Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1048001
  Гаврилов Д.В. "Проявил себя как крупный военачальник..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 33-39. – ISSN 0321-0626
1048002
  Черничкина Ю. "Прусское культурное наследие". Государственной библиотеке в Берлине - 350 лет / Юлия Черничкина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 15 (153). – С. 38-41. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена 350-летию Государственной библиотеки в Берлине "Прусское культурное наследие".
1048003
  Гордон О. "Прямий гербовник їх чеснот родинних" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 14


  До 110-річчя від дня народження Арсенія Тарковського.
1048004
  Бетко І. "Псалтирний" контекст української поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 124-127. – ISSN 0280-6336
1048005
  Шаблій О.А. "Псевдодрузі перекладача" в перекладній термінографії (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-147. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено основні проблеми сучасної лексикографії загалом та термінографії зокрема. Ідеться про нові можливості, які відкриваються для розвитку цих галузей завдяки доступу до термінологічних банків даних, розташованих в Інтернеті. Особливу увагу ...
1048006
  Савченко В. "Псевдоусмішка Мони Лізи": сучасна образотворчість – між артефактом і мистецьким витвором // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 106-114. – ISSN 2410-2601


  У статті пропонується герменевтичне тлумачення метафори "псевдоусмішка Мони Лізи", яку вводить Д. Каспіт у власній книзі "Кінець мистецтва", як образу парадоксального стану сучасної образотворчості: її природи, призначення, способів репрезентації та ...
1048007
  Грачев Виталий "Психику формирует любовь" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 118-119 : фото. – ISSN 1029-5828
1048008
  Шварцман К.А. "Психоанализ" и вопросы морали. / К.А. Шварцман. – М., 1963. – 32с.
1048009
  Тихомирова Є. ПР-технології у комунікативній політиці ООН // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 105-111
1048010
  Кутовий С.Ю. Прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла впливу препарату берберину на ДНК / С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, Л.А. Заїка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розв"язано задачу отримання спектрів КРС водних розчинів ДНК, вивчено вплив на спектри КРС ДНК молекул берберину. Встановлено, що, незважаючи на прозорість і відсутність забарвлення розчину, для збудження бажано використовувати лазери з якомога більшою ...
1048011
  Шевченко І.О. Прояви "цензури" при перекладі казок: табу на відтворення агресії та еротичних алюзій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 296-303. – ISBN 966-581-589-Х
1048012
  Бумбур Ю.М. Прояви антисемітизму в американській літературі XIX століття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 85-91


  Статтю присвячено дослідженню проявів антисемітизму в американській літературі ХІХ ст. Статья посвящена исследованию проявления антисемитизма в америкканской литературе ХІХ века. In the article the manifestation of anti-Semitism in the American ...
1048013
  Шпак Д. Прояви боротьби за національну ідею на Півдні України в другій половині 50-х - середині 60-х рр. XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-90. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1048014
  Стоматов Е.Г. Прояви впливу груп негативної спрямованості на засуджених у місцях позбавлення волі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 51-53. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1048015
  Фісенко Т. Прояви гібридної агресії на масовокомунікаційному рівні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні сфери негативних впливів під час гібридної агресії в українсько-російському протистоянні (література, медіа, кінематограф, історія, психологія, публічне управління, дипломатія, відносини з діаспорою тощо) та запропоновано узагальнені ...
1048016
  Пляцко Р.М. Прояви гравітаційної ультрарелятивістської спін-орбітальної взаємодії / Р.М. Пляцко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 143с.
1048017
  Діміняца О. Прояви гротеску в міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 20-28. – ISSN 2310-0583
1048018
  Гумин О.М. Прояви девіантної поведінки в процесі здійснення насильницьких дій неповнолітніми (стан та динаміка) / О.М. Гумин, В Мина // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.108-111
1048019
  Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 116 л. – Бібліогр.: л. 107-116
1048020
  Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1048021
   Прояви екзогенного метаморфізму в Горішньо-Плавненсько-Лавриківському залізорудному кар"єрі / М.П. Стахів, В.В. Івкин, О.В. Бородіна, А.Г. Бердник, М.М. Ковалюх // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 228-230 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
1048022
  Кобзар Л.Г. Прояви емоційно-оцінної інтонації у мовленні // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 88-90. – (Філологічні науки)
1048023
  Бевз Т.А. Прояви європейської ідентичності в місті Одесі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 29-49
1048024
  Куравська Н. Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ВНЗ // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 79-86. – ISSN 2312-1246
1048025
  Карпенко С. Прояви зв"язків українських народних казок про тварин з тотемізмом // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 140-148. – Бібліогр.: С. 147-148
1048026
  Сердюк І. Прояви категорії жахливого в сучасному японському кінематографі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 149-153. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зроблено грунтовний аналіз категорії жахливого у сучасному японському кінематографі. Розглянуто та систематизовано прояви жахливого у кінематографічних стрічках, проаналізовано будову картин, проведено паралель із європейським кінематографом
1048027
  Митрохин О. Прояви контактового метаморфізму в породах давньої "рами" Коростенського плутону / О. Митрохин, О. Білан, О. Грущинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено характер поширення, умови залягання та петрографічні особливості контактово-метаморфічних порід в оточенні Коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. Виявлено, що в екзоконтактових ореолах базитових ...
1048028
  Скулиш Є. Прояви корупції у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 213-228. – ISSN 0132-1331
1048029
  Баракатова Н.А. Прояви лексико-граматичної інтерференції у книжних стилях української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 3-11


  Проаналізовано відхилення від лексичних і граматичних норм української літературної мови як результат російсько-української інтерференції у книжно-писемних стилях
1048030
  Дяків В. Прояви народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-180. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1048031
  Гончар В.Г. Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб"єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 7. – С. 17-22. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1048032
  Комендант О.В. Прояви нової економіки для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-40.
1048033
  Христова Г. Прояви нормативності в рішеннях Конституційного Суду України щодо конституційності юридичних актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.230-240
1048034
  Павелків В.Р. Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур / В.Р. Павелків, В.М. Панасюк // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 211-215. – ISSN 2518-7503
1048035
  Хитровська Ю.В. Прояви опозиційної діяльності православного духовенства на Правобережній України (середина ХІХ - початку ХХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 37-48
1048036
  Шилов В.Ю. Прояви організованої злочинності у сфері економіки // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 159-160
1048037
  Алямкін В. Прояви парадигми позитивного регулювання договору поставки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-123.
1048038
  Небесник А.В. Прояви постмодерн-хореографії в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 245-251. – ISSN 2225-7586
1048039
  Чорна Н.В. Прояви постмодерністської поетики в латиноамериканському та українському художніх дискурсах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 308-317


  Статтю присвячено дослідженню проявів постмодерністської поетики, які є характерними для латиноамериканського та українського постмодерного художнього дискурсу у типологічному аспекті. Постмодерний художній дискурс розглядається як специфічна форма ...
1048040
  Гарасевич С.Г. Прояви просторової дисперсії в спектрах КРС тетрагональних гіротропних кристалів ТеО2 / С.Г. Гарасевич, О.В. Слободянюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 416-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено залежності величин частот ліній КРС в кристалах ТеО[нижній індекс 2] від напрямку та величини хвильового вектора фонона q, проведено порівняння з залежностями в кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Встановлено існування ...
1048041
  ХижнякН.І Прояви профанації у взаємодії політичної, фінансової та масмедійної еліти США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Досліджено проблему взаємозв"язку американської еліти та мас-медія, особливо після подій 11 вересня 2001 р. Подано характеристику сучасної американської еліти і елементів профанації в її діяльності.
1048042
   Прояви процесів самоорганізації в атосфері Сонця та навколоземному просторі / Л.В. Козак, Р.І. Костик, О.К. Черемних, А.С. Прохоренков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 51-52
1048043
   Прояви процесів самоорганізації плазми в атмосфері Сонця та навколоземному просторі / Л.В. Козак, Р.І. Костик, О.К. Черемних, А.С. Прохоренков // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 4 (95). – С. 66-80. – ISSN 1561-8889


  Проведено дослідження властивостей турбулентних процесів y плазмі сонячної фотосфери, сонячному вітрі та перехідних областях магнітосфери Землі. Для аналізу використані наземні спостереження флуктуацій конвективної складової швидкості в активних і ...
1048044
  Димицька Н.О. Прояви процесу стереотипізації етнічних груп в американському варіанті англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 166-171. – ISBN 978-966-8904-46-2
1048045
  Фозекош А. Прояви расизму та ксенофобії в Україні. Шляхи подолання // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 357-364. – ISBN 978-966-2075-20-5
1048046
  Онищук В.М. Прояви резонансу в багатошарових тонкоплівкових структурах без явно виражених резонаторів / В.М. Онищук, Ю.О. Первак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Багатошарові тонкоплівкові структури з високою просторовою дисперсією представляють значний інтерес як компактні пристрої для багатоканальної частотної селекції, а також для управління пучками світла та як пристрої контролю дисперсії. Для структури з ...
1048047
  Предко Д.Є. Прояви релігійних почуттів: релігієзнавчий аспект // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 203-206. – ISSN 2076-1554
1048048
  Мінгазутдінов І.О. Прояви сепаратизму в ЄС у новітній час // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 4-13. – ISSN 2308-6912


