Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
813001
  Димитров В.Ю. "Методологічний ландшафт" сучасної науки та управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 21-30


  Здійснюється аналіз практичного та теоретичного аспектів управління в ракурсі сучасної методологічної ситуації зі включенням до нього міждисциплінарного підходу. Осуществляется анализ практического и теоретического аспектов управления в ракурсе ...
813002
  Кремень В. "Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 7-12. – ISSN 0131-6788


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України.
813003
  Кулагін Д.О. "Методологія підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03, 14 / Кулагін Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 92 назви
813004
  Яковлєв М. Методології дослідження концептополів політичної науки: порівняльний аналіз // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 72-80. – ISSN 2522-1663
813005
  Артьомова Т. Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 16-33. – Бібліогр.: 72 назв. – ISSN 1811-3141
813006
  Сташко Г.І. Методологічна база та етапи дослідження жіночих образів у фольклорному пісенному тексті // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 143-150. – ISSN 2077-804X
813007
   Методологічна єдність геологічних та геоморфологічних пам"яток / С.Ю. Бортник, Н.П. Герасименко, О.О. Комлєв, Е.Т. Палієнко, В.В. Стецюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 179-183. – ISSN 2306-5680
813008
  Павлов В.Т. Методологічна і логічна функція категорії причинності в кібернетиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
813009
  Яремко І.Й. Методологічна основа бухгалтерського обліку: стан і перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 451-460. – ISSN 0321-0499
813010
  Філіпенко А.С. Методологічна основа геоекономічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 5-10.
813011
  Кириленко І.С. Методологічна основа дослідження локальної нормотворчості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 96-102. – ISSN 2312-1831
813012
  Козубцов І.М. Методологічна основа організації діяльності аспірантів в Збройних Силах України: аналітико-порівняльне обґрунтування феномену / І.М. Козубцов, Л.М. Козубцова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 150-156. – ISSN 2311-7249


  У статті автори аналітично порівняли методології наукової, навчальної та професійної діяльності у системі вищої військової освіти. Відмінності від загальнонаукової методології утворюють характерні ознаки феномену організації діяльності у Збройних Силах ...
813013
  Вільна Я. Методологічна основа осмислення ідейно-тематичної, стильової, світоглядної системи творчості Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 7-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про нові способи вирішення проблеми характеристики концептуально-феноменологічних, філософсько-антропологічних та екзистенційно-персоналістських засад творчості Г. Квітки-Основ"яненка. It"s about the new ways for decision the problem of ...
813014
  Мірошниченко М. Методологічна основа системно-інформаційного підходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0132-1331
813015
  Філь О.А. Методологічна основа, структура та зміст теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності сучасних організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 289-296. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
813016
  Ященко В.А. Методологічна парадигма сучасної правової науки в Україні / В.А. Ященко, О.М. Балинська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 4 (10). – С. 12-20. – ISSN 2617-4162
813017
  Кушнір В. Методологічна підготовка вчителя // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 106. – С. 58-74. – ISBN 978-966-7406-57-8


  В статті досліджуються різні аспекти методологічних знань вчителя котрі можуть бути покладені в основу професійної діяльності вчителя.
813018
  Харченко Г.Г. Методологічна проблематика дослідження речового права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 36-44
813019
  Фурман А.В. Методологічна реконструкція системомиследіяльнісного підходу до розуміння свідомості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 5-35 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1810-2131
813020
  Сінченко О. Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубовського // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 139-149. – ISBN 978-966-171-780-9


  Якубський Борис Володимирович (1889-1944) - літературознавець і літературний критик, професор Київського ІНО. Професор Київського Інституту Народної Освіти, чл. Історично-літературного Товариства при ВУАН, Київ. н.-д. катедри мовознавства.
813021
  Сінченко О. Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 24-31. – ISSN 2307-2261
813022
  Гайдай Т. Методологічна рефлексія з приводу і в контексті наукової спадщини М. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-14. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розкриттю особливостей реалізації малодосліджених аспектів багатогранної теоретичної спадщини М. Зібера, міждисциплінарного характеру його досліджень. У контексті розвитку загальносвітових наукових тенденцій розкривається ...
813023
  Ярошовець Володимир Методологічна рефлексія історико-філософського процесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.65-86. – ISSN 1810-2131
813024
  Ткачук Л.Л. Методологічна роль експериментальних методів аналізу і синтезу в хімічному дослідженні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
813025
  Дудник І. Методологічна роль категорії "суспільно-географічна система" в управлінні розвитком регіону / І. Дудник, О. Борисюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 23-26
813026
  Попандопуло І.Л. Методологічна роль категорій структури при побудові теорій елементарних частинок // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
813027
  Будко В.В. Методологічна роль поняття "властивість" у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
813028
  Безсмертна Т.Г. Методологічна роль поняття "людський чинник" у соціокультурному аналізі технічного об"єкта // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-35. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розкрито співвідношення природного та соціального у формуванні технічного об"єкта. Показано, що людський чинник і технічний об"єкт виступають універсальними моментами суспільно-історичної практики.
813029
  Омельчук С.А. Методологічна сутність категорії дослідження із філософсько-гносеологічного погляду // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 36-41. – ISSN 2304-0629
813030
  Зеленецький В. Методологічна функція загальної теорії боротьби зі злочинністю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.143-157
813031
  Донченко О.П. Методологічна функція категорії свободи в праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.157-159. – ISBN 966-568-656-9
813032
  Руденко О.В. Методологічне дослідження мови як момент сучасних наукових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 56-58
813033
  Гаєвська Л.А. Методологічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського управління освітою в історичній ретроспективі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 106-109
813034
   Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ : міжнародна наукова конференція, 24-25 травня 2007 року: матеріали. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 326с.
813035
  Селіванов В. Методологічне забезпечення сучасних процесів державотворення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 113-118. – ISSN 0132-1331
813036
  Шугайлін О.В. Методологічне значення "Капіталу" К Маркса для викладу діалектичної логіки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
813037
  Третьяков А.І. Методологічне значення аналізу фізичного аспекту відображення та упорядкувальних властивостей систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
813038
  Костєв В.М. Методологічне значення гносеологічних висновків В.І. Леніна для сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
813039
  Кельман М.С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 44-49. – ISSN 1563-3349
813040
  Довгерт А. Методологічне значення ідеї наднаціонального цивільного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0132-1331
813041
  Дроздова Г. Методологічне значення категорії міри для біологічного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
813042
  Свідло М.С. Методологічне значення ленінської критики агностицизму для сучасного біологічного знання
813043
  Андрієвський М.І. Методологічне значення марксистського розуміння категорій суб"єкта і об"єкта для розгляду спеціальної теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
813044
  Онищенко В.Д. Методологічне значення понять стану і події у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
813045
  Горяч М.П. Методологічне значення принципу єдності теорії і практики в перетворенні природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
813046
  Курило Л.П. Методологічне значення принципу причинності у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
813047
  Вдовиченко Г.Г. Методологічне значення системно-структурних досліджень для сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
813048
  Гуцол А.З. Методологічне значення та філософські питання деяких принципів мінімуму в природничих науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
813049
  Гайдай Т.В. Методологічне значення теорії наукових парадигм для дослідження розвитку економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розкриттю методологічного значення застосування парадигмального підходу Т.Куна до розвитку економі-чної науки, з"ясуванню особливостей взаємодії наукових парадигм. The article is devoted to the research of T.Kuhn"s paradigm approach, its ...
813050
  Чуйко В.Л. Методологічне значення фрактальної моделі соціальних інститутів суспільства консервативного розвитку / В.Л. Чуйко, Атаманчук-Ангел // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 65-66
813051
  Недбайло П.О. Методологічне значення юридичної науки // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
813052
  Лазарєва С.Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 117-125


  Стаття присвячена дослідженню й узагальненню світового і вітчизняного досвіду з забезпечення аудиту інформаційних технологій (ІТ-аудиту).
813053
  Онищенко В.П. Методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування та напрями його удосконалення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
813054
  Борщенко В.В. Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.02 / Борщенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 162-190. – Бібліогр.: л. 191-209
813055
  Борщенко В.В. Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 - методологія та методи соціологічних досліджень / Борщенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15 с. – Бібліогр. : 4 назв.
813056
  Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Додатки: л. 178-190. – Бібліогр.: л. 158-176
813057
  Кузьмук О.М. Методологічне обгрунтування засобів ідентифікації середнього класу : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кузьмук Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
813058
  Гірняк А. Методологічне обгрунтування психологічних змінних емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії / А. Гірняк, Г. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 177-191 : табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 1810-2131
813059
  Машкін В.В. Методологічне підґрунтя етики модерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Сучасні етичні дослідження характеризуються принциповою поляризацією підходів до визначення внутрішніх меж теоретичної етики та сфери її практичного застосування. Нові соціокультурні умови теоретизування спонукають до пошуку нових методологічних ...
813060
  Яворська В.В. Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 11-16. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Традиційно головним напрямком дослідження територіальної організації населення у нашій країні лишається концепція територіальних систем розселення, жорстко прив"язаних до сучасного адміністративно-територіального устрою країни. У контексті державної ...
813061
  ОржеховськийС.П Методологічне тлумачення концепції життєсвіту // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 188-195
813062
  Ловінська Л.Г. Методологічне, методичне та організаційне забезпечення складання податкової звітності в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 56-64
813063
  Книш М.Г. Методологічниі підходи консалтингу: проектне, процесне, експертне консультування / М.Г. Книш, М.Б. Буньо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 184-190. – ISSN 0321-0499
813064
  Ємченко В.М. Методологічний аналіз відносин власності / В.М. Ємченко. – К., 1974. – 160с.
813065
  Сидоренко М.М. Методологічний аналіз деяких підходів до розв"язання проблеми несвідомого
813066
  Максименко С. Методологічний аналіз прогнозування та внутрішні лінії розвитку психічного здоров"я особистості // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5. – С. 72-83
813067
  М"ясоїд П.А. Методологічний аналіз психологічного пізнання // Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд. – Київ : Либідь, 2016. – С. 150-238. – ISBN 978-966-06-0711-8
813068
  Жук Аделя Василівна Методологічний аналіз розсудку і розуму та проблема штучного інтелекту : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.01 / Жук Аделя Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 160л. – Бібліогр.:л.140-160
813069
  Жук А.В. Методологічний аналіз розсудку і розуму та проблема штучного інтелекту : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Жук А. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
813070
  Харламенко В. Методологічний аналіз сучасних тенденцій професіоналізації викладача в умовах закладу вищої освіти // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 64-81. – ISBN 978-966-698-312-4
813071
  Кругляк М.І. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
813072
  Кругляк М.І. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.02- діалектика та методологія пізнання / Кругляк М.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176 л. – Бібліогр.: л. 161-176
813073
  Кравчук Андрій Андрійович Методологічний аналіз тенденції теоретизації геології : Дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Кравчук Андрій Андрійович ; КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-174
813074
  Кравчук А.А. Методологічний аналіз тенденції теретизації геології : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Кравчук А.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 25л.
813075
  Бойчук М.А. Методологічний аналіз формування і розвитку основних інститутів демократії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 563-568. – ISSN 2076-1554
813076
  Чичановський А.А. Методологічний аспект аналізу інновацій у системі освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 11-15.
813077
  Тімуш І.С. Методологічний аспект інтегративного підходу до правознавства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 33-40
813078
  Марусіна О.С. Методологічний аспект мовних досліджень в соціокультурних трансформаціях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 27-28
813079
  Меленко О.В. Методологічний аспект науково-правової спадщини Б.О. Кістяківського // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 37-40. – (Правознавство ; Вип. 478)
813080
  Голік О. Методологічний аспект теорії жанрів періодичних ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-120. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
813081
  Гуменна З. Методологічний аспект управління якістю вищої освіти // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.139-146
813082
  Вітер Д. Методологічний дискурс постхристиянської теології // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 230-238. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються проблеми сучасного методологічного дискурсу християнської теології, який формується в радикалістських і фундаменталістських напрямах осмислення соціальних проблем розвитку суспільства та соціальної доктрини християнських церков".
813083
  Бурлуцький С.В. Методологічний дуалізм аналізу домогосподарства-системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 8-18 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
813084
  Бійовський М.Р. Методологічний зміст концепції багатоманітності раціональності : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / Бійовський М.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. – Бібліогр. : л. 194-206
813085
  Ткач О. Методологічний зміст понять інтернаціоналізація, інтеграція й глобалізація в сучасній науці // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 65-68. – ISSN 1993-0259
813086
  Сінченко О. Методологічний ізоморфізм як стиль наукового мислення Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
813087
  Нікітенко К. Методологічний інструментарій дослідження недержавного сектора промисловості України в умовах НЕПу // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 73-75. – ISSN 1728-9343
813088
  Бобровник С.В. Методологічний інструментарій дослідження правових категорій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 50-56. – ISSN 0896-2491
813089
  Слатвінська М. Методологічний інструментарій дослідження фіскальної політики держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 178-206. – ISSN 2409-9260
813090
  Бедрій М. Методологічний інструментарій наукового пізнання українського звичаєвого права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 12-22. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
813091
  Побожий С. Методологічний інструментарій у мистецтвознавчому дослідженні // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 105-114
813092
  Качурова С.В. Методологічний міф сучасних акторів консцієнтальних війн / С.В. Качурова, Є.В. Качуров, Ю.М. Походзіло // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 96-104. – ISSN 2311-4894
813093
  Коюда В.О. Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства / В.О. Коюда, М.І. Пасько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 394-402. – ISSN 2222-4459
813094
  Сухіна О.М. Методологічний підхід до визначення розміру екологічної ренти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 85-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
813095
  Селіверстова А.С. Методологічний підхід до системи корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 71-73
813096
  Куліков Ю. Методологічний підхід до формування механізму захисту економічно активного населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
813097
  Колінько М.В. Методологічний підхід Еміля Дюркгейма до проблеми кризи культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)
813098
  Тульчинська С.О. Методологічний пізхід до визначення домінант розвитку розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 138-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
813099
  Омельчук І.В. Методологічний потенціал "системного плюралізму" Л. Н. Столовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 46-48
813100
  Фокін Б С. Методологічний потенціал індикаторів позамовної дійсності для теорії перекладу / Б С. Фокін, // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 126-136. – ISSN 2075-4205
813101
  Аракелян М.Р. Методологічний потенціал історичного підходу в дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
813102
  Бульдович П.В. Методологічний потенціал нового інституціоналізму в політичній науці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 5-6


  Ключовою проблемою науки є рефлексія з приводу того, в який спосіб відбувається пізнання її предмету. Від цього способу залежить зміст і валідність наукового знання, його перетворюючий потенціал. Завдання експлікації та ефективного відбору таких ...
813103
  Лісовицький В.М. Методологічний принцип міждисциплінарності в історії економічної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 16-22. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
813104
  Чирков О.А. Методологічний семінар - важлива ділянка роботи українознавця : загальноінститутський методологічний семінар Національного науково-дослідного інституту українознавства у 2009-2010 рр. / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2010. – 40 с. + Додатки: с. 37-40
813105
  Ніс О.В. Методологічний та культурологічний зміст парадигми нелінійного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 188-192. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про формування нелінійного мислення у сучасній науці.
813106
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського ( до 150-річчя від дня народження ) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 7-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
813107
  Мінченко С. Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.114-117. – ISSN 0132-1331
813108
  Слісаренко І.Ю. Методологічні аспекти аналізу і прогнозування міжнародних подій у журналістиці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 179-185. – (Журналістика ; [Вип. 1])
813109
  Масина О.П. Методологічні аспекти антикризового регулювання банківської системи в умовах сучасного фінансово-економічного занепаду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 60-64
813110
  Бурденко І. Методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 1562-0905
813111
  Ладиченко В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 9-13. – ISSN 0132-1331
813112
  Ковальчук С.С. Методологічні аспекти взаємодії національних і приватних економічних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Аналізується процес взаємодії та взаємозбагачення національних і приватних економічних інтересів як сладових єдиної цілісної системи.
813113
  Герасименко В.В. Методологічні аспекти взаємозв"язку ресурсної бази банків і державної грошово-кредитної політики щодо підтримки розвитку реального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 8-17
813114
  Гетьманчук М.П. Методологічні аспекти вивчення особливості формування національної ідентичності у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 405-415. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
813115
  Нагорний В. Методологічні аспекти вивчення політичної культури України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 121-128. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті розглянуто листологію системного аналізу політичної культури.
813116
  Лебеда Г.Б. Методологічні аспекти визначення дефіциту бюджету та державного боргу : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 102-106 : Табл.
813117
  Устименко В.М. Методологічні аспекти визначення екологічних ризиків // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – № 4
813118
  Колєшня Л. Методологічні аспекти визначення потреби у фахівцях з вищою освітою // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.30-35
813119
  Котюк І.І. Методологічні аспекти визначення речових доказів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 131-136.
813120
  Лук"янець Д. Методологічні аспекти визначення структури системи права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-11
813121
  Бондаревська К.В. Методологічні аспекти використання персоналу в сфері аграрного виробництва // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 88-93. – ISBN 966-614-021-7
813122
  Антипенко В.Ф. Методологічні аспекти виокремлення міжнародної кримінології тероризму як напряму науки кримінологія / В.Ф. Антипенко, А.В. Антипенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 93-99


  У статті через визначення специфічних методів кримінологічної науки і специфічного предмету обгрунтовується наявність підстав для виокремлення напрямку науки кримінологи - міжнародної кримінології тероризму. В статье с помощью определения ...
813123
  Дехтяр Н. Методологічні аспекти встановлення взаємозв"язку державних видатків та економічного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 43-48 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-2624
813124
  Пешко А. Методологічні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 132-139
813125
  Буцька О.Ю. Методологічні аспекти діагностики фінансової стійкості вищого навчального закладу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 139-141
813126
  Васильченко З.М. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 109-118 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
813127
  Фащевський М.І. Методологічні аспекти дослідження географії населення // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 58-62. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 1561-4980
813128
  Резнік О.С. Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади / О.С. Резнік, О.Р. Козловський // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 46-58. – ISSN 1681-116Х


  Розглянуто соціологічні перспективи дослідження чинників ставлення громадян до державної влади. Ставлення до державної влади визначаються як реакції індивідів на діяльність різних органів влади, що зумовлені їхніми політичними, економічними та ...
813129
  Пащенко Ю.А. Методологічні аспекти дослідження іміджу політичного лідера у виборчій кампанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 234-242


