Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1047001
  Плющ Л. "Причинна" і деякі проблеми філософії Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 100-115. – ISBN 978-966-493-139-4
1047002
  Леонидова Б.Л. "Пришел из школы..." / Б.Л. Леонидова. – М, 1974. – 96с.
1047003
  Панченко К. "Приятель наш мулла" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 0235-7089


  Русская разведка в Османской империи в середине XVIII века.
1047004
  Пайфер С. "Про "п"ятницю" Трампа / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 63). – С. 10-11


  Директор Ініціативи по контролю за озброєнням Інституту Брукінза екс-посол в Україні Стівен Пайфер: "Україна може досягти успіху лише завдяки українцям".
1047005
  Райхель Ю. ...Про "свіжі" гріхи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  У скандалі довкола "квартирного питання" глави РПЦ, мов у краплині води, відобразилася криза російського православ"я.
1047006
  Дельта П.С. [Про батьківщину / П.С. Дельта. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 165 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1047007
  Авдєєва Т.Д. Причини, види та масштаби міграції до Євросоюзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 384-390
1047008
  Хрящевська Л. Причини, динаміка еміграційних потоків з України та соціально-демографічна характеристика мігрантів у 90-х роках ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 62-67. – ISSN 1998-4634
1047009
  Морозова Тетяна Романівна Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.06 / Морозова Т.Р.; Нац. акад. Внутрішніх справ України МВС України. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
1047010
  Скворцова А. Причини, ймовірність та прогнозування наслідків падіння єдиної європейської валюти для світової фінансової системи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 69-71
1047011
  Литвиненко Т.М. Причини, мотиви та результати соціально відповідальної активності диверсифікованих компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 61-69
1047012
  Бабич Н. Причини, наслідки і "перспективи" вульгаризації сучасного мовлення // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 141-148. – Бібліогр.: С. 147; 9 назв
1047013
  Приходько М. Причини, наслідки і шляхи протидії зміни клімату // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 35-43. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1047014
  Гаджиахмедов Артур Причини, наслідки й основні заходи профілактики підліткового алкоголізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 58-62
1047015
  Златкіна О.Д. Причини, особливості та наслідки науково-технічного розвитку Китаю до 1950-х рр.: вплив на міжнародні економічні відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
1047016
  Петреченко С.А. Причини, передумови і основні завдання кодифікації права України на початку ХІХ столітті // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 65-66. – ISBN 978-966-301-169-1
1047017
  Орленко М.І. Причини, різновиди і характер аварійного стану склепінь та перекриттів та способи їх реставрації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 170-181. – ISSN 2077-3455
1047018
  Воробйов В.І. Причини, суть та наслідки виникнення кризи на мікрорівні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 157-165. – ISSN 1998-6912
1047019
  Давиденко В.С. Причини, умови та профілактика злочинів, учинених військовослужбовцями // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 116-126.
1047020
  Головін А. Причини, характер та ідеологічне обгрунтування італійських походів королів Саксонської династії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 245-249. – ISBN 978-966-171-783-0
1047021
  Шатров В.В. Причини, хід і наслідки створення Камчатського краю Російської Федерації (2005-2010 роки) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 266-274. – (Історія ; Вип. 27)
1047022
  Кучерепа М. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 33-41. – ISSN 2222-5250
1047023
  Кочевих О. Причинки до "Окрушини" // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 33-36


  Антологія "Крунештен бир парча / Окрушина сонця" кримськокатарської поезії від класики до сучасності.
1047024
  Святовець В. Причинки до зв"язку сучасної публіцистики з фольклором та художньою літературою / Віталій Святовець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 122-137. – (Журналістика ; Вип. 3)
1047025
  Пацеєвська О. Причинки до зміни літературного іміджу Спиридона Осташевського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 256-267. – ISBN 966-95452-4-3
1047026
  Смаль-Стоцький Причинки до зрозуміння Шевченкових поем / Смаль-Стоцький. – Прага, 1929. – 47 с.
1047027
  Томашівський Ст. Причинки до історії Мазепинщини / Зібрав Ст. Томашівський. – Львів : З друкарнї Наукового Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1910. – 38 с. – Відб. з "Записок Наукового Товариства імені Шевченка"
1047028
  Крижановський А. Причинки до історії роду Бибельськихх зібрані арцибвскупом львівським Яном Прохніцким / А. Крижановський. – 12с.
1047029
  Сапеляк О. Причинки до історії створення українського згромадження Салезіян візантійського обряду // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 524-533. – ISSN 1028-5091
1047030
  Франко І.Я. Причинки до історії України - Руси. – Накладом автора. – Львів : Із друкарні Івана Айхельбергера. – (Писання Івана Франка ; [Т.] 6)
Ч. 1. – 1912. – 196 с.
1047031
  Мозер М. Причинки до історії української мови / Міхаель Мозер ; за заг. ред. С. Вакуленка. – Вид. 3-тє, перегл. і поправл. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – XVI, 831, [1] с. – Імен. покажч.: c. 781-788 .- Предм. покажч.: с. 789-828. – Бібліогр.: с. 737-780 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-366-9
1047032
  Студинський К.Й. Причинки до історії унії : Кpитичні замітки на pозвідку дpа Івана Фpанка п. з. "Z dzejow Synodu Brzeskiego 1596 r." поміщ. в "Kwartalnik-у Historyczn-ім", річнику IX, р.1895, зош. 1, с. 1-22 / Hаписав Киpило Студинський. – [Львів] : [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1895. – 21 с. – Пеpедpук з "Пpавди" . З друкарні Наук. Т-ва ім. Шквченка під зарядом К. Бернарського. [1895, т. 24, вип. 87]
1047033
  Коновалець Є. Причинки до історїї української революції / Євген Коновалець. – 2е вид. – [Б. м.] : Накладом Проводу Українських Націоналістів, 1948. – 48 с.
1047034
  Головатий С. Причинки до конституційного текстотворення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 20-34. – ISSN 1026-9932
1047035
  Петришин Я.Б. Причинки до маялогії де нащадки старинних маїв богам своїм заносять мольби і жертви їм складають // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 231-272


  З експедиції до лякандонських пралісів.
1047036
  Ярмусь С. Причинки до мислі про сучасне душпастирство = A contribution to thoughts on contemporary pastorship / С. Ярмусь. – Вінніпег
Книга 2. – 1995. – 265 с.
1047037
  Дністрянський С. Причинки до реформи приватногот права в Австрії / С. Дністрянський. – 111с.
1047038
  Гординський Я. Причинки до студий над "Енеїдою" І. Котляревського / Яpослав Гоpдиньский. – В Коломиї (Коломия) : З дpук. Вільгельма Бpавнеpа
Ч. 1. – 1907. – 45 с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
1047039
  Церковняк І. Причинки до творчої парадигми Антонія Марцінковського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 193-196.
1047040
  Івашків В. Причинки до теми: "Пантелеймон Куліш та Остап Вересай" // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 178-181. – ISSN 1028-5091
1047041
  Тимченко Є. К. Причинки до української діалектологі / написав Євген Тимченко. – Б. м. : б. в., 1908. – 10 с. – Окремий відбиток
1047042
  Лобода А.М. Причинки до характеристики давнього київського бурсацтва / подав А. Лобода. – [Київ] : [Друк. Першої Київ. Друк. Спілки], 1908. – [7] с. – Окр. відбиток з: Записки Укр. Наукового Т-ва у Київі. 1908, кн. 2, с. 232-238
1047043
  Белей Лесь Причинки до шкіцу п"яти американських поетів : добірка амер. поетів ХХ ст. : Вільямс Вільям Карлос, Стівенс Волес, Ферлінгетті Лоренс, Буковські Чарльз, Моррісон Джим


  Добірка амер. поетів ХХ ст. : Вільямс Вільям Карлос (1883-1963), Стівенс Волес (1879-1955), Ферлінгетті Лоренс (1919 р.н.), Буковські Чарльз (1920-1994), Моррісон Джим (1943-1971)
1047044
  Шевченко Т.Г. Причинна / Тарас Шевченко ; З мал. артиста-маляра І. Іжакевича. – Київ : Час, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Серія 5-та ; № 44)
1047045
  Козырев Н.А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении / Н.А. Козырев. – Пулково : ГАО АН СССР, 1958. – 89 с.
1047046
  Рокитянский И.И. Причинная механика Козырева и ее геофизические следствия // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 51-75 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0203-3100
1047047
  Терещенко О.В. Причинная модель как средство объяснения расслоения общества по уровню доходов : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.01 / Терещенко О. В.; БГУ. – Минск, 1997. – 19л.
1047048
  Козаченко И.Я. Причинная связь в автотранспортных преступлениях в призме экспертных оценок / И.Я. Козаченко, Е.А. Ишутин. – Тюмень, 1991. – 78с.
1047049
  Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. / Т.В. Церетели. – 2-е изд. – М, 1963. – 382с.
1047050
  Тимчук О. Причинний зв"язок за кримінальним правом іноземних держав: теорія і практика (порівняльний аналіз) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 60-64


  Автор проводить порівняльний аналіз теорій і поглядів щодо причинного зв"язку в кримінально-правовій доктрині іноземних держав. Окрема увага приділяється встановленню причинного зв"язку в судовій практиці західних країн.
1047051
  Жаровська Г.П. Причинний зв"язок і співучасть: проблеми кримінально-правової теорії та практики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 97-102. – (Правознавство ; Вип. 273)
1047052
  Гапало С.Ю. Причинний зв"язок між протиправною поведінкою порушника господарського зобов"язання та збитками як підстава господарсько-правової відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 132-138. – (Право. Економіка. Управління)
1047053
  Музика А.А. Причинний зв"язок у кримінальному праві: сучасний стан проблеми / А.А. Музика, С.Р. Багіров // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 324-367. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1047054
  Музика А.А. Причинний зв"язок у кримінальному праві: сучасний стан проблеми / А.А. Музика, С.Р. Багіров // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 357-367
1047055
  Донська Л.Д. Причинний зв"язок у цивільному праві України : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец.12.00.03 / Донська Л.Д.; Одеська нац. юридична академія. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1047056
  Єфремов С.О. Причинний зв"язок як об"єктивна ознака співучасті у злочині // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 246-248
1047057
  Єфремов С.О. Причинний зв"язок як об"єктивна ознака співучасті у злочині // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 224-248. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1047058
  Черніков Є. Причинний зв"язок як обов"язкова ознака об"єктивної сторони неналежного виконання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 51-55
1047059
  Курилюк Ю.Б. Причинний зв"язок як ознака об"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 419 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 72-77. – ISSN 2222-5374
1047060
  Логвиненко А.М. Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 534-539. – ISSN 1563-3349
1047061
  Донська Л.Д. Причинний та зумовлюючий зв"язки в цивільному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
1047062
  Дяк К.В. Причинні фактори передчасних пологів (новий погляд на проблему) / К.В. Дяк, О.М. Юзько // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 62-68. – ISSN 2226-1230
1047063
  Котигоренко В. Причинність етноконфліктів: впливи глобалізації // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-113
1047064
  Попов В.Г. Причинність і доцільність в живій природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1047065
  Беньківський В.О. Причинність і функціональність у кримінальному праві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 141-146. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Обґрунтовується новий аспект застосування причинності й функціональності у кримінальному праві, зокрема при аналізі складу злочину. Причинність розглядається як метод "поглинання", акумуляції у причині різних елементів та ознак існуючого складу ...
1047066
  Гаврилюк Р. Причинність у податковому праві: антропологічно-соціологічний підхід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 340-349. – ISSN 1026-9932
1047067
  Вовк О.О. Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції / О.О. Вовк, М.С. Бойченко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 71-77. – ISSN 2075-0781


  "Вперше визначено мету, предмет, об’єкт, напрям та завдання дослідження причин та факторів, що формують стан і рівень екологічної безпеки під час виробництва та використання ФП. Уточнено визначення поняття «фармацевтична продукція», уточнено ...
1047068
  Турчак О.М. Причинно-наслідковий зв"язок структурно-семантичних особливостей оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 240–245. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
1047069
  Михайлов А.О. Причинно-наслідковий зв"язок функцій держави та механізмів державного управління : монографія / Михайлов А.О. ; М-во освіти та науки України, Акад. муніципального упр. – Київ : АМУ, 2015. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-169. – ISBN 978-966-2341-23-2
1047070
  Попов В.Г. Причинно-наслідкові відношення внутрішнього і зовнішнього в біології та медицині // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1047071
  Масляк І.О. Причинно-наслідкові фактори впливу на ефективність процесів реструктуризації виробництва в сільськогосподарських підприємствах апк регіону // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.214-218. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1047072
  Ермакова С.Н. Причинно-следственные отношения в сложном предложении и в сложном синтаксическом целом в немецком языке XVI века : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ермакова С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1971. – 27л.
1047073
  Дидковская Л.А. Причинно-следственные отношения в сложном предложении и тексте. : Автореф... Канд.филос.наук: 10.02.04 / Дидковская Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1985. – 24л.
1047074
  Всеволодова М.В. Причинно-следственные отношения в современном русском языке / М.В. Всеволодова, Т.А. Ященко. – Москва : Русский язык, 1988. – 208 с. – ISBN 5-200-00054-8
1047075
  Жумагулов М. Причинно-следственные отношения во взаимодействиях общества и природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Жумагулов М.; АН Кирг.ССР, Ин-т филос. и права, Специал. совет по диалект. и ист. материализму. – Фрунзе, 1978. – 24л.
1047076
  Четыркина В.Ф. Причинно-следственные связи в сложном предложении в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Четыркина В.Ф.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1954. – 14л.
1047077
  Абдылдаев Т.А. Причинно-следственные связи во взаимоотношениях общества и природы / Абдылдаев Т.А., Жумагулов М ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1986. – 140, [2] с.
1047078
  Гаврилюк В.А. Причинное отношение. Причина, действие, следствие / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – Библиогр.: с. 26. – ("Библиотечка молодого философа". Серия "Теория развития" ; вып. 23)
1047079
  Бунге М. Причинность : Место принципа причинности в современной науке / Марио Бунге. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1962. – 511 с.
1047080
  Черненко А.К. Причинность в истории / А.К. Черненко. – М., 1983. – 204с.
1047081
  Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии / В.Н. Кудрявцев. – Москва, 1968. – 175с.
1047082
  Цайгер З.Ф. Причинность в физиологии высшей нервной деятельности : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Цайгер З. Ф.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1975. – 24л.
1047083
  Гаврилюк В.А. Причинность и взаимодействие / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 24)
1047084
  Иванов В.Г. Причинность и детерминизм. / В.Г. Иванов. – Л., 1974. – 144с.
1047085
  Нуссенцвейг Х.М. Причинность и дисперсионные соотношения. : Пер. с англ. / Х.М. Нуссенцвейг. – Москва : Мир, 1976. – 462с.
1047086
  Мейпариани В.Д. Причинность и микрозакономерность : Автореф... д-ра философ.наук: / Мейпариани В.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 33л.
1047087
  Петров Ю.В. Причинность и причинное объяснение в исторической науке : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Петров Ю.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 31л.
1047088
  Григоров Г.И. Причинность и связи в географии : (Методологический аспект) / Г.И. Григоров; Под ред.В.И.Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1983. – 128 с.
1047089
  Свечников Г.А. Причинность и связь состояний в физике / Г.А. Свечников. – Москва : Наука, 1971. – 304 с.
1047090
  Свечников Г.А. Причинность и связь состоярний в физике : Автореф... докт. филос.наук: / Свечников Г. А.; Ин-т филос. АН СССР, Сект. филос. вопр. естествознан. – М., 1966. – 36л.
1047091
  Бом Давид Причинность и случайность в современной физике : Пер.с англ. / Бом Давид. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 248 с.
1047092
  Свечников Г.А. Причинность и современная физика / Г.А. Свечников. – М., 1963. – 40с.
1047093
  Налетов И.З. Причинность и теория познания / И.З. Налетов. – Москва, 1975. – 204с.
1047094
  Магомедов А.М. Причинность и функциональная связь / А.М. Магомедов. – Махачкала, 1969. – 20с.
1047095
  Дингельштедт Ф. Причинность и целесообразность / Ф. Дингельштедт. – Ростов -на-Дону; Краснодар, 1925. – 47с.
1047096
  Габараев А.Д. Причинность, время и тахионы // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1047097
  Халчанская А.В. Причинные предложения кострукции в украинском языке и адекватная передача их в переводах на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Халчанская А.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 23л.
1047098
  Патиш С.М. Причинные предложения с союзами wande, denn, weil и da в немецом языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Патиш С.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 19л.
1047099
  Провоторова Е.А. Причинные предложно-падежные конструкции в русском литературном языке XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Провоторова Е.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 22л.
1047100
  Хейс Д.Р. Причинный анализ в статистических исследованиях / Д.Р. Хейс. – М, 1981. – 255с.
1047101
  Таганов И.Н. Причинный анализ сложных систем. / И.Н. Таганов, Г.А. Тургумбаев. – Алма-Ата, 1984. – 127с.
1047102
  Селиванов А.И. Причинный комплекс развития современного российского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805
1047103
  Масицька Т. Причинова семантико-синтаксична залежність у складнопідрядних реченнях // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 90-101. – ISSN 2311-5165
1047104
  Беньківський В.О. Причиновий зв"язок і проблема розмежування складів злочинів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 517-519. – ISSN 1563-3349
1047105
  Леонтьєва О.О. Причиново-наслідкові відношення між суб"єктом та предикатом іменної форми у сучасній українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 178-185. – ISSN 2522-493X


  У статті розглядається сутність понять каузація, каузальність та каузативність. Реалізовано системний аналіз іменних форм предикатів з причиновим значенням у структурно-семантичному аспекті. Представлено семантичну класифікацію вказаних одиниць.
1047106
  Гнатюк В. Причинок до історії зносин Галицьких і Угорських Русинів / В. Гнатюк. – 16 с. – Окр.відбиток
1047107
  Петлюра Симон Причинок до історії переселення "Турецьких Запорожців" / Петлюра Симон. – с.
1047108
  Франко І. Причинок до студій над Острожською Біблією / І. Франко. – 14 с.
1047109
  Карепова Э.В. Причины «бегства от профессии» специалистов-психологов / Э.В. Карепова, М.В. Реуцкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 12-16


  Рассматриваются вопросы феномена бегства от профессии как одного из проявлений профессиональной деформации специалистов «помогающих» профессий, ведущего к снижению мотивации, избеганию профессиональной деятельности, социальным аддикциям и ...
1047110
  Шпитальний В.М. Причины активизации оползневых процессов в пределах зон влияния горных работ. Мероприятия по инженерной защите окружающей среды // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 83-85. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1047111
  Ляскоронский В.Г. Причины возвышения Романовых в Русской земле и основные черты их политики : Речь, произн. проф. В.Г.Ляскоронским на торж., по случаю 300-летия Дома Романовых, засед. конферен. Историко-Филолог.ин-та кн. Безбородько,12 мая 1913 г. / В.Г. Ляскоронский. – Нежин : Типо-литография В.К.Меленевскаго, 1915. – 21с.
1047112
  Сивец С.М. Причины возникновения административно-правовых споров в социальной сфере (научно-теоретический анализ) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 253-260. – ISSN 2227-796X


