Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>
1049001
  Зарецкий В.М. "...пороки, подрывающие веру в правдивость офицера, вообще бесчестят офицерское звание" // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.2-5. – ISSN 0321-0626


  [Традиции российской военной школы.]
1049002
  Тимошенко Наталія "Порнографічність" Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1049003
  Сюндюков І. "Порозуміння"...крізь ланцюг односторонніх звинувачень? / І. Сюндюков, В. В"ятрович, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 червня (№ 108). – С. 3


  Розмова про Волинську трагедію може бути лише цілком щирою.
1049004
  Кельман Е.И. "Пороки воли" (Стт. 26-33 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 64-92. – ISBN 978-966-2183-62-7
1049005
  Олещук П. "Порошенко почав президентську кампанію" / текст: Анастасія Позичайло, Анна Родічкіна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 15-18


  "Він мобілізує негативно налаштований до Росії електорат. Цього вистачить для перемоги, - каже політолог Петро Оліщук".
1049006
  Бутковский Г. "Порт-Артур" / Г. Бутковский. – М., 1935. – 277с.
1049007
  Курганов В.Н. "Порт-Артур" А. Н. Степанова, творческая история : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Курганов В. Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – л.
1049008
  Николаев Д.К. "Порт-Артур": неожиданные результаты одного исторического исследования / Д.К. Николаев, О.В. Чистяков // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 30-34. – ISSN 0321-0626
1049009
  Волков К. "Портрет без сходства". Набоков глазами XX века // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
1049010
  Романов С. "Портрет митця замолоду"Ж штрихи до життєвого і творчого шляху Юрія Косача


  У статті йдеться про життя і творчість Юрія Косача в часи між двома світовими війнами, Крізь призму біографії автора, а також у контексті тогочасного західноукраїнського та еміграційного літературного процесу розглядається художній та публіцистичний ...
1049011
   "Портрет петровского времени", выставка. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 282с.
1049012
  Русских И.В. "Портрет художника" в эпоху нараждающегося литературного рынка. У.Л. Гибсон о Т.Дж. Смолетте // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 156-161. – ISSN 978-966-551-401-5


  Аналізуються провідні положення монографії В.Л. Гібсона "Мистецтво та гроші у творах Т. Смоллетта", де авт. покаже професійну та літ.-критичну діяльність письменника, якого визнають інтелектуальним арбітром епохи, котрий не поступається С. Джонсону.
1049013
  Девятайкина Н.И. "Портрет" средневикового ученого в трактах Петрарки и эпиграфе Пинитиана к нему (по диалогу "Об алхимии") // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 149-153. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1049014
  Самбук Р.Ф. "Портрет" Эль Греко / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1982. – 422 с.
1049015
  Станюк И.В. "Портфолио" как форма оценивания индивидуальных достижений учащихся // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 61-63
1049016
  Кононенко Т.П. Пор-Рояль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
1049017
  Грабовець О. Порівняння - шлях до кращого сприйняття художніх творів : Компаративний аналіз за темою "Історична тема в художній прозі. Рицарство і козацтво" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 9-12
1049018
  Гриценко Я. Порівняння (tasbih) як засіб творення арабських паремій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-27. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто структуру категорії attabh (порівняння), існуючі види класифікацій та особливості впливу цього компаративного засобу на творення пареміологічних одиниць арабської літературної мови. This article is dedicated to the structure of category ...
1049019
  Сімачов О.А. Порівняння IT-ринку Польщі та України // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 164-165. – ISBN 978-617-571-148-4
1049020
  Яновська Е.С. Порівняння адсорбційних властивостей природних мінералів, модифікованих поліаніліном // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 173-185. – ISBN 978-966-00-0834-1
1049021
  Дзюба О.І. Порівняння алелопатичної активності екстрактів з листків та квіток рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet) / О.І. Дзюба, В.А. Дерев"янко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджувалась алелопатична активність різних екстрактів із листків та квіток Rhododendron luteum Sweet.
1049022
  Божко В.П. Порівняння аналітичної та факторної оцінки моделей для оцінки рекламних витрат / В.П. Божко, О.В. Дегтярьова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1049023
  Кравченко К. Порівняння апеляційного та касаційного провадження у Німеччині та Польщі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 121-123. – ISBN 978-617-7069-14-9
1049024
  Чіканчі І.М. Порівняння асиметрії морфологічної будови щелеп людини і мавп // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 86-91
1049025
  Фалендиш А. Порівняння бюджетного процесу США та України на етапах розробки та прийняття федерального і державного бюджетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-617-7069-28-6
1049026
  Штонь О. Порівняння в авторській мовній картині світу Василя Слапчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 118-123. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1049027
  Філінюк В. Порівняння в динамічній системі поетичного тексту Емми Андієвської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 214-217. – Бібліогр.: Літ.: С. 217; 12 назв. – ISBN 966-8188-08-X
1049028
  Хижняк Н.С. Порівняння в іспанському художньому тексті та його українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 537-543. – ISBN 978-966-171-092-3
1049029
  Матвіїшин О. Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 170-174. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1049030
  Сікорська З.С. Порівняння в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / З.С. Сікорська, М.П. Зінченко // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 80-81
1049031
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору ( на матеріалі української, російської, татарської і кримськотатарської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Тищенко-Монастирська О.О. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України. – Київ, 2010. – 214 л. + Додатки : л. 176-182. – Бібліогр. : л. 183-214
1049032
  Шевченко О.В. Порівняння варіацій параметрів індукційної кривої флуоресценції та фотохімічної активності хлоропласта у онтогенезі листя пшениці / О.В. Шевченко, С.М. Кочубей, О.І. Прохневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-37. – (Біологія ; Вип. 28)


  Порівняння динаміки змін параметрів Fv/Fo, Fv/Fp, (Fp-Ft)/Ft, Fp/Ft індукційної кривої флуоресценції флагового листя озимої пшениці з концентрацією загального хлорофілу у листях та фотохімічною активністю ФС 2 хлоропластів, ізольованих з флангового ...
1049033
  Широчин С. Порівняння вартості операцій з використання різних платіжних інструментів / С. Широчин, Р. Гартінгер // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 46-52. – ISSN 2310-2624
1049034
  Маренич Р.А. Порівняння вищої освіти України і Японії (економічний аспект) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1049035
  Селебинка Ю.В. Порівняння вищої освіти України та Канади // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7363-09-4
1049036
  Гома К.Р. Порівняння Віденської конвенції про консульські зносини та консульського договору між Україною та Республікою Казахстан в аспекті здійснення консулами нотаріальних функцій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 25-27


  Дана стаття порівнює одне з найважливіших джерел консульського права, Віденську Кон- венцію про консульські зносини 1963 року, та Консульський Договір між Україною та Респу- блікою Казахстан 1994 року. У даній статті досліджується значення цих ...
1049037
  Задунайський В. Порівняння військової структури та бойової підготовки кубанських пластунів і польських піхотинців (початок XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 24-28. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343
1049038
  Тараненко А. Порівняння вітчизняної оцінки надання адміністративних послуг в Україні зі Спільною Системою Оцінки (Common Assessment Framework - CAF) на прикладі видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 124-125. – ISBN 978-617-7069-15-6
1049039
  Золотоустий Йоан Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинною християнською любов"ю до мудрості монашого життя // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 19-22
1049040
  Земляной І.В. Порівняння властивостей хімічно осадженої та природної крейди в якості пігменту для лакофарбованих матеріалів на водній основі / І.В. Земляной, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 14
1049041
  Пазяк М.В. Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування / М.В. Пазяк, Ф.Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 16-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с.21-22. – ISSN 0130-1039
1049042
   Порівняння впливу фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін на ураження органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з ішемічною хворобою серця та без неї : (результати дослідження EPHES) / Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.А. Яринкіна, С.В. Поташев, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 11-26. – ISSN 2224-1485
1049043
  Данилов М.О. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-бензил)-3 CL-4-(CF-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів / М.О. Данилов, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 12-19. – ISBN 966-95259-9-6
1049044
  Поляшенко Н.В. Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1049045
  Баумане В. Порівняння даних дистанційного зондування і кадастрових даних для визначення ступеня деградації земель у Латвії / В. Баумане, В. Цинтина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1049046
  Шаповал В.І. Порівняння даних сейсмокаротажу Північно-Західних окраїн Донбасу та Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 23-25
1049047
  Супрун Д. Порівняння договору франчайзингу та комерційної концесії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 171-173
1049048
  Чирка Ю.Л. Порівняння ендоскопічної та прямої декомпресії серединного нерва у хворих із синдромом карпального каналу / Ю.Л. Чирка, В.М. Ольхов // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 57-67. – ISSN 2304-9359
1049049
  Ткачук С.О. Порівняння ефективності застосування мікродобрив та стимуляторів росту на пшениці озимій в умовах Західного Лісостепу / С.О. Ткачук, С.С. Трушева, О.О. Олійник // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 90-96 : табл. – Бібліогр.: с. 96. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1049050
  Скирда А.С. Порівняння ефективності методу лічби фотонів з методом вимірювання постійного струму / А.С. Скирда, І.М. Перетятко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 343-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано вплив умов реєстрації на можливе співвідношення сигнал/шум в залежності від методу одержання вихідної реакції фотоелектронного помножувача (ФЕП). Описано експериментальну установку для порівняння ефективності методу постійного струму ...
1049051
  Бабута М О. Линчак Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу про хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів / М О. Линчак Бабута, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1049052
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : дис. ... фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорій ймовірностей та математична статистика / Маленко А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 146 л. – Бібліогр.: л. 139-146
1049053
  Міненко П. Порівняння ефективності статистичних критеріїв оптимізації розв"язків обернених задач гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Всі представлені методи умовної та безумовної оптимізації дають якісну картину розподілу щільності гірських порід (ЩГП), але з різним ступенем її відновлення, і їхні розв"язки можуть бути використані як стартові умови для будь-якого іншого методу, що ...
1049054
  Марцонь О. Порівняння ефективності функціонування пенсійних систем на прикладі країн ОЕСР // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 110-118


  ОЕСР - (Організації економічного співробітництва та розвитку) - країни із розвиненим пенсійним сектором.
1049055
  Дядченко Г. Порівняння з лексичними центрами - соматизмами в мові української поезії кінця XX - початку XXI століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 55-58. – ISSN 0201-419
1049056
  Кондратенко С.І. Порівняння з фітокомпонентом у художніх творах Олеся Гончара // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 185-192


  Здійснено структурно-семантитчний аналіз порівнянь із фітокомпонентами на матеріалі прозових творів Олеся Гончара
1049057
  Бицюра Юрій Порівняння заробітної плати з прожитковим мінімумом в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр. 6 назв
1049058
  Синиця А.Д. Порівняння західного і східного типу філософування в компаративістській філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 262-263
1049059
  Чуканова С.О. Порівняння змісту підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 16-22. – ISSN 2411-1317
1049060
  Савусін М.П. Порівняння значень складності систем на базі негентропійної міри різноманітності // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 108-122. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричному варіанті загальній теорії систем (ЗТС ПВ) за допомогою негентропії можна вимірювати складність системи за певним її системним параметром. Негентропію також можнатрактувати й як ту різноманітність, яка вводиться в систему при ...
1049061
  Ржевська В.С. Порівняння зобов"язань сторін за Північноатлантичним і Варшавським договорами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 585-588. – ISSN 1563-3349


  Здійснено аналіз спільних і відмінних рис міжнародно-правових зобов"язань сторін за договорами, які юридично оформити блокове протистояння "холодної війни".
1049062
  Савельєв Ю. Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-22. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнюються наявні підходи компаративного аналізу і оцінки рівня розвитку різних суспільств із врахуванням їхніх цивілізаційних характеристик. Таке уточнення дозволяє розв"язати фундаментальну суперечність теорій розвитку сучасного суспільства ...
1049063
  Горовий Д.А. Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 94-103. – ISSN 2226-8820
1049064
  Стоянов Є.Г. Порівняння існуючих методик розрахунку згинаючих залізобетонних елементів на дію поперечної сили / Є.Г. Стоянов, А.Г. Набока // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 139-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1049065
   Порівняння кардіопротекторних властивостей штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при операціях аортокоронарного шунтування / О.А. Лоскутов, О.М. Дружина, Д.О. Дзюба, С.В. Пащенко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 106-109. – ISSN 2224-0586
1049066
  Сібекіна А.Ю. Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в Митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 77-82. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальної теми вибору інтеграційного вектору України, виходячи з наближення підписання у листопаді 2013 р. угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої стане Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Розглядаються та ...
1049067
  Бурчак О.В. Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації / О.В. Бурчак, В.В. Трачевський, О.К. Балалаєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 208-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1049068
  Лантінов Я.О. Порівняння кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства в Україні та європейських державах балтійського регіону // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 29-37. – ISSN 2304-4556
1049069
  Лозицький В. Порівняння магнітних полів і термодинамічних умов у сонячних спалахах та неспалахових областях на Cонці / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати спектрально-поляризаційних досліджень фізичних умов у сонячних спалахах балів Х17.2 та М4.1, а також у тіні й півтіні двох великих сонячних плям (з діаметром 30-40 Мм), які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі ...
1049070
  Коваль О.В. Порівняння майнових прав, права власності та речових прав // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 170-174. – ISSN 2078-3566
1049071
  Хотомлянський О. Порівняння методів визначення економічної ефективності інвестицій / О. Хотомлянський, П. Знахуренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
1049072
  Нефьодов О.О. Порівняння методів виробництва ядерного палива / О.О. Нефьодов, О.М. Двоєглазов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85
1049073
  Пирогов Д.А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 138-144. – ISSN 1996-5931
1049074
  Марченко О.О. Порівняння методів онтологічного семантичного аналізу та алгоритмів латентного семантичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою даної роботи є порівняльний аналіз двох основних сучасних напрямів інтелектуальної обробки текстів природною мовою - експліцитних методів семантичного аналізу текстової інформації та методів латентного семантичного аналізу. Основна увага в роботі ...
1049075
  Луцька Н.М. Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування для технологічних об"єктів із невизначеностями // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 122-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1049076
  Рубльов Б.В. Порівняння метрики дотичних та метрики Хаусдорфа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті вивчаються властивості гладкої метрики, класу фігур, в якій вона будується, поняття узагальненої дотичної та канонічного розбиття межі. Розглянутий взаємозв"язок гладкої метрики та метрики Хаусдорфа. Ключові слова: узагальнена дотична, ...
1049077
  Кітц Р.Р. Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи / Р.Р. Кітц, Б.М. Мізюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 186-191. – ISSN 2222-4459
1049078
  Войновський А.С. Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
1049079
  Алексеєв О.С. Порівняння мір подібності кривих для задачі розпізнавання підписів / О.С. Алексеєв, Ю.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 169-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Дану роботу присвячено розробці алгоритму міри подібності кривих для задачі розпізнавання підписів. За основу алгоритму було використано алгоритм динамічної корекції часу. В роботі запропоновано порівнювати не лише часові залежності координат пера, а й ...
1049080
  Обуховський В.В. Порівняння моделей опису в"язкості бінарних молекулярних сумішей / В.В. Обуховський, А.В. Шилін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1049081
   Порівняння морфофункціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу / О.О. Калмикова, О.І. Джус, Г.М. Світіна, Г.В. Островська, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 69
1049082
  Кривошеїн О.О. Порівняння наземних вимірювань сонячної радіації із супутниковими даними в межах областей України за період 2001 – 2009 рр. // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 93-103


  Проведено порівняння супутникових значень сонячної радіації з наземними на трьох територіальних рівнях (країна, область, станція) з подальшим визначенням доцільності використання супутникових даних роздільною здатністю 0.25.0.25 градусів на цих рівнях ...
1049083
  Бек М. Порівняння національних законів США та ФРН у сфері здійснення ДЗЗ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 129-133


