Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1047001
  Попова М.Г. "Письма к тетеньке" М.Е. Салтыкова-Щедрина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова М.Г.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 20л.
1047002
  Баженів М. "Письма Лужницкому старцу" : (До питання про авторство Квітки) // Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – С. 198-201
1047003
  Свириденко О. "Письма о Киеве" М. Максимовича в контексті романтичної епістолярної традиції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 152-161. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  "...У статті в контексті романтичної епістолярної традиції проаналізовано епістолярний цикл М. Максимовича "Письма о Киеве". "
1047004
  Полевщикова Е.В. "Письма о Одессу" Шарля Сикар: к истории распространение и бытования книги // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 118-132. – ISSN 2707-3335
1047005
  Різник Л. "Письменник - не сповідь душі, а крик душі" : Розмова з Левком Різником з нагоди його ювілею / Спілкувався Богдан Залізняк // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
1047006
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 6 квітня (№ 7). – С. 16-17
1047007
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 16-17


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
1047008
  Гонашвілі М. "Письменник - посередник між небом і землею..." / розмову провів Олександр Божко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 25/26). – С. 6-7


  Інтерв"ю з головою Спілки письменників Грузії поетесою Маквалою Гонашвілі.
1047009
  Лук"яненко Є. "Письменник великого серця" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 4


  Збігнева Доміно називають "найбільшим українцем" у сучасній польській літературі.
1047010
  Бушняк В. "Письменник є засобом націєтворення" / записав В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 8


  Український письменник Володимир Бушняк про загальну літературну картину Криму, її специфіку.
1047011
  Ільницький Олег "Письменник має право на стиль..." // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 59-61
1047012
  Дімаров А. "Письменник повинен, як чорт ладану, боятися усяких нагород і від них втікати" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 29-35. – ISBN 978-966-399-815-2
1047013
  Забужко О. "Письменники у нас негодовані..." // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 27-31
1047014
  Процюк С. "Письменництво - це домівка для моєї душі" / розмову вела Ольга Квасниця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 30-31


  Неювілейні роздуми прозаїка, есеїста та поета, викладача Прикарпатського університету Степана Процюка.
1047015
   Пи-симметрия и ее дальнейшее развитие. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 155 с.
1047016
   Писемні пам"ятки: сучасне прочитання / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Г. Дидик-Меуш (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Ін-т українозанавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Історія мови" / редкол.: Н. Хобзей (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-6131-0
1047017
  Вакулик І.І. Писемні памятки XV-XVI ст. як віддзеркалення наукової картини світу // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 124-131
1047018
  Яцечко-Блаженко Писемні та речові джерела з історичної топографії Кременця X - XIV ст. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – C. 25-29. – ISSN 2305-9389
1047019
  Аліменко О.С. Писемність іду як результат адаптації китайської ідеографічної системи письма до реалій мов корейського півострова // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 258-262
1047020
   Писемність Київської Русі і становлення української літератури: Зб. наук. праць.. – К., 1988. – 316с.
1047021
  Крижанівський О. Писемність, освіта, наукові знання, релігія та міфологія Давнього Китаю : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття одинадцята // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-49.
1047022
  Боєва С.Ю. Писемність, освіта, науково-технічні знання в Київській Русі // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 13-26
1047023
  Плеханов С.Н. Писемский / С.Н. Плеханов. – М. : Молодая гвардия, 1986. – 285с.
1047024
  Могилянский А.П. Писемский / А.П. Могилянский. – Л, 1991. – 158 с.
1047025
  Рошаль А.А. Писемский и революционная демократия. / А.А. Рошаль. – Баку, 1971. – 128 с.
1047026
   Писемський Олексій Феофілактовіч (1862-1937) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 372. – ISBN 978-966-439-754-1
1047027
  Петров Г.Ф. Пискаревское кладбище / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1967. – 39 с.
1047028
  Петров Г.Ф. Пискаревское кладбище / Г.Ф. Петров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1969. – 45 с.
1047029
  Петров Г.Ф. Пискаревское кладбище / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1971. – 44 с.
1047030
  Петров Г.Ф. Пискаревское кладбище / Г.Ф. Петров. – Изд. 4-е. – Ленинград, 1975. – 54 с.
1047031
   Пискаревское мемориальное кладбище. – Л, 1972. – 48с.
1047032
  Ткаченко А.Ф. Пискорский Владимир Константинович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 505. – ISBN 966-8458-30-3
1047033
  Есенин С. Писма / С. Есенин. – София : Народна култура, 1976. – 238 с.
1047034
  Балабанов А. Писма / А. Балабанов. – София, 1992. – 284 с.
1047035
  Шиповац Н. Писма Богородици и дjеци : (пjесме из граджьанског рата 1992-1994) / Неджьо Шиповац. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1995. – 162, [5] с. : ил. – (Библиотека Мргуда / дир. и гл. уред. Н. Вуколичь)
1047036
  Шишманов Д. Писма до мен самия / Д. Шишманов. – Съставител, предговор, бележки, биобиблиография Дора Димитрова. – София : Университет "Св. Климент Охридски", 1995. – 180 с.
1047037
  Делчев Г. Писма и други материали / Г. Делчев; Издирил и подготовил за печат Дино Кьосев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1967. – 347 с.
1047038
  Хайтов Н. Писма от пущинаците / Н. Хайтов. – София, 1960. – 163 с.
1047039
  Солоухин В.А. Писма от Руския музей / В.А. Солоухин. – Пловдив : Изд."Христо Г.Данов", 1976. – 290 с.
1047040
  Дамянова Румянова Писмата в културата на българкото възраждане / Р. Дамянова; Ред. Ю. Проданов. – Шумен : Глаукс, 1995. – 99с. – ISBN 954-8164-22-1
1047041
  Лапе Л. Писмата на Гоце Делчев : Ги собрал и редактировал Льубен Лапе / Л. Лапе. – Скопjе : Илинден
Кн. 4. – 1951. – 48, [3] с.
1047042
  Деревицкий А. Писменность на первых шагах ее развития : публ. лекция, чит. 22 февр. 1887 г. в пользу Харьковск. обществ. б-ки. – Харьков : тип. Каплана и Бирюкова, 1887. – [2], 20 с.
1047043
  Продев С. Писмото на Енгелс до редакцията на българското списане "Социалдемократ" / С. Продев. – София, 1981. – 19с.
1047044
  Грінченко Б.Д. Писни [Пісні] / Васыля Чайченка (псевд.). – Харьков : Тип. Окpуж. штаба, 1884. – 35 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1047045
  Вольвачівна Маруся Писни и розмова валковськои селянкы Маруси Вольвачивны [Пісні і розмова валковської селянки Марусі Вольвачівни]. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1896. – 64 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
1047046
  Кость Лірник Писни Лирныка [Пісні Лірника] / Hаписав в Полтави в 1887-м pоку Кость Лиpнык [псевд. Васыленко. Hельговской. Лукич. Гладиловича. Высоч[айше] утв. Явоpницкий. ВА ... – Санкт-Петербург : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго ; [Тип. И. Гольдбеpга], 1892. – 156 с.
1047047
  Грінченко Б.Д. Писни та думы [Пісні та думи] : Кныжка пеpша й дpуга / Б.Д. Гринченко. – У Чернигови [Чернігів] : Дpук. Губеpн. Пpавл.
Кн. 1, кн. 2. – 1895. – 80, 68с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1047048
  Колесников М. Пистолет с цианидом. 60 лет назад в Мюнхене убили руководителя ОУН(б) Степана Бандеру, скрывавшегося под вымышленным именем Штефана Попеля // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 44 (646), 01.11.2019. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
1047049
  Куликова М.Т. Пистоль Довбуша / М.Т. Куликова. – М., 1965. – 192с.
1047050
  Богучарова О.І. Писхологічна кваліфікація поведінкових змін молоді у світлі проблеми тютюнопаління // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 90-97
1047051
  Мельник Н.М. Писхологічний аспект формування стресостійкості педагога // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 194-203. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1047052
  Агулова О.О. Писхологічні особливості адиктивної особистості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 14-21. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1047053
  Шиковець С.О. Писхологічні особливості самооцінки представників регіональних спільнот України // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 164-165
1047054
  Терехов П.А. Писцеколеоз модели тарани кубанских лиманов : Автореф... канд. биол.наук: / Терехов П. А.; Днской с. х.. ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 19л.
1047055
   Писцовая книга Казанского уезда 1602-1603 годов.. – Казань, 1978. – 240с.
1047056
  Гневушев А.М. Писцовая книга Обонежской пятины второй московской описи / А.М. Гневушев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [4], II, 96 с.


  На тит. л. дарственная надпись ?? от издателя
1047057
  Мерзон А.Ц. Писцовые и переписаные книги XV-XVII веков. Учеб. пособие по источниковедению истории СССР. / А.Ц. Мерзон. – М., 1956. – 35с.
1047058
   Писцовые книги Московского государства / под ред. Н.В. Калачова, действительнаго члена. – 1872-1895. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. рус. географ. о-ва ; (В тип. Втораго отд-ния Собственной Е. И. В. Канцелярии)
Ч. 1 : Писцовыя книги XVI века. Отд-ние 1. Местности губерний Московской, Владимирской и Костромской. – 1872. – 924 с.


  На тит. л. печать-фам.: А.М. Андрияшев
1047059
   Писцовые книги Московского государства / под ред. Н.В. Калачова, действительнаго члена. – 1872-1895. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. рус. географ. о-ва ; (В тип. Втораго отд-ния Собственной Е. И. В. Канцелярии)
Ч. 1 : Писцовыя книги XVI века. Отд-ние 2. Местности губерний: Ярославской, Тверской, Витебской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской. – 1877. – 1598, [5] с.


  На тит. л. печать-фам.: А.М. Андрияшев
1047060
  Павлов-Сильванский Писцовые книги России XVI в. / Павлов-Сильванский. – Москва, 1991. – 245с.
1047061
  Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта / М.А. Коростовцев. – Москва : Издателство восточной литературы, 1962. – 174 с.


  Книга академика М.А.Коростовцева — лучшая отечественная монография, посвященная религии Египта, совершенно уникальная по широте охвата материала. Исследование включает не только все периоды истории египетской религии, от додинастических времен и вплоть ...
1047062
  Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта / М.А. Коростовцев ; [под общ. ред. А.С. Четверухина]. – Санкт-Петербург : Журнал "Нева" ; Летний сад, 2001. – 365, [3] с. – В кн. также: О происхождении минускульного письма / Ю.Я. Перепелкин. Основы египетской раннединастической эпиграфики / Ю.Я. Перепелкин. Секрет привлекательности древнеегипетской культуры / А.С. Четверухин. – Библиогр.: с. 247-250 и в подстроч. примеч. – (Александрийская библиотека. Серия "Египет"). – ISBN 5-87516-211-2; 5-89740-053-9


  Книга академика М.А.Коростовцева — лучшая отечественная монография, посвященная религии Египта, совершенно уникальная по широте охвата материала. Исследование включает не только все периоды истории египетской религии, от додинастических времен и вплоть ...
1047063
  Джами Абд ар-Рахман Письма-автографы Абдаррахмана Джами из "Альбома Навои" / Джами Абд ар-Рахман. – Ташкент, 1982. – 160, 104с.
1047064
  Жуковский В.А. Письма-дневники В.А. Жуковского 1814 и 1815 гг. : 1-5 / изд. под ред. П.К. Симони. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – [2], 73 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. Вып. 1, с. 143-213. - Экз. без обл.


  Ред. Симони, Павел Константинович (1859-1939)
1047065
  Жуковский В.А. Письма-дневники В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой / под ред. [и с предисл.] А.Е. Грузинского. – Москва : Изд. М.В. Беэр ; Печ. А.И. Снегиревой, 1904. – [2], IX, [3], 302, VIII, [6] с. : 1 л. фронт. (портр.), [3] л. портр. табл. – Экз. деф., без обл. – (Уткинский сборник ; 1)


  Мойер, Мария Андреевна (1793-1823) Протасова, Екатерина Афанасьевна (1775-1848) Ред. и авт. предисл.: Грузинский, Алексей Евгеньевич (1858-1930)
1047066
  Ключевский В.О. Письма -- Дневники.-- Афоризмы и мысли об истории / В.О. Ключевский. – Москва, 1968. – 526с.
1047067
  Чехов А.П. Письма / А.П. Чехов. – М
1. – 356с.
1047068
  Чехов А.П. Письма / А.П. Чехов. – М
2. – 356с.
1047069
  Чехов А.П. Письма / А.П. Чехов. – М
Т. 1. – 1912
1047070
  Белинский В.Г. Письма : Три тома : в 3 т. / ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : (1829-1839). – 1914. – VIII, 427 с.


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1047071
  Белинский В.Г. Письма : Три тома : в 3 т. / ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : (1839-1843). – 1914. – [2], 439 с.


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1047072
  Белинский В.Г. Письма : Три тома : в 3 т. / ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : (1843-1848). – 1914. – [2], 477 с.


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1047073
  Короленко В.Г. Письма / В.Г. Короленко. – Пб., 1922. – 351с.
1047074
  Созонов Е. Письма / Е. Созонов. – М, 1925. – 383с.
1047075
  Бородин А.П. Письма / А.П. Бородин. – М, 1927. – 420с.
1047076
  Пушкин А.С. Письма / А.С. Пушкин; под ред. Л.Б. Модзалевского. – Москва-Ленинград : Госиздательство
Т. 2 : 1826-1830. – 1928. – 579 с.
1047077
  Достоевский Ф.М. Письма / Ф.М. Достоевский. – Москва ; Лениград : Academia
Т.3. – 1934. – 390, [4] с.
1047078
  Пушкин А.С. Письма / А.С. Пушкин. – Москва ; Ленинград
Т. 3. – 1935. – 721с.
1047079
  Чайковский П.И. Письма / П.И. Чайковский. – Москва, 1951. – 558с.
1047080
  Рахманинов С.В. Письма / С.В. Рахманинов. – Москва, 1955. – 604 с.
1047081
  Достоевский Ф.М. Письма / Ф.М. Достоевский. – М, 1959. – 606с.
1047082
  Бизе Жорж Письма / Бизе Жорж. – Москва : Музгиз, 1963. – 526 с.
1047083
  Скрябин А.Н. Письма / А.Н. Скрябин. – М., 1965. – 720с.
1047084
  Фадеев А.А. Письма / А.А. Фадеев. – М, 1967. – 847с.
1047085
  Собинов Л.В. Письма / Л.В. Собинов. – Москва : Искусство
1. – 1970. – 792 с.
1047086
  Шуман Р. Письма / Р. Шуман. – Москва : Музыка
Т. 1. – 1970. – 719 с.
1047087
  Шоу Б. Письма / Б. Шоу. – Москва, 1971. – 398с.
1047088
  Дега Эдгар Письма / Дега Эдгар. – М, 1971. – 304с.
1047089
  Пуччини Д. Письма / Д. Пуччини. – Ленинград : Музыка, 1971. – 366 с.
1047090
  Гоген П. Письма / П. Гоген. – Л, 1972. – 255с.
1047091
  Метнер Н.К. Письма / Н.К. Метнер. – Москва : Советский композитор, 1973. – 615 с.
1047092
  Мечников И.И. Письма / И.И. Мечников. – Москва, 1974. – 296с.
1047093
  Пасрро К. Письма / К. Пасрро. – М, 1974. – 351с.
1047094
  Манн Т. Письма / Томас Манн ; АН СССР ; изд. подг. С.К. Апт. – Москва : Наука, 1975. – 463 с. – (Литературные иамятники)
1047095
  Шопен Ф. Письма / Ф. Шопен. – изд. 2-е, доп. – М
1. – 1976. – 527с.
1047096
  Терновец Б.Н. Письма / Б.Н. Терновец. – Москва, 1977. – 359 с.
1047097
  Щедрин С.Ф. Письма / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1978. – 231с.
1047098
  Чепурных Е.П. Письма / Е.П. Чепурных. – М, 1980. – 65с.
1047099
  Мусоргский М.П. Письма / М.П. Мусоргский. – М., 1981. – 359с.
1047100
  Плиний Письма / Плиний, младший; Отв. ред. А.И.Доватур. – 2-е перераб. изд. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Книги І-Х. – 1982. – 407с.
1047101
  Шопен Ф. Письма : в 2-х т. / Ф. Шопен. – 3-е изд., испр. и доп. – М
Т. 1. – 1982. – 464с.
1047102
  Шуман Р. Письма / Р. Шуман. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1982. – 525 с.
1047103
  Плиний Письма / Плиний, младший. – 2-е изд. – М., 1984. – 406с.
1047104
  Шопен Ф. Письма / Ф. Шопен. – 3-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1984. – 461с.
1047105
  Бизе Жорж Письма / Бизе Жорж. – 2-е изд., испр. – Москва : Музыка, 1988. – 478 с.
1047106
  Булгаков М.А. Письма / М.А. Булгаков. – Москва, 1989. – 575с.
1047107
  Шопен Ф. Письма / Ф. Шопен. – 4-е изд., испр. и доп. – М
1. – 1989. – 485с.
1047108
  Пушкин А.С. Письма / А.С. Пушкин; под ред. Л.Б. Модзалевского. – Репринтное воспроизведение. – Москва : Книга. – (Пушкинская библиотека). – ISBN 5-212-00208-7
Т. 1 : 1815-1825. – 1989. – 540 с.
1047109
  Пушкин А.С. Письма / А.С. Пушкин; под ред. Л.Б. Модзалевского. – Репринтное воспроизведение. – Москва : Книга. – (Пушкинская библиотека)
Т. 3 : 1831-1833. – 1989. – 714 с.
1047110
  Пушкин А.С. Письма / А.С. Пушкин; под ред. Л.Б. Модзалевского. – Репринтное воспроизведение. – Москва : Книга. – (Пушкинская библиотека). – ISBN 5-212-00329-6
Т. 2 : 1826-1830. – 1990. – 585 с.
1047111
  Рерих Е.И. Письма / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 5-86988-072-6
Т. 2 : 1934. – 2000. – 575, [1] с., [17] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047112
  Рерих Е.И. Письма / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 5-86988-073-4
Т. 3 : 1935. – 2001. – 767, [1] с., [9] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047113
  Рерих Ю.Н. Письма / Юрий Николаевич Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 5-86988-104-8
Т. 1 : 1919-1935. – 2002. – 351, [1] с., [29] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047114
  Рерих Ю.Н. Письма / Юрий Николаевич Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 5-86988-123-4
Т. 2 : 1936-1960. – 2002. – 399, [1] с., [17] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047115
  Рерих Е.И. Письма / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 5-86988-075-0
Т. 5 : 1937. – 2003. – 383, [1] с., [17] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047116
  Рерих С.Н. Письма / Святослав Николаевич Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 5-86988-146-3
Т. 1 : 1912-1952. – 2004. – 447, [1] с., [44] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047117
  Рерих Е.И. Письма / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 5-86988-169-2
Т. 6 : 1938-1939. – 2006. – 558, [1] с., [13] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047118
  Рерих Е.И. Письма / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 978-5-86988-179-3
Т. 7 : 1940-1947. – 2007. – 468, [1] с., [13] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047119
  Рерих Е.И. Письма / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 978-5-86988-199-1
Т. 8 : 1948-1950. – 2008. – 491, [1] с., [13] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047120
  Рерих Е.И. Письма / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 978-5-86988-203-5
Т. 9 : 1951-1955. – 2009. – 607, [1] с., [13] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047121
  Кулиш П.А. Письма [П.А.] Кулиша к И.Ф. Хильчевскому (1858-1875) [и Т.Г. Шевченку (1857-1860)] / [переписка доставлена М.К. Чалым ; вступ. слово подписано "Ред"]. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, Акц.О-ва печ. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 77 с. – Отд. оттиск из: Киевская Старина, 1898, т. 60, № 1, отд. 1. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Письма к Т.Г. Шевченко с. 67-77. - Конволют. Перепл. с 3 др. оттисками


