Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
437001
  Бевза П. "До світла - нестримне бажання людини" / розмову вела Юлія Самофалова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 92-97. – ISSN 0130-1799


  Інтерв"ю з митцем Петром Бевзою.
437002
  Александрова Г. "До світових ідеалів своїм національним шляхом": компаративні аспекти "Історії українського письменства" Сергія Єфремова // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 93-101. – ISBN 978-966-171-312-2
437003
  Хаммоуда Н. "До села на Різдво" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 84-90. – ISSN 08-68-4790-1
437004
  Михайлюк О.Б. До питання вибору шестифазних обмоток дл асинхронних генераторів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 23-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
437005
  Дубовик С.О. До питання вивчення життя і творчості діячів українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці Алли Горської у ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 83-90. – ISSN 0320-9466
437006
  Лозинська Н. До питання визначення сутності публічного правонаступництва: матеріально-правовий та процесуальний аспекти // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 85-88. – ISBN 978-617-7020-43-0
437007
  Діхтієвський В. До питання дискреційних повноважень державних органів, передбачених правовими актами Естонської Республіки та України // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7020-43-0
437008
  Задорожний О.В. До питання додержання європейських стандартів стосовно апатридів в процесі приватизації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 41-49. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
437009
  Тронь О.А. До питання епістемічної модальності (на матеріалі англійської мови) / О.А. Тронь, Т.В. Панькова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 133-137
437010
  Петрова І.А. До питання ефективності наукових досліджень у галузі судових експертиз / І.А. Петрова, А.В. Бубліков // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 56-58
437011
  Брильов Д.В. До питання інституалізації мусульманської спільноти України: духовне управління мусульман України "Умма" // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 5-7


  "Стаття присвячена питанню інституалізації мусульманської спільноти України на прикладі Духовного управління мусульман України. Показано, що поява управління певною мірою являло собою легітимацію релігійної діяльності ВАГО "Альраід" через афілійований ...
437012
  Забашта Р. До питання історико-культурного контексту й обставин появи бушанського рельєфу // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 159-167. – ISSN 2413-4767
437013
  Гоштанар І. До питання керування в педагогіці Й. Гербарта // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 27-28. – ISBN 978-966-644-324-6
437014
  Даньшина К.М. До питання комплексного експертного дослідження гідролизного лігніну / К.М. Даньшина, Т.А. Філоненко // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 484-485
437015
  Самойленко Т.О. До питання міжкультурної комунікативної компетенції // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 210-212
437016
  Німилович О. До питання музичної інтерпретації поезії Дмитра Павличка в пісенній творчості Володимира Івасюка / О. Німилович, О. Юрош // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 607-612. – ISBN 978-617-7201-57-0
437017
  Гуліч М.П. До питання необхідності впровадження здоров"язберігаючих освітніх технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів / М.П. Гуліч, О.Д. Петренко, Л.С. Любарська // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2018. – Вип. 68. – С. 211-217. – ISSN 0135-2091
437018
  Домбровська Л.Ф. До питання організації науково-освітньої діяльності вихованців Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII ст.) // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 57-62. – ISBN 978-617-7768-00-4
437019
  Харченко А. До питання правового забезпечення бібліотек на сучасному етапі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 2. – С. 3-4


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
437020
  Резнікова Н. До питання про адаптивність політики економічного патріотизму Франції до сучасних реалій України / Н. Резнікова, В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817
437021
  Галушко П.Я. До питання про берегові аномалії. / П.Я. Галушко
2. – 1936. – 183с.
437022
  Босенко В.О. До питання про діалектику взаємовідношення "вибуху" і "стрибка" в процесі руху / В.О. Босенко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1961. – 129с.


  У роботі розглядається ряд проблем матеріалістичної діалектики, у тому числі питання взаємовідношення стрибка і вибуху, діалектики взаємовідношення внутрішніх і зовнішніх протиріч і ін. На конкретному матеріалі природознавства і суспільного життя ...
437023
  Макаренко Л.О. До питання про інтерпретацію поняття "правова культура" // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 80-87. – ISSN 0896-2491
437024
  Сарапін О.В. До питання про конфесійну приналежність Франциска Скорини // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 35-40


  "Пропонується аналіз різних версій розв"язання питання конфесійної приналежності Ф. Скорини. Критично висвітлюються аргументи на підтвердження православ"я, протестантизму і католицизму полочанського першодрукаря. Підсумовується про його формальну ...
437025
  Колесник В.А. До питання про криміналістичну класифікацію слідчих (розшукових) дій // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 95-105. – ISSN 2310-9769
437026
  Рудинський М.Я. До питання про культури "мезолітичної доби" / М.Я. Рудинський. – Київ, 1928. – С. 73-94. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка УАН, за р. 1927
437027
  Янішевськиий О.О. До питання про літературу польського зарубіжжя: контекст, хронотопниий вимір, персоналії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 428-433. – ISSN 2520-2103
437028
  Малєнко О.В. До питання про межі адвокатської таємниці // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 270-273. – ISBN 978-617-7096-97-8
437029
  Кунах Ю.І. До питання про місце орендної промисловості в економіці України наприкінці відбудовного періоду // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 47-52
437030
  Бєзаров О. До питання про мотиви вбивства П.А. Столипіна // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 111-121. – (Історія ; вип. 2 (48)). – ISSN 2414-9012
437031
  Марчиха Н.В. До питання про нормативне закріплення принципів судового провадження в справах про адміністративні правопорушення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 353-355. – ISBN 978-617-7096-97-8
437032
  Цюра С. До питання про особливості методології порівняльних педагогічних досліджень // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 23-24. – ISBN 978-966-644-324-6
437033
  Рудинський М.Я. До питання про палеолітичну знахідку в с. Шаповалівці на Конотопщині / М.Я. Рудинський. – Київ : Міськліт
Вип. 1-2, № 10. – 1930. – С. 37-42
437034
   До питання про потужність градових процесів у літньому сезоні в Криму / Б.Н. Лєсков, С.В. Носар, М.В. Сирота, А.В. Бондаренко, А.В. Єгорова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 97-108. – ISSN 2306-5680


  Показано результати досліджень градових процесів в Криму у 2005 р. спеціальними радіолокаційними системами. Станції ГМС зафіксували 10 днів з градом, а фактично було 24 дні (наземні обстеження). Радіолокаційні системи АСУ-МРЛ зафіксували 40 днів з ...
437035
  Кіндратенко А. До питання про походження деяких індоєвропейських народів // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 69-155. – ISBN 978-966-372-737-0
437036
  Стецик Н. До питання про природу прецедентної судової практики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 110-118. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
437037
  Гримська М. До питання про причини зростання електоральної підтримки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 14-18


  Виокремлення причин зростання електоральної підтримки крайніх правих політичних партій є одним із найскладніших завдань при вивченні цієї проблематики. Серед західних учених досі тривають активні дискусії щодо найкращих методів і способів визначення та ...
437038
  Ковалко Н.М. До питання про публічний кредит у контексті державних і місцевих цінних паперів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 53-60. – ISSN 2308-9636
437039
  Степанюк А. До питання про реформи у сфері виконання покарань // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 53-65. – ISSN 1026-9932
437040
  Грошева О.Ю. До питання про розроблення методики судово-експертних досліджень із встановлення механізму утворення нашарувань зелені на об"єктах-носіях // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 486-487
437041
  Ковчина І. До питання про самостійну підготовку студентів до соціально-правової діяльності (згідно рішень Болонського процесу) // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 103-104
437042
  Федчичшин Д. До питання про способи захисту прав на землю // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 30-35. – ISSN 2220-1394
437043
  Вальо М.А. До питання про становлення української радянської історичної драми / М.А. Вальо, 1958. – 41с.
437044
  Красовицький М. До питання про структуру педагогічної науки // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.11-13
437045
  Кучма О.Л. До питання про суб"єктний склад одержувачів пенсії у разі втрати годувальника // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 136-146. – ISSN 2617-5967


  "В статті досліджується суб’єктний склад осіб-одержувачів пенсії у зв’язку з втратою годувальника, аналізуються позиції науковців та судова практика в частині віднесення осіб, які фактично тривалий час проживали разом до подружжя. Розглядаються ...
437046
  Євченко Т.А. До питання про трактування терміна "медіакультура" споживачами медійного продукту (на прикладі Запорізького регіону) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 40-48. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
437047
  Мацько Л. До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 113-120
437048
  Носко Б.С. До питання про формування фосфатного фонду грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 87-92 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
437049
  Бакун В.І. До питання про функції судової влади // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 288-291. – ISBN 978-617-7096-97-8
437050
  Подоляк Е.Б. До питання проблеми поширення політичних форм корупції в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 192-198. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
437051
  Косинський В. До питання прозорості та відкритості комітетів парламенту у законодавчому процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 7-12. – ISSN 2220-1394
437052
  Ткаченко Н.М. До питання протидії незаконному обігу психоактивних речовин: за підсумками роботи української робочої групи в рамках проекту "Дія-ЄС" // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 48-50


  "Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – є важливим державним завданням. Важлива роль у заходах протидії належить державним спеціалізованим судово-експертним установам міністерств та відомств, ...
437053
  Шишканов О.А. До питання реалізації місцевими радами фіскальної функції при оподаткуванні нерухомого майна, відмінного від земельної діялянки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 37-43. – ISSN 2308-9636
437054
  Корольонок С.К. До питання створення будинку Проскурні на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / С.К. Корольонок, А.П. Римар // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 52-58
437055
  Шанаєва-Цимбал До питання теоретичної оцінки державного і недержавного регулювання ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 42-47
437056
  Литвинко А.С. До питання хронології математики (перша половина XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 3-14. – ISSN 2077-9496
437057
  Європіна І. До питаня про місцеві прокуратури / І. Європіна, Л. Європіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 7-18
437058
  Ткалич М.О. До питаняя застосування цивільно-правової відповідальності в спорті / М.О. Ткалич, Ю.О. Толмачевська // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 280-282
437059
  Сачовський І. До питань аналізу основних показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківщини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (369), липень. – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
437060
  Мехайлишин Л. До питань глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 168-173
437061
   До питань ефективності транспортного обслуговування декількох маршрутів однотипними транспортними засобами / А.С. Галкін, К.В. Доля, А.О. Олійникова, М.О. Жигилій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 147-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
437062
  Хофрейтер Ладислав До питань загальної теорії безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 11 : фото, рис.
437063
  Матвієнко Н.М. До питань методики індикативного планування еколого-географічної ситуації сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 166-173. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
437064
  Матвієнко Н.М. До питань методики індикативного планування природно-ресурсного потенціалу сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 128-136. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
437065
  Матвієнко Н.М. До питань методики індикативного планування фінансових ресурсів сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 168-173. – Бібліогр.: 6 назви. – ISBN 966-521-126-9
437066
  Намонюк В.Є. До питань мовних контактів / В.Є. Намонюк, Н.П. Смоляр // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 60-64. – ISSN 1729-360Х
437067
  Святоцька В. До питань необхідності, актуальності та мети запровадження національних стандартів адвокатської діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 218-222. – ISSN 2307-8049
437068
  Рижик І.О. До питань обліку фінансових результатів діяльності підприємств АПК / І.О. Рижик, В.М. Милашенко, О.В. Накісько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 229-236. – (Економічні науки)
437069
  Гущук І.В. До питань організації системи громадського здоров"я в Україні // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 78-79. – ISSN 2077-7477
437070
  Забзалюк Д.Є. До питань правового статусу Ордену тамплієрів та ролі у Хрестоносному Русі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 197-204. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
437071
  Діхтієвський П.В. До питань призначення суддів на адміністративні посади та розподілу повноважень між головою суду і керівником апарату / П.В. Діхтієвський, О.М. Лагнюк // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 42-52. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується чинна нормативна модель призначення суддів на адміністративні посади та розподілу повноважень між головою суду і керівником апарату, розкрито проблеми правового регулювання в цій сфері, проаналізовано позиції вітчизняних ...
437072
  Шклярук М.Г. До питань реалізації державної політики у сфері стратегічних комунікацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 172-174
437073
  Номіровський Д.А. До питань розв"язності та керованості систем С.Л. Соболєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 194-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована шкала теорем єдиної розв"язності для системи С.Л. Соболева та досліджено питання керованості. A scale of the unique solvability theorems for the Sobolev-type equations is established and the controllability problems are studied.
437074
  Федорова О.В. До питань становлення комунікативно-прикладного жанру "класична музика в сучасній обробці" і функціонування академічних творів у масовій музичній культурі // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 176-185. – ISSN 2524-0447


  "Методологіядослідження полягає в застосуванні компаративного, герменевтичного, системно-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити історію та проаналізувати процеси виникнення та існування об"єкта дослідження, ...
437075
  Осітрова Ю. До питань судової реформи Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 97-98
437076
  Колотуха О. До питань туристсько-спортивного районування території України // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 113-118. – ISSN 2076-1333


  У статті розглядається особлива категорія рекреаційних ресурсів - спортивні рекреаційно-туристські ресурси. Запропонована така ієрархія туристсько-спортивних територіальних утворень: зона - район (підрайон) - вузол - об"єкт. Розроблено схему ...
437077
  Завадський Ю. До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фрейму / Ю. Завадський, О. Дудін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 159-165. – (Педагогіка ; № 1)


  Представлено рекомендації щодо організації дистанційного навчання та ролі програмного забезпечення. Охарактеризовано систему дистанційного навчання Moodie, а также технології Beb 2.0. З"ясованно переваги та недоліки впровадження дистанційного навчання. ...
437078
  Щурик М.В. До питань формування та динаміки земельних фондів фермерських господарств у АПК Карпатського макрорегіону // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-7468
437079
  Гетманцев Д.О. До питань характеристики фінансово-правового зобов"язання як фінансово-правового відношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 117-121
437080
  Веретенников В. До питиання про підготовку архівних робітників / Проф. В. Веретенников. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 43-54 с. – Без. обл. и тит. л.. - Авт. указан в конце текста
437081
  Івченко Володимир До підводних таємниць / Івченко Володимир, Воронов Сергій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 2-4 : Фото
437082
  Ланько А.І. До підсумків фізико-географічного районування Української РСР для сільського господарства / А.І. Ланько, В.П. Попов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 52-58. – (Геології та географії ; № 6)
437083
   До пізнання істини // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 21-27. – ISBN 966-505-054-0
437084
  Образцов М.С. До пізнання лускокрильців Побозько-Дніпрянського степу : Доклав на 26. X. 28 В. Караваєв, дир. Зоол. музею / М.С. Образцов. – Київ : Всеукраїнська АН, 1929. – С. 37-40
437085
  Белінг Д. До пізнання фавни Rhynchota р. Південного Бога : (Докладено 1926 р.) / Д. Белінг, 1926. – 123-134с. – Окремий відбиток
437086
  Музиченко Ю.О. До пізнання фауни та екології комах, запилювачів плодоягідних культур. Ч.3 : Дис... наук: / Музиченко Ю.О.; Відділ екології Ін-ту зообіології АН УРСР. – К. – 44л.
437087
  Пестка В. До побачення в пеклі / Войцех Пестка ; пер. Андрій Павлишин. – Львів : Астролябія, 2012. – 189, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-664-004-2
437088
  Юхвід Л.А. До побачення в травні : п"єса / Л.А. Юхвід. – Київ, 1964. – 70 с.
437089
  Малахута М.Д. До побачення, тишо : повісті та оповідання / М.Д. Малахута. – Київ, 1987. – 328 с.
437090
  Сердюков Н.И. До победы - шесть километров / Н.И. Сердюков. – Одесса, 1981. – 127 с.
437091
   До побудови єдиної системи інноваційного бенчмаркингу в країн / В.М. Московкін, М. Сізьунго, А.В. Журавка, Мудаширу Тайо Мусібау // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 66-72. – ISSN 2222-4459
437092
  Стоян В.А. До побудови інтегральних математичних моделей диференціально визначених просторово розподілених векторно-динамічних систем / В.А. Стоян, С.Т. Даниш // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 146-150. – ISBN 978-617-7021-58-1
437093
  Денисюк Н. До побудови моделі реконструкції праукраїнської мови // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 237-250
437094
  Розумнюк В.І. До побудови основних рівнянь теорії пружності / В.І. Розумнюк, О.В. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
437095
  Крак Ю.В. До побудови рівнянь динаміки маніпуляційних роботів у чисельно-аналітичному вигляді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розроблено метод побудови елементів рівнянь динаміки в чисельно-аналітичному вигляді, який дозволяє мінімізувати кількість арифметичних операцій (додавання і множення), необхідних для формування повних рівнянь динаміки цілих класів маніпуляційних ...
437096
  Гінтов О.Б. До побудови Схеми розломно-мегаблокової тектоніки Українського щита масштабу 1 : 500 000 / О.Б. Гінтов, В.А. Єнтін, С.В. Мичак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 63-82 : рис. – Бібліогр.: с. 80-82. – ISSN 0203-3100
437097
  Благовещенська Т.Ю. До побудови функції Гріна для задачі поширення забруднень в необмеженій просторово-часовій області // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зa допомогою методу символічного інтегрування рівнянь в частинних похідних, запропонованого А.І. Лур"є, будується та досліджується функція Гріна для рівняння параболічного типу, яким описуються процеси розповсюдження забруднень грунтовими водами. The ...
437098
  Гопченко Є.Д. До побудування нової нормативної бази в галузі максимального стоку на річках України / Є.Д. Гопченко, Є.Д. Романчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 219-225. – Бібліогр.: 8. – ISBN 966-521-129-3
437099
  Горбачов М.С. До повноваладдя і стврення правової соціалістичної держави / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1988. – 47 с.
437100
  Доценко І.Л. До повного достатку / І.Л. Доценко, В.Є. Козак. – Київ, 1966. – 104с.
437101
   До подій у Китаї. – К, 1967. – 72с.
437102
   До подій у Чехословаччині.. – Київ
1. – 1968. – 175 с.
437103
  Чебаненко І.І. До подолання екологічної кризи у Криворізькому регіоні: вагомий внесок вчених-геологів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11. – ISSN 0367-4290
437104
  Гранин Д.А. До поезда оставалось три часа : Повести и рассказы / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 359с.
437105
  Гулеско І.І. До поетики хорового стилю Георгія Свиридова: новий тип художнього мислення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 32-40. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
437106
  Тонкошкур І. До поколіннєвого концепту інтелектуальної історії України: вирішальна генерація кінця XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 38-42. – ISBN 978-966-171-783-9
437107
  Булаховська Ю.Л. До полеміки з питань "епічності" чи "неепічності" і "сюжетності" або "несюжетності" художньої прози // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 246-250. – ISSN 2075-437X


  Статья заключает в себе полемику по вопросу эпичности и сюжетности художественной прозы (на материале русской, украинской и польской художественной прозы XIX-го и XX-го веков) в разрезе, в основном, теории литературы.
437108
  Данилевич О. До політичного портрету Л. Кравчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 12


  Спогади про останні вибори до Верховної ради СРСР у Чернівецькій області, травень 1989 року.
437109
  Горышин Г.А. До полудня / Г.А. Горышин. – Л., 1968. – 332с.
437110
  Чурпіта Г.В. До поняття "вид цивільного судочинства" // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7096-97-8
437111
  Федорова О.В. До поняття "маскулінізм" у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 147-150. – ISSN 1729-360Х
437112
  Курило В. До поняття адміністративної юрисдикції у сільському господарстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 113-119.
437113
  Аркуша Л.І. До поняття виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 7-8
437114
  Харитонова О.І. До поняття відносини, що виникають в мережі Інтернет // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 32-37. – ISBN 978-966-2635-96-6
437115
  Дмитракова Н.Ю. До поняття дискурсивної спільноти у внутрішній контрастивності діалогічного мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 51-56
437116
  Чернега А.П. До поняття договору у сфері господарських відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 197-201
437117
  Романова А.С. До поняття естетичної культури юриста // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 55-60.
437118
  Гуйванюк Н.В. До поняття комунікативної парадигми речення // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 148-154. – Бібліогр. в примітках (22 поз.). – ISSN 0027-2833
437119
  Ликіна М.О. До поняття концептуального евфуїзму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 236-239
437120
  Гусєва Г. До поняття музикальності: спроба співставлення музики та поезії // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 253-261. – ISSN 2310-0583


