Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1044001
  Занфірова Т.А. Проблеми і дисфункції регуляторної політики зайнятості молоді в Україні / Т.А. Занфірова, Я.В. Зоська // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1044002
  Земцева В.М. Проблеми і досягнення стандартизації у сфері інформації і документації // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 10-13 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.


  Аналіз стану вітчизняної наукової і науково-технічної діяльності (науковий потенціал, фінансове забезпечення, результативність наукових робіт) за результатами моніторингових досліджень.
1044003
  Мацука Г.Х. Проблеми і досягнення сучасної молекулярної біології / Г.Х. Мацука. – Київ : Знання, 1982. – 33 с. – (В лабораториях ученых ; № 8)
1044004
  Ярмоленко О.М. Проблеми і завдання комплексного забезпечення розвитку економічної теорії. Матеріали засідання // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-99. – ISSN 1811-3141
1044005
  Пащенко Є. Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 545-560. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1044006
  Романенко Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 1561-4980
1044007
  Гатаулліна А.І. Проблеми і значення інформаційного забезпечення у прийнятті управлінських рішень в державному управлінні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 87-92
1044008
  Міщук Г. Проблеми і механізми хеджування на українських товарних біржах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 167-175. – ISBN 966-654-172-6
1044009
  Мельник А.В. Проблеми і можливості розвитку геоінформаційної освіти в Україні : Запрошуємо до дискусії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1561-4980
1044010
  Полякова О.М. Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 338-344. – ISSN 2075-4892


  Стаття присвячена питанням дослідження проблем комерціалізації наукових розробок та визначенню напрямів процесу комерціалізації результатів наукових досліджень. В роботі проаналізовано основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, ...
1044011
  Белінська Я.В. Проблеми і напрями узгодження фіскальної та монетарної політики : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 124-130. – Бібліогр.: 2 назви
1044012
  Дем"яненко І.І. Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об"єктах Дніпровсько-Донецької западини / І.І. Дем"яненко; Українськ. держ. геологорозвідувальний ін-т, Чернігівське відділення. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2004. – 220с. – ISBN 966-7905-50-0
1044013
  Руфат Проблеми і особливості реалізації іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою : зарубіжний досвід / Руфат, Кулієв // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 65-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1044014
  Лиса С.М. Проблеми і переваги управління ланцюгами постачання торговельних мереж на ринку України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1044015
  Федулова Л. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 9-20
1044016
  Веріга Г. Проблеми і перспективи валютного курсоутворення в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 6-10. – ISSN 1728-9343
1044017
  Заєць О.В. Проблеми і перспективи викладання релігієзнавчих дисциплін у сучасній школі і вузі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 21-23
1044018
  Гаранько Т.Й. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 89-91. – ISSN 0554-4866
1044019
  Федулова Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації експертна оцінка : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 56-67 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1044020
  Швець О.В. Проблеми і перспективи виходу України на світові інформаційні ринки в рамках вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 145-157. – (Європейські дослідження)
1044021
  Касьянов Д. Проблеми і перспективи впровадження нанотехнологій в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 230-240. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1044022
  Швець О.В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 140-145. – (Європейські дослідження)
1044023
  Бокало Н. Проблеми і перспективи демократизації в країнах центрально-східної Європи : на прикладі Вишеградської четвірки / Н. Бокало, С. Трохимчук; МО і НУ, ЛНУ, ф-тет міжнародних відносин. Інститут Польщі. – Львів, 2000. – 68с. – (Міжнародні відносини 4.10)
1044024
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (7). – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044025
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (8). – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044026
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (9). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044027
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (10). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044028
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (11). – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044029
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (12). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044030
  Легенький М. Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 131-134. – ISSN 2307-8049
1044031
  Попова Ю.М. Проблеми і перспективи залучення України до проекту "Шовковий Шлях" // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 155-156
1044032
  Швець О.В. Проблеми і перспективи іміджу України на світових інформаційних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 113-125
1044033
  Мазур Н.А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 73-77
1044034
  Рибчук А. Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період / А. Рибчук, В. Прушківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується посткризовий стан функціонування та оздоровлення об"єктів виробничої інфраструктури різних суб"єктів світової економіки. Аналізуються проблеми і перспективи використання мобілізованих інвестиційних ресурсів фінансування ...
1044035
   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 65. – ISSN 1810-3944
1044036
  Затонацька Т.Г. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 19-24
1044037
  Юнко О.М. Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 191-194. – ISSN 2221-755X
1044038
  Литвиненко О. Проблеми і перспективи нового етапу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – C. 42-43


  Динамічний розвиток китайської економіки, що триває понад 35 років, сприяв кардинальному посиленню ролі Китаю у сучасних міжнародних відносинах.
1044039
  Штогун С. Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-76. – ISSN 0132-1331
1044040
  Дудар Зоя. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / Зоя. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 111-118. – ISSN 1682-2366
1044041
  Кирилюк З. Проблеми і перспективи подальшого вивчення прози Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 44-51


  Стаття присвячена виникненню задуму прозового твору в Т. Шевченка і втіленню цього задуму в його повістях. Розглянуто також інтертекстуальні зв"язки прози Т. Шевченка з творами російської та української літератури
1044042
  Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – ISSN 1810-3944
1044043
  Соколенко Станіслав Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1044044
  Сундук А.М. Проблеми і перспективи реалізації політики конвергенції макроекономічних показників України відповідно до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 85-86
1044045
  Кияниця І.П. Проблеми і перспективи регулювання індівідуальних трудових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто недостатню гнучкість трудового права України в регулюванні найманої праці у приватному секторі економіки та доцільність рецепції цивільного права для укладення трудових договорів і угод.
1044046
  Кафарський В.І. Проблеми і перспективи реформування законодавства України про місцеві вибори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 106-112. – ISSN 1563-3349
1044047
  Бурдоль Є. Проблеми і перспективи реформування органів прокуратури України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 19-21.
1044048
  Ватаманюк О. Проблеми і перспективи реформування пенсійної системи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-52. – ISSN 2078-5860


  З"ясовано основні чинники, що визначають сьогодні нагальність реформування пенсійної системи України. Проаналізовано сучасний зарубіжний досвід збалансування пенсійних систем. Показано, що за відсутності необхідних передумов запровадження ...
1044049
  Арешкович А.О. Проблеми і перспективи реформування системи охорони здоров"я в м. Києві / А.О. Арешкович, О.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 202-209 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1044050
  Волков О. Проблеми і перспективи реформування судового устрою в країні // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-43.
1044051
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наук. праць. – Суми, 1999. – 268с. – ISBN 966-535-107-9
1044052
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 3. – 2000
1044053
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 4. – 2000
1044054
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-186-8
Т. 5. – 2002
1044055
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-187-6
Т. 6. – 2002
1044056
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник тез доповідей 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). – Суми : УАБС, 2004. – 132 с.
1044057
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-239-2
Т. 9. – 2004
1044058
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-241-4
Т. 10. – 2004
1044059
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-243-0
Т. 11. – 2004
1044060
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-281-3
Т. 12. – 2005
1044061
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-284-8
Т. 13. – 2005
1044062
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-00-4
Т. 14. – 2005
1044063
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-02-0
Т. 15. – 2006
1044064
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-03-9
Т. 16. – 2006
1044065
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-01-2
Т. 17. – 2006
1044066
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-05-5
Т. 18. – 2006
1044067
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-08-3
Т. 19. – 2007
1044068
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-09-0
Т. 20. – 2007
1044069
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 21. – 2007
1044070
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 22. – 2007
1044071
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 23. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1044072
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 24. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1044073
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1044074
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 26. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1044075
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 27. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1044076
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 28. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1044077
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1044078
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1044079
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 31. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1044080
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 32. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1044081
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 33. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1044082
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 34. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1044083
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 37. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044084
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 39. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044085
  Пацера М. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України в полі зору науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 7-9
1044086
  Мхітарян Н. Проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 181-191. – ISBN 978-966-02-4324-8
1044087
  Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-352. – ISBN 978-966-483-870-9
1044088
   Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1044089
  Островська Г. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 102-115. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1044090
  Різун В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку 21 століття : Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004 року, Київ / В. Різун; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2004. – 19 с.
1044091
  Різун В.В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку XXI століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 6-13


  Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика - 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004р., М.Київ.
1044092
  Плахотнік О.В. Проблеми і перспективи розвитку класичного університету / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 254-260


  У статті йдеться про те, що функціонування класичного університету має досить різноманітний спектр ознак, за якими його можна розглядати. Класичний університет і в епоху постмодерну і інформаційної революції зберігає свою суть як співтовариство ...
1044093
  Антощишина Н.І. Проблеми і перспективи розвитку малобюджетних авіакомпаній в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1044094
  Чорномаз О.Б. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 131-134. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1044095
  Дячук М.І. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 164-183. – ISSN 2222-5374
1044096
   Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України : матеріали 2-го круглого столу, Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ : Політехніка, 2007. – 92 с. – ISBN 996-96213-8-0
1044097
  Борисенко Валентина Проблеми і перспективи розвитку національної культури в системі освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 211-215
1044098
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (1) : Присвячується 45-річчю факультету управління і бізнесу ХНАДУ. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1044099
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (2). – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1044100
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (4). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044101
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (5). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044102
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 1. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044103
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044104
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (9). – 2015. – 230 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044105
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 1. – 2015. – 170 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044106
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 2. – 2015. – 138 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044107
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (11). – 2015. – 167 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044108
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (12). – 2016. – 202 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044109
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (13), т. 1. – 2016. – 119 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044110
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (13), т. 2. – 2016. – 103 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044111
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044112
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 2. – 2016. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044113
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (15), т. 1. – 2016. – 103 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044114
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (15), т. 2. – 2016. – 56 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044115
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (16). – 2017. – 172 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044116
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (17). – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1044117
  Хаустова М. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 54-64. – ISSN 1993-0909
1044118
  Ширяєва Л.В. Проблеми і перспективи розвитку річкової логістики в Україні / Л.В. Ширяєва, О.К. Афанасьєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 119-126. – ISSN 2524-003X
1044119
  Максимчук О.С. Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1044120
  Замора О.І. Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону / О.І. Замора, Л.В. Ярема // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 13-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1044121
  Козоріз Г. Проблеми і перспективи розвитку страхування в Україні у XXI столітті // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 377-383. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1044122
  Паулик А.Я. Проблеми і перспективи розвитку торгівлі в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 22-25. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
1044123
  Закутинська І.І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1044124
   Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / [І.О. Школьник та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І.І. Рекуненка ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 342, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 299-328. – ISBN 978-966-657-672-2
1044125
  Чічуріна О. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Білорусі: правовий аспект // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 51-57. – ISSN 1608-6422
1044126
   Проблеми і перспективи розширеного відтворення в Українській РСР. – К, 1970. – 59с.
1044127
  Гриценко М. Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-33


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1044128
  Абрамова В.О. Проблеми і перспективи створювання та функціонування свободних економічних зон // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.93-98. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1044129
  Мищак І.М. Проблеми і перспективи удосконалення законодавства у бібліотечній сфері України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2220-1394
1044130
  Примуш М.В. Проблеми і перспективи України в контексті розширення ЄС // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1044131
  Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-88 : Рис. – Бібліогр.:10 назв
1044132
  Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих навчальних закладів освіти : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 78-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1044133
  Толуб"як В. Проблеми і перспективи фінансової децентралізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1044134
  Никитюк Т. Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Виявлено основні проблеми для акціонерного капіталу в Україні, спричинені світовою економічною кризою. Проаналізовано перспективи, що може забезпечити оновлене правове середовище функціонування акціонерного капіталу. Main problems for share capital in ...
1044135
  Михайленко Т.І. Проблеми і перспективи функціонування гірськолижних курортів Карпатського регіону / Т.І. Михайленко, М.А. Молочко, О.В. Вавулова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 110-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1044136
  Гура Н. Проблеми і порядок обліку державних трансфертів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 5-11
1044137
  Стрекаль О.О. Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 46-54. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1044138
  Сімченко Н.О. Проблеми і пріорітети забезпечення охорони праці на підприємствах вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 175-182 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1044139
  Дучинська Н.І. Проблеми і протиріччя нагромадження основного капіталу в промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 28-34.
1044140
  Цимбалюк Н.М. Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 253-258. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються проблеми формування та структури ринку праці в культурно-мистецькій сфері. Аналізується динаміка поповнення ринку праці фахівцями, що випускаються вищими навчальними закладами системи Міністерства культури України. Здійснюється ...
1044141
  Мриглод І.М. Проблеми і реалії української наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Виступ академіка НАН України І.М. Мриглода на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року.
1044142
   Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я. Шевчук, І.В. Трофимова, О.М. Трофимчук, Н.І. та ін. Іваненко; Рада нац. безпеки і оборони України; Україн. ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів; За ред. В.Я. Шевчука. – Київ : УІДНСіР, 2001. – 96с. – ISBN 966-95863-6-4
1044143
  Ченбай Н.А. Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 95-98. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1044144
  Дем"яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 149-153. – Бібліогр.: 6 назв
1044145
  Пустюльга С.І. Проблеми і шляхи вирішення завдань практичної підготовки інженерних кадрів у технічних ВНЗ / С.І. Пустюльга, Л.В. Гань, С.І. Лобанова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 91-94. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1044146
  Сподін Л.А. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 143-158. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проаналізовано основні чинники існуючого стану, окремих тенденцій розвитку та шляхів удосконалення якості вищої освіти в Україні. Наведено перелік заходів щодо можливих механізмів здійснення дієвої політики України в системі вищої освіти шляхом її ...
1044147
  Голубенко А.В. Проблеми і шляхи збереження зникаючих видів роду Gentiana L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Лікарські властивості тирличів були відомі ще до нашої ери. Через активне збирання їх як лікарської сировини і через складну біологію розмноження майже всі види тирличів є рідкісними. Для їх збереження необхідно використовувати всі можливі методи ...
1044148
  Марцин В.С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-88 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1044149
  Чернелевський Л. Проблеми і шляхи підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 9. – С. 64-65.
1044150
  Мелешко М.І. Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 71-73 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1044151
  Куцевич О.П. Проблеми ідентифікації земельних ділянок як об"єкта права в Україні та шляхи їх вирішення // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 22-39. – ISBN 978-617-7161-20-1


