Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1042001
  Хоменко І.А. "Принцип невизначеності" у журналістикознавстві // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 27-34


  Статтю присвячено введенню однієї з ключових загальнометодологічних проблем сучасної науки – впливу науковця на досліджуване явище – в парадигму журналістикознавства. This article is devoted influence of researcher on the object of research. Influence ...
1042002
  Захаріна М.І. "принцип симфонії" В.В. Зеньковского як діалогова модель виховання цілісної особистості // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 216-219. – ISSN 2076-1554
1042003
  Александров В.Б. Принцип и его место в теории : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Александров В. Б.;. – Томск, 1974. – 21л.
1042004
   Принцип и методы справочно-информационного обеспечения, квалифиционные системы УДК.. – Москва, 1975. – 84с.
1042005
  Куджма Принцип инвариантности в задачах оптимальной остановки. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Куджма Р.-Ю.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л.
1042006
  Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления / Р.А. Алиев. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-127
1042007
  Райбекас А.Я. Принцип инвариантности и проблема структуры материи. : Автореф... канд.филос.наук: / Райбекас А.Я.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1966. – 22л.
1042008
   Принцип инвентарности в измерительной технике.. – М., 1976. – 239с.
1042009
  Фролов Ю.А. Принцип индивидуализации наказания по советскому уголовному праву : Дис... канд. юр.наук: / Фролов Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 347,18л. – Бібліогр.:л.1-18
1042010
  Фролов Ю.А. Принцип индивидуализации наказания по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Фролов Ю.А. ; КГУ. Кафедра уголовного права. – Киев, 1954. – 14 с.
1042011
  Гончаренко М.В. Принцип интерсубъективности и значение верификации знания в неопозитивизме // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С.3-13. – ISSN 1560-7488
1042012
  Иванов М.В. Принцип историзма в геологии. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Иванов М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 14л.
1042013
  Воробьева Н.Н. Принцип историзма в изображении характера. / Н.Н. Воробьева. – Москва, 1978. – 264с.
1042014
   Принцип историзма в науке : Межвуз. сб. – Уфа, 1985. – 164 с.
1042015
   Принцип историзма в познании социальных явлений.. – М., 1972. – 291с.
1042016
  Иванов В.В. Принцип историзма в произведениях В.И. Ленина 90-х годов / В.В. Иванов. – Томск : Издателство ТГУ, 1966. – 208 с.
1042017
  Кобзарь Е.Н. Принцип историзма в русской советской прозе 30-х годов / Е.Н. Кобзарь. – Днепропетровск, 1983. – 72 с.
1042018
  Седова Т.А. Принцип историзма в трудах И.Ф.Крылова и проблемы современной криминалистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 145-150. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1042019
  Ахметов Бахт Каркенович Принцип историзма в экологии : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ахметов Бахт Каркенович; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1042020
  Самович А.П. Принцип историзма и его роль в системном социальном исследовании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Самович А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 18л.
1042021
  Пастушный С.А. Принцип историзма и современная генетика. : Автореф... канд.филос.наук: 627 / Пастушный С.А.; МГУ.Филос.фак-т. – М, 1970. – 16л.
1042022
  Климова Л. Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак: опыт зарубежных стран // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 8. – С. 62-67. – ISSN 0201-7067
1042023
  Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Козлова Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 82 назви
1042024
  Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Козлова Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 501, [248] арк. – Додатки: арк. [248]. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 375-501
1042025
  Міщенко С.М. Принцип індивідуалізації покарання при укладенні угод про примирення та визнання винуватості // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 214-216. – ISBN 978-966-458-403-3
1042026
  Березівська Л. Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 20-26
1042027
  Соляник Г.І. Принцип інструкціонізму - жорстка вказівка чи м"яка рекомендація? // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 26-35. – ISSN 1023-2427
1042028
  Романенко О. Принцип інтерпретації творів масової літератури у сучасному українському літературознавстві // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 85-90


  У статті розглянуто провідні засади аналізу та інтерпретації творів масової літератури, аналізуються типологічні домінанти сучасного українського масліту. Уточнюється визначення поняття "масова література" та систематизуються основні методи аналізу ...
1042029
  Хомишин І.Ю. Принцип інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 123-128. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано проблему інформатизації освіти. Визначено роль освітньої сфери в інформаційному глобальному суспільстві, основні прояви інформатизації освіти, з-поміж яких нові засоби набуття знань, інноваційність технічних ресурсів отримання ...
1042030
  Горгота О.Б. Принцип історизму в системі методології історико-філософського дослідження Гегеля та Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю сутності, місця та значення принципу історизму в системі методології дослідження історії філософії. Автор, аналізуючи історико-філософські позиції Гегеля та Ясперса, розглядає постановку питання про правомірність системного, ...
1042031
  Гула Р.В. Принцип історизму у розвитку монархічної ідеології XVII - XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 39-41. – ISSN 2076-1554
1042032
  Легенчук С. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути чи не бути в постіндустріальній економіці? / С. Легенчук, Н. Королюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 139-150. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1042033
  Демин В.Н. Принцип как форма научного познания / В.Н. Демин. – М, 1976. – 44с.
1042034
  Корецкий Д. Принцип каратэ / Д. Корецкий. – М., 1988. – 425с.
1042035
  Головаха І.П. Принцип класового ананізу суспільних явищ / І.П. Головаха. – К., 1979. – 48с.
1042036
  Семеніхіна О.В. Принцип когнітивної візуалізації і його використання у навчанні математики / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 136-140. – ISSN 2413-1571
1042037
  Кудря О.В. Принцип коеволюції в контексті ноосферної концепції В. Вернадського // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 110-123. – ISSN 2075-1443
1042038
   Принцип коллективизма (учебно-метод. пососбие для студентов-заочников Кишиневского гос. университета).. – Кишинев, 1965. – 18с.
1042039
  Дзюба Петр Николаевич Принцип коллективизма в системе производственных отношений социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05. / Дзюба Петр Николаевич; КГУ. – К., 1986. – 167л. – Бібліогр.:л.150-167
1042040
  Дзюба П.Н. Принцип коллетивизма в системе производственных отношений социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Дзюба П.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1042041
  Ященко Н.Л. Принцип компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультацій з метою звернення до нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 89-93


  У статті проаналізовано основні аспекти закріплення принципу компетентності та добросовісності адвоката у національному законодавстві у порівнянні з іноземним досвідом. Проведено аналогію з принципом професійної компетентності та морально-етичних ...
1042042
  Гребенюк Д. Принцип комплементарності в діяльності Міжнародного кримінального суду // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 28-31
1042043
  Бородіна О.С. Принцип комплементарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-58 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1042044
  Майструк І. Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості принципу конструктивізму в контексті гносеолого-технологічного його застосування у соціологічному пізнанні. У своєму розвитку принцип конструктивізму виступає як теоретико-методологічне узагальнення особливого аспекту ...
1042045
  Цоколов С. Принцип конструювання дійсності у теорії комунікацій (комунікаційний конструктивізм Пола Ватцлавіка) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.113-127


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1042046
  Москалик В.В. Принцип контекстуальності філософсько-антропологічних досліджень аналітичної філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 89-96


  У статті розглядається прагматичний аспект зв"язку мови та дії, аналізуєть- ся роль контексту в концепціях мовних ігор, констатується залежність значення висловлювання від вживання. This article touches upon the pragmatic aspect of the connection ...
1042047
  Якунин А.В. Принцип контрапункта в композиции поэмы Н.С. Гумилева "Открытие Америки" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 75-85. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1042048
  Мороз Г.В. Принцип контріндукції у відкритій системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Cтаття присвячена обґрунтуванню принципу контріндукції як основі свободи суб"єкта пізнання в межах відкритої системи наукового знання. Свобода суб"єкта наукового пізнання розглядається під кутом зору зміни типів наукової раціональності. The article ...
1042049
  Соболєвський П.А. Принцип кооперації і імплікатури спілкування як основні поняття інференційної прагматики Пола Грайса // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 115--119. – ISSN 2312-4342
1042050
  Лейфура В.М. Принцип крайнього / В.М. Лейфура, В.А. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 29-39. – ISSN 1029-4171
1042051
  Ткаченко Л. Принцип Криворізького професійного ліцею - не зупинятися на досягнутому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
1042052
  Данилюк А.Я. Принцип культурогенеза в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 3-8. – ISSN 0869-561X
1042053
  Алексеев В.М. Принцип Лагранжа и задачи оптимального управления : учеб. пособие : [в 2 ч.]. / В.М. Алексеев, В.М. Тихомиров ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак., Каф. общ. пробл. управления. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1979. – 84 с.
1042054
  Тихомиров Владимир Михайлович Принцип Лагранжа и задачи оптимального управления / Тихомиров Владимир Михайлович. – М. : Изд-во Моск. ун-та
Ч.2. – 1982. – 111с.
1042055
  Сенченко М. Принцип Ле Шательє // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1042056
  Бачинский Г.В. Принцип личной материальной заинтересованности в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Бачинский Г.В.; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Л., 1956. – 18л.
1042057
  Трипольський В.А. Принцип личной материальной заинтересованности и вопросы коммунистического воспитания / В.А. Трипольський. – М., 1966. – 72с.
1042058
  Трипольский В.А. Принцип личной материальной заинтересованности и вопросы коммунистического воспитания : Автореф... канд. филос.наук: / Трипольский В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – Москва, 1966. – 15л.
1042059
  Сиротненко Р.О. Принцип людиноцетризму в праві США: "право повинно бути вчасним" // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 262-264. – ISSN 2524-017X
1042060
  Гурин Л.Г. Принцип максимума в задаче оптимального управления с переменной структурой и неопределёнными параметрами / Л.Г. Гурин, Р.С. Миронова. – Москва, 1986. – 42 с.
1042061
  Габасов Р.Ф. Принцип максимума в теории оптимального управления / Р.Ф. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Минск, 1974. – 271с.
1042062
  Лукьянов А.Т. Принцип максимума для одномерных параболическо-гиперболических систем / А.Т. Лукьянов, В.С. Неронов. – Алма-Ата, 1979. – 47с.
1042063
  Виноградська А.В. Принцип максимума і оптимальне керування динамічною системою В. Леонтьєва / А.В. Виноградська, В.В. Рішина // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Відкрита динамічна система В. Леонтьєва розглядається як система керування. Мета роботи полягає в застосуванні принципу максимума Понтрягіна для побудови оптимального керування розвитком всіх галузей економіки таким чином, щоб за заданий час досягти її ...
1042064
  Лаврова О.Є. Принцип максимуму Понтрягіна для рівнянь на часових шкалах // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – С. 87-95. – ISSN 2309-4001
1042065
  Анастасенко Ф.И. Принцип материальной заинтересованности в колхозном производстве / Ф.И. Анастасенко. – Ленинград, 1954. – 115с.
1042066
  Естигнеев Р.Н. Принцип материальной заинтересованности в промышленности Чехословакии / Р.Н. Естигнеев. – М., 1962. – 100с.
1042067
  Осадин В.П. Принцип материальной заинтересованности и его использование в колхозном производстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадин В.П.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1962. – 27л.
1042068
  Семейкин Н.С. Принцип материальной заинтересованности и его использования в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семейкин Н.С.; М-во высш.образования СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. – К, 1955. – 18л.
1042069
  Щетинин В.П. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного приозводства : Автореф... канд.экон.наук: / Щетинин В.П.; М-во просвещения РСФСР Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1955. – 20л.
1042070
  Болгов А.В. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного производства / А.В. Болгов. – Москва, 1954. – 40с.
1042071
  Чулков Т.Г. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного производства на современном этапе коммунистического строительства. (На материлах колхозов Харьк. обл. за 1953-1962 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чулков Т.Г. ; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1964. – 20 с.
1042072
  Мустафаев Г.М. Принцип материальной заинтересованности и ее роль в развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мустафаев Г.М.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 24л.
1042073
  Заславская Т.И. Принцип материальной заинтересованности и оплата труда в колхозах / Т.И. Заславская. – М., 1958. – 164с.
1042074
  Головенков Виталий Александрович Принцип материальной заинтересованности и совершенствование форм его использования в колхозном производстве. (На примере оплаты труда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Головенков Виталий Александрович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 20л.
1042075
  Симащенко А.Г. Принцип материальной заинтересованности и совершенствование форм оплаты труда в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Симащенко А.Г.; БГУ. Каф. полит. экономии. – Минск, 1968. – 22л.
1042076
  Шакенов К. Принцип материальной заинтересованности колхозников / К. Шакенов. – Алма-Ата, 1958. – 73с.
1042077
  Мустафаев К.Д. Принцип материальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии общественного хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Мустафаев К.Д.; МВ и ССО Аз.ССР.Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1972. – 29л.
1042078
  Шекшуев А.Я. Принцип материальной заинтерисованности в изобретательстве и рациональизаторсьве при социализме (на матер. маш. предп. Харьк. Совнерхоза) : Автореф... канд. экон.наук: / Шекшуев А. Я.; ХГУ, Каф. полит. эконо. – Х., 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1042079
  Анисимов Г.Д. Принцип материальной заинтерисованности в развитии новой техники / Г.Д. Анисимов. – Москва, 1962. – 152с.
1042080
  Чигвинцев И.Н. Принцип материальной заинтерисованности в социалистическом обществе / И.Н. Чигвинцев. – Свердловск, 1954. – 43с.
1042081
  Цуканов М.Н. Принцип материальной заинтерисованности и усиление его роли в повышении качества продукции (На прим. предпр. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Цуканов М. Н.; Сатар.ГУ. – Саратов, 1966. – 21л.
1042082
  Панченко М.П. Принцип матеріальної заінтересованності в розвитку колгоспного виробництва. / М.П. Панченко. – Київ, 1957. – 92с.
1042083
  Чухно А.А. Принцип матеріальної заінтересованості на сучасному етапі / А.А. Чухно, І.М. Батхін // Пит. розвит. соц. економіки. Зб. наук. праць, 1959. – Т.17
1042084
  Чухно А.А. Принцип матеріальної заінтересованості на сучасному етапі / А.А. Чухно. – Київ, 1961
1042085
  Ковалишин П.Ю. Принцип междисциплинарности в исследовании языковой картины мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 84-92. – ISSN 0130-9730
1042086
  Мажар Л.С. Принцип мирного вирішення спорів у міжнародному морському праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 101-106
1042087
  Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров / Д.Б. Левин. – М., 1977. – 112с.
1042088
  Абед Идан Хасан Принцип мирного сосуществования в современном международном праве : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Абед Идан Хасан; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.175-186
1042089
  Иванов С.А. Принцип мирного сосуществования. / С.А. Иванов. – М, 1958. – 74с.
1042090
  Абед Идан Хасан Принцип мирового сосуществования в современном международном праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Абед Идан Хасан.; КГУ. – Киев, 1980. – 21л.
1042091
   Принцип мировоззренческой направленности в курсе "Иностранный язык" для неязыковых специальностей вузов: Метод. рекомендации.. – Рига, 1987. – 22с.
1042092
  Месхія О.Н. Принцип міжнародного співробітництва як основа мирного співіснування держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 105-110. – ISSN 2220-1394
1042093
  Аверіна О.І. Принцип мінливості в біологічних і соціальних системах: порівняльний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-18
1042094
  Литвиненко Т. Принцип міфологічного іменування в заголовковому комплексі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 256-263.
1042095
  Мельников Г.П. Принцип многоканальной регистрации ЭЛА в электронных приборах экспериментальной ядерной физики : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.П.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1042096
  Шишкін В. Принцип мовної адекватності у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються актуальні питання щодо: адекватності перекладу на українську мову іншомовних правових джерел з позиції філософського і ментального розуміння їхніх суті та поняттєво-змістовного навантаження. В статье анализируются актуальные ...
1042097
  Павличко О.О. Принцип моделювання складнопідрядних речень у сучасній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-101. – Бібліогр.: Літ.: С. 101; 7 поз.
1042098
  Червона Л.М. Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 252-264. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  У статті досліджуються перспективи застосування академізму та пра гматизму як парадигм модернізації вищої освіти в Україні. Аналізується стан вищої освіти України. Розглядаються два протилежні переконання, збереження фундаментального академізму в ...
1042099
  Братко М.О. Принцип монізму і категорія "Смисл життя" // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 64-75. – ISSN 0130-5719
1042100
  Сулятицька Т.В. Принцип мультикультурності - складова міжкультурної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 59-60
1042101
  Селинов В.И. Принцип наглядности в занятиях по культуроведению / В.И. Селинов. – Одесса, 1927. – 32с.
1042102
  Терегулов Ф.Ш. Принцип наглядности и материализация деятельности в процессе облучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Терегулов Ф. Ш.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1042103
  Селецкий Василий Иванович Принцип наглядности и методика применения технических средств обучения в преподавании марксистко-ленинской философии : Материалы к лекции / Селецкий Василий Иванович; КГУ им. Т.Г. Шевченко; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Киев : Высшая школа, 1976. – 27 с. – Библиогр.: с.25-26
1042104
  Фитуни Л.А. Принцип наибольшего благоприятствования в междугосударственных торговых договорах : Автореф... канд. юрид.наук: / Фитуни Л.А.; Мин. внешней торговли СССР. Ин-т внешней торговли. – Москва, 1951. – 17 л.
1042105
  Скобелкин В.И. Принцип наименьшего потенциала тока и его приложение к задачам газовой динамики, электродинамики и горения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1957. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1042106
  Пахомов И И. Принцип наименьшего принуждения в механике стержней и пластин : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Пахомов И.И,; КГУ. – Киев, 1977. – 13л.
1042107
  Кисіль В.І. Принцип найбільш тісного зв"язку та законодавче регулювання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 87-101
1042108
  Піонтковський С.В. Принцип найбільшого сприяння і формування митних союзів та зон вільної торгівлі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 99-105. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
1042109
  Пустовіт О. Принцип найбільшої дії у драматургії Пушкіна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 115-125. – ISSN 0235-7941
1042110
  Васюков Н.М. Принцип народности в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филос.наук: / Васюков Н.М.; ЛГУ. – Л, 1953. – 22л.
1042111
  Барабаш Ю.А. Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф... д-ра филол.наук: 641 / Барабаш Ю.А.; КГУ. – К., 1969. – 48л.
1042112
  Барабаш Юрий Яковлевич Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 641 / Барабаш Юрий Яковлевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 48 с.
1042113
  Кухта А.М. Принцип наступності у навчанні. Лекція з педагогіки для студентів, аспірантів і вчителів. / А.М. Кухта. – Львів, 1973. – 27с.
1042114
  Лобойко Л.М. Принцип наукової обгрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 40-54. – ISSN 2079-6242
1042115
  Кушнир Н.О. Принцип национально ориентированного обучения при сопоставительном изучении фразеологических единиц русского и китайского языков // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 58-65. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя деякі nрoблемu вuвчення рociйcькoї фрaзеoлoгiї в кumaйcькiй ayдumoрiї: ocнoвнi вiдмiннocmi фрaзеoлoгiчнux cucmем рociйcькoї ma кumaйcькoї мoв; mрyднoщi, щo вuнuкaюmь nрu зicmaвленнi рociйcькux i кumaйcькux фразеoлoгiчнux oдuнuць; ...
1042116
  Разумихина Н.Н. Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 138-146. – ISSN 1682-671Х
1042117
  Абдуллаев Н.А. Принцип национального языка производства по делу в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Абдуллаев Н.А.; МНО Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 28л.
1042118
  Макогон С.О. Принцип національно рівноправлення в соціалістичній Чехословатчині / С.О. Макогон. – Київ, 1961
1042119
  Сурнін В.Б. Принцип національного самовизначення і політика умиротворення фашистської Німеччини (1933-1939 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 141-149. – (Історія ; Вип. 22)
1042120
  Тараненко С. Принцип невідворотності відповідальності особи за порушення правил дорожнього руху: проблеми теорії і практики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
1042121
  Максимюк О.Д. Принцип невідворотності юридичної відповідальності (історико-філософський аспект) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 39-44. – (Правознавство ; Вип.311)
1042122
  Коростаренко М.К. Принцип невмешательства -- незыбленмый принцип внешней политики Советского Союза : Автореф... канд. юр.наук: / Коростаренко М.К.; АОН При ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 20 л.
1042123
  Гуидо Амилькар Принцип невмешательства в межамериканских отношениях : Автореф... канд. юрид.наук: / гуидо Амилькар; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносва. Юрид. фак. – М., 1971. – 20л.
1042124
  Комарова Л.А. Принцип невмешательства в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Комарова Л.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1042125
  Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные тенденции / Е.Ф. Доовгань ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 359 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-719-5
1042126
  Кучинська О.П. Принцип невтручання в особисте і сімейне життя особи // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 70-73. – ISBN 978-966-2571-07-3
1042127
  Камінський І. Принцип невтручання у внутрішні справи держав у призмі застосування незбройної сили // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 63-67. – ISSN 1814-3385


