Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1041001
  Шевцова Л. "Парадигма виживання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 4


  Чому Росія вибрала війну? Про це - експерт із Москви Лілія Шевцова. Росія вже почала жити в іншому вимірі, відчуваючи кінець цілої епохи й тимчасовість сьогоднішньої політичної будови.
1041002
  Кононенко Тарас "Парадигмальний вимір" українознавчої науки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена з"ясуванню структури змісту понять "парадигмальний вимір" та "парадигмальний вимір українознавчої науки", здійсненого на українознавчій парадигмальній основі. З"ясовані критерії розрізнення існуючих в межах однієї науки відмінних ...
1041003
  Кононенко Т. "Парадигмальний вимір" українознавчої науки // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 84-86
1041004
  Кирилюк Ф.М. "Парадокс Олсона" (аналіз теорії груп) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 7-18
1041005
  Вітченко А.О. "Парадокси самої дійсності" : Система уоаків та позакласний захід за темою "Б.Шоу."Пігмаліон" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.41-51. – ISSN 0205-471Х
1041006
  Остудін В.І. "Парадокси" Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Ряд фактів у біографії Юліана Бачинського та окремі висловлені ним теоретичні положення видаються сьогодні, на перший погляд, дещо незрозумілими, незвичними, а то й ...
1041007
  Колмановский Илья "Паразитолог должен быть в контакте со всем миром" / Колмановский Илья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 94-102 : фото
1041008
  Ермишкина Светлана Алексеевна Пара-замещенных моно- и дициклопропилбензолы в реакциях с электрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.003 / Ермишкина Светлана Алексеевна; МГУ. Хим. фак. Кафедра орган. химии. – М., 1975. – 18л.
1041009
   Парадигма // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 847-848. – ISBN 966-316-069-1
1041010
   Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4721-5
Вип. 3. – 2008
1041011
  Нікітін Ю.О. Парадигма "відкритих інновацій" як визначення "відкритого інноваційного процесу" / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 42-45. – ISSN 2309-1533
1041012
  Грабовський В. Парадигма "вічного" учнівства Вчителя. Спогади про Олександру Цалай-Якименко // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 1 (35). – С. 10-14. – ISSN 2224-0926
1041013
  Мудрак В. Парадигма "Індивідуальне - суспільне в історії" в творчості Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 127-130
1041014
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
1041015
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
1041016
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
1041017
  Панасюк С.К. Парадигма "ориент - оксидент" в рассказе Салмана Рушди "Хороший совет дороже рубина" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 71-72. – ISBN 978-966-8308-26-0
1041018
  Яковлева И.В. Парадигма «нелинейной динамики» в совершенствовании волевой саморегуляции студентов (философский анализ) // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 99-108. – ISSN 1811-0916
1041019
  Бехта І. Парадигма англомовного постмодерністського художнього тексту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 85-92. – Бібліогр.: Літ.: С. 91-93; 20 назв. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
1041020
  Фостик Мар"яна Вікторівна Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / КНУТШ; Фостик М.В. – Київ, 2005. – 200л. + Додатки:л.201-216. – Бібліогр.: л.187-200
1041021
  Фостик Мар"яна Вікторівна Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Фостик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. + Додатки:л.201-216. – Бібліогр.: 9 назв
1041022
  Ліпич Л. Парадигма антисипативного управління еколого-економічних систем підприємства / Л. Ліпич, Т. Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 2411-4014
1041023
  Решетняк О. Парадигма бібліонімів як вербалізаторів концепту ЖИТТЯ в сакральному дискурсі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 48-53. – ISSN 2411-6548
1041024
  Невінчаний І.С. Парадигма бюджетного дефіциту в історичному аспекті // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 76-78.
1041025
  Чечель Н.П. Парадигма в західноєвропейській культурі першої половини ХІХ сторіччя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 131-137.
1041026
  Чугаєва В.В. Парадигма вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 348-351. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Заналізовано особливості засобів вербалізації багатоаспектного символу Ісус Христос як загальнолюдської універсалії, визначено домінантні символьні ознаки зазначеної реалії в контексті Старого й Нового Заповітів, репрезентовано метафорично-образні ...
1041027
  Щурик М. Парадигма використання незадіяних земель АПК у Карпатському макрорегіоні : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 29-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1041028
  Парпан У. Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 30-36. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1041029
  Чесноков В. Парадигма встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1041030
  Гурієвська В.М. Парадигма глибинної демократії в процесі вирішення політико-управлінських завдань // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 17-22. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1041031
  Ялі М.Х. Парадигма глобалізації: основні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 62-73. – ISSN 2308-6912


  На Заході виокремлюють три основні наукові школи глобалістики - "гі- перглобалістів", "скептиків" і "траисформаціоналістів". Для представників першої з них сучасна глобалізація означає нову добу в історії людства, коли держави повсюдно ...
1041032
  Зварич І.Я. Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Зварич Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1041033
  Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) : Автореф. дис. канд філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
1041034
  Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 188л. – Бібліогр. : л.168-188
1041035
  Мироненко М.Ю. Парадигма державного регулювання сучасної економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (32). – С. 69-73
1041036
  Кірик М.А. Парадигма державної інноваційної політики країн ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 159-162. – ISSN 2222-4459
1041037
  Тріпак М.М. Парадигма економіко-математичної моделі рейтингування освітніх інституцій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 140-146. – ISSN 2309-1533
1041038
  Деркач Т. Парадигма економічного забезпечення енергетичної безпеки шляхом орієнтації на відновлювальні джерела енергії / Т. Деркач, Д. Чебаненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 114-125 : табл., рис. – Бібліогр: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1041039
  Мазаракі А.А. Парадигма економічної науки і потенціал її змін у XXI ст. / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (724). – Бібліогр.: 37 назв
1041040
  Резнікова Н.В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 570 л. – Додатки: л. 488-570. – Бібліогр.: л. 437-487
1041041
  Шевчук Н.С. Парадигма економічної соціалізації інклюзивного закладу вищої освіти // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 25-37. – ISSN 2617-1112
1041042
  Луковська О. Парадигма емоційної образотворчості Антона Ковача // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2520-6419
1041043
  Яремчук О.В. Парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології: можливості застосування // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 40-49. – ISBN 978-966-8063-90-11
1041044
  Молчанова Т. Парадигма життєтворчості Любові Кияновської // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 2 (40). – С. 59-66. – ISSN 2224-0926
1041045
  Марценюк Л.В. Парадигма інноваційного розвитку залізничних компаній / Л.В. Марценюк, В.М. Запорожець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1041046
  Бакуменко В.Д. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління / В.Д. Бакуменко, С.А. Попов // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 21-28
1041047
  Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст : монографія / Т.В. Гайдай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-053-5


  Вельмишановній Наталії Вікторівні із глибокою шаною від автора. Підпис
1041048
  Заваженко Т.М. Парадигма інтерпретації у філософії Ф. Джеймісона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано поняття "інтерпретація" та трьохрівнева інтерпретативна модель у філософсько-культурологічній концепції Ф. Джеймісона. In this article was analyzed the notion "interpretation" and three-level model of interpretation in the ...
1041049
  Дідківська В.Т. Парадигма комічного і сутність її категорій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 93-98.
1041050
  Жилина В.А. Парадигма коммуникативного аспекта образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.189-195. – ISSN 1811-0916
1041051
  Клименко О.М. Парадигма конституційного оформлення примусового відчуження об"єктів права приватної власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 13-19. – ISSN 2220-1394
1041052
  Павлусів Н.М. Парадигма конструювання образів правового в українській художній літературі (на прикладі повісті І.Франка "Перехресні стежки") // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
1041053
   Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці : монографія / [Д.Г. Лук"яненко, О.С. Дорошенко, Т.О. Галахова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук"яненка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 231, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на с. 6. – Бібліогр.: с. 195-208. – ISBN 978-966-926-102-1
1041054
  Мазуренко В.П. Парадигма креативної економіки у контексті сучасних глобальних викликів / В.П. Мазуренко, Д.В. Копійка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 89-97. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено еволюцію парадигми креативної економіки у контексті сучасних глобальних викликів. Виокремлено відмінність трактувань в різних країнах та зміну парадигми в часі. З часу виникнення та становлення парадигми креативної економіки минув ...
1041055
  Іншин М.І. Парадигма лобізму як складова соціальної безпеки в контексті розвитку права на інформацію // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 22-26. – ISBN 978-966-916-903-7
1041056
  Топачевський А. Парадигма Миколи Щербака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 15


  Рівно півстоліття тому в центрі Києва відкрилася нова експозиція Центрального науково-природничого музею НАН України. За ці роки експозицію, яку вважають однією з кращих в світі, побачили мільйони відвідувачів, серед них - тисячі відомих вчених ...
1041057
  Дегтярьова С.К. Парадигма мистецтва Р. Роллана / С.К. Дегтярьова. – Харків : Основа, 2000. – 160с. – Бібліогр.:с.143-158. – ISBN 5-7768-0710-7
1041058
  Лісовський П.М. Парадигма міжвідомчого партнерства у сучасному квантовому світі: міжнародний сектор безпеки / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 25-34. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянута сучасна перехідна модель міжвідомчого партнерства як якісно новий семантичний стан особи, держави та суспільства, в якому міжнародний сектор безпеки відіграє актуальну роль. При цьому квантовий світ – це сукупність оригінальних ...
1041059
  Шевчук Т. Парадигма міжнародного трудового права // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 26-36. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1041060
  Шевчук Т. Парадигма міфопоетичних образів у художньому дискурсі Григорія Сковороди // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 145-154. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "В статті досліджується аспекти художньої рецепції Г. Сковородою образів античної міфології. Вивчення особливостей художнього сприйняття Г. Сковородою образів і мотивів класичної спадщини пов’язано зі встановленням типології їх використання, ...
1041061
  Галіахметов І.А. Парадигма муніципального права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 91-97. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються філософсько-юридичні підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку,а також з"ясування способу ...
1041062
  Колесник Н.С. Парадигма найменувань Ісуса Христа в українському пісенному фольклорі // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 70-79. – ISSN 2077-1932
1041063
  Краснобаева О.Д. Парадигма необычайного в творчестве А. Кима // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 259-264. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1041064
  Гриценко П. Парадигма обов"язку з перспективи часу (з нагоди 25-річчя створення Інституту української мови НАН України // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 3-17. – ISSN 1682-3540
1041065
  Бурутіна А. Парадигма образів Бориса і Гліба у києворуському культурному контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 70-76
1041066
  Ковтун Т.В. Парадигма образів землі в дискурсі російської казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 107-112
1041067
  Зварич В.З. Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 81-88. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1041068
  Бурутіна А. Парадигма образів святих Бориса і Гліба у середньовічних житіях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується парадигма образів Бориса і Гліба у києворуських житіях: "Повідання про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєніє про житіє і погублення блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" Нестора. Аналізується авторська ...
1041069
  Линник Ю.В. Парадигма образу "помічника" в українських і турецьких чарівних казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 114-118
1041070
  Сліпушко О. Парадигма образу автора у Галицько-Волинському літописі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 234-243.
1041071
  Сліпушко О.М. Парадигма образу автора у Київському літописі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 397-404


  Образ автора у Київському літописі - проблема, вичення котрої є важливою складовою мастабної теми - образу автора у літературі доби Середньовіччя. Парадигма образу автора у Київському літописі дає уявлення про суспільно-політичні позиції та ...
1041072
  Литвиненко Т.М. Парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220-240. – ISSN 2075-437X


  У статті окреслена парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці. Підкреслені його ризоматична, кенотипна та міфологічна сутності. Відповідно до основних смислових аспектів представлені різні прояви штучних людиноподібних істот. Особлива ...
1041073
  Лихач О. Парадигма образу Б. Хмельницького у літописі Григорія Грабянки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 400-406


  У статті досліджується парадигма образу гетьмана Б. Хмельницького у бароковому козацькому літописі Григорія Грабянки. Аналізуються особливості представлення образу у творі, наголошується на образові як носієві світоглядних рис козацького Бароко. In ...
1041074
  Круглій А. Парадигма образу гетьмана Івана Виговського у літописі Самовидця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 58-64


  У статті досліджується парадигма образу гетьмана Івана Виговського у козацькому літописі Самовидця. Акцентується увага на художній інтерпретації образу героя, представленні його в авторському світлі. Доводиться синтез у структурі образу історичного і ...
1041075
  Бунчикова О.О. Парадигма образу перших християн у творчості Тараса Шевченка (на матеріалі поем "Неофіти" і"Марія") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 105-109


  У статті досліджується парадигма образу перших християн у творчості Т. Шевченка на матеріалі поем "Неофіти" і "Марія". Наголошується на особливостях його прояву та авторській інтерпретації. Акцентується на проектуванні митцем образів неофітів на ...
1041076
  Малахов Виктор Аронович Парадигма общения в философском творчестве Г.С. Батищева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 103-115. – Бібліогр.: с. 103-114. – ISSN 0042-8744
1041077
  Мартинюк Г.П. Парадигма оподаткування доходів фізичних осіб / Г.П. Мартинюк, І.В. Шевчук // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 4 (77). – С. 44-49
1041078
  Овчаренко Н.Ф. Парадигма пам"яті: канадський дискурс : (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі) : монографія / Наталія Овчаренко. – Київ : Ін Юре, 2011. – 257, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-453-6


  У пр. №1723841 напис: Олені з найщирішими побажаннями від автра. Підпис
1041079
  Лаврінець О.Я. Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 48-64. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто парадигму пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком), виконаному з російського Синодального видання Біблії 2002 року. Обґрунтовано ядерну позицію пасивних конструкцій із предикативними ...
1041080
  Райковська Г.О. Парадигма підготовки бакалаврів з механічної інженерії при наскрізному моделюванні у сучасних машинобудівних САПР / Г.О. Райковська, А.В. Соловйов, О.Л. Мельник // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 78-81. – ISSN 2413-1571
1041081
  Гудзь О.Є. Парадигма побудови системи антикризового управління підприємством / О.Є. Гудзь, О.Г. Старинець // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 11-19. – ISSN 2415-8089
1041082
  Човнюк Ю.В. Парадигма повздовжніх електромагнітних хвиль в концептуальних основах фізики живого: критерії та умови формоутворення, інформаційно-діагностична значимість / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова, Б.Ф. Рудько // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 5-21. – ISSN 1023-2427


  The objective of the given paper consist in substantiation of the paradigm of longitudinal electromagnetic waves within the framework of physics of the alive concept, evaluation and determination of the criteria of such waves formation in bioobjects, ...
1041083
  Голованов Б.Д. Парадигма позитивної науки vs ідеологія / Б.Д. Голованов, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 52-57. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687


  Рассматривается трансформация классической рациональности в направлении диверсификации позитивной науки и иных форм освоения мира, таких как идеология и метафизика. Особое внимание уделяется исследованию противостояния позитивной науки и идеологии. ...
1041084
  Голованов Парадигма позитивной науки vs идеология / Голованов, БД, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 45-49. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1041085
  Чужиков А.В. Парадигма поліструктурного розвитку глобального медіаринку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Чужиков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2021. – 469, [14] арк. – Додатки: арк. 450-469, [14]. – Бібліогр.: арк. 407-449
1041086
  Чужиков А.В. Парадигма поліструктурного розвитку глобального медіаринку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Чужиков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1041087
  Мокрушин В.І. Парадигма правового регулювання аграрної реформи в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 269-275. – ISBN 966-435-028-1
1041088
  Амелічева Л.П. Парадигма правового регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Амелічева Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 486, [1] арк. – Додатки: арк. 471-486, [1]. – Бібліогр.: арк. 392-470
1041089
  Деркач Е. Парадигма правового регулювання господарської діяльності у сфері транспорту у світлі концепції сталого розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 52-57. – ISSN 2663-5313
1041090
  Шевчук Л.В. Парадигма правової ідеології та ії місце в побудові правової держави в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 59-64. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1041091
  Амелічева Л.П. Парадигма правого регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Амелічева Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1041092
  Фатенок-Ткачук Парадигма проявів "нової" еконеоміки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 53-60. – ISSN 1993-6788
1041093
  Шимчишин М. Парадигма психо/ноогенозного неврозу у романі С. Плат "Під ковпаком" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 305-316. – ISBN 966-7773-70-1
1041094
  Лукач І. Парадигма публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 43-46


  Стаття присвячена з"ясуванню парадигми публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин. Особлива увага приділяється з"ясуванню природи правового регулювання господарських відносин в історичному та компаративістському контексті. ...
1041095
  Жужукіна Наталія Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України / Жужукіна Наталія, Петруха Сергій, Колотуша Максим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті зроблено спробу вирішити двогранну проблему, з одного боку, в пристосуванні загальноекономічної методології ранжування регіонів на трансформованому принципі послідовності ланцюга "соціально-економчний розвиток регіону - рівень інноваційної ...
1041096
  Олійник Я.Б. Парадигма регіонального соціуму в суспільній географії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 106-120. – Бібліогр.: 32 назв.
1041097
  Герчаківський С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 35-43. – ISSN 1818-5754
1041098
  Муравська Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі / Муравська, (Якубівська) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 30-35. – ISSN 2524-0129
1041099
  Лазарєва О.В. Парадигма розвитку землеустрою в системі управління землекористуванням // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 59-63
1041100
  Черепніна О.І. Парадигма розвитку навздогін у наукових дослідженнях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 156-163
1041101
  Третяк А. Парадигма розвитку сучасної теорії землеустрою в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 9. – С. 20-23
1041102
  Черниш Н. Парадигма розвитку української енциклопедичної справи ХХ ст. (до 55-ї річниці створення Головної редакції УРЕ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 513-536. – ISSN 2224-9516
1041103
  Дзугаев К.Г. Парадигма самоорганизации: философский, историко-социальный и политологический аспекты / К.Г. Дзугаев. – Цхинвал : Южная Алания, 2007. – 160с.
1041104
  Тарнашинська Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
1041105
  Ткачук М.П. Парадигма світу збірки "Semper Tiro" Івана Франка / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 36с.
1041106
  Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2010. – 248 л. – Бібліогр. : л. 205-248
1041107
  Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1041108
  Синчак В.П. Парадигма системи оподаткування у сільському господарстві за радянської доби // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 138-145.
1041109
  Павлов О. Парадигма сільського розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 0131-775Х
1041110
  Полєхіна В. Парадигма сімейного виховання у творчій спадщині Василя Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 103-112. – ISSN 2706-6258
1041111
  Багров Н.В. Парадигма современной географии: от ретроспекции к соционоосферному направлению : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1041112
  Філіппов В.Ю. Парадигма сталого розвитку: генезис, передумови та витоки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 171-179. – ISSN 2524-003X
1041113
  Наєнко М. Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 44-61. – ISBN 978-617-7993-01-7
1041114
   Парадигма та емпірика фінансів в контексті світових та регіональних економічних викликів : монографія / Криленко В.І., Ясинська Н.А., Кравчук Л.С. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Харків : Мезіна В.В., 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-274. – ISBN 978-617-7577-08-8
1041115
  Олійник Я.Б. Парадигма території як категорії економічної і соціальної географії / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 4-22
1041116
  Осіпов О. Парадигма транзиту, неопатримоніалізм і етнічні проблеми у пострадянському просторі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 77-97. – ISSN 1563-3713
1041117
   Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества : сборник науч. трудов по итогам ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (Минск-Гродно, 23-24 окт. 2015 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный ун-т "МИТСО", Каф. трудового и корпорат. права ; Центр труд. права [и др. ; редкол.: А.Г. Авдей и др.]. – Минск : МИТСО, 2015. – 269, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-497-298-5
1041118
  Єрмоленко С. Парадигма української мови в науковому світогляді Михайла Грушевського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 3-16. – ISSN 1682-3540