  Ще у 1992 р. найбільший європейський безпековий форум - НБСЄ на своєму саміті у Гельсінкі одностайно визнав зміну внутрішньої природи наявних та потенційних конфліктів на континенті. Йшлося про зменшення вірогідності міждержавних конфліктів та воєн у ...
1048049
  Канцір В.С. Прояви сучасного теророзму: мінливі, багатогранні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 507-512. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1048050
  Ржаніцин О В. Прояви сучасної та найновішої тектоніки в геологічній будові Канівських дислокацій : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія / О В. Ржаніцин, І.О. Дядюк, О.В. Володіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-32 : . – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто основні особливості будови поверхні та геологічної структури району Канівських дислокацій з позицій існуючих концепцій їх формування. Зроблено висновки про найбільш вірогідний механізм утворення скибової структури покривного типу в умовах ...
1048051
  Роговська-Іщук Прояви та наслідки фінансової глобалізації у світі та в Україні / Роговська-Іщук, К.В. Ковальчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 9-15. – (Економіка ; вип. 789). – ISSN 2519-240Х
1048052
  Чирков О. Прояви у Вікіпедії відмінностей між українським та російським національним баченням історії України у період Другої світової війни (у контексті сучасних етнокультурних процесів в Україні) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 174-182
1048053
  Абрамович Р. Проявить долю // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  "...Риск конфликта интнресов для предприятия зависит не только от конкретной сферы деятельности, но и во многом от занимаемой таким предприятием доли рынка".
1048054
   Проявка с поличным : История // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
1048055
  Кузнецова Н. Проявление антисоветизма руководителей Исламской Республики Иран // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 4 (217). – С. 107-126
1048056
  Семенова М.З. Проявление балладных признаков в поэзии, прозе и драматургии Н.С. Гумилёва // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 2-10
1048057
  Кожурина М.С. Проявление блоковых структур в морфогенезе юго-восточной части Украинских Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 20-24. – Бібліогр.: 12 назв
1048058
  Остапенко В.А. Проявление в спектральных линиях поднимающихся арочных систем хромосферных вспышек / В.А. Остапенко, П. Палуш, А.Н. Якобчук // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1982. – С. 29-41. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Исследовано проявление на спектрограммах протяженных и точечных арочных образований с нисходящими потоками плазмы. Расчеты выполнены для стационарной непрозрачной и поднимающейся прозрачной арочных моделей. Получено, что Х-образные "рожки эмиссии", ...
1048059
  Дашевская Л.Н. Проявление вибронных взаимодействий в спектрах кристаллов и закристаллизованых растворов некоторых органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Дашевская Л.Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1048060
  Антощенко И Н. Ашихмин Проявление внезапных выбросов угля и газа на пологих угольных пластах Донбасса в зависимости от глубины и степени метаморфизма углей / И Н. Ашихмин Антощенко, А.Г. Радченко, А.А. Радченко // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 10-17 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-1738
1048061
  Говорун Д.Н. Проявление внутри - и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Говорун Д.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 229 л. – Библиогр.: л. 210-229
1048062
  Говорун Дмитрий Николаевич Проявление внутри и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Говорун Дмитрий Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
1048063
  Дымова Е. Проявление гендерных стереотипов в публичной сфере: современный аспект // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 148-160
1048064
  Морозова Л.И. Проявление геодинамической активности земной коры в облачных полях / Л.И. Морозова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 541-550 : рис., табл. – Библиогр.: с. 549-550. – ISSN 0016-7886
1048065
  Рафибеков Т.М. Проявление гетерозиса у бройлеров в условиях жаркого климата Апшерона Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рафибеков Т.М.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1969. – 22л.
1048066
  Тощев В.П. Проявление гетерозиса у дынь и тыкв в зависимости от систематических и морфологических различий родительских пар. : Автореф... канд. биол.наук: / Тощев В.П.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им В.И.Ленина. Всесоюз. НИИ растениеводства. – Л., 1967. – 22л.
1048067
  Наулик Леонид Ростиславович Проявление гиротропии в колебательных спектрах кристаллов : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.04.05 / Наулик Леонид Ростиславович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1991. – 179л. – Бібліогр.:л.163-179
1048068
  Наулик Леонид Ростиславович Проявление гиротропии в колебательных спектрах кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Наулик Леонид Ростиславович; Минвуз Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1048069
  Пермогоров С.А. Проявление движения свободных экситонов в оптических спектрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Пермогоров С.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1048070
  Богомазов Г.М. Проявление детерминантных свойств русского языка на уровне фонетики // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 5-14. – ISBN 978-5-243-00283-7
1048071
  Соловьев А.А. Проявление динамического стереотипа в условных двигательных реакциях у школьников разного возраста. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.А.; АПН РСФСР. НИИ возрастной физиологии и физ. воспитания. – М., 1965. – 16л.
1048072
  Ташпулатов Бахтияр Муратович Проявление дислокаций в колебательных спектрах полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ташпулатов Бахтияр Муратович; АН УзССР. Физико-техническ. ин-т. – Ташкент, 1979. – 18л.
1048073
  Сусарев М.П. Проявление законов Коновалова в системе Н2О-НСl-H2SO4 и связь между составами ацеотронов многокомпонентных систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Сусарев М.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 9л.
1048074
  Черных Э.А. Проявление закономерностей познавательных процессов в следственной практике / Э.А. Черных. – М, 1980. – 68с.
1048075
  Пктухов С.А. Проявление инициативы учащихся 3-го класса. (На материале обучения, труда и игры) : Автореф... канд. пед.наук: / Пктухов С.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
1048076
  Григорьева Светлана Владимировна Проявление колебаний водородной связи в длинноволновых спектрах уретановых соединений и интерпретация полос поглощения полиуретанизоциануратов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Григорьева Светлана Владимировна; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1994. – 15л.
1048077
  Сушко М.Я. Проявление коллективных вкладов в спектрах корреляционных функций жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сушко М.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1048078
  Белова Л.Г. Проявление конкурентных преимуществ в информационном обществе развитых стран // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 52-62. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1048079
  Чехонин И.А. Проявление кооперативных эффектов во внутрирезонаторной спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Чехонин И.А.; ЛГУ. – Л., 1984. – 16л.
1048080
  Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния конденсированной фазы : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 472 л. – Библиогр.: л. 422-472
1048081
  Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния света конденсированной фазы : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 63 с.
1048082
  Перова Татьяна Сергеевна Проявление межмолекулярных взаимодействий в длинноволновых инфракрасных спектрах поглощения конденсированных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Перова Татьяна Сергеевна; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1978. – 22л.
1048083
  Зозуленко И.В. Проявление многочастичных эффектов в кинетике некогерентного переноса энергии электронного возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зозуленко И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 15л.
1048084
  Зозуленко Игорь Владимирович Проявление многочастичных эффектов в кинетике некогерентного переноса энергии электронного возбуждения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зозуленко Игорь Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 115л. – Бібліогр.:л.103-114
1048085
  Мачянскас С.Ф. Проявление научного и социального критицизма в литовском фольклоре : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Мачянскас С.Ф.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра философии. – Вильнюс, 1970. – 15л.
1048086
  Радецкий П.С. Проявление негативов / П.С. Радецкий. – 2-е. – Ленинград. – 63 с.
1048087
  Радецкий П.С. Проявление негативов / П.С. Радецкий. – Л., 1931. – 87с.
1048088
  Лепихова Лора Анатольевна Проявление основных свойств нервной системы в индивидуальных осоебнностях внимания подростков : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.02 / Лепихова Лора Анатольевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1048089
  Керимов Я.Ш. Проявление особенностей местных говоров в речи учащихся начальных классов и методы их устранения. (На материале бакинского диалекта) : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов Я.Ш.; АН АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1962. – 38л.
1048090
  Кутовой С.Ю. Проявление особенностей структуры в спектрах КРС тройных галогенидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кутовой С.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1048091
  Кутовой С.Ю. Проявление особенностей структуры в спектрах КРС тройных галогенидов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кутовой С. Ю.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 122л. – Бібліогр.:л.112-122
1048092
  Стрельникер Я.М. Проявление поверхностных экситонов в рассеянии электронов и оптических свойств молекулярных кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Стрельникер Я.М.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1989. – 15л.
1048093
  Эстрела-Льопис Ирина Борисовна Проявление полиморфизма жидких кристаллов в спектрах комбинационного рассеяния света. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Эстрела-Льопис Ирина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.145-159
1048094
   Проявление природы растворителя в термодинамических свойствах растворов. – Иваново, 1989. – 96с.
1048095
  Булавин Л.А. Проявление продольно-поперечного расщепления колебательных мод воды в оптической и нейтронной спектроскопии. / Л.А. Булавин, Г.И. Гайдидей, Н.Е. Корниенко // Тез. докл. "Кон. колебательной спектроскопии"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1048096
  Шаганов Игорь Иванович Проявление различий эффективного и среднего полей световой волны в спектрах поглощения молекулярных кристаллов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Шаганов Игорь Иванович ; Гос. оптический ин-т. – Ленинград, 1974. – 20 с.
1048097
  Курдюмов И.В. Проявление различных степеней свободы легких ядер а ядерных реакциях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 055 / Курдюмов И. В.; МГУ. Науч.-исследов. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 10л.
1048098
  Бегмедов С. Проявление религиозных пережитков в Северной Туркмении и пути их преодоления. (По материалам г.Ташауза). : Автореф... канд. философ.наук: / Бегмедов С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 17л.
1048099
  Бортэ Л.В. Проявление связей между частями речи в современном русском языке / Л.В. Бортэ. – Кишинев, 1979. – 115с.
1048100
  Болак С. Проявление силы вестфальского мифа в международном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 141-153. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1048101
  Ермолаева-Томина Проявление силы нервной системы в концентрированности внимания : Автореф... канд. пед.наук: / Ермолаева-Томина Л.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. Кафедра психологии. – М., 1960. – 15л.
1048102
  Хан А. Проявление симметрии и асимметрии в кортикальной деятельности больших полушарий головного мозга у младших школьников в процессе учебных занятий. : Автореф... Канлд.биол.наук: 03.00.13 / Хан А.; Азерб.гос.ун-т. – М, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1048103
  Савин Ю.В. Проявление структуры активного центра трипсина при комплексообразовании его с катионами тяжелых металлов (Ag+, Cu++,Pb++) : Автореф... канд. хим.наук: / Савин Ю. В.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
1048104
  Легин Е.К. Проявление структуры воды в териодинамических свойствах растворов в тяжелой воде : Автореф... канд. хим.наук: / Легин Е. К.; Радиев. ин-т. – Л., 1967. – 14л.
1048105
  Ильин А.Н. Проявление субъектности на различных уровнях массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 74-77. – ISSN 2073-9702
1048106
  Медведев В В. Плиско Проявление физической деградации в распахиваемых почвах // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 16-28 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0587-2596
1048107
  Подшивайлов Михаил Михайлович Проявление электрон-фононного взаимодействия в кристаллах с примесью тетраэдрических оксианионов хрома и ванадия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Подшивайлов Михаил Михайлович ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 16 с.
1048108
  Подшивайлов Михаил Михайлович Проявление электрон-фононного взаимодействия в кристаллах с примесью тетраэдрических оксианионов хрома и ванадия : Дис... канд. физ.-мат. наук : К / Подшивайлов Михаил Михайлович ; КГУ. – Киев, 1992. – 197 л. – Бібліогр.: л. 179-197
1048109
  Морозова Александра Васильевна Проявление эстетического в труде в его историческом развитии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Морозова Александра Васильевна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 26л.
1048110
  Кондиленко И.И. Проявления давыдовского / И.И. Кондиленко. – Киев, 1971
1048111
  Данченко Е.Л. Проявления дискриминации"восточных рабочих" в сельском хозяйстве национал-социалистической Германии в годы Второй мировой войны // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (80). – С. 46-54. – ISSN 1812-8696
1048112
  Шкиль С.А. Проявления идеологии либерального православия в РПЦ // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 152-158
1048113
  Шатова И.Н. Проявления карнавальности и гротеска в "Лирической поэме для музыки", "Лесок" Михаила Кузмина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 25-38. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1048114
  Соботович Е.Ф. Проявления косноязычия у детей дошкольного возраста и пути его устранения : Автореф... канд. пед.наук: 13.732 / Соботович Е.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 26л.
1048115
  Гаджиева Нушаба Нубарян кызы Проявления межмолекулярных взаимодйствий в их спектрах криорастворов систем с водородной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гаджиева Нушаба Нубарян кызы; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1981. – 20л.
1048116
   Проявления сейсмичности в области аномалии электропроводности западной части Приазовского мегаблока / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик, А.Н. Кушнир, Г.Н. Зайцев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 144-154 : Рис., карта, табл. – Бібліогр.: с. 152-154. – ISSN 0203-3100
1048117
  Баранник В.П. Проявления слабого взаимодействия в реакции ep-em+m-x / В.П. Баранник, И.В.Столетний; Харьковский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции физико-технический институт АН УССР. – Харьков : Харьковский физико-технический ин-тут, 1983. – 24 с.
1048118
  Пучковская Галина Александровна Проявления структуры, динамики и полиморфиза в колебательных спектрах молекульрных кристаллов : Дис... док. физ-мат.наук: 01.04.05. / Пучковская Галина Александровна; Ин-т физики. – Киев, 1988. – 429л. – Бібліогр.:л.429-479
1048119
  Виноградов А.Г. Проявления творческой интеллектуальной активности в связи с особенностями организации понятийного знания : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградов А. Г.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 138л. – Бібліогр.:л.129-138
1048120
  Виноградов А.Г. Проявления творческой интеллектуальной активности в связи с особенностями организации понятийного знания. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградов А.Г.; КГУ. – К., 1990. – 19л.
1048121
  Андриеш Иван Семенович Проявления электрон-фононного взаимодействия в оптических спектрах примесных парамагнитных ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Андриеш Иван Семенович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1048122
  Лебединцева Н. Проявлення архетипу дитини в поетичній проекції 30- і 90-х років ХХ ст. (тврочість Б.-І. Антонича та Р. Скиби) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 187-193
1048123
  Гундорова Т. ПроЯвлення Слова = The emerging word : дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Критика, 2009. – 447, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Критичні студії / Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-32-6
1048124
  Островский Э.Б. Проявляющие и вспомогательные материалы в электрографии / Э.Б. Островский. – М., 1974. – 40с.
1048125
  Голд И.С. Проявочные машины. / И.С. Голд. – М., 1956. – 364с.
1048126
  Пардзу П. Прояснение / П. Пардзу. – Бухарест, 1978. – 49с.
1048127
  Агаджанян Х.А. Прояснения к существительному члену предложения в современном армянском языке. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Агаджанян Х.А.; Ереванский пед.ин-т. – Ереван, 1970. – 22л.
1048128
  Хорунжий Ю. Прояснення : екзотична повістина // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 126-166. – ISSN 0208-0710
1048129
  Волкова С Проьлеми дитячої бездоглядності та злочинності-у полі зору прокурорів // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 33-43
1048130
  Мареев И.С. Прпагандисты армии и флота: (Методика и опыт работы). / И.С. Мареев. – М., 1980. – 208с.
1048131
  Гецко В. Прпотидія незаконній міграції // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.104-114
1048132
  Пасхавер Б. Прродовольчий аспект подолання бідності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 71-76. – ISSN 0131-775Х
1048133
  Делекторский Б.А. Прроектирование гидроскопических электродвигателей / Б.А. Делекторский. – М, 1968. – 252с.
1048134
   Пртиворечия и проблемы эффективности управления капиталистическим производством.. – М., 1981. – 383с.
1048135
  Евграшкина Г.П. Пруд-накопитель сбросных шахтных вод "Свидовок" в Западном Донбассе и его экологические проблемы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 48-53 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1048136
  Косова Т.Д. Пруденційний механізм конкурентної політики на депозитному ринку / Т.Д. Косова, І.Ю. Тарасов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 94-99. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті подано авторську дефініцію пруденційного механізму конкурентної політики на депозитному ринку з позицій інституціонального підходу. Визначено специфіку фінансових корпорацій як учасників депозитного ринку. Формалізовано механізм функціонування ...
1048137
  Белінська Я.В. Пруденційний нагляд у сучасній монетарній політиці // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 104-114
1048138
  Внукова Н.М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / [Н.М. Внукова, О.В. Корват, Н.С. Опешко]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 259, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 188-232. – ISBN 978-966-676-626-0
1048139
  Дегтярьова Н.В. Пруденційний нагляд у сфері управляння активами / Н.В. Дегтярьова, К.М. Левченко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 47-63. – ISSN 2310-9734
1048140
  Временко Л. Пруденційні режими регулювання страхової діяльності: цілі, задачі, інстументи / Л. Временко, О. Корват // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 60-64. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-7923
1048141
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство / Ф.М. Суховерхов. – Москва, 1953. – 419с.
1048142
  Мовчан В.А. Прудовое рыбоводство / В.А. Мовчан, 1957. – 5с.
1048143
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство в колхозах, совхозах, при фабриках и заводах. / Ф.М. Суховерхов. – М-л, 1933. – 136с.
1048144
  Дьяконов Ф.Ф. Прудовое рыбоводство в Поволжье / Ф.Ф. Дьяконов. – Саратов, 1965. – 52с.
1048145
  Гордон Л.М. Прудовое рыбоводство СССР / Л.М. Гордон. – М, 1961. – 69с.
1048146
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство СССР. / Ф.М. Суховерхов. – М-Л, 1939. – 128с.
1048147
  Бородин Н.А. Прудовое хозяйство - рыбоводство в прудах и озерах / Н.А. Бородин. – 3-е изд. – С.-Петербург, 1911. – 112 с.
1048148
  Бородин И. Прудовое хозяйство / И. Бородин. – Минск : Тип. Сытина, 1907. – 64с. : 74 рис. – (Библиотека хозяина / Под ред. А.П. Мертваго)
1048149
  Пивовар С.Ф. Прудонізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 315-316. – ISBN 966-642-073-2
1048150
  Рахилло И.С. Прудутренние звезды / И.С. Рахилло. – Москва, 1967. – 48 с.
1048151
  Широков В.М. Пруды Белоруссии. / В.М. Широков, И.И. Кирвель. – Минск, 1987. – 118с.
1048152
  Веселовский Н Пруды в засушливых районах и их гидрохимия / Н Веселовский. – Москва, 1956. – 128с.
1048153
  Дробиз Г.Ф. Пружина / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1964. – 62с.
1048154
  Чекасина Т.М. Пружина / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1986. – 303с.
1048155
  Мосолов М.А. Пружинкин и другие / М.А. Мосолов. – Тула, 1966. – 64с.
1048156
  Пастухова Ж.П. Пружинные сплавы меди. / Ж.П. Пастухова, А.Г. Рахштадт. – М., 1979. – 331с.
1048157
  Рахштадт А.Г. Пружинные сплавы. / А.Г. Рахштадт. – М., 1965. – 363с.
1048158
  Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. геологічних наук : спец. 04.00.22 - Геофізика / Безродний Д.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1048159
  Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.22 - геофізика / Безродний Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. – Бібліогр.: л.237-250
1048160
  Сисоєв В.В. Пружна взаємодія і профілі дифузійного перерозподілу імплантованої домішки: термодинамічний розгляд / В.В. Сисоєв, С.Г. Шпирко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 331-335. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається задача визначення просторового розподілу імплантованої у напівпровідникову мішень домішки з урахуванням пружної взаємодії атомів. Розгляд проводиться на основі результатів феноменологічної теорії незворотніх процесів. Використання закону ...
1048161
  Валюх Сергій Іванович Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Валюх Сергій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників. – Київ, 2002. – 136л. + Додаток: л. 135 - 136. – Бібліогр.: л.123 - 135
1048162
  Валюх Сергій Іванович Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Валюх С.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. + Додаток: л. 135 - 136. – Бібліогр.: 18 назв
1048163
  Безродний Д. Пружна і акустична анізотропія метаморфізованих сланців Криворізької надглибокої свердловини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Досліджено швидкості пружних хвиль метаморфічних сланців Криворізької надглибокої свердловини (971-5337 м). Обчислено детерміновані складові акустичного тензору і тензору пружних зміщень, визначена їх симетрія. Побудовано стереопроекції вказівних ...
1048164
  Васільєв К.В. Пружна рівновага обмежених плоскими поверхнями кусково-однорідних тіл з тонкими дефектами за поздовжнього зсуву : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Васільєв К.В. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1048165
  Продайвода Г.Т. Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання / Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, А.С. Вижва // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 11
1048166
   Пружна симетрія і параметри анізотропії метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини : випуск 24 / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний, І.М. Безродна, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-95 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Досліджено швидкості об"ємних пружних хвиль метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини (2349.2-5337 м), а також обчислено детерміновані складові акустичного тензора і тензора пружних зміщень. Визначена їх симетрія. Побудовані ...
1048167
  Продайвода Г.Т. Пружна симетрія і параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль кайнотипних вулканічних порід Вірменії / Г.Т. Продайвода, О.А. Куликов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-82. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються результати експериментальних досліджень пружних і акустичних властивостей зразків кайнотипних вулканічних порід Вірменії. Приводяться дані вимірювань ефективних фазових швидкостей та обчислень значень акустичного тензора, тензора пружних ...
1048168
  Кривенко-Еметов Пружне і непружне розсіяння за участю дейтрона та структура дейтрона на малих відстанях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович ; НАН України ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1048169
   Пружне й непружне розсіяння іонів 12С с ядрами 7 Li при енергії Meb / А.Т. Рудчик, В.Ю. Каніщев, А.А. Рудчик, О.А. Понкратенко, Є.І. Кощий, С. Клічевські, К. Русек, В.А. Плюйко, С.Ю. Межевич, В.М. Пірнак, А.П. Ільїн, В.В. Улещенко, Р. Сюдак, Я. Хоіньскі, Б. Чех, А. Щурек // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 25-32. – ISSN 1818-331Х
1048170
   Пружне й непружне розсіяння іонів 18О ядрами 6Li при енергії 114 МеВ та ізопічні відмінності взаємодії ядер 6,7Li + 18О ТА 6Li + І6, І8О / А.Т. Рудчик, Р.М. Зелінський, А.А. Рудчик, Пірнак, Вал.М, С. Клічевскі, Є.І. Кощий, К. Русек, В.А. Плюйко, О.А. Понкратенко, С.Ю. Межевич, А.П. Ільїн, В.В. Улещенко, Р. Сюдак, Я. Хоіньскі // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 4. – С. 361-370. – ISSN 1818-331Х


  Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів пружного й непружного розсіяння ядер Li + І8О при енергії ?Елаб("8О) =114 МеВ в експерименті з одночасним вимірюванням диференціальних перері-зів реакцій 6Li(l8O, X) з виходом ядер 16"17"І9О ...
1048171
  Салеба Б.П. Пружне розсіювання світла на супрамолекулярних неоднорідностях рідин з водневими зв"язками / Б.П. Салеба, А.В. Якунов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73-74
1048172
   Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 11В при енергії 84 МеВ / А.Т. Рудчик, А.О. Барабаш, С. Клічевські, К. Русек, Е. Пясецкі, А. Тржиінська, Є.І. Кощий, О.В. Геращенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 79
1048173
   Пружні властивості молекулярних модельних флюїдів у наближенні жорстко зв’язаних твердих сфер / А.М. Григор’єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, І.В. Марков, К.О. Мороз, Д.В. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло розраховані густина та ізотермічний модуль пружності модельних флюїдів у наближенні жорстко зв’язаних твердих сфер. Форма частинок варіювалася (імітувалися молекули орто-, пара- і мета ксилолів), але при цьому об’єм частинки не ...
1048174
   Пружні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють цукрово-фосфатний кістяк 2"-дезоксирибополінуклеотидів / І.С. Войтешенко, Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 273-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вперше оцінено релаксовані коефіцієнти жорсткості для кута спірального обертання та торсійних кутів біологічно важливих модельних конформерів кістяка полінуклеотидів у різних їхніх формах. Представлено енергії, необхідні для зміни кутів спірального ...
1048175
  Валицька С.В. Пружні властивості полімерних композитів з наночастинками SiO2 I TiO2 // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 36
1048176
  Продайвода Г.Т. Пружні властивості та анізотропія об"ємних пружних хвиль вапняків і доломітів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 8-23. – (Геологія ; Вип. 13)


  Уперше обчислено пружні постійні вапняків і доломітів із ультразвукових вимірювань фазових швидкостей квазіповздовжних та "повільної" і "швидкої" квазіпоперечних хвиль уздовж дев"яти напрямків зразка, який має форму куборомбододекаедра. Для ...
1048177
  Максимюк П.О. Пружні модулі металів перехідної групи титану, цирконію та гафнію / П.О. Максимюк, В.А. Глей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 337-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Температурна залежність мадулів пружності Ti, Zr та Hf досліджена дииамічним методом вимірювання частоти резонансних коливань. Виявлена нелінійність залежності модуля пружності вiд температури пояснюється переходом електронів з 4s стану в 3d ...
1048178
  Продайвода Г.Т. Пружні постійні і анізотропія об"ємних пружних хвиль пісковиків / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, О.А. Куликов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 38-54. – (Геологія ; Вип. 13)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначені пружні постійні пісковиків Дніпровсько-Донецької западини. Уперше вдалося розділити ефекти анізотропії та неоднорідності при визначенні пружних постійних за даними ультразвукових вимірювань ...
1048179
  Продайвода Г.Т. Пружні постійні й параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль вулканогенних порід Карпат / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 83-96. – (Геологія ; Вип. 14)


  Наведено дані про пружні постійні і параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль вулканітів Карпат і встановлена ромбічна і триклинна симетрія їх текстур. Азимутальні залежності параметрів анізотропії вулканітів знаходяться в прямій залежності від ...
1048180
   Пружні та непружні характеристики магній-барієвих сплавів / М.П. Куліш, П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.В. Костенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 433-435. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані в роботі температурні залежності внутрішнього тертя та модуля пружності магній-барієвих сплавів свідчить про наявність в них релаксаційних процесів, температура проявлення яких зростає із збільшенням концентрації барію. Аналіз одержаних ...
1048181
  Левицька Тетятна Ігорівна Пружно-деформований стан оболонок обертання зі шпангоутами складної форми : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Левицька Т. І.; Запор. дер. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19с.
1048182
  Кузь О.Н. Пружно-пластичний розрахунок елементів конструкцій з концентраторами напружень при врахуванні зміцнення та розвантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Кузь Ольга Назарівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1048183
  Рябоконь С.А. Пружно - пластичне деформування пластичних елементів конструкцій з отворами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.02.04 / Рябоконь С.А. ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1048184
   Прусов Віталій Арсенійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 226-228 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1048185
   Прусов Віталій Арсенійович (1940) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 132-133. – ISBN 966-95774-3-5
1048186
  Тиссо В. Пруссаки в Германии / [Соч.] Виктора Тиссо, авт. соч. "Страна миллиардов". – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1876. – [2], X, 407 с. – (Библиотека путешествий : Картины природы и жизнь. Земля. Океан. Атмосфера. Люди и животные. Очерки нравов и обычаи)
1048187
  Бай Ж. Пруссификация, ее история, цели и следствия = La prussification de L"allemagne, son histoire, son but, ses resultats / Baron de Bay / Барон де Бай. – Москва : Рус. архив ; Синоид. тип., 1915. – 21 с. – Отд. оттиск: Русский архив. Историко-литературный сборник, издаваемый Петром Бартеневым (младшим). LIII-й г, 1915, с. 87-105. - Тит. л., обл. и текст на рус. и фр. яз.


