Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1048001
  Пайфер С. "Про "п"ятницю" Трампа / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 63). – С. 10-11


  Директор Ініціативи по контролю за озброєнням Інституту Брукінза екс-посол в Україні Стівен Пайфер: "Україна може досягти успіху лише завдяки українцям".
1048002
  Райхель Ю. ...Про "свіжі" гріхи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  У скандалі довкола "квартирного питання" глави РПЦ, мов у краплині води, відобразилася криза російського православ"я.
1048003
  Дельта П.С. [Про батьківщину / П.С. Дельта. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 165 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1048004
  Падалка Р.М. Прізвища слов"янщини XX століття // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 2219-4290
1048005
  Горпинич В.О. Прізвища степової України : Словник. Близько 75 тисяч / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетр.держ.ун-тет. – Дніпропетровськ : ДДО, 2000. – 405с. – ISBN 5-77631817-3
1048006
  Тищенко К. Прізвища українців з авестійським минулим: статистика, ареали, словотвір, хронологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1048007
  Блажчук Ю.І. Прізвища Уманщини, мотивовані топонімами та етнопонімами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 13-19. – ISBN 978-966-02-4236-4
1048008
  Стеценко Г. Прізвище - це не тільки продовження роду, а й відповідальність / розмовляла Людмила Чечель // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 13


  Розмова з онукою українського композитора Кирила Григоровича Стеценка, Галиною Стеценко.
1048009
  Литвинчук Л.В. Прізвищеві назви Житомирщини XVI століття з суфіксом -ов -ич / -ев-ич // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 76-88. – ISBN 966-02-4038-4
1048010
  Демків О.Б. Прізонізація свідомості молоді як девіантогенний чинник / О.Б. Демків, М.З. Федевич // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 153-164. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розкрито соціальні механізми та наслідки прізонізації масової свідомості молоді. Проаналізовано широкий інституційний та культурний контекст поширення тюремної культури за межами закладів позбавлення волі, а також розкрито результати ...
1048011
  Виноградова Р.П. Пріони. 1. Пріонні хвороби людей / Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.В. Верьовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено дані про хвороби людей, викликані специфічними інфекційними білками, які одержали назву пріорні. Ці хвороби людей є летальними і належать до групи повільних трансмісивних губоподібних енцефалопатій. Обговорюються шляхи зараження та механізм ...
1048012
  Виноградова Р.П. Пріони. 2. Пріонні хвороби тварин / Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-77. – (Біологія ; Вип. 33)


  Наведено дані про хвороби тварин, викликані специфічними інфекційними білками - пріонами. Охарактеризовано такі хвороби, як скрейпі овець, енцефалопатія великої рогатої худоби ("коров"ячий сказ"), трансмісивна енцефалопатія норок та ін.
1048013
  Підвисоцький Р. Пріоритет - захисту економіки від зовнішніх потрясінь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-5


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1048014
  Бровченко Л.Ф. Пріоритет - таланту!: Розповідь про наймолодшого академіка АН УРСР / Л.Ф. Бровченко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике; ; № 4)
1048015
  Фоменко М. Пріоритет виховної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-50
1048016
  Сабадуха В.О. Пріоритет духовного над матеріальним як онтологічна засада життєдіяльності людини і суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 153-160
1048017
  Вовканич С. Пріоритет еліт - служіння правдою розвиткові людини, нації й людства // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 14-18. – ISSN 1819-7329
1048018
  Отрешко В. Пріоритет інтелекту, освіти і культури у структурі українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 175-186
1048019
  Полетило К.С. Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті судового захисту інформаційних прав і свобод особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 203-206
1048020
  Школа Г. Пріоритет національного в житті та творчості Трохима Зіньківського // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 234-237. – ISBN 978-966-2946-40-1
1048021
  Юхновський Ігор Пріоритет національної стратегії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 20-24
1048022
  Кравцов Антон Пріоритет прав і свобод людини та громадянина - провідний принцип діяльності міліції України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 27-31
1048023
  Боднар С.Б. Пріоритет принципу рівності прав людини та проблема його реалізації в державному будівництві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип.306)
1048024
  Семчик В. Пріоритет публічно-правових інтересів у земельному законодавстві України / В. Семчик, В. Сидор // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 57-62. – ISSN 1026-9932


  Устатті вивчається проблема встановлення балансу, пошуку універсального співвідношення між публічно-правовими і приватноправовими інтересами в галузі земельних відносин.
1048025
  Скіпенко Р.Е. Пріоритет публічно-правового регулювання накопичувальної системи пенсійного страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 302-307. – ISSN 1026-9932
1048026
  Хилько М.І. Пріоритет сталого екобезпечного розвитку // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 333-339. – ISSN 2076-1554
1048027
  Малецький М. Пріоритети : Статті / (Передмови І. Драча, І. Кедрина); Мирослав Малецький. – Київ : Рада, 1996. – 255с. – ISBN 966-7087-02-6
1048028
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 1. – 2002
1048029
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 2. – 2002
1048030
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 3. – 2002
1048031
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 4. – 2002
1048032
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2003
1048033
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2003
1048034
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3. – 2003
1048035
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 4. – 2003
1048036
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2003
1048037
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2003
1048038
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 7. – 2003
1048039
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2004
1048040
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2004
1048041
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 8. – 2004
1048042
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 9. – 2004
1048043
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 10. – 2004
1048044
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 11. – 2004
1048045
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 12. – 2004
1048046
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2005
1048047
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2005
1048048
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3/4. – 2005
1048049
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2005
1048050
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2005
1048051
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 7. – 2005
1048052
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 8. – 2005
1048053
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 9. – 2005
1048054
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3. – 2006
1048055
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 4. – 2006
1048056
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2006
1048057
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2006
1048058
  Щуревич Л.М. Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 105-122
1048059
  Михайличенко К.М. Пріоритети антикризової політики держави у транспортному секторі економіки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 170-177. – ISSN 2306-5664
1048060
  Затонацька Т.Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 3-15


  Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення розподілу державних капітальних видатків в Україні. Досліджено досвід розподілу державних видатків на рівні бюджету ЄС та певних країн – членів Європейського Союзу. Надано рекомендації щодо ...
1048061
  Затонацька Т. Пріоритети бюджетної політики України порівняно з загальноєвропейськими тенденціями / Т. Затонацька, М. Лаврентьєв // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 140-148. – ISSN 1818-5754
1048062
  Сидорчук М. Пріоритети в секторі енергетики в Угоді про асоціацію України з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [62-63]
1048063
  Батечко Н. Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 109-115. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1048064
  Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 49-54. – ISSN 2306-5664
1048065
  Амеліна Н.К. Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні / Н.К. Амеліна, Д.І. Ємельянцева // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 9-13. – ISSN 2413-0966
1048066
  Ігнатченко Н.М. Пріоритети включення комерційних банків України у глобальний інвестиційний простір // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 53-56. – ISSN 2306-6814
1048067
  Засенко О.Ю. Пріоритети впровадження новітніх систем та платіжних технологій у сфері міжнародних торговельних відносин України // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 166-170. – ISSN 1729-7036
1048068
  Кузьмінська О.К. Пріоритети геостратегії України в європейському регіоні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1048069
  Федірко І.П. Пріоритети громадського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 235-236. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1048070
  Медьвідь Ф.М. Пріоритети гуманітарної безпеки в умовах політико-правових засад розвитку громадянського суспільства в Україні / Ф.М. Медьвідь, М.Ф. Чорна // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 28-33
1048071
  Кутрань К.В. Пріоритети державного регулювання венчурної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 76-81
1048072
  Іляш О.І. Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 150-156. – ISSN 2306-5664
1048073
  Мазука Л.І. Пріоритети державної етнополітики в умовах системної кризи в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 21-25. – ISSN 2306-5664


  В умовах системної кризи залишається невирішеною низка проблем і конфліктогенних чинників в етнополітичній сфері, які є загрозою національній безпеці України. На основі аналізу загальної ситуації, що склалася в Україні, визначаються пріоритети ...
1048074
  Черненко Т.В. Пріоритети державної інформаційної політики в умовах гібридної війни // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 83-92. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1048075
   Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2016. – 68, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 24). – ISBN 978-966-554-269-8
1048076
  Бублик С.Г. Пріоритети державної науково-технологічної політики України у контексті побудови суспільства знань // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 88-92 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1048077
  Чорноморець Ю. Пріоритети державної політики в релігійній сфері // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 7
1048078
  Іщенко Г.Г. Пріоритети державної політики забезпечення природно-техногенної безпеки крупних міст : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 97-100 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1048079
  Кожина А.В. Пріоритети державної політики щодо місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та розвитку громадянського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1048080
  Гриценко О. Пріоритети державної політики щодо побудови інформаційного суспільства // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 98-105. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1048081
  Лакішик Д.М. Пріоритети доктрини "світового лідерства" Б. Обами // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 47-57. – ISBN 978-966-02-7653-6
1048082
  Залізко В.Д. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019-2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков, Н.С. Гирба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6792
1048083
  Шомпол О.А. Пріоритети екологічної політики України в умовах збройного конфлікту: проблеми законодавчого закріплення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 323-326. – ISBN 978-966-7957-18-6
1048084
   Пріоритети економічної політики-вибір 2000 : Матеріали 7-го засідання 15 жовтня 1999 р. – Київ, 1999. – 52с. – (Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій")
1048085
  Стрельбіцька Н. Пріоритети енергетичної політики ЄС // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 83-88. – ISSN 1818-2682
1048086
  Муталімов В.А. Пріоритети забезпечення економічної безпеки країни та шляхи їх реалізації в контексті членства у світовій організації торгівлі / В.А. Муталімов, Ф.Х. Юсуфова // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 31-40
1048087
  Васильців Т.Г. Пріоритети забезпечення інноваційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії / Т.Г. Васильців, А.М. Шехлович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 54-58. – ISSN 2222-4459
1048088
  Богер О.В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 122-124. – ISSN 2306-6806
1048089
  Варналій З.С. Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 25-35


  У статті досліджено проблематику зміцнення конкурентоспроможності економіки регіонів України як складової політики забезпечення економічної безпеки. Проаналізовано підсумки розвитку регіонів України у 2013 році. Визначено основні проблеми, які впливали ...
1048090
  Сіденко В.Р. Пріоритети зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 200-206
1048091
  Глібова С. Пріоритети зовнішньої політики Італії після розпаду біполярної системи міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 107-110
1048092
  Іваницька О.П. Пріоритети зовнішньополітичної діяльності соціалістичного уряду Х.Л. Родрігеса Сапатеро у 2004-2011 роках: європейський вектор // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 106-114. – ISSN 2519-2949
1048093
  Шнирков О. Пріоритети зон вільної торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам формування зон вільної торгівлі України з ЄС та СНД. Наявність двох основних зон вільної торгівлі створює унікальну модель міжнародної інтеграції України у формі доступу до ємних європейського та євроазійського ринків. ...
1048094
  Приймак М.В. Пріоритети і реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.8-9. – ISSN 0868-9644


  Культурні організації Волинської області
1048095
  Журавльова Л. Пріоритети і суперечності космічної політики Дж. Г. У. Буша // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 134-144
1048096
  Софієнко М. Пріоритети і тенденції розвитку сучасного українського кінознавства // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 108-117. – ISBN 978-966-493-263-6. – ISSN 1997-4264
1048097
  Боднарчук Р.В. Пріоритети інвестиційно-інноваційної політики в оборонно-промисловому комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 102-110
1048098
   Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 20). – ISBN 978-966-554-251-3
1048099
   Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України : аналіт. доповідь / [Павлюк А.П. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-290-2
1048100
  Земляний М.Г. Пріоритети інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 47-52
1048101
  Каракай Ю.В. Пріоритети інноваційного розвитку підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 146-149.
1048102
  Буторіна В.Б. Пріоритети інноваційного розвитку України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 3-4
1048103
   Пріоритети інноваційної діяльності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Уряд деталізував 8 середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2018 роки. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну 18 жовтня.
1048104
  Криворучко Н.В. Пріоритети інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 104-110. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1048105
  Ревуцький С. Пріоритети й інноваційні прориви в розвитку неоекономіки наприкінці ХХ — у першій половині ХХІ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 49-58. – ISSN 2308-0361
1048106
  Науменко Р.А. Пріоритети кадрової політики у галузі освіти // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 13-15
1048107
  Радова Н.В. Пріоритети консолідації банківського капіталу у посткризовий період // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 55-59
1048108
  Ридчик Володимир Пріоритети конституційних змін в Чехословаччини після "оксамовитої революції" (1989-1990) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 115-117
1048109
  Мельниченко Б. Пріоритети конституційних змін в Чехословаччині після "оксамитової революції" (1989-1990 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 115-118
1048110
  Лагутін В.Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1048111
  Савич В.І. Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 89-92


  Обгрунтовано пріоритетні завдання комерційних банків у розрізі необхідності відновлення кредитування економіки України та недопущення чергового витку кризи в банківській системі.
1048112
  Севрук І.М. Пріоритети маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 88-90 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1048113
  Кучмій О.П. Пріоритети міжнародних акторів у сфері міжнародного гуманітарного співробітництва // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 122-164. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1048114
  Яковенко Н. Пріоритети міжнародно-політичної діяльності CША в стратегіях національної безпеки / Н. Яковенко, Г. Піскорська // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 38-47


  В статті детально розглянуто основні базові принципи сучасної зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, їх відображення в ключовому політичному документі офіційного Вашингтона - Стратегії національної безпеки. Зазначено, що Стратегія ...
1048115
  Александрова В.П. Пріоритети науково-технічного розвитку та їх роль у визначенні стратегічних орієнтирів інноваційної політики // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 0374-3896
1048116
  Гаркуша Н.І. Пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 59-61
1048117
  Алексєєнко Л. Пріоритети національного іпотечного кредитування в умовах інтеграції до міжнародного простору / Л. Алексєєнко, Г. Лацик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 11-18. – ISSN 0201-758Х
1048118
   Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 203, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1048119
  Науменко Н.С. Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 95-102. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
1048120
  Варбанець П. Пріоритети нової зовнішньої політики Анкари: Туреччина на шляху до регіонального лідерства // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1608-0599
1048121
  Чиж І.С. Пріоритети нормотворення та правового регулювання державної інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 183-187. – ISSN 1563-3349
1048122
  Філіпчук Г. Пріоритети освіти в контексті цивілізаційного поступу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 26-35


  Суспільство і духовність: виклики ХХI ст. У статті висвітлюються проблеми значущості освіти у глобальному і національному вимірах для суспільного прогресу, соціально-економічного розвитку, становлення громадянського суспільства.
1048123
  Вдовиченко В. Пріоритети офіційного Риму щодо політики розширення ЄС на Схід (90-ті рр. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 553-556. – ISBN 978-966-171-893-6
1048124
  Осадча О. Пріоритети партнерства зі Сполученими Штатами Америки в контексті посилення обороноздатності України // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 84-92
1048125
  Скригонюк М. Пріоритети плебсології: теорія і практика (за матеріалами Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні") // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 275-277. – ISSN 0132-1331
1048126
  Бесчастний В.М. Пріоритети подальшого розвитку державного управління в галузі освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-17. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1048127
  Колісник Б.І. Пріоритети податкового регулювання раціонального природокористування у сфері лісового господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 125-131.
1048128
  Курнишова Ю.В. Пріоритети політики адміністрації Б.Обами у Північно-Східній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 126-131
1048129
  Хилько М.І. Пріоритети політики екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 108-122
1048130
  Хилько М. Пріоритети політики екологічно безпечного розвитку : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-068-5
1048131
  Гончарук А.З. Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналітична доповідь / [Гончарук А.З., Кобзаренко А.М., Микал О.К. ; за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 64 с. – ISBN 978-966-554-144-8
1048132
  Степанова О.Г. Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 247-249. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1048133
  Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1048134
   Пріоритети промислової політики регіону : монографія / Є.М. Ахромкін [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т екон.-правових дослідж. НАН України, Луган. філія. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-176. – ISBN 978-966-590-999-6
1048135
  Собкевич О.В. Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень в економіці // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 106-115. – ISSN 2616-9460
1048136
  Сітшаєва Л.3. Пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 24-28
1048137
  Шпак Д.Р. Пріоритети регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 167-174.
1048138
  Олексієнко М.М. Пріоритети регіональної політики зміцнення зовнішньоекономічної безпеки держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 237-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048139
  Яровий В.Д. Пріоритети регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 87-89.
1048140
  Кагановська Т. Пріоритети реформування інформаційних відносин у сфері державної служби в контексті європейської інтеграції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 44-50. – ISSN 2311-6676
1048141
  Молдован О.О. Пріоритети реформування податкової політики України : як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналітична доповідь / [Молдован О.О. (кер.), Шевченко О.В., Єгорова О.О. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 79, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-105-9
1048142
  Ковальова О.М. Пріоритети реформування професійної діяльності на фондовому ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 211-215. – ISSN 2222-4459
1048143
  Марчук Л.П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 127-132. – ISSN 2221-1055


  Визначено пріоритетні напрями діяльності вітчизняних вузів у період становлення інноваційної економіки. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування дослідницьких університетів, запропоновано комплекс заходів щодо реформування вищих навчальних закладів ...
1048144
  Журавель Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 214-220. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Окреслено пріоритети розвитку вищої освіти в умовах Болонського процесу.
1048145
  Задорожний В.П. Пріоритети розвитку державної регіональної політики в умовах структурних трансформацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 77-82. – ISSN 2218-1199
1048146
  Іринчина І.Б. Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 50-56. – ISSN 2308-1988
1048147
  Семів С.Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 45-51. – ISSN 1562-0905
1048148
  Пластун В.Л. Пріоритети розвитку кредитних спілок у сучасних умовах : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 131-137 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1048149
  Зіміна А.І. Пріоритети розвитку логістичної активності національної економіки в сучасному бізнес-середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 88-95. – ISSN 2222-4459
1048150
  Коваленко Ю.О. Пріоритети розвитку міжнародного інноваційного потенціалу України в посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 99-105
1048151
  Бурлака В.Г. Пріоритети розвитку нафтотранспортної системи України та подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 49-55. – ISSN 1993-6788
1048152
  Сидоренко Ю.В. Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 65-70. – ISSN 2226-8820
1048153
  Пилипчук В. Пріоритети розвитку права і правової науки в інформаційній сфері // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 23-32. – ISSN 1993-0909
1048154
  Дудка І.М. Пріоритети розвитку правової економічної політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 194-198
1048155
  Пилипчук В. Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної бібліотеки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 0372-6436
1048156
  Лещух І.В. Пріоритети розвитку регіональних банків Західної України в системі "метрополія — периферія”. - // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 86-97. – ISSN 2305-7645
1048157
  Будзяк В.М. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 12-16
1048158
  Бандур С. Пріоритети розвитку ринку праці Черкаської області до 2015 року : потенціал розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 46-48 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1048159
  Євсєєва О.О. Пріоритети розвитку системи освіти як складової соціальної сфери // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 63-64
1048160
  Шулікин Д. Пріоритети року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які пріоритети визначено ключовими для різних ланок освіти і науки та які завдання ставить перед собою МОН? Під час прес-конференції у Києві керівники міністерства розповіли, які зміни очікують на галузь у 2019 році.
1048161
  Онікієнко В.В. Пріоритети соціалізації ринку праці в умовах ринкової стабілізації та глобалізації національної економіки України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-114.
1048162
  Кузьменко В.П. Пріоритети соціально-економічного розвитку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 453-459