  Участь у творенні мови брали Куліш, Драгоманов, Кониський, Нечуй-Левицький, Комар-Уманець, і їхній вплив на вироблення культурної мови був більший, ніж вплив галицьких письменників, їхніх сучасників
1041119
  Васільєва О.С. Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 21-26. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Про внесок С. Подолинського у національну науку.
1041120
  Кузнецова С.А. Парадигма управління грошовими потоками в хаотично структурованій економіці / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 63-68. – ISSN 2074-5354
1041121
  Томчук О.В. Парадигма управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 426-431. – ISSN 2222-4459
1041122
  Щокіна М. Парадигма фольклорної пам"яті: проблема збереженя і побутування пісенної традиції на Поліссі // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 333-
1041123
  Єрохін С. Парадигма формування системи енергетичної безпеки в системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 52-553. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1993-6788
1041124
  Житар М.О. Парадигма формування сучасної фінансової архітектури / М.О. Житар, О.О. Сосновська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 172-178. – ISSN 2222-0712
1041125
  Кравченко А.С. Парадигма функціонування фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 4 (89). – С. 42-46. – ISSN 2663-2144
1041126
  Козакова Л.О. Парадигма художньої перспективи в контексті співвідношення між наратором і персонажем у наративі малої прози Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 80-87. – ISBN 978-966-171-251-4
1041127
  Хомин О.Й. Парадигма циклічності демографічної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 120-128. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1041128
  Варфоломєєв М.О. Парадигма циркулярної економіки в умовах України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 13-20. – ISSN 2222-4459
1041129
  Слоньовська О. Парадигма часу в діаспорній і сучасній українській поезії // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-9
1041130
  Мотрук С. Парадигма Чехословацької державності: концепції та чинники (1914-1918 рр.) // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 78-88
1041131
  Білявська В. Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у "Мемуарах із життя" Єви Фелінської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 233-237. – ISBN 978-966-2705-45-4


  На прикладі "Мемуарів із життя" Є. Фелінської проаналізовано бінарну опозицію організації шляхетського простору українсько-польського пограниччя у контексті культурно-історичних змін епохи межі ХVІІІ-ХІХ століть.
1041132
  Мантуло Н.Б. Парадигма як концепт теоретичного дискурсу масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 25-30


  У статті визначаються сучасний зміст та специфіка застосування концепту парадигма в теоретичному дискурсі масової комунікації в контексті постнекласичних тенденцій наукового процесу. The article defines the current content and peculiarity of ...
1041133
  Дроздова Л. Парадигма якості трудового життя в сучасній соціальній політиці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 11-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1041134
  Булєєв І.П. Парадигма, моделі та механізми активізації інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 75-83. – ISSN 2222-4459
1041135
  Король М.М. Парадигмальна диференціація банківських систем в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Король Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1041136
  Король М.М. Парадигмальна диференціація банківських систем в умовах глобальних трансформацій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Король Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 609 арк. – Додатки: 512-609 арк. – Бібліогр.: 420-511 арк.
1041137
  Савостьянова М.В. Парадигмальна наука як об"єкт філософського дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 140-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається специфіка парадигмальної науки, причини і умови її формування. Аналізуються можливості аксіологічного підходу до вивчення пардигмальної науки. The specific features of paradigmal science, reasons and the conditions of its ...
1041138
  Руденко-Сударєва Парадигмальна основа інституційно-регуляторної природи державно-приватного партнерства / Руденко-Сударєва, К.С. Пашинська // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 19 (1). – С. 21-36. – ISSN 2306-0050
1041139
  Філіпенко А.С. Парадигмальна основа співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 3-7
1041140
  Філіпенко А.С. Парадигмальна основа співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 7-13.
1041141
  Корсак К. Парадигмальна революція в науці та вищій освіті в контексті світових університетських рейтингів / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 39-46. – ISSN 2078-1016
1041142
  Гаврилюк Р.О. Парадигмальна складова правотворчих помилок у пострадянському податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 58-66. – (Правознавство ; Вип. 402)
1041143
  Чернова Ірина Миколаївна Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Чернова І.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1041144
  Чернова Ірина Миколаївна Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології : Дис....канд.соціологічних наук:22.00.01 / Чернова Ірина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 177л. + Додаток:л.165-177. – Бібліогр.:л.159-165
1041145
  Вілков В.Ю. Парадигмальна структуризація як чинник модернізації філософської та політологічної освіти і науки / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко, Н.В. Ярмоліцька // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 9-51. – ISBN 978-966-439-931-6
1041146
  Руденко О.М. Парадигмальна теорія суспільної стабільності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 198-204. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1041147
  Федь В. Парадигмальне проектування: світоглядний рівень // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1041148
  Перев"язко Н.В. Парадигмальний аналіз феномену науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 109-120. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается понятие "научная парадигма" и парадигмальные основания науки с различных сторон и в толковании различными авторами.
1041149
  Хом"якова О.В. Парадигмальний аспект реалізації культурної місії мовно-педагогічного спілкування у вищих навчальних технічних закладах України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 103-110. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
1041150
  Мельник Л.Г. Парадигмальний базис (концептуальні основи) просування товарів промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового маркетингу в умовах глобалізації / Л.Г. Мельник, А.О. Дериколенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1041151
  Кривошеїн В.В. Парадигмальний вимір політики : Монографія / В.В. Кривошеїн. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 112с.
1041152
  Панфілов О.Ю. Парадигмальний вимір сучасного освітнього простору / О.Ю. Панфілов, О.О. Савченко // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 220-234. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  У статті робиться спроба розкриття парадигмальних засад сучасного освіт нього простору. Надається огляд парадигм, що сформувалися у світовому освіт ньому процесі протягом певного часу, зокрема репродуктивно-консервативної та прогресивно-гуманістичної. ...
1041153
  Вітер Д.В. Парадигмальний дискурс католицької соціальної філософії другої половини ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 7-11
1041154
  Кондратьєва А.В. Парадигмальний підхід до аналізу освітнього менеджменту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
1041155
  Лошковська Х.С. Парадигмальний підхід до визначення індексної моделі креативності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 41-45. – ISSN 2222-4459
1041156
  Касьянова О.М. Парадигмальний підхід до розвитку теорії та практики освіти // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 2411-1457
1041157
  Гаращук О. Парадигмальний підхід до формування управлінської стратегії розвитку вищої освіти / О. Гаращук, В. Куценко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 11-21. – ISSN 1682-2366
1041158
  Колотило М.О. Парадигмальний підхід як вектор реалізації методологічного потенціалу сучасної філософії освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 159-161


  Методологічний потенціал філософії освіти розкривається через дослідження освіти в якості одного з рушійних факторів розвитку людської цивілізації, практичні аспекти представлення чого стають можливими завдяки застосуванню парадигмального підходу. ...
1041159
  Колотило М.О. Парадигмальний підхід як вектор реалізації методологічного потенціалу сучасної філософської освіти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С.
1041160
  Євтух М.Б. Парадигмальний підхід як методологічна засада вивчення вищої історичної педагогічної освіти України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 9-13. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1041161
  Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1041162
  Вдовенко Н. Парадигмальний погляд на розвиток системи сталого водокористування в умовах інтеграційних процесів / Н. Вдовенко, Н. Коробова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 69-76. – ISSN 2411-5215
1041163
  Безверхий К.В. Парадигмальний розвиток звітності в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 172-190. – ISSN 2310-9734
1041164
  Кононенко Т.П. Парадигмальні виміри змісту понять "теорія" та "концепція" в українознавчій науці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 34-45
1041165
  Кононенко Тарас Парадигмальні виміри історико-філософського дослідження. Трансформація принципів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються принципові положення і поняття парадигмальної теорії розвитку науки, запропонованої її творцем Томасом Куном (T.S. Kuhn), та висвітлена необхідність і підстави застосування парадигмального підходу до досліджень у галузі історії ...
1041166
  Калиновський Ю.Ю. Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства : монографія / Ю.Ю. Калиновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Майдан, 2012. – 345, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 314-337. – ISBN 978-966-372-457-7
1041167
  Кононенко Тарас Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-131. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена дослідженню гуманітарної вимірності засновної концепції та теорії українознавчої науки, які втілилися у дієвості наукової спільноти - Науково-дослідному інституті українознавства МОН України. Аналіз парадигмальної вимірності ...
1041168
  Кононенко Т. Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 87-91
1041169
  Костриця Д.А. Парадигмальні витоки соціології релігії у творчості українських вчених XX століття: дорадянський та радянський періоди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 162-172
1041170
  Шлапак А.В. Парадигмальні засади глобального конкурентного лідерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 30-36. – ISSN 2222-4459
1041171
  Широков В.А. Парадигмальні засади лінгвістики першої половини XXI століття / В.А. Широков, А.А. Лучик // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 3-16. – ISSN 0027-2803


  У статті пропонується й обстоюється визначення парадигми наукового дослі дження в сучасній лінгвістиці як еволюційно-інформаційно-феноменологічної. На ведено й обґрунтовано фактори, що сприяють появі такого терміна. З-поміж них виокремлюється ...
1041172
  Абизова Л.В. Парадигмальні засади синергетики як міждисциплінарної рефлексії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 3-5
1041173
  Щиголь І.В. Парадигмальні зміни в механізмах соціокультурних детермінацій процесу літературної творчості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 176-183. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті розкриті літературознавчі поняття, які використовуються соціологами для позначення соціокультурних детермінації суспільства. Зокрема аналізуються такі поняття як: мистецтво, текст, художній твір та його підвиди тощо. Поряд з визначеннями ...
1041174
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 83-125. – ISSN 1605-2005
1041175
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 71-90. – ISSN 1682-2366


  Обговорення та підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Парадигмальні зрушення в економічної теорії XXI ст.", що відбулася 2-3 листопада 2017 р. на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1041176
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 101-125. – ISSN 1682-2366


  2-3 листопада 2017 на економічному фак-ті КНУ ім. Т. Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст."
1041177
  Бойко А. Парадигмальні напрями виховання: варіанти вибору // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.7-10. – ISSN 0131-6788
1041178
  Крамаренко Р.М. Парадигмальні підходи до ідентифікації якості розвитку креативного міста // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 110-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1041179
  Опанащук Ю. Парадигмальні підходи до сутності нотаріального посвідчення правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 27-31. – ISSN 2663-5313
1041180
  Хромець В.Л. Парадигмальні тенденції майбутнього розвитку богословської освіти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 32-35


  Богословська освіта в Україні має свої особливості, структуру та тренди на майбутнє. Зміна парадигми розвитку богословської освіти та діяльності закладів вищої духовної освіти пов"язана з трансформаціями, які відбулись у сфері законодавства щодо вищої ...
1041181
  Ярошовець Володимир Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: "постболонські" реалії і викладання історії філософії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-86


  У статті досліджуються проблеми сучасних трансформацій з освітньому процесі з позицій переходу до нового парадигмального способу тлумачення як сутності історії філософії, так і її викладання. Особлива увага акцентується на проблемі зміни цілей та ...
1041182
  Ярошовець В. Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: "постболонські" реалії і викладання історії філософії. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 98-102.
1041183
  Протас М.О. Парадигмальні трансформації мистецтва XX - XXI століть: стильові стратегії формотворення : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Протас Марина Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 58 назв
1041184
  Редькина Н.С. Парадигмальные изменения в библиотековедении: технологическая парадигма и концепция технологического менеджмента в библиотеке // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается сущность понятия "парадигма" применительно к библиотековедению. Описаны основы формирования технологической парадигмы и ее влияние на систему технологического менеджмента в библиотеке.
1041185
  Сайганова В.С. Парадигмальные изменения норм научной рациональности в современной философии и методологии науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 55-57
1041186
  Черныш М.В. Парадигмальные основания анализа социального неравенства в переходном обществе // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-52. – ISSN 1562-2495
1041187
  Тхагапсоев Х.Г. Парадигмальный подход в образовании: к проблемам становления // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 5. – С. 8-17. – ISSN 0869-561Х
1041188
  Полякова О.А. Парадигмальный статус категории дионисийского у Ф. Ницше // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 108-112. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
1041189
  Мосієвич Л.В. Парадигматика евфемізмів та дисфемізмів у художньому дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 61-64. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1041190
  Билинский М.Э. Парадигматика и синтагматика глагольно-словообразовательных блоков залога в английском языке. : Автореф. дис. ...канд.филол. наук: 10.02.04 / Билинский М.Э. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 24 с.
1041191
  Гон О.М. Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда : монографія / О.М. Гон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 427, [1] с. – Бібліогр.: с. 390-426. – ISBN 978-966-921-144-6


  У пр. № 1740744 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з глибокою повагою та безмежною вдячністю за багаторічну дієву підтримку автора. 7 листопада 2017 р. Підпис.
1041192
  Руднев Ю.Б. Парадигматика смысловых связей как фактор циклообразования в ранней лирике Константина Бальмонта // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 160-166. – ISBN 966-581-617-9
1041193
  Руднев Ю. Парадигматика смысловых связей как циклообразующий фактор в лирике Константина Бальмонта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 351-354. – ISBN 966-8188-10-1
1041194
  Шадрин В.И. Парадигматическая система номинативных средств английского языка / В.И. Шадрин. – Л., 1990. – 80с.
1041195
  Перкас Симон Вульфович Парадигматические и синтагматические аспекты лингвостилистического потенциала топонимов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Перкас Симон Вульфович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1041196
   Парадигматические и синтагматические исследования германских языков: тезисы. – Вильнюс, 1989. – 184с.
1041197
  Стукалова Валентина Николаевна Парадигматические и синтагматические свойства многозначных слов в современном русском языке (на материале глаголов интеллектуальной деятельности) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Стукалова Валентина Николаевна; КГУ. – К., 1991. – 199л. – Бібліогр.:л.153-165
1041198
  Стукалова В.Н. Парадигматические и синтагматические свойства многозначных слов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Стукалова В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 15л.
1041199
  Ломаев Б.Ф. Парадигматические и синтагматические характеристики предикативной лексики, выражающей модальностью возможности в совремнном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ломаев Б.Ф.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 26л.
1041200
   Парадигматические отношения в языке: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 126с.
1041201
   Парадигматические отношения на разных уровнях языка: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 126с.
1041202
  Араева Л.А. Парадигматические отношения на словообразовательном уровне : учеб. пособие / Л.А. Араева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово : [б. и.], 1990. – 77 с.
1041203
   Парадигматические характеристики лексики: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1986. – 125с.
1041204
  Евтушенко Л.И. Парадигматические эллипсис глагола ве в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Евтушенко Л.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 15л.
1041205
  Кривошеев О.В. Парадигматический анализ английского глагола и имени существительного в аспекте пространственно-временных характеристик. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кривошеев О.В.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1974. – 24л.
1041206
   Парадигматический анализ лексики поэтического произведения : коллектив. монография / И.И. Степанченко [и др. ; науч. ред. И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2014. – 216, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: с. 210-215. – ISBN 966-95963-94
1041207
   Парадигматический и синтагматический аспекты морфологических форм. – Иваново, 1988. – 127с.
1041208
  Белинская Галина Петровна Парадигматический ряд субстанциальных локальных синтаксем и их вариантов в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Белинская Галина Петровна; Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 19л.
1041209
  Евтушенко Людмила Ивановна Парадигматический эллипсис глагола ВЕ в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтушенко Людмила Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 180л. – Бібліогр.:л.178-180
1041210
  Грица С. Парадигматична природа фольклору // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 9-26. – ISSN 0130-6936
1041211
  Кліщевська М.Є. Парадигматичне висвітлення концептосфери маркетингу в українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 70-73. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджено вплив іншомовної концептосфери маркетингу на відповідну концептосферу української мови, а також роль зовнішніх чинників у процесах пізнання й осмислення картини світу терміносфери маркетингу відповідних мов-реципієнтів.
1041212
  Новоставська О. Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 68-75. – ISSN 1682-3540


  Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка.
1041213
  Гладкоскок Л.Г. Парадигматичні відношення в лексичній мікросистемі "темний" в англійській мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 18-29. – Бібліогр.: Літ.: С. 29; 12 назв. – ISSN 2075-4205
1041214
  Удовіченко Л.Г. Парадигматичні відношення в сучасній українській правоохоронній термінології // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 23-31. – ISSN 2312-0665
1041215
  Васецька О. Парадигматичні відношення варіантності в синтаксичній термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 132-143. – ISSN 1682-3540
1041216
  Венкель Т. Парадигматичні відношення між кольороназвами сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: Літ.: С. 89; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1041217
  Зубець Н.О. Парадигматичні відношення мінімальних фразеологізмів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С.55-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-60; 11 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Фразеологічна система української мови становить собою сукупність фразеологізмів, пов"язаних стійким відношенням на пргматичній і синтагматичних вісях. Парадигматчний ряд є однорідним, оскільки його складники вступають у внутрішні відношення між собою.
1041218
  Римашевський Ю. Парадигматичні відношення терміна "національна ідея" у газетному тексті // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 160-166


  На основі аналізу парадигматичних відношень описано полісемію, синонімію, антонімію та гіпонімію терміна національна ідея в газетному тексті. Ключові слова: термін, терміносистема, парадигматика. The article describes polysemy, synonymy, antonymy and ...
1041219
  Толстова О.Л. Парадигматичні зв"язки іспанської лексики на позначення стихій та природних явищ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 256-268. – ISSN 2413-5593
1041220
  Звонко Г.О. Парадигматичні зв"язки концептуальної одиниці перетворення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 69 (2). – С. 36-49. – ISSN 2520-6397


  На основі лексикографічних праць і текстових реалізацій зроблено спробу схарактеризувати парадигматичні зв"язки імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Встановлено, що синонімічні до концептуальної одиниці ПЕРЕТВОРЕННЯ лексеми об"єктивують феномен перетворення в ...
1041221
  Дзябко Ю.М. Парадигматичні зв"язки лексеми політика в терміносистемах української мови // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 219-229. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1041222
  Попова М. Парадигматичні зв"язки прикметників ядерної групи в межах семантичного поля позитивної оцінки середньоверхньонімецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 195-204. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1041223
  Толстова О.Л. Парадигматичні зв’язки соматичної лексики іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 437-443


  У статті досліджено парадигматичні зв"язки соматичної лексики іспанської мови, а саме - синонімія, антонімія, меронімія (партитивні зв"язки) та гіпонімія. Крізь призму парадигматичних зв"язків аналізується фразеотвірність різних соматизмів та ...
1041224
  Десятнюк О. Парадигматичні основи оцінювання податкових ризиків держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1041225
  Сачко У.М. Парадигматичні особливості прикметника кольору red у поетичній мові Дж.Дж. Байрона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 64-67. – ISSN 1729-360Х
1041226
  Шевченко М.В. Парадигматичні особливості українських дієслів руху у світлі лінгводидактики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-199. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано особливості лексичної семантики дієслів руху української мови, їхні парадигматичні характеристики, що є суттєвими з точки зору лінгводидактики. Статья посвящена анализу особенностей лексической семантики глаголов движения ...
1041227
  Цюцюра М.І. Парадигми "гнучкого навчання" // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 66-67
1041228
  Сенченко М. Парадигми глобальної стратегії США ? концепції глобалізації та глобальної нестабільності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
1041229
  Міхелі С. Парадигми концептуально-методичного поля українського ланшафтознавства // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-36-1
1041230
  Ніколенко О. Парадигми любові й самотності у творчості Ульфа Старка / О. Ніколенко, О. Кирилик // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий 2020. – С. 2-8
1041231
  Зражевська Н. Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 262-270
1041232
  Зражевська Н.І. Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 57- 61


  У статті розглядаються процеси масифікації та демасифікації у сучасній медіакультурі, визначено передумови виникнення та наслідки цих явищ. The article examines the processes of massification and demassification in contemporary media culture, it ...
1041233
  Ніфака Т. Парадигми навчання в методиці викладання іноземних мов // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 8. – С. 226-231. – ISSN 2410-0927
1041234
  Младенова Т. Парадигми орієнталізму в музичному мистецтві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 60-72. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто впливи музичної культури Сходу на формування і розвиток винятково європейського явища, зокрема “орієнталізм”. У діалозі культур Заходу і Сходу проведено ретроспективу музичного орієнталізму від початкового етапу до сучасності. У контексті ...
1041235
  Теренко О. Парадигми освіти дорослих у США і Канаді // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 71-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1041236
  Богатирець В. Парадигми підготовки державно-управлінських кадрів у зарубіжних країнах як приклад для запозичення для України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32


