Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1044001
  Литвин Н. "Принц-мадами" і не тільки... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 16-17


  Із лаврських пагорбів бере свій початок вітчизняне садівництво.
1044002
  Крымский С. "Принципы духовности XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 357-379. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1044003
  Щербич Л.А. "Принципы криминалистики" как категория общей теории криминалистики: понятие, роль в построении криминалистической методики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1044004
  Сироткина О.В. "Принципы международных коммерчиских договоров": новеллы второго издания 2004 года // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 25-27. – ISSN 1812-3910
1044005
  Барский Л.А. "Принцы" и "нищие" в царстве минералов / Л.А. Барский; Отв.ред.А.А.годовиков. – Москва : Наука, 1988. – 158с. – (Человек и окружающая среда)
1044006
  Сирота Р. "Припускаю, що висловлювався не завжди цілком точно": Українські сюжети Алана Дж. П. Тейлори // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 149-170. – ISSN 2078-659X


  Алан Дж. П. Тейлор - американський історик.
1044007
  Лаврентьев М.А. ...Прирастать будет Сибирью / М.А. Лаврентьев. – Москва, 1980. – 175с.
1044008
  Лаврентьев М.А. ...Прирастать будет Сибирью / М.А. Лаврентьев. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 175с.
1044009
  Драгуміс І. [Припинення / Іон Драгуміс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 198 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 47]). – ISBN 960-211-118-6
1044010
  Курочкин В.С. Принц-Лутоня / В.С. Курочкин. – М, 1933. – 123с.
1044011
  Холт Виктория Принц-странник : Первый роман дилогии " Любовь у подножия трона " / Холт Виктория. – Москва, 1994. – 352с. – (Серия романов о любви). – ISBN 5-7024-0112-3
1044012
  Ліба Н.С. Принципи, етапи та моделі організації управлінського обліку на підприємстві / Н.С. Ліба, В.М. Головачко, Є.Є. Назаренко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 133-138. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1044013
  Ткаченко Олександр Принципи, категорії і методологічні проблеми психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.45-133. – ISSN 1810-2131
1044014
  Самойленко Л.Я. Принципи, методи і категоріальний апарат дослідження інститутів і процесів саморозгортання демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 203-315
1044015
  Спиця Р.О. Принципи, методи та критерії виявлення неотектонічно активних розломів // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 40-47. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
1044016
  Кошечко Н.В. Принципи, методи та технології навчання студентів ВНЗ з педагогічної конфліктології: загально-теоретичні (С.Х. Чавдаров) та сучасні емпіричні аспекти // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 61-85. – ISBN 978-617-640-364-7
1044017
  Кльоба Л. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-44.
1044018
  Співак М.В. Принципи, цілі, завдання, функції державної політики здоров"язбереження: проблеми становлення в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 288-299
1044019
  Лаврусевич Н. Принципи, шляхи, методи і прийоми аналізу новелістики 20-30-х років ХХ ст.
1044020
  Галущенко Г.В. Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 179-186. – ISSN 2222-5374
1044021
  Соколов И.П. Принципиальная схема формирования и размещения залежей углеводородв на территории Западного Узбекистана и Восточной Туркмении. / И.П. Соколов. – М., 1975. – 28с.
1044022
  Гедзь Ю. Принципиально / Ю. Гедзь. – Х, 1929. – 228с.
1044023
   Принципиально новые технологии.. – Вып.1. – М.
Кошкин Л.Н. В ожидании ... – 1990. – 63с.
1044024
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1044025
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1044026
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – Дубна : ОИЯИ, 1965. – 234 с.
1044027
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – Москва, 1966. – 160 с.
1044028
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 149 с.
1044029
   Принципиальные вопросы по крестьянскому делу с ответами местных сельскохозяйственных комитетов. – Санкт-Петербург, 1904. – 19 с.
1044030
  Гернек Ф. Принципиальные соображения относительно научной биографики / Ф. Гернек; XIII Международный конкурс по истории науки, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Наука, 1971. – 15 с. – (Коллоквиум: личность ученого в истории науки)
1044031
  Гаврилов И В. Власенко Принципиальные технологические схемы приведения верхней части угольной полосы, отрабатываемой щитовым агрегатом, в невыбросоопасное состояние / И В. Власенко Гаврилов, О.В. Московский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 73-84 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1044032
  Пашин В.М. Принципиальные черты системы исполнительной власти Российской Федерации (на примере регионального управления) // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1044033
  Фотев Г. Принципите на позитивистката социология / Г. Фотев. – София, 1982. – 260с.
1044034
  Слюсарчук Л.І. Принципова схема побудови бухгалтерського обліку витрат виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-40. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто склад прямих витрат виробництва, загальну побудову обліку витрат і методи розподілу накладних витрат.
1044035
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем та їх роль при регулюванні русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 19-27


  Наявність чіткої ієрархії принципових властивостей відкриває можливість науково обгрунтовано виконувати аналіз руслових процесів, проводити розрахунки стоку води і наносів та розробляти раціональні заходи противопаводкого захисту урбанізованих ділянок ...
1044036
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем у контексті еволюції руслових процесів: інваріантність, ергодичність, меандрування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 9-20.
1044037
  Гундерич Г.А. Принципові завдання класифікації та аналізу моделей для прогностичного контролю мультисервісних телекомунікаційних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 93-99
1044038
  Сімченко Н.О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 171-175 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1044039
   Принципові основи стратегії військово-технічного переоснащення Збройних Сил та інших військових формувань України в умовах їх євроінтеграції та переходу до євростандартів / В.І. Білетов, С.В. Бобров, Т.О. Ворона, О.В. Полякова, С.І. Васюхно // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 24-29. – ISSN 2304-2699
1044040
  Шайдеров В.О. Принципові підходи до визначення ролі підприємницької діяльності в трансформаційній економіці // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 237-240. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1044041
  Диха М.В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 29-37 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1044042
  Дмитренко Д.М. Принципові підходи до реструктуризації фінансової системи України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 30-35
1044043
  Зима К.Ю. Принципові положення управління формуванням трудового потенціалу підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 16-18. – ISBN 978-617-645-232-4
1044044
  Проколієнко Л.М. Принциповість та іі виховання у молоді. / Л.М. Проколієнко. – К, 1961. – 40с.
1044045
  Литвин І.В. Принципово важливі новели регулювання діяльності благодійних організацій в України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1044046
  Слабошпицький М. Принципово важливо // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 3


  Творчий профіль Сергія Грабара.
1044047
  Карасев Е.Н. Принципы "кинематографизации" в рассказах Л. Добычина. Л. Добычин и Дзига Вертов // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 150-159
1044048
  Кравчук П.Ф. Принципы "макиавеллизма" в системе межличностной коммуникации / П.Ф. Кравчук, Ю. Подгурецки // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 101-110. – ISSN 1606-951Х
1044049
  Стратонович Р.Л. Принципы адаптивного приема / Р.Л. Стратонович. – М, 1973. – 142с.
1044050
  Воронцов М.А. Принципы адаптивной оптики / М.А. Воронцов, В.И. Шмальгаузен. – Москва : Наука, 1985. – 335с.
1044051
  Загирняк М.Ю. Принципы аксиологии баденского неокантианства в основных понятиях философии истории С. И. Гессена // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 57-58
1044052
  Пономарева Т. Принципы актерской школы Станиславского и кино / Т. Пономарева. – Москва, 1968. – 32 с.
1044053
  Олех Л.Г. Принципы активизации преподавания научного коммунизма / Л.Г. Олех. – Томск, 1985. – 241с.
1044054
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии. / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
1. – 1982. – 496 с.
1044055
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии. / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
2. – 1982. – 862 с.
1044056
  Кулик В.Т. Принципы алгоритмизации и построения управляющих машин. / В.Т. Кулик. – К., 1963. – 312с.
1044057
  Мурадходжаев Х.В. Принципы алгоритмизации систем управления процессами разработки пространственно распределенных ресурсов / Х.В. Мурадходжаев, А.Г. Ривкин. – Ташкент, 1987. – 84с.
1044058
  Катышева Д.Н. Принципы анализа драматургических произведений в театральном коллективе. / Д.Н. Катышева. – М.
1. – 1967. – 36с.
1044059
  Лощилов В.И. и др. Принципы анализа и синтеза биотехнических систем : учебное пособие / Под ред. В.И. Лощилова. – Москва, 1988. – 64 с.
1044060
   Принципы анализа литературного произведения : сб. ст. – М., 1984. – 199с.
1044061
  Казаневская В.В. Принципы анализа сложных систем / В.В. Казаневская. – Кемерово, 1983. – 92с.
1044062
   Принципы анализа художественного произведения в киргизской аудитории : Сб. ст. – Фрунзе, 1983. – 103с.
1044063
  Хованская З.И. Принципы анализа художественной речи и литературного произведения / З.И. Хованская. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 429 с.
1044064
  Гурвич А.Л. Принципы аналитической биологии и теории клеточных полей / А.Л. Гурвич. – Москва : Наука, 1991. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISBN 5-02-001052-5
1044065
  Дарбу Г. Принципы аналитической геометрии / Г. Дарбу. – Москва-Ленинград, 1938. – 375 с.
1044066
  Дарбу Ж.Г. Принципы аналитической геометрии = Principes de geometrie analitique / Ж.Г. Дарбу ; пер. с французского ; под ред. В.И. Милинского. – Изд. 2-е., исправ. – Москва : КомКнига, 2006. – 376с. – ISBN 5-484-00418-7
1044067
  Пивоваров А.А. Принципы антидемпингового процесса // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 20-22. – ISSN 1812-3910
1044068
  Фирсова А.Е. Принципы антропологического подхода в теории и практике современного образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 148-156. – ISSN 1811-0916
1044069
  Тараненко В.Ф. Принципы арбитражногоп процесса. / В.Ф. Тараненко. – М., 1988. – 65с.
1044070
   Принципы блокирования съема информации способами ВЧ-навязывания / С.В. Ленков, О.В. Рыбальский, В.А. Хорошко, Л.П. Крючкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Запропонована нова концепція захисту акустичної інформації від збору із застосуванням ВЧ-нав"язування, основана на зміні якостей зондуючого сигналу. Ключові слова: защита информации, зондирующий сигнал, блокирование. The new concept of protection of ...
1044071
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 496 с.
1044072
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 496 с.
1044073
  Гасилин В.Н. Принципы в структуре философского знания / В.Н. Гасилин. – Саратов, 1987. – 155с.
1044074
  Яблочков Л.Д. Принципы внешней политики африканских государств / Л.Д. Яблочков. – М., 1974. – 224с.
1044075
  Ульман Ш. Принципы восприятия подвижных объектов / Ш. Ульман. – М., 1983. – 167с.
1044076
  Молостов В.А. Принципы вузовской дидактики / В.А. Молостов. – Киев, 1982. – 32с.
1044077
  Стич Д.М. Принципы выбора синтаксических субститутов в современном русском языке. : Автореф... канд.фило.наук: 10.02.01 / Стич Д.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1044078
  Кеплер Д.И. Принципы выбора форм носовой части тела, выгодной с точки зрения входа в плотные слои оатмосферы / Д.И. Кеплер, 1960. – 20с.
1044079
  Игнатов Б.Ф. Принципы выделения атрибутивных отношений в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Игнатов Б.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 15л.
1044080
  Иногамова Ю.А. Принципы выделения и методика исследования стилистических синонимов (на мат. группы существительных современного англ. яз. с общим значением "интеллектуальной ущербности" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иногамова Ю.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 21л.
1044081
  Лисенко Д.М. Принципы выделения и морфологического анализа слова при восприятии устной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лисенко Д.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1044082
  Эгамбердыев М.Э. Принципы выделения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа мезо-кайнозоя (Западный и Южный Узбекистан) / М.Э. Эгамбердыев. – Ташкент
ч. 1. – 1979. – 163с.
1044083
   Принципы выявления зон фоциального контроля нефтегазонакопления.. – М., 1981. – 268с.
1044084
   Принципы выявления приоритетных направлений в геологических науках.. – Ташкент, 1990. – 158с.
1044085
  Човнюк Ю.В. Принципы генерации когерентного электромагнитного излучения КВЧ-диапазона и его усиление нормально функционирующими биоклетками / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 29-51. – ISSN 1023-2427


  Температура випромінювання квантового генератора мм-діапазону в біосередовищі визначає максимум температури до якої можна розігріти тіло. Температура излучения квантового генератора мм-диапазона в биосреде определяет максимум температуры до которой ...
1044086
   Принципы государственного управления процессом информатизации и экономические механизмы его реализации: К разраб. концепции информатизации общества.. – М., 1989. – 44с.
1044087
  Дядькин Д.С. Принципы гражданско-правовой ответственности за причинение экологического вреда // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0132-0831
1044088
  Чиналиева Ирина Улукбековна Принципы гражданского процессуального права Кыргызстана : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Чиналиева Ирина Улукбековна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – 198л. – Бібліогр.:л.184-198
1044089
  Али Салех Аль-Куайти Принципы гражданского процессуального права Народной Демократической республики Йемен : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-Куайти ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 170 л. – Библиогр.: л. 163-170
1044090
  Али Салех Аль-К Принципы гражданского процессуального права НДРЙ : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-К.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1989. – 21л.
1044091
  Тарланов З.К. Принципы грамматической теории М.В. Ломоносова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-14. – Библиогр.: Лит.: С.14; 13 назв. – ISSN 0130-9730
1044092
  Вотинов М.А. Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной ифраструктуры в крупнейших городах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 43-48 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1044093
  Мохамед Н.М. Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : автореферат... / Мохамед Н.М. – Київ, 1980. – 19 с.
1044094
  Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти ; КГУ им.Т.Шевченко. – Київ, 1980. – 195 л. – Бібліогр.: л. 182-195
1044095
   Принципы действия полупроводниковых излучательных приборов. – Ленинград, 1978. – 74 с.
1044096
  Хакимов Р.З. Принципы детерминизма в научном исследовании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Хакимов Р.З.; Филос.фак-т. – М, 1971. – 24л.
1044097
  Демин В.Н. Принципы диалектики и систематизация научного знания / В.Н. Демин. – Москва, 1976. – 64с.
1044098
  Терентьева Л.Н. Принципы диалектики как методологическая основа системных исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1044099
  Туркин Л.П. Принципы диалектического материализма / Л.П. Туркин. – Красноярск, 1984. – 200с.
1044100
  Розенталь М.М. Принципы диалектической логики / М.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 476 с.
1044101
  Бетгер Х. Принципы динамической теории решетки : Пер.с англ. / Х. Бетгер. – Москва : Мир, 1986. – 382 с.
1044102
  Радов А.Г. Принципы директора Карпова / А.Г. Радов. – М., 1981. – 86с.
1044103
  Полежаева Т.В. Принципы драматургии А.П. Чехова: целостно-системное прочтение // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 47-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статья знакомит с общим взглядом на драматургию А.П. Чехова, типологией и своеобразием его малых пьес, восприятием больших пьес его современниками и наукой 20  в., с более глубоким, целостно-системным прочтением "еретически гениальной" (Горький) ...
1044104
  Амиров А.Т. Принципы европейского договорного права-основа частного права Европейского союза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 82-93. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1044105
   Принципы единства и развития в научном познании.. – Минск, 1988. – 246с.
1044106
  Георгиевский С. Принципы жизни Китая / С. Георгиевский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1888. – XXI, 494 с.
1044107
  Чандрасекар С. Принципы звездной динамики : пер. с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 263 с.
1044108
  Богданов В.В. Принципы зонально-лимнологического уровня (Га примере Кольсокй лимнол провинции : Автореф... докт. геогр.наук: / Богданов В. В.; ЛГУ им. А. А. ЖДанова. – Л., 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1044109
  Майр. Э. Принципы зоологической систематики / Э. Майр. – М, 1971. – 456с.
1044110
  Чистякова В.Ф. Принципы и закономерности формирования подсобного сельского хозяйства при промышленных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.22 / Чистякова В.Ф.; Госагропром СССР. Кишинев. с.-х. ин-т им. М.В.Фрунзе. – Кишинев, 1987. – 17л.
1044111
  Борейко В.Е. Принципы и идеи этико-эстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы // Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск / Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 2005. – Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – С. 62-63. – ISSN 1727-2661
1044112
   Принципы и категории научного познания : Сб. науч. тр. – Ташкент, 1983. – 172 с.
1044113
  Пышкин А.Н. Принципы и концепты обеспечения качества образования в контексте нового вектора образовательной политики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 8-13. – ISSN 1026-955X


