Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
815001
  Ковеня В.М. Метод расщепления в задачах газовой динамики / В.М. Ковеня, Н.Н. Яненко; Отв. ред. Ю.И. Шокин; АН СССР, Сибирск. отд.., Ин-т теоретич. и прикладной механики. – Новосибирск : Наука, 1981. – 303 с.
815002
  Риекстыньш Э.Я. Метод расщепления для обобщенной системы телеграфных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Риекстыньш Э. Я.; Латв.ГУ, физ. мат. фак. – Рига, 1952. – 10 с.
815003
  Зуева Людмила Александровна Метод расщепления решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений и его применение к задачам газокинетики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зуева Людмила Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 127л.
815004
  Зуева Л.А. Метод расщепления решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений и его применение к задачам газокинетики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Зуева Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
815005
  ШІрінян Метод раціоналізації формування статутного фонду страхових компаній України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-35. – ISSN 0131-775Х
815006
  Саженюк В.С. Метод реалізації математичних моделей оптимального інвестування на фінансових ринках // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 16-17. – ISSN 2306-6814
815007
  Гуржій Т. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-103.
815008
  Гуржій Т. Метод регулювання у адміністративно-процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-39. – ISSN 0132-1331
815009
  Валиев М.А. Метод регуляции сингулярных возмущений дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Валиев М.А.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
815010
  Лепик Рейн Юлович Метод редукции для многомерных дискретных уравнений Винера-Хопфа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лепик Рейн Юлович; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 10л.
815011
  Енольський Віктор Зелікович Метод редукції до еліптичних функцій в теорії солітонів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Енольський Віктор Зелікович; НАН Укрфїни. Ін-т теор. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1995. – 46л.
815012
  Брок А.Я. Метод резонанса короткозамкнутого отрезка линии передачи для СВЧ исследований сегнетоэлектриков / А.Я. Брок. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1972. – 148 с.
815013
  Москвичева Е.В. Метод резонансного психоанализа : время создания 1996 г. : практ. метод Москвичевой Е.В. / Е.В. Москвичева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 33, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-927-174-7
815014
  Берешко І.М. Метод рекурентних співвідношень у статиці та динаміці комбінованих циліндричних оболонок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Берешко І.М.;Нац. аєрокосм. ун-тет ім.М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-тут". – Харків, 2002. – 20 с.
815015
  Оржеховський С.П. Метод рефлексії в межах наукового соціального пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 58-68


  Стаття є спробую виявити сутнісні характеристики соціального пізнання, що віддзеркалює в собі особливості свого об"єкта, яким являється соціальна дійсність. Також автор намагається відокремити соціальні пізнання від соціального дослідження і прояснити ...
815016
  Латишева Т.В. Метод рефлекторного пошуку інформації юридичного характеру // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 100-101
815017
  Волин А.П. Метод рефрагированных волн в рудной сейсморазведке. (На примере Алмалыкского горно-рудного района) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Волин А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 16л.
815018
  Циммер В.А. Метод рефрагированных волн при исследовании геологических сред. / В.А. Циммер. – Алма-Ата, 1991. – 87с.
815019
  Войтова Т.А. Метод решения двухуровневого операторного включения / Т.А. Войтова, В.В. Семенов // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 44. – ISBN 978-966-188-165-4
815020
  Войтова Т.А. Метод решения двухэтапных операторных включений / Т.А. Войтова, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 34-39. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен итерационный метод решения двухэтапного операторного включения с максимальными монотонными операторами, действующими в гильбертовом пространстве. Доказана слабая сходимость метода.
815021
  Любимов Г.А. Метод решения задач газодинамики и магнитогидродинамики о течениях с сильными ударными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любимов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1958. – 6л.
815022
  Смилянский Г.Л. Метод решения задач для управления производством. / Г.Л. Смилянский. – Киев, 1965. – 32с.
815023
  Мусияченко Андрей Валентинович Метод решения неосесимметричной неизотермической задачи термопластичности для тонкостенной цилиндрической оболочки : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мусияченко Андрей Валентинович; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.132-143
815024
  Миронцов Н.Л. Метод решения обратной задачи электрометрии скважин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 193-198 : рис. – Библиогр.: с. 198. – ISSN 0203-3100
815025
  Ившин Юрий Филиппович Метод решения оптимизационных задач текущего планирования. (На примере нефтеперераб. пром-сти) : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Ившин Юрий Филиппович; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
815026
  Миренкова Галина Николаевна Метод решения пространственных задач для упругих анизотропных сред с включениями, форма которых является предельной для эллипсоида : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренкова Галина Николаевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
815027
  Абдуллаев А.Х. Метод решения целочисленной подзадачи Бендерса в некоторых задачах размещения производства / А.Х. Абдуллаев, В.Г. Киселев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 21 с. : ил. – Библиогр.: с. 20. – (Сообщ. по прикл. математике / АН СССР, ВЦ)
815028
  Левин Б.В. Метод решета и его применения : Автореф... док. физ. мат.наук: / Левин Б. В.; МГУ. – Москва, 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
815029
  Маринін Є.І. Метод ризиків пошкодження винограду заморозками і його реалізація на прикладі Північно-Західного Причорномор"я з неоднорідною підстильною поверхнею / Є.І. Маринін, В.О. Ляшенко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 138-144. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз і виконано розрахунки ймовірності дат весняних і осінніх заморозків. Розроблена модель розрахунку умовних ймовірностей пошкодження винограду заморозками, яка базується на врахуванні ймовірностей дат заморозків і фаз розвитку ...
815030
  Голік О.З. Метод Рітца в теорії Томаса-Фермі / О.З. Голік, доц. // Дослідження теплопровідності порошків / О.З. Голік. – С. 22-28
815031
  Дудченко В. Метод роз"яснення антиномій у праві // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 1561-4999
815032
  Антонов А. Метод розв"язання газодинамічних задач, що мають особливість на вільній межі / А. Антонов, О. Зайцев, О. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  У межах математичної моделі надзвукового обтікання неосесиметричних конічних пористих тіл, крізь поверхню яких здійснюється сильний вдув газу, розроблено метод побудови розв"язку крайової задачі з вільною межею, в околі якої існує особливість. Знайдено ...
815033
  Мусіяченкод А.В. Метод розв"язання неосесиметричнох неїзотермічної задачі термопластичності для тонкої циліндричної оболонки. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.02.04 / Мусіяченкод А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 16л.
815034
  Зайцев О.В. Метод розв"язання прямої та оберненої крайових задач про неосесиметричне обтікання конічних тіл із вдувом / О.В. Зайцев, О.В. Хорошилов, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-58. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Пропонується математична модель надзвукового обтікання неосесиметричних конічних пористих тіл, скрізь поверхню яких здійснюється сильний вдув газу. Сформульовано пряму й обернену крайові задачі з вільною межею. Розроблено метод розв"язання побудованих ...
815035
  Безмагоричний Віктор Володимирович Метод розв`язувальніх функцій в лінійних диференціальних іграх з інтегральними обмеженнями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.09 / Безмагоричний Віктор Володимирович; КУ ім. Тараса Шевчена. – Київ, 1993. – 16 с.
815036
  Боровик О.В. Метод розмічення графа мережі доріг при розв"язуванні задачі вибору оптимального маршруту руху колони техніки прикордонної комендатури швидкого реагування та алгоритм його реалізації / О.В. Боровик, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 17-27. – ISSN 2524-0056
815037
   Метод розпізнавання перешкод на шляху руху роботизованої збиральної техніки / В.П. Лисенко, С.А. Шворов, Д.С. Комарчук, Д.В. Чирченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 79-87 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
815038
  Цинцеус Г.О. Метод розподіленої оптимізації на множині нерухомих точок нерозтягуючих відображень, за умови неповного графа комунікацій // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 49-50
815039
  Воробйов О.М. Метод розподілу елементів літака за стійкістю до дії електромагнітного імпульсу / О.М. Воробйов, В.М. Дихановський, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 17-21
815040
  Онгірська Н.Г. Метод розрахування та оптимізації параметрів вихрострумових перетворювачів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Онгірська Н. Г.; НТУУ "КПІ". – К., 1999. – 19л.
815041
  Лапенко О.І. Метод розрахунку будівельних конструкцій з різними видами профнастилу / О.І. Лапенко, С.М. Скребнєва, Д.С. Скребнєва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 27-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
815042
  Продайвода Г.Т. Метод розрахунку ефективних магнітних властивостей багатокомпонентних анізотропних середовищ / Г.Т. Продайвода, П.І. Грищук, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-69. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядається новий метод математичного моделювання ефективних магнітних властивостей анізотропних багатокомпонентних гірських порід з урахуванням їхньої реальної текстури. Наведено результати чисельного моделювання позірної ефективної магнітної ...