  Проаналізовані та обгрунтовані інноваційні преоритети соціально-економічного розвитку України.
1048163
  Гордієнко М.Г. Пріоритети соціальної політики в націєтворчій візії України // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 61-74. – ISBN 978-966-668-405-2
1048164
  Токарський Т.Б. Пріоритети соціальної політики у сфері зайнятості крізь призму евроінтеграційних прагнень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 35-40.
1048165
  Третяк В.П. Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траєкторію сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 176-184 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1048166
  Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 13-33. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1048167
  Колосінська М.І. Пріоритети становлення конкурентоспроможності туристичної сфери України : монографія / М.І. Колосінська, Є.Ю. Колосінський ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-178. – ISBN 978-617-7096-45-9
1048168
  Фіданян О. Пріоритети столичної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про стан фінансування освітньої галузі у столиці, будівництво і відродження навчальних закладів, упровадження Нової української школи й інклюзивної освіти.
1048169
  Чорнодід І.С. Пріоритети стратегії забезпечення економічної безпеки та шляхи її реалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-90. – ISBN 966-614-021-7
1048170
  Журавель Ю.Г. Пріоритети структурної модернізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6814
1048171
  Коліушко І. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
1048172
  Лисяк Л. Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку пріоритетів сучасної бюджетної політики в Україні. Обґрунтовано необхідність коригування пріоритетів бюджетної політики країни в умовах світової фінансової кризи. In the article the Ukrainian budgetary policy"s system of priorities ...
1048173
  Владиченко Л. Пріоритети сучасної державної політики в релігійній сфері // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1048174
  Кодацька Н.О. Пріоритети сучасної жінки в реалізації професійних та сімейних ролей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 87-91. – ISSN 2077-1800
1048175
  Колодько Т.М. Пріоритети сучасної методики викладання іноземних мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 89-94
1048176
  Яковлев А.О. Пріоритети сучасної освіти як предмет філософської рефлексії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 149-154
1048177
  Василенко Д.В. Пріоритети сучасної політики США в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 12-15
1048178
  Оніщук М.В. Пріоритети та завдання Міністерства юстиції на найближчу перспективу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-19.
1048179
  Малюга Л.М. Пріоритети та завдання стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 115-120
1048180
  Варналій З. Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 40-46. – ISSN 2410-0919
1048181
  Білик Р.Р. Пріоритети та засоби синхронізації соціальної політики та забезпечення економічної безпеки регіонів України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 79-84. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048182
  Шевченко А.В. Пріоритети та інструменти державної промислової політики в забезпеченні відновлення зростання реального сектора економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 72-76. – ISSN 2222-4459
1048183
   Пріоритети та інструменти інноваційного розвитку України : Матеріали засідання "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2003. – 48с.
1048184
  Богуцька О.А. Пріоритети та оптимальна структура фінансування інноваційних витрат промислових підприємств в Україні / О.А. Богуцька, Я.С. Брюховецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
1048185
  Луцків О. Пріоритети та перкспективи розвитку підприємництва в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 19-23. – ISSN 1818-2682
1048186
  Задирака І.О. Пріоритети та перспективи приватизації стратегічно важливих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 99-102
1048187
  Мельник О.В. Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.07.01 / О.В.Мельник; Нацук.-дослід. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1048188
  Ціватиц В. Пріоритети та принципи кадрового забезпечення дипломатичної служби США: досвід для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 22-25
1048189
  Маковський С.О. Пріоритети транскордонного співробітництва та регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 63-70. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1048190
  Маковський С.О. Пріоритети транскордонного співробітництва та регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 60-67.
1048191
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1048192
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1048193
  Чернова Л.С. Пріоритети у перспективах розвитку та управління портовою інфраструктурою України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 2-6. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1048194
  Савельєв Є.В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є.В. Савельєв, В.Є. Куриляк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 79-89 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1048195
  Краснова М.В. Пріоритети у розвитку сучасного екологічного права України: науково-методологічні питання // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 213-218. – ISBN 978-966-7957-20-9
1048196
  Солодка О.М. Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 36-42
1048197
  Малиняк Б. Пріоритети удосконалення соціальних видатків держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 58-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1048198
  Румянцев А.П. Пріоритети участі України у світовому ринку праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 36-39.
1048199
  Світлишин Роман Дмитрович Пріоритети фінансового забезпечення державної служби з надзвичайних ситуацій / Світлишин Роман Дмитрович, Подобєд Сергій Ігорович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1048200
  Собко О. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 163-174. – ISSN 1818-5754


  Окреслено напрями модернізації польської економіки, забезпечення стабільності фінансування системи освіти та активізації розвитку міжсекторного партнерства.
1048201
  Зайчикова В. Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-34. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретико-методологічні засади та здійснено аналіз актуальних проблем формування фінансової політики регіонального розвитку. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інструментів бюджетного регулювання ...
1048202
  Гудзинська Л. Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Здійснена оцінка стратегії вибору тимчасових податкових преференцій. Проведена оценка стратегии выбора временных налоговых преференций. The estimation of the strategy choice the temporary taxes preferences is given in the article.
1048203
  Псюк Р.М. Пріоритети формування експортного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 21-27. – ISSN 2313-8246
1048204
  Сизоненко В.О. Пріоритети формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промислового виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 242-248
1048205
  Петрович Й.М. Пріоритети, інструментарій і ресурсне забезпечення прискорення інноваційних процесів в економіці України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 423-429. – ISSN 0321-0499
1048206
  Рабінович П. Пріоритетна функція загальтеоретичного праводержавознавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
1048207
  Оніщенко В. Пріоритетне завдання органів Антимонопольного комітету України - захист суб"єктів господарювання від антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10
1048208
  Костюк С. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 44-60
1048209
  Ягупова О.В. Пріоритетний напрям інноваційного розвитку підготовки військових фахівців в системі вищої освіти / О.В. Ягупова, Г.М. Тихонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-133. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі вдосконалення підготовки військових фахівців у сучасних умовах. Як пріоритетний напрям її розв"язання пропонується системно застосовувати в процесі їх підготовки сучасні інформаційні технології. Розглядається досвід їх ...
1048210
  Трубніков Євген Пріоритетний напрям прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-30
1048211
  Фомін Г.В. Пріоритетний напрям протидії надзвичайним ситуаціям - запобігання їх виникненню / Г.В. Фомін, І.М. Панащук, В.В. Пиляй // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-36
1048212
  ПіріашвілІ Пріоритетний розвиток малих промислових підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 112-117.
1048213
  Буглай Н.М. Пріоритетний розвиток польсько-українських міждержавних взаємин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 214-237. – ISBN 978-617-534-424-8
1048214
  Борисенко В. Пріоритетні вектори магістерської мовознавчої підготовки. Частина II // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 22-25
1048215
  Антонюк В.П. Пріоритетні вектори модернізації економіки України / В.П. Антонюк, І.Ю. Підоричева // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 116-123. – ISSN 2616-9460
1048216
  Ковтун Н.В. Пріоритетні галузі економіки: підходи до визначення та оцінка для економіки України / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 27-42


  Узагальнено підходи до визначення пріоритетних галузей економіки, зроблено оцінку накопиченого потенціалу та рівня розвитку українських підприємств різних видів економічної діяльності з метою з"ясування можливостей та напрямів модернізації економіки ...
1048217
  Гурський Д.С. Пріоритетні завдання державної геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 1726-5428
1048218
  Харченко Ю.О. Пріоритетні завдання державної служби зайнятості в умовах сучасних викликів на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 3-4
1048219
  Павлушенко Т.О. Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 111-117. – ISSN 1994-1749
1048220
  Шмельова В.В. Пріоритетні заходи з підвищення фінансової стійкості підприємств агропромислового сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 38-45. – ISSN 2306-6792
1048221
  Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентноспроможності економіки України : реформування та розвиток економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 22-31. – Бібліогр.: 10 назв
1048222
  Синякевич І.М. Пріоритетні інструменти екологічної політики // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 139-146 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1048223
  Кузнецов І.Б. Пріоритетні критерії оцінки ефективності метрологічного забезпечення експлуатації зразків озброєння та військової техніки / І.Б. Кузнецов, О.В. Алексеєнко, В.П. Гудима // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 64-68. – ISSN 2311-7249
1048224
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Робототехніка, ІТ, нанотехнології, аерокосмічні технології - ці та інші напрями є пріоритетними для науково-технічного співробітництва України та Китаю.
1048225
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабмін затвердив 52 проекти у найважливіших напрямах розвитку науки і техніки, на які буде зроблено держзамовлення на 2017-2018 роки.
1048226
  Кизима В. Пріоритетні напрями адаптації позитивних практик у сфері надання публічних послуг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 112-121
1048227
  Кравченко О.Б. Пріоритетні напрями актуалізації політики зайнятості в Україні для забезпечення інноваційного зростання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 56-63.
1048228
  Лавренюк Ю.Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу сучасного стану запобігання і протидії корупції визначено особливості та запропоновано пріоритетні напрями антикорупційної політики України. На підставі аналізу проявів корупції у сфері державного управління наголошено на ...
1048229
  Мярковський А.І. Пріоритетні напрями бюджетної політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 3-14


  Розкрито сутність бюджетної політики як складової соціально-економічного розвитку країни. Здійснено аналіз виконання бюджету та визначено пріоритетні напрями бюджетної політики.
1048230
  Криволапчук В.О. Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України / В.О. Криволапчук, С.М. Лелет // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 30-36. – ISSN 2072-8670
1048231
  Малюга Л. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-617-7069-28-6
1048232
  Рязанова Н. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об"єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 16-21
1048233
  Маркович Г.Б. Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 43-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1048234
  Григор"єва І.Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування банків у посткризовий період // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 104-108. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1048235
  Галузинська О.Г. Пріоритетні напрями вдосконалення статистичної діяльності в Україні // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 92-95. – ISBN 978-617-571-148-4
1048236
  Сало А.В. Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 80-84. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто особливо актуальне питання фінансового забезпечення вищої освіти України.
1048237
  Марцин В.С. Пріоритетні напрями взаємовідносин клієнт-банк та особливості їх регулювання : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.:3 назви
1048238
  Ігнатюк А.І. Пріоритетні напрями галузевої політики України в умовах глобальної економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 63-70


  У статті визначені пріоритетні напрямки розвитку економіки України в період світової фінансової кризи, механізми та інструменти забезпечення національної безпеки шляхом коректування та вдосконалення галузевої політики. In the articles are determined ...
1048239
  Бондар І.Р. Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-29 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1048240
  Дяченко Я.Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету / Я.Я. Дяченко, Л.М. Колесник, А.М. Цугунян // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-52. – Бібліогр.: с. 34-37, 39-40, 42-43, 45, 4


  Встановлено тенденції кінцевого використання наявного доходу (сукупного попиту) й основних характеристик виробництва ВВП (сукупної пропозиції), які використано для формування стратегічних напрямів макроекономічної політики, системи методів реалізації ...
1048241
  Крупка І.М. Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 242-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048242
  Комарова О.А. Пріоритетні напрями державної освітньої політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 107-113. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є розробка принципів та стратегічних, оперативних і трансформаційних напрямів державної освітньої політики. У результаті дослідження було обґрунтовано, що при розробці сучасної державної освітньої політики необхідно враховувати зовнішні ...
1048243
  Соляр В.В. Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 189-193 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1048244
  Кульгінський Є. Пріоритетні напрями державної політики збереження громадського здоров"я України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 84-91. – ISSN 2414-4436
1048245
  Парашин С. Пріоритетні напрями державної політики щодо забезпечення національної безпеки України у сфері ядерного нерозповсюдження в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-9.
1048246
  Кудлаєнко С.В. Пріоритетні напрями державної соціальної підтримки та захисту населення країни // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 50-52. – ISSN 2306-6806
1048247
  Омельченко О.В. Пріоритетні напрями діяльності іноземних банків у розвитку економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються особливості здійснення комерційних операцій іноземними банками в Україні.
1048248
  Коваленко Н. Пріоритетні напрями діяльності наукової школи з удосконалення теоретичних і методологічних основ зрошуваного землеробства в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 132-138. – ISSN 2522-4611
1048249
  Клименко Т. Пріоритетні напрями діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 21-25. – ISSN 2306-4323
1048250
   Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук, 1997-2005 рр. : розроблено Наук.-метод. Радою М-ва освіти України за участю провідних учених н.-д. ін-тів гуманіт. профілю НАН України та АПН України. – Київ : Генеза, 1997. – 16 с.
1048251
   Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / [Р.І. Благута та ін. ; за ред. Н. Камінської] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7624-26-3
1048252
  Піньковська Г.В. Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 156-167 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1048253
  Ковалевський Л.Г. Пріоритетні напрями економічного розвитку України в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 271-276
1048254
  Банасевич В.В. Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 88-89
1048255
  Кравченко М.В. Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 83-90. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1048256
  Гунько Л.А. Пріоритетні напрями забезпечення сталого землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1048257
  Якібчук В.М. Пріоритетні напрями забезпечення управління освітою // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 37-39


  У статті розглядаються основні напрями державної освітньої політики України в сучасних умовах, у тому числі питання децентралізації управління освітою, розвитку державно-громадської системи освіти.
1048258
  Терехов Є.М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6806
1048259
  Кириченко Я.С. Пріоритетні напрями зовнішньої політики Чеської республіки в Центральній Європі / Я.С. Кириченко, В.І. Стафійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 250-258
1048260
  Навроцька Н.А. Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1048261
  Козак В.С. Пріоритетні напрями інвестування в українську економіку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 80-85
1048262
  Кузів І.В. Пріоритетні напрями інвестування заощаджень домашніх господарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 68-72.
1048263
  Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – C. 5-11. – ISSN 2221-1055
1048264
  Хомутенко А.В. Пріоритетні напрями інституціональної модернізації управління державними фінансами України. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 50-55. – ISSN 2306-6806
1048265
  Ясковець Ю.В. Пріоритетні напрями інтеграції енергетичної інфраструктури ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [55-56]
1048266
  Колтунович О. Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 27-28. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1048267
   Пріоритетні напрями інформатизації освіти / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-657-496-4
1048268
  Коцур Н. Пріоритетні напрями наукових досліджень учених Київського університету Св. Володимира в галузі гістології (друга половина XIX- початок XX ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 139-147. – Бібліогр.: 120 назв.


  Становлення гістології як науки в Київському університеті Св. Володимира пов"язане з іменами таких видатних учених , як П.І. Перемежко, В.О. Бец, Ф.І. Ломанський, Я.Н. Якимович, Н.А. Хржонщевський, О.В. Леонтович, О.Г. Черняхівський. Вчені в різний час ...
1048269
  Дудар В.І. Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 100-104. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1048270
  Базилюк Я.Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими оргаізаціями // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 54-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1048271
  Батрименко В.В. Пріоритетні напрями підвищення стійкості банківської системи України в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 183-189
1048272
  Гнатюк С.Л. Пріоритетні напрями підготовки в Україні фахівців з інформаційних технологій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 119-124. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано наявні та потенційні можливості освітньої системи України у сфері підготовки фахівців з інформаційних технологій. Обґрунтована важливість налагодження своєчасного та адекватного кадрового забезпечення національної інформаційної сфери. ...
1048273
  Завгородня С.П. Пріоритетні напрями подолання енергетичної бідності в Україні // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-105. – ISSN 2616-9460
1048274
  Черкасов А.В. Пріоритетні напрями реалізації державних програм підвищення якості життя населення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
1048275
  Гріненко А.Ю. Пріоритетні напрями регіональної демографічної політики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 78-81. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1048276
  Двігун А.О. Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування адміністративно-територіального устрою України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 81-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано особливості розвитку земельних відносин в Україні. Виявлено основні засади регулювання ринку землі у промислово розвинених країнах та запропоновано їх використання у вітчизняній практиці. Обгрунтовано напрями регулювання рентних відносин ...
1048277
  Бакуменко В. Пріоритетні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні: оцінка ситуації та забезпечення трансформації / В. Бакуменко, Ю. Сурмін, І. Козюра // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-234
1048278
  Ілюсенко Є.Є. Пріоритетні напрями реформування податкової системи, як передумова економічного зростання / Є.Є. Ілюсенко, Я.С. Ставратій // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 99-101
1048279
  Коваленко В.В. Пріоритетні напрями робіт із захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких і вищих частот / В.В. Коваленко, О.М. Тихенко, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1048280
  Рабаданова Л. Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано стратегічні напрями діяльності бібліотек для юнацтва в контексті реалізації Цілей сталого розвитку ООН (2016-2030 рр.). Досліджено характерні особливості роботи юнацьких бібліотек у світлі таких питань сталого розвитку українського ...
1048281
  Прутська Т.Ю. Пріоритетні напрями розбудови інфраструктури підтримки підприємництва в аграрній сфері та ефективного землекористування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 12 (16). – С. 36-45. – ISSN 2411-4413
1048282
  Кукса І.М. Пріоритетні напрями розвитку діяльності АПК в умовах сучасної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 51-55. – ISSN 1993-6788
1048283
  Шубалий О. Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 35-39. – ISSN 1810-3944
1048284
  Баранов О.А. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 211-217. – ISSN 1563-3349
1048285
  Островий О.В. Пріоритетні напрями розвитку кібербезпеки в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 302 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 251-257. – (Серія "Державне управління")
1048286
  Черваньов Д.М. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в системі державного регулювання НТП / Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються процеси формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інституціоналізації вибору, оцінки і реалізації пріоритетів НТП у розвинутих країнах і особливостей становлення організаційно-економічного механізму державного регулювання ...
1048287
  Ніколаєнко С. Пріоритетні напрями розвитку освіти і науки у 2005 році // Персонал плюс, 2005


