонті у 1819–1830 рр. (до 200-річчя Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 143-146


  Окреслено значення доробку професора Єжи Беньяміна Флята (Jerzy Beniamin Flatt) у започаткуванні Інституту землеробства в Маримонті. Розкрито сутність новаторських ідей ученого щодо організації аграрної освіти на науковій основі. Проведено грунтовний ...
437701
  Музичко О.Є. Діяльність професора І.А. Линниченка (1857-1926) у сфері бібліофільства, бібліографії та бібліотекознавства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 58-69. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  Випускник університету Св. Володимира. Він народився у родині професора кафедри всесвітньої літератури Університету Св. Володимира Андрія Івановича Линниченка. Його дідом по матері був професор Київської духовної академії та Ун-ту Св. Володимира , ...
437702
  Макара В.А. Діяльність професора М.М. Новикова в контексті становлення та розвитку фізики твердого тіла в Україні // Меморіальні наукові читання до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933-23.12.2007) : збірка матеріалів / Асоц. бібліотек України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка Укр. акад. аграрних наук ; [ укладачі: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко ; наук. ред. В.А. Вергунов ]. – Київ, 2008. – С. 12-19. – (Наукові історико-бібліограіфчні читання ; Читання 3)
437703
  Пиріг Р. Діяльність професора Соломона Франкфурта в добу Гетьманату Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 року) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 30-42. – ISSN 2307-3047
437704
  Ташкінова О.А. Діяльність профорієнтаційного хабу " PROFIT QUEST" на базі закладу вищої освіти як нова організаційна форма професійної орієнтації учнівської молоді / О.А. Ташкінова, С.А. Булгакова, М.А. Гонтар // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 145-151. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
437705
  Костюк Є.С. Діяльність профспілок у сфері подолання безробіття на території радянської України упродовж 20-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 101-105. – ISBN 966-614-021-7
437706
  Лесьняк Т. Діяльність Публічної бібліотеки м. Кросно для розвитку місцевої громади // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-14
437707
  Ботвінов Р. Діяльність публічної служби особливого призначення щодо захисту прав людини в Україні. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 149-154. – ISSN 2414-4436
437708
  Виноградова О. Діяльність Пункту європейської інформації в Державній бібліотеці України для юнацтва / О. Виноградова, О. Зубченко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 10-11


  У статті репрезентовано різні формати взаємодії ДБУ для юнацтва з користувачами, вчителями загальноосвітніх шкіл, викладачами закладів вищої освіти м. Києва, представниками влади, громадських організацій та благодійниками, а також з колегами з обласних ...
437709
  Прокопенко П. Діяльність Ради Європи у боротьбі з тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 109-110
437710
  Радлінська О. Діяльність Ради Європи у врегулюванні екологічних питань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 121-122
437711
  Мицик В. Діяльність Ради Європи щодо вирішення проблем захисту прав національних меншин // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 48-56


  У статті розглядаються питання про роль і діяльність Ради Європи та зміст прийнятих за її сприяння міжнародних договорів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Розглянуті новітні ініціативи Ради Європи з питань захисту прав ...
437712
  Войціховський А.В. Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 45-54. – ISSN 1999-5717
437713
  Толкованов В.В. Діяльність Ради європи щодо розробки та впровадження інноваційних інструментів розвитку місцевого самоврядування // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 185-190
437714
  Діденко І.А. Діяльність Ради Міністрів Гетьманату по забезпеченню українських інтересів у Криму (травень - грудень 1918 р.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 25-34. – ISSN 1682-671Х
437715
  Котюк Я. Діяльність Ради молодих учених у 2016 році // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 6


  Про діяльність Ради молодих учених ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
437716
   Діяльність Ради Народних Комісарів та економічної наради : Збірні матеріяли за IV квартал , липень-вересень 1925-26 року. – Х. : Орг.-інформ. відділ управління справами РНК УСРР, 1926. – 130 с.
437717
   Діяльність Ради Народних Комісарів та економічної наради : Збірні матеріяли за III квартал, квітень-червень 1925-26 року. – Х. : Орг.-інформ. відділ управління справами РНК УСРР, 1926. – 117 с.
437718
   Діяльність Ради Народних Комісарів та Економічної наради : Збірні матеріали ; 1 та 2 квартали жовтень - березень 1925-26 року. – Харків : Орг.-інформ. відділ управління справами РНК УСРР, 1926. – 161 с.
437719
  Гребенюк О. Діяльність Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки у вітчизняній історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 179-184. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
437720
  Катренко Андрій Миколайович Діяльність радикалів-демократів (народників) в Україні у 80-х роках ХІХ ст. : Дис... докт. історич.наук: 07.00.02 / Катренко Андрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 543л. – Бібліогр.:л.504-543
437721
  Бальцій Н.М. Діяльність радикальних угруповань як елемент становлення Поствестфальської системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 123-128
437722
  Патриляк І. Діяльність радянських органів держбезпеки на Львівщині (липень 1944 - травень 1945 рр.) у світлі звіту оперативної бригади НКДБ СРСР / І. Патриляк, А. Пижик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-71. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  Увазі наукової громадськості пропонується надзвичайно об"ємний і важливий документ радянських спецслужб, розсекречений в Україні останніми роками. Йдеться про "Висновок про стан агентурно-оперативної роботи Управління НКДБ Львівської області" за липень ...
437723
  Білоус О.П. Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941 - 1943 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Білоус Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
437724
  Білоус О.П. Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941 - 1943 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Білоус Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 165-203 та в підрядк. прим.
437725
  Угач А.В. Діяльність радянської контррозвідки під час Другої світової війни в історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 180-186. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
437726
  Машевський О. Діяльність радянської та німецької пропаганди на українських теренах в період завершального етапу німецько-радянської війни / О. Машевський, Д. Ожерельєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 66-72. – (Історія ; вип. 4 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено маніпулятивний вплив радянської та німецької ідеологічних машин на населення українських теренів на завершальному етапі німецько-радянської війни. Розглянуто стан вивчення порушеної проблеми в науковій літературі та джерелах, особливу увагу ...
437727
  Шаравара В.В. Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Шаравара Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
437728
  Паньків С.П. Діяльність Рахункової палати України у контексті конституційних змін // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
437729
  Щербаков Д.М. Діяльність революційних соціал-демократичних організацій України по політичному вихованню пролетаріату та керівництву робітничим рухом у предреволюційний період. (1895-1904) / Д.М. Щербаков. – Київ-Одеса : Вища школа, 1975. – 198 с.
437730
  Катренко А.М. Діяльність революційної молоді Одеси (1883-1884 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 84-91. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
437731
  Шульга М.І. Діяльність регіональних відділів Фонду державного майна України у 2000 р. / М.І. Шульга, О.В. Міськов // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.15-22
437732
  Кузіна Н.В. Діяльність редакційного комітету "Літературно-наукового вісника" в Києві в 1912-1919 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-40. – (Історія ; вип. 47)