  Розглядається проблема ідентифікації земельних ділянок як об"єктив права. Державна реєстрація нині здійснюється в дозвільному порядку, є обтяжливою, тривалою та витратною, при цьому виникають численні проблеми, такі як так звані накладки, які ...
1044152
  Самуляк О.В. Проблеми ідентифікації інтернет-ЗМК // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 82-84


  У статті проаналізовано критерії ідентифікації веб-ресурсів, що позиціонують себе як інтернет ЗМІ. The article analyses criteria of determination of web resources that set themselves up as an Internet media. В статье проанализированы критерии ...
1044153
  Ущаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 203-210


  Головна увага зосереджена на визначенні положення концепції критичного мислення у сфері сучасного знання, дослідження якого приводить до висновку, що концепція критичного мислення розвивається у декількох напрямках: як метод досягнення істинного знання ...
1044154
  Дем"янюк О. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об"єктів оподаткування / О. Дем"янюк, О. Ляшенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 135-142. – ISSN 1818-5754
1044155
  Барановський М.О. Проблеми ідентифікації та оцінки рівня депресивності аграрних територій України : Суспільно - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-51 : Табл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1044156
  Романуха О.М. Проблеми ідентифікації українського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 1728-3671
1044157
  Курченко Л.М. Проблеми ідентичності у світлі мовної політики України // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 78-86


  У статті з соціолінгвістичної точки зору розглядаються проблеми ідентичності в умовах сучасної України. Із залученням статистичних даних мовного балансу України аналізується неконгруентність національної, етнічної і мовної ідентичності. Обстоюється ...
1044158
  Поляк О. Проблеми ідентичності фахівців спеціальності "соціальна робота" та "соціальна педагогіка" в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1044159
  Троян С.С. Проблеми ідеології німецького колоніалізму в новітній історіографії // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.33-43. – ISBN 966-551-070-3
1044160
  Сердюк А. Проблеми із збереженням здоров"я дітей і шляхи вирішеня в умовах школи // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.7-11.
1044161
  Медвецька О. Проблеми імплементації актів міжнародного й європейського законодавства про корупційні злочини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 66-71


  Аналізуються вплив міжнародних та європейських антикорупційних нормативних актів на українське законодавство, зміни у національному законодавстві, зумовлені імплементацією положень цих актів.
1044162
  Краснова М.В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської Конвенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Присвячено аналізу міжнародних правових положень щодо забезпечення доступу до екологічної інформації з питань, що стосуються навколишнього середовища та шляхів їх трансформації в національне законодавство у цій сфері. The article is devoted to analyze ...
1044163
  Хоббі Ю.С. Проблеми імплементації європейських стандартів до національної правової системи України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 113-117. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1044164
  Прошко В. Проблеми імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / В. Прошко, В. Толкованов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 71-81
1044165
  Дробко В.М. Проблеми імплементації інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 292-294. – ISBN 978-617-7096-97-8
1044166
  Озеран В.О. Проблеми імплиментації Директиви 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності / В.О. Озеран, А.В. Озеран // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-611-01-0721-1
1044167
  Моторнюк У.І. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух, А.О. Ціхановський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 192-198. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1044168
  Корецький А.А. Проблеми імпорту озброєнь: ефективність закупівель, міжнародна кооперація / А.А. Корецький, О.П. Кутовий, Св.М. Чумаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 79-84. – ISSN 2304-2699
1044169
  Іщук С.О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 248-250. – ISSN 1562-0905
1044170
  Савченко В.Ф. Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 61-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1044171
  Титарчук І.М. Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 35-40. – ISSN 2308-1988


  Для забезпечення захисту національних інтересів в умовах посилення глобальної конкуренції необхідно створити конкурентоспроможні на світових ринках модернізовані формування вітчизняних аграрних товаровиробників. Водночас брак дієвих фінан. механізмів ...
1044172
  Стадник В.В. Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств / В.В. Стадник, Т.А. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 131-136. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1044173
  Гончарук Т. Проблеми інвестиційного забезпечення конкурентноспроможності економіки в умовах ринкової трансформації : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: 21 назва
1044174
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки країни з боку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 199-202.
1044175
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки України з боку ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 59-60.
1044176
  Семикіна Проблеми інвестування агропромислового комплексу України / Семикіна, КЛ // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 85-89
1044177
  Омеляненко О.А. Проблеми інвестування економіки України за роки самостійного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.154-158
1044178
  Багдасарян А. Проблеми інвестування пенсійних активів та розвитку ринку цінних паперів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 61-67. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
1044179
  Алєксєєв І.В. Проблеми інвестування промислового виробництва в умовах монополізованих ринків / І.В. Алєксєєв, І.М. Талатура // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 77-81
1044180
  Болховітінова О.Ю. Проблеми інвестування реального сектора економіки України в умовах підвищення ціни природного газу // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-64. – ISSN 1605-7988
1044181
  Кужель В.М. Проблеми інвестування розвитку промисловості та шляхи їх вирішення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 117-122.
1044182
  Борщ Л. Проблеми інвестування стратегічних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 11-16 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1044183
  Гринюк К.Б. Проблеми інвестування ТНК у розвиток людського капіталу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано та систематизовано деякі проблеми, які виникають при інвестуванні транснациональних корпорацій у людський капітал.
1044184
  Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка / Т.С. Мейзерська. – Одеса, 1997. – 126с.
1044185
   Проблеми індикативного планування та концепції управління існуючої системи медичного захисту населення україни під час проведення контртерористичних операцій / Г.Г. Рощин, В.Ю. Кузьмін, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, В.І. Іванов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 15-22. – ISSN 2224-0586
1044186
  Костюченко М. Проблеми інженерно-геологічних досліджень на майданчиках реконструкції цивільних споруд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та особливості інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції будівель і споруд. Розглянуто фактори, що впливають на стан грунтової основи й експлуатаційну надійність будівель. Рекомендовано вдосконалити нормативи, проводячи ...
1044187
  Терещенко В.І. Проблеми інженерно-економічні // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 453-458. – ISBN 978-966-316-239-3
1044188
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 38/39. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044189
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 40/41. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044190
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 42/43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044191
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 46. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044192
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 47. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044193
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 52/53. – 2016. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044194
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 54/55. – 2017. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044195
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 56/57. – 2017. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044196
  Клопова Є.А. Проблеми інклюзивної освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 94-101. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1044197
  Марчук В.Є. Проблеми іннаціонального розвитку підприємств / В.Є. Марчук, Ю.С. Ремига, Р.О. Коломієць // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Редкол.: Є.М. Сич, Ю.Є. Пащенко, О.М. Кириленко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 45-50. – ISSN 2306-5834
1044198
  Федулова Л. Проблеми інноваційних трансформацій у корпоративному секторі економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
1044199
   Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ : Міленіум, 2011-. – ISSN 201106
№ 10. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1044200
  Покотильська Н.В. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 176-180. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
1044201
  Овчаренко Т. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізуються складові інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Пропонуються дослідити загальну тенденцію посилання ринкових вимог до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,шляхом застосування новітніх технологій. Розкривається ...
1044202
  Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 1993-6788
1044203
   Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / [М.А. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої та Г.Ю. Ніколаї ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – 410, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-247-0
1044204
  Філіна Г.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Г.І. Філіна, М.Н. Кравченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19.
1044205
  Безус П.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / П.І. Безус, Т.І. Грицак // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1044206
  Горлачук В.В. Проблеми інноваційного розвитку землекористування на сучасному етапі / В.В. Горлачук, А.В. Стрюченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 23-27.
1044207
  Золотих І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 40. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
1044208
  Чижов С.В. Проблеми інноваційного розвитку промисловості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 133-137. – ISSN 2222-4459
1044209
  Прохоровська С.А. Проблеми інноваційного розвитку регіону / С.А. Прохоровська, О.П. Дяків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
1044210
  Стасишен М. Проблеми інноваційного розвитку рибного господарства України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-56. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1044211
  Оліфіров О.В. Проблеми інноваційної діяльності підприємств в Україні у сфері підвищення енергоефективності / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 8-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1044212
  Мартинова В.О. Проблеми інноваційної діяльності підприємств України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-104. – ISBN 966-614-021-7
1044213
  Звягіна К.С. Проблеми іноземного інвестування в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 98-100. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1044214
  Богашева Н. Проблеми інститулізації політичних партій в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 29-39.
1044215
  Редько О.Ю. Проблеми інституту аудиту в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 200-209
1044216
  Будько І.Ю. Проблеми інституту конституційного оскарження в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 279-280. – ISBN 978-617-7096-97-8
1044217
  Примак В. Проблеми інституту цивільно-правової відповідальності у системі положень нового цивільного кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.35-40. – ISBN 966-667-078-Х
1044218
  Бездєнєжна М. Проблеми інституціалізації гендерної рівності у світовому політичному житті та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 80-82.
1044219
  Кнейслер О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / О. Кнейслер, О. Камінська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 192-205. – ISSN 1818-5754
1044220
  Лемак В. Проблеми інституційної незалежності Конституційного Суду України: уроки європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 113-117. – ISSN 2310-6158
1044221
  Антузінська К. Проблеми інституційної спроможності органу омбудсмана в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 121-122
1044222
  Кваснюк Б. Проблеми інституціоналізації фондового ринку у світлі теорії трансакційних витрат // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-115. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1044223
   Проблеми інституціонального регулювання землекористування в умовах зрошення / І. Пєсков, Л. Грановська, О. Морозов, А. Полухов, О. Морозова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 19-23
1044224
  Харазішвілі Ю. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави / Ю. Харазішвілі, Є. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 3-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1044225
  Бровков С. та інш. Проблеми інтеграції банківського і корпоративного капіталу в умовах глобалізації економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.37-41. – ISSN 1605-2005
1044226
  Балакірєва О.М. Проблеми інтеграції в Єдиний економічний простір: погляд населення і лідерів формування громадської думки / О.М. Балакірєва, О.В. Бабак, Д.А. Дмитрук // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
1044227
  Курило О.В. Проблеми інтеграції валютно-фінансової сфери України у світове господарство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 48-51.
1044228
  Семів Л.К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 59-69. – ISSN 1562-0905
1044229
  Бондаренко Е.Л. Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 42-50


  Охарактеризовані інтеграційні можливості сучасних географічних інформаційних систем. Визначено види інтеграції даних, групи проблем, які виникають в процесі використання даних у геоінформаційному картографуванні та шляхи їх вирішення. Вказано на ...
1044230
  Козелецький П.С. Проблеми інтеграції економіки України у світогосподарський процес глобалізації // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 18-21. – (Економічні науки)
1044231
  Штуца В.М. Проблеми інтеграції економічної та екологічної політики України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 21-31
1044232
  Весела Н.М. Проблеми інтеграції країн Меркосур // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 39-44.
1044233
   Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. – Київ, 2004. – 530с. – ISBN 966-96360-3-5
1044234
  Зінько Соломія Юріївна Проблеми інтеграції мусульманських спільнот у Європі: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 229-240
1044235
   Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Перший Міжнародний симпозіум. – Севастополь-Форс : Смолоскип, 1997. – 348с.
1044236
  Кириченко К.І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – C. 104-108. – ISSN 2311-6420


  Розбудова системи забезпечення якості освіти з її внутрішнім (університетським) та зовнішнім (національним) компонентами, які будуть узгоджені із стандартами і рекомендаціями Європейської мережі забезпечення якості (ENQA) є однією з ключових передумов ...
1044237
  Омельяненко В. Проблеми інтеграції підготовки вчителя фізичної культури в європейський освітній простір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 202-209. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ України."
1044238
  Мазука Л.І. Проблеми інтеграції ромів в українське суспільство: сучасний стан і шляхи вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 126-131
1044239
  Опанасюк В.В. Проблеми інтеграції стратегії вищого порядку в афілійованій компанії при M&A / В.В. Опанасюк, А.В. Зборовський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 8-15. – ISSN 2313-8246
1044240
   Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці : Методично-довідкове видання / Г.Н. Климко, В.І. Павлюк, В.Я. Красильчук, М.І. Дідківський. – Київ : Посредник, 1994. – 173с. – (Міжнародні економічні відносини). – ISBN 5-7101-0281-4
1044241
   Проблеми інтеграції України в світовий економічний простір / К.В. Балабанов, О.В. Булатова, Н.В. Гаврилова, Х.С. Мітюшкіна, В.В. та ін. Сарбаш; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; під наук. ред. К.В. Балабанова; [ Балабанов К.В. та ін. ]. – Донецьк : Вебер, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-335-055-4
1044242
  Моторнюк У.І. Проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище / У.І. Моторнюк, О.О. Жовтанецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 515-520. – ISSN 0321-0499
1044243
  Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам інтеграції української освіти до європейського освітянського простору, реалізації певних заходів для поступового включення України в європейський освітянський простір, питанням реформування сучасної вітчизняної системи ...
1044244
  Калінічева Г.І. Проблеми інтеграції університетської науки України до європейського наукового простору // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 9/10/, 11/12. – С. 35-36. – ISSN 0868-8117
1044245
  Клименко В.В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто основні аспекти створення у світі єдиного фондового ринку. Визначено головні напрямки інтеграції фондового ринку України до світових ринків капіталів, зокрема залучення прямих іноземних інвестицій, обіг українських цінних паперів в Україні, ...
1044246
  Чорнокнижний О.А. Проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням / О.А. Чорнокнижний, С.В. Сівков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 279-284