  На тит. стр. подпись Де Бай. (оригинал)
1048188
  Грацианский Н.П. Пруссия и пруссаки. Стеногр. публ. лекции., прочит. 17 апр. 1945 г. в Москве / Н.П. Грацианский. – М., 1946. – 24с.
1048189
  Петрухин В.Я. Пруссия и Русь:средневековый миф и новейшая историография / В.Я. Петрухин, Е.В. Каменецкая // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 77-83. – ISSN 0132-1366
1048190
  Костюшко И.И. Прусская аграрная реформа: К пробл. буржуаз. агр. эволюции прус. типа / И.И. Костюшко. – Москва, 1989. – 258 с.
1048191
  Ковальчик Р. Прусская политика по отношению к католической церкви на польских землях после разделов Речи Посполитой (1772 - 1806 гг.) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 22-25. – ISBN 978-954-322-848-5
1048192
   Прусские законы об опеке и о деятельности несовершеннолетних. – Санкт-Петербург : Изд. ред. комис. по составлению гражд. уложения ; [В гос. тип.], 1886. – 116 с. – Пер. И.Я. Голубев указан в предисл.
1048193
  Терешкина Е.А. Прусский вопрос во внешней политике России (по донесениям А.И. Чернышева накануне воны 1812 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-20. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Міжнародні відносини першої чверті ХІХ ст. були складні між Австрією, Англією, Іспанією, Прусією , Росією і Францією
1048194
  Козлов Григорий Прусский дух Унтер-ден-Линден : Большое путешествие / Козлов Григорий, Кокошкин Константин // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 50-72 : Іл., Карта
1048195
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1975. – 399с.
1048196
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1979. – 352с.
1048197
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1980. – 384с.
1048198
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1984. – 439с.
1048199
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1990. – 424с.
1048200
   Прусско-германский генеральный штаб. 1640-1965. – М., 1966. – 573с.
1048201
  Залевський Вітодьд Прусський мур / Залевський Вітодьд. – К, 1975. – 175с.
1048202
  Коробеико О. Пруссько-радянський спадок у сучасній українській економічній освіті / О. Коробеико, К. Степанкевич // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 8 (121). – С. 70-85. – ISSN 1682-2366


  Стаття аналізує прусську традицію емпирізму, централізації влади в усіх сферах суспільного життя, й зокрема, сфери економічної науки, та мілітаризму. Пропонуються кроки з премайстерської підготовки українських студентів для забезпечення їхньої ...
1048203
  Мориак Клод Пруст / Мориак Клод; Вступ.статья А.Д.Михайлова;Пер.с фр.Н.Бунтман,А.Райской. – Москва : Независимая газета, 1999. – 288 с. – (Литературные биографии). – ISBN 5-86712-041-4
1048204
  Іваничук Р.І. Прут несе кригу : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1958. – 84 с.
1048205
  Бегучев П.П. Прутняк / П.П. Бегучев. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1951. – 36с.
1048206
  Шутько Д.О. Прфесійна самоактуалізація чоловіків у процесі трансформації системі гендерних ролей // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 250-256. – ISSN 2310-4368
1048207
  Росоховатский И.М. Прыгнуть выше себя / И.М. Росоховатский. – М., 1990. – 349с.
1048208
  Сэттлбергер Крис Прыгуны на лианах : Прыгуны и лианы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1048209
   Прыжки в воду. – М., 1947. – 103с.
1048210
   Прыжки в воду. – М., 1954. – 44с.
1048211
   Прыжки в воду. – М., 1954. – 92с.
1048212
   Прыжки в воду. – М., 1956. – 51с.
1048213
  Мазуров Г.Г. Прыжки в воду / Г.Г. Мазуров. – М, 1956. – 20с.
1048214
  Мазуров Г.Г. Прыжки в воду / Г.Г. Мазуров. – М, 1956. – 40с.
1048215
   Прыжки в воду. – М., 1965. – 232с.
1048216
  Гороховский Л.З. Прыжки в воду / Л.З. Гороховский. – М., 1968. – 248с.
1048217
   Прыжки в воду. – М., 1979. – 123с.
1048218
  Дьячков В.М. Прыжки в высоту / В.М. Дьячков. – М, 1966. – 120с.
1048219
  Якубенок Д.С. Прыжки в гимнастике / Д.С. Якубенок. – М, 1953. – 103с.
1048220
  Семенов Л.П. Прыжки в гимнастике. / Л.П. Семенов, Д.С. Якубенок. – М., 1959. – 125с.
1048221
  Попов В.Б. Прыжки в длину / В.Б. Попов. – М., 1966. – 96с.
1048222
  Диллон Джейн Маршалл Прыжки в конном спорте / Диллон Джейн Маршалл. – М., 1971. – 128с.
1048223
  Мишин А.Н. Прыжки в фигурном катании / А.Н. Мишин. – М., 1976. – 104с.
1048224
  Андреев В.А. Прыжки на лыжах / В.А. Андреев, Г.Р. Ниренберг. – Москва, 1956. – 230с.
1048225
   Прыжки на лыжах и лыжное двоеборье. Правила. – М., 1986. – 95с.
1048226
   Прыжки по пустыне : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 100-102 : Фото
1048227
  Овсянников К.А. Прыжки с парашютом из военно-транспортных самолетов / К.А. Овсянников. – М, 1964. – 254с.
1048228
  Ягодин В.М. Прыжки с шестом. / В.М. Ягодин. – М., 1966. – 92с.
1048229
  Грек Александр Прыжки свысока : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 52-61 : Фото
1048230
  Шкловский Б.И. Прыжковая проводимость полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шкловский Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. наук. – Л., 1973. – 28л.
1048231
  Добрего В.П. Прыжковая фотопроводимость в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добрего В.П.; АН СССР. – Л, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1048232
  Андреев А. Прыжок / А. Андреев. – Москва, 1977. – 48с.
1048233
  Васин В.А. Прыжок / В.А. Васин. – Москва, 1980. – 176с.
1048234
  Волков М.Д. Прыжок / М.Д. Волков. – Иваново, 1990. – 142с.
1048235
  Дьячков В.М. Прыжок "фосбери-флоп" / В.М. Дьячков, А.П. Стрижак. – М, 1975. – 64с.
1048236
  Инал-Ипа Прыжок благородного оленя (К 100-летию со дня рождения нар. поэта Абхазии Д.И.Гулиа) / Инал-Ипа. – Сухуми, 1974. – 92с.
1048237
  Каплин Л.А. Прыжок в "волчье логово" / Л.А. Каплин. – Краснодар, 1984. – 126с.
1048238
  Юхнов О.З. Прыжок в 2001-й год. / О.З. Юхнов. – Ташкент, 1961. – 60с.
1048239
  Загданский Е.П. Прыжок в бессмертие / Е.П. Загданский. – Киев, 1963. – 131с.
1048240
  Дьячков В.М. Прыжок в высоту с разбега / В.М. Дьячков. – М, 1958. – 212с.
1048241
  Дал Р. Прыжок в глубину / Р. Дал. – М., 1992. – 141с.
1048242
  Козлова Ю. Прыжок в голубую бездну // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.42-65. – ISSN 1560-4233
1048243
  Дьячков В.М. Прыжок в длину с разбега / В.М. Дьячков. – Москва, 1953. – 200с.
1048244
  Гнидюк Н.А. Прыжок в легенду : повесть / Н.А. Гнидюк. – Киев. – 333 с.
1048245
  Гнидюк Н.А. Прыжок в легенду : повесть / Н.А. Гнидюк. – Москва, 1973. – 568 с.
1048246
  Гнидюк Н.А. Прыжок в легенду : повесть / Н.А. Гнидюк. – Москва, 1975. – 664 с.
1048247
  Зинкэ Х. Прыжок в неизвестность / Х. Зинкэ. – Бухарест, 1979. – с.
1048248
  Беляев А.Р. Прыжок в ничто / А.Р. Беляев. – Минск, 1982. – 383с.
1048249
  Беляев А.Р. Прыжок в ничто / А.Р. Беляев. – Пермь, 1989. – 460с.
1048250
  Тельканов С.А. Прыжок в ночь / С.А. Тельканов. – Хабаровск, 1969. – 70с.
1048251
  Зайцев М. Прыжок в ночь / М. Зайцев. – Ярославль, 1974. – 191-318с.
1048252
  Воронин П.И. Прыжок в послезавтра / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1971. – 198с.
1048253
  Воронин П.И. Прыжок в послезавтра / П.И. Воронин. – 2-е изд. – Новосибирск, 1973. – 184с.
1048254
  Малинова Р. Прыжок в прошлое : эксперимент раскрывает тайны древних эпох / Р. Малинова, Я. Малина. – Москва : Мысль, 1988. – 271с.
1048255
  Колос И.А. Прыжок в темноту / И.А. Колос. – Москва : Политиздат, 1968. – 128с.
1048256
  Прохоров Н.Н. Прыжок в темноту / Н.Н. Прохоров. – М., 1971. – 80с.
1048257
  Ветишка Р. Прыжок во тьму / Р. Ветишка. – Москва, 1973. – 255с.
1048258
  Кеттвиг Ганс Прыжок из космоса : Одиссея капитана Киттинджера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 106-116 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1048259
  Хохлов Н.П. Прыжок импалы. / Н.П. Хохлов. – М., 1965. – 192с.
1048260
  Гальперин М. Прыжок кита = Whale jump / Марк Гальперин. – Санкт-Петербург : Политехника-сервис, 2010. – 352 с. – ISBN 978-5-904031-22-0
1048261
  Снегов С.А. Прыжок над бездной / С.А. Снегов. – Калининград, 1981. – 536с.
1048262
  Михановский В.Н. Прыжок над бездной : повесть / В.Н. Михановский. – М., 1987. – 204с.
1048263
  Гофман Г.Б. Прыжок от солнца / Г.Б. Гофман. – Москва, 1963. – 68 с.
1048264
  Дьячков В.М. Прыжок с шестом / В.М. Дьячков. – М, 1950. – 63с.
1048265
  Дьячков В.М. Прыжок с шестом / В.М. Дьячков. – М, 1955. – 324с.
1048266
  Ганзлен Р.В. Прыжок с шестом / Р.В. Ганзлен. – М., 1957. – 72с.
1048267
  Гудзоват Томаш Прыжок через реальность : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 28 : Фото
1048268
  Сластін М.Ф. Прыймак [Приймак] : Дpама в 4-х діях и 5-х одминах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харькив (Харьков) : Печатня А.И. Степанова, 1899. – 116 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Якову Дмитpиевичу Пасхалову. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
1048269
  Сержпутоускі А. Прымхі і забабоны беларусау-паляшукоу / А. Сержпутоускі ; Беларус. акад. навук, аддз. гуманітар. навук. – Менск : [Друк. Беларус. акад. навук], 1930. – VII, [2], 276, [2] с. – (Беларуская этнаграфія ў доследах і матэрыялах)
1048270
  Шуба П.П. Прыслоуе у беларускай мове. / П.П. Шуба. – Минск, 1962. – 196с.
1048271
   Прыткая ящерица. – М., 1976. – 374с.
1048272
  Українка Леся Прыязнь [Приязнь] : (Оповидання з жыття Волынського Полисся) / Леся Укpаинка. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміpа Акц[ионеp.] О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1905. – 62 с. – Відб. із жуpн.: Кіев. Стаpина. 1905, кн. 10 ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1048273
  Нечуй-Левицький І.С/ Прыятели [Приятелі] : оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – выд. 5-е. – Киев : Изд. Е.П. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова], 1906. – 47 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева Сільська бібліотека ; № 10)
1048274
  Мазуркевич В.С. Прюнелевые туфельки / В.С. Мазуркевич. – Днепропетровск, 1971. – 231с.
1048275
  Бриллиант В.А. Прядильные растения / В.А. Бриллиант. – Л, 1931. – 215с.
1048276
  Шаларь А.Н. Прядильщицы : рассказы и повесть / А.Н. Шаларь. – Москва : Советский писатель, 1977. – 390 с.
1048277
  Іллінський А. Прядка соснова / А. Іллінський. – Київ, 1928. – 40с.
1048278
  Маринова Й. Пряката реч в бьгарския книжовек език. / Й. Маринова. – София, 1983. – 115с.
1048279
  Смирнов В.П. Прялка матери : стихи / В.П. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127 с.
1048280
  Кальниш Юрій Григорович Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 5-15
1048281
  Мартьянова Т.С. Пряма дія Конституції України як умова незалежності судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 2219-5521
1048282
  Котвицький Б.Б. Пряма дія мінеральних добрив та оптимальний рівень їх застосування у сівозмінах залежно від родючості дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 61-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1048283
  Оніщенко О. Пряма дія норм Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-94
1048284
  Нікольська О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 40-44.
1048285
  Моткова О.Д. Пряма дія норм Конституції України: матеріальний та процесуальний аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 56-64. – ISSN 2078-9165
1048286
  Микієвич М.М. Пряма дія норм світової організації торгівлі у внутрішньому правопорядку Європейського Союзу / М.М. Микієвич, О.Ю. Щодра // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 296-301.
1048287
  Мостіпака О.В. Пряма емісія грошей як умова самоорганізації соціально-економічної системи України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 65-72. – ISSN 2309-1533
1048288
  Осадчук П.І. Пряма мова : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1984. – 183 с.
1048289
  Вяткіна Н. Пряма референція, деференція і de re комунікація // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 78-85. – ISSN 0235-7941
1048290
  Кириченко В.В. Пряма та площина : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Н.Ю. Петкевич, А.П. Петравчук; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 91 с. – ISBN 966-594-286-7
1048291
  Парамонов В.В. Прямая / В.В. Парамонов. – Ижевск, 1982. – 48с.
1048292
  Рашба Э.И. Прямая вольтамперная характеристика плоскостного выпрямителя при значительных токах / Э.И. Рашба, К.Б. Толпыго. – Москва ; Ленинград, 1956. – [9] c.
1048293
  Васильев С.А. Прямая дорога / С.А. Васильев. – Москва, 1947. – 148с.
1048294
  Гроссман М.С. Прямая дорога / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1952. – 136с.
1048295
  Рязанова Н.К. Прямая и косвенная речь в английском языке / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1981. – 112с.
1048296
  Ворно Е.Ф. Прямая и косвенная речь в разговорном английском языке / Е.Ф. Ворно, Д.А. Федосеева. – Ленинград, 1971. – 127с.
1048297
  Кодухов В.И. Прямая и косвенная речь в современном русском языке / В.И. Кодухов. – Л., 1957. – 87с.
1048298
  Золотарев В.А. Прямая и обратная задачи для конечномерных возмущений операторов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1048299
  Серебряков В.П. Прямая и обратная задачи рассеяния для самосопряженных разностных операторов 2-го порядка с матричными коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Серебряков В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 11л.
1048300
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы / И.С. Градштейн. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1950. – 80 с.
1048301
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы. Элементы алгебры логики / И.С. Градштейн. – М.-Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 76 с.
1048302
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы. Элементы алгебры логики / И.С. Градштейн. – Изд. 5-е. – Москва : Наука, 1972. – 128 с.
1048303
  Маканин В.С. Прямая линия / В.С. Маканин. – Москва, 1967. – 254с.
1048304
  Кушнер А.С. Прямая речь / А.С. Кушнер. – Л., 1975. – 110с.
1048305
   Прямая речь. – М., 1987. – 351с.
1048306
  Чумаков Г.М. Прямая речь в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Чумаков Г.М.; КГУ. – К., 1953. – 16л.
1048307
  Чумаков Г.М. Прямая речь в современном русском языке : Дис... канд. филологич.наук: / Чумаков Г.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологич. фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите кандид. диссертаций по языко. – К., 1953. – 397л. – Бібліогр.:л.378-393
1048308
  Милых М.К. Прямая речь в художественной прозе / М.К. Милых. – Ростов -на-Дону, 1958. – 240с.
1048309
  Юдкин-Рипун Прямая речь как средство идиоматизации (на материале произведений Ч. Диккенса) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 17-22. – ISSN 1562-1391
1048310
  Рубашкин А.И. Прямая речь. / А.И. Рубашкин. – Л, 1980. – 366с.
1048311
  Рубашкин А.И. Прямая речь. / А.И. Рубашкин. – 2-е изд. – Л, 1987. – 400с.
1048312
  Чупринин С.И. Прямая речь. / С.И. Чупринин. – Москва, 1988. – 64 с.
1048313
  Гольнев В.Н. Прямая трансляция / Виталий Гольнев // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. 117-158. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
1048314
  Южакова Т.М. Прямая углубленная борнитировка почв Нарымской государственной селекционной станции : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Южакова Т.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 19л.
1048315
  Курбатов Х. Прямая, косвенная и несобственная прямая речь в современном татарском литературном языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбатов Х.; Казан. гос. ун-т им. В, И, Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 20л.
1048316
  Сотник Д. Пряме іноземне інвестування в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 19-21
1048317
  Корж М.А. Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 61-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
1048318
  Печенка О.І. Пряме іноземне інвестування економіки України / О.І. Печенка, К.Ю. Величко, М.А. Вівденко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 208-216. – ISSN 2312-394X


  Розглянуто економічну сутність інвестицій, роль і місце іноземних інвестицій у забезпеченні соціально-економічного розвитку нашої держави. Проаналізовано рух прямих іноземних інвестицій в Україні. Надано напрями удосконалення політики залучення прямих ...
1048319
  Гаврилюк Олег Вікторович Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах : Автореф... д-ра екон.наук: 08.01.01 / Гаврилюк Олег Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1048320
  Гаврилюк Олег Вікторович Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах : Дис... доктора економ.наук: 08.01.01 / Гаврилюк Олег Вікторович; НАН України. Ін-тут світової екном. і міжнар. відносин. – Київ, 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.354-390
1048321
  Войтенко Володимир Павлович Пряме мікропроцесорне керування імпульсним перетворювачем в системах точного позиціювання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.03 / Войтенко Володимир Павлович; НАН України. Ін-тут електродинаміки. – К., 2000. – 19л.
1048322
  Парнюк В. Пряме оподаткування витрат фізичних осіб на споживання : фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 28-39. – Бібліогр.:40 назв. – ISSN 0131-775Х
1048323
  Павлюк К.В. Пряме оподаткування доходів фізичних осіб в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі статистичних даних розглянуто та проаналізовано структуру прямого оподаткування доходів фізичних осіб зарубіжних країн та України. Пропонується будувати внутрішню систему оподаткування із врахуванням поставлених завдань. In this ...
1048324
  Субота В. Пряме президентське правління // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 166-168. – ISSN 0131-2561
1048325
   Пряме С-фосфорилювання 1-арил- та 1-гетарилімідазолів хлорангідридами фосфонових кислот / О.В. Стрижак, І.В. Комаров, М.Ю. Корнілов, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 87-95. – ISSN 1025-6415
1048326
  Войтенко Л. Пряме спостереження відбиття повільної зсувної пружної хвилі у площині (110) парателуриту / Л. Войтенко, Є. Смирнов, О. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.13-16. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Методом оптичного зондування досліджено відбиття повільної зсувної хвилі, що поширюється вздовж напрямку [110] від вільної поверхні кристала парателуриту. Розраховано геометрію експериментального зразка, яка забезпечує поширення відбитої хвилі вздовж ...
1048327
  Задорожна О.С. Прямий ефір як аспект професійної роботи журналіста-репортера // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 160-166


  У статті проаналізовано роботу журналіста в прямому ефірі, основні аспекти професійності репортера, стандарти проведення прямих включень з місця події, рівень підготовки вітчизняних телеканалів доефірів "наживо". The work of a journalist in the air, ...
1048328
  Бабчук Е. Прямий ефір: з чого все починалось. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 102-110.


