Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1050001
  Салига Т. "... Отут я жив... Отут мойого предка слід..." // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 179-201. – ISSN 0868-4790


  "Розглядається постать і діяльність українського письменника, літературознавця, фольклориста, журналіста, громадсько-політичного діяча Степана Пушика. Також, у праці подано спогади про письменника та його сучасників".
1050002
  Салига Т. "...Отут я жив... Отут мойого предка слід...": мозаїка епістол, поетового "я", герменевтики, спогадів, віршів, пісень // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 120-141. – ISSN 08-68-4790-1


  Вже ось рік, як Івано-Франківськ сколихнула тривожна звістка про смерть С. Пушика, а ось нещодавно світ побачила книжечка Тараса Салиги «…Отут я жив…Отут мойого предка слід…» (Див. : Салига Т. …Отут я жив…Отут мойого предка слід… : мозаїка епістол, ...
1050003
  Білоусов А. "Отруйне дерево": останні тренди судової практики щодо недопустимості доказів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 20
1050004
  Цибульська Т. "Отрута" : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 140-141
1050005
  Качкан В.А. "Отсе був великий наш поступ..." (літературно-громадська діяльність Івана Белея) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 125-131. – ISBN 5-325-00565-0
1050006
  Поклад И. "Отстаньте от нас! У нас своя профессия! Займитесь делом! Работнички" // Факти та коментарі. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
1050007
  Лабейковский В.И. "Отступление" от договора и "задержка" его исполнения (критический анализ сенатской практики) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 104-117. – ISBN 978-966-2183-62-7
1050008
  Радчук О.В. "Отсутствие" как понятие лингвокогнитологии // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 20-25. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  "Статтю присвячено одному з актуальних питань сучасної лінгвістики – систематизації та уніфікації термінологічного апарату когнітивних досліджень. Автором зроблено спробу розкрити новий аспект в поданні терміну поняття. Міждисциплінарна конвергенція ...
1050009
  Мамедова Н. "Оттепель" с заморозками // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.25-29. – ISSN 0321-5075


  [Перемены во внутренней и внешней политике Ирана.]
1050010
  Світличанин І. "Отцвели уж давно хризантемы в саду...": 100 років загибелі Миколи Харито // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 7
1050011
  Лисовский В.П. "Отцы" и "дети": за диалог в отношениях // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.111-116. – ISSN 0132-1625
1050012
   "Отчего женятся холостяки" и другие истории в стихах и прозе, рассказанные с улыбкой. – Куйбышев, 1969. – 175с.
1050013
  Салига Т.Ю. ...Отут я жив... Отут мойого предка слід... : мозаїка епістол, поетового "я", герменевтики, спогадів, віршів, пісень / Тарас Салига. – Львів : Сполом, 2019. – 79, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-919-506-7


  У пр. № 1747325 напис: Дорогий пане Наєнку ! Ти зовсім відбився од рук моїх. всеодно Михайло Кузьмович мій назавжди. Прочитай, прошу Тебе, оцю книжчину і відгукнися листом. Мені важливо. Я хочу цей лист надрукувати. Критикуй, що хочеш пиши. Будь ! ...
1050014
  Лисенко В. Отримання (вилучення) документів обліку / В. Лисенко, О. Дзісяк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 95-102.
1050015
  Силенко О. Отримання аддуктів Міхаеля в реакціях 2-феніліндолізину з малеїнімідами / О. Силенко, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-31. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено взаємодію 2-феніліндолізину з малеїнімідами за термічних і каталітичних умов. Запропоновано метод синтезу 3-(2-феніл-3-ил)-піролідин-2,5-діонів за каталітичних умов. Одержані продукти реакцій досліджено методами 1Н ...
1050016
  Міснянкін Д.О. Отримання каталітично активних оксидів на алюмінію з водних розчинів плазмохімічним методом : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.17.01 / Міснянкін Д.О.; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1050017
  Васильєв О.М. Отримання парних кореляційних функцій просторово обмеженої багатокомпонентної рідини методом діягоналізації системи інтегральних рівнянь // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 3. – С. 210-214. – ISSN 1027-4642
1050018
  Гелеш Андрій Богданович Отримання стабілізованої полімерної сірки з розчинів натрію тіосульфату : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Гелеш А.Б.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1050019
  Давиденко Сергій Миколайович Отримання структур з квантовими ямами, гетероструктур та тонких плівок напівпровідників А4В6 та дослідження їх властивостей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Давиденко С. М.; Нац. акад. наук України. Ін-тут фізики напівпровідників. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1050020
  Кабернюк А.А. Отримання, модифікація та застосування рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Кабернюк А.А. ; НАНУ, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1050021
   Отримати роботу допоможуть онлайн-курси // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Освітня платформа Prometheus і Державна служба зайнятості уклали угоду про навчання клієнтів та співробітників Державної служби зайнятості за допомогою масових безкоштовних онлайн-курсів від провідних українських та західних університетів.
1050022
  Михайленко В. Отрицаемая история // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 148-149. – ISSN 0235-7089
1050023
  Фрейд З. Отрицание // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 12-16. – ISSN 2307-3195
1050024
  Лебедев В.В. Отрицание в арабском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.22 / Лебедев В. В.; МГУ. – М., 1980. – 29л.
1050025
  Введенская Н.А. Отрицание в датском языке : Автореф... канд. фил.наук: / Введенская Н.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 17л.
1050026
  Бахарев А.И. Отрицание в логике и грамматике / Бахарев А.И. – Саратов : Саратовский университет, 1980. – 77 с.
1050027
  Пономарева Х. Отрицание в немецком языке / Х. Пономарева. – М., 1983. – 64с.
1050028
  Зенчук В.Н. Отрицание в сербохорватском языке : Автореф... канд. филол.наук: 662 / Зенчук В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 18л.
1050029
  Трунова Ольга Владимировна Отрицание в составе модального сказуемого в разных коммуникативных типах предложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Трунова Ольга Владимировна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
1050030
  Игнатов А. Отрицание и имитация: две стороны коммунистического отношения к религии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.25-30. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1050031
   Отрицание и полагание. – Киев, 1990. – 289с.
1050032
  Дьяченко Н.В. Отрицание и преемственность в развитии культуры / Н.В. Дьяченко. – Харьков, 1992. – 169с.
1050033
  Бондаренко В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория / В.Н. Бондаренко ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1983. – 212 с. – Библиогр.: с. 201-210
1050034
  Зеленков А.И. Отрицание как методологический принцип научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зеленков А.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 26л.
1050035
  Машков А. Отрицание необходимости государственного вмешательства в экономическую сферу как основа либеральной концепции Л. фон Мизеса // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 11-16
1050036
  Кедров Б.М. Отрицание отрицания / Б.М. Кедров. – М, 1957. – 79с.
1050037
  Морозов В.Д. Отрицание отрицания как выражение противаоречивого характера развития : Автореф... канд. филос.наук: / Морозов В.Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
1050038
  Гетманова А.Д. Отрицания в системах формальной логики. / А.Д. Гетманова. – М., 1972. – 139с.
1050039
  Ориевский А.Я. Отрицательнаые числа и методика их преподавания в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ориевский А.Я.; Киев.гос.учит.ин-т. – Киев, 1952. – 20 с.
1050040
  Баранская Н.В. Отрицательная Жизель : [рассказы и повести для сред. и ст. возраста] / Н.В. Баранская; Наталья Барановская ; худож. Е. Юшин. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 239 с. : ил.
1050041
  Металлова В.В. Отрицательная намагниченность горных пород. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Металлова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 11л.
1050042
  Мельник Л.Г. Отрицательная поверхностная ионизация галогенов на близких и однороднм поверхностям молибдена и вольфрама. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.043 / Мельник Л.Г.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Х, 1971. – 16л.
1050043
  Вальков Ю.А. Отрицательная тяга салотов с ТВД / Ю.А. Вальков, В.М. Шубников. – Ленинград, 1967. – 44 с.
1050044
  Григорович Г.М. Отрицательная фотопроводимость в твердых растворах ZnTe-CdTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Григорович Г.М.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 19л.
1050045
  Чемересюк Г.Г. Отрицательная фотопроводимость и коротковолновое гашение фототока в селениде кадмия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Чемересюк Г.Г. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1050046
  Чинчлей Г.С. Отрицательно-привативные префиксы при глаголе в современном французском языке. (Опыт синхронного исследования префиксации) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чинчлей Г.С. ; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1964. – 16 с.
1050047
   Отрицательное в украинцах // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 290-309. – ISBN 978-611-533-004-1
1050048
  Смирнова Елена Александровна Отрицательное высказывание в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Смирнова Елена Александровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
1050049
  Кузьменко В.М. Отрицательные (обратные) потоки миллиметрового электромагнитного излучения в лечении некоторых неврологических заболеваний / В.М. Кузьменко, Г.В. Понежа // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 96-99. – ISSN 1023-2427
1050050
  Леонтьева С.Ф. Отрицательные аффиксы в современном английском языке / С.Ф. Леонтьева. – М, 1974. – 103с.
1050051
  Бродский И.Н. Отрицательные высказывания / И.Н. Бродский ; Ленигр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 104 с.
1050052
  Смирнов Б.М. Отрицательные ионы / Б.М. Смирнов. – Москва : Атомиздат, 1978. – 176 с.
1050053
  Месси Г. Отрицательные ионы : пер. с англ. / Г. Месси. – Москва : Мир, 1979. – 756 с.
1050054
  Евсеев В.С. Отрицательные мюоны в веществе / В.С. Евсеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 141 с.
1050055
  Рыжкин Л.П. Отрицательные предложения в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Рыжкин Л.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
1050056
  Лебедев В.В. Отрицательные предложения и вопросы арабского синтаксиса / В.В. Лебедев. – Москва, 1989. – 146с.
1050057
  Бенинг Ф. Отрицательные сопротивления в электронных схемах = Negative Widerstande in elektronischen Schaltungen / Ф. Бенинг ; под ред. Д.П. Линде ; пер. с нем. П.С. Богуславского. – Москва : Советская Россия, 1975. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-283 (53 назв.)
1050058
  Алексидзе Э.Г. Отрицательные частицы в санскрите : Автореф... канд. филол.наук: / Алексидзе Э. Г.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1966. – 14л.
1050059
  Арнольд И.В. Отрицательные числа в курсе алгебры / Арнольд И.В. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения. – Москва ; Ленинград : Академия педагогических наук РСФСР, 1947. – 78 с. – (Педагогическая библиотека учителя)
1050060
  Александров А.Л. Отрицательный катализ в цепных реакциях окисления циклогексана и кумола : Автореф... канд. хим.наук: / Александров А. Л.; АН СССР, Ин-т химии. – Черноголовка, 1970. – 18л.
1050061
   Отрицательный угол. – М., 1990. – 254с.
1050062
  Мурыгин В.И. Отрицательный фотодиодный эффект селеновых фотоэлементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурыгин В.И.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1960. – 15л.
1050063
  Ушаков С. Отрок географ, или сокращение всеобщей географии, в пользу юношества. – С.-Пб., 1821. – 473с.
1050064
  Авенариус В.П. Отроческие годы Пушкина : биографическая повесть В.П. Авенариуса : с 8 рис. и портр. Пушкина. – 3-е изд. в первый раз илл. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова, 1893. – 232, [2] с., [8] л. ил., портр. виньетки. – Экз. в разных тип. пер. – Библиогр.: "Перечень главнейших соч., послуживших материалом для настоящей повести" (33 назв.)


  В иллюстированном переплете эпохи с золотым и цветным тиснением на крышках и корешке и суперобложке
1050065
  Авенариус В.П. Отроческие годы Пушкина : биографическая повесть В.П. Авенариуса : с 8 рис. и портр. Пушкина. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова, 1909. – 232, [2] с., 1 л. фронт. (портр.), [8] л. ил. винь. – Библиогр.: "Перечень главнейших соч., послуживших материалом для настоящей повести" (33 назв.)


  В иллюстированном переплете эпохи с золотым и цветным тиснением на крышках и корешке и суперобложке
1050066
  Леонидзе Г. Отрочество : из поэмы "Сталин" / Г. Леонидзе; пер. с груз. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
1050067
  Георгиевская С.М. Отрочество / С.М. Георгиевская. – М, 1954. – 332с.
1050068
  Георгиевская С.М. Отрочество / С.М. Георгиевская. – М, 1965. – 352с.
1050069
  Георгиевская С.М. Отрочество / С.М. Георгиевская. – М, 1972. – 352с.
1050070
  Толстой Л.Н. Отрочество / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 118с.
1050071
  Толстой Л.Н. Отрочество / Л.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 79с.
1050072
   Отрочество. – М., 1989. – 686с.
1050073
   Отрочество. – Москва : Детская литература
Вып.2. – 1989. – 669с.
1050074
   Отрочество. – М., 1990. – 733с.
1050075
   Отрочество. – М., 1990. – 656с.
1050076
  Толстой Л.Н. Отрочество / Л.Н. Толстой. – Москва, 1991. – 176с.
1050077
  Кон И.С. Отрочество как этап жизни и некоторые психолого-педагогические характеристики переходного возраста / И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 244-251. – ISBN 978-966-222-967-7
1050078
  Федорченко С.З. Отрочество Семигорова. Роман. / С.З. Федорченко. – Москва, 1957. – 379с.
1050079
  Компейре Г. Отрочество, его психология и педагогия / Габриэль Компейре ; пер. [с фр. и с предисл.] С. Вознесенского. – Санкт-Петербург : Изд. О.В. Богдановой, 1910. – 116 с. – (Философско-педагогическая библиотека ; Вып. 3)
1050080
  Шепель Л. Отрощенко Віталій Васильович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 170-171. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1050081
  Каряка О. Отрощенко Віталій Васильович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 170. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1050082
  Шепель Л. Отрощенко Іванна Віталіївна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 171. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1050083
  Шкаев В.В. Отрубленная ветка / В.В. Шкаев. – Москва : Советская Россия, 1963. – 182с.
1050084
  Затонський Д. Отруєна зброя. (Реакційні литератури та мистецтво у боротьбі проти розуму, людяності, прогресу). / Д. Затонський, З. Лібман. – К., 1959. – 110с.
1050085
  Ільницька Інна Отруєння й опіки дикоростучими рослинами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 3-4 : фото
1050086
  Савенко Катерина Отруєння лікарськими засобами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 8
1050087
  Треніна А.С. Отруєння медикаментами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 25
1050088
  Недашківський С.М. Отруєння метанолом: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви, інтенсивна терапія. Сучасні підходи // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – C. 10-16. – ISSN 2224-0586
1050089
  Головня Оксана Отруєння: споживання неякісних продуктів харчування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 25 : фото
1050090
  Коростаренко М.К. Отруйне жало імперіалізму / М.К. Коростаренко. – Київ, 1966. – 48с.
1050091
   Отруйне зло - під помело. – Київ : Мистецтво, 1986. – 117 с.
1050092
  Козетова Л.Г. Отруйні рослини / Л.Г. Козетова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 38 с.
1050093
  Усик Світлана Отруйні рослини / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 2 : фото
1050094
  Цюпин Б. Отруйні сліди ведуть до Кремля / Б. Цюпин, Н. Пушкарук, В. Василенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 березня (№ 44). – С. 3


  Найбільше Лондону у серйозних діях щодо Росії потрібна згуртованість західних союзників.
1050095
   Отруйні та шкідливі рослини флори УРСР. – Київ : Радянська школа, 1958. – 223с.
1050096
  Решетюк Олеся Отруйно-їстівні рослини / Решетюк Олеся, Терлецький Володимир // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1050097
  Торба В. Отрута "російської матрьошки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 4-5


  Два роки тому захоплено Луганське СБУ - так розпочалася агресія Кремля на Донбасі.
1050098
  Стаут Р. Отрута в меню : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 118-154. – ISSN 0320 - 8370
1050099
  Вєдєнєєв Д. Отрута для класики // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С.38-39. – ISSN 0130-5212
1050100
  Вєдєнєєв Дмитро Отрута для класиків / Вєдєнєєв Дмитро, Шевченко Сергій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-39. – ISSN 0130-5212
1050101
  Іванченко Р.П. Отрута для княгині / Р.П. Іванченко. – Київ : Спалах, 1995. – 464с. – ISBN 5770777613
1050102
  Кичигін С.О. Отрута масовим тиражем / С.О. Кичигін. – Київ, 1984. – 264 с.
1050103
  Вовк О.Л. Отрута під солодким медом : критика емігрант. клерикально-націоналістичних концепцій / О.Л. Вовк. – Львів : Каменяр, 1984. – 130, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1050104
  Верховський В. Отрута, без якої неможливе життя: Історія кримської солі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 6
1050105
  Верховський В. Отрута, без якої неможливе життя: Історія кримської солі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 6
1050106
  Скоркін Л. Отрути дта знаряддя в боротьбі зі шкідниками та хворобами с господарчих рослин. / Л. Скоркін, Е. Гешеле. – Х, 1930. – 36с.
1050107
  Жуков С.В. Отрыв дислокаций от промежуточных точек закрепления под действием силы линейного натяжения дислокации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жуков С. В.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1979. – 20л.
1050108
  Симонов Владимир Отрывистая осень : роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 5-71. – ISSN 0321-1878
1050109
  Павлов А.С. Отрывки греческого текста канонических ответов русского митрополита Иоанна II : [Публикации и примеч.] / [соч.] А. Павлова, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1873. – [2], 21 с. – Текст памятника на старославян. и рус. яз. стар. орф. - Прил. к 22 т. "Зап. Имп. Акад. наук". № 5
1050110
  Фирдоуси Отрывки из "Шахнаме" : Отрывки из "Шахнаме" / Фирдоуси. – Душанбе : Ирфон, 1983. – 144с. – (Таджикско-персидская поэзия)
1050111
  Горький Максим Отрывки из воспоминаний о Чехове // Нижегородский сборник. – СПб : Знание, 1905. – б. с.
1050112
   Отрывки из записок военнаго человека. – Москва : В типографии Августа Семена, 1822. – 223 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М.Максимович Пал. XIX ст.- картон, шкіра. На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1050113
  Энгельгардт Л.Н. Отрывки из записок Л.Н. Энгельгардта / Л.Н. Энгельгардт. – Веймар : Тип. Г. Ушмана


  Содержание конволюта: 1. Энгельгардт Л.Н. Отрывки из записок Л.Н. Энгельгардта; 2. Материалы для истории царствования императора Николая Павловича
1050114
  Гедеонов С.А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе : [I-XV] / [соч.] С. Гедеонова ;. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
XII-XV : Приложение к 2-му тому Записок Имп. Академии наук, № 3. – 1862. – [2], 128-240 с.


  Надпись 1924 г.
1050115
  Хилленбранд Лаура Отрывки из книги Лауры Хилленбранд "Непокоренный" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 133-138 : рис., фото
1050116
   Отрывки из летописи Мгарского монастыря : (1682-1775) / Предисл. Лазаревского А. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-40
1050117
  Лазаревский А.М. Отрывки из Летописи мгарского монастыря / А.М. Лазаревский. – 2с. – Отд. оттиск
1050118
  Кроткий Э. Отрывки из ненаписанного / Э. Кроткий. – Л, 1966. – 142с.
1050119
  Кроткий Э. Отрывки из ненаписанного / Э. Кроткий. – Л, 1967. – 142с.
1050120
  Егоров В.А. Отрывки из новгородских кабальных книг 7108 года / В.А. Егоров // Опись торговой стороны в писцовой книге по Новгороду Великому XVI века / Б.Д. Греков. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1912. – 35 с.
1050121
   Отрывки из переписки А.И. Сумарокова (1755-1773 г.) // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 579-598
1050122
  Берар И.И., Журдан И. Отрывки из прозаических сочинений лучших российских писателей для постепенных занятий переводами с русского языка на французский и немецкий / сост.: И. Берар, И. Журдан. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. вдовы Плюшар, 1829. – [513] разд. паг. – Авт. в кн. не указан; установлен по 3-му изд. - В кн. 3 тит. л. на рус., фран. и нем. яз.
1050123
  Толстой Л.Н. Отрывки из произведений / Л.Н. Толстой. – Москва, 1960. – 135с.
1050124
  Яновский М.И. Отрывки из работы С.В. Кравкова "Самонаблюдение" // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-64. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1050125
  Юнг Т. Отрывки из статьи "Египет" / Т. Юнг. – Л., 1950. – 265-272с.
1050126
  Бокль Г.Т. Отрывки из царствования королевы Елисаветы : пять глав из 3-го т. Истории цивилизации Англии / Г.Т. Бокль. – Санкт-Петербург : Издательство В. Ковалевского ; [Типография Куколь-Яснопольского], 1868. – [4], IV, 146 с.
1050127
   Отрывки содержащие в себе некоторые рассуждения о почтах и почтовой гоньбе. – С.-Пб., 1816. – 48с.
1050128
  Белоцерковский С.М. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидкостью / С.М. Белоцерковский, М.И. Ништ ; под ред. С.М. Белоцерковского. – Москва : Наука, 1978. – 352 с. – Библиогр.: с. 343-351
1050129
  Шагидуллин Ростем Рифгатович Отрывное обтекание упругого замкнутого контура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Шагидуллин Ростем Рифгатович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 14л.
1050130
  Гогиш Л.В. Отрывные и кавитационные течения / Л.В. Гогиш. – Москва : Наука, 1990. – 382 с.
1050131
  Чжен П.К. Отрывные течения / П.К. Чжен. – Москва : Мир
1. – 1972. – 299 с.
1050132
  Чжен П.К. Отрывные течения / П.К. Чжен. – Москва : Мир
2. – 1973. – 280 с.
1050133
  Чжен П.К. Отрывные течения / П.К. Чжен. – Москва : Мир
3. – 1973. – 333 с.
1050134
  Мирошниченко Н.А. Отрывок / Н.А. Мирошниченко. – Сыктывкар, 1980. – 79с.
1050135
  Бенешевич В.Н. Отрывок греческой литургии в латинской транскрипции : К истории Синайского монастыря : [Представлено в заседании Ист.-филол. отд-ния 5 мая 1910 г.] / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1910. – 1233-1244 с. – Отд. оттиск: Изв. Имп. Акад. наук. 1910
1050136
  Ходаковский Отрывок из путешествия Ходаковского по России. – Москва : Универ. тип., 1839. – 131-200 с. – Отд. отт. из "Русский исторический сборник". 1839, Т. 3, кн. 2. - Без обл. и тит. л.


  Рукопись, с которой напечатана эта статья. очень неисправна, и кажется, не была пересмотрена автором
1050137
   Отрывок из расходных книг Костромского Ипатьевского монастыря (около 1553 года) / [публ.] А.М. Гневушев ; Изд. Н.П. Лихачевым. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1895. – 15 с. – Отд. оттиск: Сборник Археологического института, т. 6


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Димитровичу Сташевскому от издателя
1050138
  Гневушев А.М. Отрывок писцовой книги Вотской пятины второй половины 1504-1505 г. содержащий в себе опись части дворцовых земель этой пятины / [публ.] А.М. Гневушев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 110, XIII, [2] с.


