Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
814001
  Лазебна Н.В. Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовного комп"ютерного дискурсу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 121-126
814002
  Яковенко Юрій Методологічна невизначеність в епоху постмодерну ( з роботи І конгресу соціологічної асоціації України ) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.200-204. – ISSN 1810-2131
814003
  Філіпенко А.С. Методологічна основа геоекономічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 5-10.
814004
  Кириленко І.С. Методологічна основа дослідження локальної нормотворчості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 96-102. – ISSN 2312-1831
814005
  Вільна Я. Методологічна основа осмислення ідейно-тематичної, стильової, світоглядної системи творчості Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 7-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про нові способи вирішення проблеми характеристики концептуально-феноменологічних, філософсько-антропологічних та екзистенційно-персоналістських засад творчості Г. Квітки-Основ"яненка. It"s about the new ways for decision the problem of ...
814006
  Мірошниченко М. Методологічна основа системно-інформаційного підходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0132-1331
814007
  Філь О.А. Методологічна основа, структура та зміст теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності сучасних організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 289-296. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
814008
  Харченко Г.Г. Методологічна проблематика дослідження речового права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 36-44
814009
  Сінченко О. Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 24-31. – ISSN 2307-2261
814010
  Гайдай Т. Методологічна рефлексія з приводу і в контексті наукової спадщини М. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-14. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розкриттю особливостей реалізації малодосліджених аспектів багатогранної теоретичної спадщини М. Зібера, міждисциплінарного характеру його досліджень. У контексті розвитку загальносвітових наукових тенденцій розкривається ...
814011
  Ярошовець Володимир Методологічна рефлексія історико-філософського процесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.65-86. – ISSN 1810-2131
814012
  Дудник І. Методологічна роль категорії "суспільно-географічна система" в управлінні розвитком регіону / І. Дудник, О. Борисюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 23-26
814013
  Безсмертна Т.Г. Методологічна роль поняття "людський чинник" у соціокультурному аналізі технічного об"єкта // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-35. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розкрито співвідношення природного та соціального у формуванні технічного об"єкта. Показано, що людський чинник і технічний об"єкт виступають універсальними моментами суспільно-історичної практики.
814014
  Оляндер Л.К. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 29-32. – Бібліогр.: Літ. : с. 32; 17 назв. – ISSN 1729-360Х


  Мета статтіполягає в тому, щоб, врахувавши загальнослов"янський контекст, з"ясувати стан методології в українському літературознавстві.
814015
  Гаєвська Л.А. Методологічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського управління освітою в історичній ретроспективі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 106-109
814016
  Вишновецька С.В. Методологічне забезпечення наукових досліджень у галузі трудового права: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 286-290. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються проблеми методологічного забезпечення наукових досліджень у галузі трудового права, зокрема, основні напрями підготовки наукових кадрів.
814017
  Селіванов В. Методологічне забезпечення сучасних процесів державотворення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 113-118. – ISSN 0132-1331
814018
  Онопрієнко М.В. Методологічне значення закону збереження інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
814019
  Кельман М.С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 44-49. – ISSN 1563-3349
814020
  Руденко Б.В. Методологічне значення логіки у порівняльно-правових дослідженнях // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 150-152
814021
  Васянович Г. Методологічне значення наукової спадщини Івана Франка в осмисленні сутності війни як соціального явища // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 186-193. – ISSN 2078-4643
814022
  Оржеховський С.П. Методологічне значення феномена проблеми в суспільно-гуманітарному пізнанні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Cтаття є спробою показати засадничі умови науковості, які безпосередньо ма- ють своєю основою спосіб осягнення людиною себе та навколишнього світу. І з цих умов показати можливий спосіб існування суспільно-гуманітарних наук, як наук що безпосередньо ...
814023
  Лазарєва С.Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 117-125


  Стаття присвячена дослідженню й узагальненню світового і вітчизняного досвіду з забезпечення аудиту інформаційних технологій (ІТ-аудиту).
814024
  Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
814025
  Безносюк О.О. Методологічне обгрунтування психолого-педагогічних умов процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 244-251


  У статті методологічно обгрунтовано психолого-педагогічні умови процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ. При визначенні змісту спеціальних дисциплін військових кафедр ВНЗ необхідно виходити з методологічних основ, розроблених ...
814026
  Яворська В.В. Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 11-16. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Традиційно головним напрямком дослідження територіальної організації населення у нашій країні лишається концепція територіальних систем розселення, жорстко прив"язаних до сучасного адміністративно-територіального устрою країни. У контексті державної ...
814027
  ОржеховськийС.П Методологічне тлумачення концепції життєсвіту // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 188-195
814028
  Книш М.Г. Методологічниі підходи консалтингу: проектне, процесне, експертне консультування / М.Г. Книш, М.Б. Буньо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 184-190. – ISSN 0321-0499
814029
  Максименко С. Методологічний аналіз прогнозування та внутрішні лінії розвитку психічного здоров"я особистості // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5. – С. 72-83
814030
  Лефтеров В.О. Методологічний аналіз психологічної природи переживання самотності / В.О. Лефтеров, Г.С. Криворотько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті наводиться методологічний аналіз попередніх досліджень феномену самотності та визначається психологічна природа й чинники переживання самотності. В статье приводится методологический анализ предыдущих исследований феномена одиночества и ...
814031
  Жук Аделя Василівна Методологічний аналіз розсудку і розуму та проблема штучного інтелекту : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.01 / Жук Аделя Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 160л. – Бібліогр.:л.140-160
814032
  Жук А.В. Методологічний аналіз розсудку і розуму та проблема штучного інтелекту : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Жук А. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
814033
  Кругляк М.І. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.02- діалектика та методологія пізнання / Кругляк М.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176 л. – Бібліогр.: л. 161-176
814034
  Кругляк М.І. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
814035
  Кравчук Андрій Андрійович Методологічний аналіз тенденції теоретизації геології : Дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Кравчук Андрій Андрійович ; КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-174
814036
  Тімуш І.С. Методологічний аспект інтегративного підходу до правознавства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 33-40
814037
  Голік О. Методологічний аспект теорії жанрів періодичних ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-120. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
814038
  Філіпенко А. Методологічний дискурс міжнародної економічної політики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (18). – С. 5-21. – ISSN 1811-9824


  Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів - з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної економії. Зокрема, з"ясовуються ...
814039
  Ківалоа С.В. Методологічний зміст ефективності управління системою освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 3-12
814040
  Бійовський М.Р. Методологічний зміст концепції багатоманітності раціональності : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / Бійовський М.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. – Бібліогр. : л. 194-206
814041
  Бійовський М.Р. Методологічний зміст концепції багатоманітності раціональності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Бійовський М.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
814042
  Хохлова Н.М. Методологічний підхід до аналізу здатності міської громади до самоорганізації : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 101-104 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
814043
  Коюда В.О. Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства / В.О. Коюда, М.І. Пасько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 394-402. – ISSN 2222-4459
814044
  Лактіонова О.А. Методологічний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 439-454. – ISSN 2222-0712
814045
  Ситник Й.С. Методологічний підхід до оцінювання ефективності систем управління підприємствами в умовах конкурентного середовища : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 53-60. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
814046
  Жарінова Ф.Г. Методологічний підхід до управління формуванням інтелектуального капіталу підприємства : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 4-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
814047
  Куліков Ю. Методологічний підхід до формування механізму захисту економічно активного населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
814048
  Омельчук І.В. Методологічний потенціал "системного плюралізму" Л. Н. Столовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 46-48
814049
  Чирков О.А. Методологічний семінар - важлива ділянка роботи українознавця : загальноінститутський методологічний семінар Національного науково-дослідного інституту українознавства у 2009-2010 рр. / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2010. – 40 с. + Додатки: с. 37-40
814050
  Чирков О. Методологічний семінар з українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 197-204


  У семінарі взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка: В. Крисаченко з доповіддю "Українознавство як наука" та в обговоренні проблем розвитку українознавства - А. Ціпко.
814051
  Ніс О.В. Методологічний та культурологічний зміст парадигми нелінійного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 188-192. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про формування нелінійного мислення у сучасній науці.
814052
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського ( до 150-річчя від дня народження ) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 7-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
814053
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 7-33. – ISSN 2305-7645
814054
  Слісаренко І.Ю. Методологічні аспекти аналізу і прогнозування міжнародних подій у журналістиці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 179-185. – (Журналістика ; [Вип. 1])
814055
  Щербина С.В. Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 63-68 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 18 назв
814056
  Масина О.П. Методологічні аспекти антикризового регулювання банківської системи в умовах сучасного фінансово-економічного занепаду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 60-64
814057
  Ковальчук С.С. Методологічні аспекти взаємодії національних і приватних економічних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Аналізується процес взаємодії та взаємозбагачення національних і приватних економічних інтересів як сладових єдиної цілісної системи.
814058
  Нагорний В. Методологічні аспекти вивчення політичної культури України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 121-128. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті розглянуто листологію системного аналізу політичної культури.
814059
  Устименко В.М. Методологічні аспекти визначення екологічних ризиків // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – № 4
814060
  Котюк І.І. Методологічні аспекти визначення речових доказів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 131-136.
814061
  Лук"янець Д. Методологічні аспекти визначення структури системи права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-11
814062
   Методологічні аспекти викладання дисциплін на кафедрі безпеки життєдіяльності та охорони здоров"я людини згідно з вимогами кредитно-модульної системи / О.Ф. Гавриленко, Л.Д. Олешко, Г.А. Кремечик, І.В. Гончаренко, О.І. Шпак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-39 : схема. – Бібліогр.: 1 назв.
814063
  Бондаревська К.В. Методологічні аспекти використання персоналу в сфері аграрного виробництва // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 88-93. – ISBN 966-614-021-7
814064
  Антипенко В.Ф. Методологічні аспекти виокремлення міжнародної кримінології тероризму як напряму науки кримінологія / В.Ф. Антипенко, А.В. Антипенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 93-99


  У статті через визначення специфічних методів кримінологічної науки і специфічного предмету обгрунтовується наявність підстав для виокремлення напрямку науки кримінологи - міжнародної кримінології тероризму. В статье с помощью определения ...
814065
  Дехтяр Н. Методологічні аспекти встановлення взаємозв"язку державних видатків та економічного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 43-48 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-2624
814066
  Пешко А. Методологічні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 132-139
814067
  Васильченко З.М. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 109-118 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
814068
  Ватаманюк З. Методологічні аспекти дослідження інституційного середовища підприємницької діяльності / З. Ватаманюк, Ю. Райта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.48-55. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
814069
  Прокопенко К.О. Методологічні аспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 4-9
814070
  Тарахонич Т.І. Методологічні аспекти дослідження правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 20-26. – ISSN 1563-3349
814071
  Юркевич Х.І. Методологічні аспекти дослідження представницького мандата як правової категорії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 83-88. – ISSN 1563-3349
814072
  Орлик Василь Михайлович Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 187-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена проблемам методології дослідження податкової і політики російського царату в українських губерніях у дореформений період.
814073
  Васильченко З. Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1605-2005
814074
  Югас Е.Ф. Методологічні аспекти дослідження фундаментальних категорій ринку праці // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 39-41. – (Економіа ; Вип. 19)
814075
  Прилуцький Р.Б. Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 68-85. – ISSN 2222-5374
814076
  Кравчук Г.В. Методологічні аспекти ефективного управління капіталом у виробничих системах авіапідприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 111-116
814077
  Мохонько Г.А. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємста видавничо-поліграфічної галузі / Г.А. Мохонько, І.П. Малик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 144-150 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
814078
  Кузнецова С.А. Методологічні аспекти забезпечення якості бухгалтерської інформації : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 122-127 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
814079
  Маркіна І.А. Методологічні аспекти закономірностей управління сучасною соціально-економічною системою // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.47-50. – (Економічні науки ; № 2)
814080
  Данніков О. Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 27-31. – ISSN 1606-3732
814081
  Кондрашихін А.Б. Методологічні аспекти ідентифікації кафедри у просторі вищої школи // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 7-20


  Розглянуто структуру територіального розподілу кафедр зі спеціальності "Фінанси і кредит" по місту Києву. Запропоновано методологію відбору показників для оцінки територіальної організації вищої освіти з використанням поширених даних й інформаційних ...
814082
  Фролова М.Ю. Методологічні аспекти інституціонального аналізу державного регулювання підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 183-190. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
814083
  Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія / І.Л. Литовченко. – Київ : Наукова думка, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-00-0877-5
814084
  Леоненко Петро Михайлович Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Леоненко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 418с. – Бібліогр.: л. 391-418
814085
  Леоненко Петро Михайлович Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Леоненко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 70 назв
814086
  Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (19-20 ст.) : монографія / П.М. Леоненко. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 434 с. – ISBN 966-669-099-3
814087
  Наливайко О.Ю. Методологічні аспекти класифікації персональних даних // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 167-172. – ISSN 1563-3349
814088
  Ковальова К. Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін / К. Ковальова, В. Ковальов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-75. – ISSN 1682-2366
814089
  Каніщенко О. Методологічні аспекти міжнародного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методологічні засади визначення сучасної суті міжнародного маркетингу як необхідної умови поширення нового типу управління інтернаціоналізованою діяльністю українських підприємств. Article is devoted to the methodological determination of ...
814090
  Франко А. Методологічні аспекти моделі джерелознавчої текстологічно-атрибуційної співпраці редакторів видань Шевченкового "Кобзаря" І. Франка (Львів, 1908) та В. Доманицького (Петербург, 1907; 1908) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 37-52. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
814091
  Голікова Т. Методологічні аспекти моделювання територіальної організації влади й управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 31-37
814092
  Жорнова О.І. Методологічні аспекти модернізації професійної підготовки майбутніх учителів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 270-276
814093
  Дудник Ю.П. Методологічні аспекти модернізації ринку освітніх ресурсів України // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 26-32.
814094
  Омельченко А. Методологічні аспекти наукового дослідження адміністративно правових засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 4-8
814095
  Гура Н.О. Методологічні аспекти обліку зобов"язань у житлово-комунальному господарстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-50. – ISBN 966-614-021-7
814096
  Слюсарчук Л.І. Методологічні аспекти обліку матеріальних запасів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-72. – (Економіка ; Вип. 39)


  Викладено методологію обліку товарних і матеріальних запасів в умовах інфляційних процесів на основі двох основних систем: періодичній і безперервній. На конкретних прикладах виконано аналіз оцінок списання товарно-матеріальних запасів у реалізацію.
814097
  Дишко І.Ю. Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Н.В. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 246-251. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
814098
  Маркевич О.В. Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 102-107. – Бібліогр.: 6 назв
814099
  Козьяков І. Методологічні аспекти організації прокурорської діяльності на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 23-33
814100
  Кошляков О.Є. Методологічні аспекти оцінки екологічної безпеки в зв"язку із змінами рівнів грунтових вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-96. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Викладено концептуальні основи методології дослідження і прогнозування змін рівнів грунтових вод для оцінки екологічної безпеки окремих систем грунтових вод з врахуванням ризику. The conceptual bases of methodology of research and forecasting of ...
814101
  Проценко Я.Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 86-94. – ISSN 1562-0905
814102
  Милашич Ю.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 263-265. – ISBN 978-966-188-219-4
814103
  Прокопенко К.О. Методологічні аспекти оцінки продуктивності праці у сільському господарстві // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
814104
  Соломенко О.Є. Методологічні аспекти оцінки ризику на малих підприємствах легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 165-169. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методи оцінки ризику для визначення можливості їх застосування на малих підприємствах легкої промисловості. Встановлено, що показник ризику втрати платоспроможності може використовуватися як узагальнюючий показник ризику иа малих ...
814105
  Соломенко Оксана Єліївна Методологічні аспекти оцінки ризику на малих підприємствах легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 165-169. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методи оцінки ризику для визначення можливості їх застосування на малих підприємствах легкої промисловості. Встановлено, що показник ризику втрати платоспроможності може використовуватися як узагальнюючий показник ризику иа малих ...
814106
   Методологічні аспекти оцінки стану військово-технічної політики та її складових : науково-методичне видання / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; керівн. авт. кол. Горбулін В.П. ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-1648-24-0
814107
  Гавриленко О.Ф. Методологічні аспекти проведення заняття для школярів 10-11 класів студентів І і ІІ курсів із математики: гігієничні та профілактичні вимоги при користуванні компютером. Гіркі уроки комп"ютерних розваг / О.Ф. Гавриленко, Г.А. Кремечик, Л.Д. Олешко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 41-43
814108
  Кульпінський С. Методологічні аспекти прогнозування відсоткових ставок на фінансовому ринку України в контексті IS - LM моделі : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
814109
  Дорофєєва Н. Методологічні аспекти прогнозування потреби у банкнотах на регіональному рівні : готівково-грошовий обіг / Н. Дорофєєва, Н. Хижняк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
814110
  Товканець О.С. Методологічні аспекти професійної діяльності педагога вищої школи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 176-178. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
814111
  Мороз Ю.А. Методологічні аспекти релігієзнавчого дослідження української традиції біблійних перекладів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 167-169
814112
  Гетьман А. Методологічні аспекти розвитку науки про земельне право // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 15-18. – ISSN 0132-1331
814113
  Прозорова Н.С. Методологічні аспекти розповсюдження марксистського вчення про державу і право у Першому Інтернаціоналі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются методологические аспекты распространения марксистского учения о государстве и праве в Первом Интернационале и доведения до сознания трудящихся масс научных, пролетарских политико-правовых идей и требований. Показано современное ...
814114
  Кирилюк Є.М. Методологічні аспекти системного підходу до дослідження еволюції економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-15
814115
  Булах Т.М. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 198-202
814116
  Пономаренко В.С. Методологічні аспекти стратегічного управління інвестиційними процесами // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-8
814117
  Борисюк О. Методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем. Проводиться класифікація чинників, від яких залежить компонентна та територіальна структури РАТС, їх місце у складі господарського ...
814118
  Малишкін О. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 46-54 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
814119
   Методологічні аспекти фінансово-економічного обгрунтування проектів космічної техніки / А.П. Алпатов, В.Т. Марченко, П.П. Хорольський, Н.П. Сазіна // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 6 (91). – С. 49-59. – ISSN 1561-8889