  Аналіз сучасного стану прямоефірних передач.
1048329
  Бабчук Е. Прямий ефір: з чого все починалось... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 5


  Українське телебачення в період перебудови
1048330
  Славинський М. Прямий нащадок генія : 28 березня внукові Івана Франка - 80! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 60


  Геніальний поет Іван Франко був зразковим батьком доньки Анни та трьох синів - Андрія, Петра й Тараса. Найстарший рано помер від серцевого нападу. Петро був січовим стрільцем, одним із найперших українських пілотів, Тарас, батько Роланда та доньок ...
1048331
  Булавін Л.А. Прямий розрахунок константи димеризації молекул води у насиченій водній парі / Л.А. Булавін, П.В. Махлайчук, С.В. Храпатий // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 11
1048332
  Скопенко В.В. Прямий синтез гетероядерних комплексів / В.В. Скопенко, В.М. Кокозей, О.Ю. Васильева // 1-ша Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми неорганічної хімії", 1999
1048333
  Ковбасюк Лариса Анатоліївна Прямий синтез гетероядерних комплексів в міді та свинцю з аміноспиртами : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Ковбасюк Лариса Анатоліївна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.152-160
1048334
  Ковбасюк Л.А. Прямий синтез гетероядерних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ковбасюк Л.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1999. – 20 с.
1048335
  Бабич Ольга Андріївна Прямий синтез координаційних сполук міді за участю солей алкіламонію : Автореф... канд хім.наук: 02.00.01 / Бабич Ольга Андріївна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1998. – 19л.
1048336
  Бабіч О.А. Прямий синтез координаційних сполук міді за участю солей алкіламонію. : Дис... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Бабіч О.А.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 146л. – Бібліогр.:л.124-138
1048337
  Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 164 л. + Додаток : л. 147-164. – Бібліогр. : л. 124-146
1048338
  Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке : автореф. дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1048339
  Абрамов О.С. Прямий синтез та дослідження гетерометалічних комплексів Zn/Ln з основою Шиффа – похідною ортованіліну / О.С. Абрамов, В.П. Мірошниченко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5
1048340
  Нестерова Оксана Володимирівна Прямий синтез та кристалічна будова гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, нікелю, кадмію та цинку : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Нестерова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 235л. + Додатки: л. 215 - 235. – Бібліогр.: л. 204 - 215
1048341
  Нестерова Оксана Володимирівна Прямий синтез та кристалічна будова гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, нікелю, кадмію та цинку : Автореф. ... канд. хімічних наук: 02.00.01- неорганічна хімія / Нестерова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1048342
  Виноградова Олена Анатоліївна Прямий синтез та кристалічна будова гетерометалічних комплексів міді та цинку, кадмію з аміноспиртами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Виноградова Олена Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183с. + Додатки: л. 149-183. – Бібліогр.: л. 141-149
1048343
  Виноградова Олена Анатоліївна Прямий синтез та кристалічна будова гетерометалічних комплексів міді та цинку, кадмію з аміноспиртами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Виноградова О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1048344
  Петрусенко Світлана Романівна Прямий синтез та кристалічна будова координаційних сполук нікелю і цинку з етилендіаміном та його похідними : Дис... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петрусенко Світлана Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.140-156
1048345
  Петрусенко Світлана Романівна Прямий синтез та кристалічна будова координаційних сполук нікелю і цинку з етилендіаміном та його похідними : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петрусенко Світлана Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
1048346
  Маханькова Валерія Григорівна Прямий синтез, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук:02.00.01 / Маханькова Валерія Григорівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 156 л. + Додатки: 126 - 156. – Бібліогр.: л.116 - 126
1048347
  Маханькова Валерія Григорівна Прямий синтез, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.01. / Маханькова В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1048348
  Нестеров Д.С. Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Нестеров Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 176л. + Додатки: л. 167-176. – Бібліогр.: л. 144-166
1048349
  Нестеров Д.С. Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Нестеров Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1048350
  Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (M=Cu, Co) комплексів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 186л. + Додатки : л.157-186. – Бібліогр. : л.136-156
1048351
  Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Мn/М (М= Сu, Со) комплексів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
1048352
  Плющ Б.О. Прямий та непрямий переклад української художньої прози англійською, німецькою, іспанською та російською мовами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Плющ Богдана Олесівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 207-223. – Бібліогр.: арк. 180-206
1048353
  Плющ Б.О. Прямий та непрямий переклад української художньої прози англійською, німецькою, іспанською та російською мовами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Плющ Богдана Олесівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1048354
  Шевченко Д.В. Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3D- металів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01- неорганічна хімія / Шевченко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 183л. + Додатки: л. 156-183. – Бібліогр.: л. 145-156
1048355
  Шевченко Денис Вячеславович Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3D-металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Шевченко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв
1048356
  Венглінський Є. Прямі вимірювання магнітного поля в тіні й півтіні сонячних плям по 146 спектральних лініях / Є. Венглінський, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу ешельних зеєман-спектрограм, отриманих на ГСТ АО КНУ, у двох сонячних плямах виявлено на глибинах h = 40-60 км вузький шар з різко неоднорідним магнітним полем. Тут магнітні поля, виміряні по різних спектральних лініях, дуже сильно ...
1048357
  Єрмоленко Т. Прямі закордонні інвестиції як елемент інвестиційного механізму національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 164-168. – ISSN 1993-0259
1048358
  Панченко К.В. Прямі зарубіжні інвестиції та реструктуризація країн Центральної та Східної Європи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1048359
  Люй Єньчжао Прямі інвестиції китайських підприємств в Україні / Люй Єньчжао, Т.В. Пекна, Сунь Вей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 413-418. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1048360
  Скопенко Н.С. Прямі іноземні інвестиції в АПК: переваги, недоліки, ризики // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 58-57
1048361
  Боюк І. Прямі іноземні інвестиції в економіку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 54-58. – ISSN 2078-5860
1048362
  Шморгун Л.Г. Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 67-70
1048363
  Хіміч Г.О. Прямі іноземні інвестиції в економіку: позитивні та негативні наслідки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 91-94
1048364
  Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 322-326
1048365
  Коваль Г. Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою (на прикладі Польщі) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 232-237. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1048366
  Денисенко Т. Прямі іноземні інвестиції в країни, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 123-130.
1048367
  Бульба Ю.М. Прямі іноземні інвестиції в обласному регіоні: просторово-часовий аналіз на прикладі Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 210-221. – ISSN 2308-135X
1048368
  Даниленко Андрій Анатолійович Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (механізми активізації та підвищення ефективності) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.05.01 / Даниленко А.А.; Київський національний економічний університет. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1048369
  Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лотош Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 224 л. – Додатки: л. 200-224. – Бібліогр.: л. 182-199
1048370
  Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лотош Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1048371
  Касяненко С. Прямі іноземні інвестиції в Україну: територіальний розподіл / С. Касяненко, О. Устенко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-37.
1048372
  Фалк М. Прямі іноземні інвестиції країн ЄС / М. Фалк, І. Матт // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 446-472. – ISSN 1684-906Х
1048373
  Рогач О.І. Прямі іноземні інвестиції та конкуренція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив транснаціональних корпорацій на ринкову структуру і конкурентне середовище країн-реципієнтів інвестицій, визначено фактори, що зумовлюють ефект прямих інвестицій на концентрацію продуктових ринків, показано специфіку цих процесів в ...
1048374
  Міщук О.В. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 242-245
1048375
  Федулова Л. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні технологічної модернізації виробництва: світові тенденції та проблеми в Україні : інноваційний розвиток // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 44-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1048376
  Глуха Г.Я. Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного зростання // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 113-121. – ISSN 2312-7600
1048377
  Тесля С.М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.3. – С. 131-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048378
  Піхняк Т. Прямі іноземні інвестиції як запорука стабільного розвитку економіки України // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 145-152. – ISSN 2410-0919
1048379
  Мацибора Т.В. Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 27-32. – ISSN 2221-1055
1048380
  Адамик В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 113-123. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1048381
  Бабій І.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор активізації зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / І.В. Бабій, Є.О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1048382
  Ващенко М.С. Прямі іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в умовах інноваційного розвитку України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 44-53
1048383
  Ільїна А.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку національної інноваційної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 76-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1048384
  Кадеєва І.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор становлення інноваційної економіки в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 193-199. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
1048385
  Волкодав В.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор структурних перетворень економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.172-177
1048386
  Лелик Л.І. Прямі іноземні інвестиції: залучення та ефективність їх використання у вітчизняній економіці в післякризовий період // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 265-273. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1048387
  Редзюк Є.В. Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного зростання в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 96-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1048388
  Сухий О.О. Прямі іноземні інвестиції: проблеми термінології і дефініції // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 189-192. – ISBN 5-7763-2435-1
1048389
  Маслій Вадим Володимирович Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / Маслій Вадим Володимирович, Питель Святослав Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 70-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено ретроспективний аналіз процесу іноземного інвестування у національну економіку. Проаналізовано основні напрямки вкладання коштів у розрізі видів економічної діяльності. За результатами проведеного дослідження внесено пропозиції ...
1048390
   Прямі іноземні французькі інвестиції в Україну / А. Фрережеан, Кудруа, Лілль Л. де, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1048391
  Колюх В. Прямі президентські вибори в Україні: за і проти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 20-22
1048392
   Прямі спостереження структурних змін в конденсованій плівці нікелю при нагріванні / В.П. Майборода, Г.А. Максимова, Г.М. Молчановська, С.Л. Рево // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 517-519. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати дослідження в електронному мікроскопі, обладнаному приставкою для нагрівання, структурних еволюційних процесів, що відбуваються в конденсованій плівці Ni, товщиною ~30 нм. При 500...550[градусів]С спостерігали процеси ...
1048393
  Лоза О. Прямі та зворотні зв"язки в контексті зарубіжного державотворення // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 79-91.
1048394
  Яшенкова О.В. Прямі та непрямі способи вираження мовленнєвих актів оцінки в англійському діалогічному мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Присвячено проблемі реалізації мовленнєвих актів оцінки в англійському діалогічному мовленні.
1048395
  Тимошкевич Л.М. Прямі та обернені спектральні задачі зважених скінченних графів і зліченних графів Кокстера : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тимошкевич Лариса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1048396
  Тимошкевич Л.М. Прямі та обернені спектральні задачі зважених скінченних графів і зліченних графів Кокстера : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тимошкевич Лариса Миколаївна ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 115 л. – Бібліогр.: л. 108-115
1048397
  Донченко В.С. Прямі формули Гревіля - Кириченка для матричних евклідових просторів / В.С. Донченко, Ф.М. Скотаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 119-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1048398
  Черепанова Н. Прямо в глаза / Н. Черепанова. – Чебоксары, 1960. – 48 с.
1048399
  Зонис Ю. Прямо пойдешь // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 105-117. – ISSN 1728-8568
1048400
  Каменюк М.Ф. Прямовисний вітер : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1984. – 86 с.
1048401
  Уичерли У. Прямодушный / У. Уичерли. – Москва, 1968. – 77с.
1048402
  Шишкина Р.П. Прямое аминирование керамидонинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Шишкина Р.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 19л.
1048403
  Русских С.А. Прямое аминирование оксинтрахинонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Русских С.А.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1974. – 22л.
1048404
  Шахкелдов Ф.Г. Прямое банкротство по законодательству США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 75-76. – ISSN 1812-3910
1048405
  Алданов М.А. Прямое действие / М.А. Алданов. – Москва, 1994. – 602с.
1048406
  Бондарь Н. Прямое действие Конституции: генерация и гарантирование конституционным правосудием / Н. Бондарь, А. Джагарян // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2016. – № 3 (112). – С. 52-78. – ISSN 1812-7126
1048407
  Джапарова Н.А. Прямое дополнение в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Джапарова Н. А.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1981. – 36л.
1048408
  Шараева О.Т. Прямое и косвенное воздействие в нравственном восспитании учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шараева О.Т.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1967. – 15л.
1048409
  Берлин И. Прямое народное законодательство : (Референдум) / И. Берлин. – Одесса : Тип. Порядок, 1906. – 20 с. – (Общественно-научная библиотека ; Год 1, № 2)
1048410
  Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве / В.Т.Кабышев ; МВС СО РСФСР ; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1974. – 150 с.
1048411
  Фурман М.С. Прямое окисление низших парафиновых углеводородов. / М.С. Фурман. – 44с.
1048412
  Белостоцкий Ю.В. Прямое попадание / Ю.В. Белостоцкий. – М, 1981. – 32с.
1048413
   Прямое преобразование энергии. – Москва : Мир, 1969. – 416 с.
1048414
   Прямое преобразование энергии. – Москва : Мир, 1975. – 364 с.
1048415
  Кокорев Л.С. Прямое преобразование энергии и термоядерные энергетические установки : учеб. пособие для вузов / Лев Сергеевич Кокорев, Владимир Витальевич Харитонов ; [под ред. В.И. Субботина]. – Москва : Атомиздат, 1980
1048416
  Потужная М.И. Прямое приглагольное дополнение в простом предложении современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Потужная М.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. англ. яз. – Киев, 1955. – 13 с.
1048417
  Хвисевич В.М. Прямое решение трехмерных краевых задач несвязной стационарной термоупругости методом интегральных уравнений теорий потенциала. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Хвисевич В.М.; Моск.инж.-строит.ин-т. – М, 1980. – 15л.
1048418
  Белоцерковский О.М. Прямое статистическое моделирование задач аэрогидродинамики / О.М. Белоцерковский. – М., 1983. – 56с.
1048419
  Головяшкина Л.В. Прямое статистическое моделирование процессов рассеяния электронов средних энергий в твердом теле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Головяшкина Л.В.; АН СССР. Сибирское отд-ние. Совет секции прикладной математ. и механики Объединен.Учен.Совета по физ.-. – Новосибирск, 1974. – 14л.
1048420
   Прямое численное моделирование течений газа. – М., 1978. – 176с.
1048421
  Черемисин Ф.Г. Прямое численное решение кинетического уравнения Больцмана.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Черемисин Ф.Г.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1970. – 10л.
1048422
  Корнейчук Г.П. Прямое экспериментальное исследование роли макрофакторов в гетерогенном катализе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Корнейчук Г.П. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 37 с. – Бібліогр. : с. 35-36
1048423
  Куклин Л.В. Прямой взгляд / Л.В. Куклин. – Л, 1986. – 125с.
1048424
  Савчук А.И. Прямой дождь: Повесть о Григории Петровском / А.И. Савчук. – Москва, 1980. – 366 с.
1048425
  Савчук А. Прямой дождь: Повесть о Григории Петровском / А. Савчук. – Москва, 1984. – 336 с.
1048426
  Волосов Андрей Петрович Прямой квантовохимический расчет оптической активности органических молекул с карбонильными и амидными хромоформами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Волосов Андрей Петрович; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1048427
   Прямой метод в теории устойчивости и его приложения. – Новосибирск, 1981. – 279с.
1048428
  Руш Н. Прямой метод Ляпунова в теории устойчивости / Н. Руш, П. Абетс, М. Лалуа; Пер. с англ. В.Н. Рубановского, В.С. Сергеева, С.Я. Степанова под ред. В.В. Румянцева. – Москва : Мир, 1980. – 301с.
1048429
  Перестюк М.О. Прямой метод Ляпунова для дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, С.И. Гургула // Матем. физика и нелинейная механика, 1986. – №5 (39)
1048430
  Павлов В.Н. Прямой метод оптимизации динамических межотраслевых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Павлов В.Н.; АН СССР. Ин-т матем. СО АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 16л.
1048431
  Кузнецов К В. Прямой наводкой : о Герое Сов. Союза, полном кавалере ордена Славы Н.И. Кузнецове / К В. Кузнецов. – М., 1984. – 110с.
1048432
  Байшуаков А. Прямой наводкой / А. Байшуаков. – Алма-Ата, 1988. – 150с.
1048433
  Корин Г.А. Прямой переулок / Г.А. Корин. – Москва, 1974. – 95с.
1048434
   Прямой поиск углеводородов геофизическими методами. – Москва : Наука, 1988. – 154с.
1048435
  Грибачев Н.М. Прямой свет / Н.М. Грибачев. – М., 1959. – 106с.
1048436
   Прямой синтез гетеробиметаллических комплексов / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, О.Ю. Васильева, С.Р. Петрусенко // Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 2003. – Т. 39, № 5. – С. 265-274. – ISSN 0497-2627
1048437
  Зуева Г.Я. Прямой синтез и свойства алкилгалогенгерманов. : Автореф... канд. хим.наук: / Зуева Г.Я.; АН СССР. Ин-тут орган. химии им Н.Д.Зелинского. – М., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1048438
  Скопенко В.В. Прямой синтез из медного порошка и кристаллическое строение тиоцианатного комплекса меди (І) с моноэтаноламином / В.В. Скопенко, О.Ю. Васильева, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн., 1994. – № 3-4
1048439
   Прямой синтез координационных соединений / Под ред. В.В.Скопенко. – Київ : Вентурі, 1997. – 176с. – ISBN 966-570-025-1
1048440
  Скопенко В.В. Прямой синтез координационных соединений из металлических порошков и оксидов металлов и их свойства / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, В.А. Павленко // Укр.хим.журн., 1993. – №5
1048441
  Скопенко В.В. Прямой синтез моноэтаноламиносодержащих комплексов меди (ІІ) из медного порошка / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, О.Ю. Васильева // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №8
1048442
   Прямой синтез, свойства и кристаллическая структура [Ni(H2O)2(NCS)2(Ten)2] - 4ДМФА / В.В. Скопенко, Ю.А. Симонов, В.Н. Кокозей, С.Р. Петрусенко, А.А. Дворкин // Журн. неорган. химии, 1991. – № 3
1048443
  Толстых В.К. Прямой эстремальный подход для оптимизации систем с распределенными параметрами / В.К. Толстых. – Донецк, 1997. – 178с.
1048444
  Мирам Э.Ф. Прямокрылые (Orththera) Якутии / Э.Ф. Мирам. – Ленинград, 1933. – 52с.
1048445
  Эргашев Н.Э. Прямокрылые насекомые Каршинской степи / Н.Э. Эргашев. – Ташкент, 1982. – 75с.
1048446
  Щелкановцев Я. Прямокрылые, собранные Балхашской экспедиции в 1903 г. / Я. Щелкановцев. – 373-412с.
1048447
  Щелкановцев Я.П. Прямокрылые. / Я.П. Щелкановцев. – 261-264с.
1048448
  Якобсон Г Г. Прямокрылыя и ложносетчатокрылыя Россійской имперіи и сопредельніхї странахъ / Г Г. Якобсон, В.Л. Біанки. – Санкт-Петербург : Изданіе А.Ф. Девріена, 1905. – 952 с.
1048449
  Кізіменко О.М. Прямокутні сполуки напівгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Описано гомоморфізми вільної напівгрупи на прямокутні напівгрупи ідемпотентів.
1048450
  Злотчанский П. Прямолинейная тригонометрия : для средних учебных заведений / Составил П. Злотчанский // Об искусственных фульгуритах / П.Н. Чирвинский. – Киев, 1904. – VI, [2], 104, [1] с. : с табл., черт.
1048451
  Карминский М. Прямолинейная тригонометрия / М. Карминский. – Москва-Ленинград, 1925. – 201с.
1048452
  Крогуисов В.А. Прямолинейная тригонометрия / В.А. Крогуисов. – 6-е изд. – Москва, 1929. – 120 с.
1048453
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия / Н.А. Рыбкин. – 13-е изд. – Харьков-Одесса, 1934. – 104 с.
1048454
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия / Н.А. Рыбкин. – 24-е изд. – Москва-Ленинград, 1946. – 104 с.
1048455
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия / Н.А. Рыбкин. – 26-е изд. – Москва-Ленинград, 1948. – 104 с.
1048456
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия / Н.А. Рыбкин. – 30-е изд. – Москва, 1952. – 116 с.
1048457
  Карминский М. Прямолинейная тригонометрия / М. Карминский. – Москва-Ленинград, 1952. – 201с.
1048458
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия / Н.А. Рыбкин. – 33-е изд. – Москва, 1954. – 116 с.
1048459
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия / Н.А. Рыбкин. – 32-е изд. – Москва, 1954. – 116 с.
1048460
  Слетов Н.П. Прямолинейная тригонометрия для средних учебных заведений / Н.П. Слетов. – 3-е изд. – Птгр., 1918. – 178 с.
1048461
  Шмулевич П.К. Прямолинейная тригонометрия и ее приложения / П.К. Шмулевич. – Москва-Ленинград, 1928. – 332 с.
1048462
  Шмулевич П.К. Прямолинейная тригонометрия и ее приложения / П.К. Шмулевич. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 264 с.
1048463
  Мрочек В. Прямолинейная тригонометрия и основания теории гониометрических функций / В. Мрочек. – СПб.-М. – 286с.
1048464
  Долматовский Е.А. Прямолинейные стихи / Е.А. Долматовский. – М, 1989. – 29с.
1048465
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія / Н.А. Рибкін. – Харків; Київ, 1934. – 104с.
1048466
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія / Н.А. Рибкін. – 15-го вид. – Київ, 1937. – 104 с.
1048467
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія / Н.А. Рибкін. – 18-е изд. – Київ, 1953. – 104 с.
1048468
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія / Н.А. Рибкін. – 19-е изд. – Київ, 1954. – 103 с.
1048469
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія / Н.А. Рибкін. – 20-е изд. – Київ, 1955. – 112 с.
1048470
  Мошкин И.А. Прямонакальные катоды из окислов ThO2, V2O2, La2O3 на кернах из сплавов вольфрамрений и спеченные оксидные катоды на никелевом керне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Мошкин И.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 23л.
1048471
  Бергер М.Н. Прямоугольные волноводы с диэлектриками / М.Н. Бергер, Б.Ю. Капилевич. – Москва : Советское радио, 1973. – 254 с.
1048472
  Баранцев А.Д. Прямухинская гармония / А.Д. Баранцев. – Калинин, 1962. – 78с.
1048473
  Сорокин Е.А. Прямухинские романы / Е.А. Сорокин. – М., 1988. – 283с.
1048474
  Иваницкий П.Г. Прямые взаимодействия дейтронов ядрами изотопов и никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иваницкий П.Г.; Объед. Уч. совет ин-тутов физики, полупроводников и металлофиз. АН УССР. – К., 1962. – 8л.
1048475
  Соколов В.А. Прямые геохимические методы поисков нефти / В.А. Соколов. – Москва-Ленинград : Гостопиздат, 1947. – 305с.
1048476
  Ясенев Б.П. Прямые геохимические методы поисков нефти и газа / Б.П. Ясенев. – М., 1962. – 60с.
1048477
   Прямые геохимические поиски нефти и газа на шельфе Черного моря. – Новосибирск, 1991. – 93с.
1048478
  Хруцкий Е Прямые длительные хозяйственные связи / Е.А. Хруцкий, С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1979. – 65с. – (Новое в жизни, науке, технике . Наука и техника управления ; № 3)
1048479
  Якоби А.А. Прямые длительные хозяйственные связи / А.А. Якоби. – М, 1981. – 63с.
1048480
  Селиванов А.И. Прямые длительные хозяйственные связи / А.И. Селиванов, А.Х. Садреева. – М, 1981. – 136с.
1048481
   Прямые длительные хозяйственные связи. – М., 1987. – 173с.
1048482
  Попова Л.В. Прямые зарубежные инвестиции КНР: основные тенденции и перспективы для мировой экономики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C. 52-63. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1048483
  Ракецкий В.М. Прямые и двойственные опорные методы квадратичного пограммирвоания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Ракецкий В.М.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1980. – 16л.
1048484
  Фридман Виктор Миронович Прямые и итерационные методы в задачах теории колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридман Виктор Миронович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1963. – 17л.
1048485
  Сапрыкин Е.М. Прямые и компауд процессы в неупругом рассеянии : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.16 / Сапрыкин Е. М.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1975. – 19л.
1048486
  Васильев Н.Б. Прямые и кривые / Н.Б. Васильев, В.Л. Гутенмахер. – Москва, 1970. – 112с.
1048487
   Прямые и обратные задачи геоэлектрики. – Москва : Наука, 1990. – 98с.
1048488
  Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи гравиметрии и магнитометрии. Математические методы геологической интерпретации гравиметрических и магнитометрических данных / Е.Г. Булах ; НАНУ, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Наукова думка, 2010. – 464 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0968-2
1048489
  Короткий А.И. Прямые и обратные задачи динамики управляемых систем с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Короткий А. И.; Урал. отд. АН России Ин-т матем. и механ. – Екатеринбург, 1992. – 32л.
1048490
  Никольский Э.В. Прямые и обратные задачи динамической теории упругости в классе плоских волн. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский Э. В.; АН СССР, Сиб. от-ние,Совет секц. техн. накук Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1048491
   Прямые и обратные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными и их приложения. – Ташкент, 1978. – 187с.
1048492
  Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи магнитометрии в классе сферических тел / Е.Г. Булах, Н.А. Слободник // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 93-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
1048493
   Прямые и обратные задачи математической физики : Сборник трудов. – Москва : Московский университет, 1991. – 258 с.
1048494
   Прямые и обратные задачи математической физики и функциональные пространства. – М., 1988. – 124с.
1048495
   Прямые и обратные задачи спектральной теории дифференциальных операторов. – Киев : Институт математики, 1985. – 131 с.
1048496
   Прямые и обратные задачи теории антенн. – Москва : МГУ, 1976. – 188 с.
1048497
   Прямые и обратные задачи теории рассеяния. – К., 1981. – 145с.
1048498
   Прямые и обратные задачи химической термодинамики. – Новосибирск, 1987. – 144с.
1048499
   Прямые и обратные краевые задачи математической физики. – Ташкент, 1986. – 119с.
1048500
  Журавлева Г.А. Прямые и обратные краевые задачи нелинейной фильтрации и методы их решения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Журавлева Г. А.; Казан. ГУ. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1048501
  Коротков В.Б. Прямые и обратные теоремы вложения для некоторых пространств абстрактных функций множеств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротков В. Б.; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1963. – 10 л.
1048502
  Кравчук Ю.С. Прямые и сопряженные капиталовложения в развитие газодобывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Кравчук Ю.С.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1965. – 15л.
1048503
  Тихомирова А. Прямые инвестиции ведущих стран ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-56. – ISSN 0131-2227
1048504
  Зеликсон Д.И. Прямые инвестиции Греции на Западных Балканах // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 71-79. – ISSN 0201-7083
1048505
  Таций В. Прямые инвестиции Китая: политика и экономика / В. Таций, И. Томберг // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-79. – ISSN 0131-2227
1048506
  Лебедева Л.Ф. Прямые инвестиции Соединенных Штатов Америки в АСЕАН / Л.Ф. Лебедева, А.В. Усольцев // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 1 (529). – С. 26-36. – ISSN 0321-2068
1048507
  Квашнин Ю. Прямые инвестиции стран СНГ в России / Ю. Квашнин, А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 0131-2227
1048508
  Навой А. Прямые инвестиции: непрямой путь в экономику // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 63-75. – ISSN 0042-8736
1048509
  Зименков Р.И. Прямые иностранные инвестиции в американской экономике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 11 (479). – С. 49-64. – ISSN 0321-2068
1048510
  Кокорев В.М. Прямые иностранные инвестиции в Аргентине // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 49-70. – ISSN 044-748Х
1048511
  Рогач А.И. Прямые иностранные инвестиции в Африке / А.И. Рогач, Франсишку Мануэл. Жуниор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-176. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1048512
  Могилат А. Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор российской экономики: взгляд с микроуровня и прогноз до 2017 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 25-44 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0042-8736
1048513
  Иванова С. Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство: мировые тенденции // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 0235-2443
1048514
  Боброва В. Прямые иностранные инвестиции в странах БРИКС / В. Боброва, К. Протасов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0131-2227
1048515
  Ревина Е.Я. Прямые иностранные инвестиции в экономике Индии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 39-47. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1048516
  Сидоренко Т. Прямые иностранные инвестиции в экономике Мексики // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.84-89. – ISSN 0131-2227
1048517
  Федорова Е. Прямые иностранные инвестиции и проблема санкций / Е. Федорова, К. Лавров, А. Николаев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 45-57. – ISSN 0207-3676


