Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1042001
  Портнов А. "Просвічений" посібник з облаштування Росії // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 20-23


  "Наследие империй и будущее России" за редакцією А. Міллєра.
1042002
  Литвинова О. "Прославила Україну не менше за Андрія Шевченка". Марина В"язовська вирішила завдання, над яким працювали 400 років / О. Литвинова, О. Капнік // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 9). – С.1, 3


  "...Українському математику 32-річній Марині В"язовській присудили "Премію Салема". Нагороду називають аналогом Нобелівської премії за відкриття світового рівня в математиці. <...> Для 3-вимірного простору комп"ютер розв"язав цю задачу кілька років ...
1042003
  Хопкинс Джерард Мэнли "Проснусь - и вижу ту же темноту ..." : Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 180-195. – ISSN 1130-6545
1042004
  Дорогань И. "Простая запись сказанного": живописное мышление Мишеля Фуко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 80-90. – ISBN 978-966-171-889-9
1042005
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1042006
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1042007
  Морозов В.Э. "Простейшие" и "трудные" случаи употребления видов глагола // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2005. – № 1/2. – С. 60-65. – ISSN 0131-615X
1042008
   "Простір свободи" і тяглість історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 квітня (№ 61/62)


  "День" звертається до спадщини Олександра Івановича Герцена, запрошуючи до розмови провідних інтелектуалів, шанованих в усій Україні. Про Герцена, про "систему координат" його духовного світу розмірковують Іван Дзюба, Мирослав Попович, Микола ...
1042009
  Вірста О.М. "Просто неба" як вуличне видання: специфіка часопису та його контенту" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 416-418


  Подано короткий аналіз соціального видання "Просто неба".
1042010
  Борбунюк В.А. "Просто чудак": пьеса А. Афиногенова "Чудак" в контексте чеховской драматургии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 251-258. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1042011
  Стадницький Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 43-47. – ISSN 2078-1016
1042012
  Сітько С.П. "Просторово-часові структури" синергетики у фізичних термінах квантової механіки / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1023-2427
1042013
  Лавренова О.А. "Пространство в бытии", или Время в культурном ландшафте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.28-31. – ISSN 2073-9702
1042014
  Костенко О. Просвітництво - вище політики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 12
1042015
  Орлова Т.В. Просвітництво / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311-313. – ISBN 966-642-073-2
1042016
  Величко О. Просвітництво як виразник новітніх форм публічного концертування... // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 4. – ISSN 2411-3832
1042017
  Попович М.Д. Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1042018
  Зарва В. Просвітництво як феномен світової культури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті систематизовано відомі погляди щодо тлумачення Просвітництва, зроблено спробу уточнити філософсько-культурний зміст та обсяг поняття "просвітництво", простежено історичні витоки цього явища світової культури, етапи його розвитку.
1042019
  Пекарчук В.М. Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин Україгни: тенденції 1990-2000-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 81-89. – ISSN 2227-183Х


  У статті розглянуто місце і роль просвітництва у популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин. На основі специфічного методологічного інструментарію проаналізовано відповідність популяризації культурно-мистецьких надбань - стратегічними ...
1042020
  Діанова Н. Просвітницька діяльність архієпископа Херсонського і Одеського Никанора (Бровковича) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 293-299. – ISBN 966-7379-92-11
1042021
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Посіб. для студ. і вчителів / А.А. Марушкевич; МОУ; Укр. держ. пед. ун-т ім.М.П. Драгоманова. – Київ : УДПУ, 1993. – 36с.
1042022
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
1042023
  Марушкевич Алла Адамівна Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І.Огієнка : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич Алла Адамівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 161л. – Бібліогр.: л. 135-145
1042024
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність і творча спадщіна Уласа Самчука: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 7 (232). – С. 21-27. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х
1042025
  Альошина О. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині XIX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 294-302. – ISBN 978-966-7379-86-5
1042026
  Кекош О.М. Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті духовного становлення сучасної молоді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 25-30. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1042027
  Чиж А. Просвітницька діяльність митрополита Петра Могили // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 237-239. – ISBN 978-966-493-651-1
1042028
  Кузьменко Н. Просвітницька діяльність Михася Ткача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджується просвітницька діяльність чернігівського письменника Михася Ткача, вивчається історія створення громадської організації "Просвіта", участь у цьому процесі М. Ткача. Особлива увага приділяється вивченню життєвого шляху письменника, ...
1042029
  Домбровська Л. Просвітницька діяльність Олександра Кониського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326
1042030
  Чижов Олександр Просвітницька діяльність православного духовенства Харківської єпархії (60-70-ті рр. ХІХ ст.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1999-4966


  Аналізуються зміни у сфері початкової нар. просвіти у Харківській єпархії після реформи 1864 р. Особлива увага приділяється порівнянню просвітницької діяльності православної церкви та створених земств
1042031
  Пухно С.В. Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини XIX століття // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 104-109. – ISSN 2310-4368


  Історія поширення психологічного знання та становлення вітчизняної психології представниками професорсько-викладацького складу Університету Св. Володимира першої половини ХІХ ст.
1042032
  Донік О. Просвітницька діяльність родини Терещенків в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 34-39
1042033
  Прокопович М. Просвітницька діяльність та погляди представників вітчизняної педагогічної думки XVII – ХІХ сторіччя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 167-171. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується професійна спадщина видатних вітчизняних педагогів XVІІ – XIX ст., визначаються пріоритетні риси української педагогічної думки. Автор доходить висновків, що діяльність М. Смотрицького, П. Беринди, Б. Грінченка, М. Драгоманова, Х. ...
1042034
  Мельник В. Просвітницька діяльність Теофіла Окуневського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 556-561. – ISSN 2223-1196


  Теофіл Окуневський — юрист, адвокат, громадський і політичний діяч, співзасновник УНДП, посол до парламенту Австро-Угорщини від повіту Заліщики та Галицького сейму від радикальної партії (1897–1900 і 1907–1918 рр.).
1042035
  Перевізій В.О. Просвітницька діяльність Українскької греко-католицької церкви в 20-30-х роках. 20 століття. : Дис... Канд. істор. наук: 07.00.01 / Перевізій В.О.; Мін. Освіти Укр. Нац. педагог. ун-тет ім. М.Драгоманова. – К, 1998. – 235л. – Бібліогр.:л.223-235
1042036
  Руда С.П. Просвітницька діяльність українських природознавців // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 190-195. – ISSN 2415-7422


  У статті розглядається просвітницька діяльність українських природознавців кінця ХVIII - поч. ХХІ ст. Описана робота видатних вчених, а також роль наукових товариств. Одним із активних членів Київського товариства дослідників природи був зоолог ...
1042037
  Перевезій Віталій Олександрович Просвітницька діяльність української греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ століття : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Перевезій Віталій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1042038
  Северин Н.В. Просвітницька діяльність української інтелігенції у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 97-102. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1042039
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність Уласа Самчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 19-26. – (Педагогіка ; № 2)


  Вивчено вплив "Просвіти" на формування світогляду У.Самчука. Досліджено його просвітницюку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У.Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, ...
1042040
  Животівська Д.М. Просвітницька діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 9-13. – ISSN 2076-1554
1042041
  Лутаєва Т.В. Просвітницька діяльність харківських науковців-медиків та природодослідників: історико-педагогічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 200-211. – ISSN 2312-5993


  У статті визначено та проаналізовано особливості просвітницької діяльності харківських науковців-медиків та природодослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Серед методів дослідження використано: конкретно-пошукові; історико-порівняльний; ...
1042042
  Губ"як В. Просвітницька місія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 82-85
1042043
  Білий Д.Д. Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799-1862 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 13-17. – ISSN 2076-1554
1042044
  Гон О. Просвітницька традиція в американській літературі // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 132-133.
1042045
  Лімборський І. Просвітницький реалізм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  Автор статті обстоює потребу виокремлювати в західноєвропейських літературах XVIII ст. і в українсьій XIX ст. стиль просвітницького реалізму, стверджує, що найпослідовніше він виявився у жанрі роману
1042046
  Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні (ХIХ- перша третина ХХ ст.) / О.Ф. Коновець. – Київ : Хрещатик, 1992. – 120с. – ISBN 5-7707-0293-1
1042047
  Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) / О.Ф. Коновець. – К., 1992. – 120с.
1042048
  Данюк Н. Просвітницький рух в Україні 60-х pp. XIX ст. у творчому осмисленні Анатолія Свидницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-39. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Період 60-х рр. XIX ст. в Україні позначився потужним сплеском просвітницького руху. У цей час значного рівня сягнув розиток історичної, літературознавчої, етнографічної, фольклористичної, мовознавчої, а також освітньої думки. До просвітницького руху ...
1042049
  Русова С. Просвітницький рух на Вкраїні в 60-х роках // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-1258-2
1042050
  Юрченко О.С. Просвітницький рух на Поділлі (1906-1914 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 81-83. – ISBN 978-966-920-016-7
1042051
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19-30-і роки 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1042052
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19 - 30-і роки 20 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 238л. + Дод.: л.205-238. – Бібліогр.: л.177-204
1042053
  Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 252-257
1042054
  Літвінчук Л.Й. Просвітницькі конотації ідеї освіти на українських теренах // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 354-358. – ISSN 2076-1554


  Досліджено реалізацію просвітницьких ідей на українських теренах у XVII-XVIII ст. Доведено, що реалізація просвітницьких ідей відбувалась у специфічному просторі, коли релігійно-метафізичні засади мислення та нові антропологічні погляди, пов"язані з ...
1042055
  Сарапин В. Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 272-280. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1042056
  Супруненко О.М. Просвітницькі погляди О.М.Радіщева // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 41-43
1042057
  Іконникова М. Просвітницькі стратегії американських організацій у сфері філологічної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 168-178. – ISSN 2077-1827
1042058
  Ковальчук В.М. Просвітницькі студії М.П. Балліна як джерело з історії світового кооперативного руху // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 74-79. – ISSN 2222-4203
1042059
  Попадинець О. Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 244-248
1042060
  Зарва В. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка: особливості функціонування // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 27-33
1042061
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі / Зарва Вікторія Анатоліївна. – Київ, 2005. – 38 с.
1042062
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. – Бібліогр.: л.400-428
1042063
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 століття : Автореф. дис. ... д-ра. філол. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 38с. – Бібліогр.: 43 назви
1042064
  Майструк О. Просвітницько-педагогічна діяльність В.Н. Каразіна // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 31-34
1042065
  Крамар В. Просвітницько-педагогічна спадщина П.П. Чубинського // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 14-19. – ISSN 2409-9244


  У статті розглядається просвітницько-педагогічна діяльність видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, юриста, педагога - П. Чубинського у другій половині ХІХ століття та його роль у відродженні української національної освіти і культури.
1042066
  Кожухар О. Просвітницьку роботу - на рівень сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 19-20
1042067
  Возняк М.С. Просвітні змагання галицьких українців в 19 віці (до1850 р.) / Нариси Михайла Возняка. – У Львові (ЛьвовЇ : [Накладом Т-ва "Просвіта". Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 54 с.
1042068
  Лукашів В.Я. Просвітньо–організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 71-73. – ISSN 2076-1554


  Досліджується просвітньо–організаційна діяльність культурно–просвітнього "Товариства ім. М. Качковського" у Східній Галичині упродовж окресленого періоду. Інституція належала до москвофільського табору. Вона мала на меті поширення просвіти серед ...
1042069
  Вєтров І. Просвітянське століття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 3


  Присвячено 149-річчю "Просвіти".
1042070
  Шевчук В. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературной герой / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2006. – 464с. – ISBN 966-06-0422-X
1042071
  Шевчук В.О. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / Валерій Шевчук ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 464 с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-443. – ISBN 978-966-06-0610-4
1042072
  Рыжов А.М. Просека / А.М. Рыжов. – Киров, 1979. – 160с.
1042073
  Шишкан А.О. Просека / А.О. Шишкан. – Одесса, 1983. – 112 с.
1042074
  Ляленков В.Д. Просека : роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1984. – 207с.
1042075
  Смердов А.И. Просека / А.И. Смердов. – М., 1985. – 143с.
1042076
  Радкевич В.И. Просека к солнцу / В.И. Радкевич. – Пермь, 1958. – 100с.
1042077
  Рудокас В. Просека к солнцу / В. Рудокас. – Москва, 1969. – 79с.
1042078
  Серебряков Г. Просека. / Г. Серебряков. – Иваново, 1963. – 84с.
1042079
  Кузнецов В.И. Просека. Стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1958. – 88с.
1042080
  Мерзликин Л.С. Просека: Стихи. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1981. – 87с.
1042081
  Крохин И.Д. Проселки / И.Д. Крохин. – М, 1976. – 64с.
1042082
  Семенов В.В. Проселки / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1982. – 40с.
1042083
  Песков В.М. Проселки / В.М. Песков. – Москва, 1988. – 263с.
1042084
  Маляков Л.И. Проселки ведут на большак. / Л.И. Маляков. – Псков, 1962. – 76с.
1042085
  Полунин Н.Ф. Проселки. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1964. – 32с.
1042086
  Шапошников В.И. Проселок / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1976. – 112с.
1042087
  Полотнянко Н.А. Проселок: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – М., 1981. – 63с.
1042088
  Плетнев А.Н. Проселочная дорога / А.Н. Плетнев. – Владивосток, 1982. – 351с.
1042089
  Белова Н.М. Просеминарии кафедры русской литературы / Н.М. Белова. – 2-е испр. и доп. – Саратов, 1977. – 96 с.
1042090
   Просеминарий кафедры русской литературы.. – Саратов, 1968. – 76 с.
1042091
  Распопов И.П. Просеминарий по лингвистике. / И.П. Распопов. – Воронеж, 1981. – 96с.
1042092
  Ульяновський В.І. Просемінарій - жива традиція наукового досвіду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2003. – Квітень (№ 5)


  Історія розвитку наукових семінарій. В Ун-ті Св. Володимира класичним зразком просемінарію в галузі гуманітарних наук може вважатися "Семинар русской филологии", який діяв у 1907-1914 рр. під керівництвом проф. каф. давньоруської літератури В. Перетца. ...
1042093
   Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ. – ISBN 978-966-8846-19-9
Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 2008
1042094
  Ольченко Д.Д. Просинь. / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1962. – 83с.
1042095
  Головко Д.А. Просіка до обрію / Д.А. Головко. – К., 1986. – 150с.
1042096
  Федотова О.О. Проскрипції як цінне джерело з історії цензури в радянській Україні / О.О. Федотова, Ю.І. Шаповал // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 142. – ISSN 0130-5247
1042097
  Шнюков С. Проскурівський масив лужних порід (Український щит): новий геохімічний банк даних / С. Шнюков, В. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглянуто сучасний стан геологічної та, зокрема, геохімічної вивченості Проскурівського масиву лужних порід (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита). На сьогоднішній день його, разом з Чернігівським карбонатитовим та Антонівським ...
1042098
   Прослава на Велико Търново : Сборник. – Издательство на отечествения фронт. – София, 1978. – 520 с.
1042099
  Чабаненко В.В. Прославлені у віках / В.В. Чабаненко. – Дніпропетровськ, 1983. – 368с.
1042100
   Прославлені у віках.. – Дніпропетровськ, 1969. – 296с.
1042101
   Прославленные люди села : Страницы биогр. Рек.библиогр. указ. – Москва, 1984. – 80с.
1042102
  Колісник Ю.В. Прославлення та возвеличення - лейтмотив тоталітарної журналістики УРСР // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 146-155. – (Серія "Історичні науки")
1042103
  Погорецький М. Прослуховування телефонних розмов: європейські стандарти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.45-52
1042104
  Попов В.А. Просмотр. / В.А. Попов. – Краснодар, 1957. – 378с.
1042105
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 416с.
1042106
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1989. – 364с.
1042107
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е. Парнов. – Москва : [Б. и.], 1990. – 511 с. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков ; Сенсаций не будет / В. Чванов. – (Роман-газета для юношества ; 8)
1042108
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1992. – 95с.
1042109
  Хмельковский Ю.Е. Проснись во мне солнце / Ю.Е. Хмельковский. – Одесса, 1966. – 220с.
1042110
  Каримова Л. Проснись,Илькенэй! : повесть / Л. Каримова. – Москва : Детская литература, 1968. – 127 с.
1042111
  Зорич А.А. Проснутся птицы / А.А. Зорич. – Одесса, 1969. – 191с.
1042112
   Просо скороспелое 66.. – Саратов, 1961. – 6с.
1042113
  Корнилов А.А. Просо.Биология,селекция, семеноводство,агротехника / А.А. Корнилов. – М, 1957. – 255с.
1042114
  Травкина А.Д. Просодико-смысловое варьирование предложения / А.Д. Травкина. – Калинин, 1983. – 70 с.
1042115
  Ладченко М.М. Просодическая интерференция в условиях искусственного билигвизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ладченко М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
1042116
  Злобина М.Г. Просодическая организация возражений с противопоставительной семантикой в английской диалогической речи : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Злобина М.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1042117
  Свистун Л.В. Просодическая организация диалогоческого единсва "Благодарность и реакция на нее" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Свистун Л. В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 20л.
1042118
  Гуртая В.А. Просодическая природа глухого шумного консонантизма в современном латышском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.15.,1002.04 / Гуртая В.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1980. – 19л.
1042119
  Бреде Майя Арвидовна Просодическая природа сонантов латышского языка (в сопоставлении с английским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15, 10.02.04 / Бреде Майя Арвидовна; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 22л.
1042120
  Щукин А.А. Просодическая структура китайского текста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.22 / Щукин А.А.; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 24л.
1042121
  Медведева Татьяна Георгиевна Просодические и спектральные характеристики эмоционально окрашенной речи. (На материале англ. яз. в сопоставлении с русским) : Автореф... канд. филол.наук: / Медведева Татьяна Георгиевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1977. – 27л.
1042122
  Дубовский Ю.А. Просодические контрасты в языке / Ю.А. Дубовский. – Симферополь, 1983. – 94с.
1042123
   Просодические средства организации стилистически различных текстов в современном английском языке.. – М., 1985. – 144с.
1042124
  Шварцман О.І. Просодические средства реализации убеждения в судебной речи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 411-416