  Аналізується діяльність київського редакційного комітету "Літературно-наукового вісника" в Києві в 1912-1919 рр. на основі раніше невідомих архівних матеріалів, що зберігалися у спецфонді.
437733
  Гевко А. Діяльність ректора оцінять...правоохоронці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 квітня (№ 57). – С. 8


  "День" на прикладі ситуації в Полтавському технічному університеті з"ясовував, чому у вищій освіті суперечки між керівним і викладацьким складом обо замовчують, або вирішують у судах.
437734
  Крикушенко Олександр Діяльність релігійних організацій в місцях позбавлення волі як складова інституту ресоціалізації засуджених // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 10-13. – ISSN 1562-529Х
437735
  Нестерова М.І. Діяльність релігійних організацій в умовах пандемії COVID-19 // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 85-86. – ISSN 2521-6570
437736
  Автушенко І. Діяльність Ресурсного та кар"єрного центру для звільнення військовослужбовців Збройних Сил України та Київської області // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 248-252. – ISBN 978-966-95419-8-7
437737
  Байдич В.Г. Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х - першій половині 60-х рр. XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 273-280. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
437738
  Корнєєв Ю.В. Діяльність ринку банківських послуг в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 124-129. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
437739
  Барвінська П.І. Діяльність Ріхарда Георга Плашки на посаді генерального секретаря та президента Австрійського інституту Східної та Південно-Східної Європи (1958-1988 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 95-101. – ISSN 2076-1554
437740
   Діяльність РНБО України із захисту національних економічних і політичних інтересів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 2-4 : фото
437741
  Міщенко І.В. Діяльність робітничих факультетів при польському педагогічному інституті (30-ті рр. XX ст.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 359-365. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
437742
  Цебенко О. Діяльність роду Гербуртів у контексті організаційно-економічної трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій Галичини та Поділля ХV-XVII століття // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 114-119. – Бібліогр.: 10 назв.
437743
  Кір"янова О. Діяльність Романа Шухевича на посаді бойового референта КЕ ОУН ЗУЗ (1930-1934) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 38-44
437744
  Головіна О.В. Діяльність російських націоналістичних організацій початку XX ст. в Україні: історіографія проблеми // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 87-96. – ISBN 978-966-383-522-8
437745
  Лозинська І. Діяльність російської окупаційної влади у Галичині у 1916 - 1917 рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 77-88. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
437746
  Мандрик М.В. Діяльність румунських спецслужб режиму І. Антонеску на умовах реокупації Північної Буковини 1941-1944 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-119. – ISBN 966-614-021-7


  Йон Антонеску (1882—червня 1946) — румунський військовий та державний діяч, в 1940—44 роках глава держави і прем"єр-міністр, фактично диктатор, маршал, прихильник союзу з III Райхом. Учасник інтервенції проти Угорської Радянської Республіки (1919). ...
437747
  Ткач Т. Діяльність РФ на Донбасі як загроза концепції гуманітарної діяльності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 115-118
437748
  Кривоконь Діяльність С.О. Кривоконя на посаді директора Харківського авіазаводу / Кривоконь, С.О. Діяльність // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Т. 31, № 1. – С. 65-73. – ISSN 2617-1929
437749
  Захаров Є. Діяльність СБУ у 2010 р., яка стосується свободи поглядів // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 2/3. – С. 3-14
437750
  Манько О.В. Діяльність світових організацій з гуманітаризації освіти // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 137-139
437751
  Гура О. Діяльність світських організацій католиків в УРСР наприкінці 1940-их - 1950-их рр. // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 142-149
437752
  Преловська І. Діяльність Свято-Володимирського Братства при кафедральному Києво-Софійському соборі (1864-1917) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 43-46. – ISSN 0203-5863
437753
  Дмитрієв В. Діяльність Севастопольського Градоначальства (1873-1900 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 78-80
437754
  Коник Олександр Олександрович Діяльність селянських депутатів з України в І і ІІ Державних думах : Автореф... кандидата історичнихнаук: 07.00.02 / Коник Олександр Олександрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 24л.
437755
  Немировська І. Діяльність Селянського поземельного банку в роки аграрної столипінської реформи в Україні в історіографії 50-60-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-39. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Підтверджено суттєвий внесок істориків середини XX ст. у накопичення фактичного матеріалу з історії столипінської аграрної реформи. The essential contribution of historians of the middle of XX centuries to accumulation of the actual material on ...
437756
  Турків С.Я. Діяльність сестер Чину Святого Василя Великого у Східній Галичині наприкінці XIX - у першій половині XX століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Турків Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
437757
  Король В.М. Діяльність системи державних трудових резервів як фактор урбанізації у повоєнній Україні (1945 – початок 1950-х років) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 38. – C. 57-65. – ISSN 2227-183Х
437758
  Терещенко Т.В. Діяльність сільських культурно-просвітницьких установ центральних областей України // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 126-132. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
437759
  Демуз І. Діяльність сільськогосподарських товариств України другої половини XIX - початку XX ст. в сучасних історіографічних студіях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 139-146. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
437760
  Азаров Ю.І. Діяльність слідчого на стадії порушення кримінальної справи як зміст процесуальної функції / Ю.І. Азаров, О.А. Вакулік // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 146-151
437761
  Тохтамиш О. Діяльність служб телефону довіри в період пандемії / О. Тохтамиш, І. Зацепіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-46. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто організаційні та змістові аспекти функціонування служб телефону довіри в Україні та інших країнах в умовах пандемії порівняно з допандемічним періодом. Досліджено форми, функції, структурні особливості діяльності телефонних консультативних ...
437762
  Вітик І. Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект / І. Вітик, В. Костюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 2-4
437763
  Бабак М. Діяльність Служби безпеки України як суб"єкта протидії та запобігання тероризму в державі // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7220-78-6
437764
  Оніщенко О.В. Діяльність Софії Русової на міжнародній арені на чолі українсої жіночої національної ради (1919-1939) // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 132-138. – ISBN 978-966-7496-76-0
437765
  Колесникова О.В. Діяльність соціально-психолого-педагогічної служби ЗОШ № 38 м. Харкова щодо запобігання торгівлі людьми й експлуатації дітей // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-27 : діаграма. – Бібліогр.: 3 назв.
437766
  Тягло К.О. Діяльність соціолога в соціумі, що потребує діалогу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 95-99. – ISSN 2073-9591
437767
  Супронюк О. Діяльність Союзу визволення України та його часопису "Вісник Созу визволення України" як етап змагань за державність України (до 100-річчя виникнення) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 44-53. – ISSN 1819-7329
437768
  Оніщенко О. Діяльність Союзу українок у Польщі міжвоєнної доби // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 101-106


