Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
812001
  Бакуменко О. "Метамова" літературознавства Агатангела Кримського // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 108-115. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
812002
  Єременко О. "Метаморфозні" балади Тараса Шевченка (до проблеми вивчення у вищій школі) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 125-134


  Стаття присвячена дослідженню специфічних ознак та національної своєрідності балад Т. Шевченка, в яких наявні метаморфози й чарування. Статья посвящена исследованию специфических особенностей и национального своеобразия баллад Т. Шевченко, в которых ...
812003
  Апулей "Метаморфозы" и другие сочинения / Апулей ; перев. с латинского, сост. и научн. подгот. текста М. Гаспарова ; вступит. стат. Н. Григорьевой и [др.]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 399 с. – (Библиотека античной литературы / ред. С. Аверинцева и [ и др. ])
812004
  Базилевич В. "Метафізика економіки": ідея, смисл, призначення // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
812005
  Гордон О. "Метафори любові і війни" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 136-141. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Поезії.
812006
  Нагина К.А. "Метельный" мир в творчестве А. Блока, А. Белого, В. Брюсова на фоне литературной традиции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 47-55. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
812007
  Дзьовас Д. [Метаморфози націоналізму та ідеологія грецького характеру / Дімітрис Дзьовас. – Афіни : Одіссеас, 1989. – 170 с., 3 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-210-050-8
812008
  Апулей [Метаморфозы] // Метаморфозы//Петроний Арбитр. Сатирикон. : [Сборник] / Апулей, Петроний Арбитр. – Москва : Правда, 1991. – С.155-329. – (Библиотека "Огонек" ;Библиотека юмора и сатиры). – ISBN 5-253-00374-6
812009
  Хлевна Ю.Л. Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Хлевна Юлія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 403 арк. – Додатки: арк. 385-403. – Бібліогр.: арк. 12-18, 352-384 та в додатках: с. 394-403
812010
  Хлевна Ю.Л. Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Хлевна Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
812011
  Соколова І. Мета-профіль освітньої програми підготовки менеджерів освіти: результати фокус-дослідження // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 4 (63) : Педагогіка. – C. 25-34. – ISSN 2078-1687
812012
  Соловьева Т. Металлурги каменного века // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 887 (8). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х
812013
  Чусовитин Н.Г. Металлурги Сибири и Дальнего Востока в условиях развитого социализма / Н.Г. Чусовитин. – Новосибирск, 1984. – 252с.
812014
  Коган И.И. Металлургическая промышленность Воронежсоко-Тамбовского края в 18 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коган И.И.; Моск.лгос.истор.-архив.ин-т. – М, 1953. – 14л.
812015
  Воронов К.Г. Металлургическая промышленность Франции и ее роль во внешней торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Воронов К.Г.; М-во внешней торговли СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1954. – 23л.
812016
   Металлургическая теплотехника. – М.
1. – 1986. – 424с.
812017
   Металлургическая теплотехника.. – М.
2. – 1986. – 596с.
812018
   Металлургические заводы на территории СССР с XVII до 1917 г. Чугун. Железо. Сталь. Медь.. – М.-Л.
1. – 1937. – 396с.
812019
  Керпели К. Металлургические и металлографические основы чугуна / К. Керпели. – Х., 1931. – 175с.
812020
  Керпели К. Металлургические и металлографические основы чугуна / К. Керпели. – Х.-К., 1933. – 177с.
812021
   Металлургические и технологические проблемы сварки порошковой проволокой : Доклады 1 Международной школы стран-членов СЭВ "Сварка порошковой проволокой".. – К., 1986. – 140с.
812022
  Диомидовский Д.А. Металлургические печи цветной металлургии / Д.А. Диомидовский. – М., 1961. – 728с.
812023
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 1 (31), март. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812024
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 2 (32), июнь. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812025
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 3 (33), сентябрь. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812026
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 2 (36), июнь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
812027
   Металлургия 1962. – Москва, 1964. – 352 с.
812028
  Сушков А.И. Металлургия алюминия. / А.И. Сушков, И.А. Троицкий. – М., 1965. – 520с.
812029
  Гордон Л.М. Металлургия без отходов / Л.М. Гордон. – М, 1986. – 139с.
812030
  Чижиков Д.М. Металлургия белых металлов: Цветные металлы / Д.М. Чижиков. – М-Л
1. – 1932. – 1-144с.
812031
   Металлургия в свинце. Книжная, журнальная и патентная литература на русском и иностранном языках за период 1930-1959 гг.. – М., 1962. – 480с.
812032
   Металлургия в электронике. – Москва, 1970. – 272 с.
812033
   Металлургия вольфрама, молибдена и ниобия.. – М., 1967. – 224с.
812034
   Металлургия гафния. – Москва : Металлургия, 1967. – 308 с.
812035
   Металлургия дуговой сварки. Процесс в дуге и плавление электродов. – К., 1990. – 221с.
812036
  Ивановский М.Д. Металлургия золота / М.Д. Ивановский, А.П. Зефиров. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1938. – 456 с.
812037
  Гурин М.Ф. Металлургия и кузнечная обработка железа в Белорусском Поднепровье. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Гурин М.Ф.; АН Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – л.
812038
   Металлургия и металловедение вольфрама и молибдена.. – М., 1983. – 64с.
812039
   Металлургия и металловедение плутония и его сплавов.. – М., 1962. – 276с.
812040
   Металлургия и металловедение чистых металлов. – Москва : Атомиздат
Вып. VI. – 1967. – 196 с.
812041
   Металлургия и металловедение чистых металлов. – Москва : Атомиздат
Вып. VII. – 1968. – 179 с.
812042
   Металлургия и металловедение. Химия металловедения и обработка титана. // Итоги науки. Технические науки / АН СССР, Всес. ин-т науч.-техн. информации. – Москва, 1959. – 2 : Металлургия и металловедение : химия, металловедение и обработка титана / под общ. ред. Н.В. Агеева. – С. 1-384
812043
   Металлургия и технология полупроводниковых материалов. – Москва : Металлургия, 1972. – 544 с.
812044
   Металлургия и химия титана. – М.
3. – 1969. – 324с.
812045
  Дзлиев И.И. Металлургия Кадмия. / И.И. Дзлиев. – М., 1962. – 190с.
812046
  Беляев А.И. Металлургия легких металлов : общий курс ; учебник для металлургич. высш. учебн. заведений / А.И. Беляев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1954. – 404 с. – Библиогр.: с. 402-403
812047
  Беляев А.И. Металлургия легких металлов : общий курс : [для металлургич. вузов и фак.] / А.И. Беляев. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1962. – 442 с. : ил. – Библиогр. в конце книги (37 назв.)
812048
  Стрелец Х.Л. Металлургия магния / Х.Л. Стрелец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1960. – 480 с.
812049
  Гофман Г.О. Металлургия меди / Г.О. Гофман. – Москва-Ленинград-Свердловск : Металлургиздат, 1934. – 475 с.
812050
  Уразов Металлургия никеля / Уразов, М.Л. Черноморский. – М-Л, 1931. – 228с.
812051
   Металлургия олова.. – М., 1964. – 352с.
812052
  Вольский А.Н. Металлургия плутония / А.Н. Вольский, Я.М. Стерлин. – Москва : Наука, 1967. – 252 с.
812053
   Металлургия реакторных материалов.. – Москва, 1969. – 56с.
812054
   Металлургия редкоземельных металлов : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 200 с.
812055
  Сефериан Д. Металлургия сварки. / Д. Сефериан. – М., 1963. – 348с.
812056
   Металлургия сверхпроводящих материалов.. – М., 1984. – 359с.
812057
   Металлургия СССР. (1917-1957).. – М., 1958. – 748с.
812058
  Лапицкий В.И. Металлургия стали / В.И. Лапицкий. – М, 1963. – 328с.
812059
   Металлургия титана. – М., 1968. – 644с.
812060
   Металлургия титана.. – М., 1970. – 120с.
812061
   Металлургия титана.. – М., 1971. – 320с.
812062
  Чижиков Д.М. Металлургия тяжелых цветных металлов / Д.М. Чижиков. – 188663. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 1056 с.
812063
  Стерлин Я.М. Металлургия урана / Я.М. Стерлин. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 419 с.
812064
   Металлургия цветных металлов.. – М., 1946. – 255с.
812065
  Беляев А.И. Металлургия чистых металлов и элементарных полупроводников : учеб. пособ. для специальностей "Металлургия цвет. металлов" / А.И. Беляев, Е.А. Жемчужина, Л.А. Фирсанова. – Москва : Металлургия, 1969. – 503 с. : ил. – Библиогр.: с. 488-499
812066
  Емельянов В.С. Металлургия ядерного горючего. Свойства и основы технологии урана, плутония и тория / В.С. Емельянов, А.И. Евстюхин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 484 с.
812067
   Металлургия, обработка и области применения циркония : Сборник переводов. – Москва : Иностранная лиература. – (Редкие металлы)
Ч. 1. – 1954. – 175 с.
812068
  Шахов Г.А. Металлурнгия / Г.А. Шахов. – Москва : Металлургиздат, 1948. – 144с.
812069
  Сокольский Металлы - катализаторы гидрогенезации. / Сокольский, А.М. Сокольская. – Алма-Ата, 1970. – 436с.
812070
  Савич Т.З. Металлы : учебные материалы для учащихся средней общеобразовательной школы / Т.З. Савич; Акад. пед. наук РСФСР, Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1966. – 56 с.
812071
  Голуб А.М. Металлы атомного века. / А.М. Голуб. – Москва : Издательство "Знание", 1964. – 78с. – (Народный университет.Технико-эконом.ф-т ; С.11)
812072
  Флоров А В. Металлы будущего / А В. Флоров, Р.В. Юдкевич. – М, 1960. – 184с.
812073
  Колпаков А.Л. Металлы в органических молекулах / А.Л. Колпаков. – Москва, 1964. – 40с.
812074
   Металлы в осадочных толщах. Благородные металлы. Радиоактивные, рассеянные и редкоземельные элементы.. – М., 1966. – 327с.
812075
   Металлы в осадочных толщах. Тяжелые цветные металлы, малые и редкие металлы.. – М., 1965. – 392с.
812076
   Металлы в осадочных толщах. Черные металлы. Цветные легкие металлы. – Москва : Наука, 1964. – 446с.
812077
   Металлы в почвах малого водосбора лесостепной зоны (Среднерусская возвышенность) / О.А. Самонова, А.Н. Геннадиев, Т.С. Кошовский, А.П. Жидкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 675-684 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
812078
  Сичиков М.Ф. Металлы в турбостроении / М.Ф. Сичиков. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 286с.
812079
   Металлы высокой чистоты.. – М., 1976. – 263с.
812080
  Уильямс Д.Р. Металлы жизни / Д.Р. Уильямс. – Москва : Мир, 1975. – 236с.
812081
  Саенко Г.Н. Металлы и галогены в морских организмах / Г.Н. Саенко. – Москва : Наука, 1992. – 200с.
812082
   Металлы и их обработка в доисторическую эпоху у племен индо-европейских.. – 42 с.
812083
  Агафошин Н.П. Металлы и сплавы : (Пособие для учителей) / Н.П. Агафошин. – Москва : Просвещение, 1967. – 144 с.
812084
  Келоглу Ю.П. Металлы и сплавы / Ю.П. Келоглу. – Кишинев, 1977. – 264с.
812085
  Акимов Г.В. Металлы и сплавы в химическом аппаратостроении / Г.В. Акимов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 110 с., [3] вкл. л. табл.
812086
  Акимов Г.В. Металлы и сплавы в химическом аппаратостроении / Г.В. Акимов. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 110 с., [3] вкл. л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 106-110
812087
  ТолмасскийИ.С Металлы и сплавы для магнитных сердечников / ТолмасскийИ.С. – М., 1971. – 191с.
812088
  Алексеева В.А. Металлы и сплавы для упругих элементов радиокомпонентов / В.А. Алексеева. – Москва, 1971. – 144с.
812089
   Металлы и сплавы для электровакуумных приборов.. – М., 1969. – 600с.
812090
   Металлы и сплавы. Классификация по химическому составу. Терминология.. – М., 1952. – 16с.
812091
   Металлы и сплавы. Классификация по химическому составу. Терминология. ГОСТ 5200-50. – Москва, 1954. – 16 с.
812092
  Троянский Е.А. Металлы котлостроения и расчет прочности деталей паровых котлов. Уч. пособие. / Е.А. Троянский. – М.-Л., 1956. – 192с.
812093
  Антикайн П.А. Металлы оборудования и трубопроводов АЭС / П.А. Антикайн. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 105 с. : ил. – Библиогр.: с. 102-104. – (Библиотека тепломонтажника)
812094
  Парфенов В.А. Металлы прогресса. / В.А. Парфенов. – М., 1958. – 32с.
812095
  Жернов А.П. Металлы с немагнитными примесными атомами / А.П. Жернов. – М, 1992. – 363с.
812096
  Уайэтт О. Металлы, керамики, полимеры: введение к изучению структуры и свойств технических материалов : пер. с англ. / О. Уайэтт, Дью-Хьюз. – Москва : Атомиздат, 1979. – 578с.
812097
   Металлы, электроны, решетка. – Киев : Наукова думка, 1975. – 440 с.
812098
   Металлы. Методы мех. и технол. испытаний.. – М., 1972. – 388с.
812099
   Металовмісні лікарські препарати / В.В. Суховєєв, Г.Г. Сенченко, Г.О. Ковтун, С.О. Приплавко; В.В. Суховєєв, Г.Г. Сенченко, Г.О. Ковтун, С.О. Приплавко ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. – Київ : ІБОНХ НАН України, 2000. – 286, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Алф. показ. назв лікар. препаратів: с. 271-286. – Бібліогр.: с. 255-270. – ISBN 966-02-1766-8
812100
   Металовмісні супрамолекулярні композити фулерену С60 / Є. Радченко, В. Кудренко, Давиденко, Л. Педь, Голуб, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано фулеренвмісні металокомплекси іммобілізовані на поверхні нанорозмірного непаруватого SiO2. Показано особливості комплексоутворення. Вивчено фотолюмінесценцію отриманих систем, показано тенденцію впливу металокомплексу на фотолюмінесценцію ...
812101
  Толстой М.І. Металогенічна спеціалізація інтрузивних утворень та її проявів в одному з районів Південного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
812102
  Рузіна М.В. Металогенічна спеціалізація метасоматичних формацій Середньопридністровського блока Українського щита / М.В. Рузіна, А.М. Бєстужев, І.В. Жильцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-80. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані відносно рудоносності метасоматитів Середньопридніпровского блока Українського щита. Data are given about ore-bearing of metasomatites in the Middle Predniprovie geoblock of the Ukrainian shield.
812103
  Щербак Д.М. Металогенічні епохи рідкіснометалічного зрудніння в геологічній історії України / Д.М. Щербак, М.В. Курило, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-27. – (Геологія ; Вип. 17)


  Встановлюється вікова послідовність подій в геологічній історії України. Виділяються епохи та етапи, що були найбільш сприятливими для утворення ендогенних рідкіснометалічних родовищ і рудопроявів. У докембрії це верхньоархейська, нижньопротерозойська, ...
812104
  Щербак Д.М. Металогенічні епохи та корисні копалини України : Навчальний посібник / Д.М. Щербак, М.В. Курило, В.І. Шевченко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 90с.
812105
  Матіщук О.А. Металогенічні особливості конгломератовмісних стратонів Криворізької структури // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 99-106 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
812106
  Щербак Д.М. Металогенія докембрію України : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Д.М. Щербак, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Докембрій України може бути розподілений на шість металогенічних епох з ранньоархейської до пізньопротерозойської. Кожна епоха характеризується певним комплексом рудної мінералізації. Пізньоархейська, ранньо-, середньо- та пізньопротерозойська епохи є ...
812107
  Михайлов В.А. Металогенія золота : монографія / В.А. Михайлов, В.Я. Федчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-439-107-5
812108
  Михайлов В.А. Металогенія золота раннього докембрію : Навчальний посібник для студ. геолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – (Автоматизація Наукових Досліджень / За ред. О.В.Третяка). – ISBN 966-594-647-1
812109
   Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита = Metallogeny of uranium ore regions in the Ukrainian Shield sedimentary cover / [В.Г. Верховцев, К.Г. Сущук, Ю.О. Фомін та ін. ; відп. ред. В.Г. Верховцев ; Держ.установа "Ін-т геохімії наколишнього середовища НАН України]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 157, [3] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 149-153. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1730-6
812110
   Металогические исследования. – Тбилиси, 1985. – 137с.
812111
  Татаринов Олег Дмитрович Металогідридна система зберігання робочого тіла для воденьвикористовуючих газодинамічних прискорювачів мас : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.14.07 / Татаринов Олег Дмитрович; Харківський авіаційний ін-т. – Харків, 1997. – 17л.
812112
  Кремінь Т. Металогічна рецепція постаті Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кременя // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 21)