  Стаття присвячена вивченню основних просодичних засобів реалізації переконання в мові юристів найвищого соціального статусу на матеріалі аудіозаписів судових засідань Верховного суду США. Автор проводить інструментальний аналіз темпу висловів і ...
1042125
  Сахарова З.А. Просодические характеристики чтения английской сказки (в сопоставлении с русск. яз.) : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Сахарова З. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1042126
  Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ, Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2011. – 234 л. + Додаток: л. 210-234. – Бібліогр.: л. 180-209
1042127
  Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1042128
  Тараненко Л.І. Просодична зв"язність англійської прозової байки : монографія / Лариса Іванівна Тараненко. – Київ : Агентство "Україна", 2008. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-164. – ISBN 976-966-8136-93-1
1042129
  Захарова Юлія Миколаївна Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів) : Дис. канд. філолог. наук: 10.02.04 / КНУТШ; Захарова Ю.М. – Київ, 2005. – 270л. + Додатки:л.239-270. – Бібліогр.: л.236-238
1042130
  Захарова Юлія Миколаївна Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Захарова Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1042131
  Андрущенко І.О. Просодична маркованість англомовного публічного мовлення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 226-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229; 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1042132
  Наваренко І.А. Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 194-203


  Статтю присвячено аналізу просодичної організації іспанської казки за даними акустичного аналізу. Розглянуто основні положення лінгвістичного явища - просодії, а також її зв"язку з семантикою висловлювання. Визначено основні функції просодії, які вона ...
1042133
  Берковець В. Просодична організація прозового тексту : (на матеріалі малої прози В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 303-307. – ISBN 966-594-246-8
1042134
  Андрієвська Е.М. Просодична організація французького діалогічного мовлення : Навчальний посібник / Е.М. Андрієвська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 137с. – ISBN 966-594-438-X
1042135
  Поровознюк Р.В. Просодична реалізація дискурсних маркерів у промовах М. Обами / Р.В. Поровознюк, І.Ю. Степаненко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 135-138


  У статті аналізуються основні особливості відтворення просодичної реалізації дискурсних маркерів залежно від їх функції та локалізації у фразі. Робота виконана на матеріалі промов М.Обами. В статье анализируются основные особенности отражения в ...
1042136
  Лисенко К.В. Просодичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів Шекспіра // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 277-284


  У статті розглянуто деякі характеристики просодії питальних висловлювань аудіозаписів радіопостанов Вільяма Шекспіра в діахронічному аспекті. Порівнюються діапазон ЧОТ та паузація як одні з найбільш релевантних показників просодичного оформлення ...
1042137
  Юмкуруз А.А. Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 171-180. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
1042138
  Варлакова А.В. Просодичний компонент у навчанні українців англійської як мови міжнародного спілкування // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 27-28


  В сучасній Україні відбуваються значні зміни у національній системі вищої освіти. За період незалежності Україна приєдналася до Болонського процесу, взявши на себе зобов"язання проводити роботу з приведення якості національної освіти у відповідність до ...
1042139
  Задоріжна Н.І. Просодичний портрет оповідача в англомовній аудіоказці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 48-55


  Статтю присвячено розгляду просодичних характеристик мовлення оповідача в англомовній аудіоказці. Проведено аудитивний й електроакустичний аналіз мелодичного компоненту, параметрів ЧОТ й інтенсивності, темпоральних та тембральних характеристик. Статья ...
1042140
  Берковець Віра Володимирівна Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.01. / Берковець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 203л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 159-183
1042141
  Берковець Віра Володимирівна Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Берковець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1042142
  Алексієвець О.М. Просодичні засоби інтенсифікації висловлювань сучасного англійського мовлення : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Алексієвець О.М.; Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 1999. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1042143
  Лисенко К.В. Просодичні маркери варіативності квазімонологу - розповіді з п"єси Шекспіра "Юлій Цезар". Експериментально-фонетичне дослідження ( на матеріалі радіовистав) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 360-370


  У статті йдеться про результати порівняльного аудитивного та інструментального аналізу аудіо-записів радіопостанов В. Шекспіра для виявлення інваріантних та варіативних рис просодичного оформлення акторського виконання окремих фрагментів п"єс. Автор ...
1042144
  Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. : спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 4 назв.
1042145
  Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 226л. + CD-RW. – Додатки л. 201 - 226. – Бібліогр.: л. 177 -200
1042146
  Александрович М. Просодичні моделі українського емоційного спонтанного мовлення: алгоритм побудови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С.17-22. – ISSN 0320-3077
1042147
  Александрович М.В. Просодичні модуляції голосу в емоційно індивідуалізованому мовленні (на матеріалі акторского виконання "Лісової пісні" Лесі Українки) / М.В. Александрович, асп.
1042148
  Александрович М.В. Просодичні параметри модуляції голосу в емоційно індивідуальному мовленні (акторске виконання) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 11-16
1042149
  Хамрай О.О. Просодичні перспективи арабської морфології // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 1608-0599
1042150
  Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд філол. наук : 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2014. – 250 л. + 1 CD-ROM. – Додатки: л. 230-250. – Бібліогр.: л. 192-229
1042151
  Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1042152
  Королева Т.М. Просодия модальности речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Королева Т. М. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1990. – 32 с.
1042153
  Лопатько В.В. Просодия периода в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лопатько В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1042154
   Просодия слога - слова - фразы.. – М., 1981. – 112с.
1042155
  Алексенко С.Ф. Просодія англійських висловлювань-вибачень у побутовій сфері спілкування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 10-18. – Бібліогр.: Літ. : с. 18; 11 назв
1042156
  Єременко Т.Є. Просодія мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі: мелодійний компонент / Т.Є. Єременко, А.А. Юмрукуз // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 48-54. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1042157
  Беліченко М. Просодія синтагми наукового і художнього текстів І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 35-39. – ISBN 966-594-298-0
1042158
  Александрович М.В. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Александрович М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1042159
  Александрович М.В. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Александрович М.В. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. + Додатки: л. 199-203. – Бібліогр.: л. 174-198
1042160
  Зонин А.И. Просоленные годы. Дневник и рассказы / А.И. Зонин. – Москва : Военное издательство, 1967. – 248с.
1042161
  Варганова Г.В. Просопографические исследования в библиотековедении: методологический аспект // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 1815-3186


  Просопографические исследования, являясь самостоятельным типом исследования, применяются в различных областях научного знания, в том числе в области библиотечно-информационной науки. Их проведение связано с изучением исторического прошлого ...
1042162
  Новак В. Просопографічний метод у сучасному історичному дослідженні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 512-516. – ISBN 978-966-171-795-3
1042163
  Баженова Г.Ю. Просопографічний портрет істориків Імператорського Варшавського університету (1869-1915 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 106-121. – ISSN 0130-5247


  Більшість викладачів історичного відділення були випускниками київського Університету св. Володимира та петербурзьких навчальних закладів. Історики Варшавського університету студіювали в київському Університеті св. Володимира або петербурзьких ...
1042164
  Старовойтенко І. Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 50-65. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1042165
  Казакевич О. Просопографія Київської Старої Громади (друга половина ХІХ століття) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 50-54. – ISSN 2311-9896
1042166
  Чубіна Т.Д. Просопографія як метод історичного дослідження (на прикладі роду Потоцьких) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 240-244. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1042167
  Наконечна М. Просоціальні мотиви в житті та творчості Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 128-135. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Попри довгу історію шевченкознавства, розкриття найрізноманітніших питань життя і творчості великого Генія України, українська психологічна наука лише останнім часом долучається до спадщини і постаті Тарасa Шевченка. Цікавим видається проаналізувати ...
1042168
   Проспект-справка для поступающих в институт.. – Саратов, 1968. – 20с.
1042169
   Проспект "Русской грамматики".. – М., 1972. – 150с.
1042170
   Проспект вступительных экзаменов для поступающих в Московский финансовый институт.. – М., 1968. – 18с.
1042171
   Проспект для поступающих. – Москва, 1972. – 48с.
1042172
  Львовский Проспект для поступающих / Львовский лесотехнический институт. – Львов, 1974. – 47с.
1042173
   Проспект для поступающих в 1 ММИ им.И.М.Сеченова.. – М., 1984. – 58с.
1042174
   Проспект для поступающих в институт. – Харьков, 1950. – 16с.
1042175
   Проспект для поступающих на факультет усовершенствования инженеров ВЗЭИ. – Москва, 1955. – 14с.
1042176
   Проспект для поступающих на химический факультет МГУ. – Москва, 1974. – 48 с.
1042177
   Проспект изданий. – в.1. – Киев, 1952. – 32 с.
1042178
   Проспект издания "вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними".. – Л.М., 1935. – 21с.
1042179
   Проспект имени И.В.Сталина. – Ленинград ; Москва, 1954. – 17 с.
1042180
   Проспект информационных услуг ГПНТБ СССР на 1989 год.. – М., 1988. – 48с.
1042181
  Маняк В.А. Проспект імені людей : повісті / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1970. – 232 с.
1042182
  Макаревич Г.В. Проспект Калинина / Г.В. Макаревич. – Москва, 1975. – 191 с.
1042183
   Проспект Карла Маркса. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1042184
  Мармаро Ю.Г. Проспект Леніна в Харкові / Ю.Г. Мармаро. – Х, 1971. – 39с.
1042185
  Цвид А.П. Проспект любові / А.П. Цвид. – К., 1985. – 79с.
1042186
  Романовский И. Проспект Маркса / И. Романовский. – Москва, 1964. – 144 с.
1042187
  Медников А.М. Проспект Мира / А.М. Медников. – М, 1986. – 287с.
1042188
   Проспект на 1940-1941 учебный год : Четвертый год работы института. Директор института и председатель ученого совета акад. В.Ф. Миткевич. – Москва : Госэнергоиздат, 1940. – 28с.
1042189
   Проспект на 1944 год.. – М., 1944. – 20с.
1042190
  Шилов В Проспект Обуховской Обороны. / В Шилов. – Л., 1978. – 88с.
1042191
   Проспект першого тома курсу історії української літератури (проект). – Київ : Академвидав, 1938. – 63 с. – відбиток з збірника "Радянське літературознавство"(наукові записки,кн.2-3)
1042192
   Проспект примерных диссертационных тем по историко-партийным, философским и экономическим вопросам.. – К. : Госполитиздат, 1940. – 40 с.
1042193
   Проспект примірних дисертаційних тем по історико-партійних, філософських і економічних питаннях. – К. : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 40 с.
1042194
  Ахманова О.С. Проспект работы / О.С. Ахманова. – Москва, 1959. – 102с.
1042195
  Мартинов В.І. Проспект Радості / В.І. Мартинов. – Львів, 1985. – 78с.
1042196
   Проспект сборников научных трудов, монографий, препринтов и информационно-аналитических материалов на 1990-1991 годы.. – Мю, 1990. – 32с.
1042197
   Проспект скульптуры.. – М., 1929. – 154с.
1042198
  Чистяков В.Ф. Проспект словаря разговорной речи персонажей "Горе от ума" А.С.Грибоедова. / В.Ф. Чистяков. – Воронеж, 1964. – 27с.
1042199
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1976. – 27 с.
1042200
   Проспект спецкурсу "Актуальні методологічні проблеми політичної економії соціалізму".. – К., 1971. – 6с.
1042201
  Ястремський І.С. Проспект спецкурсу "Економічна реформа і проблеми повного господарського розрахунку" / І.С. Ястремський. – К., 1970. – 12с.
1042202
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурсу "Критика сучасних буржуазних и опортуністичних теорій" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1971. – 21с.
1042203
   Проспект Стачек. – Ленинград ; Москва, 1954. – 26 с.
1042204
   Проспект Стачек. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1042205
   Проспект тлумачного словника української мови.. – К., 1958. – 81с.
1042206
   Проспект учебного пособия по истории южных и западных славян.. – М., 1952. – 91с.
1042207
  Денисов П.Н. Проспект учебного словаря сочетаемости слов русского языка / П.Н. Денисов, В.В. Морковкин, Л.А. Новиков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Научно-метод. центр русского языка, Сектор лексикологии и словарей. – Москва : Московский университет, 1971. – 44с.
1042208
   Проспект учебных заведений системы УПК ЦСУ СССР по подготовке и повышению квалификации кадров механизированного учета.. – М., 1965. – 24с.
1042209
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1973 году. – Куйбышев, 1973. – 72с.
1042210
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1974 году. – Куйбышев, 1974. – 79с.
1042211
  Олійник Н.В. Проспективна функція фіналі у синтагматичній підсистемі французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 58-62. – ISBN 966-581-476-1
1042212
   Проспекты выставок к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.. – М., 1970. – 84с.
1042213
   Проспер Мериме. – М., 1954. – 32с.
1042214
   Проспер Мериме / Паевская, В, , В.Т. Данченко. – М., 1968. – 255с.
1042215
  Фрестье Ж. Проспер Мериме / Ж. Фрестье. – М., 1987. – 311с.
1042216
   Проспер Мериме (1803-1870). – М., 1963. – 12с.
1042217
  Янковський Ю.З. Проспер Меріме / Ю.З. Янковський. – Київ, 1976. – 125 с.
1042218
   Прост, как правда. – 3-е изд., доп. – Горький, 1988. – 415с.
1042219
   Прост, как правда.. – М., 1978. – 239с.
1042220
  Хміль С.В. Проста аналітична модель еліптичної гравітаційної лінзи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 24-30. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто модель еліптичної гравітаційної лінзи, яка є узагальненням ізотермічної сфери зі скінченним ядром. Ця модель залежить лише від двох параметрів - нормованих півосей еліптичного ядра. Одержано основні вирази для кута відхилення, підсилення та ...
1042221
  Роже Проста довіра = Une confiace toute simple : вибрані тексти / Брат Роже з Тезе ; упоряд. Марчелло Фіданціо ; [пер. з фр.: С. Желдак, Я. Вестель, В. Резніченко ; вид. підгот. Центр св. Климента спілкування та діалог культур]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 147, [1] с. – Справж. ім"я авт.: Шютц Роже Луї. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 143-147. – (Bibliotheca Сlementina). – ISBN 978-966-378-269-0
1042222
  Денисова Т. Проста душа : Гертруда Стайн VERSUS \ VISAVI Гюстав Флобер, або хто такий "Папуга Флобера // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 3-11. – ISSN 0236-1477


  Авторка будує компаративні студію, грунтуючись на тексті класика французької літератури Г. Флобера "Проста душа" та повісті метра американського модернізму Г. Стайн "Лагідна Ліна". Базою для порівняння слугує зосередженість обох авторів на долі жінки - ...
1042223
  Прокопець Г.О. Проста модель еволюції складеної ядерної системи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 396-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виходячи з концепції оптичної моделі одержано вираз, що пов"язує постійну ядерної релаксації з постійною розпаду для ядерних реакцій, які йдуть через складене ядро. Обговорюється його відповідність експериментальним даним, отриманим з аналізу ...
1042224
  Смоляк О. Проста періодичність у гаївках Західного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 155-163. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1042225
   Проста реалізація методу підрахунку фотонів для дослідження спектрів поверхневобар"єрних наногетероструктур / С.В. Бунак, В.В. Ільченко, О.М. Окоронко, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 249-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено та реалізовано простий метод підрахунку фотонів для застосування в автоматизованій установці дослідження спектрів фото- та електролюмінесценції напівпровідників та напівпровідникових структур. Метод заснований на програмному аналізі ...
1042226
  Коротун Н.І. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора [Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 20-21
1042227
  Гоман Т. Проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С.120-123.
1042228
   Простагландини високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів мембран ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів у нормі та при дії іонізуючої радіації / О.Ф. Клименко, О.В. Худякова, С.В. Корнєва, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 11-14. – (Біологія ; Вип. 25)


  Визначали вміст простагландинів ПГЄ2 і ПГF2[альфа] у складі високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів шорсткого ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів. З"ясовано дію іонізуючої радіації в дозах 0,013, 0,026 і 0,21 Кл/кг ...
1042229
  Варфоломеев С.Д. Простагландины - молекулярные биорегуляторы / С.Д. Варфоломеев, А.Т. Мевх. – Москва, 1985. – 307с.
1042230
  Буко В.У. Простагландины при алкогольном поражении печени / В.У. Буко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 152 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 142-151. – ISBN 5-343-00778-3
1042231
  Бороян Р.Г. Простагландины: взгляд на будущее / Р.Г. Бороян. – М., 1983. – 95с.
1042232
  Гоголь В. Простак / В. Гоголь. – К, 1955. – 31с.
1042233
  Гоголь В.П. Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем. : комедія в одній дії / Написав В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – Вид. 4-те. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 30, [2] с.


