Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1041001
  Мещеряков К.Е. "Проблема русскоязычного населения" в Узбекестане и российско-узбекские отношения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 485-494. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.3). – ISSN 1560-1390
1041002
  Винник Д.В. "Проблема сознания": метафизическое и естественно-научное содержание // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 86-105. – ISSN 1560-7488
1041003
  Ломака І.І. Проблема пам"яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 244-251. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1041004
  Щокіна М. Проблема пам"яті у фольклорі: сучасні стратегії і перспективи розвитку // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 169-174
1041005
  Щокіна М. Проблема пам"яті у фольклорних студіях і можливості її подальшого дослідження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 302-307


  Розуміння ролі пам"яті у фольклорі викликає дискусії. Одні вчені інтерпретують фольклор як "мистецтво пам"яті", а інші вважають, що така характеристика однобічна. Перебільшення ролі пам"яті у процесі трансмісії фольклорної традиції логічно ...
1041006
  Тетруашвиоли Л.М. Проблема пантезима в философской лирике молодого Гете : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.06 / Тетруашвиоли Л.М.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1041007
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 229-260. – ISBN 966-594-988-8
1041008
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки: сутність та перспективи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 16-25. – ISBN 966-628-132-5
1041009
  Донской Д.Е. Проблема партийности литературы и искусства в дооктябрьской марксистской эстетике : Автореф... канд. философ.наук: / Донской Д.Е.; Белорусск. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и эстетики. – Минск, 1967. – 24л.
1041010
   Проблема партийности: о чем спорят сегодня. – Москва, 1991. – 64с.
1041011
  Катырева Валентина Александровна Проблема педагогической техники учителя в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Катырева Валентина Александровна; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – л.
1041012
  Семиченко В. Проблема педагогічного оцінювання / В. Семиченко, В. Заслуженюк // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.3-9. – ISSN 0131-6788
1041013
  Бесарабська Ю.О. Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Януша Корчака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 23-25. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1041014
  Никонова Р.И. Проблема пенеплена в геоморфологии. / Р.И. Никонова; Отв.ред. Г.И.Худяков. – Москва : Наука, 1986. – 134с.
1041015
  Жеребин А. Проблема перевода в герменевтическом освещении // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 133-147. – ISSN 0042-8795
1041016
  Рамишвили В. Проблема перевода в свете философии Мартина Хайдеггера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 64-69. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1041017
  Вербицкая М.В. Проблема перевода интертекстуальных элементов: категориальный подход / М.В. Вербицкая, А.А. Гусева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 9-18. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1041018
  Донець Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах


  Проблема передачі емфази залишається однією з невирішених проблем перекладу. Розглянуто лексичні, грамати-чні та графічні засоби передачі англійської емфази українською мовою. Досліджено праці окремих перекладознавців. The problem of conveying ...
1041019
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 118-121
1041020
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфатичної інверсії в англо-українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 89-93.
1041021
  Ярмак В. Проблема передачі претеритів у перекладах українського поетичного дискурсу сербською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 138-152
1041022
  Дьяков Д.Г. Проблема переживания затруднительных ситуаций незрячими подростками в контексте концепции жизненных миров Ф.Е.Василюка и феноменологии М.Мерло-Понти / Д.Г. Дьяков, А.С. Мартысевич // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1041023
  Кудрявцева Н.С. Проблема перекладності в світлі лінгвістичного релятивізму // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 461-464
1041024
  Гумінілович М.В. Проблема перекладу заголовків з німецької мови у пресі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 363-371


  Стаття присвячена проблемам перекладу заголовків у пресі на прикладі німецької газети "Junge Freiheit" та журналу "Der Spiegel". Розглядаються граматико-стилістичні особливості заголовків, подається аналіз перекладу окремих заголовків.
1041025
  Пен Чен Проблема перекладу китайською мовою оповідання І. Франка "Малий Мирон" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 415-419


  Розглянуто основні художньо-стилістичні особливості, що є характерними для перекладу китайською мовою оповідання Івана Франка "Малий Мирон"
1041026
  Тетеріна О. Проблема перекладу крізь призму літературознавчих поглядів Павла Грабовського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 48-50. – ISSN 0130-5263


  У статті розглядається проблема потрактування П. Грабовським перекладу, його значення та функцій, що зводиться до тези "європейства на грунті українському". Автор аналізує багатоаспектне розуміння митцем перекладу
1041027
  Алтухова С.В. Проблема перекладу німецьких та російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Стаття присвячена аналізу проблематики перекладу німецьких і російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин і визначенням видів перекладу, властивих для цієї групи фразеологізмів. На основі даних "Німецько-російського фразеологічного ...
1041028
  Дудник М.М. Проблема перекладу спеціальних термінів у взаємоневідповідному (інкогерентному) контексті


  Аналізується проблема перекладу термінології в інкогерентних контекстах та пов"язаних із цим процесом труднощам відображення денотації і конотації окремих термінів.
1041029
   Проблема переноса проникающих излучений в атмосфере Земли. – М., 1977. – 106с.
1041030
  Попов К. Проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. / К. Попов. – М., 1930. – 56с.
1041031
  Уразалин Болат Берсугурович Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Болат Берсугурович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
1041032
  Уразалин Б.Б. Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Б.Б.; КГУ. – Киев, 1982. – 21л.
1041033
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форманты (на мат-ле полусуффиксов прилагательных современного немецкого языка) : Дис... наук: / Шелест А.В.;. – К., 1990. – л.
1041034
  Радченко В.В. Проблема переходу до інноваційної моделі розвитку та приватизаційний процес у промисловому виробництві України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 235-241
1041035
  Адыгамов Р.К. Проблема периодизации исламского права: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 60-63. – ISSN 1812-3805


  Article is related with problems of periodization of Islamic law. Author shows and analyse ideas of Islamic law scholars related with problems of it’s periodization. From all the periodizations - earlier proposed by scholar Ibn Kamal, which has been ...
1041036
  Хут Л.Р. Проблема периодизации истории нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 0130-3864
1041037
  Моргун В.Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии : Учеб. пособ. / В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 84 с.
1041038
   Проблема періодизації в сучаносу українознавстві : конспект лекцій. – Київ : Київський університет, 1997. – 8 с.
1041039
  Мельник Л.Г. Проблема періодизації в сучасній буржуазній методології історії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-69. – (Історичні науки ; Вип. 31)
1041040
  Плющ П.П. Проблема періодизації історії української мови // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 9-11
1041041
  Кондратик Л.Й. Проблема періодизації історії української соціологічної думки // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 39-44. – ISSN 2306-3974
1041042
  Пагута М. Проблема періодизації розвитку вітчизняної професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 179-185. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Зроблено спробу обгрунтувати періодизацію розвитку вітчизняної професійної освіти."
1041043
  Ралко Р.С. Проблема періодизації руху студентських будівельних загонів у СРСР // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 337-339. – ISBN 978-966-493-676-4
1041044
  Кудря Т.В. Проблема періодизації творчого спадку Ернста Хемінгуея // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 27-28
1041045
  Борчук С. Проблема персоналій в енциклопедистиці УРСР (1950-1970-х рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 59-68. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911


  У статті йдеться про засади формування словника персоналій в енциклопедистиці УРСР другої половини 1950-х - початку 1970-х років. У центрі уваги - "Українська Радянська Енциклопедія" у 17-ти томах 1957-1965 рр. і чотиритомна "Радянська енциклопедія ...
1041046
   Проблема першооснов буття та її висвітлення у навчальних закладах : збірка доповідей Всеукраїнської конференції креаціоністів, 10 грудня 2005 р., Київ. – Київ : ІППРВЖ. – ISBN 966-8180-57-7
№ 1-2. – 2005. – 212 с.
1041047
  Ситдикова І.В. Проблема письма у сучасній лінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 305-309. – ISBN 966-638-08406
1041048
  Кретович В.Л. Проблема пищевой полноценности хлеба / В.Л. Кретович. – М.-Л., 1948. – 163с.
1041049
  Баталова Т.А. Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства в українській економічній літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні розробки українських учених про сутність та фактори конкурентоспроможності підприємств: Антонюк Л.Л., Гончарук Т.І., Губський Б.В., Кобилянський Л.С., Сіваченко І.Ю., Скудара Г., Соколенко С.І., Шнипко О.С. In the ...
1041050
  Холодова О.О. Проблема підвищення якості туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 25-31. – Бібліогр.: 10 назв.
1041051
  Короткова Ю.М. Проблема підготовки вчителів-менторів у системі післядипломної педагогічної освіти: досвід Греції та республіки Кіпр // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 74-80. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1041052
  Загородня А. Проблема підготовки економістів у науково-педагогічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми професійної підготовки фахівців економічної галузі що відображені у педагогічній теорії. Розкрито сутність та особливості проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі, що досліджується в різних аспектах у ...
1041053
  Княжев І.О. Проблема підготовки майбутніх педагогів до прогностичної діяльності в сучасних наукових дослідженнях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 33-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1041054
  Перинський Ю.Є. Проблема підготовки педагогічних фахівців інноваційного типу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 307-310. – (Серія : Педагогічні науки)
1041055
  Десятник В.О. Проблема підкріплення наукових теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1041056
  Давиденко О.В. Проблема підпільної освіти в Польщі у період німецької окупації (1939-1944рр.) у монографіях польських дослідників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 119-122. – (Серія : Педагогічні науки)
1041057
  Горбачевська О.В. Проблема підприємництва в економічній теорії / О.В. Горбачевська, Н.Н. Рим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 242-248. – ISBN 5-7763-2435-1
1041058
  Славич Дмитро Дмитрович Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Славич Дмитро Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.165-175
1041059
  Славич Д.Д. Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.01 / Славич Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 32л.
1041060
  Манівчук В.М. Проблема підтоплення гірських населених пунктів Закарпаття малими водотоками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 114-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1041061
  Ватаманюк Л. Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості / Л. Ватаманюк, Т. Гарасимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 83-87. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1041062
  Козлов Є.В. Проблема пізнання у персоналістичній концепції Миколи Бердяєва // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 57-63. – (Серія "Філософія")
1041063
  Угляр Я.Ю. Проблема пізнання у філософії І.Гізеля // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 86-91


  В статті розглядається теорія пізнання, котра з"являється в Україні саме в Києво-Могилянській академі. Проблема пізнання висвітлюється в лекційних курсах вчених академії, зокрема Інокентія Гізеля.
1041064
  Кузнєцова К. Проблема піратства в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-80
1041065
  Бут С. Проблема піратства в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 46-47
1041066
  Шуст Н.Б. Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження / Н.Б. Шуст, Т.В. Корженівська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 115-120. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1041067
  Богатирьов І.Г. Проблема плагіату в науково-дослідницькій роботі ад"юнкта, аспіранта // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
1041068
  Поживилов Юрий Сергеевич Проблема планирования развития лесопромышленного комплекса (на примере Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08.00.05 / Поживилов Юрий Сергеевич ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1983. – 12 с.
1041069
  Никифоров В.И. Проблема планомерного ценообразования в период развернутого строительства коммунизма в ее связи с развитием распределения материальных и духовных благ среди членов общества : Автореф... канд. экон.наук: / Никифоров В. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
1041070
  Мальченко А.Е. Проблема плюрализма ценностей в философии свободы Исайи Берлина // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 88-90
1041071
  Литвин Т. Проблема плюралізму культур і цінностей у рефлексіях постліберальних теоретиків // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 69-79. – ISSN 2075-1443
1041072
  Лисенко В. Проблема повернення відвідувачів та створення постійної аудиторії для фірм в галузі електронної комерції // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 56-58
1041073
  Цепенда Ігор Проблема повернення культурних цінностей у радянсько-польських відносинах другої половини 40-х років XX ст. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 7 (244). – С. 60-63
1041074
  Смирнов А.В. Проблема повседневности в работах Ж. Бодрийяра // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 26-30. – ISSN 2073-9702
1041075
  Полесовой М.П. Проблема повторяемости в философии и естествознании / М.П. Полесовой. – Горький, 1970. – 192 с.
1041076
  Алаев М.В. Проблема повышения экономической эффективности товарного обращения в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. экон. наук : 08.00.01 / Алаев М.В. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 17 с.
1041077
  Тихомиров Б.П. Проблема повышения экономической эффективности электроэнергетики СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Тихомиров Б. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1965. – 16л.
1041078
   Проблема повышения эффективности воспитания и обучения в истории советской и зарубежной педагогики. – М., 1978. – 140с.
1041079
  Акбашев Александр Хаджимурзович Проблема повышения эффективности интернационального восприятия старшекласников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Акбашев Александр Хаджимурзович ; А пед. наук. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1980. – 16 с.
1041080
   Проблема пограничного слоя и вопросы теплопередачи. – М-Л, 1960. – 395с.
1041081
  Афтеній А. Проблема подвійного громадянства в зарубіжних країнах // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків, 2018. – № 12 (508), квітень 2018 р. – С. 11-12
1041082
  Шаповалова К. Проблема подвійного громадянства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-17-0
1041083
  Корж М. Проблема подвійного оподаткування в контексті інтернаціоналізації української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 195-196
1041084
  Олейнікова Л.Г. Проблема подвійного оподаткування та методи його уникнення / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 45-48
1041085
  Аманмурадов Кара Мурадович Проблема подготовки и осуществления всеобщего среднего образования в Советском Туркменистане (1964-1970 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Аманмурадов Кара Мурадович; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад, 1975. – 19л.
1041086
  Ермаков Н.А. Проблема подготовки кадров в странах тропической Африки и политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Ермаков Н.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 15л.
1041087
  Кулініч Ю.А. Проблема поділу українського лісостепу на підзони: погляди і перспективи // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 13-17
1041088
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1041089
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1041090
  Гуменюк Борис Іванович Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальніми країнами : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1994. – 405л. – Бібліогр.:л.380-405
1041091
  Оржеховський С.П. Проблема подолання дихотомії між природним і соціально-культурним в антропології // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 48-50
1041092
  Евграшкина Г.П. Проблема подтопления Западного Донбасса и пути её решения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1041093
  Совтис Н.М. Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 114-122. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто актуальну проблему дослідження поетичної мови в еволюції польських лінгвістичних досліджень. З"ясовано специфіку використання цього поняття. Подано найбільш поширені методики опису і аналізу поетичної мови. Зроблено спробу окреслити ...
1041094
  Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. – Москва, 1971. – 351с.
1041095
  Михайлов Б.В. Проблема познания в философии Эрнста Кассирера. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Михайлов Б.В.; МГУ. – М,, 1974. – 22л.
1041096
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Дис. ... канд. филос.наук / Рагожник А.А. – Киев, 1973. – 181л.
1041097
   Проблема поиска внеземных цивилизаций. – Москва : Наука, 1981. – 262 с.
1041098
   Проблема поиска жизни во Вселенной : труды Таллинского симпозиума. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
1041099
  Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Китае // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 87-102. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1041100
  Иванов Е.М. Проблема поиска субстрата субъективной реальности. / Е.М. Иванов. – Москва, 1993. – 80 с.
1041101
  Чудновский Николай Семенович Проблема показателей качества учебного процесса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чудновский Николай Семенович; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 19л.
1041102
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 165-167
1041103
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 107-109
1041104
  Карп В.С. Проблема покращання інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 58-59.
1041105
  Карп В.С. Проблема покращення інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 195-198.
1041106
  Кройтор К. Проблема Покуття під час польсько-української війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 309-310. – ISBN 966-02-2208-4


