Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
810001
  Юрченко О.Є. Методичний апарат вивчення туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 229-235 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
810002
  Мороз О.В. Методичний апарат наукознавства: міждисциплінарний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 97-101. – ISSN 1729-360Х
810003
  Шворов С.А. Методичний апарат організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Є. Лукін, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 143-147


  Розглядається методичний апарат побудови та раціональної організації функціонування перспективних інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом, що забезпечує підготовку тих, кого навчають за мінімальними ...
810004
   Методичний апарат параметричного синтезу інтелектуальних роботизованих систем спеціального призначення / С.А. Шворов, В.О. Осипа, М.М. Михайлов, Д.В. Чирченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано підхід та методичний апарат параметричного синтезу, за допомогою яких визначаються раціональний варіант побудови та параметри інтелектуальної роботизованої системи спеціального призначення. Предложен подход и методический аппарат ...
810005
  Шпілєвський В.В. Методичний аспект вибору інноваційних технологій з виробництва альтернативних видів моторного палива / В.В. Шпілєвський, Д.М. Костенко, О.В. Шпілєвський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 176-187. – ISSN 2222-4459
810006
  Кузіна Р. Методичний аспект контент аналізу узгодженності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 25-31. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені методичні підходи до вибору ключових показників для оцінки збіжності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. Було ідентифіковано 187 ключових елементів міжнародних ...
810007
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський університет. Історичний факультет. – Харків
№ 1. – 2002
810008
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 2. – 2003
810009
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 3. – 2004
810010
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : Консум
№ 4. – 2005
810011
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
№ 6. – 2007
810012
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
№ 7. – 2008
810013
   Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : збірник наукових праць. – Харків
№ 8. – 2010
810014
  Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / С.А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-440. – ISBN 978-966-680-428-3
810015
  Мисліцька Н.А. Методичний інструментарій викладача в організації вивчення фізики / Н.А. Мисліцька, В.Ф. Заболотний // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 24-31. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
810016
  Сін Чжефу Методичний інструментарій дослідження рівнів адаптованості іноземних студентів до навчання в українських університетах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 110-114. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
810017
  Чирва О.Г. Методичний інструментарій обгрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 117-121. – Бібліогр.: 5 назв
810018
  Білорус Т. Методичний інструментарій організації пошуку та відбору персоналу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-29. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Визначено актуальність та охарактеризовано основні етапи задоволення потреби у персоналі в сучасних умовах господарювання. Доведено необхідність та узагальнено вимоги до формування карт компетенций як інструменту відбору персоналу. Розроблено алгоритм ...
810019
  Юхименко В.В. Методичний інструментарій оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку / В.В. Юхименко, Н.М. Стрельченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-25.
810020
  Маккі Л.М. Методичний інструментарій оцінки фінансового потенціалу підприємства / Л.М. Маккі, О.О. Горошанська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 372-377. – ISSN 2222-4459
810021
  Бондарук Т. Методичний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України / Т. Бондарук, І. Бондарук, М. Дубина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 60-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
810022
  Щербакова І.Б. Методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
810023
  Корнілова І.М. Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації / І.М. Корнілова, Т.В. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 77-82


  У статті розглянута сутність і структуру інтелектуального капіталу як економічного явища. Визначено основні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу організації та розглянуто конкретні методи й показники оцінки. Виділено метод оцінювання ...
810024
  Жилінська О. Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-35. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено сучасний методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн світу, проаналізовано можливості його застосування у вітчизняних умовах. The author deals with the modern methodical instruments of estimation ...
810025
  Коваленко В. Методичний інструментарій оцінювання операційного ризику в банках в умовах цифрової економіки / В. Коваленко, К. Гончар // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 46-52. – ISSN 2409-9260
810026
  Мартиненко О.А. Методичний інструментарій оцінювання рівня біологічної безпеки регіонів України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 65-72. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
810027
  Акімова О.В. Методичний інструментарій оцінювання якості праці менеджера // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 38-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
810028
  Птащенко Л.О. Методичний інструментарій регулювання й управління корпоративним сектором економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 15-18.
810029
  Шигун М.М. Методичний інструментарій стратегічного управління витратами / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 39-46. – ISSN 2221-8440
810030
  Ротова Т.А. Методичний інструментарій управління страховими ризиками // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.140-144
810031
  Халатур С. Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності в АПК / С. Халатур, О. Халатур // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 65-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
810032
  Овчинникова М.О. Методичний інструментарій формування збалансованої господарської політики // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – C. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
810033
  Шаповалов Б.Б. Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни : метод. посібник / Б.Б. Шаповалов, З.М. Діхтяренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 142, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 127-141. – ISBN 978-966-189-490-6
810034
   Методичний комплекс з курсу "Політологія" : для студентів 2 курсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 35с.
810035
  Дятленко С.М. Методичний лист щодо вивчення предмета "Захист Вітчизни" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-10 : фото, табл.
810036
  Дятленко С.М. Методичний лист щодо вивчення предмету "Захист Вітчизни" у 2006 / 2007 навчальному році / С.М. Дятленко, Є.Ю. Василенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 10-11
810037
  Ревенко Н.Г. Методичний підхід до аналізу ефективності використання організаційних ресурсів промислових підприємств / Н.Г. Ревенко, Д.А. Ломоносов, О.В. Пулянович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
810038
  Єрмошенко А.М. Методичний підхід до аналізу стресостійкості страхових компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 369-377. – ISSN 1993-6788
810039
  Ковальська Л.Л. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 66-72. – ISSN 2071-4653
810040
  Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
810041
  Раєвнєва О.В. Методичний підхід до анкетування цільових груп – користувачів послуг ВНЗ / О.В. Раєвнєва, Л.А. Гольтяєва, Т.С. Мілевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 81-87. – ISSN 2222-4459


  Цільовою спрямованістю запропонованої методики є отримання системної оцінки якості освітніх послуг ВНЗ на підстваві аналізу потреб і переваг різних цільових груп, які користуються його послугами, що є інструментом підвищення привабливості вищого ...
810042
  Булавченко О.С. Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці в умовах системних трансформацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 203-209. – ISSN 2222-4459
810043
  Андренко О.А. Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 116-122. – ISSN 2222-4459
810044
  Кацалап В.О. Методичний підхід до визначення джерел загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері / В.О. Кацалап, О.В. Войтко, Ю.В. Цурко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 103-108. – ISSN 2311-7249
810045
  Кочарян І.С. Методичний підхід до визначення завдань управління системою вищої освіти у сфері культури та мистецтва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 150-155. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
810046
  Колєсніков Д.В. Методичний підхід до визначення і оцінки взаємного впливу синергетичних ефектів у вертикально-інтегрованих структурах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С.14-20 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
810047
  Мащенко М.А. Методичний підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної безпеки промислового підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 132-139. – ISSN 2308-1988
810048
  Проценко Я.М. Методичний підхід до визначення критеріїв воєнно-політичної обстановки // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 305
810049
  Горбенко В.М. Методичний підхід до визначення форм дій та способів застосування військових формувань у системі операцій збройних сил / В.М. Горбенко, В.В. Тюрін, О.А. Коршець // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглянуто існуючі підходи до визначення форм дій і способів застосування військових формувань у сучасних умовах. Проаналізовано взаємозв’язок форм і способів застосування військових формувань різних рівнів (стратегічного, оперативного, ...
810050
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
810051
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
810052
  Герасименко Ірина Олександрівна Методичний підхід до визначення чинників конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сукупність чинників, які формують конкурентні переваги підприємства на ринку. Проаналізовано їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств галузі птахівництва. Здійснено обгрунтування методичних підходів до оцінки ...
810053
  Лозовіцький П.С. Методичний підхід до визначення якості природних вод і заходів з її поліпшення при використанні для зрошення грунтів чорноземного типу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 451-459 : Табл. – Бібліогр.: 13. – ISBN 966-521-129-3
810054
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
810055
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
810056
  Кампо Георгіна Михайлівна Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено методичні рекомендації щодо вимірювання рівня розвитку малого бізнесу у містах та районах Закарпатської області, в основі яких лежить побудова та розрахунок синтетичного показника - індексу розвитку малого бізнесу. Даний показник ...
810057
  Макаренко О.І. Методичний підхід до ідентифікації кластерних можливостей регіону / О.І. Макаренко, А.В. Онопрієнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-92. – (Економічні науки ; № 2 (22))
810058
  Заєць Т.О. Методичний підхід до інтегральної оцінки рівня якості корпоративного управління // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 143-146. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
810059
  Мельникова К.В. Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 236-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
810060
  Бараннік І.О. Методичний підхід до моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 148-153. – ISSN 2222-4459
810061
  Назаренко І.М. Методичний підхід до оцінки забезпеченності капіталом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 8-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
810062
  Матюшенко І.Ю. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції та асоціації з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 85-93. – ISSN 2222-4459
810063
  Левандовська Н.І. Методичний підхід до оцінки кінцевого трудового внеску працівників у сфері виробництва будівельних матеріалів : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 186-195 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
810064
  Соколик М. Методичний підхід до оцінки потенціалу домашніх господарств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 181-185. – ISSN 1993-0259
810065
  Крамарев Г.В. Методичний підхід до оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 96-107. – ISSN 2222-0712
810066
  Семів Л.К. Методичний підхід до оцінки середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 37-48. – ISSN 1562-0905
810067
  Харазішвілі Ю. Методичний підхід до оцінки тіньової зайнятості в Україні / Ю. Харазішвілі, Н. Дмитренко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 16-27. – ISSN 0131-775Х
810068
  Брюховецька Н.Ю. Методичний підхід до оцінки трансакційних витрат підприємств при залученні власного та позикового капіталу / Н.Ю. Брюховецька, О.А. Ігнатова, О.А. Богуцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 229-234. – ISSN 0321-0499
810069
  Думенко М.П. Методичний підхід до оцінювання ефективності системи комплектування персоналом Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 133-138. – ISSN 2311-7249
810070
  Мордвінцева Т.В. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.281-286. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
810071
  Комаров В.С. Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 152-155. – ISSN 1997-9568


  У сучасних умовах ведення гібридної війни проти України особливої уваги заслуговує вирішення питання щодо визначення ефективної та адекватної системи показників оцінювання намірів і дій протилежної воєнно-політичної сили. На етапах підготовки та на ...
810072
  Сніцаренко П.М. Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію / П.М. Сніцаренко, Ю.І. Міхєєв, Г.П. Чернявський // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 12-19. – ISSN 2076-1546
810073
  Олех Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 139-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
810074
  Свинарець С.О. Методичний підхід до проведення порівняльної оцінки регіонів за рівнем розвитку "зеленої" економіки // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 194-197
810075
  Саєнко О.Р. Методичний підхід до прогнозування основних показників діяльності підприємства з урахуванням податкової складової // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6806
810076
  Пушкар О.І. Методичний підхід до просування послуг на засадах економіки вражень (на прикладі послуг освітньої галузі) / О.І. Пушкар, Ю.Л. Курбатова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 4 (63). – С. 133-144. – ISSN 1681-116Х


  "...Запропоновано методичний підхід щодо просування послуг на основі економіки вражень. Доведено, що конкурентні переваги при просуванні послуг має ВНЗ, реклама якого викликає емоції та справляє враження."
810077
   Методичний підхід до розробки алгоритмів подвійної дозиметрії та його застосування для інтервенційних кардіологів / А.О. Моргун, В.В. Чумак, О.В. Баханова, В.М. Волоський, С.М. Фуркало, О.А. Власенко, П.А. Гиндич, О.Г. Бородінчик, Н.П. Деняченко // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 127-132. – ISSN 2304-8336
810078
  Молнар О.С. Методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму / О.С. Молнар, О.В. Вівчарський, А.А. Смагін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 82-86
810079
  Семенченко А. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування в сфері державного управління // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-58.
810080
  Сурков О.О. Методичний підхід до формалізації стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (62). – С. 34-40. – ISSN 2304-2699
810081
  Яблонська-Агу Методичний підхід до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 90-94. – ISSN 2222-4459
810082
  Барилюк М.Р. Методичний підхід до формування організаційно-економічного забезпечення управління фінансовою безпекою комерційного банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 191-200. – ISSN 2222-4459
810083
  Нікішина О.В. Методичний підхід до цінового моніторингу товарного ринку (на прикладі ринку хлібопродуктів) // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
810084
  Корінєв В.Л. Методичний підхід до ціноутворення в умовах нестабільної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-68. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
810085
  Колісник О.Л. Методичний підхід щодо аналізу сучасного стану виховання лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу / О.Л. Колісник, О.В. Буяло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 224-233


  У статті запропонований методичний підхід щодо аналізу сучасного стану виховання лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу. Отримані результати дозволяють науково-обґрунтовано визначати рівень лідерських якостей у курсантів ...
810086
  Болотова О.О. Методичний підхід щодо визначення умов організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .375-380. – ISSN 2222-4459
810087
  Кравчук Д. Методичний підхід щодо встановлення неправомірного використання позначень відповідно до статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 14-19
810088
  Семенченко А.В. Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 137-141. – ISSN 2222-4459
810089
  Стахорська С.І. Методичний підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості регіонів України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 30-38. – ISSN 2413-9610
810090
  Баглай Й.О. Методичний порадник : для написання курсових і дипломних робіт із зарубіжної літератури : (на домогу студ. романо-герм. філолог. ун-тів.) / Й.О. Баглай, Б.П. Бендзар; Мін-во вищої і середн. спец. освіти УРСР ; Ужгородський держ. ун-т. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ужгород : МВ і ССО УРСР, 1973. – 75 с.
810091
   Методичний посібник для дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України. – Київ, 2002. – 128с.
810092
   Методичний посібник до курсу економічної теорії для студентів заочного відділення педагогічного університету. – Луганск : Альма-Матер, 2001. – 62с. – ISBN 966-617-070-1
810093
  Коринська В.О. Методичний посібник з географії материків (6 клас) / В.О. Коринська, Л.П. Прозоров, В.А. Щенько; За ред. Щеньова В.А. – 2-ге, ререроб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 230с.
810094
  Василик О.І. Методичний посібник з курсу "Математична статистика" : (для студентів заочного відділення механіко-матем. факультету) / О.І. Василик, І.В. Розора, Р.Є. Ямненко ; КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2008. – 71 с.
810095
   Методичний посібник з курсу "Мікроекономіка" на тему "Теорія особистого споживання". – Київ : Київський ун-т економіки і технологій транспорту, 2003. – 33с.
810096
  Тимошенко П.Д. Методичний посібник з курсу історії української літературної мови / П.Д. Тимошенко. – Київ : Київський університет, 1959. – 42с.
810097
   Методичний посібник з навчальної топографічної практики : для студентів географічного ф-ту та Військового і-ту Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1997. – 47с.
810098
   Методичний посібник з навчальної топографічної практики : для студентів географічного ф-ту та Військового і-ту Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1998. – 111с.
810099
  Макаренко М.В. Методичний посібник з фізіології вищої нервової діяльності: історія розвитку та сучасний стан в Україні / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб, М.Ю. Макарчук. – Черкаси ; Київ : Гордієнко Є.І., 2017. – 97, [1] с. – Бібліогр.: с. 60-97. – ISBN 978-966-9730-50-3
810100
  Ганш А.І. Методичний посібник з хімії / Мін. освіти і науки України, Одесск. нац. ун-тет ім І.І.Мечникова; Уклад.: Ганш А.І., Глинська Л.Я., Марцинко О.Е. – Одеса, 2003. – 220с.
810101
  Лавітська З.Г. Методичний посібник по вивченню нижчих рослин під час літньої практики студентів / З.Г. Лавітська, О.П. Оксіюк. – Львів, 1962. – 91с.
810102
   Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків. – Київ, 2000. – 128с. – ISBN 966-7902-00-5
810103
  Галіцан О. Методичний ресурс формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / О. Галіцан, Т. Койчева, Т. Осипова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 7-13. – ISSN 2414-5076
810104
  Міщенко С.Г. Методичний супровід професійного зростання викладача // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 238–243. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
810105
  Саух І.В. Методичний супровід стратегічного аналізу кадрового та організаційного забезпечення потенціалу туристичних підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 272-278. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
810106
  Онипченко П.М. Методичні аспекти автоматизації процесу професійної підготовки льотного складу / П.М. Онипченко, О.М. Полуйко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 172-178. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
810107
  Іванов Ю.Б. Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
810108
  Пацарнюк О. Методичні аспекти аналізу ефективності інноваційного проєкту підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 41-49. – ISSN 2409-9260
810109
  Магдич І. Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-64. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методичні підходи до аналізу грошових потоків в інвестиційній діяльності підприємства; сформовано систему руху чистих грошових потоків, що відображає вплив ефективності управління грошовими потоками на обсяг та джерела формування ...
810110
  Багрій К.Л. Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 34-42. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
810111
  Морозова О.О. Методичні аспекти аналізу жанру інтерв"ю в наукових дослідженнях // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 135-139


