Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1041001
   " Перспективи ринку підйомних споруд у контексті інтеграційних процесів" (за результатами Одеського міжнародного форуму) // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-9
1041002
  Пирогова Т. "Перспективы развития логистической деятельности в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 8-10 : фото
1041003
  Білий Д.Д. "Перський бунт". Масові заворушення в середовищі чорноморського козацтва 1797-1799 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 71-76. – ISSN 1728-3671
1041004
  Слухай Н.В. "Перцептивний прототип" в парадигмі понять в когнітивної семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 304-309


  Перцептивний прототип розглянуто в ряду співпричетних понять (категорія, концепт) з боку особливостей об"єктивації, включно з вербальною. Перцептивный прототип рассмотрен в ряду смежных понятий (категория, прототип) со стороны особенностей ...
1041005
  Бондаренко В. "Перцю" - 100! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1041006
  Мвтяш І. "Перша кузня архівного знання в Польщі": феномен "Архейону" // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 43-59. – ISSN 0320-9466


  Сучасна архівістика в Польщі.
1041007
  Музичко О. "Перша ластівка" Новоросійського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  105 років тому в Одесі Олександр Грушевський уперше у Наддніпрянській Україні розпочав викладання історії України українською мовою. Фото.
1041008
  Мироненко М.О. "Перша релігійна реформа" князя Володимира або третій антихристиянський терор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 106-108. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються особливості проведення "першої релігійної реформи" князем Володимиром Святославичем.
1041009
  Андерсен Г.Х. Пер-счастливчик : роман / Андерсен Г.Х. ; пер. с дат. В. Спасской. – Москва : ГИЗ, 1920. – 115 с.
1041010
  Соловьев С.А. Перспектива / С.А. Соловьев. – М., 1981. – 144с.
1041011
  Макарова М.Н. Перспектива / М.Н. Макарова. – М., 1989. – 190с.
1041012
  Цирюк О.І. Перспектива застосування агоністів PPARv меланіну та піоглітазону при тривалій гіпоацидності шлунка / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 185-188. – ISSN 1727-7485
1041013
  Бонюк З.Г. Перспектива збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України шляхом інтродукції таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Показана можливість збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України новими інтродукцентами роду Spiraea L. Дана характеристика колекції роду таволг Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна, намічено перспективи її розширення.
1041014
  Андреев А.Л. Перспектива инновационного развития России глазами научно-технической интеллигенции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 66-76. – ISSN 0132-1625
1041015
  Поліщук Я. Перспектива множинності в літературній історіографії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 43-50. – ISBN 978-966-171-312-2
1041016
  Русскевич Н.Л. Перспектива на наклонной плоскости / Н.Л. Русскевич. – Киев, 1968. – 68 с.
1041017
  Москатова А.К. Перспектива освоения человеком многомерного сознания // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С.209-217. – ISSN 1684-2618
1041018
  Гурбанов Р.А. Перспектива присоединения Европейского Союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и влияние этого присоединения на отношения органов правосудия Европейского Союза и Совета Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 109-118. – ISSN 1812-8696
1041019
  Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0869-44435


  90-річний ювілей Жовтневої революції
1041020
  Троян В.М. Перспектива розвитку науково-технічного потенціалу в Збройних силах України / В.М. Троян, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-100. – Бібліогр.: С. 100. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти нарощування науково-технічного потенціалу в Збройних Силах. Основний акцент ставиться на проблему фінансування розвитку безпосередньо науки і науково-технічного експерименту та досліджень, а також обґрунтовується ...
1041021
  Симоненко І.М. Перспектива створення Музею політичних репресій в Україні у контексті формування історичної пам"яті // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 41-47
1041022
  Тонков Е.В. Перспектива, как средство воспитания у школьников коммунистического отношения к труду. (На прим. и опыте работы сел. школ). : Автореф... канд. пед.наук: / Тонков Е.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 21л.
1041023
  Немержицький Є. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади / Є. Немержицький, Ф. Шульженко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 35-39
1041024
  Школик А. Перспективи адміністративної реформи в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.219-224. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1041025
  Тарнавська Н. Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 104-116. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1041026
  Потапенко Я. Перспективи актуалізації соматичної проблематики в контексті формування нової парадигми історіописання // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 87-91
1041027
  Гришина К.А. Перспективи британсько-російських відносин у висвітленні часопису "Вісник Європи" 1885 року // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 180-185. – ISBN 978-966-02-7653-6
1041028
  Нечитайло В.А. Перспективи введення в культуру Iris hungarica Waldst. et Kit як нової декоративної рослини : біологія / В.А. Нечитайло, В.П. Погребенник, О.Г. Молдованова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 23-27 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1041029
  Дем"яненко Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні принципи взаємодії бібліотекарів з користувачами. Наголошено, що у сучасних умовах особливо важливе значення має вміння бібліотекаря правильно спілкуватися з читачем, щоб якнайповніше забезпечити його інформаційні потреби та ...
1041030
  Калинюк Н. Перспективи вдосконалення податкової політики для зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.401-408.
1041031
  Камінський А.І. Перспективи взаємодії місцевої міліції з органами державної влади, місцевого самоврядування, а також населенням / А.І. Камінський, К.В. Сесемко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 14-17. – ISBN 966-435-028-1
1041032
  Половка С. Перспективи видобутку нетрадиційних видів корисних копалин у межах дна Світового океану та українського сектору Чорного моря (на прикладі газогідратів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Викладено історію відкриття нетрадиційних видів корисних копалин (газогідратів). Висвітлено здобутки українських дослідників у цьому напрямі. Наведено карту перспектив газонасиченості зони газогідратів Чорноморської улоговини. Подано підрахунки вчених ...
1041033
  Клименко М. Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму / М. Клименко, С. Мороз, О. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати випробування кипарисовика Лавсона Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в умовах степового Криму. Показано, що він цілком стійкий в даних грунтово-кліматичних умовах і відповідно до його біоекологічних особливостей є ...
1041034
  Бойчук В.О. Перспективи використання аморфних обчислень
1041035
  Бойчук В.О. Перспективи використання аморфних обчислень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 27
1041036
  Власенко О.Г. Перспективи використання біохімічних показників у системі екологічного моніторингу поверхневих вод / О.Г. Власенко, Верниченко-Цветков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 94-108. – ISSN 2306-5680
1041037
  Палапа Н.В. Перспективи використання вітчизняного та зарубіжного досвіду для реалізації програми збалансованого розвитку сільських територій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 53-57. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1041038
  Колибенко В. Перспективи використання ГІС-систем в археологічних дослідженнях // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 187-190


  ГІС (Geographical Information System) - комплекс програмних апаратних засобів, призначений для збирання, зберігання, аналізу та графічної візуалізації географічних даних і пов"язаної з ними інформації.
1041039
  Поліщук В.В. Перспективи використання ГІС-технологій та гідрологічних моделей для оцінки величини площинного змиву і формування якості вод річкового басейну // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 34-42


  Запропонована в роботі методика дослідженнь дозволяє комплексно оцінити перебіг руслових процесів річок вказаного басейну.
1041040
  Кожуріна М.С. Перспективи використання долинних комплексів південно-східної частини Карпат у рекреаційних цілях / М.С. Кожуріна, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 21-28 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
1041041
  Красуля А.В. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищій освіті України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 17-26. – ISSN 2312-5993
1041042
  Коржнев М.М. Перспективи використання енергетичної сировини та стратегія розвитку України / М.М. Коржнев, М.М. Курило, Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-11. – ISSN 1726-5428
1041043
  Мєдвєдкова Н. Перспективи використання іноземного досвіду податкового стимулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 328-332. – ISSN 0201-758Х
1041044
  Шлійко А.В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 301-306. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1041045
  Чорна Л.О. Перспективи використання кластерних технологій у вінницькому регіоні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 28-29 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1041046
  Стадницький Ю. Перспективи використання маркетингу для поліпшення соціально-економічної ситуації в регіоні / Ю. Стадницький, О. Товкан // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 151-159. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1562-0905
1041047
  Кучко О.Є. Перспективи використання методу формування вибірки webRDS для дослідження інтернет-спільнот // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1041048
  Безносюк А. Перспективи використання нових інформаційних технологій у діяльності навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 33-40. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано проблему впровадження нових інформаційних технологій у діяльність навчальних закладів, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях ...
1041049
  Баглай К.М. Перспективи використання одно- і дворічних сіянців рослин з родини Кактусових (Cactaceae Juss.) для фітодизайну / К.М. Баглай, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Підібрано асортимент рослин, які в одно- і дворічному віці придатні для створення декоративних композицій із сукулентних рослин.
1041050
  Петров В. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів / В. Петров, А. Крючин // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 18-20


  Розглядаються особливості професійних оптичних дисків для довготермінового зберігання цифрових електронних ресурсів
1041051
  Потопальський А. Перспективи використання оригінальної технології прискореної селекції для отримання нових форм лікарських, декоративних та сільськогосподарських рослин / А. Потопальський, Л. Юркевич, В. Кацан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  За допомогою оригінальної технології використання препаратів екзогенних ДНК отримано нові форми лікарських рослин з підвищеним адаптаційним потенціалом та з підвищеною продуктивністю щодо біологічно активних речовин: новий сорт ехінацеї пурпурової ...
1041052
  Тарасова В.В. Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженні лексико-семантичних систем мов (на матеріалі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 323-330. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1041053
  Єгоров І. Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні / І. Єгоров, С. Лихолет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних вищих навчальних ...
1041054
  Лобода Д.Л. Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Д.Л. Лобода, К.Ф. Черкашина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
1041055
  Кривуцький В.В. Перспективи використання системи франшизи у державному регулюванні природних монополій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
1041056
  Спіцин Є. Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему застосування технології навчання з використанням словників для забезпечення ефективності навчання іноземних мов. Розкрито суть розробленої словникової технології навчання, у якій взаємопов"язані мета, функції, зміст, ...
1041057
  Мельник А.В. Перспективи використання технологій GOOGLE EARTH для розвитку геоінформатики : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-65. – ISSN 1561-4980
1041058
  Деделюк К. Перспективи використання транзитної інфраструктури України в контескті споживання енергетичних ресурсів ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 135-141. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1041059
  Юдіна І.Ю. Перспективи використання шипшин в народному господарстві України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано наслідки вивчення біологічних особливостей перспективних для народного господарства України видів шипшин, інтродуковані з різних районів Середньої Азії.
1041060
  Корнієнко Я.М. Перспективи виробництва та ефективність використання гуміновмісних органо-мінеральних добрив в Україні / Я.М. Корнієнко, Я.М. Заграй // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 45-52 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1041061
  Зеленько Анатолій Перспективи вищої освіти в Україні : (чому активне впровадження європейської системи в освіті України обертається покручем?) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
1041062
  Боцуляк І.В. Перспективи виявлення родовищ фосфоритів жовнового типу у вендських відкладах на території Середньої Лівобережної Наддністрянщини : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25 : Табл. – (Геологія ; Вип. 20)


  На основі результатів геологічної зйомки території Середньої Лівобережної Наддністрянщини зроблено висновок про перспективність геологічного вивчення джуржівських шарів нагорянської світи венду як сировини для виготовлення калійно-фосфатного меліоранта ...
1041063
  Михайлов В.А. Перспективи відкриття золотого зруденіння Карлін-типу в Рахівському рудному районі Закарпаття : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова, В.Г. Біляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено докази перспективності Рахівського рудного району Закарпаття відносно відкриття нового для України геолого-промислового типу - великооб"ємного золотого зруденіння, близького до Карлін-типу, родовища якого відомі у штаті Невада і забезпечують ...
1041064
  Бодак Н. Перспективи відновлення смертної кари в Україні // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 99-102. – ISBN 978-966-2075-20-5
1041065
  Петров В.М. Перспективи відновляення матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки України // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 282-286. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1041066
  Вдовенко Н.М. Перспективи впровадження адміністративної звітності в рибному господарстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1041067
  Савенкова В. Перспективи впровадження Базель ІІІ та комплаєнс контролю у банківську систему України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 162-163. – ISBN 978-617-7069-14-9
1041068
  Лівак П. Перспективи впровадження загальнообов"язкового медичного страхування в Україні / П. Лівак, О. Рогова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-67.
1041069
  Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
1041070
  Остапчук Ю.М. Перспективи впровадження індексів зовнішньої торгівлі в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 24-27
1041071
  Власюк В. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 157-161. – ISSN 1818-5754
1041072
  Мусієнко К. Перспективи встановлення системи міжнародного контролю у сфері кіберпростору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 113-114
1041073
  Тарасюк Б. Перспективи вступу України в ЄС і НАТО: організаційно - правові аспекти // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-9.
1041074
  Рижков М.М. Перспективи вступу України до Європейського Союзу на сучасному етапі / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 29-31.
1041075
  Гріненко О.О. Перспективи вступу України до ЄС на сучасному етапі: міжнародно-правовий та політико-правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 48-53. – (Європейські дослідження)
1041076
  Кучер Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 213-219.
1041077
  Білозір Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 271-277.
1041078
  Резнікова О.О. Перспективи глобального розвитку у 2014 році: висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 169-174. – ISSN 2306-5664
1041079
  Бондаренко М. Перспективи громадсько-політичних рухів як суб"єктної складової еволюції громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 169-175
1041080
  Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 67-72
1041081
  Ковальчук Д. Перспективи державного регулювання трансферу освітніх технологій вищих навчальниз закладів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
1041082
  Бегма В.М. Перспективи державної політики експорту та імпорту озброєння і військової техніки / В.М. Бегма, Д.О. Філіп // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 15-19. – ISSN 2306-5664
1041083
  Корсак Р.В. Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015-2020 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 86-88. – ISSN 2076-1554
1041084
  Лацик Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 156-164. – ISSN 1818-5754
1041085
  Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні (на досвіді ФРН) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 145-149. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 0132-1331
1041086
  Коць О.О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О.О. Коць, І.І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 173-177. – ISSN 2221-755X
1041087
  Юрчишин В.В. Перспективи довгострокового безінфляційного зростання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1041088
  Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
1041089
  Пунда О О. Перспективи договірного регулювання у сфері застосування репродуктивних методів здійснення права на материнство та батьківство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-58
1041090
  Сбродов О.О. Перспективи дослідження архіву В.М. Бейліса // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 19-22. – ISSN 1608-0599
1041091
  Кириченко М.С. Перспективи дослідження людської природи у філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1041092
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 21-24.


  Розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам ії наукового вирішення. In the aticle the problem of study of media format is examined, the scientific problem is formed, the estimation ...
1041093
  Литвин М.В. Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 24-33. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1041094
   Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : аналіт. доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-184-4
1041095
  Резнікова Н.В. Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 231. – С. 81-85. – ISSN 1562-0808
1041096
  Скріпцов А.В. Перспективи економічної взаємодії України та Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються найважливіші напрями економічної взаємодії України та Німеччини.
1041097
   Перспективи економічної співпраці Центральної і Східної Європи після кризи: новий вимір : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 39-49. – ISSN 1810-3944
1041098
   Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій : монографія / Земляний Н.Г. [ та ін.] ; за заг. ред. А.Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, регіональний філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : РФ НІСД, 2008. – 208 с. – ISBN 966-554-145-5
1041099
  Овчаренко Р.В. Перспективи законодавчого вирішення проблем реформування національної системи технічного регулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92.
1041100
  Романадзе Л. Перспективи законодавчого врегулювання медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-617-7069-15-6
1041101
  Ляхутін Р. Перспективи закріплення функцій покарання в Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.175-181. – ISSN 0132-1331
1041102
  Сльозенок Н.М. Перспективи залучення банківських кредитів підприємствами торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 160-164. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1041103
  Оболенський О.Ю. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій у національну еконеоміку // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 3 (46), червень. – С. 8-14. – ISSN 2218-1199
1041104
  Безугла Вікторія Олександрівна Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Безугла Вікторія Олександрівна, Шаповал Людмила Петрівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в ...
1041105
  Бронєвський В.Ю. Перспективи заповнення "вакуму безпеки" у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 141-143
1041106
  Кириленко О. Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду / О. Кириленко, І. Чайковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 86-100. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1041107
  Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С11-13. – ISSN 0132-1331
1041108
  Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-72. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні різновиду нормування, спеціально спрямованого на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель (землевпорядного нормування). Формулюються пропозиції щодо суб"єктів, об"єктів, ...
1041109
  Омельчук В. Перспективи запровадження в Україні іпотечного кредитування та його роль у реалізації державної молодіжної житлової політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.40-48. – ISBN 966-7800-03-2
1041110
  Білас І.Г. Перспективи запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України: організаційно-правовий аналіз виконання плану дій з лібералізації візового режиму та рішень Ризького саміту ЄС у травні 2015 року // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 163-172
1041111
  Коваль О.П. Перспективи запровадження загальнообов"язкового державного медичного страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664
1041112
  Кошляков О.Є. Перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу недрокористування : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-82 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розгялнуто стан проблеми та перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу надрокористування. Показано, що сучасне гідрогеологічне моделювання неможливе без спільного використання картографічних, імовірних та ...
1041113
  Ярова Б.М. Перспективи застосування грошової оцінки сільськогосподарських угідь при оцінці ефективності використання земель державної власності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 157-160. – ISSN 2309-1533
1041114
  Заяць Василь Михайлович Перспективи застосування дискретних моделей коливних систем в економіці, освіті, науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано особливості та авторські підходи до побудови дискретних моделей коливних систем із тривалими перехідними процесами та високою добротністю, обгрунтована необхідність їх використання при проведенні науково-дослідницьких робіт та ...
1041115
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів. Prospects of the application of electronic forms ...
1041116
  Устименко В.А. Перспективи застосування математичних методів для здійснення оцінки ефективності управління об"єктами публічної власності в Україні / В.А. Устименко, І.В. Кременовська // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 80-88
1041117
   Перспективи застосування сейсмічних методів під час пошуків та розвідки нетрадиційних покладів вуглеводнів / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 104-105
1041118
  Іванова О.А. Перспективи застосування системного моніторингу у дослідженнях літературно-мистецької періодики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 212-216