  У статті аналізуються окремі теоретичні питання природи і особливості поняття музикальності в теорії музики, літературо-знавстві, зокрема в поезії, живопису, архітектурі та психології. Музикальність – складне багатогранне поняття і явище, яке носить ...
437121
  Бурак В. До поняття правового захисту трудових прав працівників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177–182. – (Серія юридична ; Вип. 48)
437122
  Хаустова М. До поняття правової системи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 57-67. – ISSN 1993-0909
437123
  Драбик Н.М. До поняття про сутність місцевого бюджету і його класифікаційні ознаки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 29-32.
437124
  Степура І. До поняття революції на сучасному етапі // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 40-55
437125
  Авер"янов В. До поняття так званих "управлінських послуг" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
437126
  Павлишин Б.О. До поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 95-97. – ISSN 2310-9769
437127
  Буканов Г. До поняття української національної ідеї:історія та сучасність // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-33
437128
  Миголинець О.І. До поняття функціоналізму, функціонального стилю та функцуіонально-орієнтованого тексту // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
437129
  Архипов О.П. До понять технократичного буття та технократичного мислення / О.П. Архипов, О.Г. Охрименко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
437130
  Галас Б. До портрета А.Петрушевича як лексикографа і громадського діяча // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 34-39
437131
  Герус Л. До портрета вченої Любові Сухої // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий


  Публікація присвячується пам"яті вченої Любові-Анни Михайлівни Сухої, яка, понад чверть століття працюючи в Етнографічному музеї АН УРСР у Львові (тепер Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України), займалась вивченням ...
437132
   До портрета Івана Ющука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 8
437133
   До портрета Мілени Рудницької : автобіогр., діяльність, творчість / упоряд.: С. Попович, Г. Попович // Мілена Рудницька і її "Західня Україна під большевиками" : кн. уклад. в 2-х ч., з перевид. Збірника за погодженням Наук. Т-ва ім. Шевченка в Америці і Укр. Вільн. Акад. у США / упоряд.: С. Попович, Г. Попович. – Львів : Коло, 2016. – С. 1-56 : іл., портр. – Бібліогр.: 56. – ISBN 978-617-642-261-7
437134
  Митрофаненко Ю.С. До портрета отамана Ю. Божка / Ю.С. Митрофаненко, Т.М. Цимлякова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 57-62. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
437135
  Малиновский М.П. До поры до времени / М.П. Малиновский. – Москва, 1976. – 271с.
437136
   До последен дъх : Предсмъртни бележници и кореспонденция на Христо Смирненски. – София : Изд-ка къща "Христо Ботев", 1995. – 207с. – ISBN 954-445-385-7
437137
  Лобанов Л.Г. До последнего вздоха. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1974. – 64с.
437138
  Сапфиров Н.Н. До последнего дыхания / Н.Н. Сапфиров. – М., 1958. – 168с.
437139
  Честнов С.И. До последнего дыхания / С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1961. – 84с.
437140
  Мандругин А.А. До последнего дыхания / А.А. Мандругин. – Москва, 1965. – 184с.
437141
  Вольгемут Х. До последнего дыхания / Х. Вольгемут. – Москва, 1980. – 430с.
437142
  Степаненко А.И. До последнего дыхания / А.И. Степаненко. – Минск, 1991. – 252с.
437143
  Степаненко А.И. До последнего дыхания. / А.И. Степаненко. – Минск, 1975. – 224с.
437144
   До последнего дыхания.... – Саратов, 1976. – 175с.
437145
   До последнего дыхания.... – М., 1985. – 400с.
437146
  Метельский Г.В. До последнего дыхания: Повесть об И.Фиолетове. / Г.В. Метельский. – Москва, 1984. – 350с.
437147
  Купчиков В.И. До последнего патрона / В.И. Купчиков. – Иваново, 1990. – 279 с.
437148
  Федоров А.Г. До последнего старта / А.Г. Федоров. – Москва, 1965. – 208с.
437149
   До последнего часа. – Саратов, 1987. – 190,1с.
437150
  Хонинов М.В. До последней атаки : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1969. – 79 с.
437151
  Сафьян З. До последней капли крови. / З. Сафьян. – Москва, 1989. – 254с.
437152
  Иванова Н.В. До последней капли крови... / Н.В. Иванова. – М, 1984. – 80с.
437153
  Беляев В.П. До последней минуты : повесть для кино / В.П. Беляев ; [предисл. лауреата Ленинской премии С.С. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1974. – 143 с. : ил. – (Библиотека кинодраматургии)
437154
   До последней минуты.... – Л. : Лениздат, 1983. – 286 с.
437155
  Саулит Б. До последней прямой : повесть / Бруно Саулит ;. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 238 с.
437156
  Ханжин В.В. До последней строки. / В.В. Ханжин. – Москва, 1966. – 223с.
437157
   До последней строчки.. – Донецк, 1969. – 198с.
437158
  Кашиц В.А. До последних рубежей / В.А. Кашиц. – М., 1980. – 208с.
437159
  Смаглій К. До послуг Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 6-7


  Академічна філантропія, що трансформувалася в політичний вплив.
437160
  Коваленко С. До послуг науковця вже діє зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 29 червня (№ 29)
437161
  Коваленко С. До послуг науковця вже діє зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 12-19 червня (№ 29). – С. 5
437162
  Литвин В. До постановки питання для наукової і суспільної дискусії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 15 жовтня (№ 192). – С. 4


  "... Виступ на 6-й міжнародній науковій конференції "Радянські нації і національна політика в 1920-ті - 1950-ті роки" 10 жовтня 2013 р., м. Київ".
437163
  Мельник Я. До постановки питання щодо системи оціночних понять в Сімейному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 58-60
437164
  Куликовська Н.І. До постановки проблеми гендерної диференціації лексичних одиниць в сучасній лінгвістиці // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 72-77. – (Філологічні науки)
437165
  Шишка О.Р. До постановки проблеми про відповідальність держави Україна за неправомірне втручання Верховним Судом у права людини // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 333-341
437166
  Зінків І. До постановки проблеми розвитку органології в Україні // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 46-59. – ISSN 2310-0583
437167
  Глотов О. До постановки проблеми розрізнювального коефіціента мови // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С. 50-53
437168
  Имлау Э. До поступления в школу / Э. Имлау. – М., 1959. – 64с.
437169
  Рац Б. До потреби врегулювання деяких законодавчих положень щодо аліментних зобов"язань // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 54-55
437170
  Клавдієнко Д.П. До потреби імунітету з нижчих безхребетних : Дис... канд.біолнаук: / Клавдієнко Д.П.;. – 72л. – Бібліогр.:л.1-5
437171
  Кондратенко О. До походження двох генерацій українських академічних істориків // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 43-45
437172
  Яцій В. До походження деяких українських прізвищ // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 152-155. – ISSN 0201-419
437173
  Зінків І. До походження епоніму "Козак-Мамай" // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.7-13. – ISSN 1728-6875
437174
  Яцій В. До походження українських антропонімів (на матеріалі "Реєстру Війська Запорозького 1649 року") // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 515-521. – ISSN 2078-0850
437175
  Єфіменко І.В. До походження українських прізвищ (на матеріалі "Ділової документації Гетманщини XVIII ст.") // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 66-74. – ISBN 966-02-0225-3
437176
  Демська О. До початків лексикографування омонімів у європейській традиції // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано огляд європейської традиції словникового опису слів-омонімів від найдавніших спеціальних словників омонімів європейських мов, датованих кінцем XVIIІ ст., і до початку ХХ ст. Оскільки омонімія є мовною універсалією, притаманною ...
437177
  Олеськів В. До початку Союзу українців у Великій Британії // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 104-114. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
437178
  Белінг Д.О. До поширення Alburnoides bipunctatus rossicus berg по річках України / Д Белінг
10. – 1928. – С. 271-277
437179
  Бурчак-Абрамович До поширення Azalea pontica L. (Rhododendron flavum Don) у Східній Волині / Бурчак-Абрамович. – Харків, 1929. – 229-235с.
437180
  Шевчик О. До поширення Crataegus ucrainica (Rosaceae) в заплаві р. Дніпро (о. Шелестів, Канівський природничий заповідник) / О. Шевчик, В. Соломаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Уперше підтверджено зростання Crataegus ucrainica A. Pojark. у заплаві р. Дніпро. Місцезнаходження двох генеративних особин глоду українського виявлене на о. Шелестів у межах Канівського ПЗ (Черкаська обл.). Відображено еколого-ценотичні особливості ...
437181
  Антосяк П.П. До правил голосування Кондорсе і Борда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається одна з можливих постановок задачі знаходження медіани Кемені-Снелла. Дасться пояснення факту "несумісності" правил Кондорсе та Бордо. Наводиться достатня умова одночасного існування переможця Кондорсе і Бордо та достатня умова ...
437182
  Михальчук К.П. До правопису де-яких форм "мякої деклінації" в українській мові / Hаписав К. Михальчук ; [Пеpеклав Є. Тимченко]. // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 14 с.


  Над назвою печатка: З книжок Д. Дорошенка
437183
  Степченко С.Б. До практики морфо-гранулометричного аналізу А.А.Глаголєва / С.Б. Степченко, І.Ф. Моісеєнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 28-32. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
437184
  Шульгач В.П. До праслов"янського антропонiмного фонду (похiднi з коренем bъrz-) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 92-119. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
437185
  Стус В. До Президії Спілки письменників України // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 202-206


  Копія: секретареві ЦК КПУ Ф.Д. Овчаренкові, копія: редакції журналу "Всесвіт".
437186
  Антоненко-Давидович До президії спілки письменників України рекомендація для вступу до СПУ Ярмишу Юрієві Тодосьовичу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 17
437187
  Черненко А.Г. До приговора и после / А.Г. Черненко, Г.С. Овчаренко. – М., 1988. – 125с.
437188
  Назаренко М. До прижиттєвої рецепції поезії Т. Шевченка: питання літературного контексту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 250-258


  У статті розглядається зіставлення Т. Шевченка з іншими письменниками в критиці 1840-1861 рр. як важливий аспект формування українського літературного канону, досліджуються параметри порівняння та протиставлення згаданих при цьому персоналій
437189
  Солодков В. До принципів підготовки викладачів системи післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 33-36
437190
  Римарчук Д.А. До принципів трудового права України // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 525-528. – ISBN 978-966-600-475-1
437191
  Чижик Н.В. До природи землистого вугілля // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 134-136. – Бібліогр.: 12 назв
437192
  Митрохін О.В. До природи смугастих текстур у базитах Коростенського плутону : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  Викладено результати дослідження смугастих текстур в базитах Коростенського плутону. На підставі геологічних та мінералого-петрографічних даних розглянуто походження поступових та різких переходів між смугами габро.
437193
  Линде Г. До прихода белого человека : Африка открывает свое прошлое / Г. Линде, Э. Бретшнейдер. – Москва : Наука, 1965. – 263с.
437194
  Нікітенко М.М. До причин зникнення Житія преподобного Антонія // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 128-133. – ISBN 966-7671-23-2
437195
  Маленко Л.М. До причин створення та ліквідації південноукраїнських козацьких військ в останній чверті ХVIII - XIX століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.172-185. – ISBN 966-7089-17-7
437196
   До пришествия человека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 32-36 : фото
437197
  Міцкевич А. До приятелів-москалів / з англійської переклав Всеволод Ткаченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 34-35. – ISSN 0320-8370
437198
  Квіт С. До пріоритетних планів уряду на найближчі роки: навздогін круглому столу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 12


  "Оскільки мені не вдалося виступити на круглому столі щодо Плану пріоритетних дій уряду до 2020 р., я вирішив викласти свої пропозиції письмово. Насамперед слід відзначити багато позитивних здобутків Міністерства освіти і науки та уряду, серед яких — ...
437199
  Пересадько В. До проблем GNSS знімання у великих містах / В. Пересадько, К. Прядка // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 36-39 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
437200
  Толстой М.І. До проблем вивчення неогеодинамічних явищ : випуск 22. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-134. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено основні причини і прояви динамічних процесів, методи їх реєстрації та області застосування. Відмічається фундаментальний характер неогеодинамічних явищ у геологічних утвореннях і необхідність їх вивчення методами динамічної геофізики і геології.
437201
  Сікорський П. До проблем визначення критеріїв педагогічного оцінювання / П. Сікорський, С. Сікорський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – с. 3-6. – ISSN 0131-6788
437202
  Пабат В.В. До проблем викладання професійної мови в економічному вузі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 90-93. – Бібліогр.: Літ.: С. 93; 4 поз. – ISBN 966-8188-07-1
437203
  Жеребцова В.А. До проблем виховання обдарованих дітей // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 82-83. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
437204
  Перегуда Є. До проблем законодавчої регламентації багатопартійності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.69-74. – ISSN 0132-1331
437205
  Аркуша Л.І. До проблем застосування спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 259-262. – ISBN 978-966-419-300-6
437206
  Шеверун Н. До проблем змісту іншомовної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 75-78. – ISSN 0131-6788
437207
  Волковський В.П. До проблем історії модерного націєбудівництва : філософський спект // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 461-466
437208
  Климаш С.М. До проблем класифікації способів протидії розслідуванню злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 301-304. – ISBN 978-966-419-300-6
437209
  Кириченко Ю. До проблем концепції етногенезу українців у зарубіжній україністиці XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 127-131. – ISBN 978-966-171-90295
437210
  Максюта М.Є. До проблем мовно-національної єдності у творчості вітчизняних мислителів кінця XIX - перших десятиліть XX століття / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 29-44


  В статті у якості вихідного положення висвітлюється розвиток національної мови у минулому та її призначення і можливості у сучасних процесах. Наголошується, зокрема, на історичному формуванні національно-об"єднавчого, культуростверджувального її ...
437211
  Рудницький Я. До проблем мововбивства (лінгвіциду) // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 95-99
437212
  Лаба О. До проблем організації електронного діловодства в Україні // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 88-94. – ISSN 2306-4323
437213
  Пташенко Д. До проблем підвідомчості спорів, що випливають з договору оренди земельної ділянки комунальної або державної власності: аналіз судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 130-131
437214
  Савков А.П. До проблем підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 133-136


  "Важливими на сьогодні у Національній академії є такі питання, як: організація прийому до аспірантури та докторантури у 2017 році, визначення обгрунтованих обсягів державного замовлення та категорій осіб, які мають право вступати за державним ...
437215
  Гринюк Н.А. До проблем проведення фінансової реструктуризації підприємств // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 61-64. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
437216
  Нагорнова О. До проблем регулювання зовнішньою трудовою міграцією в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 282-288. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
437217
  Рябініна Л. До проблем розвитку теорії сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
437218
  Скулиш Є.Д. До проблем розвитку університетської освіти в Україні // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 38-40
437219
   До проблем розроблення освітніх програм та навчальних планів / О. Власюк, В. Погребняк, А. Солоденко, О. Дашковська // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 68-71


  Аналізуються нормативно-правові документи, методики та відповідні організаційні механізми розроблення вищими навчальними закладами освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та їхньої акредитації. На підставі аналізу визначаються "репери" ...
437220
  Семенишин І.Д. До проблем створення Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 317-319. – ISBN 978-617-7096-97-8
437221
  Погребняк В. До проблем створення системи забезпечення якості вищої освіти у вітчизняній вищій школі / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 7/8 (169)
437222
  Борисова В. До проблем створення юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.79-88
437223
  Жук В. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 16-23
437224
  Нагорнова О. До проблем стратегічного планування в системі державного регулювання міжнародної трудової міграції / О. Нагорнова, С. Ожема // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 385-389. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
437225
  Фролова О.Г. До проблем сучасного адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 252-259. – ISSN 0201-7245
437226
  Поліщук Б. До проблем теорії та практики сучасної сценографії // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (79). – С. 114-117. – ISSN 0130-1799
437227
  Кубіцький С.О. До проблем формування ціннісних орієнтацій сучасних воїнів / С.О. Кубіцький, О.В. Вознюк // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
437228
  Турган О.Д. До проблем шляхів міфологізації літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 129-133. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті досліджуються особливості форми і функції використання міфу в літературі на рівні традиційних сюжетів і образів, створення антиміфу, авторського міфу, міфологічної стилізації
437229
  Швидюк С. До проблематики "Культу Юзефа Пілсудського" серед чернівецької полонії 1930-х років (за матеріалами чернівецької полонійної преси) // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 174-178
437230
  Биковський Лев До проблематики життя й творчості Юрія Липи / Биковський Лев; Український суходоловий інститут, 1948. – 45с. – На правах рукопису. – (Видання Українського суходолового інституту ; 19)
437231
  Коломієць Л.В. До проблематики та змісту курсу "Українська література в англомовних перекладах" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 119-124. – (Іноземна філологія)


  Розглянуто основні сучасні проблеми художнього перекладу та деякі істотні відмінностіміж вітчизняною і західною перекладознавчими школами у підходах до їх практичного розв"язання.
437232
  Гнатюк М. До проблеми "воля автора" в історико-літературній текстології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 62-70. – ISBN 966-594-263-8
437233
  Шестакова Е.Г. До проблеми "вчителювання" засобів масової комунікації в епоху аудіовізуальної культури // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 82-87


  У статті розглядається проблема особистостей та перспектив "вчителювання" зособів масової комунікації в епоху аудіовізуальної культури.
437234
  Кононенко П. До проблеми "Закону України" "Про засади державної мовної політики" / П. Кононенко, Т. Кононенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 6-20
437235
  Коваль В.М. До проблеми автора барокового публіцистичного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 77-86


  На матеріалі української публіцистики кінця ХVI – початку XVII століття у статті простежується формування гуманістичної концепції письменника як творця вторинної моделюючої системи на початковій стадії уподібнення автора священним канонічним образам у ...
437236
  Олійник Г.Є. До проблеми авторства на наукове відкриття // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 126-128. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
437237
  Танюк Л. До проблеми авторських прав режисера - постановника театральної вистави // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-8
437238
  Дубровинський Г.Р. До проблеми адаптації "Опитувальника загального здоров"я" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи та проблема використання психодіагностичного інструментарію у сучасних психологічних дослідженнях, обговорюється можливість адаптації "опитувальника загального здоров"я" та наводяться результати такої адаптації. The principles ...
437239
  Чучман Х.Ю. До проблеми адаптації української народної культури в міському середовищі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 99-101
437240
  Вєдров О.І. До проблеми адекватного прояснення сенсу соціальної дії: феноменологія чи мовна прагматика? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 137-138
437241
  Полянський А. До проблеми адміністративно-правового регулювання взаємодії судово-експертних установ з правоохоронними органами // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 397-400
437242
  Ковальов П.І. До проблеми аксіоматичної побудови мови системного опису // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
437243
  Пашко Л.А. До проблеми активізації взаємовідносин держави з громадянським суспільством // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 38-46. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
437244
  Нікітіна Н. До проблеми актуальності білінгвальної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 245-251. – ISSN 2411-6548
437245
  Горинь Я. До проблеми аналізу взаємозв"язку розвитку економіки і системи освіти // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 26-30. – ISSN 2078-5860


  У статті проаналізовано Індекс глобальної конкурентоспроможності країн, у сфері вищої освіти зокрема. Висунуто гіпотезу взаємозв"язку між рівнем економіки та освіти, що впливають на конкурентоспроможність загалом. Досліджено ТОП-20 найкращих ...
437246
  Шевлякова М.В. До проблеми аналітизму італійського дієслова (на матеріалі "Божественной Комедии" Данте) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 542-549
437247
  Харченко О.В. До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми / О.В. Харченко, В.І. Прасол, Ю.М. Петренко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0587-2596
437248
  Бурий А. До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 127-138. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Автор аналізує окремі положення онтологічного вчення екзистенціалізму крізь призму проблеми людського існування. Розглянуто простір і час як апріорні моменти нашого буття, встановлено можливість тлумачення буття як специфічної форми поневолення ...
437249
  Плахотнюк Н.О. До проблеми архетипів культури // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 90-90
437250
  Єрьоміна О.Ю. До проблеми афіксального статусу компонентів композита // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 68-76


  В статті розглядаються теоретичні проблеми розмежування афіксації та композиції, особливості статусу компонентів композита, зокрема в латинський мові.
437251
  Бровер І.М. До проблеми бази й надбудови / І.М. Бровер. – Харків ; Одеса : Вид. "Пролетар"
Вип. 1. – 1931. – 124 с.
437252
  Щербініна О.П. До проблеми бібліографії як методу наукових досліджень : на приклоді творчості істориків України ХІХ- поч. ХХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 58-68. – ISBN 966-7352-49-8


  Розглянуто питання про сутність бібліографічного методу на прикладі наукових студій відомих українських історіков : В.С. Іконникова, М.С. Грушевського, В.Н. Перетца, А.Ю. Кримського та інш.
437253
  Нікітіна Н. До проблеми білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. Нікітіна, О. Маляр // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 240-246. – ISSN 2411-6548