  У цій статті запропоновано рецепцію постаті Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кременя, де помітні не тільки використання традиційних для поетової лірики мотивів та образів, але і тип мислення, котрий дозволяє вибудувати перспективи існівання ...
812113
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-96
812114
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.84-109
812115
  Бабич Є.П. Металографія сталі та чавуну / Є.П. Бабич. – Київ : Вид-во Каси взаємодопомоги студентів КПІ, 1930. – 87 с. : мал.
812116
  Бартельс М.Р. Металографія та термічне оброблення металів / М.Р. Бартельс ; пер. з рос. В.Г. Роздольського ; за ред. інж.-металурга А.Т. Кутила. – Харків-Дніпропетровське : Вид-во "Сталь", 1932. – 352 с. – Бібліогр.: с. 347-350
812117
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
812118
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
812119
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
812120
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
812121
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
812122
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2000. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
812123
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов
812124
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
812125
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
812126
   Металознавство та обробка металів. МОМ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
812127
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
812128
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
812129
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
812130
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
812131
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
812132
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812133
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812134
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812135
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812136
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812137
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812138
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812139
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов". З 2015 див. назву "Металознавство та термічна обробка металів"
812140
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812141
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Інформлитво, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1 (77). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812142
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2 (78). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812143
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3 (79). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812144
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4 (80). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
812145
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1. – 2002
812146
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 3. – 2003
812147
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1 (68). – 2015. – До 2013 назв "Металознавство та обробка металів"
812148
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-
№ 2 (69). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
812149
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (70). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
812150
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (72). – 2016. – 74 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812151
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (73). – 2016. – 79 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812152
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (74). – 2016. – 59 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812153
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 4 (75). – 2016. – 65 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812154
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; голов. ред. В.І. Большаков. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (76). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812155
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (77). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812156
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (78). – 2017. – 57 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812157
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 4 (79). – 2017. – 58 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812158
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (80). – 2018. – 74 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812159
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (81). – 2018. – 62, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812160
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (82). – 2018. – 63, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812161
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (84). – 2019. – 75, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812162
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : Обласов Володимир Анатолійович, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (85). – 2019. – 66, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
812163
  Саф"янова І.С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що містять купрум (II) або кобальт (II/III) в металомакроциклічному контурі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Саф"янова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
812164
  Саф"янова І.С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що містять купрум(II) або кобальт(II/III) в металомакроциклічному контурі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Саф"янова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 200 арк. – Додатки: арк. 172-200. – Бібліогр.: арк. 170-171
812165
  Донцова Т.А. Металоксидні наноматеріали та нанокомпозити екологічного призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Донцова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
812166
  Вірцан А. Металообробка у декоративно-прикладному мистецтві латенського періоду // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-35. – ISBN 978-966-171-90295
812167
  Одарич В.А. Металооптика (- розділ оптики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 253-254. – ISBN 978-966-02-8346-6
812168
  Манько Д.Ю. Металооптика: аморфні та шаруваті структури : монографія / Д.Ю. Манько, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-189. – ISBN 978-966-439-825-8
812169
  Горічко М.В. Металоорганічні похідні гетероциклічних сполук : для студентів хімічного факультету / М.В. Горічко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 33 с.
812170
  Лавров Ю.П. Металурги України в авангарді революційної боротьби / Ю.П. Лавров. – Київ, 1970. – 191с.
812171
  Властюк Т.О. Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 91-103. – ISBN 978-617-571-134-7
812172
  Венгер В. Металургійна галузь України: динаміка виробництва крізь призму зовнішніх факторів / В. Венгер, С. Шумська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 7-31. – ISSN 1605-7988
812173
  Пікус А.Ю. Металургійна галузь України: тенденції і перспективи : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 92-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
812174
  Богаченко О.Г. Металургійна наука як справа життя (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.І. Медовара) / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 103-104. – ISSN 1027-3239
812175
  Довжук І.В. Металургійна промисловість півдня України в умовах економічної кризи 1900-1903 рр. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.24-27
812176
  Лютий О.П. Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 17-27. – ISSN 2415-7422
812177
  Барчуков А.С. Металургія на крутому піднесенні / А.С. Барчуков. – Дніпропетровськ : Книжкове видання, 1959. – 56 с.
812178
  Пасько І.В. Метальников Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 274-275. – ISBN 978-966-02-8346-6
812179
  Буданова К.Т. Метамагматические формации Юго-Западного Памира. / К.Т. Буданова, В.И. Буданов. – Душанбе, 1983. – 276с.
812180
  Бурлачук В. Метамарксизм у політичній теорії Алена Бадью // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 96-111. – ISSN 1563-3713
812181
  Щербакова К.Ф. Метамарфозы горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Щербакова К.Ф.; Укр. геологоразведоч. трест "Укргеолтрест". – Кривой Рог - Киев, 1958. – 141, 9л. – Бібліогр.:л.1-9
812182
  Апулей Л. Метамарфозы, или Золотой осел / Апулей ; [пер. М. Кузьмина ; под ред. С. Маркиша и А. Сыркина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 316, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00425-2
812183
  Шиханова Н.М. Метамерная изменчивость свойств вегетативных и репродуктивных органов у пшеницы, ячменя и овса : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шиханова Н.М. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1965. – 20 с.
812184
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 101 / Белоконь И.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
812185
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. 1 : Дис... д-ра биол. наук / Белоконь И.П.; КГУ. – Киев, 1968. – 778 л.
812186
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. II : Дис... д-ра биол. наук / Белоконь И.П. ; КГУ. – Киев, 1968. – Л. 779-1428
812187
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. III : Дис... д-ра биол. наук / Белоконь И.П.; КГУ. – Киев, 1968. – Л. 1429-1906. – Библиогр.: л. 1601-1902
812188
  Гречановська Олена Метаміктність циркону Яструбецького рудопрояву та Азовського Zr-REE родовища (Український щит) / Гречановська Олена, Гречанівський Олексій, Канунікова Лідія // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
812189
   Метамова // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 824. – ISBN 966-316-069-1
812190
  Бондар М.В. Метамова дослідження національно-культурного компонента // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 119-128. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується термінологічний апарат дослідження національно-культурного компонента (поява нових термінів, їхня систематизація, особливості вживання). The article analyses the terminological apparatus for the national-and-cultural component"s ...
812191
  Казимирова І.А. Метамова неології та неографії: термінологічний аспект // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 319-327. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
812192
  Люднова А. Метамова роману "UROBORUS" Олега Сича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 86-93. – ISSN 0236-1477
812193
  Бібікова Д. Метамова у франкомовних творах письменників арабського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 25-32. – ISBN 966-581-481-8
812194
  Трифонов Р.А. Метамова: теоретичні аспекти дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 27-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
812195
  Андрієнко Л. Метамовна рефлексія як чинник етнонаціональної ідентичності // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 278-286. – ISBN 978-966-489-161-2


  "Метамовна рефлексія є одним із визначальних показників самоусвідомлення й орієнтації людини у просторово-часовому цивілізаційному континуумі, включаючи його етичний, етнонаціональний, релігійний, психологічний компоненти. Виявляючи себе в осмисленому ...
812196
  Палінська О.М. Метамовні рефлексії і дискурсивні практики мешканців Центральної України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 28-49. – ISSN 0027-2803
812197
  Юр М.В. Метамодель українського живопису : монографія. – Вінниця : Твори, 2019. – 426, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-426. – ISBN 978-966-949-113-8


  У пр. № 1740832 напис: Вельмишановній Олені Петрівні з вдячністю за підтримку у науковому становленні. 21.11.2019. Підпис.
812198
  Зеленін В.В. Метамодель як анти-сугестивна психотехнологія сучасної інформаційно-пропагандистської війни // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 69-76. – ISSN 2310-4368
812199
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 03.05.03 - математ. та прог. забезпечення обчислювальнних машин і систем / Карпусь І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
812200
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Карпусь І.В.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки каф-ра вищої математики та інформатики. – Луцьк, 2008. – 170л. + Додатки: л.149-170. – Бібліогр.: л.140-148
812201
  Пахаренко В. Метамодернізм як мистецький напрям. Роздуми про новий тип світосприймання // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик
812202
  Елисеев Н.А. Метаморфизм / Н.А. Елисеев. – Ленинград : ЛГУ, 1959. – 415с.
812203
  Никитина Л.П. Метаморфизм архейских пород западной части хребта Хамар-Дабан : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никитина Л. П.; АН СССР, Лабор. геол. локембрия. – Л., 1960. – 24л.
812204
  Мишкин М.А. Метаморфизм в зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану. / М.А. Мишкин. – М., 1981. – 196с.
812205
  Полканов А.А. Метаморфизм горных пород / А.А. Полканов. – Л., 1931. – 200с.
812206
  Грубенман У. Метаморфизм горных пород / У. Грубенман, П. Ниггли. – Ленинград-Москва, 1933. – 376с.
812207
   Метаморфизм горных пород главной вулканогенной зоны Урала. – Москва : Наука, 1969. – 228с.
812208
  Щербаков К.Ф. Метаморфизм горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Щербаков К.Ф.; М-во высш и сред.спец.образования УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1960. – 11л.
812209
   Метаморфизм докембрийских комплексов. /Кольский полуостров/.. – Апатиты, 1976. – 147с.
812210
   Метаморфизм докембрия в районе Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Наука, 1983. – 232с.
812211
  Воллосович Н.Н. Метаморфизм железистых кварцитов и гнейсов нижнего архея Алданского щита / Н.Н. Воллосович. – Владивосток, 1988. – 108с.
812212
  Щербаков И.П. Метаморфизм и гранитизация архейских пород в бассейне рек Сакукан и Катугин : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Щербаков И.П.; Моск.геол-развед.ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
812213
  Венидиктов В.М. Метаморфизм и гранитизация в кристаллицеском фундаменте Приднестровья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Венидиктов В.М.; АН УССР. – К., 1971. – 24л.
812214
  Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса / А. Миясиро. – Москва : Мир, 1976. – 535 с.
812215
  Ходоревская Л.И. Метаморфизм и метасоматоз гранулитовой фации в габбро-анортозитах Колвицкого массива, Кольский полуостров // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 298-315 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
812216
  Голицын М.В. Метаморфизм и прогноз качества углей Большой Караганды : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Голицын М.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. Центр.-Казахст. геол. упр. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
812217
  Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование / В.А. Буряк. – М., 1982. – 256с.
812218
   Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. – Свердловск, 1984. – 139с.
812219
  Порфирьев В.Б. Метаморфизм ископаемых углей / В.Б. Порфирьев. – Львов, 1948. – 182с.
812220
  Голицын М.В. Метаморфизм каустобиолитов Карагандинского бассейна / М.В. Голицын, Л.Е. Козлова, А.А. Кузнецова. – Москва : Наука, 1970. – 135 с.
812221
  Московченко Н.И. Метаморфизм кианит-силлиманитового типа и сульфидное оруденение / Н.И. Московченко, С.И. Трученко. – Л, 1975. – 139с.
812222
  Березкин В.И. Метаморфизм нижнего протерозоя Алданского щита / В.И. Березкин ; отв. ред. канд. геол.-минер. наук С.П. Мурзаев АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. филиал, Ин-т геологии. – Новосибирск : Наука, 1977. – 120 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 115-119
812223
  Богатырева Н.А. Метаморфизм нижнепротерозойски х толщ южной части Улутавского антиклинория (Центр. Казахстан) : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Богатырева Н. А.; МГУ, каф. петрограф. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
812224
  Кременецкий А.А. Метаморфизм основных пород докембрия и генезис амфиболитов / А.А. Кременецкий. – М., 1979. – 112с.
812225
  Семененко Н.П. Метаморфизм подвижных зон / Н.П. Семененко. – 2-е изд., доп. и переработ. – Киев : Наукова думка, 1966. – 298с.
812226
  Наумов В.П. Метаморфизм пород железисто-кремнистой формации Курской магнитной аномалии (КМА) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Наумов В.П.; ВСЕГЕИ. – Л., 1972. – 28л.
812227
   Метаморфизм раннего докембрия : (Докл. симпоз. 12-14 сент. 1979 г.).. – Апатиты, 1980. – 149с.
812228
   Метаморфизм супракрустальных комплексов раннего докембрия = (Северо-Восточная часть Балтийского щита). – Ленинград : Наука, 1986. – 272с.
812229
  Маракушев А.А. Метаморфизм Тихоокеанского пояса / А.А. Маракушев. – М., 1971. – 134с.
812230
  Фролов В.И. Метаморфизм углей Алдано-Чулманского района. / В.И. Фролов. – Новосибирск, 1975. – 76с.
812231
   Метаморфизм углей и эпигенез вмещающих пород. – Москва : Недра, 1975. – 256с.
812232
   Метаморфизм Украинского щита. – К., 1982. – 306с.
812233
   Метаморфизм Украинского щита и его обрамления. – К., 1978. – 157с.
812234
  Кориковский С.П. Метаморфизм, гранитизация и постмагматические процессы в докембрии Удокано-Становой зоны / С.П. Кориковский. – Москва : Наука, 1967. – 299с.
812235
  Елисеев Н.А. Метаморфизм. / Н.А. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 428с.
812236
  Байкова В.С. Метаморфизмы архейских пород центральной части Алданского щита : Автореф... канд. геолого-минер. наук: 04127 / Байкова В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 19 с.
812237
  Танатар И.И. Метаморфизованный глинистый сланец (дистеновый сланец) из Криворожского бассейна. / И.И. Танатар. – 35-48с.
812238
  Шерстюк А.И. Метаморфизы горных пород / А.И. Шерстюк. – Свердловск, 1970. – 84с.
812239
  Гиллен К. Метаморфическая геология / К. Гиллен. – Москва : Мир, 1984. – 174с.
812240
  Кононов Ю.В. Метаморфическая дифференциация горных пород докембрия в зонах надвигов / Ю.В. Кононов, М.М. Кононова. – Киев, 1987. – 206с.
812241
   Метаморфическая зональность и метасорфические комплексы. – М., 1983. – 108с.
812242
  Садецки-Кардош Метаморфическая эволюция континентальных коровых частей в свете опытов с высоким давлением / Садецки-Кардош. – Москва : Наука, 1969. – 20 с.
812243
  Смелов А.П. Метаморфическая эволюция Олекминской гранит-зеленокаменной области : (Южная Якутия) / А.П. Смелов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 127с.
812244
  Кортусов М.П. Метаморфические горные породы / М.П. Кортусов. – Томск, 1984. – 120с.
812245
   Метаморфические и метасоматические комплексы Кировоградского блока Украинского щита / С.В. Горяйнов, В.Н. Бухтатый, Д.С. Горяйнов, Е.П. Исаева, А.А. Курило, Ю.А. Литвиненко; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2004. – 174 с. – ISBN 966-7655-18-0
812246
   Метаморфические и метасоматические комплексы Приазовья и Южного Донбасса / Горяйнов С.В. [ и др. ] ; МОНУ ; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-7655-44-0
812247
  Горяйнов С.В. Метаморфические и метасоматические комплексы Среднего Побужья / С.В. Горяйнов, Д.В. Денисенко, О.А. Дивицкий; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2003. – 168 с. – ISBN 966-7655-17-2
812248
  Этингоф И.М. Метаморфические и ультраметаморфические породы ингуло-ингулецкого района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Этингоф И.М.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 23л.
812249
  Димитров Г.Х. Метаморфические и ультраметаморфические формации Среднего Побужья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Димитров Г.Х.; АН УССР. – К, 1972. – 22л.
812250
   Метаморфические комплексы Востока СССР. – М., 1973. – 239с.
812251
   Метаморфические комплексы восточной окраины и склона Украинского щита.. – М., 1990. – 250с.
812252
   Метаморфические комплексы фундамента Русской плиты. – Ленинград : Наука, 1978. – 224с.
812253
  Покровский А.В. Метаморфические комплексы Южного Узбекистана / А.В. Покровский; АН УзССР. Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент : Фан, 1974. – 229с.
812254
  Бакиров А.Б. Метаморфические коплексы Восточной части Средней Азии / А.Б. Бакиров, Н.Л. Добрецов ; АН КиргССР, Ин-т геологии ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. – Фрунзе : Илим, 1972. – 137 с. + схемы, 3 л. черт.
812255
   Метаморфические образования докембрия Восточной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 127с.
812256
  Силантьев С.А. Метаморфические породы дна Атлантического океана / С.А. Силантьев. – Москва : Наука, 1984. – 103с.
812257
  Махлаев Л.В. Метаморфические породы и гранитоиды берега Харитона Лаптева (Центральный Таймыр) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Махлаев Л.В.; Новосибирский гос. ун-т. – Красноярск, 1963. – 24л.
812258
   Метаморфические породы Памира.. – Л., 1935. – 1-138с.
812259
   Метаморфические пояса СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 296с.
812260
  Вернон Р.Х. Метаморфические процессы. / Р.Х. Вернон. – Москва, 1980. – 227с.
812261
  Файф У.С. Метаморфические реакции и метаморфические фации / У.С. Файф. – М, 1962. – 414с.
812262
  Плюснина И.И. Метаморфические реакции низкотемпературного кремнеза в земной коре / И.И. Плюснина. – М., 1983. – 225с.
812263
  Добрецов Н.Л. Метаморфические фации и формации : Учебное пособие / Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, Е.Н. Ушакова. – Новосибирск, 1980. – 91с.
812264
   Метаморфические формации Западного Узбекистана и их рудоносность : (Сев. и Юж. Нуратау). – Ташкент, 1988. – 204с.
812265
   Метаморфические формации зоны Байкало-Амурской магистрали.. – Л., 1987. – 75с.
812266
   Метаморфические формации и их метаморфогенные месторождения. / Добрецов Н.Л. – Новосибирск, 1981. – 80с.
812267
   Метаморфические формации и метасоматиты Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1977. – 152с.
812268
   Метаморфические формации Узбекистана.. – Ташкент, 1977. – 237с.
812269
   Метаморфические формации.Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1986. – 245с.
812270
   Метаморфический комплекс Алданских месторождений флогопита.. – Новосибирск, 1975. – 151с.
812271
  Родионов С.П. Метаморфический комплекс Большого Кривого Рога : Дис... наук: / Родионов С.П.;. – К, 1945. – 620л.
812272
  Степанова А.С. Метаморфический мир карельких причитаний / А.С. Степанова. – Ленинград : Наука, 1985. – 222 с.
812273
  Арбиб М. Метаморфический мозг / М. Арбиб. – Москва, 1976. – 296 с.
812274
  Агаркоза Е.В. Метаморфическое словоупотребление М.Горького и его отражение в переводах на немецкий язык (на материале автобиографической трилогии) : Автореф... кан. филолог.наук: / Агаркоза Е.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 19л.
812275
  Щербак О.В. Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 96-100. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статті представлені результати дослідження хімічного складу питних підземних вод верхньоміоценового водоносного комплексу на території Херсонської області. Встановлено що в умовах антропогенного навантаження в часі відбулася зміна середнього ...
812276
  Данилович Ю.Р. Метаморфізм домезозойських кристалічних сланців Українських Карпат / Ю.Р. Данилович. – Київ : Наукова думка, 1970. – 118с.
812277
  Білецький В.С. Метаморфічні гірські породи / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 277. – ISBN 978-966-02-8346-6
812278
  Парфенов В.Д. Метаморфогенная апатитоносность древних толщ Центрального Алдана. / В.Д. Парфенов, Н.И. Юдин. – М., 1982. – 131с.
812279
  Сапрыкин Е.П. Метаморфогенно-гидротермальное рудообразование / Е.П. Сапрыкин. – Москва : Наука, 1980. – 171с.
812280
   Метаморфогенное рудообразование. – К., 1972. – 331с.
812281
   Метаморфогенное рудообразование. – К., 1972. – 356с.
812282
   Метаморфогенное рудообразование. – Москва : Наука, 1977. – 278с.
812283
  Белевцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование / Белевцев Я.Н. – Москва : Недра, 1979. – 275 с. : ил. – Библиогр.: с. 260-270
812284
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии : Геол. основы метаморфоген. рудообразования) / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1985. – 189с.
812285
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Закономерности размещения и поисковые критерии метаморфогенных месторождений / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188с.
812286
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Физ.-хим. основы метаморфоген. рудообразования. / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1985. – 203с.
812287
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Формации метаморфогенных рудных месторождений / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1986. – 167 с.
812288
   Метаморфогенное рудообразование низких фаций метаморфизма складчатых областей фанерозоя / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1988. – 215с.
812289
   Метаморфогенное рудообразование низкотемпературных фаций и ультраметаморфизма. / Белевцев Я.Н. – К., 1981. – 302с.
812290
   Метаморфогенные месторождения апатитовых и комплексных апатитосодержащих руд и их перспективная оценка : Обзор.. – М., 1976. – 57с.
812291
  Соколов Ю.М. Метаморфогенные мусковитовые пегматиты / Ю.М. Соколов. – Ленинград : Наука, 1970. – 192с.
812292
  Ежиков И.И. Метаморфоз насекомых. / И.И. Ежиков. – Москва, 1929. – 52с.
812293
  Формозов Н. Метаморфоз одной метафоры. Комментарий зоолога к прологу "Архипелаг ГУЛАГ" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 154-157. – ISSN 0130-7673


  Из подзаголовка к "Архипелагу ГУЛАГ" А. Солженицына о представителях ископаемой фауны тритонах автор статьи Н. Формозов, биолог по образованию, нашел интересную научную информацию.
812294
  Дацюк В. Метаморфоза : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 39-41
812295
  Єременко О. Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 2-5
812296
  Качмар М. Метаморфоза в українських демонологічних оповіданнях // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 16-24
812297
  Качмар М. Метаморфоза в українських народних баладах: генетично-функціональний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 741-747. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
812298
  Качмар М. Метаморфоза в українських чарівних казках (зе матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка та "Народных южнорусских сказок" Івана Рудченка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 136-150. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534
812299
  Крохмальний Р. Метаморфоза і текст : семант., структуротворча та світоглядна роль переміни худож. образу / Роман Крохмальний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 420, [1] с. – Сл. термінів: с. 402-408. – Бібліогр.: с. 409-419 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-365-2
812300
  Білик Н.Л. Метаморфоза інтертекстуальної ремінісценції в романі М. Продановича "Елііша в країні Святих коропів": формосмисловий аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 6 (195). – С. 79-85. – ISSN 2522-493Х
812301
  Шевчук Т.С. Метаморфоза образу нарциса та метаморфози його інтерпретації в європейській гуманістиці // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 503-514. – ISBN 978-966-2303-00-1
812302
  Ільїн О. Метаморфоза одного поляка // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 16 травня (№ 19). – С. 5


