Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
437001
  Бурдак В. "Дистанційний" корпоративний секретар // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Що можливо передати на аутсорсинг".
437002
  Лапка Н.Я. "Дитина-інвалід": поняття та ознаки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 79-87
437003
  Левчук Я. "Дитина в звичаях і віруваннях українського народу" М.Ф. Грушевського як явище української етнології та фольклористики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 198-202
437004
  Брюховецька Л. "Дитина сучасної техніки" Леонід Скрипник і початок теорії кіно в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 20-21
437005
  Ронен О "Дитя Гоголя" и сюжет Блока 1909 года // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 8-11. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
437006
   "Дитя людське". До 140-річчя від дня народження Януша Корчака (1878-1942) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 46-58. – ISSN 0130-2043
437007
  Задорожна Л.М. "Дитя... подносили к картине..." (образ дитини у творчості М. Гоголя) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 105-113. – ISBN 966-7825-78-7
437008
  Подгорна А.А. "Дитяча чума": віспа в Європі XVI-XVIII ст. та перші спроби боротьби з нею на Полтавщині // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 54. – С. 5-17. – ISSN 2311-5408
437009
  Шуба В. "Дитяча" злочинність: тенденція до "омолодження" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.101-105
437010
  Сердюк І. "Дитяче" повсякдення в Гетьманщині ХVІІІ ст. у документах про "дорослі" девіації // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 68-75. – ISSN 1998-4634
437011
  Зайцева А.В. "Дитяче" телебачення України: еволюція жанрів, форм та змісту : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
437012
  Подкур Роман "Дитячий ГУЛАГ" в контексті політики державного терору (1937-1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 189-204
437013
  Позднякова А. "Дитячий майданчик посеред тіла" : із майбутньої книги (поезія) // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 113-121. – ISSN 0208-0710
437014
  Левченко К.Б. "Дитячий сексуальний туризм" - нова проблема в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 8 : рис.
437015
  Варецька С. "Дитячий" наратив історії (на прикладі роману "бляшаний барабан" Г.Граса) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 229-235
437016
  Глушко М. "Дитячі" колядки і щедрівки Середнього Полісся (Із постчорнобильських записів) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 51-63
437017
   "Диференціальні та інтегральні рівняння", міжнародна конференція : Тези доповідей Міжнародної конференції "Диференціальні та інтегральні рівняння" / Диференціальні та інтегральні рівняння; Ін-тут математики НАН України;КНУТШ;Одеський держ. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 372 с. – ISBN 966-549-485-6
437018
  Чайко П.А. "Диференційований" підхід до дослідження державного суверенітету // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 149-151
437019
   "Дифракционные метоы в химии", всесоюзное совещание. – Суздаль
2. – 1988. – 278с.
437020
  Сиротюк Є. [Диференціація поколінь мови жителів села, та можливість прогнозування темпів його змін] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 263-267


  У статті порушено проблему можливості дослідження еволюції говору, трактованого як спосіб порозуміння в усному середовищі, збережений завдяки спиранню на усну традицію. Аналізований матеріал одержано від мешканців одного села, що за спорядження кожної ...
437021
  Білоус Л.Ф. Дистанційна географічна освіта в Україні : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 354-360 : Табл. – ISSN 0868-6939
437022
  Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні вигоди від її використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12.
437023
  Макарова М.В. Дистанційна зайнятість в умовах розвитку мережної економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
437024
  Вонберг Т.В. Дистанційна зайнятість працівників: нові виклики та можливості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 259-265. – ISSN 2222-4459
437025
  Коляденко П. Дистанційна комунікація як одна з основних рушійних сил розвитку інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 92-96
437026
  Косич М.В. Дистанційна освіта // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 78
437027
  Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  7-8 червня 2017 р. у Вільнюсі (Литва) відбулася Міжнародна конференція на тему: "Андрагогіка: дистанційна освіта для бібліотекарів у віртуальному середовищі", що проводилась за сприяння програми "Еразмус+".
437028
  Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Представлено інформацію по міжнародній конференції на тему: "Андрагогіка: дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі" у Вільнюсі (Литва).
437029
  Науменко Л.Ю. Дистанційна освіта в післядипломній підготовці лікарів медико-соціальної експертизи / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 261-263. – ISSN 2077-1096
437030
  Купрікова Г. Дистанційна освіта в практиці викладання української мови у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 314-317
437031
  Андрущенко Н.А. Дистанційна освіта в системі професійного розвитку вчителів Сполучених Штатів Америки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 5 (15))
437032
  Ус Г.О. Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ / Г.О. Ус, Я.М. Манькута // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 135-145. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
437033
  Северин Н. Дистанційна освіта в Україні в умовах воєнного стану / Н. Северин, В. Северин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 18-23. – ISSN 1562-529Х
437034
  Щербан Т.Д. Дистанційна освіта в умовах екстремальної ситуації : (на прикладі самоізоляції: березень - травень 2020 року) / Т.Д. Щербан, В.В. Гоблик ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : РВВ МДУ, 2020. – 157, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7495-37-5
437035
  Чикаренко І.А. Дистанційна освіта посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 67-74. – ISSN 2311-6420
437036
  Чернілевський Д.В. Дистанційна освіта та її інформаційні технології : дидактичні технології широкодоступного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Акад. дистанційної освіти. – Київ : Видавництво університету "Україна" ; Міленіум, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – 5-річчю заснування Відкритого міжнар. університету розвитку людини "Україна" присвячується. – Бібліогр.: с. 372-376. – (Дидактичні технології широкодоступного навчання ) ( Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-621-165-3
437037
  Глибовець М.М. Дистанційна освіта та комп"ютерні системи її підтримки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо історії, загальних основ дистанційної освіти, форм дистанційного навчання, особливостей реалізації телекомунікаційних систем дистанційної освіти, використання агентних технологій, характеристики сучасного ...
437038
  Гамалія В.М. Дистанційна освіта у вишах України: європейський досвід // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 538-545
437039
  Сікорська О. Дистанційна освіта у закладах вищої медичної освіти України: недоліки та переваги / О. Сікорська, К. Орду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 148-157. – ISSN 2312-5993
437040
  Судакова І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні : історія розвитку та сьогодення // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
437041
  Канівець А. Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 58-70. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
437042
  Якименко Н. Дистанційна освіта як інтерактивна форма навчання фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
437043
  Гура А.М. Дистанційна освіта як напрям інформатичної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей до застосування ІКТ у професійній діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 35-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
437044
  Клименко Л.І. Дистанційна освіта як новітня інформаційна технологія // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 68-72. – ISBN 978-617-7351-28-2
437045
  Франчук Т.Й. Дистанційна освіта як суб"єкт формування контенту професійного саморозвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 64-65
437046
   Дистанційна освіта, засоби захисту і - дружба // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Як діяти університетам, де навчаються студенти з Китаю?
437047
  Короденко М. Дистанційна освіта: академічна свобода і забезпечення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Представники закладів вищої освіти щодо дистанційної освіти. Проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров розповів про платформу Corsera в КНУ імені Тараса Шевченка.
437048
  Готинчан І.З. Дистанційна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2021. – С. 155-166. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2310-8185
437049
  Шуневич Б.І. Дистанційна освіта: теорія інтерактивності й комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано одну з перших зарубіжних теорій дистанційного навчання - теорію інтерактивності й комунікації, яку розробив Бердж Хольмберг і назвав "керованою дидактичною розмовою", та її продовження - теорію викладання при дистанційному навчанні. Також ...
437050
  Поліхун Н.І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н.І. Політух ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 104, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 103-104
437051
  Рамський Ю. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх учителів фізики / Ю. Рамський, С. Хазіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 1)


  Показано значущість і особливості впровадження у процес підготовки майбутніх учителів фізи-ки наскрізного навчання комп’ютерного моделювання. Обґрунтовано доцільність використання навча-льно-методичних матеріалів створеного сайту «Комп’ютерне ...
437052
  Пахомова І.М. Дистанційна підтримка проходження асистентської практики на фізичному факультеті ХНУ імені Каразіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 206-210. – ISBN 978-966-285-311-7
437053
  Демченко О.В. Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 138-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
437054
  Сільченко С. Дистанційна праця: сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання / С. Сільченко, Д. Сєрбіна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 93-99. – ISSN 2663-5313
437055
  Сімутіна Я.В. Дистанційна робота в Україні: проблеми та перспективи удосконалення правового регулювання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 431-444. – ISSN 0869-2491
437056
  Ільяшов Б. Дистанційна робота не впливає на оплату праці // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 78)


  "У зв"язку з карантином виникло таке питання. Центральна бібліотека для дорослих у повному складі перебуває на карантині. Частина співробітників працює дистанційно. У бібліотеці є співробітники, які працюють за сумісництвом та за суміщенням. Є такі, що ...
437057
   Дистанційна співпраця з батьками. Організація й онлайн-інструменти для взаємодії / матеріал підготувала Анастасія Бугайчук // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 72-89
437058
  Поплавська О.А. Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 189-194
437059
  Ржевський Г.М. Дистанційна форма навчання в сучасних умовах: психолого-педагогічні особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 214-221. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
437060
  Лісецька І.С. Дистанційна форма навчання студентів-медиків як виклик сьогодення // Сучасна педіатрія. Україна : науково-практичний педіатричний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Д.О. Бахтіярова ; шеф-ред. Бережний В.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Аряєв Н.Л., Банадига Н.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (111). – С. 81-86. – ISSN 2663-7553
437061
  Власенко І.Г. Дистанційна форма навчання: досвід використання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 16-17
437062
  Козлова І.В. Дистанційна форма освіти як елемент підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 1, т. 2 (143). – C. 264-268. – ISSN 2077-4214
437063
  Смокович М. Дистанційна форма правосуддя як гарантія безпеки суддів під час воєнного стану // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 26-38. – ISSN 1026-9932
437064
  Воєвутко Н. Дистанційна форма професійної підготовки вчителів республіки Кіпр // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 143-149. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
437065
  Федотова Т.А. Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці / Т.А. Федотова, С.О. Антоненко, М.В. Морілов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 101–105. – ISSN 1997-4167


  Проаналізовано процес використання дистанційної системи на базі платформи Moodle та основні елементи, що забезпечують цей процес.
437066
  Ларіонова К.Л. Дистанційне банківське обслуговування: сутність та сучасний стан впровадження на банківському ринку України / К.Л. Ларіонова, Д.І. Дячук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 280-287. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
437067
  Мормиль О.В. Дистанційне вивчення землі і сонця / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 28-31 : фото
437068
  Асанов М.М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Асанов Марлен Мустафайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
437069
  Шульга Р.В. Дистанційне дослідження Землі з використанням методу структурно-тектонічного аналізу // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 81-84. – ISSN 2409-9430
437070
   Дистанційне зондування з основами фотограмметрії : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Білоус та ін.] ; ред. В.Р. Філь ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с., [8] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 357-360. – ISBN 978-966-439-387-1
437071
  Зацерковний В.І. Дистанційне зондування Землі. Фізичні основи : навч. посібник / В.І. Зацерковний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 380, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-380. – ISBN 978-617-527-174-2
437072
  Забара І.М. Дистанційне зондування землі: минуле і сучасне міжнародно-правового регулювання отримання і використання інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 36-43. – ISSN 2616-6798
437073
  Дерба С.М. Дистанційне навчання - допомога чи шкода учням? // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 321-326


  У статті розглянуто сучасні засоби телекомунікації як генеруючі щодо появи нових освітніх форм, зокрема дистанційного навчання у шкільній практиці. Розглянуто переваги і недоліки такої форми навчання.
437074
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-210-3
437075
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 82, [1] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-285-400-8
437076
  Коровайченко Ю. Дистанційне навчання - це сучасно // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793
437077
  Воронцов О.С. Дистанційне навчання - як засіб підвищення якості військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 188-193


  Дистанційне навчання протягом багатьох років дуже вдало використовується у зарубіжних системах освіти, зокрема у західноєвропейських країнах, СНІА, Японії, Росії. В теперішній час на Україні відбувається інтенсивний процес інформатизації навчального ...
437078
  Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання : Методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-378-7
437079
  Антонов В.М. Дистанційне навчання : логіка, технології, перспективи : [кіберакмеологічний підхід] / В.М. Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : табл. – ISBN 978-966-439-379-6
437080
  Вовдюк Л.В. Дистанційне навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 16-17 : фото
437081
  Гнатишена І.М. Дистанційне навчання ESL / І.М. Гнатишена, І.Р. Харюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2021. – С. 144-154. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2310-8185
437082
  Клименко О. Дистанційне навчання бібліотечних працівників Національної академії наук України: теоретико-методологічні засади / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 87-92. – ISSN 2409-9805
437083
  Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 187-189
437084
  Віролайнен О.В. Дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти як наукова проблема // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 58-73. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
437085
  Журавська Н.С. Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу та Україні: реалії та перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 101-106. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто дистанційне та електронне навчання (від загальноприйнятого терміна e-learning), що займають у сучасній системі навчання міцні позиції, органічно доповнюючи очне навчання. Наголошується, що провідні світові аналітичні компанії стверджують, ...
437086
  Овсяннікова В.В. Дистанційне навчання в освітньому процесі вищого навчального // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 36-60. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
437087
  Домбровська С.М. Дистанційне навчання в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності студентів сучасного ВНЗ // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-285-400-8
437088
  Шуневич Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : монографія / Б.І. Шуневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-700-1
437089
  Яремчук Н. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки вчителів початкової школи: ретроспективний аналіз // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 112-118. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
437090
  Шиліна Н.Є. Дистанційне навчання в умовах пандемії: труднощі та переваги // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 16-21. – ISSN 2414-5076
437091
  Пузирьов В.Є. Дистанційне навчання вищої математики: досвід Донецького національного університету (м. Вінниця) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 283-290. – ISSN 2312-5993
437092
   Дистанційне навчання з використання програмного забезпечення в управлінні місцевими бюджетами / М. Рябокінь, Є. Котух, О. Гордей, О. Новицька, Г. Мельничук // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 43-48. – ISSN 1562-529Х
437093
  Федоренко Юрій Дистанційне навчання з географії і можливості його впровадження в школі : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 2-7 : Схеми. – Бібліогр.: Біюліогр.: 9 назв
437094
  Баглей К.М. Дистанційне навчання і підготовка фахівців економічного профілю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 53)


  Оновлення системи освіти має забезпечити підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів для народного господарства. Така необхідність потребує пошуку нових форм і методів організації навчального процесу, стимулює використання прогресивних ...
437095
  Романюк С.М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 318-325. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено аналітичному огляду сучасного стану електронних засобів дистанційного навчання іноземної мови.
437096
  Тютюнник О. Дистанційне навчання математики в сучасних умовах пандемії із використанням навчального середовища JetIQ / О. Тютюнник, Я. Крупський // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 62-66. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено з’ясуванню особливостей використання навчального середовища JetIQ для роботи студентів під час дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень. У ній акцентовано увагу на можливостях JetIQ як для студентів так і для викладачів ...
437097
  Височина І.Л. Дистанційне навчання на кафедрі сімейної медицини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" очима студентів-медиків другого курсу (аналіз результатів анонімного анкетування). / І.Л. Височина, І.В. Авраменко, Н.С. Башкірова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 5-9. – ISSN 1681-2751
437098
  Морозова Л.Ю. Дистанційне навчання на сучасному етапі / Л.Ю. Морозова, О.С. Морозова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 213-219.
437099
  Морозова Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISSN 2078-5119
437100
  Глазова В.В. Дистанційне навчання педагога як шлях професійного зростання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 40-41. – ISBN 978-966-285-400-8
437101
  Платонова О.М. Дистанційне навчання при викладанні педіатричних дисциплін: виклики часу / О.М. Платонова, Т.В. Стоєва, О.В. Тіткова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 52-56. – ISSN 1681-2751
437102
  Любарець С.Ф. Дистанційне навчання студентів-стоматологів у закладах вищої освіти - виклики сьогодення // Український науково-медичний молодіжний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; редкол.: Ю. Кучин, С. Земсков, П. Чернишов [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (135), спец. вип. – С. 35-36. – ISSN 2311-6951
437103
  Бичко М. Дистанційне навчання та амбівалентність суджень щодо його ефективності при формуванні комунікативної компетентності майбутніх лікарів // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 13-18. – ISSN 2616-650X
437104
  Гончаренко О.В. Дистанційне навчання у післядипломній професійній освіті (досвід Франції) / О.В. Гончаренко, С.И. Шматков // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 229-235. – ISBN 978-966-285-311-7
437105
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 243-247. – ISBN 966-7890-03-1
437106
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
437107
  Пюрик М.В. Дистанційне навчання як вид соціального стресу у студентів факультету підготовки іноземних громадян // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 4 (16), жовтень - грудень 2020 року. – С. 120-123. – ISSN 2521-1455
437108
  Поклонський О.О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 100-103. – ISSN 2075-1893