  [Визначені міністром освіти та науки]
1048288
  Покришень Д.А. Пріоритетні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 174-184. – ISSN 2227-2844
1048289
  Товканець О. Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 107-113. – ISSN 2308-4634
1048290
  Савчук Н. Пріоритетні напрями розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 231-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1048291
  Лізньова Н. Пріоритетні напрями розвитку студентського самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 182-194. – (Серія педагогічна ; Вип. 21, ч. 1)
1048292
  Малюк О. Пріоритетні напрями розвитку сфери топографо-геодезичної та картографічної діяльності // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 13-15 : фото. – ISSN 1819-1339
1048293
  Пікулик О.Б. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 284-290. – ISSN 1729-360Х
1048294
  Коваль С.Л. Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 72-75
1048295
  Борецька Н. Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах / Н. Борецька, О. Созінов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-51
1048296
  Лазуткіна Я.С. Пріоритетні напрями та структурні зрушення в регіональному продовольчому комплексі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1048297
  Огреба С.В. Пріоритетні напрями удосконалення відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102-103
1048298
  Сіцінський А.С. Пріоритетні напрями удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері / А.С. Сіцінський, Н.А. Сіцінський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 96-115. – ISSN 2078-9165
1048299
  Баранов С.О. Пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання детінізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1048300
  Гасюк І.Л. Пріоритетні напрями удосконалення системи державного управління фізичною культурою і спортом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 129-132. – Бібліогр.: 9 назв
1048301
  Попова І.С. Пріоритетні напрями університетської філологічної освіти
1048302
  Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито поняття антикризового корпоративного управління, зазначені особливості системи антикризового корпоративногоуправління. Виокремлено пріоритетні напрями формування ефективної системи управління підприємствами, серед них - належне ...
1048303
  Макогон З.Я. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 1728-6220
1048304
  Папп В. Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно-інвестиційної політики : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1048305
  Юр"єва П.Б. Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 40-46
1048306
  Кальниш Юрій Григорович Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно- церковного життя : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.01 / Кальниш Ю. Г.; Українська акад. держ. управління при президентові України. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1048307
  Капируля М. Пріоритетні напрямки боротьби з загрозою ядерного тероризму Адміністрації Президента Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 31-34
1048308
  Осецький В. Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку / В. Осецький, А. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та особливості державного регулювання аграрного ринку. Визначено проблемні питання і пріоритетні напрями посилення впливу держави на ефективність функціонування аграрного ринку. Раскрыта сущность и особенности государственного ...
1048309
  Коломієць О.Г. Пріоритетні напрямки державної політики розвитку IT-сектору України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 53-57. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1048310
  Безпалова О.І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб"єктів реалізації правоохоронної функції держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 81-88. – ISSN 2227-796X


  У статті окреслено основні напрямки реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави. Наголошено на необхідності забезпечення належної реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у сфері захисту прав дітей. ...
1048311
  Мощенко О.М. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики Туреччини у Близькосхідному регіоні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 183-191. – ISSN 2306-5664


  Досліджуються причини зміни зовнішньополітичних акцентів Туреччини на користь Близького Сходу. Розглядаються інтеграційні та конфліктогенні тенденції на Близькому Сході як обставини реалізації зовнішньої політики Туреччини у регіоні.
1048312
  Тіщенко І.І. Пріоритетні напрямки наукової бібліографії у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка / І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 202-206
1048313
  Черваньов Д. Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення концепції відкритих інновацій. Проаналізовано передумови використання концепції відкритих інновацій в Україні та обґрунтовано пріоритетні напрями її реалізації. Рассмотрены основные положения концепции открытых инноваций. ...
1048314
  Коцур А. Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери / А. Коцур, О. Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91
1048315
  Лутак Н.Г. Пріоритетні напрямки роботи з безпеки життєдіяльності дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 18
1048316
   Пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки радіосигналів для підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв"язку з розподіленими антенними системами / Б.О. Карпенко, М.О. Коломицев, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська, О.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 71-75


  У статті сформулювані пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки сигналів шляхом розробки методів сумісного використання розподілених антенних систем (РАС) і адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) для забезпечення високих якісних та ...
1048317
  Лук"янчук П.Х. Пріоритетні напрямки розвитку системи контролю як складова забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 90-92. – (Право. Економіка. Управління)
1048318
  Кузьмін О.Є. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності / О.Є. Кузьмін, М.Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 139-144. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Навчання іноземних студентів у КНУ ім. Тараса Шевченка та бюджетне фінансування вищої освіти.
1048319
  Палієнко О. Пріоритетні наукові напрями академіка В.В. Фролькіса в галузі вітчизняної та світової геронтології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 274-279
1048320
  Харченко Н. Пріоритетні наукові напрями досліджень професора Університету Св. Володимира Ф.А. Стефаніса (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 169-172. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні напрями наукової роботи професора Ф. А. Стефаніса в Університеті Св. Володимира. Висвітлюється внесок ученого в розвиток анатомії та розглядаються результати експериментальних досліджень вченим лімфатичної системи ...
1048321
  Пушкіна О. Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституційного ладу і форм територіального устрою України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 31-36
1048322
  Валіулліна З.В. Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .362-368. – ISSN 2222-4459
1048323
  Гудим К.М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (631). – С. 77-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1048324
  Журба І.Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу / І.Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-273. – ISBN 978-966-330-174-7
1048325
  Кільова Г.О. Пріоритетні цілі нової філософії освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 26-35. – ISBN 966-628-132-5
1048326
  Комарницька Н.М. Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 86-88. – ISSN 2306-6814
1048327
  Адаменко І.П. Пріоритетні шляхи удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 139-146. – ISSN 2306-546X
1048328
  Євстігнєєв А. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 62-67
1048329
  Рудик В. Пріоритетність економічних чинників у реформуванні пенсійної системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
1048330
  Левчишена Оксана Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-201. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджено проблему генезису знань у трансформаційному суспільстві, показано роль знань у подальшому розвитку України.
1048331
  Левчишева О. Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 51-59
1048332
  Долюк В.В. Пріоритетність ідей у дискурсі корпоративної соціальної відповідальності в кризовий період // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 169-173


  Проаналізовано пріоритетні ідеї РЯ-дискурсу корпоративної соціальної відповідальності (КВС) бізнесу в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Помічене зменшення ролі проблематики КСВ у загальному інституційному дискурсі комерційних компаній, ...
1048333
  Лис Ю.В. Пріоритетність компетентнісного підходу у змісті шкільної географічної освіти // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 2-4. – Бібліогр.: 9 назв.
1048334
  Дмитренко Н.М. Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 210-213. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1048335
  Кульчицький В.Й. Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О.Захаренка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
1048336
  Зозуля Д.М. Пріоритетність принципів розміщення інвестиційного капіталу страхових компаній // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 364-366. – ISBN 978-966-188-219-4
1048337
  Дубровіна Л. Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. : Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац.б-ка України ім. ...
1048338
  Гриневич Л.М. Пріоритетність розвитку науки в сучасних умовах та питання законодавчого забезпечення наукової системи України. Виступ голови Комітету ВР України з питань освіти і науки на Парламентських слуханнях 12 липня 2014 р. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 18-20. – ISSN 0374-3896
1048339
  Литвинюк Л.І. Пріоритетність сучасного менеджменту у формуванні інноваційного освітнього простору навчального закладу // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 71-73
1048340
  Запаранюк Т. Пріоритетність цілей грошово-кредитної політики НБУ в умовах дестабілізації фінансового сектору економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 59-66. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1048341
  Потетюєва М. Пріоритетно-функціональний підхід до управління на залізничномк транспорті : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 36-38. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1048342
  Буданова О.О. Пріорітети антикризової фінансової політики України в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 163-164. – ISBN 978-966-188-219-4
1048343
  Ільїн А.В. Пріорітети державного регулювання ринку цінних паперів в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 211-212. – ISBN 978-966-188-219-4
1048344
  Денник А. Пріорітети прогнозування та здійснення пошуку найбільш раціональних шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання / Національна служба посередництва і примирення. – Київ, 2002. – № 6. – С.40-42.
1048345
  Лагутін В.Д. Пріорітети цінового (тарифного) регулювання природних монополій в Україні / В.Д. Лагутін, Ю.І. Боровик // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 44-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1048346
  Божидарнік Т.В. Пріорітетні напрями інноваційної діяльності в Україні / Т.В. Божидарнік, Н.В. Божидарнік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 230-235


  У піблікації розкривається сутність інноваційної діяльності в Україні. Розглядаються основні напрями інноваційної діяльності та виділяються найбільш пріоритетні з них.
1048347
  Коміренко І.Д. Пріорітетні напрямки безпекового співробітництва між Україною та Німеччиною // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 257-267. – ISBN 966-7196-06-2
1048348
  Мельниченко В. Пріорітетність законодавчого регулювання державного управління як передумова його стабілізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-37. – ISBN 966-73-53-51-Х
1048349
  Маркевич О.П. Прісні водойми як об"єкт вивчення в середній школі. Прісноводні тварини. Посібник для вчителя. / О.П. Маркевич, Б.М. Мазурмович. – Київ
Ч.1. – 1958. – 116с.
1048350
  Верлатий Д.Б. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Верлатий Дмитро Борисович ; НАН України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 8 назв
1048351
  Шульга П.Л. Прісноводні пелециподи кам"яновугільних відкладів західної частини Донецького басейну / П.Л. Шульга; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 62с.
1048352
  Коротун М.М. Прісноводні промислові молюски та їх використання / М.М. Коротун. – К., 1952. – 48с.
1048353
  Акімов М.П. Прісноводні тварини : ч.1 / М.П. Акімов, В.В. Стаховський : Держ.видавництво України
безхребетні. – 1927. – 208с.
1048354
  Оленич Р.М. Прісціан і антична граматика / Р.М. Оленич. – Львів, 1973. – 213с.
1048355
  Макухин В.Ф. Прланировочные решения новых жилых районов / В.Ф. Макухин. – Киев, 1976. – 69 с.
1048356
  Рязанов В.В. Прменение метода производящего функционла и исследованию уравнения состояния и явлений испарения и нуклеации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Рязанов В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 21 с.
1048357
  Симонова И.Э. Прмые и обратные задачи стастистического оценивания функционалов от функций распределения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Симонова И.Э.; МГУ. – М., 1981. – 12л.
1048358
   Прнийняли військову присягу на вірність українському народові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Приймання присяги курсантами Військового інституту КНУ.
1048359
  Волошин Т.І. Прникнення реформаційних ідей Мартина Лютера на землі Чеської корони // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 134-138. – (Історія ; Вип. 24)
1048360
  Райт Л. Прнцесса из провинции = Her royal bed : роман / Лора Райт ; пер. с англ.Д. Прошуниной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006378-7
1048361
  Грабовський С. Про "арії московських гостей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 11


  Чи відмовиться нова російська влада від імперіалістичного спадку?
1048362
  Кралюк П. Про "асиметричний удар" Росії, або Чи здатна українська еліта боротися за бренд "Київська Русь"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 4
1048363
  Кашуба М. Про "атеїзм" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 185-190. – ISBN 978-617-7009-24-4
1048364
  Шевчук В. Про "Баркулабівську хроніку" та її автора // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048365
  Маслійчук Володимир Про "батьківство" та "материнство" на Лівобережній Україні другої половини XVIII ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 21-26. – ISSN 0130-6936
1048366
  Нордслеттен Ойвінд Про "безмежні" можливості землі / розмову вів Віталій Назаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 19


  Як і чому норвезький дипломат організував на Чернігівщині фермерський туризм.
1048367
  Шевчук В. Про "Борзенський літопис" Василя Білозерського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 359. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048368
  Береза Б. Про "бронебійну" публіцистику Миколи Хвильвого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)
1048369
  Гринько Є. Про "відкритий космос" науки / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  Розмова з фізиком, науковим співробітником кафедри теоретичної електротехніки університету Падерборн Євгеном Гриньком про глобалізацію науки та спадковість у ній.
1048370
  Смаглій К. Про "військо" Кремля в гібридній війні проти Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 10


  Міжнародні PR - платформи та "агентства пропаганди" режиму Путіна активно працюють понад 10 років і отримують мільярдні бюджети від російських олігархів.
1048371
  Панасюк О. Про "внутрішній трудовий розпорядок" як категорію трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-104. – ISSN 0132-1331
1048372
  Шевчук В. Про "Волинський короткий літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048373
  Шевчук В. Про "Волинські записки" Степана Русова // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 362-365. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048374
  Костюченко Ю. Про "Всесвіт на кінчиках пальців" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 14-15


  Науковець і блогер Ю. Костюченко у розмові з літньошколярами "Дня" пояснив, чому наука нині - це комунікативний інструмент.
1048375
  Пристайко В. Про "гібридний мирний процес" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 10-11


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України - керівником апарату Вадимом Пристайком щодо Мінських домовленностей.
1048376
  Буна Ульріх Про "гібридну війну" Росії в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 95). – С. 5


  Французький дослідник, спеціаліст із питань Центральної та Східної Європи, автор книги "Гібридна війна в Україні. Які перспективи?" про основні помилки України в конфлікті на Донбасі, та чи є майбутнє у Мінських домовленостей.
1048377
  Єльяшкевич О. Про "голку Кощія...". "Смерть злочинної системи "Кучми - Януковича" знаходиться у резонансній справі "Гонгадзе - Подольського" : [інтерв"ю з Олександром Єльяшкевичем] / підготовили матеріал Наталія Безвозюк, Марія Волошин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 липня (№ 120/121). – С . 4-5


  Зустріч учасників Літньої школи журналістики "Дня" з Олександром Єльяшкевичем. Розмова стосувалася новітньої реальної історії України. Питання депутату задавали також студенти КНУ імені Тараса Шевченка Н. Пушкарук та К. Трапезнікова.
1048378
  Шевчук В. Про "Гуклівський літопис" Михайла Григорашія // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 350-351. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048379
   Про "День" - у науці та освіті / Д. Плахта, В. Лизанчук, Ю. Лавриш, ТабінськийЯ, І. Крупський, О. Білоус // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 9


  "...У черговому випуску збірника праць кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету нашій газеті відведено особливе місце". Розмова з науковцями-журналістикознавцями, аби дізнатися, яку, на їхню думку, роль відіграє ...
1048380
  Іванчук В.Г. Про "дефіцит" енергії корональних викидів речовини, які генерують міжпланетні ударні хвилі / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Оцінюються середні значення ряду фізичних параметрів найпотужніших викидів корональної речовини і міжпланетних ударних хвиль, які генеруються цими викидами. Автори звертають увагу на те, що маса і механічна енергія ударних хвиль (М = (3-13)*10[у ...
1048381
  Шевчук В. Про "Добромильський літопис" Симеона Коростенського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 312. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Добромильський літопис — хроніка, складена близько 1700 року в м. Добромиль (нині Старосамбірський р-н, Львівська обл.). Автор — Семен (Симеон) Коростенський, греко-католицький священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці м. Добромиля. Літопис охоплює ...
1048382
  Грабовський С. Про "додаткову хромосому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Росія: справі Сталіна - Ворошилова - Молотова вірні!
1048383
  Вачсильєв О.М. Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа / О.М. Вачсильєв, О.В. Чалий, І.В. Васильєва // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2013. – Т. 17, № 1. – С. 1001-1-1001-8. – ISSN 1027-4642
1048384
  Щербань П. Про "елітарність" інтелекту у вищий школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-8. – ISSN 0131-6788
1048385
   Про "ефект метелика" в українській журналістиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Головний редактор "Дня": Якби у більшості наших колег був належний досвід прочитаних книжок, медійна "національна збірна" почала б формуватися. Розмову вели студенти КНУТШ: Тарас Самчук, студент історичного факультету, Олена Скирта, студентка ...
1048386
  Грабовський С. Про "європейський підхід" до зрадників і колабораціоністів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 жовтня (№ 187). – С. 5


  Тамтешня практика боротьби із суспільним злом має такі приклади, у порівнянні з якими сміттєві бачки виглядають дуже невинно.
1048387
  Богун М.О. Про "життя - у - несправжньому" ("постнауковий підхід" до змістовності сучасних філософських публікацій) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.42-45. – (Філософські науки)
1048388
  Бадрак В. Про "загрозу вищого рівня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 226). – С. 4


  Кремль замітає сліди своїх збройних зв"язків з "ІДІЛ". Для створення демонічних образів, хоч Туреччини, хоч України, хоч ще якоїсь держави, агенти Кремля витрачають гігантські суми з бюджету РФ.
1048389
  Менцвель А. Про "закон польськости" // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 4-5. – ISSN 1563-6461
1048390
  Кузьменко А.А. Про "запорізьке" просе з Дніпропетровщини / А.А. Кузьменко. – Х, 1928. – 162с.
1048391
  Беляневич В.Е. Про "запровадження" судового прецеденту // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.173-178. – ISBN 966-7784-65-7
1048392
  Андрійчук О. Про "золоті" правила поведінки // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  Що таке правила етикету? Що означає бути справжнім джентльменом чи справжньою леді? Про це розповідала й показувала студентам Наталія Олександрівна Адаменко в рамках проекту "Академія іміджу" від Департаменту освіти студентського парламенту КНУ. ...
1048393
   Про "Івана Підкову" та про козаків в творах Т.Г. Шевченка : збіpка статтів / [Пеpедм. і пpиміт. П. Тихого]. – [Харків] : Вид. Обл. Союзу Спожив. Коопеpат. Півдня Росії (ПОЮР) ; [Дpук. ПОЮР], 1920. – 40 с. : портр. – (Укpаїнська бібліотека. Сер. 5 ; Шевченківська бібліотека для школи та самоосвіти / Під pед. П. Тихого, кн. 1)


  Зміст: Іван Підкова / Т. Шевченко. Пpо "Івана Підкову", поему Т. Шевченка / В. Щуpат. Пpо твоpи Шевченка на істоpичні теми / В.Б. Антонович. Твоpи Шевченка, як матеpіял пpи навчанні істоpії Укpаїни / H. Міpза-Авекянц. Пpо укpаїнських козаків татаp та ...
1048394
  Торба В. Про "інструментарій" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 4


  Що спільного між війною на Донбасі й терактами в Бельгії?
1048395
  Сірук М. Про "іншу Туреччину" та безтурботність Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 3


  До антиурядових протестів приєдналися профспілки.
1048396
  Остапчук Т.П. Про "іспанські" пошуки Юрія Тарнавського, або "де пелерини й луки в матадорській крові відкривають луки в наших устах" // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 246-263. – ISBN 966-8474-34-1
1048397
  Орел Л. Про "історичний календар" Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Л. Орел, М. Кабалюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7липня (№ 26). – С. 9


  Висвітлено історичний шлях розвитку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, який було засновано на базі університету Св. Володимира.
1048398
  Енгельс Ф. Про "Капітал" Карла Маркса. / Ф. Енгельс, 1933. – 16с.
1048399
  Борщевський С. Про "квадратну голову" і не тільки (до виходу "Ста років самотності", "Фоліо", 2015) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 12 листопада (№ 43). – С. 4
1048400
  Шевчук В. Про "Керестурську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 436. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048401
  Шевчук В. Про "Київський літопис" 1241 - 1621 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 72-73. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048402
  Шостопал А. Про "київські" наслідування монетам Джанібека // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 36-39. – ISSN 1811-542X
1048403
  Тронько Л. Про "короїдів" вустами потерпілої / спілкувався Євген Букет // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Розмова з донькою П.Т. Тронька щодо грабунку її родини під прикриттям імені покійного.
1048404
  Шевчук В. Про "Короткі історичні записки про місто Самбір" Антонія Добрянського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 288-289. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048405
  Шевчук В. Про "Крехівську хроніку" з XVII століття // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 150. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048406
  Соколов Б. Про "криваві дзеркала" російської історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Друга світова війна та Україна.
1048407
  Ленін В.І. Про "ліве" хлоп"яцтво і про дрібнобуржуазність / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 38с.
1048408
  Шевчук В. Про "Літописець Дворецьких" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7023-51-6