  Феномен іміджу політичного лідера розглянуто через теорію конвертації капіталів та мережеву теорію. Автор більш докладно зупиняється на вивченні іміджів українських політичних лідерів у рамках президентської виборчої кампанії 2010 року. Феномен имиджа ...
813130
  Ватаманюк З. Методологічні аспекти дослідження інституційного середовища підприємницької діяльності / З. Ватаманюк, Ю. Райта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.48-55. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
813131
  Прокопенко К.О. Методологічні аспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 4-9
813132
  Юркевич Х.І. Методологічні аспекти дослідження представницького мандата як правової категорії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 83-88. – ISSN 1563-3349
813133
  Орлик Василь Михайлович Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 187-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена проблемам методології дослідження податкової і політики російського царату в українських губерніях у дореформений період.
813134
  Сафін О.Д. Методологічні аспекти дослідження проблеми вдосконалення управлінської діяльності в особливих умовах: психолого-акмеологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті викладені найбільш важливі методологічні аспекти дослідження проблеми удосконалення управлінської діяльності військового керівника в особливих умовах, визначена специфіка її психолого-акмеологічного супроводу. Ключові слова: управлінська ...
813135
  Мартинюк О.В. Методологічні аспекти дослідження проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 123-128. – ISSN 1563-3349
813136
  Гомотюк О.Є. Методологічні аспекти дослідження становлення наукових засад українознавства (90-ті роки ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 53-66.
813137
  Заліско О. Методологічні аспекти дослідження структури капіталу ТНК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено головні методологічні аспекти аналізу структури капіталу ТНК на основі спеціальних фінансових коефіцієнтів, передусім ліквідності та фінансового левериджу. Визначено специфіку та особливості застосування окремих груп коефіцієнтів, виявлено ...
813138
  Васильченко З. Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1605-2005
813139
  Хмелевська Л.П. Методологічні аспекти дослідження сфери побутового обслуговування населення в трансформаційній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.54-59
813140
  Югас Е.Ф. Методологічні аспекти дослідження фундаментальних категорій ринку праці // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 39-41. – (Економіа ; Вип. 19)
813141
  Ткачук І.Г. Методологічні аспекти економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.3-7
813142
  Анненкова О.В. Методологічні аспекти ефективного використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.18-23
813143
  Кравчук Г.В. Методологічні аспекти ефективного управління капіталом у виробничих системах авіапідприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 111-116
813144
  Мохонько Г.А. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємста видавничо-поліграфічної галузі / Г.А. Мохонько, І.П. Малик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 144-150 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
813145
  Носенко Е.Л. Методологічні аспекти забезпечення запам"ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів : Методичний посібник / Е.Л. Носенко, С.В. Чернишенко; МОН України; Дніпропетровський нац. ун-т; Наук.-метод. центр дистанційного навчання АПН України при ДНУ. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 88с. – Присвячується 85-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 966-551-123-8
813146
  Кузнецова С.А. Методологічні аспекти забезпечення якості бухгалтерської інформації : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 122-127 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
813147
  Маркіна І.А. Методологічні аспекти закономірностей управління сучасною соціально-економічною системою // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.47-50. – (Економічні науки ; № 2)
813148
  Кондрашихін А.Б. Методологічні аспекти ідентифікації кафедри у просторі вищої школи // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 7-20


  Розглянуто структуру територіального розподілу кафедр зі спеціальності "Фінанси і кредит" по місту Києву. Запропоновано методологію відбору показників для оцінки територіальної організації вищої освіти з використанням поширених даних й інформаційних ...
813149
  Фролова М.Ю. Методологічні аспекти інституціонального аналізу державного регулювання підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 183-190. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
813150
  Мазоренко Д. Методологічні аспекти інтеграції суспільства, інтелігенції і освітян на виклики глобальної кризи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 17-18. – ISSN 1562-529Х
813151
  Проценко В.М. Методологічні аспекти інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 166-172. – ISSN 2222-0712
813152
  Семків В. Методологічні аспекти історико-правової доктрини української державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 41-51. – ISSN 1026-9932
813153
  Леоненко Петро Михайлович Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Леоненко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 418с. – Бібліогр.: л. 391-418
813154
  Леоненко Петро Михайлович Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Леоненко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 70 назв
813155
  Котюк І.І. Методологічні аспекти класифікації досліджень у сфері судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 73-82.
813156
  Наливайко О.Ю. Методологічні аспекти класифікації персональних даних // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 167-172. – ISSN 1563-3349
813157
  Котюк І.І. Методологічні аспекти класифікації слідів у криміналістиці та закономірності слідоутворення // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 120-126.
813158
  Бутко М.П. Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону / М.П. Бутко, Г.М. Саміййленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 38-43
813159
  Шляхова Н. Методологічні аспекти літературознавчого синтезу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-12. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
813160
  Приходько К.Р. Методологічні аспекти міжнародних зіставлень ВВП та його компонентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні засади прведення міжнародних зіставлень ВВП та його компонентів. Проаналізовано оцінки ВВП, в тому числі на одну особу, на основі застосування валютних курсів та паритетів купівельної спроможності валют. Described the ...
813161
  Каніщенко О. Методологічні аспекти міжнародного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методологічні засади визначення сучасної суті міжнародного маркетингу як необхідної умови поширення нового типу управління інтернаціоналізованою діяльністю українських підприємств. Article is devoted to the methodological determination of ...
813162
  Франко А. Методологічні аспекти моделі джерелознавчої текстологічно-атрибуційної співпраці редакторів видань Шевченкового "Кобзаря" І. Франка (Львів, 1908) та В. Доманицького (Петербург, 1907; 1908) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 37-52. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
813163
  Голікова Т. Методологічні аспекти моделювання територіальної організації влади й управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 31-37
813164
  Жорнова О.І. Методологічні аспекти модернізації професійної підготовки майбутніх учителів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 270-276
813165
  Дудник Ю.П. Методологічні аспекти модернізації ринку освітніх ресурсів України // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 26-32.
813166
  Малихіна О.М. Методологічні аспекти мотивації людського капіталу в умовах інноваційного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 122-126
813167
  Омельченко А. Методологічні аспекти наукового дослідження адміністративно правових засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 4-8
813168
  Осадча Г.Г. Методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості на виробничих підприємствах / Г.Г. Осадча, В.О. Козаченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 134-138
813169
  Гура Н.О. Методологічні аспекти обліку зобов"язань у житлово-комунальному господарстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-50. – ISBN 966-614-021-7
813170
  Слюсарчук Л.І. Методологічні аспекти обліку матеріальних запасів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-72. – (Економіка ; Вип. 39)


  Викладено методологію обліку товарних і матеріальних запасів в умовах інфляційних процесів на основі двох основних систем: періодичній і безперервній. На конкретних прикладах виконано аналіз оцінок списання товарно-матеріальних запасів у реалізацію.
813171
  Польова Г.В. Методологічні аспекти обліку операцій з фінансової оренди нематеріальних активів / Г.В. Польова, Л.П. Падалко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
813172
  Коблянська О.І. Методологічні аспекти обліку та аудиту дебіторської заборгованості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-34. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються нормативні та законодавчі акти стосовно організації обліку і аудиту дебіторської заборгованості, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. Normative and legislative acts about the organisation of ...
813173
  Дишко І.Ю. Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Н.В. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 246-251. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
813174
  Маркевич О.В. Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 102-107. – Бібліогр.: 6 назв
813175
  Меліхова Т.О. Методологічні аспекти організації обліку та аудиту матеріалів та палива на підприємстві / Т.О. Меліхова, А.І. Філатова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 26-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
813176
  Кошляков О.Є. Методологічні аспекти оцінки екологічної безпеки в зв"язку із змінами рівнів грунтових вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-96. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Викладено концептуальні основи методології дослідження і прогнозування змін рівнів грунтових вод для оцінки екологічної безпеки окремих систем грунтових вод з врахуванням ризику. The conceptual bases of methodology of research and forecasting of ...
813177
  Проценко Я.Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 86-94. – ISSN 1562-0905
813178
  Голубєва К.С. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 133-138


  Автор у своїй статті розглянув проблеми оцінки ефективності інновацій в умовах ринкових відносин; запропонував використання цілісної моделі оцінки ефективності інновацій та визначив основні принципи такої оцінки. Автор також обгрунтував особливості ...
813179
  Уляненко Ф. Методологічні аспекти оцінки конкурентних позицій регіональної господарської системи : інноваційний розвиток // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 54-57. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
813180
  Терон І.В. Методологічні аспекти оцінки постіндустріальних трансформацій ринку праці в економічному просторі України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 126-130
813181
  Соломенко О.Є. Методологічні аспекти оцінки ризику на малих підприємствах легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 165-169. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методи оцінки ризику для визначення можливості їх застосування на малих підприємствах легкої промисловості. Встановлено, що показник ризику втрати платоспроможності може використовуватися як узагальнюючий показник ризику иа малих ...
813182
  Гончар О.В. Методологічні аспекти оцінювання точності даних статистичних спостережень // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 4-10
813183
  Жуковська Ю.Г. Методологічні аспекти перегляду класифікації основної продукції // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр.: 6 назв
813184
  Котюк І.І. Методологічні аспекти понятійно-категоріального апарату теорії права: психофізіологічні механізми формування та загальна характеристика понять / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
813185
  Косорукова Г.А. Методологічні аспекти природничонаукового знання про простір // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
813186
  Котюк І.І. Методологічні аспекти проблем судового захисту у конституційних прав і свобод в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 85-88
813187
  Гречка В.М. Методологічні аспекти проведення аналізу та оцінки обстановки керівним складом органів управління об"єктового рівня при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації трехногенного та природного характеру // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 18-20
813188
  Кульпінський С. Методологічні аспекти прогнозування відсоткових ставок на фінансовому ринку України в контексті IS - LM моделі : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
813189
  Дорофєєва Н. Методологічні аспекти прогнозування потреби у банкнотах на регіональному рівні : готівково-грошовий обіг / Н. Дорофєєва, Н. Хижняк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
813190
  Товканець О.С. Методологічні аспекти професійної діяльності педагога вищої школи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 176-178. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
813191
  Окуленко І.М. Методологічні аспекти психологічної підготовки пілотів до польотів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну готовність й налаштованість на кожен політ, напруження сил, здібностей та уваги, що відповідає вимогам конкретного польоту й забезпечує його успішність як у звичайних умовах, так і за ускладнень обстановки, що вимагає ...
813192
  Єлісєєва О.К. Методологічні аспекти рейтингового оцінювання діяльності комерційних банків України / О.К. Єлісєєва, В.Д. Бондар // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
813193
  Мороз Ю.А. Методологічні аспекти релігієзнавчого дослідження української традиції біблійних перекладів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 167-169
813194
  Предко О.І. Методологічні аспекти релігійної безпеки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 94. – ISSN 2521-6570
813195
  Кунєв Ю.Д. Методологічні аспекти розвитку публічного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 122-129
813196
  Прозорова Н.С. Методологічні аспекти розповсюдження марксистського вчення про державу і право у Першому Інтернаціоналі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются методологические аспекты распространения марксистского учения о государстве и праве в Первом Интернационале и доведения до сознания трудящихся масс научных, пролетарских политико-правовых идей и требований. Показано современное ...
813197
  Поляк Н. Методологічні аспекти розроблення системи показників та індикаторів у сфері безпеки та благополуччя дитини / Н. Поляк, Т. Дубок // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 03
813198
  Ященко Л.О. Методологічні аспекти статистики державних фінансів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 34-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
813199
  Васєчко О.О. Методологічні аспекти створення статистики груп підприємств в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
813200
  Булах Т.М. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 198-202
813201
  Пономаренко В.С. Методологічні аспекти стратегічного управління інвестиційними процесами // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-8
813202
  Гончар О.В. Методологічні аспекти стратифікації сукупності при вибірковому обстеженні малих підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
813203
  Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
813204
  Борисюк О. Методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем. Проводиться класифікація чинників, від яких залежить компонентна та територіальна структури РАТС, їх місце у складі господарського ...
813205
  Малишкін О. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 46-54 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
813206
  Козаченко І.М. Методологічні аспекти та методика визначення взаємного розташування постраждалого та стволової зброї в момент заподіяння поранення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 467-470
813207
  Козлик І.В. Методологічні аспекти теорії літературного стилю О.В. Чичеріна = Методологические аспекты теории литературного стиля А.В. Чичерина : (repetitorium к теме) : (repetitorium до теми) / І.В. Козлик ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, Ін-т філол. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 44 с. – До 110-роковин від. дня народження доктора філол. наук, проф. Олексія Володимировича Чичеріна. – ISBN 978-617-7009-17-6
813208
  Смичковська О.М. Методологічні аспекти удосконалення викладання графічних дисциплін у закладах вищої освіти / О.М. Смичковська, В.П. Бредньова, І.М. Прохорец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 155-161. – ISSN 2414-5076
813209
  Федорець В.М. Методологічні аспекти удосконалення здоров"язбережувальної компетентності соціального працівника в умовах післядипломної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 185-191. – Бібліогр.: с. 189-190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
813210
  Кордюм А.Б. Методологічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами з урахуванням впливу господарської діяльності на водні ресурси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 21-33. – Бібліогр.: 6 назв
813211
  Котюк О.І. Методологічні аспекти умов визначення і засобів забезпечення правомірності слідчих (розшукових) дій : монографія / Олександр Котюк ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І.І. Котюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-269. – ISBN 978-617-7611-63-8
813212
  Уманець Т. Методологічні аспекти управління економічним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 22-35. – Бібліогр.: 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
813213
  Паентко Т.В. Методологічні аспекти фінансових досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-21.
813214
  Сизоненко В.О. Методологічні аспекти фінансової діяльності суб"єктів малого підприємництва / В.О. Сизоненко, Н.Ф. Колесник // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 103-108. – Бібліогр.: 5 назв
813215
  Прилуцький А.М. Методологічні аспекти формування аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. ё52-158. – ISSN 2221-1055
813216
  Міщенко В. Методологічні аспекти формування акціонерного капіталу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 175-182. – Бібліогр. на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
813217
  Ткаченко М.Ю. Методологічні аспекти формування емоційної компетентності майбутніх хормейстерів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 65-72. – ISSN 2414-5076
813218
  Сапачук Ю. Методологічні аспекти формування фіктивного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-97. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Ретельно досліджена категорія фіктивного капіталу в ринковій економіці. Розглянута побудова кругообігу фіктивного капіталу з позиції утворення фіктивного доходу. Ключові слова: фіктивний капітал, фіктивна вартість, цінні папери, фінансовий капітал, ...
813219
  Діденко Н.Г. Методологічні аспекти функціональності державного управління в системі соціального партнерства в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 57-63. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
813220
  Тімочко О.Ю. Методологічні аспекти юридичної науки теорії держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 99-104. – ISSN 1563-3349
813221
  Воронюк Л.А. Методологічні виклики реалізації змісту громадянської та історичних освітніх галузей у контексті завдань Державного стандарту базової середньої освіти і типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 21-25
813222
  Форкош С.М. Методологічні виміри дослідження соціокультурних трансформацій у постнекласичній перспективі : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.09 / Форкош Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
813223
  Заячківська Т.В. Методологічні виміри прагматизму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 385-396
813224
  Грицик Л. Методологічні витоки зіставлення // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 46-73. – ISBN 978-966-374-533-6
813225
  Спасибо-Фатєєва Методологічні витоки кодифікацій: потреби, обгрунтованість, кон"юнктурність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 62-71. – ISSN 0132-1331
813226
  Ігнатенко С. Методологічні відмінності бухгалтерського та податкового обліку результатів обмінних операцій з іноземною валютою : бухгалтерський облік / С. Ігнатенко, Р. Бондарчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-23
813227
  Наєнко М. Методологічні візії, дискурси і перспективи на межі століть // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – C. 4-11. – ISBN 966-594-263-8
813228
  Дем"янова О. Методологічні властивості верховенства права в цивільному судочинстві України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 85-89. – ISSN 2409-4544
813229
  Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 122-125
813230
  Балюк Г.І. Методологічні завдання еколого-правової науки / Г.І. Балюк, Ю.Л. Власенко, Д.П. Цвігун // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 7-10. – ISBN 978-966-02-9034-1
813231
  Дядищева-Росовецька Методологічні замітки до комплексного лінгвофольклористичного аналізу поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 121-139. – ISSN 2311-2697
813232
  Маматова Т.В. Методологічні засади адаптації системи технічного регулювання України до міжнародних вимог // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 74-77
813233
  Махачашвілі Р.К. Методологічні засади аналізу англомовної інновації лінгвосфери сучасного буття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 56-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 60-61; 8 п. – ISSN 1729-360Х
813234
  Махачашвілі Р.К. Методологічні засади аналізу англомовної інноваційної лінгвосфери сучасного буття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 5-12
813235
  Гондюл В.П. Методологічні засади аналізу та прогнозування міжнародних відносин і міжнародних політичних конфліктів на зламі тисячоліть // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.3-28. – Бібліогр. 29 назв.
813236
  Лігоненко Л. Методологічні засади антикризового управління : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 15-18
813237
  Лігоненко Л. Методологічні засади антикризового управління : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 21-22
813238
  Гура Н. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
813239
  Малюга Н.М. Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу: історико-правові передумови / Н.М. Малюга, І.В. Замула // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 112-118. – ISSN 1729-7206
813240
  Гримич М. Методологічні засади вивчення систем спорідненості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 35-39
813241
  Вишневська Л.Б. Методологічні засади вивчення фразеологічних інновацій (на матеріалі польської мови) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 23-24
813242
  Філіпенко А.С. Методологічні засади визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-14.
813243
  Філіпенко А.С. Методологічні засади визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 99-106. – (Європейські дослідження)
813244
  Матіко Ф.Д. Методологічні засади визначення об"єму втрат природного газу та мінімізації його дисбалансів в системах транспортування та розподілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Матіко Федір Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 57 назв
813245
  Толкачова Н.Є. Методологічні засади визначення поняття звичаєвого права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 11-16. – (Правознавство ; Вип. 427)


  Автор ставить за мету розкрити методологічні підходидо з"ясування юридичної природи звичаєвого права, його чинності та соціальної зумовленості.
813246
  Ольшанська О.В. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
813247
  Бандурка О. Методологічні засади визначеня вартості злочину щодо пересічної особи / О. Бандурка, В Радченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.93-97. – ISSN 0132-1331
813248
  Кунанець Н.Е. Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 25 назв.