  У статті розглянуто методичні підходи українських дослідників до аналізування жанру інтерв"ю. Methodical approaches of the Ukrainian scientists to the analysis of the genre of interview are examined in the article. В статье рассматриваются ...
810112
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 53-57
810113
  Жилінська О.І. Методичні аспекти аналізу та оцінки функціонування технопарків / О.І. Жилінська, О.І. Габрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано світовий досвід та вітчизняну практику створення та функціонування технопарків як елементу інноваційної інфраструктури. Запропоновано методичні підходи до аналізу й оцінки їх діяльності.
810114
  Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 28)
810115
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 16-20.
810116
  Кулицький С. Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 111-121. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто роль наукової бібліотеки в забезпеченні функціонування інформаційного простору української економіки, акцентовано такі переваги наукової бібліотеки в організації аналітичної підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її ...
810117
  Спяк Г. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 79-89. – ISSN 1818-5754
810118
  Запотоцька І. Методичні аспекти вивчення соціальної сфери області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення методики дослідження територіальної організації соціальної сфери регіону. In job the improvement of a technique research of territorial organization of social sphere of region is offered.
810119
  Колчанова О.В. Методичні аспекти вивчення формового різноманіття ліщини на прикладі сортів фундука української селекції / О.В. Колчанова, С.А. Лось, // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 10-20 : табл., рис. – Бібліогр.: с.18-19. – ISSN 1026-3365
810120
  Удовиченко В.В. Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження / В.В. Удовиченко, В.С. Скляренко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 16-25. – Бібліогр.: 8 назв.
810121
  Брюханова Г.В. Методичні аспекти викладання курсу "Технології поліграфії" з використанням засобів ЕНК // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 502-508


  "Стаття присвячена аналізу методичних аспектів викладання курсу «Технології поліграфії» з використанням таких засобів ЕНК, як: розробка навчальних модулів для забезпечення необхідного рівня засвоєння матеріалу, розробка змістовного наповнення і ...
810122
   Методичні аспекти викладання навчальних дисциплін геодезичного спрямування / І. Шелковська, Н. Гальченко, С. Лашко, О. Клюка // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2021. – С. 149-153. – (Архітектура і сільськогосподарське будівництво ; № 22). – ISSN 2616-6585
810123
  Зарівна Н.О. Методичні аспекти викладання спеціалізації "Контроль якості лікарських засобів" для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / Н.О. Зарівна, Л.С. Логойда, О.Б. Поляк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 29-33. – ISSN 1681-2751
810124
  Голотюк В.В. Методичні аспекти викладання студентам паліативної та хоспісної допомоги на кафедрі онкології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 63-66. – ISSN 2521-1455


  Чітка організація практичної, самостійної та науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню студентами фахових навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо ...
810125
  Горлачук Н.В. Методичні аспекти викладання токсико-логічної та судової хімії вітчизняним студентам / Н.В. Горлачук, Н.О. Зарівна, Л.М. Мосула // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 24-28. – ISSN 1681-2751
810126
  Аркушина Г.Ф. Методичні аспекти використання гербарію та ботанічних колекцій в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін / Г.Ф. Аркушина, Г.Г. Найдьонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 66-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
810127
  Гончарова Н.О. Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 68-74. – ISSN 2411-1317
810128
  Федорченко А.В. Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживачів у системі внутрішнього маркетингу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 163-173


  У статті представлене авторське бачення методичних аспектів і напрямків практичної реалізації дослідницької і аналітичної функцій маркетингу у системі внутрішнього маркетингу підприємства. Доведене значення вимірювання рівня задоволення потреб ...
810129
  Жилінська О. Методичні аспекти впрвадження асистенської практики у програмі підготовки магістрів (з досвіду роботи кафедри). // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С42-46. – ISSN 1682-2366


  З досвіду роботи кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім.Т.Шевченка.
810130
  Вайганг Г. Методичні аспекти гарантування екологічної безпеки під час підготовки фахівців транспортної галузі // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 248-289. – ISBN 978-617-7283-08-8
810131
  Осьодло В.І. Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 123-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються окремі питання, що розкривають методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструменти, які можуть бути використані для ...
810132
  Щербак В.І. Методичні аспекти дослідження акваторіальних ландшафтних комплексів (на прикладі національного природного парку "Нижньосульський") / В.І. Щербак, А.О. Сплодитель // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
810133
  Барановський М. Методичні аспекти дослідження депресивних аграрних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-18. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розроблено загальний алгоритм дослідження депресивних аграрних територій, визначені головні методи, критерії та показники ідентифікації, аналізу та прогнозування розвитку проблемних територій сільської місцевості. The general algorithm of the research ...
810134
  Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу : навч. посібник / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-439-581-3
810135
  Кутузова Т.Ю. Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 246-251. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
810136
  Лановська Г.І. Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва / Г.І. Лановська, І.В. Демяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
810137
  Крамарчук С.П. Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 77-82. – ISSN 1993-0259
810138
  Вуйців М.М. Методичні аспекти здійснення внутрішньогосподарського контролю позиції процесного обліку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 82-84 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
810139
  Абдулоєва О.С. Методичні аспекти картування оселищ в Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавська область) / О.С. Абдулоєва, О.А. Коваленко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 9-14. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
810140
  Станкевич Н. Методичні аспекти категорії ситуативності й тематичності у навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 95-108. – ISSN 2078-5119
810141
  Шубала І.В. Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 192-196
810142
  Німченко Н.С. Методичні аспекти концепції глобального міста // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 197-202. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
810143
  Захарчук-Дуке Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 30-37
810144
  Малежик П.М. Методичні аспекти навчання базових технічних дисциплін майбутніх ІТ-фахівців в контексті міждисциплінарного підходу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 227-231. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
810145
  Мартинюк О.С. Методичні аспекти навчання студентів-фізиків основам робототехніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 237-239. – (Серія : Педагогічні науки)
810146
  Лабурцева О.І. Методичні аспекти обгрунтування цін для участі в тендері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 10-14. – ISSN 2306-6806
810147
  Кузьмінська А.Є. Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 19-25. – ISSN 2307-9878
810148
  Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки : облік у кредитних спілках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 32-39 : Табл.
810149
  Назаренко Т.П. Методичні аспекти обліку та управління витратами на виробництво продукції / Т.П. Назаренко, І.Б. Франчук, С.А. Вітер // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6806
810150
  Радзієвська О.В. Методичні аспекти опрацювання англіцизмів майбутніми вчителями-філологами в середній школі / О.В. Радзієвська, С.В. Рижкова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 189-199. – ISSN 2220-6310
810151
  Воробйов Ю.М. Методичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-49. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу.
810152
  Семенко С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-113.
810153
  Степашко В.О. Методичні аспекти організації науково-дослідницької роботи студентів // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 308-314. – ISBN 978-966-2530-21-6
810154
  Новосельська Л.І. Методичні аспекти організації податкового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
810155
  Щербак О. Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему деградації підземних вод під впливом антропогенної діяльності. Зроблено наголос на застосуванні кількісних критеріїв та ГІС-технологій для оцінки просторово-часових особливостей зміни антропогенного впливу на підземну гідросферу. ...
810156
  Решетова Г.В. Методичні аспекти оцінки вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С.124-129. – ISSN 2306-6814
810157
  Демиденко О.А. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестеційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-276. – ISSN 0321-0499
810158
  Пахаренко О.В. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів реструктуризації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 106-115. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
810159
  Станіславик О.В. Методичні аспекти оцінки ефекту синергії в корпоративних системах та економіко-правові основи корпоративного рейдерства в Україні / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко, Р.С. Пономаренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 51-55. – ISSN 2409-1944
810160
  Сисак Е. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів: сучасний стан та перспективи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 330-333. – ISSN 1993-0259
810161
  Рогожин О.Г. Методичні аспекти оцінки потенційної чисельності сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 101-107
810162
  Стефанишин Л.С. Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 232-237. – ISSN 2309-1533
810163
  Стецюк П.А. Методичні аспекти оцінки та аналізу інноваційних проектів підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 236-243. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
810164
  Паранюк А. Методичні аспекти оцінювання ефективності інноваційних проектів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 66-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
810165
  Ізмайлов Я. Методичні аспекти оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства за даними фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 211-218. – ISSN 1818-2682
810166
  Бабікова К.О. Методичні аспекти оцінювання ресурсного потенціалу рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
810167
  Козак В.А. Методичні аспекти оцінювання стану хімічного забруднення та якості води поверхневих водойм в Україні / В.А. Козак, В А. Товмаченко, Герцюк М.М. . // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2021. – С. 33-60. – (Серія "Радіотехніка. Радіоапаратобудування" ; вип. 85). – ISSN 0201-744Х


  Показані основні джерела хімічного забруднення поверхневих водойм України і зазначено, що екосистема довкілля і водні ресурси, перебуваючи під постійним техногенним навантаженням, мають тенденцію до стійкого погіршення екологічного стану. Описані ...
810168
  Мороз О.В. Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
810169
  Швень Н.І. Методичні аспекти паралельних метеорологічних спостережень / Н.І. Швень, В.О. Манукало // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 73-79. – ISSN 2306-5680
810170
  Каїра З.С. Методичні аспекти підвищення надійності прогнозування: приклад вугільної промисловості // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 135-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
810171
  Матюха М.М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
810172
  Ніконова М.В. Методичні аспекти побудови інфраструктури вітчизняного вексельного обігу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 61-65.
810173
  Павко С. Методичні аспекти позакласової навчальної роботи з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26
810174
  Садовенко С.Г. Методичні аспекти розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 57-65. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
810175
  Швець Н.І. Методичні аспекти світлолокаційних вимірювань висоти нижньої межі хмар / Н.І. Швець, О.А. Павленко, І.А. Орнатський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
810176
  Шевченко А.М. Методичні аспекти системи прогнозування біржового товарного ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
810177
  Кулицький С. Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 70-86. – ISSN 2224-9516


  Обгрунтовано доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження використано моделі ...
810178
  Білик О.М. Методичні аспекти створення дистанційного курсу "Історія української культури" для іноземних студентів / О.М. Білик, Т.М. Брагіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Дистанційне навчання може розглядатися як засіб модернізації системи навчання навчальної дисципліни "Історія української культури" щодо зменшення терміну перебування іноземних студентів заочної форми навчання, оскільки впровадження дистанційної ...
810179
  Кулик Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 181-187
810180
  Новосад І.Г. Методичні аспекти типології типових житлових будинків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 352-358. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
810181
  Осипенко С.М. Методичні аспекти управління вартістю підприємства / С.М. Осипенко, О.А. Товма // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 114-124. – ISSN 2312-394X
810182
  Литвин Н. Методичні аспекти управлінського обліку витрат в банківських установах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 105-111. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISSN 1818-5754
810183
  Вахнюк С.В. Методичні аспекти фінансового прогнозування перспектив розвитку нанотехнологій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 175-181. – ISSN 1993-6788
810184
  Самойленко О. Методичні аспекти формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності засобами колаборативного навчання в умовах освітньо-цифрового середовища // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 137-149. – ISSN 2312-5993
810185
  Галацин К. Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 32-36. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
810186
  Алексич К.О. Методичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції як основного важелю ефективного управління діяльністю суб"єктів господарювання // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 16-26. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
810187
  Бойко М.Г. Методичні аспекти формування програми розвитку підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 51-59. – ISBN 966-614-021-7
810188
  Стадніченко С.М. Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 110-116. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Порушено проблему модернізації системи практичних задач з медичної і біологічної фізики. У роботі проаналізовано зміст збірників задач з медичної біофізики для вищих медичних закладів освіти з метою виявлення наявності й обсягу в них професійно ...
810189
  Ісмаілов В.Б. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 167-173.


