Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
813001
   "Місце йде за абітурієнтом": ТОП-20 ВНЗ, які збільшили державне замовлення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Визначено ТОП-20 ВНЗ, що отримали найбільшу кількість додаткових місць держзамовлення завдяки цьогорічному нововведенню "місце йде за абітурієнтом". Відкриває двадцятку "Львівська політехніка"- порівняно з минулим роком вона отримала 498 додаткових ...
813002
  В"ятрович В. "Місцева влада зрозуміла: декомунізація - це серйозно" / розмову вела Наталія Лебідь // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 45). – С. 4-5


  Голова Українського інституту національної пам"яті розповів "УМ" про першочергові завдання його установи, а також завдання, що стоять нині перед владою і соціумом.
813003
  Сморжевська О. "Місця сили" сучасних язичників (рідновірів) України // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Різновидами релігійного туризму є туризм езотеричний та сакральний. Метою езотеричного є розширення своїх світоглядних горизонтів, певні філософські пошуки. Сакральний туризм надає можливість людині, що відвідала певні місця, встановити чи відновити ...
813004
  Афанасьєва В. "Місячна стежка на спині..."; "Я можу сама осідлати землю..."; "Як побачиш в очах бажання..."; "А сонце встало з-за криниці..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 105-107
813005
  Зайцева З. Місце і роль "Українського наукового товариства у Києві" у фундації Української академії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 151-156. – ISBN 978-617-7399-06-2
813006
   Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 41-48. – ISSN 1029-7200


  21-23 жовтня 2014 р. у м. Києві відбулася міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" - щорічний науковий форум Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Національної бібліотеки України ...
813007
   Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 544 с. : табл. – Резюме рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7337-5
813008
  Грабар Н.Г. Місце і роль бібліотеки ВНЗ у студентському самоврядуванні як форма самоорганізації студентства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 213-221. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається студентське середовище - унікальний молодіжний соціум, у якому зосереджені прагнення до самоствердження, самоорганізації, а також потужний інтелектуальний і творчий потенціал. Аналізується система органів студентського і молодіжного ...
813009
  Бойко І.Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 41-48. – ISSN 2524-017X
813010
  Притика Д. Місце і роль господарських судів у судовій системі України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.455-466
813011
  Кравчук В. Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-105
813012
  Пічкуренко С.І. Місце і роль Департаменту кримінальної розвідки системи Національної поліції України / С.І. Пічкуренко, О.В. Злагода // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 250-253. – ISBN 978-617-616-075-5
813013
  Анрєєв П. Місце і роль державного внутрішнього фінансового контролю у системі управління державними фінансами України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 28-36. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто процес становлення та розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні, виокремлено основні етапи. Визначено здобутки та проблеми внутрішнього державного фінансового контролю, проаналізовано сучасний стан його розвитку та ...
813014
  Артеменко О. Місце і роль державної податкової служби у системі управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.117-120. – ISSN 0132-1331
813015
  Ліщинська Л.Б. Місце і роль електронної комерції у складі цифрової економіки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 217-220. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
813016
  Пересунько Є.С. Місце і роль інноваційної діяльності в системі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 84-88.
813017
  Наджос А.І. Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
813018
  Буроменський М.В. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 108-110. – ISSN 2413-1342
813019
  Андрійчук Т. Місце і роль київських "неокласиків" в українській естетиці та літературі ХХ століття // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 79-86. – ISBN 978-966-365-781-4
813020
  Галигіна Ж.В. Місце і роль коаліційних урядів у політичній системі суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 246-251. – ISSN 1563-3349
813021
  Мартиненко П. Місце і роль Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в конституційно - правовому механізмі України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-73
813022
  Доценко І.О. Місце і роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
813023
  Шереметьєва Олександра Місце і роль органів місцевогосамоврядування в реформуванні аграрного сектора економіки // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
813024
  Морарь М.В. Місце і роль партійної ідеології у трансформаційних суспільствах // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 181-182
813025
  Вареник О. Місце і роль парубочіх громад в соціальному регулюванні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 28-30
813026
  Хольвінська О.Я. Місце і роль поліції у механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 439-442. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
813027
  Говоруха М. Місце і роль прокуратури у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 51-59.
813028
  Бабенко В. Місце і роль прокуратури у державному механізмі охорони навколишнього середовища // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.105-108.
813029
  Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці : монографія / В.М. Юрчишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Чернівці : Родовід, 2013. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 269-306. – ISBN 978-966-407-034-5
813030
  Ковальська В. Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 206-211. – ISSN 2307-8049
813031
  Воронкова В.Г. Місце і роль синергетики у пізнанні соціальних процесів та розвитку сучасного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 5-24. – ISSN 2072-1692
813032
  Машіка Г.В. Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 110-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
813033
  Костючков С.К. Місце і роль сучасної людини у планетарному бутті: біополітична інтерпретація // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 53-66. – ISSN 2311-8822


  У статті викладено окремі ракурси дослідження людини, враховуючи її складну, біосоціальну природу; стверджується, що процес людського буття в світі характеризується неоднозначністю, стохастичністю та евентуальністю; буття визначає сутність люди- ни, її ...
813034
  Мартинюк О.В. Місце і роль України на міжнародному ринку інвестиційного капіталу / О.В. Мартинюк, А.С. Вареник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 144-152. – ISSN 1729-7036
813035
  Кононенко Є.Г. Місце і роль феномена індивідуальної віри в концепції розвитку римо-католицької церкви початку XXI століття // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 183-189
813036
  Плеханов Д.О. Місце і структура господарств населення в перспективній моделі аграрної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 186-190. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
813037
  Семикрас В.В. Місце ідей античності та неокантіанства у концепції "ідеальної держави" Богдана Кістяківського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 294-299. – ISSN 2076-1554


  У Б. Кістяківського «ідеальний тип» держави призначений не для створення проекту ідеальної держави, а виконує суто методологічну роль – розкрити сутність феномену держави через співставлення його з ідеальною теоретичною схемою. Ця ідеальна схема має ...
813038
  Семикрас В.В. Місце ідей античності у філософсько-правовому вченні Богдана Кістяківського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 49-51
813039
  Кузьменко А. Місце ідейної спадщини Тараса Шевченка у процесі формування української національної ідеї // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 94-100


  В статті висвітлюються особливості становлення історичних і суспільно-політичних поглядів Т. Шевченка та розкривається місце мислителя у процесі формування української національної ідеї. В статье освещаются особенности становления исторических и ...
813040
  Білоус О. Місце ІКТ у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів: європейський досвід // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 109-115. – ISBN 978-966-2633-03-0
813041
  Лєонов С.В. Місце інвестиційного потенціалу банківської системи в механізмі розширеного відтворення // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 49-54
813042
  Поєдинок В.В. Місце інвестиційного права в системі права України // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 98-105
813043
  Фесюк В.О. Місце інженерно-геоекологічного моделювання та прогнозування змін стану урбоекосистем при їх конструктивно-географічних дослідженях // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 262-266. – Бібліогр.: 6 назв
813044
  Білошапка В. Місце інноваційних стратегій у підвищенні якості банківських послуг і продуктів / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 98-103. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
813045
  Фрончко В. Місце інноваційного права в сучасній системі права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 241-245. – ISSN 2524-0129
813046
  Коновалова М.В. Місце інноваційної культури державних службовців в організації самостійного навчання // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 326-327
813047
  Ліневич Ю. Місце іноземних банків у процесі кредитування економіки країн Центральної та Східної Європи // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-35
813048
  Казимір Д.С. Місце інститутів спільного інвестування в теорії фінансового посередництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 49-52
813049
  Чумак О. Місце інституту виконавчого провадження в системі права і законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 55-62
813050
  Коваленко С.О. Місце інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародно-правовій практиці та національному праві держав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 607-611. – ISSN 1563-3349
813051
  Польовий О.Л. Місце інституту відповідальності суддів в системі юридичної відповідальності  органів публічної влади України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 105-110
813052
  Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету "Острозька академія" у вивченні феномена закордонного українства / А. Атаманенко, Н. Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 88-99
813053
  Коротка Р. Місце інституту комерційного посередництва в господарському праві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-86.
813054
  Нелін О.І. Місце інституту нотаріату у правовій доктрині спадкового права України: теоретичний аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 68-74. – ISSN 2308-9636
813055
  Гетьманцев Д. Місце інституту правового регулювання відносин у сфері грального бізнесу в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-162.
813056
  Воєводін Б. Місце інституту реклами в правовій системі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена аналізу інституту реклами та визначенню його місця в правовій системі України, також надається обґрунтування категорії "інститут реклами" і його характеристика. Публикация посвящена анализу института рекламу и определению его ...
813057
  Шлома Г.О. Місце інституту службової таємниці в діяльності державних органів України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 157-168. – (Юридична ; Вип. 3)
813058
  Балко О. Місце інституту шлюбу в системі права Давнього Риму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 74-79. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
813059
  Петренко Н.В. Місце інституційної корупції в системі економічної безпеки держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 154-161. – ISSN 2306-546X
813060
  Момот О.М. Місце інтегрованих банківських послуг у формуванні та функціонуванні сучасної банківської діяльності // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 175-180. – (Економічні науки)
813061
  Могдальова І.В. Місце інтелігенції у професійній структурі українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 123-126. – ISSN 2077-1800
813062
  Литвинов Є.П. Місце інтернет-права в системі права та в системі юридичних наук // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 155-162. – ISSN 2227-796X


  У статті інтернет-право розглядається як своєрідний комплексний інститут права. При цьому інтернет-право зберігає своєрідність у своїх нормах, методах і засобах дослідження, взаємодіє з іншими юридичними науками і, відповідно, займає серед них певне ...
813063
  Капустін О. Місце інтуїтивного мішаний у філософії Нового часу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 416-417
813064
  Трухачов О. Місце інформації у формуванні сфери політики // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 84-93. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті пропонується новий концепт комунікаційної сфери політики як модерновий підхід до формування та функціонування політичного середовища в сучасних умовах.
813065
  Андрєєв А.М. Місце інформаційних технологій у процесі формування в майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 70-77. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
813066
  Чигасова Н.М. Місце інформаційних технологій у розвитку інформаційного суспільства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 110-114.
813067
  Ліпінська А.В. Місце інформаційно-аналітичної діяльності серед фахових дисциплін підготовки документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 95-100. – ISSN 2409-9805
813068
  Селезньова О. Місце інформаційного права в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 52-55
813069
  Телешун К.О. Місце іншомовних запозичень у складі економічної термінології сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 205-208
813070
  Шмідт Ю.О. Місце іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки військових фахівців // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 242-245. – (Педагогічні науки)


  Проаналізовано поняття, сутність і структуру іншомовної комунікативної компетентности у військових фахівців.
813071
  Роїк Ю. Місце історичного туризмознавства в системі туризмознавчих досліджень // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Темпи розвитку туризму сьогодні вимагають всебічного вивчення цього феномену. Згідно з даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму в 2018 році на туристичний сектор припадає 10,4% світового ВВП. Також галузь забезпечує 319 мільйонів робочих місць, ...
813072
  Трубчанінов С.В. Місце історичної географії у вищій історичній освіті в Російській імперії (XIX - початок XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 63-64
813073
  Двуреченська О.С. Місце історичної пам"яті у розвитку України як суб"єкта сучасних міжнародних відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 59-63. – ISSN 2077-1800
813074
  Мірошниченко М.І. Місце історії українського права в системі юридичних наук в умовах глобалізації // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 9-16. – ISBN 978-966-97457-5-0
813075
  Томіленко Л.М. Місце й особливості подання галузевої лексики в "Російсько-українському словнику" С. Іваницького та Ф. Шумлянського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 66-74. – ISSN 0027-2833
813076
  Кондращов О.М. Місце й роль державного регулювання в розвитку промисловості регіону на етапі стабілізації та піднесення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 86-89. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
813077
  Коваль О.П. Місце й роль загальнообов"зкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 68-75. – Бібліогр.: 16 назв
813078
  Луценко А.А. Місце й роль української політичної еліти в Люблінській унії 1569 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті розкрито хід політичного процесу під час Люблінського сейму, участь у ньому українських елітних верств. Зокрема, виділено їх тактичні та стратегічні прагнення в умовах, коли стала очевидною невідворотність інкорпорації українських земель ...
813079
  Пирогов В. Місце йодзідзюкуго в системі фразеології сучасної японської мови: порівняльний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 114-120
813080
  Дніпров О. Місце Кабінету Міністрів України в системі суб"єктів публічного адміністрування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 44-48. – ISSN 2524-0129
813081
  Шевчук М. Місце Карабаху в концепціях походження азербайджанського та вірменського народів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 467-471. – ISBN 978-966-171-793-9
813082
  Богів О.Я. Місце карпатоукраїнського фактору в європейських міжнародних відносинах 1938 - 1939 рр. // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 73-85. – ISBN 978-966-2075-11-3
813083
  Черних А.С. Місце категорії "любов" у концепції всеєдності В. Соловйова // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 45-47
813084
  Дрозд Ю.В. Місце категорії "правова форма" у класифікації адміністративного примусу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 23-25.
813085
  Яковенко Р.В. Місце категорій "людина" і "народонаселення" в системі сучасних соціально-економічних відносин : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-20 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
813086
  Ткачук О. Місце квазіреалій у вербалізації концепту "Power" у концептуальному просторі англомовної серії фентезі-романів Дж. Р. Р. Мартіна "Пісня льоду і полум"я" / О. Ткачук, Є. Петрук // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 41-53. – ISSN 2617-5339
813087
  Ромашко Г.О. Місце книгосховища у сучасній бібліотеці // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 84-86. – ISBN 978-966-350-187-1
813088
  Іващенко О.А. Місце КНР в світовому інтеграційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 18-24


  У статті досліджено особливості китайської моделі економічного розвитку та вплив на неї взятої до реалізації зовнішньої політики.
813089
  Делас В.А. Місце комерційних банків у системі валютного контролю : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 151-155. – Бібліогр.: 6 назв
813090
  Нестеряк Ю.В. Місце комунікативістики класифікації наукових дисциплін / Ю.В. Нестеряк, О.В. Радченко // Філософія публічного управління : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 67-72
813091
  Сторожук А.П. Місце комунікації в дослідженні смислу в сучасній методології наукового пізнання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 64-73


  В статті розглядається значення методології дослідження смислу, яка засно- вана на комунікативній парадигмі, що поєднує достоїнства як менталістської так й лінгвоцентризької парадигм, одночасно усуваючи їхні недоліки. In this article is considered ...
813092
  Коломієць В.М. Місце конкурентоспроможності персоналу в системі трудових відносин підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-172. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
813093
  Прохоровська С. Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 79-84
813094
  Присяжнюк М.П. Місце конкурсу у приватизаційному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 124-129. – (Право. Економіка. Управління)
813095
  Баранова С.С. Місце контент-аналізу художніх та документальних фільмів в системі методів дослідження поведінки футбольних хуліганів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 37-39
813096
  Миргородська О. Місце контролю в процесі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 85-95. – ISSN 2312-5993
813097
  Лученко Д.В. Місце контролю в системі адміністративно - правових форм діяльності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 97-103. – ISSN 0201-7245
813098
  Лаговська О.А. Місце контролю в системі управління доходами та фінансовим результатом діяльності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 57-63. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
813099
  Монаєнко А.О. Місце контролю за виконанням державного бюджету в системі функцій державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
813100
  Монаєнко А.О. Місце контролю за виконанням державного бюджету в системі функцій державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 155-159. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
813101
  Сокол М. Місце контрольного провадження в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 96-98.
813102
  Приходько Г.І. Місце концепту в картині світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 74-78
813103
  Жученко З.О. Місце концепцій стратегічного управління у контексті визначення інвестиційності ресурсів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 112-119
813104
  Макаренко А.В. Місце концесійного договору у системі договорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 250-259
813105
  Ожелевська Т.С. Місце кооперативного руху у соціально-економічному розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 67-72. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
813106
  Кирій В.П. Місце корпоративних облігацій у структурі зобов"язань банків в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 267-268. – ISBN 978-966-188-293-4
813107
  Галькевич О.Д. Місце корупції у моделі "раціональної бюрократії" Макса Вебера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 63-65
813108
  Гайдай Д.Ю. Місце Косовського міфу у сербському національному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 551-567
813109
  Бузунов Р. Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в системі державного управління // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 23-28.
813110
  Сусіденко В. Місце кредитного менеджменту в системі фінансового менеджменту комерційного банку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.14-17. – ISBN 966-654-085-1
813111
  Уваров В.Г. Місце кримінальних проступків у системі Українського права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 67-72
813112
  Бесчастний В.М. Місце кримінологічного забезпечення в загальній теорії протидії злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 49-58. – ISSN 2304-4556
813113
  Руснак О. Місце Криму в неоімперській політиці Росії (1991-2020 рр.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – C. 48-58. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
813114
  Касаткіна К. Місце Куби серед зовнішньополітичних інтересів США (XIX - середина XX ст.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 191-197
813115
  Цумарєв М.І. Місце культури локальної демократії у політологічній літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 70-76. – ISSN 2076-1554
813116
  Комаренко О. Місце культурних та природних пам"яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / О. Комаренко, В. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО досліджено місце культурних і природних пам"яток у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Analyzing the Convention concerning the protection of the world cultural ...
813117
  Шемаєва Г.В. Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 71-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовано важливе місце культурної дипломатії у сфері міжнародних відносин як дипломатичної діяльності та міжкультурного діалогу. Позначено підходи до розуміння культурної дипломатії, зокрема з точки зору класичної та публічної, що ...
813118
  Кривошеїн В.В. Місце культурологічної теорії розвитку в стуктурі соціології ризику // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
813119
  Приходько А. Місце курсу за вибором "Етика сімейного життя" у навчальному процесі загальноосвітньої школи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 22-25
813120
  Колодницька Р.В. Місце ландшафтних агросистем у функціональній структурі Карпатського національного природного парку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 71-78. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті механізми формування аграрного навантаження на ландшафти Карпатського національного природного парку внаслідок кошарного використання. Обґрунтована специфіка агронавантажень за наявним функціональним зонуванням території парку. ...
813121
  Воробець М. Місце лиця : поезіі / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2006. – 142 с. – ISBN 966-96659-0-6
813122
  Залуцький В.П. Місце лізингу у забезпеченні соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 189-201. – ISSN 0321-0499
813123
  Герасименко М.В. Місце лікарських з"їздів в історії земської медицини Півдня України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 21-26. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
813124
  Рогач Л.В. Місце лінгвістичної термінології в системі англійської літературної мови // Проблеми романо-германської філології. : Збірник наукових праць / Мін-во освіти України.Ужгородський держ.ун.-тет.Ред.кол.М.М.Полюжин,М.П.Фабіан,В.В.Левицький та інш. – Ужгород : УжДУ, 1999. – С. 39-43. – ISBN 966-7400-06-4