  Содержани конволюта: 1. Кулиш П.А. Из писем П.А.Кулиша к С.Д.Носу : (1862-1892 гг.) / П.А. Кулиш // Письма Кулиша к И.Ф. Хильчевскому (1858-1875) [и Т.Г. Шевченку (1857-1860)] - Киев : Тип. Импер.У-та Св.Владимира, Акц.О-ва печ.и изд.дела ...
1047122
  Грабарь И.Э. Письма 1891-1917 / И.Э. Грабарь. – М, 1974. – 472с.
1047123
  Фадеев А.А. Письма 1916-1956 / А.А. Фадеев. – 2-е изд., расшир. – Москва : Советский писатель, 1973. – 808 с.
1047124
  Грабарь И.Э. Письма 1917-1941 / И.Э. Грабарь. – М, 1977. – 24с.
1047125
  Рильке Р.М. Письма 1926 года / Р.М. Рильке. – М, 1990. – 255с.
1047126
  Грабарь И.Э. Письма 1941-1960 / И.Э. Грабарь. – М, 1983. – 368с.
1047127
  Блок А.А. Письма А. Блока / А.А. Блок. – Л, 1925. – 229с.
1047128
  Блок А.А. Письма А. Блока к Е.П. Иванову / А.А. Блок. – МоскваЛ., 1936. – 133с.
1047129
  Блок А.А. Письма А. Блока к родным / А.А. Блок. – МоскваЛ.
2. – 1932. – 545с.
1047130
   Письма А. З. Манфреда немецкому историку В. Маркову / предисловие В.А. Погосяна // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 151-165. – ISSN 0130-3864


  В публикации представлены 17 писем известного советского историка-франковеда А.З. Манфреда своему коллеге из ГДР, профессору В. Маркову, относящиеся к 1959-1976 гг.
1047131
  Кислицына И.Л. Письма А.М. Бакунина к А.Н. Оленину (1803) как источник по проблеме генезиса бакунизма // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 3 (87). – С. 24-30. – ISSN 2070-9773
1047132
   Письма А.М. Деборина Г.В. Плеханову (1906-1917) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 132-149. – ISSN 0236-2007
1047133
  Шемякин А.Н. Письма А.Н. Шемякина к О.М. Бодянскому (1859-1875 гг.) / С предисл. д. чл. А.А. Титова. – Москва : Унив. тип., 1895. – 60 с. – Из "Чтений в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те" за 1895 г. – (Материалы для истории Общества истории и древностей российских)
1047134
  Карамзин А.Н. Письма А.Н.Карамзина / А.Н. Карамзин. – Ленинград-Москва, 1935. – 52 с.
1047135
  Бородин А.П. Письма А.П. Бородина / А.П. Бородин. – М, 1936. – 316с.
1047136
  Бородин А.П. Письма А.П. Бородина / А.П. Бородин. – М.-Л., 1949. – 452с.
1047137
   Письма А.П.Чехову его брата Александра Чехова. – М, 1939. – 567с.
1047138
   Письма А.П.Чехову его брата Александра Чехова. – М, 1939. – 568с.
1047139
  Суворин А.С. Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову : с портретом умирающего А.С. Суворина (неизданная фототипия). – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время"], 1913. – [2], 183 с., 1 л. портр. – В кн. статья: Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине / В.В. Розанов, с. 3-66
1047140
  Комиссаржевская В.Ф. Письма актрисы / В.Ф. Комиссаржевская. – Ленинград-Москва, 1964. – 423с.
1047141
  Тургенев А.И. Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу / А.И. Тургенев. – Лейпциг, 1872. – 646 с.
1047142
  Тургенев Ал. Письма Александра Тургенева Булгаковым / А Тургенев. – Москва, 1939. – 376 с.
1047143
  Кревекер Сент Джон де Письма американского фермера / Перевод А. Долинина // История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 531-751. – ("Библиотека литературы США")
1047144
  Маркевич Б.М. Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щербальскому и др.. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1888. – [2], 369 с


  Щебальский, Петр Карлович
1047145
  Плеханов Г.В. Письма без адреса / Г.В. Плеханов. – Москва, 1956. – 248с.
1047146
  Чернышевский Н.Г. Письма без адреса / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1979. – 543с.
1047147
  Чернышевский Н.Г. Письма без адреса / Н.Г. Чернышевский. – М, 1983. – 575с.
1047148
  Чернышевский Н.Г. Письма без адреса / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1986. – 362с.
1047149
  Мишаткин Ю.И. Письма без марок : рассказы о письмах Гули Королевой. / Ю.И. Мишаткин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 64 с. : 8 л. ил
1047150
  Пузанов И.Е. Письма без ответа / И.Е. Пузанов. – Волгоград, 1962. – 36с.
1047151
  Стасов В.В. Письма Берлиоза / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1954. – 31 с.
1047152
  Бетховен Л.В. Письма Бетховена / Л.В. Бетховен. – Москва : Музыка, 1986. – 634 с.
1047153
  Бетховен Л. Письма Бетховена 1812-1816 / Л. Бетховен. – М., 1977. – 528с.
1047154
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 1/2. – 2001
1047155
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 9/10. – 2001
1047156
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 7/8. – 2001
1047157
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.73, № 11/12. – 2001
1047158
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 5/6. – 2001
1047159
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 73, № 3/4. – 2001
1047160
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.74, № 3/4. – 2001
1047161
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.74, № 9/10. – 2001
1047162
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.74, № 1/2. – 2001
1047163
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.74, № 7/8. – 2001
1047164
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 11/12. – 2001
1047165
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 74, № 5/6. – 2001
1047166
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.75, № 3/4. – 2002
1047167
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.75, № 5/6. – 2002
1047168
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.75, № 1/2. – 2002
1047169
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.75, № 11/12. – 2002
1047170
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 75, № 7/8. – 2002
1047171
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.75, № 9/10. – 2002
1047172
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 7/8. – 2002
1047173
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 9/10. – 2002
1047174
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.76, № 1/2. – 2002
1047175
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 5/6. – 2002
1047176
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т.76, № 3/4. – 2002
1047177
   Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики". – Москва, 1965-. – ISSN 0370-274Х
Т. 76, № 11/12. – 2002
1047178
   Письма в "Огонек". – М, 1990. – 46с.
1047179
  Кальницкий Я.И. Письма в Америку / Я.И. Кальницкий. – Москва, 1934. – 110 с.
1047180
  Герцен А.И. Письма в будущее / А.И. Герцен. – Москва, 1982. – 479с.
1047181
  Попов Б.Д. Письма в Варшаву : повесть / Б.Д. Попов. – Тула : Приокское кн. изд., 1978. – 97 с.
1047182
  Такташ Х. Письма в грядущее : стихотворения и поэмы / Хади Такташ ; пер. с татар. Л.Мартинова. – Казань : Таткнигоиздат, 1971. – 207 с.
1047183
  Ван Гог Письма в двух томах / Ван Гог. – Москва-Ленинград, 1935. – 403с.
1047184
  Ван Гог Письма в двух томах / Ван Гог. – Москва-Ленинград, 1935. – 435с.
1047185
  Крамской И.Н. Письма в двух томах / И.Н. Крамской. – Л.
2. – 1937. – 492с.
1047186
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 1, № 3. – 2004
1047187
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 1, № 2. – 2004
1047188
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 1, № 6. – 2004
1047189
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 1, № 1. – 2004. – До 2004 р.назва" Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра"
1047190
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 1, № 4. – 2004
1047191
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 1, № 5. – 2004
1047192
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 2, № 2. – 2005
1047193
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ: Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 2, № 4. – 2005
1047194
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 2, № 6. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
1047195
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ: Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 2, № 3. – 2005
1047196
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Том 2, № 1. – 2005. – До 2004 р.назва" Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра"
1047197
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ: Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 2, № 5. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
1047198
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1047199
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1047200
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 6. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1047201
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1047202
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 5. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1047203
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 3, № 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1047204
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 4, № 6. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1047205
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 4, № 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1047206
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 4, № 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1047207
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 4, № 5. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1047208
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 4, № 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1047209
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : Письма в ЭЧАЯ Научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 4, № 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1047210
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 5, № 1. – 2008. – резюме - рос., англ. мовами
1047211
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 5, № 3. – 2008. – резюме - рос., англ. мовами
1047212
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 5, № 2. – 2008. – резюме - рос., англ. мовами
1047213
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 5, № 5. – 2008. – резюме - рос., англ. мовами
1047214
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 5. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1047215
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 4. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1047216
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 1. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1047217
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 2. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1047218
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 6. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1047219
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 3. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1047220
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 6, № 7. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
1047221
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 1. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1047222
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 5. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1047223
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 6. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1047224
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1047225
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 4. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1047226
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 7, № 3. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
1047227
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 4. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1047228
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 6. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1047229
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 5. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1047230
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 2. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1047231
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 8, № 3. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
1047232
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 6/7. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1047233
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 2. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1047234
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 1. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1047235
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 3. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1047236
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 9, № 4/5. – 2012. – резюме - рос., англ. мовами
1047237
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 10, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1047238
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 10, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1047239
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 10, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1047240
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 10, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1047241
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 10, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1047242
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 10, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1047243
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1047244
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1047245
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1047246
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1047247
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 11, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1047248
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1047249
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1047250
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1047251
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1047252
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1047253
   Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра" : письма в ЭЧАЯ; научный обзорный журнал. – Дубна, 1970-. – ISSN 0367-2026
Т. 12, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1047254
   Письма в Краснодон. – Донецк, 1970. – 184 с.
1047255
  Горький М. Письма в Сибирь / М. Горький. – Новосибирск, 1946. – 157с.
1047256
   Письма в Советский Союз. – М, 1949. – 120с.
1047257
  Павлова В. Письма в соседнюю комнату. Тысяча и одно объяснение в любви / В. Павлова. – Москва : АСТ, 2007. – 616с. – ISBN 5-17-037950-1
1047258
  Модзалевский Б. Письма В.А. Жуковского к А.С. Стурдзе, 1902. – [10] с. – Отд. оттиск
1047259
  Короленко В.Г. Письма В.Г. Короленко к А.Г. Горнофельду / В.Г. Короленко. – Л, 1924. – 214с.
1047260
  Короленко В.Г. Письма В.Г. Короленко к И.П. Белоконскому / В.Г. Короленко. – М, 1922. – 115с.
1047261
  Хлопин В.Г. Письма В.Г. Хлопина к В. И. Вернадскому / В.Г. Хлопин. – М.-Л., 1961. – 91с.
1047262
   Письма В.И. Вернадского А.Е. Ферсмалу. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
1047263
  Ленин В.И. Письма В.И. Ленина к родным : [в 3 т.]. – Москва : Политиздат
[Т.] 1 : "...я вполне освоился с Шушей" : (письма к матери. 1897 год). – 1969. – 109 с. – Миниатюрное издание
1047264
  Ленин В.И. Письма В.И. Ленина к родным : [в 3 т.]. – Москва : Политиздат
[Т.] 2 : "Всего важнее мне скорый выход книги" : (к изданию работы "Материализм и эмпириокритицизм"). – 1969. – 110 с. : ил. – Миниатюрное издание
1047265
  Ленин В.И. Письма В.И. Ленина к родным : [в 3 т.]. – Москва : Политиздат
[Т.] 3 : "Соскучился я по Волге!" : (письма разных лет). – 1969. – 110 с. : ил. – Миниатюрное издание
1047266
   Письма В.И. Ленину из-за рубежа. – М, 1966. – 428с.
1047267
  Узиков Ю.А. Письма В.И. Ленину из Башкирии / [Ю. А. Узиков]. – [2-е изд.]. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1989. – 181, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана). – ISBN 5-295-00225-X
1047268
   Письма В.С. Сопикова к К.Ф. Калайдовичу / Сообщ. И. Шляпкин. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1883. – 28 с. – Прил. к 45-му т. Записок Акад. наук. № 2
1047269
  Брюсов В.Я. Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову 1894-1896 / В.Я. Брюсов. – Москва, 1927. – 81с.
1047270
  Шкаруба Л.М. Письма Ван Гога в культурологичеком контексте : епістолярна спадщина // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 6. – С. 56-62
1047271
  Вейерштрасс Письма Веейштраса Фуксу о Софье Ковалевской / Вейерштрасс. – Москва, 1948. – 352с.
1047272
  Ленин В.И. Письма Владимира Ильича Ленина к родным / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 207с.
1047273
  Ленин В.И. Письма Владимира Ильича Ленина к родным / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1985. – 208с.
1047274
  Ленин В.И. Письма Владимира Ильича Ленина к родным / В.И. Ленин. – М, 1988. – 207с.
1047275
  Обичкин Г.Д. Письма Владимира Ильича Ленина: По страницам Полн. собр. соч. / Г.Д. Обичкин, М.Я. Панкратова. – Москва, 1968. – 359с.
1047276
  Обичкин Г.Д. Письма Владимира Ильича Ленина: По страницам Полн. собр. соч. / Г.Д. Обичкин, М.Я. Панкратова. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 252с.
1047277
  Соловьев В.С. Письма Владимира Сергеевича Соловьева : В 3 т. / Под редакцией: под ред. Э.Л. Радлова. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза"
Т. 3. – 1911. – 337, II с.
1047278
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Письма Вольтера / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва ; Ленинград, 1956. – 431с.
1047279
  Черняк М. Письма Вс. Иванова к А. Вронскому // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 420-439. – ISSN 0042-8795
1047280
  Николай Михайлович (вел. князь) Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой / [публ.] Великий князь Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция загот. гос. бумаг, 1913. – XIV, 312 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – Текст рус., фр. - Экз без обл.
1047281
  Николай Михайлович (вел. князь) Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой / [публ.] Вел. кн. Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция загот. гос. бумаг, 1913. – XIV, 312 с., 1 л. фронт. (портр.). – Текст рус., фр. - Экз без 1 л. фронт. (портр.)
1047282
  Елисеев Г.З. Письма Г.З.Елисеева к М.Е.Салтыкову-Щедрину. / Г.З. Елисеев. – Москва, 1935. – 268 с.
1047283
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – Иркутск
1. – 1987. – 275с.
1047284
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – 2-е изд., перераб. идоп. – Иркутск
3. – 1989. – 293с.
1047285
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н. Потанина / Г.Н. Потанин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск
Т. 4. – 1990. – 423с.
1047286
  Потанин Г.Н. Письма Г.Н.Потанина / Г.Н. Потанин. – Иркутск
5. – 1991. – 272с.
1047287
  Батеньков Г.С. Письма Г.С. Батенькова, И.И. Пущина и Э.Г. Толля / Г.С. Батеньков; подгот. текста писем, статьи и комент. Е.Н. Коншиной, А.А. Сабурова, В.М. Федоровой ; ред. И.С. Ежова ; под общ. ред. В.П. Козьмина ; Всесоюз. б-ка им. В.И. Ленина, Отдел рукописей. – Москва : Изд-во Всесоюз. б-ки им. В.И. Ленина, 1936. – 352 с.
1047288
  Гавриил Письма Гавриила, архиепископа Тверского и Кашинского, к Иннокентию, архиепископу Херсонскому и Таврическому // Материалы для биографии Иннокентия Борисова архиепископа Херсонского и Таврического / Н. Барсов. – С.-Петербург, 1884. – Вып. 1. – 26 с.
1047289
  Шереметев Б.П. Письма генералфельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. – 374с.
1047290
   Письма героев обороны Киева. – К, 1984. – 198с.
1047291
  Дубровин Н.Ф. Письма главнейших деятелей в царствование Императора Александра I (с 1807-1829 год) / Н. Дубровин, чл.-кор. Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. акад. наук ], 1883. – XXIV, 533 с. – Экз. деф., отсутств. с. I-XIV
1047292
  Гоголь Н.В Письма Гоголя к Максимовичу, по подлинникам исправленные и дополненные С.И. Пономаревым. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1877. – [2], 23 с.
1047293
  Ленин В.И. Письма Горькому / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 60с.
1047294
  Петр Великий Письма государя императора Петра Великаго к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 110с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1047295
  Петр І (имп. рос.) Письма государя императора Петра Великого к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану : с ответом на оные и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина, князя Бориса Алексеевича Голицына и боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева / на ижд. П.Б[огдановича]. // Письма государя императора Петра Великого к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные / І Петр. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 82 с.
1047296
  Петр І Письма государя императора Петра Великого к Степану Андреевичу Колычеву и ответы его на оные. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1785. – 110, 82с. – Конволют. Перепл. с: Письма государя императора Петра Великого к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану... / Петр I, Санктпетербург, 1788 (82 с.)