  Описано методологічний підхід до фінансово-економічного обґрунтування проектів зі створення космічної техніки за показниками затрат, економічної і технічної ефективності та ризиків. Описан методологический подход к финансово-экономическому обоснованию ...
814120
  Прилуцький А.М. Методологічні аспекти формування аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. ё52-158. – ISSN 2221-1055
814121
  Сапачук Ю. Методологічні аспекти формування фіктивного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-97. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Ретельно досліджена категорія фіктивного капіталу в ринковій економіці. Розглянута побудова кругообігу фіктивного капіталу з позиції утворення фіктивного доходу. Ключові слова: фіктивний капітал, фіктивна вартість, цінні папери, фінансовий капітал, ...
814122
  Діденко Н.Г. Методологічні аспекти функціональності державного управління в системі соціального партнерства в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 57-63. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
814123
  Тімочко О.Ю. Методологічні аспекти юридичної науки теорії держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 99-104. – ISSN 1563-3349
814124
  Мачулна І.І. Методологічні виміри інноваційних змін в освіті // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 111-115. – ISSN 2519-2884
814125
  Заячківська Т.В. Методологічні виміри прагматизму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 385-396
814126
  Наєнко М. Методологічні візії, дискурси і перспективи на межі століть // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – C. 4-11. – ISBN 966-594-263-8
814127
  Наєнко М. Методологічні візії, дискурси і перспективи на межі століть // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 26-31. – ISBN 978-966-2133-74-5
814128
  Дем"янова О. Методологічні властивості верховенства права в цивільному судочинстві України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 85-89. – ISSN 2409-4544
814129
  Гондюл В.П. Методологічні засади аналізу та прогнозування міжнародних відносин і міжнародних політичних конфліктів на зламі тисячоліть // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.3-28. – Бібліогр. 29 назв.
814130
  Лігоненко Л. Методологічні засади антикризового управління : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 21-22
814131
  Лігоненко Л. Методологічні засади антикризового управління : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 15-18
814132
  Берестень О.С. Методологічні засади вивчення німецькомовної преси (1905-1914 рр.) як історичного джерела // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 164-168. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
814133
  Філіпенко А.С. Методологічні засади визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-14.
814134
  Філіпенко А.С. Методологічні засади визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 99-106. – (Європейські дослідження)
814135
  Матіко Ф.Д. Методологічні засади визначення об"єму втрат природного газу та мінімізації його дисбалансів в системах транспортування та розподілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Матіко Федір Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 57 назв
814136
  Шаціло Н.І. Методологічні засади визначення рівня економічної стійкості сільськогосподарських підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 169-174 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
814137
  Ольшанська О.В. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
814138
  Кунанець Н.Е. Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 25 назв.


  У статті розглянуто спектр методів інформатики, які пропонується використовувати у бібліотекознавстві. Зазначена методологія раніше не використовувалася при дослідженні бібліотек, проте забезпечує усестороннє дослідження книгозбірень як соціальних ...
814139
  Пантелеєв Володимир Павлович Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 243-249. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст методології проведення контролю, методолога внутрішнього контролю з урахуванням загальнонаукових основ; встановлено, що методологія передбачає наявність мети, застосування певних прийомів та способів досягнення цієї мети, а ...
814140
  Пантелеєв Володимир Павлович Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 243-249. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст методології проведення контролю, методолога внутрішнього контролю з урахуванням загальнонаукових основ; встановлено, що методологія передбачає наявність мети, застосування певних прийомів та способів досягнення цієї мети, а ...
814141
  Топчієв О.Г. Методологічні засади геопланування регіону : суспільно-географічні дослідження / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-31 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
814142
  Чімишенко С.М. Методологічні засади грошового забезпечення військовослужбовців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 61-66
814143
  Захарченко М.С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарченко Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
814144
  Хомутенко А.В. Методологічні засади державного аудитьу у сфері фінансів із позиції синергетичного підходу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 47-56. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
814145
  Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 27-35
814146
  Користін О.Є. Методологічні засади діяльності підрозділів фінансової розвідки щодо протидії відмиванню коштів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 88-95
814147
  Хвесик Ю.М. Методологічні засади дослідження взаємозв"язку конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємств АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 31-33
814148
  Джаман В.О. Методологічні засади дослідження відповідності систем розселення територіальній структурі суспільно-географічних комплексів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 87-92. – Бібліогр.: 7 назв
814149
  Бойко С. Методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націєтворення в Україні / С. Бойко, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Представлено методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націє творення в Україні. Аналізується процес специфікації української національної самосвідомості, який зумовлюється історико-культурною самобутністю ...
814150
  Семчик В.І. Методологічні засади дослідження проблем адаптації енергетичного та ядерного законодавства України до законодавства Європейського Союза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 321-324. – ISBN 978-617-7021-00-0
814151
  Кузнєцов О.І. Методологічні засади дослідження психічних станів у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 132-141. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
814152
  Прокопенко В.Ю. Методологічні засади дослідження ринку нерухомості. Інституційна теорія: основні принципи та еволюція // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 41-49. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
814153
  Демчук Н. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 113-119. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
814154
  Грабовська І.М. Методологічні засади дослідження трансформацій сучасного українського соціуму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 72-77. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
814155
  Глузман Олександр Методологічні засади дослідження університетської педагогічної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 8-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
814156
  Шкодіна І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 67-73. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
814157
  Макаренко М. Методологічні засади економіко-статистичного аналізу роботи залізничного транспорту : методологія / М. Макаренко, І. Гойхман // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 32-35. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
814158
  Сватко Ю.І. Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 3-27
814159
  Олійник О.В. Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової - захисту інформаційних ресурсів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
814160
  Міщенко В. Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду : нагляд, аудит, контроль / В. Міщенко, А. Крилова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
814161
  Ковальська Є.В. Методологічні засади індексу статутної характеристики Уорнера // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 3 (62). – С. 68-76. – ISSN 1681-116Х
814162
  Павко А.І. Методологічні засади інноваційних процесів в системі вищої освіти України / А.І. Павко, А.Ф. Павко // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 14-21. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
814163
  Захожай К.В. Методологічні засади інформаційного забезпечення місцевих бюджетів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-42.
814164
  Козловська М.В. Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 290-294. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
814165
  Лук"янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / Є.Д. Лук"янчиков; МВСУ; НАВСУ. – Київ : НАВСУ, 2005. – 360с. – ISBN 966-7474-90-9
814166
  Ляшенко І.В. Методологічні засади концепції "нового історизму" В. Дільтея // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 151-154
814167
  Нагара М. Методологічні засади коучингу як процесу розвитку трудового потенціалу працівників // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 24-28. – ISSN 1818-2682
814168
  Шакун В. Методологічні засади криміналістичної кібернетики / В. Шакун, С.В. Шапочка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 65-77
814169
  Оболенцев В.Ф. Методологічні засади кримінології // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 106-113. – ISSN 2224-9281
814170
  Хом"як О.І. Методологічні засади курсу "Мова і культура суспільства" для студентів гуманітарних спеціальностей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 54-60. – Бібліогр.: с. 59-60; 10 поз.


  Висвітлення науково-методичної бази курсу "Мова і культура суспільстві". Закцентовано увагу на актуальних питаннях формування гуманітарної освіти з позицій синтезу лінгвістичних та культурологічних знань. The article is devoted to the examination ...
814171
  Котик Т. Методологічні засади лінгводидактики // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 14-22
814172
  Варналій З.С. Методологічні засади механізму забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто принципи, функції та методи забезпечення економічної безпеки держави. Розкрито сутність та складові системи забезпечення економічної безпеки України.
814173
  Пилипенко І. Методологічні засади міжнародних класифікацій країн за типом економічного розвитку / І. Пилипенко, Н. Парфенцева, В. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
814174
  Черняк О.І. Методологічні засади моделювання індексу цін стабільності / О.І. Черняк, О.В. Баженова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 123-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
814175
  Сердюк О. Методологічні засади моделювання особистісно орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі України // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.60-65


  Проблеми методології освіти
814176
   Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-931-6
814177
  Гацура В.Я. Методологічні засади мотиваційного управління малим підприємством // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.214-216. – (Технічні науки ; № 17)
814178
  Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0132-1331
814179
  Лесовой Л.В. Методологічні засади нормування та підвищення точності вимірювання витрати і кількості плинного енергоносія методом змінного перепаду тиску : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Лесовой Леонід Васильович ; М-во освіти і молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
814180
  Уманців Г. Методологічні засади обліку торговельних марок // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-10
814181
  Колісник Б. Методологічні засади організації системи інтегрованого управління ефективністю лісового комплексу : природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 14-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
814182
  Кучерук О. Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 20-24
814183
  Дорош О. Методологічні засади охорони земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-23
814184
  Венедіктова В І. Методологічні засади охоронюваних законом інтересів у приватному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – Харків : Нове Слово, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 277-258. – ISBN 978-617-568-111-4
814185
  Мартиненко В. Методологічні засади оцінки ефективності інвестиційцного процесу у перехідній економіці України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.79-85. – ISBN 966-73-53-51-Х
814186
  Попов В.Ю. Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-58.
814187
  Сунцова О.О. Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 139-145 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
814188
  Майданевич П.М. Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 125-131 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
814189
  Іванова Т. Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методологічний підхід щодо нормування фінансових показників малих підприємств, який дозволяє забезпечити порівнянність показників фінансового стану та результатів діяльності малих підприємств, а також розробити методику розрахунку ...
814190
  Гуржій А. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні / А. Гуржій, В. Гапон // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.23-32
814191
   Методологічні засади педагогічного дослідження : монографія / [Хриков Є.М. та ін. ; за заг. ред.: В.С. Курила, Є.М. Хрикова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 247, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-316-7
814192
  Буряк В. Методологічні засади педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-47. – ISSN 1682-2366
814193
  Сухарніков Ю. Методологічні засади перебудови й осучаснення вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 35-61. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються розбіжності сутнісних засад функціонування систем вищої освіти в Україні та європейського простору вищої освіти, а також пов"язані з цим розбіжності у дидактичному трактуванні основоположних термінів, які забезпечують розробку адекватного ...
814194
  Бокал Г.В. Методологічні засади періодизації східних історій філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 242-244
814195
  Мещеряков А.А. Методологічні засади підвищення ефективності роботи комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 35-39
814196
  Котюк І.І. Методологічні засади пізнавальних процесів у сфері судочинства потребують вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 141-147. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
814197
  Мороз Юлія Юзефівна Методологічні засади побудови податкової статистики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Мороз Ю.Ю.; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
814198
  Мазаракі А. Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків : аналізують науковці / А. Мазаракі, Н. Шульга // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 26-30 : Табл., рис.
814199
  Швець В. Методологічні засади побудови системи статистичного моніторингу державного боргу / В. Швець, О. Царук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті основні засади побудови системи моніторингу економічних об"єктів. Визначені мета та задачі стати-стичного моніторингу державного боргу. Запропоновані етапи проведення статистичного моніторингу державного боргу України та визначений їх ...
814200
  Проскура К.П. Методологічні засади податкового адміністрування / К.П. Проскура, О.М. Капустян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 195-202. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
814201
  Чечетов М. Методологічні засади приватизації в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 5-17. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
814202
  Рощенко О. Методологічні засади продуктивної наукової школи І.А. Котляревського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 75-82. – ISSN 2224-0926
814203
  Коваль О.П. Методологічні засади реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано основні положення урядового законопроекту щодо реформування організаційно-адміністративних механізмів та фінансування системи загальнообов"язкового державного соціального страхування в Україні. Сформульовано рекомендації щодо приведення ...
814204
  Немеш П.Ф. Методологічні засади розуміння сутності законного представництва у цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 21-24
814205
  Гетьман А. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-19. – ISSN 0132-1331
814206
  Васильченко З.М. Методологічні засади стратегії реорганізації комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 123-130 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
814207
  Москвич Л.М. Методологічні засади судової реформи в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 140-147. – ISSN 2224-9281
814208
  Краснова М. Методологічні засади сучасного екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються науково-правові та методологічні підходи до поняття сучасного екологічного права, його предмета, системи, правових форм та принципів. В статье рассматриваются научно-правовые и методологические подходы к понятию современному ...
814209
  Ковальова С.Б. Методологічні засади сучасної інноватики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
814210
  Тищенко М.П. Методологічні засади сучасної політичної економії // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 134-142
814211
  Сидор В.Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України / Сидор В.Д. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 150-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-02-2
814212
  Боронь О.В. Методологічні засади та наглядні завдання літературно-критичної практики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 53-58. – Бібліогр.: Літ.: с. 58; 9 п. – ISBN 978-966-171-217-0
814213
  Рижкова С.А. Методологічні засади теоретичної реконструкції розвитку техносфери цивілізацій : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рижкова С. А.; КУ. – Київ, 1996. – 24л.
814214
  Польська І.І. Методологічні засади теорії та історії музичного ансамблю // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 191-199. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
814215
  Підлипна Р.П. Методологічні засади тлумачення дефініції "соціальна безпека" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
814216
  Комеліна О.В. Методологічні засади управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 159-163
814217
  Серажим Ю.В. Методологічні засади управління портфелем цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 100-104
814218
  Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 148-155.
814219
  Дорош О.С. Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 13-18. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 2306-1677
814220
  Ольшанська О.В. Методологічні засади формування когнітивної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 16-18


  У статті розглядаються передумови винекнення нового напряму сучасної економічної теорії - когнітивної економіки. Обгрунтовані методологічні, теоретичні та концептуальні підходи до трактування когнітивної економіки як міждисциплінарної науки.
814221
  Помаза-Пономаренко Методологічні засади формування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 106-109. – ISSN 2306-6814
814222
  Жадан Є. Методологічні засади формування моделі соціальної безпеки міста // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 304-312
814223
  Зуєв В.А. Методологічні засади формування підходів щодо прав громадян у сфері поводження з відходами // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 116-119. – ISBN 978-966-419-269-6
814224
  Атаманова Ю. Методологічні засади формування системи правових засобів реалізації державної інноваційної політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-53.
814225
  Хлобистов Є. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки : екологічна безпека / Є. Хлобистов, Л. Жарова, А. Коваленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
814226
  Бутко М.П. Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку / М.П. Бутко, О.Д. Хомик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
814227
  Іваній І.В. Методологічні засади формування фізичної культури особистості // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 05. – С. 32-37. – ISSN 1818-9172
814228
  Стефанюк І.Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні : фінансовий контроль та аудит // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 84-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва
814229
  Шекера Я. Методологічні засади художнього аналізу сунської поезії в жанрі ци (на прикладі творчості Лі Цін-Чжао, 1084-1151) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена методам і способам аналізу китайської поезії доби Сун (960-1279) в жанрі ци з урахуванням її настроєвості та функціонування художніх образів і засобів, як-от: порівняння, метафора, алегорія, метонімія, синекдоха тощо. Висвітлення суті ...
814230
  Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір : дис. автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
814231
  Малий І.Х. Методологічні застереження шодо визначення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 11-16
814232
  Вижва С. Методологічні і теоретичні принципи сейсмогравітаційної томографії / С. Вижва, Г. Продайвода, І. Віршило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) В статті розглядаються нові підходи до розв"язку спільної оберненої задачі сейсмометрії (сейсмічної інверсії) та гравіметрії. Демонструється теорія розрахунку поля ...
814233
  Журба І.Є. Методологічні інновації професора Філіпенка А.С. в теоріях та практиці світового господарства і міжнародних економічних відносин // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 106-112
814234
  Кузнецов А.Ю. Методологічні контексти сучасного гуманітарного знання : Монографія / А.Ю. Кузнецов; МОНУ; НАУ ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; А.Ю. Кузнєцов. – Харків, 2006. – 208с. – ISBN 966-662-142-8
814235
  Кіндзерський В.В. Методологічні контури інституціоналізму в теорії регулювання економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 18-23. – ISSN 2222-4459
814236
  Бабюх В. Методологічні критерії та принципи датування виникнення міст // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 261-272
814237
  Пунченко О.П. Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 27-37. – ISSN 2072-1692
814238
  Метешкін К.О. Методологічні основи автоматизованого навчання фахівців з використанням інтелектуальних інформаційних технологій : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.06 / Костянтин Олександрович Метешкін. – Харків, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 55 назв
814239
  Карамбович І. Методологічні основи аналізу митних відносин в системі міжнародних економічних відносин / І. Карамбович, Л. Шевченко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 69-74. – ISSN 1818-2682
814240
  Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 63-68 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
814241
  Табачун Б.М. Методологічні основи бюджетного устрою України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 159-164.
814242
  Плужник А.В. Методологічні основи використання лізингу як інструмента санації підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 286-297. – ISBN 966-8958-03-9
814243
  Кім Єн Дар Методологічні основи досконалення високовольтних лінійних ізоляторів та методів їх випробувань : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.13 / Кім Єн Дар; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назв.
814244
  Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 58-64. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
814245
  Сурай І. Методологічні основи дослідження проблем еліт у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-31
814246
  Гава Ю. Методологічні основи дослідження теорії інтелектуального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування інтелектуального капіталу як розвитку категорії "капітал". Визначено закономірності та особливості формування теорії інтелектуального капіталу. The paper considers the process of the intellectual capital formation, with ...
814247
  Туниця Ю. Методологічні основи Екологічної Конституції землі / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 7-15. – ISSN 0372-6436
814248
  Багрова І.В. Методологічні основи економічного механізму забезпечення надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах / І.В. Багрова, Т.С. Яровенко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 90-96.
814249
  Кириченко О. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України / О. Кириченко, С. Лаптев // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 37-46. – ISSN 1682-2366
814250
  Кириченко Олександр Анатолійович Методологічні основи економічної безпеки суб"єктів господарювання в трансформаційній економіці / Кириченко Олександр Анатолійович, Кім Юрій Геннадійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 53-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто поняття і методологічні основи економічної безпеки, взаємозв"язок національної та державної безпеки України, взаємозв"язок державної безпеки і безпеки підприємства. Визначено методичні основи і принципи побудови системи ...
814251
  Рудько Г.І. Методологічні основи інженерної геоекології та перщочергові завдання її розвитку в Україні / Г.І. Рудько, Р.З. Шута // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 9-14. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
814252
  Машкін В.В. Методологічні основи інтерпретації поняття суб"єкта в аспекті пошуку нової нормативної парадигми / В.В. Машкін, М.Р. Бійовський // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 82-95
814253
  Крап-Спісак Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крап-Спісак Наталія Павлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
814254
  Пилипенко Р.Є. Методологічні основи когнітивного моделювання фреймів у німецькому інституційному економічному тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 201-205. – ISBN 966-581-589-Х
814255
  Меленцова О.В. Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічних інститутів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 33-36. – ISSN 2222-4459
814256
  Глущевський В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 116-126
814257
  Павлова С.І. Методологічні основи мерчандайзингу у роздрібній торгівлі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 218-221. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
814258
  Щербак В.І. Методологічні основи моніторингу біоти природних вод / В.І. Щербак, Л.А. Ковальчук, Н.В. Майстрова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 137-145. – Бібліогр.: 21. – ISBN 966-521-129-3
814259
  Бугрова О. Методологічні основи оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 29-32. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
814260
  Мартинюк В.П. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
814261
  Нестеровський В.А. Методологічні основи оцінювання якості музейних колекцій як самостійного об"єкту державного надбання України / В.А. Нестеровський, Л.О. Волконська // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 277-291. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
814262
  Кушнір В.А. Методологічні основи педагогічних досліджень / В.А. Кушнір, Г.А. Кушнір // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С.9-13
814263
  Івануса А.В. Методологічні основи побудови екологічно орієнтованої системи виробничих зв"язків підприємств лісопромислового комплексу / А.В. Івануса. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 178, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-154. – ISBN 978-966-397-131-6
814264
  Григор"єв О.П. Методологічні основи побудови системи протидії бойовим робототехнічним комплексам противника / О.П. Григор"єв, В.К. Набок, С.С. Ковалішин // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 19-26. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
814265
  Задорожна Ю.В. Методологічні основи проведення перепроектування організаційної структури підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 276-280
814266
  Андрієнко Н.В. Методологічні основи проектного підходу до процесу інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 77-79