  У статті розглянуто спектр методів інформатики, які пропонується використовувати у бібліотекознавстві. Зазначена методологія раніше не використовувалася при дослідженні бібліотек, проте забезпечує усестороннє дослідження книгозбірень як соціальних ...
813249
  Пантелеєв Володимир Павлович Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 243-249. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст методології проведення контролю, методолога внутрішнього контролю з урахуванням загальнонаукових основ; встановлено, що методологія передбачає наявність мети, застосування певних прийомів та способів досягнення цієї мети, а ...
813250
  Любохинець Л.С. Методологічні засади гнучкого управління системою економічної безпеки підприємств / Л.С. Любохинець, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 216-221. – ISSN 2222-4459
813251
  Чімишенко С.М. Методологічні засади грошового забезпечення військовослужбовців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 61-66
813252
  Захарченко М.С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарченко Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
813253
  Луценко С. Методологічні засади державного управління в умовах модернізації сучасної системи освіти // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 81-98. – ISBN 978-966-698-312-4
813254
  Мокрий О.М. Методологічні засади діагностування матеріалів і елементів конструкцій за розподілом швидкості поверхневих акустичних хвиль : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Мокрий Олег Мирославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
813255
  Користін О.Є. Методологічні засади діяльності підрозділів фінансової розвідки щодо протидії відмиванню коштів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 88-95
813256
  Хвесик Ю.М. Методологічні засади дослідження взаємозв"язку конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємств АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 31-33
813257
  Ногінова Н.М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.7. – С. 208-218. – ISBN 5-7763-2435-1
813258
  Козоріз М.А. Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 95-102.
813259
  Глотов Б.Б. Методологічні засади дослідження етнополітичних чинників українського державотворення / Б.Б. Глотов, С.С. Марасюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 109-114. – ISSN 2072-1692
813260
  Курило М.П. Методологічні засади дослідження єдності цивілістичного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 363-374. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
813261
  Адаменко О. Методологічні засади дослідження історії розвитку педагогічної науки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 8-14. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовано методологічні засади одного з напрямів історико-педагогічних досліджень - аналізу історії розвитку педагогічної науки.
813262
  Голубка С.М. Методологічні засади дослідження історії фінансового господарства України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 110-122. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
813263
  Предборський В.А. Методологічні засади дослідження обсягів тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 3-7
813264
  Румянцева А.Ю. Методологічні засади дослідження піаністичної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 209-217
813265
  Гулик А.Г. Методологічні засади дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 80-89. – ISSN 2413-1342
813266
  Панов Методологічні засади дослідження проблем особливої частини кримінального права / Панов, МЛ, Н.О. Гуторова // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 291-304. – ISSN 0201-7245
813267
  Чубрей О.С. Методологічні засади дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 139-144. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
813268
  Кузнєцов О.І. Методологічні засади дослідження психічних станів у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 132-141. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
813269
  Кривов"язюк І. Методологічні засади дослідження розвитку машинобудівного комплексу України / І. Кривов"язюк, Л. Кривов"язюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 68-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
813270
  Горєв В.О. Методологічні засади дослідження свободи договору в цивільному праві України. // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
813271
  Лазебник Ю.О. Методологічні засади дослідження соціальних медіа у ресторанному бізнесі як інструменту протидії наслідкам COVID-19 / Ю.О. Лазебник, М.Г. Івасенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 152-158. – ISSN 2222-0712
813272
  Демчук Н. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 113-119. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
813273
  Глузман О. Методологічні засади дослідження університетської педагогічної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 8-44. – Бібліограф. : 45 назв. – ISSN 1810-2131
813274
  Середюк В.В. Методологічні засади дослідження юридичної відповідальності в науці права України тпа Польщі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 241-250
813275
  Дроздова Л. Методологічні засади дослідження якості життя працюючого населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 24-32
813276
  Дудар Т.В. Методологічні засади екологічної безпеки територій з техногенно-підсиленими джерелами природного походження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Дудар Тамара Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 70 назв
813277
  Макаренко М. Методологічні засади економіко-статистичного аналізу роботи залізничного транспорту : методологія / М. Макаренко, І. Гойхман // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 32-35. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
813278
  Стегній О. Методологічні засади емпіричного дослідження екоатрибутивних практик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 24-26. – ISSN 1563-3713
813279
  Кінах Н.В. Методологічні засади ефективності управління продукцією зернопродуктового підкомплексу : економічна наука / Н.В. Кінах, Ю.І. Криницький, А.Л. Остапчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-30. – Бібліогр.: 6 назв
813280
  Сватко Ю.І. Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 3-27
813281
  Олійник О.В. Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової - захисту інформаційних ресурсів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
813282
  Бойченко Е.Б. Методологічні засади здійснення діагностики регіонального соціуму // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
813283
  Коротун О.В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 117-129. – ISSN 1998-6939
813284
  Бідак В.Я. Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
813285
  Суходоля О.М. Методологічні засади ідентифікації та стратегування рівня енергетичної безпеки України / О.М. Суходоля, Ю.М. Харазішвілі, Д.Г. Бобро // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 20-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
813286
  Мачуліна І.І. Методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти в Україні // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 59-64. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена проблеме инновационного развития высшего образования, связанной с необходимостью формирования специалиста нового типа.
813287
   Методологічні засади інтегральної оцінки ефективності землеустрою та землевпорядкування в межах територій сільських рад / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос, О.М. Канівець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 23-36. – ISSN 2306-1677
813288
  Захожай К.В. Методологічні засади інформаційного забезпечення місцевих бюджетів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-42.
813289
  Лук"янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / Є.Д. Лук"янчиков; МВСУ; НАВСУ. – Київ : НАВСУ, 2005. – 360с. – ISBN 966-7474-90-9
813290
  Бокал Г.В. Методологічні засади історико-філософського дослідження філософії тибетського буддизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 3-10


  Стаття присвячена розкриттю ключових методологічних засад історико- філософського дослідження тибетського буддизму. The article is devoted to discovering the main methodological principles of historical and philosophical research of theTibetan ...
813291
  Левченко О.М. Методологічні засади класифікації лізингу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 206-212. – ISSN 0321-0499
813292
  Кушнаренко Н.М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 84-94. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні складові методологічного апарату наукових досліджень з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства.
813293
  Коваль В.О. Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 17-21. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.43 (98)). – ISSN 2078-2128


  У ствтті проаналізовано проблему компетентнісного підходу, окреслено сутність поняття, методологічні засади та значення компетентнісного підходу.
813294
  Коблош В.В. Методологічні засади комплексного аналізу грунтово-картографічних матеріалів: з наукової спадщини професора Н.Б. Вернандер // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 123-130. – ISSN 2415-3567


  У статті висвітлено один із важливих напрямів розвитку грунтознавчої науки в Україні впродовж першої половини ХХ ст., зокрема розробки основних принципів і методів комплексного аналізу великомасштабних грунтово-картографічних матеріалів для складання ...
813295
  Ткач І. Методологічні засади комплексного дослідження кредитного процесу // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 21-32. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
813296
  Криклій А.С. Методологічні засади контролінгу у банках // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 4-7
813297
  Ляшенко І.В. Методологічні засади концепції "нового історизму" В. Дільтея // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 151-154
813298
  Нагара М. Методологічні засади коучингу як процесу розвитку трудового потенціалу працівників // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 24-28. – ISSN 1818-2682
813299
  Шакун В. Методологічні засади криміналістичної кібернетики / В. Шакун, С.В. Шапочка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 65-77
813300
  Головко Б. Методологічні засади культурної антропології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 11-21. – ISBN 978-966-2241-22-8
813301
  Хом"як О.І. Методологічні засади курсу "Мова і культура суспільства" для студентів гуманітарних спеціальностей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 54-60. – Бібліогр.: с. 59-60; 10 поз.


  Висвітлення науково-методичної бази курсу "Мова і культура суспільстві". Закцентовано увагу на актуальних питаннях формування гуманітарної освіти з позицій синтезу лінгвістичних та культурологічних знань. The article is devoted to the examination ...
813302
  Котик Т. Методологічні засади лінгводидактики // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 14-22
813303
  Варналій З.С. Методологічні засади механізму забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто принципи, функції та методи забезпечення економічної безпеки держави. Розкрито сутність та складові системи забезпечення економічної безпеки України.
813304
  Пилипенко І. Методологічні засади міжнародних класифікацій країн за типом економічного розвитку / І. Пилипенко, Н. Парфенцева, В. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
813305
  Сердюк О. Методологічні засади моделювання особистісно орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі України // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.60-65


  Проблеми методології освіти
813306
  Гацура В.Я. Методологічні засади мотиваційного управління малим підприємством // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.214-216. – (Технічні науки ; № 17)
813307
  Тадеєв П. Методологічні засади навчання обдарованих школярів у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 65-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено методологічні засади навчання обдарованих школярів у США. Основна увага зосереджується на висвітленні процесу подолання труднощів, які виникають в американських учителів, в зв"язку з навчанням і вихованням обдарованих школярів. ...
813308
  Нагорічна О.С. Методологічні засади наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 130-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
813309
  Біленчук П. Методологічні засади наукового забезпечення кримінального провадження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 13-15
813310
  Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0132-1331
813311
  Ягупова О.В. Методологічні засади обгрунтування детермінантів розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 71-74. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні детермінанти розвитку практичного мислення педагогів у психологічній науці, визначаються методологічні засади обґрунтування детермінантів його розвитку у майстрів виробничого навчання з позицій суб"єктно-діяльнісного ...
813312
  Крутова А. Методологічні засади обліку трансакційних витрат / А. Крутова, М. Макуха // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 67-70. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
813313
  Кучерук О. Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 20-24
813314
  Венедіктова В І. Методологічні засади охоронюваних законом інтересів у приватному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – Харків : Нове Слово, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 277-258. – ISBN 978-617-568-111-4
813315
  Мартиненко В. Методологічні засади оцінки ефективності інвестиційцного процесу у перехідній економіці України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.79-85. – ISBN 966-73-53-51-Х
813316
  Сарай Н.І. Методологічні засади оцінки конкурентного потенціалу підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 97-103. – ISSN 2308-1988


  "Узагальнено теоретико-методологічні дослідження щодо визначення категорії «конкурентний потенціал підприємства». Запропоновано класифікацію методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства за рядом класифікаційних ознак. Обгрунтовано різні ...
813317
  Попов В.Ю. Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-58.
813318
  Попов В.Ю. Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються методологічні засади оцінювання конкурентної складової національної економіки. Визначення відповідності напрямів руху виробничих ресурсів та змін їх ефективності здійснено за видами економічної діяльності.
813319
  Селезньова О.В. Методологічні засади оцінки конкурентноспроможності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр.: 4 назви
813320
  Бєлова І.В. Методологічні засади оцінки рівня витрат, необхідних для стабілізації економіки в посткризовий період // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 89-98. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
813321
  Прунцева Г.О. Методологічні засади оцінки системи продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 151-154 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
813322
  Ситник Г.В. Методологічні засади оцінки якості фінансових планів підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
813323
  Рудько Г.І. Методологічні засади оцінювання геолого-геоморфологічного ризику як стану небезпеки техноприродних геосистем : Природничо-географічні дослідження / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
813324
  Сунцова О.О. Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 139-145 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
813325
  Бшарат Н. Методологічні засади оцінювання ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 76-82. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
813326
  Майданевич П.М. Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 125-131 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
813327
  Іванова Т. Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методологічний підхід щодо нормування фінансових показників малих підприємств, який дозволяє забезпечити порівнянність показників фінансового стану та результатів діяльності малих підприємств, а також розробити методику розрахунку ...
813328
  Гуржій А. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні / А. Гуржій, В. Гапон // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.23-32
813329
   Методологічні засади педагогічного дослідження : монографія / [Хриков Є.М. та ін. ; за заг. ред.: В.С. Курила, Є.М. Хрикова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 247, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-316-7
813330
  Буряк Володимир Методологічні засади педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-46. – Бібліогр.: с. 35, 38, 44-45. – ISSN 1682-2366


  Розглядається роль учителя на сучасному етапі розвитку суспільства і в досягненні ним нового рівня суспільства знань; з огляду на це підкреслюються вимоги, які висуває сьогодення до рівня підготовки сучасного педагога та шляхи досягнення цього рівня.
813331
  Буряк В. Методологічні засади педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-47. – ISSN 1682-2366
813332
  Мещеряков А.А. Методологічні засади підвищення ефективності роботи комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 35-39
813333
  Гончаренко С. Методологічні засади побудови педагогічної теорії // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-10
813334
  Мороз Юлія Юзефівна Методологічні засади побудови податкової статистики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Мороз Ю.Ю.; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
813335
  Мазаракі А. Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків : аналізують науковці / А. Мазаракі, Н. Шульга // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 26-30 : Табл., рис.
813336
  Швець В. Методологічні засади побудови системи статистичного моніторингу державного боргу / В. Швець, О. Царук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті основні засади побудови системи моніторингу економічних об"єктів. Визначені мета та задачі стати-стичного моніторингу державного боргу. Запропоновані етапи проведення статистичного моніторингу державного боргу України та визначений їх ...
813337
  Проскура К.П. Методологічні засади податкового адміністрування / К.П. Проскура, О.М. Капустян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 195-202. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
813338
  Сердюк А.М. Методологічні засади поліпшення медико-екологічної ситуації в Україні / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 3-9 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
813339
  Крупчан О. Методологічні засади приватноправової сфери громадянського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 47-52. – ISSN 0132-1331
813340
  Бельтюков Є. Методологічні засади процесу формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства / Є. Бельтюков, І. Черкасова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 25-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
813341
  Лозко Г.С. Методологічні засади релігійної безпеки: конфесійна концепція об"єднання рідновірів України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 80-81. – ISSN 2521-6570
813342
  Коваль О.П. Методологічні засади реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано основні положення урядового законопроекту щодо реформування організаційно-адміністративних механізмів та фінансування системи загальнообов"язкового державного соціального страхування в Україні. Сформульовано рекомендації щодо приведення ...
813343
  Піддячий В. Методологічні засади розвитку андрагогічної компетентності педагогів у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 106-110. – ISSN 2308-4634
813344
  Ніколайчук Т.О. Методологічні засади розвитку підприємницької діяльності соціально-природоохоронного напряму на основі інклюзивного підходу / Т.О. Ніколайчук, Н.І. Хумарова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 125-138. – ISSN 2524-003X
813345
  Бортник С.Ю. Методологічні засади розвитку природопізнавального туризму в Україні / С.Ю. Бортник, В.В. Стецюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 51-56. – ISSN 0868-6939
813346
  Панасюк О.Т. Методологічні засади розвитку трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 220-223. – ISBN 978-617-7450-09-1
813347
  Мурза В.В. Методологічні засади розмежування наглядової та контрольної функцій держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 46-52. – ISSN 2227-796X