  "Літописець" Дворецьких — одне з визначних джерел та пам"яток української історіографії другої половини XVII ст.
1048409
  Шевчук В. Про "Літописні записки про події в Новоросії" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 334-335. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048410
  Шевчук В. Про "Львівський літопис" Михайла Гунашевського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048411
  Грабовський С. Про "малоросійською міф XXI століття". Українська минувшина: уроки для сьогодення // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 159-169. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Відходять у небуття створені за комуністичної доби міфологеми, які стосуються історії України, — попри всі спроби їхньої реанімації. Не так швидко, як би хотілося, але відходять. Але їхнє місце нерідко намагаються зайняти нові міфи, так само штучно ...
1048412
  Шевчук В. Про "Межигірський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048413
  Арбузова С. Про "мертві душі" та липові дисертації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Слід нагадати початок цієї одіозної історії. У фахівців, які проводять експертизу дисертаційних робіт, з"явилися вагомі підстави вважати, що в Луганському державному медичному університеті (м. Рубіжне) дисертації захищаються на липових засіданнях ...
1048414
  Шевчук В. Про "Мостиський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 303. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048415
  Сюндюков І. Про "навчальну палицю" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 4


  Неювілейні нотатки з приводу 100-річчя функціонування Генерального Секретаріату Української Центральної Ради.
1048416
  Михед П. Про "нашого" і "їхнього" Гоголя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 41-48. – ISSN 0130-5263
1048417
  Сокур Є. Про "не зміну" старих позицій у реформованому Верховному Суді // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 26


  Новий Верховний Суд вже запрацював, почали з"являтися перші рішення у податкових спорах. Однак, очевидно, деякі правові позиції залишаться незмінними навіть після судової реформи.
1048418
  Семчинський С.В. Про "негативні" семантичні запозичення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 38-46
1048419
  Сірук М Про "нову атмосферу" в Ірані / М Сірук, О. Самарський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 3


  Виборці послали чіткий сигнал: вони хочуть більше відкритості, більше реформ.
1048420
  Гаврилишин Б. Про "нормальну" країну. Мрія. І дія / розмову вів Іван Капсамун // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 841-845. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1048421
  Кобринська Н.І. Про "Нору" Ібзена Наталіи Кобриньской. – Львов : З дpук. Ставpопиг. Ин-та під заpядом Іосифа Данилюка, 1902. – 28 с. – Прим. № 104597 дефектний, без обкл.. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. є підпис авторки, а дарчий надпис стерт
1048422
  Чекаленко Л. Про "нульовий варіант" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-58. – (Політичні науки)


  Питання власності колишнього СРСР.
1048423
  Каплан С. Про "організований" капіталізм / С. Каплан. – Х., 1930. – 99с.
1048424
  Бачина-Бачинський Про "Останнього Пророка" та його автора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 162/163, липень-серпень : липень/серпень. – С. 10-16


  Творча спадщина українського поета, прозаїка, есеїста, гумориста Леоніда Марковича Мосендза. Незавершений роман "Останній пророк".
1048425
  Шевчук В. Про "Острозький літописець" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048426
   Про "першу в світі археологогенну катастрофу", п"яту колону та редакторську тенденційність / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Галенко Олександр Іванович, Ерсой Боскурт, Карашевич Ірина Володимирівна, Куйлу-Ерсой Інжі, , Метью Джеймс, Остапчук Віктор, Урер Харон, Фіалко Олена Євгенівна, Фінкель Керолайн // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Дискусії
1048427
  Сірук М. Про "підприємницьку і гуманітарну" політику Анкари // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 183). – С. 3


  Чому для Туреччини важливе стратегічне партнерство з Україною. Погляд із МЗС.
1048428
  Лаврук Л.І. Про "плагіат" Алессандро Гваньїні з Мацея Стрийковського: порівняння образів в історичних наративах ХVІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 16-21. – ISSN 1996-9872
1048429
  Марчук Є. Про "політичний капітал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 липня (№ 127). – С. 4-5


  Про новітню історію та актуальні теми - з перших уст в інтерв"ю з Євгеном Марчуком. Серед учасників Літньої школи журналістики, які вели розмову - студентки КНУТШ: Марія Юзич та Соломія Луковецька
1048430
  Крижановська В.А. Про "поліцейське право" як різновид адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 125-131. – ISSN 2227-796X


  У статті надано характеристику та зосереджено увагу на давній історії адміністративного права. Перші адміністративні норми з"явились у правових системах античних держав. Свій розвиток адміністративне право починає з камеральної науки та поліцейського ...
1048431
  Клименко О. Про "постмайданний синдром" української літератури / записала Галина Бабак // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 9
1048432
  Сонько С.П. Про "природність" та "антропогенність" ландшафтотворення / С.П. Сонько, Н.В. Максименко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 9-13. – ISSN 1992-4224
1048433
  Кривцова Л. Про "Пугало-день" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 46-49


  Національне карельське свято "Kegrin paiva" (день кегр - день пугала)
1048434
  Сірук М. Про "реалізм" і "могутність" / М. Сірук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 11


  Експерти - про "Доктрину Обами", який увійде в історію як президент, що не зміг захистити американські зобов"язання щодо українського суверенітету.
1048435
  Шевчук В. Про "Реєстр князям чернігівським..." Іоана Левицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048436
  Гаврилов В.Д. Про "розумні" машини / В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 46с.
1048437
  Фітісова А. Про "СВОЄ", або Хочеш прочитати цікавий журнал про соціологію - напиши його! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  "СВОЄ" - це оригінальне соціологічне видання, історія якого починається в 2010 році, коли декілька студентів другого курсу бакалаврату заснували студентську газету факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка. Перший "червоний" випуск видання в ...
1048438
  Манакін В.М. Про "семантичні приимітиви" та еталон порівнняння // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 204-211
1048439
  Вакуленко М. Про "складні" проблеми українського правопису ( українська латиниця, запозичені слова та ін.) / М. Вакуленко. – Київ, 1997. – 32с. – (На допомогу старшокласникам,викладачам і абітурієнтам). – ISBN 966-7184-16-1
1048440
  Василенко В. Про "Сонячну машину" В. Винниченка : (спроба критичної аналізи) / Вас. Василенко. – Харків : Пролетарий, 1928. – 118, [1] c.
1048441
  Клочек Г. Про "стратегію і тактику" актіалізації в сучасній українській суспільній свідомості феномена театру корифеїв як важливого націєтворчого чинника


  У статті пропонуються три основні напрями дослідження феномена театру корифеїв. Перший - науковий, суттю якого є створення наукового центру з вивчення спадщини уславлених митців як культурно-мистецького явища, другий - художньо-літературна ...
1048442
  Шевчук В. Про "Сулимівську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 308-309. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048443
  Тюрін Ілля Про "Сутність християнства" Людвіга Фейєрбаха / пер. з рос. Г. Рябий // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 214-215. – ISSN 0320 - 8370
1048444
  Дудченко В.В. Про "суще" та "належне" у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
1048445
  Патлань Ю. Про "українське" у долі та творчості письменника Василя Єрошенка: до 125-ї річниці від дня народження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  В. Я. Єрошенко (1890-1952) народився в українсько-російській родині у слободі Обухівка Старооскольского повіту Курської губернії на межових з Україною землях Слобожанщини. На його долю вплинули сліпота, захоплення есперантизмом, зацікавлення ...
1048446
  Пушкін В. Про "фізиків" і "ліриків" / інтерв"ю взяв Юрій Райхель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Професор національного гірничого університету Віктор Пушкін про актуальні проблеми вощої освіти, місце гуманітарних наук у підготовці інженерів, а також плани вченого на майбутнє. "Дати певну суму знань - справа, зрештою, не така вже й складна. ...
1048447
  Шевчук В. Про "Харківський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 345-346. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048448
  Шевчук В. Про "Хмільницький літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 297-302. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Хмільницький літопис — пам"ятка української історіографії й літератури першої половини 17 століття, належить до числа так званих місцевих літописів. Літопис складений невідомою особою, що походила, імовірно, з міста Хмільника на Вінничині.
1048449
  Стефанеску Б. Про "хороші" та "погані" націоналізми // Критика. – Київ, 1999. – Вересень, (число 9). – С. 8-13


  Розвиток націоналізму в Румунії.
1048450
  Шевчук В. Про "Хроніку єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського" Лева Шептицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 316-317. – ISBN 978-617-7023-51-6
1048451
  Тимошик М. Про "хронічні хвороби" національної журналістики: на них із тривогою вказує преса української діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1048452
  Онішкевич Л. Про "цивілізаційниі основи" білоруського історичного процесу // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 222-231. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1048453
  Сірук М. Про "червоні лінії" для Росії / М. Сірук, С. Солодкий, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 64). – С. 3


  "Візит Тіллерсона (США) до Москви буде дипломатичною пробою сил і пропозицій, а також своєрідним торгом із розподілу ролей", - експерт.
1048454
  Сюндюков І. Про "червону лінію" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 2


  Від чого застерігає досвід бою під Крутами сучасних українців.
1048455
  Наєнко М. Про "Чорного ворона" Василя Шкляра і тенденційне вороння... // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 315-323. – ISBN 978-966-439-809-8
1048456
  Блейхер В.М. Про "чусесні зцілення" / В.М. Блейхер. – К, 1966. – 30с.
1048457
  Семенюта М.Ф. Про (a, d)-антимагічні розмітки графів / М.Ф. Семенюта, Л.М. Джума // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано огляд і систематизовано результати, одержані різними авторами з моменту виникнення вершинно-антимагічної розмітки. Проведено узагальнення існуючих задач. Доведено, що повний граф K[нижній індекс 2k+1] є (k[верхній індекс 2] (2k+1), ...
1048458
  Бондаренко В.М. Про (min, max) - еквівалентність ч.в. множин та її застосування до форм Тітса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій статті ми вводимо поняття "(min,max)-еквівалентності частково впорядкована множин", яке є корисним при вивченні квадратичних форм Тітса. Ключові слова: частково впорядкована множина, максимальний (мінімальний) елемент, квадратична форма ...
1048459
  Іванов С.В. Про *- зображення алгебр, пов"язаних з графами Кокстера : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Іванов С.В.; МОіНУ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 106л. – Бібліогр.: л. 103 - 106
1048460
  Іванов С.В. Про *- зображення алгебр, пов"язаних з графами Кокстера : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / С.В. Іванов : КНУТШ. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1048461
  Проскурін Д.П. Про *-зображення віківських CCR // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Наводиться класифікація з точністю до унітарної еквівалентності *-зображень віківської алгебри, зв"язаної з класичними комутаційними співвідношеннями, в яких образ максимального віківського кубічного ідеалу дорівнює нулю.
1048462
  Проскурін Д.П. Про *-зображення віковських CCR // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В статті наводиться класифікація з точністю до унітарної еквівалентності *-зображень віковської алгебри, зв"язаної з класичними комутаційними співвідношеннями, в яких образ максимального віковського кубічного ідеалу дорівнює нулю.
1048463
   Про 110-у річниці з дня народження В.І.Леніна. – К., 1979. – 15с.
1048464
  Бойко Г. Про 17 літ. / Г. Бойко. – К., 1958. – 102с.
1048465
  Леонов Ю.Г. Про 2-породженні нескінченні (2, р)-групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вперше будуються нескінченні скінченно-породжені {2, р} -групи. Infinite finite-generated (2, р)-groups is constructed at first time.
1048466
  Копистира С.М. Про 2[pi]-періодичні розв"язки нелінійних систем диференщальних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В данній роботі містяться результати, присвячені дослідженню 2[pi]-періодичних розв"язків нелінійних систем диференціальних рівнянь першого порядку. Обгрунтовано чисельно-аналітичний метод послідовних наближень для заданої системи. Побудовано збіжну ...
1048467
   Про 25-ту Міжнародну картографічну конференцію Міжнародної картографічної асоціації 2010 року у Парижі : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 54-55
1048468
  Кириченко О.І. Про 300-річчя возз"єднання України з Росією / О.І. Кириченко. – Київ, 1954. – 47с.
1048469
   Про 60-у річницію Великої Жовтневої соціалістичної революціх. – К., 1977. – 32с.
1048470
   Про 60-у річницю утворення СРСР. – К., 1982. – 24с.
1048471
   Про 800-річчя Москви. – Київ, 1947. – 23с.
1048472
  Гарко І.І. Про G-ізоморфізм ймовірнісних та розмірнісних теорій розкладів дійсних чисел та фрактальну довірчість систем покриттів / І.І. Гарко, Р.О. Нікіфоров, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 16-35. – ISSN 0868-6904


  We develop a new method for the construction of metric, probabilistic and dimensional theories for families of representations of real numbers via studies of special mappings, under which symbols of a given representation are mapped into the same ...
1048473
  Кравчук М.П. Про Green"obe та Stores"obe перетворення / М.П. Кравчук, 1926
1048474
  Касьянюк В.С. Про iнтерпретацiю даних спостережень точкових джерел на фонi розподiленого джерела за даними скiнченної множини датчикiв // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 123-130. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботі розглянуто задачу визначення кількості і координат мерехтливих точкових джерел на фоні розподіленого джерела (фон також визначається) за даними скінченної множини датчиків (рецепторів). Вважається, що дані спостережень відомі з випадковими ...
1048475
  Городній М.Ф. Про Lp-розв"язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами / М.Ф. Городній, Г.Ю. Ющенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1048476
  Крилов М.М. Про Rayleigh "iв принцип в теорії деференціальних рівнянь математичної фізики та про одну Ейлерову методу в варіаційнім численні / М.М. Крилов, М.М. Боголюбов. – К., 1926. – 22с.
1048477
  Петравчук А.П. Про абелеві підалгебри алгебр Лі, які близькі до ідеалів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються алгебри Лі над довільним полем, які містять нескінченновимірну абелеву підалгебру A з умовою dim(A+[A, L])/A[менше][infinity] (ця умова узагальнює поняття ідеала алгебри Лі). Доведено, що тоді L містить деякий ідеал T, який є розширенням ...
1048478
  Поппеллер Герміна Про австрійські пріоритети головування / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 10-11


  Посол Австрії в Україні Герміна Поппеллер: "Я переконана, що анексія Криму не була і не буде визнана жодною країною в ЄС".
1048479
  Дрич С.К. Про автоматизоване складання рельєфу на картах / С.К. Дрич, Л.Д. Машенцева, Д.В. Роде // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 70-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
1048480
  Тимашов О.О. Про автоматизовану систему управління підприємством в реальному часі / О.О. Тимашов, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Пропонується новий підхід до створення автоматизованих систем управління підприємством в реальному часі, який основується на використанні MES-систем і алгоритмів розв"язування задач лінійного програмування великої розмірності. A new approach to the ...
1048481
  Лук"янова О.О. Про автоматичну систему аналізу деяких властивостей алгоритмічних схем / О.О. Лук"янова, А.В. Дереза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудований технологічний процес аналізу властивостей алгоритмічної схеми на прикладі криптографічного протоколу Діффі-Хеллмана. Цей процес може бути застосовано для верифікації властивостей реактивних систем як статичного, так і динамічного характеру. ...
1048482
  Мицюк О. Про автономію України в Федеративній Росії. – Лубні : Друкарня Б. Левітанського, 1917. – 24с.
1048483
  Поважний О. Про автономію..."зі зв"язаними руками" / інтерв"ю взяла Катерина Яковленко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 6


  Ректор Донецького державного університету управління Олександр Поважний про те, як покращити систему взаємозв"язку студента, вишу і держави.
1048484
  Махновець Л. Про автора "Слова о полку Ігоревім" / Л. Махновець. – Київ : Київський університет, 1989. – 261с.
1048485
  Мельник М. Про автора "Слова..." // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0869-3595
1048486
  Отич О. Про автора педагогіки добра і краси педагогічної дії // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Про Зязюна Івана Андрійовича - директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, Заслуженого працівника вищої школи УРСР, доктора ...
1048487
  Балушок В. Про автора слів стрілецької пісні "Повіяв вітер степовий" // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 27-33. – ISSN 2225-5095
1048488
  Ленін В.І. Про авторитет керівника / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 228с.
1048489
  Ярема С. Про авторство останнії двох праць П. Карманського // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 217-225. – ISBN 978-966-02-4721-5
1048490
   Про авторське право і суміжні права / закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 11-28 (вкладка). – ISSN 1992-9277
1048491
  Троцька А. Про авторське право, електроенергію та правила дорожнього руху (за матеріалами міжнародного семінару) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 1608-6422
1048492
  Айдачич Д. Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі Кандор или откровеніуе египетских тайн // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 175-183. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються ідеї Афанасія Стойковича, поета класицизму і предромантичного романіста, у прозовому творі Кондор или откровениjе египетских таин (1800). У цій "казці про янгола-відлюдника" (Дам"янов) переплітаються різні ідейні напрями ...
1048493
  Пріцак О.Й. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 406-425. – ISBN 987-966-489-058-5
1048494
  Уркевич В.Ю. Про аграрне законодавство України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 218-225. – ISSN 0201-7245
1048495
  Сіталова Н.О. Про аграрні погляди соціалістів-революціонерів Півдня України на початку XX ст. // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – C. 90-93
1048496
  Сірук М. Про агресію Росію та відповідальність Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 8


  Експерти обговорили в Києві питання безпеки і запропонували заходи зі зміцнення Української держави.
1048497
  Колісник П.І. Про агрокліматичні умови і перспективи розвитку сільського господарства Куби / П.І. Колісник, І.І. Трусов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 58-63. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1048498
  Статівка А.М. Про адаптацію аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / А.М. Статівка, І.А. Шуміло // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 207-217. – ISSN 0201-7245
1048499
  Новіков Б Г. Про адекватність засобів меті // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 172-173. – ISBN 978-966-622-589-7
1048500
  Сірук М. Про адекватну реакцію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 4