  У статті розглянуто особливості застосування системного моніторингу, згідно з потенціалом наукових методів, актуальних для дослідження сфери соціальних комунікацій, у питанні вивчення літературно мистецької журнальної періодики сучасної України. The ...
1041119
  Чубєнко А. Перспективи застосування страхування для фінансового забезпечення цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 85-88
1041120
  Крицун К. Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті описано апробацію монофрактального аналізу для визначення показника Херста за методом Мандельброта на прикладі котирувань валютних курсів на фінансовому ринку України. Здійснено оцінку адекватності результатів отриманих внаслідок розрахунку ...
1041121
  Савчук К.О. Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН у зв"язку з агресією з боку Російської Федерації / К.О. Савчук, О.І. Мельничук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 281-285. – ISSN 2219-5521
1041122
  Куковиця Г.С. Перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України ex situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі багаторічних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 79 видів флори України, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою ...
1041123
  Міщенко Н.М. Перспективи зернового ринку України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 79-92 : табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1041124
  Машаро О. Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У данії cтaттi на підставі аналізу розвитку тарифної політики з обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Украіні та законодавчих змін, сформульовані пропозиції щодо зміни базового страхового ...
1041125
  Сніжко М. Перспективи і наслідки підписання Україною Конвенції про угоди про вибір суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 163-169
1041126
  Фомін І.С. Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 90-91
1041127
  Наумова М. Перспективи і проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проведено якісний і кількісний SWOT-аналіз розвитку соціального підприємництва в Україні. Визначено та оцінено сильні і слабкі сторони, а також загрози і можливості розвитку соціального підприємництва в Україні. На підставі проведеного аналізу ...
1041128
  Лаба О. Перспективи і проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 26-32. – ISSN 2409-4544
1041129
  Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-80
1041130
  Мягкий М.В. Перспективи і шляхи розгортання глобальної кризи грошей у XXI столітті : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 217-223 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1041131
  Віблий П.І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні / П.І. Віблий, Х.В. Горбова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 60-68. – ISSN 1562-0905
1041132
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26, 30. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано загальний стан інноваційно-технологічного розвитку промисловості України та фактори, що його спричинили. Визначено перспективи розвитку промисловості у світі за пріоритетними напрямами та розроблено сценарії технологічного розвитку ...
1041133
  Федулова Л.І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-76. – ISSN 1605-7988
1041134
   Перспективи інноваційного розвитку України : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 160с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.21). – ISBN 966-542-094-1
1041135
  Сибіга І. Перспективи інституалізації лобізму в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 223-232
1041136
  Коваль Р.О. Перспективи інституційного розвитку фінансового ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 159-161
1041137
  Димед В.В. Перспективи інтеграції бізнесу України до світової торговельної системи в умовах політики подвійних стандартів СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32.
1041138
  Журавель Г. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 341-348. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1041139
  Тимошенко О.В. Перспективи інтеграції української економіки в європейську унію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 25-29.
1041140
  Матвійчук У. Перспективи інтерпретації літературних творів крізь призму музики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
1041141
  Федоровський В.Д. Перспективи інтродукції видів родини Grossulariaceac dc. у степовій зоні Правобережжя України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлюються особливості систематики родини Grossulariaceac і підсумки інтродукції видів, родів, підродів в умовах степового клімату в Криворізькому ботанічному саду.
1041142
  Рогач Ф.І. Перспективи інфляційного таргетування в Україні : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 39.
1041143
  Костікова І.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій у викладанні мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 161-169.
1041144
  Савич В.І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 81-92. – Бібліогр.: 17 назв
1041145
   Перспективи китайських банків з точки зору сумарних активів і власного капіталу : новини зарубіжної науки / Б. Актан, О. Масуд, КУрт-Гумус, Б. Бодур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 347-354 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1041146
  Гладун З. Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
1041147
  Гоян О.Я. Перспективи комерційного радіомовлення на Україні: ефірна специфіка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 170-179. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1041148
  Лук"янова Л. Перспективи компаративних досліджень // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Доктор педагогічних наук, директор ІПООД НАПН України Лариса Лук"янова про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
1041149
  Єфремов Д.П. Перспективи конвергенції економіки країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 63-64
1041150
  Лисенко М.Я. Перспективи консолідації банківської системи України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 430-435
1041151
  Андрєєва О. Перспективи конструктивістської парадигми націєтворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 322-329. – ISBN 978-966-02-5322-3
1041152
   Перспективи координаційної хімії гетерополіядерних комплексів / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, В.М. Кокозей, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2004. – Т. 70, № 11/12. – С. 3-23. – ISSN 0041-6045
1041153
  Романенко Ю.В. Перспективи культурного співробітництва між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 229-235.
1041154
  Федоренко В.Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 50-62
1041155
  Білецький Л. Перспективи літературно-наукової критики // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 392-419. – ISBN 978-966-02-4721-5
1041156
  Габор Н.Г. Перспективи медійних досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 20-22


  Стаття присвячена потребі зміни сучасних медійних досліджень в Україні. Автор зосереджує увагу на необхідності зміни стандартів медійного дослідження. The author concentrates the attention on the necessity to change the media research ...
1041157
  Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1041158
  Петик М.І. Перспективи модернізації податкової системи України в контексті європейської інтеграції / М.І. Петик, Л.А. Саварін // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 271-278. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1041159
  Іванкова-Стецюк Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 139-149. – ISSN 1563-3713
1041160
  Резнікова Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються перспективи функціонування міжнародної валютної системи в умовах багатополярності. У ролі потенційних центрів сили, поряд із США, розглядаються країни Єврозони та БРІК. Досліджуються дисбаланси, які можуть спіткати розвиток багатополярної ...
1041161
  Смолин Я.В. Перспективи надання фактором посередницьких послуг за договором факторингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 108-120. – ISSN 2308-6912


  У цій статті йдеться про функції фактора за договором факторингу. Аналізується можливість виконання фактором посередницьких послуг за договором факторингу (фінансування під уступку права грошової вимоги). Досліджуються форми оптимального ...
1041162
  Степанов В.В. Перспективи нарощування українського експорту транспортних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-17
1041163
  Заплатинский В.М. Перспективи науки та освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-5
1041164
  Виговська О.А. Перспективи нафтогазовидобутку України : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Проаналізовані дані про потреби України в нафті та забезпеченні її нафтою як із вивчених родовищ, так і з нових (маловивчених) нафтогазоносних районів. Розглянуто як перспективні райони нафтовидобутку - шельф Чорного моря й Азовське море, а також зона ...
1041165
  Ковалевська Т.Ю. Перспективи нейролінгвістичного програмування в сучасному мовознавстві // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 107-119


  Автор доводить, що застосування методів нейролінгвістичного програмування дає змогу ідентифікувати сугестивно активні мовні одиниці в межах різноманітних дискурсів. The writer demonstrates, that applying of NLP methods enables to identify ...
1041166
  Галака С.П. Перспективи нового договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 40-47
1041167
  Василенко Л. Перспективи нормативного закріплення екологічних прав людини. Аналіз актуальності доповнення міжнародних договорів з захисту прав людини екологічними положеннями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 125-127
1041168
  Бескид Й.М. Перспективи нормативного планування витрат на соціальну сферу : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 42-48
1041169
  Дзюблюк О. Перспективи оптимізації процентної політики комерційних банків в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1041170
  Капируля М. Перспективи отримання і використання ядерної зброї терористичними організаціями в постбіполярній системі МВ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 31-34
1041171
  Гавриш Б. Перспективи переходу видавничо-поліграфічної галузі на метричну систему одиниць / Богдана Гавриш, Степан Гунько, Олег Ющик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається можливість переходу видавничо-поліграфічної галузі на єдину метричну систему вимірювання. Використовувані на сьогодні одночасно французька система вимірювання "Didot", англо-американська "Pica" і метрична система вимірювань ...
1041172
   Перспективи південно-східної бортової частини Дніпровсько-Донецької западини на вільний газ та метан вугільних родовищ / М.І. Євдощук, Е.А. Ставицький, В.П. Стрижак, С.Г. Вакарчук, І.В. Недосєкова, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1041173
  Босак І.В. Перспективи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні через делегування окремих повноважень органів публічної влади до приватних осіб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7041-84-8
1041174
  Енглезі І.П. Перспективи підприємницької діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграції освітнього простору / І.П. Енглезі, С.В. Смерічевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута організаційно-економічна природа ведення підприємницької діяльності в системі вищої освіти України, дано визначення підприємницької діяльності ВНЗ, з урахуванням досвіду ведення підприємницької діяльності іноземними закладами освіти ...
1041175
  Федуняк С.Г. Перспективи позаблоковості України у контексті сучасних тенденцій у сфері безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 32-36


  Проаналізовано особливості проведення Україною політики позаблоковості у контексті сучасних процесів у сфері міжнародної безпеки. Констатується, що вказана політика являється швидше тактичним інструментом, ніж стратегічною ціллю. Визначено умови, за ...
1041176
  Бутовченко К. Перспективи політичної еміграції в країни ЄС // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Практичні аспекти отримання дозволу на проживання й купівлю нерухомості в країнах ЄС".
1041177
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Статтю присвячено історії формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також окресленню можливих шляхів його розвитку у ХХІ ст. The article is devoted to the history of comparative linguistics` formation and possible ways of its ...
1041178
  Ковіня М. Перспективи посилення бортьби з піратством у мережі Інтернет шляхом вдосконалення законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 7-14. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
1041179
  Сімахова А.О. Перспективи посилення впливу інноваційно-інвестиційної сфери на соціально-економічну динаміку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-22. – Бібліогр.: 6 назв
1041180
  Марущак А. Перспективи правового регулювання діяльності регулярних друкованих ЗМІ в Україні у контексті доступу громадян до інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.52-55.
1041181
  Школик А. Перспективи прийняття нового законодавства про адміністративну процедуру // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 104-105
1041182
  Романенко І.О. Перспективи провадження дистанційного навчання в систему бойової підготовки Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-46.
1041183
  Балаклицький М. Перспективи протистанської журналістики України // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 122-132


  У статті досліджується досвід персональної і групової етики протестанських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підгрунтям професійної й громадської діяльності.
1041184
  Єрмоленко Д. Перспективи ратифікації Лісабонської угоди для ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 412-417
1041185
  Шубравська О.В. Перспективи реалізації експортного агропродовольчого потенціалу України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1041186
  Сазонець І.Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1041187
  Червінка І. Перспективи реалізації мирного підходу до здобуття незалежності у Каталонії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 121-127. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1041188
  Онищенко О.А. Перспективи реалізації прав людини: міжнародний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-125. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1041189
  Вороніна Г.Р. Перспективи реалізації профільного навчання в міських технологічних коледжах Англії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 389-396. – ISSN 2312-5993
1041190
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1041191
  Серетний Т.І. Перспективи реформування функцій прокуратури України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 6-10
1041192
  Кириченко М.М. Перспективи розвитку "private banking" в Україні : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1041193
  Ковальчук С. Перспективи розвитку авіакосмічної галузі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 20-22


  Авіаційна та космічна галузі мають можливість забезпечити зростання потенціалу виробництва складної наукомісткої високотехнологічої продукції в рамках міжнародного співробітництва, спираючись на власний науково-технічний, виробничий і кадровий ...
1041194
  Суаіханов Б.К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 138-144
1041195
  Срібна К.А. Перспективи розвитку банків в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 67-69
1041196
  Карбовник А.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.110-114
1041197
  Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 91-95. – Бібліогр.: 2 назви
1041198
  Смусь С. Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
1041199
  Гелетуха Г.Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 97-105. – ISSN 2306-5664
1041200
  Гнатенко І.В. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку у бюджетних установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.424-426. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1041201
  Поліщук І.М. Перспективи розвитку валютного ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 174-175
1041202
  Левицька О. Перспективи розвитку велосипедного транспорту міста Івано-Франківськ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 82-85. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан та перспективи розвитку велосипедного транспорту на прикладі міста Івано-Франківська. Визначено місце велосипедного транспорту у транспортних концепціях міста та його роль у міському плануванні в цілому. Здійснено SWOT-аналіз мобільної ...
1041203
  Шевченко Є. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0131-775Х
1041204
  Гондюл В.П. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції "Наукові засади реформування вищої освіти в Україні
1041205
  Півняк Г. Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.64-67
1041206
  Капінус О.А. Перспективи розвитку відносин України з Європейським Союзом у контексті швейцарського досвіду // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
1041207
  Вонсович О.С. Перспективи розвитку відносин України з НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 456-459. – ISSN 2076-1554
1041208
  Прядко О.С. Перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 292-300


  Питання вільних економічних зон на сьогоднішній день дуже актуальне і для вітчизняних економістів через постійні суперечки, що точаться навколо ВЕЗ як одного із шляхів, нещодавно обраних державою для вирішення довгої низки економічних ...
1041209
  Хлістунова Н.В. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств сфери побутового обслуговування населення на прикладі ринку автосервісу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 82-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1041210
  Алимов О. Перспективи розвитку вітчизняного підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-93. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1041211
  Павленко А.М. Перспективи розвитку ВМС України з урахуванням економічних можливостей держави і воєнно - політичної обстановки у Чорноморському регіоні // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-155
1041212
  Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
1041213
  Довженко О.О. Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України / О.О. Довженко, Т.П. Макаровська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 53-58.
1041214
  Ладиченко К.І. Перспективи розвитку готельних консорціумуів за умов глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-59.
1041215
  Усатенко Г. Перспективи розвитку гуманітарних наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Про сутність сучасного стану гуманітарних наук, світові тенденції і національні особливості розповідає доцент кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, керівник Національного контрактного ...
1041216
  Бондарчук А.В. Перспективи розвитку державних боргових цінних паперів в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 89-95. – ISSN 2306-5664
1041217
  Аніщєнко С.В. Перспективи розвитку державного регулювання сучасного ринку вугілля України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 120-123
1041218
  Паєнтко Т.В. Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності / Т.В. Паєнтко, М.М. Гайдич // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 31-39. – ISSN 2312-4903
1041219
  Самофалова О. Перспективи розвитку державної політики у сфері правозахисту в умовах системної кризи влади в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 190-199
1041220
  Кучумова І.Ю. Перспективи розвитку дистанційного навчання та створення віртуальних університетів в Україні // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 37-38
1041221
  Лавренчук В. Перспективи розвитку довгострокового іпотечного кредитування в Україні і контексті зарубіжного досвіду // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.50-51. – ISBN 966-7825-54-Х
1041222
  Петрова І.В. Перспективи розвитку дозвілля як соціально-культурного явища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 81-88
1041223
  Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміський зоні м.Суми та Сумського району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 281-285. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1041224
  Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0374-3896
1041225
  Ліпич Л.Г. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 250-253. – ISSN 1562-0905
1041226
  Сібекіна А.Ю. Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 97-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1041227
  Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
1041228
  Скорук О.П. Перспективи розвитку енергетичної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 29-32. – ISSN 2221-1055
1041229
  Антонюк Н. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014 - 2020 рр. / Н. Антонюк, О. Краєвська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 133-141. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1041230
  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-167.
1041231
  Мажаренко К.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 223-227. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1041232
  Татаріна Т. Перспективи розвитку інвестиційних процесів у страховій галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються перспективи розвитку інвестиційних процесів в страховому бізнесі України. Здійснено аналіз динаміки та структури інвестиційних вкладень в страхову галузь. Визначено переваги у залученні інвестицій в страхування. Приведено ...
1041233
  Сімакова Т.Г. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 131-133
1041234
  Крайчук О.В. Перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні / О.В. Крайчук, Р.М. Стрільчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1041235
  Попова О. Перспективи розвитку інноваційних процесів загальноосвітніх закладах України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 64-68. – ISSN 2075-1478
1041236
  Ізарова І. Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України / І. Ізарова, А. Ковтун // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 153-162. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено питанням розвитку і реформування наказного провадження цивільного судочинства з огляду на європейський досвід регулювання судового розгляду безспірних вимог. Проаналізовано запроваджене у Цивільному процесуальному кодексі України 2004 ...
1041237
  Гріненко О.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 63-68. – (Європейські дослідження)
1041238
  Ноговіцина Ю.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 78-83. – (Європейські дослідження)
1041239
  Пасічник Т.О. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 123-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1041240
  Іщенко Ю.В. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення правоохоронних органів україни та Великої Британії / Ю.В. Іщенко, О.І. Грищенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 188-197.
1041241
  Мазурок О. Перспективи розвитку історичної думки в Україні в новому столітті / О. Мазурок, Г. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 10-11. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуючи стан розвитку української історичної науки, автори визначають проблеми, що потребують подальшого дослідження.
1041242
  Чжан Чженькунь Перспективи розвитку китайсько-української торговельно-економічної співпраці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.59-63
1041243
  Терещенко Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 87-94
1041244
  Наум А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні на основі польського досвіду // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 138-142. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті розглядається досвід функціонування кредитних спілок у Польщі. Зосереджено увагу на правових, історичних, корпоративних, економічних і соціальних аспектах розвитку кредитних спілок в Україні. Запропоновано напрями адаптації зарубіжної практики ...
1041245
  Дадашев Б.А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В. Єременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 30-40
1041246
  Бондарук І.Т. Перспективи розвитку курортного господарства південно-східної частини Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 127-134. – Бібліогр.: 2 назви
1041247
  Борисова О.В. Перспективи розвитку літературного та релігійного туризму на Гадяччині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 191-200
1041248
  Гринюк А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 52-53
1041249
  Кушнір О.К. Перспективи розвитку малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 6-8
1041250
  Анцелевич Г.О. Перспективи розвитку міжнародного морського права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 115-118
1041251
  Філонич О.М. Перспективи розвитку міжнародної діяльності бюджетних установ у сфері вищої освіти // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 49-56. – ISSN 2218-1199


  Значну увагу приділено міжнародній діяльності як одному із пріоритетних напрямів розвитку ВНЗ, спрямованому на інтеграцію бюджетних установ до європейського та світового освітньо-наукового простору.
1041252
  Устименко М.В. Перспективи розвитку міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації ДП "Антонов" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 106-107
1041253
  Довбня К.В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 30-36


  Розглядаються різні точки зору на роль мови гінді в сучасному світі. Аналізуються прогнози, що стосуються глобального розвитку мови гінді. Рассматриваются разные точки зрения на роль языка хинди в современном мире. Анализируются прогнозы, которые ...
1041254
  Завісько Н. Перспективи розвитку музичної терапії в Україні // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 43-48
1041255
  Шоломій Ю.М. Перспективи розвитку народного господарства в зоні Каховського гідробудівництва. / Ю.М. Шоломій. – К., 1952. – 35с.
1041256
  Салапатов В. Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 26-30. – ISSN 1682-2366


  Факультет обчислювальної техніки Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького.
1041257
  Путренко В.В. Перспективи розвитку Національного атласу України в мультимедійному напрямі : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 14-19 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
1041258
  Кашинцева О.Ю. Перспективи розвитку національного законодавства у сфері телекомунікацій // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.56-60
1041259
  Ходакевич Б.О. Перспективи розвитку національного ІТ-сектору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 121-125. – ISSN 2306-6806
1041260
  Мироненко В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду : фінансовий ринок / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 38-41. – Бібліогр.: 4 назви
1041261
  Гордієнко Л.А. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 110-115. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено роль недержавних пенсійних фондів в Україні. Розглянуто процес становлення недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Обгрунтовано тенденції та перспективи розвитку у контексті реформування вітчизняної пенсійної системи.
1041262
  Борідько О.А. Перспективи розвитку нетрадиційних методів у криміналістиці / О.А. Борідько, Е.І. Оржинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 119-122. – ISSN 1992-4437
1041263
  Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 84-87. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан страхового ринку України і проаналізовано використання нових видів страхування на ньому. Досліджено перспективи їх розвитку в сучасних умовах і як вони будуть впливати на структуру і динаміку розвитку ринку страхових послуг. An ...
1041264
   Перспективи розвитку нових видів туризму в межах Волинського прикордоння (на прикладі с. Хворостів) / Г.В. Копачинська, Р.Р. Мазурець, М.Г. Руднєва, І.В. Агапова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 148-157. – ISSN 2308-135X
1041265
  Сингаївський Олег Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 38-40
1041266
  Грига В.Ю. Перспективи розвитку новітніх технологій в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 51-62. – ISSN 0374-3896