  У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти дистанційної географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Було обґрунтовано доцільність і ефективність ...
437109
   Дистанційне навчання як інформаційно-комунікативна технологія додипломної підготовки лікарів з педіатрії в умовах сучасних викликів / О.П. Волосовець, О.В. Виговська, С.П. Кривопустов, А.Я. Кузьменко, І.О. Логінова, О.Ф. Черній, О.В. Мозирська, В.Є. Хоменко, О.Л. Ковальчук, О.Л. Дзюба, Н.В. Грищенко, М.С. Острополець, О.О. Скварська, С.Д. Салтанова, О.В. Ковтун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 9-12. – ISSN 1681-2751
437110
  Микитась В.В. Дистанційне навчання як можливість отримання освіти в сучасних умовах розвитку // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 41-42
437111
  Печенізька Т. Дистанційне навчання як один із сучасних методів викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 161-163
437112
  Ільницька І.М. Дистанційне навчання як одна з нетрадиційних форм організації навчального процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 12-13 : фото
437113
  Чернявська І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови / І. Чернявська, О. Сердюкова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 131-133
437114
  Шмирова О. Дистанційне навчання як різновид сучасних педагогічних технологій / О. Шмирова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 1562-529Х
437115
  Марігодов В.К. Дистанційне навчання як система масового обслуговування / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 49-54
437116
  Берест Т.М. Дистанційне навчання як ступінь переходу до засобів smart-навчання // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 48-51. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
437117
  Троцюк Р. Дистанційне навчання. Переваги та недоліки використання сучасних систем електронного навчання в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 326-332. – ISSN 2218-5348
437118
  Бодренко Т. Дистанційне навчання. Помилки, яких не варто припускатися // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 48-53
437119
  Рацлав В.В. Дистанційне навчання: перспективи та проблеми // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 161-164. – (Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки ; вип. 6)
437120
  Сидоренко Т.В. Дистанційне навчання: погляд студентів і викладачів / Т.В. Сидоренко, А.І. Сидоренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 118-125. – ISSN 2409-9805
437121
  Жадько К.С. Дистанційне навчання: проблеми і перспективи // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 135-140. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
437122
  Лещенко І.Т. Дистанційне навчання: сутність і перспективи // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
437123
  Красніцька Г.М. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 47-48
437124
  Бондаренко В. Дистанційне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 503-523. – ISSN 2224-9516
437125
  Ненько Ю. Дистанційне оцінювання здобувачів вищої освіти в умовах пандемії COVID-19 / Ю. Ненько, О. Іващенко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 22-27. – ISSN 2616-650X
437126
  Пархоменко О.М. Дистанційне форма навчання - нова можливість розвитку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
437127
  Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
437128
  Яременко Ю.А. Дистанційний курс в рамках курсу англійської мови для природничих факультетів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 250-255. – ISBN 966-581-623-3
437129
  Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови:перспективи використання для комбінованого навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.46-51. – ISSN 1562-529Х
437130
  Хроменко І.А. Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – С. 2-64
437131
  Перерва В. Дистанційний спецкурс "Латинь. Ботанічна термінологія" як засіб становлення професійно-термінологічної компетентності вчителя біології // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 81-88. – ISSN 2226-3012
437132
  Гогерчак Г. Дистанційний турнір з інформаційних технологій // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  На базі Українського фізико-математичного ліцею та факультету кібернетики КНУ вперше пройшов Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді як різновид інтелектуальних Інтернет-змагань для учнів середніх навчальних закладів. ...
437133
  Овчаров Ю.В. Дистанційний ультразвуковий контроль середовищ за фазами коефіцієнтів відбиття : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Овчаров Ю. В.; КПІ. – К., 1993. – 18л.
437134
  Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі : навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 711, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 698-705. – ISBN 978-966-613-761-9
437135
  Александров Д. Дистанційні історії / підготувала Анна Трішичева // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 10-12
437136
  Ткачук С.В. Дистанційні комунікації як інноваційний підхід в сфері освіти: маркетингові перспективи та переваги / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (241). – С. 40-47. – ISSN 2522-1620
437137
  Болотських М. Дистанційні методи в системі післядипломної освіти. Досвід технічного університету. / М. Болотських // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
437138
  Прадівлянний М.Г. Дистанційні навчальні технології при викладанні професійно спрямованої іноземної мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 63-66
437139
  Ржеуський А.В. Дистанційні послуги бібліотек України загальнодержавного значення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 4. – С. 11-16. – ISSN 2409-9805
437140
  Ржеуський А. Дистанційні послуги наукових бібліотек класичних університетів України в умовах карантину та воєнного стану / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (270). – С. 18-27. – ISSN 1029-7200
437141
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Ситнік С.В.; НАНУ; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2008. – 140л. – Бібліогр.: л. 112 - 140
437142
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.01 / Ситнік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.:17 назв
437143
  Блажук О.А. Дистанційні технології в вищому навчальному закладі // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 8-9
437144
  Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко ; УКООПСПІЛКА. Львівська комерційна академія, каф-ра інформаційних систем у менеджменті. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 295с. – ISBN 966-7478-84-X
437145
  Кудіна Т.М. Дистанційні форми навчання української мови як іноземної // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 217-227. – ISSN 2312-5993


  Описана змішана технологія інтернет-навчання української мови як іноземної. Для реалізації запропонованої концепції дистанційного навчання української мови бу виготовлений інтернет-адаптований навчальний комплекс "Українська мова для іноземців", який ...
437146
   Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. А.М. Малієнко]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 389 с., [16] арк. фотоіл. – (Золоті імена української журналістики / ред. рада: Ю.В. Бондар [та ін.] ; вип. 6). – ISBN 978-966-97450-2-6
437147
  Никольский А.А. Дистатная звковая сигнализация дневрных грызунов открытых пространств : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский А. А.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
437148
  Демидов А Дистационное лазерное зондирование пигментов морского фитопланктон : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Демидов А А.; МГУ. – Москва, 1981. – 21л.
437149
  Барнова Н.А. Дистибутивный аназиз консонантных комплексов. : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Барнова Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
437150
  Федосеев Семен Дистиллят дьявола : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 118-126 : Іл.
437151
  Слесаренко В.Н. Дистилляционные опреснительные установки / В.Н. Слесаренко. – М., 1980. – 244с.
437152
  Сийрде Э.К. Дистилляция (теория, методы расчета) / Э.К. Сийрде. – Л., 1971. – 216с.
437153
  Гапоненко М. Дистинктивні особливості популяцій рослин ex situ / М. Гапоненко, А. Гнатюк, Д. Рахметов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-10. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  До дистинктивних особливостей популяцій рослин ex situ (поза межами природних місцезростань) віднесено їхні розпізнавальні ознаки, що проявляються під час формування і розвитку груп особин переважно у процесі їхньої інтродукції та акліматизації. ...
437154
  Сюта Б. Дистинктивні параметри характеристики української музики другої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 88-94
437155
  Винницкий В.М. Дистинктивные функции ударения в современном украинском литературном языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Винницкий В.М. ; Львов гос. ун-т. – Львов, 1973. – 21 с.
437156
  Кольцов В.М. Дистинкція методологічних і теоретико-методологічних підходів щодо дослідження політичної опозиції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
437157
  Турчина С.І. Дистиреоз як чинник ризику формування вторинної аменореї в дівчат, які мешкають в умовах слабкого йододефіциту / С.І. Турчина, Т.А. Начетова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 45-50. – ISSN 2413-550Х
437158
   Дистихи Катона = Disticha Catonis / [пер. з латини, післямова, комент.: А. Содомора]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 317, [3] с. – текст парал. лат., укр. – ISBN 978-966-465-255-8
437159
  Українець Л.Ф. Дистрибутивна активність шумних приголосних у двокомпонентних сполуках // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 6-13
437160
  Навроцька І.М. Дистрибутивна і компонентна методики аналізу омонімічних значень в системі англійського іменника (на корпусному матеріалі) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 121-126. – ISSN 2311-0821
437161
  Каращук А.Я. Дистрибутивна модель синтактико-семантичної структури французьких суспільно-політичних текстів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 147-155.
437162
  Самолюк Н.М. Дистрибутивна справедливість: теорія, методологія, проблеми забезпечення в соціально-трудових відносинах : монографія / Н.М. Самолюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2023. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-326. – ISBN 978-966-327-545-1
437163
  Сорочайкин А.Н. Дистрибутивная теория справедливости Дж. Ролза / А.Н. Сорочайкин, А.В. Филатова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2074-5354
437164
  Каращук Ф.Я. Дистрибутивний аналіз і дискурс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 33-39. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається поняття дискурсу в його історичному розвитку,а також роль дискурсу в дистрибутивному аналізі. Вводиться визначення ідеології як системи вузлових точок дискурсу, які взаємодіючи між собою, можуть створювати до-вготривалу фіксацію ...
437165
  Фокін С.Б. Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 491-500


  Статтю присвячено одному з методів підбору міжмовних еквівалентів для перекладних словників, а саме, дистрибуції. Якщо для двох мов, які перебувають у контакті (як іспанська та українська), вже є базовий перекладний словник, проблемним є пошук ...
437166
  Андрєєва Т.М. Дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів (на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті здійснено дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів на матеріалі роману В.Винниченка. This article deals with the distributional and structural-semantical characteristics of adjective composites, realized ...
437167
  Круглій О.Р. Дистрибутивні характеристики комбінувальних форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 129-134. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
437168
  Березовська-Савчук Дистрибутивні характеристики предикатів інтелектуального стану людини в сучасній українській мові // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 19-24. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 5)
437169
  Ковалева Л.П. Дистрибутивно-семантический анализ глаголов движения в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ковалева Л.П.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 17л.
437170
  Плотников Б.А. Дистрибутивно-статистический анализ лексических значений / Б.А. Плотников. – Минск, 1979. – 134с.
437171
  Столбовая Л.В. Дистрибутивно-статистический анализ лексической группы существительных, обозначающих географические объекты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Столбовая Л.В.; МВ ССО БССР.Минский гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Минск, 1973. – 21л.
437172
  Соркина Л.А. Дистрибутивно-статистическое выделение именной группы в английском тексте.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Соркина Л.А.; БГУ. – Минск, 1972. – 32л.
437173
   Дистрибутивно-статистическое описание текстов (для нужд машинной переработки текстов в АСУ и АИС).. – Иркутск, 1973. – 86с.
437174
  Иванов С.Г. Дистрибутивные системы элементов групповой структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов С.Г.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 7л.
437175
  Жаринов В.В. Дистрибутивные структуры и их приложения в комплексном анализе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Жаринов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т. – Москва, 1981. – 28л.
437176
  Мдивани Р.Р. Дистрибутивный анализ начальных консонантных групп современного грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мдивани Р.Р.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 17л.
437177
  Хартунг Ю. Дистрибутивный и суммарно-дистрибутивный способы глагольного действия в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хартунг Ю.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24л.
437178
  Майорова В.И. Дистрибуция Perfect Pergrct Continuons с прямым дополнением и обстоятельствами в простом предложении (на матер. анл. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Майорова В.И.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л.
437179
  Гриднева Любовь Михайловна Дистрибуция графем и порождение слога в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Гриднева Любовь Михайловна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1973. – 16 с.
437180
  Короглу Л.А. Дистрибуция субстантива наме в крымскотатарском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 217-222
437181
  Переверзєв Д.І. Дистрибуційні та комбінаторні характеристики функціонування ностратичних коренів у мові Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 70-82. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджено кореляцію між віком слова та особливостями його функціонування в поезії Т.Г. Шевченка. В статье исследована корреляция между возрастом слова и особенностями его функционирования в поэзии Т.Г. Шевченко The article explores the ...
437182
  Філоненко Н.Г. Дистрибуція і реалізація семантико-синтаксичної валентності дієслів у сучасному французькому художньому тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 123-133. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
437183
  Турчина А.А. Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 180-187


  У статті розглядаються міжмовні омоніми у системі повнозначних частин мови (іменникова, прикметникова та дієслівна лексика), аналізуються питання граматичної омонімії у чеському мовознавстві. В статье рассматриваются межъязыковые омонимы в системе ...
437184
  Горшенін Л. Дистрибуція на умовах екслюзивності з погляду конкурентного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Передумови, кваліфікація та відповідальність".
437185
  Абдулкадір К. Дистрибуція нафтових продуктів у Нігерії: актуальний стан і виклики // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 74-83 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
437186
  Глущенко С. Дистрибуція та -commerce: практика АМКУ / С. Глущенко, О. Бобровська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 15
437187
  Татарская Е.В. Дистрибьюторский договор в российской системе гражданско-правовых договоров // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 199-206. – ISSN 1684-2618
437188
  Дикусар А.И. Дисульфиды пиразолиндитиокарбаминатов как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Дикусар А.И.; МГУ. – М, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
437189
   Дисульфофенилфруорон.. – Москва, 1968. – 10с.
437190
  Марховська А.Ю. Дисфемізми та евфемізми у сучасній іспанськомовній прозі та її перекладах українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 48-53


  У статті розглядається зв’язок між евфемізмами і дисфемізмами та шляхи від творення іспанських художніх дисфемізмів українською мовою. Зроблено висновок про зростання кількості дисфемізмів в сучасній українській мові, що сприяє більшій адекватності ...
437191
  Стасюк О.С. Дисфемістичні засоби викриття евфемістичних позначень (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 321-325