  На основе эконометрического моделирования выявлено, что санкции, введенные против РФ рядом западных стран, могут оказать существенное влияние на отечественную экономику. Распределение капитала по территории РФ неравномерно. Ресурсы головных ...
1048518
  Петрикова Е.М. Прямые иностранные инвестиции и экономический рост // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 9. – С, 14-20. – ISSN 0320-8168
1048519
  Игнатьев С.Ю. Прямые иностранные инвестиции как средство повышения конкурентсоспособности экономики Латвии // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 71-78


  Рост экономики любого государства в современных условиях обусловливается внедрением современных, отвечающих последним достижениям науки и техники, средств производства и технологий. Позтому многие государства, в том числе и Латвия, сталкиваются с ...
1048520
  Кузнецов Алексей Владимирович Прямые иностранные инвестиции: "эффект соседства" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-47. – ISSN 0131-2227
1048521
   Прямые методы в задачах динамики и устойчивости многомерных систем. – К., 1986. – 131с.
1048522
  Михлин С.Г. Прямые методы в математической физике / С.Г. Михлин. – М.-Л., 1950. – 428 с.
1048523
   Прямые методы в рентгеновской кристаллографии : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 416с.
1048524
  Эстрербю О. Прямые методы для разреженных матриц / О. Эстрербю, З. Златев; Перевод с англ. Х.Д.Икрамова. – Москва : Мир, 1987. – 120с.
1048525
   Прямые методы исследования дефектов в кристаллах : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1965. – 351 с.
1048526
  Глазман И.М. Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов : Автореф. дис. ... доктора физ.-мат. наук / Глазман И.М. ; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1958. – 21 с.
1048527
  Глазман И.М. Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов / И.М. Глазман. – Москва, 1963. – 339с.
1048528
  Нестеров Б.П. Прямые методы преобразования энергии / Б.П. Нестеров, В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1971. – 32 с.
1048529
  Гупал А.М. Прямые методы решения задач стохастического программирования с органичениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гупал А.М.; АН УССР. – К, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1048530
  Винокуров Л.П. Прямые методы решения пространственных и контактных задач для массивов и фундаментов / Л.П. Винокуров; Отв.ред.А.Н.Стоянов. – Харьков, 1956. – 280с.
1048531
  Душков П.Н. Прямые методы решения сингулярных интегральных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Душков П.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 12л.
1048532
  Касьянов Владимир Ибрагимович Прямые методы решения сингулярных интегральных уравнений в неограниченных областях. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.02. / Касьянов Владимир Ибрагимович; Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса., 1983. – 13л.
1048533
  Гензель П.П. Прямые налоги. / П.П. Гензель. – Л, 1927. – 108с.
1048534
  Штейн В.А. Прямые наследники (к толкованию ст. 1054, т. X ч. 1) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 23-35. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
1048535
  Иньков Ю.И. Прямые операционные методы анализа периодически прерываемых электрических цепей / Ю.И. Иньков, И.В. Мостовяк, Б.М. Розенберг. – Киев : Наукова думка, 1991. – 175 с.
1048536
   Прямые процессы в ядерных реакциях. – Москва, 1965. – 360 с.
1048537
  Ситенко А.Г. Прямые процессы взаимодействия нуклонов и ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ситенко А.Г.; М-во высш. образования УССР.Харьк. ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 14л.
1048538
  Кобзев И.И. Прямые пути / И.И. Кобзев. – М., 1952. – 103с.
1048539
   Прямые реакции и изомерные переходы. – Ташкент : Фан, 1973. – 150с.
1048540
   Прямые связи. – М., 1988. – 62с.
1048541
   Прямые связи в экономическом сотрудничестве стран - членов СЭВ. – К., 1990. – 198с.
1048542
  Алексеева М.А. Прямые связи и ценообразование / М.А. Алексеева. – Москва, 1990. – 54с.
1048543
  Чепуров А.Н. Прямые слова / А.Н. Чепуров. – Л, 1950. – 136с.
1048544
  Быланин Я. Прямые строки / Я. Быланин. – М, 1959. – 48с.
1048545
  Андриевский Владимир Владимирович Прямые теоремы теории приближения на континуумах с кусочно-квазиконформной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Андриевский Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1979. – 16л.
1048546
  Тихонов В.И. Прямые тунельные переходы и избыточные токи в тунельных диодах из антимонида галлия и действие на инх сильного магнитного поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Тихонов В.И. ; МГУ. – Москва, 1970. – 19 с.
1048547
  Черняк В.Л. Прямые улики / В.Л. Черняк. – М, 1992. – 429с.
1048548
  Третьяк В.П. Прямые хозяйственные связи в социалистической экономике. / В.П. Третьяк. – Л, 1986. – 141с.
1048549
  Ануфриенко С.В. Прямые хозяйственные связи предприятий легкой промышленности с розничными торговыми организациями : Автореф... канд. эконом.наук: / Ануфриенко С.В.;. – М, 1967. – 23л.
1048550
  Мирошник И.А. Прямые хозяйственные связи предприятий легкой промышленности. (На материалах обувной пром-сти УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мирошник И.А. ; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
1048551
  Лукьянов В.К. Прямые ядерные реакции и вопросы структуры ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2122 / Лукьянов В.К.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. теорет. физики. – Дубна, 1965. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1048552
  Михайловский Е.И. Прямые, обратные и оптимальные задачи для оболочек с подкрепленным краем / Е.И. Михайловский. – Л, 1986. – 218с.
1048553
  Колосов А.Л. Прямые, смешанные и обратные задачи электрометрии скважин / А.Л. Колосов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 196с.
1048554
   Пряник, прялка и птица Сирии. – М., 1971. – 230с.
1048555
   Пряник, прялка и птица Сирии. – 2-е изд., переработ. – М., 1983. – 192с.
1048556
  Козак Ю. Пряничный замок : повести и рассказы ; пер. со слов. / Юш Козак ; [Пред. и сост. М. Рыковой]. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 391 с. : ил.
1048557
  Писаржевский О.Н. Прянишников. 1865-1948. / О.Н. Писаржевский. – М., 1963. – 239с.
1048558
  Корягин С.В. Прянишниковы и другие / С.В. Корягин. – Москва : Пробел, 1999. – 96 с. – (Генеалогия и семейная история Донского казачества ; Вып. 7). – ISBN 5-89346-023-5
1048559
  Дудченко Л.Г. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения / Л.Г. Дудченко. – К., 1989. – 303с.
1048560
   Пряно-ароматические растения. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 160с.
1048561
   Пряно-ароматические растения в быту. – Минск, 1976. – 160с.
1048562
  Машанов В.И. Пряноароматические растения. / В.И. Машанов, А.А. Покровский. – М., 1991. – 286с.
1048563
  Обухов А.Н. Пряное сырье СССР / А.Н. Обухов, Д.Л. Понпа. – М., 1937. – 188с.
1048564
  Глаубрехт Матиас Пряности. Раздел мира // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 124-131 : фото. – ISSN 1029-5828
1048565
  Плавинска Надежда Пряный аромат судьбы : жизненный путь / Плавинска Надежда, Чурилова Лиля, Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 114-122 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1048566
  Рохлин Александр Пряный дух приключений : Автомоб // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 127-135 : Іл. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1048567
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1974. – 816с.
1048568
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1977. – 815с.
1048569
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1978. – 671с.
1048570
  Ши Рейчел Хартиган Прячась за полоски // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 44 : фото
1048571
  Кухарук Р. Пряшівська гілка української прози / Всеукраїнська спілка; Літературний форум творчості молоді; Роман Кухарук. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2003. – 24с. – ISBN 966-7833-74-7
1048572
   Прьлемы современной урбанизации. – М., 1972. – 239с.
1048573
  Шевченко Т. Псалми Давидові / Т. Шевченко, 1917
1048574
  Барадулін Ригор Псалми Давидові // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.33-36
1048575
  Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т.Шевченка / В. Домашовець. – Оттава, 1992. – 158 с.
1048576
   Псалмы Давидовы. – Киев : Дух і Літера, 2004. – 160с. – ISBN 966-7888-71-1
1048577
   Псалмы, переложенные на украинское наречие Михаилом Максимовичем // Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре, 1887. – № 1. – 43 с.
1048578
   Псалтир / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; переклад новою укр. літературною мовою П.С. Морачевського ; підгот. до вид. Л.А. Гнатенко ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2015. – 196, [1] с. : іл., портр. – До 150-річчя завершення Псалтиря новою укр. літ. мовою Пилипа Семеновича Морачевського. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Пам"ятки української мови ; Серія канонічної літератури). – ISBN 978-966-02-7487-7
1048579
   Псалтир = Псалтырь Давида пророка и царя, и Песни Мойсеевы с избранными псалмы. – Вільно (Vilnius) : Типографія П.Мстиславця в домі Мамоничів, 1576. – [1], 250, 17 арк. – До видання приплетено Великий Акафіст з видання Мінеї загальної, київської типографії С.Соболя, 1628 р.


  Формат 2°. Нумерація. Фоліація кириличними цифрами під наборною смугою справа. Шрифти: Друк в одну колонку, в дві фарби. Рядків - 17; 10 рядків - 127 мм. Сигнатури. Відсутні. Зошити [1]8-[32]8, всього 32 зошити, 256 арк. (250 ...
1048580
   Псалтир = Сія святая и богодухновенная книга ПСАЛТЫРЬ Блаженнаго Пророка и Царя ДАВЫДА… : Типомъ издана въ тіпографіи его Королевскаго Величества, Станіслава Августа … Въ бгоспасаемомъ граді Вілні, во обители святыя Живоначалныя Троицы, Чина стаго Васілія Великаго. Въ літо от миро_зданія 7288. – Вільнюс (Vilnius) : Друкарня Троїцького монастиря, 1780. – 64, 301, [1] арк.