  Досліджено патентну активність вітчизняних винахідників в контексті розвитку новітніх технологій за результатами аналізу патентів, наявних у базі даних "Винаходи (корисні моделі) України". Виявлено, що траєкторія технологічного розвитку України не ...
1041267
  Лобова О.М. Перспективи розвитку обов"язкового страхування ризиків аграрного бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 294-300


  Досліджено сучасний стан аграрного страхування та визначено основні причини, що перешкоджають його подальшому розвитку.
1041268
  Міненко В.Л. Перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 189-193. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1041269
  Божук Л. Перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі : державна політика та громадська ініціатива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення та перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі. Проаналізовано організаційні форми та методи опіки сучасної української держави освітою і шкільництвом закордонних українців. The problems of becoming and ...
1041270
  Коваль Н.В. Перспективи розвитку особистих селянських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-24.
1041271
  Константинов П.В. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 89-91
1041272
  Грін О. Перспективи розвитку податкового аудиту в Україні / О. Грін, Д. Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 122-127. – ISSN 2078-5860
1041273
  Безкревна А.В. Перспективи розвитку податкової системи: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 21-27.
1041274
  Гуцуляк І.Р. Перспективи розвитку політичної складової польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 36-39. – (Європейські дослідження)
1041275
  Стефанчук Р.О. Перспективи розвитку правничої дистанційної освіти в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.12-16
1041276
  Фалалєєва Л.Г. Перспективи розвитку правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 80-83
1041277
  Бородіна О.М. Перспективи розвитку прикордонного співробітництва регіонів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 185-187. – Бібліогр.: на 3 пункти
1041278
  Борщевський В.В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В.В. Борщевський, І.М. Куліш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
1041279
  Уруський О. Перспективи розвитку промислового потенціалу держави в контексті євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-28.
1041280
  Храмов О.О. Перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів у зоні спорудження Каховської ГЕС і Південно-Українського каналу. / О.О. Храмов. – К., 1952. – 36с.
1041281
  Камбур Н.О. Перспективи розвитку професійного потенціалу викладача в умовах реформування вищої школи в Україні // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 130-133
1041282
  Лимарь Т.В. Перспективи розвитку регіонального авіатранспортного комплексу (на прикладі ПОКП "Аеропорт-Полтава") // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 180-183
1041283
  Безручко Л. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-284. – (Серія географічна ; Вип. 37)
1041284
  Колісник І.В. Перспективи розвитку релігійного туризму в Криму // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 98-100
1041285
  Могилко Л.В. Перспективи розвитку ринку місцевих запозичень в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 265-267. – ISBN 978-966-188-219-4
1041286
  Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 133-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1041287
  Пальчук О.І. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні за умов фінансової кризи // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 147-152. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1041288
  Долежан В. Перспективи розвитку самоврядування в адвокатурі України / В. Долежан, Ю. Полянський // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-51.
1041289
  Мельник С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1041290
  Хорунжак Н.М. Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 224-230. – ISSN 2308-1988
1041291
  Димніч О.В. Перспективи розвитку системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку системи пенсійного страхування в Україні. Автор розкриває недоліки сучасної пенсійної системи та доводить необхідність її реформування шляхом введення трирівневої системи пенсійного ...
1041292
  Каракулова І.С. Перспективи розвитку системи страхування кредитів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості системи страхування кредитів комерційних банків. Розглядаються питання розвитку даного виду страхування в умовах фінансової нестабільності. The features of development of the system of insurance of credits of ...
1041293
  Береговий В.К. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 107-110
1041294
  Захарченко О.В. Перспективи розвитку сільського туризму // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 97-100. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1041295
   Перспективи розвитку сільського туризму в Україні / Н.Є. Гоц, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
1041296
  Косова Т. Перспективи розвитку страхового ринку в умовах асоціації України з Європейським Союзом / Т. Косова, О. Слободянюк // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 64-74. – ISSN 2079-4762
1041297
  Балабан Р. Перспективи розвитку сучасних політичних сил в Україні // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 257-269. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1041298
  Мельник С. Перспективи розвитку та вдосконалення Державної геодезичної мережі України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 127-129
1041299
  Хачатуров Е. Перспективи розвитку та правове забезпечення морської галузі / Е. Хачатуров, І. Підпала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття, присвячена актуальним питанням правового регулювання активної участі України в освоєнні морських просторів і ресурсів. Викладено результати аналізу нормативно - правового забезпечення морської галузі нашої країни та запропоновані варіанти його ...
1041300
  Свінціцька Р.Г. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення телебачення України як складника ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 174-177


  У статті розглядається особливість функціонування українського телебачення в умовах ринкової економіки. Досліджується вплив ринку на інформаційну політику ЗМІ та поширення нових форм медіавласності в Україні. The feature of functioning of the ...
1041301
  Клименко О. Перспективи розвитку територіального устрою України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 7-10
1041302
  Ткаченко В.В. Перспективи розвитку технічних засобів постановки індивідуальних аерозольних завіс бойовими броньованими машинами / В.В. Ткаченко, О.М. Журавський // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 32-38. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
1041303
  Заставний Ф.Д. Перспективи розвитку торфової промисловості західної частини України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 106-113 : Табл.
1041304
  Куцаб-Бонк Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контексті нових викликів європейської інтеграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 143-150. – ISSN 1562-0905
1041305
  Беренштейн Б.Л. Перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 50-56
1041306
  Самсонова В.В. Перспективи розвитку управлінського консалтингу в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 290-294. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1041307
  Ільчук М.М. Перспективи розвитку фермерства в Україні / М.М. Ільчук, Р.П. Любар // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2006. – Т. 7, № 5/6. – С. 117-121.
1041308
  Танклевська Н.С. Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств / Н.С. Танклевська, О.О. Супрун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
1041309
  Бомба О.П. Перспективи розвитку франчайзингових відносин в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 25-30
1041310
  Кравченко В.М. Перспективи розвитку християнства у добу постмодерну: на матеріалах католицької філософії // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 2226-3209
1041311
  Даценко Л.М. Перспективи розвитку шкільної навчальної картографії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назв.
1041312
  Олійник О. Перспективи розвитку юридичної риторики в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 20-23
1041313
  Шрвкун Є. Перспективи розвитку ядерної програми КНДР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 365-372
1041314
  Папуша А. Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45 : Табл.
1041315
  Панченко О. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону " Про імміграцію" // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 247-255. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1041316
  Шелест Г.В. Перспективи розширення миротворчої діяльності України на Широкому Близьському Сході та Африці // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
1041317
  Позняк Е.В. Перспективи систематизації законодавства про екологічне страхування в Україні // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 65-69
1041318
  Краснова М.В. Перспективи систематизації правових норм про екологічний контроль // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-566-151-2
1041319
  Загірняк М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-66. – ISSN 1682-2366


  У статті проведено аналіз вітчизняних методик ранжування університетів, показана необхідність врахування світових та європейських стандартів розробки університетських рейтингів
1041320
  Кучай О.В. Перспективи сільського зеленого туризму в Україні та його роль у розвитку сільських територій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 236-244. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1041321
  Пиріг О.А. Перспективи социального розвитку / О.А. Пиріг. – Київ, 1986. – 54с.
1041322
  Дюрічку К. Перспективи соціально-економічного розвитку Угорщини / К. Дюрічку, Л. Алмаші // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 250-261. – ISSN 1562-0905
1041323
  Клічук А. Перспективи співвідношення етики та логіки у соціальній адаптації особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.31-35. – ISSN 1728-3671
1041324
  Шубравська О.В. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 161-166. – ISSN 2221-1055
1041325
  Липяцька М. Перспективи співробітництва РФ і НАТО у сфері протиракетної оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 46-47


  Стаття присвячена аналізу перспектив співробітництва НАТО та Російської Федерації у сфері протиракетної оборони в контексті покращення відносин між цими двома суб"єктами міжнародних відносин.
1041326
  Кондратенко П.А. Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля / П.А. Кондратенко, М.М. Костенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-721Х
1041327
  Барамія В.Н. Перспективи становлення валютного ринку в умовах монетарної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.251-253
1041328
  Борщевський В.В. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України / В.В. Борщевський, Х.М. Притули, В.Є. Крупін // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сучасні особливості ведення агробізнесу в Україні.
1041329
  Ларіна Н.Б. Перспективи становлення європейської соціальної моделі / Н.Б. Ларіна, О.І. Ткач // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 14-19. – (Серія: Державне управління ; № 3 (43)). – ISSN 1813-3401
1041330
  Чаленко А. Перспективи становлення інституту суду присяжних в кримінальному судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 391-392. – ISBN 978-617-7069-17-0
1041331
  Лисюк А Н. Перспективи становлення психофольклористики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 238-246
1041332
  Палій Г.О. Перспективи становлення системи громадського контролю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 121-126. – ISSN 2306-5664
1041333
  Байдала В.В. Перспективи створення агрокластерів як моделі соціального партнерства // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 46-53. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
1041334
  Мельник О.М. Перспективи створення вільних економічних зон в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються перспективи створення та функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні, світовий досвід реалізації подібних проектів.
1041335
  Другов О.О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 31-37. – ISSN 1562-0905
1041336
   Перспективи створення Канівського біосферного заповідника / М.Г. Чорний, В.М. Грищенко, В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, М.М. Борисенко, О.Д. Петриченко, М.М. Пруденко, Н.С. Ружіленко, Л.О. Чорна, Яблоновська-Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 103-110. – ISSN 1729-7184
1041337
  Шаров О. Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 2 (228). – С. 34-43. – ISSN 2310-2624
1041338
  Ерфан Є.А. Перспективи створення міжнародного транспортно-логістичного центру на Закарпатті / Є.А. Ерфан, О.М. Кіс // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 110-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1041339
  Осипов В.М. Перспективи створення морегосподарського кластера в Україні / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 111-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1041340
  Пєтухова В.О. Перспективи створення та функціонування зони вільної торгівлі між США та ЄС // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 28-32. – ISSN 2226-8820
1041341
  Матвієнко В.М. Перспективи створення та функціонування транскордонного лісопромислового кластеру в Карпатському регіоні / В.М. Матвієнко, Р.Ю. Поліщук, І.М. Стригун // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 282-289


  Розглянуті теоретичні основи поняття «кластер». Проаналізовані передумови створення та ефективного функціонування транскордонного лісопромислового кластера у Карпатському регіоні. Обґрунтовано його роль та значення у господарському комплексі ...
1041342
  Дудченко М.А. Перспективи стратегічного вектору України з ЄС в торгівельних відносинах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 5-9
1041343
  Антонов С. Перспективи страхування професійної відповідальності медичних працівників в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 102-107. – ISSN 0132-1331


  Страхування у галузі охорони здоров"я.
1041344
  Шутович В.В. Перспективи судової реформи в Україні як складової розбудови правової держави / В.В. Шутович, Н.І. Беседіна, І.В. Ус // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 136-147.
1041345
  Грабовська І. Перспективи суспільства гендерної рівності в Україні: утопії, реалії, тенденції, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика паритетної демократії, розглядається реальний стан формування гендерно збалансованого суспільства в Україні, аналізуються тенденції, противаги та перспективи утвердження гендерної рівності. The parity democracy is characterized ...
1041346
  Демченко М. Перспективи сучасного ринку телевізійної реклами в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 74-78. – ISSN 2078-1911
1041347
  Задорожний Микола Перспективи сучасної відновлювальної енергетики : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 25, 36
1041348
  Євтушевська О.В. Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
1041349
  Саган Ю. Перспективи та можливі негативні наслідки вступу України до СОТ // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 80-85.
1041350
  Онищенко А.М. Перспективи та можливості участі України в механізмах гнучкості Кіотського протоколу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-246. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1041351
  Панова І.О. Перспективи та наслідки зближення України з Митним Союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 84-88. – ISSN 2222-4459
1041352
  Цицюра Н. Перспективи та основні напрямки збагачення декоративних насаджень з участю представників родини Cupressaceae f. neger. на Волино-Поділлі / Н. Цицюра, В. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку перспективності інтродукції шпилькових родини Cupressaceae F. Neger. Визначено основні напрямки збагачення декоративних насаджень за їх участі. Запропоновано перспективний асортимент (основний та додатковий) для десяти категорій ...
1041353
  Коноваленко Я.С. Перспективи та проблеми інноваційної діяльності в Україні / Я.С. Коноваленко, Кармінська-Бєлоброва // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 247-250. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1041354
  Лазарук Я.Г. Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1041355
  Поліванов В.Є. Перспективи та проблеми торговельних відносин України та Австрії. / В.Є. Поліванов, О.Б. Тарасюк // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 110-113
1041356
  Ващук Т.Р. Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.45-48
1041357
  Чижевська Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі / Чижевська, банківська діяльність та фінансове дерегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.65-71
1041358
  Міць А.В. Перспективи та проблеми формування партійної політики за участі громадськості в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 188-199
1041359
  Демида Н.М. Перспективи та слабкі місця науково-виробничо-інвестиційної групи "INTERPIPE" на спільному ринку Європейського Союзу // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [51-52]
1041360
  Мамедов І.А. Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 166-170. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1041361
  Сторубльов О.І. Перспективи та шляхи можливого використання конверсійної техніки для очистки водоймищ / О.І. Сторубльов, М.А. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Наведено обсяги ремонтно-відновлювальних робіт з очистки водойм (ставків) малих річок в Україні. Розглянуто питання використання базового шасі відпрацьованих морально застарілих, але надійних зразків плаваючого танку ПТ-76 або бронетранспортерів БТР-50 ...
1041362
  Гаєвська Л.А. Перспективи та шляхи розвитку державно-громадськогоуправління загальною середньою освітою в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
1041363
  Коваль В.М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 48-50
1041364
  Вавринюк А.В. Перспективи транскордонної співпраці Польщі та України у межах Єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 190-193. – ISSN 1729-360Х
1041365
  Безена І.М. Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 31-36. – ISSN 2077-1800
1041366
  Данилова Ю.Ю. Перспективи трансформації ринку банківських послуг в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 69--70
1041367
  Павленко Г.Б. Перспективи трудової міграції населення Сумської області до Росії в умовах української політичної кризи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 93-96. – ISSN 2077-1800
1041368
   Перспективи угоди про асоціацію з ЄС: плани і реальність : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
1041369
  Мамалига О.О. Перспективи удосконалення економічної дипломатії українськими компаніями // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 80-84. – ISSN 2226-8820
1041370
  Логінов О. Перспективи удосконалення системи пенсійного забезпечення військовослужбовців // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 75-80
1041371
  Момотюк Л.Є. Перспективи удосконалення фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 29-31. – ISSN 2306-6806
1041372
  Майорова Т.В. Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в північно-східній азії: аспекти неозалежності в контексті нового регіоналізму / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджується процес укладання Угоди про вільну торгівлю між КНР, Японією і Південною Кореєю, що стало реакцією на дію тих самих рушійних сил, що провокували створення решти преференційних торговельних угод, які спричинили переворот у системі ...
1041373
  Гаряча Ю.П. Перспективи України на внутрішньому ринку Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 207-211
1041374
  Манчук К.С. Перспективи України на шляху економічної інтеграції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-232. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1041375
  Борисенко О.П. Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 35-36
1041376
  Подганюк Ю.Б. Перспективи українсько-китайських відносин в контексті залучення інвестицій // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 491-496. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1041377
  Герасимчук Н. Перспективи універсального нормативно-правового регулювання Інтернету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 177-180
1041378
  Мартинюк Р.С. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 1563-3349
1041379
  Краснопольський В.А. Перспективи участі комерційних банків у діяльності ФПГ і ТНК : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 136-138
1041380
  Анісімов О.Ю. Перспективи участі країни у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 130-137. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто зовнішньоторговельні відносини між Україною та країнами-учасницями Митного союзу. Проаналізовано основні економічні ефекти для національної економіки в разі входження до Митного союзу. Визначено основні економічні проблеми на шляху ...
1041381
  Резнікова Н.В. Перспективи участі України в глобальних ланцюгаг створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1041382
   Перспективи участі України у митній конвенції карнету АТА / О.Ю. Григор"єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук, Н.Л. Калиновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 150-158. – ISSN 0321-0499
1041383
  Гальпєріна В.О. Перспективи філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1041384
  Звєряков М.І. Перспективи формування нової якості економічного зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 59-66.
1041385
  Гнибіденко І. Перспективи формування ринку праці на селі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1041386
  Ювченко А. Перспективи формування світового гендерного порядку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 80-88. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1041387
  Єрмолаєва Я. Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 226-233


  В статті розглядаються перспективи формування в Україні суспільного мовлення. Автор виконує системне висвітлення передумов виникнення та проблем побудови суспільного телерадіомовлення в країнах Європи і в Україні у зіставленні для з"ясування як ...
1041388
  Надурак В.В. Перспективи формування універсальної етики: синергетичний підхід // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С.166-169
1041389
  Доманецький І.В. Перспективи функціонування брідж-банку в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 152-153
1041390
  Носовська Т.Л. Перспективи функціонування бюджетних авіакомпаній для туризму на авіаційному ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 138-144 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1041391
  Борщевський В.В. Перспективи функціонування вільних (спеціальних) економічних зон у контексті розвитку українсько-польського співробітництва / В.В. Борщевський, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 201-211
1041392
  Шапочка М.К. Перспективи функціонування гідроенергетики України як альтернативного джерела енергії / М.К. Шапочка, С.А. Прийменко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 40-44. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1041393
  Скрипничук Т.В. Перспективи функціонування ЄДЦ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 106-108. – Бібліогр.: 10 назв
1041394
  Сидоренко І.Г. Перспективи ціннісно-смислових трансформацій українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 41-49
1041395
  Пестушко Валерій Перспективи Шебелинського газоконденсатного родовища : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34
1041396
   Перспективізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.852-853. – ISBN 966-316-069-1
1041397
  Кутілін Х.Є. Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янга) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 30-33. – ISSN 1996-5931
1041398
  Асаул А. Перспективна модель розвитку регіональних інвестиційно - будівельних комплексів : думка зарубіжних учених / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 72-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1041399
  Шелестова А. Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
1041400
  Шайкин Д.Н. Перспективная оценка численности населения России в среднесрочном периоде // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0320-8168
1041401
  Гордиенко А.А. Перспективная социальная ориентация и приживаемость молодежи в районах нового освоения (На примере строительства БАМа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гордиенко А. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1981. – 19л.
1041402
  Де-Лиондэ Перспективная съемка местности : Для геологов, землемеров, изыскателей и топоразведчиков / Де-Лиондэ; ред. С.Л. Сенкевич. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Гос. научно-техн. горно-геологич. изд., 1932. – 82 с.
1041403
  Корень Н.В. Перспективне бюджетне планування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність та механізм середньострокової перспективи в бюджетному плануванні, проаналізовано зарубіжний досвід та визначено основні завдання. The author investigates the essence and mechanism of budget planing, is analyzed foreign experience ...
1041404
  Чугунов І.Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективне бюджетне планування як вагомий інструмент регулювання економіки, визначено основні цілі та завдання перспективного бюджетного планування. Запропоновано заходи та завдання, які необхідно вирішити з метою посилення впливу ...
1041405
   Перспективне законодавство: науково-методологічні засади та прогнозні орієнтири / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука ; вступ. сл. В.В. Рибак] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 645, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 646. – Бібліогр. у підряд. прим. – ISBN 966-8126-40-2
1041406
  Плекскач В. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні / В. Плекскач, Т. Зінчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 28-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1041407
  Харченко І. Перспективне членство України в НАТО - це робота загальнонаціонального масштабу // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.28-30


