Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1040001
  Вербицький В.В. "Особливості міжнародної діяльності української греко-католицької церкви" : дис. ... д-ра філософії у галузі релігієзнавства : 031 / Вербицький Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 237 арк. – Додатки: арк. 236-237. – Бібліогр.: арк. 203-235
1040002
  Солнцев С.О. Особливості digital-маркетингу на промисловому ринку побутової хімії / С.О. Солнцев, О.П. Грібініченко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 431-442. – ISSN 2307-5651
1040003
  Покровська К.І. Особливості PR-забезпечення політичної діяльності в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Покровська Катерина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1040004
  Вірич П.А. Особливості абсорбції/десорбції метиленового синього гідрогелями різної хімічної структури / П.А. Вірич, О.М. Надтока, Н.В. Куцевол // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 4 листоп. 2022 р., м. Тернопіль, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 129-131. – ISBN 978-617-8037-96-3
1040005
  Біляніна Т. Особливості автобіографізму в творчості Кьоко Морі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 149-153


  У статті розглядаються особливості художніх і мемуарних творів японсько-американської письменниці Кьоко Морі. Вивчаються особливості втілення автобіографічних мотивів у її творчості, зокрема, в романах "Самотня пташка" та "Донька Шідзуко". В статье ...
1040006
  Богдан С.К. Особливості автокоментуючих засобів у мовознавчих працях А. Ю. Кримського // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 89-95
1040007
  Білоголовий Я. Особливості автоматичного поновлення договорів оренди землі приватної власності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1040008
  Харченко Н.А. Особливості адаптації студентів до дистанційного навчання в умовах пандемії / Н.А. Харченко, Л.П. Науменко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 1 (65). – C. 125-131. – ISSN 2617-6858
1040009
  Стрельченко О.Г. Особливості адміністративно-правового регулювання поводження із медичними відходами / О.Г. Стрельченко, І.Г. Бухтіярова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 156-170. – ISSN 2524-0323
1040010
  Чорнописька В. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій як колективного суб"єкта права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 136-144. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1040011
  Зосімова М.В. Особливості адміністративного устрою Вардарської Македонії у складі Королівства СХС (1919-1929) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 118-124. – ISSN 2077-1800
1040012
  Дуліба Є. Особливості адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення і шляхи її вдосконалення / Є. Дуліба, С. Книш, О. Ховпун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 77-83. – ISSN 2524-0129
1040013
  Глущенко Н.В. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб / Н.В. Глущенко, В.О. Сагайдак // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 44-49. – ISSN 2519-2353
1040014
  Приходько Г.І. Особливості актуалізації оцінного висловлювання у діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 298-304. – ISBN 966-581-231-9
1040015
  Шарова Т.М. Особливості альманаху "Русалка Дністровая" // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7346-65-3
1040016
  Клименко-Мудрий Особливості американської правової системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.51-56. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1040017
  Мисливець Н.Н. Особливості аналізу ходожнього твору в середній школі / Н.Н. Мисливець. – Дніпропетровськ, 1987. – 46с.
1040018
  Гудков Д.М. Особливості аналітичного забезпечення експлуатації обладнання у сучасних умовах / Д.М. Гудков, О.О. Мусорін // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1040019
  Григоровська Л. Особливості англо-американського законодавства про вексель. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.19-21
1040020
  Фролова І.Є. Особливості англо-українського перекладу герундія в науковому тексті / І.Є. Фролова, А.С. Колпакчі // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 90-97. – ISBN 978-966-285-638-5
1040021
  Дяченко М.С. Особливості анімаційної діяльності в Італії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 145-147
1040022
  Бабак Б.Г. Особливості арабської етноментальності // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 69-72


  Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження арабської етноментальності в її зв"язку з релігією, етнічною психологією та історичним розвитком арабомовного соціуму. Статья посвящена актуальным проблемам исследования арабской этноментальности в ...
1040023
  Лапа І.В. Особливості банківської системи Європейського Союзу / І.В. Лапа, Д.В. Котлярова // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 37-39. – ISBN 978-617-8046-20-0
1040024
  Потійко Ю.А. Особливості бізнес-планування діяльності комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С61-64
1040025
   Особливості біології гриба Phomopsis Helianthi M. та патогенезу фомопсису соняшника / Є.В. Сиводед, М.М. Кирик, О.В. Колесніченко, В.І. Мельник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-9912
1040026
  Жуковський В. Особливості богообразності і богоподібності людини й ангелів в богослов"ї св. Григорія Палами // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 381-406. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817
1040027
  Тітов Ю.О. Особливості будови міжблокової границі в двошаровій структурі сполук типу AIILn2BIII2O7 (AII=Sr, Ba, Ln, BIII= Al, Fe, Sc, In) / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78-85. – ISSN 1025-6415
1040028
  Тітов Ю.О. Особливості будови п"ятишарової структури ізоморфнозаміщених фаз типу CaLn4-xLn1xTi5O17 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3
1040029
  Кувеньова О.М. Особливості будови щитовидної залози при окремій та сполученій дії лазарного і рентгенівського випромінювань. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.03.01 / Кувеньова О.М.; М-во охорони здоров"я Укр. – Харків, 1999. – 16л.
1040030
  Новіченко Л.С. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти / Л.С. Новіченко, Н.С. Стойка, О.В. Щирська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 77-83. – ISSN 2313-8246
1040031
  Яременко Л.М. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів об"єднань підприємств / Л.М. Яременко, К.В. Авдалян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 109-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1040032
  Василець Л.М. Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 43-45. – ISSN 2313-0431
1040033
  Щур Р.І. Особливості бюджетного фінансування пріоритетних галузей економіки України у сучасних умовах / Р.І. Щур, І.І. Плець, І.І. Войтович // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 171-180. – ISSN 2313-8246
1040034
  Волик М.М. Особливості бюджетної політики США в кінці 20 століття / М.М. Волик, Оп.Г. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-271. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Подано аналіз "динамізації" бюджетної політики США в кінці ХХ ст. та пов"язаних з цим теоретичних і методологічних проблем. Детально вивчаються головні особливості бюджетної політики США, а саме: проблема ліквідації бюджетних дефіцитів, бюджетна ...
1040035
  Лютий І. Особливості бюджетування в класичному університеті як умова фінансової автономії / І. Лютий, О. Білявська // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 39-53. – ISSN 2786-4537


  Стаття присвячена вивченню нових підходів в управлінні фінансами класичних університетів, а саме: впровадженню бюджетування, що орієнтоване на результат. Актуальність дослідження посилюється тим, що технології бюджетування ефективно застосовувати в ...
1040036
  Антонюк О.Р. Особливості валютного регулювання під час дії воєнного стану в Україні: вплив на положення контролю / О.Р. Антонюк, М.О. Дерманська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 3-14. – (Економічні науки ; вип. 4 (100)). – ISSN 2306-5478
1040037
  Сірик З.О. Особливості вдосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації влади // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 2 (142). – С. 46-54. – ISSN 2071-4653
1040038
  Семен Н. Особливості ведення інтерв"ю у програмах "РАНДЕВУ" з Яніною Соколовою на "5 каналі" і "LARRY KING NOW" на каналі "CNN" / Н. Семен, А. Шкальова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 81-87. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
1040039
   Особливості ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат / В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик, П.Я. Слобадян, Т.В. Парпан, В.Л. Коржов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 20-29 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1991-606X
1040040
  Андрух О.О. Особливості ведення протиповітряної оборони корабельними угрупованнями в англо-аргентинському збройному конфлікті 1982 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 284-294. – ISSN 2707-1383
1040041
  Бритвін Д.В. Особливості вербалізації концепту "мораль" у французьких фразеологізмах з топокомпонентом // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 134-139


  Статтю присвячено проблемі вербалізації універсального концепту "мораль" у французьких фразеологізмах з топонімами, позначенню ролі топоніма для виявлення етнокультурних та універсальних особливостей національної концептосфери народу – носія даної ...
1040042
  Левчук О.А. Особливості вербалізації образу ремісника у структурі внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі української, англійської та німецької мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1040043
  Щербакова Г. Особливості весільного ритуалу в українській культурі з початку XX ст. - до 20-х рр. XXI ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 1. – С. 64-69. – ISSN 2226-3209
1040044
  Лященко О. Особливості вживання експресивного синтаксису в англомовній науковій статті // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 62-63. – ISBN 966-7773-70-1
1040045
  Ананко Т.Р. Особливості вживання категорії оцінки в корпоративному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 215-221
1040046
  Худа Н. Особливості вживання лексико-семантичних класів іменників у коротких оповіданнях Джона Апдайка // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 101-103
1040047
  Василенко О. Особливості вживання прислів"їв і приказок в сучасній англійській мові / О. Василенко, М. Подзізей // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 13-18. – ISSN 2410-2202
1040048
  Сученко С.О. Особливості вживання та проблеми перекладу військового сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 339-344. – ISBN 966-581-231-9
1040049
  Грабчак О. Особливості вживання фразеологічних одиниць у текстах англомовних політичних промов // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 42-47
1040050
  Іванченко В.О. Особливості вживання французької енологічної лексики в професійному та непрофесійному спілкуванні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 87-93


  У статті розглянуто особливості вживання французької енологічної лексики залежно від сфери використання. Виділено приклади енологічної дегустативної лексики та лексики технічного характеру. Встановлено, що у французькому енологічному дискурсі не існує ...
1040051
  Рябоконь Є.О. Особливості вжиття нотаріусом заходів щодо охорони спадкового майна (на підставі аналізу методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій від 29 січня 2009 р.) // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 350-354. – ISBN 978-617-566-165-9
1040052
  Комашко М. Особливості взаємовідностн між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями: засади науково-правового тлумачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.49-51
1040053
  Котова Н. Особливості взаємодії компонентів у рідких сплавах потрійних систем Al-Ge-3d-Me (Me=Mn, Fe,Ni,Cu) / Н. Котова, Н. Усенко, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-40. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1040054
  Котлярова О.В. Особливості взаємодії коротких пірамідальних паль з основою : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.02 / Котлярова О.В.; Придніпровська держ. Акад. будівницвтв. і архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 24л.
1040055
  Чучко С. Особливості взаємодії правоохоронних органів у розслідуванні шахрайства в купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 267-271. – ISSN 2663-5313
1040056
  Чикун Т.М. Особливості взаємодії системи безоплатної правової допомоги із землевласниками та землекористувачами в умовах воєнного стану // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 115-117. – ISSN 2313-0431
1040057
  Журавльова О. Особливості взаємозв"язку прокрастинації та ірраціональних переконань особистості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 26-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1040058
  Машевський О. Особливості виборчої кампанії 2020 у США та перспективи українсько-американських відносин / О. Машевський, О. Сухобокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 84-86. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  21 січня 2021 р. кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка та ГО "Українська асоціація американістики" провели за участі американських колег міжнародний науково-методичний семінар в онлайн режимі (вебінар) ...
1040059
  Рогач О.І. Особливості вивозу ПІІ в посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 33-34
1040060
  Юрченко А. Особливості вивчення 3D-графіки в умовах неформальної освіти / А. Юрченко, О. Удовиченко, О. Шершень // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 10, № 5. – C. 48-57. – ISSN 2616-650X
1040061
  Баранов С.О. Особливості вивчення детермінант порушень митних правил та їх значення для адміністративної деліктології // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.99-101. – Бібліогр.: 11 назв.
1040062
  Топольник Я. Особливості вивчення навчальної дисципліни "Інноваційні технології в освіті" в процесі підготовки майбутніх докторів філософії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 2 (102). – С. 45-54. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1040063
  Стельмащук З. Особливості вивчення навчальної дисципліни "Інструментознавство та методика роботи з дитячим музичним колективом": з досвіду роботи у закладі вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 135-144. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1040064
  ТопольникЯ Особливості вивчення навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" в процесі підготовки майбутніх докторів філософії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 1 (101). – С. 16-23. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1040065
  Павловська Н. Особливості вивчення основ електротехніки на заняттях з технологій в умовах дистанційного навчання / Н. Павловська, Ю. Павловський // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 133-140. – ISSN 2411-1317
1040066
  Пилипчук Н.П. Особливості видів права відпочинку людини й громадянина // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 80-87. – ISSN 2617-5967
1040067
  Подрез-Ряполова Особливості визначення ефективності інноваційної діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 18-22. – ISSN 2311-4894
1040068
  Кузьменко С. Особливості визначення питання підвідомчості по спорах за позовами про звільнення майна з під арешту в органах цивільної юрисдикції // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.37-40
1040069
  Бондажевська Л.С. Особливості визначення поняття "помилка" в прагма-діалектиці та концепції Вудса-Волтона // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 253-257. – ISSN 2076-1554
1040070
  Колодізєв О. Особливості визначення та структуризації ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації економіки / О. Колодізєв, О. Лозинська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 32 назв.
1040071
  Зайка С. Особливості викладання англійської мови в умовах дистанційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 166-180. – ISSN 2312-5993
1040072
  Малишенко І.П. Особливості викладання вищої математики у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 203-206. – (Серія : Педагогічні науки)
1040073
  Господаренко В.М. Особливості викладання державної кримінально-правової політики США в американських університетах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 271-283. – ISSN 2524-0323
1040074
  Кузьмін В.В. Особливості викладання дисципліни "Методика соціальних досліджень" для студентів спеціальності "231-Соціальна робота" / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, С.О. Борисюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 204-210. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040075
  Коваленко О. Особливості викладання іноземної мови в технічному вузі. Формування усного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 209-212. – ISBN 966-7825-79-5
1040076
  Нічий В. Особливості викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 82-85. – ISSN 2311-9896
1040077
  Гаргула Т.І. Особливості викладання клінічної анатомії та оперативної хірургії в сучасних умовах / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 22-25. – ISSN 2308-3220
1040078
  Діденко В. Особливості викладання культурної антропології в американських університетах та працевлаштування випускників антропологічних факультетів в США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  Проаналізовано особливості викладання культурної антропології в університетах США та з"ясовано тенденції працевлаштування випускників американських антропологічних факультетів в кін. ХХ- на поч. ХХІ ст. Для досягнення поставленої мети, використано ...
1040079
  Листопад О. Особливості викладання навчальної дисципліни "Історія дошкільної педагогіки" у професійній підготовці майбутніх вихователів / О. Листопад, І. Мардарова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 118-125. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1040080
  Сніца Т. Особливості викладання навчальної дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови" курсантам першого року навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 93-97. – ISSN 2308-4634
1040081
  Нечитайло Д.Ю. Особливості викладання педіатрії іноземним студентам шостого курсу в умовах воєнного стану / Д.Ю. Нечитайло, Т.М. Міхєєва, О.С. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Андрієць О.А., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 12, № 4 (46). – С. 4-8. – ISSN 2226-1230
1040082
  Перхач О. Особливості викладання спецкурсу "Екологія людини" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 202-203. – ISBN 978-617-7069-36-1
1040083
  Локшина Ю. Особливості викладання теорії та практики перекладу студентам, які вивчають японську мову як вибіркову дисципліну // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  Стаття присвячена особливостям викладання теорії та практики перекладу з/на японську мову студентам, які вивчають японську мову як другу іноземну. Аналізується досвід ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Надаються деякі методичні рекомендації щодо поліпшення ...
1040084
   Особливості викладання технічних та фізико-математичних дисциплін засобами дистанційного навчання в умовах карантину / В. Садковий, О. Мєтєльов, О. Тарасенко, М. Горонескуль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 46-53. – ISSN 1562-529Х


  У Національному університеті цивільного захисту України був розроблений Тимчасовий порядок організації підсумкового контролю із використанням технологій дистанційного навчання з метою встановлення єдиних норм та правил організації і проведення ...
1040085
   Особливості викладання фізіології студентам стоматологічного факультету / І. Тимофійчук, С. Юрнюк, С. Семененко, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 123-126. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Кафедрою фізіології БДМУ проводиться успішна робота по забезпеченню студентів якісним навчально-методичним матеріалом, який дає можливість покращувати результати підготовки, що в майбутньому дозволить випустити професіонала.
1040086
  Сава К. Особливості використання англіцизмів у творчості Г. Мюссо (на прикладі роману "Поклик янгола") // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 127-131. – ISSN 2410-2202
1040087
  Іваненко І. Особливості використання військової лексики в сучасному українському мистецтві (на матеріалі книжки та фільму "Позивний "Бандерас") // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – С. 52-57. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 38). – ISSN 2411-5991


  Нюанси вживання військової лексики, які зумовлені виражальними засобами, використовуваними різними видами мистецтва. Систематизація сучасних термінів, необхідних для успішної комунікації військових. Комплексне дослідження сленгових слів та жаргонізмів.
1040088
  Авраменко О. Особливості використання електронного підручника як засобу підготовки майбутніх учителів інформатики до медіаосвітньої діяльності / О. Авраменко, І. Нищак, Я. Ярошик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 24-29. – ISSN 2308-4634
1040089
  Білявець А. Особливості використання засобів дистанційного навчання для підвищення кваліфікації молодшого персоналу прикордонного відомства в сучасних умовах // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 7-10. – ISBN 978-617-620-344-5
1040090
  Чумаченко О.М. Особливості використання земельних ресурсів європейських країн / О.М. Чумаченко, Є.В. Кривов"яз // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (220). – С. 88-96. – ISSN 2522-1620
1040091
  Санніков Д.В. Особливості використання і охорона земельних ділянок для садівництва громадян : монографія / Д.В. Санніков. – Харків : ФІНН, 2010. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 141-159. – (Актуальні проблеми земельного права ) ( Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-56-7
1040092
  Філімонова І.А. Особливості використання інноваційних технологій під час проведення практичних робіт фахових дисциплін харчового профілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 427-430. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040093
   Особливості використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх військових психологів / О. Кожедуб, О. Соколіна, М. Сириця, К. Калишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні особливості застосування інтерактивних методів навчання, найбільш популярних у викладачів під час організації та проведення навчальних занять з майбутніми військовими психологами. Зазначено, що ситуація повномасштабного вторгнення ...
1040094
  Кожухівська Р.Б. Особливості використання Інтернет- послуг споживачами туристичних продуктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1040095
  Ваховський Л.Ц. Особливості використання парадигмального підходу в дослідженнях з історії освіти та педагогічної думки // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 75-82. – ISSN 2227-2747
1040096
  Ситнік Т. Особливості використання педагогічного співробітництва та партнерства у закладах вищої освіти України // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 57-64. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1040097
  Копач О.О. Особливості використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 430-434
1040098
  Дроздова В.В. Особливості використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО / В.В. Дроздова, О.О. Рогульська, К.В. Рудніцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 127-132. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040099
  Зозуля Д. Особливості використання середовища Tinkercad при вивченні мікроелектроніки // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 147-150
1040100
  Федченко О.П. Особливості використання спеціального програмного забезпечення на платформі ARCGIS для моніторингу зон конфлікту / О.П. Федченко, В.А. Федорієнко, О.В. Лаврінчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 78-87. – ISSN 2524-0056
1040101
  Гірняк С.П. Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця XIX - початку XX століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 237-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У пропонованій статті схарактеризовано особливості мови галицької інтелігенції кін. 19 - поч. 20 ст., оскільки використання мови цією соціальною верствою впливало на становлення і формування норм укр. літературної мови. Проаналізовано соціолект ...
1040102
  Комарова І.С. Особливості використання художніх відеофільмів для навчання іншомовного спілкування студентів вузів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 395-399
1040103
  Дрозд І.В. Особливості виникнення прав на землю в Україні в умовах воєнного стану // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 379-384. – ISSN 2524-017X
1040104
  Суятинова К. Особливості вираженя проблеми національної свободи у поемі І. Франка "Мойсей" та статті У. Самчука "Нарід чи чернь?" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 139-142
1040105
  Гробова А.А. Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівників на роботі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гробова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1040106
  Сухенко Ю.Г. Особливості виробництва дизельного біопалива з жировмісних відходів ресторанів / Ю.Г. Сухенко, В.Ю. Сухенко, М.М. Муштрук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.:11 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1040107
   Особливості вирощування соняшнику (Helianthus L.) на осушуваному дерново-підзолистому грунті в умовах зміни клімату / О.І. Савчук, А.О. Мельничук, Г.М. Кочик, В.В. Гуреля, О.В. Дребот // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 133-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
1040108
  Галовський Б.В. Особливості виховання гуманістичних цінностей у студентської молоді // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 8-10
1040109
  Бутенко О. Особливості виховання патріотизму у дітей старшого дошкільного віку засобами фольклору // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 100-101. – ISBN 978-617-8037-90-1
1040110
  Столярчук Л.Б. Особливості вищої правової освіти в Канаді // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 58-62. – ISSN 2411-5983
1040111
  Близнюк І.Л. Особливості виявлення кримінальних та інших правопорушень, пов"язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів (ст. 210 КК України) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 130-142. – ISSN 2072-8670
1040112
  Боть Л.П. Особливості вияву ввічливості в мовленні молодших школярів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 116-122
1040113
  Бортнікова О.Г. Особливості вияву депресивних станів у різних вікових груп / О.Г. Бортнікова, І.М. Охріменко, І.С. Тодорова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 163-172. – ISSN 2617-4162
1040114
  Поляков І.О. Особливості вияву людського фактора в контексті психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 126-134. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1040115
  Шевчук О. Особливості відбиття фольклору в інструментальних творах М. Скорика // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 93-102
1040116
  Бутирський А. Особливості відкриття та закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи / А. Бутирський, І. Бутирська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 52-62. – ISSN 1026-9932
1040117
  Єрьоміна Ніна Федорівна Особливості відновлення структури периферійних нервів в умовах впливу на організм іониізуючого та лазерного опромінення : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Єрьоміна Ніна Федорівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 23 с.
1040118
  Піткевич В.В. Особливості відносин молодіжної організації "Молода гвардія" з партією "Єдина Росія" та в цілому з владою Росії у 2005-2012 роках // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 91-95. – (Історія та географія ; вип. 48)
1040119
  Камишова Т.М. Особливості відображення свободи людини в прозовій спадщині О. Кониського // Вісник Київського славістичного університету / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – С. 66-72. – (Філологія ; вип. 37). – ISBN 966-7486-15-X
1040120
  Жорнокуй Ю.М. Особливості відповідальності сторін за акціонерним договором: зобов"язальна чи корпоративна природа // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 61-63
1040121
  Бугрим А.В. Особливості відтворення ідіостилю Ф.С. Фіцджеральда в українських перекладах / А.В. Бугрим, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 20-26. – ISBN 978-966-285-638-5
1040122
  Мельник А.В. Особливості відтворення лінгвістичних варіацій мовлення персонажів дитячих казок Роальда Дала у їх перекладах українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 53-60


  Предметом дослідження є переклад лінгвістичних варіацій мовлення персонажів дитячої літератури, а зокрема обумовленість вибору прийомів перекладу цих одиниць їхньою функціональною та лінгвостилістичною специфікою. лінгвістичні варіації у мовленні ...
1040123
  Прутько С. Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа "Кентаври втікають" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 262-269