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Димитровичу Сташевскому от издателя
1050139
  Патаракин Е.Д. Отрытая образовательная сеть как "паутина соучастия" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 111-118. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена рассмотрению актуальной научной задачи - формирование открытой образовательной сети, основанной на принципах соучастия в создании, видоизменении и использовании цифровых объектов. В работе представлен анализ коммуникаций «паутины ...
1050140
  Успенский В.Д. Отряд "Вымпел". / В.Д. Успенский. – М, 1960. – 59с.
1050141
  Майоров Н.К. Отряд "Ураган" / Н.К. Майоров. – Одесса, 1967. – 212с.
1050142
  Козлова Е.В. Отряд Gruiformes - журавлеобразные пастушки, журавли, дрофы // Определители по фауне СССР : Изд. Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград; Москва : Изд-во АН СССР, 1935. – 17 : Птицы СССР: Отряд Gruiformes - журалеобразные пастушки, журавли, дрофы/ Е.В. Козловва. – с.1-40
1050143
  Кузнецов Н.Я. Отряд XXVII. Чешуекрылые или бабочки (Lepidoptera) / (Переработаны Н.Я. Кузнецовым) // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – С. 42-43
1050144
  Стрехнин Ю.Ф. Отряд Бороды / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1974. – 263с.
1050145
  Спасенко К.Ф. Отряд выступает в полночь... / К.Ф. Спасенко. – Донецк, 1967. – 32с.
1050146
  Солдатов И.И. Отряд идет на запад / И.И. Солдатов. – Тула, 1965. – 160с.
1050147
  Пасенюк Л.М. Отряд ищет алмазы / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1959. – 135с.
1050148
  Капустенок Г.В. Отряд меняет название / Г.В. Капустенок. – Минск, 1990. – 271с.
1050149
  Горбачевский И.И. Отряд назывался "Балтиец" / И.И. Горбачевский, И.К. Пеньковский. – Минск, 1991. – 158с.
1050150
  Королев Н.Ф. Отряд особого назначения / Н.Ф. Королев. – М, 1968. – 109с.
1050151
  Бабиков М.А. Отряд особого назначения : (Сев. ВМФ в Великой Отеч. войне) / М.А. Бабиков. – Москва : Сов. Россия, 1986. – 219, [2] с.
1050152
  Бабиков М.А. Отряд особого назначения : (Сев. ВМФ в Великой Отеч. войне) / М.А. Бабиков. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1991. – 220, [2] с.
1050153
  Татаринов В.Ф. Отряд отважных / В.Ф. Татаринов, А.С. Чучаков. – Ижевск, 1966. – 72с.
1050154
  Брынских С.А. Отряд спешит на помощь : повесть :[для детей] / С.А. Брынских ; [ил. А. Островский]. – Ташкент, 1964. – 126 с. : ил.
1050155
  Сигаль Ж. Отряд фораминиферы / Ж. Сигаль; Под ред. Субботиной Н.Н. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1956. – 222с.
1050156
  Ткачевский Ю.М. Отрядная система в исправительно-трудовых колониях / Ю.М. Ткачевский. – М., 1962. – 32с.
1050157
   Отрядному вожатому. – М., 1987. – 158с.
1050158
  Гринберг В.Я. Отрядному политинформатору. / В.Я. Гринберг. – М., 1989. – 76,2с.
1050159
  Всеволожский И.Е. Отряды в степи / И.Е. Всеволожский, Ф.К. Новиков. – Москва, 1964. – 111с.
1050160
  Всеволожский И.Е. Отряды в степи / И.Е. Всеволожский, Ф.К. Новиков. – 4-е изд., доп. – Москва, 1978. – 174с.
1050161
  Беляева Л.З. Отряды носят имена героев / Л.З. Беляева. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 76 с. : ил.
1050162
   Отряды рабочего класса Сибири. – Новосибирск, 1981. – 350с.
1050163
  Даньков И.А. Отсвет / И.А. Даньков. – Краснодар, 1980. – 80с.
1050164
  Савельев В.С. Отсветы / В.С. Савельев. – Москва, 1969. – 104с.
1050165
  Бойко В.Ф. Отсветы : [стихи] / В.Ф. Бойко. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1972. – 63 с. : портр.
1050166
  Луначарская А.А. Отсветы Ренессанса / А.А. Луначарская. – М, 1924. – 93с.
1050167
  Мэрдок А. Отсеченная голова / А. Мэрдок. – Минск, 1995. – с.
1050168
  Хаит В. Отсроченное чудо // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 177-183. – ISSN 0131-8136


  "Письмо Константина Георгиевича Паустовского, написанное мне (и, увы, не полученное мною) более полувека назад и мой ответ на него".
1050169
  Сидорова В.М. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему как форма индивидуализации ответственности. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Сидорова В.М.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1978. – 24л.
1050170
  Сидорова В.М. Отсрочка исполнения приговора несовршеннолетнему / В.М. Сидорова. – Москва, 1982. – 80 с.
1050171
  Алдарова М.А. Отсрочьте суд : стихи / М.А. Алдарова. – Москва : Совецкий писатель, 1988. – 208 с.
1050172
  Карцев А. Отставка Леппера - спланированный скандал // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 28. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Політичні скандали у Польщі
1050173
  Кривенченко В.В. Отставки не будет. (О ген.-майоре в отставке Г.Ф. Червинском) / В.В. Кривенченко. – Москва, 1966. – 158с.
1050174
  Маканин В.С. Отставший / Маканин В.С. – Москва, 1988. – 431 с.
1050175
  Лохвицкий М.Ю. Отстала женщина / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1971. – 234с.
1050176
  Ковалевскій П.И. Отсталые и ненормальные дети / П.И. Ковалевскій. – М. – 175с.
1050177
   Отстающие в учении школьники. – М., 1986. – 204с.
1050178
  Минц И.И. Отстоим завоевания Октября! / И.И. Минц. – Москва, 1942. – 32с.
1050179
   Отстоим мир!. – Красноярск, 1951. – 32с.
1050180
   Отстояли устои. Депутаты защитили ВАК от реформаторов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 6


  По мнению членов комитета, западные подходы не во всем актуальны для наших реалий, и, хотя задачу “совместимости” решать необходимо, проблема не в переходе на западные PhD, а в признании их здесь. Отказ же от оправдавшей себя системы защиты ...
1050181
  Громыко А.А. Отстоять мир на земле / А.А. Громыко. – Москва, 1982. – 32с.
1050182
  Артов А.В. Отстрел негодяев : роман / Артов А.В. – Москва : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 400 с. – (Сер. Русский бестселлер)
1050183
  Михневич Отстрел священных коров, или Как футбольный мяч залетел на книжную полку/ / Я. Михневич // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1050184
  Перевощиков К.А. Отступающие джунгли / К.А. Перевощиков. – Москва, 1970. – 175с.
1050185
   Отступление из Москвы в 1812-м году (по письмам французов) / Под ред. А.Ф. Струве. – Москва : Издание книго-изд. "Остров", 1912. – 32 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – (Библиотека двенадцатого года ; Вып. 4)
1050186
  Васильев Г.Н. Отступление к победе / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1968. – 269с.
1050187
  Пазоурек В. Отступление с границы / В. Пазоурек. – М., 1977. – 174с.
1050188
  Городской Я.З. Отступление смерти / Я.З. Городской. – К., 1968. – 243с.
1050189
  Нюренберг Ш. Отступление тундры / Ш. Нюренберг. – Москва, 1936. – 29 с.
1050190
  Довженко А.П. Отступник / А.П. Довженко. – Москва : Правда, 1942. – 8с. – (Из фронтовой жизни)
1050191
  Дин Отступник / Дин, -Магомаев. – Махачкала, 1970. – 48с.
1050192
  Горбань В.В. Отсубстантивные наименования лица в современном русском языке (словообразовательно-семантический аспект) : Автореф... кадн. филол.наук: 10.02.01 / Горбань В. В.; ОГУ. – Одесса, 1987. – 16л.
1050193
  Тетерин Г.Н. Отсутствие геодезии при ее наличии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 56-60 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1050194
  Адеева В. Отсутствующая структура "тамплиерства" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 9-15. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048


  Тамплиеры или Рыцари Христа и Храма Соломона - духовно-рыцарский орден, основанный в Святой земле в 1119 г. небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Один из первых по времени основания из религиозных военных ...
1050195
   Отсчетная система для просмотрово-измерительных проекторов / А.С. Буров, Ю.А. Каржанин, В.М. Котов, И.И. Скрыль. – Дубна, 1967
1050196
  Захарин М.И. Отсчетные и регистрирующие устройства приборов / М.И. Захарин, Е.Н. Безвесильная. – К., 1979. – 56с.
1050197
  Гериханов И.Б. Отсылочные нормы внутригосударственного права к международным договорам и их роль во взаимодействии двух правовых систем : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Гериханов И.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 25л.
1050198
  Розай П. Отсюда - туда / П. Розай. – М, 1982. – 187 с.
1050199
  Романов А.П. Отсюда дороги к планетам легли / А.П. Романов. – М., 1984. – 240с.
1050200
  Романов А.П. Отсюда дороги к планетам легли / А.П. Романов. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 236 с.
1050201
  Джонс Д. Отсюда и в вечность. : роман / Д. Джонс. – Москва, 1969. – 552с.
1050202
  Воробьев В.Г. Отсюда начинается Россия / В.Г. Воробьев. – Петропавловск-К., 1962. – 78с.
1050203
  Ахунова Э. Отсюда Родины начало : стихи : перевод / Э. Ахунова. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 53 с.
1050204
  Сидоренко Віктор Оттава-Гатино. Феєрія снігу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 32-35 : фото
1050205
  Сидоренко С. Оттава офіційно взяла курс на вихід із орбіти США // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 24, 15 июня
1050206
   Оттаивающие грунты как основания сооружений. – М., 1981. – 95с.
1050207
  Цанкль Золвин Отталкивающая красота : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 122-129 : фото. – ISSN 1029-5828
1050208
  Таммсааре Х А. Оттенки : новеллы и повести / Антон Таммсааре ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 493 с.
1050209
  Ковалев И. Оттенки британского опыта // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 69-72. – ISSN 0235-7089


  Региональное представительство в палате лордов: уроки для России.
1050210
  Бабиченко В.Н. Оттепели в Украине : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бабиченко В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 19 с.
1050211
  Скаков А.А. Оттепели и морозы в Казахстане / А.А. Скаков. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
1050212
  Хайруллин К.Ш. Оттепели на территории СССР / К.Ш. Хайруллин; Под ред. Гольцберг И.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 88с.
1050213
  Бабиченко В.Н. Оттепели на Украине. : Дис... канд. географ.наук: / Бабиченко В.Н.; Украинск. н.-и. гидрометеор. ин-т. – К., 1963. – 20л. – Бібліогр.:л.180-190
1050214
  Бабиченко В.Н. Оттепели на Украине. : Дис... наук: / Бабиченко В.Н.;. – К., 1963. – 60л.
1050215
  Эренбург И.Г. Оттепель / И.Г. Эренбург. – М, 1954. – 143с.
1050216
  Эренбург И.Г. Оттепель / И.Г. Эренбург. – 2-е изд. – М, 1956. – 256с.
1050217
  Опенкин Л.А. Оттепель : как это было / Л.А. Опенкин. – М, 1991. – 63с.
1050218
  Котов Павел Оттепель под прицелом // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 136-144 : фото
1050219
   Оттепель, 1953-1956. – М., 1989. – 479с.
1050220
   Оттепель, 1957-1959. – М., 1990. – 429с.
1050221
   Оттепель, 1960-62. – М., 1990. – 527с.
1050222
  Чернов А.Ю. Оттиск / А.Ю. Чернов. – Москва, 1984. – 103с.
1050223
  Кублановский Ю.М. Оттиск / Ю.М. Кублановский. – М, 1990. – 33с.
1050224
  Степин В.В. Оттиски опубликованных научных трудов к.х.н.В.В.Степина / В.В. Степин. – Свердловск. – с.
1050225
  Степин В.В. Оттиски опубликованных научных трудов к.х.н.В.В.Степина / В.В. Степин. – М., 1964. – 12с.
1050226
  Рубинштейн А.Я. Отто Бауэр - теоретик австрийской социал-демократии / А.Я. Рубинштейн. – М-Л, 1935. – 261с.
1050227
  Дубинянский М. Отто Бисмарк: железом и кровью // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 32-47. – ISSN 1819-6268
1050228
   Отто Вильгельмович Куусинен : Библиогр. список лит-ры. (К 100-летию со дня рождения). – Петрозаводск, 1980. – 36с.
1050229
  Переслегина Э.В. Отто Гельстед / Э.В. Переслегина. – Москва : Книга, 1976. – 47 с.
1050230
  Любовцева Л.И. Отто Гротеволь: Библиографический указатель. / Л.И. Любовцева. – М., 1983. – 178с.
1050231
  Бровко Л.Н. Отто Дибелиус и проблема христианской ответственности // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 12137. – ISSN 0042-8779
1050232
  Стецюк П. Отто Ейхельман (1854-1943) / Петро Стецюк // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-125
1050233
   Отто Есперсен.Библиографический указатель. – М, 1963. – 72с.
1050234
  Викстрем У.К. Отто Куусинен. / У.К. Викстрем. – Москва, 1972. – 111с.
1050235
  Бутакова Е. Отто Лилиенталь: "Летать как птица" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 136-149. – ISSN 1819-6268
1050236
  Балышев М.А. Отто Людвигович Струве. Документально-биографический очерк // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 168-177.


  Нет ни одной высшей награды в астрономии, которую бы не получил Струве.
1050237
  Балышев М.А. Отто Людвигович Струве. Документально-биографический очерк. // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2004. – № 3. – С.30-39.
1050238
  Марченко Е.И. Отто Нагель. / Е.И. Марченко. – М, 1960. – 42с.
1050239
  Морозов С.М. Отто Ранк. Психоаналітична концепція особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 134-140. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1050240
  Лацис Р. Отто Скулме / Р. Лацис. – М, 1959. – 115с.
1050241
  Топер П. Отто Ф. Вальтер, швейцарский писатель // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 2. – С. 116-143. – ISSN 0042-8795
1050242
  Кузнецов Н.Я. Отто Федорович Герц 1852-1905 / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252394 / Н.Я. Кузнецов. – V с., 1 л. портр. (фронт.0 : портр.
1050243
  Кузнецов Н.Я. Отто Федорович Герц 1852-1905 / Н.Я. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Академии наук, 1907. – V с., 1 л. портр. (фронт.0 : портр. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императоской Академии наук. 1906, т. XI
1050244
  Троян С.С. Отто фон Бісмарк: соціально-психологічний портрет на фоні німецької історії ХІХ століття. / С.С. Троян, В Т. Горечан. – Чернівці, 1994. – 48с.
1050245
  Троян С. Отто фон Бісмарк: шлях до власного олімпу. До 200-ліття від дня народження // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 7/8 (167/168). – С. 15-21
1050246
  Корякин В.С. Отто Шмидт / Владислав Корякин. – Москва : Вече, 2011. – 412, [4] с., [16] с. ил. – (Великие исторические персоны. Культура и наука). – ISBN 978-5-9533-5770-8
1050247
  Карамаш С.Ю. Отто Шмідт у Києві : Архівне дослідження / С.Ю. Карамаш; Держ.архів м.Кіїва;Шевч.районна орг.Укр.тов.охороні пам"яток історі та культ.М.Кіїва. – Київ : Орбіта, 1998. – 35с. – Бібліогр.:с.32-34. – ISBN 5-7707-9610-3
1050248
   Отто Юльевич Шмидт : 120 лет со дня рождения / [редкол. : А.О. Глико, С.В. Козловская, М.А. Лукичев (сост.) и др.]. – Ярославль ; Рыбинск : РМП, 2011. – 255, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-5-91597-026-2
1050249
   Отто Юльевич Шмидт, 1891-1956 // Люди русской науки. Математика. Механика. Астрономия. Физика. Химия : очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / под ред. И.В. Кузнецова. – Москва : Гос. изд-во физико-математической литературы, 1961. – С. 400-410
1050250
  Матвеева Л.В. Отто Юльевич Шмидт, 1891-1956 / Л.В. Матвеева. – Київ : Институт востоковедения им. А.Е. Крымского, 2006. – 228, [2] с. : ил. – Посвящается 115 годовщине со дня рождения Отто Юльевича Шмидта. – Библиогр.: с. 226-228 и в подстроч. примеч. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-002280-2
1050251
   Отто Юльевич Шмидт. Жизнь и деятельность. – Москва, 1959. – 471 с.
1050252
  Наумова Т.В. Отток кадров из российской науки : выигрыш или проигрыш? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 93-101. – ISSN 0132-1625
1050253
  Миллер А.Ф. Оттоманская империя. (Султанская Турция). Стенограмма лекций... / А.Ф. Миллер. – Москва, 1946. – 53с.
1050254
  Соонурм Энно Оттомар Маддисен : Публикации 1911-1961 / Соонурм Энно, Мянд Сирье. – Таллин, 1978. – 46с.
1050255
   Оттопонимические производные в белорусском языке. – Запорожье, 1978. – 73с.
1050256
  Тригуб Л.Г. Оттопонимическое словообразование (адъектонимы) в русской деловой письменности XIV-XVII вв. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Тригуб Л.Г. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1978. – 20 с.
1050257
  Сокольников Ю.Н. Отторжение акваторий в прибрежной зоне. / Ю.Н. Сокольников. – Киев, 1979. – 224с.
1050258
  Секушин В.И. Отторжение: Нэп и командно-административная система / В.И. Секушин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 96 с.
1050259
  Эйдельман Н.Я. Оттуда: об Италии / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1990. – 46с.
1050260
  Коханов Н.А. Отуз-Адыр / Н.А. Коханов. – Фрунзе, 1978. – 152с.
1050261
  Котова А. Отфутболивают. Государство равнодушно к вузовской науке? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 сентября (№ 36). – С. 22


  В интервью еженедельнику "Зеркало недели" проректор по науч. работе НТУ "КПИ" акад. НАН Украины Михаил Ильченко сказал, что ни один из 14 университетов страны, которым предоставлен статус "исследовательский", в действительности не получил должной ...
1050262
  Минц Л.Е. Отход крестьянского населения на заработки в СССР. / Л.Е. Минц. – Москва : Вопросы труда, 1925. – 201 с.
1050263
  Маскевич А. Отходники и переселенцы в социальной структуре сельского населения Беларуси в 60 - 90-е гг. XIX в. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 132-135
1050264
  Волошин В.С. Отходы в строительной индустрии Древнего Рима / В.С. Волошин, В.А. Бурко, В.В. Харабет // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 226-232. – (Серія: Технічні науки ; вип. 30, т. 2). – ISSN 2225-6733
1050265
  Борисенко А.Л. Отходы и побочные продукты коксохимического производства. Классификация, нормирование и направления квалифицированного использования / А.Л. Борисенко, М.И. Близнюкова, Н.М. Голик // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 38-48. – ISSN 1681-309X
1050266
  Власюк П.А. Отходы марганцево-рудной промышелнности как новые удобрения для социалистического земледения / П.А. Власюк, 1939. – С. 109-130
1050267
  Келер В.Р. Отходы сельского хозяйства - источник энергии / В.Р. Келер. – М, 1957. – 48с.
1050268
  Исламшина Таслима Гайсиевна Отцами завещано. / Исламшина Таслима Гайсиевна, Шафигуллин Загит Абдуллович. – Казань, 1988. – 147с.
1050269
  Чувакин А. Отцвела черемуха / А. Чувакин. – Рязань, 1962. – 227с.
1050270
  Чувакин А. Отцвела черемуха / А. Чувакин. – М, 1964. – 223с.
1050271
  Тихомиров Олег Николаевич Отцвели уж давно... / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Современник, 1982. – 270с.
1050272
  Желябин В.Н. Отцепление радикала в альтернативных и иордановых алгебрах над кольщом гензеля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Желябин В. Н.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1050273
  Казбеги А.М. Отцеубийца / А.М. Казбеги. – Тбилиси, 1964. – 536с.
1050274
  Бончаковський І.Ю. Отці-єзуїти. Атеїст : нариси : для сред. і старшого шкільного віку : пер. з рос. / І.Ю. Бончаковський; І.Ю. Бончковський ; післяслово В.І. Гараджа ; худож. оформлення Амброза Жуковського. – Київ : Веселка, 1976. – 135 с. : іл.
1050275
  Бурко В. Отці Василіяни в Бразилії = Padres Basilianos no Brasil / о. Володимир Бурко, ЧСВВ. – Прудентопіль : Видавництво отців василіан, 1984. – 103, [15] с., [1], вклеєн. арк. : іл., фот., табл. – Парал. тит. арк. англ. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca espiritual Ukraniana ; ч. 63)
1050276
  Шелухин Т.С. Отцово родство / Т.С. Шелухин. – Ставрополь, 1992. – 382с.
1050277
  Хайрюзов В.Н. Отцовсий штурвал / В.Н. Хайрюзов. – Москва, 1984. – 80с.
1050278
  Карабанов В.И. Отцовская балка / В.И. Карабанов. – Ростов -на-Дону, 1983. – 189с.
1050279
  Акивис Д.С. Отцовская любовь / Д.С. Акивис. – Москва : Профиздат, 1989. – 206, [2] с. – (Бибиотека семейного воспитания)
1050280
  Бискупски Я. Отцовская опека // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 6 (268), 24 марта 2015. – С. 28-32. – ISSN 1811-8984