  Україна - НАТО
1041408
  Костогриз В.Г. Перспективни і стратегія розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 375-379. – ISBN 966-8958-05-5
1041409
  Красін М.А. Перспективний підхід до організації навчального процесу. Досвід розвитку вищої освіти у Польщі / М.А. Красін, В.І. Карпов, Н.М. Товмаченко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 109-118
1041410
   Перспективний план комуністичного виховання студентів. – Київ, 1972. – с.
1041411
  Гавриш Н.Б. Перспективний проект формування бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 156-166


  Розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування проекту бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України; охарактеризовано його концепцію, структуру: ресурсне, організаційне та технологічне забезпечення, перспективні ...
1041412
  Луцик О.Ю. Перспективні відповідності двох плоских полів. Учбовий посібник для студ. архітектурної спец. / О.Ю. Луцик. – Львів, 1962. – 82с.
1041413
  Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв"язку з приєднанням України до Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим засадам побудови єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу і історії європейської інтеграції в сфері освіти. Також у статті досліджені положення нового проету закону України "Про вищу освіту", який було ...
1041414
   Перспективні концепти оновлення професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту : колект. монографія / А.В. Сущенко, А.В. Сватьєв, В.М. Папуча, В.М. Мазін ; [за заг. ред. А.В. Сущенка] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-378. – ISBN 978-966-599-471-8
1041415
  Рудюк О.В. Перспективні напрями вивчення безробіття в зарубіжній науково-психологічній традиції // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – с. 201-212. – ISSN 2227-1376
1041416
  Корнєєв В. Перспективні напрями дослідження медіаформату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-17. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема дослідження медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
1041417
  Скрипник М. Перспективні напрями експериментальної роботи науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 94-97
1041418
  Кримська А.О. Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу / А.О. Кримська, Н.М. Павлішина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-34
1041419
  Крисак А.І. Перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин на засадах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 22-29. – ISSN 2306-6792
1041420
  Ляшенко Д.О. Перспективні напрями картографічних досліджень інтеграції України до Європейського Союзу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-59 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1041421
  Маліцький Б.А. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України : (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку) / Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2006. – 208с. – ISBN 966-651-273-4
1041422
  Морозова Т. Перспективні напрями партнерської взаємодії між ІТ-освітою та ІТ-індустрією // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 18-26. – ISSN 1682-2366
1041423
   Перспективні напрями по реформуванню Кримінальної юстиції в Україні (по матеріалам наробок Національної комісії із зміцненням демократії та утвердження верховенства права) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-43
1041424
  Зарицька Н.С. Перспективні напрями поглиблення науково-технічного співробітництва України та США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 40-42
1041425
  Клюско Л. Перспективні напрями посткризового розвитку світової фінансової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 70-76. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1041426
  Чен Щзе Щзинь Перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 171-177. – ISBN 966-7352-66-8


  Характеризуються основні чинники та перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю.
1041427
  Ілляшенко К.В. Перспективні напрями розвитку інвестиційної політики в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 121-124.
1041428
  Федорчук Л.П. Перспективні напрями розвитку телебачення: інтернет-ТБ. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 193-195.
1041429
  Ареф"єва О.В. Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / О.В. Ареф"єва, І.М. Мягких // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 147-153 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1041430
  Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 46-49. – ISSN 1819-7329
1041431
  Пілько А.Д. Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 317-321. – ISSN 2222-0712
1041432
  Кір"ян В. Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 13-18
1041433
  Баранник Л.Б. Перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва України з країнами Азії / Л.Б. Баранник, Є.С. Баранник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 21-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1041434
  Слабкий Г.О. Перспективні напрями удосконалення стану адаптації законодавства України з питань охорони здоров"я до законодавства Європейського Союзу / Г.О. Слабкий, С.В. Істомін, П.М. Лисенко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 60-66. – ISSN 2415-8763
1041435
  Воробйов М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин : монографія / М.С. Воробйов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-190. – ISBN 978-966-694-230-5
1041436
  Дорошенко Л. Перспективні напрямки дослідження орнаментованої кераміки // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 391-393. – ISBN 978-966-171-795-3
1041437
  Ткачук С.М. Перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 65-67. – ISSN 2075-1893


  В статті проаналізовано перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій, зокрема, ГІС приміщень, використання ГІС для картографування змін об"єктів та явищ в реальному часі, впровадження хмарних сервісів.
1041438
  Арбузова Ю.В. Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні / Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 120-128. – ISSN 2307-4752


  У статті проведено досліджування попиту на послуги зеленого туризму в Україні, визначено основні вимоги до створення конкурентоспроможного туристичного продукту, напрямки підвищення якості туристичних послуг.
1041439
  Петрик О.І. Перспективні напрямки розвитку інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 15-25
1041440
  Фурса С.Я. Перспективні напрямки розвитку нотаріату: теоретичні та законодавчі проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 3-8
1041441
  РогуноваС.М Перспективні напрямки якісних змін в організації системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту в бюджетній сфері // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 66-70.
1041442
  Бітл Ск. Перспективні практики використання інтернету / Ск. Бітл, Кр. Халлер, Ел. Кадлек // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-69. – ISBN 978-966-2141-69-9
1041443
  Псарьов Г.Ю. Перспективні проблеми реформування місцевого самоврядування та розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 146-154. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1041444
  Піць Н.А. Перспективні рекреаційні території Шацького національного природного парку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 82-86. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1041445
  Ткачук О. Перспективні сорти троянд для озеленення територій промислових педприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективні для озеленення промислових (машинобудівних) підприємств сорти троянд, досліджені безпосередньо в умовах систематичного забруднення атмосферного повітря. In the article the kinds of roses perspective for gardening of ...
1041446
  Джурка Г. Перспективні технології добування сланцевого газу / Г. Джурка, І. Голінько // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (107). – С. 11-15
1041447
   Перспективні технології та прилади : збірник наукових праць. – Луцьк
Вип. 4 (1, червень). – 2014. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
1041448
   Перспективні технології та прилади : збірник наукових праць. – Луцьк
Вип. 5 (2, листопад). – 2014. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
1041449
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техніч. ун-т. – Луцьк. – ISSN 2313-5352
Вип. 6 (травень). – 2015. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
1041450
  Колісник Л. Перспективні форми видів бузини в Лісостепу України: морфологічні, біологічні особливості, біохімічні властивості / Л. Колісник, І. Осипова, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено літературні дані про лікарські властивості та вміст біологічно активних речовин в різних органах трьох аборигенних видів бузини - Sambucus nigra L., Sambucus racemose L., Sambucus ebulus L. Описано морфологічні та біологічні особливості видів ...
1041451
  Паламар Л.М. Перспективні щляхи розвитку методики викладання української мови у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 79-83.
1041452
  Фарат О. Перспективність технологій пошукового просування / О. Фарат, Д. Лалак // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1606-3732
1041453
  Іщенко Ю.Д. Перспективність формування територіально-інноваційних систем на прикладі Infopark та Graphisoft // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 129-132
1041454
  Лучинский П.К. Перспективное планирование идологической работы / П.К. Лучинский. – Москва, 1975. – 144с.
1041455
  Сагамонов В.А. Перспективное планирование лекционной пропаганды в трудовом коллективе / В.А. Сагамонов. – Москва, 1982. – 47 с.
1041456
  аль-Хури Фадель Перспективное планирование сельскохозяйственного производства Сирийской Арабской республики (на примере района реки Ефрат) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / аль-Хури Фадель ; МСХ СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1973. – 28 с.
1041457
  Ароматов Василий Григорьевич Перспективное планирование сети сельских общеоразовательных школ в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ароматов Василий Григорьевич; Науч.-исслед. ин-т общ. педегогики АПН. – М., 1978. – 16л.
1041458
   Перспективное планирование социально-экономического развития и воспитания коллектива промышленного предприятия. – Москва, 1988. – 87 с.
1041459
  Самченко В.Н. Перспективное призвание высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916


  В статье проводится мысль, что перспективным признанием высшего образования является формирование понятийного (логического) мышления у будущей интеллектуальной элиты общества. Но уровень осознания и реализации этого призвания пока невысок. Его ...
1041460
  Павлов В.С. Перспективное финансовое планирование / В.С. Павлов. – М., 1980. – 56с.
1041461
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 4. – 2002
1041462
  Скибинская О.В. Перспективные инструменты рефинансирования банков в Республике Беларусь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 385-391. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1041463
  Скурко М.Р. и др. Перспективные материалы для бытовой химии / М.Р. и др. Скурко. – М., 1990. – 51с.
1041464
  Хоминич О.А. Перспективные направления исследований по изучению весовых, жесткостных, аэродинамических и летно-технических характеристик летательных аппаратов замкнутой аэродинамической схемы / О.А. Хоминич, К.О. Предаченко // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 4 (131), июль - август. – С. 58-68. – ISSN 1727-7337
1041465
  Черныш Е.А. Перспективные направления развития промышленности первичного виноделия и ее сырьевой базы на Северном Кавказе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Черныш Е.А. ; Ростов. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 27 с.
1041466
  Касаев Э. Перспективные направления экономического развития Катара // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 86-94. – ISSN 0131-2227
1041467
  Пробатов С.Н. Перспективные развития товарного рыбоводства во внутренних водоемах Дальнего Востока до 1980 г. / С.Н. Пробатов. – М., 1961. – 20с.
1041468
   Перспективные средства информационного и програмного обеспечения в сложных системах. – К, 1992. – 74с.
1041469
   Перспективные технологии строительства и эксилуатации мелиоративных систем. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 229 с.
1041470
  Савеличев М. Перспективный ориентир. Федеральные университеты нужно нацелить на междисциплинарные исследования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 15


  Подразделения университетов различаются не только своей дисциплинарной специализацией, что очевидно, но и тем, какой вид деятельности в них преобладает - научный или образовательный. Можно выделить подразделения - институты или факультеты, где ...
1041471
   Перспективный план работы правления общества "Знание" Украинской ССР по выполнению решений XXVI съезда КПСС и XXVI съезда компартии Украины на 1981-1985 годы. – Киев, 1981. – 56 с.
1041472
  Штейнбук И.М. Перспективое финансовое планирование / И.М. Штейнбук. – Рига : Знание, 1989. – 189с.
1041473
  Богданова Светлана Перспективы агротуризма в России : Прокати нас, Петруша, на тракторе. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 62-64 : Фото
1041474
  Трубицын О.К. Перспективы академической науки и университетского образования в нетократическом обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 37-45. – ISSN 1811-0916


  Популярные в наши дни концепции постиндустриального общества в большинстве своем предлагают весьма оптимистические и многообещающие для ученых и университетских преподавателей прогнозы социального развития. Предполагается повышение их социального ...
1041475
  Шевченко Л.Л. Перспективы активизации музыкального воспитания учащихся начальных классов на основе изучения современных педагогических систем (система суггестопде. обучен.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шевченко Л. Л.; Киев. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 24л.
1041476
  Барышникова О. Перспективы антикапиталистической борьбы сельских трудящих на Филиппинах // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 54-67
1041477
  Минаева Анна Перспективы болонского процесса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 37-38 : Фото
1041478
  Алексеев П. Перспективы валютно-экономической интеграции в регионе СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 10. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040


  Сочетание конкуренции на мировой арене с сотрудничеством - ключ успехов разваития китайской экономики.
1041479
  Гитман М. Перспективы внедрения дуальных программ в контексте Болонского процесса / М. Гитман, Е. Гитман, В. Столбов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 36-41. – ISSN 0321-0383


  О дифференциации уровней подготовки выпускников на основании разработки соответствующих программ
1041480
  Батаев А.В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 404-413. – ISSN 1993-6788
1041481
  Глазунов В В. Перспективы выхода Украины из кризиса 2014 года: возможности и вероятность реализации идеальных моделей // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 114-120
1041482
   Перспективы гостиничного бизнеса на примере сети московских отелей Maxima : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29
1041483
  Луцкая Е.Е. Перспективы доллара как международной резервной валюты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 187-198. – ISSN 0235-5620
1041484
  Лепехин В.А. Перспективы ЕврАзЭС и Таможенного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-29. – ISSN 2074-6040
1041485
  Воронов К. Перспективы ЕС-интеграции и специфика северных стран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 54-69. – ISSN 0131-2227
1041486
  Кучура В.Н. ПЕрспективы и первоочередные задачи и совершенствования системы управления морскими геологоразведочными работами / В.Н. Кучура. – М., 1976. – 47с.
1041487
  Третьяк В.В. Перспективы и последствия вступления Украины в состав ВТО // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.313-319. – ISBN 966-7695-75-1
1041488
  Гоголев И.Н. Перспективы и почвенно-геохимические проблемы орошения в степной зоне Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1041489
  Поварень В. Перспективы и проблемы развития логистики в Республике Беларусь / В. Поварень, Н. Артамонова, О. Дедюлина // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 73-76 : фото. – Библиогр.:3 назв
1041490
  Гонсалес Перео Исабель Мария Перспективы и проблемы расширения участия Кубы в интеграционных процессах стран-членов СЭВ (В рамках международных экономических организаций) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 07.00.15 / Гонсалес Перео Исабель Мария; АН СССР. Ин-т экономики мировой социалистической системы. – Москва, 1990. – 21 с.
1041491
   Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сборник статей. – Вильнюс : Центр Геополитических Исследований, 2012. – 71, [1] p. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Фонд Карнеги за международный мир / Моск. Центр Карнеги). – ISBN 978-609-95423-1-7
1041492
  Кислов А.В. Перспективы изменения климата в ближайшем будущем : География. Природа и мы / А.В. Кислов, Ю.М. Баженов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 0016-7207
1041493
   Перспективы интеграции на рубеже тысячелетий : Материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 21-22 декабря 2000г.). – Минск, 2001. – 776с.
1041494
  Саябек Зиядин Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 429-436. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1041495
  Длугопольский А. Перспективы использования зарубежных моделей фискального федерализма в условиях трансформационной экономики Украины // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.210-248. – ISSN 1684-906Х
1041496
  Шальнов Б.В. и Потапов О.А. Перспективы использования лазерных установок для обработки сейсмических данных / Б.В. и Потапов О.А. Шальнов. – Москва, 1972. – 32 с.
1041497
   Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А.И. Амоша, В.Г. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С.4-8.
1041498
  Палиенко В.П. Перспективы использования структурно-геоморфологических и неотектонических данных для решения нефтегазопоисковых задач : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 94-100. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
1041499
  Гугля А.Г. Перспективы использования тонкопленочных комплексных гидридов на основе ванадия для создания твердотельных накопителей водорода / А.Г. Гугля, Е.С. Мельникова ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 38, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. - Резюме укр. – Библиогр.: с. 34-38
1041500
  Медведев С.С. Перспективы использования ядерных излучений в химии / С.С. Медведев. – М, 1957. – 31с.
1041501
  Коган А.И. Перспективы исследования этнической истории Кашмира // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-123. – ISSN 0869-1908
1041502
  Крысенко А.В. Перспективы концептуализации пограничья Центрально-Восточной Европы: взгляд из Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 29-31
1041503
  Маевский В. Перспективы макроэкономической теории вопроизводства / В. Маевский, С. Малков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 137-155. – ISSN 0042-8736
1041504
  Игнатьева Н.Н. Перспективы международных образовательных проектов в рамках глобализации образования / Н.Н. Игнатьева, Е.В. Лисенкова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С. 85-92. – ISSN 2073-9613


  Приоритетными направлениями развития образования в Российской Федерации являются академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава, информатизация образовательного процесса, создание системы, эффективного мониторинга и ...
1041505
  Шварц Л.Я. Перспективы нефтегазоносности плиоценовых отложений Западно-Туркменской низменности. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Шварц Л.Я.; Ин-т геологии Акад.наук АзССР.Туркм.филиал Всес.нефтегазового науч-исслед.ин-т. – Баку, 1961. – 18л.
1041506
  Доронин Алексей Перспективы обнадеживают. Турбизнес в 2006 г : Прошлый год был удачным... Что готовит нам наступивший? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 34
1041507
  Линк У.К. Перспективы обнаружения нефти в осадочных бассейнах Бразилии / У.К. Линк. – М., 1960. – 16с.
1041508
  Урсул А. Перспективы образования и проблема безопасности / А. Урсул, А. Романович // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.10-17.. – ISSN 0321-0383
1041509
  Андреев А.Л. Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды, трансдисциплинарность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-41. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт применения компетентностного подхода в образовании. Проводится его сопоставление с другими точками зрения. Обосновывается ориентация отечественного образования на формирование креативных интеллектуальных сред.
1041510
   Перспективы освоения минерально-сырьевой базы магнезита Украины / Л.С. Галецкий, Е.А. Ремезова, С.М. Лупинос, Д.В. Прутцков, В.В. Сивак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 48-56 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1041511
  Улюкаев А. Перспективы перехода к режиму таргетирования инфляции в РФ / А. Улюкаев, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 46-57. – Бібліогр.: с. 48, 50-51, 53, 55-56. – ISSN 0042-8736
1041512
  Позднеев Б.М. Перспективы подготовки и переподготовки инженерных кадров на основе технологий e-Learning / Б.М. Позднеев, Ю.А. Косульников, М.В. Сутягин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 0869-3617
1041513
  Газалиев А.М. Перспективы подготовки инженеров в рамках Болонского процесс (опыт республики Казахстан) / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 6-9. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к профессиональной деятельности в области техники и технологий. ...
1041514
  Северин В.А. Перспективы подготовки юридических кадров в условиях развития инновационной экономики // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 66-85. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  На юридическом факультете МГУ разработаны новые учебные программы "Информационное право" и "Инновационное право" для студентов бакалавриата и магистерская программа "Информационные правоотношения в инновационной экономике". По проблематике инноваций, ...
1041515
  Васильев В.Г. Перспективы поисков газа в районах трассы газопровода Саратов-Москва / В.Г. Васильев, И.В. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1948. – 124с.
1041516
  Лебедев И Л. Перспективы поисков нефти и газа на акваториях северных морей зарубежных стран / И Л. Лебедев, О.Д. Корсаков. – М., 1976. – 72с.
1041517
  Эздрин М.Б. Перспективы поисков скоплений нефти и газа в приразломных системах Прикаспийской впадины и ее обрамления. / М.Б. Эздрин. – Саратов, 1980. – 134с.
1041518
  Рогов С.М. Перспективы политики администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
1041519
  Межуев Б.В. Перспективы политической модернизации России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 6-22. – ISSN 0321-2017
1041520
  Ракша Н.Г. Перспективы получения коллагенолитических ферментов с гидробионтов Антарктического региона // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – C. 175-179. – ISSN 1727-7485
1041521
  Евсеев А.П. Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 200-207. – ISSN 0201-7245
1041522
  Пономаренко Д.В. Перспективы привлечения инвенстиций в экономику Украины в контексте адаптации к налоговому законодательству Европейского Союза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 154-162. – ISSN 1729-7206
1041523
  Белявский Г.А. Перспективы применения акустических исследований донных осадков Мирового океана для инженерно-геологических целей / Г.А. Белявский, А.П. Негода // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 59-63. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 8)
1041524
  Гинзбург Б.И. Перспективы применения синтетических алмазов в промышленности : Автореф. дис. .. канд. экон. наук / Гинзбург Б.И. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 20 с.
1041525
  Моркявичюс А.И. Перспективы производства и рационального потребления транспортной тары в Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Моркявичюс А.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18л.
1041526
  Скопенко В.В. Перспективы прямого синтеза координационных соединений / В.В. Скопенко, кокозей, О.Ю. Васильева // Координационная химия, 1998. – 68 №8,1256
1041527
  Фельдштейн Д.И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0869-561Х