  Формат 4°. Шрифти. Дзеркало набору 130х103 мм. Друк в одну колонку, в дві фарби. 17 рядків. 10 рядків - 81 мм. Нумерація. Фоліація в нижньому правому кутку лицьового боку аркушів. Сигнатури. Двох типів: літерні типу "А", "А2" на ...
1048581
  Данилєнко І. Псалтирна поезія у культурному дискурсі європейських національних літератур // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 139-145


  У пропонованій статті висвітлено роль Псалтиря як інтертекстуальної бази для розвитку ліричної поезії європейських національних літератур, включаючи українську
1048582
   Псалтырь. – Москва, 1774. – 666с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- дошки у шкірі з тисненн.
1048583
   Псалтырь. – М., 1991. – 300с.
1048584
  Сироїд О. Псальма "Царю Христе...": особливості функціонування й інтерпретації в усній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 232-242


  Стаття присвячена проблемі функціонування й інтерпретації української книжної страсної пісні «Царю Христе…» в усній традиції. Розглядаються записи цього твору ХІХ – поч. ХХ ст., які засвідчують процес його «вживання» в народний репертуар. У центрі ...
1048585
  Обручев Д.В. Псаммостеиды (Agnatha, Psammosteidae) девона СССР : монография / Д.В. Обручев, Марк-Курик. – Таллин, 1965. – 306с.
1048586
  Бурковский И.В. Псаммофильные инфузории Кандалакшского залива (Белое море) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурковский И. В.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1048587
  Штиллинг Псевдо-изохроматические таблицы Штиллинга для исследования цветоощущения / Штиллинг. – К, 1934. – 8с.
1048588
  Саід Садек Абдалла Псевдо SH-модель алгоритму та її використання для покращання характеристик складності блок-схем програм та пристроїв асоціативної пам"яті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Саід Садек Абдалла; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1048589
  Мациевский Ю. Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине? // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 128-145. – ISBN 978-966-400-275-9
1048590
  Халлуф Ясин Псевдоалгебры и их представление. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Халлуф Ясин; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – л. – Бібліогр.:л.51-60
1048591
  Халлуф Я. Псевдоалгебры Ли и их представления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Халлуф Я.; Харьк. гос. ун-т. – Киев, 1986. – 8 с.
1048592
  Гершкович Я.П. Псевдоархеологія на пострадянських просторах: неусвідомлена небезпека // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 110-118. – ISSN 0235-3490
1048593
  Иванова Елена Ивановна Псевдогалогенидные комплексы уранила : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Иванова Елена Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.172-190
1048594
  Иванова Елена Ивановна Псевдогалогенидные комплексы уранила : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Иванова Елена Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 25 с.
1048595
  Скопенко В.В. Псевдогалогенидные комплексы цинка в неводных средах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №1
1048596
  Матяс Д.М. Псевдогуманизм христианской проповеди "всеобщей любви" : Автореф... канд. философ.наук: 09.625 / Матяс Д.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 21л.
1048597
  Николаенко Александр Федосеевич Псевдогуманизм экзистенциализма Ж.-П.Сартра : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Николаенко Александр Федосеевич; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1985. – 158л.
1048598
  Николаевнко А.Ф. Псевдогуманизм экзистенциализма Ж. -П. Сартра : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Николаевнко А. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1048599
  Гур Виктор Илларионович Псевдогуманизм этических взглядов западно-германских правых социал-демократов : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Гур Виктор Илларионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 205л. – Бібліогр.:л.177-205
1048600
  Руденко В.В. Псевдодемократія чи неоавторитаризм (неопатримоніальний характер суспільних відносин посткомуністичної доби) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 112-119
1048601
  Бобочко В.М. Псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні четвертого порядку / В.М. Бобочко, В.О. Болілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  побудовано рівномірну асимптотику розв"язку сингулярно збуреного диференціального рівняння четвертого порядку у випадку псевдодиференціальної точки звороту.
1048602
  Луцкий Я.А. Псевдодифференциальные операторы в пространствах обобщенных функций экспоненциального поведения на бесконечности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Луцкий Я.А. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1048603
  Данилов В.Г. Псевдодифференциальные операторы и разностные схемы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилов В.Г.; Моск. ин-т эклектронного машиностроения. – Москва, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1048604
  Шубин М.А. Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория. / М.А. Шубин. – М. : Наука, 1978. – 279с.
1048605
  Тейлор Майкл Псевдодифференциальные операторы. / Тейлор Майкл; Под ред. М.З.Соломяка. – Москва : Мир, 1985. – 469 с.
1048606
   Псевдодифферециальные операторы. – М., 1967. – 368с.
1048607
  Богатикова Ю.А. Псевдодокументальность как приём в художемтвенном тексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 62-72. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Лингвистические и культурологические аспекты перевода
1048608
  Хоменко І. Псевдоевристичний репортаж як засіб маніпулювання свідомоістю: лінгвістичний аспект // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 170-174. – Бібліогр.: Літ.: с. 170; 12 назв


  Термін "псевдоевристичний репортаж" означає телевізійну чи радіовиставу, розиграну акторами за підготовленим заздалегідь сценарієм, але у формі, яку неможливо відрізнити від документальної розповіді з місця події. За допомогою псевдоевристичних ...
1048609
  Зоткін А. Псевдоіндивідуалізм та ньюпатерналізм в українському суспільстві // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 201-223. – ISBN 978-966-02-7294-1
1048610
  Лукієнко О. Псевдоконгломерати тетерівської серії Українського щита (за даними тектонофаціальних досліджень) / О. Лукієнко, В. Янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофіальних досліджень конгломератоподібних порід тетерівській серії (палеопротерозой) на Українському щиті. Приведено обгрунтування дислокаційного походження цих порід. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні ...
1048611
  Сушников Б.С. Псевдоконгуэнции оI-плоскостей в (2оІ+2)-мерном проективном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Сушников Б.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1976. – л.
1048612
  Сосенко П. Псевдокульт сонця у "масовій культурі / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-300


  Досліджуються «соняшні» конструкції «масової культури». Псевдокульт сонця є провідним у маскульті; його виробляють і пропаґують, в першу чергу, масові підручники. Останні є своєрідними дисипативними структурами псевдодійсності, в яких відбувається ...
1048613
  Ніколова О. Псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу української та російської літератур к. XVIII - I п. XIX ст. // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 59-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1048614
   Псевдоморфні ряди автохтонних гранітоїдів / К. Свєшніков, Н. Костенко, А. Лисак, Ю. Гасанов, В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-8. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Для автохтонних ультраметаморфічних гранітоїдів показано існування в природі шести псевдоморфних рядів: лейко-гранітоїдного, аляскітоїдного, кінцигітоїдного, плагіогранітоїдного, діоритоїдного й ендербітоїдного та розглянуті їх петрохімічні ...
1048615
  Твалчрелидзе А.А. Псевдоморфозы англезита по галениту из окрестностей сел. Огене-Кля в турецком Лазистане / А.А. Твалчрелидзе. – Тбилиси, 1941. – 71-72с.
1048616
  Конопкин А.М. Псевдонаука как когнитивный феномен в контексте современной философии науки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 1 (60). – С. 3-15. – ISSN 1560-7488
1048617
  Суржик Л. Псевдонаука на потоці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 11


  "...Скандал навколо дисертації дружини віце-прем"єра В"ячеслава Кириленка Катерини Кириленко спалахнув із новою силою після того, як науковці виявили в тексті місця, що викликали в них гомеричний сміх. Ця ганебна історія, окрім усього, привернула ...
1048618
  Товарниченко В.О. Псевдонаука та її раціональність: соціокультурний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 30-40. – ISSN 2072-1692
1048619
  Кузьмук О.С. Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 110-116
1048620
   Псевдонаучное знание в современной культуре (материалы "круглого стола"). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.3-31. – ISSN 0042-8744
1048621
  Семенов Ю.С. Псевдоним / Ю.С. Семенов. – М., 1986. – 204с.
1048622
  Дунский Ю.Т. Псевдоним; Лукач / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – М., 1978. – 87с.
1048623
  Доброзракова Г. Псевдонимные юморески и фельетоны Сергея Довлатова: к вопросу атрибуции // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 21-53. – ISSN 0042-8795
1048624
  Вольпер И.Н. Псевдонимы В.И.Ленина. / И.Н. Вольпер. – Ленинград, 1965. – 112с.
1048625
  Вольпер И.Н. Псевдонимы В.И.Ленина. / И.Н. Вольпер. – Ленинград, 1968. – 159с.
1048626
  Бацько І.М. Псевдонім як новий міжгалузевий інститут законодавства у сфері оперативно-розшукових кримінально-процесуальних правовідносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 96-102.
1048627
  Щербакова Н.В. Псевдонім як одиниця вивчення корпусу українських онімів // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 61-65
1048628
  Собков Ю. Псевдонім як основа творення деяких криптонімів англійської та української мов: порівняльна характеристика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 114-118. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1048629
  Поліщук Я. Псевдонім, маска, гра: На прикладі творчості Юрія Шереха // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
1048630
  Третяк Н. Псевдонім, який прославив Мукачів // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 21. – ISSN 0868-9644


  Художник Міхай Мункачі
1048631
  Щербакова Н.В. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 42-47
1048632
  Корнієнко І. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті національної культури / І. Корнієнко, В. Мельникова // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 183-189
1048633
  Мельничук О.П. Псевдоніми та криптоніми Дмитра Дорошенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 41)


  Досліджуються маловідомі й невідомі псевдоніми та криптоніми Д.І. Дорошенка, дається їх повний перелік, що має сприяти подальшому виявленню його праць, не врахованих бібліографією.
1048634
  Кобинець А.В. Псевдоніми та криптоніми на сторінках щоденника "Громадська думка"/"Рада" (1906-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 6 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На прикладі щоденника "Громадська думка" ("The public opinion) / "Рада" (The Council) подано детальну інформацію про широке використання публіцистами псевдонімів і криптонімів на початку ХХ століття.
1048635
  Павликівська Н.М. Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань 1929–1950 років XX століття: ОУН та УПА // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 14-18


  Стаття продовжує цикл публікацій автора з питань укр. псевдонімії 20 ст. У ній розглядається неофіційний антропонімікон членів ОУН та учасників УПА за матеріалами експедиції (Івано-Франківська обл. 2005 р.).
1048636
  Собков Ю. Псевдоніми як об"єкт лінгвістичного дослідження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 173-177. – ISSN 2307-633Х
1048637
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах оптимізації систем // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 121-121
1048638
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах синтезу структур лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються властивості лінійної системи при зміні елементів матриці.
1048639
  Донченко В.С. Псевдообернення в описі базових структур Евклідових просторів та задачах кластеризації // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 66-67. – ISBN 978-966-188-165-4
1048640
  Донченко В.С. Псевдообернення у матричному методі найменших квадратів: приклад прогнозування медійних показників / В.С. Донченко, О.В. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 128-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1048641
  Житецкий Л.С. Псевдообращение в задачах робастной стабилизации многомерных дискретных систем управления линейными и нелинейными статистическими объектами с ограниченными возмущениями / Л.С. Житецкий, К.Ю. Соловчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 57-70. – ISSN 0572-2691
1048642
  Шафиев Р.О. Псевдообращение операторов и некоторые приложения. / Р.О. Шафиев. – Баку, 1989. – 161с.
1048643
   Псевдоожижение. – М., 1991. – 397с.
1048644
  Гайсинский М.Н. Псевдооткртия в истории радиоактивности / М.Н. Гайсинский. – М., 1971. – 16с.
1048645
  Шкловский Антолий Григорьевич Псевдопотенциал и свойства системы электронов проводимости кристалла в квантующем магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шкловский Антолий Григорьевич; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1975. – 18л.
1048646
  Харрисон У. Псевдопотенциалы в теории металлов : пер. с англ. / У. Харрисон. – Москва : Мир, 1968. – 368с.
1048647
  Кацнельсон А.А. Псевдопотенциальная теория кристаллических структур. / А.А. Кацнельсон, Л.И. Ястребов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 192с.
1048648
  Каим Сергей Данилович Псевдопотенциальная теория равновесия и кинетических свойств жидкометаллической поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Каим Сергей Данилович; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
1048649
  Новожилова О.В. Псевдопричастия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новожилова О.В.; Москов. ин-т ин. языков. – М., 1983. – 22л.
1048650
  Дядюшкін О.М. Псевдорелігійні організації як об"єкт дослідження соціології релігії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 11-15
1048651
  Дэвидсон И.Ф. Псевдосжижение твердых частиц / И.Ф. Дэвидсон, Д. Харрисон. – М, 1965. – 184с.
1048652
  Літовченко В.А. Псевдостійкість тривіального розв"язку задачі Коші з оператором дробового диференціювання Бесселя // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 115-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Дано означення псевдостійкості тривіального розв"язку задачі Коші у просторі S"; доведено теорему про те, що тривіальний розв"язок задачі Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння з оператором дробового диференціювання Бесселя має ...
1048653
  Лефтерова О.М. Псевдототожність як умова реалізації образного компонента в авторському тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Аналізується асоціативно-образний компонент як форма реалізації непрямих метакомпонентів. Розглядається один із типів логіко-мовних відносин, що складаються між АОА і об"єктом позамовної дійсності, до яких він апелює, що дає змогу виявити природу ...
1048654
  Джаман В.О. Псевдотуристичні потоки української еміграції в Італію. Структура та особливості поширення / В.О. Джаман, К.В. Владійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 198-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
1048655
   Псекупские минеральные воды. – Краснодар, 1928. – 31с.
1048656
  Одобеску А. Псеудо-кинегетикос / А. Одобеску. – Бухарест, 1984. – 46с.
1048657
  Алеиева А.А. Псефеллюсы Восточного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Алеиева А. А.; АН УССР, Центр. респ. бот. сад. – К., 1980. – 22л.
1048658
  Чернов В.Г. Псефиты : Библиографический справочник / В.Г. Чернов. – Москва : Изд-во МГУ, 1986. – 372с.
1048659
  Чернов В.Г. Псефиты и их игеологическое значение / В.Г. Чернов. – М., 1982. – 71с.
1048660
  Чернов В.Г. Псефиты советских Карпат / В.Г. Чернов. – М., 1984. – 300с.
1048661
  Шведа Ю. Псефологія : навч. посібник / Юрій Шведа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 319-334. – Бібліогр.: с. 335-347. – ISBN 978-617-10-0132-9
1048662
  Длуговская Л. Псизологизм сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Длуговская Л. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 13 с.
1048663
  Теплов Б.М. Псизология / Б.М. Теплов. – 6-е изд. – М, 1952. – 256с.
1048664
  Гегечкори А.М. Псиллиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1984. – 294с.
1048665
  Гегечкори А.М. Псиллиды (Homoptera, Psyllidae) Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Гегечкори А.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 33л.
1048666
  Баева В.Г. Псиллиды или листоблошки (Homoptera, psylloidea) // Фауна Таджикской ССР / АН ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе : Дониш, 1985. – Том 8 : Псиллиды или листоблошки (Hjmoptera, psylloidea). – С.5-327
1048667
  Гегечкори А.М. Псиллиды Колхиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1976. – 112с.
1048668
  Поддубный А.Г. Псиллиды юго-запада европейской части СССР / А.Г. Поддубный. – М, 1989. – 181с.
1048669
  Рождественский В.А. Психея / В.А. Рождественский. – Л., 1980. – 239с.
1048670
  Калашников В.Л. Психея // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 58-70. – ISSN 0042-8744
1048671
  Войтехович Р. Психея в творчестве М.Цветаевой: эволюция образа и сюжета / Роман Войтехович. – Tartu : Tartu university press, 2005. – 165с. – (Dissertationes philologiae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 15). – ISBN 9949-11-093-9
1048672
  Луис П. Психея. Роман / П. Луис. – Москва ; Ленинград, 1928. – 144 с.
1048673
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
1. – 1995. – 543с.
1048674
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
2. – 1995. – 523с.
1048675
   Психиатрический диагноз. – 2-е изд., перераб и доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 311 с.
1048676
   Психиатрический энциклопедический словарь. – Киев : МАУП, 2003. – 1200с. – ISBN 966-608-306-X


  Словарь являеться как толковым так и эпонимическим и этимологическим: в нем указано происхождение терминов и дано их обозначение в основном на латинском или гречиском языке
1048677
  Портнов А.А. Психиатрия : Учебник / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1965. – 278с.
1048678
  Портнов А.А. Психиатрия / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 468с.
1048679
  Кирпиченко А.А. Психиатрия / А.А. Кирпиченко. – 2-е изд. перераб.и доп. – Минск, 1989. – 380с.
1048680
  Куценок Б.М. Психиатрия и религия / Б.М. Куценок. – К., 1980. – 48с.
1048681
   Психиатрия на рубеже тысячелетий : Материалы научно-практической конференции психиатров юга России (с международным и Всероссийским участием): 21-23 декабря 1999, Росто-наДону, Россия. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 592с. – Посвящается 75-летию кафедры психиатрии Рост. гос. мед. ун-та; 250-летию города Ростова-на-Дону. – ISBN 5-86727-008-4
1048682
  Бехтерев В.М. Психика и жизнь / В.М. Бехтерев. – 2-е доп. и перераб. изд. – С.-Петербург : Коммерческая скоропечатня К.Л. Риккера, 1904. – [7], 206 с.
1048683
   Психика и интеллект обучаемого. – Томск, 1996. – 80с.
1048684
  Пономарев Я.А. Психика и интуиция / Я.А. Пономарев. – Москва : Политиздат, 1967. – 256 с.
1048685
  Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л.М. Веккер. – Москва : Смысл, 1998. – 685с. – ISBN 5-89357-041-3
1048686
  Чуприкова Н.И. Психика и сознание как фунция мозга / Н.И. Чуприкова. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
1048687
  Фролова О.Ф. Психика и сознание. Уч. пособие. / О.Ф. Фролова. – М., 1975. – 127с.
1048688
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Ф. Бартлетт. – М., 1959. – 144с.
1048689
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Ф. Бартлетт; Общ. ред. А.Н.Леонтьева. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 144с.
1048690
  Рогинский Г.З. Психика человекообразных обезьян. / Г.З. Рогинский. – Л., 1945. – 63с.
1048691
  Бэкхерст Д. Психика, мозг и образование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – СМ . 50-65. – ISSN 0042-8744
1048692
  Шкуратов В.А. Психика. Культура. История / В.А. Шкуратов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 251с.
1048693
  Шерозия А.Е. Психика. Сознание. Бессознательное / А.Е. Шерозия. – Тбилиси, 1979. – 171с.
1048694
  Короленко Ц.П. Психифизиология человека в экстремальных условиях / Ц.П. Короленко. – Л, 1978. – 272с.
1048695
  Аар К. Психическая гигиена, общедоступно изложенная по сочинениям: доктора Бока, Беккереля, Фребеля и друг. / К. Аар. – 2-е испр. и доп. изд. – Казань : Лито- и типография К.А. Тилли, 1874. – III, 274 с.
1048696
  Боровский В.М. Психическая деятельность животных / В.М. Боровский. – М.-Л., 1936. – 324с.
1048697
  Мозжилин С.И. Психическая доминанта анимизма и персонификации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 67-73. – ISSN 0042-8744
1048698
  Детенгоф Ф.Ф. Психическая закалка / Ф.Ф. Детенгоф. – Ташкент, 1967. – 52с.
1048699
  Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – Л, 1988. – 267с.
1048700
  Кириленко Т.С. Психическая напряженность и ее проявления в зависимости от особенностей деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Кириленко Т.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1048701
  Румянцева И.М. Психическая природа языка и речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
1048702
   Психическая саморегуляция. – Алма-Ата
2. – 1974. – 419 с.
1048703
   Психическая саморегуляция в педагогическом процессе. – Пермь, 1977. – 89с.
1048704
   Психическая саморегуляция в спорте. – Алма-Ата, 1977. – 110с.
1048705
  Клизовский А. Психическая энергия / А. Клизовский; Под ред. В.И.Войтко. – 2-е изд. – Рига : Виеда, 1990. – 68с.
1048706
  Вергун О.С. Психическая энергия как источник творческой активности // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 67-69
1048707
   Психически больной и гражданский закон. – Свердловск, 1992. – 94с.
1048708
  Десев Л. Психически климат в колектива / Л. Десев. – София, 1981. – 127с.
1048709
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 1 : Характер. – 1957. – 264 с. – Библиогр.: с. 260-263
1048710
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 2 : Способности. – 1960. – 303с.
1048711
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 1. – 1974. – 334с.
1048712
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 2. – 1976. – 342 с.
1048713
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 3 : Субъект. Переживание. Действие. Сознание. – 1981. – 326 с.
1048714
  Стрелков Ю.К. Психические процессы в операторском труде : спецкурс / Ю.К. Стрелков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, ф-т психологии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78-79
1048715
  Крживицкий Л. Психические расы: Опыт психологии народов / Крживицкий Л. – СПб, 1902. – 223 с.
1048716
  Прохоров А.О. Психические состояния и их проявления в учебном процессе / А.О. Прохоров. – Казань, 1991. – 165с.
1048717
  Сосновикова Ю.Е. Психические состояния человека, их классификаци и диагностика / Ю.Е. Сосновикова. – Горький, 1975. – 116с.
1048718
  Глоточкин А.Д. Психические состояния человека, лишенного свободы / А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков. – М, 1968. – 43с.
1048719
  Киршбаум Э.И. Психические состояния. / Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева. – Владивосток, 1990. – 144с.
1048720
   Психические характеристики деятельности человека-оператора. – Саратов, 1985. – 177с.
1048721
  Медведев Н.В. Психические явления в свете науки / Н.В. Медведев. – М, 1958. – 70с.
1048722
  Дубровский Д.И. Психические явления и мозг : Философский анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики / Д.И. Дубровский. – Москва : Наука, 1971. – 386с.
1048723
  Жанэ П. Психический автоматизм / П. Жанэ. – Москва : Начало, 1913. – 454с.
1048724
  Булавинцов А.И. Психический желудочный сок у людей : диссертация / А.И. Булавинцов. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1903. – 123 с.
1048725
  Пелипенко А.А. Психический образ как компонент формирования смысла // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.130-142
1048726
  Гершун С.И. Психический процесс - ощущение / С.И. Гершун. – Фрунзе, 1986. – 45с.
1048727
  Сутормин А.И. Психический склад нации и тенденции его развития. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сутормин А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 19л.
1048728
   Психическое здоровье беженцев = Mental health of refugees. – Киев : Сфера, 1998. – 176с. – ISBN 966-7267-16-4
1048729
  Андреев И. Психическое здоровье человека / И. Андреев, Л. Назарова // Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 2013. – № 5 (1641). – С. 131-146. – ISSN 0869-44435
1048730
  Сергиенко Виктор Иванович Психическое и социальное в духовном мире личности : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Сергиенко Виктор Иванович; МП УССР. Запорожский гос. пед. ин-т. – Запорожье, 1981. – 152л. – Бібліогр.:л.141-152
1048731
  Фролова О.Ф. Психическое и физиологическое. / О.Ф. Фролова. – М., 1964. – 48с.
1048732
  Леонтьев А.А. Психическое как "островки безопасности в гераклитовом потоке" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.11-30
1048733
   Психическое развитие воспитанников детского дома. – Москва, 1990. – 264 с.
1048734
  Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М, 1984. – 127с.
1048735
  Бауэр Психическое развитие младенца / Бауэр, Р. Дж. – М, 1979. – 320с.
1048736
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца = Development in infancy / Т. Бауэр; под общ. ред. А.В. Запорожца и Б.М. Величковского ; пер. с англ. А.Б. Леоновой. – Москва : Прогресс, 1979. – 320с.
1048737
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца / Т. Бауэр; Пер.с англ.А.Б.Леоновой;Под общ.ред.А.В.Запорожца. – Москва : Прогресс, 1985. – 320с.
1048738
   Психическое развитие младших школьников. – Москва, 1990. – 168 с.
1048739
  Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. – Москва : Просвещение, 1967. – 196с.
1048740
  Валлон А. Психическое развитие ребенка. / А. Валлон. – Москва, 1967. – 196с.
1048741
  Володарская М.И. Психическое состояние личности при решении трудных задач : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Володарская М.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 15л.
1048742
   Психическое утомление. – М-Л, 1929. – 178с.
1048743
  Галникіна С.О. Психіатричні аспекти дерматологічної практики // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 128-131
1048744
  Ван Ворен Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2) // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 4 (79). – С. 18-23
1048745
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 1 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048746
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 2 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048747
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 1 (3). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048748
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 2 (4). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048749
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 2 (6). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048750
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 1 (5). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1048751
  Болтівець С. Психіка, вивірена вчинком // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 98-104. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1048752
  Луценко І.М. Психічна енергія й проблема читання думок / І.М. Луценко, 1908
1048753
  Козін О.П. Психічна культура і здоров"я / О.П. Козін. – К., 1990. – 45с.
1048754
  Осьмачка Т. Психічна розрядка : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 111-127. – ISSN 0130-1608
1048755
  Киркач В.Н. Психічна структура людини крізь призму поглядів Г.С. Сковороди та К.Д. Ушинського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються головні ідеї філософської теорії Г.С. Сковороди, які в подальшому знайшли своє відображення у педагогічній творчості К.Д. Ушинського. Акцентується увага на понятті "щастя" і як його невід"ємній складовій - "праці". ...
1048756
  Чачко С.Л. Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 268-276. – ISBN 978-966-8063-99-49
1048757
  Лень В. Психічна хвороба: дискусійні питання щодо диференціації тяжкості ушкодження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 102-105