815043
   Метод розрахунку захисту персональних даних з урахуванням комплексу специфічних параметрів соціальних мереж / Лукова-Чуйко, А О. Лаптєв, О.В. Барабаш, А.П. Мусіенко, В.М. Ахрамовіч // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 76. – C. 54-68. – ISSN 2524-0056
815044
  Бойченко О. Метод розрахунку ймовірності реалізації загроз інформації з обмеженим доступом від внутрішнього порушника / О. Бойченко, Р. Зюбина // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 19-26. – ISSN 2707-1758
815045
  Ірха А.В. Метод розрахунку надширокосмугових радіотехнічних систем для позасмугового функціонального ураження цифрових станцій радіорелейного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ірха Артем Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
815046
  Кротенко П.Д. Метод розрахунку параметрів деформування тонких циліндричних оболонок для запобігання перемішень від зварювання кругових швів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Кротенко П.Д.;. – Київ, 1993. – 15 с.
815047
  Мороз В.І. Метод розрахунку режимів і формування керуючих впливів в електромеханічних системах на основі інтегралу згортки : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Мороз В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 38 назв
815048
  Медведева Ю.С. Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України / Ю.С. Медведева, Ж.Р. Шакірзанова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 38-47. – ISSN 2306-5680
815049
  Рева Григорій Васильович Метод розрахунку циліндричних відбивачів вибухових хвиль для гасіння лісових пожеж : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.01.01 / Рева Григорій Васильович; Мін-во освіти і науки України. Донецький держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 17л.
815050
  Ратушняк Ю.В. Метод розроблення концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп"ютерів // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 59-72. – ISSN 2077-7264


  Запропоновано метод розроблення концептуальних прототипів і показано його місце у структурі інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп"ютерів.
815051
  Бортник Г.Г. Метод розширення динамічного діапазону імпульсно-кодового модулятора високочастотних сигналів / Г.Г. Бортник, М.Л. Мінов, О.В. Стальченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 129-134. – ISSN 1997-9266
815052
  Ігнатович С.Ю. Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Ігнатович Світлана Юріївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
815053
  Сираждинов С.Х. Метод рядов в граничных задачах для случайных блужданий / С.Х. Сираждинов, М.У. Гафуров. – Ташкент, 1987. – 138с.
815054
  Савицкий Г.М. Метод рядов в задачах дифракции на конечных телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Савицкий Г. М.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1974. – 13л.
815055
  Стецюк П.І. Метод Сааті для аналізу показників податкової трансформації / П.І. Стецюк, М.М. Андріяш // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 1. – С. 37-45
815056
  Кохенбургер Д. Метод самонастройки систем управления при больших изменениях коэффициента усиления объекта / Д. Кохенбургер. – М., 1963. – 28с.
815057
  Москаленко В.А. Метод самосогласованного поля в теории стекольного состояния спиновых и квадрупольных систем / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1990. – 282с.
815058
  Гончаров В.А. Метод самостоятельного изучения учебного предмета / В.А. Гончаров, Э.Г. Малиночка. – Краснодар, 1991. – 40с.
815059
  Кудря Ю.Н. Метод сверхдолгосрочного прогнозирования чисел Вольфа и модель "черного ящика" / Ю.Н. Кудря. – Киев, 1974. – 9с.
815060
  Демченко Н.П. Метод связанных линий для измерения параметров замедляющих систем в режиме бегущих волн : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Демченко Н.П. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1977. – 20 с. – Библиогр.: 10 назв.
815061
  Шарипанов А.В. Метод сегментації кардіосигналу на R-R інтервали при змінній роздільній здатності / А.В. Шарипанов, В.Г. Калмиков, В.В. Вишневський // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 230-231
815062
  Мищенко В.А. Метод селектирующих функций в нелинейных задачах контроля и управления / В.А. Мищенко. – Москва : Советское радио, 1973. – 260 с.
815063
   Метод селекції корисних і перешкодових сигналів з метою виявлення маловисотних цілей / О.В. Мірошніченко, О.І. Кравченко, В.Є. Дмитрієв, В.П. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-18. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано один з методів захисту радіолокаційних станцій (РЛС) маловисотних цілей (МВЦ) від впливу відповідних імпульсних перешкод (ВІП), постановник яких прикриває МВЦ і має значно більший кут місця. In the article one of methods of ...
815064
  Майборода В.О. Метод семантичної ізотопії та його застосування у дослідженні семантичної зв"язності поетичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 266-269. – ISBN 966-594-420-7
815065
  Филлипс С. Метод сетевого планирования в организации работ ПЕРТ / С. Филлипс. – М, 1966. – 303с.
815066
  Лейбкинд Ю.Р. Метод сетевого планирования и управления / Ю.Р. Лейбкинд, Б.П. Суворов. – М., 1965. – 80с.
815067
  Приказчиков В.Г. Метод сеток в задачах на собственные значения : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Приказчиков В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 33 с.
815068
  Приказчиков В.Г. Метод сеток в задачах на собственные значения : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Приказчиков В.Г.; КУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 24 с.
815069
  Приказчиков Виктор Георгиевич Метод сеток в задачах на собственные значения : Дис... докт. физ-мат.наук: 01.01.07. / Приказчиков Виктор Георгиевич; КГУ. – Киев, 1993. – 150л. – Бібліогр.:л.139-150
815070
  Приказчиков Виктор Георгиевич Метод сеток в задачах на собственные значения : Дис... докт. физ-мат.наук: 01.01.07. / Приказчиков Виктор Георгиевич; КГУ. – Киев, 1993. – 150л. – Бібліогр.:л.139-150
815071
  Длугач М.И. Метод сеток в смешанной плоской задаче теории упругости / М.И. Длугач. – К., 1964. – 260с.
815072
  Завадский В.Ю. Метод сеток для волноводов / В.Ю. Завадский. – Москва, 1986. – 368 с.
815073
  Атаев Г.А. Метод сеток для квазилинейных управлений параболического типа с интегральным условием в классах обобщенных решений : Автореф... Канд..физ-матнаук: 01.01.07 / Атаев Г.А.; КУ им.Т.Шевченко. – К, 1995. – 16л.
815074
  Атаев Г.А. Метод сеток для квазилинейных уравнений параболического типа с интегральным условием в классах обобщенных решений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Атаев Г.А.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1995. – 83л. – Бібліогр.:л.78-83
815075
  Демьянович Ю.К. Метод сеток для некоторых задач математической физики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демьянович Ю. К.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.11-15
815076
  Баранов А.В. Метод сечений в исследовании сложных динамических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Баранов А.В. ; Моск. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 7 с.
815077
  Байраченко И.В. Метод сигнальных гpафов в электpотехнике : текст лекции / И.В. Байраченко; Байpаченко И.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : КГУ, 1984. – 32с. – Текст лекции


  Кpаткие сведения о гpафах электpических цепей. Hа основе теоpии сигнальных гpафов дается методика пеpехода от электpической цепи к сигнальному гpафу и методы pешения сигнальных гpафов. Рассчитана на студентов pадиофизического факультета.
815078
  Байраченко И.В. Метод сигнальных графов в электротехнике / И.В. Байраченко. – Киев, 1984. – 32 с.
815079
  Финашкин Владимир Кузьмич Метод сильной связи в теории рентгеноэлектронных спектров металлов и сплавов : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Финашкин Владимир Кузьмич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 17с.
815080
  Ефименко Т.Г. Метод сильной связи каналов в квантовомеханической задаче рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Ефименко Т.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
815081
  Ревяков М.И. Метод симметризации и некоторые теоремы покрытия в геометрической теории функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Ревяков М.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
815082
  Ламбин Н.В. Метод симметрии и его применение к решению краевых задач / Н.В. Ламбин. – Минск, 1960. – 41с.
815083
  Ламбин Н.В. Метод симметрии и его применение к решению краевых задач : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ламбин Н.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 28л.
815084
  Вагнер Ф К. Метод симметричных составляющих / Ф К. Вагнер. – Москва : Политиздат, 1936. – 408 с.
815085
  Довгий С.О. Метод сингулярних інтегральних рівнянь. Теорія та застосування / С.О. Довгий, І.К. Ліфанов; НАНУ; Російська акад. наук; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Наукова думка, 2004. – 510с. – ISBN 966-00-0345-5
815086
  Джураев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений / А.Д. Джураев. – Москва : Наука, 1987. – 415 с.
815087
  Панасюк В.В. Метод сингулярных интегральных уравнений в двумерных задачах дифракции / В.В. Панасюк, М.П. Саврук, З.Т. Назарчук. – Киев : Наукова думка, 1984. – 344 с.
815088
  Довгий С.А. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии / С.А. Довгий, И.К. Лифанов, Д.И. Черний ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т телекоммуникаций и глобального информ. пространства. – Киев : Юстон, 2016. – 379, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 372-379. – ISBN 978-617-7361-29-8
815089
  Бєй Г.А. Метод синектики та особливості його застосування у дослідженні суспільно-політичних явищ // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 151-157
815090
  Вельбицкий И.В. Метод синтаксических карт для схемной проверки программ, записанных на алгоритмическом языке : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Вельбицкий И.В. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 27 с.