  У статті досліджено поняття „білінгвальна культура особистості” та з’ясовано сутність білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Основою для вивчення змістовних характеристик білінгвальної культури спілкування ...
437254
  Маланюк Е. До проблеми большевизму = To the problems of bolshevism / Е. Маланюк. – Ню Йорк : ООЧСУ ; СУМА, 1956. – 83 с. – Парал. тит. англ. – Бібліогр.: с. 81-82 та в підрядк. прим. – (Український народний університет)
437255
  Яковенко Н.Л. До проблеми британського європеїзму в другій половині XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-83. – (Історія ; вип. 57)


  Аналізується британська ідея "приєднання до європейського дому", яка з одного боку може виступати як пріоритетний напрямок британської зовнішньої політики, з іншого боку, "Європа" може символізувати втрату могутності та величі колишньою імперією і є ...
437256
  Томенчук М.В. До проблеми варіантної концептуалізації в англійській мові // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 95-101. – ISBN 966-7400-33-5
437257
  Безруков А.В. До проблеми варіативності стилю та риторики бароко в західноєвропейських літературах XVII ст. // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 3-7. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядаються питання різнорідності стилю бароко, різні підходи до вивчення риторичних засад західноєвропейського бароко в літературі XVII ст.
437258
  Христенко А.О. До проблеми вдосконалення діагностики калійного стану грунтів / А.О. Христенко, В.С. Шаповалова, А.П. Нешта // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
437259
  Волощук О. До проблеми вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 211-219. – ISSN 1026-9932
437260
  Мармазова Т.І. До проблеми вдосконалення механізмів урегулювання політичних конфліктів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 195-202
437261
  Сердюк Т. До проблеми вдосконалення системи акредитації закладу вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 137-144. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
437262
  Собчук Л.А. До проблеми вербалізації концептосфери сенсорно-рецептивних сенсибілій у сучасній мовознавчій науці // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 59-62. – (Філологічні науки)
437263
  Дем"янова Ю.О. До проблеми вербальної агресії в педагогічному дискурсі // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 129-137


  Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються дискурсивною спрямованість. Вивчення явища вербальної агресії в педагогічному дискурсі розглядається як актуальна проблема. У статті описується агресія як реальний складник педагогічної комунікації та ...
437264
  Лозинська Т.М. До проблеми вживання термінів "інститут" і "інституція" в контексті інституціонального аналізу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
437265
  Ситник В. До проблеми взаємин М. Міхновського з М. Грушевським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємини М. Міхновського з М. Грушевським під час української національно-визвольної боротьби кінця ХІХ - початку ХХ ст. The mutual relations of M. Mihnovsky with M. Grushevsky are examined during the Ukrainian national liberation struggle ...
437266
  Шахова К. До проблеми взаємовпливу і взаємозалежності модернізму та постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 70-75
437267
  Морозова Т. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ - галузі / Т. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 45-53 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
437268
  Александров М.П. До проблеми взаємозв"язку ринку та держави в умовах транзитивної економіки України / М.П. Александров, Л.В. Рібун // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 88-98. – (Економічна ; Вип. 1)
437269
  Левенець Є.Ю. До проблеми взаємозв"язку структур громадянського суспільства і парламентських коаліцій в Україні // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 41-46
437270
  Линчак І. До проблеми вивчення анекдотичних циклів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 86-95
437271
  Васильєв С.П. До проблеми вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів ВВНЗ в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 188-189
437272
  Чорна М. До проблеми вивчення епістолярію Бориса Грінченка : на матеріалі листування з Осипом Маковеєм // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 198-204. – ISBN 978-966-2133-57-3
437273
  Глушкова Т.В. До проблеми вивчення ідіостилю газетного видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 78-80


  У статті обґрунтовується аспект вивчення ідіостилю газетного видання. Також визначаються основні критерії дослідження ідіостилю як явища мови преси. This article is about basing of the aspect of studying individual style of periodical publication, ...
437274
  Павленко А.В. (Раvlеnkо А.V.) До проблеми вивчення методів оцінки ефекту PR-діяльності // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 16-19


  Розмежовуються поняття PR-діяльності, результату PR-діяльності (PR-результату) та ефекту від PR-діяльності (PRефекту). Обгрунтовується позиція щодо необхідності аналізу як позитивних, так і негативних, а також цілеспрямованих та випадкових результатів ...
437275
  Осадча І. До проблеми вивчення мікенських лексичних елементів у гомерівському епосі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 227-230
437276
  Усатенко Г.О. До проблеми вивчення поетичної символіки в сучасній українській поезії та народних піснях // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 115-118. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Аналізується трансформація народнопоетичної символіки в сучасній українській поезії. На основі текстуального матеріалу (твори сучасних поетів і тексти українських народних пісень) розглянуто значення образів-символів в сучасній поезії і в народних ...
437277
  Духневич В.М. До проблеми вивчення професійної діяльності психолога-консультанта: можливі напрямки дослідження // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.96-101
437278
  Паламар С.П. До проблеми вивчення сонета в школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 7-8
437279
  Дяченко С. До проблеми вивчення творчості Олеся Гончара у загальноосвітніх навчальних закладах // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2 (73). – С. 18-21
437280
  Халюк Л.М. До проблеми вивчення усної народної прози українців-переселенців про акцію "Вісла" 1947 року // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 222-223. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
437281
  Малинська Н. До проблеми вивчення фольклорних образів у поезії В.Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 82-87. – Бібліогр.: С. 87.
437282
  Булаховська Ю. До проблеми видання творів Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 54-57. – ISBN 966-594-298-0
437283
  Завальнюк Л.В. До проблеми виділення інтонаційних одиниць // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 91-93. – (Філологічні науки)
437284
  Болдова С. До проблеми визнання української державності у зовнішніх відносинах УЦР 1917 - початку 1918 рр // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 49-50
437285
  Лєснікова Г.В. До проблеми визначення "зони виходу" східно-романського населення Південної Бессарабії (на прикладі обрядової традиції святочного рядження) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 63-79. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
437286
  Кінащук Л. До проблеми визначення "фінансовий контроль" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-99.
437287
  Тома Н.М. До проблеми визначення абстрактної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 288-292. – Бібліогр.: Літ.: 292; 15 поз.
437288
  Дорош Л.В. До проблеми визначення безпосереднього об"єкта катування / Л.В. Дорош, Ю.С. Марадіна // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 43-53. – ISSN 2079-6242
437289
  Котляр О.О. До проблеми визначення взаємозв"язків між компонентами політичної свідомості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 3-15. – ISBN 978-966-8063-90-16
437290
  Бокоч І.М. До проблеми визначення видового об"єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 307-310
437291
  Талько Т. До проблеми визначення відеогри як нового виду мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-24. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Представлено аналітику феномена відеогри як синкретичного виду мистецтва. Актуальність представленої проблеми обумовлена тим, що галузь, яка займається створенням відеоігор, стрімко розвивається. Подібні явища викликають неоднозначне ставлення й ...
437292
  Пазинич В. До проблеми визначення віку Висачківської дайки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-22. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан проблеми Висачківської дайки. Problems of Vysachky hill (dibase dike) are analysed.
437293
  Городецький Є.М. До проблеми визначення географічного центру України. Нові підходи / Є.М. Городецький, Д.В. Ісаєв // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 38-46 : Карти, таб. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1561-4980
437294
  Костуренко Т.В. До проблеми визначення дефініції "міжнародний тероризм" // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 80-83. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
437295
  Ніконова С. До проблеми визначення естетики : трансформації суб"єктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.39-48. – ISSN 0235-7941
437296
  Захарова О.С. До проблеми визначення завдань цивільного судочинства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 6 (15). – С. 61-67. – ISSN 2310-6166
437297
  Петров П.Г. До проблеми визначення змісту понять "імідж", "образ", "бренд" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 386-389. – ISSN 2076-1554
437298
  Фіалка М.І. До проблеми визначення змісту терміна "кримінологічна характеристика злочинності" // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 237-246. – ISSN 2304-4556
437299
  Удовенко Л.О. До проблеми визначення ідіостилю Михайла Грушевського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 171-175. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
437300
  Саух І.В. До проблеми визначення категорії "економічна безпека": український контекст // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 57-61
437301
  Якименко М. До проблеми визначення ключових слів картини світу японської мови (на матеріалі лексикографічних та навчальних видань) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 307-308. – ISBN 966-581-589-Х
437302
  Ващенко В. До проблеми визначення контекстів "звичайної схеми..." Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-97. – ISSN 0869-3595
437303
  Абакумова Ю.В. До проблеми визначення кримінально-правових ознак банди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 93-101. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
437304
  Бондаренко О.О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 170-174. – ISSN 2076-1554
437305
  Бондаренко О.О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 19-26


  Проаналізовано поняття "художня література", яке є феноменом епохи Модерну та рівнем "романтичної форми мистецтва". Попередні практики мовлення та письма, такі як епос, риторика та драматичне читання мали "прикладну" функцію та були наслідуванням на ...
437306
  Кулініч Б.В. До проблеми визначення меж ідеалів наукової раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 70-71
437307
  Колісник О.В. До проблеми визначення ментальності українців // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 77-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
437308
  Подорожній Є.Ю. До проблеми визначення мети механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7625-74-1
437309
  Богашева Н.В. До проблеми визначення місця проживання особи в контексті виборчого законодавства // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 35-40. – ISBN 978-617-7069-57-6
437310
  Дроздов О. До проблеми визначення множинності джерел кримінально-процесуального права України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-88
437311
  Аврамова О.Є. До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
437312
  Калюжна В.В. До проблеми визначення ознак об"єднання співвласників багатоквартирного будинку як суб"єкта цивільного права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 49-58. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
437313
  Орлова Н.В. До проблеми визначення основних понять сучасного українського журналістикознавства // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 26-29


  Статтю присвячено визначенню таких понять науки про журналістику, як засоби масової інформації, засоби масової комунікації, журналістикознавство, медіадослідження. The article focuses on the determination of such concepts in journalism as mass media, ...
437314
  Бондажевська Л.С. До проблеми визначення помилок в аргументації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 11-18


  Стаття присвячена проблемі визначення помилок в аргументації. Розглядаються основні підходи до аналізу аргументації та особливості визначення поняття "помилка". Автор звертає увагу на дефініцію понять "хороший аргумент" та "помилка" в контексті правил ...
437315
  Сисуєв С.Ж. До проблеми визначення поняття "господарський договір" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49-53
437316
  Рунов Г.Ю. До проблеми визначення поняття "житло" в нормативно-правових актах України:кримінально-правовий аспект // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 313-320. – ISBN 966-435-028-1
437317
  Рунов Г. До проблеми визначення поняття "житло" у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 67-72.
437318
  Пашинський В.Й. До проблеми визначення поняття "оборона держави" в системі національної безпеки України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 4-14. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються сучасні наукові погляди на визначення понять «оборона держави», «національна безпека», «воєнна безпека», їх взаємний зв’язок у системі забезпечення національної безпеки. Оборона держави розглядається як ключовий елемент воєнної ...
437319
  Новак Т.С. До проблеми визначення поняття "працівники з сімейними обов"язками" та його застосування в законодавстві України / Т.С. Новак, К.В. Рудніцька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 189-195. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
437320
  Абакумова Ю.В. До проблеми визначення поняття "співучасть у злочинах із спеціальним суб"єктом" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-35. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
437321
  Яковлєва Г.О. До проблеми визначення поняття "суб"єкт права соціального забезпечення" // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 69-74. – ISSN 2311-4894
437322
  Риндюк В.І. До проблеми визначення поняття правового закону // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 21-32. – ISSN 2412-8465
437323
  Довгополова Г. До проблеми визначення потенціалу особистості в контексті дослідження лідерського потенціалу студентів у позанавчальній діяльності ЗВО / Г. Довгополова, С. Савіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 3-6. – ISBN 978-966-698-272-1
437324
  Харченко В.Б. До проблеми визначення права інтелектуальної власності на наукове відкриття предметом кримінально-правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 192-197
437325
  Моткова О. До проблеми визначення правового статусу пацієнта // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 41-43


  У статті досліджується проблема визначення правового статусу пацієнта у національному законодавстві, аналізуються національні нормативно-правові акти, а також шляхи подолання прогалин і колізій у національному законодавстві.
437326
  Розман І. До проблеми визначення предметного поля педагогічної біографістики // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 31-35. – ISSN 2307-4833
437327
  Петрина В. До проблеми визначення предмету та суб"єктів українського корпоративного права // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 151-156. – ISSN 1561-4999
437328
  Коваленко Л.П. До проблеми визначення причин, які сприяють здійсненню правопорушень у галузі екології // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 135-144. – ISSN 0201-7245
437329
  Новікова До проблеми визначення пріоритетів та складових національної безпеки України / Новікова, Р.В. Покотиленко // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.2-10
437330
  Ярошенко О.М. До проблеми визначення прогалин у трудовому праві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 65-72. – ISSN 0201-7245
437331
  Грищук О. До проблеми визначення психічного стану особи у випадку заподіяння їй моральної шкоди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.36-39. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
437332
  Грищук Ю.В. До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 22-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Проаналізовано документи в галузі освітньої політики окремих країн Європи .У рамках філософського осмислення розвиток сучасної освіти досліджували такі вчені, як В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.С.Лутай та ін.
437333
  Панченко Т.С. До проблеми визначення соціально-психологічних чинників правосвідомості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 52-55. – (Серія : Психологічні науки)
437334
  Ситар М І. До проблеми визначення структури порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 65-68. – ISBN 978-966-171-322-1
437335
  Ендеберя І.В. До проблеми визначення структурних компонентів самостійності майбутніх практичних психологів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
437336
  Фіалка М.І. До проблеми визначення суб"єкта злочину ст. 358 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 332-335. – ISBN 978-966-458-403-3
437337
  Дроздов О.М. До проблеми визначення суб"єктивного складу правовідносин по забезпеченню безпеки учасників кримінального судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-119.
437338
  Ліховицький Я.О. До проблеми визначення суб"єктів координації правоохоронної діяльності у боротьбі зі злочинністю // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 218-222
437339
  Аркатов Я.А. До проблеми визначення суб"єктів правовідносин із загальнообов"язкового державного медичного страхування // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 178-181. – ISBN 978-617-625-000-5
437340
  Культенко О. До проблеми визначення судової юрисдикції Євросоюзу (можливість алгоритмізації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-103. – ISSN 1026-9932
437341
  Клименко О. До проблеми визначення суспільної необхідності як конституційно-правової категорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 283-289. – ISSN 0132-1331
437342
  Гриджук О. До проблеми визначення сутності мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного спрямування // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 12-23. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
437343
  Отінова Д.А. До проблеми визначення форми державного устрою соборної Української Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 351-354. – ISBN 978-617-7777-14-3
437344
  Предборський В.А. До проблеми визначення цивілізаційної моделі вітчизняної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 3-8
437345
  Пашко Л.А. До проблеми визначення ціннісних пріоритетів у взаємовідносинах органів державної влади з українською громадою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 68-74. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
437346
  Пазинич В.Г. До проблеми визначення часу останіх перебудов у басейні середнього Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 267-269.
437347
  Харитонова О. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 116-127. – ISSN 0132-1331
437348
  Кучерявенко М.П. До проблеми визначення юрисдикційності податкових спорів // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 17-20
437349
  Кузьміна К.А. До проблеми викладання перекладу політичних текстів у вищій школі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 169-175. – (Бібліотека Інституту філології)
437350
  Пабат В.В. До проблеми викладання професійної мови в економічному вузі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 90-93. – ISBN 966-8188-08-X
437351
  Сова А.В. До проблеми викладання філософії українською мовою / А.В. Сова, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
437352
  Дідо Н.Д. До проблеми викладання фразових дієслів в англійській мові // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 116-119. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
437353
  Олефір А.О. До проблеми використання комерційної таємниці у господарських відносинах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 104-114. – ISSN 2224-9281
437354
  Калинюк Т. До проблеми використання лінгвокраїнознавчих знань у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 364-370. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
437355
  Борисов Д. До проблеми використання методів державного управління при подоланні кризи в будівельній галузі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 68-70
437356
  Ільченко-Сюйва До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 66-69
437357
  Ситдикова І.В. До проблеми використання французькою рекламою неологізмів англо-американського походження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 33-34. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядаються етапи засвоєння нової лексики англо-американського походження: слова-гібриди, псевдо запозичення, морфо-синтаксичні кальки. Мета роботи полягає в дослідженні різноманітних мовних засобів, які використовуються французькою рекламою для ...
437358
  Давац В.Ю. До проблеми вимірювань у загальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
437359
  Малікова О.В. До проблеми виокремлення мови релігійної комунікації в контексті сучасної теолінгвістики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 149-153
437360
  Дробот В.О. До проблеми виховання в багатодітних сім"ях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 75-76. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
437361
  Романовська Ю. До проблеми виховання інтелігентної та освіченої української нації / Ю. Романовська, О. Романовський, М. Степко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 63-71
437362
  Копилець Є.В. До проблеми виховання орієнтацій школярів у процесі вивчення географії // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 87-90. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2075-1893
437363
  Завада В.П. До проблеми виховання самореалізації старшокласників у майбутній професійній діяльності // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 84-89. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
437364
  Коліушко І. До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду / І. Коліушко, І. Голосніченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
437365
  Ковалів Ю. До проблеми відновлення втраченої референції українського етно - лого - космосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 142-145


  Стаття присвячена висвітленню забутої знакової системи українського народу, що потребує реставрації та адекватного застосування. The article is devoted to the forgotten sign of the Ukrainian people in need of restoration and adequate application.
437366
  Данильчук Л.О. До проблеми відповідального батьківства: результати теоретичного аналізу та експериментального дослідження // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 87-95. – ISSN 2414-5076
437367
  Рогожа М.М. До проблеми відповідальності митця у сучасному соціокульутрному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 177-179
437368
  Коробко І.І. До проблеми відповідності оновленої Конституції України міжнародно-правовим стандартам: від антропоцентризму до біоцентризму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 96-102. – ISSN 2306-9082
437369
  Павленко І. До проблеми відродження народнопісенних традицій (основні аспекти) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 83-90
437370
  Дзігора Є. До проблеми відсутності легітимної процедури прийняття нової Конституції України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 73
437371
  Ганзенко Л. До проблеми відтворення "священного" в художньому просторі середньовічної ілюмінованої книги // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 29-42. – ISSN 1728-6875


  Публікація присвячена дослідженню ілюстративного ряду до Біблії та богослужбових книг Давньої Русі як послідовності зображальних мотивів, які у свідомості середньовічної людини були знаками певних есхатологічних змістів.
437372
  Кондратьєва О.В. До проблеми відтворення граматичних засобів формування зв"язності оригінального наукового тексту в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 302-307


  Статтю присвячено дослідженню граматичних засобів аранжування зв"язності оригінального фахового тексту в українському перекладі. Статья посвящена исследованию грамматических приемов и способов формирования связности оригинального научного текста в ...
437373
  Конкульовський В. До проблеми відтворення ключових концептів у контекстах комедійних піджанрів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 56-58


  Проаналізовано теоретичні аспекти функціонування концептів "життя" та "смерть" у комедійних кінотекстах.
437374
  Дубенко О.Ю. До проблеми відтворення поетики граматичного роду в перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 350-353
437375
  Іваннікова Я.В. До проблеми відтворення у перекладі компаративних фразеологізмів (на матеріалі українського перекладу роману Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 213-219


  У статті проводиться аналіз перекладу компаративних фразеологічних одиниць, представлених у романі Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі". Досліджується питання про відтворення індивідуально-авторських модифікацій компаративізмів з огляду на ...
437376
  Гришко О. До проблеми віктимності осіб похилого віку при вчиненні проти них злочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 105-108.
437377
  Загребельний І. До проблеми власного еклезіального проекту Гавриїла Костельника // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 385-402. – ISSN 2523-4234
437378
  Колісник О.В. До проблеми впливу ментальності на національну філософську думку України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
437379
  Яшенкова О.В. До проблеми впливу на адресата (на матеріалі оціночних висловлювань) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-87. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається мовленнєвий акт оцінки як такий, що спонукає адресата до деякої дії; значна увага при цьому приділяється аналізу засобів підвищення впливової сили висловлювання адресанта.
437380
  Бєсєдна Л.Л. До проблеми впорядкування термінології законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 162-168. – ISSN 2220-1394
437381
  Довга Л.М. До проблеми впровадження богословських текстів у поле культурологічного дослідження // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 54-61