  Країни Західної Європи та Північої Америки.
1041237
  Весперіс С.З. Парадигми промислового маркетингу / С.З. Весперіс, О.П. Луцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 121-125. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1041238
  Сімченко Н.О. Парадигми розвитку сучасної науки управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 67-74 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1041239
  Кудріна О. Парадигми сучасного розвитку промислових регіонів в умовах світової фінансової кризи // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-57
1041240
  Теремко В.І. Парадигми творення "сильної книги" (теоретико-прикладний аспект товарної політики видавництва) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 127-131


  У статті порушено проблему маркетингових джерел творення книги як "сильного виробу", ролі в цьому процесі автора і видавця, закономірностей їх взаємодії. The problem of marketing sources of creation of the book as a "strong product", the role of ...
1041241
  Сидорович О.Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 543-550. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті здійснено дослідження еволюції парадигм фіскальної соціології в західній науковій традиції. Проаналізовано тріаду парадигм фіскальної соціології як науки, що досліджує соціальні, економічні та політичні аспекти процесів оподаткування. В ...
1041242
  Капитонова Ю.В. Парадигмы и идеи академика В.М. Глушкова / Ю.В. Капитонова, А.А. Летичевский; НАНУ, Институт кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2003. – 454с. – ISBN 966-00-0127-4
1041243
  Артиков М. Парадигмы межрелигиозной толерантности в Узбекистане: история и современность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 9 (243). – С. 94-104. – ISSN 1998-1813
1041244
  Ковтун Т. Парадигмы образов первоэлементов бытия в текстах русских сказок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-37. – Бібліогр.: с. 37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено символічні значення першоелементів буття (води, вогню, землі, повітря), які об"єктивуються у текстах російських казок. Встановлено, що ці значення реалізуються за допомогою певних образів, які формують парадигми образів першоелементів буття.
1041245
  Скотникова Н.С. Парадигмы русской философии и искусства : вторая половина ХІХ века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 263-266. – ISSN 1684-2618
1041246
  Деникин А.В. Парадигмы современного образования / А.В. Деникин, Гаврикова, А // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 51-55. – ISSN 2073-8536
1041247
  Ангелов Г.В. Парадигмы социотехнической деятельности и подготовка инженерно-экономических кадров в ХХІ веке / Г.В. Ангелов, А.А. Шевченко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 57-66. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2312-847X
1041248
  Яцентюк Ю.В. Парадинамічна антропогенна ландшафтна система Хмельницької атомної електростанції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-112. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1041249
  Воровка В.П. Парадинамічні зв"язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря / В.П. Воровка, В.О. Демченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 251-259. – Бібліогр.: 20 назв.
1041250
  Акимов Ю.Г. Парадипломатия Квебека в странах Латинской Америки и Вест-Индии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 75-82. – ISSN 0044-748Х
1041251
  Еремина Н. Парадипломатия: новый голос регионов в современном дипломатическом концерте? (на примере Шотландии и Уэльса) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 42-51. – ISSN 0131-2227
1041252
  Головянко З.С. Парадихлорбензол в борьбе с личинками мраморного хруща (Polyphylla fullo L.) на виноградниках нижнеднепровских песков / З.С. Головянко. – Киев, 1927. – 43 с. – 7 черно-белых фотографий в приложении
1041253
  Пашков В.В. Парадігмальна трансформація післядипломної педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 27-30. – ISSN 2077-1800
1041254
  Дідик О. Парадігмальні трансформації та сучасні тенденції розвитку політології в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 280-285
1041255
   Парадное и охотничье оружие Западной Европы и Востока первой трети XVIII в.. – Л., 1986. – 23с.
1041256
   Парадное оружие и конское убранство XVII-XVIII вв.. – М., 1986. – 17с.
1041257
  Грабовский Б. Парадный выезд: Орел трезубцу не сосед? // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.6-7


  Украинско - польские отношения
1041258
  Кюртис Ж.-Л. Парадный этаж : повести / Ж.-Л. Кюртис; Перевод с французского К. Северовой. – Москва : Прогресс, 1980. – 197 с.
1041259
  Шарко О.В. Парадокс "купа": історико-філософська розвідка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 212-220


  У статті досліджується історія парадоксу "Купа" (від античності до XIX століття) як передумова досліджень явища неясності в сучасній аналітичній філософії. В статье исследуется история парадокса "Куча" (от античности до XIX века) как предпосылка ...
1041260
  Шарко О.В. Парадокс "Купа": термінологічні примітки (історія назви) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 132-134
1041261
  Минаев В. Парадокс "Молодой гвардии" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. С 4-5


  70 лет назад 14 февраля 1943 г. советские войска освободили Краснодон. Незадолго до этого в городе произошла трагедия - гитлеровцы казнили участников подпольной организации "Молодая гвардия". Буквально считаные дни и недели юные герои не дожили до ...
1041262
  Пастушук Г. Парадокс "мудрої глупоти" як вихідний сатиричний прийом англійської пізньосередньовічної "Літератури дурнів" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 47-57. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто чотири зразки англ. сатир. літ. 13-16 ст. з мотивами "дзеркала дурнів" ("Дзеркало дурнів" Нігела Вірекера), "корабля дурнів" ("Двірське Кормило" Дожона Скелтона), "ордену дурнів" ("Орден дурнів" Джона Лідгейта), "заповіту дурня" ("Заповіт ...
1041263
  Шуринов Б.А. Парадокс 20 века. / Б.А. Шуринов. – М, 1990. – 319с.
1041264
  Кеннер Дж. Парадокс Prada / Джулия Кеннер ; [пер. с англ.: В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2007. – 426, [3] с. – Вых. дан. ориг.: The Prada paradox / Julie Kenner, 2007. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-22095-3
1041265
  Скаруффі П. Парадокс THE BEATLES: конформізм, ар"єргард, пристосуванство // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 155-164. – ISSN 0320-8370
1041266
  Тарабанов Н.А. Парадокс анализа, определение и реляционная концепция истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 54-67. – ISSN 1560-7488
1041267
  Леонов В.В. Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах / В.В. Леонов, Б.О. Ворович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 29-34. – ISSN 2304-2699
1041268
  Валуйцева И.И. Парадокс билингвизма (к вопросу об авторском двуязычии) / И.И. Валуйцева, Г.Т. Хухуни // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – C. 3-10. – ISSN 0130-9730
1041269
  Довмонтов А. Парадокс близнецов / А. Довмонтов. – Л., 1991. – 212с.
1041270
  Горбачук Парадокс Браесса й умови його врегулювання / Горбачук, Н.І. Гаркуша // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 52-53. – ISBN 978-966-188-165-4
1041271
  Бердяєв М. Парадокс брехні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 20-23. – ISSN 1810-2131
1041272
  Жаренов А.А. Парадокс великого Пта, или Экскурсия в прошлое, битком набитая загадками, размышлениями и предположениями о том, что было, когда вробе бы ничего не было / А.А. Жаренов. – М., 1970. – 256с.
1041273
  Владимиров В.М. Парадокс відсутності теорії масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 6-9


  У статті порушується питання про парадокс відсутності твори масової інформації. У наші часи таке становище не може не викликати подиву й неприйняття. Така проблема склалося не тільки в українській, ай у світовій науці. Майбутня теорія має всі підстави ...
1041274
  Гельфер Я.М. Парадокс Гиббса и тождественность частиц в квантовой механике / Я.М. Гельфер. – Москва : Наука, 1975. – 272 с.
1041275
  Аматуни П.Г. Парадокс Глебова : фантаст. роман / П.Г. Аматуни ; [ил.: К.Г. Кащеев]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1966. – 199 с. : ил.
1041276
  Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.81-95. – ISSN 0321-2017
1041277
  Савельєва М.Ю. Парадокс как форма мышления (уроки Аристотеля) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 163-178
1041278
  Горобець Л.В. Парадокс креаціонізму // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 26-29
1041279
  Холопова В.Ф. Парадокс любви / В.Ф. Холопова. – М. : Современник, 1990. – 250 с.
1041280
  Брюкнер П. Парадокс любові : [есей] / Паскаль Брюкнер ; [передм. А. Дністрового ; пер. з фр. Л. Кононовича]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 340, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-381-4


  У пр. №1696418 надпис: В День народження Юліїї від Олександра, 12.01.2014, Підпис
1041281
  Панченко Володимир Парадокс Мазепи : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 132-133 : Фото
1041282
  Піскунова О.Б. Парадокс містичного шляху до свободи в "Арабесках" Миколи Хвильового // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 165-169. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1041283
  Дубняк З.О. Парадокс модерної індивідуалізації і соціальна філософія Джона Дьюї // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 115-128. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
1041284
  Степанов С.А. Парадокс недвижимых вещей: постановка проблем // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 56-63. – (Право. Економіка. Управління)
1041285
  Манн Ю.В. Парадокс о Гоголе // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 1). – ISSN 0321-1711
1041286
  Федь Н.М. Парадокс о положительном герое / Н.М. Федь. – М, 1986. – 363с.
1041287
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – Москва, 1922. – 78с.
1041288
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро; Ред. Н. Эфрос. – Ярославль, 1923. – 86с.
1041289
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – Москва-Л., 1938. – 168с.
1041290
  Федоров В.В. Парадокс об актере // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
1041291
  Савельева М.Ю. Парадокс основания. Эллинский контекст / Марина Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8210-74-7
1041292
  Боброва А.О. Парадокс пізнання бога у Діонісія Ареопагіта: апофатика й катафатика, знання та незнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 7-10
1041293
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; Укр.пер.О.Буценка. – Київ : Альтернативи, 2000. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
1041294
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; З англ.переклав О.Буценко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
1041295
  Береза А.В. Парадокс посередника у запровадженні електронної демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 669-673. – ISSN 1563-3349
1041296
  Петренко Я.В. Парадокс потребления как результат действия эффекта потребительского лага : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 206-213 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1041297
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Киев, 1937. – 99с.
1041298
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Київ : Мистецтво, 1966. – 146с.
1041299
  Кужельний О. Парадокс про актрису // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  16 липня Ада Роговцева відмітить день народження, представляючи документально-публіцистичний фільм "Вітер зі Сходу".
1041300
  Кузин И.В. Парадокс Р. Декарта и экзистенциализм Ж.-П. Сартра // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 236-242. – ISSN 1606-951Х
1041301
   Парадокс Рассела // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 848. – ISBN 966-316-069-1
1041302
  Треер Л.Я. Парадокс Симы / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1980. – 240с.
1041303
  Комиссаренко С.А. Парадокс со временем / С.А. Комиссаренко. – Москва, 1981. – 158 с.
1041304
  Кабіна Ю.Г. Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 31-36. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1041305
  Шевчук Ю. Парадокс українського капіталізму -бізнес вороже ставиться до україномовного клієнта / розмову вела Наталія Малиновська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 43)


  Мовознавець та лектор Колумбійського університету (США) Юрій Шевчук здивований, що в постмайданній Україні досі мало хто розуміє, що інстинкт самозбереження нації полягає саме у збереженні її мови.
1041306
  Мардер Л. Парадокс часов : пер. с англ. / Л. Мардер. – Москва : Мир, 1974. – 223 с.
1041307
  Скляренко Н.В. Парадокс як основа самоорганізації штучних дизайн-систем // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 177-188. – ISSN 2415-8151
1041308
  Бумага Е.Ю. Парадокс: логика как царство неожиданности // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 95-96
1041309
  Кузнєцова Т. Парадоксальна оцінність медійних текстів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 29-38
1041310
  Кузнєцова Т.В. Парадоксальна оцінність медійних текстів: сутність, специфіка вияву // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 69-72


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
1041311
  Леонтьев О. Парадоксальна парадигма і вульгаризація економічної теорії // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.61-68. – ISSN 0131-775Х
1041312
  Коваль-Зайцева Парадоксальная геометрия любви. Грамматический анализ любовного треугольника в стихотворении Г. Гейне "Жил-был король суровый" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 55-62. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1041313
  Петрова О. Парадоксальний "час" в проектах українського контемпорарі арт // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 262-264. – ISSN 2309-8406
1041314
  Баган О. Парадоксальний інтелектуал на перехрестях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 49-57
1041315
  Шаповал Ю. Парадоксальний Шелест // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 49-53.
1041316
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: логічний та лінгвістичний феномен. На матеріалі "Записок українського самашедшого" Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
1041317
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: типологія, семантика, функції (на матеріалі есе Юрія Шереха (Шевельова)) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 38-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1041318
  Маріна О.С. Парадоксальні смакові образи у світлі інтерсеміотичних трансформацій (на матеріалі поезій С. Крейна і К. Сміта та їх аудіовізуальних версій) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 109-119. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1041319
  Бондаревська І.А. Парадоксальність естетичного в українській культурі 17-18 ст. / І.А. Бондаревська. – Киев : Парапан, 2005. – 308с. – ISBN 966-8210-26-3
1041320
  Гладир Я. Парадоксальність мислення персонажів драматичної поеми Лесі Українки "Оргія" та роману В. Винниченка "Хочу!" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 390-398. – ISBN 978-966-600-358-7
1041321
  Матвієнко Г.І. Парадоксальність циклічності кохання в післяапокаліптичному світі непростих (на прикладі роману Т. Прохаська "Непрості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 334-341. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1041322
  Лаури Малькольм Парадоксальное утешение, даруемое нашей профессией // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 241-254. – ISSN 1130-6545
1041323
  Раковская И. Парадоксальность критической стратегии Ак. Волынского // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 55-63. – (Серія: Філологія)
1041324
  Кащенко Е.А. Парадоксальность предмета психологии сексуальности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0235-1188
1041325
  Мусий В. Парадоксальность ситуации инициации в "Ученике чародея" А.С. Грина и "Чудесах магии" Акугатавы Рюноскэ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 24-30. – (Серія: Філологія)


  В статье предпринят компаративный анализ произведений двух писателей- модернистов начала ХХ века. В основе сопоставления – ситуация инициации, перехода героя в новое, более совершенное качество. Однако финал оказывается неожиданным – инициация не ...
1041326
  Шевцов С.П. Парадоксальность философии: современность как история или история как современность // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1041327
  Староверова Наталья Парадоксальный Вьетнам. Драконы и бабушки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 66-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1041328
  Прокофьев А.В. Парадоксальный гуманизм и критика морали (Опыт этического анализа "Философии в будуаре " Д.А.Ф. де Сада) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.55-68. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1041329
  Грабовський С. Парадокси "червоного" українофільства Лева Троцького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються пов"язані з Україною сюжети діяльності одного з лідерів "жовтневого перевороту" та міжнародного комуністичного руху Лева Троцького. Стаття відстежує еволюцію поглядів Троцького на "українське питання" та деконструює численні ...
1041330
  Стрєльнікова Світлана Парадокси буття реставраторів : [інтерв"ю з генеральним директором Національного науково-дослідного реставраційного центру України С. Стрєльніковою] / Стрєльнікова Світлана, Мельник Ольга; розмовляла О. Мельник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644


  Ще не закінчилась Друга світова війна, а вже до реставраційних майстерень на вулиці Терещенківській почали прибувати твори олійного та темперного живопису з колекцій багатьох музеїв Києва, Львова, Сум, Одеси. Саме тут "оживили" 55 картин Дрезденської ...
1041331
  Нагнибіда М.І. Парадокси в шахових задачах / М.І. Нагнибіда. – Київ, 1991. – 165с.
1041332
  Жигадло О. Парадокси в юридичному дискурсі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 398-399
1041333
  Карась А. Парадокси глобалізації та геополітика Москви // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.9-10
1041334
  Лук"янець Д. Парадокси деліктного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 77-80
1041335
  Зухба Д. Парадокси державних короткострокових зобов"язань на інвестиційному ринку України : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 70-71 : Рис.
1041336
  Спасибо-Фатсєва Парадокси діалогу інновації і традиції в праві ( на прикладі регулювання відносин на стику приватного і публічного права) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 113-124.
1041337
  Сивіцький Микола Парадокси доби / Сивіцький Микола; Фундація ім. О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 368с. – ISBN 966-7601-17-Х
1041338
  Мних Р. Парадокси екзистенції у щоденниах Євгена Маланюка // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2020. – 7. – С. 90-105. – ISSN 2353-5644
1041339
  Коцарев О. Парадокси естетики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 31


  Побачив світ роман Ігоря Астапенка "Чаполоч".
1041340
  Булкин И.А. Парадокси иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 45-67. – ISSN 0374-3896
1041341
  Губенко О.В. Парадокси і суперечності соціально-історичної творчості: соціально-психологічні аспекти проблеми соціальних перетворень // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 72-78
1041342
  Сподарець М. Парадокси І. Багряного: біографічна проекція на текст // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 177-182
1041343
  Білоус П. Парадокси києворуського літературного життя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 34-40. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються особливості функціонування літератури за часів Київської Русі. Автор завважує парадоксальне поєднання офіційної та неофіційної літератури, відсутність ліричних і драматичних жанрів, характеризує літературне життя не як процес, а ...
1041344
  Шатіло В.А. Парадокси конституційного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-5
1041345
  Ричка В. Парадокси містифікаційної історіографії // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 15-18


  "Літопис Аскольда" Михайла Брайчевського - цілковите переоцінення постаті Аскольда в історії Київської Русі.
1041346
  Шишка Р.Б. Парадокси Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020 року // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 25-30. – ISBN 978-617-7363-04-9
1041347
  Моклиця М. Парадокси неокласицистської інтерпретації творчості Лесі Українки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 85-90. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1041348
  Кононенко Є. Парадокси неперекладності // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 335-337


  Європейський словник філософій (фр. Vocabulaire europ?en des philosophies) з підзаголовком Лексикон неперекладностей - українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен.
1041349
  Невважай І.Д. Парадокси обгрунтування у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1041350
  Кравець В. Парадокси педагогічної освіти в епоху цивілізаційних змін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 4-11
1041351
  Княжанський В. Парадокси першого працевлаштування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 10


  Безробітних випускників - майже 100 тисяч. Їм важко знайти роботу, хоча саме вони сьогодні є найпривабливішими для ринку праці.
1041352
  Арель Д. Парадокси Помаранчевої революції // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 2-4
1041353
  Швед П. Парадокси постколоніяльного виміру // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 21-24


  Мовна політика в Україні.
1041354
  Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності / Віра Валлє. – Київ : Освіта України, 2010. – 414, [26] с. : іл., табл. – Висновки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-188-136-4


  В пр. №1716156 напис: Від автора. 10.11.17 р. Підпис
1041355
  Околітенко Н.І. Парадокси професіоналізму : Публіцистичне дослідження / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 100 с. – (Роздуми письменника)
1041356
  Абакумова В. Парадокси процесу відтворення мистецьких кадрів (Україна. XII п"ятирічка) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 47-49
1041357
  Прибиткова І. Парадокси радянського класоутворення: поява та ліквідація класу куркулів як синхронний процес // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 98-104. – ISSN 1563-3713
1041358
  Голіченко Т. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 87-92. – ISBN 966-8797-20-5
1041359
  Зибарева О.В. Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки / О.В. Зибарева, В.Н. Підгірна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 13-21. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1041360
  Панченко О.А. Парадокси розуміння соціалізації та розвитку особистості водія-професіонала / О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1041361
  Маслянка Ю. Парадокси сарматизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23