  У статті звертається увага на інтенсивне використання суб"єктами міжнародного права форм впливу, не пов"язаних із застосуванням зброї - незбройної сили. Автор пропонує розглядати незбройну силу як міжнародно-правову категорію. У зв"язку з цим ...
1042128
  Терещук М. Принцип недискримінації в держзакупівлях // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 12-13


  Закон України "Про публічні закупівлі" передбачає участь іноземних учасників у процедурах закупівель нарівні з вітчизняними, але скористатися таким правом досить нелегко. Іноземці зіштовхуються з численними недоліками українського законодавства, а ...
1042129
  Мороз Ю.К. Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 57-61. – ISSN 1996-5931
1042130
  Поєдинок В.В. Принцип недискримінації в угодах СОТ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-107.
1042131
  Бойченко О.І. Принцип недіяння у філософії Давнього Китаю (на матеріалах даосизму та легізму) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 15-19. – ISBN 966-7943-03-8
1042132
  Бокал Г.В. Принцип недіяння у філософській спадщині раннього даосизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 3-10
1042133
  Аарна О.А. Принцип независимости модели от решаемых на ней задач и его применения / О.А. Аарна. – Киев, 1980. – 47с.
1042134
  Юсупова С.О. Принцип независимости судей и подчинение их только закону в советском уголовном процессе. (По материалам ТаджССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Юсупова С.О.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1972. – 19л.
1042135
  Сімов"ян В.С. Принцип незалежності в діяльності Національного банку Українияк суб"єкта банківського контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-68. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1042136
  Працовнік Т.Р. Принцип незалежності Європейського Центрального Банку особливості реалізації та загальний правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-239.
1042137
  Проневич О.С. Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 6-16. – ISSN 1999-5717
1042138
  Овчаренко О. Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження судового рішення: теоретичні й практичні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 70-79
1042139
  Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.124-127. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1042140
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227 л. + Додатки: л. 225 - 227. – Бібліогр.: л. 189 - 225
1042141
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1042142
  Бараняк В.М. Принцип незалежності судового експерта: аналіз законодавства України у сфері судового-експертної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 469-472. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1042143
  Москвич Л.М. Принцип незалежності судової системи: міжнародні стандарти й український досвід // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 175-183. – ISSN 0201-7245
1042144
  Дорофеєва М.С. Принцип незамкненості у синергетиці перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X


  Представлено фрагмент німецькомовного Кодексу ділової етики університету імені Карла і Франца м. Грац (Австрія) та один із варіантів його перекладу українською мовою, виконаний учасниками семінару підвищення кваліфікації для перекладачів у Києві під ...
1042145
  Абрамович Р.М. Принцип незворотності дії закону в часі у рішеннях Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
1042146
  Шармазанашвили Г.В. Принцип ненападения в международном праве / Г.В. Шармазанашвили. – М., 1958. – 96с.
1042147
  Адаменко Н. Принцип необарокової децентрованості в міждисциплінарній комунікації постмодерної філософії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 37-43. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)


  В.статті згадуються професори філософського ф-ту КНУТШ : І. Бичко, В. Ярошовець.
1042148
  Ковалец М.С. Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 222-225. – ISSN 2076-1554
1042149
  Компанеец А.С. Принцип неопределенности / А.С. Компанеец. – Москва, 1966. – 48 с.
1042150
  Бегалинова К.К. Принцип неопределенности в образовании как социально-философская проблема / К.К. Бегалинова, Т.С. Косенко, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 122-128. – ISSN 1811-0916
1042151
  Савчук К.О. Принцип непорушності державних кордонів як складова сучасного міжнародного правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 346-357. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1042152
  Пацурківський Ю.П. Принцип непорушності права власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 253)
1042153
  Лившиц В.Я. Принцип непосредственности в советском уголовном процессе / В.Я. Лившиц. – Москва-Ленинград, 1949. – 208с.
1042154
  Шундиков В.Д. Принцип непосредственности в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Шундиков В.Д.; Саратов. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1974. – 19л.
1042155
   Принцип непрерывности в обучении и воспитании студентов инженерного вуза. – Москва, 1983. – 172с.
1042156
  Полянський Тарас Принцип неприпустимості зловживання правом у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика інтерпретації та застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 14-17
1042157
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Муравский Виктор Андреевич; МВ и ССО РСФСР, Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1980. – 238л. – Бібліогр.:л.184-238
1042158
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Муравский Виктор Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1042159
  Александров О.А. Принцип несумісництва депутатського мандату // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.55-60. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1042160
  Джунь В.В. Принцип номіналізму у грошових зобов"язаннях. Валютне застереження // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.183-187. – ISBN 966-7784-65-7
1042161
  Фомюк Г.А. Принцип нумерации гексаграмм в Книге Перемен / Г.А. Фомюк, Е.А. Кудина. – Киев : Оріяни, 2006. – 114с. – ISBN 966-8305-58-2
1042162
  Рахнянська Т. Принцип об"єктивної істини в кримінально-процесуальному законодавстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 516-519
1042163
  Омельченко М.П. Принцип об"єктивної істини цивільного процесуального права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Омельченко М. П.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1042164
  Фур"яка Я. Принцип об"єктивності в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 126-127. – ISBN 978-617-7069-15-6
1042165
  Єрмоленко А. Принцип об"єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 6-15. – ISSN 0235-7941
1042166
  Омельченко Михайло Петрович Принцип об"єктивності істини цивільного процесуального права України : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Омельченко Михайло Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.187-197
1042167
  Саймак Клиффорд Дональд Принцип оборотня. / Саймак Клиффорд Дональд. – М., 1993. – 478с.
1042168
  Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи / Л.А. Петрушенко. – Москва, 1967. – 276с.
1042169
  Шмельков М.И. Принцип общезначимости в структуре философии / М.И. Шмельков. – М., 1992. – 55с.
1042170
  Кустов И.С. Принцип объективной истины в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Кустов И.С.; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Оренбург, 1970. – 17л.
1042171
   Принцип объективности и его роль в социальном познании: Межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 163с.
1042172
  Шулевский Н.Б. Принцип объективности познания / Н.Б. Шулевский. – М, 1985. – 199с.
1042173
  Сариев Г.Д. Принцип ограничения / Г.Д. Сариев. – Баку, 1986. – 206с.
1042174
  Чернега В.М. Принцип одношлюбності та контрарності як наскрізна ідея українського сімейного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 362-367. – ISSN 1563-3349
1042175
  Бех І. Принцип одухотворення у виховній системі Василя Сухомлинського // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 5
1042176
  Ремизовская Римма Исидоровна Принцип определения фонематических систем неблизкородственных языков с учетом их фонетических реализаций в речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19, 10.02.08 / Ремизовская Римма Исидоровна; Киевский госуд. университет им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1042177
  Перестюк М.О. Принцип оптимального осреднения в задаче управления с промежуточными фазовыми ограничениями / М.О. Перестюк, А. Асланян // Тезисы докл. на Международном семинаре "Негладкие и разрывные задачи оптимизации и уравнения"
1042178
  Чепурно Л.В. Принцип оптимальности / Л.В. Чепурно. – Одесса, 1976. – 18с.
1042179
  Розен Р. Принцип оптимальности в биологии / Р. Розен. – М., 1969. – 216с.
1042180
  Зуєва Л. Принцип оскаржування судових актів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 61-66
1042181
  Тихонов К Принцип ответственности за вину в советском уголовном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Тихонов К Ф.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1963. – 16л.
1042182
  Зеленков А.И. Принцип отицания в философии и науке / А.И. Зеленков. – Минск, 1981. – 176 с.
1042183
  Хвольсон О.Д. Принцип относительности : общедоступное изложение / О.Д. Хвольсона, , засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Естествоиспытатель", 1914. – 60, [4] с.


  [4] с. - это реклама
1042184
  Кузнецов Б.Г. Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 232 с.
1042185
  Морозов Н.А. Принцип относительности в природе и в математике / Н.А. Морозов. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 40 с.
1042186
  Базитов А.А. Принцип относительности в философии и естествознании / А.А. Базитов. – Саратов, 1991. – 168с.
1042187
  Яглом И.М. Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия / И.М. Яглом. – Москва : Наука, 1969. – 304 с.
1042188
  Морозов Н.А. Принцип относительности и абсолютное ( Этюд из области проявлений волнообразного движения) : Этюд из области проявления волнообразного движения / Николай Морозов, дир. Петрогр. науч. ин-та им. П. Ф. Лесгафта. – Петербург : Госиздат, 1920. – 88 с. : черт.
1042189
  Шапошников К.П. Принцип относительности и динамика точки. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1914. – 6 с. – Отд. оттиск : Ж. Р. Ф.-Ч. О. Физич. Отд., т. 45, вып. 9, 1913. - Экз. без обл. и тит. л.
1042190
  Бялобржеский Ч.Т. Принцип относительности и его применение к механике. – Киев, 1910. – 13 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.11, 1910 г.
1042191
   Принцип относительности. Сборник работ классиков релятивизма : перевод / Г. Лоренц, А. Паункаре, А. Эйнштейн, Г. Минковский. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 388 с.
1042192
   Принцип относительности. Сборник работ по специальной теории относительности.. – Москва : Атомиздат, 1973. – 332с.
1042193
  Бурштейн Г.Н. Принцип отражения в анализе научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бурштейн Г. Н.; Сатар. ГУ, Каф. филос. – Саратов, 1977. – 21л.
1042194
  Костенко А.Н. Принцип отражения в криминологии: (Психол. механизм кримин. поведения) / А.Н. Костенко. – К., 1986. – 124с.
1042195
  Мамедов Рагим Мамедали оглы Принцип отражения и научное познание : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедов Рагим Мамедали оглы; АН АзССР. Ин-т филосфии и права. – Баку, 1987. – 16л.
1042196
  Юсупова Шоира Борисовна Принцип отражения и проблема научного творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Юсупова Шоира Борисовна; АН Уз.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1980. – 19л.
1042197
  Блюменфельд Г. Принцип официальности в гражданском процессе и свободное правотворение / Г. Блюменфельд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза2, 1912. – 29 с.
1042198
  Зеленецкий В. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
1042199
  Руденко А.В. Принцип офіційності в адміністративному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 48-52. – ISSN 0201-7245
1042200
  Кузнецова Л.В. Принцип охорони навколишнього природного середовища як складовий елемент системи принципів галузі трудового права // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 43-46. – ISSN 2413-7189
1042201
  Колісник А.В. Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 39-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1042202
  Котляр Б.Д. Принцип П"єра Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 26-32. – ISSN 1029-4171
1042203
  Малишев Б.В. Принцип панування права ( the rule law ) у праці Альберта Дайсі " Вступ до вивчення конституційного права " // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 118-123. – ISSN 1818-992Х
1042204
  Янкина Л.В. Принцип параллельного действия при перевоспитании педагогически запущенных подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Янкина Л.В.; МП УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 30л.
1042205
  Мишин Владимир Николаевич Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин Владимир Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 202л.
1042206
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мишин В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1042207
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1042208
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1042209
  Клименова З.П. Принцип партийности в советском изобразительном искусстве (1917-1936 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Клименова З.П.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 19л.
1042210
  Чавачин В.Н. Принцип партийности и его методлогическая роль в историческом исследовании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чавачин В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1042211
  Алексеев П.В. Принцип партийности и естествознание / П.В. Алексеев, А.Я. Ильин. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1972. – 134 с.
1042212
  Дзялошинский И.М. Принцип партийности и творческая индивидуальность журнала. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Дзялошинский И.М.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
1042213
  Семенченко Н.А. Принцип партийности как выражение единства мировоззрения и метода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1042214
  Родионов М.К. Принцип партийности науки и его мировоззренческо-методологическая роль в коммунистическом воспитании студентов технического вуза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1042215
  Гошовський М.М. Принцип партійності у філософії / М.М. Гошовський , М.К.Терещенко. – Київ : Знання України, 1987. – 46 с. – (Товариство "Знання" Української РСР : Сер. 2Теорія і практика наукового комунізму ; № 3)
1042216
  Чан Зуй Кхыонг Принцип Паули и фрагментация одноквазичастичных состояний в нечетных сферических ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чан Зуй Кхыонг; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1042217
  Пирадов А.С. Принцип певмешательства и основные проблемы современного международного права : Автореф... д-ра юрид.наук: / Пирадов А.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 28л.
1042218
  Бартенев С.А. Принцип передачи компетенции в праве Европейского Союза // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
1042219
  Темченко В. Принцип передбачуваності закону в прецедентній практиці Євросуду // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0132-1331
1042220
  Шаблій О.А. Принцип перекладу законодавчих термінів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 177-193. – ISBN 978-617-640-052-3
1042221
  Бездєнєжна М. Принцип перестороги у міжнародному екологічному праві: особливості застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 97-98
1042222
  Питер Л.Д. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось / Л.Д. Питер; Составление, предисл. и перевод Л.В. Степанова. – Москва : Прогресс, 1990. – 320 с. – ISBN 5-01-002093-9
1042223
  Мармазов В.Є. Принцип плюралізму в практиці тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-153. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Визначено принцип плюралізму в практиці тлумачення. Issues related to the interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights and ...
1042224
  Цвих В.Ф. Принцип плюралізму як методологічна основа дослідження громадянського суспільства та його інституцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про співвідношення принципів монізму та плюралізму та їх роль у дослідженні суспільних процесів.
1042225
  Ільченко М.Ю. Принцип побудови багатоканальної телекомунікаційної системи із стохастичним носієм / М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник, Р.М. Дідковський // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – Вип. 13. – С. 7-16. – ISSN 2307-9754
1042226
   Принцип побудови РСГР-спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом / Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, І.О. Деркач, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 315-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована схема РСГР спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом, що має покращену чутливість і роздільну здатність та дозволяє досліджувати широкий спектр зразків. Ключові слова: ...
1042227
  Святун О.В. Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних договорах ЄС з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 134-144


  У статті розглянуто еволюцію та правові засади застосування клаузули прав людини у договірних відносинах Європейського Союзу з третіми країнами, визначено основні підходи ЄС до закріплення принципу прав людини як європейської цінності в міжнародних ...
1042228
  Куковинець А. Принцип поваги честі та гідності особи у системі принципів кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 126-129
1042229
  Дорофєєва С М. Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 166-174. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1042230
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 170-190
1042231
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1042232
  Джундієт В. Принцип поділу влади та політична відповідальність її гілок за конституційним проектом М. Сперанського // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
1042233
  Дунаєва Л.М. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1042234
  Жуган М. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації / М. Жуган, В. Марченко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 193-200. – ISSN 0132-1331
1042235
  Теплюк М.О. Принцип поділу державної влади і проблеми забезпечення єдності влади // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 9-10.
1042236
  Мальцев В.А. Принцип подотчетности в системе местного Совета / В.А. Мальцев. – Воронеж, 1981. – 151с.
1042237
  Харченко Г. Принцип поєднання речових прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 6-10
1042238
  Свириденко В.М. Принцип познаваемости в научном мышлении / В.М. Свириденко; АН СССР, Каф. философии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 271 с. – ISBN 5-12-000025-8
1042239
  Клименко Л.В. Принцип полета самолета / Л.В. Клименко. – Москва, 1951. – 32с.
1042240
  Костюченко Я.М. Принцип політичної асоціації та економічної інтеграції у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 86-90