  Стаття присвячена дослідженню ціни, як суттєвого елементу комплексу банківського маркетингу, ціновій політиці банку в цілому, яка відображає концепцію його діяльності, спрямованої на досягнення бажаного рівня доходу від різноманітних операцій, є ...
810190
  Бурда М.І. Методичні вимоги до підручника з математики рівня стандарту // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 64-72. – ISBN 978-966-544-404-5
810191
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки / Б.М. Мазурмович. – Київ
810192
   Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-72-4
Ч. 3 : [Галузева складова]. – 2009. – 414 с.
810193
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, В.І. Карпук, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-20
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
810194
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-18
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 280 с.
810195
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізіології рослин для студентів агрономічного і єкономічного факультетів. – Львів, 1965. – 100 с.
810196
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
810197
   Методичні вказівки для заочників географічних факультетів педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
810198
   Методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ; Львів : Радянська школа, 1948. – 36 с.
810199
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1938. – 4
810200
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1946. – 47с.
810201
   Методичні вказівки для заочників та єкстернів до програм з ботанічних дисциплін. – Київ : Радянська школа, 1936. – 52 с.
810202
   Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна інженерна графіка". – Київ, 1997. – 47с.
810203
  Сич А.В. Методичні вказівки для написання курсової роботи з політичної економії / А.В. Сич. – Львів, 1965. – 16с.
810204
   Методичні вказівки для першокурсників. – Київ, 1977. – 37 с.
810205
   Методичні вказівки для проведення практичних занять з математичного аналізу : для студ. другого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2003. – 87 c.
810206
   Методичні вказівки для редакторів і авторів української радянської енциклопедії : (Проект). – Київ, 1958. – 160 с.
810207
  Констанкевич І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Проза Миколи Хвильового: динаміка розвитку літературного характеру" з курсу "Історія української літератури ХХ століття" : Для студ. факультету україністики / І. Констанкевич; ВДУ ім. Лесі Українки; Каф. української літературир. – Луцьк : Вежа, 2000. – 32с.
810208
  Яблонська О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Творчість Т.Шевченка в літературній критиці 40-х років ХІХ ст." з курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ століття" : для студентів факультету україністики / О.В. Яблонська; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 36c.
810209
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для студентів заочників природничо-географічних фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1948. – 28с.
810210
   Методичні вказівки до великого спецпрактикуму. Розділи: цитологія та цитохімія : Для біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1997. – 34с.
810211
   Методичні вказівки до вивчення деяких практичних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 49с.
810212
   Методичні вказівки до вивчення курсу " Геологія та корисні копалини СРСР", 1960. – 55 с.
810213
  Вдовенко М.В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Геологія та корисні копалини СРСР" : (для студентів-заочників географічних факультетів) / М.В. Вдовенко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1960. – 55с
810214
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Дифференціальні рівняння" для студентів геологічного факультету. – Київ : КДУ, 1988. – 24с.
810215
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" (Тема: "Основи алгебри"). – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
810216
  Горбенко Є.М. Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація і планування промислового підприємства" / Є.М. Горбенко. – Київ : КДУ, 1961. – 80 с.
810217
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Тележурналістика" : (Розділ "Система зображально-виражальних засобів телебачення") для студентів другого курсу факультету журналістики. – Київ : КДУ, 1985. – 24 с.
810218
  Сирота Н.П. Методичні вказівки до вивчення курсу "Фізична географія УРСР" / Н.П. Сирота. – Львів, 1960. – 44с.
810219
  Лучканин С.М. Методичні вказівки до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей : (літинська юридична термінологія і фразелдлгія) / С.М. Лучканин ; КНУТШ ; Філог. фак-т, кафедра заг. мовознавства і клас. філол. – Київ : Тов. "Міжнародна фінансова агенція", 1998. – 47 с. – ISBN 966-7009-86-6
810220
   Методичні вказівки до вивчення окремих питань теоретичного та практичного курсів математичного аналізу для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
810221
   Методичні вказівки до вивчення розділів "Водорості", "Гриби", "Лишайники" курсу "Нижчі рослини" для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
810222
   Методичні вказівки до вивчення спеціальних питань математичного аналізу : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с. – карточки физикам есть
810223
  Раєвська Н.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з іноземних мов (англійської, німецької, французької) / Н.М. та ін. Раєвська. – Київ, 1961. – 12с.
810224
   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Територіально-виробничі комплекси і економіко-географічне районування". – Київ : Київський університет, 1997. – 19 с.
810225
  Голенков М.Н. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з економічної географії / М.Н. Голенков. – Київ, 1961. – 35 с.
810226
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Дослідження механічних властивостей грунтів" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 41 с.
810227
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 25с.
810228
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика" / розділ "Атомна фізика" для студентів фізичного факультету : для слушат. спец. "Химия" дневной формы обуч. подготов. отд. – Київ : Київський університет, 1991. – 67 с.
810229
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Картографія з основами картографічного креслення" для студентів географічного факультету : для судентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1996. – 55с.
810230
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
810231
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Методи виявлення і розділення катіонів у розчину" : для студ. хімічного факультету. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1994. – 99 с.
810232
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи оптики". – Київ : Київський університет
Частина 2. – 1997. – 60с.
810233
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика шаруватих систем" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Макара В.А. та ін.]. – Київ : Компринт, 2012. – 37, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
810234
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з оптичних методів аналізу : для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 49с.
810235
   Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення спектральної чутливості та роботи виходу фотокатода ФЕП" з курсу "Оптична локація" : для студ. р-фіз. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
810236
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи географії рекреації та туризму" : для студ. геогр. ф-тів напряму "географія" спец. "географія рекреації та туризму" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад. О.Ю. Гринюк]. – Київ : ЛГТ, 2012. – 54 с. : іл., табл. – Додатки: с. 41-51. – Бібліогр.: с. 52
810237
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Річковий стік та гідрологічні розрахунки" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 37с.
810238
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографія" : для студентів 2 курсу геогр. ф-ту напрям підгот. 6.040105 гідрометеорологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.] І.О. Підлісецька. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 35 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 33
810239
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізична географія України". – Київ : Київський університет, 2001. – 16с. – географам карточки есть
810240
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки" : для студентів геологічного факультету. – Київ, 2006. – 19с.
810241
   Методичні вказівки до виконання самостійної лабораторної роботи з елементами дослідження з аналітичної хімії. – Одеса : ОДПУ, 1995. – 25 с.
810242
   Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт : Для студ. біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1981. – 40с.
810243
   Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт бакалавра для студентів освітньо-професійної програми "Економічна кібернетика" / [О.І. Ляшенко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. кібернетики. – Київ : [б. в.], 2021. – 42 с. : табл. – Без тит. арк. - Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 42 та в підрядк. прим.
810244
   Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт магістра для студентів освітньо-наукової програми "Економічна кібернетика" / [А.В. Ставицький та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. кібернетики. – Київ : [б. в.], 2021. – 42 с. : табл. – Без тит. арк. - Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 40 та в підрядк. прим.
810245
   Методичні вказівки до виховання лабораторних робіт з хімії : для студ .геор.. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 28 с.
810246
   Методичні вказівки до вступної лекції з нормативного курсу "Нижчі рослини" : Тема "Предмет і обсяг курсу. Основні групи нижчих рослин" ; для студентів біол.ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 14 с.
810247
   Методичні вказівки до загального курсу мікробіології : Метод. вказівки підготовлено на кафедрі мікробіології біологічного фак. КДУ. – Київ : Вид-во КДУ, 1982. – 40с.
810248
  Станішевський О.В. Методичні вказівки до застосування наочності у викладанні граматики англійської мови. / О.В. Станішевський. – Київ-Львів, 1948. – 20с.
810249
  Пелих Г.Ф. Методичні вказівки до історичного синтаксису української мови. / Г.Ф. Пелих. – Одеса, 1961. – 30с.
810250
  Гержедович П.І. Методичні вказівки до курсу "Ботанічна географія з основами загальної ботаніки" / П.І. Гержедович. – Київ, 1959. – 48с.
810251
   Методичні вказівки до курсу "Інформатика" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с. – бл. карточки есть
810252
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 66с.
810253
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерні віруси та методи боротьби з ними" : Для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 33с.
810254
   Методичні вказівки до курсу "Комп’ютерне моделювання в біології" [Електронний ресурс] : для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 65 с.
810255
   Методичні вказівки до курсу "Основи морської геології" : для студ. геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
810256
  Буймола Г.Л. Методичні вказівки до курсу креслення с основами нарисної геометріі / Г.Л. Буймола. – Львов : ЛДУ, 1959. – 36с.
810257
   Методичні вказівки до лабораторних занять з імерсійногоо методу і петрографії осадочніх порід. – Львів, 1967. – 71с.
810258
  Татаринов К.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Біологія лісових птахів, звірів та мисливствознавство" / К.А. Татаринов. – Львів, 1968. – 58с.
810259
   Методичні вказівки до лабораторних занять із колоїдної хімї : для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Л. Малишева ; ред. О. Грицаюк]. – Київ : Київський університет, 2014. – 54, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
810260
   Методичні вказівки до лабораторних робіт : для студентів-магістрів хімічного факультету з дисципліни "Біоаналітика". – Київ : Київський університет, 2007. – 58 с.
810261
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів другого курсу хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 50с.
810262
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 52с.
810263
  Гладишевський Є.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з кристалохімії / Є.І. Гладишевський, О.І. Бодак. – Львов, 1974. – 129с.
810264
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика". – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2002. – 59с.
810265
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Техніка і електроніка НВЧ". – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
810266
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з спецкурсу "Аналіз природних та стічних вод" : для студ. хім.ф-ту спеціалізації "Хімічний контроль навколишнього середовища" (ХКНС). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993. – 118 с.
810267
  Баужа О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Пакети прикладних програм" : дла студентів радіофізичного факультету / О.С. Баужа, С.П. Загороднюк ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету КНУТШ, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54
810268
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму "Фізика напівпровідникових матеріалів". – Київ : Київський університет, 2005. – 69 с.
810269
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізичної і колоїдної хімії. – Київ : Київський університет, 2000. – 40с. – Шифр дубл.54 Мето.Доп.карт.хим.ч.з.
810270
  Колчинський І.Г. Методичні вказівки до лекції "Незвичайні небесні явища" / І.Г. Колчинський. – Київ : Центр. лекц. бюро, 1956. – 35 с.
810271
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
810272
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
810273
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ, 2002. – 33с.
810274
   Методичні вказівки до навчальної топографічної практики : для студ. географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с. – гр. карточки есть
810275
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Структурна геологія та геологічне картування" : Для студентів спеціальності "Геологія". – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
810276
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
810277
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема "Візуальне програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 2000. – 48с.
810278
  Бєлова О.В. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 7 класу : посіб. для вчителів / О.В. Бєлова, Л.Р. Тодд. – Київ : Радянська школа, 1959. – 151 с.
810279
  Цвєткова З.М. Методичні вказівки до підручника з англійської мови для 5-го класу / З.М. Цвєткова, Ц.Г. Шпігель. – К., 1957. – 112с.
810280
  Бахарєва М.О. Методичні вказівки до підручника з французької мови V класу : посібник для учителів / Бахарєва М.О., Калачов З.В. – Київ : Радянська школа, 1957. – 87 с.
810281
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 10-го класу / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1962. – 114с.
810282
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
810283
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 9-го класу / Н.І. Гез. – К., 1961. – 99с.
810284
  Щоголева В.А. Методичні вказівки до підручника німецької мови. / В.А. Щоголева, Д.А. Шефер. – К., 1959. – 124с.
810285
  Ронська Л.Н. Методичні вказівки до Підручника французської мови для VII класу / Л.Н. Ронська. – К, 1959. – 131с.
810286
  Ройзенбліт Є.Б. Методичні вказівки до підручника французької мови для 6 класу / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ : Радянська школа, 1958. – 131 с.
810287
  Ройзенбліт Є.Б. Методичні вказівки до підручника французької мови для 9 класу / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ : Радянська школа, 1961. – 154 с.
810288
   Методичні вказівки до практикуму "Основи радіоелектроніки" : Для студентів фізичного факультету. – Київ, 2007. – 121с.
810289
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія праці" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 28 с.
810290
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія сенсорних ситем" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю., Богданов В.Б. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 43 с.
810291
  Максутов Д.Д. Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету / Д.Д. Максутов; за ред. І.С. Горбаня; сост. Гуменюк А.Ф., Погорєлов В.Є., Слободянюк О.В., Шиманська О.Т., Губанов В.О., Кондиленко О.І., Безручко І.В. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1981. – 111 с.
810292
   Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1983. – 78 с.
810293
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : Для студентів біологічного факультету. – Київ, 1984. – 57с.
810294
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 128с.
810295
   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рівняння математичної фізики" : для студентів мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом підготовки "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.В. Ловейкін, А.П. Креневич, Г.В. Верьовкіна]. – Київ : Київський університет, 2014. – 37, [1] с. : іл. – Бібліогр. у вступі: с. 3
810296
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : Для студентів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 44с.
810297
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Графіка обчислювальних процесів". – Львів, 1986. – 31с.
810298
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математичні методи у психології" для студентів факультету соціології та психології.. – Київ : Київський університет, 1999. – 17с.
810299
  Білоус Л.Ф. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Біогеографія" / Білоус Л.Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2008. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
810300
   Методичні вказівки до проведення занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1981. – 16 с.
810301
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Вимірювання". – Київ : Київський університет, 2003. – 29с.
810302
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 43с.
810303
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Основи фізики вакууму та вакуумної техніки". – Київ : Киевский университет, 2001. – 115с.
810304
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з спецкурсу "Інформаційно-вимірювальні системи" : для студ. географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1994. – 15 с.
810305
   Методичні вказівки до проведення першої навчальної геологічної практики : для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 43с.
810306
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2003. – 88с.
810307
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Векторні простори, системи лінійних рівнянь" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 60 с.
810308
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Визначники та матриці" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 64 с.
810309
   Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з векторного і матричного числення. – Київ : Київський університет, 1986. – 47с.
810310
   Методичні вказівки до програми та контрольні роботи з математичного аналізу для студентів-заочників. – Чернівці, 1983. – 22с.
810311
  Горбунцова Т.Ю. Методичні вказівки до роботи з "читанкою" для 2 класу видання 1952 та 1953 рр. / Т.Ю. Горбунцова. – К, 1953. – 71с.
810312
   Методичні вказівки до роз" язування задач з теорії функцій комплексної змінної для студентів, механіко-математичного факультету. – Львів : ЛДУ, 1992. – 64с.
810313
   Методичні вказівки до розв"язання задач з математичного аналізу. – Львів, 1986. – 48с.
810314
   Методичні вказівки до розв"язання задач із колоїдної хімії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 33с.
810315
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділ " Магнетизм" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 64с.
810316
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділи " Оптика. Атомна фізика. Ядерна фізика" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 52с.
810317
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " Ч.1. Механіка : для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 132с.
810318
   Методичні вказівки до самостійної роботи з лінійної алгебри евклідного простору. – Київ : Київський університет, 1989. – 23с.
810319
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу векторних і тензорних полів. – Київ : Київський університет, 1983. – 55с.
810320
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу випадкових величин. – Київ : Київський університет, 1985. – 51с.
810321
   Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Теорія еволюції" : Для студентів біологічного фак. – Київ, 1997. – 21с.
810322
   Методичні вказівки до спецкурсу "Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи та напрямки" : для студ. філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
810323
   Методичні вказівки до спецкурсу "Технологія оптичного приладобудування" : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 47 с.
810324
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Антибіотики" : Для студ. біологічного фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 32с.
810325
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Виділення чистих культур мікроорганізмів" : для студ. біологічного факультету. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 23с.
810326
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з фізико-хімічних методів дослідження поверхні для студентів хімічного факультету.. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с.
810327
  Кравець Г.К. Методичні вказівки до таблиці "Еволюція.... / Г.К. Кравець. – Київ, 1976. – с.
810328
  Кулик Б.М. Методичні вказівки до таблиць з морфології української мови. / Б.М. Кулик. – 7-е вид. – Київ, 1966. – 44с.
810329
   Методичні вказівки з автоматизованої обробки і контролю даних гідрометеорологічних спостережень / Держ. служба України з надзвичайних ситуації, Центр. геофіз. обсерваторія. – Київ : [б. в.]
Вип. 3 : Метеорологічна інформація гідрометеорологічних станцій і постів, ч. 1 : Метеорологічна інформація станцій. – 2013. – 46 с. : табл. – Без тит. арк.
810330
  Ангелейко В.В. Методичні вказівки з вивчення курсу "Статистична фізика та термодинаміка" : для студ. 3 - 4 курсів фізико-математичних факультетів / В.В. Ангелейко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ч. 2 : Статистичний оператор. – 1990. – 20 с.
810331
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 18с.
810332
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи спеціаліста : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
810333
   Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
810334
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 14с.
810335
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студенті геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 14с.
810336
   Методичні вказівки з екологічного обгрунтування кондицій на мінеральну сировину (нафту та газ, тверді корисні копалини, підземні води). – Київ, 2007. – 48с.
810337
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки з зоології / Б.М. Мазурмович. – Київ
810338
  Дядищева-Росовецька Методичні вказівки з історії української літературної мови : для студ. 3 курсу спец. "Українська мова та література; іноземна мова" заоч. форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-162 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-158-6
810339
   Методичні вказівки з курсу "Теорія статистики". – Київ : Київський університет, 2000. – 42с.
810340
  Могила А.П. Методичні вказівки з курсу "Українська діалектологія" / А.П. Могила. – К, 1957. – 14с.
810341
   Методичні вказівки з курсу цивільного й сімейного права України. – Луганськ, 2000. – 63с.
810342
   Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України / Держ. агентство ліс. ресурсів України ; НАН України, Укр. ордена "Знак пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА) ; [за ред. В.Л. Мєшкової ; виконавці: В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна, Ю.Є. Скрильник та ін.]. – Харків : Планета-Принт, 2020. – 90, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 90. – ISBN 978-617-7897-00-1
810343
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
810344
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 11с.
810345
  Литовченко В.І. Методичні вказівки з питань виховання у учнів радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1969. – 24 с.
810346
   Методичні вказівки з підготовки наукових робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика". – Київ, 2004. – 18с.
810347
   Методичні вказівки з практичного використання текстових процесорів MS 6.0, MS Word 7.0 у середовищі Windows 95 для студентів факультету кібернетики. – Київ : Київський університет, 1999. – 93с.
810348
   Методичні вказівки і завдання до семінарських і практичних занять з радянського кримінального процесу. – Київ : КДУ, 1983. – 24 с.
810349
   Методичні вказівки і завдання з курсу логіки : Тема "Поняття", "Судження"; для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 17 с.
810350
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Одеса, 1967. – 38 с.
810351
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства і теорії літератури. – Київ : Київський університет, 2002. – 28с.
810352
   Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Радянське колгоспне право" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 12 с.
810353
  Стрельніков І.Ф. Методичні вказівки на побудову топографічної основи блокдіаграм по топографічних картах : для студ. 1 курсу географічного ф-ту у-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Ів. Франка. – Львів, 1965. – 8 с. – на правах рукопису
810354
   Методичні вказівки по вдосконаленню використання в навчальному процесі світоглядної та лінгвістичної проблематики праць класиків марксизму-ленінізму : для викладачів, аспірантів і студентів факультету романо-германської філології. – Київ : Київський університет, 1985. – 36 с. – Бібліогр.: 34-36 с.
810355
   Методичні вказівки по написанню курсових робіт з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 8 с.
810356
  Калушин М.М. Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т.Г. Шевченко "Життя та творчість" / М.М. Калушин, М.М. Савіцька. – Львів; Київ, 1939. – 30с.
810357
   Методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів і нотаріусів Української РСР по вивченню дисуиплін курсів і.... – Київ : КДУ, 1966. – 58 с.
810358
  Литвинська В.А. Методичні вказівки студентам 1 та 2 курсу геологічного факультету для читання фахової літератури на англ. мові / В.А. Литвинська. – Київ, 1967. – 66с.
810359
   Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з теоретичної механіки : для студ. механіко-математичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
810360
  Кепич Т.Ю. Методичні вказівки та завдання до курсу "Опір матеріалів" : Навч. посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко; КНУТШ. – Київ : Наук. вид-во ТВіМС, 2001. – 67с.
810361
   Методичні вказівки та завдання з логіки : для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 7 с.
810362
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 92с.
810363
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2002. – 69с.
810364
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Основні парадигми програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
810365
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови / В.П. Саєнко. – 2-е вид., випр. й доп. – Одеса, 1967. – 60с.
810366
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови / В.П. Саєнко. – 3-е вид. – Одеса, 1970. – 59с.
810367
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови. / В.П. Саєнко. – Одеса, 1965. – 48с.
810368
   Методичні вказівки та плани практичних занять до курсу "Історія української літератури 20 століття". – Київ, 2002. – 37с.
810369
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Головні особливості та специфіка розвитку містичних вчень" : (для студентів філософського факультету). – 2-е вид., доп. та перер. – Київ, 1999. – 27с.
810370
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Людська суб"єктивність в психотерапії" : для студентів факультету соціології та психології. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.:с.6-7
810371
   Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Радянський кримінальний процес" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1982. – 8 с.
810372
  Шульгіна Л.М. Методичні вказівки щодо застосування методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 180-185. – ISSN 2222-4459
810373
   Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" освіт.-проф. програми "Менеджмент державних фінансів" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. фінансів ; [упоряд.: З.С. Варналій, Т.В. Гришенко, Ю.В. Петленко]. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 39-42
810374
   Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 072 "Фінанси, банк. справа та страхування" освіт.-проф. програми "Менеджмент державних фінансів", освіт.-проф. програми "Корпоративні фінанси" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. фінансів ; [упоряд.: Ю.В. Петленко, В.А. Делас, Н.А. Плєшакова]. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 36 с. : табл.
810375
   Методичні вказівки, плани семінарських і практичних занять, вправи та завдання до вивчення курсу "вступ до мовознавства" : для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 49 с. – Бібліогр.: 48-49 с.
810376
  Лящук Б.Ф. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з географії / Б.Ф. Лящук, В.В. Луговой. – Львів, 1967. – 47с.
810377
  Гудименко Ф.И. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з математики : Для слух. підгот. курсів / Ф.И. Гудименко, М.А. Савченко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1963. – 76 с.
810378
   Методичні вказівки, програма та контрольні роботи з математики : Для слух. підгот. курсів. – Київ, 1962. – 32 с.
810379
  Сидоренео Г.К. Методичні вкахівки з курсу "Основи литературознавства" для студенктів - заочників філ. фак. ун-тів / Г.К. Сидоренео. – Київ, 1959. – 28с.
810380
   Методичні завдання з домашнього читання з англійської мови (як другої іноземної) для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 28 с.
810381
  Чепіга Я.Ф. Методичні замітки до навчання грамоти по згуковому методу / Я. Чепіга [псевд.] ; Під орудою С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка. – [Київ] : Видавництво "Українська школа", 1917. – 39 с. – (Українська педагогічна бібліотека ; № 11)
810382
  Грабчук О.М. Методичні засади аналізу невизначеності фінансових процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 291-299 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
810383
  Мельниченко О.В. Методичні засади аналізу рефінансування банків України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 272-279. – ISSN 2309-1533
810384
  Дивак В.І. Методичні засади архітектурно-планувального розширення художніх музеїв : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дивак Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
810385
  Яремик М.І. Методичні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин / М.І. Яремик, Х.Я. Яремик // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 154-162. – ISSN 1998-6912
810386
  Соломаха І.В. Методичні засади вивчення динаміки міської території за космічними знімками з високою роздільною здатністю // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
810387
   Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності / І. Дрозд, Н. Дрозд, Н. Заєць, Д. Красніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, еволюцію нормативного регламентування та характеристику складових збитків, завданих державі. Визначено методику їх розрахунків та наслідки щодо відповідальності посадових осіб. Рассмотрена сущность, эволюция нормативного ...
810388
  Глинська Н.В. Методичні засади визначення критеріїв для оцінки доброякісності кримінально-процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 181-193.
810389
  Прадій Т. Методичні засади викладання історії біохімії як фундаментальної основи медико-біологічної науки / Т. Прадій, І. Крамаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 82-88. – ISSN 1682-2366
810390
  Белінська С.М. Методичні засади внутрішнього аудиту / С.М. Белінська, Л.В. Терещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 44-50. – ISSN 2306-6792
810391
  Красовська О.О. Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 37-46. – ISBN 978-966-7359-68-3
810392
  Дейнека О.М. Методичні засади впровадження інтегрованого навчання загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних училищах / О.М. Дейнека, А.В. Касперський, О.М. Кучменко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 29-34. – ISSN 2413-1571
810393
  Царук А.Ю. Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
810394
  Ободовський О.Г. Методичні засади гідроморфологічної оцінки якості річок Українських Карпат / О.Г. Ободовський, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 37-44.
810395
  Крижицький С.Д. Методичні засади графічної реконструкції житлових будинків Ольвії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 103-116. – ISSN 0235-3490
810396
  Шипуліна Ю.С. Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 269-279. – ISSN 1993-0259
810397
  Герасимович А.М. Методичні засади до організації обліку банківських інновацій / А.М. Герасимович, Морозова-Герасимович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – C. 34-40
810398
  Мочкош Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
810399
  Ухаль К.В. Методичні засади дослідження соціально-економічного потенціалу регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
810400
  Овчар О.В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 106-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
810401
  Бондарук Т.Г. Методичні засади економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку території // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 47-56
810402
  Дюканова О.В. Методичні засади запровадження внутрішньої торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-122. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
810403
   Методичні засади застосування нейромереж у задачах прогнозування та керування / С.В. Лэнков, В.М. Штепа, А.О. Дудник, А.С. Шворов // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 3. – С. 233-239. – ISSN 2223-5744
810404
  Тарнавська-Тетерська Методичні засади і фактична база суспільно-географічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 123-136. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
810405
  Бабірад-Лазунін Методичні засади митної статистики правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено роль та місце митної статистики в системі статистичних наук. Виділено етапи розвитку митної статистики. Надано рекомендації стосовно виокремлення статистики контрабанди та митних правопорушень, як нової гілки в спеціалізованій митній ...
810406
   Методичні засади моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.В. Лавренюк, В.І. Лавренюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
810407
  Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніна, Д.М. Серебрянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 33-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
810408
  Удовиченко І.В. Методичні засади навчання географії учнів 10 - 11 класів на профільному рівні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Удовиченко Ірина Віталіївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
810409
  Корнєва З.М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування / З.М. Корнєва, О.В. Ващило // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 10-18. – ISSN 1817-8510
810410
  Сторчова Т.В. Методичні засади навчання майбутніх філологів граматики латинської мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 145-146
810411
  Ємельянов О.Ю. Методичні засади обгрунтування програм державної фінансової підтримки економічного розвитку малих підприємств // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806
810412
  Гарапко Н.І. Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 388-398 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
810413
  Порохнавець Я. Методичні засади організації контролю у підприємствах з видобування природних ресурсів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 125-135. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
810414
  Дубовик О.В. Методичні засади оцінки ефективності управління інтернет-рекламою торговельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 106-111
810415
  Огієнко М.М. Методичні засади оцінки людського потенціалу регіональних соціо-економічних систем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 33-40. – ISSN 2306-6792
810416
  Поліванцев А.С. Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 237-243