815091
   Метод синтеза 1-(фенил)алкил-3-ацил-1,2,8-триазаспиро (4.5) деканов / В.А. Ковтуненко, Л.М. Потиха, Т.С. Бульда, Р.И. Зубатюк, О.В. Шишкин // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / НАН України ; Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред. В.І. Кальченко ; редкол.: П.О. Безуглий, М.К. Братенко, В.С. Броварець [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 14, вип. 1 (53). – С. 61-66. – ISSN 2308-8303
815092
  Кучкова К.И. Метод синтеза 1,4-дизамещенных -карболинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кучкова К.И.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 12л.
815093
  Зуянова Т.И. Метод синтеза 2-замещенных триптаминов и гомотриптаминов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Зуянова Т.И.; Моск. с.-х. академия. – М., 1972. – 14л.
815094
  Боброва Н.И. Метод синтеза 2-незамещенных триптаминов и гомотриптаминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Боброва Н. И.; Моск. с.х. акад. – М., 1973. – 20л.
815095
  Ван Юй-кэ Метод синтеза логических схем : Автореф... Канд.техн.наук: / Ван Ю.-к; МВ и ССО РСФСР. – Л, 1960. – 16л.
815096
   Метод синтеза оптимальных по стоимостных (временным) затратам композиционных планов многофакторного эксперемента / Н.Д. Кошевой, А.В. Заболотный, И.И. Кошевая, Е.М. Костенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 31-34. – ISSN 2524-0056
815097
   Метод синтеза решений задачи прогнозирования состояния пациентов в системах медицинского мониторинга / В.А. Горячая, М.Л. Угрюмов, О.А. Гайденко, Н.С. Бакуменко, И.А. Трофимова // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 68-76. – ISSN 1814-4225
815098
  Денисова Р.А. Метод синтеза тупиковых представительных наборов для К-значных таблиц / Р.А. Денисова. – Москва, 1984. – 29 с.
815099
  Ладес В.И. Метод синтеза электронных схем одноактных логических устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Ладес В.И.; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физ., Ин-та матем. и вычислит. техники. Ин-та твердого тела и полупроводников. – Минск, 1967. – 24л.
815100
  Качур Л.М. Метод синтезу дискретних сигналів для підвищення абонентської ємності систем радіозв"язку з кодовим розділенням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Качур Л.М. ; Укр. держ. академія залізничного транспорту. – Харків, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 9 назв
815101
  Моат Талат Рамадан Салах Метод синтезу накладених інфокомунікаційних мереж в умовах самоподібного групового трафіку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Моат Талат Рамадан Салах ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815102
  Семенько М.П. Метод синтезу нанокомпозиційних матеріалів ТРГ-перехідний метал / М.П. Семенько, М.І. Захаренко, Т.В. Калниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Представлено новий метод синтезу нанокомпозиційних матеріалів на основі терморозширеного графіту, що дозволяє отримати в структурі композиту наночастинки перехідного металу (а саме, Ni, Co, Cu), уникаючи процедуру відновлення в потоці водню. A new ...
815103
  Суров Д.О. Метод синтезу похідних нових гетеросистем ряду бензофуро [2,3-d] азоло [a] піридину / Д.О. Суров, Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 115
815104
  Ліщиновська Н.О. Метод синтезу розподілених високодобротних резонаторів з розрідженим діапазоном частот для радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Ліщиновська Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815105
  Шубін Євген Вікторович Метод синтезу топологічної структури мережі передачі даних за критерієм мінімальної вартості з використанням генетичного алгоритму : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Шубін Є.В.; Мін-во транспорту та зв"язку України; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
815106
  Пантєлєєва Наталія Миколаївна Метод синтезу цифрових пристроїв за умовами надійності на основі альтернативних форм представлення інформації : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.05 / Пантєлєєва Н.М.; Націон. акад. наук України; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Н.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
815107
  Гражданников Е.Д. Метод систематизации философских категорий / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1985. – 105с.
815108
  Скомаровська О.В. Метод системно-структурного дослідження - актуальна потреба сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
815109
  Медведєва О.М. Метод системно-цілісного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаємодією (на прикладі проектної діяльності) // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 73-107 : рис.. табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
815110
  Беленький П.Е. Метод системного анализа в организации производственных процессов / Беленький П.Е. – Москва : Экономика, 1972. – 151 с. : черт.
815111
  Гражданников Е.Д. Метод системной библиографической классификации понятий (на примере археологии) / Е.Д. Гражданников, Ю.П. Холюшкин // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 143-152. – ISSN 2224-1825


  Статья посвящена рассмотрению метода системной классификации наук, применяемого для системной классификации библиографических и науковедческих понятий на основе гипотезы всеобщего периодического (фрагментного или фрактального) закона.
815112
  Рудік О. Метод ситуативного навчання в процесі викладання аналізу даржавної політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.53-62. – ISBN 966-7800-08-3
815113
  Хараджа Н.В. Метод сімейно-правового регулювання як критерій розмежування сімейних та цивільних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 164-169
815114
  Єгорченкова Наталія Юріївна Метод сітьового управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованих підприємств // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 39-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2219-5300
815115
  Савула Я.Г. Метод скінченних елементів / Я.Г. Савула, Г.А. Шинкаренко. – Львов, 1976. – 80 с.
815116
  Карвацький А.Я. Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ : [програмна реалізація та візуалізація результатів] : навч. посібник / А.Я. Карвацький ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ, 2015. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-387
815117
  Скулиш М.А. Метод складання розкладу залучення ресурсів для високонавантажених інформаційних систем // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2014. – № 6 (34). – С. 65-70
815118
  Папиянц К.А. Метод скрещенных спектральных призм для исследования негомоцентричности световых пучков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Папиянц К.А.; Гос.ордена Ленина оптический ин-т., 1954. – 9л.
815119
  Новицкий В.В. Метод слабого управления в теории гидроскопических компасов.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Новицкий В.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 20л.
815120
   Метод слабой аппроксимации для уравнений вязкого газа: Методич. указания.. – Новосибирск, 1992. – 48с.
815121
  Бабамуратов К.Ш. Метод СН-ЭВМ и его приложения к задачам теории пластичности / К.Ш. Бабамуратов, А.А. Ильюшин, В.К. Кабулов ; отв. ред. Т.Р. Рашидов ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с ВЦ. – Ташкент : Фан, 1987. – 286, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 254-267 (305 назв.)
815122
  Улитко А.Ф. Метод собственных векторных функций в пространственных задачах теории упругости / А.Ф. Улитко. – Киев, 1979. – 261с.
815123
  Ажымудинов Т. Метод собственных функций для решения краевых задач,связанных с оператором Ляме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ажымудинов Т.; АН Киргиз. ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния естеств.-техн. наук. – Фрунзе, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
815124
  Ворушило В.И. Метод совмещенных траекторий и его применение в эксплуатации и ремонте судовых поршневых двигателей : Автореф... канд. техн.наук: / Ворушило В.И.; Одес. высш. инж. морское училище. – Одесса, 1965. – 19л.
815125
  Рехин Е.И. и др. Метод совпадений / Е.И. и др. Рехин. – Москва : Атомиздат, 1979. – 238с.
815126
  Леликова Елена Федоровна Метод согласования асимптотических разложений для эллиптических уравнений второго порядка с малым параметром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Леликова Елена Федоровна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 18л.
815127
   Метод согласования ассимптотических разложений в задачах с сингулярными возмущениями.. – Уфа, 1980. – 150с.
815128
   Метод согласованных оценок: Метод. рекоменд.. – Новосибирск, 1982. – 133с.
815129
  Асєєва Ю. Метод Сократа в педагогіці / Ю. Асєєва, В. Шепелєва // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 195-198. – ISBN 978-617-7768-17-2
815130
  Цейтлин М.Ю. Метод сокращенного описания в теории юроуновского движения в кинетике длинноволновых флуктуаций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Цейтлин М. Ю.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1986. – 19л.
815131
  Слюсаренко Ю.В. Метод сокращенного описания и его приложения в теории необратимых процессов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Слюсаренко Ю.В.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1983. – 17л.
815132
  Квятковский Г.И. Метод сопротивления заземления в инженерной геофизике / Г.И. Квятковский. – Москва : Недра, 1993. – 90 с.
815133
  Прусов И.А. Метод сопряжения в теории плит / И.А. Прусов. – Минск, 1975. – 256с.
815134
  Сахоненко В.М. Метод сопряжения при решении плоских задач теории упругости дя областей с угловыми точками : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сахоненко В. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22
815135
  Еремин А.Ю. Метод сопряженных градиентов с неполным разложением Холецкого для решения систем линейных алгебраических уравнений / А.Ю. Еремин, Н.Я. Марьяшкин. – М., 1984. – 14с.
815136
  Пупко В.Я. Метод сопряженных функций в инженерно-физических исследованиях / В.Я. Пупко. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 232 с.
815137
  Байдал М.Х. Метод составления прогноза погоды на вегетационный период для территории Казахстана / М.Х. Байдал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 24 с. – Библиогр.: с. 23
815138
  Сармузина М. Метод социалистического реализма в творчестве Г. Мустафина : Автореф... канд. филол.наук: / Сармузина М.; МВО СССР, КазахГУ. – Алма-Ата, 1950. – 15 с.