  Переглянуто організацію роботи з підготовки інвестиційних проектів, проаналізовано численні зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на ефективність капіталовкладень.
814267
  Дружинін Є.А. Методологічні основи ризик-орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм розвитку техніки : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.13.227 / Євген Анатолійович Дружинін; МОН України; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського " Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 68 назв
814268
  Данкевич А.Є. Методологічні основи розвитку бюджетування у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69.
814269
  Любченко В.В. Методологічні основи розробки моделей предметних областей з метою, що інкапсульована : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Любченко Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 43, [1] с. – Бібліогр.: 55 назв
814270
  Пушкар О.І. Методологічні основи розробки тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів. - / О.І. Пушкар, О.В. Фомічова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 48-52. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті сформовані методологічні основи організації та проведення тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів, які базуються на моделі формування готовності студентів до реалізації інноваційної поведінки та моделі інноваційного процесу ...
814271
  Петренко Ю.А. Методологічні основи синтезу системи офісів з управління програмами проектно-орієнтованої організації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Петренко Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
814272
  Ящищак О. Методологічні основи систематизаці законодавства України про фінансові послуги // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-25.
814273
  Ящищак О.Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 36-40
814274
  Сибірякова М.В. Методологічні основи статистичного обліку структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 9-13. – Бібліогр.: 12 назв
814275
  Греков Л.Д. Методологічні основи створення георозподілених виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Греков Леонід Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 37 с. – Бібліогр.: 51 назва
814276
  Шевчук С.М. Методологічні основи суспільно-географічного джерелознавства // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 45-52. – Бібліогр.: 3 назви
814277
  Горбенко А.В. Методологічні основи та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих WEB-систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Горбенко Анатолій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
814278
  Мельничук О.Ю. Методологічні основи та моделі системи землеустрою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.04 / Мельничук Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
814279
  Біленко Д.В. Методологічні основи управління інноваційним розвитком університетських комплексів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 209-212
814280
  Лондар С.Л. Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 53-65. – Бібліогр.: с. 54


  Розглядається проблема управління тимчасово вільними коштами єдиного казначейського рахунку (ЄКР) в Україні. На підставі результатів дослідження статистичних закономірностей динаміки касових залишків ЄКР протягом 2001-2007років запропоновано методику ...
814281
  Звєряков О.М. Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 175-182 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
814282
  Нестерова С.В. Методологічні основи факторного аналізу у процесі оцінки фінансового стану підприємства / С.В. Нестерова, Є.Ю. Делеган // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 241-245. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
814283
  Ольшанська О.В. Методологічні основи формування агросоціальних систем // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 74-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
814284
  Осиченко Г.О. Методологічні основи формування естетики міського середовища : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Осиченко Галина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
814285
  Прушківський В.Г. Методологічні основи формування механізму управління соціально-економічним розвитком промисловості регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: 6 назв
814286
  Блінова М.Ю. Методологічні основи формування соціокультурної ідентичності в архітектурному середовищі сучасного міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Блінова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
814287
  Тищенко О.П. Методологічні основи формування та реалізації сучасної стратегії регіонального розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 122-127
814288
  Тріфонов І.В. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого управління програмами в умовах неповноти інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Тріфонов Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
814289
  Тихомиров О. Методологічні особливості досліджень юридичної компаративістики як соціального інституту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-7
814290
  Кундря-Висоцька Методологічні особливості обліку в системі корпоративного управління // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 134-143
814291
  Мисака Г. Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження економічної сутності кредитного ризику банку та узагальнено її вплив на методику оцінки, обліку та відображення у звітності резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. In ...
814292
  Бондаренко О.В. Методологічні особливості побудови інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 217-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
814293
  Чекмишев О.В. Методологічні особливості поєднання методів моніторингу ЗМІ та методу анкетування під час дослідження міжнародних медіакомунікацій (на прикладі українських,російських та польських телеканалів) / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 61-68


  У статті визначено основні методологічні особливості дослідження контенту міжнародних медіакомуні кацій. Проаналізовано різні аспекти використання дослідницьких методів різного рівня формалізованості. Розглянуто приклади експериментальних досліджень ...
814294
  Лапіна С.В. Методологічні особливості соціології в умовах формування "суспільства знання" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С.11-16. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
814295
  Парсяк В.Н. Методологічні передумови здійснення маркетингових досліджень у сфері обігу цінних паперів : фінансовий ринок / В.Н. Парсяк, В.В. Зельдіс // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 69-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
814296
  Сіра О.В. Методологічні передумови синергетичного підходу еоеволюційного розвитку природи і суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 105-112. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
814297
  Буковський А.В. Методологічні питання банківського маркетингу на українському ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-61. – (Економіка ; вип. 47)


  Статтю присвячено актуальним проблемам розвитку соціальної сфери України як важливого фактора економічного зростання держави. Наведено статистичні дані, що характерезують стан справ із соціальним захистом населення в розвинених капіталістичних країнах, ...
814298
  Сметаніна Н.В. Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 317-321
814299
  Волошин В.В. Методологічні питання вивчення міжнародного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто основні питання вивчення міжнародного бізнесу, проаналізовано методологію розгляду цього питання, подано основний понятійний апарат, що характеризує предмет міжнародного бізнесу. The core issues of the GDP studies under the framework of ...
814300
  Коваленко А.Б. Методологічні питання вивчення проблеми розуміння // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
814301
  Ткачова Н. Методологічні питання дослідження проблеми виховання правової свідомості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 12-16
814302
  Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
814303
  Матусевич К.М. Методологічні питання кількісного і якісного визначення інфляції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 202-207. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
814304
  Прозорова Н.С. Методологічні питання критики сучасних буржуазних теорій права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье обосновывается необходимость усиления внимания к методологическим проблемам критики буржуазной правовой идеологии, разоблачается антикоммунистическая направленность буржуазных теорий.
814305
  Чухно А.А. Методологічні питання політичної економії (з приводу нової програми курсу) // Комуніст України, 1966. – №11
814306
  Ямненко Т.М. Методологічні питання предмета і методу фінансового права на сучасному етапі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-24.
814307
  Расшивалов Д. Методологічні питання світогосподарської ризикології в контексті тягарів глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-82. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні питання ризикологічного змісту процесу глобалізації та ризикогенності глобального економічного розвитку. Аналізуються ризики глобалізації та глобалізація ризиків. The article dwells on the methodological issues of risk content ...
814308
  Воротіна Л.І. Методологічні питання функціонування підприємств сектору малого бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 183-190


  У статті викладено результати дослідження теорії та загальнення сучасної практики рівня малого бізнесу в Україні.
814309
  Прокопов Денис Методологічні підвалини диференціації ідей у філософії XVII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджуються проблеми окремих складових частин методу істинного пізнання, як він тлумачиться Б. Спінозою в контексті проекту "вдосконалення розуму", а також питання диференціації ідей як умови пізнання істини.
814310
  Стафійчук В.І. Методологічні підходи в геополітиці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 26-33. – Бібліогр.: 7 назв
814311
  Прокопенко А.Л. Методологічні підходи визначення трансакційних витрат у лізинговій діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-89.
814312
  Афанасьєва В. Методологічні підходи до вивчення вірша на сучасному етапі розвитку українського віршознавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 44-49


  У статті порушено проблему системного підходу до визначення методологічних засад сучасного українського віршознавства, проаналізовано генезу та еволюцію віршознавчої методології, окреслено основні віхи в розвитку методологічних підходів до вивчення ...
814313
  Мельник В. Методологічні підходи до вивчення зв"язку між міжнародною торгівлею і добробутом населення через ланку "економічне зростання" / В. Мельник, А. Савка // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 129-135. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
814314
  Кучеренко Світлана Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.134-151. – ISSN 1810-2131
814315
  Трофімов А.Ю. Методологічні підходи до вивчення управлінської діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 36-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються два основні напрямки вивчення управлінської діяльності: "технократичний", орієнтований переважно на кількісні методи оцінки; і "поведінський", орієнтований переважно на соціально-психологічні чинники, що зумовлюють ефективність діяльності ...
814316
  Олійник Я. Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-24. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні особливості систем природокористування як об"єкту дослідження. Проаналізовано основні методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування: політико-економічний, соціальний, геоекологічний ...
814317
  Ярова І.І. Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження Інтернет-технологій у просуванні товаропотоків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.І. Ярова, О.В. Березін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 208-216. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
814318
  Ковальов В. Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект) / В. Ковальов, О. Атаєва, К. Шевченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
814319
   Методологічні підходи до визначення проблемних територій та напрями регулювання їх подальшого розвитку = Methodological approaches to difinition of problem territories and directions of regulation of their further development : монографія. – Дніпропетровськ, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7800-19-9
814320
  Кльоба Л.Г. Методологічні підходи до визначення сутності банків і банківської діяльності / Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 55-58. – Бібліогр.: 19 назв
814321
  Міненко В.Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-78
814322
  Поліщук Т.В. Методологічні підходи до визначення сутності та призначення глобального бренду : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-106 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
814323
  Еш С. Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-70. – ISSN 1682-2366
814324
  Семенів Н.М. Методологічні підходи до вирішення етнічних конфліктів у площині практики сучасних міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 268-276. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
814325
  Шикуленко А.В. Методологічні підходи до виявлення нетипових підприємств у вибіркових обстеженнях // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
814326
  Чугаєв О.А. Методологічні підходи до датування валютних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 119-122. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проведений порівняльний аналіз існуючих методів датування валютних криз, виявлені їх переваги та недоліки і запропоновано новий метод.
814327
  Ільченко Т. Методологічні підходи до дослідження заощаджень населення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 56-60. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
814328
  Григоров Г.А. Методологічні підходи до дослідження освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 109-114. – ISSN 2077-1800
814329
  Прокопенко О.В. Методологічні підходи до екологізації діяльності підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 22-30.
814330
  Кукурудза С.І. Методологічні підходи до метризації екостанів ландшафтних систем / С.І. Кукурудза, М.Й. Рутинський // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 175-181. – Бібліогр.: 26 назв
814331
  Білик М.Д. Методологічні підходи до обгрунтування оцінки вартості підприємств , що реорганізуються ,та фінансового забезпечення цього процесу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.53-59. – ISBN 966-614-021-7
814332
  Саліхова О.Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектора економіки України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
814333
  Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства : економіка підприємства / Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
814334
  Оліфіренко Л.Д. Методологічні підходи до оцінки ефективності механізму формування інституціональних змін щодо розвитку корпоративних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 80-82 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
814335
  Огай М.Ю. Методологічні підходи до оцінювання показників робочої сили для малих сукупностей населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
814336
  Огай М. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто оцінки похибок розрахунку ІСЦ в Україні. Наведено рекомендації щодо зменшення похибок оцінювання ІСЦ. При цьому запропоновано три основні підходи, які можна застосовувати як одночасно, так і окремо один від одного. В статье ...
814337
  Мальований М.І. Методологічні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 111-120
814338
  Руденко І.В. Методологічні підходи до розподілу фінансових ресурсів між бюджетами в контексті проведення реформи адміністративно-територіального устрою : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
814339
  Царенко О.В. Методологічні підходи до розробки концепції підвищення конкурентних переваг Донецько-Придніпровського промислового регіону : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 91-93 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
814340
  Мазуренко В.І. Методологічні підходи до розробки системи раннього попередження загрози виникнення фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 207-219. – Бібліогр.: на 41 пункт
814341
  Пархомчук О.С. Методологічні підходи до розробки та реалізації стратегії управління конверсійними процесами в Україні в контексті змін у світовій політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 17-25.
814342
  Федулова Л.І. Методологічні підходи до розроблення стратегії інноваційно-технологічного розвитку регіонів // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 130-138
814343
  Котюк І.І. Методологічні підходи до розуміння понять "тотожність" ("ідентичність") потребують перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу традиційного розуміння тотожності автор обґрунтовує якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту. На основе критического анализа традиционного понимания сходства автор обосновывает качественно ...
814344
  Корнійчук Методологічні підходи до середньострокового прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки / Корнійчук, ВЛ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 14-18.
814345
  Венедіктова І. Методологічні підходи до співвідношення понять "інтерес" і "потреба" при визначенні юридичної категорії "охоронюваний законом інтерес" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 129-137. – ISSN 1993-0909
814346
  Диба М. та інш. Методологічні підходи до трактувавння сутності капіталізації банківської системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 1 (215). – С. 22-29. – ISSN 2310-2624
814347
  Юрченко О.В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 236-242. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
814348
  Ніколаєнко І.В. Методологічні підходи до управління економічними ризиками в регіоні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 177-180
814349
  Журавка Ф.О. Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 42-47.
814350
  Проскуріна Н.М. Методологічні підходи до формування аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 41-45
814351
  Бень Т. Методологічні підходи до формування власних інвестиційних ресурсів підприємства / Т. Бень, Я. Лоскутова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
814352
  Ціпуринда В.С. Методологічні підходи до формування інноваційних моделей управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-83. – ISBN 966-614-021-7
814353
  Спасибо-Фатєсва Методологічні підходи до формування національних інноваційних систем // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 124-132. – ISSN 1993-0909
814354
  Пасічник Ю.В. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
814355
  Самарцева А.Є. Методологічні підходи та критерії оцінки конкурентоспроможності випускників ВНЗ // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 86-93
814356
  Кафарський В.І. Методологічні підходи та методи дослідження конституційно-правового регулювання діяльності політичних партій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 182-188. – ISSN 1563-3349
814357
  Мацюк А. Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного закону держави / А. Мацюк, А. Мацюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 18-26. – ISSN 2306-9082
814358
  Ходаківська В. Методологічні підходи та оцінка активності івестиційної діяльності в регіонах України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 79-87
814359
  Мельничук О. Методологічні підходи та принципи дослідження права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 3-5
814360
  Новицький В.А. Методологічні підходи щодо визначення поняття офшор // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 180-186
814361
  Кузнєцова А. Методологічні підходи щодо визначення сутності та класифікації інновацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 107-117. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
814362
  Шарко А.І. Методологічні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 206-213. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
814363
  Чижова В.І. Методологічні підходи щодо удосконалення системи фінансового забезпечення раціонального природокористування / В.І. Чижова, О.М. Федчак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 1726-5428
814364
  Тарангул Д.О. Методологічні підходи щодо формування податкової політики в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
814365
  Грищенко І.М. Методологічні положення екоорієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості / І.М. Грищенко, А.Г. Данилкович, І.О. Тарасенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 238-252 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
814366
  Бондарець В.В. Методологічні положення конкурентоспроможності банківської системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 76-77
814367
  Тарасенко І.О. Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 153-163 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
814368
  Аітова О.В. Методологічні правила тлумачення текстів у філософській герменевтиці Ф. Шлейєрмахера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 13-16. – ISSN 2077-1800
814369
  Яворська В. Методологічні принцип дослідження геодемографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються методологічні принципи дослідження геодемографічних процесів. В соціально-економікогеографічному аспекті геодемографічний процес є функцією багатьох аргументів – населення, виробництва, соціальної та культурної сфери, природного ...
814370
  Пандяк І. Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 249-253. – (Серія географічна ; Вип. 36)
814371
  Старостенко Г.Г. Методологічні принципи дослідження відтворення населення у територіальних суспільних системах // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 22-26. – ISBN 0201-8683
814372
  Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 9-17


  Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам розвитку національних фінансових систем. Запропоновано концептуальну структуру дослідження фінансового розвитку. The article considers theoretical aspects of development of the national financial ...
814373
  Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.02 / Сніжко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 570 л. + Додатки: л. 504-570. – Бібліогр.: л. 456-503
814374
  Бородюк В. Методологічні принципи нової парадигми благоустрою населених пунктів : соціальні проблеми в практиці управління / В. Бородюк, Г. Фролова // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 66-71. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0131-775Х
814375
  Сухорукова О. Методологічні принципи розвитку та розміщення видавничо-поліграфічного комплексу // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.68-74
814376
  Слюсаревський М.М. Методологічні принципи розроблення і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 3-19
814377
  Костєв В.М. Методологічні принципи синергетики та фізичне пізнання / В.М. Костєв, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
814378
  Холод О.М. Методологічні принципи та критерії діагностики розрахунку впливу медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 20-26


  У статті з"ясовано та описано методологічні принципи та критерії діагностики розрахунку впливу ЗМІ на аудиторію. Зокрема, такими принципами визначено інмутацію/мутацію суспільства під впливоммедіа, а також кількісні показники-маркери епістеми. Тhe ...
814379
  Продайвода Г.Т. Методологічні принципи укладання комп"ютерного російсько-українського тлумачного словника з геофізики / Г.Т. Продайвода, Н.С. Єгорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-53. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Викладена ідея, методологічні і методичні принципи укладання комп"ютерного тлумачного російсько-українського геофізичного словника з врахуванням існуючого досвіду, стану і тенденцій розвитку сучасної геофізики.
814380
  Продайвода Г.Т. Методологічні принципи формування бази даних основних літотипів для визначення складу земної кори північно-західної частини Українського щита сейсмогравітаційним методом / Г.Т. Продайвода, О.В. Зінченко, О.О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-19. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методоголічні принципи формування бази даних основних літотипів північно-західної частини Українського щита для вирішення задачі глибинного картування асоціацій гірських порід за даними сейсмографічного методу. Визначеного основні літотипи ...
814381
  Соснюк О.П. Методологічні принципи формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності в умовах тренінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Присвячено психологічним проблемам інноваційної діяльності. Представлено модель тренінгу розвитку здатності до самокорекції особистісної позиції з метою формування психологічної готовності до інноваційної діяльності. The article is dedicated to the ...
814382
  Левченко А.М. Методологічні причини взаємодії культури і масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 112-117.