  У даній статті розроблена економіко-математична модель впливу податків на зовнішню торгівлю та зокрема на товарні потоки, доходи суб"єктів господарювання та бюджету з урахуванням нелегального переміщення товарів, а також запропонована концептуальна ...
810417
  Валуйський І.А. Методичні засади оцінки спрямованості бюджетної політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 27-32. – ISSN 2413-9610
810418
  Коваль Т.О. Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 112-118. – ISSN 2222-4459
810419
  Костинець В.В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності туристичних брендів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 160-165 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
810420
  Тимченко І.П. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства сфери інформаційних послуг в умовах COVID-19 / І.П. Тимченко, А.І. Козятинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 295-301. – ISSN 2222-4459


  Інформаційні технології дуже стрімко розвиваються самі й так само розвивають світ. Сьогодні галузь ІТ приваблює фахівців різних галузей, «відчиняє двері» у великі міжнародні компанії, дає можливість створювати власний бізнес. Проте, аби стати ...
810421
  Сахаров В.Є. Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня / В.Є. Сахаров, Д.О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 152-168 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
810422
  Надрага В.І. Методичні засади оцінювання професійних ризиків // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-7206
810423
  Кощій О.В. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / О.В. Кощій, І.О. Ворончак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 141-151. – Бібліогр.: Бібілогр: 19 назв. – ISSN 1993-6788
810424
  Шевченко І.Ю. Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 170-175. – ISSN 2222-4459
810425
  Козаченко Г.В. Методичні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону / Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 59-66. – ISSN 2222-0712
810426
  Гросул В.А. Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.А. Круглова, О.Д. Рачкован // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 62-74. – ISSN 1993-6788
810427
  Кучер С.Л. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості / С.Л. Кучер, Г.М. Квіта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 164-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
810428
  Лютий Г.Г. Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита / Г.Г. Лютий, І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
810429
  Голубко В. Методичні засади підготовки історика-краєзнавця: досвід, перспективи / В. Голубко, А. Середяк // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 9-20. – ISBN 978-617-7235-56-8
810430
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ
810431
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 201-218. – ISSN 2219-438X
810432
  Міхно П.Б. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Міхно Павло Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
810433
  Бут Анатолій Методичні засади побудови експериментальної системи проблемних завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр. 20 назв
810434
  Чайківська Р.Т. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни. - / Р.Т. Чайківська, Т.В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 86-90. – ISSN 0321-0499


  Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів і викладення матеріалу з метою покращання освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для ...
810435
  Піддубна Л.П. Методичні засади прийняття управлінського рішення із застосуванням "квадрата Декарта" // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 72-76
810436
  Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту касових операцій як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6806
810437
  Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
810438
  Кірей К.О. Методичні засади проведення практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки IT-фахівців у контексті інтерактивного навчання // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 104-109. – ISSN 1998-7005
810439
  Соколовська В.В. Методичні засади прогнозування структури цін на індивідуальні побутові послуги // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-22.
810440
  Бозуленко О. Методичні засади прогнозуваня чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-46. – ISSN 1993-0259
810441
   Методичні засади професійного психологічного відбору курсантів для фахової підготовки в цивільному вищому навчальному закладі. – Київ : Київський університет, 2003. – 24с.
810442
  Загородня А. Методичні засади професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 99-101. – ISSN 2308-4634
810443
  Белінська С.М. Методичні засади процесу експлуатації основних засобів / С.М. Белінська, Н.М. Рябоконь // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
810444
  Якименко О.Г. Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
810445
  Армаш Т.С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Армаш Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
810446
  Калюжна Ю.І. Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у самостійній навчально-пізнавальній діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 202-212. – ISSN 2226-4078
810447
  Шигун М. Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ / М. Шигун, К. Проскура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
810448
  Горбатко О.С. Методичні засади ролі реклами у просуванні продукції на українському товарному ринку / О.С. Горбатко, І.О. Парфенчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 61-63. – ISBN 978-617-645-232-4
810449
  Ковтун Н.В. Методичні засади статистичного дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 43-46
810450
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 153-160


  Розглядаються методичні основи побудови та організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом. Рассматриваются методические основы построения и организации функционирования ...
810451
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
810452
  Ляхоцька Л. Методичні засади створення підручника з української мови (за матеріалами творчої спадщини І. Огієнка) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 61-69. – ISSN 1561-6223
810453
  Колотуха І. Методичні засади суспільно-географічного дослідження громадського транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-61. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розроблена схема методики суспільно-географічного дослідження територіальної організації громадського транспорту, яка включає чотири послідовних етапів: на підготовчому визначається соціальне замовлення на розвиток системи громадського транспорту, ...
810454
  Мозговий А. Методичні засади суспільно-географічного дослідження конфліктів міського розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 57-64. – ISSN 2413-7154


  У статті розкрито суперечності міського розвитку з позицій суспільної географії. Наведено систематику міського розвитку і схарактеризовано основні його типи. Окреслено коло суб"єктів конфліктної взаємодії в місті. Розкрито суспільно-географічний зміст ...
810455
  Кравченко К.О. Методичні засади суспільно-географічного дослідження системи розселення регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 185-188. – ISBN 978-617-7069-75-8
810456
  Волошин Р.В. Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
810457
  Самайчук С.І. Методичні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 55-59 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
810458
  Чернякова Ж. Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 155-172. – ISSN 2312-5993


  У статті висвітлено методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів.
810459
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
810460
  Тімченко В.М. Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок / В.М. Тімченко, О.П. Оксіюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
810461
  Ломоносов А. Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : економіка освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
810462
  Михальська О. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих витрат за "центрами відповідальності", що є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих ...
810463
  Касперський А.В. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / А.В. Касперський, І.Т. Богданов, О.М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
810464
  Тарасова А.С. Методичні засади формування рекреаційних систем : Географія міжгалузевих комплексів // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 115-118. – Бібліогр.: 3 назви
810465
  Горбенко С.Л. Методичні засади функціонування всеукраїнського віртуального STEM-центру / С.Л. Горбенко, О.В. Лозова // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", КВНЗ "Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Ватковська, О.О. Патрикеєва, О.В. Бутурліна]. – Дніпро ; Київ : Ліра, 2017. – С. 10-12. – (STEM: Science. Technology. Engineering. Math). – ISBN 978-966-383-937-0
810466
  Тюнюнник Н.В. Методичні засоби формування грунтозахисних агроландшафтів Донецької області / Н.В. Тюнюнник, О.В. Качанова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: с. 115. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
810467
  Арнаут Ф. Методичні застосування рими та паузи в частівках (мані) (на прикладах мані гагаузьких та балканських турків // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 60-65


  "Uluslararas folklor forumlara katlm deneyimi dunyann ulkelerindeki folklor ile ilgili durumu analiz edilme konusunda yardmc? olmaktadr. Folklorun ozelliklerinin sekillendirilmesinde en onemli olan husus folklor cevresi ve halkn dusunce tarzdr. Muhim ...
810468
  Бондаренко Т. Методичні зауваги до викладання студентам-журналистам дисципліни "Типологія мовних помилок" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 8-15. – ISBN 978-966-493-306-0
810469
  Клименко І.В. Методичні здобутки української мелоареалогії: з практичного досвіду картографування обрядових наспивів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 256-264
810470
  Булкот Г. Методичні і теоретичні основи аналізу підлриємств-банкрутів у контексті сучасних систем правового регулювання економіки // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1728-9343
810471
  Лазарєв А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-42
810472
  Тарасенкова Н. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Н. Тарасенкова, І. Акуленко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 53-66. – ISSN 2078-1016
810473
  Рогальчук Л. Методичні матеріали до Дня Соборності України (з досвіду створення віртуальних книжкових виставок на сайтах бібліотек України) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 139. – ISSN 2306-3505
810474
   Методичні матеріали до курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". : "Вступ до операційної стстеми MS DOS" для студ. фа-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 69с.
810475
  Кононенко І.В. Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства / І.В. Кононенко, І.М. Єфременко; Ін-тут машин і систем.Мін-во промисл.політики і Нац.академії наук України. – Харків : Ін-тут машин і систем, 2001. – 191с. – ISBN 966-02-2155-Х
810476
   Методичні матеріали комплексного забезпечення викладання та вивчення курсів економічних дисциплін : для студ. університету. – Київ : Київський університет, 1999. – 194с.
810477
  Коробов В.К. Методичні можливості використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики / В.К. Коробов, Д.С. Мальчикова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 189-194 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
810478
  Покась Лілія Методичні можливості засвоєння нових знань з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-13. – Бібліогр.: 8 назв
810479
  Бабко Л.М. Методичні мости безпеки / Л.М. Бабко, В.М. Черепаха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
810480
  Підгорна Л. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності (за матеріалами праць М. Костомарова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 253-259