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра На титул арк.- видавн. марка На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека ...
1047297
  Сперанский М.М. Письма графа М.М. Сперанского к Х.И. Лазареву. – Санкт-Петербург : Тип. В.А. Рогальского и К°, 1864. – [2], IV, II, 100 с.
1047298
  Лазаревский Ал. Письма графини Е.М.Румянцевой к ее мужу графу П.А. Румянцеву-Задунайскому 1762-1779 гг. / Ал. Лазаревский; Издал граф Д.А. Толстой. – 183-192 с. – Вырезка из "Киевской Старины". - Перепл. с кн. Лазаревский...
1047299
   Письма Гримма к Императрице Екатерина II, изданнаые по поручению Императорского Русского исторического общества Я. Гротом / [Предисл.: Я. Грот]. – 2-е изд. знач. пополн. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1886. – [6], XVIII, 873 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. Текст писем парал. на рус. и фр. яз.; во 2-м изд. текст писем только на франц. яз.
1047300
  Ткаченко О.Б. Письма далекого друга. Васолъялгань сермат / Орест Ткаченко. – Саранск ; Киев : [б. и.], 2008. – 135 с. : портр. – ISBN 5-7493-0655-0
1047301
  Фадеев А.А. Письма дальневосточникам / А.А. Фадеев. – Владивосток, 1960. – 632с.
1047302
  Юшневский А.П. Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии Казимировны из Сибири / Сообщ. проф. П.В. Голубовским. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 2], IV, 172 с.
1047303
  Косенко П.П. Письма друга, или Щедрый хранитель: Ист. хроники. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1990. – 334с.
1047304
  Мурзиди К.Г. Письма друзей / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1942. – 32с.
1047305
  Линд Э.И. Письма друзей / Э.И. Линд. – М., 1986. – 78с.
1047306
  Рогов И.М. Письма друзьям. / И.М. Рогов. – Горький, 1965. – 87с.
1047307
   Письма Евгения Павловича Гребенки к И.М. Новицкому. – Полтава : Электр. тип. Г.И. Маркевич, 1914. – 25 с. – над заголовке: Г. Коваленко. - Отд. оттиск: Труды Полтавской ученой архивной комиссии, вып. 11
1047308
   Письма женщин к Пушкину. – М, 1928. – 250с.
1047309
   Письма за океан. – Симферополь, 1958. – 32с.
1047310
   Письма зарубежных музыкантов. – Л, 1967. – 379с.
1047311
  Петр Великий Письма и бумаги императора Петра Великого / Петр Великий. – Москва
Т.12, В.1. – 1975. – 589с.
1047312
  Петр Великий Письма и бумаги императора Петра Великого / Петр Великий. – Москва
Т.12, В.2. – 1977. – 629 с.
1047313
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 1 : (1688-1701). – 1887. – XXII, XXXII, 888, LII с., [1] л. портр. : портр. – Без ориг. обл.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1047314
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 1 : 1688-1701. – 1887. – [998] с. разд. паг., 1 л. портр.
1047315
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 2 : (1702-1703). – 1889. – XXIV, 722, LXII с.
1047316
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 3 : (1704-1705). – 1893. – XXXII, 1065, [1], LXIV с., [2] л. ил., факс. : портр. – Без ориг. обл.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1047317
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 4 : (1706). – 1900. – XXXIV, 519 с.
1047318
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 4 : (1706). – 1900. – 523-1260, CXIV, [2] с.
1047319
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 5 : (январь-июнь 1707). – 1907. – XXVI, 764, LXXXII, [1] с.
1047320
  Петр І Письма и бумаги Императора Петра Великого. – 1887-1918. – Санкт-Петербург : Государственна типография
Т. 6 : (июль-декабрь 1707). – 1912. – XXVIII, 634, LXXXIII с.


  Издание, начатое специально созданной в 1872 г. в связи 200-летие со дня рождения Петра I Комиссией Место изд.: Т. 7-9, вып. 1 М.-Л. ; Т. 11, вып. 1 М. Изд-во Т. 7-9, вып. 1 Акад. наук СССР ; Т. 11, вып. 2 Наука ; Т. 13, вып. 2 Древлехранилище Т. ...
1047321
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – Москва, 1946. – 111с.
1047322
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.7,В.2. – 1946. – 640-933 с.
1047323
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.8, В.1. – 1948. – 407с.
1047324
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.9, В.1. – 1950. – 526с.
1047325
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.8, В.2. – 1951. – 411-1178 с.
1047326
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
Т.9, В.2. – 1952. – 530-1618 с.
1047327
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – М
10. – 1956. – 870с.
1047328
  Петр Великий Письма и бумаги Петра Великого / Петр Великий. – вып. 1. – М
11. – 1962. – 607с.
1047329
  Тургенев Александр Иванович Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А.С.Кайсарову и брастьям в Геттинген 1805-1811 гг. / А.И. Тургенев. – С.-Пб., 1911. – 526 с.
1047330
  Тургенев А.И. Письма и дневник геттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А.С.Кайсарову и братьям в Геттинген 1805-1811 гг. / А.И.Тургенев. – С.-Пб., 1911. – 527 с.
1047331
  Мусоргский М.П. Письма и документы / М.П. Мусоргский. – М-Л, 1932. – 579с.
1047332
  Вяземский П.П. Письма и записи Оммер де Гелль / П.П. Вяземский. – Москва, 1990. – 286с.
1047333
  Омер Письма и записки / Омер, де Гелль. – М-Л, 1933. – 469с.
1047334
  Линь Ш.Ж. де Письма и мысли маршала принца де Линь, изданныя в свете баронессою Стаэль Голстеин : [в 2 ч.] / изданные в свет баронессою Стаэль Голстеин [Жермена де Сталь] ; Переведены с французского М. И[льин]ским и А. И[вано]вым. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1-2. – 1809. – 233, 276 с. – Кн. за № 165840 дефектная, 2-я часть нач. со стр. 17 - каждая часть имеет собственную паг.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- відсутня Анна-Луиза Жермена де Сталь (баронесса де Сталь-Гольштейн; фр. Anne-Louise Germaine baronne de Stael-Holstein), известная просто как ...
1047335
  Алексин А.Г. Письма и телеграммы : рассказы / А.Г. Алексин. – Москва : Правда, 1966. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
1047336
  Каменоградская О.П. Письма и телеграммы, адресованные Д.И.Менделееву / О.П. Каменоградская. – Л., 1984. – 217с.
1047337
   Письма и указы государей: императора Петра Великого, императрицы Екатерины Первой, императора Петра Второго, императрицы Анны Иоанновны, императрицы Елисаветы Петровны и персидскаго шаха Тахмасиба, к : генерал аншефу, сенатору и орденов святого апостола Андрея Первозванного и святого Александра Невского кавалеру Василью Яковлевичу Левашову. – Изданные с подлинников. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1808. – 112 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1047338
   Письма И.П.Сахарова к О.М.Бодянскому // Письма О.М.Бодянского к отцу : с предисловием действительного члена А.А.Титова. – Москва, 1893. – С. 67-88
1047339
   Письма И.С. Аксакова, Н.П. Барсукова, П.С. Билярского, О.М. Бородянского, кн. П.А. Вяземского, В.П. Гаевского, Г.Н. Геннади, Н.В. Гербеля, Г.З. Елисеева, П.А Ефремова, Н.И. Костомарова, М.А. Максимовича [и др.] к библиографу С.И. Пономареву : с примечаниями издателя : материалы для библиографии С.И. Пономарева с хронологическим списком его трудов / [предисл. Л.И. Радченко]. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейма ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко], 1915. – [4], CVIII, 231 с. : ил.


  Полное заглавие: Письма И.С. Аксакова, Н.П. Барсукова, П.С. Билярского, О.М. Бородянского, кн. П.А. Вяземского, В.П. Гаевского, Г.Н. Геннади, Н.В. Гербеля, Г.З. Елисеева, П.А Ефремова, Н.И. Костомарова, М.А. Максимовича, В.И. Межова, М.П. Погодина, ...
1047340
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е. Ламберт / И.С. Тургенев. – Москва, 1915. – 245 с.
1047341
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к Л.Н. и Л.Я.Стечькиным / И.С. Тургенев. – Одесса, 1903. – 61 с.
1047342
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к М.Г. Савиной. Воспоминания М.Г. Савиной об И.С.Тургеневе / И.С. Тургенев, М.Г. Савина. – Петербург, 1918. – 115 с.
1047343
  Тургенев И.С. Письма И.С. Тургенева к Паулине Виардо. – Москва, 1900. – 252 с.
1047344
  Шумаров Г.М. Письма идут медленно / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1970. – 176с.
1047345
  Леонов Ю.Н. Письма идут месяц / Ю.Н. Леонов. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 92с.
1047346
   Письма идут месяц. – Новосибирск, 1970. – 312с.
1047347
  Броунов П.И. Письма из-за границы / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1887. – [2], 59 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1887
1047348
  [Оглоблин Н.] Письма из 14 корпуса (1877-1879) // Бытовые черты начала XVIII века / Н.] [Оглоблин. – [Москва], 1904. – С. 22-36
1047349
  Ахвердов А. Письма из ада : избр. произвидения / Ахвердов А.А. ; пер. с азербайдж., предисл. и примеч. А. Шарифа. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 358 с., [1] л. портр.
1047350
  Сенкевич Г. Письма из Америки, Рима, Венеции и Парижа и другие рассказы / Генрик Сенкевич ; полн. пер. с польского Е.Л. Карловой. – Санкт-Петербург : С.-Петербургская электропечатня, 1902. – 160 с. – Беспл. прилож. "Живописное обозрение". – (Полное иллюстрированное собрание сочинений Генриха Сенкевича ; Т. 15)
1047351
  Иоллос Г.Б. Письма из Берлина : [Обществ.-полит. жизнь Германии] / Г.Б. Иоллос. – [Санкт-Петербург] : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1904. – [4], 496 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
1047352
  Кропоткин П.А. Письма из Восточной Сибири / П.А. Кропоткин. – Иркутск, 1983. – 192с.
1047353
  Франко І.Я. Письма из Галиции / І.Я. Франко, 1926. – 3с. – Выписка из журн. "Жизнь Юга" за 1897 г. № 15, стр.267-268
1047354
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1925. – 56с.
1047355
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 61 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1047356
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1937. – 55с.
1047357
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Л, 1949. – 52с.
1047358
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Л, 1951. – 52с.
1047359
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1968. – 72 с.
1047360
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 80с.
1047361
  Ленин В.И. Письма из далека / В.И. Ленин. – М, 1981. – 64с.
1047362
   Письма из деревни. – Москва, 1987. – 511 с.
1047363
  Смуул Ю.Ю. Письма из деревни Сыгедате : очерки / Юхан Смуул ;. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 199 с.
1047364
  Смуул Ю.Ю. Письма из деревни Сыгедате : очерки / Юхан Смуул ;. – Москва : Советский писатель, 1957. – 224 с.
1047365
  Верн М. Письма из Италии / М. Верн. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1885. – 442 с.
1047366
  Щедрин С.Ф. Письма из Италии. / С.Ф. Щедрин. – М-л, 1932. – 408с.
1047367
  Корин П.Д. Письма из Италии. / П.Д. Корин. – М., 1981. – 266с.
1047368
  Токтомушев А. Письма из какшаала / Абдырасул Токтомушев ;. – Фрунзе : Кирг. гос. изд-во, 1958. – 52 с.
1047369
  Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. – Ленинград : Наука, 1978. – 390с. – (Литературные памятники)
1047370
  Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. – Москва : Наука, 1978. – 390 с.
1047371
  Крымский А.Е. Письма из Ливана / А.Е. Крымский. – М., 1975. – 345с.
1047372
  Шмаков А.А. Письма из Лозанны / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1980. – 207с.
1047373
  Камынин Л.И. Письма из Мадрида. / Л.И. Камынин. – М., 1981. – 127с.
1047374
  Вяльцев А. Письма из окаменевшего сада: Эрос и Танатас Дж.М. Кутзее // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.191-203. – ISSN 0012-6756
1047375
  Маларчук Г. Письма из отчего дома : кн. о Молдавии / Георге Маларчук ; пер. с молд. М.Хизина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1984. – 309 с.
1047376
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Цикл повестей о "Молнии" / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель
Т. 1 : Цена жизни. Горячие руки. Молния. – 1973. – 496с.
1047377
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Цикл повестей о "Молнии" / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель
Т. 2-й : Белое пятно. Яринка Калиновская. Письма из патрона. – 1973. – 703с.
1047378
  Козаченко В.П. Письма из патрона. Яринка Калиновская : Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 472с.
1047379
  Аксаков И.С. Письма из провинции : Пресудственный день в уголовной палате / Аксаков И.С. – Москва : Правда, 1991. – 541 с.
1047380
  Сенкевич Г. Письма из путешествия по Америке / Генрик Сенкевич ; полн. пер. с польского Е.Л. Карловой. – Санкт-Петербург : С.-Петербургская электропечатня, 1902. – 160 с. – Беспл. прилож. "Живописное обозрение". – (Полное иллюстрированное собрание сочинений Генриха Сенкевича ; Т. 14)
1047381
  Филонович Ю. Письма из редакции / Ю. Филонович. – М, 1969. – 304с.
1047382
  Уильмот К. Письма из России (1805-1807) : Пер. с англ. яз. / Мисс Катрин Уильмот. – 3-е изд. – Berlin : J. Ladyschnikow, 1906. – 96 с.
1047383
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея / В.А. Солоухин. – М, 1967. – 131с.
1047384
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея / В.А. Солоухин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 414с.
1047385
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея. Черные доски. Время собирать камни / Владимир Солоухин. – Москва : Правда, 1990. – 688 с. – ISBN 5-253-00090-9
1047386
  Солоухин В.А. Письма из Русского музея. Чёрные доски. Время собирать камни. / В.А. Солоухин. – Москва : Правда, 1991. – 688с.
1047387
  Моравиа А. Письма из Сахары / А. Моравиа. – Москва, 1987. – 213с.
1047388
  Бестужев Н. Письма из Сибири / Н. Бестужев, М. Бестужев. – Иркутск
1. – 1929. – 137с.
1047389
   Письма из Сибири. – Новосибирск, 1968. – 190 с.
1047390
   Письма из Сибири. – М, 1974. – 288с.
1047391
  Лунин М.С. Письма из Сибири / М.С. Лунин. – М., 1987. – 492с.
1047392
  Саблина Т.Л. Письма из сибирской степи / Т.Л. Саблина. – Новосибирск, 1974. – 128с.
1047393
  Полевой Б.Н. Письма из Сорренто / Б.Н. Полевой, Г. Куприянов. – Калинин, 1936. – 38 с.
1047394
   Письма из тополиной весны. – Ростов -на-Дону, 1967. – 196с.
1047395
  Деннис Ю. Письма из тюрьмы / Юджин Деннис ; Пер. с англ. В. Исакович и Н. Лосевой. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 192 с., 1 л. портр.
1047396
  Тельман Э. Письма из тюрьмы родным и близким / Э. Тельман. – М., 1968. – 160с.
1047397
  Симонов К.М. Письма из Чехословакии / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1945. – 78с.
1047398
  Морозов Н. Письма из Шлиссельбургской крепости. – Санкт-Петербург, 1910. – 270 с.
1047399
  Морозов Н.А. Письма из Шлиссельбургской крепости / Николай Морозов. – Санкт-Петербург : [Изд-во М. Аверьянова], 1910. – 268 с., 1 л. портр. ил.
1047400
  Витич М. Письма из Югославии / М. Витич. – Москва, 1944. – 49с.
1047401
  Афонин В.Е. Письма из Юрги : повести / Василий Афонин ; послесл. В.С. Лысенко ; худож. Б. Юдкин. – Москва : Советская Россия, 1984. – 335 с. : ил.
1047402
  Герцен А.И. Письма издалека : (Избранные литературно-критические статьи и заметки) / А.И. Герцен. – Москва : Современник, 1981. – 463 с.
1047403
  Герцен А.И. Письма издалека / А.И. Герцен. – Москва : Современник, 1984. – 463 с.
1047404
  Акопов В.Ф. Письма издалека : [письма друзьям-ученикам с 1993-го по 2017 г.] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2018. – 111, [1] с.
1047405
   Письма Ильича в Саратов. – Саратов, 1970. – 88с.
1047406
   Письма Ильичу. – Воронеж, 1969. – 256с.
1047407
  Петр І Письма императора Петра Великаго к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану : С ответом на оныя и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семеновича Шейна, князя Бориса Алексеевича Голицина, и боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева. – На ижд[ивении] П. Б.[огдановича]. – В Санктпетербурге (Санктпетербург) : [Тип. Богдановича], 1788. – 82 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон Письма за 1695-1697 гг., посвященные событиям Азовского похода. Частично были напеч. Н.И. Новиковым в "Повествователе древностей ...
1047408
  Цветаева М.И. Письма к А.Тесковой / М.И. Цветаева. – Прага : Academia, 1969. – 216 с.
1047409
   Письма к А.Ф. Луневу / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Каф. историографии, источниковедения и археологии [и др.] ; [редкол.: С.И. Посохов (глав. ред) и др.]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 319, [1] с. – Имен. указ.: с. 313-315. – Библиогр.: с. 316. – (Серия: "Джерелознавчі зошити" ; тетрадь 7). – ISBN 978-966-285-268-4
1047410
  Чайковский П.И. Письма к близким : избранное / П.И. Чайковский. – Москва : Музгиз, 1955. – 672 с.
1047411
  Чехова М.П. Письма к брату А.П.Чехову / М.П. Чехова. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236 с.
1047412
  Степун Ф.А. Письма к В.В. Вейдле // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.123-127. – ISSN 0042-8744
1047413
   Письма к Вольтеру. – Л, 1970. – 448с.
1047414
  Степун Ф.А. Письма к Г.П. Федотову // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.116-123. – ISSN 0042-8744
1047415
  Элюар Поль Письма к Гала / Элюар Поль; Пер.с фр. под ред.Т.В.Балашовой. – Москва : Сварог и К, 1999. – 600с. – ISBN 5-93070-011-7
1047416
  Аиссе Письма к госпоже Каландрини / Аиссе ; изд. подгот. А.Л. Андрес, П.Р. Заборов ; [пер. А.Л. Андрес ; примеч. П.Р. Заборова] ; АН СССР. – Ленинград : Наука, ленинградское отделение, 1985. – 224 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 191-223. – (Литературные памятники)
1047417
  Шереметев Б.П. Письма к государю императору Петру Великому от генералфельдмаршала ... графа Бориса Петровича Шереметева. – В Москве (Москва) : При Императорском Университете
Ч. 4. – 1779. – 332 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, заставка, кінцівка
1047418
  Элксне А. Письма к далекой звезде : сборник стихов / Ария Элксне ; пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1980. – 60 с.
1047419
  Элксне А., Грот Я. Письма к далекой звезде : стихи / А. Элксне, Я. Грот ; [пер. с латыш. Л. Романенкопер. с латыш. Л.Романенко]. – Рига : Лиесма, 1982. – 63 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1047420
  Стасов В.В. Письма к деятелям русской культуры / В.В. Стасов. – М
1. – 1962. – 355с.
1047421
  Стасов В.В. Письма к деятелям русской культуры / В.В. Стасов. – М
2. – 1967. – 320с.
1047422
  Амонашвили Ш.А. Письма к дочери // Взросление "Я" / Д.В. Ольшанский. – Москва : Знание, 1988. – С. 116-190
1047423
  Островский Н.А. Письма к другу / Н.А. Островский. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 127 с.
1047424
  Гордасевич Г.Л. Письма к другу / Г.Л. Гордасевич. – Донецк, 1988. – 117с.
1047425
  Глинка Ф.Н. Письма к другу / Ф.Н. Глинка ; [сост., вспуп. ст. и коммент. В.П. Зверева]. – Москва : Современник, 1990. – 558, [2] с. : 1 л. портр. – (Б-ка "Любителям российской словестности". Из литературного наследия). – ISBN 5-270-01032-1
1047426
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобей Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В Типографии К. Крайя
Ч. 2. – 1816. – 165, [5] с. – На корешке ошибочно: Письм офице. 10