  Пеp. встановлено за ст.: Доpошенко В. Гоголь укpаїнською мовою // Бібліол. вісті. - 1927. - № 3 (16).
1042234
  Гоголь В.П. Простак або хытрощи жинкы перехытрени москалем [Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем] : комедія в одній дії / Сочинение В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – изд. 3-те. – Киев : Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго ; Тип. Е.Т. Кеpеp, 1888. – 55 с.
1042235
  Гют П. Простак и его сорок детей / П. Гют. – Л., 1968. – 155с.
1042236
  Игнатенко В.В. Простаки / В.В. Игнатенко. – М., 1985. – 238с.
1042237
  Твен М. Простаки за границей, или Путь новых паломников / М. Твен. – Москва, 1984. – 558с.
1042238
  Цветков Алексей Простаки и хитрецы : чтение / Цветков Алексей, Маккаллин Дон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 162-169 : Фото
1042239
   Простанный реестр Гюрджистанского вилайста.. – Тбилиси
2. – 1941. – 490с.
1042240
   Простанный христианский Катихизис православные, католические восточные церкви.. – 7-е изд. – К., 1907. – 104с.
1042241
  Пузанова В.П. Простановка размеров длины в чертежах деталей / В.П. Пузанова. – МЛ., 1964. – 104с.
1042242
  Качнев В.И. Простановка размеров на чертежах и обмер деталей. / В.И. Качнев. – М., 1969. – 68с.
1042243
   Простанственная организация НИИ в крупных городах. – Москва, 1981. – 126 с.
1042244
  Ливанов М.Н. Простанственно-временная организация потенциалов и системная деятельность головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1989. – 400с.
1042245
  Акулова К.П. Простанственные и временные обстоятельства в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Акулова К.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1042246
  Соколов Н.П. Простаранственные матрицы и их приложение / Н.П. Соколов. – Москва, 1960. – 300 с.
1042247
  Черепанов Е.М. Простата как отношение на классах объектов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.86-103. – ISSN 1560-7488
1042248
  Черненко Г.Т. Простая автоматика / Г.Т. Черненко. – Л., 1989. – 124с.
1042249
  Бакалдин В.Б. Простая быль / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1960. – 108с.
1042250
  Бодряков В.Ю. Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся / В.Ю. Бодряков, Н.Г. Фомина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Описывается простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся при проведении как письменного (тестирование), так и устного экзаменов. Официальная итоговая оценка в общепринятой системе "2" - "3" - "4" - "5" ...
1042251
  Годинер С.Д. Простая вещь / С.Д. Годинер. – Москва, 1939. – 42 с.
1042252
  Каминский Е. Простая вещь : проза : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 6-37. – ISSN 0321-1878
1042253
  Карханин Ю.И. Простая демонстрация биений / Ю.И. Карханин. – вып. 8, 1955. – С. 231-232
1042254
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1935. – 64с.
1042255
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М.Л., 1937. – 63с.
1042256
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1939. – 47с.
1042257
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1939. – 47с.
1042258
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1953. – 32с.
1042259
  Гольдберг И.Г. Простая жизнь / И.Г. Гольдберг. – М., 1936. – 215с.
1042260
  Йотуни М. Простая жизнь. Рассказы. Ребро Адама / Мария Йотуни. – Москва : Художественная литература, 1979. – 597 с. – В одной кн.: Семья рабочего / Х. Вуолийоки. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: В.И. Десятерик и др.)
1042261
   Простая и понятная система управления санаторно-курортным комплексом // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 62-64 : фото
1042262
  Лисенков Н.А. Простая информационная система для управления учебным процессом / Н.А. Лисенков. – Москва, 1973. – 40с.
1042263
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – 2-е доработ. изд. – М., 1960. – 398с.
1042264
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – Изд. 3-е. – Рига, 1965. – 407с.
1042265
  Димитров В.И. Простая кинетика / В.И. Димитров. – Новосибирск, 1982. – 381с.
1042266
  Хованов Н.В. Простая модель обмена: аддитивные и мультипликативные монетарные индексы меновой ценности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 83-92. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1042267
  Редкобородый Ю.Н. Простая модель термического атмосферного прилива вблизи экватора // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 62-68. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Предложен метод расчета возмущений, возникающих в тропической атмосфере вследствие поглощения солнечной радиации. На основании того, что широтная зависимость приливных уравнений обладает определенной симметрией, показано, что вблизи экватора все ...
1042268
  Зашибина О.П. Простая песня / О.П. Зашибина. – Рига, 1964. – 74с.
1042269
  Медведев Ю.М. Простая тайна / Ю.М. Медведев. – Москва, 1988. – 64с.
1042270
  Герасимова В.А. Простая фамилия / В.А. Герасимова. – М., 1955. – 192с.
1042271
  Баранов А.П. Простая форма шара: Творч. возможности массовых профессий / А.П. Баранов. – М., 1978. – 64с.
1042272
  Хоуэлл Б. Простая формальность. / Б. Хоуэлл. – СПб., 1993. – 400с.
1042273
  Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі української мови / Р.О. Христіанінова. – Київ, 1991. – 160с.
1042274
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Автореф. дис. .... канд. юридичних наук: спец. 12.00.03 / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1042275
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. – Бібліогр.: л.210-231
1042276
  Яценко Наталя Просте ускладнене речення : проект уроку для 8 класу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-6. – ISSN 0130-5263
1042277
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование. / Л.Н. Буреев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 216 с.
1042278
   Простейшая реставрация книг.. – Л., 1954. – 16с.
1042279
  Козлов Н.И. Простейшее землемерие : как измерить участок и разбить его на севооборотные поля и на широкие полосы / Н.И. Козлов; Библиотека с.-х. инструктора. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 92 с.
1042280
  Догель В.А. Простейшие - Protozoa малоресничные инфузории / В.А. Догель. – Л., 1929. – 94с.
1042281
  Гельцер Ю.Г. Простейшие (Protozoa) как компонент почвенной биоты (систематика, экология) : учебное пособие для студентов биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / Ю.Г. Гельцер. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 175 с.
1042282
  Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: 5-8 кл. сред. шк. / А.М. Ермаков. – 2-е изд., перераб. – М., 1989. – 142с.
1042283
  Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: кн. для уч-ся 5-8 кл. / А.М. Ермаков. – М., 1984. – 160с.
1042284
  Бойкова Э.Е. Простейшие биомониторы морской среды / Э.Е. Бойкова. – Рига, 1989. – 265 с.
1042285
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1950. – 32с.
1042286
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1952. – 32с.
1042287
  Козлов Н.И. Простейшие землемерные работы в колхозе / Н.И. Козлов. – Ленинград : Ленинградское областное из-во, 1936. – 100 с. : 65 чертежей и рисунков
1042288
  Некрасов Ф.Г. Простейшие землемерные работы в сельском хозяйстве / Ф.Г. Некрасов. – Кишинев : Гос. из-во Молдавии, 1958. – 140 с.
1042289
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Л.Г. Иванова. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 144 с.
1042290
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Куприна Н.Т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 108 с.
1042291
  Елютин Навел Вячеславович Простейшие квантовые системы в сильном световом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Елютин Навел Вячеславович; МГУ. – М., 1977. – 17л.
1042292
  Лебедев А.В. Простейшие кубатурные формулы / А.В. Лебедев. – М., 1964. – 57с.
1042293
  Остенко И. Простейшие летающие модели / И. Остенко. – М., 1948. – 14с.
1042294
  Матвеев В.Н. Простейшие летающие модели / В.Н. Матвеев. – М., 1960. – 25с.
1042295
  Матвеев В.К. Простейшие летающие модели / В.К. Матвеев. – Москва, 1965. – 32с.
1042296
  Туторский О.Г. Простейшие любительские передатчики и приемники УКВ / О.Г. Туторский. – М.-Л., 1952. – 56с.
1042297
   Простейшие математические приемы решения геологических задач. – Москва : Недра, 1967. – 84с.
1042298
  Красулин В.С. Простейшие методы определения минералов в условиях геологического похода / В.С. Красулин. – М, 1965. – 84с.
1042299
  Смирнов Е.И. Простейшие опыты для объяснения явлений природы / Е.И. Смирнов. – 2-е изд. – 212 с.
1042300
  Коршиков А.А. Простейшие опыты с электричеством / А.А. Коршиков. – Харьков, 1925. – 47 с.
1042301
  Бучинский П Простейшие организмы Хаджибейского и Куяльницкого лиманов. – С. 137-148. – Отд. оттиск
1042302
  Лепинис Простейшие почв Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Лепинис К.-А.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 16л.
1042303
  Воронец А.М. Простейшие работы по землемерию : для сельских школ 1 ступени / А.М. Воронец. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 72с.
1042304
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению зоологических и ботанических коллекций в школе и дома : Краткое и практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.А. Павлович. – Петроград : Жизнь и знание, 1915. – 360с. – (Библиотека для юношества ; Книга 11-я)
1042305
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций / С.А. Павлович. – 2-е испр. и значит. доп. – Москва, 1925. – 414с.
1042306
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций : Краткое практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.А. Павлович. – 3-е изд. испр. и значит. доп. – Москва : Жизнь и знание, 1926. – 527с. – (Библиотека для юношества ; Кн. 3-я)
1042307
  Лабутин В.К. Простейшие радиолюбительские конструкции / В.К. Лабутин. – Москва-Ленинград, 1949. – 96 с.
1042308
  Валуев Б.Н. Простейшие сингулярности и реакции с нестабильными частицами . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Валуев Б.Н.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1042309
  Сахаров Н.С. Простейшие способы добычи лисиц. / Н.С. Сахаров. – М., 1951. – 32с.
1042310
  Чугасов А А. Простейшие средства защиты / А А. Чугасов, . – М, 1980. – 64с.
1042311
  Кортунов В.А. Простейшие статистические приемы обработки геофизической информации / В.А. Кортунов. – Владивосток
2. – 1980. – 40с.
1042312
  Бартновский А.Л. Простейшие транзисторные радиоприемники / А.Л. Бартновский. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Киев, 1981. – с.
1042313
  Горшков Л.М. Простейшие укрытия для защиты от оружия массового поражения / Л.М. Горшков. – М., 1965. – 48с.
1042314
  Пустовалов Г.Е. Простейшие физические измерения и их обработка / Г.Е. Пустовалов, Е.В. Талалаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 156 с.
1042315
  Балуева А.С. Простейшие численные методы решения задач гидрометеорологии. / А.С. Балуева; Под ред.И.П.Гинзбурга. – Ленинград, 1975. – 150с.
1042316
  Корніилов К.Н. Простейшие школьные психологические опыты / К.Н. Корніилов. – 2-е, значит. расширен. – Москва, 1916. – 102с.
1042317
  Гайах Т. Простейшие электротехнические расчеты / Т. Гайах. – Москва, 1968. – 288с.
1042318
   Простейшие, губки, кишечнополостные, черви.. – Кишинев, 1986. – 364с.
1042319
  Тарасов В.В. Простейшие, патогенные для человека. / В.В. Тарасов. – М., 1987. – 160с.
1042320
  Цингер Я.А. Простейшие. / Я.А. Цингер. – М, 1947. – 88с.
1042321
  Серавин Л.Н. Простейшие... Что это такое? / Л.Н. Серавин. – Л., 1984. – 176с.
1042322
  Самойлов Г.П. Простейший ремонт телевизоров. / Г.П. Самойлов. – 2-е изд. – М, 1965. – 191с.
1042323
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп / В.А. Шишаков. – Москва, 1940. – 52с.
1042324
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп и наблюдения с ним / В.А. Шишаков. – Москва, 1940. – 52с.
1042325
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп и наблюдения с ним / В.А. Шишаков. – Изд-е второе. – Москва, 1947. – 72с.
1042326
  Сиротин Б.З. Простерлось поле Куликово / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1989. – 63с.
1042327
   Простестантизм и политика.. – М., 1988. – 108с.
1042328
  Верстаков В.Г. Прости за разлуку / В.Г. Верстаков. – Москва, 1991. – 285с.
1042329
  Бондарчук П.Ф. Прости мені, лелько! / П.Ф. Бондарчук. – Донецьк, 1968. – 158с.
1042330
  Чугунов В.А. Прости меня завтра / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1984. – 224с.
1042331
  Алексин А.Г. Прости меня мама.... / А.Г. Алексин. – Москва : Педагогика, 1988. – 288с.
1042332
  Валеева М.Д. Прости меня, друг / М.Д. Валеева. – Казань, 1990. – 93с.
1042333
  Дружников Прости меня... / Дружников, ЮМ. – М, 1972. – 255с.
1042334
  Шэ Прости нас, натсерсуак : Охота / Шэ, Жан-Франсуа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 114-117 : Фото. – ISSN 1029-5828
1042335
  Викулов С.В. Прости, береза / С.В. Викулов. – Москва, 1981. – 144с.
1042336
  Ходжагельдыев Н. Прости, любимая / Н. Ходжагельдыев. – Москва
1. – 1983. – 255с.
1042337
  Бондаренко С. Прости, Серьожо. І пробач... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 9, 13


  Видатний художник-графік, лауреат Шевченківької та багатьох міжнародних премій Сергій Георгійович Якутович.
1042338
  Бондаренко С. Прости, Серьожо. І пробач... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 3, 15


  Сергій Георгійович Якутович - український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, член Національної спілки художників України, член-кореспондент Академії мистецтв ...
1042339
  Титов Ростислав Юрьевич Прости, что я тебя убил... : Повести разных лет / Титов Ростислав Юрьевич. – Таллинн : Ээсти раамат, 1989. – 239с.
1042340
  Крупин В.Н. Прости. прощай... / В.Н. Крупин. – М, 1988. – 287с.
1042341
  Лашко О. Прости... : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 13-15. – ISSN 2075-1222
1042342
  Позняк_хоменко Н. Простий і аномальний Юрій Ряст // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 19
1042343
  Венглінський Є.Р. Простий метод визначення неоднорідності електронної концентрації за бальмерівським передконтинуумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-13. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Запропоновано наближений аналітичний метод визначення неоднорідності електронної концентрації n[нижній індекс е] у астрофізичних емісійних об"єктах за аналізом бальмерівського передконтинууму. Цей метод може вважатися точним у межах реальної точності ...
1042344
  Зеленський С.Є. Простий оптичний метод оцінки температури за кривою загасання світіння / С.Є. Зеленський, С О. Колесник, О.В. Копишинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 321-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий оптичний метод оцінки температури в процесі охолодження розжареного об"єкта. Метод грунтується на аналізі форми кривої загасання теплового випромінювання на одній фіксованій довжині хвилі. Для розрахунку температури необхідні знати ...
1042345
  Метенько Б. Простий секрет спортивних студентів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Поради Андрія Божка (студента 3 курсу історичного факультету) студентам, які вирішили вести здоровий образ життя
1042346
  Юрачківський А.П. Простий спосіб наближеного розв"язування рівнянь Вольтерра з виродженим ядром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У системі лінійних диференціальних рівнянь, до якої зводиться рівняння Вольтерра з виродженим ядром, матриця коефіцієнтів є тензорним добутком двох змінних векторів. Це дає спосіб наближеного інтегрування системи шляхом заміни одного із співмножників ...
1042347
  Каральник С.М. Простий спосіб рентгеноскопічного визначення положення дефекту / С.М. Каральник. – К., 1952. – 3с.
1042348
  Беттінгер Ерік Простий шлях підвищення результативності навчання і зменшення відсіву студентів у ВНЗ: використання деталізованої інформації тесту АСТ при вступі до ВНЗ / Беттінгер Ерік, Еванс Брент, Поут Девін // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 67-90
1042349
  Беляев А.П. Простились мы со школою... / А.П. Беляев. – М.
1. – 1966. – 174с.
1042350
  Новомеський Л. Простим оком невидиме. / Л. Новомеський. – Пряшев, 1975. – 68с.
1042351
  Рыклин Г.Е. Простите, читатель... / Г.Е. Рыклин. – М., 1961. – 166с.
1042352
  Дюпуи Е. Проституция в древности / Е. Дюпуи. – Кишинев, 1991. – 211,1с.
1042353
   Проституция и преступность. – М., 1991. – 304с.
1042354
  Кампфмейер П. Проституция как общественно-классовое явление / П. Кампфмейер. – М.-Птгр., 1923. – 157с.
1042355
  Голод С.И. Проституция. Историко-культурная ретроспектива // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.131-139. – ISSN 0236-2007
1042356
  Порфімович О.Л. Проституция: портрет явления в контексте дискуссии "за" или "против" // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-93. – (Політичні та юридичні науки)
1042357
  Порфимович О. Проституция: портрет явления в контексте дискуссии "за?" или "против" // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-94. – (Політичні та юридичні науки)
1042358
  Габрелян А.Ю. Проституція в сучасних українських реаліях. новий погляд на проблему // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 28-32. – ISSN 2409-1944
1042359
  Присяжнюк І. Проституція: кримінологічеі питання, пов"язані з легалізацією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.93-100
1042360
  Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади профілактики / В.І. Лебеденко. – К., 1994. – 32с.
1042361
  Лазутіна І.В. Прості атоми степені / І.В. Лазутіна, К.О. Легка // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 119-120
1042362
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1967. – 354с.
1042363
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – Київ, 1971. – 448с.
1042364
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1975. – 404с.
1042365
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1978. – 365с.
1042366
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1980. – 404с.
1042367
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – Київ, 1984. – 400 с.
1042368
  Куланіна Є.В. Прості методи синтезу та аналізу векторного керування асинхронними електроприводами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Куланіна Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1042369
  Данильченко Н.Н. Прості секрети непростого успіху (з досвіду роботи з обдарованими учнями під час підготовки до Всеукраїнських олімпіад з економіки) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 2-6 : табл.
1042370
  Вишневський Д.К. Прості серця / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1948. – 280с.
1042371
  Хода Л.Д. Прості синтаксичні конструкції у словацьких рекламних текстах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 111-118. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано особливості використання простих синтаксичних конструкцій в словацьких рекламних текстах. В статье проанализированы особенности использования простых синтаксических конструкций в словацких рекламных текстах. The article ...
1042372
  Речицький В. Прості цінності конституціоналізму // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 4. – С. 3-8
1042373
  Ядренко В.М. Прості числа // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 82-85. – ISSN 1029-4171
1042374
  Хмельницький М.О. Прості числа : навч. посібник / М.О. Хмельницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 114-115. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-496-307-4
1042375
  Глущак А.С. Простір / А.С. Глущак. – Одеса, 1984. – 143с.
1042376
  Даниленко Л.І. Простір "мова-людина-культура" академіка В.М. Русанівського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-15. – ISSN 0027-2833
1042377
   Простір активного спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  AIESEC - міжнародна платформа для молоді, що дозволяє знайти себе та розвинути нові навички і здібності. Заснована всередині двадцятого століття організація AIESEC сьогодні об"єднує 126 країн і територій. Задля розширення можливостей реалізації кожної ...
1042378
   Простір арт-терапії: разом з вами : Збірник статей. – Київ. – ISBN 966-8063-98
Вип. 2. – 2006. – 82с.
1042379
  Воробей Н. Простір батьківщини в романі "Гойдалка дихання" Герти Мюллер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 155-163. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1042380
  Карачина Н.П. Простір взаємозв"язку економічної поведінки із визначеними концепціями розвитку підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 54-58. – ISSN 1728-6220
1042381
  Кореновська Л. Простір внутрішнього світобачення Світлани Антонишин // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 16-28. – ISSN 0236-1477
1042382
  Щербаков В.І. Простір Гільберта / В.І. Щербаков. – Київ, 1988. – 203с.
1042383
  Гордієнко Олена Простір для відновлення віри в життя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 15
1042384
  Михайленко Леся Простір для мужніх : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 156-159 : Фото
1042385
  Шимчишин Марія Простір жіночого письма у афро-американському літературному каноні // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 112-126. – Бібліогр.: Літ.: 124-125; 16 п. – ISBN 966-7773-70-1
1042386
  Ткачук Г.С. Простір зростання: образ міста у повісті Юрія Смолича "Дитинство" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 77-80. – ISSN 1996-5931
1042387
  Володимир Р. Простір і воля : нариси з мандрівок / Р. Володимир. – London ; Hays : Original works, 1972. – 103, [1] с. : портр. – Справжнє ім"я авт.: Кухар Роман Володимирович
1042388
  Дудун Т.В. Простір і час в картографуванні освітнього комплексу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 224-231