  Покуття — історико-географічна область України, сх. частина сучасної Івано-Франківської області
1041107
  Львова И.Н. Проблема пола и органогенез растений / И.Н. Львова. – М., 1976. – 48с.
1041108
  Лозовская Е.Л. Проблема полжительного героя в романах Л.Н.Толстого "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение". : Автореф... Канд.филол.наук: / Лозовская Е.Л.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 36л.
1041109
  Овчарук Т.В. Проблема полисемии в свете когнитивной лингвистики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 14-25. – (Філологічні науки)
1041110
  Эпштейн Д.А. Проблема политехнизации средней общеобразовательной школы / Д.А. Эпштейн. – М, 1977. – 32с.
1041111
  Нечипорук В.А. Проблема политехнизма в становлении и развитии общеобразовательной школы УССР (1917-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нечипорук В.А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
1041112
  Треверс П. Проблема политического равновесия в классической античности / П. Треверс. – М., 1970. – 30с.
1041113
  Бараннік А.М. Проблема політики "умиротворення" у працях А.Ф. Трубайчука // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 9-15
1041114
  Федуняк С.Г. Проблема політичного лідерства США к контексті кризи постбіполярної системи міжнародних відносин // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 139-149. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1041115
  Окорокова В.В. Проблема політичної конструкції суспільних відносин у технократичній утопії ( на прикладі "Комп"ютопії" Й. Мастуди) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1041116
  Бойко М.П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 89-92. – ISSN 2077-1800
1041117
  Лісовська М. Проблема політичної символіки у вітчизняній та зарубіжній політології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 15-17
1041118
  Балюта В.В. Проблема політичної участі молоді в сучасниій українській політиці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 121-129. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті розглянуто типи політичної участі. Здійснено політико-психологічний аналіз участі молоді України в сучасних процесах. Запропоновано модель аналізу змісту образів державної влади, які формує сучасна українська молодь.
1041119
  Перевезій В. Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 26-59. – ISSN 2524-0137
1041120
  Бажанов В.А. Проблема полноты квантовой теории / В.А. Бажанов. – Казань, 1983. – 104с.
1041121
  Румянцев Н. Проблема полового воспитания / Н. Румянцев, 1914
1041122
  Чичуа Ш.П. Проблема положительного героя в грузинском советском романе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чичуа Ш.П.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 22л.
1041123
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов ХІХ века. (Слепцов, Помяловский) : Дис... канд. филолог.наук: / Турта В.Т.; Кременецкий гос. пед. ин-т. – Кременец, 1951. – 387л.
1041124
  Соболев П.В. Проблема положительного героя в критике В.Г.Белинского : Автореф... кандид. филологич.наук: / Соболев П.В.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 21 с.
1041125
  Наумов К.В. Проблема положительного героя в послевоенной русской советской прозе (1946-1950) : Автореф... канд. филологич.наук: / Наумов К.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 24л.
1041126
  Марзоев С. Проблема положительного героя в поэзии Нигера. / С. Марзоев. – Орджоникидзе, 1956. – 155 с.
1041127
  Каминский В.И. Проблема положительного героя в русской классической литературе / В.И. Каминский. – Л., 1963. – 96 с.
1041128
  Никитина Е.П. Проблема положительного героя в русской советской поэме периода ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Е. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1953. – 22 с.
1041129
  Юшин П.Ф. Проблема положительного героя в русском послевоенном романе о колхозной деревне : Автореф... кандид. филологич.наук: / Юшин П.Ф.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1041130
  Золотухин Геннадий Алексеевич Проблема положительного героя в советской литературной критике : Дис... канд. фил.наук: 10.01.10 / Золотухин Геннадий Алексеевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.187-214
1041131
  Золотухин Г.А. Проблема положительного героя в советской литературной критике (на мат. периодич. печати 70 - начала 80-х гг.) : Автореф. дис.... канд. филолог. наук : 10.10.10 / Золотухин Г.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1041132
   Проблема положительного героя в советской многонациональной литературе 60-70-х гг.. – Ставрополь, 1983. – 159с.
1041133
  Андреева Е.П. Проблема положительного героя в творчеств Льва Толстого последнего периода / Е.П. Андреева. – Воронеж, 1961. – 70с.
1041134
  Кравченко А. Проблема положительного героя в творчестве А.М.Горького / А. Кравченко. – Чебоксары, 1971. – 53 с.
1041135
  Мелик-Нубаров Проблема положительного героя в творчестве В.В.Маяковского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мелик-Нубаров С.О.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1956. – 22л.
1041136
  Солоха А.А. Проблема положительного героя в творчестве Панаса Мирного 80-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солоха А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1956. – 17л.
1041137
  Чернявская Д.С. Проблема положительного героя в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернявская Д.С.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
1041138
  Бега М.І. Проблема поляризації суспільного світу на чоловіче і жіноче // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1041139
  Штермер К. Проблема полярных сияний / К. Штермер. – М - Л, 1933. – 110с.
1041140
  Роговин М.С. Проблема понимания : Автореф... канд. пед.наук: / Роговин М. С.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
1041141
  Доблаев Л.П. Проблема понимания в советской психологии. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1967. – 67с.
1041142
  Гусев С.С. Проблема понимания в философии / С.С. Гусев, Г.Л. Тульчинский. – М, 1985. – 192с.
1041143
  Шевченко А.К. Проблема понимания в эстетике / А.К. Шевченко. – К, 1989. – 125с.
1041144
  Никифоров С.В. Проблема понимания письменных сообщений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Никифоров С. В.; Ин-т языкзнан. АН СССР. – М., 1983. – 24л.
1041145
  Косач Т.М. Проблема поняття "мудрість" та шляхи оволодіння нею // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 160-161
1041146
  Ткаченко О.В. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 33-40. – ISSN 1563-3349
1041147
  Гордієнко О. Проблема порівняльного вивчення творів зарубіжної та української літератури
1041148
  Бардин К.В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы / К.В. Бардин. – Москва : Наука, 1976. – 394 с.
1041149
  Лобойко Т.В. Проблема порушення етичних норм у соціальній рекламі та особливості її впливу на суспільство // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 100-103


  Проаналізовано проблему порушення етичних норм у соціальній рекламі та розглянуто доцільність використання у ній шокових методів впливу на суспільство. Analysis of ethical problems in social advertising and the feasibility of using it shocking methods ...
1041150
  Гуменюк Б.І. Проблема посередництва в дипломатичній практиці: теоретичні засади та практичний підхід / Б.І. Гуменюк, Г.Д. Хоменко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 9-18.
1041151
  Дудко І.Д. Проблема постбіполярності світу в інтерпретаціях сучасних американських політологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячена аналізу доробку сучасних американських політологів щодо характеру пост біполярного світу. Серед головних спрямувань дослідження - визначення теоретичного підґрунтя прихильників і супротивників ідеї одно полярності світу, з"ясування можливих ...
1041152
  Какосян А.В. Проблема построения моделей в статистической теории оценивания параметров / А.В. Какосян. – Тбилиси, 1986. – 183с.
1041153
  Волкова Л.А. Проблема потребностей человека / Л.А. Волкова. – Ленинград, 1970. – 184с.
1041154
  Маргулис А.В. Проблема потребности в историческом материализме. Лекции по спецкурсу. / А.В. Маргулис. – Белгород, 1971. – 124с.
1041155
  Болдырева Г.А. Проблема потребности в свете ленинской теории отражения : Автореф... канд. филос.наук: / Болдырева Г. А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 13л.
1041156
  Ільків-Свидницький Проблема походження готичного письма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 9-20. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1041157
  Машталер Г.А. Проблема походження життя в працях учених України // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1041158
  Лісова Катерина Проблема походження Київської Русі в інтерпретаціях українських вчених-емігрантів (1920-1940) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 291-293
1041159
  Синишин Р. Проблема походження корейської мови: лексичні свідчення // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 283-290. – ISBN 978-2-919320-35-6
1041160
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 87-95
1041161
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 19-22
1041162
  Лахно О.П. Проблема походження племінних об"єднань поміж слов"ян східного типу в спадщині російських істориків середини XVIII - початку XX століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 39-46. – ISSN 2075-1451
1041163
  Прокопов Д Проблема походження права і розвитку правових норм із позицій теорії природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 244-285. – ISBN 978-966-171-358-0
1041164
  Прокопов Д. Проблема походження права та визначення специфіки правових норм у дослідженнях М. Палієнка // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 67-78. – ISSN 1993-0909
1041165
  Воєвідка Г. Проблема походження пунктуації в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано походження розділових знаків у японській мові. Розглянуто найпоширеніші теорії мовних контактів та звязків. Пунктуацію в Японії розуміли як розділ, що вивчає правила вживання слів. Здавна існували пунктуаційні знаки японського ...
1041166
  Кириленко С.О. Проблема походження Русі в науковій спадщині Михайла Максимовича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 60-64
1041167
  Кириленко С.О. Проблема походження русів в радянській історичній науці 1930-1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 183-190. – ISSN 0130-5247
1041168
  Филипчук Х.М. Проблема походження словацького етносу ( у світлі міждисциплінарних досліджень) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 192-197. – ISSN 2078-1849
1041169
  Баран В. Проблема походження українського народу (археологічний пошук) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 156-164
1041170
  Лєбєдєва О. Проблема походження українського народу в працях Михайла Грушевського "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов"янства" та "Історія України-Руси" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 287-290
1041171
  Кириченко Ю. Проблема походження українського народу в сучасній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 94-99. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається вивчення походження українського народу та початкових етапів його етногенезу в сучасній історіографії. Встановлено, що більшість дослідників поділяє думку про відсутність докорінних змін населення на землях України з найдавніших ...
1041172
  Лєбєдєва О.В. Проблема походження українського народу у дослідженнях М. Брайчевського, В. Петрова, В. Балушка та В. Барана // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 309-326
1041173
   Проблема походження української мови в наукових працях XIX - початку XXI ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 27-38. – ISBN 978-966-00-1476-3
1041174
  Бондаревська І. Проблема початку і філософське обгрунтування у Григорія Сковороди // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.3-15. – ISBN 966-7653-05-3
1041175
  Кононова М.М. Проблема почвенного гумуса и современные задачи его изучения / М.М. Кононова. – М., 1951. – 391с.
1041176
  Матвеєва Г.А. Проблема пошуку громадянського консенсусу в Україні в контексті інтенсифікації взаємодії політики і права // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 118-120
1041177
  Міненко Р. Проблема пошуку змістовних розв"язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 87-95. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї роботи є створення методики розв"язання оберненої задачі магнітометрії в умовах невизначеності просторового розподілу намагніченості гірських порід. Розв"язок оберненої задачі магнітометрії, як правило, є неоднозначним внаслідок неточності ...
1041178
  Драгун О.Ю. Проблема пошуку істини у дискурсі полілогу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 19-24. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1041179
  Юга О.А. Проблема пошуку політичною елітою Речі Посполитої шляхів розв"язання "української проблеми" в середині XVII ст. в українській історіографії / Олександр Юга // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 201-211. – ISSN 2309-2262


  Аналізуються праці вітчизняних дослідників, у тому числі праці В. Антоновича, М. Грушевського, М. Костомарова, М. Максимовича.
1041180
  Чистов В.П. Проблема поэтического пафоса эстетической концепции В.Г.Белинского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.647 / Чистов В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1041181
  Розова Е.О. Проблема поэтической речи и критика структурной лингвистики в трудах В. В. Вейдле // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 123-124
1041182
  Нагайчук В.І. Проблема прав людини в арабському світі: локальний, регіональний та міжнародний виміри // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 268-278. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1041183
  Носоченко О.О. Проблема права на обман та правду у філософсько-етичному вченні І. Канта // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 139-141. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1041184
  Архипов С.И. Проблема права собственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 43-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1041185
  Шибаева Е.А. Проблема права убежища в международном праве : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Шибаева Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический фак. – Москва, 1953. – 16 с.
1041186
  Швецова А.В. Проблема праветнічних меншин та їх забезпечення в умовах Криму / А.В. Швецова, Р.А. Халілєв // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-7.
1041187
  Сацький П.В. Проблема правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-2000 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  На основі наукових праць, соціологічних даних, аналітичних досліджень, документів, опублікованих в періодичній пресі, заяв та інтерв`ю офіційних осіб і політичних діячів розглянуто становлення правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-х ...
1041188
  Герц А.А. Проблема правового визначення лікарської помилки: медичний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 50-54. – (Юридичні науки ; № 3)
1041189
  Шамрай В.Г. Проблема правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та шляхи їх удосконалення на основі адміністративної реформи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 201-202. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1041190
  Савайда О. Проблема правового знання та розуміння у філософії XX століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 179-184. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1041191
  Савайда О.І. Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 289-292. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1041192
  Богуш М. Проблема правового механізму реалізації корпоративних прав на отримання дивідендів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема реалізації корпоративних прав на прикладі однієї із правомочності – отримання дивідендів. Аналізуються наявні проблеми та пропонуються механізми удосконалення чинного корпоративного законодавства щодо виплати ...
1041193
  Викут М.А. Проблема правового регулирования процессуального положения и деятельности сторон в советском гражданском судопроизводстве : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.712 / Викут М.А. ; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1971. – 34 с.
1041194
  Данча Л.І. Проблема правового регулювання діяльності мас-медіа у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі 1990-2010-х рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 106-111. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1041195
  Сєлезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-51. – ISSN 0132-1331
1041196
  Кушніренко А. Проблема правового регулювання невідкладних контрзаходів у міжнародному праві // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 192-194
1041197
  Бойко О.Ю. Проблема правового регулювання парламентської діяльності політичних партій України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.52-56
1041198
  Іншин Микола Іванович Проблема правового регулювання праці державних службовців України : Дис. ... доктора юрид.наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутрішніх справ; Іншин М.І. – Харків, 2005. – 418л. – Бібліогр.: л.374-418
1041199
  Святун О.В. Проблема правового регулювання протидії нелегальній міграції в рамках Європейського Союзу на прикладі боротьби з торгівлею людьми / О.В. Святун, О.В. Довжук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 84-96. – (Європейські дослідження)
1041200
  Кравченко Т.Д. Проблема правової еволюції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 442-443. – ISSN 2413-6433
1041201
  Пасінович І.І. Проблема правової ідентифікації суб"єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І.І. Пасінович, Л.В. Іванець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 178-187. – ISSN 1562-0905
1041202
  Короєд С.О. Проблема правонаступництва в цивільному і господарському судочинстві при реорганізації (злитті) юридичних осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 55-60. – ISSN 2413-1342
1041203
  Перов Д.А. Проблема праворозуміння норм-дефініцій у колективній та індивідуальній правосвідомості // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 341-345. – ISSN 2413-6433
1041204
  Дудаш Т.І. Проблема праворозуміння: мовномінаційний аспект : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 125-134. – ISSN 1818-992Х
1041205
  Бейцун І Проблема правосуб"єктності об"єднань юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.45-50
1041206
  Безчервных Э.В. Проблема практики в процессе формирования философии марксизма / Э.В. Безчервных. – М, 1972. – 144с.
1041207
   Проблема практического бессмертия человека : Системный подход к вопросам онто- и геронтогенеза при решении проблемы пролонгирования жизни за видовой предел / Б.М. Ханжин, Г.Д. Бердышев, И.В. Вишев, Т.Ф. Ханжина. – Москва-Астрохань-Владимир, 2004. – 94с. – ISBN 5-93350-083-6
1041208
  Брешко В.В. Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 277-281. – ISSN 2218-5348
1041209
  Георгиевский А.Б. Проблема преадаптации : историко-критическое исследование / А.Б. Георгиевский. – Ленинград : Наука, 1974. – 147 с.
1041210
  Ожегов Ю.П. Проблема предвидения в современной буржуазной идеологии / Ю.П. Ожегов. – Новосибирск, 1971. – 184с.
1041211
  Безарова Г. Проблема предмета i об"єкта в методології історії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 62-67. – ISSN 2311-9896
1041212
  Жирнов В.Д. Проблема предмета медицины : (Методологический анализ) / В.Д. Жирнов. – Москва : Медицина, 1978. – 239с.
1041213
  Косарева Л.М. Проблема предмета науки с точки зрения марксисткой категории деятельности : Автореф... канд. филос.наук: / Косарева Л. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 22л.
1041214
  Голосов В.Ф. Проблема предмета философии в теоретическом наследстве классиков марксизма-ленинизма / В.Ф. Голосов. – Красноярск, 1971. – 249с.
1041215
  Чистов Г.А. Проблема преемственности в искусстве. : Автореф... канд. филос.наук: 08.623 / Чистов Г.А.; Философ. ф-тет. – М., 1971. – 22л.
1041216
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственности становления личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 167л.
1041217
   Проблема преемственности в татарской общественной мысли. – Казань, 1985. – 163с.
1041218
  Рубанов Виталий Георгиевич Проблема преемственности как закономерность общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рубанов Виталий Георгиевич; ТГУ им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 19л.
1041219
  Ванслов В.В. Проблема прекрасного / В.В. Ванслов. – Москва, 1957. – 263с.
1041220
  Бирюков В.Ф. Проблема прекрасного в современной эстетике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Бирюков В.Ф.; МГУ. – М, 1977. – 21л.
1041221
  Пенчев Г.И. Проблема прекрасного в философском и художественном творчестве Жана-Поля Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 63 / Пенчев Г.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 16л.
1041222
  Рехвиашвили Н.М. Проблема прекрасного в эстетике Д.И.Писарева : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Рехвиашвили Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
1041223
  Акперов Т.С. Проблема прекрасного и азербайджанская советская поэзия : Автореф... канд. философ.наук: / Акперов Т.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 16л.
1041224
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагічного і комічного в творчості українських революційних демократів кінця 19 - початку 20 століть : Дис... канд. філос.наук: / Бондаренко В.В.; КДУ. Кафедра історії філософ. – К., 1967. – 257л. – Бібліогр.:л.1-11
1041225
  Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога / З.И. Калмыкова. – М., 1982. – 96с.
1041226
  Комахидзе Н.В. Проблема преодоления социально-экономической отсталости востока Турции в программных установках буржуазных политических партий страны / Н.В. Комахидзе. – Тбилиси, 1985. – 90с.
1041227
  Ахундов Д М. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени / Д М. Ахундов, . – Москва, 1974. – 254с.
1041228
  Софер М.Г. Проблема пресной воды / М.Г. Софер. – Л., 1974. – 40с.
1041229
  Карпец И.И. Проблема преступности / И.И. Карпец. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 165, [2]с.
1041230
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11 (595). – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
1041231
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 53-58. – ISSN 0321-0626
1041232
  Вялков С.Н. Проблема привленчения трудящихся масс к управлению производством в ленинском идейном наследии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вялков С.Н.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
1041233
  Іванов Д.В. Проблема прийняття Конституції Європейського Союзу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 51-53. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1041234
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: / Вацеба Р. В.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 177л.
1041235
   Проблема применения программированного обучения в спецобластях обучения (Медицина). – Москва, 1969. – 182с.
1041236
  Мельникова А.В. Проблема принципа в гносеологии Канта / А.В. Мельникова. – Иркутск, 1990. – 216с.
1041237
  Григоров Сергей Андреевич Проблема природы человека в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Григоров Сергей Андреевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 18л.
1041238
  Мороз И.А. Проблема притвоположностей в диалектических противоречиях при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1974. – 192с.
1041239
  Манкиев А.Д. Проблема причинности в генетической психологии / А.Д. Манкиев. – Грозный, 1971. – 48 с.
1041240
  Богданов Б. Проблема причинности в истории новой философии и диалектическом материализма / Б. Богданов, В. Михайлов. – М, 1933. – 156с.
1041241
  Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине / И.В. Давыдовский. – М., 1962. – 176с.
1041242
  Кербиков О.В. Проблема причинности в медицине / О.В. Кербиков. – М., 1965. – 64с.
1041243
  Стригачева Э.И. Проблема причинности в современной медицине. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.08 / Стригачева Э.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1974. – 37л. – Бібліогр.:с.35-36
1041244
   Проблема причинности в современной физике. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 429с.
1041245
  Перминов В.Я. Проблема причинности в философи и естествознании / В.Я. Перминов. – М., 1979. – 223с.
1041246
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в философии и биологии / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1962. – 294 с.
1041247
  Моллаков В.М. Проблема причинности и вариационные принципы классической механики. : Автореф... канд. филос.наук: / Моллаков В.М.; АН СССР. Ин-т философии. – Ашхабад, 1963. – 25л.
1041248
  Мірошниченко В. Проблема проведення виборів за конституційною реформою в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 333-337. – ISSN 2413-6433
1041249
  Шахман Н.В. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 238-243. – ISSN 1563-3349
1041250
  Кекконен А.Л. Проблема прогнозирования профессионально значимых компетенций / А.Л. Кекконен, С.В. Сигова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 84-89. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается проблема определения и прогнозирования профессионально значимых компетенций, необходимых работникам на рынке труда в современных условиях в России и за рубежом через взаимодействие государства, системы образования и работодателей в ...
1041251
  Моісеєнко Ю.М. Проблема прогнозування напрямків досліджень і використання нанотехнологій у світі й Україні до 2020 р. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 147-158. – ISSN 2222-4459
1041252
  Соловьев В.С. Проблема продления жизни / В.С. Соловьев. – М., 1952. – 56с.
1041253
  Кічура В.П. Проблема продуктивності лісових насаджень колишніх колективних сільськогосподарських підприємств Закарпатської області / В.П. Кічура, А.В. Кічура // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 61-69. – ISSN 0459-1216
1041254
  Маслов П. Проблема продукции / П. Маслов. – Петроград ; Москва, 1923. – 209 с.
1041255
  Гринберг М.С. Проблема производственногоо риска в уголовном праве. / М.С. Гринберг. – М., 1963. – 132с.
1041256
  Дедов К.М. Проблема произвольных действий в свете учения И.М.Сеченова и И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Дедов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра логики и психологии. – М., 1953. – 18л.
1041257
  Васильев В.Г. Проблема происхождения алмазов / В.Г. Васильев. – Якутск, 1961. – 152с.
1041258
  Опарин А.И. Проблема происхождения жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1976. – 63 с.
1041259
  Редько В.Г. Проблема происхождения интеллекта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 76-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1041260
  Бляхер Е.Д. Проблема происхождения искусства в истории философской мысли. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Бляхер Е.Д.; Моск.ин-т нар.хоз-ва. – Душанбе, 1969. – 27л.
1041261
  Савченко А.Н. Проблема происхождения личных окончаний глаголов в индоевропейском языке. / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону. – 24с.
1041262
  Вавилов Н.И. Проблема происхождения мирового земледелия в свете современных исследований / Н.И. Вавилов. – Москва : Научно-техническое изд-во, 1932. – 16с.
1041263
   Проблема происхождения нефти и газа и образование их промышленныхзалежей. – К., 1966. – 187с.
1041264
   Проблема происхождения нефти и газа и условия формирования их залежей. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 548с.
1041265
  Маркевич А.П. Проблема происхождения простейших (Protozoa). Лекция, прочит. в Киевском университете. / А.П. Маркевич. – К., 1954. – 17с.
1041266
  Ажубалис Ю. Проблема происхождения религии в ее социальной роли. (Из истории атеист. мысли Литвы 1940-1965 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Ажубалис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
1041267
  Кармов Т.М. Проблема происхождения тяжеловооруженной конницы у сарматов. Исторический обзор подходов и мнений // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56