  У статті досліджуються особливості відтворення засобів вираження емоційності в поезії Ж.-М. Ередіа у перекладах М. Т. Рильського. Досліджується перекладацький метод Максима Рильського в царині французької поезії. В статье исследуются особенности ...
1040124
  Кирилова В.А. Особливості відтворення міфологічних елементів повісті "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського у французьких перекладах Е. Крюби та Ж.-К. Маркаде // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 214-221. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1040125
  Саволоцька А.А. Особливості відтворення міфологічного колориту драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (на матеріалі перекладу Персівала Канді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 81-88


  Стаття присвячена проблемі адекватного відтворення міфологічних реалій, які репрезентують міфологічний колорит драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". У роботі проаналізовано перекладацькі стратегії Персівала Канді. Статья посвящена проблеме ...
1040126
  Теслюк Р.Т. Особливості відтворення населення УСРР в 1920-1930 роках у параметрах демографічної стійкості / Р.Т. Теслюк, Н.І. Андрусишин, М.В. Бачинська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 110-124. – ISSN 1562-0905
1040127
  Зайчук К.В. Особливості відтворення ономатопеїчних дієслів говоріння у перекладах роману "Володар Перснів" Дж.Р.Р. Толкіна українською та російською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 63-69


  Стаття присвячена труднощам перекладу ономатопеїчних дієслів говоріння в романі Дж. Толкіна "Володар Перснів". Проаналізована природа звуконаслідувальних дієслів, їх семантика та шляхи їх адекватного відтворення українською та російською ...
1040128
  Карпенко Н.А. Особливості відтворення прагматики рекламних слоганів в англо-українському перекладі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 351-359. – ISSN 2312-0665
1040129
  Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 118-135


  Статтю присвячено особливостям відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" засобами французької мови. У статті розглянуто основні характеристики реалій, досліджено способи відтворення реалій, проаналізовано особливості та основні помилки відтворення ...
1040130
  Кощій Ю.П. Особливості відтворення ремарок соціальної драми Ф.Г. Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 341-347


  У статті розглядаються особливості перекладу ремарок у драмі Ф.Г.Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі та взаємовплив "письмової драми" та театру. В статье рассматриваются особенности перевода ремарок в драме Ф.Г.Лорки "Кровавая свадьба" на ...
1040131
  Легейда Т.В. Особливості відтворення соціально-історичних реалій в перекладі роману Джузеппе Томазі ді Лампедуза "Гепард" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 413-419


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурно-маркованих одиниць. На основі аналізу перекладу роману Джузеппе Томазі ді Лампедуза "Гепард" українською мовою розглядаються різні типи реалій і засоби, які використовуються для їх відтворення. Статья ...
1040132
  Матюша П. Особливості відтворення стилю поезії П. Верлена українською мовою (на прикладі сонета "Три роки потому" в авторському перекладі) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 104-109


  У статті розглядаються стилістичні аспекти сонета Поля Верлена в оригіналі та в авторському перекладі українською мовою, обгрунтовується необхідність виокремлення опорних точок для поетичного перекладу. В статье рассматриваются стилистические аспекты ...
1040133
  Залєвська-Шишак Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-31. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення суспільних благ в трансформаційній економіці. Розглянуто роль держави та виявлено специфіку функціонування державного сектора економіки. Розкрито особливості відтворення суспільних благ та перспективи їх розвитку в ...
1040134
  Олексин О. Особливості відтворення Шекспірової гри у перекладах Ірини Стешенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 165-170. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1040135
  Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кириченко Тамара Марківна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додатки: арк. 181-183. – Бібліогр.: арк. 158-180
1040136
   Особливості військових цінностей у військовослужбовців-учасників бойових дій з посттравматичними стресовими реакціями / Я. Мацегора, О. Колесніченко, І. Приходько, М. Байда // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (5). – С. 36-50. – ISSN 2786-5541


  За результатами проведеного дослідження визначено особливості військових цінностей у військовослужбовців-учасників бойових дій, у яких спостерігаються посттравматичні стресові реакції. У дослідженні прийняли участь військовослужбовці-учасники бойових ...
1040137
   Особливості віршованої мови. – К., 1966. – 64с.
1040138
  Змієвська Ю. Особливості вітчизняного розвитку можливостей судово-медичної діагностики вогнепальних ушкоджень / Ю. Змієвська, І. Савка // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 2218-838X
1040139
  Чекалюк В.В. Особливості вітчизняної IR практики із залученням ЗМІ // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 145-151. – ISSN 2413-6433
1040140
  Груздова В.О. Особливості волонтерської діяльності в Україні / В.О. Груздова, Ю.В. Колошко // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 181-183. – ISBN 978-617-7149-61-2
1040141
  Сергата М. Особливості волонтерської діяльності в умовах мобілізаційної економіки України // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 89-91. – ISBN 978-966-2554-72-4
1040142
  Пітулей В.В. Особливості впливу дистанційного навчання на психіку студента та викладача // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 64-68. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
1040143
  Schulga A. Особливості впливу засобів масової інформації на формування політичної свідомості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 410-411
1040144
  Сліпчишин Л. Особливості впровадження STEAM підходу у вищу освіту / Л. Сліпчишин, О. Стечкевич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 17-22. – ISSN 2308-4634
1040145
  Гордюта І. Особливості впровадження інформаційних технологій на підприємстві сфери послуг / І. Гордюта, І. Нетреба // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2554-72-4
1040146
  Ватковська М.Г. Особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах Дніпропетровщини: досягення, проблеми та перспективи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 37-43
1040147
  Янкова Т Особливості впровадження методології WCM в умовах підприємств України / Т Янкова, , Ю.В. Слива // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 34-37 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
1040148
  Слабковська І. Особливості впровадження міжнародної системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.229-234. – ISSN 1562-0905
1040149
  Зміївський Г. Особливості впровадження мультимедійних технологій у військову освіту / Г. Зміївський, В. Горбунов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 36-39. – ISSN 1562-529Х
1040150
  Никончук А. Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі рапорту банку PKO BP) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 174-183. – ISSN 2522-1272
1040151
  Шульга І.О. Особливості впровадження технологій соціальної адаптації студентів з особливими освітніми потребами в закладах вищої освіти // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 82-86. – ISSN 2786-69-47
1040152
  Боровик О.В. Особливості встановлення величини метрики, що застосовується для ідентифікації подібності маршрутів суден у системі висвітлення надводної обстановки / О.В. Боровик, Д.О. Боровик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – C. 21-41. – ISSN 2524-0056
1040153
  Андрущенко Т.С. Особливості встановлення та оцінки нотаріусом доказів в процесі посвідчення аліментного договору // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 271-276. – ISBN 978-617-566-402-5
1040154
  Стойко О.М. Особливості вступу до НАТО постконфліктних держав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 289-232. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1040155
  Ціпен Е.Х. Особливості газетної ангійської мови / Е.Х. Ціпен. – К, 1967. – с.
1040156
  Федорова А.Л. Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в сфері соціальної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 154-160


  Стаття присвячена аналізу значення та місця соціальної політики в до- кументах, які складають правову основу співробітництва України та Європейського Союзу. Окремо розглядаються зобов.язання нашої держави у соціальній сфері згідно з Угодою про ...
1040157
  Корогода Н.П. Особливості геоінформаційного моделювання екомереж локального рівня // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 109-118. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті особливості геоінформаційнго моделювання екомережі локального рівня . Методика протестована на прикладі часини басейну річки Горинь з отриманням варіанта змодельованої екомережі цього регіону/ Peculiarities of geo-informational modeling ...
1040158
  Лакішик Д. Особливості геостратегії США в країнах третього світу (50-і - перша половина 60-х рр. ХХ ст.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 9-23. – ISSN 2521-1706
1040159
  Папакін Г.В. Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – C. 7-19. – ISSN 2227-183Х
1040160
  Фінкова О.П. Особливості гормональної контрацепції у жінок з лейоміомою матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Фінкова Олена Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1040161
  Лазер-Паньків Особливості давньогрецької зооморфної метафори на позначення рис характеру людини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 391-398


  Стаття присвячена аналізу структурних та семантичних особливостей давньогрецьких зооморфних метафор на позначення рис характеру людини, до складу яких входять назви диких тварин. Аналізуються особливості метафоричного значення як окремих назв ...
1040162
  Когут А.А. Особливості депортації українського населення під час операції "Запад" (за документими ГДА СБУ) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Когут Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 316 арк. – Додатки: 231-316 арк. – Бібліогр.: 182-230 арк.
1040163
  Когут А.А. Особливості депортації українського населення під час операції "Запад" (за документими ГДА СБУ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Когут Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1040164
  Чеберяко О. Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні / О. Чеберяко, А. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-40. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні аспекти державного регулювання діяльності банківських та небанківських фінансових посередників в Україні. Здійснено характеристику основних повноважень органів державного регулювання щодо діяльності фінансових посередників. ...
1040165
  Кущевой Д Особливості державного регулювання регіональної економіки / Д Кущевой, інш. і // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.67-70
1040166
  Козинський С. Особливості державного регулювання ринку цінних паперів у перехідній економіці // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-69
1040167
  Чоудрі С. Особливості державного регулювання сфери охорони здоров"я в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 125-129. – ISSN 2306-6814
1040168
  Зачосова Н.В. Особливості державного регулювання фінансової безпеки України та економічної безпеки фінансових установ як суб’єктів її забезпечення / Н.В. Зачосова, Д.М. Куценко // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 38-49. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1040169
  Довгалюк С.В. Особливості державного управління в сфері освіти / С.В. Довгалюк, Пархоменко-Куцевіл // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 122-124. – ISBN 978-617-8037-75-8
1040170
  Капінус О.Я. Особливості державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Капінус Олександра Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1040171
  Кузнєцова Юлія Ігорівна Особливості дериваційних процесів у терміносистемі будівництва французької мови : Дис...канд.філолог.наук:10.02.05 / Кузнєцова Юлія Ігорівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 207л. – Додаток: Французько-український дериваційний словник будівельних термінів (бл.4550 тер.)/Кузнєцова Ю.І. – Бібліогр.:л.160-179
1040172
  Галицька С. Особливості деталізації розділів тематичного навігатора: з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. Галицька, Н. Орєшина, Т. Устинова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 159-175. – ISSN 2224-9516
1040173
  Павко Я.А. Особливості джерел міжнародно-правового регулювання шлюбно-сімейних відносин в романо-германській та англо-саксонській правових системах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 290-291
1040174
  Прогонюк Л.Ю. Особливості джерел фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7149-59-9
1040175
  Гудзь Ю.Ф. Особливості диверсифікації і виробництва харчових підприємств в умовах торговельних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 40-48. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто сукупність наукових поглядів і теоретичних концепцій щодо особливостей диверсифікації виробництва харчових продуктів. Проаналізовано підходи щодо удосконалення та поглиблення змісту диверсифікації, виходячи з особливостей сучасних ...
1040176
  Мартиненко В.В. Особливості динаміки змін у лісовому фонді природного заповідника "Древлянський" / В.В. Мартиненко, В.В. Коніщук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 92-100 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2310-4678
1040177
  Сенюта І.Я. Особливості динаміки медичних правовідносин в умовах воєнного стану: окремі аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Арда Берна ., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (29). – С. 26-36. – ISSN 2072-084X
1040178
  Афанасьєва О. Особливості дистанційного викладання технічних дисциплін / О. Афанасьєва, Н. Лалазарова, С. Гончарова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (105). – С. 29-32. – ISSN 1562-529Х
1040179
  Кітура О.Є. Особливості дистанційного навчання лікарів-інтернів з фаху "Медицина невідкладних станів" / О.Є. Кітура, Г.В. Невойт, Т.В. Настрога // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – С. 180-184. – ISSN 2077-1096
1040180
  Гаргула Т.І. Особливості дистанційного навчання у медичних ЗВО в умовах пандемії // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 5-9. – ISSN 2308-3220
1040181
  Чубрей О. Особливості дифенцеренції освітніх можливостей учнів // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-36-1
1040182
  Ксенчин О.О. Особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з артеріальною гіпертензією в загальнолікарській практиці : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Ксенчин Олег Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1040183
  Кваша О.М. Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих з простими кістами та кістозними утвореннями нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Кваша Олександр Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1040184
  Ніколаюк С.І. Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.103-109. – ISSN 1609-0462
1040185
  Жук О.І. Особливості діяльності вищих навчальних закладів інженерного профілю з реалізації ідей теорії дидактичного утилітаризму в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 91-95. – (Серія "Педагогіка" ; № 5)


  Охарактеризовано систему вищої освіти США. Висвітлено провідні методи навчання. Визначено суть концепції дидактичного утилітаризму. Виокремлено найбільш характерні ознаки діяльності вищих навчальних закладів інженерного профілю щодо реалізації ідей ...
1040186
  Чумак В.В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 320-328. – ISSN 2524-0323
1040187
   Особливості діяльності місцевих органів публічного управління в умовах переформатування владних повноважень : колект. монографія / [М.П. Бутко, О.В. Попело, В.А. Жовток та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. економіста України М.П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 349, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-05-4
1040188
  Рендюк Т. Особливості діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії 1920 року // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 76-97. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1040189
  Бень В. Особливості діяльності обласних військових адміністрацій в умовах воєнного стану / В. Бень, П. Гудзь // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 79-81. – ISBN 978-966-2554-72-4
1040190
  Яценко Г.М. Особливості діяльності редактора форматних проектів (на матеріалі талант-шоу "МайстерШеф" телеканалу СТБ) // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 492-494
1040191
  Франсішку Мануель Жуніор Особливості діяльності транснаціональних корпорацій у південно-африканській республіці на сучасному етапі : Автореф. дис. ... канд. екон.наук : 08.05.01 / Франсішку Мануель Жуніор; КУ ім. Тараса Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1998. – 16 с.
1040192
  Галич Н.В. Особливості діяльності цензури у поштових установах України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-8. – (Історія та географія ; вип. 48)
1040193
  Костів О. Особливості добровільного колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами: нормативно-правове регулювання та практика його впровадження // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 142-148. – ISSN 2524-0129
1040194
  Кучер Т.М. Особливості доведення у справах, пов"язаних із спадковими правовідносинами // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 350-354. – ISBN 978-617-566-402-5
1040195
  Мамічева О.В. Особливості довільної регуляції молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення / О.В. Мамічева, В.В. Апухтіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 180-186. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1040196
  Мельничук Л.Н. Особливості Договору про вступ Румунії та Болгарії до Європейського Союзу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 466-473. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1040197
  Смаглюк Л.В. Особливості додипломного дистанційного навчання з фаху "ортодонтія" / Л.В. Смаглюк, А.М. Білоус, А.Є. Карасюнок // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 29-32. – ISSN 2308-3220
1040198
  Мороозов Є. Особливості доказування протиправності діянь державного (приватного) виконавця // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 червня (№ 21/22). – С. 44-45. – ISSN 1992-9277
1040199
  Єрошкін М.В. Особливості доказування у кримінальних провадженнях про насильницьке зникнення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Єрошкін Микола Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1040200
  Асєєв Г. Особливості документів, що функціонують в інфокомунікаціях // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 28-34. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто статичні, динамічні й віртуальні вебсайти в мережах інфокомунікацій. Проаналізовано переваги й недоліки кожного з ресурсів, продемонстровано особливості їхньої роботи. Розглянуто статичні, динамічні та віртуальні документи, що ...
1040201
  Самбор М.А. Особливості документування адміністративного правопорушення у сфері порушення правил карантину людей // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 60-74. – ISSN 2707-6849
1040202
  Лужецька М.В. Особливості дослідження статусу цілісних словосполучень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 440-448


  У статті розглядається проблема статусу цілісних (синтаксично зв"язаних, синтаксично неподільних, синтаксично нечленованих) словосполучень. В статье рассматривается проблема статуса целостных (синтаксически связанных, синтаксически нечленимых ...
1040203
  Ангеленюк А.-М.Ю. Особливості досудового розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 106-113. – ISSN 2072-8670
1040204
  Збарський В.К. Особливості еволюційного розвитку туристичної галузі / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1040205
  Павко Я.А. Особливості екологічної політики України за роки незалежності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 20-23. – ISSN 0868-8117


  Проведення екологічної політики залежить від виваженої стратегії, яка визначає основні завдання, проблеми та шляхи їх подолання. За 30-річчя незалежності України було прийнято чимало стратегій, які можна оцінити як з позитивної, так і негативної точки ...
1040206
  Лисенко Л.М. Особливості екологічної свідомості у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 102-108. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1040207
  Усаченко О.О. Особливості економічних відносин у воєнно-промисловому комплексі / О.О. Усаченко, Л.М. Родченко, І.Ю. Родченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6814
1040208
   Особливості економічної інклюзії у воєнний період / О.В. Птащенко, О.В. Денисюк, О.Ю. Курцев, І.Л. Малінка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 5 (544) : Вплив вимушеної міграції на ринок праці в Україні. – С. 11-18. – ISSN 2222-4459
1040209
  Гончарова Н.М. Особливості економічної політики в країнах з трансформаційною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-101. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблему формування країною з трансформаційною економікою чітких цілей розвитку та побудові на їх основі стратегії регулювання економічної системи, відстоювання своїх інтересів на міжнародній арені.
1040210
   Особливості експлуатації пролетаріату в умовах сучасного капіталізму. – Київ, 1980. – 208с.
1040211
  Плющай Інна Вячеславівна Особливості електронної структури та властивості аморфних сплавів на основі перехідних металів : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.13 / Плющай Інна Вячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 132л. – Бібліогр.:с.123-132
1040212
  Пещанюк Н.О. Особливості емоційного інтелекту студентів з інвалідністю / Н.О. Пещанюк, О.Г. Дужева, А.О. Вольська // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 266-273. – ISSN 2617-1112
1040213
  Воробей О. Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  П"єси Лао Ше виявляють спільні риси з творами епічного театру Брехта, а саме: поєднання епічних засобів викладу з драмою. Проте говорити про прямий вплив німецького драматурга на Лао Ше не доводиться. Деякі структурні елементи епізованої драми Лао Ше ...
1040214
  Найчук В.В. Особливості естетичного сприйняття як особливої форми естетичної діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1040215
  Бутковська Н.О. Особливості ефективного лідерства / Н .О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2013. – 111 с. : табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 110-111. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (126)). – ISBN 978-617-00-1787-1
1040216
  Бобровник Т.Д. Особливості життєдіяльності особистості в соціокультурних умовах пандемічного періоду // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 70-72. – ISSN 2616-9967
1040217
  Гарапко С.С. Особливості забезпечення безпеки страхового ринку в умовах воєнного стану // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 57-62. – ISSN 2222-4459
1040218
  Короткова Ю.М. Особливості забезпечення післядипломної педагогічної освіти учителів-філологів у Греції та Республіці Кіпр наприкінці XX - початку XXI століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
1040219
  Гребенюк М. Особливості забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах мусульманського світу: організаційно-правовий аспект / М. Гребенюк, А. Тимофеєв // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 56-61
1040220
  Скок Л.В. Особливості забезпечення та реалізації судом і нотаріусом спадкових прав у Німеччині // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С 478-484. – ISBN 978-966-437-304-0
1040221
   Особливості законодавчого забезпечення земельних відносин при плануванні просторового розвитку територіальних громад / Б.О. Аврамчук, О.М. Кравченко, Застулка, І.-О.Ю, Д.В. Третяченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 18-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1040222
  Грабовська О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов"язаних із доказуванням, на території інших держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються положення чинних міжнародних договорів та національного законодавства України, розкривається процесуальний порядок надання судам міждержавної правової допомоги в сфері доказування у цивільних справах. В статье анализируются ...
1040223
  Голинська Є.Л. Особливості заленіння цибулини цибулі городньої. / Є.Л. Голинська, А Л. Карнаухова, 1959. – С. 14-25
1040224
  Кисильова К.В. Особливості залучення громадськості до здійснення поліцейської діяльності в Грузії // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 119-128. – ISSN 2524-0323
1040225
  Василина Н. Особливості залучення нотаріуса як заінтересованої особи у справах щодо встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу / Н. Василина, В. Гансецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 26-29. – (Юридичні науки ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито практичні питання доцільності залучення нотаріусів як заінтересованих осіб у справах щодо встановлення факту проживання однією особою чоловіка та жінки без шлюбу. У науковому дослідженні застосовано формально-логічний, діалектичний, ...
1040226
  Кузьміна К. Особливості засвоєння італійської мови в культурному середовищі її носіїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 81-85. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання інтеграції іноземців в інше мовно-культурне середовище на прикладі українських заробітчан, які приїздять до Італії. Теоретичною базою для статті слугували роботи вітчизняних та іноземних вчених із лігвокультурології, ...
1040227
  Дякович М. Особливості застави квартири, придбаноої в кредит // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.33-38
1040228
  Дякович М. Особливості застави цінних паперів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.327-330. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1040229
  Літинський В.О. Особливості застосування двостороннього тригонометричного нівелювання / В.О. Літинський, С.С. Перій, В Сухоруков // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
1040230
  Німенко М. Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 388
1040231
  Баркова Ю. Особливості застосування електронних засобів навчання в професійній підготовці фахівців фізичного виховання і спорту // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 66-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1040232
  Заєць О. Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемним питанням діяльності суб"єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою. Статью посвящено проблемным вопросам деятельности субъектов хозяйствования, которые являются исполнителями работ по ...
1040233
  Юровський Д. Особливості застосування інституту міжнародних арбітражів у справах за позовами про відшкодування збитків проти російської федерації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (243). – С. 39-47. – ISSN 2308-9636
1040234
  Лашко А. Особливості застосування ірраціональної реклами в ході президентських 387 кампаній 2004 та 2010 років в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 387-388
1040235
  Кізіма С. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1040236
  Винницька Н. Особливості застосування мультимедіа-технологій в сучасній системі освіти / Н. Винницька, О. Жигайло // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210), лютий. – С. 109-112. – ISSN 2308-4634
1040237
  Краглевич В.В. Особливості застосування окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" до відносин щодо захисту прав вкладників за договором банківського вкладу в судовому порядку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 124-135. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1040238
  Гаврік Р.О. Особливості застосування окремих способів захисту сімейних прав та інтересів органами державної реєстрації актів цивільного стану // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 101-106. – ISSN 2524-0129
1040239
  Маліновський Р. Особливості застосування органами державної податкової служби штрафних санкцій (штафу) за порушення податкового законодавства // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 25/26. – С.107-109.
1040240
  Сірий С.В. Особливості застосування педагогічних технологій правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України / С.В. Сірий, О.В. Кожедуб // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 131-135