  В статті проведено аналіз концептуальних положень, поглядів та ідей щодо розмежування наглядової функції держави від контрольної. Зроблено аналіз по їх співвідношенню і віднайденою відмінностей. Наведено авторське визначення досліджуваних понять. In ...
813348
  Жукович І.А. Методологічні засади розрахунку індексу наукової продукції для України / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 61-65
813349
  Бойко С.В. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2007. – Вип. № 9. – С. 213-218.
813350
  Немеш П.Ф. Методологічні засади розуміння сутності законного представництва у цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 21-24
813351
  Волохова Л.Ф. Методологічні засади системного аналізу фондового ринку / Л.Ф. Волохова, О.Ф. Євсєєнко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
813352
  Сливка Т.О. Методологічні засади системного структурування корпоративної власності в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 102-104. – ISBN 978-966-188-219-4
813353
  Гетьман А. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-19. – ISSN 0132-1331
813354
  Столяров Г.С. Методологічні засади статистичного дослідження процесів інформатизації в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
813355
  Столєтова І.Г. Методологічні засади статистичного оцінювання регіонального розвитку у США та країн ЄС за допомогою контекст-індикаторів / І.Г. Столєтова, А.М. Манцурова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 88-95
813356
  Ляшенко О.І. Методологічні засади створення національної системи моніторингу якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 6-7
813357
  Шенгерій Л. Методологічні засади створення сучасного підручника з логіки для студентів вищих навчальних закладів // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 158-164. – ISSN 2075-1443
813358
  Васильченко З.М. Методологічні засади стратегії реорганізації комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 123-130 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
813359
  Пенькова О.Г. Методологічні засади стратегії соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 48-55
813360
  Побурко Я.О. Методологічні засади стратегічного планування діяльності лісогосподарського комплексу регіону / Я.О. Побурко, О.М. Шубалий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 26-36. – ISSN 1562-0905
813361
  Мармуль Л.О. Методологічні засади структурної модернізації регіональної економіки / Л.О. Мармуль, Л.Ю. Леваєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
813362
  Ковальова С.Б. Методологічні засади сучасної інноватики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
813363
  Тищенко М.П. Методологічні засади сучасної політичної економії // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 134-142
813364
  Сидор В.Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України / Сидор В.Д. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 150-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-02-2
813365
  Ковтун Н. Методологічні засади та методика статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі / Н. Ковтун, Бабірад-Лазунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті розроблено методологічні засади та методичне забезпечення статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі за УКТЗЕД на рівні 4-х знаків. Здійснено практичну реалізацію запропонованої триетапної індексної моделі та оцінено умови зовнішньої ...
813366
  Кінь О.В. Методологічні засади та механізми впровадження кадрового менеджменту в збройних силах України / О.В. Кінь, О.Л. Тракалюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 170-176
813367
  Білоусова С.В. Методологічні засади та педагогічні принципи В. Івка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 196-202. – ISSN 2312-4679
813368
  Столяров В.Ф. Методологічні засади та складові управління активами майбутніх періодів в умовах формування нового світового просторового розвитку / В.Ф. Столяров, Ю.Ю. Ямко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 136-144. – ISSN 1729-7206
813369
  Рижкова С.А. Методологічні засади теоретичної реконструкції розвитку техносфери цивілізацій : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рижкова С. А.; КУ. – Київ, 1996. – 24л.
813370
  Польська І.І. Методологічні засади теорії та історії музичного ансамблю // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 191-199. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
813371
  Кузнецова С. Методологічні засади трансформації бухгалтерського обліку як напрям розвитку інформатизації суспільства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
813372
  Євтух М.Б. Методологічні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 63-68. – ISBN 978-966-2748-30-7
813373
  Данілова Е.І. Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Данілова Ельвіра Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 55 назв
813374
  Комеліна О.В. Методологічні засади управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 159-163
813375
  Шандор Ф.Ф. Методологічні засади управління сферою туризму з урахуванням природно-географічних компонентів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 292-302
813376
  Боронос В.Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія / В.Г. Боронос ; [ред. : Н.З. Клочко, Н.В. Лисогуб] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 308, [2] с. : іл. – Додатки: с. 287-308. – Бібліогр.: с. 276-285. – ISBN 978-966-657-412-4
813377
  Мельник С.І. Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04,02 / Мельник Степан Іванович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
813378
  Чуркіна О.І. Методологічні засади фінансових механізмів стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері / О.І. Чуркіна, І.В. Самчинська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 74-81 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
813379
  Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 148-155.
813380
  Сазонець О.М. Методологічні засади формування інформаційної системи ТНК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
813381
  Твердовська О.В. Методологічні засади формування критичного мислення особистості в освітньому процесі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 102-104
813382
  Васянович Г. Методологічні засади формування лідерських якостей майбутнього соціального працівника / Г. Васянович, О. Будник // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 60-69. – ISSN 2616-3241
813383
  Карташов Є.Г. Методологічні засади формування регуляторних механізмів забезпечення стійкості еколого-економічних систем на основі суспільного партнерства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 102-105. – Бібліогр.:10 назв
813384
  Атаманова Ю. Методологічні засади формування системи правових засобів реалізації державної інноваційної політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-53.
813385
  Хлобистов Є. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки : екологічна безпека / Є. Хлобистов, Л. Жарова, А. Коваленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
813386
  Балинська О.М. Методологічні засади юридичного прагматизму / О.М. Балинська, В.А. Ященко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 20-30. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
813387
  Малий І.Х. Методологічні застереження шодо визначення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 11-16
813388
  Стефаненко М.М. Методологічні заходи удосконалення організації зовнішньо-економічної діяльності на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-5
813389
  Ільїна М.В. Методологічні звсади класифікації території за показниками рекреаційного природокористування / М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 3 (115). – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
813390
   Методологічні і методичні проблеми розробки соціальних показників становлення демократичного суспільства в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 325с. – Перелік посилань: Додаток А; Додаток Б; Додаток В; Додаток Г
813391
  Вижва С. Методологічні і теоретичні принципи сейсмогравітаційної томографії / С. Вижва, Г. Продайвода, І. Віршило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) В статті розглядаються нові підходи до розв"язку спільної оберненої задачі сейсмометрії (сейсмічної інверсії) та гравіметрії. Демонструється теорія розрахунку поля ...
813392
  Лазебник Л.Л. Методологічні імперативи прибутковості підприємства / Л.Л. Лазебник, Л.П. Гацька // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 73-80. – ISSN 2073-9982
813393
  Віфлянцев В.В. Методологічні імплікації постнекласичної біології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 86-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена аналізу методологічних підходів, які формуються на сьогодні в біології при розгляді живих об"єктів як історичних, відкритих і складних систем. Обґрунтовується теза про те, що переосмислення відношень категорій "живе" - "неживе" ...
813394
  Філіпенко А.С. Методологічні інновації в дослідженні світового господарства і міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 186-188
813395
  Козаченко Т.І. Методологічні й методичні основи картографування фінансово-кредитної системи в національному атласі України / Т.І. Козаченко, Ю.Д. Качаєв, О.В. Вакуленко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 20-29 : мал. – Бібліогр.: 7 назв.
813396
  Хохліна О.П. Методологічні й теоретичні основи психології : навч. посібник / О.П. Хохліна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
813397
  Кузнецов А.Ю. Методологічні контексти сучасного гуманітарного знання : Монографія / А.Ю. Кузнецов; МОНУ; НАУ ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; А.Ю. Кузнєцов. – Харків, 2006. – 208с. – ISBN 966-662-142-8
813398
  Кіндзерський В.В. Методологічні контури інституціоналізму в теорії регулювання економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 18-23. – ISSN 2222-4459
813399
  Сисоєва С.О. Методологічні концепти освітології // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 223-227. – ISBN 978-966-2748-30-7
813400
  Ніколенко І.О. Методологічні концепти управління в сфері надання житлово-комунальних послуг на основі мережевого підходу // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 108-111. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
813401
  Дробот Р. Методологічні критерії "Аналітики влади" М. Фуко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 379-380
813402
  Ємельяненко Г.Д. Методологічні новації К. Барта в сучасній теології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 125-126
813403
  Гайдай Т. Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію методологічних основ економічної теорії на різних історичних етапах її розвитку. Обґрунтована продуктивність реалізації для цього нового методологічного підходу, що полягає у використанні досягнень сучасної філософії науки, ...
813404
  Скаленко О.К. Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 51-59
813405
  Локшина О. Методологічні орієнтири порівняльно-педагогічних досліджень в умовах сучасності: світовий досвід та українські перспективи // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 8-15. – ISBN 978-966-2633-02-3
813406
  Котик Т.М. Методологічні орієнтири розвитку лінгводидактики в пострадянському науковому просторі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 224-229
813407
  Чжан Ї. Методологічні орієнтири формування виконавської майстерності магістрів музичного мистецтва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 404-412. – ISSN 2312-5993
813408
  Метешкін К.О. Методологічні основи автоматизованого навчання фахівців з використанням інтелектуальних інформаційних технологій : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.06 / Костянтин Олександрович Метешкін. – Харків, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 55 назв
813409
  Лаптєв О.А. Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Лаптєв Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
813410
  Табачун Б.М. Методологічні основи бюджетного устрою України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 159-164.
813411
  Лісовий А.В. Методологічні основи вдосконалення механізму управління галузями соціальноїх інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 158-164. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
813412
  Бегма В.М. Методологічні основи визначення економічної доцільності експорту військових технологій / В.М. Бегма, Б.П. Щеглюк // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
813413
  Фисун І. Методологічні основи визначення капіталу в страховій діяльності та форми його реалізації в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором розглядаються методологічні основи визначення капіталу у страховій діяльності, вивчаються форми його реалізації в регіонах України. Methodological fundamentals of capital determination in insurance industry are defined. Forms of its ...
813414
  Топчій М.К. Методологічні основи визначення місця вірусів у живій природі / М.К. Топчій, В.Л. Васильєва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
813415
  Костирко Л. Методологічні основи визначення параметрів управління вартісю підприємства : виробничий потенціал // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.:18 назв. – ISSN 1810-3944
813416
   Методологічні основи визначення педагогічних можливостей і технології проектування й створення аудіовізуальних електронних засобів / В.П. Волинський, О.С. Красовський, О.В. Чорноус, Т.В. Якушина // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 90-97
813417
  Плужник А.В. Методологічні основи використання лізингу як інструмента санації підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 286-297. – ISBN 966-8958-03-9
813418
  Кім Єн Дар Методологічні основи досконалення високовольтних лінійних ізоляторів та методів їх випробувань : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.13 / Кім Єн Дар; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назв.
813419
  Найчук А.В. Методологічні основи дослідження держави // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 82-92
813420
  Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 58-64. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
813421
  Кирпушко Я.В. Методологічні основи дослідження приміського агропромисловго комплексу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 22-25. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
813422
  Сурай І. Методологічні основи дослідження проблем еліт у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-31
813423
  Хачатурян Х.В. Методологічні основи дослідження та впровадження управлінських інновацій // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 90-93. – Бібліогр.: 18 назв
813424
  Гава Ю. Методологічні основи дослідження теорії інтелектуального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування інтелектуального капіталу як розвитку категорії "капітал". Визначено закономірності та особливості формування теорії інтелектуального капіталу. The paper considers the process of the intellectual capital formation, with ...
813425
  Федосюк А.В. Методологічні основи дослідження українського парламентаризму в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 147-159. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
813426
  Осадчий В.І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Осадчий В.І.; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т (УкрНДГМІ) Мін-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Національної Академії Наук України. – Київ, 2008. – 811л. + Додатки: л.585-811. – Додаток. – Бібліогр.: л.521-584
813427
  Осадчий В.І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 - гідрол. суші, водні ресурси, гідрохімія / Осадчий В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.:36 назв
813428
  Марченко М.А. Методологічні основи дослідження юридичної категорії "людська гідність" // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 155-161. – ISSN 2524-017X
813429
  Туниця Ю. Методологічні основи Екологічної Конституції землі / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 7-15. – ISSN 0372-6436
813430
  Онищенко А.М. Методологічні основи еколого-економічного моделювання положень Кіотського протоколу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-25.
813431
  Багрова І.В. Методологічні основи економічного механізму забезпечення надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах / І.В. Багрова, Т.С. Яровенко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 90-96.
813432
  Кириченко Олександр Анатолійович Методологічні основи економічної безпеки суб"єктів господарювання в трансформаційній економіці / Кириченко Олександр Анатолійович, Кім Юрій Геннадійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 53-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто поняття і методологічні основи економічної безпеки, взаємозв"язок національної та державної безпеки України, взаємозв"язок державної безпеки і безпеки підприємства. Визначено методичні основи і принципи побудови системи ...
813433
  Ахрамович В.М. Методологічні основи забезпечення захисту інформації в соціальних мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Ахрамович Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
813434
  Сургай М.С. Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу з комп"ютеризованою системою управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Сургай Микола Сафонович ; НАНУ, Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв.
813435
  Ліпова О. Методологічні основи забезпечення продовольчої безпеки України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 212-214. – ISBN 978-617-7768-14-1
813436
  Бачинський В.В. Методологічні основи застосування пористих захисних покрить / В.В. Бачинський, В.М. Ярмолюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 6-11
813437
  Анпілогова Ж.Д. Методологічні основи ідентифікації соціально-економічних процесів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.13-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
813438
  Скрипниченко М. Методологічні основи ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних систем / М. Скрипниченко, А. Абдрахманова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
813439
  Машкін В.В. Методологічні основи інтерпретації поняття суб"єкта в аспекті пошуку нової нормативної парадигми / В.В. Машкін, М.Р. Бійовський // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 82-95
813440
  Тельвак В. Методологічні основи історичних поглядів М.С. Грушевського ( кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-28. – ISSN 0869-3595
813441
  Крап-Спісак Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крап-Спісак Наталія Павлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
813442
  Фурдичко О.І. Методологічні основи концепцій створення стабільного екологічно стійкого простору агроландшафтах / О.І. Фурдичко, І.Я. Тимочко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 60-66. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4678
813443
  Сидоренко О.О. Методологічні основи медієвістики в Університеті св. Володимира 30-60-ті роки ХІХ ст. (етап становлення) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 18. – С. 109-116.
813444
  Павлова С.І. Методологічні основи мерчандайзингу у роздрібній торгівлі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 218-221. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
813445
  Бідняк М.Н. Методологічні основи моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті розглядаються питання методологічних основ моделювання стратегій розвитку виробничих систем. Методом досліджень пропонується метод імітаційного моделювання. Об"єктом дослідження є організаційно-економічні системи виробничого характеру.
813446
  Мартинюк В.П. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
813447
  Губарик О.М. Методологічні основи оцінювання ефективності фермерських господарств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.105-109. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
813448
  Нестеровський В.А. Методологічні основи оцінювання якості музейних колекцій як самостійного об"єкту державного надбання України / В.А. Нестеровський, Л.О. Волконська // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 277-291. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
813449
  Кушнір В.А. Методологічні основи педагогічних досліджень / В.А. Кушнір, Г.А. Кушнір // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С.9-13
813450
  Страхов М. Методологічні основи періодизації історії держави і права / М. Страхов, О. Криворучко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.170-179
813451
  Довгань О. Методологічні основи підготовки та перепідготовки фахівців інформаційно-аналітичних підрозділів Служби безпеки України / О. Довгань, В. Хлань // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 74-80. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
813452
  Івануса А.В. Методологічні основи побудови екологічно орієнтованої системи виробничих зв"язків підприємств лісопромислового комплексу / А.В. Івануса. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 178, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-154. – ISBN 978-966-397-131-6
813453
  Незнамова А.С. Методологічні основи побудови та використання рейтингових оцінок діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання методології побудови та використання рейтингових оцінок із застосуванням статистичного інструментарію. Описані рейтингові системи використовуються для оцінки діяльності безпосередньо самих комерційних банків як зовнішніми ...
813454
  Авдієнко В.І. Методологічні основи понять "менеджмент" і "управління" / В.І. Авдієнко, В.В. Остапенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
813455
  Задорожна Ю.В. Методологічні основи проведення перепроектування організаційної структури підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 276-280
813456
  Паулін О.М. Методологічні основи проектування компонент комп"ютерних систем паралельної обробки багаторядних кодів з використанням природної симетрії даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Паулін Олег Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
813457
  Дружинін Є.А. Методологічні основи ризик-орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм розвитку техніки : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.13.227 / Євген Анатолійович Дружинін; МОН України; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського " Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 68 назв
813458
  Чубукова О.Ю. Методологічні основи розбудови ринку інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 37-41
813459
  Данкевич А.Є. Методологічні основи розвитку бюджетування у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69.
813460
  Зданюк В.В. Методологічні основи розробки індивідуальної програми реабілітації дітей з особливими потребами // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 51-55. – Бібліогр.: 4 назв.
813461
  Любченко В.В. Методологічні основи розробки моделей предметних областей з метою, що інкапсульована : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Любченко Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 43, [1] с. – Бібліогр.: 55 назв
813462
  Пушкар О.І. Методологічні основи розробки тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів. - / О.І. Пушкар, О.В. Фомічова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 48-52. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті сформовані методологічні основи організації та проведення тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів, які базуються на моделі формування готовності студентів до реалізації інноваційної поведінки та моделі інноваційного процесу ...
813463
  Височин І.В. Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
813464
  Ящищак О. Методологічні основи систематизаці законодавства України про фінансові послуги // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-25.
813465
  Іщук С.І. Методологічні основи системного аналізу територіально-виробничої системи адміністративної області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 18-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 20)
813466
  Котенко М.В. Методологічні основи системної інтеграції норм права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 153-158. – ISSN 2413-6433
813467
  Борденюк В. Методологічні основи співвідношення методів державного управління та методів здійснення місцевого самоврядування (правові аспекти) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 68-79. – ISSN 1993-0909
813468
  Васєчко О.О. Методологічні основи статистики підприємств : монографія / Васєчко О.О. – Київ, 2005. – 296с. – ISBN 966-7773-76-0
813469
  Сибірякова М.В. Методологічні основи статистичного обліку структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 9-13. – Бібліогр.: 12 назв
813470
  Греков Л.Д. Методологічні основи створення георозподілених виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Греков Леонід Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 37 с. – Бібліогр.: 51 назва
813471
  Москаленко В.В. Методологічні основи та інформаційна технологія планування розвитку підприємства на основі системного моделювання стратегічних цілей та напрямків діяльності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Москаленко Валентина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
813472
  Горбенко А.В. Методологічні основи та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих WEB-систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Горбенко Анатолій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
813473
  Мельничук О.Ю. Методологічні основи та моделі системи землеустрою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.04 / Мельничук Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
813474
  Кущенко О. Методологічні основи та складові програми відновлення активності та участі дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
813475
  Гончаренко Н.М. Методологічні основи трансформізму і його значення у формуванні ідей розвитку в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
813476
   Методологічні основи удосконанлення системи технічної діагностики сучасних радіоелектронних засобів / Г.Б. Жиров, О.В. Буяло, Б.Г. Жиров, В.В. Крихта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 21-25
813477
  Іваночко Н.В. Методологічні основи управління збутовою діяльністю підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 115-121. – ISSN 2308-1988
813478
  Кравець П.В. Методологічні основи управління лісами на засадах сталого розвитку в контексті теорії збереження основного капіталу / П.В. Кравець, А.І. Карпук // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 103 : Лісівництво. Декоративне садівництво. – С. 76-87
813479
  Лондар С.Л. Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 53-65. – Бібліогр.: с. 54


  Розглядається проблема управління тимчасово вільними коштами єдиного казначейського рахунку (ЄКР) в Україні. На підставі результатів дослідження статистичних закономірностей динаміки касових залишків ЄКР протягом 2001-2007років запропоновано методику ...
813480
  Звєряков О.М. Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 175-182 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
813481
  Нестерова С.В. Методологічні основи факторного аналізу у процесі оцінки фінансового стану підприємства / С.В. Нестерова, Є.Ю. Делеган // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 241-245. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
813482
  Ольшанська О.В. Методологічні основи формування агросоціальних систем // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 74-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
813483
  Друшляк М.Г. Методологічні основи формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти: філософський рівень // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2413-1571
813484
  Осиченко Г.О. Методологічні основи формування естетики міського середовища : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Осиченко Галина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
813485
  Харченко С. Методологічні основи формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 128-138. – ISSN 2312-5993
813486
  Прушківський В.Г. Методологічні основи формування механізму управління соціально-економічним розвитком промисловості регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: 6 назв
813487
  Блінова М.Ю. Методологічні основи формування соціокультурної ідентичності в архітектурному середовищі сучасного міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Блінова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
813488
  Тищенко О.П. Методологічні основи формування та реалізації сучасної стратегії регіонального розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 122-127
813489
  Тріфонов І.В. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого управління програмами в умовах неповноти інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Тріфонов Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
813490
  Петлін В. Методологічні особливості дослідження географічних систем // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7069-36-1
813491
  Карасьова Н.А. Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 154-160. – ISSN 2222-4459
813492
  Талах В.І. Методологічні особливості дослідження кризи та кризових процесів в діяльності соціально-економічних систем // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 1 (23). – С. 12-18. – ISSN 2308-1988
813493
  Тихомиров О. Методологічні особливості досліджень юридичної компаративістики як соціального інституту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-7
813494
  Мовчан Р. Методологічні особливості історичного осмислення літературного процесу 1920-х років // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 9-12. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглянуто основні ключові питання, які ідентифікують український літературний процес 1920-х років у контексті всього ХХ століття, визначають його іманентні національні особливості та які є особливо актуальними для конкретно-історичних ...
813495
  Чорноморденко Д.І. Методологічні особливості міждисциплінарності наукових зв"язків в сучасній екології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 63-64
813496
  Кундря-Висоцька Методологічні особливості обліку в системі корпоративного управління // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 134-143
813497
  Мисака Г. Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження економічної сутності кредитного ризику банку та узагальнено її вплив на методику оцінки, обліку та відображення у звітності резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. In ...
813498
  Мендрул О.Г. Методологічні особливості оцінки вартості підприємств в умовах економічної трансформації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.С.56-59
813499
  Бондаренко О.В. Методологічні особливості побудови інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 217-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
813500
  Чекмишев О.В. Методологічні особливості поєднання методів моніторингу ЗМІ та методу анкетування під час дослідження міжнародних медіакомунікацій (на прикладі українських,російських та польських телеканалів) / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 61-68


  У статті визначено основні методологічні особливості дослідження контенту міжнародних медіакомуні кацій. Проаналізовано різні аспекти використання дослідницьких методів різного рівня формалізованості. Розглянуто приклади експериментальних досліджень ...
813501
  Панасюк О.Т. Методологічні особливості сучасного етапу кодифікації законодавства про працю // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7069-52-1
813502
  Семиченко В. Методологічні передумови досліджень з проблем розвитку особистості у системі соціальних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з нелінійним, неоднозначним характером процесу розвитку, складними зв"язками між особистісним розвитком і соціумом. Розкриваються загальнометодологічні аспекти, робиться проекція на психологічні об"єкти, соціальний, ...
813503
  Парсяк В.Н. Методологічні передумови здійснення маркетингових досліджень у сфері обігу цінних паперів : фінансовий ринок / В.Н. Парсяк, В.В. Зельдіс // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 69-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
813504
  Филюк Г.М. Методологічні передумови сучасного дослідження монополії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 67-74