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
813125
  Татарова М. Місце ліцензійних договорів про передачу ноу-хау у законодавстві України. Співвідношення понять "ноу-хау" та "комерційна таємниця" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 568-569. – ISBN 978-617-7069-28-6
813126
  Цимбал А.В. Місце логіки в філософії Карла Поппера: проблема логічного релятивізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Автор аналізує місце формальної логіки в філософії Карла Поппера і формулює в цьому зв"язку проблему логічного релятивізму, який розглядається як результат позитивістської філософії.
813127
  Плахтій М. Місце логіки у структурі гуманітарного знання // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 52-55
813128
  Гавеля О. Місце людини у світі та часі: культурологічні розвідки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 56-63. – ISSN 1819-7329
813129
  Вернигора Л. Місце М. Бунге в розвитку вітчизняної економічної думки II половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена творчості видатного українського вченого-економіста, відомого громадського діяча, міністра фінансів Російської імперії (1881-1886рр.) - М. Бунге. Висвітлено різні напрями його наукової та політико-адміністративної діяльності, ...
813130
  Іршак О.С. Місце макроекономічного прогнозування в системі управління банківською діяльністю // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 224-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
813131
  Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
813132
  Горняк О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) / О. Горняк, Д. Чуньбу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 24-28. – ISSN 1606-3732
813133
  Мануйлович Ю.М. Місце маркетингових досліджень в управлінні конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
813134
  Маматова Л.Ш. Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 140-145. – ISSN 2225-6407
813135
  Стригіна О.А. Місце математики в економічних теоріях // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 87-90
813136
  Рак Р. Місце медичного страхування в системі охорони здоров"я / Р. Рак, К. Ковальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено місце медичного страхування в системі охорони здоров"я в Україні. Place of medical insurance in system of health care in Ukraine is illustrated.
813137
  Базелюк Ю.А. Місце медичної географії в медичних, екологічних та географічних науках // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 191-200. – ISSN 2308-135X
813138
  Кардаш Л. Місце медіадискурсу в системі інформаційної комунікації // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 21-32. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
813139
  Антонюк М. Місце метафори в синонімічних рядах слів (на прикладі поетичної пам"ятки "Битва при Брунанбурзі") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 7-10
813140
  Горчинський С.В. Місце методичної діяльності у структурі педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 92-98. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються місце методичної діяльності в структурі педагогічної викладача вищого навчального закладу, розкриваються різні підходи та погляди на дану педагогічну категорію. Педагогічну діяльність автор умовно розділяє на такі складові: ...
813141
  Руденко О.В. Місце методології в сучасних наукових дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 48-50
813142
  Бундюченко Т.В. Місце Миколи Аркаса в історичному процесі на Миколаївщині кінця XIX - початку XX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 111-114. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
813143
  Рахманов А.О. Місце мисленого експерименту у встановленні взаємозв"язку між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
813144
  Іванова Р.П. Місце Михайла Драгоманова в суспільно-політичному русі Росії і України в ІІ пол. ХІХ ст. : Дис... канд. історич.наук: / Іванова Р.П.; КДУ. – К., 1967. – 345л. – Бібліогр.:л.329-345
813145
  Корпанюк М. Місце Михайла Максимовича в українсько-російських взаєминах першої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 28-37
813146
  Алфьоров М. Місце міграцій у розвитку населення міст України в 1950 - на поч. 1960-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 75-79. – ISSN 1728-9343
813147
  Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 186-192. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена історії виникнення міжнародних організацій та їх розвитку в сучасній системі міжнародних відносин. Автор досліджує становлення системи міжнародних організацій. Особливу увагу в статті приділено визначенню поняття міжнародної ...
813148
  Ратушний С.М. Місце міжнародно-правових дисциплін у системі підготовки юристів у спеціалізованих вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 240-250
813149
  Криволапов Б.М. Місце міжнародного валютного права в сучасній системі права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 98-102


  This article is devoted to the role and place of International Monetary law in International law system. Author analyzes different approaches and theories about this field of law, compares International Monetary law with International banking and ...
813150
  Алєксєєв С.О. Місце міжнародного господарського процесуального права в системі сучасного міжнародного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 132-135. – (Право. Економіка. Управління)
813151
  Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 224 л. – Бібліогр.: л. 210-224
813152
  Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 20 назв.
813153
  Драчов А.В. Місце міжнародного права в правовій системі Польщі у 1921-1989 роках // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 562-571. – ISSN 1563-3349
813154
  Антонюк Л. Місце міжнародного приватного права в правовій системі та його співвідношення із міжнародним публічним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 163-164. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
813155
  Гарбера О.Є. Місце міжнародного туризму в системі світового ринку послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 54-57
813156
  Верещінська І.В. Місце міжнародного цивільного процесу в національних правових системах суверенних держав // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 13-19
813157
  Коваль А. Місце Мілона в партії помпеянців // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 274-277. – ISBN 978-966-171-783-0
813158
  Костилєв О.І. Місце міністерств в системі центральних органів виконавчої влади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Серія "Право" ; вип. 2)
813159
  Голованов С. Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 54-62
813160
  Шалацький Д.Л. Місце мовленнєвого акту докору серед негативно-оцінних мовленнєвих актів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття присвячена дослідженню місця мовленнєвого акту докору у системі споріднених негативно оцінних мовленнєвих актів. Проведено порівняльний аналіз мовленнєвих актів докору, звинувачення, осуду, догани та визначено їхні основні диференційні ...
813161
  Крисенко Д.С. Місце Мозамбіку у протистоянні США та СРСР на Півдні Африки (1975-1991 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 79-84. – (Історія та географія ; вип. 48)
813162
  Палагнюк В. Місце молоді в українському законодавстві // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 214-228
813163
  Гостєва Т.О. Місце молодіжних організацій Європейської народної партії в європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіжний рух в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
813164
  Гаряга Л.О. Місце моніторингу у банківській діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 153-165. – ISSN 1993-6788
813165
  Демченко І.С. Місце муніципальних прав людини у системі прав і свобод людини та громадянина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 21-25. – (0). – ISSN 2078-9165
813166
   Місце на землі. – К., 1958. – 168с.
813167
  Зуєв В.В. Місце НАБУ серед центральних (уповноважених) органів України в рамках міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 91-94. – ISBN 978-966-419-300-6
813168
  Миргородська О.Л. Місце навчальної практики з активного туризму у процесі формування дослідницьких умінь майбутніх менеджерів туристичної діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
813169
  Граб В.І. Місце народження Володимира Грінченка // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 131-133. – ISSN 0235-3490


  В.А. Грінченко належав до покоління археологів, які особливо активно проявили себе в 1930-і рр. В біографії археолога вказують місце народження - с. Мохуровка на Полтавщині згідно з протоколом допиту вченого. Але в архівних документах назва такого ...
813170
  Качур В.О. Місце народження і місце проживання як умови правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 36-37. – ISBN 978-966-600-475-1
813171
  Апанасенко Геннадій Місце науки "Валеологія" в Універсальній десятковій класифікації / Апанасенко Геннадій, Прасол Станіслав // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті обгрунтовано місце науки "Валеологія" в Універсальній десятковій класифікації (УДК) як основного елементу загальної культури суспільства й особистості. Запропонована схема рубрикатора розділу "Валеологія" в класі "Культура" ".
813172
  Федорова Н.Є. Місце науки в структурі суспільної системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – C. 20-28. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  У статті аналізується структура суспільної системи та розглядається можливість виділення науки в її самостійну підсистему. Доводиться необхідність дослідження впливу науки на соціально-економічний розвиток через аналіз наслідків її впливу не тільки на ...
813173
  Буран В.В. Місце науки поліцейського права в сучасній системі юридичних знань та правовій системі України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 229-235. – ISSN 2072-8670
813174
  Альохіна С.В. Місце науково-популярного стилю в системі функціональних стилів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 9-10. – ISSN 2521-1218
813175
  Мірзаєва Т. Місце нафтовиків Азербайджану в політиці людського фактора Гейдара Алієва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 97-100. – ISSN 2076-1554
813176
  Кулик Б.В. Місце національної ідеї в шевченковому міфі України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 154-156
813177
  Хаустова М.Г. Місце національної правової системи України в сім"ї правових систем сучасності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
813178
  Окладна М.Г. Місце незалежної української держави в геополітичних проектах С.Л. Рудницького / М.Г. Окладна, Л.В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – C. 37-48. – ISSN 1993-0941
813179
  Клим Н. Місце нематеріальних послуг у дослідженнях інституціоналістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 748-752. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
813180
  Сорока Р.С. Місце непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 107-122. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
813181
  Соломін Є.О. Місце новин у телевізійному регіональному контенті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на прикладі наявного в регіоні інформаційного контенту розглянуто діяльність обласних телеканалів Луганщини ("ЛОТ", "ЛКТ", "ІРТА"), проаналізовано переваги та недоліки масово-інформацій ної діяльності регіональних ТРК та запропоновано механізм ...
813182
  Лецик О.П. Місце норм митного права в системі соціально-правових регуляторівяття рішень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-65.
813183
  Мохонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 44-50. – ISSN 1563-3349
813184
  Додін Є. Місце норм про адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
813185
  Біла М. Місце норм професійної етики у діяльності нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – C. 6-10


  У даній статті досліджується деонтологічні засади діяльності нотаріуса. Висвітлюється сутність та значення морально-етичних вимог. Аналізуються підходи щодо регулювання мо- рально-етичного аспекту діяльності нотаріуса. Статья посвящена исследованию ...
813186
  Мазур Т.В. Місце норм, що регулюють відносини з приводу гарантування вкладів, у системі права України // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 28-32.
813187
  Бондарєва М. Місце нотаріату в механізмі боротьби з процесами "тінізації" економіки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
813188
  Альрашді А. Місце ОАЕ у міжнародних рейтингах щодо створення сприятливого інвестиційного клімату // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
813189
  Мічурін Є. Місце обмежень майнових прав фізичних осіб у системі цивільного права України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 114-117. – ISSN 0132-1331
813190
  Таш"ян Р.І. Місце односторонніх правочинів у системі юридичних фактів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
813191
  Городня Н.Д. Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 168-174


  В статті вивчається місце ООН в концепції нового світового порядку, яку обстоює КНР; аналізується її суть, підходи КНР до шляхів створення нового світового порядку та реформування ООН. The paper studies the role of the United Nations Organization in ...
813192
  Банах С.В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України / С.В. Банах, А.М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 158-161
813193
  Онишко О.В. Місце оперативно-розшукової діяльності у податковому розслідуванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 23-26
813194
  Корбут П.Г. Місце ораторського стилю серед інших функціональних стилів в арабській літературі


  Ідеться про відокремлення ораторського стилю в арабській літературі як окремого функціонального утворення, яке являє собою галузь у вітчизняній семітології.
813195
  Лимар А. Місце органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 247-254.
813196
  Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-процесуальних гарантій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 159-163
813197
  Кубієвич С.П. Місце організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі європейського міжінституційного співробітництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
813198
  Тітар І.О. Місце організацій громадянського суспільства в економіці та на ринку праці: світовий досвід та Україна / І.О. Тітар, О.В. Карнаухова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 105-123. – ISSN 1681-116Х
813199
  Сапянова Л.Ю. Місце ордену єзуїтів в історії реформації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 61-62
813200
  Смагіна Т.М. Місце освітнього коворкінгу у розвитку професійної компетентності педагогів на курсах підвищення кваліфікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 169-172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
813201
  Форманюк Юлія Валеріївна Місце особистісних компетенцій в структурі інфантильності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 162-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
813202
  Євсюков Т.О. Місце особливо цінних земель у земельно-ресурсному потенціалі сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 239-244. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
813203
  Черноус С.М. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оціночних понять у понятійному апараті трудового права України та аналізу їхнього змісту. This article is devoted to the problems of evaluation concepts place definition in concept apparatus of Ukrainian labor law and analyses of ...
813204
   Місце Павла Тичини в українській поезії (Історія кількох літературних непорозумінь) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 281-285. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
813205
  Яременк В. Місце пам"яті Аушвіц // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "27 січня в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день пам"яті жертв Голокосту. Генеральна асамблея ООН 1 листопада 2005 р. ухвалила Резолюцію №60/7, де зазначено, що "Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної ...
813206
  Смалянчук А. Місце пам"яті як школа забуття // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 14-17


  "Совєтські підручники історії" Білорусії.
813207
  Шатіло В.А. Місце парламенту в механізмі державної влади зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 2220-1394
813208
  Марушкевич А.А. Місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 37-48. – ISBN 978-966-439-865-4
813209
  Казимір Д. Місце пенсійних фондів в структурі інституціональних інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-90. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано місце та механізм функціонування пенсійних фондів в структурі фінансових інвесторів. The place and the mechanism of functioning of pension funds in structure of financial investors is analysed.
813210
  Губань Р.В. Місце передвступного договору в об"єднавчих процесах між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7777-14-3
813211
  Корнєєва Т.О. Місце перформансу в сучасній візуальній культурі України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 154-155
813212
  Тішин О. Місце південно-східних областей України у системі німецьких планів "Drang nach Osten" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 27-37. – ISSN 1998-4634
813213
  Будько Євген Місце під сонцем Греції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 42-44 : фото
813214
  Камінський Е.І. Місце під фікусом / Е.І. Камінський. – Ужгород, 1980. – 80с.
813215
  Мілаш В.С. Місце підприємницького комерційного договору в механізмі правового регулювання ринкових відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 21-31. – ISSN 0201-7245
813216
  Бернацька Я. Місце підприємницького права в системі права України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 121-125
813217
  Хрустальова М.С. Місце підприємницької діяльності в постіндустріальному суспільстві / М.С. Хрустальова, Г.О. Кремендюк // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 208-213. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
813218
  Кобаль В.І. Місце пізнавального інтересу в навчальному процесі при вивченні історії в загальноосвітній школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-155. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Стаття присвячена розкриттю природи пізнавального процесу, його суті та структури, взаємозв"язку з окремими компонентами навчального процесу на уроках історії в загальноосвітній школі.
813219
  Ковальова Ю.О. Місце податково-правового компромісу серед альтернативних способів вирішення податкових спорів та практика його застосування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 51-57. – ISSN 2220-1394
813220
  Іванова О.Ю. Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України / О.Ю. Іванова, Ю.М. Малишко, В.І. Лаптєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 201-206. – ISSN 2222-4459
813221
  Пришва Н.Ю. Місце податкового права в системі права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
813222
  Сулим В. Місце податкової дисципліни у системі фінансової дисципліни та її співвідношення з законністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.29-34
813223
  Коваль В.Ф. Місце податкової міліції в системі органів державної влади / В.Ф. Коваль, В.І. Теремецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 7-15. – ISSN 2222-5374
813224
  Ганах Н.І. Місце податкової системи в економічній безпеці України / Н.І. Ганах, В.С. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 91-93
813225
  Сардарян К.Г. Місце поезії Григория Меотиса в літературі Донецького Приазов"я // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 329-335. – Бібліогр.: с. 334-335; 15 назв
813226
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 443-447. – ISBN 966-7890-03-1
813227
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі Середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
813228
  Токмань Г. Місце поетичного слова у лінгводидактичній концепції Любові Мацько // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 107-116. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
813229
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
813230
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури / закінчення. Початок у № 1, 2015 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено актуальній проблемі залучення поетичної Сковородіани у контекст вивчення української літератури в середній школі. Автор пропонує теоретичні засади і практичні рекомендації для ефективного осмислення та екзистенційного прийняття учнями ...
813231
  Чуй С. Місце поліметричних композицій у метричній парадигмі лірики Василя Слапчука // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 203-216
813232
  Дергачов О. Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-23
813233
  Портнов І. Місце політичних партій у моніторингу місцевих виборів в Україні та державах Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 181-185. – ISSN 2663-5313
813234
  Габелюк Л.В. Місце політичної культури в інформаційному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує взаємозв"язок між процесами розгортання інформаційної революції і проблемами підвищення рівня політичної культури в українському суспільстві. Підкреслюється важлива роль і функція мас-медіа впливати на формування політичної ...
813235
  Авраменко Л.В. Місце поняття "наступність" у категорійному апараті теорії права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
813236
  Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
813237
  Мармаш В.Я. Місце попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції в системі кримінального процесу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 250-257. – (Право. Економіка. Управління)
813238
  Башкір О.І. Місце портфоліо в системі контролю знань студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 54-61. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті на основі аналізу педагогічної літератури з"ясовано, що за умови збільшення обсягу навчального матеріалу, що виноситься студентам на самостійне опрацювання, необхідне впровадження нових способів навчально-пізнавальної діяльності, одним з яких ...
813239
  Гришко О. Місце порушення договірного зобов"язання у системі юридичних фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 88-90
813240
  Ковальова О. Місце посвідчення угод про відчуження або заставу нерухомого майна за участі фізичних осіб // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 23-26
813241
  Самохвал Н.П. Місце поточних зобов"язань в системі бухгалтерського обліку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 53-57
813242
  Степанова Т. Місце похідного позову в системі захисту у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 44-56. – ISSN 1026-9932
813243
  Ричка В.М. Місце поховання І. Мазепи: пошуки та наукові гіпотези // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 48-50. – ISBN 5-7702-0775-2