  Польський віськовий діяч Октавій Єленський.
812303
  Брацка М.В. Метаморфоза постаті Іншого на культурному пограниччі (на прикладі роману "З бурхливої хвилі" Теодора Томаша Єжа) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-19. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
812304
  Сидор-Гібелинда Метаморфоза профанічного артефакту (Візитівки українських митців) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 166-177. – ISBN 966-8917-08-1
812305
  Юсова Н. Метаморфоза української радянської історіографії в оцінці події приєднання України до Росії: від "абсолютного зла" до "безумовного блага" // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 98-105
812306
  Овідій Публій Назон Метаморфози / Овідій Публій Назон. – Київ : Дніпро, 1985. – 300с.
812307
  Овідій Метаморфози / Овідій [ Публій Назон ] ; пер. з лат. А. Содомори ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4387-0
812308
  Грабар С. Метаморфози : [статті та есеї] / Сергій Грабар. – Київ : Грані-Т, 2010. – 116, [4] с. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-319-7
812309
  Сошніков А.О. Метаморфози «хуторянської філософії» П.Куліша // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 43-47. – ISSN 2077-1800
812310
  Грідіна І.М. Метаморфози антирелігійної пропаганди радянської влади в Україні під час Другої світової війни // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 74-80. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена з’ясуванню причин зміни рад. антирелігійної політики та пропаганди в Україні протягом Другої світової війни. Особлива увага приділяється важелям впливу, які вирисовувались для маніпулювання свідомістю та почуттями віруючих. ...
812311
  Грідіна І.М. Метаморфози антирелігійної пропаганди радянської влади в Україні під час Другої світової війни // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 74-80. – ISSN 1728-3671
812312
  Дикарева Л. Метаморфози в системі сновидінь "Петербурзьких повістей" М.Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Порушуються питання про позасвідому природу міфу та сновидінь як складного психологічного феномену. Засоби втілення ідеї перетворення у художньо-мовній системі М. Гоголя аналізується на основі універсальних принципів міфотворчості.
812313
  Тофлер Е. Метаморфози влади // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 231-237. – ISBN 978-966-668-480-9
812314
  Лінецький С.В. Метаморфози державного режиму України (політико-правовий аналіз) / С.В. Лінецький. – Київ : Атіка, 2003. – 168с. – ISBN 966-8074-52-1


  Дається юридичний, політико-правовий аналіз поняття державного режиму, підкреслюється необхідність суттєвого прискорення державно-правової реформи
812315
  Мельник В.В. Метаморфози діяльнісного екзистенціалу любові в християнстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 39-42. – ISSN 2077-1800
812316
  Степаненко І.В. Метаморфози духовності в ландшафтах буття / І.В. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ОВС, 2002. – 255, [1] с. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: в прим. та комент.: с. 230-244 та с. 244-252. – ISBN 966-7858-22-7
812317
  Скоблікова М. Метаморфози і легенди Олександра Кузьміна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 16


  "В артцентрі Ornament Art Space відкрилась виставка українського скульптора Олександра Кузьміна Umbra/Тінь. Роботи цього митця є в багатьох колекціях, а також окрасою навколишнього простору. Серед останніх творів згадаю меморіальну дошку видатним ...
812318
  Поночевна Г. Метаморфози і трансформації протестантського ритуалу в соціокультурному просторі України часів незалежності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2226-0285
812319
  Зозуля О.В. Метаморфози літературної пародії в постмодерністському романі Д. Бартельма "Білосніжка" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 175-181. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Автор статті досліджує проблематику еволюції літературної пародії в контексті літератури амер. постмодернізму. Розглядаються трансформаційні процеси, в результаті яких постмодерністська пародія зазнала суттєвих змін. Пародійний модус постмодерністських ...
812320
  Кривошея І. Метаморфози локальних конструкцій "центр-периферія" на Правобережній Україні в 1793-1863 роках (на прикладі латифундій графів Потоцьких (герб "Пилява") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 45-50. – ISSN 1998-4634
812321
  Колодний А. Метаморфози Марини Цвигун - від Марії Деві Христос до Вікторії Преображенської // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 285-294. – ISBN 978-617-696-609-8


  Цвігун Марина Вікторівна (1960) - засновниця та лідер (разом з Юрієм Кривоноговим) деструктивної тоталітарної секти Біле братство. Оголосила себе Дівою Марією, живим втіленням Христа, одночасно його матір"ю і нареченою. Використовувала ритуальне ім"я ...
812322
  Демчук Р.В. Метаморфози міфологічного // Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – C. 14-21. – ISSN 1996-9872
812323
  Маліков В. Метаморфози образу природи у творчості дніпровського художника Володимира Бузмакова // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 21-22
812324
  Тверська Л. Метаморфози Олександра Рєзника // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
812325
  Андрущенко В Метаморфози освітнього планування (Огляд концептуального дискурсу передсьогоднішнього дня) / В Андрущенко, В. Савельєв // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016


  Основа модернізації освіти, впровадження конкретних інновацій - це освітня політика довгострокової дії.
812326
  Климончук В.Й. Метаморфози політичних свобод в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 528-534. – ISSN 2076-1554
812327
  Савич К. Метаморфози роз"єднаності як визначальної ментальної риси українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 233-234. – ISBN 978-966-439-357-4
812328
  Мартен Д. Метаморфози світу: соціологія глобалізації = Lex metamorphoses du monde.Sociologie de la mondialisation / Д.Мартен , Ж.-Л.Мецжер, Ф.П"єр ; Переклад з франц. Є.Марічева. – Київ : Академія, 2005. – 302с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-281-1
812329
  Петрик В.В. Метаморфози стародавнього народного музичного інструменталізму в часі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 190-199
812330
  Воропаєва В.Г. Метаморфози сучасної політичної свідомості в умовах політичної кризи: соціально-філософський контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 175-191. – ISSN 2072-1692
812331
  Попова О.В. Метаморфози терміна "ідентичність" у західній філософській традиції // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.37-42. – ISSN 1728-3671
812332
  Зінкевич В.І. Метаморфози управління системою індустріальної освіти у горизонті її життєвого циклу // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 36-43. – ISSN 2618-1274
812333
  Петрушов В.М. Метаморфози філософської думки від онтології до граматології у площині адогматичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  З позиції розробленої автором концепції європейського адогматизму розглядається проблема руху філософської думки від онтології до граматології, на матеріалі постмодерністських побудов розкриваються особливості і перспективи цього руху. С позиции ...
812334
  Петрушов В.М. Метаморфози філософської думки від онтології до граматології у площині адогматичного дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 52-60


  З позиції розробленої автором концепції європейського адогматизму розглядається проблема руху філософської думки від онтології до граматології, на матеріалі постмодерністських побудов розкриваються особливості і перспективи цього руху. С позиции ...
812335
  Апулей Л. Метаморфози, або Золотий осел / Апулей ; з лат. пер. Йосип Кобів, Юрій Цимбалюк. – Київ : Дніпро, 1982. – 240 с. – (Вершина світового письменства ; т. 42)
812336
  Апулей Метаморфози, або Золотий осел / Апулей; Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; пер. з латин. Й. Кобова і Ю. Цимбалюка. – Харків : Фоліо, 2004. – 319 с. – Шифр дубл.8.2атАпул( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2352-2
812337
  Коев К. Метаморфозите на чужденеца / Кольо Коев. – София : Наука и изкуство: Унив. изд-во "Св. Кл. Охридски", 1991. – 110 с.
812338
  Кальницкий М. Метаморфозі на месте ЦУМа // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 48 (738), 03.12.2021. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
812339
  Шишкин В.А. Метаморфозный комплекс Приколмыкского поднятия / В.А. Шишкин. – М, 1976. – 123с.
812340
  Овидий Публий Назон Метаморфозы / Овидий Публий Назон. – 118 с.
812341
  Муратов И.Л. Метаморфозы : стихи, поэмы / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 120 с.
812342
  Овидий Публий Назон Метаморфозы / Овидий Публий Назон. – М, 1977. – 430с.
812343
  Вагабзаде Б. Метаморфозы : стихои и поэмы / Б. Вагабзаде; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 112 с.
812344
  Баженов Г.В. Метаморфозы : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Современник, 1990. – 490 с.
812345
  Овидий П.Н. Метаморфозы : Иллюстрации Пабло Пикассо / П.Н. Овидий. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 560с. – (Антология мудрости). – ISBN 5-04-005121-2
812346
  Цветков А. Метаморфозы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 0321-1878
812347
  Разумов А.Е. Метаморфозы "вертикали власти" в истории России // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.85-100. – ISSN 0235-1188
812348
   Метаморфозы "огненной профессии".. – М., 1977. – 48с.
812349
  Никольский В.С. Метаморфозы академической свободы в новое время // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 5, май. – С. 98-101. – ISSN 1026-955X


  Выявлены специфические изменения, которые претерпела идея академической свободы в эпоху Нового времени. Сделан вывод о том, что европейские университеты явились неотъемлемой частью того же самого процесса, что породил индустриальный экономический ...
812350
  Михалицын П.Е. Метаморфозы архиерейского служения свт. Григория Богослова: проблема интерпретации и попытка реконструкции // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 143-175
812351
  Свиридов Р.В. Метаморфозы бумажной клетки. Классическое японское искусство оригами // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-1908
812352
  Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия . К постановке вопроса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.52-67. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
812353
  Яковлева Т.А. Метаморфозы в Одессе. Мифологизация героев в романе "Пятеро" В. Жаботинского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 128-133. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
812354
  Султанов А.Р. Метаморфозы в решениях Европейского союза по правам человека: миф или реальность? // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-37. – ISSN 1812-8696
812355
  Султанов А.Р. Метаморфозы в решениях Европейского Суда по правам человека-миф или реальность // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 28-31. – ISSN 1812-3910
812356
   Метаморфозы воспитания. – Харьков : НУА, 2004. – 276 с. – ISBN 966-8558-11-1
812357
  Колосова Н.А. Метаморфозы времени. От полифонии А.С. Пушкина до полифонии А. Белого / Н.А. Колосова ; НАНУ, Ін-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Фолиант, 2006. – 509 с. – ISBN 966-8474-43-0
812358
  Хиллинг Гетц Метаморфозы Г.Г.Ващенко : Die Metamorphosen des G.G.Vascenko:Дополнительные штрихи к портрету украинского ученого, которому не удалось выйти из тени А.С.Макаренко / Хиллинг Гетц, Окса Николай. – Марбург, 2000. – 68с. – (Opuscula Makarenkiana ; N 23). – ISBN 3-8185-0320-6
812359
  Джавадова В.Ч. Метаморфозы гоголевского Петербурга в советском киноискусстве : лики культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 109-113. – ISSN 2073-9702


  В данной статье автор рассмотрел проблему интерпретации гоголевского Петербурга в отечественном киноискусстве. Для исследования были выбраны экранизации режиссеров Г.М. Козинцева, Л.З. Трауберга (1926) и А.В. Баталова (1959) повести Н.В. Гоголя "Шинель"
812360
  Семененко Ирина Станиславовна Метаморфозы европейской идентичности // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
812361
  Карасев Вадим Юрьевич Метаморфозы и антиномии политического режима: Украина - 2006-2007 / Карасев Вадим Юрьевич, Кириенко Ульяна Владимировна // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 58-74. – ISSN 0131-2227
812362
  Полякова С.В. Метаморфозы или "Золотой осел" Апулея / С.В. Полякова. – Москва : Наука, 1988. – 150с.
812363
  Николина Ольга Метаморфозы индивидуальности в западной культуре // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 2 (1597). – С. 121-130. – ISSN 0869-44435
812364
  Вулис А.З. Метаморфозы комического / А.З. Вулис. – Москва, 1976. – 127 с.
812365
  Чиндин И.В. Метаморфозы культуры : от логоса мессианизма к мифу коммунизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 32-38. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается вопрос о духовном генезисе революционных устремлений русской интеллигенции начала ХХ в. Анализируется феномен рус. мессианизма и его превращений в послереволюционную эпоху. Делается попытка рассмотреть мессианство как ...
812366
  Пичугина Татьяна Метаморфозы лавы : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 6-14 : Фото
812367
  Афанасьева А.И. Метаморфозы массового сознания россиян ("Круглый стол") / А.И. Афанасьева, А.Б. Лиханова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.24-29. – ISSN 0132-1625
812368
  Голубева Л.Н. Метаморфозы массовой культуры: человек в виртуальном пространстве // Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 1 (56). – С. 35-43. – (Теория и история культуры). – ISSN 2073-5588
812369
  Шеметова Т.Г. Метаморфозы мифологемы "няня Пушкина" в русской литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 134-145. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
812370
  Каграманов Ю.М. Метаморфозы нигилизма / Ю.М. Каграманов. – М, 1986. – 158с.
812371
  Вольф Маркус Метаморфозы озера Эйр. Пустыня превращается в воду / Вольф Маркус, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 108-119 : фото. – ISSN 1029-5828
812372
  Волков А.Г. Метаморфозы политики / А.Г. Волков. – Запорожье : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-175-5
812373
  Мусатов В.Л. Метаморфозы политики Горбачева в отношении стран социалистического содружества // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0130-3864
812374
  Мартьянов В. Метаморфозы российского Модерна: выживет ли Россия в глобализирующемся мире / Виктор Мартьянов; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права. – Екатеринбург, 2007. – 344 с. – (Феноменология политического пространства). – ISBN 5-7691-1871-7
812375
  Запесоцкий А.С. Метаморфозы СМИ: новое качество или новые болезни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 7-17. – ISSN 0132-1625
812376
  Кондратьева Т.Н. Метаморфозы собственного имени : Опыт словаря / Т.Н. Кондратьева. – КАзань : Изд. Казанского ун-та, 1983. – 111 с. – Библ.: с. 9-15
812377
  Фалин В.М. Метаморфозы стратегии США во Второй мировой войне // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 5 (49) : Республиканская партия на современном этапе. Трения между Белым домом и Капитолием по вопросам американо-советских отношений. Основные источники формирования ресурсов пищевого белка. Использование трудовых ресурсов. Другие материалы о политике... – С. 112-127
812378
  Мальцева О.В. Метаморфозы философской иронии : от Сократа к постмодерну // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.169-185. – ISSN 1728-3671
812379
  Дрозд И.К. Метаморфозы финансового контроля в условиях острого политического кризиса // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 7 (1). – С. 11-15. – ISSN 2306-0050
812380
  Ильичева Н.И. Метаморфозы художественного образа (образ Фауста в литературе и музыке) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
812381
  Гойденко В.С. Метаморфозы целительной иглы. / В.С. Гойденко, Т.Е. Норкина. – Москва, 1987. – 171с.
812382
  Катрфаж де Брео Метаморфозы человека и животных / [Соч.] Катрфажа, чл. Акад. наук, проф. Музея натур. истории; Пер. А. М[ихельсо]на. – Москва : [Тип. М. Смирновой], 1864. – [2], 220 с.


  Пер.: Михельсон, Алексей Давыдович
812383
  Апулей Метаморфозы, или Золотой осел / Апулей. – Москва, 1969
812384
  Апулей Л. Метаморфозы, или Золотой осел : [перевод / Апулей]. – Москва : Геликон, 1991. – 191, [1] с. : ил.
812385
  Апулей Метаморфозы, или Золотой осел / Апулей ; [вступ. ст. Л. Сумм ; пер. с древнегреч. С. Кондратьева, с греч. Б. Казанского, с лат. Б. Ярхо, М. Кузмина ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 604, [3] с. : ил. – Загл. обл.: Золотой осел. - В содерж. также: Лонг. Дафнис и Хлоя ; Петроний. Сатирикон ; Приложение: Лукиан. Лукий, или Осел. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-21668-0
812386
  Апулей Метаморфозы//Петроний Арбитр. Сатирикон. : [Сборник] / Апулей, Петроний Арбитр; Петроний Арбитр. – Москва : Правда, 1991. – 399с. – В изд. также: [Метаморфозы]/Апулей; Лукий, или Осел/ Лукиан.- С.348-367. – (Библиотека "Огонек" ; Библиотека юмора и сатиры). – ISBN 5-253-00374-6
812387
   Метаморфоченная металлогения Урала. – Свердловск, 1992. – 148с.
812388
  Шумейко Галина Ивановна Метамфорическая семантика и способы ее воссоздания в переводе художественного текста (на мат-ле англояз. переводов произвед. М.Коцюбинского) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Шумейко Галина Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 158л. – Бібліогр.:л.140-154
812389
   Метан. – Москва, 1978. – 310с.
812390
  Зорькин Л.М. Метан в нашей жизни / Л.М. Зорькин. – М., 1986. – 149с.
812391
  Кауфман Л. Метан закрытых шахт - альтернативный источник энергии // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 8-15


  Уголь занимает центральное место в энергобалансе многих стран и играет важную роль в сокращении выбросов. Однако запасы угля истощаются по мере развития добычи угля, шахты закрываются, но продолжают выбрасывать метан в течение многих лет после ...
812392
  Фастовский В.Г. Метан. / В.Г. Фастовский. – М-л, 1947. – 154с.
812393
  Канке В.А. Метанаучная подготовка преподавателя вуза // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 22-25. – ISSN 1026-955X


  Полновесная подготовка преподавателя включает цепочку: субнаука - метанаука - дидактика. Метанауке часто не уделяется должного внимания, следовательно, и дидактике, утверждает автор. По его мнению, метанаука не должна отождествляться и с философией ...
812394
  Тутевич В.Н. Метание диска / В.Н. Тутевич. – М., 1958. – 222с.
812395
  Григалка О.Я. Метание диска / О.Я. Григалка. – М., 1966. – 78с.
812396
  Марков Д.П. Метание диска и толкание ядра / Д.П. Марков. – М., 1957. – 80с.
812397
  Сулиев Л.Г. Метание копья / Л.Г. Сулиев. – М., 1961. – 255с.
812398
  Маззалитис В.Э. Метание копья / В.Э. Маззалитис. – М, 1967. – 64с.
812399
  Ненашев С.И. Метание м олота. / С.И. Ненашев. – М., 1967. – 61с.
812400
  Шукевич Метание молота / Шукевич, М.П. Кривоносов. – М, 1971. – 63с.
812401
  Бондарчук А.П. Метание молота / А.П. Бондарчук. – К, 1978. – 168с.
812402
  Никитин Г.А. Метановое брожение и биотехнологии / Г.А. Никитин. – Киев : Вища школа, 1990. – 204с.
812403
  Дубровский В.С. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов / Дубровский В.С., Виестур У.Э. ; АН ЛатвССР, Ин-т микробиологии им. Августа Кирхенштейна, Ин-т химии древесины. – Рига : Зинатне, 1988. – 203 с. : ил. – Библиогр.: с. 185-196
812404
  Осипов С.Н. Метановыделения в шахтах Донбасса при нормальных и аварийных режимах проветривания. : Автореф... докт.техн.наук: / Осипов С.Н.; Ленингр.горный ин-т. – Л, 1966. – 52л.
812405
  Боцманов Андрей Метановые озера // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 46 : фото
812406
   Метаногенерация в угольных пластах = Methangeneratiuon in coal layers / А.Ф. Булат, С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, В.А. Анциферов ; НАН України ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Лира, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-383-261-6
812407
   Метаногенерация и метаморфизм углей / С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, С.А. Омельченко, О.В. Хмеленко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 15-22 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
812408
  Геворкьян В.Х. Метаногидраты - перспективные ресурсы углеводородного сырья / В.Х. Геворкьян, О.Н. Сокур // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 108-117 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1999-7566
812409
  Побединский В.Н. Метанойя профессора Карсавина (к 130-летию со дня рождения и 60-летию со дня смерти мыслителя) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 45-51. – ISSN 2073-9702
812410
  Побединский В.Н. Метанойя профессора Карсавина (к 130-летию со дня рождения и 60-летию со дня смерти мыслителя) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-73. – ISSN 2073-9702
812411
  Малашенко Ю.Р. и др. Метанокисляющие микроорганизмы / Ю.Р. и др. Малашенко. – Москва, 1978. – 197с.
812412
   Метанонія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 824. – ISBN 966-316-069-1
812413
  Апресян Р.Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.57-71. – ISSN 0321-2017
812414
  Кагановська О.М. Метаобразна функція сильних позицій в ідентифікації текстових концептів художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 239-243. – ISBN 966-594-420-7
812415
  Лактіонова А.В. Метаонтологічний дискурс про буття і активність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Становлення метаонтології і сучасні студії засвідчують про правомірність перегляду її проблематики з позицій практичної філософії, зокрема про зіставлення "каркасів" аналізу таких категорій як буття і активність. Суперечка між Р. Карнапом і В. Квайном ...
812416
  Лактіонова А.В. Метаонтологія в контексті практичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Метаонтологія - порівняно новий напрям в сучасній аналітичній традиції філософії. Його засновник, Пітер Ван Інваґена (Peter Van Inwagen), заперечує в своїх програмних тезах можливість суміщення буття і активності. З цим важко погодитися, що ...
812417
  Пересецький Р.Д. Метаопис у сучасному кіно: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 168-178
812418
  Пересецький Р. Метаопис у сучасному кіно: український контекст // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 58-64. – ISSN 1728-6875
812419
  Зражевська Н.І. Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 78-82