  Анализируется типовая глобальная структура обеспечения качества образования с целью использования под ракурсом произошедшего в системе управления российским высшим образованием сдвига с внутривузовских систем обеспечения качества образования на ...
1044114
  Розов Н.С. Принципы и критерии легитимности лостреволюционной власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 5 (143). – С. 90-107. – ISSN 0321-2017
1044115
   Принципы и критерии расчленения докембрия в мобильных зонах.. – Л., 1980. – 312с.
1044116
   Принципы и методика геохимических исследований при прогнозировании и поисках рудных месторождений. : (Методические рекомендации). – Ленинград : Недра, 1979. – 247с.
1044117
   Принципы и методика дистанционных исследований при прогнозировании твердых полезных ископаемых: Сб. науч. тр.. – СПб., 1992. – 144с.
1044118
  Малич Н.С. Принципы и методика минерагенического анализа платформ / Н.С. Малич, Е.В. Туганова. – Москва : Недра, 1980. – 287с.
1044119
   Принципы и методика научно-технического прогнозирования.. – К., 1974. – 92с.
1044120
  Бурдэ А.И. Принципы и методика определения рационального комлпекса исследований / А.И. Бурдэ. – Л.
13. – 1972. – 156с.
1044121
   Принципы и методика природного районирования на математико-статистической основе. – Москва, 1974. – 90с.
1044122
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт. – Москва : Недра, 1966. – 184с.
1044123
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов.. – М., 1973. – 189с.
1044124
  Приступа Г.Н. Принципы и методические средства развития и совершенствования орфографических навыков в средней школе. : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Приступа Г.Н.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1044125
  Прокофьев Д.Ю. Принципы и методология построения интегрированной информационной системы управления функционированием логистических центров / Д.Ю. Прокофьев, Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 5 (40). – С. 11-23. – ISSN 1727-6349
1044126
   Принципы и методы автоматизации информационных процессов в отраслевой системе педагогической информации: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 111с.
1044127
   Принципы и методы геоботанического картографирования. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1962. – 300 с.
1044128
   Принципы и методы геосистемного мониторинга. – Москва : Наука, 1989. – 168с.
1044129
  Чичканов В.П. Принципы и методы долгосрочного планирования экономики региона / В.П. Чичканов. – М., 1986. – 229с.
1044130
  Тупикова Н.В. Принципы и методы зоологического картографирования / Н.В. Тупикова, Л.В. Комарова. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 192 с.
1044131
   Принципы и методы изучения структурной эволюции метаморфических комплексов. – Ленинград : Наука, 1978. – 245с.
1044132
  Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценостических популяций растений / Ю.А. Злобин. – Казань, 1989. – 146с.
1044133
  Элджер Р.П. Принципы и методы интерпретации электрокаротажных данных на промысле / Р.П. Элджер. – М., 1960. – 31с.
1044134
   Принципы и методы исследования единиц языка: Межвуз : Сб. науч. тр. – Воронеж, 1985. – 169 с.
1044135
   Принципы и методы исследования лингвистических единиц.. – М., 1975. – 173с.
1044136
   Принципы и методы картирования современных экзогенных физико-геологических процессов.. – Саратов, 1980. – 52 с.
1044137
   Принципы и методы картографического обеспечения освоения зоны БАМа : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1977. – 120 с.
1044138
  Волков Н.М. Принципы и методы картометрии / Волков Н.М. ; отв. ред. Муравейский С.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т географии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – 328 с.
1044139
  Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. – М, 1982. – 287с.
1044140
   Принципы и методы комплексного использования водных ресурсов малых бассейнов. Малые горные реки засушливых зон СССР.. – М.-Л.
Ч.3. – 1950. – 207с.
1044141
   Принципы и методы крупномасштабного прогнозирования редкометальных месторождений: Сб. науч. ст.. – М., 1978. – 178с.
1044142
  Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании / П.Г. Шищенко. – Київ : Фитосоциоцентр, 1999. – 284с. – ISBN 966-7459-46-2
1044143
  Шищенко Петр Григорьевич Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании (на примере Украинской ССР) : Автореф... доктора географ.наук: 11.00.01 / Шищенко Петр Григорьевич; Отделение географии ин-та геофизики АН УССР. – К., 1984. – 41л.
1044144
   Принципы и методы лексико-грамматических исследований.. – Л.
Ч.2. – 1972. – 152с.
1044145
   Принципы и методы лексикограмматических исследований.. – Л., 1973. – 192с.
1044146
   Принципы и методы лексикологии как социолингвистической дисциплины.. – М., 1971. – 172с.
1044147
  Сыроваткин С.Н. Принципы и методы лингвистических исследований в свете семиотики / С.Н. Сыроваткин. – Калинин, 1979. – 84с.
1044148
  Берсенева А.П. Принципы и методы массовых донозологических обследований с использованием атоматизированных систем : Автореф... Доктора биол.наук: 05.13.09 / Берсенева А.П.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1991. – 27л.
1044149
   Принципы и методы медико-географического картографирования.. – Иркутск, 1968. – 222с.
1044150
  Малышева Г.С. Принципы и методы мелкомасштабного фитофенологического картографирования. (На примере составления карты зацветения черемухи обыкновенной Padus racemosa G. на северо-западе Русской равнины) : Автореф... кадн. биол.наук: / Малышева Г.С.; АН СССР. Ботан ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 23л.
1044151
   Принципы и методы минерагенического анализа: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1983. – 107с.
1044152
  Истратов И.В. Принципы и методы многофакторной геометризации геологических тел и процессов нефтегазонакопления / И.В. Истратов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 62с.
1044153
  Федоренко Л.П. Принципы и методы обучения русскому языку / Л.П. Федоренко. – М., 1964. – 255с.
1044154
  Павлов А.Ф. Принципы и методы организации сети и типов сельских детских садов-яслей. : Автореф... канд. архит.наук: 840 / Павлов А.Ф.; Киев. инж.-строит. ин-т. – К., 1969. – 19л.
1044155
  Лейбсон М.Г. Принципы и методы планирования подготовки запасов нефти и газа на различных стадиях геологоразведочных работ / М.Г. Лейбсон, И.М. Мельник. – М., 1971. – 34с.
1044156
  Кузнецова Л.М. Принципы и методы повышения стилистической грамотности учащихся в связи с изучением морфологии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кузнецова Л.М. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1044157
  Лоунасмаа О.В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К : пер. с англ. / О.В. Лоунасмаа. – Москва : Мир, 1977. – 358 с.
1044158
  Мотузова Г.В. Принципы и методы почвенно-хиического мониторинга / Г.В. Мотузова. – М, 1988. – 99с.
1044159
  Валева С.А. Принципы и методы применения радиации в селекции растений / С.А. Валева; Под ред. Н.П.Дубинина. – Москва : Атомиздат, 1967. – 86 с.
1044160
   Принципы и методы прогноза скрытых местрождений меди, никеля и кобальта.. – М., 1987. – 245с.
1044161
   Принципы и методы прогнозирования медноколчеданного и полиметаллического оруденения : (на примере Рудного Алтая). – Москва : Недра, 1972. – 256с.
1044162
  Харченков А.Г. Принципы и методы прогнозирования минеральных ресурсов / А.Г. Харченков. – Москва, 1987. – 223с.
1044163
  Капанадзе О.Г. Принципы и методы проекта машинного перевода EUROTRA / О.Г. Капанадзе. – Тбилиси, 1988. – 49с.
1044164
  Муратов Сергей Александрович Принципы и методы прямого наблюдения в экранной журналистике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Муратов Сергей Александрович ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра телевидения и радиовещания. – Москва, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1044165
  Агеев Н.Д. Принципы и методы радиолокации : учебное пособие для слушателей КВИРТУ / Н.Д. Агеев, П.В. Мазурин ; Киевское высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО страны. – Київ, 1959. – 142 с.
1044166
   Принципы и методы разработки тематического плана комплектования справочно-информационных фондов.. – М., 1972. – 68с.
1044167
  Хрущов Н.А. Принципы и методы расчета кондиций для оценки месторождений твердых полезных ископаемых в странах-членах СЭВ / Н.А. Хрущов. – Москва, 1974. – 23с. – (Экономика минерального сырья геологоразведочных работ ; 1)
1044168
   Принципы и методы регистрации элементарных частиц : Пер. с англ. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 343 с.
1044169
   Принципы и методы регулировки усиления в транзисторных усилителях. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 255 с.
1044170
  Ситько П.О. Принципы и методы селекции и племенного дела в шелководстве : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Ситько П.О. ; Акад. наук Укр. ССР , Отдел. биол. наук. – Киев, 1960. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1044171
  Хотылева Любовь Владимировна Принципы и методы селекции на комбинационную способность : Автореф... д-ра биол.наук: / Хотылева Любовь Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
1044172
  Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич; Под ред. Фёдорова А.К. – Москва : Колос, 1984. – 344с.
1044173
   Принципы и методы семантических исследований : Сб. ст. – М., 1976. – 379с.
1044174
  Журавлев С.Г. Принципы и методы синтеза алгебраических и аналитических устройств / С.Г. Журавлев, Ли-Фан. – Ташкент, 1989. – 91с.
1044175
  Кулибабин Александр Григорьевич Принципы и методы снижения енергоемкости оросительных систем : Автореф... д-ра техн.наук: 06.01.02 / Кулибабин Александр Григорьевич; Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1993. – 48л.
1044176
   Принципы и методы составления отраслевых оперативно-справочних карт. – Москва : Наука, 1979. – 87 с.
1044177
   Принципы и методы социолингвистических исследований.. – М., 1989. – 196с.
1044178
  Пронников В.Г. Принципы и методы статистического исследования структуры социально-экономических явлений. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Пронников В.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1044179
   Принципы и методы тектонического районирования, тектоническая терминология.. – Новосибирск, 1968. – 155с.
1044180
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов / Л.И. Мухина. – Москва, 1973. – 95с.
1044181
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.01 / Мухина Л.И.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1975. – 35л. – Бібліогр.:с.30-33
1044182
  Рожкова Л.П. Принципы и методы типологии государства и права / Л.П. Рожкова. – Саратов, 1984. – 116с.
1044183
  Вергилес Э.В. Принципы и методы управления социалистической промышленностью / Э.В. Вергилес. – Москва, 1988. – 24с.
1044184
  Куприянова Т.П. Принципы и методы физико-географического районирования с применением ЭВМ / Т.П. Куприянова. – Москва : Наука, 1977. – 168с.
1044185
   Принципы и методы экологической фитонематологии.. – Петрозаводск, 1985. – 161с.
1044186
   Принципы и механизмы деятельности мозга человека: Тезисы и рефераты докладов 1-й Всесоюзной конференции.. – Л., 1985. – 224с.
1044187
  Беседина Н.А. Принципы и механизмы морфологической репрезентации в языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 44-52. – ISSN 0130-9730
1044188
  Леонтьев В.М. Принципы и механизмы перехода торговли, общественного питания и бытового обслуживания к рыночной экономике / В.М. Леонтьев. – Л, 1990. – 18с.
1044189
  Соловьев В.П. Принципы и механизмы формирования партнерств с целью решения задач инновационного развития экономики / В.П. Соловьев, Е.П. Казьмина // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 38-53. – ISSN 0374-3896
1044190
  Гасов В.М. Принципы и модели отображения информации на экране ЭЛТ. / В.М. Гасов. – М., 1989. – 32с.
1044191
   Принципы и общие методы оказания помощи пострадавшим при радиационных авариях.. – М., 1981. – 29с.
1044192
  Данилов М.Ф. Принципы и организация упровления качеством / М.Ф. Данилов. – Минск, 1977. – 253с.
1044193
  Зак С.Е. Принципы и основные законы материалистической диалектики / С.Е. Зак. – Москва, 1974. – 176с.
1044194
  Букановский В.М. Принципы и основные черты классификации современного естествознания. / В.М. Букановский. – Пермь, 1960. – 219с.
1044195
  Леонов Н.И. Принципы и подходы в управлении научной и инновационной деятельностью (опыт исследовательского университета). // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье обобщается опыт реализации основных принципов и функций научного менеджмента в управлении научной и инновационной деятельностью вуза. Автор полагает, что внедрение этих принципов и подходов способствует эффективности управления вузом и дает ...
1044196
  Горобец Л.Ж. Принципы и показатели функционирования геосреды при нагружении / Л.Ж. Горобец, И.В. Верхоробина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 122-135 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1607-4556
1044197
  Аккерман С.И. Принципы и правила обучения в советской школе / Аккерман С.И. – Владимир : Книжное издание, 1955. – 80 с.
1044198
  Джоббер Дэвид Принципы и практика маркетинга = Principles and practice of marketing / Джоббер Дэвид; Пер. з англ. – 2-е изд. – Москва-Санкт-Петербург-Киев : Вильямс, 2000. – 688с. – ISBN 5-8459-0072-7
1044199
  Калабро С.Р. Принципы и практические вопросы надежности / С.Р. Калабро. – М., 1966. – 376с.
1044200
  Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учеб. пособие / А.Б. Есин. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-89349-049-7
1044201
  Бычкова Н.Г. Принципы и приемы включения лексики разговорной речи в современный очерк. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Бычкова Н.Г.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1044202
  Мамаев Г.А. Принципы и приемы отбора и использования средств архаизации в системе исторически стилизованной художественной речи. (На материале дилогии "Иван Грозный" А.Н.Толстого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Мамаев Г.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Астрахань, 1968. – 17 с.
1044203
  Толстов Е.П. Принципы и приемы создания сатирического образа / Е.П. Толстов. – Ужгород, 1974. – 144с.
1044204
  Будников Г.К. Принципы и применение вольтамперной осциллографической полярографии. / Г.К. Будников. – Казань, 1975. – 197с.
1044205
  Накамура А. Принципы и применение гомогенного катализа / А. Накамура, М. Цуцуи. – М., 1983. – 231с.
1044206
  Саусворт Дж.К. Принципы и применения волноводной передачи = Principles and applications of waveguide transmission / Дж.К. Саусворт. – Москва : Советское радио, 1955. – 700 с.
1044207
  Шаталин С.С. Принципы и проблемы оптимального планирования народного хозяйства / С.С. Шаталин. – М., 1971. – 54с.
1044208
  Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия Феноменологический философии / Н.В. Мотрошилова. – Москва, 1968. – 127с.
1044209
  Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1959. – 354с.
1044210
  Голдовский Е.М. Принципы и пути развития широкоэкранного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1957. – 52с.
1044211
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней шкое : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; АН ГССР, Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1044212
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 24л.
1044213
  Бураков В.И. Принципы и рабочие этапы агроландшафтного проектирования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 50-56. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1044214
  Комарова Валентина Ильинична Принципы и содержание лингвистического анализа обстановочной ремарки как компонента драматического произведения : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.01 / Комарова Валентина Ильинична; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 20л.
1044215
  Васкан Р.Д. Принципы и средства автоматизированной обработки геологоразведочной информации / Р.Д. Васкан, Д.В. Юрин. – Москва : Недра, 1974. – 93с.
1044216
  Бежанова М.М. Принципы и средства разработки прикладных программных систем / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1987. – 84с.
1044217
  Жибет Г.А. Принципы и структура системы комплексного планирования развития коллективов и регионов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Жибет Г. А.; БГУ. – Минск, 1977. – 23л.
1044218
  Дробноход Н.И. Принципы и схема районирования Украинского щита для целей искусственного пополнения подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 69-73. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
1044219
  Дробноход Н.И. Принципы и схема типизации природных условий Украинского щита для оценки эксплуатационных запасов подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 61-66. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 6)
1044220
  Алексеев Б.К. Принципы и тенденции развития представительного состава местных Советов : социол. исследования / Б.К. Алексеев, М.Н. Перфильев. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 303 с.
1044221
  Веткин А.Н. Принципы и устройства управления ритмом сердца методами его электрической стимуляции : Автореф... д-ра биол.наук: 05.13.19 / Веткин А.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1984. – 49л.
1044222
  Назаренко И В. Андреева Принципы и факторы размещения и специализации сельскохозяйственного производства США / И В. Андреева Назаренко. – Москва, 1973. – 60с.
1044223
  Гатева Венета Стайкова Принципы и формы взаимодействия болгарского и советского телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гатева Венета Стайкова; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1044224
  Корниенко Иван Принципы и художественные средства киноискусства. (Из опыта укр. советской кинематографии) : Автореф... д-ра искусствовед.наук: / Корниенко Иван С.; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 34л.
1044225
  Чжэн Пан-лун Принципы изображения народа в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам" : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чжэн Пан-лун ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1960. – 17 с.
1044226
  Бабаева Л.В. Принципы изображения подвига в советской литературе о Великой Отечественной войне./60-70-е годы/ : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Л.В.; МВ иССО УССР. Львовский гос.ун-т. – Львов, 1985. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1044227
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1985. – 25л.
1044228
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1987. – 17л.
1044229
   Принципы изображения характера в советской прозе: Мевжвуз. сб. науч. тр.. – Челябинск, 1985. – 89 с.
1044230
  Борисова Людмила Михайловна Принципы изображения характера в современной советской исторической драматургии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Борисова Людмила Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 22л.
1044231
  Заградка М. Принципы изображения человека в романах К.А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Заградка М.;. – М, 1960. – 15л.
1044232
  Пахненко И. Принципы изучения дисциплин лингвистического цикла в вузе // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 155-172. – ISSN 2312-5993
1044233
  Зимина Г.А. Принципы изучения лирических стихотворений в 5-8 классах / Г.А. Зимина. – Махачкала, 1963. – 20 с.
1044234
  Хайдаков С.М. Принципы именной классификации в дагестанских языках / С.М. Хайдаков. – М, 1980. – 251с.
1044235
  Кэтермоул К.В. Принципы импульсно-кодовой модуляции / К.В. Кэтермоул. – Москва : Связь, 1974. – 408 с.
1044236
  Базнат М.И. Принципы инвариантности и эффективные силы в атомных ядрах / М.И. Базнат. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 162 с.
1044237
  Боди Зви Принципы инвестиций = Essentiais of investments / Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан; Пер. с англ. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 984с. – ISBN 5-8459-0289-4
1044238
  Боди Зви Принципы инвестиций / Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 984с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0289-4