  Питання про місце знаходження та долі праху гетьмана України Івана Мазепи досліджував професор Київського університету В.Б. Антонович.
813244
  Кірєєва О.В. Місце почуттів любові та кохання у виборі між родинним і класовим у п"єсах Є. Кротевича "Вовченя (Лю)" та "Син сови" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 296-304. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
813245
  Львова О.М. Місце прав людини в мусульманському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
813246
  Потоцький М. Місце прав на результати інтелектуальної діяльності у системі абсолютних прав // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 82-87.
813247
  Тищенко Ю. Місце прав споживачів в господарському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 146-148
813248
  Бичук І.О. Місце права в соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 9-16
813249
  Поплавська М.В. Місце права на інформацію про продукцію в системі прав споживачів за законодавством України та ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 2220-1394
813250
  Пазюк А.В. Місце права на приватність інформації персонального характеру у системі прав і свобод людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто питання захисту прав людини щодо поводження з інформацією персонального характеру. Зокрема, розглянуто питання розвитку концепції інформаційної приватності у міжнародному праві з прав людини, зарубіжному і вітчизняному конституційному праві. ...
813251
  Кісель В.Й. Місце права оперативного управління державним майном в системі речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 101-105
813252
  Яшарова М.М. Місце права промислової власності в правовій системі України та вплив правових систем світу на її розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 201-203. – ISSN 2219-5521
813253
  Оніщенко Н.М. Місце права у сучасній державі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-7166-35-9
813254
  Крупка Ю. Місце правових норм щодо відшкодування ядерної шкоди в системі права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76
813255
  Сергієнко Н. Місце правових норм, що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 77-80


  У статті досліджується питання місця правових норм що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права.
813256
  Наставний І.В. Місце правовідносин у сфері професійного спорту у структурі цивільного права та цивільного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 147-151. – ISSN 2219-5521
813257
  Буша Н. Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 23-27
813258
  Ротар Д. Місце правового інституту бюджетної установи в системі права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-113.
813259
  Туліна Е.Є. Місце правового інституту права використання рослинного світу в системі екологічного права // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 356-359. – ISBN 978-966-7957-18-6
813260
  Якимчук Місце правового інституту розпорядників бюджетних коштів у системі фінансового права / Якимчук, НЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 78-84. – (Правознавство ; Вип.306)
813261
  Пришва Н.Ю. Місце правового регулювання державних доходів у системі фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.75-81. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
813262
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму в правовій системі (теоретичній підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 12. – ISSN 1563-3349
813263
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території в сфері регулювання економічних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-89.
813264
  Бичук І. Місце правової держави у соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Визначено підходи до аналізу права, створені Богданом Кістяківським - фундатором вітчизняної соціології. Розглянуто принципи розбудови правової держави в його соціологічній концепції. The ways of the low analysis made by the founded of the Ukrainian ...
813265
  Маслій О. Місце правової категорії "справедливість" у системі конституційних цінностей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 37-45
813266
  Вовк О. Місце правової системи на правовій карті світу // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 7-8
813267
  Пленюк М. Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов"язальних відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 38-43
813268
  Костовська К.М. Місце правозастосовної техніки в юридичній техніці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.
813269
  Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів у системі правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 16-21. – ISSN 1563-3349
813270
  Вітович І. Місце правозахисників - у підпіллі. У Росії триває "зачистка" перед виборами наступного року. Черговою жертвою стала організація "За права людини" // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 12
813271
  Крет В.А. Місце правоохоронних органів у механізмі держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 128-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
813272
  Легенчук С. Місце практики в бухгалтерському обліку: нове бачення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
813273
  Васильєв С.В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 70-82. – ISSN 2224-9281
813274
  Марушкевич А.А. Місце практичних і семінарських занять в організації процесу навчання. Консультації / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 188-192. – ISBN 978-966-439-865-4
813275
  Панок В.Г. Місце практчної психології в сисетмі психологічного знання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 5-8. – ISSN 2307-5880
813276
  Калюга Є.В. Місце предмета і об"єктів контролю у системі господарської діяльності підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.93-96. – (Економічні науки ; № 2)
813277
  Волощук О.Т. Місце Прездента умеханізмі державної влади з позиції концепції розподілу влад // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 23-33
813278
  Тищенко Ю.В. Місце Президента України в інституційно-правовій системі захисту прав споживачів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2220-1394
813279
  Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.24-26. – ISSN 0132-1331
813280
  Ковальова С.С. Місце прецеденту в сучасному кримінальному праві України / С.С. Ковальова, І.І. Плаксій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 286-290. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
813281
  Теуш С.К. Місце приватноправових конвенцій Ради Європи серед угод інших міжнародних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  На функціональній основі досліджено питання про місце приватноправових конвенцій Ради Європи у двох аспектах: універсальному - щодо угод, розроблених і прийнятих у рамках системи ООН, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, проектів ...
813282
  Черська Ж. Місце прикметників у мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 518-522. – ISBN 966-581-388-9
813283
  Костин О.Ю. Місце прикордонного контролю в системі державного контролю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 275-280. – ISSN 1563-3349
813284
  Андрійчук О. Місце принципу взаємності в системі європейського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 95-97.
813285
  Васильченко О.П. Місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (172). – С. 35-40


  Здійснено комплексний аналіз сутності та особливостей конституційно-правового закріплення і практики реалізації принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено процес трансформації ідеї рівності у принцип правової рівності ...
813286
  Софінська І.Д. Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині Католицької Церкви // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 99-105. – ISSN 1563-3349
813287
  Сорока Л. Місце провадження по справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10.
813288
  Никитченко О.А. Місце провідних органів влади США у формуванні зовнішньої політики / О.А. Никитченко, О.С. Двуреченська // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 62-63. – ISBN 978-966-981-013-7
813289
  Мінченко С. Місце прокуратури в системі органів державної влади та зміст прокурорського нагляду за забезпеченням прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 170-173
813290
  Сухонос В. Місце прокуратури серед гілок влади в Україні і за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 71-79.
813291
  Фаріон І. Місце простої руської мови у мовній концепції Івана Вишенського
813292
  Хамрай О. Місце прототипів граматичного значення в арабській граматиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 123-133. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
813293
  Олійник О.Б. Місце професійної риторики прокурора у системі юридичних наук // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 2-8.
813294
  Токарєва М.В. Місце профспілок у захисті прав працівників // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 327-329. – ISBN 978-966-458-401-9
813295
  Ткач О.В. Місце процесуальних гарантій у забезпеченні недоторканності приватного життя особи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 463-468. – ISSN 2078-3566


  Визначено поняття та місце процесуальних гарантій кримінального процесу в си- стемі правових гарантій. Розглянуто роль процесуальних гарантій в забезпеченні недоторканності приватного життя особи, а також проблемні питання їх реалізації з огляду на ...
813296
  Пришва Н.Ю. Місце процесуальних норм у регулюванні фінансових правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню ролі й місця фінансово-правових процесуальних норм. Розглянуто класифікацію процесуальних норм у податковому праві. Виведено поняття "податкового провадження" та "податкового процесу". The article is devoted to defining the role ...
813297
  Пархоменко-Цироциянц Місце прямих податків у податковій системі України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 146-151. – ISSN 2309-818X
813298
  Уварова С.Г. Місце психологічної допомоги у кризовому сьогоденні // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 233-239. – ISSN 2310-4368
813299
  Коваль А.П. Місце публіцистичного стилю серед інших стилів української літературної мовикінця ХІХ - початку ХХ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 11-14
813300
  Туцький Ю. Місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье определено место публичного субъекта в структуре правоотношения выкупа земельных участков для общественных нужд. In the ...
813301
  Мостяєв О.І. Місце революції гідності в українському революційному процесі (проблема типології) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 30-32
813302
  Свірський Б.М. Місце регламенту Верховної Ради України в системі нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 188-194. – ISSN 1563-3349
813303
  Рогожина В.В. Місце реклами в системі соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 31-35


  Статтю присвячено аналізові реклами як складника системи соціальних комунікацій. Автор досліджує концепції поняття. Рекламу проаналізовано з позицій ролі учасників процесу комунікації, що визначає потужність комунікативного простору. Зроблено висновок ...
813304
  Нелуп Н.М. Місце релігієзнавчої освіти у формуванні духовності молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
813305
  Фронощук М.В. Місце релігійної літератури в системі релігійних комунікацій України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 475-475
813306
  Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 109-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, стверджується, що жоден банк не може існувати без ефективної системи управління ризиками. Акцентується увага на виконанні банківськими установами функції ...
813307
  Войтишина Д.Й. Місце ризикології у системі екологічних та економічних знань в галузі природокористування / Д.Й. Войтишина, Т.П. Ярмольчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 53-56 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
813308
  Задоя А.О. Місце ринку акцій в економічній стратегії держави / А.О. Задоя, Ю.Є. Петруня // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 488-492
813309
  Садлівська О.І. Місце ритмічної будови у структурі тональності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 164-172. – Бібліогр.: Літ.: с. 171-172; 27 назв
813310
  Білоус Н.В. Місце різних видів складних іменників у німецьких юридичних текстах


  Розглянуто деякі види складних іменників у німецьких юридичних текстах.
813311
  Краснова М.В. Місце рішень органів судової влади у системі правового регулювання здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-566-151-2
813312
  Брич В.Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів / В.Я. Брич, Л.Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 11-17. – ISSN 2308-1988
813313
  Головін А. Місце розсуду в механізмі адміністративно-правового регулювання діяльності міліції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35.
813314
  Онофрійчук А.В. Місце розташування житла довготривалого перебування в структурі міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 162-165. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
813315
  Ізмайлова О.В. Місце рольової моделі визначення прав доступу в системі оцінки інноваційних проектів техногенної безпеки будівництва / О.В. Ізмайлова, Г.В. Красовська, К.К. Красовська // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 271-272
813316
  Мельник М. Місце Романа Купчинського-журналіста в дискурсі української преси Галичини 10-х - 30-х років та в еміграції // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 136-142. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
813317
  Перепелиця Г.М. Місце російсько-українських відносин у зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 91-96.
813318
  Орєхов В.Ю. Місце санкції у структурі правової норми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.102-108. – ISSN 1563-3349
813319
  Калінін В.Ю. Місце світ-системного підходу в соціальних науках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 218-227


  Проаналізовано сучасні тенденції розвитку наукового знання та їх інституціональне оформлення. Ключові слова: світ-системний підхід, унідисциплінарність, міждисциплінарність, історична соціальна наука. Проанализированы современные тенденции развития ...
813320
  Травін І.С. Місце селекції української червоної конюшини / І.С. Травін. – Київ, 1929. – 85с. – (Видання Носівської сільсько-господар. дослідної станції ; Вип. 95)
813321
  Савченко А. Місце сили - Хутір Надія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 24


  "Нам у спадок залишився безцінний подарунок Тобілевича.
813322
  Щириця П. Місце Сили : книга віршів / Павло Щириця ; [ред. рада: В. Баранов та ін. ; післямова: І. Андрусяк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 169, [7] с. : іл. – (Серія "Сучасна поезія"). – ISBN 978-617-605-004-9
813323
  Кулинич М.Б. Місце системи обліку і контролю собівартості продукції в управлінні витратами підприємства / М.Б. Кулинич, С.І. Бегун // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С.20-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
813324
  Попова В Місце системного підходу в логістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
813325
  Кожевникова В. Місце сімейного права у системі приватного права України / В. Кожевникова, А. Козловський // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 129-135. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз галузей цивільного і сімейного права. На основі чинного законодавства та доктринальних підходів до визначення місця сімейного права в системі приватного автор вказує на приналежність галузі сімейного ...
813326
  Петрушевська В.В. Місце складових фінансової політики в системі регулюючих заходів державного впливу на економіку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 94-99 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
813327
  Мариненко П.І. Місце скорочення та абревіації в словотворчих процесах сучасної іспанської мови кінця XX - початку XXI століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 273-277
813328
  Грабовий П. Місце сленгу в суспільстві / П. Грабовий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 24-30
813329
  Колесникова О. Місце словника М.П. Рєзанова у лексикографічній спадщині японських моряків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 52-59


  У статті здійснено загальний лінгвістичний аналіз перших двомовних японсько-російських та російсько-японських словників на основі відповідної літератури, визначено їхню наукову та навчальну цінність. Особливу увагу зосереджено на "Словаре Японского ...
813330
  Гетьман З.О. Місце словосполучення при сегментуванні іспанського діалогічного тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 17-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Приділяється увага номінаційним процесам, які мають місце при введенні словосполучення в діалогічний текст. Йдеться про номінативи-словосполучення і пропозиції-словосполучення, визначається місце останніх у граматиці діалогічного тексту.
813331
  Шипнівська О.О. Місце словотворення в розвитку сучасного українського лексикону // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-63. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 18 поз. – ISSN 0027-2833
813332
  Романченко Н. Місце сміхових елементів та магії продуктивності у весільному ритуалі (зміст та поетика вербальної складової еротичних весільних ігор) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 240-251. – ISBN 966-7773-70-1
813333
  Волошин О.А. Місце СНД в стратегії зовнішньої політики Росії на пострадянському просторі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 102-106


  У статті розглядаються підходи до участі Росії в роботі СНД у кінці 2000-х - на початку 2010-х рр.
813334
  Волошин О. Місце СНД серед пріоритетів російської зовнішньої політики у 1992-1994 роках // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 176-185. – ISSN 0869-3595
813335
  Суровцев О. Місце соціальних медіа в системі міжнародного бізнесу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 118-121
813336
  Мельник Я.Я. Місце соціальних прав у системі цивільного судочинства та їхній вплив на забезпечення верховенства права / Я.Я. Мельник, М.Б. Мельник // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 154-171. – ISSN 2617-5967
813337
  Завязкіна Н.В. Місце соціально-психологічних досліджень у клініці епілепсії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-135. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто актуальні питання соціально-психологічних досліджень, терапії та реабілітаційних заходів у клініці епілепсії, впливу нових анти епілептичних препаратів на пізнавальні, соціально-адаптивні функції хворих на епілепсію; на їхню "якість життя".
813338
  Анпілогова Ж.Д. Місце соціально-трудових відносин в теорії економіки праці : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 90-92. – Бібліогр.: 3 назви
813339
  Вінічук М.В. Місце соціального аудиту в системі соціальної безпеки / М.В. Вінічук, Н.С. Марушко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 148-157
813340
  Курусь М.В. Місце соціальної детермінованості в структурі вчення про афекти Д. Юма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 89-91
813341
  Маслов С.А. Місце соціальної емпатії в контексті розвитку жіночого волонтерського руху // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 42-44
813342
  Яцино К. Місце соціології права в системі інших гуманітарних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-81. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науці соціології права, її предмету та визначенню місця серед інших гуманітарних наук. Автор намагається простежити і дати комплексну грунтовну відповідь на зв"язок соціології права з юридичною та соціологічною науками. Аналіз різних ...
813343
  Павлова Т.О. Місце спеціальної конфіскації у системі заходів кримінально-правового впливу // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 150-153. – ISBN 978-966-927-199-0
813344
  Бордюгов А Місце спортивного права в національній правовій системі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0132-1331
813345
  Бадер А. Місце спорту у повсякденному житті студентської молоді Донбасу у середині 1950-х - середині 1980-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 32-33
813346
  Нікітенко Л. Місце спочинку Богдана. В Україні знайшли ймовірне поховання Богдана Хмельницького // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 67). – С. 3