  В статье проводится научно-теоретический анализ основных причин возникновения административно-правовых споров в социальной сфере. Приводится их классификация и характеристика существенных признаков. Обосновывается необходимость консолидации усилий ...
1047113
   Причины возникновения второй мировой войны. – М., 1982. – 314с.
1047114
  Маршалл Д.Д. Причины возникновения вызванной поляризации / Д.Д. Маршалл, Т.Р. Мадден. – М., 1960. – 36с.
1047115
  Тодыка О. Причины возникновения государственно-правовых конфликтов в сфере народовластия // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 2. – С. 71-78. – ISSN 1561-4999
1047116
  Барис В.В. Причины возникновения и основные характеристики мобилизационных политических систем (политических режимов) / В.В. Барис, Е.В. Барис // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 50-59. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1047117
  Стаценко Е.В. Причины возникновения инфляции в национальной экономике / Е.В. Стаценко, Е.С. Рубан // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 6. – С. 85-89
1047118
  Кондратенко Н.В. Причины возникновения коммуникативных неудач в политическом тексте: лингвопрагматический аспект // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 118-123. – ISBN 978-617-7041-71-8
1047119
  Шульц Э.Э. Причины возникновения радикальных форм социального протеста (историографический обзор) // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385; 0868-4871
1047120
  Исмайылова Х.Э. Причины возникновения этнических конфликтов // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 8 (116). – С. 924-933. – ISSN 1812-8696
1047121
  Ляпин Д.А. Причины восстания в Москве в 1648 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 90-98. – ISSN 0042-8779
1047122
  Самыгин Г.А. Причины вымерзания растений / Г.А. Самыгин. – М, 1974. – 191с.
1047123
  Павлова М.В. Причины вымирания животных в прошедшие геологические эпохи / М.В. Павлова; Под общ. ред. Архангельского А.Д., Кагана В.Ф., Кольцова Н.К., Костицына В.А., Лазарева П.П., Тарасевича Л.А. – Москва; Петроград : Главлит, 1924. – 132с. – с добавлением статьи проф. Павлова А.П. о некоторых мало изученных факторах вымирания. – (Современные проблемы естествознания ; Книга 17)
1047124
  Давиташвили Л.Ш. Причины вымирания организмов : монография / Л.Ш. Давиташвили; Ред. Шевырев А.А. – Москва : Наука, 1969. – 440с.
1047125
  Давиташвили Л.Ш. Причины вымирания организмов / Л.Ш. Давиташвили. – Москва : Наука, 1969. – 440с.
1047126
  Остаплюк Е.Д. Причины вымокания растений / Е.Д. Остаплюк ; Ан УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наук. думка, 1977. – 188 с. – Библиогр.: с. 170-186.
1047127
  Григорьева Е.Н. Причины высоких весенних разливов и их повторяемости на реках Тоболе, Туре и Иртыше в южной части Тюменской области : Автореф... канд. геогрнаук: / Григорьева Е.Н.; Ин-т географии Акад. наук СССР. – М., 1956. – 14л.
1047128
  Климов Е.В. Причины гибели великого князя Святослава I Игоревича // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 155-160. – ISSN 0042-8779
1047129
  Вернер А.Р. Причины гибели тыквенных при инфекции Fusarium niveum Smith / А.Р. Вернер, А.С. Кожевникова, 1941. – 142с.
1047130
  Ковалишин Д.И. Причины гидроморфности лессовых почвогрунтов водораздела Серет-Стрыпа на Подольской возвышенности и специфика их мелиорации : проблемы осушительных мелиораций / Д.И. Ковалишин, И.М. Свынко, З.Т. Думка // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 92-95. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1047131
  Алентьева Т.В. Причины Гражданской войны в США в новейшей американской историографии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 66-79. – ISSN 0130-3864
1047132
  Иршенко А.В. Причины девиантного поведения человека в свете православного учения о смысле и цели жизни / Кандидат богословских наук иеромонах Тихон (Иршенко Александр Валерьевич). – Владивосток : Дальневосточный университет, 2008. – 160 с. – По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина. – ISBN 978-5-7444-2157-1
1047133
  Олигер И.М. Причины дестробиляции цестод тетеревиных птиц / И.М. Олигер. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. 1950. Том ХХIV, № 4, 1950. – 869-872с.
1047134
  Богдан С.З. Причины затопления городов Северного Причерноморья // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 146-147. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядається вплив рівня Світового океану на долю міст Північного Причорномор"я.
1047135
  Донич М.В. Причины и законы гибели бактерий при действии дезинфицирующих веществ / М.В. Донич, 1928. – 15-24 с.
1047136
   Причины и механизмы засоления почв виноградников юга Тамани / Н.Б. Хитров, Е.А. Черников, В.П. Попова, Т.Г. Фоменко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1305-1318 : рис. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0032-180Х
1047137
   Причины и механизмы модификации дренажных речных бассейнов / Тевелев, Арк.В, И.А. Прудников, А.О. Хотылев, Ал.В. Тевелев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-43 : рис. – Библиогр.: с. 43. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1047138
  Буторина О. Причины и последствия кризиса в зоне евро // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 98-115. – ISSN 0042-8736
1047139
  Анисимова О. Причины и последствия кризисных ситуаций в странах с переходной зкономикой / О. Анисимова, Н. Захаренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 75-77. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1047140
  Щербак Ю.Н. Причины и последствия. Чернобыль : роман ; докум. повесть / Юрий Щербак. – Москва : Советский писатель, 1988. – 367 с.
1047141
  Абалян А.И. Причины и предпосылки ирано-иракского вооруженного конфликта 1980 - 1988 годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 94-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1047142
  Черногоров А.Д. Причины и силы, постоянно заставляющие планеты вращаться вокруг собственных осей. Термогравитационная гидроэлектростанция // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 4-6. – ISSN 2073-9117
1047143
  Упит А.М. Причины и следствия : веселые и невеселые рассказы / А.М. Упит; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 182 с.
1047144
  Гальченко Г.И. Причины и следствия в жизни человека и общества : лекция пятая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионова С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 52, [4] с. – ISBN 978-966-2297-05-8
1047145
  Логинов В.Ф. Причины и следствия климатическихизменений / В.Ф. Логинов. – Минск, 1992. – 320с.
1047146
  Власов В.С. Причины и условия преступности в СССР / В.С. Власов. – Ярославль, 1987. – 67с.
1047147
  Дроздов Т.М. Причины и условия, способствующие правонарушениям подростков, работающих на промышленных предприятиях, и меры по их устранению : Автореф... канд. юрид.наук: 718 / Дроздов Т.М.; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1047148
  Сидоренко С.В. Причины и формы гражданского сопротивления власти в условиях глобализации // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С, 214-220. – ISSN 2307-3705
1047149
  Зельцер А. Причины и формы проявления ускоренного роста детей. / А. Зельцер. – М., 1968. – 236с.
1047150
  Деборин Г.А. Причины и характер второй мировой войны. / Г.А. Деборин. – М., 1971. – 32с.
1047151
  Шиловцев Ю.В. Причины и характер Второй мировой и Великой Отечественной войн // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 9-19. – ISBN 978-966-524-029
1047152
  Боголейша С. Причины и этапы создания Литовско-Белорусской ССР // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 149-153. – ISSN 2519-1942
1047153
  Конойко-Гулевич Причины изменения фигуры и лика земли / Конойко-Гулевич, А.И. Конойко. – Минск : ИПП Министерства экономики Республики Беларусь, 1995. – 531 с. – ISBN 985-431-020-5
1047154
  Усенко Е. Причины империалистических войн / Е. Усенко. – М., 1953. – 72с.
1047155
  Фомберг О.А. Причины использования окказионально-авторских фразеологизмов в медицинской сфере (на материале телесериала "Интерны") / О.А. Фомберг, Л.Н. Печеникова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 29-30
1047156
  Бобятыньский К. Причины капитуляции Смоленска в 1654 году // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 41-43. – ISSN 0235-7089


  Общественное мнение Речи Посполитой и взгяд историка.
1047157
  Байкин В.С. Причины колебания ударения в русском литературном языке / В.С. Байкин. – Чита, 1958. – 20с.
1047158
  Дидковская Л.Г. Причины конфликтов и пути их преодоления / Л.Г. Дидковская, Н.В. Яшкина // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2009. – № 7 (79). – С.7-17
1047159
  Тарабаева В.Б. Причины конфликтов инновационного развития // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1047160
  Милованова Л.В. Причины краха временного правительства в 1917 г. (историко-правовой аспект) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-21. – ISSN 1812-8696
1047161
  Кара-Мурза Причины краха советского строя = Результаты предварительного анализа // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 194-220. – ISSN 0027-8238
1047162
  Дергачев А. Причины критического отношения в Украине к европейской политике соседства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 3-7
1047163
  Давыдов Д.Г. Причины молодежного экстремизма и его профилактика в образовательной среде // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 10. – С. 4-19. – ISSN 1561-2465
1047164
  Горбачев В.П. Причины недостатков прокурорского надзора и руководства полицейским дознанием в Российской империи // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 13-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1047165
  Зухба Д.С. и др. Причины нестабильности глобального финансового рынка и возможные средства ее преодоления // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.148-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1047166
  Лампе А.А. фон Причины неудачи вооружённого выступления белых / А.А. фон Лампе // Кто спас советскую власть от гибели / А.И. Деникин. – Москва : Студ. "ТРИТЭ" ; Альм. "Рос. архив", 1991. – С. 13-32
1047167
  Прикладов Н.В. Причины низкой полевой всхожести семян яровой пшеницы и возможности их устранения. : Автореф... канд. биол.наук: / Прикладов Н.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Каф. агрономии. – Томск, 1951. – 8 с.
1047168
  Гончаров А.И. Причины обострения этноконфессиональной ситуации в Ираке в 1990-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11 (595). – С. 43-47. – ISSN 0321-0626
1047169
  Дюков Л.М. Причины образования грифонов и методы их ликвидации / Л.М. Дюков. – М, 1959. – 32с.
1047170
  Макарова Т.М. Причины образования жировых налетов на оптических деталях / Т.М. Макарова. – М, 1964. – 57с.
1047171
  Ибн Сина Абу али (Авиценна) Причины образования звуков речи // Фонетический трактат Авиценны : Текст, перевод, исследование / В.Г. Ахвледиани. – Тбилиси : Менциереба, 1966. – С. 86-32
1047172
  Киселева Ю.А. Причины основания Харьковского университета в работах Д.И. Багалея / Ю.А. Киселева // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 220-225. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-623-336-3
1047173
  Пелипец В.С. Причины отклонений от нормы в поведении учащихся 5-7 классов и пути их предупрежения. : Автореф... канд.пед.наук: 730 / Пелипец В.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 23л.
1047174
  Михайлов М.В. Причины повреждений виноградной лозы при зимовании под укрытием в условиях Молдавии. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов М.В.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1955. – 19л.
1047175
  Каневский А.С. Причины политического абсентеизма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 143-150
1047176
  Стадникова А.П. Причины пониженной урожайности вишни в условиях Саратовского Поволжья и меры их устранения. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Стадникова А.П.; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 22 с.
1047177
  Таран А.-А.В. Причины появления и распространения новых форм информационных угроз в обществе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.273-276. – ISSN 1684-2618
1047178
  Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. / В.Н. Кудрявцев. – М., 1976. – 286с.
1047179
  Никольский В.В. Причины предвижения личинок и другие вопросы из биологии. / В.В. Никольский. – 30с.
1047180
  Бабаев М.М. Причины преступности и меры борьбы с ней / М.М. Бабаев ; Научно-метод. совет по пропаганде вопросов гос. и права. – Москва : Об-во "Знание" РСФСР, 1974. – 44, [4] с. – (Библиотечка "Молодежи о государстве и праве")
1047181
  Кузнецов Д.Ю. Причины преступности несовершеннолетних в Российской империи во второй половине XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена выявлению причин преступности несовершеннолетних в Российской империи во второй половине XIX в. Автор рассматривает соответствующие взгляды представителей отечественной правовой науки указанного периода, а также современные ...
1047182
  Шария Ц.П. Причины привонарушений несовершеннолетних и педагогические основы их профилактики. : Автореф... канд.пед.наук: 730 / Шария Ц.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 31л.
1047183
  Винницкий И.М. Причины происхождения и значение феномена миграции личинок аскарид / И.М. Винницкий, 1945. – 3с.
1047184
  Калашник А.А. Причины пространственной связи и монометалльности формирования промышленных золотого и уранового оруденения в Кировоградском рудном районе Украинского щита // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-103 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1682-3591
1047185
  Макушина О.П. Причины психологической зависимости от родителей в подростковом возрасте // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.135-144. – ISSN 0042-8841
1047186
  Елютина М.Э. Причины развода в третьем возрасте / М.Э. Елютина, С.А. Исаева // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 91-99. – ISSN 0132-1625
1047187
  Иржанова Х.Ш. Причины различной компонентности сортов пшеницы при скрещивании с рожью. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Иржанова Х.Ш.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Биол. ф-тет. – Алма-Ата, 1969. – 27л.
1047188
  Гаджи-Касумов Причины разнообразия свойств нефтей Апшеронской области / Гаджи-Касумов. – Баку, 1971. – 123с.
1047189
   Причины разрушения памятников письменности и печати. – Л., 1967. – 152с.
1047190
  Фортинский Ф.Я. Причины распада монархии Карла В[еликого] : (Вступительная лекция, читанная доцентом Ф. Фортинским в Университете Св. Владимира 19 октября 1872 года) // [Исторические статьи и рецензии] : [конволют] / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [В университетской типографии], 1877. – 16 с.
1047191
  У Эньюань Причины распада СССР (мнение китайского историка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 80-88. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1047192
  Брунько П.В. Причины распространения современных нетрадиционных культов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 41-48. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1047193
  Ситнова И. Причины российской бедности: структурный и ментальный уровни // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 2. – С. 57-69. – ISSN 0131-2227
1047194
  Ястребов Д.А. Причины роста компьютерной преступности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 122-126. – ISSN 0132-0831
1047195
  Миронов Борис Причины русских революций // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 124-128. – ISSN 0235-7089
1047196
  Миронов Борис Причины русских революций // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 51-54. – ISSN 0235-7089
1047197
  Миронов Борис Причины русских революций. Парадигма модернизации // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 92-97. – ISSN 0235-7089
1047198
  Гупал А.М. Причины симметрии в ДНК / А.М. Гупал, Н.А. Гупал // Компьютерная математика : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба, А.В. Гладкий [и др.]. – Киев, 2017. – Вып. 2. – С. 85-91
1047199
  Кольцов Н.К. Причины современного исхудания / Н.К. Кольцов. – Пб., 1922. – 48с.
1047200
  Осипян Г.Н. Причины сохранения религиозных верований и пути их преодоления в эпоху социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Осипян Г.Н.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
1047201
   Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков. – М., 1963. – 196с.
1047202
   Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков. – Минск, 1965. – 256с.
1047203
  Лысенко Ю.К. Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков в сознании верующих рабочих : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Лысенко Ю.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1047204
  Лисенко Ю.К. Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков в сознании верующих рабочих : Дис... Канд. философ. наук: / Лисенко Ю.К.; КГУ. – Киев, 1969. – 238л. – Бібліогр.:л.1-23
1047205
  Симонов Г.С. Причины существования религиозных пережитков в СССР и пути их преодоления / Г.С. Симонов. – М., 1962. – 48с.
1047206
  Зрезарцев Б.С. Причины существования религиозных пережитков среди части советской молодежи и пути формирования ее научно-атеистического мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Зрезарцев Б.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
1047207
  Феребов А.Н. Причины увеличения притока студентов в Московский университет в 1803-1809 гг. // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 113-126. – ISSN 0869-5687
1047208
  Пермякова Н.М. Причины устойчивости серого свекловичного долгоносика к полихлорпинену и пути повышения эффективности этого инсектицида : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пермякова Н.М.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1966. – 19л.
1047209
  Головянко З.С. Причины усыхания сосновых насаждений / З.С. Головянко. – Киев, 1949. – 44с.
1047210
  Монина Г.Б. Причины школьной неуспеваемости (Методы взаимодействия с неуспевающими учениками) / Г.Б. Монина, Е.В. Панасюк // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 23-32
1047211
  Дубовик О.Л. Причины экологических преступлений / О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинский. – М, 1988. – 238с.
1047212
  Ведерников В.В. Причины, механизмы отказов и надежность полупроводниковых приборов / В.В. Ведерников, Н.Н. Горюнов, А.А. Чернышев. – Вып. 2. – Москва, 1977. – 44 с.
1047213
  Ястребова А.С. Причины, предпосылки и подходы к борьбе с теневой экономикой в Украине // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 16-23. – ISSN 2222-4459
1047214
  Цветков В.А. Причины, развитие и последствия экономического кризиса для России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 2074-6040
1047215
  Шлыков Вячеслав Иванович Причины, характер и последствия внутриполитического кризиса 1971 года в Турции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шлыков Вячеслав Иванович; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1978. – 20л.
1047216
  Орнатская Т.И. Причирания в русской фольклерной традиции. : Автореф... Канд.филол.наук: 648 / Орнатская Т.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 21л.
1047217
   Причитания. – Л., 1960. – 434с.
1047218
  Быкорез А.И. Причнины рака / А.И. Быкорез, Б.Л. Рубенчик. – К, 1987. – 120с.
1047219
  Петров Ю.В. Причнность в исторической науке / Ю.В. Петров. – Томск, 1972. – 255с.
1047220
  Демченко О.П. Причорномор"я в системі британсько-французького військово-політичного співробітництва (1917 - 1920 рр.) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 191-197. – ISBN 978-966-02-7653-6
1047221
  Федорченко Т.П. Причорноморська низовина / Т.П. Федорченко. – Одеса, 1974. – 68с.
1047222
  Заставний Федір Причорноморський економічний район : економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-19 : Карта. – Бібліогр.: 6 назв
1047223
  Грек Александр Причудливая Каппадокия. Гордость Турции / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 72-81 : фото
1047224
  Меннинджер Э. Причудливые деревья / Э. Меннинджер. – Москва, 1970. – 360с.
1047225
   Причудница. – М., 1988. – 445с.
1047226
  Боровик В.Н. Причуды бабьего лета / В.Н. Боровик. – М, 1960. – 180с.
1047227
  Евтушенко В.Я. Причуды железного петушка / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1970. – 352с.
1047228
  Акимушкин И.И. Причуды моря / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1981. – 247 с., ил. : ил. – (Библиотечная серия)
1047229
  Нейман Ю.М. Причуды памяти / Ю.М. Нейман. – М., 1988. – 189с.
1047230
  Дэлл Ф. Причуды старика / Ф. Дэлл. – М.-Л, 1927. – 344с.
1047231
  Боечин И. Причуды Уинстона // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 897 (6). – С. 52-54. – ISSN 0320-331Х


  Під назвою "Причуди Уінстона" увійшла в історію Першої світової війни ідея британського морського міністра У. Черчіля закамуфлірувати декілька громадянських кораблів під військові кораблі
1047232
   Причуды Шейха : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 188 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1047233
  Губарьов Ю.М. Пришвидшений заряд акумулятора і вплив його на робочу ємність та на сульфатацію акумулятора / Ю.М. Губарьов. – Київ, 1937. – С. 251-258
1047234
  Варламов А.Н. Пришвин / Алексей Варламов. – [ Изд. 2-е ]. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 550с. – (Жизнь замечательных людей ; (1113)). – ISBN 978-5-235-03121-0