  Подробно рассмотрены основные проблемы управления инвестиционным процессом
1044239
   Принципы инерциальной навигации.. – М., 1965. – 355с.
1044240
  Поляков Б Принципы института банкротства // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.6-11
1044241
  Анищенко Г.Н. Принципы интерпретации амплитудно-фазовых измерений при магнитотеллурических зондированиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Анищенко Г.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1044242
  Зайцев Н.Г. Принципы информационного обеспечения в системах переработки информации и управления / Н.Г. Зайцев. – К., 1976. – 181с.
1044243
   Принципы информационного обеспечения целевых комплексных программ: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 188с.
1044244
  Нильсон Нильс Принципы искусственного интеллекта. / Нильсон Нильс. – Москва : Радио и связь, 1985. – 373с.
1044245
  Кулик А.С. Принципы использования лабораторного фонда кафедры систем управления летательными аппаратами в учебном процессе и научных исследованиях / А.С. Кулик, К.Ю. Дергачев // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 4 (111), июль - август. – С. 76-83. – ISSN 1727-7337
1044246
  Журавель В.В. Принципы использованные при проектированнии програмного обеспечения в цифровых фонограммах // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 2 (45). – С. 39-43. – ISSN 2411-3816
1044247
   Принципы исследования и планирования региональной системы культурного обслуживания населения: Сб. ст.. – Свердловск, 1982. – 142с.
1044248
  Кузнецов Н.С. Принципы исследования мотивации личности марксистской и буржуазной социологии и психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Кузнецов Н.С.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1975. – 22л.
1044249
  Рабинович А.И. Принципы исследования фонетической интерференции при контактировании резносистемных языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Рабинович А.И. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 32 с.
1044250
  Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – М., 1960. – 500с.
1044251
  Якимов В.А. Принципы исторического исследования лексико-семантической группы / В.А. Якимов. – Пермь, 1983. – 80 с.
1044252
  Лачаева М.Ю. Принципы исторического повествования в творческом наследии М.В. Ломоносова (из опыта преподавания отечественной историографии) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 85-94. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1044253
  Дирак М П.А. Принципы квантовой механики : пер. с 4-го англ. изд. / М П.А. Дирак. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 434 с.
1044254
  Дирак М П.А. Принципы квантовой механики / П.А.М. Дирак; пер. с 4-го англ. изд. Ю.Н.Демкова, Г.Ф. Друкарева; Под ред. и с предисл. В.А. Фока. – 2-е. – Москва : Наука, 1979. – 480 с. : Библиотека теоретической физики
1044255
  Дирак М П.А. Принципы квантовой механики. / М П.А. Дирак. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 480 с.
1044256
  Тирринг Вальтер Е Принципы квантовой электродинамики / Вальтер Е Тирринг. – Москва : Высш. школа, 1964. – 227 с.
1044257
  Роули Д. Принципы китайской живописи. / Д. Роули. – М, 1989. – 158с.
1044258
  Розина Р.И. Принципы классификации в лексической семантике (имя существительное) : научно-аналитический обзор / Р.И. Розина ; АН СССР.Ин-т научной информации по общественным наукам; отв. ред. Р.Р. Мдивани. – Москва, 1982. – 65 с. – (Теория и история языкознания)
1044259
  Зейналов Ф.Р. Принципы классификации именных частей речи (на материале азербайджанского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Зейналов Ф.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1957. – 23л.
1044260
  Коломийцев И.Н. Принципы классификации промышленных товаров по потребительным свойствам / И.Н. Коломийцев. – М., 1975. – 101с.
1044261
  Золотарева Н.С. Принципы классификации фортепианных Reminiscences Ф. Листа // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 136-137
1044262
  Кузнецов Б.Г. Принципы классической физики / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 324 с.
1044263
  Витерби Э.Д. Принципы когерентной связи / Э.Д. Витерби. – Москва, 1970. – 392 с.
1044264
  Костенников М.В. Принципы кодификации норм административного права / М.В. Костенников, А.В. Куракин // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 38-45. – ISSN 0132-0769
1044265
  Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм / Н.А. Лопашенко. – Саратов, 1989. – 95с.
1044266
  Цветков А.Г. Принципы количественной оценки эффективности радиоэлектронных средств / А.Г. Цветков. – Москва : Советское радио, 1971. – 201 с.
1044267
  Кларк К. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco / Кеннеди Кларк, Кевин Гамильтон; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 976с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0464-1


  Самое полное руководство по разработке, принципам работы и конфигурированию сетей на основе коммутаторов Cisco Catalyst
1044268
  Тархов А.Г. Принципы комплексирования в разведочной геофизике / А.Г. Тархов. – Москва : Недра, 1977. – 221с.
1044269
  Скарук Г.А. Принципы комплексного использования лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  По итогам исследований в ГПНТБ СО РАН выведены основные принципы и правила комплексного использования в электронном каталоге нескольких информационно-поисковых языков разного типа. Ключевые слова: электронный каталог, лингвистическое обеспечение, ...
1044270
  Иванов О.И. Принципы комплексного подхода в социально-экономических исследованиях. / О.И. Иванов. – Ленинград, 1981. – 158 с.
1044271
  Влах И. Принципы Конституции, определяющие основания государственной службы Республики Молдова (некоторые теоретические размышления) // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 21-24. – ISSN 1810-3081
1044272
  Чаплинскас А.А. Принципы конструирования проблемно-ориентированных программных систем. / А.А. Чаплинскас. – Вильнюс, 1988. – 174с.
1044273
  Галеев Б.М. Принципы конструирования светомузыкальных устройств / Б.М. Галеев, С.А. Андреев. – Москва, 1973. – 104 с.
1044274
  Вербицкий А.А. Принципы контекстного обучения в иноязычной подготовке юриста / А.А. Вербицкий, Н.П. Хомякова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1726-667Х


  В русле теории контекстного обучения рассмотрены пять основных принципов компетентностно ориентированной модели иноязычной подготовки юристов. Каждый принцип раскрыт применительно к организации усвоения студентами содержания дисциплины «Иностранный ...
1044275
  Климов Г.А. Принципы контенсивной типологии / Г.А. Климов. – М., 1983. – 222с.
1044276
  Ордандо В. Принципы контитуционного права / Орландо, проф. Римского ун-та. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – VIII, 299 с. – Библиогр.: с. V-VI
1044277
  Алдухов О.А. Принципы контроля качества массивов результатов радиозондирования атмосферы / О.А. Алдухов, И.В. Черных // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 92-101 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1044278
  Брейли Р. Принципы корпоративных финансов : Учебник для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений / Р. Брейли, С. Майерс; Пер. с англ. – Москва : Олимп-Бизнес, 1997. – 1120с. – ISBN 5-901028-01-5
1044279
  Балталон Ц.П. Принципы критики В.Г. Белинского / [соч.] Ц. Балталона. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1898. – 42 с.


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1044280
  Саввин Н. Принципы критики детских книг / Н. Саввин. – М., 1924. – 32с.
1044281
  Звелто О. Принципы лазеров / О. Звелто. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1984. – 395 с.
1044282
  Звелто О. Принципы лазеров : пер. с англ. / О. Звелто. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1990. – 560 с.
1044283
  Фридрак Валентина Борисовна Принципы лексикографической интерпретации именных композитов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Фридрак Валентина Борисовна ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1986. – 20 с.
1044284
  Сазонов А.А. Принципы лесоводственной оценки почв / А.А. Сазонов. – Иркутск, 1986. – 240 с.
1044285
   Принципы лечения задней нестабильности коленного сустава (обзор литературы) / М.Л. Головаха, И.В. Диденко, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, К.П. Бенедетто, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 122-129. – ISSN 0030-5987
1044286
  Милова Т. Принципы либерализма / Т. Милова; Нац. академия наук Беларуси; Ин-т философии. – Минск : Экоперспектива, 2002. – 144 с. – ISBN 985-469-023-7
1044287
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
2. – 1975. – 31с.
1044288
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
3. – 1975. – 24с.
1044289
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
4. – 1975. – 48с.
1044290
  Вандышев В.Н. Принципы локальности и элементарности как объект идейной борьбы в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1044291
  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : Учебник / Н.Грегори Мэнкью. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 576с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
1044292
  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики = Principles of macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; [пер. с англ. С. Жильцова, В. Кузина]. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2004. – 573, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Principles of macroeconomics / Mankiw N. Gregory. Fort Worth [etc.], 2001. - Указ.: с. 565-573. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
1044293
  Хелеби Сэм Принципы маршрутизации в Internet = Internet routing architectures / Хелеби Сэм, Мак-Ферсон Денни; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0188-Х
1044294
  Кафаров В.В. Принципы математического моделирования химико-технологических систем. / В.В. Кафаров. – М., 1974. – 344с.
1044295
  Пак Н.И. Принципы математической подготовки студентов с позиций информационной модели мышления / Н.И. Пак, Т.П. Пушкарева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 5 (94). – С. 4-10. – ISSN 1818-4243


  В работе показана необходимость пересмотра научно-методических основ системы математического образования педагогического вуза в условиях становления информационного общества. Обоснован информационный подход к обучению математике. Предложена ...
1044296
  Демин В.Н. Принципы материалистической диалектики в научном познании / В.Н. Демин. – М, 1979. – 184с.
1044297
   Принципы материалистической диалектики как теории познания. – М., 1984. – 304с.
1044298
   Принципы материалистической диалектики: Сб. ст.. – Алма-Ата, 1980. – 160с.
1044299
  Фейербах Л. Принципы материалистической теории познания / Л. Фейербах. – М, 1923. – 209с.
1044300
  Коротич Е. Принципы международно-правового регулирования в области использования современных медицинских технологий // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 148-153. – ISSN 2409-4544
1044301
  Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Войтович С. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1983. – 225л. – Бібліогр.:л.186-225
1044302
  Войтович Сергей Адамович Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Войтович Сергей Адамович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1044303
  Гончаренко Е.А. Принципы международно - правового статуса беженцев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.187-194. – ISSN 0201-7245
1044304
  Коптяева М.В. Принципы менеджмента качества современной библиотеки: процессный подход // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 27-35. – ISSN 0130-9765
1044305
  Дементьев А.Н. Принципы местного самоуправления: состав, содержание и методы нормативной правовой реализации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 2 (56). – С. 69-76. – ISSN 1812-8696
1044306
  Кауфман А.А. Принципы методов наземной и скважинной электроразведки = Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / А.А. Кауфман, Б.И. Андерсон ; [пер. с англ. Д.А. Алексеева]. – Тверь : АИС, 2013. – 487, [1] с. : ил. – Посвящается выдающемуся русскому геофизику Л.М. Альпину. - Пер. изд. : Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / A.A. Kaufman, B.I. Anderson. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 487. – ISBN 978-5-94789-557-5
1044307
  Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи / Г. Герц. – Минск, 1959. – 387 с.
1044308
  Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики : Учебник / Н.Г. Мэнкью. – 2-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 560с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-94723-417-3
1044309
  Замятин Н. Принципы мичуринского учения в разведении животных / Н. Замятин. – Минск, 1949. – 20с.
1044310
  Денисов П.Н. Принципы моделирования языка / П.Н. Денисов. – М., 1965. – 206с.
1044311
  Данилюк А.Я. Принципы модернизации педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-46. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрыта сущностная особенность модернизации современного педагогического образования: переход от подготовки учителя-предметника к учителю - носителю социально и профессионально значимых качеств. Посредством системы принципов определена модель ...
1044312
  Бакштановский В.И. Принципы морального выбора / В.И. Бакштановский. – М, 1974. – 63с.
1044313
   Принципы музыкальной формы И.С.Баха : очерки. – Москва : Музыка, 1981. – 355 с.
1044314
  Жигаленко О.В. Принципы налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-127. – ISSN 1993-6788
1044315
  Артеменко Е.Б. Принципы народно-песенного текстообразования / Е.Б. Артеменко. – Воронеж, 1988. – 173с.
1044316
  Борукаев Р.К. Принципы настройки в деятельности центральной нервной системы / Р.К. Борукаев. – М., 1991. – 60с.
1044317
   Принципы научного анализа языка.. – М., 1959. – 163с.
1044318
  Холиков А.А. Принципы научного изучения прижизненных полных собраний сочинений русских писателей // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15-25. – ISSN 0130-9730
1044319
  Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор. – Москва, 1991. – 104 с.
1044320
  Ракитов А.И. Принципы научного мышления. / А.И. Ракитов. – М, 1975. – 143с.
1044321
   Принципы научной организации высшего строительного образования. – Киев, 1970. – 92с.
1044322
  Раченко И.П. Принципы научной организации педагогического труда: в вопр. и ответах. / И.П. Раченко. – К., 1990. – 186с.
1044323
  Гаркавец А.Н. Принципы национальной политики и языкового стрительства / А.Н. Гаркавец. – Алма-Ата, 1990. – 76с.
1044324
  Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики / Ф. Розенблатт. – М., 1965. – 480с.
1044325
  Антомонов Ю.Г. Принципы нейродинамики / Ю.Г. Антомонов. – Київ, 1974. – 199с.
1044326
  Козырь И.Г. Принципы нейтронной калориметрии адронов высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Козырь И.Г.; МВ и ССО УССР,. – Харьков, 1985. – 14л.
1044327
  Бавра Н.В. Принципы неклассической науки в современной отечественной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1044328
  Шен И.Р. Принципы нелинейной оптики : Пер. с англ. / И.Р. Шен. – Москва : Наука, 1989. – 557 с. – ISBN 5-02-014043-0
1044329
   Принципы нефтегеологического районирования в связи с прогнозированием нефтегазоносности недр.. – М., 1976. – 300с.
1044330
  Гурвич Е. Принципы новой пенсионной реформы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 4-31. – ISSN 0042-8736
1044331
   Принципы нормирования облучения населения от естественных источников ионизирующих излучений: Публикация 39 МКРЗ.. – М., 1986. – 30с.
1044332
  Городецкий В.Г. Принципы НОТ вспомогательных рабочих / В.Г. Городецкий. – М., 1972. – 63с.
1044333
  Алексахин И.В. Принципы Ньютона и принципы Энштейна : 5 лекций для студ. 1-го курса : учеб. пособие / И.В. Алексахин ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 1974. – 104 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 104
1044334
   Принципы обеспечения отказоустойчивости многопроцессорных вычислительных систем : сборник трудов. – Москва, 1987. – 82 с.
1044335
  Лютко П.Г. Принципы обоснования необходимого уровня рентабельности колхозного производства. (На прим. колхозов БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Лютко П.Г.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1969. – 32л.
1044336
  Семченко В.Т. Принципы образования фонда заработной платы предприятия. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Семченко В.Т.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1044337
  Гарунов М.Г. Принципы обучения в дидактике высшей школы / М.Г. Гарунов, В.В. Пустовит. – Москва, 1980. – 44 с.
1044338
  Станкин М.И. Принципы обучения двигательным действиям на занятиях по физической культуре / М.И. Станкин. – М., 1985. – 79с.
1044339
  Торндайк Э. Принципы обучения основанные на психологии / Э. Торндайк. – 3-е изд. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 233с.
1044340
  Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку / Л.П. Федоренко. – М., 1973. – 160с.
1044341
  Лысенко О.К. Принципы обучения студентов иностранному языку в свете современных информационных технологий // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 160-162. – (Педагогічні науки)