  В статті визначається структура технології правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України та окреслюється зміст її основних компонентів.
1040241
  Шукюров Тархан Юсіф огли Особливості застосування практики Європейського Суду з прав людини Конституційним Судом Туреччини // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 560-564
1040242
  Руда Т.В. Особливості застосування процедури спільного транзиту в контексті норм міжнародного законодавства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 163-168. – ISSN 2309-1533
1040243
  Коваленко А.Б. Особливості застосування системного підходу до аналізу проблеми розуміння // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 49-56
1040244
  Береговенко Н. Особливості застосування та способи перекладу англійських прикметників для позначення загального малого розміру (на матеріалі фільмів каналу BBC "The Blue Planet" та "Life") / Н. Береговенко, Н. Демченко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 69-73. – ISSN 2311-9896
1040245
  Мороз О. Особливості застосування технологій брендингу на регіональних ринках України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.207-109. – ISBN 966-654-085-1
1040246
  Богатчук Д. Особливості захисту адвокатам прав та інтересів декількох підзахистних у одній кримінальній справі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 371-372
1040247
  Талімонова Н.Л. Особливості захисту банкнот і документів суворого обліку / Н.Л. Талімонова, А.Є. Новицька // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – С. 36-37. – ISBN 978-617-7988-57-0
1040248
  Кодинець А.О. Особливості захисту від недобросовісної конкуренції нормами права інтелектуальної власності // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 229-231. – ISBN 978-617-566-165-9
1040249
  Уханова Н.С. Особливості захисту прав неповнолітніх в інформаційному просторі // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 40-50. – ISSN 2616-6798
1040250
  Цемко С. Особливості захисту прав та інтересів дітей громадян Іспанії на території України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 26-30. – ISSN 2663-5313
1040251
  Гончаренко О.А. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації в мережі Інтернет: практичний аспект // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 116-129. – ISSN 1993-0941
1040252
  Затока Л.П. Особливості зберігання документів на традиційних носіях, що зазнали техногенного навантаження / Л.П. Затока, А.А. Остапенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 391-402. – ISSN 2222-4203
1040253
  Слива Л.В. Особливості збору інформації адвокатом при здійсненні консультування // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 409-412. – ISBN 978-617-566-402-5
1040254
  Михайлюк О. Особливості зв"язку емоційності та емпатії залежно від професійної спрямованості особистості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 222-224
1040255
  Гупаловська М. Особливості здійснення казначейського контролю у бюджетній сфері / М. Гупаловська, А. Дем"янюк, С. Савчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 122-128. – ISSN 2409-8892
1040256
  Барікова А. Особливості здійснення перетину кордону вантажів та іншого майна у прикордонному режимі господарської діяльності: аналіз судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 246-247
1040257
  Мазур В.Й. Особливості здорового способу життя підлітків, які займаються спортом // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 91-93. – Бібліогр.: 7 назв.
1040258
  Марценко Є.М. Особливості злочинних проявів в агропромисловому комплексі в період його реформування // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.136-144. – ISSN 1609-0462
1040259
  Смольницька О. Особливості змалювання гуцульської синкретичної свідомості в рецепції Івана Фрака та Віри Вовк // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 212-224
1040260
   Особливості змін показників вищої нервової діяльності на стресовий вплив у попередньо гамма-опромінених щурів / М.В. Шелковський, О.Г. Ракочі, В.В. Варецький, В.В. Крушінський // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 384-387. – ISSN 1818-331Х
1040261
  Ващенко Н.В. Особливості змісту і реалізації принципу диспозитивності цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 74-76
1040262
  Квасницька Р.С. Особливості змісту категорії "потенціал" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 85-92. – ISSN 2308-6912


  Ринкове середовище, у якому на сьогодні функціонують інститути фінансового ринку, протягом останніх років істотно змінюється: постійно зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані чинники ризику. Адаптація інститутів фінансового ринку ...
1040263
  Шапченко С.Д. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 45-51. – ISSN 2308-9636
1040264
  Журавльова Л.С. Особливості знань учителів щодо специфіки мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 84-92. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1040265
  Алексеєнко Н. Особливості зображення побуту та пейзажу в малій прозі Володимира Винниченка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 106-117. – ISBN 966-7773-70-1
1040266
  Івченко Олексій Григорович Особливості зовнішньоекономічної політики України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Івченко О.Г.; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2001. – 19 с.
1040267
  Кролівець Ю. Особливості зовнішньомовленнєвих операцій розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 63-91. – ISSN 2309-1797
1040268
  Гура А.О. Особливості зовнішньоторговельної політики України в сучасних умовах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 243-249. – (Економіка ; вип. 13)
1040269
  Чернишев О.В. Особливості зонального поширення і адаптаціх східної плодожерки в Україні. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Чернишев О.В.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1996. – 22л.
1040270
   Особливості зростання іван-чаю вузьколистого (Epilobium angustifolium L.) у природних популяціях на території України / В.І. Волочай, В.Г. Десенко, О.І. Чабовська, Н.Б. Клімович, А.В. Козурак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 166-172 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1040271
  Соломаха І.В. Особливості зростання коручки чемерниковидної (Epipactis helleborine (L.) Crantz в полезахисній лісовій смузі на околиці м. Києва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 33-38. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1040272
   Особливості і зміст розвитку організацій з позициї прийняття ефективних управлінських рішень / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Омелянчук, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1040273
  Рогач О.І. Особливості і методи ціноутворення у процесі первинного публічного розміщення акцій / О.І. Рогач, Т.В. Кутовий // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
1040274
  Макаренко Н.Ю. Особливості і перспективи етнічної структури Донецької області // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 54-57. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1040275
  Тарасевич Т.Ю. Особливості і проблеми правового регулювання сурогатного материнства: національні тенденції та зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 41-52. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1040276
  Онищук М.І. Особливості і тенденції розвитку індустрії книги у провідних країнах світу // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7988-57-0
1040277
  Богом"я В.І. Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об"єктів // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 88--93 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2524-0102
1040278
  Дмитренко Т.Л. Особливості імплементації європейських директив щодо обігу віртуальних активів у національне законодавство України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 12 (325). – Бібліогр.: 33 назв.
1040279
  Задоя К.П. Особливості імплементації у кримінальне законодавство України положень Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 7-11
1040280
  Новіков М.В. Особливості імунного статусу і імунокорекції та прогнозування у хворих на хронічний абактеріальний простатит герпесвірусної етіології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Новіков Михайло В"ячеславович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1040281
   Особливості імунної відповіді організму піддослідних тварин на дію мийних засобів на основі аніонних поверхнево-активних речовин / О.М. Голіченков, Л.Є. Григоренко, С.В. Степанчук, В.І. Ляшенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 27-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1040282
  Горбаль Н.М. Особливості імунної відповіді у пацієнтів із системними захворюваннями сполучної тканини за умов реактивованої герпетичної інфекції першого типу та тактика їх ведення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Горбаль Наталя Миронівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1040283
  Сторонянська І.З. Особливості інвестиційно-кредитного забезпечення розвитку регіонів в умовах війни / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 5 (544) : Вплив вимушеної міграції на ринок праці в Україні. – С. 134-140. – ISSN 2222-4459
1040284
  Дацків О.П. Особливості інклюзивного навчання іноземної мови в початковій школі / О.П. Дацків, С.О. Чернявська // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 44-50. – ISSN 1817-8510
1040285
  Тищенко Л. Особливості інклюзивної освіти студентів з обмеженими функціональними можливостями як чинник соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються підходи до спеціального навчання осіб з обмеженими функціональними можливостями та вадами розвитку. The paper examines approaches to special education of persons with limited functionality and defects.
1040286
  Чулак О. Особливості інноваційного процесу на підприємстваїх фармацевтичного ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-67. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості основних етапів інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України. Визначені ключові підходи до організації інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України. В статье рассмотрены ...
1040287
  Ханін І.Г. Особливості інноваційної моделі економічного розвитку і зростаюча роль освіти в ній / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 56-64. – ISSN 2222-4459
1040288
  Кузик В.В. Особливості інституту членства у непідприємницьких товариствах // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 107-113. – ISSN 2524-0129
1040289
  Драган І.М. Особливості інтеграції України до світової фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 197-198. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Висвітлено питання інтеграції України до світової фінансової системи та питання співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
1040290
  Марлова А. Особливості інтернаціоналізації вищої освіти у сучасному суспільстві / А. Марлова, С. Лозинський, Л. Лозинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 35-39. – ISSN 2308-4634
1040291
  Метельський І.Д. Особливості Інтернет-шахрайства в період пандемії COVID-19 // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 183-187. – ISSN 2524-0129
1040292
  Усачова К. Особливості інтерпретації біблійних образів у першій половині XX століття (на прикладі Наталени Королеви "Quidestveritas?") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 466-469
1040293
  Верховод В.І. Особливості інтерпретації корупції та хабарництва в науковому та суспільному дискурсі сучасної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 1. – C. 86-94. – ISSN 2077-1800
1040294
  Степаненко З.О. Особливості інформаційних програм світового телебачення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 439-492
1040295
  Мазуренко В. Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-43. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті теоретично узагальнено та систематизовано методологічні засади визначення сутнісних характеристик інформаційної взаємодії у міжнародних економічних відносинах, виокремлено їх особливості за умов формування економіки знань, проаналізовано та ...
1040296
  Литвин О. Особливості інфраструктурного середовища мед в умовах глобалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 47-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості та структуру інфраструктурного середовища міжнародної економічної діяльності ( МЕД ) в умовах глобалізації . Розкрито важливість України у формуванні міжнародних транспортних коридорів . Визначено пріо - ритетні напрями ...
1040297
  Іншаков А. Особливості історичної лексики в повісті "Захар Беркут" І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 183-186
1040298
  Лук"янов Д.В. Особливості іудейської (єврейської) правової системи // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 105-107. – ISBN 978-966-171-322-1
1040299
  Недільська Л.В. Особливості капіталізації ринку цінних паперів в Україні / Л.В. Недільська, Н.О. Куровська, О.Є. Куровський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (540) : Ризики розвитку циркулярної економіки в умовах нестабільності світового ринку. – С. 145-151. – ISSN 2222-4459
1040300
  Орленко Я.Ю. Особливості категорії "продовольча безпека": теоретичні засади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 123-125. – ISSN 2306-6814
1040301
  Павлова А.К. Особливості категорії новини в газетному тексті: спосіб відбору та подачі матеріалу (на прикладі газети "День") / А.К. Павлова, А.Д. Криворучко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 62-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1040302
  Сватко Ю. Особливості кваліфікації незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації ст. 359 КК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 363
1040303
  Рубащенко М. Особливості кваліфікації публічних закликів та заперечень як інформаційних діянь // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 76-87. – ISSN 1026-9932
1040304
  Комарницька Т. Особливості класифікації фразеологічних одиниць у японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-18. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості класифікації японської фразеології. Деякі традиційні класифікації (приміром, класифікація за злитістю компонентів) цілком застосовні й на матеріалі японської мови. Одначе в інші (наприклад, класифікації за походженням та ...
1040305
  Лопатюк Н. Особливості когнітивного підходу до вивчення якісних прислівників на -ly в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – C/ 272-275. – ISBN 966-7825-79-5
1040306
  Пономаренко Л.П. Особливості когнітивної сфери осіб, схильних до невротичних розладів. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Пономаренко Л.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
1040307
  Шульгін В.В. Особливості кодифікації законодавства у сфері оборони України: організаційно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 108-116. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано організаційно-правові (теоретико-правові, організаційно-технічні), порівняльно-прикладні та термінологічно-понятійні аспекти здійснення кодифікації законодавства у сфері оборони України, що має важливе теоретико-правове та ...
1040308
  Савченко О.В. Особливості комунікативних методів викладання усного перекладу // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 161-165. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353


  У статті окреслено особливості комунікативних методів викладання усного перекладу. Зокрема, з’ясовано основні засади використання комунікативного методу в професійній підготовці перекладачів в реаліях інноваційної освітньої парадигми. Схарактеризовано ...
1040309
  Саф"ян К. Особливості комунікативного спрямування індивідуального стилю діяльності майбутнього викладача сфери обслуговування: європейський вимір / К. Саф"ян, О. Цись, І. Серьогіна // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 115-121. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто питання особливостей комунікативного спрямування індивідуального стилю діяльності майбутнього викладача сфери обслуговування у європейському вимірі.
1040310
  Шаргун Т.О. Особливості комунікативної методики у викладанні іноземної мови як один з ефективних способів розвитку лідерських компетенцій у здобувачів освіти / Т.О. Шаргун, А.Р. Жукова, Горошко-Яровик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 237-241. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглянуто особливості комунікативної методики викладання іноземної мови як одного з ефективних інструментів розвитку лідерських компетенцій у студентів. Актуальність заявленої у статті проблеми зумовлена необхідністю розвитку іншомовної ...
1040311
  Мацибок_Стародуб Особливості комунікації державних і недержавних етносів у ранній прозі Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 142-149


  У статті досліджуються особливості культурної взаємодії між двома етносами, один із яких перебуває в підлеглому становищі стосовно іншого, оскільки не має власної держави. На матеріалі циклу ранніх повістей Ірини Вільде розглянуто умови й способи ...
1040312
  Кушнєрьова А.М. Особливості комунікації медичних працівників з пацієнтами кардіологічного профілю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кушнєрьова Аліна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1040313
   Особливості комунікації управлінців державних служб і установ зони спостереження за умови надзвичайної ситуації на АЕС / В.А. Прилипко, О.О. Петриченко, М.М. Морозова, І.В. Бондаренко // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 22-33. – ISSN 2708-7166
1040314
  Цікул І. Особливості комунікаційного супроводу діяльності зовнішньополітичних інститутів влади в сучасних демократіях // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 193-204. – ISSN 2519-4518
1040315
  Кудрявський І.В. Особливості конкурентоспроможності України на рубежі ХХ-ХХІ столітть: політологічний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 91-99


  Присвячується особливостям конкурентоспроможності України на рубежі ХХ– ХХІ століть. Розкривається політологічний вимір конкурентоспроможності дер- жави у контексті перехідного періоду економіки та господарства. Dedicated features competitiveness of ...
1040316
  Хитрова О.А. Особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 78-83. – ISSN 2306-6814
1040317
  Гребенюк А.А. Особливості коннотативної організації свідомості наркологічних хвороб : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.04 / Гребенюк А.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13
1040318
  Сліченко Л.В. Особливості консервативного напрямку Української політичної думки першої половини 20 століття. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.01 / Сліченко Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 25л.
1040319
  Губрієнко О. Особливості конституційного розвитку Болгарії та Румунії // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 145-150
1040320
  Завалій О.І. Особливості конструкції Небелівського храму: монументальні елементи, устрій та їхній ритуально-релігійний сенс // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 5-11. – ISSN 2521-6570
1040321
  Цукур О.Г. Особливості конструювання особистістю православної ідентичності в умовах секуляризації суспільства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Цукур Ольга Григорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1040322
  Харук Г.Г. Особливості контенту у конвергентній журналістиці (на прикладі матеріалів Української служби радіо "Свобода") // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 475-477
1040323
  Геровська Н.А. Особливості конфліктного політичного дискурсу під кутом зору його перекладу (на матеріалі українських та іспанських повідомлень про ізраїльсько -ліванський конфлікт) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 51-55
1040324
  Коломієць О.В. Особливості концепції колективної безпеки Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 26-33. – ISSN 2308-6912


  Нині Італія входить до "Великої вісімки "країн з найбільшою економікою, займаючи одну із провідних позицій на європейській арені, а також є членом таких впливових міжнародних організацій як Європейський Союз і НАТО. В останні десятиліття опубліковані ...
1040325
  Рожко Н.Я. Особливості концепції маркетингу і логістики у функціонуванні суб"єктів ринку овочів та фруктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 141-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1040326
  Бальбуза О. Особливості координування шкільної служби медіації однолітків у сучасному закладі освіти // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 183-189. – ISBN 978-617-7768-17-2
1040327
  Птащенко О.В. Особливості корпоративного управління процесами злиття та поглинання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 424-429. – ISSN 2222-4459
1040328
  Скукіс А.О. Особливості кредитних відносин України з Європейським банком реконструкції та розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7069-02-6
1040329
  Крилова В. Особливості кредитної кооперації в Україні / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 34-39
1040330
  Боровик А.М. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, і предмету доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Боровик Анна Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1040331
  Беніцький А. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, передбачених ч. 4 ст. 111 Кримінального кодексу України, та розмежування їх із суміжними складами злочинів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 88-99. – ISSN 1026-9932
1040332
   Особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану: питання щодо застосування норм матеріального та процесуального права / підготував Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1040333
  Задерейко С.Ю. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Задерейко Світлана Юріївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1040334
  Бурдін Володимир Миколайович Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бурдін Володимир Миколайович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 225 л. + Додатки: л.217-225. – Бібліогр.: л.186-217
1040335
  Ландіна А.В. Особливості кримінальної відповідальності осіб з психічними аномаліями: зарубіжний досвід // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 417-424. – ISSN 0869-2491
1040336
  Вронська Т.В. Особливості кримінальної відповідальності цивільного населення в умовах воєнного/надзвичайного стану (на українських землях ХVІІ - початок ХХ ст.) / Т.В. Вронська, М.В. Беланюк // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 177-193. – ISSN 2616-6798
1040337
  Недзельська Г.В. Особливості кримінологічної характеристики шахрайства, що вчиняється організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Недзельська Галина Всеволодівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2022. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1040338
   Особливості кристалічної структури нітриду титану в композиті c BN-TiN-Al, спеченому при високих тиску і температурі / Н.М. Білявина, Д.А. Стратійчук, О.І. Наконечна, Т.Г. Авраменко, А.М. Курилюк, В.З. Туркевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 2. – C. 58-66. – ISSN 1025-6415
1040339
  Дубенко О.Ю. Особливості культурологічної семантики англо-американських та українських топонем // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 121-126
1040340
  Івахно О.П. Особливості лабораторного контролю над умовами функціонування закладів для дітей / О.П. Івахно, І.П. Козярін // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 9-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-7477
1040341
  Писик Р.В. Особливості лексичної антонімії арабської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1608-0599
1040342
  Семенюк О.А. Особливості лексичної синонімії в художньому мовленні. : Автореф... канд.філол.наук: 10.02.01 / Семенюк О.А.; Одеск.держ.ун-т. – Одеса, 1993. – 16л.
1040343
  Небаба Н.О. Особливості лібералізації торгово-економічного співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу / Н.О. Небаба, А.Г. Колпіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 210-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1040344
  Шимко В.В. Особливості лікування гострого апендициту та профілактика його ускладнень шляхом застосування лімфотропної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Шимко Володимир В"ячеславович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1040345
   Особливості ліцензування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають ...
1040346
  Тимченко М.М. Особливості логістичного менеджменту в міжнародних компаніях // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 328-329. – ISBN 978-617-7069-02-6
1040347
  Маршалковська В.В. Особливості логопедичної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення в умовах інклюзивної освіти // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 61-64. – ISSN 2786-69-47
1040348
  Ганжа І. Особливості локалізації аудіовізуальних текстів в епоху глобалізації // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.В. Циркунова, Р. Бруннер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (8). – С. 147-155. – ISSN 2617-8923


  Стаття присвячена висвітленню деяких особливостей локалізації аудіовізуального тексту в епоху глобалізації на прикладі іспанської документальної стрічки. The article is centered at the concept of localization in the context of globalization, and some ...
1040349
  Чечетов М. Особливості макроекономічного трансформування в умовах перехідної економіки / М. Чечетов, інш. та // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.4-12. – ISSN 0131-775Х
1040350
  Гаєвська Н.М. Особливості малих жанрових форм у доробку О. Гончара // Проблеми поетики творчого доробку Олеся Гончара / Н.М. Гаєвська, Г.М. Жуковська, Ю.Л. Мосенкіс, І.Л. Приліпко. – Київ : Логос, 2020. – С. 45-58. – ISBN 978-617-7631-34-6
1040351
  Шпак В. Особливості малого підприємництва в Україні та за кордоном у 1990-2000 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 250-260
1040352
  Благун І.І. Особливості маркетингової діяльності туристичних підприємств в Україні / І.І. Благун, В.В. Папп, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 210-216. – ISSN 2222-4459
1040353
  Ящук Т.А. Особливості маркетингу освітніх послуг закладу вищої освіти // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 100-104. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
1040354
  Джалілова О.М. Особливості мас-медіа як системного засобу комунікації (за роботами Н.Лумана) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 159-169
1040355
   Особливості масопереносу в неоднорідному розчині у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, Д.Б. Конвай, Д.І. Маляренко // Вісник КНУ. Серія. фіз- мат. наук, 1994. – В.35
1040356
   Особливості матеріального забезпечення військових підрозділів під час проведення операції об"єднаних сил (антитерористичної операції) = Features of material support of military units durung the joint forces iperation (anti-terrorist operation: Educ. manual) : навч. посібник / А.В. Фомуляєв [та ін.] ; М-во оборони України ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. військ. підготовки. – Київ : Ліра-К, 2020. – 146, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 138-143. – Бібліогр.: с. 144-146. – ISBN 978-617-7844-93-7
1040357
  Майборода С. Особливості медичного забезпечення миротворчих контингентів Збройниї Сил України (до проблеми державного управління військовою мендициною) / С. Майборода, Г. Іванцова, Я. Радиш // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.210-215. – ISBN 966-73-53-51-Х
1040358
  Безкоровайна І.М. Особливості медичної освіти в Україні у воєнний час / І.М. Безкоровайна, Л.К. Воскресенська, В.В. Ряднова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Вип. 1 (168). – С. 220-223. – ISSN 2077-4214
1040359
  Захарченко А. Особливості медіанаративу, формованого українськими топ-блогерами / А. Захарченко, Ю. Сисоєва, Г. Комнацька // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2022. – Т. 1 (80). – С. 9-24. – ISSN 2522-1272


