Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
811001
  Даниленко С.І. "Мультимедійна платформа іномовлення України" як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам / С.І. Даниленко, М.І. Соботюк // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 245-248. – ISSN 2076-1554
811002
   "Мураново", музей-усадьба им.Ф.И.Тютчева. – М. : Московский рабочий, 1963. – 68 с.
811003
  Смолій Я. "Мусимо взяти під контроль інфляцію, інакше жоден стратегічний інвестор сюди не прийде" / вів бесіду Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Наше спілкування з Головою Національного банку України Яковом Смолієм відбулося в кулуарах конференції "Взаємодія фіскальної та монетарної політики", організованої НБУ спільно з Національним банком Польщі. І хоча головна тема нашої розмови якраз і ...
811004
  Гуменюк О. "Мусить скінчитися роздор!" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 1 вересня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  150-річчя від дня народження головнокомандувача Української Галицької армії Мирона Тарнавського.
811005
  Завьялова Е.Е. "Мусорная парадигма" в "Мертвых душах" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С 16-25. – ISSN 0130-9730
811006
  Уразманова Р.К. "Мусульманские" обряды в быту татар // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 13-26. – ISSN 0869-5415
811007
  Котюкова Т.В. "Мусульманский вопрос" в Туркестане в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 97-112. – ISSN 0042-8779
811008
  Ионова А.И. "Мусульманский национализм" в современной Индонезии. / А.И. Ионова. – М., 1972. – 283с.
811009
  Бочковская А.В. "Мусульманский след" в современном индийском Панджабе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 45-58. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
811010
  Ващенко В.В. "Мутація імені": деякі аспекти життя Д.І. Яворницького з перспектив психобіографічної та соціологічної парадигм // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 32-44
811011
  Майовець А. "Муха-цокотуха тараканище" (за казкою К. Чуковського) у творчій інтерпретації Юрія Чаришнікова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1223-1226. – ISSN 1028-5091
811012
  Дем"яненко С. "Мушу випити келих до краю ..." (Вивчаємо життя і творчість Євгена Маланюка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263
811013
  Дем"яненко С. "Мушу випити келих до краю... " // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 14-24. – ISSN 0130-5263


  Автор з"ясовує причини другої хвилі еміграції українців, щоб поглибити знання студентів про поняття "література української діаспори", "празька школа"; знайомить із життєвим шляхом і творчим доробком видатного поета-емігранта, борця і патріота Євгена ...
811014
  Хруцкий Э.А. "МЧК сообщает..." / Э.А. Хруцкий. – Москва, 1988. – 98с.
811015
   [Мурашині ГеннадіюОлександровичу - 85] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 244-245. – ISSN 1993-0909


  Юридична громадськість сердечно вітає з 85-річним ювілеєм вченого України в галузі конституційного права та проблем організації і діяльності правоохоронних органів, суду і прокуратури, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, ...
811016
  Филиппов В. “Мурзилки” - под запрет. Перечень журналов ВАК переформируют / подготовила материал Н.Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 5


  В ближайших планах - представление новой методики оценки качества деятельности диссоветов, обновление составов экспертных советов ВАК и выбор их председателей, ввод в действие новых критериев к так называемому перечню журналов ВАК, проведение ...
811017
  Пришляк О.О. М-функцiї на неорiєнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 176-185. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних неорiєнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi неорiєнтованi атоми. Показано, що подвiйний граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним ...
811018
  Зимина А.Н. Музыкально-ритмическое воспитание детей пяти и шести лет в детском саду : Автореф... канд. пед.наук: / Зимина А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 19л.
811019
  Шлупахина Татьяна Владимировна Музыкальное мышление как предмет культурно-исторического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шлупахина Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.124-140
811020
  Тихонов А. Музыкальное пиратство: где, как и когда это начиналось // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : Научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2006. – № 5. – С. 50-58. – ISSN 0201-7059
811021
  Горошкова Р.Р. Музыкальные аспекты стиля "Рождественской песни в прозе" Ч. Диккенса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 42-46. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
811022
  Рклицкая А.Д. Музыкальные библиотеки и музыкальные фонды в библиотеках СССР / А.Д. Рклицкая. – М., 1972. – 176с.
811023
  Емельянова Н.Н. Музыкальные вечера / Н.Н. Емельянова. – Воронеж, 1977. – 171с.
811024
  Левашева Г.Я. Музыкальные вечера. / Г.Я. Левашева. – Л., 1963. – 156с.
811025
   Музыкальные жанры. – М., 1968. – 328с.
811026
  Цуккерман В.С. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / В.С. Цуккерман. – Москва : Музыка, 1964. – 160 с.
811027
  Попова Т.В. Музыкальные жанры и формы / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1954. – 384 с.
811028
  Очаковская О.О. Музыкальные издания : Для общеобразовательной школы: Библиография / О.О. Очаковская. – Москва : Советский композитор
Вып. 3 : Пособие для муз. работников дет. садов, учителей пения, дирежеров детских и юношеских хоров, пионервожатых, родителей, любителей музыки. – 1976. – 167с.
811029
  Очаковская О.О. Музыкальные издания для общеобразовательной школы / О.О. Очаковская. – М.
2. – 1972. – 247с.
811030
  Очаковская Ольга Осиповна Музыкальные издания для общеобразовательной школы : Библиография: Пособие для муз. работников дет. садов, учителей пения, дирежеров дет. и юнош. хоров, пионервожатых. любителей музыки / Очаковская Ольга Осиповна. – Москва : Советский композитор
Вып. 4. – 1980. – 109с.
811031
   Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем. – М., 1966. – 303с.
811032
   Музыкальные культуры народов. – М., 1971. – 376с.
811033
  Берни Ч. Музыкальные путешествия. / Ч. Берни. – Ленинград, 1961. – 204с.
811034
  Берни Ч. Музыкальные путешествия. / Ч. Берни. – М.-Л., 1967. – 291с.
811035
   Музыкальные синтезаторы. – Москва, 1983. – 64 с.
811036
  Лейтес Р.Э. Музыкальные сказки Шехеразады / Р.Э. Лейтес. – М., 1968. – 40с.
811037
  Бескоровайная В.М. Музыкальные странствия современного подростка. / В.М. Бескоровайная, М.П. Павлович. – Москва, 1985. – 80с.
811038
   Музыкальные театры, 1973. – 24 с.
811039
   Музыкальные театры. – Москва, 1984
811040
  Мелихов И.С. Музыкальные товары / И.С. Мелихов, Н.В. Пашина. – М., 1972. – 191с.
811041
  Сперанский С.Л. Музыкальные товары / С.Л. Сперанский. – М., 1980. – 168с.
811042
  Илешин Б.И. Музыкальные тропинки отчего края / Б.И. Илешин. – Москва : Правда, 1979. – 48 с.
811043
   Музыкальные фестивали. Топ-7 лучших музыкальных фестивалей Европы, которые вы все еще можете посетить в 2018 году // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 12-17 : фото
811044
  Ройтерштейн М.И. Музыкальные формы : одночастная, двухчастная и трехчастная формы / М.И. Ройтерштейн. – Москва : Советский композитор, 1961. – 36 с.
811045
  Копытман М. Музыкальные формы и жанры. : (материалы для лекций) / М. Копытман; М. Копылов ; Мин-во культуры Кахахской ССР, Респуликанский метод. каб. культпросветработы. – На правах рукописи. – Алма-Ата, 1959. – 48 с.
811046
   Музыкальный альманах / ред. Г. Ангерт, Е. Шор. – Москва : Изд. "Бетховенской студии", 1901. – 197 с.


  Польгейм Мария Анна
811047
   Музыкальный год 1971. – М., 1971. – 240с.
811048
   Музыкальный калейдоскоп. – М.
вып. 1. – 1974. – 111с.
811049
   Музыкальный календарь. – М., 1963. – 327с.
811050
   Музыкальный календарь. – М., 1964. – 327с.
811051
   Музыкальный календарь. – М., 1965. – 427с.
811052
   Музыкальный календарь. – М., 1966. – 360с.
811053
   Музыкальный календарь. – М., 1968. – 315с.
811054
   Музыкальный календарь. – М., 1968. – 296с.
811055
   Музыкальный календарь на 1957. – с.
811056
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1957 год. / Б.С. Яголим. – М., 1956. – 160с.
811057
   Музыкальный календарь на 1958 / Яголим Б. С. – с.
811058
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1958 год. / Б.С. Яголим. – М., 1957. – 200с.
811059
   Музыкальный календарь на 1959 / Яголим Б. С. – М., 1958. – с.
811060
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1959 год. / Б.С. Яголим. – М., 1958. – 208с.
811061
   Музыкальный календарь на 1961. – Москва : Музгиз, 1960. – 220 с.
811062
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1962 год. / Б.С. Яголим. – М., 1961. – 256с.
811063
   Музыкальный календарь на 1966. – Москва : Музыка, 1965. – 358 с.
811064
   Музыкальный календарь школьника. – Калинин, 1964. – 108с.
811065
   Музыкальный календарь школьника. – М., 1965. – 108с.
811066
   Музыкальный класс [Електронний ресурс]. – Москва : New Media Generation, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98 и выше, процессор Pentium, 32 Mb ОЗУ, SVGA - видеокарта (640х480, High Color), 16-битная зв. карта, CD-ROM, - На 4-х языках.-Загл. с этикетки видеодиска


  Музыкальный класс - это веселое развлечение, игра и уроки музыки одновременно. Программа дает подробные описания разлитчных музыкальных инструментов (старинных, классических, современных), а также позволяет услышать их звучание. Много интересных и ...
811067
  Мацюк А.А. Музыкальный код в романе Паскаля Киньяра "Все утра мира" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 308-313. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
811068
  Любецкая В. Музыкальный лад и лад в теории словесности // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 75-79. – ISSN 2307-2261
811069
   Музыкальный Ленинград. – Л., 1958. – 528с.
811070
   Музыкальный магазин. – М., 1976. – 47с.
811071
   Музыкальный мир Георгия Свиридова. – Москва : Советский композитор, 1990. – 224 с.
811072
  Глумов А.Н. Музыкальный мир Пушкина / А.Н. Глумов. – МЛ., 1950. – 280с.
811073
  Капишников Н.А. Музыкальный момент / Н.А. Капишников. – М., 1991. – 176с.
811074
  Розанов А.С. Музыкальный Павловск / А.С. Розанов. – Л, 1978. – 159с.
811075
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – М., 1984. – 168с.
811076
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – 2-е изд. испр. – М., 1986. – 175с.
811077
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – 3-е изд. – М., 1988. – 175с.
811078
  Балтер Г.А. Музыкальный словарь специальных терминов и выражений / Г.А. Балтер. – Москва : Советский композитор, 1976. – 486 с.
811079
  Островский А.Л. Музыкальный словарь. / А.Л. Островский. – Л.-М., 1949. – 214с.
811080
   Музыкальный современник. – М., 1973. – 344с.
811081
   Музыкальный современник. – М.
вып. 3. – 1979. – 306с.
811082
  Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр / М.Н. Лобанова. – Москва, 1990. – 221с.
811083
  Владыкина-Бачинская Музыкальный стиль русских хороводных песен : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Владыкина-Бачинская Н.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 28л.
811084
   Музыкальный театр. – Москва, 1990. – 285 с.
811085
  Тараканов М.Е. Музыкальный театр Альбана Берга / М.Е. Тараканов. – Москва : Советский композитор, 1976. – 560 с.
811086
  Гозенпуд А А. Музыкальный театр в России. / А А. Гозенпуд, . – Л., 1959. – 782с.
811087
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 108с.
811088
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 98с.
811089
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 104с.
811090
   Музыкальный театр казахского народа. – Алма-Ата, 1961. – 139с.
811091
  Вериня С.Ф. Музыкальный театр Латвии и зарождение латышской национальной оперы / С.Ф. Вериня. – Ленинград : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1973. – 184 с. : нот. ил.
811092
   Музыкальный театр: драма. – М., 1983. – 173с.
811093
  Такташова Т.В. Музыкальный учебный словарь / Т.В. Такташова, Н.В. Баско, Е.В. Баринова ; Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского ; Ин-т языкознания РАН. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-527-6
811094
  Саркисян С.К. Музыкальный феномен в фильмах Сергея Параджанова // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 27-40. – ISSN 0130-5298
811095
  Айзенштадт А.М. Музыкальный фольклор народностей Нижнего Приамурья : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. наук / Айзенштадт А.М. ; Ленингр. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. – Ленинград, 1965. – 19 с.
811096
  Крупинин И.Т. Музыкальный центр "Мелодия-106-стерео" / И.Т. Крупинин. – Москва, 1984. – 63 с.
811097
   Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671с.
811098
  Ионов А.В. Музыкальный ящик. / А.В. Ионов. – Сталино, 1952. – 112с.
811099
  Капустин В Ю. Музыкант-исполнитель и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1985. – 160с.
811100
  Шевченко Т.Г. Музыкант / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 71с.
811101
   Музыкант и его встречи в искусстве,. – М., 1978. – 64с.
811102
  Капустин В Ю. Музыкант и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1976. – 40с.
811103
  Черный О.Е. Музыканты / О.Е. Черный. – Л, 1948. – 533с.
811104
   Музыканты Великой Отечественной. – Воронеж, 1980. – 159с.
811105
   Музыканты одного оркестра. – М., 1987. – 46с.
811106
  Муха А.И. Музыканты смеются / А.И. Муха. – 2-е изд,. доп. – К., 1969. – 304с.
811107
  Яковлев Музыканты соревнуются / Яковлев, В. Лев. – М, 1975. – 333с.
811108
  Нагибин Ю.М. Музыканты. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1986. – 301с.
811109
   Музыковедение и музыкальная критика в республиках Закавказья. – М., 1956. – 515с.
811110
   Музыковедческая подготовка школьного учителя. – М., 1984. – 114с.
811111
   Музыкознание. – Л., 1928. – 168с.
811112
  Созина С.А. Муиски / С.А. Созина. – М, 1969. – 201с.
811113
  Якубов А. Мукаддас : повесть / Адыл Якубов; пер. с узб. Н.Ивашева. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 85 с.
811114
  Алимджан Х. Муканна : ист. драма в 4-х д., 8-ми карт. / Хамид Алимджан ; пер. с узб. В. Державина ; предисл. К. Яшена. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1964. – 150 с.
811115
   Мукаржовський (Mukarovsky) Ян // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828-829. – ISBN 966-316-069-1
811116
  Бурма Д.І. Мукачеве : Путівник / Д.І. Бурма, О.М. Горшков. – Ужгород : Карпати, 1967. – 167с.
811117
  Герасименко Арсеній Мукачеве. Секрети замку Паланок / Герасименко Арсеній, Грабовчак Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 112-118 : фото
811118
  Панькевич И. Мукачевские пергаминные отрывки. : Из наследия проф. Д-ра А. Колессы / И. Панькевич. – Прага. – [11] с.
811119
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1977. – 64с.
811120
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1982. – 55с.
811121
  Кічера В. Мукачевський ігумен Анатолій Кралицький (1834-1894) як історик ЧСВВ // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-7379-92-11
811122
  Сова П.П. Мукачівський замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
811123
   Мукашева Роза, Голуб Юрка, Герасимов Петр, Турбал Нина, Карим-Заде Джамолиддин. – М., 1989. – 320с.
811124
  Тамбовский А.М. Мукден (Шеньян) / А.М. Тамбовский. – Москва, 1954. – 56с.
811125
  Бадмаев А. Мукебэн : роман / Алексей Бадмаев ; пер. с калм. О.Мирошниченко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 318 с.
811126
  Беба Ю. Муки "абітури". Єдиним удосконаленням цьогорічної кампанії стала система "Електронний вступ", утім випускники і далі годинами стоять у чергах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 99). – С. 7