  Етапи становлення законодавства
1048758
  Москалець В.П. Психічне вигорання - реальність чи вигадка? / В.П. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 58-65
1048759
  Булатевич Н.М. Психічне вигорання у професійній діяльності вчителя: огляд зарубіжних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто проблему вигорання у професії вчителя. Проаналізовано зарубіжні дослідження з цієї проблеми. Описано причини, наслідки вигорання вчителя, шкали вимірювання даного феномена та програми подолання.
1048760
  Терлецька Л.Г. Психічне здоров"я особистості. Технологія самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 150с. – ISBN 966-594-514-9
1048761
  Баранівський В.Ф. Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 16-32. – ISSN 2222-5374
1048762
  Сивопляс Н.В. Психічний зміст соціальних взаємодій в гештальттерапевтичному аналізі (на прикладі роботи з клієнткою) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 222-232. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1048763
  Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів / О.В. Скрипченко. – К., 1974. – 104с.
1048764
  Колотій Н. Психічні віруси: невидима зброя інформаційних війн // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 12


  "Термін "інформаційно-психологічна війна" вже досить міцно ввійшов у мовний вжиток політиків, соціологів, журналістів, психологів, у свідомість звичайних людей. Попри велике розмаїття даних про інформаційні війни, їх види, особливості, моделі, досі ...
1048765
  Богучарова О.І. Психічні властивості особистості онкохворих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Теоретичне та експериментальне дослідження зосереджено на специфічних властивостях особистості онкохворих, що відіграють важливу роль у дебюті раку.
1048766
  Летуновська І. Психічні особливості поетичного образу як визначник художньо-естетичної системи // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 78-85. – Бібліогр.: Літ.: с. 85; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
1048767
  Федор О.Т. Психічні проблеми в критичних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 7-9
1048768
  Кузнєцов М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / М.А. Кузнєцов, К.І. Фоменко, О.І. Кузнєцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-215. – ISBN 978-617-7064-60-1
1048769
  Максименко К.С. Психічні стани та особистісна динаміка // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.54-58
1048770
  Діомідова Н.Ю. Психічні стани успішних та неуспішних студентів у ситуації іспиту // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 119-128. – ISSN 2226-4078
1048771
  Говорун Т.В. Психічні та поведінкові розлади: гендерний аспект // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.86-95
1048772
  Піскун О. Психічні травми Т.Осьмачки: витоки і наслідки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 74-79. – (Філологічні науки)
1048773
  Лебон Г. Психлогические законы эволюции народов / Густав Лебон ; пер. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко. – Санкт-Петербург : Журн. "Попул.-науч. б-ка",, 1906. – 152 с. – (Популярно-научная библиотека ; 1906, № 15)


  Авт. предисл. Панченко Владимир Кириллович, 1850
1048774
  Чубак А. Психо-вікові та музикознавчі аспекти творчої кризи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 304-314. – ISSN 2310-0583


  Пропонується міждисциплінарний підхід до розгляду кризових ситуації, що склалися у життєтворчості видатних компози-торів – представників Віденської класичної школи Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена в контексті теорій Е. Еріксона та П. Горностая.
1048775
  Кулиш Л.Ю. Психо-лингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи / Л.Ю. Кулиш. – К., 1982. – 208с.
1048776
  Пархета Я.В. Психоавтобіографічність повісті Григора Тютюнника "День мій суботній" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 127-137. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1048777
  Лейбин В.М. Психоанализ : [учебник] / В.М. Лейбин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 576 с. : ил., портр. – Алф. указ.: с. 574-576. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-318-00586-1


  Содержание: Истоки возникновения и основные понятия психоанализа ; Структура психики, смысл и этиология неврозов ; Учение о бессознательном, ошибочниых действиях. толковании сновидений, страхе, сексуальности ; Техника лечения невротических ...
1048778
  Фрейд. З. Психоанализ детских неврозов / З. Фрейд. – Москва, 1925. – 203 с.
1048779
   Психоанализ детского возраста. – Москва. – 143 с.
1048780
  Фрейд З Психоанализ детского страха / З Фрейд, 1913
1048781
  Лейбин Валерий Моисеевич Психоанализ и американский неофрейдизм (историко-философский анализ фрейдизма) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Лейбин Валерий Моисеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 42л.
1048782
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и детские неврозы = Zwei kinderneurosen / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя СПб, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-3
1048783
  Бенвенуто С. Психоанализ и закон. Итальянские психоаналитики, порядок и закон // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 67-75. – ISSN 2306-8922
1048784
  Уварова С. Психоанализ и закон: возвращение вытесненного // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 8-30. – ISSN 2306-8922
1048785
  Юнг К. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э. Нойманн; Пер. с англ.: Г. Бутузов, О. Чистяков. – Москва-Київ : Рефл-бук, Ваклер, 1996. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-036-5; 966-543-000-9
1048786
   Психоанализ и культура. – Москва : Юрист, 1995. – 623с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0051-0
1048787
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи = Eine Kindheifserinnerung des Leonardo da Vinci / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-4
1048788
  Бондаренко Л.И. и др. Психоанализ и культурология / Л.И. и др. Бондаренко. – Харьков, 1991. – 220с.
1048789
  Кутюрьи М. Психоанализ и невозможный субъект права / М. Кутюрьи, М.-Н. Годе // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 40-66. – ISSN 2306-8922


  Регулирование государством статуса психотерапевта и возможные последствия этого для психоанализа во Франции.
1048790
  Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих / Эрик Берн. – Москва : АСТ, 2000. – 416 с. – (Классики зарубежной психологии / отв. ред. П.С. Гуревич). – ISBN 5-237-04522-7
1048791
  Руткевич А.М. Психоанализ и религия / А.М. Руткевич. – М, 1987. – 62с.
1048792
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и теория сексуальности = Psychoanalyse und libidofheorie / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 218с. – ISBN 5-89329-071-8
1048793
   Психоанализ и учение о характерах. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1048794
  Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма / В.М. Лейбин. – Москва, 1977. – 246 с.
1048795
  Левчук Л.Т. Психоанализ и художественное творчество / Л.Т. Левчук. – Киев, 1980. – 159 с.
1048796
  Старовойтов В.В. Психоанализ и художественное творчество // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 0235-1188
1048797
  Фромм Эрих Психоанализ и этика / Фромм Эрих. – Москва : Республика, 1993. – 415с. – (Библиотека этической мысли). – ISBN 5-250-02353-3
1048798
  Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 568с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000776-5
1048799
  Фромм Э. Психоанализ и этика. / Э. Фромм. – М., 1993. – 415с.
1048800
  Литвинский В.М. Психоанализ и язык // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 43-49. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1048801
  Васильева Н.Л. Психоанализ как метод научного исследования психической динамики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 192-200. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1048802
  Савченкова Нина Психоанализ как призвание и профессия // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.57-60
1048803
  Юран Айтен Психоанализ любви // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.84-119
1048804
  Башляр Г. Психоанализ огня / Г. Башляр. – Москва : Прогресс, 1993. – 176с. – ISBN 5-01-003916-8
1048805
  Юран Айтен Психоанализ тела или тело в поле языка // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.34-75
1048806
  Берстень А. Психоанализ Фрейда - царство логоса // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – 55-80
1048807
  Гербстман А.О. Психоанализ шахматной игры / А.О. Гербстман. – М, 1925. – 79с.
1048808
  Левчук Л.Т. Психоанализ: от бессознательного к "усталости от сознания" / Л.Т. Левчук. – Киев : Выща школа, 1989. – 181с. – ISBN 5-11-000434-X
1048809
  Мак-Вильямс Психоаналитическая диагностика = Psychoanalytic diagnosis : понимание структуры личности в клиническом процессе : учеб. пособие по спец. "Психотерапия и медицинская психология" / Нэнси Мак-Вильямс ; пер.с англ. под ред. М.Н. Глущенко, М.В. Ромашкевича. – Москва : Независимая фирма "Класс", 2007. – 474, [3] с. – Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process / Nancy McWilliams. New York: The Guilford Press, 1994. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 445-472. – (Библиотека психологии и психотерапии / гл. ред. и издатель Л.М. Кроль ; вып. 49). – ISBN 5-86375-098-7
1048810
  Таранов С.В. Психоаналитическая и экзистенциалистская концепции человеческого существования. Пример П.Тиллиха // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-206. – ISSN 2077-8309
1048811
  Сторчак В.М. Психоаналитическая концепция религии К. Юнга и современность // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.138-152
1048812
  Афанасьев С.Г. Психоаналитические концепции творчества и восприятия искусства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 100-104. – ISSN 1684-2618
1048813
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд. – Минск, 1991. – 606 с.
1048814
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд.; Зигмунд Фрейд ; [ сост. : Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ]. – Минск : Попурри, 1999. – 608с. – ISBN 985-438-121-8
1048815
  Фрейд З. Психоаналитические этюды / Зигмунд Фрейд ; [сост.: Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ; послесл. В.Т. Кондрашенко]. – Минск : Попурри, 2004. – 600, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 582-601 и в примеч. – ISBN 985-438-605-8
1048816
  Чеботарь Инна Психоаналитический дискурс украинской феминистической прозы // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.92-98
1048817
  Егоров О.Г. Психоаналитический метод в "таинственных повестях" И.С. Тургенева // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 57-66. – ISSN 2310-4287
1048818
  Козлов А.С. Психоаналитический метод в американской критике и литературоведении 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Козлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 17л.
1048819
  Фрейджер Р. Психоаналитческие теории личности : Зигмунд Фрейд и постфрейдисты / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 154с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-305-4
1048820
  Інденко Н.О. Психоаналіз - провідний прийом постмодерністської гри в романі Т. Фіндлі "Пілігрим" / Н.О. Інденко, О.О. Шутько // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-93. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1048821
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1048822
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1048823
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
1048824
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1048825
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1048826
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1048827
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1048828
   Психоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 877-878. – ISBN 966-316-069-1
1048829
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
1048830
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1048831
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1048832
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (11). – 2008
1048833
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (12). – 2009
1048834
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 2 (13). – 2009
1048835
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (14). – 2010
1048836
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (15) : Мазохизм. – 2011
1048837
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (16) : Homo interruptus. – 2012
1048838
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-
№ 1 (17) : Женское и половые различия. – 2013
1048839
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (18). – 2015
1048840
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (20), спецвипуск : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – 2016. – 182 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1048841
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – 2016. – 302 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1048842
  Завілянський І.Я. Психоаналіз /фрейдизм/ на службі реакції / І.Я. Завілянський, В.М. Блейхер. – Київ, 1963. – 38с.
1048843
  Гірняк Андрій Психоаналіз Зигмунда Фройда як теорія, система і соціокультурне явище // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 33-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1048844
  Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : Посібник / Н.В. Зборовська. – Київ : Основи, 2003. – 392 с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-05-4


  У посібнику прозглянуто становлення і розвиток класичного (фройдівського) психоаналізу як дослідження сфери неусвідомленого, формування різних версій постфройдизму як нових тлумачень феномену неусвідомленного
1048845
  Дорофеєва М. Психоаналіз і переклад (німецько-російсько-українські паралелі) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 140-146. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1048846
  Зборовська Н. Психоаналіз і проблема маргінального суб"єкта в українському дискурсі модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 125-134.
1048847
  Мегела І.П. Психоаналіз повісті Германа Гессе "Клайн і Вагнер" (між Еросом і Танатосом) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 41-52


  Стаття присвячена аналізу повісті Германа Гессе «Клайн і Вагнер»(1919р.), створеної в атмосфері душевної кризи письменника. Розглядаються психологічні аспекти сходження в «хаос душі» чиновника Фрідріха Клайна, який викрав державні кошти, свідомість ...
1048848
  Пригодій С.М. Психоаналіз роману Ф. Купера "Звіробій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.252-268. – ISBN 966-7825-78-7
1048849
  Агеєва В.П. Психоаналіз соцреалізму: лірика Максима Рильського періоду зламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті аналізується поетична творчість М. Рильського 30-40-х років XX століття. Розглянуто стратегії соцреалістичного письма, особливості текстів-шифрів, в яких завуальовано представлені реальні біографічні події, індивідуальні враження і ...
1048850
  Матасова Ю. Психоаналіз та архетипіка оповідання Е. Вортон "The dilettante" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У даній розвідці у річищі психоаналітичного та архетипного прочитання розглянуто оповідання Е. Вортон "The Dilettante". Результати дослідження потверджують наявність архетипного "двійництва" образів місіс Вервейн та Рут Гейнор, нарцисичну спрямованість ...
1048851
  Кожушко Тетяна Психоаналіз та релігія - різновиди стратегії осягнення свідомості людини в концепції Е. Фромма // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.25-29. – ISSN 1999-4966
1048852
  Собуцький М.А. Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 5-9. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено аналізові відображення надбань класичної французької літератури у психоаналітичній теорії Жака Лакана. Підкреслюються неявні взаємозв’язки, що вказують на вписаність Лакана у французьку рокайльну традицію.
1048853
  Забудько К. Психоаналіз у сучасному теоретико-літературному просторі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 130-134
1048854
  Шкіль Л.Л. Психоаналіз у творчому доробку Мішеля Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджується вплив психоаналізу на творчість французького філософа Мішеля Фуко, показано ставлення вченого до психоаналізу у різні періоди його творчості. Исследуется влияние психоанализа на творчество французского философа Мишеля Фуко, раскрывается ...
1048855
  Печарський А. Психоаналіз чи "соціалістичний антиреалізм" як альтернатива української белетристики в культурно-ідеологічному каноні радянського простору // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 125-130. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1048856
  Ващенко В.В. Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 25-31. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1048857
  Бідюк О. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості : (на прикладі роману ЛіниКостенко "Берестечко") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 264-271. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1048858
  Кузнецов Ю. Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 104-113. – ISSN 1810-2131


  Розкрито методологічну цінність психоаналізу у вивченні художньої літератури. Обгрунтовано ефективність використання методів психоаналізу для вивчення внутрішнього світу письменника та героїв його літературних творів. Наведено приклад аналізу ...
1048859
  Моклиця М.В. Психоаналіз як методологія сучасного літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 25-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 28; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1048860
  Левчук Лариса Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : Навчальний посібник для студ.гуманіт.спеціальностей вищ.навч.закл. / Левчук Лариса. – Київ : Либідь, 2002. – 255с. – ISBN 966-06-0254-5