  У статті висвітлено основні підходи в українській та зарубіжній науці до дослідження феномену культури. Проаналізовано взаємодію культури та масової комунікації у світлі різноманітних теорій, які містять достатній потенціал для нового їх осмислення і ...
814383
  Ткачук В. Методологічні проблеми аналізу політичної трансформації України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.324-329. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
814384
  Рєпін К.Ю. Методологічні проблеми вибіркових статистичних спостережень за результатами діяльності підприємств / К.Ю. Рєпін, О.Б. Степанова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр.: 2 назв.
814385
  Книш В.В. Методологічні проблеми визначення дефініції "конституційно-правова відповідальність суб"єктів державно-політичних відносин" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 124-130. – ISSN 1563-3349
814386
  Головкова Л.С. Методологічні проблеми вимірювання потенціалу підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
814387
  Флюд І. Методологічні проблеми виявлення еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 328-332. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
814388
  Шевченко М.М. Методологічні проблеми державного управління забезпечення національної безпеки України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 381-388
814389
  Фенич В.І. Методологічні проблеми дослідження державно-церковних відносин в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 56-58. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджуються методологічні проблеми вивчення державно-церковних відносин у незалежній Україні.
814390
  Мицюк С.В. Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності продукції : матеріали до вивчння курсу "Економічна теорія" для студ. економічного фак-ту / С. В. Мицюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 36с.
814391
  Горлачук О.А. Методологічні проблеми дослідження регіонального ціноутворення в умовах ринку: регіональна вартість і рента / О.А. Горлачук, М.А. Горлачук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6792
814392
  Стоян Д.В. Методологічні проблеми дослідження теорії історичного процесу в контексті філософської спадщини Юліана Вассияна // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 361-367
814393
  Хохуляк В. Методологічні проблеми дослідження фінансового права як системного явища // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 108-111
814394
  Хорт І. Методологічні проблеми дослідження функцій місцевого самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 27-29. – ISSN 2313-559X
814395
  Трофімов Ю.Л. Методологічні проблеми дослідження ціннісно-смислової сфери людини / Ю.Л. Трофімов, В.В. Пушкар // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.114-119. – (Психологічні науки)
814396
  Сердюк О. Методологічні проблеми застосування якісних методів у соціально-правових дослідженнях злочинності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-90.
814397
   Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-22-8


  В пр. №1704494 напис: Леоніду Васильовичу знаному організаторові науки ректору нашої alma mater філософу на добру згадку. 30.12.2014 р. (Підпис)
814398
  Макаренко Ігор Петрович Методологічні проблеми макроекономічного прогнозування // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі поєднання економічних теорій циклічності та макроекономіки розглядаються особливості методології прогнозування економічної динаміки.
814399
  Булан А.П. Методологічні проблеми національної безпеки у контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується необхідність розробки наукової методології комплексного дослідження національної безпеки України та методики визначення національних інтересів, моніторингу кризових ситуацій і загрозливих процесів. The article grounds the ...
814400
  Андріюк В.В. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 37-44. – ISSN 1563-3349
814401
  Сітовський М.В. Методологічні проблеми обліку довгострокових активів : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
814402
  Скрипнюк О. Методологічні проблеми оновлення Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 357-378. – ISSN 1993-0909
814403
  Лукашев О.А. Методологічні проблеми побудови системи фінансового права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 148-156. – ISSN 0201-7245
814404
  Мороз Я.В. Методологічні проблеми побудови соціальних показників // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 91-93
814405
  Горбачик А.П. Методологічні проблеми порівняльних соціологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено ключовим методологічним проблемам порівняльних соціологічних досліджень. Проблеми малої кількості макросоціологічних об"єктів для аналізу, залежності спостережень ("проблема Гальтона") та інтерпретації причинних впливів (проблема ...
814406
  Дубровіна А.Б. Методологічні проблеми радянської юридичної науки // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 129-137


  У жовтні 1964 р. у Києві відбулася організована Сектором держави і права АН УРСР та юридичним факультетом КДУ наукова конференція юридичних наукових установ, вузів та юридичних факультетів УРСР, присвячена методологічним проблемам радянської юридичної ...
814407
  Башнянин Г.І. Методологічні проблеми розвитку економічної науки: як економічну теорію перетворити на надточну науку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 15-26. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
814408
  Ковтуненко Є.С. Методологічні проблеми соціологічного дослідження трансформаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роботи провідних вчених, які займалися проблемами соціальних трансформацій. Також проаналізовані чотири основні парадигми, в полі зору яких перебуває трансформаційний процес: модернізацій ну, акторську, структуралістичну та культуралістичну. ...
814409
  Бутирська Т. Методологічні проблеми сучасного державного будівництва України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 194-207.
814410
  Жоль К. Методологічні проблеми теоретичного вираження результатів міждисциплінарних досліджень у постнеокласичній науці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 156-163
814411
  Мандибура В.О. Методологічні проблеми формування ринкової системи соціально-економічних гарантій та ліквідації номенклатурно-бюрократичних привілеїв / В.О. Мандибура, С.Г. Ватажок // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 25-32


  У статті розкриваються методологічні проблеми формування ринкової системи соціального захисту населення, та розкривається економічний зміст таких категорій як "соціальні гарантії", "пільги", "компенсації" та "привілеї". Значна увага приділяється ...
814412
  Козлик І.В. Методологічні рефлексії Соломії Павличко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Дослідження присвячено контекстному аналізові методологічно-теоретичних міркувань С. Павличко, втілених у її статті "Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві"
814413
  Штойко П.І. Методологічні розбіжності у становленні географічної науки // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 2227-3220
814414
  Гринюк Р. Методологічні способи тлумачення принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-80.
814415
  Андрейцев В.І. Методологічні та дидактичні аспекти реформи правової освіти в Україні // Вісник Київського університету. Сер. юридичні науки, 1998. – Вип. 36
814416
  Падалка І.О. Методологічні та економічні аспекти явища "диверсифікація" // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 114-131. – ISBN 966-7317-92-7
814417
  Юхименко Н.Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931
814418
  Соколовська А.М. Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-76. – Бібліогр.: с. 65-68, 70, 72-73, 76


  Проаналізовано методологічні та методичні підходи до розрахунку ефективних ставок оподаткування праці, капіталу і споживання та особливості їх застосування в Україні.
814419
  Тертична Ю.В. Методологічні та методичні основи дослідження етноекзогенного туризму Закарпатської області // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 152-157
814420
  Міщенко В. Методологічні та методичні проблеми запровадження таргетування інфляції // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-45. – Бібліогр.: 12 пунктів
814421
  Криклій А. Методологічні та організаційні основи формування потреби у персоналі в умовах нової економіки : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
814422
  Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 24-34 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
814423
  Калашник Н. Методологічні та психологічні засади формування естетичних смаків у сучасної молоді / Н. Калашник, Н. Переверзєва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 145-154.
814424
  Грабовська Г.М. Методологічні та теоретичні аспекти дослідження правового забезпечення функціонування освіти України в 1917-1921 рр // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 92-98. – ISSN 1563-3349
814425
  Сунцова О.О. Методологічні та теоретичні засади фінансової науки: ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 9-16. – ISSN 1993-6788


  Про особливості перехідних економік країн Центрально-Східної Європи, в т.ч. й України та неоднорідність їхнього розвитку.
814426
   Методологічні та теоретичні проблеми психології : навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навч. закладів / [ Корольчук М.С. та ін. ]. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-521-468-7
814427
  Топчієв О.Г. Методологічні трансформації і сучасні парадигми в географії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр.: 5 наз. – ISSN 1561-4980
814428
  Краснодемська І. Методологічні, історіографічні, історіософські проблеми сучасного українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 277-283


  За працями доктора історичних наук, професора Я.С. Калакури 28 листопада 2012 р. в Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії відбулися наукові читання, присвячені 75-річчю Я. Калакури та виходу його трьох ...
814429
  Остроух В.І. Методологічні, теоретичні і методичні основи застосування комп"ютерних технологій у створенні шкільного атласу "Географія України" // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 25-29. – ISBN 966-95774-3-8
814430
  Шефель С.В. Методологічно-правовий сенс екософської концепції Ф.-Е. Шварцкопфа // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 104-110. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
814431
  Мадяр Р.О. Методологічно-теоретичне підґрунтя аналізу транскордонного співробітництва в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 71-78.
814432
  Шерозія В.М. Методологія аналізу асиметрії україно-грузинських торговельно-економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 134-136
814433
  Бабицький А.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Ф. Бабицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-313-2
814434
  Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 4-18. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
814435
  Риндіна А.В. Методологія аналізу конкурентоздатності та фінансового стану фірми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 279-281. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто основні методи проведення аналізу конкурентоздатності та фінансового стану фірми. Виявлена послідовність проведення аналізу, та які показники повинні враховуватись при проведенні аналізу. The article contains the main methods of analyzing ...
814436
  Попрозман Н.В. Методологія аналізу національного товарного ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.241-247. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
814437
  Павленко Ж.О. Методологія аналізу політико-правових доктрин у період формування інформаційного суспільства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 210-220. – ISSN 0201-7245
814438
  Зачко О.Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
814439
  Білуха М. Методологія бухгалтерського обліку в електронному середовищі : інформаційні технології / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 50-54
814440
  Гура Н. Методологія бухгалтерського обліку в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 17-26
814441
  Гоголь Т. Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 151-158. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
814442
  Бірюченко С.Ю. Методологія визначення вартості робочої сили суб"єктів господарювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 177-180
814443
  Молнар О.С. Методологія визначення логістичної ефективності / О.С. Молнар, Є.С. Палійчук, Ю.І. Ковтюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6814
814444
  Гончарук Я. Методологія визначення фінансового потенціалу регіону / Я. Гончарук, І. Жук // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 9-12. – Бібліогр.: 10 назв
814445
  Кохан С.С. Методологія використання даних космічних зйомок і геоінформаційного аналізу з метою підвищення ефективності досліджень агроресурсів в умовах лісостепової ландшафтно-кліматичної зони України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Кохан Світлана Станіславівна ; НАН України ; Держ. установа "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геолог. наук НАН України". – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 61 назва
814446
  Грицяк Н.В. Методологія вимірювання гендерної рівності для підготовки державних звітів про людський розвиток та про виконання Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 143-148
814447
  Серажим Ю.В. Методологія вироблення стратегії господарської диверсифікації корпорації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.229-235
814448
  Фесенко І.А. Методологія врахування часу в економічних обгрунтуваннях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 10-17 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
814449
  Сурмін Ю.П. Методологія галузі науки "Державне управління" : монографія / Ю.П. Сурмін ; Національна акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-369. – ISBN 978-966-619-321-9
814450
  Філіпенко А. Методологія геоекономічного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220
814451
  Чхеайло А.А. Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 34-42. – ISSN 2072-1692
814452
  Полтавцев О. Методологія гуманітарного пізнання: між раціоналізмом та герменевтикою // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 330-336. – ISBN 978-966-8009-72-3
814453
  Гринько С.Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 33-38. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
814454
  Сащук Т.І. Методологія дослідження актуальної соціальної проблематики: принципи фіксації та каталогізації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 33-36. – ISSN 2312-5160


  Обґрунтовано методологічні підходи до вивчення форм презентації соціальної проблематики в публікаціях національних друкованих мас-медіа "День", "Україна молода", "Український тиждень", "Дзеркало тижня", "Газета по-українськи". Визначено базові ...
814455
  Продан Т.Я. Методологія дослідження грошового обігу та її вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-66. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрями розвитку теорії грошей та вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в Україні. The article examines the directions of the development of money theory and the influence on the formation of mechanism of money ...
814456
  Волкова Н.В. Методологія дослідження ефективності витрат на вищу школу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 30-34. – (Економічні науки)
814457
  Сунцова О.О. Методологія дослідження макроекономічних показників розвитку національного господарства України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 183-204
814458
  Мандзій Л. Методологія дослідження політичної еліти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-121. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
814459
  Олійник Н.Ю. Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 12-17. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена формуванню методологічного інструментарію для дослідження громадсько-політичної участі жінок на основі поєднання конвенційного політичного аналізу та гендерного підходу. Аналіз західної наукової літератури засвідчив, що у традиційній ...
814460
  Федоренко В.Л. Методологія дослідження проблем системи конституційного права: основні етапи генезису // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-18. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
814461
  Рожило М.А. Методологія дослідження проблематики преси Православної Церкви Волині (контент-аналіз) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 89-92


  Проаналізовано церковні видання, які виходили на Волині в кінці ХIХ - на початку ХХI століття та з"ясовано культурно-історичне тло їх функціонування. Визначено аспекти висвітлення морально-етичної проблематики у волинській православній пресі. Church ...
814462
  Маловічко О.В. Методологія дослідження синергетичного потенціалу держави // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 189-194
814463
  Дудка С. Методологія дослідження співвідношення поняття "політичного" і "правового" в суспільно-політичному житті (історичний вимір) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 137-134. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
814464
  Швед З. Методологія дослідження структури іудаїзму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 119-123. – ISSN 1728-9343
814465
  Дубняк С.С. Методологія дослідження структурно-функціональних особливостей рівненних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 20-35.
814466
  Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. Методологія дослідження суб"єктивності в німецькій традиції філософування / Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – C. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
814467
  Мочерний С. Методологія дослідження сутності банку : аналізують науковці / С. Мочерний, Л. Тришак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 7-10. – Бібліогр.: 26 назв
814468
  Сергієнко Т.І. Методологія дослідження сучасних процесів державотворення в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 132-140
814469
  Кочубей Ю.М. Методологія дослідження сучасної історії у сходознавчих працях В.В. Дубровського (1897-1966) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 1608-0599
814470
  Москаленко О.М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 3 (67). – С. 16-19. – ISSN 1683-1942
814471
  Авшенюк Н.М. Методологія дослідження транснаціонального освітнього простору // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 256-262. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті автор аналізує результати зарубіжних досліджень політологів та педагогів щодо сучасних напрямів розвитку освіти у світовому вимірі, а також розкриває теоретико-методологічні підходи до вивчення феномена транснаціонального освітнього простору
814472
  Веприцький Р.С. Методологія дослідження феноменології злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 67-74. – ISSN 2304-4556
814473
  Терещук М.М. Методологія дослідження форми правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-96.
814474
  Ігнатюк А. Методологія дослідження функціонування галузевих ринків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 60-74. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
814475
  Олійник О. Методологія дослідження художнього простору у структурі чарівних казок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 94-100. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
814476
  Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / Олександр Холод ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Львів : ПАІС, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7065-23-3
814477
  Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-17. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
814478
  Мороз О.В. Методологія економічної оцінки якості продукції // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 80-87. – Бібліогр.: на5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
814479
  Галянтич М. Методологія житлового права: сучасний стан та шляхи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331
814480
  Бондаренко О.В. Методологія забезпечення надійності волоконно-оптичних ліній передавання : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв.
814481
  Кісарчук З.Г. Методологія і методи практичної психології // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.53-57
814482
  Хіренко О.О. Методологія і методика визначення жанру журналістського твору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 52-57


  У статті розглядаються основні проблеми визначення жанру у сучасній українській журналістиці. Наводяться приклади з періодичної преси та наукових видань. The article considers the main problems of definition of genre in the modern journalism in ...
814483
   Методологія і методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів / Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцова, В.М. Чехній, Н.І. Батова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
814484
  Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2006. – 192с. – ISBN 966-7982-35-1
814485
  Старостіна Алла Олексіївна Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні : Дис... доктора економ.наук: 08.06.02 / Старостіна Алла Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 398л. – Бібліогр.:л.360-373
814486
  Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку = Methodology and practice of measurement in financial accounting / Галина Нашкерська ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 426 с. – ISBN 978-966-613-675-9
814487
  Габріелова Т.Ю. Методологія і практика формування вантажних одиниць при перевезенні вантажів авіаційним транспортом : економіка та управління підприємствами / Т.Ю. Габріелова, С.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 60-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
814488
  Нич Т.В. Методологія історико-філософського дослідження В.Ф. Асмуса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 50-59