  У статті розглядаються основні складові проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням. А саме проблеми: наукового обґрунтування, фінансового ...
1044247
  Гаврилей Лариса Проблеми інтелектуальної власності у запитаннях і відповідях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 33-34
1044248
  Шевченко Л.І. Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови = The problems of intellectual evolution of ukrainian literary language : навч. посібник / Лариса Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] с. – Парал. тит .арк. англ. – Бібліогр.: с. 166-170 та в тексті. – ISBN 978-966-439-777-0
1044249
  Вельбівець Галина Григорівна Проблеми інтепритації товрчої спадщіни Тараса Шевченка в Молдові. : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Галина Григорівна; КУ. – К., 1994. – 23л.
1044250
  Мельник З.П. Проблеми інтернаціоналізації та формування наднаціонального права: теоретичні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-45.
1044251
  Лякішева Д.І. Проблеми Інтернет-піратства в сфері інтелектуальної власності в Україні // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 176-180. – ISBN 978-617-7363-04-9
1044252
  Маціонова Ю.Р. Проблеми Інтернет-соціалізації сучасної людини як суб"єкта соціальної життєдіяльності / Ю.Р. Маціонова, А.В. Соклакова // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 97-99
1044253
  Друг О. Проблеми Інтернет підсудності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 91.
1044254
  Туранли Ф.Г. Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 95-101
1044255
   Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту : Збірник наукових праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 70-річчя. – Одеса : Астропринт, 2003. – 352с. – ISBN 966-549-979-3
1044256
  Ань Чень Проблеми інтерпретації категорій знань та інформації в умовах становлення знаннєвої економіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 333-337. – ISSN 2076-1554
1044257
  Потапенко С. Проблеми інтерпретації поняття інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 332-339


  Стаття становить собою спробу критичного аналізу існуючих сьогодні інтерпретацій понять "інтертексту" й "інтертекстуальності". Авторка прагне узанальнити попередній науковий досвід та накреслити перспективи застосування інтертекстуального аналізу у ...
1044258
  Бунь О.А. Проблеми інтерпретації стилістичної гетерогенності постмодерністського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 116-119. – ISBN 966-594-420-7
1044259
  Вельбівець Г.Г. Проблеми інтерпретацї творчої спадщини Тараса Шевченка в Молдові : Дис... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Г. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 173л. – Бібліогр.:л.152-173
1044260
  Навроцький Б. Проблеми інтонаційно-композиційної аналізи Шевченкового віршу // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 5-21. – ISBN 978-966-493-139-4
1044261
  Білоус В. Проблеми інформатизації процесу індентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 67-74
1044262
  Костюк Н.П. Проблеми інформатизації процесу правозастосування / Н.П. Костюк, Д.С. Степанець // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 102-108. – ISSN 1992-4437
1044263
  Устенко А. Проблеми інформатизації управління в умовах реформування економіки / А. Устенко, М. Романчукевич, Р. Баран // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 94-105. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1044264
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (019), травень. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044265
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (020), грудень. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044266
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (021), травень. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044267
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (022), грудень. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044268
  Суптеля Ю.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
1044269
  Кальман О. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні / О. Кальман, О. Вавренюк // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 49-54
1044270
  Бриков В. Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з відмиванням брудних грошей // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.77-79
1044271
  Гордієнко Т.М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 137-142 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1044272
  Пасмор Ю.В. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 42-47
1044273
  Серкутан Т.В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 184-187. – Бібліогр.:10 назв
1044274
  Адамова І.З. Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень / І.З. Адамова, Т.Р. Власова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 316-323. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1044275
  Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку транскордонних показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 276-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1044276
  Ковтун Н.В. Проблеми інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з обґрунтуванням необхідності структуризації інформаційних потоків, що характеризують інвестиційний процес, а також зроблено спробу структурувати існуючі інформаційні потоки і побудувати структурну модель інформаційного ...
1044277
  Губа Л.О. Проблеми інформаційної безпеки банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 376-379. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1044278
  Горова С.В. Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 136-140. – ISSN 1609-0462
1044279
  Лунь Ю.О. Проблеми інформаційної безпеки особистості в діяльності Ради Європи / Ю.О. Лунь, В.В. Гулай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 38-43


  The article statees that together with the very personality,a normative-judical activity of national and international institutions became particularly important for providing its informational security.
1044280
  Лахно В.А. Проблеми інформаційної безпеки систем диспетчерського управління і збирання даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 168-175


  У статті запропоновано алгоритм моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого суб"єкта на транспорті. В статье предложен алгоритм моделирования процесса принятия ...
1044281
  Левченко О.І. Проблеми інформаційної боротьби у збройних силах України та можливі шляхи їх вирішення // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2439-41-0
1044282
  Приходько В.Б. Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1044283
  Дем"яненко М.Я. Проблеми іпотечного кредитування в Агропромисловому комплексі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування вітчизняних сільськогосподарських підприємств, пропонуються заходи щодо вдосконалення даного виду кредитування, зокрема створення іпотечних банків. In the article the problems and ...
1044284
  Коваленко І.О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 14-19. – ISBN 966-594-145-Х
1044285
  Гречанюк Ю.А. Проблеми історизму і традиції в літературі XIX - XX ст. / Ю.А. Гречанюк, А.Є. Нямцу. – Чернівці, 1997. – 122с.
1044286
  Прокопов Д.Є. Проблеми історико-філософської реконструкції рецепції ідей німецького просвітництва в українській філософії XVII-XVIII cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується специфіка та основні напрямки рецепції ідей німецького Просвітництва у вітчизняній філософській думці XVII-XVIII століть. Автор досліджує погляди представників української філософії у контексті їх зв"язку з німецьким пієтизмом, ...
1044287
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2


  В університеті Св. Володимира головні аспекти методики джерелознавства були висвітлені у лекційних курсах В.Б. Антоновича, П.В. Голубовського та В.Ю. Данилевича.
1044288
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2
1044289
   Проблеми історичної географії України. – Київ : Наукова думка, 1991. – 150с.
1044290
  Сидоренко Н. Проблеми історичної долі словянських народів (за матеріалами іншомовної періодики Східної України початку XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  У статті проаналізовано тематику іншомовної періодики, що виходила на початку ХХ ст. на території Східної України болгарською, польською та іншими слов’янськими мовами; простежено проблематику історичної спорідненості, порозуміння, національного ...
1044291
  Стрільчук Л. Проблеми історичної пам"яті в сучасних українсько-польських відносинах // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 50-59. – ISSN 2305-9389
1044292
  Пилипенко Р.Є. Проблеми історичної періодизації дослідження німецької економічної мови // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 4 (46) : вересень - жовтень. – С. 35-43
1044293
  Ганус С.О. Проблеми історії і культури Середньовіччя як фактор генези романтизму в Німеччині в другій половині XVIII ст. // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 124-167
1044294
  Марценюк С.П. Проблеми історії й теорії світової та українськох культури. / С.П. Марценюк. – К, 1993. – 120с.
1044295
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами
1044296
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 295 с. – Резюме укр., рос. мовами
1044297
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 5. – 2016. – 276 с. – Резюме укр., рос. мовами
1044298
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – 2017. – 344 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1044299
  Храновський В.А. Проблеми історії найдавніших держав та етносів на території Ірану в нарисі А.Ю. Кримсьеого "З історії Ірана передарійської доби Елам" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-141. – ISSN 1608-0599
1044300
   Проблеми історії та археології України : Збірник доповідей міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з`їзду в м.Харкові 25-26 жовтня 2002 року. – Харків, 2003. – 244с. – ISBN 966-7922-77-4
1044301
   Проблеми історії та історіографії України : матеріали V Міжнар. наукової конф. "Дні науки історичного факультету - 2012" (12-13 квітня). Секція кафедри історії для гуманітарних ф-тів / КНУТШ, Історичний ф-т, Каф. історії для гуманітарних ф-тів ; [відп. ред. : Г. Казьмирчук, Ю. Латиш ; редкол. : Г.Д. Казьмирчук (гол.), В.Ф. Колесник, Т.В. Орлова, А.Ф. Мінгазутдінов, О.В. Вербовий та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 92 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-171-532-4


  В книзі також редколегія: ... О.Ю. Комаренко, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.В. Латиш, С.В. Набока, Ю.М. Шемета, І.В. Семеніст
1044302
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 84 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1


  Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича від усіх учасників збірника матеріалів на згадку. Підпис Г.Д. Казьмирчук. 16/XII.2013 р.
1044303
   Проблеми історії та методології історичної науки : Харківський історіографічний збірник. – Харків : Бізнес Інформ. – ISBN 9667080455
Вип. 3. – 1998. – 238с.
1044304
  Мотрук С.М. Проблеми історії та сучасного розвитку української громади в Чехії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-64. – (Історія ; Вип. 37)
1044305
   Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ початку ХХ ст. – К, 1991. – 264с.
1044306
   Проблеми історії України : Програма і матеріали конференції, присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом. 13 квітня 2005 року. – Київ, 2005. – 47с.
1044307
  Ковальова Д. Проблеми історії України 1917-1920-х років у статтях російських науковців // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 31-33
1044308
  Санцевич А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії / А.В. Санцевич. – Київ, 1967. – 255с.
1044309
  Пестрикова О. Проблеми історії України у дослідженнях польських істориків Львова другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-893-6
1044310
  Калакура Я.С. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (вип.1–25) / Я.С. Калакура, М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – C. 202-222. – ISSN 0130-5247
1044311
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 20. – 2011
1044312
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 21. – 2012
1044313
  Статєєва В. Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й.О. Дзендзелівського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 404-408
1044314
  Кирчанів М. Проблеми історії української периферії : соціальний і локальний дискурси // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 113-126. – ISBN 978-966-02-4741-3
1044315
  Литвинов О.М. Проблеми історії філософії права як навчальної дисципліни в контексті відродження вітчизняної філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.184-187. – ISBN 966-568-656-9
1044316
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Автореферат дис. ... канд.філософських наук:спец. 09.00.05-Історія філософії / Ярмоліцька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1044317
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ярмоліцька Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр. : л.180-197
1044318
  Степенко О.Д. Проблеми історіографії Древньої Русі / О.Д. Степенко. – К., 1965. – 86с.
1044319
  Орличенко О.В. Проблеми історіографії та "лінгвістичного націоналізму" в Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 48-52. – ISBN 966-581-476-1
1044320
  Конопленко К. Проблеми історіографії фемінологічних студій другої половини XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 490-494. – ISBN 978-966-171-795-3
1044321
  Журба О. Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 47-58. – ISBN 978-966-02-4741-3
1044322
  Фатюшина Н. Проблеми історіософського аналізу релігії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті аналізуються основні проблеми філософського знання історії релігії, робиться спроба обгрунтувати думку про те, що конкретика минулого й сьогодення та філософське осмислення її становлять єдине ціле.
1044323
  Бацак Н.І. Проблеми й напрями досліджень історії України XIX - початку XX ст. в історіографічній практиці "Українського історичного журналу" (1957-2017 pp.) / Н.І. Бацак, О.П. Реент // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 61-104. – ISSN 0130-5247
1044324
  Бутенко В.О. Проблеми й основні напрямки розвитку правової експертизи нормативно-правових актів України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1044325
  Лейба Л.В. Проблеми й особливості правового забезпечення охорони тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 48-56. – ISSN 0201-7245
1044326
  Сисюк С.В. Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 218-223. – ISSN 2222-4459
1044327
  Шевченко С. Проблеми й перспективи державно- громадського управління якістю вищої освіти в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 23-34
1044328
  Грудзевич І. Проблеми й перспективи інвестування пенсійних активів у банківські метали // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 49-53. – ISSN 2411-4014
1044329
  Лісовий А Проблеми й перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України : бюджетна політика / А Лісовий, Н Рубан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 28-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1044330
  Вірван Л.А. Проблеми й перспективи розвитку геоекономіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.109-112
1044331
  Кнейслер О.В. Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 108-117. – Бібліогр.: 24 назв.
1044332
  Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1044333
  Хорунжак Н.М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб"єктів туристичної діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 199-205. – ISSN 2309-1533
1044334
   Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій : Матеріали конференції. 22 червня 2002 року м. Київ. – Київ : Міленіум, 2002. – 108с. – ISBN 966-8063-03-1
1044335
  Дикусаров О.О. Проблеми й перспективи співробітництва Росії і ЄС в рамках енергетичного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 86-92.
1044336
  Опарін В.М. Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв"язку України в умовах світової економічної кризи / В.М. Опарін, М.Й. Поляков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 33-39
1044337
  Гуцал І.С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І.С. Гуцал, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 78-87
1044338
  Ходанович О.В. Проблеми й перспективні напрями розвитку судово-психологічної експертизи "моральної шкоди" // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 139-148. – ISSN 2310-9769
1044339
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності : [відгук дев"ятнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 233-237. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Збірник є результатом роботи дев"ятнадцятого філологічного семінару "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відновленого з 1996 року)...".
1044340
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1044341
  Бачо Р.Й. Проблеми й стратегії розвитку ринку страхових послуг у регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 158-162. – (Економіка ; Вип. 32)
1044342
  Дмитренко В.М. Проблеми й тенденції розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-67. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1044343
  Дмитрук Б.П. Проблеми кадрового забезпечення адаптаційного періоду інтеграції України до Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 78-80
1044344
  Винокурова І. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 78-83
1044345
  Швиданенко О.А. Проблеми кадрового забезпечення в США / О.А. Швиданенко, С.М. Січко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1044346
  Добровольська Г.О. Проблеми кадрового забезпечення діяльності українських профспілок (1997-2002) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-115. – ISBN 966-614-021-7
1044347
  Погребна О.О. Проблеми кадрового забезпечення історичних факультетів УРСР в повоєнний період (40-60-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових статей / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – С.247-254. – (Серія педагогічні та історичні науки ; Вип. 78)
1044348
  Глух М.В. Проблеми кадрового забезпечення сфери житлово-комунального господарства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 147-151. – ISSN 2220-1394
1044349
  Сподарець М.П. Проблеми казки і дитячої літератури в українському ідеологічному дискурсі 1920 - поч. 1930-х років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 273-278. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1044350
  Криклій А.С. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації / А.С. Криклій, І.О. Лютий, Т.Б. Рихлінський // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-13.
1044351
  Циганов С.А. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах фінансової нестабільності / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 192-194
1044352
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-7.
1044353
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 2-7 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1044354
  Кучерина Л.А. Проблеми капіталізації українських банків // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1044355
  Малий І.Й. Проблеми капіталізації фінансів страхових компаній як інвестиційних ресурсів / І.Й. Малий, Ю.Ю. Дяченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 17-22.
1044356
  Коваленко В.В. Проблеми капіталізація та оцінювання достатності капіталу банку : гроші, фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж. . Торяник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 276-286 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1044357
  Миронець Н. Проблеми Карпатської України у науковій спадщині Микити Шаповала / Н. Миронець, О. Чумаченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – С.19-23
1044358
  Манько Ю. Проблеми кваліфікації вбивства матір"ю новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 37-38
1044359
  Ганова Г.О. Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 520-526. – ISSN 1563-3349
1044360
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 9-14