  У статті розкриваються принципи та напрями діяльності Союзу українок у Польщі. Проаналізовано практичну роботу Союзу із забезпечення гідних умов життя в українській еміграції у міжвоєнний період.
437769
  Марковський В. Діяльність Союзу Українських Адвокатів щодо захисту мовних прав українців Галичини в міжвоєнний період // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 170-186. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
437770
  Волощук Ю.І. Діяльність Союзу українців Румунії: політико-культурний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 288-293. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
437771
  Притика Д. Діяльність спеціалізованих колегій - основа створення патентного суду в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.34-36. – ISSN 1608-6422
437772
  Чеканова В.Ю. Діяльність спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських дисертацій у Київському славістичному університеті у січні 2010 року / В.Ю. Чеканова, О.В. Надирова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 106-112.
437773
  Калантаєвська Г.П. Діяльність Спиридона Черкасенка на тлі суспільного життя України початку XX ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 20-29
437774
  Кіпцар І.А. Діяльність спільної українсько-китайської комісії з науково-технічного спвробітництва як фактор оптимізації сучасних двосторонніх відносин України і КНР // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 1608-0599
437775
  Янюк І. Діяльність спортивно-гімнастичних товариств право-радикального характеру у Східній Галичині міжвоєнного періоду в контексті національно-визвольних змагань // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 250-255. – ISBN 978-966-171-795-3
437776
  Гуменчук А. Діяльність Спортивного арбітражного суду // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 30-31
437777
  Пилипів І. Діяльність Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви в 1918-1920 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343
437778
  Клєр І.Г. Діяльність Старої Київської громади. Історіографічний огляд проблеми у працях сучасних дослідників // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 178-182. – ISSN 2076-1554
437779
  Бортнікова А. Діяльність старост у містах Волині у сфері оподаткування і торгівлі (кінець XV - середина XVI ст. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 13-18. – ISSN 2305-9389
437780
  Понипаляк О.Д. Діяльність старшинських і підстаршинських шкіл Української повстанської армії (1943-1946 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Понипаляк Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
437781
  Понипаляк О.Д. Діяльність старшинських і підстаршинських шкіл Української повстанської армії (1943-1946 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Понипаляк Олександр Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 223 арк. – Додатки: арк. 218-223. – Бібліогр.: арк. 10, 185-217 та в додатках: арк. 218
437782
  Потіха О. Діяльність Степана Барана у польському парламенті (1928-1939 рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 168-173. – ISBN 966-8653-41-6
437783
  Миколенко Д.В. Діяльність Стефана Стамболова в політичному дискурсі Болгарії (1903-1908 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 58-67. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
437784
  Поплавський О.О. Діяльність страхових компаній на фінансовому ринку : аналіз світового досвіду // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 117-123. – ISSN 2307-9878
437785
  Вовчак О.Д. Діяльність страхових компаній як фінансових посередників: світовий досвід та можливості для України / О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 70-74. – ISSN 2307-9878
437786
  Губський С. Діяльність структур ОУН і УПА на Київщині в 1941-1952 роках в історіографічному дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 311-333. – (Серія історична ; вип. 53)
437787
  Поліщук Л.С. Діяльність Структурних Фондів ЄС у Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 61-66. – (Європейські дослідження)
437788
  Соколова Н. Діяльність студентського гуртка Т. Флоринського в Університеті Св. Володимира на поч. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 24-30. – ISSN 2522-4611
437789
  Неборський Є. Діяльність суб"єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 106-111. – ISSN 2524-0129
437790
  Неборський Є. Діяльність суб"єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 81-86. – ISSN 2524-0129
437791
  Гусар О.А. Діяльність суб"єктів владних повноважень у сфері забезпечення безпеки авіації / О.А. Гусар, Ф.Х. Маслов // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 7-12. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
437792
  Хом"яков Д.О. Діяльність суб"єктів здійснення передач товарів в умовах експертного контролю // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 354
437793
  Хом"яков Д.О. Діяльність суб"єктів здійснення передач товарів в умовах експортного контролю // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 77-86
437794
  Мельничук І. Діяльність суб"єктів малого бізнесу: податковий аспект // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 380-386. – ISSN 2411-5215
437795
  Подолянчук О.А. Діяльність суб"єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 51-60. – ISSN 2411-4413
437796
  Максименко І.А. Діяльність суб"єктів національного підприємництва в умовах фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 18-20
437797
  Шостко О.Ю. Діяльність суб"єктів протидії організованій злочинності в деяких європейських країнах // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 123-135
437798
   Діяльність судових і правоохоронних органів України : нормативно-правове регулювання / [упоряд. Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 423, [1] с. – ISBN 978-611-01-0234-6
437799
  Петухов Г.О. Діяльність суду по забезпеченню законності в радянському державному управлінні // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
437800
  Бандилко Л. Діяльність сучасних бібліотек у глобалізованому інформаційно-технологічному суспільстві // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 96-98
437801
  Мельник В.М. Діяльність Т. Окуневського у Державній Раді під час другої та третьої каденцій (1907–1912 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 52-58. – ISSN 0321-0499
437802
  Грабарєва К.П. Діяльність Т.Г. Масарика в роки Першої світової війни // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 24-26. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
437803
  Кравчук О.М. Діяльність Т.Г. Масарика у червні 1914 - січні 1915 рр.: підготовка і початок чехословацької закордонної визвольної акції // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 219-233
437804
  Кравець О.М. Діяльність Т.Г. Шевченка в галузі етнографії / О.М. Кравець. – Київ : АН УРСР, 1961. – 108 с.
437805
  Ніколаєв І. Діяльність та ліквідація Української комуністичної партії в контексті завершення формування монопартійної системи в УСРР (1923-1925 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 33-37
437806
  Варава Тетяна Володимирівна Діяльність та науково-довідкові видання словникових комісій Всеукраїнської академії наук (1928-1933) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.08 / Варава Т.В.; НАНУ нац. бібл. ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2000. – 18 с.
437807
  Деревінський В. Діяльність та умови перебування В. Чорновола в ув"язненні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-94. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості перебування В. Чорновола в ув"язненні. Розглянуто, у яких умовах проживав В. Чорновіл у радянських таборах і на засланні, а також специфіка його боротьби за належні права ув"язненого і засланця. The features of stay V. Chornovil ...
437808
  Мавріна О.С. Діяльність Таврійського Депутатського Зібрання у справах перекладу документів татарської знаті у другій половині XIX ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 1608-0599
437809
  Волкова О.Ю. Діяльність таємних організацій в Російській імперії кінця XVIII - першій чверті XIX століття: дореволюційна історіографія // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 9-10. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
437810
  Цаль А.З. Діяльність таємної молодіжної організації "Громада" в Тернополі у 1864–1877 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 122-127. – ISSN 0320-9466
437811
  Стасевський Ю. Діяльність творчих студентських колективів у 50–60-х рр. ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 202-214. – ISSN 2312-5993


  Згадуються студентські клуби в Київському університеті.
437812
  Гавеля О.М. Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та надбань сучасної цивілізації // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 42-49. – ISSN 2312-4679
437813
  Бандура Г. Діяльність театру корифеїв в еміграційних дослідженнях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 20-35. – ISSN 2520-6346