  У статті відображені методологічні передумови, які повинні складати основу дослідження монополії в сучасних умовах. Розглянуто джерела виникнення монополії в економічній системі. Уточнено низку однопорядкових понять. The article reflects the ...
813505
  Буковський А.В. Методологічні питання банківського маркетингу на українському ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-61. – (Економіка ; вип. 47)


  Статтю присвячено актуальним проблемам розвитку соціальної сфери України як важливого фактора економічного зростання держави. Наведено статистичні дані, що характерезують стан справ із соціальним захистом населення в розвинених капіталістичних країнах, ...
813506
  Сметаніна Н.В. Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 317-321
813507
  Коваленко А.Б. Методологічні питання вивчення проблеми розуміння // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
813508
  Ткачова Н. Методологічні питання дослідження проблеми виховання правової свідомості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 12-16
813509
  Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
813510
  Матусевич К.М. Методологічні питання кількісного і якісного визначення інфляції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 202-207. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
813511
  Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології : (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату):Навчально-методичний посібник / АПН України; Ін-т педагогіки і псих. професійної освіти ; Валентин Васильович Рибалка. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 204 с. – ISBN 966-521-214-1
813512
  Гончар О.В. Методологічні питання оцінювання якості показників енергобалансу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 27-30. – Бібліогр.: 6 назв
813513
  Чухно А.А. Методологічні питання політичної економії (з приводу нової програми курсу) // Комуніст України, 1966. – №11
813514
  Ямненко Т.М. Методологічні питання предмета і методу фінансового права на сучасному етапі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-24.
813515
  Матвієнко Н. Методологічні питання розвитку Experiential marketing // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 260-261
813516
  Расшивалов Д. Методологічні питання світогосподарської ризикології в контексті тягарів глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-82. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні питання ризикологічного змісту процесу глобалізації та ризикогенності глобального економічного розвитку. Аналізуються ризики глобалізації та глобалізація ризиків. The article dwells on the methodological issues of risk content ...
813517
  Бердишев Г.Д. Методологічні питання сучасних уяв про генну регуляторну систему // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
813518
  Галицька Е.В. Методологічні питання та використання статистичних групувань в аналізі банківської діяльності / Е.В. Галицька, Л.М. Висоцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглядається методологія статистичних групувань та конкретні приклади їх використання при проведенні статистико-економічного аналізу діяльності банківських установ.
813519
  Воротіна Л.І. Методологічні питання функціонування підприємств сектору малого бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 183-190


  У статті викладено результати дослідження теорії та загальнення сучасної практики рівня малого бізнесу в Україні.
813520
  Фішман І.М. Методологічні питання шкільного курсу математики / І.М. Фішман. – К, 1985. – 73с.
813521
  Прокопов Денис Методологічні підвалини диференціації ідей у філософії XVII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджуються проблеми окремих складових частин методу істинного пізнання, як він тлумачиться Б. Спінозою в контексті проекту "вдосконалення розуму", а також питання диференціації ідей як умови пізнання істини.
813522
  Самойленко В.М. Методологічні підвалини і прикладні застосування стохастичної екологічної гідрології // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-109-9
813523
  Хоменко О. Методологічні підстави осмислення словесності у теоретичному дискурсі Тараса Шевченка та Миколи Костомарова // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 26-43
813524
  Ніколаєнко Н.В. Методологічні підходи в дослідженні постнекласичних практик // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 34-36
813525
  Прокопенко А.Л. Методологічні підходи визначення трансакційних витрат у лізинговій діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-89.
813526
  Середа О.С. Методологічні підходи до аналізу запитань в соціологічних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 96-97
813527
  Головчук В.М. Методологічні підходи до аналізу типових і нетипових норм права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 20-22. – ISBN 978-966-940-085-7
813528
  Лєснікова М.В. Методологічні підходи до вдосконалення статистичного обліку зовнішньої торгівлі послугами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
813529
  Афанасьєва В. Методологічні підходи до вивчення вірша на сучасному етапі розвитку українського віршознавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 44-49


  У статті порушено проблему системного підходу до визначення методологічних засад сучасного українського віршознавства, проаналізовано генезу та еволюцію віршознавчої методології, окреслено основні віхи в розвитку методологічних підходів до вивчення ...
813530
  Мельник В. Методологічні підходи до вивчення зв"язку між міжнародною торгівлею і добробутом населення через ланку "економічне зростання" / В. Мельник, А. Савка // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 129-135. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
813531
  Заблоцький А.В. Методологічні підходи до вивчення образу радянської бойової техніки періоду Великої Вітчизняної війни в суспільній свідомості її учасників // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 134-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються такі поняття, як техніка, бойова техніка, суспільна свідомість та образ у суспільній свідомості, автор з"ясовує критерії відмінності бойової техніки від зброї в цілому.
813532
  Кучеренко Світлана Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.134-151. – ISSN 1810-2131
813533
  Трофімов А.Ю. Методологічні підходи до вивчення управлінської діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 162-166. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
813534
  Трофімов А.Ю. Методологічні підходи до вивчення управлінської діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 36-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються два основні напрямки вивчення управлінської діяльності: "технократичний", орієнтований переважно на кількісні методи оцінки; і "поведінський", орієнтований переважно на соціально-психологічні чинники, що зумовлюють ефективність діяльності ...
813535
  Олійник Я. Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-24. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні особливості систем природокористування як об"єкту дослідження. Проаналізовано основні методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування: політико-економічний, соціальний, геоекологічний ...
813536
  Мазуренко В.І. Методологічні підходи до визначення граничних значень індикаторів національної економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток методологічних підходів до визначення критичних значень індикаторів національної економічної безпеки. Серед основних ідей, запропонованих автором, є необхідність запровадження системи раннього попередження з метою гарантування ...
813537
  Ковальов В. Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект) / В. Ковальов, О. Атаєва, К. Шевченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
813538
   Методологічні підходи до визначення проблемних територій та напрями регулювання їх подальшого розвитку = Methodological approaches to difinition of problem territories and directions of regulation of their further development : монографія. – Дніпропетровськ, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7800-19-9
813539
  Пунда Ю.В. Методологічні підходи до визначення рівня конфліктності міждержавних відносин / Ю.В. Пунда, І.П. Козинець, В.С. Клименко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 151-156. – ISSN 2311-7249
813540
  Кльоба Л.Г. Методологічні підходи до визначення сутності банків і банківської діяльності / Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 55-58. – Бібліогр.: 19 назв
813541
  Міненко В.Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-78
813542
  Еш С. Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-70. – ISSN 1682-2366
813543
  Жук І.Л. Методологічні підходи до вимірювання невідповідності кваліфікації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С.41-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
813544
  Семенів Н.М. Методологічні підходи до вирішення етнічних конфліктів у площині практики сучасних міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 268-276. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
813545
  Грекова В. Методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554
813546
  Ільченко Т. Методологічні підходи до дослідження заощаджень населення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 56-60. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
813547
  Прокопенко О.В. Методологічні підходи до екологізації діяльності підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 22-30.
813548
  Макаренко М. Методологічні підходи до економічної оцінки вантажних перевезень / М. Макаренко, І. Гойхман, Т. Рябчун // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
813549
  Петренко С. Методологічні підходи до здійснення процесу внутрішнього аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
813550
  Савич І.В. Методологічні підходи до кількісного оцінювання обсягів тіньового сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 60-66
813551
  Гринько Т.В. Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 39-44. – ISSN 2222-4459
813552
  Кукурудза С.І. Методологічні підходи до метризації екостанів ландшафтних систем / С.І. Кукурудза, М.Й. Рутинський // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 175-181. – Бібліогр.: 26 назв
813553
  Чорнолуцький Р.В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 63-70. – ISSN 2306-9082
813554
  Білик М.Д. Методологічні підходи до обгрунтування оцінки вартості підприємств , що реорганізуються ,та фінансового забезпечення цього процесу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.53-59. – ISBN 966-614-021-7
813555
  Лепетан І.М. Методологічні підходи до обліку орендних операцій / І.М. Лепетан, Ю.І. Рязанцева // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
813556
  Саліхова О.Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектора економіки України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
813557
  Бутко М.П. Методологічні підходи до оцінки ефективності функціонування регіонального ринку продовольчих ресурсів / М.П. Бутко, О.М. Шевченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 14-17
813558
  Близнюк В.В. Методологічні підходи до оцінки персоналу. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
813559
  Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв
813560
  Бутко М.П. Методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на розвиток територіальних громад / М.П. Бутко, В.П. Колоша, О.І. Рассказов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 14-22. – ISSN 1562-0905
813561
   Методологічні підходи до оцінювання впливу карантинних заходів, пов"язаних із поширенням COVID-19, на фінансову складову аграрної економіки / О.В. Ходаківська, Л.Д. Тулуш, М.І. Пугачов, М.В. Крушельницький // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 45-51. – ISSN 2306-6806
813562
  Шевченко М.М. Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки / М.М. Шевченко, В.А. Соколов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 148-154. – ISSN 2306-6814
813563
  Кузьмін О.Є. Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
813564
  Огай М.Ю. Методологічні підходи до оцінювання показників робочої сили для малих сукупностей населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
813565
  Огай М.Ю. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок бідності для регіонів України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-123.
813566
  Повідайчик О.С. Методологічні підходи до підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу у вищій школі / О.С. Повідайчик, М.М. Попик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 106-110. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
813567
  Ступак О. Методологічні підходи до процесу формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 127-138. – ISSN 2307-4906
813568
  Руденко І.В. Методологічні підходи до розподілу фінансових ресурсів між бюджетами в контексті проведення реформи адміністративно-територіального устрою : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
813569
  Савченко Т.Г. Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 268-278 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
813570
  Молодожен Ю.Б. Методологічні підходи до розробки системи індикаторів оцінки потенціалу та розвитку адміністративно-територіальних одиниць // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-98 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
813571
  Мазуренко В.І. Методологічні підходи до розробки системи раннього попередження загрози виникнення фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 207-219. – Бібліогр.: на 41 пункт
813572
  Циганенко О.В. Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 116-119. – Бібліогр.: 7 назв
813573
  Пархомчук О.С. Методологічні підходи до розробки та реалізації стратегії управління конверсійними процесами в Україні в контексті змін у світовій політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 17-25.
813574
  Котюк І.І. Методологічні підходи до розуміння понять "тотожність" ("ідентичність") потребують перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу традиційного розуміння тотожності автор обґрунтовує якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту. На основе критического анализа традиционного понимания сходства автор обосновывает качественно ...
813575
  Корнійчук Методологічні підходи до середньострокового прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки / Корнійчук, ВЛ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 14-18.
813576
  Венедіктова І. Методологічні підходи до співвідношення понять "інтерес" і "потреба" при визначенні юридичної категорії "охоронюваний законом інтерес" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 129-137. – ISSN 1993-0909
813577
  Лєснікова М.В. Методологічні підходи до статистичного оцінювання вартості фінансових послуг у зовнішньоекономічній діяльності / М.В. Лєснікова, К.О. Пономаренко, А.В. Савченко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 16-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
813578
  Чернявський А.Д. Методологічні підходи до створення організаційних форм управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
813579
  Лозинська Т.М. Методологічні підходи до структурування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 92-97. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
813580
  Фурман А.В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування / А.В. Фурман, О. Шаюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 5-26 : рис. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 1810-2131
813581
  Юрченко О.В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 236-242. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
813582
  Ніколаєнко І.В. Методологічні підходи до управління економічними ризиками в регіоні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 177-180
813583
  Журавка Ф.О. Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 42-47.
813584
  Проскуріна Н.М. Методологічні підходи до формування аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 41-45
813585
  Скачек Н.Ю. Методологічні підходи до формування вибіркової сукупності тестових підприємств в аграрному секторі ЄС // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
813586
  Друшляк М.Г. Методологічні підходи до формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 52-57. – ISSN 2413-1571
813587
  Ляховська Ю. Методологічні підходи до формування громадянської культури в майбутніх учителів іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 146-153. – ISSN 2308-4634
813588
  Ціпуринда В.С. Методологічні підходи до формування інноваційних моделей управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-83. – ISBN 966-614-021-7
813589
  Спасибо-Фатєсва Методологічні підходи до формування національних інноваційних систем // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 124-132. – ISSN 1993-0909
813590
  Оксак А.О. Методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань корпорацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 108-113. – ISSN 2222-4459
813591
  Іванюта В.Ф. Методологічні підходи дослідження міжнародних інтеграційних процесів в аграрному секторі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 2. – С. 142-145.
813592
  Пасічник Ю.В. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
813593
  Виговська С.В. Методологічні підходи професійної підготовки майбутніх фахівців до соціально-педагогічної роботи на селі / С.В. Виговська, Л.М. Ляшенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 79-85. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
813594
  Пінчук Є.А. Методологічні підходи соціально-філософського аналізу модернізації вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 110-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті акцентується увага на наступні положення: об"єктивний процес розвитку сучасної цивілізації обумовлює поступовий перехід до модернізаційного суспільства. Модернізація - це побудова інформаційного суспільства, це процес розвитку всього ...
813595
  Кафарський В.І. Методологічні підходи та методи дослідження конституційно-правового регулювання діяльності політичних партій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 182-188. – ISSN 1563-3349
813596
  Мацюк А. Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного закону держави / А. Мацюк, А. Мацюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 18-26. – ISSN 2306-9082
813597
  Ходаківська В. Методологічні підходи та оцінка активності івестиційної діяльності в регіонах України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 79-87
813598
  Іванова В. Методологічні підходи у підготовці вчителя дошкільної освіти у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 245-255. – ISSN 2312-5993
813599
  Проскуріна Н.М. Методологічні підходи формування аудиторських процедур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 266-275. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
813600
  Кузнєцова А. Методологічні підходи щодо визначення сутності та класифікації інновацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 107-117. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
813601
  Войт Д.С. Методологічні підходи щодо ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій / Д.С. Войт, О.О. Топчій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
813602
  Чижова В.І. Методологічні підходи щодо удосконалення системи фінансового забезпечення раціонального природокористування / В.І. Чижова, О.М. Федчак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 1726-5428
813603
  Коломієць К.В. Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 90-103 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
813604
  Алієв Х.М. Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 5-11. – ISSN 2074-8167
813605
  Бондарець В.В. Методологічні положення конкурентоспроможності банківської системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 76-77
813606
  Бойко Є.І. Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 14-22. – ISSN 1562-0905
813607
  Аітова О.В. Методологічні правила тлумачення текстів у філософській герменевтиці Ф. Шлейєрмахера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 13-16. – ISSN 2077-1800
813608
  Бахтіярова Х.Ш. Методологічні принципи багаторівневої підготовки майбутніх інженерів-педагогів у технічному університеті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
813609
  Пандяк І. Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 249-253. – (Серія географічна ; Вип. 36)
813610
  Старостенко Г.Г. Методологічні принципи дослідження відтворення населення у територіальних суспільних системах // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 22-26. – ISBN 0201-8683
813611
  Машков А. Методологічні принципи дослідження меж державного втручання в рамках синергетичного підходу // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 103-137


  У статті проаналізовані основні методологічні засади здійснення дослідження меж державного втручання в суспільні відносини, яке відбудеться на сінергетичній теорії. The article is devoted to the main methodological basis of the realization the ...
813612
  Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.02 / Сніжко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 570 л. + Додатки: л. 504-570. – Бібліогр.: л. 456-503
813613
  Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Сніжко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 33 с. – Бібліогр. : 40 назв.
813614
  Одношевна О.О. Методологічні принципи і методичні основи визначення економічної ефективності виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 94-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
813615
  Черняк Є.В. Методологічні принципи конституційно-правового дослідження інституту охорони Конституції як елементу системи сучасного конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 92-98. – ISSN 2219-5521
813616
  Одрехівський М.В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки Інвестиційна та інноваційна діяльність // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 69-77. – ISSN 1562-0905
813617
  Сухорукова О. Методологічні принципи розвитку та розміщення видавничо-поліграфічного комплексу // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.68-74
813618
  Костєв В.М. Методологічні принципи синергетики та фізичне пізнання / В.М. Костєв, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
813619
  Ревко А.М. Методологічні принципи та критерії структурного аналізу соціальної інфраструктури регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 164-169
813620
  Продайвода Г.Т. Методологічні принципи укладання комп"ютерного російсько-українського тлумачного словника з геофізики / Г.Т. Продайвода, Н.С. Єгорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-53. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Викладена ідея, методологічні і методичні принципи укладання комп"ютерного тлумачного російсько-українського геофізичного словника з врахуванням існуючого досвіду, стану і тенденцій розвитку сучасної геофізики.
813621
  Макаренко М.В. Методологічні принципи управління конкурентоспроможним регіональним розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 182-188 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
813622
  Продайвода Г.Т. Методологічні принципи формування бази даних основних літотипів для визначення складу земної кори північно-західної частини Українського щита сейсмогравітаційним методом / Г.Т. Продайвода, О.В. Зінченко, О.О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-19. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методоголічні принципи формування бази даних основних літотипів північно-західної частини Українського щита для вирішення задачі глибинного картування асоціацій гірських порід за даними сейсмографічного методу. Визначеного основні літотипи ...
813623
  Плахотнік О.О. Методологічні принципи формування механізмів управління соціально-економічними системами у мережевій економіці // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 139-143
813624
  Левченко А.М. Методологічні причини взаємодії культури і масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 112-117.