  Кубань в І-ІІІ ст н.е., Північний Кавказ в перших ст. н.е.
1041268
  Афасижева Д.А. Проблема промежуточного типа связи в сложном предложении современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Афасижева Д.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 15 с.
1041269
  Иванов С.Л. Проблема промежуточных веществ в биохимии в свете эколюционного учения. / С.Л. Иванов, 1940. – С. 81-92
1041270
  Струмилин С.Г. Проблема промышленного капитала в СССР. / С.Г. Струмилин. – М., 1925. – 134с.
1041271
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 1, 2. – 1954. – 564с.
1041272
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 3. – 1955. – 383с.
1041273
  Гельхорн Э. Проблема проницаемости, ее физиологическое и паоталогическое значение / Э. Гельхорн. – Москва, 1932. – 336 с.
1041274
  Альков В. Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти / В. Альков, І. Робак // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 147-158. – ISSN 2222-5250
1041275
  Абасов О А.С. Проблема пространственно-временной организации структурных уровней материи : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.01 / Абасов А.С.О.; АН Азерб. ССР. – Баку, 1987. – 43 с.
1041276
  Ерофеев К.Б. Проблема противодействия деятельности деструктивных религиозных культов // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 1812-8696
1041277
  Ратыч Мария Теодоровна Проблема противопоставления форм простого и сложного прошедшего времени в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ратыч Мария Теодоровна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 22л.
1041278
  Дудель С Проблема противоречий в условиях развитого социализма / С Дудель. – М, 1976. – 64с.
1041279
  Егоров В.Н. Проблема противоречий в условиях совершенствования социализма / В.Н. Егоров. – К, 1986. – 46с.
1041280
  Мороз И.А. Проблема противоречий при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск
2. – 1975. – 55с.
1041281
  Гергиев Ф.И. Проблема противоречия / Ф.И. Гергиев. – М, 1969. – 216с.
1041282
  Нарский И.С. Проблема противоречия в диалектической логике / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 182с.
1041283
  Вітенко Д.М. Проблема протидії насильству в сім"ї: світовий досвід ії законодавчого вирішення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 152-153. – ISBN 978-966-919-107-6
1041284
  Бараненко Б.І. Проблема протидії незаконному обігу та використанню в злочинних діях вогнепальної зброї в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-617-616-070-0
1041285
  Хайрулін О.М. Проблема професійного вигорання в умовах професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України: теорія і практика дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 300-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1041286
  Михайленко Є.М. Проблема професійної етики у світовій та українській археології // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 102-108. – ISSN 0235-3490
1041287
  Ніколаєва Н.Б. Проблема професійної зайнятості жінок у США в останній третині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Історія ; Вип. 57)


  Розглядаються участь американських жінок у сфері праці, професії, якими вони могли займатись, і проблеми, з якими жінки стикались у професійних відносинах у США в останній третині ХІХ століття.
1041288
  Батечко Н.Г. Проблема професійної підготовки викладачів вищої школи у педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 49-54. – ISSN 1609-8595
1041289
  Томашевський В.В. Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 121-127. – ISSN 2304-4470
1041290
  Мілорадова Н.Е. Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 160-166. – ISSN 1727-1584
1041291
  Возняк А.Б. Проблема професіоналізації соціальних педагогів та соціальних працівників у ВНЗ України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 184-188
1041292
  Лебедева О.В. Проблема профессиональной и личностной готовности психолога к практической деятельности в условиях модернизации отечественной системы образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 177-182. – ISSN 2073-8528
1041293
  Базир І.В. Проблема профілактики злочинності в сучасній Україні та перспективи їх вирішення // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7363-14-8
1041294
  Лазоренко Н. Проблема профільного навчання у вітчизняній науці та практиці // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 135-139


  Проаналізовано проблему профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. Визначено, що основу ефективної організації профільного навчання складає оптимальна побудова та успішна реалізація індивідуальних освітніх траєкторій.
1041295
  Козюк В. Проблема проциклічності у сфері глобальних фінансових та монетарних процесів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 34-40
1041296
  Третьяков И.П. Проблема прочности металлорежущего инструмента и некоторые пути ее решения / И.П. Третьяков. – М., 1953. – 24с.
1041297
  Зеньковский В.В. Проблема психической причинности : Учеб. пособие. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Вадимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – VIII, 435 с.


  На тит. л. экз. дарствтв. надписи: В суд. Библиотеку Университета Св. Владимира от автора 1914 г. 24 октября; № 11632: Дорогому Петру Павлдовичу Кудрявцему от автора 19 октября 1914 г., и печать из би-ка Петр Павлович Кудрявцев
1041298
  Шаріпова Д.С. Проблема психічної ригідності у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 374-378
1041299
  Жаборюк О.А. Проблема психогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: в приміт.: 12 п. – ISSN 0027-2833
1041300
  Мельник Я.І. Проблема психодіагностики та психокорекції екстремальних ситуацій у військовому підрозділі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 530-531
1041301
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в Украинской советской новеллистике : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ. – Киев, 1987. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1041302
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в украинской советской новеллистике 70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 19л.
1041303
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та християнської моралі у драматургії Марка Кропивницького : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
1041304
  Конопацька О.М. Проблема психологічного захисту працівників Державної пенітенціарної служби України / О.М. Конопацька, М.Р. Можарівський // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 88-90
1041305
  Скоробагатська О.І. Проблема психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи до травмуючого впливу суспільства ризику // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 363-384. – ISBN 978-966-698-197-7
1041306
  Мачинська Н.І. Проблема психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 6-9


  Розкриваються теоретичні аспекти психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи. На основі аналізу наукових досліджень пропонує характеристику гіпотетичної, презентативної та прогностичної моделі діяльності фахівця.
1041307
  Корнієнко О. Проблема психосоматичного здоров"я в працях давньоримських та арабських мислителів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 100-106.
1041308
  Литвиненко О.Д. Проблема психотравми у психологічній науці: основні погляди иа підходи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 180-186. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1041309
  Кузнецова Л.П. Проблема пути в творчестве Пауло Коэльо (По романам "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Дьявол и сеньорита Прим" , "Заир") // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 47-58
1041310
  Миньяр-Белоручев Проблема рабства и присоединение Техаса к США в первой половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 81-94. – ISSN 0042-8779
1041311
  Дячук Л.В. Проблема рабського шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 13-16


  У статті досліджується еволюція рабського шлюбу і його правові наслідки. The evolution of slaves. marriage and its legal consequences is probed in the article.
1041312
   Проблема равновесия и принятия экономических решений. – М, 1984. – 148с.
1041313
  Дювбанова В.М. Проблема равномерности развития социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Дювбанова В.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 15л.
1041314
  Курашов В. Проблема радіаційної діагностики як задача багатовимірного статистичного аналізу / В. Курашов, В. Соловиов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Задача ретроспективної радіаційної діагностики розглядається як задача класифікації складних багатопараметричних систем. Проаналізовано методи виділення вторинних інформативних ознак у скінченновимірному просторі малої розмірності. Метод ілюструється ...
1041315
   Проблема радонового ризику в екології / Л.В. Жук, В.О. Васійчук, В.С. Гончарук, С.І. Качан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 43-50 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1041316
   Проблема развития в современном естествознании. – М, 1968. – 319с.
1041317
  Морозов В.Д. Проблема развития в философии и естествознании / В.Д. Морозов. – Минск, 1969. – 448с.
1041318
  Федина Г.А. Проблема развития в химии. / Г.А. Федина. – Л, 1989. – 119с.
1041319
  Кузнецов Д.И. Проблема развития глокальных цивилизаций в рамках глобального образовательного мира / Д.И. Кузнецов, Н.В. Симанова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66)


  В статье исследуется актуальная проблема сохранения и развития локальных университетских культур и цивилизаций в условиях глобализации современного образовательного мира. Проводится анализ деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета ...
1041320
  Петренко А.А. Проблема развития инновационных процессов в российском образовании и кадрового обеспечения его организации в контексте Болонских соглашений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2007. – № 1. – C. 148-155.
1041321
  Тронов М.В. Проблема развития ледников / М.В. Тронов. – Томск, 1960. – 116с.
1041322
  Шевченко П.Д. Проблема развития личности в истории советской психологии (1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шевченко П.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с. – Бібліогр.: с. 17-18
1041323
  Ануфриева Д.Ю. Проблема развития личности опыта педагога в философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 188-193. – ISSN 1811-0916
1041324
  Гаджиев Т.М. Проблема развития метода социалистического реализма в Азербайджанской музыкальной культуре : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Гаджиев Т.М.; МВ и ССО Азербайджанской ССР. – Баку, 1972. – 37л.
1041325
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания / А.С. Манасян. – Ереван, 1973. – 128с.
1041326
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания. (Логико-методол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 626 / Манасян А.С.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
1041327
   Проблема развития познавтельных способностей. – Ленинград, 1983. – 148 с.
1041328
  Фомин Ф.Ф. Проблема развития санаторно-курортного дела на Дальнем Востоке / Ф.Ф. Фомин. – М., 1961. – 20с.
1041329
  Ландкоф С.Н. Проблема развития современного акционерного права / С.Н. Ландкоф. – Х., 1927. – 103с.
1041330
  Дорошеквич М А. Проблема развития творческих способностей студентов технических вузов / М А. Дорошеквич, . – Москва, 1974. – 36с.
1041331
  Гунар И.И. Проблема раздажимости растений и ее значение для дальнейшего развития физиологии растений / И.И. Гунар. – М., 1953. – 36с.
1041332
  Мересте У. Проблема разложения абсолютного прироста явления по факторам и ее решение в экономической статистике : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мересте У. ; Акад. наук Эстон. ССР. – Таллин, 1961. – 26 с.
1041333
  Попова-Боттино Проблема размещения частицы было с точки зрения коммуникативного анализа // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 72-86. – ISSN 0373-658Х
1041334
  Кокорев А.А. Проблема разоружения : два мира - две политики / А.А. Кокорев. – М, 1983. – 161с.
1041335
  Малинин С.А. Проблема разоружения в международном праве на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Малинин С.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1955. – 19 с.
1041336
  Розанов А.А. Проблема разоружения и борьба идей / А.А. Розанов. – Минск, 1988. – 168с.
1041337
  Светлов А.А. Проблема разоружения и разрядка международной напряженности / А.А. Светлов. – Москва, 1975. – 94 с.
1041338
  Шевченко А.Н. Проблема разоружения после второй мировой войны (междунар. провов. аспекты) : Автореф... канд. юр.наук: / Шевченко А. Н.; МГИМО, Каф. междунар. права. – М., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1041339
  Лебедев Н.И. Проблема разоружения сегодня: трудности и перспективы. / Н.И. Лебедев, С.В. Кортунов. – М., 1980. – 77с.
1041340
  Шаповалов И.В. Проблема разработки международного торгового права, некоторые вопросы теории. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шаповалов И.В.; Моск.гос.ин-т межданар.отрношен. – М, 1969. – 16л.
1041341
  Вовк А.А. Проблема разработки месторождений в сложных горно-геологических условиях / А.А. Вовк, В.А. Поплавский. – Київ, 1981. – 26с.
1041342
  Слабоуз В. Проблема разработки метаязыка для описания культурологического компонента семантики имен собственных // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 210-215. – ISSN 2411-6548
1041343
  Кавтария Б.П. Проблема разработки оптимальной схемы развития и размещения чайной промышленности Гр.ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Кавтария Б.П.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1041344
  Темкин И.Я. Проблема разрешения диалектических противоречий : Автореф... канд. филос.наук: / Темкин И. Я.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1971. – 29л.
1041345
  Гуревич Ю.Ш. Проблема разрешения для некоторых алгебраических теорий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 004 / Гуревич Ю.Ш.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1041346
  Трахтенброт Б.А. Проблема разрешимости на конечных классах и определениях конечного множества. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трахтенброт Б.А.; АН УССР. Ин-т матем. – Киев, 1950. – 9 л.
1041347
   Проблема районирования на Украине. – Х, 1926. – 158с.
1041348
   Проблема рака. – М, 1965. – 47с.
1041349
  Семенова Марина Ивановна Проблема ранней социализации индивида как личности: (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Семенова Марина Ивановна; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 161л. – Бібліогр.:л.145-161
1041350
  Семенова М.І. Проблема ранньої соціалізації індивіда як особистості. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Семенова М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 18л.
1041351
  Судовиков Н.Г. Проблема рапакиви и позднеорогенных интрузий. / Н.Г. Судовиков. – М.-Л., 1967. – 119с.
1041352
  Дакуко Лилия Ивановна Проблема распределения в современной англо-американской "экономике" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дакуко Лилия Ивановна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 17л.
1041353
  Возняк Владимир Степанович Проблема рассудка и разума в материалистической диалектике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Возняк Владимир Степанович; Львовский гос. ун-т. – 24л.
1041354
  Майсурян Н.А. Проблема растительного белка / Н.А. Майсурян. – М, 1957. – 9 с.
1041355
  Вавилов Н.И. Проблема растительного каучука в Северной Америке / Н.И. Вавилов. – Москва : Сельхозгиз, 1931. – 72с.
1041356
  Хилькевич А.П. Проблема расширения традиционной силлогистики. / А.П. Хилькевич. – Минск, 1981. – 190с.
1041357
  Ажишвили Ш. Проблема расширенной теории силлогизма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ажишвили Ш. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 14 с.
1041358
  Слюсаренко Ю.А. Проблема ратифікації Римського стату Міжнародного кримінального суду в Україні / Ю.А. Слюсаренко, Д.Р. Шпак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 44-49