  Здійснено аналіз публікацій еміграційних видань, присвячених діяльності театру корифеїв. Констатується, що театр ще з часів перших українських переселенців ("піонерської доби") посідав вагоме місце в житті емігрантів. Відзначається, що вивчення ...
437814
  Носенко А. Діяльність телекомунікаційних корпорацій фрн як чинник забезпечення зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 255-256
437815
  Мельник В. Діяльність Теофіла та Ярослава Окуневських у Віденській "Січі" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 66-70. – ISSN 1728-9343
437816
  Ванюга Л.С. Діяльність Тернопільського обласного академічного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка в контексті соціокультурних трансформацій в Україні (XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.01.01 / Ванюга Людмила Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
437817
  Костюк Є. Діяльність технічних і науково-технічних товариств підрадянської України у сфері технічної освіти (20-30-ті роки ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 173-177
437818
  Мусієнко В.Д. Діяльність технопарків - запорука ефективності розвитку інноваційних процесів / В.Д. Мусієнко, Н.А. Молозіна, Е.В. Терлецький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 82-86
437819
  Прищепа Т. Діяльність Тимчасового російського управління на території Болгарії (1877 - 1879 рр.)
437820
  Прищепа Т. Діяльність Тимчасового російського управління на території Болгарії (1877 - 1879 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-793-9
437821
  Щербак О.В. Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 376-380
437822
  Лаврененко Т.П. Діяльність ТНК: просторово-логічний аспект // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 327-332. – Бібліогр.: 5 назв
437823
  Масюк С.О. Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917-1920рр.) : Автореф. дис... канд. істор. наук : 07.00.01 / Масюк С.О. ; КНУТШ. – Київ, 1997. – 25 с. – Бібліогр.:с.24
437824
  Пижик А.М. Діяльність товариств "Просвіта" в українському селі (1918-1920) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-66. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюється діяльність українських культурно-просвітних організацій, спрямована на пробудження національної й політичної свідомості в широких народних масах.
437825
  Чугуй Т.О. Діяльність товариств "Просвіта" на Харківщині в 1917-1918 рр. та роль Д. І. Багалія в цьому процесі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 18-28. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
437826
  Нікітенко К. Діяльність товариств взаємного кредиту в Україні в умовах відбудовчого періоду // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 71-74. – ISSN 1728-9343
437827
  Гришан Н. Діяльність товариства "Бойківщина" ім. Івана Франка у Великій Британії 2017 року // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 7
437828
  Олянич Л.В. Діяльність товариства "Друзі дітей" у 20-30 роках XX століття // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 120-128. – (Історія та географія ; вип. 48)
437829
  Цапко Олег Михайлович Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Цапко Олег Михайлович; Нац пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 173л. – Бібліогр.:л.159-173
437830
  Середницький Я. Діяльність Товариства "Просвіта" у Великих Загайцях і Кременці в 1921 - 1932 роках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 8
437831
  Котов С.М. Діяльність товариства "Сокіл" в умовах політичної системи Другої Речі Посполитої. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 114-117. – ISSN 2076-1554
437832
  Вовк Л.Г. Діяльність товариства "Учительська громада" у роки Першої світової війни та перші повоєнні роки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 17-21. – ISSN 2076-1554
437833
  Доценко В.О. Діяльність Товариства з поширення освіти серед євреїв в українських губерніях Російської імперії (кінець XIX - початок XX ст.) // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 359-368. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
437834
  Сапеляк О. Діяльність Товариства Опіки над українськими емігрантами // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 216-221. – ISSN 1028-5091
437835
  Роговий В. Діяльність Товариства прихильників Української господарської академії в Подєбрадах як приклад єднання українства на чужині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 134-141
437836
  Нагірняк А. Діяльність товариства студентів Львівської політехніки "Основа" [кінець XIX - початок XX ст.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 71-73. – ISSN 1998-4634
437837
  Капранов С.В. Діяльність Товариства українських орієнталістів у Харбіні (1936-1937) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 74-85. – ISSN 1608-0599
437838
  Поплавська І.В. Діяльність транснаціональних готельних мереж в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 116-119
437839
  Прохорова М.Е. Діяльність транснаціональних компаній в умовах глобалізації світової економіки / Прохорова М.Е. – Рівне : Олег Зень, 2007. – 288, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-282. – ISBN 978-966-96738-9-3
437840
  Бездітний В. Діяльність третейських судів в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 11)


  "... Практика створення ".
437841
  Возняк С.С. Діяльність у вимірах культури: проблема формоутворення : монографія / С.С. Возняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 169-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-541-3
437842
  Кушнір І. Діяльність у сфері житлового будівництва в системі об"єктів фінансово-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 104-110
437843
  Житкова О.О. Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919-1930-й роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Житкова Олеся Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 218 арк. – Додатки: арк. 212-218. – Бібліогр.: арк. 12-13, 185-211 та в додатках: арк. 212-214
437844
  Житкова О.О. Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919-1930-й роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00. / Житкова Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
437845
  Вереш С.І. Діяльність Угорського Культурного Об"єднання Підкарпатської Русі в 1930-х рр. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 8 (297), грудень : Історичні науки. – С. 117-121. – ISSN 2227-2844
437846
  Хоменко Михайло Миколайович Діяльність України в організації з безпеки та співробітництва в Європі (90-ті роки 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Хоменко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
437847
  Хоменко Михайло Михайлович Діяльність України в організації з безпеки та співробітництва в Європі (90-ті роки 20 століття) : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Хоменко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 209 л. – Бібліогр.: л. 182-209
437848
  Палієнко М.Г. Діяльність українських архівістів в еміграції: огляд джерел, стан та перспективи досліджень // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 490-499.
437849
  Терепищий С. Діяльність українських вищих навчальних закладів в евакуації в роки німецько-радянської (Великої Вітчизняної) війни // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 50-56. – ISSN 2078-1016
437850
  Машталір В.В. Діяльність українських військово-історичних музеїв в умовах тоталітарного режиму // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 119-131. – ISSN 2617-1929
437851
  Дзира О. Діяльність українських громадських жіночих організацій у Канаді (1918-1939 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 207-218. – ISSN 2413-7065
437852
  Цубов Діяльність українських громадських організацій по наданню допомоги голодуючому населенню УССР 1932-1933 рр. / Цубов, , Н. Божко // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 94-98. – ISSN 2409-3408
437853
  Федорак Н. Діяльність українських громадських товариств з ліквідації стихійних лих і пожеж у Галичині у міжвоєнний період // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 37-40
437854
  Доморослий В. Діяльність українських депутатів щодо вирішення національного питання у другій Державній думі Російської імперії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 32-38. – ISSN 1998-4634
437855
  Загороднюк В.Є. Діяльність українських дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС"крізь призму міжнародного досвіду // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 42-51