  Лідерами рейтингу за підрахунками МОН України, стали КНУ імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет "КПІ" та Національний авіаційний університет. Відповідальний секретар приймальної комісії В. Крижанівський розповів, як здійснюється ...
811127
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
811128
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
811129
  Буковецька В. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 17-13. – ISSN 1992-9277
811130
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльнсті та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
811131
  Гордієнко Є. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо удосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
811132
  Макал М. Муки життя. / М. Макал. – К, 1954. – 67с.
811133
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – Москва, 1972. – 157 с.
811134
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – 2-е изд. доп. и перераб. – М, 1981. – 111с.
811135
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1971. – 759с.
811136
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Кишинев, 1975. – 959с.
811137
  Стоун И. Муки и радости : Роман о Микеланджело / И. Стоун ; пер. с англ.Н.Банникова. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 767 с.
811138
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1985. – 766с.
811139
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
1. – 1990. – 378с.
811140
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
2. – 1990. – 414с.
811141
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
1. – 1997. – 512с.
811142
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
2. – 1997. – 544с.
811143
  Мирзоев Г. Муки любви : повести / Гаффар Мирзоев ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 268 с.
811144
  Гудмэн Джо Муки обольщения / Гудмэн Джо. – Москва : АСТ, 1997. – 544 с. – ISBN 5-15-000385-7
811145
  Флорин С. Муки переводческие : практика перевода / Сидер Флорин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 184 с.
811146
  Яковлев А.Н. Муки прочтения бытия / А.Н. Яковлев. – М., 1991. – 364с.
811147
  Стоун И. Муки радости : Роман / И. Стоун. – Москва : Правда, 1991. – 768с.
811148
  Фарман Г.Т. Муки рождения / Г.Т. Фарман. – Москва, 1981. – 223 с.
811149
  Горнфельд А.Г. Муки слова : [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Санкт-Петербург : Светоч ; Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – 47 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией С.А. Венгерова, № 15 : Серия "История и теория литературы" ; № 2)
811150
  Горнфельд А.Г. Муки слова : статьи о художественном слове ; [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 224 с.
811151
  Шамыев К. Муки совести / К. Шамыев. – Москва, 1984. – 224 с.
811152
  Белов Л.Г. Муки Тамталова / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1973. – 199с.
811153
  Мухаммед Ю.М. Мукима-ханская история / Ю.М. Мухаммед. – Ташкент, 1956. – 304с.
811154
  Абдулла С. Мукими : пьеса в 4 актах, 7 карт. / Сабир Абдулла; пер. с узбек. Э. Миндлина]. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 96 с.
811155
  Абдулла С. Мукими : роман / Сабир Абдулла; пер. с узб. С. Паластрова ; худож. А. Мамеджанов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1988. – 382, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Б-ка узб. сов. прозы)
811156
   Муковісцидоз // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 5 (211). – С. 4-10. – ISSN 1997-9894
811157
  Воронюк Л. Мукомел : проза : оповідання // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 213-220. – ISSN 0869-3595
811158
  Сидоренко Н. Мукомела Олександр Гнатович / Наталя Сидоренко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 196-200. – ISBN 978-966-2726-03-9
811159
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 85-86
811160
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 69. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
811161
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 165-166 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
811162
   Мукомель Ізраїль Феліксович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 94-95. – ISBN 966-95774-3-5
811163
  Михайлов С. Мукоморье : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 119-125. – ISSN 0130-7673
811164
  Павлюк И.М. Мукополисахариды рубца крупного рогатого скота. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлюк И.М.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
811165
  Кольчинская Т.А. Мукополисахариды щитовидной железы при изменении тиреоидной функции : Автореф... канд. биол.наук: / Кольчинская Т.А.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 24л.
811166
  Маслова О.А. Муктэйский горизонт ордовика Сибирской платформы: палеонтологическое обоснование, распространение, корреляция разрезов / О.А. Маслова, А.Г. Ядренкина, А.В. Каныгин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1247-1262 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1261-1262. – ISSN 0016-7886
811167
  Пайен Мул без узды / Пайен, из Мезьера. – Москва-Ленинград, 1934. – 95 с.
811168
  Азеведо А. Мулат / А. Азеведо ; пер. с португ. Е. Голубевой ; предисл. И. Тертерян ; ил. А. Зефиров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 299 с. : ил.
811169
  Гамзатов Р. Мулатка : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева и Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 135 с.
811170
   Муленко Сергій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 323 : фото
811171
  Рищенко О.С. Мулітокорундові вогнетриви на основі системи CaO - FeO - Al2O3 - SiO2 для позапічної обробки сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рищенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
811172
  Калинникова Е.Я. Мулк Радж Ананд / Е.Я. Калинникова. – М, 1986. – 197с.
811173
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов : героическая драма в 4-х д. / Наки Исанбет ; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1950. – 88 с.
811174
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов : героическая драма в 5-ти д. / Н. Исанбет; Наки Исанбе т; пер. с татар. Я.Апушкина. – Москва : Искусство, 1957. – 110 с.
811175
   Мулланур Вахитов: Жизнь и деятельность плам. революционера-ленинца. – Казань, 1985. – 269с.
811176
  Шатенштейн Л.С. Мултанское дело / Л.С. Шатенштейн. – Ижевск, 1960. – 72с.
811177
  Вербовий О.В. Мултих Георгій Минович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 257. – ISBN 96966-8060-04-0
811178
  Могильний Л.П. Мултих Георгій Минович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 65 : фото
811179
  Франко І.Я. Муляр : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 8с.
811180
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час. – 23с. – (Б-ка "Хата-читальня")
811181
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1927. – 20с. – (Б-ка "Хата-читальня")
811182
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / Ів. Франко // У столярні / І.Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 20 с.
811183
  Карінті Ф. Муляри / Ф. Карінті. – К, 1955. – 268с.
811184
  Колесник Н.А. Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям / Н.А. Колесник, Г.И. Козловский, А.С. Мухина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 191-200 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
811185
   Мульк Радж Ананд : био-библиографический указатель. – Москва : [б. и.], 1953. – 24 с., 1 протр. – (Писатели зарубежных стран)
811186
  Ошис В.В. Мультатули / В.В. Ошис. – М, 1971. – 40с.
811187
   Мультатули и его произведения : критико-биографический очерк, сост. М. Г. К. под ред. и с предисл. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера, 1903. – 80 с. – 3-е беспл. прил. к № 1 "Вестника знания" 1903 г. – (Читальня "Вестника знания")


  Нидерландский пис.: Эдуард Доувес Деккер (нидерл. Eduard Douwes Dekker (1820-1887) - Мультатули псевд. Авт. предисл., ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
811188
  Лисак Н.В. Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лисак Н.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
811189
  Крищук А.Ф. Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крищук Андрій Федорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
811190
  Коваленко О.Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
811191
  Діденко Д.Г. Мультиагентна система дискретно-подійного імітаційного моделювання OPENGPSS : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.06 / Діденко Д.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
811192
  Лабжинський В.А. Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі СОД екологічного моніторингу) : автореф. дис. ... кант. техн. наук : 05.13.06 / Лабжинський В.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
811193
  Яловець А.Л. Мультиагентне моделювання переслідування на площині : від теорії до програмної реалізації / А.Л. Яловець ; НАН України, Ін-т програм. систем. – Київ : Наукова думка, 2019. – 164, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-161. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1693-4
811194
  Примостка А.О. Мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 274-280. – ISSN 2222-4459
811195
  Омельяненко О.А. Мультиагентний підхід до розробки інтелектуальних систем управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
811196
  Парасюк І.М. Мультиагентні системи на основі нечітких моделей: архітектура, координація та трансформації / І.М. Парасюк, С.В. Єршов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 179-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нечіткі архітектурні моделі мультиагентных систем для розподіленого середовища, що мають властивості реактивності і мотивованості Запропоновані засоби опису поведінки нечітких агентів на основі трансформацій нечітких графів, способи їх ...
811197
  Мыснык Б.В. Мультиагентные технологии анализа и оптимизации функционирования предприятий отрасли / Б.В. Мыснык, В.Е. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 139-146. – ISSN 1028-9763


  Розглянуто задачу аналізу та оптимізації функціонування підприємства галузі. Запропоновано як інструментарій моделювання та підтримки прийняття рішень використовувати мультиагентні технології. Визначено проблеми, які супроводжують процес моделювання, ...
811198
   Мультибіосенсорна система на основі рН-чутливих польових транзисторів для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини / О.О. Солдаткін, С.В. Марченко, О.Л. Кукла, О.С. Павлюченко, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 2. – C. 54-66. – ISSN 1815-7459
811199
  Королюк Д.В. Мультиваріантні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією і еквілібріумом // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 71-78. – ISSN 0868-6904
811200
  Марценюк В.П. Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі Ходжкіна-Хакслі з індукцією дерева рішень / В.П. Марценюк, З.О. Майхрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 145-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
811201
  П"ятницька Г. Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку / Г. П"ятницька, В. Найдюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 22-36. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
811202
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 2. – 1998
811203
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 3. – 1999
811204
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 4. – 1999
811205
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 5. – 1999
811206
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 6. – 1999
811207
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 7. – 1999
811208
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 8. – 1999
811209
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 9. – 1999
811210
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 10. – 2000
811211
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 11. – 2000
811212
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 12. – 2000
811213
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 13. – 2000
811214
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 14. – 2000
811215
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 15. – 2000
811216
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 17. – 2000
811217
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 18. – 2000
811218
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-003-5
№ 19. – 2001
811219
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-006-Х
№ 20. – 2001
811220
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-009-4
№ 21. – 2001
811221
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-013-2
№ 22. – 2001
811222
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-019-1
№ 23. – 2001
811223
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-027-2
№ 24. – 2001
811224
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-035-3
№ 26. – 2001
811225
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-038-8
№ 27. – 2002
811226
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-044-2
№ 28. – 2002
811227
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-050-7
№ 29. – 2002
811228
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-054-Х
№ 30. – 2002
811229
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-057-4
№ 31. – 2002
811230
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-063-9
№ 32. – 2003
811231
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-069-8
№ 33. – 2003
811232
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-076-0
№ 34. – 2003
811233
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-080-9
№ 35. – 2003
811234
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-084-1
№ 36. – 2003
811235
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-085-Х
№ 37. – 2003
811236
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-090-6
№ 38. – 2003
811237
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-095-7
№ 39. – 2004
811238
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-097-3
№ 40. – 2004
811239
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-106-6
№ 42. – 2004
811240
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-110-4
№ 43. – 2004
811241
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-116-3
№ 44. – 2004
811242
  Шпота С.Д. Мультивибраторы с динамическим насыщением транзисторов / С.Д. Шпота. – Минск : Наука и техника, 1977. – 190 с.
811243
  Пашко М.О. Мультиграмовий синтез C4/C5 3,3-дифторо-циклобутилзаміщених будівельних блоків / М.О. Пашко, К.П. Мельников // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 88
811244
  Жангожа А.Р. Мультидисциплінарні дослідження аргументації: сучасні аспекти та перспективи // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 23-26. – ISSN 2414-5823


  Тенденції та здобутки теорії аргументації та логіки в останні десятиріччя, досягнення у сферах когнітивних наук, програмуванні змушують переосмислити фундаментальні поняття науки, процес отримання знання, інструменти верифікації істини та саму її ...
811245
  Вижкевич-Максимов Мультиетнічні суспільства з перспективи об"єднаної Європи (на прикладі українців у Польщі та Сербії) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 106-112. – ISSN 0203-9494
811246
  Рыжих Г.Г. Мультикластерная динамическая модель с антисимметризацией. Характеристики шестинуклонной системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рыжих Г.Г.; Российская АН, Ин-т ядерных исследований. – Москва, 1992. – 13л.
811247
  Вахрушев М.В. Мультикомпетентность как фактор личностного развития школьников // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматриваются теоретические проблемы мультикомпетентности: определение, признаки, составные части.
811248
  Мельничук Т.В. Мультикритеріальна таксономія кримінологічних знань // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 131-142. – ISSN 2304-4556
811249
  Буник Ю.О. Мультикритеріальний аналіз альтернативних інструментів боргової політики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7069-02-6
811250
  Піняжко О.Б. Мультикритеріальний аналіз рішень для оцінювання технологій охорони здоров"я: наукове обгрунтування вибору критеріїв в Україні / О.Б. Піняжко, О.М. Заліська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 5/6, вересень - грудень. – C. 24-31. – ISSN 0367-3057
811251
  Халилов В.М. Мультикультурализм в американском кино / В.М. Халилов, Е.В. Хилькевич // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 11 (479). – С. 91-106. – ISSN 0321-2068
811252
  Сахарова В.В. Мультикультурализм и проблемы интеграции иммигрантов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 47-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
811253
  Нестеров Г. Мультикультурализм как угроза: миф и реальность // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 428-433. – ISBN 978-9952-404-72-2
811254
  Тэвдой-Бурмули Мультикультурализм: между панацеей и проклятием // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 14-34. – ISSN 0235-5620


  Мультикультурализм - политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
811255
  Майборода О. Мультикультуралізм - рецепт від фобій чи їх джерело? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 7


  Наплив сирійських біженців у Європу загострив так звану кризу мультикультуралізму.
811256
  Тейлор Ч. Мультикультуралізм і "Політика визнання" = Multiculturalism and "the politics of recognition" : есей Чарльза Тейлора з коментарями / Ч. Тейлор; пер. з англ.: [Р.Й. Димерець ; коментарі]: Емі Гутман (ред.), Сьюзан Волф, Стівена Рокфелера, Майкла Волцера. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 171, [1] с. – Пер. за вид.: Multiculturalism and "the politics of recognition" / Charles Tailor. Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 1992. - Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2001 р. - Предм. та імен. покажч.: с. 166-171. – Бібліогр.: с. 139-165 та в підрядк. прим. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-253-7
811257
  Логвиненко Б. Мультикультуралізм і одноденність Індонезії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 1/2 (425/426) 15 -21.01.2016 р. – С. 60-62. – ISSN 1996-1561


  Чому в 250-мільйонній країні не виникає суперечок про "правильні" дати свят.
811258
  Радіонова І.О. Мультикультуралізм на межі століть: практики та стратегії // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 143-152
811259
  Кіндратець О.М. Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 46-51. – ISSN 2072-1692
811260
  Дякун О.М. Мультикультуралізм у М.А. Астуріаса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 126-130. – ISBN 966-594-420-7
811261
  Балога Е.І. Мультикультуралізм у Німеччині: особливості німецького наукового та політичного дискурсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 13-20


  Визначені історичні причини перетворення Німеччини на "країну імміграції". Охарактеризовані основні підходи у дослідженнях проблеми становлення мультикультуралізму в Німеччині.
811262
  Воропай Т.С. Мультикультуралізм у сучасній українській літературі = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Т.С. Воропай, К.О. Тягло; Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 319-322. – ISSN 1727-1584
811263
  Голуб Л. Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства в Австралії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 44-52. – ISBN 978-966-2633-02-3
811264
  Ошитко О. Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства: досвід Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 133-135. – бібліогр. в кінці ст.


  By analyzing discourse of multiculturalism in today"s Germany, the author exposes the reasons for the appearance of the critical attitude towards it, reveals the necessity to reconsider certain principles of multiculturalism, taking globalization into ...
811265
  Свириденко Д.Б. Мультикультуралізм як основа міжособистісної комунікації у процесах академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-17. – ISSN 2226-3209
811266
  Супруненко А.П. Мультикультуралізм як принцип політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-174. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
811267
  Підскальна О. Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 108-120. – ISSN 2524-0137
811268
  Саух П.Ю. Мультикультуралізм: оптимізм теорії і неспроможність практики вирішення проблем полікультурного суспільства / П.Ю. Саух, Ю.П. Саух // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 43-48


  У статті, на основі аналізу сучасних турболентних процесів міжкультурної взаємодії, обгрунтовується ідея так званої культурної глобалізації, яка заперечує можливість повного подолання культурної різноманітності.
811269
  Ященко В.Л. Мультикультуралізм: панацея чи шлях в нікуди? // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 52-54
811270
  Бідзюра І.П. Мультикультуралізм: сутність явища та основні проблеми / І.П. Бідзюра, Т.Ю. Абдулкеримов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 5-11
811271
  Солдатська Т.І. Мультикультуралістичний дискурс сьогодні – основні виклики та загрози // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 46-47
811272
  Марусик Ю. Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 228-235. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано становлення мультикультуралізму й електоральні особливості його практичної реалізації в так званих країнах мігрантів і відмінності цих процесів із впровадженням подібних ідей у Європі. Висвітлено чинники, що сприяють критичнішому ...
811273
  Сав"юк А.М. Мультикультуральність художнього світу Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Сав"юк Андрій Мирославович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
811274
  Глазов Д. Мультикультурна Європа в умовах міграційної кризи 2015 р. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634
811275
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада в критичних рефлексіях XX століття: pro et cntra // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 89-94. – ISBN 978-966-330-308-6
811276
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри : монографія / Олена Ткачук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2018. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 365-456. – ISBN 978-617-7685-37-0
811277
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Ткачук Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
811278
  Полякова Я. Мультикультурна освіта вчителів у Словеччині // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-27. – ISSN 2077-1827
811279
  Гриценко Т.В. Мультикультурна освіта: досвід США // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 4-6
811280
  Глюдзик Ю.В. Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу "The Cyronicles of Narnia" К.С. Льюїса // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7132-18-8


  На прикладі антропоетонімів.
811281
  Воробьев Н.Е. Мультикультурная подготовка учителя в США / Н.Е. Воробьев, И.С. Бессарабова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
811282
  Добрынина Н.Е. Мультикультурная работа библиотеки: новое и традиционное // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 28-30
811283
  Бондарук С.О. Мультикультурне майбутнє: pro et contra // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 11-17. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
811284
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 216 л. – Додатки: л. 206-216. – Бібліогр.: л. 184-205
811285
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
811286
  Солошенко В.В. Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 24-26. – ISSN 0868-8117
811287
  Рог Г.В. Мультикультурні виміри турецької літератури: координати канону // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 120-129. – ISSN 1682-671Х
811288
  Танчер В. Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 183-191


  У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури. Репрезентовано також дослідження таких соціально-культурних явищ, як мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гібридизація тощо. The article suggests an analysis of the ...
811289
  Рибачок О. Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 274-291. – ISSN 2224-9516