  У статті досліджено проблему використання політиками метаоповідей для саморепрезентації в медіа. Ми стверджуємо, що медійний образ політика формує геополітичні вподобання і впливає на електоральний вибір. У сучасних капіталістичних суспільствах ...
812420
   Метаплазия тканей.. – Москва, 1970. – 199с.
812421
  Ефимов И.М. Метаполитика / И.М. Ефимов. – Л, 1991. – 222с.
812422
  Загребельний І. Метаполітичний фланг націоналістичної політики // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 314-329. – ISBN 978-966-8512-42-1
812423
  Гнезділова Я.В. Метапоняття в cучасній лінгвістиці: семантичний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 16-21. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті йдеться про зміни у семантиці лінгвістичних понять / термінів, утворених за допомогою префіксу “мета-”. Здійснюється зіставний аналіз метапонять, утворених за формулами “Х про Х” та “такі, що є про / поза Х, але не становлять Х”; аналізуються ...
812424
  Кравченко О.А. Метапоэтическая перспектива исследований возвышенного // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 30-43. – ISBN 966-72-77-79-8
812425
  Драч Д.Л. Метаправо: проблеми розуміння та значення для юридичної науки і практики // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 1 (11). – С. 134-144. – ISSN 2523-4552
812426
  Скрябіна В. Метапрограми мовців у міжкультурній комунікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 176-179. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
812427
  Ляшук Н.А. Метапростір системотворчого поняття "мова" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 76-87. – ISSN 1682-3540


  У статті упорядковано сучасну укр. лінгвістичну термінологію за системотворчим поняттям "мова", враховуючи її структурну організацію за тематичними групами та підгрупами.
812428
  Быстряков И. Метапространство глобальной экономи ки: принципы функционирования // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.12-17. – ISBN 966-7825-54-Х
812429
  Кальниш В. Метапсихологія гріха / В. Кальниш, Ю. Кальниш // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 121-130
812430
  Дроздова Н.В. Метарепрезентация эмоциональных состояний студентов с разным уровнем интелекта / Н.В. Дроздова, А.П. Лобанов, Н.П. Радчикова // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 65-69. – ISSN 2616-700X
812431
  Куприяшкина С.В. Метаречевые акты со значением речеактных функций в современной английской речи : Дис... канд. филол.наук: 10-.02.04 / Куприяшкина С. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 133л. – Бібліогр.:л.112-131
812432
  Купряшкина Светлана Владимировна Метаречевые акты со значениями речеактных функций в современной английской речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Купряшкина Светлана Владимировна; КГУ. – К., 1989. – 16л.
812433
  Коваль А.Я. Метарозповіді Ліотара та християнство (на основі книги Джеймса Сміта "Церква і постмодернізм") // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 108-111
812434
  Овсянников С. Метароман без роману в "житлі" Володимира Кашки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
812435
  Овсянников Сергій Метароман без роману в "Житлі" Володимира Кашки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано особливості категорії автора в романі В. Кашки "Житло". У суб"єктній структурі роману виявлено конфлікт мовної самоідентифікації автора. Зміна авторських текстуальних масок розглядається як конфлікт між текстуальними ...
812436
  Шаповал О.Г. Метароман у жанровій структурі "Паперових людей" В. Голдінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 84-85
812437
  Барболин М.П. Метасистемный подход к инновационному развитию образовательных систем // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (26). – С. 62-69. – ISSN 1811-0916
812438
  Казицын Ю.В. Метасоматизм в земной коре / Ю.В. Казицын. – Ленинград : Недра, 1978. – 208с.
812439
  Казицын Ю.В. Метасоматизм гиротермальных месторождений = (Введение в учение об околорудном метасоматизме) / Ю.В. Казицын. – Ленинград : Недра, 1972. – 145с.
812440
   Метасоматизм и другие вопросы физико-химической петрологии.. – М., 1968. – 383с.
812441
   Метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1974. – 363с.
812442
   Метасоматизм и рудообразование. – М. : Недра, 1975. – 363с.
812443
   Метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1978. – 216с.
812444
   Метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1984. – 352с.
812445
   Метасоматизм и рудообразование : Краткие тезисы к конф. 16-20 мая 1972. / Казицын Ю.В. – Л., 1972. – 284с.
812446
   Метасоматизм и рудообразование : Тез. докл. V всесоюз. конф. (23-25 ноября). – Л., 1982. – 212с.
812447
   Метасоматизм и рудообразование : Тезисы докл. на IV всесоюз. конф. 11-14 мая 1976 г. / Казицын Ю.В. – Л., 1976. – 217с.
812448
   Метасоматизм, минералогия и вопросы генезиса золотых и серебряных месторождений в вулканических толщах : (сб. ст.). – М., 1986. – 215с.
812449
  Шевченко В.І. Метасоматити золоторудного прояву Загадковий (Закарпаття) : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Висвітлюються закономірності будови зональних метасоматитів одного з рудопроявів золота Вишківського рудного поля в Закарпатті. Обгрунтовується їх належність до низькотемпературної формації березитів і можливість використання з практичною метою.
812450
  Ляшкевич З.М. Метасоматиты Восточного Приазовья / З.М. Ляшкевич; АН УССР, Инст. геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1971. – 203с.
812451
   Метасоматиты докембрия и их рудоносность. – М., 1989. – 271с.
812452
  Пухнаревич М.М. Метасоматиты железорудных месторождений Ангаро-Илимского района и особености их генезиса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Пухнаревич М.М.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
812453
   Метасоматиты и их оруденение. – Москва : Наука, 1975. – 346с.
812454
   Метасоматиты месторождений благородных металлов Дальнего Востока.. – Владивосток, 1984. – 151с.
812455
   Метасоматиты пегматитовых полей. – Л, 1987. – 220с.
812456
  Кононов Ю.В. Метасоматиты центральной части Украинского щита / Ю.В. Кононов. – Киев : Наукова думка, 1970. – 160с.
812457
   Метасоматиты эндогенных месторождений Урала.. – Свердловск, 1989. – 125с.
812458
  Шаров В.Н. и др. Метасоматическая зональность и связь с ней оруденения : (Байкало-Патомское нагорье) / В.Н. и др. Шаров. – Новосибирск : Наука, 1978. – 104с.
812459
  Монахов В.С. Метасоматическая зональность Сурской синклинали / В.С. Монахов. – К., 1986. – 190с.
812460
   Метасоматические изменения боковых пород и их роль в рудообразовании : (Труды первой конференции по околорудному метасоматизму). – Москва : Недра, 1966. – 380с.
812461
   Метасоматические изменения литосферной мантии в районе кимберлитовой трубки им. В. Гриба, Архангельская алмазоносная провинция / Е.В. Щукина, А.М. Агашев, С.И. Костровицкий, Н.П. Похиленко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2153-2172 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2169-2172. – ISSN 0016-7886
812462
  Злобенко Д.И. Метасоматические образования южной части Корсунь-Миргородского плутона и их потенциальная рудоносность / Д.И. Злобенко, О.И. Лысяная // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 29-38 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
812463
  Соловьева Л.В. Метасоматические парагенезисы в глубинных ксенолитах из трубок Удачная и Комсомольская-Магнитная - индикаторы переноса флюидов через мантийную литосферу Сибирского кратона / Л.В. Соловьева, Т.А. Ясныгина, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1698-1721 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0016-7886
812464
  Тедиашвили Х.А. Метасоматические породы Квайсинского рудного поля / Х.А. Тедиашвили. – Тбилиси, 1982. – 102с.
812465
  Русинов В.Л. Метасоматические процессы в вулканических толщах / В.Л. Русинов. – Москва : Наука, 1989. – 213с.
812466
   Метасоматические процессы в докембрийских толщах. – С.-Петербург, 1991. – 259с.
812467
  Михайлов Д.А. Метасоматическое происхождение железистых кварцитов докембрия / Д.А. Михайлов. – Л, 1983. – 168с.
812468
  Білецький В.С. Метасоматичні родовища / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 278. – ISBN 978-966-02-8346-6
812469
  Лазаренко Е.О. Метасоматичні утворення у вулканічних породах Закарпаття. / Е.О. Лазаренко. – Львів : Львівський ун-т, 1960. – 140с.
812470
  Царев Д.И. Метасоматоз и конвергенция в петрологии и рудогенезе / Д.И. Царев. – Москва : Наука, 1978. – 308с.
812471
  Смагін В.Л. Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соцівльний та клієнтський капітали / В.Л. Смагін, О.Г. Яворська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 112-118. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1995-0519
812472
  Скрипов В.П. Метастабильная жидкость / В.П. Скрипов. – Москва : Наука, 1972. – 312с.
812473
  Коротков А.И. Метастабильные состояния атомов : учеб. пособие / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1990. – 62 с.
812474
   Метастабильные состояния атомов и молекул и методы их исследования. – Чебоксары
Вып. 2. – 1979
812475
   Метастабильные состояния атомов и молекул и методы их исследования. – Чебоксары
Вып. [3]. – 1980
812476
   Метастабильные состояния атомов и молекул и методы их исследования. – Чебоксары
Вып. 4. – 1981
812477
   Метастабильные состояния атомов и молекул и методы их исследования. – Чебоксары
Вып. 5. – 1982
812478
  Завадский Э.А. Метастабильные состояния в сегнетоэлектриках / Э.А. Завадский, В.М. Ищук. – Киев : Наукова думка, 1987. – 252 с.
812479
  Илюшин А.С. Метастабильные состояния в сплавах Fe-Mn-Al, Fe-Co-Ti и тиконал : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Илюшин А.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 25 с.
812480
  Агишев Вакиль Мигранович Метастабильные состояния при распаде пересыщеных твердых растворов AlZnAg и их последовательность : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Агишев Вакиль Мигранович ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 23 с.
812481
   Метастабільні атоми і молекули / А.М. Завілопуло, Є.Ю. Ремета, О.В. Снігурський, О.Б. Шпеник; НАНУ; Ін-т електронної фізики НАНУ. – Львів : Євросвіт, 2001. – 440с. – (Біб-ка держ.фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-7343-25-1
812482
  Грабовський В. Метастази гріха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 12
812483
  Жижек С. Метастази насолоди = The metastases of enjoyment : шість нарисів про жінку й причинність / Славой Жижек ; [пер. О. Мокровольського]. – Київ : Альтернативи, 2000. – 186, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-12-4
812484
  Галата С. Метастази плагіату // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Академічне шахрайство у вищій школі України.
812485
  Жемойтелите Я. Метастазы // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 114-120. – ISSN 0131-8136
812486
  Емельянов Т.Ф. Метастазы коррупции / Т.Ф. Емельянов. – М., 1980. – 111с.
812487
  Тесленко Д.С. Метастатичне ураження гіпофіза. Ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Тесленко Дмитро Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 14 назв
812488
  Контримавичук В.Л. Метастронгилоидои домашних и диких животных / В.Л. Контримавичук. – 237с.
812489
  Шевченко Л.О. Метатаксис як маркер кодових відхилень у синтаксичних структурах іспанського поетичного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 330-334. – ISBN 966-638-142-7
812490
  Шестопал О.Г. Метатеатральний дискурс у романі Альваро Кункейро "Людина, яка була схожа на Ореста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 468-475


  Стаття присвячена розгляду текстових стратегій театралізації роману відомого іспанського письменника-постмодерніста Альваро Кункейро «Людина, яка була схожа на Ореста». Провідну роль у театралізації тексту А.Кункейро відіграє актуалізація різних форм ...
812491
  Литовська О.В. Метатеатральність комедій Арістофана в контексті розвитку європейської драматургії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 83-87. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
812492
  Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / Лебідь Є. М.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. – Бібліогр.: л. 185-206
812493
  Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лебідь Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
812494
  Лебідь Є.М. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба / Євгенія Лебідь ; [наук. ред. Н.П. Чамата ; ред.: Л.Д. Головата, Ю.Р. Коротаєва] ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 168, [4] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 153-165. – ISBN 978-966-00-1186-1
812495
  Лебідь Є. Метатекст як спосіб самовираження митця у своїй творчості (на матеріалі поезії Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
812496
  Фіялка С. Метатекстові одиниці в навчальних виданнях культурознавчого напряму // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 133-136


  У статті виокремлено найуживаніші в навчальних виданнях культурознавчого напряму метатекстові одиниці. Наведено їхню класифікацію залежно від комунікативної мети авторів. В статье выделены наиболее распространенные в учебных изданиях ...
812497
  Загребельна Н. Метатекстуальна лінія роману М. Кундери "Нестерпна легкість буття": комунікативний аспект // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 80-91. – ISBN 978-966-171-780-9
812498
  Чайковська О.В. Метатекстуальні елементи в романі В.С. Моема "Театр" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 20-21
812499
  Легейда А.В. Метатекстуальність у кінодискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 152-164


  Дослідження присвячене феномену метатекстуальності та її виявам у кінодискурсі як специфічній семіотичній системі, що трактується як властивість кінодискурсу (кінопродук- ту) роз’яснювати та коментувати процес власного створення (кінофільму в цьому ...
812500
  Титаренко Е.А. Метатекстуальные компоненты в гипертексте В. Пелевина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 236-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
812501
  Прусенко Г.Е. Метатекстуальные параметры прозы Андрея Белого 1916-1922-го годов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 122-145. – ISBN 978-966-171-280-4
812502
  Рытхэу Ю.С. Метательница гарпуна : повесть / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 207 с.
812503
  Пилипенко В.Є. Метатеоретизування в соціології: витоки та генеза : монографія / Валерій Пилипенко, Юрій Привалов ; Центр соц. експертиз ім. Юрія Саєнка ІС НАН України. – Київ : Простір-М, 2019. – 103, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-102. – ISBN 978-617-7746-22-4
812504
  Пилипенко В. Метатеоретизування в соціології: особливості, типи і напрями // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 59-76. – ISSN 1563-3713
812505
  Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, дослідження, програма розвитку : монографія / Л.Ф. Щербина ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2012. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-283. – ISBN 978-617-674-001-8
812506
  Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Щербина Людмила Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 471 л. – Додатки: л. 432-471. – Бібліогр.: л. 381-431
812507
  Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Щербина Людмила Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
812508
  Крупельницька Л. Метатеоретичне мислення психотерапевта: сутність та функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
812509
  Цветкова Г. Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 380-391. – ISSN 2312-5993
812510
  М"ясоїд Петро Метатеоретичний аналіз у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.54-82. – ISSN 1810-2131
812511
  Бутиріна М. Метатеоретичний підхід до вивчення стереотипів масової свідомості // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 8-15. – ISSN 2078-1911
812512
  Скакун О. Метатеоретичні питання загального порівняльного правознавства як галузі юридичної науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 261-273. – ISSN 0132-1331
812513
  Пилипенко В. Метатеоретичні пошуки соціологів у 1950-1970-х роках: генеза нової царини соціологічного знання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 43-63. – ISSN 1563-3713
812514
  Тищенко К.Н. Метатеория языкознания : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19 / Тищенко К.Н.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 48 с.
812515
  Пилипенко В. Метатеорії на початку XXI століття: модернізаційний вектор соціології / В. Пилипенко, Г. Чепурко, Ю. Привалов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 82-101. – ISSN 1563-3713
812516
  Тищенко К. Метатеорія мовознавства / К. Тищенко. – Київ : Основи, 2000. – 341c. – ISBN 966-500-500-6
812517
  Тищенко К.М. Метатеорія мовознавства у своєму часі й соціумі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 3-24. – ISSN 0027-2803


  Згадується історія створення Лінгвістичного навчального музею КНУТШ та започаткування романо-германського факультету.
812518
  Дроздовський Д. Метатеорія одного вірша: три плани вираження поетичної матерії : Структурно-семантичний аналіз вірша "Цей пісок шелестить наче жито..." Тереня Масенка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 297-300.
812519
  Ференс Н. Метатропи і поетичний переклад ("The Sorrow of love" В. Б. Єйтса в інтерпретаціях О. Мокровольського та О. Зуєвського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 316-323


  Стаття присвячена українським перекладам поезії В. Б. Єйтса "The Sorrow of Love", виконаним О. Мокровольським та О. Зуєвським. Предметом дослідження виступає перенесення авторських метатропів у текст перекладу в процесі інтерпретації твору. Статья ...
812520
  Немцева Л.С. Метафазный метод учета перестроек хромосом / Л.С. Немцева. – Москва, 1970. – 128с.
812521
  Белов В.А. Метафизика - наука? // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.68-76
812522
  Аристотель Метафизика / Аристотель. – Пер. с греч. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1934. – 348с.
812523
  Аристотель Метафизика : переводы, комментарии, толкования: науч. издание / Аристотель ; сост. и подгот. текст С.И. Еремеев. – Санкт-Петербург; Киев : Алетейя ; Эльга, 2002. – 832 с. – ISBN 5-89329-503-Х
812524
  Уемов А.И. Метафизика : учеб. пособ. / А.И. Уемов. – Одесса : Астропринт, 2010. – 259, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-190-399-8
812525
  Айвазян С.М. Метафизика в астрофизике / С.М. Айвазян. – Ереван : ВИНИТИ, 1970. – 59 с., 3 л. ил. : ил.
812526
  Хилимов Ю. Метафизика дискретного контекста-бытия и его культурные формы // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702
812527
  Крекшин О.Н. Метафизика зла (Пролегомены к теодицее в философии позднего С.Л.Франка) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
812528
  Чернейко Л.О. Метафизика и поэтика в научном идиолекте // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 15-25. – ISSN 0130-9730
812529
  Халапсис А.В. Метафизика и спекулятивное мышление // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 21-35. – ISSN 2077-1800
812530
  Яковлев В.А. Метафизика и физика жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 14-23. – ISSN 0042-8744
812531
  Евтушенко Р.А. Метафизика истории философии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 124-126
812532
  Яковлев В.А. Метафизика креативности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.44-54. – ISSN 0042-8744
812533
  Висленко А. Метафизика кризиса и кризис метафизики // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 6. – С.42-45. – ISSN 2073-9702
812534
  Горбачев А.Ю. Метафизика любви // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 1 (91), январь - февраль. – С. 222-230. – ISSN 2073-6118
812535
  Кротов А.А. Метафизика Мальбранша // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.161-170. – ISSN 0042-8744
812536
  Шаталович О.М. Метафизика образования: сущность и первопричины / О.М. Шаталович, І.В. Шаталович // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 12-17. – ISSN 2617-1929
812537
  Шопенгауэр А. Метафизика половой любви : [сборник] / Артур Шопенгауэр ; [пер. с нем. Ю.И. Айхенвальда]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. – 219, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01945-4
812538
  Павлова Н.С. Метафизика Рильке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 15-24. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 2). – ISSN 0321-1711
812539
  Осипов Ю.М. Метафизика российской государственности // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 5 (83). – С. 259-265. – ISSN 2073-6118
812540
  Бубнов Ю.А. Метафизика русского Просвещения : Монография / Ю.А. Бубнов. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2003. – 256с. – ISBN 5-9273-0326-9
812541
  Орлова В. Метафизика свободы в философии Шеллинга // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 201-216. – ISSN 0869-44435
812542
  Юсупова Метафизика сердца в русской философии и культуре второй половины XIX - первой половины ХХ вв. / Юсупова, Н // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 129-134. – ISSN 1684-2618
812543
  Лескин Д. Метафизика слова и имени в русской религиозно-философской мысли. – Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2008. – 576 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). – ISBN 978-5-903525-19-5
812544
  Варава В.В. Метафизика смерти: опыт "апофатитческой рациональности" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 77-93. – ISSN 0042-8744
812545
  Григорьева Т.П. Метафизика спасения // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 3 (май - июнь). – С. 85-95. – ISSN 0236-2007
812546
  Белодед В.Д. Метафизика творения Г. Сковороды и её патристический контекст // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 104-115