  Обґрунтовано використання філософських категорій простору і часу в картографуванні освітнього комплексу України. Розглянуті питання та напрямки дослідження картографування освітнього комплексу. Обоснованно использование философских категорий ...
1042389
  Коппель О. Простір і час в цивілізаційній динаміці України / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 8-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі - концептуально-теоретичним засадам дослідження цивілізаційної динаміки України. Піддається науковому аналізу хронотопічна цивілізаційна динаміка України. Особливу увагу приділено ролі та місцю України в ...
1042390
  Кіосак Д. Простір і час для взаємодії в пізньому неоліті Побужжя // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – C. 62. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1042391
  Панько Н.М. Простір і час освітнього процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 44-55


  Осмислюються проблеми філософії освіти у глобальному середовищі.
1042392
  Скворець В.О. Простір і час формування та функціонування життєустрою народу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 139-146. – ISSN 2072-1692
1042393
  Носова Г.Ю. Простір історичний / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 313-314. – ISBN 966-642-073-2
1042394
  Попович М.Д. Простір людської комунікації в соціокультурному пізнанні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 17-29
1042395
  Гнаповська Л. Простір мови: діалог культур, духовних ціностей, світоглядів // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 137-146
1042396
  Баканурський А. Простір мовчання, або Семантика німоти у видовищі // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 100-106. – ISBN 966-8917-08-1
1042397
  Пантелеєв В. Простір науково-практичного журналу "Бухгалтерський облік і аудит" як форум висловлення думок щодо актуальних питань обліку, аналізу, аудиту, оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 35-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1042398
  Рудакевич О.М. Простір національної політичної культури як об"єкт дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 279-288
1042399
  Щебеліст С. Простір незалежної думки: часопис "Критика" у системі української інтелектуальної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 84-89


  У статті проаналізовано специфіку функціонування часопису "Критика" у системі української інтелектуальної періодики, охарактеризовано творче обличчя видання й визначено перспективи його подальшого розвитку. В статье проанализирована специфика ...
1042400
  Головачов В.В. Простір неспокою : науково-фантастична повість / В.В. Головачов. – Київ : Молодь, 1985. – 167с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
1042401
  Карпець Л.А. Простір публічних комунікацій як специфічна освітня реальність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 212-218
1042402
   Простір свободи : Україна на шпальтах паризької "Культури". – Київ : Критика, 2005. – 464с. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 966-7679-67-5
1042403
  Нечуйвітер Г. Простір Скорохода // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 208-213. – ISSN 0206-8001


  Важко переоцінити внесок А.В. Скорохода в процес становлення української школи ймовірностей Київського нац ун-ту ім. Т. Шевченка. Він підготував 56 кандидатів і 17 докторів наук.
1042404
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1042405
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1042406
  Подшивайлова В.Є. Простір та час у романі Мігеля де Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-77. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається хронотоп роману Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди", що об"єднає в собі як загальні характеристики жанру любовно-авантюрного роману, так і ті, що представлені добою Відродження, а також його відмінності від хронотопу ...
1042407
  Загаєцька О. Простір творення Одарки Долгош // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
1042408
  Кудрявцева Н.С. Простір у мові й мисленні: лінгвістичні джерела філософських концепцій простору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 0027-2833
1042409
  Боронь О. Простір художнього твору як теоретико-літературна проблема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 42-45. – ISBN 966-7825-78-7
1042410
  Мацько В. Простір шевченкової "присутності" в мемуарно-автобіографічній прозі Олімпіади Пащенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 109-117


  Уперше в українському літературознавстві досліджено шевченкознавчі мотиви у працях письменниці-дисидента О.М. Пащенко. Доведено, що простір "присутності" Тараса Шевченка оприявлено в епістолярії, автобіографічних творах "Життєпис", "На щаблях життя". ...
1042411
  Богданова І.Є. Простір як лінгвопоетична категорія у творчості романтика А.Метлинського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 98-101.
1042412
  Глібчук Уляна Простір як мистецтво : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-16 : Фото
1042413
  Терещенко Т. Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної турецької розмовної мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема невербальної комунікації на прикладі проксемічних компонентів спілкування та аналізуються основні способи їх використання і сприймання мовцями у комунікативних ситуаціях різних типів. In the article the problem of ...
1042414
  Яковенко Ю.І. Простір як центральна категорія соціології туризму / Ю.І. Яковенко, Л.В. Малес // Наукові записки КІТЕП : щорічник / Київський інститут туризму, економіки і права. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 88-99. – ISBN 966-628-020-5
1042415
  Бегбеде Ф. Простіть і відпустіть : роман / Фредерік Бегбеде ; пер. з франц. [ М.В. Луцюка ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4277-4
1042416
  Малочевский Б.А. Просто - жизнь : Повесть и рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1990. – 156с.
1042417
  Щеткина Е. Просто бумажка. Почему ІВМ не нужны программисты с дипломами. "Испорченные университетами специалисты только раздувают зарплатные бюджеты IT-компаний // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 января (№ 1/4). – С. 20


  Об "...открытом письме гендиректора IBM Джинни Рометти к без пяти минут президенту США Дональду Трампу. <...>.Форма открытого письма в данном случае - это что-то вроде декларации, а не только деловое предложение. Рометти сочла необходимым сообщить не ...
1042418
  Корчова О. Просто геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 9


  Всесвітньо відомий композитор Євген Станкович.
1042419
  Бегларян А. Просто герої : повість / Ашот Бегларян ; переклав Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 105-124. – ISSN 0320-8370
1042420
  Хукер Ф. Просто Джордж. / Ф. Хукер. – М.-Л., 1930. – 149с.
1042421
  Кучмида Н.П. Просто дорога / Н.П. Кучмида. – М., 1976. – 192с.
1042422
  Коулин П. Просто женаты = Merely y married : роман / Патриция Коулин ; [пер. с англ. У.В. Сапциной]. – Москва : АСТ, 2000. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-04533-2
1042423
  Аношкин М.П. Просто жизнь / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1971. – 145с.
1042424
  Карпеко В.К. Просто жизнь / В.К. Карпеко. – М., 1976. – 128с.
1042425
  Ельянов А.М. Просто жизнь / А.М. Ельянов. – Л., 1981. – 280с.
1042426
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1983. – 359с.
1042427
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1987. – 445с.
1042428
   Просто жизнь, или АПН дает интервью.. – М., 1964. – 268с.
1042429
  Фридланд В.М. Просто земля / В.М. Фридланд, Г.А. Буяновский. – М., 1977. – 144с.
1042430
  Синельников Просто знайомий / Синельников, И. – К., 1959. – 36с.
1042431
  Озерова Н. Просто и доступно о достижениях синтаксической науки /на примере книги Л.В. Вознюк "Русский язык: синтаксис" (2006)/ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0205-471Х
1042432
  Покровский В.А. Просто и откровенно о рынке / В.А. Покровский. – М., 1991. – 63с.
1042433
  Бабэ Б. Просто и ясно о Borland C++ / Б. Бабэ; Перевод В.Тимофеева. – Изд. 3-е допол. – Москва : БИНОМ, 1996. – 416с. – ISBN 5-7503-0098-6
1042434
  Воронов Н. Просто Иван / Н. Воронов. – Москва, 1971. – 288 с.
1042435
  Шехтер М.А. Просто лирика / М.А. Шехтер. – М., 1968. – 32с.
1042436
  Покальчук Ю.В. Просто любити... / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2008. – 187, [5] с. : іл. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-4464-8
1042437
  Василевська В. Просто любов : повість / В. Василевська; пер. з польськ. М.Пригари. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 116 с.
1042438
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1959. – 122 с.
1042439
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1962. – 122 с.
1042440
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 144 с.
1042441
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 112 с.
1042442
  Соротокина Н.М. Просто люди / Н.М. Соротокина. – М., 1991. – 314с.
1042443
  Кислов К.А. Просто мальчишки / К.А. Кислов. – Красноярск, 1956. – 180с.
1042444
  Некрасов Б.В. Просто металл / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1968. – 159с.
1042445
  Рагозина Ксения Просто мы работаем индейцами // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 46-47 : фото
1042446
   Просто о сложном. – Москва : Знание, 1977. – 159с.
1042447
  Злобин А.Т. Просто о сложном / А.Т. Злобин. – Москва, 1987. – 139с.
1042448
  Бурак А.Л. Просто о сложном: Опыт создания русско-английского переводческого словаря // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.25-32. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1042449
  Жигалкин В.А. Просто обязан... / В.А. Жигалкин. – Москва, 1984. – 336с.
1042450
  Артамонова В.К. Просто осінь / В.К. Артамонова. – Київ, 1990. – 107с.
1042451
  Тимошик А. Просто п"яте жовтня : проза: оповідання; вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 148-152
1042452
  Головань О. ПРОсто про ЗНО / О. Головань, Л. Хпритонова // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2016. – № 3 (783), березень


  Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) сміливо можна називати найвдалішою реформою у сфері освіти за останню чверть століття. Саме незалежне тестування дає змогу щороку виборювати місця для навчання за держзамовленням найталановішим і ...
1042453
  Пильник Б.Е. Просто разговор / Б.Е. Пильник. – Горький, 1969. – 120с.
1042454
  Долинина Н.Г. Просто размышления / Н.Г. Долинина. – Л., 1977. – 173с.
1042455
  Уваров Ю.В. Просто рассвет / Ю.В. Уваров. – М, 1977. – 63с.
1042456
  Романов Е.И. Просто рыжий март / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1973. – 95с.
1042457
  Баруздин С.А. Просто Саша / С.А. Баруздин. – М., 1973. – 134с.
1042458
  Баруздін С.О. Просто Саша / С.О. Баруздін. – К., 1991. – 302с.
1042459
  Цветаева М.И. Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Цветаевой / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 104с.
1042460
  Киплинг Р.Д. Просто сказки / Р.Д. Киплинг. – Москва, 1972. – 79с.
1042461
  Киплинг Редьярд Просто сказки : Кн. для чтения на англ.яз. По Киплингу / Киплинг Редьярд. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 80с.
1042462
  Полянский А.Ф. Просто служба: докум. повесть и очерки / А.Ф. Полянский. – Москва, 1984. – 205с.
1042463
  Махова К.В. Просто счастье...: Записки матери. / К.В. Махова. – М., 1986. – 192с.
1042464
  Богданов Е.А. Просто фантастика / Е.А. Богданов. – Кемерово, 1990. – 301с.
1042465
  Танов В. Просто человек / В. Танов. – София, 1980. – 174с.
1042466
  Ошанин Л.И. Просто я работаю волшебником / Л.И. Ошанин. – М, 1966. – 127с.
1042467
  Панин В.Я. Простогонимы домашних кур Восточно-Казахстанской области. (Систематика, распространение, биология и хоз. значение). : Автореф... канд. биол.наук: / Панин В.Я.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1042468
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Простодушный / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 80 с. – (Массовая серия)
1042469
  Коваленков А.А. Простое и непростое / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 80с.
1042470
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Слемнев М.А.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 18л.
1042471
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. / М.А. Слемнев. – Минск, 1976. – 143с.
1042472
   Простое и сложное в программировании.. – Москва : Наука, 1988. – 169 с.
1042473
  Эйбхаум Г.Н. Простое и сложное предложение в немецком языке / Г.Н. Эйбхаум. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 215 с.
1042474
  Маяковский В.В. Простое как мычание: сб. / В.В. Маяковский. – Репринтное воспроизведение издания 1916 года. – Москва : Книга, 1990. – 116с. – ("Книжные редкости". Библиотека репринтных изданий). – ISBN 5-212-00256-7
1042475
  Кирносов А.А. Простое море / А.А. Кирносов. – Л., 1961. – 286с.
1042476
  Зятковская Р.Г. Простое настоящее в системе временных форм английского глагола : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зятковская Р.Г. ; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М. Горького. – Киев, 1953. – 15 с.
1042477
  Золотарев Б.Ю. Простое окончание / Б.Ю. Золотарев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 336с.
1042478
  Шеметов А.И. Простое открытие. / А.И. Шеметов. – Красноярск, 1961. – 34с.
1042479
  Величко А.В. Простое предложение / А.В. Величко. – Москва, 1986. – 118с.
1042480
  Собинникова В.И. Простое предложение в русских народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1961. – 297с.
1042481
  Будагова З.И. Простое предложение в современном азербайджанском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Будагова З.И. ; КВиССО СМ АзССР, Аз. ГУ. – Баку, 1963. – 55 с.
1042482
  Юрченко В.С. Простое предложение в современном русском языке / В.С. Юрченко. – Саратов, 1972. – 275с.
1042483
  Кленина А.В. Простое предложение в современном русском языке. Теория и упражнения (включенное обучение) : Учебное пособие для студентов-иностранцев / А.В. Кленина. – Москва : Русский язык, 1989. – 268с.
1042484
  Ходова К.И. Простое предложение в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1980. – 296с.
1042485
  Никольский Н.Н. Простое предложение. / Н.Н. Никольский. – М, 1945. – 20с.
1042486
   Простое предложение: научный анализ и преподавание в школе и вузе.. – Воронеж, 1990. – 144с.
1042487
  Косаков А.К. Простое прошедшее в системе видовременных глагольных форм современного английского языка : Автореф... канд .филол.наук: / Косаков А.К.; Льв.ГУ,Каф. англ. филол. – Львов, 1958. – 16л.
1042488
  Джумайло О. Простое сердце: Джулиан Барнс // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 273-292. – ISSN 0042-8795
1042489
  Остросаблин Н.И. Простое упруго-пластическое распределение напряжений около круговых отверстий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Остросаблин Н.И.; Сиб.отдел.АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 10л.
1042490
  Баздырев К.К. Простое уравнение: муж+жена=семья / К.К. Баздырев. – М., 1981. – 112с.
1042491
  Мирнев В.Н. Простое чувство / В.Н. Мирнев. – М., 1978. – 296с.
1042492
  Мифтахов Р. Простое чудое: стихи / Р. Мифтахов. – М., 1983. – 63с.
1042493
  Бубнов И.Т. Простой вексель и операции с ним. / И.Т. Бубнов. – 2-е изд. доп. – М.-Л., 1928. – 176с.
1042494
  Болдырев В.Н. Простой и точный спирометр / Ч. пр. В.Н. Болдырев. – Санкт-Петербург : тип. "Я. Трей", 1910. – 12 с. – отд. оттиск и з: Русский врач, 1910, №10