  Основні принципи Порядку денного асоціації полягають в політичній асоціації та економічній інтеграції й спільної участі, спільної відповідальності та спільної оцінки. Автором доведено, що формула відносин на основі "політичної асоціації та економічної ...
1042241
  Ломсадзе Ю.М. Принцип полной физической интерпретируемости аксиоматических квантовых теорий / Ю.М. Ломсадзе. – Киев, 1973. – 16 с.
1042242
  Петрусь О. Принцип постмодерністичної чутливості в романі "Записки Платона" Піттера Акройда // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – с. 229-237
1042243
  Спиридонова Е.М. Принцип построения электропроводящих резин на основе синтетических каучуков. : Автореф... канд. техн.наук: / Спиридонова Е.М.; МВО СССР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1959. – 10л.
1042244
  Тіменик З. Принцип поступовості-послідовності в українській спадщині філософії релігії (40-ві роки ХІХ – 40-ві роки ХХ ст.). Контекст ідеї Бога // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 106 -110. – ISSN 0321-0499
1042245
  Карапетян Л.А. Принцип права наций на самоопределение в политико-правовой концепции армянской социал-демократической партии "Гнчак" ("Колокол") на рубеже XIX - XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1812-3805
1042246
  Собота К. Принцип правної держави : [конституц.-правні та адмін.-правні аспекти] / Катаріна Собота ; [пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук ; наук. ред. О. Сироїд]. – Київ : ВАІТЕ, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs - und verwaltungsrechtliche Aspekte / Katharina Sobota.Tubingen, 1977. (Jus publicum; Bd. 22). - На обкл. та тит. арк. зазнач. вид-во і серія ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-33-7
1042247
  Кулага Є.В. Принцип правового закону в діяльності органів внутрішніх прав України // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 93-103. – ISBN 966-79-75-57-7
1042248
  Гончар Ю.Ю. Принцип правового регулювання виробництва ріпаку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 114-117
1042249
  Савчин М. Принцип правової визначеності у діяльності Конституційного Суду України / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 37-42.
1042250
  Цесар І. Принцип правової визначеності у діяльності органів державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 36-42
1042251
  Вавринчук Т. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини (цивільно-процесуальний аспект) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 142-153
1042252
  Панов М.І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 8-19. – ISSN 2224-9281
1042253
  Хайвц-Йоахім Бонк Принцип правової держави в Німеччині: верховенство права в судовій практиці // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-197.
1042254
  Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН / Геннадій Рижков. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-8865-96-1
1042255
  Павленко В.В. Принцип практики в исследовании социокультурных функций современного естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
1042256
  Кузнецов П.С. Принцип предопределения в развитии физической географии / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1990. – 17с.
1042257
  Игнатьев В.А. Принцип преемственности и его познавательное значение в биологии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Игнатьев В.А.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. Рязанский сельскохоз. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1042258
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в истории советского уголовного процесса // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1042259
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в советском уголовном процессе второй половины ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805
1042260
  Гриненко А.В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе / А.В. Гриненко, Г.К. Кожевников, С.Ф. Шумилин. – Харків : Консум, 1997. – 97с. – ISBN 966-7124-01-0
1042261
  Крижанівський В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 172-174
1042262
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.43-44
1042263
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських і азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, в праві України у зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1042264
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських та азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, у праві України в зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1042265
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Крижанівський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1042266
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / КНУТШ; Крижанівський В.В. – Київ, 2007. – 178л. + Додатки: л.177-178. – Бібліогр.: л.164-176
1042267
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : монографія / В.В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2009. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-163


  У пр. №1698905 напис: Шановному Сергію Юрійовичу! З вдячністю і повагою. Підпис. 17.03.09.
1042268
  Гутник В. Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 133-138.
1042269
  Андрухів О. Принцип презумпції невинуватості у провадженні по справах про адміністративні правопорушення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 5-7.
1042270
  Кекова С. Принцип преображения как основная составляющая творчнского метода Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 68-75
1042271
  Машненков К.А. Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 133-137
1042272
  Литвиненко Т.С. Принцип природовідповідності у філософії виховання Фрідріха Фребеля // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 162-169. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1042273
  Попов В.Г. Принцип причинности в познании медико-биологических закономерностей. / В.Г. Попов. – Киев; Одесса, 1982. – 215с.
1042274
  Иванова К.И. Принцип причсинности в системе принципов научного познания / К.И. Иванова. – Ташкент, 1974. – 122с.
1042275
  Зілковська Л.М. Принцип пріоритетності сімейного виховання дитини в Україні: сутність і значення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 38-44


  В статті визначається сутність і значення принципу пріоритетності сімейного виховання дитини, виявляється його вплив на формування системи сімейного законодавства, формулюються пропозиції щодо забезпечення реал ізації дитиною права на сімейне ...
1042276
  Лукаш О.Л. Принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 83-91.
1042277
  Кулинич П.Ф. Принцип пріоритету права приватної власності на сільськогосподарські землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 244-248
1042278
  Муха А.И. Принцип программности в музыке. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Муха А.И.; АН УССР.Отд-ние литературы, языка и искусства. – К, 1965. – 23л.
1042279
  Муха А.І. Принцип програмності в музиці / А.І. Муха. – К., 1966. – 175с.
1042280
  Шевелев И.Ш. Принцип пропорции / И.Ш. Шевелев. – Москва : Стройиздат, 1986. – 200 с.
1042281
  Майданик Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 47-55
1042282
  Дубенська І. Принцип пропорційності в конституційному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 64-66. – ISBN 978-617-7069-15-6
1042283
  Тоцький Б. Принцип пропорційності в рішеннях Конституційного Суду України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1042284
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності та його вимоги у сфері законотворчості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 22-24
1042285
  Тоцький Б. Принцип пропорційності та податкове право: німецький досвід // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-73
1042286
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності у практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-101
1042287
  Зінченко Юлія Принцип пропорційності як невідємна вимога правомірності обмеження прав людини в правовій державі та необхідність його закріплення у Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 46-53.
1042288
  Короєд С.О. Принцип пропорційності як нова засада цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 115-125. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1042289
  Коперльос Р.Ю. Принцип простоти у вивченні складного в філософії та науці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 90-101


  У статті дається виклад проблем, пов"язаних з дією принципу простоти в історії пізнання природи та в сучасних наукових дослідженнях. Обгрунтовується роль принципу простоти в мисленні людини та розвитку наукових теорій. Також була здійснена спроба ...
1042290
  Мамчур А Е. Принцип простоты и меры сложности / А Е. Мамчур, . – М, 1989. – 302с.
1042291
  Меркулов И.П. Принцип простоты как проблема гносеологии и локики науки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Меркулов И.П.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л.
1042292
   Принцип противоречия в современной науке.. – Алма-Ата, 1975. – 343с.
1042293
   Принцип противоречия в социальном познании. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
1042294
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-92. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розкривається сутність поняття професійної компетентності нотаріуса, її співвідношення із морально-етичними аспектами діяльності нотаріуса, визначаються та аналізуються стадії формування компетентності нотаріуса та її складові. В данной ...
1042295
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 267-286. – ISBN 978-966-437-277-7
1042296
  Тимченко Г. Принцип процесуальної рівноправності сторін в історичному та теоретичному аспектах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 18-22
1042297
  Ясинок М. Принцип процесуальності є принципом процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 76-78.
1042298
  Левицький В.А. Принцип пуанту в поезії Григорія Чубая // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 228-234
1042299
  Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню принципу публічності у цивільному судочинстві, визначенню його місця у системі принципів цивільного процесуального права та співвідношенню із принципами гласності, усності та відкритості цивільного процесу. Статья ...
1042300
  Дроздович Н. Принцип публічності кримінального процесу як гарантія незалежності судової влади // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 96-104
1042301
  Андріанов М. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов"язань // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.59-63. – ISSN 0132-1331
1042302
  Аль-Бкур Мохаммад. Принцип равноправия государств в кодификации международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1042303
  Манукян К.А. Принцип равноправия государств в международном праве. / К.А. Манукян. – Ереван, 1975. – 202с.
1042304
  Зохрабян Р.П. Принцип равноправия и самоопределения народов: єволюция содержания в системе принципов международного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 61-73. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1042305
  Дмитриева Г.К. Принцип равноправия мужчин и женщин в международном праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 59-65. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
1042306
  Новикова Э.А. Принцип равноправия социалистических наций в советской федерации. : Автореф... канд. юридич.наук: / Новикова Э.А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва. – 12 л.
1042307
  Марчук М В. Принцип радянського дрежавного управління. / М В. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К, 1979. – 48с.
1042308
  Казютинский В.В. Принцип развития в астрономии : Автореф... канд. философ.наук: / Казютинский В.В.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. – М., 1965. – 20л.
1042309
  Галимов Б.С. Принцип развития в онованиях научной картины природы / Б.С. Галимов. – Саратов, 1981. – 246с.
1042310
   Принцип развития в психологии. – Москва : Наука, 1978. – 368 с.
1042311
   Принцип развития и историзма в геологии и палеобиологии : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 336с.
1042312
   Принцип развития и познания природных и социальных процессов.. – Красноярск, 1983. – 135с.
1042313
   Принцип развития. Сб. ст.. – Саратов, 1972. – 295с.
1042314
  Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США / А.А. Мишин. – М., 1984. – 190с.
1042315
  Радионов К. Принцип разделения властей и его реализация в демократических государствах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 174-175
1042316
  Николаев Е.А. Принцип разделения власти и проблемы государственного строительства // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.12-22
1042317
  Цурков В.И. Принцип разложения для линейных задач оптимального управления. / В.И. Цурков. – М., 1978. – 52с.
1042318
  Архангельская А.В. Принцип распределения по труду в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... наук: / Архангельская А.В.; Инст.повышения квалиф. преподават. маркс.-ленин. при МОсковск. ордена Ленина гос.унив. им.М.В.Ломоно. – Москва, 1953. – 14 с.
1042319
  Чухно А.А. Принцип распределения по труду и его осуществление на современном этате // Коммунист Украины, 1959. – №5
1042320
  Гурман В.И. Принцип расширения в задачах управления / В.И. Гурман. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
1042321
  Чааес Антунес Арманде Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Чааес Антунес Арманде; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.144-168
1042322
  Чавес А.А. Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Чавес А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
1042323
  Хильковская А.А. Принцип решения практических задач как комплексный подход к обучению второму языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 144-148. – ISSN 1993-5560
1042324
  Белый А. Принцип ритма в диалектическом методе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 246-285. – ISSN 0042-8795


  О стихосложении
1042325
  Задорожня Г.В. Принцип рівного виборчого права громадян у рішеннях Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 42-49
1042326
  Полховська І.К. Принцип рівності в історії вітчизняної політико-правової думки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 25-32. – ISSN 0201-7245
1042327
  Полховська І. Принцип рівності в історії світової політико-правової думки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 130-134
1042328
  Мельник І.М. Принцип рівності в політичних концепціях Дж. Ролза і Ф. Хайєка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 47-58
1042329
  Худояр Л.В. Принцип рівності в українських конституційних проектах XIX - поч. XX століть // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 66-69
1042330
  Городовенко В. Принцип рівності громадян перед законом і судом // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 178-186
1042331
  Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1042332
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 467, [2] арк. – Додатки: арк. [2]. – Бібліогр.: арк. 390-467
1042333
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1042334
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини та його ціннісні виміри в конституційному праві України / О.П. Васильченко. – Київ : Арт Економі, 2014. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 425-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2576-95-5
1042335
  Рабінович С. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 97-111. – ISSN 2310-6158
1042336
  Поліщук О.О. Принцип рівності трудових прав гомадян у системі принципів трудового права України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 137-139. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1042337
  Шевчук С. Принцип рівності у європейському та порівняльному конституційноиу праві (до рішення Конституційного Суду України у справі про гранічний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 124-135
1042338
  Худояр Л.В. Принцип рівності у праві і судочинстві Запорізької Січі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 15-22. – (Право). – ISSN 2222-5226
1042339
  Заславський В Принцип різнотипності при дослідженні складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який при дослідженні складних систем з високою ціною відмови дозволяє визначати комплекси задач як суттєві усвідомлені проблеми. In the paper the new ...
1042340
  Заславський В.А. Принцип різнотипності та особливості дослідження складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який, при дослідженні складних систем з високою ціною відмови, дозволяє визначати комплекси взаємопов"язаних задач як суттєві усвідомлені проблеми. Ключові ...
1042341
  Глущенко В.А. Принцип розвитку в лінгвістичній концепції О.О. Потебні // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8904-46-2
1042342
  Гуменюк Г.В. Принцип розвитку з позиції психології власних меж Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 108-118. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1042343
  Чухно А.А. Принцип розподілу за працею та його здійснення на сучасному етапі // Комуніст України, 1959. – №5
1042344
  Ходарєва О.О. Принцип розставляння пріоритетів Д.Д. Ейзенхауера у визначенні критерію значущості функції в методиці функціонально-вартісного аналізу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 307-313 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1042345
  Мельник О. Принцип розумного та справедливого використання у міжнародного водному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 57-59.
1042346
  Грицак О.В. Принцип розумності в цивільному праві України: поняття та особливості застосування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 14-19.
1042347
  Лужанський О.С. Принцип розумності строків виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 42-45
1042348
  Костуренко Т. Принцип розумності строків кримінального провадження: деякі проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 457-458. – ISBN 978-617-7069-15-6
1042349
  Прийма С. Принцип розумності тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909
1042350
  Альбиг Принцип Рокфеллера / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 104-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1042351
  Старушенко Г.Б. Принцип самоопределения народов и наций во внешнй политике Советского государства. / Г.Б. Старушенко. – М., 1960. – 191с.
1042352
  Натарова Н.Г. Принцип самоопределения народов и наций и проблема экономической независимости развивающихся стран Африки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Натарова Н.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 16л.
1042353
  Сперанская Л.В. Принцип самоопределения наций в международном праве / Л.В. Сперанская. – М., 1961. – 174с.
1042354
  Саго Ф.Д. Принцип самоопределения наций и правовое положение курдского народа в Ираке : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Саго Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 20 с.
1042355
  Каменев Евгений Дмитриевич Принцип самоорганизации и его роль в познании системы "природа-общество" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Каменев Евгений Дмитриевич; АН Узбекистана. Ин-т философии и права им. И.М.Муминова. – Ташкент, 1992. – 15л.
1042356
  Марданов И.Д. оглы Принцип сведения для разностных уравнений / И.Д. оглы Марданов, К.Г. Валеев. – Баку, 1991. – 263с.
1042357
  Клевчук И.И. Принцип сведения и динамическая эквивалентность для дифференциально-функциональных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Клевчук И.И.; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1986. – 16л.
1042358
  Ханик-Посполітак Принцип свободи договору в європейському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 128-129.
1042359
  Беляневич О.А. Принцип свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст принципу свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України, його обмеження та особливості дії у сфері господарювання. The sense of the principle of freedom of contract according to Civil and Commercial Codes of ...
1042360
  Растригіна А.М. Принцип свободи і космічне виховання К. Вентцеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто основні ідеї найвидатнішого теоретика оригінального вчення про вільне виховання дитини, яка включена в соціальне середовище і Космос.
1042361
  Фолькерт Мільх Принцип свободи укладання контрактів і підприємницької діяльності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 82-84