  Правового регулювання здійснення діяльності з дистанційного зондування Землі.
1049084
  Семенова С. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та директиви 2013/34/ЄС // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 18-32
1049085
  Довганюк В.М. Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 341-350. – ISSN 1993-6788
1049086
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно-правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн-членів НАТО : Навчально-методичний посібник для студентів юрид. факультетів вищ. навч. закл. / В.Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 172с. – ISBN 966-373-168-0
1049087
  Соколовська Є.В. Порівняння основних індексів соціального статусу з композитними змінними // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 258
1049088
  Єрмошенко А.М. Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
1049089
  Єрмошенко Анастасія Миколаївна Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
1049090
  Оленко А.Я. Порівняння оцінок помилки апроксимації в теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Проводиться порівняння точних верхніх оцінок помилки округлення в інтерполяції за допомогою скінченних сум Котельникова-Шеннона, отриманих у роботах А. Оленка й Т. Погані для функцій з класу Пелі-Вінера, з відомими в літературі. Розглянуто різні типи ...
1049091
  Глієва С.Г. Порівняння оцінок правильної зміни, побудованих за спостереженнями одного процесу дробового ефекту / С.Г. Глієва, О.М. Іксанов // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 70-71
1049092
  Ігнатова О.В. Порівняння підходів щодо обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості на регіональному рівні / О.В. Ігнатова, Г.О. Овчіннікова, Н.В. Ізюмська // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 4 (68). – С. 105-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 2222-8810
1049093
  Машков А. Порівняння поглядів І. Пригожина та Г. Хакена в контексті аналізу можливостей застосування синергетики як теоретичної основи дослідження державно-правової дійсності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-84. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні ідеї І. Пригожина і Г. Хакена в галузі синергетики, обгрунтовується принципова можливість застосування синергетичних підходів для дослідження державно-правової дійсності. The article narrates about main ideas of I. Prygogin and H. ...
1049094
  Шевченко Я. Порівняння політики депортації кримських татар 1944 року в СРСР з сьогоднішньою позицією РФ в Криму // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 210-213
1049095
  Орленко Б. Порівняння правового становища біржового брокера та дилера за законодавством США та України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 283-285. – ISBN 978-617-7069-28-6
1049096
  Кохан О.О. Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII - середині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 66-71. – ISSN 2076-8982
1049097
   Порівняння практики розробки та впровадження клінічних настанов / О.М. Ліщишина, А.В. Степаненко, Є.О. Мельник, Є.І. Рубцова // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (123), т. 2. – С. 52-60. – ISSN 1562-1146
1049098
  Гулєвська Г. Порівняння предмета та метода регулювання трудового права і міжнародного приватного права України / Г. Гулєвська, С. Сергєєва, Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9-13.
1049099
  Шевченко М. Порівняння при моделюванні образу Богдана Хмельницького у творах на історичну тематику // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 126-128
1049100
  Лисенко С.В. Порівняння природних умов зростання європейських видів роду Erica L. і регіону їх інтродукції (м. Київ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються екологічні умови природних ареалів європейських видів роду Erica L. І природні умови М. Києва з метою прогнозування перспективності інтродукції даних видів в Київському Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна у відкритому грунті. Результати ...
1049101
  Липчанський Олексій Іванович Порівняння просторової та часової надлишковості в односторонніх системах передавання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Липчанський О.І.; Укр. Держ. Акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2001. – 16 с.
1049102
  Педько Т.П. Порівняння психоаналітичної та літературної точок зору на символічний зміст твору Е. Хемінгуея "Старий і море" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 175-177. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1049103
  Магеррамова Ю.А. Порівняння реалізації концепції держави загального добробуту в Швеції та Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 125-136
1049104
  Яніш Є. Порівняння результативності методів обліку воронових птахів (Corvidae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати обліків воронових птахів на території Сумської області за 2004 рік. Отримані дані щодо щільності популяцій воронових птахів в Сумській області. В результаті порівняння методів обліку вирахувані коефіцієнти екстраполяції ...
1049105
  Лозицька Н.Й. Порівняння результатів візуальних вимірювань напруженості магнітних полей сонячних плям в трьох обсерваторіях / Н.Й. Лозицька, В.Г. Лозицький // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
1049106
  Гопчак І.В. Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 148-156. – Бібліогр.: 3 назви
1049107
  Зинченко Н.В. Порівняння результатів парламентських виборів 2012-2019 рр. в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 56-64. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089
1049108
  Ковальчук В.П. Порівняння результатів розрахунку тепловтрат через огородження, що прилягають до грунту, за європейською та вітчизняною методиками // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 10-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-0431
1049109
  Ігнатюк А.О. Порівняння рівнів суспільного добробуту у США і Німеччині : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 12-20 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1049110
  Ляпіна К.М. Порівняння розвитку малого підприємництва в країнах ЄС та в Україні / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 87-91.
1049111
   Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe cylindracea на різних агар-агарових середовищах / A. Jasinska, C.A. Bдoвeнкo, M. Siwulski, L. Davidowicz // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 153-161 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2476626
1049112
  Кожем"якіна С.М. Порівняння системи економічних показників прогнозування України та інших країн (ЄС. Болгарії) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 20-25.
1049113
  Чепіжний А.В. Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті / А.В. Чепіжний, С.Ф. Питипака, А.В. Несвідомін // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
1049114
  Кормуш О. Порівняння способів прояву батьківської любові до дитини в японській та українській родинах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 44-51


  Статтю присвячено порівнянню способів вираження батьківської любові до дітей в японській та українській родинах. На матеріалі підручників та збірників порад для батьків досліджені способи, що рекомендуються батькам обох країн. За результатами ...
1049115
  Доморослий Б. Порівняння творчості та поглядів Лесі Українки і Халіде Едіб Адивар // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 256-259. – ISBN 978-2-919320-35-6
1049116
  Шаля О.І. Порівняння у соціокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 376-383


  Мови слугують віддзеркаленням людських культур. Це означає, що мова є інструментом вираження культурних цінностей. Метою цієї статті є виявлення того, що порівняння уживається для відображення універсальних та культурно-специфічних концептів у ...
1049117
  Мізін К. Порівняння у фразеології / Костянтин Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-382-168-9
1049118
  Гуда О. Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні чинники формування селевих потоків в басейні річки Тиса в межах Тячівського та Воловецького районів Закарпатської області. Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що відбулися в період 1998-1999 рр, 2006 р. та ...
1049119
  Маляренко В.М. Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A.L. Juss. за вмістом білків та оводненістю / В.М. Маляренко, Н.В. Нужина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-35. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
1049120
  Прісняков В.Ф. Порівняння фінансово-економічної стійкості ринкової і планової економік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-60
1049121
  Кулинич М. Порівняння фінансової звітності суб"єктів малого та мікропідприємництва України та країн ЄС / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 87-91. – ISSN 2306-028X
1049122
  Гончар В.Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 87-92. – ISSN 2306-6806
1049123
  Лозицький В. Порівняння хромосферних і фотосферних магнітних полів у двох сонячних спалахах балів Х1.1/4N і Х17.2/4B / В. Лозицький, Н. Лозицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-51. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Із порівняння спектрально-поляризаційних вимірювань магнітного поля у двох потужних сонячних спалахах (28 жовтня 2003 р. балу Х17.2/4B і 17 липня 2004 р. балу X1.1/2N), виконаних у лініях FeI і D1 NaI, випливає, що ефективне магнітне поле Beff було ...
1049124
  Мартинюк П.М. Порівняння чисельних розв"язків двовимірних задач сітковими та безсітковими методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 274-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Наведено схему чисельного розв"язання двовимірної нелінійної крайової задачі сітковими та безсітковими методами Запропоновано структуру класів при об"єктно-орієнтованому програмуванні вказаних методів. Наведено результати чисельних експериментів. ...
1049125
  Молчко О. Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 151-157. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання відтворення концепту, вербалізованого порівняльною конструкцією як асоціативним типом фрейму, в перекладі у процесі українсько-англійського зіставлення.
1049126
  Козяр С. Порівняння як засіб створення образної експресивності весільної пісні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 55-62
1049127
  Супрун В. Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 285-286
1049128
  Клименко Н.Ф. Порівняння як основа творення композитних дієслів (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-258


  У статті розглянуто складні дієслова новогрецької та української мов, що утворені з використанням порівняння, розкрито різну продуктивність їх у двох зіставлюваних мовах, як і формування переносних значень. В статье рассматриваются сложные глаголы ...
1049129
  Гадюк Р.В. Порівняння як складова поетичної образності Богдана-Ігоря Антонича / Р.В. Гадюк, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1049130
  Смущинська І. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 302-308


  У статті досліджуються проблеми аналізу та інтерпретації порівняння як стилістичної фігури, узагальнюються теоретичні підходи до неї з сучасних позицій, робиться співставлення на матеріалі французької та української мов. В статье изучаются проблемы ...
1049131
  Крившенко Я.Д. Порівняно генетичне вивчення D.buscki i D. melanogoster : Дис... наук: / Крившенко Я.Д.;. – К, 1938. – 101л. – Бібліогр.:л.1-9
1049132
  Мідянка П.М. Поріг / П.М. Мідянка. – К, 1987. – 37с.
1049133
  Мовчан П.М. Поріг : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1988. – 233 с.
1049134
  Борунь К. Поріг безсмертя / К. Борунь. – Київ, 1973. – 245с.
1049135
  Сірук М. Поріг болю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 4


  Як зупинити Кремль? "День" звернувся до експертів новоствореного Центру вивчення Росії.
1049136
  Поліщук Б.Н. Поріг рідної хати : повісті / Б.Н. Поліщук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 340, [2] с.
1049137
  Мельничук Ю.С. Поріддя Іуди / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1959. – 96с.
1049138
  Носенко О.Є. Поріддя осатанілих : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1967. – 104 с.
1049139
  Яловий В. Поріднені міста Києва: досвід і проблеми регіональної дипломатії // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.137-141
1049140
  Борисенко В.П. Поріднилися Десна і Лаба / В.П. Борисенко. – К., 1985. – 64с.
1049141
  Карабан В.І. Поріняльне узусознавство // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 190-197


  У статті пропонується новий напрямок досліджень - порівняльне узусознавство, який має теоретичне значення для подальшого розвитку порівняльних досліджень мов та практичну цінність для викладання іноземних мов, перекладознавства і практики ...
1049142
  Думбадзе А. Поріняльний аналіз концепту "мова" в українській та російській лінгвокультурах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 10
1049143
  Антонюк Н. Порльща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС / Н. Антонюк, О. Краєвська // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 317-332. – ISBN 978-83-7784-784-8
1049144
  Жадан С. Порно : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 104-112. – ISSN 0012-6756
1049145
  К"юбільє Ж.-М. Порногламур / Жан-Марі К"юбільє. – Київ : Основи, 2009. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-500-306-9
1049146
  Бондаренко К. Порнография возрождения // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 39. – С. 68-71.


  Історія Галичини ХІХ ст. Початок галицько-русинського національного відродження, біля джерел якого були такі діячі як: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Д. Зубрицький, М. Устиянович. Роль начальника львівської поліції Леопольда Захера ( батька ...
1049147
  Гомбрович В. Порнографія : [роман] / Вітольд Гомбрович ; з пол. пер. Олександр Гриценко. – Львів : ВСЛ, 2015. – 168, [2] с., [7] арк. іл. : іл. – Пер. за вид.: Pornografia / Witold Gombrowicz: Krakow: Wydaw. Literackie, 1990. – (Вавилонська бібліотека. Перекладацький громадський проект). – ISBN 978-617-679-146-1
1049148
  Константінов С.Ф. Порнографія як фактор, що впливає на маргіналізацію жінок // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-75.
1049149
  Якимчук М.К. Пороблеми встановлення об"єктивних ознак кримінально- караного порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.109-114. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1049150
   Поровое пространство и органическое вещество коллекторов и покрышек. – М. : Наука, 1986. – 94с.
1049151
  Энгельгардт В. Поровое пространство осадочных пород. / В. Энгельгардт. – М., 1964. – 232с.
1049152
  Затенацкая Н.П. Поровые воды глинистых пород и их роль в формировании подземных вод / Н.П. Затенацкая. – Москва : АН СССР, 1963. – 144с.
1049153
  Затенацкая Н.П. Поровые воды осадочных пород. (Их значение при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях). / Н.П. Затенацкая. – М., 1974. – 15с.
1049154
   Поровые растворы в геологии. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 157с. : Ил. – Библиогр.: с.150-154
1049155
   Поровые растворы горных пород как среда обитания микроорганизмов. – Новосибирск : Наука, 1981. – 175с.
1049156
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы зоны аэрации южных степных районов Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 63-72. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1049157
  Матвеева Л.И. Поровые растворы месторождений полезных ископаемых / Л.И. Матвеева. – Минск, 1986. – 148с.
1049158
  Богомолов Г.В. Поровые растворы осадочных пород солеродных бассейнов / Г.В. Богомолов, Л.И. Матвеева, М.Ф. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 141с.
1049159
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы слабопроницаемых пород инфильтрационной водонапорной системы Конкско-Ялынской впадины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-65. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1049160
  Бэлэицэ Джорде Порог / Бэлэицэ Джорде. – Бухарест, 1967. – 46с.
1049161
  Гартунг Л.А. Порог / Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1968. – 176с.
1049162
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – М., 1974. – 439с.
1049163
  Кайяк В.К. Порог / В.К. Кайяк. – Москва, 1979. – 248с.
1049164
  Катаева Р.А. Порог / Р.А. Катаева. – Харьков, 1983. – 55с.
1049165
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – Калининград, 1985. – 381с.
1049166
  Дударев А А. Порог : пьесы / А А. Дударев, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 279 с.
1049167
  Есиненку Н. Порог любви : рассказы / Н. Есиненку. – Кишинев : Литература артистикэ, 1959. – 159 с.
1049168
  Проскурин П.Л. Порог любви : Повести / П.Л. Проскурин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 636с.
1049169
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – М.
1. – 1987. – 79с.
1049170
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – М.
2. – 1987. – 63с.
1049171
  Гуссаковская О.Н. Порог открытой двери / О.Н. Гуссаковская. – М., 1978. – 95с.
1049172
  Мелков Г.А. Порог параметрического возбуждения спиновых волн в железоитриевом гранате при низких температурах / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Б В. Черепанов // ФТТ, 1980. – №1
1049173
  Арясова О.В. Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 116-121 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 121. – ISSN 0203-3100
1049174
  Рубенок О.Ф. Порог чувствительности. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1989. – 223с.
1049175
  Тургенев И.С. Порог. (Не вошедшее в собрание сочинений "Стихотворения в прозе") / И.С. Тургенев. – СПб., 1906. – 8с.
1049176
  Егоров А.Н. Пороги / А.Н. Егоров. – Калинин, 1963. – 150с.
1049177
  Филев Б.А. Пороги / Б.А. Филев. – М, 1965. – 86с.
1049178
  Семенов В.П. Пороги : стихи / В.П. Семенов ; [ил.: Заур-Бек Абоев]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1968. – 127 с.
1049179
  Бразов Л.П. Пороги : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 330 с.
1049180
  Тарновський М.Ю. Пороги : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1976. – 291 с.
1049181
  Боцу П.П. Пороги : стихи и поємі / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
1049182
  Грекова И. Пороги / И. Грекова. – Москва, 1986. – 541с.
1049183
  Мурзаков В.Н. Пороги / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1986. – 396с.
1049184
  Сердюк Ю.А. Пороги / Сердюк Ю.А. – Москва, 1988. – 158 с.
1049185
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1997


  1997. N 1/2
1049186
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1998


  1997. N 1/2
1049187
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
Т 1-4. – 1999


  1997. N 1/2
1049188
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 1-3. – 2000


  1997. N 73
1049189
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2000
1049190
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1-4. – 2001


  1997. N 73
1049191
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1. – 2002
1049192
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 2. – 2002
1049193
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 3. – 2002
1049194
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2002
1049195
  Чайківський О.Я. Пороги : вірші / Олесь Чайківський ; [худож. Л.С. Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-927-381-9
1049196
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: В 3-х томах / Шерех Юрій; Ред рада: В.О.Шевчук; Упоряд. Р.Корогодський. – Харків : Фолио. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0013-1
Т.1. – 1998. – 607с.
1049197
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія. Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд. та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0014-Х
Т.2. – 1998. – 367с.
1049198
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд.та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0015-8
Т.3. – 1998. – 431с.
1049199
  Сердюк Ю.О. Пороги віку : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1967. – 94 с.
1049200
  Руя В. Пороги Даугавы не замерзают : патетич. мозаика / Валдис Руя; пер. с латыш.Л.Романенко. – Москва : Советский писатель, 1980. – 119 с.
1049201
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5865-2
Т. 1. – 2012. – 570, [3] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1049202
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5866-9
Т. 2. – 2012. – 345, [4] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1049203
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5867-6
Т. 3. – 2012. – 409, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
1049204
  Корнєєв В. Пороги і можливості фінансової стабілізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 57-61. – ISSN 0201-758Х
1049205
  Булгакова Н. Пороги на потоке. Конвейер по выдаче дипломов остановят? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 5


  Мониторинг российских вузов начался 15 августа 2013 года. В нем приняли участие 934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных вуза и 1478 филиалов. По итогам заседания 13 декабря требующими оптимизации были признаны 45 вузов и ...
1049206
  Галушко К. Пороги російського "історичного лібералізму" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Як історики з Росії оцінюють події в Україні.
1049207
  Волошин В.В. Пороги Середнього Побужжя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 28
1049208
  Пилипенко О.І. Порогова просторово-періодична структура в нематичній комірці в світловому та статичному електричних полях / О.І. Пилипенко, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
1049209
  Дертоузос М. Пороговая логика / М. Дертоузос. – М, 1967. – 343с.
1049210
  Коротченков Олег Олександрович Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : 01.04.07 : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Коротченков Олег Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 265 л. – Бібліогр. : л. 247-265
1049211
  Коротченков О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф. ... д-ра фіз.-математ. наук: 01.04.07 / Коротченков О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 28 с. – Бібліогр.: 23 - 25 с.
1049212
  Коротченко О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.04.07 / Коротченко О. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 28л.
1049213
  Усар І.Я. Порогові стратегії для систем з повторними викликами // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 95-97
1049214
   Пороговые свойства Ni и Zn СВЧ ферритов / Г.А. Мелков, Е.С. Фомина, А.Л. Луценко, рашевская, А.П. Сафантьевский, Л.М. Лазебная // Электроника СВЧ. Сер. 1, Ферритовые СВЧ приборы и материалы, 1987. – №1, 2
1049215
   Пороговые сигналы. – Москва : Советское радио, 1952. – 403 с.
1049216
  Болотин И.М. Пороговые устройства для приборов автоматического контроля и регулирования. / И.М. Болотин, В.А. Павленко. – Москва, 1970. – 97с.
1049217
   Пороговые элементы на разветвленных магнитных сердечниках. – М., 1973. – 142с.
1049218
  Богодар Е.Д. Пороговый анализ в контруктивных экономико-географических исследованиях городов и их систем : Автореф... канд. георг.наук: 11.00.02 / Богодар Е. Д.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1049219
  Мовчан Н.П. Пороговый катодический парабиоз и пороговый электронаркоз. : Автореф... канд. биол.наук: / Мовчан Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1049220
   Порода : антологія укр. письменників Донбасу / упоряд. Веніаміна Білявського і Микити Григорова ; [редкол.: А. Курков та ін.] ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Легенда, 2017. – 381, [3] с. – ISBN 978-966-97689-1-9
1049221
  Шумарова Н.П. Породження та сприймання мовлення як основа комунікаційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 17-20