  This paper shows the differences between reception of a media narrative, i.e. a narrative about the current events generated by Ukrainian top bloggers, and a narrative generated by traditional media. The objective of the study is to reveal the ...
1040360
  Кагамлик С. Особливості ментальності вищого українського духовенства ранньмодерної доби // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 81-88. – ISBN 966-628-104-X
1040361
  Пилипчук Т.П. Особливості метаболізму кісткової тканини за умови експериментального синдрому тривалого стиснення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Пилипчук Тарас Павлович ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України. – Тернопіль, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 13 назв
1040362
  Грицай А. Особливості метафорики у поезії: Василь Стус ТА Заза Пауалішвілі // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 37-39. – ISSN 2307-0544
1040363
  Кравченко В.В. Особливості методики викладання навчальних дисциплін з проблематики виборчого права у вищому навчальному закладі // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 113-118. – ISBN 978-617-7069-57-6
1040364
  Тушко К.Ю. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "СТАРТ-АП-технології" майбутнім офіцерам-прикордонникам / К.Ю. Тушко, С.М. Совва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 419-422. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040365
  Меленко О.В. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Цивільне право": традиційний та інноваційний аспекти // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 87-89. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1040366
  Бояров В.І. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в умовах протистояння злочинних угруповань : Дис. ...канд. юрид. наук. : 12.00.09 / В.І. Бояров ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2000. – 209 л. – Бібліогр.: С.191-209
1040367
  Бояров Віктор Іванович Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в умовах протистояння злочинних угруповань : Автореф... кандид. юридичних наук: 12.00.09 / Бояров Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1040368
  Бабюк Т.Й. Особливості методики формування здорового способу життя старших дошкільників // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 22-25. – Бібліогр.: 5 назв.
1040369
  Єрмоленко А.О. Особливості методики формування професійної майстерності майбутніх учителів історії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 99-101. – (Серія : Педагогічні науки)
1040370
  Лозан Т.А. Особливості методики формування умінь українського монологічного мовлення російськомовних студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 36-44. – ISSN 2414-5076
1040371
  Бурлай Т.В. Особливості методичних підходів до прогнозування змін макроекономічної кон"юнктури // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С126-148. – ISSN 1605-7988
1040372
  Гнатенко К.І. Особливості методичної роботи над характеристикою персонажа художнього твору в початковій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1040373
  Гнатенко К.І. Особливості методичної роботи над характеристикою персонажа художнього твору в початковій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1040374
  Буруковська Н.В. Особливості методологічних концепцій гуманітарного пізнання // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 11-14. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджуються особливості становлення, формування та функціонування методологічних концепцій в галузі гуманітарного пізнання. The features of becoming, forming and functioning of methodological conceptions in industry of humanitarian ...
1040375
  Бараняк В.М. Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні / В.М. Бараняк, О.Д. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 68-75. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
1040376
  Мицак А. Особливості митної політики Речі Посполітої на українських землях у XIV - XVIII ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.132-134. – ISSN 0132-1331
1040377
  Василишен М.М. Особливості міжбюджетних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено вдосконаленню існуючої системи міжбюджетних відносин, висвітлює нові принципи її побудови, що сприяють підвищенню добробуту населення та розвитку держави.
1040378
  Чеберяко О. Особливості міжбюджетних відносин в умовах децентралізації / О. Чеберяко, Н. Мєдвєдкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 75-83. – (Економіка ; вип. 4 (217)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей міжбюджетних відносин, ключовим аспектам їх регулювання, інструментам міжбюджетних відносин та їх застосуванню в Україні в умовах децентралізації. У дослідженні обгрунтовується необхідність перегляду та ...
1040379
  Антипенко В. Особливості міжнародно - правової кваліфікації об"єкта тероризму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.137-140. – ISSN 0132-1331
1040380
  Поляков М.В. Особливості міжнародного науково-технічного обміну / М.В. Поляков, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 29-36. – ISSN 2222-4459
1040381
  Ларіна О. Особливості міжтекстової взаємодії у романі Мо Яня "Країна вина" / О. Ларіна, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 92-103


  У статті розглянуто такі способи міжтестової взаємодії, як інтертекстуальність та метатекстуальність, як основні прийоми архітектоніки роману Мо Яня «Країна вина». Визначено форми вираження інтертекстуальності та метатекстуальності, їх специфіку та ...
1040382
  Дорощук Володимир Олександрович Особливості міцелярно-екстракційного концентрування мікрокомпонентів фазами неіонних ПАР при температурі помутніння : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Дорощук Володимир Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 175с. – Бібліогр.: л. 157-175
1040383
  Дорощук Володимир Олександрович Особливості міцелярно-екстракційного концентрування мікрокомпонентів фазами неіонних ПАР при температурі помутніння : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Дорощук В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1040384
   Особливості мови і стилю засобів масової інформації. – Київ, 1983. – 148с.
1040385
  Скрипник Л.Г. Особливості мови і стилю української радянської художньо-історичної прози / Л.Г. Скрипник. – Київ : Академія наук Української РСР, 1958. – 105с.
1040386
  Яскевич К.О. Особливості мови і стилю художніх творів Петра Козланюка : Дис... канд. філол.наук: / Яскевич К.О.; КДУ. – К., 1967. – 299л. – Бібліогр.:л.291
1040387
  Кучеренко А.О. Особливості мовного варіювання в єгипетських онлайн-новинах (на матеріалах газети "Al-Yawm as-sabi") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-16. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1040388
  Сліпенко В.О. Особливості мовної освітньої політики країн Європейського Союзу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 202-205. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглянуто особливості мовної освітньої політики Європейського Союзу (ЄС), що представлені освітніми програмами та практичними заходами для підвищення рівня мовної компетентності своїх громадян. Дослідження проблеми проведено із застосуванням ...
1040389
  Малікова О.В. Особливості мовної реалізації метапрагматики адресата у текстах експериментальної теологічної прози // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 391-396


  У статті розглядаються особливості мовної реалізації прагматики адресата у теологічних текстах. В статье рассматриваються особенности реализации прагматики адресата в теологических текстах. The article considers peculiarities of realization of ...
1040390
  Комісаров К. Особливості мовної репрезентації когнітивних механізмів транспозиції смислів (на матеріалі сучасної японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 69-80


  Визначено основні підходи до вивчення метафори й метонімії в руслі когнітивної семантики; проаналізовано механізми метафоризації та метонімізації крізь призму поняття деривації; досліджено у загальному плані проблему інтерпретації переосмислених ...
1040391
  Ружановська М.В. Особливості мовної ситуації в Алжирі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 327-333


  Стаття висвітлює особливості та складнощі мовної ситуації в Алжирі, розкри ваючи проблеми функціонування на одній території трьох мов: арабської, бербер ської та французької. Досліджуються історичні умови, що вплинули на розвиток цих мов у Алжирі, ...
1040392
  Корчак О.В. Особливості моделювання ВКР підсилювача на основі волокна з компенсованою дисперсією з рівномірною смугою підсилення у C+L телекомунікаційних вікнах / О.В. Корчак, Я.В. Крутінь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 72. – С. 56-65. – ISSN 2524-0056
1040393
  Махмудова А.О. Особливості моделювання часу і простору в повісті Ге Фея "Зграя бурих птахів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 149-153


  Дана стаття присвячена дослідженню особливостей моделювання часу і простору в повісті Ге Фея «Зграя бурих птахів». На лексичному рівні аналізу запропоновано ввести кілька нових понять для полегшення досягнення поставленої мети. Цель данной статьи – ...
1040394
  Юр"єва Н.В. Особливості мотивації військовослужбовців до проходження військової служби: систематизація досліджень // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 96-105. – ISSN 2078-7480
1040395
  Сидоренко М. Особливості музичного стилю сковородинівських кантів // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 93-96
1040396
   Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів / С. Яцюк, М. Хомяк, В. Юнчик, Т. Чепрасова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 118-122. – ISSN 2308-4634
1040397
  Мосіюк О.О. Особливості навчання майбутніх учителів інформатики роботі із системою контролю версій GIT // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 107-110. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1040398
  Зайцева І.В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (105). – С. 10-17. – ISSN 1817-8510
1040399
  Карапетян А.О. Особливості навчання представників покоління Z у вищій школі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 115-120. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1040400
  Валюх Є. Особливості навчання природничих наук в освітніх закладах Франції / Є. Валюх, Н. Грицай // Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; [редкол.: Ю. Шапран, О. Глоба, Л. Довгопола, О. Дзюбенко]. – Переяслав : Домбровська Я.М., 2022. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7747-61-0
1040401
  Собченко Т.М. Особливості навчання студентів-філологів в умовах інформатизації та цифровізації вищої освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 278-290. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1040402
  Зеленов Є.А. Особливості навчання цифрового покоління учнів і студентів // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 2 (183). – С. 13-24. – ISSN 2227-2747
1040403
  Конопляник Л. Особливості навчання читанню англійською мовою в технічному вузі та його зв"язки з іншими видами мовленнєвої діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 223-225. – ISBN 966-7825-79-5
1040404
  Пілішек С. Особливості навчання читання іноземною мовою: задіяні психологічні механізми та опанування стратегіями читання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 6 (70). – С. 149-156. – ISSN 2617-6858
1040405
  Батюк І. Особливості нагасакського діалекту в романі Ендо Шюсаку "Німа тиша" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглянуто особливості нагасакського діалекту у романі Ендо Шюсаку "Німа тиша". Використання діалектизмів у романах як регіональних індикаторів є важливою складовою авторського стилю письменника. Виокремлено лексико-граматичні маркери цього ...
1040406
  Криницька О.Г. Особливості нагромадження опаду в грабово-сосново-дубових деревостанах, сформованих на зрубах поступових рубок // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1991-606X
1040407
  Хоменко І. Особливості надходження прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економіку України / І. Хоменко, Л. Волинець, А. Шамкало // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 15-26. – ISSN 2411-5215
1040408
  Зарубіна Наталія Євгенівна Особливості накопичення гамма-випромінюючих радіонуклідів макроміцетами на території зони відчуження та "Південного сліду" аварії на ЧАЕС : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Зарубіна Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20л. – Бібліогр.: 20 назв
1040409
  Трофимова Г.В. Особливості накопичення радіоцезію в організмі овець при його хронічному надходженні в різних умовах утримання та годівлі : Автореф...канд.сільськогосп.наук:03.00.16 / Трофимова Г.В.;ДААУ. – Житомир, 2000. – 21с. – Бібліогр.: с.19
1040410
  Бондар М. Особливості написання судового рішення у справах про воєнні злочини // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-10 серпня (№ 30/31). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277
1040411
  Голодюк І. Особливості наративної семантики фікційного світу оповідання "На дні" Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-105. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано специфіку наративності (внутрісвітових відношень) художнього світу оповідання І. Франка "На дні" за теорією фікційних світів, визначено особливості макроструктури художнього світу твору на екстенсіональному рівні та сконструйовано ...
1040412
  Бондаренко Н. Особливості нарахування заробітної плати у компанії великої четвірки / Н. Бондаренко, С. Рєпіна // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 48-57. – ISSN 2409-8892
1040413
  Аксьонова С.Ю. Особливості народжуваності та шлюбності у столицях східноєвропейських країн / С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 37-58. – ISSN 2072-9480
1040414
  Рямзіна А.Ю. Особливості насильства щодо жінок за ознакою статі в ситуаціях військової агресії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 208-214. – ISSN 2072-8670
1040415
  Чаплінська Ю. Особливості наслідування дітьми медіаперсон у парасоціальних стосунках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 104-108. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1040416
  Меліх О.О. Особливості наукових досліджень в економіці / О.О. Меліх, В.В. Немченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 222-226. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1040417
  Повідайчик О.С. Особливості науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців сфери гостинності в процесі професійної підготовки / О.С. Повідайчик, М.М. Попик, А.М. Реблян // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 333-337. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040418
  Вакульчук О. Особливості науково-інформаційного та бібліографічного опису багатотиражних газет // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 56-64. – ISSN 1029-7200
1040419
  Сенченко О. Особливості національних моделей "м"якої сили" КНР і США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 24-30. – ISSN 2076-9326
1040420
  Капленко І. Особливості національного інформаційного простору у контексті забезпечення національної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7814-10-7
1040421
  Степанова А. Особливості національної е-комерції // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.19-21


  Інтернет-книгарні України
1040422
  Бондарчук Т.О. Особливості невербальної комунікації японців (лінгвосоціокультурний аспект) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 277-282
1040423
  Москаленко О.Д. Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок / О.Д. Москаленко, О.В. Зозульов // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 373-382. – ISSN 2307-5651
1040424
  Гудименко В.О. Особливості нелінійної електропровідності точкових контактів Янсона на основі шаруватих сполук : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гудименко Василь Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1040425
  Хома В. Особливості німецько-австрійської окупації в Україні у 1918 році: авторська інтродукція до віивчення проблеми // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 4, № 2, квітень - червень : Історико-правовий дискурс: від географії до економіки. – С. 76-86. – ISSN 2520-2553
1040426
  Іванченко В.О. Особливості номінації вина у французькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 262-267


  У статті зроблено спробу висвітлити когнітивно-ономасіологічні особливості номінації вина. Розглянуто мотиваційну базу, що служила основою для вторинної номінації вина у французькій лінгвокультурі. В статье предпринята попытка высветить ...
1040427
  Коваленко В.А. Особливості номінації та варіювання номінацій в Австралійському варіанті англійської мови. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Коваленко В.А.; Київ. Держ. пед. ін-тут інозем. мов. – К., 1992. – 16л.
1040428
  Подойніцин В.М. Особливості нормативних документів зі стандартизації НАТО / В.М. Подойніцин, М.А. Бакал // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (67). – С. 144-150. – ISSN 2411-3816
1040429
  Хільчевський В.К. Особливості нормативного оцінювання якості води водних об"єктів для рекреаційних цілей в Україні / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – С. 40-53. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження полягає у висвітленні сучасних підходів до методів нормативного оцінювання якості води для рекреаційних цілей в Україні. Якість води серед низки чинників, що впливають на рекреаційне використання водного об"єкта (географічне ...
1040430
  Хіценко А.М. Особливості нормативного регулювання прав на службові твори в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 121-123. – ISBN 978-966-188-219-4
1040431
  Мамонтова Н.А. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами / Н.А. Мамонтова, Т.С. Корнійчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 115-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1040432
  Панасюк В.М. Особливості обліку розрахунків у сфері е-комерції віртуальними активами (криптовалютою): міжнародний та вітчизняний досвід / В.М. Панасюк, Х.Р. Гальчак, В.А. Босий // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 222-228. – ISSN 2222-4459
1040433
  Сарахман О. Особливості обліку та оподаткування сфери торгівлі у Сполучених Штатах Америки / О. Сарахман, Р. Шурпенкова, Т. Калайтан // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 46-54. – ISSN 2409-8892
1040434
  Кость І. Особливості образної номінації переживань в ідіостилі Наталени Королевої (на матеріалі повісті "1313") // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 124-131. – ISSN 2304-9383
1040435
  Ясенев С.О. Особливості оброблення космічних знімків // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 9-12. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1040436
  Косик О.І. Особливості озеленення і благоустрою дитячих відкритих просторів / О.І. Косик, О.Р. Андрієнко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 48-57. – ISSN 2415-8151
1040437
  Салістий Станіслав Михайлович Особливості окислювальної полімеризації олігомерів алільного типу та композиція на їх основі : Автореф... докт. хім.наук: 02.00.06 / Салістий Станіслав Михайлович; АН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – К., 1993. – 30л.
1040438
  Скорук І. Особливості ономастичного простору поеми "Богдан" Є. Гребінки // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 277-290
1040439
  Подгаєцький Юрій Анатолійович Особливості онтогенезу рослин сортів картоплі та вираження господарських ознак залежно від фізіологічного старіння бульб : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Подгаєцький Юрій Анатолійович; Ін-тут цукрових буряків української академії аграрних наук. – К., 1998. – 19л.
1040440
  Ішков В.В. Особливості онтогенезу уролітів жителів Дніпропетровської області / В.В. Ішков, Є.С. Козій, М.О. Труфанова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 50-59 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-2396
1040441
  Почапська Л. Особливості оподаткування видавничої діяльності // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.54-61
1040442
  Чемеріс С. Особливості оподаткування кредитно - депозитних операцій з пов"язаними особами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.34-35
1040443
  Кузьмінський Ю. Особливості оподаткування міжнародних бартерних операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.113-116. – Бібліогр.: 8 н.
1040444
  Стефанишена О.Б. Особливості оподаткуваня роялті / О.Б. Стефанишена, Н.Д. Когут // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 219-222. – ISBN 978-966-999-024-2
1040445
   Особливості оптичних властивостей літій-германатного скла та склокераміки у видимій області спектра / Л.В. Поперенко, М.П. Трубіцин, С.Г. Неділько, І.В. Юргелевич, О.О. Нестеров, Я.О. Рибак, Б.А. Цюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 213-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1040446
  Вінниченко М.В. Особливості оптичного поглинання металевих аморфних та опромінених високоенергетичними іонами полікристалічних систем : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Вінниченко М. В.; Мін-во освіти України, КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 134л. – Бібліогр.:л.123-134
1040447
  Вінніченко М.В. Особливості оптичного поглинання металевих аморфних та опромінених високоенергетичними іонами полікристалічних систем : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Вінніченко М.В.; КУ. – Київ, 1998. – 16с.
1040448
  Лазаренко Н. Особливості організації групової взаємодії дітей дошкільного віку в процесі експериментування / Н. Лазаренко, А. Коломієць, К. Колесник // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 123-138. – ISSN 2786-703X
1040449
  Шевченко І.Л. Особливості організації дистанційного навчання студентів мистецького факультету при вивченні навчальної дисципліни "Сучасні музично-педагогічні технології в закладах освіти" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 160-164. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1040450
  Пухальський Т. Особливості організації дистанційного навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / Т. Пухальський, М. Кузів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 98-104. – ISSN 2308-4634
1040451
  Матвеєва Н. Особливості організації дистанційного навчання учнів з порушеннями розвитку в умовах карантину // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 111-118. – ISSN 2706-6258
1040452
  Коломієць А. Особливості організації експериментування як виду діяльності дітей дошкільного віку: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 7-13. – ISSN 2308-4081
1040453
   Особливості організації змішаної форми навчання в умовах воєнного стану (з досвіду роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Вольська, А. Турчин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 127-135. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1040454
   Особливості організації змішаної форми навчання в умовах воєнного стану (з досвіду роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська, А. Турчин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 127-135. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1040455
  Трошкіна О.А. Особливості організації ландшафтного середовища закладів вищої освіти в сучасних умовах / О.А. Трошкіна, О.В. Вент // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 80-88. – ISSN 2415-8151
1040456
  Батиченко С.П. Особливості організації лікувальних турів / С.П. Батиченко, С.І. Уліганець, Л.В. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 14-21. – ISSN 2308-135X
1040457
  Щербак М.Г. Особливості організації лікування посттравматичних стресових розладів в США // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 270-277. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1040458
  Лавриш Ю.Е. Особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 72-76. – (Серія "Філологія. Педагогіка" ; вип. 2). – ISSN 2307-1591
1040459
  Поведа Т.П. Особливості організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на перших етапах навчання в університеті / Т.П. Поведа, Р.А. Поведа // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 120-125. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Тенденції розвитку вищої освіти в Україні передбачають підготовку на педагогічних спеціальностях закла дів вищої освіти учителя-дослідника, здатного розуміти особливості науково-дослідної діяльності, долучатись до неї самому та активно долучати до ...
1040460
  Дробязко С.І. Особливості організації обліку у недержавних пенсійних фондів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 34-36 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1040461
  Ярема В. Особливості організації підготовки майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7768-14-1
1040462
  Зябловська Д.Є. Особливості організації професійного навчання дизайнерів у європейській вищій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 162-165. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040463
  Прокоф"єва Л. Особливості організації самостійної роботи студентів (на прикладі заочної форми навчання) // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 388-390. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1040464
  Мірзоян А.А. Особливості організації самостійної роботи студентів з вивчення цивільного права // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С88-97. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1040465
  Васильєва-Халатникова Особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-12. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю. Проаналізовано визначення соціокультурного середовища, сформульовано власне визначення феномена для людини з інвалідністю. Розроблено ...
1040466
  Пилипчук В. Особливості організації та демократичного контролю діяльності суб"єктів сектору безпеки країн-членів ЄС і НАТО / В. Пилипчук, О. Лебединська // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 17-23. – ISBN 978-617-7814-10-7
1040467
  Бережанський Г.І. Особливості організації та здійснення судової влади органами адміністративної юстиції у Великобританії // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 12-14. – ISSN 2413-6433
1040468
  Гагалюк О.І. Особливості організації та історичні передумови адміністративно-територіальної реформи в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1040469
  Чорна Н. Особливості організації фантастичного світу у постмодерному художньому дискурсі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 484-488
1040470
  Лотоцька О.В. Особливості організації централізованого водопостачання населення у західному регіоні України / О.В. Лотоцька, В.О. Прокопов, В.А. Кондратюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 48-55 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1040471
  Алєксєєва С. Особливості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення: сучасні онлайн-ресурси // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 59-65. – ISSN 2411-1317
1040472
  Марисюк К. Особливості особи неповнолітнього корисливого злочинця / К. Марисюк, В. Канцір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 149-152. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 24). – ISSN 2415-3818
1040473
  Тімченко О.В. Особливості особистісно-адаптаційного потенціалу у курсантів МНС України / О.В. Тімченко, І.М. Хмиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості особистісно-адаптаційного потенціалу у курсантів МНС України, що дає можливість виявляти адаптаційні можливості курсантів в процесі навчання у вищих навчальних закладах МНС України. В статье рассматриваются ...
1040474
  Синьоок І.В. Особливості отримання правової охорони на торгівельні марки за міжнародними та регіональними процедурами // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 202-206. – ISBN 978-966-999-024-2
1040475
  Улітіна О. Особливості охорони авторського права на деякі види творів сучасного мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 36-42. – ISSN 2308-0361
1040476
  Карпушенко М.Ю. Особливості оцінки вартості start-up підприємств / М.Ю. Карпушенко, О.М. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1040477
   Особливості оцінки ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення / О.О. Конопліна, Ю.І. Мізік, Н.О. Чех, К.С. Савенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1040478
  Онопко М. Особливості оцінки діяльності суверенних фондів багатства як суб"єктів економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 108-111. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз особливостей, притаманним суверенним фондам багатства як суб"єктам економічних відносин та визначено основні підходи до оцінки їх діяльності. Встановлено залежність системи оцінки діяльності зі стратегічними цілями фондів та цілями ...
1040479
  Дроздович Н.Л. Особливості оцінки доказів судом касаційної інстанції: сучасна практика // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 424-432. – ISSN 0869-2491
1040480
   Особливості оцінки конкурентоспроможності національної економіки / А.П. Гречан, Л.М. Бабич, Е.Г. Парфентьева, С.А. Наконечна // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 79-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1040481
  Кратко Д.М. Особливості оцінки окремих джерел доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кратко Дмитро Михайлович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1040482
  Живко З.Б. Особливості оцінки освітніх послуг / З.Б. Живко, Л.В. Кухарська, О.М. Мартин // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 166-171. – ISBN 978-966-919-595-1
1040483
  Петрочко Ж. Особливості оцінки потреб дитини, яка виховується в інтернатному закладі, та її сімейного оточення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-36. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто технологію оцінки потреб, яка забезпечує оптимальність визначення місця/форми подальшого влаштування вихованця інтернатного закладу в умовах деінституціалізації. Розкрито сутність, принципи, етапи, специфіку здійснення й перспектиив оцінки ...
1040484
  Ігнатенко К.В. Особливості оцінки потреб прийомних сімей у процесі соціального супроводу // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 25-28
1040485
  Жукович І.А. Особливості оцінювання діяльності наукових установ у деяких країнах колишнього СРСР // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (97). – С. 41-50. – Бібліогр. : 25 назв. – ISSN 2519-1853
1040486
  Григорян Е. Особливості оцінювання посмертного інтервалу для розслідування злочинів / Е. Григорян, А. Стащак, Н. Резаї // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 165-170. – ISSN 1993-0917
1040487
  Головань В.О. Особливості парламентського дискурсу (на матеріалі засідань європейського парламенту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 260-267