  У статті розглянуто діяльність українських спеціалізованих дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" порівняно з іноземними дитячими каналами, що транслюються в Україні за допомогою ефірного, кабельного, супутникового телебачення. До переліку ...
437856
  Гула О.Г. Діяльність українських емігрантів як чинник етнокультурного розвитку у Королівстві СХФ/Югославія // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 256-268
437857
  Оніщенко Оксана Діяльність українських жіночих організацій Наддніпрянщини за часів революції 1917-1921 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 78-87. – ISSN 0869-3595
437858
  Шевчук О. Діяльність українських жіночих організацій Південної Америки: від створення до початку 1950-х років // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 246-257. – ISSN 2413-7065
437859
  Пащенко О.Б. Діяльність українських жіночих організацій Польщі й Чехословаччини 1919 - 1939 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 4/6 (244). – C. 59-67
437860
  Сабадин А.О. Діяльність українських жіночих організацій у міжвоєнній Чехословаччині (1921-1939 рр) у царині національного виховання та допомоги дітям українських емігрантів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 79-86. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
437861
  Душкевич А. Діяльність українських журналістів в умовах війни в Україні (на прикладі телемарафону "Єдині новини") / А. Душкевич, Н. Семен // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 58-60. – ISBN 978-966-941-731-2
437862
  Гула О. Діяльність українських культурно-просвітніх організацій у Королівстві СХ/ Югославія як чинник збереження національної ідентичності (1918 - 1941 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 30-38. – ISSN 2522-4611
437863
  Пахолко С. Діяльність українських лікарів та лікарських товариств у фалеристичних пам"ятках першої половини XX ст. / С. Пахолко, О. Канчалаба, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 15-18. – ISSN 1811-542X
437864
  Чередник Л. Діяльність українських масмедіа під час російсько-української війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 75-81. – ISSN 2409-9805
437865
  Огієнко В.І. Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Огієнко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 186Л. – Бібліогр.: л.163-186
437866
  Огієнко В.І. Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Огієнко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв
437867
  Левчук К. Діяльність українських національно-культурних товариств в перші роки незалежності (90-і рр. ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 9-14


  Розглянуто зміну форм і методів діяльності українських просвітницьких організацій в умовах економічної кризи. Исследовано изменение форм и методов деятельности украинских просветительских организаций в условиях экономического кризиса. Changes of the ...
437868
  Кондратюк С.В. Діяльність українських парламентарів у сеймі та сенаті другої речі посполитої // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 12-22


  Досліджено діяльність українських парламентів та сенаті міжвоєнної Польщі від кінця 1922 р. до вересня 1939 р. Окреслено організаційні форми і засоби політичного впливу українців у полському парламенті.
437869
  Іваницька М.Л. Діяльність українських перекладачів-емігрантів у Західній Німеччині після Другої світової війни // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 150-160. – ISSN 2520-2103
437870
  Вовк О. Діяльність українських письменників-фольклористів у середині ХІХ - початку ХХ століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 110-117. – ISBN 978-966-2763-39-3
437871
  Піскун В. Діяльність українських політичних емігрантів у міжнародних громадських організаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 23 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про участь українських політичних емігрантів у діяльності Ліги Націй у 20-х рр. XX ст.
437872
  Власюк О.В. Діяльність українських представників у польському сеймі (1922-1927 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 47-55. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
437873
  Савіцька І.М. Діяльність українських професійних навчальних закладів Станиславова у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 244-250. – ISSN 2312-1165


  "У статті проаналізовано становище української професійної освіти у Станиславові в контексті всієї Галичині, зокрема акцентовано увагу на особливостях функціонування україномовних навчальних і виховних закладів міста. Автор здійснила спробу розкрити ...
437874
  Папенко Є. Діяльність українських січових товариств у Східній Галичині напередодні Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 226-229. – ISBN 978-966-171-795-3
437875
  Конопельський З.В. Діяльність українських фінансових інституцій Галичини (1921-1939 роки) // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 385-392. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
437876
  Білий Д. Діяльність українських фольклористів на Кубані наприкінці XIX- початку XX сторіччя // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 197-208. – ISSN 1728-9572
437877
  Сокирко А. Діяльність українських художників в 1930-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 26-27
437878
  Скрипко І.О. Діяльність Українського відділення Товариства радянсько-чехословацької дружби по зміцненню співробітництва між народами СРСР та ЧССР // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 14-19. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе партийных документов и архивных материалов показаны основные направления деятельности Украинского отделения Общества советско-чехословацкой дружбы и его роль в укреплении дружбы и сотрудничества между советским и чехословацким ...
437879
  Савченко Г.П. Діяльність Українського Військового Комітету по створенню національних військових формувань у 1917 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядаються питання створення перших українських військових частин у російській армії в 1917 р.
437880
  Опанащук П.В. Діяльність Українського інституту національної пам"яті як складова інституційного механізму реалізації державної політики пам"яті в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 60-64. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
437881
  Папенко Є. Діяльність українського молодіжного товариства "Сокіл" у галузі гімнастики та спорту наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті детально розглянуто гімнастично-спортивну діяльність українського молодіжного товариства "Сокіл" у Східній Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Проаналізовані причини створення сокільських товариств з фізичного виховання. Досліджено ...
437882
  Папенко Є. Діяльність українського молодіжного товариства "Сокіл" у ліквідації стихійних лих і пожеж у Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 108-112. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається протипожежна діяльність українського товариства "Сокіл" у Галичині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовано причини, форми, напрями, здобутки, труднощі українських сокільських товариств у ліквідації стихійних лих. В статье ...
437883
  Патриляк І.К. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Іван Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
437884
  Патриляк І.К. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Іван Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 676 л. – Додатки: л. 546-676. – Бібліогр.: л. 433-545
437885
  Божежа Д. Діяльність Українського осередку EAGE за підсумками 2010 року визнана найкращою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-56. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  На щорічній конференції EAGE, яка проходила у Відні з 21 по 26 травня 2011 р., відбулася важлива подія для української наукової геологічної спільноти - активна міжнародна діяльність українських членів місцевого осередку EAGE у Києві була визнана ...
437886
  Папенко Є.М. Діяльність українського сокільського товариства за головування В. Нагірного (1894–1900 рр.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 69-74. – ISSN 2076-1554
437887
  Тревого І.С. Діяльність Українського товариства геодезії і картографії в 2004 р. й завдання на 2005 р. / І.С. Тревого, П.М. Шевчук // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
437888
  Тревого І. Діяльність українського товариства геодезії і картографії у 2011-2016 рр. / І. Тревого, О. Денисов // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 11-18. – ISSN 1819-1339
437889
  Шевчук П.М. Діяльність Українського товариства геодезії і картографії у IV кварталі 2011 р. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 48-53
437890
  Перга Ю. Діяльність Українського товариства доброчинощі "Рідна хата" (1919-1930 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 95-100