  В статье исследуется наименее изученная в сковородоведении метафизика и богословие творения Г.С. Сковороды, вычленяется созвучный ей патристический, а отчасти, и историко-философский контекст. Автор опирается на корпус текстов Сковороды, творения ...
812547
  Белодед Д В. Метафизика творения Г. Сковороды и её патристический контекст // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 104-115.
812548
  Пигров К.С. Метафизика творчества // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.173-181. – ISSN 1606-951Х
812549
  Кизима В.В. Метафизика тотальности: преодоление тупика в понимании сложности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 7-25. – ISSN 2077-8309
812550
  Розанов В. Метафизика христианства / В. Розанов. – Москва : АСТ, 2000. – 864с. – (Класическая философская мысль). – ISBN 5-17-000558-Х
812551
  Куровская Е.Б. Метафизика цитаты в романе Ш.Й. Агнона "Гахнасат кала" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
812552
  Базилевич В.Д. Метафизика экономики / В. Базилевич, В. Ільин. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Знання ; Рыбари, 2010. – 925 с. – (Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко 175 лет). – ISBN 978-966-346-751-1


  Раскрытие соотношения между экономической теорией, философией экономики, этической экономией, философией хозяйства позволило выделить предмет и метод метафизики экономики
812553
  Гаман-Голутвина Метафизика элитных трансформаций в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 4 (130). – С. 23-40. – ISSN 0321-2017
812554
  Клименко А. Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 110-134. – ISBN 978-966-8917-14-1
812555
  Яковлев В.А. Метафизика: эвристические программы и принципы науки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2013. – № 1 (56). – С. 3-19. – ISSN 1560-7488
812556
  Логвиненко Т.П. Метафизическая проблематика в поэтических текстах Юрия Шевчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 3-8
812557
  Панова О.Б. Метафизическая традиция философии культуры.От трансцендентального идеализма к философии жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 85-98. – ISSN 0235-1188
812558
  Сильнова Е. Метафизические аспекты теории образа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 2073-9702
812559
  Юдин А.А. Метафизические и культурные предпосылки понятия о целостности литературного произведения // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 23-31. – ISBN 966-72-77-79-8
812560
  Замай Е. Метафизические концепты поэтического произведения (на материале лирических стихотворений Дж.Г. Байрона) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 61-62
812561
  Мартышин О.В. Метафизические концепции права // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 0132-0769
812562
  Кант Иммануил Метафизические начала естествознания / Кант Иммануил. – Москва : Мысль, 1999. – 1712с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-244-00943-5
812563
  Дубниченко В.Ю. Метафизические начала русской историософии // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.219-232
812564
  Бродецкая Ю.Ю. Метафизические основания добра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 149-159. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
812565
  Трубецкой Е.Н. Метафизические предположения познания. : опыт преодоления канта и кантианства / кн. Евгений Трубецкой. – [Москва] : Изд. автора ; [Тип. "Руская печатня"], 1917. – 335 с.
812566
  Бреусенко-Кузнецов Метафизические теории личности: право на прописку в психологической науке // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 79-86. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
812567
  Дьяченко Г.В. Метафизический выбор лингвиста // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.173-181
812568
  Иванов А.В. Метафизический статус Московского университета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.69-86. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
812569
   Метафізика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 825. – ISBN 966-316-069-1
812570
  Лакс М. Метафізика = Metaphysics : сучас. вступ. курс / Майкл Лакс ; [пер. з англ.: М. Симчич, Є. Поляков]. – [3-тє вид.]. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 578, [1] с. – Пер. вид.: Michael J. Loux. Metaphysics : a contemporary introduction. New York and London: Routledge. - Парал. тит. арк. англ. ориг. – Бібліогр.: с. 561-573 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-434-2
812571
  Аляєв Г.В. Метафізика XX століття // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Полтава, 2012. – за 2011 г. – С. 194-209. – ISSN 2307-3705
812572
  Юречко О. Метафізика абсурду в оповіданні Валер"яна Підмогильного "В епідемічному бараці" та роман Альбера Камю "Чума" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 258-265. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто метафізику абсурду в оповіданні В. Підмогильного "В епідемічному бараці" та романі А. Камю "Чума". Матеріалом для дослідження стали моделі поведінки персонажів у творах. Методологічний інструментарій охоплює здобутки екзистенціальної ...
812573
  Сосенко П. Метафізика астрального неба: затемнення сонця / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 530-536


  Досліджується мітологічний мотив викрадення світил, його демонологічна складова та символіка смерті в українських народних баладх. Балади можуть розгортатись як роздуми на теми любовні і астральні.
812574
  Яковина О.П. Метафізика в поезії = Metaphysics in the poetry : Україна XVII століття / Оксана Яковина ; НАН України [та ін.]. – Львів : Опілля-Л, 2010. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 198-209 та у підрядк. прим. – (Скарбниця Опілля : освіта і наука). – ISBN 978-966-553-966-7
812575
  Яковина О. Метафізика в українській поезії XVII століття: Іван Величковський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
812576
  Пролеєв С.В. Метафізика влади / Сергій Пролеєв ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2005. – 323, [2] с. – Бібліогр.: с. 319-323. – ISBN 966-00-0525-3
812577
  Бедрик Ю. Метафізика восени : поезії / Юрій Бедрик. – Київ : Смолоскип, 1996. – 78 с.
812578
  Снігур С.А. Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05- історія філософії / Снігур С.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 167 л. – Бібліогр.: л. 158-167
812579
  Снігур С.А. Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 08.00.05 / Сергій Анатолійович Снігур; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назви
812580
  Снігур С.А. Метафізика всеєдності В. Соловйова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 210-212
812581
  Дойчик М. Метафізика гідності людської особистості у творчості Ф. Достоєвського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 32-38. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
812582
   Метафізика Донецька : філософські есе / [Білокобильський О.В. та ін.]. – Донецьк : Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; Східний видавничий дім, 2012. – 198, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 195-198. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-157-9
812583
  Волинка Г.І. Метафізика духовної впливовості Київської духовної академії (на прикладі сім"ї Булгакова) / Г.І. Волинка, В.О. Дорошкевич, Н.Г. Мозгова // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2013. – № 2. – С. 129-144. – ISSN 2307-4515


  Сім"я Булгакових суттєво вплинула на розвиток світової культури, вона являється частиною культурної спадщини Києва і нові знання про творчість представників цієї сім"ї Являють собою величезний історичний та науковий інтерес, а також доповнюють наші ...
812584
  Базилевич В.Д. Метафізика економіки / В. Базилевич, В. Ільїн ; КНУТШ. – Київ : Знання, 2007. – 718 с. – ISBN 966-346-193-4
812585
  Базилевич В.Д. Метафізика економіки: методологія нового пошуку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817
812586
  Сафонік Л.М. Метафізика Жіля Дельоза як методологічне підгрунтя аналізу сенсу та смислів буття людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 98-103
812587
  Ріттер Й. Метафізика і політика = Metaphysik und politik / Йоахім Ріттер ; пер. з нім. В. Задорожного та О. Кислюка. – Київ : Юніверс, 2011. – 339, [5] с. – Дані тит. арк. частково парал. нім. – Бібліогр.: с. 340-341 та в прим.: c. 287-339. – (Філософська думка). – ISBN 978-966-8118-77-7
812588
  Возняк С.С. Метафізика ідеалу: про реальність та спроби її покращення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 23-32. – ISSN 1729-360Х
812589
  Косач Т.М. Метафізика любові у російській релігійній філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 35-41


  Досліджуються проблеми любові у російській релігійній філософії. Ключові слова: людська всеєдність, метафізика любові, особистість, триєдність. Исследуются проблемы любви в русской религиозной философии Іs devoted to problems of love in ...
812590
  Руснак І. Метафізика любові Хосе Ортеги-і-Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 507-515. – ISBN 978-966-423-392-4
812591
  Бистрицький Євген Метафізика пізнього радянського марксизму : філософська теорія та її втрати // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.71-89. – ISSN 0235-7941
812592
  Явоненко О.О. Метафізика постмодернізму як реальність сучасної філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 103-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
812593
  Лях Т. Метафізика пошуку в новелах Федора Потушняка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 52-59. – ISSN 0236-1477


  "Творчість Федора Потушняка формувалася під впливом сучасних йому культурно-історичних реалій, европейської філософії. Розуміння прихованого, таємничого пронизує не лише лірику, а й прозу письменника. У статті досліджено мотив пошуку крізь призму ...
812594
  Тімуш І. Метафізика права чи правовий реалізм? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 104-111. – ISSN 0132-1331
812595
  Панфілов В.О. Метафізика природи Канта як обгрунтування математики й природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
812596
  Стефановська Л. Метафізика провінції // Критика. – Київ, 2004. – Червень, (число 6). – С. 22-24


  Чеслав Мілош — польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, дипломат, юрист. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.
812597
  Кулагіна-Стадніченко Метафізика релігійних потреб та їх роль у смисложиттєвому самовизначенні православного віруючого // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 574-581
812598
  Снігур С.А. Метафізика свободи у філософії всеєдності В. Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
812599
  Манько Р. Метафізика смерті в поезії Збігнєва Герберта // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 294-299. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті досліджено та систематизовано філософсько-поетичні пошуки Збігнєва Герберта у сфері танатичної лірики, простежено передумови появи відтінків смерті в поезії автора, з"ясовано особливості ліричного героя у контексті досліджуваних творів, ...
812600
  Сабадуха В.О. Метафізика суспільного й особистісного буття в контексті європейської та української традиції: історико-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Сабадуха Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
812601
  Петрова О. Метафізика українського нефігуративу на межі XX та XXI століть // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 516-526
812602
  Аксьонова В.І. Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 11-16. – ISSN 2072-1692
812603
  Ткаченко О.Є. Метафізика цвіту папороті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 254-262. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
812604
  Татаров Р. Метафізика чуттєвого життя в філософії М. Шелера // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В статті йдеться про вплив поділу усієї сфери чуттєвості, як розподілу на чуття та емоції, на відкриття світу людини.
812605
  Погрібна Д.В. Метафізика Ю.І. Вассияна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 37-39
812606
  Гусєв В.І. Метафізика як філософська наука // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. – C. 3-11. – ISSN 1996-5931
812607
  Гусєв В.І. Метафізика: проблеми, принципи, поняття : лекц. курс : [навч. посібник] / Валентин Іванович Гусєв ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Каравела, 2020. – 331, [1] с. – Бібліогр.: с. 323-331, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8019-88-3
812608
  Савинська І.В. Метафізична антропологія: буттєвий аспект людської особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 123-126. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена томістичній філософській антропології. Основний предмет якої структура буття особи. До розгляду взято аспект людського існування в світі "осіб" та "речей". The article is devoted thomistic philosophical anthropology. The basic topic ...
812609
  Яковенко С. Метафізична біоетика сенсу у творчості Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглядається одна з найсерйозніших філософських драм у творчості Чеслава Мілоша - проблема сенсу як взаємозв"язку слова і реальності, а також людини і природи (у таких творах, як "Dolina Issy", "Traktat Poetycki", "Sens" та ін.). Попри ...
812610
  Яковенко С. Метафізична драма Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 377-381. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Автор статті аналізує поняття метафізичного сенсу в поезії Чеслава Мілоша, світогляд якого балансував на межі заперечення мовних унірсалій та трансцендетного значення - і абсолютизації естетичного, матеріально-відчуттєвого досвіду.
812611
  Дакаленко О.В. Метафізична лірика Даніеля Чепко у дзеркалі поетичного перекладу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 44-48. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х


  Даніель Чепко - поет-містик з Німеччини. 17-те століття. Бароко.
812612
  Добрушина Т. Метафізична проблема "ніщоти" в поезії Болеслава Лесьмяна та Володимира Свідзинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 409-421. – ISBN 966-95452-9-3


  Б. Лесьмян (1877-1937) - польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках
812613
  Кіптенко К.В. Метафізична теорія моралі: проблема обгрунтування // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 16-17
812614
  Яковина Оксана Петрівна Метафізична українська поезія другої половини 17 століття: семантико-художня парадигма : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Яковина О.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
812615
  Яковина Оксана Петрівна Метафізична українська поезія другої половини 17 століття:семантико-художня парадигма : Дис...канд.філолог.наук:10.01.06 / Яковина Оксана Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 195л. – Бібліогр.:с.173-195
812616
  Угляр Я.Ю. Метафізичне вчення І. Гізеля у контексті розвитку західноєвропейської філософії XVII-XVIII ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 76-82


  В статті розглядається метафізичне вчення у філософії І. Гізеля, яке відобра- жає погляди мислителя на низку проблем та були актуальними для західноєвро- пейської філософії XVII–XVIII ст. Серед них можна виокремити, зокрема, питання про природу та ...
812617
  Гретковська М. Метафізичне Кабаре / Мануела Гретковська; Пер. с пол. А.С. Павлишина. – Харків : Фоліо, 2005. – 127с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3058-8
812618
  Левченко Г. Метафізичний бунт у житті й творчості Лесі Українки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 77-83. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
812619
  Бурак О.С. Метафізичний вимір освіти як вектор формування особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 303-306. – ISSN 2076-1554
812620
  Ільїн В. Метафізичний дискурс економічної теорії // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-142.
812621
  Ніколенко О. Метафізичний зміст "Великої елегії Джону Донну" Й. Бродського // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 97-103. – ISBN 966-638-152-4
812622
  Ткачук М. Метафізичний образ поета в збірці "Semper tiro" Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 142-153
812623
  Горельцева М.В. Метафізичний статус іншого в філософії Еманюеля Левінаса // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 121-129. – ISSN 2077-8309
812624
  Мельник В.В. Метафізичний страх смерті в протестантській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 74-76. – ISSN 2077-1800
812625
  Нежива О.М. Метафізичні аспекти характеру міста Кременця // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (9). – C. 91-99. – ISSN 2312-4342


  Найцініші породи Кременецького ботанічного саду було перевезено до Києва в сад університету Святого Володимира (нині ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна). В Кременці діяли Вища Волинська гімназія (1805-1819 рр.), Волинський ліцей ...
812626
  Ятченко Володимир Феодосійович Метафізичні виміри української дохристиянської міфології : Дис... д-ра філос. наук:09.00.04 / Ятченко Володимир Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 375 л. – Бібліогр.:с.360-375
812627
  Ятченко Володимир Феодосійович Метафізичні виміри української дохристиянської міфології : Автореф. дис. доктора філософських наук: 09.00.04. / Ятченко В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назв.
812628
  Жишкович В. Метафізичні візії малярських одкровень Олега Денисовця // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 244-245. – ISSN 08-68-4790-03-04
812629
  Крячко Ю.М. Метафізичні засади науково-біологічного пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 172-178. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
812630
  Радутний О.Е. Метафізичні методи пізнання кримінального права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 179-185. – ISSN 2224-9281
812631
  Сосенко П.П. Метафізичні моделі Гоголя / П.П. Сосенко, Т.М. Шевчук // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 24-36


  У статті з"ясовано мітологічну структуру та метафізичний смисл повісті М. Гоголя "Сорочинская ярмарка". У ній порівняно космогонійну і демонологічну моделі весілля та подано метафізичні схеми добра і зла. "Сорочинская ярмарка" є ключем метафізичного ...
812632
  Посполіта А.О. Метафізичні мотиви у поезії Болеслава Лесьмяна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 503-510. – ISSN 2520-2103
812633
  Завгородній Ю.Ю. Метафізичні орієнтири в індуїстських правових текстах: до постановки питання (на прикладі Мокші у "Манава-дгарма-шастрі") // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 207-210
812634
  Колісник О.В. Метафізичні основи самості: до історії питання // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 209-218. – ISSN 2079-48-35
812635
  Мєлков Ю.О. Метафізичні передумови застосування герменевтичного методу в нелінійному природознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
812636
  Криса Б. Метафізичні підвалини віршованого полемічного комплексу 80-90-х років XVI ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (721). – С. 52-68. – ISSN 0236-1477


  Авторка статті обгрунтовує кореляцію між полемічними мотивами віршованих текстів і метафізичним принципом причиновості, дослідивши, що опору полемічного дискурсу становлять, власне, образи, якими Бог (Причина всього сущого, згідно з ученням ...
812637
  Декарт Рене Метафізичні розмисли / Декарт Рене; Пер. з франц. З. Борисюк, О.Жупанський. – Київ : Юніверс, 2000. – 304с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-34-1
812638
  Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти у філософії І. Гізеля // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 3-16
812639
  Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Угляр Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 171-190
812640
  Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля : автореф. ... дис. канд. філос. наук : 09.00.05 / Угляр Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
812641
  Бродецька Ю.Ю. Метафізичність зла // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 91-98. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
812642
  Карівець І. Метафілософія Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 183-186. – ISBN 978-617-640-323-4
812643
  Горячковська Г.М. Метафілософія про призначення філософії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 29-33. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
812644
  Герасімова Ю.В. Метафоизація в поезії і прозі І.О.Буніна. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.02 / Герасімова Ю.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 17л.
812645
  Обручникова О.П. Метафонія як антипод еквіфонічного звукового повтору (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 99-108. – ISSN 2413-5593
812646
  Єщенко Т. Метафора-опредмечування в українській поезії 90-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 220-234. – ISSN 1728-9572
812647
  Красовьска О. Метафора - елемент конотативного наповнення епістолярію Лесі Українки // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 121-125. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
812648
  Логутов А.В. Метафора "живого слова" и некоторые аспекты изучения творчества Эмили Дикинсон // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 131-140. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
812649
  Дроботун В.М. Метафора "життя - боротьба" у мовній картині світу англоіндійців (XVIII - середини XX ст.) // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 46-51
812650
  Степанянц М.Ц. Метафора "золотая середина" как ключ к пониманию общего и частного в философии морали // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.42-49. – ISSN 0042-8744
812651
  Прянишников Н. Метафора библиообраза / Николай Прянишников // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 12 (102). – С. 5-9. – ISSN 1727-4893
812652
  Яременко Ю.А. Метафора в англійській географічній науковій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 575-581. – ISBN 978-966-171-092-3
812653
  Ільницька Л. Метафора в англомовному сугестивному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 157-162. – Бібліогр.: Літ.: С.161-162; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
812654
  Овчаренко Н.М. Метафора в Античні часи та Середньовіччя: успіхи та проблеми інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 59-64. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
812655
  Шевкун Е.В. Метафора в контексті гри або "гра" в метафори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються два окремі види метафор, уживаних у спеціальній мові економіки та фінансів: базова (ключова) та табуююча, суть яких є похідною з історико-філософського поняття соціальної гри.
812656
  Цуканов Г.О. Метафора в креолізованих текстах друкованої соціальної реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 150-154. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 2). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено дослідженню особливостей метафоризації креолізованих текстів соціальної реклами. Систематизовано й узагальнено наукові погляди на різноманітні способи використання цього стилістчного прийому.
812657
  Гулый Константин Владимирович Метафора в лирике романтиков (исследование на материале русских английских и французских текстов) : Дис... канд. филолог.наук: 01.02.20 / Гулый Константин Владимирович; Госкомитет СССР по народ. образ., Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1989. – 216л. – Бібліогр.:л.182-216
812658
  Гулый К.В. Метафора в лирике романтиков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.20 / Гулый К.В.; КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1989. – 24л.
812659
  Овсієнко А. Метафора в масмедійному дискурсі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 58-73. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
812660
  Тарасова Татьяна Анатольевна Метафора в научной прозе (на материале англоязычной периодики физико-математического профиля) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тарасова Татьяна Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 185л. – Бібліогр.:л.171-185
812661
  Тарасова Татьяна Анатольевна Метафора в научной прозе (На материале англоязычной периодики физико-математического профиля) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Тарасова Татьяна Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
812662
  Сокур И.А. Метафора в научном тексте П. И. Житецкого "Очерк звуковой истории малорусского наречия" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 262-267
812663
  Борисов В.А. Метафора в освітньому дискурсі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 13-22. – ISSN 2312-0665
812664
  Довгий О.О. Метафора в поетичному мовленні Лесі Українки / О.О. Довгий, Л.В. Мужеловська // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 11-14. – (Філологічні науки ; вип. 8)
812665
  Курманська А.В. Метафора в поетичному мовленні Олександра Олеся // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 30-33
812666
  Коваль Н. Метафора в політичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 189-192
812667
  Зводская Т.Ф. Метафора в поэзии Верхарна : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зводская Т.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 20л.
812668
  Картава Т.В. Метафора в поэтическом дискурсе В.В. Маяковского // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 25-29. – ISSN 2307-4558
812669
  Юйин Лю. Метафора в пространственном континууме романа А. Иличевского "Матисс" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 192-195