  Дочки Путина: версии, факты, фото.
1050281
  Чахкиев Саид Отцовская песня : повесть, рассказы, пьеса / Саид Чахкиев ;. – Грозный : Чеч.- Инг. кн. изд., 1978. – 202 с.
1050282
  Пиняев И.Д. Отцовская рубашка: Стихи. / И.Д. Пиняев. – М., 1973. – 119с.
1050283
  Пиняев И.Д. Отцовская рубашка: Стихи. / И.Д. Пиняев. – Москва, 1977. – 175с.
1050284
  Сибирцев И.И. Отцовская скрипка в футляре. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1984. – 431с.
1050285
   Отцовская школа. – М., 1966. – 32с.
1050286
  Мауленов С. Отцовские ладони : книга стихотворений / Сырбай Мауленов ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 142 с.
1050287
  Сазонов А.А. Отцовский дом / А.А. Сазонов. – Саратов, 1973. – 79 с.
1050288
  Конецкий Ю.В. Отцовский дом / Ю.В. Конецкий. – Свердловск, 1978. – 94 с.
1050289
  Нуров В.Д. Отцовский дом / В.Д. Нуров. – М., 1983. – 61с.
1050290
  Котовская Р.Н. Отцовский дом. / Р.Н. Котовская. – Ставрополь, 1979. – 30с.
1050291
  Черкашин В.Г. Отцовский рубеж / В.Г. Черкашин. – М, 1979. – 32с.
1050292
  Евтушенко Е.А. Отцовский слух / Е.А. Евтушенко. – М, 1978. – 239с.
1050293
  Голубков Д.Н. Отцовский табак. / Д.Н. Голубков. – М., 1966. – 351с.
1050294
  Калинкин И.А. Отцовский характер : стихи. поэма / И.А. Калинкин; пер. с морд. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1979. – 78 с.
1050295
  Шереметьев Б.Е. Отцовское море / Б.Е. Шереметьев. – Москва : Современник, 1986. – 224с.
1050296
  Павловский О.П. Отцовское поле / О.П. Павловский. – Кемерово, 1978. – 240с.
1050297
  Востриков Ф.С. Отцовское поле. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1979. – 41с.
1050298
  Говоров А.А. Отцовство / А.А. Говоров. – М, 1984. – 95с.
1050299
  Павлюткин И.В. Отцовство. Роль мужчины в планировании рождений // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 124-131. – ISSN 0236-2007
1050300
  Бредель В. Отцы : роман / Вилли Бредель ; пер. с нем. И. Горкиной и Р. Розенталь ; [предисл. И. Фрадкина]. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 416 с.
1050301
  Бредель В. Отцы : роман / В. Бредель ; пер. с нем. И. Горкиной ; предисл. М. Зоркой. – Москва : Художественная литература, 1986. – 398 с.
1050302
  Козлов С. Отцы : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-110. – ISSN 0027-8238
1050303
  Шимкевич В.М. Отцы и дети / В.М. Шимкевич. – С-Пб.Москва. – 40с.
1050304
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети. – Львов, 1886. – 202с.
1050305
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – 2 изд. – М., 1935. – 184с.
1050306
  Пришвин М.М. Отцы и дети / М.М. Пришвин. – Москва, 1937. – 64с.
1050307
   Отцы и дети. – Ростов на Дону, 1941. – 131с.
1050308
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1945. – 180с.
1050309
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1947. – 215с.
1050310
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – Горький, 1949. – 160с.
1050311
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев : Куйбышевское областное государственное издательство, 1949. – 182 с.
1050312
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1963. – 295с.
1050313
  Ковалева Л.Е. Отцы и дети / Л.Е. Ковалева. – М, 1963. – 40с.
1050314
  Глотов В.И. Отцы и дети / В.И. Глотов. – Львов, 1967. – 135с.
1050315
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Хабаровск, 1968. – 192с.
1050316
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – Минск, 1968. – 224с.
1050317
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1969. – 192с.
1050318
  Тургенев И.С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1970. – 192с.
1050319
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1971. – 192с.
1050320
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1975. – 240с.
1050321
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1976. – 255с.
1050322
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Нальчик, 1976. – 240с.
1050323
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 340с.
1050324
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – 7-е изд. – М., 1978. – 240с.
1050325
  Корякина А.Д. Отцы и дети / А.Д. Корякина. – Челябинск, 1978. – 81с.
1050326
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1979. – 184с.
1050327
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – 8-е изд. – М., 1979. – 239с.
1050328
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1981. – 256с.
1050329
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Каунас, 1986. – 203с.
1050330
  Тургенев Иван Отцы и дети / Тургенев Иван. – На языке бенгали. – М., 1987. – с.
1050331
  Паульсен Сузанна Отцы и дети : психология. Общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 88-99 : Фото. – ISSN 1029-5828
1050332
  Тургенев И.С. Отцы и дети : романы / Иван Тургенев. – Санкт-Петербург [и др.] : Азбука [и др.], 2020. – 413, [1] с. – Содерж.: Дворянское гнездо; Отцы и дети. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-389-04996-3
1050333
  Соколова В.Н. Отцы и дети в меняющемся мире / В.Н. Соколова, Г.Я. Юзефович. – М., 1991. – 219с.
1050334
  Осипов М.Я. Отцы и дети одного колхоза / М.Я. Осипов. – Москва, 1971. – 48с.
1050335
  Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы : (К пятидесятилетию судеб. уставов). 1864 - 20 ноября - 1914 / А.Ф. Кони. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – [4], IV, [4], 296, 22, [1] с., 27 л. ил., портр.
1050336
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети: Книга для чтения с комментарием на англ. языке / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1991. – 344с.
1050337
  Краснова Т.В. Отцы и дети: проблемы приобретения родительских прав мужчинами (на примере законодательства России) // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 34. – С. 426-439. – ISSN 1995-4190
1050338
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети; Вешние воды; Ася; Записки охотника; Стихотворения в прозе / Тургенев Иван Сергеевич. – Кишинев, 1980. – 463с.
1050339
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети; Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1976. – 416с.
1050340
  Тургенев Иван Сергеевич Отцы и дети; Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1987. – 445с.
1050341
  Прокофьева Л.М. Отцы и их дети после развода / Л.М. Прокофьева, М.-Ф. Валетас // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.111-115. – ISSN 0132-1625
1050342
  Трейнис П. Отцы и крестные : роман сказов / Пранас Трейнис ; пер. с литов. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1977. – 462 с.
1050343
  Корпачев Э.М. Отцы не вернулись с войны / Э.М. Корпачев. – Минск, 1964. – 144с.
1050344
  Грицюс А.Л. Отцы отцов : повести и рассказы / А.Л. Грицюс; перевод. – Вильнюс : Vaga, 1974. – 328 с.
1050345
  Флоровский Г.В. Отцы первых веков / Г.В. Флоровский. – Кировоград, 1993. – 49с.
1050346
   Отцы тьмы : [сборник]. – Москва : Детгиз, 1960. – 510 с. – (Школьная библиотека : для средней школы)
1050347
  Печников Б.А. Отцы тьмы, или Иезуиты просвещения. / Б.А. Печников. – Москва, 1989. – 270 с.
1050348
  Гущина Ю.М. Отцы, сыновья, внуки : Док. очерк / Ю.М. Гущина. – Харьков, 1978. – 127с.
1050349
  Григорьев Е.А. Отцы. / Е.А. Григорьев. – Москва, 1989. – 492с.
1050350
  Луків М.В. Отча земля : поезії / М.В. Луків. – Київ, 1983. – 167 с.
1050351
  Чабан В. Отча земля Загорів / Василь Чабан, Маначинський Микола. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Кобзар, 2005. – 216с. – ISBN 966-559-037-5
1050352
  Сердюк В.Е. Отчая земля / В.Е. Сердюк. – Ярославль, 1978. – 223с.
1050353
  Кожемякин В.И. Отчая земля / В.И. Кожемякин. – Куйбышев, 1980. – 77с.
1050354
  Шелухин Т.С. Отчая земля / Т.С. Шелухин. – Ставрополь, 1981. – 195с.
1050355
  Ероховец А.С. Отчая земля / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1982. – 327с.
1050356
  Ефимов Г.А. Отчая земля : стихотворения и поэма / Георгий Ефимов ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 111 с.
1050357
  Корнюшин Л.Г. Отчая земля / Л.Г. Корнюшин. – М, 1983. – 512с.
1050358
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Отчаявшийся народ / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – Москва, 1963. – 256 с.
1050359
  Есенберлин И. Отчаяние : историч. роман / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Известия, 1974. – 335 с.
1050360
  Голубь Д.А. Отчаяние одно на двоих (о последнем романе Ю. Семенова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 170-176. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1050361
  Семенов Ю.С. Отчаяние. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1990. – 254с.
1050362
  Набоков В.В. Отчаяние. / В.В. Набоков. – Самара, 1991. – 605с.
1050363
  Баяндин А.Д. Отчаянная : повесть и рассказы / А.Д. Баяндин. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1965. – 174 с.
1050364
  Рыбас Т.М. Отчаянная / Т.М. Рыбас. – Донецк, 1966. – 32с.
1050365
  Щербакова Г.Н. Отчаянная осень / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1985. – 268с.
1050366
  Колдуэлл Джон Отчаянное путешествие / Колдуэлл Джон. – Москва, 1960. – 214с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
1050367
  Колдуэлл Джон Отчаянное путешествие. / Колдуэлл Джон. – М., 1965. – 285с.
1050368
  Паршков В.И. Отчаянные головы / В.И. Паршков. – Фрунзе, 1965. – 532с.
1050369
  Гарди Т. Отчаянные средства / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1969. – 432 с.
1050370
  Буренков В.М. Отчаянный гонщик / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1977. – 239с.
1050371
  Сейсебаев Р. Отчаянье или мертвые бродят в песках : роман / Роллан Сейсебаев ;. – Москва : Советский писатель, 1991. – 543 с.
1050372
  Литвинов В.В. Отче ім"я / В.В. Литвинов. – К., 1973. – 175с.
1050373
   Отче ім"я. – Харків, Мінськ, 1982. – 235с.
1050374
  Симчин С.П. Отче наш : Підручна книжка для шкіл та для ширшого громадянства / С.П. Симчин. – Київ : Київський університет, 1995. – 56с. – (Сер."Бібліотека Українця N 6-8")
1050375
   Отче Правления Российского энтомологического общества за 1860-1861 гг. / Российское энтомологическое общество. – Санкт-Петербург, 1876
1050376
  Скачинский А.С. Отчего - почему? / А.С. Скачинский. – М., 1963. – 78с.
1050377
  Абрамович С.Д. Отчего "протух" старец Зосима? // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 5-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1050378
   Отчего болел и умер В. И. Ленин. – Л., 1924. – 36с.
1050379
  Решетов В.Д. Отчего бывает дождь, град, снег. / В.Д. Решетов, Л.К. Стадников. – Омск, 1947. – 40с.
1050380
  Максимов Н.А. Отчего бывают засухи и можно-ли с ними бороться. / Н.А. Максимов. – М., 1947. – 40с.
1050381
  Кулябко А.А. Отчего бьется сердце? : Нейрогенная и миогенная теория сердечной деятельности. – Томск : Паровая типо-литография П.И.Макушина, 1906. – 27 с.
1050382
  Левитов Н.Д. Отчего возниекают недостатки в характере школьника / Н.Д. Левитов. – М, 1961. – 84с.
1050383
  Рубинов А.З. Отчего горожанину некогда. / А.З. Рубинов. – М, 1975. – 72с.
1050384
  Шаронов В.В. Отчего и как бывает затмение Солнца / В.В. Шаронов. – Ленинград : Ленинградское газетно-журн. и книжн. издательство, 1945. – 58 с.
1050385
  Коновалов М.И. Отчего и как горит свеча? / Проф. М. Коновалов. – Киев : Киевск. комис. нар. чтений, 1906. – [2], 26 с. : ил. – (Чтения для детей в народной аудитории в Киеве ; 1)
1050386
  Коновалов М.И. Отчего и как горит свеча? : Попул. очерк ; С 22 рис. и портр. авт / Киевск. о-во содействия начальному образованию. – Санкт-Петербург ; Киев : Сотрудник, 1910. – [4], 26 с. : ил.
1050387
  Балезин С.А. Отчего и как разрушаются металлы : пособие для учащихся / С.А. Балезин. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 168 с. : ил.
1050388
  Балезин С.А. Отчего и как разрушаются металлы : пособие для учащихся / С.А. Балезин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1976. – 160 с. : ил. – (Мир знаний)
1050389
   Отчего луна бывает голубой? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 102 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1050390
  Липшютц А. Отчего мы умираем / А. Липшютц; под ред. А.В. Немилова. – Ленинград : Госиздат Типография имени Н. Бухарина, 1925. – 70 с. : Ил. – (Библиотека естествознания)
1050391
  Федоров А.С. Отчего ржавеют металлы / А.С. Федоров. – Москва-Л., 1950. – 48с.
1050392
  Говиц Отчего хворают наши женщины? : очерк гигиены женщины / Говиц. – С.-Петербург : Типография В.С. Эттингера, 1894. – [7], 100 с.
1050393
  Кузнецов А.И. Отчего хлеб сладок / А.И. Кузнецов. – Уфа, 1974. – 431с.
1050394
  Кузнецов А.И. Отчего хлеб сладок / А.И. Кузнецов. – Уфа
2. – 1982. – 447с.
1050395
  Кузнецов А.И. Отчего хлеб сладок / А.И. Кузнецов. – Уфа
1. – 1989. – 399с.
1050396
  Кузнецов А.И. Отчего хлеб сладок / А.И. Кузнецов. – Уфа
2. – 1990. – 431с.
1050397
  Муралевич В.С. Отчего человек утомляется в работе / В.С. Муралевич. – Москва-Ленинград : Молодая Гвардия, 1927. – 58, [1] с.
1050398
  Красиков С.П. Отчее крыльцо / С.П. Красиков. – Москва, 1984. – 206с.
1050399
  Рачков Н.Б. Отчее крыльцо: стихи / Н.Б. Рачков. – Горький, 1979. – 63с.
1050400
  Шальнев Б.М. Отчее поле / Б.М. Шальнев. – М., 1978. – 88с.
1050401
  Шальнев Б.М. Отчее поле / Б.М. Шальнев. – Воронеж, 1978. – 88с.
1050402
  Есенин С.А. Отчее слово / С.А. Есенин. – Москва, 1968. – 157с.
1050403
  Чуев Ф.И. Отчество / Ф.И. Чуев. – М, 1972. – 191с.
1050404
  Василевский Б.А. Отчет / Б.А. Василевский. – Москва, 1983. – 285 с.
1050405
  Киевский Губернский комитет П К. Отчет (май 1924 - февраль 1925 гг.) / Губернский комитет П К. Киевский. – Киев : Изд. Киевского Губкома К.П.(б)У., 1925. – 176 с.
1050406
   Отчет №1116. – Москва, 1970. – 95с.
1050407
   Отчет №1164. – Москва, 1970. – 24с.
1050408
   Отчет №1303. – Москва, 1972. – 54с.
1050409
   Отчет №17. – Москва, 1969. – 45с.
1050410
   Отчет агрохимического отдела а 1922-1923 гг.. – К., 1924. – 75с.
1050411
  Чубинов Г.Н. Отчет Анийского музея древностей за 1916 год / Г.Н. Чубинов. – Птр, 1919. – 28с.
1050412
   Отчет Археологического Музея Высших Женских Курсов в Киеве за 1912/1913 и 1913/1914 академические годы. – 11с.
1050413
   Отчет Археологической комиссии за 1913-1915 гг.. – Санкт-Петербург, 1918. – 295с.
1050414
   Отчет Бердянской уездной земской управы о народном образовании за 1898/9 учебный год, с четырмя диаграммами. – Бердянск : Тип. Г.А. Эдигера и К*, 1899. – [201] с. разд. паг., 11 табл.
1050415
  Оленин Отчет в управлении императорскою публичною библиотекаю за 1817 год, представленный Господину Министру Духовных дел и Народного Просвещения,Тайному Советнику Князю А.Н.Голицыну, Директором Библиотеки. – Санкт-Петербург : В типографии Императорского Театра, 1818. – 184с. + восемь приложений к отчету. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
1050416
  Дубянский В.В. Отчет В.В. Дубянского о восхождении на Эльбрус в 1908 году / В.В. Дубянский. – Киев : Типография Императорского Универ. Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 7 с. – Оттиск из XXI т. Записок Киевск. Общества Естествоиспытателей
1050417
  "Сахаротрест" (Москва). Великорусское обл. управление Отчет Великорусского областного управления за 1922 год. / [сост.: Л.П. Грицевский и А.М. Дунаевский] ; С.С.С.Р. В.С.Н.Х. Сахаротрест. – Москва : Изд. Великорусского обл. управл. Сазаротрест, 1923. – 141, [2] с. : табл.
1050418
   Отчет Волынской губернской земской управы по училищному отделу за 1910-11 уч. годы. – Б. м. – 165 с.
1050419
   Отчет Всероссийского центрального совета профессиональных союзов за 1921-1922 год.. – Пб., 1922. – 371с.
1050420
   Отчет Всеукраинского комитета союза рабочих химической промышленности СССР. – Х., 1927. – 87с.
1050421
  "Сахаротрест" (Москва). Киевское Отчет Второго Партийно-производственного совещания Киевского отделения Сахаротреста, состоявшегося 28 января - 2 февраля 1925 г. / (Москва). Киевское "Сахаротрест", Партийно-производственное отделение., (1925 ; 2) совещание; Киевск. отд. Сахаротреста. – Киев : [Трест "Киевпечать", 6-я тип.], 1925. – 155 с.
1050422
   Отчет Второй сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 5-го созыва. – Х., 1921. – 79 с.
1050423
  Меллер В.И. Отчет г-ну Министру Государственных имуществ о деятельности управления горною частью на Кавказе и за Кавказом в 1885 году / управляющей этой частью В. Меллер. – Тифлис : Тип. И. Мартиросианца, 1886. – 83 с. – Конволют. - Пер. Отчет г-ну Министру Государственных имуществ о деятельности управления горною частью на Кавказе и за Кавказом в 1886 году ; .... в 1887 году


  Организаия: Кавказское горное управление (Тифлис) Заглавие : Отчет Кавказского горного управления...
1050424
   Отчет г-ну Министру Государственных имуществ о деятельности управления горною частью на Кавказе и за Кавказом в 1886 году : (с картою и геолог. разрезом [Сурамского тоннеля]) / управляющей этой частью В. Меллер // Отчет г-ну Министру Государственных имуществ о деятельности управления горною частью на Кавказе и за Кавказом в 1885 году / В.И. Меллер. – Тифлис : Тип. И. Мартиросианца, 1886. – 162 с., 1 л. табл. и 2 л. карт.


  Организаия: Кавказское горное управление (Тифлис) Заглавие : Отчет Кавказского горного управления...
1050425
  Меллер В.И. Отчет г-ну Министру Государственных имуществ о деятельности управления горною частью на Кавказе и за Кавказом в 1886 году : (с картою и геолог. разрезом [Сурамского тоннеля]) / управляющей этой частью В. Меллер. – Тифлис : Тип. И. Мартиросианца, 1887. – 162 с., 1 л. табл. и 2 л. карт.


  Организаия: Кавказское горное управление (Тифлис) Заглавие : Отчет Кавказского горного управления...
1050426
   Отчет г-ну Министру Государственных имуществ о деятельности управления горною частью на Кавказе и за Кавказом в 1887 году : (с 7 граф. таблицами) / управляющей этой частью В. Меллер // Отчет г-ну Министру Государственных имуществ о деятельности управления горною частью на Кавказе и за Кавказом в 1885 году / В.И. Меллер. – Тифлис : Тип. И. Мартиросианца, 1886. – 162 с., 7 л. табл.


  Организаия: Кавказское горное управление (Тифлис) Заглавие : Отчет Кавказского горного управления...
1050427
  Корф А.Н. Отчет генерал-адъютанта барона Корфа о деятельности по уничтожению филлоксеры в Крыму со времени ее открытия в октябре 1880 года по 1 сентября 1881 года : с приложениями и тремя картами филлоксерных заражений во Франции, Швейцарии и в Крыму. – Санкт-Петербург : В государственной тип., 1882. – [4], 40, 159 с., 3 л. карт. : карт.