  "...Стаття присвячена діяльності провідних бібліотек США, Канади й Австралії в напрямі створення інтегрованих цифрових мультикультурних ресурсів."
811290
  Ткачук О.П. Мультикультурність Конрада-емігранта // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 376-380. – ISSN 2520-2103
811291
  Борисенко В. Мультикультурність: усьому свій час і своя пора... (з публіцистики Василя Ткаченка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 31-38. – ISSN 0130-6936
811292
  Сергеева И.В. Мультикультурное воспитание студентов педагогического вуза в процессе обучения иностранному языку // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 76-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема мультикультурного воспитания студентов педагогического вуза. Показывается, что для формирования мультикультурного сознания личности студента большим педагогическим потенциалом обладает дисциплина «Иностранный язык», что требует ...
811293
  Пахомов С.А. Мультикультурные процессы в современной России: плюрализация малых сообществ // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 124-137. – ISSN 1606-951Х
811294
  Батаева Т.Н. Мультикультурные соощества: ноые роли библиотек // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 80-88. – ISSN 2072-3849


  О проблемах обслуживания мультикультурного населения и новой роли библиотек во свем мире.
811295
  Кривонос Р.А. Мультилатералізм як зовнішньополітична стратегія ФРН у європейській системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 34-50. – ISSN 2308-6912


  Актуальність дослідження підходів Федеративної Республіки Німеччина в європейській субрегіональній підсистемі міжнародних відносин визначається необхідністю наукового обґрунтування розбудови українсько-німецької співпраці в складних умовах ...
811296
  Головатенко Т. Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 146-151. – ISSN 2078-1687
811297
  Большак В.І. Мультилінгвальні компоненти англомовного політичного дискурсу (на матерілі промов канадського політика Томаса Маклера) / В.І. Большак, О.І. Станкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 29-32. – ISBN 978-617-7109-99-9
811298
   Мультилінгвізм та білінгвізм: проблеми та підходи до вивчення : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 215, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-768-0
811299
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 1998
811300
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 2000
811301
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows : Руководство для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. – 284с. – (Библиотека системного программиста ; Том 15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
811302
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows / А.В. Фролов, Г.В. Фролов; Руководство для программиста. – 2-е изд., стер. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. – 284с. – (Библиотека системного программиста; Т.15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
811303
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 284с. – (Библитотека системного программиста Т.15)
811304
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM / Э. Ратбон. – К, 1995. – 276с.
811305
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM для "чайников" / Э. Ратбон. – 2-е изд. – Киев : Диалектика, 1996. – 276 с.
811306
  Девятисильный А.С. Мультимедийная система нейроподобного оценивания параметров вращения геофизической технологической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
811307
  Петрова Е.А. Мультимедийное учебное пособие // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 154-159. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются варианты поддержки очной формы обучения студентов в вузе. Рассмотрены особенности применения электронных и мультимедийных учебных пособий, системы тестирования, виртуальных химических лабораторий и образовательного портала в ...
811308
  Тен Е.П. Мультимедийные лекции как перспектива обновления методов обучения в современном профессиональном образовании // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 138-142


  В статье рассматриваются результаты экспериментальной проверки эффективности использования мультимедийных технологий в преподавании курса "Профессиональная педагогика".
811309
  Меркулов В. Мультимедийные решения на "IFA-2005" // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
811310
  Сословский В. Мультимедийные технологии в университетах Европы, США, России и Украины / В. Сословский, Г. Тохтарь, А. Фонарев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 8-15. – ISSN 1562-529Х
811311
  Седых Л.В. Мультимедийные технологии для обучения инженерным специальностям // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 61-63. – ISSN 1026-955X


  Статья посвящена опыту преподавания курса «Детали машин» для студентов инженерных специальностей с использованием мультимедийных технологий. The article deals with some experience for students training in Machine elements course, using multimedia ...
811312
  Березная Т.И. Мультимедийные уроки по работе с САБ ИРБИС / Т.И. Березная, Е.В. Пекур // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0130-9765
811313
  Нурмухамедов Г.М. Мультимедийный учебник - универсальное педагогическое средство обучения в современном образовании // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 29-47. – ISSN 0234-0453
811314
  Нурмухамедов Г. Мультимедийный учебник нового поколения // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 10. – С. 41-43. – ISSN 0234-0453
811315
  Карпова К. Мультимедіа англомовного кулінарного блога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується візуальний аспект подання інформації у сучасних англомовних блогах на кулінарну тематику. Зокрема, розглядаються невербальні особливості (загальний тон фотографії, кольоропозначення, використання спрямованого штучного світла та ...
811316
  Рябічев В.Л. Мультимедіа в інтернет-журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 67-70


  Розглянуто основні мультимедійні мережеві формати - їх процес становлення, переваги та недоліки. Вироблено рекомендації для застосування їх в Інтернет-журналістиці. The main multimedia formats, their evolution, advantages and disadvantages are ...
811317
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 71-74. – ISSN 2078-1016
811318
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 363-365. – ISSN 2076-1554
811319
  Люта Ю.А. Мультимедіа як фактор ефективності освіти в ВНЗ // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 35
811320
  Черепаха В.М. Мультимедіа: новий рівень навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 2-3 : фото
811321
  Жорнова О.І. Мультимедійна компетентність особистості як соціально-психологічний базис одночасного зростання її соціальності та індивідуальності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 87-97
811322
  Денисенко С.М. Мультимедійна лекція як компонент освітнього середовища ВНЗ (на прикладі підготовки фахівців видавництва та поліграфії) // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 46-54. – ISSN 1998-6939
811323
  Бугрим В.В. Мультимедійна полівимірна реклама та її контент // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 133-137


  У статті вперше в українській медіалогії розглянуто контент і форми мультимедійної полівимірної рек-лами в пресі та іншій медіапродукції як інноваційних платформ, що досліджено на вітчизняних і закордонних прикладах. З"ясовано їхню та інших ...
811324
  Назаренко О.І. Мультимедійна презентація як ефективний спосіб інтегрування чотирьох мовленнєвих умінь у навчанні англійської мови для професійного спілкування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 163-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
811325
  Чорноус О.В. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 264-267. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
811326
  Шкепу М. Мультимедійна утопія Оксани Чепели // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 362-368
811327
  Щепанський А.З. Мультимедійне декстопне програмне забезпечення для відтворення відео, формування, відображення та перекладу субтитрів / А.З. Щепанський, Т.О. Коротєєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
811328
  Гонзуль К. Мультимедійний експеримент - досвід журналістів // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  В інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка в межах курсу "Мультимедійний контент" зі студентами поділився досвідом відомий український журналіст, блогер, медіаконсультант Олександр Піддубний.
811329
  Шевченко В.Е. Мультимедійний контент : навч. посібник / В.Е. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 234-239. – ISBN 978-966-439-948-4
811330
  Бєлова А.Д. Мультимедійний курс Globetrotting : Підручник для вищ. навч. закл. / А.Д. Бєлова; КНУТШ; Ін-тут філології; Кафедра англ. філології. – Київ, 2003. – 56с. – ISBN 966-581-436-2


  Підручник виданий з метою апробації нових розмовних тем, матеріалів і вправ
811331
  Семеняко І. Мультимедійний підхід у викладанні воєнно-дипломатичного курсу англійської мови // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 204-213. – ISSN 2617-1775
811332
  Чепелик О. Мультимедійний проект "Генезис" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 93-101. – ISBN 978-966-8917-14-1
811333
   Мультимедійний редактор віртуальної фізичної лабораторії в системі дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет" / Г.М. Кравцов, А.С. Баєв, О.І. Лемещук, В.В. Орлов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 69-79. – ISSN 1998-6939
811334
  Сафронова С. Мультимедійний центр "Грайлик" - через гру до знань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 27-28. – ISSN 2518-7341


  9 червня 2016 року в Дружківській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки Донецької області відбулася значна подія не лише для бібліотечного середовища, але й для всієї громади міста - свої двері для дітей відкрив мультимедійний центр ...
811335
  Малиновський О.Б. Мультимедійні бібліотечні інформаційні ресурси для осіб з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Малиновський Остап Богданович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
811336
  Пушкар О.І. Мультимедійні видання : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Пушкар О.І., Климнюк В.Є., Браткевич В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 142, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-136. – ISBN 978-966-676-486-0
811337
  Плотніков Є.О. Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 1817-8510
811338
  Медведєва В. Мультимедійні інформаційні технології в інформаційно-бібліотечному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти застосування інформаційних мультимедійних технологій у бібліотечному середовищі. Проаналізовано особливості створення електронних ресурсів для якнайповнішого забезпечення інформаційних потреб сучасних користувачів. Обгрунтовано ...
811339
  Воронова Н. Мультимедійні навчальні засоби у професійній підготовці майбутніх фахівців культурології // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 51-67. – ISSN 2077-1827
811340
  Пішванова Валерія Мультимедійні ресурси бібліотеки у вивченні майбутніми спеціалістами іноземних мов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкриваються особливості використання мультимедійних ресурсів бібліотек у вивченні іноземної мови майбутніми спеціалістами заочних факультетів немовних вищих навчальних закладів.
811341
   Мультимедійні ресурси в інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек / О.Б. Малиновський, А.В. Ржеуський, Н.В. Веретеннікова, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 35-44. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто засоби мультимедіа як універсальний канал надання доступу до інформації. Охарактеризовано мультимедійний продукт, його складові та формати представлення. Наведено приклади використання мультимедійних продуктів у бібліотеці вищого навчального ...
811342
  Іспас С. Мультимедійні рукописні архіви. Архів Бухарестського інституту етнографії та фольклору імені К. Бреїлою // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 27-32. – ISSN 0130-6936
811343
  Винничук С.П. Мультимедійні системи як засіб інтерактивного навчання при підготовці майбутніх аграріїв / С.П. Винничук, Р.Г. Кара // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 20-24
811344
  Білецька І.О. Мультимедійні та інтернет-технології в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови в США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 39-48. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано різні підходи американських дослідників до трактування поняття "педагогічна технологія", акцентуючи основну увагу на мультимедійних та Інтернет-технологіях, які набувають пріоритетного значення в мовній професійній підготовці майбутніх ...
811345
  Гах І. Мультимедійні технології в бібліотечних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 536-559. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації та впровадження визначених видів обслуговування з використанням ...
811346
  Малиновський О. Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 16-20. – ISSN 1029-7200
811347
  Найденов М.І. Мультимедійні технології в дослідженні громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 237-251
811348
  Кунанець Н.Е. Мультимедійні технології в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 133-135. – ISBN 978-966-285-103-8
811349
  Близнюк М.М. Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 66-77 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
811350
  Черкашина Ж. Мультимедійні технології в процесі підготовки іноземних студентів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 74-78. – ISSN 2075-1478
811351
  Литвинська С. Мультимедійні технології в процесі підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 117-136. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
811352
  Дацюк Н. Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 62-66
811353
  Зуляк І.С. Мультимедійні технології навчання як важливий чинник сучасного навчально-виховного процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 82-86
811354
  Кунанець Н. Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (з досвіду укладання бібліографічного покажчика "Бібліотечна справа на західноукраїнських землях") // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 6 (206). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  5 жовтня 2011 р. в рамках міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" пройшло засідання круглого столу "Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів" у ...
811355
  Малик І.М. Мультимедійні технології при викладанні навчальних дисциплін / І.М. Малик, П.В. Іванов // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 89-96. – ISSN 2521-6449
811356
  Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
811357
  Гах І. Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 478-490. – ISSN 2224-9516
811358
  Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни "іноземна мова" у технічних вищих навчальних закладах / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 134-138. – (Педагогіка ; № 4)
811359
  Шпрінгвальд Т. Мультимедійні утворення у публіцистиці Світлани Пиркало (на матеріалі інтернет-колонки "Кухня егоїста" та блогу "Мій світ" Світлани Пиркало) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-47
811360
  Данилова О. Мультимедія власноруч : Текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако; Ольга Данілова, Володимир Манако, Дмитро Монако. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 120с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Інформатика. Бібліотека). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-011-5; 966-356-049-5
811361
   Мультимидійна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  На факультеті іноземної філології Запорізького національного університету презентували сучасну мультимедійну лабораторію. Вона має стати майданчиком для занять зі студентами, проведення тренінгів та дискусій серед зацікавлених стейкхолдерів. Відкриття ...
811362
   Мультимикропроцессорная система для моделирования эволюционных процессов. – Минск, 1994. – 132 с.
811363
   Мультимикропроцессорные информационно-управляющие системы. – М, 1988. – 159с.
811364
  Скорик В.Н. Мультимикропроцессорные системы. / В.Н. Скорик. – Киев : Тэхника, 1989. – 189с.
811365
  Буй Д.Б. Мультимножества / Д.Б. Буй, Ю.А. Богатырёва // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 149. – ISBN 978-966-188-165-4
811366
  Буй Д.Б. Мультимножественная табличная алгебра: дополнительные операции / Д.Б. Буй, И.Н. Глушко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1131. – С. 24-36. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 25). – ISSN 2304-6201
811367
  Бондар В.С. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень. / В.С. Бондар, М.В. Яковлєв // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
811368
  Волошин В.М. Мультимодальна і міждисциплінарна модель реабілітації // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 33-34
811369
  Верменич Я. Мультимодальна метафора в англомовних документальних фільмах з екологічної проблематики // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 42-48. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто мультимодальну концептуальну метафору, середовищем функціонування якої є англомовні документальні фільми з екологічної проблематики, сукупність яких витлумачено як жанр екологічного кінодискурсу. Наведено огляд поля дослідження ...
811370
  Івасишин М.Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний і екстралінгвальний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Івасишин Маріанна Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
811371
  Чекштуріна В.М. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В.М. Чекштуріна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Індустрія, 2015. – 314, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-314. – ISBN 978-966-2160-64-2
811372
   Мультипанорама. – Київ, 1979. – 1387 с.
811373
   Мультипанорама. – К, 1984. – 136с.
811374
  Карпов А.О. Мультипарадигмальная теория образования эпохи постмодерна // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 17-32. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена выявлению парадигмального устройства современного образования в контексте ключевой задачи становления общества, «работающего» на знаниях, а именно задачи устроения образования, способного обеспечить его культурный и материальный рост. ...
811375
  Степанов А. Мультипарадигмальний підхід до аналізу феномену нігілізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1728-3671
811376
  Гайдукова Н.В. Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдукова Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
811377
  Рябічев В.Л. Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті аналізується використання мультиплатформного підходу в сучасній журналістиці, тенденції розвитку нових медіа, можливості застосування хмарних технологій у роботі репортера. In the given article we analyze the use of multiplatform approach in ...
811378
  Сороко Л.М. Мультиплексные системы измерений в физике / Л.М. Сороко. – Москва : Атомиздат, 1980. – 120 с.
811379
  Уткин В.И. Мультиплексоры и процессоры телеобработки данных ЕС ЭВМ / В.И. Уткин. – Москва, 1987. – 231с.
811380
   Мультиплексоры передачи данных. – М, 1980. – 160с.
811381
  Лемешко Г.Ф. Мультиплетная структура рентгеновских Kz,2 - nKB,B - спектров элементов с незаполненной 3d-оболочкой : Автореф... наук: / Лемешко Г.Ф.; Ростовский гос. ун-т. – 18л.
811382
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – М
1. – 1963. – 104с.
811383
  Явна Светлана Александровна Мультиплетные эффекты в рентгеновских и рентгеноэлектронных спектрах соединений и простых кластеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Явна Светлана Александровна; АН СССР. Ин-т физики. – К., 1983. – 24л.
811384
  Гришин Александр Владимирович Мультипликативная группа счетного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гришин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
811385
  Герловин Э.Л. Мультипликативная группа циклического р-расширения иррегулярного локального поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Герловин Э.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
811386
  Сергеев А.Г. Мультипликативная теория гиперфункций и ее приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Сергеев А.Г.; МГУ. – М, 1974. – 8л.
811387
  Дэвенпорт Г. Мультипликативная теория чисел / Г. Дэвенпорт. – Москва : Наука, 1971. – 199 с.
811388
  Горячко М.Д. Мультипликативное влияние реализации крупных инвестиционных проектов на региональную социально-экономическую среду (на примере Дальнего Востока России) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 121-128 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
811389
  Бредихин Дмитрий Александрович Мультипликативные алгебры соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бредихин Дмитрий Александрович; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
811390
  Гинзбург Ю.П. Мультипликативные представления аналитических оператор-функций : Автореф. дис. ... доктора физ.-мат. наук : 002 / Гинзбург Ю.П. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 25 с.
811391
  Могилевская Р.Л. Мультипликативные представления оператор-функций и некоторые приложения к теории несамосопряженных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Могилевская Р.Л.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 21л.
811392
   Мультипликативные системы функции и гармонический анализ на нуль-мерных группах. – Баку, 1981. – 180с.
811393
  Тетерина Н.И. Мультипликативные стохастические интегралы и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Тетерина Н. И.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 8л.
811394
  Миронов Олег Константинович Мультипликативные структуры в теориях кобордизмов с особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Миронов Олег Константинович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 11л.
811395
  Чернявский И.Я. Мультипликативный интеграл в топологической группе и группе Ли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернявский И.Я.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 6л.
811396
  Нагодкина З.И. Мультипликатиные представления решений стохастических уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Нагодкина З.И.; Ан УССР.Ин-т математики. – Киев, 1980. – 18л.
811397
  Мазья В.Г. Мультипликаторы в пространствах дифференцируемых функций / В.Г. Мазья, Т.О. Шапошникова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 402 с.
811398
  Сикк Я.Р. Мультипликаторы в случае суммируемости со скоростью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сикк Я.Р.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 12л.
811399
  Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность / Н. Стефанов. – М, 1980. – 208с.
811400
  Волков А.А. Мультипликационный фильм / А.А. Волков. – Москва, 1974. – 40с.
811401
  Костикова Лидия Петровна Мультиплицитное видение культуры как тенденция развития образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
811402
  Литвиненко К.О. Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 41-45. – ISSN 2306-6814
811403
  Пархомець А.Д. Мультиплікативна та адитивна теорії оцінювання реалізації відношення переваги // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 66-67
811404
  Іванова Т.В. Мультиплікаційна ефективність екологічного природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 149-151
811405
  Гладун Ю.Я. Мультиплікація досвіду впровадження нових практик у роботі поліції на регіональному рівні / Ю.Я. Гладун, К.В. Бушуєв, А.В. Ліпенцев // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 13-22
811406
   Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів / С.А. Бугайчук, В.О. Гнатовський, А.М. Негрійко, І.І. Прядко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 4
811407
  Кудря Ю. Мультипольний аналіз поля швидкостей галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  З використанням опублікованих раніше (VizieR On-line Data Catalog: J/other/Ap/49.450, 03/2011) пекулярних швидкостей та відстаней для 2724 галактик з каталогу 2MFGC, проведено мультипольний аналіз поля швидкостей на основі релятивістської геодезичної ...
811408
   Мультипольные формфакторы упругого рассеяния на ядрах Al 27, K 29, Co 59. – Х, 1973. – 28с.
811409
  Дубовик Владимир Михайлович Мультипольный анализ и кварковые механизмы несохранения четности в нуклон-нуклонных и ядерных реакциях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дубовик Владимир Михайлович; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 16л.
811410
  Прихно Ю.Є. Мультипроектне управління розвитком судноплавних компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Прихно Юлія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
811411
   Мультипроцессорные системы и параллельные вычисления. – М, 1976. – 384с.
811412
  Квасников К.Г. Мультисервисная сеть передачи данных университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 27-28. – ISSN 0321-0383
811413
  Ершов В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В.А. Ершов, Н.А. Кузнецов. – Москва : Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2003. – 425, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7038-2133-9
811414
  Гомза І.А. Мультисеторальна класифікація авторитарних режимів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17. – ISSN 1996-5931
811415
   Мультиспектральний іміджер-поляриметр космічного проекту "Аерозоль-Ua" / І.І. Синявський, Ю.С. Іванов, Г. Сосонкін, Г.П. Міліневський, Г.В. Кошман // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 23-32. – ISSN 1561-8889
811416
  Мансуров М. Мультиструктурный контроль оруденения (на прим. Курамино-Ферганского Срединного массива) / М. Мансуров, Р.А. Мусин. – Ташкент, 1982. – 101с.
811417
  Журавлев Ю.П. Мультитаймеры / Ю.П. Журавлев, В.Н. Забубенов. – Л., 1979. – 64с.
811418
  Белоус А.Г. Мультиферроики: синтез, структура, свойства / А.Г. Белоус, О.И. Вьюнов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 7/8. – С. 3-31. – ISSN 0041-6045