  Розгядаються основні проблеми на шляху до ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні та запропоновані юридичні моделі вирішення даних проблем.
1041359
  Лайпанов А.Ш. Проблема рационализации занятости в сельском хозяйстве в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лайпанов А.Ш.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 27л.
1041360
  Мудрагей Н.С. Проблема рационального и иррационального в логико-историческом аспекте : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мудрагей Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор диалектического материализма. – М., 1971. – 20л.
1041361
  Русаков В.М. Проблема рационального и иррационального топологической особенности религиозно-этичекого иррационализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Русаков В.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 19л.
1041362
  Вознюк О. Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності / О. Вознюк, М. Козловець // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.115-125
1041363
  Кругляк М.І. Проблема раціональності в концепції Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 293-294. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1041364
  Корсунський С.А. Проблема раціональності та ірраціональності у соціально-філософських концепціях Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1041365
  Абдула А.І. Проблема раціональності та її дослідження у сучасній філософській думці // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 226-235. – ISSN 2076-7382
1041366
  Мельник В. Проблема раціональності та її співвідношення з ірраціональним // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 7-16. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1041367
  Шило Н.Я. Проблема реабилитации на предварительном следствии / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1981. – 200с.
1041368
  Селезнева Н.А. Проблема реализации компетентностного подхода к результатам образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617
1041369
  Доминов В.М. Проблема реализации научных достижений / В.М. Доминов. – Кишинев, 1978. – 107с.
1041370
  Иващенко А.Ф. Проблема реализма в западно-европейской литературе второй половины XIX века / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1957. – 41с.
1041371
  Тамарченко А.В. Проблема реализма в творчестве А.Куприна : Автореф... канд. филол.наук: / Тамарченко А.В.;. – Киев, 1946. – 226л. – Бібліогр.:с.219-225
1041372
  Дмитриев А.С. Проблема реализма в творчестве Генриха Гейне 40 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.С.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 14 с.
1041373
  Ильин В.В. Проблема реализма в эстетике и критике Д.И.Писарева : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильин В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 21л.
1041374
  Шведов Ю.Ф. Проблема реализма Шекспира в исторических хрониках : Автореф... канд. филол.наук: / Шведов Ю. Ф.; МГУ. – М., 1959. – 20л.
1041375
  Жуковська Ж.О. Проблема реалізації гарантій прав і свобод у сфері охорони громадського порядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.36-40
1041376
  Джунь В.В. Проблема реалізації засад конкурсу у механізмі провадження зі справ про неспроможність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.316-326. – ISBN 966-7784-65-7
1041377
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1041378
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-110. – ISSN 0132-1331
1041379
  Майхрук Т.Я. Проблема реалізації зовнішньополітичної ініціативи Франції створити "Союз заради Середземномор"я" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 352-360
1041380
  Закурін М.К. Проблема реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або однією з сторін // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.45-47. – ISBN 966-7784-65-7
1041381
  Щербанюк О. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 291-301. – ISSN 1026-9932
1041382
  Алєксєєва А. Проблема реалізації народом права на участь у здійсненні правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 403-404. – ISBN 978-617-7069-28-6
1041383
  Пудане Шушлебіна Проблема реалізації права відповідача на захист від адміністративного позову // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 241-246. – ISSN 1563-3349
1041384
  Цимбрівський Т. Проблема реалізації принципу рівнопрв"я і самовизначення народів та верховенство права у міжнародних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 120-124
1041385
  Вальчук А.М. Проблема реалізації соціального забезпечення та його ідеї в києворуській традиції України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 360-367. – ISSN 2078-9165
1041386
  Головій О.М. Проблема реалізму в теоретико-критичній рецепції І.Я. Франка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 25-31. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1041387
  Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна Проблема реального субъекта в бесподлежащих глагольных предложениях : Автореф... наук: 10.02.01 / Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 28л.
1041388
  Хуцишвили Георгий Шотаевич Проблема реальной бесконечности и ее абстракций в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хуцишвили Георгий Шотаевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 20л.
1041389
  Сапунов М.Б. Проблема реальности в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сапунов М. Б.; МВССО СССР, МГУ. – М., 1980. – 19л.
1041390
  Чешев В.В. Проблема реальности в классической и современной физике / В.В. Чешев. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1984. – 257с.
1041391
  Григонис И.К. Проблема реальности в современной физике и критика "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григонис И.К.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1960. – 16л.
1041392
  Чижек Ф. Проблема реальности вида. : Автореф... канд. филос.наук: / Чижек Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
1041393
  Халепо Т.И. Проблема революционной ситуации в современных условиях / Т.И. Халепо. – К, 1968. – 35с.
1041394
  Сурков Ю.Г. Проблема революционности пролетарской морали в произведениях Клары Цеткин. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Сурков Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 16л.
1041395
  Новакова Н.О. Проблема революції та еволюції в працях В.Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблеми шляхів суспільно-політичного розвитку в працях В. Липинського. Особлива увага приділяється дослідженню умов еволюційного розвитку, ролі національної еліти в суспільно-політичних перетвореннях. The article deals with ...
1041396
  Вялков Ю.А. Проблема регионального национализма в Италии (последняя четверть ХХ века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-36. – ISSN 0130-3864
1041397
  Гончар Б.М. Проблема региональных конфликтов в советско-американских отношениях на рубеже 80 - 90-х гг. // Вопросы новой и новейшей истории / Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1993. – Вып. 39
1041398
  Потульницький В. Проблема регіоналізму в українській політичній та історичній думці другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст. ( на прикладі образу Галичини) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.150-167. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1041399
  Гончар Б.М. Проблема регіональних конфліктів в американських концепціях і політиці розрядки в першій половині 70-х років // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – Вип. 40. – С. 20-28. – ISBN 5-7763-2466-1
1041400
  Гончар Б.М. Проблема регулирования региональных конфликтов в американских подходах к отношениям с СССР // Актуальные проблемы международных отношений : материалы научной конференции / Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского ; под ред. О.А. Колобова. – Горький, 1990
1041401
  Германова О.Г. Проблема регулювання авторського права на інтерв"ю // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 73-77


  Стаття присвячена питанням закріплення співавторства на інтерв"ю в українському законодавстві. Розглядаються практичні наслідки такого положення для журналістів і респондентів, а також кроки, які вже зроблено в цьому напрямі. The article is devoted ...
1041402
  Харчук О.П. Проблема регулювання банківської таємниці в Україні // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 345-349. – ISBN 978-966-600-475-1
1041403
  Поляков А. Проблема регулювання електронних грошей програмного типу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 62-65
1041404
  Скорина А.С. Проблема редагування перекладу публіцистичного тексту (за матеріалами культурологічного тижневика What"s on) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 178-183


  Культурологічний журналізм як підвид газетно-інформаційного стилю є доволі новим явищем для публіцистики ХХ століття, він є практично не дослідженим з позиції лінгвістики та перекладознавства. Письменник І. Франко першим став говорити про основні ...
1041405
  Улітіна О. Проблема реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 24-30
1041406
  Окунев Л.Я. Проблема резольвент Чеботарева / Л.Я. Окунев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1949. – 55с.
1041407
  Резнікова Н.В. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
1041408
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 40-45
1041409
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 40-45
1041410
  Стоценко А.В. Проблема реки Амура и его крупнейших притоков. / А.В. Стоценко. – Владивосток, 1958. – 64с.
1041411
  Лісогурська О.А. Проблема реконденсації у випарних охолоджувачах газів і рідин / О.А. Лісогурська, А.В. Дорошенко // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 27-35. – ISSN 0453-8307
1041412
  Богданова Е.В. Проблема реконструкции языковой личности автора в художественных произведениях дневникового жанра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-96. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1041413
  Воропаєва Т. Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізована праця М.Костомарова "Слов"янська міфологія". The Mykola Kostomarov"s work "Slavic mythology" is analyzed in the article.
1041414
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема реконструкції мови Трипільської культури : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.01, 10.02.15 / Мосенкіс Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 425л. – Бібліогр.: л.352-425
1041415
  Жовтий О.О. Проблема реконструкції репертуару неявних міфонімів східнослов"янської язичницької ідеології і взаємозв"язків між його елементами // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 99-110. – ISBN 978-2-919320-34-9
1041416
  Царева Н.А. Проблема религии в русском символизме и европейском постмодернизме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 116-126. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1041417
  Ипатов А.Н. Проблема религиозного и национального в современном меннонитстве. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ипатов А.Н.; АОН при ЦК КПСС. Ин-тут науч. атеизма. – М., 1971. – 20л.
1041418
  Мирзоева Л. Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 71-75. – ISSN 2075-1486
1041419
  Погорельцев В.Ф. Проблема религиозности Ф. И. Тютчева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.136-141. – ISSN 0042-8744
1041420
  Шумунова Д.Д. Проблема релігійних конфліктів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1041421
  Такіров Т.Н. Проблема релігійного образу в сучасному українському жовописі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 193-194
1041422
  Педченко Олександра Проблема релігійної віри у глибинній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 151-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1041423
  Д"яченко І.М. Проблема ренесансного світогляду українського суспільства (XVI - XVІІ ст.) у філософській культурі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується специфіка становлення ренесансного світогляду в Україні. Аналізується філософське підґрунтя ідей українського ренесансу.
1041424
  Матюшин В.Н. Проблема рентабельности в новых условиях хозяйствования / В.Н. Матюшин. – Л., 1967. – 44с.
1041425
  Василяускас А. Проблема рентабельности общественного производства и ее роль в дальнейшем развитии колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Василяускас А.; Ленигр. фин.-экон. ин-т. – Л, 1965. – 16л.
1041426
  Волгин Е.И. Проблема реорганизации аппарата КПСС в условиях политических преобразований в СССР (конец 1980-х - начала 1990-х гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 31-42. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1041427
  Панюхіна Ю.С. Проблема реорганізації НАТО в програмних документах Республіканської партії США у 1990-х роках // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 219-224
1041428
  Каплінська М.В. Проблема реорганізації транспортних мереж у контексті регенерації ринкових площ історичних міст Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 222-230 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1041429
  Дин Проблема репатриации корейцев Южного Сахалина в 1945-1950 гг. / Дин, И // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 72-81. – ISSN 0042-8779


  О несостоявшемся возвращении на родину сахалинских корейцев 1945-1950 годах.
1041430
  Черепенко Е.И. Проблема репликации ДНК и генетические манипуляции с растениями. / Е.И. Черепенко, А.П. Галкин. – К., 1987. – 159с.
1041431
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 173-186
1041432
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09. 00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 10 назв
1041433
  Бондарук Я.В. Проблема ресертифікації у системі підвищення кваліфікації вчителів США // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 124-126
1041434
  Галушка М. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-російських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 140-141
1041435
  Смик Г.К. Проблема ресурсів лікарських рослин у наукових завданнях ботанічних садів України / Г.К. Смик, В.О. Меньшова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Пропонується п"ять шляхів розв"язання проблеми ресурсів лікарських рослин для потреб медицини України.
1041436
  Варбан М.Ю. Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до зрілості // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.95-103. – ISSN 1681-116Х
1041437
  Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже ХУІІІ и ХІХ вв. / М.М. Сафонов. – Л., 1988. – 247с.
1041438
  Козаченко А. Проблема реформи місцевого самоврядування за доби Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 109-116. – ISSN 1026-9932
1041439
  Грошевий Ю. Проблема реформування кримінального судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331
1041440
  Боголій Ю. Проблема реформування ООН і позиція Сполучених Штатів Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Присвячено процесу реформування ООН і вивченню поглядів та позицій щодо реформи, а саме, керівництва Організації та керівництва Сполучених Штатів. The article is devoted to the reform of the United Nations and views of reform of the Organization, ...
1041441
  Косова Е. Проблема реформування податкового права в України: євроінтеграційний аспект // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 183-193. – ISSN 2079-4762
1041442
  Скороход Ю.С. Проблема реформування Ради безпеки ООН: позиція України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 14-17.
1041443
   Проблема реформування системи освіти України в контексті Болонського процесу / В. Браун, О. Демянюк, Ю. Коваль, О. Абрамян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 251-257. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано переваги та небезпеки реформування освіти в Україні внаслідок інтеграційних та глобалізаційних тенденцій, зокрема Болонського процесу. Звернено увагу на вагомість утвердження національних основ освітньо-виховного процесу, ...
1041444
  Андрейцев В. Проблема реформування юридичної освіти в Україні // Право України, 1998. – №12
1041445
  Шевченко Г. Проблема рецепції в дослідженнях О.І. Білецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядаються питання рецепції як запозичення письменником ідей, мотивів, сюжетів, а також як сприймання художніх творів, - цим питанням академік О.І. Білецький приділяв велику увагу. Лишаються актуальними вони й для сучасної компаративістики.
1041446
  Шелюх О. Проблема рецепції творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської у критиці 20-30-х рр. ХХ ст. (Василь Сімович) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 205-210
1041447
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве / Кафаров Т.М. – Москва, 1973. – 52 л.
1041448
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве. / Т.М. Кафаров. – Баку, 1972. – 256с.
1041449
  Пачковский Ю.Ф. Проблема ризику в підприємництві : (Психологія підприємництва) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.37-39
1041450
  Вдовіченко О Проблема ризику: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі особливу увагу приділяється гендерним особливостям ризику. Показано, що маскулінні і фемінні способи реагування на ризик, скоріше за все, є результатом соціалізації і дії стереотипів. Слід під час опитування і формулювання тестових ...
1041451
  Еругин Н.П. Проблема Римана / Н.П. Еругин. – Минск, 1982. – 336с.
1041452
  Гаврилов Н.И. Проблема Римана о распределении корней дзета-функции / Н.И. Гаврилов. – Львов, 1970. – 172с.
1041453
  Косов М. Проблема римської військової присутності у Північному Причорномор"ї в сучасній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 285-287. – ISBN 978-966-171-783-0
1041454
  Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1972. – 224с.
1041455
  Федорова А.В. Проблема ритма в эстетической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.88-96. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1041456
  Печоров Г.М. Проблема ритмического новаторства в поэзии дореволюционного В.В.Маяковского (синтагменная организация стиха) : Автореф... канд. филол.наук: 10.621 / Печоров Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 12л.
1041457
  Костенко Н.В. Проблема ритму і смислу у віршознавчих дослідженнях проф. Г.К. Сидоренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)
1041458
  Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права : Дослід порівняльного правознавства. Монографія / Л.О. Корчевна. – Київ, 2004. – 360с. – ISBN 966-02-3289-6
1041459
  Корчевна Л. Проблема різноджерельного права в Україні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 10-14. – ISSN 1561-4999
1041460
  Винницкий И.Е. Проблема родового понятия в определении принципов права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805


  В статье последовательно обосновывается мнение о том, что использование в определении принципов права в качестве родового понятия «идеи» позволяет дать им наиболее полную и точную характеристику. Доказывается нецелесообразность и неоправданность ...
1041461
  Кан Ден Сік Проблема роз"єднання Кореї в історичній ретроспективі // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 175-183
1041462
  Лозинський М. Проблема розброєння / М. Лозинський. – Х., 1929. – 73с.
1041463
  Теремцова Н.В. Проблема розбудови соціальної держави в умовах конституційної реформи: теоретичний аспект // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 225-229. – ISSN 2413-6433
1041464
  Мойсеєнко О.П. Проблема розвитку і поширення техногенного карсту в межах території України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 12-21. – ISSN 0868-6939


  Показано актуальність дослідження проблеми розвитку техногенного карсту в Україні. Визначено такі важливі терміни як карст та техногенний карст. Проаналізовано просторовий розподіл природного карсту на території України та подано схематичну карту ...
1041465
  Іванова С.М. Проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 110-119. – ISSN 1998-6939


  Метою статті є визначення основних напрямів розвитку інформаційно- комунікаційної компетентності наукових працівників на основі використання системи EPrints.
1041466
  Кирпиченко О.Е. Проблема розвитку й удосконалення мови в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 37-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1041467
  Афіцька М.І. Проблема розвитку лідерських якостей у курсантів під час навчання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 505-507
1041468
  Ткаченко Л.І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1041469
  Данильян О.Г. Проблема розвитку протиріч у соціальних системах: класичні та некласичні підходи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 135-143. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1041470
  Павленко Н.О. Проблема розвитку реалістичного живопису в контексті постмодерністичної ідентифікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.103-106. – (Філософські науки)
1041471
  Бондар О. Проблема розвитку співробітництва з "центрами глобального впливу" в "Стратегії національної безпеки США" 2002 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 213-216. – ISBN 978-966-171-783-0
1041472
  Паладій М.В. Проблема розвитку сфери інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в міжнародні співтовариства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 161-165. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано наукове обгрунтування функціонування та розвитку державного управління сферою інтелектуальної власності України. Показано значення інтелектуальної власності в сучасних розвинених країнах. Проаналізовано досвід Великої Британії, ...
1041473
  Горобець Ю.І. Проблема розвитку та реформування науки в університетах / Ю.І. Горобець, С.М. Порев // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 72-77. – ISBN 978-966-2748-30-7
1041474
  Малес Л.В. Проблема розвитку теоретичних засад соціокультурного аналізу // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-387-0
1041475
  Остапчук В. Проблема роздвоєння душі в повістях Є. Анджеєвського "Lad Serca" й І. Буніна "Жизнь Арсеньева" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 345-349
1041476
  Федака С.Д. Проблема роздроблення Київської Русі у працях українських істориків XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 84-85. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Зосереджується увага на роботах вітчизняних істориків, в яких розглядається проблема роздроблення Київської Русі.
1041477
  Кучеренко Ю. Проблема розмежування відступлення права вимоги та договору факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 242-244. – ISBN 978-617-7069-14-9
1041478
  Рихло О.П. Проблема розмежування жанрів віршового перекладу (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 164-173
1041479
  Киричко В.М. Проблема розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення заборон одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 118-131. – ISSN 2224-9281
1041480
  Нагорна В.М. Проблема розмежування полісемії та омонімії в сучасній лінгвістиці


  На матеріалі англійської, німецької, російської, української та японської мов проведено огляд лінгвістичних студій з проблем розмежування явищ омонімії та полісемії On the base of English, German, Russian, Ukrainian and Japanese languages there have ...
1041481
  Чередніченко М. Проблема розмежування понять "рекламування про нотаріальну діяльність" та "інформація про нотаріальну діяльність" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 575-577
1041482
  Брюхно О.В. Проблема розмежування рівня кваліфікації освіти у Законі України "Про нотаріат" та Законі України "Про вищу освіту" // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 136-137. – ISBN 978-617-673-442-0
1041483
  Сафранов Т.А. Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області / Т.А. Сафранов, В.Ю. Приходько, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 83-90. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1041484
  Співак І. Проблема розпаду патріархального роду: психологічний вимір (за повістю Б.Харчука "Онук")
1041485
  Левитський С. Проблема розпізнавання образів і філософія Платона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В існуючих технічних системах розпізнавання образів відбувається шляхом співставлення об"єктів з закладеним в систему набором еталонів, які містять ідеалізовані описи основних ознак об"єктів. Аналогічно відбувається розпізнавання образів і живими ...
1041486
  Рум"янцев В.О. Проблема розподілу влади за Конституцією УНР 1918 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 49-51


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1041487
  Бовсунівський П.В. Проблема розподілу вод Нілу у зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 58-64