  В статье представлен анализ значимости основополагающих принципов и правил обучения, их влияния на эффективность процесса обучения студентов диалогической экспромтной речи на английском языке с уч.том достижений и возможностей современных ...
1044342
   Принципы обучения физическим упражнениям. Сб. ст.. – Л., 1959. – 128с.
1044343
  Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии / Э. Торндайк. – Изд. 2-е. – Москва, 1929. – 25-235с.
1044344
  Бертон В. Принципы обученя и его организация. / В. Бертон. – М, 1934. – 352с.
1044345
  Абульханов Р.Ф. Принципы общественной организации производства : теория обществ. формы труда К. Маркса / Р.Ф. Абульханов. – Москва : МГУ, 1982. – 176 с.
1044346
  Элиенс Антон Принципы объектно-ориентированной разработки программ = Principles of object-oriented software development / Элиенс Антон; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 496с. – ISBN 5-8459-0233-9
1044347
  Грунд Ф. Принципы операционной системы ОС ЕС / Ф. Грунд. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 189с.
1044348
   Принципы описания единиц лексико-фразеологического уравня русского языка: Сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1985. – 162с.
1044349
   Принципы описания языков мира.. – М., 1976. – 343с.
1044350
  Хухуни Г.Т. Принципы описательного анализа в трудах А.М. Пешковского / Г.Т. Хухуни. – Тбилиси, 1979. – 136 с.
1044351
  Волконский В.А. Принципы оптимального планирования / В.А. Волконский. – Москва, 1973. – 239с.
1044352
  Данилов Николай Николаевич Принципы оптимальности в кооперативных дифференциальных играх : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Данилов Николай Николаевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1978. – 18л.
1044353
  Гроппен В.О. Принципы оптимизации комбинаторных процедур / В.О. Гроппен. – Ростов -на-Дону, 1988. – 195с.
1044354
  Блинов П.Н. Принципы оптимизации обучения инженера профессиональным дисциплинам в системе многоуровневого образования / П.Н. Блинов, О.Ф. Пиралова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией высшего инженерного образования путем его оптимизации. Выделены доминирующие принципы оптимизации профессионального обучения в современных инженерно-технических вузах
1044355
  Керженцев П.М. Принципы организации. – Москва ; Петроград, 1923. – 204 с.
1044356
  Керженцев П.М. Принципы организации : Избранные произведения / П.М. Керженцев. – Москва : Экономика, 1968. – 464 с.
1044357
  Голубенко Л.Н. Принципы организации аргументивного дискурса (на материале немецкоязычных драматургических произведений) / Л.Н. Голубенко, Н.Ю. Колесниченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 84-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88, 10 п. – ISSN 1729-360Х
1044358
  Кальницкая В.Б. Принципы организации зачинов и финалов в поздних романах Грэма Грина с повествованием от первого лица // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 283-289. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1044359
  Яковлев Г.С. Принципы организации и деятельности аппарата государственного управления : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Яковлев Г.С.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 24л.
1044360
   Принципы организации и методы стационарного изучения почв. – Москва : Наука, 1976. – 414с.
1044361
  Ратнер В.А. Принципы организации и мехнизмы молекулярно-генетических процессов / В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1972. – 323с.
1044362
  Грабельников А.А. Принципы организации и особенности функционирования отдела газетной редакции : Автореф... канд. филол.наук: 10.10.10. / Грабельников А. А.; МГУ, Фак. журн. Каф. теор. и практ. парт. сов. печати. – М., 1978. – 22л.
1044363
  Смолинская О.Е. Принципы организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 115-127. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье с теоретико-методологических позиций сформулированы и охарактеризованы специфические принципы организации культурно-образовательного пространства университета. Культуросообразность, экологизм, гомеостатизм и антропологизм исследуются в русле ...
1044364
  Савицкая Т.В. Принципы организации медико-генетического консультирования при глазных болезнях : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Савицкая Т. В.; АМН СССР, Ин-т медиц. генетики. – М., 1981. – 20л.
1044365
  Фокина О.С. Принципы организации опытно-экспериментальной работы по формированию интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются педагогические принципы организации опытно-экспериментальной работы в вузе. Обосновывается,что правильный выбор этих принципов способствует успешному формированию интеллектуально-коммуникативной компнтенции студентов.
1044366
  Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека : систем.-деятельност. подход к изуч. познават. процессов : учеб.-метод. пособие для студентов фак. психологии гос. ун-тов / Асмолов А.Г. ; .: Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1985. – 103 с. – Библиогр. в конце глав
1044367
  Филахтов Алексей Лазаревич Принципы организации поточного строительства гидроэнергоузлов в оптимальные сроки : Автореф... д-ра техн.наук: / Филахтов Алексей Лазаревич; Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1965. – 51л. – Бібліогр.:с.48-49
1044368
  Савчук Р. Принципы организации Православной миссии в Японии на рубеже XIX–XX вв. / Священник Роман Савчук // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2018. – № 28. – С. 313-319
1044369
  Гуревич С.М. Принципы организации работы редакции советской газеты / С.М. Гуревич. – М., 1975. – 31с.
1044370
   Принципы организации социальных систем: теория и практика. – К.-Одесса, 1988. – 241с.
1044371
  О"Шонесси Принципы организации управления фирмой = Patterns of business organization / Дж. О"Шонесси. – Москва : Прогресс, 1979. – 420 с.
1044372
  Майоров С.А. Принципы организации цифровых машин / С.А. Майоров, Г.Н. Нивиков. – Л, 1974. – 432с.
1044373
   Принципы организации школьного коллектива. – Москва, 1965. – 270 с.
1044374
  Матье Ж. Принципы органического синтеза / Ж. Матье, А. Алле. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 623 с.
1044375
  Сеидов Анвер Джумшуд огли Принципы осуществления судами уголовного правосудия // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 244-250
1044376
  Пашаева М.М. Принципы отбора и перевода русских фразеологических единиц в русско-азербайджанских словарях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пашаева М.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 20 с.
1044377
  Валиуллина Наиля Рафиковна Принципы отбора персонала ЦБС для эффективного функционирования системы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 2-4. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Человек, выбирающий место работы, должен постоянно сравнивать свои индивидуальные возможности с требованиями профессиограммы. Это позволяет установить его соответствие и профессиональную пригодность к данному виду труда. В первую очередь это касается ...
1044378
  Пищулина Т.В. Принципы отбора содержания базовых курсов в вузах // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 0869-561Х
1044379
  Воскресенская О.В. Принципы отбора стран для изучения в курсе географии материков и океанов : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 39-42 : Табл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0016-7207
1044380
   Принципы отождествления каналов передачи сигналов.. – М., 1973. – 114с.
1044381
  Крюков Принципы отражения экономической действительности в деловых играх / Крюков, Л.И. Крюкова. – М., 1988. – 204с.
1044382
  Заир-Бек Принципы отчетности в политике управления образованием // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 12-18. – ISSN 1726-667Х
1044383
   Принципы оценки плодородия почв : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1990. – 155 с.
1044384
  Пашковский И.С. Принципы оценки эксплуатационных запасов подземных вод крупных артезианских бассейнов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Пашковский И.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 28л.
1044385
   Принципы оценки эксплуатационных ресурсов подземных вод в речных долинах. – Москва : Московский университет, 1978. – 228с.
1044386
  Багмут И.А. Принципы перевода на украинский язык сочинений В.И.Ленина и сочинений И.В.Сталина : Автореф... канд. филол.наук: / Багмут И.А.; АН УССР Ин-т языкознания им А.А.Потебни. – К, 1953. – 20л.
1044387
  Пятигорский Б.Я. Принципы передачи проприоцептивных сигналов в дорсальном спинно-мозжечковом тракте. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.02 / Пятигорский Б.Я.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1980. – 38л.
1044388
  Алейникова Т.В. Принципы переработки информации в зрительной системе лягушки / Алейникова Т.В. ; отв. ред. А.Б. Коган. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1985. – 125 с.
1044389
  Протасенко З.М. Принципы периодизации истории марксистко-ленинской философии. / З.М. Протасенко. – Л., 1957. – 196с.
1044390
  Мухин В.А. Принципы планирования партийной работы / В.А. Мухин. – М., 1969. – 40с.
1044391
  Веселитский В.В. Принципы подачи предлогов в словарях. : Автореф... канд. филол.наук: / Веселитский В.В.; Акад. наук СССР.Ин-т языкознания. – М., 1959. – 19л.
1044392
   Принципы подготовки специалистов широкого профиля и пути их реализации в учебном процессе : Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф. – Ленинград, 1982. – 159с.
1044393
  Кивенко Н.В. Принципы познания живого / Н.В. Кивенко. – К., 1991. – 188с.
1044394
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – Москва, 1983. – 351 с.
1044395
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.
1. – 1983. – 415с.
1044396
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.
2. – 1984. – 312с.
1044397
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.
2. – 1984. – 310с.
1044398
  Винниченко Т. Принципы Понтрягина // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 28-45. – ISSN 1819-6268


  Понтрягін Лев Семенович — радянський математик, один з найвидатніших математиків XX століття.
1044399
   Принципы построения автоматизированных систем метеорологического обеспечения авиации. – Л., 1991. – 371с.
1044400
   Принципы построения автоматизированных систем управления на транспорте: Сб. науч. тр.. – К., 1986. – 59с.
1044401
  Абдуллаев А.А. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями с непрерывным характером производства / А.А. Абдуллаев, Р.А. Алиев, Г.М. Уланов ; под ред. акад. Б.Н. Петрова. – Москва : Энергия, 1975. – 439 с. : черт. – Библиогр.: с. 426-436
1044402
  Зотов В.В. Принципы построения автоматических СВЧ измерительных приборов на ферритовых резонаторах с цифровым выходом на электролюминесцентных знаковых индикаторах / В.В. Зотов, Г.Б. Богданов, И.Н. Ященко. – Киев, 1968. – 48 с.
1044403
  Баринова Е.Э. Принципы построения английского текста реферативного характера / Е.Э. Баринова, Н.Е. Николаева. – Москва, 1986. – 119 с.
1044404
  Айлиф Дж.К. Принципы построения базовой машины / Дж.К. Айлиф ; пер. с англ. Е.Б. Докшицкой и Н.Б. Фейгельсон ; под ред. И.Б. Задыхайло. – Москва : Мир, 1973. – 119 с. : черт. – Библиогр.: с. 6-7, с. 117. – (Библиотека "Кибернетического сборника")
1044405
  Афанасьев А.А. Принципы построения бухгалтерского баланса / А.А. Афанасьев. – Москва : Госфиниздат, 1948. – 96 с.
1044406
  Лернер А.Я. Принципы построения быстродействующих следящих систем и регуляторов / А.Я. Лернер. – М.-Л., 1961. – 151с.
1044407
  Икрамова Х.М. Принципы построения двуязычного синонимического словаря. (На материале рус. и тадж. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Икрамова Х.М.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1044408
  Жяунис Г.А. Принципы построения динамической модели баланса трудовых ресурсов союзной республики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Жяунис Г.А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1044409
  Маслов С.П. Принципы построения запоминающих устройств для троично-кодированной информации : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Маслов С.П.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 29л.
1044410
  СорокинА.М Принципы построения и методы совершенствования Универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1976. – 164с.
1044411
   Принципы построения и оптимизация схем индуктивно-емкостных преобразователей / И.В. Волков, В.Н. Губаревич, В.Н. Исаков, В.П. Кабан. – Киев : Наукова думка, 1981. – 175 с.
1044412
   Принципы построения и практика внедрения автоматизированных систем оценки и аттестации ИТР и служащих на предприятии.. – Рига, 1980. – 586с.
1044413
  Власов А.И. Принципы построения и реализации диалоговой системы проектирования / А.И. Власов, Я.И. Рабинович. – Москва, 1985. – 38с.
1044414
  Цанг Ф.Р. Принципы построения и реализации операционной системы спецпроцессора МВК "Эльбрус-1". / Ф.Р. Цанг, Г.Д. Чинин. – М., 1978. – 12с.
1044415
  Франчук Виктор Иванович Принципы построения и совершенствования организаций (на примере социально-экономических систем) : Автореф... д-ра экон.наук: 05.13.10 / Франчук Виктор Иванович; Центральный экономико-матем. ин-т. – М., 1994. – 39л.
1044416
  Памфилов Р.К. Принципы построения измерителей рассогласования следящих систем / Р.К. Памфилов. – М, 1973. – 111с.
1044417
  Пономарев В.М. Принципы построения интерактивной системы управления комплексными программами научно-технического прогресса в регионе. / В.М. Пономарев, В.Н. Ханенко. – Л., 1983. – 30с.
1044418
  Цуников Ю.В. Принципы построения информационной базы АСУ, базирующихся на ЭВМ III поколения. / Ю.В. Цуников. – М., 1977. – 48с.
1044419
   Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты / Т.В. Бунько, И.Е. Кокоулин, С.А. Головко, А.Ш. Жалилов, А.Б. Бокий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 141-152 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1044420
  Данилов И.А. Принципы построения комбинированной обучающей программы / И.А. Данилов. – Москва, 1972. – 112с.
1044421
  Ильменский Михаил Дмитриевич Принципы построения комплексных технических средств АСУ крупного автотранспортного предприятия : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Ильменский Михаил Дмитриевич; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1044422
  Скибницкий Э.Г. Принципы построения компьютерной поддержки для дистанционного обучения // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.8-11
1044423
  Индюшкин В.А. Принципы построения математического обеспечения АСУ ВШ / В.А. Индюшкин. – Москва, 1977. – 83с.
1044424
  Иваськив Ю.Л. Принципы построения многозначных физических схем / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1971. – 316с.
1044425
  Бурцев В.С. Принципы построения многопроцессорных вычислительных комплексов "Эльбрус" / В.С. Бурцев. – М, 1977. – 53с.
1044426
  Катушкина В.М. Принципы построения мостовых схем сложения мощностей генераторов с независимым возбуждением : Автореф... канд. техн.наук: / Катушкина В.М.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1958. – 9л.
1044427
  Батманов И.А. Принципы построения описательной грамматики киргизского языка. / И.А. Батманов. – Фрунзе, 1954. – 9с.
1044428
  Ястребов В.С. Принципы построения погружных систем подводных аппаратов / В.С. Ястребов. – М., 1979. – 128с.
1044429
  Мельник О.А. Принципы построения синонимических словарей английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мельник О.А.; Первый Ленингр.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Л, 1954. – 15л.
1044430
  Абайдуллин Р.Н. Принципы построения систем коллективного пользования / Абайдуллин Р.Н., Вахитова Т.Ф., Тагиров Р.Р. – Казань : Изд-во Казан ун-та, 1979. – 88 с. – Библиогр.: с. 85-87
1044431
  Удальцова М.В. Принципы построения совокупного баланса времени трудовых ресурсов города : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Удальцова М.В.; Иркутский ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1970. – 23л.
1044432
  Щепин В.С. Принципы построения специализированного математического обеспечения системы автономного передвижения робота : Автореф... Канд.техн.наук: 05.255 / Щепин В.С.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1973. – 20л.
1044433
  Чжоу В.Ф. Принципы построения схем на туннельных диодах / В.Ф. Чжоу. – Москва : Мир, 1966. – 447 с.
1044434
   Принципы построения технических средств исследования океана.. – М., 1982. – 324с.
1044435
  Кудрявцева Л.В. Принципы построения ультразвуковго микроманипулятора для биофизических исследований. : Автореф... Канд.техн.наук: 03.00.02 / Кудрявцева Л.В.; АН СССР. – Красноярск, 1979. – 24л.
1044436
  Бондаренко И.Д. Принципы построения фотоэлектрических автоколлиматоров / И.Д. Бондаренко. – Минск, 1984. – 190с.
1044437
  Бузунов Ю.А. Принципы построения цифровых вычислительных машин. / Ю.А. Бузунов, Е.Н. Вавилов. – Киев, 1972. – 315с.
1044438
  Мараховский В.Б. Принципы построения электронных клавишных вычислительных машин. / В.Б. Мараховский. – Л., 1976. – 135с.
1044439
  Суменков С.Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 0132-0769
1044440
  Арбузкин А.М. Принципы правового регулирования пребываний в СССР иностранцев / А.М. Арбузкин, О.Ф. Мураметс. – Москва
1. – 1979. – 56с.
1044441
  Саркисянц Г.П. Принципы предварительного следствия в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Саркисянц Г.П. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 26 с.
1044442
  Дронов П.С. Принципы представления варьирования формы идиом в двуязычном фразеологическом словаре // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Рос. акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2013. – № 1 (43). – С. 10-18. – ISSN 1562-1391
1044443
  Прокопьев И.И. Принципы преемственности и его осуществление в летней деятельности пионеров. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Прокопьев И.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 21л.
1044444
  Болотаев М.М. Принципы преподавания М.М.Ковалевского // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 80-84. – ISSN 0869-561Х


  М.М.Ковалевсский - выдающийся ученый-энциклопедист, правовед, общественный деятель, педагог, обладающий даром увлекать аудиторию. Предложенная им система давала возможность лекции любого профессора, расширяя кругозор слушателей.
1044445
  Москаленко В.Г. Принципы претворения фольколора в современной симфонической музыке : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.02 / Москаленко В.Г.; Киевск. гос. консерватория. – К., 1972. – 26л.
1044446
  Параснис Д.С. Принципы прикладной геофизики / Д.С. Параснис. – Москва : Мир, 1965. – 199с.
1044447
  Малышев В.С. Принципы применения амнистии // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 156-162
1044448
  Крикун В.М. Принципы применения ИКТ в программах непрерывного интегрированного образования инвалидов / В.М. Крикун, О.Л. Бобкова, // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются вопросы использования информационно-коммуникационных технологий при реализации программ непрерывного многоуровневого интегрированного (высшего) профессионального образования инвалидов в России.
1044449
  Папахчян И.А. Принципы проверки и оценки успеваемости учащихся и их реализация в обучении. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Папахчян И.А.; МП Армян.ССР.Армян.гос.ин-т. – Ереван, 1975. – 35л.
1044450
   Принципы прогноза и оценки месторождений полезных ископаемых. – В двух томах. – Москва : Недра
Т. 1. – 1977. – 310с.
1044451
   Принципы прогноза и оценки месторождений полезных ископаемых. – В двух томах. – Москва : Недра
Т. 2. – 1977. – 216с.
1044452
   Принципы прогноза и оценки месторождений полезных ископаемых. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 437с.
1044453
   Принципы прогнозирования свинцово-цинковых месторождений и методика составления прогнозных карт.. – Москва : Недра, 1978. – 193с.
1044454
   Принципы прогнозирования эндогенного оруденения в восточно-азиатских вулканических поясах СССР: Материалы всесоюз. совещ.. – М., 1990. – 319с.
1044455
  Аммерал Л. Принципы программирования в машинной графике / Л. Аммерал; Пер. с англ. Львова В.Л. – Москва : Сол Систем, 1992. – 224с. – (Машинная графика на языке Си). – ISBN 5-85316-001-Х
1044456
  Никольский А.В. Принципы программированного обучения и контроля студентов-заочников и вечерников / А.В. Никольский. – Москва, 1966. – 59 с.
1044457
  Уилсон С.Ф. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения = MCSD Training Kit. Analyzing Reguirements and Defining Solution Architectures. For Exam 70-100 : Учебный курс MCSD. Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки к экзамену 70-100 / С.Ф. Уилсон, Б. Мэйплс, Т. Лэндгрейв; Пер. с англ. – Москва : Русская Редакция, 2000. – 608с. – На обл.: Сертификационный экзамен 70-100; Гарантия кфалификации. – ISBN 5-7502-0179-1
1044458
  Ретана Альваро Принципы проектирования корпоративных IP-сетей = CCIE professional development; advanced IP network design / Ретана Альваро, Слайс Дон, Уайт Расс; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 368с. – ISBN 5-8459-0248-7
1044459
  Дель Т.В. Принципы проектирования систем автоматического управления. / Т.В. Дель, С.Р. Паркер. – М., 1963. – 559с.
1044460
  Нэш А. Принципы производства и применения моторных топлив. / А. Нэш, Д. Хоуэс. – М.-Л.
2. – 1938. – 624с.
1044461
  Селиверстова О.В. Принципы процесса профессиональной социализации студента в контексте синергетической парадигмы образовательной среды вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 1726-667Х
1044462
  Шарара Х.М. Принципы психологического анализа в творчестве Л.Н.Толстого 50-70-ых годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Шарара Х.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
1044463
  Кузнецов Н.М. Принципы работы и классификация реакторов атомных электростанций / Н.М. Кузнецов. – Л., 1978. – 77с.
1044464
  Семерджян М.А. Принципы работы и симтема программного обеспечения МП ЕС 2700. / М.А. Семерджян. – М., 1988. – 221с.
1044465
  Морф В.Е. Принципы работы ионоселективных электродов и мембранный транспорт / В.Е. Морф. – М., 1985. – 280с.
1044466
  Сухомлин В.А. Принципы работы многомашинного вычислительного комплекса "Эльбрус" / В.А. Сухомлин. – Москва, 1981. – 121 с.
1044467
  Леффингуэлл Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход / Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 448с. – ISBN 5-8459-0275-4