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1042362
  Кулинич Н.А. Принцип свободы выбора пути развития // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-8. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается один из основополагающих принципов концепции нового политического мышления - принцип свободы выбора пути развития, исследуются механизм и сферы его применения.
1042363
  Рощин Ю.Р. Принцип свободы печати и осуществление его в социалистическом обществе. (К истории и теории вопроса) : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Рощин Ю.Р.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра теории и практики парт.-совт. печати. – Москва, 1972. – 17л.
1042364
  Гендролис Э. Принцип свободы совести и его место в концепции марксистского гуманизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гендролис Э.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25л.
1042365
  Тавхелидзе Илья Ношреванович Принцип Сен-Венана и асимптотика решений эллиптических уравнений высокого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тавхелидзе Илья Ношреванович; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1042366
  Лисенко Д.А. Принцип сизигійності у метафізиці тотальності // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 264-279. – ISSN 2077-8309
1042367
  Гаврилюк Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда - теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 101-108. – ISSN 0132-1331
1042368
  Криндач В.П. Принцип симметрии и некоторые другие вопросы теории симметрии в физике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 057 / Криндач В.П. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 15 с.
1042369
  Шмуратко В.И. Принцип симметрии Кюри, строение тектоносферы и экологическая геология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 57-66 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1726-5428
1042370
   Принцип симметрии: Ист.-методол. пробл.. – М., 1978. – 397с.
1042371
  Лой А. Принцип симпатії та природа соціальності: філософсько-антропологічні роздуми навколо концепції Бішоф-Колер // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 57-71. – ISBN 978-966-8009-72-3
1042372
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1042373
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 165 л. – Бібліогр.: л.155-165
1042374
  Терезников Е.П. Принцип систематичности и последовательность при обучении легкоатлетическим упражнениям на уроках физической культуры в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Терезников Е. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1042375
  Гусев В.А. Принцип системности в изучении русской реалистической литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1984. – 88 с.
1042376
   Принцип системности в психологических исследованиях: Сб. ст.. – М., 1990. – 182с.
1042377
  Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии / В.П. Кузьмин. – М, 1976. – 247с.
1042378
  Михайлова Н.В. Принцип системности и философско-методологический синтез направлений обоснования математики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 92-104. – ISSN 1560-7488
1042379
  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования / В.М. Агеев. – Москва : Экономика, 1985. – 183 с.
1042380
  Д"ячков Д.С. Принцип системності побудови органів прокуратури: проблемні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 121-126. – ISSN 2219-5521
1042381
  Погорільчук Н.М. Принцип складання, зміст і призначення еколого-палеогеоморфологічних карт / Н.М. Погорільчук, О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-47 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Названо і охарактеризовано етапи складання еколого-палеогеоморфологічних карт. Дається характеристика долинно-басейнових морфолітосистем та їх структурних елементів - морфолітокомплексів як об"єктів картографування. Наводиться класифікація ...
1042382
  Солодовников В.В. Принцип сложности в теории управления / В.В. Солодовников. – М., 1977. – 341с.
1042383
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения договоров в международном праве / Тиунов Олег Иванович. – Пермь : б.и., 1976. – 152с.
1042384
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения международных обязательств / Тиунов Олег Иванович. – Москва : Междунар. отношения, 1979. – 184с.
1042385
  Беляев П.Г. Принцип совпадения логического и исторического : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Беляев П.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1042386
  Волгин Л.Н. Принцип согласованного оптимума / Л.Н. Волгин. – Москва, 1977. – 144с.
1042387
  Онуфриенко Н. Принцип создания экспозиции природной флоры в ботаническом саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Излагаются причины и методы создания экспозиций ботанического сада и в частности экспозиции природной флоры методом создания искусственного лесного насаждения пойменной влажной берестовой дубравы. The article covers reasons and methods of botanical ...
1042388
  Куиш А.Л. Принцип соответствия : онтологический и методологический аспекты исследований // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.29-43. – ISSN 1560-7488
1042389
  Марков П.Е. Принцип соответствия в развитии теоретических систем : Автореф... канд. философ.наук: 09.627 / Марков П.Е.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1042390
  Кузнецов В.И. Принцип соответствия в современной физике и его философское значение / В.И. Кузнецов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 116 с.
1042391
   Принцип соответствия: Ист.-методол. анализ.. – М., 1979. – 317с.
1042392
  Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.185-196
1042393
  Сейтназаров К.Р. Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров К.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 27л.
1042394
  Журба И.А. Принцип состязательности и объективной истины в гражданском судопроизводстве: некоторые сравнительные аспекты // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-33
1042395
  Андреева И.А. Принцип сохранения и его методологическая роль в биологических исследованиях : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Андреева И.А. ; Моск. гос. ун-т , Филос. фак-т. – Москва, 1971. – 19 с.
1042396
  Мохоря Е.П. Принцип сохранения и кибернетические системы : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Мохоря Е.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 21л.
1042397
  Планк М. Принцип сохранения энергии / Макс Планк; Пер. с 4 нем. изд. С.Г. Суворова, Р.Я. Штейнмана со вступ. ст. С.Г. Суворова. – Москва; Ленинград, 1938. – 235с.
1042398
  Генерлова А.Ф. Принцип социализма "От каждого по способностям, каждому по труду" и его роль в развитии творческой активности трудящихся масс. : Автореф... Канд.филос.наук: / Генерлова А.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 15л.
1042399
  Попова В.И. Принцип социалистической законности в деятельности местных органов государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Попова В.И.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. теории гос. и права.. – Москва, 1950. – 23 л.
1042400
  Люббе-Вольфф Принцип социального государства в практике Федерального Конституционного Суда Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 67-76. – ISSN 1812-7126
1042401
   Принцип социальной справедливости в советском праве: реф. сб.. – М., 1987. – 156с.
1042402
  Соловей А. Принцип соціальної справедливості у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 76-77
1042403
  Агарков О. Принцип соціальної справедливості як основа методології соціально-політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 243-248
1042404
  Беляневич О.А. Принцип спеціалізації судів та реалізація права на справедливий суд в господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 91-103


  У статті досліджено теоретичні питання реалізації в господарському судочинстві гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.
1042405
  Хавронюк М.І. Принцип спеціалізації судів та роль найвищих судів: порівняльно-правове дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-126. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1042406
  Фесенко Л.І. Принцип спеціалізації судів у контексті судово-правової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 135-145. – ISSN 0132-1331
1042407
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1042408
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – ISSN 0132-1331
1042409
  Назаров І. Принцип спеціалізації у побудові судової системи України та європейських країн // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 106-111.
1042410
  Хамник М. Принцип спеціалізації у розбудові судової системи України та господарські суди // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-24.
1042411
  Шевчук К.П. Принцип співмірності у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 48-51
1042412
  Присухін С.І. Принцип спільного блага в соціальному вченні Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 34-37
1042413
  Чорноморець О.І. Принцип спостережуваності у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1042414
  Словська І. Принцип справедливих, достовірних виборів - базова засада формування парламенту України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-17-0
1042415
  Пальонко А. Принцип справедливого ставлення до клієнта в питанні винагороди та проблеми його регламентації в національному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 225-227
1042416
  Михеенкова А.А. Принцип справедливого судебного разбирательства по уголовным делам в решениях Европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1042417
  Григорьева Е. Принцип справедливости в налоговом праве стран-участниц СНГ // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 70-76
1042418
  Чечельницкий И.В. Принцип справедливости в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 6. – С. 57-63. – ISSN 1812-3805
1042419
  Арановский К.В. Принцип справедливости в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 48-55. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1042420
  Кизима В.В. Принцип справедливости и право // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 216-226. – ISSN 2077-8309
1042421
  Кучинская О.А. Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство / О.А. Кучинская, О.П. Кучинская // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 29-32. – ISSN 1810-308X
1042422
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1989. – 128с.
1042423
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1990. – 103с.
1042424
  Капля О.М. Принцип справедливості в адміністративному судочинстві // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-60. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1042425
  Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – C. 5-13. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1042426
  Іванова Л. Принцип справедливості в правосудді // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 52-58.
1042427
  Гетманець О.П. Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1042428
  Баулін Ю. Принцип справедливості кримінального закону у практиці Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 23-27. – ISSN 1026-9932
1042429
  Мороз Л.Б. Принцип справедливості та діяльність міжнародних організацій по забезпеченню соціального захисту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 175-178
1042430
  Білецька Н. Принцип справедливості у практиці Європейського суду з прав людини // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 29-40. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
1042431
  Примак В. Принцип справедливості у цивільно-правовій відповідальності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 54-61
1042432
  Крижна В. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-8.
1042433
  Воронов А.А. Принцип сравнения в теории больших систем на основе прямого метода Ляпунова / А.А. Воронов. – Москва, 1987. – 70с.
1042434
  Дмитрик О.О. Принцип стабільності в податковому законодавстві / О.О. Дмитрик, Д.О. Мазуренко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 56-61. – ISSN 2311-4894
1042435
  Жукова О.В. Принцип стабільності і принцип доступності у системі оподаткування України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1042436
  Тараненко К. Принцип стабільності податкового законодавства як форма податково-правового патерналізму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 255-263. – ISSN 2306-9082
1042437
  Смолярова М.Л. Принцип стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-80. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
1042438
  Панов Б.С. Принцип структурности и неисчерпаемости материи в марксистко-ленинской философии: ТЕкст лекц. / Б.С. Панов. – Гомель, 1975. – 33с.
1042439
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і парадокси самоопису // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 32-36. – ISSN 2414-5823
1042440
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і проблема рефлексії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 70-73
1042441
  Грищенко О.В. Принцип суброгації в майновому страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено дослідженню суброгації як категорії страхових майнових правовідносин. Розглядаються переваги категорії суброгації перед правом регресу при застосуванні переходу прав кредитора до третіх осіб в майновому страхуванні. The article is devoted ...
1042442
  Трагнюк О. Принцип субсидарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950р. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
1042443
  Калиновський Б. Принцип субсидарності, його місце в Європейській хартії місцевого самоврядування та національних правових системах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.243-248. – ISBN 966-73-53-51-Х
1042444
  Плавич В.П. Принцип субсидиарности в гражданском праве Германии: сущность и исторические предпосылки возникновения // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 65-75
1042445
  Онупрієнко А.М. Принцип субсидіарності в системі місцевої влади : актуальні питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1042446
  Квітка С.А. Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 28-35. – ISSN 2311-6420
1042447
  Тарасенко Я. Принцип субсидіарності як засада бюджетної децентралізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 180-182
1042448
  Бучинська А. Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 90-92. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджується принцип субсидіарності, відповідно до якого повинен відбуватись розподіл повноважень різних рівнів публічної влади у державі. Автор робить висновок про ...
1042449
  Левин И.Д. Принцип суверенитета в советском и международном праве : Лекция / И.Д. Левин. – Москва, 1947. – 24с.
1042450
  Соловьев М.Д. Принцип суверенитета в современном международном праве. : Автореф... канд. юрид.наук: / Соловьев М.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 18с.
1042451
  Мере Ж. Принцип суверенітету : Історія та основи новітньої влади / Жерар Мере; Пер. з французької Л.Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 216с. – (Есеї-XX). – ISBN 966-663-089-3; 966-663-090-7


  Дослідження обіймають історію й концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверенітету. Дан критичний аналіз метафізичних основ res publica
1042452
  Иванов С.А. Принцип суверенного равенства в уставе ООН и его нарушение американскими империалистами. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.А.; Ин-тут права АН СССР. – Москва, 1952. – 21 с.
1042453
  Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве / Д.И. Бараташвили. – М., 1978. – 118с.
1042454
  Наливайко Л.Р. Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 19-26
1042455
  Крисенко А.Є. Принцип суворої відповідності акредитиву // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 154-160
1042456
  Безпаленко А.М. Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальттеорії : монографія / А.М. Безпаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-418. – ISBN 978-966-439-243-0
1042457
  Драгомирецький О. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О. Драгомирецький, В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-16. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Для розшифровки формування золоторудних систем пропонується метод геолого-генетичної інтерпретації геологічної інформації про золоторудні об"єкти УЩ, який передбачає побудову спочатку простих геолого-генетичних моделей, а потім їх суперпозицію ...
1042458
  Драгомирецький О.В. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1042459
  Дротянко Л.Г. Принцип сходження від абстрактного до конкретного у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1042460
  Румбешта В.О. Принцип та основні закономірності розробки систем діагностування та управління процесом механічної обробки : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.01 / Румбешта В.О.; КПІ. – Київ, 1994. – 32л.
1042461
  Бондарева М.В. Принцип таємниці вчинювання нотаріальних дій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202.
1042462
  Собков Ю. Принцип творення криптонімів укранської мови за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 258-265. – Бібліогр.: Літ.: с. 264; 11 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
1042463
  Швець Г. Принцип текстоцентризму в навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 142-150. – ISSN 2078-5119
1042464
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1042465
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1042466
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1042467
  Вдовічена Л.І. Принцип територіальності в податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 89-93. – (Правознавство ; Вип. 273)
1042468
  Назаров І.В. Принцип територіальності побудови судової системи в законодавстві України та європейських держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 223-231. – ISSN 0201-7245
1042469
  Сердюк В.В. Принцип територіальності у побудові системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 255-261. – ISSN 1026-9932
1042470
  Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в современном международном праве / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1981. – 192 с.
1042471
  Сторожук А.Ю. Принцип тождества бытия и мышления как источник ошибок в философии : смешение понятий причинности и мифы о восприятии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.41-60. – ISSN 1560-7488
1042472
  Гольмстен А.Х. Принцип торжества в гражданском процессе : Исследование А.Х. Гольмстена. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1886. – [2], IV, 262 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1042473
  Петрова Л.О. Принцип трансверсальності як концептуальна засада правового виховання військовослужбовців: досвід АТО // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 134-143. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1042474
  Герасимов Р.О. Принцип убезпечення цивільної авіації у доктрині і практиці-міжнародного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 571-579. – ISSN 1563-3349
1042475
  Свешникова Е.А. Принцип уважения и требовательности в нравственном воспитании учащихся советской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Свешникова Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Симферополь, 1955. – 13 с.
1042476
  Лихачев В.Н. Принцип универсальности в современном международном праве. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Лихачев В.Н.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М, 1978. – 23л.
1042477
  Касьян Л.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатом консультативної діяльності в цивільних справах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 80-83
1042478
  Федорова А. Принцип універсальності та культурний релятивізм: імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 115-120
1042479
  Тимченко Г. Принцип усності в судовому процесі: питання історії та теорії розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – С. 133-137
1042480
  Жауров Ю.В. Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жауров Ю. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1983. – 11л.
1042481
  Жауров Юрий Владимирович Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных со случайными коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Жауров Юрий Владимирович; Ин-т прикладной математики и механики АН УССР. – Донецк, 1982. – 105л. – Бібліогр.:л.103
1042482
  Пухов Г.Е. Принцип устройства универсальной электромоделирующей сетки / Г.Е. Пухов. – Москва, 1959. – 12 с.
1042483
  Реуцкий В.Е. Принцип учета предыстории в распознавании движущихся объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Реуцкий В.Е.; КПИ. – К., 1971. – 24л.
1042484
  Крохина Ю.А. Принцип федерализма в бюджетном праве / Крохина Ю.А.;Саратовская гос.акад.права. – Київ, 2001. – 50с. – Бібліогр.:с.48-50
1042485
  Барабаш О.О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 46-50. – ISSN 0321-0499
1042486
  Дзюба Т. Принцип фольклорно-етнографічної достовірності: від Андрія Царинного до Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 41-46. – ISSN 0236-1477
1042487
  Ободовська В.О. Принцип формування зовнішньоекономічних зв"язків України та Польщі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 168-170
1042488
  Сікорський П. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів / П. Сікорський, О. Горіна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 49-55
1042489
  Добролюбська Ю.А. Принцип холізму в постнекласичній філософії історії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1042490
  Щетникова Р.А. Принцип целостности в методологии исследования социальных явлений // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1042491
  Патлатой Анатолий Петрович Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Патлатой Анатолий Петрович; Одесский Гос. Университет. – К., 1979. – 170л.
1042492
  Патлатой А.П. Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Патлатой А.П.; КГУ. – К, 1979. – 22л.
1042493
  Табуркин Вячеслав Иванович Принцип целостности, его структура и роль в познании и преобразовании биотических систем : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Табуркин Вячеслав Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1042494
  Фабіан М.П. Принцип цілісної системності в зіставних дослідженнях // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1042495
  Ключковський Ю. Принцип чесних виборів у виборчому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 165-174. – ISSN 1026-9932
1042496
  Мамедова Рена Мамед гызы Принцип экономии в синтаксисе азербайджанского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 337-343


  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся принципа языковой экономии, в частности синтаксической экономии слов азербайджанского языка. Синтаксическая экономия происходит в явлениях, в основе которых лежит присоединение двух составляющих компонентов ...
1042497
  Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях / А. Мартине. – М, 1960. – 261с.
1042498
  Динер Е.В. Принцип эргономичности в электронной книге // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0130-9765


  Обоснована необходимость рассматривать электронную книгу в контексте традиций книжной культуры. Выявлено содержание принципа эргономичности, который применительно к электронной книге позволит создать качественный электронный книжный продукт, что, ...
1042499
  Авдеева Л.Р. Принцип эстетизма в философии К.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С . 3-19. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1042500
  Джибладзе Г.Н. Принцип эстетического воспитания / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1971. – 348с.
1042501
  Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность / Н.А. Машкин. – М.-Л., 1949. – 688с.
1042502
  Пількевич А. Принципат Тиберія в "Historiae Romanae" Веллея Патеркула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розглядаються особливості зображення правління імператора Тиберія Веллеєм Патеркулом. Змістова частина "Historiae Romanae" аналізується на предмет пропаганди та специфіки викладу фактологічного матеріалу автором. Техніка риторичних прийомів ...
1042503
  Шестопал О.Г. Принципи "Сервантизму" в романі Г.Т. Бальєстера "Дон Хуан" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 346-352


  Стаття присвячена розгляду засобів театралізації оповіді в романі Г.Т. Бальєстера «Дон Хуан». Предметом уваги в статті стають різноманітні форми оприявнення «сервантизму», а саме: «гра», «принцип достатньої реальності» та «авторефлексивність тексту». ...
1042504
  Діковська І.А. Принципи Trans-Lex — джерело регулювання міжнародних приватних договірних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 350-354. – ISBN 978-966-927-142-6
1042505
  Моркун В.С. Принципи автоматизації формування нежорстких вимог до розкладу занять в університеті з боку викладачів / В.С. Моркун, П.В. Бурнасов, Т.П. Бурнасова // Вісник Криворізького національного університету : збірник наук. праць / Криворізький, національний університет. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 45. – C. 60-66. – ISSN 2306-5451


  Розроблено принципи автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з боку викладачів на основі аналізу розкладів занять попередніх періодів з використанням модифікованого методу найближчого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази ...
1042506
  Майданик Л. Принципи авторського права України: поняття, види, система // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 181-188. – ISSN 1026-9932
1042507
  Багай Н.О. Принципи аграрного законодавства України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-966-7957-20-9
1042508
  Мельник Н.І. Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 131-135. – (Педагогічні науки ; вип. 2 (49), травень). – ISSN 2078-2128
1042509
  Мороз О.В. Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 2222-0712
1042510
  Пузирний В. Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 86-90. – ISSN 2524-0129
1042511
  Іваницький С. Принципи адвокатури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 117-130. – ISSN 2308-9636
1042512
  Козяр О.І. Принципи адвокатури та адвокатської діяльності: проблеми розмежування // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 230-232. – ISBN 978-617-673-442-0
1042513
  Карпенко Г.А. Принципи адекватного перекладу текстів художньої літератури