  Навчальний посібник відбиває логіку становлення психоаналізу, динаміку психо-аналітичних ідей в XX столітті, їх вплив на розвиток сучасного мистецтва, зокре-ма, експресіонізму та сюрреалізму. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих ...
1048861
  Лях Т. Психоаналітична інтерпретація новели Марка Черемшини "Парубоцька справа" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 70-74. – (Філологія ; Вип. 20)
1048862
  Бідюк О.В. Психоаналітична інтерпретація образу коня у романі Ліни Костенко "Берестечко" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 219-225. – ISSN 1729-360Х
1048863
  Ревуцька С. Психоаналітична інтерпретація переживань кріпаків у творах Марка Вовчка і М. Лєскова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 208-214. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1048864
  Іванько О. Психоаналітична інтерпретація творчості В. Сосюри: поеми "Ваал", "Каїн", "Мойсей", "Христос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 123-129. – ISBN 966-7825-78-7
1048865
  Проценко О. Психоаналітична інтроспекція "Безодні" Євгена Пашковського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 112-118. – (Філологічні науки)
1048866
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і ії застосування в теорії кіно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 17.00.01- теорія та історія культури (філософські науки) / Брюховецька О.В.; НаУКМА. – Київ, 2005. – 207 л. – Бібліогр.: л. 190-207
1048867
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і її застосування в теорії кіно : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 17.00.01 / Ольга вячеславівна Брюховецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17 с. – Бібліогр.:7 назв
1048868
  Дроздовський Д. Психоаналітична модель інтерпретації українського символізму. До проблеми вивчення в середній школі драматичного етюду Олександра Олеся "По дорозі в Казку" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1048869
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості : досвід теоретичних модифікацій : дис. ... : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр. : л. 169-186
1048870
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1048871
  Цюп"як І.К. Психоаналітична новела Валер"яна Підмогильного в екзистенціальному контексті // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 209-217. – ISBN 978-966-551-315-5
1048872
  Печарський А. Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 22-28. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено дослідженню психоаналітичної рецепції трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості". Новаторство творчості І. Франка відкриває системний підхід до інтерпретації теорій класичного психоаналізу (З. Фройд) та аналітичної ...
1048873
  Собуцький М.А. Психоаналітична семіотика і стратегії репрезентації в культурі античності та середньовіччя // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 221-226. – ISBN 966-581-295-6
1048874
  Мозговий Л.І. Психоаналітична транскрипція базових концептів містичної метафізики майстра Екхарта // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 6-13
1048875
  Хоменко І. Психоаналітичне дослідження біографії і творчої спадщини Михайла Коцюбинського: проблема верифікації (нотатки з приводу статті Соломії Павличко "Пристрасть і їда: особиста драма Михайла Коцюбинськог") // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 102-108.
1048876
  Тиховська О. Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в український міфології // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 91-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1048877
  Дмитренко Ю. Психоаналітичний дискурс і поетична практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 84-89. – Бібліогр.: С. 89
1048878
  Чеботар Інна Психоаналітичний дискурс української феміністичної прози // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.99-105
1048879
  Міщенко М.М. Психоаналітичний дискурс: проблема мовної семантики та інтерпретація // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 57-59
1048880
  Рудкевич І. Психоаналітичний інструментарій і концепт гри у "Невеличкій драмі" В. Підмогильного // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 289-296
1048881
  Сподинюк А. Психоаналітичний портрет Кирпатого Мефістофеля (дослідження за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується психоаналітичний аспект змалювання особистості головного героя роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" на ґрунті психодинамічної теорії З. Фройда. Роман розглядається як експеримент автора над персонажем як людиною ...
1048882
  Назаренко І. Психоаналітичні аспекти роману В.Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 240-244. – ISBN 966-8110-14-5
1048883
  Нестелєєва М. Психоаналітичні аспекти суїцидального дискурсу в українській прозі 20-30-х років ХХ століття // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 52-55. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1048884
  Солодар М. Психоаналітичні методи врегулювання міжнародних політичних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 276-277
1048885
  Ємець О. Психоаналітичні моделі в художньо-інтелектуальній системі Панаса Мирного (на матеріалі оповідання "П"яница") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 264-272


  У статті на прикладі оповідання Панаса Мирного "П"яниця" проаналізовано та систематизовано основні психоаналітичні моделі в українській літературі ХІХ ст. В статье на примере рассказа Панаса Мирного "Пьяница" проанализированы и систематизированы ...
1048886
  Нестелєєв М.А. Психобіографічний аспект творчості В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 170-178. – ISBN 978-966-551-315-5
1048887
  Михида С.П. Психобіографічний дискурс драматургії І. Тобілевича // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-133. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1048888
  Жаборюк О.А. Психогенез versus онтогенез (спільне та відмінне) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0027-2833
1048889
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1048890
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1048891
  Равич-Щербо Психогенетика : Учебник / Под ред. И.В.Равич-Щербо. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 447с. – ISBN 5-7567-0232-6
1048892
  Александров А.А. Психогенетика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.А. Александров. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-662-0
1048893
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-441-1 (Т.1)
Т. 1. – 2008. – 408с.
1048894
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-960-7
Т. 2. – 2008. – 336с.
1048895
  Шварц А.Ю. Психогенетика и нейропсихология : анализ источников индивидуальных различий когнитивных функций в зрелом возрасте / А.Ю. Шварц, О.Б. Обухова, Т.В. Ахутина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.28-43. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1048896
  Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств личности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 94-102. – ISSN 0042-8841
1048897
  Исаев Д.Н. Психогигиена пола у детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л, 1986. – 336с.
1048898
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е. Бачериков, П М. Добромиль Воронцов. – Киев : Здоровья, 1988. – 165с.
1048899
   Психогигиена учащихся. – М., 1980. – 47с.
1048900
  Гройсман А.Л. Психогигиена школьная / А.Л. Гройсман. – М, 1986. – 61с.
1048901
  Гехт К. Психогигиена. / К. Гехт. – М., 1979. – 176с.
1048902
  Чистякова М.И. Психогимнастика. / М.И. Чистякова. – 2-е изд. – М., 1995. – 158с.
1048903
  Жуковский И.М. Психогноселогические проблемы восприятия произведений киноискусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Жуковский И. М.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1977. – 25л.
1048904
  Натадзе Р. Психограмма труда клопфериста и радиста / Р. Натадзе; Зак. Гос. Научно-исслед. ин-т оздоровл. и орган-и труда; Психо -технич. лаборатория. – Тифлис, 1933. – 72с.
1048905
  Пастух Б. Психографія в шатах слова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 97-101. – ISSN 0236-1477


  Йдеться про роман Степана Процюка "Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка". Автор подіє власну насамперед психоінтерпретацію історичній літературній персоні
1048906
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 349, [1] с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 347-349. – Библиогр.: с. 323-346. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3


  У пр. №1693867 напис: Оксане с наилучшими пожеланиями от автора этого опуса. Подпись. Киев. 31.V. 03. Содержание: История, предмет и структура психодиагностики ; Психодиагностический метод и процесс психодиагностики ; Психометрические ...
1048907
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 352с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1048908
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 352с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1048909
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., переработ. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-841-9
1048910
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 378, [6] с. : табл. – Приложение: с. 379. – Библиогр.: с. 345-374. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-00611-7
1048911
  Костромина С.Н. Психодиагностика в образовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 18-30. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1048912
   Психодиагностика в социалистических странах : Психодиагностический бюллетень. – Братислава
Вып. 1 -VІ. – 1983. – 76с.
1048913
  Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе / Ю.З. Гильбух. – М., 1989. – 79с.
1048914
  Павлык Н. Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте / Наталия Павлык ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. – Киев : Логос, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 159-160
1048915
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности / Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Здоровье, 1989. – 163 с.
1048916
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности: Понятийный аппарат и методы исследования : Дис... докт. псих.наук: 19.00.01 / Бурлачук Д.Ф.; КГУ. – К., 1989. – 38л.
1048917
  Карпов Ю.В. Психодиагностика познавательного развития учащихся. / Ю.В. Карпов, Н.Ф. Талызина. – М., 1989. – 38с.
1048918
  Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2002. – 48с. – ISBN 5-89239-035-7
1048919
  Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / А.Б. Леонова. – М, 1984. – 199с.
1048920
   Психодиагностика: теория и практика. – М., 1986. – 205с.
1048921
   Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). – Л., 1976. – 248с.
1048922
  Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И.Панов. – Москва, СПб : Питер, 2007. – 352 с. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-152-6
1048923
  Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників : монографія / Фурман А.В., Гірняк А.Н. ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т ; НДІ методології та економіки вищої освіти. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-654-239-0
1048924
  Урсано Р. Психодинамическая психотерапия / Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар. – ISBN 5-7066-064-Х
Вып. 3. – 1992. – 158с.
1048925
  Демчинский В.Ф. Психодинамическая функциональная модель человеческой самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 250-266. – ISSN 2073-8528
1048926
  Фурман Вікторія Психодинаміка особистісної рефлексії : від першопричин до механізмів здійснення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.112-119. – ISSN 1810-2131
1048927
   Психодинамічна парадигма та ії розвиток в Україні / Л.Я. Галушко, Н.В. Дметерко, І.В. Євтушенко, О.Г. Максименко, О.В. Педченко, О.М. Поляничко, Л.Г. Туз, О.М. Усатенко // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 51-62. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття звертає увагу психологів на новий підхід академіка НАПН України Т.С. Яценко щодо: феномену психічного в закономірній єдності статики й динамики: перспектив пізнання психічного з опорою на спонтанну активність респондента (не покладаючись на ...
1048928
  Дроздова Д.С. Психодинамічна теорія та методологія в авторських школах академіка НАПН України Т.С. Яценко / Д.С. Дроздова, Л.В. Драгола // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 79-80
1048929
  Смолінська О.Є. Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-136 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1048930
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник / І.М. Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-75-5
1048931
  Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
1048932
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Галян. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-022-6
1048933
  Бевзюк І. Психодіагностика антикорупційної резистентності кандидатів на посаду прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 111-120
1048934
  Хенкіна Т. Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1048935
  Плющ С.М. Психодіагностика масової свідомості: опитувальник соціально-психологічної терпимості / С.М. Плющ, Л.А. Царюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається можливість прогностичного використання показників соціально-психологічної терпимості з метою передбачення розвитку форм масової поведінки.
1048936
  Бурлачук Л. Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 85-103. – ISSN 1810-2131
1048937
  Васильєв С.П. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців / С.П. Васильєв, Д.С. Зубовський // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 6-16
1048938
  Опанасюк І.В. Психодіагностика розвитку емоційного інтелекту особистості в старшому шкільному віці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 94-103. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Досліджено феномен емоційного інтелекту та його прояви в старшому шкільному віці. Показано, що емоційний інтелект дає змогу старшокласнику зменшити вплив негативних переживань за рахунок контролю над ситуацією й власними емоціями. Проведено ...
1048939
  Федорців І.Я. Психодіагностика смислово-життєвих та ціннісних орієнтацій у курсантів під час навчаня у ВВНЗ // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 535-537
1048940
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.03 / Осьодло В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1048941
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Дис...канд.психолог.наук:19.00.03 / Осьодло Василь Ілліч; Військ.гуман.ін-тут.НАОУ. – Київ, 2001. – 207л. + Додатки:л.174-207. – Бібліогр.:л.158-173
1048942
  Морозов С.М. Психодіагностика: тести. Методика та практика застосування : Навчально-методичний посібник / С.М. Морозов, Л.В. Музичко, А.В. Тімакова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-39-5
Ч. 1. – 2004. – 222с.


  Розглянуті основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які cкладають об"єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи
1048943
   Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : посібник / [Є.В. Єгорова та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-330-5
1048944
  Корнієнко О. Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  . У представленій статті приводяться індивідуально-психодіагностичні дані досліджень 2006-2009 рр. психосоматичного здоров"я студентів-дівчат (375 осіб) та юнаків (311 осіб) трьох факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: ...
1048945
  Редькіна Г.М. Психодіагностичний потенціал тренінгових технологій в організації соціальної взаємодії студентів / Г.М. Редькіна, Л.М. Сорокіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1048946
  Маршавін Д.Ю. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді : навчальний посібник / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-8640-13-6
1048947
  Терлецька Л.Г. Психодіагностограма як засіб підвищення надійності діагнозу і прогнозу в роботі психолога системи освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Запропоновано програму психодіагностичного обстеження особистості учасників взаємодії навчального процесу в середніх навчальних закладах. Побудова психодіагностограми припускає облік вікових особливостей особистості, новоутворень і проблем різних ...
1048948
   Психодрама и современная психотерапия = Психодрама і сучасна психотерапія=Psychodrama and Modern Psychotherapy : научно-теоретический и научно-методический журнал / Ин-т социальной и политической психологии НАПН Украины; Общественная организация "Ассоциация психодрамы". – Киев, 2002-
№ 1/2, январь - июнь. – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
1048949
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Банах Л.С. ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 199-212. – Бібліогр.: л. 180-198
1048950
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Банах Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1048951
  Лейтц Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л.Морено / Г. Лейтц. – Москва : Прогресс-Универс, 1994. – 352с. – ISBN 5-01-003899-4
1048952
  Горностай П. Психодрама: метод, можливості, перспектива // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.154-156. – ISBN 966-654-025-8
1048953
  Бартко О.А. Психоестетичний метод літературної критики в журналі "Українська хата": М. Сріблянський, М. Євшан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 27-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  На основі матеріалів літературної критики в журналі "Українська хата" дається аналіз психоестетичного методу, зокрема психоестетичної концепції М. Сріблянського і М. Євшана, в якій значне місце посідали питання психоісторії української нації і творення ...
1048954
  Шелухін В. Психоз автономії, або кінець літератури для філологів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 16
1048955
  Фінів О.Я. Психозахист і стресостійкість особистості: теоретико-емпіричний ракурс // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 258-268. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1048956
  Чистович А.С. Психозы и их лечение в свете учения И.П. Павлова / А.С. Чистович. – Л., 1952. – 24с.
1048957
  Портнов А.А. Психозы и религия / А.А. Портнов, М.И. Шахнович. – Л., 1967. – 96с.
1048958
  Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії XIX ст.: історіографія літературознавчого процесу // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 42. – С. 100-111. – ISSN 2077-7450


  Автор розглядає проект психоісторії української літератури Н. Зборовської, який утворює прецедент для загального психоісторичного дискурсу української історії XIX ст. Водночас відбувається інтроекція результатів студій О.Забужко на стан особистісних ...
1048959
  Панченко В.М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг стратегій як чинник соціальної зрілості студентів-випускників // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 22-31
1048960
  Тюптя О. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами / О. Тюптя, І. Парашів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.8-11
1048961
  Серьогін Ю.В. Психокорекція мовних розладів у дітей, що страждають на дитячий церебральний параліч // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 92-99. – ISBN 978-966-189-358-9
1048962
  Ипатов А. Психокоррекционная программа социализации аутодеструктивных подростков с проблемами общения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-54. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Цель - показать, что причины аутодеструктивных проявлений в общении у подростков не являются непреодолимыми преградами в их социализации. Методология - c целью создания программы психологической коррекции подростков с аутодеструктивным поведением был ...
1048963
  Зборовська Н.В. Психокритика як метод дослідження сучасної літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 27-30. – ISBN 978-966-171-217-0
1048964
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності : Наукове видання / А.В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132с. – ISBN 966-7411-88-5
1048965
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7411-88-5
1048966
  Ревасевич Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 56-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1048967
  Мандель Б.Р. Психокультурология : новая наука или…? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  В статье делается попытка рассмотреть круг проблем, связанных с созданием новой отрасли знания – психокультурологии. Кроме исторического рассмотрения общих черт психологии и культурологии, автор пробует очертить основные категориальные положения ...
1048968
  Леонтьев А.А. Психолингвистика / А.А. Леонтьев. – Ленинград : Наука, 1967. – 118 с.
1048969
  Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин; Под общ. ред. А.А.Леонтьева. – Москва : Прогресс, 1976. – 350с.
1048970
   Психолингвистика : сборник статей. – Москва : Прогресс, 1984. – 367 с.
1048971
  Слобин Д. Психолингвистика = Psycholinguistics : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин; Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – 352с. – ISBN 5-484-00467-5
1048972
  Белянин В.П. Психолингвистика [Електронний ресурс] : или волшебные слова убеждения / В.П. Белянин. – Москва : Тривола Консалтинг Групп: Равновесие-медиа, 2004. – 1 CD. – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 256 МБ ОЗУ, дисковод 24-x CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP, установить AcrobatReader.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1048973
   Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. – М., 1972. – 232с.
1048974
   Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. – М., 1977. – 176с.
1048975
  Иванова Л.П. Психолингвистика как направление современного языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 328-339. – ISBN 978-966-188-123-4
1048976
  Грин Дж. Психолингвистика. Хомский и психология / Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой // Психолингвистика : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – с.221-352. – ISBN 5-484-00467-5
1048977
   Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – Київ, 1979. – 248с.
1048978
  Снитко Е.С. Психолингвистическая концепция А.А. Потебни в контексте проблем современной антропологической лингвистики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 150-153. – ISBN 966-8188-08-X
1048979
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка на некторых ее моделей : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лазаренко К. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
1048980
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка некоторые ее моделей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Лазаренко К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1048981
  Жучкова А. Психолингвистическая структура стихотворения Мандельштама "Стихи о неизвестном солдате" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 145-168. – ISSN 0042-8795
1048982
  Коршук Е.В. Психолингвистическая типология межьязыковой лексической интерференции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коршук Е. В.; БГУ. – Минск, 1987. – 17л.
1048983
  Кулиш Лариса Юлиановна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Кулиш Лариса Юлиановна ; КГУ. – Киев, 1954. – 48 с.
1048984
  Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста / Ю.А. Сорокин. – М., 1985. – 168с.
1048985
  Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста / В.П. Белянин. – М., 1988. – 121с.
1048986
  Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А.А. Леонтьев. – Москва, 1969. – 308с.
1048987
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические механизмы воспитания иероглифических знаков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Резаненко Владимир Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 27 с.
1048988
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические мехнизмы восприятия иероглифических знаков : Дис... канд. филол.наук: / Резаненко Владимир Федорович; КГУ. – Киев, 1978. – 173л. – Бібліогр.:л.162-173
1048989
  Биркун Л.В. Психолингвистические основы взаимодействия говорения и письма. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19.,13.00.02 / Биркун Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 22л.
1048990
  Носенко Э.Л. Психолингвистические основы организации контоля уровня владения устной речью / Э.Л. Носенко. – Днепропетровск, 1978. – 71с.
1048991
  Стриженко А.А. Психолингвистические основы социально ориентированного общения / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1981. – 101с.
1048992
  Роднева Инна Владимировна Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносисетмных языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Роднева Инна Владимировна; КГУ. – К, 1989. – 228л. – Бібліогр.:л.181-228
1048993
  Роднева И.В. Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносистемных языках (на матер. русск., англ., и франц. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.19 / Роднева И. В.; КГУ. – Киев, 1989. – 21л.
1048994
  Цвет Л.Я. Психолингвистические параметры обучения английскому языку в школе / Л.Я. Цвет. – Симферополь, 1987. – 66с.
1048995
  Клюканов И.Э. Психолингвистические проблемы перевода / И.Э. Клюканов. – Калинин, 1989. – 76с.
1048996
  Королева М.А. Психолингвистический анализ речевых автоматизмов (на матер. речевых ошибок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Королева М.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 26л.
1048997
  Шахнарович А.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики / А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. – Москва, 1990. – 165 с.
1048998
  Лагута О.Н. Психолингвистический анализ цветописи Н.В.Гоголя / О.Н. Лагута, М.В. Работа // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 13-29. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1048999
  Нуриахметов А.К. Психолингвистический ассоциативный эксперимент // Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5/6. – С. 28-36


  В статье продставлены результаты ассоциативного эксперимента, проведенного в одном из учреждений начального профессионального образования Российской Федерации. Автор анализирует специфику ассоциативного ряда обучающихся профессионального лицея.
1049000
  Роговой В.С. Психолингвистическое исследование гиперхарактеризации : Автореф... канд. филол.наук: / Роговой В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 19л.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,