  Посвящена вопросам формирования требований к работе с ними при разработке сложных систем програмного обеспечения
1044468
   Принципы работы системы IBM/370.. – М., 1975. – 576с.
1044469
   Принципы работы системы IBM/370.. – М., 1978. – 576с.
1044470
  Ливингуд Дж. Принципы работы циклических ускорителей : Пер.с англ. / Дж. Ливингуд. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 493 с.
1044471
   Принципы радиолокации. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1949. – 228 с.
1044472
   Принципы радиолокации. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1949. – 256 с.
1044473
  Шмаков П.В. Принципы радиотелефонии / П.В. Шмаков. – М, 1930. – 176с.
1044474
  Шмаков П.В. Принципы радиотелефонии / П.В. Шмаков. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 172 с.
1044475
  Глинский С.Л. Принципы размещения жилищного строительства в крупных городах. (На примере городов Приднепровья - Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья, Кривого Рога) : Автореф... канд. архит.наук: / Глинский С.Л.; Гос. ком-т по граж. строит. и архитектуре при Госстрое СССР. Объед. учен. совет при ЦНИИЭП жилища, 1965. – 21л.
1044476
  Голяшева М.А. Принципы разработки картографической информационно-поисковой системы Российской государственной библиотеки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-56 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1044477
  Нершу А.И. Принципы разработки многозначных существительных в словаре чешского литературнгого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Нершу А. И.; АН УССР, Ин-т языковед. – К., 1973. – 31л.
1044478
  Зелковиц М.В. Принципы разработки программного обеспечения. / М.В. Зелковиц. – Москва : Мир, 1982. – 368с.
1044479
  Белявский Владимир Николаевич Принципы разработки системы экономико-математических моделей планирования развития и размещения производительных сил республики. (На примере Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.13 / Белявский Владимир Николаевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 25л.
1044480
  Шевченко С.М. Принципы разработки технологии таблетирования лекарственных гидрофобных порошков : Автореф... канд. фармац.наук: 15.790 / Шевченко С. М.; МОЗ УССР, Хар. гос. фарм. ин-т. – Х., 1971. – 13л.
1044481
   Принципы разработки учебно-программной документации для подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях профессионально-технического образования. – М., 1983. – 263с.
1044482
  Хрущов Д.П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочних формационных подразделений / Д.П. Хрущов, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 90-102 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1044483
   Принципы районирования газоносных территорий Восточной Туркмении и Западного Узбекистана.. – М., 1976. – 46с.
1044484
  Горев Л.Н. Принципы районирования природных вод суши по условиям формирования физико-химической обстановки (на примере равнинной части Украины) / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 95-101 : . – Бібліогр.: 5 назв
1044485
  Ту Джулиус Гонсалес Рафаэл Т. Принципы распознавания образов. / Джулиус Гонсалес Рафаэл Т. Ту. – М., 1978. – 411с.
1044486
  Карташов Г.Д. Принципы расходования ресурса и их использование для оценки надежности // Старение машин и их элементов : (в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции) / Р.В. Кугель. – Москва : Знание, 1984. – С. 51-90
1044487
  Доброумов Б.М. Принципы расчетов паводочного стока при строительном проектировании / Б.М. Доброумов. – Обнинск, 1976. – 66с.
1044488
  Куражсковский Ю.Н. Принципы рационального природопользования. / Ю.Н. Куражсковский. – М., 1979. – 39с.
1044489
  Андрущенко Александр Павлович Принципы реализации автоматов на управляемых квантовых переходах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Андрущенко Александр Павлович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1044490
  Андрущенко А.П. Принципы реализации автоматов на управляемых квантовых переходах. : Дис... канд. физ.-матт.наук: 05.13.02 / Андрущенко А.П.; Киевский гос. ун-т. – Киев, 1984. – 171л.
1044491
  Линниченко С.И. Принципы реализации профессиональной межкультурной коммуникации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 53-55
1044492
  Куделин Б.И. Принципы региональной оценки естественных ресурсов подземных вод / Б.И. Куделин. – Москва : Московский университет, 1960. – 344с.
1044493
  Лапидус В.А. Принципы регламентации (стандартизации) методов контроля качества продукции // Статистические методы контроля качества и надежности промышленной продукции / Аристов А.И. – Москва : Знание, 1988
1044494
  Загребельная Н.К. Принципы репрезентации в лирических посвящениях и мемуарной прозе Марины Цветаевой // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 6 (54). – С. 6-21. – ISSN 2305-7319
1044495
  Леликова Н.К. Принципы ретроспективной национальной библиографии: вчера и сегодня // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.32-37. – ISSN 0869-6020
1044496
  Сахарова Т.А. Принципы рефлекторной теории И. П. Павлови и их философское значение : Автореф... канд. фил.наук: / Сахарова Т. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1954. – 15л.
1044497
  Степаненко П.З. Принципы решения "проклятого вопроса" школы И.П. Павлова / П.З. Степаненко. – К., 1991. – 206с.
1044498
  Волошко В.М. Принципы решения знаковых изображений. / В.М. Волошко. – Москва, 1987. – 30с.
1044499
  Любарева Е.П. Принципы романтизма в творчестве Тихонова, Светлова, Багрицкого (К вопросу о стилевых течениях в сове. романтич. поэзии). : Автореф... доктор филолог.наук: 10-641 / Любарева Е.П.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
1044500
   Принципы руководства учебно-воспитательной работы в средних профтехучилищах.. – Л., 1973. – 40с.
1044501
  Иванова В.Ф. Принципы русской орфографии / В.Ф. Иванова. – Ленинград, 1977. – 230с.
1044502
  Валгина Н.С. Принципы русской пунктуации / Н.С. Валгина. – Київ, 1972. – 72с.
1044503
   Принципы самоорганизации. Сб. докладов.. – М., 1966. – 621с.
1044504
  Вержбицкий Ж.М. Принципы свето-пространственной композиции театрально-зрелищних зданий. / Ж.М. Вержбицкий. – Ленинград, 1989. – 56с.
1044505
   Принципы связи материализма и диалектики: Межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1986. – 168с.
1044506
  Дукельский Н.И. Принципы сегментации речевого потока / Н.И. Дукельский. – М.-Л., 1962. – 139с.
1044507
  Александрова О.В. Принципы сегментации речевого потока(текста) : учеб. пособие / О.В. Александрова, В.А. Куницына ; Симфероп. гос. ун-т М.В. Фрунзе. – Симферополь : СГУ, 1982. – 136 с. – Библиогр.: с. 132-135
1044508
  Салахатдинова Э.Ш. Принципы семантизации эптонимов, восходящих к названиям произведений различных жанров // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 149-150
1044509
  Барабанов А.Н. Принципы семантического описания фразеологии / А.Н. Барабанов, Д.О. Добровольський // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.21-34. – ISSN 0373-658Х
1044510
  Павлов В.Л. Принципы середины и пропорции в "Евдемовой этике" Аристотеля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 48-50
1044511
   Принципы симметрии и системности в химии: Сб. ст.. – М., 1987. – 120с.
1044512
  Князев В.Н. Принципы синергетики и концепция устойчивого развития // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 62-64
1044513
  Петрова Г.В. Принципы синтаксической таксономии. (На материале латин. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Петрова Г.В.; Моск. гос. ун-т. Филол. фак. – Москва, 1971. – 19л.
1044514
   Принципы систематизации категорий материалистической диалектики: Сб. науч. тр.. – Иркутск, 1980. – 164с.
1044515
  Яценко-Хмелевский Принципы систематики древесин. / Яценко-Хмелевский. – Ереван, 1948. – 157с.
1044516
  Гай Альберт Губайдуллаевич Принципы систематики и диагностики минералов с применением алогоритмов распознавания : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Гай Альберт Губайдуллаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1044517
  Журавлев В.И. Принципы системной метрологии / В.И. Журавлев. – Ленинград, 1991. – 59с.
1044518
  Кузьмин В.П. Принципы системности в теории и методологии / В.П. Кузьмин. – 3-е изд., доп. – К, 1986. – 398с.
1044519
  Лесных С.И. Принципы сквозного картографирования муниципальных районов / С.И. Лесных, А.К. Черкашин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 10-16 : табл., карта. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1044520
  Нюссик Я.М. Принципы слежения за ростом кристаллов. / Я.М. Нюссик. – Л., 1979. – 53с.
1044521
  Щеболева И.И. Принципы словообразвательного синтеза. / И.И. Щеболева. – Ростов -на-Дону, 1980. – 176с.
1044522
  Спицер Ф. Принципы случайного блуждания / Ф. Спицер; Под ред. Э.Л. Пресмана и Ю.В. Прохорова. – Москва : Мир, 1969. – 472 с.
1044523
  Пщоловский Т. Принципы совершенной деятельности : Пер.с польского / Т. Пщоловский; Ин-т праксеологии. – Киев, 1993. – 271с. – Библиогр.:с.254-262. – (Б-ка деятельного человека). – ISBN 5-7707-4439-1
1044524
  Казаков Г.В. Принципы совершенствования гелиоархитектуры / Г.В. Казаков. – Львов, 1990. – 150 с.
1044525
  Рышковский В. Принципы совершенствования организации специализированных спортивных клубов как объектов подготовки олимпийского резерва в Польской Народной Республике : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Рышковский В.; Киев. гос. ин-т физич. кульр. – Киев, 1983. – 24л.
1044526
  Пехтерев А.Ф. Принципы советского государственного управления в деятельности органов внутренних дел : учебное пособие / А.Ф. Пехтерев ; М-во внутренних дел СССР ; Омская высшая школа милиции. – Омск : Научно-исслед. и редакционно-издательский отдел, 1983. – 76 с.
1044527
  Келина Г С. Кудрявцев Принципы советского уголовного права / Г С. Кудрявцев Келина. – М, 1988. – 173с.
1044528
  Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Т.Н. Добровольская. – М, 1971. – 199с.
1044529
  Рихтмайер Р. Принципы современной математической физики / Р. Рихтмайер; Пер. с англ. В.Е. Кондрашова, В.Ф. Курякина, В.Г.Подвального; Под ред. И.Д. Софронова. – Москва : Мир
Том 1. – 1982. – 486 с.
1044530
  Рихтмайер Р. Принципы современной математической физики / Р. Рихтмайер; Пер. с англ. В.Е. Кондрашова, В.Ф. Курякина, В.Г. Подвального; Под ред. И.Д. Софронова. – Москва : Мир
Том 2 : Группы и теория представлений. Многообразия. Риманова геометрия. Зарождение турбулентности. – 1984. – 381 с.
1044531
  Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики / Ю.В.Рождественский ; Под ред. В.И. Аннушкина. – 4-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2005. – 176с. – ISBN 5-89349-571-3
1044532
  Стейн С. Принципы современной теории связи и их применение к передаче дискретных сообщений / С. Стейн, Дж. Джонс. – Москва : Связь, 1971. – 376 с.
1044533
  Зеленецький В. Принципы современной уголовно-процессуальной политики Украины // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 95-100.
1044534
  Иванов Б.Н. Принципы современной физики / Б.Н. Иванов. – Москва : Наука, 1973. – 128 с.
1044535
  Дамаскин Б.Б. Принципы современных методов изучения электрохисических реакций / Б.Б. Дамаскин. – М, 1965. – 104с.
1044536
  Шоломицкий А.А. Принципы создания автоматизированного рабочего места Маркшейдера при открытой разработке месторождений. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.01 / Шоломицкий А.А.; Днепропетр. гос. горная академия Украины. – Днепропетровск, 1994. – 23л.
1044537
  Кафаров В.В. Принципы создания безотходных химических производств / В.В. Кафаров ; пер. с рус. Б.В. Кузнецов. – Москва : Мир, 1982. – 288 с. – Библиогр.: с. 285-288
1044538
  Федченко Т.А. Принципы создания геолого-геофизически согласованых пространственных моделей начального приближения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 84-94 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
1044539
  Мартиневский В.И. Принципы создания немецо-белорусско-русского словаря пассивной направленности : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Мартиневский В.И.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1044540
  Кудинов В.А. Принципы создания образовательных корпоративных порталов управления знаниями // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 114-117. – ISSN 0234-0453
1044541
  Апарин Б.Ф. Принципы создания почвенной карты мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга) / Б.Ф. Апарин, Е.Ю. Сухачева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 790-802 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1044542
  Фиалкова Л. Принципы создания фантастического образа в романном сериале Лады Лузиной "Киевские ведьмы" // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 210-220. – (Бібліотека інституту філології)
1044543
   Принципы сознания композиционных полимерных материалов.. – М., 1990. – 237с.
1044544
  Аврамов В.М. Принципы сопоставительного исследования видо-временных систем глагола современного английского и русскоо языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аврамов В.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 24 с.
1044545
  Кабальеро Диас Леандро Хильберто Принципы сопоставления функционально-семантических полей в неблизкородственных языках (на мат. средств выражения неопределенно большого количества в русском и испанском языках). : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Кабальеро Диас Леандро Хильберто; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 246л. – Бібліогр.:л.194
1044546
  Кабальеро Диас Леандро Хильберто Принципы сопоставления функционально-семантических полей в неблизкородственных языках (на материале средств выражения неопределенно большого количества в русском и испанском языках) : Автореф... канд. филол.наук: / Кабальеро Диас Леандро Хильберто; МВ и ССО, КГУ. – К., 1983. – 20л.
1044547
  Исабекова Ш. Принципы составления англо-казахского учебного словаря : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Исабекова Ш. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 16 с.
1044548
  Зиядуллаева Д.М. Принципы составления англо-узбекских словарей : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02; 10.02.04 / Зиядуллаева Д.М.; АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1981. – 24л.
1044549
  Умарходжаев М.И. Принципы составления многоязычного фразеологического словаря (на материала нем., узб. и русск. языков). : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Умарходжаев М.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 28л.
1044550
  Мамиев Григорий Алексеевич Принципы составления первоначального учебника осетинского языка : Автореф... канд. пед.наук: / Мамиев Григорий Алексеевич; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1962. – 23л.
1044551
  Чайковский В.К. и др. Принципы составления прогнозно-металлогенических карт марганцевых формаций / В.К. и др. Чайковский. – М., 1972. – 49с.
1044552
  Сидоренко М.И. Принципы составления словаря фразеологических синонимов современного русского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидоренко М.И.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. яз. – Л., 1964. – 21л.
1044553
  Александров П.С. Принципы составления солваря синонимов современного литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Александров П. С.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т им. А. Герцина, каф. русск. яз. – Л., 1963. – 16л.
1044554
  Юлдашев А.А. Принципы составления тюркско-русских словарей / А.А. Юлдашев. – М., 1972. – 416с.
1044555
  Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения : Автореф... докт. филос.наук: / Овчинников Н. Ф.; Ин-т филос. АН СССР, Сект. филос. пробл. естествознан. – М., 1966. – 23л.
1044556
  Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения / Н.Ф. Овчинников. – Москва, 1966. – 332с.
1044557
   Принципы специализации сельскохозяйственного производства.. – М., 1978. – 166с.
1044558
  Дима А. Принципы сравнительного литературоведения / А. Дима. – М., 1977. – 229с.
1044559
   Принципы сравнительной металлогенической оценки гранитоидов южной части Украинского щита : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.С. Панов, Р.М. Полуновський, Е.М. Шеремет, М.А. Калманович // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 29-32. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1044560
  Терепищий А С. Принципы стандартизации высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 45-52. – ISSN 1811-0916
1044561
  Лучина А.А. Принципы статистической физики в квантовой микроэлектронике. / А.А. Лучина. – М., 1976. – 79с.
1044562
  Жижченко Б.П. Принципы стратиграфии и унифицированная схема деления кайнозойских отложений СеверногоКавказа и смежных облестей / Б.П. Жижченко. – Москва, 1958. – 312с.
1044563
  Фурдуй Р.С. Принципы стратиграфического и структурно-тектонического дешифрирования аэрокосмоснимков и использование этих материалов в системе повышения квалификации геологов-нефтяников / Р.С. Фурдуй, В.Н. Панасенко, А.М. Двгялло // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 88-92. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 5)
1044564
  Шульц Г.Е. Принципы структурной организации белков / Г.Е. Шульц, Р.Х. Ширмер. – Москва : Мир, 1982. – 354с.
1044565
  Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот / В. Зенгер. – Москва, 1987. – 584с.
1044566
  Успенский Б.А. Принципы структурной типологии / Б.А. Успенский, 1962. – 64с.
1044567
   Принципы структурных преобразований у растений.. – Кишинев, 1988. – 236с.
1044568
  Шуллер Р. Принципы счастливой жизни / Р. Шуллер. – М, 1992. – 144с.
1044569
   Принципы твоей жизни. (Беседды о моральном кодексе строителя коммунизма.). – М., 1963. – 136с.
1044570
   Принципы текстологического изучения фольклора.. – М.-Л., 1966. – 304с.
1044571
   Принципы тектонического (структурно-формационно-районирования Средней Азии: Тезисы докл.. – Ташкент, 1975. – 59с.
1044572
  Щерик Е.А. Принципы тектонического районирования и методика составления тектонических карт, платформенных нефтегазоносных областей / Е.А. Щерик. – Москва : Недра, 1968. – 112с.
1044573
  Френкель Я.И. Принципы теории атомных ядер / Я.И. Френкель. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 295 с.
1044574
  Френкель Я.И. Принципы теории атомных ядер / Я.И. Френкель. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1955. – 248 с.
1044575
  Бринк Л. Принципы теории струн : пер. с англ. / Л. Бринк, М. Энно. – Москва : Мир, 1991. – 296 с.
1044576
  Займан Дж. Принципы теории твердого тела : пер. с англ. / Дж. Займан. – Москва : Мир, 1966. – 416 с.
1044577
  Займан Дж. Принципы теории твердого тела : Пер.с англ. / Дж. Займан. – Москва : Мир, 1974. – 472 с.
1044578
   Принципы технического планирования передающих сетей телевизионного и УВК ЧМ вещания : информационный сборник. – Москва : Связьиздат, 1960. – 132 с.
1044579
  Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза : [учеб. пособие для вузов по спец. "Хим. технология органич. веществ"] / Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. – Москва : Химия, 1992. – 431 с. – Библиогр.: с. 430-431
1044580
  Хван Г.Х. Принципы типизации в новеллах Бальзака 30-х годов 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хван Г.Х. ; Моск.ордена Ленина и ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Москва, 1957. – 16 с.
1044581
  Еголин А.М. Принципы типизации в поэзии Некрасова / А.М. Еголин. – М, 1957. – 44 с.
1044582
   Принципы типологического анализа языков различного строя.. – М., 1972. – 282с.
1044583
  Гоциридзе Д.З. Принципы типологической инитерпритации фразовых текстов / Д.З. Гоциридзе. – Тбилиси, 1988. – 225с.
1044584
  Диковская И.А. Принципы толкования международных договоров, регулирующих трансграничные частные договорные обязательства // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 569-581. – ISBN 978-617-566-164-2
1044585
   Принципы топонимики. – Москва, 1964. – 152 с.
1044586
   Принципы топонимики.. – М., 1962. – 28с.
1044587
  Лассаль Ф. Принципы труда в современном обществе / Ф. Лассаль. – Санкт-Петербург, 1905. – 39 с.
1044588
  Абсаттаров М.Р. Принципы уголовно-процессуального права Франции / М.Р. Абсаттаров; Мин-во образования и науки Республики Казахстан; Алматинский гос. ун-т имени Абая. – Алматы : АГУ им. Абая, 2000. – 48с. – ISBN 9965-424-89-6
1044589
  Давлетов А.А. Принципы уголовно-процесуальной деятельности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 92-102. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1044590
  Омельченко Г.Е. Принципы уголовного судопроизводства Республики Куба : учебное пособие / Г.Е. Омельченко. – Киев : КВШ МВО СССР, 1989. – 60 с.
1044591
  Факторович А.А. Принципы управления качеством образования в вузе в условиях реализации ФГОС // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 40-48. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы развития высшего профессионального образования в условиях внедрения ФГОС. Обоснованы принципы, формы и методы совершенствования действующих внутривузовских систем управления качеством образования. Предлагается ...
1044592
  Струтинский В.С. Принципы управления правовым воспитанием. / В.С. Струтинский. – К., 1983. – 49с.
1044593
   Принципы управления продукционными процессами в агросистемах.. – М., 1976. – 203с.
1044594
  Аракелян А.А. Принципы управления промышленностью СССР / А.А. Аракелян. – Москва, 1966. – 47с.
1044595
  Гринев Геннадий Никифорович Принципы усвоения человеком сенсомоторных программ действий на начальных стдиях научения : Автореф... канд. биол.наук: 05.13.09 / Гринев Геннадий Никифорович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1984. – 24л.
1044596
  Ильютик Л.М. Принципы установления цены в социалистическом общественном производстве. (Непосредственная основа цены) : Автореф... кандидата экон.наук: / Ильютик Л.М.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1965. – 21л.
1044597
  Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН / Н.Б. Крылов. – Москва : Международные отношения, 1986. – 116с.
1044598
  Равин С.М. Принципы федерализма в советском государственном праве / С.М. Равин. – Л., 1961. – 76с.
1044599
  Лойфман И.Я. Принципы физики и философские категории / И.Я. Лойфман. – Свердловск, 1973. – 136с.
1044600
   Принципы философского знания.. – Рязань, 1977. – 187с.
1044601
  Линцбах Я. Принципы философского языка. Опыт точного языкознания : более 200 чертежей и таблиц в тексте / Я. Линцбах. – Петроград : Тип. Т-ва А.С. Суворина - Новое Время, 1916. – 228 с.
1044602
  Романычева Е.В. Принципы фольклоризма в романе Ф.М. Достоевского "Идиот" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 398 - 402. – ISSN 1606-951Х
1044603
  Романычева Е.В. Принципы фольклоризма в романе Ф.М. Достоевского "Идиот" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 398-402. – ISSN 1606-951Х
1044604
  Толстопятова М.Ф. Принципы формализации (алгоритмизации) семантического анализа текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Толстопятова М.Ф.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1976. – 29л.
1044605
  Васильченко Н.П. Принципы формирования библиотечных фондов // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 20-28. – ISSN 0130-9765