815139
  Зырянова Е. Метод социально-психологических сетей в консультативной работе с семьями в ситуации развода / Е. Зырянова, Н. Цветкова // Развитие личности : журнал / Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 2013. – № 4. – С. 160-171. – ISSN 2071-9788
815140
  Пападопулос Т. Метод социальных наук в исторических исследованиях / Т. Пападопулос. – М., 1970. – 25с.
815141
  Баленок В.С. Метод соціалістичного реалізму і відображення суперечностей дійсності в літературі / В.С. Баленок ; Львівський політехнічний ін-т. Кафедра діалект. та істор. матеріалізму. – Львів, 1959. – 54с.
815142
  Кислюк К.В. Метод соціокультурної каузуальності в процесах розбудови культурології як науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 5-11. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 59). – ISSN 2306-6687
815143
  Шевченко В.В. Метод спектрального разложения полей в теории отркрытых волноводов : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.03 / Шевченко В. В.; АН СССР, Ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1977. – 34л.
815144
  Пашков Д.П. Метод спектральної фильтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 109-113 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
815145
  Александров И.В. Метод спектральной плотности теории спин-решоточной релаксации в твердом теле : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Александров И. В.; Казан. гос. ун-т им. В. Ульянова-Ленина. – М., 1965. – 13л.
815146
  Кузнецов А.Н. Метод спинового зонда (основы и применение) / А.Н. Кузнецов. – Москва : Наука, 1976. – 210 с.
815147
  Пронин И.С. Метод спинового эха и исследование ядерной магнитной релаксации 31Р и 1Н в диамагнитных трибутилфсофатных растворах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Пронин И.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
815148
  Зубарев В.Е. Метод спиновых ловушек. Применение в химии, биологии и медицине / В.Е. Зубарев. – Москва : Московский университет, 1984. – 187 с.
815149
   Метод спиновых меток: Теория и применение.. – Москва : Мир, 1979. – 639 с.
815150
  Роменский В.П. Метод сплайн-коллокации для эллиптических уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Роменский В. П.; АН СССР, СО, ВЦ. – Новосибирск, 1981. – 15л.
815151
  Гребенников А.И. Метод сплайнов и решение некорректных задач теории приближений / А.И. Гребенников. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 208 с.
815152
  Різун В.В. Метод спостереження в інтерпретації професора Д.М. Прилюка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 7-11
815153
  Матросов Метод сравнения в математической теории систем / Матросов, М.ю, др. и. – Новосибирск, 1980. – 841с.
815154
  Очеретнюк Е.В. Метод сравнения для дифференциальных уравнений с производной Хукухары в пространстве conv(R) / Е.В. Очеретнюк, В.И. Слынько // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 3. – C. 380-399. – ISSN 1810-3200
815155
  Домшлак Ю.И. Метод сравнения по Штурму в исследовании поведения решений дифференциально-операторных уравнений / Ю.И. Домшлак. – Баку, 1986. – 154 с.
815156
  Мощелков Е.Н. Метод сравнительного анализа в исследованиях политической мысли: основные проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.5-20. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
815157
  Краснянский В.Э. Метод сравнительного правоведения в советской юридической науке : Автореф... канд. юрид.наук: 12.710 / Краснянский В.Э.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
815158
  Фавстов К.А. Метод статистических группировок в экономических исследованиях. : Автореф... доктор экон.наук: / Фавстов К.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – Куйбышев, 1953. – 29 с.
815159
  Бусленко Н.П. Метод статистических испытаний / Н.П. Бусленко. – Москва, 1962
815160
   Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 331 с.
815161
  Бусленко Н.П. Метод статистических испытаний и его реализация на цифровых вычислительных машинах / Н.П. Бусленко, Ю.А. Шрейдер. – Москва : Физматлит, 1961. – 226 с.
815162
  Бровченко Т.А. и др. Метод статистического анализа в фонетических исследованиях / Т.А. и др. Бровченко. – Одесса, 1975. – 100с.
815163
  Бровченко Т.А. Метод статистического анализа в фонетических исследованиях / Т.А. Бровченко. – Одесса, 1976. – 100с.
815164
  Агафонов Геннадий Михайлович Метод статистического исследования перемежаемой турбулентности с помощью адаптивных алгоритмов : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Агафонов Геннадий Михайлович; Московский физико-технический ин-т. – Долгопрудный, 1981. – 20л.
815165
  Бусленко Н.П. Метод статистического моделирования / Н.П. Бусленко. – Москва, 1970. – 112с.
815166
  Хомицька І. Метод статистичного аналізу текстів драматургії Б. Шоу і розмовного стилю / І. Хомицька, В. Теслюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 161-168. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
815167
  Хомицька І.Ю. Метод статистичного аналізу функціональних стилів англійської мови на фонологічному рівні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 322-328. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
815168
  Хомицька І.Ю. Метод статистичного аналізу художнього стилю англійської мови на фонологічному рівні / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 326-334. – ISSN 0321-0499
815169
   Метод Стаханова в действии.. – М.Л., 1935. – 110с.
815170
  Бугаенко Л.Т. Метод стационарніх концентраций в радиационной химии. / Л.Т. Бугаенко, С.А. Кабакчи. – М., 1971. – 103с.
815171
  Білоус Р.В. Метод створенння автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Білоус Роман Володиморович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815172
  Білоус Р.В. Метод створенння автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Білоус Роман Володиморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 153 л. – Додатки: л. 120-153. – Бібліогр.: л. 107-119
815173
  Дядик Д.Ф. Метод стиску зображень без втрат на основі контекстного моделювання в системах телекомунікацій : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.12.13-Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій / Дядик Д.Ф.; М-во освіти і науки України ; Нац.аерокосмічний ун-т ім.М.Є. Жуковського ; "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 20с. – Бібл.:12 назв
815174
  Марченко Б.Г. Метод стохастических интегральных представлений и его приложения в радиотехнике / Б.Г. Марченко; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : Наук. думка, 1973. – 191с.
815175
  Артемов В.А. Метод структурно-функционального изучения речевой интонации : учеб. пособие к спецкурсам по фонетике и психологии речи для студентов и аспирантов пед. фак. / В.А. Артемов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза, Кафедра психологии. – Москва : [б. и.], 1974. – 160 с.
815176
  Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 18-43. – ISSN 2306-3289
815177
  Бойчук Л.М. Метод структурного синтеза нелинейных систем автоматического управления / Л.М. Бойчук. – Москва : Энергия, 1971. – 113 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-115. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 442)
815178
  Огнєвий О.В. Метод структурного синтезу web-додатків / О.В. Огнєвий, С.О. Барабаш, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 143-151. – ISSN 2524-0056
815179
  Кейсельман Метод структурной редукции означающих в психотерапии / Кейсельман, (Дорожкин) // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.61-83


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
815180
  Дундученко Л.Е. Метод структурных формул в теории специальных классов аналитических функций : Автореф. дис. ... д-ра физ-мат. наук / Дундученко Л.Е. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 38 с.
815181
  Бурачек В.Г. Метод субпіксельного дистанційного знімання лінійних об"єктів / В.Г. Бурачек, В.Ю. Беленок // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
815182
  Гасюк М. Метод сугестивної терапії у реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та інфаркту міокарда / М. Гасюк, Р. Нестерак // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 101-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-2131
815183
  Шпилька О.О. Метод сумісного декодування згорткових кодів і оцінювання параметрів багатопроменевого каналу зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Шпилька Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815184
   Метод сумм времени.. – М., 1967. – 317с.
815185
  Кузык А.М. Метод суммарной аппроксимации для обобщенных решений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Кузык А.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
815186
  Кузык А.М. Метод суммарной аппроксимации для обобщенных решений : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.01.07 / Кузык А. М.; КГУ. – К., 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.136-142
815187
  Бубик Б.Н. Метод суммарных представлений в динамических задачах теории пластин и оболочек : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Бубик Б.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
815188
  Бублик Б.Н. Метод суммарных представлений в динамических задачах теории пластин и оболочек. : Дис... докт. физ.мат.наук: / Бублик Б.Н.; КГУ. – К., 1968. – 347л. – Бібліогр.:л.328-347
815189
  Глушенко В.Д. Метод сумматорных тождеств / В.Д. Глушенко. – Казань, 1983. – 68 с.
815190
  Тер-Мартиросян Метод суммирования диаграмм в квантовоой теории поля : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Тер-Мартиросян К. А.; АН СССР,. – М., 1958. – 7л.
815191
  Овсянников А.С. Метод супреизации сингулярных рещений в осеметричных задачах теории упругости / А.С. Овсянников, А В. Стариков, . – К, 1989. – 98с.
815192
  Болотіна Н. Метод сучасного права соціального забезпечення в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.108-114. – ISSN 1561-4999
815193
  Смелов В.В. Метод сферических гармоник в теории переноса. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Смелов В.В.; Вычислит.центр.Сибирск.отдел.Ан СССР. – Новосибирск, 1981. – 24л.
815194
  Румянцев Г.Я. Метод сферических гармоник и теория переноса нейтронов в Р2-приближении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румянцев Г.Я.; Москов. инж.-физ. ин-т., 1961. – 16л.