  Загл. обл.: Отчет о деятельности по уничтожению филлоксеры в Крыму С. 97-140: "Отчет председателя филлоксерной комиссии" д. с. с. Данилевский
1050428
   Отчет Глуховской Уездной Земской управы по 97 ст. Пол о земск.учежден. за 1895 год и первую половину 1896 г. / с разрешения Господина Черниговского Губернатора. – Глухов : Печатня Наследник. Шумицкого, 1896. – 58 с.
1050429
   Отчет государственного исторического музея за 1916-1925 гг.. – Москва, 1926. – с.
1050430
   Отчет Государственного контроля по исполнению государственной росписи за смертный период 1876 года. – Санкт-Петербург : Тип. Втор. отд. соб. Е.Е. В. Канцелярии, 1877. – VII, 607 с.
1050431
   Отчет Государственного контроля по исполнению государственной росписи за смертный период 1883 года. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1884. – VII, 160 с.
1050432
   Отчет Государственного контроля по исполнению государственной росписи за смертный период 1884 года. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1885. – VII, 600 с.
1050433
  Маньчжурская армия Отчет дежурнаго генерала 1-ой Маньчжурской армии : с 1-го ноября 1904 года по 1-е ноября 1905 года : приложение к отчету командующего 1-й Маньчжурской армией. – Москва : Т-во "Печатная С.П. Яковлева", 1906. – [3], 208 с.
1050434
  Молотов В.М. Отчёт делегации ВКП(б) в ИККИ : Доклад и заключительное слово на съезде ВКП(б) 5-7 июля 1930 г. / В.М. Молотов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 71 с.
1050435
   Отчет директора Центрального Статистического Комитета о первой сессии Международного Статистического Института в г. Риме ( с 12 по 16 апреля 1887 года). – Санкт-Петербург : Товарищество "Печатня С.П. Яковлева", 1887. – 73 с.
1050436
   Отчет за 1914 год (8-й год существования Общества) : Скоропечатня А.А. Левенсон, 1915. – 48 с. – Общество Преподавателей Графических Искусств в Москве
1050437
  Тржебинский И. Отчет за год 1913: О деятельности станции охраны растений в Варшаве, ул. Багателя 3, содержащейся за счет Варшавского общества садоводства, Центрального Земледельческого общества, профессионального союза сахарных заводов Царства Польского и ... : ... пользующейся субсидией Департамента Земледелия / И. Тржебинский. – Варшава : Тип. и переп. Я Буриан и К*, 1914. – 40 с., 2 л. ил. – Отд. оттиск: Ежегодник Варшавского садоводчества. 1913. - Экз. деф., отсутс. с. 39-40
1050438
  Клюге Г. Отчет заведующего Мурманскою Биологическою станциэю за 1910 г. // Научные организации. Компакт - 252239. – С. 165-184
1050439
   Отчет заведующего одногодичными курсами для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений при управлении Варшавского учебного округа за 1912-1913 уч. го. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1913. – 142 с.
1050440
  Брейтфус Л.Л. Отчет Заведующего Экспедицией для научно-промысловых исследований Мурмана, Л.Л.Брейтфуса, о деятельности ее с 1-го января по 1 июня 1902 года. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1902. – 38 с. – Отд. оттиск
1050441
  Западно-Сибирский краев. исполнительный комитет Советов. Отчет Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета : 1931-1934 г. [Второму краевому съезду Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов] / краев. исполнительный комитет Советов. Западно-Сибирский; А.А. Никульникова. – Новосибирск : Изд. Огиза, 1934. – 210 с.
1050442
   Отчет земского управления Киевской губернии по народному образованию за 1907 год. – Киев : Т-во "Печ. С.П. Яковлева", 1908. – 39 с.
1050443
  Бялыницкий-Бируля Отчет зоолога Экспедиции А.А. Бялыницкого-Бирули о пребывании и научных работах на острове Новой Сибири летом 1902 г. // Отчеты о работах Русской полярной экспедиции, находящйеся под начальством Барона Толля : (1900-1903) : с 4 фототипическими таблицами и 1 картой (Доложено в заседании Физико-математического отделения 22 января 1903 года) / Русская, полярная экспедиция. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – IV, V. – С. 27-30
1050444
  Ладыгина-Котс Отчет зоопсихологической лаборатории при Дарвинском музее за время 1914-1920 гг. / Ладыгина-Котс. – Москва, 1921. – 15с.
1050445
   Отчет и исследования по кустарной промышленности в России / Министерство государственных имуществ. – 1892-1915. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаум
Т. 2. – 1894. – [3], IV, 392 с., 11 л. ил.
1050446
   Отчет и исследования по кустарной промышленности в России / Г. У. З. и З. Отдел сельской экономики и сельскохозяйственной статистики. – 1892-1915. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаум
Т. 6. – 1900. – [5], 397 с., 13 л. ил. : ил.
1050447
   Отчет и исследования по кустарной промышленности в России / Г. У. З. и З. Отдел сельской экономики и сельскохозяйственной статистики. – 1892-1915. – Петроград : Тип. "Содружество"
Т. 11. – 1915. – [3], 549 с. : ил.
1050448
   Отчет и протоколы физико-математического общества за 1891 год, 1892. – с.
1050449
   Отчет и протоколы физико-математического общества за 1891 год, 1903. – с.
1050450
   Отчет и протоколы физико-математического общества при университете Св. Владимира. – с.
1050451
   Отчет и речь, читанные на годичном акте в Университете Св. Владимира 17 января 1895 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира В.И. Завадского, 1895. – 73, [1] с.
1050452
   Отчет Императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, состоящего под председательством Его Императорского Высочества государя Великого князя Владимира Александровича за 1893-94 гг.. – 1881-1911. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1894. – 89 с. – Без обл.
1050453
   Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1900 г. (шестьдесят первый) / Одесское о-во истории и древностей. – Одесса : Эконом. тип., 1901. – 50 с.
1050454
   Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1901 г. (шестьдесят второй) / Одесское о-во истории и древностей. – Одесса : Эконом. тип., 1902. – 58, II, 52 с.
1050455
   Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1902 г. (шестьдесят третий) / Одесское о-во истории и древностей. – Одесса : Эконом. тип., 1903. – 35 с. – Экз. № 42659 дефектный, отст. с. 17-35 (Отчет о приходе и расходе сумм Имп. Одесского о-ва истории и древнойстей за 1902 г.)
1050456
   Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1904 г. (шестьдесят пятый) / Одесское о-во истории и древностей. – Одесса : Эконом. тип., 1905. – 29 с.
1050457
   Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1905 г. (шестьдесят щестой) / Одесское о-во истории и древностей. – Одесса : Эконом. тип., 1906. – 30 с.
1050458
   Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1906 г. (шестьдесят седьмой) / Одесское о-во истории и древностей. – Одесса : Эконом. тип., 1907. – 40 с.
1050459
   Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 1907 г. по 14 ноября 1909 г. (шестьдесят девятый и семидесятый) / Одесское о-во истории и древностей. – Одесса : Эконом. тип., 1910. – 42 с.
1050460
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1906. – Москва : Тип. О-ва распространения полезных книг, 1907. – 146 с.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050461
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1907. – Москва : Синодальная тип., 1908. – 96 с.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050462
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1908. – Москва : Синодальная тип., 1909. – 60 с. : ил.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050463
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1909. – Москва : Синодальная тип., 1910. – 59 с. : ил.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050464
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1910. – Москва : Синодальная тип., 1911. – 58 с. : ил. + табл.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050465
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1911. – Москва : Синодальная тип., 1912. – 56 с. : ил.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050466
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1911 : Приложение. – Москва : Синодальная тип., 1913. – 38 с. : ил. + карта


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050467
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1912 : Приложение. – Москва : Синодальная тип., 1913. – 92 с. : ил.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050468
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1913 : Приложение. – Москва : Синодальная тип., 1914. – 32 с. : ил.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050469
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III в Москве за 1915 : Приложение. – Москва : Синодальная тип., 1917. – 142 с. : ил.


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050470
  Исторический музей (до 1917 г., Москва) Отчет Императорского Российского исторического музея имени Императора Александра III за 1905. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. – 16 с.?


  Изд. отчетов за 1905-1915 гг.: Ист. музей
1050471
  Императорское Русское географическое общество Отчет Императорского Русского географического общества : за 1877 год, за 1878 год, за 1880 год / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
за 1877 годъ, за 1878 годъ, за 1880 годъ. – 1878. – 154, 88, 125 с. : табл., портр.
1050472
  Императорское Русское географическое общество Отчет Императорского Русского географического общества : за 1886 год, за 1887 год, за 1889 год / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
за 1886 годъ, за 1887 годъ, за 1889 годъ. – 1887. – 68, 48, 56, 87, 141 с. : сметы
1050473
  Императорское Русское географическое общество Отчет Императорского Русского географического общества : за 1890 год, за 1891 год, за 1893 год / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
за 1890 годъ, за 1891 годъ, за 1893 годъ. – 1891. – табл.
1050474
  Императорское Русское географическое общество Отчет Императорского Русского географического общества : за 1894 год, за 1895 год, за 1897 год / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
за 1894 годъ, за 1895 годъ, за 1897 годъ. – 1895. – табл.
1050475
  Императорское Русское географическое общество Отчет Императорского Русского географического общества : за 1898 год, за 1899 год, за 1890 год / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
за 1898 годъ, за 1899 годъ, за 1890 годъ. – 1899. – табл.
1050476
   Отчет Императорской Археологической коммиссии за 1901 год : С 1 таблицею и 307 рисунками в тексте / Напечатано по распоряжению Императорской Археологической коммиссии. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления уделов, 1903. – 198 с.
1050477
   Отчет Императорской Археологической коммиссии за 1909 и 1910 годы : С 3 таблицами и 293 рисунками в тексте / Напечатано по распоряжению Императорской Археологической коммиссии. – Санкт-Петербург : Тип. Главного управления уделов, 1913. – 289 с.
1050478
   Отчет Института механики МГУ. – Москва
№ 2012. – 1978
1050479
  Харьковская губернская земская управа Отчет инструктора по садоводству Харьковского губернского земства Харьковскому губернскому Земскому Собранию очередной сессии 1907 года. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1908. – [4], 61 с.
1050480
  Феофилактов К.М. Отчет К.М. Феофилактова о геологической экскурсии в уездах: Радомысльском (Киевской губернии) и Житомирском (Волынской губернии), 1877 г. // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 11 с.
1050481
  Кавказское общество акклиматизации животных (Тифлис) Отчет Кавказского общества акклиматизации животных за 1914 год / [А.П. Соловьев]. – Тифлис : Тип. Кавказск. Т-ва "Переплет", 1915. – 35 с. – Без тит. л. -
1050482
  Кавказское общество акклиматизации животных (Тифлис) Отчет Кавказского общества акклиматизации животных за 1915 год. – Тифлис : Тип. Канцелярии наместника Е. И. В. на Кавказе, 1916. – 30 с. : ил. – Пар. наз. на фр. яз.
1050483
  Макарова И. Отчёт как инструмент эффективности / Ирина Макарова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 1 (73). – С. 3-9. – ISSN 1608-4071


  Статья посвящена новым формам статистической отчетности библиотек.
1050484
   Отчет Киевского биржевого комитета за 1913 год. – Киев : Польза, 1914. – 61 с.
1050485
   Отчет Киевского общества грамотности за 1898 г.. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандер, 1899. – 195, [2] с.
1050486
   Отчет Киевского общества народных детских садов за 1909 г.. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1910. – 44 с.
1050487
   Отчет Киевского общества народных детских садов за 1912 г.. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 59 с.
1050488
   Отчет Киевского общества народных детских садов за 1914 и 1915 годы. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1916. – 92, 12 с.
1050489
   Отчет Киевского Окружного Совета профсоюзов.. – К., 1927. – 142с.
1050490
   Отчет Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1878 год : Заявление председателя и протокол заседания 18 марта 1879 г. – Киев : В университетской типографии (И. Завадзкого), 1879. – 31 с.
1050491
   Отчет Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1879 год : С приложениями и протокол заседания 11 мая 1880 года. – Киев : Типография Германа Розенталя, 1880. – 37 с.
1050492
   Отчет Киевского художественно-промышленного и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича за 1909год. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1909. – 19 с.
1050493
   Отчет Киевского художественно-промышленного и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича за 1910 год. – Киев : Тип. 1 Киевской артели печатного дела, 1911. – 24 с.
1050494
   Отчет Киевского художественно-промышленного и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича за 1915 год. – Киев : Тип. 1 Киевской артели печатного дела, 1916. – 37 с.
1050495
   Отчет Киевской городской училищной комиссии за 1909 год. – Киев : Тип. К. Круглянского, 1911. – 250 с.
1050496
   Отчет Киевской Губернской Земской Управы за 1912 г.. – Киев : Тип.Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Щ-ва Н.Т.Корчак-Новицкого, 1913. – 194 с.
1050497
   Отчет Киевской Губернской Земской Управы за 1913 г.. – Киев : Тип.Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Щ-ва Н.Т.Корчак-Новицкого, 1914. – 114 с.
1050498
   Отчет Киевской комиссии народных чтений за 1893 и 1894 годы. – Киев : Тип. Высч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киев. отд., 1895. – 28 с.
1050499
   Отчет Киевской Художественно-Ремесленной Мастерской Школы Печатного Дела 1912-1913. – Киев. – 89 с.
1050500
  Поспелов В.П. Отчет Киевской энтомологической станции об опытах борьбы с вредителями садоводами и лесоводства в 1910 году / [В. Поспелов, прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии], 1910. – 7 с. – Отд. оттиск: Труды Энтомологической станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности
1050501
  Поспелов В.П. Отчет Киевской Энтомологической станции об опытах по борьбе с вредителями свекловицы, поставленных в 1908 году / В. Поспелов, [прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1909. – 7 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1909
1050502
   Отчет комиссии для снаряжения русской полярной экспедиции за 1916 год // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1050503
   Отчет комиссии народных чтений в г. Киеве за 1882-1887 г.. – Киев : Тип. шт. Киев. воен. окр., 1888. – 20 с.
1050504
   Отчет комиссии общеобразовательных народных чтений в г. Киеве за 1888, 1889 и 1890 годі. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 26 с.
1050505
   Отчет комиссии по атомной энергии США за 1960 г.. – Москва
Вып. 41. – 1962
1050506
   Отчет комиссии по атомной энергии США за 1973 г.. – М., 1974. – 205с.
1050507
   Отчет комиссии по присуждению премии имени И.Г. Вучины в 1910 г. и отзывы о пьесах, удостоенных премии. – Одесса : Техник, 1911. – 20с.
1050508
   Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам. – Санкт-Петербург : Тип. Эрлих, 1908. – 184с.
1050509
   Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам. – Санкт-Петербург : Тип. Эрлих, 1910. – 241с.
1050510
   Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам. – Петроград : Тип. Коллинс, 1916. – 215с.
1050511
   Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам за 1909-1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Эрлих, 1911. – 333с.
1050512
   Отчет Комитета общества распространения низшего коммерческого образования в г. Киеве : общему собранию членов за 1898 г. : отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и торговых классов общества за 1898/99 уч. г. – Киев : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве. Киев. отд., 1899. – 57, 61 с.
1050513
   Отчет Комитета общества распространения низшего коммерческого образования в г. Киеве : общему собранию членов за 1899 г. – Киев : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Год 4-й. – 1900. – 71 с.
1050514
   Отчет Комитета Полтавского общества содействия физическому воспитанию детей за время с 1 марта 1899 г. по 1 марта 1900 г. : Год третий. – Полтава : Типо-лит. И.А. Дохмана, 1911. – 47 с.
1050515
   Отчет комитета помощников присяжных поверенных округа Одесской судебной палаты, с 11 июня 1907 г. по 15 апреля 1908 г. / Одесская судебная палата. Совет присяжных поверенных. – Одесса : Типо-лит. А.М. Дыхно, 1908. – 11, [2] с.
1050516
  Кронштадтская крепостная артиллерия Отчет Кронштадтской крепостной артиллерии об испытании оптических дальномеров : Отд. 1, Отд. 2. Об оптических дальномерах для береговой артиллерии. Отчет об испытании оптических дальномеров. : Текст. – Санкт-Петербург : Т-во "Худож. печати", 1912. – [6], LVI, 202 с., 7 л. ил. : черт.
1050517
  Кронштадтская крепостная артиллерия Отчет Кронштадтской крепостной артиллерии об испытании оптических дальномеров : Приложения к отделу 2. – Санкт-Петербург : Т-во "Худож. печати", 1912. – Разд. паг. : ил.
1050518
   Отчет Кунгурской Елисаветинской женской рукодельной школы, состоящей под Высочайшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны, за 1900 год. – Кунгур : Тип. М.Ф. Летунова, 1901. – 42 с.
1050519
  Матисен Ф.А. Отчет лейтенанта Ф.А. Матисена о плавании яхты "Заря" в навигацию 1902 года и о возвращении экипажа ее в Якутск // Отчеты о работах Русской полярной экспедиции, находящйеся под начальством Барона Толля : (1900-1903) : с 4 фототипическими таблицами и 1 картой (Доложено в заседании Физико-математического отделения 22 января 1903 года) / Русская, полярная экспедиция. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – IV, V. – С. 1-25
1050520
  Копачевская М.Н. Отчет М.Н. Копачевской по командировке 1912 года в Овручский уезд / М.Н. Копачевская. – 74 с. – Отд. оттиск из : Туды общества исследователей Волыни, т. 7
1050521
  Зибер Н.И. Отчет Магистра политической экономии Николая Зибера о пребывании за границею с января по октябрь 1872 года // Сочинения Давида Рикардо / Д. Рикардо, 1873. – 55 с.
1050522
  Коротнев А.А. Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ о деятельности Зоологической экспедиции на Байкале летом 1902 года : [заметка] / А.А. Коротнев, проф. – Москва : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – 27 с., 2 л. табл., карт. ил. – Отд. оттиск:Зоологическая экспедиция на озеро Байкал 1900-1902


  На обл. экз. № 421639 дарств. надпись: Глубокоуважаемому ... Косоногову в память автор. На обл. экз. № 403646 дарств. надпись:Александру Федоровичу Брандту в знак уважения автор
1050523
   Отчет Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского за 1914-1915 акад. год : 7-й год. – Москва : Тип.лит.т-ва И.Н. Кушнерев, 1915. – 148с.
1050524
   Отчет Московского коммерческого института, 1912-1913 г.. – Москва : Тип. Лисснера и Собко, 1914. – 117с.
1050525
   Отчет Московского общества коммерческого образования за 1898 год / [Моск. о-во распространения коммерческого образ.]. – Москва : Тип. Т.И. Гаген
Год 1-й. – 1899. – [2], 102 с.
1050526
  Московское общество любителей птицеводства Отчет Московского общества любителей птицеводства за 1881 год. – 1881-1911. – Москва : Моск. городская тип., 1881. – 20 с. – Без обл.
1050527
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1867-1869 г. / Московский публичный и Румянцевский музей; Представленный Директором Музеев г. Министру Народного Просвещения // Отчет по Московскому публичному музею от времени основании его до 1-го января 1864 года / представленный бывшим директором музея свиты Его Императорского Величества генерал-майором Н.В.Исаковым. – Санкт-Петербург, 1864. – 247 с.
1050528
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1867-1869 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. В.Готье, 1871. – [9], IV, [2], 247 с.
1050529
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1870-1872 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. В.Готье, 1873. – [4], 163 с.
1050530
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1873-1875 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : Университетская типография (М.Катков), 1877. – [4], 151 с.
1050531
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1876-1878 г. / Представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. М.Н. Лаврова и К, 1879. – [2], 163 с.
1050532
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1879-1882 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : ип. А.И. Мамонтова и К, 1884. – [4], 159 с.
1050533
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1883-1885 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. В. Гатцук, 1886. – [4], 147 с.
1050534
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1886-1888 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. Е.Г.Потапова, 1889. – 189 с.
1050535
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1889-1891 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. М.Г. Волчанинова, 1892. – 167, 2 с.
1050536
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1892-1894 г. / Представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1895. – 119 с.
1050537
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1896 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : печатня А.И.Снегиревой, 1897. – 55, 3 с.
1050538
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1897 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : печатня А.И. Снегиревой, 1898. – 81, 4 с.
1050539
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1898 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : товарищество типо-лиографии В. Чичерин, 1899. – 80, 4 с.
1050540
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1899 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : печатня А.И. Снегиревой, 1900. – 102, 4, 50 с.
1050541
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1900 г. / представленный И.д. Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. К.Л.Меньшова, 1901. – 88, 4 с.
1050542
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1902 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1903. – 122, 5, 5 с.
1050543
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1905 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. Э.Лисснера и Д.Совко, 1906. – 115 с.
1050544
  Московский публичный и Румянцевский музей Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1908 г. / представленный Директором музеев г. Министру Народного Просвещения. – Москва : тип. Э.Лисснера и Д.Совко, 1909. – 146 с.
1050545
   Отчет Московского Публичного и Румянцевского музея за 1864 год / Представленный директором музея генерал-лейтенантом Левшиным // Отчет по Московскому публичному музею от времени основании его до 1-го января 1864 года / представленный бывшим директором музея свиты Его Императорского Величества генерал-майором Н.В.Исаковым. – Санкт-Петербург, 1864. – 50 с.
1050546
   Отчет Московского Публичного и Румянцевского музея за 1865 год / Представленный директором музея генерал-лейтенантом Левшиным // Отчет по Московскому публичному музею от времени основании его до 1-го января 1864 года / представленный бывшим директором музея свиты Его Императорского Величества генерал-майором Н.В.Исаковым. – Санкт-Петербург, 1864. – 42 с.
1050547
   Отчет на 1-е Октября 1921 года : (по наказу СНК и СТО от 1-го Июля 1921 года). – Полтава : 3-я Советская Типография № 447-1104, 1921. – 165 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1050548
   Отчет Народного Комисариата Здравоохранения к 3-му съезду Советов. – М., 1920. – 31с.
1050549
   Отчет Народного Комиссариата Финансов Союза ССР об исполнении единого государственного бюджеа СССР за 1924-1925 г.. – М., 1926. – 1450с.
1050550
   Отчет Народного Комиссариата Финансов Союза ССР об исполнении единого государственного бюджеа СССР за 1927-1928 г.. – М., 1929. – 236с.
1050551
   Отчет Народного Комиссариата Финансов Союза ССР об исполнении единого государственного бюджеа СССР за 1934 г.. – М., 1935. – 240с.
1050552
  Черчилль У. Отчет народу / У. Черчилль. – Москва, 1944. – 20с.
1050553
  Бруснев М. Отчет начальника экспедиции на Ново-Сибирские острова для оказания помощи барону Толлю : С маршрутной картой // Отчеты о работах Русской полярной экспедиции, находящейся под начальством Барона Толля : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 21 апреля 1904 года) / Русская, полярная экспедиция. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1904. – VII, VIII, IX
1050554
   Отчет Новороссийского университета за 1903 г.. – Одесса, 1903. – 191с. – Книга без тит. листа
1050555
   Отчет о XXII, XXIII и XXIV конкурсах работ по рисованию, черчению и моделированию, присланных в Императорскую Академию Художеств в 1903, 1904 и 1905 годах. – С.-Петербург : Типография Спб. Градоначальства, Измайловский полк, 8 рота № 20, 1906. – 80 с.
1050556
  Ценковский Л. Отчет о беломорской экскурсии 1880 г. / Л. Ценковский. – С. 130-168. – Отд. оттиск
1050557
   Отчет о внутрисоюзном книгообмене библиотке СССР в 1968 г.. – М., 1969. – 74с.
1050558
   Отчет о временных педагогических курсах при управлении округа для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений. 1909-1910 уч. г. / Киев. учебный окр. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1910. – 50 с.
1050559
   Отчет о временных педагогических курсах при управлении округа для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений. 1910-1911 уч. г. / Киев. учебный окр. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 56 с.
1050560
   Отчет о временных педагогических курсах при управлении округа для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений. 1911-1912 уч. г. / Киев. учебный окр. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 71 с.
1050561
   Отчет о временных педагогических курсах при управлении округа для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений. 1912-1913 уч. г. / Киев. учебный окр. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 62 с.
1050562
   Отчет о временных педагогических курсах при управлении округа для подготовки учителей средних учебных заведений. 1909-1910 уч. год / Киев. учебный окр. // Личный состав средних учебных заведений, городских, уездных и промышленных училищ Киевского учебного округа в 1902 году. – Киев, 1902. – 50 с.
1050563
   Отчет о временных педагогических курсах при управлении округа для подготовки учителей средних учебных заведений. 1910-1911 уч. год / Киев. учебный окр. // Личный состав средних учебных заведений, городских, уездных и промышленных училищ Киевского учебного округа в 1902 году. – Киев, 1902. – 56 с.
1050564
  Бихнер Е.А. Отчет о Втором международном орнитологическом конгрессе в Будапеште : Чит. в заседании Физ.-мат. отд. 4 дек. 1891 г / [Соч.] Евг. Бихнера. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1892. – [2], 50 с. – Прил. к т. 68 "Зап. Имп. Акад. наук". № 1
1050565
  Ходецкий С.М. Отчет о выставке сельско-хозяйственных и фабрично-заводских произведений, бывшей в Киеве в 1880 году / сост. по поручению распорядительного Комитета выставки Ходецким, засл. проф. с.-х. – Киев : В тип. Губернского аправления, 1880. – [2], 105 с.


  Выставка сельских произведений (6; 1880; Киев)
1050566
  Лучицкий В.И. Отчет о геологических исследованиях фосфоритовых отложений Киевской губернии / В.И. Лучицкий. – Москва : Типо-лит.В.Рихтер, 1914. – [117] с. – Отд. оттиск: Отчеты по геологическому исследованию фосфоритовых залежей. М., 1913, т. 5, с. 597-712. - Тит. л. и обл. на рус. и нем. яз. – (Труды Комиссии Моск. Сельх. Ин-та по исслед.фосфоритов ; Сер. 1)
1050567
  Бельский С.В. Отчёт о геологических работах 1921 года в Волынской губернии / С.В. Бельский. – Житомир : Тип. Волгосполиграфоб"единения, 1923. – 220 с. : 2 схемы
1050568
  Булыго В.С. Отчет о геолого-разведочных работах 1928 г. на Тукиркильском и Курушском свинцово-цинковых месторождениях в Южном Дагестане. / В.С. Булыго
78. – 1931. – С. 1179-1188
1050569
  Владимирский-Буданов Отчет о годичной командировке 1880- 81 года профессора М.Ф.Владимирского-Буданова / [М. Владимирский-Буданов] // Лекции по истории русского законодательства И.Д. Беляева. Москва, 1879 года : [рецензия] / Владимирский-Буданов. – [Киев] : Унив. тип., 1879. – 24 с.
1050570
  Краснодубровский С.С. Отчет о деятельноси Саратовской ученой архивной коммиссии в 1888-1889 году : Прил.: Список членов Комис., Алфавитный указатель книг Библиотеки Комиссии и систематический каталог ее Музея / сост. С.С. Краснодубровским ; Саратовская ученая архивная комис. – 1890-1894. – Саратов : [Тип. Губ. земства], 1890. – 36, 27 с. – Прил. ко 2-му вып. 2-го т. "Трудов Саратовской учен. арх. комис."