  У статті на основі історико-філософських праць різних років здійснюється узагальнення та систематизація історико-філософських ідей В.Асмуса та аналізується їх значення для розробки сучасних проблем історико-філософського пізнання.
814489
  Пятківський Р.О. Методологія історико-філософського дослідження суб"єкта історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-83. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
814490
  Горгота О.Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Горгота О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.165-185
814491
  Горгота О.Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Горгота О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
814492
  Самойленко Олександр Григорович Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених ніжинської вищої школи (друга пол. 19 - поч. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Самойленко О. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
814493
  Лутай В.С. Методологія комплексних досліджень у сучасній науці / В.С. Лутай. – Київ, 1980. – 48 с.
814494
   Методологія комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2004. – 132 с. – ISBN 966-7800-25-3
814495
  Іменник А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі сростанням продуктивності праці на державних підприємствах : методологія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
814496
  Лепьохін О.В. Методологія концептуального підходу до управління життєдіяльністю підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-47. – (Економічні науки ; № 2 (22))
814497
  Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: ринок систем і вимоги до них / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-37


  Розглянуто ринок засобів систем електронного документообігу (СЕД) за класифікацією аналітичних компаній IDC і Gartner Group. Наведено вимоги до СЕД, орієнтованих на вітчизняне діловодство. Описані складові ефективності впровадження СЕД. Акцентується на ...
814498
  Шевчук В.М. Методологія криміналістики: дискусії, "новації", "перспективи" // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 193-202
814499
  Тарасевич В.М. Методологія макроекономіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 89-99. – ISSN 1811-3141
814500
  Григоренко В. Методологія математики як компонента змісту освіти і джерело розвитку мислення // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366
814501
  Топчієв О.Г. Методологія математичного моделювання в географії // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 67-74. – Бібліогр.: 12 назв
814502
  Качинський Анатолій Броніславович Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці України : Дис... доктор техн.наук: 05.13.02 / Качинський Анатолій Броніславович; Нац. інститут стратегічних досліджень. – К., 1995. – 265л. – Бібліогр.:л.250-265
814503
  Качинський Анатолій Броніславович Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці України : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.02 / Качинський Анатолій Броніславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 30л.
814504
  Хоменко І.А. Методологія медійних досліджень у часи системної кризи суспільства // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 11-18


  Статтю присвячено прийомам і методам журналістикознавчих досліджень під час воєн, суспільних криз та політичних конфліктів. Розглянуто засоби встановлення наукової істини в умовах системної дезінформації суспільства, детермінованих зовнішньою медійною ...
814505
  Колпак Богдан Дмитрович Методологія метрологічного забезпечення автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв (Аское) : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.11.15 / Колпак Б.Д.; Харк. держ. наук.- досл. ін-т метрології. – Харків, 2001. – 38 с.
814506
  Петрущенков С.П. Методологія множинного опису: результати і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 256-258. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблему методології у некласичній науці.
814507
  Масліна В. Методологія моделювання демократії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 106-110
814508
  Баженова О.В. Методологія моделювання економічної безпеки держави: системний підхід // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 139-148. – ISBN 966-7317-92-7
814509
  Кузубов М.В. Методологія моделювання регіональних АПК, : Автореф... Доктора екон.наук: 08.03.02.,08.07.02 / Кузубов М.В.; НАН Укр. – К, 1996. – 37л.
814510
  Ягутов В. Методологія модернізації професійно-технічної освіти України // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 87-93. – ISSN 2223-5752
814511
  Павко А. Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 0372-6436


  У статті проаналізовано сутність методологічних і культурологічних домінант епохи модерну і постмодерну, висвітлено проблему їх протидії та взаємовпливу. Досліджено питання ролі раціонального й ірраціонального в пізнанні. Автор наголошує, що сучасна ...
814512
  Настечко К.О. Методологія написання дисертаційного дослідження у сфері земельного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 489-493. – ISSN 1563-3349
814513
  Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права : монографія / С.В. Вишновецька ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-319. – ISBN 978-966-521-350-5
814514
  Удалов В.Л. Методологія науки: історичні рівні розвитку, сучасний "перехідний період" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 16-27. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У дослідженні висвітлено суто об"єктивну картину чотирьох історичних рівнів розвитку будь-якої науки - з опорою на типологію розвитку її методології як основи, на прикладах з різних наук, зокрема літературознавства, - та стисло сказано про сучасний ...
814515
  Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 317 с. – ISBN 966-346-238-8
814516
  Цехмістрова Г.С. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.С. Цехмістрова; МОНУ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-8407-88-8
814517
  Кальниш Ю.Г. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для підгот. магістрів за спец. 8.150101 Державна служба / Ю.Г. Кальниш, Л.М. Усаченко ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 125, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-617-696-077-5
814518
  Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики та моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-966-694-214-5
814519
  Малигіна В.Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-234. – ISBN 978-966-327-321-1


  У пр. № 1704712 напис: Дарунок бібліотеці від автора Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
814520
  Шкарабан С. Методологія наукових досліджень з економічного аналізу // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 8-10. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
814521
  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова ; МОНУ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-483-386-8
814522
  Кривонос О.Б. Методологія науково-дослідної роботи : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / О.Б. Кривонос, О.М. Демченко ; за ред. дир. Сумського мед. коледжу, викладача-методиста, засл. працівника освіти України О.В. Кононова. – Київ : Медицина, 2011. – 160 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Медицина). – ISBN 978-617-505-122-1
814523
  Коперльос Р.Ю. Методологія наукового пізнання складності: багатоманітність варіантів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-75


  Стаття присвячена філософсько-методологічному аналізу концепту "складність" та розгляд проблематичності єдиного визначення цього терміну через багатоманітність його смислів в різних контекстах застосування. Статья посвящена ...
814524
  Портнов А.В. Методологія наукового пошуку в царині визначення сутності актів конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 57-65
814525
  Фігун Н.В. Методологія нейромаркетингу: суть, класифікація, перспективи розвитку / Н.В. Фігун, А.В. Фігун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
814526
  Галабурда М.К. Методологія обгрунтування постсоціалістичних циклів і криз // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
814527
  Стегура В.В. Методологія обгрунтування розвитку малого бізнесу в реальному секторі економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 261-267. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
814528
  Шевчук В. Методологія облікового відоброження справедливої оцінки необоротних активів / В. Шевчук, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
814529
  Коблянська Г. Методологія обліку і фінансової звітності експортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-14.
814530
  Стеців І.І. Методологія організації обліку, контролю та аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 416-422. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено проблеми розвитку науки про організацію обліку, контролю та аналізу, формування навчальних видань, освітніх дисциплін, запровадження методик організації у практику та чинники, що їх зумовлюють. Подано трактування понять методика та ...
814531
  Іванюта П.В. Методологія оцінки бідності населення в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 127-129
814532
  Заворотній Р.І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 111-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
814533
  Михайленко С.В. Методологія оцінки достовірності бюджетного планування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 197-205 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
814534
  Чигринець О. Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 315-323. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
814535
  Анісімова О.Ю. Методологія оцінки ефективності зон вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 170-178


  У статті розглядаються основні чинники, що впливають на формування зон вільної торгівлі, а також теоретичні підходи до оцінки ефективності їх функціонування.
814536
  Вініченко І.І. Методологія оцінки інвестиційних процесів у регіоні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-30.
814537
  Семенов А.Г. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 148-154. – ISSN 1729-7206
814538
  Кваша Т.К. Методологія оцінки продовольчої безпеки України та її практичне застосування / Т.К. Кваша, О.О. Дубровіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 168-175
814539
  Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної активності промисловості регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-43. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1810-3944
814540
  Мотало А.В. Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Мотало А.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
814541
  Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : монографія / Фурман Анатолій Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології, Терноп. нац. екон. ун-т, НДІ методології та економіки вищої освіти. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 99, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 99. – Бібліогр.: с. 87-98. – ISBN 978-966-654-332-8
814542
  Буряк В. Методологія педагогічної теорії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти
814543
  Архипов О.П. Методологія перебудови викладання філософії в університетах / О.П. Архипов, О.Г. Охрименко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
814544
  Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтепретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Кривонос Я.В.; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2007. – 256л. + Додатки: л.236-256. – Бібліогр.: л.203-235
814545
  Дмитрієв А.І. Методологія періодизації історії міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 195-201
814546
  Гнатюк С.О. Методологія підтримки процесів формування та забезпечення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Гнатюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
814547
  Білинська М. Методологія побудови галузевих стандартів вищої медичної освіти в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.117-123. – ISBN 966-7800-10-5
814548
  Боровик І.М. Методологія побудови конрольної роботи з безпеки життєдіяльності для студентів-заочників НАУ // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 40
814549
  Тищук Т.А. Методологія побудови матриці суспільних рахунків для економіки України / Т.А. Тищук, А.І. Слєпцов // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 106-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
814550
  Кондрацька Л.П. Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 169-180 : Рис. – Бібліогр.: 34 назви
814551
  Кульчицький Б. Методологія порівняння економічних систем: спроба математичної формалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 16-23. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
814552
  Підопригора О. Методологія права інтелектуальної власності в сучасних умовах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.5-9. – ISBN 966-667-078-Х
814553
  Дубов Г.О. Методологія права: поняття, предмет та місце в системі наукового знання (за працею Р. Лукича "Методологія права") // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 51-55. – ISSN 1563-3349
814554
  Пацурківський П. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 383-391. – ISSN 1026-9932


  У статті з позиції системного підходу до правопізнання та структурно-фунукціонального аналізу права з"ясовуються історичні та загальнонаукові передумови появи концепції "живого права" Є. Ерліха, розкривається зміст його методологічного підходу до ...
814555
  Нижний С. Методологія приватного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.5-7. – ISBN 966-667-078-Х
814556
  Рижакова Г.М. Методологія прогнозування економічних показників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 25-28
814557
  Пенькова О.Г. Методологія прогнозування основних макроекономічних показників на довгостроковий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 57-62
814558
  Білощицький А.О. Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Білощицький Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 52 назви
814559
  Тищенко О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 26-24. – ISSN 1562-0905


  Систематизовано основні положення базових теорій з дослідження просторового розвитку національної економіки, розроблених вченими різних галузей науки.
814560
  Лозова О.М. Методологія психосемантичних досліджень етносу : монографія / О.М. Лозова ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 174, [2] с. : табл., іл. – Додатки: с. 167-175. – Бібліогр.: с. 152-166. – ISBN 978-966-194-091-1
814561
  Копійка О.В. Методологія синтезу інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Копійка Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
814562
  Малишева М.Х. Методологія систематизації господарського законодавства України у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 92
814563
  Клочек Г. Методологія системного аналізу художнього твору // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 8-16.
814564
  Попова В.В. Методологія системного моніторингу міжгалузевого інвестиційного потенціалу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 65-74.
814565
  Абрамов В.І. Методологія системного підходу наукових досліджень : (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. І. Абрамов, В. Х. Арутюнов ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 178 с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 966-574-735-5
814566
  Сливка Т.О. Методологія системного структурування корпоративної власності та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 344-354


  Визначено основні методологічні підходи системного структурування корпоративної власності. Досліджено організаційно-правові функціонування корпоративної власності та розкрито їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
814567
  Гальчинський А. Методологія складних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-19. – ISSN 0131-775Х
814568
  Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова; МОНУ; Харківський торгово-економ. ін-т Київського нац. торговельно-економічного ун-ту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-364-657-2
814569
  Арутюнов В.Х. Методологія соціально-економічного пізнання : Навчальний посібник / В.Х. Арутюнов, В.М. Мішин, В.М. Свінціцький; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 353с. – ISBN 966-574-688-Х
814570
   Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст : монографія / [В.М. Свінціцький та ін. ; ред. І. Судзіловська] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 296, [6] с. – Бібліогр.: с. 285-296. – ISBN 978-966-483-299-8
814571
  Кремень О.І. Методологія статистичного вивчення зайнятості населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
814572
  Голуб С.В. Методологія створення автоматизованих систем багаторівневого соціоекологічного моніторингу : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голуб С.В.; НАНУ, Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2008. – 36с. – Біблігор.: 29 назв
814573
   Методологія створення стратиграфічних схем осадових басейнів нафтогазоносних регіонів України / П.Ф. Гожик, М.М. Іванік, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.: с. 18-19. – ISSN 0367-4290
814574
  Асєєв Г. Методологія створення сховищ даних: стандарти та моделювання / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 30-32


  Представлено основну частину термінології, уживаної при створенні електронних сховищ даних. Розглянуто стандарти моделей сховищ даних, названих схемами "зірка" і "сніжинка". Дано рекомендації з їхнього використання.
814575
  Ахтирська Н.М. Методологія судового пізнання у справах, пов"язаних із жорстоким поводженням щодо дітей // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 2-5
814576
  Черкашин А.І. Методологія сучасних психолого-педагогічних досліджень особистості майбутніх працівників органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
814577
  Лучик В.Є. Методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів / В.Є. Лучик, С.Д. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 40-51. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджується методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів. Встановлено, що сценарне прогнозування є методикою реалізації системного дослідження складних об"єктів, що розвиваються. Пропонується при формуванні ...
814578
  Табурець І.І. Методологія та економічне обгрунтування просування продукції, послуг та технологій військового і подвійного призначення на світовому ринку озброєнь // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджується специфіка та особливості ведення маркетингової діяльності на міжнародному ринку продукції військового та подвійного призначення в умовах сьогодення. Разом із теоретичними підходами до класичного маркетингу акцент зроблено на аналізі ...
814579
  Лігоненко Л.О. Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 105-117. – ISSN 2218-4511
814580
  Зражевська Методологія та методи дослідження медіакультури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 93-97


  Представлено головні методологічні проблеми дослідження медіакультури. Акцентується на критичних культурних дослідженнях, які вбирають широкий спектр різноманітних теорій від неомарксизму до постструктуралізму й мультикультуралізму. The main ...
814581
  Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Пащенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 231, [1] с. – Імен. покажч.: с. 228. - Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 978-966-340-411-0
814582
  Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посібник / Олександр Клименюк; АПН України; Центр. ін-т післядипломної пед. освіти; Асоціація безперервної освіти дорослих. – Київ : Міленіум, 2005. – 186с. – ISBN 966-8063-95-3
814583
  Поклад В.І. Методологія та методика вивчення латентної злочинності : Навчальний посібник / В. І. Поклад ; МВС України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ, Кафедра кримінології та соціології ; Лабораторія соціологічних і кримінологічних досліджень. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-2905-18-2
814584
  Іванов Валерій Феліксович Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації : Дис... доктор філол.наук: 10.01.08 / Іванов Валерій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 467л. – Бібліогр.:л.387-467
814585
   Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 "Менеджмент органіізацій" усіх форм навчання / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укл.: В.М. Кислий ]. – Суми : СумДУ, 2009. – 111 с.
814586
  Цехмістрова Г.С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Цехмістрова ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2012. – 349, [3] с. – Додатки: с. 267-350. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-116-7
814587
   Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закладів, які навч. за галуззю знань 0401 "Природничі науки" / М.О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 473, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 426-462. - Предм. покажч.: с. 463-473. – Бібліогр.: с. 466-473. – ISBN 978-966-2393-62-0
814588
  Делія Ю.В. Методологія та принципи дослідження проблем правотворчості суб"єктів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 156-161. – ISSN 1563-3349
814589
  Рубан Сергій Юрійович Методологія та система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.01 / Рубан Сергій Юрійович; Ін-тут розведення і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 43л.
814590
  Соломонюк О.Я. Методологія теоретико-правових питань судової правотворчості в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 169-176. – ISSN 2310-9769
814591
  Голосніченко Д. Методологія теорії повноважень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-9.
814592
  Дмитренко Н.В. Методологія трансдиcциплінарності в концепціях сучасної філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 9


  У статті проаналізовано характерні риси методології трансдисциплінарності у багатогранності її проявів в сучасній науці. Досліджено суспільні, комунікативні і наукові засади трансдисциплінарності. В статье проанализированы характерные черты ...
814593
  Харенко С. Методологія трансформації моделей "виробничого типу " у моделі "економічної рівноваги " // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 34-39
814594
  Ковальов О.П. Методологія управління кредитними ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 31-36
814595
  Соломаха І.Г. Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 235-241. – ISSN 2072-1692
814596
  Бурлуцький Сергій Віталійович Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / Бурлуцький Сергій Віталійович, Бурлуцька Світлана Владиславівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методологічні основи побудови функції споживчих витрат домашнього господарства в умовах ринкової невизначеності та обмеженої раціональності. Запропоновано використання нелінійної функції споживчих витрат та обгрунтовано умови ...
814597
  Бурлуцький Сергій Віталійович Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / Бурлуцький Сергій Віталійович, Бурлуцька Світлана Владиславівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методологічні основи побудови функції споживчих витрат домашнього господарства в умовах ринкової невизначеності та обмеженої раціональності. Запропоновано використання нелінійної функції споживчих витрат та обгрунтовано умови ...
814598
  Сазанович Л.В. Методологія формального аналізу фольклорного тексту // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 51-54


  Розглядаються існуючі структурально-типологічні практики, використання яких надає науковцям можливість абстрагуватися від конкретики фольклорного матеріалу та вийти на рівень широких узагальнень.
814599
  Демський Е. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі права: теорія конфліктів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 180-185
814600
  Ступак І.О. Методологія формування бренду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 247-251. – ISSN 0321-0499
814601
  Адаменко О.В. Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 10-13. – ISSN 2309-9127
814602
  Білан С.М. Методологія формування клітинних автоматів для побудови високоефективних апаратно-програмних компонентів комп"ютерної обробки та розпізнавання зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Білан Степан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012. – 38, [1] с. – Бібліогр.: 79 назв
814603
  Черняк О.І. Методологія формування композиційних індикаторів / О.І. Черняк, М.І. Шумаєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-91. – (Економічні науки ; № 1 (21))
814604
  Старостенко Н.В. Методологія формування міжбюджетних трансфертів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 39-44
814605
  Єрмаков О.Ю. Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств / О.Ю. Єрмаков, О.О. Лайко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 107-114. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
814606
  Безкоровайна С.В. Методологія формування цінової політики підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.31-34
814607
  Мічурін Є.О. Методологія цивільного права: системно-структурний метод // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 6-13. – ISSN 2078-9165
814608
  Куценко В.В. Методологія часу: екзистенційно-релігійні інтуїції С. К"єркеґора // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 36-43