  Стаття присвячена основним характеристикам, зокрема модерації висловлювань, дискурсу засідань Європейського парламенту, який являє собою комунікативну область поєднання особливостей дипломатичного та суто політичного дискурсу. Статья посвящена ...
1040488
  Зимовець Г.В. Особливості перебігу інтерференції на граматичному рівні // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 17-26
1040489
  Косминіна Н.С. Особливості перебігу коронавірусної хвороби в дітей раннього віку / Н.С. Косминіна, І.Ю. Авраменко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 691-695. – ISSN 2306-4145
1040490
  Казимір І. Особливості перебудови семного складу лексико-синонімічної одиниці у процесі контекстуалізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 31
1040491
  Ананко Р Т. Особливості передачі оцінної лексики в перекладі твору Джорджа Орвелла "1984" // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 79-83. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1040492
  Бринза Ірина В"ячеславівна Особливості переживання професійної кризи у осіб з різним типом емоційності : Автореф... кандид. психол.наук: 19.00.01 / Бринза Ірина В"ячеславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1040493
  Гультай В.Ф. Особливості переживання психогенних абдомінальних болів хворим на неврози і виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Гультай В.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 20л.
1040494
  Лич О. Особливості переживання самотності молодими жінками під час війни / О. Лич, О. Ічанська, О. Гірчук // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (5). – С. 97-106. – ISSN 2786-5541
1040495
  Свищ Л.О. Особливості перекладацького методу І. Качанюк-Спєх крізь призму жанрової специфіки драми (на матеріалі німецькомовного перекладу "Лісової пісні") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 427-430


  Ірина Качанюк-Спєх, відома діаспорна громадська діячка та перекладач у Німеччині, є помітною постаттю серед митців, які не лише усвідомлюють високі ідейні та естетичні якості власної літератури, а й популяризують спадщину видатних українських майстрів ...
1040496
  Черенкова Д. Особливості перекладів поезій В. Маяковського перською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 251-258


  Статтю привячено питанням лексико-семантичних та стилістичних особливостей перськомовних перекладів поезій В. Маяковського. Аналізується процес пошуку стилістично адекватних відповідників до унікальних неологізмів та передачі специфіки авторського стилю.
1040497
  Стегніцька Л.В. Особливості перекладу англійських медичних епонімічних одиниць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 469-473
1040498
  Гогуля А. Особливості перекладу англійської лексики моди українською мовою (на матеріалі романів Софі Кінсели) / А. Гогуля, Х.Б. Мелько // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 81-85. – ISBN 978-617-7241-66-8


  У статті здійснено комплексний аналіз термінології моди в англійській мові на матеріалі романів Софі Кінсели.
1040499
  Возна М.О. Особливості перекладу англомовних комедійних фільмів українською мовою / М.О. Возна, Н.М. Антонюк, О.Б. Гапонів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 386-392


  Специфіка перекладу відеоматеріалу пов’язана насамперед із тим, що такий переклад має ознаки як письмового, так і усного перекладу. Професійний переклад фільмів виконується на основі скриптів (мовленнєвих реплік персонажів). Особливості перекладу ...
1040500
  Єлісова М.О. Особливості перекладу британського і американського студентського сленгу українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 27-33


  У статті розглядаються лексико-семантичні труднощі, що виникають під час перекладу британського й американського студентського сленгу українською мовою, аналізуються основні засоби перекладу англійських сленгізмів. В статье рассматриваются ...
1040501
  Антоненко З. Особливості перекладу газетних заголовків статей соціально-економічної тематики (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 48-59


  У статті розглядаються основні проблеми перекладу газетних заголовків, аналізуються їхній лексичний склад та перекладацькі трансформації, необхідні для досягнення еквівалентності та адекватності перекладу, обгрунтовується важливість екстралінгвального ...
1040502
  Берещук О.П. Особливості перекладу драматургічного тексту (на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 81-88


  Стаття присвячена аналізу особливостей перекладу італійської драми українською мовою на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора". Статья посвящена анализу особенностей перевода итальянской драмы на украинский язык на ...
1040503
  Терещенко Н. Особливості перекладу еліптичних конструкцій (на матеріалі творів Дж. Селінджера та їх перекладів українською мовою) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 176-180
1040504
  Воробйова В.М. Особливості перекладу коміксів / В.М. Воробйова, О.А. Кальниченко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 31-37. – ISBN 978-966-285-638-5
1040505
  Біда Ю.О. Особливості перекладу науково-технічної термінології (на прикладі мистецтва фотографії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 94-99


  У статті розглянуто деякі теоретичні особливості науково-технічного підстилю та перекладу науково-технічних текстів. Значна увага приділяється термінології, а саме особливостям перекладу термінів в цілому та термінів мистецтва фотографії зокрема. В ...
1040506
  Васильченко О.В. Особливості перекладу офіційно-ділових документів / О.В. Васильченко, Л.П. Рудько // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 420-423
1040507
  Ладані Є. Особливості перекладу прозових творів Івана Франка угорською мовою ("Свинська конституція" в перекладі Імре Герега та Ласло Шандора) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 316-323
1040508
  Васильєва Л. Особливості перекладу слов"янської казки українською мовою (лексичний та фразеологічний аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 99-103. – ISBN 966-603-098-5
1040509
  Бойван О.С. Особливості перекладу текстів мілітаристичного спрямування на основі комплементарної єдності мовних явищ компресії і декомпресії / О.С. Бойван, О.В. Ковтун // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 63-75. – ISSN 2312-0665
1040510
  Бутова В.О. Особливості перекладу текстів різних жанрів у контексті лінгвокультулогії / В.О. Бутова, І.М. Заремська // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 180-185. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1040511
  Кива Т.О. Особливості перекладу українською мовою іспанських лексичних архаїзмів (на матеріалі повісті Педро Антоніо де Аларкона "Трикутний капелюх") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 191-197


  У статті розглядаються архаїзми, їх види, стилістичні функції, які вони виконують у художніх творах. Досліджуються варіанти перекладу архаїзмів, перекладацькі трансформації та проблеми, які можуть виникати при перекладі застарілих слів. В статье ...
1040512
  Баклаженко Ю. Особливості перекладу юридичних неологізмів на прикладі терміна "малозначна справа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 10-14. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Тема юридичного перекладу з англійської мови на українську та навпаки стала особливо актуальною після набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і спричинена необхідністю забезпечення перекладів великого корпусу документів економічного й ...
1040513
  Бондарєва А. Особливості перекладу японських танка французькою мовою (на матеріалі збірки Юдіт Гот"є "Вірші/на крильцях/бабки") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 65-72


  В статті досліджено особливості перекладу японських танка французькою мовою на прикладі збірки "Вірші /на крильцях/ бабки" французької письменниці та поетеси середини XIX ст. Юдіт-Луїзи Гот"є. Особливу увагу приділено художньо-стилістичним засобам, ...
1040514
  Кардаш Л. Особливості переносного вживання дієслів у поетичних текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й Л. Костенко) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 208-214. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1040515
  Дзямко В.М. Особливості перетворення пропанна оксидних каталізаторах. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Дзямко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
1040516
  Дзямко Віталій Михайлович Особливості перетворення пропану на оксидних каталізаторах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04. / Дзямко Віталій Михайлович; Ужгородський держ. університет. – Ужгород, 1995. – 164л. – Бібліогр.:л.142-164
1040517
  Ткаченко А. Особливості першого подання звіту про КІК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  У матеріалі розгляідаються особливості порядку подання звіту про контрольовані іноземні компанії.
1040518
  Кондратьєва Л. Особливості підвідомчості справ, що виникають із сімейних правовідносин з участю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.40-43
1040519
  Коссак С. Особливості підвідомчості трудових спорів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.346-348. – Бібліогр.: 6н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1040520
  Колісник-Гуменюк Особливості підготовки вчителів мистецтвознавства у закладах вищої освіти України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 38-42. – ISSN 2308-4634
1040521
  Жерновникова О. Особливості підготовки вчителів у Китайській Народній Республіці / О. Жерновникова, О. Наливайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 51-56. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1040522
  Вільчинська Т. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування / Т. Вільчинська, Г. Бачинська, О. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 64-72. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1040523
  Даценко Л.М. Особливості підготовки географічної основи для історичних карт (гідрологічна мережа) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 10-16 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
1040524
  Семеніхіна Н. Особливості підготовки магістрів освіти в університетах Австралії до роботи в умовах культурного розмаїття (на прикладі вивчення іноземних мов) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 106-114. – ISSN 2308-4081
1040525
  Фізеші О.Й. Особливості підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу "Дидактика" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 423-426. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040526
  Петрунчак В. Особливості підготовки майбутніх учителів технологій в умовах хмарно орієнтованого навчального середовища / В. Петрунчак, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 150-153. – ISBN 978-966-2466-54-6
1040527
  Островська М.Я. Особливості підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 315-319. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040528
  Присакар В.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інклюзивного освітнього середовища / В.В. Присакар, Н.С. Боршуляк // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 195-208. – ISSN 2617-1112
1040529
   Особливості підготовки офіцерів запасу старшого та вищого офіцерського складу в умовах воєнного стану / А. Зельницький, О. Заболотний, О. Васильєв, В. Корнієнко // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 85-101. – ISSN 2617-1775
1040530
  Горбачук І.Т. Особливості підготовки педагогічних фахівців з фізики і математики за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 67-70
1040531
  Романюк С.З. Особливості підготовки спеціалістів з українознавчих дисциплін в університетах Канади // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 89-94. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 3 (13))
1040532
  Приходькіна Н.О. Особливості підготовки фахівці за магістерською програмою "Педагогіка вищої школи " у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 278-284


  Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи як спеціаліста, діяльність якого має на меті формування фахового світогляду ат соціокультурного світосприйняття студентської молоді, набуває вийняткової актуальності. У статті висвітлено актуальні ...
1040533
  Товканець О.С. Особливості підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 405-409. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040534
   Особливості підходів, орієнтованих на потерпілих, у судових процесах, пов"язаних з воєнними злочинами / підготувала Ілля Дмитрук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 серпня (№ 30/31). – С. 12. – ISSN 1992-9277
1040535
   Особливості пізнання пралогічного мислення у процесі психоаналізу візуальних презентантів психіки суб"єкта / Т.С. Яценко, О.Я. Митник, Л.Я. Галушко, К.В. Ткаченко, Д.В. Бульченко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 2 (86). – С. 113-134. – ISSN 1810-2131
1040536
  Безуглий В.М. Особливості планування бойової підготовки Сил Оборони // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 107. – ISBN 978-966-2699-94-4
1040537
   Особливості планування досліджень рівнів радону у повітрі будинків у рамках реалізації плану дій / Т.О. Павленко, М.В. Аксьонов, М.А. Фризюк, А.П. Оперчук, О.В. Федоренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1040538
  Ферт О.Г. Особливості планування навчально-виховного процесу для дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 129-135. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1040539
  Цалко Т.Р. Особливості побудови індивідуальної траєкторії навчання в умовах воєнного стану / Т.Р. Цалко, С.М. Невмержицька // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 113-114. – ISBN 978-617-7763-01-6
1040540
  Рижиков В. Особливості побудови професіограми сучасного наукового працівника наукових підрозділів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України / В. Рижиков, К. Горячева, С. Бурий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні теорії розробки професіографічного профілю (професіограми) і досліджено закономірності, зміст, методи, засоби, умови розвитку сучасного наукового працівника наукових підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО і НУ в системі Міністерства оборони ...
1040541
  Галаджун З. Особливості подавання радіоновин: порівняльна характеристика радіо "Ера ФМ" та "BBC RADIO 5 LIFE” / З. Галаджун, Ю. Осьмак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 15-21. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1040542
  Чічкань О.І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр.: 24 назв.
1040543
  Семен Н.Ф. Особливості подачі інформації про пандемію Сovid-19 на instagram-акаунтах сучасних українських медіа (на прикладі профілів телеканалів "НТА" та "Україна 24") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 130-135. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1040544
  Мазоха Г. Особливості поетики епістолярію В.Близнеця 70-х рр. XX ст. // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 351-364
1040545
  Бурлакова І. Особливості поетики книжки для дітей Софії Парфанович "Вірний приятель": оповідання з життя домашнього кота" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 58-64
1040546
  Тхорук Раїса Леонтіївна Особливості поетики премодерністського віршу початку ХХ століття: рання лірика Олександра Олеся : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.06 / Тхорук Раїса Леонтіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22л.
1040547
  Олійник Л. Особливості поетики творів для дітей Ніни Шмурікової // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 149-158. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1040548
  Коломієць Лада Володимирівна Особливості поетики художньої прози Валер"яна Підмогильного : Дис. ... канд.філол.наук : 10.01.08 / Коломієць Лада Володимирівна ; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 208 л. – Бібліогр.: л. 191-208
1040549
  Калашник Ю.І. Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 209-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядаються ті художні образи, які створюються в поетичній мові М. Вінграновського шляхом взаємодії лексичного та граматичного рівнів і пов"язані з використанням конструкцій розмовного стилю, різних типів модальностей, форм головних членів ...
1040550
  Зуй М.Ф. Особливості поєднання дериватизації і твердофазної мікроекстракції при визначенні карбонільних сполук / М.Ф. Зуй, І.Б. Захарків // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 23. – ISBN 978-966-999-298-7
1040551
  Свищо В. Особливості позитивістської концепції філософії мови Д. Овсянико-Куликовського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 82-90. – ISSN 2075-1443
1040552
  Ситник Олександр Іванович Особливості політичних концепцій М.Драгоманова і Д.Донцова в контексті української ідеї : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Ситник Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 155л. – Бібліогр.:л.139-155
1040553
  Назарков В.К. Особливості політичних трансформації в країнах Аравійського півострова : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Назарков Василь Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1040554
  Редькіна Г. Особливості політичного режиму в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 224-233
1040555
  Косілова О.І. Особливості політичної корупції в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (43). – С. 296-304. – ISSN 2072-8670
1040556
  Хачатурян Г.Х. Особливості політичної риторики французьких президентів п"ятої республіки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 400-404


  У статті мова йде про особливості політичного дискурсу президентів Франції П"ятої республіки. Пропонується стислий компаративний аналіз стилістичних рис дискурсів перших трьох президентів з урахуванням жанрового характеру промов. В данной статье речь ...
1040557
  Колесніков С.В. Особливості поляризованого випромінювання небесних тіл різної природи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Колесніков Сергій Вячеславович ; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 115 назв
1040558
  Сухарєва С. Особливості польськомовного дискурсу в українській літературі києво-могилянської доби // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 219-226


  У статті представлено основні мотиви польськомовної творчості українських полемістів києво-могилянського періоду. Особливу увагу звернено на діяльність Лазаря Барановича, Касіяна Саковича та Петра Могили.
1040559
  Вернудіна І.В. Особливості понятійно-категоріального апарату теорії творчості в естетиці Івана Франка // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 49-56. – ISBN 966-638-023-4
1040560
  Ней В.С. Особливості понятійно-категорійного апарату теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.52-54. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1040561
  Гура М. Особливості поняття "об"єкт авторського права" та його ознак у законодавстві зарубіжних країн (порівняльно правовий аспект) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.7-12. – ISSN 1608-6422
1040562
  Эвтушок В.Н. Особливості попередження злочинів, пов"язаних з тероризмом, у сучасних умовах (правові аспекти) / В.Н. Эвтушок, Д.Й. Никифарчук // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.44-48. – Бібліогр.: 11 н.
1040563
  Данилюк Н. Особливості порівнянь у мові української народної пісні // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 38-49. – ISSN 2304-9383
1040564
  Стражник Т. Особливості посвідчення договорів купівлі-продажу житла для дітей-сиріт // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 171-181
1040565
  Дебринюк Ю.М. Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco у насадженнях західного регіону України // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1040566
  Гаврилюк Л.В. Особливості початку досудового розслідування в умовах воєнного стану // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 247-255. – ISSN 2072-8670
1040567
  Порохняч І.В. Особливості поширення верхівкового короїда в соснових деревостанах Східного Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 136-141 : рис., табл. – Бібліогр.: с.140-141. – ISSN 1026-3365
1040568
  Любінська Л.Г. Особливості поширення регіонально рідкісного виду зніту розмаринолистого (Chamaerion Dodonaei (Vill.) Holub.) в умовах Кам"янецького Придністров"я / Л.Г. Любінська, О.А. Сосула, В.А. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1040569
  Лазар Галина Особливості поширення скандію у вугіллі пласта V 6 Львівсько-Волинського басейну / Лазар Галина, Савчинський Любомир // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 93-94. – ISSN 0869-0774
1040570
  Менів Я.О. Особливості правового забезпечення діяльності господарських організацій великого бізнесу в Україні = Features of legal support of the activity of big business organizations in Ukraine : монографія / Я.О. Менів ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Право, 2021. – 199, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 182-199 та в підрядк. прим. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" = Series "Scientific works of the Department of Economic Law Yaroslav Mudryi National Law University"). – ISBN 978-966-998-302-2
1040571
  Хрідочкін А.В. Особливості правового забезпечення процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 131-137. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 6). – ISSN 2707-8620
1040572
  Мяловицька Н.А. Особливості правового захисту прав національних меншин в європейських державах // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 59-61
1040573
  Крук С. Особливості правового підґрунтя реалізації механізмів державного управління у сфері національної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7814-10-7
1040574
  Хєда С. Особливості правового положення товариства з обмеженою відповідальністю ( порівняльно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.51-54
1040575
  Кулініч О.О. Особливості правового регулювання використання творів з зображенням фізичної особи після її смерті // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 152-154. – ISBN 978-966-2635-96-6
1040576
  Нагорний Є. Особливості правового регулювання відносин громадянство на тимчасово окупованих територіях України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.149-153. – ISSN 0132-1331


  Велика Вітчізняна війна
1040577
  Пасічна І. Особливості правового регулювання державної аграрної політики України в умовах європейської інтеграції / І. Пасічна, О. Скрильник, А. Скрильник
1040578
  Стасів О. Особливості правового регулювання дистанційної праці в Україні // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Маршал, Р. Шандра [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12. – С. 127-140. – ISSN 2082-4939
1040579
  Бабецька І.Я. Особливості правового регулювання земельного сервітуту у період війни в Україні 2022-2023 роках // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 170-179. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
1040580
  Федотова Г.В. Особливості правового регулювання категорії "кримінальний проступок" // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 327-337. – ISSN 2072-8670
1040581
  Кожевникова В.О. Особливості правового регулювання комерційної таємниці та ноу-хау за законодавством зарубіжних країн // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7572-54-0
1040582
  Мяловицька Н. Особливості правового регулювання місцевого управління в розвитку європейського державотворення / Н. Мяловицька, Н. Златіна // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 310-315
1040583
  Марчук Н. Особливості правового регулювання оплати праці в УРСР у період політики воєнного комунізму та НЕПу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-224
1040584
  Цюра В.В. Особливості правового регулювання представництва в германській та романській системах права // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 545-552. – ISBN 978-966-316-449-6
1040585
  Пришва Н.Ю. Особливості правового регулювання системи оподаткування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядається порівняльна характеристика "податкової системи" та "системи оподаткування". Аналізуються основні недоліки законодавства, що регулює спрощену систему оподаткування, та пропонуються заходи щодо вдосконалення її правового регулювання. The ...
1040586
  Ватрас В. Особливості правового регулювання сімейних відносин кодифікованими правовими актами в Україні та державах Західної та Центральної Європи / В. Ватрас, І. Костяшкін // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 126-135. – ISSN 2524-0129
1040587
  Коросташов Олександр Михайлович Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина 19 століття) : Дис....канд.юрид.наук:12.00.01 / Коросташов Олександр Михайлович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 201л. + Додатки:191-201. – Бібл.:л.177-191
1040588
  Коросташов Олександр Михайлович Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина 19 століття) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коросташов О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1040589
  Подорожній Є.Ю. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в умовах реформування трудового законодавства України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7069-63-7
1040590
  Голопич Т.П. Особливості правового режиму земель в Україні // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.62-65
1040591
  Хєда С. Особливості правового становища дочірніх підприємств (порівняльно-правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.65-68
1040592
  Чорнописька В. Особливості правового статусу адвоката в умовах становлення громадського суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 132-141. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1040593
  Яцишин М.М. Особливості правового статусу засуджених в Україні та інших європейських державах // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 480-482. – ISBN 978-966-171-322-1
1040594
  Дякович М. Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 97-106. – ISSN 1026-9932
1040595
  Загоруй Л.М. Особливості правового статусу приватного виконавця // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 211-221. – ISSN 2524-0323
1040596
  Пожарова О.В. Особливості правового статусу роботодавця - фізичної особи // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7625-72-7
1040597
  Мяловицька Н. Особливості правового статусу суб"єктів Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується конституційно-правовий статус суб"єктів Російської Федерації: республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних утворень. Також розглядаються питання розмежування компетенції між основними рівнями державної влади ...
1040598
  Малець М. Особливості правової політики у сфері інновацій та інтелектуальної власності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 198-205. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1040599
  Князька Л.А. Особливості правової природи інституту усиновлення в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 4. – С. 80-87. – ISSN 2663-1350
1040600
  Михайленко В. Особливості правової процедури визнання активів необгрунтованими // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1040601
  Дем"яненко В. Особливості правого популізму в угорщині: політичні та соціальні детермінанти / В. Дем"яненко, Т. Прядко // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 126-132. – ISSN 2786-6319
1040602
  Андрейцев В.В. Особливості правопорушення як підстави цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 128-138. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається специфіка складу правопорушення в інноваційних правовідносинах, аналізуються структурні елементи правопорушення як підстави цивільної відповідальності. The article deals with the specificity of the structure of the violation of law as ...
1040603
  Шпакович О.М. Особливості правосуб"єктності міжнародних економічних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.136-149
1040604
  Нагірний М. Особливості правосуддя Республіки Хорватія у сфері військових злочинів (за матеріалами "миклушевського процесу") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 243-251. – ISSN 1998-4634