  В статье обозначены болевые точки и недоработки в деле аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям и намечены пути их устранения.
1041528
  Царенко А.С. Перспективы развития аутсорсинга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1041529
  Чугунов А.В. Перспективы развития в России "информационного общества" (Социальный портрет российской интернет-аудитории по данным социологических опросов) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0321-2017
1041530
  Корсунов В.И. Перспективы развития высшей школы США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-561Х
1041531
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1985. – 198с.
1041532
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1985. – 200с.
1041533
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1989. – 178с.
1041534
  Сахаров А.А. Перспективы развития газовой промышленности на основе долгосрочных инвестиций // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
1041535
  Сваткова Т.Г. Перспективы развития географической картографии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 14-20. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1041536
   Перспективы развития геологоразведочного бурения и экономическая эффективность новотехники. – Л., 1985. – 88с.
1041537
   Перспективы развития геологоразведочных работ и повышение их эффективности во Львовском экономическом районе. – Львов, 1963. – 48с.
1041538
   Перспективы развития геологоразведочных работ и прогноз открытия новых месторождений нефти и газа. – Львов, 1989. – 88с.
1041539
   Перспективы развития геологоразведочных работ и прогноз открытия новых месторождений нефти и газа в УССР. – Львов, 1989. – 90с.
1041540
  Гельфгат С.Н. Перспективы развития дрожжевой промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гельфгат С.Н.; М-во культуры СССР. – Харьков, 1954. – 16л.
1041541
  Дунев В. Перспективы развития евроатлантической безпасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 41-42
1041542
   Перспективы развития жилища в СССР. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 180 с.
1041543
   Перспективы развития и освоения сырьевой базы апатитовой промышленности на Кольском полуострове. – М., 1965. – 215с.
1041544
   Перспективы развития и размещения пишевой промышленности. – Баку, 1964. – с.
1041545
  Алиев Д.М. Перспективы развития и размещения производства комбикормов в Азербайджане : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Д. М.; АН АзССР, Отд. обществ. наук свет секц. эконом. наук. – Баку, 1971. – 20л.
1041546
  Алиев Г.И. оглы Перспективы развития и размещения промышленности строительных материалов в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.04 / Алиев Г. И. оглы; АН АзССР, Объед. совет Отд-ния обществ. наук Совет секции экон. наук. – Баку, 1974. – 35л.
1041547
   Перспективы развития инженерного образования с позиции IGIP / М. Ауэр, Д. Добровска, А. Эдвардс, Э. Ликл // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – C. 39-45. – ISSN 0869-3617


  В данной статье описывается подход Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) к решению задач высшего образования в XXI в. Отмечаются основные тенденции развития образования и требования к образованию в будущем. Дается взгляд на изменение ...
1041548
  Изарова И. Перспективы развития института приказного производства в гражданском процессе Украины / И. Изарова, А. Ковтун
1041549
   Перспективы развития интегрированных АСУ предприятий и объединений. – М., 1988. – 155с.
1041550
   Перспективы развития каменноугольной промышленности Донбасса. – Х., 1932. – 30с.
1041551
   Перспективы развития колхозного производства юга УССР. – Киев : Издательство академии наук УССР, 1952. – 319с.
1041552
  Поволоцкий Д.Я. Перспективы развития конвертерного производства стали на Южном Урале / Д.Я. Поволоцкий. – Челябинск, 1962. – 64с.
1041553
  Исрафилов Г.А. Перспективы развития кооперативных отношений в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68. – Библиогр.: 12 назв
1041554
   Перспективы развития кредитного механизма в СССР. – М., 1991. – 254с.
1041555
  Янбых В.П. Перспективы развития лакокрасочной промышленности Прибалтики : Автореф... канд. экон.наук: / Янбых В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 22л.
1041556
  Астахов Е.М. Перспективы развития Латинской Америки и ее место в будущем мироустройстве // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 32-37. – ISSN 044-748Х
1041557
  Гайдатов А.В. Перспективы развития лизинга в Украине / А.В. Гайдатов, Н.Э. Деева, И.А. Шиянов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 18-23. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1041558
  Сутырин С.Ф. Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки / С.Ф. Сутырин, А.Г. Прокопова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 103-110. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1041559
   Перспективы развития методов и средств проектирования ИАСУ. – Минск, 1988. – 178с.
1041560
  Самаруха А.В. Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса региона // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 59-63. – ISSN 1993-3541
1041561
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы БССР. – Минск, 1990. – 277с.
1041562
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов УССР. – Киев : Наукова думка, 1976. – 424с.
1041563
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности УССР : монография. – Киев : Наукова думка, 1966. – 251 с.
1041564
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-699-1
Октябрь 2007 : Глобализация и неравенство. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1041565
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-743-1
Апрель 2008 : Жилье и экономический цикл. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1041566
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-962-6
Октябрь 2010 : Подъем, риск и перебалансирование. – 2010. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1041567
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-122-9
Сентябрь 2011 : Замедление роста, увеличение рисков. – 2011. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1041568
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Октябрь 2012 : Преодоление высоких уровней долга и вялого роста. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1041569
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Октябрь 2014 : Наследие кризиса, угрозы, неопределенность. – 2014. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1041570
  Хримли И. Перспективы развития морали и права в современном измерении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 118-121
1041571
  Кравец Н.В. Перспективы развития нормативно-правовой базы "ипотеки" в РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 1812-8696
1041572
   Перспективы развития органической химии. – М., 1959. – 366с.
1041573
   Перспективы развития поисково-разведочных работ в нефтегазоносных регионах Украины. – Львов, 1982. – 94с.
1041574
  Тихонов А.Н. Перспективы развития политического менеджмента как учебной дисциплины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.105-110. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1041575
  Бабынина Л. Перспективы развития приграничного сотрудничества России и Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 134-137. – ISSN 0201-7083
1041576
  Дробышева Л.В. Перспективы развития применения уголовного наказания за нецелевое расходование бюджетных средств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 284-290. – ISSN 1684-2626
1041577
  Николаев С.Н. Перспективы развития Приморского края / С.Н. Николаев. – Владивосток, 1957. – 68с.
1041578
   Перспективы развития промышленности на 1925/26-1929/30 г. по пятилетним гипотезам. – М.-Л., 1927. – 127с.
1041579
   Перспективы развития РАСУ УССР. – К., 1984. – 116с.
1041580
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-697-7
Ноябрь 2007 : Европа: укрепление финансовых систем. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1041581
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-714-1
Апрель 2008 : Европа: переоценка рисков. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1041582
  Эйрис Р. Перспективы развития робототехники / Р. Эйрис. – Москва : Мир, 1986. – 328 с.
1041583
  Мейер М.С. Перспективы развития российско-турецких университетских связей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-126. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье прослежена история университетского образования в Турции и эволюция принципов, на которых базируется деятельность государственных и частных университетов, показаны расширяющиеся возможности сотрудничества российских и турецких высших учебных ...
1041584
  Иванников И.А. Перспективы развития Российского государства в современном мире // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 28-37. – ISSN 0132-0831
1041585
  Каменева Н.А. Перспективы развития российской системы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются нормативные источники в области развития высшего образования и анализируются основные тенденции модернизации отечественной высшей школы, направленные на обеспечение многоступенчатости образовательной системы, интеграцию образовательной ...
1041586
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости в Украине : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 36-39 : Фото
1041587
   Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 80-83 : табл., рис.
1041588
   Перспективы развития с/х кооперативов СССР. – М., 1929. – 128с.
1041589
   Перспективы развития сельских общеобразовательных школ. – М., 1982. – 143с.
1041590
  Ягодкина В.М. Перспективы развития системы институтов мировой экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 1993-3541
1041591
   Перспективы развития системы непрерывного образования. – М., 1990. – 221с.
1041592
   Перспективы развития славянской ономастике. – М., 1980. – 369с.
1041593
   Перспективы развития советского градостроительства. – Москва, 1973. – 459 с.
1041594
   Перспективы развития современной геологии. – М., 1983. – 48с.
1041595
  Маринко И. Перспективы развития совхозов Западного Прикаспия : Автореф... канд. экон.наук: / Маринко И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
1041596
   Перспективы развития СПА в отелях // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 44-46 : фото
1041597
   Перспективы развития сырьевой базы углей и горючих сланцев. – Л., 1986. – 106с.
1041598
   Перспективы развития техники изготовления магнитотвердых материалов. – Ленинград, 1976. – 102с.
1041599
   Перспективы развития техники магнитной записи и технологии производства магнитных носителей. – Шостка, 1974. – 69 с.
1041600
   Перспективы развития технологии и организации научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. – Л., 1990. – 115с.
1041601
  Пакшвер А.Б. Перспективы развития технологии полимерных материалов / А.Б. Пакшвер. – М, 1982. – 64с.
1041602
  Куляс В.П. Перспективы развития технологий / В.П. Куляс. – К., 1990. – 29с.
1041603
  Коваль А.Г. Перспективы развития торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки в условиях финансового кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 94-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1041604
   Перспективы развития туристической отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото. – ISSN 1998-8044
1041605
   Перспективы развития упругих чувствительных элеменов. – М., 1961. – 372с.
1041606
  Арзуманян А.В. Перспективы развития федерального и регионального законодательства о государственной регестрации прав на землю // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 0132-0831
1041607
   Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды = Prospects of development of fundamental and applied investigations in the field of water physics, chemistry and biology / [В.В. Гончарук и др.] ; под. ред. В.В. Гончарука ; [НАН Украины, Ин- коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 406, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ.-Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 346-404. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1129-8
1041608
   Перспективы развития Харьковской промышленности во второй пятилетке. – Х., 1932. – 181с.
1041609
   Перспективы развития химии топлив и газификации СССР. – М., 1934. – 112с.
1041610
  Павлов М.А. Перспективы развития чугуно-плавильного производства в Ленинградской области и его сырьевая база. / М.А. Павлов. – Л., 1932. – 15с.
1041611
   Перспективы развития экономики и культуры Нечерноземной зоны РСФСР. – М., 1976. – 240с.
1041612
  Дущенко В.В. Перспективы развития экспорта в республике Молдова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.89-95. – ISSN 1680-2721
1041613
  Макаров А.А. Перспективы развития энергетики России // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 4. – С. 291-302. – ISSN 0869-5873
1041614
  Першин Н.А. Перспективы развития этнологической концепции Л.Н. Гумилева в XXI веке // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 205-209
1041615
   Перспективы разития вычеслительных комплексов М-600/М-700 и приеменине их в автоматизированных системах управления. – М., 1976. – 282с.
1041616
   Перспективы разработки автоматизированных обучающих систем. – Москва, 1975. – 57с.
1041617
  Ткаченко В.А. Перспективы разработки и применения аналоговых интегральных схем / В.А. Ткаченко, В.С. Рысин, В.Н. Тимонтеев. – Киев, 1981. – 27 с.
1041618
   Перспективы расширения минерально-сырьевой базы центральных районов РСФСР. – М., 1989. – 107с.
1041619
   Перспективы расширения ресурсов нефти и газа в УССР. – К., 1982. – 180с.
1041620
   Перспективы рационального испльзования природных ресурсов : сборник статей. – Москва : МФГО СССР, 1980. – 113 с.
1041621
  Газалиев А.М. Перспективы реализации магистерских программ и программ подготовки кадров с выдачей двойных дипломов в рамках пилотных проектов Университета Шанхайской организации сотрудничества / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 10. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х


  Изложены перспективы развития пилотного проекта Университета Шанхайской организации сотрудничества в Карагандинском государственном техническом университете, являющегося одним из базовых вузов по специальности «Энергетика». Сформулированы основные ...
1041622
  Андрюшин С. Перспективы режима таргетирования инфляции в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 107-121. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
1041623
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
1041624
  Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-25. – ISSN 0042-8736
1041625
   Перспективы сбалансированного пропорционального развития экономики. – К., 1986. – 24с.
1041626
  Россинская А.Н. Перспективы сетевой формы организации элективных иноязычных курсов в системе профильного обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 58-65. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1041627
   Перспективы синтеза трансурановых элементов. – Москва : Знание, 1965. – 40 с.
1041628
  Подшибихин Л. Перспективы совершенствования правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
1041629
   Перспективы стран и регионов // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2015. – Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – С. 47-71. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-48435-773-6


  Темпы роста мировой экономики по прогнозам составят 3,5 процентов в 2015 г. и 3,8 процентов в 2016 г. с неодинаковыми перспективами для основных стран и регионов. Геополитическая напряженность сегодня приводит к нестабилизирующим сдвигам в ценах на ...
1041630
  Велихов Е.П. Перспективы технологического перевооружения промышленности, науки и образования России на основе массовых суперкомпьютерных технологий // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 3. – С. 237-242. – ISSN 0869-5873


  Доклад академика Е. П. Велихова на научной сессии Общего собрания РАН.
1041631
  Толстопятов И.А. Перспективы труда в свете развития хозяйства СССР. / И.А. Толстопятов. – М., 1929. – 67с.
1041632
  Корпачев П.А. Перспективы феноменологической герменевтики П. Рикера в исследовании религиозного опыта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 168-170
1041633
  Пелипенко А.А. Перспективы философии и проблемы власти в XXI в. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 1 (77). – С. 193-199. – ISSN 1606-951Х
1041634
  Никифорук Е.И. Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи / Е.И. Никифорук, Л.Ю. Чмырева, Н.А. Федяй // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 45-57. – ISSN 0131-7741


  Осуществлен анализ капитальных вложений в субсекторы транспорта Украины, показано его недофинансирование, оценены ежегодные потребности в финансировании транспортной инфраструктуры Украины на перспективу до 2020 г. Значительное внимание уделено опыту ...
1041635
  Вежбицки А. Перспективы формирования казахстанского народа // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1727-1770
1041636
  Гудев П. Перспективы формирования международного режима в Арктике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 2. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625
1041637
   Перспективы формирования природно-земельного фонда Казахстана. – Алма-Ата, 1989. – 84с.
1041638
  Фролов И.Т. Перспективы человека. / И.Т. Фролов. – М, 1979. – 336с.
1041639
  Квелидзе-Кузнецова Перспективы ЭБС в условиях реального рынка / Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, Светлана Александровна Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – январь - февраль. – С. 54-57. – ISSN 1726-6726


  Тема дальнейшего совершенствования и более эффективного использования сервисов электронных ресурсов продолжает волновать и разработчиков этих продуктов – агрегаторов контента, и их пользователей – представителей библиотек и вузов. Не стала исключением ...
1041640
  Якубовская Н. Перспективы эволюции концепции международного права развития // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-28-6
1041641
  Ульченко Н.Ю. Перспективы экономического развития Турции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
1041642
  Урсул А.Д. Перспективы экоразвития / А.Д. Урсул. – М, 1990. – 269с.
1041643
   Перспективы экспорта хлеба из южного района,. – Х, 1926. – 93с.
1041644
  Мищенко Я. Перспективы энергетической интеграции в Восточной Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 2074-6040
1041645
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 2074-6040
1041646
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2074-6040


  Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может привести сначала к изменениям в логистике товарных потоков между Китаем и странами - участницами Союза, а затем серьезно трансформировать торговлю между Поднебесной и странами СНГ.
1041647
  Геращенко І. Перспектиуи входження України в ЄС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-25
1041648
  Волков А.М. Перспетивное планирование финансовых ресурсов / А.М. Волков. – Москва, 1976. – 174 с.
1041649
  Комар В. Персптива вертикальної культурної комунікації в мистецькій освіті України // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 43


  Процес розвитку митця різних творчих спеціальностей є послідовним проходженням особи, що навчається, певних етапів творчого та технічно формуючого навчання, вивчення теоретичної бази даного виду мистецтва та практичних занять, що в результаті освіти ...
1041650
  Кристі А. Перст провидіння = The moving finger / Агата Кристі ; пер. з англ. В. Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 238, [1] с. : іл. – Переклад за вид.: The Moving Finger / A.Christie. London, 2005. – ISBN 978-966-14-0357-3
1041651
  Кристи А. Перст Святого Петра / Агата Кристи ; [пер. с англ. Н. Дробышевой] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С.181-192 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
1041652
  Рид Перст судьбы : Романы / Рид, Майн. – Ташкент : Шарк, 1993. – 400с.
1041653
   Перст судьбы:. – Донецк, 1996. – 528с.
1041654
   Перстенек-двенадцать ставешков. – Петрозаводск, 1958. – 271с.
1041655
  Бальмонт К.Д. Перстень / К. Бальмонт. – Москва : Творчество, 1920. – 64 с.
1041656
  Хусни Ф. Перстень / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Малышаковой. – Казань : Таткнигоиздат, 1964. – 44 с.
1041657
  Малишко А.С. Перстень : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1966. – 219 с.
1041658
  Малишко А.С. Перстень : Поезії / А.С. Малишко. – Київ : Художня література, 1966. – 220с.
1041659
  Нефф В. Перстень Борджа / В. Нефф. – Москва
Ч.2. – 1990. – 334с.
1041660
  Чейз Д.Х. Перстень Борджа : Повесть / Д.Х. Чейз. – Киев : Мистецтво, 1992. – 175 с.
1041661
  Нефф В. Перстень Борджіа / В. Нефф. – Київ, 1990. – 340с.
1041662
  Осокин В.Н. Перстень Веневитинова / В.Н. Осокин. – Москва, 1969. – 124с.
1041663
  Гоян Я.П. Перстень верховинця : оповідання / Я.П. Гоян. – Київ, 1989. – 221 с.
1041664
  Колєснічєнко Ю. Перстень вірності : Роман / Юрій Колєснічєнко, Микола Шудря. – Київ : Український центр духовної культури. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-072-8
Кн. 1. – 2003. – 188с.
1041665
  Колесникова М.В. Перстень вьюги : прикл. повесть / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – Москва, 1984. – 174с.
1041666
  Левада О.С. Перстень з діамантом : драма / О.С. Левада. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 88 с.
1041667
  Лагерлеф С. Перстень Левеншельдов Шарлотта Левеншёльд Анна Сверд / С. Лагерлеф. – Ленинград : Художественная литература, 1986. – 550с.
1041668
  Лагерлеф С. Перстень Левеншельдов. Шарлотта Лёвеншёльд. Анна Сверд : перевод с шведского / С. Лагерлеф. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 590 с.
1041669
  Голуб А.Б. Перстень Матильды : Сатирические повести-памфлеты / А.Б. Голуб, Б.К. Данелия. – Москва, 1975. – 157с.
1041670
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13 / А. Беркеши. – М, 1983. – 544с.
1041671
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13 / А. Беркеши. – М, 1985. – 544с.
1041672
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13. Уже пропели петухи / А. Беркеши. – Москва : Правда, 1986. – 654с.
1041673
  Осипов В.О. Перстень с поля Куликова / В.О. Осипов. – Москва, 1987. – 380 с.
1041674
  Дойль А.К. Перстень Тота: Артур Конан Дойль изветный и неизвестный / А.К. Дойль. – Москва, 1992. – 371с.
1041675
  Мельник О. Перстень у системі українських пам"ятних та військових нагород періоду національно-визвольної боротьби 1914-1952 рр. / О. Мельник, С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1041676
  Хаггард Г.Р. Перстень царицы Савской; Дитя бури: Романы / Г.Р. Хаггард. – Волгоград, 1991. – 316с.
1041677
  Ломакина В.Ф. Перступление и проступок / В.Ф. Ломакина. – М., 1991. – 63с.
1041678
  Пинаев А.А. Перступления против социалистической общественности / А.А. Пинаев. – Х, 1973. – 38с.
1041679
  Бабире О.В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабире Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л. – Додатки: л. 232-236. – Бібліогр.: л. 199-231
1041680
  Бабире О.В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабире Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1041681
  Екшмідт В.Р. Персуазивні інтенції в політичній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 173-180. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто поняття політичного дискурсу як політичної комунікації представників влади та суспільства, визначено поняття персуазивності і персуазивних інтенцій і їхній вплив на адресата мовлення. Рассмотрено понятие политического дискурса как ...
1041682
  Петренко О.В. Персуазивный потенциал кинестетических заголовков интернет-страниц // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 329-335