  Автор розглядає можливість використання текстів релігійного призначення як джерел для вивчення української культури ранньомодерного періоду водночас аналізуючи можливі методологічні підходи до такого дослідження, а також оцінюючи ступінь достовірності ...
437382
  Данилюк О.К. До проблеми впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес ВНЗ // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 65-66. – ISBN 978-966-600-659-5
437383
  Сяська І. До проблеми впровадження компетентнісного підходу у процес фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 179-190. – ISSN 2312-5993
437384
  ривобок До проблеми врегулювання відносин, що виникають при укладенні договору оренди підприємства приватного власника // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 52-57
437385
  Новак Т.А. До проблеми встановлення східної межі Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 71-77. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто проблемні аспекти визначення східної межі Волинської височини та охарактеризовано запропоновані раніше підходи до її проведення. Проаналізовано морфологічні і морфометричні особливості рельєфу східної частини Волинської височини, а також ...
437386
  Борисова Ю. До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-95. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі правового регулювання "електронної" форми правочину в цивільному праві України. Автор проаналізував теоретичні наукові розробки з даного питання та діюче законодавство на предмет співвідношення "електронної" форми правочину з ...
437387
  Кучма Ю. До проблеми входження Аляски в склад Російської імперії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 468-471. – ISBN 978-966-171-90295
437388
  Гуцуляк О. До проблеми Галичиної могили / О. Гуцуляк, П. Дрогомирецький, Б. Томенчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 14-26
437389
  Лабур О.В. До проблеми гендерної соціалізації в історії українського суспільства (XVI-XVIII століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано складну і малодосліджену проблему гендерної соціалізації в історії українського суспільства (XVI-XVIII ст.). В основу покладено категорію гендерної соціалізації як процесу становлення жінки та чоловіка, їх входження в соціальний і ...
437390
  Мосенкіс Ю.Л. До проблеми генеалогічної класифікації мов в аспекті віддаленої спорідненості / Ю.Л. Мосенкіс; Київський держ. лінгвістичний університет. – Київ : КДЛУ, 1996. – 32 с.
437391
  Зайченко О.С. До проблеми генези українських космогонічних легенд про світобудову // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 89-94.
437392
  Дацьо О.Г. До проблеми генезису латинської юридичної термінології (509 р. - 83 р. до н. е.) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 82-86. – ISBN 978-617-7132-02-07
437393
  Пазинич В. До проблеми генетично-вікових визначень утворень долинно-терасового комплексу басейну середнього Дніпра // Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського" / Вищий навчальний заклад "Інститут Тутковського". – Київ, 2011. – № 1 (2). – С. 37-43


  Дослідження автором середнього Дніпра показали, що традиційні підходи до визначення віку та походження елементів долинно-терасових комплексів не завжди узгоджені з фактичним станом речей, що видно при їх зіставленні з даними археологічних розвідок.
437394
  Пазинич В. До проблеми генетично-вікових визначень утворень долинно-терасового комплексу басейну Середнього Дніпра : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 230-238 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
437395
  Вернигоренко О.С. До проблеми геніальності українського поета-футуриста Михайля Семенка (через призму теорії німецького філософа Іммануїла Канта про геніальність) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 59-65. – ISSN 2312-4679


  "Методологія дослідження полягає у застосуванні порівняльно-історичного, біографічного та психологічного методів. Наукова новизна. У роботі вперше висловлено припущення про визнання творчого доробку українського поета-футуриста Михайля Семенка ...
437396
  Лісова Л.А. До проблеми географічного прогнозування шельфових акваторій // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 109-113. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
437397
  Малинсьна Н. До проблеми героїчного в народному епосі та документальних хроніках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається проблема співвідношення "Летописи событій в югозападной Росіи вXVII-м веке" Самійла Величка та дум, зокрема, зіставляються варіанти історико-героїчної думи "Хмельницький і Барабаш" у записах 1814, 1853, 1874, 1870 рр. з перебігом подій у ...
437398
  Овчаренко О.І. До проблеми гештальту в образотворчій спадщині Т. Шевченка // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 161-168. – ISBN 966-7665-71-2
437399
  Бабченко Н.В. До проблеми графічного оформлення неології французької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 35-39. – ISBN 978-617-7132-02-07
437400
  Кравець В. До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи. / В. Кравець, О. Кікінежді, І. Шульга // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 15-21. – ISSN 2226-3012
437401
  Клюца С. До проблеми гуманітарної політики в координатах українського селянства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 302-314. – ISSN 2524-0137
437402
  Мислинський А.О. До проблеми двоїстості науково-технічного знання / А.О. Мислинський, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
437403
  Россовецький С. До проблеми двомовності видань українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 20-24
437404
  Фролова О.Г. До проблеми державного захисту й забезпечення безпеки персоналу органів внутрішніх справ України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 123-134. – ISSN 0201-7245
437405
  Радиш Я.Ф. До проблеми державного управління охороною здоров"я та правового регулювання медичної діяльності в Україні на початку ХХ століття : державне управління / Я.Ф. Радиш, Н.Б. Мєзєнцева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв
437406
  Ігнатенко М.М. До проблеми державної стратегії у сфері вирішення питання земельної власності в Україні у 90-х рр. ХХ ст. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 102-105
437407
  Голуб Н. До проблеми детінізації діяльності в сфері торгівлі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 212-214. – ISSN 1993-0259
437408
  Предборський В.А. До проблеми детінізації неформального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 12-15
437409
  Асєєв Р. До проблеми дефініції поняття "корупційний злочин" // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 157-160. – ISBN 978-617-7768-17-2
437410
  Пархоменко І.І. До проблеми дефініції понять економіки культури: культурна цінність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 35-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблемне поле змісту поняття "культурна цінність" в контексті міждисциплінарного підходу. З"ясовано особливості застосування такого поняття в правовому, економічному та філософсько-культурологічному наукових полях. ...
437411
  Янковська Ж. До проблеми дефініції та смилових характеристик поняття "фольклоризм літератури" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 202-213
437412
  Щокань Г.П. До проблеми джерельної основи й генези книжної лексики староукраїнської мови другої половини XVII - першої чверті XVIII ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 184-188
437413
  Фаріон І.Д. До проблеми динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол. XIX - поч. XX ст.) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 14-24. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
437414
  Вернигора Н.М. До проблеми дискурсу текстів для дитячого сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 116-119


  У статті розглянуто дитячу аудиторію з позицій дискурсивного поля, визначено функціонально-комунікативні маркери сучасного художнього і публіцистичного дискурсу для дитячого кола читання, окреслено проблеми дискурсу текстів для дитячого ...
437415
  Жулкевска В. До проблеми дистанційного навчання у вищих закладах освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.30-32. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
437416
  Кохан До проблеми дисциплінарних стягнень, що стосуються суддів / Кохан, Вер.П // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 211-216. – ISSN 0201-7245
437417
  Овод Ю.В. До проблеми дитячої бездоглядності в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 190-192. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
437418
  Мірошниченко М.І. До проблеми диференціації правової системи в процесі генезису: взаємозв"язок ключових понять "генезис", "розвиток", "становлення", "еволюція", "функціонування" // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 319-325. – ISSN 2306-9082
437419
  Кузьмінов С.В. До проблеми діагностики "довгих хвиль" // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
437420
  Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.59-66
437421
  Базима Н.В. До проблеми діагностики комунікативної поведінки дітей з РАС / Н.В. Базима, М.К. Шеремет // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 5-11. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
437422
  Козак Б. До проблеми діяльності руського народного театру товариства "Руська бесіда" під дирекцією Миколи Садовського (1905-1906) в документах, листах, польській та українській пресі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 103-125. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто діяльність Руського народного театру товариства “Руська Бесіда” під дирекцією Миколи Садовського (1905–1906), а також зіставлено узагальнення, які зробив М. Садовський у спогадах “Мої театральні згадки. 1881–1917 рр.” з приводу своєї праці ...
437423
  Авхутська С. До проблеми діяльності спільних військових юнацьких шкіл для підготовки старшин армії УНР (1919-1921 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 47-51. – ISSN 1998-4634
437424
  Шевченко О. До проблеми діяльності та реформування правоохоронних органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 49-59
437425
  Ніколаєва А. До проблеми дослідження апотропеїв і нормативівукраїнськими етнографами (ХІХ - початок ХХ століття) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 124-128


  У статті розглядається процес вивчення апотропеїв і нормативів як основної складової системи символічного захисту у повсякденному житті українськими етнографами ХІХ - початку ХХ століття. Автор аналізує підхід до вивчення даної проблеми, методологічні ...
437426
  Кукуруз О.В. До проблеми дослідження взаємодії політики і права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 46-58. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
437427
  Дем"яненко Н.Б. До проблеми дослідження внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі польської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 104-108. – ISBN 966-8188-07-1
437428
  Мініна Н.С. До проблеми дослідження граматичного статусу часток // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 53-55. – ISSN 2304-5809
437429
  Чайковський О.В. До проблеми дослідження диференціації та інтеграції, аналізу та синтезу / О.В. Чайковський, С.Г. Воробйов // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
437430
  Кравець О. До проблеми дослідження дієвості сполучникової когезії в руслі семіологічного аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 225-230. – Бібліогр.: Літ.: С. 229-230; 15 назв. – ISBN 966-7825-79-5
437431
  Калуцка Н. До проблеми дослідження епістолярної спадщини О. Кошиця // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-79. – ISSN 1728-6875
437432
  Рождественська Д. До проблеми дослідження ефективності електронного навчання у шкільній практиці Європейських країн: психологічний аспект // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2249-24-8
437433
  Киселюк Н.П. До проблеми дослідження лексики емоцій у когнітивному аспекті / Н.П. Киселюк, Е.К. Коляда // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 61-64. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено аналізу лексики емоцій у термінах когнітивної лінгвістики. Стверджується, що концепти емоцій значно ширші за лексичні значення їхніх імен.
437434
  Балута Г.А. До проблеми дослідження мови як інформаційної структури // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 266-275. – ISSN 2076-7382
437435
  Туранли Ф.Г. До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 142-154. – ISSN 1682-671Х
437436
  Бєлан Г.В. До проблеми дослідження педагогічної персоналії у дискурсі вітчизняної історико-педагогічної науки (кінець XIX - початок XX ст. (1917 р.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 79-88. – ISSN 2227-2844


  Представлено методологічні основи, зміст, закономірності, напрями вивчення педагогічної персоналії крізь призму поглядів провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Автор конкретизує витоки становлення біографічного методу як інструменту наукового ...
437437
  Даренська Т. До проблеми дослідження специфіки поетичного світобачення Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 89-92. – ISBN 966-7825-78-7
437438
  Бондаренко І.С. До проблеми духовно-морального статусу сучасної української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджуються основні тенденції розвитку професійної освіти журналістів, визначається роль духовно-морального концепту у формуванні професійних компетенцій майбутнього медіафахівця. The article deals with the main tendencies of the ...
437439
  Гончаренко В.А. До проблеми екзистенційного відчаю у філософських шуканнях С. К"єркегора // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 126-127. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
437440
  Манзій А. До проблеми експресивності та емоційності лексики сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 30-38. – (Германська філологія ; Вип. 407)
437441
  Манзій А.М. До проблеми емоційної вмотивованості вигуків сучасної німецької мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 44-47. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
437442
  Пасічник І. До проблеми естетики Александра Баумгартена // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 57-67. – ISSN 1728-3671
437443
  Юр М. До проблеми естетики Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 84-97. – ISBN 978-966-493-139-4
437444
  Духневич В.М. До проблеми етичного регулювання діяльності психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто аспекти етичного регулювання діяльності психолога. Дано теоретичний аналіз етичних аспектів діяльності психолога як консультанта.
437445
  Литва Л.А. До проблеми етнічного менталітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-26. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Проаналізовано характеристики етнічного менталітету як соціально-психологічного явища, розглянуто аксіологічний, регулятивний та організаційний аспекти феномена етнічного менталітету як основи етнічної ідентичності особистості.
437446
  Сополига М. До проблеми етногенезу української меншини Словаччини // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 49-66. – ISBN 978-966-02-7872-1
437447
  Забловський А. До проблеми етнопсихологічної моделі українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.70-73
437448
  Кіндзерський Ю.В. До проблеми ефективного управління державною власністю та його інформаційно-аналітичного забезпечення // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (723). – Бібліогр.: 1 назв.
437449
  Вернигора С.М. До проблеми ефективності соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто деякі аспекти соціальної реклами в Україні. Особливу увагу звернено на соціально етичні проблеми реклами в контексті інтеграції теорії та практики української рекламиоціальна реклама. The author considers some aspects of social ...
437450
  Черпак Т.В. До проблеми ефективності функціонування Верховної Ради України: на прикладі реалізації законодавчої функції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 244-253


  В статті проводиться розгляд неформальних чинників, що впливають на рівень ефективності реалізації парламентом України його основоположної функції - законодавчої. На основі такого аналізу доведено необхідність поєднання формальних та неформальних ...
437451
  Хороб С.І. До проблеми жанрів в українській релігійній поезії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 74-79. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядається проблема жанрів в українській релігійній поезії новітньої доби: з"ясовується ідейно-естетичні особливості християнсько-релігійної поезії, її місце в літературі.
437452
  Кріль Т.І. До проблеми жанрово-стильових шукань Остапа Вишні кам"янецького періоду (на матеріалі історичного роману "Горенько") // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 232-243. – ISBN 978-966-551-315-5
437453
  Стовба А.С. До проблеми жанрового визначення твору Йоко Тавади "Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 322-325. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
437454
  Хоменко Н. До проблеми жанрової класифікації української пісенності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 500-506


  Стаття присвячена одній із найдискусійніших проблем сучасної науки про фольклор - питанню жанрової класифікації українських народних пісенних творів. Розглянуто різні підходи до визначення поняття "жанр" у гуманітаристиці, особливий наголос робиться на ...
437455
  Буйвол О.В. До проблеми жанрової класифікації фентезі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 238-241
437456
  Максюта М.Є. До проблеми життєвого вибору в українському фемінізмі першої третини ХХ століття / М.Є. Максюта, Я.Л. Мала // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 234-237. – ISSN 2076-1554
437457
  Остроухов В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України / В. Остроухов, В. Петрик // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-142.
437458
  Корнієнко-Зєнкова До проблеми забезпечення права кожного знати свої права в цивільному та адміністративному судочинстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 155-162. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
437459
  Левченко А.В. До проблеми забезпечення права особи на таємницю електронного листування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 34-38. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
437460
  Хоменчук О.В. До проблеми забезпечення стійкості підготовчих виробок / О.В. Хоменчук, О.В. Хомчук, А.В. Сахневич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
437461
  Хорєв М.Ю. До проблеми забруднення поверхневих водних об"єктів нафтопродуктами / М.Ю. Хорєв, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 9-14.
437462
  Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41.
437463
  Кулик Д. До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 153. – ISSN 0132-1331
437464
  Демидова Л.М. До проблеми законодавчої техніки опису майнової шкоди у Кримінальному кодексі України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 48-57
437465
  Халчанська О. До проблеми закономірних мовних відповідників при перекладі (на матеріалі каузальних відношень) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 105-110. – Бібліогр.: Літ.: С. 109; 4 назв. – ISSN 2075-1486
437466
  Настіна О.І. До проблеми закріплення правового статусу держави як учасника земельних відносин власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 86
437467
  Харитонова О.І. До проблеми запровадження семейної юстиції // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 7-9. – ISBN 978-966-419-272-6
437468
  Слюсаренко А. До проблеми зародження національної державності в Україні та Фінляндії (спроба історико-порівняльного аналізу) / А. Слюсаренко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 43-47
437469
  Купрас В.В. До проблеми засвоєння матеріалу з читання учнями початкових класів з порушеннями зору // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 113-120. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
437470
  Баженов Л.В. До проблеми заселення євреями Поділля (XI - XVIII ст.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 24-31
437471
  Баженов О.Л. До проблеми заселення найдавнішими людьми території України (доба раннього палеоліту) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 116-124. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
437472
  Марголіна І.Є. До проблеми заснування Києво-Кирилівської церкви // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 304-308
437473
  Коваленко В.Є. До проблеми застосування диференційованого викладання в інклюзивному освітньому середовищі вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 97-103. – ISSN 2227-2844
437474
  Дроздов О. До проблеми застосування міжнародних договорів у сфері кримінального судочинства // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-50.
437475
  Коротушак А.І. До проблеми застосування окремих положень Закону України " Про доступ до публічної інформації" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 26-30. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
437476
  Бишевець О.В. До проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 104-112
437477
  Гуржій І.О. До проблеми збереження історичних колекцій видатних постатей (особиста бібліотека барона Ф.Р. Штейнгеля та її доля) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 21. – С. 178-186. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)


  Колекція Федора Рудольфовича на даному етапі є розпорошеною. Унаслідок подій Великої війни 1914-1918 рр., Української революції та встановлення радянської влади колекцію було спочатку передано у фонди бібліотеки університету Св. Володимира, пізніше - ...
437478
  Чорноус Г.О. До проблеми збереження людського капіталу в Україні / Г.О. Чорноус, Г.О. Харламова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 93-99.


  Проведено комплексний аналіз актуальної для України проблеми -втрати людського капіталу природним шляхом та через міграцію. На підставі комплексного дослідження цього кризового явища визначено основні фактори впливу на депопуляцію та міграцію ...
437479
  Шурин О.А. До проблеми збереження трудового потенціалу в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 119-126. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена дослідженню питання збереження трудового потенціалу в Україні. У цій статті аналізується поняття «трудовий потенціал», визначаються проблеми, подолання яких є необхідним для якісного формування, ефективного використання та розвитку ...
437480
  Гаценко І.О. До проблеми звуконаслідування в сучасному мовознавстві (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 322-328
437481
  Драгінда О.В. До проблеми звукосимволізму в поезії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  У статті розглядаються звукосмислові кореляції в поетичних творах та адекватність передачі звуко-кольорових співвідношень англійських творів при перекладі українською мовою.
437482
  Лісова В. До проблеми звукосимволізму лексичних одиниць у германських мовах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 37-41. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
437483
  Папакін Г.В. До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-8


  Стаття присвячена проблемам якісного покращення підготовки спеціалістів-документознавців за рахунок змістовного наповнення складової навчальних курсів єдиним блоком документознавчих та архівознавчих дисциплін, які здатні фахово підготувати випускника ...
437484
  Тишкун Ю. До проблеми змістового наповнення терміна "світова політика" // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 38-44
437485
  Лозицький В. До проблеми зовнішнього впливу на сонячну активність: наукові дані й пошуки їхнього пояснення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 29-34. – ISSN 1819-7329