  Розглянуто переслідування та покарання військових злочинців у Республіці Хорватія за підсумками сербсько-хорватської війни 1990-х років. Описано процес такого переслідування на прикладі матеріалів так званої "миклушевської справи". Висвітлено основні ...
1040605
  Спіцин Є.С. Особливості практичної педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у країнах Західної Європи / Є.С. Спіцин, В.В. Черниш // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 51-59. – ISSN 1817-8510
1040606
  Мягких І.М. Особливості приватизаційних процесів та формування стратегії приватизації в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 19-22. – Бібліогр.: 6 назв
1040607
  Фурса С Особливості приведення до виконання рішень іноземних судів і арбітражів / С Фурса, О. Євтушенко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.43-47
1040608
  Харченко О.С. Особливості призначення опікуна малолітній дитині // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-966-2635-96-6
1040609
  Леось О.Ю. Особливості прийняття інвестиційних рішень та формування інвестиційного портфелю на промислових підприємствах України / О.Ю. Леось, К.Н. Семенова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 86-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1040610
  Хмара М. Особливості припинення трудових відносин в умовах воєнного стану в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 121-125. – ISSN 2524-0129
1040611
  Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.78-80. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1040612
  Мельничук А. Особливості припинення угоди про розподіл продукції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 270-271
1040613
  Неділько Я.В. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних технологій (кіберзлочинів), в умовах воєнного стану // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 292-301. – ISSN 0130-2655
1040614
  Балюєв С.Н. Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні податкових злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 111-112
1040615
   Особливості проведення польових досліджень на об"єктах вулично-дорожньої мережі та лабораторних досліджень зразків дорожнього покриття при проведенні судової будівельно-технічної експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів / О.О. Посільский, О.С. Савенок, І.М. Чалюк, І.О. Бурлака // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 603-615. – ISSN 0130-2655


  На основі експертної практики авторів, сформульовано алгоритм дій при дослідженні об’єктів вулично-дорожньої мережі в судовій експертизі. Такий алгоритм, на думку авторів, доцільно використовувати в судовій експертизі для підвищення ефективності роботи ...
1040616
  Галкін В.В. Особливості проведення публічних закупівель на час воєнного стану // Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. : 1-2 черв. 2023 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2023. – С. 189-191. – ISBN 978-617-7149-69-8
1040617
  Яковлєв В. Особливості проведення харківського показового суду (15-18 грудня 1943) над нацистськими воєнними злочинцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 77-83. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  Харківський судовий процес (15-18 грудня 1943) - перший і єдиний, до кінця 1945 р., на теренах СРСР показовий суд над воєнними злочинцями - військовослужбовцями гітлерівської Німеччини. Це добре організований і ретельно підготовлений радянський процес, ...
1040618
  Пугачова М.В. Особливості прогнозування ділових циклів української економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 28-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1040619
  Богом"я В.І. Особливості прогнозування стану суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів / В.І. Богом"я, Н.В. Кучерук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 92-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1040620
  Жарова І.О. Особливості програми фізичної терапії осіб з невропатією лицевого нерва у відновлювальному періоді / І.О. Жарова, О.Ю. Пашов, О.В. Бісмак // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2709-2070
1040621
  Богородецька О. Особливості промоції вищої освіти республіки Польща // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 78-88. – ISSN 2522-1663
1040622
  Пясецька І С. Особливості просторово-часового розподілу відкладень ожеледі по областях у випад ках її масововго відкладення на території України протягом десятиріч 1991 - 2000, 2001 - 2010 та 2011 - 2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (64). – С. 71-95. – ISSN 2306-5680


  Представлена робота присвячена встановленню особливостей просторово - часового розподілу випадків масового відкладення ожеледі на території України пр отягом окремих десятиріч 1991 - 2000, 2001 - 2010, 2011 - 2020 рр. Розглянуто випадки масового ...
1040623
  Балюн О. Особливості просування розважальних проєктів на платформі Instagram / О. Балюн, Д. Трубіна, Т. Фісенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (311), червень. – С. 19-26. – ISSN 2076-9326
1040624
  Коваленко А. Особливості професійного благополуччя працівників сфери інформаційних технологій / А. Коваленко, Г. Рик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 26-34. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1040625
  Горпініч Т.І. Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл Сполучених Штатів Америки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 57-61. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1040626
  Горпініч Т.І. Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл Сполучених Штатів Америки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 57-61. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1040627
  Варе І.С. Особливості професійного педагогічного спілкування // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 14-18. – ISSN 2786-69-47
1040628
  Боднар А.Я. Особливості професійного самовизначення сучасних студентів / А.Я. Боднар, К.А. Рибалочка // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: В. Чорнобровкін, В. Чернобровкіна, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 3 (за 2020). – С. 3-10. – ISSN 2617-2348
1040629
  Осьодло В. Особливості професійного становлення студентів-психологів / В. Осьодло, Л. Сердюк, А. Курбатова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 5 (69). – С. 126-134. – ISSN 2617-6858
1040630
  Спіцин Є. Особливості професійноії підготовки вчителів початкових класів у зарубіжних країнах / Є. Спіцин, Т. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-62. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо професійної педагогічної підготовки вчителя початкової школи, що є важливою умовою формування теоретико-методичних засад оптимізації підготовки вчителів початкової школи в українських ЗВО. Аналіз сучасних ...
1040631
  Шуляк А. Особливості професійної діяльності учителя інформатики // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 140-149. – ISSN 2706-6258
1040632
  Онуфрієва Л.А. Особливості професійної ідентифікації у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій / Л.А. Онуфрієва, В.В. Соколюк // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 176-179
1040633
  Канова Л. Особливості професійної іншомовної підготовки офіцерів тактичного рівня ЗСУ / Л. Канова, С. Тарасенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 92-98. – ISSN 2307-4906
1040634
  Легеза Є.О. Особливості професійної майстерності підготовки юристів у сфері наданя публічних послуг // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 37-39. – ISBN 978-966-328-187-2
1040635
  Коцур Н. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів на етапі їх алдаптації до навчання в закладі вищої освіти: психофункціональні аспекти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 18-29. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1040636
  Третько В. Особливості професійної підготовки фармацевтів в університетах Великої Британії / В. Третько, В. Шунков // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 35-44. – ISSN 2308-4081
1040637
  Ніколаюк С.І. Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування / С.І. Ніколаюк, Р.О. Коніжай // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.94-102. – Бібліогр.: 8 н. – ISSN 1609-0462
1040638
  Савка В.Я. Особливості процесу гнучкої інтеграції в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Савка Віталій Янович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1040639
  Остапець Ю. Особливості процесу інституціалізації партійної системи України (1998-2020 рр.): начерк методології дослідження // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 18-22. – ISBN 978-617-8034-00-9
1040640
  Палінчак М. Особливості процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту : монографія / Палінчак М., Остапець Ю., Лешанич М. ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Ліра, 2021. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 209-238. – ISBN 978-617-596-328-9
1040641
  Ісхакова Н.Г. Особливості процесу політичної соціалізації в умовах трансформації політичної системи України // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С. 83-95
1040642
  Володина І.А. Особливості проявів психічної напруженності у працюючих в зоні радіаційної небезпеки : Дис... канд психол.наук: 19.00.03 / Володина І. А.; КУ ім. Т. Шевченко. – К., 1994. – 121л. – Бібліогр.:л.107-121
1040643
  Кравченко К. Особливості прояву агресії у військовослужбовців-учасників бойових дій:необхідність чи негативний фактор? / К. Кравченко, Л. Гребенюк, Л. Беліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 30-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати емпіричних досліджень щодо вивчення проблеми прояву агресії у військовослужбовців-учас- ників бойових дій. Визначено, чи є агресивна поведінка військовослужбовців негативним фактором, чи існує потреба обов"язкового психокорекційного ...
1040644
  Калашник І. Особливості прояву дезадаптації емігрантів та можливості її упередження / І. Калашник, М. Фомич // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 5 (69). – С. 39-46. – ISSN 2617-6858
1040645
  Андреєва О. Особливості прояву ризику у договірному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції ризику у договірному праві, визначенням основних особливостей його прояву та порівнянню із подібними концепціями в приватному праві зарубіжних країн. Статья посвящена анализу концепции риска в договорном праве, ...
1040646
  Гончаренко Н.А. Особливості психологічної допомоги батькам дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Гончаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1040647
  Бабенко В.Г. Особливості психолого-педагогічної підготовки до окремих тактичних і спеціальних заходів, які проводить Національна поліція України / В.Г. Бабенко, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 356-363. – ISSN 2072-8670
1040648
  Сергієнко В.П. Особливості психофізичного та соціального розвитку молодших школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сергієнко Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1040649
  Кравченко Юлія Вікторівна Особливості психофізіологічних параметрів і показників гемодинаміки у молоді із слуховою депривацією : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кравченко Юлія Вікторівна; МОНУ. Херсон. держ. педагог. ун-тет. – Херсон, 2002. – 168 л. – Бібліогр.: л.148 - 168
1040650
  Кравченко Юлія Вікторівна Особливості психофізіологічних параметрів і показників гемодинаміки у молоді із слуховою депривацією : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кравченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1040651
  Крилов М.С. Особливості публічного регулювання сфери водовідведення в Україні в контексті сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 180-186. – ISSN 2306-6814
1040652
  Тимофієва К.Д. Особливості ранніх родинних романів Франсуа Моріака / К.Д. Тимофієва, Т.М. Чередниченко // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1040653
   Особливості реабілітації пацієнтів з торакалгіями на фоні остеохондрозу грудного відділу хребта / І.В. Рой, Н.О. Борзих, А.П. Катюкова, А.П. Кудрін // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2709-2070
1040654
   Особливості реактивності цитокінів і васкулоендотеліального фактору росту у пацієнтів з хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Т.С. Міщенко, В.В. Соколік, І.В. Здесенко, В.Г. Деревецька // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-5675
1040655
   Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-491-1
1040656
  Шульгін В.В. Особливості реалізації військового законодавства України в умовах реформування кримінального судочинства держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив галузевої систематизації законодавства на ефективність реалізації військового законодавства України. Виявлено юридико-технічні та юридико-лінгвістичні суперечності в конструкціях окремих приписів актів військового ...
1040657
  Горобінська І.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах / І.В. Горобінська, В.О. Уляницька // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 32-40. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1040658
  Загородній А. Особливості реалізації дуальної освіти у рамках підготовки фахівців з обліку та оподаткування / А. Загородній, Л. Пилипенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 40-50. – ISSN 1682-2366
1040659
  Бєлай С.В. Особливості реалізації ефективного психологічного супроводу професіоналізації майбутніх військових фахівців у вищій військовій школі України / С.В. Бєлай, В.І. Пасічник, О.М. Керницький // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 89-99. – ISSN 2078-7480
1040660
  Ніколаєнко Т.Б. Особливості реалізації звільнення від кримінальної відповідальності у разі зміни правового режиму в державі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 283-291. – ISSN 2072-8670
1040661
  Мостова О. Особливості реалізації комунікативної функції мови у японській блогосфері (на матеріалі подорожей до країн Східної Європи) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 92-97


  У статті охарактеризовано особливості мандрівних блогів, а також зроблено спробу проаналізувати специфіку реалізації основних функцій мови у японських блогах. В статье охарактеризованы особенности блогов о путешествиях, а также сделана попытка ...
1040662
  Дорошенко І. Особливості реалізації мовних стратегій у вітчизняному просторі педагогічної освіти в контексті історичного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 82-88. – ISSN 2078-1016
1040663
  Довгаль О.А. Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 49-54. – ISSN 2222-4459
1040664
  Дяченко О.А. Особливості реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Дяченко Ольга Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 241 арк. – Додатки: арк. 239-241. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 193-238
1040665
  Пилипенко П. Особливості реалізації права на працю в умовах воєнного стану в Україні / П. Пилипенко, В. Бурак // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 : Право в умовах воєнного стану: соціальне право, право довкілля і міжнародне публічне право. – C. 14-25. – ISSN 1026-9932
1040666
  Лесько Н.В. Особливості реалізації принципу достовірності інформації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 140-144. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
1040667
  Бояринова К.О. Особливості реалізації проєктів технологічного забезпечення підприємствами з іноземними інвестиціями / К.О. Бояринова, К.А. Каніфольська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
1040668
  Конончук М.М. Особливості реалізму у творчості І.С.Нечуя-Левицького (проблеми історичного розвитку) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.03 / Конончук М.М.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1989. – 200л. – Бібліогр.:л.186-200
1040669
  Іванисенко В.П. Особливості реалістичної типізації в ліриці / Іванисенко В.П. – Київ, 1959. – 22-42 с. – Окр. відб. з "Рад. літературозн-ва" № 1, 1959
1040670
  Галушко В.А. Особливості регламентації правового статусу ембріона // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (219). – С. 20-25. – ISSN 2308-9636
1040671
  Ружицька Н.Е. Особливості регулювання правомірного використання територій об"єктів нерухомої спадщини історичного центру міста Києва / Н.Е. Ружицька, І.О. Сидоренко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 45-48. – ISSN 1994-7836
1040672
  Заячківська О.В. Особливості регулювання фінансів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 48-55. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1040673
  Никитченко К. Особливості редагування перекладів текстів академічного і наукового різновидів інституційного дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2021. – С. 107-115. – (Серія : Філологія ; т. 24, № 1). – ISSN 2311-0821
1040674
  Деркач С.М. Особливості режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80-90-і роки) : Автореф... канд. мистецтв.наук: 17.00.01 / Деркач С. М.; М-во культ. і мист. України, Київ. держ ун-т культ. и мист. – К., 1998. – 16л.
1040675
  Висовень О. Особливості релігійного життя в радянській Україні (середина 40-х рр. ХХ ст. - 1953 р.): синергетична модель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1040676
   Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020 рр. : (інфом. матеріали) : підготовлені до черг. засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні : [соціологічні дослідження] / Razumkov centre. – Київ : Центр Разумкова, 2020. – 110 с. : іл., табл. – Інформ. матеріали підгот. до чергового засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Бібліогр.: с. 83-84 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
1040677
  Грязнова В.О. Особливості реологічної поведінки розведених суспензій у рідинах з внутрішнім параметром : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.05 / Грязнова В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 128с. + Додатки: л. 122-126. – Бібліогр.: л. 112-122
1040678
  Грязнова Віра Олександрівна Особливості реологічної поведінки розведених суспензій у рідинах з внутрішнім параметром : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.05 / Грязнова В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1040679
  Голота М.В. Особливості репрезентації емоційного стану головної героїні в романі Ш. Бронте "Джейн Ейр" та його українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 268-274


  У статті проаналізовані лексичні засоби репрезентації емоційного стану персонажа в романі Ш. Бронте "Джейн Ейр" та перекладацькі стратегії, обрані для їх відтворення українською мовою. В статье проанализированы лексические средства репрезентации ...
1040680
  Князь Т. Особливості репрезентації соціальної дійсності засобами фразеології в медійному дискурсі // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 61-70. – ISSN 2413-0923
1040681
  Марочко В. Особливості репресій проти співробітників Наркомосу / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 5-21. – ISBN 966-675-240-9
1040682
  Борисова М.О. Особливості реставрації архітектурної графіки на кальці (на прикладі проєктів архітектора Павла Альошина) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 2. – С. 176-181. – ISSN 2226-3209
1040683
  Кушнеров В.А. Особливості ресурсів психологічної безпеки військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнеров В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1040684
  Лазірко Н. Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина / Н. Лазірко, Н. Олексин // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 182-188. – ISSN 2308-4855
1040685
  Москвітіна Д. Особливості рецепції Шекспіра у творчості Волта Вітмена // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 255-263
1040686
  Тимченко О. Особливості ринкової трансформації в Естонській Республіці // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.78-83. – ISSN 0131-775Х
1040687
  Теслюк Н.П. Особливості роботи електронного кабінету платників податків / Н.П. Теслюк, О.І. Гуцалюк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 173-178. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1040688
  Кутяк В.О. Особливості роботи партійної організації в нових умовах господарювання. / В.О. Кутяк, Е.Б. Банников. – Львів, 1970. – 31с.
1040689
  Адамович Н.М. Особливості родинного життя у Візантії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 84-89


  У статті на основі аналізу візантійської законодавчої збірки VIII ст. - Еклоги досліджуються основи християнського шлюбу у Візантії, розкриваються передумови та обмеження укладення шлюбу, можливі причини розлучення, особливості родинного життя, ...
1040690
  Дем"яненко П.В. Особливості розвитку акціонерного капіталу в трансформаційній економіці : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Дем"яненко П.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17
1040691
  Запша Г.М. Особливості розвитку відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 57-60. – ISSN 2306-6806
1040692
   Особливості розвитку гастрономічного туризму: зарубіжний досвід / С.І. Уліганець, С.П. Батиченко, Л.М. Мельник, Ю. Сологуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 48-52. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
1040693
  Гарафонова О.І. Особливості розвитку державно-приватного партнерства в умовах трансформації економік світу / О.І. Гарафонова, В.Ю. Худолей, О.Л. Демченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 236-243. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1040694
  Балюк Г.І. Особливості розвитку екологічного законодавства України в умовах глобалізації // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 9-11. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1040695
  Мариніна С.В. Особливості розвитку інтеграційних угрупувань в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 1/2 (2). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1040696
  Гомонюк О. Особливості розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій шляхом використання інноваційних педагогічних технологій / О. Гомонюк, Н. Бідюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 12-15. – ISSN 2308-4634
1040697
  Цимбал Л.І. Особливості розвитку країн в умовах переходу до нового технологічного устрою // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 105-109. – ISSN 1683-1942
1040698
  Попович М.Д. Особливості розвитку культури в суспільстві мережевих структур // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 148-158
1040699
   Особливості розвитку національного ІТ-ринку у світовому інформаційному просторі / О.В. Птащенко, О.Ю. Курцев, О.В. Денисюк, В.А. Вовк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 12-17. – ISSN 2222-4459
1040700
  Панасенко Т.В. Особливості розвитку низової демогеографічної системи : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Панасенко Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 19л.
1040701
  Кісарчук З.Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.10-12


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1040702
  Очкасова Марія Петрівна Особливості розвитку приватної вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Очкасова М.П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Харків, 2001. – 18 с.
1040703
  Баб"як Ж. Особливості розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у США / Ж. Баб"як, Н. Щур // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 12-20. – ISSN 2307-4914
1040704
  Гедін М.С. Особливості розвитку релігійного туризму в сучасній Україні! // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 33-38
1040705
  Чайка-Петегирич Особливості розвитку системи освіти в умовах активізації глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 60-66


  В статті йдеться про виклики глобалізації, а також про можливі відпо- віді на них через призму процесів, що відбуваються у вищій освіті. Проаналізовано тенденції розвитку вищої освіти в умовах глобалізації. Особенности развития системы образования ...
1040706
  Корсак О. Особливості розвитку системи освіти України в сучасному інформаційно-технічному середовищі // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 208-211. – ISBN 978-617-7814-10-7
1040707
  Сокол Людмила Павлівна Особливості розвитку сірої гнилі винограду і вдосконалення захисних заходів в Криму та бузько-дніпровському регіоні України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.11 / Сокол Людмила Павлівна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 17л.
1040708
  Олійник Ю.В. Особливості розвитку судової системи в Галичині у період Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.) // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 272-284
1040709
   Особливості розвитку сучасних германських і романських мов. – Ужгород, 1974. – 144с.
1040710
  Харченко В О. Особливості розвитку сучасної журналістської термінології англійської мови. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Харченко О.В,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1040711
  Загуляєва О.І. Особливості розвитку сюжетної лінії поетичних текстів (на матеріалі англійського дитячого фольклору) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 155-160. – ISBN 966-581-388-9
1040712
  Маховка В.М. Особливості розвитку туристичної індустрії України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 167-170. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1040713
  Андрусяк Т. Особливості розвитку української правової думки у Галичині в ХІХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.151-156. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1040714
  Мартинюк В.М. Особливості розвитку української психології у XVIII столітті (Феноменологія психічного у науковій, науково-прикладній, філософ. та художній творчості в епоху Просвітництва) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Мартинюк В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 26л.
1040715
  Мартинюк Володимир Михайлович Особливості розвитку української психології у ХVIII столітті : дис. ... канд. психолог .наук : 19.00.01 / Мартинюк Володимир Михайлович ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 165 л. – Бібліогр.: л. 153-165
1040716
  Фролов С. Особливості розвитку фондового ринку України як складової фінансової безпеки держави / С. Фролов, В. Орлов, М. Диха // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 8-21. – ISSN 1818-5754
1040717
  Бодрухін В. Особливості розвитку Чернігівського князівства // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.28-30
1040718
  Горулько С.О. Особливості розгляду спорів про визначення місця проживання малолітньої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 77-79
1040719
  Воробйов О.М. Особливості розгляду справ про оскарження результатів місцевих виборів: аналіз правозастосовчої практики судів у 2002-2003 роках / Олександр Воробйов, Сергій Кальченко, Володимир Ковтунець. – Київ, 2003. – 48с. – ISBN 966-8321-17-0
1040720
  Мельничук Н.О. Особливості розірвання трудового договору з керівником юридичної особи на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 63-68. – ISSN 2617-5967
1040721
  Трохлюк О.П. Особливості розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 106-108
1040722
  Цюра В.В. Особливості розмежування представництва та посередництва за законодавством України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 402-404. – ISBN 978-617-566-165-9
1040723
  Єфименко В.А. Особливості розміщення на сторінці та новаторське використання інших друкарських засобів у творах літератури постмодернізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 99-103
1040724
  Когатько Ю.Л. Особливості розміщення неправославних релігійних громад в Чернігівській області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 53-54
1040725
  Москальцов А.Ю. Особливості розміщення реклами в історичному середовищі / А.Ю. Москальцов, О.М. Шталінберг // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 89-97. – ISSN 2415-8151
1040726
  Завершинський В. Особливості розписів сервізів Будянського фарфорового заводу на прикладі творчості Бориса Пяниди (1970-ті - 1990-ті рр.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 77. – С. 82-89. – ISSN 2410-5325


  Розглянуто творчість Бориса Петровича Пяниди (1938–2020) — майстра, що своє художнє життя присвятив фаянсовому виробництву, є прикладом авторського мистецтва. Виявлено, що попри те, що багато робіт майстра, виконаних на Будянській фаянсовій фабриці ...
1040727
  Кураєва І.В. Особливості розподілу Pb, Mo, Cu та Zn у водах артезіанських водоносних горизонтів (у межах Київського родовища) / І.В. Кураєва, Т.О. Кошлякова, К.С. Злобіна // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 63-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-2396
1040728
  Самолюк Н.М. Особливості розподілу доходів стейкхолдерів соціально-трудової сфери // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 324-333. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1040729
  Балабай Р.М. Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Балабай Руслана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1040730
  Осипенко В.П. Особливості розподілу легкоокиснюваних розчинених органічних речовин у воді різних ділянок водойм Києва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (67). – C. 52-57. – ISSN 2306-5680