815195
  Гулаков И.Р. Метод счета фотонов в оптико-физических измерениях / И.Р. Гулаков, С.В. Холондырев. – Минск : Университетское, 1989. – 254 с.
815196
  Ганєва Т.І. Метод та засіб вимірювання деформації в складних технічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Ганєва Таїсія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815197
  Білик З.В. Метод та засіб контролю для визначення напрямку на точкові джерела гамма-випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Білик Захар Валентинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
815198
  Колісник О.В. Метод та засоби підвищення швидкодії мереж зберігання даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05. - комп"ютерні системи та компоненти / Колісник О.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
815199
  Сизоненко В.П. Метод та засоби прогнозування розповсюдження радіоактивних забруднень в проточнихповерхневих водоймищах з урахуванням режимів роботи АЕС і ГЕС : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Сизоненко В.П.; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
815200
  Авраменко О.А. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Авраменко О.А.; МОНУ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
815201
  Ібрагім Мохаммад Салем Аль-Сурікі Метод та засоби розміщення інформаційних файлів в розподіленій обчислювальній системі : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.05. - Комп"ютерні системи та компоненти / Ібрагім Мохаммад Салем Аль-Сурікі ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815202
  Кременецький Георгій Миколайович Метод та засоби розподілу навантаження в обчислювальних мережах з використанням моделей нейронних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Кременецький Г.М.; МОіНУ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
815203
  Куницька С.Ю. Метод та засоби синтезу швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі позиційних систем числення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Куницька С.Ю.; Купицька Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815204
  Сааде М.А. Метод та засоби статистичного планування задач у паралельних обчислювальних системах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Сааде М. А.; НТУУ "КПІ". – К., 1998. – 16л.
815205
  Козленко М.І. Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп"ютерних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05. - комп"ютерні системи та комп. / Козленко М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
815206
  Половинко Т.І. Метод та засоби цифрової кореляції спекл-зображень для контролю напружено-деформованого стану полімерних композитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Половинко Т.І. ; НАНУ ; Фізико-механічнний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815207
  Павленко Є.П. Метод та зсоби інтегральної оцінки якості програмного забезпечення автоматизированих інформаційних систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Павленко Є.П.; МО України, Харків. держ. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1995. – 18л.
815208
  Порван А.П. Метод та інформаційна технологія вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Порван А.П. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
815209
  Сахарук О.М. Метод та інформаційно-вимірювальна система кореляційного аналізу спекл-зображень поверхонь матеріалів : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.11.16 / Сахарук О.М.; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
815210
  Овсяк О.В. Метод та математичне і програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів : дис. ... д-ра техн. наук. 01.05.03 / Овсяк Олександр Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Львів, 2014. – 326 л. – Додатки: л. 300-326. – Бібліогр.: л. 283-299
815211
  Білоіваненко М.В. Метод та моделі розширення семантики відношень онтологій за допомогою опису математичних залежностей між параметрами об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Білоіваненко Максим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
815212
  Саминіна М.Г. Метод та пристрій диференційної термометрії для діагностики репродуктивної функції самиць ссавців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Саминіна Марина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
815213
  Безуглий М.О. Метод та система адаптивної лазерної терапії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:05.11.17 / Безуглий М.О.; Національн. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
815214
  Вовкотруб Д.В. Метод та система аналізу структурних змін при діагностиці ідіопатичних макулярних розривів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Вовкотруб Діна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
815215
  Паньків Х.В. Метод та система контролю зміни напружено-деформованого стану матеріалу стінок вертикальних сталевих циліндричних резервуарів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Паньків Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815216
  Березовська І.В. Метод та система фотодинамічної терапії на базі напівпровідникових квантово-розмірних структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Березовська Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
815217
  Богданова Н.В. Метод та способи підвищення ефективності управління телекомунікаційними мережами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікац. системи та мережі / Богданова Н.В. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технол. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
815218
  Клепач М.М. Метод та технічні засоби контролю якісних показників нафтопродуктів з використанням нейромережевих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Клепач Марко Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
815219
  Кузьменко Н. Метод творчого проекту у педагогічній діяльності Б. Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано практичний досвід використання методу творчого освітнього проекту в практиці роботи школи на прикладі видання рукописного дитячого журналу "Думка", організованого видатним українським педагогом Борисом Дмитровичем Грінченком у ...
815220
  Казанский Б.В. Метод театра / Б.В. Казанский. – Ленинград, 1925. – 172 с.
815221
  Брусенцов Л.В. Метод теневого графика при аппаратурном анализе случайных процессов / Л.В. Брусенцов. – М, 1977. – 73с.
815222
  Борздов Георгий Николаевич Метод тензорных импедансов в оптике плоскослоистых анизотропных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Борздов Георгий Николаевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
815223
  Розанов Н.С. Метод тензосетки и его приложение к исследованию напряженного состояния гидросооружений / Н.С. Розанов. – М-Л, 1958. – 56с.
815224
  Россихин Владимир Васильевич Метод теории возмущений в проблеме определения потенциальных постоянных и иэлектроопрических параметров молекул : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Россихин Владимир Васильевич; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1985. – 30л.
815225
  Турбин А.Ф. Метод теории возмущенных на спектре линейных операторов в асимптотических задачах теории вероятностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Турбин А.Ф.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1971. – 12л.
815226
  Ван Метод теории групп в квантовой механике : Пер.с нем. / Ван, Верден Б. дер. – Харьков : ОНТИ, 1938. – 199 с.
815227
  Варден Б.Л. ван дер Метод теории групп в квантовой механике = Die gruppentheoretische methode in der quantenmechanik / Б.Л. ван дер Варден ; пер. с нем. Я.И. Френкеля ;. – Изд. 4-е. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. – 200 с. – (Физико-математическое наследие: физика (математическая физика)). – ISBN 978-5-382-00586-7
815228
  Ван Метод теории групп в квантовой механике [Электронный ресурс] / Ван, Варден Б. дер. – Ижевск : Редакция журнала "Регулярная и хаотическая динамика", 1999. – 232 с. – (Библиотека "Физика. Математические методы" ; Т. 5). – ISBN 5-7029-0313-7
815229
  Дерлиця А.Ю. Метод теорії суспільних фінансів та його альтернативи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 305-311. – ISSN 2222-0712
815230
  Педько Н.М. Метод теплотехнической оценки помещений и конструкций. / Н.М. Педько. – Киев, 1980. – 153с.
815231
  Богом"я В.І. Метод технічного діагностування обладнання / В.І. Богом"я, О.І. Стадник // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2524-0102
815232
  Кронтовский А.А., Полев Л.И. Метод тканевых культур : Выравнивание тканей вне организма по Harrison-Burrows-Carrel"ю : Общий очерк и техника / А.А. Кронтовский, Л.И. Полев. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1917. – X, [2], 398 с., 14 ил., 1 л. табл. : ил. – Экз. деф., отсутств.: ориг. обл., тит. л., I-X, [1-2], 385-398. – Библиогр.: "Алфавитный указатель литературы о тканевых культурах" (с. 373-385)


  Полев, Леонид Иванович, (1886-?)
815233
  Занадворов Петр Николаевич Метод точечных отображений в задачах синхронизации и анализа волновых процессов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Занадворов Петр Николаевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
815234
  Неймарк Ю.И. Метод точечных отображений в теории нелинейных колебаний / Ю.И. Неймарк. – М., 1972. – 471с.
815235
  Нусратов Т.С. Метод трансляции соответственных представлений и его применение. / Т.С. Нусратов. – Ташкент, 1985. – 115с.
815236
   Метод треков в геологии и географии: Сб. науч. тр.. – Владивосток, 1987. – 128с.
815237
   Метод триад для оценки ремедиационного действия гуминовых препаратов на урбаноземы / М.А. Пукальчик, В.А. Терехова, О.С. Якименко, К.А. Кыдралиева, М.И. Акулова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 751-760 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
815238
  Китороагэ Д.И. Метод тригонометрических матриц решения систем гиперрадиальных уравнений Шредингера / Д.И. Китороагэ. – Москва, 1989. – 66 с.
815239
  Виноградов И.М. Метод тригонометрических сумм в теории чисел / И.М. Виноградов. – Москва : Наука, 1971. – 160 с.
815240
  Виноградов И.М. Метод тригонометрических сумм в теории чисел / И.М. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 144с.
815241
  Хуа Метод тригонометрических сумм и его применения в теории чисел / Хуа Ло-Кен. – М., 1964. – 188 с.
815242
  Карацуба А.А. Метод тригонометрических сумм и теоремы о среднем : Автореф... док. физ. мат.наук: / Карацуба А. А.; Матем. ин-т АН СССР. – М., 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
815243
  Варбанець С.П. Метод тригонометричних сум в теорії конгруентних генераторів псевдовипадкових чисел та асимптотичних задач теорії чисел : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Варбанець Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 32 назви
815244
  Варбанець С.П. Метод тригонометричних сум в теорії конгруентних генераторів псевдовипадкових чисел та асимптотичних задач теорії чисел : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Варбанець Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 288 арк. – Додатки: арк.280-288. – Бібліогр.: арк. 263-279
815245
  Горбатов А.М. Метод угловых потенциальных функций в проблеме многонуклонных атомных ядер / А.М. Горбатов. – Калинин
2. – 1975. – 144 с.
