Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1046001
   "Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (14 груд. 2012 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2012. – 181, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-143-9
1046002
  Захарченко А.М. "Проблеми регіональної безпеки Близького та Середнього Сходу" : методичний посібник для студентів спец. "Міжнародні відносини" / А.М. Захарченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т соціальних наук. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 44 с. – Бібліогр. в тексті
1046003
   "Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти" : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2013 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 252, [1] с. : табл. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-45-8
1046004
   Проблеми П.Ердьоша // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 101. – ISSN 1029-4171
1046005
  Дем"яненко М.Я. Проблеми ПДВ в агропромисловому виробництві // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1046006
  Давидова Н.О. Проблеми переведення житлового фонду в нежитловий // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 131-135. – (Право. Економіка. Управління)
1046007
  Артюшина М.В. Проблеми підготовки педагогічних працівників вищої школи України до запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 26-31. – ISBN 966-8847-12-1
1046008
  Завітневич Н.Г. Проблеми Польської національної меншини в Україні в системі иіждержавних відносин Україна-Польща // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.51-55
1046009
  Колосов Руслан Проблеми правового регулювання договорів і зобов"язань про надання послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 93-96
1046010
  Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання зміни умов трудового договору у проекті Трудового кодексу України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 73-76.
1046011
  Соснін О.В. Проблеми правового регулювання інформаційної діяльності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 39-49
1046012
  Длугопольська Т.І. Проблеми правового регулювання лікарської (медичної) таємниці в законодавстві України про охорону здоров"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 174-178.
1046013
  Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : монографія / А.А. Нечай ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Вид. 2-ге, стереот. – Чернівці : Рута, 2006. – 264с. – ISBN 966-568-808-1
1046014
  Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств, в яких держава є акціонером // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 9 (109). – С. 44-48
1046015
   Проблеми програмування = Problems in programming : науковий журнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-4907
№ 3. – 2009. – 93 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046016
  Шепелюк В.Л. Проблеми протидії розслідуванню злочинів, учинених групою осіб // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 83. – С. 20-23
1046017
  Баран Р.Т. Проблеми радіаційної безпеки авіапасажирів та членів екіпажів повітряних суден та підходи до соціально-економічних, інноваційних та правових напрямків їх вирішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 359-367. – ISSN 0321-0499
1046018
  Ващенко В.М. Проблеми радіаційної екологічної безпеки внаслідку міграції радіонуклідів в водоносному шарі грунту та гірських породах / В.М. Ващенко, Г.Ю. Містецький, Т.В. Писаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 388-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті викладена математична модель процесів міграції радіонуклідів в водоносному шарі грунту та гірських породах з точкового джерела. Створено алгоритм розрахунків рівня концентрації радіоактивного забруднення та швидкості її розповсюдження. ...
1046019
   Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Державна установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини Нац ак. медичних наук України. – Київ : ДІА, 1988-
Вип. 16 : Присвячується 25-й річниці від створення ННЦРМ. – 2011. – резюме англ., рос. мовами
1046020
   Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology : збірник наукових праць / Державна установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини Нац ак. медичних наук України. – Київ : ДІА, 1988-. – ISSN 2304-8336
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046021
   Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ : ДІА, 1988-. – ISSN 2304-8336
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046022
  Дутка І.Ю. Проблеми радіологічної діагностики в контексті медичної послуги у різних галузях охорони здоров"я // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 165-169. – ISSN 1681-276Х


  "...Вивчено особливості радіологічних методів діагностики як медичної послуги в окремих галузях медицини, так і за окремими найпоширенішими методиками в Україні та інших країнах світу. Мета дослідження – аналіз сучасної ситуації та наукове ...
1046023
  Бондаренко Г. Проблеми радянськості в сучасному науковому дискурсі / Г. Бондаренко, Т. Полек // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 102-108. – ISSN 0130-6936
1046024
  Засадко Валентина Вікторівна Проблеми ратифікації договору про українсько-білоруський кордон: перешкоди на шляху до євроінтеграції // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 270-274
1046025
  Пилипенко П.Д. Проблеми ратифікації Римського статуту: реальні й надумані // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 3-7
1046026
  Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях нового часу Європейської історії : Автореф... докт. політ.наук: 23.00.01 / Денисенко В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1998. – 34л.
1046027
  Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії = Problems of rationalism and irrationalism in political theories of New time of European history / Валерій Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997. – 272, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 259-273. – ISBN 966-95183-0-X
1046028
  Письменний В.В. Проблеми раціонального використання енергоресурсів в Україні / В.В. Письменний, І.І. Касілов, О.Б. Письменна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 56-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1046029
  Конишева О.В. Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на умовах оренди // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 82-86. – ISSN 0201-7245
1046030
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-003-1
Вип. 2. – 1996
1046031
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-0040Х
Вип. 3. – 1997
1046032
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-119-4
Вип. 4. – 1998
1046033
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: політика регіонального розвитку : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-223-9
Вип. 5, № 1. – 1999. – (Політика регіонального розвитку)
1046034
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: структурна політика і трансформація : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-224-7
Вип. 5, № 2. – 1999. – (Структурна політика і трансформація)
1046035
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-226-3
Вип. 5, № 3. – 1999. – (Фінансова політика та інвестиції)
1046036
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-227-1
Вип. 5, № 4. – 1999. – (Товарна політика і маркетинг)
1046037
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-287-1
Вип. 6, № 1. – 2000. – (Ринкова трансформація економіки)
1046038
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-288-3
Вип. 6, № 2. – 2000. – (Підприємництво та зайнятість населення)
1046039
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-289-1
Вип. 6, № 3. – 2000. – (Розвиток соціальної інфраструктури)
1046040
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-353-7
Вип. 7, № 1. – 2001. – (Ринкова трансформація економіки)
1046041
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-354-5
Вип. 7, № 2. – 2001. – (Підприємництво та зайнятість)
1046042
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-355-3
Вип. 7, № 3. – 2001. – (Розвиток соціальної інфраструктури)
1046043
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-356-1
Вип. 7, № 4. – 2001. – (Природокористування та ресурсозбереження)
1046044
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-381-2
Вип. 8, № 1. – 2002. – (Трансформація, інтеграція та корпоратизація)
1046045
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-382-0
Вип. 8, № 2. – 2002. – (Підприємництво, інновації та маркетинг)
1046046
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-383-9
Вип. 8, № 3. – 2002. – (Зайнятість, праця та соціальна інфраструктура)
1046047
   Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-384-0
Вип. 8, № 4. – 2002. – (Природокористування, екологія та ресурсозбереження)
1046048
  Безуглий Б.Я. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів у містах Івано-Франківської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 27-32
1046049
  Белевцова С.О. Проблеми раціонального використання юридичних термінів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 167-170. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1046050
  Генсірук С.А. Проблеми раціонального природокористування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 12-16. – Бібліогр.: 7 назв
1046051
  Березняк В. Проблеми реабілітації громадянина України про екстрадиції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 168-172
1046052
  Сай Д.В. Проблеми реагування вітчизняної торгівлі на виклики глобальної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 112-117
1046053
  Сиротинін М.М. Проблеми реактивності організму в світлі вчення І.П. Павлова / М.М. Сиротинін. – К, 1954. – 34с.
1046054
  Сороченко А. Проблеми реалізації акціонерами "права на незгоду" за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 8 (212). – С. 89-93


  Стаття присвячена дослідженню проблем, пов"язаних із реалізацією акціонерами права на незгоду, а також напрацюванню рекомендацій стосовно шляхів їх вирішення.
1046055
  Сороченко А. Проблеми реалізації акціонерами права на отримання дивідендів за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-103. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню проблем, пов"язаних з реалізацією акціонерами права на отримання дивідендів за законодавством України та пропозиціям щодо вирішення зазначених проблем. Даная статья посвящена исследованию проблем, связанных с ...
1046056
  Рижук Ю. Проблеми реалізації біженцями права на працю в Україні / Ю. Рижук, Г. Тимчик // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 27-31
1046057
  Радіонов Ю.Д. Проблеми реалізації бюджетних інвестицій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 48-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1046058
  Петрина Х. Проблеми реалізації бюджетного процесу в Україні та можливі шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 295-297
1046059
  Дзюблюк О. Проблеми реалізації валютної політики в умовах трансформаційних змін економіки України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 317-326. – ISSN 1684-906Х
1046060
  Шульгін В.В. Проблеми реалізації військового законодавства України: аспекти стабільності закону // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-151.
1046061
  Юрій І. Проблеми реалізації державної інноваційної політики // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 154-158. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISSN 1818-5754
1046062
  Морозов О.Л. Проблеми реалізації державної політики в сфері безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 233-239.
1046063
  Новіков В. Проблеми реалізації державної політики регулювання доходів населення // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.66-71. – ISSN 0131-775Х
1046064
  Зарубінський О. Проблеми реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С.12-14
1046065
  Ляпін Д. Проблеми реалізації державної регуляторної політики центральними органами виконавчої влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 181-189.
1046066
  Козинський С. Проблеми реалізації економічного потенціалу України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 163-170
1046067
  Піскорська Г.О. Проблеми реалізації європейських пенітенціарних правил в умовах реформування пенітенціарної системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 534-538. – ISSN 1563-3349
1046068
  Курило Т. Проблеми реалізації законодавства України про охорону культурної спадщини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.125-128. – ISSN 0132-1331
1046069
  Лотюк Д.П. Проблеми реалізації засади територіальності в діяльності місцевих прокуратур // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 273-277. – ISBN 978-966-7166-35-9
1046070
  Ільїна О. Проблеми реалізації заходів виправного впливу на засуджених // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 32-34
1046071
  Бутко М. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки на регіональному рівні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.11-17. – ISSN 0131-775Х
1046072
  Суркова Ю.О. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-110. – Бібліогр.: с. 99-103, 105, 110


  Ідеться про причини вкрай повільного запровадження в Україні інноваційної моделі розвитку будівельного комплексу. Запропоновано систему заходів, реалізація яких має прискорити розвиток інноваційної діяльності в цьому сегменті вітчизняної економіки.
1046073
  Пенькова О.Г. Проблеми реалізації інноваційної стратегії розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 96-99.
1046074
  Кошель Б. Проблеми реалізації інституту виправдання в сучасному кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 121-124
1046075
  Бондарчук О.В. Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканності в Україні та Російській Федерації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 258-263. – ISSN 1563-3349
1046076
  Кохановська О. Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
1046077
  Софілканич Р. Проблеми реалізації Конституції в Україні / Р. Софілканич, М.В. Савчин // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 198-200. – ISBN 978-966-2609-60-8
1046078
  Тацій В.Я. Проблеми реалізації Конституції України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 434-444. – ISBN 978-966-458-148-3
1046079
   Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : Монографія / В.Ф. Погорілко, Л.Т. Кривенко, В.Б. Авер"янов, Г.О. та ін. Мурашин; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Відп. ред. В.Ф. Погорілко. – Київ : А.С.К., 2003. – 652с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-02-2688-8, 966-539-461-4


  Досліджено теоретичні проблеми конституційного ладу України
1046080
  Севостьянов В Проблеми реалізації конституційних норм у кримінально - виконавчому законодавстві України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.185-191
1046081
  Мірошниченко А.М. Проблеми реалізації конституційного права "знати свої права і обов"язки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 245-249. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Аналізується механізм правового забезпечення реалізації конституційного права на знання своїх прав і обов"язків, а також практика застосування відповідного законодавства. Привертається увага до існування масштабних порушень указаного конституційного ...
1046082
  Яковенко Н.Л. Проблеми реалізації культурної політики європейського союзу в контексті європейської інтеграції / Н.Л. Яковенко, Т.І. Ковальчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 46-50.
1046083
  Холявко Н.І. Проблеми реалізації міжнародних проектів у сфері освіти і науки // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 24-30. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633


  Дана характеристика основних проблем практичної реалізації проектів міжнародного співробітництва та проблем планування за проектом міжнародного співробітництва.
1046084
  Міщенко С. Проблеми реалізації монетарної політики в умовах структурних дисбалансів (на прикладі Ісландії) : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 22-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1046085
  Поворознюк І.М. Проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоцалістичній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 38-40
1046086
   Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді : пошуки, перспективи : збірник матеріалів 10 науково-практичної конференції молодих науковців 21 березня 2008 р. / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності ; Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління ; [ редкол. : Житник Н.В., Абдулов Р.М., Новікова Л.М. та ін. ]. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2008. – 324 с. – ISBN 978-966-331-190-6
1046087
  Теремцова Н.В. Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 245-247. – ISSN 2524-017X
1046088
  Мірошниченко Т.М. Проблеми реалізації нормативного змісту принципів кримінального судочинства у ході доказування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 256-262. – (Право. Економіка. Управління)
1046089
  Овчаренко О.М. Проблеми реалізації окремих положень Закону України "Про очищення влади" / О.М. Овчаренко, О.О. Шуміло // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 135-145. – ISSN 2079-6242
1046090
  Пацурія Н.Б. Проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об"єднання страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються актуальні проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об"єднання страховиків. В статье исследуются актуальные проблемы реализации ...
1046091
  Шевченко Г.М. Проблеми реалізації переважного права акціонера ЗАТ та приватного AT на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 369-375. – ISSN 1563-3349
1046092
  Сабодаш Р.Б. Проблеми реалізації переважного права на придбання акцій у контексті рішень Європейського суду з прав людини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 104-111
1046093
  Висоцька І.Б. Проблеми реалізації податкової політики України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 12-20. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1046094
  Бабінова О. Проблеми реалізації політичної реформи в Україні та її наслідки: регіональний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 218-227
1046095
  Грудзур О. Проблеми реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 16. – ISSN 1992-9277
1046096
  Лубяна К.А. Проблеми реалізації прав адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 69-73
1046097
  Кушинська Л.А. Проблеми реалізації прав дитини та її найвищих інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 155-158
1046098
  Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1046099
  Паращич І.М. Проблеми реалізації прав пацієнтів в Російській Федерації, Латвії, Естонії та Грузії ( досвід для України) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 87-89. – Бібліогр.: 4 назви
1046100
  Лукач І.В. Проблеми реалізації права акціонера на ознайомлення з документами щодо питань, винесених на розгляд загальних зборів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-84.
1046101
  Щербина О.В. Проблеми реалізації права акціонера на отримання дивідендів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-62. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Порушуються деякі проблеми реалізації одного з найважливіших прав акціонерів - права на отримання дивідендів; досліджуються загальнотеоретичні та практичні аспекти правовідносин, що виникають з приводу виплати дивідендів. The article raises some ...
1046102
  Оністрат О. Проблеми реалізації права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності / О. Оністрат, О. Зайківський, Л. Лотоха // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 47-50. – Бібліогр.: 6 назв
1046103
  Гаращенко Л.П. Проблеми реалізації права на відпустку в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-33. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-614-021-7
1046104
  Самофал М.М. Проблеми реалізації права на інформовану згоду при наданні медичних послуг дітям // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 193-196
1046105
  Нога П. Проблеми реалізації права на медичну допомогу в фері трансплантології // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 40-48. – ISSN 2310-6158
1046106
  Павлік В. Проблеми реалізації права на працю жінок в Україні // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 274-278. – ISBN 978-966-2075-20-5
1046107
  Шило О.Г. Проблеми реалізації права на судовий захист в кримінальному процесі України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 264-266


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1046108
  Туманянц А.Р. Проблеми реалізації права особи на недоторканність житла // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 140-147. – ISSN 0201-7245
1046109
  Новаковська І. Проблеми реалізації права приватної власності на землю // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-32
1046110
  Ващинець І. Проблеми реалізації права слідування в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.23-29. – ISSN 1608-6422


  Особливості авторського права на твори образотворчого мистецтва
1046111
  Саржан С. Проблеми реалізації правоохоронних відносин за участю СБУ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 107-112.
1046112
  Очич Ю. Проблеми реалізації Прикінцевих та перехідних положень Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.78-82
1046113
  Агафонов С. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-74
1046114
  Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
1046115
  Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства при перегляді цивільних справ // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 7 (119). – С. 39-43
1046116
  Ізарова І. Проблеми реалізації принципу безперервності судового розгляду в цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 402-404. – ISBN 978-617-7069-17-0
1046117
  Четверіков А.О. Проблеми реалізації принципу верховенства права та шляхи їх вирішення // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 15-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1046118
  Бурбан Н. Проблеми реалізації принципу відстрочки та розстрочки виконання рішення суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 461-463. – ISBN 978-617-7069-17-0
1046119
  Мохнев С. Проблеми реалізації принципу гласності в цивільному судочинстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 473-475
1046120
  Дяков В. Проблеми реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 169-175


  Стаття призначена з"ясуванню місця і ролі принципу змагальності у кримінальному провадженні, пов"язаного з порядком дослідження доказів сторонами кримінального судочинства, а також розгляду проблемних питань реалізації зазначеного принципу з ...
1046121
  Ізарова І.О. Проблеми реалізації принципу колегіального розгляду цивільних справ у провадженні у зв"язку із нововиявленими обставинами // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 332-336


  Стаття присвячена дослідженню проблем реалізації принципу колегіального розгляду цивільних справ у провадженні у зв"язку із нововиявленими обставинами, зокрема, обгрунтуванню необхідності закріплення вимоги колегіального їх розгляду у порядку такого ...
1046122
  Винокурова Л.Ф. Проблеми реалізації принципу обов"язковості третейського // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 152-155
1046123
  Куковинець А. Проблеми реалізації принципу поваги, честі та гідності особи при провадженні слідчих дій / А. Куковинець, Е. Манівлець // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 129-132
1046124
  Гоголь Б.М. Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відносинах щодо сплати лізингових платежів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 18-25. – ISSN 2222-5374
1046125
  Губань Р. Проблеми реалізації проектів реформи Ради Безпеки ООН // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-73.
1046126
  Пальчук П.М. Проблеми реалізації процедур ліцензування щодо окремих видів господарської діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 121-125
1046127
  Ходико Д. Проблеми реалізації ринкових механізмів Кіотського протоколу в країнах Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 267-276. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1046128
  Чубар Л. Проблеми реалізації соціальних прав на сучасному етапі та їх захист у конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.111-115