  У статті розглядається проблема метафори як інструмента осмислення феномену простору в художньому творі. Метафоричне представлення простору формує в романі особливу художню картину світу – метафоричну, яка демонструє суб’єктивність і унікальність ...
812670
  Кам"янець А. Метафора в публіцистичному тексті як об"єкт перекладознавчого аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено функції метафор в англомовному публіцистичному тексті й проаналізовано, як саме ці функції відтворено в українському перекладі. Теоретичним підґрунтям для аналізу слугують праці Дж. Лакоффа про роль метафори в політичному дискурсі. ...
812671
  Михненко О.А. Метафора в рекламному тексті вулиць м. Дніпропетровська // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 115-123
812672
  Литвин И.Н. Метафора в русских отсубстантивных наречиях // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 20-27. – (Філологічні науки)
812673
  Чекан Н.І. Метафора в світлі теорії пізнання // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 146-151. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "У статті розкривається пізнавальна природа метафори. Аналіз дефініцій тропології виявляє головну особливість метафори - здатність до побудови картини світу. За основу аналізу форм і способів застосування метафори взята теорія метафори Дж. Лакоффа і М. ...
812674
  Воркачев С.Г. Метафора в семантике концепта "счастье" // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 24-27. – ISBN 966-594-547-5
812675
  Фридрих С.А. Метафора в системе тропов. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол. наук: 663 / Фридрих С.А.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1971. – 24 л.
812676
  Акинчиц Н.Г. Метафора в системе языка // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 33-37
812677
  Краковецька Г.О. Метафора в системі медичної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 256-259. – ISBN 966-581-295-6
812678
  Кравець Л. Метафора в системі тропів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 29-33


  "Народженню нового оригінального образу значною мірою сприяють тропи. Поняття троп (від грецьк. tropos - зворот) виникло ще в античній риторичній системі. Здавна тропами називали слова, вжиті в переносному значенні для образної характеристики предмета ...
812679
  Лисенко Л. Метафора в структурі публіцистичної образності Євгена Сверстюка // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 237-242. – ISSN 2078-1911
812680
  Мартин Н. Метафора в сучасній лінгвістиці // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 263-265
812681
  Музаннар Л.М. Метафора в сучасному арабськомовному політичному дискурсі : дис. ... д-ра філософії : 035 ; 03 / Музаннар Лоліта Мохамадівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 272 арк. – Додатки: арк. 263-272. – Бібліогр.: арк. 230-262
812682
  Абрамова Г.А. Метафора в тексте англоязычной рекламы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Абрамова Г.А. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1980. – 24 с.
812683
  Міхненко Н. Метафора в термінології: перекладацький аспект бізнесу / Н. Міхненко, Т. Некряч // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 188-192
812684
  Слюсарчик А.Б. Метафора в україномовних європейських інтернет-ресурсах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 170-175


  У статті на матеріалі україномовних європейських інтернет-ресурсів BBC Україна та радіо "Свобода" розглядається метафора та її функціональне навантаження у медійному тексті. Аналізується природа метафоричного перенесення та її особливості у контексті ...
812685
  Калиновська О. Метафора в українському радянському дискурсі 70-х років XX століття // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 88-93. – ISSN 0252-3108
812686
  Селиванова Е.А. Метафора в энигматическом дискурсе русских кроссвордов // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 122-135. – ISBN 978-966-171-881-3
812687
   Метафора в языке и тексте. – М., 1988. – 174с.
812688
  Пузанова М.А. Метафора в языке профессионального общения (на материале интервью руководителей IT-корпораций) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 221-223. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
812689
  Авеличев А.К. Метафора внепоэтического контекста : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.664 / Авеличев А.К. ; МГУ. – Москва, 1973. – 31 с.
812690
  Ківа І. Метафора доби великих змін / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 30-31


  Поетка, перекладачка Ія Ківа - про першу збірку віршів українською.
812691
  Вікирчак І.О. Метафора єврейського народу в англомовній поезії Рози Ауслендер на прикладі віршів "The Forbidden Tree" та "The Clinic" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 106-115. – ISSN 2306-2908
812692
  Иванюк Б.П. Метафора и литературное произведение : (структурно-типологичекий, историко-типологический и прагматический аспекты исследования) / Б.П. Иванюк; МОУ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы : Рута, 1998. – 252с. – ISBN 966-568-211-3
812693
  Пихтовникова Л.С. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты : монография / Л.С. Пихтовникова, С.Н. Коринь ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-192. – ISBN 978-966-285-215-8


  В пр. №1699774 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. підпис (Л.С. Піхтовнікова)
812694
  Кулиев Г.Г. Метафора и научное познание / Г.Г. Кулиев. – Баку, 1987. – 155с.
812695
  Шевченко Е. Метафора и поэзия Чарльза Диккенса. "Тяжелые времена" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 2. – C. 172-192. – ISSN 0042-8795
812696
  Елоева Ф.А. Метафора и эвристическая функция языка (бывает ли язык без метафор) / Ф.А. Елоева, Е.В. Перехвальская, Э. Саусверде // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 78-99. – ISSN 0373-658Х
812697
  Козачек М. Метафора і диференціація жанрів (на матеріалі української новелістики) // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 69-77. – ISBN 966-587-057
812698
  Чумак Н. Метафора і концепт у світлі етнолінгвістики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 2 (170). – С. 127-133
812699
  Поліщук Я. Метафора і метонімія Донбасу // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 12-19
812700
  Пархоменко О.М. Метафора і символ у романі Ж. Грака "Узбережжя Сирта" // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 53-64. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
812701
  Коваленко І.Д. Метафора і табу в історичному розвитку лексичних значень та у вивченні мовних картин світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 209-214. – ISBN 966-581-295-6
812702
  Козачек М. Метафора і фабула (на матеріалі української новелістики) // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 65-75. – ISBN 966-587-044-0
812703
  Кулініч Т.О. Метафора І. Калинця: інтертекстуальний аспект : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Кулініч Т.О.; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: 158 - 174
812704
  Кулініч Т.О. Метафора І. Калинця: інтертексуальний аспект : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.01..01 / Кулініч Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 11 назв
812705
  Богуш О. Метафора й метонімія в українській астрономічній термінології першої третини XX століття // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – C. 5-13. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто метафору й метонімію як cпособи лексико-семантичного словотворення української астрономічної термінології першої третини ХХ ст. Проаналізовано загальновживану лексику, що є джерелом метафоризації й метонімізації, а також базою ...
812706
  Маргелис Н.В. Метафора как концептуальная поэзия бытия // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются "способы работы" метафоры в поэтическом и философском дискурсах с целью выявления ее потенциала в трансляции языка (сознания) как категоризации мира. The article deals with the means of the metaphor functioning in poetic and ...
812707
  Бажанов В.А. Метафора как критерий инновации / В.А. Бажанов, О.А. Васильева, С.Н. Сивелькина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 117-130. – ISSN 0235-1188
812708
  Кураш С. Метафора как объект изучения лингвометафорологии // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 7-12. – ISSN 2415-8208
812709
  Горячковская А.Н. Метафора как потенциация смыслов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 32-34. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
812710
  Ополовникова М.В. Метафора как средство выражения оценки в немецкой прессе // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 328-332. – ISSN 1606-951Х
812711
  Аристова Н.А. Метафора как средство выражения эмоциональности в произведениях Уильяма Сомерсета Моэма // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 42-49. – (Серія "Філологічні науки")
812712
  Вильчинская А.Г. Метафора как средство выражения языкового символа (на материале очерка "Мой Пушкин" М.И. Цветаевой) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 515-522. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
812713
  Фатющенко В.И. Метафора Маяковского и вопросы истории метафоры в русской поэзии. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фатющенко В.И.; МГУ. Фил. ф-тет. Каф. истории советской лит. – М., 1966. – 20л.
812714
  Глебкин В.В. Метафора механизма и теория концептуальной метафоры Лакоффа-Джонсона // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 51-68. – ISSN 0373-658Х
812715
  Вострякова В Н. Метафора на основі смакових відчуттів в іспанськомовному художньому тексті та його українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 139-143
812716
  Остапчук Т. Метафора пам"яті як альтернатива визначення ідентичності (на матеріалі першої поетичної збірки Дзвіні Орловскі) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 274-282. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
812717
  Ласка І.В. Метафора перекладу як портрета-копії у французькому перекладознавчому дискурсі XVIII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 100-108. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
812718
  Савчук В.В. Метафора поворота в философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 135-150. – ISSN 0235-1188
812719
  Гузенко С. Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 43-46. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
812720
  Карпенко С.Р. Метафора потока и социальная успешность в концепции М. Чиксентмихайи. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 254-257. – ISSN 2076-1554
812721
  Горобець К. Метафора правової цінності // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 59-62. – ISSN 1561-4999
812722
  Коваленко Г.М. Метафора простору в англомовному психоаналітичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 265-271


  В статті розглядаються мовні засоби реалізації метафори простору в англомовному психоаналітичному дискурсі. Під психоаналітичним дискурсом автор розуміє теоретичні й прикладні праці, присвячені психоаналізу. Аналізуються лексичні засоби номінації ...
812723
  Тютенко А.А. Метафора пространства в дискурсе, связанном с "новыми медиа" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 213-220. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
812724
  Думцев В. Метафора серця і завдання філософії (про "філософію серця" П.Д. Юркевича) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається проблема визначення ролі серця в житті людини за теорією П. Юркевича. аналізується співвідношення понять "ідея", "розум" і "серце", їх значущість для філософії та метафізики.
812725
  Шекера Я. Метафора сну в даоській філософії та у поезії Су Ши (1037-1101) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-63. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу в філософії даосизму метафори сну як образу сутності життя. Особливості функціонування цієї метафори у середньовічній китайській поезії простежено на прикладі творчості відомого китайського поета доби Сун Су Ши (1037-1101). ...
812726
  Сакирко Е.А. Метафора стены: бинарная оппозиция "естественное-искусственное" в немецком языке и австрийской литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 112-118. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
812727
  Антонюк М.О. Метафора та ії роль в мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 15-19. – ISBN 966-581-388-9
812728
  Лучук І.В. Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті йдеться про поетичний образ і тропи. Прослідковано, яку увагу приділяли образності українські поети. Особливу увагу звернуто на метафору як найбільш культивований поетичний троп.
812729
  Панчук Г. Метафора та її граматичне вираження у збірці О. Пахльовської "Долина храмів" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 200-205. – ISSN 2411-4758
812730
  Мазепова О.В. Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту страх) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 3-14
812731
  Лазер-Паньків Метафора у давньогрецькій музичній термінології / Лазер-Паньків, А.А. Гриценко // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 194-198


  У статті досліджується метафоричний компонент у давньогрецькій музичній термінології. Виділяються типи метафоричного та метафорико-метонімічного перенесення, які стали основою творення давньогрецьких музичних термінів. Описано лексичні одиниці, які ...
812732
  Беркещук І.С. Метафора у мовній картині світу Марії Дзюби // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 80-81
812733
  Сардарян К.Г. Метафора у структурі поетичного тексту І.В. Жиленко // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 404-409


  Розглянуто домінантні типи метафоричних перенесень у поетичних текстах І.В. Жиленко, як основи образної системи твору. Увагу зосереджено на аналізі метафоричного вживання слів, що є конструктивним елементом мовної композиції поетичного тексту. ...
812734
  Славутич Я. Метафора у творчості Лесі Українки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 399, травень : травень. – С. 10-14


  До 90-річчя першої книжкової публікації Лесі Українки.
812735
  Нетичук О.М. Метафора у формуванні сюрреалістичної образності (Б.-І. Антонич) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 229-235. – ISSN 1729-360Х
812736
  Матвійчук Ю.В. Метафора у французькому публіцистичному дискурсі економічної тематики та особливості ії відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 425-433. – ISBN 966-581-481-8
812737
  Сукаленко Т. Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 23-27. – Бібліогр.: С. 30-31; 30 назв
812738
  Вітко Я. Метафора як засіб вербалізації мовного образу української та польської жінки // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 12-16. – ISBN 978-617-689-129-1
812739
  Данилюк І. Метафора як засіб вираження концепту "сміх" у поетичних текстах початку XXI століття (когнітивний аспект) // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 167-172. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
812740
  Музаннар Л. Метафора як засіб вираження мовної особистості арабського лідера (на матеріалах промов президента Лівану Мішеля Ауна) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-36. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й узагальнено теоретичний доробок з питань мовної особистості. Наведено теоретичні відомості щодо метафори та проаналізовано специфіку використання метафори у текстах промов політичного лідера Лівану в контексті дослідження його мовної ...
812741
  Васильєва Т.О. Метафора як засіб впливу на свідомість громадськості у мовленнєвому жанрі прес-конференції // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 25-31
812742
  Фадєєва О. Метафора як засіб втілення авторського задуму в професійному дискурсі: перекладацький аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 271-275. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
812743
  Павлюс І.А. Метафора як засіб зображення персонажів роману Дж. Голсуорсі "Власник" (трилогія "Сага про Форсайтів") // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 113-115
812744
  Працьовита Н. Метафора як засіб кодування лінгвістичних концептів (на текстодискурсній базі роману “Прощавай, зброє”) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 49-54. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
812745
  Воробйова Г.Ю. Метафора як засіб конструювання іміджу політика // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 386-390. – ISSN 2076-1554
812746
  Кондратів І. Метафора як засіб омовлення поняттєвого апарату міжкультурної комунікації // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 39-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
812747
  Шкарбан І.В. Метафора як засіб онтологізації соціальних реалій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 253-256. – ISBN 966-581-550-4
812748
  Казимір В.О. Метафора як засіб пізнання реальності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 109-111
812749
  Моштаг Є.С. Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
812750
  Мазепова О.В. Метафора як засіб створення мовної картини світу (на прикладі поезії Сокраба Сепехрі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 21-27
812751
  Ліщина Т. Метафора як засіб увиразнення газетних заголовків // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 121-128
812752
  Чендей Н.В. Метафора як засіб формування нових смислів у художній картині світу оригіналу й перекладу // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 487-493. – ISSN 2311-0821
812753
  Блощінська О.В. Метафора як засіб формування термінолексики футболу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 55-60


  У статті йдеться про метафору як засіб поповнення словникового складу спортивної лексики. Звертається особлива увага на творення нових футбольних термінів в іспанській мові під впливом різних сфер людської діяльності. В статье идет речь о метафоре как ...
812754
  Шніцер М.М. Метафора як інструмент соціальної комунікації : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Шніцер Марія Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
812755
  Кравець Л. Метафора як лінгвоментальний феномен // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (111). – С. 39-43
812756
  Носова Б. Метафора як окреслення культурного простору інтелектуала в есеях О. Забужко "З мапи книг і людей" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 136-146


  Статтю присвячено філософському осмисленню метафори в есе О. Забужко. Розглянуто, як метафоричний ряд, моделюючи події, сприяє їх новому прочитанню в середовищі нового покоління. Розширена метафора посилює сприйняття тематики есе, маркуючи ...
812757
  Костюк Г. Метафора як опір // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 3


  Творчість Юрія Вівташа у контексті 70-80-х років XX ст.
812758
  Скибицька Н.В. Метафора як основа оформлення нових термінів у комп"ютерній лексиці сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 324-329


  Статтю присвячено дослідженню комп"ютерної лексики в сучасній англійській мові, розкриттю ролі метафори як одного із основних засобів творення лексичних одиниць, особливо вторинних номінацій. Статья посвящена изучению компьютерной лексики современного ...
812759
  Коваль О.П. Метафора як продуктивний засіб вторинної номінації: на матеріалі настільного тенісу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 212-219


  У статті розглянуто метафору як продуктивний засіб вторинної номінації та проаналізовано її роль у появі нових термінів у підмові настільного тенісу. Виокремлено основні типи метафоричної номінації, та проілюстровано їх на прикладах. Аналіз термінів ...
812760
  Селігей П. Метафора як спосіб номінації емоцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається метафорична номінація емоцій в українській мові. У цьому процесі використовуються образи бурі, тиші, вогню, води, бінарні опозиції "низ-верх", "важке-легке", "темрява-світло". Семантичні мотивації низки слів інтерпретують емоції як ...
812761
  Усик Г. Метафора як спосіб утворення медичної термінології / Г. Усик, Т. Кириленко // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 62-67. – ISSN 2617-5339
812762
  Тхорук Р.Л. Метафора ярмарку у пророчій ритотиці Шевченкового посланія "І мертвим, і живим..." // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 85-93. – ISBN 978-966-7359-72-0
812763
  Бильченко А.А. Метафора: мифопоэтика тропов (на примере документального романа Д. Гамшика, И. Пражака "Бомба для Гейдриха") // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 65-75. – ISBN 966-72-77-79-8
812764
  Слухай Н.В. Метафори "мысли" в аспекті теорій ноосфери // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 182-187
812765
  Саволоцька А.А. Метафори з демінутивним та аугментативним компонентом у поетичному мовленні шістдесятників крізь призму завдань перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 261-270


  У статті розглядається проблема відтворення у перекладі англійською мовою потенціалу неологічних метафор як одного із найпродуктивніших засобів збільшення експресивно-естетичних можливостей поетичної мови поетів-шістдесятників. Словотворчі і ...
812766
  Зеленюк М. Метафори Майдану // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 0130-321Х
812767
  Мусійчук В.А. Метафори міжперсональних стосунків у концептуалізації образу Китаю у в"єтнамському медіа-дискурсі // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 91-96. – ISSN 2409-904X
812768
  Кравець Л. Метафори міфологічного походження в українській поезії ХХ століття // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.(3-104. – ISBN 966-7773-70-1
812769
  Борисюк І.В. Метафори смерті в поезії Сергія Жадана // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 93-99


  В статті проаналізовано метафори смерті в поезії С. Жадана. На думку авторки статті, такі метафори, як дорога, рай, вода, риба пов"язані з ідеєю смерті. Крім того, ці метафори включено в сюжети Жаданових поезій як взаємопов"язані елементи. В статье ...
812770
  Батримєнко Н. Метафори та епітети в поезії Ю. Клена // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 61-69
812771
  Жукова Н.М. Метафори як засіб репрезентації соціальної дійсності в австралійській англомовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 158-164. – Бібліогр.: Літ. : с. 164; 19 п.
812772
  Мисик О.А. Метафори як маркери поетичної картини світу Ігоря Калинця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 432-437