  Рассмотрен класс твердых тел (мультиферроики), в которых одновременно существуют хотя бы два из трех типов упорядочения - магнитное, электрическое и механическое. Показано, что в однофазных материалах взаимодействие между подсистемами с различным ...
811419
  Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике = Multiphysics modeling in electrical engineering / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2015. – 304, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 273-304. – ISBN 978-966-02-7671-0
811420
  Ляшенко О.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів США / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6814
811421
  Крицун К.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових ринків Європи: DAX and FTSE // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 40-44. – ISSN 2309-1533
811422
   Мультифрактальний аналіз складових плавнево-літорального ландшафту Кілійського гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації / А.В. Хижняк, О.В. Томченко, Т.М. Дьяченко, О.Д. Федоровський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 124-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
811423
  Глушков А.В. Мультифрактальный подход в задачах моделирования стока и краткосрочном гидрологическом прогнозе (на примере р. Дунай) : гідрологія і океанологія / А.В. Глушков, А.К. Балан // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 392-396 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
811424
  Самойлік М.С. Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 348-356 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
811425
  Парновський С. Мультихвильові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-23. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто функцію світності вибірки 800 галактик з активним зореутворенням у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому діапазоні. Проаналізовано вплив на функцію світності точностi у вимірюванні потоків ...
811426
  Шляхов В.В. Мультіалгебраїчні системи в моделюванні процесів факторизації : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Шляхов В.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв.
811427
  Калиниченко М. Мультіатрибутивна конструкція предмета сучасного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати дослідження предмету маркетингу як об"єкту наукового пізнання. У ході дослідження було проведено систематизацію визначень предмета маркетингу в спеціалізованій літературі, встановлено та розкрито сутність основних ...
811428
  Красный Ю.Е. Мультфильмы руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – М., 1990. – 175с.
811429
   Мульчирование почвы. – М., 1935. – 120 с.
811430
  Ломакин М.М. Мульчирующая обработка почвы на склонах / М.М. Ломакин. – М., 1988. – 184с.
811431
  Телевной Игорь Мумбай. Бомбей. Пряности и страсти // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 52-58 : фото
811432
  Наумов И. Мумбачья площадка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 115-126. – ISSN 1728-8568
811433
  Янссон Туве Муми-тролль и комета / Янссон Туве. – Новосибирск, 1992. – 298с.
811434
  Нуралиев Ю.Н. Мумие и его лечебные свойства / Ю.Н. Нуралиев, П.П. Денисенко. – Душанбе, 1976. – 112с.
811435
  Бадж У Э.А. Мумия : материалы археол. исслед. египет. гробниц / Э.А.У. Бадж ; [пер. с англ. С.В. Архиповой]. – Москва : Алетейа, 2001. – 524, [4] с. : ил. – Указ.: имен, предм., этнонимов и геогр. названий: с. 499-523. – Библиогр. в примеч.: с. 375-416. – (Традиция, религия, культура). – ISBN 5-89321-086-7
811436
  Мочульський М. Мумія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 161-168
811437
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 10-е. – С-Пб., 1911. – 44с.
811438
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 15-е. – Птрг., 1917. – 44с.
811439
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1931. – 45с.
811440
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – М.-Л., 1933. – 37с.
811441
  Тургенєв І.С. Муму / І.С. Тургенєв. – Харків - Одеса, 1934. – 38с.
811442
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Л., 1937. – 48с.
811443
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – М., 1957. – 47с.
811444
  Тургенев Иван Сергеевич Муму / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1981. – 39с.
811445
  Тургенев Иван Сергеевич Муму : Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / И.С. Тургенев. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 87 с.
811446
  Тургенев Иван Сергеевич Муму (для говорящих на сербскохорватском языке) / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 80с.
811447
  Донцова Д.А. Муму с аквалангом : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-30984-9
811448
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Для говорящих на англ. яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1974. – 78с.
811449
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Рассказ. Для говорящих на нем яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1975. – 88с.
811450
  Тургенев И. Муму. Бежин луг / И. Тургенев. – Горький, 1944. – 47с.
811451
  Тургенев И.С. Муму. Первая любовь. Пунин и Бабурин / И.С. Тургенев. – М., 1968. – 248с.
811452
  Тургенев Иван Сергеевич Муму: Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Русский язык, 1978. – 96с.
811453
  Вязов Е.И. Мунго Парк.Путешествие к берегам Нигера / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1958. – 45с. – (Земечательніе географі и путешественники)
811454
   Мундиаль 2006 в Германии = ЧМ - 2006: откройте нам ворота : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 8-10 : Іл.
811455
  Чунижеков Ч.А. Мундузак : повесть / Чалчик Чунижеков ; авториз. пер. с алт. А.Китайника. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1974. – 199 с.
811456
  Химмельрайх А. Муниципалитет как гарант жизнеобеспечения населения и учасник рынка в соответствии с законодательством Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 44-63. – ISSN 1812-7126
811457
  Адиб М. Муниципалитет, доктор и Соломоград : рассказы / Мирза Адиб ; пер. с урду, сост. и предисл. А. Сухочева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1967. – 104 с.
811458
  Климаков Ю.В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат : Учебно-методическое пособие / Ю.В. Климаков. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 29). – ISBN 5-85129-175-3
811459
  Баймуратов М.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине / М.А. Баймуратов, В.А. Григорьев; МОиНУ; Одесская нац. юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2003. – 248с. – ISBN 966-8104-05-6
811460
  Батанов А.В. Муниципальная власть: понятийная и функциональная характеристика // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 17-27. – ISSN 1812-8696
811461
  Марченко Л.М. Муниципальная модель адаптивного управления качеством образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 3-8. – ISSN 1998-1740


  В статье рассматривается муниципальная модель адаптивного управления качеством образования, которая представляет собой совокупность концептуальных идей, описывающих принципиальные подходы к определению, измерению и управлению качеством образования на ...
811462
  Поздеева Н. Муниципальная научная библиотека - парадокс или необходимость? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 19-25. – ISSN 1727-4893
811463
  Арановский К.В. Муниципальная реформа в России: развитие местного самоуправления или децентрализация государственной администрации? / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
811464
  Немчинов А.А. Муниципальная служба : Справочное пособие / А.А. Немчинов, А.М. Володин. – Москва : Дело и Сервис, 2002. – 384с. – ISBN 20025-8018-0134-0
811465
  Москалев А.В. Муниципальная служба: понятие, признаки, принципы // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2012. – Вып. 2 (16). – С. 64-70. – (Юридические науки ; Вып. 2 (16)). – ISSN 1995-4190
811466
  Постовой Н.В. Муниципальное право : Учебник / Н.В. Постовой. – Москва : Новый юрист, 1998. – 352с. – ISBN 5-7969-0046-3
811467
  Костюков А.Н. Муниципальное право в системе российского права: стагнация, развитие или новая роль? // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.10-17. – ISSN 0132-0769
811468
  Выдрин И.В. Муниципальное право России : Учебник для вузов / И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов. – Москва : НОРМА; НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 368с. – ISBN 5-89123-358-4; 5-86225-520-6
811469
   Муниципальное право России : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 030501 " Юриспруденция", 080504 " Государственное и муниципальное управление" / С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В. Глазунова, М.Ю. Дитятковский, А.И. и др. Казанник; С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В.Глазунова, М.Ю.Дитятковский и др. ; под. ред. А.Н. Костюкова. – Москва : ЮНИТИ ; Закон и право, 2007. – 688с. – ISBN 978-5-238-01231-5
811470
   Муниципальное право Российской Федерации : Хрестоматия. – Москва : Юристъ, 1999. – 544с. – ISBN 5-7975-0261-5
811471
  Росс К. Муниципальные выборы и электоральный авторитаризм в России // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 3 : Локальная политика, местное самоуправление: российский и зарубежный опыт. – С. 111-125.
811472
  Воробьёва Т.А. Муниципальные ГИС в целях оптимизации природопользования и решения экологических проблем / Т.А. Воробьёва, И.Л. Марголина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 28-35 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
811473
  Петров М. Муниципальные задачи социализма / М. Петров. – Петроград, 1918. – 240с.
811474
  Баринов В.Т. Муниципальные облигации. Выпуски размещение : Практическое пособие / В.Т. Баринов. – Москва : РДЛ, 1997. – 154с. – ISBN 5-89247-013-Х
811475
  Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталистического государства (США, Великобритания) / Г.В. Барабашев. – М, 1971. – 280с.
811476
   Муниципальные программы и проекты (в алфавите муниципальных образований) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 262-269
811477
   Муниципальный менеджмент. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 263с. – ISBN 5-85173-114-1
811478
  Урекян С.А. Муниципальный менеджмент в крупном городе / С.А. Урекян ; под ред. Е.И. Хрищева ; Молдавская экономическая академия. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2002. – 116 с. – ISBN 9975-75-153-9
811479
  Бухтоярова Ю.С. Муніпулятивні можливості ЗМІ на прикладі американських та українських видань // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 493-494
811480
   Муніципалізація землекористування в умовах децентралізації влади в Україні / Л.Я. Новаковський, І.О. Новаковська, О.О. Бредіхін, М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
811481
  Батанов О.В. Муніципалізм як категорія сучасного муніципального права: постановка проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-108.
811482
  Даниленко Д. Муніципальна відповідальність: теоретичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7069-17-0
811483
  Батанов О.В. Муніципальна влада в контексті теорії політичної легітимності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
811484
  Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики / О.В. Батанов ; НАН України, Ін-т держави і права ім В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 653, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-76-4
811485
  Батанов О.В. Муніципальна влада та проблеми реалізації прав людини у місцевому самоврядуванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-10
811486
  Новак О.М. Муніципальна влада у контексті реалізації виборчих прав громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 73-81. – ISSN 2224-9281
811487
  Батанов О. Муніципальна влада у системі сучасного муніципалізму: концептуальні проблеми теорії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 16-22. – ISSN 1561-4999
811488
  Батанов О.В. Муніципальна влада як категорія сучасного конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-8
811489
  Ленгер Я.І. Муніципальна дискреція як необхідний елемент повноти та самостійності влад // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 74-78. – ISBN 978-617-7404-86-5
811490
  Лещенко Оксана Муніципальна майстерня : майстер-клас міського голови Коростеня Володимира Москаленка / підгот. О. Лещенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 43-44
811491
  Пастернак М. Муніципальна позика у країнах, що трансформуються, формування нових методологічних рідходів // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.127-132
811492
  Солнцева Х.В. Муніципальна поліція: досвід країн ЄС та перспективи впровадження в Україні / Х.В. Солнцева, І.Е. Щеглаков // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 39-44. – ISSN 2311-4894
811493
  Соляннік К.Є. Муніципальна реформа в Україні як вимога часу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 80-84
811494
  Утвенко В.В. Муніципальна соціально-економічна політика : навч. посібник / В.В. Утвенко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 138, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-02-0073-0
811495
  Іванова Т.В. Муніципальне діловодство : Навчальний посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Либідь, 2004. – 312с. – ISBN 966-06-0303-7


  Для студентів вищих навчальних закладів
811496
  Левчук В. Муніципальне партнерство Одеси у 1940-2000 рр.: з практики культурної дипломатії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 44-49. – (Політичні науки)
811497
  Батанов О.В. Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.В. Батанов, В.М. Кампо; МОНУ; Акад. муніципального управління (м. Київ); Акад. правових наук України. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-092-6
Ч.1. – 2005. – 148с.
811498
   Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; Акад. муніципального управління; За ред. П.Ф. Мартиненка; Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-100-0
Ч.2. – 2006. – 120с.
811499
   Муніципальне право України : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-667-007-0
811500
   Муніципальне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-70-3
811501
  Кравченко В.В. Муніципальне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик; Асоціація міст України; Ін-тут економіки та права "КРОК". – Київ : Атіка, 2003. – 672с. – ISBN 966-8074-50-5
811502
   Муніципальне право України : Підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов, М.І. Корнієнко, Б.А. Пережняк, Н.К. Ісаєва, О.В. Батанов; МОНУ; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького; Авт.: В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592с. – Шифр дубл.34 Муні.доп. карт всем каб. – ISBN 966-667-191-3
811503
   Муніципальне право України : підручник / Погорілко В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. М.О. Баймуратова ; МОН України ; Представництво організації європейського права в Україні. – 2-ге вид.. доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 720 с. – ISBN 978-966-2183-47-4