  Одним із переконаних прибічників існування ефектів зовнішнього впливу на Сонце (а саме, - на сонячну активність) був Павло Родіонович Романчук, директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка від 1972 до 1987 рр., учень професора цього ...
437486
  Мазак А. До проблеми зовнішнього тестування / А. Мазак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-31
437487
  Мудраков В.В. До проблеми ідейної концептуалізації етичних констант як онтологічних підстав ментальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 42-44
437488
  Караваєв В. До проблеми ідентичності в постмодерністському дискурсі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 61-64. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Розглядаються проблема ідентичності в контексті постмодерністського дискурсу, аналізуються деякі концепції ідентичності представників постмодернізму та проблеми ідентифікаційних парадигм. Рассмотривается проблема идентичности в контексте ...
437489
  Теребус Р. До проблеми ідіостилю: термінологічний аспект // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 174-182. – ISSN 2311-5165
437490
  Сахань О.М. До проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі / О.М. Сахань, Н.В. Шевчук // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 126-142. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
437491
  Лоєва І.Д. До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні / І.Д. Лоєва, М.О. Караван // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 43-47. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0899
437492
  Олійник Т.І. До проблеми індексного аналізу динаміки продуктивності праці в сільському господарстві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
437493
  Жирнов П.В. До проблеми інженерно-будівельної оцінки території з урахуванням локальних природних і техногенних факторів (на прикладі Ренійсткого р-ну Одеської обл.) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 115-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122. – ISSN 0203-3100
437494
  Ситченко А. До проблеми інноваційного навчання літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст.
437495
  Ігнатов С.Н. До проблеми інтеграції підприємництва в АПК / С.Н. Ігнатов, О.О. Мороз, І.Г. Мельник // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
437496
  Щегельський В.В. До проблеми інтерпретації легенди про "турецький скарб" (за матеріалами фондових записів навчально-наукової лабораторії етнології К-ПНУ імені Івана Огієнка) / В.В. Щегельський, І.О. Старенький // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 97-100
437497
  Клочков І.В. До проблеми інтерпретації поняття "гуманізм" у філософії доби Відродження // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 28-30
437498
  Гаєвська О.В. До проблеми інтерпретації поняття "імпліцитність" (на матеріалі форм ввічливості японської мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-59. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Розглянуто поняття "імпліцитна категорія" на матеріалі японської мови з урахуванням особливостей функціонування форм ввічливості.
437499
  Гундорова Т. До проблеми інтерпретації: класична і некласична теорія літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 10-20
437500
  Пуряєва Н. До проблеми інтертекстуальності літургійного тексту: цитата і парафраз // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 144-155. – ISSN 0201-419
437501
  Фролова О. До проблеми інформаційно - методичного забезпечення кримінологічних досліджень // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
437502
  Керецман В.Ю. До проблеми інформаційного забезпечення регіонального розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 34-37. – Бібліогр.: 18 назв
437503
  Іванов Я. До проблеми існування форпостів на території Нової Сербії та Новослобідського козацького полку в 1752 - 1764 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 261-263. – ISBN 978-966-171-893-6
437504
  Мостяєв О. До проблеми історико-етнографічного районування території сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – Бібліогр.: с. 46, Літ.: 5 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історико-етнографічні виміри формування та розкрито підстави історико-етнографічного районування території сучасної України.
437505
  Візітів Юлія До проблеми історії співпраці культурно-освітнього товариства "Просвіта" і військово-патріотичної організації "Пласт" на Волині (20-30-ті роки XX століття) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 1999-4966
437506
  Яременко В. До проблеми історіософії Тараса Шевченка: методологічні підходи // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-28. – ISSN 0236-1477
437507
  Кривдік С.Г. До проблеми карбонатитів і карбонатитових комплексів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 7-20. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
437508
  Козаченко А. До проблеми кваліфікації державно - правоового зв"язку між Україною і Росією за Переяславсько - Московською угодою 1654 року (з нагоди 350 - річчя укладення угоди) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.55-64
437509
  Пересецький Р.Д. До проблеми кіноцитування в екранному мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 147-155
437510
  Бондарєва Н. До проблеми класифікації директивних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 51-54
437511
  Пархоменко І.І. До проблеми класифікації концепцій економіки культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 116-122


  Досліджуються теоретичні концепції сучасної економіки культури. Пропонується класифікація концепцій згідно з підходами: економіко-управлінським, соціологічним та економіко-культурологічним, які обгрунтовують розуміння "економіки культури" у науковому ...
437512
  Кріцберг Р.Я. До проблеми класифікації регіонально маркованих одиниць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглянуто основні інтерпретації терміну "американізм" та принципи класифікації цього шару лексики. На матеріалі англійської мови обгрунтовується необхідність застосування функціонального підходу при дослідженні регіонально маркованих одиниць ...
437513
  Костриба В.В. До проблеми класифікації синтаксичних структур (на матеріалі речень із дієсловами мислення) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 90-94. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Пропонується один із підходів до вирішення проблеми класифікації синтаксичних структур. На матеріалі конкретних семантично об"єднаних речень зроблено спробу вичленити та типізувати структурно значущі компоненти. Предлагается один из подходов к решению ...
437514
  Іншин М.І. До проблеми класифікації трудових прав громадян // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 150-157. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено з"ясуванню особливостей класифікації трудових прав громадян, розкрито наукові підходи щодо класифікації трудових прав громадян, запропоновано власну систему критеріїв класифікації трудових прав громадян.
437515
  Журбелюк Г.В. До проблеми кодифікацій українського права (короткий аналітичний огляд історії) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 33-38.
437516
  Грабовський С. До проблеми колоніального статусу України в СССР // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 21-25


  "Автор аналізує деякі істотні риси феномену «колонії європейського типу», якою була Україна в СРСР доби Сталіна. У статті широко використаний статистичний матеріал, який доводить справедливість визначення статусу України як колонії та засвідчує ...
437517
  Журавльова Л. До проблеми комерціалізації космічної діяльності США // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 173-183. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
437518
  Атаманова Ю. До проблеми комплексного правового забезпечення державного регулювання інноваційних процесів в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-50. – Бібліогр.: на 13 пунктів
437519
  Кудрявцева К. До проблеми композиції твору "Катерина" Тараса Шевченка // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 66-78. – ISSN 1992-5514
437520
  Островська А.А. До проблеми комунікативних типів висловлювань в сучасній українській мові // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 99-101. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядається комунікативна семантика простих речень - одна з найбільш спірних і суперечливих проблем сучасного синтаксису. На основі семантичного аналізу 5000 прикладів з творів англійських та американських авторів ХХ ст. пропонується класифікація ...
437521
  Селігей П.О. До проблеми комунікативних якостей наукового мовлення // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 11-14. – ISSN 2307-4558
437522
  Діхтяренко С.Ю. До проблеми комунікативної компетентності студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 110-119. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 25). – ISSN 2072-4772
437523
  Поповичук О.М. До проблеми конституційно-правового реформування місцевого самоврядування в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 100-105. – ISBN 978-966-7166-35-9
437524
  Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 75-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
437525
  Мариненко Ю. До проблеми концепції людини в творах митців Празької школи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 6-11. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
437526
  Вінник О.М. До проблеми корпоративних конфліктів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 407-415. – (0). – ISSN 2078-9165
437527
  Борисова В. До проблеми корпоративних прав учасників підприємницьких товариств / В. Борисова, С. Казанцев // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 133-140. – ISSN 1993-0909
437528
  Омельянович О.Т. До проблеми кримінально-правового регулювання застосування примусових заходів виховного характеру // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 240-243. – ISBN 978-966-7178-01-8
437529
  Герасименко Є.С. До проблеми критеріїв визначення біженців // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 79-88.
437530
  Колесніченко-Братунь До проблеми культурної політики держави в епоху глобалізації (український контекст) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 120-129. – ISBN 966-7196-06-2
437531
  Майборода Л.І. До проблеми лаконічності і семантичної місткості газетних заголовків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 59-62


  Статтю присвячено важливому аспектові пресолінгвістики – дослідженню проблеми лаконічності та семантичної місткості газетних заголовків. Дефінітивно окреслено названі поняття, а також наголошено на одному із способів досягнення граничної стислості, ...
437532
  Рум"янцев В. До проблеми легітимності Української держави гетьмана П. Скоропадського // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 79-87. – ISSN 1993-0909
437533
  Лучик А.А. До проблеми лексикографічного опису сталих сполучень російської, української і польської мов // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 200-208. – ISSN 2312-0665
437534
  Сіранчук Н.М. До проблеми лексичних помилок у сучасному мовознавстві // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 297-303. – ISSN 2522-493X


  Пропонована методична система є технологією навчання алгоритмів породження мовлення на основі вивчення номінативних і комунікативних одиниць мови в єдності їхньої форми, значення і функції, у результаті чого досягається ефективний мовленнєвий ...
437535
  Болотна Т.М. До проблеми лінгвокраїнознавчої компетенції викладача іноземної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 41-48


  У статті йдеться про роль фонових знань як основної передумови адекватного спілкування між комунікантами, що належать до різних лінгвокультурних спільнот. Особлива увага приділяється проблемі класифікації реалій - лексиці з національно-культурним ...
437536
  Булаховська Ю.Л. До проблеми літературного плагіату // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 158-162. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про те, що наслідування у художній літературі є проблемою складною й творчою, і її не можна розглядати однозначно й категорично в плані плагіату. В статье речь идет о том, что проблема "продолжения" в художественной литературе - это ...
437537
  Марчун О. До проблеми літературної трансформації у народних піснях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 366-371. – Бібліогр.: С. 371
437538
  Кириленко О. До проблеми локально-хронологічного членування на прикладі пізньотрипільських пам"яток Північної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 400-405. – ISBN 978-966-171-795-3
437539
  Адаменко Н.Б. До проблеми людини українського та польського бароко: "Vita activa versus Vita contemplativa" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання генези філософського осмислення проблеми людини слов"янського Бароко у відмінних духовних ареалах України та Польщі. The author of this article investigates the question of genesis of philosophical judgement of a problem of the ...
437540
  Козлов М.М. До проблеми людських жертвоприносин в язичницькій Русі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 83-88. – ISSN 2076-1554
437541
  Наумовська О. До проблеми магічно-ритуальної рецепції у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 126-131. – Бібліогр.: С. 130-131
437542
  Маркова М.В. До проблеми медико-психологічного супроводу системи "мати - дитина" за різних умов вигодовування немовляти / М.В. Маркова, Є.В. Кришталь, Л.І. Лобойко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 121-129 : рис. – ISSN 2410-1249
437543
  Кобчінська О. До проблеми мета-наративної оповіді у прозі Тагара Бен Джеллуна: мультикультурний аспект // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 102-106. – ISSN 2307-2261
437544
  Мельніков А. До проблеми метапарадигмальної типологізації соціологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-23. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Анализируется проблема плюрализма парадигмальных концептуализаций современного социологического знания. Рассмотрено понятие полипарадигмальности, представлены основные типологии парадигм и попытки их метатеоретического обобщения. В этом контексте ...
437545
  Іщук О.С. До проблеми методів роботи спецслужб УРСР зі знищення трупів вбитих керівників укр. національно-визвольного руху та виявлення місць поховання борців за укр. державність. З історії боротьби КДБ УРСР проти поширення джазу та рок-музики в Україні / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 40 с.
437546
  Кузьменко О М. До проблеми методології аналізу процесу самовизначення спільнот у сучасному світі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 48-49
437547
  Корнієнко Н.П. До проблеми методології вивчення природи естетичного у вітчизняній науці // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 204-209. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті на основі аналізу доробку Київської філософської школи здійснюється спроба обгрунтування необхідності естетичної складової процесу виховання.
437548
  Горгота О.Б. До проблеми методології історико-філософського дослідження: філософія історії філософії К. Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
437549
  Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 21-29. – ISSN 0132-1331
437550
  Комар О. До проблеми метрології плану Десятинної церкви // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 87-108. – ISSN 2312-9697
437551
  Логвиненко В.П. До проблеми механізмів психологічного захисту безробітних // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 54-58
437552
  Вихрущ В. До проблеми механізму компаративістського аналізу у дослідженнях галузі 011 "Науки про освіту" // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7263-79-0
437553
  Деміденко С.В. до проблеми мінімаксного оцінювання розв"язків одновимірних крайових задач / С.В. Деміденко, С.М. Жук, О.Г. Наконечний // Таврический вестник информатики и математики : Международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины. – Симферополь, 2007. – № 1. – С. 7-23. – ISSN 1729-3901
437554
  Гурдуз А.І. До проблеми міфопоетичної парадигми творів О. Кобилянської „Земля” і Т. Гарді „Тесс із роду д’Ербервіллів”: опозиція „природа — місто” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 219-223. – ISBN 966-8474-40-6
437555
  Ліпіч Л.М. До проблеми моббінгу в умовах реформування вищої школи // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 66-68


  Слід відзначити, що в сучасній Україні дослідження з окресленої проблеми більшою мірою представлені публікаціями перекладених зарубіжних матеріалів. Вказаний соціально-психологічний феномен як самостійний предмет дослідження сьогодні широко ...
437556
  Сисоєнко Г.І. До проблеми мови у кримінальному судочинстві України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 155-160
437557
  Кевешлігеті О. До проблеми моделі світу прозовій творчості Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С.110-112.
437558
  Вітер В. До проблеми моніторингових оцінювань рівня життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 27-35
437559
  Шагай Н.М. До проблеми морального виховання студентів гуманітарних факультетів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 368-372
437560
  Татенко В.О. До проблеми мотивації націєтворення: соціально-психологічний аспект // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 238-260. – ISSN 2522-4093
437561
  Белецька А.В. До проблеми набуття студентами професійних навичок управління репутацією (на прикладі реалізації програми "Зелений інститут") . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 191-194


  Статтю присвячено дослідженню досвіду організації практичних занять у межах навчальних программ із предметів "Копірайтерство", "Організація роботи прес-служби", "Іміджелогія". Систематизовано досвід планування, організації, впровадження та оцінювання ...
437562
  Швай Р.І. До проблеми навчання інноваційної особистості // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 60-63. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
437563
  Юденко О.І. До проблеми навчання культурі спілкування іноземними мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 111-119
437564
  Гришко О. До проблеми наслідків порушення договірного зобов"язання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2014. – № 1 (139). – С. 86-93
437565
  Котляр М.Ф. До проблеми настання феодальних відносин у східнослов’янському світі // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 58-71. – ISSN 0130-5247
437566
  Палієнко В.П. До проблеми науково-методичного обгрунтування геоморфологічного аналізу та картографування : Природничо-географічні дослідження / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
437567
  Переяслова О.О. До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 192-196
437568
  Шліхта І.В. До проблеми наукового опрацювання ідеології "чинного націоналізму" Дмитра Донцова (1926-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91-94. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові поняття концепції "чинного націоналізму" Дмитра Донцова. Зроблено спробу дати оригінальне тлумачення внеску Донцова в українську політичну думку. The article contains an examination of Dmytro Dontsov"s active nationalism key ideas. ...
437569
  Ткачук О.Є. До проблеми національно-патріотичного й загальнолюдського (на матеріалі публіцистики Д. Донцова і Б.І. Антонича) // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 122-130
437570
  Юрчишин В.В. До проблеми невідповідності суспільної долі сучасного вітчизняного селянства віковічним надбанням історично-селянського роду України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 110-123
437571
  Жарковський Р. До проблеми неокласицизму в інструментальному стилі І. Стравінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 166-176. – ISSN 2310-0583
437572
  Сидоренко М.М. До проблеми несвідомого в історії природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
437573
  Сокол І. До проблеми нормативного регулювання інституту депутатської етики в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 51-52. – ISBN 978-617-7069-17-0
437574
  Кожуховська Л. До проблеми нормативності у лексикографічній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 193-196
437575
  Волошин Ю.О. До проблеми нормопроектного забезпечення діяльності та європейської міждержавної інтеграції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 23-35.
437576
  Щербаков В.В. До проблеми нотації в Італії доби Відродження хореографічних творів для їх збереження та відтворення (перша половина XV - кінець XVI ст.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 163-169. – ISSN 2226-3209
437577
  Харитонов С.О. До проблеми об"єкта злочинів, які посягають на осіб, що виконують службовий та громадський обов"язок // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 328-332. – ISBN 978-966-458-403-3
437578
  Кипоренко О.Я. До проблеми обгрунтування поняття "архетип знання" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Дана стаття присвячена обґрунтуванню поняття "архетип знання". Проаналізовано ряд визначень поняття "архетип". на підставі узагальнення значного обсягу філософського матеріалу у статті розглянута проблема обґрунтування поняття "архетип знання" як ...
437579
  Рассудіна К.С. До проблеми обгрунтування принципів біоетики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 62-67
437580
  Розлуцький І. До проблеми образу жінки в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 56-60. – Бібліогр.: (Микола Євшан 19.05.1889 - 23.11.1919 р.р.). – ISSN 0130-5263
437581
  Горда Ю. До проблеми обумовлення угодою сторін випробування при укладанні трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 216-217
437582
  Горенко О. До проблеми ознак художньої оповіді в "Уолдені" Г.Д. Торо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 119-123. – ISBN 966-8188-10-1
437583
  Дерев"яний І. До проблеми окупаційного характеру польського режиму на західноукраїнських землях у 1918-1939 рр. // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 121-128. – ISBN 978-966-600-651-9
437584
  Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 10-19. – ISSN 1682-2366
437585
  Ольховський В.С. До проблеми оператора часу і травилості зіткнення / В.С. Ольховський, 1973. – 4 с.
437586
  Щеколдіна Н.О. До проблеми опису західноєвропейської друкованої графіки 16-18 ст. в колекції альбомів навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 159-160. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Доповідь присвячена опису альбомів із зразками західноєвропейської друкованої графіки 16-18 ст – частини колекції навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки). Запропоновано схему опису західноєвропейської ...
437587
  Ситнік Т.І. До проблеми організації виховної роботи зі студентською молоддю у закладах вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 40-45. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
437588
  Ткаченко В. До проблеми організації психологічної підготовки до бойових дій в арміях країн НАТО / В. Ткаченко, Н. Костюкова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 119-126. – ISSN 2617-6858


  "У статті розглянуто досвід організації психологічної підготовки військовослужбовців в арміях країн НАТО. Визначені основні підходи щодо проведення психологічних заходів підготовки військовослужбовців до циклу розгортання. Акцентовано увагу на програмі ...
437589
  Марушкевич А.А. До проблеми організації студентського життя в Університеті Св. Володимира на початку ХХ століття / А.А. Марушкевич, Б.М. Марушкевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 110-113
437590
  Маслійчук В. До проблеми освітніх мандрівок за кордон студентів доби Розумовських (40-ві рр. XVIII ст.-1764 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 16-21. – ISSN 1998-4634
437591
  Розова Т. До проблеми освоєння майбутнього у соціальній філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.125-136
437592
  Борисенко М. До проблеми осмислення тоталітарної культури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 30-33
437593
  Зазимко О.В. До проблеми особистісного зростання в юнацькому віці // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 22-30. – ISBN 978-966-8063-99-62
437594
  Феодосій О.О. До проблеми ототожнення понять "новели" та "оповідання" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 224-233. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
437595
  Савкова В.П. До проблеми оцінки матриць попарних порівнянь в умовах невизначеності / В.П. Савкова, О.Г. Наконечний // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 61-68. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  If on a set of objects are given certain binary relations, that determine the advantages of one object over the other object, then their ordering is possible with a help of paired comparisons. The method of paired comparisons allows an estimation of ...
437596
  Скорина Л. До проблеми оцінки С. Єфремовим творчого доробку С. Черкасенка // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 71-74. – ISBN 966-693-015-3
437597
  Панфілов О.Ю. До проблеми оцінки сучасного рівня інформаційної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 227-235
437598
  Сніжко О.В. До проблеми оцінки фінансового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 184-193.
437599
  Джаман В.О. До проблеми оцінювання впливу природно-ресурсних можливостей території на регіональні особливості розселення // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 46-52. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
437600
  Дєордіца До проблеми оцінювання результатів учіння / Дєордіца, Т-Л // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366
437601
  Шевченко С.О. До проблеми оцінювання якості вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 216-221. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
437602
  Шевченко С.О. До проблеми оцінювання якості вищої школи в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 216-221. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
437603
  Уйомов А.І. До проблеми параметричноїоцінки структурно-субстратної складності системи / А.І. Уйомов, Б.В. Плесський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
437604
  Шекера Я.В. До проблеми перекладу китайської поезії доби Сун (X - XIII ст.) у жанрі ци українською мовою // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 182-192. – ISSN 1682-671Х
437605
  Полгородник Д.В. До проблеми перекладу сленгу // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 84-85
437606
  Гриб Д.І. До проблеми перекладу французьких юридичних термінів на українську мову // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
437607
  Сікорський П. До проблеми переходу на 12-бальну систему оцінювання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
437608
  Михед Т. До проблеми періодизації американської літератури ХІХ століття // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 40-54
437609
  Костенко С.О. До проблеми періодизації давньої китайської літератури / С.О. Костенко, І.А. Пяста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-71. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Окреслено найважливіші етапи розвитку давньої китайської літератури, згадують її жанрові особливості, а також дають відомі з історії китаєзнавства приклади періодизації.
437610
  Яцина О. До проблеми періодизації історії розвитку житла й архітектури Харкова до 1917 р. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 3-10. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
437611
  Павлова О.Ю. До проблеми періодизації класичної естетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розуміння логіки становлення класичної естетики. Досліджується класифікація основних етапів розвитку, визначаються критерії трансформації її предметного поля. Статья посвящена проблеме понимания логике становления ...
437612
  Левдер А. До проблеми періодизації науково-педагогічної діяльності І.П. Крип’якевича // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 28-36