  В статті розглядається проблема методології дослідження темпоральності, яка постає з огляду на грандіозну кількість теорій і розвідок, присвячених феномену часу. Окреслено 3 методологічні підходи до часу, яким протиставляється так званий "досвід ...
814609
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 569с. – ISBN 966-623-038-0
814610
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць / МОНУ. ХНУ ім.В.Н.Каразіна; Ред. кол.: В.С.Бакіров, В.Л.Арбєніна, О.Д.Куценко та інші. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 621с. – ISBN 966-623-164-6
814611
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць / МОНУ; ХНУ ім.В.Н.Каразіна; Ред. кол.: В.С.Бакіров, В.Л.Арбєніна, О.Д.Куценко та інші. – Харків, 2003. – 632с.
814612
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 716 с.
814613
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. / МОНУ; Харківський нац. ун-т ім.В.Н. Каразіна; Редкол.: В.С. Бакіров, В.Л. Арбєніна, О.Д. Куценко та ін. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 1. – 2006. – 449с.
814614
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. / МОНУ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Редкол..: В.С. Бакіров, В.Л. Арбєніна, О.Д. Куценко та ін. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 2. – 2006. – 514с.
814615
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 603 с.
814616
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць / МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Бакіров В.С., Арбєніна В.Л., Бабенко С.С., Куценко О.Д. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 579 с.
814617
  Кубаєвський М. Методологування як засіб розуміння смислу / М. Кубаєвський, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 47-57. – ISSN 1810-2131
814618
  Казаковцев В.С. Методолодгия оценки и выбора проектов исследований и разработок / В.С. Казаковцев. – М, 1981. – 83с.
814619
  Эпштейн В.М. Методолоические основы гуманитаризации биологического образования / В.М. Эпштейн. – Киев, 1993. – 76с.
814620
  Тарадайко С. Методом "тику" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
814621
  Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысенкова. – М., 1988. – 192с.
814622
  Возовикова Т. Методом погружения. Подготовку абитуриентов столичные вузы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 19