  У статті проаналізовані наукові засади і методологічні принципи у збирацькій діяльності Миколи Костомарова. Розглянуто комплексний підхід стосовно фіксації, систематизації творів усної народної словесності. Звернуто увагу на проблемах точної ...
810481
  Момот В.Є. Методичні основи адаптації стратегії підприємства до етапів життєвого циклу / В.Є. Момот, П.М. Рибалка // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 56-62.
810482
  Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молоко продуктовому підкомплексі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-25
810483
  Сегіда К.Ю. Методичні основи аналізу розселення населення регіону // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 150-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
810484
  Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
810485
   Методичні основи вибору раціональної стратегії управління при формуванні рішення в умовах невизначеності / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, М.М. Шевцов, О.В. Шуригін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 81-87. – ISSN 2524-0056
810486
  Гуляєв А.В. Методичні основи вибору способу відновлення деталей озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 16-18


  В статті викладено методичні основи вибору способу відновлення деталей при ремонті озброєння та військової техніки з врахуванням соціальних та економічних наслідків для визначеного ремонтного органу. Рішення задачі вибору ефективного способу ...
810487
  Савченко В.Ф. Методичні основи визначення економічної ефективності і природоохоронної діяльності : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 192-200 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
810488
  Котова Т.В. Методичні основи визначення рівня техногенної деформації водних екосистем для окремих природно-сільськогосподарських зон України / Т.В. Котова, О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
810489
  Бондарук Т.Г. Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення / Т.Г. Бондарук, І.С. Бондарук // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
810490
  Ступень Р. Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 44-45 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
810491
  Андрєєва Н.М. Методичні основи використання інноваційних методів при дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємств / Н.М. Андрєєва, Д.В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 119-127. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто умови, в яких функціонують сучасні підприємства та виділено ключові фактори успіху, до яких можна віднести здатність до своєчасного та ефективного реагування на зміни зовнішнього середовища, а також налагоджений процес впровадження ...
810492
  Сегіда К. Методичні основи геодемографічного прогнозування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 109-116 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
810493
  Генсецький Микола Петрович Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Генсецький М.П.; КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
810494
  Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено методичні основи дослідження генетичних профілів голоценових грунтів. Виявлено синхронність та різноспрямованість (моно- і полі генетичну) ліній еволюційного розвитку голоценових грунтів. Встановлено тренди змін їх макробудови на території ...
810495
  Жарська І.О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 81-94. – ISSN 2218-4511


  У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове дослідження ...
810496
  Ігнатенко М.М. Методичні основи дослідження процесів формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / М.М. Ігнатенко, Л.Ю. Леваєва, Л.М. Тєтєрятнік // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 39-43. – ISSN 1997-4167
810497
  Рожко І.М. Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат / І.М. Рожко, С.Ю. Зюзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
810498
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
810499
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 249л. + Додатки: л.215-249. – Бібліогр. л.192-214
810500
  Сергєєва Н.П. Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях / Н.П. Сергєєва, М.І. Сеньків // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 92-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
810501
  Гончерюк О.М. Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам"яток архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гончерюк Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
810502
  Купрієнко Д. Методичні основи концептуального проектування системи підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами / Д. Купрієнко, Я. Варга, В. Соляр // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
810503
  Литовченко І. Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі / І. Литовченко, М. Ботушан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
810504
  Мандрик Б.М. Методичні основи моделювання еколого-гідрогеологічних умов : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглянуто питання постановки еколого-гідрогеологічних досліджень та прогнозів. Наведено структурну схему досліджень. Основою прогностичних розрахунків служать геофільтраційні та стохастичні моделі.
810505
  Феоктистів А. Методичні основи навчання української мови в У, УП, УП групах ФЗС і ШКМ / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 35с.
810506
  Стрельський В.І. Методичні основи науково-дослідної робота студентів гуманітарних факультетів Київського державного університету / В.І. Стрельський, А.М. Іваненко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-9. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрываются формы и методы воспитания у студентов навыков активного овладения знаниями, развития у них творческого мышления, умения изучать методические основы научно-исследовательской работы, обобщать и излагать результаты собственных ...
810507
  Братанич А.А. Методичні основи особистісно орієнтованої інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Братанич Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
810508
  Довгаль Наталія Сергіївна Методичні основи оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу є важливою науковою проблемою з огляду на вплив ресурсної складової на загальну ефективність діяльності підприємства. У статті розглянуті кількісні і якісні аспекти безперервного використання ...
810509
  Бурлаков О.С. Методичні основи оцінки ефективності впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємствами / О.С. Бурлаков, І.М. Мушеник // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 212-217. – ISSN 2309-1533
810510
  Пташенко П.О. Методичні основи оцінки ефективності забезпечення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 3-7.
810511
  Віхляєва Н.В. Методичні основи оцінки інноваційних процесів у сфері енергогенерації з використанням можливостей когнітивного моделювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
810512
  Дем"янчук Б.О. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей / Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв, П.С. Литвиновська // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 65-75. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
810513
  Сухін О.В. Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою / О.В. Сухін, Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 344-353. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Запропоновано методику визначення ймовірностей реалізації планових обсягів підготовки фахівців з базовою і повною вищою освітою гуманітарного і технічного профілей в умовах невизначеності випадкового типу і пересічення гіпотез про фактичні розподіли ...
810514
  Герасименко О. Методичні основи оцінки результатів праці у сфері прикладних досліджень та розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-75. – (Економіка ; вип. 41)


  Обгрунтовано необхідність урахування специфіки трудової діяльності в науково-технічній сфері при формуванні досконалих методів та методик оцінки затрат і результатів праці. Сформульовано основні принципи визначення результатів праці в галузі прикладних ...
810515
  Заюкова М.С. Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 75-78 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
810516
  Римкіна М.С. Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприєиства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
810517
  Куцик В.І. Методичні основи оцінювання соціальної відповідальності підприємства / В.І. Куцик, І.В. Мойсеєнко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
810518
   Методичні основи побудови прогнозного енергетичного балансу України / О.В. Мельник, А.І. Дешко, А.Є. Слівак, І.В. Молчанова, І.В. Караюз // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 40-45


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
810519
  Береговий М.В. Методичні основи побудови технології фізичної реабілітації для жінок першого зрілого віку з порушенням енергетичного обміну та ожирінням / М.В. Береговий, І.О. Жарова, Л.Д. Кравчук // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-44 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
810520
  Репін І.І. Методичні основи проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб"єктами та центрами надання адміністративних послуг / І.І. Репін, А.В. Дайнеко, М.О. Лугіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 41-46
810521
  Чубань В.С. Методичні основи процесу формування цін продукції сільського господарства на товарній біржі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 29-34


  У статті проведений аналіз методик формування цін сільськогосподарської продукції, які склалися на товарних біржах України. На підставі комплексного дослідження сучасного стану біржового ринку розроблені і теоретично обґрунтовані напрями підвищення ...
810522
  Яковенко В.В. Методичні основи реалізації моделі інтегрованого навчання математиці з використанням дистанційних освітніх технологій на допрофесійному етапі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-285-311-7
810523
  Дороніна М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника : монографія / ороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-676-311-5
810524
  Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 188-195 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
810525
  Кузнєцова Л.В. Методичні основи розробки стратегії розвитку корпоративного кредитування в банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 90-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
810526
  Золульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Дис... кандид. економ.наук: 08.06.02 / Золульов Олександр Вікторович; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.:л.169-180
810527
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.02 / Зозульов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
810528
  Бган Т.С. Методичні основи створення й використання комп"ютерних ігрових засобів навчання математиці / Т.С. Бган, Н.І. Клочко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 160-164
810529
  Роман В. Методичні основи та особливості навчання іншомовного письма у ВНЗ / В. Роман, К. Куренна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 117-126. – ISSN 2411-6548
810530
  Шеховцова В.А. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 57-60.
810531
  Дробязко С.І. Методичні основи управління витратами підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 55-60. – ISSN 2074-5354
810532
  Кічук Н.В. Методичні основи формування іміджу педагога в параметрах результативно-цільової домінанти компетентнісного підходу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 115-118. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
810533
  Котляревський Я.В. Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства / Я.В. Котляревський, О.В. Халіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 86-90
810534
  Сергієнко О.М. Методичні основи формування показників утворення доходів на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 193-197
810535
  Корміна Л. Методичні основи формування світоглядних знань студентів у навчанні: емоційно-особистісний аспект // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 82-88. – ISSN 2415-8143
810536
  Кириченко Н.В. Методичні основи формування системи ризик менеджменту аграрних підприємств / Н.В. Кириченко, Л.О. Алєщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6792
810537
  Денисов А.С. Методичні основи формування тарифів на атомну електричну енергію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 118-124.
810538
  Глібчук П.В. Методичні особливості використання картографічних творів для встановлення етапів трансформації поселенської мережі України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 50-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
810539
  Бочар Ю.І. Методичні особливості використання програмного пакету corelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 318-326. – (Педагогіка ; № 3)
810540
  Бондаренко Е. Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області / Е. Бондаренко, Я. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано методику автоматизованого та ручного дешифрування даних супутників сімейства Landsat за системою класифікації земельних ресурсів CORINE. Визначено основі спектральні ознаки категорій земельного покриву території Чернівецької області. ...
810541
  Кравчук А.А. Методичні особливості об"єкта й предмета геології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-192. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
810542
  Возняк Г.В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності : економіка та управління інноваціями / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92. – Бібліогр.: 13 назв
810543
  Білик Р.М. Методичні особливості підготовки майбутнього вчителя технологічного профілю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 8-9
810544
  Терещенко Т.Є. Методичні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній / Т.Є. Терещенко, К.М. Добролежа // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
810545
  Марченко А.М. Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) / А.М. Марченко, М.В. Сидоров // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 116-122. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні. Основна увага зосереджена на пізнавальних можливостях використання віньєток у соціологічному дослідженні, особливостях їх відбору, аналізу та інтерпретації ...
810546
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 43-46. – ISBN 966-7890-03-1
810547
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
810548
  Лісіна Л Методичні особливості розробки і реалізації курсу "Основи інноваційного навчання фізики" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 37-44. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
810549
  Молікевич Р. Методичні особливості суб"єктивної оцінки здоров"я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 34-44. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні підходи до суб"єктивної оцінки суспільного здоров"я та якості життя населення. Наведено план-схему етапів проведення опитування респондентів в адміністративних утвореннях та розглянуто принципи його організації. ...
810550
  Коваленко Д.І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 151-157 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
810551
  Правдюк Н.Л. Методичні особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-109.
810552
  Каменська І.Б. Методичні особливості формування англомовної лінгвістичної компетенціі в усному мовленні майбутніх менеджерів // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 177-191. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
810553
  Смовженко Л.Г. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 282-286


  Групове спілкування у вищих навчальних закладах виступає невід"ємною умовою будь-якої діяльності або специфічним видом комунікативної діяльності. В статті сформульовано основні методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних ...
810554
  Мазуренко В.П. Методичні передумови побудови індексних рядів та їх аналізу (індексний моніторинг) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто принципи побудови індексних рядів, їх перебазування та зімкнення, приведення їх до зіставного виду за допомогою різних дефляторів, вивчення тенденцій, циклічних та сезонних коливань, використання їх в біржовому моніторингу і порівняльному ...
810555
  Соснова М. Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 153-164. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті досліджуються можливості використання фреймових структур, які постають основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови. У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається, як одиниця знань, яка зберігається в пам’яті ...
810556
  Паламарчук М.М. Методичні питання визначення рівнів господарського розвитку областей / М.М. Паламарчук, В.О. Білозерова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 3-11 : Табл.
810557
  Корецький Л.М. Методичні питання дослідження територіальної організації сільськогосподарських зон промислових вузлів : теорія. Історія / Л.М. Корецький, А.В. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 10-18
810558
  Хотомлянський О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 144-151.
810559
  Рудченко О.Ю. Методичні питання щодо формування та реалізації дивідендної політики в державному секторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 3-8
810560
  Сербов М.Г. Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області) / М.Г. Сербов, Т.В. Крижанівська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 229-242 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
810561
  Журавель Ю. Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-172. – ISSN 1818-5754
810562
  Сірант В.М. Методичні підходи для покращення контролю знань студентів при вивченні спеціальних дисциплін / В.М. Сірант, В.В. Підлісний, О.М. Семенов // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 120-129. – ISSN 2521-6449
810563
  Підлісний В.В. Методичні підходи для покращення самостійної роботи студентів з дисципліни "Використання техніки в АПК" / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, В.М. Сірант // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 131-138
810564
  Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 13-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
810565
  Моргулець О.Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О.Б. Моргулець, О.О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 323-333. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано комплексну методику економічного аналізу діяльності навчального закладу в частині оцінювання ефективності його управління на основі визначення індикативних показників та їх нормативних значень.
810566
  Панкова Ю.М. Методичні підходи до аналізу соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-113. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
810567
  Мальчикова Д. Методичні підходи до аналізу специфіки регіонального природокористування у геопланувальному аналізі території // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 33-40. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні особливості аналізу специфіки регіонального природокористування в процесі формування геопланувальної структури сільської місцевості; показано можливості застосування факторного аналізу у регіональному аналізі ...
810568
  Ярочевська А.В. Методичні підходи до аналізу та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 121-123. – ISBN 978-617-645-231-7
810569
  Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-91. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методичні підходи аналізу фінансової надійності страхових компаній в страховій справі та статистичній науці. Methodical approaches of analysis of financial reliability of insurance companies in the field of insurance and statistic"s ...
810570
  Лукаревська О.М. Методичні підходи до аналізу цінової політики банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 160-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
810571
  Гевчук А.В. Методичні підходи до аналітичної оцінки рівня дебіторської заборгованості підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 89-100. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
810572
  Антонюк Н.А. Методичні підходи до антикризового управління в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 403-407. – ISSN 2222-4459
810573
  Дробязко О.М. Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-50. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
810574
  Гринько Т.В. Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб"єктів підприємництва / Т.В. Гринько, М.О. Шибецька // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 94-101. – ISSN 2413-9610
810575
  Монастирський В.Р. Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 81-87 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0868-6939
810576
  Перепелюк М.М. Методичні підходи до вивчення експресії інтерферону альфа в інтактній та регенеруючій печінці щурів / М.М. Перепелюк, А.М. Слончак, М.Ю. Оболенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи щодо визначення експресії інтерферону ? в інтактній і регенеруючій печінці щурів. Експериментально обгрунтовано, що при виділенні РНК необхідно використовувати центрифугування в CsCl задля повного очищення препарату РНК ...
810577
  Дорош Й.М. Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
810578
  Гуштан К.В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 163-167 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2227-3220
810579
  Максимюк М.М. Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
810580
  Терюханова І. Методичні підходи до визначення економічної ефективності професійного навчання незайнятого населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 10-14