815246
  Шебанова Л.О. Метод удосконалення структури транспортної телекомунікаційної мережі на основі багатокритеріальної оптимізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шебанова Л.О. ; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815247
  Ильин В.Н. Метод узловых потенциалов для расчета электронных схем на ЦВМ : учеб. пособие по курсу "Моделирование инж. задач на ЭЦВМ" / В.Н. Ильин, В.Т. Фролкин. – Москва, 1978. – 25 с.
815248
  Стасюк И.В. Метод узловых элементарных возбуждений в теории неметаллических кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Стасюк И.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР , Львов. гос. ун-т. – Львов, 1963. – 7 с.
815249
  Смерека И.П. Метод улучшения в среднем асимптотических приближений и специальные -- функции в теории нелинейных колебаний. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Смерека И.П.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1981. – 16л.
815250
  Дронь В.С. Метод умовно-наслідкового розкладу встановлення взаємозалежності між соціально-економічними подіями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 305-311 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
815251
  Буртняк В.М. Метод управління системами фізичного захисту екологічно небезпечних об"єктів / В.М. Буртняк, Ю.Л. Забулонов, Ю.О. Мєдвєдєв // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 68. – С. 23-31
815252
  Мохамад Гані Абу Таам Метод управління телекомунікаційними ресурсами для підвищення оперативності передачі даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мохамад Гані Абу Таам ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
815253
  Лозинська М В. Метод управління трафіком в процесі встановлення ТЕ-тунелів із використанням лінійних Max-plus моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лозинська Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
815254
  Сидоров Е.Н. Метод управляемой объектом реинженерии программного обеспечения авиационных тренажеров : Дисс. канд. технических наук. Спец. 01.05.03 - математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем / Сидоров Е.Н. ; Национальный авиационный ун-т. – Киев, 2009. – 143л. + Приложения : л. 112-143. – Библиогр. : л.105-111
815255
  Лапин Ю.Н. Метод упрощения систем для исследования устойчивости / Ю.Н. Лапин. – Москва, 1977. – 27с.
815256
  Снайдер Д. Метод уравнений состояния для непрерывной оценки в применении к теории связи / Д. Снайдер. – М., 1973. – 104с.
815257
  Добродзій Т.В. Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Добродзій Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 131 л. – Бібліогр.: л. 120-131
815258
  Добродзій Т.В. Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Добродзій Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 13 назв.
815259
  Добродзій Тетяна Метод усереднення в задачах оптимального керування на півосі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 131-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі обгрунтовано застосування методу усереднення до задач оптимального керування системами диференціальних рівнянь на півосі. Показано, що оптимальне керування усередненої задачі є є-оптимальним для точної задачі. In this article application of ...
815260
  Борисенко О.Д. Метод усереднення для автономної коливної системи четвертого порядку під дією збурень / О.Д. Борисенко, О.В. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вивчається асимптотична поведінка автономної коливної системи, яка описується диференціальним рівнянням четвертого порядку з малими нелінійними зовнішніми збуреннями типу "білого" та Пауссонівського шумів. The asymptotic behaviour of ...
815261
  Нікітін А.В. Метод усереднення для квазілінійних диференціально-функціональних рівнянь із випадковими параметрами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 70-88. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  У роботi запропоновано метод усереднення для квазiлiнiйних иференцiально-функцiональних рiвнянь у стандартнiй формi та з випадковими параметрами. Встановлено теореми про асимптотику нормованих вiдхилень та умови стiйкостi за усередненим рiвнянням.
815262
  Борисенко О.Д. Метод усереднення для неавтономної випадкової коливної системи третього порядку у перезонансному випадку / О.Д. Борисенко, О.В. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
815263
  Найдьонова Г.В. Метод усереднення для стохастичних рекурентних послідовностей та застосування при аналізі деяких моделей масового обслуговування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 162-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі наведено теореми типу принципу усереднення та дифузійної апроксимації для спеціального типу випадкових процесів - рекурентних процесів напівмарківського типу. В термінах цих процесів описані деякі моделі масового обслуговування.
815264
  Боголюбов Н.Н. Метод ускоpенной сходимости в нелинейной механике / H.H. Боголюбов, Ю.А. Митропольский, А.М. Самойленко; АН УССР. Институт математики. – Киев : АH УССР, 1969. – 245 с.
815265
  Симоненко И.Б. Метод ускорения в теории нелинейных уравнений параболического типа с приложением к задачам гидродинамической устойчивости / И.Б. Симоненко. – Ростов -на-Дону, 1989. – 111с.
815266
  Коваленко П.Н. Метод ускоренного колориметрического определения ксантогенатов в электролитных растворах / П.Н. Коваленко, 1953. – С. 773-776
815267
  Банник Б.П. Метод ускоренного просмотра фотоэмульсий и некоторые поставленные с его помощью эксперименты по ядерному взаимодействию протонов и П-мезонов при энергии в нескольких ГЭВ : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 3137 / Банник Б.П. ; Объедин. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 1967. – 17с.
815268
  Боголюбов Н.Н. Метод ускоренной сходимости в нелинейной механике / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский, А.М. Самойленко ; [АН УССР, Ин-т математики]. – Киев : Наукова думка, 1969. – 247 с. – Библиогр.: с. 242-245
815269
  Логвин М.А. Метод условных рефлексов И.П.Павлова и методологические проблемы современной физиологии высшей нервной деятельности : Автореф... д-ра филос. наук / Логвин М.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 33 с.
815270
  Логвин М.А. Метод условных рефлексов И.П.Павлова и методологические проблемы современной физиологии высшей нервной деятельности. : Дис... Канд. философ. наук: / Логвин М.А.; Укр. сельскохоз. академия. – К, 1965. – 516л. – Бібліогр.:л.431-516
815271
  Борщик Я. Метод усної історії в дослідженнях Волинської трагедії (на прикладі проекту "Поєднання через важку пам"ять. Волинь 1943") // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 119-121. – ISBN 978-966-171-893-6
815272
  Киридон А. Метод усної історії в структуруванні минулого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-33. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслено окремі аспекти теоретико-методологічного дискурсу усноісторичних досліджень у просторі конструювання минулого. This article presents the analysis of some aspects of the theoretic-methodology discourse of oral history in the space of ...
815273
  Петришин Роман Иванович Метод усреденения в колебательных системах с переменными частотами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Петришин Роман Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 12 с.
815274
  Стрижак Т.Г. Метод усреднения в задачах механики / Т.Г. Стрижак. – Киев : Вища школа, 1982. – 254 с.
815275
  Смирнова Нина Александровна Метод усреднения в задачах оптимального управления на бесконечном промежутке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смирнова Нина Александровна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 15л.
815276
  Гребеников Е.А. Метод усреднения в исследованиях резонансных систем / Е.А. Гребеников, Ю.А. Митропольский. – М., 1992. – 220с.
815277
  Ларионов Г.С. Метод усреднения в механизме вязко-упругих систем и тел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ларионов Г. С.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1969. – 4л.
815278
  Митропольский Ю.А. Метод усреднения в нелинейной механике / Ю.А. Митропольский. – Киев : Наукова думка, 1971. – 440 с.
815279
  Гребеников Е.А. Метод усреднения в прикладных задачах / Е.А. Гребеников. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
815280
  Перестюк Н.А. Метод усреднения в системах с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, Ю.А. Митропольский, А.М. Самойленко // Укр. матем. журн., 1985. – № 1
815281
  Андрианов И.В. Метод усреднения в статистике и динамике ребристых оболочек / И.В. Андрианов, В.А. Лесничая, Л.И. Маневич. – Москва : Наука, 1985. – 221 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-221 (137 назв.)
815282
  Мустафаев Хамдулло Зиетович Метод усреднения для систем дифференциальных уравнений с переменным отклоняющимся аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мустафаев Хамдулло Зиетович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 103л. – Бібліогр.:л.94-103
815283
  Мустафаев Х.З. Метод усреднения для систем дифференциальных уравнений с переменным отклоняющимся аргументом : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.02 / Мустафаев Х.З.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 11 с.
815284
  Климчук В.И. Метод усреднения Н.Н. Боголюбова в применении к исследованию динамики гироскопа в кардановом подвесе при периодических возмущениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Климчук В.И. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1966. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10-11
815285
  Фетисов Ю.И. Метод усреднения Н.Н.Боголюбова - Н.М.Крылова для гиперболических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Фетисов Ю.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 12 с.
815286
  Соколовский В.И. Метод усреднения по частотам в задачах рассеяния волн на статистически неровных поверхностях и объемных неоднородностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Соколовский В.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
815287
  Столяров А.И. Метод устного изложения / А.И. Столяров. – Рига, 1969. – 26с.
815288
  Чумбуридзе Гиви Георгиевич Метод Ф-преобразования для приближенного решения операторных уравнений и глобальных задач оптимизации в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чумбуридзе Гиви Георгиевич; КГУ. – К., 1990. – 14л.