  Специалисты МГУ им. М.В.Ломоносова организуют интеллектуальные конкурсы; для желающих подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде школьников готовят методические рекомендации, адресованные как ребятам, так и учителям. Начальник Отдела ...
814623
  Московкин В. Методом приближения. Для усиления позиций российских научных журналов необходимо ориентироваться на мировой опыт. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  последние годы в академических и правительственных кругах России отмечается большая озабоченность неконкурентоспособностью российской науки, проявляющейся в слабой публикационной активности и цитируемости отечественных ученых в международно признанных ...
814624
  Голуб Ніна Методом щоденних вправ : практичні аспекти риторизації вивчення української мови та літератури в школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  У зв"язку з процесами реформування освітньої галузі перед вищою школою стоять нові завдання, одне з яких - формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя, лікаря, юриста, менеджера, економіста тощо. Було б неправильно вважати це лише ...
814625
  Белянкин И.И. Методъ двойственности на плоскости. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 51с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф. Отд. оттиск из Известий Киевскаго Политехническаго Ин-та Имератора Александра II
814626
  Кравець Н. Методы DATA MINING в маркетинговых исследованиях с целью сегментации рынка потребителей образовательных услуг // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 34-37. – ISSN 1562-529Х
814627
  Пешкова В.М. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии : [учеб. пособ. для студ. хим. спец. ун-тов] / В.М. Пешкова, М.И. Громова ; под ред. И.П. Алимарина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 280 с.
814628
   Методы автоматизации прогнозирования и планирования работ по защите растений. – Л, 1980. – 112с.
814629
  Малышев Н.Г. Методы автоматизации проектирования технлогических структур промышленных систем. / Н.Г. Малышев. – Ростов, 1986. – 216с.
814630
  Ступин Ю.В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ. / Ю.В. Ступин. – М., 1983. – 288с.
814631
  Теличко Константин Эдуардович Методы автоматизированного анализа аэрогазовой обстановки на выемочных участках угольных шахт с применением вычислительной техники : Автореф... кандид. технич.наук: 05.26.01 / Теличко Константин Эдуардович; Мин-во угольн. промышл. Украины. Гос. Макеевский научно-исслед. ин-т по безопасности рабо. – Макеевка, 1997. – 22л.
814632
  Лесникова Галина Васильевна Методы автоматизированного вычисления стока воды для рек с различными физико-географическими условиями его формирования : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Лесникова Галина Васильевна; МГУ. Геогр. фак. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
814633
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 1. – 1986. – 193 с.
814634
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 2. – 1986. – 183 с.
814635
  Мясников В.А. Методы автоматизированного проектирования систем телеобработки данных: Для студ. вузов. / В.А. Мясников. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 285с.
814636
  Хорошун Л.П. Методы автоматизированного расчета физико-механических постоянных композиционных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов. – Киев, 1980. – 156 с.
814637
  Калабеков Б.А. Методы автоматизированного расчета электронных схем в технике связи / Б.А. Калабеков. – Москва, 1990. – 270 с.
814638
   Методы автоматизированной оценки пористости. – Тюмень, 1987. – 118с.
814639
   Методы автоматизированных исследований нейронных механизмов поведения. – Ленинград : Наука, 1989. – 216 с. – (Методы физиологических исследований)
814640
   Методы автоматического анализа и синтеза текста. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 222 с.
814641
  Картавых Ю.В. Методы автоматического измерения информативного комплекса параметров магнитных сердечников С ППГ и их реализация : Автореф... канд. техн.наук: / Картавых Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
814642
  Вермишев Ю.Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем / Ю.Х. Вермишев. – Москва, 1982. – 152 с.
814643
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 1. – 1983. – 327с.
814644
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1983. – 716с.
814645
  Майзель Л.М. Методы автоматического учета штучной продукции / Л.М. Майзель. – М.-Л, 1962. – 120с.
814646
  Цегелик Г.Г. Методы автоматической обработки информации / Г.Г. Цегелик. – Львов : Вища школа, 1981. – 131 с.
814647
  Богданов А.П. Методы автоматической обработки спектров гамма-лучей / А.П. Богданов, О.А. Образцов. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 28 с.
814648
  Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки наблюдений : Учебное пособие / Н.В. Гулинова; Под ред.Ю.И.Черкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 152с.
814649
  Уланова Е.С. Методы агрометеорологических прогнозов / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 280с.
814650
   Методы агрохимического исследования почв. – Рига, 1955. – 144с.
814651
  Попов Ю.В. Методы адаптивного управления некоторыми классами случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Попов Ю.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1976. – 11л.
814652
  Курицын С.А. Методы адаптивной обработки сигналов передачи данных / С.А. Курицын. – Москва, 1988. – 144 с.
814653
   Методы активизации музыкального воспитания. – Саратов
Вып. 1. – 1974. – 83с.
814654
  Генц Н.Н. Методы активизации слушателей / Н.Н. Генц. – М, 1973. – 103с.
814655
   Методы активного обучения. – М, 1990. – 99с.
814656
  Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – Москва, 1991. – 175 с.
814657
  Шевчук И.А. Методы активного обучения в аналитической химии / И.А. Шевчук, Т.Н. Симонова. – Донецк, 1987. – 72с.
814658
   Методы активного обучения в высшей школе : Библиогр. указ. лит. за 1979-1982 гг. – Одесса, 1982. – 53с.
814659
   Методы активного обучения в процессе повышения квалификации библиотечных кадров : /учебно-методическое пособие/. – Киев : [ИПК РК], 1990. – 28 с. + Приложение: с. 22-27. – Библиогр.: с. 28
814660
   Методы активного обучения в системе практических занятий. – Новочеркасск, 1982. – 164с.
814661
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 1. – 1990. – 131с.
814662
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 2. – 1990. – 128с.
814663
  Маршев В.И. Методы активного обучения управлению / В.И. Маршев, Е.Н. Лукаш. – М.
1. – 1991. – 46с.
814664
  Симчера В.М. Методы актуарных вычислений. / В.М. Симчера. – М., 1987. – 80 с.
814665
   Методы алгебраического программирования : формальные методы разработки параллельных программ / Ф.И. Андон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т програм. систем. – Киев : Наукова думка, 2017. – 438, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 417-431. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1570-8
814666
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии = Methods of algebraic geometry / В . Ходж, Д. Пидо ; пер. с англ. Л.И. Головиной и О.Н. Головина ; под ред. А.И. Узкова. – Москва : Издательство Иностранной литературы
1. – 1954. – 461, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 454-457. – Библиогр.: с. 452-453
814667
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
2. – 1954. – 426с.
814668
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
3. – 1955. – 375 с.
814669
   Методы алгебры и анализа. – Тарту, 1988. – 211с.
814670
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
814671
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы. / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
814672
  Рвачев В.Л. Методы алгебры логики в математической физике / В.Л. Рвачев. – Киев : Наукова думка, 1974. – 259 с.
814673
   Методы алгоритмизации и реализации процессов решения интеллектуальных задач : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1986. – 70с.
814674
  Марунина А.Т. Методы амперометрического определения меди, свинца, никеля и цинка в некоторых сплавах и электролитах. : Автореф... канд. хим.наук: / Марунина А.Т.; МВО СССР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1955. – 10л.
814675
  Скобелев В.В. Методы анализа автоматно-алгебраических моделей / В.В. Скобелев, В.Г. Скобелев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-48. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В работе рассмотрены методы анализа автоматных моделей, определенных над конечными кольцами. Для управляемых логических операций исследована сложность обнаружения и локализации неисправностей в процессе off-line контроля их аппаратных реализаций, а ...
814676
  Минскер И.Н. Методы анализа АСУ химико-технологическими процессами. / И.Н. Минскер, Э.Л. Ицкович. – М., 1990. – 118с.
814677
  Давидсон Ф.М. Методы анализа баланса : практическое руководство для финработников, хозяйственников и ревизоров / Ф.М. Давидсон, И.М. Бык. – Москва : Финансовое Изд. НКФ СССР, 1925. – 123 с.
814678
  Горячев А.А. Методы анализа в решении народохозяйственных задач / А.А. Горячев. – Кишинев, 1977. – 107с.
814679
   Методы анализа веществ высокой частоты. – Москва : Наука, 1965. – 528 с.
814680
   Методы анализа веществ особой чистоты и монокристаллов. – Харьков
вып. 1. – 1962. – 100 с.
814681
   Методы анализа вещественного состава горных пород и вод при геохимических исследованиях. – Минск : Наука и техника, 1978. – 154с.
814682
   Методы анализа взаимодействия в экономических системах. – Новосибирск, 1980. – 207 с.
814683
  Ержанов Ж.С. Методы анализа возвращаемости движения системы твердых тел / Ж.С. Ержанов, А.А. Калыбаев. – Алма - Ата, 1985. – 132 с.
814684
  Белихов А.В. Методы анализа выполнения норм выработки / А.В. Белихов. – Москва : Гизлегпром, 1955. – 152 с.
814685
  Соколов В.А. Методы анализа газов. / В.А. Соколов. – М., 1958. – 375с.
814686
  Жендарева О.Г. Методы анализа гальванических ванн / О.Г. Жендарева, З.С. Мухина. – М, 1963. – 270с.
814687
  Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов / Ю.Н. Нешатаев. – Ленинград, 1987. – 188с.
814688
   Методы анализа данных. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 357с.
814689
  Леонов Сергей Юрьевич Методы анализа динамических режимов элементов и устройств вычислительной техники : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.05-05.13.16 / Леонов Сергей Юрьевич; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1993. – 20л.
814690
  Шашкин В.Л. Методы анализа естественных радиоактивных элементов. / В.Л. Шашкин. – М., 1961. – 150с.
814691
  Сырокомский В.С. Методы анализа железных и марганцевых руд / В.С. Сырокомский. – 2-е изд. – Свердловск-М., 1950. – 240с.
814692
   Методы анализа загрязнений воздуха. – Москва : Химия, 1984. – 386 с.
814693
  Ровинский Ф.Я. Методы анализа загрязнения окружающей среды: токс. металлы и радионуклиды. / Ф.Я. Ровинский. – М., 1978. – 264с.
814694
  Бобров С.Т. Методы анализа и изготовления дифракционных оптических элементов для микроэлектроники : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Бобров Сергей Тимофеевич ; Ленинград. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
814695
  Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента / Ю.П. Пытьев. – Москва : Московский университет, 1990. – 286 с. – ISBN 5-211-00470-1
814696
  Тарасов В.Т. Методы анализа и обоснования интенсификации промышленного производства / В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1989. – 88 с.
814697
  Воронков А.А. Методы анализа и оценки госудпрственных программ в США / А.А. Воронков. – Москва, 1986. – 188с.
814698
  Яковенко И.М. Методы анализа и оценки эффективности энергосбережения в развитии рекреационной системы // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 47-55
814699
  Шемина Э.И. Методы анализа и планирования наблюдений для решения некоторых задач рыболовства : Автореф... канд. техн.наук: / Шемина Э. И.; ВНИРО. – М., 1970. – 28л.
814700
  Ковальски М. Методы анализа и расчета вентильных преобразователей на базе вариационного принципа Гамильтона. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Ковальски М.; КПИ. – К, 1986. – 14л.
814701
  Авдулов П.В. Методы анализа и расчета организационных структур управления : учеб. пособие / П.В. Авдулов, А.Б. Баскаков ; Акад. нар. хоз-ва СССР, Каф. экон.-мат. методов планир. и упр. – Москва : АНХ, 1979. – 107 с. : ил. – Библиогр. c. 107
814702
  Бондарь В.А. Методы анализа и расчета электронных схем / В.А. Бондарь. – Томск, 1989. – 306 с.
814703
  Чайковский А.В. Методы анализа и синтеза в предпосылочном знании // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 149-157. – ISBN 978-966-318-900-0
814704
  Пухов Г.Е. Методы анализа и синтеза квазианалоговых электронных цепей / Г.Е. Пухов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 567 с..
814705
  Чинаев П.И. Методы анализа и синтеза многомерных автоматических систем / П.И. Чинаев. – Киев : Техніка, 1969. – 380с.
814706
  Янбых Г.Ф. Методы анализа и синтеза сетей ЭВМ. / Г.Ф. Янбых, Б.Я. Эттингер. – Л., 1980. – 95с.
814707
   Методы анализа и синтеза структур управляющих систем. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 296 с.
814708
  Устинов А.Н. Методы анализа капиталистического строительства в районе городе. / А.Н. Устинов. – М., 1972. – 136с.
814709
  Затолокин В.М. Методы анализа качества продукции. / В.М. Затолокин. – М., 1985. – 214с.
814710
  Белов Ю.П. Методы анализа конфликтных ситуаций : потенциальные возможности применения этих методов в решении геологических и экономических задач : обзор / Ю.П. Белов ; М-во геол. СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ "ВИЭМС". – Москва : ВИЭМС, 1973. – 45 с. – Библиогр.: с. 41-43 (44 назв.). – (Математические методы исследований в геологии)
814711
  Чесноков В.И. Методы анализа космических объектов / В.И. Чесноков. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
814712
  Эгерт В.Э. Методы анализа лекарственных средств 5-нитрофуранового ряда / Эгерт В.Э. – Рига, 1967. – 26 л.
814713
   Методы анализа медицинских изображений / А.В. Дороничева, Н.Э. Косых, С.К. Полумиенко, С.З. Савин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 148-170 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
814714
   Методы анализа металлов и сплавов. – Москва : Оборонгиз, 1959. – 528 с. – Библиогр.: с. 521-524
814715
  Финкельштейн Д.Н. Методы анализа минерального сырья : ( Из опыта работы центральной лаборатории Уральского геологического управления) / Д.Н. Финкельштейн, В.А. Борецкая. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 184с.
814716
   Методы анализа минерального сырья. – М, 1971. – 266с.
814717
  Счетин В.С. Методы анализа многоканальных дистанционных измерений радиотеплового излучения океана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Счетин В.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1978. – 13л.
814718
   Методы анализа многомерной экономической информации. – Новосибирск : Наука, 1981. – 207 с.
814719
  Балыбердин В.А. Методы анализа мультипрограммных систем / В.А. Балыбердин. – Москва, 1982. – 153 с.
814720
   Методы анализа на пучках заряженных частиц. – Киев : Наукова думка, 1987. – 148 с.
814721
  Дьяченко Н.А. Методы анализа налоговой отчетности / Н.А. Дьяченко. – М, 1949. – 65с.
814722
  Будник С.В. Методы анализа некоторых особенностей морфометрии склонов // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 80-84. – Бібліогр.: 5 назв
814723
   Методы анализа нелинейных динамических моделей / М. Холодниок, А. Клич, М. Кубичек, М. Марек; Пер. с чешск.И.Е. Зино; Под ред.Э.Э. Шноля. – Москва : Мир, 1991. – 365 с.
814724
   Методы анализа ниобиевых сплавов. – Москва : Химия, 1967. – 68 с.
814725
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1983. – 294 с.
814726
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1988. – 141 с.
814727
  Михалев В.Ф. Методы анализа организационно-технического уровня промышленного производства. : Автореф... кад. экон.наук: 601 / Михалев В.Ф.; МГУ им.. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
814728
   Методы анализа органических соединений. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 240 с.
814729
  Косматый Е.С. Методы анализа остатков пестицидов. / Е.С. Косматый. – М., 1968. – 180с.
814730
  Арасимович Методы анализа пектиновых веществ, гемицеллюлоз и пектолических ферментов в плодах / Арасимович. – Кишинев, 1970. – 85с.
814731
   Методы анализа пестецидов. – Москва, 1967. – 559 с.
814732
   Методы анализа пестецидов в препаратах, продуктах питания, почве и воде : Материалы совещания. – Кишинев : Редакцийно-издательский отдел АН МССР, 1968. – 75 с.
814733
  Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени / Н.С. Полуэктов. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 232 с.
814734
  Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени / Н.С. Полуэктов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Химия, 1967. – 307 с.
814735
   Методы анализа поверхностей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 584 с.
814736
  Юдалевич И.Г. Методы анализа полупроводниковых соединений типа Аш Ву и исходных веществ для их синтеза. / И.Г. Юдалевич, А.М. Буянова. – Новосибирск, 1971. – 114с.
814737
  Кельман Ф.Н. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений / Ф.Н. Кельман. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 352 с.
814738
  Кельман Ф.Н. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений / Ф.Н. Кельман. – М, 1965. – 391с.
814739
  Резников А.А. Методы анализа природных вод / А.А. Резников, Е.П. Муликовская. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 236с.
814740
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 404с.
814741
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 3-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1970. – 488с.
814742
  Моросанова С.А. Методы анализа природных и промышленных объектов : Учебное пособие / С.А. Моросанова, Г.В. Прохорова, Е.Н. Семеновская. – Москва : Московский университет, 1988. – 95 с. – ISBN 5-211-00114-1
814743
  Касьянов В.Н. Методы анализа программ / В.Н. Касьянов. – Новосибирск, 1982. – 92 с.
814744
  Куколь В.В. Методы анализа профилей рентгеновских интерференций и их применение к исследованию вакуумных конденсатов железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Куколь В.В.; Ан УССР. – Харьков, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
814745
   Методы анализа радиоактивных препаратов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 176 с.
814746
  Беляевский И.К. Методы анализа развития торговли в районе (городе) / И.К. Беляевский ; Моск. экономико-статистич. ин-т. – Москва : Статистика, 1970. – 128 с. – Библиогр.: с. 127
814747
  Крастинь О.П. Методы анализа регрессий и корреляций при определении агроэкономических функций / О.П. Крастинь. – Рига, 1970. – 348с.
814748
   Методы анализа редких и цветных металлов. – Москва : Московский университет, 1956. – 176 с.
814749
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 1. – 1971. – 176с.
814750
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 2. – 1971. – 108с.
814751
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 3. – 1973. – 49с.
814752
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 4. – 1973. – 44с.
814753
   Методы анализа режимов электроэнергетических систем и установок : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1987. – 152с.
814754
  Васин Ф.П. Методы анализа себестоимости продукции в промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Васин Ф.П.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1950. – 16л.
814755
  Филлипс Д.Т. Методы анализа сетей / Д.Т. Филлипс. – Москва : Мир, 1984. – 486 с.
814756
  Поляк И.И. Методы анализа случайных процессов и полей в климатологии / И.И. Поляк. – Л., 1979. – 255с.
814757
  Эйзен О.Г. Методы анализа смол переработки твердого топлива и химический состав эстонской сланцевой смолы. : Автореф... Доктора хим.наук: / Эйзен О.Г.; АН Эстон.ССР.Совет.физ-мат. и техн.наук. – Таллин, 1967. – 51л.
814758
  Демиденкова И.В. Методы анализа соединений, обогащенных стабильными изотопами, по инфракрасным спектрам поглощения : Автореф... канад хим.наук: / Демиденкова И. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 12л.
814759
  Левин В.С. Методы анализа состава и физических свойств сублиторальных морских данных осадков в экологических исследованиях / В.С. Левин. – Владивосток, 1987. – 88с.
814760
  Анкудинов Г.И. Методы анализа специализированных ЭВМ : учеб. пособие / Г.И. Анкудинов ; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград : СЗПИ, 1977. – 78 с. – Библиогр.: с. 63
814761
  Обрезков Г.В. Методы анализа срыва слежения. / Г.В. Обрезков, В.Д. Разевич. – М., 1972. – 239с.
814762
  Рябушкин Т.В. Методы анализа статистических данных в работах В.И. Ленина / Т.В. Рябушкин. – Москва : Статистика, 1964. – 88 с.
814763
  Гриншпан Л.А. Методы анализа стохастических сетевых моделей вычислительных систем / Л.А. Гриншпан. – Минск : Наука и техника, 1988. – 128 с.
814764
  Филин Б.П. Методы анализа структурной надежности сетей связи / Б.П. Филин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 204 с.
814765
  Нейбауэр Г. Методы анализа удобрений / Г. Нейбауэр. – М-Л, 1932. – 160с.
814766
  Бова Н.Т. Методы анализа устройства СВЧ / Н.Т. Бова, Ю.В. Толстиков. – Киев, 1976. – 103 с.
814767
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
814768
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
814769
   Методы анализа химических реакторов и препаратов. – Москва : Всесоюз. н.-и. ин-т химич. реакторов и особо чистых хим веществ
вып. 12. – 1966. – 110 с.
814770
   Методы анализа цепей с ключевыми элементами. – Ташкент, 1983. – 109 с.
814771
   Методы анализа чистых химических реактивов. – Москва : Химия, 1984. – 280 с.
814772
  Сигорский В.П. Методы анализа электрических схем с многополюсными элементами / В.П. Сигорский ; АН УССР. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1958. – 402 с. : ил. – Библиогр.: с. 384-395
814773
  Крылов В.В. Методы анализа электрических цепей на ЭВМ и основы программирования на ФОРТРАНе : учебное пособие / В.В. Крылов, Т.В. Крылова. – Горький, 1978. – 121 с.
814774
   Методы анализа электровакуумных материалов. – Москва, 1973. – 136 с.
814775
  Чабан В.И. Методы анализа электромеханический систем / В.И. Чабан. – Львов : Вища школа, 1985. – 190 с.
814776
  Дурандин К.П. и др. Методы анализа эффективности функционирования сложных систем / К.П. и др. Дурандин. – Л., 1978. – 75с.
814777
  Бубелев Э.Г. Методы анализа ядерных реакций в образах пространства скоростей : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бубелев Э. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. Лаборат. высоких частот. – Дубна, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.19-20
814778
   Методы анализа, сбора и обработки социально-экономической информации. – Москва, 1976. – 180 с.
814779
  Зиновьев А.Л. Методы аналитического выражения радиосигнала / А.Л. Зиновьев, Л.И. Филлипов. – М, 1966. – 104с.
814780
   Методы аналитического контроля. – М, 1975. – 45с.
814781
  Эгерт В.Э. Методы аналитического определения соединений 5-нитрофуранового ряда. / В.Э. Эгерт. – Рига, 1968. – 174с.
814782
  Маловичко А.К. Методы аналитического продолжения аномалий силы тяжести и их приложения к задачам гравиразведки. / А.К. Маловичко. – М., 1956. – 160с.
814783
  Богатырева И.В. Методы аналитической теории предельной точности интеферометра Фабри-Перо : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Богатырева И. В.; МВиССО, Харьк.ГУ. – Х., 1987. – 15л.
814784
  Шарло Г. Методы аналитической химии : количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 2. – 1969. – С. 668-1204
814785
  Шарло Г. Методы аналитической химии. : количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 1. – 1969. – 667 с.
814786
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло. – М.-Л., 1965. – 975с.
814787
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло; пер. с франц. доп. и ред. Ю.Ю. Лурье. – Москва; Ленинград : Химия, 1966. – 975с.
814788
  Сунцов Н.Н. Методы аналогий в аэрогидродинамике / Н.Н. Сунцов. – Москва : Физматлит, 1958. – 324 с.
814789
  Дитман А.О. Методы аналогий в аэродинамике летательных аппаратов / А.О. Дитман, В.Д. Савчук. – Москва, 1987. – 152 с.
814790
  Бартольд Э.Е. Методы аналого-цифрового моделирования : учеб. пособ. / Э.Е. Бартольд, А.Д. Модяев, П.И. Рудаков. – Москва : МИФИ, 1979. – 58 с. : ил. – Библиогр.: с. 56-57 (9 назв.)
814791
  Тетельбаум И.М. Методы аналогового моделирования / И.М. Тетельбаум. – Москва, 1977. – 82с.
814792
  Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей / Г.Г. Фурст. – Москва : Наука, 1979. – 155с.
814793
  Карпов В.К. Методы английского колониального управления в Танганьике (1918-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Карпов В.К.; МГУ, Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1973. – 24л.
814794
  Троян В.Н. Методы аппроксимации геофизических данных на ЭВМ / В.Н. Троян, Ю.М. Соколов. – Ленинград, 1989. – 300с.
814795
   Методы аппроксимации и интерполяции. – М, 1981. – 155с.
814796
   Методы аппроксимации несобственных задач математического программирования. – Свердловск : [Б. в.], 1989. – 127 с.
814797
  Мордухович Б.Ш. Методы аппроксимаций в задачах оптимизации и управления. / Б.Ш. Мордухович. – М., 1988. – 360с.
814798
  Булатов В.П. Методы апроксимации при решении некоторых экстемальных задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булатов В. П.; Томск.ГУ. – Иркутск, 1967. – 12л.
814799
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – М, 1989. – 222с.
814800
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Высшая школа, 2002. – 240с. – ISBN 5-06-004226-Х
814801
  Гликин Я.Д. Методы архитектурной гармонии / Я.Д. Гликин. – Ленинград, 1979. – 96 с.
814802
  Эскобал П. Методы астродинамики : пер. с англ. / П. Эскобал. – Москва : Мир, 1971. – 343 с.
814803
   Методы астрономии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 536 с.
814804
   Методы астрономо-геодезических исследований : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1984. – 163 с.
814805
   Методы атоматизации.... – Москва
б/н. – 1982
814806
   Методы атомных расчетов. – Москва : АН СССР, 1983. – 271с.
814807
  Воронцов П.А. Методы аэрологических исследований пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 224с.
814808
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1987. – 221с.
814809
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1990. – 291с.
814810
  Шауб Ю.Б. Методы аэроэлектроразведки, основанные на использовании искусственных гармонических электромагнитных полей. / Ю.Б. Шауб. – Ленинград : Недра, 1971. – 222с.
814811
   Методы белковой химии : учебное пособие. – Горький, 1977. – 72 с.
814812
   Методы билингвистических исследований. – М., 1976. – 132с.
814813
   Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС. – Москва : Наука, 1988. – 162 с. : табл., ил.
814814
  Абелев Г.И. Методы биологии развития : эксперим.-эмбриол., молекулярно-биол. и цитол. / [Г.И. Абелев и др. ; ред.: Т.А. Детлаф (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1974. – 619 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
814815
   Методы биотестирования вод. – Черноголовка, 1988. – 127с.
814816
   Методы биотестирования качества водной среды. – Москва : Московский университет, 1989. – 124 с.
814817
  Марковский Б.П. Методы биофациального анализа / Б.П. Марковский. – Москва : Недра, 1966. – 271с.
814818
  Конарев В.Г. Методы биохимии и цитохимии нуклеиновых кислот растений / В.Г. Конарев, С.Л. Тютерев. – Ленинград, 1970. – 204с.
814819
  Петров К.П. Методы биохимии растительных продуктов : Учеб. пособие для студ. технологич. спец. ин-тов пищевой пром. / К.П. Петров. – Киев : Вища школа, 1978. – 223с.
814820
  Асатиани В.С. Методы биохимических исследований : рук. для врачей-лаборантов и биохимиков / В.С. Асатиани. – Москва : Медгиз, 1956. – 472 с. : табл.
814821
   Методы биохимических исследований : (липидный и энергетический обмен): Учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 188 назв.
814822
   Методы биохимических исследований в селекции масличных культур. – Краснодар, 1973. – 95с.
814823
   Методы биохимических исследований растений. – Тбилиси, 1983. – 156с.
814824
  Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений / Х.Н. Починок; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наукова думка, 1976. – 334 с.
814825
   Методы биохимического анализа растений. – Ленинград, 1978. – 192с.
814826
   Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Смирнова-Иконникова, И.К. Мурри. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1952. – 520 с.
814827
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1972. – 456с.
814828
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ленинград : Агропромиздат, 1987. – 430 с. : ил.
814829
   Методы биохимического эксперимента. – Москва : Московский университет, 1974. – 138 с.
814830
   Методы битуминологических исследований. – Л., 1975. – 319с.
814831
  Консон А.С. Методы более точного измерения качества работы электротехнических предприятий и фирм. / А.С. Консон. – Л., 1964. – 20с.
814832
  Тарасов В.В. Методы борьбы с вредными членистоногими. / В.В. Тарасов. – Москва, 1986. – 117с.
814833
  Боршевский А. Методы борьбы с корупцией в Республике Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 39--43. – ISSN 1810-3081
814834
  Якушенко Ю.Г. Методы борьбы с помехами в оптико-электронных приборах / Ю.Г. Якушенко, В.Н. Луканцев, М.П. Колосов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 179 с.
814835
  Часалин Г.А. Методы борьбы с сорными растениями / Г.А. Часалин. – М., 1953. – 36с.
814836
  Ринькис Г.Я. Методы быстрого определения микроэлементов (Cu, Zn, Mn, Co, Mo и В) в почвах и растениях : Автореф... канд. с. х.наук: / Ринькис Г. Я.; Гос. ком.ВССО СССР СМ Латв.ССР, Лавт. с. х. акад.). – Рига, 1959. – 30л.
814837
   Методы введения избыточности для вычислительных систем. – М., 1966. – 456с.
814838
  Кришталь В.З. Методы введения структурной и информационной избыточности для повышения надежности релейных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: / Кришталь В.З.; АН СССР. Ин-тут автоматики и телемеханики. – М., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
814839
  Рякин О.М. Методы введения структурной избыточности для контроля преобразования информации в дискретных автоматах : Автореф... канд. техн.наук: / Рякин О. М.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
814840
   Методы ввода информации в малые обучающие машины, 1966. – 24с.
814841
   Методы ведения государственного водного кадастра по подземным водам. – М., 1989. – 119с.
814842
  Рожков В.А. Методы вероятностного анализа океанологических процессов / В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 280с.
814843
  Драган Я.П. Методы вероятностного анализа ритмики океанологических процессов / Я.П. Драган, В.А. Рожков, И.Н. Яворский; Под ред. В.А.Рожкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 319с.
814844
   Методы вибрационной диагностики реологических характеристик мягких материалов и биологических тканей. – Горький, 1989. – 154с.
814845
  Столярова И.А. Методы визуальной колориметрии в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столярова И.А.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 12л.
814846
   Методы вирусологии и молекулярной биологии. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
814847
  Москаленко Е.И. Методы внеатмосферной астрономии : Учеб.пособие для вузов / Е.И. Москаленко. – Москва : Наука, 1984. – 280 с.
814848
  Родина А.Г. Методы водной микробиологии / А.Г. Родина. – Москва-Л., 1965. – 364с.
814849
  Петров В.Г. Методы возведения обстройки реакторного отделения АЭС с ВВЭР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Петров Виктор Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1988. – 19 с. – Библиогр.: 4 назв.
814850
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
814851
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
814852
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
814853
   Методы возмещения затрат на геологоразведочные работы в оптовых ценах. – Москва, 1974. – 136с.
814854
  Зойтендейк Г. Методы возможных направлений / Г. Зойтендейк. – Москва, 1963. – 176с.
814855
  Найфэ А.Х. Методы возмущений / А.Х. Найфэ. – Москва : Мир, 1976. – 455 с.
814856
   Методы возмущений в механике. – Новосибирск, 1982. – 160с.
814857
  Коул Д. Методы возмущений в прикладной математике / Д. Коул. – М, 1972. – 274с.
814858
  Макушкин Ю.С. Методы возмущений и эффективные гамильтонианы в молекулярной спектроскопии / Ю.С. Макушкин, В.Г. Тютерев. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
814859
  Гузь А.Н. Методы возмущения в пространственных задачах теории упругости / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К., 1982. – 350 с.
814860
  Ван-Дайк Милтон Методы возмущенний в механике жидкости / Ван-Дайк Милтон. – Москва : Мир, 1967. – 310 с.
814861
  Збандуто С.Ф. Методы воспитания коммунистической морали в советской школе (в 5-10 классах) : Автореф... д-ра пед.наук: / Збандуто С.Ф.; АПН РСФСР. Научно-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Одесса, 1953. – 36л.
814862
  Сербаринов А.Е. Методы восстановления геологического прошлого Земли. / А.Е. Сербаринов, Р.А. Доманский. – М.
ч. 1. – 1974. – 247с.
814863
  Бартошевич Р. Методы восстановления органических соединений / Р. Бартошевич, В. Мечниковска-Столярчик, Б. Опшондек ; пер. с польс. Я. Островского, Я. Столярека ; под ред. И.А. Кобазева. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1960. – 406 с. : ил.
814864
  Моторный В.П. Методы восстановления функций / В.П. Моторный. – Днепропетровск, 1986. – 86с.
814865
  Акимов Ю.К. Методы временного и амплитудного отбора импульсов сцинтилляционных счетчиков в опытах на синхроциклотроне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акимов Ю.К.; Ин-т теоретич. и эксперим. физики Акад. наук СССР. – Дубна, 1961. – 12л.
814866
  Ханевич Л.М. Методы выбора оптимальных параметров технического обеспечения информационных процессов в управлении строительством. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Ханевич Л.М.; МВ и ССО УССР.КИСИ. – К, 1985. – 19л.
814867
  Кокрен У. Методы выборочного исследования / У. Кокрен. – Москва : Статистика, 1976. – 440 с.
814868
  Степаненко Г.С. Методы выведения сортов сахарной свеклы для условий Киргизии. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Степаненко Г.С.; М-во с-х. СССР. – К, 1973. – 30л.
814869
  Друженьяков Г.И. Методы выведения, биологические особенности и продуктивные качества новой, тяньшаньской, породы овец : Автореф... канд. биол.наук: / Друженьяков Г.И.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 40л.
814870
   Методы выделения и анализа неметаллических включений в стали. – М., 1954. – 56с.
814871
  Добровольская Т.Г. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий : учебное пособие для студентов биолого-почвенных фак-тов / Т.Г. Добровольская, И.Н. Скворцова, Л.В. Лысак. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 71 с.
814872
   Методы выделения и исследования белков-компонентов фотосинтетического аппарата. – Пущино-на-Оке, 1973. – 163с.
814873
  Егорова Е.Н. Методы выделения кремневой кислоты и аналитического определения кремнезема / Е.Н. Егорова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1959. – 149с.
814874
  Бергер Г.С. Методы выделения мономинеральных фракций / Г.С. Бергер, И.А. Ефимов ; под ред. М.И. Казанцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 203 с. : рис. – Библиогр.: с. 161-163
814875
  Симон И.С. Методы выделения природного лобелина и его количественное определние в растительном сырье : Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук / Симон И.С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 21л.
814876
   Методы выделения растительных ассоциаций. – Ленинград : Наука, 1971. – 256с.
814877
  Садыков С.С. Методы выделения структурных признаков изображений. / С.С. Садыков. – Ташкент, 1990. – 101с.
814878
   Методы выпуклого программирования и некоторые приложения. – Свердловск, 1992. – 112с.
814879
  Вильке К.-Т. Методы выращивания кристаллов / К.-Т. Вильке; Под ред. Т.Г. Петрова и Ю.О. Пунина. – Ленинград : Недра, 1968. – 424с.
814880
  Клубович В.В. Методы выращивания кристаллов из растворов / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 295с. – ISBN 5-343-00706-6
814881
   Методы высокомолекулярной органической химии. – Москва : АН СССР
Т. 1 : Общие методы синтеза высокомолекулярных соединений. – 1953. – 670 с.
814882
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматлит
Т. 1. – 1959. – 464 с. : ил.
814883
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматгиз
Т. 2. – 1959. – 620 с. : черт. – Библиогр. в конце кн.
814884
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматгиз
Т. 2. – 1960. – 620 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
814885
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Физматгиз
Т. 1. – 1962. – 464 с. : ил.
814886
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз
Т. 2. – 1962. – 639 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
814887
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т.1. – 1966. – 632 с.
814888
   Методы вычислений. – Иваново, 1983. – 108с.
814889
   Методы вычислений. – Ленинград
Вып. 13. – 1983
814890
  Волошановская С.Н. Методы вычислений / С.Н. Волошановская, М.М. Крачевский. – Казань, 1986. – 104 с.
814891
  Журкин И.Г. Методы вычислений в геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей вузов / И.Г. Журкин, Ю.М. Нейман; ред.: Л.Г. Иванова, С.А. Базаева, А.В. Куприянова. – Москва : Недра, 1988. – 303 с. – ISBN 5-247-00349-7
814892
   Методы вычислений в квантовой химии. – Киев : Наукова думка
1. – 1967. – 162 с.
814893
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : Справочное пособие / В.В. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 584с.
814894
  Галкин В.Я. Методы вычислений плотностей возбужденных состояний атомных ядер и их использование в анализе фотоядерных экспериментов : учеб. пособие / В.Я. Галкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 99 с.
814895
  Ляшко И.И. Методы вычислений. (Численный анализ. Методы решения задач математической физики) : учеб. пособ для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная математика" / И.И. Ляшко, В.Л. Макаров, А.А. Скоробогатько. – Киев : Вища школа, 1977. – 408 с.
814896
  Путилова Р.И. Методы вычислений: Тексты лекций / Р.И. Путилова. – Самарканд, 1980. – 72с.
814897
  Карчевский М.М. Методы вычислений: численные методы решения дифференциальный уравнений. Уч.-метод. пособие / М.М. Карчевский. – Казань, 1990. – 122с.
814898
  Теслер Г.С. Методы вычисления элементарных функций на ЭЦВМ с помощью рекуррентных формул и некоторые вопросы анализа эффективности алгоритмов вычисления элементарных функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Теслер Г. С.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1970. – 22л.
814899
  Фурсенко М.А. Методы вычисления эфемерид Луны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурсенко М.А.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1965. – 3л.
814900
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Новосибирск, 1973. – 352с.
814901
   Методы вычислительной математики. – Новосибирск : Наука, 1975. – 277 с.
814902
  Троицкий В.А. Методы вычислительной математики / В.А. Троицкий, И.М. Иванова. – часть 1. – Ленинград, 1975. – 95с.
814903
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва, 1977. – 608с.
814904
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва : Наука, 1980. – 536 с.
814905
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики : Учеб. пособие / Г.И. Марчук. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1989. – 608с. – ISBN 5-02-014222-0
814906
  Барьяхтар В.Г. Методы вычислительной физики в теоpии твеpдого тела : Атомные свойства металлов / В.Г. Барьяхтар, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; В.Г. Баpьяхтаp, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; АН УССР. Институт металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 376 с. – ISBN 5-12-001266-3