  "Відповіддю на гібридну війну Росії має стати створення Комітету у справах розвідки", - Євген Марчук.
1048501
   Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : закон України від 1 грудня 1994 року №264/94-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – С. 154-160
1048502
  Пістун М. Про адміністративно-територіальну організацію життєдіяльності населення України / М. Пістун, Я. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суспільно-географічні засади організації адміністративно-територіального устрою державної влади і місцевого самоврядування України. The human-geographical fundamentals of organization of administrative-territorial system of state authority ...
1048503
  Бєлєвцева В.В. Про адміністративну відповідальність за порушення вимог та правил інформаційного законодавства України: поняття та види // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 31-35
1048504
  Трохименко О.М. Про академіка Анатолія Кириловича Бабка в електронних джерелах інформації / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 16
1048505
  Трохименко О.М. Про академіка Анатолія Кириловича Бабка в електронних джерелах інформації / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 26-27
1048506
   Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки звернулося до керівників закладів вищої освіти із листом № 1/9-565 від 26 жовтня 2017 року "Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти".
1048507
  Бєляєва Т.В. Про актуалізовані значення сучасних українських власних назв / Т.В. Бєляєва, Н.В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 3-7
1048508
  Удод О. Про актуальні проблеми інтеграції історичної науки і освіти // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-18.
1048509
   Про актуальні проблеми молодих учених // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  Рада молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка провела соціологічне опитування на тему "Актуальні проблеми молодих учених". У ньому взяли участь 520 молодих науковців усіх підрозділів університету.
1048510
  Головченко О.В. Про актуальність вивчення філософської спадщини М.Я. Грота // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 42-51. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1048511
  Паламар І. Про актуальність ідей і праць М. Шашкевича (до 200-річчя від дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 164-169. – ISBN 966-7379-92-11
1048512
  Мінакова Ю.О. Про актуальність проблеми державного боргу в Україні / Ю.О. Мінакова, І.В. Сагун // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 114-116. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1048513
  Боднарчук Ю.В. Про алгебраїчну максимальність афінної підгрупи в групі бірегулярних автоморфізмів чотиривимірного симплектичного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою прямих обчислень у відповідній алгебрі Лі показано, що група афінно-симплетичних перетворень є максимальною замкненою підгрупою в групі поліноміміальних автоморфізмі чотиривимірного симплектичного простору.
1048514
  Марценюк В.П. Про алгоритм ідентифікації інтегрального ядра в моделі популяційної динаміки / В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Р.Б. Ладика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача ідентифікації інтегрального ядра в одній моделі популяційної динаміки як задача оцінювання в гільбертовому просторі. Запропоновано чисельний алгоритм розв"язування, який доведено до програмної реалізації.
1048515
  Марценюк В.П. Про алгоритм розв"язування задачі оптимального керування на основі моделі динаміки Гомперца / В.П. Марценюк, Р.Б. Ладика, Д.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 250-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено чисельний алгоритм розв"язування задачі оптимального керування на основі динаміки Гомперца. Він грунтується на принципі максимуму для задачі з фазовими обмеженнями. Запропонований метод доведено до комп"ютерної програми.
1048516
  Кириченко М.Ф. Про алгоритми псевдообернення матриць, матричних функцій та функцій Гріна / М.Ф. Кириченко, В.А. Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-48. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Узагальнено відомі методи псевдообернення матриць на векторні та матричні функції. Проілюстровано використання результатів для псевдообернення одновимірних функцій Гріна в обмеженій просторовій області.
1048517
  Матвєєв Г.К. Про аліментування позашлюбних дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 109-114
1048518
  Степовичка Л. Про алмази та діаманти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 14


  На вихід у світ філософського роману Ігоря Павлюка "Вирощування алмазів".
1048519
  Козирський В. Про алтайську лексику в германських мовах / В. Козирський, О. Маловічко


  Подано нові результати ретроспективної компаративістики ностратичних моє. Виявлені лексичні паралелі підтверджують авторську гіпотезу про прабатьківщину ностратиків і динаміку розгалужень і розходжень прадавньої лексики There have been provided new ...
1048520
  Горбань Н.С. Про альтернативні способи вирішення спорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 186-188. – ISBN 978-617-673-442-0
1048521
  Солонтай О. Про альтернативу в політиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 2, 4


  Учасники літньої школи журналістики зустрілися з експертом Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм. Враженням від зустрічі ділиться Н. Пушкарук, ( студ. КНУ імені Т. Шевченка).
1048522
  Горький М. Про Америку / М. Горький. – Киев, 1950. – 107с.
1048523
  Маяковський В.В. Про Америку. Вірші / В.В. Маяковський. – Київ, 1953. – 135с.
1048524
  Кудін В.І. Про аналіз властивостей матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький, Б.Д. Тодоріко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 63
1048525
  Кудін В.І. Про аналіз розв"язності системи лінійних рівнянь методом штучних базисних матриць // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 80-82
1048526
  Готинчан Т.І. Про аналітичне зображення ультрарозподілів типу S[штрих] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою аналітичного зображення ультрарозподілів установлено достатню умову виконання принципу локалізації в просторі (S[верхній індекс 1, нижній індекс 1/2])[штрих].
1048527
  Кухарчук М.М. Про аналог теореми Лакса / М.М. Кухарчук, М.І. Яременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 83-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються дві теореми про простори Соболева. The paper is presented two theorems about Sobolev spaces over R 1.
1048528
  Лесів М. Про Анатолія Кобеляка (1936 - 2013) // Наше слово. – Варшава, 2013. – 10 березня (№ 10). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Український філолог, видавець, редактор "Нашого слова" й "Гомону".
1048529
  Іващенко О. Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 29-55. – ISSN 1563-3713
1048530
  Павленко С. Про анафемування Мазепи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 168). – С. 2


  "Фактично воно було проведено в неканонічній формі Монастирським приказом - церковно-військово-поліцейським відомством Петра I."
1048531
  Свиридов А. Про англійські фабліо та їхній переклад // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 6


  "...Відбулася презентація збірки перекладів із середньоанглійської мови випускника історичного факультету Олександра Охріменка "Англійські фабліо ХІІІ ст.. Гості зустрілися в аудиторії 329 імені Михайла Максимовича. Обговорювали переклад науковий ...
1048532
   Про Андрія Головка. – К., 1980. – 344с.
1048533
   Про Андрія Малишка : статті, враження, вірші, відгуки. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 271с.
1048534
  Савенко Я.М. Про антагонізм у природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1048535
  Костицький М. Про античні витоки розуміння права (правності) і закону (законності) та можливість їх урахування в сучасному конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 139-148. – ISSN 2310-6158
1048536
  Савкіна М.Ю. Про апроксимацію функцій випадковими поліномами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 297-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача апроксимації неперервних функцій інтерполяційними алгебраїчними та тригонометричними поліномами у випадку, коли значення функції у вузлах інтерполяції відомі з випадковими збуреннями. Досліджується випадкова похибка, яка виникає ...
1048537
  Зуховицький С.І. Про апроксимацію функцій поліномами / С.І. Зуховицький, 1936. – 49-62 с.
1048538
  Климпуш-Цинадзе Про аргументи для Брюсселя / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 6-7


  "Україна сьогодні має серйозну додану вартість для НАТО".
1048539
  Шалагінов Б. Про аромат влади і аромат рабства. Роздуми до ювілею роману Патріка Зюскінда // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 222-229. – ISSN 0320 - 8370
1048540
  Фареній І.А. Про артільного батька Миколу Левитського : доп. на уроч. засіданні Секції соц. активності сіл. населення з нагоди 150-річчя з дня народж. Миколи Васильовича Левитського / Фареній І.А. ; Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 34, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-58-1
1048541
  Вожжов А. Про архітектуру фінансового стимулювання економічного зростання / А. Вожжов, О. Гринько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 22-29
1048542
  Міленко О.В. Про асиметрію долин рік в середній частині басейну Сіверського Дінця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
1048543
  Латишева К.Я. Про асимитотичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь у віипадку подвійного кореня характерисичного рівняння / К.Я. Латишева. – Київ, 1951. – 20 с.
1048544
  Шарапов М.М. Про асимптотику дисперсії оцінки математичного сподівання випадкового процесу з сильною залежністю та нерегулярними спостереженнями / М.М. Шарапов, Е.Н. Молдавська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена швидкість спадання дисперсії оцінки математичного сподівання випадкового процесу з сильною залежністю та нерегулярними спостереженнями. Доведено, що ця швидкість залежить від швидкості спадання кореляційної функції до нуля.
1048545
  Каськун Є.П. Про асимптотику функціоналів інтегрального типу від дифузійних процесів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Досліджується асимптотика при t[прагне до нескінченності] функціонала інтегрального типу [інтеграла з верхнім індексом t, нижнім індексом 0]g([ксі](s))ds, де [ксі](t) є розв"язок стохастичного диференціального рівняння [подано формулу], t[більше або ...
1048546
  Солдатов М.О. Про асимптотику частот власних коливань ідеальної рідини в басейні частково вкритому кришеним льодом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 112-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується задача про власні коливання ідеальної рідини в басейні, частково вкритому кришеним льодом. Визначено спектр власних коливань. Отримана асимптотична поведінка гілок власних коливань рідини в басейні.
1048547
  Маринич О.В. Про асимптотику числа активних випадкових процесів в системі з імміграцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 108-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1048548
  Чечельницький О.А. Про асимптотичні властивості мережевої моделі з двовимірним вхідним потоком вимог // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 147-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Останнім часом моделям з повторними викликами приділяється багато уваги через те, що вони знаходять застосування при аналізі різних реальних систем таких, як call центри, комп"ютерні мережі та системи телекомунікації. Моделі з повторними викликами ...
1048549
  Кондакова Світлана Віталіївна Про асимптотичні розвинення розв"язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Кондакова С.В.; МОНУ. Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: л. 130-137
1048550
  Кондакова Світлана Віталіївна Про асимптотичні розвинення розв"язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Кондакова С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1048551
  Завізіон Г. Про асимптотичні розвинення систем нелінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується метод асимптотичного інтегрування сингулярно збуреної нелінійної системи диференціальних рівнянь. The method of asymptotic integration of a singular perturbed nonlinear system of differential equations is offered.
1048552
  Лукашів Т.О. Про асимптотичну поведiнку розв"язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь з пуассоновими збуреннями I марковськими параметрами / Т.О. Лукашів, А.В. Нікітін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 135-146. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Використано апарат функцiй Ляпунова для дослiдження асимптотичної стохастичної стiйкостi в цiлому, асимптотичної стiйкостi в середньому квадратичному в цiлому сильного розв"язку стохастичних диференцiальних рiвнянь з пуассоновими збуреннями з ...
1048553
  Лучко В.С. Про асоціативні алгебри з двома великими нільпотентними підалгебрами / В.С. Лучко, А.П. Петравчук, О.М. Шевчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вiдомо, що асоцiативне кiльце R яке є сумою R = A + B двох нiльпотентних пiдкiлець A i B є нiльпотентним кiльцем. Цей вiдомий результат О.Кегеля узагальнювався багато разів в рiзних напрямах (для рiзних обмежень на кiльце R або на доданки A i B). В ...
1048554
   Про аспірантуру і спецради / шпальту підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти підтримав законопроект, що має на меті унормувати вступ до аспірантури, а також ухвалив низку рішень щодо рекомендацій парламентських слухань і круглих столів освітньої тематики.
1048555
  Плеханов Г.В. Про атеїзм і релігію в історії суспільства і культури : вибр. твори і уривки з праць / Г.В. Плеханов. – Київ : Політвидав України, 1981. – 327 с.
1048556
  Ленін В.И. Про атеїзм, релігію і церкву / В.И. Ленін. – Київ, 1980. – 344с.
1048557
  Окунєв І.С. Про атеїстичне виховання дітей / І.С. Окунєв. – К., 1964. – 93с.
1048558
  Гаврилюк О.Ю. Про атеїстичне виховання трудящих / О.Ю. Гаврилюк. – К., 1964. – 76с.
1048559
  Ліпман Й.А. Про атеїстичне виховання учнів радянської школи. / Й.А. Ліпман. – Київ : КДУ, 1955. – [16 с.]
1048560
   Про атестацію кадрів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулася регіональна робоча нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.
1048561
  Лівінська Г.В. Про багатоканальні мережі із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 90-91. – ISBN 978-966-188-165-4
1048562
  Прищепа О.П. Про багатоканальну систему обслуговування з обмеженнями на число повторів // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 157-157
1048563
  Левківський С.С. Про багаторічні коливання стоку великих і малих річок у басейні Десни / С.С. Левківський, М.М. Паламарчук, Л.І. Ющенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 29-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1048564
  Валуєв Б. Про багатоцільовий бухгалтерський облік: деякі необгрунтовані уявлення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-9
1048565
  Новиченко Л.М. Про багатства літератури / Л.М. Новиченко. – Київ, 1959. – 324с.
1048566
  Шулікін Д. Про базове фінансування і присудження наукових ступенів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  На базі Вінницького національного технічного університету відбулось засідання Президії Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України. Участь у заході взяли представники 24 ...
1048567
  Добрянський Ю.Є. Про байоські відклади Київщини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 8-11. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 7)
1048568
  Лаврин Александр Про балут, лечон и лапу-лапу : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 116-124
1048569
  Кравченко Я.П. Про бальзаківський складник літературного контексту повісті І.С. Тургенєва "Нещасна" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 67-77. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1048570
   Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року №2121-ІІІ // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.1-53
1048571
  Вірта М.Є. Про Батю, "батьківщину" і про "Ботострой" / М.Є. Вірта. – Київ, 1950. – 3с.
1048572
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – Київ, 1956. – 225 с.
1048573
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – К, 1964. – 223с.
1048574
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – Київ, 1966. – 283 с.
1048575
  Грушевський Михайло Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Київ, 1909. – 98с.
1048576
  Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М.С. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 56с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7775-0500-7
1048577
  Ільченко Н.В. Про безпеку варто потурбуватись // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 4 : фото
1048578
  Оржеховська В. Про безпеку дітей у всесвітній мережі Інтернет // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 43-45. – ISSN 0131-6788
1048579
  Полянський Є. Про безпеку дорожнього руху по-українськи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1048580
  Тройнікова О. Про безпеку на залізничному транспорті : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-91. – Бібл. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1048581
   Про безпеку ресурсної економіки // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті відбулася ІІ Міжнародна конференція "Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток". Ініціатором проведення конференції виступила ...
1048582
  Образцов В.П. Про безпосередню перкусію одним пальцем // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 7, № 2 (26). – С. 60-64. – ISSN 2413-5461
1048583
  Приходько Г.І. Про безпосередньо складові діалогу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 189-191. – ISBN 966-581-295-5
1048584
  Голицын С.М. Про бел-горюч камень / С.М. Голицын. – Москва, 1983. – 24с.
1048585
  Петренко А. Про берестейську "Просвіту" - всього чотири рядочки... // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 2 травня (№ 17). – С. 1
1048586
  Зелінська Надія Про бібліографію - майже... для кожного // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 18 : фото
1048587
   Про бібліотеки в спеціальних школах. – Київ, 1950. – 31с.
1048588
   Про бібліотечну роботу. – К., 1965. – 119с.
1048589
  Крупська Н.К. Про бібліотечну справу / Н.К. Крупська. – Київ, 1960. – 235 с.
1048590
  Крывелев И.А. Про біблію / И.А. Крывелев. – К., 1958. – 68с.
1048591
   Про бідного парубка і Марка багатого. – К., 1975. – 12с.
1048592
  Сохацька Є. Про бій за державність і запізніле вороття правди в новому двокнижжі професора Миколи Тимошика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1, 3


  М. Тимошик започаткував в Києві видавничий проект "Запізніле вороття". В основі проекту - недруковані праці Огієнка-Іларіона.
1048593
  Скворцов-Степанов Про бісів і бісівські спокуси / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 27 с.
1048594
  Дмитрієва О.А. Про блокову модифікацію методів типу Біккарта // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 6-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2415-7902
1048595
  Махно В. Про Богдана Задуру і не тільки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 170-171
1048596
  Костантіні У. Про богів, маленький людей і поліцаїв / У. Костантіні. – К., 1987. – 206с.
1048597
  Дорохов М. Про бойовий досвід в АТО // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото


  За ініціативою Ради ветеранів Військового інституту зі студентами історичного та факультету психології, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, відбулася зустріч з учасником АТО студентом - істориком Василем Ютовцем.
1048598
  Барто А.Л. Про больших и про маленьких / А.Л. Барто. – М., 1958. – 136с.
1048599
  Міляєва Л. Про Бориса Григоровича Возницького // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 157-175. – ISSN 1992-5514
1048600
  Костичев П.А. Про боротьбу з посухами в чорноземній області з допомогою обробітку полів і нагромадження на них снігу / П.А. Костичев. – К., 1953. – 71с.
1048601
  Карікова Н.М. Про боротьбу за культуру української мови на шпальтах "Літературної газети" наприкінці 50-х рр. ХХ ст. // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 36-44. – ISSN 2313-4437
1048602
  Кущинський А. Про боротьбу Карпатської Січі // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – С. 31-38
1048603
  Канюха М.С. Про боротьбу партійно-радянської преси проти націоналістичної ідеології та реакційної націоналістичної пропаганди у 1944-1951 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 23-28. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье освещается вопрос о борьбе партийно-советской печати против националистической идеологии и реакционной националистической пропаганды в период становления социализма в западных областях Украины в 1944-1951 гг.
1048604
  Мухіна З.І. Про боротьбу селян у маєтках короля в другій половині XVIII ст. (За матеріалами королівщин Краківського, Плоцького та Ленчицького воєводств) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 91-96. – (Історичні науки ; Вип. 29)
1048605
  Довженко П. Про брата // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 5-13. – ISBN 5-89354-154-5


  Спогади Поліни Довженко (Дудко) про брата - Олександра Петровича Довженка.
1048606
  Алексієвич С. Про братів і сестер, катів і жертв... та електорат. З книжки "Час second-hand (кінець червоної людини)" // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 201-209. – ISBN 978-985-6998-56-3
1048607
   Про будівництво житлових будинків колгоспників, виробничих будівель у колгоспах і культурно-побутових споруд на селі. – К., 1945. – 15с.
1048608
  Молотов В.М. Про будівництво і завдання будівників / В.М. Молотов. – К., 1936. – 29с.
1048609
  Селюченко М. Про будівничого творчої спілки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 11-14
1048610
  Пискун М.М. Про будову груп, у яких система усіх ненормальних підгруп має вимірність Крулля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються узагальнено радикальні групи, у яких система усіх ненормальних підгруп має вимірність Крулля. We study the generalized radical groups, in which the family of all not normal subgroups has ike Krull dimension.
1048611
  Соллогуб В.Б. Про будову земної кори в районі Гірського Криму / В.Б. Соллогуб, А.В. Чекунов, 1966. – 1194-1197с.
1048612
  Непша О.В. Про будову кіс Північного Приазов"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1048613
  Одінцова О.О. Про будову неперіодичних груп з сепаруючими підгрупами відносно системи нескінченних нециклічних підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описано неперіодичні групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нескінченних нециклічних підгруп. Виділено 6 типів таких груп, серед яких групи 3 типів мають неодиничний сепаратор.
1048614
  Коваль Т.В. Про будову скінченних груп з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття УЩН [С з верхньою рисочкою]-групи - такої групи G, у якої для будь-якої пари нециклічних підгруп А та В таких, що А - власна немаксимальна підгрупа з В, існує нормальна підгрупа N із G і A [менше або дорівнює] N [менше або дорівнює] ...
1048615
  Дунаєв Ю. Про будову ядер атомів і природу їх електричних зарядів, або порядкових номерів хімічних елементів / Юрій Дунаєв. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-7569-69-1
1048616
  Доманицький В.М. Про Буковину та життя буковинських українців / Написав Василь Доманицький // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 53, [2] с. : з малюнками. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис. - В. Данилевич
1048617
  Доманицький В.М. Про Буковину та життя буковинських українців / Написав Василь Доманицький. – У Київі (Київ) : З друкарні Першої київської друкарської спілки, 1910. – 53, [2] с. : з малюнками. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 33)
1048618
  Лотишка С. Про булаву // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 9
1048619
  Проскурін Д.П. Про булевськи незалежні системи операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 257-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається ГНС зображення системи булевськи незалежних підалгебр. Доведено, що ГНС зображення є булевським добутком ГНС зображень відповідних підалгебр.
1048620
  Козявічуте В. Про бунтівний дух литовців і українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 8