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
810581
  Балашова Н.В. Методичні підходи до визначення індикаторів оцінювання ефективності професійного навчання безробітних // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 58-65
810582
   Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість грунту / П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, Н.Г. Буслаєва, Н.П. Коваленко, О.В. Демиденко, І.С. Шаповал // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0372-8498
810583
  Ганжа Б.О. Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 63-68. – ISSN 2309-1533
810584
  Андрійчук В.Г. Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі / В.Г. Андрійчук, І.С. Сас // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 22-33. – ISSN 2221-1055
810585
  Іваненко Є.І. Методичні підходи до визначення меж перспективних заповідних об"єктів (на прикладі степової зони) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1561-4980
810586
  Черчик Л.М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 107-117. – ISSN 1562-0905
810587
  Балан В.Г. Методичні підходи до визначення рейтингів корпоративного управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 51-56. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
810588
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
810589
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
810590
   Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 "Витрати" в Україні / Л.Г. Ловінська, О.І. Чуркіна, Л.В. Гапоненко, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 101-115. – ISSN 2305-7645
810591
  Коноваленко А.С. Методичні підходи до визначення споживчої мотивації дітей щодо харчування у закладах освіти // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 174-188. – ISSN 2313-4569
810592
  Ножова Г.М. Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-611-01-0721-1
810593
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до визначення та мінімізації інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності АПК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 114-118
810594
  Сівашенко Т.В. Методичні підходи до використання лізингу як інструменту відтворення основних фондів авіакомпанії : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-45 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
810595
  Богдан І.В. Методичні підходи до вимірювання досліджень і розробок згідно з міжнародними стандартами / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 15 назв
810596
  Костюченко В. Методичні підходи до відображення в обліку операцій з криптовалютами в Україні / В. Костюченко, А. Малиновська, А. Мамонова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 2-14 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
810597
  Скачек Н.Ю. Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв
810598
  Ющенко А.М. Методичні підходи до грошової оцінки землі // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 231-233.
810599
  Вахович І.М. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки сталого розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 105-114.
810600
  Казакова Н.А. Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку / Н.А. Казакова, А.С. Перепелиця // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 336-340. – ISSN 2222-4459
810601
  Варченко Ольга Миронівна Методичні підходи до дослідження ринкової кон"юнктури регіональних продовольчих ринків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено методичний інструментарій дослідження кон"юнктури регіонального продовольчого ринку, основні чинники, які впливають на стан попиту і пропозиції на ринку, та показники, які дозволяють визначити розмір і силу дії деяких ...
810602
  Яковлєва Ю. Методичні підходи до дослідження соціального розвитку географічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості соціогеосистеми як об"єкту дослідження. Розроблено програму дослідження соціального розвитку геосистеми. Охарактеризовано основні методичні підходи та визначено сферу їх застосування у соціогеографічних дослідженнях. The special ...
810603
  Олійник Я.Б. Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 34-40. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1561-4980
810604
  Бутко М.П. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці / М.П. Бутко, Б.М. Ворвинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 95-106. – ISSN 1562-0905
810605
  Цапліна К.М. Методичні підходи до екологічної індикації стану екосистеми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 165-168. – Бібліогр.: 10 назв
810606
  Маруняк Є.О. Методичні підходи до економіко-географічного дослідження процесів глобалізації в контексті стратегії регіонального розвитку України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-33 : іл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
810607
  Скриньковський Р.М. Методичні підходи до економічного оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств для портфельних інвесторів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 177-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
810608
  Дяченко О.О. Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 81-87. – Бібліогр.: Бібілогр..: 11 назв. – ISSN 1993-6788
810609
  Паливода О.М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
810610
  Ковальчук Т.А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
810611
  Проскуріна Н. Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів / Н. Проскуріна, Ю. Гороховець // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 115-127. – ISSN 2409-9260
810612
  Сафронська І.М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства : економічна наука / І.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-105 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
810613
  Ведернікова С.В. Методичні підходи до маркетингово забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
810614
  Жук П.В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
810615
  Ловінська Л.Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі / Л.Г. Ловінська, Я.Я. Дьяченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 72-81. – ISSN 2305-7645
810616
  Тимошенко Є.В. Методичні підходи до навчання програмної інженерії у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 122-126. – (Педагогічні науки ; № 3)
810617
  Мокій А.І. Методичні підходи до обгрунтування доцільності проектів зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто основні шляхи та методи регіональної економічної інтеграції України.
810618
  Бугай В.З. Методичні підходи до обгрунтування нормативного рівня фінансових індикаторів ліквідності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 11-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
810619
  Русакова І. Методичні підходи до організації навчання першокурсників іноземної мови (англійської) // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 198-200
810620
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до оценки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 43 (4). – С. 143-152
810621
  Липкань О.В. Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 145-147
810622
  Самофалов П.П. Методичні підходи до оцінки витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінки витрат. Дано рекомендації щодо розробки методичних вказівок оцінки витрат, які складаються із таких розділів, як загальні положення, класифікація витрат, віднесення витрат до об"єктів обліку, облік і калькулювання ...
810623
  Баліцька В.В. Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
810624
  Тисячна Ю.С. Методичні підходи до оцінки до оцінки якості кредитного портфеля банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 278-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
810625
  Оларь Н.Г. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності виробництва олійних культур / Н.Г. Оларь, Д.Ю. Грищенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 145-151. – ISSN 2308-1988
810626
  Гненний О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – C. 7-14. – ISSN 2309-821X
810627
  Кисіль С.С. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності планувальних і конструктивних рішень багатоповерхових автостоянок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 284-288 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
810628
  Гладкий О. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності розміщення промислового виробництва території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-23. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні підходи до визначення економічної ефективності розміщення промислового виробництва. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування промислових підприємств. Запропоновано методику оцінки економічної ...
810629
  Терно І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 22-28
810630
  Шепель Т. Методичні підходи до оцінки ефективності виробництва тваринницької продукції в особистих селянських господарствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 110-118. – ISSN 2410-0919


  "Підвищення ролі ОСГ вимагає пошуку нових підходів до оцінки ефективності цієї важливої у сучасних умовах форми господарювання. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування ...
810631
  Хумаров О.А. Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
810632
  Артімонова І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 46-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
810633
  Балабанюк Ж.М. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-45
810634
  Поліщук В.Г. Методичні підходи до оцінки заставної вартості зкмлекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-106 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
810635
  Шепель Т.В. Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів, як об"єкта обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 43-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
810636
  Козяр Н.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 67-75. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
810637
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
810638
  Терованесов М.Р. Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 159-163. – ISSN 2222-0712
810639
  Череп А.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальної власності промислових підприємств : монографія / А.В. Череп, В.В. Ярмош ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-234. – ISBN 978-966-599-433-6
810640
  Мостенець О. Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 66-77
810641
  Назаров М.І. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 91-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
810642
  Радова О. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 91-103
810643
  Синютка О.М. Методичні підходи до оцінки метрополій них функцій регіональних метрополій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 368-375
810644
  Туранова А. Методичні підходи до оцінки об"єктів нерухомості // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 59-63. – ISSN 1815-3232
810645
  Гвоздев Ю.В. Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Гвоздев, І.О. Герасименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 27-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
810646
  Шепель Т.П. Методичні підходи до оцінки основних засобів: вітчизняний та зарубіжний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 52-55. – ISSN 2306-6806
810647
  Пікус Р.В. Методичні підходи до оцінки платоспроможності страховика та джерел її забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі платоспроможності страхових компаній у ринкових умовах. Розглянуто основні методичні підходи щодо її оцінки. Визначено специфіку формування джерел її забезпечення.
810648
  Байдала В.В. Методичні підходи до оцінки потенціалу біоекономіки в Україні / В.В. Байдала, В.М. Бутенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
810649
  Мельник С.І. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 101-108. – (Серія економічна ; вип. 2)
810650
  Никифорак В.А. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 210-214. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
810651
  Нусінова О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 68-72
810652
  Лактіонова О.А. Методичні підходи до оцінки рівня фінансових обмежень корпорацій / О.А. Лактіонова, А.С. Лук"яненко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 41-47
810653
  Ворсовський О.Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 25-27 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
810654
  Внукова Н.М. Методичні підходи до оцінки фінансової надійності страховиків / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані підходи до оцінки фінансової надійності страховиків. Запропонована методика кредитно-рейтингової оцінки надійності страхових організацій шляхом аналізу кількісних і якісних показників, розрахованих по публічній ...
810655
  Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 38-47 : Табл. 5. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
810656
  Шаціло Н.І. Методичні підходи до оцінки формування та використання прибутку в акціонерних товариствах / Н.І. Шаціло, В.В. Зубченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 71-76. – ISSN 2309-1533
810657
  Чуй І.Р. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави / І.Р. Чуй, О.В. Мицак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 225-231. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
810658
  Фролова Л.В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства / Л.В. Фролова, О.В. Роженко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 199-209. – ISSN 1993-6788
810659
  Власова О.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-43


  У статті досліджено трактування сутності поняття "ефективність господарської діяльності підприємства" у наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Визначено основні чинники впливу на неї, обгрунтовано основні етапи оцінки.
810660
  Шкурат І.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності суб"єктів надання адміністративних послуг / І.В. Шкурат, Н.О. Сидоренко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 4-9. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
810661
  Кіпіані М.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності суб"єктів надання адміністративних послуг // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 4-9. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
810662
  Костенко М.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності професійного навчання безробітних : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 104-106 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
810663
  Пенцак С.П. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 98-100. – Бібліогр.: 10 назв
810664
  Чмир Олена Сергіївнв Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей (видів економічної діяльності) / Чмир Олена Сергіївнв, Кваша Тетяна Костянтинівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 60-70 : рис. – Бібліогр.: 47 назв.
810665
  Макаренко М.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 259-264. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
810666
  Захарченко С.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-109. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
810667
  Патика Н.І. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
810668
  Поливач К.А. Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-34 : Табл. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
810669
  Михайленко С. Методичні підходи до оцінювання обгрунтованості проектів бюджетів : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 54-62 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
810670
  Віленчук О.М. Методичні підходи до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування / О.М. Віленчук, С.В. Чугаєвська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 183-190. – ISSN 2308-1988
810671
  Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
810672
  Тищук І.В. Методичні підходи до оцінювання регіональних особливостей поширення сільського зеленого туризму в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 136-143. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
810673
  Ігнатьєва І.А. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 126-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
810674
  Музичка О.М. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків / О.М. Музичка, Н.Р. Журибіда, Є.О. Галько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 322-327. – ISSN 2222-4459
810675
  Марченко В.М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття та поглинання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
810676
  Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. : Табл. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
810677
  Щеглюк С.Д. Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 57-63. – ISSN 2071-4653
810678
  Новікова І.Е. Методичні підходи до оцінювання та обліку інтелектуального продукту у дослідницьких університетах // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 383-399. – ISBN 978-617-620-309-4
810679
  Сідоров М.В. Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 71-76. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
810680
  Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
810681
  Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 142-147. – ISSN 0321-0499
810682
  Бікулова Д.У. Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
810683
  Полутренко У.Б. Методичні підходи до пам"яткоохоронного зонування території замкових комплексів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 151-158. – ISBN 978-966-929-625-2
810684
  Коренєва Н.А. Методичні підходи до побудови комплексної інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на регіональному рівні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
810685
  Откидач М.В. Методичні підходи до побудови субіндексів регіонального людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 145-157. – ISSN 2072-9480
810686
  Панченко Т.Ф. Методичні підходи до пофакторної оцінки ландшафтів та інженерно-геологічних умов ділянок житлової забудови м. Києва / Т.Ф. Панченко, С.В. Поломаний // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 330-334. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
810687
  Гребінь В.В. Методичні підходи до проблеми ландшафтно-гідрологічного районування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 139-144. – ISBN 966-7650-87-1
810688
  Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві / Т.О. Меліхова, Л.В. Лєвтєрова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 10-17 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
810689
  Ониишко С.В. Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / С.В. Ониишко, І.С. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – ISSN 1993-6788
810690
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
810691
  Дорош Й.М. Методичні підходи до проведення робіт із інвентаризації земель при здійсненні землеустрою потребують змін / Й.М. Дорош, А.В. Тарнопольський, Б.О. Аврамчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 6-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
810692
  Валецька О.В. Методичні підходи до проведення семінарських занять з курсу "Трудове право" за темою "Правове регулювання заробітної плати" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 171-176. – ISBN 966-8009-46-0
810693
  Ільїч Л. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912
810694
  Кілінська К.Й. Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 106-108. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
810695
  Щербина Л.Ф. Методичні підходи до психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-31
810696
  Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-118
810697
  Горна М.О. Методичні підходи до рейтингового оцінювання недержавних пенсійних фондів України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 14-20. – ISBN 978-617-571-134-7
810698
  Вакулич М.М. Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 17-28. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
810699
  Моторина Т.М. Методичні підходи до розрахунку валового регіонального продукту // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 59-60
810700
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз / С.М. Кожем"якіна, С.А. Мазуров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
810701
  Лаврук О.С. Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства / О.С. Лаврук, Н.А. Славіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 42-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
810702
  Дорош О.С. Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
810703
  Коваль А.А. Методичні підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств України (на прикладі підприємств молочної галузі) : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 143-150 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
810704
  Трофименко О.О. Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 78-80
810705
  Яровий М.М. Методичні підходи до розроблення структури бази даних гідромережі басейну Дніпра : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
810706
  Міщук В.В. Методичні підходи до самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з загальної хірургії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 150-152. – ISSN 2077-4214
810707
  Бутенко Н. Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства / Н. Бутенко, М. Кривенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Детально проаналізовано механізм систематизації конкурентних переваг при побудові конкурентної карти ринку. Розглянуто сучасний стан конкуренції на кондитерському ринку України. Особливу увагу приділено побудові та аналізу конкурентної карти ...
810708
  Савченко А.С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
810709
  Васьків С.Ф. Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 43-48
810710
  Рудюк Т.Я. Методичні підходи до створення валідних тестових завдань з природничих наук // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 34-36.
810711
  Свиноус І. Методичні підходи до типологізації фермерських господарств / І. Свиноус, О. Гаврик, В. Биба // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 105-116. – ISSN 2410-0919
810712
  Утеченко Д.М. Методичні підходи до трактування поняття "людський капітал" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 68-72. – ISSN 2306-6792
810713
  Череп А.В. Методичні підходи до управління антикризовими заходами на підприємствах машинобудування / А.В. Череп, Ю.В. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 60-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
810714
  Шишкін В.О. Методичні підходи до управління диверсифікацією виробництва шляхом формування конкурентної стратегії підприємства / В.О. Шишкін, С.М. Марченко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 282-287. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
810715
  Цубов Л.В. Методичні підходи до управління економічною безпекою туристичних підприємств / Л.В. Цубов, О.Я. Щербан // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 160-164. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
810716
  Кузенко Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В. Сабліна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
810717
  Мулик Т.О. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів / Т.О. Мулик, М.І. Гордієнко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 7-19. – ISSN 2411-4413
810718
  Саєнко С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 192-197 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
810719
  Іванова О.Б. Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / О.Б. Іванова, А.В. Кравець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
810720
  Сагайдак М.П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 24-28


  У статті узагальнено теоретико-методичні та прикладні підходи до проблем ціноутворення на продукцію підприємства за сучасних ринкових умов. На основі комплексної оцінки зовнішнього маркетингового середовища і виявлення чинників впливу конкуренції на ...
810721
  Новик В.С. Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
810722
  Фурман В.М. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2306-6806
810723
  Фомова О.А. Методичні підходи до формування корпоративної інноваційної системи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 135-149 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
810724
  Ценклер Н.І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 242-244. – ISBN 978-611-01-0721-1
810725
  Михайлов М.Г. Методичні підходи до формування оцінки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 8-13. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
810726
  Вахович І.М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України / І.М. Вахович, С.О. Пиріг, Л.І. Ішук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 208-216. – ISSN 1993-6788