  This article covers one of the most urgent problems for Arab Republic of Egypt - division of waters of Nile River. Solving this problem Egypt faces interest of other African countries, which also want to implement own projects with regard to use of ...
1041488
  Пасічник Проблема розподільчої справедливості та рівності у вченні Роберта Нозіка / Пасічник, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 47-49
1041489
  Мандрищук Л.А. Проблема розрізнення філософії екзистенції та екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1728-3671
1041490
  Жабська К.І. Проблема розробки моделі оцінки потенційного стратегічного партнера для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-91


  Розкривається суть поняття "стратегічне економічне партнерство", актуалізація його ролі в сучасних умовах глобалізації, принципи, рівні та суб"єкти міжнародного стратегічного економічного партнерства.
1041491
  Завальська Л.В. Проблема розроблення типології комунікативних стратегій у політичному дискурсі: основні концепції // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 59-65. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1041492
  Антонов А.В. Проблема розуміння ( Філософський та психологічний аспекти) / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1975. – 48 с. – (Т-во"Знання" ; VII ; 9)


  У брошурі розкриваються філософські і психологічні аспекти однієї з актуальних проблем сучасності - проблеми розуміння, обгрунтовується ненауковість та безперспективність її ідеалістичних тлумачень, визначається природа розуміння.
1041493
  Бондар О.М. Проблема розуміння авторської семантики художнього тексту з позицій сучасної лінгвістики // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 19-24.
1041494
  Коваленко А. Проблема розуміння в контексті системного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-22. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості використання системного підходу до аналізу проблеми розуміння. Обгрунтовується використання системного підходу та представлено основні результати дослідження. Для аналізу процесуальних особливостей розуміння в статті ...
1041495
  Стехіна В.М. Проблема розуміння в соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 28-32


  У статті розглядається соціальна комунікація у контексті взаєморозуміння між комунікаторами. Особлива увага приділяється перцептивному та інтерактивному базовим компонентам комунікації, трансформації способу сприйняття інформації. In the article it is ...
1041496
  Ластовецька А. Проблема розуміння есхатологічних ідей соціумом у Давній Русі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 99-102


  Розглянуто стан наукової розробки проблеми культурного розвитку українського села в кінці 90-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, проаналізовано історичні джерела, у яких дано оцінку формуванню мережі закладів культури на селі та реорганізації ...
1041497
  Лукіянчук В.М. Проблема розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-38.
1041498
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.01.08. / Владимиров В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л. 329-370
1041499
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Автореф. дис. ...доктора філолог. наук: 10.01.08 / Владимиров В.М.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 30с. – Бібліогр.: 22 назв.
1041500
  Дуднік Р.М. Проблема розуміння ознак та принципів галузі українського права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 61-67
1041501
  Горбань В.І. Проблема розуміння поняття "народ" у взаємозв"язку з демократією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 66-84. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
1041502
  Лола В. Проблема розуміння та визначення поняття "державна ідеологія" // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 71-79.
1041503
  Акімова Н. Проблема розуміння тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 473-475. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1041504
  Нич І.І. Проблема розуміння у філософії І. Канта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проблема розуміння у філософії І. Канта.
1041505
  Черінько І.П. Проблема розширення Європейського Союзу у зовнішній політиці Сполученого Королівства на сучасному етапі (після розширення ЄС - 2007) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 232-241
1041506
  Гузела М. Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження деякі аспекти міжнародного співробітництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 487-493. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1041507
  Эсалнек А.Я. Проблема романа как литературного жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: 647 / Эсалнек А.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 13л.
1041508
  Джорбенадзе П.Г. Проблема романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Джорбенадзе П.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1041509
  Дубровина И.М. Проблема романтики и ее освещение в советском литературоведении и критике / И.М. Дубровина. – Москва, 1977. – 112 с.
1041510
  Баган Олег Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 30-33
1041511
  Завальська Л.В. Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 68-75. – ISBN 978-617-7041-71-8
1041512
  Рубин Я.И. Проблема роста населения в ее антимальтузианской трактовке на Западе. (Анализ и критика соврем. взглядов ученых-немарксистов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Рубин Я.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 27л.
1041513
  Шевцова Л. Проблема руйнації родини у драмі Василя Мови (Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи"
1041514
  Лебедева В.Л. Проблема руководства жизненным самооределением старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лебедева В. Л.; НИИ общей педагог. АПН СССР. – М., 1974. – 22л.
1041515
  Малярчук Н.Г. Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 52-58. – ISSN 2079-1828
1041516
  Наливайко Сергій Проблема Русі у світлі новітніх історико-лінгвістичних досліджень // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 371-376
1041517
   Проблема русловых процессов. – Л, 1953. – 180с.
1041518
  Турганов Б. Проблема русского Стефаника (Василь Стефаник в его взаимосвязях с русской литературой) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 23-34
1041519
  Сайко Е.А. Проблема русского языка в научных текстах: реалии, эффекты и аффекты // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 116-118
1041520
  Тельвак В. Проблема рушійних сил еволюції в історіографії Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Мін. освіти і науки Укр.; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 209-221. – ISBN 966-7444-89-9
1041521
   Проблема рынка в современной западной экономической науке. – М, 1990. – 58с.
1041522
  Шелюто В.М. Проблема сакрального як світоглядна проблема // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 94-101. – ISSN 1728-3671
1041523
  Шелюто В.М. Проблема сакральных ценностей в политических идеологиях XX века // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
1041524
  Заболотських К.І. Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1041525
  Шевель І. Проблема самовизначення нації у соціології в умовах інформаційного та культурного простору // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 247-250


  У статті розглянуто залежність проблеми самовизначення нації від проблеми національно-територіального розмежування, яка є однією з найскладніших і найгостріших у соціумі. Наголошено на двох формах реалізації права нації на самовизначення в нових ...
1041526
  Будагьянц Л.М. Проблема самогубства в сучасній філософії / Л.М. Будагьянц, В.І. Осьодло // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 31-37
1041527
  Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-51
1041528
  Вяккерев Ф.Ф. Проблема самодвижения в материалистической диалектике / Ф.Ф. Вяккерев. – Ленинград, 1972. – 88с.
1041529
  Егорова М.А. Проблема самоидентификации Севера Италии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 23-38. – ISSN 1812-8696
1041530
  Афанасьев Э.С. Проблема самоиндентификации человека в прозе Чехова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 18-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
1041531
  Ігнатович О. Проблема самоідентифікації в романі Юрія Мейгеша "Така любов..." // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1041532
  Кісеолар П.Д. Проблема самоідентифікації румуномовних мешканців Одеської області // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 254-259. – ISBN 966-581-481-8
1041533
  Торбяк Н. Проблема самооцінки дітей молодшого шкільного віку та особливості її формування під впливом педагогічної оцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-34. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Теоретично та емпірично досліджується проблема самооцінки. Зокрема, визначаються її основні види, функції, детально аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних психологів, які найбільш повно розробили її теоретичні та практичні аспекти (В. Джеймс, А. ...
1041534
  Терлецька Л.Г. Проблема самопізнання в зарубіжній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо проблеми самосвідомості. Проаналізовано підходи різних шкіл психології до процесу самопізнання як шляху до інтеграції особистості.
1041535
  Кравченко К.Г. Проблема самопізнання у філософії М. Бердяєва: теоретично-практичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 139-140
1041536
  Рудницька Ірина Проблема самореалізації вчителя: утвердження через інновації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються основні вектори інноваційної діяльності педагога, чинники і напрями його самоствердження в інноваційній діяльності.
1041537
  Підвисоцька Є.А. Проблема самореалізації особистості в сучасній філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 63-64
1041538
  Петренко О.Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 215-220. – ISSN 2518-7503
1041539
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 449 л. – Бібліогр.: л. 397-449
1041540
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 58 назв
1041541
  Серажин Ю. Проблема саморегулювання на ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 118-125. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1041542
  Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) / М.А. Гарнцев. – М., 1987. – 214с.
1041543
  Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии / И.И. Чеснокова; АН СССР.Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
1041544
  Добридень А.В. Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщіні В.Сухомлинського та А.Макаренка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 47-51. – ISSN 2045-146X
1041545
  Піскун О. Проблема самотності людини та її художнє втілення у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 101-105. – (Філологічні науки)
1041546
  Легка О. Проблема самотності у творчості H. Лівіцької- Холодної / О. Легка. – Львів : ЛДУ, 1999. – 42с. – ISBN 5873320995
1041547
  Анохина Любовь Игоревна Проблема самоуправления в современном обществе : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Анохина Любовь Игоревна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1992. – 23л.
1041548
  Цыбра Николай Федорович Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Николай Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 320л. – Бібліогр.:л.298-320
1041549
  Цыбра Н.Ф. Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Н. Ф.; КУ. – К., 1989. – 32л.
1041550
  Романенко С.О. Проблема санкцій в американо-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 25-38
1041551
  Пахіль В.О. Проблема санкцій в діяльності ООН : 23.00.04: Дис.... кандид. політичних наук / Пахіль В.О.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародн.відносин. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С. 186-196
1041552
  Пахіль Володимир Олександрович Проблема санкцій в діяльності ООН : Дис... кандид. політичнихнаук: 23.00.04 / Пахіль Володимир Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 2000. – 198л. – Бібліогр.:л.186-196
1041553
  Пахіль В.О. Проблема санкцій в діяльності ООН. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Пахіль В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – К, 2000. – 22л.
1041554
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Романенко С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1041555
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США (1990-2000рр.) : Дис...канд.політ.наук:23.00.04 / Романенко Сергій Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 251л. – Бібліогр.:л.203-251
1041556
  Соловьев М.М. Проблема сапропеля в СССР / М.М. Соловьев. – Л., 1932. – 105с.
1041557
  Прибатень Ю. Проблема сатири в навчальних програмах для ВНЗ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 218-225
1041558
  Ершов Л.Ф. Проблема сатиры в литературно-эстетических взглядах Щедрина 60-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ершов Л.Ф.; АН СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Ленинград, 1952. – 16 с.
1041559
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в революционно-демократической эстетике / И.А. Дзеверин. – Киев, 1962. – 239с.
1041560
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в эстетике революционных демократов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзеверин И.А.; Акад.наук Укр.ССР. – К, 1955. – 16л.
1041561
  Щербакова Елена Валерьевна Проблема сверхчеловека в русской музыкальной культуре Серебряного века: Скрябин и Ницше // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 71-74. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрено худ. решение проблемы сверхчеловека на примере творчества А. Скрябина. Доказывается, что скрябинский сверхчеловек производен от термина Ф. Ницше, но космически трактован и лишен его аристократизма. Ступени его эволюции – гений, Человекобог, ...
1041562
  Синеокая Ю.В. Проблема сверхчеловека у Соловьева и Ницше // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.69-80. – ISSN 0042-8744
1041563
  Райчук Н.М. Проблема свідомості в історії філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 90-93
1041564
  Кадикало А.М. Проблема свідомості в світлі постнекласичної науки кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1041565
  Кришень Л.М. Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 82-86.
1041566
  Кобута С. Проблема свободи автора в публіцистіці Джорджа Орвела й Івана Багряного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-52. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1041567
  Кузьма О. Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 114-117
1041568
  Джуренко Т.С. Проблема свободи в працях А. Камю // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 112-114
1041569
  Берник О.М. Проблема свободи в російській філософії кінця 19 - початку 20 ст. / О.М. Берник, Р.А. Арцишевський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 71-74. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1041570
  Юришинець І.П. Проблема свободи в філософії Альбера Камю : Дис... канд. філос.наук: / Юришинець І.П.; КДУ. Каф. філософії гуманітарних фак-тів. – К., 1972. – 206л. – Бібліогр.:л.189-206
1041571
  Носоченко О.О. Проблема свободи вибору між добром і злом у вченні Аврелія Августина // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 33-35
1041572
  Онищук О.В. Проблема свободи вибору у філософії Сьорена К"єркегора // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 74-76
1041573
  Зінченко О.М. Проблема свободи волі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 89-90
1041574
  Тимошенко В.І. Проблема свободи волі : від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.232-235. – ISSN 1818-992Х
1041575
  Сепетий Д.П. Проблема свободи волі та відповідальності в контексті альтернативи детермінізму та індетермінізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 49-56
1041576
  Жерибор О. Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 63-66
1041577
  Тимошенко В.І. Проблема свободи й нерівності у творчості М.О. Бердяєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 117-125
1041578
  Білограць Х. Проблема свободи слова у студентських ЗМІ // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-151
1041579
  Кіптенко К.В. Проблема свободи совісті в контексті середньовічної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 161-163
1041580
  Голован О.Г. Проблема свободи та "втечі від свободи" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 27-28
1041581
  Собачко О.М. Проблема свободи творчості в літературній дискусії 1925-1926 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 254-266. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1041582
  Швед З. Проблема свободи у вітчизняній філософії та релігієзнавстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 155-159. – ISSN 1728-9343
1041583
  Скрипаль Г. Проблема свободи у творчості мислителів Київського кола філософії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 291-293. – ISBN 978-966-439-357-4
1041584
  Вербицька Т.Я. Проблема свободи у філософії Альберта Камю і Миколи Бердяєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 126-130. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1041585
  Тімченко О.П. Проблема свободи у філософській спадщині М.Бердяєва // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1041586
  Гордієнко А.Т. Проблема свободи художньої творчості : Дис... канд. філософ.наук: / Гордієнко А.Т.; КДУ. Кафедра етики, естетики і логіки. – К., 1964. – 343л. – Бібліогр.:л.І-ХХХІІ
1041587
  Шкрабалюк А.О. Проблема свободиу щоденнику Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 290-295
1041588
  Юрищинец Иван Петрович Проблема свободы в философии Альбера Камю (Критический обзор) : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Юрищинец Иван Петрович ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 24 с.
1041589
  Коршун Т.С. Проблема свободы в философии права И.А. Ильина и Б.А. Кистяковского // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 31-44. – ISSN 2077-7450
1041590
  Зголая А.А. Проблема свободы в философии Ханны Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 126-128
1041591
  Начкебия Гурам Исакович Проблема свободы воли в уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Начкебия Гурам Исакович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 22л.
1041592
  Васильева М.Ю. Проблема свободы воли в философии И. Канта // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 27-31. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1041593
  Мережко А.А. Проблема свободы воли в философии права (анализ концепций детерминизма в контексте поиска смысла права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 60-63. – ISSN 1818-992Х
1041594
  Чешко В.Ф. Проблема свободы воли и информационные технологии (накануне глобально-зволюционной бифуркации) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 173-178. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1041595
  Розов Н.С. Проблема свободы воли и условия адекватности ответов общества на вызовы // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-125. – ISSN 0869-0499
1041596
  Щербаков А.И. Проблема свободы воли у Канта и Гегеля. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Щербаков А.И.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1974. – 22л.
1041597
  Линчук Е.Н. Проблема свободы и ответственности личности / Е.Н. Линчук. – К., 1982. – 14с.
1041598
   Проблема свободы и прав человека в современной идеологической борьбе. – М, 1986. – 319 с.
1041599
  Матюхина А.А. Проблема свободы личности в современном обществе // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 61-64. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1041600
  Золотовская Н.И. Проблема свободы личности в условиях строительства коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Золотовская Н.И. ; КГУ. – Киев, 1969. – 32 с.
1041601
  Доделия М.Г. Проблема свободы личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Доделия М.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1041602
  Бабий М.Е. Проблема свободы совести в современной идеологической борьбе / М.Е. Бабий. – К., 1986. – 167с.
1041603
  Великович Л.Н. Проблема свободы совести и современная идеологическая борьба / Л.Н. Великович. – Москва, 1979. – 64с.
1041604
  Гордиенко А.Т. Проблема свободы художественного творчества : Автореф. дис. ... канд филос. наук / Гордиенко А. Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1965. – 19 с.
1041605
  Заманова Э.Э. Проблема свободы художественного творчества в марксистско-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: / Заманова Э.Э.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л.
1041606
  Салах Проблема свободы художественного творчества: (На материалах современной литературы Сирии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Салах Аль-Хадж Салех; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 14л.
1041607
  Корчемкин С.Е. Проблема свободы человека в произведениях К.Маркса период формирования диалекто-материалестической философии (1842-1949 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Корчемкин С.Е.; МВиССо РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 20л.
1041608
   Проблема свободы человека в современной идеологической борьбе. – Рига, 1987. – 200с.
1041609
  Жовтис А.Л. Проблема сводного стиха и эволюция стиховых форм : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.08 / Жовтис А. Л.; МВиССО УССр, КГУ. – К., 1975. – 45л.
1041610
   Проблема связей и отношений в материалистической диадектике. – М, 1990. – 284с.
1041611
  Пальванов Р. Проблема связи обучения с трудом в школах Туркмении (1940-1965 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пальванов Р.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 25л.
1041612
  Гриб П.Я. Проблема связи человека и природы в творчестве Л. Н, Толстого раннего периода : Автореф... канд филол.наук: / Гриб П. Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – Енисейск, 1966. – 19л.
1041613
  Никодемо Ю.Н. Проблема связи эстетических и этических ценностей в философии Н. Гартмана (Критическй анализ философии Н. Гартмана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Никодемо Ю. Н.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 46л.
1041614
  Киквадзе Н.П. Проблема связки в суждении : Автореф... канд. философ.наук: / Киквадзе Н.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1041615
  Вавилов Н.И. Проблема северного земледелия : Материалы ленинградской чрезвычайной сессии Академии Наук СССР 25-30 ноября 1931 г. / Н.И. Вавилов. – Москва : АН СССР, 1931. – 16с.
1041616
  Кадак А.Ю. Проблема сезонности в мясной промышленности и пути ее разрешения в Эстонской ССР : Автореф... канд. экономич.наук: / Кадак А.Ю.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 24 с.
1041617
  Волков Иван Павлович Проблема сезонности сельскохозяйственного производства и пути преодоления ее отрицательных последствий (преимущественно на материалах колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Волков Иван Павлович; Ленингр. финансово-экономич. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1041618
  Киризвас М.В. Проблема сексуальности в философии постмодерна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 171-173
1041619
  Шестопалец Д.В. Проблема секуляризации ислама в контексте социологичесих теорий: предварительный анализ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-184. – ISSN 1608-0599