  У статті досліджується діяльність Українського товариства доброчинощі "Рідна Хата",яке заснував лідер українців Холмщини Антон Васинчук у 1919 р., протягом 1920-х років, коливоно набувало широкої популярності серед населення та почало створювати філії ...
437891
  Саган Галина Діяльність Українського товариства культурних зв"язків щодо формування самоідентифікації української діаспори в Югославії ( друга половина XX ст. ) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 71-77
437892
  Тронь А.Ю. Діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: гуманітарна сфера : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тронь Альона Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 237 арк. – Додатки: 233-237 арк. – Бібліогр.: 206-232 арк.
437893
  Тронь А.Ю. Діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: гуманітарна сфера : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тронь Альона Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
437894
  Тронь-Радомська Діяльність Українського центрального комітету з організації таборів для виховання молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії у сфері організації таборів для виховання молоді. Подано класифікацію різновидів таборів і їхню структуру, умови побуту та санітарні вимоги. Розглянуто всі основні ...
437895
  Мотько А. Діяльність Української бібліотечної асоціації з розвитку бібліотечної справи в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 216-229. – ISSN 2224-9516
437896
  Ковальчук Л.І. Діяльність Української бібліотечної асоціації лобіювання інтересів бібліотек і користувачів перед органами державної влади та управління // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 1. – С. 63-66
437897
  Пашков О. Діяльність Української бібліотечної асоціації очима бібліотекарів : [результати дослідження щодо діяльності Української бібліотечної асоціації] : Олексій Пашков, Валентина Пашкова / О. Пашков, В. Пашкова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 3 - 6. – ISSN 1811-377X
437898
  Багаутдінова Т. Діяльність Української Греко-Католицької Церкви в 1939-1989 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 167-169
437899
  Стасюк І.М. Діяльність української Греко-католицької церкви у підпіллі (1946–1989 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 224-230. – ISSN 0321-0499
437900
  Миронюк О. Діяльність української громади в Естонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 73-76. – (Історія ; вип. 4 (151)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено всебічному аналізу життя української діаспори в Естонії. Українська громада в цій країні має глибоке історичне коріння, але, як і в інших країнах колишнього Радянського Союзу, розпочала активнішу діяльність наприкінці 1980-х р. Саме з того ...
437901
  Нагірний М.З. Діяльність української громади Славонського Броду (Хорватія) наприкінці XX століття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 129-132. – ISSN 2076-1554
437902
  Воронін В.М. Діяльність Української Держави гетьмана Павла Скоропадського та Директорії УНР щодо створення державної нагородної системи // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 48-60. – ISSN 0320-9466
437903
  Варгатюк С.В. Діяльність української дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 53-58. – ISSN 2076-1554
437904
  Дякова Олена Діяльність української діаспори в Австралії і її зовнішні міжнародні зв"язки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 287-292. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується діяльність української діаспори Австралії та її міжнародні зовнішні зв"язки, за допомогою яких українські іммігранти прагнуть допомогти своїй Батьківщині. Також проаналізовано проблеми збереження української мови, асиміляції ...
437905
  Срібна М. Діяльність української діаспори в США та Канаді у др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції національного музею історії України // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 145-151
437906
  Недужко Ю.В. Діяльність української діаспори країн Заходу щодо відновлення державної незалежності України в середині 40-х - на початку 90-х років ХХ ст. // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 302-311. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
437907
  Недужко Юрій Діяльність української діаспори щодо дослідження, висвітлення правди та вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні ( початок 80-х років XX ст. ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 25-32
437908
  Недужко Юрій Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України (кінець 80 - початок 90-х років XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 30-38
437909
  Нагірняк А.Я. Діяльність української еліти Галичини на початковому етапі Першої світової війни / А.Я. Нагірняк, М.Я. Нагірняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 36-42. – ISSN 0321-0499
437910
  Савченко О.І. Діяльність української еміграції в Австралії на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 39-42. – ISSN 2076-1554
437911
  Плазова Т.І. Діяльність української еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період ХХ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 143-147. – ISSN 0321-0499
437912
  Телячий Ю.В. Діяльність української інтелігенції в галузі видавництва художньої літератури (1917-1921 рр.): до історіографії проблеми // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 67-71. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
437913
  Кишакевич Ю. Діяльність української інтелігенції під час Першої світової війни // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 182-192. – ISBN 978-617-7235-61-2
437914
  Чорна Л. Діяльність української наукової інтелігенції зі створення природно-заповідних територій на Житомирщині (1920-ті рр.) // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 61-64. – ISBN 978-966-485-045-9
437915
  Доморослий В. Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у І Державній думі Росії (1906-1907 рр.) / В. Доморослий, Н. Кузіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-17. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми зародження легітимного українського парламентаризму, розкривається процес створення української парламентської громади та її діяльність. Article deals with the problems of uprising of legal Ukrainian parliamentarian ...
437916
  Доморослий В. Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у ІІ Державній Думі Росії (1907 р.). // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 53 -58. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена діяльності українських депутатів у роботі ІІ Державної Думи Росії. Депутати, об"єднавшись в українську парламентську громаду, займалися всебічною діяльністю у плані вирішення нагальних проблем, які стояли перед краєм. Одним з основних ...
437917
  Пархоменко В. Діяльність української парламентської репрезентації Галичини (1918 р.) у спогадах сучасників // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 174-179. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
437918
  Муха Д. Діяльність Української партії самостійників-соціалістів (грудень 1917 - квітень 1918 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію та діяльність Української партії самостійників-соціалістів доби Української Центральної Ради. На основі архівних матеріалів та тогочасної преси автором проаналізовано ідейні й організаційні передумови виникнення партії, її політичну ...
437919
  Ленартович О. Діяльність Української повстанської армії на Волині (1944–1945 рр.): організаційна структура та чисельний склад // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 93-98. – ISSN 2222-5250
437920
  Богуславський О.В. Діяльність української політичної еміграції в Європі між двома світовими війнами у світлі журналістикознавства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 34-39. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
437921
  Кагамлик С. Діяльність української православної ієрархії як консолідаційний чинник українського суспільства (від імперії до сучасності) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 126-129


  "У статті досліджується діяльність української православної ієрархії XVIII ст. як інтеграційного чинника українського суспільства у двох контекстах – церковно-політичному і культурно-просвітницькому, та її зв"язок із сучасністю. Відзначено, що часи ...
437922
  Король В.Ю. Діяльність Української Православної Церкви в галузі освіти в 90-х pp. XX ст. / В.Ю. Король, А.В. Пошкурлат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-43. – (Історія ; вип. 59/60)