  На тит.арк. напис: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от благодарного ученика В. Болдырева. Петербург 3.III. 1910 г.
1042495
  Детков Е.А. Простой любительский магнитофон / Е.А. Детков. – М.-Л., 1960. – 24с.
1042496
  Кузнецов А.с. Простой осциллограф / А.с. Кузнецов. – М., 1968. – 16с.
1042497
  Марченков О. Простой перевод // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Регулирование интеллектуальной собственности также можно перевести в электронный формат, сделав его намного проще и надежнее как для правообладателей, так и для рядовых пользователей
1042498
  Калинушкин В. Простой просчет? На новую модель академического института нужны нереальные деньги // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 8


  Как мы и предполагали с самого начала, “реформа” Российской академии наук оказалась неподготовленной: никакой новой концепции управления наукой у власти нет. Принятые в спешке нормативные акты не отвечают на главные вопросы: как будут жить ...
1042499
  Петров В.И. Простой рассказ / В.И. Петров. – М., 1958. – 36с.
1042500
  Ачильдиев И.У. Простой свой город / И.У. Ачильдиев, О.М. Колесниченко. – Москва, 1974. – 112с.
1042501
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1950. – 244с.
1042502
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1959. – 787с.
1042503
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Ташкент, 1963. – 162с.
1042504
  Покровский С. Простой способ проектирования явлений хроматической поляризации света в сходящихся лучах : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск из : Журн. Русс. Физ.-Хим. О. Физический отдел, вып. 4, 1911г.
1042505
   Простой статистический метод выявления монотонной зависимости среди наблюдаемых траекторий стохастического процесса.. – Л.
1. – 1983. – 47с.
1042506
  Зайев Л.М. Простор / Л.М. Зайев, 1949. – 191с.
1042507
  Кошечкин Сергей Простор / Кошечкин Сергей. – Куйбышев, 1950. – 80с.
1042508
  Колотилов Н.Ф. Простор / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1953. – 68с.
1042509
  Вышеславский Л.Н. Простор / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1956. – 102с.
1042510
  Саин Ж. Простор : стихи / Ж. Саин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 144 с.
1042511
  Гезалов И. Простор / И. Гезалов. – М., 1959. – 286с.
1042512
  Мулдагалиев Д. Простор : избранные стихи / Д. Мулдагалиев. – Москва : Правда, 1972. – 32 с.
1042513
  Идрис С. Простор / С. Идрис. – М, 1975. – 48с.
1042514
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1995
1042515
   Простор. – Казахстан
№ 2/3. – 1995
1042516
   Простор. – Казахстан
№ 4/5. – 1995
1042517
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1995
1042518
   Простор. – Казахстан
№ 7/8. – 1995
1042519
   Простор. – Казахстан
№ 9/10. – 1995
1042520
   Простор. – Казахстан
№ 11/12. – 1995
1042521
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1996
1042522
   Простор. – Казахстан
№ 2. – 1996
1042523
   Простор. – Казахстан
№ 3. – 1996
1042524
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1996
1042525
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1996
1042526
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1996
1042527
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1997
1042528
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1997
1042529
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1997
1042530
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1997
1042531
  Гирак Г. Простор для знаний. 10 нововведений закона о высшем образовании // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 6 - 12 августа (№ 32). – С. 7. – ISSN 2075-7050
1042532
  Ле И.Л. Простор манит : Рассказы / И.Л. Ле; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 174с.
1042533
  Прокофьев А.А. Простор. / А.А. Прокофьев. – Л, 1945. – 189с.
1042534
   Простор.. – М., 1958. – 132с.
1042535
   Просторами Вселенной. : специальный выпуск. – Москва : Известия, 1973. – 256с.
1042536
  Медвидь Ольга Степановна Просторечие английского языка и способы его воспроизведения в украинских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Медвидь Ольга Степановна; КГУ. – К., 1975. – 27л.
1042537
  Чернышев А.А. Просторечие. / А.А. Чернышев. – Новосибирск, 1967. – 56с.
1042538
  Чепасова А.М. Просторечная глагольная лексика в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепасова А.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
1042539
  Муравьева В.Н. Просторечная и диалектная лексика в рассказам Мамина-Сибиряка 80-90-х гдов : Автореф... канд. филол.наук: / Муравьева В.Н.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1042540
  Сергеев И.Т. Просторечная и простонародная лексика в "словаре церковнославянского и русского языка" 1847 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеев И.Т.; Моск.пед.ин-т. – М, 1967. – 19л.
1042541
  Васильев Л.М. Просторечная, диалектная и народно-поэтическая лексика в повести М.Горького "Детство" : Автореф... канд. филол.наук: / Васильев Л.М.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1955. – 15л.
1042542
  Козаченко Ю.В. Простори Банаха випадкових величин F psi (omega) / Ю.В. Козаченко, Ю.Ю. Млавець // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. 92-107. – ISSN 0868-6904


  Досліджуються властивості випадкових величин та процесів з просторів F psi (omega). The properties of random variables and processes from spaces F psi (omega) are investigated.
1042543
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси (Омега)] та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1042544
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси(Омега)] та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 149-159
1042545
  Юр"єва І. Простори змін на Донеччині: моделюємо українське // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 14


  "На звільненій Донеччині зміни відбуваються з мотивацією "роби або помирай". Що робити, коли душа потребує модерного, а реальність пропонує блокпости, занедбаний ландшафт і безробітних сусідів? Як подолати токсичну постіндустріальну депресію, і чи ...
1042546
  Тищенко С. Простори основних і узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наводиться опис ядерного простору основних функцій в різних термінах та застосування поліномів Лагерра. The spaces of trial and generalized functions ...
1042547
  Тищенко С. Простори основних та узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Визначено простори основних і узагальнених функцій нескінченного числа змінних як нескінченні тензорні добутки просторів функцій однієї змінної, побудованих за поліномами Лагерра. Вивчено властивості функцій у побудованих просторах, наведено їхній ...
1042548
   Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : методичні вказівки до самостійної роботи із спеціального курсу для студентів мех.-мат. фак-ту 4 курсу. – Київ : Київський університет, 2005. – 18 с.
1042549
  Мельник Т.А. Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : Навчальний посібник / КНУТШ; Мельник Т.А. – Київ : Київський університет, 2006. – 55с. – ISBN 966-594-707-0
1042550
  Ткаченко А. Просторіки на берегах тексторіки (Замість капітальної нечитальної передмови) // Сві-й-танок : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика. Критика та бібліографія : студентський альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-12
1042551
  Корнієнко І. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 124-129. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1042552
  Соколов Н.Н. Просторная земля / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1949. – 80с.
1042553
  Мосчинцев А.Ф. Просторная осень / А.Ф. Мосчинцев. – Ставрополь, 1977. – 79с.
1042554
  Демыкина Г.Н. Просторный человек / Г.Н. Демыкина. – М., 1980. – 384с.
1042555
  Сніжко В.В. Просторова візія української геополітики / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 481-488
1042556
  П"яткова А.В. Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних земель // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 74-88 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1042557
  Герман Є. Просторова графіка Анни Надуди // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 99-102
1042558
  Ханова О.В. Просторова диференціація інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 101-105. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1042559
  Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 49-54 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1042560
  Ільєнко І.М. Просторова еволюція музично-хореографічних взаємодій (XVI-XVII століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 240-247. – ISSN 2226-2180


  Стаття присвячена просторовим змінам музичних та хореографічних стосунків упроовж ХVI–XVII століть. Розглянуто етапи розвитку музично-пластичних поєднань та проблеми співіснування в єдиному просторі балетної вистави. Думка автора зосереджена на ...
1042561
  Чепурний І. Просторова закономірність розвитку карбонатного та сульфатного поверхневого карсту в Передкарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірність просторового поширення поверхневих карстових процесів в Передкарпатті. Статистичними методами визначено основні карстоініціюючі чинники. Розраховано інтегральний показник імовірності проявів поверхневого карсту, що дає ...
1042562
  Гукалова І.В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямків дослідження у суспільній географії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1042563
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії : стаття друга / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1042564
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1042565
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1042566
  Фідря Олег Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії : стаття третя / Фідря Олег, Фідря Надія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 26-32
1042567
  Польовий А.М. Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу / А.М. Польовий, В.А. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 126-131. – ISSN 2306-5680
1042568
  Шкира О. Просторова модель бібліотеки вишу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47. – ISSN 1029-7200
1042569
  Іваненко О.Г. Просторова модель виносу розчинених речовин і зваження наносів з водозборів річок / О.Г. Іваненко, М.В. Захарова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: 14 назв
1042570
  Матвєєва Т. Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер" І. Франка "Петрії і Довбущики": відлуння поетики готичного роману // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 197-201
1042571
  Дмитришин Л.І. Просторова модель уніфікації та конкуренцї в регіональному туристичному секторі / Л.І. Дмитришин, Т.Д. Павлюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 335-340. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1042572
  Прокіпчин С. Просторова модель як засіб творення образу нації (на матеріалі українських історичних романів про Петра Сагайдачного) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 193-201
1042573
  Братковська К.О. Просторова оптимізація інвестицій в програми енергозбереження // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 172-177. – ISSN 2309-1533
1042574
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 355 арк. – Додатки: арк. 337-355. – Бібліогр.: арк. 282-336
1042575
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1042576
  Брайчевський Ю. Просторова організація зовнішньоторговельних зв"язків ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-44. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції формування просторово-галузевої структури зовнішньоторговельних зв"язків ЄС, зокрема виявлено регіональні форми спеціалізації торгових партнерів ЄС. The article examines recent trends in spatio-sectoral structure of the EU"s ...
1042577
  Ксеневич М.Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька - Макіївки) / М.Я. Ксеневич; Українська академія архітектури; НДІП містобудування. – Київ, Вінниця : НДІП містобудування, Тезіс, 2001. – 160с. – ISBN 966-7699-36-6
1042578
  Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / М.М. Габрель; НАНУ; Інститут регіональних досліджень. – Київ : А.С.С, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8613-00-7
1042579
  Стадницький Ю.І. Просторова організація систем послуг : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, М.П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-113-9
1042580
  Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Вірченко П. А. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1042581
  Нємець Л.М. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні : Монографія / Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, К.А. Нємець. – Київ - Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 160 с. – ISBN 966-623-001-1
1042582
  Черненко Н. Просторова організація української думи (на матеріалі думи "Козак Нетяга") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 524-530


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1042583
  Черненко О.А. Просторова організація української думи. Етюд з лінгвістичної поетики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 131-139


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1042584
  Щербак О.В. Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 73-76. – ISSN 1684-2189
1042585
  Бойко З.В. Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 110-116. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1042586
  Максименко Н.В. Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області / Н.В. Максименко, Н.В. Хоружа // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 37-46. – ISSN 1992-4224
1042587
  Слабий О.Б. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу / О.Б. Слабий, М.С. Гнатюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 98-100. – ISSN 1681-276Х


  "...В експерименті встановлено, що пострезекційна артеріальна легенева гіпертензія призводить до розвитку легеневого серця і виражених змін планіметричних та об’ємних параметрів його камер. Виявлено, що легеневе серце характеризується розширенням його ...
1042588
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для ров"язку оберненої задачі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Шумік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155л. – Додатки: л.139-155. – Бібліогр.: л.117-138
1042589
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв"язку оберненої задачі : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: Спец. 04.00.05 / Світлана Василівна Шумік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:5 нав
1042590
  Кириленко О. Просторова поведінка пізньотрипільського населення Київського Подніпров"я на етапах С I - C II / О. Кириленко, О. Дяченко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 74. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1042591
  Мисик Федір Федорович Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналів адаптивних компенсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Мисик Ф.Ф.; Харк.нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 18 с.
1042592
  Альохін О.Д. Просторова розмірність системи і величини критичних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників радіуса кореляції і всіх інших критичних показників для різної просторової ...
1042593
  Кельник О.І. Просторова селекція перехідного випромінювання півторавимірного модульованого електронного згустку / О.І. Кельник, В.К. Тяжемов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано перехідне випромінювання необмеженого у поперечному напрямку модульованого зарядженого згустку та різкій межі вакуум-ізотропна плазма. Виявлено ефект просторової селекції такого випромінювання, коли кожна частота в його спектрі ...
1042594
  Кочерга С.О. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки "адвокат Мартіан" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 64-68
1042595
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Поручинська Т. Ф.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 220 л. + Додатки: [52] л. – Бібліогр.: л. 189-220
1042596
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Поручинська Т.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1042597
   Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнтої розвідки / К. Бондар, В. Ерліх, І. Віршило, Д. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті обговорюються результати високоточних магнітних вимірювань на Ешерському городищі - унікальній фортифікаційній споруді античної епохи. В результаті археологічної інтерпретації геофізичних аномалій встановлені особливості планування городища, ...
1042598
   Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям / В.І. Петренко, О.І. Іваньков, М.В. Авдеєв, Т.Ю. Ніколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1042599
  Палій О.П. Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу часопросторових і наративних параметрів роману чеського письменника-постмодерніста Іржі Кратохвіла "Авіон". Розглядаються структурні особливості побудови тексту та урбаністичний хронотоп твору як форма художнього мислення. ...
1042600
  Єщенко О.А. Просторова та поляризаційна анізотропія збудження поверхневих плазмонних поляритонів у масивах паралельних металевих нанодротів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 343-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектри екстинкції масиву паралельних нанодротів Au діаметром 27 нм і довжиною 9 мкм в Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]-матриці для різних кутів падіння [тета]. У спектрах спостерігалися дві смуги, зумовлені збудженням поперечної та ...
1042601
  Безугла Н.В. Просторова фотометрія біологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Безугла Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1042602
  Швайко В.М. Просторова характеристика чинників ризику виникнення техногенної небезпеки в Україні // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 215-218. – ISBN 978-966-285-300-1
1042603
  Кобилін П.О. Просторове групування об"єктів торговельного обслуговування населення Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 119-124. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1042604
  Зеленко Ю.М. Просторове моделювання катагенетичної зрілості керогену на основі даних коефіцієнту відбивної здатності вітриніту (східна частина ДДЗ) / Ю.М. Зеленко, М О. Карпенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 36-38
1042605
  Андрушко Н.Ф. Просторове моделювання поширення непружних хвиль в складеному стержні Гопкінса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В осесиметричній постановці досліджено вплив геометричних і фізичних параметрів на розповсюдження непружних хвиль в складеному стержні Гопкінсона і точність вимірювання непружних властивостей матеріалу. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, ...
1042606
  Єршова Дора Володимирівна Просторове моделювання природного псвітлення приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Єршова Дора Володимирівна; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1996. – 16л.
1042607
  Нго Мінь Туан Просторове обтікання несучих систем тілесної конфігурації потоком в"язкої нестисливої рідини : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.05 / Нго Мінь Туан ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1042608
  Іванов Ю.Д. Просторове перетворення дискретних даних у базисі ДНФ булевих функцій / Іванов Ю.Д. – Одеса, 2010. – 120 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-8557-41-5
1042609
  Ткачук А.Ф. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства / Ткачук Анатолій Федорович, Врублевський Олександр Станіславович. – Київ, 2009. – 120с. – ISBN 978-966-2026-04-7
1042610
  Зеленко Ю.М. Просторове поширення типів керогену на основі обробки даних методу піролізу зразків в межах Дніпровсько-Донецької западини / Ю.М. Зеленко, О.В. Дзюба, О.М. Карпенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 20-24. – ISSN 1684-2189
1042611
  Зеленко Ю.М. Просторове прогнозування газогенеруючих товщ у Дніпровсько-Донецькій западині на основі оцінки відбивної здатності вітриніту / Ю.М. Зеленко, О.М. Карпенко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 43-51. – ISSN 2409-9430
1042612
  Авраменко О. Просторове самоосмисленя нації. Реконструкція Майдану Незалежності в Києві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-43. – ISSN 0868-8273
1042613
  Палеха Ю.М. Просторовий аналіз вартості територій поселень України та їх грошова оцінка : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1042614
  Василевська Я.В. Просторовий аналіз забезпеченості території Херсонської області історико-культурними ресурсами // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1042615
  Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков; КНУТШ; За ред. Д.М. Гродзинського. – Київ : Київський університет, 2003. – 200с. – ISBN 966-594-427-4
1042616
  Драгунова Т.А. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1042617
   Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Відділення наук про Землю, Ін-т географії ; [ ред.кол: Руденко Л.Г., Палієнко В.П., Чехній В.М. ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-02-5412-1
1042618
  Бучко Ж.І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області / Ж.І. Бучко, Г.Я. Круль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1042619
  Доан П.В. Просторовий аналіз розвитку готельного господарства України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 187-190
1042620
   Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і грунтів засобами ДЗЗ та ГІС / Є.С. Анпілова, В.І. Клименко, Д.Л. Крета, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1042621
  Сасько Н.В. Просторовий аналіз та суспільно-географічна інтерпретація глобального інноваційного індексу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 294-300 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1042622
  Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі / Нємець К.А., Нємець Л.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Зміст та анотац. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 200-213. – ISBN 978-966-285-022-2
1042623
  Карпенко І.В. Просторовий вимір філософування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 3-9. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1042624
  Сегіда К. Просторовий економетричний аналіз маятникової трудової міграції на регіональному рівні / К. Сегіда, С. Костріков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-53. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  При розгляді прикладу формалізованого вивчення такого суспільно-географічного феномену, як маятникова трудова міграція, авторами статті був запропонований транзитивний дослідницькій підхід - просторовий економетричний аналіз (ПЕА), який відноситься до ...
1042625
  Коніцула Т.Я. Просторовий зв"язок деяких геоекологічних факторів зі здоров"ям населення Шевченківського району м. Києва // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1042626
  Циховська Е. Просторовий код - "зовнішнє - внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Метерлінка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 447-450. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1042627
   Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень / М.В. Мокляк, П.С. Чернов, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1042628
  Богдан О.В. Просторовий поворот і право // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 156-160. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1042629
  Хлобистов Є. Просторовий розвиток екологічно небезпечної діяльності та ризик виникнення надзвичайних ситуацій / Є. Хлобистов, Л. Жарова, О. Кобзар // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1042630
  Мельник М.І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М.І. Мельник, О.В. Кушнірецька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 54-61. – ISSN 1562-0905
1042631
  Герасимчук З.В. Просторовий розвиток міста : монографія / З.В. Герасимчук, Т.О. Ніщик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-169. – ISBN 978-966-1532-61-7
1042632
  Павлюк В.І. Просторовий розвиток процесів природного вилуговування солей (карсту) в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 164-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1042633
  Шевчук Л. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання : розвиток регіонів / Л. Шевчук, Я. Шевчук, С. Щеглюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1042634
  Савицька О.В. Просторовий розподіл важких металів у геосистемах міських лісопарків (на прикладі Голосіївського лісу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Виконано ландшафтно-геохімічні дослідження просторового розподілу важких металів у грунтовому покриві геосистем Голосіївського лісу в місті Києві.
1042635
  Горбачова Л.О. Просторовий розподіл зв"язків між елементами водного балансу річкових водозборів України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1042636
  Примак О.Б. Просторовий розподіл зоопланктону в угрупуваннях вищих водяних рослин Київського водосховища / О.Б. Примак, К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 149-154. – Бібліогр.: 8 назв
1042637
  Гаврюшенко Д.А. Просторовий розподіл концентрації компонентів бінарного розчину в зовнішньому полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для розрахунку концентрації бінарної суміші розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад концентрації бінарної суміші у функціональний ряд Тейлора за потенціалом зовнішнього поля, внаслідок чого було отримано розклад за кореляційними ...
1042638
  Коноваленко О.С. Просторовий розподіл максимального стоку води весняного водопілля для річок басейну Стир / О.С. Коноваленко, В.О. Дутко, Є.В. Василенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 69-75
1042639
  Сиса Л.В. Просторовий розподіл нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів - Мостиська) / Л.В. Сиса, В.В. Карабин, О.Р. Карп"як // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1042640
  Приймаченко Н.В. Просторовий розподіл опадів під час дощових паводків на правобережжі Дністра в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 60-67. – ISSN 2306-5680
1042641
   Просторовий розподіл радіовуглецю навколо теплоенергетичних об"єктів / А.М. Сердюк, М.Г. Бузинний, Л.Л. Михайлова, С.В. Симович, М.О. Романченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 18-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1042642
  Маринич В.В. Просторовий розподіл річкового стоку сполук азоту у басейні Дніпра під час літньо-осінньої межені // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 119-124. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
1042643
  Кайдан Микола Володимирович Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикладі одновісних [бета]-BaB2O4 та двовісних Cs2HgCl4 кристалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кайдан М.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1042644
  Коваленко О. Просторовий та демографічний розвиток міста Полтави XVII - початку XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 62-73
1042645
  Стадницький Ю.І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 130-136 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1042646
  Бистряков І. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс / І. Бистряков, В. Пилипів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-15 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1042647
  Житний О.О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 59-69. – ISSN 2304-4556
1042648
  Гнатюк О.М. Просторові відміни топонімічної структури Подільського суспільно-географічного району // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 42-43
1042649
  Тишкевич Б.І. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку сільської місцевості Донеччини та Харківщини // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 174-176
1042650
  Стеблецька Ю. Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-73. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Виділено чинники та систематизовано показники, які визначають якість міського середовища. Здійснено просторовий аналіз якості міського середовища м. Києва за житловими масивами. Проведено кореляційний аналіз та кластеризацію масивів за якістю ...
1042651
  Шевченко Р.Ю. Просторові дестинації сакральної архітектури м. Києва [Елетронний ресурс] : монографія / Р.Ю. Шевченко. – [Б.м. : б.в., 2014. – 145 с. : ил. – Додатки: с. 133-145. – ISBN 978-617-651-103-8
1042652
  Маруняк Є.О. Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1042653
  Кравчук В.М. Просторові домінанти діячів доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 207-210. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1042654
  Багмет О.Б. Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 101-107. – ISSN 0868-6939