  Описані і обговорені результати вивчення загального в місту і розподілу легкоокиснюваних розчинених органічних речовин у воді різних ділянок водойм Київа. Особлива увага приділена таким класам органічних сполук, як вуглеводи і білковоподібні ...
1040731
   Особливості розподілу РЗЕ в апатитах грануліто-гнейсових порід Подільського блоку Українського щита / О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, І.М. Лісна, Л.В. Сьомка, І.А. Швайка, Л.І. Проскурко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 27-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-2396
1040732
  Бондаренко В. Особливості розробки мобільного застосунку бібліотеки в онлайн-конструкторі: критерії, алгоритм створення, перспективи / В. Бондаренко, В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 192-207. – ISSN 2224-9516
1040733
  Пашкевич І. Особливості розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та їх погодження // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 36-40
1040734
  Олійничук Р. Особливості розслідування знищення або пошкодження об"єктів рослинного світу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 171-175. – ISSN 2524-0129
1040735
  Кифлюк Р.В. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов"язаних з насильством в сім"ї : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кифлюк Роман Володимирович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1040736
  Юрчишин В.М. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов"язаних із насильством в сім"ї : монографія / Юрчишин В.М., Кифлюк Р.В. ; Чернів. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." ; Чернів. ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: с. 138-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-84-3
1040737
  Владимиров В. Особливості розуміння журналістського твору, або Апперцепція у сфері масового спілкування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 49-64
1040738
  Овчаренко Т. Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А. Смітом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність та природу поняття "інвестиції". Визначено основні концептуальні елементи наукової теорії А. Сміта. Розкрито особливості інвестиційного процесу за А. Смітом як рушійного механізму соціально-економічного розвитку ...
1040739
  Гончаренко К.С. Особливості розуміння феномену "con-cept" в постмодерністській традиції Ж. Дельоза // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 56-63. – ISSN 2075-1443
1040740
  Лучканин С.М. Особливості романізації Дакії та Мезії в румунський лінгвоісторіографії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 457-462


  У статті висвітлено історико-лінгвістичну дискусію навколо проблеми походження румунського народу та його мови, безперервного романського проживання (континуітету) в карпато-дунайських землях протягом тисячолітнього великого переселення народів, ролі ...
1040741
  Нофенко А. Особливості російсько-української гібридної війни та її значення для європейської безпеки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 83-89. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
1040742
  Бончковський А. Особливості рослинної сукцесії у кар"єрі цегельного заводу в с. Новий Тік (Рівненська область) / А. Бончковський, О. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-49. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1040743
  Фучило Я.Д. Особливості росту сосни звичайної в еколого-географічних культурах першого і другого поколінь південної частини Київського Полісся / Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, С.І. Матковська // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1991-606X
1040744
  Скрябіна О.М. Особливості росту, будови та формування кісток скелету під впливом гормонів підшлункової залози : Автореф... канд.мед.наук: 14.03.01 / Скрябіна О.М.; Мін.охорони здоровья Укр.Харків дер.мед.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1040745
  Березовський Д.П. Особливості росту, будови, формоутворення кісток скелету під впливом етилового спирту у різні вікові періоди. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.03.01 / Березовський Д.П.; Моз Укр., Харків.держ.ун-т. – Харків, 1995. – 23л.
1040746
  Юрченко Е. Особливості сакральної легітимації влади монарха в кхмерській політичній культурі (традиційний та модерний виміри) // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 371-378. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1040747
  Клочко А. Особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та його зв"язок із традиційними та інноваційними стилями управління // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 72-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
1040748
  Шарманова Н. Особливості світобачення письменника у контексті мовної афористики (на матеріалі творчості Івана Франка та Івана Багряного) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 212-217
1040749
  Бриняк О. Особливості символіки українських хрестинних пісень // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 27-38. – ISSN 2225-5095
1040750
  Вдовина О.Я. Особливості символіко-алегоричної думки Кирила Туровського в контексті ідейних засад християнського Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 28-36


  Авторка здійснює спробу довести, що символізм та алегоризм думки Кирила Туровського не є суто стилістичними особливостями його творінь, а відображають характерні особливості середньовічного християнського світогляду та засвідчують належність ...
1040751
  Католик Г.В. Особливості синдрому емоційного вигорання у студентів-психологів в умовах пандемії / Г.В. Католик, Л.В. Ковальчук // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 198-204. – ISSN 2617-4162
1040752
  Овсяннікова В.В. Особливості синдрому професійного вигорання у викладачів вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 113-118
1040753
  Кобзистий П.І. Особливості синоптичних процесів в Україні : Навчальний посібник / П.І. Кобзистий; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 88с. – 91Кобэ Шифр дубл. – ISBN 966-594-297-2
1040754
  Радченко С.В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 39-53. – ISSN 0320-9466
1040755
  Доронін І. Особливості систематизації права національної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 34-38. – ISBN 978-617-7814-10-7
1040756
  Ткачук В С. Павленко Особливості системи адміністративно-територіального управління Райхскомісаріату "Україна" // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 72-75. – ISBN 978-617-7090-41-9
1040757
  Бобровицький А. Особливості системи влади в країнах Близького Сходу як чинник формування двосторонніх та багатосторонніх відносин // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 356-361. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1040758
  Дюдя О. Особливості системи кримінальних покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх (проблемні питання) // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 18-19
1040759
  Матіюк Д.В. Особливості системи неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 184-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1040760
  Вергун В.А. Особливості системи університетських студій в окремих країнах / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 77-128. – ISBN 978-966-9725-33-2
1040761
  Крімер Б.О. Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 19-37. – ISSN 2072-9480
1040762
  Сьомкіна І.С. Особливості сімейної соціалізації в сучасних умовах // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 63-65
1040763
  Ларікова Т.В. Особливості складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів в умовах воєнного стану // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (323). – С. 100-114. – ISSN 2305-7645
1040764
  Сальнікова Т. Особливості складових я-концепції учасників бойових дій // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (5). – С. 73-82. – ISSN 2786-5541


  Стаття присвячена дослідженню особливостей складових Я-концепції учасників бойових дій. Встановлено, що Я-концепція особистості – це стрижневе утворення онтогенетичного розвитку людини, центральна ланка самосвідомості, відносно усталена динамічна і ...
1040765
  Колотило І.Л. Особливості скорочення судового слідства в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 128-130
1040766
  Берлач А. Особливості сліжбових відносин публічних службовців в умовах воєнного стану: загроза колабораціонізму // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 214-219
1040767
  Калашник В.С. Особливості слововживання в поетичній мові: навч. посіб. / В.С. Калашник. – Х., 1985. – 68с.
1040768
  Кісь О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім"ї XIX - початку XX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 49-55
1040769
  Крамаревич О.В. Особливості соціальних очікувань в період економічної, політичної та соціальної нестабільності // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 97-98
1040770
  Калита Н.В. Особливості соціальних функцій держави в умовах ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто основні соціальні функції держави в ринковій економіці, обгрунтовано необхідність перебудови системи соціальної підтримки населення в нових умовах економічного життя.
1040771
  Подлєсна В.Г. Особливості соціально-економічних циклів в Україні в контексті модернізаційних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1040772
  Сутяга О. Особливості соціально-правової підготовки майбутніх юристів: американська та британська моделі / О. Сутяга, А. Довгань // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 82-90. – ISSN 2308-4081
1040773
  Заушнікова М. Особливості соціально-психологічної підтримки розвитку лідерського потенціалу студентського (курсантського) ядра колективу в умовах закладу вищої освіти / М. Заушнікова, О. Сковира, А. Коханець // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 5 (69). – С. 21-29. – ISSN 2617-6858
1040774
  Біскуп В.С. Особливості соціального конструювання суспільних проблем у творчості Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 12-14. – ISSN 1810-2131
1040775
  Мельник А.Т. Особливості соціальної взаємодії девіантних неповнолітніх // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 191-194
1040776
  Кузьменко Ю.В. Особливості соціальної реклами у світовому та українському контексті: порівняльний аналіз // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С. 188-195
1040777
  Заїка Ю. Особливості спадкування окремих видів майна // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С. 18-21
1040778
  Цюра В.В. Особливості співвідношення понять "користування" та "тримання" в цивільному праві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 33-39. – ISSN 2308-9636
1040779
  Романюк Н. Особливості співробітництва Туркменістану і Китаю в енергетичній сфері / Н. Романюк, Ю. Шукалович // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 172-183. – ISSN 2522-1663
1040780
  Богдан А. Особливості сплати земельного та фіксованого сільськогосподарського податків у 2002р. у зв"язку з реформуванням АПК та реорганізацією КСП в інші колективні структури // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 28. – С.26-34
1040781
  Кудринська Г. Особливості сприймання власної професійної діяльності працівниками служб управління персоналом державних органів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1040782
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1040783
  Мильченко Л. Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 10-15. – ISSN 2076-9326
1040784
  Паращевин М. Особливості сприйняття вірянами ситуації з епідемією COVID-19: дані дослідження громадської думки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 113-126. – ISSN 1563-3713
1040785
  Клибанівська Т. Особливості ставлення дітей підліткового віку до соціальної реклами / Т. Клибанівська, О. Попова // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 61-71 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
1040786
  Хмелевський В.О. Особливості стадіального аналізу літогенезу : навч. посібник / В.О. Хмелевський ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 139, [1] с. : табл., портр. – Шифр. дубл. 55 Хмел. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-10-0265-4
1040787
  Рогова Н.В. Особливості сталого розвитку туризму на засадах партнерства // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 42-46
1040788
  Тонких О.Г. Особливості становлення і розвитку міжнародної конкурентоспроможності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 42-49


  У цій статті розкривається і аналізується розвиток та стан міжна- родної конкурентоспроможності України, розглядаються рівні міжнародної конкурентоспроможності та проводиться оцінка окремих показників. В этой статье исследуется и анализируется ...
1040789
  Афенченко Г.В. Особливості становлення культури дистанційного навчання / Г.В. Афенченко, Н.В. Шумлянська // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 58-66. – ISSN 2410-5325


  Розглянуто передумови розвитку концепції дистанційної форми навчання. Дослідження надає розуміння явища з точки зору процесу споживання освітніх послуг, зумовлених зовнішніми умовами існування, та глобалізаційних процесів, які впливають на суспільство. ...
1040790
  Дмитрієв А. Особливості становлення першого Європейського правопорядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.98-101


  Вестфальський мир 1648р, він же - Конституція Священної Римської імперії
1040791
  Чайківська Е.Ф. Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Чайківська Еліна Флавіанівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 21 назва
1040792
  Ривак О.С. Особливості становлення ринку праці в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.274-279. – ISBN 5-7763-2435-1
1040793
  Корнелюк Ю. Особливості становлення та розвитку англо-американської правової системи / Ю. Корнелюк, Т. Кратко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 69-76. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1040794
  Добош З. Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Українї // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 278-287. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1040795
  Івашова Л.М. Особливості становлення та розвитку інститутів митного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні:від минулого до майбутнього / Л.М. Івашова, А.С. Близнюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 175-181. – ISSN 2306-6814
1040796
   Особливості становлення та функціонування інституту мирових посередників на Правобережній Україні в перші роки впровадження селянської реформи (1861-1863) // Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / С.В. Набока. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 38-82. – ISBN 978-617-7107-05-6
1040797
  Сушко О.О. Особливості становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921-1928): історико-теоретичний аспект / Олександр Сушко. – Київ : Преса України, 2003. – 251с. – ISBN 966-7084-80-9
1040798
  Струк В. Особливості становлення хорватської лексикографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 423-429


  У статті розглянуто основні аспекти розвитку хорватської лексикографії, а також стисло проаналізовано найважливіші хорватські словники. Обгрунтовуєть ся теза про важливе місце хорватської лексикографічної традиції, яке вона посідає в європейській ...
1040799
  Коваленко А.В. Особливості становлення християнської Церкви в ранньохристиянський період // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 17-21. – ISSN 2521-6570


  Присвячено аналізу ключових аспектів формування Церкви в період раннього християнства. Показано еволюціюзмістовного наповнення слова "церква" від давньогрецького його розуміння як народного зібрання до християнського розуміння як Тіла Христового. ...
1040800
  Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна Особливості статево-рольової ідентифікації у жінок з психогенною фригидністю : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. + Додатки: л. 169 - 177. – Бібліогр.: л. 159 - 169
1040801
  Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна Особливості статево-рольової ідентифікації у жінок з психогенною фригідністю : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Морозова-Ларіна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1040802
  Бялик О. Особливості статевого виховання молоді в закладах освіти країн-засновників європейського макрорегіону // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 35-40. – ISSN 2308-4634
1040803
  Бялик О. Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 195-203. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої хвилі вступу до європейського співтовариства, у яких воно є важливим напрямком державної освітньої політики. Визначено, що Австрія, Швеція, Фінляндія ...
1040804
  Кресін О.В. Особливості статусу та захисту прав осіб, які проживають на окупованих територіях / О.В. Кресін, І.О. Кресіна // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 433-446. – ISSN 0869-2491
1040805
  Васильченко С. Особливості створення акціонерних товариств (порівняльний аналіз законодавства України та Російської Федерації) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.28-31
1040806
  Губа І.І. Особливості створення багатоквіткового вихідного матеріалу в селекції жита озимого : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Губа Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1040807
  Бочарова М.І. Особливості створення вихідного матеріалу для селекції видів пажитниці в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Бочарова Марина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – с. Центральне, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1040808
   Особливості створення віртуальної лабораторії кібербезпеки для дистанційного навчання / О. Лемешко, О. Єременко, М. Євдокименко, Є. Кузьміних // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 41-45. – ISSN 1562-529Х
1040809
   Особливості створення геоінформаційного забезпечення для ведення моніторингу Чорнобильського радіаційно - екологічного біосферного заповідника / Лазоренко-Гевель, І. Галіус, В. Зацерковний, Б. Денисюк, Н . Шудра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 100-111. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан та перспективи застосування геоінформаційних систем ( ГІС ) для вирішення моніторингових завдань природоохоронних територій України . Представлено результати вперше виконаного в Україні проєкту геоінформаційного забезпечення території ...
1040810
  Трифонова О.М. Особливості створення освітнього середовища на засадах самоорганізації й інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп"ютерних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 410-413. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1040811
  Медведєва М. Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються характерні риси створення та застосування норм міжнародного права навколишнього середовища, порівнюються переваги та недоліки звичаєвої та договірної форм правотворчості, а також надаються рекомендації з приводу удосконалення ...
1040812
  Головко Ю.І. Особливості створення та різновиди документів митних установ Південної України другої половини ХVІІІ - першої половини ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.139-150. – ISBN 966-7089-17-7
1040813
  Радзімовська О. Особливості стосунків батьків і дітей під час карантину // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 234-238. – ISBN 978-617-8016-45-6
1040814
  Мовчан У.В. Особливості стратегічного планування політико-правового розвитку держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 242-250. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1040815
  Гюльмагомедов Д.О. Особливості стратегічного управління розвитком органів досудового розслідування // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 7-13. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1040816
  Васильєва А.О. Особливості структури воднево-зв"язаних кластерів та їхні прояви в коливальних спектрах : дис. ... д-ра філософії : 104 ; 10 / Васильєва Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 133 арк. – Додаток: арк. 129-133. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 115-128
1040817
  Качайло К. Особливості структури і семантики конфіксальних іменників на -ок, використаних у поетичних творах І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 196-199
1040818
  Кушнарьова О.С. Особливості структури та конструктивна міцність зварних з"єднань алюмінієвих сплавів системи легування Cu-Li-Sc : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кушнарьова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.:19 назв
1040819
  Жуков В.В. Особливості структури та механічні властивості зварних швів сталі 14ХГНДЦ, модифікованих дисперсними частинками карбідів, оксидів та сполук титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Жуков Віктор Вікторович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1040820
  Данилюк С.С. Особливості структури текстів персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 131-136. – ISBN 966-581-388-9
1040821
  Поберезська Г. Особливості структурно-семантичної організації тексту офіційно ділового стилю // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 64-80. – ISBN 966-7773-70-1
1040822
  Сущенко Т. Особливості студентської аудиторії сучасних закладів вищої освіти / Т. Сущенко, Р. Сущенко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 188-195. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1040823
  Осадчий В. Особливості суб"єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
1040824
  Бондарчук В.В. Особливості суб"єктивної сторони фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 131-135. – (Правознавство ; вип. 644). – ISSN 2221-173X


  Стаття присвячена аналізу суб"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 205 КК України, її суттєвих юридичних ознак.
1040825
  Усатий Г.О. Особливості суб"єктного складу злочинів у сфері службової діяльності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 125-132. – ISSN 2707-6849
1040826
  Безклубій О. Особливості суб"єктного складу особистих немайнових відносин // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 120-122. – ISBN 978-617-566-165-9
1040827
  Шимко А.Р. Особливості судового розгляду господарських справ з іноземним елементом // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 56-64. – ISSN 2224-9281
1040828
   Особливості судового розгляду справ щодо викривачів корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 червня (№ 21/22). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277
1040829
  Науменко С.М. Особливості судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном / С.М. Науменко, Л.В. Золота // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 326-335. – ISSN 1993-0917
1040830
  Коссак С.М. Особливості судочинства в справах, які виникають з трудових правовідносин : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Коссак С. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1040831
  Стишов О.А. Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 127-140. – ISSN 2312-0665
1040832
  Олійник О. Особливості сучасного вектора трудової міграції з України / О. Олійник, Т. Торяник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912 02
1040833
  Храбан І. Особливості сучасної зовнішньої політики Італійської Республіки // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 20-26. – ISSN 2663-2675
1040834
  Самойленко Л.Я. Особливості сучасної парадигми місцевого самоврядування в системі публічного управління // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7274-42-0
1040835
   Особливості сучасної структури концепції освітньої діяльності з підготовки здобувачів магістерського рівня за спеціальніс / А.О. Волосовець, І.С. Зозуля, О.В. Іващенко, І.В. Вербицький, О.Г. Крамарева, А.В. Бойко, Т.М. Волосовець, Д.С. Савченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 1 (99). – C. 11-14. – ISSN 1681-2751
1040836
  Манн Р.В. Особливості та етапи розвитку інформаційного суспільства і інформаційної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С. 89-96. – ISSN 2221-8440


  Витоки теорії інформаційного суспільства в концептуальних положеннях постіндустріальної доктрини, які підкреслюють центральну роль знання і заявити прискорюють перехід від виробництва товарів до виробництва послуг та інформації. З розширенням знань ...
1040837
  Рибак О.М. Особливості та засади функціонування аграрного сектору України в умовах військового стану // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 146-150. – ISSN 2306-6814
1040838
  Середа О.О. Особливості та значення землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 85-90. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1040839
  Лазор О.Я. Особливості та оцінка плодоношення ялини звичайної (Picea Abi в бескипах) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.01 / Лазор О.Я.; Львів. лістотехніч. ін-т им. П.Погребняка. – Львів, 1993. – 21л.
1040840
  Петрушанко Т.О. Особливості та перспективи дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології / Т.О. Петрушанко, Т.Д. Бублій, Л.І. Дубовая // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 14-16. – ISSN 2308-3220
1040841
  Долиняк Ю. Особливості та перспективи розвитку ринків освітніх послуг в Україні / Ю. Долиняк, Н. Павліха, І. Цимбалюк // Університет і місто: стратегії та практики взаємодії / О. Балацька, М. Бойченко, Н. Бойченко, С. Ганаба, І та ін. Глова. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – С. 202-236. – ISBN 978-617-8041-17-5
1040842
  Мудрак Н. Особливості та практика регулювання офшорної діяльності в країнах ЄС // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 130-133. – ISBN 978-617-8046-15-6
1040843
  Копистира А.М. Особливості та причини корупції в економічних системах перехідних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 57-63. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячується вивченню зв"язку між причинами корупції, її видами і формами та обсягом у перехідних економіках. Виявлено ос- новні причини корупції у перехідних економіках та їх вплив на розвиток окремих видів корупції та їх співвідношення. ...
1040844
  Жабинець О.Й. Особливості та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в умовах пандемії COVID-19 // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 330-336. – ISSN 2222-4459
1040845
  Сидоренко Д.А. Особливості та проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7069-02-6
1040846
  Лук"яненко Ю. Особливості та проблеми, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-93. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду особливостей та проблем, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху, наведені шляхи вирішення характерних порушень вимог чинного законодавства, які виникають при розгляді справ ...
1040847
  Малиновська Ю.Б. Особливості та результативність фінансового планування суб"єктів господарювання державного сектору економіки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 118-122 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1040848
  Волченська Д. Особливості та ризики медичної журналістики під час епідемії коронавірусу в Україні / Д. Волченська, Б. Іваницька // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 34-36. – ISBN 978-966-941-731-2
1040849
  Кондратьєва І.В. Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена особливості ієрархату Коптської Церкви, характеризуючи його своєрідність на рівні патріарх – єпископат – пресвітеріат – дияконат. Для аналізу використані історичні матеріали, наукова література та сучасні інформаційні джерела. Статья ...
1040850
  Пінчук М.М. Особливості та тенденції у здійсненні прямих іноземних інвестицій у формі транскордонних злиттів і поглинань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814


  У статті розглядаються теоретичні питання щодо сутності, видів транскордонних злиттів і поглинань(ЗіП) к одного зі шляхів здійснення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та джерел інформації щодо їхніх обсягів
1040851
  Покатілова В. Особливості творення образу дитини у прозовій творчості М. Коцюбинського, В. Винниченка та О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 86-96. – ISSN 2520-6346
1040852
  Данко Л. Особливості тематики випусків про Бразилію телепередачі "Світ навиворіт" / Л. Данко, О. Кузнецова // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 52-54. – ISBN 978-966-941-731-2
1040853
  Маврін О.О. Особливості теорії та методики літописної археографії в УРСР (1970-ті роки) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 211-219. – ISSN 2222-4203
1040854
  Мельник А. Особливості технології змішаного навчання у системі вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 23-31. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1040855
  Райко В.В. Особливості технології процесу підготовки військових спеціалістів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 172-178


  Подальші соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти. Україна чітко визначила орієнтир на ...
1040856
  Добіжа В.В. Особливості технологій прийняття політичних рішень владною елітою в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 316-325. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1040857
  Миколаєць В.А. Особливості типових справ в адміністративному судочинстві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 116-122. – ISSN 2617-5967
1040858
  Мілютіна К. Особливості толерантності до невизначеності в дітей із синдромом дефіциту уважності та гіперактивності (СДУГ) / К. Мілютіна, В. Князєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-65. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1040859
  Сімбірьова А.С. Особливості топометричної підготовки до променевої терапії хворих на рак тіла матки I-II стадії з використанням дозиметрії in vivo : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Сімбірьова Анна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1040860
  Гуменюк Т.І. Особливості трансформації правової науки в умовах воєнного стану // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – C. 30-38. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
1040861
  Кивгило А.О. Особливості туризму в Швейцарії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 165-168
1040862
  Сідловська А. Особливості туристичного потенціалу Осло // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 237-241
1040863
  Радзивилюк Є. Особливості убезпечення інформаційного простору Італії в контексті розвитку інформаційно-комунікативних технологій. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 112-122. – ISSN 2522-1663
1040864
   Особливості укладення, розірвання та припинення спадкового договору: роз"яснення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  Спадковий договір - це договір, за яким одна сторона (набувач) зобов"язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.
1040865
  Поповська К. Особливості українського газетного тексту як об"єкту перекладу англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 252-257