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1047427
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 3. – 1817. – 192, 14, IV с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1047428
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 3. – 1817. – 192, 14, IV с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1047429
  Глинка Федор Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера". – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова
Ч. 1. – 1816. – 176 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1047430
  Кежун Б.А. Письма к друзьям / Б.А. Кежун. – Л, 1984. – 103с.
1047431
  Гольбах П. Письма к Евгении / П. Гольбах. – Москва, 1956. – 455с.
1047432
  Пушкин А.С. Письма к жене / А.С. Пушкин; АН СССР ; издание подготовила Я.Л. Левкович ; [отв. ред. А.Л. Гришунин]. – Ленинград : Наука, 1986. – 259, [5] с. – (Литературные памятники)
1047433
  Ру Э. Письма к И.И.Мечникову и О.Н.Мечниковой / Э. Ру. – Москва : наука, 1986. – 198с.
1047434
  Шереметев Б.П. Письма к имп. Петру Великому от генералфельдмаршала ...графа Бориса Петровича Шереметева. – М
1. – 1778. – 297с.
1047435
  Лосев Л. Письма к Иосифу Бродскому // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 134-154. – ISSN 0321-1878
1047436
  Сперанский М.М. Письма к Каразину / М.М. Сперанский. – Б.м. : Б.и. – 10с.
1047437
  Люксембург Р. Письма к Карлу и Луизе Каутским / Р. Люксембург. – Москва, 1923. – 194с.
1047438
  Толстая С.А. Письма к Л.Н.Толстому / С.А. Толстая. – М-Л, 1936. – 865с.
1047439
  Марчук Г. Письма к любимой : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 119-124. – ISSN 0027-8238
1047440
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель. – 136с.
1047441
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : Изданы под редакцией Д.Чл. Нила Попова
Вып. 1, 2. – XVIII. 136 с., С. 137-448
1047442
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С предисловием и примечаниями Нила Попова. – Изд. Император. Общества и Древностей Российских при Москов. Ун. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 1 : Письма О.М. Бодянского. – 1879. – XVIII, 136 с.
1047443
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С предисловием и примечаниями Д.Ч. Нила Попова. – Изд. Император. Общ. Истории и Древност. Российс. при Москов.Ун. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 2 : Письма П.И. Шафарика. – 1879. – С. 137-448
1047444
   Письма к М.П. Погодину из славянских земель (1835-1861) : С примечаниями Д.Ч. Нила Попова. – Изд. Общ. Ист. и Древн. Российс. при Москов. Университете. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков)
Вып. 3 (и последний). – 1880. – С. 449-744, II
1047445
  Насиб Давуд Письма к матери : Стихи и поэма. / Насиб Давуд. – М., 1974. – 102с.
1047446
  Дюамель Жорж Письма к моему другу патагону / Дюамель Жорж. – Москва ; Ленинград, 1927. – 151 с.
1047447
   Письма к Н.В. Гоголю : библиография. – Ленинград, 1965. – 80 с.
1047448
  Храпковский М.Б. Письма к начинающему художнику / М.Б. Храпковский. – Москва : Искусство, 1956. – 87 с., [65] с.
1047449
  Храпковский М.Б. Письма к начинающему художнику / М.Б. Храпковский. – М, 1959. – 88с.
1047450
  Мериме П. Письма к незнакомке / П. Мериме. – Москва, 1991. – 414с.
1047451
  Мустонен Р.Г. Письма к незнакомым людям / Р.Г. Мустонен. – М., 1989. – 285с.
1047452
  Мечников И.И. Письма к О.Н, Мечниковой / И.И. Мечников. – М, 1980. – 352с.
1047453
  Зощенко М.М. Письма к писателю. Возвращенная молодость. Перед восходом солнца / М.М. Зощенко. – М, 1989. – 543с.
1047454
  Репин И.Е. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880-1929 / И.Е. Репин. – М., 1950. – 269с.
1047455
  Горький М. Письма к писателям. / М. Горький. – Москва, 1936. – 39с.
1047456
  Хейсин М.Л. Письма к потребителям / М.Л. Хейсин. – 8-е изд., испр. – Птгр, 1918. – 32с.
1047457
  Горький М. Письма к рабкорам и писателям / М. Горький. – Москва, 1936. – 48с.
1047458
  Бродский И. Письма к римскому другу: Стихотворения / И. Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00003-6


  Философская и любовная лирика величайшего поэта XX века
1047459
  Ленин В.И. Письма к родным / В.И. Ленин. – Ленинград, 1934. – 484с.
1047460
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
1. – 1953. – 312с.
1047461
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
1. – 1954. – 408с.
1047462
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
2. – 1958. – 548с.
1047463
  Стасов В.В. Письма к родным / В.В. Стасов. – М
3. – 1962. – 420с.
1047464
  Аксаков И.С. Письма к родным, 1844-1849 / Аксаков И.С. ; изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова ; отв. ред. И.Г. Ямпольский. – Москва : Наука, 1988. – 704 с.
1047465
  Шульгин В.В. Письма к русским эмигрантам / В.В. Шульгин. – Москва, 1961. – 95 с.
1047466
  Сельвинский И.Л. Письма к студентам / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советская Россия, 1965. – 71с.
1047467
  Честерфилд Письма к сыну / Честерфилд. – Ленинград : Наука, 1971. – 351с.
1047468
  Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1979. – 95с.
1047469
  Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1987. – 120с.
1047470
  Потанин В.Ф. Письма к сыну / В.Ф. Потанин. – М., 1989. – 284с.
1047471
  Честерфилд Письма к сыну / Честерфилд. – М, 1991. – 63с.
1047472
  Костенко К. Письма к сыну графа Ч. : Пьеса для чтения // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 128-149. – ISSN 0130-7673
1047473
  Честерфилд Письма к сыну. Максимы. Характеры / Честерфилд; Отв. ред. М.П. Алексеев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1978. – 327с. – (Литературные памятники)
1047474
  Глебова Т.Г. Письма к тебе / Т.Г. Глебова. – М., 1965. – 144с.
1047475
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Письма к тётеньке / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1882. – 334, [1] с.
1047476
  Эйлер Л. Письма к ученым / Л. Эйлер. – Москва-Ленинград, 1963. – 398 с.
1047477
  Репин И.Е. Письма к художникам и художественным деятелям / И.Е. Репин. – М., 1952. – 408с.
1047478
  Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании : как начинающие читатели должны приступать к нему и как вести его / Н.А. Рубакин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Карбасникова, 1913. – [6], 369 с. – Экз. в разных тип. пер. и разн. подписи на тит. л. – Библиогр.: "Какие книги следовало бы прочесть во всяком случае" (с. 272-298)
1047479
  Бэр К.М. Письма Карла Бэра ученым Петербурга / К.М. Бэр. – Ленинград : Наука, 1976. – 251 с.
1047480
  Вейерштрасс К. Письма Карла Вейерштрасса к Софье Ковалевской. 1871-1891 / К. Вейерштрасс. – Москва, 1973. – 312с.
1047481
  Левитанский Ю.Д. Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом : Стихи / Ю.Д. Левитанский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 127с.
1047482
   Письма киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену (впосл. архимандриту) Серафиму Покровскому (1822-1837 гг.) / Сообщ. Л[ев] С[тепанович] М[ацеевич]. – Киев : тип. АО "Петр барский в Киеве, 1913. – 156 с. – Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад.
1047483
   Письма Кирилла Павловича Беликова / Одесский Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; [сост., автор вступ. ст. Е.Г. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 320 с., [44] с. илл. – Библиогр.: илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 10). – ISBN 978-966-190-336-3
1047484
  Татищев Ю.В. Письма кн. А.А. Безбородки к Я.Л. Бакуринскому / Ю.В. Татищев. – Москва : Ист.-родослов. о-во, 1907. – 14 с.
1047485
  Курбский А.М. Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – VIII с., 114 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31. - Конволют. - Пер.: Переписка князя А.М. Курбского с царем Иоанном Грозным, 1914


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1047486
  Курбский А.М. Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – VIII с., 114 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1047487
  Вяземский П.А. Письма князя П.А. Вяземского к Д.Ф. и Е.Ф. Тютчевым / сооб. И.Ф. Тютчевым. – Москва : Синоид. тип., 1904. – [2], 31 с. – Отд. оттиск из сб.: Старина и Новизна, С.-Петербург, 1904, кн. 8, с. 57
1047488
  Эдберг Р. Письма Колумбу. Дух Долины / Р. Эдберг; Пер. с шведского Жданова Л.Л. – Москва : Прогресс, 1986. – 361с.
1047489
  Бестужев-Рюмин К.Н. Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о смутном времени. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – [4], 80 с.


  Содержание конволюта: 1. О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском / соч. К. Бестужева-Рюмина. - Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1865. - 68 с. - (Про былое на святой Руси) 2. Князь Володимир ...
1047490
   Письма Константина Федина : (К литературоведу З.И.Левинсону) // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.371-382. – ISSN 0042-8795
1047491
  Лидский Ю.Я. Письма космополита / Юрий Лидский. – Киев : Аванпост-Прим, 2010. – 241, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-8571-97-8
1047492
  Толстой Л.Н. Письма Л.Н. Толстого 1848-1910 гг. : в 2 т. / собранные и ред. П.А. Сергеенко ; [Предисл.: П.А. Сергеенко]. – Москва : К-во "Книга" ; [ Тип. Русского Т-ва], 1910. – IV, 367 с. – (Толстовский альманах)


  Авт. предисл.: Сергеенко, Петр Алексеевич
1047493
  Рондо Письма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны : С прил. портр. имп. Анны / Пер. с англ. [Е.П. Карновича] ; Ред. изд., и примеч. С.Н. Шубинского. – Санкт-Петербург : Издание Я.А. Исакова, 1874. – XXX, [2], 298 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Записки иностранцев о России в XVIII столетии ; Т. 1)
1047494
  Ленин В.И. Письма Ленина Горькому / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
1047495
  Андреев Л.Н. Письма Леонида Андреева / Л.Н. Андреев; пред. и послесл. Георгия Чулкова. – Ленинград : Колос, 1924. – 48 с. – Єкз. № 108492 деф., без обл.
1047496
  Вакуловская Л.А. Письма любимого человека / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1982. – 368с.
1047497
  Шейкин А.Л. Письма любимой / А.Л. Шейкин. – Л, 1955. – 167с.
1047498
  Канивец В.В. Письма любимой / В.В. Канивец. – М, 1975. – 280с.
1047499
  Мироненко Я.Ю. Письма М. Булгакова к родным (1917-1921) как материал к творческой биографии // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 210-215. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1047500
  Бакунин М.А. Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву : с биографич. введением и объяснит. примеч. М.П. Драгоманова / М.А. Бакунин. – Санкт-Петербург : Изд. В. Врублевского, 1906. – 456 с.
1047501
   Письма М.В. Птухи к В.И. Борткевичу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 113-128. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1047502
  Першкина А.Н. Письма М.М. Достоевского М.И. Владиславлеву // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 122-133. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1047503
  Федотов А.С. Письма М.Н. Островского А.Н. Островскому: 1848-1849 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 194-221. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1047504
  Иващенко В.Ю. Письма М.С. Дринова из фондов украинских и российских архивов / В.Ю. Иващенко, С.И. Посохов // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 367-374. – ISBN 978-954-322-848-5


  Увазі читачів пропонуються листи М. Дринова до Д.Багалія, А. Бичкова, В. Іконнікова, О.Пипіна, М. Сперанського, П. Уварової та Т. Флоринського. Більша частина листів присвячена науковій діяльності професора. Публікація супроводжується короткою ...
1047505
  Михальченко С.И. Письма М.Ф. Владимирского-Буданова, Ф.И. Леонтовича и их учеников в архивах России // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 180-188.
1047506
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Антику, близким, брату Квинту, М.Бруту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1951. – 828с.
1047507
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику близким, брату Квинту, М.Бруту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1950. – 502с.
1047508
  Цицерон Марк Туллий Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику близким, брату Квинту. / Цицерон Марк Туллий. – Москва; Ленинград, 1949. – 536с.
1047509
  Кафка Ф. Письма Милене. / Ф. Кафка. – Минск, 1991. – 48с.
1047510
  Бронеский Вл. Письма морского офицера, служащие дополнением к Запискам морского офицера. – М.
ч. 1. – 1825. – X21, 270с.
1047511
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1901. – XII, 628 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1047512
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2. – 1901. – 587 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1047513
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 3. – 1901. – 499 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1047514
  Гоголь Н.В Письма Н.В. Гоголя : [в 4 т.] / ред. В.И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 4. – 1901. – 539 с.