  Згадується М.С. Грушевський, НТШ.
437613
  Яценко Т. До проблеми періодизації розвитку методики літератури як галузі наукового знання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4 (114). – С. 33-37
437614
  Дем"яненко Н.М. До проблеми періодизації соціальної роботи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  На основі логіко-системного аналізу історичної, історико-педагогічної літератури та архівних джерел розроблено періодизацію соціальної роботи в Україні у Х - на початку ХХ століття. Виявлено основні тенденції і закономірності її розвитку щодо кожного з ...
437615
  Скоць А. До проблеми періодизації творчості Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 278-286. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
437616
   До проблеми підвищення врожаїв цурових буряків.. – К., 1929. – 53с.
437617
  Лемешко О.М. До проблеми підвищення ефективності правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 19-26.
437618
  Бірук Н.П. До проблеми підвищення ефективності професійно-творчого розвитку особистості педагога-дослідника в умовах підготовки докторів філософії [досвід Житомирського державного університету імені Івана Франка] // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 64-66. – ISBN 978-966-698-290-5
437619
  Лемешко О.М. До проблеми підвищення якості кримінального законодавства в частині регламентації можливих станів потерпілої особи (на прикладі уразливого і безпорадного станів та матеріальної чи іншої залежності) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 110-119.
437620
  Ляшенко Т.М. До проблеми побудови інститутів громадянського суспільства в країнах Центральної Азії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 219-229. – ISBN 978-966-02-4604-1
437621
  Гнатюк Н.Г. До проблеми побудови типології тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 24-28. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Тексти відрізняються за своєю структурою та функціональним призначенням. Останнім часом спостерігається зростання інтересу до аналізу різних типів тексту. Висвітлюються існуючі в сучасній лінгвістиці підходи до класифікації текстів.
437622
  Олійник О.В. До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні / О.В. Олійник, Т.І. Олійник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 60-66. – ISSN 2221-1055
437623
  Рудик Н.М. До проблеми подолання мовного бар"єру у процесі спонтанної комунікації іноземною мовою студентів гуманітарних факультетів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 59-65. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
437624
  Синьоок Г. До проблеми поетичного перекладу Арсенія Тарковського: внутрішні та зовнішні спонуки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 5. – С. 83-92. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-8645-33-2
437625
  Жерліцина Ю. До проблеми поетонімії у художньому тексті // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 58-60
437626
  Пучковська І.Й. До проблеми позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 74-80. – ISSN 0201-7245
437627
  Вовкодав С. До проблеми позиціонування "змійових" валів Переяславщини: історіографія питання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 16-21


  Зроблено огляд історіографії проблеми локалізації "змійових" валів Переяславщини. The historiography of the problem of localization Serpent"s Wall оf Pereyaslav region is described in article.
437628
  Картузова І. До проблеми позову в адміністративному процесі / І. Картузова, А. Осадчий // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.80-84. – ISSN 0132-1331
437629
  Левінська З.С. До проблеми політичної активності жіноцтва в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 292-296. – ISSN 2076-1554
437630
  Борщик Я.В. До проблеми польських "відплатних акцій" на Волині (березень - початок липня 1943 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 113-132. – ISSN 0130-5247
437631
  Гладій О.Б. До проблеми поняття "міф" у сучасному літературознавстві // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 45-49. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
437632
  Семеніхіна О.С. До проблеми поняття "рецепція" в перекладознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 462-465. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 465; 5 п. – ISSN 1729-360Х
437633
  Вакулич В. До проблеми попередження тероризму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С.182-189.
437634
  Авраменко А. До проблеми походження і трансформації назв куренів Запорозької Січі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 5-21. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
437635
  Правдюк О.В. До проблеми походження менонітів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.121-124. – ISBN 966-660-151-6
437636
  Гузела М. До проблеми прав підозрюваного в кримінальному провадженні: міжнародні стандарти забезпечення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 187–194. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
437637
  Земко А.М. До проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 114-116. – ISBN 978-966-419-269-6
437638
  Хименко О.А. До проблеми правового регулювання академічної доброчесності в українському праві / О.А. Хименко, В.А. Рудик // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 53-55. – ISBN 978-966-7496-99-9
437639
  Рудик В.А. До проблеми правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності / В.А. Рудик, О.А. Хименко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 7-12. – ISSN 2415-3095


  В статті досліджується питання правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності. Автор аналізує чинне освітнє законодавство, з"ясовує його недоліки в частині застосування академічної відповідальності за порушення ...
437640
  Синкова О.М. До проблеми правового регулювання механізму підзвітності в органах виконавчої влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 271-276. – ISSN 1563-3349
437641
  Басова І.С. До проблеми правового статусу внутрішньо переміщених осіб - дітей в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
437642
  Сіряк В.І. До проблеми правовогорегулювання радіоактивно забруднених територій України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 373-376. – ISSN 1563-3349
437643
  Бурлай Є. До проблеми правогенезу: історичні та логічні аспекти // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Першого всеукр. круглого столу (м. Львів, 16-17 верес. 2005 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; Акад. прав. наук України, Львів. лаб. прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Львів : Край, 2006. – С. 59-70. – ISBN 966-547-233-X
437644
  Пироженко О.С. До проблеми призначення й виконання штрафу як кримінального покарання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 244-252. – ISSN 0201-7245
437645
  Шумна Л. До проблеми принципів інституту соціального обслуговування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 197-205. – ISSN 1993-0909
437646
  Шовковий В.М. До проблеми принципів навчання граматики класичних мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 229-234


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню та опису основних принципів навчання класичних мов; досліджено історію становлення та особливості їх функціонування у навчанні латинської та давньогрецької мов.
437647
  Король В. До проблеми про військові втрати українського та інших народів СРСР у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-62. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нові аспекти про військові втрати українського та інших народів СРСР у 1941-1945 рр. The article is analysed new aspects of history of the Second world war, the price of a victory of Soviet Union. The author also inves-tigated the big and ...
437648
  Бедрик І.О. До проблеми про механізм об"єктивної оцінки в системі управління якістю стоматологічних послуг (за матеріалами українських та російських дослідників) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
437649
  Німчук В. До проблеми про об"єкт і зміст курсу "Історії української літературної мови" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 161-173. – ISSN 1682-3540
437650
  Клейменова С.М. До проблеми про передачу майнових авторських прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 349-352. – ISSN 1563-3349
437651
  Німчук В. До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 3-27. – ISSN 1682-3540
437652
  Німчук В. До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 3-25. – ISSN 1682-3540
437653
  Щербакова О.А. До проблеми пробудження сили духу "нових людей" і закладання новітніх ідей у Київському університеті як науковому, освітянському, культурному осередку формування української інтелігенції та національн // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.91-102
437654
  Куньо К. До проблеми проведення Великих вечорниць на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 43-44
437655
  Дроздов О. До проблеми проведення виїмки оригіналів первинних документів, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, регістрів бухгалтерського обліку та інших документів суб"єктів господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 82-90
437656
  Павшук К.О. До проблеми проведення конституційного і законодавчого референдумів в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 204-212. – ISSN 2224-9281
437657
  Гришко О. До проблеми прострочення кредитора у договірному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 50-55


  У статті проведено дослідження проблемних аспектів визначення правової природи і виконання кредиторських обов"язків та запропоноване нове розуміння прострочення кредитора у договірних цивільних відносинах. Аналізується існуюча судова практики щодо ...
437658
  Білосевич І. До проблеми професійної готовності майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності / І. Білосевич, М. Олексюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 36-43. – ISSN 2307-4914
437659
  Фока О.В. До проблеми професійної моделі державних службовців у контексті соціальної відповідальності органів державної влади : державне управління / О.В. Фока, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви
437660
  Московчук Н.М. До проблеми професійної підготовки в науковій царині вищої школи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 91-97. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянуто сутність поняття "професійна підготовка" та його структура. Розглянуто різні підходи до визначення понять "підготовка", "готовність", "підготовленість", "компетентність". Висвітлено наукові погляди на проблему професійної підготовки ...
437661
  Юрійчук Н. До проблеми професійної підготовки студентів-філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 192-199. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
437662
  Новікова Н. До проблеми профільного навчання біології // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 41-45
437663
  Карвацький А. До проблеми процесуальних гарантій захисту прав потерпілого від злочину в контексті реалізації принципу змагальності сторін // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 367-368. – ISBN 978-617-7069-17-0
437664
  Бійчук Г. До проблеми прочитання постмодерних творів у старшій школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 8 (78). – С. 24-27.
437665
  Булатевич Н.М. До проблеми психічного вигорання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 121-124. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто проблему психічного вигорання. Проаналізовано результати дослідження цього феномена у професії охоронника. Окреслено напрямки подальшого дослідження.
437666
  Зборовська Н. До проблеми психоаналітичної інтерпретації в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 25-30. – (Філологічні науки)
437667
  Тупікова Л. До проблеми психокорекції агресивних проявів особистості військовослужбовців в процесі міжособистісного спілкування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 320-322
437668
  Скоробагатська О. До проблеми психології моральності в контексті інноваційного розвитку вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 32-34. – ISBN 978-966-698-272-1
437669
  Волинчук О. До проблеми психологічних меж особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 37-40. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
437670
  Васильєв С.П. До проблеми психологічного вивчення адаптації курсантів до навчання в вищих військових навчальних закладах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (34). – С. 195-200


  Обговорюється проблема психологічного вивчення адаптації курсантів до навчання в вищих військових навчальних закладах. Розглядаються шляхи технологічного удосконалення загальної методики дослідження адаптивних та регуляційних можливостей людини. ...
437671
  Тюріна Ю.В. До проблеми психологічного вивчення гендерних особливостей курсантів-жінок у процесі адаптації до навчання у ВВНЗ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 249
437672
  Слободянюк Г. До проблеми психологічної підготовки майбутніх вчителів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 1 (182). – С. 29-33. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
437673
  Вертипорох О. До проблеми психосемантичних особливостей поетичної творчості М. Драй-Хмари / О. Вертипорох, О. Зінченко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 93-99. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
437674
  Сажина С. До проблеми психосоціального розвитку особистості дитини-одинака // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.463-469. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
437675
  Соботович Е.И. До проблеми радиогенного тепла Земли // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 9
437676
  Селівачов М. До проблеми районування українського народного мистецтва // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 299-307. – ISBN 966-7170-47-0
437677
  Сивий М.Я. До проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 65-75. – (Серія географічна ; Вип. 37)
437678
  Артемчук О.В. До проблеми реалізації екуменічної моделі в Україні: історичні віхи та перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 10-23
437679
  Кальченко С. До проблеми реалізації конституційного права на судовий захист в аспекті особливостей тлумачення закону // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 111-116.
437680
  Коцюба Р. До проблеми реалізації права людини на ядерну безпеку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 11-12
437681
  Ободовський Олександр Григорович До проблеми регіонального гідролого-екологічного аналізу руслових процесів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 46-56 : Фото, мал. – Бібліогр.: 20 назв
437682
  Озерська А.В. До проблеми регламентації затримання у кримінальному процесі України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 16-18
437683
  Песоцька К.О. До проблеми регулювання внутрішньої організації політичних партій в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 45-49. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
437684
  Царик П.Л. До проблеми регулювання рекреаційних навантажень на ландшафти Джуринського каньйону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 250-253. – ISBN 978-617-7069-75-8
437685
  Шелудько Н. До проблеми реструктуризації банківської системи є Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 19-26. – ISSN 0131-775Х
437686
  Ткач О. До проблеми реформування СБУ в контексті євроінтеграції / О. Ткач, В. Сорокін // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 122-124
437687
  Гаєвська О. До проблеми реформування системи управління в Україні: забезпечити керівництво державою науковим знанням // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 16-18
437688
  Йосипенко С. До проблеми рецепції та впливу в історії філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 : Рецепція в історії філософії. – С. 6-23. – ISSN 2522-9338
437689
  Мариненко Ю.В. До проблеми рецепції Шевченка в повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 25-30
437690
  Петрова Л.В. До проблеми різноджерельного права: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблема європейського різноджерельного права: у первісному суспільстві й ранньому середньовіччі панував звичай, упродовж XII-XVIII ст. - правова доктрина, у XIX ст. - закон, нині має місце різноджерельного права. The issue of European ...
437691
  Власов М. До проблеми розбудови в Україні правової держави: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.53-55.
437692
  Чеканов В.Ю. До проблеми розвитку візантиністки в Київському університеті в другій половині XIX - на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 43)


  Присвячено досі недослідженому питанню про становлення та розвиток візантиністики на історико-філологічному факультеті Київського університету в період до 1917 р. Проблему розглянуто з погляду поняття науково-історичної школи.
437693
  Дьоміна Ю. До проблеми розвитку ідеї гендерної рівності у закладах вищої освіти Швеції // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 78-79. – ISBN 978-617-595-103-3
437694
  Барабаш В. До проблеми розвитку ідеї громадянського виховання в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 18-26. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
437695
  Герасименко Л. До проблеми розвитку критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
437696
  Автушенко І.Б. До проблеми розвитку освіти в Україні в 1920-1930-і роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано заходи радянського керівництва щодо розвитку освіти в Україні в 1920-1930-і рр. Показано методи партійно-державного апарату по формуванню учнівського та студентського складу. Висвітлено політичний підтекст політики українізації в галузі ...
437697
  Кубіцький Ю.С. До проблеми розвитку соціального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 71-76
437698
  Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
437699
  Король В.Ю. До проблеми розвитку української культури 50-60-х років ХХ століття / В.Ю. Король, Р.А. Дудка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 170-180. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядаються питання розвитку української культури 50-60-х років XX ст. та головні напрямки суспільно-культурної діяльності української інтелігенції.
437700
  Цветкова Ю.В. До проблеми розгляду права на свободу віросповідання у Європейському суді з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-45.
437701
  Борщенко Л. До проблеми розгортання науково-дослідницької роботи з історії формування та розбудови художніх колекцій в Україні // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 472-483. – ISSN 1992-5514
437702
  Дунаєвська Л.Ф. До проблеми розмежування жанрів легенди і казки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 10-22. – Бібліогр.: С. 20-21
437703
  Ситдикова І.В. До проблеми розмежування понять "експресія" та "експресивність" у сучасній лінгвістиці / І.В. Ситдикова, Т.М. Хайчевська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 304-310. – ISBN 978-966-171-013-8
437704
  Кочкодан І. До проблеми розмежування правової відповідальності та суміжних правових інститутів / І. Кочкодан, І. Безклубий // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 35
437705
  Галема О.Р. До проблеми розмежування сталих словосполучень з дієслівним компонентом у німецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 157-164
437706
  Отрощенко В.В. До проблеми розпізнавання поховань чорногорівської групи // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 149-156. – ISSN 2227-4952
437707
  Запара Н. До проблеми розрізнення образів оленя і лося у скіфському мистецтві // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 236-238. – ISBN 978-966-171-783-9
437708
  Бондар О.Г. До проблеми розробки стандартів вищої юридичної освіти // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 15-18. – ISBN 978-966-419-269-6
437709
  Дєордіца Т До проблеми розроблення ергономічних інтелект-карт / Т Дєордіца, М. Вороніна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 39-48. – ISSN 1682-2366
437710
  Воскобойник Г.М. До проблеми розуміння номенклатури в сучасному мовознавстві // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 38-47


  У статті аналізуються теоретичні положення щодо розуміння номенклатури, обґрунтовується найкоректніше його розуміння в сучасній мовознавчій науці. The article is devoted to the analysis of the theoretical grounds of the nomenclature in linguistics, ...
437711
  Панфілов О.Ю. До проблеми розуміння основного закону війни у сучасній філософії війни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 36-43. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
437712
  Тихомиров О. До проблеми розуміння функцій сучасної держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 72-75.
437713
  Морозова Т. До проблеми розширення й упорядкування структури вищої ІКТ-освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 54-61. – ISSN 1562-529Х
437714
  Холодний М.Г. До проблеми ростового гормону кореня / М.Г. Холодний. – 29-48с.
437715
  Венгренюк Л.А. До проблеми саморегуляції довільної активності автономного суб"єкта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Особливості саморегуляції довільної активності у автономних суб"єктів пов"язуються з гармонізацією як окремих регулятивних блоків (функцій), так і всієї регулятивної системи, перетворення її у самодостатнє ціле. Результатом такого процесу є виникнення ...
437716
  Бойко А.І. До проблеми світоглядних засад особистісно орієнтованої освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 60-67
437717
  Дружбяк С.В. До проблеми семантичної класифікації лексики // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 96-99
437718
  Ведпатак В. До проблеми символічного значення звуків у дієсловах "звучання" в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 29-34. – (Германська філологія ; Вип. 431)
437719
  Музиченко В.Ф. До проблеми систематизації деяких фундаментальних категорій теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
437720
  Лук"янець Д. До проблеми систематизації заходів адміністративної відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 12-17
437721
  Демидова Л.М. До проблеми систематизації об"єктів заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 101-111. – ISSN 0201-7245
437722
  Нерубасська А.О. До проблеми системної навантаженості історичного факту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
437723
  Юрчишин В.В. До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 6-17. – ISSN 2221-1055
437724
  Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 34-51. – ISSN 0130-5247
437725
  Любчук О.К. До проблеми складових ринку кваліфікацій економіки знань: теоретико-практичні засади для галузі туризму / О.К. Любчук, Ю.В. Ярченко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 205-213. – ISSN 2524-003X
437726
  Архангельська А.М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність. II // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 58-70. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано якісні та кількісні аспекти динаміки розвитку і формування системи словотвірних фемінативів української мови на матеріалі лексикографічних праць, дотичних у часі до періоду українізації 20-30-х років XX століття. Простежено ...
437727
  Архангельська М А. До проблеми словотворної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиції і сучасність / М А. Архангельська, // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 27-40. – ISSN 0027-2833
437728
  Гошуляк І. До проблеми соборності українських земель у добу Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 196-203. – ISBN 966-02-0276-8
437729
  Петришин О. До проблеми соціалізація юридичних знань // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 53-62. – ISBN 978-966-349-240-7
437730
  Попельницька О. До проблеми соціально-історичної топографії київського Подолу: про "київське коріння" гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 156-157. – ISBN 966-95758-1-8
437731
  Карапузова Н.Д. До проблеми соціально-психологічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 154-164. – ISSN 2226-4078
437732
  Приступенко Т. До проблеми соціального захисту журналістів України (за матеріалами преси) / Тетяна Приступенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 44-55. – (Журналістика ; Вип. 3)
437733
  Борисов В. До проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 196-206. – ISSN 0132-1331
437734
  Бітківська Г.В. До проблеми співвідношення етичного й естетичного в есеїстиці Йосипа Бродського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 49-54


  У статті досліжєено розгортання зовнішньої оповідної лінії в есеях Й. Бродського. Показано, що суб"єктивні судження Й. Бродського про ієрархію поезії та прози є основою для роздумів про співвідношення етичного й естетичного в літературній творчості. ...
437735
  Файкус Б. До проблеми співвідношення категорій "відображення" і "взаємодія" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
437736
  Шамрай В.В. До проблеми співвідношення категорій "конституційно-правова" та "конституційна" реформи: постановка проблеми // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 60-66. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
437737
  Логвин М.О. До проблеми співвідношення методів дослідження вищої нервової діяльності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
437738
  Ромінський Є.В. До проблеми співвідношення міжнародних і міжкнязівських договорів (X-XIVст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-55. – ISSN 2219-5521
437739
  Руденко О.В. До проблеми співвідношення об"єкта та предмета наукового пізнання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 80-81
437740
  Борисова В.І. До проблеми співвідношення понять "найменування", "комерційне (фірмове) найменування" і "комерційне найменування" юридичної особи // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 56-64
437741
  Іншин М.І. До проблеми співвідношення понять "реалізація" та "забезпечення" права на державну службу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 213-218. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено визначенню проблемних питань співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу. У процесі дослідження визначено особливості реалізації та забезпечення права на державну службу; охарактеризовано структурні ...
437742
  Якиминська Л. До проблеми співвідношення соціального та етнічного в наукових студіях ментальності українців: історіографічний аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 296-302
437743
  Коробова І.В. До проблеми співвідношення та супідрядності понять "компетенція/компетентність" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 51-55. – (Серія : Педагогічні науки)
437744
  Майборода Л.І. До проблеми способiв та засобiв увиразнення газетного заголовка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 81-84