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
1050571
  Шембель С.Ю. Отчет о деятельности Астраханской станции защиты растений от вредителей за 1922 год / С.Ю. Шембель. – 40с.
1050572
  Давыдов М.М., Спичаков Ф.А. Отчет о деятельности Вилла-Франкской Зоологической станции за 1907-1908 г.г. / [соч.] М. Давыдов и Ф. Спивакова, под ред. проф. А. Коротнева ; Вилла-Франкская зоологическая станция. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – [1], 84 с., 4 л. ил. : ил.


  Текст на рус., фр. и нем. яз. : Отчеты за 1895-1905/06, 1909/10 гг.: Отд. отт.: Университетские известия Сост.: Кольцов, Николай Константинович (1872-1940) Сост., ред.: Коротнев, Алексей Алексеевич (1851-1915) Гаряев, Владимир Петрович Сост.: ...
1050573
  Кащенко Н.Ф. Отчет о деятельности во время годичной командировки в Европейскую Россию и заграницу в 1892-93 акад. году / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. зоологии Имп. Тоского ун-та. – Томск : Тип. П.И. Макушина, 1894. – [2], 70 с.
1050574
  Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Вожской биологической станции 1914-1917 гг. / А.Л. Бенинг. – Саратов : Тип. № 7-й СНХ, 1919. – С. 109-139
1050575
  Мейснер В.И. Отчет о деятельности Вожской Биологической станции за 1905 год : с 3-мя приложениями и 4-мя рис. / сост. зав. станцией В.И. Мейснер. – Саратов : Тип. Губернского Земства, 1906. – [2], 53 с., 2 л. ил. – Отд. оттиск: Труды Саратовского О-ва Естествоиспытателей и любителей естествознания. Приложение к т. 4. - Загл. пар. рус. и нем. яз. - Отсутств. 2 рис. – Библиогр.: "Список работ, произведенных на Волжской биологической станции 1900-1904 г." (с. 35-38)
1050576
  Мейснер В.И. Отчет о деятельности Вожской Биологической станции за 1906 год : с 3 приложениями и 4 табл. чертежей / сост. зав. станцией В.И. Мейснер. – Саратов : Тип. Губернского Земства, 1907. – [2], 48 с., 2 л. ил. – Загл. пар. рус. и нем. яз. - Без обл. – (Работы Волжской Биологической станции / Волжская биологическая станция (Саратов) ; Т. 3, № 2)


  ; Відомості про відповідальність серії (225f) : ; Номер випуску серії:
1050577
  Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Вожской Биологической станции за 1913 год : (с тремя приложениями). – Саратов : Тип. Губернского Земства, 1914. – С. 15-25. – Без тит. л. - Загл. пар. рус. и нем. яз., резюме на нем. – (Работы Волжской Биологической станции / Волжская биологическая станция (Саратов) ; Т. 5, № 1)
1050578
  Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Вожской Биологической станции за 1918-1920 гг. / А.Л. Бенинг. – Саратов : Губполиграфотдел 9-е отд., 1921. – 19 с.
1050579
  Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Вожской биологической станции за 1928 г. / сост. А.Л. Бенинг. – Саратов : [б. и.], 1929. – С. 163-180
1050580
  Волжская биологическая станция (Саратов) Отчет о деятельности Волжкой биологической станции за 1902 год : (с 4 прилож., 2 фототипиями, 1 рис. в тексте и 2 планами) / сост. А.С. Скориков, зав. станцией. – 1900-1913. – Саратов : Паровая скороп. Губ. правления, 1903. – 62 с., 4 л. ил, карт. : ил. – Отд. оттиск: Ежегодник Волжской биологической станции. 1903. - Назв. пар. на нем яз.


  На обл.. фам. 1875 г.
1050581
  Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Волжской биологической станиции за 1923 г. / А.Л. Бенинг. – Саратов : [б. и.], 1924. – 11 с.
1050582
  Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1924 г. / А.Л. Бенинг. – Саратов : [б. и.], 1925. – С. 175-185
1050583
  Бенинг А.Л. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1927 г. / А.Л. Бенинг. – Саратов : [б. и.], 1928. – С 163-176
1050584
  Волынское губернское земство Отчет о деятельности Волынского Энтомологического бюро за 1913 год / [А.В. Ксенжопольский, зав. Энтомол. бюро Волн. геб. земства] ; Волынское губернское земство. (Агрономический отдел). – Житомир : Электр. тип. насл. М. Дененмана, 1914. – 24 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Льву Андреевичу Шелюжко. Автор
1050585
   Отчет о деятельности Всемирной федирации профсоюзов. – М., 1953. – 616с.
1050586
  Фармаковский Б.В. Отчет о деятельности Государственной Академии Истории Матеральной Культуры с 1 октября 1924 по 1 октября 1925 года. / Б.В. Фармаковский. – 36с.
1050587
  Мокржецкий С.А. Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического Земства за 1903 год / [соч.] С.А. Мокржецкого. – Симферополь : Паровая тип. Спиро
Год XI. – 1903. – [2], 44, II с.
1050588
  Мокржецкий С.А. Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического Земства за 1903 год / [соч.] С.А. Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства
Год XIV. – 1906. – 14 с. – Без тит. л.
1050589
  Мокржецкий С.А. Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического Земства за 1905 год / С.А. Мокржецкий. – Симферополь : Тип. Таврического Губернского Земства, 1905. – 23 с. – На тит. л. название: Вредные насекомые по наблюдениям, произведенным в 1905 году. С указанием мер борьбы.
1050590
   Отчет о деятельности за 1910 год / Черниговская Ученая Архивная Комиссия. – Чернигов : Типография Губернского земства, 1911. – 32 с.
1050591
   Отчет о деятельности за 1913 год / Черниговская Губернская Ученая Архивная Комиссия. – Чернигов : Типография Г.М. Веселой, 1914. – 23 с.
1050592
   Отчет о деятельности за 1915 год / Состоящая под Августейшим Его Императорского Величества Государя Императора покровительством Черниговская губернская Ученая Архивная Коммиссия. – Чернигов : Типография Г.М. Веселой, 1916. – 23 с.
1050593
   Отчет о деятельности за 1933-34 г.. – Москва : [Изд. "Власть советов" при Президиуме ВЦИК], 1935. – 32 с.
1050594
   Отчет о деятельности и состоянии Томского технологического института за 1903 г.. – Томск : Тип. Макушина. – 61с.
1050595
  Русское военно-историческое общество Отчет о деятельности Императорского Русского военно-исторического общества за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Николаевской воен. акад., 1911. – 142 с.
1050596
  Русское военно-историческое общество Отчет о деятельности Императорского Русского военно-исторического общества за 1912 г.. – 1909-1913. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Николаевской воен. акад.
Год 5-й. – 1913. – 50 с.
1050597
   Отчет о деятельности Императорской Академии наук по физико-математическому и историко-филологическому отделениям за 1908 год, составленный Непременным секретарем академиком С.Ф.Ольденбургом / читанный в публичном заседании 29 декабря 1908 года. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – 267, 4 с.
1050598
   Отчет о деятельности Императорской Академии наук по физико-математическому и историко-филологическому отделениям за 1912 год, составленный Непременным секретарем академиком С.Ф.Ольденбургом / читанный в публичном заседании 29 декабря 1912 года. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – 303 с.
1050599
   Отчет о деятельности Киево-Лукьяновской женской практической школы домоводства "имени А.В. Якубенко", с 1-го января 1914 г. по 1-ое января 1915 г.. – Киев : Тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1915. – 59 с.
1050600
  Киевское Агрономическое общество Отчет о деятельности Киевского Агрономического общества за 1913 год. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1914. – [124] с. разд. паг. : ил.
1050601
   Отчет о деятельности Киевского общества грамотности в 1905 году. – Киев : Тип. Т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 136 с. – Экз. без обл.
1050602
   Отчет о деятельности Киевского общества грамотности за 1896 год. – Киев : Тип.Имп. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 43 с.
1050603
   Отчет о деятельности Киевского общества грамотности за 1900 год. – Киев : Тип. М. Ивановой, 1901. – 96 с.
1050604
   Отчет о деятельности Киевского общества народных детских садов за 1907 год. – [Киев] : [Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1908. – 36 с.
1050605
  Киевское общество сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности Отчет о деятельности Киевского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности за 1913 г.. – Киев-Демиевка : Тип. 1-й Киевской футлярно-переплетной и печ. артели, 1914. – 197, [22] с. – Без обл. - С: [22] обозначены второй нумерацией с. 175-197 - это: Состав Обш-ва сельского хозяйства и сельско-хоз промышленности в 1914 г., Должностные лица
1050606
   Отчет о деятельности Киевского Отдела ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного славянского благотворительного Комитета за 1871 год : Составленный и читанный 21 декабря сего года секретарем оного отдела Н.М. Колмаковым. – Киев : В типографии М.П. Фрица, 1872. – 44 с.
1050607
   Отчет о деятельности Киевского Отдела ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного славянского благотворительного Комитета за 1872 год : Составленный и читанный 21 декабря сего года секретарем сего отдела Николаем Марковичем Колмаковым. – Киев : В типографии М.П. Фрица, 1873. – 20 с.
1050608
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1882 год : Читанный секретарем в общем собрании гг. членов 11 мая 1883 года. – Киев : Типография Е.Я. Федорова, 1883. – 34 с.
1050609
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1886 год. – Киев : Типо-литография И.Н. Кушнерева и К., 1887. – 18 с.
1050610
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1888 год : Составлен Секретарем Общества И.Я. Баженовым. – Киев : Высоч. утв. Т-во печатн. дела и торговли И.Н. Кушнерев и К., в Москве. Киевское отделение, 1890. – 28 с.
1050611
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1889 год : Составлен секретарем Общества проф. Т.Д. Флоринским. – Киев : Типография В.И. Завадзкого, 1890. – 58 с.
1050612
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1890 год : Составлен секретарем Общества проф. Т.Дм. Флоринским. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира. В.И. Завадзкого, 1891. – 37 с.
1050613
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1892 год. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1893. – 23 с.
1050614
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1893 год : Составлен секретарем Общества А.И. Степовичем. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1894. – 37 с.
1050615
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1894 год : Составлен секретарем Общества А.И. Степовичем. I. Отчет. II. Статьи: И.А. Сикорского, А.И. Степовича, Т.Д. Флоринского. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1895. – 65 с.
1050616
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1896 год : I. Отчет. II. Откуда пошло спасение славяно-русского мира, проф. В.З. Завитневича. III. Программа концерта Белградского Певческого Общества. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1897. – 49 с.
1050617
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1898 г. : Составленный вторым секретарем Общества Н.Э. Глокке. – Киев : Типография И.И. Горбунова, 1899. – 30 с., 72 с.
1050618
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1902 г. : Составленный вторым секретарем Общества Н.Э. Глокке. – Киев : Типография И.И. Горунова, 1903. – 21 с.
1050619
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1903 г. : Составленный вторым секретарем Общества Н.Э. Глокке. – Киев : Типография И.И. Горбунова, 1904. – 21 с., 49 с., 21 с., 11 с.
1050620
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1903 г.. – Киев : Типография И.И. Горбунова, 1905. – 25 с.
1050621
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1905 г.. – Киев : Типография И.И. Горбунова, 1906. – 22 с.
1050622
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1906 г.. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. Общество Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 11 с.
1050623
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1907 г.. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 23 с.
1050624
   Отчет о деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 1910 г.. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1911. – 23 с.
1050625
   Отчет о деятельности Киевской Астрономической обсерватории Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в 1948 году. – Киев : [Типография Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко], 1949. – С. 109-116. – Отдельный оттиск: Публикации Киевской астрономической обсерватории
1050626
   Отчет о деятельности Киевской комиссии народный чтений за 1899-1901 гг.. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – [4], 116 с.
1050627
  Казановский В. Отчет о деятельности Киевской станции по борьбе с вредителями растений : при Южно-Русском обществе поощрения земледелия и сельской промышленности за 1914 год / В. Казановский, В. Добровлянский. – Киев, 1915. – 81с. – Оттиск из журнала "Хозяйство" за 1915 год)
1050628
  Поспелов В.П. Отчет о деятельности Киевской энтомологической станции при Южно-Русском Обществе Поощрения Земледелия и Сельской промышленности за 1911 год / [В. Поспелов]. – [Киев] : [Т-во "Печатня С.П. Яковлева"], 1902. – 10 с. – Без обл. и тит. - Ав. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
1050629
   Отчет о деятельности комиссии по изучению естественных производительных сил России состоящей при Российской Академии Наук / Материалы к проекту учреждения Российского Гидрологического Института. – Петроград : Вторая Гос. тип., 1919. – 191 с.
1050630
   Отчет о деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил России,. – Птгр., 1918. – 59с.
1050631
   Отчет о деятельности Комитета помощников присяжных поверенных округа Одесской судебной палаты за 1909 год : 5-й год / Одесская судебная палата. Комитет присяжных поверенных. – Одесса : Тип. "Одеских новостей", 1910. – 24 с.
1050632
   Отчет о деятельности Комитета помощников присяжных поверенных округа Одесской судебной палаты с 15 апреля по 31 декабря 1908 г. : 4-й год / Одесская судебная палата. Комитет присяжных поверенных. – Одесса : Типо-лит. А.М. Дыхно, 1909. – 19 с.
1050633
   Отчет о деятельности Комитета при управлении Киевского учебного округа по оказанию помощи раненым и семьям запасных : (за время с 1-го мая по 1-е сентября 1915 года). – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1916. – LXII, 105 с.
1050634
  Зонн С.В. Отчет о деятельности Комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения за 1949-1952 гг. / С.В. Зонн. – М., 1955. – 116с.
1050635
   Отчет о деятельности Костромской Губерской Ученой Архивной Комиссии за 1907 год. – Кострома : Губерская типография, 1908. – 43 с.
1050636
   Отчет о деятельности Крымского Общества естествоиспытателей и любителей природы за 1910 год. – Симферополь : Тип. Тавр. губернск. Земства
Год 1-й. – 1912. – 21 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Крымкое Общество Естествоиспытателей и любителей природы. "Записки". 1911, т. 1
1050637
   Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества / Кукарское обр. о-во. – Кукарка : Элек.-тип. Д.Д. Якимова, 1913. – 38 с.
1050638
   Отчет о деятельности кустарного пункта в м. Зобове Липовецкого уезда, Киевской губернии. За время с 1906-1908 : Отчет о деятельности кустарного пункта в м. Зобове Липовецкого уезда, Киевской губернии. За время с 1909-19010. – Б. м. : б. и. – [4 с.]. – Без обл. тит. л.,. - Напечатано на машинке, стеклография


  Оригинал напечатан: Земская неделя. Чернигов, 1914
1050639
   Отчет о деятельности Минского Центрального Рабочего Кооператива за 1023 г.. – Минск, 1924. – 63с.
1050640
   Отчет о деятельности Московского гос. у-та им. М. В. Ломоносова в 1960/61-- 1963/64 учебных годах. – Москва, 1976. – 578с.
1050641
   Отчет о деятельности Московского гос. уни-та им. М. В.Ломоносова в 1955--56 г.. – Москва, 1960. – 380с.
1050642
   Отчет о деятельности Московского гос. уни-та им. М. В.Ломоносова в 1955/56 -- 1959/60 гг.. – Москва, 1966. – 722с.
1050643
  Аверинцев С.В. Отчет о деятельности Мурманской биологической станции в 1905 году : (Доложенный Станционной комиссией 13 декабря 1905 года заведующим станцией, С.В. Аверинцевым) // Гидробиология [компакт]
1050644
   Отчет о деятельности Новороссийского Общества естествоиспытателей за 1905 год. – [Москва] : [Тип. Одесского вестника], 1907. – IX с. – Отд. оттиск: Записок Новороссийского общества Естествоиспытателей, 1907. - В одном оттиске: Отчет .. за 1906 г.; Протоколы
1050645
   Отчет о деятельности Новороссийского Общества естествоиспытателей за 1906 год // Отчет о деятельности Новороссийского Общества естествоиспытателей за 1905 год. – [Москва] : [Тип. Одесского вестника], 1907. – С. IX-XVI
1050646
   Отчет о деятельности общества вспомоществования слушательницам высших женских курсов в г.Киеве с 21 ноября 1906 года по 1-е января 1910 года. – Киев, 1910. – 18с.
1050647
   Отчет о деятельности общества трудовой помощи для интеллигентных женщин за 1904 год // Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для создействия первоначальному воспитанию : за 1902-1903 год. – Санкт-Петербург : Тип. и перепл. Ю.А. Мансфельд, 1904. – 244 с.
1050648
   Отчет о деятельности Одесского Славянского Благотворительного Общества имени св. св. Кирилла и Мефодия за 1872/73 год : Составленный и читанный 11 мая 1873 года, в торжественном годичном Собрании Общества, секретарем П.Г. Митровичем. – Одесса : В типографии Оульриха и Шольце, 1873. – 27 с., 27 с.
1050649
   Отчет о деятельности Ольгинского детского приюта трудолюбия за 1907-08 г. : [Отчет о деятельности Ольгинского детского приюта трудолюбия за 1908-09 г.]. – Б. м. – 38 с. – Экз. без обл. и тит. л.
1050650
  Кудинов М.П. Отчет о деятельности опытной станции в 1922-23 с.-х.году / М.П. Кудинов. – Херсон, 1926. – 55 с.
1050651
   Отчет о деятельности отделения общества в 1917 году. – Пенза, 1918. – 30с.
1050652
   Отчет о деятельности педагогического общества, состоящего при Императорском московском университете за 1902-1903 год : (существования Общества год пятый). – Москва : Тип. "Печ. С.П. Яковлева", 1904. – 178, 48 с.
1050653
   Отчет о деятельности Постоянной Комиссии по техн. образ. Моск. от.имп Русского технического общества за 1896/7 г.. – 33с.
1050654
   Отчет о деятельности Психологической Семинарии при Университете Св. Владимира за 1897-1902 годы. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1903. – 11 с.
1050655
  Челпанов Г.И. Отчет о деятельности Психологической Семинарии при Университете Св. Владимира за 1897 - 1902 годы // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 18-25. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
1050656
  Челпанов Г.И. Отчет о деятельности Психологической Семинарии при Университете Св. Владимира за 1897 - 1902 годы // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 18-25. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
1050657
   Отчет о деятельности рабоче-крестьянского правительства УССР за период с 1 октября 1922 по 1октября 1923 г.. – Х., 1924. – 107с.
1050658
   Отчет о деятельности Рижского педагогического общества за 1910-1911 учебный год : (четвертый год существования). – Рига : Тип. М.Я. Падзевича, 1911. – 66 с.
1050659
   Отчет о деятельности Саратовской Ученой Архивной Комиссии за 1892/93 год : Составлен Правителем дел Коммиссии А.О. Лебедевым. – Саратов : Типография Губернского Земства, 1894. – 46 с. – Оттиск из Трудов Саратовской ученой архивной комиссии 1894, Т. 4, Вып. 3
1050660
   Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1906 год / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – 13 с.
1050661
  Севастопольская биологическая станция Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1907 год : [Отчетный 1907 год был 37-м годом существования Станции] / [персонал: В.В.Заленский, акад.; С.А. Зернов, старш. зоолог; В.И. Гондзикевич, мл. зоолог]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1908. – [2], 15 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
1050662
  Севастопольская биологическая станция Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1908 год : [Отчетный 1908 год был 38-м годом существования Станции] / [персонал: В.В.Заленский, акад.; С.А. Зернов, старш. зоолог; В.И. Гондзикевич, мл. зоолог и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – [2], 12 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
1050663
  Севастопольская биологическая станция Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1909 год : [Отчетный 1909 год был 39-м годом существования Станции] / [персонал: В.В.Заленский, акад.; С.А. Зернов, старш. зоолог; Л.И. Якубов, мл. зоолог и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1910. – [2], 16 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
1050664
  Севастопольская биологическая станция Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1910 год : [Отчетный 1910 год был 39-м годом существования Станции] / [персонал: В.В.Заленский, акад.; С.А. Зернов, старш. зоолог; Л.И. Якубов, мл. зоолог]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1911. – [2], 20 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
1050665
   Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1911 год / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1912. – 11 с. – Отд. оттиск из: "Отчет о деятельности Имп. Акад. Наук по Физико-математическому и Историко-Филологическому Отделениям", 1911 год
1050666
   Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1912 год / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1912. – 15 с. – Отд. оттиск из: "Отчет о деятельности Имп. Акад. Наук по Физико-математическому и Историко-Филологическому Отделениям", 1912 год
1050667
  Севастопольская биологическая станция Отчет о деятельности Севастопольской биологической станции за 1916 год. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1917. – [2], 7 с. – Отд. оттиск: Отчет о деятельности Имп. Академии наук по Отделениям Физико-математических наук и Исторических наук и Филологии за 1916


  На обл.. фам. 1875 г.
1050668
   Отчет о деятельности Смоленской Ученой Архивной Комиссии за 1914 и 1915 г.. – Смоленск : Типог. Я.Н. Подземского, 1916. – 87 с.
1050669
   Отчет о деятельности Совета присяжных поверенных округа Харьковской судебной палаты за 1893-1894 г. : с 15-го февраля 1893 года по 15-е февраля 1894 года / Харьковская судебная палата. Совет присяжных поверенных. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1894. – 202 с.
1050670
  Совет съезда нефтепромышленников (Баку) Отчет о деятельности Совета съезда за 1910 г. XXX-очередному съезду нефтепромышленников. – 1894-1916. – Баку : Тип. 1-го тип. Т-ва
Представительская деятельность Совета с 1-го октября 1910 по 1-ое октября 1911 г. – 1911. – V, 85 с.
1050671
  Совет съезда нефтепромышленников (Баку) Отчет о деятельности Совета съезда за 1910 г. XXX-очередному съезду нефтепромышленников. – 1894-1916. – Баку : Тип. "Труд"
Отдел 2 : Хозяйственная деятельность Совета. – 1911. – [1], 112 с., 8 л. ил.
1050672
   Отчет о деятельности состоящего под августейшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Киевского отделения попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых за 1895 год. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киев. отд., 1896. – 115, 1 л. табл
1050673
  Ставропольское Энтомологическое бюро Отчет о деятельности Ставропольского Энтомологического бюро за 1913 год : с 1 картограммою / под ред. В.П. Уварова, зав. Бюро ; Главное М-во земледелия. Деп. земледелия. Ставроп. энтомол. бюро. – Санкт-Петербург : Тип. "Орбита", Т/Д. Смирнов-Дмитриев, 1914. – 80 с., 1 л. карт. : карт.
1050674
   Отчет о деятельности СТАЗРА за 1926-1927, 1927-1928 и 1928-1929 операционные года. – Ашхабад, 1930. – 107с.
1050675
  Ботанический сад (С.-Петербург). Станция для испытания семян. Отчет о деятельности станции для испытания семян при Императорском Ботаническом саде за 1908 год / сост. Б.Л. Исаченко, зав. станцией и О.К. Гаусман, ассист. станц. – Санкт-Петербург : [Тип. К. Маттисена в Юрьеве], 1910. – 31 с.