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1044361
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 14-19


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1044362
  Буфан В.В. Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров"я // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 58-65. – ISBN 978-617-7363-14-8
1044363
  Ярмиш Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 53-58
1044364
  Семчук А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-105.
1044365
  Абакумова Ю.В. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених під час виконання спеціального завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 54-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1044366
  Богонюк Г.І. Проблеми кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 85-90
1044367
  Віскунов В. Проблеми кваліфікації знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу та відмежування цього складу злочину від ст. 396 КК України "Приховування злочину" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 99-102
1044368
  Сорока С.О. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 485-492. – ISSN 1563-3349
1044369
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С. 30-45
1044370
  Крижний О. Проблеми кваліфікації незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменуванн, кваліфікованого зазначення походження товару // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1044371
  Арманов М. Проблеми кваліфікації незаконної порубки лісу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 80-85
1044372
  Бородій І. Проблеми кваліфікації одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаної з її вимаганням // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-15-6
1044373
  Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 2222-5374
1044374
  Швець Ю.С. Проблеми кваліфікації умисних вбивств, поєднаних із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 433-440. – ISSN 1563-3349
1044375
  Демидова Л.М. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 84-98. – ISSN 2079-6242
1044376
  Ніколаєнко Н.О. Проблеми кваліфікаційної структури адміністративного ресурсу в дискурсі некоректних політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 137-145
1044377
   Проблеми квантитативної лінгвістики = Problems of quantitative linguistics. – Чернівці : Рута, 2005. – 352с. – ISBN 966-568-783-2
1044378
  Реєнт О. Проблеми києвознавства // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-95419-8-7
1044379
  Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 94-96
1044380
  Пяткова А.В. Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат грунту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1044381
  Топішко Т.І. Проблеми класифікації видів лізингу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 181-190. – ISSN 1729-360Х
1044382
  Корнійчук К. Проблеми класифікації документації транспортного підприємства за вимогами міжнародного стандарту // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
1044383
  Фунікова О.В. Проблеми класифікації запитань у криміналістиці // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 175-180. – ISBN 966-8759-17-6
1044384
  Дроваль О.М. Проблеми класифікації земель України за цільовим призначенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 226-235. – ISSN 0201-7245
1044385
  Дробуш І.В. Проблеми класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав громадян України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-106
1044386
  Нарожний А.П. Проблеми класифікації нематеріальних активів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 159-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1044387
  Кочин В. Проблеми класифікації непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 57-60
1044388
  Осіпова Л.В. Проблеми класифікації та взаємодії інтересів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 247-256. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1044389
  Кравчук Микола Проблеми класифікації та функціонального призначення політичної символіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 21-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1044390
  Самохін Л.В. Проблеми класифікації фінансових результатів та шляхи їх вирішення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 57-63. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1044391
  Лукач І. Проблеми класифікації холдингових компаній // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 151-153
1044392
  Лукін І. Проблеми класифікації цивільної процесуальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 46-49
1044393
  Кравчук О. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об"єктів управлінського впливу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 48-54.
1044394
  Літвінов О. Проблеми класифікаціїї видів ефективності та її показників / О. Літвінов, К. Ненюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 45-54. – ISSN 2409-9260
1044395
  Кузьмін О.Є. Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак, Т.Є. Удовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам зєд в Україні. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459
1044396
  Ситник О. Проблеми книговидання і книгорозповсюдження в період українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про книговидання та розповсюдження книг у період антиукраїнського терору, геноциду та лінгвоциду. The article is about the problem of book"s edition and distribution in the period of anti-Ukrainian terror, genocide and lingvocide.
1044397
  Черниш Н.І. Проблеми книжкової справи та історії книги на шпальтах часописів Галичини початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Стара Україна") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 135-140


  У статті висвітлюються проблеми книжкової справи та історії книги, які посідали чільне місце на шпальтах фахових часописів Галичини першої чверті ХХ ст. Головну увагу приділено аналізу журналу "Стара Україна" (1921–1925), проаналізовано проблематику ...
1044398
  Сацик Р. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 316-318. – ISBN 978-617-7069-17-0
1044399
  Коваль Л.В. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются проблемы кодификации законодательства об административных правонарушениях в свете системного подхода. Показаны системные качества Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях и ...
1044400
  Сташків Б.І. Проблеми кодифікації законодавства про соціальне забезпечення // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 438-442. – ISBN 978-966-458-401-9
1044401
  Киценко П.Ф. Проблеми кодифікації законодавства Республіки Казахстан у сфері підприємництва в контексті українського досвіду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1044402
  Сухомлин Ю.В. Проблеми кодифікації законодавства у сфері адміністративного права // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-133.
1044403
  Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-14. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Висвітлюються проблеми вдосконалення законодавства про екологічну безпеку, обґрунтовується наукова модель відповідного закону. The article deals with the problems of improvement of legislation on ecological security. The scientific model of ...
1044404
  Вінник О.М. Проблеми кодифікації законодавства у сфері ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Статтю присвячено питанням кодифікації законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері економіки, доцільності прийняття Господарського (Комерційного) кодексу України, його співвідношенню з Цивільним кодексом України, а також загальному аналізу ...
1044405
  Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
1044406
  Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 0132-1331
1044407
  Глушков В.О. Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 179-188. – ISSN 1609-0462
1044408
  Єфремова Н.В. Проблеми кодифікації права у Великому Князівстві Литовському кінця XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
1044409
  Пацурківський П.С. Проблеми кодифікації фінансового законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 41-52. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розглядаються деякі проблеми систематизації фінансового законодавства, оскільки нестабільність фінансово-правових актів, негативно впливає на економіку і особливо на іноземних інвесторів в Україну. Пропонується створення фінансового кодексу, дана його ...
1044410
  Шершньова О. Проблеми колізійного регулювання відносин утримання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 168-170
1044411
  Калакура В. Проблеми колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 145-153. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню та аналізу проблем колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві. На основі вивчення досвіду матеріально-правового регулювання сімейних відносин у законодавстві різних країн автор визначає основні ...
1044412
  Руднєва О. Проблеми коментування та імплементації конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.11- 13. – ISBN 966-667-078-Х
1044413
  Коваль І. Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об"єкти інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 11-18. – Бібліогр.: 5 назв
1044414
  Вікулова А.О. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні: стан, порівняння, перспективи // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
1044415
  Поплавський М.В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 43-50. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1044416
  Гуржій Н.М. Проблеми комерціалізації наукових розробок вищих навчальних закладів // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 105-113
1044417
  Шпак Н. Проблеми комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах / Н. Шпак, М. Гнатюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 150-155. – ISSN 1993-0259
1044418
  Вікулова А. Проблеми комерціалізації результатів інноваційної діяльності ВНЗ України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 64-68. – ISSN 2078-5860


  Виявлено основні чинники, які гальмують створення вузівських інновацій та використання їх бізнесом. Проаналізовано основні шляхи поліпшення комерційного використання наукових розробок вузів.
1044419
  Лебедева Л.В. Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу / Л.В. Лебедева, А.С. Митрофанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 65-71. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є аналіз економічних проблем, що витікають із суперечностей комерціалізації вищої освіти в Україні, а також формулювання рекомендацій щодо державної політики у сфері вищої освіти.
1044420
  Захарчук О.В. Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 39-43. – ISSN 2221-1055
1044421
  Ісмаїлова Н. Проблеми комп"ютеризації азербайджанських бібліотек в перехідний період / Н. Ісмаїлова, С. Халафова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 151-152. – ISSN 2076-1554
1044422
  Мітрясова О.П. Проблеми комп"ютеризації навчання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 93-99.
1044423
  Опарін А.В. Проблеми комп"ютерного тестування знань у сучасній освіті / А.В. Опарін, О.П. Брітавська, Л.Ю. Куценко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1044424
  Лейба Є.В. Проблеми комп"ютерної злочинності: міжародно-правовий аналіз // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2075-20-5
1044425
  Змієвець Д. Проблеми компенсації жертвам збройних конфліктів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10
1044426
  Наконечний В. Проблеми компенсації моральної шкоди в договірних зобов"язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 222-229. – ISBN 978-617-7069-28-6
1044427
  Оніщенко О.В. Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав / О.В. Оніщенко, І.С. Гораш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 99-105. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1044428
   Проблеми компенсації операційної крововтрати: стратегії об"ємної гемодинамічної підтримки (аналітичний огляд) / С.В. Курсов, О.В. Білецький, К.І. Лизогуб, А.О. Хмизов, М.Г. Клебек // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 28-38. – ISSN 2224-0586
1044429
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 419 л. – Бібліогр.: л. 351-419
1044430
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 22 назви
1044431
   Проблеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. – К, 1972. – 136с.
1044432
  Бутко М.П. Проблеми комплексного розвитку регіональних економічних систем // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1044433
  Волос С.О. Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку міських курортних систем / С.О. Волос, С.П. Кузик, Л.С. Гринів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 44-47
1044434
   Проблеми комплексного удосконалення управління виробицтвом та матеріально-технічним постачанням. – К, 1974. – 150с.
1044435
  Дурицька Г.В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 209-216. – ISSN 1562-0905
1044436
  Ціщик Н. Проблеми комплексної оцінки функціонування домашніх господарств в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1818-2682
1044437
  Сморчков А.Б. Проблеми комплектування Збройних сил України особовим складом на добровільній основі, за контрактом і можливі шляхи їх вирішення / А.Б. Сморчков, В.О. Муренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Сконкретизовано й уточнено проблемні питання, що можуть виникнути в ході реформування Збройних сил України. Розглянуто можливий вплив і шляхи вирішення проблем, які виникають при переході до комплектування за контрактом. Наведено конкретні недоліки, ...
1044438
  Щепотьева М.О. Проблеми композиції в орнаменті українського килима. / М.О. Щепотьева. – с.
1044439
  Товкун Л. Проблеми комунальної гігієни у дослідженнях вчених-гігієністів вищих медичних закладів України (1922 - червень 1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 145-156
1044440
  Макаренко Л.П. Проблеми комунікативної взаємодії держави та громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 334-338. – ISSN 2076-1554
1044441
  Доля І.М. Проблеми комунікації влади і населення в зоні АТО // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 24-29. – ISSN 2077-1800
1044442
  Петрушкевич М. Проблеми комунікації у сучасному світі та релігійна преса України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлюються особливості масової комунікації, що впливають на функціонування релігійного комунікативного середовища України. Розглядаються питання екзистенційної релігійної комунікації, мережевої комунікації, залученість релігійних ...
1044443
  Конах В.В. Проблеми комунікаційної взаємодії між владою і суспільством в Україні та шляхи їх вирішення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 27-29
1044444
  Різніченко Є. Проблеми конвергенції в Європейському валютному союзі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 153-155
1044445
  Дунаєвська Л. Проблеми конгруентності легенди та казки
1044446
  Піменова О.В. Проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 355-360


  Проаналізовано конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на міжнародному ринку. Розглянуто роль держави та СОТ у формуванні та розвитку аграрного сектора. Запропоновано перспективи розвитку сільськогосподарської галузі.
1044447
  Охота В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19. – ISSN 1993-0259
1044448
  Костишина Т.А. Проблеми конкурентоспроможності робочої сили на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.14-18. – (Економічні науки ; № 2)
1044449
  Окселенко Н.О. Проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі України і перспективи розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1044450
  Піменова О. Проблеми конкурентоспроможності сучасного ринку художніх матеріалів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 122-131


  Досліджено ринок художніх матеріалів України. Виявлено основні чинники формування конкурентоспроможності вітчизняного ринку художніх матеріалів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку ринку художніх матеріалів. Исследован рынок ...
1044451
  Прімєрова О. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори конкурентоспроможності банківської системи, визначаються основні проблеми у розвитку банківського сектора України та напрями їх розв"язання. The factors of banking system competitive capacity are analyzed, the main ...
1044452
  Варналій З.С. Проблеми конкуренції та конкурентоспроможності України в контексті вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 35-42.