  У статті йдеться про процес комунікаци та його основні складники - породження та сприймання мовлення, їх структуру та особливості реалізації, пов"язані з розумовою діяльністю людини. The article talks about the process of communication and its main ...
1049222
  Ярун Г.М. Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов"янського piti // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 100-102. – ISSN 1996-9872


  У статті досліджено особливості змісту сучасної української мовної одиниці пити та її праслов’янського відповідника *piti, встановлено взаємовідношення між структурами їхнього змісту. У ретроспекції та проспекції простежуються породжувальні явища як ...
1049223
  Лазаренко М.І. Породи з ходами кольчастих червів у візейських відкладах Західного Донбасу / Лазаренко М.І. , Петров В.Г. – Москва, 1960. – с.12
1049224
  Ненадкевич-Говорова Породи родини гранітів / Ненадкевич-Говорова. – Б.м. : Б.в. – 13с.
1049225
  Литвяк М.М. Породненные броней: 2-я гвард. танковая армия. / М.М. Литвяк. – М., 1985. – 240с.
1049226
  Губарев А.А. Породненные орбитой / А.А. Губарев, В. Ремек. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205 с.
1049227
   Породненные социалистическим интернационализмом. – Киев, 1980. – 291с.
1049228
   Породний склад скота в УРСР. – К., 1936. – 97с.
1049229
   Породнились на Амуре. – Хабаровск, 1972. – 205с.
1049230
  Ярмоленко С.А. Породное районирование и племенная работа в птицеводстве / С.А. Ярмоленко. – Киров, 1964. – 12 с.
1049231
  Мишин Л.Ф. Породные группы и серий краевых вулконических поясов. / Л.Ф. Мишин. – М., 1982. – 124с.
1049232
   Породообразующие гранаты Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1980. – 175с.
1049233
  Даминова А.М. Породообразующие минералы / А.М. Даминова. – М, 1963. – 176с.
1049234
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 1 : Ортосиликаты и кольцевые силикаты. – 1965. – 372с.
1049235
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 2 : Цепочечные силикаты. – 1966. – с.
1049236
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 3 : Листовые силикаты. – 1966. – 317с.
1049237
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 4 : Каркасные силикаты. – 1966. – с.
1049238
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 5 : Несиликатные минералы. – 1966. – 408с.
1049239
  Даминова А.М. Породообразующие минералы : [учеб. пособ. для геол. спец. вузов] / А.М. Даминова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 205 с.
1049240
   Породообразующие минералы. – М., 1981. – 308с.
1049241
  Боруцкий Б.Е. Породообразующие минералы высокощелочных комплексов / Б.Е. Боруцкий. – М., 1988. – 214с.
1049242
  Дмитренко Г.Г. Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интруззий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогензис. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.20 / Дмитренко Г.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 16л.
1049243
  Дмитренко Геннадий Геннадьевич Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интрузий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогенезиса : Дис... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20. / Дмитренко Геннадий Геннадьевич; ВГУ. – Воронеж, 1979. – 281л.
1049244
   Породообразующие минералы и их равновесия. – Москва : Московский университет, 1979. – 160с.
1049245
  Данилович Ю.Р. Породообразующие минералы и метаморфозм кристаллического фундамента Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – К, 1988. – 165с.
1049246
  Чернышов Н.М. Породообразующие минералы никеленосных интрузий Воронежского кристаллического массива / Н.М. Чернышов, Г.Г. Дмитренко. – Воронеж, 1979. – 248с.
1049247
   Породообразующие пироксены. – М., 1971. – 456с.
1049248
   Породообразующие пироксены Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 226с.
1049249
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа А (Украина, Россия, Казахстан) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-84 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1049250
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа Б (Украина, Россия) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-86 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1049251
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых, ультрамафит-мафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Россия. Украины) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-69 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1049252
  Хоменко В.М. Породообразующие пироксены: оптические спектры, окраска и плеохроизм. / В.М. Хоменко, А.Н. Платонов. – К., 1987. – 214с.
1049253
  Бахтин А.И. Породообразующие силикаты: оптические спектры, кристаллохимия, закономерности окраски, типоморфизм. / А.И. Бахтин. – Казань, 1985. – 192с.
1049254
  Травкин В.С. Породоразрушающий инструмент для вращательного бескернового бурения скважин / В.С. Травкин. – Москва : Недра, 1982. – 190 с.
1049255
   Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин. – Л., 1979. – 359с.
1049256
   Породы-коллекторы и миграция нефти. – Москва : Наука, 1980. – 135с.
1049257
   Породы-коллекторы на больших глубинах. – М., 1990. – 167с.
1049258
   Породы-коллекторы нефтегазоносных отложений Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 131с.
1049259
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение / А.А. Ханин. – Москва : Недра, 1969. – 366с. : Ил. – Библиогр.: с.349-363
1049260
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. / А.А. Ханин. – М., 1973. – 303с.
1049261
  Колгина Л.П. Породы-коллекторы нижнего неокома месторождений нефти Среднего Приобья. / Л.П. Колгина. – М., 1977. – 96с.
1049262
   Породы - коллекторы и миграция нефти. – М., 1988. – 106с.
1049263
  Корчин В.А. Породы гранулитового комплекса: их упругие параметры и прогноз распространения в земной коре Украинского щита / В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 99-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
1049264
  Пенионжкевич Э Э. Породы гусей и уток в СССР. / Э Э. Пенионжкевич, . – М, 1954. – 80с.
1049265
  Сидоров Ю.И. Породы и грунт поверхности Марса / Ю.И. Сидоров, М.Ю. Золотов. – Москва : Наука, 1989. – 221с.
1049266
  Кожевников Г.А. Породы Кавказских пчел в связи с вопросом о породах пчел вообще. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К.Л.Пентковского, 1900. – 24 с.
1049267
   Породы крупного рогатого скота Германии. – Берлин. – 57с.
1049268
  Федорович-Шенец Породы собак, воспитание и дрессировка комнатных и натаска подружейных. : По системе, основанной исключительно на ласковом обращении: Лечебник / Федорович-Шенец. – Петроград, 1917. – 245с.
1049269
  Тихоненкова Р.П. Породы Таловских гор и роль явлений гибридизма в их формировании : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тихоненкова Р. П.; МГУ, Геол. фак., каф. петрограф. – М., 1956. – 13л.
1049270
  Аполлонова Т.А. Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики / Т.А. Аполлонова, Е.В. Глейбман, И.З. Маноли; Т.А. Аполлонская, Е.В. Глейбман, И.З. Маноли ; отв. ред. Р.Г. Пиотровский ; Бельц. гос. пед. ин-т им. А. Руссо. – Кишинёв : Штиинца, 1987. – 168, [3] с.
1049271
  Третьяков В.П. Порождающие игры как способ управления знаниями / В.П. Третьяков, А.А. Журавлева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 35-40. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1049272
  Герджиков С В. Порождающие операторы налинейных эволюционных уравнений солитонного типа, связанных с полупростыми алгебрами Ли. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Герджиков В.С,; Объед.ин-т.ядерн.исследований. – Дубна, 1987. – 15л.
1049273
  Коксетер Г. Порождающие элементы и определяющие соотношения дискретных групп / Г. Коксетер, У. Мозер. – М, 1980. – 240с.
1049274
  Вувуникян Ю.М. Порождение полугрупп эндоморфизмов локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вувуникян Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1049275
  Верещагин Е.М. Порождение речи: латентный процесс (предварительное сообщение). / Е.М. Верещагин. – Москва, 1968. – 92с.
1049276
  Воннегут К. Порожденье тьмы ночной / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 159 с.
1049277
  Чабаненко В.А. Порожистий Дніпро : іст.-топонімічний словник / Віктор Чабаненко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Каф. заг. і слов"янського мовознавства. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 187, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр.: с. 179-186. – ISBN 978-966-599-269-1


  У пр. № 1725976 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку на добрий спомин про рідний запорізький край. Підпис. 29.10.08 р.
1049278
  Кобець О. Порожнеча національного кінематографа заповнюється // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 14


  Книга відомої дослідниці українського кіно Л. Брюховецької "Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроби реконструкції".
1049279
  Антонов С.П. Порожний рейс. Разноцветные камешки : рассказы / С.П. Антонов ; ил. Ю.А. Цишевский. – Москва : Советская Россия, 1961. – 118 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1049280
  Еліот Т.С. Порожні люди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-130. – ISSN 0320 - 8370
1049281
  Тарнавський В. Порожній п"єдєстал : роман / В. Тарнавський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 427с.
1049282
  Ільканич К.І. Порозрядні логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ільканич К.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1049283
  Прохасько Т. Порозуміння зі світом є найбільшим скарбом : інтерв"ю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 50-51. – ISSN 0868-9644


  Несподівані роздуми, важливі зізнання, цікаві спостереження Тараса Прохаська зі збереженням особливостей його мови. Співрозмовник - Хрущак М.
1049284
  Войтків О. Порозуміння та протистояння: українсько-польське питання в романі Івана Франка "Lelum і Polelum" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 226-235. – ISSN 0130-528Х
1049285
  Морозова О. Порозуміння у питаннях спільної минувшини як фактор реконструкції національної пам"яті українців і поляків // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 709-720
1049286
  Кравченко С. Порозуміння чи експансія? - полеміка з українського питання на сторінках газети "Wiadomosci literackie"(Варшава, 1924-1939) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 36-47


  У статті розглядаються гострі проблеми польсько-українських стосунків Щ 30-40-хрр. XXст., які стали предметом дискусії письменників і журналістів на сто- І рінках газети. Светлана Кравченко. Взаимопонимание или экспансия? - полемика по украинскому ...
1049287
  Быков Д. Порок сердца // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . август. – С. 38-43


  Життя і творчість Леоніда Андрєєва
1049288
  Айвазян А.В. Пороки развития почек и мочеточников / А.В. Айвазян, А.М. Войно-Яснецкий ; ответ. ред. В.В. Мазин ; АНСССР, Отд. физиологии. – Москва : Наука, 1988. – 488 с.
1049289
  Педдь К Пороки стекла. / К Педдь. – Л, 1931. – 204с.
1049290
  Плаченов Т.Г. Порометрия / Т.Г. Плаченов, С.Д. Колосенцев. – Л., 1988. – 175с.
1049291
  Володарская А. Поронинское ("летнее") 1913 года совещание ЦК РСДРП с партийными работниками : Автореф... кандид. историч.наук: / Володарская А.; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 23 с.
1049292
   Поропласты. Методы получения, свойства и применение в технике. – М., 1960. – 60с.
1049293
  Петров И.Ф. Поросенок по-гречески / И.Ф. Петров. – Омск, 1960. – 80с.
1049294
  Евтушенко В.Я. Поросенок с лучком / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1963. – 151с.
1049295
  Астафьев В.П. Поросли окопы травой / В.П. Астафьев. – Москва, 1965. – 174с.
1049296
  Акинчиц И.И. Поросль отрезанной ветви : о религиоз. сектантстве и молодежи / Акинчиц И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 224 с.
1049297
  Іванович В.І. Порося в мішку : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянська Україна, 1965. – 64 с.
1049298
  Тамилович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13- середини 16 ст. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук:07.00.01 / Тамилович Людмила Вадимівна; Тамілович Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1049299
  Томілович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13 -середини 16 ст. : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Томілович Людмила Вадимівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 219л. + Додатки: л.195-219. – Бібліогр.: 176-195
1049300
  Паниев Н.А. Порох и розы / Н.А. Паниев. – Москва, 1967. – 175с.
1049301
  Веннен Л. Пороха и взрывчатые вещества / Л. Веннен. – Москва, 1936. – 651с.
1049302
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – М., 1949. – 224с.
1049303
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1957. – 187с.
1049304
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1972. – 207с.
1049305
  Ребро П.П. Порохівниця : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 95 с.
1049306
  Цибульник В. Порохова бочка для Сербії? Антиурядові протести в Белграді можуть змінити стратегічний баланс сил на Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 5


  "Один з п"яти мільйонів". Під таким гаслом у Сербії тривають масові протести, спрямовані проти порушення громадянських свобод, переслідування опозиції та журналістів. Серед вимог - і відставка президента Александара Вучича. Наслідки цих протестів ...
1049307
   Пороховая память. – Иркутск, 1975. – 127с.
1049308
  Радичков Й. Пороховий букварь / Й. Радичков. – Киев, 1977. – 326 с.
1049309
  Радичков Й. Пороховой букварь / Й. Радичков. – К., 1973. – 139с.
1049310
  Домашевич В.М. Порохом пахла земля : повесть / Владимир Домашевич ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1049311
  Орлов С.С. Порохом пропахнувшие строки / С.С. Орлов. – Москва, 1986. – 190с.
1049312
   Порохом пропахнувшие строки.... – М., 1975. – 275с.
1049313
  Черненок М.Я. Порочный круг : Повести / М.Я. Черненок. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
1049314
  Лосєв І. Порошенко-1 чи Ющенко-2? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Команда Порошенка дуже ризикує, повторюючи помилки помаранчевих, яких вони припустилися 10 років тому.
1049315
  Фаріон І. Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття "с рускім міром" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 2


  З нагоди річниці Валуєвського циркуляру від 18 липня 1863 року.
1049316
  Губерський Л.В. Порошенко Петро Олексійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323. – ISBN 966-316-045-4
1049317
  Бальшин М.Д. Порошковая металлургия / М.Д. Бальшин. – Москва, 1948. – 286 с.
1049318
  Францевич И.Н. Порошковая металлургия / И.Н. Францевич. – М, 1958. – 71с.
1049319
  Айзенкольб Ф. Порошковая металлургия : учеб. пособие для студентов металлург. вузов и фак. / Ф. Айзенкольб ; под науч. ред. проф., д-ра В.П. Елютина и канд. техн. наук А.К. Натансона. – Москва : Металлургиздат, 1959. – 519 с. – Библиогр.: с. 488-515
1049320
  Краснов А.Н. Порошковая металлургия / А.Н. Краснов, Ж.А. Кравец. – К., 1969. – 92с.
1049321
  Раковский В.С. Порошковая металлургия в машиностроении. / В.С. Раковский, В.В. Саклинский. – 2-е изд. – М, 1963. – 102с.
1049322
  Бойко П.А. Порошковая металлургия в СССР и за рубежом / П.А. Бойко. – К., 1965. – 79с.
1049323
   Порошковая металлургия и металлообработка. – Ереван, 1965. – 224с.
1049324
   Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения / Д.С. Кива, С.А. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 190, [2] с. : ил., табл. – Указ.: с. 173-178. – Библиогр.: 179-190. – ISBN 978-617-697-013-2