  Авт. предисл., ред.: Шенрок Владимир Иванович, (1853-1910)
1047515
  Дашкевич Н.П. Письма Н.В. Гоголя в издании В.И. Шенрока / разбор проф. Н.П. Дашкевича. – Санкт-Петербург : Тип. Тип. Акад. наук, 1904. – [2], 58 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении премии им. гр. Д.А. Толстого


  Шенрок, Владимир Иванович (1853-1910) На обл. экз. № 470888 дарственная надпись автора
1047516
  Петухов Е.В. Письма Н.В. Гоголя к Н.Я. Прокоповичу (1832-1850) : 2-е изд., сверенное по подлинникам, испр. и пополн., с присоединением 4 писем Н.Я. Прокоповича к Н.В. Гоголю (1847-1850) и 2 фототип. снимков Е.В. Петухова / [Соч.] Е.В. Петухова. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], VI, 60 с., [2] л. факс. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Т. 15. - Экз. деф., отсутств. [2] л. факс.
1047517
  Чернышевский Н.Г. Письма Н.Г.Чернышевского к Г.С.Саблукову. / Н.Г. Чернышевский. – 265-269с.
1047518
  Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской 1886-1889 / В.И. Вернадский. – Москва : Наука, 1988. – 304с.
1047519
  Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской, 1889-1892 : Составитель Филиппова Н.В. / В.И. Вернадский. – Москва, 1991. – 319с.
1047520
  Левин Д.Э. Письма Н.И. Костомарова редактору "Древней и новой России" и "Исторического вестника" С.Н. Шубинскому в Отделе рукописей РНБ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 21-46. – ISSN 2070-9773
1047521
   Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву : к письмам приложены снимки почерка и портрет Карамзин / По поручению Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский. – Санкт-Петербург : Издание IIго Отделения Импер. Академии наук, 1866. – [727] с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.). – Часть текста на фр. яз.. - Указатель личных имен в конце текста. – Библиогр. в тексте примеч.
1047522
  Арцишевский А.А. Письма на бересте (День среди лета) : роман / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 240 с.
1047523
  Хоружая В.З. Письма на волю / В.З. Хоружая. – М, 1962. – 351с.
1047524
  Яковлев Ю.Я. Письма на листках календаря / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1961. – 86с.
1047525
  Бадалбейли И.Г. Письма на юг : [стихи] / И.Г. Бадалбейли. – Баку : Гянджлик, 1978. – 37 с. : ил., портр.
1047526
  Ле Зуан Письма на Юг : [Сб. писем и телеграмм : Пер. с вьет.] / Ле Зуан. – Москва : Политиздат, 1987. – 302, [1] с.
1047527
  Михайлов А.Д. Письма народовольца А.Д.Михайлова / А.Д. Михайлов. – Москва, 1933. – 279с.
1047528
   Письма Наталии Дмитриевны Спириной : (1978-1991) / изд. Одес. Дома-Музея им. Н.К. Рериха ; сост., вступ. ст., предисловие, оформление : Е.Петренко ; редкол.: Е. Петренко и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 263 с., [21] л. цв. ил., портр. – Собрание писем находится в отделе рукописей Одес. Дома-Музея им. Н.К.Рериха. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Архивы. Исследования ; вып. 7). – ISBN 978-966-190-265-6
1047529
  Моруа А. Письма незнакомки: Избранные произведения. / А. Моруа. – Львов, 1989. – 295с.
1047530
   Письма неизвестных поляков с Волыни // Уманская беда. 1768 года 20-го июня : (Перевод польской рукописи неизвестного современника, хранящейся в Львовской библиотеке Оссолинских). – Б. м. : б. и., 1862. – С. 24-28
1047531
  Паткуль И.Р. Письма несчастного графа Ивана Рейнольда Паткуля, полководца и посланника Российской Империи Петра Великого : [в 2 ч.] : пер. с франц. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1-2. – 1806. – [2], 191, 111 с. : 1 портр. Р. Паткуля грав. А. Грачевым


  В записи ГАК НБР примечание: Автор, Антуан Серье, установлен по изданию: Минцлов Р.И. Петр Великий в иностранной литературе. - СПб., 1872 (с. 592) Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- ...
1047532
  Маркс К. Письма о "Капитале". / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1986. – 351с.
1047533
  Реньи А.А. Письма о вероятности / А.А. Реньи. – М., 1970. – 93с.
1047534
  Симонов К.М. Письма о войне : 1943-1979 / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 720 с.
1047535
  Ширинский-Шихматов А.А. Письма о воспитании благородной девицы и о обращении ее в мире / [Соч.] Кн. Алексея Александровича Ширинского-Шихматова ; С предисл. прот. В.И. Жмакина. – Москва : Унив. тип., 1901. – VIII, 318, III с.
1047536
  Мартос А. Письма о Восточной Сибири, 1827
1047537
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – Москва, 1985. – 207с.
1047538
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 237 с.
1047539
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 237с.
1047540
  Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – Симферополь, 1990. – 172с.
1047541
  Максимович М.А. Письма о Киеве : от Максимовича к Погодину. – Москва : Тип. М.П. Погодина, 1869. – 90 с. – Прибавление: Два письма к Петру Гавриловичу Лебединцеву (с. 75-90) (из Киевских епархиальных ведомостей, 1868 г., № 3, 9)
1047542
  Максимович М.А. Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде, Михаила Максимовича. – Санкт-Петербург : Тип. А. Траншеля, 1871. – [2], 154, II с., 1 л. фронт. (ил.).
1047543
  Козлов А.А. Письма о книге гр. Л.Н. Толстого "О жизни" / А.А. Козлов. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1891. – [2], 126 с.
1047544
  Максимович М.А. Письма о князьях Острожских и графине А.Д. Блудовой. – Киев, 1866. – 15 с. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1866, № 3, 4
1047545
  Максимович М.А. Письма о князьях Острожских к графине А.Д. Блудовой Михаила Максимовича. – Киев : В типографии Федорова, 1866. – 54 с.
1047546
   Письма о Крыме, об Одессе и Азовском море. – Москва, 1810. – 292с.
1047547
  Горький Максим Письма о литературе / Горький М. ; Сост. Овчаренко А.И. – Москва : Советский писатель, 1957. – 642 с.
1047548
  Исаковский М.В. Письма о литературе / М.В. Исаковский. – М, 1990. – 239с.
1047549
  Твардовский А.Т. Письма о литературе. 1930-1970 / А.Т. Твардовский. – Москва, 1985. – 511с.
1047550
  Малов В. Письма о морали / В. Малов. – М., 1984. – 88с.
1047551
  Капица П.Л. Письма о науке, 1930-1980 / П.Л. Капица. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 399 с.
1047552
  Лесевич В.В. Письма о научной философии / В. Лесевич. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. Стасюлевича, 1878. – VIII, 208 с. – Конволют. - Перепл.: Что такое научная философия? : Этюд В. Лесевича


  На тит. л. печать: Книжный магазин А. Просяниченко. Киев
1047553
  Лесевич В.В. Письма о научной философии / В. Лесевич. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. Стасюлевича, 1878. – VIII, 208 с.


  На тит. л. № 158261 печать: Книжній магазин Ф.А. Иогансона в Киеве от 1874 г.
1047554
  Россош Г.Г. Письма о нравственности, здравом смысле, пролитии крови и коровьем мычании, или Доктрина безусловного всеобъемлющего саморазоружения и девоенизации / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 148с.
1047555
  Марр Ю.Н. Письма о персидской литературе / Ю.Н. Марр. – Тбилиси, 1976. – 303с.
1047556
  Фоняков И.О. Письма о поэзии другу в Иркутск / И.О. Фоняков. – Иркутск, 1984. – 224с.
1047557
  Победоносцев К., Бабст И. Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма / К. Победоносцев, И. Бабст. – Москва : [б. и.], 1864
1047558
  Антонов С.П. Письма о рассказе / С.П. Антонов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 300 с.
1047559
  Тагор Р. Письма о России. / Р. Тагор. – Москва, 1956. – 79с.
1047560
  Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – Пг., 1923. – 223с.
1047561
  Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – М. : Современник, 1990. – 381 с.
1047562
  Коготкова Т.С. Письма о словах / Т.С. Коготкова. – М., 1984. – 135с.
1047563
   Письма о современном состоянии России. 11 апреля 1879 - 6 апреля 1880. – Лейпциг : Ф.А. Брокгауз, 1881. – [6], 148 с. – В 1-3 изд. авт. в кн. не указан; в 4-м изд. перед загл.: Р.А. Фадеев; в предисл.: Ростислав Фадеев
1047564
  Климашевская В И. Письма о счастье. / В И. Климашевская. – Минск, 1989. – 189с.
1047565
  Ленин В.И. Письма о тактике / В.И. Ленин. – М, 1932. – 16с.
1047566
  Ленин В.И. Письма о тактике / В.И. Ленин. – М, 1933. – 20с.
1047567
  Плеханов Г.В. Письма о тактике и о безтатности / Г.В. Плеханов. – 69с.
1047568
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Москва, 1999-
№ 1. – 2001
1047569
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Москва
№ 2. – 2001
1047570
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 3. – 2001
1047571
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 4. – 2001
1047572
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 5. – 2001
1047573
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters=Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 6. – 2001
1047574
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 1. – 2002
1047575
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 2. – 2002
1047576
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 3. – 2002
1047577
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters Кратко -"Письма в ЭЧАЯ" : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 4. – 2002
1047578
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters. Письма в ЭЧАЯ : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 5. – 2002
1047579
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters. Письма в ЭЧАЯ : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 6. – 2002
1047580
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна
№ 1. – 2003
1047581
   Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра = Physics of particles and nuclei letters : Письма в ЭЧАЯ. – Дубна, 1999-
№ 2. – 2003. – С 2004 г."Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра"
1047582
  Ландауэр Г. Письма о французской революции / Г. Ландауэр. – Москва
Т. 1. – 1925. – 337 с.
1047583
  Ландауэр Г. Письма о французской революции / Г. Ландауэр. – Москва
Т. 2. – 1925. – 364 с.
1047584
   Письма О.М.Бодянского к отцу : с предисловием действительного члена А.А.Титова. – Москва, 1893. – X, 66 с.
1047585
  Блан Луи Письма об Англии : в 2 т. / Луи Блан ; Пер. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. Пет. В. Щапова ; [Тип. Куколь-Яснопольского]
Т. 1. – 1866. – [4], III, X, 12-384 с. – На обл. дата: 1866-1970


  В РГБ есть электронный ресурс
1047586
  Блан Луи Письма об Англии : в 2 т. / Луи Блан ; Пер. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. Пет. В. Щапова ; [Тип. Куколь-Яснопольского]
Т. 2. – 1866. – [2], III, 211 с. – На обл. дата: 1866-1970


  В РГБ есть электронный ресурс
1047587
  Блань Л. Письма об Англии.. – С. Петербург
Т. 1. – 1866. – 384 с.
1047588
  Болингброк Письма об изучении и пользе истории / Болингброк; общ.ред.М.А.Барга. – Москва : Наука, 1978. – 359 с.
1047589
  Герцен А.И. Письма об изучении природы / А.И. Герцен. – Москва, 1944. – 200с.
1047590
  Герцен А.И. Письма об изучении природы / А.И. Герцен. – Москва, 1946. – 316с.
1047591
  Салтыков А.Д. Письма об Индии / А.Д. Салтыков. – Москва, 1985. – 176с.
1047592
  Боткин В.П. Письма об Испании / [соч.] В.П. Боткина. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1857. – IV, 449 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1047593
  Боткин В.П. Письма об Испании / В.П. Боткин. – Ленинград, 1976. – 343 с.
1047594
  Никулин Л.В. Письма об Испании. / Л.В. Никулин. – М, 1931. – 316с.
1047595
  Никулин Л.В. Письма об Испании. / Л.В. Никулин. – М, 1935. – 295с.
1047596
  Гильфердинг А. Письма об истории сербов и болгар / А. Гильфердинг. – Москва : В Типографии Александра Семена
Вып. 2. – 1859. – [3], 154 с.
1047597
  Букчина Б.З. Письма об орфографии / Б.З. Букчина. – Москва, 1969. – 136с.
1047598
  Павлищев Л.Н. Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к ее отцу Сергею Львовичу Пушкину / Л.Н. Павлищев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 46 с. – Текст писем на фр. яз. - Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 14
1047599
  Илюшин В.В. Письма осени / В.В. Илюшин. – Хабаровск, 1989. – 192с.
1047600
  Рецептер В.Э. Письма от Гамлета, или Театр начинается: Рассказы о театре: Для детей. / В.Э. Рецептер. – Ташкент, 1977. – 90с.
1047601
  Хаджихристов И. Письма отдалече / И. Хаджихристов. – Пловдив, 1982. – 80 с.
1047602
  Кулиш П.А. Письма П.А. Кулиша к М.И. Гоголь (1859-1863 г.) / Сообщил В. Чаговец. – [Киев], 1902. – 49 с. – Отд. оттиск: Чтения в ист. О-ве Нестора-Летописца, 1902, кн. 16, вып. 4
1047603
  Киреевский П.В. Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову / ред. и вступ. ст. и коммент. М.К. Азадовского. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 86 с., 2 с., 2 вкл. л. портр., факс. объявл. – (Труды Института антропологии, этнографии и археологии/ Акад. наук СССР ; Т. 1, вып. 4)


  Редактор, автор введения / заключения, комментарии, примечания и т.п.: Азадовский, Марк Константинович (1888-1954)
1047604
  [Оглоблин Н.] Письма Павла Прусского // Бытовые черты начала XVIII века / Н.] [Оглоблин. – [Москва], 1904. – С. 37-48
1047605
   Письма Павла Федоровича Беликова (1975-1982) / Одесский Дом-Музей имени Н.К. Рериха ; [сост., предисловие, вступ. статья Е. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова, М. Линник]. – Одесса : Астропринт, 2008. – 160 с., [40] c. илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 4). – ISBN 978-966-318-966-6
1047606
  Пархоменко М.В. Письма Папы Мартина I как источник о рационе питания жителей византийского Херсона VII в. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 69-81. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
1047607
  Шмидт В. Письма пастора Розенберга как исторический источник по вопросам переселения российских немцев в восточноафриканские колонии Германии перед Первой мировой войной // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 149-163. – ISSN 2313-1993
1047608
   Письма патриотов. – М, 1944. – 112с.
1047609
  Правдин П.И. Письма педагога и примерная смета расходов для учителей средних учебных заведений / П.И. Правдин. – Полтава : Тип. Н. Пигуренко, 1886. – 73 с.
1047610
   Письма Петра Великого, хранящиеся в Императорской Публичной библиотеке и описание находящихся в ней рукописей, содержащих материалы для истории его царствования, составленное А.Ф. Бычковым / [Предисл. и коммент. А.Ф. Бычкова]. – Санкт-Петербург : Изданы А.Ф. Бычков, 1872. – [2], XX, 180 с.
1047611
  Плиний Письма Плиния в изложении А.Черча и У.Бродриппа. – Санкт-Петербург : Издание В. Ковалевскаго, 1876. – [8], 207 с. – (Сборник древних классиков для русских читателей)


  Черч, Альфред Джон (1829-1912)
1047612
  Плиний Письма Плиния Младшего / Плиний, младший. – М.-Л., 1950. – 579с.
1047613
  Плиний Младший Письма Плиния Младшего = Plini secvndi epistvlarvm : кн. I-X / Плиний Младший; изд. подгот. М.Е. Сергеенко, А.И. Доватур. – 2-е перераб. изд. – Москва : Наука, 1983. – 405, [3] с. – Указ. собств. имен: с. 391-405. – (Литературные памятники : [редкол.: М.П. Алексеев и др.] / Акад. наук СССР)
1047614
  Гессе Г. Письма по кругу : Художественная публицистика / Г. Гессе; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1987. – 395с.
1047615
  Победоносцев К.П. Письма Победоносцева к Александру III / К.П. Победоносцев; Центрархив ; с предисл. М.Н. Покровского. – Москва : Новая Москва
Т. 1. – 1925. – XVI, 448 с. – Имен. указ.: с. 427-448. – Библиогр. в примеч.: с. 401-426
1047616
   Письма политических ссыльных в Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 358с.
1047617
  Алькофорада М. Письма португальской монахини / [Марианна Алькофорада] ; Пер. и предисл. [Сестра Марианна] Андрея Левинсона. – Петроград : Изд. М.И. Семенова, 1916. – 88 с. – Авт. указан на с. 8
1047618
  Пушкин А.С. Письма последних лет. 1834-1837 / Пушкин ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; [отв. ред. Н.В. Измайлов]. – Ленинград : Наука, 1969. – 527, [1] с.
1047619
  Потанин Г.Н. Письма Потанина Г.Н. / Г.Н. Потанин. – Иркутск
Ч. 2. – 1988. – 344 с.
1047620
   Письма потомков Ивана Максимовича Синельникова - первого губернатора Екатеринослава. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-549-825-8
Вып. 3. – 2002. – 84с.
1047621
  Серман Б.Е. Письма пришли потом / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1985. – 143с.
1047622
  Лебедева М.В. Письма про любовь / М.В. Лебедева. – Пермь, 1968. – 55с.
1047623
  Фаворов Н.А. Письма профессора университета Св. Владимира протоерея Назария Антоновича Фаворова к протоиерею Петру Гавриловичу Лебединцеву. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 59 с.
1047624
  Хлебников О.Н. Письма прохожим / О.Н. Хлебников. – М., 1982. – 78с.
1047625
  Пушкин А.С. Письма Пушкина и к Пушкину : Новые материалы, собранные книгоиздательством "Скорпион" / ред. и примечания Валерия Брюсова. – Москва : Тип. О-ва распространителей полезных книг, аренд. В.И. Вороновым, 1903. – VIII, 177., 8 л. факс. : факс.