  Для науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, посадових осіб і керівників органів влади та місцевого самоврядування
811504
   Муніципальне право України : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 978-611-01-0526-2
811505
  Лялюк О.Ю. Муніципальне право України як галузь права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 37-46. – ISSN 0201-7245
811506
  Батанов О.В. Муніципальне право як галузь національного права України: дискусійні питання становлення та розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-89.
811507
   Муніципальне статутне право : Навчальний посібник. – 2-ге, доп. і випр. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 132с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-8104-92-7
811508
  Куйбіда В. Муніципальне управління. Територіальні та правові чинники інформатизації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.427-443. – ISBN 966-73-53-51-Х
811509
  Карпінець В.Й. Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 178-181. – ISSN 2221-755X
811510
  Гірняк Г.З. Муніципальний вектор реформування системи місцевого самоврядування в Україні (з історичного досвіду львівського магістрату) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 92-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
811511
  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент : Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна; За ред. А.Ф. Мельника. – Київ : Знання, 2006. – 420с. – На контртитулі: Тернопільському державному економічному університету - 40 років. – ISBN 966-346-140-3
811512
  Шаров Ю. Муніципальний менеджмент: вимоги і готовність до їх реалізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.223-231. – ISBN 966-73-53-51-Х
811513
  Дуцяк І. Муніципальний менеджмент: ставка на інновації // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-71. – ISSN 0372-6436
811514
  Батанов О.В. Муніципальний омбудсман як елемент локальної системи захисту прав людини: інституційні та функціональні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-70. – ISSN 2219-5521
811515
  Рабінович С.П. Муніципальний розсуд та його юридичні межі // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 69-73. – ISBN 978-617-644-044-4
811516
  Монастирський Г.Л. Муніципальний сектор економіки: методологія дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 9-12
811517
  Гайовий В.І. Муніципальні відзнаки: проблеми законодавчого регулювання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 247-252. – ISSN 1563-3349
811518
  Кореняко М.Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються джерела фінансування місцевої інфраструктури та обґрунтовується використання муніципальних облігацій як альтернативи банківському та бюджетному фінансуванню. Проведено огляд поточної ситуації на ринку муніципальних запозичень в Україні. ...
811519
  Федоренко А.В. Муніципальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 55-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв.
811520
  Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.75-80.
811521
  Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
811522
  Бухтіяров О. Муніципальні поліцейські органи деяких зарубіжних країн: повноваження та порядок фінансування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 41-45.
811523
  Баймуратов М. Муніципальні права людини: теоретико-аксіологічні підходи до визначення та розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 76-83
811524
  Танаджи Г. Муніципальні права людини: теоретичні та аксіологічні підходи до поняття та визначення // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 131-136.
811525
  Єгоров О.Є. Муніципальні права особистості як об"єкт прокурорського нагляду: гносеологічні та аксіологічні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 185-192. – ISSN 1563-3349
811526
  Батанов О.В. Муніципальні правові установки: роль та значення у процесі формування сучасного муніципалізму в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-94
811527
  Батанов О.В. Муніципально-правові аспекти реалізації принципи верховенства права в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 62-67. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
811528
  Батанов О.В. Муніципально-правові проблеми реалізації та захисту прав людини, що належать до ЛГБТ-спільноти // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 18-24. – ISSN 2311-6420
811529
  Саханенко С Муніципально - територіальний процес та проблеми його вдосконалення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.257-263
811530
   Муніч Нелла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 166-167 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
811531
   Муніч Неллі Володимирівні - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  27 червня 2018 р. виповнилося 60 років із дня народження Муніч Неллі Володимирівни – відомого географа, заслуженого вчителя України, кандидата географічних наук, доцента кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса ...
811532
  Мінгальов О. Мунк : містерія-драма у чотирьох діях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 111-134. – ISSN 0130-1608
811533
   Мунк, Эдвард. Выставка графики. Москва. 1977. – М., 1977. – 23с.
811534
   Мунк, Эдвард. Выставка произведений. Ленинград. 1982. – Л., 1982. – 21с.
811535
   Мунтян Василь Лук"янович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 61. – ISBN 966-8352-11-4
811536
   Мунтян Василь Лук"янович // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 3-6. – ISBN 978-966-7957-20-9
811537
   Мунтян, Юрий Афанасьевич. Выставка произведений. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 15с.
811538
   Мунхалов, Афанасий Петрович. Выставка графики. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 8с.
811539
   Мунье (Mounier) Емманюель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 829-831. – ISBN 966-316-069-1
811540
  Дмитриченко Ігор МУПО (реформування механізму ООН у сфері прав людини - у дії) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 53-54
811541
  Ільницький М. МУР // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 5-38. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні МУР (Мистецький український рух).
811542
   Мур (Moore) Джордж Едвард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 831-832. – ISBN 966-316-069-1
811543
  Епишкин Олег Муравей : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 81-87. – ISSN 0131-8136
811544
  Крома М. Муравей в муравейнике / М. Крома. – Рига, 1984. – 78с.
811545
  Захаров А.А. Муравей, семья, колония / А.А. Захаров. – М., 1978. – 143с.
811546
  Гусев О.К. Муравейники Ушканьих островов / О.К. Гусев, 1959. – С. 105-106
811547
   Муравин, Лев Давидович. Выставка произведений. Москва. 1978. – М., 1978. – 51с.
811548
  Короткий В.А. Муравйов-Карський Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 56. – ISBN 966-06-0393-2
811549
  Короткий В.А. Муравйов Михайло Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 79. – ISBN 966-06-0393-2
811550
  Костыря И.С. Муравский шлях. Рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1971. – 118с.
811551
  Гайворонський П. Муравський шлях : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 169-176
811552
  Макаров В.Г. Муравьев В.Н.: Очеловеченное время // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.100-128. – ISSN 0042-8744
811553
  О`Нил Том Муравьи атакуют : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 26 : Фото
811554
  Жигульская З.А. Муравьи горностепных ландшафтов Тувы и Южной Хакасии : Автореф... канд. биол.наук: / Жигульская З. А.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 28л.
811555
  Рузский М. Муравьи Джунгарского Алатау : (По материалам проф. В.В.Сапожникова, собранным им во время экспедиции в Семиреченскую обл в 1902 году), 1906. – 6 с. – Отд. оттиск
811556
   Муравьи и защита леса. – Тарту, 1979. – 178с.
811557
   Муравьи и защита леса. – Новосибирск, 1987. – 230с.
811558
  Стрельников И.Д. Муравьи и растения / И.Д. Стрельников. – 49-57с.
811559
  Мордвилко А.К. Муравьи и тли / А.К. Мордвилко, 1936. – 53с.
811560
  Рузский М. Муравьи из Забайкальской области, 1903. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 3-4, 1903 г.
811561
  Тарбинский Ю.С. Муравьи Киргизии : (Hymenoptera, Formicida) / Тарбинский Ю.С. ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1975. – 219 с. – Библиогр.: с. 212-217
811562
  Тарбинский Ю.С. Муравьи Киргизии : (Hymenoptera, Formicida) / Тарбинский Ю.С. ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1976. – 218 с.
811563
  Рузский М. Муравьи окрестностей Аральского моря. – Ташкент : Тип. Окружного Штаба, 1902. – 24 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 3-4, 1903 г.
811564
  Рузский М.Д. Муравьи острова Челекеня / М.Д. Рузский. – 6с.
811565
  Длусский Г.М. Муравьи пустынь / Г.М. Длусский. – М., 1981. – 230с.
811566
  Мариковский П.И. Муравьи пустынь Семиречья. / П.И. Мариковский. – Алма-Ата, 1979. – 263с.
811567
  Никифоров П.М. Муравьи революции / П.М. Никифоров. – 2-е. – М., 1934. – 406с.
811568
  Длусский Г.М. Муравьи рода Формика / Г.М. Длусский. – М., 1967. – 236с.
811569
  Рузский М.Д. Муравьи Сургутского уезда Тобольской губернии / М.Д. Рузский, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр, т. 14, № 1, 1914 г.
811570
  Дмитриенко В.К. Муравьи таежных биоценозов Сибири / В.К. Дмитриенко, Е.С. Петренко. – Новосибирск, 1976. – 220с.
811571
  Нефедов Н.И. Муравьи Троицкого Лесо-Степного Заповедника и их распределение по элементам ландшафта. / Н.И. Нефедов. – 259-291с.
811572
  Кнауер Ф. Муравьи. / Ф. Кнауер. – С.-Пб. – 189с.
811573
  Халифман И.А. Муравьи. / И.А. Халифман. – Москва, 1963. – 303с.
811574
  Тимчук О.С. Муравьиный алгоритм разработки адаптивного расписания проекта / О.С. Тимчук, Я.А. Проценко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 106-119 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2222-8810
811575
  Секора О. Муравья на сдаются. / О. Секора. – Л, 1981. – 64с.
811576
  Гаврилаш І.С. Мурали та графіті в сучасній Україні: особливості та відмінності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 235-244. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
811577
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1948. – 152 с.
811578
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1957. – 164 с.
811579
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1970. – 160 с.
811580
   Мураново. – М., 1972. – 18 с.
811581
   Мураново. – М., 1977. – 35с.
811582
   Мураново. – М., 1986. – 66 с.
811583
   Мурановский сборник. – Мураново
1. – 1928. – 126с.
811584
  Брудный Д.Л. Муратбек Рыскулов / Д.Л. Брудный. – М, 1971. – 143с.
811585
  Білостоцький І. Мураха - розумна істота // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 27-29. – ISSN 2518-7104
811586
  Жарікова Л. Мураха Йоганна Себастьяна : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 220-228
811587
  Караваєв В. Мурашки з Індо-Австралійського краю = Ameisen aus dem Indo-Australischen Gebiet / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди Фізико-математичного Відділу. Т.VI, в.1. – Київ : Всеукракраїнська АН, 1928. – C.129-150(7). – Окремий відбиток
811588
  Караваєв В. Мурашки з Індо-Австраліського краю / В. Караваєв, 1927. – С. 3-52. – Окр. відбиток
811589
  Караваєв В. Мурашки з палеарктичного краю / В. Караваєв, 1927. – С. 89-104. – Окр. відбиток
811590
  Джурови Д. и Мургаш. / Д. и Джурови. – 3-то изд. – София, 1976. – 792с.
811591
  Джуров Д. Мургаш. Воспоминания. / Д. Джуров, Е. Джурова. – М., 1968. – 421с.
811592
  Юшкин В.Ю. Мурза Акайка. / В.Ю. Юшкин. – Саранск, 1971. – 72с.
811593
   Мурзаев Э.М.Список печатных работ. 1930-1960. – М., 1961. – 77с.
811594
  Голованов В. Мурзилка : Повесть // Новый Акрополь. – Москва, 2004. – № 1. – С. 53-80.
811595
  Шмидт Д.А. Мурильо / Д.А. Шмидт. – Л., 1926. – 32с.
811596
  Ваганова Е.О. Мурильо и его время / Е.О. Ваганова. – Москва, 1988. – 224с.
811597
   Мурильо и художники Андалусии XVII века в собрании Эрмитажа. – Л., 1984. – 74с.
811598
  Лиходеев Л.И. Мурло мещанина. Фельетоны. / Л.И. Лиходеев. – М., 1962. – 112с.
811599
   Мурман - край российский. – М., 1985. – 479с.
811600
  Киселев А.А. Мурман в дни революции и гражданской войны / А.А. Киселев, Ю.Н. Климов. – Мурманск, 1977. – 223с.
811601
  Кушелев В.Л. Мурман и его промысла / [соч.] В.Л. Кушелева. – Санкт-Петербург : Тип. Рус. скоропеч. (Э. Корево), 1885. – [4], IV, 255 с.
811602
   Мурман. Природные ресурсы. Горное дело. Рыбные промыслы. Транспорт. Энергетика. Лесное хозяйство. Сельское хозяйство : материалы ленинградской областной плановой комиссии. – Москва ; Ленинград : Госиздат экономической лит-ры. – (Перспективы второй пятилетки)
Основные проблемы хозяйственного строительства Мурмана во 2-й пятилетке (производственные отрасли хозяйства). – 1932. – 136 с.
811603
  Дащинский С.Н. Мурманск - город-герой / С.Н. Дащинский. – М., 1986. – 62с.
811604
   Мурманск. – Мурманск, 1961. – 64с.
811605
   Мурманск. – 2-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1989. – 127с.
811606
   Мурманск в цифрах и фактах : (справочный материал для агитаторов). – Мурманск : "Полярная Правда", 1947. – 27с.
811607
  Педашенко Д. Мурманская биологическая станция / Печатано по распоряжению Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей. – Санкт-Петербург : Тип. М.Меркушева. – 8 с. – Отдельный оттиск из: Труды Императорского С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 32, вып. 1
811608
  Линко А. Мурманская биологическая станция С.-Петербургского общества естествоиспытателей : Отчет лаборанта за лето 1900, 1901 и 1902 гг. : Доложено в засед. Отд. Зоолог. и физиол. 24 окт. 1902 г. / А.Линко. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М. Меркушева], 1902. – 28 с., 3 л. ил.
811609
  Дерюгинъ К.М. Мурманская біологическая станція 1899-1905 = Murmansche Biologische Station 1899-1905 / K.M. Derjugin : (Отдельный оттиск из "Трудов И. СПБ. Общ. Естествоисп.", Т. 37, в. 4) / К.М. Дерюгинъ. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня, 1906. – 227 с. : с 10 табл., 6 рис. в тексте, 5 картами и 4 чертежами
811610
  Смирнов С.А. Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / С.А. Смирнов. – Мурманск, 1959. – 120с.
811611
  Меркурьев И.С. Мурманский говор / И.С. Меркурьев. – Мурманск, 1960. – 35с.
811612
  Мусаев В.И. Мурманский легион в 1918-1920 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 18-23. – ISSN 0321-0626
811613
  Елисова Н.Н. Мурмаский край: история его освоения и изучения // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 99-103
811614
  Монгайт А. Муром / А. Монгайт. – Москва, 1947. – 33 с.
811615
   Муром. – Москва, 1970. – 19 с.
811616
  Масленицын С.И. Муром / С.И. Масленицын. – Москва, 1971. – 164 с.
811617
  Беспалов Н.А. Муром / Н.А. Беспалов. – Ярославль, 1971. – 128 с.
811618
  Пудков Д.П. Муром / Д.П. Пудков. – Ярославль, 1979. – 207с.
811619
  Светозаров В.А. Муромские сказки / В.А. Светозаров. – Владимир, 1962. – 120с.
811620
  Грачева Ирина Муромский Спас на Бору // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 0868-488Х


  Монастирі Мурома в Росії
811621
  Зорькин В.Д. Муромцев / В.Д. Зорькин. – М., 1980. – 127с.
811622
  Тейлор Бернард Мурстоунское наваждение. / Тейлор Бернард. – Москва, 1992. – 192с.
811623
  Шляхова Валерія Мурундава. Останній гай : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-35 : Фото
811624
  Пчелинцев В.Ф. Мурчисониата мезозоя Горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Мартинсон Г.Г.; Отдел монографических коллекций им. А.П. Карпинского. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 216с.
811625
  Маннур Ш. Муса : роман / Шайхи Маннур ; пер. с тат. В.Шульжика. – Москва : Современник, 1983. – 319 с.
811626
  Хамматов Ш.Х. Муса Джалиль - солдат партии / Ш.Х. Хамматов. – Казань, 1984. – 168с.
811627
  Габидуллин Р.М. Муса Джалиль / Р.М. Габидуллин, А.П. Лоцманова. – Москва, 1956. – 30с.
811628
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : критико-биографический очерк / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 159 с.
811629
  Каримуллин А.Г. Муса Джалиль / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1961. – 77с.
811630
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : очерк творчества / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 323 с.
811631
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 133 с. – ((Писатели Советской России))
811632
   Муса Джалиль : к 60-летию рождения поэта-героя. – Казань : Газ.-журн. изд., 1966. – 43 с. – кратк. библиогр. произв. М. Джалиля и лит-ры о нем: с. 39-42. – (Союз писателей Татарии)
811633
  Барская К.А. Муса Джалиль / К.А. Барская. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд., 1968. – 96 с. – (Библиотека словесника)
811634
  Ахметзянова Н.А. Муса Джалиль : Библиогр. указ. / Н.А. Ахметзянова. – Казань, 1976. – 223с.
811635
  Мустафин Р.А. Муса Джалиль : очерк о детстве и юности поэта ; [Для ст. возраста] / Рафаэль Мустафин. – Москва : Детская литература, 1977. – 191 с.
811636
   Муса Джалиль : материалы Всес. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения поэта-героя [11-12 февраля 1976 г.]. – Казань : ИЯЛИ, 1978. – 196с.
811637
   Муса Джалиль. – Казань, 1986. – 220 с.
811638
  Мустафин Р.А. Муса Джалиль : жизнь и творчество: Довоенный период / Р.А. Мустафин. – Казань : Татар. кн. изд., 1986. – 381 с.
811639
   Муса Джалиль : Указ. лит., 1974-1984 гг. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 127с.
811640
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : Личность. Творчество. Жизнь / Р. Бикмухаметов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 285 с. – ISBN 5-280-00404-9
811641
   Муса Джалиль (Залилов) : каталог материалов в фондах музея. – Казань, 1959. – 23 с. : ил.
811642
  Забиров И.Х. Муса Джалиль и моабитская группа татарских поэтов : Автореф... канд. филол.наук: / Забиров И.Х.;. – Москва, 1971. – 29л.
811643
   Муса Джалиль. : (1906-1966) ; Фотоальбом. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 192 с. – Тескт парал. на рус., татар. и нем. яз.
811644
   Мусатенко Юрій Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 323 : фото
811645
  Белонович Э. Мусатовские натурщицы. Знакомые незнакомки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 7 (287). – С. 28-32. – ISSN 0869-8171


  Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник, живописец, мастер символических изображений "дворянских гнёзд".
811646
  Огризко В. Мусимо відрізати все, що пов"язує нас із комуністичним минулим // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 29-33
811647
  Лизанчук В. Мусимо навчитися чути себе українцями. Засади української національної ідентичності в концепції Івана Франка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 8 (874). – С. 166-177. – ISSN 0868-4790
811648
  Фурса Анастасія Мусимо пам"ятати уроки історії: іспанська інквізиція // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
811649
  Ведмідь Л.А. Мусієнко Володимир Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 258. – ISBN 96966-8060-04-0
811650
  Могильний Л.П. Мусієнко Володимир Васильович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 66 : фото
811651
   Мусієнко Микола Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 181
811652
   Мусієнко Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 198. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
811653
   Мусієнко Микола Миколайович : заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2008 роки / УААН ; ДНСГБ ; КНУТШ ; [ укладачі: В.А. Вергунов, Т.Ф. Терлеменко та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступної статті : М.В. Зубець, Л.В. Губерський ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 188 с. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-255-8
811654
   Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біографії / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [авт.-упоряд. Н. Мусієнко ; бібліогр. ред. Н. Казакова ; авт. вступ. ст.: В. Скуратівський та ін.]. – Київ : Логос ; ІПСМ НАМ України, 2014. – 217, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 182-218. – ISBN 978-966-171-825-7