  Розглядаються проблеми внутрішньої та зовнішньої конкуренції як стимул, що дає поштовх підприємництву та технічному прогресу. Розкривається об"єктивна необхідність та шляхи забезпечення конкурентоспроможності економіки України в контексті вступу до ...
1044453
  Бурега В.В. Проблеми конкурсного відбору до ВНЗ на основі зовнішнього незалежного оцінювання за результатами аналізу вступних компаній 2008-2011 років // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 15-17
1044454
  Кучеревська Н.Л. Проблеми консервації і реставрації археологічної скульптури (на прикладі пам"ятників Кунченського лапідарія) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 116-123. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1044455
  Лисенко М.Я. Проблеми консолідації банківського капіталу в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-287


  Досліджуються заходи, необхідні для сприяння консолідації банківського капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.
1044456
  Петрецький В.В. Проблеми консолідації еліти Підкарпатської Русі другої половини 30-х років XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 147-151. – (Історія ; Вип. 25)
1044457
  Будзяк В. Проблеми консолідації земель сільськогосподарського призначення : економіка природокористування / В. Будзяк, О. Будзяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 58-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1044458
  Саганюк Ф.В. Проблеми консолідації та взаємозв"язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 44-47. – ISSN 2304-2699
1044459
  Козаченко О.С. Проблеми конституційно-правового вдосконалення обмеження предмета всеукраїнського референдуму // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 44-49
1044460
  Дутка Р. Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-28-6
1044461
  Нестеренко О.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на інформацію в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 7-13. – ISSN 0201-7245
1044462
  Бабенко К.А. Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої та законодавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 5-14.
1044463
  Мірошниченко Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 262-273. – ISSN 0132-1331


  Конституційний процес в Україні: новий етап.
1044464
  Гураль П. Проблеми конституційно-правового статусу української мови в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 125-131. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1044465
  Слободян Н.М. Проблеми конституційно-правової відповідальності за порушення законодавства про вибори Президента України // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-55
1044466
  Захаров Є.Ю. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 37-43.
1044467
  Стефанюк В.С. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-56
1044468
  Куненко І.С. Проблеми конституційного процесу у контексті рішень Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 229-236. – ISSN 1563-3349
1044469
  Попко Є. Проблеми конституційного розвитку Хартії основних прав Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 100-102.
1044470
  Кампо В.М. Проблеми конституційної модернізації в контексті правових позицій Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 13-16


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1044471
  Батанов О. Проблеми конституційної регламентації компетенції місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 104-113. – ISSN 1026-9932
1044472
   Проблеми конституційної реформи в Україні. Круглий стіл, м. Київ, 18 квітня 2003 року. – Київ, 2003. – 7с.
1044473
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації об"єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-13. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Розглядаються доктринальні, нормативно-правові та міжнародно-правові підходи визначення екологічної безпеки, дається характеристика її ознак, обгрунтовується доцільність її конституціоналізації як об"єкта права екологічної безпеки. Standard legal and ...
1044474
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель. Problems of legal relations constitutionalization in sphere of effective land use are dealt in the article.
1044475
  Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв"язків між нормами законів при їх створенні та систематизації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 21-28.
1044476
  Балюк С.В. Проблеми конструювання образу країни в контексті глобалізаційних перетворень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.232-239. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1044477
   Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія / [Курач Л.І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 135-143. – ISBN 978-966-644-310-9
1044478
  Опанасенко Л. Проблеми контактів племен київської і черняхівської культури на території Середнього Подніпров"я // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 421-425. – ISBN 978-966-171-795-3
1044479
  Борщенко В.В. Проблеми контент-аналізу ціннісних орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду якісних методів та контент-аналізу автобіографічних документів. Зазначено основні можливості якісних методик та їх недоліки під час аналізу однопорядкового масиву автобіографічних документів. Використовуючи автобіографічні документи ...
1044480
  Шубіна Л.Ю. Проблеми контролю знань в дистанційному навчанні / Л.Ю. Шубіна, М.А. Кучеренко // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 79-80
1044481
  Гребенніков В.О. Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення / В.О. Гребенніков, Г.Ф. Колченко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 5-9
1044482
  Бєлікова І.В. Проблеми контролю якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 202-208. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1044483
  Дьяченко О.В. Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-16. – Бібліогр.: 6 назв
1044484
  Трусова Т.С. Проблеми контролю якості туристичних послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 119-125. – ISSN 0321-0499
1044485
  Миколаєнко Р.С. Проблеми концентрації банківського капіталу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 460-462. – ISBN 978-966-188-219-4
1044486
  Паламарчук Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46. – Бібліогр.: с. 38-40, 42-43. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблеми підвищення рівня концентрації виробництва в Україні як важливого фактора забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Охарактеризовано рівень концентрації виробництва. Проаналізовано основні процеси консолідації ...
1044487
  Гербут І.А. Проблеми концептуалізації консолідації в політичній науці та практичній українській політиці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 93-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1044488
  Березенко В. Проблеми концептуального визначення поняття "кордон" та інших суміжних понять у науці конституційного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 39-44. – ISSN 2308-9636
1044489
  Бондар В. Проблеми концептуального розуміння права: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7363-7-0
1044490
  Затулко К. Проблеми концесії як форми державно-приватного партнерства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 116-118
1044491
  Порфімович Ольга Леонідівна Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08. / Порфімович Ольга Леонідівна; КГУ. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.:л.176-191
1044492
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матер. україн. преси періоду незалежності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Порфімович О.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики.. – Київ, 2000. – 18л.
1044493
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матеріалами української преси періоду незалежності) : 10.01.08:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Порфімович О.Л.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.: С.176-191
1044494
  Філіпенко А. Проблеми координації економічної політики в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19. – ISSN 1728-6220
1044495
  Анісімова Г.В. Проблеми користування пляжами за екологічним законодавством України: природно-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 82-93. – ISSN 0201-7245
1044496
  Нашинець-Наумова Проблеми корпоративних відносин в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 39-40. – Бібліогр.: 12 назв
1044497
  Іоргачова М.І. Проблеми корпоративного кредитування в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 59-62. – ISSN 1683-1942


  Доведено неспроможність вітчизняної банківської системи задовольнити існуючі потреби реального сектору у фінансових ресурсах. Висловлено думку про необхідність створення альтернативних механізмів фінансування корпоративного сектору.
1044498
  Чепель О.Д. Проблеми корпоративного представництва в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 41-50
1044499
  Войцеховська Ю.В. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи її вирішення / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 244-247. – ISSN 0321-0499
1044500
  Лівак П. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження / П. Лівак, Л. Задорожня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 81-84
1044501
  Поляков С.Ю. Проблеми корупції у Збройних Силах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 80-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1044502
  Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 45-47
1044503
  Грошева В.К. Проблеми кредитної діяльності банківських консорціумів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 390-393. – ISSN 1563-3349
1044504
  Юхименко П. Проблеми кредитування аграрного бізнесу в умовах ринкової економіки / П. Юхименко, О. Загурський, М. Розпутня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1044505
  Хохленко О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 91-93
1044506
  Батковський В. Проблеми кредитування малого підприємництва // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1044507
  Філін О.С. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 201-205. – ISSN 2222-4459
1044508
  Єпіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 39-45 : Табл., рис.
1044509
  Ботіка Т. Проблеми кризових явищ в економічному житті Великої Британії початку XX ст. на сторінках "Вестника Европы" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 9-10
1044510
  Чеботарьова Г.В. Проблеми криміналізаци суспільно небезпечних діянь у сфері медицини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 413-419. – ISSN 1563-3349
1044511
  Жовтяк Л. Проблеми криміналізації правопорушень в екологічній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-17-0
1044512
  Матвійчук В. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на довкілля // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 219-224.
1044513
  Матвійчук В.К. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-95
1044514
  Чорний Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинносї діяльності поєднаної з вчиненяям вбивств / Чорний, А.В. Хірсін // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.101-106
1044515
  Патик Л.Л. Проблеми криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 34-36
1044516
  Шепітько В.Ю. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України / В.Ю. Шепітько, О.Ю. Булулуков, Г.О. Чорний // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 98-105. – ISBN 966-8467-41-8
1044517
  Гора І.В. Проблеми криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 103-110. – ISSN 2310-9769
1044518
  Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / А.В. Іщенко, П І. Красюк, В.В. Матвієнко; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. академія внутр. справ України; За ред. В.Д. Сущенка. – Київ, 2002. – 212с. – ISBN 966-74-74-57-7


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
1044519
  Моісеєв О.І. Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони прав і свобод громадян України за кордоном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 132-139. – ISBN 966-7196-06-2
1044520
  Ментов М.І. Проблеми кримінально-правової караності за примушення працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків (ст.280 КК України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 266-271


  У цій статті мова йде про проблеми кримінально-правової караності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов‘язків. Невідповідність суворості санкцій загальної та спеціальної норм.
1044521
   Проблеми кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / [Арманов М.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 391, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7220-95-3
1044522
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 50-68
1044523
  Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності, пов"язаних із конфіденційністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 86-93. – ISSN 0132-1331
1044524
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.08 / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 8 назв
1044525
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Луганськ, 2007. – 528л. – Бібліогр.: л. 411-514
1044526
  Ємельянов В.П. Проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з кримінальним кодексом України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 87-104.
1044527
  Стрижевська А.А. Проблеми кримінально-правової характеристики дій, пов"язаних з використанням газових пістолетів (револьверів) і балончиків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 135-140. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  На підставі чинного законодавства обґрунтовується положення про необхідність визнати газові пістолети і газові балончики спеціальним видом зброї, прийняти закон України про зброю і в зв"язку з цим внести відповідні зміни і доповнення до чинних ...
1044528
  Озерський І.В. Проблеми кримінально-процесуального та адміністративного права України : наук.-практ. посібник / І.В. Озерський, В.В. Чумак. – Харків : Ніка-Нова, 2014. – 252 с. – Бібліогр.: с. 237-250, в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 978-966-2526-85-1
1044529
  Мурзановська А. Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 153-157
1044530
  Постульга В. Проблеми кримінально - правового захисту інформаційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.23-25
1044531
  Копилян В. Проблеми кримінального покарання за жорстоке поводження з тваринами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19.
1044532
  Чорний Р.Л. Проблеми кримінальної відповідальності за деякі суспільно небезпечні діяння проти основ національної безпеки України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 305-307. – ISBN 978-966-458-403-3
1044533
  Задоя К.П. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності з урахуванням змін, передбачених законом України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (164). – С. 16-26
1044534
  Сарнавський Олександр Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння військовослужбовцем військовим майном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 63-67.
1044535
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне полювання / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 84-97
1044536
  Андрушко П.П. Проблеми кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання кримінальної відповідальності за порушення права громадян на недоторканність їх приватного життя, а також за перешкоджання законній діяльності журналістів. Problem issues of criminal liability for violations of ...
1044537
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за підроблення документа // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-103
1044538
  Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни : Монографія / В.О. Миронова; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. – Харків : Право, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-458-013-4


  Пропонований посібник призначений допомогти студентам здобути системні знання з курсу середньовічної латинської мови та сформувати уміння перекладу оригінальних латиномовних творів середньовічних авторів (VІ—ХV ст.). У посібнику вміщено ...
1044539
  Терсіна О.Ф. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 132-135. – ISBN 978-966-7178-01-8
1044540
  Ландіна А. Проблеми кримінальної відповідальності за проституцію або примушування чи втягнення до заняття проституцією // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.73-78
1044541
  Грек Б.М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 4-9.
1044542
  Грек Б. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 75-81
1044543
  Давидович І.І. Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття до потерпілого / І.І. Давидович, Кіпран, // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 131-133. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1044544
  Кисленко Д.П. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 4-12. – ISSN 2222-5374
1044545
  Гринчак С.В. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у транснаціональних організаціях, які займаються незаконною трансплантацією // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 133-139. – ISSN 0201-7245
1044546
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик Володимир Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 221 л. – Додатки: л.: 222 - 221. – Бібліогр.: л.: 207 - 222
1044547
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик В.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1044548
  Комель М.Ю. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб в умовах реформування українського законодавства // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 129-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1044549
  Литвин О.Г. Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю / О.Г. Литвин, Н.І. Голубкіна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 57-65. – ISSN 2313-4437


  У статті досліджено проблеми культури професійного спілкування в українській науково-технічній мові, зокрема в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю. Проаналізовано типові помилки, пов’язані з уживанням слів з невластивим значенням; розглянуто ...
1044550
  Пазяк О. Проблеми культури сучасного мовлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 249-260. – (Журналістика ; Вип. 4)
1044551
  Дунай П. Проблеми культурної орієнтації в передмовах Андрія Ніковського до текстів європейського класика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 196-201
1044552
  Культенко В.П. Проблеми культурної політики в контексті техніки реконструкції Ж. Деріді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 47-49
1044553
  Кирилюк З.В. Проблеми культурологічного підходу у вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-5. – Бібліогр.: с. 2-4
1044554
  Рогач Ф.І. Проблеми курсоутворення в системі монетарної і фіскальної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізуються причини дефляційних проявів в економіці України, зроблено висновок про немонетарну їхню природу, обгрунтовується необхідність політики курсоутворення НБУ яка б діалектично поєднували в собі елементи режиму фіксованого і плаваючого ...
1044555
  Олексюк Б. Проблеми курсоутворення в Україні // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 85-90
1044556
  Волонцевич О.О. Проблеми ландшафтного диференціювання орнітокомплексів міста Харкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 269-277 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1044557
   Проблеми ландшафтного різноманіття України : Збірник наукових праць. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-02-1799-4
1044558
  Комаров В. Проблеми латинського нотаріату: український досвід нормоутворення / В. Комаров, В. Баранкоси // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С.129-141. – ISSN 1993-0909
1044559
  Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 57-62. – ISSN 2221-1055
1044560
  Доброва Н.В. Проблеми легалізації заробітної плати в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 213-221. – ISSN 2313-4569
1044561
  Гайдуцький А.П. Проблеми легалізації потоків міграційного капіталу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1044562
  Швець В. Проблеми легалізації тіньових капіталів та їх інвестування в економіку України / В. Швець, Н. Чуба // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 251-256. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1044563
  Нагорська О.Ф. Проблеми легітимації державної влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-82.
1044564
  Мартинюк Роман Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 52-57
1044565
   Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україніі та шляхи їх розв"язання / Федоренко В.,Базілевич Д. [ та ін. ] ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 108с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-22-3
1044566
  Авраменко В.В. Проблеми легітимації конституції ЄС у Французькій Республіці в контексті національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 144-148