  У статті розглядаються механізми дисфемістичного викриття евфемістичних позначень, які використовуються учасниками парламентської комунікації ФРН та Швеції. Особлива увага приділяється семантичному взаємозв"язку дисфемістичного та відповідного ...
437192
  Богданов В.В. Дисфузивные процессы в порошковых системах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.07 / Богданов В. В.; МВиССО УССР, Харьк.ГУ им. Горького. – Х., 1985. – 16л.
437193
  Предборський В.А. Дисфункцийний розвиток як об"єкт теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 7-9
437194
  Шереги Ф.Э. Дисфункциональность российского высшего профессионального образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 21-28. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются причины несоответствия структуры подготовки специалистов с потребностью реальной экономики.
437195
  Тулинцев А.Е. Дисфункция системы образования России // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 223-230. – ISSN 2073-8536
437196
  Добродумов П Дисфункції держави як фактор дезорганізації суспільства : політико - правові наслідки тінізації економіки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.89-92
437197
  Харіна Н.В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 257-264 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
437198
  Омельчук В.О. Дисфункції ринку доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-21
437199
  Ситник Г.П. Дисфункції, дефекти і дисбаланси в державному управлінні, як загрози національній безпеці // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2017. – № 3/4 (15/16). – C. 10-24. – ISSN 2523-4927
437200
  Комова М.В. Дисфункційність документа як феномен позиціювання у комунікаційній взаємодії // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є визначення виявів дисфункційності документа як феномена позиціювання під час комунікаційної взаємодії. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, ...
437201
  Цуканова Г.О. Дисфункціональні ефекти соціальної реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-115. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто сутнісні особливості феномену появи дисфункціональних ефектів серед комунікатів рекламної інформації. Описано специфіку виникнення таких ефектів та стратегій їх уникнення при створенні й розповсюдженні соціальної реклами
437202
  Січкар Г. Дисфункціональні механізми адаптації як наслідок патологічних взаємин доньки із матір"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-76. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Піднімається питання про дисфункціональні механізми адаптації у жінок як наслідок патологічних взаємин із матір"ю. Особлива увага приділяється таким із них: міжособистісна залежність, депресія, тривожність, фрустрація, агресія, ригідність. У результаті ...
437203
  Юрченко А. Дисфункціонування тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу 3 з ішемічним інсультом / А. Юрченко, Т. Царенко, О.М. Савчук // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 100-100
437204
  Філик О.В. Дисфункція діафрагми в дітей із гострою дихальною недостатністю // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 73-77. – ISSN 2224-0586
437205
  Чепурний О О. Дисфункція захисту в кримінальному процесі України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.159-164
437206
   Дисфункція синусового вузла - можливості черезстравохідної електрокардіостимуляції / В.К. Тащук, П.Р. Іванчук, Мухамед Аль Салама, О.М. Гінгуляк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 22-25. – ISSN 1727-0847
437207
  Ковалев В.Н. Дисциплина- фактор победы / В.Н. Ковалев. – М, 1974. – 112с.
437208
  Мартьянов Ю.А. Дисциплина - закон нашей жизни / Ю.А. Мартьянов. – М, 1985. – 128с.
437209
  Васильев В.Ф. Дисциплина - фактор экономический / В.Ф. Васильев. – Днепропетровск, 1983. – 80с.
437210
  Кулаков А.Н. Дисциплина боевого дежурства. / А.Н. Кулаков. – М., 1976. – 48с.
437211
  Поздняков А.Н. Дисциплина в организациях МВД. / А.Н. Поздняков. – Л, 1975. – 158с.
437212
  Корельский В.М. Дисциплина в развитом социалистическом обществе и пути ее укрепления. / В.М. Корельский. – М., 1982. – 64с.
437213
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического матерализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 175с.
437214
  Смолин Г.В. Дисциплина в трудовом коллективе / Г.В. Смолин, В.П. Кириченко. – К., 1986. – 136с.
437215
  Гмурман В.Е. Дисциплина в школе / В.Е. Гмурман. – М, 1958. – 239с.
437216
  Лейченков Т.Д. Дисциплина в школе и тербовательность учителя / Т.Д. Лейченков. – М., 1963. – 84с.
437217
  Манешин В.С. Дисциплина и общество : социально-философский аспект / В.С. Манешин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 302, [1] с.
437218
  Цветков В.В. Дисциплина и ответственность в аппаратуре государственного управления / В.В. Цветков, А.И. Щербак. – Киев, 1985. – 2231с.
437219
   Дисциплина и перестройка: Вопр. и ответы.. – Киев, 1989. – 229с.
437220
  Никулин А.А. Дисциплина как категория политической экономии / А.А. Никулин. – Воронеж, 1988. – 183с.
437221
  Матвиенко Ефросиния Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Дис... кандфилософ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросиния Филипповна; Киевский технологическй ин-т пищевой промышленности. – К., 1992. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
437222
  Матвиенко Ефросинья Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросинья Филипповна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 19л.
437223
  Уманский А.М. Дисциплина на производстве / А.М. Уманский, Н.А. Сафронов. – К., 1984. – 189с.
437224
  Марченков Ю.А. Дисциплина общественного производства и экономический механизм ее совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марченков Ю.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
437225
  Будавей Дисциплина планового хозяйствования. / Будавей, Л.С. Пекарский. – Москва, 1980. – 80с.
437226
  Шохин А.А. Дисциплина поставок / А.А. Шохин. – Москва, 1985. – 158с.
437227
  Дэйкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дэйкстра. – М., 1978. – 277 с.
437228
  Дейкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дейкстра. – Москва : Мир, 1978. – 274с.
437229
  Малинин В.И. Дисциплина производственного коллектива / В.И. Малинин. – Тула, 1972. – 129с.
437230
   Дисциплина труда -- дело каждого.. – М., 1982. – 79с.
437231
  Сырбу И.М. Дисциплина труда - фактор повышения эффективности общественного производства / И.М. Сырбу. – Кишинев, 1982. – 123с.
437232
  Голов А.П. Дисциплина труда / А.П. Голов, Л.А. Муксинова. – Москва, 1971. – 55с.
437233
  Глущенко Л.Ф. Дисциплина труда / Л.Ф. Глущенко. – Харьков, 1975. – 93с.
437234
  Адуев А.Н. Дисциплина труда / А.Н. Адуев. – Москва : Знание, 1975. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Государство и право" ; 9)
437235
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1976. – 32 с.
437236
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе : В помощь пропаганде и изуч. постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О дальнейшем укреплении труд. дисциплины и сокращении текучести кадров в нар. хоз."(1979г.): Библиогр. указ. кн. и ст. – Москва, 1980. – 57с.
437237
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1984. – 40с.
437238
  Гриненко Анатолий Иванович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненко Анатолий Иванович; Киевск. ин-т Нар. Хозяйства им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
437239
  Гриненео Анатлий Михайлович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненео Анатлий Михайлович; Киевск. гос ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
437240
  Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР / А.А. Абрамова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 176 с. – (Правовые вопросы)
437241
  Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР : (социальные и правовые проблемы) / В.Н. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 119 с.
437242
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда и материльаная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1991. – 62 с.
437243
  Иванов А.И. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву. / А.И. Иванов. – Мурманск, 1988. – 120с.
437244
  Зиборов Г.П. Дисциплина труда и повышение эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зиборов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
437245
  Гавриленко Д.А. Дисциплина труда и средства ее обеспечения / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1985. – 120с.
437246
  Донцов Б.П. Дисциплина труда и эффективность производства / Б.П. Донцов, В.И. Ковалевский. – Минск, 1980. – 96с.
437247
   Дисциплина труда как объект социального управления.. – Львов, 1985. – 172с.
437248
  Шпакова Е.В. Дисциплина труда на предприятии / Е.В. Шпакова. – М., 1981. – 64с.
437249
  Гуляев Г.И. Дисциплина труда рабочих и служащих / Г.И. Гуляев. – Кишинев, 1961. – 31с.
437250
  Кице А.Г. Дисциплина турда на морском транспорте / А.Г. Кице, А.О. Балобанов. – Одесса, 1984. – 27с.
437251
  Глазырин В.В. Дисциплина, ответственность, самоконтроль / В.В. Глазырин. – М, 1979. – 96с.
437252
   Дисциплина, эффективность и качество труда. – Москва, 1985. – 212с.
437253
  Варенцова В.Г. Дисциплина. / В.Г. Варенцова, В.Д. Шахов. – Свердловск, 1985. – 128с.
437254
  Быховский И.Е. Дисциплина. Законность. Правопорядок / И.Е. Быховский. – Л, 1983. – 64с.
437255
  Суслин В.Т. Дисциплина. Инициатива. Ответственность / В.Т. Суслин. – Москва, 1974. – 87 с.
437256
  Гавриленко Д.А. Дисциплина. мораль, право / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1983. – 136с.
437257
  Новик Л.И. Дисциплина: единство личных и общественных интересов. / Л.И. Новик. – К., 1985. – 46с.
437258
  Скобелкин Н В. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. / Н В. Скобелкин, . – Воронеж, 1990. – 221с.
437259
  Поздняков А.Н. Дисциплинарная ответственность военнослужащих Советской Армии : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков А.Н.; Военно-юридич. Акад. Советской Армии. Кафедра административного права. – Москва, 1953. – 18 с.
437260
  Жерлицин Б.И. Дисциплинарная ответственность государственных служащих по советскому законодательству : Автореф... канд. юр.наук: / Жерлицин Б. И.; МГУ, Юр. фак. – М., 1969. – 19л.
437261
  Прудников В.А. Дисциплинарная ответственность колхозников / В.А. Прудников. – Краснодар, 1980. – 48 с.
437262
  Илясов С.Г. Дисциплинарная ответственность работников органов внутренних дел / С.Г. Илясов. – М., 1974. – 42с.
437263
  Соколов П.В. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юридич.наук: / Соколов П.В.; Лен. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1952. – 14 л.
437264
  Оськин В.И. Дисциплинарная практика в Советских Вооруженных Силах. / В.И. Оськин. – М., 1961. – 80с.
437265
  Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование / А.П. Огурцов. – Москва, 1988. – 256с.
437266
  Гиндилис Н.Л. Дисциплинарное поле науки на карте Европы и США // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 51-68. – ISSN 0205-9606
437267
  Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Ю.С. Адушкин ; под ред. В.М. Манохина. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 125, [2] с.
437268
   Дисциплинарность и взаимодействие наук.. – Москва, 1986. – 279с.
437269
  Дудин В. Дисциплинарный поступок // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  За какие действия суды привлекают к ответственности адвокатов из системы бесплатной правовой помощи.
437270
   Дисциплинарный устав вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1950. – 52с.
437271
   Дисциплинарный устав Вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1946. – 52с.
437272
   Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Союза ССР.. – М., 1971. – 48с.
437273
  Плюхин Н.В. Дисциплинированная ответственность рабочих и служащих. / Н.В. Плюхин. – М., 1978. – 71с.
437274
  Деза Е.И. Дисциплины по выбору как составная часть фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 112-115. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены организационные и содержательные особенности математических дисциплин по выбору в рамках концепции формирования индивидуальных траекторий фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования, практическая ...
437275
  Козлов В.В. Дисципліна "Інформаційний менеджмент" у системі економічної освіти / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська, А.Ю. Пашковська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 47-53. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
437276
  Білоусова Т.П. Дисципліна "Основи наукових досліджень" крізь призму поглядів Івана Огієнка на мову науки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 21-22
437277
  Фокін С.П. Дисципліна "Спортивний туризм" у системі підготовки студентів напряму "Туризм" // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 158-171. – ISBN 978-966-598-999-8
437278
  Боярська Л. Дисципліна "Фольклор" у системі журналістської освіти // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 159-164


  Стаття є презентацією оновленого курсу "Фольклор" для студентів журналістських спеціальностей і навчально-методичного комплексу з цієї дисципліни. Статья является презентацией обновленного курса "Фольклор" для студентов журналистских специальностей и ...
437279
  Швець Г.Д. Дисципліна "Художній текст у системі навчання української мови як іноземної" та її місце у фаховій підготовці викладачів-філологів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 206-210. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
437280
  Лиходід В. Дисципліна “Основи фахової підготовки” у професійному становленні фахівців садово-паркового господарства Хортицької національної академії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
437281
  Будка О.Н. Дисципліна Грецької Церкви в світлі полеміки за часів Фотія. – Львів, 1910. – 85, [2] с.
437282
  Запольський М.А. Дисципліна і трудовий колектив / М.А. Запольський. – К., 1985. – 48с.
437283
  Данченко Н.И. Дисципліна праці / Н.И. Данченко, А.Р. Мацюк. – Київ, 1983. – 112с.
437284
  Чорний Г.М. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, І.Г. Нестеров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 122-125
437285
  Панченко Є.Г. Дисципліна праці і ефективність виробництва: З досвіду труд. колективів УРСР. / Є.Г. Панченко. – К., 1986. – 47с.
437286
  Кохан Вер. Дисципліна праці і суддівська етика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 240-246. – ISSN 0201-7245
437287
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 179-196
437288
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
437289
  Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 0132-1331
437290
  Хотинська-Нор Дисциплінарна відповідальність vs незалежність судді: у пошуках балансу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 110-122. – ISSN 1026-9932
437291
  Кухнюк Д.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 195-198. – ISBN 978-617-673-442-0
437292
  Кухнюк Д.В. Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми правового регулювання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-79
437293
  Дідач В. Дисциплінарна відповідальність адвоката відповідно до проекту Закону України "Про внесення змін до ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 344-346
437294
  Савченко С.С. Дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення правил професійної етики: проблемні питання та шляхи їх вирішення // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 255-257. – ISBN 978-617-673-442-0
437295
  Панченко М. Дисциплінарна відповідальність адвоката у разі неправомірного співробітництва із правоохоронними органами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
437296
  Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / В.С. Середа ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2013. – 358 с. – Бібліогр.: c. 336-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-84-4
437297
  Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України "Про державну службу" (2015): правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-147. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
437298
  Плетньова А.Є. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 56-60. – (Юридичні науки ; № 2)
437299
  Колпаков В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: еволюція нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 79-90. – ISSN 1026-9932
437300
  Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнута Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
437301
  Панова Н.С. Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 342-353. – ISSN 2307-3427
437302
  Кохан Н.В. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 2413-7189
437303
  Кухнюк Д. Дисциплінарна відповідальність за порушення адвокатської етики / Д. Кухнюк, Б. Шиленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено адвокатську етику та дисциплінарну відповідальність адвоката за її порушення, доведено необхідність і доцільність такої відповідальності. З"ясовано, що адвокатська спільнота є частиною сучасного українського суспільства, яка стоїть на варті ...
437304
  Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі : Монографія / М.В. Романов; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; МОіНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2771-4


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
437305
  Гасюк А. Дисциплінарна відповідальність керівника // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 12-14.
437306
  Яковець Д.С. Дисциплінарна відповідальність персоналу кримінально-виконавчих інспекцій за факти вчинення особами, що перебувають на обліку, нових злочинів: окремі аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 258-271. – ISSN 2304-4556
437307
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 187-210
437308
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
437309
  Кравцов Д.М. Дисциплінарна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 114-115. – ISBN 978-617-7069-52-1
437310
  Войцишена О.В. Дисциплінарна відповідальність працівників: напрями реформування / О.В. Войцишена, Н.О. Мельничук // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7625-74-1
437311
  Овчаренко О.М. Дисциплінарна відповідальність приватного виконавця: процедурні аспекти // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 25-29. – ISBN 978-966-8830-75-4
437312
   Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні / [Банчук О., Каменєв М., Крапивін Є. та ін.] ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Центр політико-правових реформ, 2019. – 137, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-81-9
437313
  Толочко О. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання / О. Толочко, С. Подкопаєв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 65-68
437314
  Аскеров С.С. Дисциплінарна відповідальність суддів в Азербайджані як одна з гарантій їх незалежності // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 238-240
437315
  Куйбіда Р. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики / Роман Куйбіда, Максим Середа ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 70, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-27-7
437316
  Самсін І.Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 11-13
437317
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 222-238. – Бібліогр.: л. 177-221
437318
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
437319
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : монографія / А.В. Шевченко ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 258, [1] с. : іл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 218-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-45-4
437320
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Основною метою дослідження є аналіз чинної нормативно - правової бази, яка регулює юридичну відповідальність суддів, виявлення основних проблем, що виникають у правозастосувальній практиці, розробка рекомендацій по удосконаленню законодавства та ...
437321
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 435-437. – ISBN 978-617-7069-17-0
437322
  Сідей Я. Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 171-178. – ISSN 2306-9082
437323
  Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-102
437324
  Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
437325
  Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 37-41.
437326
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
437327
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
437328
  Петришина-Дюг Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: поняття та принципи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 461)
437329
  Монастирський Є.О. Дисциплінарна відповідальність. / Є.О. Монастирський. – К., 1976. – 52с.
437330
  Березенко В.В. Дисциплінарна організація наукового знання у сфері соціальних комунікацій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-10


  "Статтю присвячено визначенню ефективності дисциплінарної організації наукового знання у сфері соціальних комунікацій. До кола ефективних методів та підходів для вирішення поставлених у дослідженні завдань ми відносимо дисциплінарну організацію ...
437331
  Александров О.А. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність народного депутата України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3, ч. 3. – C. 81-86
437332
  Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 115-122
437333
  Тиханська Т. Дисциплінарне і судове переслідування адвокатів як засіб перетворення самоврядування на вертикаль адвокатської влади / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 3-10
437334
  Андрєєвський В.В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-181.
437335
  Кузменко О.В. Дисциплінарне провадження як інститут адміністративно-процесуального права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 80-88. – (Юридична ; Вип. 1)
437336
  Ідак Ю. Дисциплінарний образ морфології міста у містобудуванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 83-94. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
437337
  Шапаренко С.О. Дисциплінарний примус та дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 19-22. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
437338
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 190-213
437339
  Іванова Г.С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іванова Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
437340
  Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 380-387. – ISSN 1563-3349
437341
  Новак О.Д. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-133
437342
  Бабенко Е.В. Дисциплінарний проступок як підстава припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 17-25. – ISSN 2617-5967
437343
  Ганцян Р. Дисциплінарний статус історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена дослідженню дисциплінарного статусу історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. та визначенню об"єкта її розгляду. Доклад посвящен исследованию дисциплинарного статуса истории современности в Великобритании в первой ...
437344
  Приймаченко Д.В. Дисциплінарний статут митної служби України: переваги та недоліки правового регулювання / Д.В. Приймаченко, Ю.Л. Самборська // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 13-18
437345
  Логвиненко Б.О. Дисциплінарний статут Національної поліції України : наук.-практ. коментар / Борис Логвиненко. – Київ : Дакор, 2023. – 217, [3] с. – Бібліогр.: с. 217 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8066-43-7
437346
  Бондаренко І.С. Дисциплінарні матриці інтерпретації поняття "соціальна технологія": історія світового досвіду // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
437347
  Ярмиш О.Н. Дисциплінарні правовідносини в міліції Української РСР у 1937 р. / О.Н. Ярмиш, В.А. Греченко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (53). – С. 24-38. – ISSN 2072-8670
437348
  Лесь І.О. Дисциплінарні правовідносини в органах внутрішніх справ Української РСР на початку 80-х рр. ХХ ст. і в період становлення незалежної держави України (1991 р.) // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 104-111. – ISSN 2309-818X
437349
  Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисціплінарна відповідальність : Навчальний посібник / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-41-6
437350
  Тімашов В. Дисциплінарні провадження як один із видів конфліктних проваджень в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 141-144
437351
  Волков А.Г. Дисциплінарні стягнення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 324
437352
  Тищенко О.В. Дисциплінарні стягнення за прогул: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 71-76.
437353
  Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх роль у забезпеченні службової дисципліни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Аналіз досвіду діяльності дисциплінарних судів в УРСР та їх ролі в забезпеченні службової дисципліни.
437354
  Куницький М. Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 26-30


  Розглянуто питання застосування окупаційною адміністрацією райхскомісаріату "Україна" всіх управлінських рівнів такого засобу впливу на населення, як дисциплінарні та кримінальні покарання. Ці види юридичних санкцій передбачали забезпечення дотримання ...
437355
  Кологойда О.В. Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 40-47
437356
  Яковець Наталія Дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" актуальні завжди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
437357
  Гранчак Т. Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 165-180. – ISSN 2224-9516


  "...У Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка з метою моніторингу ефективності представлення наукових здобутків працівників університету у світовому інформаійному просторі створено Службу ...
437358
  Грікберг А. Дисципліни, що їх повинен знати історик / А. Грікберг, В. Чунтулов // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Введення п"ятирічного строку навчання на історичному факультеті університету дає можливість розширити програму і ввести наві дисципліни.
437359
   Дисципліни, які обираємо вільно // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 5


  В Університеті підготовлено проект Тимчасового положення «Про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін». Це Положення є спробою формалізувати ті кроки, які ...
437360
  Сторожук Н.А. Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретико-методологічний аналіз поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на сутність та структуру дисциплінованості військовослужбовця ЗСУ. В статье осуществлен теоретико-методологический анализ взглядов ведущих ...
437361
  Скобелкин В.Н. Дисципплинарная ответственность рабочих и служащих. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1985. – 94с.
437362
  Иванчев Г. Дитизон и его применение / Г. Иванчев. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 450 с.
437363
  Метлицкий О.З. Дитиленхоз садовой землянки Fragaria x ananassa Duch и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Метлицкий О.З.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – М, 1967. – 16л.
437364
  Даниленко Л. Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 0130-5263
437365
  Даниленко Людмила Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25. – Бібліогр.: с. 23. – ISSN 0130-5263
437366
   Дитина - педагог: сучасний погляд : психол.-пед. та соц. аспекти сучас. дошк. та початк. освіти / [О.П. Аматьєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 492 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-235-1
437367
  Гнідець У. Дитина - чиатє, Україна - процвітає! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 70-79