815289
  Терентьєва Ю.Г. Метод фазового контрасту / Ю.Г. Терентьєва, В.В. Стукаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Роботу фазоконтрастного мікроскопа розглянуто з двох точок зору - з використанням зон Френеля, а також представленням фазоконтрастного мікроскопа як складного амплітудно-фазового фільтра просторових частот мікрооб"єкта. Зроблено висновок про фізичну ...
815290
  Исмаилов З.И. Метод фазовой аппроксимации / З.И. Исмаилов, Г.Р. Рахимов. – Ташкент, 1972. – 157 с.
815291
  Флюгге-Лотц Метод фазовой плоскости в теории релейных систем / Флюгге-Лотц. – М, 1959. – 175с.
815292
  Кирчаков В.С. Метод фазовых диаграмм в многочастотном ядерном резонансе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кирчаков В.С.; Ленингр. элетротехнич. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1981. – 15л.
815293
  Бабиков В.В. Метод фазовых функций в квантовой механике / В.В. Бабиков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1976. – 287 с. : граф.
815294
  Бабиков В.В. Метод фазовых функций в квантовой механике / В.В. Бабиков. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 255, [1] с. : граф. – Библиогр.: с. 250-252
815295
  Калоджеро Ф. Метод фазовых функций в теории потенциального рассеяния : пер. с англ. / Ф. Калоджеро. – Москва : Мир, 1972. – 294 с.
815296
  Гусак Д.В. Метод факторизации в граничных заданиях для одного класса случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.05 / Гусак Д.В.; АН УССР. – К, 1980. – 25л.
815297
  Векслер В.Е. Метод факторизации в смешанных динамических задачах теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Векслер В.Е.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1976. – 18л.
815298
  Беркович Л.М. Метод факторизации дифференциальных операторов и его применение к решению обыкновенных линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Беркович Л.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1967. – 12л.
815299
  Липовой Г.С. Метод факторизаций в задачах гидроаэромеханики. / Г.С. Липовой. – К., 1977. – 120с.
815300
  Попов Г.Я. Метод факторизації : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.Я. Попов, В.І. Острик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 117, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-617-689-066-9
815301
  Острик В.І. Метод факторизації та його узагальнення у змішаних задачах теорії пружності : монографія / В.І. Острик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 445-477. – ISBN 978-966-439-979-8
815302
  Свідзінська Д. Метод факторних амплітуд у вивченні динаміки і структури ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан проблеми. Розглянуто поняття факторної амплітуди в класичній екології. Звернено особливу увагу на можливості та переваги використання методу факторних амплітуд у вивченні динаміки та структури ландшафтів. The state of problem is ...
815303
  Клочков В.В. Метод феноменологии и проблема экзистенциальных основ смысложизненного поиска // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 292-301
815304
  Мицеловский Э.С. Метод физико-химических испытаний, основанный на сочетании процесса электромиграции на бумаге с окислительно-восстановительным процессом. : Автореф... канд. хим.наук: / Мицеловский Э.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 16л.
815305
  Михеева В.И. Метод физико-химического анализа в неорганическом синтезе / В.И. Михеева. – Москва : Наука, 1975. – 272 с.
815306
  Михеева В.И. Метод физико-хмического анализа в неорганическом синтезе / В.И. Михеева. – М., 1977. – 272с.
815307
  Кузнецов П.С. Метод физической географии / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1962. – 60 с.
815308
  Пряхина О.Д. Метод фиктивного поглощения в динамических контактных задачах теории упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Пряхина О.Д.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 22л.
815309
  Вабищев П.Н. Метод фиктивных областей в задачах математической физики / П.Н. Вабищев. – Москва : Московский университет, 1991. – 156с.
815310
  Москальков М.М. Метод фіктивних областей в задачах конвекції-дифузії / М.М. Москальков, К.В. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянута однорідна крайова задача першого роду для рівняння конвекції-дифузії другого порядку з розривними коефіцієнтами в складних областях. Для цієї задачі, побудовано економічний чисельний метод, в основі якого лежить теорія методу фіктивних ...
815311
  Войцеховський С.О. Метод фіктивних областей у задачі на власні значення для оператора Гельмгольця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод фіктивних областей застосовується для розв"язування задачі на власні значення для оператора Гельмгольця. Розглядається варіант методу фіктивних областей з продовженням за молодшим коефіцієнтом. Для нього встановлені непокращувані оцінки швидкості ...
815312
  Бардаш С.В. Метод фінансово-господарського контролю: теоретична інтерпретація : державний фінансовий контроль // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 117-126 : Рис. – Бібліогр.: 48 назв
815313
  Герасимов Б.М. Метод формалізації й оптимізації експертних знань / Б.М. Герасимов, А.І. Бобунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод формалізації й оптимізації експертних знань для ідентифікації позаштатних ситуацій на борту космічного апарата. The formalization and optimazation method of expert knowledge for the identification of the outside situation on the ...
815314
  Марченко О.О. Метод формального концептуального аналізу на основі векторів семантико-синтаксичної валентності слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 100-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
815315
  Гондюл В.В. Метод формирования графических документов с использованием библиотеки типовых изображений / В.В. Гондюл, О.Б. Мельничук // Вестник Киевского политехнического ин- та, Серия радиотехники, 1986. – Вып. 23
815316
  Чумаевский Н.А. Метод формирования радикальных колебаний / Н.А. Чумаевский. – Москва : Наука, 1983. – 109 с. : ил.
815317
  Слюсар Д.В. Метод формування двомірних функціонально-градієнтних покриттів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Слюсар Денис Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
815318
   Метод формування компонувального представлення відеосегментів у просторово-спектральному описі / О.Г. Оксіюк, Ю.М. Бабенко, О.В. Слободянюк, Д.Б. Жуйков // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 147-148
815319
  Федорович О.Є. Метод формування логістичних транспортних взаємодій для нового портфелю замовлень розподіленого віртуального виробництва / О.Є. Федорович, Ю.Л. Прончаков // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 102-108. – ISSN 1814-4225
815320
  Юдін С.А. Метод формування образів в задачах інтелектуального аналізу даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Юдін С.А.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
815321
  Ачкасов Ігор Анатолійович Метод формування портфеля проектів зниження вират електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.:13 назв. – ISSN 2219-5300
815322
   Метод формування послідовностідій інтелектуальних агентів / В.О. Бойчук, А.А. Бойчук, М.В. Бойчук, О.В. Бурдюг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 65-74. – ISSN 2524-0056
815323
   Метод формування прогнозних оцінок нафтогазоносності ділянок надр шляхом комбінування геологічної, наземної параметричної та супутникової інформації / М. Попов, М. Топольницький, О. Титаренко, С. Станкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 104-112. – (Геологія ; вип. 1 (96)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено пошуку і розвідці покладів вуглеводнів, що є важливим і складним геологічним завданням, вирішення якого потребує великих обсягів первинних даних і значних інтелектуальних зусиль експертів-геологів. У зв"язку з цим актуальною є задача ...
815324
  Резван О.О. Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 160-168. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
815325
  Козак П.М. Метод фотометрії слабких метеорів та штучних супутників Землі із спостережень з телевізійними системами суперізокон / П.М. Козак, Л.В. Козак // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 1 (92). – С. 38-47. – ISSN 1561-8889


  Пропонується універсальний напівемпіричний метод фотометрії слабких метеорів та штучних супутників Землі. Метод розроблявся для фотометричних вимірювань і редукцій зображень, отриманих телевізійними спостережними системами типу суперізокон, відомих ...
815326
  Николаева Л.Е. Метод фрагмента в рентгеноструктурном анализе в применении к расшифровке кристаллических стуркут со сложными органическими лигадами. Кристаллические структуры Ni [tsa] PPh3. Кристаллическая структур : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.18 / Николаева Л. Е.; Гор.ГУ. – Горький, 1974. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
815327
  Сибирский В.А. Метод фракционирования минералов почвенного скелета / В.А. Сибирский. – Л., 1931. – 23 с.
815328
  Шестаков А.Ф. Метод функции Грина в теории динамической поляризуемости атомов и межатомного взаимодействия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Шестаков А. Ф.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 16л.
815329
   Метод функций А.М.Ляпунова в современной математике: Всес. науч. конф. 27 мая-29 мая 1986 г... – Харьков, 1986. – 178с.
815330
  Фрейлихер В.Д. Метод функций Грина в задачах рассеяния на статистически нерегулярных поверхностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фрейлихер В.Д.; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
815331
  Бонч-Бруевич Метод функций Грина в статистической механике / Бонч-Бруевич, С.В. Тябликов; С предисл. Н.Н. Боголюбова. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 312 с.
815332
  Дудкин С.И. Метод функций Грина в теории дисперсии и поглощения света примесными центрами твердого тела. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дудкин С.И.; Учен.совет.ин-т.физики АН УССР. – К, 1966. – 9л.
815333
  Азерников Владимир Ильич Метод функций грина оператора лапласа в механие деформируемого твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Азерников Владимир Ильич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
815334
  Азерников В.И. Метод функций Грина оператора Лапласа в механике деформируемого твердого тела : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Азерников В.И.; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1982. – 108 л. – Библиогр.: л. 104-108
815335
   Метод функций Ляпунова в анализе динамики систем.. – Новосибирск : Наука, 1987. – 318с.