  Аналізуються просторові закономірності прояву і взаємодії сучасних ендогенних та екзогенних рельєфоутворювальних процесів. Підкреслено важливу роль розломно-блокових структур у диференціації прояву сучасних рельєфоутворювальних процесів. Тhe spatial ...
1042655
  Шакірзанова Ж.Р. Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 170-178 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1042656
  Коваленко Т.О. Просторові колізії в земельному праві України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 4 (9). – С. 171-175


  У статті досліджено сучасний стан та причини виникнення просторових колізій правових норм у сфері регулювання земельних відносин як одного із видів юридичних дефектів у земельному праві України. Запропоновано шляхи подолання зазначених колізій з метою ...
1042657
  Ільєнко І.М. Просторові конфігурації Сержа Лифаря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-278


  Зроблена спроба усвідомити творчу спадщину танцівника і хореографа українського походження С. Лифаря в художньому просторі вітчизняної та світової культури. В центрі уваги – проблема розуміння просторово-хореографічного мислення С. Лифаря та його ...
1042658
  Негодяєва С. Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 223-225
1042659
  Баран А.М. Просторові кореляції псефітів і псамітів в осадовому чохлі Новоградського блоку (Український щит) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1042660
  Немировська О.Ф. Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І.А. Кочерги "Ярослав Мудрий) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 91-99
1042661
  Дида І.А. Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 129-135. – ISSN 2077-3455


  В світовій архітектурі існують різні традиції формування урбанізованого простору. В одних випадках він є візуально закритий, в інших - відкритий на навколишнє оточення. На характер візуальних зв"язків між окремими просторами урбанізованого середовища ...
1042662
  Алещенко Л. Просторові моделі членування міфологічного світу в українських чарівних казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-32
1042663
  Огульчанська О. Просторові модифікації у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Огульчанська, М. Будко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 123-128. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1042664
  Чмир О.Р. Просторові мотивації у лексиці права ( на матеріалі старослов"янської та давньоруської мов ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.67-71. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0027-2833
1042665
  Бомба А.Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу "конвекція-дифузія" в анізотропних середовищах / А.Я. Бомба, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано просторовий аналог плоскої крайової задачі на квазіконформне відображення криволінійного чотирикутника на прямокутник для анізотропних середовищ і на цій основі одержано алгоритм асимптотичного наближення розв"язку нелінійної сингулярно ...
1042666
  Стебленко П.О. Просторові нестаціонарні задачі теорії термопружнопластичності для складових тіл. : Автореф... доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.О.; НАН Укр.ін-т.механіки. – К, 1996. – 29л.
1042667
  Немировська О.Ф. Просторові онімні маркери в художньому контексті // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 80-91. – ISSN 2077-1932
1042668
  Борисенко М.В. Просторові особливості архітектури доби сталінізму в Україні (1920 - початок 1950-х років) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 213-215.
1042669
  Мельничук А.Л. Просторові особливості перетворень аграрного виробництва на території в межах сучасної України в умовах демографічного зростання та зародження індустрії у другій половині ХІХ століття / А.Л. Мельничук, О. Поповіченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 196-205
1042670
  Чорний Р.С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 88-93. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1042671
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : Монографія / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463с. – ISBN 966-7653-14-7
1042672
   Просторові розподіли та ймовірність розпаду збудженого стану 7Li*(7,45 MeB) у реакції 7Li(a,a6Li)n / Ю.М. Павленко, В.Л. Шаблов, О.С. Бондаренко, О.К. Горпинич, В.М. Добріков, Н.Л. Дорошко, Ю.Я. Карлишев, Ф.І. Карманов, В.О. Кива, І.М. Коломієць, С.Є. Омельчук, В.В. Осташко, Ю.С. Рознюк, Б.А. Руденко, І.А. Тирас // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 42.
1042673
  Мальська М.П. Просторові системи послуг : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
1042674
  Мозолюк О.М. Просторові словосполучення говірки села Велика Слобідка Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 35-36
1042675
  Лукіян І.А. Просторові та часові виміри глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
1042676
  Кривець О.О. Просторові трансформації в Українці - типовому місті-супутнику Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 173-180
1042677
  Мезенцев К. Просторові трансформації житлових функцій у приміській зоні Києва / К. Мезенцев, Т. Клюйко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 87-93. – ISSN 2076-1333
1042678
  Каук Ю.В. Просторові трансформації історичної частини м. Києва (на прикладі Печерського району) / Ю.В. Каук, М.В. Пальчик // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 193-196
1042679
  Батиченко С.П. Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 113-124
1042680
  Сенчуков В.Ф. Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 116-123


  Розглядається оригінальний підхід до розв"язання задач дискретної (цілочислової) оптимізації, який базується на нумерації точок простору з цілими координатами - цілих точок. Знайдено за допомогою функції антьє аналітичний опис залежності координат ...
1042681
  Білоус Л.Ф. Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 151-159. – ISSN 0868-6939


  Оселищні принципи збереження біорізноманіття розглядаються як базові в формуванні Пан-Європейської Екологічної Мережі (PEEN)). В науковому просторі України гостро стоять питання класифікації, ідентифікації та інвентаризації оселищ. Просторовий ...
1042682
  Щербак К.О. Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1042683
  Коваленко Т.Б. Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти" у сучасній турецькій мові // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 57-63. – ISSN 1682-671Х
1042684
  Тараненко О.В. Просторово-міфологічний принцип сприйняття дітьми кумулятивних казок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про просторово-міфологічне сприйняття дітьми кумулятивних казок, наголошується на поетиці цих казок.
1042685
  Селищев П.О. Просторово-періодична зміна мікротвердості кристалів під опроміненням / П.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 547-553. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках бар"єрного механізму радіаційного зміцнення розглянуто вплив комплексів утворених точковими дефектами, та атомами домішки на величину приросту межі текучості. Визначено критичні величали параметрів системи, коли встановлюється просторово- ...
1042686
   Просторово-періодичні дисипативні структури в радіочастотних розрядах з пиловими частинками / А.В. Вакуленко, О.Ю. Кравченко, Г.І. Левада, Т.Є. Лиситченко, Ю.А. Яструб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою комп"ютерного моделювання методом РІС/МСС досліджується вплив пилових частинок на просторові розподіли параметрів плазми в радіочастотному розряді. Результати моделювання показали, що при наявності великих пилових частинок в ...
1042687
   Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва / О.Ю. Дмитрук, Ю.А. Олішевська, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 161-167 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1042688
  Мельнійчук Михайло Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області / Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 211-217 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1042689
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 147-158
1042690
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1042691
   Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
1042692
  Кобзистий П.І. Просторово-часова мінливість висотної фронтальної зони над територією України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Досліджено географічне положення та інтенсивність висотної фронтальної зони в межах синоптичного процесу та регіональному рівні в різні циркуляційні епохи як показник зміни інтенсивності циркуляції атмосфери.
1042693
  Єлейко М. Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 94-110. – ISSN 1563-3713
1042694
  Коляденко Юлія Юріївна Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.12 / Коляденко Ю.Ю.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
1042695
  Бортник С. Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви) / С. Бортник, М. Харишин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 115-119. – ISSN 2413-7154


  У статті обґрунтовується необхідність комплексного дослідження адміністративно-територіального устрою православної церкви в Україні у просторовому та часовому вимірі з моменту її виникнення до сьогодення. Аналізуються стан та методологія вивчення ...
1042696
  Одинаєв С.М. Просторово-часова поведінка бінарного потоку частинок у розчинах електролітів / С.М. Одинаєв, Д.А. Хакдодов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнене рівняння Смолуховського для бінарного потоку структурних одиниць розчинів електролітів. Розв"язок знайденого рівняння дозволяє досліджувати термопружні властивості розчинів електролітів залежно від термодинамічних параметрів у ...
1042697
  Чорноморець Ю.О. Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
1042698
   Просторово-часова характеристика стоку річок басейнів Сула, Псел, Ворскла / В.В. Бібик, О.О. Винарчук, О.І. Лук"янець, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 85-99
1042699
  Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 85-89. – ISSN 0868-6939


  На основі аналізу статистичних даних охарактеризовано динаміку використання водних ресурсів Чернігівської області за роки незалежності та сучасний стан їх використання як за галузями господарства, так і у розрізі адміністративних районів області; ...
1042700
  Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Горожанкіна Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1042701
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л.188-209. – Бібліогр.: л.173-187
1042702
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Автореф. дис. ... канд. георгаф. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1042703
  Кобилін П.О. Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1042704
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 227 л. + Додаток : л. 192-227. – Бібліогр. : л. 172-191
1042705
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1042706
  Лозовіцький П.С. Просторово-часовий аналіз хімічного складу води річки Рось / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 171-183. – ISBN 966-7650-87-1
1042707
  Погорська І.І. Просторово-часовий вимір глобальних міжнародних взаємодій на сучасному етапі світового розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1042708
  Діденко В.Ф. Просторово-часовий вимір філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1042709
  Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1042710
  Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до прорблеми когерентності художнього образу) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 20-27. – ISSN 2225-5095
1042711
  Пясецька С.І. Просторово-часовий розподіл заморозків на грунті у західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 208-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1042712
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 183-245. – Бібліогр.: арк. 164-182
1042713
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1042714
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 168-194. – Бібліогр.: л. 148-167
1042715
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1042716
  Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 144-151. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним ...
1042717
  Єфіменко В.М. Просторово-часовий розподіл середнього магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. / В.М. Єфіменко, У.М. Лейко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-37. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Одержано просторово-часовий розподіл середнього (фонового) магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. У результаті якісного вивчення одержаних діаграм зроблено висновок, що під час існування на поверхні Сонця 4-секторної ...
1042718
  Продан А.В. Просторово-часовий розподіл та динаміка дефіциту насичення в теплий період року на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 75-79 : Карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1042719
  Підгрушний Г.П. Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1042720
  Вовченко Г. Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 66-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))