  Присвячено малодослідженій проблемі про діяльність Української Православної Церкви в галузі освіти в 90-х рр. XX ст.
437923
  Ципердюк І.М. Діяльність української редакції радіо "Свобода" з демаскування прихованої політичної реклами у вітчизняних ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 21-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
437924
  Бобина О.В. Діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії в умовах української національно-демократичної революції.1917-1920 р. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бобина Олег Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 193-200
437925
  Бобровнік Ю. Діяльність Української студентської спілки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 335-340. – ISBN 978-966-308-311-5
437926
  Кагамлик С. Діяльність української церковної еліти ранньомодерного часу як цивілізаційний чинник розвитку Російської імперії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті аналізується просвітницька, перекладацька та проповідницька діяльність представників української церковної еліти в Росії ранньомодерного часу, яка засвідчує несення ними цивілізаційних впливів в середовище Російської імперії. In the article ...
437927
  Сосса Р.І. Діяльність Укргеодезкартографії з унормування географічних назв : картографія / Р.І. Сосса, І.С. Руденко, Н.І. Сивак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 41-44. – Бібліогр.: 6 назв
437928
  Литвиненко О. Діяльність Укрінформу в міжнародних організаціях у контексті інформаційної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-71. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано місце Укрінформу на інформаційній карті світу та його роль у забезпеченні ефективних механізмів захисту інформаційного простору України. В статье проанализировано место агентства "Укринформ" на информационной карте мира и его ...
437929
  Калетнік Г.М. Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум") / Г.М. Калетнік, О.Г. Підвальна, Т.В. Колесник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 6 (34). – С. 7-27. – ISSN 2411-4413
437930
  Нестерова М. Діяльність університетів у подоланні кризових станів суспільства (практика впровадження міжнародних проєктів Еразмус+) / М. Нестерова, А. Заможський // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (87). – С. 46-53. – ISSN 2078-1016
437931
  Снагощенко В.В. Діяльність університетських археологічних музеїв в Україні у XIX - на початку XX століття // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 380-383. – ISSN 2218-4805
437932
  Немченко І. Діяльність УПА у поетичній інтерпретації Яра Славутича // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 201-205. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
437933
  Гусєва К.А. Діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та гендерної дискримінації / К.А. Гусєва, М.В. Мартинова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 104-108. – ISSN 2219-5521
437934
  Баранівський В.Ф. Діяльність УПЦ Московського Патріархату як загроза українській державності // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 28-34
437935
  Медведський В. Діяльність уряду генерального осавула за гетьмана Богдана Хмельницького // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 64-68. – ISBN 978-966-171-795-3
437936
  Григоренко О.А. Діяльність уряду Є. Петрушевича і Директорії з об"єднання ЗУНР і УНР // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 166-167
437937
  Машевський О.П. Діяльність уряду Павла Скоропадського з охорони пам"яток історії та культури (квітень-грудень 1918 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-55. – (Історія ; вип. 40)


  Висвітлюються зусилля гетьманського уряду з охорони, дослідження та реставрації пам"яток української історії та культури.
437938
  Безкровний М.Ф. Діяльність установ аграрної науки на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
437939
  Зеленська Л.Д. Діяльність учених рад університетів України в ХІХ столітті // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 55-63. – ISSN 2227-2747


  У статті розкрито практику діяльності загальноуніверситетських колегіальних органів (учених рад) протягом XIX ст. На підставі аналізу нормативної бази досліджуваного періоду визначено перелік функцій, які було покладено на вчені ради вітчизняних ...
437940
  Тарасенко О. Діяльність учених Університету св. Володимира в Київській археографічній комісії у 50 - 80-х рр. ХХ ст. // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 67-72
437941
  Верезомська С. Діяльність Ф. Ернста зі збагачення й популяризації колекцій україніки Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 142-150. – ISSN 0869-3595
437942
  Пиріг Р.Я. Діяльність Федора Лизогуба щодо організації роботи уряду Української Держави (травень - листопад 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 61-80. – ISSN 0130-5247
437943
  Бабич О. Діяльність Феодосія Печерського в контексті започаткування книготворення в Києво-Печерському монастирі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу з"ясувати роль Феодосія Печерського у започаткуванні книготворення в Києво-Печерському монастирі. It was made the attempt to find the role of Fheodosy Pechersky regarding the book making initiation in the Kiev Gaves Monastery.
437944
  Животівська Д. Діяльність фізико-математичних товариств на терені України в другій половині XIX - на початку XX століть: історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 156-164


  Становлення і перші роки діяльності Київського фізико-математичного товариства (1889-1919), присвячені праці М. Авенаріуса, М. Ващенко-Захарченка, Б. Букреєва, І. Рахманінова, М. Шіллера - відомих учених Київського університету.
437945
  Животівська Д. Діяльність фізико-хімічного товариства при Харківському університеті (1872-1915) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 191-196. – ISSN 2415-3567


  "У статті висвітлено становлення та розвиток фізико-хімічного товариства при Харківському університеті, створеного в другій половині ХІХ ст., проаналізовано його наукову і громадсько-благодійну діяльність (1872-1915). Методологічну основу дослідження ...
437946
  Комарницький Я. Діяльність філії товариства "Просвіта" в Дрогобичі (1921-1939) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 75-90. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
437947
  Левченко В.П. Діяльність фінансових посередників на ринку фінансових послуг України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 33-37
437948
  Демиденко О.А. Діяльність фінансових посередників у фінансуванні інвестиційних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 87-92
437949
  Галущак В.С. Діяльність фінансово-економічних груп тиску в Україні (1991-2004 рр.) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 90-93
437950
  Соломко Наталія Михайлівна Діяльність фольклорно-етнографічних об"єднань як фактор виховання творчої активності старшокласників : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соломко Наталія Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
437951
  Соломко Н.М. Діяльність фольклорно-етнографічних об"єднань як фактор виховання творчої активності старшокласників : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соломко Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 17л.
437952
  Рекуненко І.І. Діяльність фондових бірж на тлі глобалізаційних процесів // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 1 (34). – С. 113-120. – ISSN 2077-6330
437953
  Клочок В. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 520-522. – ISBN 978-617-7069-28-6
437954
  Толочко О. Діяльність Французького культурного центру в Україні (1994–2006 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 82-87
437955
  Фієскі Паскаль Діяльність Французького посольства в Україні // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.14-15 : Кол. фото. – ISSN 1607-6451
437956
  Сіданіч М.О. Діяльність фундацій як визначний чинник впливу на американську політичну науку середини XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 58-69
437957
  Удовенко Л. Діяльність харківських клубів: спогади сучасників (1890–1914) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 27-33. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
437958
  Катренко А.М. Діяльність харківських народовольських гуртків (середина 80-х років XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 72-79. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании документальных материалов и мемуаров освещается деятельность харьковских народовольческих кружков в 80-е годы XIX ст.
437959
  Лосієвський І.Я. Діяльність Харківської державної наукової бібліотеки В.Г. Короленка з формування, збереження та розкриття колекцій пам"яток писемності та друку: історія, традиції, новації / І.Я. Лосієвський, С.Б. Шоломова, О.Л. Грабарчук // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 6. – С. 88-113


  Подано інформацію про передумови створення науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій рідкісних видань та рукописів, заходи, що проводилися з метою поповнення колекцій книг з автографами, відкриття постійної виставки з історії писемності та ...
437960
  Давиденко Ю.М. Діяльність Хорватської партії права до від"їзду Анте Павелича в еміграцію (1915-1929 рр.) / Ю.М. Давиденко, О.П. Моціяка // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 61-69. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Вперше в українській історіографії аналізується діяльність Партії права в Хорватії від вступу до неї Анте Павелича до його від’їзду в еміграцію. Простежено плідну організаторську роботу А. Павелича у зміцненні позицій Партії права у політичній системі ...
437961
  Шкабура Я.І. Діяльність Християна Раковського у Франції в 1892-1914 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 56-64. – ISSN 2077-7280
437962
  Тирон А.М. Діяльність Християнсько-демократичного союзу Німеччини в опозиції: 1969-1982 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 144-147. – ISSN 2077-1800
437963
  Сарнацький О. Діяльність царських жандармів в Галичині під час Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 63-74
437964
  Юрченко В. Діяльність цензури та становище преси в українських губерніях в кін. XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 156-158
437965
  Савченко О.О. Діяльність централей Ревізійного Союзу Українських Кооперативів у 1920-1939 роках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 79-84. – ISSN 2076-1554
437966
  Дудченко В. Діяльність центральних банків країн із розвиненою ринковою економікою // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 361-368. – ISSN 2411-5215
437967
  Пасічник І.В. Діяльність центрального банку в умовах пандемії / І.В. Пасічник, Р.Д. Назаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 245-251. – ISSN 2222-4459
437968
  Алексєєнко А.О. Діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України: 50 років формування джерельної бази історії української науки / А.О. Алексєєнко, М.А. Балишев // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 122-129. – ISSN 0374-3896
437969
  Сорочан Т. Діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" з упровадження інноваційних освітніх технологій у процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників та керівних к / Т. Сорочан, Л. Оліфіра // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-39
437970
  Соколов В. Діяльність Центральної польської державної бібліотеки у Києві (1925-1937) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 30-40. – ISSN 1029-7200