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
1047626
  Пушкин А.С. Письма Пушкина и к Пушкину : не вошедшие в изд. Российской Академией наук "Переписку Пушкина" : с прилож. Именного указателя писем Пушкина и к Пушкину, напечатенных в 3 т. Академической "переписки Пушкина" и в настоящей книге / А.С. Пушкин; письма собрал и указатель составил М. Цявловский. – Москва : Гос. Акад. худ наук ; [39-я Интернац. тип. "Мосполиграф"], 1925. – 58 с. – (Тексты и материалы / Государственная Академия художественных наук ; Вып. 1)


  Ред.: Брюсов, Валерий Яковлевич (1873-1924)
1047627
   Письма рабкоров. – Москва, 1937. – 82 с.
1047628
   Письма рабкоров Парижской Коммуны. – М, 1933. – 59с.
1047629
  Миллс Дж. Письма радио-инженера своему сыну / Дж. Миллс. – 3-е изд. – Ленинград : Издательство Северо-Западногог Областного Промбюро В.С.Н.Х., 1925. – 200 с.
1047630
   Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву 1816-1837. – Москва : Тип. Грачева и К*, 1867. – 212 с. – Отд. оттиск: Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке Петром Бартеневым, 1866, № 11 и 12
1047631
   Письма расстрелянных французских коммунистов. – М, 1948. – 135с.
1047632
   Письма расстрелянных французских коммунистов. – М, 1949. – 64с.
1047633
   Письма революционного подполья / [сост. Н.А. Аликина]. – Пермь : Кн. изд-во, 1977. – 132 с. : ил. – Миниатюрное издание
1047634
  Люксембург Р. Письма Розы Люксембург из тюрьмы / Р. Люксембург. – Москва, 1920. – 62с.
1047635
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по 1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 2. – 1815. – 224 с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 2


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
1047636
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 1. – 1815. – [4], IV, [2], 242 с. : 1 карта. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1047637
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 1. – 1815. – [4], IV, [2], 242 с. : 1 карта, 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На переднем форзаце надпись фиолетовыми чернилами: Потоцкий и овальная печать с текстом: ...
1047638
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 3. – 1815. – 189 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 3


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1047639
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 3. – 1815. – 189 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 3


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1047640
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Федором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 4. – 1815. – 257 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 4
1047641
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 6. – 1815. – 216 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 6


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1047642
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 6. – 1815. – 216 с. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 6
1047643
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 7. – 1815. – III, [3], 201 с. : 1 карта (между стр. 100 и 101). – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 7


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
1047644
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 7. – 1815. – III, [3], 201 с. : 1 карта (между стр. 100 и 101). – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 7


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри На переднем форзаце надпись фиолетовыми чернилами: Потоцкий и 2 овальные печати с текстом: ...
1047645
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 8. – 1816. – 292, [20]с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 8


  Код - ГрР, фіз. стан збереж.- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1047646
  Глинка Ф. Письма руcского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции; с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и Заграничной войны с 1812 по1815 : С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии / Писаны Фёдором Глинкою. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Ч. 8. – 1816. – 292, [20]с. : 1 портр. – Начало назв. стар. орфогр.: Письма рускаго офицера... - На корешке: Письма офицера. 8


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1047647
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – 1861. – [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа. - Пер. с 3 т.


  ]На тит . надпись Николай Василенко и подпись
1047648
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – 1861. – [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа. - Пер. с 3 т.


  ]На тит . надпись Николай Василенко и подпись
1047649
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [2] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс.


  ]
1047650
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [2] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс.


  ]
1047651
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл
[2] : [Переписка царицы Прасковьи Федоровны и дочерей Екатерины и Прасковьи ( к Петру I; Переписка царевны Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской; Переписка царевны Прасковьи Ивановны)]. – 1861. – [3], II, 98, IX с., 3 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа


  ]
1047652
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [3] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], III, 150, XIV с., 2 л. факс.


  ]
1047653
   Письма русских государей и других особ царского семейства. [4] // Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Орл, 1861. – [1] : [Переписка императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною]. – [3], 280, XX с., 1 факс.


  ]
1047654
   Письма русских государей и других особ царского семейства. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. ; Тип. Лис
[5] : [Письма царя Алексея Михайловича]. – 1896. – VIII, 74 с., 2 л. факс. – Тип. вып. 5: Э. Лисснера и Ю. Романа


  ]
1047655
   Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографическою коммиссиею. – Москва : В университетской типографии
Т. 1 : 1526-1658. – 1848. – VIII, 326, 22 с., 3 л. факс. : факс.


  ]
1047656
  Николадзе Н.Я. Письма русских литературно-общественных деятелей к Н.Я.Николадзе / Н.Я. Николадзе. – Тбилиси, 1949. – 143с.
1047657
   Письма русских писателей 18 века. – Л : Наука, 1980. – 472 с.
1047658
  Абрамович Д.И. Письма русских писателей к А.С. Суворину / Гос. публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; подгот. изд. Д.И. Абрамович. – Ленинград : Изд. Гос. публ. биб-ки, 1927. – VII, 228 с. – Напечатано по распоряжению Директора Государственной Публичноой Библиотеки в Ленинграде / Ученый Секретарь В. Банк. - Примеч.: с. 193-220. - Алфав. указ.: с.221-228. – (Материалы по истории русской науки, литературы и общественности / Под общ. ред. Н.С. Державина ; Серия 2)
1047659
   Письма русских химиков к А.М.Бутлерову // Научное наследство / АН СССР; Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – Том 4 : Письма русских химиков к А.А. Бутлерову/ Отв. ред. тома Г.В. Быков. – С.9-429
1047660
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – Смоленск, 1946. – 87с.
1047661
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – М, 1987. – 381с.
1047662
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера / Ф.Н. Глинка. – М, 1990. – 444с.
1047663
  Глинка, Федор Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1. – М., 1815. – 224с.
1047664
  Глинка, Федор Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов, в 1805 и 1806, также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1. – М., 1815. – 246с.
1047665
  Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия / Ф.Н. Глинка. – Киев : Художественная литература, 1991. – 493с.
1047666
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин
1. – 325с.
1047667
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина
2. – 407, [14] с.
1047668
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин
3. – с.
1047669
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Москва, 1900. – 506 с.
1047670
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника : повести / Н.М. Карамзин. – Москва : Правда, 1980. – 607 с. : ил.
1047671
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника : повести / Н.М. Карамзин. – Москва : Правда, 1982. – 607 с.
1047672
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н. Карамзин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 511с. – (Библиотека русской художественной публицистики)
1047673
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин ; Изд. подг. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко,. – Ленинград : Наука, 1984. – 717 с. – (Литературные памятники)
1047674
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Л., 1987. – 717с.
1047675
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Карамзин Н.М. – Москва, 1988. – 540 с.
1047676
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Москва, 1988. – 325с.
1047677
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника Н.М.Карамзина : С портретом автора и рисунками / Н. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина. – (Дешевая библиотека)
Т.1. – XXXII, 328 с.
1047678
  Карамзин Н.М. Письма русского путешественника Н.М.Карамзина : С рисунками / Н. Карамзин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина. – (Дешевая библиотека)
Т.2. – 407 с.
1047679
  Георги В.С. Письма с Белого моря / В.С. Георги. – Петрозаводск, 1990. – 76с.
1047680
  Пятков Г.И. Письма с дороги : очерки / Г.И. Пятков. – Симферополь : Таврия, 1973. – 184с.
1047681
  Творогова В.В. Письма с дороги / В.В. Творогова. – М., 1975. – 63с.
1047682
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 1. – 1843. – IV, 268, III с.
1047683
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 2. – 1843. – 314, V с.
1047684
  Греч Н. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии / Н. Греч. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча
Т. 3. – 1843. – 314, VI с.
1047685
  Смердов А.И. Письма с дороги. / А.И. Смердов. – М., 1961. – 140с.
1047686
  Проталин В.В. Письма с дороги. / В.В. Проталин. – М., 1978. – 63с.
1047687
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 26
1047688
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 20-21
1047689
  Пеухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 9 (621). – С. 26-27
1047690
  Пухлик Б. Письма с заграничной больничной койки // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 4/5 (716, 723). – С. 20-21
1047691
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Москва, 1963. – 318с.
1047692
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Москва, 1964. – 320 с.
1047693
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Минск, 1981. – 288с.
1047694
  Твен М. Письма с Земли / М. Твен. – Алма-Ата, 1990. – 304с.
1047695
  Доде А. Письма с мельницы / А. Доде. – Москва, 1983. – 223с.
1047696
  Доде А. Письма с мельницы / А. Доде. – Москва, 1987. – 46с.
1047697
  Лапин К.К. Письма с продолжением / К.К. Лапин. – М, 1963. – 32с.
1047698
  Лазарев В.Я. Письма с Растеряевой улицы. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1970. – 40с.
1047699
  Толкунов Л.Н. Письма с рейнских берегов / Л.Н. Толкунов. – М., 1974. – 112с.
1047700
  Лаленков П. Письма с Севера // Финское искусство / Т. Егорова : Изд. Отд. Нар. образованиея Западной коммуны, 1918. – С. 9-16
1047701
  Михалевич А.В. Письма с седьмого неба / А.В. Михалевич. – М., 1968. – 335с.
1047702
  Гижицкий К. Письма с Соломоновых островов / К. Гижицкий. – М., 1974. – 200с.
1047703
  Несин А. Письма с того света / А. Несин. – М., 1960. – 96с.
1047704
   Письма с фронта. – Ашхабад, 1946. – 181с.
1047705
   Письма с фронта. – Донецк, 1974. – 175с.
1047706
   Письма с фронта. – Архангельск, 1979. – 256с.
1047707
   Письма с фронта. – Краснодар, 1983. – 206с.
1047708
   Письма с фронта. – Минск, 1985. – 156с.
1047709
   Письма с фронта. – Архангельск, 1989. – 255с.
1047710
   Письма с целины. – М, 1955. – 128с.
1047711
  Аксаков С.Т. Письма С.Т., К.С. и И.С. Аксаковых к Тургеневу : с введением и примечаниями Л. Майкова. – Москва : Унив. тип., 1894. – 152 с. – Отд. оттиск из: Русское обозрение, 1894 г.


  Авт. предисл.: Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1047712
  Краковский В.Л. Письма Саши Бунина / В.Л. Краковский. – Владимир, 1962. – 241с.
1047713
  Мичурин И.В. Письма сибирякам-опытникам. 1907-1935 / И.В. Мичурин. – Новосибирск, 1950. – 109с.
1047714
   Письма славы и бессмертия. – М, 1964. – 192с.
1047715
   Письма славы и бессмертия. – М, 1966. – 192с.
1047716
   Письма славы и бессмертия. – М, 1987. – 335с.
1047717
  Обухова С. Письма Стелле : [Джонатана Свифта] // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 26-31. – ISSN 1818-2968
1047718
  Леонов Е.П. Письма сыну / Е.П. Леонов. – М, 1992. – 158 с.
1047719
  Ляхова Ж.Т. Письма Тараса Шевченко и развитие Украинского эпистолярия в первой половине XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Ляхова Ж.Т.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1975. – 18л.
1047720
   Письма темных людей. – Москва-Л, 1935. – 464 с.
1047721
  Горбатов Б. Письма товарищу / Б. Горбатов. – Москва, 1942. – 31с.
1047722
  Орлов Г Ю. Письма трудящихся - барометр общественного мнения / Г Ю. Орлов, Г.И. Скаредов. – М., 1985. – 64с.
1047723
   Письма трудящихся Азербайджана В.И. Ленину. – Баку, 1962. – 336с.
1047724
  Узиков Ю.А. Письма трудящихся Башкирии В.И. Ленину / Ю.А. Узиков. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 142 с., ил. – Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана)
1047725
   Письма трудящихся Белорусии В.И. Ленину. – Минск : Беларусь, 1980. – 206 с.
1047726
  Вычуб Г.С. Письма трудящихся в системе массовой работы газеты / Г.С. Вычуб. – Москва, 1980. – 39с.
1047727
   Письма трудящихся к В.И. Ленину, 1917-1924 гг.. – Москва, 1960. – 461 с.
1047728
  Тоболяк А.С. Письма туда и обратно / А.С. Тоболяк. – Южно-Сахалинск, 1988. – 240с.
1047729
   Письма Ф. А. Степуна к Д. И. Чижевскому // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.92-117. – ISSN 0042-8744
1047730
  Достоевский Ф.М. Письма Ф.М. Достоевского к жене / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1926. – 367с.
1047731
   Письма фердинанда Лассаля к К.Марксу и Ф.Энгельсу с примечаниями Ф.Мэринга. – [Б. м.]. – 374 с.
1047732
  Лассаль Ф. Письма Фердинанда Лассаля к К.Марксу и Ф.Энгельсу, с примеч и предисл. Ф. Меринга / Ф. Лассаль. – С.-Пб. – 374с.
1047733
  Филарет Письма Филарета, митрополита Киевского, и архимандрита Антония, ректора Киевской дух. академии (впоследствии архиепископа Казанского), к Иннокентию, архиепископу Херсонскому // Материалы для биографии Иннокентия Борисова архиепископа Херсонского и Таврического / Н. Барсов. – С.-Петербург, 1884. – Вып. 1. – [2], 79 с.
1047734
   Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. – М, 1960. – 372с.
1047735
   Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. – М, 1968. – 560с.
1047736
  Кудрина Ю.В. Письма цесаревича Александра Александровича цесаревне Марии Федоровне ( из перерписки августейших супругов с Русско--турецкой войны 1877-1878 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5 (589). – С. 62-66. – ISSN 0321-0626
1047737
   Письма членов Союза коммунистов Карлу Марксу и Фридрику Энгельсу в период подготовки и проведения кельнского процесса комунистов. – М, 1990. – 238с.
1047738
  Делибес М. Письма шестидесятилетнего жизнелюбца : Роман. Клад повесть / М. Делибес. – Москва : Радуга, 1988. – 232с. – ISBN 5-05-002264-9
1047739
  Эмин Ф. Письма Эрнеста и Доравры. – В Санктпетербурге
Часть III, IV. – 1766. – 219, 202с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець с тисненн.
1047740
  Кудрова И. Письма Ю.П. Ивасика, П.П. Сувчинського и В.А. Трейл о Марине Цветаевой / И. Кудрова, Ю. Бродовская // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 127-144. – ISSN 0321-1878
1047741
  Самойлов Я.В. Письма Я.В. Самойлова В.И. Вернадскому 1897-1921 гг. : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / Нац. акад. наук. Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва ; [сост.: В.И. Оноприенко, С.П. Рудая]. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2013. – 378, [1] с. : ил., фот. – Указ. имен.: с. 368-374. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-571-078-4
1047742
  Курбе Гюстав Письма, документы, воспоминания современников. / Курбе Гюстав. – М., 1970. – 310с.
1047743
  Калинников В.С. Письма, документы, материалы / В.С. Калинников. – Москва : Музгиз
Т. 1. – 1959. – 332 с.
1047744
  Калинников В.С. Письма, документы, материалы / В.С. Калинников. – Москва : Музгиз
Т. 2. – 1959. – 560 с.
1047745
  Воробьев И.Е. Письма, дошедшие до адресата через 40 лет = Записки метеоролога / И.Е. Воробьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 110с.
1047746
  Кутузов М.И. Письма, записки / М.И. Кутузов. – М., 1989. – 591с.
1047747
  Бургхардт М. Письма, которые никогда не были написаны. / М. Бургхардт. – М., 1970. – 144с.
1047748
  Бургхардт М. Письма, которые так и не были написаны. / М. Бургхардт. – М., 1970. – 102с.
1047749
  Шендрик В.И. Письма, не убитые войной / В.И. Шендрик. – 2-е изд., до. – Одесса, 1983. – 287с.
1047750
  Шендрик В.И. Письма, не убитые войной. / В.И. Шендрик. – Одесса, 1979. – 232с.
1047751
  Глазунов А.К. Письма, статьи, воспоминания / А.К. Глазунов. – Москва : Музгиз, 1958. – 550 с.
1047752
  Крамской И.Н. Письма,статьи / И.Н. Крамской. – М.
1,2. – 1965. – 627, 531с.
1047753
  Писемский А.Ф. Письма. / А.Ф. Писемский. – Москва-Л., 1936. – 928с.
1047754
  Серафимович А.С. Письма. / А.С. Серафимович. – Москва-Л., 1950. – 317-338с.
1047755
  Чистяков П.П. Письма. / П.П. Чистяков. – М., 1953. – 592с.
1047756
  Ван Гог Письма. / Ван Гог. – Ленинград, 1966. – 604с.
1047757
  Марат Ж.П. Письма. 1776-1793 / Ж.П. Марат. – Пб.-М., 1923. – 201с.
1047758
  Суриков В.И. Письма. 1868-1916 / В.И. Суриков. – М-Л, 1948. – 226с.
1047759
  Шаумян С.Г. Письма. 1896-1918. / С.Г. Шаумян. – Ереван, 1959. – 299с.
1047760
  Малер Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – М., 1964. – 635с.
1047761
  Малер Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – 2-е изд., доп. – М., 1968. – 607с.
1047762
  Сера Ж. Письма. Дневники, литературное наследие. Воспоминания современников / Ж. Сера. – Москва, 1976. – 335с.
1047763
  Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям / Рихард Вагнер ; [ред. А.Л. Волынский]. – Москва : Изд. Грядущий день
Т.4. – 1911. – [8], 553 с., [1] л. портр. – Библиогр.: указание лит. в конце текста (на 4 с.)