  Подається огляд конценцій адекватності у теорії перекладу художньої літератури. Досліджується проблема досягнення повної відповідності між текстом оригіналу та перекладу.
1042514
  Шевченко І.Ю. Принципи адекватного перекладу українських казок на іспанську мову // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 181-185. – ISBN 966-581-498-2
1042515
  Атаманчук Т. Принципи адміністративно-правових примусових заходів в умовах надзвичайного стану // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 62-63. – ISBN 978-617-7069-28-6
1042516
  Брулевич В.В. Принципи адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 213-227. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1042517
  Линник Григорій Принципи адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 93-97
1042518
  Іщенко О. Принципи адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 238-244. – ISSN 0132-1331
1042519
  Бородін І.Л. Принципи адміністративно-юрисдикційного процесу: сучасний науковий погляд // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 114-118. – ISSN 1563-3349
1042520
  Шарая А. Принципи адміністративного права в умовах сучасних державотворчих процесів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 116-117. – ISBN 978-617-7069-28-6
1042521
  Стефанюк В.С. Принципи адміністративного права й особливості тлумачення адміністративних норм // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.54-56
1042522
  Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 76-82. – ISSN 1026-9932
1042523
  Пухтецька А.А. Принципи адміністративного права: адміністративно-правові та євроінтеграційні аспекти оновлення змісту та практики застосування : монографія / А.А. Пухтецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Панов А.М., 2016. – 433, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-433. – ISBN 978-617-7474-28-8
1042524
  Пухтецька А. Принципи адміністративного права: від радянського до європейського розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 63-67.
1042525
  Шарая А.А. Принципи адміністративного права: дослідження у вітчизняній доктрині // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7293-17-9
1042526
  Остапенко О.І. Принципи адміністративного права: нове бачення, перспективи // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.33-37
1042527
  Гриценко І.С. Принципи адміністративного права: становлення та розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-119. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1042528
  Грибок І.О. Принципи адміністративного провадження за скаргами фізичних і юридичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.29-36
1042529
  Мироненко Є.О. Принципи адміністративного судочинства: теоретико-правова характеристика // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 174-179. – ISSN 2078-3566
1042530
  Приймаченко Д.В. Принципи адміністративної діяльності митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 3-10
1042531
  Лоюк І.А. Принципи адміністративної процедури у зарубіжному та вітчизняному законодавстві та їх вплив на процедури реєстрації банків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 118-123. – ISSN 2219-5521
1042532
  Гетьман А.Б. Принципи адмінітративно-територіального устрою України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 49-54. – (Право. Економіка. Управління)
1042533
  Власенко Ю. Принципи алгоритмізації юридичної діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 129-135
1042534
  Іванік О. Принципи аналізу водно-гравітаційних процесів та їх впливу на функціонування природно-техногенних систем у межах Закарпатської області / О. Іванік, О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Визначено головні підходи до вивчення водно-гравітаційних процесів у межах Зкакарпатської області, що полягають у дослідженні напружено-деформованого стану геологічного середовища. Проаналізовано головні фактории виникнення зсу-вних явищ та визначено ...
1042535
  Калєтнік А.А. Принципи аналізу конотативно забарвленої лексики в університетському курсі наукової мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 144-154
1042536
  Панасюк А.О. Принципи аналітичної діяльності слідчого при використанні мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 176-178. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1042537
  Бобровник О.В. Принципи архітектурно-планувальної організації притулків для тварин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 328-331. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1042538
  Лавріненко А.І. Принципи архітектурно-просторового вирішення мобільного житла / А.І. Лавріненко, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 315-321 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1042539
  Тарасюк І.І. Принципи архітектурного формування сільських садиб Волині XIX - поч. XX ст. та їх розвиток в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Тарасюк Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 8 назв
1042540
  Гриб К. Принципи атестації працівників освіти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 13-16
1042541
  Бурлака С О. Принципи атестаційних проваджень / С О. Бурлака, Р.С. Нікіпенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 206-214
1042542
  Трайтлі В. Принципи аудиту відповідності у державному секторі: міжнародний досвід // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 36-39
1042543
  Яковонеко Н.Л. Принципи багатосторонності як головний інструмент ООН у забезпеченні миру і стабільності в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 67-74


  В статті йдеться про принцип багатосторонності, який перетворився на головний інструмент діяльності Організації Об"єднаних Націй у виконанні її основного завдання - забезпечення миру і стабільності в світі та позбавлення майбутніх поколінь від ...
1042544
  Семенова Н.М. Принципи балетмейстерської творчості Павла Вірського та їх вплив на розвиток українського балетного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 156-165
1042545
  Павленко М.В. Принципи банківського контролю - міжнародно - правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-107.
1042546
  Симов"ян В.С. Принципи банківського контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 56-59
1042547
  Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 37-39 : Табл.
1042548
  Ковалко Н.М. Принципи безготівкових розрахунків і їх законодавче закріплення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 101-105. – (Правознавство ; Вип.311)
1042549
  Воскобойнікова Ю.В. Принципи богослужбового співу святкового хору Свято-Єлисаветинського монастиря (м. Мінськ, Білорусь) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 282-290
1042550
  Яцишин Н.З. Принципи бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 274-280. – (Економіка ; Вип. 32)
1042551
  Цвєткова Н. Принципи бухгалтерського обліку та звітності: досвід застосування і розвиток // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 14-20
1042552
  Шигун М.М. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: семантика понять і змісту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1042553
  Вдовиченко А. Принципи бюджетно-податкового регулювання економіки в умовах членства України в СОТ // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 71-74. – ISSN 1818-2682
1042554
  Бояр А.О. Принципи бюджетно-фінансової політики ЄС і механізми їх реалізації // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 74-91
1042555
  Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 115-127. – ISSN 1818-5754
1042556
  Образцова І.О. Принципи бюджетного права
1042557
  Коробцова Д.В. Принципи бюджетного права в умовах реформування бюджетних відносин в Україні // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 68-71. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1042558
  Гетманець О.П. Принципи бюджетного права України : монографія / О.П. Гетманець, Д.В. Коробцова. – Харків : Панов, 2017. – 291, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-62-2
1042559
  Музика-Стефанчук Принципи бюджетної діяльності органів публічної влади // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 28-30
1042560
  Нестеренко А.С. Принципи бюджетної системи України на сучасному етапі розвитку держави // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 45-49. – ISSN 1561-4999
1042561
  Глусенко А.С. Принципи бюджетної системи України як підгрунтя реалізації міжбюджетних відносин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 110-118. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1042562
  Пономаренко Л.Г. Принципи в теорії журналістики: проблемa дефініції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 125-128


  У статті проаналізовано особливості дефініції та вживання терміна "принцип" у теорії журналістики на матеріалі відповідних навчальних видань. Обґрунтовано найбільш доцільні терміни, окреслено їх різновиди і сферу вживання. In the article the features ...
1042563
  Магновський І.Й. Принципи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: правовий контекст // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 6-9
1042564
  Шапченко С.Д. Принципи верховенства права і Кримінальний кодекс України 2001 року: деякі теоретичні, законодавчі та правозастосовчі проблеми // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.85-93
1042565
  Педько Ю.С. Принципи верховенства права та законності судового розгляду справ адміністративної юрисдикції // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 136-139. – ISBN 978-966-301-172-1
1042566
  Мартинюк Я.І. Принципи верховенства права та його реалізація в Україні // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 42-45. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1042567
  Вільчик Т.Б. Принципи взаємодії суддів та адвокатів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 244-248. – ISBN 978-617-7096-97-8
1042568
  Дроздова Ю.В. Принципи вибору класифікації та обгрунтування психодіагностичних методів дослідження самовизначення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 115-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1042569
  Ставицький А. Принципи вибору моделей для прогнозування економічної інформації : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 58-59. – Бібліогр.: 3 назви
1042570
  Стешенко Т.В. Принципи виборчого права як фундаментальні засади забезпечення виборчого процесу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 36-40. – ISSN 0201-7245
1042571
  Амеліна О.В. Принципи визнання та обліку операцій банку з векселями : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 174-181. – Бібліогр.: 13 назв
1042572
  Коломієць В.М. Принципи визначення конкурентоспроможності персоналу підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-82. – Бібліогр.: 4 назв
1042573
  Буквич А. Принципи визначення підсудності в країнах англо-саксонської системи права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 89-90.
1042574
  Полюга С.М. Принципи визначення прислівника як складової частини граматичної терміносистеми в античному світі та український граматичній науці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 429-435


  У статті розглянуто питання формування граматичної групи прислівника. Особлива увага зосереджена на способах його тлумачення в українських граматиках. В статье рассматривается вопрос о формировании грамматической группы наречия. Особое внимание ...
1042575
  Безродний Д. Принципи визначення різних балів тектонофацій за петроакустичними даними на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя ("Супутник-2") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику петроакустичного аналізу тектонофацій, що дає можливість їх якісної та кількісної оцінки. Показано, що рівень деформаційних перетворень можливо оцінювати за величинами акустичної і пружної анізотропії. Methodology of petroacoustic ...
1042576
  Шарий В.І. Принципи визначення фундаментальних понять воєнної науки на грунті системного підходу в сфері "воєнна безпека" правилами структурної лінгвістики / В.І. Шарий, Л.О. Комарова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 167
1042577
  Соболєвський П.А. Принципи викладання дисциплін логічного циклу у вищій школі // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 111-113
1042578
  Лю Нань Принципи виконавської інтерпретації поетики камерних вокальних творів М.Мусоргського : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лю Нань ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1042579
  Шмат А.М. Принципи виконання господарських зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 217-222.
1042580
  Олійник В.А. Принципи використання етностилістичних художніх засобів в українській книжковій графіці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 193-202. – ISSN 2226-2180
1042581
  Златніков В.Г. Принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання курсантів (студентів) ВВНЗ // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1042582
  Златніков В.Г. Принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) ВВНЗ // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 254-259. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  Статтю присвячено проблемі формування навичок аудіювання. Автор розглядає принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання , а також аналізує використання цих принципів у контексті навчання аудіювання курсантів (студентів) ...
1042583
  Музиченко С.В. Принципи використання інформаційних технологій у навчальному процесі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 39-47. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1042584
  Ломовський А.І. Принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 174-182
1042585
  Давиденко В.Ю. Принципи вимірювання довжини берегової лінії Чорного і Азовського морів // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 84-86. – Бібліогр.: 6 назв
1042586
  Галушка Н. Принципи виховання дітей як метод міжпоколінного транслювання етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля і Північно-Західного Причорномор"я) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 44-49. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто методи та принципи передачі етнокультурної інформації між поколіннями в контексті етнопедагогічного аспекту традиційної української культури. Емпіричний матеріал зібрано у двох регіонах-Опіллі й Північно-Західному Причорномор"ї.
1042587
  Момот О. Принципи виховання особистості майбутнього вчителя в здоров"язбережувальному середовищі вищого навчального закладу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 56-59. – ISSN 2075-1478
1042588
  Британ Ю.В. Принципи відбору Інтернет-матеріалів для формування професійно орієнтованої читацької компетенції // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 54-58. – (Серія : Педагогічні науки)
1042589
  Приходько І. Принципи відбору та презентації лексики словника молодіжного сленгу (досвід укладання) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 255-256
1042590
  Сенчугова Н.А. Принципи відбору територій для моніторингових агроекологічних досліджень при вірусній інфекції : метод. розробка / Сенчугова Н.А., Постоєнко О.М., Поліщук В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 22, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16
1042591
  Полтавський В. Принципи відкритості і прозорості влади: проблемні питання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.124-133. – ISBN 966-7800-10-5
1042592
  Гудима Н. Принципи відкритості і прозорості та їх реалізація в державному управлінні України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-85
1042593
  Совгиря О.В. Принципи відкритості, прозорості та гласності діяльності Уряду: визначення змісту і співвідношення понять // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 19-26
1042594
  Малкович Т.І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-українському кіноперекладі : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Малкович Тарас Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 298 арк. – Додатки: арк. 222-298. – Бібліогр.: 197-221
1042595
  Малкович Т.І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-українському кіноперекладі : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Малкович Тарас Іванович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Бібліогр.: 17 назв
1042596
  Рудь І.А. Принципи відтворення макроструктури юридичних текстів в українському перекладі (на матеріалі англомовних текстів в українському перекладі (на матеріалі англомовних законодавчих документів Європейського Союзу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 144-148


  Стаття розпочинає дискурс стосовно юридичних текстів, в яких зазвичай домінує функція репрезентації інформації, а самі тексти юридичного дискурсу орієнтовані насамперед на зміст. Автор пропонує розглянути загальну стратегію перекладу таких текстів, ...
1042597
  Гусельников А.В. Принципи війни у трактаті "Мистецтво війни" Сунь Цзи // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 59-61. – ISBN 978-966-921-000-5
1042598
  Мастрова А.А. Принципи включення образно-пластичних форм в простір інтер"єру / А.А. Мастрова, Г.М. Хавхун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 527-531 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1042599
  Kirlash M. Принципи внесення реєстрових одиниць тлумачного словника до складу лексики на позначення понять металургійної галузі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 122-126. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1042600
  Новик В.С. Принципи впровадження інновацій в міжнародні економічні угоди // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [42-45]
1042601
  Сєрих І.В. Принципи впровадження сталого розвитку в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 341-346
1042602
  Михайлов В. Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів / В. Михайлов, М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, насамперед, сланцевого газу. Метою роботи є аналіз існуючих методів оцінки та підрахунку запасів родовищ вуглеводнів, визначення найважливіших факторів ...
1042603
  Онищук І.І. Принципи геофізичного картування стану земель / І.І. Онищук, М.В. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів і порід верхньої частини розрізу та принципи геоелектричного картування підтоплення земель на базі ...
1042604
  Тимченко Г.П. Принципи гласності і відкритості судового розгляду: теорія, історія та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 258-264. – ISSN 1563-3349
1042605
  Савченко Л.А. Принципи гласності та ефективності в роботі рахункових палат // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.78-83. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1042606
  Попова А.В. Принципи господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-155
1042607
  Щербина В. Принципи господарського процесуального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті, виходячи зі змісту Конституції України, визначається склад принципів господарського процесуального права та розкривається їх зміст. Вносяться пропозиції щодо закріплення окремих принципів у господарському процесуальному законодавстві та ...
1042608
  Прокопанич Г.К. Принципи господарського судочинства за діючим та перспективним законодавством України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 100-111.
1042609
  Щербина В.С. Принципи господарського судочинства та їх нормативне закріплення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7096-97-8
1042610
  Прилуцький Р.Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 73-81
1042611
  Пальченкова В.М. Принципи громадського контролю пенітенціарної системи: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 105-109. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1042612
  Кінаш Н.Б. Принципи громадянства як фактор забезпечення національної безпеки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 2219-5521
1042613
  Суржинський М.І. Принципи громадянства: теоретико-правовий аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 147-154. – ISSN 1563-3349
1042614
  Марченко Н. Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках А. Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 106-111. – ISSN 2078-1016


  На основі аналізу сутності понять "гуманізація та гуманітаризація освіти", їх генези та розвитку розкривається внесок А. Г. Погрібного у теоретичне осмислення та практичну реалізацію зазначених принципів в українській системі освіти. Детально ...
1042615
  Ричко О. Принципи гуманізму в публічній політиці // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 201-208
1042616
  Щетиніна О. Принципи дедуктивних побудов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
1042617
  Строган А.Ю. Принципи демократії як умови формування і функціонування громадянського суспільства та правової держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 73-75. – Бібліогр.: 10 назв
1042618
  Петруненко Я.В. Принципи державних закупівель в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 174-179.
1042619
  Панасюк С.В. Принципи державного нагляду за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в Україні: науково-теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 294-303. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1042620
  Гаманков Д. Принципи державного регулювання банківської та страхової діяльності: уроки фінансової кризи // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 25-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1042621
  Кужель В.М. Принципи державного регулювання в сучасній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-43
1042622
  Филюк Г.М. Принципи державного регулювання суб"єктів природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-95. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розглядаються характерні риси природних монополій. Проаналізовано специфіку функціонування суб"єктів природних монополій на сучасному етапі в Україні. Охарактеризовано принципи та запропоновано основні напрямки підвищення ефективності їх державного ...
1042623
  Гарварт Г.А. Принципи державного управління лісовим фондом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 74-81
1042624
  Синельникова Р.Д. Принципи державного управління Німецької Демократичної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 61-65. – (Серія права ; № 12)