  Статтю присвячено важливому аспектовi пресолiнгвiстики - дослiдженню проблеми способiв та засобiв актуалiзацiї газетних назв. Авторка дефiнiтивно окреслила такi способи увиразнення газетного заголовка, як лексичний та семантичний повтор, а також ...
437745
  Щербак Ю. До проблеми сприймання й розуміння сучасного абстрактного мистецтва (На прикладі абстрактних композицій О. Маліса) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 230-244. – ISSN 1992-5514
437746
  Булаховська Ю. До проблеми сприйняття в Україні польської художньої прози XIX століття (Юзеф Крашевський, Генрик Сенкевич) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 281-289. – ISBN 966-95452-4-3
437747
  Булаховська Ю. До проблеми сприйняття в Україні творчої постаті Публія Овідія Назона (в контексті античної літератури) // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 83-91. – ISBN 978-966-1516-14-3
437748
  Абдрахманова М.Ж. До проблеми сприйняття національної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 3-4
437749
  Іващенко Н. До проблеми сприйняття фольклорного тексту (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 319-323.
437750
  Редько С.Л. До проблеми спрямованості соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 242-252. – ISSN 2078-1687
437751
  Надрага В. До проблеми становлення державного управління на регіональному рівні // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.64-72
437752
  Захарчук А.С. До проблеми становлення ідеї української державності: дослідження феномена крізь призму політичної антропології // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 122-125. – ISSN 1563-3349
437753
  Пікашова Т.Д. До проблеми становлення системно-структурного методу в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
437754
  Аболіна Т.Г. До проблеми статусу етики / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфіменко, В.Г. Наладиста // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 123-136. – ISBN 966-594-988-8
437755
  Козирєв Є. До проблеми створення грецько-японського лексикону православної Біблії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 65-72
437756
  Жуковський О. До проблеми створення партійних структур для керівництва справами євреїв, поляків та німців на початку 20-х рр. XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 75-77. – ISBN 978-966-485-023-7
437757
  Подоляка Н. До проблеми створення службової частини енциклопедичного видання "Звід пам"яток історії та культури України: Сумська область" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 155-158


  У статті розглянуто проблемне питання створення службової частини енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України: Сумська область». В статье рассмотрен проблемный вопрос создания служебной части энциклопедического издания «Свод ...
437758
  Казакова Т.В. До проблеми створення українського підручника з історії зарубіжної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 10-13


  У статті пропонується модель українського підручника з історії зарубіжної журналістики.
437759
  Пазинич В. До проблеми стоку повеневих вод Десни через долини Остра і Трубіжу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 174-176 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
437760
  Мацелюх І. До проблеми стратифікації церковних правопорушень Руської держави в історіографічній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблематиці класифікації церковних правопорушень Руської держави, відображеній в історіографічній літературі дореволюційних кантоністів та сучасних дослідників церковного права. Висловлено авторську стратифікацію церковних правопорушень ...
437761
  Дем"яненко І.І. До проблеми структури й перспектив нафтогазоносності східної частини Дніпровсько-Донецької западини і західних околиць Донбасу // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 36-42. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
437762
  Смущинська І.В. До проблеми суб"єктивної модальності у структурі художнього тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-17. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається актуальна проблема сучасної лінгвостилістики - створення індивідуальних смислів і особистісного ставлення суб"єкта художнього мовлення, що знаходить своє вираження в контексті художнього твору в категорії авторської суб"єктивно-оцінної ...
437763
  Щербанюк Л.М. До проблеми суб"єктів права депутатського запиту в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 246-252. – ISSN 1563-3349
437764
  Лук"яненко Л. До проблеми суду над московською комуністичною окупацією в Україні (спроба організації міжнародного суду над КПРС–КПУ за злочини проти українського народу) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 206-208
437765
  Лук"яненко Л. До проблеми суду над московською комуністичною окупацією в Україні (спроба організації Міжнародного суду над КПРС - КПУ за злочини проти українського народу) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 405-411
437766
  Печарський А. До проблеми суїциду М. Хвильового: Едипів комплекс, ситуація і конфлікт // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 91-98
437767
  Улітенко Л.М. До проблеми сутності тестування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 77-80. – Бібліогр.: С. 80. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
437768
  Матицин О. До проблеми сучасного естетичного сприйняття культурних феноменів в контексті віртуального простору // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 27-33. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Проаналізовано зв"язок технологічного розвитку сучасного суспільства та естетичного сприйняття культурних феноменів людиною - членом цього суспільства. Розкрито внутрішні складові проблеми індивідуального сприйняття людиною об"єктів мистецтва. ...
437769
  Порада О.В. До проблеми сучасного ринку праці випускників вищих навчальних закладів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 8 (149). – C. 138-142. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
437770
  Баранівський В.Ф. До проблеми сучасного розуміння поняття "злочини проти навколишнього середовища" // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 41-48. – ISSN 2222-5374
437771
  Криворучко С. До проблеми сучасної методології: концептуальне поєднання феміністичної і психоаналітичної критики // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 31-40. – ISSN 2304-9383
437772
  Тюрменко І.І. До проблеми творення православної духовної освіти в Холмі : (листи митр. Іларіона до Л. Білецького) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 134-136
437773
  Шекера Я. До проблеми творення та інтерпретації середньовічної китайської поезії: роль ієрогліфічної складової // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми творення поезії Піднебесної з погляду ієрогліфічної природи китайської мови, а також проведено певні паралелі із європейським баченням сутності поезії як художнього феномену осмислення дійсності та місця автора в ній. Зроблено ...
437774
  Гандабура О.В. До проблеми тематичної та образно-символічної своєрідності постмодерністського роману Дена Брауна "Код до Вінчі" // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 146-149
437775
  Синишин Р. До проблеми теорії мовних контактів // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 54-65
437776
  Гнатюк М. До проблеми теорії порівняльно-історичного літературознавства в Україні (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст. М.Драгоманов, І.Франко, О.Коллеса) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 39-46.
437777
  Палієнко В.П. До проблеми типізації природно-антропогенних геоморфосистем // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 3-8. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
437778
  Прудникова О.В. До проблеми типологізації інформаційної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 164-174
437779
  Стасюк О.С. До проблеми типологізації парламентських текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 264-269. – Бібліогр.: Літ.: 268-269; 11 поз.
437780
  Колесников К.М. До проблеми типологічних паралелей між російським і українським консерватизмом (К.М. Леонтьєв і В.К. Липинський) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 28-34
437781
  Журавльова С. До проблеми торгівлі НКЗТ, ВУКС, закордонних представництв у 1921-1923 // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 87-91
437782
  Конюхов С.В. До проблеми трактування національно-визвольного опору українців в роки Другої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 181-187. – ISSN 0321-0499
437783
  Доній Н. До проблеми трансмутації ціннісних орієнтацій в масовій культурі // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.105-108
437784
  Форостюк О.Д. До проблеми трансформації законодавства України про свободу совісті та релігійні організації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.119-123
437785
  Ботіна Л.Й. До проблеми трансформації форм і способів усної презентації своїх досліджень психологами-науковцями в інформаційному суспільстві // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 10-15. – ISBN 978-966-189-358-9


  У статті показано, що усне оприлюднення психологом-науковцем своїх наукових доробків ставить перед ним нову, пов"язану з розвитком інформаційного суспільства вимогу, а саме опанування презентаційними вміннями. Проведений аналіз літературних джерел з ...
437786
   До проблеми убезпечення техногенних об"єктів в Україні / В.П. Горбулін, В.В. Гетьман, І.П. Дрозд, А.С. Охота, М.І. Дрозд // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-9. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
437787
  Плющ І. До проблеми удосконалення законодавства України: здобутки і борги парламентського року (соціально-економічний аспект) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-11. – ISSN 0132-1331
437788
  Лучик Василь Вікторович До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв"язків // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Стаття присвячена складній науковій проблемі - відношенню української мови до археологічної трипільської культури V-III тис. до н.е., яка була поширена на терені правобережної України. Поодинокі спроби вчених виявити трипільський субстрат в українській ...
437789
  Ромащенко Л. До проблеми українсько-чесько-словацьких літературних взаємин (на прикладі творчості Олеся Гончара) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 71-78. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядається динаміка українсько-чесько-словацьких взаємин, починаючи з часів Великого Моравського князівства, і до ХХ століття. Особлива увага приділяється творчості Тараса Шевченка, котрий оспівав видатних чеських і словацьких історичних ...
437790
  Куц О. До проблеми українського національного відродження в добу визвольних змагань (1917-1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 302-308
437791
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в історико-політичній спадщині Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 6. – С.8-13. – (Соціально-гуманітарні науки)
437792
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії (друга половина 60-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці в 1965-1969 рр.
437793
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії 50-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці 50-х років.
437794
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності в радянській історіографії 70-80-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 59-66. – (Історія ; вип. 52)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності у вітчизняній історичній науці 70-80-х рр.
437795
  Пивовар С.Ф. До проблеми української державності у вітчизняній історіографії народницького напряму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 60-63. – (Історія ; вип. 41)


  Розглядаються погляди провідних представників національної історіографії народницького напряму М. Костомарова, В. Антоновича і М. Грушевського на проблему української державності.
437796
  Абрамова І.Г. До проблеми української ментальності // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2)
437797
  Ткаченко О.Б. До проблеми української правописної реформи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-17. – ISSN 0027-2833
437798
  Дрозд І.П. До проблеми управління ризиком в галузі атомної індустрії України // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 79-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
437799
  Степанюк Г. До проблеми урахування національної специфіки рідної мови турецькомовних студентів під час вивчення української мови як іноземної / Г. Степанюк, Л. Галаган // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 342-347. – ISBN 978-617-7046-59-1
437800
  Пилипів Г.М. До проблеми уточнення лінгвістичних визначень дискурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 55-61


  У статті проаналізовано різні лінгвістичні розуміння дискурсу, що став одним із ключових термінів у словнику гуманітарних та соціальних наук, уточнено поняття "дискурс", його сутність від- повідно до вибраного напрямку дослідження. The article ...
437801
  Сидоренко О.В. До проблеми участі українців, зокрема полтавчан, в антифашистському русі Опору в країнах Європи в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 53-59. – (Гуманітарні науки)
437802
  Ситник Г. До проблеми фольклоризму художнього авторського тексту Наталії Кобринської // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 73-77. – ISSN 2225-5095
437803
  Лисюк Н. До проблеми фольклорної комунікації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 172-177.


  У статті окреслено 5 чуттєвих і З надчуттєвих канали зв""язку, використовувані в актах фольклорної комунікації. The paper deals with 5 sensual and 3 supersensual canals of contact used during acts of folklore communication.
437804
  Москаленко О.І. До проблеми фонетичних особливостей авіаційної англійської мови ICAO // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 249-253. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
437805
  Кушнерик В. До проблеми фоносемантизму в сучасних європейських мовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С.14-19. – (Германська філологія ; Вип. 532)
437806
  Кушнерик В.І. До проблеми фоносемантичних явищ та універсалій у германських та слов"янських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 119-125. – Бібліогр.: с. 119-121. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано функціонування асоціативно-символічного значення в близько- та віддаленоспоріднених мовах. Цю проблему розглянуто з погляду зіставного аналізу різноманітних фонологічних систем за допомогою психолінгвістичного експерименту за ...
437807
  Третяк Л.В. До проблеми формотворчого концепту феномена Тараса Шевченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 117-118
437808
  Бутковська Н.Ю. До проблеми формування в Україні поліетнічного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему етносоціального розвитку українського суспільства. Обгрунтовано основні принципи нової моделі співжиття в умовах поліетнічності, мультикультурності, багатомовності, поліконфесійності. Осмислення, усвідомлення та широка популяризація ...
437809
  Акуленко А. До проблеми формування внутрішнього лексикону учнів початкової школи в умовах українсько-російського білінгвізму (на матеріалі асоціативних експериментів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 3-6. – ISBN 966-7825-79-5
437810
  Бабій Л.В. До проблеми формування глобального економічного правопорядку шляхом аналізу права міжнародних економічних організацій в системі ООН // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 59-64.
437811
  Ровник О.В. До проблеми формування глобальної кіберкультури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.21-27. – (Філософські науки)
437812
  Зєня А.О. До проблеми формування граматичних навичок говоріння німецькою мовою як другою іноземною на основі зіставного методу / А.О. Зєня // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 123-130.
437813
  Бредньова В.П. До проблеми формування графічних компетенцій студентів архітектурних і художніх спеціальностей / В.П. Бредньова, О.М. Смичковська, І.М. Прохорець // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 17-21. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "Поступовий процес удосконолення освітньої діяльності висуває нові вимоги до навчання у системі вищої освіти України, у зв"язку з чим виникає необхідність постійного моніторингу якості успішності та контролю за формуванням, зокрема, графічних ...
437814
  Ільченко-Сюйва До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН / Ільченко-Сюйва, Л.В. Бабій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 83-86
437815
  Автушенко О.С. До проблеми формування змісту навчання і виховання майбутніх офіцерів з виховної роботи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 139-144


  У статті дається обгрунтування змістовного компоненту системи підготовки організаторів виховної роботи для Збройних Сил України. Проведений аналіз загальних і педагогічних функцій у життєдіяльності військового підрозділу. Проаналізовано вимоги до ...
437816
  Романова Л.В. До проблеми формування знань в організації: маркетинговий контекст // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 119-125. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
437817
  Захарчук А.С. До проблеми формування і становлення радянської політичної системи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 75-78. – ISSN 1563-3349
437818
  Григоренко Т. До проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів / Т. Григоренко, М. Захаревич // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 25-32. – ISSN 2706-6258
437819
  Кривда Н.Ю. До проблеми формування культурної політики країни в сучасних умовах // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 23-25
437820
  Сидоренко О. До проблеми формування лінгвометодичної компетенції вчителів закордонних українських навчальних закладів у зарубіжжі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 261-268. – ISSN 0320-3077
437821
  Сікорський П. До проблеми формування методологічних засад під час психолого-педагогічних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)


  В. Лутай формує систему методологічних принципів, які дозволяють діалектично досліджувати будь-яке педагогічне явище.
437822
  Ковальова С.В. До проблеми формування методологічної опори науково-педагогічного дослідження // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2014. – Вип. 1 (8). – C. 33-40. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
437823
  Мащак С.О. До проблеми формування моральних цінностей сучасної молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 153-161. – ISSN 2227-1376
437824
  Байда С.П. До проблеми формування позитивного іміджу викладачів ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 14-19
437825
  Семенченко Ф.Г. До проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві. Розкривається зв"язок політичних цінностей з політичною свідомістю та політичною культурою. Problems of formation of political values in contemporary ...
437826
  Мельник С.В. До проблеми формування понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки / С.В. Мельник, О.О. Тихомиров, О.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 165-171


  Стаття присвячена проблемі формування понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки у сучасних умовах розвитку правової системи України. її вирішення сприятиме гармонізації термінології національної та інформаційної безпеки і удосконаленню ...
437827
  Данилюк О. До проблеми формування правильної звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком у процесі вивчення української мови // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 61-65. – ISSN 2415-8143
437828
  Макаренко Л.О. До проблеми формування правової культури в Україні // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 52-53.
437829
  Копієвська О.Р. До проблеми формування правової культури особи в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 104-110. – ISSN 1563-3349
437830
  Сбруєв М.Г. До проблеми формування професійної громади університетських адміністраторів наукових досліджень: аналіз американського досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 106-120. – ISSN 2312-5993
437831
  Недашківська Т.Є. До проблеми формування професійної картини світу державних служб // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 60-66
437832
  Вишківська В.Б. До проблеми формування професійної компетентності вчителя нової української школи / В.Б. Вишківська, С.А. Кушнірук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
437833
  Вишківська В.Б. До проблеми формування професійної компетентності вчителя нової української школи / В.Б. Вишківська, С.А. Кушнірук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
437834
  Волкова Н.І. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 98-102. – ISSN 2078-1687
437835
  Культенко В.П. До проблеми формування синергетичної моделі нелінійної особистості // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 43-46. – ISSN 2616-9967
437836
  Зернова В.К. До проблеми формування та сприйняття схеми словотворчих процесів англійської субмови науки / В.К. Зернова, В.Г. Костенко, В.І. Пушкар // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 66-68. – ISBN 966-581-295-5
437837
  Хоменко-Семенова До проблеми формування творчих здібностей студентів ВНЗ у сучасному інноваційному середовищі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 151-156. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
437838
  Сиваш Л.М. До проблеми формування термінофонду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 157-161
437839
  Школьний О. До проблеми формування Україною конкурентної стратегії експортоорієнтованих галузей АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-59. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
437840
  Ковалів П. До проблеми формування української мови та інших східнослов"янських мов // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 236-243. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
437841
  Кубіцький С.О. До проблеми формування ціннісних орієнтацій сучасних воїнів / С.О. Кубіцький, О.В. Вознюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 168-171


  Обговорюються проблеми формування ціннісних орієнтацій сучасних воїнів, визначаються наріжні чинники кристалізації ціннісно-мотиваційної сфери військовослужбовця, серед яких патріотизм та духовність вважаються головними. Обсуждаются проблемы ...
437842
  Колечко М. До проблеми фразеологічних альтернатів у споріднених мовах (на матеріалі української та польської мов) / М. Колечко, Г. Попадинець // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 104-111. – ISBN 978-966-2248-36-4
437843
  Фітісова А.В. До проблеми фундаментальної концептуалізації соціального зв’язку // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 76-81. – ISSN 2077-1800
437844
  Нямцу А. До проблеми функціонування "літературних архетипів" у європейському загальнокультурному контексті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
437845
  Андрієвська Е.М. До проблеми функціонування [э] випадного у французькому мовленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-71. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  У плані вокалічної редукції розглянуто природу функціонування [э] випадного у французькому мовленні; проаналізовано його функціональний статус; виявлено окремі тенденції його вживання чи невживання, що пов"язано, насамперед, зі стильовою диференціацією ...
437846
  Подорожній Є.Ю. До проблеми характеристики особливостей матеріальної відповідальності роботодавця // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7069-52-1
437847
  Мисан В.О. До проблеми характеристики сучасного уроку історії // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.2-5
437848
  Петренко І.В. До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 62-67. – ISSN 1727-1584
437849
  Цололо С.В. До проблеми характеру імператорської влади в Японії в окупаційний період (1945-1952) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 135-144. – ISSN 1682-671Х
437850
  Попов В.Ю. До проблеми хронологічного початку середньовічної філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 41-43
437851
  Гніздицька М.П. До проблеми хронологічної та жанрової класифікацій літературно-критичної спадщини Юрія Косача // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 139-145. – ISSN 2077-804X
437852
  Кіндзерський С.А. До проблеми цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 257-263. – (Право. Економіка. Управління)
437853
  Коваленко І.І. До проблеми цілей правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 256-260. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
437854
  Липківська А. До проблеми часово-просторового континууму в драматургії і театрі XX - початку XXI ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 230-245. – ISBN 978-966-8911-9
437855
   До проблеми чіткості та унікальності систем / В.Ф. Бердников, Р.В. Валенчик, Е.В. Ганін, Т.В. Леонова, О.В. Ніколенко, М.С. Оганисян, С Переймер, А.Р. Петунін, Б.В. Плесський, Я Г. Портнов, І.М. Сараєва, А.І. Уйомов, А.Ю. Цофнас // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
437856
  Вікторенко С. До проблеми швидкочитання в організації навчальної праці студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз проблеми швидкочитання в організації навчальної праці студентів. Визначено роль швидкого читання в організації навчальної праці студентів та шляхи її вдосконалення. Розкривається теоретичний аналіз цієї проблеми, зокрема, акцентується ...
437857
  Наєнко М.К. До проблеми шкіл у сучасному літературознавстві: зв"язки, джерела і протистояння // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Актуалізуються питання шкіл і напрямків у сучасному літературознавстві. Спираючись на досвід вітчизняної та зарубіжної науки, автор акцентує увагу на продуктивності модерного літературознавства, пов"язаного з традиціями "давніших" літературознавчих ...
437858
  Розвозчик П. До проблеми шкільного аналізу художнього твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
437859
  Турган О.Д. До проблеми шляхів міфологізації літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 129-133. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
437860
  Гісматов Ф.І. До проблеми штучного створення живих організмів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
437861
  Кальченко С. До проблеми якості законів через неоднакові правові позиції судів при розгляді виборчих спорів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 113-134.
437862
  Теплюк М. До проблеми якості закону України як джерела права / М. Теплюк, О. Ющик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 17-26. – ISSN 1026-9932
437863
  Вітенко І. До проблеми якості природних умов проживання населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 213-218 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
437864
  Бутирський А.А. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 253-257. – ISSN 1563-3349
437865
  Мовчан В.В. До проблемних питань проявів судової влади у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 16-23