  Сост.:Исаченко, Борис Лаврентьевич (1871-1948)
1050676
   Отчет о деятельности старшего специалиста по рыбоводству при Департементе земледелия за 1904 од / М.З. и Р.И. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1905. – 24 с.
1050677
  Сопоцько А.А. Отчет о деятельности стации за 1913 и 1914 год / [соч.] Арк. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1915. – 29 с.
1050678
   Отчет о деятельности Тифлисо-Эривано-Карского Земского бюро борьбы с вредителями сельского хозяйства за 1916 год. – Тифлис : Тип. М. Витензон, 1917. – 36 с.
1050679
  Тбилисский Ботанический сад (до 1917) Отчет о деятельности Тифлисского Ботанического сада. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1893. – [2], 35 с.
1050680
  Тбилисский Ботанический сад (до 1917) Отчет о деятельности Тифлисского Ботанического сада за 1912 год. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1913. – [2], 70 с.
1050681
  Тбилисский Ботанический сад (до 1917) Отчет о деятельности Тифлисского Ботанического сада за 1913 год. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1914. – [2], 80, 11 с. – Отд. оттиск: Труды Тифлисского Ботанического сада, вып. 12, кн. 3, приложение
1050682
  Тбилисский Ботанический сад (до 1917) Отчет о деятельности Тифлисского Ботанического сада за 1915 год. – Тифлис : Тип. насл. К.П. Козловского, 1916. – [1], 102, [17] с. – Отд. оттиск: Труды Тифлисского Ботанического сада, вып. 14
1050683
  Тбилисский Ботанический сад (до 1917) Отчет о деятельности Тифлисского Ботанического сада за четырехлетие с 1896 по 1899 год включительно. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1900. – 20 с. – Отд. оттиск: Труды Тифлисского Ботанического сада, вып. 5
1050684
  Тульская губерния земская управа Отчет о деятельности Тульской Энтомологической станции за 1911 год / Энтомологическая станция при Тульской губернской земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1911. – 16 с.
1050685
  Тульская губерния земская управа Отчет о деятельности Тульской Энтомологической станции за 1912 год / Энтомологическая станция при Тульской губернской земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1913. – 39 с.
1050686
   Отчет о деятельности управления строительства Волго-Дона. – Ростов -на-Дону, 1930. – 216с.
1050687
   Отчет о деятельности физико-химического общества при имп. Ун-те св. Владимира,. – К., 1914. – с.
1050688
   Отчет о деятельности физико-химического общества при имп. Ун-те св. Владимира,. – К., 1915. – 60с.
1050689
   Отчет о деятельности физико-химического общества при Имп. университете Св. Владимира за 1910 год. – Киев, 1911. – 92 с.
1050690
   Отчет о деятельности физико-химического общества при Имп. университете Св. Владимира за 1911 год. – Киев, 1912. – 180 с.
1050691
   Отчет о деятельности физико-химического общества при Имп. университете Св. Владимира за 1912 год. – Киев, 1913. – 156 c.
1050692
   Отчет о деятельности физико-химического общества при Имп. университете Св. Владимира за 1914 год. – Киев, 1915. – 109 с.
1050693
   Отчет о деятельности физико-химического общества при мип. университете св. Владимира за 1913 год. – К., 1914. – 109с.
1050694
   Отчет о деятельности Художественного фона СССР 1978-1982. – М., 1982. – 172с.
1050695
   Отчет о деятельности Художественного фонда СССР 1962-1967 гг.. – М., 1968. – 75с.
1050696
   Отчет о деятельности Художественного фонда СССР 1973-1976 гг.. – М., 1977. – 120с.
1050697
   Отчет о деятельности Художестсенного фона СССР 1983-1987. – М., 1987. – 128с.
1050698
   Отчет о деятельности Черниговской Губерской Ученой Архивной Комиссии за 1909 год. – Чернигов : Типография Губерского Земства, 1910. – 26 с.
1050699
  Харьковское губ. земство Отчет о деятельности энтомологического бюро за 1909 год в связи с обзором мероприятий по борьбе с вредителями в губернии / Харьк. Губерн. земство. Экономический отдел. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1909. – 32 с.
1050700
  Харьковское губ. Земская управа. Энтомологическое бюро Отчет о деятельности энтомологического бюро за 1912 год / сост. В.Г. Аверин ; Харьк. Губерн. управа. – Харьков : Т-во "печатня С.П. Яковлева", 1913. – 24 с. – Пар. назв. на нем. яз.
1050701
  Харьковское губ. Земская управа. Экономический отдел Отчет о деятельности энтомологического бюро и обзор мероприятий по борьбе с вредителями за 1910 год / сост. В.Г. Аверин ; Харьк. Губерн. управа. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яколева", 1913. – 30 с.
1050702
  Харьковское губ. Земская управа. Экономический отдел Отчет о деятельности энтомологического бюро и обзор мероприятий по борьбе с вредителями за 1911 год / сост. В.Г. Аверин ; Харьк. Губерн. управа. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яколева", 1913. – 33 с.
1050703
  Всероссийское о-во сахарозаводчиков. Энтомологическая станция Отчет о деятельности энтомологической станции Всероссийского Общества сахарозаводчиков за 1910 г. / [Евг. Васильев, зав. Энтомол. отд. станции]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1911. – 63 с.
1050704
  Всероссийское о-во сахарозаводчиков. Энтомологическая станция Отчет о деятельности энтомологической станции Всероссийского Общества сахарозаводчиков за 1911 г. / [Евг. Васильев, зав. Энтомол. отд. станции]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1912. – 62 с.
1050705
  Сахаров Н.Л., Шембель С. Отчет о деятельности энтомологической станции и микологического отделения за 1914 год / сост. Н. Сахаров и С. Шембель. – Астрахань : Тип. А. Штылько, 1915. – [2], 62 с. – (Энтомологическая станция Астраханского Общества Садоводства, Огородничества и полеводства)


  Авт.: Шембель, Стефан Юлианови (1886-1934)
1050706
  Астраханское общество садоводства, огородничества и полеводства. Энтомологическая станция Отчет о деятельности энтомологической станции и микологического отделения за 1915 год. / М. З. Энтомологическая станция Астраханского общества садоводства, огородничества и полеводства. – Астрахань : Тип. А.А. Штылько, 1916. – 71 с.
1050707
  Поспелов В.П. Отчет о деятельности энтомологической станции при Южно-Русском Обществе Поощ. Земл. и Сельской Пром. за1905 год / [В. Поспелов]. – [Киев] : [Т-во печ. С.П.Яковлева], 1906. – 13 с. – Отд. оттиск из: "Ведомости Сельск. Хоз. и Пром."
1050708
  Поспелов В.П. Отчет о деятельности энтомологической станции при Южно-Русском Обществе Поощрения Землед. и Сельской промышленности за 1907 год / [В. Поспелов]. – [Киев] : [Т-во "Печатня С.П. Яковлева"], 1908. – 9 с. – Без обл. и тит. - Ав. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Хозяйство. 1908, № 3
1050709
  Поспелов В.П. Отчет о деятельности энтомологической станции при Южно-Русском Обществе Поощрения Земледелия и Сельской промышленности за 1908 год / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та Св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – 24 с. – Отд. оттиск: Хозяйство. 1908, №№ 4 и 5
1050710
  Поспелов В.П. Отчет о деятельности энтомологической станции при Южно-Русском Обществе Поощрения Земледелия и Сельской промышленности за 1909 год / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та Св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1910. – 18 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Хозяйство. 1910, №№ 10, 11, 12
1050711
  [Поспелов В.П.] Отчет о деятельности энтомологической станции при Южно-Русском Обществе Поощрения земледелия и сельской промышленности за 1910 год / [В. Поспелов]. – Б.м. : б. и., 1911. – 8 с. – Отд. оттиск из: журн.: Хозяйство. 1911, № 11. - Авт. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит.л.
1050712
  Поспелов В.П. Отчет о деятельности энтомологической станции при Южно-Русском Обществе Поощрения Земледелия и Сельской промышленности за 1912 год / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та Св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Типо-литогр. Т-ва "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – 22 с. – Отд. оттиск: Хозяйство. 1913
1050713
   Отчет о деятельности Ялтинского Отделения Крымско-Кавказского Горного Клуба за 1909 г. // Определитель лиственных мхов горного Крыма / А.А. Сапегин. – С. 122-131
1050714
   Отчет о деятельности Ярославской Губернской Ученой Архивной Комиссии за 1899 год. – Ярославль : Типография Губерской Земской Управы, 1900. – 31 с.
1050715
   Отчет о деятельности Ярославской Ученой Архивной Комиссии за 1896-1898 год. – Ярославль : Типография Губерской Земской Управы, 1899. – 18 с.
1050716
   Отчет о деятельнсоти ОЗРА за 1924-25 г. и 1925-26 операционные года. – Ленинград, 1927. – 155с.
1050717
  Шембель С.Ю. Отчет о деятельсноти Астраханской станции защиты растений от вредителей за 1921 год / С.Ю. Шембель. – Астрахань, 1922. – 26с.
1050718
  Петросянц А.Я. Отчет о деяфтельности Средне-Азиатского отделения Геологического комитета за 1928-29 гг / А.Я. Петросянц. – Ташкент, 1930. – 153с.
1050719
  Зеленин Д. Отчет о диалектологической поездке. В Вятскую губернию / Д. Зеленин ; Императорская Академия Наук. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1903. – 189 с.
1050720
   Отчет о диспуте В.Н. Мочульского. Приложение к отчету о диспуте г. Мочульского // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 15 с.
1050721
  Остроумов А. Отчет о заведывании морской биологической станцией в Севастополе : [с апреля по декабрь включительно, 1891 года] / [соч.] А. Остроумова, д-ра. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1892. – 16 с. – Отд. оттиск


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому профессору Н.Ф. Кащенко. Остроумов
1050722
  Римский-Корсаков М. Н. Отчет о заграничной командировке 1902-1903 гг / [соч.] М.Н. Римского-Корсакова. – [Санкт-Петербург] : [Паровая скоропеч. Г. Пожарова], 1905. – С. 139-167


  На с. [1] дарств. надпись: Мнооуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1050723
  Римский-Корсаков М. Н. Отчет о заграничной командировке 1910-1911 гг / М.Н. Римский-Корсаков. – [Санкт-Петербург], 1912. – С. 31-52. – Без обл. - Отд. оттиск:Труды Санкт-Петербургского О-ва естествоиспытателей. Отд. Зоолог-физиол.. 1912, т. XLI, вып. 4 , Работы Зоологического и Зоотомического кабинета Императорского Сакт-Петербургского университета 1


  Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз
1050724
  Римский-Корсаков М. Н. Отчет о заграничной командировке 1910-1911 гг / М.Н. Римский-Корсаков. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1912. – 52 с. – Отд. оттиск:Труды Санкт-Петербургского О-ва естествоиспытателей. Отд. Зоолог-физиол.. 1912, т. XLI, вып. 4 , Работы Зоологического и Зоотомического кабинета Императорского Сакт-Петербургского университета 1, с. 31-52


  Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. На обл. дарств. надпись: Мнооуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1050725
  Шимкевич В. Отчет о заграничной командировке в 1891 году / Печатано по разрешению С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. В.Демакова, 1892. – 12 с. – Отд. оттиск
1050726
  Фомин А.В. Отчет о заграничной командировке в 1910 году : [Селекц. работа на опыт. ст. за границей] / А. Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1912. – 31 с. – Отд. оттиск Труды Тифлисского Ботанического сада, приложение. Вып. 11, кн. 2
1050727
  Эйсмонд О.П. Отчет о заграничной командировке в течении летнего вакационного времени 1902 г. / Печатано по определению Совета Императорского Варшавского Университета. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1903. – 22 с. – Отд. оттиск из: Работы из Зоотомической Лаборатории Варшавского Университета
1050728
  Криштофович А.Н. Отчет о заграничной командировке в Японию в 1919-1920 году / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 12с. – Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 13
1050729
  Васильев Отчет о заграничной командировке генерального штаба подполковника Васильева из г. Омска в Западный Китай, в г. Урумчи, в мае 1911 года / Васильев. – Омск : Типогр. Шт. Омск. в. окр., 1912. – 26, 29, 18, 29, 27, 7, [11] с.
1050730
  Филевич И. Отчет о заграничной командировке на летнее вакационное время в 1895 г. / [Соч.] э.-о. проф. И. Филевича. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1896. – [2], 28 с. – Отд. отт. из "Варш. унив. изв.". 1896, № 8
1050731
  Казанцев Л.Н. Отчет о заграничной командировке с ученой целью // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 249-256. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1050732
  Сент-Илер Отчет о заграничной поездке в 1892 г. / Сент-Илер
11. – С. 211-297
1050733
  Дерюгин К.М. Отчет о заграничных поездках летом 1900 и 1901 гг. / [соч.] К.М. Дерюгина // Компакт - 252287 / К.М. Дерюгин. – [Санкт-Петербург]. – С. 47-63
1050734
  Дерюгин К.М. Отчет о заграничных поездках летом 1900 и 1901 гг. / [соч.] К.М. Дерюгина. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 47-63. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Императорского Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей. Отд. Зоолог. и Физиолог. 1902, т. XXXII, вып. 4
1050735
  Белоцерковский Г.М. Отчет о занятиях (летом 1912 года и весной 1913 года) в московских архивах члена Кружка студента Г.М. Белоцерковского : Чит. в заседании Ист.-этногр. кружка при Ун-те св. Владимира 7 нояб. 1913 г. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1915. – 16 с. – Без тит. л. и обл.
1050736
  Стороженко Н. Отчет о занятиях в архивах: Киевском центральном и Яготинском кн. Репнина / [Николай Стороженко]. – Киев : Университетская типография, 1886. – 25 с. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указан в конце текста. - Отсус. с. 19-25. – Библиогр. в примеч.
1050737
  Стороженко Н. Отчет о занятиях в архивах: Киевском центральном и Яготинском кн. Репнина / [Н. Стороженко 2-й] // Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко. – Киев, 1884. – 25 с. – Библиогр. в примеч.
1050738
  Назаревский А.А. Отчет о занятиях в Воронежском губернском музее (24-27 июня 1911 года) / А.А. Назаревский. – 45с. – Отд. оттиск
1050739
  Кордт В.А. Отчет о занятиях в Голландских архивах летом 1893, представленный в Императорскую Академию Наук В.А. Кордтом : (Доложено в заседании инсторико-филологического отделения 15 февраля 1895) / В.А. Кордт; Доложено в заседании инсторико-филологического отделения 15 февраля 1895. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1895. – 41 с. – Отд. оттиск из: Известий Императорской Академии Наук. - 1895. - Июнь. - Т. 3, № I. - С.75-115
1050740
  Кордт В.А. Отчет о занятиях в голландских архивах летом 1895, представленный в Императорскую Академию Наук В. Кордтом : (Доложено в заседании инсторико-филологического отделения 29 мая 1896). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Императорской Академии Наук], 1896. – 6 с. – Отд. оттиск из: Известий Императорской Академии Наук. - 1896. - Сентябрь. - Т. 5, № 2. - С.143-148
1050741
  Кордт В.А. Отчет о занятиях в государственном архиве в Гааге летом 1911 В. Кордта : (Доложено в заседании инсторико-филологического отделения 12 сентября 1912). – Санкт-Петербург : [Тип. Императорской Академии Наук], 1914. – 15 с. – Отд. оттиск из: Записки Императорской Академии Наук по историко-филологическомук отделению - Т. 12, № 5 ; 2-я часть текста приложения написана на фр. языке написан
1050742
  Кулагин Н.М. Отчет о занятиях в зоологической лаборатории Императорской С.-Петербургской Академии Наук с 11 мая по 8 июня 1886 г.. – Москва : "Русская" типо-литография, 1887. – 16 с. – Отд. оттиск из: Труды Зоологич. Отд. Импер. Общ. Любителей Естествознания
1050743
  Сементовский, А. Отчет о занятиях Витебского губернского статистического комитета за 1864 год. – Витебск : Тип. Витебского Губернского Правления, 1865. – 20 с.
1050744
  Перетц В.Н. Отчет о занятиях во время заграничной командировки в летнее вакационное время 1907 года / [соч.] В.Н. Перетца, орд. проф. // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 22 с.
1050745
  Перетц В.Н. Отчет о занятиях во время заграничной командировки в летнее вакационное время 1907 года. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1907. – 22 с.


  Дарсвенная подпись на обложке
1050746
  Перетц В.Н. Отчет о занятиях во время заграничной командировки летом 1912 года / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 18 с.


  Дарсвенная подпись на обложке
1050747
   Отчет о занятиях, комиссии учрежденной попечителем Кавказского учебного округа для изыскания мер к улучшению преподавания новых языков в средних учебных заведениях округа / [Кавказский учеб. окр. Комис. для изыскания мер к улучшению преподавания новых языков в средних учеб. заведениях Округа]. – Тифлис : Тип. Т.Г. Мейнандер, 1883. – [2], VI, 558 с. – В прил. ст.: Н. Короваева, А, Стадлина, К. Гана и др. - Перепеч. из: Циркуляр по Управлению Кавказским учебным округом, 1883
1050748
  Московская земледельческая школа Отчет о земледельческой школе за учебный 1854/1855 год, читанный в торжественном собрании 30-го авпреля 1855 года. – Москва : В университетской тип., 1855. – [81] с. разд. паг.
1050749
   Отчет о земских учительских общеобразовательных курсах 1911 года в Полтаве / Полтавское губернское правление. – Полтава : Электр. типо-лит. И.Л. Фришберг, 1911. – [2], 81 с.
1050750
   Отчет о земских учительских общеобразовательных курсах для учителей 1912 года / Полтавское губернское правление. – Полтава : Типо-лит. И.Л. Фришберг, 1912. – 105 с.
1050751
   Отчет о земских школах и внешкольных просветительных мероприятиях в Земского управления Киевской губернии в 1910 г.. – Киев : Изд. Киев. губ. пр. ; Т-во "Печатня С.В. Яковлева", 1911. – 107 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1050752
   Отчет о земских школах и внешкольных просветительных мероприятиях в Земского управления Киевской губернии за 1909 год. – Киев : Изд. Киев. губ. упр. по д. земск. хоз-ва ; Типо-лит. акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 79 с.
1050753
   Отчет о земских школах и внешкольных просветительных мероприятиях Киевского земства за 1908 год. – Киев : Изд. Киев. губ. упр. по д. земск. хоз-ва ; Типо-лит. акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 53 с.
1050754
   Отчет о земских школах и земских внешкольных просветительных мероприятиях в Киевской губернии за 1911 год. – Киев : Изд. Киев. губ. пр. ; Тип. Имп. у-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 205 с.
1050755
  Бобрецкий Н.В. Отчет о зоологических изследованиях, пpоизведенных на беpегу Чеpного моpя летом 1869 года. / [соч.] Н. Бобрецкого. – [Киев], 1870. – 18 с. – Кн. нап.: рос. мов. стар. орф.
1050756
  Нестеров П.В. Отчет о зоологических исследованиях в юго-западном Закавказье (1909 и 1910) и Эрзерумском вилайете (1910) : (Представлено 4-го мая 1911 г.) / [соч.] П.В. Нестерова. – [Санкт-Петербург] : [Императорская Акад. наук], 1911. – С. 0137-0184. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1911., т. XVI. – (Отчет по Зоологическому Музею Императорской Академии наук за 1910 г.)
1050757
  Репяхов В. Отчет о зоологических исследованиях, произведенных в Крыму летом 1874 г.. – [Одесса?], 1874. – 7 с. – Отд. оттиск
1050758
  Розов В.А. Отчет о командировке в Австрию в 1907 году / В.А. Розов, прив.-доц. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 46 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1908


  На обл. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от В. Розова
1050759
  Чернов С. Отчет о командировке в Москву в весеннее полугодие 1924-25 уч. г. и в осеннее полугодие 1925-16 уч. г. / [С.Чернов]. – [Саратов] : Правл. Саратов. гос. ун-та, 1926. – 309-317 с.
1050760
  Совинский В.К. Отчет о командировке в Петербург для научных занятий в Зоологическом музее Императорской Академии Наук / [соч.] В.К. Совинского. – Киев : Тип. императорского Университета Св. Владимира. В. завадского, 1894. – [2], 31 с., 2 табл. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1894


  На обл. экз. № 84312 дарвт. надпись: Многоуважаемому проф. Алексей Алексеевичу Коротневу от автора
1050761
  Совинский В.К. Отчет о командировке в С.-Петербург для научных занятий в Зоологическом музее Императорской Академии Наук / В. Совинский // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 30 с., 2 табл.
1050762
  Русаков М.П. Отчет о командировке в США для изучения рудных месторождений и постановки геолого-разведочного дела 1930-1931 гг. / М.П. Русаков. – Л.-Москва, 1934. – 246с.
1050763
  Русаков М.П. Отчет о командировке в США: для изучения рудных месторождений и постановки геолого-разведочного дела 1930-1931 гг. / М.П. Русаков. – Л.-Москва, 1934. – 245с.
1050764
  Танатар И. Отчет о командировке в Фрейбергскую горную академию на летний семестр 1905 года // Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего Горного Училища за 1906 год. – Екатеринослав, 1907. – 15 с.
1050765
  Бардиж В.В. Отчет о командировке во Францию (19-29 сентября 1961 г.) / В.В. Бардиж. – Москва : [б. и.], 1962. – 40 с. : рис. – (Иностранная радиоэлектрическая техника и промышленность)
1050766
  Рузский М.Д. Отчет о командировке за границу в 1895 г. / [соч.] М. Рузского. – Казань : Типо-литогр. Императорского [Казанского] университета, 1896. – 47 с. – Отд. оттиск Ученые записки Казанского университета. 1896, № 6-7