  Досліджено діяльність Центральної польської державної бібліотеки у Києві у 1925–1937 рр. Охарактеризовано головні на- прями її культурно-просвітницької та бібліотечної роботи
437971
  Чередніченко О.В. Діяльність центральної та місцевої влади з поліпшення санітарно–гігієнічного стану міст Англії в XIV–XV ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 137-141. – ISSN 2076-1554
437972
  Плахотнік Р. Діяльність Центрів надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 261-265
437973
  Мастеркова Т. Діяльність центрів професійного розвитку педагога: контент-аналіз // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – С. 160-165. – ISSN 2308-4634
437974
  Багай В.В. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку / Український державний центр соціальних служб для молоді ; Авт. кол.: В.В. Багай, О.В. Вакуленко та ін. – Київ : [Б. в .], 1999. – 112 с. – ISBN 966-7541-06-1
437975
  Гордійчук С.В. Діяльність центру експертизи та моніторингу якості освіти як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у медичному навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 69-78. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
437976
  Титова О.М. Діяльність Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК у 1991 - 2011 роках // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 3-10. – ISBN 978-966-8999-37-6
437977
  Нероба В.В. Діяльність церкви "Чеських братів" в Україні в 15-17 ст. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 84-86
437978
  Шевчук В.А. Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня на території Західної України в міжвоєнний період (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шевчук Валентин Авдійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
437979
  Лях Г.В. Діяльність церковно-парафіяльних братств початку XX століття на теренах Поділля // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 137-147. – ISSN 0320-9466
437980
  Гончар М.І. Діяльність церковнопарафіяльних шкіл Подільської губернії у другій половині XIX - на початку XX ст. (За матеріалами "Подольських єпархиальних ведомостей") // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 222-224. – ISBN 978-966-493-676-4
437981
  Дубровченко П.М. Діяльність цивільного повітряного флоту в поданні допомоги партизанам України (1941-1944 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 22-30. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье на основе использования широкого фактического материала автор освещает деятельность гражданского воздушного флота по оказанию разносторонней помощи партизанам Украины.
437982
  Рожков М.В. Діяльність Червоного Хреста УРСР як об"єкт радянської історіографії (1920–1930-ті рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 222-228. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті досліджуються роботи діячів Червоного Хреста УРСР 20–30-х рр. XX ст. як приклад радянської історіографії Червоного Хреста. Розглянуті погляди діячів Червоного Хреста на початкові етапи розвитку цієї організації. В статье исследуются работы ...
437983
  Гандиш А. Діяльність чернігівського губернського земства по сприянню сільському господарству у другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. / А. Гандиш, П. Пиріг // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.119-131
437984
  Гандиш А. Діяльність Чернігівського земства по поліпшенню родючості грунтів губернії у другій половині ХІХ- на початку ХХ століття / А. Гандиш, П. Пиріг // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.93-97
437985
  Довганюк В. Діяльність чехословацького Червоного Хреста в Закарпатті у 20-30-ті рр. XX ст. // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 71-74. – ISBN 978-617-7593-44-6
437986
  Алєксєєнко А.О. Діяльність читального залу Центрального державного науково-технічного архіву України у контексті змін інформаційного попиту: узагальнений портрет сучасного користувача // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 56-61
437987
  Масловська С. Діяльність читальної зали бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у контексті інформаційно-наукового забезпечення потреб бібліотечних фахівців // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 136-150. – ISSN 2224-9516
437988
  Бикасова С.А. Діяльність шкільної соціально-педагогічної служби в Україні (1920-1936 рр.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 23-32. – ISSN 2312-0657
437989
  Самофатов М.І. Діяльність Школи Америк в 1961-1991 роках // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 295-301. – ISBN 978-617-689-216-8
437990
  Барабаш О. Діяльність школи молодих науковців як інноваційна форма співпраці між закладами післядипломної педагогічної освіти / О. Барабаш, О. Ануфрієва // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-45
437991
  Вихристюк Т.В. Діяльність Ю. Пілсудського в роки Першої світової війни // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 18-21. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
437992
  Палієнко С.В. Діяльність Ю.М. Захарука в організації секції теорії та методики на Пленумі Інституту археології АН СРСР 1972 року // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 20-29. – ISSN 2078-0133
437993
  Паторон І. Діяльність Юліана Дороша в контексті розвитку фото- та кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20-30-х роках XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 316-330. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Проаналізовано розвиток кіномистецтва на західноукраїнських землях початку ХХ століття. Розглянуто життєвий і творчий шлях Юліана Дороша як фотохудожника, кіномитця та культурного діяча Західної України, відзначено його внесок у розвиток фото- та ...
437994
  Пількевич В.О. Діяльність ЮНЕСКО в галузі освіти: історія та сучасність // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 98-103. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Розглянуто один з важливих напрямів у діяльності ЮНЕСКО - питання освіти, проаналізовано основні аспекти співробітництва країн світу і ЮНЕСКО в цій галузі: вирішення проблем освіти для дорослих дітей, осіб з сосбливими потребами, вищої, професійної і ...
437995
  Пількевич В. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження світової культурної спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-52. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено політику ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини. На основі аналізу Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972) визначено основні аспекти номінування культурних об"єктів у Список всесвітньої спадщини ...
437996
  Панасюк К. Діяльність юридичних осіб: запобігання корупції та ризики // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 29
437997
  Донець Г. Діяльність юриста та естетика // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 78-80
437998
  Скворцова К.М. Діяльність як субстанція щастя // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 100-113. – ISSN 2072-1692


  У статті здійснено спробу дослідити діяльність як субстанціональне підгрунтя щастя. Досліджено феномен щастя як багатоелементну систему. Встановлено, що структуроутворюючими елементами даної системи є: особисті і суспільні інтереси, суспільно-значущі ...
437999
  Румянцев О. Діяльність Якова Макогона в Італії (за матеріалами Міністерства внутрішніх справ Італії, 1935-1941 рр.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 53-56. – (Політичні науки)
438000
  Кострюков С.В. Діяльність, як основа взаємодії культури та влади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 17-20. – ISSN 2077-1800
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,