  Первая подробная биография Пришвина. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века
1047235
  Пришвина В.Д. Пришвин в Дунине / В.Д. Пришвина. – М. : Московский рабочий, 1978. – 160 с.
1047236
  Тимрот А.Д. Пришвин в Московском крае / А.Д. Тимрот. – Москва : Москов. рабочий, 1963. – 136 с.
1047237
  Тимрот А.Д. Пришвин в Московском крае / А.Д. Тимрот. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 192 с.
1047238
  Пахомова М.Ф. Пришвин и Карелия / М.Ф. Пахомова. – Петрозаводск, 1960. – 72 с.
1047239
  Кошкина О.П. Пришвин и Карелия / О.П. Кошкина. – Петрозаводск, 1973. – 24с.
1047240
   Пришвин и современность. – М. : Современник, 1978. – 333 с.
1047241
  Хват Л.Б. Пришедшие издалека / Л.Б. Хват. – Москва, 1963. – 190с.
1047242
  Мирошникова А. Пришел в КПИ - попал В Оксфорд // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 5 декабря (№ 274). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  "...Студенты Политеха с помощью видеоконференций слушают лекции и проходят семинары в иностранных вузах".
1047243
  Денисенко В. Пришёл с миром // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 17 (230). – С. 42-43. – ISSN 2075-7093


  Новый глава украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав о начале диалога с Московским патриархатом и о задачах, которые стоят сейчас перед християнскими церквями
1047244
  Лукашенко Ольга Пришел, разведал, пробурил : Нефть и ее альтернативы. Энергия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 96-99 : Фото. – ISSN 1029-5828
1047245
  Мачківський М. Пришелець з Європи : розділи оптимістичного художньо-документального роману // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 196-248. – ISSN 0868-4790
1047246
  Емельянов Г. Пришельцы / Г. Емельянов. – Кемерово : Кемеровское кн.изд-во, 1991. – 367 с.
1047247
  Шаповал С. Пришельцы Востока // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 41 (170), 10 ноября 2017. – С. 56-57


  "В Украине растет корейская диаспора, чьи предки ровно 80 лет назад были и в кратчайшие сроки изгнаны из Приморского края РСФР."
1047248
   Пришельцы ниоткуда. – М., 1967. – 384с.
1047249
  Дымов Л. Пришельцы среди нас / Л. Дымов. – Владивосток, 1989. – 84с.
1047250
  Березовчук Л. Пришестя дискурсу // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 24-29
1047251
  Звоницький Е.М. Пришкільна ділянка : Практичні поради / Е.М. Звоницький, В.В. Шило. – Харків : Основа, 2005. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-129-1
1047252
  Борисов П.Г. Пришкольный плодовый сад и питомник / П.Г. Борисов. – Иваново, 1951. – 104 с.
1047253
  Соловьев В.М. и др. Пришкольный участок / В.М. и др. Соловьев. – Сталинград, 1955. – 64с.
1047254
  Тарасов Н.М. Пришкольный участок. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 76с.
1047255
  Воронин П.И. Пришла любовь / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1960. – 264с.
1047256
  Катеров В.П. Пришла любовь. / В.П. Катеров. – Новгород, 1990. – 205с.
1047257
  Даржай А.А. Пришла пора.... : стихотворения / Александр Даржай; авториз. пер. с тувин. И.Слепнева. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 79 с.
1047258
  Кореневский М.С. Пришло время рассказать : Докум. повести и очерки о воен. разведчиках, подпольщиках, партизанах / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – Москва : издательство ДОСААФ СССР, 1981. – 224с.
1047259
  Рижинашвили Пришло мое время... : стихи / Рижинашвили. – Москва, 1987. – 158 с.
1047260
  Хирн Д. Пришлый у ворот / Д. Хирн. – М., 1969. – 304с.
1047261
  Будько Євген Пришпилені Ригою, або Прогулянка між бруківкою та флюгерами // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 54-63 : фото
1047262
  Шкварчук В. Прищеплена гілка (євреї в архівах ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ по Чернігівській області) / В. Шкварчук. – Чернігів : Просвіта, 1999. – 72с. – (З-під грифу "Цілком таємно")
1047263
   Прищеплені кополімери ПВС-g-ПАА як ефективні матриці для формування і стабілізації наночастинок срібла / Т.Б. Желтоножська, С.В. Федорчук, Д.О. Климчук, Ю.П. Гомза, С.Д. Несін // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 244-254. – ISSN 1818-1724
1047264
  Султанський П. Прищеплювати гілочку манго, що росте у Сінгапурі, до української груші - заняття, як мінімум, марне // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С.36-39. – (Політичні науки)


  "Моя каденція у Республіці Сінгапур (РС) тривала майже п"ять з половиною років. Починалася вона незвичайно - супроводженням засновника сучасного Сінгапуру Лі Куан Ю (1923-2015 рр.) під час його візиту до Києва у вересні 2010 року. Ця подія значною ...
1047265
  Михо В.В. Приэлектродное свечение в электролитической ванне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михо В.В.; МВ и ССО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 10л.
1047266
   Приэлектродные процессы в дуговых разрядах. – Новосибирск : Наука, 1982. – 157с.
1047267
  Михайлов В.Н. Приэлектродные эффекты в плазме с добавкой щелочного металла. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Михайлов В.Н.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1047268
  Бероев Б.М. Приэльбрусье. / Б.М. Бероев. – Москва, 1984. – 206с.
1047269
  Бероев Б.М. Приэльбрусье. : очерк природы. Летопись покорения Эльбруса. Туристические маршруты / Б.М. Бероев. – Москва : Профиздат, 1984. – 208с.
1047270
  Богданова Светлана Приэльбрусье: новинки сезона : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 60-63 : Фото
1047271
  Трупкаев Ной Приют для акул : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 50 : Фото, карта
1047272
  Хайрюзов В.Н. Приют для списанных пилотов / В.Н. Хайрюзов. – Иркутск, 1984. – 288с.
1047273
  Славная Светлана Приют зверя : воспитать хищника / Славная Светлана, Горшков Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 106-117 : Фото
1047274
  Шерга Екатерина. Колосов Георгий Приют муз на большой дороге // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 110-116 : фото
1047275
  Малышева А. Приют одержимих / А. Малышева. – Ставрополь, 1987. – 206 с.
1047276
   Приют, сияньем муз одетый. – 3-еизд., испр. и переработ. – М., 1982. – 367с.
1047277
   Приют, сияньем муз одетый. – 3-еизд., испр. и переработ. – Москва, 1988. – 370 с.
1047278
  Бевз Т. Приютинське братство як форма людської самореалізації і феномен інтелектуальної культури = До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 147-164. – ISSN 2227-1503
1047279
  Українка Леся Приязнь / Українка Леся. – Львів, 1962. – 96с.
1047280
  Українка Леся Приязнь. Розмова / Українка Леся. – Київ; Берлін. – 107с.
1047281
  Щербачев Ю.Н. Приятели Пушкина: Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин : [с прил. описания бумаг Каверина] / Ю.Н. Щербачев. – Москва : Изд. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1912. – 216 с., 2 л. портр., факс.
1047282
  Нечуй-Левицький Приятелі / Нечуй-Левицький, 1887
1047283
  Нечуй-Левицький І. Приятелі, 1899
1047284
  Нечуй-Левицький Іван Приятелі : Оповідання. – видання шосте. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського, 1918. – 32с. – (Сільська бібліотека ; №2)
1047285
  Кравченко Я. Приятелі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 7 (861). – ISSN 0868-4790


  Т. Шевченко та Г. Честахівський.
1047286
  Курков А.Ю. Приятель покойника / Андрей Курков. – Харьков : Фолио; АСТ, 2001. – 335с. – (Кобра). – ISBN 966-03-0821-3
1047287
  Ліпницька І. Приятель страждаючої людяності : творчість Модеста Левицького в ідейно-естетичних параметрах доби : монографія / Інна Ліпницька ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 137, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 127-137. – ISBN 978-966-931-083-5
1047288
   Приятель українців : 150 років з дня народж. Р.Ф. Кайндля : [зб. наук. статей] / Чернівец. обл. об-ня всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Р. Берест, О. Курочкін, Г. Кожолянко (голова, наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 243, [1] с. : фотоіл. – Окремі ст. рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-94-7
1047289
  Чейз Д.Х. Приятная ночь для убийства / Джеймс Хедли Чейз. – Москва : Центрполиграф ; ЭКСМО, 1996. – 448 с. – ISBN 5-85585-856-1
1047290
  Комов В.Е. Приятного аппетита : рассказы / В.Е. Комов. – Москва : Современник, 1982. – 240с. – (Новинки "Современника")
1047291
   Приятного аппетита. – Ставрополь, 1989. – 115с.
1047292
  Чечнев В.И. Приятного аппетита / В.И. Чечнев. – Чебоксары, 1991. – 93с.
1047293
  Романова Т.В. Приятного аппетита! / Т.В. Романова. – Омск, 1990. – 199с.
1047294
   Приятного аппетита!. – Саранск, 1990. – 238с.
1047295
  Матюшкин-Герке Приятное с полезным / Матюшкин-Герке. – Л., 1986. – 142с.
1047296
  Циммерман Е. А. В. Приятное, нравоучительное и достопамятное обозрение путешествий и открытий XVIII века, касательно земель, народов, произведений и искусств. – Москва : В типографии Христоф.Клаудия
Часть II. – 1807. – 244с. : С 7 картин. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1047297
  Циммерман Е. А. В. Приятное, нравоучительное и достопамятное обозрение путешествий и открытий XVIII века, касательно земель, народов, произведений и искусств. – Москва : В типографии Христоф.Клаудия
Часть I. – 1807. – 303с. : С 6 картин. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1047298
  Шахнюк В.П. Приятные неприятности / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1965. – 126с.
1047299
  Страпарола К.Д. Приятные ночи / К.Д. Страпарола. – М, 1978. – 447с.
1047300
  Страпарола Приятные ночи / Страпарола, да Караваджо Джованфранческо. – Москва : Наука, 1978. – 447с. – (Литературные памятники)
1047301
   Приятный попутчик : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 147 : Фото
1047302
  Ніколаєнко О.І. Пріапічна поезія - унікальна пам"ятка латинської розпусної літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 276-280. – Бібліогр.: с. 280; 9 назв


  Стаття присвячена дослідженню пріапічних епіграм, створених в середині I ст. н. е. невідомим автором. У дослідженні доведено, що "Пріапова книга" належить одному Автору. The article is investigaion of priapic epigrams created in the I-st century ...
1047303
  Ніколенко О.В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, семантичні, соціокультурні особливості : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніколенко Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 255 арк. – Додатки: арк. 239-255. – Бібліогр.: арк. 193-238
1047304
  Ніколенко О.В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, семантичні, соціокультурні особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніколенко Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1047305
  Нелюба А. Прізвиська моїх однокашників : наук.-популяр. нарис / Анатолій Нелюба ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2015. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 8 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-24-5
1047306
  Сингаївська Г.В. Прізвиська як вид антропонімів і їх функціонування в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 247-257
1047307
  Мініна О.В. Прізвиська як джерело прізвищ у творі Кена Фоллетта "Стовпи землі"
1047308
  Бєлова А.Д. Прізвиська: соціокультурний і соціо-прагматичний аспекти / А.Д. Бєлова, О.В. Ніколенко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 26-30. – ISBN 966-581-231-9
1047309
  Ковалів І. Прізвища абітурієнтів з Криму й Донбасу зашифрують // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 117). – С. 4
1047310
  Цехмистренко О.В. Прізвища з компонентами флори (на матеріалі говірок Черкащини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 210-216. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1047311
  Познанська В. Прізвища з суфіксом -енк-о в антропонімії Донеччини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 47-55. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 15 п. – ISSN 1728-9572
1047312
  Познанська В. Прізвища з суфіксом -к-о в антропонімії Донеччини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 62-67. – Бібліогр.: Літ.: с 67; 10 п. – ISSN 1728-9572
1047313
  Чучка Павло Прізвища закарпатських українців : Історико-етимологічний словник / Павло Чучка. – Львів : Світ, 2005. – 704с. – ISBN 966-603-279-1
1047314
  Кравченко Л.О. Прізвища Лубенщини : Монографія / Л.О. Кравченко; КНУТШ. – Київ : Факт, 2004. – 198с. – ISBN 966-664-098-8
1047315
  Кравченко Л. Прізвища Лубенщини композитної будови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Аналізуються сучасні лубенські прізвища-композити, зібрані експедиційним шляхом у селах Лубенщини у 1998-2000 рр. Найповніше представлені у дослідженій групі антропонімів утворення, які виникли шляхом поєднання основи прикметника з основою іменника, ...
1047316
  Кашталян О.М. Прізвища нульової відміни в сучасній українській мові // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 135-142. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1047317
  Бачинська Г.В. Прізвища переселенців з Польщі на Тернопільщину, утворені від чоловічіх християнських імен // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 6-12. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1047318
  Мишка А. Прізвища політиків як джерело неологізмів, що функціонують у засобах масової інформації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 61-71


  Мета презентованої статті - представити найновіші апелятиви, утворені на базі антропонімів. Досліджено різноманітність похідних утворень, продуктивність окремих суфіксів і насамперед типи значеннєвих модифікацій, що виникають через окремі суфікси. ...
1047319
  Падалка Р.М. Прізвища слов"янщини XX століття // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 2219-4290
1047320
  Горпинич В.О. Прізвища степової України : Словник. Близько 75 тисяч / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетр.держ.ун-тет. – Дніпропетровськ : ДДО, 2000. – 405с. – ISBN 5-77631817-3
1047321
  Тищенко К. Прізвища українців з авестійським минулим: статистика, ареали, словотвір, хронологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1047322
  Блажчук Ю.І. Прізвища Уманщини, мотивовані топонімами та етнопонімами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 13-19. – ISBN 978-966-02-4236-4
1047323
  Стеценко Г. Прізвище - це не тільки продовження роду, а й відповідальність / розмовляла Людмила Чечель // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 13


  Розмова з онукою українського композитора Кирила Григоровича Стеценка, Галиною Стеценко.
1047324
  Литвинчук Л.В. Прізвищеві назви Житомирщини XVI століття з суфіксом -ов -ич / -ев-ич // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 76-88. – ISBN 966-02-4038-4
1047325
  Демків О.Б. Прізонізація свідомості молоді як девіантогенний чинник / О.Б. Демків, М.З. Федевич // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 153-164. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розкрито соціальні механізми та наслідки прізонізації масової свідомості молоді. Проаналізовано широкий інституційний та культурний контекст поширення тюремної культури за межами закладів позбавлення волі, а також розкрито результати ...
1047326
  Виноградова Р.П. Пріони. 1. Пріонні хвороби людей / Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.В. Верьовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено дані про хвороби людей, викликані специфічними інфекційними білками, які одержали назву пріорні. Ці хвороби людей є летальними і належать до групи повільних трансмісивних губоподібних енцефалопатій. Обговорюються шляхи зараження та механізм ...
1047327
  Виноградова Р.П. Пріони. 2. Пріонні хвороби тварин / Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-77. – (Біологія ; Вип. 33)


  Наведено дані про хвороби тварин, викликані специфічними інфекційними білками - пріонами. Охарактеризовано такі хвороби, як скрейпі овець, енцефалопатія великої рогатої худоби ("коров"ячий сказ"), трансмісивна енцефалопатія норок та ін.
1047328
  Підвисоцький Р. Пріоритет - захисту економіки від зовнішніх потрясінь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-5


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1047329
  Бровченко Л.Ф. Пріоритет - таланту!: Розповідь про наймолодшого академіка АН УРСР / Л.Ф. Бровченко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике; ; № 4)
1047330
  Фоменко М. Пріоритет виховної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-50
1047331
  Сабадуха В.О. Пріоритет духовного над матеріальним як онтологічна засада життєдіяльності людини і суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 153-160
1047332
  Вовканич С. Пріоритет еліт - служіння правдою розвиткові людини, нації й людства // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 14-18. – ISSN 1819-7329
1047333
  Отрешко В. Пріоритет інтелекту, освіти і культури у структурі українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 175-186
1047334
  Полетило К.С. Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті судового захисту інформаційних прав і свобод особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 203-206
1047335
  Школа Г. Пріоритет національного в житті та творчості Трохима Зіньківського // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 234-237. – ISBN 978-966-2946-40-1
1047336
  Юхновський Ігор Пріоритет національної стратегії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 20-24
1047337
  Кравцов Антон Пріоритет прав і свобод людини та громадянина - провідний принцип діяльності міліції України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 27-31
1047338
  Боднар С.Б. Пріоритет принципу рівності прав людини та проблема його реалізації в державному будівництві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип.306)
1047339
  Семчик В. Пріоритет публічно-правових інтересів у земельному законодавстві України / В. Семчик, В. Сидор // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 57-62. – ISSN 1026-9932


  Устатті вивчається проблема встановлення балансу, пошуку універсального співвідношення між публічно-правовими і приватноправовими інтересами в галузі земельних відносин.
1047340
  Скіпенко Р.Е. Пріоритет публічно-правового регулювання накопичувальної системи пенсійного страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 302-307. – ISSN 1026-9932
1047341
  Хилько М.І. Пріоритет сталого екобезпечного розвитку // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 333-339. – ISSN 2076-1554
1047342
  Малецький М. Пріоритети : Статті / (Передмови І. Драча, І. Кедрина); Мирослав Малецький. – Київ : Рада, 1996. – 255с. – ISBN 966-7087-02-6
1047343
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 1. – 2002
1047344
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 2. – 2002
1047345
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 3. – 2002
1047346
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 4. – 2002
1047347
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2003
1047348
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2003
1047349
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3. – 2003
1047350
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 4. – 2003
1047351
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2003
1047352
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2003
1047353
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 7. – 2003
1047354
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2004
1047355
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2004
1047356
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 8. – 2004
1047357
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 9. – 2004
1047358
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 10. – 2004
1047359
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 11. – 2004
1047360
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 12. – 2004
1047361
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2005
1047362
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2005
1047363
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3/4. – 2005
1047364
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2005
1047365
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2005
1047366
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 7. – 2005
1047367
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 8. – 2005
1047368
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 9. – 2005
1047369
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3. – 2006
1047370
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 4. – 2006
1047371
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2006
1047372
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2006
1047373
  Щуревич Л.М. Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 105-122
1047374
  Михайличенко К.М. Пріоритети антикризової політики держави у транспортному секторі економіки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 170-177. – ISSN 2306-5664
1047375
  Затонацька Т.Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 3-15


  Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення розподілу державних капітальних видатків в Україні. Досліджено досвід розподілу державних видатків на рівні бюджету ЄС та певних країн – членів Європейського Союзу. Надано рекомендації щодо ...
1047376
  Затонацька Т. Пріоритети бюджетної політики України порівняно з загальноєвропейськими тенденціями / Т. Затонацька, М. Лаврентьєв // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 140-148. – ISSN 1818-5754
1047377
  Сидорчук М. Пріоритети в секторі енергетики в Угоді про асоціацію України з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [62-63]
1047378
  Батечко Н. Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 109-115. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1047379
  Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 49-54. – ISSN 2306-5664
1047380
  Амеліна Н.К. Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні / Н.К. Амеліна, Д.І. Ємельянцева // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 9-13. – ISSN 2413-0966
1047381
  Ігнатченко Н.М. Пріоритети включення комерційних банків України у глобальний інвестиційний простір // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 53-56. – ISSN 2306-6814
1047382
  Засенко О.Ю. Пріоритети впровадження новітніх систем та платіжних технологій у сфері міжнародних торговельних відносин України // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 166-170. – ISSN 1729-7036
1047383
  Кузьмінська О.К. Пріоритети геостратегії України в європейському регіоні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1047384
  Федірко І.П. Пріоритети громадського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 235-236. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1047385
  Медьвідь Ф.М. Пріоритети гуманітарної безпеки в умовах політико-правових засад розвитку громадянського суспільства в Україні / Ф.М. Медьвідь, М.Ф. Чорна // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 28-33
1047386
  Кутрань К.В. Пріоритети державного регулювання венчурної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 76-81
1047387
  Іляш О.І. Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 150-156. – ISSN 2306-5664
1047388
  Мазука Л.І. Пріоритети державної етнополітики в умовах системної кризи в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 21-25. – ISSN 2306-5664