  У статті розглядаються змістові та структурні особливості сучасного укра їнського газетного тексту, особливості його комунікативних настанов, описуються основні елементи, які можуть викликати труднощі при перекладі, а також аналізуються переклади ...
1040866
  Візниця Ю.В. Особливості українського електорату в процесі демократизації та станолвення національної державності : Дис... канд. соціол.наук: 22.00.05 / Візниця Ю. В.; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.117-123
1040867
  Чирва Ю.О. Особливості українського перекладу твору Трумена Капоте "З холодним серцем" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 320-326. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1040868
  Воропаєва Т. Особливості української ментальності у світлі новітніх досліджень // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1040869
  Комарук І.А. Особливості уніфікації міжнародного приватного права Гаазькою конференцією в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Комарук Інна Арсентіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1040870
  Руденко О.В. Особливості уніфікації норм міжнародного приватного права в ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.18-23. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1040871
  Данилюк В.О. Особливості управління виробничою програмою підприємств харчової промисловості / В.О. Данилюк, А.О. Костромін // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 118-124. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1040872
  Марусяк В.В. Особливості управління грантовою діяльністю закладів вищої освіти / В.В. Марусяк, О.О. Григорів // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 233-235. – ISBN 978-617-7149-61-2
1040873
  Лащик І. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства / І. Лащик, П. Віблий, О. Коць // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 68-75. – ISSN 2409-8892
1040874
  Комар В.О. Особливості управління мистецькими проектами в системі культурно-креативних індустрій України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 53-60. – ISSN 2226-3209
1040875
  Крисюк Степан Особливості управління науковими дослідженнями в США // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000. – Бібліогр.: 7 назв
1040876
  Смутчак З.В. Особливості управління персоналом: генезис наукової думки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 89-92. – ISSN 1728-6220
1040877
  Мартинець Л.А. Особливості управління професійним розвитком учителів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 19-24. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1040878
  Андрійчук В. та інш. Особливості управління процесом іноземного інвестування в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.6-9. – ISBN 966-654-085-1
1040879
  Подра О.П. Особливості управління ризиками у митній сфері / О.П. Подра, Н.Я. Петришин // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 32-39. – ISSN 2707-5710
1040880
  Шершун М.Х. Особливості управління територіями Національних природних парків / М.Х. Шершун, Т.М. Микитин // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – C. 34-41. – ISSN 2306-1677
1040881
  Минюк О.Ю. Особливості управління цінними паперами в Україні / О.Ю. Минюк, В.С. Андросович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 118-125. – ISSN 2072-8670
1040882
  Власенко С.Б. Особливості усвідомлення сліпими молодшими школярами власного фізичного розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 153-159. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1040883
  Носенко О. Особливості усного перекладу під час екскурсії для іноземців (на прикладі оглядової екскурсії містом Києвом для португаломовних гостей) / О. Носенко, М. Левків, І. Борушок // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.В. Циркунова, Р. Бруннер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (8). – С. 143-146. – ISSN 2617-8923


  Стаття присвячена тонкощам усного перекладу під час проведення екскурсії містом для іноземців. Описано ймовірні труднощі такого різновиду перекладацької діяльності, а також наведено необхідні вимоги від перекладачів для успішного виконання цього ...
1040884
  Датченко Ю.В. Особливості утворення назв писанок в українськомовній традиції / Ю.В. Датченко, Н.В. Дьячок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
1040885
  Андрусів В. Особливості участі адвоката-захисника у судовому розгляді справ про злочини неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 370-371
1040886
  Майборода Ю.О. Особливості участі великих країн у міжнародній торгівлі // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 40-43. – ISBN 978-617-8046-20-0
1040887
  Паньків Л. Особливості фахової підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії в умовах воєнного часу: мотивація, самоорганізація // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 90-94. – ISSN 2308-4634
1040888
  Бервено О.В. Особливості фахової підготовки майбутніх економістів-міжнародників / О.В. Бервено, Г.В. Стадник // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 64-71. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1040889
  Коваль Д. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії та правознавства в контексті формування правової культури // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 82-94. – ISSN 2307-4914
1040890
  Тронь Т.В. Особливості фахової підготовки майбутнього перекладача // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 333-336. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1040891
  Коробейнікова Леся Григорівна Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах різних форм навчання : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Коробейнікова Л.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1040892
  Коробейнікова Леся Григорівна Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах різних форм навчання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна; НАНУ. Міжнар. науково-навчальний центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2002. – 174 л. + Додатки: л. 172 - 174. – Бібліогр.: л. 154 - 172
1040893
  Євтушевська О.В. Особливості фіктивного засновництва акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 94-97
1040894
  Мураховська О.Є. Особливості фінансових відносин територіальних громад в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 210-216. – ISSN 2222-4459
1040895
  Коритін Д. Особливості фінансової державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні у сучасних умовах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 135-141. – ISSN 2311-4894
1040896
  Кононенко Г. Особливості фінансової звітності підприємств під час воєнного стану в Україні // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7763-01-6
1040897
  Кравчик Ю.В. Особливості фінансової звітності торговельних підприємств та найбільш ефективні методи її аналізу / Ю.В. Кравчик, Ю.С. Бойко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 59-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1040898
  Рогач О.І. Особливості фінансової системи транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 200-204. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розкрито сутність та особливості фінансової системи транснаціональних корпорацій. Висвітлено проблеми внутрікорпораційних фінансових потоків та фінансових рішень. Особливу увагу звернено на аналіз трансферних цін та механізму "лідз енд легз". The ...
1040899
  Артюх О.В. Особливості фінансування житлового будівництва в Україні в умовах нестабільності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 17-18. – ISBN 978-617-7069-02-6
1040900
  Білецька О.А. Особливості фінансування наукових досліджень у країнах Європейського Союзу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 7 (522) : Тенденції розвтику диджиталізації в Україні. – С. 37-43. – ISSN 2222-4459
1040901
  Комар Л. Особливості фонемних й акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1040902
  Феклістов А.О. Особливості формалізації конфліктних ситуацій у сфері військово-технічного співробітництва на основі рефлексивної матричної гри // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 143-148


  В статті розглянута можливість та особливості формалізації процесу прийняття рішення про вибір продукції оборонного призначення в конфліктній ситуації на основі моделі рефлексивної матричної гри. В статье рассматривается возможность и особенности ...
1040903
   Особливості формування Великовисківського сієнітового масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) за розплавними включеннями у цирконі / Д.К. Возняк, К.В. Лєвашова, С.Г. Скублов, С.Г. Кривдік, А.О. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 3-15 : рис, табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2519-2396
1040904
  Омецінська І. Особливості формування витрат операційної діяльності за елементами // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 4 (106), жовтень - грудень. – C. 159-174. – ISSN 2786-4537
1040905
  Ділик А. Особливості формування вищого рівня корпоративного управління // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.221-224. – ISBN 966-654-085-1
1040906
   Особливості формування військового кадрового потенціалу Збройних Сил України із залученням іноземних інструкторів-викладачів / А. Зельницький, О. Заболотний, О. Васильєв, В. Корнієнко // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 71-84. – ISSN 2617-1775
1040907
  Дерев"янко Людмила Анатоліївна Особливості формування вокально-мовленевої культури як складової педагогічної майстерності майбутнього вчителя : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Дерев"янко Людмила Анатоліївна; Харківський державний педінститут ім. Г.Сковороди. – К., 1993. – 193л. – Бібліогр.:л.170-184
1040908
  Монаєнко А. Особливості формування галузі фінансового права // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 245-265. – ISBN 978-966-306-020-4
1040909
  Ісаєва Н.С. Особливості формування гендерної термінології в сучасному китайському літературознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1040910
  Кучинська І. Особливості формування громадянськості у педагогічних поглядах Івана Огієнка та Софії Русової // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 104-116. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1040911
  Лаппо В.В. Особливості формування духовних цінностей студентської молоді в позааудиторній діяльності закладу вищої освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 124-128. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1040912
  Дзюбишина Н. Особливості формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 154-163. – ISSN 2618-0715


  У статті розглянуто особливості формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді на основі соціокультурних, морально-етичних, творчих потреб та ціннісних орієнтацій студентів. Проаналізовано взаємозв’язок та взаємозалежність об’єктивних та ...
1040913
  Сулайманов Ж.М. Особливості формування екологічної культури. Особливості в умовах технологічної революції. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Сулайманов Ж.М.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
1040914
  Березовська О.А. Особливості формування економічної безпеки підприємств України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 461-463. – ISBN 978-617-7069-02-6
1040915
  Гладкий О. Особливості формування економічної ефективності виробництва в поліцентричних промислових агломераціях України // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 82-86
1040916
  Гудзь С. Особливості формування еубактеріального комплексу ризосфери пшениці озимої (Triticum durum) / С. Гудзь, Л. Сківка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-36. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кількісний, якісний склад і таксономічну структуру еубактеріального комплексу у ризосфері пшениці озимої при застосуванні різних систем удобрення. Мікробіологічними методами визначали вміст у ризосфері пшениці озимої мікроорганізмів, а ...
1040917
  Терюханова І. Особливості формування загальних компетентностей для професій соціальної сфери / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
1040918
   Особливості формування заголовка офіційних документів / підготували Сосова Л., Хасанова О. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (94). – С. 24-27
1040919
  Фесенко М. Особливості формування зовнішньої політики США за президентства Дж. Байдена // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 2663-2675
1040920
  Лех Г.А. та інш. Особливості формування і використання доходів сімейних господарств України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.270-273. – ISBN 5-7763-2435-1
1040921
  Соловей Т.В. Особливості формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт в умовах постгляціальних територій України і Польщі = The formation pecularities, hydrological and hydrochemical regime of wetlands in conditions of postglacial areas of Ukraine and Poland : монографія / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-351. – ISBN 978-966-423-284-2
1040922
  Бондар Г.О. Особливості формування і розвитку пізнавального інтересу у студентів немовних факультетів при навчанні іноземної мови / Г.О. Бондар, А.П. Іванчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 19-22. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1040923
  Конєва І.І. Особливості формування інвестиційного клімату в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 131-136. – (0). – ISSN 2078-9165
1040924
  Терещенко Н.В. Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як складових державної стратегії в умовах розвитку економіки знань // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 141-149
1040925
  Кочубей О.С. Особливості формування іншомовної компетенції студентів-філологів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 395-400
1040926
  Музика Т.Є. Особливості формування комунікативної компетентності іноземних студентів у ВНЗ медичного профілю // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 322-326. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1040927
  Марціновська І.П. Особливості формування копінг-поведінки підлітків з порушеннями психофізичного розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 120-126. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1040928
  Дергачова В.В. Особливості формування корпоративної культури на підприємствах України / В.В. Дергачова, Г.А. Федірко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 272-279. – ISSN 2307-5651
1040929
  Козієвська Олена Іванівна Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.03 / Козієвська О.І.; Нац. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1040930
  Бачевська І.В. Особливості формування математичної компетентності студентів гуманітарно-педагогічного коледжу у процесі вивчення математики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 14-18. – (Серія : Педагогічні науки)
1040931
  Ляшук К.П. Особливості формування механізму управління соціальною взаємодією торговельних підприємств із стейкхолдерами // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 287-293. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740


  Статтю присвячено розробленню алгоритмізованої методики ідентифікації та ранжування ключових стейкхолдерів для торговельних підприємств. Цілями управління взаємодією зі стейкхолдерами є соціальна досконалість, розвиток компетенцій, забезпечення ...
1040932
  Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Київ, 2013. – 137 л. – Додатки: л. 136-137. – Бібліогр.: л. 114-135
1040933
  Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1040934
  Камінська М.В. Особливості формування основних принципів медичної етики та деонтології у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2022. – Вип. 3 (166). – С. 305-309. – ISSN 2077-4214
1040935
  Дутка Г.Я. Особливості формування підприємницької компетентності у закладах вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 213-223. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1040936
  Сокирко Д.П. Особливості формування продуктивності зернобобових культур залежно від технологій вирощування в умовах Лівобережного Лісотепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Сокирко Дмитро Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1040937
   Особливості формування проєктної компетентності майбутніх фахівців в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. Козловський, Н. Мукан, О. Ієвлєв, Т. Кучай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
1040938
  Скаковська С.С. Особливості формування професійної компетентності фінансистів у ЗВО / С.С. Скаковська, О.В. Котик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 348-357. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1040939
  Шелудько І.В. Особливості формування професійної мобільності майбутніх педагогів у професійно-технічних закладах освіти різних профілів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 168-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1040940
  Мазепа В.Г. Особливості формування радіального приросту букових деревостанів Стрийсько-Межгірської Верховини / В.Г. Мазепа, І.Ф. Шишканинець // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 79-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1991-606X
1040941
  Макарчук В. Особливості формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкової школи // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 120-125. – ISSN 2307-4906
1040942
  Гомонюк О. Особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів в освітньому процесі ВВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 29-34. – ISSN 2308-4634
1040943
  Циган Л.В. Особливості формування соціокультурної компетенції у майбутніх перекладачів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 389-394
1040944
  Копильчак Х.С. Особливості формування спільноти фанатів мальописів у сучасному інформаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1040945
  Лаготюк В.О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1040946
  Корж М.В. Особливості формування стратегій міжнародного маркетингу та системи планування в умовах активізації інтеграційних процесів в світогосподарській системі / М.В. Корж, О.П. Степанов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 83-95. – ISSN 2308-6912


  Як показує проведений аналіз, розвиток маркетингової системи є дуже актуальним питанням, без вирішення якого не існує реальних можливостей здійснення підприємницької діяльності. Особливо серйозно ця проблема постає в галузі міжнародного маркетингу ...
1040947
  Беззубко Б. Особливості формування стратегій українських підприємств під час війни / Б. Беззубко, М. Ткаченко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 5/6 (78/79). – С. 96-102. – ISSN 2409-8892
1040948
  Кічурчак М.В. Особливості формування стратегічного партнерства між вищими навчальними закладами і територіальними громадами в Україні // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – C. 35-37. – ISBN 978-617-7149-61-2
1040949
  Денисенко С.І. Особливості формування судової практики з митних питань в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 70-76. – ISSN 2519-2353
1040950
  Марчук В.П. Особливості формування суспільних цінностей в комунікативних теоріях Ю. Габермаса та К.О. Апеля // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 83-88. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджуються теорія комунікативної дії Ю. Габермаса та теорія комунікативного співтовариства К.-О. Апеля з точки зори можливості раціонального обгрунтування етичних та політичних норм в межах спеціальних інтерсуб"єктивних процедур. This ...
1040951
  Гула Р. Особливості формування та розвитку ідеології громадянського патріотизму в Російській імперії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 55-59. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1040952
  Жежуха В.Й. Особливості формування технологічних методів управління в системі менеджменту підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 3-5. – Бібліогр.: 5 назв
1040953
  Удовіченко Л.Г. Особливості формування української право­охоронної термінології в період Київської Русі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 222-229. – ISSN 2312-0665
1040954
   Особливості формування фаз NiCx (x ? 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт / О.І. Наконечна, Н.М. Білявина, К.О. Іваненко, А.М. Курилюк, М.Г. Душейко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 3. – C. 47-54. – ISSN 1025-6415
1040955
  Мостов"як І.І. Особливості формування фітопатогенного фону мікроміцетів - збудників хвороб в агроценозах зернових злакових культур Правобережного Лісостепу УКраїни / І.І. Мостов"як, О.С. Дем"янюк, В.В. Бородай // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 28-38 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-4893
1040956
  Пестрецова Л. Особливості формування фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського періодичними виданнями у 2013-2021 рр. / Л. Пестрецова, І. Шульга, Т. Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (267). – С. 40-55. – ISSN 1029-7200
1040957
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; Держ. служба з надзвичайних ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013. – 207 л. – Додатки: л. 183-207. – Бібліогр.: л. 165-182
1040958
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1040959
  Дзиба А.А. Особливості формуваня парків-пам"яток садово-паркового мистецтва другої половини XX століття Українського Полісся // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, В.В. Миронюк, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 4. – С. 26-40. – ISSN 2664-4452
1040960
  Проценко Д.П. Особливості фотосинтетичних процесів у різних за морозостійкістю сортів яблунь / Д.П. Проценко, Л.Я. Сіренко, 1961. – С. 27-33
1040961
  Редько В.Є. Особливості франчайзингової експансії на український туристичний ринок / В.Є. Редько, Ю.В. Семич // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (3). – C.101-109. – ISSN 2519-8564
1040962
  Луценко О.І. Особливості функціонального стану центральної гемодинаміки у жінок в різні фази оваріально-менструального циклу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Луценко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1040963
  Навальна М. Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 68-77. – ISSN 2522-1272
1040964
  Дем"янчук О.І. Особливості функціонування малого бізнесу в Україні та закордоном / О.І. Дем"янчук, К.С. Жук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 11-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1040965
  Каша К.А. Особливості функціонування міфологічної лексики в сучасному тюркомовному суспільстві (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 168-174


  Стаття присвячена лінгвокогнітивному аналізу мовних реакцій реципієнтів-носіїв мови та студентів східної філології, отриманих у результаті вільного асоціативного експерименту. Статья посвящена лингвокогнитивному анализу языковых реакций ...
1040966
  Охріменко А. Особливості функціонування рекреаційного комплексу в умовах сталого розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.224-228. – ISSN 1562-0905
1040967
  Мельникова О. Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та в Україні / О. Мельникова, Ю. Олійник // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3. – С. 16-27. – ISSN 2410-0919
1040968
  Хахула Б.В. Особливості функціонування ринку продукції племінного свинарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 104-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1040969
  Ющенко Ю. Особливості функціонування системи потік-русло під час проходження катастрофічних паводків / Ю. Ющенко, О. Паланичко // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 67-71. – ISBN 978-966-07-0845-7
1040970
  Дудар О. Особливості функціонування стилістичного засобу "внутрішнє мовлення" в художньому тесті (на матеріалі творчості Т. Драйзера) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 199-204. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Досліджується роль сенсорної лексики як засобу створення художньої образності.
1040971
  Свирида О.А. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах воєнного стану // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2022. – № 3/4 (74/75). – С. 104-111. – ISSN 2520-6834
1040972
  Заволока Ю.М. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації / Ю.М. Заволока, А.Г. Єфременко, Ю.А. Малашенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 102-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1040973
  Сбруєва А.А. Особливості функціонування структур зовнішнього та внутрішнього ЗЯВО в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 166-174. – ISBN 978-966-698-309-4
1040974
  Пойда-Носик Особливості функціонування та загрози фінансовій безпеці акціонерних товариств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 84-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1040975
  Горобченко О.А. Особливості функціонування та створення Інтернет-магазину // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6814
1040976
  Савенко А.О. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у романі Н. Казандзакіса "Лихі кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 155-161. – ISBN 966-581-295-6
1040977
  Дзира І. Особливості хронології українських історико-літературних творів середини - другої половини ХVІІІ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.245-256. – ISBN 966-625-033-0
1040978
  Кушнірова Т. Особливості хронотопу в романі Владіміра Набокова "Машенька" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 213-218. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Простежено жанрово-стильові особливості роману В. Набокова "Машенька", зокрема, роль хронотопу у жанровому наповненні твору. Розглянуто жанровий зміст, наративну структуру, визначено жанрові та стильові домінанти. Проаналізовано хронотоп теперішнього ...
1040979
  Коломієць Н.Є. Особливості художнього виявлення соціально-психологічних аспектів особистості в прозі Б.Д. Грінченка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 179-188. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1040980
  Кеба О. Особливості художнього втілення архетипології першостихій у новелі Юрія Клена "Акація" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, О Кеба [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 113-123. – (Серія історична та філологічна ; вип. 19). – ISSN 2309-7086
1040981
  Кеба О. Особливості художнього осмислення фундаментальних проблем людського буття у творчості Вільяма Фолкнера // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 71-73. – ISBN 978-617-8037-90-1
1040982
  Гриськова Н. Особливості церковно-релігійної політики російського самодержавства у Подільському регіоні наприкінці XVIII - на початку 30-х рр. XIX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 144-164. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
1040983
  Лукасевич-Крутник Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов"язань з надання транспортних послуг // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 129-133
1040984
  Виговський В.О. Особливості цивільно-правової відповідальності за розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21-24
1040985
  Дзера І.О. Особливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, завдану у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-26. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Цивільне законодавство містить як загальні норми, що передбачають підстави та порядок відповідальності за завдану особою шкоду, так і спеціальні підстави для притягнення або звільнення від такої відповідальності у разі, коли особа, завдаючи таку шкоду, ...
1040986
  Міловська Н.В. Особливості цивільно-правової відповідальності сторін у договірних зобов"язаннях зі страхування // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 166-171
1040987
  Коструба А. Особливості цивільно - правового регулювання відносин , пов"язаних з обігом коносамента // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.55-59
1040988
  Ільницька О. Особливості циркового костюму в жанрі еквілібр // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 140-141. – ISBN 978-617-8037-90-1
1040989
  Самойленко А. Особливості цифровізації країн Європейського Союзу в умовах глобалізації // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 46-54. – ISSN 2786-4537
1040990
  Подолець Р.З. Особливості ціноутворення в міжнародній торговлі природним газом / Р.З. Подолець, О.А. Дячук, Р.С. Юхимець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 53-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1040991
  Тригуб О.В. Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні / О.В. Тригуб, О.М. Стретович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 44-50
1040992
  Горобчук Тетяна Тимофіївна Особливості ціноутворення при переході до ринкової економіки в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01. / Горобчук Т.Т.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1040993
  Горобчук Тетяна Тимофіївна Особливості ціноутворення при переході до ринкової економіки в Україні : Дис....канд.економ.наук.:08.01.01 / Горобчук Тетяна Тимофіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки.:л.:194-196. – Бібліогр.:л.:183-194
1040994
  Пашняк Т. Особливості часо-просторового вирішення оніричної інтертекстуальності (на матеріалі східного циклу Дж. Г. Байрона) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 376-379
1040995
  Хачатурян К. Особливості часо-просторової організації роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 74-78. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1040996
  Вовчик-Блакитна Особливості числової абстракції у дітей на ранніх етапах її розвитку : Дис... канд. пед.наук: / Вовчик-Блакитна М. В.; НДІ психології. – К., 1954. – 213л. – Бібліогр.:л.202-212
1040997
  Кронда О.Ю. Особливості юридичної відповідальності в порівняльній рекламі // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 125-127. – ISBN 978-966-999-024-2
1040998
  Дракохруст Т. Особливості юридичної відповідальності за порушення міграційного законодавства України / Т. Дракохруст, С. Мазепа // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 26-34. – ISSN 2524-0129
1040999
  Мінченко О.В. Особливості юридичної освіти в країнах германського права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 126-129. – ISBN 978-966-171-322-1
1041000
  Кахнич В. Особливості юридичної освіти у провідних університетах США та Канади як досвід для Львівського університету // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 27-34. – (Серія юридична ; вип. 72). – ISSN 0136-8168
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,