  Стаття присвячена проблемі взаємозв"язків вербального та невербального компонентів тексту в комп"ютерному дискурсі. Аналізуються основні характеристики інтернетпагіонімів як мультимедійних утворень та окреслюються особливості впливу таких заголовків на ...
1041683
  Куликан У. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов = The medes and persians / Уильям Куликан ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 221, [3] с., [24] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Сер.осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-0163-5
1041684
  Субх М. Перська затока: імунітет від "Арабської весни", або Час ще не настав? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29
1041685
  Коппель О.А. Перська Затока: проблема безпеки в 80-ті-90-ті роки / О.А. Коппель. – Київ : Школяр, 1998. – 200с. – ISBN 966-7201-10-4
1041686
  Лінко Л. Перська кераміка XIII віку в музеї мистецтв ВУАН / Л. Лінко. – Київ : Київ-Друк, 1925. – 7 с. – Відб. зі Збірника Український Музей, в. 1, вид. Укрнауки У.С.Р.Р
1041687
  Маленька Т. Перська класична поезія у Франції: рецепція "Гулістану" Сааді // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 72-84. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто історію рецепції творчості перського класика ХІІІ століття Сааді Шіразі у Франції у різні стильові епохи: в добу класицизму, Просвітництва, романтизму, модернізму. Проаналізовано найвагоміші переклади “Гулістану” французькою мовою, а також ...
1041688
  Кшановський О.Ч. Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні : монографія / Олег Кшановський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 381-423. – ISBN 978-966-489-103-2
1041689
  Конончук О.М. Перська новела 20-40-х років XX ст. : стильова парадигма : навч. посібник / Оксана Конончук ; [худож. оформ.: Дмитро Мазуренко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Твім інтер, 2019. – 231, [3] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – Парал. тит. арк. та частина тексту перс. мовою. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7430-55-9


  У пр. № 1728504 напис: Читальному залу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з найкращими та найщирішими побажаннями його читачам від автора. 20.11.19. Підпис
1041690
  Кшановський О.Ч. Перська редуплікація в типологічному та реальному висвітленні // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 60-80. – Бібліогр.: С. 78-80. – ISSN 1682-671Х
1041691
  Тищенко К.М. Перська сатрапія над Дніпром: топонімічні контексти : розшир. текст доп. на Міжнар. міжгалуз. наук. конф. "Топоніміка і контекстуальний метод К.М. Тищенка", Київ, КНУТШ, 20 квіт. 2012 р. / Костянтин Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 119, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-622-496-8


  У пр. № 1700293 напис: Вельмишаномному Леоніду Васильовичу Губерському з повагою. Підпис. 10.IV2012 р.
1041692
  Тищенко К. Перська сатрапія у Скифії: топонімічні контексти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 38-50. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
1041693
  Сопільняк С.В. Перські прикмети та забобони: лінгвістична характеристика // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 245-252


  У статті розглянуто поняття забобону і прикмети як одиниць лінгвокультурного простору; викладено стислу історію вивчення цього мікрожанру усної народної творчості в Ірані; подано лінгвістичну характеристику перських прикмет і забобонів на лексичному та ...
1041694
   Перські прислів"я та приказки. – Київ, 1984. – 221с.
1041695
  Маленька Т. Перські середньовічні поетики і стиль: до питання теорії та історії


  Досліджено перські середньовічні поетики, зокрема трактати Радуйані, Ват вата і Шамсі Кайса, й вчення про поетичні фігури (badi), які є одним з основних стилетворчих засобів в перській класичній поезії X-XV ст. Persian classic poetics are the subjects ...
1041696
  Миллер Р.В. ПЕРТ -- система управления. / Р.В. Миллер. – М, 1965. – 202с.
1041697
  Никифорова Л.А. Пертийное строительство в Зауралье после освобождения края от колчаковцев (август 1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Никифорова Л. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1978. – 22л.
1041698
  Струнгар А. Пертинентність і релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 407-416. – ISSN 2224-9516
1041699
  Скотт В. Пертская красавица : [роман] / Вальтер Скотт ; пер. с анг. Н. Вольпина. – Москва : Государственное издательство детской литературы, 1958. – 463 с.
1041700
  Скотт В. Пертская красавица, или Валентинов день / В. Скотт. – Ростов -на-Дону, 1986. – 463с.
1041701
  Скотт В. Пертская красавица, или Валентинов день : роман / В. Скотт. – Москва : Правда, 1988. – 480с. – (Мир приключений)
1041702
  Скотт В. Пертська красуня / В. Скотт. – Київ, 1983. – 421 с.
1041703
  Сургуладзе Л.Р. Пертурбативные эффекты в правилах сумм квантовой хромодинамики разработка программных средств для многопетлевых вычислений в квантовой теории поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сургуладзе Л.Р.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1989. – 11л.
1041704
  Долинин А.А. Перу / А.А. Долинин, Л.И. Дорошкевич. – Москва : Мысль, 1964. – 256с. – (Географическая серия)
1041705
   Перу. – М., 1969. – 176с.
1041706
  Тарасов К.С. Перу / К.С. Тарасов; Глав. редакция географической литературы. – Москва : Мысль, 1974. – 64с. – (У карты мира)
1041707
  Кузнецов В.С. Перу / В.С. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 166с.
1041708
   Перу. – М., 1982. – 296с.
1041709
  Дунаев В.Н. Перу / В.Н. Дунаев. – Москва : Мысль, 1984. – 135 с. – (У карты мира)
1041710
  Малинин А.В. Перу / А.В. Малинин. – М., 1991. – 206с.
1041711
   Перу : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-61 : Іл.
1041712
   Перу 150 лет независимости. – М., 1971. – 190с.
1041713
  Бушуев В.Г. Перу на пути рогрессивных преобразований / В.Г. Бушуев. – Москва, 1976. – 64с.
1041714
  Просветов Р.В. Перу после политического кризиса: первые итоги правления А.Толедо // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.67-72. – ISSN 044-748Х
1041715
  Монахов Александр Перу. Ветер веков / Монахов Александр, Куринной Иван, Белоковыльская Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 38-47, 50-52 : фото
1041716
   Перу. Влюбленные в Перу / Дюсуше Жиль, Чамби Мартин, Мануэль Хуан, Прието Кастро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 94-105 : фото. – ISSN 1029-5828
1041717
  Чубарь Таллина Перу. Кухня Перу. Американские горки в кулинарии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 60-64 : фото
1041718
  Андреев Андрей Перу. Мачу-Пикчу по следам Хайрама Бингема // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 84-97 : фото
1041719
  Князева Елена Перу. Молоко тигра / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 60-63 : фото
1041720
  Гапошина Катерина Перу. Не Мачу - Пикчу единым // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 78-83 : фото
1041721
  Князева Елена Перу. Папа перуанцев / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 60-62 : фото
1041722
  Миронова Марина Перу. Перуанские ламы. Священный верблюд инко // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 40-47 : фото
1041723
  Андреев Андрей Перу. Пролетая над гнездом Аяуаски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 84-91 : фото
1041724
   Перу. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 108-109 : Фото
1041725
  Триппель Катя Перу. Тайна четвертого правителя : археология / Триппель Катя, Агилера-Хельвег Макс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-53 : Фото. – ISSN 1029-5828
1041726
  Андреев Андрей Перу. Тайны пустыни Наска // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 76-85 : фото
1041727
  Ракочі Вадим Перу. Тут народжується Амазонка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 46-54 : фото
1041728
  Ракочі Вадим Перу. Тут народжується Амазонка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 70-78 : фото
1041729
  Горпенюк Максим Перу. Як білі люди : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 62-63 : Фото
1041730
  Лезгинцев Ю.М. Перу: в преддверии форума АТЭС // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 24-34. – ISSN 044-748Х
1041731
  Дабагян Э.С. Перу: взлет и падение президента А. Фухимори // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 171-185. – ISSN 0130-3864
1041732
  Дабагян Э. Перу: восходящий региональный гигант // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 56-65. – ISSN 0131-2227
1041733
  Кармен А.Р. Перу: Коста, Сьерра, Сельва / А.Р. Кармен. – Москва, 1989. – 191с.
1041734
  Дабагян Э. Перу: метаморфозы демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 93-108. – ISSN 0869-44435
1041735
  Гавриков Ю.П. Перу: от инков до наших дней / Ю.П. Гавриков. – М., 1977. – 135с.
1041736
  Луковец А.И. Перуанские встречи / А.И. Луковец. – М., 1974. – 48с.
1041737
   Перуанские рассказы XX века. – Москва : Художественная литература, 1973. – 256с.
1041738
   Перуанские рассказы ХХ века. – М., 1973. – 255с.
1041739
  Дабагян Э.С. Перуанский президент Ольянта Умала: эволюция левого радикала // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 180-194. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируются взгляды О.Умалы, совершившего удивительную метаморфозу от крайнего радикализма к умеренному центризму, что снискало ему немалый авторитет мирового сообщества.
1041740
  Орлова І. Перуанський варіант мовлення у новелі "Хто вбив Паломіно Молеро?" М. Варгаса Лйоси та його відтворення у перекладі


  У статті розглядається проблема національного перуанського варіанту мовлення, його лексичні, семантичні та фразеологічні особливості, а також засоби його відтворення українською мовою. Ключові слова: діалект, національний варіант, літературна норма, ...
1041741
  Пономарів М. Перуанський досвід для написання української сторінки Світової журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 109-118. – ISBN 966-294-186-0
1041742
  Антоненко А. Перуанський манускрипт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 9


  Виставка до 400-річниці ілюстрованої перуанської хроніки історика Феліпе Гуаман Помпа де Айала.
1041743
  Пулькин В.И. Перун-трава / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1985. – 208с.
1041744
  Городецкий С.М. Перун : стихотворения лирические и лиро-эпические / Сергей Городецкий ; обл. (фронт.) работы Л.С. Бакста. – Санкт-Петербург : Изд. "Оры", 1907. – 118, [5] с.


  Ил.: Бакст Лев Самойлович (1866-1924)
1041745
  Янев С. Перущинският апостол : психография на Петър Бонев - водача на въстанието в Перущица от Април 1876 година / Симеон Янев. – [Изд. 1-е]. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1988. – 101, [2] с. : ил.
1041746
  Осипова А.С. Перфект в устной речи / А.С. Осипова. – М, 1977. – 79с.
1041747
  Луцишин Т.П. Перфект и его функции в современном немецком языке : Дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Луцишин Т. П.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 159л. – Бібліогр.:л.155-159
1041748
  Луцишин Т.П. Перфект и его функции в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Луцишин Т.П.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 17с.
1041749
  Шавлюк Т. Перфект и категория ретроспекции в художественном тексте // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 84-87
1041750
  Гусейнов М.У. Перфектные формы английского глагола в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусейнов М.У.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1986. – 23л.
1041751
  Подминогин Валерий Александрович Перфектные формы в парадигме модальных глаголов современного немецкого языка : Автореф. дис. ... филолог. наук : 10.02.04 / Подминогин Валерий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
1041752
  Соколова Е.Т. Перфекционизм и когнитивный стиль личности у лиц, имевших попытку суицида / Е.Т. Соколова, П.В. Цыганкова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0042-8841
1041753
  Гресько В.В. Перфекціонізм та самоактуалізація як провідні чинники лікарської діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 81-90. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1041754
  Завада Т.Ю. Перфекціонізм як соціально-психологічна властивість особистості: позитивний і негативний аспекти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 51-63. – ISSN 2309-8287
1041755
  Лавут Е.А. Перфокартный контроль знаний по неорганической химии. / Е.А. Лавут, П Г. Полунина. – М, 1979. – 144с.
1041756
  Рандалу Х.А. Перфокарты в правовой науке и практике / Х.А. Рандалу. – Москва, 1969. – 136с.
1041757
  Александрова Т.Д. Перфокарты в физико-географических исследованиях / Т.Д. Александрова. – Москва : Наука, 1967. – 52с
1041758
   Перфокарты ручного обращения. – М., 1969. – 228с.
1041759
  Гусельников И.И. Перфокарты с краевой перфорацией / И.И. Гусельников, А.Ф. Турпитько. – Москва, 1967. – 291с.
1041760
  Гусельников И.И. Перфокарты с краевой перфорацией / И.И. Гусельников, А.Ф. Турпитько. – Москва, 1974. – 287 с.
1041761
  Иванов А.И. Перфокарты с краевой перфорацией и их применение в конкретных социологических исследованиях. / А.И. Иванов, И.И. Иванов. – Рига, 1971. – 52с.
1041762
  Янушка М.А. Перфоленточная приставка (модель 0448) к бухгалтерскому автомату "Аскота" класса 170 и программирование работы на ней / М.А. Янушка, 1968. – 48с.
1041763
  Груєва О.В. Перфоманс: використання творчого потенціалу в політиці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 97-107. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1041764
  Прасюк О.В. Перфомансна комунікація як форма передвиборчої агітації та засіб впливу на формування громадської думки під час виборів // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 115-118. – ISSN 2073-9591
1041765
  Тюпа В.И. Перфомативные истоки лирики // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 40-62. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядається теорія перформативності стосовно до ліричних жанрів та ліричного дискурсу.
1041766
  Лучук І. Перфоменс як складова мистецтва поетичного Назара Гончара // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 83-87. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1041767
  Васильев Ю.Г. Перфорационные вычислительные машины / Ю.Г. Васильев. – Москва, 1978. – 256с.
1041768
   Перфорационный вычислительный комплекс М5000. – М., 1976. – 240с.
1041769
  Кроум Р.Л. Перфорация полых органов // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 55-63. – ISSN 2312-7104


  "...Перфорация полых органов брюшной полости является неотложной ситуацией и требует от клинициста экстренной диагностики. Истечение содержимого желудочно-кишечного тракта в свободную брюшную полость представляет собой значительную опасность для ...
1041770
   Перфорированные карты и их применение в науке и технике. – Москва : Машгиз, 1963. – 676 с.
1041771
  Григолюк Э.И. Перфорированные пластины и оболочки / Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – Москва, 1970. – 556 с.
1041772
  Станіславська К.І. Перформанс - мистецько-видовищна форма постмодернізму // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 96-100
1041773
  Ерпылева С.В. Перформанс - этнометодологический потенциал // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 10-18. – ISSN 0132-1625
1041774
  Кетро К. Перформанс // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 2-11


  Форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.
1041775
  Попов М. Перформанс : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 11. – С. 6-74. – ISSN 0027-8238
1041776
  Мелякова Ю.В. Перформанс в методологии философии права // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 110-118. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
1041777
  Курдина Ю. Перформанс і музеї // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 164-167. – ISBN 978-609-07-0287-1
1041778
  Лігус М.В. Перформанс як комунікативна подія: соціально-філософський аналіз : дис. ... д-ра філософії : 033, 03 / Лігус Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 205 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 188-205
1041779
  Починок Ю. Перформанс як медіа-текст // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 63-71. – ISSN 2078-340X


  Розкрито особливості перформансу, його зв’язки з різними видами мистецтва. Зроблено спробу презентувати літературний, зокрема поетичний, текст у медійному колі. Подано ґенезу розвитку перформативного мистецтва. Розглянуто тексти та медіа-проекти ...
1041780
  Ременяка О. Перформанс: мистецтво приватного жесту // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 16-18. – ISSN 0130-1799
1041781
  Дедухно А.В. Перформативи в мові й мовленні : (на матеріалі укр. мови) : монографія / Дедухно А.В. – Київ : Ліра-К, 2017. – 210, [2] с. – Зміст, передм., висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 182-210. – ISBN 978-617-7507-16-0
1041782
  Кіріченко Д. Перформативна спрямованість казок у п"єсі Мартіна Макдонаха "Людина-подушка" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 163-168. – ISSN 2078-340X
1041783
  Скалацька О.В. Перформативний підхід у визначенні поняття "мода" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 134-136
1041784
  Тищенко Галина Перформативні висловлення: еволюція поглядів та класифікаційні ознаки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 114-120. – Бібліогр.: Літ.: с. 119-120; 12 п. – ISSN 1728-9572
1041785
  Мельтничук О.М. Перформативні етикетні висловлення вибачення / О.М. Мельтничук, Л.І. Сілевич // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 66-70


  Здійснено аналіз етикетних формул вибачення як одного із семантико-стилістичних виявів ввічливого ставлення
1041786
  Матвейчук М.Ю. Перформативні практики українських художників // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 101-102
1041787
  Лелека О.В. Перформативність дії за Ганною Арендт // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 265-275. – ISSN 2077-8309
1041788
  Рева-Лєвшакова Перформативність стилю сучасної української поезії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 329-335. – ISBN 978-617-7442-48-5
1041789
  Дерганц А. Перформативные глаголы в словенском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 228-236. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1041790
  Тормахова А.М. Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціокультурних практик в контексті концепції перформатизму Рауля Ешельмана. Статья посвящена анализу особенностей социокультурных практик в контексте концепции перформатизма Рауля Эшельмана. This article ...
1041791
  Голобородько Я. ПерфорМАТування слова. Театральний "антитеатр" Леся Подерев"янського
1041792
  Стерлин Р.Н. Перфторвинильные производные ряда элементов периодической системы. : Автореф... Доктора хим.наук: / Стерлин Р.Н.; Военная Акад.хим.защиты. – М, 1963. – 24л.
1041793
  Макаров К.Н. Перфторированные N-фторазометины : Автореф... канд .хим.наук: / Макаров К. Н.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1970. – 15л.
1041794
  Бездетко П.А. Перфузионное давление у больных передней ишемической оптической нейропатией в зависимости от уровня артериального давления / П.А. Бездетко, Д.И. Мартынюк // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 26-31. – ISSN 2309-8147
1041795
  Курсов С.В. Перфузионный индекс в практике анестезиологии и интенсивной терапии (обзор литературы) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 20-25. – ISSN 2224-0586
1041796
  Савченко Д.С. Перцептивна модифікація метода N-грам для оцінювання схожості послідовностей символів за коефіцієнтом Серенсена // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-92. – ISSN 2412-4338