  У статті висвітлено основні підходи в українській та зарубіжній науці до дослідження феномену культури. Проаналізовано взаємодію культури та масової комунікації у світлі різноманітних теорій, які містять достатній потенціал для нового їх осмислення і ...
813625
  Ткачук В. Методологічні проблеми аналізу політичної трансформації України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.324-329. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
813626
  Скрипнюк О. Методологічні проблеми взаємозв"язку права і політики / О. Скрипнюк, В. Селіванов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 14-21. – ISSN 0132-1331
813627
  Рєпін К.Ю. Методологічні проблеми вибіркових статистичних спостережень за результатами діяльності підприємств / К.Ю. Рєпін, О.Б. Степанова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр.: 2 назв.
813628
  Книш В.В. Методологічні проблеми визначення дефініції "конституційно-правова відповідальність суб"єктів державно-політичних відносин" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 124-130. – ISSN 1563-3349
813629
  Балановський Я.М. Методологічні проблеми визначення індикаторів етносоціокультурної маргінальності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 123-130. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
813630
  Шевченко М.М. Методологічні проблеми державного управління забезпечення національної безпеки України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 381-388
813631
  Шаркова І.М. Методологічні проблеми дослідження добросовісності (bona fides) у римському праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 210-214. – ISSN 1818-992Х
813632
  Мицюк С.В. Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності продукції : матеріали до вивчння курсу "Економічна теорія" для студ. економічного фак-ту / С. В. Мицюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 36с.
813633
  Лещенко С.В. Методологічні проблеми дослідження політичної соціалізації в період зміни поколінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується політична соціалізація в суспільстві, яке змінюється, виявляючи та долаючи наявні за таких умов методологічні проблеми. Article is devoted to consideration of methodology of studying of political socialization.
813634
  Дубовик М. Методологічні проблеми дослідження сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 38-41. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття висвітлює методологічні проблеми, що виникають при дослідженні сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра. Автор описує три групи таких проблем та пропонує можливі рішення, звертаючись до досвіду зарубіжних дослідників. У ...
813635
  Стоян Д.В. Методологічні проблеми дослідження теорії історичного процесу в контексті філософської спадщини Юліана Вассияна // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 361-367
813636
  Хохуляк В. Методологічні проблеми дослідження фінансового права як системного явища // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 108-111
813637
  Трофімов Ю.Л. Методологічні проблеми дослідження ціннісно-смислової сфери людини / Ю.Л. Трофімов, В.В. Пушкар // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.114-119. – (Психологічні науки)
813638
   Методологічні проблеми економічної теорії // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 11-151. – ISBN 966-7574-01-6
813639
  Рибачук В.П. Методологічні проблеми застосування наукометричного аналізу при прогнозуванні напрямів науково-технологічного прогресу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 36-45. – ISSN 0374-3896
813640
  Сердюк О. Методологічні проблеми застосування якісних методів у соціально-правових дослідженнях злочинності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-90.
813641
  Ткаченко Л.Г. Методологічні проблеми зіставлення показників зайнятості, одержаних з вибіркового обстеження економічної активності та Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв
813642
  Коцюба З. Методологічні проблеми зіставного дослідження паремій (універсальне vs національне) // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 384-390. – ISBN 978-617-639-227-9
813643
  Степанов В. Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень / В. Степанов, С. Рассадникова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
813644
  Кордюм А.Б. Методологічні проблеми кількісної оцінки змін норми річкового стоку під впливом антропогенної діяльності людини в сучасних умовах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 42-48. – Бібліогр.: 4 назви
813645
  Бєлова І.В. Методологічні проблеми контролю та аудиту в банках України // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 67-71.
813646
  Макаренко Ігор Петрович Методологічні проблеми макроекономічного прогнозування // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі поєднання економічних теорій циклічності та макроекономіки розглядаються особливості методології прогнозування економічної динаміки.
813647
  Івашина О.Ф. Методологічні проблеми макроекономічного регулювання / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
813648
   Методологічні проблеми менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.6-94. – ISBN 966-654-085-1
813649
  Румянцев А.П. Методологічні проблеми міжнародного поділу праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглядаються суттєві риси, принципи, форми, суперечності та функції міжнародного поліду праці.
813650
  Куриляк Віталіна Методологічні проблеми міжнародного та міжкультурного менеджменту як галузей знань // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається загальна методологія становлення міжнародного та міжкультурного менеджменту як галузей знань. Аналізуються моделі управління, орієнтовані на міжнародну діяльність.
813651
  Булан А.П. Методологічні проблеми національної безпеки у контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується необхідність розробки наукової методології комплексного дослідження національної безпеки України та методики визначення національних інтересів, моніторингу кризових ситуацій і загрозливих процесів. The article grounds the ...
813652
  Даниленко В. Методологічні проблеми неперервної педагогічної освіти / В. Даниленко, К. Левківський, В. Мележик // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С.38-43. – ISSN 1682-2366
813653
  Андріюк В.В. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 37-44. – ISSN 1563-3349
813654
  Сітовський М.В. Методологічні проблеми обліку довгострокових активів : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
813655
  Коблянська О.І. Методологічні проблеми обліку та аудиту в бізнесі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 160-170. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається бухгалтерський облік як спосіб спілкування підприємців у прийнятті господарських рішень, аналізується суть аудиту, його класифікація, досліджується документальний метод аудиторського контролю.
813656
  Скрипнюк О. Методологічні проблеми оновлення Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 357-378. – ISSN 1993-0909
813657
  Притика Д. Методологічні проблеми організації господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.18-20. – ISSN 0132-1331
813658
  Онікієнко В.В. Методологічні проблеми оцінки ефективності мотивації конкурентоспроможності у сфері праці / В.В. Онікієнко, М.В. Семикіна // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 157-165.
813659
  Рибачук В.П. Методологічні проблеми оцінювання продуктивності наукової діяльності // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 46-52. – ISSN 0374-3896


  Обговорюються методологічні принципи, покладені в основу прийнятих в Україні в 2011-2012pp. нормативно-правових актів, що визначають порядок проведення державної атестації наукових установ. Аналізуються проблеми реалізації урядових рішень щодо переходу ...
813660
  Гуторова Н.О. Методологічні проблеми пеналізації злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 217-220. – ISBN 978-966-458-403-3
813661
  Лукашев О.А. Методологічні проблеми побудови системи фінансового права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 148-156. – ISSN 0201-7245
813662
  Мороз Я.В. Методологічні проблеми побудови соціальних показників // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 91-93
813663
  Горбачик А.П. Методологічні проблеми порівняльних соціологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено ключовим методологічним проблемам порівняльних соціологічних досліджень. Проблеми малої кількості макросоціологічних об"єктів для аналізу, залежності спостережень ("проблема Гальтона") та інтерпретації причинних впливів (проблема ...
813664
  Дубровіна А.Б. Методологічні проблеми радянської юридичної науки // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 129-137


  У жовтні 1964 р. у Києві відбулася організована Сектором держави і права АН УРСР та юридичним факультетом КДУ наукова конференція юридичних наукових установ, вузів та юридичних факультетів УРСР, присвячена методологічним проблемам радянської юридичної ...
813665
  Коренева Н.О. Методологічні проблеми статистичного обліку інвестиційної привабливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-110. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Доведено важливість удосконалення способів збору статистичних даних, необхідних для оцінки інвестиційної приваб-ливості з метою одержання об"єктивної інформації про стан об"єктів інвестування. Запропоновано комплексне застосу-вання методів ...
813666
  Шляхова Н. Методологічні проблеми створення літературних історій // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 28-33. – ISBN 978-966-171-312-2
813667
  Бутирська Т. Методологічні проблеми сучасного державного будівництва України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 194-207.
813668
  Татенко В.О. Методологічні проблеми сучасної психології // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (74). – С. 14-21
813669
  Татенко В.О. Методологічні проблеми сучасної психології // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 11-18. – ISSN 2304-0629
813670
  Ніколаєнко Л.Г. Методологічні проблеми теорії масової комунікації / Л.Г. Ніколаєнко, А.В. Ломачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 49-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
813671
  Джорджевич С. Методологічні проблеми територіального дослідження фрльклору: репертуар гуслярів // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 94-100. – ISSN 0130-6936
813672
  Александрова В.П. Методологічні проблеми територіального планування науково-технічного прогресу / В.П. Александрова. – Київ : Вища школа ; Вид-во при Київському університеті, 1974. – 188 с. : іл., схем. – Бібліогр.: с. 186-187 та в підрядк. прим.
813673
  Ковальчук О.М. Методологічні проблеми у встановленні ієрархії правових цінностей // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 61-66. – ISSN 2413-6433
813674
  Шевчук В.М. Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 229-247. – ISSN 1993-0909
813675
  Мандибура В.О. Методологічні проблеми формування ринкової системи соціально-економічних гарантій та ліквідації номенклатурно-бюрократичних привілеїв / В.О. Мандибура, С.Г. Ватажок // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 25-32


  У статті розкриваються методологічні проблеми формування ринкової системи соціального захисту населення, та розкривається економічний зміст таких категорій як "соціальні гарантії", "пільги", "компенсації" та "привілеї". Значна увага приділяється ...
813676
  Кондрашихін А.Б. Методологічні розбіжності в управлінні сучасними фінансами: економічні та правові аспекти // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 155-160
813677
  Штойко П.І. Методологічні розбіжності у становленні географічної науки // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 2227-3220
813678
  Бідняк М.Н. Методологічні системи управління в соціально-економічних системах // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  В статті розглянуті питання управління в соціально-економічних системах та його роль і значення. Визначений закон функціонування складних динамічних систем загального характеру.
813679
  Гринюк Р. Методологічні способи тлумачення принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-80.
813680
  Потіщук О.О. Методологічні стратегії соціальної історії науки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
813681
  Андрейцев В.І. Методологічні та дидактичні аспекти реформи правової освіти в Україні // Вісник Київського університету. Сер. юридичні науки, 1998. – Вип. 36
813682
  Андрейцев В.І. Методологічні та дидактичні аспекти реформи правової освіти в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розглядаються проблеми сучасної вищої правової освіти в Україні та перспективи її подальшого розвитку.
813683
  Падалка І.О. Методологічні та економічні аспекти явища "диверсифікація" // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 114-131. – ISBN 966-7317-92-7
813684
  Кравчук М. Методологічні та загальнотеоретичні аспекти наукової розвідки правових засад розбудови Збройних Сил України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 110-114. – ISSN 0132-1331
813685
  Юхименко Н.Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931
813686
  Гордєєв А.Ю. Методологічні та інформаційно-технологічні особливості дослідження портоланів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 291-297


  У статті обґрунтовані методологічні та інформаційно-технологічні особливості дослідження портоланів. Це досягнуто шляхом вибору системи принципів, відповідної технології каталогізації старовинних морських карт та фізично реалізовано у вигляді ...
813687
  Горенко Л.І. Методологічні та історичні детермінанти культурологічних концепцій Я.С. Калакури // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 35-47


  У статті висвітлено наукову діяльність українського історика і теоретика в галузі історіографії, джерелознавства та українознавства проф. КНУ імені Тараса Шевченка - Ярослава Степановича Калакури. Аналіз його праць здійснено з урахуванням ...
813688
  Соколовська А.М. Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-76. – Бібліогр.: с. 65-68, 70, 72-73, 76


  Проаналізовано методологічні та методичні підходи до розрахунку ефективних ставок оподаткування праці, капіталу і споживання та особливості їх застосування в Україні.
813689
  Тіщенко Є. Методологічні та методичні засади організації управління ризиками проектного фінансування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 47-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
813690
  Тертична Ю.В. Методологічні та методичні основи дослідження етноекзогенного туризму Закарпатської області // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 152-157
813691
  Горбачик А.П. Методологічні та методичні проблеми вимірювання соціальних показників демократизації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 37-52. – ISBN 966-594-559-9
813692
  Міщенко В. Методологічні та методичні проблеми запровадження таргетування інфляції // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-45. – Бібліогр.: 12 пунктів
813693
  Криклій А. Методологічні та організаційні основи формування потреби у персоналі в умовах нової економіки : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
813694
  Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 229-238. – ISSN 2312-5993
813695
  Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 24-34 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
813696
  Калашник Н. Методологічні та психологічні засади формування естетичних смаків у сучасної молоді / Н. Калашник, Н. Переверзєва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 145-154.
813697
  Грабовська Г.М. Методологічні та теоретичні аспекти дослідження правового забезпечення функціонування освіти України в 1917-1921 рр // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 92-98. – ISSN 1563-3349
813698
  Трухан Г.В. Методологічні та теоретичні засади організації педагогічної освіти в Норвегії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 170-179. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
813699
  Сунцова О.О. Методологічні та теоретичні засади фінансової науки: ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 9-16. – ISSN 1993-6788


  Про особливості перехідних економік країн Центрально-Східної Європи, в т.ч. й України та неоднорідність їхнього розвитку.
813700
  Коверзнев В.О. Методологічні та теоретичні засади формування кооперативного права України // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2456-11-0
813701
   Методологічні та теоретичні проблеми психології : навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навч. закладів / [ Корольчук М.С. та ін. ]. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-521-468-7
813702
  Пунько Богдан Михайлович Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 84-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Подано обгрунтування розробки методики визначення психолога управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця, удосконалено алгоритми виявлення керівника-інтелектуала для управлінської діяльності у сферах державного управління і ...
813703
  Топчієв О.Г. Методологічні трансформації і сучасні парадигми в географії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр.: 5 наз. – ISSN 1561-4980
813704
  Топчієв О. Методологічні трансформації предметної області вітчизняної географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7069-36-1
813705
  Зінченко Т.П. Методологічні труднощі аналізу стереотипів зовнішності та їх гендерно-вікових відмінностей // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 39-45. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2310-4368
813706
  Безтелесна Л. Методологічно-інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-17
813707
  Щирба В.С. Методологічно-організаційні особливості науково-дослідної роботи студентів як виду фахового творчого зростання / В.С. Щирба, О.В. Фуртел // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 186-188. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
813708
  Шефель С.В. Методологічно-правовий сенс екософської концепції Ф.-Е. Шварцкопфа // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 104-110. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
813709
  Мадяр Р.О. Методологічно-теоретичне підґрунтя аналізу транскордонного співробітництва в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 71-78.
813710
  Мудраков В. Методологічно-ціннісні аспекти дослідження гендерної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С 14-18. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
813711
  Кремень В. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 3. 6


  Доповідь президента НАПН України Василя Кременя "Про діяльність НАПН України у 2012 році та завдання на 2013 рік" на Загальних звітних зборах академії.
813712
  Кремень В. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-14


  Проаналізовано роботу Академії в контексті модернізації її діяльності. Аргументовано доцільність застосування наукових розробок вчених Академії в інноваційний розвиток національної освіти.
813713
  Кремень В.Г. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти: доповідь про діяльність НАПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р. // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 5-13
813714
  Мусієнко В.В. Методологія / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 242-243. – ISBN 966-642-073-2
813715
  Новгородська А.О. Методологія "театру пригноблених" Аугусто Боаля // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 84-85
813716
  Шерозія В.М. Методологія аналізу асиметрії україно-грузинських торговельно-економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 134-136
813717
  Солом"янюк П.Г. Методологія аналізу глобалізації в контексті економічної теорії / П.Г. Солом"янюк, Л Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 153-157. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті, виходячи зі змісту глобалізації як процесу переходу людства до рівня органічної системної цілісності, до так званого "безпосереднього (усуспільненого) людства", та наслідків цьго процесу, обгрунтовується необхідність перегляду традиційної ...
813718
  Якименко Ю.В. Методологія аналізу динаміки партійних систем: основні підходи та особливості їх застосування в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 300-309


  Узагальнюються основні підходи до аналізу змін партійних систем, які представлені у світовій політичній науці. Ключові слова: політичні партії, партійні системи, типологія партійних систем, виміри партійних систем. Обобщаются основные подходы к ...
813719
  Зубко К.Ю. Методологія аналізу екологічних ситуацій та їх вплив на стан об"єктів і ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 204-210. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
813720
  Бабицький А.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Ф. Бабицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-313-2
813721
  Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 4-18. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
813722
  Леоненко П.М. Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 31-49. – Бібліогр.: 37 назв
813723
  Попрозман Н.В. Методологія аналізу національного товарного ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.241-247. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
813724
  Павленко Ж.О. Методологія аналізу політико-правових доктрин у період формування інформаційного суспільства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 210-220. – ISSN 0201-7245
813725
  Новіцький В.В. Методологія аналізу прав людини та юридичних гарантій їх реалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 28-38. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
813726
  Токовенко В. Методологія аналізу співвідношення функцій політичного керівництва та державного управління в посттоталітарному суспільстві // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 82-90.
813727
  Азаров Сергій Іванович Методологія аналізу техногенно небезпечних об"єктів і територій для управління їх екологічною безпекою : Автореф. дис. ... доктора технічних наук 21.06.01 / Азаров С.І.; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр: 41 назв.
813728
  Столяров В.Ф. Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери : фінанси підприємств / В.Ф. Столяров, Н.М. Любенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 110-118 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
813729
  Бетін В.І. Методологія андрогогічного дослідження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 30-32
813730
  Мельник Т.Г. Методологія аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання перевірки незалежними аудиторами розрахунків з оплати праці, методичні прийоми перевірки та її послідовність. In the article the questions of verification by the independent public accountants of calculations are examined after ...
813731
  Зачко О.Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
813732
  Башинська І.О. Методологія безпекоорієнтованого управління смартизацією бізнес-процесів промислового підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Башинська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 64 назви
813733
  Кар"єва Софія Олександрівна Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль : Дис...канд.філософ.наук:09.00.05 / Кар"єва Софія Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 160с. – Бібліогр.:с.152-160
813734
  Кар"єва Софія Олександрівна Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії:Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль : Автореф. дис...канд.філософ.наук:09.00.05 / Кар"єва С.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
813735
  Редько Т.В. Методологія біхевіористських досліджень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 8 назв
813736
  Кузьмінський Ю.А. Методологія бухгалтерського обліку в контексті реформування / Ю.А. Кузьмінський, М.Є. Кочубей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-63
813737
  Гура Н. Методологія бухгалтерського обліку в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 17-26
813738
  Гоголь Т. Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 151-158. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
813739
  Горбик Р. Методологія в історії журналістики: можливості комплексного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 5-12


  У статті розглянуто проблеми методологічних підходів до дослідження історії журналістики (на прикладі періоду 20-30-х рр. ХХ ст.) на різних рівнях. Зокрема, запроваджено розрізнення субтекстуального, текстуального й супертекстуального рівнів. ...
813740
  Ковальчук К.Ф. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди основними учасниками : монографія / Ковальчук К.Ф., Савчук Л.М., Вишнякова І.В. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 118 с. – ISBN 978-966-331-145-6
813741
  Вишнякова І.В. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди промисловим підприємством : навчальний посібник / І.В. Вишнякова. – Павлоград, 2005. – 120с.
813742
  Злотник-Шагіна Методологія вивчення української літератури XVII-XVIII століть Іваном Франком // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 213-220