  Проведено типологію стратегій розвитку інформаційної економіки в регіонах України, яка базується на кластеризації регіонів за рівнем розвитку параметрів сфер інформаційної економіки.
810727
  Манько А.О. Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 94-99. – Бібліогр.: 12 назв.
810728
  Білик М.Д. Методичні підходи до формування центрів фінансової відповідальності на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 151-156.
810729
   Методичні підходи до формулювання тем дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, В.В. Лавриновик, К.К. Пішеніна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 129-131. – ISSN 2221-1055
810730
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до цілей, завдань та інструментів державного регулювання освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 36-41
810731
  Гомольська Л.П. Методичні підходи дослідження впливу бренд-комунікацій // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 30-31
810732
  Грабовецька О. Методичні підходи дослідження регіонально-галузевої зайнятості населення України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 120-125 : табл.
810733
  Горун М.В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
810734
  Вострякова В.І. Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 56-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
810735
  Олійник О.С. Методичні підходи оцінки персоналу підприємства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 95-97. – ISBN 978-966-654-490-5
810736
  Джаман В.О. Методичні підходи оцінювання впливу природного середовища на особливості регіонального розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-95774-3-8
810737
  Волчанська Л.Ф. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6792
810738
  Леонова С.В. Методичні підходи та критерії оцінки рекреаційних територій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 73-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
810739
  Насібова О.В. Методичні підходи фінансового аналізу підприємства / О.В. Насібова, А.А. Шипенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 35-44. – (Економічні науки)
810740
  Бервено О.В. Методичні підходи щодо активізації інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Бервено, А.Ю. Артамонова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 171-176. – ISSN 2222-4459
810741
  Лєснікова М. Методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти згідно з потребами регіональних ринків праці / М. Лєснікова, С. Мельник // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 94-102
810742
  Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62-65. – ISSN 0321-0499
810743
  Грозав А.М. Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / А.М. Грозав, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
810744
  Заблодська І.В. Методичні підходи щодо ідентифікації об"єднаних територіальних громад / І.В. Заблодська, С.І. Гречана // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 10 назв
810745
  Кошарна С. Методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз матеріалів, що описують методики обрахунку екологічних ризиків та оцінки асиміляційного потенціалу різних природних середовищ. Дослідження зосереджене на виявленні та обґрунтуванні взаємозв"язків між цими показниками стану територій, ...
810746
  Одосій О.В. Методичні підходи щодо оцінки економічних наслідків формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.211-218. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
810747
  Бойко В.І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 78-81. – ISSN 2306-6814
810748
  Єріс Л.М. Методичні підходи щодо оцінки результатів діяльності банківської установи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 42-46.
810749
   Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації) / О.В. Пархоменко, І.С. Катеринчук, В.М. Кулик, Н.В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 9-14 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
810750
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 23-29
810751
  Котвицька Н.М. Методичні підходи щодо створення системи моніторингу стійкого розвитку економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 156-159. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
810752
  Свиноус І.В. Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
810753
  Сивченко Г. Методичні підходи щодо централізації системи депозитарної діяльності в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
810754
  Кушнірова Л. Методичні погляди і рекомендації В.І. Масальського щодо граматичного розбору в середній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 28-32
810755
  Бриндзя О.З. Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – C. 5-9
810756
  Мельник О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 108-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
810757
  Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 363-370. – (Право. Економіка. Управління)
810758
  Ванькович Л.Я. Методичні положення щодо класифікацї управлінських інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 23-28. – ISSN 0321-0499
810759
  Кузьмін О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 134-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
810760
  Рижов С.М. Методичні поради до вивчення курсу "Основи антропології" для студентів історичного факультету / С.М. Рижов; КНУТШ. Історичний фак-тет. – Київ : Стилос, 2002. – 98с. – ISBN 966-7321-48-7
810761
  Троян М.В. Методичні поради до написання дипломних робіт з історії. / М.В. Троян. – Ужгород, 1964. – 18с.
810762
   Методичні поради до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт з історії слов"янських країн Центральної та Південно-Східної Європи : Для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 12 с.
810763
  Харитонова Я І. Методичні поради до практикуму теоретичної граматики німецької мови. / Я І. Харитонова, . – К.
3. – 1976. – 29с.
810764
   Методичні поради кафедри по використанню технічних засобів у процесі навчання. – Київ : КДУ, 1977. – 12 с.
810765
   Методичні поради по написанню контрольних робіт з курсу політичної економії : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1973. – 9, [9] с.
810766
  Литовченко В.І. Методичні поради практикантам у проведенні ідейно-виховної роботи з учнями старших класів. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1973. – 32 с.
810767
  Танчер В.К. Методичні поради про використання серії плакатів "Наука і релігія" / В.К. Танчер, д-р. філос. наук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 50 с.
810768
   Методичні поради системи природного оздоровлення П.І.Іванова : для студентів університету. – Київ : КУ, 1997. – 14 с.
810769
   Методичні поради та витяги з основних нормативних вимог з питань планування, проведення та оформлення результатів науково-дослідних робіт. – Київ : Київський університет, 2000. – 50с.
810770
  Базась М.Ф. Методичні прийоми державного фінансового контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-11.
810771
  Повідайчик О.С. Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 101-104. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
810772
  Лагун М.І. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 55-60. – Бібліогр.: на 5 пунктів
810773
  Рубинський О.Ю. Методичні принципи виховання актора харківської школи лялькарів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 136-147
810774
  Бойко М.Г. Методичні принципи детермінації підприємств за форматами господарської діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 165-175


  В статті розвинуті теоретичні положення та запропоновані методичні підходи щодо детермінації підприємств за форматами господарської діяльності на основі сполучення коефіцієнтного та графоаналітичного методів.
810775
  Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 42-47. – ISSN 2078-1016


  У ВНЗ інколи забувають, що наука - галузь людської діяльності, спрямована на набування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства та різних галузей господарства. Як і всі інші види діяльності людей, наукова діяльність має попередньо ...
810776
  Молочко М.А. Методичні принципи розробки шкал для зображувальних засобів картографічного моделювання // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 32-48


  В статті розглядаються принципи методики розробки шкал та розрахунки характеризуючих елементів фігур чи інших засобів зображення явищ на тематичних картах в процесі картографічного моделювання. В статье рассматриваются принципы методики разработки ...
810777
  Кукса Б.В. Методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 343-348


  Стаття розкриває методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. Наводяться прикладжи реалізації ...
810778
  Михайлов В.С. Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі / В.С. Михайлов, Ю.І. Прилипко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
810779
  Швайка О.М. Методичні проблеми при застосуванні навчальних ігор у викладанні німецької мови дорослим // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 281-287. – ISBN 966-581-589-Х
810780
  П"ятецька О.В. Методичні проекти та пошук нових підходів до викладання української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 153-155. – Бібліогр.: Літ.: с. 155.
810781
   Методичні рекомендації : до спецпрактикуму "Віруси мікроорганізмів" (96 год) для студентів ден. форми навчання ННЦ "Ін-т біології" Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.М. Андрійчук, Т.П. Шевченко, А.В. Харіна, В.П. Поліщук]. – Київ : [б. в.], 2011. – 42 с. – Описано за обкл. – Бібліогр.: с. 42
810782
   Методичні рекомендації // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 6
810783
  Бурковська В.В. Методичні рекомендації аналізу демографічного потенціалу УРСР за 1970-1985 рр. та на період до 2000 р. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 29-32
810784
   Методичні рекомендації для виконання техніко-економічного аналізу стану втробництва з пропозиціями шляхів подолання кризових фінансово-виробничих явищ (реструктуризації виробництв). – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 92с.
810785
   Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам"яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки. – Київ, 2007. – 135 с. – ISBN 978-966-02-4452-8
810786
  Бережна Т.І. Методичні рекомендації для заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань збереження репродуктивного здоров"я в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-11
810787
   Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, годин кураторів щодо запобігання травматизму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-33
810788
   Методичні рекомендації для проведення занять із баскетболу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : [навч.-метод. комплекс] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.М. Безмилов, М.М. Безмилов]. – Київ : Київський університет, 2014. – 77, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-77
810789
  Бондаренко Т.В. Методичні рекомендації для соціальних працівників щодо соціального супроводу випускників соціальних закладів / [Т.В. Бондаренко, О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова] ; М-во України у справах сім"ї, молоді та спорту [та ін.]. – Київ : Держсоцслужба, 2006. – 164, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. - Глосарій: с. 154-164. – Бібліогр.: с. 104-107 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7815-79-X
810790
   Методичні рекомендації для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
810791
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6
810792
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-10
810793
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 8-11
810794
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Електоральна політологія". – Київ, 2001. – 16с.
810795
  Крижанівський В. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" / Віталій Крижанівський ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії, правознавства та методики навчання. – Глухів ; Кропивницький : [б. в.], 2017. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
810796
  Бикова К. Методичні рекомендації до вивчення курсу "основи психології та педагогіки" в економічному ВНЗ ( заочне відділення) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
810797
  Майко Наталія Валентинівна Методичні рекомендації до вивчення окремих тем курсу вищої математики : Вступ до аналізу:метод математичної індукції,комплексні числа / Майко Наталія Валентинівна, Рябічев В"ячеслав Львович; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 40с.
810798
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Political and business english" для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин : для студентів історічного ф-ту. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 80с.
810799
   Методичні рекомендації до вивчення теми "Деякі спеціальні інтеграли" для студентів фізичного та радіофізичного факультетів / Упор. Ю.В. Придатченко, Г.П. Головач, Н.В. Майко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004. – 37 с.
810800
  Себта Т.М. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел 19 - початку 21 ст. / Тетяна Себта ; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-02-4864-9
810801
  Веретенникова Г.Б. Методичні рекомендації до визначення якості функціонування робочої групи з питань контролінгу / Г.Б. Веретенникова, Л.О. Мажник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 251-257. – ISSN 2222-4459
810802
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 1. Великі географічні відкриття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
810803
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 5. "Культура середньовіччя: знання, освіта, література і мистецтво" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст.
810804
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їх сусіди. Утворення і розквіт держав Центральної та Східної Європи" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.
810805
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
810806
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
810807
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-11 : Табл.
810808
  Масімова Л.Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра : галузь знань: 0303 журналістика та інформація, напрям підготовки: 6.030303 видавнича справа та редагування, кваліфікація: бакалавр з видавничої справи та редагування / Л.Г. Масімова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 14
810809
   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. 2 та 3 курсу, галузь знань: 0401 - природничі науки, напрям підготовки: 040104 - географія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад.: Гринюк О.Ю. та ін.]. – Київ : Черенок К.В., 2013. – 36 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
810810
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
810811
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" : для студентів хімічного факультету (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2006. – 88с.
810812
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітичних хімія" : Навчальний посібник для студентів хімічного фа-ту (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2007. – 87с.
810813
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Гідрометрія" : для студентів спец. 6.040105 Гідрометеорологія геогр. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Чорноморець Ю.О., Коноваленко О.С.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-55
810814
  Куліченко С.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Застосування супрамолекулярних систем на основі поверхнево-активних речовин в аналізі" : для студентів хімічного факультету / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 96с. – ISBN 978-966-7344-60-3
810815
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з методів оптимізації на персональних комп"ютерах. – Київ : Київський університет, 2000. – 68с.
810816
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Дослідження властивостей сигналів за допомогою неперервного хвильового перетворення" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 22с.
810817
  Барчук О.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Оптична обробка інформації" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту / КНУТШ ; упор. О.І. Барчук, В.П.Данько, О.В.Кисіль та інші. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 21 с.
810818
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з колориметрії. – Київ, 2005. – 38с.
810819
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з оптики : для студ. фізичного факультету. – Київ : Киевский университет, 1997. – 108 с.
810820
   Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з теорії прийняття рішень. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
810821
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Гідрологія та гідрохімія світового океану" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
810822
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Гідрологічні прогнози" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 26с.
810823
   Методичні рекомендації до використання системи комп"ютерної алгебри MathCAD у математичних курсах : для студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 31с.
810824
   Методичні рекомендації до курсу "Історія української літератури другої половини ХІХ століття" : для студ.слов"янського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 22с.
810825
   Методичні рекомендації до курсу "Соціологія масової комунікації". – К, 1998. – 21с.
810826
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – К., 1995. – 22с.
810827
   Методичні рекомендації до курсу практики перекладу : для магістрів та викладачів перекладацького відділення ф-ту іноземної філології. – Київ : Киевский университет, 2002. – 25с.
810828
   Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Загальна цитологія та гістологія" : Для студ. біолог. фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 86с.
810829
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт із спецкурсу "Генетика мікроорганізмів" / Каф. мікробіології та імунології ННЦ "Ін-т біології та медицини" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Сенчило, Ю.В. Файдюк, П.П. Зелена]. – Київ : Сталь, 2018. – 52 с. : іл., табл. – Описано за обкл. – Бібліогр.: с. 44-45
810830
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму "Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною" для студентів кафедри ядерної фізики фізичного факультету. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 46 с.
810831
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму "Санітарна мікробіологія" / [упоряд.]: Т.М. Сергійчук, Ю.М. Юмина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 69, [1] с. : іл., табл. – Упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 54
810832
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму зі спецкурсу "Фізика напівпровідників" : Для студ. кафедри оптики фізичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2003. – 50с.
810833
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Дослідження структури поверхні невпорядкованих тіл методом спектроскопії пружно відбитих електронів" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 20с.
810834
   Методичні рекомендації до модуля "Основи кримінального права та процесу". – Київ : Вид-во УАДУ, 1997. – 42с.
810835
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт : для студентів напряму підгот. 6.010106 "Соц. педагогіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 52-54
810836
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт курсантами-перекладачами п"ятого курсу. – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
810837
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студентів спец. "Освітні, педагогічні науки" освіт. програми "Педагогіка вищої школи", "Менеджмент" освіт. програми "Управління закладом вищої освіти" другого (магістерського) рівня / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2019. – 70 с., включ. обкл. : табл. – Книга описана за обкл. – Бібліогр.: с. 66-70
810838
   Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для студентів спец. "Педагогіка вищ. школи" та "Управління навч. закладом" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-59
810839
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Концептуальні основи роботи мереж") для студентів факультету кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 30с
810840
  Коляда Ігор Методичні рекомендації до організації та проведення уроку - історичного аукціону на тему: Розвиток науки і техніки (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / Коляда Ігор, Милько Володимир, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-44
810841
   Методичні рекомендації до оформлення тексту і приміток у виданні "Український археографічний щорічник". – Київ : [б. в.], 2005. – 17, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
810842
   Методичні рекомендації до оцінки похибок вимірювань фізичних величин для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
810843
  Філончук З.В. Методичні рекомендації до підсумкового заняття з курсу "Фінансова грамотність", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 31-35
810844
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-му класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13.
810845
   Методичні рекомендації до практикуму з вірусології. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 23с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
810846
   Методичні рекомендації до практикуму з курсу "Гідробіологія" : (розділ "Методи збирання та обробки зоопланктону"). – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
810847
   Методичні рекомендації до практикуму з лабораторних методів досдідження вірусів. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
810848
   Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"... / [Гололобова О.О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 52 с. – Для спеціальності 7.040106 і 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього сережовища". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Методична література)
810849
   Методичні рекомендації до проведення занять у формі рольової гри з розділу: "Журналістика як творчий процес" : Для студентів Інс-ту журналістики. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1994. – 17 с.
810850
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення професійно-орієнтованої практики студентів 2-го курсу географічного факультету / Савицька О.В. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛОГОС, 2012. – 27, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-26
810851
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Історія України" на тему: "Україна в 20-х - 30-х рр. 20 ст." : Для студентів Інституту філології. – Київ, 2006. – 94с. – ISBN 966-8998-03-0
810852
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Півничної Америки "Проблеми історичного синтаксису української мови". – Київ : Київський университет, 2002. – 23с.
810853
   Методичні рекомендації до програмування на Фортрані-АСПО. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 1993. – 60 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
810854
   Методичні рекомендації до самостійної роботи з векторноїалгебри та вступу до аналтичної геометрії. – Київ : Київський університет, 1987. – 23с.
810855
   Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Рослинність України» [Електронний ресурс] : Для студентів 5 курсу. – Київ : КНУТШ, 2007. – 13с. : табл.
810856
   Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із спецкурсу «Цитоембріологія» [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 6с.
810857
   Методичні рекомендації до спецпрактикумів "Віруси мікроорганізмів", "Віруси рослин" та "Молекулярна біологія вірусів" : Для студ. біолог. фак. – Київ, 1997. – 42с.
810858
   Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
810859
  Ніка О.І. Методичні рекомендації до спецсемінару "Проблеми історичного синтаксису української мови" : для студ. філолог. факультету / О.І. Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2000. – 28с.
810860
  Пагіря О.М. Методичні рекомендації до теми "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Карпатська Україна (1938-1939 рр.)" / Пагіря О.М. ; Всеукраїнська громадська організація "Не будь байдужим!". – Київ : К.І.С., 2011. – 24 с. + CD. – ISBN 978-966-2141-91-7
810861
  Яценко К.А. Методичні рекомендації до формування механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування машинобудівних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
810862
   Методичні рекомендації з вивчення гідролого-гідрохімічних умов регіональних басейнових систем (на прикладі Дністра) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Хільчевський В.К., Гончар О.М., Винарчук О.О. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 70, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69-70
810863
  Крижанівський В.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу "Історія української культури" / Крижанівський Віталій ; М-во освіти і науки України, Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. – 34, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
810864
  Лубчинський І.І. Методичні рекомендації з викладання правознавства у 2020-2021 н. р. у документах МОН України // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 31-36