  В умовах системної кризи залишається невирішеною низка проблем і конфліктогенних чинників в етнополітичній сфері, які є загрозою національній безпеці України. На основі аналізу загальної ситуації, що склалася в Україні, визначаються пріоритети ...
1047389
  Черненко Т.В. Пріоритети державної інформаційної політики в умовах гібридної війни // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 83-92. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1047390
   Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2016. – 68, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 24). – ISBN 978-966-554-269-8
1047391
  Бублик С.Г. Пріоритети державної науково-технологічної політики України у контексті побудови суспільства знань // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 88-92 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1047392
  Чорноморець Ю. Пріоритети державної політики в релігійній сфері // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 7
1047393
  Іщенко Г.Г. Пріоритети державної політики забезпечення природно-техногенної безпеки крупних міст : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 97-100 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1047394
  Кожина А.В. Пріоритети державної політики щодо місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та розвитку громадянського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1047395
  Гриценко О. Пріоритети державної політики щодо побудови інформаційного суспільства // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 98-105. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1047396
  Лакішик Д.М. Пріоритети доктрини "світового лідерства" Б. Обами // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 47-57. – ISBN 978-966-02-7653-6
1047397
  Залізко В.Д. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019-2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков, Н.С. Гирба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6792
1047398
  Шомпол О.А. Пріоритети екологічної політики України в умовах збройного конфлікту: проблеми законодавчого закріплення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 323-326. – ISBN 978-966-7957-18-6
1047399
   Пріоритети економічної політики-вибір 2000 : Матеріали 7-го засідання 15 жовтня 1999 р. – Київ, 1999. – 52с. – (Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій")
1047400
  Стрельбіцька Н. Пріоритети енергетичної політики ЄС // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 83-88. – ISSN 1818-2682
1047401
  Муталімов В.А. Пріоритети забезпечення економічної безпеки країни та шляхи їх реалізації в контексті членства у світовій організації торгівлі / В.А. Муталімов, Ф.Х. Юсуфова // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 31-40
1047402
  Васильців Т.Г. Пріоритети забезпечення інноваційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії / Т.Г. Васильців, А.М. Шехлович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 54-58. – ISSN 2222-4459
1047403
  Богер О.В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 122-124. – ISSN 2306-6806
1047404
  Варналій З.С. Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 25-35


  У статті досліджено проблематику зміцнення конкурентоспроможності економіки регіонів України як складової політики забезпечення економічної безпеки. Проаналізовано підсумки розвитку регіонів України у 2013 році. Визначено основні проблеми, які впливали ...
1047405
  Сіденко В.Р. Пріоритети зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 200-206
1047406
  Глібова С. Пріоритети зовнішньої політики Італії після розпаду біполярної системи міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 107-110
1047407
  Іваницька О.П. Пріоритети зовнішньополітичної діяльності соціалістичного уряду Х.Л. Родрігеса Сапатеро у 2004-2011 роках: європейський вектор // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 106-114. – ISSN 2519-2949
1047408
  Шнирков О. Пріоритети зон вільної торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам формування зон вільної торгівлі України з ЄС та СНД. Наявність двох основних зон вільної торгівлі створює унікальну модель міжнародної інтеграції України у формі доступу до ємних європейського та євроазійського ринків. ...
1047409
  Приймак М.В. Пріоритети і реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.8-9. – ISSN 0868-9644


  Культурні організації Волинської області
1047410
  Журавльова Л. Пріоритети і суперечності космічної політики Дж. Г. У. Буша // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 134-144
1047411
  Софієнко М. Пріоритети і тенденції розвитку сучасного українського кінознавства // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 108-117. – ISBN 978-966-493-263-6. – ISSN 1997-4264
1047412
  Боднарчук Р.В. Пріоритети інвестиційно-інноваційної політики в оборонно-промисловому комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 102-110
1047413
   Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 20). – ISBN 978-966-554-251-3
1047414
   Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України : аналіт. доповідь / [Павлюк А.П. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-290-2
1047415
  Земляний М.Г. Пріоритети інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 47-52
1047416
  Каракай Ю.В. Пріоритети інноваційного розвитку підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 146-149.
1047417
  Буторіна В.Б. Пріоритети інноваційного розвитку України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 3-4
1047418
   Пріоритети інноваційної діяльності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Уряд деталізував 8 середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2018 роки. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну 18 жовтня.
1047419
  Криворучко Н.В. Пріоритети інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 104-110. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1047420
  Ревуцький С. Пріоритети й інноваційні прориви в розвитку неоекономіки наприкінці ХХ — у першій половині ХХІ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 49-58. – ISSN 2308-0361
1047421
  Науменко Р.А. Пріоритети кадрової політики у галузі освіти // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 13-15
1047422
  Радова Н.В. Пріоритети консолідації банківського капіталу у посткризовий період // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 55-59
1047423
  Ридчик Володимир Пріоритети конституційних змін в Чехословаччини після "оксамовитої революції" (1989-1990) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 115-117
1047424
  Мельниченко Б. Пріоритети конституційних змін в Чехословаччині після "оксамитової революції" (1989-1990 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 115-118
1047425
  Лагутін В.Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1047426
  Савич В.І. Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 89-92


  Обгрунтовано пріоритетні завдання комерційних банків у розрізі необхідності відновлення кредитування економіки України та недопущення чергового витку кризи в банківській системі.
1047427
  Севрук І.М. Пріоритети маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 88-90 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1047428
  Кучмій О.П. Пріоритети міжнародних акторів у сфері міжнародного гуманітарного співробітництва // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 122-164. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1047429
  Яковенко Н. Пріоритети міжнародно-політичної діяльності CША в стратегіях національної безпеки / Н. Яковенко, Г. Піскорська // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 38-47


  В статті детально розглянуто основні базові принципи сучасної зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, їх відображення в ключовому політичному документі офіційного Вашингтона - Стратегії національної безпеки. Зазначено, що Стратегія ...
1047430
  Александрова В.П. Пріоритети науково-технічного розвитку та їх роль у визначенні стратегічних орієнтирів інноваційної політики // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 0374-3896
1047431
  Гаркуша Н.І. Пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 59-61
1047432
  Алексєєнко Л. Пріоритети національного іпотечного кредитування в умовах інтеграції до міжнародного простору / Л. Алексєєнко, Г. Лацик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 11-18. – ISSN 0201-758Х
1047433
   Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 203, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1047434
  Науменко Н.С. Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 95-102. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
1047435
  Варбанець П. Пріоритети нової зовнішньої політики Анкари: Туреччина на шляху до регіонального лідерства // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1608-0599
1047436
  Чиж І.С. Пріоритети нормотворення та правового регулювання державної інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 183-187. – ISSN 1563-3349
1047437
  Філіпчук Г. Пріоритети освіти в контексті цивілізаційного поступу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 26-35


  Суспільство і духовність: виклики ХХI ст. У статті висвітлюються проблеми значущості освіти у глобальному і національному вимірах для суспільного прогресу, соціально-економічного розвитку, становлення громадянського суспільства.
1047438
  Вдовиченко В. Пріоритети офіційного Риму щодо політики розширення ЄС на Схід (90-ті рр. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 553-556. – ISBN 978-966-171-893-6
1047439
  Осадча О. Пріоритети партнерства зі Сполученими Штатами Америки в контексті посилення обороноздатності України // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 84-92
1047440
  Скригонюк М. Пріоритети плебсології: теорія і практика (за матеріалами Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні") // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 275-277. – ISSN 0132-1331
1047441
  Бесчастний В.М. Пріоритети подальшого розвитку державного управління в галузі освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-17. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1047442
  Колісник Б.І. Пріоритети податкового регулювання раціонального природокористування у сфері лісового господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 125-131.
1047443
  Курнишова Ю.В. Пріоритети політики адміністрації Б.Обами у Північно-Східній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 126-131
1047444
  Хилько М.І. Пріоритети політики екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 108-122
1047445
  Хилько М. Пріоритети політики екологічно безпечного розвитку : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-068-5
1047446
  Гончарук А.З. Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналітична доповідь / [Гончарук А.З., Кобзаренко А.М., Микал О.К. ; за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 64 с. – ISBN 978-966-554-144-8
1047447
  Степанова О.Г. Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 247-249. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1047448
  Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1047449
   Пріоритети промислової політики регіону : монографія / Є.М. Ахромкін [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т екон.-правових дослідж. НАН України, Луган. філія. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-176. – ISBN 978-966-590-999-6
1047450
  Собкевич О.В. Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень в економіці // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 106-115. – ISSN 2616-9460
1047451
  Сітшаєва Л.3. Пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 24-28
1047452
  Шпак Д.Р. Пріоритети регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 167-174.
1047453
  Олексієнко М.М. Пріоритети регіональної політики зміцнення зовнішньоекономічної безпеки держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 237-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1047454
  Яровий В.Д. Пріоритети регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 87-89.
1047455
  Кагановська Т. Пріоритети реформування інформаційних відносин у сфері державної служби в контексті європейської інтеграції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 44-50. – ISSN 2311-6676
1047456
  Молдован О.О. Пріоритети реформування податкової політики України : як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналітична доповідь / [Молдован О.О. (кер.), Шевченко О.В., Єгорова О.О. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 79, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-105-9
1047457
  Ковальова О.М. Пріоритети реформування професійної діяльності на фондовому ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 211-215. – ISSN 2222-4459
1047458
  Марчук Л.П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 127-132. – ISSN 2221-1055


  Визначено пріоритетні напрями діяльності вітчизняних вузів у період становлення інноваційної економіки. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування дослідницьких університетів, запропоновано комплекс заходів щодо реформування вищих навчальних закладів ...
1047459
  Журавель Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 214-220. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Окреслено пріоритети розвитку вищої освіти в умовах Болонського процесу.
1047460
  Задорожний В.П. Пріоритети розвитку державної регіональної політики в умовах структурних трансформацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 77-82. – ISSN 2218-1199
1047461
  Іринчина І.Б. Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 50-56. – ISSN 2308-1988
1047462
  Семів С.Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 45-51. – ISSN 1562-0905
1047463
  Пластун В.Л. Пріоритети розвитку кредитних спілок у сучасних умовах : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 131-137 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1047464
  Зіміна А.І. Пріоритети розвитку логістичної активності національної економіки в сучасному бізнес-середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 88-95. – ISSN 2222-4459
1047465
  Коваленко Ю.О. Пріоритети розвитку міжнародного інноваційного потенціалу України в посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 99-105
1047466
  Бурлака В.Г. Пріоритети розвитку нафтотранспортної системи України та подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 49-55. – ISSN 1993-6788
1047467
  Сидоренко Ю.В. Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 65-70. – ISSN 2226-8820
1047468
  Пилипчук В. Пріоритети розвитку права і правової науки в інформаційній сфері // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 23-32. – ISSN 1993-0909
1047469
  Дудка І.М. Пріоритети розвитку правової економічної політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 194-198
1047470
  Пилипчук В. Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної бібліотеки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 0372-6436
1047471
  Лещух І.В. Пріоритети розвитку регіональних банків Західної України в системі "метрополія — периферія”. - // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 86-97. – ISSN 2305-7645
1047472
  Будзяк В.М. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 12-16
1047473
  Бандур С. Пріоритети розвитку ринку праці Черкаської області до 2015 року : потенціал розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 46-48 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1047474
  Євсєєва О.О. Пріоритети розвитку системи освіти як складової соціальної сфери // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 63-64
1047475
  Онікієнко В.В. Пріоритети соціалізації ринку праці в умовах ринкової стабілізації та глобалізації національної економіки України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-114.
1047476
  Кузьменко В.П. Пріоритети соціально-економічного розвитку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 453-459


  Проаналізовані та обгрунтовані інноваційні преоритети соціально-економічного розвитку України.
1047477
  Гордієнко М.Г. Пріоритети соціальної політики в націєтворчій візії України // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 61-74. – ISBN 978-966-668-405-2
1047478
  Токарський Т.Б. Пріоритети соціальної політики у сфері зайнятості крізь призму евроінтеграційних прагнень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 35-40.
1047479
  Третяк В.П. Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траєкторію сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 176-184 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1047480
  Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 13-33. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1047481
  Колосінська М.І. Пріоритети становлення конкурентоспроможності туристичної сфери України : монографія / М.І. Колосінська, Є.Ю. Колосінський ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-178. – ISBN 978-617-7096-45-9
1047482
  Фіданян О. Пріоритети столичної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про стан фінансування освітньої галузі у столиці, будівництво і відродження навчальних закладів, упровадження Нової української школи й інклюзивної освіти.
1047483
  Чорнодід І.С. Пріоритети стратегії забезпечення економічної безпеки та шляхи її реалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-90. – ISBN 966-614-021-7
1047484
  Журавель Ю.Г. Пріоритети структурної модернізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6814
1047485
  Коліушко І. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
1047486
  Лисяк Л. Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку пріоритетів сучасної бюджетної політики в Україні. Обґрунтовано необхідність коригування пріоритетів бюджетної політики країни в умовах світової фінансової кризи. In the article the Ukrainian budgetary policy"s system of priorities ...
1047487
  Владиченко Л. Пріоритети сучасної державної політики в релігійній сфері // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1047488
  Кодацька Н.О. Пріоритети сучасної жінки в реалізації професійних та сімейних ролей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 87-91. – ISSN 2077-1800
1047489
  Колодько Т.М. Пріоритети сучасної методики викладання іноземних мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 89-94
1047490
  Яковлев А.О. Пріоритети сучасної освіти як предмет філософської рефлексії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 149-154
1047491
  Василенко Д.В. Пріоритети сучасної політики США в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 12-15
1047492
  Оніщук М.В. Пріоритети та завдання Міністерства юстиції на найближчу перспективу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-19.
1047493
  Малюга Л.М. Пріоритети та завдання стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 115-120
1047494
  Варналій З. Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 40-46. – ISSN 2410-0919
1047495
  Білик Р.Р. Пріоритети та засоби синхронізації соціальної політики та забезпечення економічної безпеки регіонів України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 79-84. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1047496
  Шевченко А.В. Пріоритети та інструменти державної промислової політики в забезпеченні відновлення зростання реального сектора економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 72-76. – ISSN 2222-4459
1047497
   Пріоритети та інструменти інноваційного розвитку України : Матеріали засідання "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2003. – 48с.
1047498
  Богуцька О.А. Пріоритети та оптимальна структура фінансування інноваційних витрат промислових підприємств в Україні / О.А. Богуцька, Я.С. Брюховецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
1047499
  Луцків О. Пріоритети та перкспективи розвитку підприємництва в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 19-23. – ISSN 1818-2682
1047500
  Задирака І.О. Пріоритети та перспективи приватизації стратегічно важливих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 99-102
1047501
  Мельник О.В. Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.07.01 / О.В.Мельник; Нацук.-дослід. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1047502
  Ціватиц В. Пріоритети та принципи кадрового забезпечення дипломатичної служби США: досвід для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 22-25
1047503
  Маковський С.О. Пріоритети транскордонного співробітництва та регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 63-70. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1047504
  Маковський С.О. Пріоритети транскордонного співробітництва та регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 60-67.
1047505
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1047506
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1047507
  Чернова Л.С. Пріоритети у перспективах розвитку та управління портовою інфраструктурою України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 2-6. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1047508
  Савельєв Є.В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є.В. Савельєв, В.Є. Куриляк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 79-89 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1047509
  Краснова М.В. Пріоритети у розвитку сучасного екологічного права України: науково-методологічні питання // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 213-218. – ISBN 978-966-7957-20-9
1047510
  Солодка О.М. Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 36-42
1047511
  Малиняк Б. Пріоритети удосконалення соціальних видатків держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 58-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1047512
  Румянцев А.П. Пріоритети участі України у світовому ринку праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 36-39.
1047513
  Світлишин Роман Дмитрович Пріоритети фінансового забезпечення державної служби з надзвичайних ситуацій / Світлишин Роман Дмитрович, Подобєд Сергій Ігорович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1047514
  Собко О. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 163-174. – ISSN 1818-5754


  Окреслено напрями модернізації польської економіки, забезпечення стабільності фінансування системи освіти та активізації розвитку міжсекторного партнерства.
1047515
  Зайчикова В. Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-34. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретико-методологічні засади та здійснено аналіз актуальних проблем формування фінансової політики регіонального розвитку. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інструментів бюджетного регулювання ...
1047516
  Гудзинська Л. Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Здійснена оцінка стратегії вибору тимчасових податкових преференцій. Проведена оценка стратегии выбора временных налоговых преференций. The estimation of the strategy choice the temporary taxes preferences is given in the article.
1047517
  Псюк Р.М. Пріоритети формування експортного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 21-27. – ISSN 2313-8246
1047518
  Сизоненко В.О. Пріоритети формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промислового виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 242-248
1047519
  Петрович Й.М. Пріоритети, інструментарій і ресурсне забезпечення прискорення інноваційних процесів в економіці України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 423-429. – ISSN 0321-0499
1047520
  Рабінович П. Пріоритетна функція загальтеоретичного праводержавознавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
1047521
  Оніщенко В. Пріоритетне завдання органів Антимонопольного комітету України - захист суб"єктів господарювання від антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10
1047522
  Костюк С. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 44-60
1047523
  Ягупова О.В. Пріоритетний напрям інноваційного розвитку підготовки військових фахівців в системі вищої освіти / О.В. Ягупова, Г.М. Тихонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-133. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі вдосконалення підготовки військових фахівців у сучасних умовах. Як пріоритетний напрям її розв"язання пропонується системно застосовувати в процесі їх підготовки сучасні інформаційні технології. Розглядається досвід їх ...
1047524
  Трубніков Євген Пріоритетний напрям прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-30
1047525
  Фомін Г.В. Пріоритетний напрям протидії надзвичайним ситуаціям - запобігання їх виникненню / Г.В. Фомін, І.М. Панащук, В.В. Пиляй // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-36
1047526
  ПіріашвілІ Пріоритетний розвиток малих промислових підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 112-117.
1047527
  Буглай Н.М. Пріоритетний розвиток польсько-українських міждержавних взаємин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 214-237. – ISBN 978-617-534-424-8
1047528
  Борисенко В. Пріоритетні вектори магістерської мовознавчої підготовки. Частина II // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 22-25
1047529
  Антонюк В.П. Пріоритетні вектори модернізації економіки України / В.П. Антонюк, І.Ю. Підоричева // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 116-123. – ISSN 2616-9460
1047530
  Ковтун Н.В. Пріоритетні галузі економіки: підходи до визначення та оцінка для економіки України / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 27-42


  Узагальнено підходи до визначення пріоритетних галузей економіки, зроблено оцінку накопиченого потенціалу та рівня розвитку українських підприємств різних видів економічної діяльності з метою з"ясування можливостей та напрямів модернізації економіки ...
1047531
  Гурський Д.С. Пріоритетні завдання державної геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 1726-5428
1047532
  Харченко Ю.О. Пріоритетні завдання державної служби зайнятості в умовах сучасних викликів на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 3-4
1047533
  Павлушенко Т.О. Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 111-117. – ISSN 1994-1749
1047534
  Шмельова В.В. Пріоритетні заходи з підвищення фінансової стійкості підприємств агропромислового сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 38-45. – ISSN 2306-6792
1047535
  Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентноспроможності економіки України : реформування та розвиток економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 22-31. – Бібліогр.: 10 назв
1047536
  Синякевич І.М. Пріоритетні інструменти екологічної політики // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 139-146 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1047537
  Кузнецов І.Б. Пріоритетні критерії оцінки ефективності метрологічного забезпечення експлуатації зразків озброєння та військової техніки / І.Б. Кузнецов, О.В. Алексеєнко, В.П. Гудима // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 64-68. – ISSN 2311-7249
1047538
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабмін затвердив 52 проекти у найважливіших напрямах розвитку науки і техніки, на які буде зроблено держзамовлення на 2017-2018 роки.
1047539
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Робототехніка, ІТ, нанотехнології, аерокосмічні технології - ці та інші напрями є пріоритетними для науково-технічного співробітництва України та Китаю.
1047540
  Кизима В. Пріоритетні напрями адаптації позитивних практик у сфері надання публічних послуг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 112-121
1047541
  Кравченко О.Б. Пріоритетні напрями актуалізації політики зайнятості в Україні для забезпечення інноваційного зростання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 56-63.
1047542
  Лавренюк Ю.Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу сучасного стану запобігання і протидії корупції визначено особливості та запропоновано пріоритетні напрями антикорупційної політики України. На підставі аналізу проявів корупції у сфері державного управління наголошено на ...
1047543
  Мярковський А.І. Пріоритетні напрями бюджетної політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 3-14