  Рецензія на кн.: Сабадош І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / Іван Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 688 с.
1042721
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 74-77. – ISSN 2076-1554
1042722
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
1042723
  Романенко О. Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1042724
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 168-208. – Бібліогр.: л. 150-167
1042725
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1042726
  Багмет О.Б. Просторово-часові закономірності розвитку зсувних та абразійних процесів на східному схилі Київського плато : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1042727
  Розлач З.В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 108-116. – Бібліогр.: 8 назв
1042728
  Максименко Н.В. Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій / Н.В. Максименко, А.М. Добронос, В.О. Воронін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1042729
  Шурко Л. Просторово-часові концепти героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 37-44
1042730
  Добровольська Наталія Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-1333
1042731
  Лазука В.О. Просторово-часові особливості зміни умов формування сильного налипання мокрого снігу в Україні / В.О. Лазука, В.О. Балабух // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 80-83
1042732
  Самчук А.І. Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антропогенізованих поліських ландшафтах : природничо-географічні дослідження / А.І. Самчук, О.Г. Голубцов, О.О. Галаган // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1042733
  Шморгун В.М. Просторово-часові репрезентації як структурно-змістовні складові процесу мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 56-63
1042734
   Просторово-часові структури в моделі Фітц Х"ю - Нагумо для збудливого та бістабільного середовищ / О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.Г. Гречко, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується утворення просторово-часових структур в реакціпно-дифузійній моделі, які виникають в результаті різних типів нестабільностей. Для режиму реалізації бістабільного середовища встановлені обмеження на параметри моделі. Наводяться приклади ...
1042735
  Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1042736
  Лук’яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч. 4) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
1042737
  Лук"яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 87-89. – ISSN 2076-1554
1042738
  Ободовський О.Г. Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна / О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 29-37. – ISSN 2306-5680
1042739
  Шевчук Ю.Ф. Просторово - часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер / Ю.Ф. Шевчук, В.О. Джаман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 244-250. – Бібліогр.: 11 назв
1042740
  Сіжук А.М. Просторово однорідна система шорстких кульок біля положення рівноваги / А.М. Сіжук, С.М. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 596-600. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті розглядається система шорстких твердих кульок. Для такої системи досліджується кінетичне рівняння у просторово однорідному випадку. У першому наближенні за концентрацією отримано аналітичний вираз для температури як функції часу у ...
1042741
   Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-71. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку концентрації бінарного розчину розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, унаслідок чого було отримано розклад за прямими кореляційними функціями усіх порядків. ...
1042742
  Стадницький Ю.І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 18-22. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Метою статті є обгрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети ...
1042743
  Митков М. Просторот како семантички jазик / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
1042744
  Туренская В.И. Просторы / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1954. – 400с.
1042745
  Галаов К.К. Просторы / К.К. Галаов. – Сталинград, 1961. – 34с.
1042746
  Гордон И.З. Просторы : повести, рассказы / И.З. Гордон; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 655 с.
1042747
  Воронцов-Вельяминов Просторы галактик / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1042748
   Просторы.. – Минск, 1927. – 163с.
1042749
  Соколов В.А. Просторы. / В.А. Соколов. – М.-Л., 1963. – 135с.
1042750
   Просторы.. – Саранск, 1989. – 269с.
1042751
  Бичко В.В. Простота / В.В. Бичко. – К., 1963. – 163с.
1042752
  Ми Лам Кванг Простота : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 25-26. – ISSN 0320-8370
1042753
  Блудов Я.С. Простота и скромность / Я.С. Блудов, А.М. Степанченко. – Киев, 1968. – 222с.
1042754
  Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1042755
  Черепанов Е.М. Простота как критерий убедительности доказательства // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 91-101. – ISSN 1560-7488
1042756
  Воробйов М. Простота речей : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 119-130.
1042757
  Черняк Ю.И. Простота сложного / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 206с.
1042758
  Скібіцька Т. Простота шляхетного стилю: оздоблення Педагогічного музею / Т. Скібіцька, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 24-34. – ISSN 0131-2685
1042759
  Боберг Х. Простота, бунт, традиція / підготував Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Хелена Боберг - про те, чим шведська література може бути цікавою українцям.
1042760
  Лубенская Т.В. Пространдство гиперболической связности с параллелизмом Лобачевского : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Лубенская Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1042761
  Греч Н.И. Пространная русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1827. – 386, [1] с.
1042762
   Пространни жития на светите братя Кирил и Методий.. – София, 1981. – 103с.
1042763
   Пространный катихизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учереждении народных училищ в Российской Империи. – Десятым тиснением. – В Санктпетербурге (Сфнкт-Петербург), 1816. – 225с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець зі шкіри
1042764
  Джикия С.С. Пространный реестр вилаиэта Гюрджюстан : Автореф... докт. филол.наук: / Джикия С. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1042765
  Чуешев Виктор Васильевич Пространсва клейновых групп и римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чуешев Виктор Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1042766
  Горский С.М. Пространсвенный корреляционный и спектральный анализ в оптической спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горский С. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1042767
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – Москва-Ленинград, 1950. – 464 с.
1042768
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – М, 1976. – 432с.
1042769
  Картан Э. Пространства аффинной, проективной и конформной связности / Э. Картан. – Казань : Из-во Казанск. ун-та, 1962. – 210с.
1042770
  Чарыев Аннадурды Пространства Бурбаки топологических групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев Аннадурды; Комитет по народн. образованию УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 55л. – Бібліогр.:л.52-55
1042771
  Чарыев А. Пространства Бурбаки топологических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 8л.
1042772
  Шрагин И.В. Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах : избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-190-010-2
1042773
  Рабинович М.Г. Пространства выпуклых множеств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Рабинович М.Г. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7л.
1042774
  Крейн С.Г. Пространства гладких элементов, порожденных представлением группы Ли: Интерполяция и приближения. / С.Г. Крейн, И.З. Песенсон. – Воронеж, 1990. – 98с.
1042775
  Аманов Т.И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной / Т.И. Аманов. – Алма-Ата, 1976. – 224с.
1042776
  Яглом И.М. Пространства евклидовы и неевклидовы. / И.М. Яглом. – Ярославль, 1980. – 76с.
1042777
  Овчинников В.И. Пространства измеримых операторов и интерполяция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В. И.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 10л.
1042778
  Вишневский В.В. Пространства над алгебрами / В.В. Вишневский. – Казань, 1985. – 263 с.
1042779
  Руденко А.Б. Пространства над алгеброй 1/4-кватернионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Руденко А.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1042780
  Мазанова Г.А. Пространства над тензорными произведениями алгебо : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.04 / Мазанова Г. А.; КГУ. – Казань, 1979. – 14л.
1042781
  Асанов М.О. Пространства непрерывных отображений : Автореф... наук: 01.01.04 / Асанов М.О.; АН СССР. Сиб отд. инст. матем. – Новосибирск, 1981. – 14л.
1042782
  Хмылева Татьяна Евгеньевна Пространства непрерывных функций на локально компактных пространствах : Автореф... канд. хим.наук: 01.01.01 / Хмылева Татьяна Евгеньевна; АН СССР. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1042783
  Скорик А.И. Пространства Орлича-Накано и линейные опереторы в них. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скорик А.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 11л.
1042784
  Гельфанд И.М. Пространства основных и обобщенных функций / И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов. – Москва : Гос.изд.физ.-мат.литературы
Вып.2. – 1958. – 307с.