  Статья раскрывает преломление социалистических принципов государственного управления в государственном строительстве Германской Демократической Республики. На основе фактического и нормативного материала в работе показано, как принципы ...
1042625
  Крюков С. Принципи державного управління паліативною медичною допомогою в системі охорони здоров"я України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.245-253. – ISBN 966-73-53-51-Х
1042626
  Нинюк М. Принципи державного управління та їх сутність / М. Нинюк, І. Нинюк // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 67-72. – ISSN 2409-4544
1042627
  Яловий В. Принципи державного управління та місцевого самоврядування в умовах столичної агломерації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 181-191
1042628
  Губрієнко О Принципи державного управління: дискусійні питання визначення поняття та їх системи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.48-51
1042629
  Шатенок Я.В. Принципи державного фінансового контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1042630
  Баровська А. Принципи державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 201-208.
1042631
  Яковлєв О.А. Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 75-80. – ISSN 2311-4894
1042632
  Залєвська І.І. Принципи державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 199-202
1042633
  Кривачук Л.Ф. Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 44-51
1042634
  Бевз С.І. Принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності при здійсненні державного регулювання господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 132-134
1042635
  Божко В. Принципи державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 163-165
1042636
  Чаркіна А.О. Принципи державної служби в країнах Європейського Союзу (на прикладі Польщі та Німеччини) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814
1042637
  Янюк Н. Принципи державної служби як основа її професійності і стабільності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 119–127. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1042638
  Підгайна О. Принципи державної стратегічної політики України в енергетичній сфері // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.90-94.
1042639
  Колишко Р.А. Принципи децентралізації державної влади в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 64-66
1042640
  Вапнярчук Н.М. Принципи дисциплінарної відповідальності державних службовців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 227-233. – ISSN 0201-7245
1042641
  Нижник Н.Р. Принципи диференціації пенсійних відносин: окремі аспекти теорії пенсійного права / Н.Р. Нижник, І.О. Гуменюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 26-30. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1042642
  Мартин А.Г. Принципи діагностування нецільового використання земель / А.Г. Мартин, О.М. Чумаченко, Є.В. Кривов"яз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-45. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1042643
  Балинська О.М. Принципи діалектики та метафізики (формальної логіки) у праві / О.М. Балинська, В.А. Ященко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 259-268. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1042644
  Вергун А.І. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обгрунтування сучасних управлінських рішень // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 82-89. – ISSN 1993-0259
1042645
  Кузніченко С.О. Принципи діяльності внутрішніх військ МВС України (адміністративно-правові аспекти) / С.О. Кузніченко, С.А. Яровий // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 70-77. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто основні принципи і засади діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, зокрема в разі ускладнення оперативної обстановки. Надано докладну характеристику кожного із зазначених принципів, сформульовано ...
1042646
  Мушенок В.В. Принципи діяльності держави щодо фінансової підтримки сільського господарства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 91-98
1042647
  Бортняк Ф. Принципи діяльності державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-91.
1042648
  Шатіло В. Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-70. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі визначення основних засад діяльності державної влади та методів її здійснення. Аналіз відповідної джерельної бази та норм Конституції України дав змогу виділити основні принципи державної влади, які умовно можна класифікувати ...
1042649
  Жила С.Ю. Принципи діяльності міліції (поліції): правовий аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 26-29. – ISSN 2312-928X
1042650
  Катрич Д.К. Принципи діяльності Національної поліції в Україні: поняття і класифікація // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (78). – C. 62-72. – ISSN 2078-3566
1042651
  Денисюк Д.С. Принципи діяльності національної поліції України: теорія та практика реалізації // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 63-68
1042652
  Мартиновський В.В. Принципи діяльності органів дозвільної системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 118-125. – ISSN 0201-7245
1042653
  Янішевська К.Д. Принципи діяльності податкового агента як суб"єкта податкових правовідносин // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 75-80. – ISSN 2519-2353
1042654
  Солонар А.В. Принципи діяльності поліції в Україні та за кордоном // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 62-67. – ISSN 2519-2353
1042655
  Хлистун Г.Ю. Принципи діяльності Ради Європи в галузі ЗМІ та їх відповідність українським реаліям // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 39-45
1042656
  Цуцкірідзе М. Принципи діяльності слідчого в системі принципів кримінального процесу і загальних положень розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  На підставі системного аналізу юридичних джерел, загальних положень філософії, норм чинного кримінального процесуального законодавства України розкрито питання принципів діяльності слідчого в системі принципів кримінального процесу і загальних положень ...
1042657
  Собовий О. Принципи діяльності судді у провадженні у справах про адміністративні проступки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 58-62
1042658
  Єгорова В.С. Принципи діяльності суддів судів загальної юрисдикції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 168-174.
1042659
  Кощинець В. Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України / В. Кощинець, Кушакова-Костицька, О. Палійчук // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 93-101
1042660
  Дахова І. Принципи діяльності уряду в зарубіжних країнах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 249-255.
1042661
  Лазарев А. Принципи діяльності Центральної виборчої комісії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 118-122. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття принципів діяльності Центральної виборчої комісії в Україні, їх система та зміст кожного з них, зокрема, принципів: верховенства права, законності, незалежності, компетентності, об"єктивності, професійності, колегіальності ...
1042662
  Сергунін Є. Принципи договірного права: проблеми тлумачення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 55-56
1042663
  Штефан А. Принципи доказування у цивільному процесі // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 32-38. – ISSN 2311-6676
1042664
  Мілютина К.Л. Принципи дослідження процесу інформальної соціалізації особистості // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 99-101
1042665
  Афанасьєва О.М. Принципи дослідження ритуалізованих комунікативних практик // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 46-59


  Статтю присвячено виокремленню та опису принципів дослідження ритуалізованих комунікативних практик. З огляду на складність та багатоаспектність цього явища пропонується інтегрувальний підхід до його дослідження, який виходить із поняття практики у її ...
1042666
  Марущак А.І. Принципи доступу до інформації в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 71-77.
1042667
  Кримський С. Принципи духовності XXI століття // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 355-379. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "Нещодавно в рамках циклу щорічних пам’ятних лекцій імені мистецтвознавця Аркадії Оленської-Петришин в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася знаменна подія: до численної аудиторії вщерть заповненого конференц-залу ...
1042668
  Нікітченко Н.С. Принципи Е-рефлексії та Е-параметризації в логіках структурованих даних / Н.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 169-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Визначаються формалізми для опису функцій та предикатів над структурованими даними. Такі дані задаються за допомогою абстрактного предикату <-, що інтерпретується як відношення "частина - ціле". Розглядаються питання виразимості функцій та предикатів в ...
1042669
  Краснова М.В. Принципи екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-617-566-151-2
1042670
  Лопащук І. Принципи екологічного права // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 174-175. – ISBN 978-966-2781-18-2
1042671
  Матвійчук А. Принципи екологічної деонтології як засобу формування екологічного імперативу поведінки сучасної людини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 95-100. – ISSN 1728-9343
1042672
  Луців Н.Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 152-158. – ISSN 1562-0905
1042673
  Синякевич І.М. Принципи екологічної та лісової політики: погляд крізь призму глобальних екологічних загроз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.15 : Глобальні зміни клімату - загроза людству та механізми відвернення. – С. 7-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1042674
  Сейдаметова З.С. Принципи економіки університетів / З.С. Сейдаметова, В.А. Темненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 54-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309
1042675
  Несімко О.Д. Принципи економічної культури юриста // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 204-213. – (Юридична ; Вип. 1)
1042676
  Маршалл Альфред Принципи економічної науки : Реферат підручника / Маршалл Альфред. – Київ : АДС" УМКЦентр", 2001. – 211с. – (Науково-популярна серія " Вершини економічної думки "). – ISBN 966-95702-1-2
1042677
  Данчак Ігор Остапович Принципи ергономічного формування архітектурного середовища помешкань для інвалідів : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Данчак І.О.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1042678
  Баранівський В.Ф. Принципи етики ділового спілкування у психології бізнесу / В.Ф. Баранівський, А.Я. Боднар, Л.Ф. Терещенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1042679
  Кириченко К.В. Принципи ефективної діяльності в системі public relations // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 62-68


  Розглядається поняття ефективності в концепції інформаційної діяльності зі зв"язків з громадськістю. Акцент зроблено на аналізі складників ефективності, тим самим побудовано теоретичну модель аналізу ефективності public relations. In the article it ...
1042680
  Коломоєць А. Принципи ефективної діяльності українських компаній на національному та міжнародному ринках транспортно-експедиційних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено напрямки діяльності українських компаній на ринку міжнародних транспортно-експедиційних послуг та основні фактори, що впливають на ефективність їхньої роботи. Запропоновано перелік пріоритетних дій держави щодо підтримки цього бізнесу ...
1042681
  Москвич Принципи ефективної судової системи / Москвич, // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 103-111. – ISSN 1993-0909
1042682
  Оржель О. Принципи європейського врядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-20.
1042683
  Кулеба Д. Принципи європейського договірного права / Д. Кулеба, Д. Пшеничнюк, Ю. Рилач // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 47-54


  У статті розглядаються історія створення Принципів європейського договірного права і загальні засади, на яких будується цей документ.
1042684
   Принципи європейського договірного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 83-118
1042685
  Амеліна А. Принципи європейського договірного права як спосіб уніфікації європейського договірного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 14-15
1042686
  Мармазов В.Є. Принципи європейського договірного права: альтернатива чи провісник європейського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-62. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розкриваються основні тенденції розвитку уніфікованих європейських договірних норм і принципів, детально проаналізовано ситуацію, що склалася в європейському праві та зроблено прогностичний аналіз розвитку цієї проблеми. The major tendencies in the ...
1042687
  Малюга В.І. Принципи єдності й централізації в організації та діяльності прокуратури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.107-111. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1042688
  Цехмістро О.В. Принципи жанрового моделювання у вокально-симфонічній творчості сучасних українських композиторів у контексті культурної парадигми постмодернізму // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 237-247. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1042689
  Владимиров В.М. Принципи журналістики в світлі теорії розуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стрімкий розвиток інтернет-технологій у сфері масової комунікації привів до суттєвих зрушень у її розумінні. Це ставить перед дослідниками вимогу переглянути основні теоретичні положення журналісти кознавства в світлі нових суспільних реалій. Питання ...
1042690
  Ярмиш Н.О. Принципи забезпечення громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 124-129
1042691
  Грін О. Принципи забезпечення демократичних прав і свобод // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 10-13.
1042692
  Міщенко С.Г. Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 578-581. – ISSN 1563-3349
1042693
  Олабин О.В. Принципи забезпечення ефективності державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 105-107
1042694
  Вдовенко Н.М. Принципи забезпечення ефективності діяльності переробних підприємств в Україні / Н.М. Вдовенко, Г.Є. Меняйлова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Проаналізовано основні проблеми у функціонуванні переробних підприємств, що мають негативний вплив на результативність їх діяльності.
1042695
  Гріненко О.І. Принципи забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами відповідно до сучасної Воєнної доктрини України / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 58-60. – ISSN 2304-2699
1042696
  Рогозін С.М. Принципи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 44-52. – ISSN 1609-0462
1042697
  Олійник О.В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 72-78. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
1042698
  Карманов В.І. Принципи забезпечення метрологічної атестації методик кількісного хімічного аналізу спектарльними методами / В.І. Карманов, М.С. Слободяник, Л.А. Тараборкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розглядається задача створення в Україні єдиної стандартизованої процедури метрологічної атестації методик кількісного хімічного аналізу, виконуваного фізичними методами, гармонізованої з міжнародними рекомендаціями. Викладено основні принципи ...
1042699
  Кузьмічова Є.В. Принципи забезпечення охорони лікарської таємниці у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 104-112
1042700
  Безкровний Є. Принципи забезпечення права громадян на доступ до інформації в органах прокуратури / Є. Безкровний, С. Неворотіна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 1 (53). – С. 27-33. – ISSN 2311-6676
1042701
  Бондаренко Е. Принципи забезпечення та оцінка якості цифрових просторових даних для геоінформаційного картографування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-47. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Визначено принципи забезпечення якості цифрових просторових даних та розглянуто основні складові інформації про їх якість на прикладі оцінки якості цифрових просторових даних, які формують цифрову географічну основу України. Principles of maintenance ...
1042702
  Линьова І.О. Принципи забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньому просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 92-94. – ISSN 2078-1016


  У статті автором визначено принципи забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньо-дослідницькому просторі.
1042703
  Поєдинок О.Р. Принципи заборони дискримінації в міжнародному праві захисту прав людини та в міжнародному праві захисту біженців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 549-555. – ISSN 1563-3349
1042704
  Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
1042705
  Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1042706
  Москаленко О. Принципи загальнообов"язкового медичного страхування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 268-276. – ISSN 1993-0909
1042707
  Легін Л.М. Принципи законодавчого процесу: теоретичний аспект // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 72-82
1042708
  Кірін Р.С. Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-80. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Аналізуються існуючі принципи законодавчого регулювання надрокористування з метою видобування корисних копалин, пропонується нова класифікація, основана на різниці у змісті їх складових елементів. The existing principles of underground space ...
1042709
  Фігель М.В. Принципи законодавчої техніки (досвід Польщі для України) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 116-119.
1042710
  Кабаненко І. Принципи замість "компромісів" / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 4-5


  "Якщо ми гіпотетично уявимо, що Україна стане нейтральною і не буде рухатися в НАТО, - це буде крах".
1042711
  Якимець О.І. Принципи застосування криміналістичних науково-технічних засобів у цивільному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 525-531. – ISSN 1563-3349
1042712
  Дзейко Ж.О. Принципи застосування правил і засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-45
1042713
  Голод О. Принципи застосування технологій хмарних обчислень органами публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 258-260
1042714
  Грабчук О.М. Принципи застосування фінансових інструментів для досягнення сталості розвитку економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 35-37. – Бібліогр.: 10 назв
1042715
  Кризина Н.П. Принципи захисту основних прав людини і принципи права на здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 78-80. – Бібліогр.: 11 назв
1042716
  Бабін Б.В. Принципи захисту основних прав людини у практиці суду Європейських Співтовариств // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 532-537. – ISSN 1563-3349
1042717
  Щербанюк О.В. Принципи захисту прав людини та ефективність конституційного судочинства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 411-417. – ISBN 978-617-7530-15-1
1042718
  Колесник Н.В. Принципи збалансованого розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 305-307. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1042719
  Кедровський О.І. Принципи збереження в кібернетиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1042720
  Байрачна Т.О. Принципи здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України: поняття та кпасифікація // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С.188-196. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1042721
  Горецький О.В. Принципи здійснення процедури примирення в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 161-165. – ISSN 2219-5521
1042722
  Коротич О. Принципи здійснення регіональної політики держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 155-164
1042723
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 214-236. – Бібліогр.: л. 182-213
1042724
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 15 назв
1042725
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав в англосаксонській правовій системі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 45-48
1042726
  Тарасюк В.М. Принципи земельного аукціону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
1042727
  Федорович В. Принципи земельного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.408-413. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1042728
  Коваленко Т.О. Принципи земельного права як засіб мінімізації юридичних дефектів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7169-06-9
1042729
  Кан В.Д. Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, англійської української та російської мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 116-121.
1042730
  Козирєва В.П. Принципи змагальності та процесуальної рівності в міжнародному комерційному арбітражі / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 120-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1042731
  Мисан В. Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 49-56
1042732
  Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-43.
1042733
  Паламарчук О.Л. Принципи і засади викладання нормативного курсу "Історія культури Чехії" студентам-богемістам / О.Л. Паламарчук, Н.В. Лабур, О.В. Антоненко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 486-491


  У статті визначається роль курсу історії чеської культури у викладанні чеської мови для українських студентів-богемістів
1042734
  Касьянова Світлана Петрівна Принципи і засоби художніого втілення концепціі людтни в кіноповістіях "Звенігора", "Арсенал", "Земля", "Повість полум"яних літ", "Україна в огні" О. Довженка : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01. / Касьянова Світлана Петрівна; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1042735
  Касьянова Світлана Петрівна Принципи і засоби художнього втілення концепції людини в кіноповістях "Звенигора", "Арсенал", "Земля", "Повість полум"яних літ", "Україна в огні" О. Довженка. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Касьянова Світлана Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.144-162
1042736
  Капітан І.Б. Принципи і методи аналізу в управлінні інноваційною діяльністю при виведенні нових товарів на ринок : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1042737
  Агєєва В.О. Принципи і методи аналізу лінгвокультурних архетипів і стереотипів у сучасній компаративістиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-11. – ISSN 2075-437X


  У статті визначено принципи аналізу архетипного концепту ВОГОНЬ: семантичний, ономасіологічний, функціональний, на основі яких розроблено комплексну методику реконструкції і зіставлення мотиваційних ознак його номінаторів, з-поміж яких і ті, що ...
1042738
  Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : Монографія / В.С. Куйбіда; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 432с. – ISBN 966-608-407-4
1042739
  Бойчук Ю.Д. Принципи і методи добору вихдіного матеріалу для культивування комах : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бойчук Ю. Д.; Харк. держ. пед. ун-т ім. Сковороди. – Харків, 1996. – 25 с.
1042740
  Тарасюк В.П. Принципи і методи оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку при обгрунтуванні вибору інженерно-планувального рішення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Тарасюк Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1042741
  Умєров Р.Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 108-115 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1042742
  Валуєв Ю. Принципи і методи побудови і розвитку системи управління підприємством: проблема стабільності та змін // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-67. – ISSN 1810-3944
1042743
  Карасьов Л.О. Принципи і методи складання серії карт опорних селенодезичних точок / Л.О. Карасьов, М.М. Розанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 63-66. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 25)
1042744
  Куцина І.А. Принципи і методи формування пішохідних просторів малих і середніх міст (на прикладі м. Ужгорода) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Куцина Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1042745
  Шищенко П.Г. Принципи і методика геоекологічного районування території України / П.Г. Шищенко, Л.Л. Малишева, В.Г. Потапенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-13. – (Географія ; Вип. 41)