  У статті досліджується проблема методології вивчення української літератури XVII-XVIII століть у науковій спадщині Івана Франка. Аналізується "Історія української літератури" та інші праці вченого.
813743
  Гуменюк В.Я. Методологія визначення вікового цензу працездатного населення / В.Я. Гуменюк, Г.Ю. Міщук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
813744
  Кітура А.Я. Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 71-76. – Бібліогр.: 35 назв
813745
  Гончарук Я. Методологія визначення фінансового потенціалу регіону / Я. Гончарук, І. Жук // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 9-12. – Бібліогр.: 10 назв
813746
  Нестерович В.Ф. Методологія викладання навчальної дисципліни "Виборче право України" у вищих навчальних закладах України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 186-191. – ISBN 978-617-7069-57-6
813747
  Кохан С.С. Методологія використання даних космічних зйомок і геоінформаційного аналізу з метою підвищення ефективності досліджень агроресурсів в умовах лісостепової ландшафтно-кліматичної зони України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Кохан Світлана Станіславівна ; НАН України ; Держ. установа "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геолог. наук НАН України". – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 61 назва
813748
  Сморжевський Ю.Л. Методологія використання системи фізичних задач при вивченні тригонометричних функцій в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 73-76. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
813749
  Грицяк Н.В. Методологія вимірювання гендерної рівності для підготовки державних звітів про людський розвиток та про виконання Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 143-148
813750
  Лук"яненко І.Г. Методологія виокремлення підсистем із загальноїмакроеконометричної моделі на прикладі бюджетного сектру України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
813751
  Майданик Р.А. Методологія вирішення правових спорів у німецькій юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 57-63
813752
  Серажим Ю.В. Методологія вироблення стратегії господарської диверсифікації корпорації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.229-235
813753
  Хлевна Ю.Л. Методологія впливів на створення систем управління проектами // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 153-154
813754
  Фесенко І.А. Методологія врахування часу в економічних обгрунтуваннях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 10-17 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
813755
  Сурмін Ю.П. Методологія галузі науки "Державне управління" : монографія / Ю.П. Сурмін ; Національна акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-369. – ISBN 978-966-619-321-9
813756
  Шугалій Є.П. Методологія генерації варіантів функціональних структур органів державного управління // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 49-53. – ISSN 2307-4949
813757
  Мороз С.А. Методологія географічної науки : Навчальний посібник / За заг. ред. С. Мороза. – Київ : Заповіт, 1997. – 333с. – Шифр дубл.91 Моро.Доп. карт.гр. – ISBN 5-7707-1043-8
813758
  Філіпенко А. Методологія геоекономічного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220
813759
  Гринько С.Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 33-38. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
813760
  Жученко І.В. Методологія діагностики стану податкової системи в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 159-163. – (Економічні науки)
813761
  Корнійченко А. Методологія дослідження адміністративно-правового механізму запобігання булінгу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 43-48. – ISSN 2524-0129
813762
  Продан Т.Я. Методологія дослідження грошового обігу та її вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-66. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрями розвитку теорії грошей та вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в Україні. The article examines the directions of the development of money theory and the influence on the formation of mechanism of money ...
813763
  Шкуренко К.О. Методологія дослідження демократичних стандартів політичних партій і партійної системи України // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 233-238
813764
  Пришляк Г.Я. Методологія дослідження демократичного контролю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 35-37. – Бібліогр.: 7 назв
813765
  Волкова Н.В. Методологія дослідження ефективності витрат на вищу школу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 30-34. – (Економічні науки)
813766
  Сухомлинська О. Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-12.
813767
  Лузан А.В. Методологія дослідження комплексної системи цивільно-правової охорони винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 206-209. – ISSN 2219-5521
813768
  Сунцова О.О. Методологія дослідження макроекономічних показників розвитку національного господарства України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 183-204
813769
  Литвиненко Н.В. Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 262-265. – ISSN 2076-1554
813770
  Суржик І.О. Методологія дослідження міфологічних засад української етнічної культури в контексті західної та вітчизняної наукових течій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні ідеї дослідження міфу в контексті культури. Автор наводить визначення етносів, народів, націй в різноманітних наукових розвідках. Також розглянуто походження націй в теоріях континентальних європейських, англо-американських, ...
813771
  Пивавар І.В. Методологія дослідження нерівномірності розвитку як фактора забезпечення економічної безпеки регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 147-157. – ISSN 2222-4459
813772
  Михальченко М.І. Методологія дослідження парадигми політичного розвитку України: цивілізаційний аспект // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 7-61. – ISBN 978-966-02-9194-2
813773
  Олійник Н.Ю. Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 12-17. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена формуванню методологічного інструментарію для дослідження громадсько-політичної участі жінок на основі поєднання конвенційного політичного аналізу та гендерного підходу. Аналіз західної наукової літератури засвідчив, що у традиційній ...
813774
  Мокієнко М.М. Методологія дослідження розвитку п"ятидесятицької місійної еклезіології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 24-27


  "Аналізується евристичний потенціал, теоретичні і практична значущість сучасних методологій дослідження розвитку п"ятидесятницької місійної еклезіології. У цілому п"ятидесятницька місійна еклезіологія розвивається у напрямку подолання суб"єк- тивізму ...
813775
  Савич В.І. Методологія дослідження середовища функціонування системи житлового іпотечного кредитування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 208-215. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
813776
  Дубняк С.С. Методологія дослідження структурно-функціональних особливостей рівненних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 20-35.
813777
  Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. Методологія дослідження суб"єктивності в німецькій традиції філософування / Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – C. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
813778
  Мочерний С. Методологія дослідження сутності банку : аналізують науковці / С. Мочерний, Л. Тришак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 7-10. – Бібліогр.: 26 назв
813779
  Авшенюк Н.М. Методологія дослідження транснаціонального освітнього простору // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 256-262. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті автор аналізує результати зарубіжних досліджень політологів та педагогів щодо сучасних напрямів розвитку освіти у світовому вимірі, а також розкриває теоретико-методологічні підходи до вивчення феномена транснаціонального освітнього простору
813780
  Гриценко А.А. Методологія дослідження трансформації економічних функцій держави в умовах глобалізації // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 5-13. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
813781
  Терещук М.М. Методологія дослідження форми правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-96.
813782
  Ігнатюк А. Методологія дослідження функціонування галузевих ринків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 60-74. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
813783
  Олійник О. Методологія дослідження художнього простору у структурі чарівних казок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 94-100. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
813784
  Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / Олександр Холод ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Львів : ПАІС, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7065-23-3
813785
  Кисельов М.М. Методологія еколгічного синтезу: єдність людино- та природо-охоронних аспектів / М.М. Кисельов. – Киев : Наукова думка, 1995. – 159с.
813786
  Желібо Є.П. Методологія еколого-економічної оцінки ефективності методів промислового водоочищення / Є.П. Желібо, Н.Л. Авраменко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 26-31. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
813787
  Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження : Монографія / С.В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416с. – ISBN 966-603-102-7


  Розкрито сутність підприємниької діяльності , основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. (виробничої, цінової, збутовоЇ). Розрахований на студентів і викладачів вищих закладів освіти
813788
  Мельник О.Г. Методологія економічного розвитку: нееквівалентний обмін та інвестиційна сила грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 28-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
813789
  Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-17. – Бібліогр.: с. 4-7, 9-15. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто теоретико-методологічні основи економічної діагностики розвитку регіонів. Стосовно до сучасних знань про регіони запропоновано системний підхід до опису їх основних елементів. Кожний з цих елементів дістав кількісний і якісний опис, з огляду ...
813790
  Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-17. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
813791
  Мороз О.В. Методологія економічної оцінки якості продукції // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 80-87. – Бібліогр.: на5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
813792
  Єгорченкова Н.Ю. Методологія електронного управління проектами // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 67-68
813793
  Примакова О.В. Методологія етики А.М. Щербини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 45-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
813794
  Білодід В.Д. Методологія етнонаціонального розуміння історії В.Б. Антоновичем // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 3-11


  В статті розкривається узасаднення В.Б. Антоновичем методології осягнення етнонаціональної сутності історичних процесів, і, на цій основі - бачення історії народу, як етнонаціональної історії. В статье раскрывается обоснование В.Б. Антоновичем ...
813795
  Зеленський К.В. Методологія забезпечення конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : монографія / К.В. Зеленський. – Київ : Леся, 2018. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-393. – ISBN 978-617-7828-26-5


  У пр. № 1735408 напис: Бібліотеці КУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 15.10.2010 р.
813796
  Гнатьєва Т.М. Методологія застосування імітаційних моделей у контексті розширеного відтворення підприємств аграрного виробництва / Т.М. Гнатьєва, А.І. Лівінський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
813797
  Самойленко Віктор Миколайович Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період : Автореф. дис. ... .доктора географ.наук:11.00.07 / Самойленко В.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 30с. – Бібліогр.: 28 назв.
813798
  Самойленко Віктор Миколайович Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період : Дисертація ...доктора географічних наук Спеціальність 11.00.07 / Самойленко Віктор Миколайович; Укр.екологічна асоціац."Зулений світ".Науково-інформац.центр водогосподарсько-екологічного моніторин. – Київ, 2000. – 460л. + Додатки:л. 462-1022. – Бібліогр.:л.428-461
813799
  Кісарчук З.Г. Методологія і методи практичної психології // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.53-57
813800
  Кондратюк Г. Методологія і методика дослідження історії освіти в Кримській АРСР в 1920-1930-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 41-47


  В статті розкриваються методологічні принципи дослідження історії освіти в Криму у міжвоєнну добу. Здійснено аналіз джерельної бази теми.
813801
  Корольов І.Р. Методологія і методика дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 202-211


  У статті розглядається феномен національної кооперативної комунікативної поведінки, зокрема уточнюється визначення цього поняття, а також висвітлюються певні методологічні аспекти і постулати у вивченні досліджуваного об"єкта. На основі синтезу та ...
813802
  Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2006. – 192с. – ISBN 966-7982-35-1
813803
  Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Крушельницька О.В. – Київ : Кондор, 2009. – 192с. – ISBN 966-7982-35-1
813804
  Старостіна Алла Олексіївна Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні : Дис... доктора економ.наук: 08.06.02 / Старостіна Алла Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 398л. – Бібліогр.:л.360-373
813805
  Старостіна А.О. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні. : Автореф... Доктора екон.наук: 08.06.02 / Старостіна А.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 35л.
813806
  Каніщенко О.Л. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.00.02 / Каніщенко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 34с. – Бібліогр.: 55 назв
813807
  Каніщенко О.Л. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Каніщенко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 418л. + Додатки: л.373-399. – Бібліогр.: л.400-418
813808
   Методологія і практика оцінювання території України для заповідання / [Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, В.М. Чехній та ін.] ; за ред. акад. НАН України Л.Г. Руденка ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2020. – 230, [2] с., [8] арк. кольор. іл., к. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 222-229. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1787-0
813809
  Ляшкевич П. Методологія і практика соціалістичного реалізму: мистецтво чи кітч // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 44-52. – ISBN 978-966-8734-15-1
813810
  Чечетов М.В. Методологія і практика управління державними корпоративними правами в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 43-51 : табл., рис.
813811
  Габріелова Т.Ю. Методологія і практика формування вантажних одиниць при перевезенні вантажів авіаційним транспортом : економіка та управління підприємствами / Т.Ю. Габріелова, С.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 60-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
813812
  Чекалюк В.В. Методологія іміджування держави на світовому ринку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 98-106. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
813813
  Матвієнко Наталія Миколаївна Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Матвієнко Наталія Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 234 л. + Додатки: л. 197-234. – Бібліогр.: л. 177-197
813814
  Матвієнко Наталія Миколаївна Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Матвієнко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
813815
  Данченко О.Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Данченко Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 52 назви
813816
  Путренко В.В. Методологія інтелектуального аналізу геопросторових даних для задач сталого розвитку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Путренко Віктор Валентинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 108 назв
813817
  Луцький М.Г. Методологія інформатизації науково-технічного супроводу експлуатації авіаційної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Луцький Максим Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
813818
  Луцький М.Г. Методологія інформатизації науково-технічного супроводу експлуатації авіаційної техніки : дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Луцький Максим Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 402 л. – Додатки: л. 386-402. – Бібліогр.: л. 369-385
813819
  Дмитрук О.Ю. Методологія інфрормаційного підходу у екологічному менеджменті урбанізаційного природокористування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 63-67. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
813820
  Горгота О.Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Горгота О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.165-185
813821
  Горгота О.Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Горгота О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
813822
  Чуйко В.Л. Методологія історичної школи філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Визначається, що методологічна модель науки в історизмі дозволяє розглядати дану методологію реальною основою формування, існування та розвитку науки.
813823
  Бойченко І.В. Методологія історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 243-244. – ISBN 966-642-073-2
813824
  Удод О. Методологія історії та гуманітаризація знання / О. Удод, М. Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 54-69 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються методологічні проблеми історичної науки. Розкриваються формаційний та цивілізаційний підходи в історичному процесі, роль гуманітаризації знання.
813825
  Самойленко Олександр Григорович Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених ніжинської вищої школи (друга пол. 19 - поч. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Самойленко О. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
813826
  Самойленко Олександр Григорович Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол.Х1Х-поч.ХХст.) : Дис..канд.іст.наук.Спец.07.00.06-історіографія,джерелознавство та спец.іст.дисципліни. / Самойленко Олександр Григорович; Переяслав-Хмельницький держ.пед.ін-тут ім.Г.С.Сковороди. – Переяслав - Хмельницький, 2000. – 243л. – Бібліогр.:л.203-243.
813827
  Колесник І. Методологія історії чи історія методології : метафори історичного дискурсу // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 55-85. – ISBN 966-7679-18-7 (Вип.5)
813828
  Верба І. Методологія історіографічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 77-78. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817
813829
  Яковлєв М.В. Методологія Кембриджської школи інтелектуальної історії та дискур про роль України на міжнародній арене // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Третяк, О.Токовенко, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 2 (26). – С. 125-133. – ISSN 2663-0265
813830
  Чмир О.С. Методологія комплексного аналізу розбудови в Україні СЕЗ і ТПР та її практична апробація // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 70-78. – Бібліогр.: на 7 пунктів
813831
  Капченко Р.Л. Методологія комплексного дослідження проблеми формування робітничих кадрів : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 103-106 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
813832
  Шиян А. Методологія комплексного захисту людини та соціальних груп від негативного інформаційно-психологічного впливу // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 94-98. – ISSN 2225-5036


  Інформаційно-психологічна безпека - важлива складова інформаційної безпеки держави, яка визначає захищеність громадян та суспільства від шкідливих інформаційно-психологічних впливів. Остання події у нашій державі та світі загалом вплинули на те, що ...
813833
  Пономаренко В.С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / Пономаренко В.С., Гонтарева І.В. ; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-380. – ISBN 978-966-676-582-9
813834
   Методологія комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2004. – 132 с. – ISBN 966-7800-25-3
813835
  Сахарчук Л.І. Методологія комунікативних досліджень : Монографія / Л.І. Сахарчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214с. – ISBN 966-640-184-3
813836
  Ковтун Т.А. Методологія конвергентного управління проектами екологістичних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Ковтун Тетяна Антонівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 64 назви
813837
  Гончарук Т.І. Методологія конкурентоспроможності: досвід теорії та теорія досвіду // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 3-9
813838
  Іменник А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі сростанням продуктивності праці на державних підприємствах : методологія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
813839
  Асєєв Георгій Методологія корпоративного документообігу: побудова САSЕ-моделей офісних інформаційних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Викладені принципи створення інформаційної системи документообігу офісу, орієнтовані на творче використання і модернізацію існуючих бізнес-процесів документопотоків. Описані існуючі САSЕ-засоби, що забезпечують можливість не розробляти заново ...
813840
  Тарасевич В.М. Методологія макроекономіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 89-99. – ISSN 1811-3141
813841
  Григоренко В. Методологія математики як компонента змісту освіти і джерело розвитку мислення // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366
813842
  Топчієв О.Г. Методологія математичного моделювання в географії // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 67-74. – Бібліогр.: 12 назв
813843
  Качинський Анатолій Броніславович Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці України : Дис... доктор техн.наук: 05.13.02 / Качинський Анатолій Броніславович; Нац. інститут стратегічних досліджень. – К., 1995. – 265л. – Бібліогр.:л.250-265
813844
  Качинський Анатолій Броніславович Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці України : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.02 / Качинський Анатолій Броніславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 30л.
813845
  Колпак Богдан Дмитрович Методологія метрологічного забезпечення автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв (Аское) : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.11.15 / Колпак Б.Д.; Харк. держ. наук.- досл. ін-т метрології. – Харків, 2001. – 38 с.
813846
  Ващенко В. Методологія Михайла Грушевського у контексті "філософії життя" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-103. – ISSN 0869-3595
813847
  Довгерт А.С. Методологія міжнародного приватного права // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 69-74
813848
  Петрущенков С.П. Методологія множинного опису: результати і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 256-258. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблему методології у некласичній науці.
813849
  Приходько В.П. Методологія мобілізації інвестиційного потенціалу регіонального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 37-39. – Бібліогр.: 6 назв
813850
  Савчук Н.В. Методологія моделювання бюджетної системи країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 146-155. – ISSN 2313-4569
813851
  Масліна В. Методологія моделювання демократії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 106-110
813852
  Баженова О.В. Методологія моделювання економічної безпеки держави: системний підхід // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 139-148. – ISBN 966-7317-92-7
813853
  Мілов О.В. Методологія моделювання процесів поведінки антагоністичних агентів в системах безпеки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Мілов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
813854
  Кузубов М.В. Методологія моделювання регіональних АПК, : Автореф... Доктора екон.наук: 08.03.02.,08.07.02 / Кузубов М.В.; НАН Укр. – К, 1996. – 37л.
813855
  Ягутов В. Методологія модернізації професійно-технічної освіти України // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 87-93. – ISSN 2223-5752
813856
  Павко А. Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 0372-6436


  У статті проаналізовано сутність методологічних і культурологічних домінант епохи модерну і постмодерну, висвітлено проблему їх протидії та взаємовпливу. Досліджено питання ролі раціонального й ірраціонального в пізнанні. Автор наголошує, що сучасна ...
813857
  Мічурін Є.О. Методологія науки цивільного права // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 60-65. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
813858
  Гетманцев О.В. Методологія науки цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 76-79. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
813859
  Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : Підручник / М.Т. Білуха. – Київ, 2002. – 480с. – ISBN 5-11-004670-0
813860
  Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8365-55-0
813861
  Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – Київ : Знання, 2005. – 309 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-83-5
813862
  Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 317 с. – ISBN 966-346-238-8
813863
  Цехмістрова Г.С. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.С. Цехмістрова; МОНУ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-8407-88-8
813864
  Малигіна В.Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-234. – ISBN 978-966-327-321-1


  У пр. № 1704712 напис: Дарунок бібліотеці від автора Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
813865
  Шкарабан С. Методологія наукових досліджень з економічного аналізу // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 8-10. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
813866
  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова ; МОНУ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-483-386-8
813867
  Нікітін Ю.В. Методологія наукового дослідження та її значення для кримінології та запобігання злочинності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (198). – С. 16-20. – ISSN 2308-9636
813868
  Солдатов В.І. Методологія наукового пізнання / В.І. Солдатов. – Київ, 1975. – 136с.
813869
  Павлов С. Методологія наукового пізнання правових традицій України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 17-22. – ISSN 0132-1331
813870
  Коперльос Р.Ю. Методологія наукового пізнання складності: багатоманітність варіантів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-75