  В моногpафии систематически изложены основы микpоскопической теоpии атомных свойств металлов.Исследовано поведение металлов в шиpоком интеpвале темпеpатуp и давлений, включая область плавления и полимоpфные фазовые пеpеходы под давлением.
814907
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела : Электронная структура дихалькогенидов редких металлов / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 292 с. – ISBN 5-12-001323-6
814908
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Зонная теория металлов / В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1985. – 407 с.
814909
   Методы вычислительной физики в теории твёрдого тела. Электронная структура идеальных и дефектных кристаллов / отв.ред. Немошкаленко В.В. – Киев : Наукова думка, 1991. – 454 с. – ISBN 5-12-002556-0
814910
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура полупроводников / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 422 с. – ISBN 5-12-009316-7
814911
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронные состояния в неидеальных кристаллах / В.В. Немошкаленко, Ю.Н. Кучеренко ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 296 с.
814912
  Лавров В.С. Методы выявления закономерностей в распределении магнитных аномалий на поверхности Земли и магнитных источников в земной коре / В.С. Лавров. – Ростов н/Д, 1974. – 67с.
814913
  Корчун В.С. Методы выявления и анализа территориального развития специализированных продовольственных комплексов области // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 27-32. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
814914
  Гиббонс С. Методы выявления изменяющихся потребностей пользователей библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 0130-9765
814915
  Левин А.Е. Методы выявления неиспользованных резервов снижения себестоимости продукции стекольной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Левин А. Е.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
814916
  Мейкшане Д.А. Методы выявления отношения учащихся к религии и воспитание воинствующих атеистов (на материале школ Латвийской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Мейкшане Д.А.; АПН РСФСР. Науч.-иссл. ин-т теории и истории педагогики. – М., 1965. – 20л.
814917
  Мовшович Э.Б. Методы выявления погребенных речных систем в связи с поисками нефти и газа / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 62с.
814918
  Каплан С.А. Методы газодинамики межзвездной среды : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Каплан С.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 21л.
814919
  Василькова З.Г. Методы гельминтологических исследований / З.Г. Василькова. – Москва, 1955. – 228 с.
814920
  Уразаев Р.П. Методы генерации алгоритмов прогнозирования при помощи операций над базовыми алгоритмами / Р.П. Уразаев. – Москва, 1988. – 25 с.
814921
  Трухин М.И. Методы генерирования и спектроскопии атомов серебра. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 65с.
814922
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 1. – 1985. – 311 с.
814923
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 2. – 1985. – 629 с.
814924
  Девис Р. Методы генетической инженерии. Генетика бактерий : Генетика бактерий / Р. Девис, Д. Ботстайн, Дж. Рот. – Москва : Мир, 1984. – 176 с.
814925
   Методы географических исследований : Сборник статей. – Москва : Географгиз, 1960. – 392с.
814926
  Тойн П. Методы географических исследований : 1 выпуск. Экономическая география / П. Тойн, П. Ньюби. – Москва : Прогресс, 1977. – 271с.
814927
  Ханвелл Дж. Методы географических исследований / Д. Ханвелл, М. Ньюсон. – Москва : Прогресс
В. 2 : Физическая география. – 1977. – 392 с.
814928
  Соловьев Ф.Ф. Методы геодезической привязки глубоких скважин при бурении на нефть и газ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 500 / Соловьев Ф.Ф. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 15 с.
814929
  Гринли Э. Методы геологической съемки / Э. Гринли, Х. Вильямс. – Москва; Ленинград; Новосибирск, 1933. – 280с.
814930
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск, 1934. – 220с.
814931
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 240с.
814932
  Куприенко М.Г. Методы геологической съемки и картографии : Библиографический указатель / Всесоюз. геолог. б-ка; Сост.: М. Г. Куприенко. – Ленинград
Вып. 2 : Отечественная и иностранная литература за 1946-1974 гг. – 1976. – 303с.
814933
  Леонтьев О.К. Методы геолого-геоморфологического исследования дна Мирового океана / О.К. Леонтьев, Б.Н. Котенев. – М, 1969. – 46с.
814934
  Маловичко А.К. Методы геолого-геофизической интерпретации гравитационных аномалий. / А.К. Маловичко, В.А. Гершанок. – Пермь, 1982. – 99с.
814935
  Четверухин Н.Ф. Методы геометрических построений / Н.Ф. Четверухин. – 2-е. – Москва, 1952. – 148 с.
814936
  Пинчук С.И. Методы геометрической теории функций комплексного переменного : учебное пособие / С.И. Пинчук. – Уфа, 1984. – 69с.
814937
   Методы геоморфологических исследований. – Новосибирск : Наука
1. – 1967. – 234с.
814938
   Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии. – М, 1985. – 184с.
814939
   Методы геофизических исследований скважин. – Минск, 1981. – 97с.
814940
   Методы геохимических анализов горных пород природных вод. – Минск, 1974. – 161с.
814941
  Алентьев Ю.А. Методы геохимического изучения пород и использование полученной информации для целей прогнозирования (На примере геол.-съемочных работ в Вост. Забайкалье) : Автореф... канд. геол.-минарл.наук: 04.00.11 / Алентьев Ю. А.; АН УССР, Ин-т геохимии и физики менерало. – К., 1973. – 26л.
814942
   Методы геохимического моделирования и прогнозирования в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1988. – 254с. – ISBN 5-247-00115-X
814943
  Гагина Н.В. Методы геоэкологических исследований : Учебное пособие для студ. специальности Н 33 01 03 "Геоэкология" / Н.В. Гагина, Т.А. Федорцова; Белорусский государственный ун-тет; Географический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 98 с. – ISBN 985-445-780-Х
814944
  Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования / В.И. Жадин. – Москва : Высшая школа, 1960. – 192 с.
814945
   Методы гидрогеологических исследований и расчётов для обоснования магазинирования пресных вод. – М., 1968. – 137с.
814946
   Методы гидрогеологического и инженерно-геологического картографирования. – М., 1987. – 192с.
814947
   Методы гидрологических расчётов при водохозяйственном проектировании. – Л., 1984. – 167с.
814948
   Методы гидрофизических исследований. – Горький, 1984. – 275с.
814949
   Методы гидрофизических исследований. – Новгород, 1990. – 370с.
814950
   Методы гидрофиизических исследований. – Горький, 1987. – 379с.
814951
   Методы гидрохимических исследований океана. – Москва : Наука, 1978. – 271с. + Схема
814952
  Морен К. Методы гильбертова пространства / К. Морен. – Москва : Мир, 1965. – 570 с.
814953
  Бовкун Г.Ю. Методы ГИС-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины / Г.Ю. Бовкун, Н.О. Манакова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 45-48. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
814954
  Гудрамович В.С. Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций = Holographic interferometry methods in mechanics of inhomogeneous thin-walled structures / В.С. Гудрамович [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Ин-т техн. механики НАН Украины и гос. косм. агентства Украины. – Днепр : Лира, 2017. – 286, [2] с. : ил., табл. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 252-282. – ISBN 978-966-383-823-6
814955
  Туркевич Юрий Георгиевич Методы голографической интерферометрии при исследовании механических колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Туркевич Юрий Георгиевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1973. – 11л.
814956
  Гельфанд С.И. Методы гомологической алгебры / С.И. Гельфанд, Ю.И. Манин. – Москва : Наука
1. – 1988. – 415 с.
814957
  Чугаева Л.С. Методы государственного регулирования рынка венчурного капитала в развитых и развивающихся странах на примере США, Бразилии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 47-57. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
814958
  Онищик Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Онищик Н. В.; АН УССР, Ин-т гос. и права. – К., 1987. – 18л.
814959
  Онищук Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений / Н.В. Онищук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 93 с.
814960
  Бреббия К. Методы граничных элементов / К. Бреббия. – Москва : Мир, 1987. – 524 с.
814961
  Крауч С. Методы граничных элементов в механике твердого тела / С. Крауч, А. Старфилд. – Москва : Мир, 1987. – 328 с.
814962
  Бенерджи П.К. Методы граничных элементов в прикладных науках / П.К. Бенерджи, Р. Баттерфилд ; пер. А.Ф. Зазовского [и др.] ; под ред. Р.В. Гольдштейна. – Москва : Мир, 1984. – 494 с. : ил.
814963
   Методы графических изображений и их применение на занятиях по труду и основам производства. – М., 1959. – 168с.
814964
  Цветаев А.А. Методы группирования в сейсморазведке / А.А. Цветаев. – М.-Л., 1953. – 92с.
814965
  Бадриев И.Б. Методы двойственности в прикладных задачах : общ. теория : учеб. пособие / Бадриев И.Б., Карчевский М.М. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1987. – 146 с. – Библиогр.: с. 142-143
814966
  Люблинский Р.Н. Методы декомпозиции при оптимальном управлении непрерывными производствами. / Р.Н. Люблинский, Н.М. Оскорбин. – Томск, 1979. – 221с.
814967
   Методы демографических исследований. – М,, 1969. – 144с.
814968
  Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования / Бахметова Г.Ш. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 159 с. : граф.
814969
  Громов Н.А. Методы деревьев, контракций и аналитических продолжений в теории представлений классических групп и квантовых алгебр / Н.А. Громов, С.С. Москалюк, Ю.Ф. Смирнов; Академия наук Украины; Ин-т теоретической физики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 310с. – ISBN 5-12-003788-9
814970
  Ляпидевский В.К. Методы детектирования излучений : учеб. пособие для физ. и инж.-физ. спец. вузов / В.К. Ляпидевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 404 с.
814971
   Методы дефектоскопии и нитроскопии. – М., 1970. – 9с.
814972
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : (материалы Всесоюзного семинара, состоявшегося 6 - 12 марта 1961 г.). – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
814973
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : Материалы Всесоюзного семинара, сост. 6-12 марта 1961 г. – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
814974
  Кузнецов Э.И. Методы диагностики высокотемпературной плазмы / Э.И. Кузнецов, Д.А. Щеглов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 200 с.
814975
   Методы диагностики и количественного определения содержаний цеолитов в горных породах. – Новосибирск, 1984. – 216с.
814976
  Рассказова Е.И. Методы диагностики качества жизни в науках о человеке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-107. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
814977
  Удовенко М.В. Методы диагностики эмпатии // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.55-59
814978
   Методы диагностирования электронных устройств. – Владивосток, 1983. – 122 с.
814979
  Слипченко Методы диакоптики в электронике / Слипченко, Г.Н. Елизаренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 207 с.
814980
  Кокошвили С.М. Методы динамических испытаний жестких полимерных материалов / С.М. Кокошвили. – Рига, 1978. – 181с.
814981
  Елизаров Е.Я. Методы динамического и нелинейного программирования в задачах оптимизации продуктивности биосистем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Елизаров Е.Я.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – Ленинград, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
814982
  Юрченко А.С. Методы динамического распределения страничной памяти / А.С. Юрченко. – Киев, 1979. – 27 с.
814983
  Поручиков В.Б. Методы динамической теории упругости / В.Б. Поручиков. – Москва : Наука, 1986. – 328 с.
814984
   Методы дискретного анализа в решении комбинаторных задач. – Новосибирск
№ 33. – 1979
814985
   Методы дискретного анализа в решении комбинаторных задач. – Новосибирск
№ 38. – 1982
814986
   Методы дискретной оптимизации и эффективная ортанизация пакетов программ. – К., 1985. – 67с.
814987
   Методы дистанционных исследований для решения природоведческих задач. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
814988
  Францевич И.Н. Методы дифракционной микрорентгенографии / И.Н. Францевич, В.А. Кравец. – Киев : Наукова думка, 1977. – 67с.
814989
   Методы дифракционных исследований кристаллических материалов : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 183 с.
814990
  Нахабцев А.С. Методы длинного кабеля и электромагнитного профилирования при детальных поисково-картировочных работах в рудных районах : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Нахабцев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
814991
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
1. – 1924. – 379с.
814992
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
2. – 1924. – 408с.
814993
   Методы долговременных региональных прогнозов экзогенных геологических процессов. – М., 1984. – 169с.
814994
  Гирс А.А. Методы долгосрочных прогнозов погоды / А.А. Гирс, К.В. Кондратович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 343с.
814995
   Методы естественных и технических наук в археологии. – Москва, 1963. – 64с.
814996
   Методы естественных наук в археологии. – М., 1987. – 158с.
814997
  Мельник Г.С. Методы журналистики : учебное пособие для студ. фак. журналистики / Г.С. Мельник, М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Изд. Михайлова, 2008. – 272 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0283-6
814998
   Методы журналистского творчества. – Москва, 1982. – 151с.
814999
  Моисеев В.С. Методы заряда и естественного электрического поля при поисках и разведке полиметаллических рудных полей (на прим. Северо-Зап. части рудного Алтая).. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 040012 / Моисеев В.С.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1973. – 24л.
815000
  Рудык Н.Б. Методы защиты от враждебного поглощения / Н.Б. Рудык ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – 2-е изд. – Москва : Дело, 2008. – 383, [1] с. – Библиогр.: с. 371-383 и в подстроч. примеч. – (Серия "Современные финансы и корпоративное управление"). – ISBN 978-5-7749-0517-1
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,