  Про небезпеку явища занепаду культу читання і яким чином можна запобігти цьому руйнівному процесу, забезпечивши шлях для грунтовного дослідження літератури для дітей та юнацтва
437368
  Мазко О. Дитина без дитинства: позитивний герой у радянській дитячій літературі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
437369
  Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; [редкол.: Л. Дунаєвська (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – 94, [2] с. : іл., фот. – Дод. тит. арк. репр. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 966-646-009-2
437370
  Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім"ї: нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пєша; Українськ.ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – 101с. – ISBN 966-7902-12-9
437371
  Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття (за матеріаліалами етнографічних експедицій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-81
437372
  Сорочук Л. Дитина в українській родині: етнопедагогічний підхід // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 85-87. – ISBN 966-530-115-2
437373
  Стасенко Т. Дитина з ДНК від трьох осіб: українські репродуктологи досягли успіху світового значення! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 16-17. – ISSN 1562-1146
437374
   Дитина з Місяця = Moon child : збірка оповідань, есе, роздумів, статей про дітей та молодь з обмеженими можливостями / М. Шкуропат, Л. Оробець, І. Бочар, А. Дробович, О. Козинець [та ін.]. – Київ : [Фонд В. Пінчука], 2011. – 35 с. – На обкл. : "Завтра.UA" - стипендиальная программа Фонда В. Пинчука
437375
  Базима Н.В. Дитина з РАС в інклюзивному просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 22-29. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
437376
  Треніна А.С. Дитина і вікно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 34
437377
  Іщенко Лілія Дитина і вулиця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 33
437378
  Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 245-251. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті на основі етнографічних, історичних, історико-педагогічних, етнопедагогічних праць аналізуються погляди українського народу на дитину та дитинство. Доводиться, що попри певну міфологізацію українського сімейного виховання у сучасних ...
437379
  Макаревич О.П. Дитина і мобільний телефон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 32 : фото
437380
  Кизилова В. Дитина і природа: жанрові можливості діалогу (на матеріалі теми змін пір року в українській літературі для дітей) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 67-71
437381
  Рекут О. Дитина і смерть в італійському жіночому автобіографічному романі кінця ХХ століття // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 232-238
437382
  Бойцун І. Дитина і суспільство у творах Ч. Айтматова та Є. Гуцала // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 10-16
437383
  Григор"єв Володимир Дитина і телевізор / Григор"єв Володимир, Ященко Василь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 20 : фото
437384
   Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2012-. – ISSN 2313-4542
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
437385
  Самойлов Юрій Дитина їде за кордон... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 60-62 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
437386
  Єременко Г.М. Дитина йде до школи / Г.М. Єременко, Г.М. Риженко. – Київ, 1985. – 33с.
437387
   Дитина має право на життя / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  З нагоди Всеукраїнського дня захисту дітей, хворих на рак, у КНУ імені Тараса Шевченка університеті відбулося підписання Меморандуму між Національним інститутом раку НАМН України та партнерами в акції про співпрацю щодо подолання раку.
437388
  Маслійчук В. Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 11-32. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
437389
  Сєргєй Ірина Дитина онлайн: від загроз до можливостей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 27 : фото
437390
  Сливінська Інна Дитина проковтнула батарейку: що робити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 32
437391
  Кущ Т.В. Дитина раннього віку в сучасному інформаційному суспільстві: деякі аспекти соціалізації // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-43
437392
  Сябро З.М. Дитина сама удома (План-конспект заняття на основі казок) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 11-13
437393
  Камінський І. Дитина спить, а жінка роздягається / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 43. – ISSN 0320-8370
437394
  Сердюк І. Дитина та «квартирне питання» в Гетьманщині // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
437395
  Наливайко Д.Д. Дитина та її безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31
437396
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії Зігмунда Фройда // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 188-190
437397
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії та психології З.Фройда // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 364-368. – ISSN 2076-1554
437398
  Грушевський М.Ф. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; [керівник проекту проф. Л. Дунаєвська ; упоряд. тексту і авт. післямови Я. Левчук]. – Київ : Либідь, 2006. – 253, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-214 та на полях. – ISBN 978-966-06-0465-0
437399
  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський, Зенон Кузеля. – Репр. вид. – Київ : Інтелектуальна книга. – (Серія "Етнологія для дорослих"). – ISBN 978-966-974-434-0
[Ч. 1] : Репр. вид. 1906 р. – 2017. – VIII, VI, 225, [1] с. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. ориг. – Бібліогр.: с. 214-220


  Книга відтворена за вид.: Матеріали до українсько-руської етнології : [в 22 т.] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Коміс. етнограф. Т. 8 : Дитина в звичаях і віруваннях українського народу : матеріали з полудневої Київщини / зібрав Мр. Г. ; Оброб. ...
437400
  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський, Зенон Кузеля. – Репр. вид. – Київ : Інтелектуальна книга. – (Серія "Етнологія для дорослих"). – ISBN 978-966-974-436-0
[Ч. 2] : Репр. вид. 1907 р. – 2017. – [26], XXIII, 145, [1] с. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Книга відтворена за вид.: Матеріали до українсько-руської етнології : [в 22 т.] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Коміс. етнограф. Т. 9 : Дитина в звичаях і віруваннях українського народу : матеріали з полудневої Київщини / зібрав Мр. Г. ; Оброб. ...
437401
  Клокун Т. Дитина у фольклорі та обрядодіях (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край" Павла Чубинського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 46-54
437402
  Байль Б. Дитина чемна і нечемна / Бригіта Байль ; [пер. з нім. М. Трофимчук ; худож. оформ. Р. Скиби]. – Львів : Свічадо, 2007. – 251, [2] с. – Пер. за вид.: Gutes Kind, boses Kind. Warum brauchen Kinder Werte? / B. Beil. Munchen: Dautscher Taschenbuch Verlag, 1998. – Бібліогр.: с. 248-249. – (Порадник для батьків). – ISBN 978-966-395-073-0
437403
  Пахаренко А.В. Дитина як авторитарна дискурсивна особистість (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Пахаренко Анастасія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
437404
  Дзьомба Н. Дитина як суб"єкт права: українська журналістика у формуванні правосвідомості суспільства щодо дітей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 27-34. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
437405
  Мусхаріна В. Дитино, це війна. Як убезпечити молоде покоління від впливу токсичного інформаційного простору // Україна молода. – Київ, 2023. – 4 жовтня (№ 40). – С. 1, 6


  Щодня людство переконується, що російська пропаганда є не просто токсичною, а й всепоглинаючою політикою. Ба більше, ця своєрідна «чорна діра» намагається втягнути у свій темний простір кожного, кому бракує навичок інформаційної гігієни й розуміння ...
437406
  Якименко С.І. Дитиноцентризм як своєрідний світогляд щодо виховання дитини // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 77-81
437407
  Заливчий А. Дитинство : автобіографічні новели / А. Заливчий. – [Київ] : Біб-ка газети "Правда", 1929. – 191с.
437408
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків, 1935. – 222с.
437409
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 212с.
437410
  Смолич Ю.К. Дитинство / Ю.К. Смолич. – Харків, 1937. – 191с. – Книга без тит. стор.
437411
  Смолич Ю.К. Дитинство : Повість / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1939. – 166с. – (Шкільна б-ка)
437412
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Одеса, 1941. – 206с.
437413
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1947. – 204с.
437414
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 640с.
437415
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1955. – 780с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
437416
  Айбек Дитинство : повість : для серед. шк. вцку / Айбек ; з узбец. пер. В. Муха. – Київ : Веселка, 1965. – 201 с. : іл.
437417
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1968. – 191с.
437418
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні: Трилогія: Для середн. а старш. шк. віку / Ю.К. Смолич. – Київ : Веселка, 1979. – 767с.
437419
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні (Трилогія) / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянська школа, 1986. – 560с.
437420
  Прокоф"єв С.С. Дитинство : автобіографічна повість / С.С. Прокоф"єв. – Київ : Музична Україна, 1991. – 138 с.
437421
  Шалюгін Г.А. Дитинство Антона Чехова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 43-46
437422
  Загарницька І. Дитинство в епоху інформаційної революції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 69-77. – ISSN 2078-1016


  В статті розглядаються цівілізаційні наслідки інформаційної революції, аналізуються загрози та переваги становлення інформаційного суспільства для розвитку особистості дитини.
437423
  Уваркіна Галина Дитинство в моді : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 112 : Фото
437424
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-9-0
ч.2. – 1998. – 292 с.
437425
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-8-2
ч.1. – 1998. – 248с.
437426
  Kachak Tetiana Дитинство в часи кризи ХХ - ХХІ ст. у літературі та культурі Центральної та Східної Європи // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 274-281. – ISSN 2353-5644
437427
  Кіт Д. Дитинство великого поета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 164-165. – ISSN 0868-4790
437428
  Микитенко І.К. Дитинство Гавриїла Кириченка : Повість: Для середн. шк віку / І.К. Микитенко. – Київ : Дитвидав, 1962. – 139с.
437429
  Полторацький О.І. Дитинство Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ, 1954. – 290 с.
437430
  Кислий М.-О.О. Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 52-58. – ISSN 1996-5931


  У статті на основі усних свідчень депортованих кримських татар розглянуто умови, в яких зростало перше після депортації покоління, що вже не було свідком виселення, його повсякденні практики, побут та сімейні наративи.
437431
  Шевчук Р. Дитинство з усмішкою // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Ініціативна група на чолі з викладачами факультету психології М. Вовк та О. Вакуленком відвідала Білоцерківський будинок-інтернат для дітей з фізичними та розумовими вадами та обласний спец. будинок дитини "Малятко" в рамках благодійної акції ...
437432
  Шалагінов Б. Дитинство і література: постмодерна візія // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 2-7
437433
  Шалагінов Б. Дитинство і літературна освіта: виклики XXI століття // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 2-6
437434
  Ольшевський І. Дитинство і юність Т. Шевченка: містична боротьба за майбутнього Поета // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
437435
  Пермяк Є.А. Дитинство Маврика / Є.А. Пермяк. – К., 1978. – 193с.
437436
  Чйон Г. Дитинство Магнуса Доброго в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 121-126. – ISBN 978-966-432-087-7
437437
  Рутько А.І. Дитинство на Волзі / А.І. Рутько. – Київ, 1968. – 275с.
437438
  Бедзик Д. Дитинство Олега Кошового / Дмитро Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1957. – 80 с.
437439
  Ковалець Л. Дитинство Осипа Гординського (Юрія Федьковича) як пора sui generis (соціокультурний і психологічний аспект) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-15.
437440
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 58 с.
437441
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1964. – 64 с.
437442
  Красицкий Д.Ф. Дитинство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – К., 1959. – 208с.
437443
  Якубовська-Кравчик Дитинство у контексті історії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (710). – С. 51-61. – ISSN 0236-1477
437444
  Мацевко-Бекерська Лідія Дитинство як етичний феномен: інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту : (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ - початку XX ст.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст.
437445
  Загарницька І.І. Дитинство як ранній етап соціалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 258-266
437446
  Зятьєв С. Дитинство, вбите голодом // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 08 листопада (№ 45). – С. 18-19
437447
  Толстой Л. Дитинство, хлоп"ятцтво і юнацтво / Л. Толстой. – Київ-Харків, 1930. – 296с.
437448
  Мартинчук М. Дитинство, юнацтво та чернечий постриг Даниїла Туптала // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 07 (247), квітень. – С. 7
437449
  Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки: розділ з неопублікованої книжки "Справжня постать Михайла Драгоманова" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 101-106. – ISSN 0868-4790
437450
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Київ, 1937. – 719с.
437451
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1950. – 504с.
437452
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1971. – 611с.
437453
  Саррот Наталі Дитинство. Золоті плоди. : Романи / Саррот Наталі; Переклад та передмова Г.В.Малець. – Киев : Пульсари, 2001. – 272с. – (Сер."Б-ка сучасної прози"). – ISBN 966-7671-15-1
437454
  Кутзее Дж.М. Дитинство. Молодість. Літня пора : роман / Дж. М. Кутзее ; [пер. з англ. П. Таращука]. – Харків : Фоліо, 2012. – 667, [5] с. – Кн. є перекладом видань: Youth / J.M. Coetzee. Penguin Books, 2002. Boyhood / J.M. Coetzee. Penguin Books, 1997. Summertime / J.M. Coetzee. Viking, 2009 .- На обкл. зазнач. : Лауреат Нобелівської премії з літератури 2003 .- Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5812-6
437455
  Толстой Л. Дитинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – Київ, 1950. – 262с.
437456
  Бырько В.М. Дитиокарбаматы / В.М. Бырько. – Москва : Наука, 1984. – 342с.
437457
  Янсон Э.Ю. Дитиокарбоксилаты в аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1978. – 135с.
437458
  Черкасов Р.А. Дитиоксилоты фосфора в реакциях полипреэтерификации и присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов Р.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
437459
  Маслей Н.Н. Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Дис... канд.хим.наук: / Маслей Н.Н.; КГУ. – К., 1968. – 162л. – Бібліогр.:л.146-162
437460
  Маслей Николай Николаевич Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Маслей Николай Николаевич ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
437461
  Дивина Т.А. Дитология и условия образования позднепалеозойских отложений Норильского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Дивина Т.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 23л.
437462
  Іващенко Микола Дитпохід : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 126-129 : Фото
437463
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1955. – 676с.
437464
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1958
437465
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1964. – 694с.
437466
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – Москва, 1969. – 624 с.
437467
  Андерсен-Нексе Дитте - дитя человеческое : роман / М. Андерсен-Нексе. – Москва : Правда, 1981. – 678 с.
437468
  Андерсен-Нексе Дитте - дитя человеческое : роман / Андерсен-Нексе М. ; пер. с дат. А. Ганзен ; предисл. П. Топера. – Москва : Художественная литература, 1984. – 646 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 641-644
437469
  Андре Р. Дитя-зеркало : повесть / Робер Андре ; пер. с фр. М. Ваксмахера ; предисл. А. Михайлова. – Москва : Прогресс, 1981. – 332 с.
437470
  Чемберлен А.Ф. Дитя : Очерки по эволюции человека. – Москва
1. – 1900. – 303 с.
437471
  Поляков А. Дитя атлантов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 27-29. – ISSN 0320-331Х


  Загадки Сфінкса у Єгипті
437472
  Хаггард Г.Р. Дитя Бури / Г.Р. Хаггард. – Москва, 1992. – 511с.
437473
  Захарова Л.Н. Дитя в очереди за лаской: (Дет. дома). / Л.Н. Захарова. – М., 1991. – 219с.
437474
  Прабхакар В. Дитя гор. Новеллы. / В. Прабхакар. – М., 1963. – 284с.
437475
  Эндрюс В. Дитя заката / В. Эндрюс. – М, 1996. – 397с.
437476
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 536с. – ISBN 966-378-043-6


  Вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою
437477
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; худож. В. Гукайло ; [упоряд. С. Петровська, пер. з пол.: О. Ірванець, В. Каденко, К. Москалець ; ред. М. Петровський ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 530, [6] с. – Приміт.: с. 497-530. – ISBN 978-966-378-280-5


  “Дитя людське” – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою.
437478
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло ; [упоряд.: С. Петровська ; пер. з пол.: О. Ірванець, В. Каденко, К. Москалець] ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – 3-тє вид. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 532, [4] с. : іл. – Пер. за вид. : Dziela / Janusz Korczak: Vol. 7 ; Vol. 10 ; Pisma wybrane. Vol. 4 / Janusz Korczak. Warszawa, 1993 ; 1994 ; 1978. – Бібліогр. в прим.: с. 497-532. – ISBN 978-966-378-687-2
437479
  Кочерга Микола Дитя мегаполісу : оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 4-18
437480
  Козлович А.Н. Дитя мое золотое / А.Н. Козлович. – Минск, 1984. – 247с.
437481
  Тараканова Л.В. Дитя мое. / Л.В. Тараканова. – М., 1977. – 112с.
437482
  Нушич Б. Дитя общины: Избранное. / Б. Нушич. – Москва, 1975. – 462с.
437483
  Перэ Б. Дитя от трех до семи лет / Б. Перэ. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 324с.
437484
  Мердок А. Дитя слова : роман / А. Мердок. – Москва, 1981. – 448с.
437485
  Причард К.С. Дитя урагана / К.С. Причард. – Москва, 1966. – 315с.
437486
  Прічард К.С. Дитя Урагану : Роман / К.С. Прічард. – Київ : Дніпро, 1984. – 295 с.
437487
  Нексе М.А. Дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1923. – 172с.
437488
  Сопиев Я. Дитя человеческое : повесть и рассказы / Язмурат Сопиев ; пер. А.Зырина. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 108 с.
437489
  Браун С. Дитя четверга / С. Браун; роман ; пер. с англ. Э.Г. Коновалова. – Москва : АСТ, 1999. – 352 с. – ISBN 5-237-04621-5
437490
  Житинский А. Дитя эпохи / А. Житинский. – Санкт-Петербург, 1994. – 448с.
437491
  Лазаревський Б. Дитятко (скорочено) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 8


  Червоний терор в Криму.
437492
  Шевченко Оксана Дитяча "зона" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 0130-5212
437493
  Ковальчук В. Дитяча абетка з погляду психолінгвістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 358-364. – ISBN 966-594-298-0
437494
  Прохоренко Алла Дитяча безпека: прості правила // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 17 : фото
437495
  Олянич Л.В. Дитяча безпритульність в Україні 20-30-х рр. XX ст.: причини соціальної аномалії та форми ії подолання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 4-8. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
437496
  Шиманська М. Дитяча бідність як суспільно-освітня проблема : монографія / Марія Шиманська ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 361, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-356 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-384-294-3
437497
  Калініченко Н. Дитяча допитливість його планета в галактиці педагогіки / Н. Калініченко, І. Мудрий, В. Поліщук // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 3
437498
   Дитяча енциклопедія : Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Земля. – 1961. – 584 с. : З іл.
437499
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Земна кора і надра Землі. Світ небесних тіл. – 1961. – 546с. : З іл.
437500
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Числа і фігури. Речовина і енергія. – 1962. – 705 с. : З іл.
437501
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Рослини і тварини. – 1962. – 587 с. : З іл.
437502
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 5 : Техніка. – 1963. – 595 с. : З іл.
437503
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 6 : Людина. – 1964. – 511 с. : З іл.
437504
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 7 : З історії людського суспільства. – 1964. – 664 с. : З іл.
437505
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 9 : Зарубіжні країни. – 1965. – 554 с. : З іл.
437506
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 10 : Література і мистецтво. – 1965. – 703 с. : З іл.
437507
   Дитяча енциклопедія. – Київ : Радянська школа
Т. 8 : Наша Радянська Батьківщина. – 1971. – 539с.
437508
  Просяник Н. Дитяча іграшка - це небезпечно? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
437509
  Посохова Л.Ю. Дитяча книга в родинах козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 135-142. – ISSN 2312-2587
437510
  Петренко О.В. Дитяча книга на теренах України: видавничий і статистично-обліковий аспекти (друга половина XIX століття - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 ; 27 / Петренко Оксана Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
437511
  Петренко Оксана Дитяча книга серед барвів "Книжкового світу - 2008" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 49-51
437512
  Родників В.П. Дитяча книжка в системі трудового виховання / В.П. Родників. – Київ : Всеукp. коопеpат. видавн. союз ; [Дpук. Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союзу]. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; №34)
2 : Години оповідань. – 1919. – 24 с.