  Предложена классификация принципов формирования библиотечных фондов. Представлено их содержательное наполнение.
1044606
  Кошевая И.Г. Принципы формирования грамматического значения в английском языке / И.Г. Кошевая. – Москва, 1976. – 134 с.
1044607
   Принципы формирования групповых систем населенных мест: Совместные исслед по плану научно-технического сотрудничества между СССР и ЧССР. – Москва, 1978. – 132 с.
1044608
   Принципы формирования информационно-поисковой системы на базе вычислительных перфорационных машин в государственных архивах.. – 248с.
1044609
  Дружинина В.В. Принципы формирования механизма сбалансированности местного рынка труда // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 202-208 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1044610
  Левина Л. Принципы формирования организационно-экономического механизма трансферта инноваций // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 4. – С. 60-65. – ISSN 0235-2443
1044611
  Волынец Николай Иванович Принципы формирования соотношения производитльености труда и заработной платы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Волынец Николай Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1044612
  Акопов С.В. Принципы формирования транснационального сообщества в эпоху глобализации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 277-282. – ISSN 1606-951Х
1044613
  Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А.В. Бондарко. – Л, 1983. – 208с.
1044614
   Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и современные тенденции. – М.
Ч. 1. – 1988. – 286с.
1044615
   Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и современные тенденции.. – М.
Ч.2. – 1989. – 279с.
1044616
  Березко Л.А. Принципы функционирования параллельных вычислительных машин и систем / Л.А. Березко. – К, 1989. – 67с.
1044617
  Касумов Халил Мамед Али Принципы функционирования полиеновых антибиотиков в липидных мембранах - взаимосвязь структуры и функции. : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.02 / Касумов Халил Мамед Али; АН СССР. Ин-т биофизики. – Пущино, 1979. – 37л.
1044618
   Принципы функционирования языка в его речевих разновидностях: Межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1984. – 159с.
1044619
  Мазов В.А. Принципы Хельсинки и международное право / В.А. Мазов. – Москва : Наука, 1980. – 223с.
1044620
   Принципы хозяйственной самоорганизации.. – М., 1983. – 144с.
1044621
  Двалишвили Т.Г. Принципы хранения и консервации рукописных и печатных коллекций в Национальном центре рукописей Грузии // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 77-78
1044622
  Барашкова А.В. Принципы художественного мифологизма в жанре фэнтази // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 315-318. – Бібліогр.: Лит.: с. 318; 9 п. – ISSN 1606-951Х
1044623
  Короткова Г.Н. Принципы целоостности / Г.Н. Короткова. – Л., 1968. – 163с.
1044624
  Голдовский Е.М. Принципы широкоформатного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1962. – 211с.
1044625
  Голдовский Е.М. Принципы широкоэкранного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1956. – 166с.
1044626
  Кейлоу П. Принципы эволюции / П. Кейлоу. – Москва : Мир, 1986. – 127 с.
1044627
  Игнатьева И.А. Принципы экологического законодательства // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.36-46. – ISSN 0132-0769
1044628
  Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Н.Г. Мэнкью. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 784с. – ISBN 5-314-00161-6
1044629
  Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Н. Грегори Мэнкью; Пер. с англ. В. Кузина и др. – 2-е изд., сокращ. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2000. – 496с. : илл. – (Учебники). – ISBN 5-272-00093-5
1044630
  Мэнкью Грегори Н. Принципы экономикс : Economics / Грегори Н. Мэнкью. – 2-е изд., сокращ. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 496с. – (Учебники). – ISBN 5-272-00093-5
1044631
  Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс : Учебник / Н.Грегори Мэнкью. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 624с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-94723-406-8
1044632
   Принципы экономического управления научно-техническим прогрессом: Сб. науч. тр.. – К., 1982. – 126с.
1044633
  Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – Москва : Прогресс, Универс. – (Экономическая мысль Запада). – ISBN 5-01-004201-0, 5-01-004203-7
т.ІІІ. – 1993. – 352с
1044634
  Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – Москва : Прогресс, Универс. – (Экономическая мысль Запада). – ISBN 5-01-004201-0, 5-01-004202-9
т.ІІ. – 1993. – 312с.
1044635
  Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – Москва : Прогресс. Универс. – (Экономическая мысль Запада). – ISBN 5-01-004200-2
Т.1. – 1993. – 416с.
1044636
  Сокольский В. Принципы экономичности и их выражение в современном строительстве / В. Сокольский. – С.-Петербург, 1910. – 532с.
1044637
  Вольф Е.Л. Принципы электронной туннельной спектроскопии / Е.Л. Вольф. – Киев : Наукова думка, 1990. – 453с.
1044638
  Гулыга А.В. Принципы эстетики / А.В. Гулыга. – М., 1987. – 285с.
1044639
  Мур Принципы этики / Мур, , Джордж Эдуард. – Москва : Прогресс, 1984. – 326с.
1044640
  Белецкий А.А. Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка) : Автореф... докт. филологич.наук: / Белецкий А.А.; Академия наук Союза ССР. Институт языкознания. – Киев, 1951. – 31 с.
1044641
  Козловски П. Принципы этической экономии / П. Козловски; Перевод с нем. под ред. В.С. Автономова. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1999. – 344с. – (Этическая экономия. Исследования по этике, культуре и философии хозяйства. Вып.7). – ISBN 3-16-245319-4; 5-900428-40-0
1044642
  Вахрушев В. Принципы японского управления // Эти невероятные японцы : [перевод] / С.Н. Паркинсон. – Москва : Всесоюз. обществ. фонд защиты от безработицы ; Технол. шк. бизнеса, 1992. – С. 151-207. – (Библиотека Технологической школы бизнеса ; кн. 3 ;Серия "Психотехнологии и эффективный менеджмент")
1044643
   Принципы, методы и опыт прогнозирования месторождений свинца и цинка: Материалы всесоюз. семинара в г.Туле, морт 1976 г.. – М., 1977. – 130с.
1044644
  Студенцов Н.Н. Принципы, методы и организационные формы обучения в советской общеобразовательной школе / Н.Н. Студенцов. – Саратов, 1966. – 76с.
1044645
  Петрова Оксема Федоровна Принципы, методы и формы пропаганды изобразительного искусства в художественном музее. (На материале Гос. Русского музея) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Петрова Оксема Федоровна; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1975. – 25л.
1044646
  Лордкипанидзе Д.О. Принципы, организация и методы обучения / Д.О. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1955. – 196 с.
1044647
  Лордкипанидзе Д.О. Принципы, организация и методы обучения / Д.О. Лордкипанидзе. – Изд. 2-е. – М, 1957. – 172с.
1044648
  Бирюкова В.И. Принципы, формы и методы партийной пропаганды среди молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бирюкова В.И.; Горьковский гос.ун-т. – Горький, 1974. – 25л.
1044649
  Петренко Ф.Ф. Принципы, формы и методы руководства в социалистическом обществе : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Петренко Ф.Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1969. – 65л. – Бібліогр.:с.61-64
1044650
  Доброхотов В.Я. Принципы, формы, методы большевистской пропаганды и агитации в первые годы Советской власти : Автореф... Доктора ист.наук: / Доброхотов В.Я,; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1967. – 42с.
1044651
  Пушкарева Е.Н. Принципы, этапы и формы проведения олимпиады по русскому языку для иностранных студентов // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 91-96. – ISBN 978-966-623-888-0
1044652
  Анікєєв Г.Б. Принцири реалізації захисної функції юридичної допомоги в адміністративному процесі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 82-86
1044653
  Корнев Н. Принцы и приказчики Марианны. / Н. Корнев. – М., 1935. – 414с.
1044654
  Вампилов А.В. Принцы уходят из сказок / А.В. Вампилов. – Иркутск, 1964. – 96с.
1044655
  Мах Эрнст Принцып сохранения работы : История и корень его / Эрнст Мах ; Пер. с пересмотр. и испр. авт. нем. изд. Г.А. Котляра ; Под ред. проф. Н.А. Гезехуса ; С предисл. авт. к рус. изд. – Москва : Тип. т-ва "Обществ. польза, 1909. – 68 с.
1044656
  Мах Эрнст Принцып сохранения энергии / Эрнст Мах, проф. Вен. ун-та ; Пер. с нем. И.Я. Ляховского. – Москва : Соврем. проблемы ; Тип. А.С. Забалуева, 1909. – 37 с. : ил.
1044657
  Звягинцев Е.А. Принцыпы внешкольного образования и его живые силы. / Е.А. Звягинцев. – М, 1918. – 76с.
1044658
  Пенроз Принцыпы и техника радиолокации. / Пенроз, , Боулдинг. – М, 1956. – 783с.
1044659
  Зейналов Ф.Р. Принцыпы классификации именных частей речи. / Ф.Р. Зейналов. – Баку, 1959. – 216с.
1044660
  Денисов П.Н. Принцыпы моделирования языка : Автореф... канд. филол.наук: / Денисов П. Н.; МГУ, Каф. общ. и равснительно-ист языкознания. – Москва, 1963. – 14л.
1044661
  Пестушко В.Ю. Принцыпы отображения климата ландшафтов : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 57-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1044662
  Копничев Л.Н. Принцыпы построения аппаратуры для передачи дискретной информации / Л.Н. Копничев. – Москва, 1972. – 155 с.
1044663
  Брайнин Я.М. Принцыпы применения наказания по советскому уголовному праву / Я.М. Брайнин. – К., 1953. – 84с.
1044664
  Боков В.А. Принцыпы эколого-географического анализа (по материалам Крымской области) : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.А. Боков, Е.А. Позаченюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 3-10 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1044665
  Хабаров А. Приняв судьбу как вызов : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 0131-2332
1044666
  Сарабьянов Д. Принят, а не отвержен : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 120-122. – ISSN 0130-7673
1044667
  Сущинская Я. Принятие актов официального толкования // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 33-34
1044668
  Анисимов О.С. Принятие государственных решений и методологизация образования / О.С.Анисимов. – Москва, 2003. – 422 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN 5-93098-018-7
1044669
  Суздальцева И.А. Принятие закона от 6 июля 1904 г., его значение для переселенческого движения на Кавказ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805