  Стаття присвячена філософсько-методологічному аналізу концепту "складність" та розгляд проблематичності єдиного визначення цього терміну через багатоманітність його смислів в різних контекстах застосування. Статья посвящена ...
813871
  Чобіток В.І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 234-240. – ISSN 2222-0712
813872
   Методологія наукової діяльності : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін.] ; за ред. Д.В. Чернілевського ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, перероб.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 363, [1] с. : іл. – Авт. зазначені в кінці кн. – Бібліогр.: с. 358-363 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-61-2
813873
  Іванов І.І. Методологія наукометричних параметрів SCOPUS (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету "Львівська політехніка" та Сумського державного університету) / І.І. Іванов, О.В. Руденко, М.В. Бугров // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 5-11. – ISSN 2414-5823


  Розглядаються способи застосування реферативної бази даних Scopus до трьох українських закладів вищої освіти: Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ), Національного університету "Львівська політехніка" та Сумського ...
813874
  Галабурда М.К. Методологія обгрунтування постсоціалістичних циклів і криз // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
813875
  Стегура В.В. Методологія обгрунтування розвитку малого бізнесу в реальному секторі економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 261-267. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
813876
  Коблянська Г. Методологія обліку і фінансової звітності експортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-14.
813877
  Стеців І.І. Методологія організації обліку, контролю та аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 416-422. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено проблеми розвитку науки про організацію обліку, контролю та аналізу, формування навчальних видань, освітніх дисциплін, запровадження методик організації у практику та чинники, що їх зумовлюють. Подано трактування понять методика та ...
813878
  Іванюта П.В. Методологія оцінки бідності населення в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 127-129
813879
  Заворотній Р.І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 111-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
813880
  Черевко І. Методологія оцінки геологічного середовища при виборі ділянок для розміщення сховищ токсичних відходів / І. Черевко, Н. Данишурка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-47. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методологію оцінки геологічного середовища (а саме глинистих формацій) для розміщення приповерхневих сховищ токсичних відходів. В основу покладено всебічне вивчення геологічного середовища, яке має виконувати три функ-ції: ізолюючого ...
813881
  Чигринець О. Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 315-323. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
813882
  Шваб А.П. Методологія оцінки ефективності діяльності підприємств АПК України в складних умовах довкілля / А.П. Шваб; Мін-во аграр. політики України; ДААУ. – Житомир : Волинь, 2001. – 150с. – ISBN 966-7390-85-3
813883
  Анісімова О.Ю. Методологія оцінки ефективності зон вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 170-178


  У статті розглядаються основні чинники, що впливають на формування зон вільної торгівлі, а також теоретичні підходи до оцінки ефективності їх функціонування.
813884
  Вініченко І.І. Методологія оцінки інвестиційних процесів у регіоні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-30.
813885
  Кудрицька Н.В. Методологія оцінки конкурентоспроможності морських портів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (224). – С. 49-56. – ISSN 2522-1620
813886
  Ярова І.Є. Методологія оцінки національної безпеки у контексті принципів сталого просторового розвитку // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 30-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2310-4678
813887
  Семенов А.Г. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 148-154. – ISSN 1729-7206
813888
  Паламарчук Д.М. Методологія оцінки показників інноваційного процесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 101-105
813889
  Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної активності промисловості регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-43. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1810-3944
813890
  Сухіна О.М. Методологія оцінювання асиміляційного потенціалу біоресурсів як складової екосистемних активів територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 91-100. – ISSN 1562-0905
813891
  Белоліпський В.О. Методологія оцінювання вологозабезпеченості грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 35-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
813892
  Гончар С.Ф. Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об"єктів критичної інфраструктури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Гончар Сергій Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 51 назва
813893
  Лісовий М.М. Методологія оцінювання сучасного стану різноманіття ентомофауни агроландшафтів України / М.М. Лісовий, О.І. Борзих, Л.В. Вагалюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
813894
  Мотало А.В. Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Мотало А.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
813895
  Буряк В. Методологія педагогічної теорії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти
813896
  Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтепретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Кривонос Я.В.; Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси, 2007. – 256л. + Додатки: л.236-256. – Бібліогр.: л.203-235
813897
  Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтерпретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Кривонос Я. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
813898
  Дмитрієв А.І. Методологія періодизації історії міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 195-201
813899
  Одарченко Р.С. Методологія підвищення ефективності функціонування стільникових мереж зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Одарченко Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
813900
  Глухов С.І. Методологія побудови автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Глухов Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 68 назв
813901
  Щербина О.А. Методологія побудови антенних систем радіомоніторингу з фільтрацією та придушенням завад : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Щербина Ольга Алімівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 38 назв
813902
  Білинська М. Методологія побудови галузевих стандартів вищої медичної освіти в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.117-123. – ISBN 966-7800-10-5
813903
  Гулак Г.М. Методологія побудови захищених гарантоздатних систем дистанційного навчання закладів вищої освіти сектору національної безпеки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Гулак Геннадій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
813904
   Методологія побудови систем контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж : Монографія / Р.Н. Квєтний, В.Г. Лисогор, В.П. Посвятенко, О.Ю. Скидан, Ю.А. та ін. Скидан; Р.Н. Квєтний, В.Г. Лисогор, В.П. Посвятенко, О.Ю. Скидан, Ю.А. Скидан та ін.; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-199-7
813905
  Гондюл В.П. Методологія політичного аналізу та прогнозування міжнародних відносин і міжнародних політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 246-254. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Розглянуто проблему методології політичного аналізу міжнародних відносин.
813906
  Цюра С.Б. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 65-72. – ISSN 2411-1317
813907
  Кульчицький Б. Методологія порівняння економічних систем: спроба математичної формалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 16-23. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
813908
  Підопригора О. Методологія права інтелектуальної власності в сучасних умовах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.5-9. – ISBN 966-667-078-Х
813909
  Василенко В. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 pp. в Україні як злочину геноциду // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 13-73. – ISBN 978-966-518-655-7
813910
  Христокін Г.В. Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях : монографія / Г.В. Христокін ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 403, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-403. – ISBN 978-966-337-585-4
813911
  Нижний С. Методологія приватного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.5-7. – ISBN 966-667-078-Х
813912
  Берназюк Я. Методологія проведення наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі: визначення основних завдань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 136-144. – ISSN 1026-9932
813913
  Рижакова Г.М. Методологія прогнозування економічних показників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 25-28
813914
  Пенькова О.Г. Методологія прогнозування основних макроекономічних показників на довгостроковий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 57-62
813915
  Єлісєєва О.К. Методологія прогнозування цінової кон"юктури ринку на основі статистичних та евристичних методів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 56-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
813916
  Білощицький А.О. Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Білощицький Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 52 назви
813917
  Фурман Анатолій А Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 5-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1810-2131
813918
  Панасюк О.Т. Методологія розвитку "інформаційного трудового права" // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 30-32. – ISBN 978-966-916-903-7
813919
  Нестерчук І. Методологія розвитку індустрії гастрономічного туризму на основі кластерного підходу з врахуванням специфіки туристського продукту // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 11-16. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
813920
  Вяткіна Т.Г. Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 68-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
813921
  Гунченко Ю.О. Методологія системного аналізу тренажерних систем фахівців спецпідрозділів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 166-170


  У статті даються в формалізованому вигляді основні положення методології системного аналізу тренажерних систем фахівців спецпідрозділів. Проаналізовані здібності людей до формулювання й вирішення життєвих задач. - В статье даются в формализованном ...
813922
  Клочек Г. Методологія системного аналізу художнього твору // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 8-16.
813923
  Попова В.В. Методологія системного моніторингу міжгалузевого інвестиційного потенціалу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 65-74.
813924
  Мазепа В. Методологія системного підходу в організації місцевого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 144-155.
813925
  Абрамов В.І. Методологія системного підходу наукових досліджень : (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. І. Абрамов, В. Х. Арутюнов ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 178 с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 966-574-735-5
813926
  Сливка Т.О. Методологія системного структурування корпоративної власності та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 344-354


  Визначено основні методологічні підходи системного структурування корпоративної власності. Досліджено організаційно-правові функціонування корпоративної власності та розкрито їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
813927
  Гальчинський А. Методологія складних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-19. – ISSN 0131-775Х
813928
  Романюк Б. Методологія слідчого пізнання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
813929
  Романюк Б. Методологія слідчого пізнання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-107. – ISSN 0132-1331
813930
  Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова; МОНУ; Харківський торгово-економ. ін-т Київського нац. торговельно-економічного ун-ту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-364-657-2
813931
  Арутюнов В.Х. Методологія соціально-економічного пізнання : Навчальний посібник / В.Х. Арутюнов, В.М. Мішин, В.М. Свінціцький; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 353с. – ISBN 966-574-688-Х
813932
  Дєдяєва І.П. Методологія соціально-політичного аналізу Мішеля Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні положення структуралістської методологічної програми Мішеля Фуко, розглянуті в контексті соціально-політичної сфери її застосування філософом.
813933
   Методологія статистичного оцінювання стану і динаміки цифрової трансформації України / І.Г. Манцуров, Я.В. Храпунова, В.П. Омельченко, А.С. Барвінок // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (724). – Бібліогр.: 14 назв
813934
  Асєєв Георгій Методологія створення сховищ даних: проблема виявлення нового знання методами Knowledge Discovery in Databases // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті проблеми виявлення нового знання у сховищах даних електронних документів - Knowledge Discovery in Databases - (KDD) і основний крок цього процесу - Data Mining (DM) - розроблення даних або, дослівно, "добування даних".
813935
  Кривоносенко О.П. Методологія структурної ідентифікації моделей динаміки і дальшого синтезу оптимальних структур систем стабілізації вертольота та його вантажної підвіски за даними спеціальних натурних досліджень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 38-45
813936
  Позняков С. Методологія сучасного дослідження методів адміністративно-правового регулювання господарських відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 222-227. – ISSN 0132-1331
813937
  Денисов В. Методологія сучасного парламентаризму // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 92-111
813938
  Крусян А. Методологія сучасного українського конституціоналізму // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 1561-4999
813939
  Табурець І.І. Методологія та економічне обгрунтування просування продукції, послуг та технологій військового і подвійного призначення на світовому ринку озброєнь // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджується специфіка та особливості ведення маркетингової діяльності на міжнародному ринку продукції військового та подвійного призначення в умовах сьогодення. Разом із теоретичними підходами до класичного маркетингу акцент зроблено на аналізі ...
813940
  Лунтовський А.О. Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Лунтовський А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 44с. – Бібліогр.: 51 назва
813941
  Хромов А.В. Методологія та методи дослідження адміністративно-правового статусу державних архівів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 183-191. – ISSN 2524-0323
813942
  Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посібник / Олександр Клименюк; АПН України; Центр. ін-т післядипломної пед. освіти; Асоціація безперервної освіти дорослих. – Київ : Міленіум, 2005. – 186с. – ISBN 966-8063-95-3
813943
  Бейдик Олександр Олексійович Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Бейдик О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 47 назв.
813944
  Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : Дис. доктора географ. наук: 11.00.02 / О.О. Бейдик ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 424 л. – Додаток: л.136. – Бібліогр.: л. 382 - 424
813945
  Поклад В.І. Методологія та методика вивчення латентної злочинності : Навчальний посібник / В. І. Поклад ; МВС України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ, Кафедра кримінології та соціології ; Лабораторія соціологічних і кримінологічних досліджень. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-2905-18-2
813946
  Іванов Валерій Феліксович Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Іванов Валерій Феліксович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 31 с.
813947
  Іванов Валерій Феліксович Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації : Дис... доктор філол.наук: 10.01.08 / Іванов Валерій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 467л. – Бібліогр.:л.387-467
813948
  Черній Д.І. Методологія та обчислювальні технології моделювання аерогідродинамічних процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Черній Дмитро Іванович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 59 назв
813949
   Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 "Менеджмент органіізацій" усіх форм навчання / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укл.: В.М. Кислий ]. – Суми : СумДУ, 2009. – 111 с.
813950
   Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / [І.С. Добронравова, О.В. Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 606, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-974-3
813951
  Александров І.О. Методологія та організація наукових досліджень = Methodology and organization of the scientific research : підручник / І.О. Александров, К.І. Ткач, С.В. Філиппова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2018. – 197, [2] с. : портр., іл., табл. – Присвячується 100-річчю НАН України, 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту. - Парал. тит. арк. англ. - Алф.-предм. покажчик: с. 196-197. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-966-927-405-2
813952
   Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закладів, які навч. за галуззю знань 0401 "Природничі науки" / М.О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 473, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 426-462. - Предм. покажч.: с. 463-473. – Бібліогр.: с. 466-473. – ISBN 978-966-2393-62-0
813953
  Адаменко О.М. Методологія та організація наукових досліджень в екології : підручник / Олег Адаменко, Наталія Зоріна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8969-69-0


  У пр. № 1705726 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від авторів. Підпис. 14.05.2016
813954
  Мартинюк В.В. Методологія та організація наукових досліджень в інформаційних технологіях // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бедратюк Л.П., Бубулис Алгимантас [та ін.]. – Хмельницький, 2021. – № 1. – С. 73-76. – ISSN 2219-9365
813955
  Ісаєва А.А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ісаєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 265л. + Додатки : л.221-265. – Бібліогр. : л.202-220
813956
  Домбровський В.А. Методологія та організація обліку розрахунків по оплаті праці на підприємствах різних форм власності господарювання в умовах використання сучасних інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 132-138
813957
  Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Антонюк Олена Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 63 назви
813958
  Ковтун Н.В. Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності : Дис. ... д-ра. екон. наук. Спец. 08.03.01 - статистика / Ковтун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 550л. – Бібліогр.: л. 397-550
813959
  Ковтун Н.В. Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.03.01 / Ковтун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 33 назви
813960
  Цимбалюк С.О. Методологія та оцінка оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці в Україні / С.О. Цимбалюк, Д.І. Цимбалюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 290-297. – ISSN 2222-0712
813961
  Рижкова Ю.О. Методологія та практика проведення обстеження інноваційної діяльності підприємств у країнах Європи / Ю.О. Рижкова, І.А. Жукович, І.Ю. Єгоров // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 50-54 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
813962
  Делія Ю.В. Методологія та принципи дослідження проблем правотворчості суб"єктів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 156-161. – ISSN 1563-3349
813963
  Рубан Сергій Юрійович Методологія та система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.01 / Рубан Сергій Юрійович; Ін-тут розведення і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 43л.
813964
  Шубін С. Методологія та технології підготовки даних до політичного маркетингового аналізу в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 107-114
813965
  Оніщенко Н.М. Методологія теорії держави і права (деякі аспекти розгляду) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-20. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
813966
  Голосніченко Д. Методологія теорії повноважень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-9.
813967
  Ней Н.С. Методологія теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 5-11. – (Правознавство ; Вип. 385)
813968
  Бутнік-Сіверський Методологія трансферу технологій у сфері інтелектуальної власності: економіко-правова природа походження та визначення окремих термінів / Бутнік-Сіверський, Г. Дорожко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (118). – С. 75-89. – ISSN 2308-0361
813969
  Харенко С. Методологія трансформації моделей "виробничого типу " у моделі "економічної рівноваги " // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 34-39
813970
  Порохня В.М. Методологія управління економічним зростанням держави на основі оцінювання інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 61-73. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
813971
  Єлісєєва О.К. Методологія управління ефективністю роботи підприємства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 66-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
813972
  Дибач І.Л. Методологія управління закладами вищої освіти на засадах корпоратизації : автореф. дис. .. д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дибач Інна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2020. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 37 назв
813973
  Марченко В.М. Методологія управління капіталізацією підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (227). – С. 56-61. – ISSN 2522-1620
813974
  Ковальов О.П. Методологія управління кредитними ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 31-36
813975
  Петраковська О.С. Методологія управління системою землекористування великих міст : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.04 / Петраковська О.С.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 27с. – Бібліогр.: 33 назви
813976
  Головкова Л.С. Методологія управління сукупним економічним потенціалом корпорації в контексті регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 17-25. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
813977
  Соломаха І.Г. Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 235-241. – ISSN 2072-1692
813978
  Бурлуцький С.В. Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 1993-6788
813979
  Бурлуцький Сергій Віталійович Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / Бурлуцький Сергій Віталійович, Бурлуцька Світлана Владиславівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методологічні основи побудови функції споживчих витрат домашнього господарства в умовах ринкової невизначеності та обмеженої раціональності. Запропоновано використання нелінійної функції споживчих витрат та обгрунтовано умови ...
813980
  Адаменко О.В. Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 10-13. – ISSN 2309-9127
813981
  Кондрашов Методологія формування інвестиційних ресурсів у промисловості / Кондрашов, ОМ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 105-111. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
813982
  Тодоряк О.Г. Методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 367-372
813983
  Черняк О.І. Методологія формування композиційних індикаторів / О.І. Черняк, М.І. Шумаєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-91. – (Економічні науки ; № 1 (21))
813984
  Старостенко Н.В. Методологія формування міжбюджетних трансфертів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 39-44
813985
  Сагалаков Б.Ф. Методологія формування показників-критеріїв демократизації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-37. – ISBN 966-594-559-9
813986
  Зубков С.О. Методологія формування стратегії розвитку підприємств торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зубков Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
813987
  Кузь М.В. Методологія формування узагальненого критерію якості програмного забезпечення в умовах невизначеності / М.В. Кузь, Я.Т. Соловко, В.М. Андрейко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 104-107. – ISSN 1997-9266
813988
  Безкоровайна С.В. Методологія формування цінової політики підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.31-34
813989
  Голод Р. Методологія франкознавчих досліджень: погляд на проблему // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 54-56.
813990
  Куриляк В.Є. Методологія цивілізаційно-культурних відносин як складова нового світового економічного порядку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 80-85. – ISSN 1729-7206
813991
  Савчин М.В. Методологія юридичного аналізу економічних систем // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 33-36. – ISBN 978-966-7166-36-6
813992
  Очколяс Д.В. Методологія юриспруденції: основні аспекти еволюції // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 63-64. – ISBN 978-966-940-085-7
813993
   Методологія, побудова та принципи використання моделей поверхневого забруднення у грунтах : (методичні рекомендації) / Рижук С.М [ та ін. ] ; М-во аграр. політики України ; Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка. – Київ : [ Б.в. ], 2008. – 92с.
813994
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 569с. – ISBN 966-623-038-0
813995
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 621с. – ISBN 966-623-164-6
813996
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків, 2003. – 632с.
813997
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 621с.
813998
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 1. – 2006. – 449с.
813999
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 2. – 2006. – 514с.
814000
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISSN 2073-9591
Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – 2014. – 361, [1] с. : іл., табл. – Укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зміст: Розд.1: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ Збройний конфлікт і культурна відмінність / Бурлачук В. Ф. ; Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства /Требін М. П., Чернишова Т. О. ...
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,