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
1046129
  Козоріз Г.Г. Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 137-142. – ISSN 1562-0905
1046130
  Тищенко О.В. Проблеми реалізації соціально-правової підтримки ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД в Україні // Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2013. – № 1 (2). – С. 293-305
1046131
  Тищенко О. Проблеми реалізації соціальної захищеності в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми ефективності функціонування правового механізму соціального захисту осіб з обмеженими можливостями. Аналізуються проблеми соціалізації та реабілітації інвалідів, зокрема реалізації їх права на освіту, забезпечення ...
1046132
  Софіщенко І.Я. Проблеми реалізації спільних проектів за умов транскордонного співробітництва в сфері охорони довкілля // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 113-117
1046133
  Ткачук О.С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О.С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 597, [3] с. – Бібліогр.: с. 530-598 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-055-6
1046134
   Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 149, [1] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
1046135
  Кравчук В.М. Проблеми реалізації та захисту переважного права придбання акцій за Законом України "Про акціонерні товариства" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 100-108
1046136
  Пирожков С. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП / С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-19 : Табл. 5. – Бібліогр. 22 назви. – ISSN 0131-775Х
1046137
  Матейчук Р.І. Проблеми реалізації установчих повноважень парламенту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 87-94. – (Юридичні науки ; № 4 (1))


  Автор досліджує процедури реалізації установчих повноважень парламенту та виокремлює окремі напрями їх здійснення. Особлива увага приділена формуванню Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади, відповідального за ефективність ...
1046138
  Радзімовська С.Ф. Проблеми реалізації чинного законодавства в корпоративному управлінні України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 81-83 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1046139
  Косенко М. Проблеми реаліізації конституційного права громадян на звернення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
1046140
  Дмитренко Г.В. Проблеми реального фінансового стану підприємств лісового стану України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.112-114
1046141
  Стуконог Я.П. Проблеми регіоналізації у світовому господарстві на прикладі розподілу енергетичних ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 264-269


  У цій статті розглядаються питання, пов"язані з дослідженням інтеграційних процесів на тлі глобалізації, феномен регіоналізації світогосподарського простору та розвиток регіональних ринків природного газу, формувавння механізмів регулювання ...
1046142
  Красівський О. Проблеми регіоналізму в умовах європейських інтеграційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 48-58
1046143
  Книш М.М. Проблеми регіонального лідерства Бразилії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 48-52. – Бібліогр.: 8 назв
1046144
  Кіш Є.Б. Проблеми регіонального лідерства Вишеградської четвірки у Центральноєвропейському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 156-166. – ISBN 978-966-02-4758-1
1046145
  Кондрась Н.М. Проблеми регіонального ринку праці Рівненської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 150-153
1046146
  Юзефович О.А. Проблеми регіонального розвитку місцевих бюджетів України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 137-138
1046147
  Медведовська Т.П. Проблеми регіонального розвитку у контексті світових глобалізаційних економічних тенденцій та європейської інтеграції України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 31-32. – Бібліогр.: 4 назв.
1046148
  Бобух І. Проблеми регіонального розподілу основного капіталу в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 45-50. – ISSN 1810-3944
1046149
   Проблеми регіональної безпеки: чи можлива спільна позиція : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 55-59. – ISSN 1810-3944
1046150
  Дмитрієнко С. Проблеми регіональної історії Північного Лівобережжя у науковому доробку М. Петровського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 106-112.
1046151
  Оліскевич М.О. Проблеми регіональної нерівномірності зайнятості в контексті європейської економічної інтеграції України / М.О. Оліскевич, Антоняк-Бабіш // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 46-50. – ISSN 1728-6220
1046152
  Кіцаєва М.В. Проблеми регіональної періодики в контексті постмодерних тенденцій сучасних мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 38-42


  У статті розкрито особливості функціонування сучасної регіональної преси в контексті постмодер- ністських концепцій інформаційного суспільства та загальних глобалізаційних тенденцій і процесів, які відбиваються на українських ЗМІ. Зроблено акцент на ...
1046153
  Брайчевський Ю.С. Проблеми регіональної поляризації суспільно-політичного розвитку України у зарубіжній літературі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 233-240. – Бібліогр.: 40 назв.
1046154
  Коровайко О. Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 238-243. – ISSN 2307-8049
1046155
  Карабін Т.О. Проблеми регламентації правового статусу вищих навчальних закладів у законодавстві України // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 133-135. – ISSN 2218-5348
1046156
  Шевченко А. Проблеми регламентації управлінських функцій керівників різних рівнів управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 74-80. – ISSN 1728-9343
1046157
  Зайцев Р.В. Проблеми регулювання валютного ринку України та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 205-206. – ISBN 978-966-188-219-4
1046158
  Мороз О.С. Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 399-407. – ISSN 2078-9165
1046159
  Логвин М.М. Проблеми регулювання відтворення працересурсного потенціалу регіону // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 53-57. – ISBN 966-95774-3-8
1046160
  Фединяк Г.С. Проблеми регулювання делікатних зобов"язань з "іноземним елементом". : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фединяк Г.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1046161
  Фединяк Галина Степанівна Проблеми регулювання деліктних зобов"язань з "іноземним елементом" : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Фединяк Галина Степанівна; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-т. – Львів, 1995. – 206л. – Бібліогр.:л.174-206
1046162
  Якубовський Сергій Олексійович Проблеми регулювання діяльності багатонаціональних корпорацій : Автореф... кандид. економічнихнаук: 08.05.03 / Якубовський Сергій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1046163
  Прохорова М.Е. Проблеми регулювання діяльності іноземних кампаній та забезпечення екологічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 157-158
1046164
  Майданик Роман Андрійович Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві : Дис. ... д-ра юрид. наук:12.00.03 / Майданик Роман Андрійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 511 л. – Бібліогр.: л. 486 - 511
1046165
  Майданик Роман Андрійович Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Майданик Роман Адрійович ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1046166
  Холодний М.Г. Проблеми регулювання життьових явищ рослин / М.Г. Холодний. – 13с.
1046167
  Хомяк М.Я. Проблеми регулювання зайнятості населення України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 43-48. – ISSN 2077-1800
1046168
  Дмитренко В. Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 58-65. – ISSN 2308-0361
1046169
  Синяєва Л.В. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 171-177. – ISSN 1562-0905
1046170
  Воронін Я. Проблеми регулювання правових відносин між працівником та роботодавцем, які виникають внаслідок створення службового винаходу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 107-112. – ISSN 0132-1331
1046171
   Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій : монографія / [О.Д. Крупчан та ін.] ; за заг. ред. О.Д. Крупчана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 251, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 1). – ISBN 978-966-7509-95-8
1046172
  Герасимова С.В. Проблеми регулювання природокористування в перехідній економіці України / С.В. Герасимова. – Київ : Міра, 1998. – 24с. – ISBN 5-7707-0959-6
1046173
  Захаренко М. Проблеми регулювання реклами лікарських засобів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7069-14-9
1046174
  Мазур В.Л. Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні / В.Л. Мазур, М.В. Тимошенко, С.В. Мазур // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (636). – С. 39-50. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано урядові рішення останнього десятиріччя, спрямовані на стабілізацію внутрішнього та зовнішнього ринків брухту чорних металів, який є сировиною для металургії. Показано недоліки промислової політики держави стосовно брухтозаготівельної ...
1046175
  Комаха О.О. Проблеми регулювання розвитку малого та середнього бізнесу: досвід Японії та уроки для України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 36-39
1046176
  Єрмолаєв О. Проблеми регулювання світового ринку сировинних ресурсів в межах СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 30-31
1046177
  Тихонова Н.І. Проблеми регулювання світового ринку туристських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються питання функціонування світового ринку туристських послуг і тенденції розвитку міжнародного туризму.
1046178
  Ветчинов О. Проблеми регулювання сек"юритизації в Україні та світі: концепція контролю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 90-93
1046179
  Бачеріков О. Проблеми регулювання спорів щодо майна пайових фондів та захисту майнових прав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 97-98.
1046180
  Бачеріков О. Проблеми регулювання спорів щодо майна пайових фондів та захисту майнових прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-104.
1046181
  Стасюк С. Проблеми регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 7. – С. 18-21.
1046182
  Рожок Л.П. Проблеми регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 125-128. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1046183
  Немченко С. Проблеми регулювання форм права власності за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 42-46
1046184
  Галенко О.І. Проблеми регулювання цін у хлібопекарській галузі України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 22-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1046185
  Єфименко А.П. Проблеми регулювання юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз норм проекту Цивільного кодексу України, які присвячені регулюванню юридичних осіб. Критичні зауваження автора стосуються таких надзвичайно важливих питань, як регулювання реорганізації (злиття, поділу, виділення, приєднання, ...
1046186
  Ільницький О.В. Проблеми реєстрації актів цивільного стану, які виникли на тимчасово окупованій території України: причини, наслідки, шляхи вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 35-41. – ISSN 2312-1831
1046187
  Хотетовська О.Б. Проблеми рейтингових оцінок надійності та ефективності комерційних банків // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1046188
  Свистун Л. Проблеми рейтингового оцінювання банківських установ : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 59-60
1046189
  Ходорковський Ю. Проблеми реконструкції забудови історичного центру та окремих об"єктів культурної спадщини Києва // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2004. – Число 2. – С. 3-17
1046190
  Мосенкіс Ю.Л. Проблеми реконструкції мови трипільської культури : Автореф. дис... доктора філологічних наук: 10.02.01. / Мосенкіс Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв.
1046191
  Нікіпелова О. Проблеми рекреаційного використання морського узбережжя у межах Будакського (Шаболатського) лиману з урахуванням небезпечних геологічних процесів / О. Нікіпелова, О. Сторчак, А. Мокієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 179-184 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1046192
  Твердохлєбов І.Т. Проблеми рекреаційного районування : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 77-82
1046193
  Смовж К.О. Проблеми рекультивації земель гірничодобувної промисловості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
1046194
  Марушкевич А.А. Проблеми релігії й освіти в науково-педагогічній діяльності Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Статтю присвячено проблемі релігії та освіти в науковій та педагогічній спадщині Івана Огієнка, що обговорювалася на засіданні в науковій бібліотеці імені М. Максимовича 29 березня 2002 р.
1046195
  Корнійчук Т. Проблеми релігійної ідентичності в "Енеїді" І. Котляревського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 272-278. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1046196
  Корнійчук Т. Проблеми релігійної ідентичності в "Наталці Полтавці" І.П. Котляревського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 118-125. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
1046197
  Денисенко В. Проблеми релігійної освіти в Україні (за матеріалами релігійної періодіки ХIХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 156-159
1046198
  Карапата О.П. Проблеми ремватології / О.П. Карапата. – К, 1970. – 48с.
1046199
  Хараборська Ю.О. Проблеми реновації на прикладі промислової зони "Теличка" в м. Київ / Ю.О. Хараборська, Г.С. Явтушенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 370-373. – ISSN 2077-3455
1046200
  Білоус Ю.І. Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 102-107. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті здійснено аналіз законодавства України й наукових досліджень щодо реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади. Визначено проблемні питання, які виникають у процесі такої реорганізації й ліквідації. В статье осуществлен ...
1046201
  Білоус Ю.І. Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 193-204. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1046202
  Міщенко В. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків : аналізують науковці / В. Міщенко, І. Вядрова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1046203
  Олійник О.В. Проблеми реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями українських банків: теорія та практика / О.В. Олійник, А.О. Олійник // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 95-123. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1046204
  Ткаченко Л.Г. Проблеми реструктуризації зайнятості в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 151-155
1046205
  Лютий І.О. Проблеми реструктуризації зовнішнього державного боргу України : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 70-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1046206
  Лугова Г. Проблеми реформування адвокатури на сучасному етапі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 53-56
1046207
  Юлдашев О. Проблеми реформування адміністративного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 28-32. – ISSN 0132-1331
1046208
  Мельникова О.В. Проблеми реформування бухгалтерського обліку банківської системи України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"4 Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-10
1046209
  Колесник Я. Проблеми реформування виконавчих органів місцевої влади // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.228-234
1046210
  Дем"янчук О. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-41
1046211
  Шевченко О.В. Проблеми реформування виробничої структури на мезорівні господарювання в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 258-263. – ISBN 966-7958-13-2
1046212
  Домбровська С.М. Проблеми реформування виховної роботи у вузі напрікінці 50-х - початку 60-х ХХ ст.: погляд з позицій сучасності / С.М. Домбровська // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 273-279. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто способи реформування виховної роботи у вузі в період тимчасової лібералізації тоталітарної системи, проаналізована наступність традицій у сучасний період
1046213
  Степко М.Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 34-39.
1046214
  Бокий А.В. Проблеми реформування вищої освіти в Україні (період з 2015 по 2020 рр.) / А.В. Бокий, І.О. Золотоверх, І.А. Корнак // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 124-125


  На даному етапі трансформаційних перетворень в Україні необхідно реорганізовувати систему управління вищої освіти.
1046215
  Вовченко А Проблеми реформування вугільної промисловості України : Управління економікою: теорія і практика / А Вовченко, В. Гриньов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-23. – ISSN 0131-775Х
1046216
  Прокопчук Л. Проблеми реформування державного корпоративного сектору України // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2410-0919
1046217
   Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти. – Київ, 1995. – 172с.
1046218
  Жук В.М. Проблеми реформування державної статистики України / В.М. Жук, Б.В. Мельничук, Ю.С. Бездушна // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 25-33. – ISSN 2307-9878
1046219
  Ільковець Л. Проблеми реформування досудового слідства // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.55-60
1046220
  Гетьман А. Проблеми реформування екологічного законодавства: до питання про створення Екологічного кодексу України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 172-181.
1046221
  Сталовєров В. Проблеми реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 362-363
1046222
  Єфремова Н.В. Проблеми реформування законодавства про вибори в Австро-Угорської імперії на території Галичини та Буковини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 82-89. – ISSN 1563-3349
1046223
  Донець О.В. Проблеми реформування законодавства України щодо охорони земель історико-культурного призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 132-134. – ISSN 0201-7245
1046224
  Петриченко О. Проблеми реформування законодавства щодо системи органів досудового слідства в Україні / О. Петриченко, С. Трофімов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-32
1046225
  Андрусенко С.В. Проблеми реформування залізничного транспорту / С.В. Андрусенко, С.С. Мусаєва // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 52-56
1046226
  Пироженко Л. Проблеми реформування змісту загальної середньої освіти у кінці 50-х - середині 60-х рр. ХХст. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-76. – ISSN 0131-6788
1046227
  Проскурняк О.Г. Проблеми реформування змісту сучасної зарубіжної юридичної освіти (на прикладі США, Великобританії і ФРН) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 402-406. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1046228
  Лукашевич В.Г. Проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності у світлі вимог європейських стандартів / В.Г. Лукашевич, Ю.А. Дорохіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 78-82. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1046229
  Екхардт К. Проблеми реформування інституту законодавчої влади Республіки Польща: конституційні аспекти // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 25-37.
1046230
  Дем"яненко В. Проблеми реформування історичної освіти в Україні у контексті співробітництва з Радою Європи та Російською Федерацією // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 513-518. – ISBN 978-617-7009-20-6
1046231
  Ченбай Н.А. Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 68-71. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
1046232
  Тацій В. Проблеми реформування конституційних засад державного ладу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1993-0909
1046233
  Михайленко І.П. Проблеми реформування корпоративного сектору в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 71-75. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1046234
  Трубников В. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.168-175


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1046235
  Стахівський С.М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : вибрані твори / С.М. Стахівський. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. – 276с. – ISBN 978-966-2425-06-2
1046236
  Бурдін В. Проблеми реформування кримінального законодавства України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 116-120
1046237
  Маркуш М.А. Проблеми реформування кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 278-281
1046238
  Уваров В. Проблеми реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 307-312. – ISSN 0132-1331
1046239
   Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – 150, [2] с. – ISBN 978-966-2571-07-3
1046240
  Фолі М. Проблеми реформування медіаосвіти в країнах Східної та Південно-Східної Європи // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-10


  Майкл Фолі (Michael Foley) - викладач журналістики Дублінського Інституту Технології. Викладав журналістику в країнах Східної та Південно-Східної Європи з середини 90-х років минулого століття. Працював у Міжнародній Федерації журналістів у Східній ...
1046241
  Пілат Є. Проблеми реформування механізмів взаємодії суспільства та держави у контексті впровадження елементів електронного урядування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 94-96
1046242
  Трачук П.А. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 205-210. – ISSN 1563-3349
1046243
  Кресіна І. Проблеми реформування моделі етнонаціональної політики Украни // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 46-54. – ISSN 1993-0909
1046244
  Іванов Ю.Б. Проблеми реформування оподаткування в контексті вступу України до СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-5. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті вимоги до оподаткування та податкової політики в умовах вступу України до СОТ. Проаналізована відповідність окремих параметрів податкової системи та елементів податків нормам міжнародного торговельного права та обґрунтована необхідність ...
1046245
  Шумський П. Проблеми реформування органів прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 5-13
1046246
  Пливанюк Юрій Проблеми реформування охорони здоров"я на рівні міста / Пливанюк Юрій, Зарицький Олександр // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 21-22