  В прим. №1693806 дарчий напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу - Ученому, Человеку с наилучшими пожеланиями. Подпись. 5.01.2015 г.
1049325
   Порошковая металлургия редких металлов. – М., 1962. – 32с.
1049326
   Порошковая металлургия, свойства и области применения бериллия. – М., 1956. – 179с.
1049327
   Порошковые магнитные материалы. – К., 1990. – 103с.
1049328
  Ромс Е.Г. Порошкоплодные лишайники Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Ромс Е. Г.; АН УССР, Ин-т ботан. – К., 1965. – 17л.
1049329
  Кизи К. Порою нестерпимо хочется... / К. Кизи. – С.-Пб., 1993. – 576с.
1049330
  Степанов А.Н. Порт-Артур : историческое повествование / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1950. – 540с.
1049331
  Степанов А.Н. Порт-Артур : Историческое повествования / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1950. – 640с.
1049332
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
1,2. – 1955. – 640с.
1049333
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
3-4. – 1955. – 663с.
1049334
  Степанов А. Порт-Артур : роман в двух книгах / А. Степанов; Примеч. Л. Полосиной. – Москва : Правда
Кн.1. – 1985. – 669 с., ил.
1049335
  Никулин Л.В. Порт-Артур. / Л.В. Никулин. – М-Л, 1937. – 96с.
1049336
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва, 1944. – 704с.
1049337
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов, 1946. – 119с.
1049338
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва, 1946. – 615с.
1049339
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
3-4. – 1947. – 607с.
1049340
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
1. – 1955. – 612с.
1049341
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
2. – 1955. – 628с.
1049342
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Ташкент
1. – 1965. – 628с.
1049343
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
1. – 1978. – 607с.
1049344
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Москва
2. – 1978. – 608с.
1049345
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Владивосток
2. – 1985. – 607с.
1049346
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
1. – 1988. – 619с.
1049347
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
2. – 1988. – 615с.
1049348
  Селиванов Ф.Т. Порт-Артурский изобретатель / Ф.Т. Селиванов. – М, 1952. – 104с.
1049349
  Сагайдак В.П. Порт / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1974. – 26 с.
1049350
  Блинов Б.Н. Порт / Б.Н. Блинов. – М, 1989. – 316с.
1049351
  Штейн Б.С. Порт / Б.С. Штейн. – Москва, 1990. – 320с.
1049352
  Яценко В.А. Порт на морском берегу / В.А. Яценко. – Москва : Мысль, 1985. – 172 с.
1049353
  Кисиль В.Я. Порт назначения - вечность : неоконченный роман / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2017. – 250, [2] с., [32] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-413-600-3
1049354
  Крыга А. Порт назначения / А. Крыга. – М., 1977. – 287с.
1049355
  Богданов Е.Н. Порт назначения / Е.Н. Богданов. – М, 1978. – 86с.
1049356
   Порт приписки - Калининград, 1959. – 150с.
1049357
  Строганов И.Н. Порт приписки / И.Н. Строганов. – Калининград, 1962. – 72 с.
1049358
  Стариков Н.Т. Порт приписки. / Н.Т. Стариков. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 72с.
1049359
   Порт Севастополь. – Севастополь, 1970. – 8с.
1049360
  Сименон Ж. Порт туманов / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 261с.
1049361
  Сименон Ж. Порт туманов : морские романы / Ж. Сименон. – Одесса : Маяк, 1991. – 454с. – (Морская библиотека ; кн. 65). – ISBN 5-7760-0341-5
1049362
  Черненко О. Порт Циндао - опроний пункт проникнення Німецької імперії в Китай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 92-96. – ISBN 978-966-171-793-9
1049363
  Двинин Порт четырех океанов / Двинин, е.А. – Мурманск, 1957. – 110с.
1049364
  Иванов В.Г. Порт южный. Время... События... Люди... / В.Г. Иванов. – Киев : Альма-Пресс, 2003. – 184с. – ISBN 966-96022-0-3
1049365
   Порт, который построил Ирод // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 80-85 : фото
1049366
  Удинский А.М. Порт, порт, порт... / А.М. Удинский. – М., 1990. – 47с.
1049367
  Писковский Ю.И. Портал : [альбом, резюме : монография] / [Писковский Юрий Иванович ; худож. ред. В. Недяк]. – Киев : ЕММА, 2008. – 732 с. : илл., фото. – Кн. на русском и англ. языках. – ISBN 978-966-96824-2-0
1049368
  Колесова О. Портал на взлете. Сайт СО РАН вышел в Топ-50 международного рейтинга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Паутина Интернета опутала мир не так давно, однако сегодня не быть представленным в Сети невозможно: учреждения встречают, так сказать, по порталу. Уже, как известно, составляются “хит-парады” сайтов: специальная наука вебометрика изучает визитные ...
1049369
  Кушнаренко О.М. Портал як інструмент системоорганізації бібліотечно-інформаційного простору України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 61-64. – ISBN 966-7352-64-1
1049370
  Макотинский М.П. Порталы и наружные двери / М.П. Макотинский. – Москва, 1955. – 108с.
1049371
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1959. – 391с.
1049372
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1971. – 408с.
1049373
  Ільків М.В. Портативний сонячний годинник із Хотинської фортеці = A portable sundial from the Khotyn fortress : атрибуція, особливості використання, просторово-часовий контекст / М.В. Ільків ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; Н.-д. Центр Буковинознавства (Чернівці). – Чернівці : Технодрук, 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 201-206. – Бібліогр.: с. 179-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-57-7
1049374
   Портативные генераторы нейтронов в ядерной геофизике. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 204 с.
1049375
  Однолько В.В. Портативные камеры цветного телевидения / В.В. Однолько. – Москва : Радио и связь, 1984. – 104 с.
1049376
  Кузнецов А.С. Портативные любительские осциллографы / А.С. Кузнецов. – Москва, 1975. – 81 с.
1049377
  Бриллиантов Д.П. Портативные любительские телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1985. – 88 с.
1049378
  Блюдин Е.К. Портативные осциллографы / Е.К. Блюдин, З.М. Боднар, К.В. Кравченко. – Москва : Советское радио, 1978. – 263 с.
1049379
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н. Вишневский, В.М. Немировский, А.А. Рогачев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
1049380
   Портативные телевизоры серии "Юность". – Москва : Связь, 1979. – 113 с.
1049381
  Бриллиантов Д.П. Портативные черно-белые телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1979. – 185 с.
1049382
  Зеленин И.А. Портативный генератор телевизионных испытательных сигналов / И.А. Зеленин. – Москва, 1884. – 44 с.
1049383
  Сонин Е.К. Портативный магнитофон на транзисторах / Е.К. Сонин. – М.-Л., 1961. – 32с.
1049384
  Шамунов Е.М. Портативный транзисторный цветной телевизор / Е.М. Шамунов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1049385
  Хейворд Д.Д. Порти и Бесс. / Д.Д. Хейворд. – Л.-М., 1961. – 118с.
1049386
   Портнов Йосип Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 200. – ISBN 978-617-573-038-6
1049387
  Чорнієвич М. Портнов не викладатиме конституційне право в Київському національному університеті // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 25 червня (№ 48). – С. 1, 4


  "19 червня стало відомо, що колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича 45-річного Андрія Портнова прийняли на роботу на кафедру конституційного права в Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. За ...
1049388
  Георгиевская С.М. Портной особого платья / С.М. Георгиевская. – М, 1966. – 255с.
1049389
  Бонавири Д. Портной с главной улицы / Д. Бонавири. – Москва, 1987. – 124с.
1049390
  Сименон Ж. Портняжка и шляпник // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 2. – С.111-130. – ISSN 0321-1878
1049391
  Тимошенко М. Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні групи історичних джерел та археологічних матеріалів, що дозволяють означувати узбережні об"єкти Кримського півострова VI-XII cт., у якості важливих навігаційних, економічно-господарських та фіскально-адміністративних ...
1049392
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12. / Гордєєв А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 40 назв
1049393
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Гордєєв Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 310, [311-547] л. – Додатки: л. 311-547.- Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 250-310
1049394
  Согрин В.В. Портреная галерея отечественной историографии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 111-121. – ISSN 0130-3864
1049395
  Задорожна Л. Портрет-маска в ліро-епічній творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 49-55


  У статті визначаються нові аспекти прочитання образів у поемах Т. Шевченка
1049396
  Герасименко К.М. Портрет / К.М. Герасименко. – К, 1941. – 93с.
1049397
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 64с.
1049398
  Михалков С.В. Портрет / С.В. Михалков. – Л., 1963. – 16с.
1049399
  Солодарь Ц.С. Портрет / Ц.С. Солодарь. – М., 1974. – 60с.
1049400
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – Москва, 1979. – 87с.
1049401
  Жданов И.Ф. Портрет / И.Ф. Жданов. – М, 1982. – 64с.
1049402
  Мекшен С.В. Портрет / С.В. Мекшен. – М, 1982. – 79с.
1049403
   Портрет. – М., 1984. – 47с.
1049404
  Нечаев Л.Е. Портрет / Л.Е. Нечаев. – М., 1985. – 93с.
1049405
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1988. – 109с.
1049406
  Ассулін П. Портрет : роман / П" єр Ассулін ; [пер. з фр. Я. Тарасюк ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 279, [5] с. : іл. – Пер. вид. : Le portrait / Pierre Assouline. Paris, 2007. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-5166-0
1049407
  Гужва В. Портрет : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 60-96. – ISSN 0208-0710
1049408
   Портрет [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1049409
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки видеодиска


  Портрет - живопистный жанр, изображающий человека или группу людей и передающий его индивидуальность. Вместе с внешним сходством потретзапечатлевает духовный мир человека, создает типичный образ представителя народа, класса, эпохи. В портрете, как в ...
1049410
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям ; из коллекции Русского музея)
Фильм 2. – 2005. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1049411
  Левицкий Портрет А.И.Борисова / Левицкий. – Казань, 1965. – 8с.
1049412
  Сапожников В.К. Портрет акварелью : Повесть и рассказы / В.К. Сапожников. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320с.
1049413
  Крашевский Е. Портрет активного человека / Е. Крашевский. – М., 1975. – 212с.
1049414
  Шпильова Н. Портрет американського письменника в інтер"єрі постмодернізму.
1049415
  Саркисян С. Портрет артиста / С. Саркисян. – Ереван, 1956. – 120 с.
1049416
  Серов В.А. Портрет артистки Марии Николаевны Ермоловой. / В.А. Серов. – М, 1968. – 6с.
1049417
  Вулф Томас Портрет Баскома Хока / Вулф Томас. – Москва, 1987. – 256с.
1049418
  Солов"яненко А. Портрет без ретуші / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 14


  Головний режисер Національного театру опери і балету - про реформи в трупі, стосунки з колегами, Донецьк і бабусині еклери до дня народження.
1049419
  Масленникова З.А. Портрет Бориса Пастернака / З.А. Масленникова. – М. : Советская Россия, 1990. – 288 с.
1049420
  Голобородько Я. Портрет бунтаря. Великий план // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 21


  Іван Дніпровський - про Миколу Хвильового.
1049421
   Портрет в гостиной. – М., 1971. – 133с.
1049422
  Ла Гума Алекс Портрет в гостиной / Ла Гума Алекс. – Москва, 1973. – 47 с.
1049423
  Фицджеральд С.Ф. Портрет в документах : Художественная публицистика. Письма. Из записных книжек. Воспоминания / Френсис Скотт Фицджеральд. – Москва, 1984. – 341 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
1049424
   Портрет в европейской живописи XV - начала XX века. – Москва, 1975. – 223с.
1049425
   Портрет в европейской живописи. XV век - начало ХХ века. – М., 1972. – 160с.
1049426
  Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XXст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1049427
  Тома Л.А. Портрет в молдавской живописи (1940-1970-е гг.). / Л.А. Тома. – Кишинев, 1983. – 183с.
1049428
  Колесова О. Портрет в процентах. Научная молодежь ощутила перемены. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Совет научной молодежи Сибирского отделения РАН поставил себе задачу раз в несколько лет создавать социологический портрет молодого поколения сибирских ученых. Первое такое исследование прошло восемь лет назад. На сей раз было опрошено 554 респондента: ...
1049429
  Неверов О.Я. Портрет в римской глиптике I в. до н.э. - I в. н.э. и его роль в формировании и утверждении идеологии принципата : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Неверов О.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
1049430
   Портрет в румынской современной живописи. – М., 1979. – 16с.
1049431
   Портрет в русской живописи XVII - первой половины XIX века. – Москва, 1986. – 149с.
1049432
   Портрет в русской живописи конца XIX - начала XX века, выставка. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 71с.
1049433
  Зингер Л.С. Портрет в русской советской живописи / Л.С. Зингер. – Л, 1966. – 157с.
1049434
  Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века / Е.С. Овчинникова. – М., 1955. – 139с.
1049435
  Малышев А.В. Портрет в светлых тонах : Повести, рассказы. / А.В. Малышев. – Ярославль, 1988. – 261с.
1049436
  Шмигельская Е.В. Портрет в современной скульптуре / Е.В. Шмигельская. – Л., 1987. – 126с.
1049437
  Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта / К.С. Егорова. – Москва, 1975. – 234с.
1049438
  Егорова К.С. Портрет в творчество Рембранта. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 828 / Егорова К.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 24л.
1049439
  Кураева К. Портрет в туркменской живописи. / К. Кураева. – Ашхабад, 1985. – 104с.
1049440
  Нікітіна К. Портрет Валерія Лобановського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 8-9. – ISSN 1562-3238
1049441
  Евдокимов И.В. Портрет Василия Мещерина / И.В. Евдокимов. – Москва, 1934. – 435 с.
1049442
  Зиновьев Н.Н. Портрет ветра : Стихи и поэма / Н.Н. Зиновьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 221с.
1049443
  Толчан Я.М. Портрет времени / Я.М. Толчан. – М., 1988. – 63с.
1049444
  Доу Дж. Портрет генерал-майора Д.В. Давыдова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 8 (300). – С. 31. – ISSN 0869-8171
1049445
  Мечев М.М. Портрет героя / М.М. Мечев. – Петрозаводск, 1989. – 398с.
1049446
  Шебунин П.И. Портрет героя. / П.И. Шебунин, 1951. – 64с.
1049447
  Смирнов І.Г. Портрет глобальної логістичної компанії Geodis (Франція) // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-16. – Бібліогр. на 15 пунктів
1049448
  Черемшинська Р. Портрет Гнатюка роботи Бойчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 14


  До 135-річчя від дня народження художника.
1049449
  Кикути К. Портрет дамы с жемчугами / К. Кикути. – Москва, 1977. – 277 с.
1049450
  Моисеев В.А. Портрет делового человека в публицистеке. / В.А. Моисеев. – К, 1980. – 120 с.
1049451
  Матов В.Н. Портрет депутата / В.Н. Матов. – М., 1952. – 48с.
1049452
  Маринчик С. Портрет для вдови : Оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 116-119. – ISSN 0130-321Х
1049453
   Портрет до ювілею // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 7 (244). – С. 21-23


  Василь Кремень святкує свій ювілей - 70 років.
1049454
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Элиста, 1986. – 191с.
1049455
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Владивосток, 1988. – 493 с.
1049456
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Тула, 1991. – 207 с.
1049457
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея ; Рассказы ; Пьесы / О. Уайльд. – М, 1987. – 476с.
1049458
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Сказки / О. Уайльд ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 427 с., [3] с. : ил. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5706-8
1049459
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея; Тюремная исповедь / О. Уайльд. – Київ : Посредник, 1993. – 266 с. – ISBN 5-7101-0257-7
1049460
  Уайльд О. Портрет Доріана Грея : роман ; пер. з англ. / Оскар Уайльд. – Київ : Дніпро, 1968. – 231 с. : іл. – (Бібліотека світової класики)
1049461
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : роман, п"єси / Оскар Вайлд; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; переклад з англ. Р. Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2616-5
1049462
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : Роман, п"єси / О. Вайлд; Оскар Вайльд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 398с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3359-5
1049463
  Уайльд О. Портрет Доріана Грея : роман / Оскар Уайльд ; пер. з англ. Миколи Дмитренка. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 278, [1] с. – (Класика). – ISBN 978-617-7489-96-1
1049464
  Ваншенкин К.Я. Портрет друга / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 99с.
1049465
  Цветкова М. Портрет жены художника в юности. Поэзия Тары Берджин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 234-252. – ISSN 0042-8795
1049466
  Жаборюк А. Портрет живописний і портрет літературний // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – с. 49-57
1049467
  Братан М.І. Портрет з дороги : поезії / М.І. Братан. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 133 с.
1049468
  Слабошпицький М. Портрет з інтермеццо // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 79-113. – ISSN 0130-1608
1049469
  Моруга В.В. Портрет землі : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 95 с.
1049470
  Григорук М. Портрет зі столітньої віддалі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С. 4


  Про роман Михайла Слабощпицького "Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші" (2012)
1049471
  Маканин В.С. Портрет и вокруг. / В.С. Маканин. – М, 1978. – 279с.
1049472
  Маканин В.С. Портрет и вокруг; Один и одна / В.С. Маканин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
1049473
  Яковлев Е.В. Портрет и время / Е.В. Яковлев. – 3-е изд. – М, 1987. – 350с.
1049474
  Зарьяб А.Р. Портрет и другие рассказы / А.Р. Зарьяб. – Москва, 1983. – 176 с.
1049475
  Кроткий Э.Я. Портрет и зеркало / Э.Я. Кроткий. – Москва, 1956. – 64с.
1049476
  Крамской И.Н. Портрет императрицы Марии Федоровны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – 2 с. обл. – ISSN 0869-8171
1049477
  Воронова М.Ю. Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 39-43


  Стаття присвячена дослідженню портрета і біографії, двох споріднених жанрів, природа яких є маловивченою.Порівняльний аналіз портрета і біографії дозволяє виявити межі подібного і відмінного в цих жанрах, а також окреслити індивідуальні особливості ...
1049478
  Чемерис В. Портрет Івана Сірка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 15
1049479
  Карпінчук Г. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 54-58. – ISSN 0236-1477
1049480
  Чорногуз О.Ф. Портрет ідеала : оповідання / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Молодь, 1964. – 205 с.
1049481
  Завальнюк О.М. Портрет історика-професіонала // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 9-18. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1049482
  Фалько Я. Портрет історика в інтер"єрі часу та довгої "битви за київську спадщин" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 101). – С. 12-13


  З 1 травня виповнюється 100 років від дня народження видатного вченого-медієвіста Леоніда Єфремовича Махновця.
1049483
  Копилов С.А. Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца) / С.А. Копилов, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 219-249
1049484
  Сидоренко Н. Портрет кафедри // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 8-10


  Портрет кафедри історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1049485
  Карпов В.В. Портрет лейтенанта. Повести и рассказы. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1972. – 288с.
1049486
  Приеде Г.Р. Портрет лива в Старой Риге : пьесы / Г.Р. Приеде; пер. с латыш. – Москва : Искусство, 1978. – 535 с.
1049487
  Акройд П. Портрет Лондона в красках снеди и базарного гвалта // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 7/8. – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х


  Торгівля в Лондоні (ринки)
1049488
  Бохун Н.В. Портрет людини у Педро Зарралукі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 18-22. – ISBN 966-581-498-2


  Творчість іспанського письменника Педро Зарралукі
1049489
  Куценко Ольга Портрет Майстра крізь призму особистої долі і долі соціології НДР. Пам"яті професора Гельмута Штайнера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.32-40. – ISSN 1563-3713
1049490
  Гроссман Л. Портрет Манон Леско. Два этюда о Тургеневе / Л. Гроссман. – Одесса, 1919. – 67с.
1049491
  Малакович И.Ф. Портрет матери / И.Ф. Малакович. – М., 1981. – 192с.
1049492
  Малакович И.Ф. Портрет матери : повесть / Ирина Малакович ;. – Минск : Молодая гвардия, 1985. – 192 с.
1049493
  Зубенко И.А. Портрет матери / И.А. Зубенко. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
1049494
  Малакович И. Портрет матери / И. Малакович. – М., 1986. – 208с.
1049495
  Воробьева Е.В. Портрет менеджера новой генерации в условиях развития современного общества / Е.В. Воробьева // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 49-55. – ISBN 966-593-181-4
1049496
  Дольд-Михайлик Портрет метери / Дольд-Михайлик. – М, 1956. – 212с.
1049497
  Дольд-Михайлик Портрет метері / Дольд-Михайлик. – Київ, 1954. – 308 с.
1049498
  Лейкин А.Л. Портрет механика Кулибина / А.Л. Лейкин. – М., 1986. – 188с.
1049499
  Мюллер Ю.Э. Портрет мигранта в русскоязычном сегменте Интернета // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 41-46. – ISSN 2307-4558
1049500
  Джойс Д. Портрет митця замолоду : Роман / Джеймс Джойс; Пер. з англ. Мар"яни Прокопович. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. – 272с. – ISBN 966-8849-16-7
1049501
   Портрет молекулы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 136-137 : фото
1049502
  Суржик Л. Портрет Мони Лізи в стилі бактеріум арт. Українські вчені у співпраці з німецькими колегами створили ліки, які можна "вмикати" і "вимикати" дією світла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 13