  В выпуске рассматриваются дальнейшее углубление и развитие теории обобщенных функций, в частности перенесение техники действий с обобщенными функциями, развитой в первом выпуске, на широкие классы пространств. Базой для этого является изложенная в ...
1042785
  Ипате Д.М. Пространства отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ипате Д.М.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 15с.
1042786
  Вольф Д.А. Пространства постоянной кривизны / Д.А. Вольф. – Москва, 1982. – 480с.
1042787
  Альфорс Л. Пространства римановых поверхностей и квазиконформные отображения / Л. Альфорс, Л. Берс. – Москва, 1961. – 177с.
1042788
  Абдуллин Н В. Пространства с ковариантно постоянными тензорами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.006 / Абдуллин В.Н,; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1042789
  Киотина Г.В. Пространства с обобщенной проективной метрикой: Пособие по спецкурсу. / Г.В. Киотина. – Рязань, 1981. – 102с.
1042790
  Феденко А.С. Пространства с симметриями / А.С. Феденко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1977. – 167 с.
1042791
  Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева / В.Г. Мазья. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 415 с.
1042792
  Ионин Л.Д. Пространства функций, аналитических в областях Рейнхарта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ионин Л.Д.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1981. – 16л.
1042793
  Брысин И.Б. Пространства Харди с симметричной нормой : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брысин И. Б.; МВиССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1973. – 12л.
1042794
  Якупов М.Ш. Пространства Эйнштейна первого и второго класса погружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Якупов М.Ш.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1042795
  Гаршина О.К. Пространственная асимметрия размещения производительных сил как результат региональных особенностей экономического поведения украинских домохозяйств : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.К. Гаршина, Е.В. Шубная // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 162-173 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1042796
   Пространственная возмущенность магнитного поля Земли и некоторые инфекционные зоболевания / М.И. Орлюк, А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, А.А. Романец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 148-156 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
1042797
  Разумов О.С. Пространственная геодезическая векторная сеть / О.С. Разумов. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1042798
  Плисецкий Е.Л. Пространственная дифференциация российской экономики : география. Хозяйство России / Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Плисецкий // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
1042799
  Егоров В.А. Пространственная задача достижения Луны / В.А. Егоров. – М, 1965. – 224с.
1042800
  Подрезов С.А. Пространственная задача Коши-Пуассона о волнах на поверхности вязкой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов С.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 7л.
1042801
  Наниев Владимир Суликоевич Пространственная задача четырех неподвижных центров и некоторые результаты ее качественного исследования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Наниев Владимир Суликоевич; МВ и ССО СССР. Моск. авиац. ин-т. – М., 1981. – 8л.
1042802
  Морозова А.А. Пространственная и временная изменчивость биогенных компонентов озерной экосистемы Тельбин под действием антропогенного фактора // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 181-186. – Бібліогр.: 5 назв
1042803
  Златкин В.З. Пространственная и временная многозначность древнерусских предложно-падежных форм : Автореф... канд. филол.наук: 10.0201 / Златкин В.З.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1042804
  Сиренко Н.А. Пространственная изменчивость лессов Украины / Н.А. Сиренко, И.И. Молодых // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 97-105 : Табл., карти. – Бібліогр.: 21 назва
1042805
  Федченко Т.А. Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов / Т.А. Федченко, А.П. Петровский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 125-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 0203-3100
1042806
  Бороноев Виталий Васильевич Пространственная когерентность и флуктуации интенсивности поля узкого коллимированного лазерного пучка в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Бороноев Виталий Васильевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1042807
  Граник И.С. Пространственная локалазация возмущений в нелинейных процессах переноса : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Граник И. С.; МАИ. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1042808
  Хачиян Т.Б. Пространственная локализация в предложении и в тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Хачиян Т.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 22 с.
1042809
  Иванов П.Т. Пространственная мезоструктура приземного поля ветра и ветровые нагрузки на территории Болгарии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Иванов П.Т.; Одес. гидрометеорологич. ин-тут. – Одесса, 1981. – 26л.
1042810
  Акифиева Людмила юрьевна Пространственная механическая автоколебательная система и некоторые ее приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Акифиева Людмила Юрьевна ; МВ и ССО СССР, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1042811
  Аргучинщев Валерий Куприянович Пространственная модель мезометеорологического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Аргучинщев Валерий Куприянович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1042812
  Булеев Н.И. Пространственная модель турбулентного обмена. / Н.И. Булеев. – М., 1989. – 343с.
1042813
   Пространственная неоднородность свойств торфяных почв верховых болот в условиях локального пирогенеза на северо-востоке острова Сахалин / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 261-274 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1042814
  Меркулова З.Е. Пространственная неравномерность городского движения / З.Е. Меркулова. – Москва : ЦНТИ, 1974. – 40 с.
1042815
  Иваненко А.Г. Пространственная неравномерность факторов дождевого стока и расчет паводков. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.07 / Иваненко А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – М., 1985. – 37л.
1042816
  Амлинский Л.З. Пространственная организация библиотечных зданий в современной информационной // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы связи между информационной инфраструктурой общества и пространственной организацией библиотечных зданий.. Рассмотрены вопросы взаимодействия библиотек с другими организациями при проведении совместных мероприятий и формирования ...
1042817
  Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 186с.
1042818
  Зосимов Г.И. Пространственная организация города: (Модуль в планировочной структуре) / Г.И. Зосимов. – Москва : Стройиздат, 1976. – 118 с.
1042819
  Онищенко Г.Е. Пространственная организация и ультраструктура хроматина инетфазного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко Г. Е.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1042820
  Вахмистров Д.Б. Пространственная организация ионного транспорта в корне / Д.Б. Вахмистров. – Москва, 1991. – 47с.
1042821
  Шемет О.В. Пространственная организация компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в реальном образовательном процессе высшего профессионального образования (ВПО). Развивается положение о том, что компетентностно ориентированное ВПО возможно при условии использования ...
1042822
  Драган Анатолий Иванович Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Драган Анатолий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1042823
  Драган А.И. Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Драган А.И.; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137-153
1042824
  Топчев А.Г. Пространственная организация природных комплексов и методы ее анализа : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 19-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1042825
   Пространственная ориентация животных. – Москва, 1970. – 120с.
1042826
  Францевич Л.И. Пространственная ориентация у животных / Л.И. Францевич. – К, 1986. – 197 с.
1042827
  Валиуллин Х.Х. Пространственная подвижность экономик России, США и Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
1042828
  Комарова Лариса Викторовна Пространственная связь москитов с большими песчанками в очагах кожного лейшманиоза в песчано-пустынных ландшафтах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.05 / Комарова Лариса Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 25л.
1042829
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер.с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 1. – 1978. – 387 с.
1042830
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер. с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 2. – 1978. – 352 с.
1042831
  Татарская М.С. Пространственная статистическая структура и объективный анализ геопотненциала в верхней топосфере и нижней стратосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татарская М.С.; Глав. упр. гедрометслужбы при Совмине СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1968. – 14л.
1042832
  Смирин Ю.М. Пространственная структура и динамика популяций мелких лесных грызунов в Подмосковье : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Смирин Ю.М.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1042833
  Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-марофитов залива Посьета (Японское море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Жуков В. Е.; АН СССР, Дальневост. от-ние, Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 22л.
1042834
  Калашникова Л. Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка "Александрия" НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения о пространственно-временной структуре искусственной популяции редкого вида клекачки перистой, сформировавшейся на протяжении 35 лет в фитоценозе парка "Александрия" НАН Украины. In the article have been given the information of ...
1042835
  Бельский А.М. Пространственная структура лазерного излучения / А.М. Бельский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1982. – 198 с.
1042836
  Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н. В. Гоголя "Страшная месть» и древнерусская словесность" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-26. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1042837
  Ляпишев А.М. Пространственная структура поля Sg вариаций на территории Дальнего Востока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляпишев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 16л.
1042838
  Флинт Владимир Евгеньевич Пространственная структура популяций мелких млекопитающих : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Флинт Владимир Евгеньевич; МГУ. Кафедра зоологии позвоночных. Биол.-почв. фак-т. – М., 1972. – 54л.
1042839
  Флинт В.Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих / В.Е. Флинт. – М, 1977. – 183с.
1042840
  Ротшильд Е.В. Пространственная структура природного очага чумы и методы ее изучения / Е.В. Ротшильд. – М., 1978. – 192с.
1042841
  Седин В.И. Пространственная структура чумных эпизоотий среди больших песчаных в южной позоне пустынь Туркмении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Седин В.И.; МВ и ССО Науч-исслед.ин-т. – Саратов, 1979. – 25л.
1042842
  Татару Л.В. Пространственная точка зрения и структура повествовательного текста: лингво-когнитивный аспект // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-45. – Бібліографія: с. 44-45 (15 назв). – ISSN 0130-9730
1042843
  Торяник М.С. Пространственная устойчивость и расчет по несущей способности некоторых строительных конструкций. (Эксперим.-теорет. исследования). : Автореф... доктор техн.наук: / Торяник М.С.; Полтав. инж.-строит. ин-т. – Полтава, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1042844
  Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Советское радио, 1971. – 200 с.
1042845
  Томас А.О. Пространственно-временная информативность начальных и заключительных абзацев художественного прозаического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томас А.О.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1042846
  Соловьев И.В. Пространственно-временная модель мезозойских вулканогенных образований горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.09 / Соловьев И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1042847
  Боков В.А. Пространственно-временная организация геосистемы / В.А. Боков. – Симферополь, 1983. – 54 с.
1042848
  Коломийцева Г.И. Пространственно-временная структура 60-летних вариаций геомагнитного поля и ее использование для определения электропроводности земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Коломийцева Г.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1042849
  Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной / Э. Шредингер. – Москва : Наука, 1986. – 224с.
1042850
  Сачок Г.И. Пространственно-временная структура гидрометеорологического режима Белоруссии и прилегающих регионов / Г.И. Сачок; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221с.
1042851
  Алибегова Ж.Д. Пространственно-временная структура полей жидких осадков / Ж.Д. Алибегова. – Ленинград, 1985. – 229с.
1042852
  Киптенко Е.Н. Пространственно-временная структура режима увлажнения Украинских Карпат : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Киптенко Е.Н.; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1042853
  Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем / А.А. Коростелев. – Москва, 1987. – 319 с.
1042854
  Мильчакова Наталия Афанасьевна Пространственно-временная характеристика структуры фитоценозов и популяций Zostera Marjna Z в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мильчакова Наталия Афанасьевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1988. – 19л.
1042855
  Шмонин В.Л. Пространственно-временное развитие процесса множественной генерации и гипотеза адронных кластеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шмонин В.Л.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1042856
  Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах северного полушария / Я.И. Фельдштейн. – М., 1963. – 64с.
1042857
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хорошева О.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1965. – 11л.
1042858
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Полярное сияние / О.В. Хорошева. – № 16. – Москва : Наука, 1967. – 84с.
1042859
   Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : Учебное пособие / В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык; Боков В.А., Тимченко В.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. – Симферополь. – ISBN 966-7348-127-2
Ч.1. – 2005. – 184с.
1042860
  Лагутинская Л.П. Пространственно-временной анализ индивидуальных Дst-вариаций и их использование для изучения глубинной электропроводности Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лагутинская Л.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1042861
  Жук В.А. Пространственно-временной анализ материалов наблюдений при вероятностных расчетах речного стока : Автореф... канд .геогр.наук: / Жук В. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 25л.
1042862
  Бабич В.М. Пространственно-временной лучевой метод / В.М. Бабич, В.С. Булдырев, И.А. Молотков. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1985. – 271с.
1042863
  Мороз С.А. Пространственно-временные аспекты стратиграфии / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 177с.
1042864
  Гивишвили Г.В. Пространственно-временные вариациим поглощения и электронной конценрации в нижней ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гивишвили Г.В.; АН СССР. – М, 1975. – 14л.
1042865
  Евлашин Л.С. Пространственно-временные закономерности основных типов полярных сияний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.51 / Евлашин Л.С.; АН СССР. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1042866
   Пространственно-временные изменения климатических индексов увлажнения на территории Грузии в условиях глобального потепления / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Н.Б. Куталадзе, И. Кеггенхофф, Ш.Э. Элизбарашвили, Б.М. Киквадзе, Н.М. Гогия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 45-53 : табл., карта. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1042867
  Волчек А.А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А.А. Волчек, Т.А. Шелест // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1042868
  Кондратьев И.К. Пространственно-временные линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке / И.К. Кондратьев. – Москва, 1974. – 40 с.
1042869
   Пространственно-временные отношения среднепалеозойских базитов и алмазоносных кимберлитов на северо-западном плече Вилюйского рифта (Сибирский кратон) / А.И. Киселев, В.В. Ярмолюк, А.В. Иванов, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 185-196 : рис., табл. – Библиогр.: с. 194-196. – ISSN 0016-7886
1042870
  Вострикова Е.В. Пространственно-временные структуры романа "Cемь храмов" чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 67-73. – ISSN 2310-4287
1042871
  Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1980. – 19с.
1042872
  Сазонова А.А. Пространственно-временные характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Сазонова А.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 15л.
1042873
  Чербу А.В. Пространственно-временный подход к описанию процессов кумулятивного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чербу А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 10л.
1042874
  Расулева Д.Х. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны в процессах с переносом одного электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Расулева Д.Х.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1974. – 16л.
1042875
  Тарханова М.В. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны и феноксильные радикалы в реакциях с магнийорганческими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тарханова М.В.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зеленского. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1042876
  Слободецкий И.Ш. Пространственно-неоднородные задачи динамической теории рассеяния рентгеновских в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слободецкий И.Ш. ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1976. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1042877
  Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости / А.В. Свидзинский. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1042878
  Черковец В.Е. Пространственно-энергетическое распределение частиц и ионизация в низковольтном дуговом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Черковец В.Е.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12-14
1042879
  Богатырев Б.Г. Пространственно распределительные модели биосферы / Б.Г. Богатырев. – М, 1988. – 22с.
1042880
  Макаров А.Ф. Пространственное вихревое течение жидкости в радиально-осевой турбине. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. Ф.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
1042881
  Рычков И.Л. Пространственное зрение человека и животных / И.Л. Рычков. – Иркутск, 1990. – 216с.
1042882
  Мартазинова В.Ф. Пространственное изменение поля давления воздуха над северным полушарием в период глобального потепления / В.Ф. Мартазинова, Д.Ю. Чайка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1042883
  Карякин В.Е. Пространственное нерановесие обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком вязкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Карякин В. Е.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1042884
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1042885
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
1042886
  Солопенко В.М. Пространственное осесимметричное течение идеальной жидкости, закрученное вокруг оси симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Солопенко В.М. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1042887
  Полищук А.И. Пространственное осреднение метеорологич. полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Полищук А.И.; Гл.. упр. Гидрометеорологическ. службы при СМ СССР. Глав. геофизическая обсерватория. – Л., 1972. – 14л.
1042888
  Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
1042889
  Ситимов В.И. Пространственное разделение пар коррелированных взаимодействующих точечных дефетов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ситимов В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1042890
  Курко Олег Вячеславович Пространственное разделение по массам во вращающейся плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Курко Олег Вячеславович; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 18л.
1042891
  Ананьев Б.Г. Пространственное различение / Б.Г. Ананьев. – Ленинград, 1955. – 188с.
1042892
  Черненко З. Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан) / З. Черненко, М. Мизерная, Е. Теут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Актуальность проведенных исследований обусловливается необходимостью оценки уже известных и выявления нових месторождений и проявлений облицовочных и поделочных камней Восточного Казахстана. Поэтому целью статьи является анализ размещения месторождений ...
1042893
  Савинский А.К. Пространственное распределение актов ионизации в облучаемой среде как характеристика качеств ионизирующего излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Савинский А. К.; Ин-т биофиз. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1042894
  Христиансен Г.Б. Пространственное распределение заряженных частиц в широких атмосферных ливнях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1953. – 8л.
1042895
  Касимов У. Пространственное распределение захваченных частиц в удаленных областях магинтосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Касимов У.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1042896
  Икауниекс Я.Я. Пространственное распределение и кинематика углеродных звезд : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Икауниекс Я.Я.; Академия наук Латвийской ССР. Асторономический сектор Института физики. Моск. гос. орд.Ленина ун-тет им. – Рига, 1951. – 8 с.
1042897
  Басилов Р.Н. Пространственное распределение интенсивности энергетически заряженных частиц на высоте 200-500 км вне радиационных поясов Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Басилов Р.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15с.
1042898
  Шейнкер В.Н. Пространственное строение и донорные свойства карбонильных произовдных пятичленных гетероциклов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Шейнкер В. Н.; МВССО РСФСР, РГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 47л.
1042899
  Донскова Анна Ильинична Пространственное строение карбонильных и фенильных производных циклопропана и оксирана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донскова Анна Ильинична; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 21л.
1042900
  Хазан Я.М. Пространственное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов: анализ наблюдений, модель и связь с кимберлитообразованием / Я.М. Хазан, О.В. Арясова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 45-63 : Рис. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 0203-3100
1042901
  Бертулис А.В. Пространственное цветное зрение / А.В. Бертулис, В.Д. Глазер. – Л, 1990. – 142с.
1042902
  Москаленко Н.А. Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-110. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1042903
  Ладыженский М.Д. Пространственные гиперзвуковые течения газа. / М.Д. Ладыженский. – М., 1968. – 120с.
1042904
  Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
1042905
  Мальгинова Е.М. Пространственные задачи нестационарной фильтрации жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Мальгинова Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1042906
  Задоян М.А. Пространственные задачи теории пластичности / М.А. Задоян. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 384с. – ISBN 5-02-014519-X
1042907
  Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин / А.Е. Андрейкив. – Киев, 1982. – 345с.
1042908
  Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости / А.И. Лурье. – Москва. – 492 с.
1042909
  Александров А.Я. Пространственные задачи теории упругости / А.Я. Александров, Ю.И. Соловьев. – Москва, 1978. – 462с.
1042910
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и элипсоидальных областей : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Кирилюк В.С.; пока да .... и ещё одну работу нашла....правда малоденежную. – К, 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.167-179
1042911
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и эллипсоидальных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кирилюк В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1042912
  Золотов В.В. Пространственные закономерности фототаксиса и поляротаксиса у насекомых. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.09 / Золотов В.В.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1978. – 25л.
1042913
  Нгуен Зы Пространственные записи рассказов об удивительном. / Нгуен Зы. – М., 1974. – 239с.
1042914
  Акопян З.А. Пространственные затруднения в ароматических политросоединениях : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 24л.
1042915
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов. : Дис... канд. хим.наук: / Шрубович В.А.; Ин-тут химии полимеров АН УССР. – К., 1961. – 109л. – Бібліогр.:л.108-109
1042916
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые спектры поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шрубович В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 12 с.
1042917
  Митева Лидия Димитрова Пространственные и временные аспекты единства и многообразия исторического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митева Лидия Димитрова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет (К 053.05.40) по философ. наукам. – М., 1978. – 25л.
1042918
  Скрябин В.А. Пространственные и временные изменения разнообразия морского мезозооплакнктона. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрябин В.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 20л.
1042919
  Боенкова Н.М. Пространственные и временные проявления сезонных вариаций - 200листи ионосферы : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.12 / Боенкова Н. М.; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 15л.
1042920
  Миренков Валерий Егорович Пространственные и плоские задачи экспериментально-аналитического определения напряженного состояния около отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренков Валерий Егорович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1042921
  Сычев А.В. Пространственные квазиконформные отображения. / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1975. – 98с.
1042922
  Павлова Р. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским / Р. Павлова. – София, 1977. – 240с.
1042923
  Илюхин А.А. Пространственные нелинейные задачи тонких упругих стержней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 023 / Илюхин А.А.; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1970. – 9л.
1042924
  Бадатов Евгений Владимирович Пространственные неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.08 / Бадатов Евгений Владимирович; АН СССР Сиб. отд-ние . Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1042925
  Багдоев А.Г. Пространственные нестационарные движения сплошной среды с ударными волнами / А.Г. Багдоев. – Ереван, 1961. – 277с.
1042926
  Щербина Н.П. Пространственные оппозиции в русских заговорных текстах // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 336-340. – (Бібліотека Інституту філології)
1042927
  Шерстюков А.Б. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты / А.Б. Шерстюков, Б.Г. Шерстюков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-12 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1042928
  Решетняк Ю.Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. / Решетняк Ю.Г. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 285 с. – Библиогр.: с. 278-282
1042929
  Ширмин Г.И. Пространственные периодические решения вблизи коллинеарных точек либрации систем Земля-Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Ширмин Г.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 8 с.
1042930
  Михайленко Ф.А. Пространственные препятствия в цепях сопряжения полиметиновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михайленко Ф.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
1042931
  Рындин Р.М. Пространственные симметрии и поляризационные эффекты в сильных взаимодействиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рындин Р.М.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1042932
  Бакланов П.Я. Пространственные системы производства = (микроструктурный уровень анализа и управления) / П.Я. Бакланов. – Москва : Наука, 1986. – 149с.
1042933
  Шумихин С.А. Пространственные смешанные краевые задачи теории упругости со сменой граничных условий по окружностям и эллипсу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шумихин С.А. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1982. – 19 с.
1042934
  Мезенцев К.В. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К.В. Мезенцев, Н.И. Мезенцева // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2227-8249
1042935
  Лапкин Пространственные торможения при магний-органических реакциях : Автореф... докт. хим.наук: / Лапкин И. И; Молотов.ГУ, Лабор. орган. хим. – Молотов, 1949. – 5 с.
1042936
   Пространственные факторы в формировании партийных систем : Диалог американистов и постсоветологов. – Саппоро : Slavic research center,Hokkaido university, 2002. – 108с. – (Occasional papers on regional /subregional politics in post-communist countries ; N 6). – ISBN 4-938637-27-8
1042937
  Кислицына Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в Океании / Д.О. Кислицына, И.Ю. Окунев // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 163-176. – (Политология). – ISSN 1998-1776
1042938
  Ватажин А.Б. Пространственные эффекты при движении проводящей среды по каналу в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ватажин А.Б.; НИИ механики МГУ. – Москва, 1963. – 7л.
1042939
  Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет. – Москва : Прогресс, 1968. – 392 с.
1042940
  Блауэрт Й. Пространственный слух / Й. Блауэрт. – Москва, 1979. – 222 с.
1042941
  Кулиев Т.А. Пространственный электронно-лучевой модулятор света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Кулиев Т.А.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1971. – 11л.
1042942
  Саакян Г.С. Пространство-время и гравитация : учебник / Г.С. Саакян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 340с.
1042943
  Горелик Г. Пространство-время Эйнштейна // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 2 (1028). – С. 112-118. – ISSN 0130-1640
1042944
  Берке У. Пространство - время, геометрия, космология : Пер.с англ. / У. Берке. – Москва : Мир, 1985. – 411 с.
1042945
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров. – Москва, 1988. – 190с.
1042946
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров; Отв. ред Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1989. – 190с.
1042947
  Манолова О.Н. Пространство активности субъекта как аксеологический ресурс // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.56-63
1042948
  Свешников Н.А. Пространство асимптотических состояний в теориях с безмассовыми частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Свешников Н. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1981. – 14л.
1042949
  Зубко Г.В. Пространство в мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.120-130
1042950
  Сивова Т. Пространство в романе К.Г. Паустовского "Романтики" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 199-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1042951
  Титянин К.А. Пространство в романе Л.Толстого «Анна Каренина» // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.122-135. – ISBN 966-568-658-5
1042952
  Потемкин В.К. Пространство в структуре мира. / В.К. Потемкин, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1990. – 174с.
1042953
  Болтунова Екатерина Пространство власти: царский / императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII - XVIII столетий // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2009. – № 2 : Homo imperii в пространстве и времени: осваивая и покидая имперские пространства. – С. 65-104. – ISBN 5-89423-110-8
1042954
  Лубенская В Т. Пространство гиперболической связанности с параллелизмом Лобачевского : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лубенская Т.В,; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1042955
  Волкова Наталия Пространство детского чтения сокращается : путь в катакомбы или на авансцену? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Ожидание форума на творческой площадке Ленинградской областной детской библиотеки - это как предчувствие счастья...
1042956
  Черняков Ю.В. Пространство для маневра / Ю.В. Черняков. – М., 1987. – 238 с.
1042957
  Ланская О.В. Пространство жизни и смерти (на материале романа Л.Н. Толстого "Война и мир") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 24-28
1042958
  Тучинская Т. Пространство звкуа в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 226-236
1042959
  Замятин Д.Н. Пространство и (без)опасность: онтологические модели воображения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 137-148. – ISSN 0321-2017
1042960
  Борель Э. Пространство и время / Э. Борель; Пер. с франц. М. и А. Лопшиц под ред. Н.Н. Андреева. – Москва. – 177с.
1042961
  Свидерский В.И. Пространство и время / В.И. Свидерский. – Москва, 1958. – 200с.
1042962
  Штейнман Р.Я. Пространство и время / Р.Я. Штейнман. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 240с.
1042963
  Попова Людмила Дмитриевна Пространство и время в культуре русского города (на примере Архангельска) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 2073-9702


  Значимым культурологическим аспектом существования и развития города является его пространственное выражение во времени. В основу статьи и положены пространство и время, сосуществующие в культуре города, в человеческом сознании, которые с позиции ...
1042964
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1042965
   Пространство и время в современной социологической теории. – Москва : Институт социологии РАН, 2000. – 156с. – ISBN 5-89697-050-1
1042966
  Чудинов Э.М. Пространство и время в современной физике / Э.М. Чудинов. – М, 1969. – 48с.
1042967
  Александров А.Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина : материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / А.Д. Александров ; АН СССР.Научный совет по философским вопросам современного естествознания. Ин-т философии. – Москва, 1970. – 45 с.
1042968
  Асимов М.С. Пространство и время как основные формы бытия материи. : Автореф... наук: / Асимов М.С.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – М., 1955. – 16л.
1042969
  Румянцева В.Г. Пространство и время как факторы действия права / В.Г. Румянцева, Ахмедов, ЧМ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1042970
  Готт В.С. Пространство и время микромира / В.С. Готт. – Москва, 1964. – 40с.
1042971
  Блохинцев Д.И. Пространство и время микромире / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд. испр. – Москва, 1982. – 349 с.
1042972
  Кон Э. Пространство и время с точки зрения физики / Э. Кон, Г. Пуанкаре. – Одесса, 1912. – 81с.
1042973
  Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0131-2227
1042974
  Казурова Н.В. Пространство иранского фильма = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 124-132. – ISSN 1681-7559


  Сегодняшнее поколение иранских режиссёров создаёт каноны нового иранского кинематографа. В их работах мы видим не тот открыточный Иран, что рекламируется для туристов, а подлинный, зафиксированный с документальной точностью.
1042975
  Тараканова Е.И. Пространство итальянской капеллы XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 117-131. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается пространство итальянской капеллы 15 в. - как реальное, так и мысленно достраиваемое. Показана роль учения о перспективе, символики света и мистериального театра в организации художественного мира капеллы и его семантическом ...
1042976
  Касаткина Т. Пространство картины и икона в пространстве // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 151-160. – ISSN 0130-7673
1042977
  Винокуров В.Г. и др. Пространство Лебега и его измеримае разбиения / В.Г. и др. Винокуров. – Ташкент, 1985. – 74с.
1042978
  Спитцер Л. Пространство между звездами : пер. с англ. / Л. Спитцер. – Москва : Мир, 1986. – 182 с.
1042979
  Андреев Э.П. Пространство микромира. Философский очерк / Э.П. Андреев. – Москва, 1969. – 88с.
1042980
  Лаптев Б.Л. Пространство опорных элементов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Лаптев Б. Л.; МГУ,. – Казань, 1959. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1042981
  Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 134-140. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1042982
  Яблоков Д.М. Пространство пар линейных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Яблоков Д.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1042983
  Иванов В. Пространство поручений. Президент сделал заказ на новую научно-техническую политику / подготовила Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 3-4


  Президент страны на минувшей неделе подбросил научному сообществу очередной ребус - пакет поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по науке и образованию, Поскольку исполнителем ряда поручений вместе с правительством назначена Российская ...
1042984
  Мусина В.П. Пространство профессиональной активности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 47-50. – ISSN 1026-955X


  В статье раскрыты сущность и структура пространства профессиональной активности, проблема которых до настоящего времени в психологии практически не изучена. Пространство профессиональной активности рассматривается как открытая система, что предполагает ...
1042985
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1042986
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1042987
  Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.149-164. – ISSN 0042-8744
1042988
  Дубовая Н.А. Пространство сна. К вопросу пространственно-временной организации фантастической повести 20-30-х гг. ХІХ века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 97-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1042989
   Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
1042990
  Селезнева Е.В. Пространство целей человеческой жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.50-55
1042991
  Дробашенко С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М., 1986. – 320с.
1042992
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Фан Лыонг Хиеу ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1042993
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фан Лыонг Хиеу; КГУ. – К., 1971. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
1042994
  Белинский П. Пространство, время и движение / П. Белинский. – М., 1937. – 118с.
1042995
  Эддингтон А. Пространство, время и тяготение. : пер.с англ. / А. Эддингтон. – Одесса : Mathess, 1923. – 216с.
1042996
  Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и математике // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 67-91. – ISSN 2307-3705
1042997
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1973. – 566 с.
1042998
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1975. – 567 с.
1042999
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 455 с.
1043000
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1984. – 207 с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,