  У Свято-Іллінській церкві у Суботові за допомогою сучасної апаратури геофізики зафіксували об’єкт, схожий на склеп. Науковці припускають, що це поховання славетного гетьмана Богдана Хмельницького, пише Depo.ua з посиланням на "Інститут Просвіти". ...
813347
  Крисенко Д.С. Місце СРСР у доктрині національної безпеки першої адміністрації Р.Рейгана (1981-1984) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 129-134
813348
  Оксамитний Ю.А. Місце СРСР у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в Палестині (1949-1950 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 164-182. – ISSN 1682-671Х
813349
  Соломенчук Т.М. Місце статинотерапії в загальній лікарській практиці // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 3 (199). – С. 16-24. – ISSN 1997-9894
813350
  Бриль К.Г. Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6814
813351
  Лихолат С.М. Місце стратегічного управління в діяльності підприємств / С.М. Лихолат, Н.М. Майданська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 295-297. – ISBN 5-7763-2435-1
813352
  Бабич О.М. Місце страхової діяльності в системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зважаючи на посилення ролі страхування в економіці України виникла практична проблема виділення послуг страхової діяльності зі складу послуг усього фінансового сектору та аналізу внескіу страховиків до обсягу випуску як в цілому по економіці так і до ...
813353
  Пікус Р.В. Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції / Р.В. Пікус, К.О. Бражко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806
813354
  Шамшина І.І. Місце суб"єкта в структурі правовідносин у трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 347-354. – ISSN 1563-3349
813355
  Степанова Т.В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.183-186. – ISBN 966-7784-65-7
813356
  Сушко Л.П. Місце судового контролю в правовій державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 121-128.
813357
  Богачова Л.Л. Місце судового прецеденту в романо-германській правовій сім"ї та проблема його визнання джерелом права в Україні / Л.Л. Богачова, Ю.В. Климко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 5-7. – ISBN 978-617-7272-11-2
813358
  Нор А.Т. Місце судового прецеденту в умовах реформування правової системи України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 149-151. – ISBN 978-617-7638-01-7
813359
  Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 155-159. – ISSN 0132-1331
813360
  Залізко О.М. Місце судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних спортивних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 422-424. – ISBN 978-966-927-142-6
813361
  Крикун В.Ю. Місце суперечки в суспільній діяльності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні підходи до розуміння сутності суперечки, її ролі та місця у спілкуванні людей в концепціях мислителів різних епох: від Античності до наших днів. Мета статті – обґрунтувати важливість свідомого ставлення до еристичної ...
813362
  Васечко Л.О. Місце сучасного медичного права у системі права України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 60-65. – ISSN 2306-9082
813363
  Авраменко М.Ю. Місце США в інтеграційних об"єднаннях Північної Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 339-347
813364
  Макеєнко Н. Місце та вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 53-57. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасних умовах глобалізації іноземні банки та банки з участю іноземного капіталу займають суттєве місце в банківській та загалом фінансовій сфері України.
813365
  Язвінська Н.В. Місце та загальні тенденції розвитку українських компаній - розробників програмного забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати розвиток ринку програмного забезпечення в Україні, розглянути динаміку розвитку української галузі розробки програмного забезпечення, виділити її найуспішніші напрями та з"ясувати можливості компаній, що працюють у цій ...
813366
  Демченко І.Л. Місце та значення знаково-символічного простору Євромайдану в сучасній семіосфері українського суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-99. – ISSN 2409-9805
813367
  Тютьков І.В. Місце та значення інтегрування Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у системі адміністративно-правових відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 125-131. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
813368
  Сало А. Місце та значення Корсунь-Шевченківської битви серед операцій Великої Вітчизняної війни ( до 60-річчя визволення України" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 141-146
813369
  Євтушенко Т.П. Місце та значення медичного страхування в моделях організації та фінансування охорони здоров"я // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 151-158.
813370
  Запорожець В.А. Місце та значення митрополита Іларіона (Огієнка) у вітчизняному біблійному перекладознавстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 69-70
813371
  Марчак В. Місце та значення обмеженої осудності в кримінальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-92. – ISSN 0132-1331
813372
  Маршалок М.С. Місце та значення обслуговуючої сфери АПК у вирішенні енергетичних проблем // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 230-234
813373
  Гарковенко Є.Є. Місце та значення паливно-енергетичного комплексу України на світовому енергетичному ринку / Є.Є. Гарковенко, К.В. Аверьянова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 66-74. – ISSN 1729-7206
813374
  Липій Є.А. Місце та значення прецедентів в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 85-94. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено визначенню місця та значення прецедентів в адміністративному процесі. Досліджено судовий прецедент як елемент еволюційного розвитку правової системи країни, вплив правової глобалізації на національну правову систему, практику ...
813375
  Звірід Н.В. Місце та значення прогнозування міграцій населення в демографічному прогнозуванні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 171-175
813376
  Дудка Н.О. Місце та значення регіонального телебачення в системі телемовлення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 252-255. – Бібліогр.: 3 назви
813377
  Колісник О.І. Місце та значення сім"ї в системі фізичного виховання // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 89-93. – Бібліогр.: 4 назв.
813378
  Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.117-122
813379
  Поліщук Г.Б. Місце та значення юридичної техніки в процесі модифікації законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 70-73
813380
  Батрименко О Місце та історичні умови формування бюрократії в системі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 127-140
813381
  Пандяк І. Місце та особливості сфери гостинності в туристичній індустрії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 81-86. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
813382
  Погорецький М.А. Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 35-41. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються проблеми реалізації принципу інстанційності розгляду матеріалів судового провадження та повноважень Верховного Суду України.
813383
  Шаповал В. Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.82-85. – ISSN 0132-1331
813384
  Лимар О.В. Місце та простір у досвіді "Я". Феноменологічний нарис проблеми // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 63-66. – ISBN 966-7943-03-8
813385
  Дем"янчук В. Місце та роль адміністративних процедур у реалізації державної антикорупційної політики України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 122-131
813386
  Компанієць І.М. Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні / І.М. Компанієць, А.О. Нечитайло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 91-98. – ("Право" ; вип. 28). – ISSN 2312-1661
813387
  Тєвікова О.В. Місце та роль бібліотек у формуванні та збереженні національної історичної пам"яті українського суспільства в період хрущовської "відлиги" (1950 - 1960 роки) // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 158-165
813388
  Апшай Н.І. Місце та роль бібліотеки в інформаційному просторі ВНЗ / Н.І. Апшай // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 131-136. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні аспекти процесу інтеграції бібліотек до єдиного інформаційного простору вищих навчальних закладів
813389
  Козлов М.М. Місце та роль богині Макоші та ії служителів чародіїв в духовному житті східних слов"ян дохристиянської доби // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 131-136
813390
  Гіржева О.М. Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Гіржева, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 145-154. – (Економічні науки)
813391
  Фірер Д.О. Місце та роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 77-84. – ISSN 2307-9878
813392
  Боднарук М.І. Місце та роль в ринковій економіці соціального страхуваання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.54-57. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
813393
  Жулковський В.В. Місце та роль виховника у національно-патріотичному вихованні молоді в західній українській діаспорі (друга половина XX - початок XXI століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 187-191. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
813394
  Халюк С.О. Місце та роль вищої ради юстиції у формуванні високопрофесійного суддівського корпусу в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-116
813395
  Білий В.Я. Місце та роль Воєнно-медичної доктрини України у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час / В.Я. Білий, В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-14
813396
  Горбачова Л.О. Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів дослідження водного стоку річок // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 73-81 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
813397
  Карпа М.І. Місце та роль державно-приватного партнерства у виконанні функцій публічної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 95-103. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
813398
  Аніловська Г.Я. Місце та роль державного підприємництва у ринковій трансформації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 173-179. – ISBN 5-7763-2435-1
813399
  Гулак О.В. Місце та роль державної лісової охорони в сучасній організаційно-правовій моделі державних органів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 178-182. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
813400
  Капелюшок С.В. Місце та роль джазу в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-201
813401
  Капустін Е.В. Місце та роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у лікуванні непліддя та збереженні фертильності / Е.В. Капустін, Г.Й. Геревич // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 30-33. – ISSN 2413-550Х
813402
  Різник В. Місце та роль економічного інтелекту в сучасній психолого-педагогічній парадигмі професійної підготовки майбутніх фахівців / В. Різник, Н. Різник // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 108-115. – ISSN 2308-5126
813403
  Крутова А.С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 181-187. – ISSN 1562-0905
813404
  Новікова В.Г. Місце та роль жінок у волонтерському русі в період проведення АТО (2014-2018) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (32). – C. 38-49
813405
  Омельченко А.В. Місце та роль законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність в системі законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
813406
  Тимченко Г.В. Місце та роль закону в житті держави і суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 102-108. – ISSN 1563-3349
813407
  Кисленко Д.П. Місце та роль іноваційних технологій в професійній підготовці майбутнього фaxiвця з oxopoннoї дiяльнocтi // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 96-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
813408
  Слободянюк С.О. Місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 281-286. – ISSN 1563-3349


  Визначено місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі. З"ясовано сутність поняття "державна реєстрація", здійснено спробу встановлення галузевої природи норм і правовідносин з приводу державної ...
813409
  Кравчук В.М. Місце та роль Інституту судової влади в системі конституційного права України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 40-45. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
813410
  Чабаненко М.В. Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Розглянуто особливості висвітлення інтернет-виданнями подій, які виникають безпосередньо в інформа ційному середовищі інтернету; здійснено спробу визначити місце та роль таких повідомлень у загальному потоці інтернет-новин під кутом зору новітніх ...
813411
  Вергун В.А. Місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 5-8.
813412
  Глібова С. Місце та роль італійської мови у зовнішній політиці Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 118-124. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються особливості політики м’якої сили в зовнішній діяльності Італії. Головна роль при цьому приділяється вивченню місця та ролі італійської мови як інструмента зовнішньої політики держави. This article examines the peculiarities of ...
813413
  Бут Я.В. Місце та роль католицьких університетів у сучасній європейській вищій освіті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
813414
  Волікова М.М. Місце та роль керівника в органах державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 7-12. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
813415
  Шпаковськи Л.В. Місце та роль контролюючих органів у сфері оподаткування у складі контрольних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 160-165


  У статті аналізується проблема місця та ролі контролюючих органів у сфері оподаткування.
813416
  Загайко О. Місце та роль користувачів послуг у підготовці соціальних працівників у ВНЗ Великої Британії // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 3. – С. 111-114. – ISSN 1817-3764
813417
  Клименко К.Ф. Місце та роль королівства Улад у політичній структурі Ірландії легендарного періоду // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 229-235. – ISBN 978-617-689-216-8
813418
  Кавтиш О.П. Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 33-37
813419
  Журба І. Місце та роль країн Союзу Арабського Магрибу в сучасній системі міжнародних економічних відносин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 118-125. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
813420
  Мельничук С.К. Місце та роль креативності в процесі індивідуалізації та соціалізації особистості юнацького віку / С.К. Мельничук, М.Ю. Мельничук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 136-141. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
813421
  Монаєнко А.О. Місце та роль КРУ в системі державного контролю за використанням коштів бюджету // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
813422
  Год Б.В. Місце та роль магістра в середньовічних і ранньомодерних західноєвропейських університетах / Б.В. Год, Н.В. Год // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 84-96. – ISSN 2075-1451
813423
  Сорока К.О. Місце та роль маркетингових досліджень на підприємствах малого бізнесу / К.О. Сорока, А.А. Макаренко, Я.С. Стовба // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-11.
813424
  Черкаський І.Б. Місце та роль маркетингу в розвитку страхової справи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 98-102.
813425
  Бондаренко К. Місце та роль міграції в національній політиці України // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 114-123. – ISBN 978-966-349-110-3
813426
  Набок І.І. Місце та роль міжнародної виставкової діяльності в Україні // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 170-173. – ISSN 1729-7036
813427
  Іваненко В.О. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр.: 2 назви
813428
  Мельнічук Н. Місце та роль місцевих поліційних формувань Райхскомісаріату "Україна" в Голокості: сучасна вітчизняна історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 203-209
813429
  Дзюбчук Р. Місце та роль наукових досліджень у забезпеченні освітньої діяльності вищого військового навчального закладу технічного профілю підготовки / Р. Дзюбчук, Г. Капосльоз, О. Розумний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 57-68
813430
  Піотровська Д.С. Місце та роль національної системи ЗМІ в громадсько-політичному житті суспільства Польщі у період переходу від тоталітаризму до до демократії (кін. XX - поч. XXI ст.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 154-162


  У статті досліджується роль польських ЗМІ у період переходу від тоталітарної до демократичної суспільно-політичної системи в Польщі.
813431
  Андрійчук В.Г. Місце та роль нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі у формуванні глобального торговельного середовища на сучасному етапі розвитку світового господарства / В.Г. Андрійчук, Є.І. Іванов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 92-101. – ISSN 2308-6912


  Досліджено причини зменшення ролі тарифного інструментарію в регу- люванні міжнародної торгівлі. Проаналізовано структуру та масштаби поширення нетарифних заходів, їх вплив на формування торговельних відносин між країнами з різним рівнем економічного ...
813432
  Корнієвський О.А. Місце та роль неурядових організацій у вираженні та обстоюванні суспільних інтересів: концептуальні підходи та основні перешкоди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 136-146
813433
  Крижановська О.В. Місце та роль нормативно-правових відносин у сфері безпеки України в паливно-енергетичній галузі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 48-52. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанням забезпечення економічної безпеки України в паливно-енергетичній галузі та розгляду механізму реалізації нормативно-правових відносин у цій сфері. Наводиться правова характеристика розвитку української економіки та механізму ...
813434
  Кравець В. Місце та роль НСМЕП на картковому ринку України : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-17 : Рис.
813435
  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 109-119. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
813436
  Вдовиченко Г.В. Місце та роль П. Демчука в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 14-22


  Ця стаття подає перший комплексний аналіз місця та ролі в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. П. Демчука як одного з її провідних представників. Основну увагу присвячено аналізу бібліографії наукових праць П. Демчука і специфіки його ...
813437
  Креховецька Л. Місце та роль пенсійного забезпечення у структурі соціального захисту України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 42-45. – ISSN 1818-2682
813438
  Сизоненко В.О. Місце та роль підприємництва у формуванні інноваційної моделі розвитку національної економіки / В.О. Сизоненко, О.Л. Куровський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-93. – ISBN 966-614-021-7
813439
  Яцко В.В. Місце та роль підприємницької діяльності в трансформації цільової моделі ринкової економічної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 109-112.
813440
  Якименко А.М. Місце та роль політичної комунікації в формуванні масової свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 284-292
813441
  Воронін Я.Г. Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 395-401. – ISSN 1563-3349
813442
  Стрілець О.М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 51-57. – ISSN 1563-3349
813443
  Руденко В.Ю. Місце та роль прокуратури в системі державних інститутів, що захищають права і свободи людини і громадина // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 195-198. – ISSN 1563-3349
813444
  Руденко М. Місце та роль прокуратури у бюджетній сфері // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.24-32
813445
  Зороглян А. Місце та роль прокуратури у системі органів державної влади України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7069-28-6
813446
  Наумов О. Місце та роль промислового розвитку в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Досліджується внесок М. Зібера у визначення економічної ролі технічного переозброєння виробництва, як визначального фактору зростання економіки. Підкреслюється необхідність інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості. Обґрунтовано пропозиції щодо ...
813447
  Пітінова Т.В. Місце та роль промо-акції в системі маркетингових комунікацій підприємства / Т.В. Пітінова, К.В. Хижняк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 65-71. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
813448
  Яценюк П. Місце та роль профспілок в радянській політичній системі: погляд з XXI століття // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 172-177
813449
  Сусловець А.О. Місце та роль публічної служби в органах державної податкової служби України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 64-68
813450
  Шальман Т.М. Місце та роль регіональних ЗМІ в сучасному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 167-171


  У статті розглядаються актуальні питання діяльності регіональних засобів масової інформації, їх місце та роль в умовах сучасного українського суспільства. Проаналізовано основні характеристики регіональних ЗМІ як соціального інституту і суб"єкта ...
813451
  Любченко О. Місце та роль регіонального маркетингу в узгодженні інтересів суб"єктів економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
813452
  Івахненко І.С. Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 21-24
813453
  Красота О.В. Місце та роль середнього класу у соціальній структурі сучасного суспільства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 251-254. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
813454
  Парфьонова Л.Г. Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 3 (63). – С. 91-96. – ISSN 1683-1942


  Описано сучасний етап еволюції світової цивілізації та українського суспіль- ства зокрема. Обґрунтовано надзвичайне значення освіти і науки для інфор- маційного суспільства та його вищої стадії розвитку – суспільства знань. Визначе- но місце системи ...
813455
  Годованик Є. Місце та роль системи права у національній правовій системі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 53-57. – ISSN 2524-0129
813456
  Федорова А. Місце та роль соціальної політики в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 93-101. – ISSN 1026-9932


  Віднесення питань соціальної політики до цілей Європейського Союзу та постійне зростання їх ролі і значення відображаються і в угоді про асоціацію з Україною. Особлива увага приділяється аналізу змісту розширених соціальних положень в угодах про ...
813457
  Багаева Т. Місце та роль соціології брендинґу в розбудові та викладанні комунікаційних дисциплін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 151-178. – ISSN 1563-3713
813458
  Алексєєва О.А. Місце та роль соціологічної практики у навчальному процесі в контексті адаптації до європейського освітнього простору / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Акцентується увага на ролі та місці соціологічної практики у процесі фахової підготовки студентів-соціологів. В умовах входження України до європейського освітнього простору соціологічна практика набуває нового, відповідного до вимог часу, ...
813459
  Лук"яненко О.М. Місце та роль студентського самоврядування у вищому навчальному закладі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 70-71. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
813460
  Іванишина Г.С. Місце та роль суб"єктів господарювання у системі пробірного нагляду України // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 53-57. – ISSN 2073-9982
813461
  Мартиненко О. Місце та роль судової правотворчості у соціологічній юриспруденції Роско Паунда // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 290-293. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Надзвичайно корисним для обґрунтування необхідності судової правотворчості стало поєднання Паундом права та соціальних наук. Якщо право розглядається інструментом досягнення соціального контролю, то суддя є тим суб"єктом, який орудує таким інструментом ...
813462
  Поліщук Ю.М. Місце та роль суспільних цінностей у визначенні цивілізаційного вибору України // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 339-363. – ISBN 978-966-02-9246-8
813463
  Башняк Л.І. Місце та роль творчості Українських Січових Стрільців у розвитку національної культури України першої половини 20 ст. : автореф. ... канд.мистецтвознав. : 26.00.01 / Башняк Л.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
813464
  Уханова І.О. Місце та роль технопарку у регіональній інноваційній системі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 286-295
813465
  Кухарський Віталій Миронович Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин SRC i SYK в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Кухарський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. – Бібліогр.: л.116-146
813466
  Кухарський Віталій Миронович Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин SRC I SYK в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Кухарський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146с. – Бібліогр.: 7 назв.
813467
  Козлов М.М. Місце та роль тотемів-годувальників в язичницькій свідомості східних слов’ян язичницької доби // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-37
813468
  Родащук Г.Ю. Місце та роль транспортної складової в економічному розвитку сільських територій / Г.Ю. Родащук, С.Д. Скуртол // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 31-38 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
813469
  Жижко Т.А. Місце та роль університету в системі освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 352-360. – ISSN 2076-1554
813470
  Кушнарьова О.В. Місце та роль уніфікації нормативної правової термінології у юридичній техніці // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 20-28
813471
  Ігнатуха Ю.С. Місце та роль утопічних проектів в сучасному філософському дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 66-67
813472
  Васільєва Л.М. Місце та роль фермерських господарств у сучасній економічній системі й аграрній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 30-33. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
813473
  Коваль О.П. Місце та роль фінансових посередників у накопичувальній системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 231-235
813474
  Касьяненко Л.М. Місце та роль фінансово-правової відповідальності у механізми правового забезпечення фінансової безпеки України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 39-42
813475
  Білецька І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / І. Білецька, В. Орлова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 29-33. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто управління фінансовою безпекою у взаємозв"язку з іншими видами управління.
813476
  Бисага К.В. Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 223-229. – (0). – ISSN 2078-9165
813477
  Козюк В. Місце та роль центральних банків у формуванні глобалізаційних процесів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-32 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
813478
  Жуйкова М.В. Місце та функції параметричних прикметників у дефініціях англомовних словників / М.В. Жуйкова, А.І. Чупрун // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 119-124
813479
  Пастушенко О.В. Місце та функції реклами в соціально-комунікаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-145. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
813480
  Кубарська О.М. Місце та функції соціального педагога в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-65. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз функціонального призначення соціального працівника та соціального педагога в Україні та зарубіжних країнах. Показано доцільність застосування праці соціального педагога в організаціях різних типів, зокрема, в ...
813481
  Лажнік В.Й. Місце Таджикистану в геополітичних інтересах США / В.Й. Лажнік, Л.С. Мельник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 69-75. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
813482
  Герасименко Д.Г. Місце талмудичної парадигми мислення в діалогізмі Е. Левінаса // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 146-148
813483
  Дига Н. Місце творів Т. Шевченка в сучасній програмі та особливості їх прочитання
813484
  Колесник А.М. Місце твору "Князь Єремія Вишневецький" в історичній прозі другої половини ХІХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Визначається місце роману "Князь Єремія Вишневецький" І. Нечуя-Левицького в історичній прозі другої половини ХІХ ст.; зроблена спроба ввести цей твір у контекст історичної романістики української літератури.
813485
  Конік Г.В. Місце театральних практик серед методик викладання французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 234-240