  Розкрито сутність бюджетної політики як складової соціально-економічного розвитку країни. Здійснено аналіз виконання бюджету та визначено пріоритетні напрями бюджетної політики.
1047544
  Криволапчук В.О. Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України / В.О. Криволапчук, С.М. Лелет // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 30-36. – ISSN 2072-8670
1047545
  Малюга Л. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-617-7069-28-6
1047546
  Рязанова Н. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об"єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 16-21
1047547
  Маркович Г.Б. Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 43-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1047548
  Григор"єва І.Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування банків у посткризовий період // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 104-108. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1047549
  Галузинська О.Г. Пріоритетні напрями вдосконалення статистичної діяльності в Україні // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 92-95. – ISBN 978-617-571-148-4
1047550
  Сало А.В. Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 80-84. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто особливо актуальне питання фінансового забезпечення вищої освіти України.
1047551
  Марцин В.С. Пріоритетні напрями взаємовідносин клієнт-банк та особливості їх регулювання : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.:3 назви
1047552
  Ігнатюк А.І. Пріоритетні напрями галузевої політики України в умовах глобальної економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 63-70


  У статті визначені пріоритетні напрямки розвитку економіки України в період світової фінансової кризи, механізми та інструменти забезпечення національної безпеки шляхом коректування та вдосконалення галузевої політики. In the articles are determined ...
1047553
  Бондар І.Р. Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-29 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1047554
  Дяченко Я.Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету / Я.Я. Дяченко, Л.М. Колесник, А.М. Цугунян // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-52. – Бібліогр.: с. 34-37, 39-40, 42-43, 45, 4


  Встановлено тенденції кінцевого використання наявного доходу (сукупного попиту) й основних характеристик виробництва ВВП (сукупної пропозиції), які використано для формування стратегічних напрямів макроекономічної політики, системи методів реалізації ...
1047555
  Крупка І.М. Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 242-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1047556
  Комарова О.А. Пріоритетні напрями державної освітньої політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 107-113. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є розробка принципів та стратегічних, оперативних і трансформаційних напрямів державної освітньої політики. У результаті дослідження було обґрунтовано, що при розробці сучасної державної освітньої політики необхідно враховувати зовнішні ...
1047557
  Соляр В.В. Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 189-193 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1047558
  Кульгінський Є. Пріоритетні напрями державної політики збереження громадського здоров"я України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 84-91. – ISSN 2414-4436
1047559
  Парашин С. Пріоритетні напрями державної політики щодо забезпечення національної безпеки України у сфері ядерного нерозповсюдження в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-9.
1047560
  Кудлаєнко С.В. Пріоритетні напрями державної соціальної підтримки та захисту населення країни // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 50-52. – ISSN 2306-6806
1047561
  Омельченко О.В. Пріоритетні напрями діяльності іноземних банків у розвитку економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються особливості здійснення комерційних операцій іноземними банками в Україні.
1047562
  Коваленко Н. Пріоритетні напрями діяльності наукової школи з удосконалення теоретичних і методологічних основ зрошуваного землеробства в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 132-138. – ISSN 2522-4611
1047563
  Клименко Т. Пріоритетні напрями діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 21-25. – ISSN 2306-4323
1047564
   Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук, 1997-2005 рр. : розроблено Наук.-метод. Радою М-ва освіти України за участю провідних учених н.-д. ін-тів гуманіт. профілю НАН України та АПН України. – Київ : Генеза, 1997. – 16 с.
1047565
   Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / [Р.І. Благута та ін. ; за ред. Н. Камінської] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7624-26-3
1047566
  Піньковська Г.В. Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 156-167 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1047567
  Ковалевський Л.Г. Пріоритетні напрями економічного розвитку України в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 271-276
1047568
  Банасевич В.В. Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 88-89
1047569
  Кравченко М.В. Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 83-90. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1047570
  Гунько Л.А. Пріоритетні напрями забезпечення сталого землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1047571
  Якібчук В.М. Пріоритетні напрями забезпечення управління освітою // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 37-39


  У статті розглядаються основні напрями державної освітньої політики України в сучасних умовах, у тому числі питання децентралізації управління освітою, розвитку державно-громадської системи освіти.
1047572
  Терехов Є.М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6806
1047573
  Кириченко Я.С. Пріоритетні напрями зовнішньої політики Чеської республіки в Центральній Європі / Я.С. Кириченко, В.І. Стафійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 250-258
1047574
  Навроцька Н.А. Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1047575
  Козак В.С. Пріоритетні напрями інвестування в українську економіку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 80-85
1047576
  Кузів І.В. Пріоритетні напрями інвестування заощаджень домашніх господарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 68-72.
1047577
  Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – C. 5-11. – ISSN 2221-1055
1047578
  Хомутенко А.В. Пріоритетні напрями інституціональної модернізації управління державними фінансами України. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 50-55. – ISSN 2306-6806
1047579
  Ясковець Ю.В. Пріоритетні напрями інтеграції енергетичної інфраструктури ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [55-56]
1047580
  Колтунович О. Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 27-28. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1047581
   Пріоритетні напрями інформатизації освіти / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-657-496-4
1047582
  Коцур Н. Пріоритетні напрями наукових досліджень учених Київського університету Св. Володимира в галузі гістології (друга половина XIX- початок XX ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 139-147. – Бібліогр.: 120 назв.


  Становлення гістології як науки в Київському університеті Св. Володимира пов"язане з іменами таких видатних учених , як П.І. Перемежко, В.О. Бец, Ф.І. Ломанський, Я.Н. Якимович, Н.А. Хржонщевський, О.В. Леонтович, О.Г. Черняхівський. Вчені в різний час ...
1047583
  Дудар В.І. Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 100-104. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1047584
  Базилюк Я.Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими оргаізаціями // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 54-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1047585
  Батрименко В.В. Пріоритетні напрями підвищення стійкості банківської системи України в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 183-189
1047586
  Гнатюк С.Л. Пріоритетні напрями підготовки в Україні фахівців з інформаційних технологій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 119-124. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано наявні та потенційні можливості освітньої системи України у сфері підготовки фахівців з інформаційних технологій. Обґрунтована важливість налагодження своєчасного та адекватного кадрового забезпечення національної інформаційної сфери. ...
1047587
  Завгородня С.П. Пріоритетні напрями подолання енергетичної бідності в Україні // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-105. – ISSN 2616-9460
1047588
  Черкасов А.В. Пріоритетні напрями реалізації державних програм підвищення якості життя населення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
1047589
  Гріненко А.Ю. Пріоритетні напрями регіональної демографічної політики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 78-81. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1047590
  Двігун А.О. Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування адміністративно-територіального устрою України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 81-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано особливості розвитку земельних відносин в Україні. Виявлено основні засади регулювання ринку землі у промислово розвинених країнах та запропоновано їх використання у вітчизняній практиці. Обгрунтовано напрями регулювання рентних відносин ...
1047591
  Бакуменко В. Пріоритетні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні: оцінка ситуації та забезпечення трансформації / В. Бакуменко, Ю. Сурмін, І. Козюра // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-234
1047592
  Ілюсенко Є.Є. Пріоритетні напрями реформування податкової системи, як передумова економічного зростання / Є.Є. Ілюсенко, Я.С. Ставратій // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 99-101
1047593
  Коваленко В.В. Пріоритетні напрями робіт із захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких і вищих частот / В.В. Коваленко, О.М. Тихенко, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1047594
  Рабаданова Л. Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано стратегічні напрями діяльності бібліотек для юнацтва в контексті реалізації Цілей сталого розвитку ООН (2016-2030 рр.). Досліджено характерні особливості роботи юнацьких бібліотек у світлі таких питань сталого розвитку українського ...
1047595
  Прутська Т.Ю. Пріоритетні напрями розбудови інфраструктури підтримки підприємництва в аграрній сфері та ефективного землекористування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 12 (16). – С. 36-45. – ISSN 2411-4413
1047596
  Кукса І.М. Пріоритетні напрями розвитку діяльності АПК в умовах сучасної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 51-55. – ISSN 1993-6788
1047597
  Шубалий О. Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 35-39. – ISSN 1810-3944
1047598
  Баранов О.А. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 211-217. – ISSN 1563-3349
1047599
  Островий О.В. Пріоритетні напрями розвитку кібербезпеки в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 302 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 251-257. – (Серія "Державне управління")
1047600
  Черваньов Д.М. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в системі державного регулювання НТП / Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються процеси формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інституціоналізації вибору, оцінки і реалізації пріоритетів НТП у розвинутих країнах і особливостей становлення організаційно-економічного механізму державного регулювання ...
1047601
  Ніколаєнко С. Пріоритетні напрями розвитку освіти і науки у 2005 році // Персонал плюс, 2005


  [Визначені міністром освіти та науки]
1047602
  Покришень Д.А. Пріоритетні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 174-184. – ISSN 2227-2844
1047603
  Товканець О. Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 107-113. – ISSN 2308-4634
1047604
  Савчук Н. Пріоритетні напрями розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 231-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1047605
  Лізньова Н. Пріоритетні напрями розвитку студентського самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 182-194. – (Серія педагогічна ; Вип. 21, ч. 1)
1047606
  Малюк О. Пріоритетні напрями розвитку сфери топографо-геодезичної та картографічної діяльності // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 13-15 : фото. – ISSN 1819-1339
1047607
  Пікулик О.Б. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 284-290. – ISSN 1729-360Х
1047608
  Коваль С.Л. Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 72-75
1047609
  Борецька Н. Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах / Н. Борецька, О. Созінов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-51
1047610
  Лазуткіна Я.С. Пріоритетні напрями та структурні зрушення в регіональному продовольчому комплексі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1047611
  Огреба С.В. Пріоритетні напрями удосконалення відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102-103
1047612
  Сіцінський А.С. Пріоритетні напрями удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері / А.С. Сіцінський, Н.А. Сіцінський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 96-115. – ISSN 2078-9165
1047613
  Баранов С.О. Пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання детінізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1047614
  Гасюк І.Л. Пріоритетні напрями удосконалення системи державного управління фізичною культурою і спортом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 129-132. – Бібліогр.: 9 назв
1047615
  Попова І.С. Пріоритетні напрями університетської філологічної освіти
1047616
  Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито поняття антикризового корпоративного управління, зазначені особливості системи антикризового корпоративногоуправління. Виокремлено пріоритетні напрями формування ефективної системи управління підприємствами, серед них - належне ...
1047617
  Макогон З.Я. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 1728-6220
1047618
  Папп В. Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно-інвестиційної політики : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1047619
  Юр"єва П.Б. Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 40-46
1047620
  Кальниш Юрій Григорович Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно- церковного життя : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.01 / Кальниш Ю. Г.; Українська акад. держ. управління при президентові України. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1047621
  Капируля М. Пріоритетні напрямки боротьби з загрозою ядерного тероризму Адміністрації Президента Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 31-34
1047622
  Осецький В. Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку / В. Осецький, А. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та особливості державного регулювання аграрного ринку. Визначено проблемні питання і пріоритетні напрями посилення впливу держави на ефективність функціонування аграрного ринку. Раскрыта сущность и особенности государственного ...
1047623
  Коломієць О.Г. Пріоритетні напрямки державної політики розвитку IT-сектору України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 53-57. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1047624
  Безпалова О.І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб"єктів реалізації правоохоронної функції держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 81-88. – ISSN 2227-796X


  У статті окреслено основні напрямки реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави. Наголошено на необхідності забезпечення належної реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у сфері захисту прав дітей. ...
1047625
  Мощенко О.М. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики Туреччини у Близькосхідному регіоні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 183-191. – ISSN 2306-5664


  Досліджуються причини зміни зовнішньополітичних акцентів Туреччини на користь Близького Сходу. Розглядаються інтеграційні та конфліктогенні тенденції на Близькому Сході як обставини реалізації зовнішньої політики Туреччини у регіоні.
1047626
  Тіщенко І.І. Пріоритетні напрямки наукової бібліографії у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка / І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 202-206
1047627
  Черваньов Д. Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення концепції відкритих інновацій. Проаналізовано передумови використання концепції відкритих інновацій в Україні та обґрунтовано пріоритетні напрями її реалізації. Рассмотрены основные положения концепции открытых инноваций. ...
1047628
  Коцур А. Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери / А. Коцур, О. Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91
1047629
  Лутак Н.Г. Пріоритетні напрямки роботи з безпеки життєдіяльності дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 18
1047630
   Пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки радіосигналів для підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв"язку з розподіленими антенними системами / Б.О. Карпенко, М.О. Коломицев, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська, О.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 71-75


  У статті сформулювані пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки сигналів шляхом розробки методів сумісного використання розподілених антенних систем (РАС) і адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) для забезпечення високих якісних та ...
1047631
  Лук"янчук П.Х. Пріоритетні напрямки розвитку системи контролю як складова забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 90-92. – (Право. Економіка. Управління)
1047632
  Кузьмін О.Є. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності / О.Є. Кузьмін, М.Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 139-144. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Навчання іноземних студентів у КНУ ім. Тараса Шевченка та бюджетне фінансування вищої освіти.
1047633
  Палієнко О. Пріоритетні наукові напрями академіка В.В. Фролькіса в галузі вітчизняної та світової геронтології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 274-279
1047634
  Харченко Н. Пріоритетні наукові напрями досліджень професора Університету Св. Володимира Ф.А. Стефаніса (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 169-172. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні напрями наукової роботи професора Ф. А. Стефаніса в Університеті Св. Володимира. Висвітлюється внесок ученого в розвиток анатомії та розглядаються результати експериментальних досліджень вченим лімфатичної системи ...
1047635
  Пушкіна О. Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституційного ладу і форм територіального устрою України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 31-36
1047636
  Валіулліна З.В. Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .362-368. – ISSN 2222-4459
1047637
  Гудим К.М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (631). – С. 77-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1047638
  Журба І.Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу / І.Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-273. – ISBN 978-966-330-174-7
1047639
  Кільова Г.О. Пріоритетні цілі нової філософії освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 26-35. – ISBN 966-628-132-5
1047640
  Комарницька Н.М. Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 86-88. – ISSN 2306-6814
1047641
  Адаменко І.П. Пріоритетні шляхи удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 139-146. – ISSN 2306-546X
1047642
  Євстігнєєв А. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 62-67
1047643
  Рудик В. Пріоритетність економічних чинників у реформуванні пенсійної системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
1047644
  Левчишена Оксана Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-201. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджено проблему генезису знань у трансформаційному суспільстві, показано роль знань у подальшому розвитку України.
1047645
  Левчишева О. Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 51-59
1047646
  Долюк В.В. Пріоритетність ідей у дискурсі корпоративної соціальної відповідальності в кризовий період // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 169-173


  Проаналізовано пріоритетні ідеї РЯ-дискурсу корпоративної соціальної відповідальності (КВС) бізнесу в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Помічене зменшення ролі проблематики КСВ у загальному інституційному дискурсі комерційних компаній, ...
1047647
  Лис Ю.В. Пріоритетність компетентнісного підходу у змісті шкільної географічної освіти // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 2-4. – Бібліогр.: 9 назв.
1047648
  Дмитренко Н.М. Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 210-213. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1047649
  Кульчицький В.Й. Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О.Захаренка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
1047650
  Зозуля Д.М. Пріоритетність принципів розміщення інвестиційного капіталу страхових компаній // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 364-366. – ISBN 978-966-188-219-4
1047651
  Дубровіна Л. Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. : Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац.б-ка України ім. ...
1047652
  Гриневич Л.М. Пріоритетність розвитку науки в сучасних умовах та питання законодавчого забезпечення наукової системи України. Виступ голови Комітету ВР України з питань освіти і науки на Парламентських слуханнях 12 липня 2014 р. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 18-20. – ISSN 0374-3896
1047653
  Литвинюк Л.І. Пріоритетність сучасного менеджменту у формуванні інноваційного освітнього простору навчального закладу // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 71-73
1047654
  Запаранюк Т. Пріоритетність цілей грошово-кредитної політики НБУ в умовах дестабілізації фінансового сектору економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 59-66. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1047655
  Потетюєва М. Пріоритетно-функціональний підхід до управління на залізничномк транспорті : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 36-38. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1047656
  Буданова О.О. Пріорітети антикризової фінансової політики України в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 163-164. – ISBN 978-966-188-219-4
1047657
  Ільїн А.В. Пріорітети державного регулювання ринку цінних паперів в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 211-212. – ISBN 978-966-188-219-4
1047658
  Денник А. Пріорітети прогнозування та здійснення пошуку найбільш раціональних шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання / Національна служба посередництва і примирення. – Київ, 2002. – № 6. – С.40-42.
1047659
  Лагутін В.Д. Пріорітети цінового (тарифного) регулювання природних монополій в Україні / В.Д. Лагутін, Ю.І. Боровик // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 44-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1047660
  Божидарнік Т.В. Пріорітетні напрями інноваційної діяльності в Україні / Т.В. Божидарнік, Н.В. Божидарнік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 230-235


  У піблікації розкривається сутність інноваційної діяльності в Україні. Розглядаються основні напрями інноваційної діяльності та виділяються найбільш пріоритетні з них.
1047661
  Коміренко І.Д. Пріорітетні напрямки безпекового співробітництва між Україною та Німеччиною // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 257-267. – ISBN 966-7196-06-2
1047662
  Мельниченко В. Пріорітетність законодавчого регулювання державного управління як передумова його стабілізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-37. – ISBN 966-73-53-51-Х
1047663
  Маркевич О.П. Прісні водойми як об"єкт вивчення в середній школі. Прісноводні тварини. Посібник для вчителя. / О.П. Маркевич, Б.М. Мазурмович. – Київ
Ч.1. – 1958. – 116с.
1047664
  Верлатий Д.Б. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Верлатий Дмитро Борисович ; НАН України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 8 назв
1047665
  Шульга П.Л. Прісноводні пелециподи кам"яновугільних відкладів західної частини Донецького басейну / П.Л. Шульга; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 62с.
1047666
  Коротун М.М. Прісноводні промислові молюски та їх використання / М.М. Коротун. – К., 1952. – 48с.
1047667
  Акімов М.П. Прісноводні тварини : ч.1 / М.П. Акімов, В.В. Стаховський : Держ.видавництво України
безхребетні. – 1927. – 208с.
1047668
  Оленич Р.М. Прісціан і антична граматика / Р.М. Оленич. – Львів, 1973. – 213с.
1047669
  Макухин В.Ф. Прланировочные решения новых жилых районов / В.Ф. Макухин. – Киев, 1976. – 69 с.
1047670
  Рязанов В.В. Прменение метода производящего функционла и исследованию уравнения состояния и явлений испарения и нуклеации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Рязанов В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 21 с.
1047671
  Симонова И.Э. Прмые и обратные задачи стастистического оценивания функционалов от функций распределения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Симонова И.Э.; МГУ. – М., 1981. – 12л.
1047672
   Прнийняли військову присягу на вірність українському народові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Приймання присяги курсантами Військового інституту КНУ.
1047673
  Волошин Т.І. Прникнення реформаційних ідей Мартина Лютера на землі Чеської корони // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 134-138. – (Історія ; Вип. 24)
1047674
  Райт Л. Прнцесса из провинции = Her royal bed : роман / Лора Райт ; пер. с англ.Д. Прошуниной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006378-7
1047675
  Грабовський С. Про "арії московських гостей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 11