  У прим. № 1693631 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка від вдячних випускниць філософського факультету із найкращими побажаннями. Наталія Мусієнко. Оксана Мусієнко. 25. XII. 2014.
811655
  Костенко І. Мусіни-Пушкіни - почесні попечителі Ніжинської вищої школи / І. Костенко, В. Симоненко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.67-69
811656
  Осипова Ю.М. Мускардина тутового шелкопряда и борьба с ней. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Осипова Ю.М.; М-во высш. образования СССР.Ташк.с-х.ин-т. – Ташкент, 1954. – 18л.
811657
  Зеймаль В Э. Мускариновые холинорецепторы / В Э. Зеймаль, С.А. Шелковников. – Л, 1989. – 287с.
811658
  Савельева Э.Г. Мусковит - чудесный камень. / Э.Г. Савельева. – Петрозаводск, 1969. – 60с.
811659
  Родионов Г.Г. Мусковит / Г.Г. Родионов. – Москва, 1974. – 65 с.
811660
  Алехин Ю.А. Мусковит горных пород как сырье для производства молотой слюды / Ю.А. Алехин, Н.Н. Рева, Р.Л. Шустер ; М-во геологии СССР, Каз. науч.-исслед. ин-т минер. сырья. – Москва : Недра, 1975. – 55 с. – Библиогр.: с. 51-54
811661
  Шмакин Б.М. Мусковитовые и редкометально-мусковитовые пегматиты / Б.М. Шмакин. – Новосибирск, 1976. – 367с.
811662
   Мусковитовые пегматиты СССР. – Ленинград : Наука, 1975. – 278с.
811663
  Поповский И. Мускулатура лица у Corcocebus и отношении к ней лицевого нерва. / И. Поповский. – 79-118с.
811664
  Касимов К.А. Муслим Магомаев / К.А. Касимов. – Баку, 1948. – 72 с.
811665
  Ливанова Муслим Магомаев: достояние южной республики // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
811666
  Доля В.Д. Мусони, як частина глобальної циркуляції атмосфери землі, геофізична природа явища // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 93-94
811667
  Морозовы Н.А. и Мусор / Н.А. и Морозовы. – М., 1963. – 23с.
811668
  Сашина А. Мусор как драйвер. Премьер нашел способ повысить спрос на инновации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 3


  Вопросы инновационного развития в сфере экологической безопасности и рационального природопользования стали главной темой выездного расширенного заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному ...
811669
  Муртазов Андрей Мусор, который летает сам по себе : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
811670
  Лобаде Йурс Мусор. Техника на грани. Вторая жизнь электромусора / Лобаде Йурс, Леффельбайн Кай // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 106-114 : фото. – ISSN 1029-5828
811671
  Слетов П. Мусоргский / П. Слетов. – Москва, 1934. – 240 с.
811672
  Абрамова А.А. Мусоргский : киносценарий / А.А. Абрамова, Г.Л. Рошаль. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 103 с. – (Библиотека кинодраматургии)
811673
  Маневич И. Мусоргский / И. Маневич. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 38 с.
811674
  Попова Т.В. Мусоргский / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1955. – 272 с.
811675
  Мартынов И.И. Мусоргский / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1960. – 79 с.
811676
  Попова Т.В. Мусоргский / Т.В. Попова. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Музыка, 1967. – 212 с.
811677
  Хубов Г.Н. Мусоргский / Г.Н. Хубов. – Москва : Музыка, 1969. – 803 с.
811678
   Мусоргский 1881-1931. – 352 с.
811679
  Орлова А.А. Мусоргский в Петербурге / А.А. Орлова. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 239 с.
811680
  Черный О.Е. Мусоргский. / О.Е. Черный. – М, 1956. – 317с.
811681
  Глебов И. Мусоргский. Опыт характеристики / И. Глебов. – Москва, 1923. – 69 с.
811682
  Сокольский М.М. Мусоргский. Шостакович / М.М. Сокольский. – М., 1983. – 143с.
811683
  Шлифштейн С.И. Мусоргский: Художник. Время. Судьба / С.И. Шлифштейн. – Москва : Музыка, 1975. – 335 с.
811684
  Константинов А. Мусорщик : [роман] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 447 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1366-8
811685
  Роша Д. Муссолини и вооруженные силы // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 8 : Материалы Парижского симпозиума 1969 г. "Война на Средиземном море 1939-1945 г.г.". – С. 17-34
811686
  Смит Д. Муссолини. / Д. Смит. – М, 1995. – 384с.
811687
  Педелаборд П. Муссоны / П. Педелаборд. – Москва : Иностранная л-ра, 1963. – 195с.
811688
  Букин Н.И. Муста-Тунтури : очерки / Н.И. Букин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 96 с.
811689
  Хренков Д. Мустай Карим / Д. Хренков. – М, 1969. – 109с.
811690
  Ломунова М.Н. Мустай Карим / М.Н. Ломунова. – М, 1988. – 206с.
811691
  Мусаєва С. Мустафа Джемілєв. Незламний / Севгіль Мусаєва, Алім Алієв. – Харків : Віват, 2017. – 252, [2] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2015 р. – (Серія "Гордість нації"). – ISBN 978-617-690-411-3
811692
  Шестаков Н.Р. Мустафа Кемаль Ататюрк - военный аташе Турции в Болгарии (1913-1915) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
811693
  Черніков І.Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк - засновник і будівничий республіканської Туреччини / І.Ф. Черніков ; [відп. ред. Д.А. Радівілов]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54, [2] с. : іл., портр. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 35-39 та в підрядк. прим.
811694
  Иванов Сергей Мустафа Кемаль Ататюрк : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 38-40 : Фото
811695
  Черніков І.Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські взаємини (1918-1922) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 161-165. – ISSN 1608-0599
811696
  Підлуцький О. Мустафа Кемаль Ататюрк: демократ-диктатор // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 7-23. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
811697
  Підлуцький О. Мустафа Кемаль Ататюрк: демократ-диктатор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 11


  Під час останніх сутичок на площі Таксим у Стамбулі багато хто з учасників запеклих антивладних протестів, які, так само як і в Україні, вимагають, за великим рахунком, перезавантаження всієї системи влади, гордо називав себе "солдатами Ататюрка". В ...
811698
  Дубинянский М. Мустафа Кемаль Ататюрк: Турция без фески // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 46-67. – ISSN 1819-6268
811699
  Дерменджі Омер Мустафа Кутлу - повернення до традиції в сучасній турецькій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 59-62. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Розглядаються особливості творчої манери Мустафи Кутлу в жанрі hikaye.
811700
  Миллер А.Ф. Мустафа Паша Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX века. / А.Ф. Миллер. – М.-Л., 1947. – 507с.
811701
  Деревянко А.П. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова) / А.П. Деревянко, С.В. Маркин. – Новосибирск, 1992. – 223с.
811702
  Джафаров А.К. Мустьерская культура Азербайджана. / А.К. Джафаров. – Баку, 1983. – 99с.
811703
  Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа / В.П. Любин. – Л., 1977. – 223с.
811704
  Кулаковская Л.В. Мустьерские культуры Карпатского бассейна. / Л.В. Кулаковская. – Киев, 1989. – 124с.
811705
  Шуньков М.В. Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая / М.В. Шуньков. – Новосибирск, 1990. – 158с.
811706
  Смирнов Ю.А. Мустьерские погребания Евразии / Ю.А. Смирнов. – М., 1991. – 337с.
811707
  Колосов Ю.Г. Мустьерские стоянки района Белогорска / Ю.Г. Колосов. – Киев, 1983. – 208с.
811708
  Климович Л.И. Мусульманам дают халифа / Л.И. Климович. – М., 1932. – 96с.
811709
  Ланда Р.Г. Мусульмане Арагона и Кастилии в XI-XV вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 132-141. – ISSN 0042-8779
811710
  Кондратьева Т.С. Мусульмане в Великобритании: социализация или обособление? // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 61-95. – ISSN 0235-5620
811711
  Погорельская С.В. Мусульмане в Германии: специфика интеграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 146-176. – ISSN 0235-5620
811712
   Мусульмане в ЕС и в России. Круглый стол // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 39-55. – ISSN 1609-5359
811713
  Хенкин С.М. Мусульмане в Испании: метаморфозы исторического бытия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 50-64. – ISSN 0130-3864
811714
  Хенкин С. Мусульмане в Испании: проблемы адаптации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-58. – ISSN 0131-2227
811715
  Хенкин Сергей Маркович Мусульмане в Испании: проблемы адаптации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-58. – Бібліогр.: с. 48-58. – ISSN 0131-2227
811716
  Хенкин С.М. Мусульмане в испанском социуме // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 96-129. – ISSN 0235-5620
811717
  Кирюшко Н.И. Мусульмане в украинском обществе: социологическое исследование / Н.И. Кирюшко; Межобл. Ассоциация обществен. организ. "Арраид"; Исламский обществен. культур. центр г.Киева. – Киев : Ансар Фаундешн, 2005. – 46 с. – ISBN 966-7927-28-8
811718
  Плещунов Ф. Мусульмане Великобритании : поиск новой идентичности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-21. – ISSN 0321-5075
811719
  Тузов К.К. Мусульмане Европы: настоящее и будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 102-112. – ISSN 0869-1908
811720
  Трофимова О. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
811721
  Радівілов Д.А. Мусульмани України в політико-правових реаліях світської держави // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – C. 115-140. – ISSN 1682-671Х
811722
  Ісмагілов С. Мусульмани України: історія солідарності-2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 226). – С. 5


  Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Шейх Саід Ісмагілов: "За часів СРСР держава не визнавала існування ісламу в УРСР".
811723
  Ісмагілов Ш.С. Мусульмани України: історія солідарності / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 грудня (№ 222/223). – С. 22


  Розмова з муфтієм Духовного управління мусульман України "Умма" Шейхом Саідом Ісмагіловим.
811724
  Фахрутдинова Н. Мусульманки в жизни и политике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 54-58. – ISSN 0321-5075


  Жінка в мусульманських країнах
811725
  Кисельов О. Мусульмано-християнські відносини України у світлі соціологічних досліджень // Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ, 2010. – Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – С. 92-100
811726
  Долгов Б. Мусульманская диаспора во Франции: Светская демократия и исламская идентификация // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 4 (238). – С. 156-172. – ISSN 1998-1813
811727
  Наумкин В. Мусульманская диаспора на Западе: дифференциация, конвергенция, гибридизация? // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 4-14. – ISSN 1728-2756
811728
  Уотт У.М. Мусульманская Испания / У.М. Уотт, П. Какиа. – Москва, 1976. – 216 с.
811729
  Суслова М.Н. Мусульманская община в США: проблемы адаптации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-142. – ISSN 0869-0499
811730
  Сюкияйнен Л. Мусульманская правовая культура, духовный потенциал и национальная безопасность России // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-30. – ISSN 1727-1770
811731
  Аширов Нугман Мусульманская проповедь / Аширов Нугман. – Москва, 1978. – 80с.
811732
  Кирабаев Н. Мусульманская цивилизация : вызовы глобализации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 141-154. – ISSN 0869-44435
811733
  Юсеф Н.Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения : ... учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Юсеф ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : Персонал, 2012. – 270, [2] с. – Библиогр.: с. 265-271 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-02-0086-0
811734
  Босворт К.Э. Мусульманские династии / К.Э. Босворт. – М., 1971. – 324с.
811735
  Орбели И.А. Мусульманские изразцы. / И.А. Орбели. – Пб., 1923. – 28с.
811736
  Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политеке / М.Т. Степанянц. – М., 1982. – 248с.
811737
  Пруссакова Н.Г. Мусульманские меньшинства в политической жизни стран Востока / Н.Г. Пруссакова. – М., 1990. – 143с.
811738
  Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии / В. Хинц, Е.А. Давидович; Пер. с нем. Ю.Є. Брегеля. – Москва : Наука, 1970. – 148с.
811739
  Халикова Е.А. Мусульманские некрополи Волжской Булгарии Х начала XIII в. / Е.А. Халикова. – Казань, 1986. – 159с.
811740
  Ломакин Д.А. Мусульманские памятники Старого Крыма XIII - XV века: современное состояние // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 30-50. – ISSN 2078-0133
811741
   Мусульманские праздники и традиционная восточная кухня. – М., 1990. – 64с.
811742
   Мусульманские страны, Религия и политика (70-80 гг.). – М., 1991. – 181с.
811743
  Гордон-Полонская Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана / Гордон-Полонская. – М, 1963. – 327с.
811744
  Плещунов Ф.О. Мусульманские школы Великобритании: борьба за государственное финансирование // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74-82. – ISSN 0869-1908
811745
  Тауфик Ибрагим Мусульманский атомизм как строгий финитизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 142-153. – ISSN 0042-8744
811746
   Мусульманский календарь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 45-59.
811747
  Балтанова Гульнар Равильевна Мусульманский кластер в структуре студенческой молодежи / Балтанова Гульнар Равильевна, Хакимзянова Алсу Саетзяновна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х
811748
   Мусульманский коммунализм в Индии: возникновение, идеология и политика. – М., 1988. – 63с.
811749
  Бартольд В.В. Мусульманский мир / В.В. Бартольд, 1922. – 93с.
811750
   Мусульманский мир, 950-1150. – М., 1981. – 312с.
811751
  Мец Адам Мусульманский Ренессанс / Мец Адам; Пер с нем., предисл. Д.Е. Бертельса. – Москва : Наука, 1966. – 457с. – Библиогр. и указ.: с.399-457
811752
  Мец Адам Мусульманский Ренессанс / Мец Адам; Пер. с нем. и пред. Д.Е. Бертельса; АН СССР. Инст. востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Наука, 1973. – 473 с. : карт.
811753
  Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-26. – ISSN 1606-0219
811754
  Кобзев А.В. Мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-158. – ISSN 0042-8779
811755
  Гасанов М.М. Мусульманское духовенство во внешней политике Советского государства. 1945-1980-е гг. / М.М. Гасанов, И.Х. Сулаев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 0042-8779
811756
  Мироенова В. Мусульманское лицо "христианской" Эфиопии // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
811757
   Мусульманское образование в Крыму (1917 - 1939 гг.) / А. Богомолов, О. Бубенок, С. Данилов, Д. Радивилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-103. – ISSN 1608-0599
811758
   Мусульманское образование в Украине (1918-1927 гг.) : политико-правовые и организационно-институциональные аспекты / А.В. Богомолов, О.Б. Бубенок, С.И. Данилов, Д.А. Радивилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 27-38. – ISSN 1608-0599
811759
  Нефляшева Н.А. Мусульманское образование на Северо-Западном Кавказе (вторая половина XIX - начало ХХ в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 72-92. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
811760
  Шарль Р Мусульманское право / Р Шарль; Под ред. и с предисл. Е.А. Беляева. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 143 с.
811761
  Козлихин И.Ю. Мусульманское право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 231-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
811762
  Самиге А. Мусульманское право в мире и в России // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.144-149. – ISSN 1811-9018
811763
  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики. / Л.Р. Сюкияйнен. – Москва, 1986. – 256 с.
811764
  Беляев Е.А. Мусульманское секатнтство / Е.А. Беляев. – М., 1957. – 100с.
811765
  Сыпко Б.В. Мусульманское сообщество в жизни Французской республики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 88-100. – ISSN 0201-7083
811766
  Чувпило О.О. Мусульманська ліга та Індійський національний конгрес: аналіз взаємовідносин (1907-1927 рр.) // Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків, 2008. – № 7. – С. 68-78
811767
  Люлька В. Мусульманська міграція: теоретичні основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку зі збільшенням кількості мусульман загалом у світі та зацікавленням темою ісламу в науковому співтоваристві, у статті йде мова про дискусійні питання, пов"язані з теоретичними аспектами мусульманської імміграції в країни, у яких іслам не є ...
811768
   Мусульманська трудова етика та її вплив на ефективність бізнесу / Абдус Саттар Аббасі, Кашіф, ур Реман, , Амна Бібі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 312-322 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
811769
  Арістова А. Мусульманська умма України: внутрішньоінституційні процеси і проблеми діалогу / А. Арістова, А. Колодний, Д. Шестопалець // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 168-181. – ISBN 966-7379-70-1
811770
  Колодний А. Мусульманська умма України: проблеми міжінституційного діалогу / А. Колодний, Д. Шестопалець // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 195-208. – ISBN 978-966-02-8853-9
811771
  Кралюк П. Мусульманська філософія на теренах Криму. Суфізм // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 541-542. – ISBN 978-966-2254-74-7
811772
  Кралюк П.М. Мусульманська філософія на теренах Криму. Суфізм // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 541-542. – ISBN 978-966-373-777-5
811773
  Аєлет Еттінгер Мусульманське весілля в Ізраїлі - фольклор і традиції // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 103-113. – ISSN 0130-6936
811774
  Бубенок О.Б. Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-48. – ISSN 1608-0599
811775
  Лубський В.І. Мусульманське право : Курс лекцій / В.І. Лубський, В.Д. Борис; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Вілбор, 1997. – 256с. – ISBN 966-7247-05-8
811776
  Лубська М. Мусульманське право : сутність, джерела, структура : монографія / Марія Лубська. – Київ : Академвидав, 2009. – 256с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-78-6
811777
  Лубська М.В. Мусульманське право в контексті сучасного цивілізаційного процесу // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 154-158.
811778
  Шестопалець Д.В. Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 175-201. – ISSN 1682-671Х
811779
  Лубська М.В. Мусульманське право як визначальна складова інституалізації ісламу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  У розумінні шаріату переважає погляд, згідно з яким основними части- нами його є релігійна догматика, ісламська етика і практичні норми (культові приписи, які встановлюють порядок виконання релігійних обов"язків; норми, що регулюють всю іншу поведінку ...
811780
  Лубська М.В. Мусульманське право як визначальна складова процесу інституалізації ісламу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
811781
  Лубська М.В. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. філос. наук : спец. 09.00.11 - Релігієзнавство / Лубська М. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 55 назв
811782
  Лубська М.В. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Лубська М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 431л. – Бібліогр.: л.382-431
811783
  Штурмак Н. Мусульманське праворозуміння та ісламська доктрина в сучасних країнах: їх диференціація // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0132-1331
811784
  Галюк С.Є. Мусульманське та міжнародне право: теоретичні та порівняльно-правові аспекти // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 17-23.
811785
  Дирда А.О. Мусульманський фактор як елемент формування зовнішньополітичного іміджу Швейцарії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С.438-446
811786
  Кралюк П. Мусульманські впливи в Київській Русі // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 537-539. – ISBN 978-966-2254-74-7
811787
  Кралюк П.М. Мусульманські впливи в Київській Русі // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 537-539. – ISBN 978-966-373-777-5
811788
  Якубович М. Мусульманські вчені з українського степу // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 27, жовтень. – С. 6