  Секуляризация - в социологии процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) ...
1041620
  Зелінська Л. Проблема села : (на матеріалі творів М. Старицького та В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 111-115. – ISBN 966-594-246-8
1041621
  Куренцов А.И. Проблема сельскохозяйственного освоения горнотаежных районов в Приморском крае и вредные насекомые. / А.И. Куренцов. – 15-97с.
1041622
  Мелерович М А. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современого русского языка / М А. Мелерович, . – Ярославль, 1979. – 80с.
1041623
  Бовтач С.В. Проблема семантичної невизначеності назв для дисциплін логічного циклу // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 12-13
1041624
  Мовчан У.В. Проблема сенсу життя людини в епоху постмодерну крізь призму лінгвістики // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 160-162
1041625
  Жеребило І. Проблема сенсу життя людини в українській середньовічній філософії : монографія / І. Жеребило; Національний банк України, Львівський банківський інститут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 224 с. – ISBN 966-7330-84-2
1041626
  Братко М. Проблема сенсу життя у релігійній філософії Г. Сковороди // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
1041627
  Перевертень Н.С. Проблема сенсу людського буття у творах Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 321-326. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У цій статті на прикладі характеристики творів Є. Гребінки "Воспоминание", "Верное лекарство", "Сеня" розкривається бачення письменником сенсу людського буття. Подано авторську інтерпретацію розуміння Є. Гребінкою сенсу життя людини
1041628
  Сабірзянова І. Проблема сенсу людського життя / І. Сабірзянова, В. Продайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 141-147. – ISSN 1728-9572
1041629
  Йосипенко Оксана Проблема сенсу та її головні трансформації у французькій філософії другої половини ХХ сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.57-66. – ISSN 0235-7941
1041630
  Цебенко О. Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 55-56
1041631
   Проблема СЕТІ : Связь с внеземными цивилизациями ; Под ред. С.А.Каплана. – Москва : Мир, 1975. – 352с.
1041632
   Проблема Сибирской сверхмагистрали. – М, 1929. – 194с.
1041633
  Гуцман М.Я. Проблема силових інтервенцій у контексті боротьби проти міжнародного тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 84-91
1041634
  Хахина Л.Н. Проблема симбиогенеза / Л.Н. Хахина. – Л, 1979. – 156с.
1041635
  Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии / К.А. Свасьян. – М, 1980. – 225с.
1041636
  Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – Москва : Искусство, 1976. – 368 с.
1041637
  Кононенко О.Т. Проблема символізації архетипів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 188-190
1041638
  Нетецька Є.В. Проблема символу в релігії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 120-124. – ISSN 2076-1554
1041639
  Захарчук Н. Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 238-241. – ISSN 2307-2261
1041640
  Грицук О.В. Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1041641
  Галеев Булат Махмудович Проблема синестезии в искусстве (Философско-эстетический анализ) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.04 / Галеев Булат Махмудович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1985. – 33л.
1041642
  Воскобойник-Шпинта Проблема синкретизму семантичних класифікацій біологічних номенів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 156-166
1041643
  Турчин Василий Михайлович Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Турчин Василий Михайлович; ЛГУ им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 24л.
1041644
  Велика О.Ю. Проблема синонімії в англійській маркетинговій термінологіїї та переклад термінів-синонімів українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 91-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 96; 7 п.
1041645
  Вакуленко М.О. Проблема синонімії в природничих терміносистемах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: Літ.: с. 90; 9 п.


  У статті розглянуті причини та особливості виникнення синонімії в природничих терміносистемах. Подана класифікація термінів-синонімів, перелічені їх функції у термінології та даються рекомендації щодо їх уживання. In this article the causes and ...
1041646
  Мгеладзе Д.А. Проблема синтаксических отношений в группе предиката. (Сравнит.-типол. исследование на материале номинативной и эргативной конструкции предложения) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Мгеладзе Д.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 30л.
1041647
  Коломийцева В.В. Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 200; 4 п.


  Статтю присвячено актуальному питанню уніфікації синтаксичних моделей української мови. This article is devoted to the unification of the different syntactical models (binominal sentence, mononuclear sentence) in the Ukrainian language.
1041648
  Семенов В.В. Проблема синтеза диалектики и материализма / В.В. Семенов. – Пущино, 1991. – 62с.
1041649
  Исупова Г.А. Проблема синтеза реализма и романтизма в эстетике и творчестве В.Г. Короленко ("Сибирские рассказы" 1880-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Исупова Г.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 19 с.
1041650
  Холодинська С.М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв ( на матеріалі міжвидової інтепритації "Лісової пісні" Лесі Українки ) : Автореф.дис.канд. філософських наук: спец. 09.00.08 / Холодинська С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 13 назв.
1041651
  Холодинська С.М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Холодинська С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр.: л.182-197
1041652
  Масненко В.В. Проблема синтезу історії етнічних груп та української національної історіографії у 1920-х роках // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
1041653
  Кулинич П. Проблема синхронізації правових режимів земельної та неземельної нерухомості в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932
1041654
  Січкар О. Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 259-261
1041655
  Бесхлебный Е.И. Проблема систематизации категории научного коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бесхлебный Е.И.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1979. – 25л.
1041656
  Яковлев Е.Г. Проблема систематизации категорий в марксистской-ленинской эстетике / Е.Г. Яковлев. – М, 1983. – 168с.
1041657
  Савкин А.С. Проблема систематизации категорй исторического материализма : Автореф... канд. филоснаук: 09.00.01 / Савкин А. С.; МГУ, Филос.фак. – М., 1974. – 23л.
1041658
  Терехович В.Н. Проблема систематизации криминалистического знания / В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 36-43. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто проблемні аспекти систематизації знань про розслідування злочинних діянь.
1041659
  Іщенко Н.І. Проблема систематизації інвестиційного законодавства України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 76-82. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1041660
  Даньшин М.В. Проблема систематизації способів приховування злочинів у криміналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 93-102. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1041661
  Кіяшко Ю.М. Проблема системи охорони інтелектуальної власності в Україні в аспекті патентного тролінгу / Ю.М. Кіяшко, Д.Д. Іваненко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 102-108. – ISSN 2519-2353
1041662
  Гарькавець Н. Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-24. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості функціонування системи цінностей особистості. Зроблений аналіз підходів до визначення поняття "система" та її якісних відмінностей, а також розглянуті основні якості системи цінностей особис- тості. Зазначено, що ...
1041663
  Искаков Т.К. Проблема системной целостности диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Искаков Т.К.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 26л.
1041664
  Северин С.П. Проблема системності в антикризовому управлінні // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 121-123.
1041665
  Шимко В.А. Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості / В.А. Шимко, А.Н. Бабаджанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено авторський варіант структурного зображення процесу соціалізації особистості як об"єкту системного психолого-педагогічного дослідження, котре передбачає складну багатофункціональну організованість матеріалу системи, зумовлену ...
1041666
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Комарова Алина Ивановна ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 c.
1041667
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Комарова Алина Ивановна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 28л.
1041668
  Бронгулеев В В. Проблема складкообразования в земной коре : Опыт структурного анализа герцинских форм среднеазиатского Каратау / В В. Бронгулеев, . – Москва : Недра, 1967. – 292с.
1041669
  Дідікін А.Б. Проблема слідування правилу в юридичній мові: реалізм і антиреалізм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 76-77
1041670
  Бевзюк Є. Проблема слов"янської єдності в контексті європейської геополітики // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 38-53. – ISSN 2078-1431
1041671
   Проблема слова и словосочетания. – Л, 1980. – 117с.
1041672
  Гюббенет И.В. Проблема словесной реакции на ситуацию. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гюббенет И.В.; МГУ. – М, 1973. – 31л.
1041673
  Иванов Е.Н. Проблема случайных поворотных блужданий и некоторые другие вопросы теории вращательного броуновского движения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.Н.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1041674
  Сушко О. Проблема смерті в романі В. Барки "Жовтий князь" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 119-123. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1041675
  Макеева Н.В. Проблема смертной казни в контексте модернизации российской уголовной политики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 10-14. – ISSN 1812-3805


  Публикация представляет собой всесторонний исторический анализ одной из наиболее дискуссионных проблем правовой жизни - проблемы смертной казни. Для проведения исследования избран период второй половины XVIII–XIX вв., который ознаменован процессом ...
1041676
  Березовикова Г.П. Проблема смещения рамки в подчиненном предложении. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березовикова Г.П.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
1041677
  Диса О. Проблема смислоутворення у розгортанні мовленнєвого висловлювання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.113-118. – ISBN 966-7411-88-5
1041678
  Комаха Л.Г. Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: теоретичний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 31-38. – ISSN 2072-1692
1041679
  Дацишина І.А. Проблема смислу життя як об"єкт психологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
1041680
  Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни : опыт ист.-этич. исслед. / И.Л. Зеленкова. – Минск : Университетское, 1988. – 123с. – ISBN 5-7855-0050-7
1041681
  Павлов В.Л. Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях Льва Толстова // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 141-148. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
1041682
  Анисимов С.Ф. Проблема смысла жизни в религии и атеизме / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1981. – 64с.
1041683
  Кострюкова М.С. Проблема смысла жизни в экзистенциальном анализе (логотерапии) В. Франкла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1041684
  Ратников В.С. Проблема смысла и значения в языке теоретической физики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1041685
  Павиленис Р.И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. / Р.И. Павиленис. – М., 1983. – 286с.
1041686
  Богорад С.И. Проблема сна / С.И. Богорад. – М, 1954. – 620с.
1041687
  Павлов И.П. Проблема сна. / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 31с.
1041688
  Язев Г.В. Проблема снижения роли национального фактора в системе российских федеративных отношений // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1041689
  Павлов І.П. Проблема сну / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 26 с.
1041690
  Павлов І.П. Проблема сну // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 64-73. – ISSN 2524-0412
1041691
  Осадчая С. Проблема соборности как фактор авторского стиля православной литургической традиции // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 198-205
1041692
  Крива Т.Ю. Проблема соборності в контексті ліберальних ідей М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 167-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В даній статті мова йде про ліберальні погляди М. Драгоманова, місця та ролі в них ідеї соборності України, її самостійного державно - політичного існування. This article considers liberal views of M. Dragomanov, as well as places and roles in them, ...
1041693
  Дорошко М. Проблема соборності українських земель у XX столітті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 207-217. – ISBN 978-966-02-5322-3
1041694
  Любовець Олена Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917-1920 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 3-13
1041695
  Лазаренко В.В. Проблема соборності української мови у працях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 105-110. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті на основі аналізу праць І. Огієнка (митрополіта Іларіона) досліджується такий феномен як проблема соборності української мови, висвітлюються питання національно-патриотичного виховання, показані шляхи та джерела формування української ...
1041696
  Василенко В.А. Проблема совершенствования урока в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василенко В.А.; Киевский гос. пед. ин-т. – К, 1982. – 17л.
1041697
  Фердман М.И. Проблема совершенствования учета и анализа на предприятиях угольной промышленности (на прим. шахт комбината "Ростовуголь"). : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Фердман М.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1972. – 26л.
1041698
  Бербешкина З.А. Проблема совести в марксистско-ленинской этике / З.А. Бербешкина. – М, 1963. – 126с.
1041699
  Петров К.Ф. Проблема совести в художественной литературе / К.Ф. Петров. – М., 1969. – 32с.
1041700
  Коренев А.А. Проблема совмещения выпускного школьного экзамена и вступительного экзамена в вузы по иностранным языкам в России, Японии и Великобритании (на материале ЕГЭ, центрального экзамена и А-Levels) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 146-152. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1041701
  Касымжанов А.Х. Проблема совпадения диалектики, логики и теории познания (по "философским тетрадям" В.И.Ленина) / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1962. – 200с.
1041702
  Арбитман Э.Н. Проблема современности в изобразительном искусстве / Э.Н. Арбитман. – Москва, 1979. – 53с.
1041703
  Лапидус Б.А. Проблема согоасования сказуемого с подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд .филол.наук: / Лапидус Б. А.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1959. – 25л.
1041704
  Ванслов В.В. Проблема содержания и формы в искусстве / В.В. Ванслов. – Москва, 1955. – 40с.
1041705
  Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве / Е.В. Волкова. – Москва, 1976. – 64с.
1041706
   Проблема содержания литературного образования : Сб. науч. трудов. – Москва : НИИ школ, 1982. – 152 с.
1041707
  Архачева И.А. Проблема содержания обучения научному монологическому высказыванию на английском языке. : Автореф... наук: 13.00.02 / Архачева И.А.; Моск. гос. пед. инст. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1041708
  Макаров А.А. Проблема создания героического образа в советском балете : Автореф... канд. искуствов.наук: / Макаров А. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. литератур. искусствовед. и журнал. – М., 1969. – 18л.
1041709
  Шушунова З.Р. Проблема создания культурно-семиотического пространства в театре : лики культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 95-98. – ISSN 2073-9702


  Автор этой статьи актуализирует вопросы, связанные с семиозисом театра, имеющим существенное значение для изучения уникального культурно-семиотического пространства, совмещающего в себе множество видов искусств
1041710
  Смилянская Валерия Леонидовна Проблема создания научной биографии Т.Шевченко в отечественном шевченковедении. (Дооктябрьский период) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Смилянская Валерия Леонидовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 22л.
1041711
  Лапина Н.Ю. Проблема создания рабочего перевода технических текстов в условиях дефицита экстралингвистических занинй : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лапина Н. Ю.; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 20л.
1041712
  Шариф М.А. Проблема создания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Шариф М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
1041713
  Галанов А.М. Проблема создания характеров в романах Леонида Леонова : Автореф... канд. филол.наук: / Галанов А.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории лит-ры и искусства. – М., 1959. – 17л.
1041714
  Шариф Мохаммед Атик Проблема созидания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.06 / Шариф Мохаммед Атик; КГУ. – К., 1984. – 152л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
1041715
  Жуков Н.И. Проблема сознания / Н.И. Жуков. – Минск, 1987. – 205с.
1041716
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 145л. – Бібліогр.:л.130-145
1041717
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 19л.
1041718
  Жиртуева Н.С. Проблема сознания в имманентных мистических учениях и современной науке // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 130-139. – ISSN 2075-1443
1041719
  Нестеренко Г.Я. Проблема сознания в марксистской социологии / Г.Я. Нестеренко. – Москва, 1971. – 279с.
1041720
  Клочко В.Е. Проблема сознания в психологии: постнеклассический ракурс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-36. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1041721
   Проблема сознания в современной западной философии. – М, 1989. – 256с.
1041722
  Шорохова Е.В. Проблема сознания в философии и естествознании / Е.В. Шорохова. – М, 1961. – 363с.
1041723
  Орлов Р.М. Проблема сокращени рабочего дня в условиях построения коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орлов Р.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 18л.
1041724
  Берестовская Л.Е. Проблема сокращения воспроизводства религии в новых поколениях социалистического общества. : Автореф... Канд.философ.наук: 625 / Берестовская Л.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПССР. – М, 1968. – 18л.
1041725
  Каширина Т.В. Проблема сокращения стратегических наступательных и оборонительных вооружений в российско-американских отношениях постсоветского периода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 91-103. – ISSN 0130-3864
1041726
   Проблема солнечно-атмосферных связей. – М, 1981. – 91с.
1041727
   Проблема солнечных вспышек : труды 3-го ежегодного семинара. – Москва : Издательство ИЗМИРАН, 1986. – 215 с.
1041728
  Родин С.Н. Проблема соматического гиперматагенеза иммуноглобулиновых генов: коэволюционный аспект / С.Н. Родин, А.Ю. Ржецкий. – Новосибирск, 1987. – 55 с.
1041729
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и знания в православно-академической мысли 19 - нач. 20 ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1041730
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и разума в контексте православной апологетики фидеизма // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.94-98. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1041731
  Глушаченко Б С. Проблема соотношения государственных и частных интересов в политико-правовой мысли эпохи ренессанса / Б С. Глушаченко, Р.А. Ромашов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.2-3
1041732
  Сидей И.В. Проблема соотношения личной и коллективной ответственности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Сидей И.В. ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1985. – 17 с.
1041733
  Сироткина Л.С. Проблема соотношения логики как науки и учебной дисциплины в учении С.И. Поварнина // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 107-109
1041734
  Дюкова М.Г. Проблема соотношения логического и исторического в "Науке логики" Гегеля и ее заначение для определения структуры системы катеорий диалектической логики : Автореф... Канд.флос.наук: / Дюкова М.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 19л.
1041735
  Черепанова С.А. Проблема соотношения материальных и духовных потребностей в обществе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Черепанова С.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов. – 24 с.
1041736
  Бондаренко А.Ф. Проблема соотношения научного и идеологического знания в современных психотерапевтических концепциях / А.Ф. Бондаренко, Д.В. Мисенг // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 19-32. – ISSN 2410-1249
1041737
  Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий "право" и "закон" в контексте мсторического и юридико-лингвистического анализа // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 34-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1041738
  Раджабов И.Р. Проблема соотношения различных уровней организации живого : Автореф... Канд.филос.наук: / Раджабов И.Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 16л.
1041739
  Олейник В.Я. Проблема соотношения рацианального и иррационального в античной философии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Олейник В. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1041740
  Олейник Василий Яковлевич Проблема соотношения рационального и иррационального в античной философии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Олейник Василий Яковлевич; ИПК преподават. общественных наук при КГУ. – К., 1983. – 194л. – Бібліогр.:л.177-194
1041741
  Олейник В Проблема соотношения рационального и иррационального в атичной философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Олейник В Я.; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1041742
  Костенко А.Н. Проблема соотношения рационального и эмоционального в криминологии (Опыт современного исследования) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Костенко А.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 27 с.
1041743
  Бадалов Кулу Ахмед оглы Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда в колхозах )на материалах АзССР( : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Бадалов Кулу Ахмед оглы; АН АзССР Совет секции экон. наук. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1041744
  Купратый В.И. Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда. (На примере кооперативно-колхозной формы производства) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Купратый В.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра политич. экономии и основ науч. упр. социалист. экономикой. – М., 1972. – 20л.
1041745
  Беляева М.А. Проблема соотношения сексуальной и репродуктивной культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 43-49. – ISSN 0235-1188
1041746
  Сурин В.И. Проблема соотношения сил в Мировой политике / В.И. Сурин. – Л., 1976. – 16с.
1041747
  Ратников В.С. Проблема соотношения теории и модели в современном физическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1041748
  Кивенко Н.В. Проблема соотношения уровней методологического анализа в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1041749
  Лукьянец В.С. Проблема соотношения физических и абстрактно-математических пространств. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Лукьянец В.С.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектор гос. и права. – К., 1968. – 25л.
1041750
  Вислобков А.Д. Проблема соотношения форм движения материи в природе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Вислобков А.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
1041751
  Арьянова Д.А. Проблема соотношения экономической власти и индивидуальной свободы // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 11-13. – ISSN 1993-3541
1041752
  Махароблидзе Г.А. Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков / Г.А. Махароблидзе. – Тбилиси, 1970. – 208с.
1041753
  Леонов Ю.Г. Проблема сопряженности и роста периодов в группах Григорчука : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Леонов Ю. Г.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1998. – 116л. – Бібліогр.:л.112-116
1041754
  Вепринцев Б.Н. Проблема сохранения генофонда / Б.Н. Вепринцев, Н.Н. Ротт. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 1)
1041755
  Абрамова М.А. Проблема сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала личности в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 198-204. – ISSN 1811-0916