  Чи відмовиться нова російська влада від імперіалістичного спадку?
1047676
  Кралюк П. Про "асиметричний удар" Росії, або Чи здатна українська еліта боротися за бренд "Київська Русь"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 4
1047677
  Кашуба М. Про "атеїзм" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 185-190. – ISBN 978-617-7009-24-4
1047678
  Шевчук В. Про "Баркулабівську хроніку" та її автора // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047679
  Маслійчук Володимир Про "батьківство" та "материнство" на Лівобережній Україні другої половини XVIII ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 21-26. – ISSN 0130-6936
1047680
  Нордслеттен Ойвінд Про "безмежні" можливості землі / розмову вів Віталій Назаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 19


  Як і чому норвезький дипломат організував на Чернігівщині фермерський туризм.
1047681
  Шевчук В. Про "Борзенський літопис" Василя Білозерського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 359. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047682
  Береза Б. Про "бронебійну" публіцистику Миколи Хвильвого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)
1047683
  Гринько Є. Про "відкритий космос" науки / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  Розмова з фізиком, науковим співробітником кафедри теоретичної електротехніки університету Падерборн Євгеном Гриньком про глобалізацію науки та спадковість у ній.
1047684
  Смаглій К. Про "військо" Кремля в гібридній війні проти Заходу, 2018. – С. 10. – Продовження. Поч. у № 198/199, № 203/204


  Міжнародні PR - платформи та "агентства пропаганди" режиму Путіна активно працюють понад 10 років і отримують мільярдні бюджети від російських олігархів.
1047685
  Панасюк О. Про "внутрішній трудовий розпорядок" як категорію трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-104. – ISSN 0132-1331
1047686
  Шевчук В. Про "Волинський короткий літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047687
  Шевчук В. Про "Волинські записки" Степана Русова // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 362-365. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047688
  Костюченко Ю. Про "Всесвіт на кінчиках пальців" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 14-15


  Науковець і блогер Ю. Костюченко у розмові з літньошколярами "Дня" пояснив, чому наука нині - це комунікативний інструмент.
1047689
  Пристайко В. Про "гібридний мирний процес" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 10-11


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України - керівником апарату Вадимом Пристайком щодо Мінських домовленностей.
1047690
  Буна Ульріх Про "гібридну війну" Росії в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 95). – С. 5


  Французький дослідник, спеціаліст із питань Центральної та Східної Європи, автор книги "Гібридна війна в Україні. Які перспективи?" про основні помилки України в конфлікті на Донбасі, та чи є майбутнє у Мінських домовленостей.
1047691
  Єльяшкевич О. Про "голку Кощія...". "Смерть злочинної системи "Кучми - Януковича" знаходиться у резонансній справі "Гонгадзе - Подольського" : [інтерв"ю з Олександром Єльяшкевичем] / підготовили матеріал Наталія Безвозюк, Марія Волошин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 липня (№ 120/121). – С . 4-5


  Зустріч учасників Літньої школи журналістики "Дня" з Олександром Єльяшкевичем. Розмова стосувалася новітньої реальної історії України. Питання депутату задавали також студенти КНУ імені Тараса Шевченка Н. Пушкарук та К. Трапезнікова.
1047692
  Шевчук В. Про "Гуклівський літопис" Михайла Григорашія // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 350-351. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047693
   Про "День" - у науці та освіті / Д. Плахта, В. Лизанчук, Ю. Лавриш, ТабінськийЯ, І. Крупський, О. Білоус // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 9


  "...У черговому випуску збірника праць кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету нашій газеті відведено особливе місце". Розмова з науковцями-журналістикознавцями, аби дізнатися, яку, на їхню думку, роль відіграє ...
1047694
  Іванчук В.Г. Про "дефіцит" енергії корональних викидів речовини, які генерують міжпланетні ударні хвилі / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Оцінюються середні значення ряду фізичних параметрів найпотужніших викидів корональної речовини і міжпланетних ударних хвиль, які генеруються цими викидами. Автори звертають увагу на те, що маса і механічна енергія ударних хвиль (М = (3-13)*10[у ...
1047695
  Шевчук В. Про "Добромильський літопис" Симеона Коростенського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 312. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Добромильський літопис — хроніка, складена близько 1700 року в м. Добромиль (нині Старосамбірський р-н, Львівська обл.). Автор — Семен (Симеон) Коростенський, греко-католицький священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці м. Добромиля. Літопис охоплює ...
1047696
  Грабовський С. Про "додаткову хромосому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Росія: справі Сталіна - Ворошилова - Молотова вірні!
1047697
  Вачсильєв О.М. Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа / О.М. Вачсильєв, О.В. Чалий, І.В. Васильєва // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2013. – Т. 17, № 1. – С. 1001-1-1001-8. – ISSN 1027-4642
1047698
  Щербань П. Про "елітарність" інтелекту у вищий школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-8. – ISSN 0131-6788
1047699
   Про "ефект метелика" в українській журналістиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Головний редактор "Дня": Якби у більшості наших колег був належний досвід прочитаних книжок, медійна "національна збірна" почала б формуватися. Розмову вели студенти КНУТШ: Тарас Самчук, студент історичного факультету, Олена Скирта, студентка ...
1047700
  Грабовський С. Про "європейський підхід" до зрадників і колабораціоністів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 жовтня (№ 187). – С. 5


  Тамтешня практика боротьби із суспільним злом має такі приклади, у порівнянні з якими сміттєві бачки виглядають дуже невинно.
1047701
  Богун М.О. Про "життя - у - несправжньому" ("постнауковий підхід" до змістовності сучасних філософських публікацій) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.42-45. – (Філософські науки)
1047702
  Бадрак В. Про "загрозу вищого рівня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 226). – С. 4


  Кремль замітає сліди своїх збройних зв"язків з "ІДІЛ". Для створення демонічних образів, хоч Туреччини, хоч України, хоч ще якоїсь держави, агенти Кремля витрачають гігантські суми з бюджету РФ.
1047703
  Менцвель А. Про "закон польськости" // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 4-5. – ISSN 1563-6461
1047704
  Кузьменко А.А. Про "запорізьке" просе з Дніпропетровщини / А.А. Кузьменко. – Х, 1928. – 162с.
1047705
  Беляневич В.Е. Про "запровадження" судового прецеденту // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.173-178. – ISBN 966-7784-65-7
1047706
  Андрійчук О. Про "золоті" правила поведінки // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  Що таке правила етикету? Що означає бути справжнім джентльменом чи справжньою леді? Про це розповідала й показувала студентам Наталія Олександрівна Адаменко в рамках проекту "Академія іміджу" від Департаменту освіти студентського парламенту КНУ. ...
1047707
   Про "Івана Підкову" та про козаків в творах Т.Г. Шевченка : збіpка статтів / [Пеpедм. і пpиміт. П. Тихого]. – [Харків] : Вид. Обл. Союзу Спожив. Коопеpат. Півдня Росії (ПОЮР) ; [Дpук. ПОЮР], 1920. – 40 с. : портр. – (Укpаїнська бібліотека. Сер. 5 ; Шевченківська бібліотека для школи та самоосвіти / Під pед. П. Тихого, кн. 1)


  Зміст: Іван Підкова / Т. Шевченко. Пpо "Івана Підкову", поему Т. Шевченка / В. Щуpат. Пpо твоpи Шевченка на істоpичні теми / В.Б. Антонович. Твоpи Шевченка, як матеpіял пpи навчанні істоpії Укpаїни / H. Міpза-Авекянц. Пpо укpаїнських козаків татаp та ...
1047708
  Торба В. Про "інструментарій" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 4


  Що спільного між війною на Донбасі й терактами в Бельгії?
1047709
  Сірук М. Про "іншу Туреччину" та безтурботність Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 3


  До антиурядових протестів приєдналися профспілки.
1047710
  Остапчук Т.П. Про "іспанські" пошуки Юрія Тарнавського, або "де пелерини й луки в матадорській крові відкривають луки в наших устах" // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 246-263. – ISBN 966-8474-34-1
1047711
  Орел Л. Про "історичний календар" Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Л. Орел, М. Кабалюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7липня (№ 26). – С. 9


  Висвітлено історичний шлях розвитку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, який було засновано на базі університету Св. Володимира.
1047712
  Енгельс Ф. Про "Капітал" Карла Маркса. / Ф. Енгельс, 1933. – 16с.
1047713
  Борщевський С. Про "квадратну голову" і не тільки (до виходу "Ста років самотності", "Фоліо", 2015) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 12 листопада (№ 43). – С. 4
1047714
  Шевчук В. Про "Керестурську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 436. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047715
  Шевчук В. Про "Київський літопис" 1241 - 1621 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 72-73. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047716
  Шостопал А. Про "київські" наслідування монетам Джанібека // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 36-39. – ISSN 1811-542X
1047717
  Тронько Л. Про "короїдів" вустами потерпілої / спілкувався Євген Букет // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Розмова з донькою П.Т. Тронька щодо грабунку її родини під прикриттям імені покійного.
1047718
  Шевчук В. Про "Короткі історичні записки про місто Самбір" Антонія Добрянського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 288-289. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047719
  Шевчук В. Про "Крехівську хроніку" з XVII століття // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 150. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047720
  Соколов Б. Про "криваві дзеркала" російської історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Друга світова війна та Україна.
1047721
  Ленін В.І. Про "ліве" хлоп"яцтво і про дрібнобуржуазність / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 38с.
1047722
  Шевчук В. Про "Літописець Дворецьких" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7023-51-6


  "Літописець" Дворецьких — одне з визначних джерел та пам"яток української історіографії другої половини XVII ст.
1047723
  Шевчук В. Про "Літописні записки про події в Новоросії" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 334-335. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047724
  Шевчук В. Про "Львівський літопис" Михайла Гунашевського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047725
  Грабовський С. Про "малоросійською міф XXI століття". Українська минувшина: уроки для сьогодення // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 159-169. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Відходять у небуття створені за комуністичної доби міфологеми, які стосуються історії України, — попри всі спроби їхньої реанімації. Не так швидко, як би хотілося, але відходять. Але їхнє місце нерідко намагаються зайняти нові міфи, так само штучно ...
1047726
  Шевчук В. Про "Межигірський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047727
  Арбузова С. Про "мертві душі" та липові дисертації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Слід нагадати початок цієї одіозної історії. У фахівців, які проводять експертизу дисертаційних робіт, з"явилися вагомі підстави вважати, що в Луганському державному медичному університеті (м. Рубіжне) дисертації захищаються на липових засіданнях ...
1047728
  Шевчук В. Про "Мостиський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 303. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047729
  Сюндюков І. Про "навчальну палицю" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 4


  Неювілейні нотатки з приводу 100-річчя функціонування Генерального Секретаріату Української Центральної Ради.
1047730
  Михед П. Про "нашого" і "їхнього" Гоголя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 41-48. – ISSN 0130-5263
1047731
  Сокур Є. Про "не зміну" старих позицій у реформованому Верховному Суді // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 26


  Новий Верховний Суд вже запрацював, почали з"являтися перші рішення у податкових спорах. Однак, очевидно, деякі правові позиції залишаться незмінними навіть після судової реформи.
1047732
  Семчинський С.В. Про "негативні" семантичні запозичення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 38-46
1047733
  Сірук М Про "нову атмосферу" в Ірані / М Сірук, О. Самарський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 3


  Виборці послали чіткий сигнал: вони хочуть більше відкритості, більше реформ.
1047734
  Гаврилишин Б. Про "нормальну" країну. Мрія. І дія / розмову вів Іван Капсамун // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 841-845. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1047735
  Кобринська Н.І. Про "Нору" Ібзена Наталіи Кобриньской. – Львов : З дpук. Ставpопиг. Ин-та під заpядом Іосифа Данилюка, 1902. – 28 с. – Прим. № 104597 дефектний, без обкл.. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. є підпис авторки, а дарчий надпис стерт
1047736
  Чекаленко Л. Про "нульовий варіант" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-58. – (Політичні науки)


  Питання власності колишнього СРСР.
1047737
  Каплан С. Про "організований" капіталізм / С. Каплан. – Х., 1930. – 99с.
1047738
  Бачина-Бачинський Про "Останнього Пророка" та його автора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 162/163, липень-серпень : липень/серпень. – С. 10-16


  Творча спадщина українського поета, прозаїка, есеїста, гумориста Леоніда Марковича Мосендза. Незавершений роман "Останній пророк".
1047739
  Шевчук В. Про "Острозький літописець" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047740
   Про "першу в світі археологогенну катастрофу", п"яту колону та редакторську тенденційність / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Галенко Олександр Іванович, Ерсой Боскурт, Карашевич Ірина Володимирівна, Куйлу-Ерсой Інжі, , Метью Джеймс, Остапчук Віктор, Урер Харон, Фіалко Олена Євгенівна, Фінкель Керолайн // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Дискусії
1047741
  Сірук М. Про "підприємницьку і гуманітарну" політику Анкари // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 183). – С. 3


  Чому для Туреччини важливе стратегічне партнерство з Україною. Погляд із МЗС.
1047742
  Лаврук Л.І. Про "плагіат" Алессандро Гваньїні з Мацея Стрийковського: порівняння образів в історичних наративах ХVІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 16-21. – ISSN 1996-9872
1047743
  Марчук Є. Про "політичний капітал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 липня (№ 127). – С. 4-5


  Про новітню історію та актуальні теми - з перших уст в інтерв"ю з Євгеном Марчуком. Серед учасників Літньої школи журналістики, які вели розмову - студентки КНУТШ: Марія Юзич та Соломія Луковецька
1047744
  Крижановська В.А. Про "поліцейське право" як різновид адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 125-131. – ISSN 2227-796X


  У статті надано характеристику та зосереджено увагу на давній історії адміністративного права. Перші адміністративні норми з"явились у правових системах античних держав. Свій розвиток адміністративне право починає з камеральної науки та поліцейського ...
1047745
  Клименко О. Про "постмайданний синдром" української літератури / записала Галина Бабак // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 9
1047746
  Сонько С.П. Про "природність" та "антропогенність" ландшафтотворення / С.П. Сонько, Н.В. Максименко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 9-13. – ISSN 1992-4224
1047747
  Кривцова Л. Про "Пугало-день" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 46-49


  Національне карельське свято "Kegrin paiva" (день кегр - день пугала)
1047748
  Сірук М. Про "реалізм" і "могутність" / М. Сірук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 11


  Експерти - про "Доктрину Обами", який увійде в історію як президент, що не зміг захистити американські зобов"язання щодо українського суверенітету.
1047749
  Шевчук В. Про "Реєстр князям чернігівським..." Іоана Левицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047750
  Гаврилов В.Д. Про "розумні" машини / В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 46с.
1047751
  Фітісова А. Про "СВОЄ", або Хочеш прочитати цікавий журнал про соціологію - напиши його! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  "СВОЄ" - це оригінальне соціологічне видання, історія якого починається в 2010 році, коли декілька студентів другого курсу бакалаврату заснували студентську газету факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка. Перший "червоний" випуск видання в ...
1047752
  Манакін В.М. Про "семантичні приимітиви" та еталон порівнняння // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 204-211
1047753
  Вакуленко М. Про "складні" проблеми українського правопису ( українська латиниця, запозичені слова та ін.) / М. Вакуленко. – Київ, 1997. – 32с. – (На допомогу старшокласникам,викладачам і абітурієнтам). – ISBN 966-7184-16-1
1047754
  Василенко В. Про "Сонячну машину" В. Винниченка : (спроба критичної аналізи) / Вас. Василенко. – Харків : Пролетарий, 1928. – 118, [1] c.
1047755
  Клочек Г. Про "стратегію і тактику" актіалізації в сучасній українській суспільній свідомості феномена театру корифеїв як важливого націєтворчого чинника


  У статті пропонуються три основні напрями дослідження феномена театру корифеїв. Перший - науковий, суттю якого є створення наукового центру з вивчення спадщини уславлених митців як культурно-мистецького явища, другий - художньо-літературна ...
1047756
  Шевчук В. Про "Сулимівську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 308-309. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047757
  Тюрін Ілля Про "Сутність християнства" Людвіга Фейєрбаха / пер. з рос. Г. Рябий // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 214-215. – ISSN 0320 - 8370
1047758
  Дудченко В.В. Про "суще" та "належне" у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
1047759
  Патлань Ю. Про "українське" у долі та творчості письменника Василя Єрошенка: до 125-ї річниці від дня народження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  В. Я. Єрошенко (1890-1952) народився в українсько-російській родині у слободі Обухівка Старооскольского повіту Курської губернії на межових з Україною землях Слобожанщини. На його долю вплинули сліпота, захоплення есперантизмом, зацікавлення ...
1047760
  Пушкін В. Про "фізиків" і "ліриків" / інтерв"ю взяв Юрій Райхель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Професор національного гірничого університету Віктор Пушкін про актуальні проблеми вощої освіти, місце гуманітарних наук у підготовці інженерів, а також плани вченого на майбутнє. "Дати певну суму знань - справа, зрештою, не така вже й складна. ...
1047761
  Шевчук В. Про "Харківський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 345-346. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047762
  Шевчук В. Про "Хмільницький літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 297-302. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Хмільницький літопис — пам"ятка української історіографії й літератури першої половини 17 століття, належить до числа так званих місцевих літописів. Літопис складений невідомою особою, що походила, імовірно, з міста Хмільника на Вінничині.
1047763
  Стефанеску Б. Про "хороші" та "погані" націоналізми // Критика. – Київ, 1999. – Вересень, (число 9). – С. 8-13


  Розвиток націоналізму в Румунії.
1047764
  Шевчук В. Про "Хроніку єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського" Лева Шептицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 316-317. – ISBN 978-617-7023-51-6
1047765
  Тимошик М. Про "хронічні хвороби" національної журналістики: на них із тривогою вказує преса української діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1047766
  Онішкевич Л. Про "цивілізаційниі основи" білоруського історичного процесу // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 222-231. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1047767
  Сірук М. Про "червоні лінії" для Росії / М. Сірук, С. Солодкий, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 64). – С. 3


  "Візит Тіллерсона (США) до Москви буде дипломатичною пробою сил і пропозицій, а також своєрідним торгом із розподілу ролей", - експерт.
1047768
  Сюндюков І. Про "червону лінію" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 2