  У роботі схарактеризовано особливості освітніх можливостей театральних практик та проаналізовано переваги та недоліки їх використання у практиці викладання та вивчення іноземної мови у шкільному віці. Визначено види навчальної діяльності та форми ...
813486
   Місце теми "Інструкція SELECT" в змістовому модулі "Реляційні бази даних" та методика її навчання / О.Ю. Мулеса, Ф.Е. Гече, Г.М. Розлуцька, Ю.Ю. Імре // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 260-263. – ISSN 2413-1571
813487
  Аболіна Т.Г. Місце теоретичної етики в плюралістичному культурному світі // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 3-4
813488
  Осадча Я.Д. Місце теорії гібридної війни серед інших концепцій сучасного збройного конфлікту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 138-143. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
813489
  Куценко О. Місце теорії доказів і доказового права у системі наукових знань // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-52.
813490
  Гаджиєв В.В. Місце теорії ігор в концепції соціального контракту Д. Готьє // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 82-84
813491
  Навроцький В. Місце теорії кримінально - правової кваліфікації в системі науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.461-465. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
813492
  Братаніч Б.В. Місце теорії маркетингу в соціально-філософському обгрунтуванні інформаційного суспільства // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 22-27. – (Серія "Філософія")
813493
  Бойченко М.І. Місце теорії соціальних Інститутів у сучасній соціальній філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 7-21
813494
  Ней Н.С. Місце теорії управління в правознавстві : Монографія / Н.С. Ней; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 244с. – ISBN 966-568-870-7
813495
  Киричук Ю.А. Місце тероризму у визвольній боротьбі УВО-ОУН // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 556-573. – ISBN 966-00-0025-1
813496
  Галицький І.В. Місце толерантності в правовому менталітеті та політико-правовій думці українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-48
813497
  Ярова А. Місце традиційного житла в сучасному світі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
813498
  Левківський О. Місце транснаціональних корпорацій у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 93-95
813499
  Черняков І.Т. Місце Трипільської культури в стародавній історії Європи // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 5-19. – ISSN 0235-3490
813500
  Шедяков В. Місце трудових відносин у відтворенні відчуження як форми економічної соціалізації особистості // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 46-56. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
813501
  Кривошей В. Місце трудового капіталу у визначенні добробуту ресторанного господарства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 290-294. – ISSN 1993-0259
813502
  Козуб І. Місце трудового права в системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 57-61
813503
  Телешун К.О. Місце турецької фахової мови торгівлі в системі загальнонаціональної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 266-273
813504
  Дедеоглу Беріл Місце Туреччини у глобальній та регіональній системах безпеки з огляду на новий баланс сил // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 77-84. – ISBN 978-966-579-439-4
813505
  Матвієнко Н.М. Місце туризму в господарському комплексі Мальти // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 204-210


  Проаналізовано місце туризму в господарському комплексі Мальти. Розглянуто позицію Мальти за індексом конкурентоспроможності туризму (на основі даних Всесвітнього економічного форуму). Проанализировано место туризма в хозяйственном комплексе Мальты. ...
813506
  Гостєва Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 45-50. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
813507
  Чернійчук В.М. Місце Угод про партнерство і співробітництво в зовнішніх зносинах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 304-314. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено особливості Угод про партнерство і співробітництво як новий різновид договорів ЄС та їх значення для правової природи Європейського Союзу. The article deals with the specific features of the Partnership and Cooperation Agreements, which ...
813508
  Сіваракша І. Місце узуфрукту в системі речових прав (аналіз римського і французького законодавства) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 125-133. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
813509
  Панченко І.С. Місце укладення договору відчуження нерухомого майна: проблеми термінологічної невизначеності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 14-17
813510
  Шаров О.М. Місце України в глобальній економічній системі: потенціал та перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 4-19. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
813511
  Кишкан В.В. Місце України в глобальному інноваційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 231-235


  В статті узагальненні сутність поняття інновація та інноваційний простір, розглянуті стратегічні пріоритетні напрямки високотехнологічної діяльності на майбутні роки а також негативні фактори, що стоять на заваді побудови ефективної національної ...
813512
  Демчишак Р. Місце України в польських зовнішньополітичних концепціях у контексті колоніальної політики польського окупаційного режиму в Західній Україні (1920 - 1930 -і рр.) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 91-99. – ISBN 978-966-1594-12-7
813513
  Яворська О.М. Місце України в процесі глобального забруднення атмосферного повітря // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 93-99. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
813514
  Семененко Андрій Місце України в процесі остаточного розвалу СРСР (вересень-грудень 1991 р.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 143-147. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті на основі архівних джерел та опублікованих матеріалів розкривається роль України в процесі остаточної ліквідації СРСР (вересень - грудень 1991р.).
813515
  Семененко Андрій Місце України в процесі остаточного розвалу СРСР (вересень - грудень 1991 р.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на основі архівних джерел та опублікованих матеріалів розкривається роль України в процесі остаточної ліквідації СРСР (вересень-грудень 1991 р.).
813516
  Литвиненко О.В. Місце України в світовому інформаційному просторі та інформаційні операції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглянуто характеристики сучасного світового інформаційного простору, проаналізовано різні типи національної інформаційної політики, визначне місце України в цьому просторі. Окрему увагу приділено проблемі інформаційних операцій як аспекту "м"якої ...
813517
  Захарчук О.І. Місце України в системі сучасного рабства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 90-92
813518
  Саварін М.М. Місце України в сучасних інтеграційних європейських процесах в галузі освіти // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 172-174. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  В статье дано определение Болонского процеса.
813519
  Чернецький Ю.О. Місце України в сучасній типології національних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-17. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1811-3141
813520
  Вознюк Ю.С. Місце України в сучасному геополітичному просторі / Ю.С. Вознюк, О.В. Кабиш // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 482-491
813521
  Пестушко Валерій Місце України в транспортних системах Євразії : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 41
813522
  Тульчинська С.О. Місце України за міжнародними рейтингами конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 30-34.
813523
  Ковальчук С. Місце України на міжнародному ринку послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 47-48
813524
  Мілаш А.А. Місце України на міжнародному ринку сонячної енергетики: стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 304-307. – ISBN 978-617-7069-02-6
813525
  Малицький Б. Місце України на науковій карті світу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 107-111


  Про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та імпакт-фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
813526
  Середа В.І. Місце України на світовому ринку зернових // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 119-128
813527
  Прощаликіна А.М. Місце України на світовому ринку продукції АПК / А.М. Прощаликіна, Т.С. Петренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
813528
  Марена Т.В. Місце України на світовому фондовому ринку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 136-142. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
813529
  Чепелюк М.І. Місце України у глобальних міжнародних індексах розвитку // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 40-42. – ISBN 978-9934-571-43-5
813530
  Проволоцька О.М. Місце України у світових рейтингах як індикатор її інвестиційної привабливості / О.М. Проволоцька, С.В. Волошина, О.С. Гура // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 108-114. – ISSN 2222-0712
813531
  Кондратюк О.І. Місце України у світовому господарстві в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 64-68.
813532
  Михайловська О.В. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 36-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
813533
  Гоєр О.Д. Місце України у світовому співтоваристві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.171-178
813534
  Конча С. Місце України у світовому цивілізаційному процесі: підходи до побудови наукової парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-10. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується і конкретизується зміст понять "цивілізація", "цивілізаційний процес", "світовий цивілізаційний процес". Уточнюються аспекти цивілізаційного поділу світу та принципи виділення локальних цивілізацій. Окреслюється місце України в світовому ...
813535
  Тімкін І.Ф. Місце України у сучасній світовій політиці та міжнародних відносинах // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 200-202
813536
  Корома Н. Місце України у формуванні Балто-Чорноморського регіону: від ідеї до реального співробітництва : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію розвитку ідеї формування Балто-Чорнонорського регіону та роль України. The history of development the idea of formation The Baltic-Black Sea Region and the role of Ukraine are researched.
813537
  Біляєва С.О. Місце українських земель у стадіальному розвитку Чорноморсько-Егейського ареалу XIII-XVIII ст. (деякі аспекти міжкультурних контактів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1608-0599
813538
  Лубкович І.М. Місце українських медій в інформаційній війні 2013–2014 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 182-187


  Розмежувавши ЗМІ та мас-медіа як принципово різні явища, автор вважає, що посилення ролі українських мас-медій в сучасній інформаційній війні вкрай необхідне. Для цього вони повинні чіткіше позиціонувати себе як власне медії, не допускати свого ...
813539
  Головко О. Місце українського права у правових системах Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 159-179. – ISSN 1026-9932
813540
  Ковальова С. Місце українського права у правовій системі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 116-128. – ISSN 1026-9932
813541
  Ярошко О.З. Місце української діаспори в зовнішній політиці держави походження: теорія і практика / Олеся Ярошко. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 15 с.
813542
  Гунько Л.О. Місце університетів у системі освіти КНР // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 284-288. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
813543
  Левченко В.О. Місце уповноваженого з прав дитини в адміністративно-ювенальній системі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 95-103


  Розглянуто питання захисту прав і свободи дитей, обгрунтовано необхідність введення в адміністративно-ювенальну систему України посади Уповноваженого з прав дитини.
813544
  Фостолович В.А. Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством / В.А. Фостолович, О.О. Сімаков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 36-45. – ISSN 2306-6806
813545
  Бернадський Б.В. Місце установ пенітенціарної системи Російської імперії в конторрозвідувальній діяльності // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 4 (6). – С. 77-84. – ISSN 2523-4552
813546
  Аніщук В.В. Місце уявної оборони у системі кримінального права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 280-283
813547
  Токунова А. Місце факторингу в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 114-117
813548
  Білокінь С. Місце Федора Ернста в історії культури XX ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 4-19 : Є фото: Інтер"єр музею мистецтв КУ. – ISSN 0131-2685


  Вихованець Глухівської гімназії, де навчалися також Георгій Нарбут, В. Романівський, Микола Ернст та інші, 1909 р. Федір Ернст вступив на історичний відділ фак-ту Берлінського ун-ту. В 1910 повернувся до Києва, де став учнем проф. Г Павлуцького (КУ). ...
813549
  Ліхоносова Г.С. Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-53. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
813550
  Літостанський В.В. Місце феномену традицій в сучасному гуманітарному знанні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 239-243. – ISSN 2076-1554
813551
  Тимчук С. Місце фермерських господарств у сільськогосподарському виробництві в умовах євроінтеграційних процесів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 199-202. – ISSN 1818-2682
813552
  Литвиненко Ольга Дмитрівна Місце фізичного потенціалу в загальному конструкті адаптаційного потенціалу особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 118-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
813553
   Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу / [Завгородній Ю.Ю. та ін. ; відп. ред. О.А. Ярош] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2013. – 245, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1309-4
813554
  Мозгова Н.Г. Місце філософії в системі освіти: вітчизняний досвід XIX ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 18-22. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606


  Метою статті виступила хронологічна та логічна реконструкція дискусії, яка розгорнулась між професорами світських і духовних навчальних закладів Києва щодо місця філософії в системі освіти. Головними учасниками широкої дискусії кінця XIX - початку XX ...
813555
  Іванова К. Місце філософії в університетській системі підготовки фахівців / К. Іванова, Я. Балабай, О. Кулакова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
813556
  Козюбра М.І. Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисциплінарний статус філософії права) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.37-41. – ISBN 966-568-656-9
813557
  Колотило М. Місце філософії та науковій навігаційній мапі сучасності // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 32-35
813558
  Селівестова Л.С. Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 84-90. – ISSN 1993-6788


  У статті показано, шо фінансова система України характеризується специфічними формами та методами фінансових відносин, які мають відповідне законодавче й організаційне забезпечення. Запропоновано вдосконалену структуру фінансової системи України, що ...
813559
  Краєвський В. Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті, з теоретичної точки зору, розглядається місце фінансових інститутів у системі національних рахунків. Розглянуті основні джерела інформації для розрахунку випуску та проміжного споживання по сектору фінансових корпорацій. В статье с ...
813560
  Сиротюк Ю.В. Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 338-345. – ISSN 2222-4459
813561
  Ігнатюк А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 173-178
813562
  Ігнатюк А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 3-5
813563
  Дмитренко Е.С. Місце фінансових санкцій у системі заходів державного примусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 75-82
813564
  Монаєнко А. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 228-237. – ISSN 0132-1331
813565
  Іванський А.Й. Місце фінансово-правової відповідальності у системі юридичної відповідальності: концептуальний погляд // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-54.
813566
  Очкуренко С.В. Місце фінансового права в системі права України : дис. ... д-ра. юрид. наук. : 12.00.07 / Очкуренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 474, [3] арк. – Додатки: арк. 469-474, [3]. – Бібліогр.: арк. 423-468
813567
  Очкуренко С.В. Місце фінансового права в системі права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. : 12.00.07 / Очкуренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
813568
  Зимовець В. Місце фінансового сектора в сучасних концепціях інституціональної організації економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 15-26 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
813569
  Рубан О.О. Місце фінансової безпеки страхового ринку у системі фінансової безпеки держави / О.О. Рубан, О.М. Деркач // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 397-405
813570
  Петров В.П. Місце фольклору в краєзнавстві / В.П. Петров. – Київ : Друкарня Української Академії Наук, 1926. – 10 с.
813571
  Бєлікова О.В. Місце фондового ринку в системі фінансово-правових відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 83-90. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
813572
  Дем"янчук Ю. Місце франкфуртських документів 1948 року у конституційному процесі ФРН // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 57-59
813573
   Місце функціональних напоїв у харчуванні людини / Т.Г. Лемзякова, О.О. Аліфер, Ю Ю. Тимошенко, // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (188). – С. 25-28. – ISSN 1997-9894
813574
  Осецький В. Місце футурології у структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 27-44. – ISSN 1682-2366


  Наведені футуристичні прогнози щодо майбутніх змін розвитку системи освіти.
813575
  Ванієв Е. Місце ханських ярликів та султанських фірманів серед джерел права кримського ханства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 33-39. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
813576
  Сторожук С.В. Місце харківського етнографічного гуртка в процесі українського національного відродження ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 44-46
813577
  Рим О.М. Місце Хартії основоположних прав Європейського Союзу у системі джерел трудового права ЄС // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 73-76. – ISBN 978-617-7625-74-1
813578
  Наконечна В.В. Місце хімічної кінетики у філософії хімії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 92-101
813579
  Міма І.В. Місце християнсько-правових традицій у трансформаційних процесах права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
813580
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 56-58
813581
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки РФ // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 48-49
813582
  Грушко В.С. Місце Центрально-Східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 93-98. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
813583
  Скоморович І.Г. Місце церкви в еволюції банківництва : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 109-113. – Бібліогр.: 3 назви
813584
  Панасенко О.В. Місце церкви в інституційній структурі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 53-71
813585
  Федоренко Т.М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X - першої третини ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто питання про співвідношення таких понять як "правова система", "система права", "система законодавства", "канонічне право" з поняттям "церковне право" на підгрунті давньоруського історико-правового матеріалу. The question about correlations ...
813586
  Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 125-138. – ISSN 0132-1331
813587
  Чангулі О.Г. Місце ч. 2 ст. 39 Конституції СРСР (1977 р.) в системі радянського права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 67-70. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматривается место конституционного запрета использования прав и свобод советских граждан в ущерб интересам общества, государства, права других граждан в системе советского права. Делается попытка выделить наиболее важные формы ...
813588
  Левченко Г. Місце Шевченка в історії української літературної мови / Г. Левченко. – [Київ], 1939. – с
813589
  Гарник А.І. Місце штрафу в системі покарань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7178-01-8
813590
  Пількевич В. Місце ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 46-49. – (Історичні науки)
813591
  Губар К. Місце юридичних знань в академічних програмах П.І. Ліницького // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 225-228. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Наступником Києво-Могилянської академії (далі - КМА) була Київська духовна академія (далі - КДА), що акумулювала найкращі здобутки та досягнення КМА як найпершого осередку просвітництва на теренах східної Європи. Важливою складовою навчального процесу ...
813592
  Гнат Н. Місце юридичних осіб публічного права у суб"єктному складі цивільних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 191-196. – ISSN 2524-0129
813593
  Занфіров М.В. Місце юридичних санкцій в системі фінансово-правового примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 367-372. – ISSN 1563-3349