  Обгрунтовані принципи та запропонована методика геоекологічного районування території України, за якими складена оригінальна картосхема геоекологічного районування України й проаналізовані регіональні проблеми природокористування та екологічного стану ...
1042746
  Мордвинов О.Г. Принципи і методика еколого-сільськогосподарського районування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 105-109. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0201-8683
1042747
   Принципи і методика складання ландшафтної карти України в масштабі 1:2 500 000 / А.І. Ланько, О.М. Маринич, О.В. Поривкіна, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 17-23. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1042748
  Кризська Р.Ю. Принципи і механізми державного сприяння розвитку венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 117-120.
1042749
  Заставецька Л.Б. Принципи і механізми формування нових територіальних громад і функціонування первинних систем розселення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 273-282 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1042750
  Семенова О.Ю. Принципи і моделі організації міжбюджетних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-80.
1042751
  Захаренко В. Принципи і норми міжнародного права як основа зовнішньополітичної діяльності України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 336-342. – ISSN 0132-1331
1042752
  Дроздовський В.П. Принципи і передумови стилістичного аналізу прозовоготвору. / В.П. Дроздовський. – Одесса, 1972. – 95с.
1042753
  Пархоменко В. Принципи і підходи регулювання та регламентації бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1042754
  Флоренсова К.М. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології як складової безпеки життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1042755
  Мережко О.О. Принципи і способи тлумачення міжнародних контрактів в транснаціональному торговому праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.100-105
1042756
  Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.26-32. – ISSN 0132-1331
1042757
  Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.34-35
1042758
  Кравченко С. Принципи і форми плюралізму у контексті державотворення: досвід США // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-28-6
1042759
  Горський В. Принципи і функції управлінської діяльності у сфері пожежної безпеки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
1042760
  Сабадуха В.О. Принципи ієрархії і рівності як онтологічні засади життєдіяльності людини й суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 66-73
1042761
  Резнік Н.П. Принципи інвестиційного забезпечення в національному агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 93-96
1042762
  Руденко О.М. Принципи інноватики у розвитку сучасної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 40-44. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507
1042763
  Петрик В.В. Принципи інституту відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 22-26
1042764
  Назимко Є.С. Принципи інституту покарання неповнолітніх // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 75-89. – ISSN 2304-4556
1042765
  Бакула Б. Принципи інтегральної компаративістики // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 5-20. – ISBN 966-95452-4-3
1042766
  Грищенко Т. Принципи інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів ВНЗ: орієнтація на вимоги сучасності / Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 69-78. – ISSN 1682-2366
1042767
  Кирилюк Д. Принципи іпотеки: історичний розвиток та сучасний етап // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 47-51
1042768
  Лучик В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України
1042769
  Василенко А.П. Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
1042770
  Олійник А.Д. Принципи й способи письмового перекладу текстів з економічної тематики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 72-76. – ISBN 966-581-295-6
1042771
  Вірченко Т. Принципи канонізації художніх творів у літературно-критичному спадку неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 134-139. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті здійснено спробу виокремити критерії канонізації творів літератури на основі літературно-наукової спадщини неокласиків. Відзначено, що критерії канонізації, запропоновані неокласиками, виразно поділяються на сформульовані вимоги до ...
1042772
  Кравченко М.А. Принципи керування індивідуальним розвитком сільськогосподарських тварин / М.А. Кравченко. – К., 1958. – 124с.
1042773
  Лисенко В.М. Принципи класифікації видів причинного зв"язку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1042774
  Лазарєв С.Г. Принципи класифікації електронної музики: до постановки проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 226-236
1042775
  Удовиченко В. Принципи класифікації та систематики ландшафтів території Лівобережної України для потреб ландшафтного планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-26. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено основні підходи та принципи класифікації і систематики ландшафтів. Розкрито їх сутність та особливості застосування під час розробки класифікації ландшафтних комплексів й створення ландшафтної карти території ...
1042776
  Дяченко Є.В. Принципи класифікації фінансових ризиків комерційного банку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 42-49
1042777
  Канаш О.П. Принципи коасифікації земель як основи раціонального використання земельних ресурсів // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-66. – ISSN 0868-8532
1042778
  Брінцов А. Принципи кодифікації аграрного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 32-37
1042779
  Алексеев О.Г. Принципи кодифікації національного фармацевтичного законодавства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 27-30
1042780
  Калакура В. Принципи колізійного регулювання у міжнародному сімейному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню принципів колізійного регулювання в міжнародному сімейному праві на основі міжнародних договорів, українського і зарубіжного законодавства. This article is devoted to examinations and analysis of principles of ...
1042781
  Антипова І.Г. Принципи колізійності в драматичних етюдах Олександра Олеся // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 34-38
1042782
  Кулик Б.І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Кулик Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1042783
  Найдюк В.В. Принципи компетентності адвоката // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-617-673-442-0
1042784
  Недеря Л.В. Принципи консолідації фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено визначення термінів "асоційована компанія", "суттєвий вплив", "контроль" та підходи до їх трактування в різних джерелах. Основну увагу приділено проблемі консолідації фінансової звітності банків. Розглянуто методичні підходи до проблеми ...
1042785
  Вей С. Принципи конституійної інтерпретації і самообмеження Конституційного судді // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.57-60
1042786
  Савенко М.Д. Принципи Конституції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 13-16.
1042787
  Батанова Н.М. Принципи конституційно-правової відповідальності: понятійна та видова характеристика // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 211-218. – ISSN 0869-2491
1042788
  Васильченко О. Принципи конституційного права: поняття та особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості поняття "принцип". Увага приділяється етимології цього поняття, наводяться різні точки зору до розуміння "принципів", а також акцентується на правових принципах. Аналізуються особливості розуміння сутності принципів ...
1042789
  Портнов А.В. Принципи конституційного судочинства та їх правозастосування // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 9 (109). – С. 33-37
1042790
  Подорожна Т. Принципи конституціоналізації правового порядку як нормативна основа його забеспечення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 153-161. – ISSN 1026-9932
1042791
  Абі Сааб Принципи конструктивної зносостійкості упорних і опорних вузлів ковзання об"ємних гідромашин : Автореф... Канд.техн.наук: 05.04.03 / Абі Сааб Ф.Х.; Харків.наук.-досл.та проектно-конструк.ін-т.промисл.гідропроводів та гідроавтоматики. – Харків, 1997. – 17л.
1042792
  Сакрієр О.Л. Принципи конструювання іміджу політичної партії в Україні: особливості та сучасні тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 733-739. – ISSN 1563-3349
1042793
  Капранов Я.В. Принципи конструювання словникових статей в Етимологічному словнику української мови (на прикладі слів, успадкованих з праслов"янської мови) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 61-76. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1042794
  Кобринський В. Принципи контролю у сфері національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 79-84.
1042795
  Семчик В.І. Принципи кооперативного права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 30-35
1042796
  Коверзнев В.О. Принципи кооперативного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 128-135. – ISSN 2078-6670
1042797
  Хращевський Р.В. Принципи координації в багаторівневій системі планування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 47-53
1042798
  Тамм Є.П. Принципи коплектування фондів радянских бібліотек / Є.П. Тамм. – 2-е вид. – Х, 1971. – 22с.
1042799
  Мукан О.В. Принципи корпоративного управління / О.В. Мукан, О.І. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 42-47. – ISSN 0321-0499
1042800
   Принципи корпоративного управління України. – Київ, 2003. – 36с.
1042801
  Бала О.І. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О.І. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 11-15. – ISSN 0321-0499
1042802
  Попович О. Принципи криміналізації: поняття, зміст та дотримання (на прикладі ст. 110-2 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 201-206. – ISSN 2307-8049
1042803
  Кузнецов В. Принципи кримінально-правової охорон // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-130. – ISSN 1026-9932
1042804
  Мандриченко Ж.В. Принципи кримінального права в доктрині відновного правосуддя // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 201-206. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1042805
  Федотова Г.В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 190-199. – ISSN 2072-8670
1042806
  Федотова Г.В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 166-171. – ISSN 2072-8670
1042807
  Житний О.О. Принципи кримінального права України у міжнародно-правовому вимірі (загальнотеоретичні аспекти) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 110-115. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1042808
  Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : монографія / О.П. Кучинська. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 284, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-562-3
1042809
  Бреус С. Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 32-34
1042810
  Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія / О.П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 227, [1] с. – Алф. покажч.: с. 217-223. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-529-2


  У пр. №1704528 напис: Олені Олександрівні з вдячністю та на згадку про 05.12.2013 р. Підпис.
1042811
  Скотинюк Я. Принципи кримінального процесу Англії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 106-112
1042812
  Чурікова І. Принципи кримінального процесу як засоби здійснення процесуальної діяльності слідчого // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 180-182.
1042813
  Сизонов Д.Ю. Принципи лексикографічного представлення медичної термінології в українських ЗМІ // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 200-221
1042814
  Шевченко Л.І. Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 76-85. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій статті окреслюються особливості лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у сучасних українських мас-медіа, розглядається актуальність проблем медійної лексикографії в сучасній лінгвістиці, аналізуються принципи ...
1042815
  Грицина С.В. Принципи лінгвістичного аналізу барокових панегіриків кінця XVI - першої половини XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 193-201
1042816
  Ємець О.В. Принципи лінгвістичного аналізу у навчанні художнього перекладу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 30-33. – ISBN 978-966-330-308-6
1042817
  Басенко Н.Б. Принципи літературознавчого аналізу Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 406-415. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1042818
  Пирогов В.Л. Принципи логіко-семіотичного моделювання у паремійних фондах різносистемних мов (японська, англійська, українська, російська) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 144-151. – ISSN 1608-0599
1042819
  Верес Ю.М. Принципи локального правового регулювання оплати праці // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 329-336. – ISSN 1563-3349
1042820
  Мішенін Євген Васильович Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу / Мішенін Євген Васильович, Олійник Наталія Вікторівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропоновано методичні підходи до здійснення якісної оцінки соціального капіталу на макроекономічному рівні, що базуються на основі визначення комплексних індексів соціального капіталу. Запропоновані підходи до оцінки рівня соціального капіталу ...
1042821
  Миленький Д. Принципи маркетингового стратегічного аналізу як складової частини стратегічного управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто принципи стратегічного маркетингового менеджменту (СММ). Визначено роль маркетингового стратегічного аналізу як основного інструменту СММ. The principles of strategic marketing management (SMM) are considered in this article. The role of ...
1042822
  Берназ Н.М. Принципи математичного опису елементів мобільних систем захисту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 77-81
1042823
  Гулик І. Принципи меритократії в бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 7-8. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто основні принципи малопоширеної форми управління - меритократії. А також - можливість впровадження нових методів керівництва у бібліотечну професію.
1042824
  Дмитренко Н. Принципи метафоризації образу в поезії С. Єсеніна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 87-93. – ISSN 2075-1486
1042825
   Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 / УНІДРУА Міжнар. ін-т уніфікації приват. права ; [пер. з англ. О.С. Білоус]. – Київ : Юстініан, 2012. – 524, [2] с. – Заголовок корінця: Принципи УНІДРУА 2010. - На обкл. також. зазнач.: UNIDROIT. - Покажчик: с. 502-524. – ISBN 978-617-7039-01-2


  У пр. №1698035 напис: З найкращими побажаннями студентам Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Успіхів у здобутті юридичної освіти. Оксана Білоус. 23.12.14 р. Підпис.
1042826
  Ксьондзик К. Принципи міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 172-176
1042827
  Чуєнко В.І. Принципи міжнародно-правового статусу біженців // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 111-118. – ISSN 2311-4894
1042828
  Медведева М. Принципи міжнародно-правової регламентації поводження з генетично модифікованими організмами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1042829
  Джус О.А. Принципи міжнародного військового партнерства як підгрунтя укладання військових альянсів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 219-232. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1042830
  Ролінський В.І. Принципи міжнародного кримінального права // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 183-187.
1042831
  Кармаза О.О. Принципи міжнародного нотаріального процесу // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 149-165. – ISBN 978-966-437-277-7
1042832
  Люба О.О. Принципи міжнародного права та їх роль у врегулюванні конфліктів у Косово та Криму. Частина 1 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 131-137. – (Серія "Питання політології" ; вип. 33). – ISSN 2220-8089
1042833
  Гурковський В.І. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.187-193. – ISSN 1609-0462
1042834
  Розвадовський В. Принципи міжнародного співробітництва правоохоронних органів України у сфері протидії транснаціональній торгівлі людьми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-87.
1042835
  Макота Г. Принципи міжнародного технічного співробітництва ЄС та України в межах нового бюджетного періоду ЄС на 2014 - 2020 рр. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 13-23
1042836
  Юрченко Крістіна Принципи міжнародного торговельного права та права СОТ як джерело правової системи міжнародної торгівлі з урахуванням інтересів найменш розвинутих країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 105-107.
1042837
  Свєчников С.В. Принципи мікроелектроніки / С.В. Свєчников. – Київ : Знання, 1972. – 62 с.
1042838
  Федоренко В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 43-49. – ISSN 2409-4544
1042839
  Ткаченко Є. Принципи мовної політики України: державно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 32-38
1042840
  Петрушенко М.М. Принципи моделювання організаційно-економічного механізму екологізації промислового підприємства / М.М. Петрушенко, Т.В. Бондар, Т.Г. Гриценко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 72-82. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1042841
  Сорокіна Л.Ю. Принципи моделювання природено-антропогенних процесів у ландшафтах зон впливу техногенних об"єктів : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1561-4980
1042842
  Арібжанова І. Принципи моделювання простого речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 42-59. – ISSN 0320-3077


  У статті моделювання простого речення здійснено у двох аспектах: формально-граматичному (мінімальна структурна схема) та семантико-синтаксичному (розширена структурна схема). Мінімальна структурна схема включає засоби вираження предикативної основи ...
1042843
  Єгорченков В.О. Принципи моделювання світлового середовища приміщень аеропортів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 151-163 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1042844
  Кравченко О.І. Принципи моделювання стратегічного розвитку університету // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 195-199. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1042845
  Лепеха А. Принципи модернізації державного управління фіскальною сферою в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 57-62. – ISSN 2414-4436
1042846
  Андрусь О.І. Принципи модульного навчання економічних дисциплін студентів технічних університетів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 105-111. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (17))
1042847
  Смоляр О. Принципи монументального декорування в сучасному дизайні інтер"єрів готелів України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 459-465. – ISSN 1028-5091
1042848
  Пустова Т. Принципи моралі у глобальній геополітиці та сучасний соціокультурний простір України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 46-48. – ISBN 978-966-439-357-4


  Висвітлюється морально-етичний вимір міждержавних відносин
1042849
  Барщевський М.Є. Принципи морфлструктурно-неотектонічного мікрорайонування деяких родовищ корисних копалин України / М.Є. Барщевський, С.В. Жилкін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 33-36. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1042850
  Галіахметов І.А. Принципи муніципально-правового управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 151-158
1042851
  Демиденко В.О. Принципи муніципального права як фундаментальна основа муніципальної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 2219-5521
1042852
  Попиванов И. Принципи на литературната композиция / И. Попиванов. – София : Наука и изкуство, 1964. – 200 с.
1042853
   Принципи на социалистическата образователна система.. – София, 1981. – 300с.
1042854
  Романовська Ю.Ю. Принципи набору студентів і контролю якості навчання у ВНЗ США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 191-194
1042855
  Рускуліс Л. Принципи навчання в методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 125-134. – ISSN 2312-5993
1042856
  Черниш В.В. Принципи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 144-150. – (Педагогіка ; № 4)
1042857
  Акользина Л.Ф. Принципи навчання російській лексиці в іноземній аудиторії // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 185-193. – ISSN BIB-ID 83558
1042858
  Циганов О.Г. Принципи надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов, І.В. Бойко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 35-45. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито принципи, на яких ґрунтується державна політика України у сфері надання адміністративних послуг. The article reveals the principles that inspire the state policy of Ukraine in the sphere of rendering administrative services.
1042859
  Братко І.В. Принципи надання та використання міжнародної допомоги і перспективи розвитку міжнародних відносин у рамках співробітництва між донорами та країнами-рецепієнтами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 82-87.
1042860
  Левчук О. Принципи Нарбута, або Українська типографіка на тлі одної долі // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-9. – Бібліогр.: 14 назв
1042861
  Хрущов Д.П. Принципи наукового обгрунтування вибору й оцінки геологічних об"єктів для розміщення підземних сховищ енергетичної сировини / Д.П. Хрущов, С.Б. Шехунова, Н.А. Данишурка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-42 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1042862
  Клименко О.С. Принципи наукової нормалізації і практична лексикографія: нормативні позначки у словниках французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 96-103. – ISBN 966-581-623-3
1042863
  Ніколенко Л.М. Принципи незалежності суддів та рівності організацій і громадян перед законом і судом в господарському судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 93-101.
1042864
  Гайдай Д.Ю. Принципи нейтральності й об"єктивності у висвітленні військових конфліктів (на прикладі Боснії і Герцеговини) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 496-498
1042865
  Дунай П. Принципи неокласичного аналізу у передмові М. Драй-Хмари до драми Лесі Українки "Бояриня" // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 247-249
1042866
  Саврей О. Принципи номінації персонажів у творах Ольги Кобилянської // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.143-153. – ISBN 966-7773-70-1
1042867
  Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 16-29. – ISSN 0131-775Х
1042868
  Чорнолуцький Р.В. Принципи нормопроектної діяльності органів виконавчої влади України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 173-190. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1042869
  Охріменко Н.М. Принципи нормотворчості міністерства України:загальна характеристика // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 130-133. – Бібліогр.: 13 назв
1042870
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1042871
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Бібліогр.: л. 195-223
1042872
  Мисака Г.В. Принципи обліку витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Економіка ; Вип. 47)


  Розглядаються принципи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Докладно досліджується аспекти практичного застосування загальних облікових принципів до методики обліку витрат обігу та відображення показників витрат у ...
1042873
  Корж І.Ф. Принципи обмеження доступу до публічної інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 64-69
1042874
  Бурковська Л.В. Принципи образної побудови середників житійних ікон Св. Миколи Мірлікійського // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 149-158
1042875
  Григорук Павло Михайлович Принципи обробки інформації, що передається таймерними розрядно-аналоговими операндами із захистом від несанкціонованого доступу : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Григорук Павло Михайлович; НАН Украіни. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1995. – 16л.
1042876
  Фрайнд М. Принципи обробки Йованом Раїчем "Трагікомедії" Е. Козачинського. Власті Ерчичу на згадку // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 57-67
1042877
  Лялецький О.В. Принципи обробки логіко-математичних знань в комп"ютерних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена аналізу принципів обробки логіко-математичних знань, які ведуть до побудови комп"ютерних систем з можливостями виконання логічних міркувань в середовищі формальної природної мови. The paper is devoted to the analysis of principles of ...
1042878
  Луценко І.С. Принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 100-103
1042879
  Корнус В.Г. Принципи оподаткування та базис для вдосконалення побудови системи оподаткування : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 14-21 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1042880
  Корнус В. Принципи оподаткування як складова частина податкової політики держави та базис для побудови системи оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1042881
  Вишневський В. Принципи оподаткування: обгрунтування і емпірична перевірка // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-73. – Бібліогр.: с. 55-68, 70-72. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методологію розробки принципів оподаткування, що дозволяє отримувати передбачувані для економіки наслідки їх застосування. Обгрунтовано, що результатом оподаткування за принципом вигоди може бути підвищення суспільного добробуту, але це ...
1042882
   Принципи оптимального керування випромінюваннями електромагнітної енергії в багатопозиційних системах радіолокації / С.В. Толюпа, В.А. Дружинін, Б.Г. Жиров, С.П. Лалєтін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 93-101