  У зв"язку з неефективним функціонуванням медичної галузі в місті на одній із сесій Кам"янець-Подільської міської ради було прийнято рішення щодо проведення медико-економічного аудита діяльності комунальних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) ...
1046247
  Туголуков С.І. Проблеми реформування пенсійної системи України / С.І. Туголуков, М.О. Городецька // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 90-96. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1046248
  Барановська І.В. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І.В. Барановська, Т.А. Варварич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 193-199. – ISSN 1993-6788
1046249
  Матичак Петро Проблеми реформування податкової системи та шляхи їх вирішення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1046250
  Князькова В.Я. Проблеми реформування податкової системи України в умовах загострення кризових явищ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6814
1046251
  Соколовська А. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 24-31 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1046252
  Середа Г. Проблеми реформування прокуратури України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 15-18.
1046253
  Марочкін І. Проблеми реформування прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-45.
1046254
  Черінько І.П. Проблеми реформування Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 138-139


  У цій стислій статті розглядаються основні перспективні напрямки майбутнього реформування Ради Безпеки ООН. This short article outlines the basic concepts of future prospects of UN Security Council reform. В этой краткой статье рассмотрены ...
1046255
   Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів : [21 листоп. 2014 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 236 с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1046256
  Голубка Я.В. Проблеми реформування системи бухгалтерського обліку в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1046257
  Веріга Г.В. Проблеми реформування системи валютного контролю України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-13. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1046258
  Сидоренко О.Л. Проблеми реформування системи вищої освіти в Україні : Наук.-практ. посіб. для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко; Харківський гуманітарний ін-т " Народна українська академія ". – Харків, 2000. – 52с. – ISBN 966-7557-28-6
1046259
  Книгницький М. Проблеми реформування системи надання житлово-комунальних послуг з обслуговування житлового фонду територіальної громади та прибирання прибудинкових територій // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51
1046260
  Васильєва І.В. Проблеми реформування системи охорони здоров"я: деякі політико-економічні аспекти / І.В. Васильєва, С.Д. Місержи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 708-715. – ISSN 1563-3349
1046261
  Сьомін С.В. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України / С.В. Сьомін, О.О. Резнікова // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 67-73
1046262
  Нижник Н.Р. Проблеми реформування системи професійногонавчання державних службовців у контексті європейського вибору України / Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук, Л.Л. Прокопенко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 98-102
1046263
  Малярчук К.В. Проблеми реформування та перспективи української науки в сучасних суспільно-політичних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 267-276
1046264
  Борисенко П.А. Проблеми реформування та розвитку авіаційної промисловості України = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 61-65 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 17 назв
1046265
  Круглик С. Проблеми реформування управління Міжнародним валютним фондом / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 50-53
1046266
  Константюк Н. Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 119-129. – ISSN 1818-5754
1046267
  Куценко О.П. Проблеми реформування функцій прокуратури України / О.П. Куценко, Д.О. Куценко // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 203-205. – ISBN 978-966-937-189-8
1046268
  Скибенко О. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 188-192
1046269
  Бурдін В. Проблеми реформування юридичної освіти в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 105-109
1046270
  Невмержицький Є. Проблеми рецепції антикорупційних механізмів розвинених країн в українську практику // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 40-44


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
1046271
  Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи в світовому письменстві. Інтерпретація образу гетьмана в зарубіжній літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 12. – С.10-16.
1046272
  Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи у світовому письменстві // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 29-34.
1046273
  Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи у світовому письменстві // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1046274
  Беляков О. Проблеми рецепції роману Дж. Джойса "Finnegans Wake" (з досвіду викладання британської літератури) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 71-75. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1046275
  Міненко О.В. Проблеми рецепції творчості В. Шекспіра в науково-теоретичній думці: компаративний вимір // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 12. – С. 196-202. – ISSN 2313-500Х
1046276
  Цюра В.В. Проблеми речових прав за законодавством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.401-403. – ISBN 966-660-151-6
1046277
  Носов О.Ю. Проблеми ризиків у банківській системі України // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 123-128. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1046278
  Клименко О.В. Проблеми ринків небанківських фінансових послуг в Україні і шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 102-107. – ISSN 2306-6806
1046279
  Фещенко В. Проблеми ринкової перебудови господарства у працях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена аналізу творчого доробку відомого українського вченого М.І. Зібера з проблем ринкової трансформації національної економіки в пореформений період. The report is devoted to the analysis of creativity known Ukrainian scientist M.I. ...
1046280
  Скурський П.П. Проблеми ринкової трансформації оборонно-промислового комплексу України / П.П. Скурський, А.І. Шевцов, Р.В. Боднарчук // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 104-110
1046281
   Проблеми ринку праці // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 101-145.
1046282
  Антошко Т.Р. Проблеми ринку праці України / Т.Р. Антошко, Т.А. Карнаух // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 6-11. – ISSN 2310-5534
1046283
  Крисак А.О. Проблеми ринку страхування життя в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 21-23
1046284
  Касьян О. Проблеми рівноправності жінок і чоловіків у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 158-160


  The present article is dedicated to the sharp problem of the modern days - the aspect of gender equality!. Analyzing the historic retrospect oj gender quality establishment process, the author presents her own thoughts on the topic.
1046285
  Чуйко В.Л. Проблеми робототехніки у контексті традиційного та нового мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1046286
  Тацій В.Я. Проблеми розбудови демократичної правової держави в Україні та завдання юридичної науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 567-575. – ISBN 978-966-458-148-3
1046287
   Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні (до 20-річчя Народного Руху України за перебудову) : XXII Харків. політол. читання (матеріали міжнар. наук.-теорет. конф.) / Харків. асоц. політологів, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України ; [редкол.: М.П. Требін та ін.]. – Харків : ХАП ; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва місцевого самоврядування АПрН України, 2009. – 207, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1046288
  Власюк О.С. Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 58-66
1046289
  Атаманова Ю. Проблеми розбудови інноваційного права в контексті кодифікації інноваційного законодавсва // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 156-165.
1046290
   Проблеми розбудови національної системи моніторингу якості освіти України // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 2


  Коротко про статті журналу, які були представлені на науково-методичному семінарі "Використання зовнішніх незалежних оцінювань навчальних досягнень у національних системах моніторингу якості освіти: світовий досвід і український контекст"(Київ, КНУ ім. ...
1046291
  Артемова Л.В. Проблеми розвивального навчання й учіння магістрів // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.9-20. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1046292
  Ситченко А. Проблеми розвивального навчання літератури
1046293
  Замашкіна Ольга Дмитрівна Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60-90 рр. 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Замашкіна О.Д.; КНУТШ. – Ізмаїл, 2005. – 199л. – Бібліогр.: л. 177 - 199
1046294
  Замашкіна О.Д. Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60-90 рр. 20 століття) : Автореф. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки / Замашкіна О.Д.; КНУТШ. – Ізмаїл, 2005. – 20с.
1046295
  ШвачкоО.В Проблеми розвитку "типологічного" мислення в системі професійно важливих якостей психолога-консультанта // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.43-48
1046296
  Проскурка Н.М. Проблеми розвитку автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з іінформаційних технологій у процесі їхньої професійної підготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 86-90. – (Серія : Психологічні науки)
1046297
   Проблеми розвитку аграрного та земельного права України : монографія / [В.І. Семчик та ін.] ; за заг. ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 370, [2] с. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України та 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 25). – ISBN 978-966-458-517-7
1046298
  Андрійко О.Ф. Проблеми розвитку адміністративно-процесуального права України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 12-13. – ISBN 978-966-301-169-1
1046299
  Муза О.В. Проблеми розвитку адміністративного права України: ревізія системи галузі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 65-70. – ISSN 2220-1394
1046300
  Усач Б.Ф. Проблеми розвитку аудиту в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 217-222. – ISSN 1562-0905
1046301
  Вайзер Д.І. Проблеми розвитку банківського сектору України в умовах глобалізації // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 144-146
1046302
  Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського оліку // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 40-42
1046303
  Поченчук Г.М. Проблеми розвитку банківської системи України в умовах нестабільності світового фінансового простору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 101-109


  Показані витоки сучасної фінансово-економічної кризи в Україні. Розкриті особливості розвитку фінансового посередництва. Проаналізовані зміст та динаміка основних показників діяльності українських банків. Сформульовані рекомендації щодо пом"якшення ...
1046304
  Матросова Л.М. Проблеми розвитку банківської системи України в умовах фінансової нестабільності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 46-52. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1046305
  Смовженко Т.С. Проблеми розвитку безготівкових роздрібних платежеів в Україні / Т.С. Смовженко, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 56-67. – Бібліогр.: 14 назв
1046306
   Проблеми розвитку бойового екіпірування солдат як єдиного комплекту для Збройних сил України / О.М. Рудковський, В.В. Федоренко, А.Д. Черненко, С.І. Оборнєв // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 50-59. – (Технічні науки ; № 2 (6)). – ISSN 2313-7509
1046307
  Козленко Т.А. Проблеми розвитку валютного ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-16. – (Економіка ; Вип. 46)


  Проаналізовано найактуальніші проблеми становлення і розвитку валютного ринку в Україні та окреслено шляхи їх розв"язання.
1046308
  Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 29-40. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1046309
  Товмасян В.Р. Проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 152-156. – ISSN 2306-6806
1046310
  Деніжна С.О. Проблеми розвитку вищої освіти України в умовах євроінтеграції // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 56-62.
1046311
  Лещенко М.П. Проблеми розвитку вищої школи у творчій спадщині Миколи Гоголя і Володимира Вернадського // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 128-134.
1046312
  Ніколаєнко І.І. Проблеми розвитку відносин України з Росією / Ніколаєнко І.І., Ван Інь-Шу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 141-150. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1046313
  Кудіна В.В. Проблеми розвитку вітчизняної дидактики вищої освіти у творчому доробку А. М. Алексюка. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 14-17. – ISSN 2411-5983
1046314
  Федчук А.П. Проблеми розвитку внутріконтинентального туризму в Антарктиці (до 100-річчя підкорення Південного полюса) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 161-170 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
1046315
  Клюєв О. Проблеми розвитку громадянського контролю за правоохоронною діяльнітю органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-70
1046316
   Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду : Наукова доповідь. – Вид.2-ге, доп. – Київ : Столиця, 1998. – 176с. – ISBN 966-9542-6-6
1046317
   Проблеми розвитку депресивних регіонів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2007 р., м. Ніжин. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 192 с.
1046318
   Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах : Тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 березня 2000 р. – Одеса : Юридична література, 2000. – 472с. – ISBN 966-7694-10-0
1046319
  Кальниш Ю. Проблеми розвитку державно - церковних відносин в Україні (сучасна наукова і політична полеміка) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.248-256. – ISBN 966-73-53-51-Х
1046320
  Третяк А.М. Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 15-26
1046321
  Захарченко В. Проблеми розвитку державної служби в контексті становлення України як демократичної, соціальної та правової держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 219-230.
1046322
  Чертовська Д.В. Проблеми розвитку дитячого туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 86-93. – Бібліогр.: 8 назв.
1046323
  Позняк Е.В. Проблеми розвитку еколого-правової культури туризму в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 280-286. – ISSN 2219-5521
1046324
  Федулова Л.І. Проблеми розвитку економіки знань в контексті вступу України до ЄС // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1046325
  Полуяктова О. Проблеми розвитку економіки України в контексті глобальних викликів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 1. – С. 148-151. – ISSN 2078-5860
1046326
  Бутко Б.О. Проблеми розвитку економіки України в контексті членства в світовій організації торгівлі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 277-279. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто проблемні питання, пов"язані із вступом України до Світової Організації Торгівлі. Основну увагу приділено характеристиці здійснення державної регуляторної політики та наданню пропозицій з метою покращення показників зовнішньої торгівлі та ...
1046327
  Фомін С. Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 208-232
1046328
  Чумаченко М. Проблеми розвитку економічного аналізу діяльності підприємства // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 10-15. – ISSN 1815-3232
1046329
  Саковська О.М. Проблеми розвитку експортних відносин на ринку зерна // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-02-6
1046330
  Соловйов С.Г. Проблеми розвитку електронної демократії в умовах модернізації державного управління України : наукова розробка / С.Г. Соловйов, В.Г. Даниленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. інформ. політики та технологій. – Київ : НАДУ, 2012. – 66, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Електронне урядування)
1046331
  Плескач В.Л. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька, Л.В. Олексюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 73-84 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1046332
   Проблеми розвитку енергетики України // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0372-6436
1046333
  Осіпович В.К. Проблеми розвитку енергетичного діалогу Росії та Європейського Союзу у 2000-2007 роках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 306-313
1046334
  Кучеренко І.М. Проблеми розвитку житлового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 345-351. – ISSN 1563-3349
1046335
  Кукулевська С. Проблеми розвитку зеленого туризму в Україні / С. Кукулевська, Н. Кудрявцева // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 387-390
1046336
  Шлапак О.В. Проблеми розвитку і можливості захисту вітчизняного м"ясного скотарства в умовах СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 103-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1046337
  Давиденко О.П. Проблеми розвитку і поліпшення розміщення промисловості будівельних матеріалів УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 62-71 : Табл.
1046338
  Масляк П.О. Проблеми розвитку і розміщення машинобудування України в умовах економічного суверенітету : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 76-78. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1046339
  Волчукова В.М. Проблеми розвитку і роль ритуального танцю у ранньохристиянській культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Волчукова Вікторія Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1046340
   Проблеми розвитку і функціонування агропромислових формувань. – Київ : Урожай, 1989. – 176с.
1046341
  Ганечко І. Проблеми розвитку інновацій в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 21-24. – ISSN 1728-9343
1046342
  Фарат О.В. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О.В. Фарат, В.П. Залуцький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 229-237. – ISSN 1993-6788
1046343
  Гарбуз С. та інш. Проблеми розвитку інноваційних процесів в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.106-111. – ISBN 966-654-085-1
1046344
  Вольвачов К.М. Проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 42-45. – ISBN 978-617-645-233-1
1046345
  Бондаренко В.М. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / В.М. Бондаренко, О.П. Мудрик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 86-94. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1046346
  Чабан В.Г. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 92-96. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1046347
  Тульчинська С.О. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 72-75
1046348
  Пахомов І. Проблеми розвитку інститутів адміністративного права України та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-5. – ISSN 0132-1331
1046349
  Науменкова С.В. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 46-48
1046350
  Марценюк-Кухарук Проблеми розвитку інформатики в системі управління народним господарством / Марценюк-Кухарук. – Київ, 1991. – 224с.
1046351
  Пучковська І. Проблеми розвитку іпотеки в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.88-94
1046352
  Ноджак Л.С. Проблеми розвитку іпотечного кредитування населення в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 285-290. – ISSN 0321-0499
1046353
  Малахівська Ст. Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв"язання // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.172-179
1046354
  Мотрук С.М. Проблеми розвитку історичної науки країн Центральної та Східної Європи в добу демократичної трансформації cycпільствa // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Історія ; Вип. 54)


  Висвітлюються основні тенденції розвитку історичної науки в країнах Центрально-Східної Європи після перемоги демократичних революцій кінця 80-х рр. ХХ ст. на прикладі чеської та словацької історіографії.
1046355
  Ткаченко Ю. Проблеми розвитку конкурентного ринкового середовища України у контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано динаміку змін основних рейтингів оцінки інвестиційної привабливості України за 2007-2010 рр. Визначено основні фактори впливу. Запропоновано рекомендації для покращення конкурентного ринкового середовища України. It was ...
1046356
  Фірсова С.Г. Проблеми розвитку конкурентоспроможної економіки країни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 25-28.
1046357
  Скаско О. Проблеми розвитку консорціумного кредитування в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 35-37 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1046358
  Ярмиш О.Н. Проблеми розвитку конституційно-правових основ національної безпеки України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 106-111. – ISBN 978-966-7166-35-9
1046359
   Проблеми розвитку конституційного законодавства України : збірник висновків Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанської Комісії) / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [заг. ред. В.М. Литвина ; упоряд. : В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін. ; пер. з англ. : Київець О.В., Білоусов Л.В., Алямкін Р.В. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 498 с. – ISBN 978-966-611-718-5
1046360
  Гюлумян А. Проблеми розвитку Конституційного правосуддя у перехідний період // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.83-85
1046361
  Диба М.І. Проблеми розвитку концесії в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 28 назв
1046362
  Ковальова О. Проблеми розвитку концесійних відносин в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 55-65
1046363
  Мостовий Г.І. Проблеми розвитку кооперативних відносин в аграрному секторі економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 106-111
1046364
   Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту : монографія / Ю.Б. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. Іванова Ю.Б.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 496 с. + Додатки: с. 487-494. – Бібліогр.: с. 448-486. – ISBN 978-966-676-420-4
1046365
  Полінкевич О.М. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 191-196. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено стан корпоративного управління в Україні. Запропоновано оцінювати стан корпоративного управління в три етапи. Виділено проблеми корпоративного управління, пов"язані з розбіжністю розвитку корпоративного управління в різних країнах, ...
1046366
  Рудий Г. Проблеми розвитку краєзнавства в Україні на сторінках української періодики 20-х років XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16-20
1046367
  СтепанюкР.Л Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 236-245. – ISSN 2304-4556
1046368
  Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні : Вибрані твори / М.М. Михеєнко. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 240с. – ISBN 966-7302-77-6
1046369
  Стеченко Д.М. Проблеми розвитку курортно-рекреаційної діяльності в областях Українського Полісся / Д.М. Стеченко, В.Г. Жученко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 171-176. – (Географія ; Вип. 41)


  Порушені проблеми розвитку курортно-рекреаційного господарства областей Українського Полісся (Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Чернігівська), аналізується природно-ресурсне забезпечення розвитку рекреаційної індустрії регіону, визначені ...
1046370
  Гречан А.П. Проблеми розвитку легкої промисловості України в сучасних умовах господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 100-104


  Розглянуто питання розвитку легкої промисловості України в контексті державної інноваційної стратегії реформ. Виділено основні проблеми розвитку галузі. The question of development of light industry of Ukraine in a context of the state innovative ...
1046371
  Пушкар М.С. Проблеми розвитку м"ясної промисловості західних областей УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 110-115 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1046372
  Садовська М. Проблеми розвитку малого бізнесу // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.28-34
1046373
  Огій О.С. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 123-125
1046374
  Притула Н.М. Проблеми розвитку маркетингу в аграрному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 158-162. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1046375
  Москаленко А. Проблеми розвитку масової комунікації на сучасному етапі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-25. – (Журналістика ; Вип. 2)
1046376
  Чіпко Т.М. Проблеми розвитку мегаполісів ХХІ століття та їхня проекція на міста України в розрізі нелегальної еміграції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 63-69. – Бібліогр.: 8 назв
1046377
  Рябічев В.Л. Проблеми розвитку мережевих ЗМІ / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 104-107


  Висвітлено основні етапи розвитку мережевих ЗМІ. Охарактеризовано специфіку роботи інтернет-журналіста. Досліджено особливості функціонування інтернет-ЗМІ та проблеми доступу до інформації різних груп користувачів. The main stages of development of ...
1046378
  Гончарова О.М. Проблеми розвитку металургійних підприємств України в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 146-150.