  В статті розглянуто договір, що засновує Конституцію для Європи. Вона була прийнята державами-членами Європейського Союзу в Брюсселі 17 та 18 червня 2004 року. У травні 2005 року Конституція була відхилена на референдумі у Франції.
1044567
  Черненко Г.А. Проблеми лексикографічного опису займенників ТИ і ВИ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 367-371


  Автор аналізує сучасні норми вживання українських займенників другої особи однини Ви та ти і систематизує семантичну, прагматичну та синтагматичну інформацію, яка повинна бути представлена у їхніх словникових дефініціях. Автор анализирует современные ...
1044568
  Пальчевська О.С. Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій "народної мови" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 307-313. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1044569
  Сімович О. Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 131-134
1044570
  Марфін М.І. Проблеми лектора-прочатківця вищого навчального закладу // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1044571
  Стуконог Я. Проблеми лібералізації газового ринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 229-230
1044572
  Литвиненко Н.П. Проблеми лібералізації зовнішньоекономічної політики України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто актуальні проблеми реформування зовнішньоекономічної політики в умовах залучення України до міжнародного поділу праці. Особливу увагу приділено найсуттєвішим недолікам зовнішньоекономічної діяльності. Визначено ступінь зовнішньої відкритості ...
1044573
  Чухлата Ж.Г. Проблеми лідерства в умовах постіндустріальної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 203-212. – ISSN 2075-4892
1044574
  Ославський М.І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 199-203. – ISSN 1563-3349
1044575
  Аврамчук Л.А. Проблеми ліквідності банківської системи України та її вплив на продовольчу безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 2. – С. 10-14
1044576
   Проблеми лінгвістики тексту. – Чернівці, 1996. – 32с.
1044577
  Космеда Т. Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 103-108. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1044578
  Прадід Ю.Ф. Проблеми лінгвістичної експертизи усного й писемного мовлення в дослідженнях українських учених // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 166-171. – ISBN 966-8467-20-5
1044579
  Маньковська Т.О. Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича / Тетяна Маньковська. – Тернопіль : Джура, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-8650-57-4
1044580
  Печуляк В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов"язаних з підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 171-174
1044581
  Михед Тетяна Проблеми літературного канону та концептуальність дитячої літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблемы формирования канона детской литературы, его принципиальное отличие от "взрослого" канона, необходимость изменения принципов составления учебных программ, своеобразие национального варианта изучения детской зарубежной литературы и значимость ...
1044582
  Мхитарян Ольга Проблеми літературного розвитку учнів зі слабкими навчальними досягненнями


  У статті подано психолого-педагогічний аналіз різноманітних проблем літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень. Визначено основні етапи створення словесником програми подолання учнівського відставання в навчанні та розкрито її ...
1044583
  Лазебник Ю. Проблеми літературної майстерности в журналістиці : Дис... докт. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1963. – 267л.
1044584
  Лазебник Ю.А. Проблеми літературної майстерності в журналістиці / Ю. Лазебник. – Київ : Політвидав України, 1963. – 266 с.
1044585
  Погорілий С. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі ІТ-освіти / С. Погорілий, С. Теленик // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 28-33. – ISSN 1682-2366
1044586
  Коновалова В.О. Проблеми логіки і психології у слідчій тактиці / В.О. Коновалова. – Харків, 1965. – 140с.
1044587
  Проненко Є Т. Проблеми логістики постачання аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 45-48. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1044588
  Сергієнко О.В. Проблеми локально-правового регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування та правового статусу посадових осіб // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1044589
  Огнєва Т.К. Проблеми людини у філософії і культурі Україри 17 століття : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Огнєва Т. К.; КУ. – К., 1996. – 21л.
1044590
  Домаєва Т. Проблеми людської моральності і злочину у творах В. Підмогильного // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 171-180. – ISBN 978-966-306-020-4
1044591
  Уразовська О.М. Проблеми м"ясопереробної галузі України в умовах фінансової кризи / О.М. Уразовська, А.С. Струпова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 71-77. – ISSN 2310-5534
1044592
  Гузар Б.С. Проблеми майнового оподаткування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1044593
  Гринів Л.С. Проблеми макроекономічного моделювання в системі нових концепцій розвитку // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2008. – № 5. – С. 13-18. – ISBN 966-8460-14-6
1044594
  Козюк В. Проблеми макроекономічнолї політики у світлі формування глобальної рівноваги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 53-60. – ISSN 0131-775Х
1044595
   Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції (Злочів - Львів, 27-28 травня 2000 р.). – Львів : Державність, 2000. – 228с. – ISBN 966-95155-1-3
1044596
  Слюсаренко Е. Проблеми маніпуляції свідомостю в політичних процесах:: сучасний досвід // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-137
1044597
  Белоусова І. Проблеми маржинального аналізу економіки підприємств // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 228-231. – ISSN 1815-3232
1044598
  Олійник Я.Б. Проблеми маркетингу в регіональних продовольчих комплексах України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
1044599
   Проблеми маркування продукції з використанням генетично модифікованих організмів (ГМО) в Україні та світі / Т.І. Білик, К.В. Лисенко, Ю.П. Топчій, О.О. Гнатюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 11-12 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1044600
  Шапошникова І.В. Проблеми масовизації вищої освіти в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1044601
  Коваль Ю.М. Проблеми матеріально-технічного забезпечення Галицької Армії на Наддніпрянщині (1919 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 123-128. – ISSN 0321-0499
1044602
  Тименко В. Проблеми матеріально-художньої культури у творчій спадщині Г. Земпера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 109-114
1044603
  Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.48-52
1044604
   Проблеми матеріальногостимулювання і підвищення народного добробуту в період будівництва комунізму. – К, 1967. – 336с.
1044605
  Чепелевська Л.а. Проблеми медико-демографічної ситуації та заходи з її покращення / Л.а. Чепелевська, О.М. Дзюба // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 19-23. – ISSN 1681-2786
1044606
  Зражевська Н. Проблеми медіа-культури у зв"язку з розвитком масової комунікації і масової культури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 130-140. – (Філологічні науки)
1044607
  Іллюк Н. Проблеми медіаосвіти в Україні в контексті євроінтеграції // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – C. 79-83


  Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку медіаосвіти в Україні як важливого складника розвитку інформаційного суспільства. This article is dedicated to the problem of the establishment and developing of media education in Ukraine as one of ...
1044608
  Ячнюк М.О. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області / М.О. Ячнюк, В.Я. Вацеба, О.Б. Франків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 263-268 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1044609
  Гронська Н. та інш. Проблеми менеджменту інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.42-44. – ISBN 966-654-085-1
1044610
  Грищук А. Проблеми менеджменту неприбуткових організацій в Україні / А. Грищук, О. Підлужна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 323-327. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1044611
  Супрун Д.М. Проблеми меншин в сфері пріоритетних питань міжнародного захисту прав людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1044612
  Скок А.Г. Проблеми методики викладання психології // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 122-126. – (Серія : Психологічні науки)
1044613
  Корнієнко О.М. Проблеми методики виявлення пріоритетів внеску у науково-технічний прогрес / О.М. Корнієнко, О.П. Лютий // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 1 (37). – С. 3-7. – ISSN 2077-9496
1044614
  Гончарук В. Проблеми методики навчання українського народознавства // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 163-171. – ISSN 2313-8505
1044615
   Проблеми методичного забезпечення формування національної екологічної мережі України / О.В. Клімов, Д.О. Клімов, І.М. Гайдріх, Г.С. Надточій // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 121-132. – ISBN 978-966-1511-50-6
1044616
  Заюкова М.С. Проблеми методології визначення фінансової стійкості підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему формування комплексного показника оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням особливостей впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
1044617
  Стороженко І.С. Проблеми методології дослідження воєнного мистецтва у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 135-145. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1044618
  Євтушевський В.А. Проблеми методології дослідження корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 17-24


  В статті розкриваються основні методологічні проблеми дослідження корпоративного управління в Україні. Розглядаються підходи іноземних та вітчизняних вчених щодо суті корпоративного управління. Визначаються суб"єкти та об"єкти корпоративного управління ...
1044619
  Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б.Кістяківського // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 126-129
1044620
  Спиця Н.В. Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 178-193. – ISSN 2072-1692
1044621
  Бабець І.Г. Проблеми методології дослідження сталого розвитку регіону в контексті економічної безпеки / І.Г. Бабець, С.В. Сергієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 121-127. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є виявлення проблем методології дослідження сталого розвитку та обґрунтування методичних підходів до оцінки сталого розвитку відповідно до критеріїв економічної безпеки. Обґрунтовано сутність сталого розвитку регіону в контексті ...
1044622
  Носік В.В. Проблеми методології й методики дослідження, вивчення та викладання аграрного, земельного і екологічного права в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-269-6
1044623
  Пилипенко О.І. Проблеми методології обліку інновацій на прикладі підприємств стартапів // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 45-49. – ISBN 978-617-571-127-9
1044624
  Лорткян Е.Л. Проблеми методології соціалістичного планування в ращянській економічній літературі / Е.Л. Лорткян. – Харків, 1971. – 39с.
1044625
  Панов М.І. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.3-13. – ISSN 2224-9281
1044626
  Невольніченко А.І. Проблеми методологіного забезпечення воєнно-наукових досліджень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 151-152
1044627
  Тропак Ю.А. Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 274-281


  В цій статті проаналізоване методологічне забезпечення управління підприємствами транспортного машинобудування за умов глобалізації діяльності господарських структур і вступу України в СОТ, виокремлен і ключові засади планування діяльності підприємств ...
1044628
  Шаульська Г.М. Проблеми механізмів зворотного зв"язку між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1044629
  Паливода Є. Проблеми механізму акцизного оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 293-295
1044630
  Боровик П. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні / П. Боровик, П. Бечко, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1044631
  Голуб В.М. Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 162-167. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1044632
  Захарченко А.М. Проблеми мирного врегулювання на Близькому Сході в контексті американсько-російських відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 159-164
1044633
   Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 10-13. – (Історичні науки)


  Круглий стіл ,який відбувся наприкінці вересня в Інституті всесвітньої історії Національної академії наук України. У заході взяли участь фахівці Інституту, українські дипломати, викладачі КНУ імені Тараса Шевченка Олег Машевський та Наталія Городня.
1044634
  Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особливости // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 185-198. – ISSN 2309-1797
1044635
  Керц О.І. Проблеми мистецтва на шпальтах католицької періодики (на прикладі видання "Католицький вісник" ("Парафіяльна газета") за 1993-2011 роки) . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 164-168


  У статті розглянуто підходи римо-католицьких мас-медіа України до висвітлення проблем мистецтва. The article considers approaches of Roman Catholic mass media of Ukraine to art problems. В статье рассмотрены подходы римо-католических масс-медиа ...
1044636
  Оніщик Ю. Проблеми митного законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 274-279. – ISSN 0132-1331
1044637
  Корнєва Є.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків при ввезенні іноземних інвесицій на митну територію України / Є.В. Корнєва, І.В. Сало // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 42-47
1044638
  Коваль Л. Проблеми митної вартості товарів в контексті гармонізації обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності / Л. Коваль, М. Коваль // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 109-116. – ISSN 2410-0706
1044639
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1997
1044640
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1997
1044641
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1998
1044642
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1044643
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 1998. – ІМВ отримав журнал англ. мовою
1044644
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 1998
1044645
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1999
1044646
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 3. – 1999
1044647
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1044648
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 1. – 1999
1044649
   Проблеми міграції (англ.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1044650
   Проблеми міграції (на англ. м.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1044651
  Кузьмін П. Проблеми міграції в країни ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 124-125.
1044652
  Міненко В. Проблеми міграції населення в контексті процесів соціалізації економічного розвитку (на матеріалах Харківської області) / В. Міненко, Я. Сагач // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 45-48. – ISSN 1728-9343
1044653
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько-російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-31
1044654
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько - російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-32
1044655
   Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : Матеріали міжнародного симпозіума 14-15 березня 1997. – Київ : Freedom House, 1997. – 200с. – ISBN 966-95257-3-Х
1044656
  Павлів-Самоїл Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 58-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1044657
  Старух А.І. Проблеми міжбюджетної політики та напрями її реформування // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
1044658
  Топалов А.Д. Проблеми міжгалузевих відносин сільського господарства в ринкових умовах : економіка та управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 132-136 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1044659
  Харченко Л.В. Проблеми міжелітної консолідації в умовах ментального плюралізму українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 305-309. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1044660
  Мазука Л.І. Проблеми міжетнічної толерантності в Автономній Республіці Крим // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 43-47
1044661
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1044662
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 10/11. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044663
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 12. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Політичні науки)
1044664
  Цибульський Ю. Проблеми міжнародно-правового забезпечення екологічного планування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 154-160. – ISSN 1993-0909
1044665
  Калакура В.Я. Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 69-75. – (Юридичні науки ; № 3)
1044666
  Камінська Н.В. Проблеми міжнародно-правового статусу сучасних регіонів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 101-108
1044667
  Вергун В.А. Проблеми міжнародного бізнесу в економічній нобелелогії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 32-44. – ISSN 2308-6912
1044668
  Лукіша К. Проблеми міжнародного всиновлення українських дітей іноземцями // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 244-246. – ISBN 978-617-7069-14-9
1044669
  Коваль Т.М. Проблеми міжнародного оподаткування // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 104-105
1044670
  Тертишник В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства / В. Тертишник, О. Тертишник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С125-128
1044671
  Ісакович С.В. Проблеми міжнародної безпеки в концепції нової Конституції України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 39-51