  Від чого застерігає досвід бою під Крутами сучасних українців.
1047769
  Наєнко М. Про "Чорного ворона" Василя Шкляра і тенденційне вороння... // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 315-323. – ISBN 978-966-439-809-8
1047770
  Блейхер В.М. Про "чусесні зцілення" / В.М. Блейхер. – К, 1966. – 30с.
1047771
  Семенюта М.Ф. Про (a, d)-антимагічні розмітки графів / М.Ф. Семенюта, Л.М. Джума // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано огляд і систематизовано результати, одержані різними авторами з моменту виникнення вершинно-антимагічної розмітки. Проведено узагальнення існуючих задач. Доведено, що повний граф K[нижній індекс 2k+1] є (k[верхній індекс 2] (2k+1), ...
1047772
  Бондаренко В.М. Про (min, max) - еквівалентність ч.в. множин та її застосування до форм Тітса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій статті ми вводимо поняття "(min,max)-еквівалентності частково впорядкована множин", яке є корисним при вивченні квадратичних форм Тітса. Ключові слова: частково впорядкована множина, максимальний (мінімальний) елемент, квадратична форма ...
1047773
  Іванов С.В. Про *- зображення алгебр, пов"язаних з графами Кокстера : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / С.В. Іванов : КНУТШ. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1047774
  Іванов С.В. Про *- зображення алгебр, пов"язаних з графами Кокстера : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Іванов С.В.; МОіНУ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 106л. – Бібліогр.: л. 103 - 106
1047775
  Проскурін Д.П. Про *-зображення віківських CCR // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Наводиться класифікація з точністю до унітарної еквівалентності *-зображень віківської алгебри, зв"язаної з класичними комутаційними співвідношеннями, в яких образ максимального віківського кубічного ідеалу дорівнює нулю.
1047776
  Проскурін Д.П. Про *-зображення віковських CCR // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В статті наводиться класифікація з точністю до унітарної еквівалентності *-зображень віковської алгебри, зв"язаної з класичними комутаційними співвідношеннями, в яких образ максимального віковського кубічного ідеалу дорівнює нулю.
1047777
   Про 110-у річниці з дня народження В.І.Леніна. – К., 1979. – 15с.
1047778
  Бойко Г. Про 17 літ. / Г. Бойко. – К., 1958. – 102с.
1047779
  Леонов Ю.Г. Про 2-породженні нескінченні (2, р)-групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вперше будуються нескінченні скінченно-породжені {2, р} -групи. Infinite finite-generated (2, р)-groups is constructed at first time.
1047780
  Копистира С.М. Про 2[pi]-періодичні розв"язки нелінійних систем диференщальних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В данній роботі містяться результати, присвячені дослідженню 2[pi]-періодичних розв"язків нелінійних систем диференціальних рівнянь першого порядку. Обгрунтовано чисельно-аналітичний метод послідовних наближень для заданої системи. Побудовано збіжну ...
1047781
   Про 25-ту Міжнародну картографічну конференцію Міжнародної картографічної асоціації 2010 року у Парижі : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 54-55
1047782
  Кириченко О.І. Про 300-річчя возз"єднання України з Росією / О.І. Кириченко. – Київ, 1954. – 47с.
1047783
   Про 60-у річницію Великої Жовтневої соціалістичної революціх. – К., 1977. – 32с.
1047784
   Про 60-у річницю утворення СРСР. – К., 1982. – 24с.
1047785
   Про 800-річчя Москви. – Київ, 1947. – 23с.
1047786
  Гарко І.І. Про G-ізоморфізм ймовірнісних та розмірнісних теорій розкладів дійсних чисел та фрактальну довірчість систем покриттів / І.І. Гарко, Р.О. Нікіфоров, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 16-35. – ISSN 0868-6904


  We develop a new method for the construction of metric, probabilistic and dimensional theories for families of representations of real numbers via studies of special mappings, under which symbols of a given representation are mapped into the same ...
1047787
  Кравчук М.П. Про Green"obe та Stores"obe перетворення / М.П. Кравчук, 1926
1047788
  Касьянюк В.С. Про iнтерпретацiю даних спостережень точкових джерел на фонi розподiленого джерела за даними скiнченної множини датчикiв // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 123-130. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботі розглянуто задачу визначення кількості і координат мерехтливих точкових джерел на фоні розподіленого джерела (фон також визначається) за даними скінченної множини датчиків (рецепторів). Вважається, що дані спостережень відомі з випадковими ...
1047789
  Городній М.Ф. Про Lp-розв"язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами / М.Ф. Городній, Г.Ю. Ющенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1047790
  Крилов М.М. Про Rayleigh "iв принцип в теорії деференціальних рівнянь математичної фізики та про одну Ейлерову методу в варіаційнім численні / М.М. Крилов, М.М. Боголюбов. – К., 1926. – 22с.
1047791
  Петравчук А.П. Про абелеві підалгебри алгебр Лі, які близькі до ідеалів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються алгебри Лі над довільним полем, які містять нескінченновимірну абелеву підалгебру A з умовою dim(A+[A, L])/A[менше][infinity] (ця умова узагальнює поняття ідеала алгебри Лі). Доведено, що тоді L містить деякий ідеал T, який є розширенням ...
1047792
  Поппеллер Герміна Про австрійські пріоритети головування / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 10-11


  Посол Австрії в Україні Герміна Поппеллер: "Я переконана, що анексія Криму не була і не буде визнана жодною країною в ЄС".
1047793
  Дрич С.К. Про автоматизоване складання рельєфу на картах / С.К. Дрич, Л.Д. Машенцева, Д.В. Роде // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 70-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
1047794
  Тимашов О.О. Про автоматизовану систему управління підприємством в реальному часі / О.О. Тимашов, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Пропонується новий підхід до створення автоматизованих систем управління підприємством в реальному часі, який основується на використанні MES-систем і алгоритмів розв"язування задач лінійного програмування великої розмірності. A new approach to the ...
1047795
  Лук"янова О.О. Про автоматичну систему аналізу деяких властивостей алгоритмічних схем / О.О. Лук"янова, А.В. Дереза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудований технологічний процес аналізу властивостей алгоритмічної схеми на прикладі криптографічного протоколу Діффі-Хеллмана. Цей процес може бути застосовано для верифікації властивостей реактивних систем як статичного, так і динамічного характеру. ...
1047796
  Мицюк О. Про автономію України в Федеративній Росії. – Лубні : Друкарня Б. Левітанського, 1917. – 24с.
1047797
  Поважний О. Про автономію..."зі зв"язаними руками" / інтерв"ю взяла Катерина Яковленко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 6


  Ректор Донецького державного університету управління Олександр Поважний про те, як покращити систему взаємозв"язку студента, вишу і держави.
1047798
  Махновець Л. Про автора "Слова о полку Ігоревім" / Л. Махновець. – Київ : Київський університет, 1989. – 261с.
1047799
  Мельник М. Про автора "Слова..." // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0869-3595
1047800
  Отич О. Про автора педагогіки добра і краси педагогічної дії // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Про Зязюна Івана Андрійовича - директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, Заслуженого працівника вищої школи УРСР, доктора ...
1047801
  Балушок В. Про автора слів стрілецької пісні "Повіяв вітер степовий" // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 27-33. – ISSN 2225-5095
1047802
  Ленін В.І. Про авторитет керівника / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 228с.
1047803
  Ярема С. Про авторство останнії двох праць П. Карманського // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 217-225. – ISBN 978-966-02-4721-5
1047804
   Про авторське право і суміжні права / закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 11-28 (вкладка). – ISSN 1992-9277
1047805
  Троцька А. Про авторське право, електроенергію та правила дорожнього руху (за матеріалами міжнародного семінару) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 1608-6422
1047806
  Айдачич Д. Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі Кандор или откровеніуе египетских тайн // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 175-183. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються ідеї Афанасія Стойковича, поета класицизму і предромантичного романіста, у прозовому творі Кондор или откровениjе египетских таин (1800). У цій "казці про янгола-відлюдника" (Дам"янов) переплітаються різні ідейні напрями ...
1047807
  Пріцак О.Й. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 406-425. – ISBN 987-966-489-058-5
1047808
  Уркевич В.Ю. Про аграрне законодавство України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 218-225. – ISSN 0201-7245
1047809
  Сіталова Н.О. Про аграрні погляди соціалістів-революціонерів Півдня України на початку XX ст. // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – C. 90-93
1047810
  Сірук М. Про агресію Росію та відповідальність Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 8


  Експерти обговорили в Києві питання безпеки і запропонували заходи зі зміцнення Української держави.
1047811
  Колісник П.І. Про агрокліматичні умови і перспективи розвитку сільського господарства Куби / П.І. Колісник, І.І. Трусов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 58-63. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1047812
  Статівка А.М. Про адаптацію аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / А.М. Статівка, І.А. Шуміло // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 207-217. – ISSN 0201-7245
1047813
  Новіков Б Г. Про адекватність засобів меті // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 172-173. – ISBN 978-966-622-589-7
1047814
  Сірук М. Про адекватну реакцію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 4


  "Відповіддю на гібридну війну Росії має стати створення Комітету у справах розвідки", - Євген Марчук.
1047815
   Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : закон України від 1 грудня 1994 року №264/94-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – С. 154-160
1047816
  Пістун М. Про адміністративно-територіальну організацію життєдіяльності населення України / М. Пістун, Я. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суспільно-географічні засади організації адміністративно-територіального устрою державної влади і місцевого самоврядування України. The human-geographical fundamentals of organization of administrative-territorial system of state authority ...
1047817
  Бєлєвцева В.В. Про адміністративну відповідальність за порушення вимог та правил інформаційного законодавства України: поняття та види // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 31-35
1047818
  Трохименко О.М. Про академіка Анатолія Кириловича Бабка в електронних джерелах інформації / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 16
1047819
  Трохименко О.М. Про академіка Анатолія Кириловича Бабка в електронних джерелах інформації / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 26-27
1047820
   Про академічну доброчесність у вишах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки звернулося до керівників закладів вищої освіти із листом № 1/9-565 від 26 жовтня 2017 року "Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти".
1047821
  Бєляєва Т.В. Про актуалізовані значення сучасних українських власних назв / Т.В. Бєляєва, Н.В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 3-7
1047822
  Удод О. Про актуальні проблеми інтеграції історичної науки і освіти // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-18.
1047823
   Про актуальні проблеми молодих учених // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  Рада молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка провела соціологічне опитування на тему "Актуальні проблеми молодих учених". У ньому взяли участь 520 молодих науковців усіх підрозділів університету.
1047824
  Головченко О.В. Про актуальність вивчення філософської спадщини М.Я. Грота // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 42-51. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1047825
  Паламар І. Про актуальність ідей і праць М. Шашкевича (до 200-річчя від дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 164-169. – ISBN 966-7379-92-11
1047826
  Мінакова Ю.О. Про актуальність проблеми державного боргу в Україні / Ю.О. Мінакова, І.В. Сагун // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 114-116. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1047827
  Боднарчук Ю.В. Про алгебраїчну максимальність афінної підгрупи в групі бірегулярних автоморфізмів чотиривимірного симплектичного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою прямих обчислень у відповідній алгебрі Лі показано, що група афінно-симплетичних перетворень є максимальною замкненою підгрупою в групі поліноміміальних автоморфізмі чотиривимірного симплектичного простору.
1047828
  Марценюк В.П. Про алгоритм ідентифікації інтегрального ядра в моделі популяційної динаміки / В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Р.Б. Ладика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача ідентифікації інтегрального ядра в одній моделі популяційної динаміки як задача оцінювання в гільбертовому просторі. Запропоновано чисельний алгоритм розв"язування, який доведено до програмної реалізації.
1047829
  Марценюк В.П. Про алгоритм розв"язування задачі оптимального керування на основі моделі динаміки Гомперца / В.П. Марценюк, Р.Б. Ладика, Д.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 250-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено чисельний алгоритм розв"язування задачі оптимального керування на основі динаміки Гомперца. Він грунтується на принципі максимуму для задачі з фазовими обмеженнями. Запропонований метод доведено до комп"ютерної програми.
1047830
  Кириченко М.Ф. Про алгоритми псевдообернення матриць, матричних функцій та функцій Гріна / М.Ф. Кириченко, В.А. Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-48. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Узагальнено відомі методи псевдообернення матриць на векторні та матричні функції. Проілюстровано використання результатів для псевдообернення одновимірних функцій Гріна в обмеженій просторовій області.
1047831
  Матвєєв Г.К. Про аліментування позашлюбних дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 109-114
1047832
  Степовичка Л. Про алмази та діаманти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 14


  На вихід у світ філософського роману Ігоря Павлюка "Вирощування алмазів".
1047833
  Козирський В. Про алтайську лексику в германських мовах / В. Козирський, О. Маловічко


  Подано нові результати ретроспективної компаративістики ностратичних моє. Виявлені лексичні паралелі підтверджують авторську гіпотезу про прабатьківщину ностратиків і динаміку розгалужень і розходжень прадавньої лексики There have been provided new ...
1047834
  Горбань Н.С. Про альтернативні способи вирішення спорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 186-188. – ISBN 978-617-673-442-0
1047835
  Солонтай О. Про альтернативу в політиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 2, 4


  Учасники літньої школи журналістики зустрілися з експертом Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм. Враженням від зустрічі ділиться Н. Пушкарук, ( студ. КНУ імені Т. Шевченка).
1047836
  Горький М. Про Америку / М. Горький. – Киев, 1950. – 107с.
1047837
  Маяковський В.В. Про Америку. Вірші / В.В. Маяковський. – Київ, 1953. – 135с.
1047838
  Кудін В.І. Про аналіз властивостей матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький, Б.Д. Тодоріко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 63
1047839
  Кудін В.І. Про аналіз розв"язності системи лінійних рівнянь методом штучних базисних матриць // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 80-82
1047840
  Готинчан Т.І. Про аналітичне зображення ультрарозподілів типу S[штрих] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою аналітичного зображення ультрарозподілів установлено достатню умову виконання принципу локалізації в просторі (S[верхній індекс 1, нижній індекс 1/2])[штрих].
1047841
  Кухарчук М.М. Про аналог теореми Лакса / М.М. Кухарчук, М.І. Яременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 83-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються дві теореми про простори Соболева. The paper is presented two theorems about Sobolev spaces over R 1.
1047842
  Лесів М. Про Анатолія Кобеляка (1936 - 2013) // Наше слово. – Варшава, 2013. – 10 березня (№ 10). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Український філолог, видавець, редактор "Нашого слова" й "Гомону".
1047843
  Іващенко О. Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 29-55. – ISSN 1563-3713
1047844
  Павленко С. Про анафемування Мазепи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 168). – С. 2


  "Фактично воно було проведено в неканонічній формі Монастирським приказом - церковно-військово-поліцейським відомством Петра I."
1047845
  Свиридов А. Про англійські фабліо та їхній переклад // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 6


  "...Відбулася презентація збірки перекладів із середньоанглійської мови випускника історичного факультету Олександра Охріменка "Англійські фабліо ХІІІ ст.. Гості зустрілися в аудиторії 329 імені Михайла Максимовича. Обговорювали переклад науковий ...
1047846
   Про Андрія Головка. – К., 1980. – 344с.
1047847
   Про Андрія Малишка : статті, враження, вірші, відгуки. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 271с.
1047848
  Савенко Я.М. Про антагонізм у природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1047849
  Костицький М. Про античні витоки розуміння права (правності) і закону (законності) та можливість їх урахування в сучасному конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 139-148. – ISSN 2310-6158
1047850
  Савкіна М.Ю. Про апроксимацію функцій випадковими поліномами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 297-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача апроксимації неперервних функцій інтерполяційними алгебраїчними та тригонометричними поліномами у випадку, коли значення функції у вузлах інтерполяції відомі з випадковими збуреннями. Досліджується випадкова похибка, яка виникає ...
1047851
  Зуховицький С.І. Про апроксимацію функцій поліномами / С.І. Зуховицький, 1936. – 49-62 с.
1047852
  Климпуш-Цинадзе Про аргументи для Брюсселя / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 6-7