  У статті запропоновано модифікацію методу N -грам з використанням коефіцієнту Серенсена для кількісної оцінки схожості послідовностей символів, що відповідає сформованому критерію і дозволяє оцінювати схожість послідовностей символів з урахуванням ...
1041797
  Джапаридзе З.Н. Перцептивная фонетика. / З.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 117с.
1041798
  Іванченко В.О. Перцептивний концепт "запах" в енологічному дискурсі французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 359-363


  У статті розглянуто мовні засоби репрезентації перцептивного концепту ЗАПАХ. Виділено семантичні сфери, що слугують джерелами метафоричного позначення запахів в енологічному дискурсі французької мови. Розглянуто антропометричний принцип творення ...
1041799
  Коростошевиць Л.В. Перцептивний стереотип як мовно-когнітивний феномен / Л.В. Коростошевиць, Т.Ф. Семашко // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 13-16. – ISBN 978-617-7178-39-1
1041800
  Товканець Г.В. Перцептивні аспекти педагогічної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 242-245. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1041801
  Аккурт В.Є. Перцептивні особливості модальності переконання в мові обвинувача (українська та англійська мови) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 12-19. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317
1041802
  Плющ Н.П. Перцептивно-акустичні характеристики парцеляції в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 17-24. – ISSN 0320-3077
1041803
  Попов С.Л. Перцептивно-аргументационный метод дифференциации грамматических вариантов (на материале русского языка) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 172-182. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується перцептивно-аргументаційний метод диференціації граматичних варіантів, розроблений з ортологічною метою. Використовуються психологічні дані про сприйняття як каузатор логічності. Застосовуються положення теорії аргументації. ...
1041804
  Подшивайлова Л.І. Перцептивно-мисленнєва стратегія як властивість особистості / Л.І. Подшивайлова, М.В. Шепельова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 263-277. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1041805
   Перцептрон -- система распознавания образов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 431с.
1041806
  Лаврова А.А. Перцептуализация хронотропа в "маленькой повести" М. Булгакова "Морфий" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1041807
  Злотник О.Й. Перцептуальний простір функціонування музичного твору // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 267-273. – ISSN 2226-2180
1041808
  Чекарева Є.С. Перцептуальний час в системі прикметників давньогрецької мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 87-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1041809
  Сартори Е.А. Перцепция "классического" в греческом модернизме на примере художественно-литературного журнала "Третий глаз" (1935-1937) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 268-272


  У 30-х роках ХХ ст. кілька представників грецької інтелігенції (архітектор, письменник, художник, поет та ін.) зробили спробу створити альтернативний варіант національного мистецтва, засадами якого мали стати зокрема ідеї, що беруть свій початок з ...
1041810
  Лактіонова А. Перцепційний досвід як діяльність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 40-50. – ISSN 0235-7941
1041811
  Влах М. Перцепційний підхід у суспільно-географічних дослідженнях міського простору (на матеріалах Львова) / М. Влах, І. Гудзеляк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 50-56. – ISSN 2413-7154
1041812
  Бабенко-Жирнова Перцепційні моделі сучасної філософської лірики // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 23-35. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу перцепційних моделей у сучасній філософській ліриці. Перцепційні асоціації є важливими елементами поетикальної структури лірики думки. У сучасних поетичних текстах колір, звук, смак, запах і дотик часто мають символічне ...
1041813
  Сухомлинов О. Перцепція Івана Франка у польському інтернет-просторі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 459-467
1041814
  Филов А.И. Перцы и баклажаны / А.И. Филов. – М., 1956. – 345 с.
1041815
  Русанов Б.Г. Перцы и баклажаны / Русанов Б.Г. – Ленинград, 1988. – 72 с.
1041816
  Бабаян Аршалуйс Арутюнович Перч Прошян. Жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бабаян Аршалуйс Арутюнович ; Акад. наук. Арм. ССР , Инт литературы. – Ереван, 1963. – 67 с.
1041817
  Шаламов В.Т. Перчатка или КР-2 : [рассказы] / Варлам Шаламов. – Москва : Орбита, 1990. – 332, [4] с. – Содерж.: Вишера ; Бутырская тюрьма ; Перчатка или КР-2. – ISBN 5-85210-019-6
1041818
  Рябоштан Ірина Перчена відпустка на острові Цейлон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 68-72 : фото
1041819
  Гинда В. Перченое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 41 (529). – С. 64-65


  Украинская повстанческая армия во время Второй мировой войны воевала с противником не только оружием, но и словом, , причем веселым - выпуская сатирический журнал Український перець.
1041820
  Праттико Франко Перчинка. / Праттико Франко. – М., 1961. – 176с.
1041821
  Васильчук В. Перш ніж писати... // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 142-155. – ISSN 0130-1608


  Про свій шлях у літературу
1041822
   Перш ніж прокласти шлях, треба протоптати стежку // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 12 (24). – С. 32-41. – ISSN 2077-9585


  Освіта, і передусім вища, - носій і виробник інтелектуального потенціалу суспільства. У цій галузі концентрується визначальна частка стратегічних переваг. Зважаючи на те, що її нинішній стан взагалі і нормативно-законодавча база зокрема не ...
1041823
  Лавринович Олександр Перш, ніж лагодити правосуддя, важливо полагодити його механізм // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 5-8
1041824
  Левицький М.П. Перша "льгота" / М.П. Левицький. – Львів, 1966. – 111с.
1041825
  Пясковський А.В. Перша (Таммерфорська) конференцыя РСДРП. / А.В. Пясковський. – К., 1951. – 80с.
1041826
  Пясковський А.В. Перша (Таммерфорська) конференцыя РСДРП. / А.В. Пясковський. – К., 1956. – 44с.
1041827
  Тесленко Марина Перша аеронавтка : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-93 : Фото
1041828
  Родак В. Перша англо-афганська війна (1838 - 1842 роки) / В. Родак, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 40-49
1041829
  Кобрин Н. Перша антологія хорової обробки української пісні в Галичині: великий співанник "Червоної Калини" // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 389-402. – ISSN 2223-1196


  "Великий Співанник "Червоної Калини" - це найповніша на свій час антологія хорових опрацювань стрілецьких пісень, свого роду репрезентація українського хорового руху Галичини, одне з найвидатніших явищ українського нотодрукування у Галичин6і першої ...
1041830
  Пустовалов С.Ж. Перша археологічна експедиція Ю.В. Павленка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 8-11. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено одному з етапів життєвогшо шляху видатного українського вченого, доктора філософських наук Ю.В. Павленка.
1041831
  Довгалюк І. Перша бойківська експедиція Філарета Колесси : музикознавство // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 54-68. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  З метою вивчення укр. населення Карпат, зокрема бойків, у побуті яких збереглося багато архаїчних елементів матеріальної та духовної культури Ф. Колесса досліджував ритміку українських народних пісень, народні пісні Галичини, Волині, Лемківщини.
1041832
   Перша в конкурсі Київський університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  У Конституційному Суді України в рамках Всеукраїнського тижня права відбулося нагородження переможців щорічного конкурсу для молодих науковців на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов"язаної із захистом прав та свобод людини і ...
1041833
  Зленко Григорій Перша в Одесі Українська книжка // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 14-15 : Фото
1041834
  Бородін О.І. Перша в Україні / О.І. Бородін, В.Ф. Галло, І.А. Слонимська // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 90-91. – ISSN 1029-4171


  Про першу в Україні жінку, док. фіз.-матем. н., проф. Київського університету Клавдію Яківну Латишеву.
1041835
  Базилевич В. Перша в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Створено українсько-німецьку кафедру екологічного менеджменту та підприємництва. Останніми десятиліттями спостерігається стійка тенденція до погіршення навколишнього природного середовища, гинуть люди, зростають економічні втрати внаслідок природних ...
1041836
  Кресан Т. Перша в Україні інноваційна екосистема // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 143-146. – ISBN 978-966-622-690-0
1041837
   Перша в Україні медична аудиторія віртуальної реальності / за матеріалами пресрелізу Фонду Бориса Колеснікова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 36). – С. 8 : фото Олександра Клименка


  Фонд Бориса Колеснікова відкрив в Інституті біології і медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка медичну аудиторію віртуальної реальності. Відкрив аудиторію Леонід Губерський - ректор університету. На фото також: Людмила ...
1041838
  Лукач І.Б. Перша Венесуельська криза (1895 р.) та нове прочитання доктрини Монро у латиноамериканській політиці США // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 243-248. – ISSN 2076-8982


  Стаття присвячена вивченню поворотного моменту в історії американської зовнішньої політики та Латинської Америки зокрема - Венесуельській кризі 1895 р. - дипломатичному конфлікту між Венесуелою та Великою Британією за прикордонну територію. Президент ...
1041839
  Епік Г.Д. Перша весна / Г.Д. Епік. – Київ, 1971. – 339с.
1041840
  Неуважний Ф. Перша вистава українською мовою в Київському театрі // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 136-137
1041841
  Круглова М. Перша виставка в кабінеті історії мистецтв // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4 : фото


  У кабінеті історії мистецтв історичного факультету (аудиторія № 424, головний корпус університету) відкрилася виставка творів сучасного живопису та графіки молодої художниці Ірини Кучеренко. Кабінет історії мистецтв почав працювати завдяки ентузіазму ...
1041842
  Карамаш С. Перша виставка картин Айвазовського проходила в стінах університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Про творчість видатного художника: до 180-річчя від дня народження. Інформація про те, що у 1884 р. перший вернісаж художника відбувся у приміщенні головного корпусу Київського університету.
1041843
  Овакі Ч. Перша виставка російських футуристів у Японії // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 301-306. – ISSN 0236-4832
1041844
  Шагінян М.С. Перша Всеросійска : Роман-хроніка / М.С. Шагінян; З російської пер. Новацький О. та Щербина І. – Київ : Молодь, 1970. – 307с.
1041845
  Королівський С.М. Перша Всеукраінська селянська конференція / С.М. Королівський. – Х, 1958. – 60с.
1041846
  Бацак Н. Перша Всеукраїнська виставка народного мистецтва 1936 року в Києві: до історії колекціонування пам"яток грецької традиційної культури // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 324-329. – ISBN 978-966-95419-8-7
1041847
   Перша Всеукраїнська конференція зимових селянських сільськогосподарських шкіл. – Харків, 1928. – 67 с.
1041848
   Перша Всеукраїнська конференція Комуністичної партії (більшовиків) України (17-21 жовтня 1926 року) : стенографічний звіт. – Харків : Держвид України, 1926. – 409, [10] с. – (Комуністична партія (більшовиків) України)
1041849
  Рогушин С.О. Перша Всеукраїнська конференція КП(б)У / С.О. Рогушин. – Київ, 1968. – 170с.
1041850
  Соболева М.Д. Перша всеукраїнська нарада КП(б)У : З"їзди і конференції КПУ / Соболева М.Д. , Залєвський А.Д. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 116 с.
1041851
  Карчев Я.Я. Перша Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "Статистика" : проведення і результати // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 95


  Національна академія статистики, обліку та аудиту провела Всеукраїнську олімпіаду з навчальної дисципліни "Статистика" (14-19 березня 2012 р.) за результатами другого етапу олімпіади переможцями визнано: 1 місце - М. Зборовський (КНУТШ, викладач Н. ...
1041852
  Міщенко І. Перша Всеукраїнська трієнале абстрактного мистецтва "ART-AKT" // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 153-154. – ISSN 1728-6875


  З 1 до 23 жовтня 2010 р. в Чернівцях проходила І Всеукраїнська трієнале абстрактного мистецтва "АRT-AKT". Автор ідеї виставки - буковинський скульптор Святослав Вірста, куратор виставки та автор каталогу – мистецтвознавець Ірина Міщенко, зав. кафедри ...
1041853
  Харчук Р.Б. Перша галицька рецепція поезії Шевченкат(1840 - 1850-ті роки) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 130-141
1041854
  Залізняк Л. Перша господарська революція // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 20 (288). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Оволодіння новими способами отримання їжі вивело людство з-під дії природних чинників і дало змогу збільшуватися чисельно в геометричній прогресії.
1041855
  Сітарчук Р.А. Перша громада адвентистів у Полтаві // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 138-147
1041856
  Сліпушко О. Перша державно-літературна декларація Руси-України: до 980-ліття написання "Слова про Закон і Благодать" Іларіона // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 23-35. – ISSN 0236-1477
1041857
  Богданов М. Перша дівчина / М. Богданов. – К. – 256с.
1041858
  Талько І.І. Перша допомога / І.І. Талько. – К, 1969. – 36с.
1041859
  Великорецький А.Н. Перша допомога в невідкладних випадках / А.Н. Великорецький, Б.Ф. Басов. – Київ, 1941. – 256с.
1041860
  Треніна А.С. Перша допомога при утопленні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 28
1041861
  Петрунь А.С. Перша допомога: 7 найпоширеніших помилок під час надання першої допомоги // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 25
1041862
  Гудзик К. Перша друкована книга українця // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 376-379. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  "Прогностичні міркування щодо поточного 1483 року магістра Георгія Дрогобича з Русі, доктора філософії і медицини" - перша друкована книжка українського автоа на латині.
1041863
  Александрович В. Перша експозиція Національного музею у Львові // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 12 (196). – С. 24-39. – ISSN 0131-2685
1041864
  Федорак Н. Перша енциклопедія слов"янської міфології // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 54-62
1041865
  Жарков Є. Перша єгипетська подорож Адріана Прахова 1881-1882 рр.: реконструкція-ітінерарій у світлі записок, листів та спогадів // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 501-550. – ISBN 978-966-8846-19-9
1041866
  Олійник О.Г. Перша жінка-художниця Буковини Августа Кохановська (за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 108-115. – ISSN 0320-9466
1041867
   Перша з циклу міжнародних лекцій // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася відкрита лекція головного виконавчого директора Південно-Африканського інституту міжнародних відносин доктора Елізабет Сідіропулос на тему "Досвід Південної Африки з конституційної реформи, Організована за угодою ...
1041868
  Рибалкін В.С. Перша загальноарабська науково-інформаційна база даних // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 191-193. – ISSN 1608-0599


  З 5-го по 10 лютого 2014 року в Кувейтському університеті (КУ) відбулася установча нарада щодо започаткування масштабного проекту Арабської бази данних наукових журналів - Arabic Database for Academic Journals (ADAJ).
1041869
  Ендеберя В.Т. Перша заповідь / В.Т. Ендеберя. – К., 1989. – 121с.
1041870
  Вербило О.М. Перша заповідь пролетарської революції / О.М. Вербило. – Київ, 1969. – 48с.
1041871
  Нитченко Д. Перша збірка поезій Стефанії Гурко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 34-36
1041872
  Мицик Юрій Андрійович Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-48
1041873
  Ластовський В. Перша згадка Черкас як проблема використання джерел в історіографії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 83-87
1041874
  Лупій О.В. Перша зима / О.В. Лупій. – Київ : Дніпро, 1975. – 144 с.
1041875
   Перша зимова ІТ-школа у Львівському національному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 5. – ISSN 1682-2366
1041876
   Перша Зимова школа для молодих дослідників "Європейські індикатори якості освітніх досліджень" / прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1041877
   Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України / Н. Білик, І. Яценко, І. Побережська, В. Степанов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 103-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-6220
1041878
  Митрохин О.В. Перша знахідка орбікулярних габроїдів у районі Української антарктичної станції "Академік Вернадський" (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика) / О.В. Митрохин, В.Г. Бахмутов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 40-48. – ISSN 2519-2396
1041879
  Юришинець В.І. Перша знахідка плероцеркоїдів Ligula pavlovskii Dubinina, 1959 (Cestoda, Diphyllobothriidae) у бичків з прісноводного Каховського водосховища / В.І. Юришинець, В.В. Корнюшин, А.В. Подобайло // Гидробиологический журнал : междунаролный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 52, № 6 (312). – С. 88-98. – ISSN 0375-8990
1041880
   Перша знахідка силіцидів і силіцію в палеорозсипищах Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра Леоне, Західна Африка) / О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, С.І. Курило, С.М. Бондаренко, С.Д. Какарандза, Т.Б. Яськевич // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 24-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
1041881
  Гай-Нижник Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 118-125


  Висвітлюється спроба уряду УНР отримати грошову позику від уряду Французької Республіки наприкінці 1917- на початку 1918 року.
1041882
   Перша зустріч. – Ужгород, 1965. – 279с.
1041883
   Перша і друга концепції криміналістики та ордистики : Лекція 2 / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач, О.С. Тунтула; C. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тунтала; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. Петра Могили; Юридичний ф-т; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 28с. – (Авторська лекція ; Вип..5). – ISSN 1819-6284
1041884
  Немировський Б. Перша і найкривавіша недооцінена війна // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 22/24 (554/556), серпень 2019 р. – С. 35-37
1041885
  Пилипчук Р. Перша інсценізація Гоголевої "Ночі проти Різдва" (1832 р.) та її сценічна історія // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 122-130. – Бібліогр. : 34 назв. – ISBN 978-966-2374-12-4
1041886
  Бондар Ю.В. Перша інформаційна... : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Юрій Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 77-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-46-9
1041887
  Александрова Г. Перша історія нової української літератури: компаративні орієнтири
1041888
  Самбор Б. Перша Київська княжна-черниця // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 22 (166), листопад. – С. 6


  Онука Ярослава Мудрого, донька великого князя Київського Всеволода Ярославича і Анни Мономах, Анна Всеволодівна.
1041889
  Щербина В.И. Перша Київська народна авдиторія : З культурного життя Києва в кінці 19 та на початку 20 ст. / В.И. Щербина. – 36с. – Окр. відбиток
1041890
  Драгомілович М. Перша кішка у космосі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 45-46. – ISSN 2518-7104


  Підготовка кішок-космонавтів.
1041891
  Голованівський С.О. Перша книга / С.О. Голованівський. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 378 с.
1041892
  Смолич Ю.К. Перша книга : Статті / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с.
1041893
  Любовець О. Перша коаліція Тимчасового уряду - перший досвід об"єднання "всіх живих сил" революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 42-56. – ISBN 978-966-02-5322-3
1041894
  Стасюк О. Перша колективізація у Прикарпатті (1939–1941 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 98-101


  В статті йдеться про прихід Червоної Армії на територію Західної України; перші спроби більшовиків створити колективні господарства (1939 - 1941 рр.); аналізуються методи та засоби агітації місцевого населення. В статье речь идет о приходе Красной ...
1041895
  Глушко М. Перша комплексна наукова експедиція українських народознавців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (381), вересень - жовтень. – С. 11-25. – ISSN 2664-4282