  Автор розглядає питання міжнародної безпеки і пропонує концептуальні положення для включення в новий Основний Закон.
1044672
  Коломієць Т.В. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі = Gegenvartige probleme der internationalen sicherheit : Навчально-методичні матеріали з німецької мови / Т.В. Коломієць; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 96с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1044673
  Желєзняк І. Проблеми міжнародної безпеки і глобальна стратегія США на початку постбіполярної епохи // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 21-22
1044674
  Вербицька Г. Проблеми міжнародної заборгованості на глобальних фінансових ринках // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 77-84. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1044675
  Лутковська А. Проблеми міжнародної правової допомоги в реалізації права на справедливий судовий розгляд // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 539-541
1044676
  Верхогляд О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспект / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються питання підвищення ефективності взаємодії ВНЗ різних країн, контролю й оцінки якості освіти, ліцензування й акредитації ВНЗ у країнах світу.
1044677
  Бландіньєр Ж.-П. Проблеми містобудування та благоустрою території // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6
1044678
  Толуб"як В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.191-199
1044679
  Батанов О.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-68.
1044680
  Якимчук Н.Я. Проблеми місця інституту права власності на публічні фонди коштів у сисмтемі права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.87-93. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1044681
  Найден О. Проблеми міфологізації і деміфологізації в українській культурі (пастуші плачі: фольклорний і Тарас Шевченко // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 45-47. – ISSN 0130-6936
1044682
  Боярська Л.В. Проблеми міфологічного мислення в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 28-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості поетики дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини", зокрема прийоми міфологізації твору.
1044683
  Багіров С.Р. Проблеми множинності причин та кумулятивної каузальності при встановленні причинного зв"язку у злочинах проти довкілля // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-72. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1044684
  Романюк О.В. Проблеми мови та якостыі освіти // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 107-114. – ISSN 2227-7242
1044685
  Сидорчук Н. Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860-1900 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 177-179. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1044686
  Зеленська О. Проблеми мовних контактів і видів міжмовних зв"язків у працях професора Ю.О. Жлуктенка (до сторіччя від дня народження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 105-110. – ISSN 2522-493X
1044687
  Гейко Т.М. Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу / Т.М. Гейко, О.Д. Федченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 89-95
1044688
  Ткачова А.В. Проблеми мовно-культурної комунікації у п"єсі Петера Хандке "Quodlibet" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 173-176
1044689
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1044690
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 143-146. – ISBN 966-7890-03-1
1044691
  Підкопай Т. Проблеми мовної глобалізації та їх відображення у сучасних лексичних системах / Т. Підкопай, Л. Черняк // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 28-30
1044692
  Грицюта Н.М. Проблеми мовної етики реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 82-96


  Етична некоректність мови соціальних комунікацій, їх безграмотність і брак моральної свідомості - болюче й актуальне питання, оскільки впливає на формування і стан вітчизняної масової культури. Реклама, що є однією з найпоши реніших субкультур ...
1044693
  Малікова О.В. Проблеми мовної інтерференції у міжкультурній комунікації / О.В. Малікова, О.В. Йолкіна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 396-404. – ISBN 966-581-481-8
1044694
  Пентилюк М.І. Проблеми мовної культури в науковому доробку І. Огієнка / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 169-173. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано проблеми мовної культури, висвітлені в науковому доробку І. Огієнка, їх значення для розвитку української мови загалом та культури української мови зокрема.
1044695
  Балабін В.В. Проблеми мовної підготовки в Збройних Силах України // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-46.
1044696
  Семиколєнова С.В. Проблеми моделювання в стратегічному управлінні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1044697
  Вовк Роман Проблеми моделювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 235-238. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1044698
  Алєксєйчук В.І. Проблеми моделювання при огляді місця події // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 170-177. – ISSN 0201-7245
1044699
  Білоусова О.О. Проблеми моделювання системи протидії злочинності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 272-277
1044700
  Ковтуненко Е.С. Проблеми моделювання трансформаційного процесу в сучасних соціологічних теоріях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  У руслі структуралістської парадигми була розроблена теорія фазси стемної трансформації. Автором цієї теорії є німецький соціолог та політолог Вольфганг Меркель.
1044701
  Лісова Л.А. Проблеми моделювання шельфових екосистем // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 214-220. – ISSN 0868-6939
1044702
  Солових В.П. Проблеми модернізації державного управління в контексті постіндустріального суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 71-76. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1044703
  Найдьонов І.М. Проблеми модернізації ефективності освіти // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 54-57
1044704
  Мицик Л. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах європейської інтеграції вищої школи України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 77-81.
1044705
  Антонюк Д.А. Проблеми модернізації інфраструктури підприємництва України в контексті євроінтеграційних процесів // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 193-195
1044706
  Даниляк О.О. Проблеми модернізації конституційних форм безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Даниляк, В.С. Караваєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 30-34. – ISSN 2220-1394
1044707
  Бенчак О. Проблеми модернізації навчального процесу при підготовці фахівців з міжнародних відносин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 169-177. – ISSN 2218-5348
1044708
  Костюк Т.О. Проблеми модернізації освіти в Україні в рамках Болонського процесу // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 88-92
1044709
   Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004 р. – Київ : Європейський університет, 2004. – 197с.
1044710
  Щерба І. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 333-338. – ISSN 2218-5348
1044711
  Ващук О.М. Проблеми модернізації освітньої політики України у контексті Болонського процесу / О.М. Ващук, В.О. Нелюбов // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 155-156. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  Статья посвящена проблемам евроинтеграции образовательной системы Украины.
1044712
  Терещенко М. Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 329-333. – ISSN 2076-1554
1044713
  Гусаров К.В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 158-167. – ISSN 0201-7245
1044714
  Кутузова Г.І. Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 50-53. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1044715
  Биваліна М.В. Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 146-151. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1044716
   Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України : тези доповідей науково-практичної конф., Київ 27-28 травня 2010 року / [ відп. ред. ] : В. Ковтунець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Ком. з питань науки та освіти ВРУ, Міжн. фонд "Відродження", Всеукраїнська громадська орган. "Ін-т виробничого права", Т-во конституційного права. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-2961-54-6
1044717
  Федорчук Е.І. Проблеми модульно-рейтингового оцінювання навчальної діяльності студентів у світлі входження України в Болонський процес / Е.І. Федорчук // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.267-276.
1044718
  Сененко А.І. Проблеми молодих учених Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 71-73. – ISSN 1027-3239
1044719
  Пачковський Ю.Ф. Проблеми молоді: соціолого-психологічні аспекти вивчення та діагностики : Науково-методичний збірник / Ю.Ф. Пачковський, І.О. Корнієнко; МФ "Відродження"; Асоціація практикуючих психологів Львівської області. – Львів : ВНТЛ, 1999. – 76с. – ISBN 966-7148-76-9
1044720
   Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 64 с. : табл., іл.
1044721
  Костюк О. Проблеми монетарної комунікації в контексті перспектив реалізації інфляційного таргетування // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 20-27


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1044722
  Макаренко М.І. Проблеми монетарної підтримки економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси, що характеризують рівень економічного росту в Україні, і їх залежнісь від грошово-кредитної політики та інших макроекономічних показників. In the articles the processes are considered which characterize a level of ...
1044723
  Юхименко П.І. Проблеми монетизації економіки України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 11-20. – Бібліогр.: 18 назв
1044724
  Єщенко П.С. Проблеми монетизації цифрового контенту / П.С. Єщенко, В.В. Жебка, С.В. Ступак // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 22-27
1044725
  Романенко Проблеми моніторингу в освіті / Романенко, А, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 3-9. – ISBN 966-8847-12-1
1044726
  Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1044727
  Колотило О.Д. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 135-138. – Бібліогр.: 2 назв
1044728
  Станько Н.Л. Проблеми монополії та механізми її вивялення в національній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.72-75. – ISBN 5-7763-2435-1
1044729
  Лукінова Ю. Проблеми моралі та виховання у творчості Арістофана (за комедією "Хмари") // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-783-0
1044730
  Атаманюк І.В. Проблеми моралі у роботі З. Баумана "Мислити соціологічно" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 9-11
1044731
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2000. – 230л. – Бібліогр.:л.167-191
1044732
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1044733
  Нападиста В. Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: джерела та історіографія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С. 77-84


  Дослідження вчених КДА та Університету Св. Володимира. Про О. Гілярова. - С. 83. Про С.С. Гогоцького. - С. 77, 78-79, 81, 83.
1044734
  Парасюк В.М. Проблеми морального імперативу у професійній діяльності слідчого // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 409-414. – (Юридична ; Вип. 1)
1044735
  ІЦербатюк Олена Проблеми моральної культури в системі українознавства: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-74. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Обгрунтовано актуальність досліджень моральної культури в системі українознавства та визначено їх ключові аспекти. На окремих конкретних прикладах з історії культури Княжлої доби, доби бароко, ХІХ та ХХ ст. продемонстровано принципову можливість ...
1044736
  Демешко І.М. Проблеми морфонологічного моделювання девербативів у сучасній українській літературній мові // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7092-36-9
1044737
  Заворотько Я.Л. Проблеми мотивації дистанційних працівників в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 137-148
1044738
  Гривківська Оксана Василівна Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / Гривківська Оксана Василівна, Соловйова Жанна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці управлінського персоналу, визначено їхній вплив на ефективність діяльності підприємства.
1044739
  Гриківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О.В. Гриківська, Ж.В. Соловйова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 1993-6788
1044740
  Васильєв М.Г. Проблеми музейної справи в Україні в довоєнні роки // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 89-94
1044741
  Шахова К.О. Проблеми мультикультуралізму в німецькомовних літературах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 162-167. – ISBN 966-594-420-7
1044742
  Иванчев С. Проблеми на аспектуал настта в славянските езици / С. Иванчев. – София, 1971. – 262с.
1044743
  Куцаров И. Проблеми на българската морфология / И. Куцаров. – Пловдив, 1993. – 180 с.
1044744
  Дейкова О.Н. Проблеми на българского стихосложение / О.Н. Дейкова. – София, 1982. – 192с.
1044745
  Гандев Х. Проблеми на българското възраждение : трудове върху обществ.-икономич. развит. на България от средата на XVII до 70-те години на XIX век. Разкр. генез. на българск. култ. и трансформир. на феодалн. и религ. мироглед в светски и рационал., формир. на рев. та идеол. на Левски и др. пробл. / Х. Гандев. – София : Наука и изкуство, 1976. – 855 с.
1044746
  Петров Л. Проблеми на военната политика на България 1934-1939 / Л. Петров. – София : Военно издателство, 1990. – 232 с.
1044747
  Цанев Г. Проблеми на днешната бъгарска литература. / Г. Цанев. – София, 1939. – 145с.
1044748
  Ликова Р. Проблеми на европейския символизъм / Р. Ликова. – София : Наука и изкуство, 1984. – 572 с.
1044749
   Проблеми на езиковата култура.. – София, 1980. – 264 с.
1044750
  Даскалов М. Проблеми на капиталистическата интеграция / М. Даскалов. – София, 1979. – 187с.
1044751
   Проблеми на културното наследство. – София, 1981. – 181с.
1044752
   Проблеми на моделироне и измерване на икономическите процеси в НР България. – София, 1981. – 314с.
1044753
  Ангелов Тодор Проблеми на натрупването в НР България / Ангелов Тодор. – София, 1979. – 215с.
1044754
   Проблеми на новата българска литература.. – София, 1978. – 336с.
1044755
   Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. – Велико Търново, 1982. – 140с.
1044756
  Пирьов Генчо Проблеми на педагогическата психология : Избрани произведения / Пирьов Генчо. – София : Народна просвета, 1976. – 412с.
1044757
   Проблеми на развитието на българската народност и нация. – София : Изд. на Българската академия на науките, 1988. – 208 с.
1044758
   Проблеми на сравнителного литературознание.. – София, 1978. – 322с.
1044759
   Проблеми на съвременната българска литература. – София, 1964. – 414с.
1044760
   Проблеми на съвременната българска проза. – София : Български писател, 1973. – 404 c.
1044761
   Проблеми на таланта : Статии и интервюта. – София : Партиздат, 1974. – 542 с.
1044762
  Момов В. Проблеми на теорията и управлението на идеологическия процес. / В. Момов, В. Проданов. – София
1. – 1980. – 429с.
1044763
   Проблеми на художествената култура.. – София, 1976. – 258с.
1044764
  Гошкин Г.Д. Проблеми на художествената специфика / Г.Д. Гошкин. – София, 1961. – 328с.
1044765
   Проблеми на художественето творчество.. – София, 1968. – 292с.
1044766
  Важинський Ф.А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 117-121
1044767
  Селянський О.В. Проблеми на шляху суспільного телебачення України // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 22-23
1044768
  Якубівський І. Проблеми набуття майнових прав інтелектуальної власності на географічне зазначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 159-166. – ISSN 1026-9932
1044769
  Коваленко Т.О. Проблеми набуття права власності на землю суб"єктами аграрного підприємництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-67.
1044770
  Дика Н.М. Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 189-195. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1044771
  Кошман Т.І. Проблеми навчання діалогічного мовлення студентів технічних ВНЗ / Т.І. Кошман, Т.І. Сінькова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 94-99
1044772
  Воронова Є. Проблеми навчання професійно-орієнтованій іноземній мові в технічних ВНЗ // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 46-47. – ISSN 1562-529Х
1044773
   Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у вищому навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2004 р. – Дрогобич : Коло, 2005. – 240с. – ISBN 966-7996-69-7
1044774
  Казьмирчук М.Г. Проблеми навчання та позауніверситетське життя студентів довоєнного Київського університету (1933-1941 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 45-55. – ISBN 978-966-171-569-0