  Певно, в жодному українському підручнику з історії чи філософії читач не знайде згадки про те, що на теренах сучасної Одещини, Миколаївщини та Херсонщини існував паралельний слов’янсько-християнському культурний світ. Цей світ належав до ...
811789
  Стець М. Мусульманські громади в країнах Західної Європи: особливості формування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 66-76. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
811790
  Ляшенко Т. Мусульманські держави і питання глобалізації (на прикладі країн Центральної Азії) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 245-256


  Система міжнародних відносин країн Центральної Азії з 2010 р. інституційно оформила ще один напрям: у Стамбулі було прийнято рішення про створення нової міжнародної організації - Ради співробітництва тюркомовних країн (РСТК), до якої увійшли ...
811791
   Мусульманські оселі Галичини: що ми призабули з історії // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 26, вересень. – С. 7
811792
  Соболєва О. Мусульманські святині Криму: походження та складові культу поклоніння // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 33-41
811793
  Соболєва О. Мусульманські святині Криму: типологія та обрядові практики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 85-95. – ISBN 966-7379-70-1
811794
  Нестерова Г.Ф. Мутабильность Н-ген фага Т2 : Автореф... канд. биол.наук: / Нестерова Г. Ф.; АМН СССР, Ин-т эпидемиол. и микробиол. – М., 1966. – 31л.
811795
  Лишенко И.Д. Мутабильность полиплоидного ряда яровых пшениц при воздействии химическими мутагенами : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Лишенко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 21л.
811796
  Лишенко И.Д. Мутабильность полиплоидного ряда яровых пшениц при воздействии химическими мутагенами : Дис... Канд. биол. наук.: / Лишенко И.Д.; Белоцерковский сельскохоз. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 189л. – Бібліогр.:л.156-183
811797
  Маслов А.Б. Мутагенез в селекционно-генетических исследованиях отдаленных гибридов и полиплоидов / А.Б. Маслов. – Москва, 1983. – 128 с.
811798
  Засухина Г.Д. Мутагенез вирусов человека и животных / Г.Д. Засухина. – Москва : Медицина, 1971. – 180 с.
811799
   Мутагенез и гибридизация в селекции растений. – Воронеж, 1984. – 116с.
811800
  Ковалева Т.А. Мутагенез и клеточная селекция в культуре ткани раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina benth) продуцента лекарственных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 13.101 / Ковалева Т.А.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1971. – 26л.
811801
  Дубинин Н.П. Мутагенез и окружающая среда / Н.П. Дубинин, Ю.В. Пашин. – Москва : Наука, 1978. – 130 с. : табл.
811802
   Мутагенез и репарация в системе вирус-клетка. – Москва : Наука, 1983. – 231с.
811803
   Мутагенез при действии физических факторов / Дубинин Н.П. – Москва : Наука, 1980. – 224с.
811804
   Мутагенез сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1968. – 228с.
811805
  Мамедов К.М. Мутагенная активность пестицидов и окружающая среда / К.М. Мамедов. – Ашхабад, 1991. – 173с.
811806
  Панченко В.К. Мутагенная активность родственных азотистых ипритов и производных этиленимина на aspergillus nidulans : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.103 / Панченко В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
811807
  Олешко Л.Д. Мутагенні фактори навколишнього середовища та їхній вплив на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 3-4. – Бібліогр..: 5 назв.
811808
  Лушина Л.И. Мутагенное действие алкилирующих соединений на растениях. (Горох, пшеница) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Лушина Л.И.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – Москва, 1973. – 26л.
811809
  Чубуков В.Ф. Мутагенное действие гидроксиламина и его аналога - О-метилгидроксиламина на внеклеточных бактериофаг Т-2 : Автореф... канд. биол.наук: / Чубуков В.Ф.; АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. – М., 1965. – 14л.
811810
  Красавин Е.А. Мутагенное действие излучений с разной ЛПЭ / Е.А. Красавин, С. Козубек. – Москва : Єнергоатомиздат, 1991. – 184 с. : табл. – ISBN 5-283-03058-X
811811
  Малюта С.С. Мутагенное действие некоторых вирусов на дрозофилу : Дис... канд.биолог.наук: / Малюта С.С.; Сектор молекулярной биологии игенетики института микробиологии и вирусологии АН УССР. – К., 1969. – 142л. – Бібліогр.:л.120-142
811812
   Мутагенное действие природных и синтетических полинуклеотидов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 123с.
811813
  Андрюшкявичене И.С. Мутагенное действие этиленимина на некоторые сорта ярового ячменя : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Андрюшкявичене И.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 25л.
811814
  Подпольская Светлана Владимировна Мутагенность аденовируса человека типа 1 для соматических и половых клеток мышей : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.15 / Подпольская Светлана Владимировна; Ин-т молекулярной биологии и генетики АН УССР. – К., 1983. – 19л.
811815
  Стрижельчик Н.Г. Мутагенные и антимутагенные свойства пищевых добавок / Н.Г. Стрижельчик, И.Р. Бариляк. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 158, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-154. – ISBN 978-966-623-565-0
811816
   Мутагенные факторы и создание селекционного материала. – Вильнюс, 1980. – 85с.
811817
  Дубинин Н.П. Мутагены окружающей среды / Н.П. Дубинин. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 5)
811818
  Андієвська Е. Мутанти = Mutates : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-8439-23-0


  Емма Андієвська – українська письменниця, поетеса та художниця, яка працює у стилі сюрреалізму та герметизму. Її книжка «Мутанти» продовжує розвиток експериментально-інтелектуального напряму, властивого попереднім збіркам її віршів та прозовим творам
811819
  Игнатова Татьяна Николаевна Мутанты и гибриды в изучении генотипической изменчивости трансформированных клеток в культуре : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Игнатова Татьяна Николаевна;. – Л., 1983. – 35л.
811820
  Заринь Д.Г. Мутанты микроорганизмов - продуценты аминокислот и их культивирование : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Заринь Д.Г. ; Ин-т микробиологии. – Рига, 1966. – 32 с.
811821
  Гершензон С.М. Мутации / С.М. Гершензон. – Киев : Наукова думка, 1991. – 112с. – ISBN 5-12-003291-8
811822
  Щербаков В.К. Мутации в эволюции и селекции растений / В.К. Щербаков. – Москва, 1982. – 328с.
811823
   Мутации генов LRRK2, GBA и SNCA, ассоциированных с болезнью Паркинсона у жителей Украины / А.К. Коляда, А.С. Соседко, М.А. Чивликлий, А.М. Вайсерман, И.Н. Карабань // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 1. – С. 14-20. – ISSN 0869-1703


  Проведено генотипирование мутаций генов LRRK2, GBA и SNCA 216 пациентов 54-79 лет с болезнью Паркинсона (БП) и 300 неврологически здоровых людей 50-83 лет (контрольная группа), проживающих в разных регионах Украины. У больных БП частота встречаемости ...
811824
  Рыжков В.Л. Мутации и болезни хлорфиллового зерна. / В.Л. Рыжков. – М-Л, 1933. – 192с.
811825
  Фрис Гуго де Мутации и периоды мутаций при происхождении видов / Гуго де-Фрис, проф. ботаники в Амстердаме ; Пер. с нем.: А. Педашенко и В. Констанса. – Петербург : Изд. М.И. Семенова, 1912. – 45 с. – Без обл.


  Ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
811826
  Скавронская А.Г. Мутации у бактерий / А.Г. Скавронская. – Москва, 1967. – 234с.
811827
  Изергина Э.А. Мутации фактора фертильности, индуцированные азотистым ипритом, у бактерий E.coli K-12 : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Изергина Э.А.; БГУ. – Минск, 1970. – 22л.
811828
  Солодюк Н.В. Мутационная и модификационная изменчивость белого люпина под влиянием физических и химических мутагенных факторов : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.534 / Солодюк Н.В. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 25 с.
811829
  Кулиев Рауф Алекпер оглы Мутационная изменчивость хлопчатнка, индуцированная у гибридов и повторно обработанных мутантов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кулиев Рауф Алекпер оглы; Акад. сельхоз. наук им. В.И.Ленина. Южн. отд-ние, УНИИ растениеводства, селекции и генетики им. – Х., 1987. – 44л.
811830
   Мутационная селекция. – Москва, 1968. – 310с.
811831
  Моргун В.В. Мутационная селекция пшеницы / В.В. Моргун, В.Ф. Логвивненко. – Киев, 1995. – 632 с.
811832
  Брыченко Г.М. Мутационный процес индуцированный метилметансульфонатом в сперматогенезе и соматических клетках : Автореф... канд. биол.наук: / Брыченко Г. М.; АН СССР, Ин-т биологии развития. – М., 1969. – 29л.
811833
   Мутационный процесс у грибов. – Л., 1980. – 287с.
811834
  Жлуктенко В. Мутация "тюльпанов" // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 16 (134). – С. 40-43


  "Революції тюдьпанів" 2005 та 2010 років у Киргизії.
811835
   Мутації в генах BRCA 1/2 у чоловіків України / Э.В. Городецька, С.В. Серга, А.С. Демидова, Е.О. Стаховський, О.А. Кононенко, О.Е. Стаховський, М.В. Пікуль, І.А. Козерецька // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 13-18. – ISSN 2313-1780
811836
  Рижков В.Л. Мутації й хвороби хлорофілової зернини / В.Л. Рижков. – Київ : Держмедвидав, 1935. – 367с.
811837
  Вербицька Т. Мутації небезпеки, або Радіаційні загрози окупованих територій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 9


  "14 квітня 2018 р. на неконтрольованій Україною шахті "Юний комунар", у якій ще 1979-го був проведений дослідницький ядерний вибух, було повністю припинено водовідведення. Об"єкт переведено із "сухої" у стан "мокрої" консервації. Без згоди МАГАТЕ, ...
811838
   Мутація 5382insC в гені BRCA1 у жінок, хворих на рак молочної залози / Т.І. Лагута, Є.В. Городецька, С.В. Серга, С.В. Демидов, Н.М. Левкович, М.Ф. Анікусько, Ю.О. Тимовська, В.Є. Чешук, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, С.Е. Поленков, О.І. Бойченко, І.А. Козерецька // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 190. – ISSN 1562-1774
811839
  Саидова Саяра Рахматовна Мутность воды и вынос мелкозема в горной части бассейна Чирчика : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Саидова Саяра Рахматовна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
811840
   Мутный поток : последние дни венг. фашизма : сокр. пер. с венг. – Ніжин : Прогресс, 1981. – 208 с.
811841
   Мутный поток бакалавров // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 16. – С. 17
811842
  Галяу М. Муть : романы / М. Галяу; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1959. – 456 с.
811843
  Рауд Е.М. Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько / Е.М. Рауд. – Київ, 1979. – 72 с.
811844
  Рауд Е.М. Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько / Е.М. Рауд. – Київ, 1983. – 128 с.
811845
  Иванов Е.А. Муфты для приводов / Е.А. Иванов. – Москва, 1957. – 191с.
811846
  Иванов Е.А. Муфты для приводов / Е.А. Иванов. – Москва, 1964. – 108с.
811847
  Шварцман Л.Г. Муфты маслонаполненых кабелей на напряжение 110-500 кв. / Л.Г. Шварцман. – М., 1963. – 100с.
811848
  Шварцман Л.Г. Муфты силовых кабелей высокого напряжения / Л.Г. Шварцман. – Москва : Энергия, 1977. – 175 с.
811849
  Поляков В.С. Муфты. Конструкции и расчет. / В.С. Поляков, И.Д. Барбаш. – 3-е изд., испр. – М.-Л., 1964. – 363с.
811850
  Чуковский К.И. Муха-Цокотуха / К.И. Чуковский. – Київ, 1988. – 16с.
811851
  Гаврилів Тимофій Муха = оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 34-41. – ISSN 0130-1608
811852
  Дутли Р. Муха в янтаре : перевод как магический акт. Заметки о поэтике перевода // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 86-108. – ISSN 0042-8795
811853
  Кухарук Р. Муха з цукром / Р. Кухарук. – Київ : Український клуб, 2003. – 296с. – ISBN 966-96376-0-0; 966-96376-1-9
811854
  Панч П. Муха Макар / П. Панч. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 55с.
811855
  Панч П. Муха Макар / П. Панч : Радянська література, 1934. – 29с. – (Б-ка ра. літератури ; №22)
811856
  Панч П. Муха Макар : Оповідання / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1937. – 39с. – (Б-ка малописьменного)
811857
  Ракитин В.Г. Муха на высоте. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1961. – 63с.
811858
  Ключина П.Ю. Муха на пасіці : вірші, байки, пародії, епіграми / П.Ю. Ключина. – Київ : Дніпро, 1965. – 194 с.
811859
  Хорезми Мухаббат-Наме / Хорезми. – Москва, 1961. – 224с.
811860
  Усманов А Мухакамат ал-Лугатайн Алишер. / А Усманов, . – Ташкент, 1948. – 128 с.
811861
  Пикунова Г. Мухамед Арсланов / Г. Пикунова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 98 с.
811862
   Мухамед Десоку: Кількість українських туристів у Єгипті зросла на третину // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 16 : фото
811863
  Магомедов М. Мухамед из Индираха / Муса Магомедов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 368 с.
811864
  Аш-Шиха бин Мухаммад - посланник Аллаха / Абдуррахман бин Абдулькарим Аш-Шиха ; Офис по содействию в призыве, наставлении и просвещении этнических меньшинств в районе Рабва. – Эр-Рияд : [б. и.]. – 63, [1] с.
811865
  Булгаков П.Г. Мухаммад ал-Хорезми / П.Г. Булгаков. – Москва, 1983. – 239с.
811866
  Кулида С. Мухаммад Асад из Львова // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 13-19 января (№ 3). – С. 6


  Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс) — видатний львів"янин та ісламский діяч. Письменник, мислитель, мандрівник, талановитий журналіст, поліглот, політичний та громадський діяч.
811867
   Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми: к 1200-летию со дня рождения. : К 1200-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1983. – 264с.
811868
  Нурмухамедов А.-К. Мухаммад Икбал - великий пакистанский поэт // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008. – № 2, ноябрь (1429). – С. 46-48