  За допомогою введеного оптимального керування досягається просторово-часове "мерехтіння" передавальними пристроями системи за єдиною в масштабі системи програмі, що виключає або перешкоджає противнику пеленгації джерел випромінювання електромагнітної ...
1042883
  Чікін О.О. Принципи організації держави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-26. – Бібліогр.: 6 назв
1042884
  Боднарук М.І. Принципи організації державного соціального страхування в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.52-57. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1042885
  Брезвін А.І. Принципи організації діяльності бюджетної системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 259-265. – ISSN 1563-3349
1042886
  Марушкевич А.А. Принципи організації діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 87-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1042887
  Агєєв О.Д. Принципи організації діяльності омбудсмана з питань міграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 121-129. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1042888
  Євдокіменко С.А. Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 144-152. – ISSN 1999-5717
1042889
  Стефанчук М.М. Принципи організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 99-111. – ISSN 2222-5374
1042890
  Фіялка С.Б. Принципи організації електронних навчальних видань із культурознавства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 49-52


  Виокремлено основні етапи підготовки електронних навчальних видань (ЕНВ). Проаналізовано наявну в цих книгах систему гіперпосилань. Розроблено редакторські пропозиції щодо створення ЕНВ із культуроз-навчих дисциплін. The main stages in the ...
1042891
  Государська О.В. Принципи організації знаково-символічної системи кодування інформації у різних лінгвокультурах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 46-53. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1042892
  Сичук О.Й. Принципи організації і механізми життєстійкості злочинних організацій // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.104-107. – Бібліогр.: 11 назв.
1042893
  Дерба С.М. Принципи організації і подання матеріалу в навчальному посібнику з української мови для іноземців // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 227-229. – ISBN 978-966-96911-8-7
1042894
  Шевченко Л.О. Принципи організації інформації в імпліцитному плані іспанського поетичного тексту другої половини XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 277-281
1042895
  Ароян А.С. Принципи організації критих міських просторів (на прикладі м. Полтава) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Ароян Артур Саргісович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1042896
  Кучер І.А. Принципи організації лексичних одиниць у польові моделі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 71-78. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються різні аспекти дослідження польових структур в сучасній лінгвістиці. Вона виявляє відмінності між термінами та поняттями, такими як: семантичне поле, лексико-семантичне поле, функціональне та семантичне поле та семантична ...
1042897
  Тарас Я.М. Принципи організації лінійних і просторових одиниць у сакральній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 139-148. – ISSN 2077-3455
1042898
  Микуляк О. Принципи організації митної справи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 15-19. – ISSN 2078-5860


  Важливість митної справи у контексті сучасних глобалізаційних тенденцій визначає необхідність удосконалення правил її реалізації. З огляду на це узагальнено зміст визначених національним законодавством принципів ведення митної справи в Україні. Перелік ...
1042899
  Турянський Ю.І. Принципи організації податкових відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 238-241. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1042900
  Осиченко Г.О. Принципи організації системи пішохідно-прогулянкових просторів міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 260-267 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1042901
  Саване С. Принципи організації та діяльності Державної виконавчої служби в сучасній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 195-203
1042902
  Фурса С Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби. / С Фурса, С. Щербак // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.81-86.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1042903
  Міхровська М.С. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади як інструмент становлення сервісної держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 55-62. – ISSN 2227-796X


  The article deals with the problem of determination of principles of organization and functioning of the executive power bodies as the instrument of service state. It is becoming increasingly difficult to ignore the fact that old system of principles, ...
1042904
  Джабарров С. Принципи організації та діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-78
1042905
  Джаббаров С.Т. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України / С.Т. Джаббаров, А.О. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 68-74
1042906
  Малюга Віктор Іванович Принципи організації та діяльності прокуратури України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.10. / Малюга В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1042907
  Малюга Віктор Іванович Принципи організації та діяльності прокуратури України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Малюга Віктор Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 205 л. – Бібліогр.: л.186-205
1042908
  Малюга В.І. Принципи організації та діяльності прокуратури України : Монографія / В.І. Малюга, О.Р. Михайленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 130с. – ISBN 966-594-631-5
1042909
  Хорошенюк О.В. Принципи організації та діяльності системи публічної служби в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 382-386. – (Право. Економіка. Управління)
1042910
  Микитюк І. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 88-94. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1042911
  Сацький П.В. Принципи організації та здійснення правоохоронної діяльності в державах тюрків раннього середньовіччя // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-69. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджуються основні принципи організації системи державної влади і правоохоронної діяльності в давніх тюркських державах Євразії. Виявлено, що відповідно до специфіки номадичної державності ранньосередньовічних тюрків, правоохоронна і військова ...
1042912
  Захарко Е.Я. Принципи організації та розробка методик взаємодії інтерпретатора з інформаційними системами обробки зображень при візуальному дишефруванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Захарко Е.Я.; АН Україні. Фіз-мех. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 18л.
1042913
  Рупняк М.Я. Принципи організації фінансів акціонерних товариств : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 71-75. – Бібліогр.: 10 назв
1042914
  Сюта Б.О. Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х - 1990-х років : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Сюта Б.О.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 26 назв
1042915
  Мельничук О.Ф. Принципи освіти в механізмі реалізації права людини на освіту // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 44-51


  Характеристика принципів освіти та їх роль у механізмі реалізації права людини на освіту.
1042916
  Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-22.
1042917
  Константінов С. Принципи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 82-87
1042918
  Давидова Н.О. Принципи особистих немайнових прав фізичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються принципи цивільно-правового регулювання суспільних відносин у сфері особистих немайнових прав фізичної особи згідно з новим Цивільним кодексом України. The article deals with principals of civil regulation in the sphere of unproperty ...
1042919
  Удалов Є.П. Принципи отримання та керування голографічними зображеннями за допомогою ЕОМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 339-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Традиційні шляхи усунення несприятливих факторів полягають в максимальній стандартизації і відтворюваності умов голографічного експерименту. В роботі, яка носить методичний характер, розглядається оперування з оптичними сигналами поданими у ...
1042920
  Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: перспектива конституціоналізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 310-315. – ISSN 1026-9932
1042921
  Осуховська М. Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 33-38. – (Економіа ; Вип. 19)
1042922
  Міхєєв О.В. Принципи оцінки та вибору заходів для сприяння процесам саморегуляції дестабілізованих екосистем // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 124-131. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1995-0519
1042923
  Саріогло В.Г. Принципи оцінювання впливу системи статистичних ваг на результати вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 15-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1042924
  Бодунов В.М. Принципи оцінювання потужності джерел розподіленого генерування в системах електропостачання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 63-67. – ISSN 1997-9266
1042925
  Веклич М.Ф. Принципи палеоекогеографічних реконструкцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-49. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано визначення нового наукового напряму - палеоекогеографії, її цілі, завдання та методи досліджень, принципи побудови палеоекогеографічних карт.
1042926
  Стародобова О.А. Принципи парламентського бюджетного контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-158.
1042927
  Лобода С.М. Принципи педагогізації засобів масової комунікації // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 163-166. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128


  У цій статті визначено умови організації формувального впливу ЗМІ на розвиток і реалізацію творчої особистості. Доведено, що вивчення української педагогічної періодичної преси й педагогічної публіцистики дає можливість використовувати історичну ...
1042928
  Зайченко Н. Принципи педагогіки О.О. Потебні // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 47
1042929
  Лебедик Л. Принципи педагогічної підготовки майбутніх магістрів економіки як викладачів вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-190. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1042930
  Шумило М.М. Принципи пенсійного забезпечення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 112-117


  У статті досліджуються проблеми принципів пенсійного забезпечення, їх роль та місце при кодифікації пенсійного законодавства.
1042931
  Ширант А.А. Принципи пенсійного забезпечення : монографія / А.А. Ширант ; [наук. ред. Н.М. Хуторян] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. Корецького. – Київ : ДІА, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8311-90-1
1042932
  Ковбель М.М. Принципи перегляду судових рішень в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 180-185. – ISSN 2227-796X
1042933
  Ласка І.В. Принципи перекладу Нового Заповіту в Порт-Руаялі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 266-274


  В статті на матеріалі французького перекладу Нового Заповіту, здійсненого в Пор-Руаялі (1667), розглядаються принципи перекладу сакральних текстів, розроблених І.-Л. де Сасі, досліджується еволюція його поглядів у бік буквалізму. В статье на материале ...
1042934
  Романченко М.А. Принципи перекладу поезії італійських герметиків українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 317-325


  У статті висвітлюються особливості перекладацьких трансформацій (особливості ритмічного, фонологічного аспектів та рими) при перекладі віршів італійських поетів-герметиків українською мовою.
1042935
  Орлова І. Принципи перекладу текстів міждержавних угод


  Досліджено лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості перекладу текстів міждержавних угод. Визначено основні принципи перекладу для створення рівноавтентичних текстів міждержавних угод іспанською та українською мовами. The article ...
1042936
  Демська-Будзуляк Принципи періодизації в українських літературних історіографіях другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 77-85


  У зв"язку з методологічними пошуками сучасного літературознавства, зокрема в галузі історичної поетики нового історизму, наново актуалізувалося питання періодизації літературних історіографій. Розглядаючи текст історії літератури як певний продукт ...
1042937
  Корінько М.Д. Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності / М.Д. Корінько, В.В. Пабат // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 130-136
1042938
  Пригодій М.А. Принципи підготовки майбутніх учителів технологій для роботи в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 174-177. – (Педагогічні науки)


  Подхіди та принципи організації підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
1042939
  Голова Н.І. Принципи підготовки соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності у Франції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1042940
  Захожай К.В. Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 47-54. – ISSN 2222-0712
1042941
  Закусило О. Принципи побудови ЕОМ вперше почули від академіка Глушкова студенти нашого університету. Учні згадують вчителя / О. Закусило, В. Шевченко // Київський університет, 1983
1042942
  Ліпіч Г.Г. Принципи побудови комп"ютерної мережі у Київському університеті / Г.Г. Ліпіч, С.Д. Погорілий, О.В. Третяк // Управляющие системы и машины, 1998. – № 6
1042943
   Принципи побудови комп"ютерної мережі у Київському університеті / О.В. Третяк, Г.Г. Ліпіч, С.Д. Погорілий, В.П. Шевченко // УСІМ, 1998. – №6
1042944
  Касьяненко М.К. Принципи побудови корпусу текстів різних функціональних стилів / М.К. Касьяненко, К.М. Лебедев, П.М. Петренко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 25-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 28; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1042945
  Ткачук Ю.О. Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 588-591. – ISSN 1563-3349
1042946
  Гриневецький В.Т. Принципи побудови курсу "Меліоративна географія" та викладання його у Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 65-72. – Бібліогр.: 26 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1042947
  Дученко Ж.А. Принципи побудови наукових теорій / Ж.А. Дученко. – Київ, 1970. – 54с.
1042948
  Петльована Л.Л. Принципи побудови педагогічної системи професійного навчання ділової англійської // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 122-127. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)


  У статті виділено групи дидактичних принципів, що визначають зміст, форми, методи, напрями педагогічної дії на особу та характер зв"язків окремих компонентів системи навчання ділової англійської мови та визначено групи спеціальних методичних принципів, ...
1042949
  Мирфайзиєв Олег Миракбарович Принципи побудови прецизійних джерел величин показників якості електроенергії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Мирфайзиєв О.М.; НАНУ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1042950
  Бараш Ю.Н. Принципи побудови сектору оборони нейтральних держав. Досвід для України / Ю.Н. Бараш, О.І. Куплевацька // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 136-143
1042951
  Багмет А.Е. Принципи побудови синонімічного словника української мови з ілюстрацією, матеріалами з фольклору художньої літератури, преси. : Дис... канд. філол.наук: / Багмет А.Е.;. – К., 1946. – 196л.
1042952
  Дубров Я.О. Принципи побудови систем економіко-математичних моделей / Я.О. Дубров. – К, 1976. – 66с.
1042953
  Пархоменко М Н. Принципи побудови системи джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 9-15. – ISSN 1563-3349
1042954
  Надибська О.Я. Принципи побудови системи пріоритетів української культури як частини сучасного мультикультурного простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 225-232. – ISSN 2072-1692
1042955
  Назаров І.В. Принципи побудови судової системи : монографія / І.В. Назаров. – Харків : ФІНН, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-8030-25-3
1042956
  Чичикало Ніна Іванівна Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану напружено-деформованих технологічних об"єктів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Чичикало Н.І.; Нац. акдад. наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назв.
1042957
  Чичикало Н.І. Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану напружено-деформованих технологічних об"єктів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.11.16 / Чичикало Н.І.; НАН України. Ін-т електродинаміки. – К.., 1998. – 33л.
1042958
  Фулей Т. Принципи поваги до житла (у світлі конвенції про захист права людини та основних свобод) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 41-48. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1042959
  Загородній А.Г. Принципи податкового планування / А.Г. Загородній, Н.І. Федишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 272-280. – ISSN 0321-0499
1042960
  Пархоменко-Цироциянц Принципи податкової системи: поняття і практична реалізація // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 119-123. – ISSN 1561-4999
1042961
  Вдовічена Л.І. Принципи податкової юрисдикції держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1042962
  Мельниченко О.В. Принципи поділу майна подружжя в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 2219-5521
1042963
  Денисов С. Принципи політики щодо Російської Федерації II адміністрації Дж. Буша у 2005-2008 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 32-34
1042964
  Горобець К. Принципи права й авторитетність: міркування щодо нормативності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – C. 9-19. – ISSN 1026-9932
1042965
  Чан Бін Лінь Принципи права Китайської народної республіки / Чан Бін Лінь ; за заг. ред. д. ю. н., проф., А.Ф. Крижановського ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : Юридична література, 2018. – 194, [2] с. – Бібліогр.: с. 179-194 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-332-7
1042966
  Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С83-89. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1042967
  Гарасимів Тарас Зеновійович Принципи права соціального забезпечення України : Дис....канд. юрид. наук:12.00.05 / Гарасимів Тарас Зеновійович; Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2001. – 158л. – Бібл.:л.147-158
1042968
  Коваленко А.А. Принципи права та банківська діяльність // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 203-210. – ISSN 1563-3349
1042969
  Божко В.М. Принципи права та міжнародно-правові акти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 55-59. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
1042970
  Діковська І. Принципи права у проекті Спільних підходів (DCFR) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль принципів права у регулюванні приватних договірних відносин у проекті Спільних підходів (DCFR). В статье анализируется роль принципов права в регулировании частных договорных отношений в проекте Общих подходов (DCFR). The ...
1042971
  Колодій А.М. Принципи права України : Монографія / А.М. Колодій. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 208с. – ISBN 966-73-02-35-0
1042972
  Косович В. Принципи права, принципи правотворчості та принципи у нормативно-правових актах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 3–9. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1042973
  Юхимюк О. Принципи права: деякі теоретичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 68-71
1042974
  Цюкало Ю.В. Принципи права: загальнотеоретичний та цивільно-правовий аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 372-377. – ISSN 1026-9932
1042975
  Береза Н.В. Принципи права: їх роль і проблеми реалізації в сучасній Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 71-81
1042976
  Ушаков О.М. Принципи правового порядку: загальна характеристика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 84-94. – ISSN 1563-3349
1042977
  Бусуйок Д.В. Принципи правового регулювання здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 233-236
1042978
  Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колективних трудових відносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 411-415. – ISSN 1563-3349
1042979
  Кисельова О.І. Принципи правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 425-431. – ISSN 2307-3427
1042980
  Саблук С.А. Принципи правового статусу дитини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 115-121. – ISSN 1563-3349
1042981
  Строган А.Ю. Принципи правової держави у їх співвідношенні з принципами громадянського суспільства : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 67-69. – Бібліогр.: 17 назв
1042982
  Макеєва О.М. Принципи правової комунікації: теоретико-правові аспекти // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
1042983
  Капліна О. Принципи правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 200-211. – ISSN 1993-0909
1042984
  Сокуренко В.В. Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 118-124. – ISSN 1999-5717
1042985
  Чабур С.В. Принципи правотворчості // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 64-74
1042986
  Фединяк Г.С. Принципи приватного, цивільного та міжнародного приватного права України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 346-353. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1042987
  Шинальський О. Принципи призначення покарання // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 17-24
1042988
  Беньковський С.Ю. Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 75-79
1042989
  Жданов В.І. Принципи проведення операцій по реалізації грошово-кредитної політики монетарними органами ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С31-36
1042990
  Корж І.Ф. Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 32-42


  Досліджується питання функціонування основоположних міжнародних принципів відкритості та прозорості в діяльності парламентів; розкривається зміст міжнародно-правових актів, якими згадані принципи визначаються, а також аналізуються проблемні питання ...
1042991
  Павліха Н. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.40-45. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1042992
  Мірзодаєва Т. Принципи просторового розвитку соціально-економічної системи України // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 63-67. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1042993
  Добровольський О.І. Принципи протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 37-44. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1042994
  Каньковський І. Принципи професійного навчання фахівців у сучасній вищій школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 15-23. – ISSN 2308-4634


  У статті наголошується на важливості принципів навчання для побудови навчального процесу та управління ним; подаються приклади формулювань означень цієї педагогічної дефініції; розглядаються різні пропозиції науковців, щодо виокремлення принципів ...
1042995
  Циц С. Принципи професійної діяльності державних службовців в органах виконавчої влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-31.
1042996
  Бондар В.П. Принципи професійної етики аудитора України та проблеми їх реалізації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 13-21. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1042997
  Ахтирська Н. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 15-18.
1042998
  Гребняк М.П. Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров"я населення / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко
1042999
  Гуменюк І.П. Принципи профілактичного застосування преформованих фізичних факторів при артеріальній гіпертензії // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 94-100. – ISSN 1605-7295
1043000
  Гірняк Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Г. Гірняк, А. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 91-107. – ISSN 1810-2131
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,