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка І. Комаровим про лабораторію пептидного синтезу, яку створено в Інституті високих технологій університету спільно з НВП "Укроргсинтез". Науковці університету працюють над створенням фоточутливих ...
1049503
  Борисов И. Портрет на фоне : стихотворения / Игорь Борисов. – Киев : Факт, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-359-274-9
1049504
  Мадалиев С. Портрет на фоне дерева / С. Мадалиев. – М, 1982. – 95с.
1049505
  Андрианов В.И. Портрет на фоне эпохи / В.И. Андрианов. – Москва, 1990. – 490с.
1049506
  Льянов Б.У. Портрет неизвестного / Б.У. Льянов, Н.Ш. Шабаньянц. – Грозный, 1977. – 154с.
1049507
  Меркель М.М. Портрет неизвестного : на съемках фильма [С.А. Герасимова] "Лев Толстой" / М.М. Меркель. – Москва : Искусство, 1989. – 322 с. – ISBN 5-210-00377-9
1049508
  Кассиль Л.А. Портрет огнем / Л.А. Кассиль. – Москва, 1965. – 48с.
1049509
  Хайло А.С. Портрет оповідача у творах Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 293-300
1049510
  Брезан Юрий Портрет отца / Брезан Юрий. – Москва, 1985. – 204 с.
1049511
  Гришаев А. Портрет отца // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 0130-7673
1049512
  Атманова Ю.Г. Портрет падишаха Джахангира из собрания Музея Востока: к вопросу атрибуции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 131-142. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена анализу и атрибуции могольского портрета из собрания Государственного музея Востока (Москва). На примере изучения конкретного памятника выстраивается рабочая концепция научной атрибуции могольского портрета с всесторонним привлечением ...
1049513
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1944. – 145с.
1049514
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1956. – 146с.
1049515
  Трейстер М.Ю. Портрет Парфянского царя из Сарматского погребения в Приазовье // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.195-206. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1049516
  Горшенева Е.С. Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на матер. американ. реалистич. прозы) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Горшенева Е. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1049517
  Горшенева Елена Степановна Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на материалах американской реалистической прозы) : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Горшенева Елена Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.206-207
1049518
  Еченіке Альфредо Брісе Портрет письменника з чорним котом // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.87-95. – ISSN 0320 - 8370
1049519
  Яворивский В.А. Портрет по воображению / В.А. Яворивский. – Москва, 1985. – 239с.
1049520
  Борщаговский А.М. Портрет по памяти / А.М. Борщаговский. – Москва, 1986. – 333с.
1049521
  Вірний М. Портрет поета / Микола Вірний. – Рівне : Діва, 1998. – 200с. – ISBN 966-95110-4-6
1049522
  Горак Р. Портрет поета, мальований генералом : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 98-101. – ISSN 0868-4790
1049523
  Стріха М. Портрет покоління на тлі втрачених стін // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 25-26


  Творчість Євгенії Кононенко — сучасної української письменниці і перекладачки.
1049524
  Сивокозов О. Портрет приватного виконавця // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 13, 18-19
1049525
  Бугров В. Портрет профессии / интервью взял Я. Авсеюшкин // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 39 (545), 29.09.2017. – С. 30-31. – ISSN 2075-7093


  Проректор КНУ имени Тараса Шевченко В. Бугров объяснил, почему "выпускники школ продолжают идти на филологов и юристов, а химики и биологи у них больше не в почёте".
1049526
  Верма Ш. Портрет Раджива Ганди / Ш. Верма. – Москва, 1988. – 132с.
1049527
  Кравченко С. Портрет регіональної бібліотеки крізь статистичні показники матеріально-технічної бази // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 29-33
1049528
  Родионов А.М. Портрет реки / А.М. Родионов. – Барнаул, 1982. – 63с.
1049529
  Курчаткин А.Н. Портрет романтического молодого человека / А.Н. Курчаткин. – М, 1991. – 426с.
1049530
  Сорока М.Е. Портрет российского дипломата: Павел Михайлович Лессар (1851-1905) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-136. – ISSN 0130-3864


  В статье дан портрет российского дипломата П. М. Лессара, забытого на родине, но чтимого в Великобритании за высокий профессионализм и самоотверженное служение своей стране.
1049531
  Богданова Светлана Портрет российского пользователя : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-47 : Фото
1049532
   Портрет российского туриста : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 40-41
1049533
  Володин А.И. Портрет с дождем : Пьесы / А.И. Володин. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 238с.
1049534
  Опимах.И Портрет Саломеи Андрониковой // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 66-76


  Жизнь и творчество российского и советского живописца Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Биография княжны Саломеи Николаевны Андрониковой, портрет которой написал Кузьма Петров-Водкин.
1049535
   Портрет самых влиятельных // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 42 (500), 21.10.2016. – С. 8-79. – ISSN 2075-7093


  Журнал "Фокус" представляет ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины".
1049536
  Грибовський В. Портрет сибірського сепаратиста // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 40 (620), 4-10.10.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1049537
  Беневоленская Т.А. Портрет современника / Т.А. Беневоленская. – М., 1983. – 134с.
1049538
  Оскоцкий В.Д. Портрет современной прозы. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1989. – 63с.
1049539
  Логинов Д. Портрет спины художника // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 6. – С. 68-72


  Музей истории искусств в Вене - один из лучших в мире, а знаменитая картина Вермеера "Искусство живописи" - самая ценная и дорогая картина в его собрании
1049540
  Коломиєць О. Портрет співця: персоніфікація традиції Кірана в музичному середовищі Гіндустані сучасної доби (нариси про Машкура алі Кхана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 22-32. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Уперше в українському етномузикознавстві, розглянуто постать одного з чільних представників сучасності, що належить до видатного роду традиційних професійних співців та музикантів Північної Індії – Кірана, генеза якого датується ХІІІ століттям. У ...
1049541
   Портрет Сполученних Штатів : Народ, географія, історія, уряд, бізнес. освіта, наука і медицина, релігія, соціальні служби, мистецтво, спорт і розваги, засоби інформації. – Vienna : [ s. n. ], 1998. – 96с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1998
1049542
  Борщ К.К. Портрет сучасної закарпатської сім"ї в українському суспільстві що трансформується // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (30). – С. 21-27. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
1049543
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-1-8
кн.1. – 1999. – 705с.
1049544
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-2-6
кн.2. – 1999. – 611с.
1049545
  Горак С. Портрет Туркменбаши как мифологическая основа его режима // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 139-165. – ISSN 1727-1770
1049546
  Чалий Б.Й. Портрет у вігвамі / Б.Й. Чалий. – Київ, 1979. – 88 с.
1049547
  Гончарук О. Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 373-383. – ISSN 0236-4832
1049548
  Гончарук О. Портрет у творчості майстра. Світлій пам"яті Івана Самотоса присвячується / О. Гончарук, В. Гончарук // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 119-126. – ISSN 0236-4832


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості відомого львівського скульптора І. Самотоса — портрет у творчому доробку, образно-пластичні концепції. У статті розглядаються станкові портрети в доробку митця другої половини ХХ – початку ...
1049549
  Рожак-Литвиненко Портрет у творчості мистецького угруповання українських січових стрільців // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 312-324. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1049550
  Семенчук І.Р. Портрет у художньому творі / І.Р. Семенчук. – Киев, 1965. – 73с.
1049551
  Оляндер Л.К. Портрет у щоденниках О.Гончара і естетичне сприйняття дійсності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 122-128. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1049552
  Штейгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штейгер. – Москва, 1957. – 212 с.
1049553
  Штайгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штайгер. – Москва, 1985. – 384с.
1049554
  Мєлков Ю.О. Портрет ученого в контексті сучасної думки // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 220-222


  Виданий Київським нац ун-том ім. Т. Шевченка збірник наукових праць, присвячен ювілею ректора, академіка НАН України, д.ф.н. Леоніду Васильовичу Губерському
1049555
  Кушнаренко Н. Портрет ученого в публікаціях: бібліометричний аналіз наукового доробку В. Шейка (до 75-річчя від дня народження) / Н. Кушнаренко, С Євсеєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 4 (249). – С. 37-43. – ISSN 2076-9326


  На основі бібліометричного аналізу вперше вивчено науковий доробок В. Шейка - відомого українського вченого-культуролога, одного із засновників та лідерів культурології як наукової галузі, культурологічних студій і наукових шкіл культурологічного ...
1049556
  Муранець Т. Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 82-97. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто портрет фатальної жінки у прозі І. Франка, розкрито його художнє функціонування. Висвітлено особливості Франкового стилю портретування, проаналізовано відавторські портрети фатальної жінки й портрети, подані крізь призму сприйняття ін. ...
1049557
  Столарова А. Портрет фізика з родини Косачів очима пророка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 10


  Михайло Петрович Косач - український вчений-фізик, метеоролог, письменник та перекладач, автор ряду оповідань та наукових праць, друкованих в періодиці, засновник літературного гуртка "Плеяда", громадський діяч, старший брат Лесі Українки, Ольги ...
1049558
  Росс Лилиан Портрет Хемингуэя / Росс Лилиан. – М., 1966. – 47с.
1049559
  Тимошик М. Портрет християнської України : До виходу в світ книги професора Дмитра Степовика "Історія Києво-Печерської лаври" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.143-148. – ISSN 0869-3595
1049560
  Худицький В. Портрет художника в вічності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 16


  Український мистецтвознавець, засл. діяч мистецтв України. Д-р мистецтвознавства, проф., лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка та академічної премії імені І. Франка Володимир Овсійчук давно вивчає давнє українське мистецтво. У ряду його ...
1049561
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : Роман / Пер. с англ. М. Богословской; Джеймс Джойс. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 256с. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00286-2
1049562
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. М.П. Богословской-Бобровой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 285, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-06224-5
1049563
  Бродерик Э. Портрет черной дыры / Э. Бродерик, А. Лоеб // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0208-0621


  С помощью всемирной сети телескопов астрономы скоро впервые смогут увидеть темный силуэт черной дыры. Астрономы разработали технику, которая вскоре позволит впервые получить изображение темного силуэта черной дыры на фоне горячего сияющего ...
1049564
  Василенко І. Портрет Ю. Яновського в мемуарах М. Бажана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 32-38
1049565
  Хотюн Л.В. Портрет як жанр фотожурналістики. Історія та трансформації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 99-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1049566
  Коломієць Н.Є. Портрет як засіб характеротворення в дитячих оповіданнях В. Винниченка / Н.Є. Коломієць, Н.В. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто специфіку портретування як засобу творення літературного характеру в дитячих оповіданнях В. Винниченка. Визначено, що зовнішні риси людини переважно подаються автором лаконічно, через красномовну художню деталь, що є характерним для ...
1049567
  Александренко В. Портрет як засіб характеротворення образів у малій прозі Дмитра Марковича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 50-53. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1049568
  Семчишин Д. Портрет, пейзаж, художня деталь як найбільш характерні засоби психологізму ранніх творів Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості Володимира Винниченка – поглибленому психологізму, що розглядається на матеріалі ранніх творів письменника. Увага зосереджується на наступних формах психологічного зображення (засобах ...
1049569
  Баранская Н.В. Портрет, подаренный другу / Н.В. Баранская. – Л., 1982. – 224с.
1049570
  Турчинська А.Ф. Портрет. Мій друг Ашхабад : романи / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 383 с.
1049571
  Бут Н.Я. Портрет. Натюрморт / Н.Я. Бут. – Москва, 1987. – 74с.
1049572
  Андроникова М.И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма / Андроникова М.И. – Москва : Искусство, 1980. – 424 с. : ил.
1049573
  Барабаш Ю. Портрет/автопортрет: кореляції // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.157-172. – ISSN 0130-1608
1049574
  Луински Х. Портрет: Кн. по фотографии / Х. Луински, М. Магнус. – М., 1991. – 167с.
1049575
  Третьяков Р.С. Портрети : книга віршів і поем / Р.С. Третьяков; Роберт Третьков. – Харків : Прапор, 1967. – 99 с.
1049576
  Шмиголь Л. Портрети Богдана Хмельницького XVII - XIX століть. Історіографія питання // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 12-16. – ISSN 2078-0850
1049577
  Попружна А.В. Портрети в контексті поховальної культури шляхти Речі Посполитої та козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 281-287. – ISSN 2078-0133
1049578
  Сніжко М. Портрети Василя Симоненка і його матері // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2006. – № 4. – С. 280-287. – ISBN 966-693-164-8
1049579
  Школьна О. Портрети ведучих на тлі програми (Ярина Скуратівська та Ніна Жежера) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 170-180.
1049580
  Яцюк В. Портрети Віктора Забіли / В. Яцюк, О. Федорук
1049581
  Дмитрієнко М. Портрети гетьмана Івана Мазепи: ідентифікація образу та іконографічний аналіз зображень / М. Дмитрієнко, Суховарова-Жорнова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 242-284
1049582
  Малець С. Портрети діячів української церкви першої половини XIX ст. // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 100-104. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5


  Із колекції палати греко-католицьких єпископів у Перемишлі.
1049583
  Воскрекасенко С.І. Портрети зблизька / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1977. – 128 с.
1049584
  Горболіс Л. Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького
1049585
  Мацкін О.П. Портрети і спостереження. / О.П. Мацкін. – Київ : Искусство, 1975. – 198с.
1049586
   Портрети історичних діячів першої половини 20 століття. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
1049587
  Марголіна І.Є. Портрети ктитора у стінописі Кирилівської церкви Києва // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 71-77. – ISBN 978-966-2377-29-3
1049588
  Максим"юк Т. Портрети Лесі Українки роботи Михайла Жука // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 251-253
1049589
  Котляров П. Портрети Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У світовій історіографії до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії щодо ролі Філіпа Меланхтона у німецькій Реформації та його зв"язках із гуманізмом. Нами була здійснена спроба, на основі візуальних джерел та супроводжуючого гравюри авторського ...
1049590
  Третяченко Т. Портрети Михайла Драгоманова
1049591
  Миронюк О. Портрети Ортанс Фіке як один із ключових мотивів у творчості П. Сезанна // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-966-171-783-9
1049592
  Ковалевська О.О. Портрети полковника І. Чарниша у зібраннях українських музеїв // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 140-148. – ISSN 0130-5247
1049593
  Кремен М. Портрети с цветни маливи. / М. Кремен. – Варна, 1983. – 419с.
1049594
  Петрицький А.Г. Портрети сучасників / А.Г. Петрицький. – К, 1991. – 128с.
1049595
  Сластіон О. Портрети українських кобзарів / О. Сластіон. – Київ, 1961. – 65с.
1049596
  Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців / Юрій Шевельов ; Українська вільна акад. наук у США ; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська акад.". – Київ : КМ Академія, 2002. – 132 с. – ISBN 966-518-179-3
1049597
   Портрети українських письменників : кольорова вкладка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 20.
1049598
  Малюца Антін Портрети Шевченка у творчості Архипенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 611-617
1049599
  Шмиголь Л. Портрети Юрія Хмельницького XVII - XIX століть. До питання історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 324-326. – ISSN 2078-0850
1049600
  Ернст Ф. Портретист Гольпайн // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 95-120. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
1049601
  Бохун Н.В. Портретна репрезентація персонажів в іспанських текстах доби реалізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 44-54


  Стаття присвячена проблемі створення словесно-художнього портрета в новелі представника доби реалізму-Беніто Переса Гальдоса. Проаналізовано мовностилістичні особливості створення портрета дійової особи в іспаньскій літературі зазначеного періоду. ...
1049602
  Кемилев А. Портретна фотография / А. Кемилев. – София, 1966. – 120с.
1049603
  Крупей Н.В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т. Шевченка "Художник" та її англомовних перекладів А. Біленка, Джона Віра і П. Селвера) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 160-165. – Бібліогр.: С. 165; 12 назв