  Hа с. 3 епігpафи з твоpів Й.-Г. Песталоцці і Д. Моpлея. - Бібліогp.: Літ. по питанням дит. читання: с. 14. - Літ. пpо pозказування: с. 22-23. - Коpоткий pеєстp книжок, з яких можна бpати матеpіял для pозказування: с. 23-24. На тит. стор. дарчий ...
437513
  Горяної Л.Г. Дитяча лікарня майбутнього / Л.Г. Горяної, Н.В. Веселицька // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-33 : фото
437514
   Дитяча література : [Навч. посіб. для студ. дошкільних відділів пед. ін-тів та учнів дошкільних відділів педучилищ] / Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко, ін. та; Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко та ін. – Київ, 1967. – 543 с.
437515
  Бойцун І.Є. Дитяча література : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.Є. Бойцун, С.А. Негодяєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 319, [1] с. – Резюме парал. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 313-315. – ISBN 978-966-617-309-9
437516
  Женченко М. Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
437517
  Папуша Ольга Миколаївна Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются многочисленные художественные факторы, существенным образом определяющие высокую степень популярности и читабельности романов Дж.К. Ролинг, в которых повествуется о приключениях Гарри Поттера.
437518
  Гринівський Т.С. Дитяча література в системі українського книговидання 1917-1920 років (на матеріалах рецензій часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 114-119


  У статті зроблено аналіз дитячої літератури у контексті розвитку українського книговидання періоду 1917-1920 рр. В основі дослідження - рецензії часопису "Книгарь". In the article the analysis of literature for children in the context of development ...
437519
  Філоненко Софія Дитяча література в сучасному глобалізованому світі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 12-13
437520
  Зайцева К. Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 305-310. – ISBN 978-966-171-673-4


  На матеріалі збірників "Література. Діти. Час" (2011-2012 рр.) окреслено шляхи розвитку наукових студій дитячої літератури ХХІ ст. в Україні, з"ясовано місце дитячої літератури в системі координат українського літературознавства. На материале ...
437521
  Федотова О. Дитяча література України під цензурними заборонами 20-30-х рр. ХХ ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-96
437522
  Шалагінов Б. Дитяча література: до питання історичної періодизації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 46-53. – ISSN 0236-1477


  Дитяча література розглядається як явище, що перебуває в постійному розвитку. У різні історичні епохи постійно змінюється співвідношення її естетичного, виховного й науково-пізнавального змістів
437523
  Савченко І.В. Дитяча міська повсякденність в містах південно-східної України друга половина 50-х - перша половина 60-х рр. ХХ ст. за усно історичними джерелами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 74-76. – ISSN 2076-1554
437524
  Єрьоменко А.Ю. Дитяча музика А. Гайденка: баянні цикли дидактично-інструктивної спрямованості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 74-85. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
437525
  Богатирьова Ю.М. Дитяча музика як складова української пісенної естради // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 267-273. – ISSN 2225-7586
437526
  Морозова О.І. Дитяча неуважність - особлива тема // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-34 : фото
437527
  Полтава Леонід Дитяча поема про 1933 рік // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0130-5263
437528
  Соловей О.О. Дитяча порнографія в інтернеті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 155-159
437529
  Печернікова І.А. Дитяча праця в сім"ї як засіб комуністичного виховання / І.А. Печернікова. – Київ, 1951. – 36с.
437530
   Дитяча праця в Україні. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-7902-01-3
437531
  Мульска О. Дитяча праця в Україні : стан, тенденції та механізми регулювання : монографія / Ольга Мульска ; [наук ред. Садова У.Я.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ІРД імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-193 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-4252-4
437532
  Левченко К.Б. Дитяча праця в Україні: соціально-правовий аналіз // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-13 : фото, рис.
437533
  Пустова Н.О. Дитяча праця та державне управління політикою протидії її використання / Н.О. Пустова, О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
437534
  Сердюк І. Дитяча праця у Гетьманщині: ризики і небезпеки наймитування // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 23-29. – ISSN 1998-4634
437535
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2008. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-53-3
437536
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навч. посібник для самостійної роботи студента / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2011. – 373, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-019-6
437537
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
437538
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
437539
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : практикум / Т.В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соц. педагогіки і психології, Кафедра психології освіти. – Київ : КНТ, 2019. – 204, [1] с. : табл. – До 100-річчя Кам"янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Бібліогр.: с. 204 та на початку тем. – ISBN 978-966-373-840-6
437540
  Резніченко Н. Дитяча психологія у творах Є.Гуцула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 248-253
437541
  Люблинська Г.А. Дитяча психологія. / Г.А. Люблинська. – К., 1971. – 355с.
437542
  Тараненко А.В. Дитяча психологія: науковий дискурс // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 101-106. – ISSN 2313-1802
437543
  Рибась О. Дитяча рецепція хронотопу (на матеріалів творів Остапа Вишні "Моя автобіографія" та О. Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 133-140


  У статті проводиться порівняльний аналіз двох видатних творів новітньої української літератури автобіографічного жанруь з застосуванням хронотопного підходу, запропонованого М. Бахтіним. Ядро зіставлення становить сприйняття дійсності оповідачем в ...
437544
  Титаренко С. Дитяча Розвага [Ноты] : Збірка забавок для дітей / Склав С. Титаренко. – Київ : Криниця, 1918. – VI, 65 с. : ил.
437545
  Дуткевич Т.В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посібник для студентів ВНЗ за напрямом підгот. 6.030103 "Практична психологія" / Т.В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. пед. і психології, Каф. психології освіти. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-303 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-498-7
437546
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХI ст. (на матеріалах Вінниччини) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
437547
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 184 л. – Бібліогр.: л. 162-184
437548
  Жиленко І.Р. Дитяча тематика в емігрантській малій прозі В. Винниченка й А. Аверченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 146-154. – ISSN 2077-804X
437549
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 108с.
437550
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 78с.
437551
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 138с.
437552
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 96с.
437553
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 96с.
437554
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 170с.
437555
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 145с.
437556
  Стріхар О.І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва 17-18ст. : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури(мистецтвознавство) / Стріхар О.І.; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. муз. академія ім.М.В. Лисенко. – Львів, 2009. – 19с. – Бібл.:11 назв
437557
  Домище-Медяник Дитяче оздоровлення в Україні як тренд: діагностика та стратегічні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 193-201. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
437558
  Шемет Л.В. Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України другої половини ХХ ст.: творчий аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 312-322. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
437559
  Щербак С. Дитяче світосприйняття у малій прозі В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто відображення дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка, основна увага зосереджена на функції контрасту, антитези, мовної характеристики, зіставлень, іронічної паралелі, ліричних відступів. The article observes the ...
437560
  Улибіна І. Дитяче сирітство і безпритульність в Україні 1917 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 174-177. – ISBN 978-966-171-783-0
437561
  Пенчук І.Л. Дитяче телебачення в УРСР 1972-1991 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 86-91. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті подано історіографічний огляд дитячих телепрограм, створених в період 72-91 рр. XX ст.. Автор досліджує особливості формату, структурно-тематичне наповнення, вплив на аудиторію й наголошує на перспективах розвитку.
437562
  Пенчук І. Дитяче телевізійне об"єднання у контексті соціальної адаптації юних журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано діяльність дитячої телевізійної студії в контексті соціалізації підлітків. Автор акцентує увагу на колективній діяльності підлітків, розглядає педагогічно організований процес як фактор формування молодих членів суспільства.
437563
  Козак О.Д. Дитячий "цвинтар" ХІ—ХІІ ст. на Подолі // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 268-279. – ISSN 2227-4952
437564
  Сухіна І.В. Дитячий аутизм: прояви, типологія, причини, особливості психічного розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 112-119. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 12 (36))
437565
  Дроган О.С. Дитячий будинок "Перлинка" : шк. особистісно орієнт. педагогіки (кроки пошуку, становлення, розвитку) : наук.-метод. посібник / Дроган О.С., Петрова С.М. ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа "Ін-т модернізації змісту освіти". – Київ ; Одеса ; Чернівці : Букрек, 2017. – 179, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-178. – (Серія "Авторська школа в Україні"). – ISBN 978-966-399-948-7
437566
  Антонюк Т. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25, Літ.: 24 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам виховання дітей. Автор твердить, що форми організації життєдіяльності дитячого будинку, закладені у 20-х рр. XX ст., у сучасних умовах вимагають перегляду.
437567
  Олешко Л.Д. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм та його профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.:4 назв.
437568
  Фіткайло О. Дитячий екологічний туризм: ресурсне забезпечення та перспективи розвитку в Тернопільській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 169-176. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
437569
  Кіслова Вікторія Дитячий масаж - запорука розвитку вашого малюка (Інтерв"ю з медичною сестрою з ЛФК та масажу Дитячої клінічної лікарні № 4 Солом"янського району м.Києва В.В.Сарабєєвою) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 30-32 : фото
437570
   Дитячий пісенник : Дитвидав, 1940. – 184 с.
437571
  Кравченко О. Дитячий сирітський притулок ім. М.Р. Гладкова в Одесі (1879-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 96-104. – ISSN 0869-3595
437572
  Науменко Анатолій Дитячий суїцид - ганьба дорослим! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 58-63


  Останніми роками у засобах масової інформації дедалі частіше з"являються повідомлення про підліткові самогубства. Чому саме діти? Чому маленька людина вирішує піти з життя? Чому воно здається їй таким безглуздим і даремним? Мало кому спаде на думку ...
437573
  Чугаєвський В.Г. Дитячий та молодіжний рух і учнівське самоврядування: проблеми співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  На основі аналізу діяльності закладів освіти визначено головні напрями активізації учнівського самоврядування. Виявлено тенденції розвитку молодіжного руху в Україні, можливості співпраці дитячих і молодіжних організацій із закладами освіти щодо ...
437574
  Тимофєєв В.Я. Дитячий та юнацький козацький рух / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167, в тексті
437575
  Вовченко Н. Дитячий травматизм - актуальна проблема сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 34-35 : рис.
437576
  Кондрацька Л.П. Дитячий туризм в Україні: стан та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 126-130. – ISSN 1562-0905
437577
   Дитячий туризм і маршрути екскурсій. – К., 1940. – 60с.
437578
  Грабар М.В. Дитячий туризм: базові вимоги організації та перспективи впровадження інновацій / М.В. Грабар, Г.В. Машіка, М.Ю. Кашка // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6814
437579
  Долгова К.С. Дитячий туризм: досвід зарубіжних досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 70-79. – ISSN 2308-135X
437580
   Дитячий фольклор. – К., 1984. – 471с.
437581
   Дитячий фольклор. – Київ : Дніпро, 1986. – 304с.
437582
  Лановик М. Дитячий фольклор / М. Лановик, З. Лановик // Українська усна народна творчість : Підручник / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – С. 567-591. – ISBN 966-311-037-6
437583
  Росовецький С. Дитячий фольклор // Український фольклор у теоретичному висвітленні : [навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ] / С.К. Росовецький. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2007. – Ч. 2 : Жанри. Посібник для університетів. – С. 207-212. – ISBN 966-306-092-2
437584
  Росовецький С. Дитячий фольклор // Український фольклор у теоретичному висвітленні : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.К. Росовецький. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 502-508. – ISBN 966-594-956-Х
437585
  Руснак І.Є. Дитячий фольклор // Український фольклор : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / І.Є. Руснак. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – С. 225-238. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-398-0
437586
  Хлонь М. Дитячий фольклор як складова дитячої субкультури другої половини XX ст. (на матеріалі Хмельниччини) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 383-388. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню дитячого фольклору як складової певної вікової субкультури. Простежено його розвиток на певному хронологічному зрізі й найбільш типові приклади побутування на Хмельниччині другої половини XX ст.
437587
  Швед І. Дитячий фольклор: до проблеми трансформації // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 12-18


  Сучасний дитячий фольклор розглянуто як динамічне явище культури інформаційного суспільства, що спирається на самодостатню традицію. Хоча форми дитячої фольклорної творчості суттєво трансформуються, вони є спадкоємними, складаються за традиційними ...
437588
  Долинська Л.Л. Дитячий хор як виконавський феномен в жанровій системі музичного мистецтва : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Долинська Лариса Леонідівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
437589
  Старченко Т. Дитячий християнський журнал "Водограй" у проблемному полі сучасної католицької журнальної періодики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-10


  У статті розглядається функціонування дитячого журналу "Водограй" у смисловому полі сучасних католицьких журналів України, що входять у релігійний дискурс засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование детского журнала ...
437590
  Толстой Л. Дитячий, хлопячий и молодечий вік : повість Л.Н. Толстого / [З великоpускои мовы пеpеклав В. Щуpат]. – Львов : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. Hаук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1894. – 428 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літ. дод. "Діла" / Під pед. И. Белея ; Т. 50)
437591
  Пасемко І. Дитячими очима // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 99-103. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Наріжної Наталі. Дитячими очима (Спомин). - Прага, 2010 р.
437592
  Красножона Світлана Дитячими стежками Соломії Крушельницької // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 23-25
437593
  Луговенко Т.Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
437594
   Дитячі атракціони: дотримуємося правил безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-40 : фото
437595
  Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
437596
  Чугуй В. Дитячі бібліотеки України: тенденції розвитку кінця ХХ - початку ХХІ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 28-31. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто тенденції розвитку дитячих бібліотек України кінця ХХ — початку ХХІ ст. Проаналізовано теоретичні праці вітчизняних бібліотекознавців, що дають змогу дослідити особливості розвитку дитячих бібліотек та відстежити трансформацію їхньої ...
437597
  Вовчик-Блакитна Дитячі вередування та впертість і способи їх усунення / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 43с.
437598
  Автушенко І. Дитячі військові санаторії як складова медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання розміщення, відпочинку, лікування та оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних сил України в спеціалізованих дитячих військових санаторіях у 1991-2011 рр. Особливістю дитячих військових санаторіїв було поєднання ...
437599
  Клокун Т. Дитячі дражнилки у "Галицько-руських народних пиповідках" Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 297-301
437600
  Ашкеназі Л. Дитячі етюди / Л. Ашкеназі. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 128с.
437601
  Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) = Children"s games (from the Antiguity till the Beginning of Early Modern Times) / Борис Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 182, [2] с. : іл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-2538-39-7
437602
  Рабінович Х.О. та ін. Дитячі ігри в дошкільніх садках і молодших групах шкіл / Х.О. та ін. Рабінович. – Х.-Одеса, 1930. – 67с.
437603
  Жмуд Н. Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 95-100


  Стаття присвячена висвітленню регіональних особливостей побутування дитячих ініціацій на Вінниччині другої половини XX - поч. XXI ст. На основі вперше введених в науковий обіг власних польових та архівних матеріалів авторка висвітлює структуру ...
437604
  Лупенко В. Дитячі інтерактивні електронні видання: перспективи розвитку в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 267-271


  У статті охарактеризовано сучасний ринок дитячих інтерактивних електронних видань, розглянуто особливості його формування та перспективи розвитку в Україні. В статье охарактеризован современный рынок детских интерактивных электронных изданий, ...
437605
  Ульянова-Елізарова Дитячі й шкільні роки Ілліча. / Ульянова-Елізарова. – Одеса, 1937. – 31с.
437606
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з Бойківшини (Типологія і локальна специфіка) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.154-166
437607
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з бойківщини (Типологія і локальна специфіка) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
437608
  Мирний П. Дитячі літа Чіпки : уривок з оповідання "Пропаща сила" / Панас Мирний. – Полтава ; Харків : Молодий робітник ; [Полтава: Друк. ім. Петровського]. – (Книгозбірня "Червоного юнака")
Ч. 1. – 1923. – 27 с.
437609
   Дитячі майданчики від Еліт парк // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 76-77 : фото
437610
  Бєляєва С.Я. Дитячі негаразди. Лікуємо любов"ю / Світлана Бєляєва ; [ред. рада: Т. Шаповал, В. Снігульська, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 108, [4] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-14-8
437611
   Дитячі об`єднання України у вимірах минулого та сучасного : Довідник-посібник. – Київ : Альма-матер, 2006. – 256с. – ISBN 966-617-136-8
437612
  Гладій О. Дитячі образи в літературі української діаспори Канади // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 254-257
437613
  Миколаєнко Н. Дитячі освітні видання: експлікація до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 123-130


  У статті охарактеризовано періоди становлення й розвитку дитячих освітніх видань, також визначено їх значення у формуванні професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. З’ясовано особливості кожного періоду розвитку дитячих ...
437614
  Ярема Я. Дитячі переживання і творчість Шевченка. Зі становища психоаналізи / Я. Ярема. – Львів, 1933. – 17с.
437615
  Давидченко Т.С. Дитячі періодичні видання в Україні: контент-аналітичне дослідження змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 176-183