  На обл. экз. дарств. надпись: № 233957 - Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко автор. № 421845 Многоуважаемому Василию Каловичу Совинскому автор
1050767
  Суходский Н.Д. Отчет о командировке летом 1903 года в Киевскую, Подольскую и Могилевскую губернии / Н.Д. Суходский ; М.З. и Г.И. Лесной Департамент. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1904. – [2], 55 с. – Без обл. и тит. л . - Описан по данным интернета
1050768
  Пфейффер Г.В. Отчет о командировке на IV-ый международный конгресс математиков в Риме / [Г. Пфейффер, прив.-доц.]. – [Киев] : [Тип. Императорского Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого], 1909. – 7 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1909, № 3, офиц. ч. с. 1-7


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1050769
  Пфейффер Г.В. Отчет о командировке на IV-ый международный конгресс математиков в Риме // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 7 с.
1050770
  Павлович С.А. Отчет о командировке на Аланские острова летом 1907 года для собирания коллекций для Зоологиченского Музея Имп. Академии наук / С.А, Павлович. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Академии наук], 1909. – С. 0143-0153. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1908, т. XIII


  Содержание: 1. Отчет о командировке на Аланские острова летом 1907 года для собирания коллекций для Зоологиченского Музея Имп. Академии наук / С. А. Павлович; 2. Отчет по командировке в С.-З. часть Черного моря для изучения фауны и собирания ...
1050771
  Черный С. Отчет о командировке на Второй метеорологический съезд с 11 по 17 января 1909 года. / С. Черный. – 6с.
1050772
  Берг Л.С. Отчет о командировке на Кавказ от Зоологического Музея Императорской Академии наук в 1909 г. : (Представлено 27 мая 1910 г.) / [соч.] Л.С. Берга // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – С. 0153-0170


  Annuaire du Musee Zoologique de l"Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg
1050773
  Чирвинский П.Н. Отчет о командировке на Международный ХІ Геологический Конгресс в Стокгольме в августе 1910 года с описанием геологического строения посещенных месторождений полезных ископаемых и собранных коллекций / Из каб.Прикладной Минералогии и геологии Алексеевск.Донского Полит.ин-та. – Новочеркасск : Тип.К.Маттисена в Юрьеве, 1912. – 64с. + Табл.1
1050774
  Карпов В. Отчет о командировке на Черное море для изучения устричного дела / В. Карпов. – С.-Петербург, 1903. – 64с.
1050775
  Залеский С.И. Отчет о командировке, состоявшейся летом 1893 года, по предложению Господина Томского Губернатора : (С картою пройденного пути) / А.М. Залеский. – Томск : Томская губернская типография, 1893. – 135 с.
1050776
  Бианки В.Л. Отчет о коммандировке в Камчатку в 1908 году : (Представлено в заседании Физико-математического Отделения 26 ноября 1908 г.) / В. Бианки. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1909. – 52 с. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук. Серия 6. 1909, № 1
1050777
   Отчет о Конкурентоспособности Украины 2009 : навстречу экономическому росту и процветанию / Фонд "Эффективное управление". – [Киев] : [ Б.И. ], 2009. – 236 с.
1050778
   Отчет о лабораторных работах за 1925-1926 и вегерационные опыты 1926 года. – Х, 1927. – с.
1050779
  Маслова А.Л. Отчет о лабораторных работах за 1925-26 гг. и вегетационные опыты 1926 года. / А.Л. Маслова, Г.М. Шапиро. – Х., 1927. – 63с.
1050780
  Пфейффер Г.В. Отчет о летних заграничных коммандировках 1904 и 1905 гг. : университеты Геттингенский и Парижский (Сорбонна) // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 15 с.
1050781
  Пфейффер Г.В. Отчет о летних заграничных коммандировках 1904 и 1905 гг. : университеты Геттингенский и Парижский (Сорбонна) // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 15 с.
1050782
   Отчет о летних колониях для детей московских городских начальных училищ : (5-й год существования колоний). – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1893. – 23 с.
1050783
   Отчет о летних общеобразовательных курсах, устроенных Киевским Фребелевским обществом для народных учителей в г. Киеве в 1911 и 1912 годах. – Киев : Тип. В. Бондаренко и П. Гнездовского, 1913. – 71 с.
1050784
   Отчет о мировом развитии 1997г. : Государство в меняющемся мире. – Москва : Прайм-тасс, 1997. – 312с.
1050785
  Рузский М.Д. Отчет о наблюдениях озимой ночницы (Agrotis segetum, Schiff). – Казань : Тип. Университета, 1888. – 15 с. – Отд. оттиск
1050786
   Отчет о научно-исследовательской деятельности Всесоюзного института экспериментальной медицины им. А.М. Горького за 1933-1937 гг.. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1939. – 570с.
1050787
   Отчет о научно-исследовательской деятельности Всесоюзного института экспериментальной медицины им. А.М. Горького за 1938-1939 гг.. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1948. – 367с.
1050788
  Яворский Ю.А. Отчет о научной командировке в Галичину летом 1912 года / Ю.А. Яворский. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1913. – 7 с. – Отд. отт. из: Имп. Акад наук, отд. русского языка и словестности за 1912 г.
1050789
   Отчет о научной работе Кабардино-Балкарского гос. ун-та за 1960, 1961, 1962 и 1963 годы (Авторефераты). – Нальчик, 1964. – 344 с.
1050790
   Отчет о научной работе Кабардино-Балкарского гос. ун-та за 1964 и 1965 гг. – Нальчик, 1966. – 250 с.
1050791
   Отчет о научной работе Кабардино-Балкарского гос. ун-та за 1966 и 1967 гг. – Нальчик, 1970. – 240 с.
1050792
   Отчет о немецких работах 4-х классов реальных училищ, исполненных на испытаниях в мае 1907 года. – Екатеринбург : Тип. В.Н. Алексеева, П.И. Галина и К*, 1908. – 14 с.
1050793
   Отчет о первой Международной конференции коммунисток. – М., 1921. – 128с.
1050794
   Отчет о первом Международном конгрессе ИФАК по автоматическому управлению. – Москва, 1961. – 52с.
1050795
  Якимовым В. Отчет о письменных работах по геометрии, исполненных учениками VII класса женских гимназий Оренбургского учебного округа на испытаниях в 1911 году / Сост. председателем Педагогического Совета Уфимской 2-й женской гимназии Вл. Якимовым // Краткий отзыв о письменных работах по русскому языку учеников VI классов реальных училищ Оренбургского учебного округа, исполненных на выпускных испытаниях в апреле 1911 года / С.В. Кузнецов. – Уфа : Электрич. типо-лит. т-ва Ф.Г. Соловьев и К, 1913. – 171 с. – (Отчеты о письменных экзаменных работах выпускных классов 1910-11 уч. г.)
1050796
  Берг Г.А. Отчет о письменных работах по немецкому языку, исполненных учениками VII класса и посторонними лицами на окончательных испытаниях в 18 реальных училищах Казанского учебного округа в 1912 году / [сост.: лектор Г. Берг] ; Казанский учеб. окр. Попечитель. – [Казань] : [Типо-лит. Имп. Казан. ун-та], 1914. – 93, [2]. – Сост. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
1050797
  Кузнецов С. Отчет о письменных работах по русскому языку, исполненных учениками 7 классов реальных училищ Оренбургского учебного округа на окончательных испытаниях в апреле 1911 года / Сост. Окр. инспектор Оренбургск. учеб. окр. ст. сов. Ст. Кузнецов // Краткий отзыв о письменных работах по русскому языку учеников VI классов реальных училищ Оренбургского учебного округа, исполненных на выпускных испытаниях в апреле 1911 года / С.В. Кузнецов. – Уфа : Электрич. типо-лит. т-ва Ф.Г. Соловьев и К, 1913. – 48 с. – (Отчеты о письменных экзаменных работах выпускных классов 1910-11 уч. г.)
1050798
   Отчет о письменных работах по французскому языку, исполненных на испытаниях в мае 1911 года учениками 6-х классов реальных училищ Оренбургского учебного округа // Краткий отзыв о письменных работах по русскому языку учеников VI классов реальных училищ Оренбургского учебного округа, исполненных на выпускных испытаниях в апреле 1911 года / С.В. Кузнецов. – Уфа : Электрич. типо-лит. т-ва Ф.Г. Соловьев и К, 1913. – 17 с. – (Отчеты о письменных экзаменных работах выпускных классов 1910-11 уч. г.)
1050799
  Скурский Ф.Ф. Отчет о письменных работах учеников 7-х классов реальных училищ Оренбурского учебного округа по тригонометрии, исполненных на окончательных испытаниях 1911 года / Сост. директор Пермского реального училища ст. сов. Ф.Ф. Скурский // Краткий отзыв о письменных работах по русскому языку учеников VI классов реальных училищ Оренбургского учебного округа, исполненных на выпускных испытаниях в апреле 1911 года / С.В. Кузнецов. – Уфа : Электрич. типо-лит. т-ва Ф.Г. Соловьев и К, 1913. – 16 с. – (Отчеты о письменных экзаменных работах выпускных классов 1910-11 уч. г.)
1050800
  Книпович Н.М. Отчет о плавании в Ледовитом океане на крейсере II-го ранга "Наездник" летом 1893 года. – [12] с.
1050801
  Свечников И.Н. Отчет о подаче медицинской помощи раненым на мореходной канонерской лодке "Гиляк" при взятии китайских фортов Таку 4 июня 1900 г / [Соч.] И.Н. Свечникова. – Санкт-Петербург : Тип. Мор. м-ва, 1903. – [2], 18 с. – Из Мед. приб. к "Мор. сб." за июнь 1903 г.
1050802
   Отчет о подготовительных работах Киевского учебного округа по участию во Всероссийской выставке 1913 года в г. Киеве / Киевский уч. окр. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 119 с.
1050803
  Сержпутовский А.К. Отчет о поездке в Гомельскую губернию в 1926 году / А.К. Сержпутовский. – Менск : 1-ая Гостип. БГИ, 1926. – 16 с.
1050804
  Чернавин В.В. Отчет о поездке в Западный Тянь-Шань летом 1913 года : (с 5 табл., 1 рис. в тексте и 1 картою) : (Представлено 20 ноября 1914 г.) / В. Чернавин. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1915. – 31 с., 1 л. карт., 5 л. табл. : ил., карт. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук, 1914, т. XIX, с. 0138-0168


  На с. 1 экз. № 258676 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Адольфовичу Линдгольду от автора. На с. 1 экз. № 249240 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1050805
  Шевырев И. Отчет о поездке в июне-сентябре 1913 года в казенные леса губерний: Киевской, Таврической, Тамбовской, Черниговской, Виленской, Ковенской, Гродненской, Сувалкской, Плоцкой, Петроковской и Курляндской по борьбе с вредными лесными насекомыми. – Санкт-Петербург : Тип. "Сельского Вестника", 1914. – 40 с.
1050806
  Дорофеев Отчет о поездке в Северо-Западную Монголию / Дорофеев; под ред. Ходоровича. – Омск : Типогр. Шт. Омск. в. окр., 1912. – [4], 123 с.
1050807
  Михеев Отчет о поездке в Северо-Западную Монголию и Урянхайскую землю / Михеев; под ред.:Болховитинова. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба), 1910. – VII, 176 с.
1050808
  Бенешевич В.Н. Отчет о поездке за границу летом 1911 года / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской АН, 1911. – С. 1097-1104. – Известия Акад. наук. - 1911
1050809
  Семенкевич Ю.Н. Отчет о поездке на Виллафранкскую зоологическую станцию зимой 1891 года. – 13 с. + рис.
1050810
  Семенкевич Ю. Отчет о поездке на Виллафранкскую зоологическую станцию зимой 1891 года / Ю. Семенкевич. – 13с.
1050811
  Белянкин И.И. Отчет о поездке на четвертый международный конгресс математиков в Рим / И. Белянкин. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1908. – 14 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1050812
  Белянкин И.И. Отчет о поездке на четвертый международный конгресс математиков в Риме / И.И. Белянкин // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 14 с.
1050813
  Линниченко И.А. Отчет о присуждении премии И.Г. Вучины в 1897 году. – Одесса : Эконом, 1898. – 13с.
1050814
   Отчет о присуждении премий П.Н.Батюшкова / читан в публичном собрании Императорской Академии Наук 29 декабря 1902 года. – Санкт-Петербург, 1904. – 191 с.
1050815
  Кесслер К.Ф. Отчет о путешествии по Днепру в 1844 г. / [соч. К.Ф. Кесслера]. – [Санкт-Петербург] : тип. В.Ф. Демакова, 1882. – С. 55-72. – Отд. оттиск


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1050816
  Пирогов Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу. / Н.И. Пирогов. – Москва, 1952. – 359с.
1050817
  Книпович Н.М. Отчет о работах в Балтийском море Н.М. Книповича и С.А. Павловича летом 1908 года по собиранию мосркой фауны для Зоологического музея Императорской Академии наук : с картой / Н.М. Книпович. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – 115 с., 1 л. карт. : ил. – Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук, 1909, т. 14
1050818
   Отчет о работах почвенно-ботанического отряда Казакстанской экспедиции Академии наук СССР : Исследование 1926. – Ленинград : Изд. АН СССР
Вып. 3. – 1928. – 255с.
1050819
  Ягодовский К.П. Отчет о работах у Юго-Восточного побережья Черного моря в июне и июле 1908 г. / К.П. Ягодовский. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Академии наук, 1909. – 33 с. – Нап. назв. на фр. яз. - Без. тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. 1909, т. XIV, с. 0246-0278
1050820
  Добровлянский В.В. Отчет о работах энтомологического отделения Киевской станции по борьбе с вредителями растений при Южно - Русском обществе поощрения земледельцев и сельских промышленников за 1914 год / В.В. Добровлянский. – Киев, 1915. – 41 с.
1050821
  КГУ им. Шевченко Т.Г. Отчет о работе "Исследование оксидных катодов" / им. Шевченко Т.Г. КГУ. – Київ
1. – 1954. – 87с.
1050822
   Отчет о работе (Гос. научной б-ки им. В.Г. Короленко) за 1954 год. – Х., 1955. – 63с.
1050823
   Отчет о работе 2-го Контрразведывательного отдела Комитета Госбезопасности при СМ ЭССР : за период с 1/04 - 1954 г. по 1/04-1955 г. Сов. секретно экз. №1. Председателю Комитета Государственной безопасности при Совете Министров Эстонской ССР Полковнику тов. Карпову И.П. – [Б.м.] : [Б.В.], 1998. – 128 с. – ISBN 9985-9103-7-0
1050824
  Шалаев С.А. Отчет о работе ВЦСПС и задачи профессиональных союзов СССР в свете решений ХХУ1 съезда КПСС / С.А. Шалаев. – М, 1982. – 64с.
1050825
  Шалаев С.А. Отчет о работе ВЦСПС и задачи профессиональных союзов СССР в свете решений ХХУ11 съезда КПСС / С.А. Шалаев. – М, 1987. – 77с.
1050826
  Гришин В.В. Отчет о работе ВЦСПС и задачи профессиональных союзов СССР в связи с решениями 21 съезда КПСС / В.В. Гришин. – М., 1959. – 95с.
1050827
   Отчет о работе географического общества СССР за 1964-1969 гг.. – Ленинград, 1970. – 78с.
1050828
   Отчет о работе Киевской Астрономической обсерватории за 1945 год. – Киев : [Типография Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко], 1946. – С. 105-116. – Отдельный оттиск: Публикации Киевской астрономической обсерватории №2
1050829
   Отчет о работе Киевской Астрономической обсерватории за 1947 год. – Киев : [Типография Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко], 1948. – С. 101-107. – Отдельный оттиск: Публикации Киевской астрономической обсерватории
1050830
   Отчет о работе общества в течении 1966 -- 68 гг.. – М., 1969. – 132с.
1050831
   Отчет о работе общества в течении 1969-71 гг.. – М., 1972. – 148с.
1050832
   Отчет о работе общества в течении 1975-1977гг.. – М., 1978. – 105с.
1050833
   Отчет о работе общества в течении 1978-1980 гг.. – М., 1981. – 154с.
1050834
  Штандель М.В. Отчет о работе отдела применения за 1924-1926 гг. / М.В. Штандель. – Х., 1927. – 73с.
1050835
   Отчет о работе сахарной промышленности за 1933-1935 гг.. – Москва : тип. арт. "Сов. печатник" ([Л.]), 1936. – 658 с., 1 л. граф. : ил., 90 табл.,граф.
1050836
   Отчет о работе Свердловского Окружного Исполнительного Комитета за 1923-1924 г.. – Свердловск, 1925. – 546 с.
1050837
   Отчет о работе секритариата правления Союза художников СССР за 1983 г.. – Москва, 1983. – 24 с.
1050838
   Отчет о работе, проведенной кафедрой вычислительной математики КГУ согласно договора №13. – Київ, 1969. – 65с.
1050839
   Отчет о районных педагогических курсах для народных учителей, организованых Полтавским губернским замством в г.г. Золотоноше и Гадяче летом 1913 года (с 1-го июля по 1-е августа) / Пед. бюро Полт. губ. земства. – Полтава : Типо-лит. И.Л. Фришберга, 1913. – 22, 50, 171 с. – В прил.: Конспекты лекций: дир-ра П.В. Никольского; Вл.Вл. Барицкого; Б.Н. Бобынина; Е.К. Карловича; Н.Ф. Николаева; А. Смирнова; Е.А. Толмачевской;


  На форзаце дарственная надпись: Глубокоуважаемому Константину Моисеевичу Щербине от В.А. Барицкого 30 августа 1914 г.
1050840
  Бобринский А.А. Отчет о раскопках А.А. Бобринского в Черкасском и Чигиринском уездах Киевской губернии в 1901 г. / А.А. Бобринский. – 28 с.
1050841
   Отчет о раскопках в Болгарах в июле 1914 года. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1916. – 34 с. – 3 таб.
1050842
  Шкорпил В. Отчет о раскопках в г. Керчи и окрестностях в 1909 г. / В. Шкорпил. – 72 с.
1050843
  Белов Г.Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935-36 гг. / Г.Д. Белов. – Севастополь : ГИЗ Крым. АССР, 1938. – 351 с., [4] вкл. л. : рис. – (Гос. Херсонесский историко-археологический музей)
1050844
  Данилевич В.Е. Отчет о раскопках Курской ученой архивной комиссии в Курском уезде, в мае и июне 1907 года / В.Е. Данилевич. – Киев, 1909. – 7 с.
1050845
  Спицын А.А. Отчет о раскопках, произведенных в 1905 г. И.С. Абрамовым в Смоленской губ. / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 27 с.
1050846
   Отчет о ревизии Санкт-Петербургского городского кредитного ощества. – Санкт-Петербург : Типо-Литография А. Перотт, 1884. – 97, 40 с., табл.
1050847
   Отчет о ремесленных отделениях при земских школах Киевской губ. за 1909 и 1910. – Киев : Изд. Киев. упр. по дел. земск. хоз. ; Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 19 с.
1050848
  Петербургская ремесленная выставка (1885) Отчет о С.-Петербургской ремесленной выстаке 1885 г.. – Санкт-Петербург : Тип. брат. Пантелеевых, 1885. – [1], 108 с., 1 план.
1050849
  Соловкин Н. Отчет о сборе фаунистических коллекций по берегам Астрабадского залива, а также в районе Красноводского залива и на о. Челекене в 1913 г. = Compte rendu des travaux faunistiques entrepris sur les cotes du golfe d"Astrabad, ainsi que dans les environs du golfe de Krasnovodsk et sur l"ile Tsheleken en 1913 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1050850
  Общество истории и древностей российских (Москва) Отчет о седьмом присуждении премии Г.Ф. Карпова Императорским Обществом Истории и Древностей Российских при Московском университете / [С. Голубев]. – Москва : Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1907. – 20 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских
1050851
   Отчет о совещании комиссиии представителей мастерских учебных пособий 3 и 4 января 1917 г. в Петрограде / сост. председ. ком. ; Комиссия по нагляд. уч. пос. при Мин. нар. просв. – Петроград : Тип. Э.Ф. Меркель, 1917. – 21 с.
1050852
   Отчет о состоянии Бакинской императора Александра III мужской гимназии за 1896/7 учебный год. – Баку : Тип. губ. правл., 1898. – 23 с.
1050853
   Отчет о состоянии Благовещенской учительской семинарии за 1902 (гражданский) год. – Уфа : Паровая тип. Ив.П. Зайкова, 1903. – 71 с.
1050854
   Отчет о состоянии Варшавских высших женских курсов за 1909-1910 акад. год.(1-й год существования). – Варшава : Тип.Варш.учебн.округа, 1911. – 53с.
1050855
   Отчет о состоянии Варшавских высших женских курсов за 1911-1912 акад.год : 3-й год существования. – Варшава : Тип."Русского общества", 1913. – 424с.
1050856
   Отчет о состоянии Варшавских высших женских курсов за 1912-1913 акад.год : 4-й год существования. – Варшава, 1914. – 169с.
1050857
   Отчет о состоянии Варшавских высших женских курсов за 1913-1914 акад.год : 5-й год существования. – Варшава, 1915. – 46с.
1050858
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1882/83 учебный год / сост. А.Ф. Знаменским, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1883. – 57 с.
1050859
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1885/86 учебный год / сост. В.И. Тузовым, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1886. – 57 с.
1050860
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1886/87 учебный год / сост. В.И. Тузовым, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1888. – 68 с.
1050861
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1887/88 учебный год / сост. В.И. Тузовым, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1888. – 62 с.
1050862
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1888/89 учебный год / сост. В.И. Тузовым, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1889. – 65 с.
1050863
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1889/90 учебный год / сост. В.И. Тузовым, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1890. – 68 с.
1050864
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1892/93 учебный год / сост. В.И. Тузовым, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Типо-лит. И.И. Соколова, 1893. – 56, 7 с.
1050865
   Отчет о состоянии Вологодской гимназии за 1896/7 учебный год : (1885/86-1891/92) : с прилож. / сост. К.Н. Проскуряковым, секр. пед. совета ; Вологодская гимназия. – Вологда : Тип. Волог. губ. правл., 1897. – 94 с.
1050866
   Отчет о состоянии гимназии за семилетний период ее существования : (1885/86-1891/92) : с прилож. / Киево-Печерская гимназия. – Киев : Тип. К.Н. Милевского
1. – 1892. – XCVIII, 157 с.
1050867
   Отчет о состоянии Глуховской гимназии за 1895 год / Глуховская гимназия. – Глухов : Печ. Наследник, 1896. – 59 с.
1050868
   Отчет о состоянии Житомирской мужской гимназии за 1876/77 учебный год / Житомирская мужская гимназия. – Житомир, 1877. – 52 с., 1 л. табл. – Без тит. л.
1050869
   Отчет о состоянии Житомирской мужской гимназии за 1877/78 учебный год / Житомирская мужская гимназия. – Житомир, 1878. – 50 с., 1 л. табл. – Без тит. л.
1050870
   Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего Горного Училища за 1906 год. – Екатеринослав : Тип. Губернского Земства, 1907
1050871
   Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета за 1921 г.. – Л., 1926. – с.
1050872
   Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета за 1925/26 г.. – Л., 1927. – 522с.
1050873
   Отчет о состоянии и деятельности имп. Юрьевского университета за 1912 год. – Юрьев : Тип. Маттисена, 1913. – 202с. – Прилож. к "Ученым Запискам Юрьевского ун-та" за 1913 год
1050874
  Ботанический сад (Петербург) Отчет о состоянии и деятельности Императорского Ботанического сада Петра Великого за 1915 год. – 1905-1916. – Петроград : Печ. в тип. К. Маттисена, 1916. – 189, 2 л. фотогр. с. : фото