  Депутат литовського Сейму Вітаутас Сауліс: "Норильське повстання доводить, що боротися з тоталітарними режимами можна навіть у найважчих умовах".
1048621
   Про бухгалтерський облік операцій, що підлягають патентуванню. – Київ : ЦСП Компас, 1998. – 24с.
1048622
  Короденко М. Про бюджет та майбутнє технікумів і коледжів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету розглянули проекти законів "Про державний бюджет України на 2018 рік"., "Про внесення змін до бюджетного кодексу України(щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)", стан виконання рекомендацій ...
1048623
  Шевченко А. Про бюджетне відшкодування податку на додану вартість // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 42-47
1048624
  Шулікін Д. Про бюджетну політику, вступну кампанію і підручники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  За якими принципами наступного року фінансуватиметься галузь, які уроки варто винести зі вступної кампанії до ВНЗ і як відбувається забезпечення підручниками системи загальної середньої освіти - про це йшлося на першому засіданні профільного комітету ...
1048625
  Войтенко Ю.І. Про в"язке та крихтке руйнування гірських порід при ударі та вибуху / Ю.І. Войтенко, О.В. Ковтун // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 9-17. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688
1048626
  Яцканин І. Про вагу комунікації / розмовляв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 28


  Голова Спілки українських письменників Словаччини Іван Яцканин: "Протидія проросійській пропаганді в інфопросторі Словаччини практично відсутня".
1048627
  Колесса Ф. М. Про вагу наукових дослідів над устною словесностю : [Уведеннє до куpсу викладів (з 1921-22 p.) пpо укpаїнську устну словесність] / Філярет Колесса. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Т.Г. Шевченка, 1923. – 20 с. – Відб. із: Л[іт.]-H[аук.] Вісн. 1922, кн. 7/8. – Бібліогp.: Важнійша літ.: с. 20.
1048628
  Козлюк Л. Про важливість вивчення причин і умов корупційних екологічних злочинів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 2 (11). – С. 100-109
1048629
  Пігіда А. Про важливість коректного округлення кількості респондентів при побудові вибірки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 150-159. – ISSN 1563-3713
1048630
  Мінкіна-Міліко Про важливість політкультурної історичної освіти // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 44


  Думка міжнародного експерта.
1048631
  Башко В. Про валютний курс без алхімії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 8
1048632
  Кулян В.Р. Про варіаційну задачу оптимізації портфеля акцій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 86-88
1048633
  Панч П. Про вас і для вас : Оповідання, казки та гуморески: Для мол. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1965. – 144с.
1048634
   Про Василя Кучера : спогади товаришів і друзів. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 215с.
1048635
  Лисенко Н. Про Василя Стуса по-сучасному та переосмислено
1048636
  Левицький О.І. Про Василя Тяпинського, що переклав в XVI ст. Євангеліє на просту мову : (критична розвідка) / написав Ор. Левицький. – Б. м. : б. в., 1913. – [17] с. – Окр. відб. із: Записки Українського наукового товариства в Києві, кн. 12, 1913, с. 5-21
1048637
  Франко І.Я. Про Ватікан, унію та католицизм / І.Я. Франко. – Київ : Політвидав, 1981. – 288с.
1048638
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Водного кодексу Ураїни : постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 року №214/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 66
1048639
   Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти : наказ МОН України від 28.02.2014 р., № 174 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5/6 (119). – С. 64-69. – ISSN 1682-2366
1048640
  Українська Радянська Соціалістична Республіка. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення : постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року №8074-Х // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 294
1048641
  Українська Радянська Соціалістична Республіка. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення : постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року №8074-Х // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 294
1048642
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Ураїни про надра : постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 року №133/94-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 202
1048643
   Про введення в дію Лісового кодексу України : постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 року №3853-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 12 : Лісовий кодекс України. – С. 61
1048644
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Лісового кодексу Ураїни : постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 року №3853-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 150
1048645
  Верьовкіна Г.В. Про введення локальних координат для зліченної дискретної системи в околі інваріантного тору // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 23-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Наведено умови існування локальних координат для зліченної дискретної системи в околі інваріантного многовиду та вигляд, якого набуває ця система.
1048646
   Про введення посади заступника Міністра освіти і науки України : розпорядження КМУ від 03.09.2014 № 800-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 72, 16 вересня 2014 року. – С. 53
1048647
  Вуліх О. Про введення споживача в оману щодо виробника // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
1048648
  Лисенков С. Про введення у дію результатів всеукраїнського референдуму // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-11
1048649
  Синиця І.О. Про ввічливість і такт / І.О. Синиця. – К., 1959. – 48с.
1048650
  Чернікова І.Б. Про вдосконалення визначення звітності та уточнення її місця в стратегії розвитку підприємства / І.Б. Чернікова, Є.В. Якуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 188-192. – ISSN 2222-4459
1048651
  Бутник С.І. Про вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 86-93
1048652
  Дудоров О.О. Про вдосконалення кримінально-правової заборони, присвяченої фіктивному підприємництву // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 131-139. – ISSN 2306-9082
1048653
  Внукова Н. Про вдосконалення методичного забезпечення рейтингової оцінки емітентів : Управління економікою / Н. Внукова, Н. Притула // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1048654
  Месель-Веселяк Про вдосконалення міжгалузевих економічних відносин в економіці України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 8-16
1048655
  Манійчук Ю.В. Про вдосконалення організації правової допомоги іноземним організаціям і фірмам у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 48-51. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются возможности совершенствования оказания правовой помощи иностранным юридическим лицам в СССР в святи с развитием и коренной перестройкой внешнеэкономических связей Советского Союза.
1048656
  Ахмач Г. Про вдосконалення положень окремих норм Цивільного процесуального кодексу України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 10 (343). – С. 5-7
1048657
  Мічурін І.В. Про вегетативну гібридизацію і ментори. / І.В. Мічурін. – К., 1954. – 76с.
1048658
  Боднарчук О.Г. Про ведення претензійно-позовної роботи на підприємствах державної кримінально-виконавчої системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 345-351. – ISSN 1563-3349
1048659
  Фартухов А. Про Великий Державний Герб України : Створено у Вільному Інтелектуальному Просторі / А. Фартухов. – Київ : Самвидав, 1999. – 8с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.3)
1048660
  Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже)
1048661
  Назаров О.О. Про великі прогини і стійкість пологої оболонки двоякої кривини з жорстко закріпленими краями / О.О. Назаров. – Київ, 1956. – С. 231-234. – Окр. відбиток
1048662
  Бойко Г. Про великого Кобзаря у документах Державного архіву Київської області // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 11
1048663
  Дорошенко С. Про великого поета у два голоси // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 143-145. – ISSN 1682-3540


  Рец. на кн. : Горнятко-Шумилович А., Космеда Т. Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти / А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда; за ред. Т. Космеди. — Познань: Видавництво Університету ім. Адама Міцкевичаі, 2016. — ...
1048664
  Стех Я. Про великого українського мовознавця // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Український мовознавець Олесандр Потебня.
1048665
  Сталін Й.В. Про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 198 с.
1048666
  Ленін В.І. Про Велику Жовтневу соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 640с.
1048667
  Ленін В.І. Про Велику Жовтневу соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 470с.
1048668
  Головко Т. Про велич і трагедію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 201). – С. 7


  У Києві вперше видали три романи австрійського письменника Йозефа Рота.
1048669
   Про велич Т.Г. Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать : [добірка висловів письменників і політичних діячів світу] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 240-243. – ISSN 0869-3595
1048670
   Про велич Т.Г.Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 240-243. – ISSN 0130-321Х
1048671
  Мацюк Галина Петрівна Про вербальну свободу, або про монографію Лесі Ставицької "Арго, жаргон, сленг. Соціальна диференціація української мови". - К.: Крити­ка, 2005.-464с. : [рецензія]
1048672
   Про верифікацію переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : лист Міністерства освіти і науки України від 18.01.2016 р. № 1/9-26 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 91


  Продовж. назви : "... (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної".
1048673
  Бунчук Б. Про версифікаційну особливість компонування поетичних добірок, ліричних циклів та книг віршів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 6-24. – ISSN 2304-9383
1048674
  Засенко П. Про весняне зілля // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 95-97. – ISSN 0208-0710
1048675
  Конончук Т. Про вечірні світанки Михайла Наєнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 4


  Письменник, професор, лауреат Шевченківської премії Михайло Наєнко презентував літературно-художнє видання "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії".
1048676
  Поліщук В. Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікту) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 52-70. – ISBN 978-966-920-067-9
1048677
  Піскун В.М. Про взаємини української держави та українців, що проживали на теренах колишньої Російської імперії (1917-1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-149. – (Українознавство ; Вип. 2)


  На документальній основі досліджується життя українців у колишній імперії, розкривається їх національно-патріотичні прагнення, потяг до України.
1048678
  Усаченко Л.М. Про взаємовідносини органів державної влади з неурядовими організаціями // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 180-184. – (0). – ISSN 2078-9165
1048679
   Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО : Парламентські слухання, 23 жовтня 2002 року. – Київ, 2003. – 286с. – ISBN 966-96160-4-2
1048680
  Кавецький Р.Є. Про взаємовіношення біологічної, фізичної та хімічної форм руху матерії. / Р.Є. Кавецький, Є.В. Клпаков. – К., 1960. – 23с.
1048681
  Попович Л. Про взаємодію дієслівних категорій та часові форми в українській мові // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 47-58. – ISSN 2415-8208
1048682
  Кирилюк В.С. Про взаємодію еліпсоїдальної порожнини з еліптичною тріщиною, що перебувають під тиском, у пружному середовищі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про взаємодію у пружній матриці еліптичної тріщини з тривісною еліпсоїдальною порожниною, які перебувають під внутрішнім тиском. Напружений стан у матриці представлено суперпропозицією збурених станів, викликаних порожниною та ...
1048683
  Голубовська І. Про взаємодію мови, мислення та свідомості в контексті когнітивного підходу в лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У діахронній перспективі розглядаються складні взаємозв"язки між мовою, мисленням, свідомістю та пізнанням. Особливий акцент робиться на висвітленні сучасного стану проблеми в русло ідей когнітивної лінгвістики. У контексті "когнітологічного" розуміння ...
1048684
  Колесник В.В. Про взаємодію моралі і права в правовій теорії Л. Фуллера / В.В. Колесник, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 111-113. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються питання взаємодії моралі і права, інтерпретації у праві, особливості дослідження проблем поліцентричного характеру правової системи США, що знайшли відображення в концепції видатного діяча Гарвардської школи права США Л. ...
1048685
  Ситник О.І. Про взаємодію науково-технічного прогресу і культури // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-18. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджуються форми та сфери впливу НТП на культуру. Розглядається співвідношення культури і цивілізації.
1048686
  Вєчканова О.О. Про взаємозв"язок громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 273-274. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1048687
  Харазішвілі Ю. Про взаємозв"язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 0131-775Х
1048688
  Кобзистий П.І. Про взаємозв"язок радіолокаційних характеристик грозових та зливових осередків у степовій зоні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 39-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1048689
  Ткачук В. Про взаємозв"язок умов розвитку особистості злочинця та його протиправної поведінки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-89.
1048690
  Шерстенников Ю. Про взаємозв"язок фондоозброєності та обсягів виробництва : управління економікою: теорія і практика / Ю. Шерстенников, Л. Ромащук // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1048691
  Кислюк В. Про вибір матеріалу підкладки для створення резонансних детекторів міліметрового діапазону на основі гратки джозефсонівських контактів / В. Кислюк, О. Прокопенко, О. Пустильник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив діелектричної підкладки на властивості резонансних детекторів міліметрового діапазону з джозефсонівськими контактами, що інтегровані в мікросмужкову лінію. Визначено оптимальні параметри підкладок на основі кремнію для побудови таких ...
1048692
   Про вибір нових вихідних пунктів станцій спостережень / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 36-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1048693
  Головцин В.М. Про вибір параметрів для кривих без інтерпретації / В.М. Головцин, 1954. – 161-173с.
1048694
  Головцин В.Н. Про вибір параметрів для кривих ВЕЗ при інтерпретації // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-21
1048695
  Архангельський Ю. Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні : Наукові дискусії / Ю. Архангельський, А. Алексєєв, О. Радзієвський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-72 : Таб.2. – Бібліог. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1048696
   Про вибори в колишній Галичині, 1947. – 77с.
1048697
  Лаурінавічюс М. Про вибори в Литві і сценарії Путіна / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 9


  Розмова із старшим аналітиком Центру Східноєвропейських досліджень у Вільнюсі Маріусом Лаурінавічюсом: Якби не членство в ЄС і НАТО, то доля України також спіткала б і нас, можливо, навіть раніше...
1048698
  Богданов В. Про вибори в Національній академії наук України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 58). – С. 4
1048699
   Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Закон Укрїни. – Київ, 2002. – 27с.
1048700
   Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України (Із змінами, внесеними згідно із Законом №431-XIV (431-14) від 16.02.99, ВВР, 1999, №15, ст.85 ). – Київ, 2002. – 48с.
1048701
  Шулікін Д. Про вибори до НАЗЯВО і зарплати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1048702
   Про вибори народних депутатів України від 18 жовтня 2001 року : (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2977-ІІІ (2977-14) від 17.01.2002):Закон України. – Київ, 2002. – 127с.
1048703
   Про вибори партійних органів. – К., 1937. – 29с.
1048704
  Тельман І.Г. Про вибори при царизмі / І.Г. Тельман. – Київ : Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1939. – 62, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1048705
  Молотов В.М. Про виборчий блок комуністів з безпартійними / В.М. Молотов. – К., 1938. – 15с.
1048706
  Бурдиляк С. Про виборчу інтригу в Ірані / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 3


  "Соціально-економічна ситуація в країні - ахілесова п"ята Рухані на нинішніх президентських перегонах".
1048707
  Королюк В.С. Про вибрані роботи І.М. Коваленка : до 75-річчя від дня народження // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 9-12. – ISSN 0868-6904
1048708
  Биць І. Про вивільнення працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 16


  "Як має відбуватися звільнення?, Як захистити свої трудові права та гарантії під час такого скорочення?". Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
1048709
  Бейдик О.О. Про вивчення еволюції рекреаційного освоєння Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 58-64. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 22)
1048710
   Про вивчення іноземних мов у 2011-2012 навчальному році: методичні рекомендації // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 3-9
1048711
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-12
1048712
  Клименко Н. Про вивчення новогрецької мови в Україні / Ніна Клименко // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 28-31
1048713
  Левітт М.М. Про вивчення плідності у комах / М.М. Левітт, С.П. Іванов. – 20с.
1048714
  Євтушенко Раїса Іванівна Про вивчення правознавства у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-16
1048715
  Передрій Ганна Про вивчення словозміни іменників 2 відміни // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 2-5. – Бібліогр.: Літ.: с.54; 9 назв. – ISSN 0130-5263
1048716
  Сіплівий М.К. Про вивчення собівартості на підприємствах харчової промисловості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 25-32. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Важнейшей теоретической работой на предприятиях пищевой промышленности является анализ себестоимости. При анализе себестоимости определяются показатели динамики себестоимости, выполнения планов по снижению себестоимости сводного показателя ...
1048717
  Бондаренко В.М. Про вигляд ч. в. множин з додатно визначеною формою Тітса / В.М. Бондаренко, М.В. Стьопочкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ч. в. множина з додатно визначеною формою Тітса (тіп, тах)-еквівалентна ч. в. множині без циклів. Ключові слова: ч. в. множина, квадратична форма Тітса, (тіп, тах)-еквівалентність. We prove that a poset with positive definite Tits form ...
1048718
  Комарова О.В. Про вид Glycymeris pilosus (linne) merklin, 1955 з тортонських відкладів Придністров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 17-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1048719
  Крайнікова Т.С. Про видавничий бізнес: компетентно і цікаво (З приводу виходу з друку підручника Миколи Тимошика "Видавничий бізнес Погляд журналіста, видавця, вченого") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 122-123


  The article touches the issue of the text-book of Mykola Tymoshyk "Publishing business: an opinion of journalist, publisher, scientist"
1048720
  Стефанський В.Л. Про видавничу діяльність Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 7-24. – ISSN 2415-7848
1048721
   Про видавничу діяльність обласних бібліотек у 1980 році. – Київ, 1981. – 48 с.
1048722
  Грудницька М.С. Про видання Повного зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка / М.С. Грудницька. – 3с. – Окр. відб.
1048723
  Білан А. Про видатного театрознавця і публіциста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41. – ISSN 0868-9644
1048724
   Про видачу дублікатів дипломів доктора, кандидата наук та доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 р. № 562 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 2-3
1048725
  Іваненко Я. Про види адміністративних неюрисдикційних проваджень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 240-247. – ISSN 0132-1331
1048726
  Беляневич О.Т. Про види джерел господарського договірного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 46-56
1048727
  Лукашук І.І. Про види норм сучасного міжнародного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95. – (Серія права ; № 7)
1048728
  Баїк О. Про видову характеристику суб"єктів податкових правовідносин в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1048729
  Філарет Про Видубицький монастир // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 40-41. – ISSN 0203-5863
1048730
  Шаповал Ю. Про визнання і знання // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-20


  Полеміку навколо ОУН і УПА та Степана Бандери.
1048731
  Ковальський Д.В. Про визнання недійним рішення, свідоцтва про право власності на нерухоме майно та договору купівлі-продажу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 49-61
1048732
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним договору пайової участі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47
1048733
  Колосов О. Про визнання недійсним патенту України на корисну модель // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
1048734
  Ковальський Д.В. Про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсними змін до Статуту товариства та зобов"язання державного реєстратора скасувати державну реєстрацію цих змін і доповнень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 49-52


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1048735
   Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 98, 15 грудня 2017 року. – С. 182
1048736
  Ковальський Д.В. Про визнання права власності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 52-55
1048737
  Хомченков Д.М. Про визнання права державної власності на нерухоме майно // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 47-51
1048738
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров"я Українивід 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 95


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти", зареєстрований в ...
1048739
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 : наказ Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2018 р. № 78/169 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 35, 4 травня 2018 року. – С. 132


  Втратив чинність, наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 "Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових ...
1048740
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2016 р. № 754 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 67, 2 вересня 2016 року. – С. 99-100