  У статті містяться результати контент-аналітичного дослідження змісту різних типів сучасної дитячої української періодики. З"ясовано відповідність кожного з п"яти існуючих типів дитячого видання, таких як: пізнавального, розважального, навчального, ...
437616
   Дитячі пісні та речитативи. – К., 1991. – 447с.
437617
  Крисін Г. Дитячі поховання в урнах на о.Березані / Г. Крисін. – 103с.
437618
  Звєрева Д І. Дитячі притулки (- державні заклади соціального захисту бездоглядних ібезпритульних дітей) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.636-637. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
437619
  Треніна А.С. Дитячі пустощі, люди похилого віку та інваліди - підвищений рівень ризику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 17-18 : фото
437620
  Ларін Д.І. Дитячі страхи як психологічна проблема в дошкільному віці // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 53-56. – ISBN 978-613-8-33760-7
437621
  Шамрай В.В. Дитячі та молоді роки Миколи Міхновського, генезис політичного та правового світогляду, перші кроки у громадсько-політичному русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
437622
  Сидоренко О. Дитячі та пластові видання у європейських таборах переміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945-1950) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 184-188


  Розглядаються періодичні видання для дітей і пластунів, що виходили на території Німеччини та Австрії після Другої світової війни, аналізуються їх зміст та авторське коло. Children"s periodicals, published in Germany and Austria after the Second World ...
437623
  Дорошенко В.І. Дитячі та шкільні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 34-35


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
437624
  Зоценко В.В. Дитячі та юнацькі роки Михайла Брайчевського (за документальними матеріалами) / В.В. Зоценко, О.В. Бондаренко // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 27-45
437625
  Худаш Л.С. Дитячі та юнацькі свята. / Л.С. Худаш. – Київ, 1982. – 166с.
437626
  Мельниченко Настя Дитячі табори: по-козацьки, по-пластунськи, по-англійськи : Україна / дитячий відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 36-40 : Фото
437627
  Янів Г. Дитячі фольклорні видання на сучасному книжковому ринку України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 281-286
437628
  Куюн А. Дитячі хвороби. Український ринок скрапленого газу прямує до стабільності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 9


  У серпні 2017 р. українські споживачі автогазу зазнали шоку. Через гострий дефіцит пропан–бутану (СВГ) у країні ціни на нього досягнули 17 грн/л, побивши всі можливі рекорди, і ця проблема вперше стала темою для перших осіб держави. 12–13 жовтня болючі ...
437629
  Петренчук Назарій Дитячі хвороби: що необхідно знати, які щеплення потрібні вашій дитині і що робити, якщо дитина захворіла // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 6 : фото
437630
  Иванов В.П. Диуретики: аспекты клинического использования // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 3. – С. 51-67


  В настоящей публикации представлены основные аспекты клинического применения диуретиков, адаптированные к рекомендациям 2011 года и ориентированнные, в большей степени, на врачей общей и семейной практики. Автором наведены примеры применения ...
437631
  Вак В. Дифамаційні міни на правовому полі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 14. – ISSN 1992-9277
437632
  Твердохліб О.С. Дифамація в публічній сфері України та проблеми її подолання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 35-45. – ISSN 2078-9165
437633
  Терешко Х.Я. Дифамація у сфері охорони здоров"я: колегіальність лікарів vs. критична оцінка діяльності лікарів // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (28). – С. 80-85. – ISSN 2072-084X
437634
  Новицький А.М. Дифамація як інститут інформаційного права // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 57-62. – ISSN 2413-743X
437635
  Каблак П.І. Дифамація як спосіб незаконного впливу на суддів та права людини: пошук рівноваги // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 326-332
437636
  Трохименко О.М. Дифеніламін-n-сульфокислота як новий реагент для фотометричного визначення зниження концентрації церію (ІV) у реакції Кольтгофа-Сендела / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-71. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив кислотності середовища та часу витримки розчинів на оптичні характеристики продуктів окиснення дифеніламін-n-сульфокислоти (ДФАСК) церієм(IV). Установлено, що в середовищі 0,8-2,5 моль/куб.дм сульфатної кислоти утворюється стійкий у ...
437637
  Ейлазян Е.Г. Диферент у логiчному етюдi // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 107-110. – ISSN 1029-4171
437638
  Панчев К. Диференциален руско-български речник / Кутю Панчев. – София : Наука и изкуство, 1955. – 149, [1] с.
437639
  Порохня В.М. Диференціал інтелектуального левериджу - головний засіб регулювання економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено теорію формування економічного левериджу на основі операційного, фінансового та інтелектуального важелів.
437640
  Гончаров В.Л. Диференціальна геометрія / В.Л. Гончаров. – Харків; Київ, 1933. – 360 с.
437641
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія / Д.М. Сінцов. – 2-ге вид., перегл. і доп. – Х, 1935. – 340 с.
437642
   Диференціальна геометрія. – Харків
1. – 1963. – 20 с.
437643
   Диференціальна геометрія. – Харків
4. – 1963. – 28 с.
437644
  Кованцов М.І. Диференціальна геометрія : навч.пос. / М.І. Кованцов. – Київ : Вища школа, 1973. – 276 с.
437645
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія : навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 203 с. – ISBN 966-594-043-0
437646
  Пришляк О.О. Диференціальна геометрія : Курс лекцій / О.О.Пришляк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с.
437647
  Стєганцева П.Г. Диференціальна геометрія : курс лекцій : для студентів ВНЗ / П.Г. Стєганцева, І.Г. Величко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 137-138. – Бібліогр.: с. 136. – ISBN 978-966-599-455-8
437648
  Синцов Д.М. Диференціальна геометрія /Елементарна теорія кривих та поверхонь/ / Д.М. Синцов. – Харків, 1931. – 272 с.
437649
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія векторного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено загальні векторні поля тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі фундаментальні об"єкти початкового векторного поля та асоційованого з ним комплексу прямих. Ключові слова: векторне поле, інваріант, комплекс прямих, ...
437650
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія відповідностей чотиривимірного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано повні системи функціональних, векторних та інфінітезимальних інваріантів відповідностей чотиривимірного евклідового простору. Для всіх них побудовано геометричні інтерпретації та відповідні обчислювальні формули.
437651
  Борисенко О.А. Диференціальна геометрія і топологія : навч. посіб. / О.А. Борисенко. – Харків : Основа, 1995. – 304 с. – ISBN 5-7768-0388-8
437652
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія конкретних фізико-механічних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто підходи до геометризації ряду конкретних фізико-механічних полів. Їхні інтерпретації будуються за допомогою інваріантних об"єктів векторних полів та комплексів прямих тривимірного евклідового простору.
437653
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
437654
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
437655
  Польща Г.С. Диференціальна геометрія розподілів точок у проективному просторі / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок та асоційовані з ним векторні поля у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему їх диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано ...
437656
  Пришляк О. Диференціальна геометрія та топологія : курс лекцій / Олександр Пришляк, Наталія Лукова-Чуйко. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78
437657
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія. Елементарна теорія кривих та поверхонь / Д.М. Сінцов. – 2-е вид. переглян. й доп. – Харків, 1935. – 340 с.
437658
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено системи базових диференціальних рівнянь змінних кривих, поверхонь і векторних полів у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів. Ключові слова: змінний многовид, ...
437659
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика кривих і поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 42, 21 назва. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено базові системи диференціальних рівнянь змінних кривих і поверхонь у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів.
437660
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 173 арк. – Додатки: арк. 152-173. – Бібліогр.: арк. 137-151
437661
  Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коломієць Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 29 назв
437662
  Палій А.А. Диференціальна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – 429, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-429. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-87-8
437663
  Петров В.С. та ін. Диференціальна рента і особливості госпрозрахунку в соціалістичному сільському господарстві / В.С. та ін. Петров. – Львів, 1968. – 60с.
437664
  Проданець С.Г. Диференціальна рента при соціалізмі / С.Г. Проданець. – Одеса, 1970. – 31с.
437665
   Диференціальна топологія : Методична розробка до курсу "Диференціальна геометрія та топологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 37 с.
437666
  Александрович І.М. Диференціальне зображення розв"язків рівнянь гіперболічного типу / І.М. Александрович, О.І. Молодцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В роботі приводяться диференціальні оператори, які переводять довільні функції в регулярні розв"язки рівняння гіперболічного типу другого порядку та ітеративного рівняння. В обох випадках розв"язана задача Коші в замкнутій формі. Partial differential ...
437667
  Єльченко Ю. Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l 2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта / Ю. Єльченко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Наведено достатні умови розв"язності однорідного диференціального рівняння зі зсувом аргументу у просторі l 2 у випадку необмеженого оператора блочного вигляду з довільним розташуванням спектра. The sufficient conditions for solvability of homogeneous ...
437668
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-443-5
Ч. 2. – 2013. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 495-497. – Бібліогр.: с. 483-486
437669
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-472-5
Ч. 1. – 2014. – 230, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 228-229. – Бібліогр.: с. 223-224 та в підрядк. прим.
437670
   Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної : практикум : [для студентів 1-го курсу техн. спеціальностей] / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.]: І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Л.Б. Федорова. – Київ : КПІ, 2010. – 180 с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – (Математика в технічному університеті)
437671
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
437672
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
437673
  Жегалкін І.І. Диференціальне числення / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1936. – 396с.
437674
  Лузін М.М. Диференціальне числення : підруч. для вузів / М.М. Лузін. – Київ, 1954. – 440 с.
437675
  Швецов К.І. Диференціальне числення / К.І. Швецов. – К, 1971. – 94с.
437676
   Диференціальне числення скалярних функцій скалярного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 118, [1] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118
437677
  Кривошея С.А. Диференціальне числення скалярної функції скалярного аргументу : Для студ.радіофізичн.фак.Тексти лекцій / С.А. Кривошея, А.Т. Янішевський; КУ ім.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 54 с.
437678
  Глушков П.М. Диференціальне числення функції / П.М. Глушков, Н.М. Шунда. – Київ : Вища школа, 1991. – 270с.
437679
  Швецов К.І. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. / К.І. Швецов, І.М. Кохановський. – Київ, 1975. – 50с.
437680
  Янішевський А.Т. Диференціальне числення функцій векторного аргументу / А.Т. Янішевський. – К., 1985. – 67с.
437681
   Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 91, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 91
437682
  Єгорова Т.М. Диференціальний підхід проведення судової психологічної експертизи як підстава визначеня ії предметних видів / Т.М. Єгорова, Н.В. Алікіна, Т.В. Савкіна // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 155-157. – ISBN 978-966-937-203-1
437683
  Самойленко А.М. Диференціальних рівнянь теорія (- самостійна математична дисципліна, присвячена диференціальним рівнянням) / А.М. Самойленко, І.О. Парасюк // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 639. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
437684
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
437685
  Гнатюк О.М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 112 арк. – Бібліогр.: арк. 108-112
437686
  Остапенко О.В. Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу : Автореф... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Остапенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.17
437687
  Остапенко Олена Валентинівна Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного пливу : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Остапенко Олена Валентинівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 117л. – Бібліогр.:л.110-117
437688
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти векторного поля на неевклідовій площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65
437689
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти змінних кривих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена диференціальна геометрія та кінематика змінних кривих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальні диференціальні рівняння та обчислювальні формули для найголовніших їх інваріантів.
437690
  Дюкарев Ю.М. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Дюкарев, О.Г. Літвінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-623-675-6
437691
  Призва Г.Й. Диференціальні моделі в біології та екології // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 12-19. – ISSN 1029-4171
437692
   Диференціальні моделі. Стійкість. – Київ : Вища школа, 2000. – 329с. – ISBN 5-11-004843-6
437693
   Диференціальні нормативи затрат праці на виробництво сільськогосподарської продукції. – К., 1967. – 382с.
437694
  Александрович І.М. Диференціальні оператори, що визначають розв"язок ітерованого рівняння еліптичного типу / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 3. – С. 433-440. – ISSN 1027-3190
437695
  Папаіка О.О. Диференціальні особливості капіталізації банківських установ України / О.О. Папаіка, Е.В. Косова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
437696
  Крижанівський С.Е. Диференціальні рівняння / С.Е. Крижанівський. – Х., 1938. – 396 с.
437697
  Гудименко Ф.С. Диференціальні рівняння : (учб. посібник) / Гудименко Ф.С. – Київ : Київський університет, 1958. – 206 с. : черт.
437698
   Диференціальні рівняння. – Київ
3. – 1964. – 84 с.
437699
   Диференціальні рівняння. – Київ
1. – 1965. – 16 с.
437700
   Диференціальні рівняння : підручник / І.І. Ляшко, О.К. Боярчук, Я.Г. Гай, О.Ф. Калайда; Ляшко І.І. – Київ : Вища школа, 1981. – 504 с.
437701
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння / А.М. Самойленко. – Київ : Либідь, 1994. – 359с.
437702
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Либідь, 1994. – 216 с. – ISBN 5-325-00332-1
437703
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння : Навч. посібник для студ.техн.вузів / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Світ, 1997. – 280с. – ISBN 5-325-00332-1
437704
  Хусаїнов Д.Я. Диференціальні рівняння : Диференціальні рівняння першого порядку.Диференціальні рівняння вищого порядку.Лінійні диференціальні рівняння:Навч.посібник / Д.Я. Хусаїнов, О.С. Бичков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 132с. – ISBN 966-594-249-2
437705
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння : Навчальний посібник для студ. фак-ту кібернетики (спеціальність "Інформатика") / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 176с. – 51 Гара Шифр дубл.
437706
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2002. – 58с.
437707
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : Підручник для студ. математ. спец. вищ. навч. закладів / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2003. – 600 с. – ISBN 966-06-0249-9
437708
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2004. – 58с.
437709
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
437710
  Хусаінов Д.Я. Диференціальні рівняння : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.Я. Хусаінов, І.В. Мусатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-321-5
437711
  Головатий Ю.Д. Диференціальні рівняння : навчальний посібник [для студентів математичних факультетів університетів] / Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 468, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-613-859-3
437712
   Диференціальні рівняння : навч. посібник / [П.І. Каленюк, Ю.К. Рудавський, Р.М. Тацій та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 378, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчик: с. 376-378. – Бібліогр.: с. 374-375. – ISBN 978-617-607-564-6
437713
   Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : задачі ідвищеної складності: навч. посіб. для студ. ун-тів. – Київ : ТВіМС, 2005. – 24 с.
437714
  Слюсарчук В.Ю. Диференціальні рівняння в банаховому просторі / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – 314с. – ISBN 966-327-040-3
437715
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння в задачах : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Либідь, 2003. – 504с. – ISBN 966-06-0292-8


  В посібнику основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь ілюструються за допомогою розв"язання великої кількості задач. Матеріали посібника підібрано так, щоб студент міг виробити практичні навички у розв"язуванні і дослідженні ...
437716
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння для інформатиків : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Інформатика" / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко, І.І. Харченко ; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-439-175-4
437717
   Диференціальні рівняння з частинними похідними : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 21 с.
437718
   Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан; В.П. Лавренчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 2-ге, випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 966-568-782-4
437719
  Бєлкіна Світлана Рудольфівна Диференціальні рівняння на многовидах (Редукція та асимпотичні розв"язки) : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Бєлкіна Світлана Рудольфівна; НАН України. Ін-тут математики. – К., 1996. – 21л.
437720
   Диференціальні рівняння першого порядку : Навчально-методичні завдання для студентів механіко-математичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 30 с.
437721
   Диференціальні рівняння та елементи математичної фізики : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: С.Г. Блажевський, О.М. Ленюк. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 248 с. – Бібліогр.: с. 246
437722
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – К, 1978. – 104с.
437723
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – 2-е вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 96с.
437724
   Диференціальні рівняння та їх застосування = Differential equations and their applications : міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУТШ : тези доповідей; 6-9 червня 2005 року. – Київ : Вища школа, 2005. – 129 с.
437725
  Лопушанська Г.П. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики : підручник / Г.П. Лопушанська, О.М. Бугрій, А.О. Лопушанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 361, [2] с. – Предм. покажч.: с. 358-361. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Серія "Університетська бібліотека" ; т. 2). – ISBN 978-966-2645-04-0
437726
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.02. / Пришляк О.О.; КГУ. – Київ, 1993. – 86л.
437727
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Пришляк О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
437728
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах : Навч. посібник для студентів вузів / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Вища школа, 1994. – 455с. – ISBN 5-11-004479-1
437729
  Пукальський І.Д. Диференціальні рівняння у частинних похідних: теорія, приклади та задачі : навч. посібник / І.Д. Пукальський, І.П. Лусте ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-966-423-402-0
437730
   Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування : навч. посібник / [Ф.Г. Гаращенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 259-263
437731
  Саженюк В.С. Диференціальні рівняння. Ряди : навч.-метод. посібник / В.С. Саженюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бутко М.В., 2015. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-2908-10-7
437732
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-439-158-7
437733
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 263с. – ISBN 978-966-439-266-9
437734
  Лиходєєва Г.В. Диференціальні рівняння: працюємо самостійно : навч. посібник / Ганна Лиходєєва, Катерина Пастирєва ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-617-673-753-7
Ч. 1 : Звичайні диференціальні рівняння першого порядку. – 2018. – 144, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с.143-144
437735
  Лиходєєва Г.В. Диференціальні рівняння: працюємо самостійно : навч. посібник / Ганна Лиходєєва, Катерина Пастирєва ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-617-673-754-4
Ч. 2 : Диференціальні рівняння вищих порядків, системи звичайних диференціальних рівнянь. – 2018. – 140, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр.: с. 139-140
437736
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для студ. природнич. спец. внз / С.А. Кривошея, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Либідь, 2004. – 408 с. – ISBN 966-06-0348-7