  Стаття присвячена дослідженню способів відтворення портретної характеристики у перекладі. Визначена роль портретної характеристики в повісті Т. Шевченка "Художник". Аналізуються стилістичні та мовні особливості повісті у перекладознавчому аспекті, ...
1049604
  Мелещенко А.К. Портретная галерея журналиста-международника / А.К. Мелещенко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 216с. – ISBN 966-8037-40-5
1049605
   Портретная галерея русских деятелей. – Санкт-Петербург
2. – 1865. – 294 с.
1049606
  Власова Р.И. Портретная живопись / Р.И. Власова. – Ленинград, 1960. – 42с.
1049607
  Серов В.А. Портретная живопись / В.А. Серов. – Ленинград, 1968. – 90 с.
1049608
  Голлербах Э.Ф. Портретная живопись в России. / Э.Ф. Голлербах. – М-Птгр, 1923. – 139с.
1049609
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – Л, 1980. – 257с.
1049610
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – 2-е изд. – Л, 1986. – 255с.
1049611
  Клементьева Е. Портретная живопись Джона Сарджента // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0869-8171
1049612
   Портретная живопись передвижников. – М., 1972. – 152с.
1049613
  Умаров А.Р. Портретная живопись Узбекистана / А.Р. Умаров. – Ташкент, 1968. – 135 с.
1049614
   Портретная миниатюра XVIII - XIX вв.. – М., 1985. – 19с.
1049615
   Портретная миниатюра в России XVIII - XIX веков из собрания Государственного исторического музея. – Л., 1988. – 356с.
1049616
   Портретная миниатюра в России XVIII - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа. – Л., 1986. – 334с.
1049617
   Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея, XVIII - начало ХХ века. – 2-е изд. – Л., 1979. – 451с.
1049618
  Петерсон Э.А. Портретная скульптура Советской Белоруссии / Э.А. Петерсон. – Минск, 1982. – 111с.
1049619
  Бунимович Д.З. Портретная фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 160с.
1049620
  Френкель О. Портретне інтерв"ю в типологічній системі мовленнєвих жанрів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 269-274. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1049621
  Логінський Я. Портретний жанр у малярській спадщині Василя Забашти // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1536-1541. – ISSN 1028-5091


  "Розглядається один з жанрів живописної спадщини відомого українського художника Василя Івановича Забашти (1918-2016). Авторська концепція людини подається в динаміці становлення і розвитку творчої методології митця, через призму його зв’язків з ...
1049622
  Семенко С. Портретний нарис у публіцистичній практиці Олени Пчілки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 126-139


  У статті досліджено публіцистичну спадщину Олени Пчілки в жанрі портретного нарису. Проаналізовано специфічні особливості її нарисової портретистики, зокрема включення в тканину портретного нарису аналізу загальнозначущих проблем українства Наголошено ...
1049623
  Бохун Н.В. Портретний опис персонажа в художніх текстах іспанського натуралізму (на матеріалі твору "Los pasos de Uiioa" Емілії Пардо Басан) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-64. – Bibliogr.: Літ.: с. 64, 19 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
1049624
  Кузеванова О.В. Портретний опис як елемент структури іспанського художнього тексту та його відтворення в українському перекладі (на матеріалі твору Хуліо Кортасара "Rayuela") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 67-71


  У статті розглядаються лексико-граматичні особливості перекладу українською мовою мовних одиниць, вжитих для портретних описів у романі Хуліо Кортасара "Rayuela". В этой статье рассматриваются лексико-грамматические особенности перевода на украинский ...
1049625
  Ільницька Л. Портретний психологізм Миколи Глущенка: художній аналіз творчих сутностей Олександра Довженка та Павла Тичини // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 159-166. – ISSN 2413-4767
1049626
  Галич А. Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова


  У статті розглянуто елементи портретування в мемуарах Юрія Шевельова. Автор наголошує, що важливими елементами його портретів є деталі - поза, жест, хода, костюм тощо. Портретні пошуки Ю. Шевельова засвідчують його велике бажання якомога точніше ...
1049627
  Целік Т.В. Портретність як явище літератури та образотворчого мистецтва Київської Русі // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 371-378. – ISBN 966-7671-23-2
1049628
  Даниленко Т. Портретно-психологічна характеристика героя (за оповіданням Ю. Косача "Двобій з беркутом") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 248-254. – ISBN 978-966-2248-36-4
1049629
  Дяченко С.І. Портретно-психологічна характеристика Павла Похила за романом із козацьких часів "Пригоди молодого лицаря" Спиридона Черкасенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Аналізується проблема художнього портрета як одного з найскладніших засобів у творчості митця. Більш детально ця проблема розглядається на прикладі характеристики образу Павла Похила за романом С. Черкасенка "Пригоди молодого лицаря".
1049630
  Портов Ю.И. Портретное сходство / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1988. – 64с.
1049631
  Кокто Ж. Портреты-воспоминания / Ж. Кокто. – М, 1985. – 159с.
1049632
  Зоркая Н.М. Портреты / Н.М. Зоркая. – М., 1966. – 312с.
1049633
  Меркель М.М. Портреты / М.М. Меркель. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1976. – 144 с.
1049634
  Багров С.П. Портреты : рассказы / Сергей Багров. – Москва : Современник, 1980. – 255 с. – (Новинки "Современника")
1049635
  Мостков Ю.М. Портреты / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1981. – 288 с.
1049636
   Портреты. – Рига, 1982. – 391с.
1049637
  Жуков Д.А. Портреты / Д.А. Жуков. – Москва, 1984. – 429с.
1049638
  Попов Б. Портреты / Б. Попов. – Рига, 1986. – 437 с.
1049639
   Портреты / Попов Б. – Рига, 1986. – 437с.
1049640
   Портреты. – Саратов, 1986. – 229 с.
1049641
  Нуршаихов А. Портреты : повести, воспоминания, эссе / А. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 491 с.
1049642
   Портреты. – Саранск, 1989. – 272с.
1049643
  Помарнацкий А.В. Портреты А.В.Суворова / А.В. Помарнацкий. – Л., 1963. – 180с.
1049644
   Портреты актеров. – Л., 1971. – 118с.
1049645
   Портреты актеров. – Л.
2. – 1971. – 159с.
1049646
  Батурин С.С. Портреты американских писателей: Л.Стеффенс, Дж.Лондон, Т.Драйзер / С.С. Батурин. – М, 1979. – 422с.
1049647
  Базыкин А.Д. Портреты бифуркаций / А.Д. Базыкин. – Москва, 1989. – 45 с.
1049648
  Косолапов В.И. Портреты британских лексикографов. Роберт Берчфилд (1923-2004) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 363-372
1049649
  Хауптмайер Ариель Портреты вечного города : Италия / Хауптмайер Ариель, Наги Том // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
1049650
  Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов: три очерка / М.А. Поляковская. – Екатеринбург, 1992. – 255с.
1049651
  Телеукэ В.Г. Портреты во времени : стихи / Виктор Телеукэ ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 127 с.
1049652
  Шатский Н.С. Портреты геологов. / Н.С. Шатский, А.Л. Яншин. – Москва : Наука, 1986. – 302с.
1049653
   Портреты декабристов : В комплекте воспроизводятся литографии начала XX века из собрания ленинградского коллекционера С.И. Самойликовича. – Ленинград : Аврора, 1975. – с.
1049654
   Портреты декабристов [Изоиздание] : (комплект - 24 открытки). – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 24 л., [4] с. : 24 открытки + 1 обл.+ 1 л. вкл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1049655
   Портреты декабристов в собрании музея. – М., 1927. – 29с.
1049656
   Портреты деятелей Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1977. – 36с.
1049657
  Лурье А.Я. Портреты деятелей Парижской Коммуны. / А.Я. Лурье. – М., 1956. – 419с.
1049658
  Сига И. Портреты деятелей революционного движения японии / И. Сига. – 2-е доп. изд. – М, 1964. – 344с.
1049659
   Портреты деятелей русской культуры. – Москва
1. – 1960
1049660
  Нестеров М.В. Портреты деятелей советской культуры / М.В. Нестеров. – Л., 1964. – 29с.
1049661
  Рудницкий К.Л. Портреты драматургов. / К.Л. Рудницкий. – М., 1961. – 399с.
1049662
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1976. – 430с.
1049663
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1989. – 478с.
1049664
  Раевский Н.А. Портреты заговорили : Историко-литературное исследование / Н.А. Раевский. – Киев : Мыстэцтво, 1991. – 510 с.
1049665
  Горький М. Портреты замечательных людей / М. Горький. – Москва, 1936. – 287с.
1049666
   Портреты знаменитых людей. – Пекин. – 11с.
1049667
  Чиковани С.И. Портреты и встречи / С.И. Чиковани. – Тбилиси, 1966. – 269с.
1049668
  Мацкин П А. Портреты и наблюдения. / П А. Мацкин. – Москва : Искусство, 1973. – 440 с.
1049669
  Малин А.К. Портреты и приметы / А.К. Малин. – Симферополь, 1957. – 112с.
1049670
   Портреты и проблемы. – Л., 1977. – 294с.
1049671
  Халит Гали Портреты и проблемы / Халит Гали. – Казань, 1985. – 344 с.
1049672
  Сноу Чарлз Перси Портреты и размышления / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1985. – 368с.
1049673
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – К, 1982. – 535с.
1049674
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – М, 1987. – 496с.
1049675
  Спасский С.Д. Портреты и случаи / С.Д. Спасский. – М, 1936. – 314с.
1049676
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1984. – 232 с.
1049677
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1990. – 221 с.
1049678
  Николаев В.Д. Портреты и сюжеты / В.Д. Николаев. – М, 1977. – 160с.
1049679
  Перец И.-Л. Портреты и штрихи / И.-Л. Перец. – Вильно. – 247 с.
1049680
   Портреты историков. Время и судьбы : [в 2 т.]. – Москва ; Иерусалим : Университетская книга ; Gesharim. – (Summa culturologiae). – ISBN 5-323-00007-4
Т. 1 : Отечественная история. – 2000. – 431 с.
1049681
  Лебединский А.А. Портреты композиторов-калужан. / А.А. Лебединский. – Калуга, 1964. – 216с.
1049682
  Пахомов Н. Портреты Лермонтова // О текстах Лермонтова / Б. Эйхенбаум. – Отд. отт. из "Литературного наследства", 1935, вып. 19-21, 1935. – С. 517-530
1049683
   Портреты любимых писателей. – Петрозаводск, 1937. – 306 с.
1049684
  Сперанский М.Н. Портреты Н.В. Гоголя. / М.Н. Сперанский; Собр. и изд. под наблюдением О-ва любителей рос. словесности при Имп. Моск. ун-те. – Москва : фототип. К.А. Фишер, 1909. – 2, 15 с. – Отд. оттиск
1049685
  Андриянов В.И. Портреты на фоне эпохи / Андриянов В.И. – Москва : Правда, 1990. – 490, [3] с.
1049686
  Ругаль Михаил Портреты насекомых : крупным планом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 98-100. – ISSN 1029-5828
1049687
  Преснова Н. Портреты находят своих авторов / Н. Преснова, И. Ломизе // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0869-8171
1049688
  Скороходов М.А. Портреты отцов / М.А. Скороходов. – М., 1973. – 112с.
1049689
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – Л., 1982. – 255с.
1049690
  Тхоржевский С.С. Портреты пером : Исторические повести / С.С. Тхоржевский. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 543с.
1049691
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – М., 1986. – 348с.
1049692
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – М., 1962. – 268с.
1049693
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – 2-е. – М., 1970. – 280с.
1049694
   Портреты писателей [Изоиздание] : 28 открыток. – Москва : ИЗОГИЗ ; Красный пролетарий, 1955. – 28 л. карт.
1049695
  Лебединский М.С. Портреты Рафаэля : (500 лет со дня рождения художника, 1483-1983) / М.С. Лебединский. – М., 1983. – 135с.
1049696
  Лебедянский М.С. Портреты Рафаэля / М.С. Лебедянский. – 2-е изд. – М., 1988. – 142с.
1049697
  Троцкий Л.Д. Портреты революционеров : сборник / Л.Д. Троцкий. – Москва, 1991. – 364с.
1049698
   Портреты режиссеров. – М.
1. – 1972. – 223с.
1049699
   Портреты режиссеров. – М.
2. – 1977. – 160с.
1049700
   Портреты режиссеров. – Л.
3. – 1982. – 183с.
1049701
   Портреты российских дипломатов. – Москва : Издательство АН СССР, 1991. – 231 с.
1049702
  Лебедянский М.С. Портреты Рубенса. / М.С. Лебедянский. – М., 1991. – 190с.
1049703
  Мамаев А.А. Портреты русских писателей XIX века в записях современников / А.А. Мамаев. – Астрахань, 1967. – 52 с.
1049704
  Турчин В.С. Портреты русских писателей в русской живописи XIX века / В.С. Турчин. – М., 1971. – 96с.
1049705
   Портреты русских писателей. [Изоматериал] : 32 открытки с портертами великих русских писателей и поэтов. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 32 л.
1049706
   Портреты русских советских художников. – Ленинград
2. – 1964. – 12с.
1049707
  Ходасевич В.М. Портреты словами : очерки / Валентина Ходасевич. – Москва : Советский писатель, 1987. – 318 с. : 1 л. портр.
1049708
  Цыпин Г.М. Портреты советских пианистов / Г.М. Цыпин. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 327с.
1049709
  Равич Н.А. Портреты современников / Н.А. Равич. – М, 1977. – 192с.
1049710
  Эренбург Илья Портреты современных поэтов. – Москва : Первина, 1923. – 75 с.
1049711
  Деген И. Портреты учителей : [воспоминания] / беседовал Ю. Виленский // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 8 (658). – С. 16-18
1049712
   Портреты учителей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 18-20
1049713
   Портреты учителей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 13 (668). – С. 20-21
1049714
   Портреты учителей [Иоан Лазаревич Деген] // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 11 (663). – С. 18-20
1049715
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей / А.И. Пузиков. – М, 1967. – 320с.
1049716
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – М, 1976. – 524с.
1049717
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Художественная литература, 1981. – 576 с.
1049718
  Будагов Р.А. Портреты языковедов XIX - XX вв. : из истории лингвистических учений / Р.А. Будагов; отв ред. В.Н. Ярцева. – Москва : Наука, 1988. – 317с. – ISBN 5-02-010886-3
1049719
  Михайлов А.А. Портреты. / А.А. Михайлов. – М. : Советская Россия, 1983. – 383 с.
1049720
  Ровенский Н.С. Портреты: обзоры, рец., лит. портр. / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1983. – 235с.
1049721
  Уметалиева Д.Т. Портреты: творч. путь Алтымыша Усубалиева. / Д.Т. Уметалиева. – Фрунзе, 1976. – 15с.
1049722
  Осадчий О.М. Портсигар для отца / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1972. – 144с.
1049723
   Портсмутский договор. – М., 1939. – 14с.
1049724
  Лукоянов И. Портсмутский мир // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0042-8779


  Російсько-японська війна
1049725
  Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор / Л.Н. Кутаков. – М., 1961. – 292с.
1049726
  Гончар Б.М. Портсмутський мир 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323-324. – ISBN 966-316-045-4
1049727
  Викторов В.В. Португалия / В.В. Викторов. – Москва, 1946. – 24с. – (Политическая карта мира)
1049728
  Артуров О.А. Португалия / О.А. Артуров. – Москва, 1946. – 24с.
1049729
  Биро П. Португалия / П. Биро. – М., 1952. – 176с.
1049730
  Коломиец Г.Н. Португалия / Г.Н. Коломиец. – М., 1959. – 32с.
1049731
  Куньял А. Португалия / А. Куньял. – М.
1. – 1978. – 335с.
1049732
   Португалия. – М., 1979. – 216с.
1049733
  Крицкий Л.Г. Португалия / Л.Г. Крицкий. – Москва : Мысль, 1981. – 128с. – (У карты мира)
1049734
  Варьяш О.И. Португалия / О.И. Варьяш, А.П. Черных. – Москва, 1990. – 140с.
1049735
  Фесуненко И.С. Португалия апрельская и ноябрьская / И.С. Фесуненко. – М., 1977. – 192с.
1049736
  Яковлев Н.М. Португалия в поисках "нового времени" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 38-49. – ISSN 0044-748Х
1049737
  Фесуненко И.С. Португалия до апреля / И.С. Фесуненко. – М., 1982. – 143с.
1049738
  Урсу Д.П. Португалия и "схватка за Африку" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 97-115. – ISSN 0042-8779