  У статті розглядаються в загальних рисах проблемні питання меж проявів судової влади. Аналізуються такі прояви у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності. Досліджуються взаємозв"язки проявів судової влади зі стабільністю ...
437866
  Єрмоленко А.Б. До проблемних питань розвитку Збройних Сил України в контексті виконання завдань державної програми їх реформування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 154-160.
437867
  Світличний О.П. До проблемних питань у сфері земельних ресурсів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 131-136.
437868
  Карпенко О. До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ / О. Карпенко, В. Михайлов, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-54. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Пріоритетним питанням розвитку нафтогазової галузі в Україні є збільшення обсягів геологорозвідувальних робіт (ГРР), що забезпечуватиме необхідний приріст розвіданих ресурсів вуглеводнів (ВВ). Нажаль, скорочення пошуково-розвідувального буріння ...
437869
  Мельничук І.В. До прогнозу розвитку ландшафтів на найближчу та віддалену перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Реконструйовано ландшафти прилуцького етапу середнього антропогену, який може служити просторово-часовою моделлю розвитку сучасних ландшафтів на найближчу і віддалену перспективи.
437870
  Дроздовський Д. До проекту історії української літератури новітнього періоду : Вивченнятворчості поетів-шістдесятників // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С. 68-78
437871
  Григоров О. До проекту нового повітряного кодексу України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 28-33.
437872
  Коць Т.А. До прорблеми лексичної норми сучасної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 0027-2833
437873
  Пазинич В.Г. До протиріч у датуванні Дніпровської "морени" / В.Г. Пазинич, О.О. Галаган, Н.В. Пазинич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 144-148 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
437874
  Кревецький І. До психології 1848 року / І. Кревецький. – 21с.
437875
  Ніковський А. До психології українофільства // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 1 (99), кн. 1 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 209-218. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
437876
  Кревецький І. До психольогії 1848 року : (Справа Ст. Гошовского) / І. Кревецький. – 21 с.
437877
   До радянських свят і нових обрядів. – К., 1981. – 368с.
437878
   До радянського народу, до всіх трудящих Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – К., 1967. – 15с.
437879
  СоколовскийВ.Г До ранней звезды / СоколовскийВ.Г. – М., 1982. – 205с.
437880
  Новиков И.Г. До рассвета близко : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 859 с.
437881
  Мельничук Ю.С. До раю навпростець : памфлети, гуморески / Ю.С. Мельничук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 64 с.
437882
  Кальницький М. До революции в университетах Киева, как и сейчас, на бюджетное обучение принимали по результатам вступительных испытаний // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 29 августа - 4 сентября (№ 33). – С. 29


  Згадується Університет св. Володимира.
437883
  Кальницький М. До революції в будівлі Публічної бібліотеки височіла бронзова статуя царя // Факти та коментарі. – Київ, 2022. – 27 січня - 2 лютого (№ 3)


  До революції в читальній залі височіла бронзова статуя царя: будівлі Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого виповнюється 110 років. Стародавній Київ був одним з найстаріших слов"янських центрів друкарства. Тут здавна зосереджувалися скарби ...
437884
  Горбачук В.М. До регулювання громадського продукту / В.М. Горбачук, І Н. Гаркуиіа, М.А. Кирилюк // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 88-89
437885
  Іліаді О.І. До реконструкції первісної форми групи словенських гідронімів (праслов"янський гідронімікон Словенії. ІІ) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 74-80
437886
  Колосок Б. До реконструкції табору Карла XII та Івана Мазепи під Бандерами // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 78-80
437887
  Савченко Сергій До релігійного світогляду братів Зизаніїв // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 3-21. – ISSN 0869-3595


  Брати Зизанії : Зизаній (Зизаній-Тустановський) Лаврентій Іванович (60-і pp. XVI ст.-1634) - укр. мовознавець, письменник, перекладач, педагог, богослов і церковний діяч, брат Стефана Зизанія; Зизаній Стефан (Тустановський; бл. 1570-1621) - укр. ...
437888
  Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.120-126. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
437889
  Процевський В.О. До реформи юридичної освіти в Україні: роздуми про принципи і зміст / В.О. Процевський, В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 7-16. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
437890
  Назаренко М. До рецепції життя і творчості Т. Шевченка (забуті публікації 1839-1861 рр.) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 301-315


  У статті розглянуто особливості рецепції особистості Т. Шевченка у російській (у тому числі емігрантській) публіцистиці. Проаналізовано зміну оцінних суджень про поета впродовж його творчого життя
437891
  Кулешов А.П. До решения остается секунда... / А.П. Кулешов. – М., 1964. – 112с.
437892
  Сердюк М.В. До рівняння Чандрасекара в банахових просторах // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 28
437893
  Сердюк М. До рівняння Чандрасекара у просторах C(|0,1|) та Lp(|0,1|) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 8-12. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Знайдено достатні умови застосування методу послідовних наближень для розв"язання рівнянь типу Чандрасекара у банахових просторах C([0,1]) та ([0,1]) Lp . Найдены достаточные условия применения метода последовательных приближений для решения ...
437894
  Боднарчук І. До рідних причалів = To native lands : репортажі з обстеження шкіл у Канаді / Іван Боднарчук. – Торонто ; Вінніпег : Комісія шкільництва при Онтарійській Раді КУК, 1979. – 256 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
437895
  Молотов В.М. До річниці Жовтневої революції : Доповідь на урочистому пленумі Московської Ради 6 листопада 1933 року / В.М. Молотов : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 28с.
437896
  Різникова Я. До річниці знищення Батурина // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  Чому події 313-річної давнини не втрачають актуальності й у XXI столітті?
437897
  Жванко Л. До роблеми репатріації іноземних біжинців з території колишньої Російської імперії (1918-1925 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 81-97. – ISSN 0869-3595
437898
  Бєляєва М. До роботи будь готовий. Студентам варто подумати про майбутнє заздалегідь // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Про Центр працевлаштування студентів і випускників "Імпульс" при КНУ імені Тараса Шевченка - розповідає заступник директора Володимир Швець.
437899
  Удод О. До роботи науковців має долучитися громадський сектор // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  П"ятий міжвузівський науково-методичний семінар " Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі". Семінар проходив у КПІ. У засіданні взяли участь науковці, заступник декана історичного факультету КНУТШ.
437900
  Кучер В. До родоводу козацько-старшинського роду Черняків // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.62-66
437901
  Ситий І. До родоводу Куліша / І. Ситий, О. Федорук // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 129-139. – (Нова серія ; вип. 15)
437902
  Кривошея І. До родоводу М.О. Максимовича: жіночі гілки роду // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.54-62
437903
  Кіт Л. До розгадки теорії еволюції Всесвіту // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 4


  Когорта лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки університету поповнилася нашим колегою. Професор Астрономічної обсерваторії університету завідувач відділу астрофізики Валерій Жданов у складі авторського колективу отримав Державну ...
437904
   До розгадки теорії еволюції Всесвіту // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Когорта лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки університету поповнилася нашим колегою. Професор Астрономічної обсерваторії КНУ завідувач відділу астрофізики Валерій Жданов у складі авторського колективу отримав Державну премію ...
437905
  Козар Л. До розгляду листування Бориса Грінченка з Василем Степаненком: фольклористично-етнографічний аспект // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 193-207. – ISSN 2522-9834
437906
  Григоренко О. До розгляду окремих проблемних питань при реалізації права особи на репродуктивний вибір // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 26-27
437907
  Мех О.А. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 22-37. – ISSN 0374-3896
437908
  Михайлів Н. До розмежування понять "якісна" та "елітарна" преса (на прикладі США) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 140-147. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
437909
  Юркевич Ю. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об"єднань) публічного та приватного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 46-50
437910
  Страутман Ф.І. До розповсюдження кільчатої корлиці Streptopelia decaocto (Friv) / Ф.І. Страутман, 1947. – 2с.
437911
   До розрахунку гумової футерівки з урахуванням особливостей поведінки матеріалу / В.І. Дирда, Є.В. Калганков, І.М. Цаніді, О.А. Черній, О.І. Кириленко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 201-206 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
437912
  Мейш В.Ф. До розрахунку динамічної поведінки тришарових сферичних оболонок з кусково-однорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, Л.О. Латанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 127-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова математичної моделі і чисельне дослідення вимушених осесиметричних коливань тришарових сферичних оболонок з кусково-однорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях. Ключові слова: тришарові оболонки, ...
437913
  Лусь В.І. До розрахунку коефіцієнтів жорсткості стиків, як пружних елементів, в динамічній моделі пресо-гвинтового з"єднання // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
437914
  Борисейко О.В. До розрахунку на стійкість оболонок обертання нульової гауссової кривизни з металокомпозитів за межами пружності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 7-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена стійкість конічних пружно-пластичних оболонок обертання з металокомпозитів при осьовому стиску. Наведена методика розрахунку.
437915
  Мейш В.Ф. До розрахунку напружено-деформованого стану багатошарових оболонок з дискретними однорідностями при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, Н.В. Кравченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова математичної моделі і чисельне дослідження вимушених осесиметричних коливань багатошарових оболонок з дискретними неоднорідностями.
437916
  Мейш В.Ф. До розрахунку неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях / В.Ф. Мейш, В.М. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто постановку задач про динамічну поведінку конічної оболонки змінної товщини. Прийнято уточнену модель теорії оболонок типу Тимошенко. Чисельний метод розв"язання динамічних задач базується на застосуванні интегро-інтерполяційного методу ...
437917
  Тіщенко Л.М. До розрахунку пористості шару зерносуміші на плоскому віброрешеті / Л.М. Тіщенко, В.П. Ольшанський, С.В. Ольшанський // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 58-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
437918
  Локшин А.Ш. До розрахунку прямокутних платівко підкріплених цупкими ребрами / А.Ш. Локшин. – К., 1934. – 31с.
437919
  Головач Г.П. До розрахунку спектру магнітостатичних мод у феррітовому стержні з металевим екраном / Г.П. Головач, І.В. Завісляк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 109-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі дано розв"язок однорідної диференціальної задачі, яка описує власні коливання магнітного поля феррітового стержня, що знаходиться у півпросторі, обмеженому ідеально провідною стінкою.
437920
  Димитров О.Д. До розрахунку теплообміну у каналах з променесприймальними вставками / О.Д. Димитров, С.С. Титар, Н.М. Драгнєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
437921
  Крак Ю.В. До розробки інтерактивного інтерфейсу системи моделювання жестової інформації / Ю.В. Крак, Ю.В. Коваль, А.С. Тернов // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 143-144
437922
   До розробки концепту позитивних зобов"язань держави у сфері прав людини у кримінальному провадженні (на прикладі статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) / І. Гловюк, О. Дроздов, В. Завтур, О. Дроздова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 156-189. – ISSN 1026-9932
437923
  Афанасьєва О.М. До розробки суспільно-діяльнісної типології ритуалізованих комунікативних практик в англомовному ареалі (Велика Британія та США) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 13-24. – ISSN 2413-5593
437924
  Черніков І.Ф. До розробки теми "Туреччина у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.)" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 1608-0599
437925
  Черніков І.Ф. До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років ХХ ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 72-96. – ISSN 1608-0599
437926
  Клепко С.Ф. До розуміння "Роздумів про викладання": французький професор Огюст Ісаак Блум (Х, 1831) // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (126) : Спадщина Остроградського у європейському контексті. – С. 14-22. – ISSN 1815-3194


  Повідомляються результати пошуку інформації про французького математика Огюста Ісаака Блума (1812-1877), співавтора М.В. Остроградського (1801-1861) по праці "Роздуми про викладання" (1860). Встановлено основні віхи біографії та бібліографії праць ...
437927
  Фріс П.Л. До розуміння категорій "поняття" та "завдання (функції)" кримінального права в українській та польській кримінально-правовій теорії // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 416-419. – ISBN 978-966-171-322-1
437928
  Соловей О. До розуміння людської та творчої особистості Леоніда Лимана // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 92-113. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена постаті Леоніда Лимана - українського письменника-емігранта. Автор враховує доступні на сьогодні відомості з творчої біографії.
437929
  Пилаєва Т.В. До розуміння поняття "відкритий університет" // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 176-180. – ISBN 978-966-285-311-7


  Характеристика організаційних та змістових основ діяльності відкритих університетів світу.
437930
  Кальченко Г.А. До розуміння поняття "концепт" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 142-146. – ISBN 966-638-142-7
437931
  Стрельчук В.О. До розуміння поняття "народності" у святковій культурі України / В.О. Стрельчук, І.В. Іващенко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 37-46. – ISSN 2226-2180
437932
  Регушевський Є До розуміння поняття "рідна мова" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.17-18. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
437933
  Кофман Б.Я. До розуміння правової соціалізації особистості // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 71-77. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
437934
  Погрібний А. До розуміння феномена письменницької публіцистики // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-52. – ISSN 0236-1477
437935
  Погрібний А. До розуміння феномену письменницької публіцистики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 5. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні аспекти однієї зі специфічних жанрово-стильових модифікацій - письменницької публіцистики, простежено її відношення до художньої літератури й журналістики, з"ясовано її суспільну й естетичну своєрідність. It is analyzed ...
437936
  Шамраєв М.М. До роковин : частка з поэзій / Микола Шамраев. – Костянтиноград : [З друк. В.Л. Іцковича], 1911. – 24 с. – На тит. арк. та обкл.: Ввесь прибуток призначаеться на памьятник Т.Г. Шевченку в Кийиві
437937
  Ленін В.І. До роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1977. – 151 с.
437938
  Ленін В.І. До роковин Жовтневої революції 1918-1922 / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1987. – 141 с.
437939
  Сіньова Л. До роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи у роки Великої Вітчизняної війни // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 312-313. – ISBN 978-617-7069-14-9
437940
  Гассо В.Я. До ролі плазунів у формуванні та збереженні первинної продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 128-132. – ISSN 2073-8331
437941
  Дзюба І. До романтики революційного тероризму в російській та українській літературах // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 218-244.
437942
  Ніковський А. До Саливона Г.Д. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 256-260. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
437943
  Колычев О.Я. До самого солнца / О.Я. Колычев. – Москва, 1938. – 132с.
437944
  Сименон Ж. До самой сути / Ж. Сименон. – Л, 1983. – 688с.
437945
  Пискунов В.М. До самой сути / В.М. Пискунов. – М : Современник, 1987. – 254 с.
437946
  Сименон Ж. До самой сути / Ж. Сименон. – Кишинев, 1988. – 605с.
437947
  Дзиговський О.М. До сарматського сакрального матеріалознавства // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 11-42
437948
   До Сашка на ювілей : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 158-159 : Фото
437949
  Кучкина О. До свидания в апреле / Ольга Кучкина. – Москва : Детская литература, 1976. – 159 с.
437950
  Балтер Р.И. До свидания, мальчики! / Р.И. Балтер. – М, 1963. – 323с.
437951
  Балтер Р.И. До свидания, мальчики! / Р.И. Балтер. – М, 1965. – 323с.
437952
  Балтер Р.И. До свидания, мальчики! / Р.И. Балтер. – М, 1978. – 264с.
437953
  Балтер Р.И. До свидания, мальчики! / Р.И. Балтер. – М, 1991. – 363с.
437954
  Познер В. До свидания, Париж! / В. Познер. – М, 1965. – 311с.
437955
  Киреев Р.Т. До свидания, Светополь! / Р.Т. Киреев. – Москва, 1988. – 525с.
437956
  Пантюшенко Г.В. До свиданья, журавли! / Г.В. Пантюшенко. – Калинин, 1961. – 52с.
437957
  Маркосьянц С.А. До свиданья, лейтенант! / С.А. Маркосьянц. – Краснодар, 1974. – 254с.
437958
  Вуйцик В.А. До свиданья, птицы / В.А. Вуйцик. – Магадан, 1963. – 108с.
437959
  Козланюк П.С. До світла : повість та оповідання / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 419 с.
437960
   До світла. – К., 1984. – 416с.
437961
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 2 (15). – 2003. – .
437962
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 6 (19). – 2003
437963
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 6 (29). – 2004
437964
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 7 (30). – 2004
437965
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 10 (33). – 2004. – .
437966
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 2 (35). – 2005
437967
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 4 (37). – 2005. – .
437968
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 5 (38). – 2005
437969
   До світла : Християнський часопис українців в Італії. – Roma
Т. 6/7 (39/40). – 2005
437970
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання / І.Я. Франко : Книгоспілка. – 32с.
437971
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання / І.Я. Франко. – Москва; Харків; Мінськ. – 36с.
437972
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – М.-Х.-Мінськ. – 36с.
437973
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання. – [Київ] : Відродженнє ; З друк. 5. Київськ. спілки, 1913. – 24 с. – (Видавництвово "Відpодженнє" ; № 8)
437974
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання арештанта / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1914. – 31с. – (Серія сьома)
437975
  Франко І.Я. До світла ! : П"єса на 1-у дію / І.Я. Франко; Інсценував С. Васильченко. – Київ : Книгоспілка, 1924. – 16с. – Відбитка із книжки 33-34 журн. "Нова громада" за 1924 р. – (Б-ка Книгоспілки. Серія красного письменства)
437976
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – Київ : Червоний шлях, 1924. – 32с. – (Серія Красного письменства ; Бібліотека малописьменного)
437977
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 32с. – (Універсальна дитячя б-ка ; № 16)
437978
  Франко І.Я. До світла ! : Збірка оповідань та віршів для дітей шкільного віку / І.Я. Франко; Упор. В. Федорак. – Київ : Культура, 1929. – 191с. : З портр.
437979
  Франко І.Я. До світла ! / І.Я. Франко. – Харків : Держлітвидав, 1930. – 45с. – (Бібліотека малописьменного)
437980
  Франко І.Я. До світла ! : Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1976. – 384с.
437981
   До світла Воскресіння крізь терни катакомб : підпільна діяльність та легалізація Української Греко-Католицької Церкви : [каталог виставки] / [Ін-т історії Церкви Укр. Католиц. Ун-ту ; упоряд.: о. Тарас Бублик, Лідія Губич, Оксана Касічник та ін. ; відп. ред. С. Гуркіна ]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2014. – 82, [2] с. : іл., портр. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 82-83. – ISBN 978-966-27778-23-6
437982
  Смужаниця В.І. До світла знань / В.І. Смужаниця. – К., 1969. – 182с.
437983
  Франко І.Я. До світла! / І.Я. Франко. – Київ : Червоний шлях. – 32с. – (Серія Красного письменства ; Бібліотека малописьменного)
437984
  Франко І.Я. До світла! : (оповідання арештанта) / Іван Франко. – [Одеса] : Вид. "Видавн. Комісії при Одеськ. секретаріаті" ; Друк. І. Цісіна й І. Ройхмана, 1919. – 31 с. – (Видавнича Комісяї при Одеському секретаріаті ; № 4)
437985
  Романюк Ю.Г. До світлої мети / Ю.Г. Романюк. – Київ, 1982. – 150с.
437986
   До світлої мети.. – К., 1963. – 36с.
437987
   До свободи ви, браття, покликані... : збірник статей : [ пер. з рос. ]. – Харків : Культурний Центр ім. М.К. Реріха ; Факт, 2006. – 224 с., [ 13л. іл. ] : іл. – ISBN 966-637-541-9
437988
   До свободи наукових досліджень // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 2


  Відбулося 13-те засідання українсько-німецької робочої групи з науково-технологічного співробітництва. Під час заходу перший заступник міністра освіти і науки України Микола Кизим підписав Боннську заяву - спільну декларацію країн Європейського ...
437989
  Матвійчук А. До свободи треба дорости // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
437990
  Сюндюков І. До свободи через гільотину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 11


  Революція у Франції. Максиміліан Робесп"єр і революційний терор 1793-1794 рр.
437991
  Колесников М.П. До своїх : повість, оповідання / М.П. Колесников. – Харків : Прапор, 1967. – 156 с.
437992
  Цвек Д.Я. До святкового столу / Д.Я. Цвек. – Львів, 1973. – 199с.
437993
  Цвек Д.Я. До святкового столу / Д.Я. Цвек. – 3-є вид. – Львів, 1976. – 199с.
437994
  Лукінова Т.Б. До семаники давніх слов"янських MEN-основ // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.35-42. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 0027-2833
437995
  Бабенко Л.І. До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – 111-122. – ISSN 2309-6608
437996
  Черниш Т.О. До семантичної характеристики слів з коренем псл. *jar=. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 13-15. – (Філологія)
437997
  Розовик О. До семидесятиріччя визволення м. Києва від німецько-фашистських загарбників // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 235-240. – ISBN 978-966-95419-8-7
437998
  Дімітров Г. До семидесятої річниці Парижської Комуни / Г. Дімітров. – К., 1941. – 12с.
437999
   До серця кожного.. – Київ
2. – 1979. – 222с.
438000
  Коломієць В.Р. До серця людського : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Молодь, 1959. – 88 с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,