  Досліджено правову природу місцевих фінансів. Визначено їх місце та роль у фінансовій системі України, а також у забезпеченні реалізації покладених на органи місцевого самоврядування завдань та функцій. Исследовано правовую природу местных финансов. ...
813594
  Бровченко Н.В. Місце юридичних фактів у структурі механізму конституційно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78.
813595
  Анохін Ю. Місце юридичної антропології у системі суспільствознавства (наукознавчі аспекти) // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 94-98. – ISSN 1561-4999
813596
  Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
813597
  Олійник О. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв"язок та взаємодія // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 245-251. – ISSN 0132-1331
813598
  Зайцева В.І. Місце юридичної соціології в системі правових наук // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.9-13. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
813599
  Савлук О.М. Місце явища граматикалізації та метафоричних і метонімічних процесів в граматичній системі іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 231-236


  У статті висвітлюється явище граматикалізації, метафоричні та метонімічні процеси в граматичнй системі іспанської мови. Досліджується розмежування понять метафори та метонімії, зв"язок між даними поняттями на основі конструкції "venir a+infinitive".
813600
  Пащенко О. Місце як ознака об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-121
813601
  Дзівіш М. Місце японізмів у системі української мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 97-101. – ISSN 2075-1486
813602
  Вікняннський П. Місце, де змінють майбутнє / беседу вела С. Галата // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  "Студентська республіка" прагне побудувати суспільство, де навчаються все життя. Інтерв"ю с лідером громадської організації "Студентська республіка" Павлом Вікнянським.
813603
  Кристофорова Т. Місце, де можна дізнатися про все на світі (враження після відвідування бібліотек Польщі) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 36-39. – ISSN 2518-7341
813604
  Яковленко К. Місце, де твориться історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 22


  Пам"ятки всесвітньої спадщини у Потсдамі займають близько 500 гектарів паркової площі та об"єднують 150 споруд.
813605
  Косян М. Місце, куди не їздять потяги. (Уривок) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 188-195
813606
  Фесенко Є.В. Місце, час, обстановка та їх значення для кваліфікації злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 22-27. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются вопросы места, времени и обстановки - признаков объективной стороны состава преступления, которые имеют существенные особенности, выполняют важные функции при квалификации преступного деяния. Делается также попытка рассмотреть ...
813607
  Макрець М.В. Місце, яке гордо називають фізфак / М.В. Макрець, В.С. Копань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Фізичний факультет.
813608
  Ковальова С.Г. Місцева адміністрація Руських земель Великого князівства Литовського в обласних привілеях (XV - початок XVI ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-617-7293-17-9
813609
  Малкіна Г.М. Місцева влада в Києві: шляхи оптимізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 324-334


  Аналізуються проблеми та шляхи оптимізації організаційної структури київської місцевої влади, виборчої системи, що застосовується для виборів київського міського голови і депутатів Київради, проблеми політичної відповідальності у системі місцевої влади ...
813610
  Онупрієнко А. Місцева влада в системі вертикального поділу влади: загальнотеоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 27-31
813611
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: від політики панування до соціального партнерства // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.183-188. – ISBN 966-7800-08-3
813612
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: пошук шляхів взаємодії // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.23-28
813613
  Варналій З. Місцева влада та малий бізнес: фінансові аспекти взаємодії : теорія і практика / З. Варналій, Н. Кожевіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 39-43 : Табл., рис.
813614
  Некряч А.І. Місцева влада України на шляху демократичного транзиту: політико-управлвлінські аспекти / А.І. Некряч, І.П. Лопушинський, Л.П. Оленковська // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 230-248. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
813615
  Власенко О. Місцева демократія: практичні кроки чи імітація руху? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22.
813616
  Селіванов А.О. Місцева державна виконавча влада і самоврядування: необхідність реформ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Проведення реформ виконавчої влади і самоврядування в Україні, яка обрала шлях національно-державної незалежності, обумовлено створенням власної системи державного устрою та побудовою демократичних Рад самоврядування населення. мета реформування ...
813617
  Коленко І.О. Місцева зволожуюча терапія у дітей з атопічним дерматитом - запорука успішного протирецидивного лікування // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 107-113. – ISSN 2226-1230
813618
  Монаєнко А.О. Місцева нормотворчість у сфері видатків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 372-378. – ISSN 1563-3349
813619
  Гончаренко Олексій Миколайович Місцева поліція рейхскомісаріату "Україна": проблеми кадрового забезпечення в системі нацистського окупаційного режиму(1941 -1944 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-54
813620
  Хітрова Т. Місцева преса як фактор формування української "історичної пам"яті" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 75-78
813621
   Місцева промисловість Дніпропетровщини в першому півріччі 1935 року. – видання Д.О.У.М.П. липень 1935 рік. – Дніпропетровськ : видання Д.О.У.М.П., 1935. – 44 с.
813622
  Горбенко Є.М. Місцева промисловість Української РСР та питання її спеціалізації (на прикладі підприємств Бориспільського району Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 57-62. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье кратко освещается роль местной промышленности в производстве предметов народного потребления, указывается место и дается краткая характеристика местной промышленности Украинской ССР, освещаются перспективы ее развития в двадцатилетии 1961-1980 ...
813623
   Місцева промисловість УСРР у вересні та за 9 місяців 1936 р.. – К. – 32с.
813624
   Місцева протиповітряна оборона. – К., 1956. – 144с.
813625
  Калиновський Б.В. Місцева публічна влада в Україні: теоретичні основи та конституційно-правова регламентація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 2219-5521
813626
  Березинський В.П. Місцева самоорганізація населення та її роль у становленні громадянського суспільства в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 82-87. – ISSN 2077-1800
813627
  Нескоромний О. Місцева символіка єднає Україну // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 27-28. – ISSN 2313-559X
813628
  Стрельбіцька Н. Місцеве і міське самоврядування на Поділлі наприкінці XVIII - початку ХХ ст.: хроніка становлення // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 116-122. – ISBN 966-8653-41-6
813629
  Бойчук-Товста Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією / Бойчук-Товста, М.М. Рожко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 109-111. – ISSN 1681-276Х


  "...Захворювання тканин пародонта займають одне з перших місць у структурі стоматологічних захворювань, які виявляються під час вагітності. Ще глибші зміни в гомеостазі ротової порожнини відбуваються у разі патологічного перебігу вагітності. Одним із ...
813630
  Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.44-49
813631
  Назаркевич І. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 290-295. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
813632
  Кузькін Є.Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 34-47 : рис. – Бібліогр.:26 назв. – ISSN 2305-7645
813633
  Савіцка К. Місцеве податкове законодавство // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 318-338. – ISSN 2082-4939
813634
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування - інститут політичної системи України: теоретико - методологічні проблеми дослвжження // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.18-29
813635
  Лотюк О. Місцеве самоврядування - основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються проблеми розуміння місцевого самоврядування як основи формування громадянського суспільства в Україні. Аналізуються особливості місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах. В ...
813636
  Ткачук А. Місцеве самоврядування / А. Ткачук. – К, 1997. – 187с.
813637
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 1. – 1998
813638
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 2. – 1998
813639
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 3. – 1998
813640
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 4. – 1998
813641
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 5. – 1998
813642
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 6. – 1998
813643
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 7. – 1998
813644
   Місцеве самоврядування : 10 років здобутків. – Київ : Україна, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-08-4
813645
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування : історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 12-15
813646
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Австрії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 37-51. – ISBN 978-617-7507-75-7
813647
  Бевзенко В. Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-18
813648
  Котенко Т.В. Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства: функціональний рівень // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 311-314. – ISSN 2524-017X
813649
  Бойко Л.М. Місцеве самоврядування в ЗУНР // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 254-259
813650
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Іспанії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 70-82. – ISBN 978-617-7507-75-7
813651
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Італії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 83-91. – ISBN 978-617-7507-75-7
813652
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр. : л. 186-215
813653
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
813654
  Попко В.В. Місцеве самоврядування в Королівстві Данія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 372-378. – ISSN 2219-5521
813655
   Місцеве самоврядування в країнах східного партнерства / [М. Канавець та ін.] ; Нац. агентство України з питань держ. служби ; Центр адаптації держ. служби до стандартів Європ. Союзу. – Київ : [б. в.], 2017. – 49, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Служба в органах місцевого самоврядування в країнах східного партнерства. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Eastern Partnership : EaP)
813656
  Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно - правовий аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-18. – ISSN 0132-1331
813657
  Слиш В. Місцеве самоврядування в небезпеці! // Людина і влада : загальнонаціональний теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-7


  Проблеми місцевого самоврядування в регіонах
813658
  Батанов О.М. Місцеве самоврядування в політичній системі України: історія, проблеми, перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.34-43
813659
  Тацій В.Я. Місцеве самоврядування в системі місцевої влади України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 444-453. – ISBN 978-966-458-148-3
813660
  Павко Анатолій Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з провідних тенденцій суспільного розвитку України, як і загалом європейських країн, є трансформаційні зміни у змісті та складових їхніх політичних систем, модернізаційні процеси, які відбуваються в інститутах політичної влади. Зазначмо, що до ...
813661
  Андресюк Борис Павлович Місцеве самоврядування в сучасній Україні (політологічний аналіз) : Автореф. дис. ... док. політич. наук : 23.00.02 / Андресюк Борис Павлович ; НАН України. Ін-т політичн. і етнонац. досліджень. – Київ, 1998. – 30 с.
813662
  Рибалка С.В. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: політичні детермінанти реформування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
813663
  Ліпич І.І. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: пошук ефективної моделі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 216-222
813664
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування в Угорщині / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 152-161. – ISBN 978-617-7507-75-7
813665
  Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / В.М. Кампо; НАНУ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ : ІнЮре, 1997. – 36с. – (Бібліотечка "Нова Конституція України"). – ISBN 966-7183-16-5
813666
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні : Муніципальне право: Навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій та ін. – Київ : Атіка, 2001. – 304с. – ISBN 966-7714-06-03
813667
  Овчаренко В.А. Місцеве самоврядування в Україні : історичні витоки, становлення та перспективи : монографія / В.А. Овчаренко. – Київ : Логос, 2014. – 911, [1] с. : іл., табл. – Політ., громад., військ. діячі та відомі науковці, посилання на яких мають місце у кн.: с. 801-854. – Бібліогр.: с. 855-911. – ISBN 978-966-171-813-4
813668
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 38-46.
813669
  Чернеженко О.М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС : конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / Чернеженко О.М. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2018. – 379, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-79-8
813670
  Гринишин М. Місцеве самоврядування в Україні та Польщі на шляху до спільного європейського дому / М. Гринишин, С. Трохимчук; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Кафедра країнознавства та міжнар. туризму. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 96с. – (Країнознавство: 5.05)
813671
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право : Навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій та ін. – Київ : Атіка, 2000. – 304с. – ISBN 966-7714-06-03
813672
  Любченко П. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
813673
  Оніщенко А.В. Місцеве самоврядування в Україні: основні проблеми та можливості розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 187-189
813674
  Саєнко Ю.І. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози / Ю.І. Саєнко. – Київ, 1997. – 147с.
813675
  Мальцев С. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми реалізації повноважень на основі принципу субсидіарності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 268-271.
813676
  Тужик В. Місцеве самоврядування в Україні: теоретико-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 66-71
813677
  Мороз О. Місцеве самоврядування в умовах авторитаризму: земський досвід Російської імперії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 254-261.
813678
  Чапала Г. Місцеве самоврядування і громавдянське суспільство: проблеми співвідношення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.127-133. – ISSN 0132-1331
813679
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування і громадські організації: правове регулювання взаємовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 19-27. – ISSN 0201-7245
813680
  Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв"язку і взаємної детермінації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 17-23.
813681
  Андрєєв В.І. Місцеве самоврядування і мале та середнє підприємництво: концептуальні проблеми становлення і взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 173-178. – ISSN 1563-3349
813682
  Бондарук Т.Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси вумовах адміністративного реформування : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 162-169 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
813683
  Гробова В.П. Місцеве самоврядування Іспанії: особливості та засади функціонування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 71-77. – (Серія "Право" ; вип. 2)
813684
  Торончук І. Місцеве самоврядування на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 126-130
813685
  Черемісін О. МІсцеве самоврядування Південної України кінця XVIII — першої половини XIX століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 222-227
813686
  Байрак С. Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 255-262
813687
  Жовнірчик Я. Місцеве самоврядування та адміністративно-територіальний устрій України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 256-274.
813688
  Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління : конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В.І. Борденюк. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-611-577-8
813689
  Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : практ. посібник / Анатолій Ткачук ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO". – Київ : Софія, 2012. – 118, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Децентралізація та врядування). – ISBN 978-966-8684-94-4
813690
  Іванський А.Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : наук.-практ. видання / [А.Й. Іванський]. – Одеса : Гельветика, 2019. – 229, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 217-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-677-7
813691
  Сірик З.О. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 266-274
813692
  Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємництва / М.О. Баймуратов, В.І. Андрєєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупол. держ. ун-т, Представництво європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університетська книга, 2011. – 209, [3] с. – Бібліогр.: с. 188-209. – ISBN 978-966-680-576-1
813693
  Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування та конституційний лад України: питання теорії і практики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
813694
  Батанов О. Місцеве самоврядування та права людини в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 72-77. – ISSN 1819-7329
813695
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
Пілотний вип., грудень. – 2012
813696
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1, січень - березень. – 2013
813697
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 2, квітень - червень. – 2013
813698
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2012-
№ 3, липень - вересень. – 2013
813699
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
813700
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1 (5), січень - березень. – 2014
813701
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування та управління в Польщі / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 135-152. – ISBN 978-617-7507-75-7
813702
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування та управління у Великій Британії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 52-70. – ISBN 978-617-7507-75-7
813703
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування та управління у Німеччині / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 91-108. – ISBN 978-617-7507-75-7
813704
   Місцеве самоврядування територіальних громад : науково-виробниче видання / Приватне п-во "Ін-т економіки, технологій і підприємства". – Тернопіль : ПП "ІЕТП"
№ 1. – 2016. – 158 с.
813705
   Місцеве самоврядування у громаді : практичний посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ, 2004. – 304с. – ISBN 966-8312-05-8
813706
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у державах Балтії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 161-170. – ISBN 978-617-7507-75-7
813707
  Колпаков В.К. Місцеве самоврядування у дослідженнях Юрія Панейка (адміністративно-правова спадщина) // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 14-18. – ISBN 978-617-7611-44-7
813708
  Матвієнко А.С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах досвід для України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 190-194. – ISSN 1563-3349
813709
  Пахолюк В.М. Місцеве самоврядування у регіональных державах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
813710
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у Скандинавських країнах ЄС / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 124-135. – ISBN 978-617-7507-75-7
813711
  Сидорчук Л.А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку : (національний та міжнародний досвід) : монографія / Л.А. Сидорчук ; [ за заг. ред. О.М. Бандурки ]. – Київ : КиМУ, 2009. – 220с. – ISBN 978-966-8299-55-1
813712
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у Франції / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 108-124. – ISBN 978-617-7507-75-7
813713
  Фелонюк Т.А. Місцеве самоврядування у Французькій Республіці:еволюція становлення та розвитку // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 155-166. – ISSN 1993-0941
813714
  Пaxoлoк B.M. Місцеве самоврядування у централізованій унітарній державі (на прикладі Франції) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 716-721. – ISSN 1563-3349
813715
  Федоренко В.Л. Місцеве самоврядування у Швейцарії / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 170-183. – ISBN 978-617-7507-75-7
813716
  Коструба В.В. Місцеве самоврядування у Швеції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 109-113. – ISSN 1563-3349
813717
  Гуркова А.В. Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 93-99. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
813718
  Могілевський В.С. Місцеве самоврядування як елемент глобального конституціоналізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-212. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
813719
  Черниш Я.В. Місцеве самоврядування як засіб забезпечення політичної свободи особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 259-267
813720
  Скрипнюк О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 38-43
813721
  Кубай Т.Є. Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 266-273
813722
  Байрак С.О. Місцеве самоврядування як інститут демократичної держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
813723
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
813724
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
813725
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування як конституційний засіб обмеження державної влади // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 42-51. – ISSN 0201-7245
813726
  Хмельников А.О. Місцеве самоврядування як ланка політичного управління регіоном: компоненти структури і рівень компетенції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 270-278
813727
  Могілевський В.С. Місцеве самоврядування як об"єкт міжнародно-правового регулювання та предмет багатосторонніх міжнародних міждержавних угод // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 260-286. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
813728
  Руденко В.В. Місцеве самоврядування як об"єкт фінансування: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 187-192.
813729
  Боярський О.О. Місцеве самоврядування як природний простір та пріоритетна сфера людської життєдіяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 84-101. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
813730
  Місюра В. Місцеве самоврядування як складовий елемент громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 252-258
813731
  Татаренко Т.М. Місцеве самоврядування як соціальний інститут і його методологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 83-94. – ISBN 966-628-197-5
813732
  Маслов Ю.К. Місцеве самоврядування як структурний елемент системи влади сучасних країн Європи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
813733
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт компетенції: до визначення парадигми повноважень // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 119-125.
813734
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт парагеополітики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
813735
  Козлова Л.В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 231-237 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
813736
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації
813737
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 315-325. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
813738
  Бориславська О. Місцеве самоврядування як форма децентралізації та гарантія демократичного політичного режиму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 127-133. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
813739
  Присяжнюк Володимир Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Місцеве самоврядування є однією з найважливіших передумов демократичного розвитку українського громадянського суспільства, чинником ефективності самоідентифікації та самоусвідомлення спільності інтересів і потреб вільних територіальних громад. Серед ...
813740
  Заяць І. Місцеве самоврядування: генеза законодавства та політики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 126-133. – ISSN 0132-1331
813741
  Сергєєва А.К. Місцеве самоврядування: історичні аспекти та суть / А.К. Сергєєва, Н.Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 233-236. – ISBN 978-617-571-143-9
813742
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-34
813743
  Ткачук А. Місцеве самоврядування: на часі кардинальні зміни // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-32.
813744
  Гройсман В. Місцеве самоврядування: проблеми розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 276-289
813745
  Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навчальний посібник / Н.В. Камінська ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-373-601-3
813746
  Руденко А.Ф. Місцеве самоврядування: як подолати кризу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 57-59
813747
   Місцеве та регуональне самоврядування України. – К., 1992. – 75с.
813748
  Майор О. Місцеве управління та самоврядування в структурі німецького федералізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 98-103. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
813749
  Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : Навчальний посібник; Словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор. – Київ : Дакор, 2004. – 336с. – ISBN 966-8379-00-4
813750
   Місцевий бюдждет Української Соціалістичної Радянської Республіки на 1928-1929 рр.. – Х., 1929. – 90с.
813751
  Федорук А.П. Місцевий бюджет - головний важіль, соціально-економічного та культурного розвитку (на прикладі бюджету м. Буча на 2012 рік) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-129. – Бібліогр.: 3 назв.
813752
   Місцевий бюджет Київщни на 1924-25 рр.. – Київ, 1925. – 197 с.
813753
  Квачан О.С. Місцевий бюджет як джерело відтворення основного капіталу / О.С. Квачан, Т.М. Лівацька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 109-115. – ISSN 0321-0499
813754
  Калениченко М.М. Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб"єкта у безособових реченнях чеської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 53-59. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в ...
813755
  Сунцова О.О. Місцевий економічний розвиток: фінансовий аспект.. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
813756
   Місцевий імунітет травного тракту : Навчальний посібник / А.А. Стасенко, В.Ф. Саєнко, Ю.А. Діброва, О.І. Дронов, О.М. Литвиненко, В.В. Кучерук; Академія мед. наук України; Ін-т хірургії та трансплантології; За ред. А.А. Стасенко. – Київ : Три крапки, 2005. – 216с. – ISBN 966-95634-6-1
813757
  Буряченко А. Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 32-36. – ISSN 1606-3732
813758
  Горєлов М.Є. Місцевий патріотизм в державницькій теорії В. Липинського // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 58-62. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
813759
  Малахов І.М. Місцевий план дій з охорони довкілля (МПДОД) : посібник для тренерів та громад / І.М. Малахов, П.Г. Павличенко, П.М. Грицишин; [ред.: Таращук С.В.]. – Київ : ДІА, 2003. – 48с. : іл. – ISBN 966-8311-02-7
813760
  Ванда І.В. Місцевий прикордонний рух: суть і територіальне охоплення в Україні // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 78-80. – ISBN 978-966-285-399-5
813761
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 92-97. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
813762
  Ставнійчук А. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 24-28
813763
  Кірєєв Д.Б. Місцевий референдум як інструмент децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 32-34
813764
  Любченко П.М. Місцевий референдум як пріоритетна форма волевиявлення громадян у сфері місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
813765
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ставнійчук Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 239 арк. – Бібліогр.: арк. 207-239
813766
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ставнійчук Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
813767
  Скрипнюк О. Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 37-44. – ISSN 1993-0909
813768
   Місцевий розвиток за участі громади. – Суми : Університетська книга. – (Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II"). – ISBN 978-966-680-689-8
Т. 1 : Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду : монографія/ [Петрушенко Ю.М. та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Петрушенка]. – 2013. – 350, [2] с. : іл., табл.
813769
   Місцевий та регіональний розвиток в Україні : Досвід Полтавщини. – Київ : Міленіум, 2001. – 286с. – ISBN 966-95982-4-9
813770
  Косиця О.О. Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги як суб"єкт надання публічних послуг / О.О. Косиця, Т.О. Козир // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 43-49. – ISSN 2519-2353
813771
  Авксентьєв Ю. Місцеві боргові зобов"язання у фінансуванні соціально-економічних програм // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 67-76. – ISSN 1605-2005
813772
  Загоровець Ю.А. Місцеві бюджети - основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування / Ю.А. Загоровець, А.В. Кулай // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 55-56. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
813773
  Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак ; Ін-т громадянського суспільства. – Київ : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-57-1
813774
  Кириленко Ольга Павлівна Місцеві бюджети в економічній системі держави : Дис.... доктора економ. наук: 08.04.01 / Кириленко Ольга Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 461л. + Додатки: л. 413-461. – Бібліогр.: 374-413
813775
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети в економічній системі держави : Автореф. дис... доктора економічних наук: 08.04.01. / Кириленко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 28-30
813776
  Горник А.В. Місцеві бюджети в системі розвитку місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-51. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
813777
  Чугунов О.І. Місцеві бюджети в системі фінансово-економічного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 209-213. – ISSN 2222-4459
813778
  Юревич Л.М. Місцеві бюджети в складі бюджетної системи України / Л.М. Юревич, І.О. Ковтун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 181-186. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
813779
  Воротіна Н.В. Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 117-121
813780
  Коваленко С.О. Місцеві бюджети в умовах децентралізації / С.О. Коваленко, Ю.І. Мастеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
813781
  Раделицький Ю.О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Ю.О. Раделицький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 312, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0465-8
813782
  Чеберяко О. Місцеві бюджети в умовах сучасної децетралізації: Україна і зарубіжний досвід / О. Чеберяко, О. Рябоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено визначенню основних тенденцій та проблем розвитку системи місцевих бюджетів в Україні. Проведено дослідження сутності фінансово-бюджетної децентралізації як однієї із складових процесу управління, спрямованого на зменшення залежності ...
813783
  Чугунов О.І. Місцеві бюджети в умовах трансформації економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 110-119. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
813784
  Юрійчук С.М. Місцеві бюджети в управлінні національним господарством: їх сутність та визначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 77-78
813785
  Мартьянов М.П. Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
813786
  Шульга М. Місцеві бюджети і земля // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 51-55.
813787
  Осадчук Н.В. Місцеві бюджети і їх роль у регіональному розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 219-223. – Бібліогр.: на 4 пункти
813788
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і місцеве господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто фіскальну роль доходів від місцевого господарства у формуванні місцевих бюджетів України.
813789
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і фінансова безпека держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 106-112
813790
  Субботович Ю.Л. Місцеві бюджети та вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Визначаються основні кількісні та якісні показники, що характеризують розвиток місцевих бюджетів в Україні, рівень централізації бюджетних ресурсів, розмежування доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи. Basic quantitative activities ...
813791
  Гвазава Н.Г. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
813792
  Яфінович О. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 92-100. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню механізмів ефективної організації відносин у середині бюджетної системи України та Європи, а саме через вибудову оптимального балансу між бюджетом центрального уряду і бюджетами органів місцевого самоврядування. Розглянуто ...
813793
  Легкоступ І.І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 131-137