  Ред.: Волынский, Аким Львович (1861 или 1863-1926)
1047764
  Мясоедов Г.Г. Письма. Документы. -- Воспоминания (о Г.Г.Мясоедове). / Г.Г. Мясоедов. – М., 1972. – 327с.
1047765
  Репин И.Е. Письма. И.Е.Репин и Л.Н.Толстой / И.Е. Репин. – М.-Л.
1. – 1949. – 148с.
1047766
  РепинИ.Е Письма. И.Е.Репин и Л.Н.Толстой / РепинИ.Е. – М.-Л.
2. – 1949. – 156с.
1047767
  Репин И.Е. Письма. Переписка И.Е.Репина и В.В.Стасова. П. 1877-1894. / И.Е. Репин. – М.-Л., 1949. – 456с.
1047768
  Репин И.Е. Письма. Переписка И.Е.Репина и В.В.Стасова.І. 1871-1876 / И.Е. Репин. – Москва; Ленинград, 1948. – 267с.
1047769
  Репин И.Е. Письма. Переписка Репина И.Е. и Стасова В.В. Ш. 1895-1906 / И.Е. Репин. – Москва-Ленинград, 1950. – 330с.
1047770
  Репин И.Е. Письма. Переписка с П.М.Третьяковым. 1873-1898 / И.Е. Репин. – М.-Л., 1946. – 225с.
1047771
  Петров-Водкин Письма. Статьи. Выступления. Документы / Петров-Водкин. – Москва, 1991. – 381с.
1047772
  Шелли Письма. Статьи. Фрагменты / Шелли ; [отв. ред. А.А. Елистратова]. – Изд. подг. З.Е. Александрова, А.А. Елистратова, Ю.М. Кондратьев. – Москва : Наука, 1972. – 534с. – (Литературные памятники)
1047773
  Шелли Письма. Статьи. Фрагменты / Шелли. – Москва : Наука, 1972. – 534с. – (Литературные памятники)
1047774
   Письма...Письма.... – Владивосток, 1970. – 288с.
1047775
  Нестеров М.В. Письма: Избранное / М.В. Нестеров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1988. – 534с.
1047776
  Гамзатов Р. Письмена : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 254 с.
1047777
  Гамзатов Р. Письмена / Р. Гамзатов; пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Художественная литература, 1973. – 391 с.
1047778
  Рерих Н.К. Письмена / Н.К. Рерих. – Москва, 1974. – 151с.
1047779
  Рерих Н.К. Письмена / Н.К. Рерих. – Москва, 1977. – 189с.
1047780
  Липкин С.И. Письмена : Стихотворения. Поэмы / С.И. Липкин. – М., 1991. – 350с.
1047781
  Борхес Х.Л. Письмена Бога / Х.Л. Борхес; Сост. И.М.Петровского. – Москва : Республика, 1992. – 510с. – ISBN 5-250-01654-5
1047782
  Гоголев И.М. Письмена на бивне мамонта : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. В.Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 78 с.
1047783
   Письмена на дереве. – Москва, 1983. – 222 с.
1047784
  Грубиян М.М. Письмена на листьях : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1981. – 143 с.
1047785
  Гамзатов Р.Г. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы / Р.Г. Гамзатов. – М., 1963. – 262с.
1047786
  Гамзатов Р.Г. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы : сборник стихорв / Р.Г. Гамзатов; аториз. пер. с авар. Н. Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 262 с.
1047787
  Бубнова Г.И. Письменная и устная коммуникация. / Г.И. Бубнова, Н.К. Гарбовский. – М., 1991. – 272с.
1047788
   Письменная практика. – Москва, 1983. – 208с.
1047789
  Машкин Г.Н. Письменная работа / Г.Н. Машкин. – Москва, 1985. – 287с.
1047790
  Бобылева Л.И. Письменная речь в системе образования и воспитания учащихся в школах Англии : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.01 / Бобылева Л. И.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 18л.
1047791
  Михайлов А.И. Письменная речь при производстве следственных действий / А.И. Михайлов, Е.Е. Подголин ; Прокуратура СССР, Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности, Ин-т усовершенствования следств. работников. – Москва : [б. и.], 1980. – 92, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1047792
  Ибрагимова К.Д. Письменная традиция у майя Юкатана в IX - XI вв. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 61-72. – ISSN 044-748Х


  Північний Юкатан (територія сучасної Мексики)
1047793
  Довгопол В.І. Письменний Григорій Гаврилович / В.І. Довгопол, Л.А. Ведмідь // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 272. – ISBN 96966-8060-04-0
1047794
  Ведмідь Л.А. Письменний Григорій Гаврилович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 34-35. – ISBN 978-966-96992-6-8
1047795
  Довгопол В.І. Письменний Григорій Гаврилович / В.І. Довгопол, Л.А. Ведмідь // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 126-127. – ISBN 978-617-7107-52-0
1047796
   Письменний Григорій Гаврилович (1915-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 372. – ISBN 978-966-439-754-1
1047797
   Письменний Олександр Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345 : фото
1047798
  Поклад Н. Письменник-"розвідник" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 9


  Микола Кагарлицький повернув нам забуті імена видатних українців.
1047799
  Фрадкіна Є. Письменник-більшовик : [Микола Олексійович Островський] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 3


  Микола Олексійович Островський - велика людина, полум"яний патріот і талановитий письменнк. І книга Островського, і його героїчна біографія стали яскравим прикладом виховання мужності, високих моральних якостей нової, радянської людини, програмою ...
1047800
  Тарнавський О. Письменник-гуморист Іван Керницький // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 19-21
1047801
  Тарасенко К.В. Письменник-єлизаветинець Генрі Робертс: спроба реконструкції біографії // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 131-133. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1047802
  Козюра І. Письменник-краянин Юрій Будяк / І. Козюра, В. Козюра // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 285-288. – ISSN 2075-1222
1047803
  Нахлік О. Письменник - Нація - Універсум : Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ-ХХ століть / О. Нахлік; Львівське від.Ін-ту літ.ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Львів, 1999. – 236с. – (Літературознавчі студії ; Вип. 6.). – ISBN 966-02-0653-4
1047804
  Наєнко М. Письменник - спеціальність індивідуальна // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Центр літературної творчості відкривається для того, аби майбутні письменники вчилися творити повсякчасно. У центрі розроблено графік індивідуальної роботи з кожним студентом, а крім того, передбачаються майстер-класи відомих письменників, акторів, ...
1047805
  Дереш Л. Письменник - як лікар, учитель і миротворець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 11


  Любко Дереш - про свої нові книжки, людську природу, добро і зло.
1047806
  Білецький О.І. Письменник i епоха / О.І. Білецький. – Київ : Деpжлiтвидав УРСР, 1963. – 538с.


  Значне мiсце в книзi посiдають статтi пpо pадянську лiтеpатуpу, зокpема кpащi pаннi виступи вченого пpо твоpчисть П.Панча, пpацi пiзнiшого часу- пpо С.Скляpенка, H.Рибака, В.Владка та iн.
1047807
  Процюк С. Письменник без любові - механічна лялька : інтерв"ю / бесіду вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 8-13
1047808
  Баранов В. Письменник в інтер"єрі мовчання про нього // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
1047809
  Панченко В. Письменник в облозі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Як нонконформізм став чинником сили творчого "Я" Григора Тютюнника
1047810
  Василишин О. Письменник допомогає не втекти від себе // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 97-99. – ISSN 0236-1477
1047811
  Хінкулов Ф Л. Письменник жив у Києві / Ф Л. Хінкулов. – Київ, 1982. – 351с.
1047812
  Яровий О. Письменник живе не в музеї // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2011. – [Вип. 6]. – С. 274-279. – ISBN 978-966-171-390-0


  В.Г. Дрозд.
1047813
  Прохасько Т. Письменник задає тон, як камертон / інтерв"ю взяла Оксана Климончук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 23


  Розмова про психічну гігієну українців і суспільно-політичну ситуацію в країні.
1047814
  Даниленко В. Письменник і видавець // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710
1047815
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 8). – С. 3
1047816
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 5
1047817
   Письменник і державотворець. Пам"яті Володимира Яворівського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 23 квітня (№ 8). – С. 2
1047818
  Левада О.С. Письменник і доба : публіцистика, критика / О.С. Левада. – Київ, 1976. – 319 с.
1047819
  Мазуркевич О.Р. Письменник і життя / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1958. – 44 с.
1047820
  В"язовський Г.А. Письменник і життя / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1959. – 168с.
1047821
  Дяченко О.С. Письменник і його твір / О.С. Дяченко. – Київ, 1970. – 194с.
1047822
  Бндаренко С. Письменник і його трилогія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 12


  Презентація книжки Юрія Щербака "Час тирана". Вона завершує трилогію, до якої входять уже відомі романи - "Час смертохристів" і "Час великої гри".
1047823
  Кралюк П. Письменник і князь. Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 530-539. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького.
1047824
   Письменник Іван Чендей : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 175с. – До 60-річчя Ужгородського національного університету. – ISBN 966-8764-19-6
1047825
  Сорока П. Письменник межових ситуацій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 141-142. – ISSN 0868-4790


  Твочий портрет Богдана Мельничука - письменника межових ситуацій
1047826
  Рева Лариса Письменник очима Миколи Плевака : (за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського)/ / підгот. Л. Рева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-43
1047827
  Дроздовський Д. Письменник плинного світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 9


  "Кадзуо Ішігуро (в іншій транслітерації - Ісігуро, що, на думку японістів, більш правильно) - цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури."
1047828
  Грабар С. Письменник потребує визнання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
1047829
  Сидоренко Б. Письменник проти бюрократа, або Слова від серця // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 78). – С. 12


  До дня народження Олеся Гончара.
1047830
  Гриценко А. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 42-47


  У серпні 2012 р. виповнилося 220 років від дня народження відомого декабриста та історика Олександра Брігена.
1047831
  Мельничук Б. Письменник та історичний портрет / Б. Мельничук, І. Фарина // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 18-19


  Творчість Василя Фольварочного. На здобуття Національної премії України ім. Т. Шевченка: "Симон Петлюра: історичний роман".
1047832
  Поліщук Я. Письменник у культурному дискурсі раннього модернізму // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (5), січень. – C. 29-32
1047833
  Кралюк П. Письменник Улас Самчук. Його творчість вимагають повернути до шкільної програми // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 2
1047834
   Письменник щирої душі. До 110-річчя від дня народження А.І. Шияна (1906-1989) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 36-42. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
1047835
   Письменник як громадянин: пошук компромісу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 23


  Українські літератори: Любко Дереш, Лариса Денисенко та Олександр Кабанов - про власне сприйняття анексії Криму й творчі плоди революції
1047836
  Мельничук Б. Письменник як пасторт народу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 127-132. – ISSN 0868-4790


  Деякі проблеми художнього відтворення постатей українських класиків
1047837
  Попов А. Письменник як перформер / Переклад з болгарської Остапа Сливинського // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – C. 158-162
1047838
  Шлапак Я. Письменник, дипломат, учений. 12 жовтня - 85 років від дня народження Юрія Миколайовича Щербака (1934), українського письменника, дипломата, вченого-медика // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 13


  "Народився Юрій Щербак у Києві, під час ІІ Світової війни евакуйований до Росії, звідки на початку березня 1944-го повернувся у рідне місто, а в 1958 році закінчив Київський медичний інститут за фахом «санітарний лікар». У 1958–1987 роках працював у ...
1047839
  Пустовіт Т.П. Письменник, літературознавець і великий патріот України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 241-252. – ISSN 0320-9466


  До 90-річчя від дня народження Петра Ротача.
1047840
  Волошина Н. Письменник, педагог і патріот. Микола Никанорович Магера
1047841
  Черемшинська Р. Письменник, публіцист, педагог. До 140-річчя від дня народження Антіна Володиславовича Крушельницького (1878-1937) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)
1047842
  Курганов Н. Письменник, содержащий в себе науку рос.языка
ч.1. – 1837
1047843
  Жолдак Б. Письменник, сценаріист і драматург Богдан Жолдак:"Колись намагався написати про світову війну, але виходила фальш, а про АТО написалося дотепно і динамічно" / розмову вів Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 жовтня (№ 202). – С. 7
1047844
  Цимбал Я. Письменник, який умів слухати // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 160-161. – ISSN 0130-321Х
1047845
  Лисиченко Л.А. Письменник. - Читач. - Українська літературна мова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 18-37


  Аналізується взаємодія письменницького твору і читача в історії української літературної мови. The interaction between the writer"s creation and the reader in the history of the Ukrainian literary language is analysed.
1047846
   Письменник. Мислитель. Учитель / Л. Губіанурі, Т. Рогозовська, К. Пітоєва, О. Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 грудня (№ 243/244). – С. 14-15


  Серед втрат 2020 року одна з найнепоправніших - відхід у небуття Мирона Петровського.
1047847
  Кучеренко Д. Письменника Івана Вишенського зараховано до лику святих // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 5


  Українська Православна Церква 20 липня на засіданні Священного Синоду прийняла рішення про зарахування до лику святих відомого українського письменника-полеміста, афонського подвижника Івана Вишенського. Повідомляє 112.ua та прес-центр Української ...
1047848
  Кирилюк З.В. Письменники-декабристи. / З.В. Кирилюк. – К., 1975. – 24с.
1047849
  Нитченко Д. Письменники-жертви сталінських репресій // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 26-27
1047850
  Шевченко С. Письменники-поляки - уродженці Єлисаветградщини (кінець XIX - початок XX ст.) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 161-168. – ISSN 0320-9466
1047851
   Письменники-ювіляри. 2013 : сценарії / [упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада: Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 123, [5] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-10-4
1047852
   Письменники - про Майдан і "післямайдання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 23
1047853
  Нахлік Є. Письменники – провідники нації: типологічні зближення І. Франка з П. Кулішем // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 14-29. – ISSN 0236-1477
1047854
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-186-5
Ч. 2 : Письменники Буковини другої половини XX століття. – 1998. – 439, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1047855
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-203-9
Ч. 1 : Письменники Буковини другої половини XIX - першої половини XX століття. – 2001. – 779, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1047856
   Письменники Буковини : хрестоматія. – 2-ге вид., допов. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-268-3
Ч. 2 : Письменники Буковини другої половини XX століття. – 2003. – 751, [1] с. : портр. – На тит. арк. зазнач. назва тому. – Бібліогр. в тексті
1047857
  Юрченко О. Письменники в ролі дослідників психології творчості: Іван Франко і Валер"ян Підмогильний // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 148-154. – ISSN 0130-528Х


  Стаття присвячена розглядові "несвідомого" автора в трактаті І. Франка "Із секретів поетичної творчості" та в статті В. Підмогильного "Іван Левицький-Нечуй. (Спроба психоаналізи творчости)"
1047858
  Стрий Є. Письменники втретє підкорили Говерлу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 2


  Проведено акцію під гаслом "За мир та єдність України". Учасниками акції стали письменники з різних місць України. В День незалежності митці підкорили Говерлу.
1047859
   Письменники Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
1047860
  Сироїд І.І. Письменники доби "Розстріляного відродження" на сторінках "Щоденника" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-251-4
1047861
   Письменники Західної України 30-50-х років 19 ст. – Київ, 1965. – 652 с.
1047862
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво, 1958. – 172с.
1047863
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво
Кн.2. – 1959. – 182с.
1047864
  Рудницький М.І. Письменники зблизька / М.І. Рудницький. – Львів
Кн.3. – 1964. – 195с.
1047865
  Сварог В. Письменники і критики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 123, квітень : квітень. – С. 5-11