  В статті визначено основні проблеми розвитку металургійних підприємств України, які спричинені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Визначено необхідні напрями для подолання цих проблем та подальшого розвитку металургійних підприємств ...
1046379
  Тімочко О. Проблеми розвитку методології сучасного правознавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 10-13
1046380
  Крупка Ю.М. Проблеми розвитку міжнародно-правового режиму цивільної відповідальності за ядерну шкоду // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 541-548. – ISSN 1563-3349
1046381
  Опанасюк Ю. Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 64-70. – ISSN 2078-1016
1046382
  Шемшученко Ю.С. Проблеми розвитку міжнародного космічного права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 118-122. – ISBN 966-7196-06-2
1046383
  Чентуков Ю. Проблеми розвитку міжнародного ринку інвестування а умовах глобалізації та інтеграційний курс України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 271-277. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1046384
  Шипович Є.Й. Проблеми розвитку міст Української РСР (Рецензія) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 135-137
1046385
  Шевченко О.О. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1046386
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін.освіти ш науки україни ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
1046387
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046388
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046389
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
Вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046390
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-617-7202-74-4
Вип. № 1 (13). – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046391
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2009-. – ISBN 978-617-7202-87-4
Вип. № 2 (14). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046392
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-202-5
Вип. № 1 (15). – 2016. – 209 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046393
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-203-2
Вип. № 2 (16). – 2016. – 209 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046394
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-439-5
Вип. № 1 (17). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046395
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-446-3
Вип. № 2 (18). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046396
   Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-625-2
Вип. № 3 (19). – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046397
  Ганкевич О.В. Проблеми розвитку молодої сімя"ї в сучасному суспільстві // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 33-44. – (Психологія ; вип. 47)


  Розвиток сім"ї є однією з головних умов задоволенності подружнім життям. Тому, дуже важливо, щоб сім"я пройшла певні стадії життєвого циклу. На кожній стадії подружжя повинно вирішити задачі, вирішення яких, дає змогу перейти на наступну стадію. Якщо ж ...
1046398
  Хахлюк А.М. Проблеми розвитку МТК В Україні / А.М. Хахлюк, А.С. Аблов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 100-103.
1046399
  Тетьора І.С. Проблеми розвитку музейного туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 236-237. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1046400
  Шутов І.М. Проблеми розвитку народного споживання в період будівництва комунізму. / І.М. Шутов. – Львів, 1969. – 209с.
1046401
  Маруняк Є. Проблеми розвитку наук про Землю в баченні молодих науковців : Інформація / Є. Маруняк, І. Гукалова, Л. Дячевська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71. – ISSN 1561-4980
1046402
  Порев С.М. Проблеми розвитку науки в університетах України. Аналіз міркувань фахівців // Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С.М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – С. 80-97. – ISBN 978-966-8537-84-4
1046403
  Порев С.М. Проблеми розвитку науки в університетах України. Дослідницькі університети "світового класу" // Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С.М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – С. 41-56. – ISBN 978-966-8537-84-4


  У Таблиці 1.2 наведені показники публікацій статей КНУ імені Тараса Шевченка.
1046404
  Порев С.М. Проблеми розвитку науки в університетах України. Як ми розуміємо науку: філософське та практико-методичне тлумачення // Університет і наука : епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань / С.М. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – С. 98-106. – ISBN 978-966-8537-84-4
1046405
  Броннікова Л.В. Проблеми розвитку науки і освіти в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 40-42. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
1046406
  Любіч О.О. Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу України на сучасному етапі / О.О. Любіч, О.С. Бабанін // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 224-232
1046407
  Ткачук Л.М. Проблеми розвитку національних економік в умовах глобалізації світового господарства на прикладі країн, які складають ядро АТР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-77. – (Географія ; Вип. 47)


  Статтю присвячено проблемам розвитку національних економік у контексті лібералізації і глобалізації світової господарської системи. У зв"язку з розгортанням інформаційної революції, поглибленням інтернаціоналізації та прискоренням процесів глобалізації ...
1046408
  Гутко Л.М. Проблеми розвитку національного страхового ринку : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 146-148 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1046409
  Кожолянко Г. Проблеми розвитку національної культури українців у працях Володимира Шаяна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 10-14


  Володимир Петрович Шаян (1908- 1974) — український філософ, санскритолог, релігієзнавець, психолог і педагог, поет, прозаїк, перекладач, громадський діяч, основоположник Відродження Рідної Віри Українців, Віри Предків, один з перших дослідників ...
1046410
  Осколов П.В. Проблеми розвитку національної освіти у контексті державотворення // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 150-155
1046411
  Горовець Н.О. Проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Н.О. Горовець, М.Г. Горовець // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 22-26
1046412
  Терещенко Г.М. Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні / Г.М. Терещенко, Т.А. Мусатова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 76-88. – Бібліогр.: с. 81-82, 84-85


  Ідеться про розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а також досліджуються проблеми й перспективи діяльності страхових компаній у сфері пенсійного забезпечення. Аналізуються суперечливі положення та сумнівні тлумачення ...
1046413
  Тесленко В.В. Проблеми розвитку обдарованості в історії та теорії педагогіки // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 32-35


  У статті аналізується палітра поглядів мислителів та учених на феномен обдарованості дитини, що висловлювалася в різні епохи й у різних країнах. Особлива увага при цьому приділяється розвитку цієї ідеї та практичного її втілення вітчизняному науковому ...
1046414
  Лоханова Н. Проблеми розвитку облікової системи в Україні з точки зору концепції інституціональних змін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1046415
  Турло Ю.В. Проблеми розвитку операцій з платіжними картками в Україні та зарубіжних країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 255-265.
1046416
  Лопушанська Г. Проблеми розвитку освіти в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 149-153
1046417
  Кузіна Н. Проблеми розвитку освіти в Україні на початку ХХ століття у висвітленні "Літературно-наукового вісника" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 74-78


  В статті розглянуто прояви політики асиміляції українства в системі освіти в Російській та Австро-Угорській імперіях на початку ХХ ст. на основі дослідження публікацій "Літературно-наукового вісника". В статье рассматриваются проявления политики ...
1046418
  Шпильова Ю. Проблеми розвитку освіти в умовах трансформації економіки України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 184-190. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1046419
  Фурман В.В. Проблеми розвитку особистісної рефлексії студентів технічного університету в процесі професійної підготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 159-162. – (Серія : Психологічні науки)
1046420
  Сисак В.О. Проблеми розвитку паркової системи в Україні / В.О. Сисак, Л.М. Бармашина // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 200-212. – ISBN 978-617-7185-03-0
1046421
  Грузіна І.А. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія / Грузіна І.А., Дериховська В.І. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-200. – ISBN 978-966-676-557-7
1046422
  Давидова О.Ю. Проблеми розвитку підприємств туризму в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 114-120. – ISSN 2075-4892
1046423
  Азарова А.О. Проблеми розвитку платіжної системи України та шляхи їх вирішення / А.О. Азарова, О.В. Теслюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 19-22. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1046424
  Дадерко Л. Проблеми розвитку плебсології в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 153-154. – ISSN 0132-1331
1046425
  Співак В. Проблеми розвитку правової культури виборів: зарубіжний та український досвід // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 56-65.
1046426
  Болдерєв С.В. Проблеми розвитку правової основи місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 52-58. – ISSN 0201-7245
1046427
  Жуган Д.М. Проблеми розвитку праворозуміння в Україні на початку XXI ст. (загальнотеоретичний аспект) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 25-34. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1046428
  Майборода В. Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 31-36. – ISSN 2078-1016


  У статті висвітлені основні проблеми розвитку практичної підготовки студентів вищої школи України. Розкрита сутність праксеологічної підготовки як обов"язкового компонента освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, що має на ...
1046429
   Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : [у 2-х т.]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-300-6
Т. 2 : Проблеми розвитку прикордонних територій. – 2007. – 421 с.
1046430
   Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. / МОНУ, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; [редкол. : Коцан І.Я. (гол. редкол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 428 с. – ISBN 978-966-600-368-6
1046431
   Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 15-16 жовтня 2009 р. / МОНУ, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; [редкол. : Коцан І.Я. (гол. редкол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 285 с. – ISBN 978-966-600-450-8
1046432
   Проблеми розвитку природничіх і точних наук. – Львів, 1964. – 170с.
1046433
  Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.57-59. – ISSN 0132-1331
1046434
   Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. – К, 1996. – 112с.
1046435
  Святненко В.Ю. Проблеми розвитку промислового комплексу України та можливі напрями їх вирішення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 150-154. – (Економіка ; Вип. 37)


  Аналізуються причини спаду промислового виробництва за роки реформування економіки (1991-1995 рр.).
1046436
  Кіндзерський Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 33-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1046437
  Кіндзерський Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 15-22. – ISSN 1810-3944
1046438
  Голуб В. Проблеми розвитку процесуальної форми дізнання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 91-94
1046439
  Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.91-93. – ISSN 0132-1331
1046440
  Терещенко І. Проблеми розвитку регіональних ЗМІ-важливого джерела реформування інформаційної бази суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 110-117
1046441
  Толстой М.І. Проблеми розвитку регіональних рекреаційних зон України : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 7-9 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1046442
  Гаряга Л.О. Проблеми розвитку ринку банківського кредитування в Україні // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 73-78.
1046443
  Кулиняк І.Я. Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 164-167. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1046444
  Долішня М. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 180-185. – ISSN 1562-0905
1046445
  Кириленко І.Г. Проблеми розвитку світового виробництва продовольства та еволюція системи світових грошей // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 30-41. – ISSN 2221-1055
1046446
  Новікова Г. Проблеми розвитку середовищних музеїв в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 246-255


  Екомузеї. Це інноваційний тип так званих мішаних соціально-середовищних музеїв, націлених на досягнення сталого (збалансованого) розвитку місцевих громад у традиційному середовищі їх проживання та активного залучення їх у суспільну діяльність зі ...
1046447
  Крекотень І.М. Проблеми розвитку системи загальнообов"язкового державного соціального страхування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 80-84. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1046448
  Машлякевич А.О. Проблеми розвитку системи лізингу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 49-54. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
1046449
  Копитко О.В. Проблеми розвитку соціально-трудової сфери в умовах поглиблення економічних реформ в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.3. – С. 208-216. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1046450
  Горященко Ю. Проблеми розвитку соціальної сфери економічних районів України : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1046451
  Удовиченко В.П. Проблеми розвитку соціальної сфери регіону радіоактивного забруднення (на прикладі м. Славутича) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.10.04 / Удовиченко В.П. ; НАН України. – Киев, 1995. – 20 с.
1046452
   Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-387-0
1046453
  Корома Н.С. Проблеми розвитку сталого туризму в Чорноморському регіоні України. Уроки Балтики // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 58-65. – Бібліогр.: 10 назв
1046454
  Шлапак Н.С. Проблеми розвитку страхового бізнесу у сучасних умовах / Н.С. Шлапак, Т.Е. Кривич // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 268-272. – ISSN 2225-6407
1046455
  Козоріз Г.Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 182-191. – ISSN 1562-0905
1046456
  Козоріз Григорій Георгійович Проблеми розвитку страхового ринку в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 182-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано причини і проблеми, які гальмують розвиток страхового ринку України, і запропонована їх систематизація. Вказані шляхи розв"язати проблемних питань розвитку страхового ринку України.
1046457
  Рибальченко Л.В. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 89-93 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1046458
  Пономаренко О.І. Проблеми розвитку страхового ринку та підготовка актуаріїв на Україні / О.І. Пономаренко, О.Д. Борисенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається в історичному контексті проблеми становлення й розвитку страхового ринку України, а також відповідні питання розвитку освіти та досліджень в галузях актуарної й фінансової математики, страхової й фінансової статистики та суміжних дисциплін.
1046459
  Гарматій Т. Проблеми розвитку страхового ринку України : страхова справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 21-22
1046460
  Позднякова Л.О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв"язання в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 250-254. – ISSN 1993-6788
1046461
  Пушко Р.О. Проблеми розвитку страхування аграрного сектору України в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 1729-7036
1046462
  Добровольська Н.В. Проблеми розвитку судової системи у сучасній правовій доктрині України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 41-47.
1046463
  Лютий І.О. Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України / І.О. Лютий, В.І. Міщенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 21-31
1046464
  Шморгай М.Б. Проблеми розвитку сучасного ринку іпотеки в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 308-315. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1046465
  Морозов А.Ю. Проблеми розвитку сучасної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1046466
  Третяк А.М. Проблеми розвитку сучасної системи державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації економічного потенціалу земельних активів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 9. – С. 14-21
1046467
  Черкасов А. Проблеми розвитку сфери прикладання праці в АПК та шляхи їх вирішення на основі упровадження мотиваційного механізму // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1046468
  Нежиборець В. Проблеми розвитку та активізації інноваційної діяльності: регіональний аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-57.
1046469
   Проблеми розвитку та вдосконалення міжгалузевих зв"зків у системі аграрнопромислового комплексу УРСР. – К, 1974. – 189с.
1046470
  Ножова Г.М. Проблеми розвитку та напрями вдосконалення ринку лізингових послуг в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 175-179. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1046471
  Супрун В.В. Проблеми розвитку та підвищення ефективності державного управління в професійній освіті в умовах реформування освітньої галузі України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 85-88. – ISBN 978-617-7104-90-1