  Поняття "сарматизм" найчастіше вживається на позначення культурної формації, створеної польською шляхтою впродовж більш ніж двох століть, із кінця XVI до кінця XVIII століття Ця формація включає в себе одночасно сферу суспільного публічного життя, ...
1041362
  Кисельова К.О. Парадокси свободи в антропології М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 169-170
1041363
  Вітман К.М. Парадокси сепаратизму на європейському просторі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 46-57. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1041364
  Сиваченко Г.М. Парадокси словацького роману / Г.М. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 173 с.
1041365
  Хоменко Л. Парадокси смерті суб"єкта у світі-тексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 123-126
1041366
  Колеснікова І.А. Парадокси суб"єктивного та об"єктивного при виборі одиниці номінації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 79-83. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто парадокси суб"єктивного та об"єктивного в процесі відбору одиниці професійної номінації, виділено функції мовної особистості та принципи відбору лінгвального знака в спеціальній коммунікації. В статье рассмотрены парадоксы ...
1041367
  Владимиров В.М. Парадокси сучасної науки про масову комунікацію : монографія / В.М. Владимиров. – Київ : Наукова столиця, 2020. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 174-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7649-26-6
1041368
  Олійник О.В. Парадокси сучасної української вищої школи // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 263-269. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
1041369
  Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 468-474. – ISSN 2223-1196
1041370
  Попов В.Ю. Парадокси українського ринку: міжгалузевий розподіл доходів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1041371
  Грицак Я. Парадокси української модернізації // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 20-22


  Книга канадського політолога українського походження, доктора суспільних наук, директора Канадського інституту українських студій (КІУС) Богдана Кравченка "Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття".
1041372
  Ковалів Ю.І. Парадокси франкознавчої рецепції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 188-196. – ISSN 2520-6346
1041373
  Пахаренко В. Парадокси шевченкознавства Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 153-159. – ISBN 966-693-015-3
1041374
  Стехіна В. Парадокси як мовна гра в сучасних медіатекстах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 336-341. – Бібліогр.: Літ.: с. 341; 10 назв. – ISSN 2078-1911
1041375
  Федченко Є. Парадокси, на які варто зважати / розмову вела Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 28-29


  Співзасновник StopFake.org Євген Федченко - про (не)стійкість нашого суспільства, оновлену роль медіа і старі-нові фейки.
1041376
  Жилинскайте В. Парадоксы : юморески и пародии / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1979. – 255 с.
1041377
  Смыкалин А.С. Парадоксы "двойного" законодавства в СССР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 61-70. – ISSN 0042-8779
1041378
  Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей. – Москва : Мир, 1990. – 240с.
1041379
  Макаров А.Н. Парадоксы взаимодействия рынка образования и рынка труда // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1041380
  Кононенко В.П. Парадоксы видео / В.П. Кононенко. – Минск, 1988. – 144с.
1041381
  Боссарт А.Б. Парадоксы возраста или воспитания / А.Б. Боссарт. – М., 1991. – 174с.
1041382
  Сергеев Александр Парадоксы волнового мира : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 8-16
1041383
  Зарубина Н.Н. Парадоксы денег как фактора социальной эмансипации : на пути к глобальному финансовому кризису // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.44-58. – ISSN 0235-1188
1041384
  Ахметова Д. Парадоксы дистанционного обучения. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.57-62. – ISSN 0869-3617
1041385
   Парадоксы души : Сборник. – Симферополь : Реноме, 1998. – 400с. : ил. – Содержание: Характеристики / Теофраст (с.1-34) ; Характеры, или Нравы нынешнего века / Жан де Лабрюйер (с.34-395). – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-26-Х
1041386
   Парадоксы жизни : рассказы немецких писателей / Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека издательства "Хронос" ; № 10)


  Содержание: Убийца / Адольф Вильбрандт. Право на счастье / Гейнрих Лилиенфейн. Наследник / Рихард Дэмель Авт.: Вильбрандт, Адольф (1837-1911) Лилиенфейн, Генрих (1879-) Демель, Рихард (1863-1920) Пер.: Маркович, Розалия Марковна (1871-1919)
1041387
  Злочевская А. Парадоксы зазеркалья в романах Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 201-221. – ISSN 0042-8795
1041388
  Говалло В.И. Парадоксы иммунологии / В.И. Говалло. – Москва, 1983. – 168с.
1041389
  Бекасова Е.Н. Парадоксы интерпретации языковой ситуации Древней Руси: провидение И. И. Срезневского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 8-12. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Розглядається перша в славістиці повна версія розвитку східнослов. і староруської мов І. І. Срезневського і визначається її концептуальна значущість для славістики. Затверджуючи єдність літ. і розмовної мови, І. І. Срезневський запобігав про цілий ряд ...
1041390
  Бурдина С.В. Парадоксы каранавального мира "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 42-48. – ISBN 978-966-439-298-0
1041391
  Худолей Д.М. Парадоксы Кондорсе и их решение // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 288-302. – ISSN 1995-4190


  "Анализируются парадоксы Кондорсе и способы их решения. Цель: определить наиболее справедливую избирательную систему на выборах в одно- и многомандатных округах. Методы: использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и ...
1041392
  Штернфельд А.А. Парадоксы космонавтики / А.А. Штернфельд. – М, 1991. – 154с.
1041393
  Раковская Н.М. Парадоксы критической рефлексии В. Розанова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – C. 123-130. – (Серія: Філологія)
1041394
  Соловьева Е. Парадоксы любви. Русская тема в романе В. Вульф "Орландо" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 426-437. – ISSN 0042-8795
1041395
  Козачок А.А. Парадоксы механики сплошных сред : Новые подходы к постановкам и решения некоторых классических задач математической физики; Учебное пособие / А.А. Козачок; Под общ. ред. академика НАН Украины В.Г. Барьяхтара. – Киев : Задруга, 2005. – 206с.
1041396
  Ахромеева Т.С. Парадоксы мира нестанционарных структур / Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 48. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Математика, кибернетика" ; № 5)
1041397
  Сергеев Б.Ф. Парадоксы мозга / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1985. – 207с.
1041398
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 140-151
1041399
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 170-177
1041400
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – М., 1978. – 239с.
1041401
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – 2-е изд. – М., 1980. – 239с.
1041402
  Тесемникова Екатерина Парадоксы национальной памяти мешают нормализации российско-польских отношений // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 77 (ноябрь). – С. 22-29. – ISSN 1681-9012
1041403
  Семенов В.М. Парадоксы нашей жизни : занимательные, загадочные, горестные, поучительные / В.М. Семенов. – Москва : Флинта, 2005. – 280с. – ISBN 5-89349-765-1
1041404
  Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны : о литературном развитии 19-20 веков / Михайл Эпштейн. – Москва : Советский писатель, 1988. – 414 с.
1041405
  Ляпон М.В. Парадоксы отрицания в авторском дискурсе // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 224-233. – ISBN 978-5-243-00283-7
1041406
  Розенталь Э.М. Парадоксы протеста / Э.М. Розенталь. – Москва, 1985. – 27 с.
1041407
  Голубев А. Парадоксы развития аграрной экономики России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8736
1041408
  Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 85-93. – ISSN 0132-1625
1041409
  Павленко И.В. Парадоксы референции // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 28-36. – ISSN 2617-1929
1041410
  Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность / И.А. Хижняк. – Киев, 1989. – 295с.
1041411
  Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте / П.П. Гайденко. – Москва, 1990. – 127с.
1041412
  Крапивенский С.Э. Парадоксы социальных революций / С.Э. Крапивенский. – Воронеж, 1992. – 192с.
1041413
  Лившиц Ю.М. Парадоксы справедливости / Ю.М. Лившиц, Г. Соотла. – Таллинн, 1989. – 174с.
1041414
  Черных В.В. Парадоксы стратиграфии // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 682-693 : рис. – Библиогр.: с. 692-693. – ISSN 0016-7886
1041415
  Бурова И.Н. Парадоксы теории множеств и диалектики / И.Н. Бурова. – М., 1976. – 176с.
1041416
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 140 с.
1041417
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва : Наука, 1966. – 120с.
1041418
  Лаврухина Е.А. Парадоксы трудоустройства выпускников аграрных вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 126-130. – ISSN 0869-3617
1041419
  Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. / Г.Ф. Хохряков. – Москва, 1991. – 222 с.
1041420
  Куклин В.М. Парадоксы украинских реформ. / В.М. Куклин, С.М. Куклин. – Харьков, 1997. – 326с.
1041421
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 17-22 : Карта, табл. – ISSN 0016-7207
1041422
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 24-28 : Табл. – ISSN 0016-7207
1041423
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной заработной платы на российском рынке труда : Часть 2 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0042-8736
1041424
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной зароботной платы на российском рынке труда : Часть 1 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 5-27 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0042-8736
1041425
  Кривушин И.В. Парадоксы шотландской политики: референдум 2014 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 129-143. – ISSN 0130-3864
1041426
  Толоченко В.Б. Парадоксы экономики / В.Б. Толоченко. – Ростов-на-Дону, 1988. – 141с.
1041427
  Поспелов Г.Л. Парадоксы, геолого-физическая сущность и механизмы метасоматоза / Г.Л. Поспелов. – Новосибирск, 1973. – 355с.
1041428
  Лавров Д Г. Паразитарная зараженность судака из р. Волги в Саратовской области / Г.Д. Лавров, доц.
1041429
  Лавров Д Г. Паразитарная зараженность судаков-сеголеток в районе г. Саратова / Г.Д. Лавров, доц.
1041430
  Найт Р. Паразитарные болезни / Р. Найт. – М., 1985. – 416с.
1041431
  Догель В.А. Паразитарные заболевания рыб / В.А. Догель. – Москва-Л., 1932. – 151с.
1041432
  Маркевич А.П. Паразитарные заболевания рыб. (По материалам паразитологического обследования рыб водоемов Ленобласти). / А.П. Маркевич. – Ленинград; Москва, 1934. – 100 с.
1041433
  Коротнев А.А. Паразитарный характер раковой опухоли : (Предварительное сообщение) / [Соч.] А.А. Коротнева, проф. [зоологии] Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1893 г.


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому от автора
1041434
  Белановський І.Д. Паразити гессенської мухи і їх роль у регулюванні чисельності мухи в 1937-1938 рр. / І.Д. Белановський ; АН УРСР, Інститут зоології. – Київ-Львів : Вид. АН УРСР, 1940. – 88 с.
1041435
  Гак А. Паразити під мікроскопом / А. Гак. – Харків, 1930. – 205с.
1041436
  Вілсон К. Паразити свідомості / Вілсон К. – Київ, 1988. – 205 с.
1041437
  Мордвилко А.К. Паразитизм животных. – [Варшава], 1905. – 8 с. – Отдельный оттиск
1041438
  Графф Л. Паразитизм и паразиты : с 08 рис. в тексте / Л. Графф, проф. и О. Линстов, проф ; Пер. с нем. Л.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1910. – 2112. – (Дешевая библиотека ; № 4)


  Линстов, Отто
1041439
  Бейлин И.Г. Паразитизм и эпифитотиология : на прим. паразитов из высш. растений / И.Г. Бейлин ; отв. ред. Н.Т. Нечаева, [вступ. ст. В.А. Парнеса] ; АН СССР, Секция хим.-технол. и биол. наук. – Москва : Наука, 1986. – 351, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 267-302
1041440
  Федотова Т.И. Паразитизм фитопатогенных организмов. / Т.И. Федотова, О Б.В. Громова. – М., 1974. – 60с.
1041441
  Зимин Л.С. Паразитичесике двукрылые фауны СССР / Л.С. Зимин, Н.Г. Коломиец. – Новосибирск : Наука, 1984. – 233с.
1041442
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие рыб СССР / А.П. Маркевич. – Киев, 1956. – 260с.
1041443
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие СССР и сопредельных стран : Дис... наук: / Маркевич А.П.;. – К. – 118л.
1041444
  Земская А.А. Паразитические гамазовые клещи и их медицинское значение / А.А. Земская. – М., 1973. – 168с.
1041445
   Паразитические животные Волгоградской области. – Волгоград, 1969. – 336с.
1041446
  Костенко С.М. Паразитические инфузории рыб среднего Днепра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костенко С. М. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1968. – 20 с.
1041447
  Оленев Н.О. Паразитические клещи Ixodoidae фауны СССР // Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим музеем АН СССР : Издаваемые Зоологическим музеем АН СССР / АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1931. – 4 : Паразитические клещи Ixodoiae фауны СССР / Н.О. Оленев ; [Ред. изд. В. В. Редикорцев]. – с.1-125
1041448
  Шлугер Е.Г. Паразитические клещи подсемейства Trembiculinae фауны СССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Шлугер Е.Г.; Зоологический институт Академии наук СССР. Ученый совет. – Ленинград, 1950. – 7 с.
1041449
  Иванова Т.С. Паразитические корневые кематоды / Т.С. Иванова. – Л, 1976. – 180с.
1041450
  Ерошенко А.С. Паразитические корневые нематоды / А.С. Ерошенко. – Л., 1976. – 80с.
1041451
  Кралль Э.Л. Паразитические корневые нематоды / Э.Л. Кралль. – Ленинград, 1978. – 421с.
1041452
  Трач В.Н. Паразитические личинки стронгилят домашних жвачных животных / В.Н. Трач; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 123с.
1041453
  Зайцев Ф В. Паразитические мухи семейства Bombiliidae (Diptera) / Ф В. Зайцев, . – Москва-Л. : Наука, 1966. – 376с.
1041454
   Паразитические нематоды и вызываемые ими заболевания. – Москва : Изд-во АМН СССР
Т. 1 : Оксиураты. Кн. 1. – 1949. – 613с. : илл. – Библиогр.: Лит.: с. 605-610
1041455
  Мюге С.Г. Паразитические нематоды растений / С.Г. Мюге. – М., 1964. – 76с.
1041456
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
1. – 1969. – 448с.
1041457
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. (Справочник). / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
2. – 1971. – 522с.
1041458
   Паразитические нематоды растений Таджикистана. – Душанбе, 1987. – 136с.
1041459
  Ерошенко А.С. Паразитические нематоды растений юга Дальнего Востока / А.С. Ерошенко, Т.В. Волкова. – Владивосток, 1988. – 135 с.
1041460
  Семиколенова Н.И. Паразитические нематоды тонковолокнистых сортов хлопчатника, устойчивых и восприимчивых к фузариозному вилту : Автореф... канд. биол. наук: 097 / Семиколенова Н.И.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1967. – 21л.
1041461
  Мейер Н.М. Паразитические перепончатокрылые сем ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.М. Мейер. – М-Л : Изд-во АНСССР
Вып. 6. – 1936. – 356 с.
1041462
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae в СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 1. – 1933. – 458с.
1041463
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1933. – 325с.
1041464
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 3. – 1934. – 271с.
1041465
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Ленинград; Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 4. – 1935. – 535с.
1041466
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 5. – 1936. – 340с.
1041467
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 6 // Определители по фауне СССР : Изд. Зоологическим ин-том АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 22 : Паразитические перепончатокрылые семейства Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 5/ Н.Ф. Мейер. – с.1-356
1041468
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые, выведенные из лугового мотылька (Loxostege sticticalis L.) в СССР летом 1929 года / Н.Ф. Мейер. – Отд. отт. из "Известий по прикладной энтомологии", т. IV, вып. 2, 1930. – 499-501с.
1041469
  Кандилов Н.К. Паразитические простейшие рыб бассейна реки Куры : Автореф... канд. биол.наук: / Кандилов Н.К.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Баку, 1964. – 15л.
1041470
  Целищев А.А. Паразитические простейших Казахстана / А.А. Целищев; Павловский Е.Н. – Алма-Ата
1. – 1946. – 144с.
1041471
  Сухенко Г.Е. Паразитические ракообразные прудовых рыб и меры борьбы с ними. (На базе Васильевского нерестововырастного рыбного хозяйства, Запорож. обл. и рыбхоза "Ровно" Ровен. обл., УССР). : Автореф... канд. биол.наук: / Сухенко Г.Е.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 19л.
1041472
   Паразитические фитонематоды северной части Вьетнама.. – Л., 1985. – 128с.
1041473
  Парамонов А.А. Паразитические черви (гельминты) животных и растений и борьба с ними / А.А. Парамонов. – М., 1952. – 112с.
1041474
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф... канд. биол.наук: / Мазурмович Б. Н.; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1949. – 16 с.
1041475
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мазурмович Б. Н. ; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1956. – 16 с.
1041476
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий, их взаимоотношения с хозяевами и внешней средой / Б.Н. Мазурмович. – Киев, 1951. – 99с.
1041477
   Паразитические черви домашних и диких животных.. – Владивосток, 1965. – 348с.
1041478
  Парухин А.М. Паразитические черви донных рыб южных морей / А.М. Парухин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 153с.
1041479
   Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. Сб. работ. – Москва, 1963. – 128с.
1041480
   Паразитические черви животных Ферганской долины.. – Ташкент, 1971. – 268с.
1041481
  Мацаберидзе Гиви Варламович Паразитические черви микромаммалий Закавказья (генезис гельминтофауны, ландшафтно-экологическая характеристика, роль в циркуляции гельминтозов человека, домашних и охотничье-промысловых животных) : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.19 / Мацаберидзе Гиви Варламович; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Тбилиси, 1986. – 49 с.
1041482
  Ошмарин П.Г. Паразитические черви млекопитающих и птиц Приморского края / П.Г. Ошмарин; К.И.Скрябин. – Москва, 1963. – 323с.
1041483
  Шапиро В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шапиро В.П.; АН Каз.ССР.Ин-т зологии. – Алма-Ата, 1980. – 41л.
1041484
  Шарпило В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР: Систематика, хорология, биология / В.П. Шарпило. – Киев, 1976. – 287с.
1041485
  Парухин А.М. Паразитические черви промысловых рыб южных морей. / А.М. Парухин. – К., 1976. – 184с.
1041486
  Лавітська З.Г. Паразитні гриби зіллястих декоративних рослин правобережного лісостепу / З.Г. Лавітська. – Вирізка з журн. Труди Канівського біогеографічного заповідника. – Київ, 1950. – 93-116с.
1041487
  Осипян Л.Л. Паразитные гифальные грибы Армянской ССР / Л.Л. Осипян. – Ереван, 1962. – 208с.
1041488
  Брундза К.И. Паразитные грибы культивируемых растений Литовской ССР / К.И. Брундза. – Вильнюс, 1961. – 303с.
1041489
  Савинцева З.Д. Паразитные грибы на луговых и пастбищных растениях Кабардино-Балкарии / З.Д. Савинцева. – Нальчик, 1982. – 140с.
1041490
  Ячевский А.А. Паразитные грибы русских лесных пород : с 28 раскрашенными табл. исполн. с натуры В. Любименко / А.А. Ячевский ; М.З. и Г.И. Лесн. деп. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – [8], 150, [1] с., 28 л. ил. – Библиогр.: "Библиографический список важнейших сочинений и статей по микологии общей и лесной" (с. 133-137)