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02 вересня 2005 року № 506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної ...
1048741
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2016 р. № 159 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 24, 1 квітня 2016 року. – С. 818


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2013 року № 1260 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 ...
1048742
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2016 р. № 12 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 13 23 лютого 2016 року. – С. 175


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 "Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними ...
1048743
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1015 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 90, 20 листопада 2015 року. – С. 202


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744 "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів ...
1048744
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2018 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 32, 24 квітня 2018 року. – С. 111


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів".
1048745
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК : наказ Міністерства освіти і науки України 19 вересня 2016 р. № 1122 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 87, 11 листопада 2016 року. – С. 275-276


  "...наказ Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 року № 4-ДСК "Про затвердження Порядку державної реєстрації секретних завершених технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 року за № 105/10385".
1048746
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 66, 22 серпня 2017 року. – С. 144
1048747
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2017 р. № 931/351 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 2


  "...втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання", ...
1048748
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 : наказ Міністерства освіти і науки від 13 лютого 2018 р. № 145/250 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 26, 3 квітня 2018 року. – С. 136


  Втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров"я України від 06 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти".
1048749
   Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 : наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2017 р. № 628/1022 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 70, 8 вересня 2017 року. – С. 550


  "...втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у ...
1048750
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 247 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 42-43
1048751
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України від 03 серпня 2016 р. № 1267/921 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 69, 9 вересня 2016 року. – С. 136-137
1048752
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 09.09.2015 р. № 471/919 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 87, 10 листопада 2015 року. – С. 168


  "...втратили чинність: наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2005 року № 221/217 "Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил ...
1048753
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України з від 24.03.2015 р. № 343 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 169-170


  "... Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України: від 05 липня 1995 року № 201 "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини", зареєстрований у ...
1048754
  Хомченков Д.М. Про визнання частково недійсним договору оренди земельної ділянки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-59


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1048755
  Сидяченко Н. Про визначальні риси поета і поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 294-300. – ISSN 0320 - 8370
1048756
  Виноградов О.П. Про визначення води, вуглецю та азоту в організмах (комах) / О. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 369-380
1048757
  Борисейко О. Про визначення динамічних коефіцієнтів електромеханічного зв"язку на згинних коливаннях круглої біморфної пластинки / О. Борисейко, Остапчук, І. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про згинні коливання круглого біморфного п"єзодиска. Визначено КЕМЗ для такого типу коливань за енергетичним критерієм і формулою Мезона. The problem of bend vibration of round piezoelectric bimorph disk was considered. ...
1048758
  Герцрікен С.Д. Про визначення енерегії утворення вакансій та їх відносної кількості в бінарних сплавах / С.Д. Герцрікен, Б.П. Слюсар, 1958. – [7] c. – Вирізка
1048759
  Щербань М.І. Про визначення ефективних опадів / М.І. Щербань, Ю.В. Садичко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 32)
1048760
  Шаповал Тетяна Про визначення конституційних гарантій суб"єктивних прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 35-40
1048761
  Дубовенко Ю.І. Про визначення контакту в модельному класi Сретенського // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1048762
  Гнатієнко Г.М. Про визначення міри схожості вподобань експертів / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається проблема визначення міри схожості вподобань експертів у задачах прийняття рішень. Пропонуються формальні підходи до визначення міри схожості на основі аналізу підмножин, вибраних експертами за деякими однаковими для всіх критеріями з ...
1048763
  Дрішлюк А.І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 72-76. – (Право. Економіка. Управління)
1048764
  Лавренюк В.І. Про визначення напружено-деформованого стану матриці з включенням методом граничних елементів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий підхід до розв"язання задач теорії пружності кусково-однорідних тіл методом граничних елементів. Підхід спирається на апроксимацію складових вектора переміщень на дискретизованих елементах як функцій двох змінних в локальній системі ...
1048765
  Ян Фудзян Про визначення нейтральної "серединної" площини двошарового пружного елементу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виведена формула для визначення положення нейтральної площини тонкого двошарового елементу з різними товщинами шарів і пружними характеристиками матеріалів шарів. Проаналізовано вплив товщин шарів і відношення їх пружних характеристик на положення ...
1048766
  Трофімова Л.В. Про визначення окремих понять, пов"язаних з фінансовою діяльністю держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 151-156
1048767
   Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань : указ Президента України від 27.02.2016 р. № 69 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 7 (340), 3 березня 2016. – С. 38


  До складу комісії також включені представники КНУ імені Тараса Шевченка: Майданик Роман Андрійович - завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою); Самохвалов Віктор ...
1048768
  Адаменко І.І. Про визначення параметрів потенціалу міжмолекулярної взаємодії з рівняння стану рідин / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На прикладі відомого статистично обгрунтованого рівняння стану, виведеного для системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких сфер), проаналізовані фактори, що впливають на точність визначення параметрів ...
1048769
  Прилуцький Р.Б. Про визначення поняття "корпорація" у правових системах України та США / Р.Б. Прилуцький, В.С. Шатило // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 55-61. – ISSN 2222-5374
1048770
  Мягченко М. Про визначення поняття "органи самоорганізації населеня" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49. – ISSN 0132-1331
1048771
  Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.28-35
1048772
  Самородницький П.Х. Про визначення предмета геометрії (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
1048773
  Коронкевич О.І. Про визначення предмета математики
1048774
  Смирнов І.Г. Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 49-63
1048775
  Радутний О. Про визначення складу злочину, передбаченого ст. 231 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 73-78
1048776
  Садова С. Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України / Світлана Садова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 29-33. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано досвід формування стратегічної Програми розвитку університетської бібліотеки та ступінь її впливу на ефективність роботи бібліотеки щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій.
1048777
  Піцур Я.С. Про визначення теоретичного змісту поняття "ділове планування" / Я.С. Піцур, О.С. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 5-13. – (Економічна ; Вип. 1)
1048778
  Кушнір Р.М. Про визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного нагрівання / Р.М. Кушнір, В.С. Попович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  На прикладі багатошарової пластини ілюструється методика визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного їх нагрівання внутрішніми джерелами тепла та складного (конвективного, променевого чи ...
1048779
  Литвин М.Ю. Про визначення фактичної площі земельної ділянки при проведенні приватизаційних робіт // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 177-179. – ISBN 966-631-331-6
1048780
  Латишева К.Я. Про визначення фундаментальних функцій звичайних однорідних лінійних диференціальних задач за допомогою способу моментів / К.Я. Латишева. – Київ
3. – 1937. – 58 с.
1048781
  Матишевський П.С. Про визначення хуліганства як злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 89-92. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Статья содержит критические замечания к работам криминалистов, которые, определяя хулиганство и ограничения его от других преступлений, принимают во внимание только объективный критерий. Критерий определения хулиганства, а равно ограничения ...
1048782
  Бодрик О.Г. Про визначення часу негативного впливу шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферу при аварійних ситуаціях / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, Г.В. Осипович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 122-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянута задача прогнозування часу негативної дії шкідливих речовин при аварійних викидах.
1048783
  Пфейфер Г.В. Про визначник Вронського / акакд. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [2} с.
1048784
  Терехов П.Г. і Потьомкін М.П. Про викладання географії в початковій школі дорослих / П.Г. і Потьомкін М.П. Терехов. – 2-е, переробл. – К., 1940. – 63с.
1048785
  Сабадаш Г.П. Про викладання географії в середній школі 5-7 кл. / Г.П. Сабадаш. – Київ, 1935. – 31с.
1048786
   Про викладання зоології в восьмирічній школі. – К, 1960. – 31с.
1048787
  Кальман Олександр Про викладання кримінології у вищих навчальних закладах України / Кальман Олександр, Лизогуб Богдан // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 53-57
1048788
  Травкін О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.109-123
1048789
  Травкіна О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.16-32
1048790
   Про викладання української мови в початковій школі. – К., 1951. – 96с.
1048791
   Про викладання українськоої мови в У-УШ кл.. – К., 1960. – 52с.
1048792
   Про викладання фізики в середній школі. – Київ, 1935. – 20 с.
1048793
  Божик С. Про виклики для журналістики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26/27 квітня (№ 77/78). – С. 2


  Говоритимуть студенти з України та з-за кордону під час науково-практичної конференції у Львівському національному університеті. Чимало доповідей — на основі матеріалів "Дня"
1048794
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1048795
   Про виключну (морську) економічну зону України : закон України від 16 травня 1995 року №162/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 163-177
1048796
  НаливайкоТ.В Про виключну юрисдикцію щодо права на володіння землею / НаливайкоТ.В, Н.М. Коритнюк // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7272-11-2
1048797
  Орлов П. Про виконання в Україні різних систем амортизації / П. Орлов, С. Орлов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 38-44 : Табл.1. – Бібліогр.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1048798
   Про виконання Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну" : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2008 № 126 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-32. – ISSN 0130-8890
1048799
   Про виконання плану науково-дослідної роботи за 1968 рік. – Київ, 1969. – 36с.
1048800
   Про виконання програми спільної діяльності МОН України і НАПН України на 2014-2016 роки // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 3


  Відбулося засідання Президії НАПН України. Її учасники заслухали та обговорили інформацію першого віце-президента, в.о. головного ученого секретаря НАПН України Володимира Лугового про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки ...
1048801
  Ляшенко О.І. Про виконання рішень загальних зборів І президії АПН України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30


  Представлен отчет о выполнении решений общих собраний АПН Украины и ее президиума за отчетный период. Научная сессия на тему: "Развитие педагогики и психологии в Украине".
1048802
   Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.08 р. №348-р "Про затвердження плану заходів з проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи на 2008 рік" : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/19-159 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 95-96. – ISSN 0130-8890
1048803
  Полонська Н. Про виконання функцій МПО і ОМПЕ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1048804
  Романчук С.П. Про використання археологічних матеріалів у історико-ландшафтних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 88-94. – Бібліогр.: 11 назв
1048805
  Капленко Г.В. Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент" // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 162-165. – ISSN 2071-4653


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира Є.Є. Слуцький, І.В. Вернадський.
1048806
  Кобзаренко П.В. Про використання гіпнозу в судовому пізнанні / П.В. Кобзаренко, Ю.О. Заіка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье показаны возможности использования гипноза для устранения стрессовой или гипнотической "блокировки" сознания свидетеля или потерпевшего и других лиц в целях получения новой информации о расследуемом преступлении и виновных лицах. Высказаны ...
1048807
   Про використання глобальних моделей EGM08 та EGG08 для визначення висот квазігеоїда на територію України / О.В. Кучер, О.М. Марченко, Д.О. Марченко, І.М. Заєць // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 13-17 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв
1048808
  Костицький В. Про використання економічних моделей управління банками / В. Костицький, О. Шишовська // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 41-49. – ISSN 2413-743X
1048809
  Вадньов Д.О. Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто алгоритм шифрування даних на основі задачі про рюкзак. Визначено завдання про підвищення криптостійскості алгоритму. Запропоновано схему шифрування, побудовану з використанням простих чисел та операцій над ними спеціального вигляду. ...
1048810
  Кундицький О. Про використання заощаджень підприємств в системі відтворення фізичного капіталу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 189-192. – ISSN 2078-5860
1048811
  Рябчій В.В. Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 48-58 : рис., табл. – Бібліогр.: с.55-56. – ISSN 0130-1039
1048812
   Про використання кіно в ідейно-виховній роботі школи. – К., 1965. – 44с.
1048813
  Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна Про використання культурологічної парадигми в економічній науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито парадигмальні основи сучасної науки. Виявлено, що однією з перспективних для використання в економіці є культурологічна парадигма, зокрема цивілізаційний підхід.
1048814
  Кукурудза С.І. Про використання ландшафтної інформації грунтових досліджень при картуванні природних територіальних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 106-110. – Бібліогр.: 11 назв
1048815
  Брескіна Л.В. Про використання мережевих технологій у групових формах навчання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С.18-22.
1048816
  Ромашко О .В. Про використання металевих казанів у культовій практиці племен скіфської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 193-199. – ISSN 2227-4952
1048817
  Радіонов Ю. Про використання міждбюджетних трансфертів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1048818
  Рева М.В. Про використання повних формул перехідних процесів для нормування інфрормативних сигналів в методі становлення поля / М.В. Рева, Т.В. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована можливість використання повної формули перехідного процесу в однорідному напівпросторі і тонкому провідному шарі для отримання зондуючих кривих ефективного опору і поздовжньої провідності в методі становлення поля (на прикладі установки ...
1048819
  Тарасенко Р.В. Про використання позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки у формуванні системи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 517-523. – ISSN 2078-3566
1048820
  Богуцький П. Про використання системного підходу в осягненні цілісності системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 157-164. – ISSN 1026-9932
1048821
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1048822
  Ченчева О.О. Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1048823
  Барабаш Ю. Про використання терміна "конфлікт" у конституційному законодавстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 1993-0909
1048824
  Каніщева В.М. Про використання традиційних ідентифікаторів наукових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 127-131. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1048825
  Жаріков Є.С. Про використання уявних відношень у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1048826
  Мезенцев К.В. Про використання факторного аналізу в регіональних дослідженнях // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 21-28. – ISBN 966-95774-3-8
1048827
  Івохін Є.В. Про використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні фінансових данних / Є.В. Івохін, В.О. Навродський, О.О. Фейчер // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 75-79
1048828
  Танчер В.К. Про викриття в науково-атеїстичній пропаганді пристосовництва сучасних релігійників / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму Київськ. держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1963. – 19c.
1048829
  Хомченков Д.М. Про вилучення майна з незаконного володіння та визнання права власності (за результатами набуття права власності на гуртожитки при приватизації цілісного майнового комплексу) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 52-55


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1048830
  Соснін О.В. Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 66. – С. 123-134. – ISSN 2072-1692


  Дається аналіз підготовки спеціалістів системи вищої технічної освіти в сучасних умовах, за якими стоїть розвиток промислових технологій і облаштування нових суспільно-політичних відносин. Дається характеристика технологічних укладів людства та темпи, ...
1048831
   Про вимірювання наукової ефективності / О.І. Мриглод, Р. Кенна, Ю.В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 76-85. – ISSN 0372-6436


  Порівняно два підходи: експертне оцінювання та використання даних про цитованість опублікованих робіт.
1048832
  Сунцова І.П. Про вимову російських слів у сучасній німецькій літературній мові // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 15-19
1048833
   Про вимоги до моніторингу вод згідно основних положень водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.К. Хільчевський, В.М. Савицький, О.В. Чунарьов, І.Г. Хільчевська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 54-68.
1048834
   Про вимоги щодо функціонування об"єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 черв. 2008 р. № 902-р // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5
1048835
  Воробйов І. Про винекнення і розвиток української социалістичної нації / І. Воробйов. – Київ, 1955. – 184с.
1048836
  Кульчак Л. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.546-552. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1048837
  Панаріна Т. Про виникнення торгівлі стародавніми книгами у Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 37-38
1048838
  Чапленко В. Про Винниченкову п"єсу "Пророк" і дещо інше // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 20-23
1048839
  Зеленський О.В. Про виняткову підстановку Кириченка для горенштейнових матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті доведено, що існує єдина виняткова підстановка Кириченка для горенштейнових матриць. Ключові слова: матриця показників, горенштейнова матриця. We prove that there exist the unique Kirichenko"s permutation for Gorenstein matrices. Key words: ...
1048840
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 323-328. – ISBN 966-581-231-9
1048841
  Селігей П.О. Про випадки паралельного семантичного розвитку (на матеріалі назв емоцій) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1048842
  Миронова Т.Ю. Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 293-308


  Проаналізовано випадок за декількома вимірами некоректного перекладу та ілюстрування, що порушує смислову цілісність авторського тексту. Авторські параметри оригіналу допомогли у розв"язанні ускладненої текстової ситуації. В статье рассматривается ...
1048843
  Синько Н. Про виплати працівникам у разі звільнення // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 39 : 24 жовтня. – С. 9
1048844
  Коцурак О. Про виплату надбавки за престижність праці // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 25. – С. 11


  Роз"яснює головний спеціаліст Департаменту заробітної плати Міністерства соціальної політики України Олена Коцурак.
1048845
   Про виплату у 2015 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов"язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тяжкі тілесні у : постанова КМУ від 11.02.2015 № 51 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 15, 3 березня 2015 року. – С. 13
1048846
  Горовий С.О. Про випробування Бернуллі, пов"язані в однорідний ланцюг Маркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Для послідовності випробувань Бернуллі, пов"язаних в однорідний ланцюг Маркова, знайдено розподіл числа успіхів, встановлено аналог теореми Пуассона, знайдено ймовірність наявності в ланцюзі серії успіхів заданої довжини та математичне сподівання ...
1048847
  Шугайлін О.В. Про вираження положень діалектичної логіки в матричній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1048848
  Гланц М. Про вироблення навички розбирати німецькі тексти за допомогою словника / М. Гланц. – Харків; Дніпропетровськ, 1931. – 79с.
1048849
   Про виробничий план Народного Комісаріата та легкої промсловості УРСР на 1939 р.. – К., 1939. – 87с.
1048850
  Скрипник Т. Про високий політ жіночої душі. Із гендерних студій // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 6 (398). – С. 13-15


  У статті розглянуто творчість поетес різних часів і континентів.
1048851
  Оппоков Є.В. Про височінь ... / Є.В. Оппоков. – К. – с.
1048852
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року : лист Міністерства освіти і науки від 1 листопада 2016 року № 1/9-576 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 209). – С. 10


  "...Міністерство освіти і науки України повідомляє, що Комітет з державної премії України в галузі освіти згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти" (зі змінами), приймає до розгляду ...
1048853
   Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року : конкурс // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 229). – С. 4


  До 1 березня 2018 р.
1048854
   Про висунення кандидатур на призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 148). – С. 5


  Серед претендентів - Струтинська Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка.
1048855
  Козловський В. Про витоки і базові концепти фізичної антропології І. Канта // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 31-37
1048856
  Бернадська Н.І. Про витоки кінороману // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 11-21. – ISSN 2312-6809
1048857
  Семеняк Н.П. Про витоки міст Півдня України в радянській історіографії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 1728-3671
1048858
  Ткаченко Р. Про витоки постмодернізму в культурі FIN DE SIECLE"Y // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 16-19
1048859
  Шпоть О.С. Про витоки української нації / О.С. Шпоть ; [ред. Лук"янчук О.С.]. – Львів ; Київ : Благодійний фонд "Україна-Русь" ; ПП "Коронатор", 2012. – 168, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-966-96555-3-0
1048860
  Реутов Є.А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного "бгакті" в поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямками релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалась і домінувала в суспільному і культурному житті Індії XІV-XVІI ст.ст. Зроблена ...
1048861
   Про витязя слово : Рядки поетичної Симоненкіани. – Черкаси : Брама, 2002. – 104с. – ISBN 966-8021-20-7


  Найповніше зібрання поетичних творів, присвячених видатному українському поетові Василеві Симоненку.
1048862
  Ніжинський М.П. Про виховання всебічно підготовлених будівників комунізму / М.П. Ніжинський. – К., 1961. – 36с.
1048863
  Сірук М. Про виховання громадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 193). – С. 3