  "...Цілком очевидно, що професійна освіта в Україні потребує цілеспрямованого здійснення комплексу невідкладних дій системного значення, які полягають у оновленні освітнього законодавства, упровадженні досягнень європейського і світового досвіду ...
1046472
  Бірюкова А.Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бірюкова Алевтина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1046473
  Бірюкова А.Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бірюкова Алевтина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 406 арк. – Бібліогр.: арк. 368-406
1046474
  Муслюмова А.І. Проблеми розвитку та становлення адвокатури України в сучасних умовах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 231-233. – ISBN 966-660-151-6
1046475
   Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: регіональні особливості : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, магістрантів та студентів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін. ]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 130, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., та рос. – Бібліогр.наприкінці ст.
1046476
   Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки = The problems of development and management of integral processes at the international market of higher education and science : матеріали міжнар. наук. конф. 15-17 жовт. 2003 р. Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2004. – 344, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол., англ. та ін. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 996-8110-01-3
1046477
  Зуєа Л.С. Проблеми розвитку та фінансування закладів культури // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 6-9. – Бібліогр.: на 3 пункти
1046478
  Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1046479
  Вітлінський В. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України : аналізують науковці / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1046480
  Машаро О.В. Проблеми розвитку тарифної політики з обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-17. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу результатів п"ятирічного функціонування в Україні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів виявлені та сформульовані основні проблеми та напрямки розвитку тарифної політики ...
1046481
  Рябініна Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-31. – Бібліогр.: 31 назва
1046482
  Піляєв І.С. Проблеми розвитку теорії федералізму в контексті сучасного євроінтеграційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі широкого кола класичних і сучасних наукових джерел та з урахуванням майбутньої політичної архітектури Європи узагальнюються здобутки теорії федералізму, визначаються ключові проблеми і тенденції її розвитку як однієї з основних ...
1046483
  Холява П.М. Проблеми розвитку територіально-виробничого комплексу Тернопільської області (екон.-географ. аналіз.) : Дис... канд. географ.наук: / Холява П.М.; МВ ССО УРСР. Тернопільський фінансово-екон. ін-тут. – Тернопіль, 1972. – 178л. – Бібліогр.:л.167-177
1046484
  Корнілова Н.В. Проблеми розвитку туризму в Чернігівській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 65-70. – Бібліогр.: 9 назв.
1046485
  Нездоймінов С. Проблеми розвитку туризму та рекреації на природоохоронних територіях дельти Дунаю / С. Нездоймінов, Н. Андрєєва // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 55-62. – ISSN 2409-9260
1046486
  Шупік Б.В. Проблеми розвитку туристично-рекреаційних ресурсів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 98-101. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1046487
  Крачило М.П. Проблеми розвитку туриського господарства Радянської Буковини : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 91-96
1046488
  Головенько В.А. Проблеми розвитку українського молодіжного руху на сучасному етапі // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.71-80. – ISSN 1681-116Х
1046489
  Степаненко В. Проблеми розвитку українського нотаріату в контексті європейської інтеграції та гармонізації права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 41-46. – ISSN 2308-9636
1046490
  Гайович Г. Проблеми розвитку українського слова в різні періоди українського відродження // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 19-28. – ISBN 966-8547-39-X
1046491
  Карпов В.В. Проблеми розвитку української військової символіки у редакційній політиці Військово-історичного альманаху // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 264-268. – ISSN 2226-3209
1046492
  Филюк Г. Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сучасний стан електроенергетики України. Проаналізовано проблеми, які перешкоджають розвитку галузі на сучасному етапі. Розкрито проблеми пререхресного субсидування. Окреслено шляхи подолання проблем. В статье исследовано ...
1046493
  Денисюк С. Проблеми розвитку української культури у дослідженнях Ю. Шевельова (Ю. Шереха) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 158-161
1046494
  Бойко А. Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 34-39.
1046495
  Бойко Анжела Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 34-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються можливості, переваги та ризики входження української освіти у європейський світовий простір; підкреслюється розмаїтість європейської освіти, значення досвіду європейських університетів для України.
1046496
  Бойко Анжела Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 44-49
1046497
  Авраменко В. Проблеми розвитку української термінологічної лексики в освітньому процесі 1905-1907 років // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.74-77. – ISSN 0131-6788
1046498
   Проблеми розвитку університетської освіти. – Київ, 1967. – 88с.
1046499
  Білоусова І. Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.39-44
1046500
  Нагачевська Т. Проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні тенденції розвитку фінансових ринків перехідних економік. Сформульовано основні перепони виходу національних агентів на міжнародні фінансові ринки та ...
1046501
  Волохова І.С. Проблеми розвитку фінансової діяльності органів самоорганізації населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 169-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1046502
  Каверзна Г.Є. Проблеми розвитку фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 212-214. – ISBN 978-966-188-219-4
1046503
  Раменська Проблеми розвитку франчайзингових відносин в Україні та шляхи їх вирішення / Раменська, 0. // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 40-45
1046504
  Воробієнко П.П. Проблеми розвитку широкосмугового доступу до інтернету в Україні / П.П. Воробієнко, В.М. Гранатуров // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 51-62 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1046505
  Русанова І.О. Проблеми розвитку ювенальної юстиції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 247-258. – ISSN 2224-9281
1046506
  Печений О. Проблеми розгляду справ про спадкування у зв"язку з реформуванням процесуального законодавcтва // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 49-52
1046507
  Лужанський А.В. Проблеми розгляду судами справ про обмеження права виїзду за кордон // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 1. – С. 17-22
1046508
  Бєлова І.В. Проблеми розкриття інфомації у фінансовій звітності банків України / І.В. Бєлова, О.Г. Коренєва, Л.Ю. Сисоєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 123-129. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1046509
  Дячук Л. Проблеми розлучення в новелах Імператора Лева VІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-39. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості правових норм про розлучення в новелах імператора Лева VІ. З"ясовуються причини створення збірки новел та їх історичне значення. Визначаються правові джерела відповідних норм та позиція імператора в контексті ...
1046510
  Ващук Я.В. Проблеми розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності щодо корупційних правопорушень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 114-119. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито проблеми розмежування адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень. Виявлено казус, коли суспільно небезпечне корупційне діяння формально не підпадає під кримінальну відповідальність, якщо сума незаконної винагороди не ...
1046511
  Сегеді Т. Проблеми розмежування адміністративної та кримінальної юрисдикцій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 118-120. – ISBN 978-617-7069-15-6
1046512
  Ламський М.Д. Проблеми розмежування бюджетних повноважень в Україні // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 148-153. – ISSN 2306-546X
1046513
  Олійничук Р. Проблеми розмежування групового порушення громадського порядку та захоплення державних або громадських будівель чи споруд // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 253-256. – ISSN 2524-0129
1046514
   Проблеми розмежування договорів про розпорядження майновими авторським і суміжними правами у музичному шоу-бізнесі України / П Калениченко, А, , . // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-124.
1046515
  Безкровний Є. Проблеми розмежування заяв (повідомлень) про кримінальні правопорушення та звернень громадян // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 112-113
1046516
  Кормило М. Проблеми розмежування компетенції між федерацією та суб"єктами федерації Бельгії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 39-40. – ISBN 978-617-7069-17-0
1046517
  Кізлова О.С. Проблеми розмежування майнової поруки та поруки у судовій практиці // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 230-238. – ISBN 978-617-7530-15-1
1046518
  Сіньова Л.М. Проблеми розмежування понять "остарбайтер" і "гастарбайтер" в законодавстві України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 609-614. – ISBN 978-966-521-631-5
1046519
  Дейнега М.А. Проблеми розмежування предметів природоресурсного і природоохоронного права // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 311-313. – ISBN 978-966-7957-18-6
1046520
  Колінько О.О. Проблеми розмежування стану неосудності і обмеженої осудності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 275-280.
1046521
  Бурлаков С. Проблеми розмежування цивільних та трудових правовідносин при створенні об"єктів авторського права (на прикладі кінематографії) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 3 (29). – С. 43-48.
1046522
  Матіос Анатолій Проблеми розміщення та використання валютних резервів української держави / Матіос Анатолій, Ковальчук Андрій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 47-54
1046523
  Бозуленко О.Я. Проблеми розміщення торговельних підприємств / О.Я. Бозуленко, О.Ю. Бозуленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 127-136. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1046524
  Капліна О.В. Проблеми розповсюджувального тлумачення норм кримінально-процесуального права і забезпечення законності право-застосовчої діяльності державних-органів, що ведуть кримінальний процес // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 274-281. – (Право. Економіка. Управління)
1046525
  Волохова І.С. Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 55-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1046526
  Падох О. Проблеми розподілу майнових прав на службовий винахід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-15-6
1046527
  Косова Т. Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію / Т. Косова, Г. Роганова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 57-58, 60. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено динаміку і рівень амортизації в структурі вхідних грошових потоків від операційної діяльності в Україні. Обгрунтовано методичні положення щодо розподілу чистих грошових операційних потоків підприємства на прибуток і амортизацію для різних ...
1046528
  Машаро О. Проблеми розрахунку адекватного брутто-тарифу в страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру страхового брутто-тарифу за договорами, іншими ніж страхування життя. Введене поняття "офісна премія", надана розгорнута формула для розрахунку страхового брутто-тарифу. Исследована структура страхового брутто-тарифа по договорам, ...
1046529
  Семчик В.І. Проблеми розробки концепції аграрної політики України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 123-134. – ISBN 978-617-7021-00-0
1046530
  Заяць Діана Проблеми розробки модельного статуту територіальної громади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 174-182.
1046531
  Слепян Е.В. Проблеми розробки стратегії формування системи оплати праці на промисловому підприємстві / Е.В. Слепян, Ю.М. Бєлова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 83-85. – ISBN 978-617-645-228-7
1046532
  Смиричинський В.В. Проблеми розробки та впроадження логістичної кластерної моделі сфери державних закупівель у регіоні : ( Закінчення. Початок в № 2, 2012) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 80-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1046533
  Смиричинський В.В. Проблеми розробки та впровадження логістичної кластерної моделі сфери державних закупівель у регіоні // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 68-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1046534
  Ященко О. Проблеми розроблення загальноприйнятого визначення поняття "тероризм" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 154-157
1046535
  Буличева Т.В. Проблеми розселення населення Київської області у зв"язку з наслідками Чорнобильської катастрофи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 35-41. – ISBN 0201-8683
1046536
  Марущак А.І. Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1046537
  Коваленко І.О. Проблеми розслідування корупційних злочинів // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 19-22. – ISBN 966-594-258-3
1046538
  Попов В. Проблеми розслідування обставин дорожньо - транспортних пригод // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.74-76. – ISSN 0132-1331
1046539
  Лукіянчук В.М. Проблеми розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-32.
1046540
  Лукіянчук В.М. Проблеми розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1046541
  Лукіянчук В.М. Проблеми розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-31
1046542
  Гартман М. Проблеми розуміння єврейської правової системи та основні ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 109-115
1046543
  Дзейко Ж.О. Проблеми розуміння законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі XIX — поч. XX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 98-104. – ISSN 1563-3349
1046544
  Владимиров В.М. Проблеми розуміння й інтерпретації в соціальній комунікації : монографія / В.М. Владимиров ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 623, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-798-5
1046545
  Головко В.В. Проблеми розуміння категорії "управління державними справами" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 49-58. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню сутності категорії "управління державними справами". На підставі аналізу наукових джерел автором виділено дві основні концепції розуміння поняття "управління державними справами": "ототожнення" і "системно-структурну". ...
1046546
  Безклубий І. Проблеми розуміння правової природи юридичної відповідальності та суміжних правових інститутів / І. Безклубий, І. Кочкодан // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 234-244. – ISBN 978-966-306-020-4
1046547
  Менів О. Проблеми розуміння принципу гласності та публічності цивільного судочинства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 98-101
1046548
  Шевченко Л.О. Проблеми розуміння та інтерпритації поняття функції держави // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 109-111
1046549
  Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння та моделювання змісту охоронних трудових правовідносин // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 32-38. – ISBN 978-617-7069-34-7
1046550
  Козюк В. Проблеми розшарування глобального монетарного та фінансового простору // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-38.
1046551
  Юрчишин В.М. Проблеми розширення приватного обвинувачення у кримінальному процесі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 101-106. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Розвиток кримінального та кримінально-процесуального законодавства свідчить про те, що динаміка злочинів приватного і приватно-публічного обвинувачення росте, а це веде до збільшення злочинів даної категорії та посиленню приватного начала ...
1046552
  Малахова О. Проблеми розширення спектру банківських продуктів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 131-140. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1046553
   Проблеми романо-германської філології : Збірник наукових праць. – Ужгород : Патент, 2002. – 116с. – ISBN 966-7400-24-3
1046554
   Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць. – Ужгород : Патент, 2003. – 113, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7400-33-5
1046555
   Проблеми романо-германської філології. : Збірник наукових праць. – Ужгород : УжДУ, 1999. – 216с. – ISBN 966-7400-06-4
1046556
  Марценюк Т. Проблеми ромів в Україні: гендерні аспекти // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 54-60. – ISSN 2077-5105
1046557
  Мірошниченко О.М. Проблеми самоактуалізації жінки в гуманістичній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему самоактуалізації жінок. З позицій теорії самоактуалізації А. Маслоу та К. Роджерса розглянуто головні рушійні фактори, за допомогою яких жінки самоактуалізуються в різних сферах професійної діяльності. Емпіричне дослідження, ...
1046558
  Волович О.О. Проблеми самоідентифікації російськомовних українців / О.О. Волович, Т.С. Воропаєва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 86-90.
1046559
  Вядрова І. Проблеми санації та реорганізації комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 51-54
1046560
  Макаренко І.О. Проблеми санації та розвитку виробничої діяльності сільгоспмашинобудування України : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 122-126. – Бібліогр.: 11 назв
1046561
  Калінчик С.М. Проблеми свинарства України в середовищі світового ринку / С.М. Калінчик, І.М. Алєксєєнко, М.В. Калінчик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 9-14 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1046562
   Проблеми світової кризи : Дискусія в інст-ті світового госп-ва і світової політики комакадемії : Пролетар, 1933. – 232 с.
1046563
  Резнікова О.С. Проблеми світової продовольчої безпеки в умовах глобалізації економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.252-260. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1046564
  Жданов І. Проблеми свободи слова і політичної цензури в Україні в оцінках українських журналістів / І. Жданов, Ю. Якименко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.32-38
1046565
  Десятник Г. Проблеми своєрідності жанрів та майстерності створення документального телевізійного фільму / Г. Десятник. – Київ : Київський університет, 1974. – 78с.
1046566
  Черемних І.В. Проблеми сегментування та методів вимірювання аудиторії на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 144-149