  На обл. надпись Совинский
1041491
   Паразитные грибы степной зоны Украины. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280с.
1041492
  Бенуа К.А. Паразитные грибы Якутии (Пероноспоровые, мучнисторосяные, головневые и ржавчинные) / К.А. Бенуа, Е.И. Карпова-Бенуа ; отв. ред. В.И. Ульянищев ; АН СССР, Сибир. отд. Якут. филиал ин-т биологии. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1973. – 336 с. – Библиогр.: с. 302-318
1041493
  Васильевский Н.И. Паразитные несовершенные грибы / Н.И. Васильевский, Б.П. Каракулин. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
2. – 1950. – 680с.
1041494
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – Москва, 1972. – 280 с.
1041495
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 296 с.
1041496
  Волин М.Л. Паразитные связи и наводки / М.Л. Волин. – Москва, 1960. – 199 с.
1041497
  Акимов Ю.С. Паразитные связи и устойчивость аналоговых интегральных микросхем / Ю.С. Акимов, В.А. Цветков. – Москва : Радио и связь, 1984. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 109-110. – (Массовая библиотека инженера "Электроника" ; Вып. 44)
1041498
  Терехин Э.С. Паразитные цветковые растения / Э.С. Терехин. – Л., 1977. – 219с.
1041499
  Давыдов О.Н. Паразито-хозяйственные отношения при цестодозах рыб / О.Н. Давыдов, Л.Я. Куровская. – Киев : Наукова думка, 1991. – 172 с.
1041500
   Паразитози жуйних тварин зоопарку "Асканія-Нова" : метод. рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; [розроб. Н.С. Звегінцова]. – Київ : Аграрна наука, 2015. – 47, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 44-47. – ISBN 978-966-540-403-3
1041501
   Паразитологические исследования в Азербайджане. – Баку : Элм, 1981. – 164с.
1041502
   Паразитологические исследования в заповедниках. – Москва, 1983. – 144с.
1041503
   Паразитологические исследования в Карельской АССР и Мурманской области. – Петрозаводск, 1976. – 240с.
1041504
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933- и 1934 гг по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский. – 12с.
1041505
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933 и 1934 гг., по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский ; [Паразитологическая станция базы АН в Таджикистане] // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 219-224 : ил.
1041506
   Паразитологический сборник. – Ленинград, 1930. – 260с.
1041507
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1931. – 325с.
1041508
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1932. – 259с.
1041509
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
5. – 1935. – 337с.
1041510
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
6. – 1936. – 482с.
1041511
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
7. – 1940. – 243с.
1041512
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
8. – 1940. – 248с.
1041513
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
9. – 1948. – 269с.
1041514
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
10. – 1948. – 294с.
1041515
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
11. – 1949. – 280с.
1041516
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
12. – 1950. – 392с.
1041517
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
13. – 1951. – 464с.
1041518
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
14. – 1952. – 310с.
1041519
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
15. – 1953. – 424с.
1041520
   Паразитологический сборник / Павловский Е.Н. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
16. – 1956. – 280с.
1041521
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
18. – 1958. – 331с.
1041522
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
19. – 1960. – 279с.
1041523
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
20. – 1961. – 399с.
1041524
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
21. – 1963. – 272с.
1041525
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
22. – 1964. – 266с.
1041526
   Паразитологический сборник.. – М.-Л.
17. – 1957. – 276с.
1041527
  Дубинина М.Н. Паразитологическое исследование птиц / М.Н. Дубинина. – Л, 1971. – 140с.
1041528
  Быховская-Павловская Паразитологическое исследование рыб / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1969. – 109 с. : ил. – Бібліогр.: с. 95-108
1041529
   Паразитологичкий сборник. – Ленинград
Вып. 31. – 1983
1041530
   Паразитология Дальнего Востока. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 427с.
1041531
  Захаров В.И. Паразитология и аллергология / В.И. Захаров. – Кишинев, 1972. – 125с.
1041532
   Паразитология человека.. – Л., 1974. – 575с.
1041533
  Жуков О.В. Паразитологія / О.В. Жуков, О.Ф. Пилипенко; Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровськ. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2001. – 76 с.
1041534
  Гаєвська А.В. Паразитологія та патологія риб : Енциклопедичний словник-довідник / А.В. Гаєвська. – Київ : Наукова думка, 2004. – 366 с. – ISBN 966-00-0139-8
1041535
  Шевцов О.О. Паразитологія. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 151с.
1041536
  Успенская А.В. Паразитофауна бентических ракообразных Баренцова моря / А.В. Успенская. – М.-Л., 1963. – 128с.
1041537
  Чернобай В.Ф. Паразитофауна врановых птиц нижнего Поволжья. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чернобай В.Ф.; ХГУ. – Х., 1969. – 15л.
1041538
  Нечаева Н.Л. Паразитофауна и паразитарные болезни молоди осетра и севрюги, выращиваемой в бассейнах и прудах : Автореф... канд. биол.наук: / Нечаева Н. Л.; Моск. техн. ин-т рыб. пром. и хоз. – Москва, 1953. – 8 с.
1041539
  Титова С.Д. Паразитофауна лососевых рыб бассейна р. Оби / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Ученые записки Томского гос. ун-та, 1947, № 6 (с. 76-83)
1041540
  Убайдуллаев К.К. Паразитофауна молоди основных промысловых рыб дельты Аму-Дарьи и юга Аральского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Убайдуллаев К.К.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по зоол. профилю Отд-ния жим.-техн. и биол. наук). – Ташкент, 1969. – 26л.
1041541
  Ха Ки. Паразитофауна некоторых пресноводных рыб Северного Вьетнама и меры борьбы с важнейшими их заболеваниями. : Автореф... канд.биол.наук: 106 / Ха Ки.; АН СССР.Зоол.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
1041542
  Маркевич А.П. Паразитофауна пресноводных рыб УССР. / А.П. Маркевич. – Киев, 1951. – 376с.
1041543
  Косарева Н.А. Паразитофауна промысловых рыб водохранилищ Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина : Автореф... канд. биол.наук: / Косарева Н. А.; Гос. НИИ озерного и речного рыбного хоз. ВСНХ. – Л., 1963. – 24л.
1041544
  Палий М.А. Паразитофауна прудовых рыб западных областей УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Палий М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных ОГУ. – Одесса, 1952. – 11 с.
1041545
  Кулаковская О.П. Паразитофауна рыб бассейна Дуная. / О.П. Кулаковская, В.П. Коваль. – К., 1973. – 212с.
1041546
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовьев реки Сыр-Дарьи : Дис... канд. биолог.наук: / Колесникова М.Н.; КГУ. – Киев, 1964. – 284л. – Бібліогр.:л.1-24
1041547
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 25с.
1041548
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф... кандидата биол.наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 25л.
1041549
  Курашвили Б.Е. Паразитофауна рыб бассейна реки Куры в пределах СССР / Б.Е. Курашвили, Т.К. Микаилов, И.В. Гогебашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 260 с.
1041550
  Бочарова Татьяна Анатольевна Паразитофауна рыб водоемов Васючания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бочарова Татьяна Анатольевна;. – Томск, 1977. – л.
1041551
  Лукьянцева Е.Н. Паразитофауна рыб Минусинских озер - фауна, экология, зоогеография.. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Лукьянцева Е.Н.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 17л.
1041552
  Шумило Р.П. Паразитофауна рыб низовьев реки Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: / Шумило Р.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных. – Одесса, 1953. – 17л.
1041553
  Погорельцева Т.П. Паразитофауна рыб северо-восточной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Погорельцева Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Биолого-почвенный факультет. – Киев, 1952. – 12 с.
1041554
  Никулина В.Н. Паразитофауна рыб степных озер Алтайского край : Автореф... канд. биол.наук: / Никулина В. Н.; Объед. сов. по биол. и мед. наукам при Том.ГУ. – Томск, 1964. – 17л.
1041555
  Олигер И.М. Паразитофауна теревиных птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И. М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. Сов. – Ленинград, 1950. – 8 c.
1041556
  Олигер И.М. Паразитофауна тетеревины птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И.М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов. – Л., 1950. – 9л.
1041557
  Ваккер В.Г. Паразитофауна юга Казахстана и их роль в циркуляции некоторых гельминтов человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: 107 / Ваккер В.Г.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 27л.
1041558
   Паразитоценология : теория и прикл. пробл. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
1041559
   Паразитоценология на начальном этапе. – Киев : Наукова думка, 1985. – 268с.
1041560
   Паразиты - компоненты водных и наземных биоценозов Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 190с.
1041561
  Сойя К.-Э. Паразиты / К.-Э. Сойя. – М, 1959. – 112с.
1041562
   Паразиты животных Западной Туркмении. – Ашхабад, 1980. – 304с.
1041563
   Паразиты животных и вредители растений Прибайкалья и Забайкалья. – Улан-Удэ, 1979. – 136с.
1041564
   Паразиты животных и человека низовьев Амударьи.. – Ташкент, 1969. – 208с.
1041565
   Паразиты животных Молдавии и вопросы краевой паразитологии. – Кишинев, 1963. – 88с.
1041566
   Паразиты животных Туркмении. Сб. ст.. – Ашхабад, 1973. – 112с.
1041567
   Паразиты и болезни гидробионтов Ледовитоморской провинции : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 166с.
1041568
  Диарова Г.С. Паразиты и болезни карпа и эпизоотическое состояние прудовых хозяйств южной зоны Казахстана : Автореф... канд.биол.наук / Диарова Г.С.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1041569
  Кириченко Л.М. Паразиты и болезни рыб в прудовых хозяйствах Волгоградской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кириченко Л.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1041570
   Паразиты и болезни рыб и водных беспозвоночных. – Москва : Наука, 1972. – 178с.
1041571
  Рубцов И.А. Паразиты и враги блох. / И.А. Рубцов. – Л., 1981. – 100с.
1041572
   Паразиты и другие симбионты водных беспозвоночных и рыб. – Киев : Наукова думка, 1987. – 124с.
1041573
   Паразиты и паразитозы животных и человека. – Киев : Наукова думка, 1975. – 392с.
1041574
  Исков М.П. Паразиты и паразитозы рыб Васильевского нерестово-вырастного хозяйства и их связь с заюолеваниями рыб Каховского водохранилища. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Исков М.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 19с.
1041575
   Паразиты и паразитозы человека и животных : Респ. межвед. сб. – Киев : Наукова думка, 1965. – 411с. – (Проблемы паразитологии)
1041576
   Паразиты и паразитозы человека и животных : сб. науч. трудов. – К., 1982. – 263с.
1041577
   Паразиты и паразитоценозы животных и растений Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев, 1987. – 159с.
1041578
   Паразиты и хищники в зищате растений: сб. ст.. – Кишинев, 1989. – 96с.
1041579
  Тряпицын Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур. / Тряпицын, Шапиро, В.А. Щепетильникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 256с.
1041580
  Старков О.А. Паразиты и ядовитые животные в "Каноне врачебной науки" Абуали ибн-Сино / О.А. Старков. – Душанбе, 1980. – 200с.
1041581
  Мкртчян З.А. Паразиты крови рептилий Армении. : Автореф... канд. биол.наук: / Мкртчян З.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 24л.
1041582
  Орлов М.А. Паразиты людей и животных / М.А. Орлов. – Петроград : Типография П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1041583
  Бабаев Байрам Паразиты местных аклиматизируемых рыб водоемов Каракумского канала : Автореф... канд.биолог.наук: / Бабаев Байрам; АН ТуркмССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
1041584
  Комарова Т.И. Паразиты молоди рыб Кременчугского водохранилища и их влияния на организм хозяев / Т.И. Комарова. – Киев : Наукова думка, 1982. – 223 с. : табл. – Библиогр.: с. 208-221
1041585
  Соснина Е.Ф. Паразиты мышевидных грызунов в Таджикистане. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина Е.Ф.; Зоологич. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1041586
  Король Э Паразиты наземных молюсков Крыма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Король Э Н.; МГУ. – М., 1990. – 19л.
1041587
  Пугачев О.Н. Паразиты пресноводных рыб северо-востока Азии / О.Н. Пугачев. – Ленинград, 1984. – 155с.
1041588
  Ахметова Б. Паразиты растительноядных рыб в Казахстане : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Ахметова Б.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 25л.
1041589
  Быховская-Павловская Паразиты рыб : руководство по изучению / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1985. – 121 с. – (Методы зоологических иследований- практике)
1041590
  Алламуратов Б. Паразиты рыб бассейна Реки Сурхандарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Алламуратов Б.; Ан УССР, Ин-. зоол. – К., 1966. – 21л.
1041591
  Титова С.Д. Паразиты рыб бассейна реки Томи / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Труды Томского гос. ун-та, 1946, т. 97 (с. 137-150)
1041592
  Красильникова Н.и. Паразиты рыб Верхнего Дона : Автореф... канд. биол.наук: / Красильникова Н.и.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1966. – 17л.
1041593
  Кротас Р.А. Паразиты рыб внутренних водоемов Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Кротас Р.А.; Вильнюский гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 22л.
1041594
  Агапова А.И. Паразиты рыб водоёмов Казахстана / А.И. Агапова. – Алма-Ата, 1966. – 343с.
1041595
  Рауцкис Э. Паразиты рыб водоемов Литвы / Э. Рауцкис. – Вильнюс, 1988. – 207с.
1041596
  Мариц Н.М. Паразиты рыб водоемов Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мариц Н.М.; АН Молдав. ССР. – Кишинев, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1041597
  Сидоров Е.Г. Паразиты рыб водоемов Центрального Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоров Е.Г.; Казах. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1041598
   Паразиты рыб и водных беспозвоночных низовьев Амударьи. – Ташкент : ФАН, 1980. – 155с.
1041599
  Захваткин В.А. Паразиты рыб озер Ильменского заповедника на Урале / В.А. Захваткин, Н.С. Ажеганова. – Вырезка. – 31с.
1041600
  Соусь С.М. Паразиты рыб озер лесостепной зоны Западной Сибири (фауна, экология, влияние заморов). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Соусь С.М.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21л.
1041601
  Пронин Н.М. Паразиты рыб Чарской котловины (Забайкальский Север). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Пронин Н.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 22л.
1041602
  Степанов П. Паразиты саранчи / Напечатано по определению общего собрания Общества испытателей природы при Императорском Харьковском Университете. – Харьков : Университетская тип., 1880. – 14 п. : рис. – Отд. оттиск из: Труды Общества, т. 13
1041603
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
1. – 1962. – 278с.
1041604
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
2. – 1963. – 207с.
1041605
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
3. – 1964. – 172с.
1041606
   Паразиты теплокровных животных Молдавии. – Кишинев, 1976. – 104с.
1041607
  Якимов В.Л. Паразиты человека : с 80 рис. / В.Л. Якимов. – Петроград : Мысль, 1922. – 88 с.


  На обл. надпись: Совинский
1041608
  Шимкевич В.М. Паразиты человека у животных. / В.М. Шимкевич. – Берлин; Петербург, 1921. – 40с.
1041609
   Паразиты, комменсалы и болезни черноморской мидии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 127с.
1041610
   Паразиты, переносчики и ядовитые животные = Parasites, transmetteurs, animaux venimeux : Сборник работ, посвящ. 25-ю науч. деятельности проф. Евгения Никаноровича Павловского. 1909-1934. – Москва; Ленинград : ВИЭМ, 1935. – 251с. : илл. – Пристатейная библиогр. и резюме
1041611
  Монич А.Л. Паракомпактность в битопологических пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Монич А.Л.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 14л.
1041612
  Черінь Г. Паралелі : (2006 – 2009) : [вірші] / Ганна Черінь. – Київ : Сучасний письменник, 2009. – 228, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8620-12-6
1041613
  Красюк М.І. Паралелі і меридіани : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1968. – 75 с.
1041614
  Демченко С.Ф. Паралелі і меридіани господарських та адміністративних судів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 73-80
1041615
  Світличанин І. Паралелі історії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 2


  "Від страшних днів 1944 року минуло 73 роки - життя одного покоління, і те, що подібне може повторитися, здавалося абсурдом. Однак події весни 2014-го повернули в життя кримчан - не лише кримських татар, а й кримських українців, росіян та представників ...
1041616
  Лучканин С. Паралелі між античністю й сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 79-88. – ISSN 2078-340X
1041617
  Марковський А.І. Паралелі німецької авангардної архітектури та забудови Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 302-313. – ISSN 2077-3455
1041618
  Троненко Р.В. Паралелі та мередіани співпраці: португальські перспективи України / Р.В. Троненко, О.М. Шаров // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 129-134. – ISBN 966-7196-06-2
1041619
  Терещенко-Кайдан Паралелі та особливості розвитку духовної культури України - Греції як яскравий виразник культурного діалогу XVII – XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 55-62. – ISSN 2225-7586
1041620
  Чекмишев О. Паралелі театру абсурду // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Спогади, враження про Чорнобильську катастрофу: До 10-річчя з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.
1041621
  Загороднюк В.Є. Паралелі у роздумах про медіаосвіту та ед"ютейнмент (технологія/стратегія "Освіта+розвага") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 40-45


  У статті зіставляються поняття "медіаосвіта" та "ед"ютейнмент". Висунуто припущення про тотожність цих понять та розглянуто можливий взаємозв"язок між ними. In the article it is compared the concept of "media education" to "edutainment". It is made a ...
1041622
  Насіров Е.М. Паралелізація невід"ємної факторизації розріджених лінгвістичних матриць та тензорів надвеливої розмірності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Насіров Еміл Мехдієвич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1041623
  Насіров Е.М. Паралелізація невід"ємної факторизації розріджених лінгвістичних матриць та тензорів надвеликої розмірності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Насіров Еміл Мехдієвич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 149 арк. – Додатки: арк. 134-149. – Бібліогр.: арк. 127-133
1041624
  Козленко Г.І. Паралелізм дієслівних форм минулого часу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 109-116. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються фактори, що зумовлюють становище граматичних норм уживання основоформ минулого часу українських дієслів.
1041625
  Леміш Н.Є. Паралелізм концептів допустовості та причинності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 41-46
1041626
  Костанда І.О. Паралелізм як основний принцип танської поезії та його прояви на різних рівнях мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 44-56. – ISSN 1682-671Х
1041627
   Паралель : українська мова для початківців. Вступний курс : навч. посібник / [Н.І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 63, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-285-463-3
1041628
  Даниленко І. Паралель Ізраїль - Україна в поетичній футурології Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 143-154. – ISBN 978-966-02-7586-7
1041629
  Фур"єр І.А. Паралель квантової герменевтики осмислення світу з гайдегерівським проектом пізнання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 2226-3209
1041630
  Казакевич Г. Паралельна боротьба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  90 років тому стало відомо, що Ірландія отримає свободу від Великої Британії. Водночас на іншому кінці Європи свою незалежність утратила Україна.
1041631
  Білокінь С. Паралельна історія УРСР. Большевики і українська культурна спадщина // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 131-175. – ISBN 966-8914-06-6
1041632
  Григоренко В.А. Паралельна реалізація алгоритму LU-розкладу для розв"язання СЛАР в пружно-пластичних задачах // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 120-123. – ISBN 978-966-2188-64-6
1041633
  Погорілий С.Д. Паралельна реалізація алгоритму Едмондса-Карпа / С.Д. Погорілий, А.Д. Гусаров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1041634
  Саад Алла Ібрагім Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Саад Алла Ібрагім; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1041635
  Черниш Р.І. Паралельна реалізація моделі макромасштабної циркуляції атмосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто модель циркуляції атмосфери, що описується основними гідро- та термодинамічними законами за припущення нестисливості повітря. Модель також враховує явище турбулентності. Додаткові умови визначалися шляхом інтерполяції даних об"єктивного ...
1041636
  Предборський В.А. Паралельна тіньова псевдореальність як сучасна потужна форма панування неоімперіалізму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 34-47. – ISSN 2522-1620
1041637
  Теплинський К.С. Паралельне комп"ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Теплинський Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1041638
  Гальчук В.Ю. Паралельне наголошення деяких слів у ліричних поезіях В. Забіли, О. Афанасьєва-Чужбинського, Є. Гребінки, Л. Глібова // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 108-111
1041639
  Кв"ятковська А. Паралельне програмування на мові ява : інформаційні технології в економіці та управлінні / А. Кв"ятковська, Б. Паньчик // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 95-105 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1041640
  Кульчицький Ю.М. Паралельне програмування на основі скелетонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 145-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Основою метою прискорення обчислень за допомогою паралельних систем є одночасність виконання дій багатьма процесорами чи багатьма комп"ютерами, що об"єднані в мережу. Але в дійсності це не вирішує в такий спосіб проблему прискорення, її просто ...
1041641
  Андрощук Г. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9
1041642
  Пахаренко О. Паралельний імпорт товарів і його українські реалії // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 13-19. – ISSN 1608-6422
1041643
  Слинько Д.М. Паралельний обіг валют у світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються причини, передумови і теорії паралельного обігу валют та доларизації.
1041644
  Яковенко Наталя Паралельний світ : Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні 16 - 17ст. / Яковенко Наталя. – Київ : Критика, 2002. – 416с. – (Критичні студії ; Вип.1). – ISBN 966-7679-23-3
1041645
  Тютюнник М.І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості функціонування складних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Тютюнник Марія Ізидорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – [21] с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
1041646
  Тютюнник М.І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості функціонування складних систем : дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Тютюнник Марія Ізидорівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додатки: арк. 161-183. – Бібліогр.: арк. 142-160
1041647
  Погорецький В. Паралельні арбітражні процеси і принцип res judicata // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-79.
1041648
  Зербіно Д.Д. Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Зербіно Д.Д.; Нац. аген. з пит. фніорм. при Призид. України. Держ. наук- досл. ін-ту. – Львів, 1999. – 16л.
1041649
  Вовкун В Паралельні видива Василя Вовкуна : альбом / Василь Вовкун : [ред. Людмила Таран]. – Київ : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-8188-75-6
Т. 1. – 2007. – 226 с. : фот.
1041650
   Паралельні влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 5