  "У статті йдеться про першу в історії українського народознавства комплексну (етнографічно-антропологічну) польову експедицію, ініційовану Іваном Франком, організовану Науковим товариством ім. Шевченка у Львові та частково профінансовану Австрійським ...
1041896
  Стецюк П. Перша Конституція Польщі (1791): спроба правового аналізу = The First Polish Constitution (1791) : attempted legal analysis / Укр.-Польський Клуб Конституціоналістів, КНУТШ, Юрид ф-т, Вища школа права і адмін. в Перемишлі (Респуб. Польща). – Львів : Астролябія, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-8657-59-7
1041897
   Перша конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологів. – К., 1957. – 74с.
1041898
  Трощинський В. Перша конференція української еміграції в Празі і створення Української Головної Еміграційної Ради (червень 1929 р.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1041899
  Власенко В. Перша конференція української еміграції у Румунії (до 85-річчя з дня заснування Громадсько-допомогового комітету української еміграції у Румунії) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 172-178. – ISBN 966-628-104-X
1041900
  Кримський А.А. Перша краплина. / А.А. Кримський. – Харків, 1976. – 23с.
1041901
  Мандзюк Д. Перша куля влучила в ліве вухо й зачепила мозок. Наступні пробили лоб, палець лівої руки й ліве плече // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 13 (416), 5 квітня 2018. – С. 47-50
1041902
  Бедзик Д. Перша купіль : Драма на три дії із життя східно-галицької школи 1925 року / Д. Бедзик. – Одеса : ДВУ, 1926. – 56с.
1041903
   Перша ластивка : Альманах молодых украинськых пысьменныкив / Упорядкував Мыкола Чернявськый. – Херсон : Друкарня наслид. О.Д. Холушинои, 1905. – 296 с.
1041904
  Протасова Г. Перша ластівка з "трьох континентів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 1, 2


  Презентація книжки Івана Дзюби "На трьох континентах", де зібрано його літературознавчі та літературно-критичні статті й нариси. Під час презентації ректор Українського вільного університету в Мюнхені Ярослава Мельник повідомила про присудження І. ...
1041905
  Соутон Е. Перша леді Риму // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 64-67


  Агріппіна Молодша — перша римська імператриця та одна з найвидатніших жінок у династії Юліїв-Клавдіїв. Її батьком був Германік, відомий римський діяч, прийомний син імператора Тиберія, що прославився як воєначальник широкомасштабних військових ...
1041906
  Безручко О. Перша лекція Олександра Довженка у Київському державному інституті кінематографії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 77-86. – ISSN 1682-2366
1041907
  Камінський І. Перша лялька. Друга лялька / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 42. – ISSN 0320-8370
1041908
  Цяпало Л. Перша Львівська медіатека як інноваційний бібліотечний простір, 2016. – С. 21-22
1041909
  Гехтман І. Перша масова рабітнича організація на Україні / І. Гехтман. – Харків : Держвидав України, 1930. – 79 с.
1041910
  Лордкипанидзе К.А. Перша мати / К.А. Лордкипанидзе. – Харків, 1930. – 62 с.
1041911
   Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. / [B.C. Тарасюк та ін.] ; за ред. B.C. Тарасюка. – Київ : Медицина, 2015. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 360-364. – ISBN 978-617-505-412-3
1041912
  Григус І.М. Перша медична допомога : підручник / І.М. Григус, М.Я. Романишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 175, [1] с. : іл. – Глосарій термінів: с. 169-171. – Бібліогр.: с. 172-175. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-223-9
1041913
  Шпонтак І.М. Перша медична допомога на садовій ділянці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 20 : фото
1041914
  Процуха В.О. Перша медична допомога при переохолодженні та обмороженні / В.О. Процуха, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-35 : рис.
1041915
  Яцина Г.С. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях : [навчально-методичний посібник] / [Г.С. Яцина, А.А. Мостович] ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Харків : Форт, 2008. – 172 с. : іл., потр. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-8599-38-5
1041916
  Савчук Степан Перша мережа активних референцних станцій в Україні ZAKPOS. Етапи становлення та початок діяльності. / Савчук Степан, Проданець Іван, Калинич Іван // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 16-23 : Фото, рис.
1041917
  Костюк М.П. Перша Мжнародна науково-практична конференція з історії волинських німців // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 335-345. – ISSN 2313-1993


  Розглянуто особливості проведення Міжнародної науково-практичної конференцію "Німці в історії Волині", яка відбулася у 2015 р. у Луцьку: перераховано її організаторів, проаналізовано тематику виступів учасників .
1041918
  Малєєв Ю.М. Перша міжнародна археологічна експедиція "Одри - 1968" / Ю.М. Малєєв, І.С. Піоро // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 81-82. – (Серія історії ; № 11)
1041919
  Воронова Є. Перша міжнародна конференція з іноземних мов у ХНАДУ / Є. Воронова, О. Губарева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1562-529Х


  Досвід Харьківського нац. автомобільно-дорожного ун-ту, а також методики викладання іноземних мов.
1041920
  Макарчук Р. Перша міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесів: їх співвідношенн та взаємодія" / Р. Макарчук, О. Козак // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С.158-160. – ISSN 2227-7056


  Про конференцію, яка відбулася 21-22 лютого 2013 року в КНУ імені Тараса Шевченка. В конференції взяли участь юристи та наукові працівники у сфері прав з Росії, Франції, Чехії, Великої Британії, Білорусі та інших країн. Вітальне слово було надано зав. ...
1041921
   Перша міжнародна наукова конференція "Парламентські читання" : [вибрані роботи учасників Першої щорічної міжнародної конференції "Парламентські читання"] / Лабораторія законодавчих ініціатив ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Програма розвитку законотворчої політики України ; Програми сприяння парламенту України. – Київ : Вістка, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с.150. – ISBN 978-966-8875-70-0
1041922
   Перша міжнародна наукова конференція: Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : Тези доповідей / Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті; МОНУ; Укр. Всесвітня Координаційна Рада, Львівська обл. держ. адміністрація, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою; Відп. за вип.: І. Калинець, М. Галік. – Львів, 2006. – 368с. – ISBN 966-553-512-9
1041923
   Перша міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія" : 21-22 лют. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. і виконавч. процесу і адвокатури ; [орг. ком.: Губерський Л.В. та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2013. – 32 с. – Інформ. партнер конф.: "Юридическая газета" (еженед. проф. газета), "Юриспруденція: теорія і практика " (наук.-практ. журн.)
1041924
  Мацуй В.М. Перша міжнародна науково-практична конференція "Український Бурштиновий світ" // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-104 : фото. – ISSN 0367-4290
1041925
  Євтушенко Р. Перша міжнародна олімпіада з історії // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 47) : Всесвітня історія (№ 12)


  Перша міжнародна учнівська олімпіада з історії відбулася 18-20 вересня 2012 р. у м. Києві. Організаторами олімпіади виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та КНУ ім. Т. Шевченка. Журі очолив професор, д-р іст. наук, завідувач ...
1041926
  Лизень Є.В. Перша місія Антанти під керівництвом Ж. Бартелемі (25 січня – 11 лютого 1919 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 130-137. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
1041927
  Василюк О.Д. Перша мовознавча праця А. Кримського // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 27/28. – С. 39-45. – ISSN 1682-671Х
1041928
  Шемаєва Г.В. Перша монографічна студія з документної евристики // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 123-124. – ISSN 2409-9805


  Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с. : рис., табл.
1041929
  Росовецький С. Перша монографія Лідії Францівни Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 15-20.


  У статті згадуються деякі обставини видання першої монографії Дунаєвської та подається думки про її фольклористичне, культурологічне, гуманітарне значення In clause some circumstances of the edition of the first monography of ...
1041930
  Ільницький М. Перша монографія про Дмитра Чижевського
1041931
  Кулинич І.М. Перша на німецькій землі / І.М. Кулинич. – К., 1974. – 127с.
1041932
  Дубров Б.І. Перша на Україні / Б.І. Дубров. – К, 1983. – 142с.
1041933
   Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Апостол" : (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині XVI ст.") // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-22
1041934
  Іваннікова Л. Перша наукова експедиція на Дніпрові пороги Олександра Афанасьєва-Чужбинського // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 26-32. – ISSN 0130-6936
1041935
   Перша Наукова конференція аспірантів присвячена ХХІІ з"їзду КПРС. – Київ, 1961. – с.
1041936
  Гришаєва І. Перша наукова конференція ІНТАС в Україні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  ІНТАС - міжнародна асоціація сприяння співробітництву з науковцями нових незалежних держав кол. СРСР. Вона об"єднує країни-члени ЄС, а також Ісландію, Ізраїль, Норвегію, Швейцарію. У червні на факультеті соціології та психології пройшла конференція ...
1041937
  Фея О. Перша наукова столиця. Злет і падіння харківської фізичної школи в роки сталінського терору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 16 (596), 19-25.04.2019. – С. 54-55. – ISSN 1996-1561
1041938
   Перша науково-методична конференція випускників інституту, 7-10 травня 1958 р.. – Харків, 1959. – 167с.
1041939
   Перша Національна Премія з ландшафтної архітектури та садового дизайну // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 14-31 : фото
1041940
   Перша обласна конференція молодих науковців Львівщини. – Львів, 1970. – 164с.
1041941
  Величко І.Г. Перша основна гранична задача для багатошарової трансверсально-ізотропної плити / І.Г. Величко, А.К. Приварников, О.Г. Спиця // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення напружено-деформівного стану пружної багатошарової плити, необмеженої в плані, з трансверсально-ізотропними шарами. Розв"язок отримано у вигляді двовимірних інтегралів Фур"є. Для функцій податливості, які стоять під ...
1041942
  Мартиненко М.А. Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 184-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Аналітичними методами лінійної теорії пружності розв"язано осесиметричну задачу про напружено-деформований стан просторового тіла, ослабленого математичним розрізом по частині циліндричної поверхні. Задачу зведено до системи двох інтегральних рівнянь ...
1041943
  Єсипова В. Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 57-60. – ISSN 1029-7200


  Рец.: Гнатенко Л. "Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку ХVІІ ст." : монографія / Людмила Гнатенко; відп. ред. Л.А. Дубровіна; НАН України.. - Київ, 2016. - 476 с.
1041944
  Лелюк М.І. Перша паморозь - не сніг : вірші і переклади / Микола Лелюк. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-617-7491-47-6


  У пр. №1712678 напис: Київському Національному університету ім. Т.Г. Шевченка - на добро, з повагою, автор. 24.05.2017 р. Чернігів. 095-64-59-934
1041945
  Ткачук М.С. Перша перемога : повість / М.С. Ткачук. – Одеса : Маяк, 1981. – 180 с.
1041946
  Сова А. Перша печатка 6 пластового куреня імені Івана Богуна в Перемишлі // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 1 (177). – С. 56
1041947
   Перша платівка Люсі Юрків // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 25


  З українського культурного життя в Австралії.
1041948
  Кульчицький С. Перша поява лінії Керзона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 40 (516), 6-12.10.2017 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
1041949
  Гординський Я.А. Перша проба хрестоматії з української літератури / написав Ярослав Гординський. – У Львові (Львів) : З друк. Hаукового Товаpиства імени Шевченка, 1918. – 13 c. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, т. 125


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присьвячена передовсім українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1041950
  Козлов Д. Перша промова митрополита Київського Володимира (Богоявленського) в Києво-Печерській Лаврі: основні інвектори в світлі розуміння святості місця та монашого чину // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 15-16
1041951
  Манзуренко В. Перша протитанкова бригада "Вільна Україна" та її пропам"ятна відзнака // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 199-208
1041952
  Токар М.Ю. Перша проукраїнська політична партія Закарпаття (1920-1924) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 60-62. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються проблеми створення та діяльності першої проукраїнської політичної партії на Закарпатті.
1041953
  Платонов В. Перша ракета Михайла Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 35-38. – ISSN 1819-7329
1041954
  Казьмирчук Г.Д. Перша революційна ситуація в Росії у дослідженнях істориків Радянської України (кінець 50-х - 70-і роки) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 53-62. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье анализируется научная деятельность исследователей Советской Украины по изучению революционной ситуации в России конца 50-х - начала 60-х годов XIX ст.
1041955
  Возняк М.С. Перша редакція "Розправи о язике южно-руском и его наречиях" Якова Головацького : [Розвідка] / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 40 с. – Окр. відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, т. 121. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 3)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
1041956
  Пономар Людмила Перша реконструкція ініціальних обрядів у традиційній культурі українців : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 131-132. – ISSN 0130-6936
1041957
  Черніков І.Ф. Перша Республіка на Близькому і Середньому Сході // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 191-201. – ISSN 1682-671Х


  До 90-річчя проголошення Турецької Республіки.
1041958
  Мартинов А. Перша річниця Дональда Трампа // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 4
1041959
  Кудласевич О.М. Перша розвідка з історії української трудової міграції до США: погляд з позицій сьогодення // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 164-175. – ISSN 0320-4421
1041960
  Крук Т. Перша романна дилогія про Т.Г. Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 193-203. – ISBN 966-587-044-0
1041961
  Рибачок І.М. Перша російська кругосвітня подорож. / І.М. Рибачок. – Київ : Радянська школа, 1954. – 60с. : Карта
1041962
   Перша російська революція. – К., 1955. – 168с.
1041963
  Хромов Г.І. Перша російська революція в творчості О.С. Серафимовича / Г.І. Хромов. – Київ, 1955. – 30с.
1041964
  Лукашенко Анатолій Перша російська революція і Георгій Гапон // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 72-84
1041965
  Кузовков Г.В. Перша російська революція та її всесвітньо-історичне значення / Г.В. Кузовков. – Київ, 1955. – 52с.
1041966
  Гончар Б.М. Перша світова війна (1914-18) // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 282-285. – ISBN 966-316-045-4
1041967
   Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / НАН України, Ін-т історії України ; упорядник Валентина Шевченко ; [редкол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, В.С. Великочий та ін.]. – Київ : КЛІО, 2015. – 798, [2] с., [3] арк. карт, склад. вдвоє : іл., табл. – Словники: с. 743-751. - Покажч.: с. 752-770. – Бібліогр.: с. 773-794 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7023-32-5
1041968
  Іжнін І Перша світова війна 1914 - 1918 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 154-204. – ISBN 978-617-10-0489-4
1041969
  Реєнт О. Перша світова війна 1914 - 1918 рр.: український контекст / О. Реєнт, Т. Ковальчук // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 21-24. – ISSN 2222-5250
1041970
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна в літературах південних слов"ян / Олена Дзюба-Погребняк. – Київ : Дух і Літера ; KMBS, 2014. – 495, [1] с. – Імен. покажчик: с. 487-495. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-356-7
1041971
  Гром"як Р. Перша світова війна в перших художніх візіях українських письменників // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 273-287. – ISBN 966-95452-9-3
1041972
  Папакін Г.В. Перша світова війна в рефлексії П. Скоропадського (за матеріалами приватного листування) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 80-97. – ISSN 0130-5247
1041973
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна в сербській драматургії (міжвоєнний період) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 185-191


  Сербська драма про Перщу світову війну становить невід"ємну складову літератури на цю тему і водночас має свої особливі риси та закономірності розвитку. Хоча кількість і якість таких драматичних текстів суттєво поступаються перед прозовою продукцією, ...
1041974
  Бежук О. Перша світова війна в системі бінарних опозицій жіночого та чоловічого досвідів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1294-1302. – ISSN 1028-5091
1041975
  Турченко Ф. Перша світова війна і геополітичний дискурс Миколи Міхновського // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 10-20. – ISBN 978-966-02-6038-2
1041976
  Нечаєва-Юрійчук Перша світова війна і духовне життя Німеччини // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.262-269. – ISBN 966-551-070-3
1041977
  Гай-Нижник Перша світова війна і її вплив на європейські державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 148-152. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1041978
  Макара М.П. Перша світова війна і підкарпаторусинське питання (історико-територіальний аспект) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 75-79. – (Історія ; Вип. 27)
1041979
   Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / [С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер та ін.] ; наук. ред. д.і.н., проф. С.С. Трояна. – Київ : Кондор, 2017. – 277, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 276-277. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7458-41-7
1041980
  Ковальчук М. Перша світова війна і Українська держава гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 30-61. – ISSN 0869-3595
1041981
  Віднянський С. Перша світова війна й доля Центрально-Східної Європи : Вкладка. Історія України. Всесвітня історія. - № 9 (45) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 1-7
1041982
  Чуткий А. Перша світова війна крізь призму доль викладачів і студентів Київського комерційного інституту // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 211-224. – (Історичні науки ; Т. 29). – ISSN 2309-2254
1041983
  Якимчук І.В. Перша світова війна мовою неформальної комунікації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 78-86. – ISSN 2075-1451
1041984
  Ісаєва А. Перша світова війна на сторінках газети "Киевлянин" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 16-24. – ISSN 2222-5250
1041985
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна на сторінках часопису "Hrvatska njiva" // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 52-63. – ISSN 0203-9494
1041986
  Опанасюк О.С. Перша світова війна та доля німців Наддніпрянської України у 1914-1916 рр. // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 146-152. – ISBN 978-617-689-216-8
1041987
  Соколов Б. Перша світова війна та доля України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 15
1041988
  Реєнт О.П. Перша світова війна та ії наслідки для України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 64-78


  У статті розглянуто Першу світову війну з погляду глобального катаклізму, який, по суті, визначив подальший розвиток людської цивілізації не лише XX, а й на початку XXI ст. У літку-восені 1915 р. із прифронтових Волинської, Подільської та Київської ...
1041989
  Гакман С. Перша світова війна та процеси національного самовизначення на Буковині // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 172-197. – ISBN 978-617-7458-41-7
1041990
  Кемінь Г. Перша світова війна у контексті літературної спадщини Германа Блюменталя: за мотивами збірки "Галичина. Вал на сході" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 40-43


  Проаналізовано творчість німецькомовного письменника підавстрійської Галичини Германа Блюменталя у світлі тематики і проблематики Першої світової війни.
1041991
  Чуткий А. Перша світова війна як каталізатор трансформацій у житті населення України: аналіз крізь призму змін у житті київських ВНЗ // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 50-56


  У статті аналізується характер змін у житті українського суспільства на початку Першої світової війни, а саме - в період до літа 1915 р. Питання досліджується через реконструкцію впливу війни на професуру та студентство вищих навчальних закладів Києва, ...
1041992
  Логінов М.М. Перша світова війна як спосіб розв’язання економічних суперечностей // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 93-111. – ISSN 0320-4421
1041993
  Сухобокова О. Перша світова війна як чинник консолідації української діаспори США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив Першої світової війни на політичні процеси в українській громаді США, зокрема її консолідацію та інституалізацію. Значну увагу приділено її взаємодії з владою США, інформаційній, політичній та дипломатичній підтримці ...
1041994
  Дзюба-Погребняк Перша світова і українська література


  У статті йдеться про специфіку української (анти)воєнної літератури, зумовлену особливостями її розвитку і становищем народу, голосом якого вона була, а також зроблено спробу відповісти на питання, чи змінила творчість українських письменників, що ...
1041995
  Райхель Ю. Перша світова як пролог до Другої // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 21


  Розвал чотирьох імперій породив вибух реваншизма.
1041996
  Газін В. Перша світова: сто років після // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 48-56. – ISSN 2309-2262
1041997
   Перша сесія Верховної Ради УРСР другого скликання, 4-6 березня 1947 р. : стенографічний звіт. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 71с.
1041998
  Підгрушний Г.П. Перша сесія суспільно-географічного семінару при Інституті географії НАН України : хроніка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75. – ISSN 1561-4980
1041999
  Сікорська І. Перша скрипка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.22-23. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1042000
  Боровець І.І. Перша Словацька Республіка та Третє Болгарське царство (1939 - 1944 рр.) // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 220-226. – ISSN 2218-0567
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,