  У статті аналізуються проблеми сегментування медіаринку, методів вимірювання телеаудиторії, основних етапів маркетингових досліджень та пропонуються шляхи оптимізації цих процесів. The problems of segmentation of media market, methods of measurement ...
1046567
  Огородніков Володимир Іванович Проблеми седиментогенезу та формування сучасних донних комплексів у великих рівнинних водосховищах України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 57-63 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв
1046568
  Продайвода Г.Т. Проблеми сейсмоакустичних досліджень дисипативних і дисперсійних властивостей / Г.Т. Продайвода, Б.П. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С.9-11. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто метод розв"язку динамічного рівня методом функцій Гріна, яку представлено у вигляді статистичної і динамічної складових. The method of solution of dynamical equation by method of Grin function presented in the form of statically and ...
1046569
  Гурська Л.В. Проблеми секуляризації: український контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 181-183
1046570
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7443-34-5
Вип. 2. – 1999. – 203 с.
1046571
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ
Вип. 3. – 2000. – 352 с.
1046572
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ
Вип. 4. – 2000. – 400 с.
1046573
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 966-638-025-0
Вип. 5. – 2001. – 249 с.
1046574
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 966-638-059-5
Вип. 6. – 2001. – 278 с.
1046575
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 966-638-070-6
Вип. 7. – 2001. – 332 с.
1046576
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 966-638-08406
Вип. 8. – 2002. – 407 с. – резюме укр., англ. мовами
1046577
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-638-101-Х
Вип. 9. – 2003. – 380 с.
1046578
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-581-498-2
Вип. 11. – 2004. – 211 с.
1046579
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : КНЛУ. – ISBN 966-581-550-4
Вип. 12. – 2004. – 299 с.
1046580
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : Вид. Центр КНЛУ. – ISBN 966-581-623-3
Вип. 14. – 2005. – 257 с.
1046581
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 15. – 2005. – 343 с.
1046582
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 16. – 2006. – 296 с.
1046583
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 17. – 2006. – 404 с.
1046584
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 18. – 2007. – 164 с.
1046585
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 19. – 2007. – 238 с.
1046586
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 20. – 2008. – 262 с.
1046587
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 21. – 2008. – 424 с.
1046588
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 22. – 2009. – 503 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046589
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 23. – 2009. – 443 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046590
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 24. – 2010. – 344 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046591
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 32. – 2014. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046592
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 33. – 2014. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046593
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 34. – 2015. – 83 с. – Резюме укр. мовою
1046594
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Вип. 35. – 2015. – 92 с. – Резюме укр. мовою
1046595
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Логос
Вип. 36. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046596
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Логос. – ISSN 2521-1218
Вип. 37. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., англ. мовами
1046597
   Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ : Логос. – ISSN 2521-1218
Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – 2017. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1046598
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-373-0
Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – 2002. – 240 с.
1046599
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-594-331-6
Вип. 2. – 2003. – 443 с.
1046600
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-476-1
Вип. 3. – 2003. – 115 с. – резюме укр., англ. мовами
1046601
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-589-Х
Вип. 6. – 2005. – 335 с.
1046602
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-. – ISBN 966-581-622-5
Вип. 7. – 2005. – 172 с.
1046603
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 8. – 2005. – 136 с.
1046604
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Логос, 2002-. – ISBN 966-581-727-2
Вип. 9. – 2006. – 410 с.
1046605
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 10. – 2006. – 444 с.
1046606
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Логос, 2002-. – ISBN 978-966-581-885-4
Вип. 11. – 2007. – 431 с.
1046607
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ : Логос, 2002-. – ISBN 978-966-581-958-5
Вип. 12. – 2007. – 454 с.
1046608
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-. – ISBN 978-966-171-013-8
Вип. 13. – 2008. – 430 с.
1046609
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-. – ISBN 978-966-171-092-3
Вип. 14. – 2008. – 584 с.
1046610
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-. – ISBN 978-966-171-165-4
Вип. 15. – 2009. – 643 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046611
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 16. – 2009. – 575 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046612
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 17. – 2010. – 379 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046613
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – 2010. – 511 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046614
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 19. – 2011. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046615
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 20. – 2011. – 592 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046616
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 21. – 2012. – 604 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046617
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 22. – 2012. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046618
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 23. – 2013. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046619
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 24. – 2013. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046620
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 25. – 2014. – 528 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046621
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 26. – 2014. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046622
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
Вип. 27. – 2015. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046623
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
№ 28. – 2015. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046624
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики = Problemy semantyky, prahmatyky ta cohnityvnoi linhvistyky : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
№ 29. – 2016. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046625
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики = Problemy semantyky, prahmatyky ta cohnityvnoi linhvistyky : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
№ 30. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046626
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики = Problemy semantyky, prahmatyky ta cohnityvnoi linhvistyky : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
№ 31. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046627
   Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики = Problemy semantyky, prahmatyky ta cohnityvnoi linhvistyky : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
№ 32. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046628
  Голик С.В. Проблеми семантичного аналізу префіксальних авторських новоутворень // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 60-65. – ISBN 966-7400-33-5
1046629
  Гречишкіна М. Проблеми середньоазійської археології у працях О.І. Тереножкіна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 16-21
1046630
  Лиман С. Проблеми середньовічної Сербії у творчості Марина Стоянова Дринова // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 86-97. – Бібліогр.:119 назв.
1046631
   Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу : матеріали 14 українсько-польського семінару, (Луцьк, 12-16 вересня 2007 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 272с. – ISBN 979-966-613-544-8
1046632
  Андрусь А.Ф. Проблеми синонімії прикметників, що позначають величину, в англійській мові // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 35-45. – ISBN 966-7400-33-5
1046633
   Проблеми синтаксису. – Львів, 1963. – 133с.
1046634
  Рисак Олександр Опанасович Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі : Дис... доктор. філолог.наук: 10.01.01 / Рисак Олександр Опанасович; КУ. – К, 1999. – 384л. – Бібліогр.:л.369-384
1046635
  Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Швачко С.О. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112с. – ISBN 996-96212-9-1
1046636
  Сушик О.В. Проблеми систематизації законодавства України: у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 84-88
1046637
  Коваленко Л.П. Проблеми систематизації інформаційного права та законодавства // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 110-117. – ISSN 2224-9281
1046638
  Берзін П.С. Проблеми систематизації наслідків у специфічних конструкціях складів злочинів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 470-476. – ISSN 1563-3349
1046639
  Краснова Ю. Проблеми систематизації правових норм про компенсацію шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-86. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На засадах світового та європейського досвіду розглядаються можливі форми систематизації правових норм про компенсацію шкоди в проекті спеціального екологічного закону або в розділі проекту Екологічного кодексу України. On the basis of word and ...
1046640
  Краснова М.В. Проблеми систематизації природоохоронного законодавства України // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 28-33
1046641
  Макода В.Є. Проблеми систематизації та захист прав на об"єкти інтелектуальної власності в Україні та за кордоном // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-116.
1046642
  Макода В.Є. Проблеми систематизації та захисту прав на об"єкті інтелектуальної власності в Україні та за кордоном // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-115.
1046643
  Коваленко Л.П. Проблеми систематизації та класифікації заходів адміністративного примусу, застосовуваних природоохоронними органами // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 125-133. – ISSN 0201-7245
1046644
  Андрейцев В.І. Проблеми систематизації та кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми систематизації та кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування. The problems of systematization and codification of Law makings system in the sphere of Land tenure are investigated.
1046645
   Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України : монография / В.С. Зеленецький, В.П. Ємельянов, В.Я. Настюк, В.Г. Пилипчук, Р.І. Гасанов ; Акад. правових наук України ; Ін-т вивчення проблем злочинності ; Служба безпеки України ; за ред. В.С. Зеленецького, В.П. Ємельянова. – Харків : Право, 2008. – 96с. – ISBN 978-966-458-088-2
1046646
  Шомпол О.А. Проблеми систематизації та розвитку екологічного законодавства України // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 97-100
1046647
  Шпильовий С.Є. Проблеми системи пенсійного забезпечення в Україні та шляхи її вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз теоретичних і практичних проблем пенсійного забезпечення в Україні та шляхи її вдосконалення. В статье сделан анализ теоретических и практических проблем пенсионного обеспечения в Украине и пути ее усовершенствования. The ...
1046648
  Вербицька В.І. Проблеми системного забезпечення якості навчання в вищих навчальних закладах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.39-40. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
1046649
  Гайко Г.І. Проблеми системного планування підземного простору великих міст // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Серія "Гірництво" ; вип. 25). – ISSN 2079-5688
1046650
  Доленко Г.О. Проблеми системної оптимізації в задачах динаміки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-21. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817
1046651
  Доценко Я.Я. Проблеми системної трансформації японської моделі капіталізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто проблеми системної трансформації японської економічної моделі на шляху до більш ринково-спрямованої, відкритої економіки. Доведено необхідність реформ за існуючих обставин як усередені країни, так і за умов, що склалися у світовій економіці.
1046652
  Селезньова О.М. Проблеми систиматизації банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-39.
1046653
  Жибак М. Проблеми сільських територій як основи функціонування аграрного сектора економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 41-42. – ISSN 1993-0259
1046654
  Косодій Р.П. Проблеми сільського розвитку в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 132-137
1046655
  Діордіца С. Проблеми складання iнтегрованої звiтностi в умовах поглиблення євроiнтеграцiйних процесiв у свiтi // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 3 (245). – C. 46-55. – ISSN 2409-9260
1046656
  Рудик А. Проблеми складання заповіту неповнолітніми особами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 501-503. – ISBN 978-617-7069-28-6
1046657
  Ананьєва В.О. Проблеми складання заповіту неповнолітніми особами // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 5-6. – ISBN 978-966-419-299-3
1046658
  Усенко-Чорна Проблеми складання списків виборців та запровадження Державного реєстру виборців // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-40.
1046659
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
№ 48. – 1996
1046660
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
№ 49. – 1996
1046661
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
№ 50. – 1999
1046662
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 54. – 2004
1046663
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 55. – 2005
1046664
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 56. – 2007
1046665
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 57. – 2008
1046666
   Проблеми слов"янознавства = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 58. – 2009
1046667
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 59. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1046668
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 60. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046669
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 61. – 2012. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046670
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 62. – 2013. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046671
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 63. – 2014. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046672
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 64. – 2015. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046673
   Проблеми слов"янознавства = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
Вип. 65. – 2016. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046674
  Дацків І. Проблеми соборності України на Брестських переговорах 1918 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 20-26.
1046675
  Короташ Я.О. Проблеми солідарної відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю, що не виконали свій обов’язок із внесення вкладу до статутного капіталу товариства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 247-253. – ISSN 2306-9082
1046676
  Айвазян Л. Проблеми соціалізації в концепції "нарративів" Ж.-Ф. Ліотара // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 293-294
1046677
  Недавня О. Проблеми соціалізації в умовах кризи: настанови християнських церков в Україні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 224-229. – ISBN 966-7379-92-11
1046678
  Ковалевич В.В. Проблеми соціалізації випускника ВНЗ // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 256-262. – ISBN 966-628-134-1
1046679
  Рибак С. Проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-81. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні та напрями подальшого реформування для динамічного соціально-економічного розвитку держави. В статье определены проблемы социализации межбюджетных отношений в Украине и ...
1046680
  Петришин О. Проблеми соціалізації права та соціологізації правової науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 131-141. – ISSN 0132-1331
1046681
  Петришин О. Проблеми соціалізації правової науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 133-142. – ISSN 0132-1331
1046682
  Севаст"янова О.А. Проблеми соціалізації студентської молоді у ВНЗ України в межах Болонського процесу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 93-99. – ISSN 2227-2844
1046683
  Петрук В. Проблеми соціалізації та індивідуалізації навчання в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 86-94
1046684
   Проблеми соціалістичного відтворення. – К, 1977. – 130с.
1046685
  Трипільський А. Проблеми соціалістичної естетики / А. Трипільський. – К., 1954. – 288с.
1046686
   Проблеми соціалістичної реконструкції сільського господарства. – Херсон, 1930. – 174 с.
1046687
  Новохатько Л.М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національно політики : (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Л.М. Новохатько. – Київ : Стилос, 1998. – 320 с. – ISBN 9667321320
1046688
  Терещенко В.К. Проблеми соціально-економічного розвитку села та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1046689
  Клуб А.І. Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 123-126. – Бібліогр.: 6 назв
1046690
  Крупка М. Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації / М. Крупка, В. Дорош // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 62-72. – ISSN 0201-758Х
1046691
  Кір"ян Т. Проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1046692
   Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України : тематичний збірник наукових праць. – Київ : ІСДО, 1993. – 180 с. – ISBN 5-7763-1329-5
1046693
  Дмитренко Ю. Проблеми соціально-правовогозахисту співробітників військових формувань України - учасників АТО та членів їх сімей // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 177-179
1046694
  Романенко Ю.В. Проблеми соціально-психологічного впливу американізму на українську психокультуру : Навч. посібник / Ю.В. Романенко; Ін-тут післядиплом. освіти; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 126с. – ISBN 966-95792-3-6
1046695
  Черушева Г.Б. Проблеми соціально-психологічної адаптації українських студентів за кордоном / Г.Б. Черушева, В.В. Пожидаєв // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 45-46. – ISBN 978-617-7528-36-3
1046696
  Дорда В.О. Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / Дорда В.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 50
1046697
  Ткаченко Л.Г. Проблеми соціального забезпечення українських трудових мігрантів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (11). – С. 71-79. – ISSN 2072-9480
1046698
   Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. – К, 1993. – 253 с.
1046699
  Недошитко О.В. Проблеми соціального захисту населення та шляхи їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 198-202
1046700
  Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 69-76
1046701
  Бурлака О.С. Проблеми соціального захисту, сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бурлака О.С.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1046702
  Бурлака О.С. Проблеми соціального захисту, сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бурлака Ольга Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 419 арк. – Бібліогр.: арк. 380-419
1046703
  Кобута Л.П. Проблеми соціального і національного визволення України у творчій спадщині В.Левинського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 560-566. – ISSN 1563-3349
1046704
   Проблеми соціального розвитку в Україні. – К, 1994. – 118с.
1046705
  Булах Т.М. Проблеми соціального розвитку села в ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 100-103


  Аналіз короткого історичного ракурсу виявив основні недоліки стратегії соціальної політики держави, що дало змогу запропонувати напрями її вдосконалення.
1046706
  Петрушка О.В. Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні / О.В. Петрушка, Б.С. Шулюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 59-66. – ISSN 2409-1944
1046707
  Собко А. Проблеми соціальної адаптації жінок-емігрантів в країнах мусульманського світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 340-341
1046708
  Орлов П.А. Проблеми соціальної відповідальності суб"єктів господарювання та маркетингу в умовах їхнього інтенсивного розвитку і світової економічної кризи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 110-117. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1046709
  Розумний М.М. Проблеми соціальної компетентності в сучасному світі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 95-98
1046710
  Іванов А. Проблеми соціальної орієнтації молоді в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 175-179
1046711
   Проблеми соціальної психології : Міжвід. наук. збірник. – Київ : Либідь. – ISSN 0868-5126
Вип. 1 : Питання теорії і практики сучасної соціальної психології. – 1992
1046712
   Проблеми соціальної психології : Міжвід. наук. збірник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00037-3. – ISSN 0868-5126
Вип. 2 : Проблеми соціальної активності молоді. – 1992. – 128с.
1046713
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 2 (3). – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046714
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (4). – 2014. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046715
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (5). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046716
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 2 (6). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046717
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів : ЧНТУ, 2012-. – ISSN 2412-1185
№ 1 (9). – 2017. – 118, (2) с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046718
   Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія = Social work issues: philosophy, psychology, sociology : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів : ЧНТУ, 2012-. – ISSN 2412-1185
№ 2 (10). – 2017. – 135, (2) с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046719
  Коваль Л.Г. Проблеми соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні / Л.Г. Коваль, І.Д. Зверєва, І.О. Хохленков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 175-189. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1046720
  Пустова Т. Проблеми соціальної справедливості в етнічному образі світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 152-154. – ISBN 978-966-439-147-1
1046721
  Кудінова А. Проблеми соціальної сфери в Україні: результат дефіциту ресурсів чи неефективного державного регулювання? / А. Кудінова, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1046722
  Ніконенко В. Проблеми соціокультурного розвитку сучасного українського села // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 22-31. – ISSN 1810-2131
1046723
  Петрушин О.О. Проблеми соціокультурної ідентичності / О.О. Петрушин, О.М. Башкеєва // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 182-185
1046724
  Козирєв А.В. Проблеми соціологічної освіти - погляд практика // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 209-211. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1046725
  Петренко О.Д. Проблеми соціофонетичної варіативності мовлення / О.Д. Петренко, Д.О. Петренко


  Досліджено вивчення проблем мовної варіативності, пов"язаної як з різними соціальними ознаками мовців, так і з урахуванням стилістичного аспекту мовлення.
1046726
  Дей А. Проблеми спадкування корпоративних прав // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 373-375
1046727
  Кондратова А.М. Проблеми спадкування окремих видів об"єктів спадщини: причини їх виникнення та шляхи вдосконалення законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 170-172. – ISSN 2219-5521
1046728
  Богдан Т.І. Проблеми спадкування частки учасника у товаристві з обмеженою відповідальністю // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 126-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1046729
  Джулай В. Проблеми специфікації прав інтелектуальної власності в контексті трансформаційних процесів в економіці України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 168-172.
1046730
  Руднєва О.М. Проблеми співвідношення внутрішньодержавного права та міжнародних стандартів прав і свобод людини // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 54-59. – ISSN 2078-3736
1046731
  Заіка Ю.О. Проблеми співвідношення договірної і деліктної відповідальності у судовій практиці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 35-43. – ISSN 2222-5374
1046732
  Кузнєцова Н. Проблеми співвідношення земельного та цивільного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 19-21. – ISSN 0132-1331
1046733
  Зенова Марина Проблеми співвідношення зловживання владою або службовим становищем і привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 148-150
1046734
  Донін С.В. Проблеми співвідношення і застосування контролю та нагляду у сфері господарської діяльності в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 58-62.
1046735
  Янчук Антон Проблеми співвідношення категорій "збитки" та "шкода" за цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 93-96.
1046736
  Шатіло В. Проблеми співвідношення конституційного механізму державної влади та механізму реалізації її функцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 336-344. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянуто проблеми взаємозв"язку та відмінностей конституційного механізму державної влади та механізму реалізації функцій державної влади, співвідношення поняття державної влади як конституційно-правового інституту та ...
1046737
  Олексієнко Н.Д. Проблеми співвідношення культури та масової комунікації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 206-211
1046738
  Гудзь Л. Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 111-115
1046739
  Васецький В.Ю. Проблеми співвідношення нормативно-правових і прецедентно-правових засад в англосаксонській та романо-германській правових системах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 100-104. – ISSN 1563-3349
1046740
  Іщенко І. Проблеми співвідношення понять "правове регулювання" і "правовий вплив" у сучасній теорії права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 21-27
1046741
  Демченко І.С. Проблеми співвідношення прав суб"єктів медичного права та свободи совісті // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – С. 11-21. – ISSN 2072-084X
1046742
  Губенко Р.Г. Проблеми співвідношення права і справедливості, законності соціально-політичних революцій у Канта (до 250-річчя з дня народження) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 71-72. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются взгляды наиболее типичного идеолога буржуазного реформизма Канта на право и справедливость, законность и социально-политические революции. При этом показывается относительно прогрессивный характер требований Канта, его ...
1046743
  Денисенко Т. Проблеми співвідношення принципів адвокатської етики, правил адвокатської етики та принципів адвокатської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 202-203
1046744
  Марчак В.Я. Проблеми співвідношення суб"єктивної сторони злочину та обмеженої осудності як самостійних психологічних явищ / В.Я. Марчак, А.І. Сілічева // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип. 435)
1046745
  Баран В. Проблеми співвідношення субстратного і прийшлого населення на території України в другій чверті I тис. н.е. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 378-382
1046746
  Шевченко М О. Проблеми співвідношення термінології в галузі фразеології китайської та української мов // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 230-241. – ISSN 1682-671Х
1046747
  Кузьменко О Проблеми співвідношеня компетенції парламенту і Рахункової палати у контрольно-бюджетній сфері // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.101-105. – ISSN 0132-1331
1046748
  Крот В. Проблеми співпраці Михайла Грушевського з депутатами Першої думи // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 74-79. – ISSN 1998-4634
1046749
  Крот В. Проблеми співпраці Михайла Грушевського з депутатами Першої Думи // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 211-221. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються М. Костомаров, В. Антонович М. Максимови, М. Драгоманов.
1046750
  Оврамець М.А. Проблеми співробітництва країн ЄС у сфері міграційної політики // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 117-132
1046751
  Павленко С. Проблеми співробітництва органів державної виконавчої служби та органів внутрішніх справ при примусовому виконанні рішень судів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 123-127. – ISSN 0132-1331
1046752
  Чувардинський О.Г. Проблеми співробітництва України з європейськими країнами у сфері міграції населення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 14-17
1046753
  Соловйова В.В. Проблеми спільного володіння майновими правами на об"єкт права інтелектуальної власності // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 14-28.
1046754
  Соловйова В.В. Проблеми спільного володіння майновими правами на об"єкт права інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-116.
1046755
  Печений О. Проблеми спільної сумісної власності подружжя у ракурсі спадкування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 119-131. – ISSN 1993-0909
1046756
  Козін В. Проблеми справедливості покарання // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 423-425. – ISBN 978-966-301-169-1
1046757
  Данілов О.Д. Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення : податкова політика / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 58-65 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1046758
  Мірошниченко Ю.Р. Проблеми сприйняття українського народу як носія сувернітету і єдиного джерела влади в конституційно-правовому вимірі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 33-39
1046759
  Яворскі Р. Проблеми спричинені застосуванням правового регулювання, запровадженого в Польщі для ефективного викриття та доказування нових форм злочинності // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 233-238. – ISSN 2082-4939
1046760
  Стрижак І.В. Проблеми сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т" Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 3 (87). – С. 54-59
1046761
  Козловський Є.В. Проблеми спрощення візового режиму між Україною та ЄС // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 90-97. – Бібліогр.: 5 назв.
1046762
  Коссе Д.Д. Проблеми спрощення спеціального правового режиму оподаткування суб"єктів вільних економічних зон в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 28. – С. 479-484. – ISSN 1563-3349
1046763
  Шевченко Н.О. Проблеми стабілізації АПК з врахуванням засад формування продовольчого ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 146-148
1046764
  Домрачев В.М. Проблеми стабілізації валютного курсу гривні в умовах світової фінансово-економічної кризи / В.М. Домрачев, А.А. Даниленко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 55-59
1046765
  Олійник О. Проблеми стабілізації зернового ринку в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 57-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1046766
  Булкот О.В. Проблеми стабільності євро в умовах глобальної фінансової кризи // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 393-398. – ISSN 1811-9824


  Розглянуто фундаментальні обмежувальні фактори розвитку міжнародної ролі євро у сучасному глобальному валютно-фінансовому середовищі. Здійснено дослідження внутрішніх та зовнішніх загроз використання євро. Проведено грунтовний аналіз ролі євро у ...
1046767
  Тацій В. Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі / В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Пономаренко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 54-66. – ISSN 1993-0909
1046768
  Федунь Ю.Б. Проблеми сталого еколого-економічного розвитку України: кроки до вирішення / Ю.Б. Федунь, М.А. Саницький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 238-245. – ISSN 0321-0499
1046769
  Плахотнік О. Проблеми сталого розвитку в еколого-економічній освіті вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-62. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У запропонованій статті розглядаються екологічні та економічні інтереси суспільства як єдність і протилежність. Протилежності між економічними потребами суспільства та можливостями навколишнього середовища можуть бути вирішені завдяки гуманному ...
1046770
  Зернецька О.В. Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальних та національних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 29-35