  Досліджено механізм реалізації міжбюджетних відносин у системі бюджетного регулювання, визначено його складові.
813794
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 180-197
813795
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
813796
  Письменний В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 123-128. – ISSN 1818-2682
813797
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2000. – 384с. – ISBN 966-95321-7-5
813798
  Глущенко Ю.А. Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 2220-1394
813799
  Булавинець В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 166-174. – ISSN 1818-5754
813800
  Нечитайло У.П. Місцеві бюджети як фінансовий інструмент розвитку гірських громад / У.П. Нечитайло, К.С. Машіко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 147-157. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано підхід до розуміння ролі місцевих бюджетів у забезпеченні розвитку гірських населених пунктів, що, на відміну від існуючого, акцентує увагу на другорядності цих ресурсів, порівняно із недержавними фінансовими ресурсами, та загальними ...
813801
   Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 232 с. – ISBN 966-611-069-5
813802
  Козарезенко Л.В. Місцеві бюджети: можливості регулювання розвитку людського потенціалу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 65-83. – ISSN 2305-7645
813803
  Кузьменко О.А. Місцеві бюджети: правові засади самостійності та фінансової самодостатності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 60-67
813804
  Толуб"як В. Місцеві бюджети: шляхи збільшення доходів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.408-412
813805
  Нагорний С. Місцеві вибори-2010 в Україні: удосконалення організації виборчого процесу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 112-117
813806
   Місцеві вибори - 2006. Вибори Київського міського голови : Інформаційно-довідкове видання. – Київ, 2006. – 260с.
813807
   Місцеві вибори - 2010 : пульс країни : [результати експерт. моніторингу] / [П. Білак та ін.; відп. ред. А. Когут, К. Сідаш] ; Мережа підтримки реформ, Громад. асамблея України. – Київ : Лаб. законодав. ініціатив, 2011. – 186, 39 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн.-"переверт". - До кн. приплетено вид. англ. м. : Local ekection 2010. - Паг. окр. – ISBN 978-966-1594-12-7
813808
  Коваль О. Місцеві вибори в Польщі: кожен уважає себе переможцем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 5


  "Місцеві вибори в Польщі, що відбулися в неділю 21 жовтня, засвідчили стабільну підтримку правлячої популістської партії "Право і справедливість" (ПіС) у провінції й продемонстрували зростання підтримки проєвропейської опозиції в містах. "Право і ...
813809
  Смокович М. Місцеві вибори в Україні: застосування нового законодавства // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-10
813810
   Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання. – Київ, 2006. – 136с. – ISBN 966-7625-92-3
813811
  Маркова С. Місцеві вибори в УСРР та національних республіках СРСР у 1927, 1929 роках: порівняльний аналіз // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 44-48
813812
  Чернецька О. Місцеві вибори як форма прямого народовладдя: порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-75.
813813
   Місцеві вибори: порядок змінено, проблеми залишаються // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 4
813814
  Онупріенко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
813815
  Савчук Є.В. Місцеві державні адміністрації і місцеве самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 224-226. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
813816
  Самородов А.С. Місцеві державні адміністрації як суб"єкти земельних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 126-132. – ISSN 2224-9281
813817
  Сушинський О.І. Місцеві державні адміністрації: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 122с. – ISBN 966-8687-01-9
813818
  Аледінова С. Місцеві друковані ЗМІ (на прикладі Криму) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.21-22
813819
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону ( на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Слащук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
813820
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської обл.) : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Слащук Андрій Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Волинський держ.ун-тет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 212л. + Додатки:л.184-212. – Бібліогр.:л.170-184
813821
  Прокоп"юк О.Б. Місцеві єпархіальні органи влади в Київській митрополії 1721-1786 рр.: реконструкція повноважень // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 81-88
813822
  Шевченко О.В. Місцеві запозичення у системі фінансового регулювання регіональних диспропорцій // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 148-154. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
813823
  Максимчук О. Місцеві запозичення як джерело здійснення капітальних видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 98-108 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
813824
  Духовна О.В. Місцеві запозичення як джерело фінансування житлово-комугального господарства: особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 127-131
813825
  Брязкало А.Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 98-101. – ISSN 2306-6806
813826
  Заєвська Ж.А. Місцеві запозичення як інструмент фінансового менеджменту в Автономній Республіці Крим // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
813827
  Губені Ю. Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій / Ю. Губені, П. Оліщук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
813828
  Мельник Ю.З. Місцеві органи виконавчої влади в системі державних органів // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-19.
813829
  Коваль Л.В. Місцеві органи влади і господарська реформа / Л.В. Коваль. – Київ, 1970. – 48с.
813830
  Горян Е. Місцеві органи влади на українських землях (з часів Київської Русі до 1861 р.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.101-104
813831
  Бершеда Р.В. Місцеві органи державної влади в СРСР / Р.В. Бершеда. – Київ, 1954. – 40с.
813832
  Галатир В.В. Місцеві органи державної влади на Правобережжі України у мемуарах (період гетьманату П. Скоропадського) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 176-183. – ISSN 0320-9466
813833
  Бабій Б.М. Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917-1920 рр. / Б.М. Бабій ; Акад. наук Укр. РСР ; Сектор держави і права. – Київ : Вид-во академії наук УРСР, 1956. – 268 с.
813834
  Бурда В. Місцеві органи радянської влади в Україні в 1919 - 1921 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-783-0
813835
  Савченко І.В. Місцеві органи управління Новоросійської та Азовської губернії // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.244-243. – ISBN 966-7089-17-7
813836
  Рибак В.В. Місцеві особливості переходу України на шлях сталого розвитку, на прикладі міста Хмельницького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 171-182 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
813837
  Шевченко Я.О. Місцеві паливні ресурси УРСР і шляхи використання / Я.О. Шевченко. – К., 1953. – 28с.
813838
  Гостєва О.Ю. Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 134-139. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
813839
  Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.95-100
813840
  Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 46-49 : Табл.
813841
  Піхоцький В. Місцеві податки і збори у проекті Податкового кодексу // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
813842
  Вишневський В.П. Місцеві податки і збори у ринковій економіці / В.П. Вишневський, В.В. Рибак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.11-20
813843
  Заклекта О. Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету міста / О. Заклекта, В. Ільків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 152-160. – ISSN 1818-5754
813844
  Бикадорова Н.О. Місцеві податки і збори як чинник ефективної діяльності місцевого самоврядування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 33-39. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
813845
  Кирієнко О Місцеві податки і збори: механізм справляння та порядок сплати // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.55-58
813846
  Біленчук П.Д. Місцеві податки і збори: правове регулювання : Навчальний посібник / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 120c. – ISBN 966-95627-5-9
813847
  Полишин Г. Місцеві податки та збори в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 162-165. – ISSN 2663-5313
813848
  Вікторчук М.В. Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 178-182. – ISSN 1727-1584
813849
  Джабраїлов Р. Місцеві податки та збори як складова частина об"єктів комунальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-81
813850
  Войцеховський Н.В. Місцеві податки як інструмент розвитку територій // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 104-109. – ISBN 978-966-423-466-2
813851
  Фадеєва О. Місцеві податки як фінансова основа забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.179-184.
813852
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.1. – 2000. – 672с.
813853
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.2. – 2000. – 776с.
813854
  Клещова А.Р. Місцеві податки. Проблеми формування місцевих бюджетів // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 100-101
813855
   Місцеві позики в країнах з перехідною економікою: досвід, правове регулювання, уроки для України. – Київ : К.І.С., 2001. – 72с. – ISBN 966-7048-35-7
813856
  Пастернак М.М. Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.11 / М.М.Пастернак; Акад. держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
813857
  Пісна Т.М. Місцеві позики: становлення і проблеми : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 67-70 : Табл.
813858
  Єрмолаєв В.М. Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 32-43. – ISSN 2224-9281
813859
  Чушенко В.І. Місцеві представницькі органи державної влади Народної Республіки Болгарії / В.І. Чушенко. – Львів, 1975. – 78с.
813860
  Шолкова Т. Місцеві публічні фонди грошових коштів: теоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-118
813861
  Федонюк К.Є. Місцеві Ради -- органи народовладдя / К.Є. Федонюк, О.І. Лимаренко. – Львів, 1968. – 72с.
813862
  Гарагонич І.Г. Місцеві Ради в боротьбі за семирічку / І.Г. Гарагонич. – Ужгород, 1961. – 88с.
813863
  Павловський Р.С. Місцеві Ради в системі органів радянської загальнонародної держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 56-64
813864
  Коваль Л.В. Місцеві Ради і вдосконалення організації торгівлі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 101-106
813865
  Лопушинський І. Місцеві ради і державна мовна політика в Україні: наміри та практичні кроки (хроніка протистояння 2006 року) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 238-251.
813866
  Бутко І.П. Місцеві Ради і забезпечення законності / І.П. Бутко, Ю.С. Шемшученко. – К., 1973. – 232с.
813867
  Костицький В.В. Місцеві Ради і раціональне природокористування / В.В. Костицький. – К., 1989. – 48с.
813868
  Карлов О.О. Місцеві Ради і розвиток соціалістичної демократії на сучасному етапі / О.О. Карлов. – К, 1978. – 208с.
813869
  Туркевич І.К. Місцеві Ради народних депутатів як суб"єкти діяльності по забезпеченню соціалістичної законності, охорони правопорядку та попередженню правопорушень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматривается деятельность местных Советов народных депутатов в сфере обеспечения социалистической законности, охраны правопорядка и предупреждения правонарушений. В этом аспекте анализируются взгляды специалистов по вопросам функций и ...
813870
  Москаленко Василь Григорович Місцеві Ради УРСР в системі тоталітарної влади (30-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Москаленко Василь Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
813871
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні більшовицької монополії на державну владу (1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 245 арк. – Бібліогр.: арк. 213-245 та в підрядк. прим.
813872
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
813873
   Місцеві Ради: Проблеми місцевого самоврядування і місцевого господарства. – Львів, 1990. – 108с.
813874
  Коваленко Д.Н. Місцеві резерви підвищення родючості грунтів / Д.Н. Коваленко, А.А. Чернегов. – К., 1986. – 49 с.
813875
  Аскерова Л. Місцеві ресторани та трактири Чернігова XIX - початку XX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 163-167. – (Історичні науки ; № 8)
813876
  Онишко О.Б. Місцеві референдуми в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 57-66. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
813877
  Холявчук Д. Місцеві риси клімату Сучавського плато та їхня мінливість / Д. Холявчук, Д. Лазурка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
813878
  Ільчук М.В. Місцеві суди в умовах оптимізації судів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 326-328. – ISBN 978-617-7096-97-8
813879
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. – Київ : Кондор, 2004. – 282с. – ISBN 966-7982-17-3
813880
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.К. Бечко, О.В. Ролінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-364-518-6
813881
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д.Рожко. – Київ : Кондор, 2009. – 282 с. – ISBN 966-7982-17-3
813882
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Сунцова. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-364-864-4