  В статье расматриваются проблемы создания благоприятных условий для сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала студентов и профессорско-преподавательского состава в контексте современных реформ системы образования в российских вузах.
1041756
  Марков В.А. Проблема сохранения и современная наука : философско-методический анализ / В.А. Марков ; АН Латв. ССР, Латв. отд. философ. об-ва СССР. – Рига : Зинатне, 1980. – 301 с.
1041757
  Арташкина Т.А. Проблема сохранения личности в информационном обществе как педагогическая проблема // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 133-143. – ISSN 1811-0916
1041758
  Авсенева С.Н. Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII - первой половины XIX века // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 126-142. – ISSN 2078-0133
1041759
  Давирова Гульхехра Хидыровна Проблема социалистического соревнования в советской педагогике и школе (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Давирова Гульхехра Хидыровна; Научно-иссл. ин-т общих проблем воспитания. АПН СССР. – М., 1981. – 18л.
1041760
  Кулиев Н.М. Проблема социалистической революции в азербайджанской советской историографии (1920-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кулиев Н.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 23л.
1041761
  Сохацкий Б.Н. Проблема социально-политических свобод в идеологии революционного демократизма Украины второй половины XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сохацкий Б.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1041762
   Проблема социально-экономического и политического развития Дагестана. – Махачкала, 1981. – 120с.
1041763
  Глускина Л.М. Проблема социально-экономической истории Афин IV в. до н.э. / Л.М. Глускина. – Ленинград, 1975. – 179 с.
1041764
  Лысенко А.А. Проблема социального прогресса в философской и общественно-политической мысли Украины второй половины XIX века. : Автореф... доктор филос.наук: 622 / Лысенко А.А.; АН УССР. Ин-т философии и Сектора гос. и права. – К., 1968. – 67л. – Бібліогр.:с.67
1041765
  Каргаполова Е.В. Проблема социального развития в системе социально-гуманитарного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 224-229. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1041766
  Макерова В.В. Проблема социального самосознания: противоположность диалектико-материалистического и герменевтического подходов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макерова В. В.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1987. – 16 с.
1041767
  Неровная Лидия Романовна Проблема социальной активности героя в украинской советской прозе на рабочую тему : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неровная Лидия Романовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 23л.
1041768
  Шиловцев А.В. Проблема социальной безопасности личности в системе современного образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 82-91. – ISSN 1811-0916


  Исследование проблемы социальной безопасности личности в современном образовании позволяет заключить, что личность, пытающаяся заниматься социальным творчеством вне духовного и культурного развития, исключительно в рамках социальной инженерии ...
1041769
  Касабеков А. Проблема социальной деятельности в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Касабеков А.; Каз.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 21л.
1041770
   Проблема социальной закономерности. – Горький, 1978. – 188 с.
1041771
  Плахотный А.Ф. Проблема социальной ответственности / А.Ф. Плахотный. – Х., 1981. – 191с.
1041772
  Подкосов Д.П. Проблема социальной свободы и государственно-монополистический капитализм : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Подкосов Д.П.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1041773
  Спекторский Е.В. Проблема социальной физики в XVII столетии : докторская диссертация / Е.В. Спекторский. – Киев : Лито-Типография "С. Кульженко"
Т. 2. – 1917. – 635 с.
1041774
  Ефимец А.П. Проблема социальной формы вещей и отношений в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Ефимец А.П.; ХГУ. – Х., 1972. – 27л.
1041775
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в историческом материализме : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Лавриненко В.Н. ; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1978. – 48 с. – Бібліогр.:с.47-48
1041776
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в ленинизме / В.Н. Лавриненко. – М., 1978. – 188с.
1041777
  Резванов Сергей Владимирович Проблема социальных источников идеализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Резванов Сергей Владимирович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 21л.
1041778
  Иовчик И.И. Проблема социальных реформ в трудах В.И.Ленина. : Автореф... канд. философ.наук: 602 / Иовчик И.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1970. – 19л.
1041779
   Проблема социологического изучения потребности в образовании. – М, 1981. – 153с.
1041780
  Омельченко Л.М. Проблема соціалізації підлітків в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.121-128
1041781
  Кохановська М.Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 152-156. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1041782
  Сачук Ю. Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти. // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 10-15
1041783
  Данилевич Л.А. Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації / Л.А. Данилевич, С.Ю. Діхтяренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 20-28. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті проаналізовано особливості способів соціально-психологічного впливу на особистість. Розглянуто наслідки впливу системи ммасової комунікації на процеси індивідуалізації, деіндивідуалізації та деперсоналізації.
1041784
  Калениченко Р.А. Проблема соціально-психологічного клімату в психології // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.174-182. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1041785
  Бугера І.О. Проблема соціально-психологічної адаптації молодого поповнення до військової служби // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 524-525
1041786
  Літвінова О.В. Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 231-238. – ISSN 2219-2654
1041787
  Андрущенко Л.О. Проблема соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до умов діяльності в особливих умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 504-505
1041788
  Горбатюк С. Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 204-211
1041789
  Гаджиєв В.В. Проблема соціального контракту в добу Просвітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817
1041790
  Лисенко І. Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 181-186. – ISBN 966-8110-14-5
1041791
  Крюкова О.В. Проблема соціального розвитку особистості в психології / О.В. Крюкова, М.В. Рева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 274-283. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1041792
  Мокрецова Н.Я. Проблема соціального статусу жінки в поезії Лесі Українки / Н.Я. Мокрецова, В.М. Овчаренко // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 322-329. – ISBN 978-617-619-161-2
1041793
  Василенко О.М. Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 3-8. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  На основі аналізу вітчизняних історично-педагогічних джерел середини ХІХ - початку ХХ ст. встановлено, що питання відповідальності учнів розглядалось як проблема морально-етичного, національного, патріотичного та сімейного виховання. Вияснено, що у ...
1041794
  Булатевич М.М. Проблема соціальної інтеграції суспільств модерну в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті здійснено означення проблеми соціальної інтеграції суспільств модерну, яку поставив Юрген Габермас в межах його теорії комунікативної дії. Розкрито базові поняття теорії комунікативної дії - "комунікативна дія", "система", життєсвіт". ...
1041795
  Кривенко О. Проблема соціальної рівності у філософії права // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 58-59
1041796
  Абисова М.А. Проблема соціальної спадкоємності у суспільному розвитку в еру високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 38-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1041797
  Заіка Н.Ю. Проблема соціальної справедливості в контексті соціальної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 160-171. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються соціальна справедливість як основоположний принцип соціальної держави та основні проблеми його практичної реалізації. This article analyzes the problem of the social justice in the context of the social state. The article deals ...
1041798
  Шиманська М. Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 152-157. – ISSN 2308-4634
1041799
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1041800
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03. / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
1041801
  Ізергіна М.С. Проблема соціолектів як предмет етичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1041802
  Ярв Л.Н. Проблема сочетаемости существительных с зависимыми словами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ярв Л.Н. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние , Ин-т языкознания. – Ленинград, 1967. – 28 с.
1041803
  Бараневич Ю. д. Проблема сочетания документального и художественного отображения действительности в радиожурналистике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бараневич Ю.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1041804
  Бараневич Ю.Д. Проблема сочетания документального и художественного отображения действительности в радиожурналистике. (литературно-драматическое вещание). : Дис... канд. филолог.наук: / Бараневич Ю.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1965. – 282л.
1041805
  Очирбат Г. Проблема сочетания интернационального и национального в строительстве социализма : Автореф... канд.филос.наук: / Очирбат Г.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 26л.
1041806
  Саликов Р.А. Проблема сочетания пролетарского интернационализма и патриотизма : Автореф... канд. филос.наук: / Саликов Р.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 16л.
1041807
  Гертман Ю.Б. Проблема союза рабочего класса и крестьянства в произведениях В.И.Ленина 90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гертман Ю.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 15л.
1041808
  Павленко Г.В. Проблема союза рабочего класса с крестьянством в германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Павленко Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 34 с.
1041809
  Павленко Григорий Васильевич Проблема союза рабочего класса с крестьянством в Германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Павленко Григорий Васильевич; УГУ. – Ужгород, 1981. – 467л. – Бібліогр.:л.401-467
1041810
  Хабаров И.А. Проблема союза рабочегод класса и крестьянства в трудах М.И.Калинина. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хабаров И.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лененизма при Моск.гос.ун-т. – М, 1954. – 17л.
1041811
  Скиба Н. Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 219-225. – ISBN 966-594-246-8
1041812
  Дмитрієнко Ю.М. Проблема спадкоємності в національній самосвідомості. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.03 / Дмитрієнко Ю.М.; Ун-т. Внутрішн.справ. – Харків, 1998. – 18л.
1041813
  Сегеда С. Проблема спадкоємності людності Руської землі й України в світлі антропологічних даних // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-259
1041814
  Скотный В.Г. Проблема специфики теоретического в "философии науки" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1041815
  Потемкин А.В. Проблема специфики философии в диатрибической традиции. / А.В. Потемкин. – Ростов -на-Дону, 1980. – 158с.
1041816
  Федоров В.М. Проблема специфичности биологической формы движения материи. : Автореф... канд. филос.наук: / Федоров В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1966. – 17л.
1041817
  Кравчук М.О. Проблема співвідношення "минуле -сучасне -майбутнє"в контексті тоталітарної ідеології // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 167-169. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1041818
  Рабінович С.П. Проблема співвідношення "природного", морального, звичаєвого і законного у філософсько-правовій думці античності // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 40-46. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1041819
  Печеранський І. Проблема співвідношення віри та розуму, філософії та богослов"я у творчості С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 160-164. – ISSN 1728-9343
1041820
  Переверзєв Д.І. Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 314-320. – Бібліогр.: Літ.: с. 320; 17 п.
1041821
  Лясота А.Є. Проблема співвідношення громадянського суспільства та державної влади в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 129-132. – ISSN 2077-1800
1041822
  Пронюк Н. Проблема співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 62-67. – ISSN 1814-3385


  Аналіз природи місцевого самоврядування дозволяє обгрунтувати його місце у системі держава - громадянське суспільство, їх взаємозалежність дозволяє розглядати як відокремлених і взаємопов"язаних у межах системи суспільної (публічної) влади. У свою ...
1041823
  Ющик О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 16-17
1041824
  Вінник О.М. Проблема співвідношення державного регулювання та саморегулювання на прикладі відносин державно-приватного партнерства // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 133-139
1041825
  Дудоладова Л.В. Проблема співвідношення душі і тіла в філософській концепції Т. Аквінського // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 84-86
1041826
  Трофименко В. Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 67-75. – ISSN 1993-0909
1041827
  Гайдич Н.М. Проблема співвідношення логіки й математики в концепціях Г.Фреге та Гуссерля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 32-34
1041828
  Туренко В.Е. Проблема співвідношення любові та справедливості у філософському дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 54-63
1041829
  Остапчук С. Проблема співвідношення методу, способів та засобів правового регулювання трудових відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 60-61
1041830
  Каталзен А.І. Проблема співвідношення мови, мислення та людської діяльності в структуралістських та генеративних концепціях лінгвістики і філософії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 42-46. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1041831
  Зуєв А. Проблема співвідношення наукового знання та мислення сучасної людини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С20-23.
1041832
  Половко О.О. Проблема співвідношення політики та моралі (на прикладі російсько-грузинського конфлікту) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 213-218
1041833
  Канченко А.В. Проблема співвідношення політичної моральності та насилля у проглядах Ю.Хабермаса // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 39-41
1041834
  Василевська Н.С. Проблема співвідношення понять "медична послуга" та "медична допомога" // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 287-291. – ISBN 978-966-927-257-7
1041835
  Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 91-99
1041836
  Надьон В.В. Проблема співвідношення правоздатності та суб"єктивного цивільного права // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 34-39
1041837
  Куян І.А. Проблема співвідношення принципів міжнародного права і національного суверенітету // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-34
1041838
  Бойченко О.І. Проблема співвідношення природного та людського у ранньому даосизмі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається вчення про природність (відповідність єству), котре лежить в основі даосизму. Аналізуються відповідні ідеї раннього даосизму, викладені у трактатах "Дао Де Цзин" і "Чжуан-цзи".
1041839
  Зарва В.А. Проблема співвідношення раціонального та емоційного в художній характерології І. Тургенєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 167-171. – ISBN 966-8188-10-1
1041840
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 134-143
1041841
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 174-182
1041842
  Коваль А.М. Проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних засобів пізнання: з історії становлення когнитивної соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Зроблено історико-соціологічний аналіз концепцій, в яких розглядається проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних когнітивних процесів. Зокрема, висвітлено основні теоретико-методологічні принципи концепцій класиків соціології та ...
1041843
  Володін П.В. Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 235-244. – ISSN 2072-1692
1041844
  Дергаль Л. Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людин" в її героїчності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 97-102. – ISBN 966-594-246-8
1041845
  Кузьміна С.Л. Проблема сполучення знання і віри в філософії освіти київських академічних мислителів ХІХ-початку ХХ століть // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 8. – С. 125-134. – ISBN 978-966-2915-30-3
1041846
  Савченкова Нина Проблема спонтанности в философии и психоанализе или как возможны свободные ассоциации ? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.64-69
1041847
  Зуев В.В. Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии / В.В. Зуев, С.С. Розова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.90-104. – ISSN 0042-8744
1041848
  Суханова Н.П. Проблема способа бытия ценностей в науке и важность личностного общения между педагогом и студентом в ходе образовательного процесса / Н.П. Суханова, Б.В. Сапрыгин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 69-80. – ISSN 1811-0916
1041849
  Погольша Н.Н. Проблема способностей в свете исторического материализма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Погольша Н.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Кишинев, 1968. – 17л.
1041850
  Каризська І.О. Проблема способу діяльності в становленні культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 130-138. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1041851
  Батюк Л.А. Проблема спотворень показників економічного зростання / Л.А. Батюк, О.М. Кравченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 93-101. – (Економічні науки)
1041852
  Бербешкина З.А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике / З.А. Бербешкина. – М, 1974. – 160с.
1041853
  Бугай Д.В. Проблема справедливости в первой книге "Государства" Платона: Кефал и Полемарх // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 115-125. – ISSN 0042-8744
1041854
  Горбунова А.В. Проблема сприйняття кольору у мистецтві (на матеріалі творчості В. Кандинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1041855
  Творонович О.Є. Проблема сприйняття слова у вченні О.О. Потебні про внутрішню форму мовних одиниць // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 100-105
1041856
  Кирильчук О. Проблема сприйняття творчості Богдана-Ігоря Антонича в контексті українського рецептивного досвіду ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 37-46. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1041857
  Леонов Юрій Григорович Проблема спряженості та ріст періодів у групах Григорчука : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Леонов Юрій Григорович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 13л.
1041858
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 155-164. – ISBN 966-581-231-9
1041859
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1041860
  Иванов Н.М. Проблема спуска космических аппаратов в атмосферах планет / Н.М. Иванов, А.И. Мартынов. – Москва, 1972. – 48с.
1041861
  Мышков С.К. Проблема стабилизации управляемых систем с неполной информацией : Автореф. дис. ... канд.физ-мат. наук : 009 / Мышков С.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 8 с.
1041862
  Турчин А.В. Проблема стабильного развития и перспективы глобальных катастроф // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С.156-163. – ISSN 0869-0499
1041863
  Ковас Ю.В. Проблема стабильности и изменчивости общих способностей впсихогенетике / Ю.В. Ковас, Т.Н. Тихоморова, С.Б. Малых // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-76. – ISSN 0042-8841
1041864
  Бабенко К.А. Проблема стабільності Конституції в умовах зміни суспільних відносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-13.
1041865
  Литвин А.Л. Проблема сталинского террора в новейших зарубежных исследованиях / А.Л. Литвин, А.А. Сальникова // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 153-164. – ISSN 1726-5223
1041866
  Малеки О.А. Проблема сталого розвитку в Україні: шляхи впровадження // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 76-78
1041867
  Огородник Иван Васильевич Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекты) : Дис... д-ра философ.наук: 09.00.08 / Огородник Иван Васильевич; АН УССР, Кафедра философ. АН УССР. – Киев, 1983. – 367л. – Бібліогр.:л.332
1041868
  Огородник И.В. Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекы) : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.08 / Огородник И. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
1041869
  Симоненко С.М. Проблема становления мировоззренческого самосознания: ист.-логич. аспект. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Симоненко С.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
1041870
  Луферов Н.П. Проблема становления нового человека в творчестве Кузьмы Чорного 20-х - 30-х годов. (Проза) : Автореф... канд. филолог.наук: / Луферов Н.П.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 12л.
1041871
  Вандышев В.Н. Проблема становления общенаучных принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1041872
  Емелин И.А. Проблема становления принципов психологической выразительности в преромантической лирике А.С. Пушкина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 127-133. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1041873
  Банилис В. Проблема становления социалистического реализма в литовской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Банилис В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
1041874
  Устьянцев В.Б. Проблема становления социального / В.Б. Устьянцев. – саратов, 1982. – 175с.
1041875
  Васильева О.В. Проблема становления характера в советской художественной прозе 70-х - 80-х годов / О.В. Васильева. – Ленинград, 1987. – 16 с.
1041876
  Алексінцева Т. Проблема становлення артпедагогіки як інноваційної технології в країнах Європи та США // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 35-40
1041877
  Трубчик О.Г. Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 547-556. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1041878
  Лєбєдєва Ю.О. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 415-421. – ISSN 2218-4805
1041879
  Котенко В.Д. Проблема становлення державності східних слов"ян // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.61-64. – ISSN 1563-3349
1041880
  Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-76. – ISSN 1026-9932
1041881
  Стичинська А.Б. Проблема становлення і перспективи розвитку системного забезпечення прав дитини у місті Києві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 217-225
1041882
  Сніжко Н.В. Проблема становлення і розвитку виробничої термінології в українській лексикографії // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 119-124
1041883
  Дубасенюк О. Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл / О. Дубасенюк, О. Антонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 65-71. – ISSN 0131-6788


  У Житомирському державному університеті імені Івана Франка згідно з планом МОНмолодьспорту України та Національної академії педагогічних наук України 17-21 жовтня 2012 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему " Становлення і ...
1041884
  Миклащук І.М. Проблема становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 21-22.
1041885
  Дубина Микола Миколайович Проблема становлення й тенденції розвитку малої прози Західної України (20-30 рр. 20 ст.) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Дубина Микола Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 464л. – Бібліогр.:л.10
1041886
  Щостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930-х рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193.