  В статті проаналізовано проблеми навчання, практичної та громадсько-політичної роботи студентів КДУ ім. Т.Г. Шевченка, висвітлено питання стипендії та заробітної плати працюючих студентів, їхнє харчування та одяг у довоєнні роки.
1044775
  Дроздова І. Проблеми навчання усного й писемного професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ
1044776
  Журавльева Віра Проблеми навчання: застосування індуктивного і дедуктивного методів у викладанні географії : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 9-12
1044777
  Кундрик В. Проблеми надання адміністративних послуг в Україні та шляхи його вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 240-241
1044778
  Гончаренко С.В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 12-16
1044779
  Бєлкін Л.М. Проблеми надання властивостей первинного документа електронним авіаційним квиткам // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 98
1044780
  Бєлкін Л.М. Проблеми надання юридичної сили електронним документам у господарському обороті: співвідношення публічної та приватної складової в контексті Закону України " Про електонну комерцію" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 71-81
1044781
  Ловинюков В.І. Проблеми надрокористування у Криворізькому залізорудному басейні / В.І. Ловинюков, Г.Т. Євпак, О.Б. Кузьменко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-52. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1044782
  Смаглова Н. Проблеми накопичення і використання електронних ресурсів у бібліотеках НДУ НАН України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-68. – ISSN 1029-7200


  18 листопада 2011 р. відбулося стажування за програ- мою ІРБІС для керівників і працівників бібліотек НДУ НАН України, розташованих у м. Києві
1044783
  Скокова Л.Г. Проблеми наративного інтерв"ю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Описано зміст та поняття автобіографічного наративного інтерв"ю як одного з можливих методів збирання соціологічної інформації. Проводиться формальний аналіз комунікативної схеми інтерв"ю через підтвердження його аутентичної спонтанності, а також через ...
1044784
   Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. – Київ, 2001. – 48 с. – (Бібліотека соціального працівника)
1044785
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
1044786
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1044787
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1044788
  Федоренко Д.М. Проблеми наступності норм про кримінальну відповідальність за вимагання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 175-186. – ISSN 2079-6242
1044789
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1998
1044790
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1998
1044791
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1998
1044792
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1998
1044793
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1998
1044794
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1998
1044795
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1998
1044796
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1998
1044797
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1998
1044798
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1998
1044799
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1998
1044800
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1998
1044801
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1999
1044802
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1999
1044803
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1999
1044804
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1999
1044805
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1999
1044806
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1999
1044807
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1999
1044808
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1999
1044809
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1999
1044810
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1999
1044811
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1999
1044812
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1999
1044813
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1044814
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1044815
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 2. – 2001
1044816
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 3. – 2001
1044817
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
1044818
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
1044819
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
1044820
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001
1044821
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001
1044822
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
1044823
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001
1044824
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001
1044825
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001
1044826
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
1044827
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
1044828
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
1044829
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
1044830
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
1044831
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
1044832
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
1044833
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
1044834
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
1044835
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
1044836
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
1044837
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
1044838
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
1044839
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
1044840
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
1044841
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
1044842
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
1044843
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
1044844
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
1044845
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
1044846
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1044847
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
1044848
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
1044849
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1044850
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
1044851
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
1044852
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006
1044853
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
1044854
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
1044855
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
1044856
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
1044857
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
1044858
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044859
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044860
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044861
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044862
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044863
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044864
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044865
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044866
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1044867
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044868
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044869
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044870
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044871
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044872
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044873
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044874
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044875
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044876
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044877
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044878
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1044879
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044880
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044881
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044882
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044883
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044884
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044885
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044886
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044887
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044888
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044889
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044890
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1044891
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044892
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044893
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044894
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044895
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044896
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044897
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044898
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044899
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044900
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044901
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044902
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1044903
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
1044904
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
1044905
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
1044906
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044907
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044908
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044909
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044910
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044911
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044912
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044913
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1044914
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044915
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044916
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 3. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044917
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044918
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044919
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044920
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044921
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044922
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044923
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044924
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044925
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1044926
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (145). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044927
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (146). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044928
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 4 (148). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044929
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 5 (149). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044930
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (150). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044931
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 7 (151). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044932
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 8 (152). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044933
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 9 (153). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1044934
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 1997-
№ 10 (154). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044935
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 3 (159). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044936
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (162). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1044937
  Залізняк Л. Проблеми науки в Україні та археології в НаУКМА // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 3-4. – ISSN 1996-9872
1044938
  Бобров О.М. Проблеми науки управління / О.М. Бобров. – Київ, 1966. – 40с.
1044939
  Яценко Б.П. Проблеми наукових досліджень географічного країнознавства (початок ХХІ ст.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 92-97
1044940
  Касьян В.І. Проблеми науково-технічної революції в сучасній ідеологічній боротьбі / В.І. Касьян. – К., 1979. – 47с.
1044941
  Кириленко Валентина Проблеми науково-технічної термінології національних стандартів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 23-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналіз стану науково-технічної термінології у згармонізованих національних стандартах. Для розв"язання проблем, наявних у сфері науково-технічної термінології згармонізованих національних стандартів, доцільно внести зміни до ДСТУ 1.7-2001 "Державна ...
1044942
  Мицюк С.В. Проблеми науково-технологічного удосконалення виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто основні проблеми науково-технологічного удосконалення виробництва та його взаємозв"язок із конкурентоспроможністю продукції.
1044943
  Бібік Н.М. Проблеми наукового забезпечення модернізації загальної середньої освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46


  Проанализированы направления модернизации общего среднего образования, тематика научных исследований ученых академии по этому вопросу в свете Болонского процесса.
1044944
  Шемшученко Ю. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного процесу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1044945
  Куценко В.І. Проблеми наукового керівництва суспільним розвитком / В.І. Куценко. – Київ, 1968. – 25с.
1044946
  Феделеш М.М. Проблеми наукового моделювання дефініції "реєстрація" // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 76-82
1044947
  Фурман В. Проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором висвітлюються проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку України та пропонуються шляхи їх вирішення. Science, informational and analytical issues of insurance market provision in Ukraine are analyzed. Ways of ...
1044948
  Кравченко О.В. Проблеми наукової інституалізації вітчизняної культурології // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 48-56
1044949
  Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизації принципів оптимального оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-112 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв
1044950
  Пустовіт В.Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників XIX століття : монографія / В.Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ін-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Знання, 2008. – 282, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8151-88-0
1044951
  Наконечний М. Проблеми націоналізму в епоху "наднаціональності" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 442-448. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються особливості феномена націоналізму у контексті сучасних світових наднаціональних тенденцій. Значна увага приділяється аналізу ідей А. Етционі. In the article features are examined to the phenomenon of nationalism in the context ...
1044952
  Картунов О.В. Проблеми національно-державного відродження України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 33-50. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1044953
  Скляр В.О. Проблеми національного виховання у педагогічній та літературній спадщині українських письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 221-223. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1044954
  Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 196 л. – Бібліогр.: л. 164-196
1044955
  Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1044956
  Власюк О. Проблеми національної безпеки України в умовах євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-14.


  Матеріали "круглого столу" "Проблеми та шляхи удосконалення співробітництва України з Північноатлантичним альянсом" 16 листопада 2007 року , м. Київ
1044957
  Савченко В. Проблеми національної економіки України та особливості їх вивчення у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-28. – ISSN 1682-2366


  Розглядається актуальність запровадження курсу "Національна економіка" у ВНЗ України, а також необхідність методичного забезпечення викладання цієї дисципліни. Аналізується одноіменний навчальний посібник,створений автором.
1044958
  Крупка В. Проблеми національної ідентичності головних персонажів в новелах Леоніда Мосендза // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – C. 70-78. – ISSN 2411-4146
1044959
  Гальчак Б. Проблеми національної ідентичності лемків в Польщі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 21-28.
1044960
  Смірнова Н.П. Проблеми національної ідентичності у прозі Олекси Стороженка й Остапа Вишні / Н.П. Смірнова, О.М. Свириденко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 140-151


  Стаття висвітлює проблеми національної ідентичності в прозі О. Стороженка й Остапа Вишні
1044961
  Дзьомба Н. Проблеми національної ідентичності українців у публіцистиці шістдесятників // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1044962
  Скрипник Віктор Проблеми не вчорашнього дня // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6
1044963
  Гончар І. Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи / І. Гончар, В. Качалай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 26-29. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті наголошено на важливості проведення адекватного розрахунку індексу споживчих цін. За допомогою структурного аналізу споживчих грошових витрат домогосподарств та споживчого кошику товарів (послуг) - представників для визначення рівня ІСЦ було ...
1044964
  Мельник І.Г. Проблеми невеликих міст // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 69-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-126-9
1044965
  Воронін І. Проблеми невизначеності процентних ставок у часі та можливості їх розв"язання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 4 назви
1044966
  Тертишник В.М. Проблеми негласних слідчих дій в ситемі доказового права // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 5-10. – ISBN 978-617-616-074-8
1044967
  Мелешко О.В. Проблеми недержавних пенсійних фондів розвинутих країн як наслідок світової фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 54-63
1044968
  Грушко В. Проблеми недержавного пенсійного страхування / В. Грушко, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблеми недержавного пенсійного страхування в Україні. Визначено переваги накопичувальної системи та недоліки українського законодавства у цій сфері. The problems of private pension insurance in Ukraine are outlined. Considerable ...
1044969
  Юрець О. Проблеми недійсності правочинів // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 29-62. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1044970
  Мартієнко Т.А. Проблеми незалежності судової влади в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 93-95. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1044971
  Довжук О.В. Проблеми нелегальної трудової міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 232-236.
1044972
  Курінна В.О. Проблеми неповних сімей в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1044973
  Ничипоренко С.В. Проблеми неповних сімей у контексті демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-43.
1044974
  Галака С.П. Проблеми нерозповсюдження ядерної зброї після ядерних випробувань в Індії та Пакистані // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 64-67.
1044975
  Подцерковний О. Проблеми неспівпадання економічних та юридичних відносин у сфері грошових зобов"язань суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-46
1044976
  Васильєва М. Проблеми неспроможних держав: виклик століття // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 46-49


  Найбільшим політичним недоліком сучасності є відсутність міжнародного механізму поводження з неспроможними державами ("failed states") і недієздатними (крихкими) державами ("failing states"). У 2002 р. Національна стратегія безпеки США проголошувала, ...
1044977
  Юрченко О.М. Проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки / О.М. Юрченко, І.В. Сервецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 109-121. – ISSN 2222-5374
1044978
   Проблеми номенклатури органічних сполук / О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, В.С. Толмачова, О.М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93-96. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорено стан сучасної української хімічної номенклатури органічних сполук та їхні назвоутворення за новими рекомендаціями IUPAC 1993 р., запропонована схема складання їх назв українською мовою.
1044979
  Черниш В. Проблеми норматворчого врегулювання нотаріальної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 163-167
1044980
  Карелін В. Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 142-145. – ISSN 2307-8049
1044981
  Козак З. Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 238-246. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті аналізуються міжнародні правові акти та чинне законодавство України, що визначають правовий статус уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, окреслюються основні проблеми нормативно-правового забезпечення їхньої ...
1044982
  Дерев"янко С. Проблеми нормативно-правового регулювання джерел фінансування місцевих референдумів // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-71.
1044983
  Бостан С.К. Проблеми нормативно-правового регулювання дистанційної форми навчання у системі вищої освіти в Україні / С.К. Бостан, Л.М. Бостан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 217-221. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1044984
  Черняк О. Проблеми нормативно-правового регулювання організації досудового розслідування резонансних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 101-107. – ISSN 2311-6676
1044985
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-35.
1044986
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-81.
1044987
  Лозовий А.І. Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України / А.І. Лозовий, Сімакова-Єфремян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 74-83
1044988
  Таран О.В. Проблеми нормативно - правового захисту авторських та суміжних прав в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.239-242. – ISSN 1609-0462
1044989
  Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-66.
1044990
  Лугина О. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1044991
  Сапін О. Проблеми нормативного врегулювання повноти повноважень прокурора у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 439-440. – ISBN 978-617-7069-28-6
1044992
  Мартіросян А.І. Проблеми нормативного забезпечення незалежності осіб, які здійснюють правосуддя // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 567-574. – ISSN 1563-3349
1044993
  Курбатова М. Проблеми нормативного закріплення забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 320-321
1044994
  Кодинець А. Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 22-26


  Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних ліцензійних відносин, аналізу чинного законодавства у сфері надання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, визначення природи ліцензії та ліцензійного договору.
1044995
  Лісіченко С.М. Проблеми нормативного регулювання податків у Європейському Союзі // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.80-84
1044996
  Гудима Н.В. Проблеми нормативної реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-61. – Бібліогр.: 15 назв
1044997
  Андреєв С.А. Проблеми нормотворчої діяльності у сфері охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 13-14
1044998
  Бондаренко Л. Проблеми нормування капіталу промислово-фінансових груп в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 58-63. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1044999
  Чудна О.О. Проблеми нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-617-673-442-0
1045000
  Куліш О. Проблеми нотаріального посвідчення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 490-492. – ISBN 978-617-7069-28-6
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,