  "Україна сьогодні має серйозну додану вартість для НАТО".
1047853
  Шалагінов Б. Про аромат влади і аромат рабства. Роздуми до ювілею роману Патріка Зюскінда // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 222-229. – ISSN 0320 - 8370
1047854
  Фареній І.А. Про артільного батька Миколу Левитського : доп. на уроч. засіданні Секції соц. активності сіл. населення з нагоди 150-річчя з дня народж. Миколи Васильовича Левитського / Фареній І.А. ; Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 34, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-58-1
1047855
  Вожжов А. Про архітектуру фінансового стимулювання економічного зростання / А. Вожжов, О. Гринько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 22-29
1047856
  Міленко О.В. Про асиметрію долин рік в середній частині басейну Сіверського Дінця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
1047857
  Латишева К.Я. Про асимитотичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь у віипадку подвійного кореня характерисичного рівняння / К.Я. Латишева. – Київ, 1951. – 20 с.
1047858
  Шарапов М.М. Про асимптотику дисперсії оцінки математичного сподівання випадкового процесу з сильною залежністю та нерегулярними спостереженнями / М.М. Шарапов, Е.Н. Молдавська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена швидкість спадання дисперсії оцінки математичного сподівання випадкового процесу з сильною залежністю та нерегулярними спостереженнями. Доведено, що ця швидкість залежить від швидкості спадання кореляційної функції до нуля.
1047859
  Каськун Є.П. Про асимптотику функціоналів інтегрального типу від дифузійних процесів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Досліджується асимптотика при t[прагне до нескінченності] функціонала інтегрального типу [інтеграла з верхнім індексом t, нижнім індексом 0]g([ксі](s))ds, де [ксі](t) є розв"язок стохастичного диференціального рівняння [подано формулу], t[більше або ...
1047860
  Солдатов М.О. Про асимптотику частот власних коливань ідеальної рідини в басейні частково вкритому кришеним льодом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 112-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується задача про власні коливання ідеальної рідини в басейні, частково вкритому кришеним льодом. Визначено спектр власних коливань. Отримана асимптотична поведінка гілок власних коливань рідини в басейні.
1047861
  Маринич О.В. Про асимптотику числа активних випадкових процесів в системі з імміграцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 108-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1047862
  Чечельницький О.А. Про асимптотичні властивості мережевої моделі з двовимірним вхідним потоком вимог // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 147-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Останнім часом моделям з повторними викликами приділяється багато уваги через те, що вони знаходять застосування при аналізі різних реальних систем таких, як call центри, комп"ютерні мережі та системи телекомунікації. Моделі з повторними викликами ...
1047863
  Кондакова Світлана Віталіївна Про асимптотичні розвинення розв"язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Кондакова С.В.; МОНУ. Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: л. 130-137
1047864
  Кондакова Світлана Віталіївна Про асимптотичні розвинення розв"язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Кондакова С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1047865
  Завізіон Г. Про асимптотичні розвинення систем нелінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується метод асимптотичного інтегрування сингулярно збуреної нелінійної системи диференціальних рівнянь. The method of asymptotic integration of a singular perturbed nonlinear system of differential equations is offered.
1047866
  Лукашів Т.О. Про асимптотичну поведiнку розв"язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь з пуассоновими збуреннями I марковськими параметрами / Т.О. Лукашів, А.В. Нікітін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 135-146. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Використано апарат функцiй Ляпунова для дослiдження асимптотичної стохастичної стiйкостi в цiлому, асимптотичної стiйкостi в середньому квадратичному в цiлому сильного розв"язку стохастичних диференцiальних рiвнянь з пуассоновими збуреннями з ...
1047867
  Лучко В.С. Про асоціативні алгебри з двома великими нільпотентними підалгебрами / В.С. Лучко, А.П. Петравчук, О.М. Шевчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вiдомо, що асоцiативне кiльце R яке є сумою R = A + B двох нiльпотентних пiдкiлець A i B є нiльпотентним кiльцем. Цей вiдомий результат О.Кегеля узагальнювався багато разів в рiзних напрямах (для рiзних обмежень на кiльце R або на доданки A i B). В ...
1047868
   Про аспірантуру і спецради / шпальту підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти підтримав законопроект, що має на меті унормувати вступ до аспірантури, а також ухвалив низку рішень щодо рекомендацій парламентських слухань і круглих столів освітньої тематики.
1047869
  Плеханов Г.В. Про атеїзм і релігію в історії суспільства і культури : вибр. твори і уривки з праць / Г.В. Плеханов. – Київ : Політвидав України, 1981. – 327 с.
1047870
  Ленін В.И. Про атеїзм, релігію і церкву / В.И. Ленін. – Київ, 1980. – 344с.
1047871
  Окунєв І.С. Про атеїстичне виховання дітей / І.С. Окунєв. – К., 1964. – 93с.
1047872
  Гаврилюк О.Ю. Про атеїстичне виховання трудящих / О.Ю. Гаврилюк. – К., 1964. – 76с.
1047873
  Ліпман Й.А. Про атеїстичне виховання учнів радянської школи. / Й.А. Ліпман. – Київ : КДУ, 1955. – [16 с.]
1047874
   Про атестацію кадрів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулася регіональна робоча нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.
1047875
  Лівінська Г.В. Про багатоканальні мережі із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 90-91. – ISBN 978-966-188-165-4
1047876
  Прищепа О.П. Про багатоканальну систему обслуговування з обмеженнями на число повторів // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 157-157
1047877
  Левківський С.С. Про багаторічні коливання стоку великих і малих річок у басейні Десни / С.С. Левківський, М.М. Паламарчук, Л.І. Ющенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 29-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1047878
  Валуєв Б. Про багатоцільовий бухгалтерський облік: деякі необгрунтовані уявлення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-9
1047879
  Новиченко Л.М. Про багатства літератури / Л.М. Новиченко. – Київ, 1959. – 324с.
1047880
  Шулікін Д. Про базове фінансування і присудження наукових ступенів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  На базі Вінницького національного технічного університету відбулось засідання Президії Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України. Участь у заході взяли представники 24 ...
1047881
  Добрянський Ю.Є. Про байоські відклади Київщини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 8-11. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 7)
1047882
  Лаврин Александр Про балут, лечон и лапу-лапу : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 116-124
1047883
  Кравченко Я.П. Про бальзаківський складник літературного контексту повісті І.С. Тургенєва "Нещасна" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 67-77. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1047884
   Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року №2121-ІІІ // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.1-53
1047885
  Вірта М.Є. Про Батю, "батьківщину" і про "Ботострой" / М.Є. Вірта. – Київ, 1950. – 3с.
1047886
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – Київ, 1956. – 225 с.
1047887
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – К, 1964. – 223с.
1047888
  Франко Т.І. Про батька / Т.І. Франко. – Київ, 1966. – 283 с.
1047889
  Грушевський Михайло Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Київ, 1909. – 98с.
1047890
  Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М.С. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 56с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7775-0500-7
1047891
  Ільченко Н.В. Про безпеку варто потурбуватись // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 4 : фото
1047892
  Оржеховська В. Про безпеку дітей у всесвітній мережі Інтернет // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 43-45. – ISSN 0131-6788
1047893
  Полянський Є. Про безпеку дорожнього руху по-українськи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1047894
  Тройнікова О. Про безпеку на залізничному транспорті : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-91. – Бібл. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1047895
   Про безпеку ресурсної економіки // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті відбулася ІІ Міжнародна конференція "Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток". Ініціатором проведення конференції виступила ...
1047896
  Образцов В.П. Про безпосередню перкусію одним пальцем // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 7, № 2 (26). – С. 60-64. – ISSN 2413-5461
1047897
  Приходько Г.І. Про безпосередньо складові діалогу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 189-191. – ISBN 966-581-295-5
1047898
  Голицын С.М. Про бел-горюч камень / С.М. Голицын. – Москва, 1983. – 24с.
1047899
  Петренко А. Про берестейську "Просвіту" - всього чотири рядочки... // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 2 травня (№ 17). – С. 1
1047900
  Зелінська Надія Про бібліографію - майже... для кожного // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 18 : фото
1047901
   Про бібліотеки в спеціальних школах. – Київ, 1950. – 31с.
1047902
   Про бібліотечну роботу. – К., 1965. – 119с.
1047903
  Крупська Н.К. Про бібліотечну справу / Н.К. Крупська. – Київ, 1960. – 235 с.
1047904
  Крывелев И.А. Про біблію / И.А. Крывелев. – К., 1958. – 68с.
1047905
   Про бідного парубка і Марка багатого. – К., 1975. – 12с.
1047906
  Скворцов-Степанов Про бісів і бісівські спокуси / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 27 с.
1047907
  Дмитрієва О.А. Про блокову модифікацію методів типу Біккарта // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 6-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2415-7902
1047908
  Махно В. Про Богдана Задуру і не тільки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 170-171
1047909
  Костантіні У. Про богів, маленький людей і поліцаїв / У. Костантіні. – К., 1987. – 206с.
1047910
  Дорохов М. Про бойовий досвід в АТО // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото


  За ініціативою Ради ветеранів Військового інституту зі студентами історичного та факультету психології, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, відбулася зустріч з учасником АТО студентом - істориком Василем Ютовцем.
1047911
  Барто А.Л. Про больших и про маленьких / А.Л. Барто. – М., 1958. – 136с.
1047912
  Міляєва Л. Про Бориса Григоровича Возницького // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 157-175. – ISSN 1992-5514
1047913
  Костичев П.А. Про боротьбу з посухами в чорноземній області з допомогою обробітку полів і нагромадження на них снігу / П.А. Костичев. – К., 1953. – 71с.
1047914
  Карікова Н.М. Про боротьбу за культуру української мови на шпальтах "Літературної газети" наприкінці 50-х рр. ХХ ст. // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 36-44. – ISSN 2313-4437
1047915
  Кущинський А. Про боротьбу Карпатської Січі // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – С. 31-38
1047916
  Канюха М.С. Про боротьбу партійно-радянської преси проти націоналістичної ідеології та реакційної націоналістичної пропаганди у 1944-1951 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 23-28. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье освещается вопрос о борьбе партийно-советской печати против националистической идеологии и реакционной националистической пропаганды в период становления социализма в западных областях Украины в 1944-1951 гг.
1047917
  Мухіна З.І. Про боротьбу селян у маєтках короля в другій половині XVIII ст. (За матеріалами королівщин Краківського, Плоцького та Ленчицького воєводств) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 91-96. – (Історичні науки ; Вип. 29)
1047918
  Довженко П. Про брата // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 5-13. – ISBN 5-89354-154-5


  Спогади Поліни Довженко (Дудко) про брата - Олександра Петровича Довженка.
1047919
  Алексієвич С. Про братів і сестер, катів і жертв... та електорат. З книжки "Час second-hand (кінець червоної людини)" // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 201-209. – ISBN 978-985-6998-56-3
1047920
   Про будівництво житлових будинків колгоспників, виробничих будівель у колгоспах і культурно-побутових споруд на селі. – К., 1945. – 15с.
1047921
  Молотов В.М. Про будівництво і завдання будівників / В.М. Молотов. – К., 1936. – 29с.
1047922
  Селюченко М. Про будівничого творчої спілки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 11-14
1047923
  Пискун М.М. Про будову груп, у яких система усіх ненормальних підгруп має вимірність Крулля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються узагальнено радикальні групи, у яких система усіх ненормальних підгруп має вимірність Крулля. We study the generalized radical groups, in which the family of all not normal subgroups has ike Krull dimension.
1047924
  Соллогуб В.Б. Про будову земної кори в районі Гірського Криму / В.Б. Соллогуб, А.В. Чекунов, 1966. – 1194-1197с.
1047925
  Непша О.В. Про будову кіс Північного Приазов"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1047926
  Одінцова О.О. Про будову неперіодичних груп з сепаруючими підгрупами відносно системи нескінченних нециклічних підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описано неперіодичні групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нескінченних нециклічних підгруп. Виділено 6 типів таких груп, серед яких групи 3 типів мають неодиничний сепаратор.
1047927
  Коваль Т.В. Про будову скінченних груп з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття УЩН [С з верхньою рисочкою]-групи - такої групи G, у якої для будь-якої пари нециклічних підгруп А та В таких, що А - власна немаксимальна підгрупа з В, існує нормальна підгрупа N із G і A [менше або дорівнює] N [менше або дорівнює] ...
1047928
  Дунаєв Ю. Про будову ядер атомів і природу їх електричних зарядів, або порядкових номерів хімічних елементів / Юрій Дунаєв. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-7569-69-1
1047929
  Доманицький В.М. Про Буковину та життя буковинських українців / Написав Василь Доманицький. – У Київі (Київ) : З друкарні Першої київської друкарської спілки, 1910. – 53, [2] с. : з малюнками. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 33)
1047930
  Доманицький В.М. Про Буковину та життя буковинських українців / Написав Василь Доманицький // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 53, [2] с. : з малюнками. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис. - В. Данилевич
1047931
  Лотишка С. Про булаву // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 9
1047932
  Проскурін Д.П. Про булевськи незалежні системи операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 257-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається ГНС зображення системи булевськи незалежних підалгебр. Доведено, що ГНС зображення є булевським добутком ГНС зображень відповідних підалгебр.
1047933
  Козявічуте В. Про бунтівний дух литовців і українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 8


  Депутат литовського Сейму Вітаутас Сауліс: "Норильське повстання доводить, що боротися з тоталітарними режимами можна навіть у найважчих умовах".
1047934
   Про бухгалтерський облік операцій, що підлягають патентуванню. – Київ : ЦСП Компас, 1998. – 24с.
1047935
  Короденко М. Про бюджет та майбутнє технікумів і коледжів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету розглянули проекти законів "Про державний бюджет України на 2018 рік"., "Про внесення змін до бюджетного кодексу України(щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)", стан виконання рекомендацій ...
1047936
  Шевченко А. Про бюджетне відшкодування податку на додану вартість // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 42-47
1047937
  Шулікін Д. Про бюджетну політику, вступну кампанію і підручники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  За якими принципами наступного року фінансуватиметься галузь, які уроки варто винести зі вступної кампанії до ВНЗ і як відбувається забезпечення підручниками системи загальної середньої освіти - про це йшлося на першому засіданні профільного комітету ...
1047938
  Войтенко Ю.І. Про в"язке та крихтке руйнування гірських порід при ударі та вибуху / Ю.І. Войтенко, О.В. Ковтун // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 9-17. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688
1047939
  Яцканин І. Про вагу комунікації / розмовляв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 28


  Голова Спілки українських письменників Словаччини Іван Яцканин: "Протидія проросійській пропаганді в інфопросторі Словаччини практично відсутня".
1047940
  Колесса Ф. М. Про вагу наукових дослідів над устною словесностю : [Уведеннє до куpсу викладів (з 1921-22 p.) пpо укpаїнську устну словесність] / Філярет Колесса. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Т.Г. Шевченка, 1923. – 20 с. – Відб. із: Л[іт.]-H[аук.] Вісн. 1922, кн. 7/8. – Бібліогp.: Важнійша літ.: с. 20.
1047941
  Козлюк Л. Про важливість вивчення причин і умов корупційних екологічних злочинів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 2 (11). – С. 100-109
1047942
  Пігіда А. Про важливість коректного округлення кількості респондентів при побудові вибірки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 150-159. – ISSN 1563-3713
1047943
  Мінкіна-Міліко Про важливість політкультурної історичної освіти // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 44


  Думка міжнародного експерта.
1047944
  Башко В. Про валютний курс без алхімії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 8
1047945
  Кулян В.Р. Про варіаційну задачу оптимізації портфеля акцій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 86-88
1047946
  Панч П. Про вас і для вас : Оповідання, казки та гуморески: Для мол. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1965. – 144с.
1047947
   Про Василя Кучера : спогади товаришів і друзів. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 215с.
1047948
  Лисенко Н. Про Василя Стуса по-сучасному та переосмислено
1047949
  Левицький О.І. Про Василя Тяпинського, що переклав в XVI ст. Євангеліє на просту мову : (критична розвідка) / написав Ор. Левицький. – Б. м. : б. в., 1913. – [17] с. – Окр. відб. із: Записки Українського наукового товариства в Києві, кн. 12, 1913, с. 5-21
1047950
  Франко І.Я. Про Ватікан, унію та католицизм / І.Я. Франко. – Київ : Політвидав, 1981. – 288с.
1047951
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Водного кодексу Ураїни : постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 року №214/95-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 66
1047952
   Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти : наказ МОН України від 28.02.2014 р., № 174 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5/6 (119). – С. 64-69. – ISSN 1682-2366
1047953
  Українська Радянська Соціалістична Республіка. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення : постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року №8074-Х // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 294
1047954
  Українська Радянська Соціалістична Республіка. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення : постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року №8074-Х // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 294
1047955
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Кодексу Ураїни про надра : постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 року №133/94-ВР // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 202
1047956
   Про введення в дію Лісового кодексу України : постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 року №3853-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 12 : Лісовий кодекс України. – С. 61
1047957
  Україна. Верховна Рада Про введення в дію Лісового кодексу Ураїни : постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 року №3853-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 150
1047958
  Верьовкіна Г.В. Про введення локальних координат для зліченної дискретної системи в околі інваріантного тору // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 23-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Наведено умови існування локальних координат для зліченної дискретної системи в околі інваріантного многовиду та вигляд, якого набуває ця система.
1047959
   Про введення посади заступника Міністра освіти і науки України : розпорядження КМУ від 03.09.2014 № 800-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 72, 16 вересня 2014 року. – С. 53
1047960
  Вуліх О. Про введення споживача в оману щодо виробника // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
1047961
  Лисенков С. Про введення у дію результатів всеукраїнського референдуму // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-11
1047962
  Синиця І.О. Про ввічливість і такт / І.О. Синиця. – К., 1959. – 48с.
1047963
  Чернікова І.Б. Про вдосконалення визначення звітності та уточнення її місця в стратегії розвитку підприємства / І.Б. Чернікова, Є.В. Якуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 188-192. – ISSN 2222-4459
1047964
  Бутник С.І. Про вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 86-93
1047965
  Дудоров О.О. Про вдосконалення кримінально-правової заборони, присвяченої фіктивному підприємництву // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 131-139. – ISSN 2306-9082
1047966
  Внукова Н. Про вдосконалення методичного забезпечення рейтингової оцінки емітентів : Управління економікою / Н. Внукова, Н. Притула // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1047967
  Месель-Веселяк Про вдосконалення міжгалузевих економічних відносин в економіці України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 8-16
1047968
  Манійчук Ю.В. Про вдосконалення організації правової допомоги іноземним організаціям і фірмам у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 48-51. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются возможности совершенствования оказания правовой помощи иностранным юридическим лицам в СССР в святи с развитием и коренной перестройкой внешнеэкономических связей Советского Союза.
1047969
  Ахмач Г. Про вдосконалення положень окремих норм Цивільного процесуального кодексу України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 10 (343). – С. 5-7
1047970
  Мічурін І.В. Про вегетативну гібридизацію і ментори. / І.В. Мічурін. – К., 1954. – 76с.
1047971
  Боднарчук О.Г. Про ведення претензійно-позовної роботи на підприємствах державної кримінально-виконавчої системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 345-351. – ISSN 1563-3349
1047972
  Фартухов А. Про Великий Державний Герб України : Створено у Вільному Інтелектуальному Просторі / А. Фартухов. – Київ : Самвидав, 1999. – 8с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.3)
1047973
  Дудченко В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже)
1047974
  Назаров О.О. Про великі прогини і стійкість пологої оболонки двоякої кривини з жорстко закріпленими краями / О.О. Назаров. – Київ, 1956. – С. 231-234. – Окр. відбиток
1047975
  Бойко Г. Про великого Кобзаря у документах Державного архіву Київської області // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 11
1047976
  Дорошенко С. Про великого поета у два голоси // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 143-145. – ISSN 1682-3540


  Рец. на кн. : Горнятко-Шумилович А., Космеда Т. Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти / А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда; за ред. Т. Космеди. — Познань: Видавництво Університету ім. Адама Міцкевичаі, 2016. — ...
1047977
  Стех Я. Про великого українського мовознавця // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Український мовознавець Олесандр Потебня.
1047978
  Сталін Й.В. Про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 198 с.
1047979
  Ленін В.І. Про Велику Жовтневу соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 640с.
1047980
  Ленін В.І. Про Велику Жовтневу соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 470с.
1047981
  Головко Т. Про велич і трагедію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 201). – С. 7


  У Києві вперше видали три романи австрійського письменника Йозефа Рота.
1047982
   Про велич Т.Г. Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать : [добірка висловів письменників і політичних діячів світу] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 240-243. – ISSN 0869-3595
1047983
   Про велич Т.Г.Шевченка, його значення та місце серед світових геніїв свідчать // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 240-243. – ISSN 0130-321Х
1047984
  Мацюк Галина Петрівна Про вербальну свободу, або про монографію Лесі Ставицької "Арго, жаргон, сленг. Соціальна диференціація української мови". - К.: Крити­ка, 2005.-464с. : [рецензія]
1047985
   Про верифікацію переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : лист Міністерства освіти і науки України від 18.01.2016 р. № 1/9-26 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 91


  Продовж. назви : "... (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної".
1047986
  Бунчук Б. Про версифікаційну особливість компонування поетичних добірок, ліричних циклів та книг віршів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 6-24. – ISSN 2304-9383
1047987
  Засенко П. Про весняне зілля // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 95-97. – ISSN 0208-0710
1047988
  Конончук Т. Про вечірні світанки Михайла Наєнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 4


  Письменник, професор, лауреат Шевченківської премії Михайло Наєнко презентував літературно-художнє видання "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії".
1047989
  Поліщук В. Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікту) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 52-70. – ISBN 978-966-920-067-9
1047990
  Піскун В.М. Про взаємини української держави та українців, що проживали на теренах колишньої Російської імперії (1917-1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-149. – (Українознавство ; Вип. 2)


  На документальній основі досліджується життя українців у колишній імперії, розкривається їх національно-патріотичні прагнення, потяг до України.
1047991
  Усаченко Л.М. Про взаємовідносини органів державної влади з неурядовими організаціями // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 180-184. – (0). – ISSN 2078-9165
1047992
   Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО : Парламентські слухання, 23 жовтня 2002 року. – Київ, 2003. – 286с. – ISBN 966-96160-4-2
1047993
  Кирилюк В.С. Про взаємодію еліпсоїдальної порожнини з еліптичною тріщиною, що перебувають під тиском, у пружному середовищі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про взаємодію у пружній матриці еліптичної тріщини з тривісною еліпсоїдальною порожниною, які перебувають під внутрішнім тиском. Напружений стан у матриці представлено суперпропозицією збурених станів, викликаних порожниною та ...
1047994
  Колесник В.В. Про взаємодію моралі і права в правовій теорії Л. Фуллера / В.В. Колесник, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 111-113. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються питання взаємодії моралі і права, інтерпретації у праві, особливості дослідження проблем поліцентричного характеру правової системи США, що знайшли відображення в концепції видатного діяча Гарвардської школи права США Л. ...
1047995
  Ситник О.І. Про взаємодію науково-технічного прогресу і культури // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-18. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджуються форми та сфери впливу НТП на культуру. Розглядається співвідношення культури і цивілізації.
1047996
  Вєчканова О.О. Про взаємозв"язок громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 273-274. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1047997
  Харазішвілі Ю. Про взаємозв"язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 0131-775Х
1047998
  Кобзистий П.І. Про взаємозв"язок радіолокаційних характеристик грозових та зливових осередків у степовій зоні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 39-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1047999
  Ткачук В. Про взаємозв"язок умов розвитку особистості злочинця та його протиправної поведінки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-89.
1048000
  Шерстенников Ю. Про взаємозв"язок фондоозброєності та обсягів виробництва : управління економікою: теорія і практика / Ю. Шерстенников, Л. Ромащук // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,