  Викладено основний матеріал із курсу деференціальних та інтегральних рівнянь, який традіційно читається студентам-нематематикам
437737
   Диференціальні та інтегральні рівняння : навч. посібник / С.А. Щоголев, Н.Г. Дрік, Арк.О. Кореновський ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2017. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-617-689-241-0
437738
  Заболоцький М.В. Диференціальні форми в евклідових просторах : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, А.Я. Вус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 90 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-613-709-1
437739
  Дзюба М.В. Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Дзюба Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
437740
  Гентош О. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегрованих нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах / НАНУ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Оксана Гентош, Микола Притула, Анатолій Прикарпатський; За ред. А.М. Самойленка та А.К. Прикарпатського. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2006. – 408с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-394-6
437741
  Грищук Р.В. Диференціально-ігрова модель шаблону атаки на WEB-сервер // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 104-112
437742
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.02 - диференціальні рівняння / Павло Олегович Касьянов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л.144-154
437743
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Павло Олегович Касьянов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
437744
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156л. – Бібліогр. : л.141-156
437745
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
437746
  Кисла Н.В. Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних відношень прийменників у сучасній літературній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кисла Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
437747
  Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 43-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
437748
  Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 199-207. – ISSN 2219-2654
437749
  Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
437750
  Колобов Ю. Диференціація внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України / Юрій Колобов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
437751
  Прилуцький П.В. Диференціація внутрішнього переконання судді в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 52-57
437752
  Бутирська І.А. Диференціація господарської процесуальної форми // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 195-198. – ISBN 978-617-7605-90-3
437753
  Босар М. Диференціація дидактичних основ сучасних приватних навчальних закладів: ліберальна і консервативна альтернативи // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 315-333. – ISBN 978-617-10-0283-8
437754
  Миронченко В.Я. Диференціація діалогічних повідомлень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 16-22. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье дается определение интервью и беседы по радио, рассматриваются их специфические и характерные отличительные признаки. Комплекс всех перечисленных признаков, по мнению автора, может стать основой дифференциации диалогических сообщений.
437755
  Вергелес Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 49-58. – ISSN 1818-5754


  Узагальнено теоретичні підходи та емпіричні дослідження щодо діалектики диференціації доходів населення й економічного розвитку. Проаналізовано динаміку диференціації доходів населення в Україні, з"ясовано її проблеми й окреслено шляхи оптимізації в ...
437756
  Волошин О.Р. Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 218-222. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
437757
  Дворник І.В. Диференціація доходів сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 101-106. – ISSN 2221-1055


  Представлено базові складові нерівності доходів сільського нас., зумовлені тим, що с/г нині вважається особливим видом діяльності. Зроблено порівняльний аналіз із міським нас., використовуючи коефіцієнт (індекс) Джині й криву Лоренца. Розрахунок ...
437758
  Цімох Н.І. Диференціація жанрів телевізійних програм // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 71-75. – ISSN 2312-4679
437759
  Кузнецова О. Диференціація заміток у пресі на види // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 315-334. – ISSN 1561-6224
437760
  Бацура А.С. Диференціація заробітної плати в Україні: тенденції та можливості регулювання // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 7-8
437761
  Рощик І.А. Диференціація заробітної плати за освітою як чинник розвитку інтелектуального людського потенціалу // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 39-46


  В Україні диференціація заробітної плати за освітою перебуває на середньому для ОЕСР-країн рівні. Однак, на відміну від багатьох країн ОЕСР, в Україні вона є доволі посереднім фактором у посиленні прагнення молоді розвивати свій інтелектуальний ...
437762
  Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-22
437763
  Грушева А. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід / А. Грушева, К. Холявко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 136-140. – ISSN 1818-5754
437764
  Рахнянська Т.О. Диференціація земель капітального бідівництва в Україні: правове регулювання // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 306-309
437765
  Прикуп Л.О. Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості грунтів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 98-106 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
437766
  Ладченко М.М. Диференціація значень англіцизмів і американізмів у німецькій мові // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
437767
  Щербань М.І. Диференціація і інтеграція географічних наук, їх причини і наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-7. – (Географія ; вип. 20)
437768
  Макеев С. Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуацій нерівності / С. Макеев, А. Патракова, А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 85-100. – ISSN 1563-3713
437769
  Конча С.В. Диференціація індоєвропейської спільноти // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2001. – Вип. 6 : Археологічні студії. – С. 57-63.
437770
  Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
437771
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
437772
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
437773
  Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
437774
  Кутуза Н.В. Диференціація комунікативного впливу за нейрофізіологічною активацією // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 57-65. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
437775
  Джалілова О.М. Диференціація концептуальних інтерпретацій поняття "комунікація" в сучасній філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 61-70. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
437776
  Антонюк Н. Диференціація кримінальної відповідальності з позицій de lege lata & de lege ferenda // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 : Конституційне право в умовах воєнного стану. – С. 122-133. – ISSN 1026-9932
437777
  Сарнавський О. Диференціація кримінальної відповідальності за військові злочини // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 55-62
437778
  Сергієвський С. Диференціація кримінальної відповідальності за різні форми державної зради // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 386-395. – ISSN 2219-5521
437779
  Антонюк Н. Диференціація кримінальної відповідальності неповнолітніх // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 76-87. – ISSN 2707-6849
437780
  Красій М. Диференціація кримінальної відповідальності та її індивідуалізація в обвинувальному вироку суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 225-227
437781
  Антонюк Н. Диференціація кримінальної відповідальності у незакінчених кримінальних правопорушеннях // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Волошин Ю.О., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40/41). – С. 57-67. – ISSN 2707-6849
437782
  Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна бездіяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 3-7
437783
  Примаченко В.Ф. Диференціація кримінальної відповідальності: поняття та зміст // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 104-117. – ISSN 2304-4556
437784
  Карбовнік І. Диференціація методики викладання латинської мови (на прикладі латинської юридичної термінології) / І. Карбовнік, С. Винничук // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 317-320. – ISBN 978-966-553-924-7
437785
  Вавженчук С. Диференціація мір превентивної охорони та захисту трудових прав: проблема симпліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 165-166
437786
  Дроздов Володимир Олександрович Диференціація морфологічних ознак американської та британської англійської : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Дроздов Володимир Олександрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
437787
   Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи : матеріали методологічного семінару 19 листопада 2008 року, м. Київ / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. кол.: Кремень В.Г., Модзігон В.М., Луговий В.І. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-644-152-5
437788
  Хитровська В. Диференціація навчання у процесі підготовки майбутніх юристів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.32-34. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
437789
  Колот А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
437790
  Головацька Ю.Б. Диференціація напрямів та програм підготовки магістрів перекладу у ВНЗ Канади // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
437791
  Кравченко В. Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Малі та середні підприємства м. Киева відрізняються комплексами домінуючих ризиків. Органи державної влади мають враховувати їх при здійснепнні державної підтримки. Kiev small and medium enterprises differ by the complexes of the dominant risks. ...
437792
  Загнітко А Диференціація невідмінюваних іменників за родами в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 89-94. – ISSN 0320-3077
437793
  Щербина А.А. Диференціація об"єктів нерухомості в цілях ефективного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 186-193. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
437794
  Степаненко Я.М. Диференціація об"єктного значення в семантико-синтаксичній структурі речення : монографія / Ярослав Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 268, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-258. – ISBN 978-617-7669-63-9
437795
  Ілініцька Н. Диференціація освіти: історія та сучасність // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 10. – С. 12-17. – ISSN 2413-5402
437796
  Чубрей Х.Ю. Диференціація освітніх можливостей учнів залежно від типів шкіл (на прикладі Чернівецької області) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 246-248
437797
  Дзюбіна В А. Диференціація основних складових електронного бізнесу / В А. Дзюбіна, К.О. Дзюбіна, Г.Р. Копець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 16-19. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
437798
  Залізнюк В.П. Диференціація підходів до змісту та взаємозв"язку категорій "продовольча незалежність" й "продовольча безпека" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 87-90. – ISSN 2306-6814
437799
  Врублевський О. Диференціація повноважень суду та прокуратури при розгляді клопотань про провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.88--90
437800
  Король Д.А. Диференціація позовного провадження цивільного судочинства : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Король Денис Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ, 2021. – 203 арк. – Додатки: арк. : Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 173-203
437801
  Іваненко І.М. Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 49-53. – ISSN 2075-437X


  Стаття аналізує диференціації омонімічних та полісемічних відношень української логопедичної термінології. Межі між полісемітичними і омонімічними словами у термінології найчастіше є умовними. У термінології найпоширенішим видом омонімії є той, при ...
437802
  Малишкін О. Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 13-20


  Розглянуто необхідність законодавчої диференціації поняття "бухгалтерський облік" на складові: фінансовий облік, управління облік, податковий облік, законодавче визначення показників обліку.
437803
  Галієва О.М. Диференціація понять "тривога" та "тривожність" // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 32-48. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2707-0409
437804
  Барабаш Н.П. Диференціація правових ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого призначення // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 46-49
437805
  Прилипко О.С. Диференціація правового регулювання нестандартних трудових договорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 334-338. – ISBN 978-966-521-631-5
437806
  Кульбачна О.А. Диференціація правового регулювання праці в аграрному секторі виробництва // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 199-202. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
437807
  Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
437808
  Дудін В.М. Диференціація правового регулювання трудових відносин в Україні та державах ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дудін Віталій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
437809
  Ващишин М.Я. Диференціація правового режиму земель національної екологічної мережі України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 35-37
437810
  Черніченко Г. Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу / Г. Черніченко, Т. Орєхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 173-179
437811
  Шкурупій Д.А. Диференціація прийняття рішень в хірургії, анестезіології та інтенсивній терапії: можливості і результати використанням методу конкурентних груп в підготовці наукових кадрів / Д.А. Шкурупій, Є.М. Гриценко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 74-77. – ISSN 2077-4214
437812
  Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 242-250. – ISSN 1993-0909
437813
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна : М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
437814
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
437815
  Контар Ірина Сергіївна Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Контар І.С.; Ін-тут ботаніки ім. М.Г.Холодного. НАНУ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
437816
  Єфименко О.М. Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 71-82. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
437817
  Ручка А.О. Диференціація соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111. – ISBN 966-642-073-2
437818
  Буткевич О.Г. Диференціація соціального управління у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
437819
  Туркевич Оксана Олександрівна Диференціація строків зберігання коренеплодів залежно від їх якості при закладанні в сховища : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.15 / Туркевич Оксана Олександрівна; Мін-во освіти України. Київ. держ. торгов. економ. ун-тет. – К., 1998. – 21л.
437820
  Сенченко О.А. Диференціація суспільства за соціокультурними типами під час переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 149-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
437821
  Теслюк Валентина Диференціація та зміст індивідуальних стилів професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.
437822
  Примаченко В.Ф. Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності: співвідношення понять // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 68-77. – ISSN 2304-4556
437823
  Білогуб В.Д. Диференціація та інтеграція природничих.і суспільних наук як соціально зумовлений процес // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
437824
  Дехтяренко С.Г. Диференціація та профілізація навчання природничих дисциплін у новій українській школі / С.Г. Дехтяренко, І.О. Савіч // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
437825
  Щербина С В. Диференціація та спеціалізація як тенденція розвитку сучасного господарського процесу / С В. Щербина, В.В. Рєзнікова // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 175-181. – ISBN 978-617-7096-97-8
437826
  Малішевська І.П. Диференціація трансцендентних станів у "Аврелії" Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 10-15
437827
  Ломоносов А. Диференціація фонду оплати праці вищого навчального закладу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
437828
  Ткаченко Н. Диференціація форм фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 174-180. – ISSN 2411-5215


  "Досліджено державні та приватні джерела фінансування закладів вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз, виявлено позитивні та негативні сторони кошторисного та нормативно-подушового фінансування закладів вищої освіти. Ідентифіковані та ...
437829
  Сова А.В. Диференціація форм чуттєвої діяльності в процесі праці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
437830
  Бобрик В.І. Диференціація цивільного судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бобрик Володимир Іванович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 106 назв
437831
  Зеленов Г.М. Диференціація юридичної відповідальності за декларування недостовірної інформації // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 61-65. – ISBN 978-617-616-069-4
437832
  Миронова С.П. Диференціація як один з принципів розбудови системи спеціальної освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 116-117
437833
  Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 56-60. – ISSN 0131-6788
437834
  Виноградов Є. Диференціація як спосіб реалізації індивідуального підходу до навчання біології / Є. Виноградов, Л. Шаповал // Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; [редкол.: Ю. Шапран, О. Глоба, Л. Довгопола, О. Дзюбенко]. – Переяслав : Домбровська Я.М., 2022. – С. 27-31. – ISBN 978-617-7747-61-0
437835
   Диференційна діагностика болю в грудях. Клінічний випадок / Л.В. Распутіна, Я.І. Бронюк, О.П. Дідик, А.В. Распутіна // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 115-123. – ISSN 2312-7015