  Як Канаді вдалося за 60 років створити власний бренд канадського громадянина.
1048864
  Задесенець М.П. Про виховання дітей в радянськіій сім"ї / М.П. Задесенець. – Київ, 1952. – 36с.
1048865
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 600с.
1048866
  Калінін М.І. Про виховання і освіту / М.І. Калінін. – К., 1983. – 303с.
1048867
  Маркс К. Про виховання і освіту / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
1. – 1983. – 389с.
1048868
  Маркс К. Про виховання і освіту / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
2. – 1983. – 342с.
1048869
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1984. – 367с.
1048870
  Ленін В.І. Про виховання і освіту / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1984. – 318с.
1048871
  Серіщев Я.М. Про виховання комуністичного ставлення до праці / Я.М. Серіщев, В.П. Шевчук. – Київ, 1970. – 166с.
1048872
  Думанська О. Про виховання літературного смаку в дітей // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 6 (298). – С. 24-25
1048873
  Манько О. Про виховання нашої молоді : До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 14-16
1048874
  Ліницький П. Про виховання: стаття третя // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.106-116
1048875
   Про виховну роботу в школі. – К., 1940. – 104с.
1048876
  Шулікін Д. Про виші Донбасу, аграрну освіту й універсіаду / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1048877
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України від 7 червня 2018 р. № 472 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 114). – С. 6-7
1048878
   Про Вищий антикорупційний суд : Закон України 7 червня 2018 р №2447-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)
1048879
  Дахно І. Про Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1608-6422
1048880
   Про вищу освіту : закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 6 серпня (№ 148). – С. 9
1048881
  Короденко М . Про вищу освіту, університетську науку і типові плани / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На колегії МОН заступник міністра освіти і науки М. Стріха розповів про кілька найактуальніших напрямів робіт, серед них "Розроблення новітніх анестезуючих лікарських засобів на основі фармакологічних агентів, що блокують функціюнейроспецифічних ...
1048882
  Шулікін Д. Про вищу професійну освіту і боротьбу з монополією // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1048883
   Про вищу технічну освіту і нову модель управління університетами / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 11 червня (№ 22-23)
1048884
  Молотов В.М. Про вищу школу / В.М. Молотов. – Київ, 1938. – 32с.
1048885
  Коваленко О. Про вівчення іноземних мов у 2009-2010 навчальному році // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 4-12
1048886
  Персидський Д.Я. Про відбитки рослин на третичних пісковиках Аджамки / Д.Я. Персидський. – Київ, 1939. – 4с.
1048887
   Про відзначення 100-річчя заснування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 69-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 40). – С. 4
1048888
   Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : Указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 136 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 93). – С. 4
1048889
   Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України : указ Президента Українивід 18 травня 2017 р. № 136/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 7-8
1048890
   Про відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської естафети єднання : постанова Верховної Ради України від 5 вересня 2018 р. № 2521-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 174). – С. 4
1048891
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення 1100-річчя заснування міста Переяслава-Хмельницького : указ Президента України від 14 квіт. 2006 р. № 304/2006 // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0869-3595
1048892
  Матковський О. Про відзначення 140-річного ювілею Наукового товариства імені Тараса Шевченка / О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 127-131. – ISSN 2078-6220


  У 2013 р. Наукове товариство імені Шевченка відзначило 140-річчя з часу заснування.
1048893
   Про відзначення 150-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 35/36 (702/703). – С. 22


  Кабмін України на засіданні 31 серпня 2011р схвалив проект Указу Президента України " Про відзначення 150-річчя від дня народження акдеміка В.І. Вернадського"(12 березня 2013 р)
1048894
   Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського : указ Президента України від 09.02.2015 № 63/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 5 (311), 18 лютого 2015. – С. 13-14
1048895
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 36). – С.3
1048896
   Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки = постанова Верховної Рвди України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2286-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 42). – С. 4


  25 лютого 2021 року.
1048897
   Про відзначення 150-річчя Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка : указ Президента України від 4 лип. 2017 р. № 173 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 123). – С. 10
1048898
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховної Ради України від 5 жовтня 2016 р. № 1655-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 45, 4 листопада 2016. – С. 18-19. – ISSN 0320-7978
1048899
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховної Ради України від 5 жовтня 2016 р. № 1655-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 19 жовтня (№ 198). – С. 15
1048900
   Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : постанова Верховнох Ради України від 5 жовтня № 1655-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 201). – С. 12
1048901
   Про відзначення 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / указ Президента України від 8 липня 2013 № 372/2013 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2013. – № 18 (247). – С. 58
1048902
   Про відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну : указ Президента України від 12.01.2015 № 6/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 21
1048903
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1699-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1048904
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1699-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 7
1048905
   Про відзначення 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1699-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 22-23. – ISSN 0320-7978
1048906
   Про відзначення 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького : постанова ВРУ від 14.01.2015 № 105-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 6, 6 лютого 2015. – С. 403-404. – ISSN 0320-7978


  "... 4 березня 2015 року виповнюється 200 років з дня народження Михайла Вербицького - українського священика, композитора, диригента, громадського діяча, автора музики Державного Гімну України".
1048907
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1698-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 7
1048908
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1698-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1048909
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1698-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 20-22. – ISSN 0320-7978
1048910
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1697-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 46, 11 листопада 2016. – С. 19-20. – ISSN 0320-7978
1048911
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 № 1697-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 206). – С. 6
1048912
   Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 р. № 1697-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 жовтня (№ 203). – С. 11
1048913
   Про відзначення 80-річчя з дня народження поета і громадського діяча Бориса Олійника : постанова Верховної Ради України від 17.09.2015 р. № 709-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 47, 20 листопада 2015. – С. 2407. – ISSN 0320-7978
1048914
   Про відзначення 80-річчя заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 337-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 98). – С. 8
1048915
   Про відзначення грамотами та подяками Голови ВАК України : (із наказу ВАК України від 23 квітня 2008 р. №268) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-5
1048916
   Про відзначення грамотами та подяками Голови ВАК України : (із наказу ВАК України від 23 квітня 2008 р. №268) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-5
1048917
   Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України № 576/2012, 1 жовтня 2012 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, багаторічну плідну громадську діяльність та з нагоди Дня ветерана - нагородити Орденом Княгині Ольги III ступеня Кривошею Галину Мефодієвну, заступника голови ...
1048918
   Про відзначення державними нагородами України : указ президента України від 15 травня 2015 року № 269 // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 1


  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено професора КНУ імені Тараса Шевченка, доктора ...
1048919
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України : указ Президента України від 22 серпня 2016 р. № 338/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 3-22


  Присвоєно почесне звання "Заслужений журналіст України" Горевалову Сергію Івановичу, завідувачеві кафедри Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1048920
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року : указ Президента України від 1 грудня 2016 року № 533/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 35 (368), 16 грудня 2016. – С. 7-15


  Звання "Заслужений економіст України" також отримав директор Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Дмитрович Рожко.
1048921
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. № 957/2011 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  " ...Присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури України" Нестеренко Валентині Григорівні - директорові Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
1048922
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек : указ Президента України № 957 від 30 вересня 2011 р. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 39


  Присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури" - Нестеренко Валентині Григорівні - директорові Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1048923
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ президента України №726/2010 від 25 червня 2010 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор Цвих В.Ф. нагороджується орденом "За заслуги" II ступеня.
1048924
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України / указ Президента України від 27 червня 2013 року № 355/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 122). – С. 11-12


  Почесне звання "Заслужений вчитель України" присвоїли учителю Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - О.Г. Шевчуку.
1048925
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ Президента України від 27.06.2015 № 367/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 16 (322), 21 липня 2015. – С. 25-34


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм - серед інших - почесне звання "Заслужений працівник освіти України" ...
1048926
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : указ Президента України від 25 червня 2016 р. № 276/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 20 (353), 16 липня 2016. – С. 3-19
1048927
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 15 (384),18 липня 2017 року. – С. 3-12
1048928
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України : Указ Президента України від 27 червня 2018 р. № 188 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 18 (415), 17 липня 2018. – С. 14-26


  Орденом княгині Ольги ІІ ступеня: Рудницьку Анжеліку Миколаївну; "Заслужений працівник освіти України": Осецькому Валерію Леонідовичу, Сніжку Сергію Івановичу.
1048929
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 15.05.2015 р. № 269 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 8-10


  Професора КНУ імені Тараса Шевченка Находкіна Миколу Григоровича також нагороджено орденом "За заслуги" 1 ступеня.
1048930
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 18 травня 2016 р. № 217/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 16 (349), 3 червня 2016. – С. 10-13


  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно також науковцям КНУ ...
1048931
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 18 травня 2017 р. № 135/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 12 (381), 2 червня 2017 року. – С. 4-7


  Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно С.І. Ляшку, - д-ру фіз-мат. наук, проф., зав. каф. обчислювальної математики КНУ імені Тараса Шевченка.
1048932
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : Указ Пркзидента України від 19 травня 2018 р. № 135 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 14 (411), 4 червня 2018. – С. 8-11


  Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня: Цвиха Володимира Федоровича. (С. 8)
1048933
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю : указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 135 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 24 травня - 1 червня (№ 21/220)


  Присвоїти почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" - Ляшку Сергію Івановичу - завідувачеві кафедри КНУ ім. Т. Шевченка, док. фіз-мат наук, профес.
1048934
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України № 448/2013 24 серпня 2013 р. // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 1


  За ... "вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм"...присвоїти почесні звання: "Заслужений працівник сфери послуг України" - Колесник Надії Федоровні - директорові Центру харчування № 2 КНУ імені Тараса Шевченка; "Заслужений юрист України" - ...
1048935
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ Президента України від 21.08.2015 р. № 491 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 20 (326), 3 вересня 2015. – С. 56-75
1048936
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : Указ Президента України від 23 серпня 2018 року № 241/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 22 (419), 17 вересня 2018. – С. 20-33


  Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" завідувачам кафедр КНУ імені Тараса Шевченка - В.В. Ставнюку та І.О. Шевчуку. - C. 30.
1048937
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження : указ Президента України від 21 трав. 2008 р. № 470/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – 6 С. 3
1048938
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. № 958 / 2011 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  "...Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня Карпенко Маргариту Олександрівну - професора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка." "...Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня Скляр Ірину Вілівну - учителя ...
1048939
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України от 5 жовтня 2012 № 582/2012 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)
1048940
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 4 жовтня 2013 р. № 546 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 9


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм нагороджені вчителя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка: ...
1048941
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 04.10.2015 р. № 567 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 6-11


  Почесне звання "Заслужений вчитель України" також отримав учитель Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка Сімон Андрій Олександрович.
1048942
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 р. № 427/2016 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 жовтня (№ 192). – С. 11


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно Данилюку Івану Васильовичу ...
1048943
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 1 жовтня 2016 року №427/2016 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 1


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно Данилюку Івану ...
1048944
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2016 р. № 427/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 28 (361), 15 жовтня 2016. – С. 30-33


  Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" Данилюку Івану Васильовичу, деканові факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
1048945
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 28 вересня 2017 року № 286/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 23 (392), 20 жовтня 2017 року. – С. 3-7


  Орденом "За заслуги" I ступеня нагороджено першого проректора КНУ імені Тараса Шевченка Закусило Олега Калениковича. Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" також присвоєно завідувачам кафедр університету Приятельчуку Анатолію ...
1048946
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти : Указ Президента України від 3 жовтня 2018 р. № 300/2018 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 24 (421), 17 жовтня 2018. – С. 3-8


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм почесне звання "Заслужений працівник освіти України присвоїли працівникам КНУ імені ...
1048947
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв"язку. Витяг : указ Президента України від 13 листоп. 2008 р. № 1041/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 3-4
1048948
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України : указ Президента України від 22 січня 2013 р. № 35/2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1


  "За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю ... нагородити орденом Свободи Губерського Леоніда Васильовича - Героя ...
1048949
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України : Указ Президента України від 20 січня 2018 р. № 11 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 4 (401), 19 лютого 2018 року. – С. 3-12
1048950
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України (витяг) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 40


  Указ Президента України № 10/2017 від 12 січня 2017 р. "...За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, ...
1048951
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України: указ Президента України від 21 січня 2017 року № 10 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; Держ. п-во "Науково-виробничий центр "Пріоритет" ; вид. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 3 (372), 3 лютого 2017 року. – С. 10-19


  За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю постановляю: Присвоїти почесні ...
1048952
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови. (Витяг) : указ Президента України від 5 листоп. 2008 р. № 1000/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 2 с. обкл.
1048953
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови. Витяг : указ Президента України від 5 листоп. 2008 р. № 1000/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 3
1048954
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста : указ Президента України від 8 жовтня 2016 р. № 439/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 30 (363), 3 листопада 2016. – С. 14-16


  Присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" Стефанчуку Миколі Олексійовичу, ст. наук. співробітнику КНУ імені Тараса Шевченка, канд. юрид. наук.
1048955
   Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня : указ Президента України від 7 березня 2017 року № 57 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 7 (376), 20 березня 2017 року. – С. 11-16
1048956
   Про відзначення державними нагородами України з нагороди Дня юриста : указ Президента України від 8 жовтня 2011 р. № 970/2011. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  "...Присвоїти почесне звання "Заслужений юрист України" Балюк Галині Іванівні - професорові кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультета Київського національного університету імені Тараса Шевченка."
1048957
   Про відзначення державними нагородами України працівників агропромислового комплексу : указ Президента України від 19 листопада 2016 р. № 514/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 34 (367), 2 грудня 2016. – С. 22-24
1048958
   Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи : указ Президента України від 26 верес. 2008 р. № 860/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 3 с. обкл.
1048959
   Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи : указ Президента України від 26 верес. 2008 р. № 860/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17
1048960
   Про відзначення державними нагородами України працівників державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 266 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 7
1048961
   Про відзначення державними нагородами України працівників засобів масової інформації : указ Президента України від 5 черв. 2008 р. № 517/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-4
1048962
   Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 867 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1048963
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ : указ Президента України від 28 жовтня 2016 р. № 477/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 8-9
1048964
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : указ Президента України від 23.04.2015 р. № 231 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 11 (317), 6 травня 2015. – С. 20
1048965
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Києво-Могилянська академія" : указ Президента України від 15.10.2015 р. № 586 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 24 (330), 4 листопада 2015. – С. 12-13
1048966
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Львівська політехніка" : указ Президента України від 6 грудня 2016 року № 542/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 35 (368), 16 грудня 2016. – С. 36-37
1048967
   Про відзначення державними нагородами України працівників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури : Указ Президента України від 18 груд. 2917 р. № 422/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип.: Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 1 (398), 3 січня 2018 року. – С. 6-7
1048968
   Про відзначення державними нагородами України працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 265 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 6
1048969
   Про відзначення державними нагородами України працівників освіти : указ Президента України від 1 жовтня 2008 року № 87 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено професора кафедри Інституту журналістики КНУТШ Пономаріва Олександра Даниловича; почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно професорові кафедри КНУТШ, докторові політичних наук ...
1048970
   Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України. Витяг : указ Президента України від 19.08.2008 р. № 726/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-4
1048971
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Луганської області : указ Президента України від 17 верес. 2008 р. № 840/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 3
1048972
   Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій міста Києва. Витяг : указ Президента України від 22 трав. 2008 р. № 475/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4
1048973
   Про відзначення державними нагородами України працівників Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка : Указ Президенкта України від 9 жовтня 2014 року № 764/2014 // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 48-62. – ISBN 978-966-2538-56-4
1048974
   Про відзначення державними нагородами України працівників установ Національної академії наук України. Указ Президента України, 27 листопада 2008 р. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
1048975
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 21 листоп. 2007 р. № 1132/2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл.
1048976
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 7 лют. 2008 р. № 108/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4
1048977
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 7 лют. 2008 р. № 108/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4
1048978
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. (Витяг) : указ Президента України від 21 листоп. 2007 р. № 1132/2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл.
1048979
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1048980
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 берез. 2008 р. № 229/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6
1048981
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1048982
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 січ. 2008 р. № 32/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3
1048983
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 15 квіт. 2008 р. № 351/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3
1048984
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 15 квіт. 2008 р. № 351/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3
1048985
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1048986
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 17 берез. 2008 р. № 229/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6
1048987
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про відзначення державними нагородами України. Витяг : указ Президента України від 3 берез. 2008 р. № 185/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1048988
   Про відзначення довічних державних стипендій діячам освіти і науки : Указ Президента України від 19 лютого 2018 р. № 36 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 38). – С. 4
1048989
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році : постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 184-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 12, 20 березня 2015. – С. 700-704. – ISSN 0320-7978


  "... 8 січня - 80 років з дня народження Василя Симоненка (1935-1963), поета, письменника, журналіста; 12 липня - 100 років з дня народження Петра Тронька (1915-2011), історика, організатора музейної та краєзнавчої справи, громадського діяча; 10 ...
1048990
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2015 році : постанова ВРУ від 11.02.2015 № 184-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 14, 27 лютого 2015 року. – С. 11-12
1048991
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2016 році : постанова Верховної Ради України від 02.02.2016 р. № 971-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 8, 19 лютого 2016. – С. 8-9. – ISSN 0320-7978
1048992
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2017 році : постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 р. № 1807-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2 , 13 січня 2017. – С. 45-50. – ISSN 0320-7978


  "...Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам"ятні дати та ювілеї: <...> 100 років з часу заснування Херсонського державного університету (1917); 100 років з часу утворення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки ...
1048993
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2017 році : постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 р. № 1807-VIII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 5 січня (№ 2). – С. 12


  "...100 років з часу заснування Херсонського державного університету (1917); <...> 100 років з часу утворення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1917); <...> 80 років з часу заснування ...
1048994
  Скрипник В. Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2018 році : постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2018 р. № 2287-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 37). – С. 6-7


  Студенти Вінницького національного технічного університету в 2017 році здобули 160 перемог у міжнародних конкурсах з комп"ютерної графіки та веб- дизайну.
1048995
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2018 році : постанова Верховної Рвди України від 8 лютого 2018 р. № 2287-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 42). – С. 9


  Цього року на державному рівні відзначатимуться ювілеї видатних науковців Університету: Л. Юзькова, П. Богача, П. Тутківського, М. Володимирського-Буданова, Б. Кістяківського.
1048996
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2019 році : Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 2018 р. № 2654-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 12). – С. 11
1048997
   Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2019 році : постанова Верховної ради України від 18 грудня 2018 р. № 2654-VII // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 січня (№ 3). – С. 6
1048998
   Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами : постанова ВРУ від 16 травня 2013 р. № 261-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 99). – С. 8
1048999
   Про відзначення роботи членів експертних рад : наказ ВАК України від 24 листопада 2008 р. №713 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-3
1049000
   Про відзначення роботи членів експертних рад : наказ ВАК України від 20 жовтня 2008 р. №603 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,