  Данная статья повествует о ходе исполнения закона от 6 июня 1904 г., реакции на исполнение данного законопроекта, о дальнейших условиях проживания переселенцев. The present article deals with the course of execution of law of July 6, 1994, reaction ...
1044670
  Корнилова Т.В. Принятие интеллектуальных решений в диалоге в компьютером / Т.В. Корнилова, О.К. Тихомиров. – М, 1990. – 191с.
1044671
  Кагазежев Ж.В. Принятие ислама адыгами // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 1. – С. 160-163. – ISSN 0205-9606
1044672
  Бард С.Я. Принятие новой Конституции СССР. Курс партии на развернутую внутрипартийную демократию / С.Я. Бард. – Москва, 1955. – 20с.
1044673
   Принятие оптимальных решений в экономических системах: Межвуз. сб.. – Горький, 1983. – 116с.
1044674
   Принятие оптимальных решений в экономических системах: Межвуз. сб.. – Горький, 1985. – 138с.
1044675
   Принятие оптимальных решений в экономических системах: Межвуз. сб.. – Горький, 1986. – 127с.
1044676
  Ясинский Василий Васильевич Принятие решений в динамических иерархических системах с неопределенными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ясинский Василий Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 14л.
1044677
  Шапиро Д.И. Принятие решений в системах организационного управления / Д.И. Шапиро. – М., 1983. – 185с.
1044678
  Ибатуллин Э.А. Принятие решений в сопряжённых информационных системах / Э.А. Ибатуллин. – Казань, 1986. – 133с.
1044679
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 33. – С. 9-25
1044680
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 34. – С. 8-24
1044681
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 35. – С. 2-12
1044682
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 32. – С. 11-34
1044683
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 36. – С. 16-20
1044684
  Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством. / Н.Г. Чумаченко. – К., 1978. – 191с.
1044685
  Анисимов О.С. Принятие решений в управленческих иерархиях / Анисимов О.С. – Москва, 2004. – 680 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
1044686
  Кононенко А.Ф. Принятие решений в условиях неопределенности / А.Ф. Кононенко. – М., 1991. – 196с.
1044687
  Мамиконов А.Г. Принятие решений и информация / А.Г. Мамиконов. – Москва : Наука, 1983. – 183 с.
1044688
  Киреева Н.Н. Принятие решений и рефлексия как проявление интеллектуальной компетентности студентов технических и гуманитарных специальностей / Н.Н. Киреева, Е.е. Котова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 258-265. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1044689
   Принятие решений местными органами власти и управления: Сб. ст.. – М., 1983. – 140с.
1044690
  Борисов А.Н. Принятие решений на основе нечетких моделей / А.Н. Борисов. – Рига, 1990. – 184с.
1044691
  Лисичкин В.А. Принятие решений на основе прогнозирования в условиях АСУ / В.А. Лисичкин, И Е. Голынкер, . – М, 1981. – 111с.
1044692
   Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации / Г.М. Эфендиев, С.А. Алиев, М.Д. Сарбопеева, К.К. Агаева, О.Г. Кирисенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 30-38 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1684-2189
1044693
  Гафт М.Г. Принятие решений при многих критериях / М.Г. Гафт. – М., 1979. – 64с.
1044694
  Кини Ральф Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. / Кини Ральф, Райфа Хауард. – М., 1981. – 560с.
1044695
  Новиков П.П. Принятие решений человеком в авиационных системах управления / Новиков П.П. – Москва : Воздушный транспорт, 1980. – 348 с.
1044696
  Белкин А.Р. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации / А.Р. Белкин, М.Ш. Левин. – Москва : Наука, 1990. – 160с.
1044697
  Ромащенко В.Н. Принятие решений: ситуации и советы / В.Н. Ромащенко. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 123 с.
1044698
  Дубовик Ольга Леонидовна Принятие решения в механизме преступного поведения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Дубовик Ольга Леонидовна; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер передупреждения преступности. – М., 1976. – 16л.
1044699
  Смолкин А.М. Принятие решения как процесс управленческого труда / А.М. Смолкин. – М., 1977. – 71с.
1044700
  Вознесенский В.А. Принятие решинй по статистическим моделям / В.А. Вознесенский, А.Ф. Ковальчук. – Москва, 1978. – 192с.
1044701
  Шнайдер Л.И. Принятие себя // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 37-41. – ISSN 2226-7514
1044702
   Принятие сложных хозяйственных решений в условиях интенсификации общественного производства: Текст лекций.. – Л., 1988. – 49с.
1044703
   Принятие управленческих решений в отраслях промышленности. Сб. науч. тр.. – Донецк, 1983. – 130с.
1044704
  Анисимов О.С. Принятие управленческих решений: методология и технология / О.С. Анисимов. – Москва, 2004. – 506с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
1044705
  Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения : Учебник / Н.Л. Карданская. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 407с. – ISBN 5-238-00056-1
1044706
  Вяткин Валерий Принятие финансовых решений в управлении бизнесом: концепции, задачи, ситуации : Учебник с учебными видеофильмами для студ. и предпринимателей / Вяткин Валерий, Хэмптон Джон, Казак Александр; Ин-тут Международного Бизнеса и Финансов. – Москва-Екатеренбург : Ява, 1998. – 256с. – ISBN 5-88728-006-10
1044707
   Принятие хозяйственных решений на уровне предприятия: Материалы советско-финляндского семинара по управлению.. – М., 1982. – 164с.
1044708
  Иванов В. Принятие христианства на Руси // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-29. – ISSN 1812-867Х
1044709
   Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси.. – М., 1988. – 268с.
1044710
  Жариков А.Д. Приняты в бою / А.Д. Жариков. – Москва, 1975. – 64 с.
1044711
  Нейштадт Я.И. Принятый ферзевый гамбит / Я.И. Нейштадт. – М., 1965. – 200с.
1044712
  Науман Э. Принять решение - но как? / Э. Науман. – Москва, 1987. – 197 с.
1044713
  Осипова Марина Николаевна Принять чужое, не потеряв себя : новая система взаимодействия культур // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  Национально-культурная самобытность народа является основополагающей духовной ценностью. Оторванные от своих традиций люди рискуют потерять себя.
1044714
  Болебрух А.Г. Приобрела ли историография новый образ? // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 4-13.
1044715
   Приобретайте и сохраняйте силу, бодрость и здоровье: Как самостоятельно подготовиться к выполнению норм IV и V ступеней комплекса ГТО и к участию в соревнованиях по многоборью комплекса ГТО.. – М., 1975. – 33с.
1044716
  Попович П.В. Приобретательная давность по русскому и остз. гр. пр., равно по проекту гражд. уложения / П.В. Попович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.,, 1913. – [2], II, 248 с. – Библиогр.: "Источники и литература" (с. 3-4) и в примеч.
1044717
  Зильберман А.И. Приобретая зарубежный персональный комрьютер / А.И. Зильберман. – М, 1990. – 63с.
1044718
  Трепицын И.Н. Приобретение движимостей в собственность от лиц, неимеющих права на их отчуждение / И.Н. Трепицын, проф. – Варшава : Тип. Варшавского Учеб. округа, 1907. – XII 552 XL. – Библиогр.: Полные названия книг и статей цитированных сокращенно: I-XL
1044719
  Васьковский Е.В. Приобретение движимости от несобственника // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 19-48. – ISBN 978-966-927-140-2
1044720
   Приобретение знаний.. – Москва : Мир, 1990. – 303с.
1044721
  Ерошенко А.А. Приобретение и осуществление права личной собственности в СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ерошенко А.А. ; Ленингр. гос. ун-т , Юрид. фак. – Краснодар, 1963. – 20 с.
1044722
  Кудрявцев О.Н. Приобретение и осуществление права личной собственности на жилой дом : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кудрявцев О.Н. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1966. – 20 с.
1044723
   Приобретение насекомыми и клещами устойчивости к ядам. Сб. ст.. – М., 1959. – 332с.
1044724
  Барышев А.И. Приобретение наследства и его юридические последствия / А.И. Барышев. – М., 1960. – 96с.
1044725
  Геворгиз А.А. Приобретение статуса присяжного поверенного по Судебным Уставам 1864 г. и приобретение статуса адвоката в современной России: сравнительный анализ // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 15-21
1044726
  Сергейчик С.И. Приобщать к труду, учить мастерству / С.И. Сергейчик. – М., 1982. – 183с.
1044727
  Волкова Л.Е. Приобщение / Л.Е. Волкова. – Днепропетровск, 1988. – 224 с.
1044728
  Приходько В.А. Приобщение к доблести / В.А. Приходько. – М., 1983. – 128с.
1044729
  Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова / Г.И. Беленький. – Москва, 1990. – 188с.
1044730
  Алексеев А.Н. Приобщение к истине. Молодым об атеизме / А.Н. Алексеев, М.Ф. Трояновский. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 109 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 90-93. – (Ровесник)
1044731
  Барыкин М.Д. Приобщение к прекрасному / М.Д. Барыкин. – Куйбышев, 1968. – 72с.
1044732
  Скорупа В.К. Приобщение к революции / В.К. Скорупа. – М., 1974. – 64с.
1044733
  Жуганов А.В. Приобщение к творчеству / А.В. Жуганов. – М, 1983. – 80с.
1044734
  Федунов В.П. Приобщение к ценностям культуры. / В.П. Федунов. – М., 1979. – 37с.
1044735
  Камышанова Л.К. Приобщение к эстетике и творчеству. / Л.К. Камышанова. – М., 1975. – 56с.
1044736
   Приобщение личности к эстетической культуре в педагогческом процессе: Сб. науч. тр.. – М., 1991. – 109с.
1044737
   Приозерск. – Ленинград, 1960. – 126 с.
1044738
  Громов В.И. Приозерск / В.И. Громов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1963. – 147с.
1044739
  Громов В.И. Приозерск / В.И. Громов. – 3-е изд., испр. и доп. – Л, 1976. – 158с.
1044740
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1956. – 435 с.
1044741
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – 2-е изд. – Москва
1. – 1958. – 439 с.
1044742
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1960. – 439 с.
1044743
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1963. – 419 с.
1044744
   Приокские дали.. – М., 1960. – 175с.
1044745
  Левушкин А.И. Приокские рассветы / А.И. Левушкин. – М, 1956. – 88с.
1044746
   Приокские рассветы: Зон. сб. прозы.. – Тула, 1986. – 221с.
1044747
  Логвинов А.С. Приокские родники. / А.С. Логвинов. – Москва, 1977. – 206с.
1044748
  Логвинов А.С. Приокские родники. / А.С. Логвинов. – Москва, 1979. – 288 с.
1044749
  Мельшиян В.В. Приокский экономический район / В.В. Мельшиян. – Тула : Тульское книжное издательство, 1963. – 40 с.
1044750
   Приокско-террасный заповедник: Фотоальбом.. – М., 1979. – 191с.
1044751
  Приходько С. Приоода умілим рукам / С. Приходько. – К. – 62с.
1044752
  Чибисов К.В. Приоода фотографической чувствительности / К.В. Чибисов. – М., 1980. – 403с.
1044753
  Седлецкий И.Д. Приоритет М.В.Ломоносова в учении о коллоидных минералах. / И.Д. Седлецкий, 1952. – 63-67с.
1044754
  Соловьев М.Д. Приоритет общечеловеческих интересов в современных международных отношениях / М.Д. Соловьев. – СПб., 1991. – 31с.
1044755
  Рубан Ю.Д. Приоритет отечественных ученых в развитии зооинженерной науки / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрна наука, 2004. – 292 с. – ISBN 966-540-115-7
1044756
  Ципун А.В. Приоритет публичных интересов в системе конституционного права // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 4-10. – ISSN 1812-8696
1044757
  Григорьев А.А. Приоритет русских открытий в Антарктике / А.А. Григорьев, Д.М. Лебедев. – Москва, 1950. – 24 с.
1044758
  Шкаруба Л.М. Приоритет человека, его творческих сил : (Романтизм в литературе и смежных видах искусства) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 42-47
1044759
  Шкаруба Л.М. Приоритет человека, его творческих сил. Романтизм в литературе и смежных видах искусства // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 35-40
1044760
  Вишневська Н. Приоритети бюджетної політики на місцевому рівні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 68-77. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1044761
  Ковешніков В.С. Приоритетні напрями інноваційної діяльності в туризмі / В.С. Ковешніков, А.М. Єфименко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 14-22. – ISSN 2308-135X
1044762
  Сургай О. Приоритетні напрямки виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах України в 1940-1985 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 74-80
1044763
  Рудинська О.В. Приоритетні напрямки економічного моделювання в банківській сфері : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. / О.В. Рудинська, О.А. Мартинюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 294-299. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1044764
  Самойлов Юрий Приоритетность туризма в Украине - за или против? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 72-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1044765
  Даниеляц Э.А. Приоритетные задачи в системах обслуживания одним прибором / Э.А. Даниеляц. – М, 1971. – 144с.
1044766
  Хохлов Е.Н. Приоритетные идеи в области управления. / Е.Н. Хохлов, Н.А. Брыгин. – К., 1993. – 103с.
1044767
  Громыко Г.Л. Приоритетные направления борьбы с теневой экономикой в Республике Казахстан / Г.Л. Громыко, Т.К. Бекжанова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 76-78. – ISSN 0320-8168
1044768
   Приоритетные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в северо-восточной части Черного моря / Н.И. Евдощук, Т.Н. Галко, Т.Е. Довжок, Е.В. Волкова, О.В. Седлерова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 179-183 : рис. – Библиогр.: с. 182-183. – ISSN 0203-3100
1044769
  Елшанский С.П. Приоритетные направления деятельности службы психологической помощи технического вуза / С.П. Елшанский, И.В. Федоров, В.М. Абдулаева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.27-36. – ISSN 0042-8841
1044770
   Приоритетные направления научных исследований в области геологических, геохимических, геофизических и горных наук по изучению, освоению и сбережению недр России / В.А. Жариков, Ю.Г. Леонов, Ю.Г. Сафонов, Н.А. Крылов, В.Н. и др. Страхов; [Жариков В.А., Леонов Ю.Г., Сафонов Ю.Г. и др.] ; науч. руководители и ред. разд.: акад. В.А. Жариков [и др.] ; Рос. акад. наук, Отд-ние геологии, геофизики, геохимии и гор. наук. – Москва : ИПКОН РАН, 1996. – 211, [2] с. : табл. – Загол. обл.: Науки о Земле. Состояние, приоритетные направления развития. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-201-15557-X
1044771
  Шпак А.П. Приоритетные направления повышения эффективности и устойчивости развития АПК Беларуси // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 26-32. – ISSN 2221-1055
1044772
  Супрунова Л.Л. Приоритетные направления поликультурного образования в современной российской школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-28. – ISSN 0869-561Х
1044773
  Швец Д.В. Приоритетные направления развития горных работ в глубоких карьерах при доработке их до конечной глубины / Д.В. Швец, Е.В. Малеев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 172-185 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1044774
  Шалгимбаева К.Б. Приоритетные направления развития зернового рынка Республики Казахстан / К.Б. Шалгимбаева, А.Н. Чуева // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 389-396. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1044775
  Исаева К.Р. Приоритетные направления развития образования в Казахстане // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 108-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1044776
   Приоритетные направления развития отношений России с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 4-15. – ISSN 0044-748Х


  Материылы парламетских слушаний.
1044777
   Приоритетные направления развития отношений России с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Материалы парламентских слушаний // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 4-13. – ISSN 0044-748Х
1044778
  Краснопир С.Н. Приоритетные направления развития управленческой культуры руководителя в современных условиях // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 39-58. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается социально-философский аспект приоритетных направлений развития управленческой культуры руководителя в современных условиях развития общества, противоречия и формы их развития.
1044779
   Приоритетные национальные проекты : цифры, факты, документы. – Москва : Европа, 2006. – 160 с. – ISBN 5-9739-0051-7
1044780
   Приоритетные органические загрязнители в почве дендропарка Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова / Г.И. Агапкина, В.В. Столбова, Е.С. Бродский, А.А. Шелепчиков, Д.Б. Фешин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 37-45 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – (Почвоведение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1044781
   Приоритетные органические загрязнители в почве дендропарка Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова. Сообщение 3. Особенности / Г.И. Агапкина, Е.С. Бродский, А.А. Шелепчиков, Д.Б. Фешин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-55 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1044782
  Зосимович И.Д. Приоритетные работы украинских астрономов XX ст. в области астрофизики Солнечной системы // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 129-136. – ISSN 0374-3896


  Про наукову творчість видатного українського астрофізика, завідуючого кафедрою астрономії Київського університету Сергія Константиновича Всехсвятського та його школу, яка охоплює широке коло питань астрофізики Сонячної системи.
1044783
  Климов Г.П. Приоритетные системы обслуживания с ориентацией / Г.П. Климов, Г.К. Мишкой. – Москва, 1979. – 222с.
1044784
   Приоритетные системы обслуживания.. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 447 с.
1044785
  Савельев Е.В. Приоритеты в реформировании украинской экономики / Е.В. Савельев, В.Е. Куриляк // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 79-89. – ISSN 0131-7741
1044786
  Степанова О. Приоритеты воспитания в современной японской семье // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 101-104. – ISSN 0321-5075
1044787
  Андрюшин С. Приоритеты денежно-кредитной политики центральных банков в новых условиях / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 57-70. – ISSN 0042-8736
1044788
   Приоритеты Европейского пространства высшего образования - 2020 (декларации и коммюнике) = Priorities of the European higher education area - 2020 (ministerial declarations and communiques) / Центр междунар. образования Всеукраинского Академического Союза специалистов проф. оценки науч. исследований и педагогич. деятельности ; [сост. : Бабин И.И., Лыкова В.А., Житнигор Б.С. и др. ; ред., перевод с англ. : И. Бабин, В. Лыкова]. – Одесса ; Бендеры : [Полиграфист]. – ISBN 978-9975-4025-7-6
[№ 1]. – 2010. – 112 с. – На обл. : UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
1044789
  Юсупова Г.Н. Приоритеты и социальная значимость формирования информационной культуры студентов различных специальностей // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 33-38. – ISSN 0130-9765


  Статья подготовлена на основе изучения уровня информационной культуры студентов, проведенного на базе Научной библиотеки и информационно-ресурсных центров Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева.
1044790
  Павлов В.Л. Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 81-87
1044791
  Павлов В.Л. Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть вторая // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 115-120.
1044792
  Павлов В.Л. Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть вторая // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 115-120
1044793
  Аузан А. Приоритеты институциональных преобразований в условиях экономической модернизации / А. Аузан, Г. Сатаров // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-73. – ISSN 0042-8736
1044794
  Патрон П.А. Приоритеты макроэкономической политики: уроки кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 23-35. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1044795
  Скрынник Е. Приоритеты международного сотрудничества в аграрной сфере // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 0235-2443
1044796
  Лисов И В. Приоритеты международной образовательной деятельности российских вузов. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Дается анализ возможных путей развития международного высшего образования в России. Отмечается повышение значимости такого образования как для иностранных студентов и аспирантов, так и для российских специалистов. Автор считает необходимым создание в ...
1044797
  Шнырков А.И. Приоритеты научно-производственной кооперации стран-членов СЭВ в машиностроении // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 14-19. – (Международные отношения и международное право ; № 26)
1044798
  Небренчин С.М. Приоритеты национального возрождения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье дается анализ противоречий современной российской цивилизации в мировом сообществе. Приводятся причины противоречий и способы их преодоления.
1044799
  Филькевич И. Приоритеты новой модели евразийского интеграционного сотрудничества // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 8. – С. 51-56. – ISSN 2074-6040
1044800
  Адамов Б.И. Приоритеты прорыва в информационнукю экономику / Б.И. Адамов, Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 1729-7206
1044801
  Кенжебеков Н. Приоритеты развития промышленности Карагандинской области // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані тенденції розвитку промисловості Карагандинської області, виявлені основні проблеми, які перешкоджають інноваційному розвитку. Обґрунтовані заходи щодо комплексної політики, спрямованої на реалізацію великих інвестиційних проектів у ...
1044802
  Наливайченко С.П. Приоритеты развития рыночной модели Украины // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 105-112. – ISSN 1729-7206
1044803
   Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика : материалы междунар. науч.-практ. конф., 17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
Ч. 1. – 2014. – 313, [1] с. : ил., табл. – Ст. на рус., укр., англ. языках. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
1044804
   Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика : материалы междунар. науч.-практ. конф.,17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины , Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
Ч. 2. – 2014. – 265, [1] с. : ил., табл. – Ст. рус., укр. – Библиогр. в конце ст.
1044805
  Михайлова Е.И. Приоритеты развития университета // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. – ISSN 1561-2465