  The article deals with the stable development problems in the information and analytic programs of the world and national media. The author point out that the problems of media influence on the stable development trends are examined for the first ...
1046771
  Креховецька І.В. Проблеми сталого розвитку сільських територій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 266-273. – Бібліогр.: 8 назв.
1046772
  Любіцева О.О. Проблеми сталого розвитку туризму як складової збалансованого розвитку України / О.О. Любіцева, С.А. Лісовський // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 71-77
1046773
  Циганов С.А. Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації / С.А. Циганов, А.М. Яншина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1046774
   Проблеми сталого розвитку України. – К, 1998. – 402 с.
1046775
  Гайворонська Т.О. Проблеми стандартизації вищої юридичної освіти: український та закордонний досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 124-133
1046776
  Юрківський В.М. Проблеми стандартизації географічних назв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 67-72. – (Географія ; Вип. 21)
1046777
  Самотохіна О.І. Проблеми стандартизації документообігу в діяльності Апарату Верховної Ради України // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 157-158
1046778
  Доан О.В. Проблеми стандартизації електронних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 166-174


  У статті проаналізовано розвиток українського регламентування цифрової інформації, яка є основним компонентом електронних видань. На основі закордонного досвіду стандартизації електронних видань подано пропозиції до розробки вітчизняних нормативних ...
1046779
  Різун В.В. Проблеми стандартизації журналістської освіти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 11-13
1046780
   Проблеми стандартизації загальної історичної освіти в Україні: матеріали "круглого столу" учителів та науково-педагогічних працівників - викладачів історії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 39-54
1046781
  Котикова О.М. Проблеми стандартизації психолого-педагогічної підготовки майбутніх правознавців // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 288-296
1046782
  Вакуленко М.О. Проблеми стандартизації української латиниці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 74-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88; 10 п.
1046783
  Тищенко Юлія Анатоліїна Проблеми становленн та реалізації політики мультикультуралізму: досвід Канади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 52-59
1046784
  Сухенко І. Проблеми становлення англоканадської літератури в історико-культурологічному контексті // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 297-302
1046785
  Трофімов С. Проблеми становлення антитерористичної діяльності та антитерористичної концепції в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 489-494. – ISSN 1026-9932
1046786
  Щирба І. Проблеми становлення аудиту в Україні / І. Щирба, Т. Мацько // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 213-216. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1046787
  Пальшков К.Є. Проблеми становлення багатопартійності в Україні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 11-119
1046788
  Черновол Проблеми становлення британського національного юмора / Черновол, -Ткаченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1046789
  Вергелєс Т. Проблеми становлення вітчизняної моделі ринку праці та економічна динаміка // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 64-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1046790
  Федоренко О. Проблеми становлення геополітики як напряму політичної науки в умовах побудови незалежної української держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 197-207
1046791
  Дмитренко М.А. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.15-18. – ISSN 0868-8117
1046792
  Яворська В.В. Проблеми становлення державної та регіональної демографічної політики в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 11-25 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1046793
  Коренюк П. Проблеми становлення екологічного підприємництва : функціональна економіка / П. Коренюк, О. Лук"янчикова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 60-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1046794
  Плескач Валентина Леонідівна Проблеми становлення електронних ринків в умовах розвитку інформаційного суспільства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  У роботі розкрита сутність електронного ринку, запропоновані підходи до класифікації електронних ринків, розглянуті приклади електронних ринків у різних предметних сферах. Проаналізовано основні джерела доходів електронних ринків.
1046795
  Новосад С. Проблеми становлення етнонаціональних ознак у добу оновлення українського суспільства XXI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 132-138
1046796
  Сорока В. Проблеми становлення європейських стандартів журналістики на українському телебаченні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 263-265. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")


  "... У роботі здійснюється огляд та аналіз сучасних тенденцій впровадження європейських стандартів журналістики на українському телебаченні, а також порівнюється теоретичне та практичне розуміння стандартів у медіа просторі України". The article is a ...
1046797
  Кучмій О.П. Проблеми становлення єдиного європейського інформаційного простору на проикладі інформаційної політики Республіки Франція та України / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 68-72
1046798
  Носова В.М. Проблеми становлення і розвитку муніципального процесу в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 204-210. – ISSN 1563-3349
1046799
  Просович О.П. Проблеми становлення інноваційної моделі розвитку економіки України / О.П. Просович, Бондаренко, ЮТ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 187-192. – ISSN 0321-0499
1046800
   Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / І.П. Макаренко, О.М. Трофимчук, В.П. Кузьменко, О.Г. Рогожин, В.П. та ін. Соловйов; Макаренко І.П., Трофимчук О.М., Кузьменко В.П., Рогожин О.Г., Соловйов В.П. та ін.; за наук. ред. І.П. Макаренко; Ін-т еволюційної економіки; Український ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді нац. безпеки і оборони України. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2004. – 123с. – ISBN 966-8440-20-X
1046801
  Миговський М.Л. Проблеми становлення інституту спільної власності територіальних громад // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-141
1046802
  Брижко В.М. Проблеми становлення інформаційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 168-175. – ISSN 2220-1394
1046803
  Баранов О.А. Проблеми становлення інформаційного права та інформаційного законодавства України / О.А. Баранов, В.М. Брижко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 174-180. – ISSN 1563-3349
1046804
  Дубина Микола Миколайович Проблеми становлення й тенденції розвитку малої прози західної України (20-30-і рр. ХХ ст.) : Автореф... доктора філолог.наук: 10.01.01 / Дубина Микола Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 50л.
1046805
  Лисенко Ю. Проблеми становлення людини як суб"єкта соціальної політики в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С.92-95
1046806
  Кравчук О. Проблеми становлення матеріальної та фінансової основи комунального управління: адміністративно-правовий аспект // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-33.
1046807
  Мачуга Н. Проблеми становлення медичного страхування в Україні : страхова справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 23-25 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1046808
  Клепач Н.В. Проблеми становлення миру в районі Великих африканських озер // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 67-71.
1046809
  Коваль О.П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні : аналітична доповідь / [Коваль О.П. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 96 с. – ISBN 978-966-554-126-4
1046810
  Баюк М.І. Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 147-169. – ISSN 2078-9165
1046811
  Заруба О.Д. Проблеми становлення національного фінансового менеджменту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 89-96. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аргументуються національні особливості фінансового менеджменту, його конкретні напрями. Звертається увага на необхідність створення юридичної основи фінансового менеджменту, інформаційної бази, формування національних кадрів.
1046812
  Бортніков В. Проблеми становлення національної держави в умовах переходу до демократії / В. Бортніков, Ю. Пивоваров // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 61-67
1046813
  Дєєва Н.Е. Проблеми становлення національної моделі корпоративного управління // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 38-42. – ISSN 1729-7206
1046814
  Ілюк Т.В. Проблеми становлення національної системи освіти в контексті історичного розвитку Грецької Республіки (друга половина XX - початок XXI ст.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 246-268
1046815
   Проблеми становлення Національної системи оцінювання якості освіти (Інтерв"ю із директором Укр. центру оцінювання якості освіти Лікарчуком І.Л.) / Інтерв"ю підготувала О. Даниленко // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 12. – С. 5-6.
1046816
  Хлібороб Н.Є. Проблеми становлення організаційних форм надання адміністративних послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  Article considers the main practical issues of organizational forms of rendering administrative services. Author described factors, that cause ineffi ciency of Centers of administrative services: in particular, gaps and contradictions in legal ...
1046817
  Проскуріна О.О. Проблеми становлення політичної культури інформаційного суспільства: зворотний зв"язок у політичній комунікації як процес досягнення цілей політичних акторів (питання теорії і практики) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 18-22


  Йдеться про політичну культуру та суть зворотного звя"зку в комунікативному процесі у контексті передачі та сприйняття. The question is about political culture and essence of feedback in communicative process in the context of transmission and ...
1046818
  Ковальчук В. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті приняття Закону України "Про громадянські об’єднання" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 24-33. – ISSN 1993-0909
1046819
  Руденко В.Ю. Проблеми становлення прокуратури як державного органу, що здійснює нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 207-210. – ISSN 1563-3349
1046820
  Бугай С.М. Проблеми становлення регіональної політики України та основні тенденції подальшого розвитку / С.М. Бугай, В.Т. Пухлій, А.Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 163-169
1046821
  Фірсова С.Г. Проблеми становлення середнього класу в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 127-132. – ISBN 966-614-021-7
1046822
  Рябека О.Г. Проблеми становлення середнього класу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
1046823
  Сушко Н. Проблеми становлення системи персонального менеджменту в банківській системі України : аналізують науковці / Н. Сушко, Т. Плісак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 33-34 : Рис.
1046824
  Рябінін Є. Проблеми становлення Союзу заради Середземномор"я // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 32-35
1046825
  Русанова І. Проблеми становлення суду присяжних в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 13-17. – ISSN 0132-1331
1046826
  Химинець А.А. Проблеми становлення та історії українського театру в рецепції Юрія Бойка (Блохина) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 158-165. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1046827
  Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-104.
1046828
  Шкімба О. Проблеми становлення та розвитку екологічного аудиту в Україні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 144-151
1046829
  Берназюк Я.О. Проблеми становлення та розвитку інституту президентства в Україні та зарубіжних країнах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-21.
1046830
  Папп В.В. Проблеми становлення та розвитку малого підприємництва в туризмі / В.В. Папп, М.В. Гобрей, О.Л. Репянчин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 211-221. – ISSN 2311-8164
1046831
  Присенко М.О. Проблеми становлення та розвитку стандартизації вищої освіти в Україні // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 10-27. – ISBN 966-8847-12-1


  Із застосуванням підходу до Болонського процесу.
1046832
  Ярошенко С.П. Проблеми становлення та розвитку страхового ринку життя в Україні / С.П. Ярошенко, Л.В. Куделя // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 87-92.
1046833
  Луцишин З.О. Проблеми становлення та функціонування фіскального союзу ЄС за умов соціально-економічної стратифікації / З.О. Луцишин, Н.П. Южаніна // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 19-29. – ISSN 2309-1533
1046834
  Гаєцька-Колотило Проблеми становлення України як соціальної держави у контексті ії соціальної політики // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 92-97
1046835
  Видайчук Т. Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 143-148. – ISBN 966-8547-39-X
1046836
  Бортніков В.І. Проблеми становлення української владної еліти в контексті ідейної спадщини В. Липинського / В.І. Бортніков, Е.О. Клюєнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 117-121. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1046837
  Олійник Я.Б. Проблеми становлення української географії / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 169-172
1046838
  Тельвак В. Проблеми становлення української історіографії у працях Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 25-35. – ISBN 966-7060-35-7
1046839
  Смірнова Н.П. Проблеми становлення української фольклористики в періодиці першої половини 19 століття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.01.07 / Смірнова Наталія Петрівна ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 3 назви
1046840
  Смірнова Наталія Петрівна Проблеми становлення української фольклористики в періодичних виданнях першої половини ХІХ століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Смірнова Наталія Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 205л. – Бібліогр.: л.183 - 205
1046841
  Протасова В.Є. Проблеми становлення форми правління в Україні та Росії // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
1046842
  Грицина О.М. Проблеми становлення христіянсько-демократичного руху в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 151-159. – ISBN 966-628-197-5
1046843
  Доля Л.М. Проблеми стану реформування системи МВС України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 11-17. – ISSN 2072-8670
1046844
  Гайдук І.С. Проблеми старіння населення в контексті пенсійної реформи в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 200-207. – ISSN 2306-546X
1046845
  Діденко О.М. Проблеми статистики у творчій спадщині академіка ВУАН Р.М. Орженцького (1863-1923) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 126-128
1046846
  Пестушко В.Ю. Проблеми статистичного обліку в"їзного туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 43-46. – Бібліогр.: 5 назв.
1046847
  Позняк О. Проблеми статистичного оцінювання обсягів незареєстрованого населення міста Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Здійснено статистичне оцінювання фактичної чисельності населення м. Києва, яке спирається на дані державної статистики щодо чисельності постійного населення столиці з урахуванням відомостей інших джерел. Вводяться в науковий обіг поняття "нічне ...
1046848
  Гуч С. Проблеми створення бібліографічної інформації, присвяченої історичним регіонам України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 210–215. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1046849
  Харитонова О.І. Проблеми створення єдиного цифрового ринку й авторського права // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 44-50. – ISSN 2307-3427
1046850
  Горайчук О.М. Проблеми створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 50-53. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1046851
  Козьменко О.В. Проблеми створення і використання електронних інформаційних ресурсів для потреб аналітиків і науковців / О.В. Козьменко, О.В. Кузьменко, К.М. Жулінська // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 90-96
1046852
  Корнієнко В. Проблеми створення інтранет/екстранет ресурсів у наукових бібліотеках / Валентина Корнієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-47


  9-10 жовтня 2007 року в Національній бібліотеці України імені В. Вернадського (НБУВ, м. Київ) відбулася Міжнародна наукова конференція "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках". В статті подано аналітичний огляд конференції.
1046853
  Ігнатенко М.Г. Проблеми створення науково-географічних основ ринкових відносин у сільскому господарстві / М.Г. Ігнатенко, Л.О. Мармуль, А.С. Шорін // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 10-13. – Бібліогр.: 1 назва
1046854
  Василенко М.К. Проблеми створення нового видання (з досвіду видавця і редактора) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-45. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Статтю присвячено конкретним питанням, що виникають у процесі розробки і виходу у світ нового видання. Автор детально зупиняється на таких проблемах як фінансування, підбір кадрів, жанрове різноманіття. Особливу увагу приділено рекламній кампанії, від ...
1046855
  Гура Н. Проблеми створення об"єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні : Економіка і право // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 66-71. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1046856
  Здіорук С. Проблеми створення помісної церкви в Україні у світлі канонічного і міжнародного права // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 118-126


  Помісна Церква - релігійна громада християн в конкретній місцевості. Tермін православної еклезіології (вчення про Церкву). Останнім часом вживається також і в інших значеннях.
1046857
  Заславський В.А. Проблеми створення системи управління моделями в СППР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-37. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Важливою складовою частиною систем підтримки прийняття рішень є система управління моделями (СУМ), призначена для підтримки процесу розробки, збереження та використання різноманітних моделей та алгоритмів прийняття рішень. Наводиться аналіз причин, які ...
1046858
  Крамар О.С. Проблеми створення та діяльності закордонних представництв української кооперації у 20-х роках XX ст. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 59-69
1046859
  Понипаляк О. Проблеми створення та діяльності перших старшинських шкіл УПА (серпень 1943 р. - січень 1944 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 54-58. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує історію вишколу та підготовки офіцерів і командирів в Українській повстанській армії (УПА), її офіцерський склад як важливий компонент функціонування й існування будь-якого війська. У статті вивчено створення і діяльність перших ...
1046860
  Тимошенко О.В. Проблеми створення та реалізації механізму економічної безпеки держави // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 157-164. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1046861
  Білецька А.М. Проблеми створення та функціонування в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 171-173. – ISBN 978-966-937-189-8
1046862
  Чириченко Ю.В. Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 74-82. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1046863
  Васильєва Т.А. Проблеми створення та функціонування спеціалізованих інноваційних банків // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 51-55.
1046864
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомирський військовий ін-т ім. С.П. Корольова нац. авіаційного університету. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046865
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046866
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 8. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046867
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. журн. на честь 100-ї річниці заснування Житомир. військового ін-ту
1046868
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 10. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. журн. на честь 100-ї річниці заснування Житомир. військового ін-ту
1046869
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046870
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова. – Житомир. – ISSN 2076-1546
Вип. 12. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046871
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир : ЖВІ. – ISSN 2076-1546
Вип. 13. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046872
   Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир : ЖВІ. – ISSN 2076-1546
Вип. 14. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046873
  Новиченко Л.М. Проблеми стильвої диференціації в сучасних східнослов"янських літературах / Л.М. Новиченко. – Київ, 1968. – 41с.
1046874
  Бутнік-Сіверський Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 19-25. – ISSN 0374-3896
1046875
  Агєєв Д.О. Проблеми стимулювання розвитку сільського господарства шляхом державних цільових програм // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 85-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1046876
  Осадченко І. Проблеми стимулювання творчої активності школярів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.54-55. – ISSN 0131-6788
1046877
  Евангелос С. Проблеми стійкого розвитку економіки України: погляд із Заходу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 22-34. – ISSN 1818-5754
1046878
  Калінчик С.М. Проблеми стратегії ефективності свинарства / С.М. Калінчик, І.М. Алєксєєнко, М.В. Калінчик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1046879
  Резван О.О. Проблеми стратегічного менеджменту сучасного університету в аспекті кадрової політики // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 157-165. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1046880
  Костенко М.М. Проблеми стратиграфії докембрію Бузько-Росинського мегаблока Українського щита та шляхи їх вирішення // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-73 : рис., схема. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1046881
   Проблеми стратиграфії кам"яновугільної системи : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-т геологічних наук НАН України, Спілка геологів України ; [ відп. ред. : П.Ф. Гожик, С.А. Вижва ]. – Київ, 2008. – 160 с. : іл. – Збірник присвячено 100-річчю від дня народження професора Київського університету О.Л. Ейнора. – ISBN 978-966-96961-2-0
1046882
  Супрун Р. Проблеми страхового ринку в період світової фінансової кризи на прикладі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 102-103
1046883
  Кінаш Я. Проблеми страхування цивільно-правової відповідальності та шляхи їх вирішення / Я. Кінаш, О. Терехова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 344-350. – ISSN 1026-9932
1046884
  Курібло В.А. Проблеми строку дії господарського договору // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 1681-6277
1046885
  Грошевий Ю.М. Проблеми структури змагальної форми судового провадження з кримінальних справ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 211-218. – (Право. Економіка. Управління)
1046886
  Юрківський В.М. Проблеми структури і територіальної організації невиробничої сфери народного господарства Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 88-92. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
1046887
  Рубащенко М. Проблеми структури сучасної системи права України (загальнотеоретичний аспект) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 40-43
1046888
  Сімонович Д.В. Проблеми структури та системності у кримінальному процесі України: стадії та окремі провадження : монографія / Д.В. Сімонович. – Харків : В справі, 2016. – 442, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зміст кн. – Бібліогр. : с. 380-430 та в підрядк. прим. – (Бібліотека слідчого і детектива ; Проблеми кримінального процесу). – ISBN 978-617-7305-38-4
1046889
  Кобзистий М.О. Проблеми структурних зрушень у перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 63)