  Анализ внутренних и внешних факторов колониального раздела Тропической Африки в последней четверти XIX в., получивший за свою остроту и динамичность образное название "схватка за Африку", с участием Португалии в этих событиях.
1049739
  Аксанов Е. Португалия и её роль в фашистской интервенции в Испании / Аксанов Е. – Москва : Сацэкгиз, 1937. – 118 с.
1049740
  Павлова Е.Б. Португалия и интеграционные процессы в современном мире: политические аспекты / Е.Б. Павлова; Санкт-Петербургский госуд. университет. – Санкт-Петербург, 2001. – 136с. – (Библиотека европейских исследований ; Вып.5). – ISBN 5-336-00011-6
1049741
  Варга Е.С. Португалия и фашистская интервенция в Испании / Е. Варга. – Київ : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 32 с.
1049742
  Да Сильва Португалия между экспансией и эмиграцией / Да Сильва. – М., 1970. – 8с.
1049743
  Фокс Р. Португалия сегодня / Р. Фокс. – М., 1937. – 65с.
1049744
  Казарянц Люба Португалия. 11 причин моей любви // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 82-85 : фото
1049745
  Писарец И.Г. Португалия. В поисках нового пути / И.Г. Писарец. – М., 1986. – 150с.
1049746
  Нацвлишвили Михаил Португалия. Город Одиссея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 20-25 : фото
1049747
  Ганина Оксана Португалия. Очнуться от города // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 46-50 : фото
1049748
  Исакина Юлия Португалия. Портовый городок // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 14-18 : фото
1049749
  Игнатенко Настя Португалия. Последнее убежище монархов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 74-78 : фото
1049750
  Зеленский Святослав Португалия. Станция назначения: 7 впечатляющих вокзалов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 36-40 : фото
1049751
  Стриглова Наталья Португалия. Хранители пробок // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 51 : фото
1049752
  Ястржембский С.В. Португалия: трудные годы национального возрождения / С.В. Ястржембский. – М., 1989. – 64 с.
1049753
  Игнатьев О.К. Португалия: фотоочерки о стране / О.К. Игнатьев. – Москва : Планета, 1984. – 168с.
1049754
  Кузнецов В.А. Португалия: штык и розы / В.А. Кузнецов. – М., 1976. – 240с.
1049755
  Варга Є.С. Португалія і фашистська інтервенція в Іспанії / Э Варга. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 32 с. – Екз. без обкл.
1049756
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 78-92 : Фото
1049757
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 26-40 : Фото
1049758
  Горпенюк Максим Португалія. Кінець Європи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 50-55 : фото
1049759
  Корбут Анна Португалія. Потягни бичка за хвіст // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 66-69 : фото
1049760
  Власенко Анастасія Португалія. Сонце, море і... вино, або Де шукати істини в Португалії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 70-74 : фото
1049761
  Семеняк Аліна Португалія; зовсім інша Європа // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
1049762
  Ряузова Е.А. Португалоязычные литературы Африки / Е.А. Ряузова. – М, 1972. – 263с.
1049763
  Кольчик В.А. Португальсая компартия в борьбе за демократию и социальный прогресс / В.А. Кольчик, С.В. Ястжембский. – М., 1984. – 237с.
1049764
   Португальская драма. – М., 1984. – 352с.
1049765
   Португальская коммунистическая партия. Съезд (12; 1988; Порто). – М., 1990. – 461с.
1049766
   Португальская коммунистическая партия. Съезд, 10-й. Порто. 1983. – М., 1984. – 312с.
1049767
   Португальская поэзия ХХ века. – М., 1974. – 254с.
1049768
  Цоппи В.А. Португальская революция: пути и проблемы. / В.А. Цоппи. – Москва, 1979. – 279 с.
1049769
  Кривцов Никита Португальские азулежу : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 28-30 : Фото
1049770
  Бондаревский Г.Л. Португальские колонизаторы - враги народов Африки / Г.Л. Бондаревский. – Москва, 1962. – 104 с.
1049771
  Сейфуль-Мулюков Португальские колонии в Африке / Сейфуль-Мулюков. – Москва : Знание, 1961. – 47 с.
1049772
  Силва Ж. де Португальские колонии в Африке / Ж. де Силва. – М., 1962. – 591с.
1049773
  Акимов Ю.Г. Португальские мореплаватели в Северной Атлантике в конце XV в.: факты и гипотезы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 74-83. – ISSN 044-748Х
1049774
  Константинова Н.С. Португальские мотивы в творчестве Мигеля де Унамуно // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 97-106. – ISSN 0044-748Х
1049775
  Акимов Ю.Г. Португальские открытия в Северной Америке на рубеже XV-XVI веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-87. – ISSN 044-748Х


  Экспедиции братьев Корте-Реалов.
1049776
  Гийераг Г.-Ж. Португальские письма / Г.-Ж. Гийераг. – Москва : Наука, 1973. – 286с.
1049777
  Шейнис В.Л. Португальский кологиализм в Африке. Экономические проблемы и тенденции развития в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Шейнис В. Л.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
1049778
  Журавлев Андрей Португальский кораблик Загадки из пучины // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 44 : фото
1049779
  Рогов В.С. Португальский репортаж / В.С. Рогов. – М., 1975. – 56с.
1049780
  Капланов Рашид Мурадович Португальский фашизм после второй мировой войны. Идеология и политика (1945-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / капланов Рашид Мурадович; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1049781
  Кузнецова Г.Б. Португальский язык : Продвинутый этап / Г.Б. Кузнецова, А.А. Жебит. – Москва : Высшая школа, 1989. – 207с.
1049782
  Родионова М.А. Португальский язык / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 496с.
1049783
  Ярушкин А.А. Португальский язык в Африке / А.А. Ярушкин. – Л., 1984. – 40с.
1049784
  Жебит Португальский язык для начинающих / Жебит, Г.Б. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1984. – 360с.
1049785
  Иванова Е.В. Португальский язык. Общественно-политическая лексика / Е.В. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 230с.
1049786
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц. – М., 1981. – 568с.
1049787
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь : Около 36000 терминов / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц; Под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1986. – 568с.
1049788
  Родионова М.А. Португальско-русский разговорник / М.А. Родионова, Е.Д. Смирнова. – Москва : Русский язык, 1989. – 218с.
1049789
  Владов Л.Р. Португальско-русский словарь / Л.Р. Владов, Б.А. Никонов, Н.Г. Сотников. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 928 с.
1049790
  Старец С.М. Португальско-русский словарь : Около 40000 слов / Сост. С.М.Старец, Е.Н.Феерштейн; Под ред.С.Брандао и А.Торреса. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1961. – 946 с.
1049791
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 605 с.
1049792
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 471с. – С приложением морфологических таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1049793
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7 000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 471с.
1049794
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Изд. 4-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1989. – 472с.
1049795
  Поляков А. Португальское полугодие в Европе // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  З 1 липня Португалія буде керувати Євросоюзом до кінця року (2007)
1049796
  Барабанов Ю.М. Португальська революція 1910 р. і спроби контрреволюційного перевороту / Ю.М. Барабанов, В.В. Будяков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 124-131. – (Історія ; вип. 22)


  На основі широкого використання дипломатичних документів висвітлено спроби контрреволюційних сил ліквідувати завоювання буржуазно-демократичної революції в Португалії 1910 р., розкрито ставлення до революції ультрарадикалів і монархістів.
1049797
   Португальські прислів"я та приказки. – Київ, 1982. – 125с.
1049798
   Португальсько-український словник = Dictionario portugues-ucraniano : [словник містить 14 000 слів]. – Київ : Віпол, 1999. – 317, [2] с. – Парал. тит. арк. португ. – ISBN 5-8238-0653-1


  Вельмишановній пані Ліді Гриві з вдячністю за все добро, без допомоги Вашої, ця книжка не побачила б світ. Міцного здоров"я, щастя, радості Вам! Автор. Підпис. Заслужений лікар республіки, в минулому головний лікар інституту серцево-судинної хірургії. ...
1049799
  Орличенко О.В. Португальсько-українські паралелі термінотворення у підмові біохімії


  Розглянуто біохімічні терміни португальської мови та засоби їх перекладу українською. Проаналізовано фонетичні відповідники між португальськими та українськими терміноформами й наведено правила їх транслітерації.
1049800
  Поляков А. Португальцев все еще волнует имперское прошлое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Дещо з історії Португалії ХХ століття
1049801
  Муханов П.А. Портфель для хозяев. – Санкт-Петербург : Тип. Августа Семена
Т. 1 : Содержащий обрание чертежей полезнейших сельских зданий, как то: господских домов, хлебных амбаров, оранжерей, теплиц, скотных, конских, овечьих и птичьих дворов, риг, сараев для молотьбы, пчельников и проч. – 1834. – XL л.


  Собрание чертежей и описаний сельских архитектурных сооружений, изданное в 1834-1840 гг. Павлом Александровичем Мухановым (1798-1871), известным коллекционером материалов по русской истории.
1049802
  Муханов П.А. Портфель для хозяев. – Санкт-Петербург : Тип. Пономарева
Т. 2 : Содержащий сельскую архитектуру. – 1834. – IX, 155, [1] с., 3 л. чертеж.


  Собрание чертежей и описаний сельских архитектурных сооружений, изданное в 1834-1840 гг. Павлом Александровичем Мухановым (1798-1871), известным коллекционером материалов по русской истории.
1049803
  Лайцен Л. Портфель и петля : рассказы о социал-демократах / Линард Лайцен; пер. с лат. Э.Сильмана. – Ленинград : гослитиздат, 1934. – 156 с.
1049804
  Лайцен Л. Портфель и петля : роман и рассказы / Л. Лайцен; пер. с лат. – Москва : Художественная литература, 1983. – 383 с.
1049805
  Польшаков И.В. Портфель проектно-ориентированной ІТ-организации // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 33-38. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
1049806
  Веретенникова А.Б. Портфель финансовых стратегий и его значение в процессе стратегического финансового плани рование // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 10-14. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1049807
  Чинарева Т.Ф. Портфель чемпиона / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1988. – 142с.
1049808
   Портфельне інвестування : Навчальний посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева; А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 408с. – ISBN 966-574-604-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1049809
   Портфельне інвестування : підручник / [О.Г. Шевченко та ін.] ; за наук. ред.: О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 407, [1] с. : іл., табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-396. – ISBN 978-966-483-380-3
1049810
  Шляпін М.В. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 284-287. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1049811
  Камінський А. Портфельне інвестування в Україні: статистичний підхід : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шепелява // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1049812
  Жукова Н. Портфельне інвестування як форма інвестиційної діяльності банків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості портфельного інвестування банків на ринку цінних паперів в Україні. Узагальнено класифікацію портфелів цінних паперів комерційних банків. The portfolio investing of banks at the market of equities in Ukraine are ...
1049813
  Луців Б. Портфельне інвесування в діяльності комерційних банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 48-50 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1049814
  Коляда О.П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Коляда О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1049815
  Воркут Т.А. Портфельне управління в проектно-орієнтованих організаціях на основі спільного пулу внутрішньоорганізаційних ресурсів // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 77-86 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
1049816
  Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 2. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1049817
  Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 83-90. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1049818
  Длігач А.О. Портфельний аналіз для визначення пріоритетів інтергаційного розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-25.
1049819
  Балан В.Г. Портфельний аналіз у формуванні стратегій підприємства // Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – С. 243-391. – ISBN 978-617-7649-01-3
1049820
  Коваленко Ю.М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 5-9. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1049821
  Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование.Теория и практика : Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем / С.Г. Шклярук. – Киев : Нора-Принт, 2000. – 367 с. – ISBN 966-7010-76-7
1049822
  Ванюшкин А.С. Портфельные концепции и ограничения их применимости // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 144-151. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
1049823
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Портфолио как отчет о школьной жизни : Научно-исследовательская работа в среде старшеклассников // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  Основной задачей педагога является воспитание ребенка в традициях отечественной и мировой культуры, привитие нравственных ценностей, формирование личности, способной занимать активную жизненную позицию и готовой к самообразованию и самосовершенствованию.
1049824
  Семенов А.А. Портфолио как средство оценивания уровня подготовки выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1049825
  Любич Оксана Портфолио системы Amadeus Content Rail пополнилось легендарным французским перевозчиком SNCF // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1049826
  Колодкина Л.С. Портфолио студентов в условиях педагогической практики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1049827
   Портфолио. Царство Поднебесное : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 62-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
1049828
  Карп"юк О. Портфоліо для всіх і кожного. (Структура і зміст ЄМП та визначення шляхів впровадження ЄМП в практику іншомовного навчання в середній школі) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-59.
1049829
  Залевська Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 19-20
1049830
   Портфоліо Савани : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 110-115 : Фото
1049831
  Льопа М.С. Портфоліо як альтернативний засіб оцінки професійної компетентності викладача вищого навчального закладу // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 34
1049832
  Безлюдна Н. Портфоліо як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутнього менеджера освіти / Н. Безлюдна, Н. Дудник // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 29-35. – ISSN 2307-4914
1049833
  Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (405). – С. 12-17
1049834
  Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 12-17
1049835
  Марченко Г.В. Портфоліо як освітня технологія самостійної роботи майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 253-258
1049836
  Павленко Л. Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента / Л. Павленко, М. Павленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 251-259. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1049837
  Фасоля Анатолій Портфоліо? "Папка успіху"? Навіщо вони нам? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 20-21. – ISSN 0130-5263


  Портфоліо - не винахід XX с.т. Так ще з часів Ренесансу художники (згодом і фотографи) називають альбом з малюнками, ескізами, репродукціями, світлинами, за якими можна скласти уявлення про рівень професійної майстерності їхніх авторів. Фінансисти ...
1049838
  Морган Ф. Порты и гавани / Ф. Морган. – М., 1955. – 168с.
1049839
  Тухолка В.В. Порты Северо-Американских Соединенных Штатов / В.В. Тухолка, В.Е. Ляхницкий. – М., 1926. – 166с.
1049840
  Красножон А. Порты Северо-Западного Причерноморья в XV-XVIII вв. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 18-22. – ISSN 1998-4634
1049841
  Кочилкова Н.С. Порубіжні інтеракції в історії української культури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 38-42. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
1049842
  Корделл А. Поругание прекрасной страны : роман : пер. с англ. / Александр Корделл ; [послесл. А. Николюкина]. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 326 с.
1049843
  Березовчук Л. Поруйнування Єрусалима // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 25-30


  Творчість Сергія Жадана.
1049844
  Дагуров В.Г. Порука / В.Г. Дагуров. – М, 1984. – 95с.
1049845
  Гриняк А. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних договорів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 47-52
1049846
  Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика : монографія. – Київ : КНТ, 2008. – 268 с. – ISBN 978-966-373-414-9
1049847
  Ельбрехт В. Порука як засіб забезпечення виконання зобов"язань // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1049848
  Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1049849
  Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1049850
  Роговий Ф.К. Поруки для батька: роман / Ф.К. Роговий. – К., 1988. – 277с.
1049851
  Рибак Н.С. Поруч з нами : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 327с.
1049852
  Бедзик Ю.Д. Поруч з тобою : Оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 174с.
1049853
  Ільницький М. Поруч із ним ішли велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
1049854
  Палієнко М. Поруч із професором // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 68-71. – ISBN 966-02-2067-7
1049855
  Калашников О. Поруч із професором [В"ячеславом Іллічем Стрельським] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 117-120. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1049856
  Федоров Ю.И. Поручает Россия / Ю.И. Федоров. – М., 1990. – 316с.
1049857
  Федоров Ю.И. Поручает Россия / Ю.И. Федоров. – М., 1992. – 316с.
1049858
  Черненок М.Я. Поручается уголовному розыску... / М.Я. Черненок. – 2-е изд. – Новосибирск, 1981. – 414с.
1049859
  Узиков Ю.А. Порученец В.И. Ленина / Ю.А. Узиков. – 2-е. – Уфа, 1989. – 138с.
1049860
  Петров В.Б. Поручение - народный контролер / В.Б. Петров. – Москва, 1988. – 64 с.
1049861
  Грищенко М.Ф. Поручение в системе общественно-политической практики студентов / М.Ф. Грищенко. – Минск, 1983. – 42с.
1049862
  Божаткин М.И. Поручение военмора Недоли / М.И. Божаткин. – Одесса, 1971. – 288с.
1049863
  Василькова А.Ф. Поручение постоянной комиссии / А.Ф. Василькова. – Москва, 1972. – 64с.
1049864
   Поручение Реввоенсовета. – М., 1967. – 32с.
1049865
  Бабкина Э.И. Поручение хлорангидритов кислот трехвалентного фосфора на основе углеводородов и треххлористогоофосфора под действием гамма-излучения Со60 : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бабкина Э.И.; Науч-ислед. физ-хим ин-т им Л.Я.Карпова. – М. – 30л. – Бібліогр.:с.18-19
1049866
  Дюрренматт Ф. Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями / Ф. Дюрренматт. – М., 1990. – 174,2с.
1049867
   Поручи поиск человеку : виртуальные справочные службы в современных библиотеках / И.Б. Михнова, А.А. Пурник, А.В. Пурник, М.М. Самохина; Михнова И.Б., Пурник А.А., Пурник А.В., Самохина М.М. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с., [ 24 ] с. илл. : илл. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-0899-5
1049868
  Козырев М.Я. Поручик Журавлев [и другие рассказы] / Михаил Козырев. – Москва : Новая Москва, 1923. – 160 с. – (Библиотека современников)
1049869
  Ван Хайянь Поручительство в гражданском праве Китайской Народной Республики // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 39-42. – ISSN 1812-3910
1049870
  Святошнюк С.С. Поручительство как финансовая услуга // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 236-239. – ISBN 978-966-927-142-6
1049871
  Шевченко О. Порушені режими рівнів грунтових вод Чорнобильської зони відчуження та їх вплив на формування об"ємної активності 90Sr // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-60. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Результати розрахунків балансу грунтових вод, виконаних за даними гідрогеологічних спостережень, та їх статистичний аналіз дозволяють оцінити участь режимоформуючих факторів і елементів балансу у коливаннях об"ємної активності 90Sr в грунтових ...
1049872
  Дідук А. Порушення "права на" комерційну таємницю та ноу-хау // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 39-46. – ISSN 2308-0361
1049873
  Шуневич К. Порушення "режиму тиші" та право на самозахист особи в умовах збройного конфлікту в Україні (кримінально-правовий аспект) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 213-220. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1049874
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. акад. О.О. Шалімова". – Київ, 2013. – 282 л. – Бібліогр.: л. 227-282
1049875
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 18 назв
1049876
  Мельниченко О. Порушення авторського права в мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Як зафіксувати та довести?".
1049877
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав (ст.176 КК України), позиція сторони захисту у кримінальних справах // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.22-26
1049878
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав: актуальність, новели, перспективи кримінально - правової охорони // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.17-23. – ISSN 1608-6422
1049879
  Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне й неправомірне цитування від плагіату? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 55-58
1049880
  Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 с. – Покажчики: c. 666-712. – Бібліогр.: с. 584-665 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-109-8
1049881
  Волинець Руслан Порушення бюджетного законодавства: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 135-138
1049882
  Дудоров О. Порушення бюджетного законодавства: проблеми кримінальної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 29-35
1049883
  Чуклін С.М. Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції / С.М. Чуклін, Б.Я. Підгірний, С.С. Чуклін // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 2 (63). – C. 94-104. – ISSN 2410-681Х
1049884
   Порушення в об"єктах ПЗФ, виявлені в 2014-2015 років // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 62-67. – Бібліогр.: 70 назв.
1049885
  Німак М.О. Порушення в суді справ за заявою про встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 291-301. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1049886
  Карагодіна О.Г. Порушення взаємовідносин між батьками та їх дітьми підліткового віку: підхід до оцінювання та корекції за умов шкільної соціально-психологічної служби / О.Г. Карагодіна, І.Ю. Никонова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
1049887
  Тагієв С.Р. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності / МВС України; Луган. держ. ун-т. внутр. справ; С.Р. Тагієв, М.В. Мазур, М.О. Мягков. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 208с. – ISBN 966-2905-13-8
1049888
  Житний О.О. Порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі кримінально-правові аспекти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 134-139. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1049889
  Бахуринська О. Порушення вимог законодавства про охорону праці та службова недбалість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 81-92
1049890
  Бойко В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1049891
  Мармаш В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону, що забезпечують право учасників процесу на апеляційне оскарження судових рішень, як підстава повернення справи суду першої інстанції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 358-368. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1049892
  Шевченко Тетяна Порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності як підстава дострокового припинення повноважень народного депутата України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 37-40
1049893
  Шевченко А. Порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 106-111. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню проблемних питань інституту відводу (самовідводу) в сучасному процесуальному праві України. У статті висвітлено деякі проблеми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зокрема розкрито окремі підстави ...
1049894
  Шестопалова Л.Ф. Порушення вищих психічних функцій і особистої у хворих із різними формами судинних захворювань головного мозку. : Автореф... доктор психол.наук: 19.00.04 / Шестопалова Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 40л.
1049895
  Матвійчук Я. Порушення водіями правил дорожнього руху або експлуатації транспорту за міжнародним та загальноєвропейським законодавством // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 102-104.
1049896
  Черченко А.П. Порушення ГАМКергічних систем у кролів з "пізнім" посттравматичним епілептичним вогнищем / А.П. Черченко, Т.М. Мішуніна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  З метою визначення ролі порушень ГАМКергічних гальмівних механізмів у формуванні посттравматичної епілептичної готовності ЦНС проведені дослідження зв"язування С14 - ГАМК синаптосомами тканин мозку 9 кролів. Установлено зростання зв"язування ГАМК ...
1049897
  Копотун І.М. Порушення громадського порядку: кримінально-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1049898
  Терещук М. Порушення декларантами митних правил // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 1. – С. 61-65
1049899
  Пашинін О. Порушення державного обвинувачення у системі державного провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-59.
1049900
  Кочубей Ю В. Порушення довготи в англійських голосних як прояв вимовного акценту в англійському мовленні українців / Ю В. Кочубей, // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 126-129. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1049901
  Лукасевич-Крутник Порушення договірних зобов"язань із надання транспортних послуг: поняття та види // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 278-294. – ISSN 1026-9932
1049902
  ГришкоО Порушення договірного зобов"язання як цивільно-правова категорія // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 187-210. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1049903
  Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1049904
   Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених грунтах Полісся України / О.Г. Мусич, В.П. Ландін, А.І. Парфенюк, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 70-76 : табл., схема. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1049905
  Півень О.О. Порушення експресії генів адгеринового комплексу у міокарді як молекулярний механізм розвитку деяких патологій серця : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.22 / Півень Оксана Олександрівна ; Ін-т молекуляр. біології і генетики, НАН України. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 41 назва
1049906
  Дудоров О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.145-157
1049907
  Хиля М. Порушення законодавства у сфері використання земель лісогосподарського призначення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 89-91
1049908
  Коршун Г. Порушення законодавства, виявлені в установах тримання ув"язнених осіб, потребують надання прокурорами приципової правової оцінки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 37-39