  Аллама Мухаммад Икбал (1877–1938) - поэт, философ и общественный деятель Британской Индии, мыслитель, считающийся духовным отцом Пакистана, провозвестником создания этой страны.
811869
  Беков К. Мухаммад Шахристани - историк философии / К. Беков. – Душанбе, 1987. – 120с.
811870
  Салахи А. Мухаммад. Человек и Пророк : подробное изучение жизни Пророка Ислама / Адиль Салахи ; [пер. с англ. А. Нурмухамедов, С. Яворская]. – Киев : Ансар Фаундейши, 2012. – 734, [1] с. – ISBN 966-7927-33-4
811871
   Мухаммаджан Шарипович Шукурув. – Душанбе, 1986. – 128с.
811872
   Мухаммед : Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы; суры из Корана; словарь ислама. – 3-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 320с. – ISBN 985-443-431-1
811873
  Рзаев К А. Мухаммед Али М. Казем-Бек. / К А. Рзаев. – М., 1989. – 197с.
811874
  Рзаев А.К. Мухаммед Али Мирза Казем-Бек: Жизнь, мировоззрение и науч. деятельность. / А.К. Рзаев. – Баку, 1981. – 217с.
811875
  Борділовська О.А. Мухаммед Алі Джина - фундатор Пакистану // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 94-. – ISSN 1608-0599
811876
  Раджабова И.С. Мухаммед Диб / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1966. – 219с.
811877
  Максудов Ф.Г. оглы Мухаммед Насирэддин Туси / Ф.Г. оглы Максудов, Г.Д. оглы Мамедбейли. – Баку, 1981. – 102с.
811878
  Нурджанов Н. Мухаммеджан Касымов / Н. Нурджанов. – М., 1955. – 92с.
811879
  Синьковская А.С. Мухаммедкул Нарзикулович Нарзикулов / А.С. Синьковская. – Душанбе, 1964. – 60с.
811880
   Мухаммедкул Нарзикулович Нарзикулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Душанбе : Дониш, 1984. – 160с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана / АН ТаджССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 25)
811881
   Мухарам Расулова. – Душанбе : Дониш, 1986. – 52с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана ; Вып. 31)
811882
  Досжанов Г.Н. Мухи-жигалки Казахстана / Г.Н. Досжанов, Н.Н. Бусалаева. – Алма-Ата, 1989. – 62с.
811883
  Досжанов Т.Н. Мухи-кровососки / Т.Н. Досжанов. – Алма-Ата, 1980. – 208с.
811884
  Корнеев Валерий Алексеевич Мухи-пестрокрылки (Diptera Tephnitidae) Среднего Приднепровья (С обзором системы семейства в целом) : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.09 / Корнеев Валерий Алексеевич; АН УССР, Ин-т Зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1985. – 19л.
811885
   Мухи : Матеріали експедиції. – Київ : Держмедвидав, 1937. – 102с.
811886
  Чарыкулиев Д. Мухи Sarcophagidae (Diptera) Юго-Восточной Туркмении. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыкулиев Д.; АН ТаджССР. Отд. биол. наук. – Ашхабад, 1965. – 22л.
811887
  Варкалис К. Мухи фивотноводческих помещений, их биология, экология, распространение в Литовской ССР и меры борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Варкалис К.; Вильюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 22л.
811888
  Павловский Е.Н. Мухи. Строение, жизнь, распространение ими заразных болезней , паразитирование у человека и борьба с ними / Е.Н. Павловский, 1921. – 48с.
811889
   Мухин Александр Андреевич. Выставка живописи. – М., 1980. – 22с.
811890
   Мухин Борис Александрович. Выставка произведений. – М., 1983. – 19с.
811891
   Мухина : литературное-критическое наследие. – Москва : Искусство
Т.1. – 1960. – 227 с.
811892
  Кузнецов Э.Д. Мухина В.И. / Э.Д. Кузнецов. – Л., 1966. – 60с.
811893
  Зотов А.И. Мухина Вера Игнатьевна - народный художник СССР / А.И. Зотов. – Москва-Л., 1944. – 14с.
811894
  Голышкин В.С. Мухины и Немухины / В.С. Голышкин. – М., 1991. – 327с.
811895
  Пидоренко И.В. Мухобой / И.В. Пидоренко. – Ставрополь, 1989. – 221с.
811896
  Пекло А.М. Мухоловки фауны СССР / А.М. Пекло. – К, 1987. – 178с.
811897
  Пекло А.М. Мухоловки фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Пекло А.М.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1981. – 27л.
811898
  Гусейнов А.А. Мухсил Эртугрул в театре и кино / А.А. Гусейнов. – М, 1990. – 94с.
811899
  Меттер И.М. Мухтар / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 95с.
811900
  Меттер И.М. Мухтар / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 432с.
811901
   Мухтар Ауэзов - классик советской литературі. – Алма-Ата, 1980. – 187с.
811902
  Кедрина З.С. Мухтар Ауэзов : Критико-биографический очерк / З.С. Кедрина. – Москва : Советский писатель, 1951. – 124с.
811903
  Лизунова Е. Мухтар Ауэзов / Е. Лизунова, И.Т. Дюсенбаев. – Алма-Ата, 1957. – 71с.
811904
  Нуркатов А. Мухтар Ауэзов / А. Нуркатов. – Алма-Ата, 1958. – 131с.
811905
  Нуркатов А. Мухтар Ауэзов / А. Нуркатов. – М., 1960. – 31с.
811906
  Каратаев М. Мухтар Ауэзов / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1967. – 88с.
811907
   Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников. – Алма-Ата, 1972. – 359с.
811908
  Бархударян Р.М. Мухтар из Карадаша / Р.М. Бархударян. – М., 1957. – 214с.
811909
   Мухтар Омарханович Ауэзов. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 107с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
811910
  Гжицький В.З. Муца / В.З. Гжицький. – Х., 1928. – 158с.
811911
  Гжицький В.З. Муца / В.З. Гжицький, 1929. – 151с.
811912
  Покровский Г.А. Мученик богоискательства (Ф. Достоевский и религия) / Г.А. Покровский. – [Москва] : Атеист ; [Гос. тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград], 1929. – 102, [2] с. – Библиография: "Список главнейшей использованной литературы" (на 1 странице)
811913
  Левківський П.Т. Мученик науки / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)


  Астрономічні відкриття. Галілео Галілей, Іоган Кеплер.
811914
  Левківський П.Т. Мученик науки [Галілео Галілей (1564-1642)] / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
811915
  Бавильский Д. Мученик светотени : Из цикла "Праздные люди" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 73-90. – ISSN 0130-7673
811916
  Туфанова О.А. Мученики в произведениях протопопа Аввакума // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 101-109. – ISSN 0130-9730
811917
  Тісандье Гастон Мученики науки / Тісандье Гастон. – К. : ДВУ, 1923. – 232с.
811918
  Тісандьє Г. Мученики науки. – Київ : Держвидав України, 1923
811919
  Лейкин Н.А. Мученики охоты : юморитические рассказы / Н.А. Лейкин. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана, 1880. – [4], 263 с.
811920
  Сергійчук В. Мученики совісті і честі за усіх нас // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 254-259. – ISBN 978-966-397-158-5
811921
  Процюк С. Мучеництво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 31


  Пам"яті Тодося Осьмачки.
811922
  Портнов А. Мученицька смерть мільйонів і перспективи теоретичної рефлексії // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37


  Timothy Snyder, Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin, New York: Basic Books, 2010. " Книжка Тимоті Снайдера оповідає історію зумисного вбивства чотирнадцятьох мільйонів людей у серці Европи, вчиненого нацистським і совєтським режимами. Назва ...
811923
  Ісіченко І. Мученицький архетип у житійному просторі Руїни // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 233-239. – ISBN 978-966-3888-379-3
811924
  Пантелеев А.Д. Мученичество и распространение христианства в Римской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 33-43. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
811925
  Цуртавели Иаков Мученичество Шушаник / Цуртавели Иаков. – Тбилиси, 1978. – 78с.
811926
  Сафир Мучения обедавшего за Табль-Д"Отом и другие рассказы : пер. с нем. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г.Корнфельда, 1911. – 61 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 20)
811927
  Матвеева В.К. Мучнистая роса дуба и меры борьбы с ней в горах и предгорьях Заилийского Ала-Тау Алма-Атинской области : Автореф... канд. с/хнаук: / Матвеева В.К.; Казахск. гос. с/х ин-т. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
811928
  Минаева Т.И. Мучнистая роса и бактериоз огурцов в условиях Саратовской области и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Минаева Т.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1967. – 21л.
811929
  Жукова Л.М. Мучнистая роса сахарной свеклы на юге Украны и меры борьбы с ней. : Автореф... канд. биол.наук: / Жукова Л. М.; Укр. с. х. акад. – К., 1967. – 18л.
811930
   Мучнисто-росяные грибы. – Алма-Ата
3. – 1961. – 1--460с.
811931
  Горленко М.В. Мучнисто-росяные грибы Московской области : семейство Erysiphaceae / М.В. Горленко. – Москва : Издательство Новосибирского университета, 1983. – 72 с. : ил. 19, библиогр. 45 назв.
811932
  Головин П.Н. Мучнисто-росяные грибы, паразитирующие на культурных и полезных диких растениях / П.Н. Головин. – Москва-Л., 1960. – 262с.
811933
  Гелюта В.П. Мучнисто-росяные грибы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гелюта В.П.; АН УССР. – К, 1980. – 24л.
811934
  Блейк В. Мушеня; Лондон : переклад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 321--322
811935
   Мушкало Лука Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 409. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
811936
  Силка О. Мушкет Леонід Павлович: погляд із сімейної хроніки / О. Силка, Л. Синявська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 84-90. – ISSN 0869-3595


  В історії національно-визвольної боротьби українців 1917-1923 рр. ім"я Леоніда Мушкета стоїть поряд із іменами 38 українських патріотів, яких в результат зради було зарештовано чекістами, відпралено до Лук"янівської в"язниці і розстріляно. Серед них ...
811937
  Крапивин В.П. Мушкетёр и фея / В.П. Крапивин. – М., 1979. – 239с.
811938
  Річ В.І. Мушкетери / В.І. Річ, М.Б. Черненко. – К, 1967. – 246с.
811939
  Рич В.И. Мушкетеры / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1964. – 174с.
811940
  Финкель Евгений Мушкетеры Суэца : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 142-151 : Іл., карта
811941
  Значков Борис Мушкитеры подводного царства : зоосфера / Значков Борис, Блэз Оливье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 78-85
811942
  Балашов І.О. Мушлі молюсків з Мотронинського городища / І.О. Балашов, О.Д. Могилов // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 255-258. – ISSN 2227-4952
811943
  Свято Роксоляна Мушля вишуканої поезії від Володимира Свідзінського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 2. – ISSN 1562-3238
811944
  Ахроров З. Мушфики и его творчество : Автореф... канд. филол.наук: / Ахроров З.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 18л.
811945
  Анастасьев А.Н. МХАТ в борьбе с формализмом / Анастасьев А.Н. – Москва : Искусство, 1953. – 244 с.
811946
   МХАТ і українська театральна культура. – Київ, 1949. – 249 с.
811947
   Мхи-папоротники. – Петрозаводск, 1979. – 81с.
811948
  Сапегин А.А. Мхи горного Крыма = Laubmoose des Krimgerbiges in der ecologischen, geographischen und floristischen Hincht : (экология, география, флора). – Одесса : [б. и.] ; [Коммерческая типография Б. И. Сапожникова], 1910. – 257 с., 2 к., 2 табл.
811949
  Бобораджабов Б. Мхи западного памира. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Бобораджабов Б.; АН УССР. – К, 1979. – 21л.
811950
  Пипинис И.А. Мхи лугов и низинных болот восточной части Литовской ССР и их значение для типологии лугов : Автореф... канд. биол.наук: / Пипинис И.А.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т биологии. – Вильнюс, 1956. – 19л.
811951
  Косачева Л .А. Мхи Среднего Приобья и их биологическая продуктивность : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Косачева Л .А.; АН СССР, Дальневост. науч. центр биол.почв. ин-т. – Владивосток, 1977. – 20л.
811952
  Кцоян А.С. Мхитар Гераци. / А.С. Кцоян. – Ереван, 1968. – 84с.
811953
  Ханзадян С.Н. Мхитар спарапет : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. О.Безухов. – Москва : Известия, 1973. – 749 с.
811954
  Макашов А.И. Мценск / А.И. Макашов, Г.Ф. Соловьев. – Орел, 1959. – 115с.
811955
  Макашов А.И. Мценск / А.И. Макашов. – Тула, 1980. – 192с.
811956
  Лермонтов М.Ю. Мцири / М.Ю. Лермонтов. – Киев : КОПРОД, 1920. – 32с.
811957
  Лермонтов М.Ю. Мцирі / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 28с.
811958
  Лермонтов М.Ю. Мцирі. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1952. – 64с.
811959
  Северов Н. Мцхета / Н. Северов, Г. Чубинашвили. – Москва, 1946. – 43 с.
811960
  Гвердцители Р. Мцхета / Р. Гвердцители. – Тбилиси, 1962. – 18с.
811961
   Мцхета. – Тбилиси
3. – 1980. – 247с.
811962
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Горький : Горькоблгиз, 1944. – 32с.
811963
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Изд. Гос. музея "Домик Лермонтова", 1948. – 63с.
811964
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 62с.
811965
  Лермонтов М.Ю. Мцыри : Поэма / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 32с.
811966
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов ; [худож. Ф. Константинов]. – Москва : Художественная литература, 1984. – 78 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
811967
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. (с. 5-72), коммент., библиогр. А. Немзера ; ил. Ю. Чарышникова]. – Москва : Книга, 1989. – 197, [1] с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00155-2
811968
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Беглец / М.Ю. Лермонтов. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 32 с. – (Школьная б-ка)
811969
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 63с.
811970
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 64с.
811971
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Поэмы и стихотворения [Електронний ресурс] / М. Ю. Лермонтов ; читают М. Козаков, В. Левашев ; реж. А. Валенский ; комп. И. Кашинский ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : 1 С, 2007. – 1 СD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Классика). – ISBN 978-5-9677-0650-9


  Окончательный вариант "Мцыри" появился лишь в 1839 году. Устами своего героя М. Лермонтов говорит о величии природы, жажде своды, тоске по отчему дому. В сборник также вошли другие стихотворные произведения М. Ю. Лермонтова
811972
  Логвин Ю.Г. Мчали коні : повісті, опровідання / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 326 с.
811973
  Аленкин Б.Р. Мчащаяся по тундре : докум. повесть о А.Д. Нутэтэгрынэ / Б.Р. Аленкин. – Москва : Советская Россия, 1967. – 64 с. – (Рассказы о красоте душевной)
811974
  Янчик О.І. Мчиться мій вороний : поезії / О.І. Янчик. – Ужгород : Карпати, 1981. – 176 с.
811975
  Якубовский А.П. Мшава / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1969. – 240с.
811976
  Абрикосов Г.Г. Мшанки - Bryozoa / Г.Г. Абрикосов. – Ленинград : Академия наук, 1936. – С. 377-381
811977
  Модзалевская Е.А. Мшанки Trepostomata ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Модзалевская Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
811978
  Вискова Л.А. Мшанки подотрядов Cancellata и Salpingina из верхнемеловыъх отложений Поволжья и Крыма. : Автореф... канд. биол.наук: / Вискова Л.А.; АН СССР. Пантеолог. ин-т. – М., 1967. – 25л.
811979
  Андросова Е.И. Мшанки северо-западной части Тихого океана / Андросова Е.И. ; Комисия по рыб.-хоз.исследованию западной части Тихого океана ; Конф. по совместным исследованиям фауны и фллоры. – Ленинград : Зоологический институт АН СССР, 1962. – 6 с.
811980
   Мшанки, моллюски, членистоногие. – Кишинев, 1984. – 301с.
811981
  Абрикосов Г.Г. Мшанки, собранные Олонецкой научной экспедицией / Г.Г. Абрикосов. – Ленинград, 1926. – С. 39-45 : ил.
811982
  Шульга-Нестеренко Мшанковая фауна угленосных отложений Печорського края / М.И. Шульга-Нестеренко
1. : Lioclema nekhoroshevi sp. n. – 1931. – 8 [1] с. , 1 л. ил. : ил.
811983
  Фаворская Т.А. Мщанки (отряд Cheilostomata) пограничных горизонтов мела и палеогена Крыма. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Фаворская Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 17л.
811984
  Логинов А.В. Мщение и месть в терминологии гомеровского эпоса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-38. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Исследуя термины мести, употребляемые в гомеровских поэмах, автор приходит к выводу, что гомеровская месть отличается от современного ее понятия. Обычным результатом гомеровской мести является убийство, она связана с честью и обменом. В гомеровском ...
811985
  Гогол Н.В. Мъртви души / Н.В. Гогол. – София : Отечество, 1977. – 255 с.
811986
  Лебедев П.Л. Мы -- алексеевцы / П.Л. Лебедев. – Минск, 1975. – 287с.
811987
   Мы -- братство рабочих рук: Сб.. – М., 1990. – 222с.
811988
  Лебедев П.Л. Мы - алексеевцы / П.Л. Лебедев. – 2-е изд. доп. перераб. – Минск, 1979. – 335с.
811989
  Лебедев П.Л. Мы - алексеевцы / П.Л. Лебедев. – 3-е изд. доп. перераб. – Минск, 1985. – 415с.
811990
  Карповский Е.А. Мы - атеисты / Е.А. Карповский. – Горький, 1983. – 127с.
811991
  Карповский Е.А. Мы - атеисты / Е.А. Карповский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Горький, 1990. – 237с.
811992
  Бораненков Н.Е. Мы - бравые солдаты / Н.Е. Бораненков, Н.А. Нехорошев. – Тула, 1974. – 109с.
811993
  Панкин Б.Д. Мы - в лагере добра. / Б.Д. Панкин. – М., 1966. – 48с.
811994
  Майоров Н.И. Мы / Н.И. Майоров. – М, 1972. – 63с.
811995
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – Кишинев, 1989. – 640с.
811996
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – М, 1989. – 560с.
811997
  Замятин Е.И. Мы : Роман / Е.И. Замятин. – Москва, 1989. – 349с. – В книге также: О дивный новый мир: Роман/О. Хаксли
811998
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – М, 1990. – 365с.
811999
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – Ставрополь, 1990. – 427с.
812000
  Замятин Е.И. Мы / Е.И. Замятин. – Свердловск : Средне-Уральское книжное изд-во, 1991. – 592с. – В кн. также: О дивный новый мир/ О. Хаксли
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,