  В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.І. Костомаров, М. Максимович.
1041887
  Шостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193
1041888
  Мовчан В.С. Проблема становлення нового рівня екологічної культури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1041889
  Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" (філософсько-культурологічний аналіз) : Монографія / В.І. Муляр; МОНУ. Житомирський держ. технологічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с. – ISBN 966-683-104-Х
1041890
  Волинський П.К. Проблема становлення реалізму в українській літературі / П.К. Волинський. – Київ, 1957. – [15] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 6, 1957, с.119-133
1041891
  Шорохов І.М. Проблема становлення цілісності систем у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1041892
  Нагорный А.В. Проблема старения и долголетия / А.В. Нагорный. – М., 1963. – 756с.
1041893
  Гонтмахер Е. Проблема старения населения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1041894
  Нагорний О.В. Проблема старіння та смерти / О.В. Нагорний. – Х., 1935. – 444с.
1041895
  Завадовский Б.М. Проблема старости и омоложения в свете учения о внутренней секреции / Б.М. Завадовский. – Москва : Красная новь, 1923. – 127 с.
1041896
  Дубровіна А.І. Проблема статевого поділу людей у філософії Григорія Нісського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 15-18
1041897
  Букавин С.П. Проблема статива в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Букавин С.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 20 с.
1041898
  Фомин А.Л. Проблема статуса знания в классической гносеологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 50-52
1041899
  Павлюченко В.Ю. Проблема статусу Австрії в системі повоєнних міжнародних відносин оформлення її нейтралітету (1945-1955 рр.) // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 155-160
1041900
  Тараненко А. Проблема статусу особи у разі часткової анексії території держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 77-78. – ISBN 978-617-7069-15-6
1041901
  Галака С.П. Проблема створення без"ядерної зони у Центрально-Східній Європі та позиція України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1041902
  Пушкар В.В. Проблема створення ідеального музичного інструмента та інтуїтивний аспект музичної інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-147. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає проблему ідеального музичного інструмента, який дозволить композитору виконувати власні твори будь-якого рівня технічної складності без допомоги запрошених музикантів. Існуючий рівень технології музичних інструментів підтверджує ...
1041903
  Руденко Ю.Ю. Проблема створення механізму формування суспільної ідеології Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 260-265
1041904
  Панов В.О. Проблема створення спеціальних (вільних) економічних зон в економічній історії Закарпаття 1990-х років // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 22-27. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1041905
  Медведєва М. Проблема створення універсальної природоохоронної організації міжнародного екологічного суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 147-149
1041906
  Исаев Г.Г. Проблема стилевой традиции в прозе Леонида Леонова 1920-х годов. : Автореф... вканд. филолог.наук: 10.01.02 / Исаев Г.Г.;. – Горький, 1975. – л.
1041907
  Веденов М.Ф. Проблема стилей мышления в естествознании / М.Ф. Веденов, Ю.В. Сачков. – Москва, 1971. – 32с.
1041908
  Соткис Ю.А. Проблема стилистической организации речи и ее место в процессе обучения языку для специальных целей (исследование проблемы в историко-филологическом контексте) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1041909
  Беликов А.В. Проблема стиля в каноническом искусстве Византии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 56-62. – ISSN 2073-9702
1041910
  Доценко А.С. Проблема стиля в эстетике и искусствознании / А.С. Доценко. – М, 1983. – 63с.
1041911
   Проблема стиля и жанра в русской литературе XIX века. – Свердловск, 1991. – 125 с.
1041912
  Кучеренко Г. Проблема стиля и стилевого многообразия в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кучеренко Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 22л.
1041913
   Проблема стиля научного мышления. – М, 1986. – 58с.
1041914
  Напрасна О.Б. Проблема стильових характеристик пізнавальної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи до аналізу проявів пізнавальних стилів людини, їхніх описових характеристик і складових, а також своєрідність впливу на різні види діяльності.
1041915
   Проблема стимулирования труда на современном этапе. – Иваново, 1983. – 163с.
1041916
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – Академия, 1924. – 139с.
1041917
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – М., 1965. – 301с.
1041918
  Муравьев В.В. Проблема страданий и спасения в религиозной сфере культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 2073-9702


  Способы обретения благ в религиозной идеологии определяются в соответствии с пониманием причин существования зла. Существуют два типа избавления от страданий: первый — путь деяний и заслуг, второй — путь внутренних, духовных изменений. В современных ...
1041919
  Перепелиця Г. Проблема стратегічного вибору місця України в архітектурі Євроатлантичної безпеки у довгостроковій перспективі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 26-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто перспективи входження України до системи євроатлантичної безпеки. Основну увагу звернуто на аналіз довготривалої перспективи розвитку архітектури євроатлантичної безпеки.
1041920
  Баева Е.В. Проблема страха публичного выступления у сотрудников ОВД // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 39-43
1041921
  Барков О. Проблема строків у Кримінально-виконавчому кодексі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 68-69.
1041922
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1041923
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1972. – 210с.


  У книжці на оснві ленінского вчення обгрунтовується принцип єдності стуктури і відображення. З позицій цієї єдності розглядається ряд категорій матеріалістичної діалектики і деякі загальні категорії наук.
1041924
  Герасименко І.А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 0027-2833
1041925
  Галушко О.П. Проблема структурування Верховної Ради як похідна від виборчого законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1041926
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структуры в теории отражения : Дис... докт. филоч.наук: / Вдовиченко Г. Г.; КГУ. – К., 1968. – 330л. – Бібліогр.:л.1-46
1041927
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структуры в теории отражения : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Вдовиченко Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 35 с.
1041928
  Степин В.С. Проблема структуры и генезиса физической теории. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Степин В.С.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 44л.
1041929
  Иофик Л.Л. Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке. : Автореф... доктор филолог.наук: / Иофик Л.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1041930
  Соснин Н.В. Проблема структуры содержания обучения в компетентностной модели высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 15-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема структуры содержания обучения в копетентностной модели высшего профессионального образования.
1041931
  Подмазко Евгений Артемович Проблема структуры социальной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подмазко Евгений Артемович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
1041932
  Евдошенко А.П. Проблема структуры языка (парадигматический анализ) / А.П. Евдошенко. – Кишинев, 1967. – 220с.
1041933
  Сичов М.І. Проблема суб"єкта - об"єкта і стиль мислення сучаної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1041934
  Скиртач В. Проблема суб"єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми, навіяні М. Фуко) / В. Скиртач, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 40-47. – ISSN 2078-1016
1041935
  Власова Т. Проблема суб"єкта і гендерної ідентичності у сучасній українській картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 106-108. – ISBN 978-966-439-147-1
1041936
  Аніщенко І.М. Проблема суб"єкта мовлення в ситуації інтрасуб"єктної комунікації // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 47-51. – ISBN 978-966-916-268-7
1041937
  Татенко В.О. Проблема суб"єкта націєтворення: соціально-психологічний аспект // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 92-102. – ISSN 2411-1449


  "Проблема суб’єкта націєтворення розкривається через низку її аспектів. Зокрема, звертається увага на існування певної невизначеності в трактуванні та застосуванні поняття “націєтворення”, що дає підстави для розрізнення похідних від нього понятійних ...
1041938
  Середа І.В. Проблема суб"єкта у педагогічній теорії та освітній практиці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 91-95. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті здійснено системний аналіз категорії суб"єкта. Визначено основні поняття та положення теорії суб"єктності з позицій психолого-педагогічної науки. Запропоновано модель суб"єктно орієнтованої підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури.
1041939
  Кузін М. Проблема суб"єкта у філософії освіти // Філософія: нове покоління : тези десятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. : [Київ, 21-22 трав. 2015 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська О.Ю., Макух Ю.Ю.]. – Київ : НаУКМА, 2015. – С. 39-40
1041940
  Мітічкіна О.О. Проблема суб"єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом / О.О. Мітічкіна, І.В. Кочубєй // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 280-285. – ISSN 2219-2654
1041941
  Калениченко П.А. Проблема суб"єктності захисту авторського і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 142-147.
1041942
  Баканидзе М.И. Проблема субординации логических форм / М.И. Баканидзе. – Алма-Ата, 1968. – 216с.
1041943
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в марксистской диалектике. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Орынбеков М.С.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1041944
  Кузнецова А.П. Проблема субстанции в философии Дакарта. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Кузнецова А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 24л.
1041945
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в философии и науке / М.С. Орынбеков. – Алма-Ата, 1975. – 175с.
1041946
  Сугоняко О. Проблема субстанції вартості // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1041947
  Бура Х. Проблема субстратів і псевдосубстратів в українській мові // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 279-282. – ISBN 978-2-919320-35-6
1041948
  Гусарова А Л. Проблема субъекта-объекта и процесс обучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусарова Л.А,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 27л.
1041949
  Максимов М.А. Проблема субъекта антисистемной деятельности в современной философской мысли // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С.159-171. – ISSN 0321-2017
1041950
  Митюшин Александр Александрович Проблема субъекта в обосновании принципов диалектической логики. (На материале гегелев. "Феноменологии духа") : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митюшин Александр Александрович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 24л.
1041951
  Кузьмина Т.А. Проблема субъекта в современной буржуазной философии / Т.А. Кузьмина. – М, 1979. – 199с.
1041952
  Арчадзе К.Г. Проблема субъекта и объекта в диалектическом материализме. : Автореф... наук: / Арчадзе К.Г.; Тбилис. гос. унив. им.И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 18л.
1041953
   Проблема субъекта и объекта в истории философии и в современной науке. – Воронеж, 1974. – 224 с.
1041954
  Лекторский В.А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии / В.А. Лекторский. – М., 1965. – 118с.
1041955
  Абишев К.А. Проблема субъекта и объекта в марксистской философии / К.А. Абишев [и др.]. – Алма-Ата : Казахстан, 1975. – 192 с.
1041956
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1973. – 187с.
1041957
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – М., 1981. – 264с.
1041958
  Дружинин Виктор Федорович Проблема субъекта и объекта в современном научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дружинин Виктор Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1041959
  Линьков Е.С. Проблема субъекта и объекта в философии Шеллинга : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Линьков Е.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 13л.
1041960
  Бузина О.К. Проблема субъекта и преодоление классической рациональности в западноевропейской культуре второй половины ХІХ века // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.317-322. – ISSN 1606-951Х
1041961
  Шитиков М.М. Проблема субъекта истории в философии эпохи ранних буржуазных революций / М.М. Шитиков. – Москва : Краснояр. ун-т, 1987. – 193 с.
1041962
  Афанасьев Ю.Л. Проблема субъекта художественного творчества ( Из опыта самонаблюдений ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.67-71
1041963
  Приписнов В.И. Проблема субъективного фактора в историческом материализме. / В.И. Приписнов. – Душанбе, 1966. – 136с.
1041964
  Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях / Б.Л. Манелис. – Ташкент, 1964. – 307с.
1041965
  Куян І.А. Проблема суверенітету в школі природного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 27-34. – ISSN 1563-3349
1041966
  Іжнін І. Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1041967
  Палієнко М.І. Проблема сувернітету сучасної держави / М.І. Палієнко. – Х, 1929. – 39с.
1041968
  Ковалевська Т. Проблема сугестивної адекватності у мові сучасних ЗМІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 147-151.
1041969
  Рожко В.В. Проблема суддівського розсуду в правових системах Японії та Китаю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 56-71. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1041970
  Пашин С.А. Проблема судебной ошибки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 58-74. – ISSN 0132-0831
1041971
  Литвин М.О. Проблема судового оскарження неналежної якості надання адміністративних послуг // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 75-77. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1041972
  Печарський А. Проблема суїциду як "літературно-художньої фікції" (на матеріалі української літератури початку ХХ століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 284-290. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1041973
  Сухомлин О. Проблема суржику на журналістських теренах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему суржику в контексті журналістської грамотності. Увагу зосереджено на багатоаспектному функціонуванні суржику о мові ЗМІ. Запропоновано типологію основних мовних вад у медіа. This article enlightens the problem of the surzhyk in the ...
1041974
  Коханова О.О. Проблема суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в період 1920-1930-х рр. в пострадянській історіографії // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 159-165. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1041975
  Пендзей І.В. Проблема суспільного вибору та національно-демократичного відродження Угорщини (вересень-грудень 1944 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 64-69. – ISSN 2312-1165


  "У статті охарактеризовано дії радянської окупаційної влади, організацій комуністичної партії, демократичних елементів на зайнятих Червоною армією угорських землях, спрямовані на формування органів нової, згідно оцінок комуністичної історіографії ...
1041976
  Розова Т. Проблема суспільного ідеалу в релігійній філософії "срібного віку". // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.51-60.


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1041977
  Міщук Р.С. Проблема суспільного обов"язку митця у творчості Лесі Українки / Р.С. Міщук. – Київ, 1983. – 48 с.
1041978
  Богдашина Олена Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1041979
  Богдашина О. Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28.
1041980
  Шиманович О.М. Проблема сутності (юридичної природи) судового рішення в цивільному процесуальному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-140. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається актуальна проблема сутності судового рішення в цивільному процесі України. Розкриваються різні погляди, що існують з цього приводу, зокрема теорії наказу та підтвердження. Визначаються цілі та завдання цього процесуального акта, а також ...
1041981
  Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 60-66.
1041982
  Бушанська В. Проблема сутності політичного міфу в умовах сучасності // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 42-44


  Поняття політичного міфу протягом довгого часу було предметом дискусій, у яких виникали суперечливі і абсолютно протилежні твердження.
1041983
  Копистинська І.М. Проблема сучасної об"єктивної статистики друку в книжковій справі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 45-48


  Кількість виданих книжок є одним із найважливіших показників культурного розвитку держави. Кожна країна так чи інакше зіштовхується з проблемами об"єктивної статистики друку. В Україні ці проблеми сягнули свого апогею. Найважливіші з них, що стосуються ...
1041984
  Мостепаненко А.М. Проблема существования в физике и космологии: Мировоззренческие и методологические аспекты / А.М. Мостепаненко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 152 с.
1041985
  Бережной Ю.А. Проблема существования двух механик / Ю.А. Бережной, И.П. Билецкий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.31-37. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1041986
  Шуков В.А. Проблема сущности жизни и некоторые методологические вопросы теоретической биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Шуков В.А.; МГУ. Филос. ф-тет., 1971. – 21л.
1041987
  Пономаренко Ю.Г. Проблема сущности и явления в химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1041988
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 16л.
1041989
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 15л.
1041990
  Цурцумиа Л.И. Проблема сущности искусства в эстетическом наследии Нико Николадзе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Цурцумиа Л. И. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26 с.
1041991
  Ивашевский С.Л. Проблема сущности права в истории отечественной философско-правовой мысли // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-70. – ISSN 0132-0769
1041992
  Думитру Н. Проблема сущности человека в свете исторического материализма : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Думитру Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
1041993
  Баланик Б.Г. Проблема сущности эксплуататорского государства в марксистко-ленинской теории государства и права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Баланик Б.Г. ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
1041994
  Оглоблин О.П. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) / вступ. ст. О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 192-210. – ISSN 0130-5247


  Згадуються історики: О. Оглоблин, М. Грушевський, М. Слабченко, М. Яворський та ін.
1041995
  Гончарук Н.М. Проблема схильності до ледарювання у психологічних дослідженнях // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
1041996
  Давыдова Г.А. Проблема сцщности в свете марксистского понимания человека : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдова Г.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1965. – 22л.
1041997
  Имреи Я. Проблема счастья в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Имреи Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 20л.
1041998
  Горячев А.А. Проблема сырья в политеке и экономике капитализма / А.А. Горячев. – М, 1982. – 64с.
1041999
  Цвиркунов В.В. Проблема сюжета в советском литературоведении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Цвиркунов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф.. теор. лит. и искусст. – Москва, 1959. – 16 с.
1042000
  Стрельбицкий М.П. Проблема сюжета в современной украинской советской повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Стрельбицкий М.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,