  До учасників заходу з вітальним словом звернулися проректор Національної академії прокуратури України Олександр Толочко, професор кафедри міжнародного права КІМВ КНУ імені Тараса Шевченка Ольга Буткевич та головний науковий консультант Інституту ...
1049909
  Берзін П. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (стаття 2031 Кримінального кодексу Украіни // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 3. – С.35-39
1049910
  Маркова М.В. Порушення здоров"я сім"ї в учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція / М.В. Маркова, Г.С. Росінський // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2308-6300
1049911
  Казаков Ю. Порушення і недоліки законодавства про банківську таємницю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 161-166. – ISSN 1561-4999
1049912
  Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентереколіт, та їх корекція пробіотиками : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Пономарьова І.Г.; Держ. установа "Ін-т педіатрії акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". – Київ, 2009. – 219 л. – Бібліогр.: л. 189-219
1049913
  Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентероколіт, та їх корекція пробіотиками : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Пономарьова І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
1049914
  Побіянська Н. Порушення інтересів держави та моральних засад суспільства як підстава визнання господарського зобов"язання недійсним // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 127-129
1049915
  Науменко Н.О. Порушення інтерперсональних відносин у дитинстві як чинник виникнення психічної патології (огляд зарубіжних досліджень) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто роль, яку грають інтерперсональні відносини у формуванні психічної патології. Серед причин, які сприяють формуванню психопатологічних рис особистості, невротичних симптомів, шизофренії, виділяються сімейні конфлікти, неправильні відштовхуючі ...
1049916
  Куліш Т.В. Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особистостей (на англомовному матеріалі) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 225-232. – Бібліогр.: Літ.: с. 232; 13 назв
1049917
  Костін М. Порушення кримінальних справ про легалізацію (відмивання) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом: проблемні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 4. – С. 95-102.
1049918
  Луцик В.В. Порушення кримінально-процесуальної форми при обвинувального висновку, як підстава повернення кримінальної справи прокурору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 242-250. – (Право. Економіка. Управління)
1049919
  Дякін Я.О. Порушення кримінальної справи за ознаками незаконного обігу наркотичних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 223-226.
1049920
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-23
1049921
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-25
1049922
  Шевчук В. Порушення кримінальної справи про контрабанду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.63-67. – ISSN 0132-1331
1049923
  Попова І.М. Порушення кримінальної справи про шахрайство, пов"язане із залученням коштів громадян на будівництво житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 152-162
1049924
  Полях А.М. Порушення кримінальної справи та внесення відповідвань: порівняльний аналіз // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 96-99. – ISBN 978-966-2571-07-3
1049925
  Доросинська Г.М. Порушення кримінальної справи щодо депутата місцевої ради // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 558-562. – ISSN 1563-3349
1049926
  Супрунова О.В. Порушення кримінальної справи щодо омбудсмана // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 169-173
1049927
  Стецюк Б.Р. Порушення кримінальної справи як одна із стадій кримінально-процесуального права Гетьманщини // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 136-140.
1049928
  Мельничайко В. Порушення лексичних норм - найхарактерніша ознака суржику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 7/8, квітень. – С. 66-74
1049929
  Кухарчук І. Порушення лексичних норм української мови у мовленні майбутніх практичних психологів
1049930
  Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 151-160. – ISSN 0201-419
1049931
  Співак І.В. Порушення митних правил як різновид адміністративних правопорушень: поняття, види, склад // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 107-113.
1049932
  Руссков В. Порушення митних правил. Провадження у справі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.56-64
1049933
  Коваль Г.Д. Порушення мікробіоти статевих шляхів як чинник дисрегуляції вроджених імунних механізмів у жінок, які хворі на ендометріоз, асоційований із безпліддям // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 37-41. – ISSN 2413-550Х
1049934
  Петреєва А.С. Порушення мітохондріального дихання в пухлинних клітинах / А.С. Петреєва, А А. Світіна Білюк, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 76
1049935
  Харчук Л.В. Порушення мовних норм в українській електроенергетичній термінології // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 114-122


  Розглядаються мовномтилістичні проблеми електроенергетичної термінології, особливап увага звертається на порушення лексичних, морфологічних та синтаксичних норм
1049936
  Ейсмонт Ю. Порушення мовних норм у текстах загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто норми української мови та їхні різновиди. Приділено увагу порушенню окремих мовних норм у текстах РБД "Україніка наукова". Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення редагування рефе-ративних текстів
1049937
  Якименко І.В. Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII - поч. ХХ ст. // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 62. – С. 165-173. – ISSN 2616-406X
1049938
  Ткач О. Порушення недоторканності приватного життя особи в кримінальном у процесі України та допустимі межі втручання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі результатів наукового аналізу чинного вітчизняного законодавства та міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України, висвітлених точок зору науковців та практиків, а також правозастосовної діяльності, досліджуються ...
1049939
  Касьяненко А.М. Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 23-26


  У статті зазначено, що вся фінансова система, як невід"ємна ознака держави, не може функціонувати без інституту відповідальності, а фінансова відповідальность - одна з основних правових категорій, конструкція якої багато у чому визначає місце і роль ...
1049940
  Джурич О. Порушення норм гуманітарного права : значення встановлення кримін. мотивів / Олександр Джурич. – Київ : Академія, 2009. – 39, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1049941
  Мірошниченко Ю.П. Порушення норм журналістської етики в українських ЗМІ // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 21-23


  У статті йдеться про зміст терміну "журналістська етика" та практику застосування етичних норм українськими журналістами у своїй професійній діяльності. The article considers the term "journalistic ethics" and practice of applying of ethical standards ...
1049942
  Котула А. Порушення норм сучасної української літературної мови в текстах реклами // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 33-33
1049943
  Яновська Г.О. Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 87-92. – ISSN 2226-1230
1049944
  Якимчук Г. Порушення писемного мовлення. Розпізнати й попередити // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 36-42


  Пропедевтична робота у формі простих і цікавих для дітей ігор, вправ, забавлянок, змагань. Практика свідчить, що однією з поширених причин неуспішності учнів закладів загальної середньої освіти є різноманітні порушення усного та писемного мовлення. ...
1049945
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозгової травми у чоловіків та їх психокорекція : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; Мін-во охорони здоров"я України. Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2004. – 212л. + Додатки: л. 180-212. – Бібліогр.: л. 152-180
1049946
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція : Автореф. дис. ... канд. психологіч. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1049947
  Крижанівський О.П. Порушення поміщиками інвентарної реформи 1847-1848 рр. : (за матеріалами Волинської губернії) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 103-111. – (Серія історії ; № 11)
1049948
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України) : дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Бобонич Є. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 211-212. – Бібліогр.: л. 213-270
1049949
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст.202 кримінального кодексу України) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бобонич Є.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1049950
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, його регулювання у кримінальному та інших галузях законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 518-521. – ISSN 1563-3349
1049951
  Мірошниченко А.М. Порушення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок як підстава для прокурорського реагування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-46
1049952
  Кодола Б.С. Порушення прав адвокатів при обшуках в рішення Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 63-66
1049953
  Коташевська Т. Порушення прав власника на торговельну марку // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 19-23.
1049954
  Бойко О. Порушення прав дитини засобами сучасної теле-, відеокомунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 152-156
1049955
  Ілюшина Т. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та боротьба з ними. Аналіз українського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 216-217. – ISBN 978-617-7069-15-6
1049956
  Ілюшина Т.В. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та способи боротьби з ними. Аналіз українського законодавства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 71-75. – ISBN 978-966-7178-01-8
1049957
  Зайківський Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві / Зайківський, . // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 32-43. – ISSN 2308-0361
1049958
   Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 67, [1] с. : іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-721-7
1049959
  Кулик С.М. Порушення прав людини в Китайській Народній Республіці - одна з причин бойкоту XXIX Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 113-118. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1049960
  Кваша О.О. Порушення прав людини в результаті постановлення неправосудного судового акта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 172-176.
1049961
  Гуменюк А.Г. Порушення прав людини під час конфлікту в колишній Югославії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 182-195. – ISBN 966-7196-06-2
1049962
  Солона А. Порушення прав людини тими, хто повине їх забезпечувати // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 20-21


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
1049963
  Барчук В. Порушення прав людини як загроза національній безпеці України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.64-67
1049964
  Крижна В.М. Порушення прав на комерційне найменування за законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-86.
1049965
  Мороко В.В. Порушення прав українців в Росії // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 272-281. – ISBN 978-966-428-305-9
1049966
  Петренко П. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 61-63
1049967
  Олійник О. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 57-58
1049968
  Шинкарук О.В. Порушення права юридичної особи на ділову репутацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 192-196. – ISSN 2219-5521
1049969
  Донченко О. Порушення права як форма несвободи // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 1561-4999
1049970
  Стоєцький Валентин Порушення правил безпеки при експлуатації печей приводить до біди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 26
1049971
  Мазуркевич М. Порушення правил безпеки руху. Питання кваліфікації / М. Мазуркевич, Т. Трусова // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.47-50


  Підстави для визнання порушень правил безпеки руху кримінально караними
1049972
  Колпаков В.К. Порушення правил дорожнього руху: колізійність новел і правове регулювання : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв ; МОН України ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-423-074-9
1049973
  Гуржій Т. Порушення правил проїзду пішохідних переходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 80-85.
1049974
  Музиченко А. Порушення правил суддівської етики - підстава дисциплінарної відповідальності судді: межі застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Предметом дослідження статті є професійна етика судді. Проаналізовані моральні стандарти професійної діяльності суддів. Наведено поняття суддівської етики, розкрито її роль в дисципліні праці суддів. Предметом исследования является профессиональная ...
1049975
  Лотоцька М.Ю. Порушення предметного та афективного компонентів емоцій у хворих параноїдною формою шизофренії : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Лотоцька М.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
1049976
  Сахно Я. Порушення принципу диспозитивності в цивільному процесі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 132-134
1049977
  Борисенко Н.Д. Порушення принципу кооперації в міжгендерному спілкуванні персонажів сучасної британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 97-102
1049978
  Ковтунова Л. Порушення принципу моногамії як підстава недійсності шлюбу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 125-128.
1049979
  Гуренко В. Порушення принципу стабільності податкового законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 516-518. – ISBN 978-617-7069-28-6
1049980
  Байсарович І. Порушення природного водно-екологічного балансу геологічного середовища півдня України та його екологічні наслідки / І. Байсарович, Є. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища півдня України та їх вплив на порушення природного водно-екологічного балансу регіону. Зарегулювання стоку, водогосподарська діяльність, в тому числі відведення води у ...
1049981
  Бегма А. Порушення проурором кримінальних справ приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 147-150
1049982
   Порушення процесу адаптації молодших медичних спеціалістів при роботі на первинних посадах, як одна з причин професійного вигорання / О. Гришняєва, В. Анцупова, В. Остапчук, Я. Ушко, В. Григорук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 119-122. – ISSN 2311-9896


  "Мета дослідження: попередження процесу дезадаптації студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації при подальшої роботі на первинних посадах, завдяки визначенню структурних компонентів процесу адаптаціїза допомогою порівняльного ...
1049983
  Поліщук В. Порушення психічного стану в залежності від часової динаміки у вимушених переселенців із зони АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 94-99. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті було проаналізовано поняття "вимушене переселення" та основні психологічні проблеми, з якими стикається дана категорія людей; було досліджено психічний стан ВПО, які знаходяться на державному утриманні і які живуть за власний кошт; було ...
1049984
  Солдатова О.В. Порушення ритму серця у дітей з пролапсом мітрального клапана // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 50-56. – ISSN 2227-7404
1049985
   Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого / О.В. Воробйова, Є.Є. Шунько, Ю.П. Сюрха, О.М. Бакаєва, С.Я. Старенька, Т.В. Голота, А.С. Капшук, Ю.О. Макарова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 68-75. – ISSN 2226-1230
1049986
   Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого / О.В. Воробйова, Є.Є. Шунько, Ю.П. Сюрха, О.М. Бакаєва, С.Я. Старенька, Т.В. Голота, А.С. Капшук, Ю.О. Макарова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 87-94. – ISSN 2226-1230
1049987
  Плегуца І.М. Порушення системи первинного гемостазу та метаболізму ейкозаноїдів при травматичній хворобі / І.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 29-34. – ISSN 1727-0847
1049988
  Ігнатьєва В.І. Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень / В.І. Ігнатьєва, М.І. Гуменюк, С.О. Черенько ; [Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського]. – Київ : [б. в.], 2019. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-120. – ISBN 978-617-7517-21-3
1049989
  Лобанова А. Порушення соціально-екологічної рівноваги як загроза безпеці життєдіяльності регіонального соціуму (на прикладі Криворіжжя та Донбасу) / А. Лобанова, Л. Калашнікова // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 31-37. – ISSN 2224-0306


  "Актуальність соціологічного аналізу питань безпеки функціонування та розвитку територіальних громад у промислових регіонах України зумовлена низкою обставин, пов’язаних із гальмуванням збалансованого постіндустріального розвитку. Акцентується увага на ...
1049990
  Завальний М.В. Порушення справи про адміністративне правопорушення та її розслідування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 160-165. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1049991
  Давиденко В. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.69-74
1049992
  Хомич Д. Порушення та крадіжки при споживанні природного газу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 186-190. – ISSN 2409-4544


  "Подано способи втручання в роботу газових лічильників та відповідальність, яка передбачена законом за такі порушення. Наголошується, що втручання в роботу лічильників залишаються найпопулярнішим видом крадіжки газу, який становить 70% від виявлених ...
1049993
  Лисенко В.Й. Порушення тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 48-52. – ISSN 2224-0586
1049994
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Дибань Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 249-250. – Бібліогр.: арк. 12-13, 211-248 та в додатках: арк. 249-250
1049995
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дибань Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1049996
  Семенюк К. Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 5-19. – ISSN 2308-0361
1049997
  Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 167-197
1049998
  Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1049999
   Порушення функції внутрішнього вуха у хворих з автоімунним тиреоїдитом в стадії еутиреозу / О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, М.В. Тарасенко, Н.М. Кобиляк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 37-46. – ISSN 0044-4650
1050000
  Ноздріна О. Порушення функціонування сім"ї як сучасна соціально-психологічна проблема в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.446-455. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
<< На початок(–10)1041104210431044104510461047104810491050(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,