  Приоритетные направления развития университета касаются повышения качества жизни людей на путях практико-ориентированного обучения и подготовки квалифицированных кадров. По отдельным специальностям наши выпускни-ки 2010 и 2011 годов на 100% ...
1044806
  Жолдыбай М.О. Приоритеты реформирования системы государственного управления Республики Казахстан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 351-356. – (Право. Економіка. Управління)
1044807
  Гудев П. Приоритеты США в Арктике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 49-60. – ISSN 0131-2227
1044808
  Давыдов А.Ю. Приоритеты торговой политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 5. – С. 15-30. – ISSN 0321-2068
1044809
  Ляхов Ю.А. Приоритеты уголовно-процессуального законотворчества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 43-48. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
1044810
  Світленко С.І. Приорілля : Історико-краєзнавчі нариси / С.І. Світленко, А.М. Білокінь; За заг. ред. М.М. Дроня. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету, 2004. – 212с. : іл. – ISBN 966-551-154-8
1044811
  Сазонець І.Л. Приорітети концепції "економічного імперіалізму" в дослідженні соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій як формальних інститутів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 54-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1044812
  Матющенко Михаил Алексеевич Приостановление производства по уголовным делам в суде первой инстанции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Матющенко Михаил Алексеевич; Всес. ин-т по изучению прич. и разработке мер предупр. прест. – М., 1976. – 18л.
1044813
  Здорик Т.Б. Приоткрой малахитовую шкатулку. / Т.Б. Здорик. – М., 1979. – 255с.
1044814
  Волкогонова О.Д. Приоткрывая завесу времени / О.Д. Волкогонова. – Москва, 1989. – 110с.
1044815
  Морозов Станислав Приоткрывая историю Буковинской железной дороги // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 126-147. – ISSN 0130-9625
1044816
  Пантелеев Л. Приоткрытая дверь...: Рассказы. Очерки. Разговор с читателем. Из старых записных книжек. / Л. Пантелеев. – Л., 1980. – 542с.
1044817
  Петросян В.А. Приоткрытые окна города : повесть / В.А. Петросян. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 173 с.
1044818
  Семененко М.П. Прип"ятський вал : (глибинна структура, магматизм та металоносність) / М.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 179с.
1044819
  Сирота Л.М. Прип"ятський синдром : кіноповість / Любов Сирота. – Київ : Просвіта, 2011. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2133-65-3
1044820
   Прип"ять. – Київ : Мистецтво, 1976. – 47с.
1044821
  Елков А.К. Припадаю к ладоням / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1980. – 95с.
1044822
  Тоболкин З.К. Припади к земле / З.К. Тоболкин. – Свердловск, 1989. – 413с.
1044823
  Мельниченко И.М. Припади к орлиному ключу / И.М. Мельниченко. – К., 1988. – 351с.
1044824
  Білокінь Н.Г. Припарки дядька Савки / Н.Г. Білокінь. – К., 1964. – 61с.
1044825
  Лагоза В.М. Припечатаний заєць. / В.М. Лагоза. – Х, 1965. – 76с.
1044826
  Хоменко В.О. Припинення господарського товариства на підставі рішення суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 22-32. – ISSN 2308-9636
1044827
  Гацелюк В.О. Припинення громадянства особи внаслідок вчинення злочину як захід кримінально-правового характеру de lege ferenda (у світлі закордонного досвіду) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 83-96
1044828
  Суржинськии М.І. Припинення громадянства  теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 237-242. – ISSN 1563-3349
1044829
  Каленська Т.В. Припинення діяльності стратегічних альянсів ТНК у високотехнологічних галузях // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 53-56. – ISSN 2306-6814
1044830
  Блащук А.М. Припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец.12.00.03 / Артем Миколайович Блащук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:
1044831
  Блащук А.М. Припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне првао і цивільний процес: сімейне право, міжнар. процес / Артем Миколайович Блащук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 195с. – Бібліогр.: л.183-195
1044832
  Міхно О.І. Припинення договору за цивільним законодавством України : монографія / Міхно Ольга Іванівна ; АПН України, Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва. – Київ : Оберіг, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-07-1458-9
1044833
  Отраднова О.О. Припинення договору найму (оренди) // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 208-210. – ISBN 978-966-667-341-4
1044834
  Дякович М.М. Припинення договору найму [оренди] та його правові наслідки / М.М. Дякович, Л.Л. Тарасенко // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 5 (140). – С. 21-26
1044835
  Рачунь Д.В. Припинення договору найму(оренди): окремі теоретичні аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 31-35. – ISSN 2413-743X
1044836
  Дроботова Т.Б. Припинення договору оренди землі у разі зміни фактичного користувача / Т.Б. Дроботова, Л.Л. Зуєвич // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 44-48
1044837
  Отраднова О.О. Припинення договору позички // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 382-383. – ISBN 978-966-667-341-4
1044838
  Коровяковська Н.С. Припинення договору простого товариства // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1044-1046. – ISBN 978-966-667-341-4
1044839
  Майданик Р.А. Припинення договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 179-181. – ISBN 978-966-667-341-4
1044840
  Ельбрехт В.В. Припинення договору страхування майна фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 435)
1044841
  Бахрієва Р З. Припинення договору та зобов"язання найму (оренди) // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 42-46. – ISBN 978-966-301-169-1
1044842
  Майданик Р.А. Припинення договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 889-891. – ISBN 978-966-667-341-4
1044843
  Заєць К. Припинення житлового правовідношення як спосіб захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 24-29
1044844
  Хоменко В.О. Припинення зобов"язань господарського товариства як наслідок ліквідації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 41-50. – ISSN 2308-9636
1044845
  Хоменко В.О. Припинення зобов"язань господарського товариства як правовий наслідок ліквідації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 27-35. – ISSN 2308-9636
1044846
  Лепех С.М. Припинення зобов"язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 151-155. – ISSN 2219-5521
1044847
  Панченко М. Припинення зобов"язань прощенням боргу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 28-32.
1044848
  Майданик Р.А. Припинення іпотеки виконанням основного зобов"язання: юридична природа та умови // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 9 (181). – С. 41-48
1044849
  Матвійчук А.О. Припинення конституційного провадження у справах за конституційними зверненнями про тлумачення законів України на підставі ст. 150 Конституції України: виконання Конституції чи порушення конституційних прав? // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 11-26. – ISSN 2222-5374
1044850
  Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : монографія / В.М. Кравчук ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Край, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-547-312-1
1044851
  Кравчук В. Припинення корпоративних правовідносин у зв"язку з ліквідацією юридичної особи - учасника // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 28-32.
1044852
  Макаренко Є.А. Припинення міжнародних договорів як предмет міжнародного права / Є.А. Макаренко, С.Р. Кравченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-249. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1044853
  Комарова Т.В. Припинення невиконання зобов"язань державами-членами ЄС // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 173-178. – ISSN 0201-7245
1044854
  Борисенко З. Припинення недобросовісної конкуренції в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-35.
1044855
  Бернацький М. Припинення права власності на житло // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 58-62. – ISSN 2308-9636
1044856
  Шершньова О.А. Припинення права на аліменти у зв’язку з укладенням договору про передачу нерухомого майна на користь дитини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 218-224


  Одним із альтернативних способів забезпечення отримання дітьми належних економічних благ, коли інші положення не завжди спрацьовують, мала стати новела у вітчизняному законодавстві – договір про передачу нерухомого майна. Досі право на аліменти ...
1044857
  Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.06 / Ольга Володимирівна Єлісєєва; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1044858
  Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Єлісєєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 240л. + Додатки.: л 211-240. – Бібліогр.: л. 181-210
1044859
  Михальнюк О.В. Припинення правовідношення поруки як спосіб захисту прав поручителя в сучасній практиці вирішення цивільних та господарських справ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 90-99
1044860
  Дякович М.М. Припинення правовідношення як один із способів охорони і захисту сімейних справ та інтересів у нотаріальній прпактиці // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 135-139
1044861
  Гриценко Г. Припинення солідарних зобов"язань зарахуванням // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 32-35. – ISSN 2308-9636
1044862
  Рябоконь Є.О. Припинення спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1191. – ISBN 978-966-667-341-4
1044863
  Зубатенко О.М. Припинення суб"єктів господарювання / О.М. Зубатенко, М.Л. Шелухін ; Донецький юрид. ін-т Луганського держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка ; Донецький ун-т економіки та права. – Донецк : ДонУЕП, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-335-198-8
1044864
  Міхно О. Припинення та розірвання цивільно - правового договору: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.21-25.
1044865
  Менджул М.В. Припинення трудових відносин з ініціативи працівника-внутрішньо переміщеної особи та роботодавця / М.В. Менджул, О.Я. Рогач // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 184-190. – ISSN 2306-9082
1044866
  Неумивайченко Н. Припинення трудових правовіносин з державними службовцями // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.62-64. – ISSN 0132-1331
1044867
  Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст.37 КЗпП України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.82-85. – ISSN 0132-1331
1044868
  Шишлюк В. Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 80-84
1044869
  Міхно О. Припинення цивільно-правового договору через неможливість його виконання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.92-95
1044870
  Дякович М.М. Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 153-156. – ISSN 2219-5521
1044871
  Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Болховітінова А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241л. – Бібліогр. : л.222-241
1044872
  Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болховітінова А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1044873
  Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 139-143. – (Право. Економіка. Управління)
1044874
  Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: цивільно-правовий аспект // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 86-91. – ISSN 0201-7245
1044875
  Розгон І.В. Припинення юридичних осіб: український та зарубіжний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 8. – С. 19-23
1044876
  Філарет Припинити агресію Росії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 березня - 1 квітня (№ 13). – С. 3


  Звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з приводу російської анексії Криму.
1044877
   Припис ректору Київського університету про порядок читання перших лекцій щойно призначеними викладачами (2 листопада 1887 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 522-523. – ISBN 978-966-189-081-6
1044878
  Гинда Владимир Приписанному не верить // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 40 (379). – С. 62-64


  Партизанський рух в Україні 1941-1945 рр.
1044879
  Вілков В.Ю. Приписи "модерністської" теоретичної моделі національно-державного розвитку та націєтворення Юргена Габермаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 197-200. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статі запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів концептуалізації процесів націєтворення та національно-державного будівництва Ю.Габермаса. The article presents analysis of J.Habermas"s system of ideological, ...
1044880
  Винницкий В. Приписное охотничье хозяйство / В. Винницкий. – Свердловск, 1929. – 98с.
1044881
  Балагуров Я.А. Приписные крестьяне Карелии в XVIII-XIX вв / Я.А. Балагуров. – Петрозаводск, 1962. – 352с.
1044882
  Якубовський С.О. Приплив іноземного капіталу як фактор розвитку країн Центральної і Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 128-133.
1044883
  Федоров К.Н. Приповерхностный слой океана / К.Н. Федоров, А.и. Гинзбург. – Л., 1988. – 303с.
1044884
  Попова Т.П. Приповетке / Т.П. Попова. – М., 1956. – 208с.
1044885
   Приповідки або українсько-народня філософія = Proverbs or Ukrainian popular philosophy. – Перевидання з оригіналу 1946 р. – Едмонтон : Асоціація українських піонерів Альберти. – ISBN 0-9682285-1-8
Т.1. – 1998. – 353с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
1044886
  Голота П. Приповістки / П. Голота. – Х., 1930. – 37с.
1044887
  Солодских С. Приподнимаем занавес за краешек... / С. Солодских. – Ставрополь, 1991. – 31с.
1044888
  Быстров А.А. Приподоведение в дошкольдных учереждениях для педагогич. техникумов и работников дошкольных учереждений / А.А. Быстров. – М.-Л, 1934. – 96с.
1044889
  Кеммерих А.О. Приполярный Урал / А.О. Кеммерих. – Москва, 1970. – 158с.
1044890
  Яременко Л.В. Припортова територія міста Києва (до визначення меж і функціональної структури об"єкта дослідження) / Л.В. Яременко, О.М. Набок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 226-234. – ISSN 2077-3455
1044891
  Набок О.М. Припортова територія міста Києва. Аналіз функціонально-планувальної організації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 153-157. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1044892
  Левенец П.П. Припосевное внесение удобрений под кукурузу на мощных черноземах УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Левенец П. П.; МСХ УССР, Белоцерк. с. х. ин-т. – Б.Церковь, 1961. – 22л.
1044893
  Мацкевич Д.А. Припуски на усушку пиломатериалов из кедра // О задачах Химического института Дальневосточного филиала Академии наук СССР : Научные сообщения / В.О. Мохнач, 1936. – С. 182-184
1044894
  Ільчук В. Припутень - птах року - 2018 // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 45-46
1044895
  Мандрика В.А. Припущення і передбачення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1044896
  Мандрика В.А. Припущення як форма розвитку природничо-наукових знань // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
1044897
  Лукашев К.И. Припятская впадина - сокровищница недр Белоруссии. / К.И. Лукашев, А.С. Махнач. – Минск, 1966. – 140с.
1044898
   Припятская впадина. – Минск, 1974. – 226с.
1044899
   Припятская впадина. Геофизические исследования скважин. Сб. науч. тр.. – Минск, 1976. – 114с.
1044900
   Припятская впадина. Оценка параметров нефтеносных пластов по каротажу.. – Минск, 1974. – 78с.
1044901
   Припятская впадина: Изучение сложнопостроенных структур геофиз. методами: Сб. науч. тр.. – Минск, 1977. – 170с.
1044902
  Филиппи А. Припятская проблема / А. Филиппи. – М, 1959. – 167с.
1044903
  Иваненко Анна Припять. Размышления о "городе бога" : Городские истории // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 60-66 : Іл.
1044904
  Юрченко В. Приречена держава приреченого народу? / Василь Юрченко. – Львів : Апріорі, 2015. – 79, [1] с. – ISBN 978-617-629-267-8
1044905
  Калуга В.Ф. Приречена сексуальністю : проблема ідентичності людини з огляду на її сексуальну природу : монографія / Калуга В.Ф. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. – 487, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 476-481. – ISBN 978-617-640-012-7
1044906
  Лосєв І. Приречена спроба порозуміння // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 39 (463), 30.09-06.10.2016 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Чому російсько-українські діалоги еліт були беззмістовними 100 років тому й залишаться такими нині.
1044907
  Желем І. Приречена цивілізація : проза: фантастичне оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-27. – ISSN 0130-321Х
1044908
  Маланчук Ф.І. Приречені / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1974. – 176с.
1044909
  Фалікман І.Ш. Приречені беруть зброю / Іхіл Фалікман; пер. с євр. – Київ, 1962. – 468 с.
1044910
  Фалікман І.Ш. Приречені беруть зброю / Іхіл Фалікман; пер. с євр. – Київ, 1973. – 576 с.
1044911
  Димов Д. Приречені душі / Д. Димов. – Київ, 1980. – 269с.
1044912
  Шевченко Віталій Приречені на примирення = відзначення 1020-ліття Хрещення Руси-України не мало очікуваних результатів у зміні юрисдикції Української Православної Церкви, але засвідчило невідворотність процесу // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 53-60
1044913
  Чемерис В. Приречені на щастя : фантастичний роман про Адама і Єву та про їхню любов / Валентин Чемерис. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 188 с.
1044914
  Страхов С.М. Приреченские были / С.М. Страхов. – Ставрополь, 1982. – 271с.
1044915
  Головко В.І. Прирісний аналіз фінансово-економічної стійкості підприємства / В.І. Головко, В.М. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано підхід до визначення стійкості фінансово-економічної рівноваги, який ґрунтується на фундаментальних поняттях Системи національних рахунків. Уведено поняття адитивного визначника фінансово-економічної стійкості у прирісному експрес-аналізі.
1044916
  Кульчицький С. Приріст населення України за століття був поглинутий втратами / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Історик С. Кульчицький про те, чому в українців після Першої світової війни не було шансів зберегти свою щойно створену державу і чому не вдалося стати гравцями світової поствоєнної політики. А також про те, хто наспрвді профінансував більшовицький ...
1044917
  Кобилянська О. Природа // Некультурна / Ю О. Кобилянська. – Чернівці : Накл.: Д.Лукіяновича і В.Будзиновского ; З друк. т-ва "Руска Рада", 1897. – 52 с.
1044918
  Кобилянська О. Природа // Некультурна / Ю О. Кобилянська. – Чернівці : Накл.: Д.Лукіяновича і В.Будзиновского ; З друк. т-ва "Руска Рада", 1897
1044919
   Природа = Die Natur : пособие по практике устной речи для студентов пед. ин-тов. (На нем. яз.). – Москва; Ленинград : Просвещение, 1964. – 66 с.
1044920
  Головина В.И. Природа / В.И. Головина. – Ленинград, 1971. – 94с.
1044921
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 12. – 1991
1044922
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 1. – 1992
1044923
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 2. – 1992
1044924
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 3. – 1992
1044925
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 4. – 1992
1044926
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 5. – 1992
1044927
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 6. – 1992
1044928
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 7. – 1992
1044929
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 8. – 1992
1044930
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 9. – 1992
1044931
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 10. – 1992
1044932
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 11. – 1992
1044933
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 12. – 1992
1044934
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 1. – 1993
1044935
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 2. – 1993
1044936
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 3. – 1993
1044937
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 4. – 1993
1044938
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 5. – 1993
1044939
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 6. – 1993
1044940
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 7. – 1993
1044941
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 8. – 1993
1044942
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 9. – 1993
1044943
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 10. – 1993
1044944
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Природа, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 11. – 1993
1044945
  Скотт М. Природа / М. Скотт. – Москва, 1995. – 160с.
1044946
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 1. – 1995
1044947
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 2. – 1995
1044948
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 3. – 1995
1044949
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 4. – 1995
1044950
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 5. – 1995
1044951
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 6. – 1995
1044952
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 7. – 1995
1044953
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 8. – 1995
1044954
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 9. – 1995
1044955
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 10. – 1995
1044956
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 11. – 1995
1044957
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 12. – 1995
1044958
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 1. – 1996
1044959
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 2. – 1996
1044960
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 3. – 1996
1044961
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 4. – 1996
1044962
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 5. – 1996
1044963
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 6. – 1996
1044964
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 7. – 1996
1044965
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 8. – 1996
1044966
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 9. – 1996
1044967
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 10. – 1996
1044968
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 11. – 1996
1044969
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 12. – 1996
1044970
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 1. – 1997
1044971
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 2. – 1997
1044972
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 3. – 1997
1044973
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 4. – 1997
1044974
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 5. – 1997
1044975
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 6. – 1997
1044976
   Природа. – Москва. – ISSN 0032-874Х
№ 1. – 1999
1044977
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 3. – 2001
1044978
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 6. – 2001
1044979
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 7. – 2001
1044980
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 8. – 2001
1044981
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 12. – 2010
1044982
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 3. – 2011
1044983
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 5. – 2011
1044984
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 10. – 2011
1044985
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 12. – 2011
1044986
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 1 (1157). – 2012
1044987
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 5 (1161). – 2012
1044988
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 6 (1162). – 2012
1044989
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 7 (1163). – 2012
1044990
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 8 (1164). – 2012
1044991
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 9 (1165). – 2012
1044992
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 12 (1168). – 2012
1044993
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 1 (1169), январь. – 2013
1044994
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 3 (1171), март. – 2013
1044995
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 4 (1172), апрель. – 2013
1044996
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 5 (1173), май. – 2013
1044997
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 9 (1177), сентябрь. – 2013
1044998
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 10 (1178), октябрь. – 2013
1044999
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 11 (1179), ноябрь. – 2013
1045000
   Природа : естественно-научный журнал. – Москва : Наука, 1912-. – ISSN 0032-874Х
№ 12 (1180), декабрь. – 2013
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,