  У статті розкрито проблему диференційної діагностики больового синдрому, а саме болю в грудях. Виділено основні причини болю в грудях у разі захворювань серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Матеріал викладений на основі даних ...
437836
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
437837
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
437838
   Диференційна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
437839
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
437840
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 234, [1] с. : табл. – Короткий термінол. слов.: с. 212-224. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
437841
   Диференційний метод крутильних коливань - новий метод дослідження кінетики кристалізації / Л. Булавін, Ю. Забашта, О. Актан, Т. Ніколаєнко, Н. Шейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод дослідження кінетики процесу кристалізації, що грунтуєтсья на вимірюванні реологічних характеристик розплаву диференційним методом крутильних коливань. Наведено експериментальну залежність модуля зсуву розплаву докозану ...
437842
  Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міст : проблеми методології // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 24-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
437843
   Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом / І.О. Македонський, С.О. Яременко, Л.С. Самоваров, О.А. Романенко, Ю.О. Яременко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 57-64. – ISSN 2226-1230
437844
  Дергач Д.В. Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 32-41
437845
  Галич О.Б. Диференційні ознаки категорії містичне в англійській "готиці" XVIII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 100-102. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
437846
  Навальна М.І. Диференційні ознаки лексики суспільно-економічної сфери на тлі соціальної динаміки / М.І. Навальна, Р.В. Тимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 73-80. – ISSN 2306-546X
437847
  Кітаєва Т. Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв"ю" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 194-200. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
437848
  Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 34-43. – ISSN 0201-419
437849
  Кобченко Н. Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 14-20. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
437850
  Бибик Світлана Диференційні ознаки розмовно-побутоврго стилю літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 4. – С.22-31. – Бібліогр.: Літ.: 30-31; 23 назв. – ISSN 1682-3540
437851
  Приймачок О. Диференційні ознаки сучасних англомовних мультимодальних карикатур // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 113-117. – ISSN 2410-2202
437852
  Лисюк Н. Диференційні ознаки та обрядові функції весільного одягу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 43-60. – Бібліогр.: С. 58-60
437853
  Галаур С. Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ; редкол.: В. Ожоган, Н. Ясакова, Т. Дайбер [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4. – C. 20-32. – ISSN 2522-9281
437854
   Диференційні перерізи виходу миттєвих [гама]-фотонів високих енергій, що супроводжують ядерні реакції під дією нейтронів з енергією 14 МеВ / Г.О. Прокопець, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.К. Басенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 423-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Представлені експериментальні результати вимірів [гама]-спектрів в енергетичному діапазоні 2...18 МеВ при взаємодії 14.1 МеВ нейтронів з ядрами вісмуту, кадмію та заліза.
437855
  Боднар О.Б. Диференційні підходи до дренування черевної порожнини при перитонітах апендикулярного генезу у дітей // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 63-65. – ISSN 1727-0847
437856
  Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 136-147. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено особливості процесу інтелектуалізації сучасної української мови. Окрему увагу приділено взаємодії окнижнення лексикону з підсиленням експресивно-оцінного потенціалу нових номінацій. До аналізу залучено неологізми різних частин мови, ...
437857
  Клименко Н. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотвренні сучасної української мови // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 286-306. – ISBN 978-966-02-4860-1
437858
  Калінеску Т.В. Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 33-39. – ISSN 2221-8440
437859
  Якимчук Б.А. Диференційно-психологічний аналіз предметних результатів навчання здобувачів різних рівнів освіти у цифровому середовищі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 3 (73). – С. 185-195. – ISSN 2617-6858
437860
  Балабушка Є. Диференційно-психологічні особливості комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати аналізу диференціально-психологічних особливостей комбатантів до і після повернення із зони антитерористичної операції. Зазначається вивчення показників психічної ригідності і вивчення її у динаміці в структурі особистості ...
437861
  Грицяк І. Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 182-194
437862
  Разумейко Н.С. Диференційована корекція постави у дітей молодшого шкільного віку під час занять фізичною культурою // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-9172
437863
  Михальчук А.Д. Диференційована оцінка фізичної підготовленості молодших школярів, віднесених до різних груп в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Михальчук Андрій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
437864
  Литвак С.О. Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 42-50. – ISSN 2304-9359
437865
  Черкун О.Ю. Диференційована хірургічна тактика при парапанкреатичних інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Черкун Олексій Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
437866
  Лоскутов О.О. Диференційоване ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Лоскутов Олег Олександрович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
437867
  Гальченко С.І. Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно з картковою системою у завершальний період Великої Вітчизняної війни // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 241-243. – ISBN 966-7686-12-8
437868
  Футрук О.В. Диференційоване застосування пелоїдотерапії у хворих на остеоартроз, що коморбідний з патологією серцево-судинної системи з різним ступенем кардіоваскулярного ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 ; 222 / Футрук Олена В"ячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
437869
  Синекоп О. Диференційоване навчання майбутніх іт-фахівців професійно орієнтованому англомовному спілкуванню: види і форми контролю // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 60-69. – ISSN 2078-1687
437870
  Синекоп О.С. Диференційоване навчання професійно орієнтованого спілкування англійською мовою майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій : монографія / О.С. Синекоп ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2022. – 421, [1] c. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-318. – ISBN 978-966-638-354-2
437871
  Ковчин Наталя Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналіз ефективності дидактичного процесу шляхом його комплексного дослідження розглядається як важливий етап у процесі впровадження диференційованого навчання в педагогічну практику.
437872
  Шірінян Л. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
437873
  Фурман А.М. Диференційоване хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів при множинних грижах шийного відділу хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Фурман Андрій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
437874
  Вирва О.Є. Диференційований підхід до вибору методик хірургічного лікування хворих на метастатичні ураження довгих кісток / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, Р.В. Малик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 54-62. – ISSN 0030-5987
437875
  Ілікчієва Н.Ю. Диференційований підхід до застосування вазоактивних препаратів при ішемічній хворобі серця у сполученні з артеріальною та легеневою гіпертензіями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Ілікчієва Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
437876
  Македонський І.О. Диференційований підхід до лікування нейрогенних порушень сечовипускання у пацієнтів з аноректальними аномаліями та з супутньою внутрішньохребетною патологією // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 53-57. – ISSN 2226-1230
437877
  Рябенко Л.М. Диференційований підхід до організації обліку в аграрних підприємствах різного розміру / Л.М. Рябенко, Ю. Браут // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 228-236. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
437878
  Бондар Л. Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
437879
  Казакова Н.М. Диференційований підхід до реабілітації репродуктивного здоров"я у жінок з безплідністю, які перенесли органозберігаючі операції на придатках матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Казакова Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
437880
  Шевченко А.О. Диференційований підхід до тактики лікування та профілактики перинатальних ускладнень у вагітних з загрозою передчасних пологів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Шевченко Анна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
437881
  Алексенко О.О. Диференційований підхід органозберігаючого хірургічного лікування у жінок з інтрамуральною лейоміомою матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Алексенко Олексій Олексійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
437882
  Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі / О.С. Гуманкова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; 4(76)). – ISBN 978-611-00-0102-1
437883
  Федоришин О.П. Диференційований та індивідуальний підходи у вихованні учнів МШ-ШЧ класів шкіл з поглибленим вивчення іноземної мови. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
437884
  Гавука І. Диференційовані методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємства // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 7-14. – ISSN 2313-3627
437885
  Кобзєв М. Диференційовані ознаки повтору в структурі англійської та української мов : (на прикладі творів англійських та українських письменників 20 століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 40-58. – ISSN 1728-9572
437886
  Колоденко О.В. Диференційовані програми санаторно-курортної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми захворюваннями після хірургічної реваскуляризації міокарда (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33, 222 / Колоденко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. мед. акад. післядип. освіти. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
437887
  Панкратов Д.П. Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень / Д.П. Панкратов, Н.В. Давідіч // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
437888
  Гомольська Л.П. Диференційованість бренду як чинник споживчої поведінки студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
437889
  Кубічка А.А. Диференційовна за Вітні сім"я коізотропних інваріантних торів гамільтонової системи, близької до виродженої / А.А. Кубічка, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою теореми продовження Вітні досліджується питання збереження коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем при малих збуреннях гамільтоніана.
437890
  Плахотник М. Диференційовність гомеоморфізму спряження для пари тентоподібних відображень інтервалу в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання про диференційованість гомеоморфізму, що визначає топологічну спряженість відображення f (x) = 1 | 2x - 1 | та унімодального відображення fv інтервалу [0, 1] в себе, чий графік складається з двох відрізків і яке має максимум в ...
437891
  Будаш Г. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. Будаш, Н. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Щоб підвищити ефективність диференціювання індукованих плюрипотентніх клітин миші в кардіоміоцити, ми порівняли два методи отримання ембріоїдних тілець: диференціювання в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та формування ембріоїдних тілець ...
437892
   Диференціювання функцій комплекної змінної. Конформні відображення : Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
437893
  Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири / А.М. Сердюков. – Новосибирск, 1979. – 119с.
437894
   Дифирамбы : сонеты рус. поэтов / [сост. и вступ. ст. Л.В. Осипова]. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1990. – 250, [6] с. : ил. ; 10х8,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
437895
  Носик П.С. Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з використанням реагенту Руперта-Пракаша : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Носик Павло Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 179-202
437896
  Носик П.С. Дифлуороциклопропанування функціоналізованих алкенів з використанням реагенту Руперта-Пракаша : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Носик Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
437897
  Берейшик В.И. ДИФОР-С-пакет интерактивной машинной графики для АРМ-М на основе международного стандарта / авт.-сост. В.И. Берейшик. – Минск : ИТК, 1985. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 129 (5 назв.). – (АН БССР, Ин-т техн. кибернетики)
437898
  Цинман К.Л. Диформационные эффекты в энергетических характеристиках нестехиометрических фаз творедых растворов внедрения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цинман К. Л.; НАНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1994. – 26л.
437899
  Мукменева Н.А. Дифосфиты и изучение некоторых свойств фосфитов и дифосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Мукменева Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 24л.
437900
  Пономарев В.И. Дифрактометрическое исследование кристаллических структур алюминатов и гидроалюминатов кальция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Пономарев В.И.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
437901
   Дифрактометричні дослідження виробів з реакційно-зв"язаного карбіду кремнію / О.В. Андрєєв, Ю.Є. Грабовський, М.А. Заболотний, Л.І. Асламова, Н.М. Білявина, А.Л. Майстренко, В.Г. Кулич // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 1. – С. 121-132. – ISSN 1816-5230
437902
   Дифрактометрия с использованием синхротронного излучения. – Новосибирск : Наука, 1989. – 143 с.
437903
  Богомолов А.М. Дифракций нейтронов на жидких металлах, свинце, натрии и вимуте в темперетурном интервале от точки плавления до точки кипеня : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Богомолов А. М.; ДГУ. – Донецьк, 1971. – 27л.
437904
  Смижанска Мария Дифракционная диссоциация нейтронов на протонах в систему Л Ко при энергии нейтронов 30-70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смижанска Мария; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1990. – 16л.
437905
  Номоконов П.В. Дифракционная диссоциация протонов на протонах и ядрах гелия при энергиях 50-400 ГЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Номоконов П.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 18л.
437906
  Кучин И.А. Дифракционная диссоциация: наблюдение в экспериментах с частицами космических лучей и состояния сверхбольшой массы / И.А. Кучин. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 151 с.
437907
  Беляков В.А. Дифракционная оптика периодических сред сложной структуры / В.А. Беляков. – Москва : Наука, 1988. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 5-02-013838-X
437908
  Олехнович Н.М. Дифракционная поляризация и динамическое рассеяние рентгеновских лучей в реальных кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Олехнович Н. М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 31 с.
437909
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 37л.
437910
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 37л.
437911
  Шестопалов В.П. Дифракционная электроника / В.П. Шестопалов. – Харьков : Вища школа, 1976. – 231 с.
437912
  Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. / Л.М. Утевский. – Москва : Металлургия, 1973. – 583с.
437913
  Мохамед Ахмед Мохамед Хассан Дифракционное взаимодействие адроно с малонуклонными ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Мохамед Ахмед Мохамед Хассан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
437914
   Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 336 с.
437915
  Алхазов Г.Д. Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами при высоких энергиях / Г.Д. Алхазов. – Москва : Наука, 1991. – 221 с.
437916
  Бережной Ю.А. Дифракционное взаимодействие нуклонов и сложных частиц с ядрами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бережной Ю.А. ; Объединин. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 14 с.
437917
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М, 1972. – 76с.
437918
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 75с
437919
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 76с
437920
  Полозов А.Д. Дифракционное рассеяние в системе трех частиц. / А.Д. Полозов. – К., 1972. – 9с.
437921
  Инопин Е.В. Дифракционное рассеяние частиц атомными ядрами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Инопин Е.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
437922
  Трахтенбройт М.А. Дифракционные задачи акустики турбомашин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Трахтенбройт М.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
437923
   Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении. – Москва : Металлургия, 1984. – 502 с.
437924
   Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов = Diffraction stuies of a structure of high-temperature melts / Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин, В.Л. Лисин, В.М. и др. Денисов; РАН; Уральское отделение; Ин-т металлургии. – Екатеринбург, 2003. – 355с. – ISBN 5-7691-1308-1
437925
  Александров Ю.А. Дифракционные методы в нейтронной физике / Ю.А. Александров, Э.И. Шарапов, Л. Чер. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 216 с.
437926
   Дифракционные методы исследования вещества. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 187 с.
437927
  Бушуева Г.В. Дифракционные методы исследования дефектов структуры кристаллов / Г.В. Бушуева, Г.М. Зиненкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 132 с.
437928
  Васильев Д.М. Дифракционные методы исследования структур / Д.М. Васильев. – Москва : Металлургия, 1977. – 247 с.
437929
   Дифракционные метоы в химии, всесоюзное совещание : тезисы докладов. – Суздаль
Ч. 1. – 1988. – 144 с.
437930
  Старков Н.И. Дифракционные механизмы в упругих и неупругих процессах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Старков Н.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1977. – л.
437931
  Чередниченко В.А. Дифракционные процессы с участием малонуклонных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
437932
  Чередниченко Вера Александровна Дифракционные процессы с участием молонуклонных ядер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко Вера Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
437933
  Клюкин Л.М. Дифракционные свойства тонких магнитных пленок с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клюкин Л.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 27л.
437934
   Дифракционные эффекты декаметровых радиоволн в ионосфере. – Москва, 1977. – 251 с.
437935
   Дифракционные эффекты коротких радиоволн. – Москва, 1984. – 167 с.
437936
  Сухоруков А.П. Дифракционные явления в нелинейной оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоруков А.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1966. – 13 с.
437937
  Курушин Е.П. Дифракционные явления в ферритовых вентилях "со смещением поля" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Курушин Е.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 12л.
437938
  Бережной Ю.А. Дифракционные ядерные процессы / Ю.А. Бережной, В.П. Михайлюк, В.В. Пилипенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ядер. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 258, [2] с. : ил. – Предм. указ.: с. 259. – Библиогр.: с. 245-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1434-3
437939
  Полозов Анатолий Дмитриевич Дифракционные ядерные процессы с участием малонуклонных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Полозов Анатолий Дмитриевич; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1973. – 17л.
437940
  Жданов Г.С. Дифракционный и резонансный структурный анализ (рентгено-, электроно-, нейтроно-, мессбауэрография и мессбауэровская спектроскопия) : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Жданов, А.С. Илюшин, С.В. Никитина ; под общ. ред. Г.С. Жданова. – Москва : Наука, 1980. – 254с.
437941
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
437942
  Бобровников М.С. Дифракция волн в угловых областях / М.С. Бобровников, В.В. Фисанов. – Томск : Издательство Томского университета, 1988. – 245, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 235-243 (121 назв.)
437943
  АхмедСафват Абдель Ради Солех Дифракция волн на инии разрыва кривизны граничной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / АхмедСафват Абдель Ради Солех; МГУ. – М., 1977. – 7л.
437944
  Довбищук А.М. Дифракция волн на локальных несиметричных неоднородностях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Довбищук А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 17л.
437945
  Довбищук Александр Михайлович Дифракция волн на локальных несимметрических неоднородностей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Довбищук Александр Михайлович; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1988. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
437946
  Яковлев Виталий Васильевич Дифракция волн на осесимметричных неоднородностях в гидродинамических и плазменных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлев Виталий Васильевич; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
437947
   Дифракция волн на периодических многослойных структурах : монография / [Л.Н. Литвиненко и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 266, [2] с. : ил. – Авт. указаны в копирайте и в конце книги. – Библиогр.: с. 264-266. – ISBN 978-966-285-322-2
437948
   Дифракция волн на решетках. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1973. – 287 с.
437949
  Селезов И.Т. Дифракция волн на симметричных неоднородностях. / И.Т. Селезов, В.В. Яковлев. – К, 1978. – 145с.
437950
   Дифракция и распространение волн. – Москва, 1985. – 153 с.
437951
   Дифракция и распространение волн в неоднородных средах. – Москва, 1987. – 174 с.
437952
   Дифракция и распространение электромагнитных волн : междуведомств. сб. – Москва : МФТИ, 1984. – 135,7с.
437953
  Барегамян В.А. Дифракция и распространение электромагнитных волн в периодической структурах с анизотропными средами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барегамян В.А. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков, 1966. – 13 с.
437954
  Мартыненко Татьяна Владимировна Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах слжной формы : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мартыненко Татьяна Владимировна; КГУ им..Т.Шевченко. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.114-125
437955
  Мартыненко Т.В. Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Мартыненко Т.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
437956
  Бельский Александр Михайлович Дифракция лазерного излучения на поверхностях раздела оптически однородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бельский Александр Михайлович; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
437957
  Мыкитюк Виталий Иванович Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мыкитюк Виталий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 101л. – Бібліогр.:л.93-101
437958
  Гайдай Ю.А. Дифракция лазерного изучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в инттриевом феррите-гранате : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гайдай Ю.А.; МВССО УССР. Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
437959
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов периодическими структурами в модели решеточного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мозольков А.Е.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
437960
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов поверхностью / А.Е. Мозольков, В.К. Федянин. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 143 с.
437961
  Изюмов Ю.А. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах / Ю.А. Изюмов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 199с.
437962
  Астапенко В.М. Дифракция плоских волн на жестких частопериодических решетках : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 045 / Астапенко В.М. ; Акустическ. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 8 с.
437963
  Каневский В.И. Дифракция плоской волны на золотом наноцилиндре конечных размеров / В.И. Каневский, В.И. Григорук, В.С. Сидоренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 2016. – Т. 38, № 12. – С. 1563-1576. – ISSN 1024-1809
437964
  Клименко Владимир Александрович Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями : Дис... Канд. физ-матнаук: 05.13.16 / Клименко Владимир Александрович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 160л. – Бібліогр.:л.153-160
437965
  Клименко В.А. Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Клименко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
437966
  Конюхова Н.Б. Дифракция плоской звуковой волны на жестком вытянутом сфероиде / Н.Б. Конюхова, Т.В. Пак. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 61 с.
437967
  Бойко А.И. Дифракция плоской звуковой волны на тонком упругом теле вращения / А.И. Бойко, А.Л. Дышко, Н.О. Максимова ; ВЦ АН СССР. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 38 с. : ил. – Библиогр.: с. 36-37 (16 назв.). – (Сообщество по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
437968
  Хаджинов В.Д. Дифракция плоской электромагнитной волны на продольно-щелевых коаксиальных цилиндрах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаджинов В.Д.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
437969
  Себекин Б.И. Дифракция поверхностных волн на клине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Себекин Б. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1967. – 6л.
437970
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.05 / Пятецкий А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
437971
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Пятецкий А.В.;. – Киев, 1986. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
437972
  Беляев В.А. Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / В.А. Беляев ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1980. – 195 л. – Библиогр.: с. 179
437973
  Беляев Василий Александрович Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Беляев Василий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
437974
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подводных преградах сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Долинская Ольга Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 15л.
437975
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подворных преградах сложной формы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Долинская Ольга Григорьевна; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1986. – 149л. – Бібліогр.:л.136-147
437976
  Варданян Давид Манукович Дифракция рентгеновских волновых пакетов на дух- и трехкристальных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варданян Давид Манукович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 14л.
437977
  Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1983. – 407с.
437978
  Скрышевский А.Ф. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в газах и строение молекул / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 86 с.
437979
  Вайнштейн Б.К. Дифракция рентгеновых лучей на цепных молекулах / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 372 с.
437980
  Куртепов В.М. Дифракция сферической звуковой волны от гармонического источника на тонкой бесконечной пластине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куртепов В.М.; Акуст. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 24л.
437981
  Гузь А.Н. и др. Дифракция упругих волн / А.Н. Гузь и др. – К., 1978. – 307 с.
437982
  Гузь А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. – К., 1972. – 254 с.
437983
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Беляев Константин Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
437984
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / К.П. Беляев ; МВ и ССО УССР, Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев : [б. и.], 1985. – 99 л. – Библиогр.: л. 89-99
437985
  Курушин Е.П. Дифракция электромагнитных волн на анизотропных структурах / Е.П. Курушин, Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалклвский. – Москва, 1975. – 196 с.
437986
  Боровский Игорь Владимирович Дифракция электромагнитных волн на двумерных периодических структурах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Боровский Игорь Владимирович; МВ и ССО. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
437987
  Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах / Е.И. Нефедов. – Москва : Наука, 1979. – 272 с.
437988
  Куриляк Д.Б. Дифракция электромагнитных волн на конических структурах / Д.Б. Куриляк, Б.И. Колодий; АНУССР, Физико-механический институт. – Львов, 1983. – 62с. – Препринт 76
437989
  Кошпаренок В.Н. Дифракция электромагнитных волн на круговом цилиндре с продольными щелями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кошпаренок В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 18л.
437990
  Щербак В.В. Дифракция электромагнитных волн на ленточных дифрагмах в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Щербак В.В.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1969. – 28л.
437991
  Павлюк В.А. Дифракция электромагнитных волн на металлических решетках волноводного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Павлюк В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 15л.
437992
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на многоугольниках, ленточных и круговых цилиндрических экранах. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 48л.
437993
  Турчин Владимир Владимирович Дифракция электромагнитных волн на проводящих телах покрытых плазменными слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Турчин Владимир Владимирович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 18л.
437994
  Скалько Л.А. Дифракция электромагнитных волн на разрезанных параболических цилиндрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скалько Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.Физ-техн.ин-т. – М, 1979. – 12л.
437995
  Сапожников Б.Т. Дифракция электромагнитных волн на решетках в волноводе прямоугольного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников Б. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 6л.
437996
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на решетке из круговых цилиндров с продольными целями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1977. – 19л.
437997
  Симачев А.Н. Дифракция электромагнитных волн на составных структурах с переменным импедансом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Симачев А.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
437998
  Комиссаров Я.С. Дифракция электромагнитных волн на структурах с управляемыми геометрическими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Комиссаров Я.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
437999
  Мошинский А.В. Дифракция электромагнитных волн на эллиптических цилиндрах, лентах и щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мошинский А.В.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
438000
  Румш М.А. Дифракция электронов в изогнутом кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 6 с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,