  "День" запитав регіональних експертів: які наслідки захоплень ОДА в областях?
1041651
  Рендзіняк С.Й. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.05 / Рендзіняк С.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 21 назва
1041652
  Тищенко К. Паралельні життя і підігрів космосу (нарис творчої біографії) // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 218-235. – ISSN 0206-8001
1041653
  Грязнухіна Т.О. Паралельні корпуси текстів і машинний переклад / Т.О. Грязнухіна, Т.П. Любченко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0027-2833
1041654
  Мекуш О.Г. Паралельні методи мультиекспоненціювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті дається огляд ефективних паралельних алгоритмів прискорення обчислення модулярного мультиекспоненціювання [подано формулу] і пропонується новий ефективний паралельний метод.
1041655
  Шоман О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів : монографія / О.В. Шоман ; МОНУ ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-593-526-1
1041656
  Малашонок Г.І. Паралельні обчислення на розподіленій пам"яті OpenMPI, Java, Math Partner : підручник / Г.І. Малашок, А.А. Сідько ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2020. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-265. – ISBN 978-617-7668-14-4
1041657
  Мартинова Оксана Петрівна Паралельні обчислення структури для рішення задач маршрутизації в комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Мартинова О.П.; Національний авіаційний університет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
1041658
  Новицький Р.М. Паралельні оптико-електронні методи та засоби порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Новицький Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1041659
  Ледаков О.М. Паралельні органи охорони порядку у Криму восени 1918 р.: проекти та реалії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 58-64. – ISSN 0130-5247
1041660
  Погорецький В. Паралельні процеси в міжнародному комерційному арбітражі: принцип lis pendens // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1041661
   Паралельні світи : збірник [віршів та прози] / [ред.-упоряд.: Н. Дев"ятко. Е. Заржицька]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2014. – 302, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – (Літературна надія Дніпра 2013). – ISBN 978-617-518-297-0
1041662
  Ткаченко Т. Паралельні світи Романа Бабовала // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 150-156. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1041663
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
1041664
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
1041665
  Маньковська Л.Ю. Паралельні системи захисту прав людини // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 75-79. – ISBN 978-966-438-135-9
1041666
  Курило О.Б. Паралельні форми в українській мові, їх значення для стилю : Читано у філологічній секції Української Академії наук / О Курило. – Київ : Вид-во Вукоспілки ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1923. – 24 с.
1041667
  Тимченко Леонід Іванович Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель ефективних засобів штучного інтелекту : Автореф. дис. ... док. техн. наук: 05.13.23 / Тимченко Л. І.; Держ. ком. зв"язку та інформації України НАНУ, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфрастр. – Львів, 2002. – 35 с.
1041668
   Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : Монографія / В.П. Кожем`яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий; МОіНУ. НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. Вінницьк. нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с. – ISBN 966-641-072-9
1041669
  Кожем"яко В.П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп"ютера : Монографія / В.П. Кожем"яко, Л.І. Тимченко , А.А. Яровий ; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 161с. – ISBN 966-641-142-3
1041670
  Яровий Андрій Анатолійович Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис розробки оптико-електронної моделі для побудови образного комп"ютера : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яровий А.А.; Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
1041671
  Шевченко О.В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шевченко О.В.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 24 назви
1041672
  Бондарчук Ю.В. Паралельно-розподіленна реалізація рекурсивного алгоритму для двохрівневої багатовимірної задачі про ранець / Ю.В. Бондарчук, І.П. Світличний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Продовжено дослідження алгоритму послідовного аналізу варіантів для цілочисельної багаторівневої задачі про ранець з багатьма обмеженнями, що був запропонований у серії попередніх робіт. Розглядаються різні варіанти його розв"язку за допомогою ...
1041673
  Колшанский Г.В. Паралингвистика / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 81с.
1041674
  Мейнерте Сармите Яновна Паралингвистические и коммуникативные особенности сценической речи : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.19 / Мейнерте Сармите Яновна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 22л.
1041675
  Давыдов М.В. Паралингвистические функции сверхсегментных средств английского языка в сопоставлении с русским : Автореф... канд. филол.наук: / Давыдов М.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра англ. яз. – М., 1965. – 18л.
1041676
   Паралипомен Зонарин. – Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских. – Москва : В Университетской Типографии, 1847. – VIII с.,
1041677
  Драган-Іванець Параліінгвіістичніі засоби креоліізованого іінтернет--тексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 222-230


  У статті проаналізовано паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет тексту. Розглянуто конкретні зразки мультимедійних текстів на прикладі інтернет-видання "Тексти" (http://texty.org.ua). Досліджено інфографіку та інтерактивну візуалізацію даних ...
1041678
  Макарук Л. Паралінгвальні засоби як композиційні складники сучасних англомовних мультимодальних текстів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 94-98. – ISSN 2410-0927
1041679
  Макарук Л. Паралінгвальні засоби як механізми впливу та маніпуляції в сучасному англомовному мультимодальному рекламному дискурсі // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 148-164. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1041680
  Соболєва О.В. Паралінгвістична активність текстів інтерв"ю сучасної французької преси для жінок // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 330-340. – Бібліогр.: 18 назв.
1041681
  Левицький В. Паралітература та міський текст: від "київського романсу" до "слобідського шансону" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 113-120. – ISBN 978-966-171-392-4
1041682
  Білик Г. Паралітературне і постмодерне в художньому тексті Михайла Бриниха // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 126-135. – ISSN 2075-1222


  У статті досліджено текстовірну взаємодію постмодерних стильових домінант і парастильових компонентів масової літератури в художній прозі сучасного українського письменника Михайла Бриниха, вирізнено їх естетичні функції, роль у формуванні ідіостилю ...
1041683
  Соболь В. Паралітературні ухили в барокових панегіриках // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 84-93. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті звертаєься увага на недостатнє вивчення українських панегіриків барокової доби. Йдеться передусім про твори, важливі для пізнання системи гуманістичних цінностей. Неперебутню вагу панегірикам забезпечує не приземлена житейська реальність, а ...
1041684
  Сергійчук В. Параліч історичної пам"яті, або Чому через 87 років німецькі дипломати стали занадто обережними // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 листопада (№ 110)


  "Чого не почув Бундестаг. Згідно із законодавством Німеччини, важливі питання виносяться на розгляд Бундестагу, якщо вони наберуть 50 тисяч голосів громадян на підтримку. Завдяки зусиллям тамтешньої української громади зініційована в грудні 2018 року ...
1041685
  Смирнов Л.Е. Параллактические линейки и пластины : методическое руководство / Ленинградский ордена Ленина Государственный Ун-т им. А.А. Жданова ; Отдел Заочного Обучения ; географический ф-тет ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : ЛОЛГУ, 1959. – 20 с.
1041686
   Параллелепипед. – М., 1990. – 254с.
1041687
  Телеукэ В.Г. Параллели : стихи / Виктор Телеукэ ;. – Кишинев : Литература артистикэ,, 1977. – 96 с.
1041688
   Параллели. – М., 1980. – 239с.
1041689
  Терещенко Алексей Параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 18-26 : Фото
1041690
  Котов Павел Параллели // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 22-30 : Фото
1041691
  Дёмин Михаил Параллели и меридианы : стихи / Дёмин Михаил. – Москва : Советский писатель, 1962. – 84 с.
1041692
  Николаев А.М. Параллели и меридианы / А.М. Николаев. – М, 1984. – 103с.
1041693
  Теракопян Л.А. Параллели и пересечения / Л.А. Теракопян. – М., 1984. – 367с.
1041694
   Параллели пересекаются. – Барнаул, 1977. – 318с.
1041695
   Параллели пересекаются. – М., 1978. – 47с.
1041696
  Акмен Р. Параллели пересекаются в сердце : роман / Акмен Р. – Рига : Лиесма, 1971. – 560 с.
1041697
  Немцов В.И. Параллели сходятся / В.И. Немцов. – М., 1969. – 366с.
1041698
  Немцов В.И. Параллели сходятся / В.И. Немцов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 447с.
1041699
   Параллели: Миссионеры и первопечатники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 36 : фото
1041700
  Тараненко Александр Анисимович Параллелизм и аналогия в лексической полисемии. (На материале укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тараненко Александр Анисимович ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А.Потебни. – Киев, 1976. – 20 с.
1041701
  Тюлин Ю.Н. Параллелизмы в музыкальной теории и практике / Ю.Н. Тюлин. – Ленинград : Искусство, 1938. – 56 с.
1041702
   Параллель. – Донецк, 1981. – 310с.
1041703
  Пламеневский В.Ю. Параллель / В.Ю. Пламеневский. – Иркутск, 1981. – 31с.
1041704
  Маханек М.М. Параллельная вычислительная система для высокоскоростной реализации логических операций / М.М. Маханек. – Минск, 1994. – 148с.
1041705
  Семенов В.В. Параллельная декомпозиция вариационных неравенств с монотонными операторами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 53-58. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен вариант параллельного алгоритма проксимальной декомпозиции для решения вариационных неравенств с монотонными операторами. Доказана теорема о слабой в среднем сходимости алгоритма.
1041706
  Семенов В.В. Параллельная декомпозиция операторных включений с максимальными монотонными операторами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 155-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1041707
  Королев С.А. Параллельная жизнь: человек в интернете // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С.112-128. – ISSN 0235-1188
1041708
  Мелков Г.А. Параллельная накачка спин-волновой нестабильности в ферритах различной намагниченности / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин, В.А. Рубан // ФТТ, 1973. – №2
1041709
  Жаналина Л.К. Параллельная номинация отрицания прищзнака словообразовательными и сингтаксическими единицами в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жаналина Л.К.; Ташк.гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 23л.
1041710
  Ососков А.Г. Параллельная обработка изображений на многопроцессорных системах, управляемых потоком событий / А.Г. Ососков. – М., 1986. – 39с.
1041711
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1985. – 279 с.
1041712
   Параллельная обработка информации. – К.
Т. 2. – 1985. – 279с.
1041713
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 4. – 1985. – 270 с.
1041714
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
3. – 1986. – 286 с.
1041715
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 5. – 1990. – 502 с.
1041716
   Параллельная обработка информации и параллельные алгоритмы. – Таллин, 1981. – 297с.
1041717
   Параллельная обработка структур данных. – Минск : Университетское, 1988. – 271с.
1041718
  Денисов С.В. Параллельная схема декомпозиции для поиска седловой точки и равновесия Нэша // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 40-48. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен параллельный декомпозиционный алгоритм для решения задачи поиска седловой точки выпукло-вогнутого функционала и равновесий Нэша. Доказана теорема о слабой сходимости по Чезаро порожденной алгоритмом последовательности. Изучен также вопрос о ...
1041719
  Мкртчян Ф.А. Параллельное декодирование для равномерного кодирования. : Автореф... канд. техн.наук: 051215 / Мкртчян Ф.А.; Мин. связи СССР. Лен. электротехн. ин-т связи. – Л., 1973. – 30л.
1041720
  Духнякова З.У. Параллельное исследование скорости растворения магния и марганца в кислотах и аммиачных буферных растворах : Автореф... Канд.хим.наук: / Духнякова З.У.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 11 с.
1041721
  Кулябко Петр Петрович Параллельное программирование в среде управлющих пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Кулябко Петр Петрович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1041722
  Кулябко П.П. Параллельное программирование в среде управляющих пространств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Кулябко П. П.; КГУ. – К., 1987. – 130л. – Бібліогр.:л.118-130
1041723
  Миренков Н.Н. Параллельное программирование для многомодульных вычислительных систем. / Н.Н. Миренков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 320с.
1041724
   Параллельное программирование и высокопроизводительные системы. – Новосибирск
1. – 1980. – 158с.
1041725
  Шамордин Е.А. Параллельное сближение полусвязной и связанной пар точек переменной массы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 020 / Шамордин Е.А.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1969. – 9л.
1041726
  Люблинская Б Л. Параллельное употребление наклонений в дополнительных придаточных предложениях в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Люблинская Л.Б,; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 24л.
1041727
  Анисимов А.В. Параллельные алгоритмы выполнения массовых вычислений в нейронных сетях / А.В. Анисимов, М.С. Яджак // Проблеми програмування : науковийжурнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008
1041728
   Параллельные алгоритмы и программы для ЭВМ с общим управлением. – М., 1991. – 81с.
1041729
  Хохлюк В.И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации / В.И. Хохлюк. – М., 1987. – 223с.
1041730
   Параллельные алгоритмы. Разработка и реализация : учеб. пособие / [Демьянович Ю.К. и др.]. – Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 343, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 339-342. – Библиогр.: с. 343. – (Основы информационных технологий). – ISBN 978-5-9963-0496-7
1041731
   Параллельные вычисления. – Москва : Наука, 1986. – 372с.
1041732
  Шевченко В.П. Параллельные вычисления в алгебре составных объектов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Шевченко В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1041733
  Шевченко Владимир Петрович Параллельные вычисления в алгебре составных объектов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шевченко Владимир Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 187л.
1041734
  Амербаев В.М. Параллельные вычисления в комплексной плоскости / В.М. Амербаев, И.Т. Пак ; АН КазССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 177-179
1041735
  Пярнпуу А.А. Параллельные вычисления в прикладных задачах / А.А. Пярнпуу, В.И. Хохлюк. – Москва, 1985. – 64с. – (Сообщения по прикладной математике)
1041736
   Параллельные вычисления и моделирование : шк.-семинар : к 95-летию Нац. акад. наук Украины / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова ; [оргкомитет: А.А. Чемерис (пред.) и др.]. – Киев, 2013. – 25, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1041737
  Шолохович Ф.А. Параллельные вычисления и системы / Ф.А. Шолохович. – Свердловск, 1989. – 55с.
1041738
  Головкин Б.А. Параллельные вычислительные системы / Б.А. Головкин. – М., 1980. – 520с.
1041739
  Прангишвили И.В. Параллельные вычислительные системы с общим управлением / И.В. Прангишвили. – М., 1983. – 311с.
1041740
  Евдокимов В.Ф. Параллельные вычислительные структуры на основе разрядных методов вычислений / В.Ф. Евдокимов, А.И. Стасюк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 310с.
1041741
  Кернбах В. Параллельные зеркала / В. Кернбах. – Бухарест, 1966. – 40с.
1041742
  Казаков П.Г. Параллельные проекции и методы решения конструктивных задач / П.Г. Казаков. – М., 1960. – 115 с.
1041743
  Ясинявичюс Р.Ю. Параллельные пространственно-временные вычислительные структуры / Р.Ю. Ясинявичюс. – Вильнюс, 1988. – 181с.
1041744
  Фет А.И. Параллельные процессоры для управляющих систем / А.И. Фет. – М., 1981. – 158 с.
1041745
  Барский А.Б. Параллельные процессы в вычислительных системах. Планирование и организация / А.Б. Барский. – Москва : Радио и связь, 1990. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-254 (87 назв.). – ISBN 5-256-00474-3
1041746
  Елагина А.Г. Параллельные суффиксальные образования имен прилагательных от однокоренных имен существительных. / А.Г. Елагина. – М, 1965. – 27с.
1041747
  Кочетков В.П. Параллельные суффиксальные образования прилагательных с одинаковой основой в английском языке (на материале прилагательных с исходными -аi и -оио : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Кочетков В.П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 21л.
1041748
  Малышко Г.И. Параллельные формы местоимений в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Малышко Г.И. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24 с.
1041749
  Дмитриева О.А. Параллельные численные методы моделирования динамических объектов : монография / О.А. Дмитриева. – Красноармейск : ДонНТУ, 2016. – 384, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 343-384. – ISBN 978-966-377-194-6
1041750
  Хокни Р. Параллельные ЭВМ: Архитектура, программирование и алгоритмы / Р. Хокни, К. Джессхоуп. – Москва, 1986. – 392 с.
1041751
  Бурневский Д. Параллельный Ботанический словарь латинско-польский-руский, польско-латинский-русский и русско-латинский-польский / сост. Д. Бурневским. – Ченстохов : Тип. и лит. Ф.Д. Вилькошевского, 1903. – [6], 73 с.
1041752
   Параллельный мир - туризм нового формата : Побывать в параллельном мире даст возможность новая разработка в области российского туризма. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1041753
  Гливенко Е.В. Параллельный процессор первичной обработки информации / Е.В. Гливенко. – Москва : Радио и связь, 1992. – 104 с.
1041754
  Романов И.М. Парамагнитная дисперсия в перпендикулярных полях на частотах 10 герц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов И. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 9 л.
1041755
  Гортер К. Парамагнитная релаксация / К. Гортер. – Москва, 1949. – 144 с.
1041756
  Тишков П.Г. Парамагнитная релаксация в жидких растворах солей элементов группы железа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тишков П.Г.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1961. – 12л.
1041757
  Вишневская Г.П. Парамагнитная релаксация в растворах некоторых электролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вишневская Г.П.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1965. – 16л.
1041758
  Гарифьянов Н.С. Парамагнитное поглощение в некоторых соединениях редкоземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гарифьянов Н.С. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 9 л.
1041759
  Герасимова Г.Ф. Парамагнитные дефекты окиси цинка и их роль в адсорбции и катализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Герасимова Г.Ф. ; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1041760
  Кандул Сергей Васильевич Парамагнитные металлопротеины и свободные радикалы в органах и тканях животных при гипер- и гипокортицизме : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.03 / Кандул Сергей Васильевич; Киевск. НИИ эндокринологии и обмена веществ. – К., 1986. – 20л.
1041761
  Жданов И Р. Парамагнитные модели биологически активных соединений / И Р. Жданов, . – Москва : Наука, 1981. – 280 с.
1041762
  Лисовская И.Л. Парамагнитные нитрозильные комплексы железа в биологических системах : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лисовская И.Л.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 15л.
1041763
  Храмцов Владимир Анатольевич Парамагнитные примесные центры в 2S1/2-состоянии в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Храмцов Владимир Анатольевич; Ленинградский политехн. ин-т. – Л., 1980. – 20л.
1041764
   Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите / Т.Г. Калиниченко, Н.Н. Багмут, А.Б. Брик, В.В. Радчук // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – С. 45-52 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2519-2396
1041765
   Парамагнитный резонанс. – Казань, 1960. – 211 с.
1041766
   Парамагнитный резонанс. – Казань, 1964. – 164 с.
1041767
   Парамагнитный резонанс. – Казань
3. – 1971. – 276с.
1041768
   Парамагнитный резонанс. – Казань
Вып. 18. – 1983
1041769
   Парамагнитный резонанс (1944-1969) : Всесоюзная юбилейная конференция (Казань, 24-29 июня 1969 г.). – Москва : Наука, 1971. – 304с.
1041770
  Маненков А.А. Парамагнитный резонанс в некоторых соедиениях элементов группы железа и редких земель : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маненков А.А.; Акад. наук СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1955. – 8л.
1041771
  Лоу В. Парамагнитный резонанс в твердых телах : Пер. с англ. / В. Лоу. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 242 с.
1041772
  Герасименко В.И. Парамагнитный резонанс и поляризация ядер в металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Герасименко В.И.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 10л.
1041773
  Яблоков Ю.В. Парамагнитный резонанс обменных кластеров / Ю.В. Яблоков. – Москва : Наука, 1988. – 181 с. – ISBN 5-02-006587-0
1041774
  Колесников Н.В. Парамагнитный резонанс свободных атомов Cu, Ag, Au, Na, K и Rb, стабилизированных в матрице из бензола при температурах жидкого азота : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Колесников Н.В.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Л., 1965. – 8л.
1041775
  Пейк Дж.Э. Парамагнитный резонанс. : Пер. с англ. / Дж.Э. Пейк. – Москва : Мир, 1965. – 280с.
1041776
  Ройцин О.Б. Парамагнітний резонанс / О.Б. Ройцин. – Київ : Держ.видавництво тех.літератури, 1963. – 144с.
1041777
  Попірний М.А. Парамагнітні властивості гумінових кислот чорнозему типового та їх зміна за різного способу обробітку // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0587-2596
1041778
  Ситников К.П. Параманитное поглощение в некоторых солях элементов переходных групп. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Ситников К.П.; М-во высш. образования СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 10л.
1041779
  Цегелик Г.Г. Параматерический метод исследования нулей аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Цегелик Г.Г. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1041780
  Пискунов А.К. Парамегнитный резонанс триплетного состояния молекул органических соединений и радикальных продуктов фотохимических реакций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 042 / Пискунов А.К.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1971. – 40л.
1041781
  Шот М. Парамедиків готуватимуть у Тернополі. Такий центр працюватиме на базі медичного університету ім. Івана Горбачевського // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 листопада (№ 215). – С. 8
1041782
  Сорочан С.Б. Парамедицина Византии // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 69-81. – ISSN 2411-1457
1041783
  Авделькарим Э М.Б. Параметпрический синтез систем автоматики технологических объектов с уругими элементами : Автореф... Канд. техн. наук: 05.02.06 / Авделькарим М.Б.Э.; Харьков.госуд. политехн. ун-т. – Харьков, 1994. – 22л.
1041784
  Космеда Т. Параметр "вишуканість мовлення" у лінгвістичній концепції Івана Франка // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 45-49. – ISBN 978-966-553-924-7
1041785
  Жданов В. Параметр Габбла в f (r)-гравітації / В. Жданов, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 22-25. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1041786
  Жданов В. Параметр Габбла і потенціал космологічного скалярного поля / В. Жданов, О. Александров, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-19. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1041787
  Ральченко К.В. Параметр норм и его практическое определение // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 35-39