  Статтю присвячено аналізу різних за структурою, значенням, морфологічним вираженням метафор у поетичній картині світу Ігоря Калинця. Виявлено специфіку метафоричних конструкцій, які визначають світобачення поета-шістдесятника
812773
  Дзюбенко О.М. Метафори як репрезентанти концепту учень (на матеріалі творів Івана Франка та Чарльза Діккенса) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 148-155. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядаються експлікації концепту УЧЕНЬ на основі аналізу метафор у творах Івана Франка та Чарльза Діккенса. В результаті зіставлення метафоричних одиниць виділено універсальні й етнокультурні компоненти. The article discusses explications ...
812774
  Герасимова Юлия Валентиновна Метафоризация в поэзии и прозе И.А.Бунина : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Герасимова Юлия Валентиновна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 174л. – Бібліогр.:л.160-174
812775
  Шеннань Чень Метафоризация внешности человека в национально-языковой картине мира // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 571. – ISBN 978-617-7241-66-8
812776
  Гречаный А.Л. Метафоризация как определитель индивидуального стиля Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: / Гречаный А.Л.; МГУ,Каф. герман. филол. – М., 1962. – 16л.
812777
  Краковецкая Галина Алексеевна Метафоризация как средство формирования медицинской терминологии (на материале древнегреческого , латинского , русского и латинского языков) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Краковецкая Галина Алексеевна; Полтавский мед. стоматолог.ин-т. – Полтава, 1979. – 188л. – Бібліогр.:л.172-188
812778
  Краковецкая Г.А. Метафоризация как средство формирования медицинской терминологии (на материале древнегреческого, латинсокго, русского и украинского языков) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Краковецкая Г.А.; Кроковецкая Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
812779
  Хоминич Г.И. Метафоризация понятий интеллектуальной сферы в текстах неантропного характера (на материале текста И. Бунина "Господин из Сан-Франциско" и текстов Ф. Ницше) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 243-249
812780
  Антоненко З.В. Метафоризації концепту "глобальна економічна криза" в аспекті перекладу (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 7-11


  У статті розглядаються основні моделі метафоризації концепту "глобальна економічна криза" та особливості їхнього відтворення мовою перекладу. В статье рассматриваются основные модели метафоризации концепта "глобальный экономический кризис" и ...
812781
  Ткаченко Т. Метафоризація буття у малій прозі Миколи Вінграновського // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12 (152). – С. 15-19
812782
  Рожков Ю.Г. Метафоризація в англомовному термінологічному полі "хвороби тварин" у лінгвокогнітивному аспекті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 56-61. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто когнітивні механізми застосування метафори в англомовної термінології ветеринарної медицини. Матеріалом дослідження стали терміни-метафори термінологічного поля "хвороби тварин". Грунтуючись на теорії концептуальної метафори, в ...
812783
  Жуйкова М. Метафоризація і комізм // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 51-61. – ISSN 2311-5165
812784
  Берегова О.А. Метафоризація іспанської народної загадки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 35-41


  У статті йдеться про метафоризацію іспанської народної загадки як основної форми стилістичного забарвлення ; принципи класифікації та функціональну особливість у художніх текстах. В статье идет речь о метафоризации испанской народной загадки как ...
812785
  Колесникова Я. Метафоризація ключових слів у романі Уласа Самчука "Марія" // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 57-61
812786
  Заболотна Т. Метафоризація концептів "природа" І "людина" у творі Ернеста Хемінгуея "Старий і море" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – C. 179-188


  У статті розглянуто лексико-семантичні засоби пейзажного опису; проаналізовано особливості вербального наповнення концептів ПРИРОДА і ЛЮДИНА та їх лексико-семантичні поля в англомовному художньому творі Ернеста Хемінгуея "Старий і море". Опис моря як ...
812787
  Івахова А.А. Метафоризація концепту "Україна" в американському та британському газетному тексті // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 20-21
812788
  Кравець Л. Метафоризація концепту ЗЕМЛЯ в мові української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 39-41. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто особливості метафоризації концепту ЗЕМЛЯ в мові української поезії XX ст. Визначено концептуальні метафори з реципієнтною зоною ЗЕМЛЯ, з"ясовано їхнє походження та схарактеризовано напрями розгортання їх у досліджуваних джерелах. ...
812789
  Кравець Л. Метафоризація концепту МІСТО в мові української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 38-40. – ISSN 0130-5263
812790
  Бабенко Ю. Метафоризація міста в трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 259-265. – ISSN 0130-528Х
812791
  Макар І. Метафоризація мовної картини світу Лонга // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 101-107. – ISSN 2078-340X
812792
  Діброва О.В. Метафоризація образу людини в мовно-поетичній площині Бориса Олійника // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 126-130. – ISSN 2312-0665
812793
  Государська О.В. Метафоризація технічних термінів із соматизмом голова у слов"янських і романських мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 59-65. – ISSN 2311-0821
812794
  Телешун К.О. Метафоризація як лексико-семантичний спосіб творення турецьких термінів торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 290-296


  Статтю присвячено аналізу термінів торгівлі турецької мови, утворених шляхом метафоризації. Проаналізовано головні моделі метафоричних конструкцій, що є продуктивними у терміносистемі, зокрема розглядаються метафоричні перенесення за функціональною ...
812795
  Чадюк О. Метафоризація як прийом комунікативного впливу у сучасних засобах масової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 309-312
812796
  Пежинська О. Метафоризація як різновид пропріальної номінації (на прикладі французьких топонімів) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 103-108. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
812797
  Дзюбинська Х. Метафоризація як семантичний чинник творення економічного терміна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 139-148. – Бібліогр.: Літ.: С.147-148; 12 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
812798
  Довбищенко Ф.В. Метафоризація як спосіб словотвору термінів мореплавства в давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – C. 386-391


  У статті розглядаються типи метафор, покладених в основу мореплавських термінів давньогрецької мови, та лексико-семантичні розряди цих термінів. В статье рассматриваются типы метафор, которые лежат в основе мореходных терминов древнегреческого языка, ...
812799
  Бовсунська Т.В. Метафоризми музичного екфразису в романах "Кікі Ван Бетховен" Еріка-Емманюеля Шмітта та "Історія однієї кицьки" Гвен Купер // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 18-25
812800
  Нікульшина Т.М. Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина I) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С.
812801
  Лященко О.А. Метафоризовані терміни в геологічному дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 218-226. – ISBN 978-966-8906-60-2
812802
  Румбешт Г.Ю. Метафорика "усамітнення" в англомовній прозі постмодернізму: концептуальний аналіз // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 178-184. – Літ.: С. 182-184; Бібл.: 20 поз; Довід.: 1 поз.; Ілюстр.;


  Когнітивна лінгвістика, яка вивчає принципи, способи отримання, обробки, передачі та збереження інформації про навколишній світ у свідомості людини, ознаменувала поворот у дослідженні семантики художнього тексту та появу нової, когнітивно-дискурсивної ...
812803
  Жиліна М. Метафорика і флористика: біла акація в поезії Володимира Свідзінського "Темна" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 63-71. – ISSN 0236-1477
812804
  Кудрин С.А. Метафорика спортивного дискурса: "футбол - война" // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 127-131. – Библиогр.: с. 131; 9 назв. – ISSN 1562-1391
812805
  Афанасьєва О.М. Метафорика сучасного політологічного дискурсу в зіставному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 63-68


  Розвідку присвячено зіставному семантико-когнітивному аналізу та класифікації метафор, які використовують сучасні англо- та франкомовні політологи. Данное исследование посвящено сопоставительному семантико-когнитивному анализу и классификации метафор, ...
812806
  Микитюк О. Метафорика тексту "Дух нашої давнини" Дмитра Донцова // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 99-103. – ISSN 2415-8208
812807
  Шовкопляс Г.Є. Метафорика шахової гри в романі Володимира Набокова "Захист Лужина" / Г.Є. Шовкопляс, Ю.В. Ковдій // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 61-64
812808
  Кравцова Ю.В. Метафорическая модель мира М. Цветаевой // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 78-86. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
812809
  Ненарочкина А.Г. Метафорическая образность художественной прозы. Ч. Диккенс "Рождественский хорал" / А.Г. Ненарочкина, Д.Н. Корецыкая // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 24-30
812810
  Вильчинская А.Г. Метафорическая репрезентация образа В.В. Маяковского в поэзии и прозе М.И. Цветаевой // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 214-222. – ISSN 2524-0013


  Рассматривается отношение М.И. Цветаевой к образу поэта В.В. Маяковского, его роль в художественном мире поэзии и прозы М.И. Цветаевой, а также особенности метафорического выражения мировоззренческих констант М.И. Цветаевой. Исследуется отражение ...
812811
  Задобривская О.Ф. Метафорическая репрезентация фашизма (на материале новеллы Томаса Манна "Марио и волшебник") / О.Ф. Задобривская, М.В. Балан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 96-98. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
812812
  Шумейко Г.И. Метафорическая семантика и способы ее воссоздания в переводе художественного текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Шумейко Г.И.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
812813
  Жантурина Б.Н. Метафорическая соотнесённость по роду при переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 80-89. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
812814
  Шебанова В.И. Метафорические ассоциативные карты в психокоррекции пищевого поведения // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 37-52


  В статье представлено описание метафоричесих ассоциативных карт в психокоррекции пищевого поведения. Описаны психологические функции метфорических ассоциативных карт, реализация которых позволяет эффективно использовать их как диагностический и ...
812815
  Кулинич И.А. Метафорические инновации как способ формирования языковой картины мира // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 108-114. – ISBN 966-8906-05-5
812816
  Каменева И.А. Метафорические репрезентации понятия вода в поэзии Ф.И. Тютчева // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 19-24. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
812817
  Туранина Н.А. Метафорический контекст и его структура в прозе В. Тендрякова / Н.А. Туранина, Н.А. Меженская // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 151-155. – ISSN 1684-2618
812818
  Кравцова Ю.В. Метафорический концепт "сон" в русской поэзии и прозе первой половины XX в. // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 300-302. – ISSN 2219-4290
812819
  Красильникова Н.А. Метафорический образ президента Грузии в дискурсе общественности на медиа-сайтах Великобритании в 2008 году // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 136-146. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
812820
  Лазуренко А.Я. Метафорический перенос в словообразования французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Лазуренко А.Я.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
812821
  Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте (на материале произведений русских поэтов-прозаиков первой половины XX в.) : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлия Валентиновна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013. – 543 л. – Прил.: л. 448-543. – Библиогр.: л. 410-447
812822
  Павлова Л. Метафорическое представление брексита и способы перевода метафоры с английского языка на русский язык (на материале статьи К. Мэлика "What to Get Theresa May for Christmas?") // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 245-252. – ISBN 978-617-646-453-2
812823
  Бастрыкина Т.Н. Метафорическое словоупотребление в прозе Вс. Иванова : Автореф... канд. филол.наук: / Бастрыкина Т.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 22л.
812824
  Хасанов Б. Метафорическое употребление слов в казахском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хасанов Б.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 28л.
812825
  Суслова М.О. Метафорична актуалізація концепту РАМАДАН в іспанській та французькій мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 145-148. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті пропонується аналіз метафоричних номінацій концепту РАМАДАН у рамках дослідження вербальної репрезентації концептосистеми ІСЛАМ в іспанській та французькій мовах.
812826
  Волкова О.М. Метафорична база українських народних загадок // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 13-19
812827
  Дмитренко Н. Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 79-84. – ISSN 2075-1486
812828
  Леонтьєва І.В. Метафорична ділова гра у професійній підготовці фахівців сфери корпоративної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 77-82. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
812829
  Саранюк Є.В. Метафорична експлікація концепту GLAMOUR в англомовному мас-медійному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 153-163. – ISSN 2521-1218
812830
  Калько В. Метафорична інтеграція "лікарська рослина - тварина" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 19-22. – ISSN 0320-3077
812831
  Ковальчук М.С. Метафорична когезія у прозі Ліни Костенко / М.С. Ковальчук, В.С. Алексєєв // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 47-52. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
812832
  Мазепова О.В. Метафорична концептуалізація емоцій у перській мові (на прикладі концепту страх ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 1608-0599
812833
  Шкарбан І.В. Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 384-388.
812834
  Бистров Я. Метафорична концептуалізація образ-схеми вгорі/внизу у дейктичному просторі біографічної оповіді // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 106-116. – ISBN 978-617-639-227-9
812835
  Лужецька Н.Я. Метафорична концептуалізація у Франковому політичному тексті // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 45-48. – ISSN 2304-5809
812836
  Голобородько Я. Метафорична культура "Діви Обиди" : Про поезію Ігоря Римарука // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 32-37
812837
  Серебрянська І.М. Метафорична модель ОСВІТА - ВІЙНА в сучасній терміносистемі української мови (на матеріалі медіа-текстів) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 153-162. – ISSN 2313-4593


  У статті йдеться про вживання в українських медіа лексики на позначення понять вищої освіти в контексті репрезентації воєнного конфлікту в країні. .
812838
  Комінко Ю. Метафорична модель як репрезентант публіцистичного образу: ювілей хрещення Київської Русі очима ЗМК // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 83-93
812839
  Харик О.В. Метафорична номінація в кардіологічній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 106-117. – ISSN 2411-1562


  Стаття присвячена дослідженню явища метафоричної номінації в латинськомовній анатомічній термінології в галузі кардіології. Метафора відіграє особливу роль у процесах наукової номінації, вона не тільки називає об"єкт або явище, але допомагає також ...
812840
  Вакулик І.І. Метафорична номінація як семантична універсалія анатомічного термінополя // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 199-212. – ISSN 2311-2697
812841
  Білюк І. Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 164-172


  У статті розглянуто явище метафоричної номінації як компонента іміджу мегаполісів у сучасному комунікативному просторі, проаналізовано назви міст, що утворені способом вторинної номінації. На прикладі найменувань міст описано процес метофоризації, який ...
812842
  Мединська А.В. Метафорична парадигма "сонце-течія" в асоціативно-образній системі медитативної лірики В. Свідзинського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 254-259. – ISSN 1729-360Х
812843
  Філінюк В. Метафорична персоніфікація у творчості Максима Рильського: лінгвопоетичний аспект // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 90-94
812844
  Огаркова Г.А. Метафорична презентація концепту "кохання" англомовному дискурсі
812845
  Огаркова Г.А. Метафорична презентація концепту "кохання" в англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 466-473. – ISBN 966-581-481-8
812846
  Комендант О.В. Метафорична природа інтелектуального капіталу в умовах нової економіки // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 434-441. – ISSN 1811-9824


  Розглянуто метафоричну природу інтелектуального капіталу в умовах нової економіки з використанням методики Г. Лакофа та М. Джонсона. Визначено основні загальновживані метафори категорії знань.
812847
  Калиновська О. Метафорична репрезентація ідеологем українського радянського дискурсу XX століття // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 90-95. – ISBN 978-617-7196-23-4
812848
  Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 252 л. – Додаток: л. 237-252. – Бібліогр.: л. 180-236
812849
  Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
812850
  Коваленко Г. Метафорична репрезентація концепту DREAM в англомовному психоаналітичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються засоби метафоричної репрезентації концепту DREAM у англомовному психоаналітичному дискурсі. Дається визначення психоаналітичного дискурсу, визначається місце концепту DREAM в межах цього типу дискурсу, а також проводиться аналіз ...
812851
  Кравець Л. Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 371-377. – ISBN 966-7053-09-1
812852
  Дороніна Т. Метафорична репрезентація соціально-культурологічної категорії "гендер" у сучасному літературознавствстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 23-29. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
812853
  Дороніна Т. Метафорична репрезентація соціально-культурологічної категорії "гендер"№ у сучасному літературознавстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 23-29. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
812854
  Соболєва О. Метафорична та метонімічна спрямованість рекламних повідомлень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-45. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються креолізовані тексти малої форми, а саме рекламні повідомлення, в яких активно використовуються візуальні стилістичні тропи. Вони є потужними риторичними засобами, легко сприймаються, не вимагаючи великих мовленнєвих зусиль з боку ...
812855
  Коротіч Т.А. Метафорична функція позначень кольору та світла в казковому та біблійному текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 129-133. – ISBN 966-581-550-4
812856
  Зеленькова М.О. Метафорична частина концепту "жінка" в дискурсі Ліни Костенко // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 37-39. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
812857
  Моклиця М. Метафорична, алегорична й символічна інтерпретація тексту: до питання універсальних методологій // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 49-58. – ISSN 2304-9383
812858
  Нечитайло Ірина Миколаївна Метафоричне вживання дієслів фізичної дії у пам"ятках давньоруської писемності (10 - перша половина 13 ст.) : Дис... кандид. філол.наук: 10.02.02 / Нечитайло Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 239л. – Бібліогр.:л.213-232
812859
  Нечитайло І.М. Метафоричне вживання дієслів фізичної дії у пам"ятниках Давньоруської писемності (Х-перша половина ХІІІ ст.ст.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02. / Нечитайло І. М.; КУ. – К., 1997. – 25л.
812860
  Подовіннікова В. Метафоричне вираження негативної оцінки в сучасному німецькому та українському політичному дискурсі (на матеріалі стенограм Бундестагу та Верховної Ради) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 200-210


  Статтю присвячено дослідженню метафоричного вираження негативної оцінки в сучасному німецькому та українському політичному дискурсі на матеріалі стенограм Бундестагу та Верховної Ради. Особливу увагу приділено аналізу ролі метафори у процесі формування ...
812861
  Настенко С.В. Метафоричне відтворення текстових концептів у іспанській поезії XVI-XVII століть // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 120-124
812862
  Коваленко Р.В. Метафоричне втілення концепту war в англомовній пресі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 35-39
812863
  Гладка В.А. Метафоричне значення як результат концептуальної інтеграції (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 31-40. – ISSN 2413-5593
812864
  Склярова О.П. Метафоричне зображення американської нації у сучасних науково-популярних текстах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – C. 160-165


  In the article the author analyses the metaphorical depiction of the components of the concept AMERICAN NATION, represented by the frames migration, territory, political, religious, social and intellectual life in the popular science texts about the USA.
812865
  Корзова Л.Ю. Метафоричне зображення франкістського режиму в п"єсі А.Б. Вальєхо "Сон розуму" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 65-71


  У статті розглядаються соціально-політична проблематика та художня стилістика п’єси А.Б. Вальєхо "Сон розуму", майстерність драматурга художньо досліджувати проблеми крізь призму драматичних шляхів героїв.
812866
  Яроцька Г. Метафоричне моделювання концепту ЄВРОПА в українському медіадискурсі / Г. Яроцька, Т Пономаренко // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 208-225. – ISSN 2308-3255
812867
  Філатенко І.О. Метафоричне моделювання концептуальної картини політичної дійсності в сучасних ЗМІ України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 331-334
812868
  Кравцова Ю.В. Метафоричне моделювання світу в художньому тексті (на матеріалі творів російських поетів-прозаїків першої половини XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
812869
  Малікова О.В. Метафоричне порівняння як засіб відтворення релігійних концептів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 18-24. – Бібліогр.: Літ.: С. 24; 5 поз.