  Загл. отчетов за 1904-1914 гг.: Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского ботанического сада
1050875
  Цитович П.П. Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского Университета за 1902 год составленный ординарным профессором П.П. Цитовичес : С приложением речи экстраординарного профессора В.В.Бартольда. – Санкт-Петербург : Типо-литография Б.М.Вольфа, 1895. – [1], 181, 73 с.
1050876
   Отчет о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. Владимира в 1900 году. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 40 с. – На обл. назв. "Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. Владимира в 1900 году" - Оттиск из Университетских Известий за 1901 г.
1050877
   Отчет о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. Владимира в 1901 году. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 72 с. – Оттиск из Университетских Известий за 1904 г.
1050878
   Отчет о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. Владимира в 1902 году. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 111 с.
1050879
   Отчет о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. Владимира в 1903 году. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 51 с. – Оттиск из Университетских Известий за 1905 год
1050880
   Отчет о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. Владимира за 1911 год. – Киев : Типография "Работник", 1912. – 77 с.
1050881
   Отчет о состоянии и деятельности Императорского Университета Св. Владимира за 1912 год. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [1], 98 с.
1050882
  Чирвинский П.Н. Отчет о состоянии и деятельности кабинета и лаборатории прикладной геологии Алекс. Дон. политехн. института с 1-го января 1909 по 1-е января 1914 года / П.Н. Чирвинский. – с. 218-226. – Отдельный оттиск из "Ежегодника по геологии и минералогии России", Т. 16, вып. 7-8
1050883
   Отчет о состоянии и деятельности казанских высших женских курсов за 1911-1912 учебный год : 4-й год существования курсов. – Казань : Тип.-лит.имп.ун-та, 1912. – 59с.
1050884
   Отчет о состоянии и деятельности Казанских высших женских курсов за 1914-1915 годы : 9-й год существования курсов. – Казань : Центр.тип., 1916. – 78с.
1050885
  Петр В.И. Отчет о состоянии и деятельности Киевского отделения Общества классической филологии и педагогики за 20-летний период его существования (1875-1895 г.) / Сост. чл. совета В.И. Петр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1896. – LXVI, 36 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1050886
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1897 г.. – 21с.
1050887
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1898 г.. – 26с.
1050888
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1899 г.. – 19с.
1050889
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1900 г.. – 18с.
1050890
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1902 г.. – 22с.
1050891
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1903 г.. – 37с.
1050892
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1906 г.. – 24с.
1050893
   Отчет о состоянии и деятельности Киевской городской публичной библиотеки в 1907 г.. – 25с.
1050894
  Понятовский С.В. Отчет о состоянии и деятельности опытного и показательных полей и о других мерах по сельскому хозяйству в Закаспийской области в 1898-1899 годах / [соч.] агронома С.В. Понятовского М. З. и Г. И., Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1901. – 71 с., 1 л. план : ил., табл.
1050895
   Отчет о состоянии и деятельности Сибирских женских курсов в г. Томске за 1913-1914 год. – Томск : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1914. – 64, 123 с., 12 л. табл.
1050896
   Отчет о состоянии и деятельности Сибирских женских курсов за 1910-1911 акад. год. – Томск : Тип. лит. Сиб. т-ва Печат. дела, 1912. – 23 с.
1050897
   Отчет о состоянии и деятельности Сибирских женских курсов за 1911-1912 учебный год. – Томск, 1913. – 78 с.
1050898
   Отчет о состоянии и деятельности Сибирских женских курсов за осенний семестр 1910-1911 акад. года. – Томск : Тип. лит. Сиб. т-ва Печат. дела, 1911. – 9 с.
1050899
  Педашенко Д. Отчет о состоянии и деятельности Соловецкой биологической станции в 1896 году. – Санкт-Петербург : Тип. А.Пороховщикова, 1897. – 8 с. – Отдельный оттиск из: Труды Императорского С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 28, вып. 1
1050900
  Педашенко Д. Отчет о состоянии и деятельности Соловецкой биологической станции в 1897 году / Печатано по распоряжению Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей. – Санкт-Петербург : Тип. А.Пороховщикова, 1897. – 34 с. – Отдельный оттиск из: Труды Имп. Спб. общ. Естествоиспытателей, т. 28, вып. 1
1050901
  Педашенко Д. Отчет о состоянии и деятельности Соловецкой биологической станции в 1897 году / Д. Педашенко. – [Санкт-Петербург], 1897. – С. 224-233. – Отдельный оттиск
1050902
   Отчет о состоянии императорского Казанского университета за 1901 год. – 23с.
1050903
   Отчет о состоянии Иркутской учительской семинарии за 1898 гражданский год. – Иркутск : Типо-лит П.И. Макушина, 1899. – [4], 60 с.
1050904
   Отчет о состоянии Каменец-Подольской мужской гимназии за 1883/4 учебный год : сборник статей преподавателей Каменец-Подольской мужской гимназии : 51-й год существования Каменец-Подольской мужской гимназии / cост. П.С. Любарским, секр. пед. совета ; Каменец-Подольская мужская гимназия. – Каменец-Подольск : "Русская тип." М. Гликина, 1885. – [278] с. разд. паг., 1 л. табл.
1050905
   Отчет о состоянии Каменец-Подольской мужской гимназии за 1889/90 учебный год / cост. П.С. Любарским, секр. пед. совета ; Каменец-Подольская мужская гимназия. – Каменец-Подольск : "Русская тип." М. Гликина, 1891. – 46, 29 с. – Надзаг.: 58-й год существования Каменец-Подольской мужской гимназии
1050906
   Отчет о состоянии Каменец-Подольской мужской гимназии за 1890/91 учебный год / cост. П.С. Любарским, секр. пед. совета ; Каменец-Подольская мужская гимназия. – Каменец-Подольск : "Русская тип." М. Гликина, 1891. – 48 с. – Надзаг.: 58-й год существования Каменец-Подольской мужской гимназии
1050907
  Оболонский Н.А. Отчет о состоянии кафедры судебной медицины Императорского Университета св. Владимира. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1904. – 11, [1] с.
1050908
   Отчет о состоянии Киево-Печерской гимназии за 1892-93 учебный год : с приложениями. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
[2]. – 1893. – XXXII, [2], 120 с.
1050909
   Отчет о состоянии Киево-Печерской гимназии за 1893-94 учебный год : с приложениями. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
[3]. – 1894. – XXX, [2], 218 с., 1 л. рис. : ил.
1050910
   Отчет о состоянии Киево-Печерской гимназии за время с 1899 учебн. год по 1900 учебн. год : с приложениями. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
[6]. – 1901. – XXXVI, [4], 139 с.
1050911
   Отчет о состоянии Киевского 2-го коммерческого училища за 1902-1903 учебный год. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1904. – 153, 107 с.
1050912
   Отчет о состоянии Киевского 2-го коммерческого училища за 1904-1905 учебный год. – Киев : Лито-тип. А.О. Штерензона, 1906. – 118 с., 2 л. портр. (фронт.)
1050913
   Отчет о состоянии Киевского 2-го коммерческого училища за 1905-1906 учебный год. – Киев : Типо-лит. Т.Г. Мейнандера, 1907. – 135 с.
1050914
   Отчет о состоянии Киевского 2-го коммерческого училища за 1908-1909 учебный год. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1910. – 186 с.
1050915
   Отчет о состоянии Киевского Александровского ремесленного училища за 1896 год. – [Киев] : [б. и.]. – 48 с.
1050916
   Отчет о состоянии Киевского Александровского ремесленного училища за 1897 год. – [Киев] : [б. и.]. – 41 с.
1050917
   Отчет о состоянии Киевского Александровского ремесленного училища за 1899 год. – [Киев] : [б. и.]. – 47 с.
1050918
   Отчет о состоянии Киевского общества древностей и искусств за 1904 год. – Киев : Тип. Н.А.Гирич, 1905. – 25 с.
1050919
  Матченко И.П. Отчет о состоянии Киевского реального училища / Сост. секр. Пед. совета И.П. Матченко. – 1895-1906. – Киев : Типография И.И. Чоколова
За время с 1889-1895 год. – 1895. – 80 с.
1050920
   Отчет о состоянии Киевского учебного округа за 1844 год. – [Киев]. – [61] с. – Отд. оттиск
1050921
   Отчет о состоянии Киевского частного мужского учебного заведения 1 разряда (реальное училище), содержимого Ф.И. Альдингером, (Пушкинская № 40) : за 1-е полугодие (с 1-го сентября 1906 года по 1-е января 1907 года и за 2-е полугодие с 1-го января по 16 мая 1907 года). – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – 23, 18 с.
1050922
   Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 21 с. – Конволют. - Пер. с 6 ст.


  Содержание: 1. Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год. - Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. - 21 с.; 2. Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год. - Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. - 48 ...
1050923
   Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год // Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 48 с.
1050924
   Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1893/94 учебный год. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1894. – 125 с. – Экз. № 129329 деф., отсутст. с. 1-20, 113-125
1050925
   Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1895/6 учебный год / сост. С.П. Лихотинский, секр. пед. совета // Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 62 с.
1050926
   Отчет о состоянии Киевской 4-й гимназии за 1893-94 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1894. – 31 с.
1050927
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1869/70 учебный год. – Киев, 1870. – 54 с.
1050928
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1870/71 учебный год. – Киев, 1871. – 30 с.
1050929
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1872/73 учебный год. – Киев, 1873. – 60 с.
1050930
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1880-81учебный год. – Киев, 1881
1050931
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1885/86 учебный год. – Киев, 1887. – 45 с.
1050932
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1888-1889 учебный год // По поводу возражений современной критики против существования Моисеева закона ранее древнейших пророков-писателей : (Речь, произнесенная на годичном акте Киевской Духовной Академии 15 октября 1889 года) / Ф. Покровский, 1889. – С. 99-148
1050933
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1893/94 учебный год. – Киев, 1894. – 70 с.
1050934
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1894/95 учебный год. – Киев, 1895
1050935
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1895/96 учебный год. – Киев, 1896. – 53 с.
1050936
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1902-1903 учебный год и актовая академическая речь (26 сентября 1903 года). – Киев, 1904. – 158 с.
1050937
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1908-1909 учебный год. – Киев, 1910. – 45 с.
1050938
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1910-1911 учебный год. – Киев, 1911. – 55 с.
1050939
   Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1914-1915 учебный год. – Киев, 1916. – 50 с.
1050940
   Отчет о состоянии Киевской первой гимназии за 1877/78 учебный год и речь произнесенная директором Киевской первой гимназии Андрияшевым на торжественном акте той гимназии, 24 сентября 1878 года, ... : ... О необходимости взаимодействия семьи и школы в деле воспитания и обучения. – Киев : В унив. тип., 1878. – 38 с.
1050941
   Отчет о состоянии Коллегии Павла Галагана : с 1-го октября 1890 по 1-е октября 1894 года // Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – 213 с.


  В отчет вошли речи: 1. Высшее образование в Риме во времена императоров : речь, произн. на торж. акте Коллегии Павла Галагана 1 октября 1893 года восп. и преп. греч. яз. Б. Гордиевским, с. 55-75; 2. Значение изучения словестности для нравственного ...
1050942
   Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана за 1881 учебный год / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1882. – 21 с.
1050943
   Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – 18 с. – Конволют. - Пер.: Речи преподавателей Коллегии и "Поминка по учредителе и почетном попечителе Григории Павловиче Галагане"
1050944
   Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е октября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – 18 с.
1050945
   Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1890 г. по 1-е октября 1894 года / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. И.И. Чоклова, 1894. – 215 с.
1050946
   Отчет о состоянии Кунгурской Елизаветинской женской рукодельной школы за 1898 год.. – Пермь : Тип. Губ. земской управы, 1899. – [2], 43 с.
1050947
   Отчет о состоянии Миргородской мужской гимназии за 1912-13 уч. г.. – Миргород : Тип. М.Г. Кагана и С.И. Роднянского, 1914. – XL, 44 с.
1050948
   Отчет о состоянии народных училищ Олонецкой губернии за 1901 год. – Петрозаводск : Губ. тип., 1902. – 59 с.
1050949
   Отчет о состоянии начальных народных училищ Вятской губернии за 1893 год. – Вятка : Тип. Маишеева, бывш. Куклина и Красовского, 1895. – 101 с., 1 л. табл.
1050950
   Отчет о состоянии начальных народных училищ Вятской губернии за 1894 год. – Вятка : Тип. Маишеева, бывш. Куклина и Красовского, 1896. – 67 с.
1050951
   Отчет о состоянии начальных народных училищ Карсунского уезда (кроме татарских школ) за 1884 год. – Симбирск : Губ. тип., 1885. – 40 с.
1050952
   Отчет о состоянии начальных народных училищ Карсунского уезда (кроме Татарского уезда) за 1881 год. – Симбирск : Губ. тип., 1882. – 31 с.
1050953
   Отчет о состоянии начальных народных училищ состоящих в ведении Карсунского уездного училищного совета (кроме Татарских школ) за 1878 год / сост. А. Красевым, инсп. нар. училищ. – Симбирск : Тип. Н.Г. Анучина, 1879. – 31 с.
1050954
   Отчет о состоянии Нижегородского Кулибинского ремесленного училища за 1900 гражд. год. – Нижний Новгород : Худ. тип. И.А. Калмыкова, 1901. – 61 с.
1050955
   Отчет о состоянии Новороссийского университета за 1902 год. – Одесса : Эконом, 1903. – 60с.
1050956
   Отчет о состоянии одногодичных курсов при Петроградском учебном округе за 1913-14 уч. г.. – Петроград : Тип. В.Д. Смирнова, 1915. – 96 с. – Экз. дефектный, отсутс. с. 97-?
1050957
   Отчет о состоянии Петроградской гимназии наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича за 1913-1914 учебный год. – Петроград : Тип. В.Д. Смирнова, 1915. – 172 с., 1 л. портр. (фронт.)
1050958
   Отчет о состоянии Полтавской школы садоводства и огородничества 1-го разряда за 1900 год. – Полтава : Типо-лит. Л. Фришберга, 1901. – 29 с.
1050959
  Якимовский И. Отчет о состоянии Прилукской гимназии за 1912-1913 учебный год / Составил секретарь Педагогич. Совета И. Якимовский. – Прилуки : Типо-лит. Я.М. Линкова, 1914


  Содержание конволюта: 1. Якимовский И. Отчет о состоянии Прилукской гимназии за 1912-1913 учебный год; 2. Сенаторский И. Историческая записка об открытии Прилукской мужской гимназии (1874-1884); 3. Болховитинов Д. Речь в день 1600-летнего юбилея ...
1050960
   Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1894/5 уч. год. – Варшава : Тип. Варш. уч. окр., 1896. – 143, 24, 22 с. + 26 л. табл. – Конволют. - Пер.: Отчет о состоянии Раомской мужской гимназии за 185/6 и 1896/7


  Содержание конволюта: 1. Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1894/5 уч. год; 2. Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1895/6 уч. год ; 3. Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1896/7 уч. год
1050961
   Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1895/6 уч. год // Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1894/5 уч. год. – Варшава : Тип. Варш. уч. окр., 1896. – 126, 20 с.
1050962
   Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1896/7 уч. год // Отчет о состоянии Радомской мужской гимназии за 1894/5 уч. год. – Варшава : Тип. Варш. уч. окр., 1896. – 145, 33 с.
1050963
   Отчет о состоянии Рижского реального училища Императора Петра I за 1901-1902 учебный год. – Рига : Тип. И. Трескина и К. Лемана, 1902. – 35 с.
1050964
   Отчет о состоянии Рижского русского реального училища за 1887-88 год. – Рига : [Тип. Л. Бланкенштейна], 1889. – 45 с.
1050965
   Отчет о состоянии Рижской Александровской гимназии за 1912/13 учебн. год учебный год. – Рига : Тип. А. Нитавского, 1902. – 107, 41 с., 6 л. карт
1050966
   Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1873 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1874. – 96 с. – Книга не повна
1050967
   Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1876 г.. – Санкт-Петербург : Тип. О.Г. Елеонского и Ко, 1877. – 24 с. – Книга не повна
1050968
   Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1878 г.. – Санкт-Петербург : Тип. А. Катанского и К°, 1879. – 35 с.


  1. Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1878 г.; 2. Лингвистические основания различия языков человечески
1050969
   Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1879. – Санкт-Петербург, 1880. – 74с.
1050970
   Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1885 г.. – Санкт-Петербург, 1886
1050971
   Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1890 г.. – Санкт-Петербург, 1890
1050972
   Отчет о состоянии С-Петербургской Духовной Академии за 1899 г.. – Санкт-Петербург, 1900. – с.
1050973
   Отчет о состоянии С.-Петербургских высших женских курсов за 1898-1899 акад. год, читаемых на торжеств. акте 21-го ноября 1899 года проф. курсов И.А. Шляпкиным. – Санкт-Петербург : Тип.Балашева, 1900. – 51с.
1050974
   Отчет о состоянии С.-Петербургских высших женских курсов за 1899-1900 акад. год, сост. проф. курсов И.В. Мещерским. – Санкт-Петербург : Тип.Балашева, 1901. – 41с.
1050975
   Отчет о состоянии С.-Петербургских высших женских курсов за 1901-1902 акад. год. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1903. – 63с.
1050976
   Отчет о состоянии С.-Петербургских высших женских курсов за 1902-1903 акад. год. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1904. – 44с.
1050977
   Отчет о состоянии С.-Петербургских высших женских курсов за 1903-1904 акад. год. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1905. – 67с.
1050978
   Отчет о состоянии С.-Петербургских высших женских курсов за 1904-1905 акад. год. – Санкт-Петербург : Тип. Эрлих, 1906. – 44с.
1050979
   Отчет о состоянии С.-Петербургских высших женских курсов за 1905-1906 акад. год. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. – 156с.
1050980
   Отчет о состоянии С.-Петербургской гимназии наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича за 1912-1913 учебный год. – Санкт-Петербург : Тип. В.Д. Смирнова, 1914. – 218 с., 1 л. портр. (фронт.)
1050981
   Отчет о состоянии С.-Петербургской Духовной Академии за 1874 год. – Санкт-Петербург, 1875. – 50с.
1050982
   Отчет о состоянии С. Петербургской духовной академии за 1900 // Годичный акт в С.-Пб Духовной Академии в 1901 г. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1901. – 35 с.
1050983
   Отчет о состоянии семиклассного коммерческого училища, учережденного П.М. Натансоном в Киеве, за 1900-1901 учебный год. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 144 с.
1050984
   Отчет о состоянии Стародубской 4-х классной мужской гимназии за время с 1 июля 1881 г. по 1 января 1894 года. – Стародуб : Тип. Матусевича, 1894. – 48 с.
1050985
   Отчет о состоянии технических классов Киевского отделения Императорского Русского технического общества при Смелянском училище графов Бобринских за 1902-1903 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1904. – 33 с.
1050986
   Отчет о состоянии технических классов при Смелянском заводском училище графов Бобринских за 1891-92 учебный год. – Киев : Тип. Петра Барского, 1892. – 18 с.
1050987
   Отчет о состоянии технических классов при Смелянском заводском училище графов Бобринских за 1893-94 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1895. – 27 с.


  На форзеце дарственная надпись: Его Превосходительству Николаю Андреевичу Бунге - Господину Председятелю Киевского отделения Императорского русского технического общества
1050988
   Отчет о состоянии технических классов при Смелянском заводском училище графов Бобринских за 1894-95 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1895. – 29 с.
1050989
  Благовидов Ф.В. Отчет о состоянии Тифлисских Высших женских курсов за 1911-1912 учебный год / Ф.В. Благовидов. – Тифлис, 1912. – 38с.
1050990
   Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – II, 188 с., 2 л. ил. – Конволют. - Пер. 4 ст.


  Содержание: 1. Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года; 2. Описание празднования священного коронования Их Императорских Величеств учебными заведениями города Тифлиса 16 мая 1896 года года / Г.К. Дорофеев, преп. Тифл. 1-ой ...
1050991
   Отчет о состоянии третьей Харьковской гимназии на 1879/80 год : 17-й год / Мин. торг. и пром. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1880. – 91 с. – Экз. без обл.
1050992
   Отчет о состоянии учебно-воспитательной части Киевского 1-го коммерческого училища за 1912-1913 уч. год. : 17-й год / Мин. торг. и пром. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1913. – 71 с.
1050993
   Отчет о состоянии учебно-воспитательной части Киевского 1-го коммерческого училища за 1913-1914 уч. год. : 18-й год / Мин. торг. и пром. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1914. – 82 с.
1050994
   Отчет о состоянии учебно-воспитательной части Киевского 1-го коммерческого училища за 1914-1915 уч. год. : 19-й год / Мин. торг. и пром. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 80 с. – Экз. без обл.
1050995
   Отчет о состоянии учебных заведений Кавказкого учебного округа за 1901 год.. – Тифлис : Тип. канп. Главнонач. гр. ч. на Кавказ, 1902. – 615, 75 с. – Приложение к циркуляру по управлению Кавказским учебным округам за 1902 год, № 1. - Прил. 2-ое: Список учебных заведений Кавказского учебного округа
1050996
   Отчет о состоянии учебных заведений Кавказкого учебного округа за 1908 год. – Тифлис : Тип. канц. намест. Его Имп. вел. на Кавказ, 1909. – XIV, 212, 472 с. – Приложение к циркуляру по управлению Кавказским учебным округам за 1902 год, № 1. - Прил. 2-ое: Список учебных заведений Кавказского учебного округа, 1902 г., № 1
1050997
   Отчет о состоянии Харьковского университета за 1846-47 акад.год., сост. по поручению Совета, орд. проф. Иваном Платоновым. – Харьков, 1847. – 70с.
1050998
   Отчет о состоянии Хорольского реального училища за 1908 по 1913 г. / под ред. С. Чемолосова. – Хороль : Тип. Л.Р. Затуренского, 1914. – 202 с, 22 л. ил.
1050999
   Отчет о состоянии Черниговской мужской гимназии за 1885/6. – Чернигов, 1886. – 73 с. – Экз. без тит. л.
1051000
   Отчет о сотоянии Московского института за 1908-1909 акад. год. – Москва : Печат.Снегиревой, 1910. – 42с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,