  У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами ...
813883
   Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону : монографія / [Д.А. Ковалевич, А.А. Москальов, Т.Л. Томнюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. фінансів, банк. справи та підприємництва. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 194-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-07-2
813884
  Петруха С.В. Місцеві фінанси в умовах коронакризи: нова бюджетна архітектоніка та фінансова спроможність регуляції секторальних і соціально-економічних процесів / С.В. Петруха, Т.В. Палійчук, Н.М. Петруха // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 12 (301). – Бібліогр.: 39 назв
813885
  Волохова І.С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-444. – ISBN 978-966-2361-91-9
813886
  Клапків Л. Місцеві фінанси та система територіальної організації влади: діалектика взаємного розвитку / Л. Клапків, А. Лучка // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 91-96. – ISSN 1818-2682
813887
   Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / Гапонюк М.А. [та ін.] ; за заг. ред. В.М.Фєдосова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 600, [8] с. : іл., табл. – Додатки: с. 202-599. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-446-6
813888
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Кравченко В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. Наук.- дослідн. ин-ту при Мін-ві фінанс. України. – Київ, 1997. – 34 с.
813889
  Кравченко Василь Іванович Місцеві фінанси України : Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Кравченко Василь Іванович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 403л. – Бібліогр.: л. 348-391
813890
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Навч. посіб. / В.І. Кравченко. – 2-ге видання. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 487с. – (Вища освіта ХХІ століття;). – ISBN 966-7293-74-2
813891
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Сунцова; МОНУ; Нац. ун-т "Києво-могилянська акад.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 560с. – ISBN 966-364-119-3
813892
  Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В.В. Зайчикова; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2007. – 299с. – ISBN 978-966-7675-36-3
813893
  Наркізова Т.М. Місцеві фінанси України та розвиток їх форм в умовах ринкових перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 132-136


  Визначено особливості формування місцевих фінансів в Україні в умовах самостійності та розвитку ринкових відносин. Проаналізовано джерела формування місцевих бюджетів як основної форми місцевих фінансів.
813894
  Виговська Н.Г. Місцеві фінанси як об"єкт державного фінансовго контролю // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 80-85. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
813895
  Швець В. Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 156-162. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1562-0905
813896
  Мунько А.Ю. Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 84-91
813897
  Кобильник Д. Місцеві фінансові ресурси // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 85-90.
813898
  Серьогін С. Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97
813899
  Косташук О.М. Місцевокліматичні властивості урбанізованих ландшафтів: історія і теоретичні засади досліджень // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 140-150. – Бібліогр.: 29 назв
813900
  Антонюк О.О. Місцевості оборонних ландшафтних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 96-100. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
813901
  Розуменко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : довідник / С.В. Розуменко. – Київ : Наукова думка, 1971. – 282с.
813902
  Розумейко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : Довідник / С.В. Розумейко; АН УРСР. Ін-т геології і геохімії горючих копалин; Відп. ред. Темнюк Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1971. – 280с.
813903
  Присажнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків неогену південно-західної частини Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
813904
  Присяжнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків середнього сармату східної частини Волино-Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 75-82 : рис. – Бібліогр.: с. 82. – ISSN 0367-4290
813905
  Поп"юк Я.А. Місцезнаходження плейстоценової фауни молюсків в долині середнього Дністра (за матеріалами М.О.Куниці) / Я.А. Поп"юк, Б.Т. Рідуш // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 71-74. – ISBN 978-617-7069-75-8
813906
  Дернов В. Місцезнаходження решток мезозойських хребетних на території Луганської області (Україна) / В. Дернов, М. Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 12-19. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
813907
  Оборотов Ю. Місцерозвиток в основі апологізації українського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 142-151. – ISSN 0132-1331
813908
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додаток: л. 213-222. – Бібліогр.: л. 183-212
813909
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
813910
   Місця держзамовлення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відтепер усі вступники можуть переглянути інформацію, скільки місць для прийому за держзамовленням зможе виділити кожен виш, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, на 2018 рік. Відповідний документ розміщено на сайті МОН у розділі ...
813911
  Каронін Місця немає. Вибрані оповідання. / Каронін, Е М. (Петропавловський. – Київ, 1936. – 209с.
813912
  Казьмирчук Г. Місця пам"яті декабристів у Києві // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 83-87. – ISBN 978-617-7399-39-0
813913
   Місця пам"яті М.Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 58-59. – ISSN 0131-2685


  "Місця пам"яті" Михайла Могилянського встановили: Тамара Демченко, Тетяна Журавльова, Світлана Іваницька, Світлана Ляшко, Микола Чабан.
813914
  Пролеєв С. Місця пам"яті та безпам"ятство в культурі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 10-13. – ISSN 0235-7941
813915
  Белінська Л. Місця пам"яті української політичної еміграції: Ніна Лужницька з Конашинських // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 258-267. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Описано місця пам’яті відомої української акторки Ніни Лужницької, які відображають долю української інтелігенції першої половини ХХ століття, людей, що вимушено стали емігрантами через низку історичних обставин. Місцями пам’яті є рідне село акторки ...
813916
  Теміров Б. Місця пам"яті щодо постаті Степана Бандери // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 135-139. – ISSN 1998-4634
813917
  Горбачов В. Місця ув"язнення як об"єкт прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 18-25. – ISSN 2311-6676
813918
  Котляров П. Місцями Данте і Петрарки // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 5


  Магістри кафедри історії мистецтв історичного факультету побували у сонячній Італії задля знайомства із шедеврами світового мистецтва. Кафедрі історії мистецтв ще немає двох років (її створено за наказом ректора у 2015 р.). Колись така кафедра ...
813919
  Пінчук А.П. Місцями життя і діяльність Я.Галана у Львові. Екскурсія по місту / А.П. Пінчук. – Львів, 1976. – 23с.
813920
  Славутич Я. Місцями запорозькими / Яр Славутич // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – С. 27-32
813921
  Славутич Я. Місцями запорозькими : Нариси та спогади / Я. Славутич. – Львів, 1991. – 64с.
813922
  Видашенко М.Б. Місцями Івана Федорова на Україні / М.Б. Видашенко. – Львів, 1982. – 124 с.
813923
   Місцями ожеледь : роман / Грюн, , Макс, фон дер; Макс фон дер Грюн ; [з нім. пер. Євген Попович]. – Київ : Дніпро, 1980. – 224 с.
813924
  Чоп В.М. Місцями пам"яті повстанських перемог у Запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна / Володимир Чоп, Ігор Лиман ; Запоріз. облдержадмін., Бердян. держ. пед. ун-т ; НДІ Іст. урбаністики [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2017. – 100 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
813925
  Скуратівський В.Т. Місяцелик / В.Т. Скуратівський. – К., 1993. – 208с.
813926
  Баняс В.В. Місяцеслов : футбольні біографії, портрети, характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2015. – 172, [2] с. – ISBN 978-966-2726-35-0
813927
  Баняс В.В. Місяцеслов : футбольні біографії, портрети, характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2017. – 170, [6] с. – ISBN 978-966-2726-54-1
813928
  Христенко І.М. Місяцю-князю / І.М. Христенко. – К, 1991. – 132с.
813929
  Вакуленко О. Місяць-лебідь : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 23-25. – ISSN 0868-4790
813930
  Околітенко Н.І. Місяць активного сонця : оповідання / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1979. – 144 с.
813931
  Бейтс Герберт Ернест Місяць біля озера : новела / пер. з англ. О. Поманська // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320 - 8370
813932
  Бейтс Г.Е. Місяць біля озера : новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320 - 8370
813933
  М"ястківський А.П. Місяць вересень / А.П. М"ястківський. – Київ, 1965. – 265 с.
813934
  Борисенко С.М. Місяць здивувань / С.М. Борисенко. – К., 1982. – 59с.
813935
  Моем Сомерсет Місяць і мідяки. На жалі бритви : Романи / Моем Сомерсет. – Київ : Дніпро, 1989. – 573с.
813936
  Савчук О.І. Місяць лютий : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 136 с.
813937
  Кислюк В.С. Місяць на небі... / В.С. Кислюк ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ : Академперіодика, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-360-126-7
813938
  Харчук Б.М. Місяць над майданом : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 280 с.
813939
  Щербань Н. Місяць над селом / Н. Щербань. – Одеса, 1958. – 60с.
813940
   Місяць над Фудзі. – К., 1971. – 113с.
813941
  Патриляк І. Місяць надій // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 5. – ISSN 0042-9422
813942
   Місяць науки // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Протягом 20 років у травні на хімічному ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка проходила міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". На пленарних засіданнях були проведені лекції провідних вітчизняних та іноземних учених.
813943
  Войтенко З. Місяць науки на хімічному / З. Войтенко, В. Москвіна // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 5


  V Міжнародна наукова конференція з хімії "Київ-Тулуза" проходить раз на два роки, почергово у Києві та Тулузі. Із 2 по 6 червня на ювілейну Х конференцію до Тулузи приїхала рекордна кількість українців. Конференція продемонструвала високий потенціал ...
813944
  Чемерис В. Місяць сюрчання коників : Повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 26-47. – ISSN 0130-321Х
813945
  Горпенюк Максим Місяць у Норвегії за 300 доларів : Експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-111 : Фото
813946
  Воробйов М.П. Місяць шипшин / М.П. Воробйов. – Київ, 1986. – 79с.
813947
  Світличний І.М. Місячна борозна : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1986. – 70 с.
813948
  Цулеїскірі Н.О. Місячна ніч. / Н.О. Цулеїскірі. – К., 1977. – 199с.
813949
   Місячна одіссея : [збірник науково-популярних праць] / К.Д. Покровський, Ю.Г. Шкуратов, В.С. Кислюк, Л.М. Литвиненко, Я.С. та ін. Яцків; [Покровський К.Д., Шкуратов Ю.Г., Кислюк В.С., Литвиненко Л.М. та ін.; під ред. Я.С. Яцківа]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 244с. : іл. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-082-6
813950
  Корсунь А.О. Місячна рапсодія Віталія Степановича Кислюка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 17-18. – ISSN 2518-7104
813951
  Логвиненко Л.А. Місячна соната війни : [есе, вірші, світлини] / Леонід Логвиненко. – Харків : Майдан, 2016. – 247, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-372-662-5
813952
  Нижник І.Й. Місячне коло : вірші / І.Й. Нижник. – Київ : Молодь, 1971. – 48 с.
813953
  Волошин І.І. Місячне срібло : повісті, оповідання / І.І. Волошин. – Київ, 1961. – 364 с.
813954
  Кушнір Ю.Б. Місячний бюджет студента Ужгородського університету (9 лютого - 9 березня 2016 року) / Ю.Б. Кушнір, О.С. Молнар, Р.О. Мадяр // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 367-370. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  "У статті досліджуються основні статті доходів (кишенькові, стипендія, зарплата) і витрат (продукти харчування та харчування поза домом, одяг взуття, транспортні витрати, подарунки, оренда житла, комунальні платежі, аптека (лікування)) однієї з ...
813955
  Коллінз У. Місячний камінь / У. Коллінз. – К., 1957. – 504с.
813956
  Коллінз У. Місячний камінь : роман / Уїлкі Коллінз ; З англ. пер. Волдимир Коробко та Леонід Суярко. – Київ : Дніпро, 1993. – 240 с. : іл.
813957
  Крикуненко В. Місячний провулок / В. Крикуненко. – К., 1985. – 56с.
813958
  Тагор Раб ін-Дранат Місячний серп. : Кpитичний етюд / Тагор Раб ін-Дранат. – Київ : Вид-во "Грунт", 1918. – 63с. : портрет автора. – (Унівеpсальна бібліотека ; №5)
813959
  Чайка І. Місячний слід козацьких ракет. Крига забуття унікальної особистості - генерала Засядька - почала скресати, по суті, тільки після проголошення незалежності України // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 210). – С. 6


  "У статті наведено маловідомі й цікаві факти про діяльність на українській землі першого ракетного генерала, який зробив великий внесок у створення, випробування і використання порохових ракет".
813960
  Василик Л.Є. Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині у міжвоенний період / Л.Є. Василик, Ю.О. Попович // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 46-51. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині і міжвоєнний період. Висвітлено суспільно-політичні умови, в яких розвивалася національна журналістика Буковини під верховенством румунської окупації ...
813961
  Лєцкін М. Місячник Івана Огієнка "Рідна мова" в українському літературному gроцесі 30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 109-116


  У статті розглянуто факти співпраці в щомісячному журналі «Рідна мова», який видавався протягом 30-х років ХХ ст. у Варшаві українським професором Іваном Огієнком, видатних літераторів-белетристів (С. Черкасенка, Б.-І. Антонича, А. Чайковського) та ...
813962
  Москалець В.К. Місячні моря : повісті / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 163 с.
813963
  Бех К.М. Міська весільна обрядовість: трансформації та тенденції сучасного розвитку (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Бех Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
813964
  Салій І. Міська влада (1943-1991 рр.) // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 67-241. – ISBN 978-966-507-311-6
813965
  Панченко В. Міська герадьдика Східного Покуття // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 26-27
813966
  Панченко В. Міська геральдика "соляного краю" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 22-24
813967
  Панченко В. Міська геральдика Бучацької землі // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-21


  Геральдика міст Бучач, Бариш, Золотий Потік, Монастирська, Усть-Зелене, Язловець Тернопільської області
813968
  Панченко В. Міська геральдика Дубнівщини // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23
813969
  Панченко Володимир Міська геральдика Зіньківщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 22-23 : фото
813970
  Панченко Володимир Міська геральдика Кременеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 24-25 : Фото
813971
  Ящук А.В. Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946-1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних документів Управління з питань архітектури при Раді Міністрів УРСР, розглянуто геральдичні проекти 1946-1947 рр. Виявлено, що пробудження інтересу до міської геральдики припадає на перші післявоєнні роки. Цей інтерес базувався не на ...
813972
  Панченко В. Міська геральдика Рівненщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 22-23
813973
  Панченко Володимир Міська геральдика Рогатинщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 14-16 : Рис.
813974
  Панченко В. Міська геральдика Слобожанщини середини XVIII століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 90-101
813975
  Панченко В. Міська геральдика Сторожинеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27
813976
  Кошман Ю.С. Міська гра як один з інструментів побудови іміджу міста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 310-312. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
813977
  Солуха Б.В. Міська екологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Б.В. Солуха, Г.Б. Фукс; МОіНУ; Київський нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 338с. – ISBN 966-627-095-1
813978
  Кривошеїн В.В. Міська ідентичність у Центрально-східній Україні: соціологічний аспект // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 4-8. – ISBN 978-617-7351-11-4
813979
  Мезенцев К.В. Міська ідентичність, геополітика та повсякденне життя: про що можуть розповісти соціальні мережі / К.В. Мезенцев, О.О. Денисенко // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 217-218. – ISBN 978-966-285-599-9
813980
  Верменич Я. Міська історія України: проблеми початкового датування / Ярослава Верменич, Володимир Дмитрук, Світлана Архипова ; НАНУ, Ін-т історії України, Сектор теоретико-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ, 2010. – 140 с. – ISBN 978-966-02-5542-5
813981
  Смирнов І.Г. Міська логістика та ГІС: площини взаємодії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 95-100. – ISBN 966-7650-87-1
813982
  Добржанський С. Міська медицина на Правобережній Україні: законодавче забезпечення та діяльність органів самоуправління (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 32-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
813983
  Мельник Альона Міська олімпіада з основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 15 : фото
813984
  Стеченко Д.М. Міська політика забезпечення якості життя населення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-223


  Поставлені питання щодо становлення в ринкових умовах міської пполітики забезпечення якості життя населення. Аргументується необхідність визначення суті міської політики та її місця у вирішенні проблем життєдіяльності. Розкриті основні риси міської ...
813985
  Мельничук О.С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засади : монографія / О.С. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 404, [4] с. – Бібліогр.: с. 357-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-024-9
813986
  Омельчук І. Міська реформа 1870 р. та її наслідки для міст Волинської губернії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 57-63. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються політичні та правові наслідки міської реформи 1870 року для міст Волинської губернії.
813987
  Панченко В. Міська символіка Лохвиччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 21-23
813988
  Панченко Володимир Міська символіка Острожчини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 17-18 : Фото
813989
  Панченко Володимир Міська символіка Роменщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 11-12 : Фото
813990
  Панченко В.О. Міська та містечкова геральдика лівобережної України доби гетьманщини : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.06 / Панченко В.О.; НАН Укр.Ін-т укр.археогр.та джерелознавства. – Київ, 1999. – 16л.
813991
  Кулинич А.П. Міська територіальна громада - новий суб"єкт земельних відносин в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 141-144. – ISBN 978-966-7957-18-6
813992
  Кулинич А.П. Міська територіальна громада як суб"єкт земельних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 209-214. – ISSN 2219-5521
813993
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
813994
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
813995
  Тиганій К.А. Міське виборче право за міським положенням для Одеси від 30 квітня 1863 р. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1561-4999
813996
  Ткачук О.А. Міське господарство : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / О.А. Ткачук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 244, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 236-241. – Бібліогр.: с. 241-244. – ISBN 978-966-327-401-0
813997
  Ковалко Н. Міське право: як німці змінили наше життя? / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 147-166. – ISBN 978-617-7544-31-8
813998
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району : суспільно-географічне дослідження : автореф. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
813999
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 277с. + Додатки: л. 166-260. – Бібліогр.: л. 261-277
814000
  Доценко А. Міське розселення у Київській області: динаміка та структура // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 33-41. – ISSN 2413-7154


  The article deals with the socio-geographical processes of the development of urban settlement in a specific region of Ukraine, such as Kyiv Region, where a relatively large, branched and stable urban settlement network has historically been formed. In ...
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,