  Щодо літературної рецензії Б. Романенчука на повість Уласа Самчук "Чого не гоїть вогонь" та дискусії між Ю. Тисом і автором рецензії на історичну повість Ю. Тиса "Конотоп".
1047866
  Комишанченко М.П. Письменники народів світу в оцінці Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 469-498
1047867
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Олена Теліга. Богдан-Ігор Антонич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.37-43.
1047868
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Улас Самчук. Олег Ольжич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.20-29.
1047869
   Письменники про Америку : 15 есе-роздумів. – Vienna : Regional program office, 2004. – 61 c. : іл., фотогр. – Зміст: Просто обабіч центральної вулиці / Е. Абінадер. Я теж оспівую Америку / Д. Алварез. Владна сила американських мрій / С. Біркерц. Листівки з Америки / Р.О. Батлер. Карти і легенди / М. Шабон. та ін.
1047870
  Козій О. Письменники про життєписців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О"Генрі, Дж. Толкієна) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 155-157
1047871
  Домонтович В. Письменники про мову і освіту
1047872
   Письменники про мову і освіту: Юрій Барабаш
1047873
  Рябчук М. Письменники про мову й освіту
1047874
   Письменники про мову й освіту: Віталій Карпенко
1047875
   Письменники про свою роботу. – К, 1956. – 156с.
1047876
  Бабич Є.К. Письменники Радянскьої України - лауреати : бібліогр. покажчик / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1979. – 112 с.
1047877
  Бабич Є.К. Письменники Радянскьої України - лауреати (1941-1985) : бібліогр. довід. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова. – 2-е вид., допов. – Київ : Дніпро, 1985. – 182 с.
1047878
   Письменники Радянського Закарпаття. – Ужгород, 1960. – 72 с.
1047879
   Письменники Радянського Львова. – Львів, 1960. – 347 с.
1047880
   Письменники Радянської Вінниччини : Бібліогр. покажч. – Вінниця, 1971. – 155с.
1047881
   Письменники Радянської України. – Київ, 1960. – 580 с.
1047882
   Письменники Радянської України. – К, 1966. – 799с.
1047883
  Килимник О.В. Письменники Радянської України / О.В. Килимник. – Київ, 1970. – 525с.
1047884
   Письменники Радянської України. – К, 1976. – 406с.
1047885
   Письменники Радянської України. – К, 1979. – 268с.
1047886
   Письменники Радянської України. – К, 1981. – 248с.
1047887
   Письменники Радянської України. – К, 1984. – 264с.
1047888
   Письменники Радянської України : біобібліографічний довідник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 701 с.
1047889
   Письменники соціалістичних крахїн Європи і сучасний літературний процесс. – Київ, 1982. – 327 с.
1047890
  Федоренко М.Т. Письменники сучасного Китаю / М.Т. Федоренко. – К., 1959. – 404с.
1047891
   Письменники України : Довідник. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1996. – 397 с. – ISBN 5-7707-9062-8
1047892
   Письменники України : біобібліографічний довідник. – Київ : Український письменник, 2006. – 514с. : іл. – ISBN 966-579-190-7
1047893
   Письменники української діаспори: Донбаський вимір : навчальний посібник-хрестоматія / Донецька обл. держ. адміністрація ; Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій ; Управління культури та туризму ; Донецьке відділення т-ва "Україна-Світ" [та ін.] ; упорядник В.А. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 336 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-317-074-9
1047894
   Письменники Черкащини : вибр. твори. – Черкаси : Ю.А. Чабаненко. – (Література рідного краю). – ISBN 978-966-493-09-9
Кн. 1. – 2007. – 515, [1] с. : іл.


  У пр. №1727631 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька" Авт. змісту: Г.П. Білоус, Н.В. Віргуш, А.Т. Горбівненко, В.О. Даник, В.О. Дергач, Г.Ю., Діхтяренко, І.С. Дробний, І.І. Дубінін, І.В. ...
1047895
  Оніщенко О.І. Письменники як дослідники : потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 978-966-2241-25-9


  У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, ...
1047896
   Письменникові Яр. Маслякові 70 років // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 7
1047897
  Тарнавський О. Письменниця далекого світу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 4-8


  До вісімдесятип"ятиріччя Галини Журби.
1047898
  Родик К. Письменниця Марина Гримич: польові дослідження ініціацій // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 11


  "2000 року лауреатом конкурсу рукописів жанрової прози "Коронація слова" став текст "Ти чуєш, Марго?.." По анонімному оцінюванні відкрили конверта з авторським резюме й довідалися, що його написала Марина Гримич, доцентка історичного факультету ...
1047899
  Кручик І. Письменницька дитина - Інтернет-мільярдер // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)


  Максиміліан (Макс) Левчин — американський підприємець українського походження, співзасновник та головний інженер PayPal, віце-президент з розробки в компанії Google.
1047900
  Возняк М.С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Льівові / М.С. Возняк. – Львов, 1954. – 68 с.
1047901
  Шевченко Т. Письменницька есеїстика в літературному процесі сучасності, або Про причини популярності жанру // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 23-32. – ISSN 2312-6809
1047902
  Лучук І. Письменницька критика про поезію та її призначення // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 148-153. – ISSN 0868-4790
1047903
  Павлюк І. Письменницька публіцистика 1950-1060-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції


  У статті досліджуються історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на ...
1047904
  Садівничий В.О. Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 107-111


  З метою заповнення прогалин в історії вітчизняної публіцистичної думки й для подальшого вибудування цілісної картину її розвитку аналізуються тексти спеціалізованих журналів початку ХХ ст. "Вегетари анский вестник" і "Вегетарианское обозрение". The ...
1047905
  Заверлюк Н.І. Письменницька публіцистика в Україні 20-х-70-х рр ХХст. : Автореф... док. філол.наук: 10.01.02. / Заверлюк Н.І.; КУ. – К, 1992. – 29л.
1047906
  Свалова М.І. Письменницька публіцистика як етико-естетичний феномен (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 182-185. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1047907
  Свалова М. Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 104-107. – ISSN 2075-1222
1047908
  Самійленко Л. Письменницьке дежавю з артистом-декламатором // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  "Кажуть, що все у Григорія Булаха починалося з літератури, любові до слова і зосередженості на цих сферах культури."
1047909
  Шептицька Т. Письменницький вимір Биківнянського мартирологу: долі, маловідомі факти, перспективи дослідження // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 263-268. – ISBN 978-617-7034-13-0
1047910
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Морозова Л.І., КНУТШ. – Київ, 2007. – 223с. – Бібліогр.: л. 200-216
1047911
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Морозова Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1047912
  СкоринаЛ Письменницький псевдонім: соціальна зумовленість і психологічна мотивація // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 25-30. – (Філологічні науки)
1047913
  Галич О.А. Письменницькі мемуари в школі / Олександр Галич. – 2-е вид. – Луганськ : Знання, 2001. – 146с.


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1047914
  Наєнко М. Письменницькі мемуари: спогад чи література? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 127-137. – ISBN 978-966-2133-74-5
1047915
  Радишевський Р. Письменницькі полілоги // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 131-145. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Одним із цінних епізодів співпраці польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського з українцями стало його листування з Пантелеймоном Кулішему 1882 році.
1047916
  Гончар О.Т. Письменницькі роздуми : Літературно-критичні статті / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1980. – 316 с.
1047917
  Бук С. Письменницькі словники української мови
1047918
  Тарасюк Г. Письменницькі таємниці очима літературознавця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка в актовому залі філфаку відбулася презентація книги М. Наєнко "Інтим письменницької праці".
1047919
  Авдієнко М. Письменність людності України / М. Авдієнко ; Держ. планова ком. УСРР, Екон.-статист. сектор УСРР. – Харків : Вид-во ЦСУ УСРР, 1926. – 141с.
1047920
  Щвец Л.Г. Письменное деловое общение на английском языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 87-90. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1047921
  Сторчак Д.К. Письменное сочинение логического типа и его место в системе литературного образования учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Сторчак Д.К. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 16 с.
1047922
   Письменность и революция : сборник 1 (К 6 пленуму ВЦК НА). – Москва-Ленинград : Издание ВЦК НА, 1933. – 235 с.
1047923
  Кнорозов Вю Ю. Письменность индейцев майя / Вю Ю. Кнорозов. – М-Л, 1953. – 664с.
1047924
  Якимов П.П. Письменные доказательства в практике арбитража / П.П. Якимов. – М, 1959. – 187с.
1047925
  Гальперин И.Г. Письменные доказательства как средство доказывания юридических фактов в советском гражданском процессе / И.Г. Гальперин. – Свердловск, 1968. – 15с.
1047926
  Коломыцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам / В.И. Коломыцев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 103с.
1047927
  Лаптева Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 года). / Л.П. Лаптева. – М., 1985. – 199с.
1047928
  Иванов В.Ф. Письменные источники по истории Якутии 17 века / В.Ф. Иванов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
1047929
  Богуславский И.П. Письменные контрольные работы по арифметике : Для 5-6-х классов / И.П. Богуславский, А.И. Черватюк. – Изд 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1970. – 240 с.
1047930
   Письменные памятники Башкирии. – Уфа, 1982. – 175с.
1047931
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : X годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (автоаннотации и краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1974. – 192 с.
1047932
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1975. – 143 с.
1047933
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1975. – 110 с.
1047934
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
октябрь 1977. – 1977. – 210 с.
1047935
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1977. – 297 с.
1047936
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1977. – 148 с.
1047937
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
[Ч.3]. – 1977. – 164 с.
1047938
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения по арабистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1978. – 167 с.
1047939
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1979. – 162 с.
1047940
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1979. – 291 с.
1047941
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1 (2). – 1981. – 145 с.
1047942
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1 (1). – 1981. – 169 с.
1047943
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2 : (доклады и сообщения по арабистике). – 1981. – 123 с.
1047944
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 3 : (доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины). – 1981. – 164 с.
1047945
  Белова А.Г. и др. Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР / А.Г. Белова и др. ; АН СССР, Ин-т востоковедения Ленинград. отд. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 4. – 1981. – 128 с.
1047946
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; февраль 1981 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1982. – 220 с.
1047947
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР $ ; (доклады и сообщения по иранистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1982. – 153 с.
1047948
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1983. – 224 с.
1047949
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1983. – 126 с.
1047950
  Кройтор В.А. Письменные показания свидетеля как исключительный способ обеспечения доказательств нотариусом до возбуждения дела в суде // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 25-32


  В статье аргументируется целесообразность расширения полномочий нотариусов по обеспечению доказательств, в том числе и путем письменных показаний свидетеля. У статті аргументується доцільність розширення повноважень нотаріусів щодо забезпе- чення ...
1047951
  Эхо Ю. Письменные работы в вузах : Практическое руководство для всех, кто пишет дипллмные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты. / Ю. Эхо. – Москва : Инфра-М, 2000. – 127с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000132-8
1047952
   Письменные работы в младших классах вспомогательной школы. – К, 1950. – 24с.
1047953
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – М.-Л., 1946. – 144с.
1047954
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – Рига, 1948. – 171с.
1047955
  Грейтьяне А.К. Письменные работы как средство повышения культуры речи учащихся (на материале 8-11 классов латышской школы) : Автореф... канд .пед.наук: / Грейтьяне А. К.; Лат.ГУ. – Рига, 1965. – 16л.
1047956
  Бологов И.И. Письменные работы как средство развития речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Бологов И. И.; КГПИ им. Горького. – Ашхабад, 1968. – 20л.
1047957
  Герасимова А.А. Письменные работы как средство учета орфографических навыков учащихся 5-7 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Герасимова А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1047958
   Письменные работы на уроках литературы : [ Сборник ст. ]. – Москва, 1955. – 128 с.
1047959
  Мараш Я.Н. Письменные работы по истории СССР и истории БССР. / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1990. – 176с.
1047960
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 3-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1912. – 23 с. : ил.
1047961
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 3-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1912. – 44 с. : ил.
1047962
   Письменные работы по картинкам / Сост. А.Т. и Л.С. – 2-е изд. – Москва : Тип. т-во И.Д. Сытина
Вып. 3. – 1914. – 28 с. : ил.
1047963
  Глазунова А.А. Письменные работы по литературе / А.А. Глазунова. – Л, 1961. – 131с.
1047964
  Шурова В.Г. Письменные работы по русской литературе. / В.Г. Шурова. – К, 1936. – 56с.
1047965
  Курсков Ю.В. Письменные работы студентов по истории : метод. пособ. / Ю.В. Курсков ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – 2-е изд., доп. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1965. – 63 с.
1047966
  Львов М.Р. Письменные сочинения учащихся 3 и 4 класов : Автореф... канд. пед.наук: / Львов М.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 16л.
1047967
  Гаврилов И.В. Письменные упражнения : руководство к ведению ученических сочинений в средних учебных заведениях / сост. И. Гаврилов, наст.-руковод. при Гимназии историко-филол. ин-та. – 3-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1884. – [2], IV, IV, 295 с.
1047968
  Пуцыкович Ф.Ф. Письменные упражнения в изложении мыслей. / Ф.Ф. Пуцыкович. – 14-е изд. – С-Пб. – 126с.
1047969
  Катцер Ю.М. Письменный перевод с русского языка на английский / Ю.М. Катцер, А.В. Кунин. – М, 1964. – 407с.
1047970
  Васильева В.С. Письменный перевод с русского языка на английский / В.С. Васильева. – Днепропетровск, 1990. – 83с.
1047971
  Каверин В.А. Письменный стол. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 271 с.
1047972
  Ковалів Ю.І. Письменство "розстріляного відродження" : від літературних угруповань до Літературної дискусії / Юрій Ковалів. – Київ : Б-ка українця, 2004. – 135 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека українця)
1047973
  Гурунц Л.К. Письмо / Л.К. Гурунц, Л. Карелин. – Баку, 1946. – 162с.
1047974
  Гилия А.И. Письмо / А.И. Гилия. – Бухарест, 1965. – 48с.
1047975
  Кушнер А.С. Письмо / А.С. Кушнер. – Л., 1974. – 95с.
1047976
  Батурина Т.М. Письмо : стихи / Татьяна Батурина. – Москва : Современник, 1977. – 62 с. – (Новинки "Современника")
1047977
  Гусєв В.І. Письмо / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 290. – ISBN 966-642-073-2
1047978
  Глуховцев В. Письмо : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 114-126. – ISSN 0012-6756
1047979
  Сибиренко-Ставрояни Письмо : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 12-59. – ISSN 0131-8136
1047980
  Мурашкин М.Г. Письмо 2016 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – 224, [2] с. – ISBN 978-966-921-104-0
1047981
  Мурашкин М.Г. Письмо 2017 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 264 с. – ISBN 978-966-921-166-8
1047982
   Письмо А.И. Желябова к М.П. Драгоманову // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 71-73
1047983
   Письмо азербайджанского народа Великому Вождю народов товарищу Сталину. – Баку, 1945. – 32с.
1047984
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Київ, 1958. – 56 с.
1047985
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Киев : Киевский университет, 1958. – 56 с. : ил.
1047986
  Корф М. Письмо барона М.А. Корфа к В.П. Гаевскому о Пушкине, 1863. – 6 с. – Отд. оттиск
1047987
  Рыбочкин А.И. Письмо без марки. / А.И. Рыбочкин. – М, 1957. – 49с.
1047988
  Позднеев А.А. Письмо без марки. / А.А. Позднеев. – М, 1960. – 40с.
1047989
   Письмо богу. – М, 1963. – 48с.
1047990
  Крым А. Письмо богу : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0131-8136
1047991
  Крым Анатолий Письмо Богу : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 65-76. – ISSN 0012-6756
1047992
  Антоний Письмо бывшего Минского Архиепископа Антония к одному знакомому ему римско-католическому священнику : из "Вестника Западной России" / [соч.] бывшаго Минскаго архиепископа Антония // Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 году / Н.Д. Иванишев, И.Я. Нейкирх, Н.А. Дьяченко, С.С. Гогоцкий, Н.Х. Бунге, Н.А. Фаворов, А.П. и др. [в анот.] Шидловский. – Киев : В Университетской Типографии, 1863. – 16 с.
1047993
  Алиева Ф.Г. Письмо в бессмертие : поэмы : для сред. и ст. возраста : пер. с авар. / Фазу Алиева ; ил. А. Крылова. – Москва : Детская литература, 1972. – 96 с. : ил.
1047994
  Чубар Б.С. Письмо в будущее / Б.С. Чубар. – М, 1988. – 135с.
1047995
  Верховская А.И. Письмо в газету и его автор как объект социологического исследования. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Верховская А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
1047996
  Хечоян Л. Письмо в Ереван : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 54-62. – ISSN 0012-6756
1047997
  Берулава Х. Письмо в Зугдиди : стихи / Х. Берулава; пер. с груз. – Москва : Правда, 1974. – 31с.
1047998
  Венкстерн Н. Письмо в крепость / Н. Венкстерн. – Москва-Ленинград, 1937. – 135с.
1047999
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1970. – 207с.
1048000
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – Саратов, 1976. – 176с.
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,