  В статье приводятся практические рекомендации по вопросу выявления параметра норм (Nr) в функциях модели А. Рассмотрены некоторые типичные ошибки начинающих социоников.
1041788
  Данилевська О.М. Параметри аналізу мовної ситуації у сфері шкільної освіти в Україні на початку XXI століття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 90-104. – ISSN 1682-3540


  У статті узагальнено результати дослідження, проведеного на основі даних масового опитування в межах Проєкту Фонду Фольксваген «Бі- та мультилінгвізм: між інтенсифікацією та розв’язанням конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ...
1041789
  Онанко Ю.А. Параметри анізотропії в гірських породах / Ю.А. Онанко, Л.І. Курочка // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 16-18
1041790
  Бабюк Н. Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде "Метелики на шпильках" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 66-76. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Представлено параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде “Метелики на шпильках”, окреслено модуси соціальної поведінки та становлення особистості головної героїні в дотичному просторі. Для виявлення й аналізу ...
1041791
  Тучкова О.О. Параметри будови заголовка, епіграфа і зачину як ідентифікаторів образу автора (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману XX століття) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 187-195. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1041792
  Лукашов Д. Параметри виведення важких металів з організму молюсків Lumnaea stagnalis (L.) як показники забруднення водних екосистем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Моллюсків Lymnaea stagnalis, які містили різко відмінні концентрації Cd, Cr та Cu в м"яких тканинах, утримували протягом 72 діб в штучному водному середовищі за умов відсутності зазначених металів. Параметри динаміки втрати металів описувалися ...
1041793
  Пікула М.М. Параметри вимірювання європейської політичної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 20-26. – ISSN 2077-1800
1041794
  Егупов Б.А. Параметри виробничої програми сучасного промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 134-147 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1041795
  Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філологфї. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
1041796
  Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філології; Кафедра сучасної української мови. – Київ, 2007. – 288л. + Додатки: л. 195-288. – Бібліогр.: л. 165-194
1041797
  Хоменко І. Параметри водного обміну рослин салату посівного за дії іонів кадмію / І. Хоменко, О. Косик, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-25. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив іонів кадмію на показники водного обміну рослин салату Lactuca sativa L. двох відмінних за здатністю до накопичення вторинних метаболітів сортів (Лоло та Лоло Росса). Було використано одномісячні рослини, в середовище живлення яких ...
1041798
   Параметри вуглеводного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій / І. Лещенко, О. Вірченко, О. Гаділія, Л. Лазаренко, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-23. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  З"ясували вплив пробітичних штамів на інсулінорезистентність, викликану глутамат-індукованим ожирінням у щурів. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Введення пробіотиків ...
1041799
  Васильківський С.П. Параметри генетичної варіації та комбінаційна здатність сучасних сортів ячменю ярого за масою зерна з рослини / С.П. Васильківський, В.М. Гудзенко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 24-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1041800
   Параметри горіння підстилки соснових лісів Українського Полісся / В.П. Ворон, В.Г. Борисенко, О.М. Ткач, В.К. Мунтян, І.О. Барабаш // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 130-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1041801
  Федорова О. Параметри джерела в гравітаційно-лінзовій системі Q2237+0305 та події зі значним підсиленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-45. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  За даними спостережень кривих блиску подій сильного мікролінзування зображення квазара групи OGLE визначено параметри джерела в гравітаційно-лінзовій системі "Хрест Ейнштейна" за 2001-2005 рр. Моделювання параметрів джерела проведено для степеневого та ...
1041802
  Криводубський В.Н. Параметри динамо і перебудова великомасштабного магнітного поля в конвективній зоні сонця : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец.01.03.03 / валерій Никифорович Криводубський; НАНУ, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 34 назв
1041803
  Алимов О.М. Параметри економічного зростання за наслідками реалізації політики формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства. / О.М. Алимов, Т.В. Бауліна // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 3-7. – ISSN 1729-7206
1041804
  Гілета І.В. Параметри елементів структури газетного видання // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 19-24. – ISBN 966322012-0
1041805
  Якоб М.М. Параметри ідеї соціально-правової держави: версія Гоббса й Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 177-178. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1041806
  Єлісовенко Ю. Параметри комунікативної майстерності ведучого (на прикладі телепрограми "Паралельний світ" / Ю. Єлісовенко, К. Тарасова, // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 73-80


  Досліджуються параметри комунікативної майстерності телевізійного ведучого. Розглянуто такі поняття, як "мовна особистість", а також "індивідуальний стиль мовлення" журналіста, з"ясовано головні його компоненти. У роботі проаналізовано показники ...
1041807
  Зеніна А.В. Параметри лексикографічного опису банківських термінів-англіцизмів (спроба укладання словника) // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 167-169. – ISBN 978-966-96911-8-7
1041808
   Параметри ліпідного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій / А. Польшакова, М. Ящук, І. Прибитько, Н. Кобиляк, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Дослідили вплив пробіотикотерапії на ліпідний обмін щурів, яким після народження вводили глутаматнатрію. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Введення пробіотиків починали ...
1041809
  Торосян О.М. Параметри міжкультурної компетенції особистості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 174-180


  У статті йдеться про необхідність особистісного, прагматичного розуміння мови, аналізується поняття особистості та її міжкультурної компетенції як необхідних складників комунікативної ситуації (дискурсу), підкреслюється значимість розроблення типології ...
1041810
  Васильєва Т.О. Параметри мовного втілення мовленнєвого жанру прес-конференції ( на матеріалі іспаномовних урядових прес-конференцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 123-132
1041811
  Дорда В.О. Параметри мовної моди американських студентів // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 18-22
1041812
  Наєнко Г.М. Параметри наукового стилю у трактаті І. Галятовського "Наука, албо способ зложеня казаня" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 319-322
1041813
  Луньо Л.Є. Параметри опису іменника в соціолінгвістиці // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 249-256. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1041814
  Колісник О.В. Параметри осягнення людини в американській філософії другої половини XX століття : монографія / О.В. Колісник. – Київ : VADEX, 2012. – 212, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97253-3-2
1041815
  Шкіль Л.Л. Параметри осягнення особистості у філософії Поля Рікера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 197-199
1041816
  Скриньковський Р.М. Параметри оцінки якості освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону / Р.М. Скриньковський, Л.А. Янковська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 43-44. – Бібліогр.: 4 назв.
1041817
  Пономаренко В. Параметри пилу та газу у комі комет C/2014 Q2 (LOVEJOY) і C/2013 US10 (CATALINA) / В. Пономаренко, А. Сімон, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Представлено результати спостережень і досліджень довгоперіодичних комет C/2014 Q2 (Lovejoy) і C/2013 US10 (Catalina) на основі оптичних спектрів з середньою роздільною здатністю ([lamtha]/[thelta] [lamtha] [приблизно дорівнює] 1200). Спектри були ...
1041818
   Параметри пилу та газу у комі комети С/2009 P1 (Garradd) / В. Пономаренко, К. Чурюмов, В. Клещонок, Н. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Спектри комети С/2009 Р1 (Garradd) були отримані 15-18.06.2011 та 06.04.2012 рр. Отримано спектри двох видів: ешеле з роздільною здатністю ([lamtha] /[thelta lamtha])=14000 та щільові - ([lamtha] /[thelta lamtha])=1500. Проведено дослідження на предмет ...
1041819
  Щербань Анатолій Параметри підземель Опішного // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 75-81. – ISBN 978-966-89991-7-8
1041820
  Вонсович С.Г. Параметри політичного переходу: проблеми визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 175-184


  Основна увага приділяється параметрам політичного транзиту у контексті постсоціалістичного розвитку; розкрито варіативність підходів до етапів і механізмів політичного переходу у сучасній зарубіжній і українській транзитології. Ключові слова: ...
1041821
  Мостіпака О.В. Параметри порядку як атрактивна структура для архітектоніки суспільно-економічної системи України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 47-57. – ISSN 2308-1988
1041822
  Берковець В. Параметри просодичних фоностилем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 34--36. – ISBN 966-8188-07-1
1041823
  Захарків І.Б. Параметри розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроекстракції фталатів / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 70
1041824
  Ковальчук А. Параметри стоку води в басейновій системі річки Бистриця та їх відображення в геоекологічному атласі / А. Ковальчук, І. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 42-54. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1041825
  Шашина М.В. Параметри структурної модернізації регіональної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1041826
  Толстов С.В. Параметри та критерії оновлення моделі міжнародної безпеки України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 16-23. – ISBN 978-966-02-7653-6
1041827
  Томарева В.В. Параметри та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки національної економіки на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1041828
  Єрмошенко А.М. Параметри успіху взаємодії страхового сектору і банківської сфери : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 204-211 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1041829
  Пазюк Р. Параметри форми поетичних творів Б. Лепкого 1910-1919 років (строфіка та римування) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 199-208. – ISSN 2304-9383
1041830
  Кравченко Н.В. Параметри формування людського капіталу інноваційної праці в умовах глобальних змін / Н.В. Кравченко, А.Ю. Шахно // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 390-397. – ISSN 2222-4459
1041831
  Александров В.В. Параметризация бароклинной неустойчивости в моделях общей циркуляции атмосферы / В.В. Александров. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 59 с. – (Сообщиство по прикладной математики / АН СССР, ВЦ)
1041832
  Ситников А.Б. Параметризация грунтов территории радиоактивного загрязнения вокруг ЧАЭС (коэффициенты сорбции стронция-90) / А.Б. Ситников, Э.Ф. Гулевич, М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
1041833
  Нгуен Ван Хай Параметризация приземного слоя атмосферы на основе стандартных метеорологических наблюдений : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Нгуен Ван Хай; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1983. – 19л.
1041834
  Шевель С.М. Параметризація конститутивних одиниць епістолярію // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-96911-8-7
1041835
  Старко В. Параметризація корпусу як спосіб підвищення його репрезентативності та збалансованості / В. Старко, Н. Чейлитко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 87-94. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто різні методи параметризації корпусу з метою підвищення його репрезентативності та збалансованості. Обґрунтовано, що оптимального ефекту можна досягти завдяки виваженій комбінації різних підходів до параметризації корпусу з огляду на його ...
1041836
  Луцкевич О.В. Параметризація механізму управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 77-83. – ISSN 2410-9576
1041837
  Самойленко В.М. Параметризація моделей стійкості малих урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 9-31.
1041838
  Хвесик М.А. Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів / М.А. Хвесик, М.В. Ільїна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (296). – С. 6-14. – ISSN 2221-1055
1041839
  Гуцуляк М.Я. Параметризація поняття корупції в нормативно-правовій площині: дефініції, ознаки та проблеми регламентації / М.Я. Гуцуляк, І.І. Равлюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 156-161. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1041840
  Медведєв В.В. Параметризація просторової неоднорідності грунтового покриву в межах малих ареалів (теоретичні і прикладні аспекти) / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 5-21 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1041841
  Гавриленко І.В. Параметризм як новий стиль у сучасній архітектурі / І.В. Гавриленко, Л.М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 473-482 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1041842
  Арутюнян В.В. Параметризованные экстремальные задачи и многозначные отображения : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Арутюнян В.В.; КГУ. – К, 1987. – 21л.
1041843
  Арутюнян В.В. Параметризованные экстремальные задачи и многозначные отображения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Арутюнян В.В.; Мв и ССО Арм. ССР Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1987. – 98л. – Бібліогр.:л.89-98
1041844
  Капля Е.В. Параметрическая аппроксимация плотности распределения относительной влажности атмосферного воздуха в условиях континентального климата // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
1041845
  Глаз А.Б. Параметрическая и структурная адаптация решающих правил в задаах распознавания / А.Б. Глаз. – Рига, 1988. – 170с.
1041846
  Хусейн Салих Ахмед Салама Параметрическая идентификация схем замещения транзисторов при контроле процесса их производства : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07, 05.13.05 / Хусейн Салих Ахмед Салама; Харьковск. политехнич. ин-т. – Харьков, 1994. – 12л.
1041847
   Параметрическая идентификация, анализ и синтез систем управления технологическими процессами : монография / В.Н. Ткаченко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикл. математики и механики. – Славянск : Издательство ИПММ НАН Украины, 2016. – 525, [1] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 516-524. – ISBN 978-966-02-7687-1
1041848
  Абрамов О.В. Параметрическая коррекция систем управления / О.В. Абрамов [и др.]. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-173
1041849
  Сыноров В.Ф. Параметрическая надежность и физические модели отказов интегральных схем / В.Ф. Сыноров, Р.П. Пивоварова. – Воронеж : Воронежский университет, 1983. – 152 с.
1041850
  Мелков Г.А. Параметрическая нестабильность первого порядка под действием волны накачки / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // Региональная конференция "спиноволновые явления электроники СВЧ". Тезисы докладов
1041851
  Мелков Г.А. Параметрическая нестабильность спиновых волн в ферритовых пленках при локальном возбуждении / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // Региональная конференция "спиноволновые явления электроники СВЧ". Тезисы докладов
1041852
  Тырнов Валерий Федорович Параметрическая неустойчивость потоков заряженных частиц во внешних пространственно-периодических полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Тырнов Валерий Федорович ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 15 с.
1041853
   Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – 244, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-318-900-0
1041854
   Параметрическая оптимизация и методы аппроксимации несобственных задач математического программирования. – Свердловск, 1985. – 135с.
1041855
   Параметрическая оптимизация технических систем. – Владивосток, 1983. – 157с.
1041856
  Гаєв Є.О. Параметрическая роза - предмет математики, программирования, эстетики. / Є.О. Гаєв, Д.І. Малініна // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 9-24. – ISSN 1998-6939
1041857
  Казарян В.П. Параметрическая теория систем и системная практика // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 185-196. – ISBN 978-966-318-900-0
1041858
  Каплан А.Е. Параметрические генераторы и делители частоты / А.Е. Каплан, Ю.А. Кравцов, В.А. Рылов. – Москва : Советское радио, 1966. – 334 с.
1041859
  Холодных Александр Иванович Параметрические генераторы свет работающие в частотном режиме и их применение в нелинейной спектроскопии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Холодных Александр Иванович ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с.
1041860
  Копылова К.Ф. Параметрические емкостные усилители низких частот. / К.Ф. Копылова, Н.В. Терпугов. – М., 1973. – 88с.
1041861
  Медведев В.И. Параметрические и автоколебательные системы / В.И. Медведев, А.А. Белов; Моск. гос. ун-т. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 119 с.
1041862
  Шмидт Г. Параметрические колебания = Parametererregte schwingungen / Г. Шмидт; Под ред. М.З. Литвина-Седого ; Пер. с нем. В.М. Старжинского. – Москва : Мир, 1978. – 336с.
1041863
  Литвинчук В.И. Параметрические колебания в контуре с тонкой магнитной пленкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Литвинчук В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1041864
  Чечурин С.Л. Параметрические колебания и устойчивость периодического движения / С.Л. Чечурин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 219 с.
1041865
  Дидковский В Параметрические колебания лопаток турбомашин в неравномерном потоке : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дидковский В,Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1041866
  Кушнир А.Ф. Параметрические методы анализа многомерных временных рядов / А.Ф. Кушнир, В.М. Лапшин. – М., 1986. – 241с.
1041867
  Мартыненко О.Г. Параметрические методы в свободной конвекции / О.Г. Мартыненко. – Минск, 1984. – 239с.
1041868
  Баранов Ю А. Параметрические методы оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Баранов А.Ю; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 20л.
1041869
  Переверзев Е.С. Параметрические модели отказов и методы оценки надежности технических систем / Е.С. Переверзев, Л.Д. Чумаков. – К, 1989. – 184с.
1041870
  Финкельштейн Е.Я. Параметрические оценки надежности / Е.Я. Финкельштейн. – Рига : Зинатне, 1975. – 195с.
1041871
  Александров И.А. Параметрические продолжения в теории однолистных функций / Александров И.А. – Москва : Наука, 1976. – 343 с.
1041872
  Волошинов В.В. Параметрические свойства обратных задач оптимизации. / В.В. Волошинов, Г.Г. Коткин. – Москва, 1990. – 44,1с.
1041873
  Догановский С.А. Параметрические системы автоматического регулирования / С.А. Догановский. – М., 1973. – 168с.
1041874
  Редько В.Н. Параметрические системы программирования : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 007 / Редько В.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Київ, 1970. – 35л.
1041875
  Эткин В.С. Параметрические системы СВЧ на полупроводниковых диодах / В.С. Эткин, Е.М. Гершензон. – Москва : Советское радио, 1964. – 351 с.
1041876
  Иванчук Б.Н. Параметрические стабилизаторы напряжения на полупроводниковых приборах и магнитных усилителях / Б.Н. Иванчук, Б.Я. Рувинов. – Москва, 1971. – 129 с.
1041877
   Параметрические транслирующие системы. – Кишинев
Ч. 2. – 1974. – 111с.
1041878
  Головко Ю.П. Параметрические усилители биоэлектрических сигналов / Ю.П. Головко. – М., 1971. – 160с.
1041879
  Грабовски К. Параметрические усилители и преобразователи с емкостным диодом / К. Грабовски. – Москва, 1974. – 304 с.
1041880
  Бобров И.Н. Параметрические усилители и преобразователи СВЧ / И.Н. Бобров. – Киев, 1969. – 240 с.
1041881
  Блекуэлл Л.А. Параметрические усилители на полупроводниковых диодах / Л.А. Блекуэлл, К.Л. Коцебу. – Москва : Мир, 1964. – 242 с.
1041882
  Перцов С.В. Параметрические усилия / С.В. Перцов. – М.-Л., 1962. – 56с.
1041883
  Головков В.П. Параметрические явления и цепи : учебное пособие / В.П. Головков, Н.М. Золотухина, Б.А. Мартынов. – Ленинград, 1981. – 43 с.
1041884
  Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике / В.Н. Глазунов. – М, 1990. – 144с.
1041885
  Твердислов Всеволод Александрович Параметрический насос и активный транспорт ионов в клетках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.00.02 / Твердислов Всеволод Александрович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1041886
   Параметрический резонанс. – Горький, 1969. – 15с.
1041887
  Морозов Н.Ф. Параметрический резонанс в задаче Ишлинского о скачкообразном продольном нагружении стержня / Н.Ф. Морозов, А.К. Беляев, Д.Н. Ильин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Решена задача о динамической устойчивости стержня в случае скачкообразной продольной нагрузки с помощью метода разложения в ряд по формам продольных и изгибных колебаний. Продольные колебания проявляются в виде продольных периодических сил, вызывающих ...
1041888
  Якубович Параметрический резонанс в линейных системах / Якубович, В.М. Стражинский. – Москва : Наука, 1987. – 328 с.
1041889
  Фомин В.Н. Параметрический резонанс линейных систем с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фомин В.Н.; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1041890
  Эскин В.И. Параметрический синтез в малом в задачах на экстремум : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 020 / Эскин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 7 с.
1041891
  Абрамов О.В. Параметрический синтез настраиваемых технических систем / О.В. Абрамов, С.П. Инберг ; отв. ред. В.П. Чипулис ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления. – Москва : Наука, 1986. – 121, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 118-122
1041892
  Кирьянов Д.М. Параметрический синтез нечеткого регулятора системы автоматического управления подъёмом антенной мачты военных средств радиосвязи : Дисс. ...канд. техн. наук: 20.02.12 - военная кибернетика, системы упр. и связь / Д.В.Кирьянов; Полтавский воен. ин-т связи. – Полтава, 2007. – 164л. – Библиогр.: Бибилогр.: л.156-164
1041893
  Заварин А.Н. Параметрический синтез систем контроля качества промышленной продукции : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.01 / Заварин А.Н.;. – К, 1978. – 22л.
1041894
  Апанасевич П.А. Параметрическое взаемодействие световых волн в резонансных средах / П.А. Апанасевич, А.А. Афанассьев ; Ин-т физики АН БССР. – Минск : [б. и.], 1972. – 72 с. – Библиогр.: с. 69-71
1041895
  Юхимчук Вячеслав Адамович Параметрическое взаимодействие волн в космической плазме : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.03.02, 01.04.02 / Юхимчук Вячеслав Адамович; Мин-во просвещения Украины. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 125л. – Бібліогр.:л.115-124
1041896
  Урбанович Александр Иосифович Параметрическое взаимодействие световых потоков в средах с насыщающимся поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Урбанович Александр Иосифович; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1041897
  Гришаев Владимир Игоревич Параметрическое взаимодействие электромагнитных волн конечной амплитуды с плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гришаев Владимир Игоревич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 22л.
1041898
  Мелков Г.А. Параметрическое возбкждение спиновых волн в ферритах при низких температурах / Г.А. Мелков, И.В. Круценко // ФНТ, 1981. – №6
1041899
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение в ферритах второй группы спиновых волн. / Г.А. Мелков, И.В. Круценко // ФТТ, 1979. – №1
1041900
  Мурмужев Б.А. Параметрическое возбуждение магнитостатические волн в ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мурмужев Б.А.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1970. – 22л.
1041901
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн в ферромагнитном диэлектрике / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Физика твердого тела, 1965. – №10
1041902
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн локальной накачкой / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // ФТТ, 1987. – №11
1041903
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн поверхностной магнитостатической волной / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // ЖЭТФ, 1989. – №2(8)
1041904
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн поверхностной магнитостатической волной. / Ин-т физики СО АНСССР // III семинарпо функциональной электронике. Тез. докл.
1041905
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн при переключении чвастоты накачки. / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // Письма в Журнал экспериментальной теоретической физики, 1980. – №2
1041906
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн электромагнитной накачкой в структуре ферромагнитная пленка - пленка ВТСП / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // 19 Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений, Тезисы докладов, ч.1
1041907
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение споновых волн поверхностей магнитостатической волной. // ФТТ. – Т. 30
1041908
  Блиох П.В. Параметрическое возбуждение электромагнитных колебаний в электронных пучках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блиох П.В.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1959. – 9л.
1041909
  Силин В.П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму / В.П. Силин. – Москва : Наука, 1973. – 287с.
1041910
  Бухари Ш А.Х. Параметрическое воздействие на автогенератор с нелинейным контуром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Бухари А.Х.Ш.; МГУ. – М, 1971. – 17л.
1041911
  Полковников Борис Федорович Параметрическое и поляритонное рассеяние света в анизотропных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Полковников Борис Федорович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1041912
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 11 с.
1041913
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 11л.
1041914
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Научно-произв. объедин "Квант". – Киев, 1979. – 170л.
1041915
  Вильямс Н.Н. Параметрическое программирование в экономике. / Н.Н. Вильямс. – Москва, 1976. – 96с.
1041916
   Параметрическое решение Йоста. – Иркутск, 1969. – 8с.
1041917
   Параметрическое управление биосинтезом микроводослей. – Новосибирск, 1980. – 120с.
1041918
  Хотунцев Ю.Л. Параметрическое усиление / Ю.Л. Хотунцев. – М, 1965. – 40с.
1041919
  Кабелка Видимантас Ионо Параметрическое усиление и генерация сверхкоротких импульсов света в кристаллах КДР и a-H2O3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кабелка Видимантас Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – 16л.
1041920
  Фадеев В.В. Параметрическое усиление и параметрическая генерация света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фадеев В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1041921
  Мелков Г.А. Параметрическое усиление обратных объемных магнитостатических волн. / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Труды респ. Семинара "Устройство интегральной и функциональной СВЧ электроники"
1041922
  Вагнер И.В. Параметрическое усиление постоянных и медленно меняющихся электрических оков и магнитных полей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Вагнер И.В. ; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1966. – 20 с.
1041923
   Параметрическое усиление солиттонов спиновых волн в пленках железо-иттриевого граната / Г.А. Мелков, А А. Серга, А.Л. Гордон, А.В. Багада // ХХVII Международная зимняя школа-симпозиум физиков-теоретиков, Коуровка-98, 2-7 марта 1998, 1997. – №8
1041924
  Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 158 л. – Бібліогр.: л. 145-158
1041925
  Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1041926
  Тиберкевич Василь Степанович Параметрична взаємодія магнітостатичних хвиль з електромагнітною накачкою : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.03 / Тиберкевич Василь Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 146л. – Бібл.: л.138-146
1041927
  Тиберкевич В.С. Параметрична взаємодія магнітостатичних хвиль з електромагнітною накачкою : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.03 / Тиберкевич В.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 - 15 с.
1041928
  Серга О.О. Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою : Дис. .... доктора фіз.-мат.наук. Спец.01.04.03 - радіофізика / Серга О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 327л. – Бібліогр.: л. 312 - 327
1041929
  Серга О.О. Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою : Автореф. ... дис. д-ра фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Серга О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 24 назви
1041930
  Юхимук Вячеслав Адамович Параметрична взаємодія хвиль в космічній плазмі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.03.02, 01.04.02 / Юхимук Вячеслав Адамович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1041931
  Гащук П.М. Параметрична ідентифікація автомобіля / П.М. Гащук, М.П. Сичевський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 191-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
1041932
  Зінченко А.Ю. Параметрична ідентифікація динамічних систем на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 153-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм параметричної ідентифікації на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю. На прикладі системи Ресслера показано, що вплив шуму на неавтономну динамічну систему, що знаходиться на границі встановлення ...
1041933
  Дивак Т.М. Параметрична ідентифікація макромоделей об"єктів з розподіленими параметрами у вигляді інтервальних різницевих операторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дивак Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1041934
  Гончарук І.Л. Параметрична надійність материкової ділянки Північно-Кримського каналу // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 55-58. – ISSN 2616-5643
1041935
  Сопронюк Є.Ф. Параметрична оптимізація в системах зі зміною вимірності фазового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 236-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних нестаціонарних систем зі зміною вимірності фазового простору сформульована і розв"язана задача про оптимальний вибір параметрів функціонування такого роду систем. Доведена теорема про диференціювання критерію якості по параметрах, на ...
1041936
  Гаращенко Ф.Г. Параметрична оптимізація пучка траєкторії для систем зі змінною структурою / Ф.Г. Гаращенко, А.П. Верченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 213-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто задачі параметричної оптимізації динаміки пучка траекторій для систем зі змінною структурою та розривними фазовими координатами. Приведено формули обчислення частинних похідних критерію якості за параметрами, які використовуються ...
1041937
  Бербюк В.Є. Параметрична оптимізація ходи та пружних характеристик пасивних приводів двоногого крокуючого робота / В.Є. Бербюк, М.В. Демидюк, Б.А. Литвин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Досліджується задача сукупної оптимізації конструктивних параметрів пасивних приводів та ходи двоногого антропоморфного робота. Моделюється хода робота по нерухомій горизонтальній поверхні з врахуванням основних ритмічних кінематичних особливостей ...
1041938
  Зань О.В. Параметрична схема сополімеризації бутадієну та стиролу / О.В. Зань, В.І. Бородін // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 13-14