  Правознавство як навчальний предмет сприяє особистісному розвитку і творчій самореалізації кожного учня через визнання загальнолюдських цінностей, здатність розуміти й оцінювати правові явища та процеси, формування критичного мислення, аналіз життєвих ...
810865
   Методичні рекомендації з географії та економіки до 2016/17 навчального року // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 2-19
810866
   Методичні рекомендації з екологічно безпечної заготівлі (викошування) очерету. – Київ, 2007. – 56с. – (Сер.:Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі)
810867
   Методичні рекомендації з курсу " Математичні методи дослідження операцій" (Тема "Динамічне програмування") : для студ. економ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 24с.
810868
   Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
Ч.2 : Обробка графічної інформації (підготовка ілюстративного матеріалу до включення його у друковане видання). – 1999. – 26с.
810869
   Методичні рекомендації з курсу "Хімія з основами геохімії" для студентів географічного факультету заочної форми навчання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії ; [уклад.]: Слободяник М.С., Теребіленко К.В. – Київ : Підприємство УВОІ "Допомога", 2013. – 54 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт.
810870
   Методичні рекомендації з навчально-виробничої краєзнавчої практики : (для студентів III курсу іст. ф-ту) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [уклад.: С.М. Куделко, О.Г. Павлова ; наук. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-14. – (Методична література)
810871
   Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Теорія і практика перекладу" : (італійсько-український та українсько-італійський напрями) : 2016-2017 навчальний рік : [для V курсу] / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т філології, Каф. роман. філології та порівнял.-типологічого мовознавства ; [розробник С. Дель-Гаудіо]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 32 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
810872
   Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб"єктам господарювання під час податкових перевірок / [В. Гвоздій та ін. ; за ред. В. Гвоздія] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2014. – 76, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-590-2
810873
  Абросимов О.С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті / [О.С. Абросимов ; О.О. Абросимова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 281, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 273-281. – ISBN 978-966-180-584-1
810874
  Шатров А.М. Методичні рекомендації з організації робіт з підтримання справності керованих авіаційних засобів ураження / А.М. Шатров, Д.В. Довжук, О.В. Ільїна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 187-191
810875
  Безверхий К. Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності / К. Безверхий, Т. Бочуля // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 15-26


  У статті розглянуто оцінку активів і зобов"язань для формування облікової звітності. Дослідження оцінки активів і зобов"язань для формування облікової звітності в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв"язку з виробничими та ...
810876
  Метлицька О.І. Методичні рекомендації з оцінювання ступеню прояву захисної поведінки бджолиних сімей української степової породи / [Метлицька О.І., Міщенко О.А., Палькіна М.Д.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича". – Чубинське : [б. в.], 2018. – 32 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 26-29
810877
  Шпонтак І.М. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності дітей під час літніх канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 26-30 : фото
810878
  Ляпіна О. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії : Тематика курсових та дипломних робіт / О. В. Ляпіна; КНУТШ, Кафедра історії Росії; За ред. В.М. Мордвінцева. – Київ, 2007. – 38с.
810879
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-30. – ISBN 978-966-171-348-1
810880
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологія України" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISBN 978-966-171-349-8
810881
  Васютинський В.О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В.О. Васютинський, Л.П. Захаріяш, Г.В. Циганенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35. – ISBN 978-966-8063-87-11
810882
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 10-15


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
810883
  Степаненко Т.О. Методичні рекомендації з управління матеріальними ресурсами промислового підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 2306-6806
810884
  Шевченко В.М. Методичні рекомендації з фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху / Шевченко В.М. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 46, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-189-322-0
810885
   Методичні рекомендації командирам військових частин та військовим комісарам усіх рівнів Збройних Сил України щодо організації рекламування військової служби за контрактом. – Київ, 2004. – 48с.
810886
  Лемешко О.В. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 156-161. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
810887
   Методичні рекомендації обробки результатів непрямих вимірювань у лабораторних роботах із загальної фізики : Для студ.перших-третіх курсів радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 64с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
810888
  Моцна І.В. Методичні рекомендації підвищення мотивації студентів до навчання у вишах // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 84-85
810889
   Методичні рекомендації по проведенню мікрокліматичної практики студентів другого курсу географічного факультету в Каневі. – Київ : Київський університет, 1979. – 46с.
810890
  Миронюк І.С. Методичні рекомендації проведення оцінки чисельності груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ на регіональному рівні з використанням спеціальної інформаційної технології / [І.С. Миронюк, О.Ю. Мулеса, Г.О. Слабкий] ; ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України", ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ : Ліра, 2016. – 37 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 25-27
810891
  Коляда І. Методичні рекомендації проведення уроку-дискусії з теми: "Українська правова держава- міф чи реальність?" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-48
810892
  Комаревич І. Методичні рекомендації Соломії Крушельницької в контексті вокальної педагогіки її сучасників // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 55-62. – ISSN 2224-0926
810893
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків. – Київ, 1998. – 128с. – ISBN 966-7530-07-8
810894
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей. – Київ, 1999. – 103с. – ISBN 966957-1-5
810895
   Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики / Борисенко М.В. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – 75, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-75
810896
   Методичні рекомендації та контрольні завдання з курсу "Загальна фізика" : для самостійної роботи студ. заоч. форми навчання природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 30 с.
810897
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Мислення". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
810898
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Сприймання" : для студентів відділення психології факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2004. – 21с.
810899
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології за темами "Увага" та "Пам"ять". – Київ : Київський університет, 2001. – 40с.
810900
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної та експериментальної психології (тема "Відчуття") : для студентів відділення психології фак-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
810901
   Методичні рекомендації та орієнтовні питання з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді. що призначається вперше і перевірки їх професійних знань у вищій раді юстиції // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.76-86. – ISSN 0132-1331
810902
   Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії країн Сходу в новий час (друга пол. 19 століття - 1918 р.). – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
810903
  Єгоров І.Ю. Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України / І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-79. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті викладено методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України за програмою INNO-Policy Trend Chart Європейської комісії. Розрахунки, проведені за представленими рекомендаціями, дадуть ...
810904
   Методичні рекомендації щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства у сфері послуг / С.М. Осипенко, Т.В. Романчик, О.М. Тесніков, І.О. Куруч // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 243-249. – ISSN 2222-4459
810905
   Методичні рекомендації щодо вибору складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: c. 77-79
810906
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 2-6
810907
  Тарасенко О.Д. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" у вищих військових навчальних закладах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 431-438
810908
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Гільберг Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-8
810909
   Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх начальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
810910
   Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Людина і світ". – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(18)). – ISBN 966-333-188-7
810911
  Єресько Олег Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Природознавство" в 5 - 6 класах / Єресько Олег, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-7
810912
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-12. – ISSN 0130-5263
810913
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-13. – ISSN 0130-5263
810914
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 на : (Лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т. Яценко, З. Шевченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 23-36.
810915
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т.О. Яценко, З.О. Шевченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 10-17
810916
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
810917
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
810918
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Г.Т. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 2-10
810919
  Таранік-Ткачук к. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році. : (Лист МОН від 22.05.2009 р. №1/9-353) / к. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 8-22.
810920
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2009/2010 н.р. та інші матеріали МОН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 2-18. – ISSN 0130-5263
810921
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326
810922
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК для авторефератів дисертацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
810923
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК неперіодичних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 20. – ISSN 2076-9326
810924
  Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2011. – 52 с. + Додатки: с. 30-52
810925
   Методичні рекомендації щодо виконання реферативних, курсових і дипломних робіт для студентів факультету соціології та психології відділення "соціологія". – Київ : Київський університет, 2004. – 43 с.
810926
  Бійчук Галина Методичні рекомендації щодо використання програмно-методичного комплексу "Українська література. 11 клас" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-20. – ISSN 0130-5263
810927
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технолгій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
810928
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33
810929
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / Федоренко Валерій, Ковбасенко Юрій, Невінчана Наталя, Панченков Андрій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
810930
   Методичні рекомендації щодо використання фітбол-м"ячів в оздоровчому тренуванні студентів : [для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Красовська, М.А. Вирлєєва, Т.М. Чернишова, Т.М. Трохимченко]. – Київ : Київський університет, 2013. – 61, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-60
810931
  Городнича Л.В. Методичні рекомендації щодо диференційованого навчання студентів іншомовного аудіювання з використанням комп"ютерних вправ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 76-79. – (Педагогічні науки)
810932
   Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". – Київ, 2004. – 62с.
810933
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-48 : рис.
810934
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" Продовження. Початок у № 6 за 2007 рік. // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-48 : рис.
810935
  Гавриленко В.С. Методичні рекомендації щодо здійснення заходів зі збереження степового біорізноманіття на територіях об"єктів природно-заповідного фонду України / [Гавриленко В.С., Шаповал В.В., Поліщук І.К.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН. – Київ : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 42, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 41-42
810936
  Пилипко Ю. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки / Ю. Пилипко, Л. Мусіна, Т. Кваша // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-44 : Табл. 5. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
810937
  Баландюк Р. Методичні рекомендації щодо навчання "підприємливості та фінансової грамотності” на уроках історії України. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 91-95. – ISSN 2308-4634
810938
   Методичні рекомендації щодо нотаріального посвідчення заповітів // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 53-61
810939
   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-58. – ISSN 0130-8890
810940
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-44 : Табл.
810941
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії. Закінчення : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-38 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
810942
  Шапошникова І.В. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у вищій школі (види навчальних занять) : [навч.-метод. посібник] / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61. – (Серія "Начально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-69-8
810943
   Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / Терепищий С.О., Маслова Л.М., Киричук В.А., Єнотаєва Л.Є., Макаренко С.О.; За ред. С.О. Терепищого. – Київ : Союз обдарованної молоді, 2008. – 20с. – ISBN 978-966-7865-89-4
810944
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації системи управління охороною праці в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 23-31 : табл., схема
810945
   Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистенської практики : (для студ. магістратури галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", "Економіка", "Економічна теорія та економічна політика" / упоряд.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська та ін. – Київ : Нічлава, 2017. – 72 с. – Шифр дубл 33 Мето
810946
  Земелєва Л.Г. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення проблемно-інформаційної лекції з теми "Класифікація та загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного характеру. Закономірності виникнення" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 16-18 : рис.
810947
   Методичні рекомендації щодо підвищення соціальної активності місцевих спільнот. – Київ : Фоліант, 2006. – 59с. – ISBN 966-8474-37-6
810948
  Берзін П.С. Методичні рекомендації щодо порядку обчислення суми кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52
810949
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-138 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0130-8890
810950
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-24
810951
   Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – Київ, 2003. – 28с.
810952
   Методичні рекомендації щодо процедури просування елемента нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [матеріали підгот.: І. Френкель, В. Телеуця]. – Київ : УЦКД, 2018. – 16 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15
810953
  Ющенко Л.М. Методичні рекомендації щодо розрахунку мінімального рівня фінансового забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Ющенко, В.П. Кононенко, П.М. Куліков; МОіНУ; Департамент економіки та фінансування. Держ. центр економ. освіти і науки. – 2-ге вид., доп. – Київ : б.в., 2004. – 94с.
810954
   Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на 2020/2021 навчальний рік : наказ Міністерства освіти і науки України, ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 2 травня 2020 р. № 22.1/10-1358 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 68-86
810955
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : у зв"язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 / КНУТШ, Ін-тут журналістики ; [автор-укладач М. Женченко]. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Жнець, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с.55-63. – ISBN 978-966-2057-01-0
810956
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач О.М. Устіннікова]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с. : табл.
810957
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Л.В. Вербицька, О.М. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 47, [1] с.
810958
   Методичні рекомендації щодо складання та подання заперечення до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності. – Київ, 2006. – 16с.
810959
   Методичні рекомендації щодо створення у загальноосвітніх закладах України кабінету українознавства. – Київ : Віпол, 1995. – 14, [2] с.
810960
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : [офіц. вид.]. – Київ : Знання, 2005. – 7, [1] с. – ISBN 966-346-059-8
810961
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
810962
   Методичні рекомендації щодо структури,змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.116-120. – ISSN 1682-2366
810963
   Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей у дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини. – Київ, 1998. – 192с. – ISBN 966-7530-09-4
810964
  Лєснікова М.В. Методичні рекомендації щодо формування оптимізованої мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіональних ринків праці // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
810965
   Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП). – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 86с. – ISBN 966-553-372-Х
810966
   Методичні рекомендації. Історія Української РСР (період капіталізму) : для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
810967
  Ситченко А.Л. Методичні родзинки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 37
810968
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Ю. Набхан, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
810969
  Солодовнік В. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу 6. Прикладні науки. Медицина. Техніка / В. Солодовнік, М. Ахвердова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326
810970
  Набхан Ю. Методичні роз"яснення щодо індексування видань класу І Філософія. Психологія / Ю. Набхан, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326


  У матеріалі розглядається індексування видань класу 1 Філософія. Психологія
810971
  Пашніна І Методичні розробки для студентів заочного відділу історичного факультету. / І Пашніна. – К, 1973. – 72с.
810972
  Клюшнников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшнников, О.М. Онищенко. – Київ, 1970. – 54с.
810973
  Клюшников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ, 1971. – 48с.
810974
   Методичні розробки до вивчення нормативного курсу "Рівняння математичної фізики" : (побудова моделей фіз. процесів, постановка початкових та граничних умов) для студентів ф-ту кібернетики. – Київ : [б. в.], 2002. – 54 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 53
810975
   Методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Систематика вищих рослин" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 71 с.
810976
   Методичні розробки до розв"язування задач з біофізики та структура навчальних модулів до загального курсу "Біофізика". – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2002. – 33с.
810977
   Методичні розробки до спецпрактикуму з фізіології вищої нервової діяльності : для студентів біол. фак. та фак. соціології та психології (спец."Фізіологія людини і тварин" та "Психологія"). – Київ, 1994. – 68с.
810978
   Методичні розробки з курсу "Електронна мікроскопія матеріалів" : Для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Розділ 1. : Формування зображень в електронному мікроскопі. – 1999. – 34с.
810979
   Методичні розробки з фізіології вищої нервової діяльності : (Для студентів біологічного та філософського факультетів). – Київ, 1976. – 65 с.
810980
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Фізика біосистем" та семінарських занять "Сучасні проблеми оптики" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.С. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
810981
  Семенов М.О. Методичні розробки і короткий довідник для студентів філологічного факультету / М.О. Семенов, А.П. Могила. – Київ, 1972. – 72с.
810982
   Методичні розробки і короткий довідник студента-заочника біологічного факультету. – Київ, 1970. – 63с.
810983
  Неміч З.Г. Методичні розробки лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1976. – 125 с.
810984
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
810985
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови / І.Я. Харитонова. – Київ, 1970. – 60с.
810986
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови. / І.Я. Харитонова. – Київ
2. – 1971. – 41 с.
810987
  Гулєша О.М. Методичні системи навчання математики студентів технічних університетів з використанням сучасних інформвційно-комунікативних технологій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 25-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 26 (359)). – ISSN 2076-586Х
810988
  Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
810989
  Михайлів Н.Д. Методичні та математичні аспекти проектування комп"ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об"єктів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 66-71. – (Технічні науки ; № 3 (237)). – ISSN 2307-5732
810990
  Коблянська О.І. Методичні та організаційні аспекти аудиту експортних операцій / О.І. Коблянська, Ю.В. Сліпченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 3-8.
810991
  Царук А.Ю. Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 3 (67). – С. 86-89. – ISSN 1683-1942


  Досліджено питання проведення попереднього екологічного аналізу виробничої діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств як субституту екологічного аудиту та основи для подальшої екологічної сертифікації виробництва.
810992
  Черниш Н.І. Методичні та організаційні засади створення українських енциклопедій (з редакторского досвіду М.П. Бажана) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 3-16. – ISSN 1998-6912
810993
  Мулик Я.І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 28-38. – ISSN 2306-6792
810994
  П"ятницька Г.Т. Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства / Г.Т. П"ятницька, О.М. Григоренко, В.С. Найдюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 53-63 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2306-6792
810995
  Залавський Ю.В. Методичні та прикладні засади розроблення різномасштабних карт грунтів(на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.18 / Залавський Юрій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
810996
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф., 21 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та практики викладання іноземної мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-285-017-8
810997
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнародною участю, 20 листоп. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов, Каф. методики та практики викладання інозем. мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-142-7
810998
  Хільчевський В. Методичні та регіональні аспекти сучсних змін хімічного складу річкових вод України / В. Хільчевський, С. Курило // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7069-38-5
810999
  Дерхо Віктор Методичні умови вивчення пам"яток мистецтва на уроках історії з учнями 7 класу та формування їх естетичних почуттів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
811000
  Ліснічук Н.В. Методичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Н.В. Ліснічук, О.В. Васюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального ...
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,