  Досліджено категорію "структурних зрушень" як таку, що характеризує динаміку структури національної економіки. Проаналізовано структурні трансформації в економіці України за роки незалежності, обгрунтовано необхідність проведення виваженої структурної ...
1046890
  Сластіна Є.Ю. Проблеми структурного аналізу бальних танців епохи італійського ренесансу (ХV ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 191-200
1046891
  Мойсеєнко І.П. Проблеми структурного аналізу інтелектуального потенціалу підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 165-170 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1046892
  Кузьмінський А.І. Проблеми студентського самоврядування у вишій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 12-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1046893
  Тупікова С.В. Проблеми студентської молоді у фокусі наукового дискурсу глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 198-200. – ISSN 2077-1800


  24 квітня 2015 року на факультеті суспільних наук і міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася II Міжнародна наукова відео­конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації". Сучасний ...
1046894
  Маринчак Є.С. Проблеми стягнення простроченої заборгованості суб"єктів господарювання перед державою та територіальними громадами за кредитами з бюджету // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 160-165. – ISBN 978-617-7293-17-9
1046895
  Рябоконь Є.О. Проблеми суб"єктного складу правовідносин, які виникають у зв"язку з виконанням заповіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемним питання суб"єктів правовідносин щодо виконання заповіту. Аналізуються новели Цивільного кодексу України, звертається увага на недосконалість окремих норм та пропонуються конкретні шляхи, спрямовані на забезпечення прав учасників ...
1046896
  Отраднова О.О. Проблеми суб"єктного складу цивільно-правових деліктних зобов"язань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми суб"єктів цивільно-правових зобов"язань із заподіяння шкоди. Розглядаються особливості кредитора та боржника у цих зобов"язаннях, встановлюється, які суб"єкти цивільних правовідносин можуть бути кредиторами та боржниками ...
1046897
  Рудоміно-Дусятська Проблеми суб"єктної активності людини в довкіллі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-83. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні передумови дослідження суб"єктної активності у взаємодії людини з довкіллям. Обговорено поняття "суб"єкт" і "суб"єктна активність". Наведено результати емпіричного дослідження світоглядних екологічних уявлень студентів як ...
1046898
  Бєлкін Л.М. Проблеми судового оскарження актів ненормативного характеру,виданих суб"єктами владних повноважень, в контексті правових традицій ЄС // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 54-59. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1046899
  Штогун С.Г. Проблеми судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів владних повноважень у справах про адміністративні правопорушення // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-20.
1046900
  Канцір Володимир Степанович Проблеми судового угляду при застосуванні кримінального законодавства України. : Дис... канд. юиридичнаук: 12.00.08 / Канцір Володимир Степанович; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 175л. – Бібліогр.:л.157-168
1046901
  Канцір Володимир Степанович Проблеми судового уряду при застосуванні кримінального законодавтсва : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Канцір Володимир Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – Львів, 1998. – 17л.
1046902
  Марочкін І.Є. Проблеми судової правотворчості в забезпеченні принципу верховенства права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 224-256. – ISSN 2224-9281
1046903
  Майданик Р.А. Проблеми судової практики з питань переважного права купівлі акцій закритих акціонерних товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-107.
1046904
  Горох О. Проблеми судової практики звільнення від покарання за тяжкою хворобою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 106-115
1046905
  Михеєнко М.М. Проблеми судової реформи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 101-107. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються питання створення самостійних судових систем: суверенних республік і оновленої федерації чи конфедерації цих республік, запровадження на Україні судів господарських, мирових, пенітенціарних, адміністративних і особливо судів присяжних, ...
1046906
  Кривенко В. Проблеми судової реформи в Україні // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 22-23
1046907
  Гончар Л. Проблеми судової юрисдикції вирішення земельних спорів в Україні / Л. Гончар, В. Базов // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 28-43
1046908
  Шаповалов В.В. Проблеми судовофармацевтичного вивчення наркозлочинності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 166-174. – ISSN 0201-7245
1046909
  Архипов О.П. Проблеми сумісності буття людини й феномену техніки (антропологічний підхід) / О.П. Архипов, О.Г. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1046910
  Драгнєвіч Л.Ю. Проблеми сурогатного материнства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-16.
1046911
  Рогожа М. Проблеми суспільного життя у творчості Станіслава Оріховського-Роксолана (етичний аспект) // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7009-24-4
1046912
  Пашук А.І. Проблеми суспільного розвитку в ідеології революційного демократизму України. / А.І. Пашук. – Львів, 1982. – 184с.
1046913
   Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж = Problems of public security in the process of social networks development = Проблемы общественной безопасности в процессе развития социальных сетей / [В.І. Попик, В. Горовий, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 199, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7793-9
1046914
   Проблеми суспільної географії / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010-
Вип. 1 : Територіальна організація суспільства : розуміння категорії. матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. – 2010
1046915
  Казьмирчук М. Проблеми сучасних досліджень соціального розвитку Київської губернії після ліквідації кріпосного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-23. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються праці вітчизняних сучасних дослідників, у яких розкриваються особливості соціального розвитку Київської губернії пореформенної доби .Деякі проблеми будуть досліджені у наступних статтях. The article analyzes works of modern ...
1046916
  Горин В. Проблеми сучасного акцизного оподаткування: фіскальні та соціальні наслідки // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 133-136. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1046917
  Гордієнко С.Г. Проблеми сучасного виховання особистості у вищій школі / С.Г. Гордієнко. // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 87-96.
1046918
  Леонець В.О. Проблеми сучасного землекористування в містах // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 22-28
1046919
   Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання. – Одесса : Маяк, 2001-. – ISBN 966-587-044-0
№ 10. – 2002
1046920
   Проблеми сучасного літературознавства. – Одесса : Маяк. – ISBN 966-587-057
№ 11. – 2002
1046921
   Проблеми сучасного літературознавства. – Одесса : Маяк. – ISBN 966-587-057
№ 12. – 2003
1046922
   Проблеми сучасного літературознавства. – Одесса : Маяк. – ISBN 966-587-057
№ 13. – 2004
1046923
   Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса : Астропринт. – ISSN 2312-6809
Вип. 22. – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046924
   Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 23. – 2016. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046925
   Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 24. – 2017. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046926
   Проблеми сучасного літературознавства = The Problems of contemporary literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1997-. – ISSN 2312-6809
Вип. 25. – 2017. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046927
  Єранкін О.О. Проблеми сучасного маркетингу: необхідність розробки нової парадигми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-33.
1046928
  Кузнецов Ю.Б. Проблеми сучасного підручника // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 131-134


  Автор рассматривает проблему современного учебника и предлагает пути создания концептуально других учебников.
1046929
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2002-. – ISBN 978-966-644-248-5
Вип. 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1046930
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 15, (ч. 1). – 2015. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046931
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 15, (ч. 2). – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046932
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 16. – 2016. – 487 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046933
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5. – ISSN 2411-1309
Вип. 17. – 2016. – 552 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046934
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5. – ISSN 2411-1309
Вип. 18. – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046935
   Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
Вип. 19. – 2017. – 390 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046936
   Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи : збірник наукових праць. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISBN 966-7804-69-0
Вип. 2. – 2003
1046937
   Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи : збірник наукових праць. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISSN 1810-4126
Вип. 4. – 2007
1046938
  Мачуський В.В. Проблеми сучасного праворозуміння // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 30-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1046939
  Ментишинова О. Проблеми сучасного регулювання вексельного обігу в Україні / О. Ментишинова, С.В. Ліпіліна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 121-124. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1046940
  Ігнатович Н.І. Проблеми сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 315-322. – ISBN 966-7958-13-2
1046941
  Дмитрук О.В. Проблеми сучасного світу крізь призму англомовних комунікативних стратегій = Modern world challenges through communicative strategies in English : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 143, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 139-143. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-681-0


  У посібнику пропонується широкий підбір вправ, спрямованих на розвиток навичок розмовного мовлення, вміння визначати та оперувати різноспрямованими комунікативними стратегіями, удосконалення майстерності літературного перекладу й реформування ...
1046942
  Багрій В.А. Проблеми сучасного стану розвитку права соціального захисту як галузі права // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 136-141. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1046943
  Гресько О. Проблеми сучасного українського телебачення: світовий контекст // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 56-60. – ISBN 966-294-186-0
1046944
   Проблеми сучасного управління : економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2016 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: Чернецька-Білецька Н.Б. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2016. – 310, [1] с. : іл., табл. + 1 бр.: Програма XII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми ... (15 c.). – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-81-6
1046945
   Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю МАУП, 26 листоп. 2014 р. / Міжрегон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: В.В. Ягоднікова, О.В. Захарченко, О.А. Золотарьова ; пер. англ. В.А. Дацюк]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – 266, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-2710-53-3
1046946
   Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – 242, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2710-63-2
1046947
  Найденко В.О. Проблеми сучасного філософування в Україні // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 25-26
1046948
  Кюнцлі Р. Проблеми сучасного храмобудівництва: пошуки нової архітектури християнського самовираження / Р. Кюнцлі, А. Степанюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 296-311. – ISSN 0236-4832
1046949
  Малкіна Г.М. Проблеми сучасноі соціальної держави та шляхи їх вирішення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1046950
  Могілей І.І. Проблеми сучасної американської новели в контексті рецептивно-естетичних досліджень // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 154-157. – (Філологічні науки)
1046951
   Проблеми сучасної ареалогії. – К, 1994. – 344с.
1046952
  Головко Г.В. Проблеми сучасної архітектури / Г.В. Головко. – Київ, 1963. – 44 с.
1046953
  Рубан Л.І. Проблеми сучасної архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій (на прикладі проектної практики Лондону, Великобританія) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 179-187. – ISSN 2077-3455


  Стаття присвячена висвітленню проблем сучасної архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій стосовно їх гідротехнічного захисту від високої води та подальшого ландшафтного планування узбережжя. Вирішення проблем великого мегаполісу ...
1046954
   Проблеми сучасної генетики. – К, 1934. – 172с.
1046955
  Савусін М.П. Проблеми сучасної географії та їх відображення в навчальному процесі у школі (постановка питання) / М.П. Савусін, Г.Л. Петрак, С.М. Пеняєв // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 2-3. – Бібліогр.: 6 назв
1046956
  Мельник В. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 87-90. – ISSN 1811-3141
1046957
  Гюйo M. (Guyau, Marie-Jean) Проблеми сучасної естетики / М. Гійо ; з франц. мови переклав Василь Щурат. – Львів : Накладом видавничої спілки "Діла", 1913. – 175 с. – (Бібліотека "Діла" / під ред. Василя Панейка)


  В кн. також ст.: М. Гійо (1854-1888) / В. Щуpат.
1046958
  Чорногуз О.М. Проблеми сучасної інтерпретації політичних поглядів Н. Макіавеллі (теоретичний і практичний аспекти) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 182-184
1046959
  Мірошниченко Ю.П. Проблеми сучасної кінематографії в спеціальних виданнях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 24-26


  Актуалізовано питання сучасного стану українського кінематографа у висвітленні спеціальних періодичних видань. Зроблено аналітичний огляд видань "Афіша", "Кінодайджест" та "Кіно-театр" за останній рік із названої проблематики. Визначені основні ...
1046960
  Шарий О.В. Проблеми сучасної класифікації тероризму. Класифікація терористичних організацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 199-204


  Стаття присвячена типології терористичних організацій, їх класифікації. Розглянуті різні підходи до класифікації тероризму та впорядкуванню його за певними критеріями, проаналізовано поняття тероризму, його складові елементи, а також розглянуто ...
1046961
   Проблеми сучасної конституціоналістики / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; МОНУ ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики"). – ISBN 978-966-667-457-2
Вип.1. – 2011. – 267, [5] с.
1046962
   Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посібник / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики" ; вип. 2 ; Конституційні перетворення в Україні). – ISBN 978-966-667-545-6
Вип. 2 : Конституційні перетворення в Україні. – 2012. – 430, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. - Сер. засн. в 2011 р. – Бібліогр.: с. 416-430 та в підрядк. прим.
1046963
  Клименко Н.І. Проблеми сучасної криміналістичної дидактики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблеми криміналістичної дидактики. Розглянуто особливості підготовки фахівців-криміналістів в Україні і зарубіжних країнах та необхідність її вдосконалення. Изложены проблемы криминалистической дидактики. Рассмотрены особенности ...
1046964
  Кириченко В.П. Проблеми сучасної Латинської Америки. / В.П. Кириченко. – К., 1986. – 48с.
1046965
  Єлетенко Ольга Василівна Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні функціональні сфери логістика, зроблено спробу виділити найбільш суттєві проблеми сучасної логістики та надано рекомендації щодо їх можливого вирішення.
1046966
  Єлетенко О.В. Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-141. – ISSN 1993-6788
1046967
  Єлетенко Ольга Василівна Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 135-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні функціональні сфери логістика, зроблено спробу виділити найбільш суттєві проблеми сучасної логістики та надано рекомендації щодо їх можливого вирішення.
1046968
  Каленич В. Проблеми сучасної мовної ситуації у вінницьких ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 207-212


  У статті розглянуто особливості висвітлення «мовного питання» в регіональній пресі, подаються міркування щодо мовної ситуації в державі після прийняття «мовного» закону. У роботі також визначається вплив газетних текстів на формування національних ...
1046969
  Карпенко О.Ю. Проблеми сучасної ономастичної термінології / О.Ю. Карпенко, Н.М. Тхор, І.П. Попік // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – С. 29-34. – ISBN 978-966-399-637-0
1046970
   Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – ISBN 978-966-623-869-9
Вип. 3, ч. 1. – 2012
1046971
   Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – ISBN 978-966-623-888-0
Вип. 3, ч. 2. – 2012
1046972
  Рябчук О. Проблеми сучасної правової науки в Україні в контексті лісового права України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 169-172. – ISSN 2310-9769
1046973
  Різник В. Проблеми сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у вищій школі / В. Різник, Н. Різник // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 84-91. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1046974
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046975
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046976
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 1 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046977
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046978
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046979
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 2 (6). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046980
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 1 (7). – 2015. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046981
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 2 (8). – 2015. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046982
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
№ 1 (9). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046983
   Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2310-4368
№ 2 (10). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046984
  Коваленко В.Ф. Проблеми сучасної радіофізики і електроніки : Оптичний запис інформації: стан, проблеми, перспективи / В.Ф. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-145-3
Оптичний запис інформації: стан, проблеми, перспективи. – 2000. – 52 с.
1046985
  Коваленко В.Ф. Проблеми сучасної радіофізики і електроніки. Розділ "Магнітний запис інформації: стан, проблеми, перспективи" : Навчальний посібник / В.Ф. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка; Рец. Лященко М.І. – Київ : Київський університет, 2000. – 49с. – ISBN 966-594-144-5
1046986
  Коваленко В.Ф. Проблеми сучасної радіофізики і електроніки. Розділ "Нанофізика та наноелектроніка" : Навчальний посібник / В.Ф. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка;Рец.: Мелков Г.А., Левицький С.М. – Київ : Київський університет, 2000. – 67с. – ISBN 966-594-146-1
1046987
  Чешков О. Проблеми сучасної Російської держави і перспективи її політичної еволюції // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 200-204
1046988
  Майковська М.В. Проблеми сучасної системи управління трудовими ресурсами (СУТР) на промисловому підприємстві / М.В. Майковська, Г.Э. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 56-58. – ISBN 978-617-645-228-7
1046989
  Наулко Всеволод Проблеми сучасної славістичної науки. XIV Міжнародний з"їзд славістів. (Охрид, Македонія, 10-16 вересня 2008 р.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 5-8


  В статье анализируются работа и итоги деятельности XIV Международного съезда славистов, раскрываются темы основных докладов и круглых столов, посвященных актуальным вопросам славистики.
1046990
  Вакуленко М.О. Проблеми сучасної стандартизації запозичених і питомих українських термінів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 343-347. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1046991
  Ванслов В. Проблеми сучасної сценографії // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (79). – С. 18-20. – ISSN 0130-1799
1046992
  Сухова Н.М. Проблеми сучасної університетської освіти як джерело нових можливостей для становлення громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 136-138
1046993
  Руденко Л.Г. Проблеми сучасності в публікаціях "Українського географічного журналу" : Від з"їзду до з"їзду / Л.Г. Руденко, Є.І. Стеценко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-80. – ISSN 1561-4980
1046994
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 23 (2012). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046995
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. академія культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 24 (2013). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046996
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 25. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046997
   Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
Вип. 26. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1046998
  Орфанова М.М. Проблеми сфери поводження з відходами нафтогазового комплексу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1046999
  Бурдаш М.В. Проблеми сформованості соціально-економічної компетентності студентів вищого навчального закладу // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 42-47
1047000
  Вітченко А.О. Проблеми сценічної інтерпретації комедії М. Гоголя "Ревізор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 35-38


  Мета статті - проаналізувати найвідоміші постановки комедії Гоголя "Ревізор", визначити їхню відповідність основним критеріям тлумачення драматичного твору
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,