  Бутадієн-стирольні каучуки - типові каучуки загального призначення, які використовуються головно у виробництві шин.
1041939
  Чумак А.В. Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.03 - радіофізика / Чумак А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1041940
  Чумак А.В. Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Чумак А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 155л. – Бібліогр.: л.144-155
1041941
  Єлісєєв І.М. Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхонь зубчастого зачеплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Єлісєєв Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 23 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1041942
  Донченко В.С. Параметричне оцінювання для нечітких множин / В.С. Донченко, Ю.В. Кодій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 202-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена встановленню зв"язків між стохастичним та нечітким підходами до опису невизначеності. Зокрема, статистична інтерпретація нечітких об"єктів використовується для того, щоб зробити доступними методи статистичних висновків у операціях з ...
1041943
  Ткачук Т.М. Параметричне оцінювання конкурентоспроможності франчайзингових туристичних мереж // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
1041944
   Параметричне підсилення та обернення хвильового фронту пакетів магнітостатичних хвиль / Г.А. Мелков, А.А. Серга, В.С. Тиберкевич, О.М. Олійник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 327-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В експерименті по параметричному підсиленню цугів зворотніх об"ємних магнітостатичних хвиль (ЗОМСХ) локальною повздовжньою накачкою вперше експериментально спостерігалось обернення хвильового фронту магнітостатичних хвиль. Для теоретичного опису явища ...
1041945
   Параметричне підсилення та обернення хвильового фронту пакетів магнітостатичних хвиль / Г.А. Мелков, О.О. Серга, В.С. Тиберкевич, О.М. Олійник // Вісник Київського університету. Серія Фізико - математичні науки, 1998. – №3
1041946
  Омельяненко М.В. Параметричний метод нормування та підготовка архітекторів у сучасних умовах // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 22 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, ландшафтний дизайн. – С. 71-78. – ISSN 2415-8151
1041947
  Махорт А.П. Параметричний опис станів рівноваги економічної системи за наявності монополістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено рівновагу відкритої економічної системи за наявності монополістів. Застосовано принципи рівноваги Вальрасового типу. Використано наближення моделі економіки з постійними інтересами споживачів. Запропоновано алгоритм розв"язання задачі про ...
1041948
  Васильєв О. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних / О. Васильєв, В. Чьоч // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1041949
  Проценко Я.М. Параметричний синтез автоматизованої системи технічного обслуговування складного об"єкта радіоелектронної техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 47-56. – ISSN 2524-0056
1041950
  Кір"янов Дмитро Вікторович Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Кір"янов Д. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1041951
  Абду О. Параметричний синтез регулятора дизель-генераторної енергетичної установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Абду О. ; Харків. держ. політех. ун-т. – Харків, 1998. – 18л.
1041952
  Криховецький Г.Я. Параметричний синтез цифрових регуляторів систем управління температурою електричних і газових печей : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.07 / Георгій Яремович Криховецький; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
1041953
  Зеленков А.В. Параметричний синтез цифрових систем стабілізації з використанням символьних обчислень на ЕОМ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Зеленков А.В.; Харків. авіац. ін-тут ім М.Є.Жуковського. – Харків, 1998. – 20л.
1041954
  Карнаухова Ольга Василівна Параметричні коливання в`язкопружних шаруватих тонкостінних п"єзоелементів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Карнаухова Ольга Василівна; МОНУ. Нац. транспорт. ун-тет. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л. 138 - 146
1041955
  Карнаухова Ольга Василівна Параметричні коливання в`язкопружних шаруватих тонкостінних п"єзоелементів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Карнаухова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1041956
  Горошко О.О. Параметричні коливання гіроскопічного маятника / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 121-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджуються параметричні коливання гіроскопічного маятника, збуджені вертикальною вібрацією точки підвісу. Для опису коливань застосовуються параметр віброактивності опори - відношення віброприскорення до прискорення вільного падіння - та ...
1041957
  П"ятецький В.О. Параметричні коливання тонкостінних елементів з в"язкопружних п"єзоелектричних матеріалів / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На основі механічних гіпотез Кірхгофа-Лява і адекватних їм гіпотез відносно електричних польових величин одержана система рівнянь, яка описує динамічну поведінку тонкостінних п"єзоелектричних в"язкопружних елементів з геометричною нелінійністю. ...
1041958
  П"ятецький В.О. Параметричні коливання тонкостінних елементів з п"єзоелектричних матеріалів / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 136-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основе механических гипотез Кирхгофа-Лява развита теория тонкостенных пьезоэлектрических элементов с учетом геометрической нелинейности. Получены линеаризованные уравнения, описывающие параметрические колебания таких элементов. Показано, что при ...
1041959
  Лимаренко В.О. Параметричні коливання трубопроводу з рідиною // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 1 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 176-187. – ISSN 1815-2910
1041960
  Петришин М. Параметричні прикметники гомерівського епосу: перцептивний і неперцептивний зміст // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 90-94. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1041961
  Гріневська К. Параметричні прикметники з семантичним компонентом "більше норми" в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 174-177. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1041962
  Линник Т.Г. Параметричні прикметники і їх становлення / Т.Г. Линник. – Київ, 1982. – 190с.
1041963
  Назаревич А.В. Параметричні сейсмогеоакустичні методи і комплексні технології моніторингу природних та техногенних геодинамічних процесів та прогнозу катастроф : випуск 23 / А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Описано розроблені технології параметричного сейсмогеоакустичного моніторингу (та способи їх реалізації в комплексі з різними геофізичними та іншими методами), призначені для контролю різномасштабних природних та техногенних геодинамічних процесів (і в ...
1041964
  Іванюк О.О. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об"єктів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Іванюк О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1041965
  Орлов Параметричность представлений парциальных амплитуд / Орлов, И..И, Ю.В. Парфенов. – Иркутск, 1969. – 16с.
1041966
  Шанидзе З.Г. Параметрон на тонкой ферромагнитной пленке. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шанидзе З.Г.; Моск.энерг.ин-т. – М, 1967. – 22л.
1041967
   Параметроны в цифровых устройствах. – М., 1968. – 128с.
1041968
   Параметры. – М.
1. – 1962. – 368с.
1041969
  Лиховид Т.Ф. Параметры "декларация миссии", "видение", "цели" на веб-сайтах библиотечно-информационных школ зарубежных университетов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0130-9765
1041970
  Радциг А.А. Параметры атомов и атомных ионов : справочник / А.А. Радциг, Б.М. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 343с.
1041971
  Банк М.У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения / М.У. Банк. – Москва, 1982. – 137 с.
1041972
  Егорова Т.М. Параметры геохимических барьеров терригенно-осадочных отложений и почв Украины / Т.М. Егорова, Л.С. Галецкий // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 120-121. – Библиогр.: 3 назв.
1041973
  Нечаев В.Я. Параметры глобализации и факторы Болонского процесса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – С. 27-36. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1041974
  Медведева О.А. Параметры глубоких железорудных карьеров при их доработке / О.А. Медведева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т политехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2013. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-123. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1303-2
1041975
   Параметры землетрясений и очаговых зон Узбекистана. – Ташкент, 1973. – 143с.
1041976
   Параметры и модели плодородия почв и продуктивности агроценозов. – Пущино, 1985. – 170с.
1041977
  Николаевский И.Ф. Параметры и предельные режимы работы транзисторов / И.Ф. Николаевский, Д.В. Игумнов. – Москва : Советское радио, 1971. – 384 с.
1041978
  Чокин Ш.Ч. Параметры и режимы гидроэлектростанций / Ш.Ч. Чокин, И.М. Мальковский, А.С. Паутов; Министерство энергетики и электрификации СССР; Казахский научноисследовательский институт энергетики. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 220 с.
1041979
  Малин Б.В. Параметры и свойства полевых транзисторов / Б.В. Малин, М.С. Сонин. – Москва, 1967. – 112 с.
1041980
  Жеребцов Г.А. Параметры и тонкая структура спорадических образований в авроральной нижней ионосфере : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Жеребцов Г. А.; ИркутГУ. – Иркутск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1041981
  Левитин Е.А. Параметры и характеристики радиоприемников : Пособие для радиоклубов / Е.А. Левитин. – Москва-Ленинград : Госэнергиздат, 1949. – 87с.
1041982
  Кантер В.К. Параметры и характеристики явнополюсных синхронных машин с насыщенным магнитопроводом в симметричных установившихся режимах / В.К. Кантер. – Рига, 1983. – 255 с.
1041983
  Володина С.В. Параметры избирательной системы как объект реформирования: технологии влияния // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 5 (143). – С. 108-117. – ISSN 0321-2017
1041984
  Егорова А.Ю. Параметры климата Филиппинского архипелага / А.Ю. Егорова; Под ред.А.Н.Лебедева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 127 с.
1041985
  Янева Н.Б. Параметры нейтронных резонансов 235U и 239Pu и их стохастические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Янева Н.Б.; ОИЯИ. ЛНФ. 3-5688. – Дубна, 1971. – 22л.
1041986
  Кокоуров В Параметры неоднородной структуры области F-ионосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокоуров В,Д.; 13-16. – Иркутск, 1967. – 16л.
1041987
  Боярская Ю.С. Параметры пластической деформации некоторых ионных кристаллов при однородном и неоднородном напряженных состояниях / Ю.С. Боярская, Д.З. Грабко. – Кишинев : ИПФ АН МССР, 1983. – 37 с.
1041988
   Параметры плодородия основных типов почв. – М., 1988. – 262с.
1041989
  Болгова И. Параметры политической стабильности в поясе СНГ // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 96-102. – ISSN 1728-2756
1041990
  Хомчик Ф.А. Параметры полупроводниковых приборов / Ф.А. Хомчик. – Минск : Наука и техника, 1969. – 304 с.
1041991
  Белолипский В.А. Параметры протвоэрозионной устойчивости чернозема обыкновенного в полевом севообороте // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 110-116 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1041992
  Старостин Б.А. Параметры развития науки. / Б.А. Старостин. – М., 1980. – 280с.
1041993
   Параметры риска. – М., 1987. – 272с.
1041994
  Меркулова Т.К. Параметры современной лекции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 227-235. – ISSN 1993-5560


  У статті аналізуються результати дослідження, об’єктом якого є традиційні й інтерактивні лекції як форма навчання студентів ВНЗ на сучасному етапі розвитку освітніх технологій. Робиться спроба визначити ставлення студентів до лекцій різного типу й їхня ...
1041995
  Закс Д.И. Параметры теплового режима полупроводниковых микросхем / Д.И. Закс. – Москва : Радио и связь, 1983. – 126 с.
1041996
  Тарасов Н.А. Параметры течения за дном плоских тел. / Н.А. Тарасов, 1959. – 48с.
1041997
   Параметры тропического климата для технических целей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973
1041998
  Кашарский Э.Г. Параметры турбогенераторов большой мощности и некоторые особенности их моделирования / Э.Г. Кашарский, Л.А. Суханов. – М., 1959. – 15с.
1041999
  Дерменжиев Е. Параметры уровней 235 V и 239 Pu. Кинетические энергии осколков в резонансах 235V : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Дерменжиев Е. ; Объед. ин-т ядерных исследований , Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1970. – 23 с. – Бібліогр.:с.19-20
1042000
  Ефименко Т.И. Параметры фискального пространства в условиях кризиса // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 11-18
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,