  В статті розглядається порівняння як засіб відтворення релігійних концептів, зокрема, концепту БОГ в англійському теологічному дискурсі. В статье рассматривается сравнение как способ языковой реализации религиозных концептов в англоязычном ...
812870
  Коляденко О.О. Метафоричне представлення концепту "страх" в українській мові (на матеріалі українських фольклорних текстів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 75-80
812871
  Зайцева В.В. Метафоричний зсув у структурі газетного тексту / В.В. Зайцева, М.С. Ковальчук, Т.В. Павленко // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 89-109. – ISSN 2313-4593
812872
  Бражук Ю.Б. Метафоричний компонент у медичній термінології (на матеріалі анатомічних і клінічних термінів) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 224-228
812873
  Курганова О.Ю. Метафоричний образ богослужбової книги в українській книжковій культурі доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 103-116. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
812874
  Сукаленко Т.М. Метафоричний образ жінки у мовній свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 54-58. – Бібліогр.: Літ.: с. 58; 6 п. – ISSN 1729-360Х
812875
  Титаренко Н.А. Метафоричний слововжиток у творах Марка Вовчка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 105-111
812876
  Бабяк Х.М. Метафоричний спосіб утворення латинських риторичних термінів (на матеріалі трактатів Цицерона) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 7-10. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
812877
  Шебанова В.І. Метафоричні асоціативні карти у психокорекції харчової поведінки (Закінчення) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 29-35
812878
  Бриль М.М. Метафоричні асоціативні карти як інструмент у психології професійного визначення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 69-76. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
812879
  Корпан Л.С. Метафоричні безособові конструкції // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 102-108
812880
  Бондар Н.В. Метафоричні експліканти субфрейма "одяг" села в мовопросторах братів Тютюнників // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 6-9
812881
  Кіс Т. Метафоричні засоби "Слова о полку Ігоревім" у перекладах та коментарях // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 22-28. – ISBN 966-603-098-5
812882
  Завражина Г. Метафоричні значення у внутрішньому лексиконі носія російської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 103-106
812883
  Білка Олена Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологіческой термінології // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 115-119. – Бібліогр.: Літ.: С.118; 5 поз. – ISSN 2075-1486
812884
  Дельва О. Метафоричні кореляції концепту ЖИТТЯ в образному просторі художніх текстів О"Генрі та Дж. Джойса // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 13-17. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
812885
  Аладько Д.О. Метафоричні моделі артефактуальних номінацій в англійській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 345-348. – ISSN 1729-360Х
812886
  Мазепова О.В. Метафоричні моделі емоційних концептів сум та радість у перській мові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 123-130. – ISSN 1608-0599
812887
  Мінцис Е.Є. Метафоричні моделі концепту "word" (на матеріалі художнього дискурсу) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 96-100. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті на матеріалі сучасної англомовної художньої прози зроблено спробу класифікувати концептуальні метафори, в основі яких лексема "слово", та визначити метафоричні моделі однойменного концепту.
812888
  Базилевич Н. Метафоричні моделі концептуалізації простору в романі "Джейн Ейр" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 91-95. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Схарактеризовано метафоричні моделі концептуалізації простору в романі Ш. Бронте «Джейн Ейр». Метафоричну модель розглядаємо як ментальну схему зв’язку між задіяними в метафоризації двома понятійними сферами, що характеризуються єдністю тематичної ...
812889
  Григор"ев О. Метафоричні моделі мовлення в публіцистиці Миколи Хвильового // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 8-17. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена практично недослідженій в сучасному українському мовознавстві проблемі - метафориці публіцистичних творів Миколи Хвильового. Основна увага приділена ключовим метафоричним моделям війни, спорту, космосу, живої і неживої природи, ...
812890
  Кущ Ю.В. Метафоричні моделі найменувань транспортних засобів (на матеріалі німецької, англійської та української розмовних мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 83-89. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
812891
  Басиров Ш.Р. Метафоричні моделі орнітонімів у різноструктурних мовах // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 20-24. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
812892
  Дембицька Н.М. Метафоричні моделі особистої власності в економічній свідомості підлітків // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 36-41. – ISBN 978-966-189-358-9
812893
  Шумейко О.В. Метафоричні моделі представлення емоційного концепту "страх" в прозових творах сучасних американських письменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 471-475


  Стаття присвячена аналізу метафоричних моделей представлення емоційного концепту "страх" y прозових творах сучасних американських письменників. Статья посвящена анализу метафорических моделей представления эмоционального концепта "страх" в ...
812894
  Монастирська Р.І. Метафоричні моделі структурно-семантичного типу людина в поетичній збірці О. Почапської "Кленопис осені" / Р.І. Монастирська, А.М. Сірант // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 79-84. – ISSN 2522-493Х
812895
  Мазепова О.В. Метафоричні моделі у поетичному дискурсі (на матеріалі творів Сохраба Сепехрі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 228-234. – Бібліогр.: Літ.: с. 233-234
812896
  Камєнєва І.А. Метафоричні моделі у філософській ліриці Ф.І. Тютчева: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Камєнєва Ірина Адамівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
812897
  Сошко О.Г. Метафоричні моделі фразеологізмів на позначення вольових характеристик (на матеріалі української, німецької та англійської мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 142-148
812898
  Ігнатенко Д.Є. Метафоричні моделі фразеологізмів на позначення інтенсивності руху в англійській, німецькій, російській та українській мовах // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 46-51. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
812899
  Лехніцька С.І. Метафоричні найменування лікарських засобів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 173-176. – Бібліогр.: Літ.: с. 176; 18 п.


  У статті розглядаються причини виникнення метафоричних найменувань у номенклатурі лікарських засобів. The article observes the main reasons, which provoke the metaphorical names in the nomenclature of drugs.
812900
  Кущ Е.О. Метафоричні номінації іноземців як засоби експлікації упереджень американських політиків // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 45-48
812901
  Пилипенко Р.Є. Метафоричні репрезентації концепту пам"ять (на матеріалі немецькомовних фахових текстів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 378-384. – Бібліогр.: Літ.: с. 381; 10 п.
812902
  Ільченко О.А. Метафоричні словосполучення в проекції на мову української преси поч. XXI ст.: лінгвістичний статус, засоби актуалізації // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 127-133
812903
  Ісмаїлова Е.А. Метафоричність алюзивних антропонімів (на матеріалі англійської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 82-85
812904
  Жаданова Т. Метафоричність мови К.С. Льюїса у "Хроніках Нарнії" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 71-76
812905
  Воробйова Г.Ю. Метафоричність мови політика як засіб впливу на суспільство // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 384-386
812906
  Бронікова С.А. Метафоричність наукового мовлення: термін "механізм" у комунікативній сфері державного управління // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 21-27. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
812907
  Чорнодон М.І. Метафоричність образу чоловіка у сучасних глянцевих виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті реалізовано дослідження концептуального сприйняття і метафоричності образу чоловіка, що висвітлюється на сторінках сучасних глянцевих видань для жінок та чоловіків в Україні на прикладі журналів ("Men"s Health", "EGO", "Наталі", "Жіночий ...
812908
  Душкетич К.В. Метафоричність поняття "кесаревого розтину" у трагедії В. Шекспіра "Макбет" // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 50-53
812909
  Покровська І. Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 189-193. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
812910
  Чибізова Т.В. Метафоричність стилю Франца Кафки та проблеми перекладу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 297-303. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
812911
  Тимченко Є.П. Метафоричність у німецьких публіцистичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються метафори в публіцистичних текстах на основі аналізу німецьких періодичних видань останніх трьох років. Виявляються особливості найбільш поширених моделей, роль національно-культурних компонентів та асоціативних зв"язків. Аналізуються ...
812912
  Гребінь К. Метафоричність усного мовлення українських письменників у радіоефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 140-142
812913
  Двуличанська О. Метафоричність як поле вираження світоглядних позицій В. Яворівського (на прикладі малої прози письменника) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 98-103. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто особливості метафорики та жанрова специфіка ранніх творів про дитинство, що впливають на оригінальність індивідуального стилю прозаїка. Метафорика - органічний складник художнього мислення автора, який здебільшого виражає ...
812914
  Каян І.Л. Метафорично-конотативні значення назв кольорів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 169-174
812915
  Кушнір О. Метафорічність прислів"їв та приказок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 143-148. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
812916
  Тиха Л. Метафорічність прози Володимира Лиса (на матеріалі роману "Країна гіркої ніжності") // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (6). – С. 166-173. – ISSN 2311-5165
812917
  Ніколаєнко О.О. Метафорологічний аналіз філософії Ф. Ніцше (на матеріалі твору "Так казав Заратустра") // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 45-52


  У статті розглянута роль метафори для філософії Фрідріха Ніцше та простежені особливості її втілення у контексті твору "Так казав Заратустра" (1885). В статье рассмотрена роль метафоры для философии Фридриха Ницше и особенности ее воплощения в ...
812918
  Потапова Э. Метафоры / Э. Потапова. – Воронеж, 1968. – 72с.
812919
  Винокуров Е.М. Метафоры : Новые стихи / Е.М. Винокуров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 126с.
812920
  Бабаева Н.Г. Метафоры в газетных материалах Азербайджана // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 225-230. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
812921
  Рекунчак М.П. Метафоры в психологии как инструмент изучения Я // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 5. – С. 68-78. – ISSN 0205-9592
812922
  Сапарбаев А. Метафоры в эпосе "манас" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Сапарбаев А.; М-во нар. образ. Кир.ССР, Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1975. – 34л.
812923
  Комарова В.П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира / В.П, Комарова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 199 с.
812924
  Какорина Е.В. Метафоры Интернета // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2008. – N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – С. 65-93


  Автор приводит новые понятия и метафоры современного русского языка, относящиеся к Интернету и сети WWW. Указывается, что они часто создаются под влиянием английской терминологии, которая в русском языке получает новые коннотации и осмысление. ...
812925
  Войскунский А.Е. Метафоры Интернета. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.64-79. – ISSN 0042-8744
812926
  Моргун В. Метафоры перевода в когнитивном переводоведении (на материале китайского и английского языков) // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 26-32. – ISBN 978-617-646-453-2


  The purpose of this article is to characterize the cognitive translation studies by reviewing the conceptual and cognitive metaphors of translation / interpretation. The article deals with the most frequent metaphors in Chinese and English original ...
812927
  Уланек М. Метафоры света и звука в "стихотворениях Юрия Живаго" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
812928
  Ксенофонт Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Сост. Э. Черный, преп. древн. яз. при Моск. 3 гимназии. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [2], IV, 52 с. – Конволют. - Пер. с 2 кн.


  Сост.: Черный, Эмилий Вячеславович/ Содержание конволюта: 1. . Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. ...
812929
  Ксенофонт Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : с прибавлением главных синтаксических правил об употреблении залогов и наклонений : для 4 и 5 кл. гимназий / Сост. Э. Черный, преп. древн. яз. при Моск. 3 гимназии. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лисснер и Ю. Роман], 1887. – VI, 92 с.


  Сост.: Черный, Эмилий Вячеславович
812930
  Трубенко І.А. Метафтонімія та ії різновиди у прозі англійського модернізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 435-448


  У статті йдеться про функціонування метафтонімії як концептуально й вербально значущої одиниці у творах англійського модернізму в аспекті когнітивної поетики. Виокремлення різних типів метафтонімії у прозі В. Вулф і Д.Г. Лоуренса відбувається шляхом ...
812931
  Трубенко І.А. Метафтонімія як засіб вербалізації емоцій у прозі англійського модернізму // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 290-299


  У статті йдеться про текстову реалізацію метафтонімії як одного з способів взаємодії метафори та метонімії у творах англійського модернізму, уточнено типологію концептуальних метафтонімічних моделей в їх художньому втіленні.
812932
  Соколова А. Метафтонімія як лінгвістичний феномен // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 118-124. – ISSN 2411-6548
812933
  Ізергіна М.С. Метацикл моди: етосфера як супорт акратичного смислу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-139. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Мета даної статті - проаналізувати феномен моди як соціальний механізм утворення акратичних ідеологій та визначити етичні функції цього утворення. The aim of the article is to analyse the phenomenon of fashion as the social trigger that produces ...
812934
  Йолтуховський М.Г. Метациклічні групи з доповнюваною власною надцентральною підгрупою / М.Г. Йолтуховський, Д.Я. Требенко, О.О. Требенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 128-137. – (Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі ; вип. 7)
812935
  Білецький В.С. Метацинабарит (- кіновар) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 281. – ISBN 978-966-02-8346-6
812936
  Кургаев А.Ф. Метаязык нормальных форм знаний / А.Ф. Кургаев, С.Н. Григорьев // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 6. – С. 11-20. – ISSN 0023-1274


  Представлена метамова нормальних форм знань, дано її текстовий й графічний описи. У текстовій і графічній формах дано формальні описи множини лінгвістичних прикладів, у тому числі синтаксису підмножини простих речень англійської мови й метамови ...
812937
  Шумарина М.Р. Метаязыковая рефлексия в фольклорном тексте // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 56-65. – ISSN 0130-9730
812938
  Горшенков В.Н. Метдо фазовых функций распределений в задачах квантовой теории : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горшенков В. Н.; Ун-т Дружбы народов. – М., 1980. – 12л.
812939
   Метды и аппаратура для исследования включений минералообразующих сред. – М., 1980. – 199с.
812940
  Мльцев Анатолий Андеевич Метды инфракрасной синхротронной диагностики в ускорительном эксперименте : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.01 / Мльцев Анатолий Андеевич; Объед. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1996. – 31л.
812941
  Крейцберг В.Э. Метды карантинной дезинсекции растительных грузов. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крейцберг В.Э.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Л., 1960. – 18л. – Бібліогр.:с.18
812942
  Сидоренко Н. Метели и лебеди / Н. Сидоренко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 94 с.
812943
  Ледков В.Н. Метели ложатся у ног : повесть, рассказы / Василий Ледков; пер. с ненец. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 224 с.
812944
  Мележ И.П. Метели, декабрь : роман / Іван Мележ ;. – Москва : Известия, 1987. – 378 с.
812945
  Шарр"єр А. Метелик : Роман / А. Шарр"єр. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 495с.
812946
  Коцур Г. Метелик на його долоні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 178-182. – ISSN 0208-0710
812947
   Метеликові душі на папері : зб. поезій студентів юрид. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 47, [1] с. – В кн. поезії авт.: М. Петровської, В. Багрія, О. Веселова, О. Митник, М. Дударя, Ю. Кучерук, К. Плєшакова [та ін.]
812948
  Волков В.А. Метелица-жизнь / В.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 94с.
812949
  Фадеев А.А. Метелица / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 28с.
812950
  Фадеев А.А. Метелица / А.А. Фадеев. – М, 1961. – 31с.
812951
  Фадеев А.А. Метелица / А.А. Фадеев. – М, 1972. – 31с.
812952
  Данильченко А.Б. Метелица / А.Б. Данильченко. – Москва, 1988. – 491с.
812953
  Панова В.Ф. Метелица. / В.Ф. Панова. – Ленинград-Москва, 1957. – 78с.
812954
  Пушкін О.С. Метелиця / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 28с.
812955
  Більський Б. Метелиця або лучний метелик та як запобігти шкоди від його гусені / Б. Більський. – Київ, 1930. – 23 с.
812956
   Метелка. – Ростов-на-Дону, 1969. – 98с.
812957
  Пратолини Васко Метелло / Пратолини Васко. – Москва, 1958. – 301с.
812958
  Пратоліні Васко Метелло. / Пратоліні Васко. – К., 1960. – 292с.
812959
  Симонов Ю.А. Метель-трава / Ю.А. Симонов. – Х., 1964. – 56с.
812960
  Пушкин А.С. Метель / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
812961
  Пушкин А.С. Метель / А.С. Пушкин. – Ленинград : Пушкинское общество, 1951. – 16 с.
812962
  Ольшанский А.Н. Метель / А.Н. Ольшанский. – М., 1957. – 39с.
812963
  Севостьянников Э.Т. Метель / Э.Т. Севостьянников. – М., 1960. – 118с.
812964
  Дамиан Е.С. Метель : повесть / Е.С. Дамиан; пер. с молд. Э.Смирновой. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 258 с.
812965
  Дамиан Е.С. Метель : роман и рассказы / Е.С. Дамиан; пер. с молд. – Кишинев : Лумина, 1970. – 275 с.
812966
  Толстой Л.Н. Метель / Л.Н. Толстой. – Москва, 1975. – 128с.
812967
  Дамиан Е.С. Метель : роман и рассказы / Е.С. Дамиан; пер. с молд. – Кишинев : Лумина, 1976. – 232 с.
812968
  Ахмадулина Б.А. Метель : стихи / Б.А. Ахмадулина. – Москва : Совецкий писатель, 1977. – 103 с.
812969
  Толстой Л.Н. Метель / Л.Н. Толстой. – Тула, 1980. – 159с.
812970
  Шиян А.И. Метель / А.И. Шиян. – Москва : Советский писатель, 1985. – 527 с.
812971
  Друнина Ю.В. Метель : Стихи, поэмы / Ю.В. Друнина. – Москва : Советский писатель, 1988. – 160с.
812972
  Шавкута А.Д. Метель в Рязани / А.Д. Шавкута. – Москва, 1978. – 285 с.
812973
  Романина М.А. Метель вишневая / М.А. Романина. – Москва, 1963. – 56 с.
812974
  Куняев С. Метель заходит в город / С. Куняев. – М, 1966. – 100с.
812975
  Алдан-Семенов Метель и солнце : стихи / Алдан-Семенов А.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1963. – 140 с.
812976
  Ругин Р.П. Метель на ладони : стихотворения / Р.П. Ругин; пер. с хантыйск. – Москва : Современник, 1986. – 91 с.
812977
  Попович Л. Метель на перевалах / Л. Попович. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222с.
812978
  Никишин Н.И. Метель на хуторе / Н.И. Никишин. – М, 1981. – 64с.
812979
  Пушкин А.С. Метель. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1936. – 47 с.
812980
  Пушкин А.С. Метель. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Ленинград : Художественная литература, 1936. – 40 с.
812981
  Шевченко М.П. Метельная ночь / М.П. Шевченко. – М, 1979. – 254с.
812982
  Машбаш И. Метельные годы : роман / Исхак Машбаш ; авториз. пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Современник, 1977. – 319 с.
812983
  Калишкин А.А. Метельные тропы / А.А. Калишкин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1974. – 199 с.
812984
  Ушаков Д.А. Метельный май / Д.А. Ушаков. – Москва, 1974. – 86с.
812985
  Балк М.Б. Метематика после уроков : пособие для учителей / М.Б. Балк, Г.Д. Балк. – Москва : Просвещение, 1971. – 462 с. – Библиогр.: с. 451-458
812986
  Виленкин Метематический анализ / Виленкин, Куницкая, А.Г. Мордкович. – Москва, 1978. – 159с.
812987
  Кононенко Т.П. Метемпсихоза // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 136-137. – ISBN 966-316-069-1
812988
  Андрушків Б.М. Метенів - дорога додому / Богдан Андрушків. – Тернопіль : Паляниця В.А., 2017. – 413, [1] с. : іл., фотоіл., портр. – Бібліогр.: с. 318-325. – ISBN 978-617-7331-32-1
812989
   Метеор : [Сборник стихотворений] На 1845 год. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отд. Корпуса Внутренней стражи, 1845. – [2], 178 с.
812990
  Самофалов Л.В. Метеор / Л.В. Самофалов. – Москва, 1981. – 271 с.
812991
  Носань С.Л. Метеори / С.Л. Носань. – Київ, 1986. – 351с.
812992
  Козак П. Метеори з аномальними висотами появи за телевізійними спостереженнями в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-10. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  На основі додаткового перегляду й уточненого опрацювання відеозаписів базисних телевізійних спостережень метеорів в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено селекцію метеорів за аномальними ...
812993
  Козак П. Метеори з мультимодальними кривими блиску: спостереження та якісні моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-55. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему телевізійної реєстрації метеорів з аномальними кривими блиску, зокрема з мультимодальними та бімодальними їх типами. Наведено результати спостережень двох метеорів з потоку Персеїди, отримані за допомогою телевізійних систем типу ...
812994
  Шатаев А. Метеорит : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 82-98. – ISSN 0012-6756
812995
  Краковский В.Л. Метеорит Долгая Лужа / В.Л. Краковский. – Владимир, 1961. – 62с.
812996
  Вдовыкин Г.П. Метеорит Каньон-Дьябло / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1971. – 176 с.
812997
  Сушицький П.Й. Метеорити і метеоритні дощі / П.Й. Сушицький. – Київ : Знання, 1957. – 24с.
812998
  Пестушко Валерій Метеорити спричинювали зміни життя на землі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37
812999
   Метеоритика. – Москва
Вып. 37. – 1978
813000
   Метеоритика. – Москва
Вып. 41. – 1982
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,