815336
   Метод функций Ляпунова в динамике нелинейных систем.. – Новосибирск, 1983. – 186 с.
815337
  Хусаинов Д.Я. Метод функций Ляпунова в исследовании устойчивости дифференциально-функциональных систем / Д.Я. Хусаинов, А.В. Шатырко. – К, 1997. – 236с.
815338
   Метод функций Ляпунова и его приложения.. – Новосибирск : Наука, 1984. – 256 с.
815339
  Иванов И.Б. Метод функций распределения в статистической теории адсорбции : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Иванов И.Б. ; Моск. гос. ун-тет. – Москва, 1969. – 14 с.
815340
  Нгуен Суан Хан Метод функционального интегрирования в квантовой теории поля и некоторые задачи высокоэнергетического рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Суан Хан; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-9698. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 7л. – Бібліогр.:с.7
815341
  Воскобойников В.В. Метод функциональной системы / В.В. Воскобойников. – Новосибирск, 1992. – 323с.
815342
  Рерих К.В. Метод функциональных связей для решения уравнений статической модели. 2-5451 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Рерих К.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
815343
  Головач Г.П. Метод функцій впливу розв"язування лінійних диференціальних задач : Навчальний посібник / Г.П. Головач, А.Ф. Калайда; МВ І ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа при КДУ, 1977. – 68 с. – Бібл.: 15 назв.
815344
  Бичков О.С. Метод функцій Ляпунова в дослідженні лінійних різницевих систем із запізненням / О.С. Бичков, О.І. Стадник, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 162-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається асимптотична стійкість лінійних різницевих систем з запізненням. За допомогою метода функцій Ляпунова отримані достатні умови стійкості розв"язку.
815345
  Гладіліна Р.І. Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості та частиною змінних для імпульсних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання стійкості нульових розв"язків систем диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням. На відміну від класичного поняття стійкості за Ляпуновим доведено достатні умови асимптотичної та слабо асимптотичної стійкості за частиною змінних. ...
815346
  Семчик В.І. Метод функціонально-правового аналізу і практика його застосування в аграрному праві // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 501-512. – ISBN 978-617-7021-00-0
815347
  Рухадзе Р.В. Метод Фурье в динамических задачах теории упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рухадзе Р.В.; Тбилис. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1974. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
815348
  Сушкевич Т.А. Метод характеристик в задачах атмосферной оптики / Т.А. Сушкевич. – М., 1990. – 296с.
815349
   Метод характеристик для расчета вихревых сверхзвуковых установившихся пространственных течений.. – М., 1988. – 59с.
815350
   Метод характеристик и его приложения к одновременных волновым задачам.. – М., 1988. – 98с.
815351
  Полубояринов А.К. Метод характеристик и ударные волны : учеб. пособие / А.К. Полубояринов. – Л., 1983. – 97с.
815352
  Абен Х.К. Метод характеристических направлений в фотоупругости. : Автореф... Д-ра техн.наук: / Абен Х.К.; АН Эст.ССР. – Таллин, 1966. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
815353
  Вон Р. Метод Харди - Литтлвуда / Р. Вон. – Москва : Мир, 1985. – 182 с.
815354
   Метод Хартри - Фока в теории ядра. – Киев : Наукова думка, 1982. – 208 с.
815355
  Петрова В.А. Метод Хоу и его приложения в теории фильтрации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Петрова В.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 12л.
815356
  Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест Люшера : Методическое руководство / Л.Н. Собчик. – Москва, 1990. – 88с. – (Методы психологической диагностики ; Вып.2)
815357
  Охлопков Н.М. Метод целых шагов решения многомерных нестационаорных задач математической физики / Н.М. Охлопков. – Иркутск, 1983. – 160с.
815358
  Лизак О.Л. Метод центральної теми конфліктних стосунків: найновіші дослідження. // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 83-91. – ISSN 1029-4244
815359
  Терских В.П. Метод цепных дробей в применении к исследованию колебаний механических систем / В.П. Терских. – Л
1. – 1955. – 376с.
815360
  Терских В.П. Метод цепных дробей в применении к исследованию колебаний механических систем / В.П. Терских. – Л.
2. – 1955. – 332 с.
815361
  Ростовский К.А. Метод ЦИТ и его применение в школах фабзавуча металлопромышленности / К.А. Ростовский. – Москва, 1926. – 133 с.
815362
  Тімінський О.Г. Метод ціннісно-орієнтованого управління зацікавленими сторонами проекту діджиталізації / О.Г. Тімінський, І.В. Райчук // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 3 (71). – С. 114-120. – ISSN 2222-8810
815363
  Березин Ю.А. Метод частиц в динамике разреженной плазмы / Ю.А. Березин, В.А. Вшивков ; отв. ред. Н.Н. Яненко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и прикл. механики. – Новосибирск : Наука, 1980. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 90-94
815364
  Кобасяр М.І. Метод швидкого обчислення вагового перетворення Радона в задачі погодження при різноракурсній реєстрації об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кобасяр М.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
815365
  Завадський І.О. Метод швидкого пошук патерна в потоці бітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
815366
  Мироновцов М.Л. Метод швидкого розв"язання оберненої задачі індукційного каротажу // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 212-214 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
815367
  Масловская Л.В. Метод штрафа стыковки сеток в смешанной схеме Германна - Мийоси / Л.В. Масловская, О.М. Масловская // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 65-80. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Рассмотрен метод штрафа стыковки сеток в схеме Германна - Мийоси для бигармонического уравнения. Построена возмущенная задача путём замены главных в смешанной вариационной формулировке условий на интерфейсе естественными, содержащими параметры, которые ...
815368
  Третьяков Н.В. Метод штрафных оценок для задач математического программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Третьяков Н.В.; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1974. – 16л.
815369
  Федоров В.В. Метод штрафных функций определения максимина и задача об искусственном рассеивании. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Федоров В.В.; Ф-тет вычислит. матем. и кибернетики. – М., 1972. – 16л.
815370
  Войцеховський С.О. Метод штрафу для наближеного розв"язування одного класу нелінійних варіаційних нерівностей другого порядку / С.О. Войцеховський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метод штрафу застосовується до нелінійної варіаційної нерівності другого порядку з обмеженням у середині області. Отримана оцінка швидкості збіжності методу штрафу. Ключові слова: варіаційна нерівність, метод штрафу. Using methods of penalty for ...
815371
   метод штучних базисних матриць / В.І. Кудін, С.І. Ляшко, Н.М. Хрітоненко, Ю.П. Яценко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
815372
  Шуров Н.И. Метод ЭДС для определения термодинамических свойств сплавов, компоненты которых близко стоят друг от друга в электрохимическом ряду напряжений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Шуров Н.И. ; АН СССР, Уральский науч. центр, Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1974. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26-27
815373
  Бадалян А.М. Метод эквивалентных фотонов в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бадалян А.М.; Ин-т атомной энергии им И.В.Курчатова АН СССР. – М, 1962. – 10л.
815374
  Фалев Е.В. Метод экзистенциальной дедукции в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 5-12. – ISSN 0235-1188
815375
  Кирпикин А.А. Метод экспериментально-теоретического определения нагрузок по деформированному состоянию упругого тела : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Кирпикин А.А.; Харьк. авиационный ин-т. – Х., 1979. – 21л.
815376
  Шошин П.Б. Метод экспертных оценок / П.Б. Шошин. – М., 1987. – 79с.
815377
  Кузьмина Г.В. Метод экстремальных метрик в геометрических задачах, связанных с емкостью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кузьмина Г.В.; АН СССР. – Л, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
815378
  Дружинин Н.И. Метод электрогидродинамических аналогий и его применение при исследовании фильтрации / Н.И. Дружинин. – Москва-Ленинград, 1956. – 346с.
815379
  Смолянинова О.Г. Метод электронного портфолио в оценивании образовательных достижений бакалавров педагогики // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 3 (72). – С. 11-16. – ISSN 1998-1740


  Метод электронного портфолио может использоваться в образовании для различных целей: оценивания, развития, презентации и обучения. В Сибирском федеральном университете технология электронного портфолио используется на разных уровнях подготовки ...
815380
  Рыженко Б.Н. Метод электропроводности в приложении к физико-химическому изучению гидротермального процесса. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рыженко Б.Н.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 26л.
815381
  Шатровский Г.Л. Метод электротермогрифии и его применение для исследования докальной температуры на электродах при электролизе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шатровский Г.Л.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1967. – 22л.
815382
  Нижарадзе Т.Н. Метод электрохимического закрепления в применении к оползневым скоплениям олигоценовых пород абхазского побережья (районоа Нового Афони) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нижарадзе Т. Н.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 35л.
815383
  Васильева Л.А. Метод элементокоэффициентов в экономической оценке нестандартизованного оборудования : Автореф... канд. экон.наук: / Васильева Л.А.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 23л.
815384
  Приходько В.И. Метод эргодических соотношений в неравновесной статистической механике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Приходько В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Харьков, 1973. – 14л.
815385
  Мамонтенко Н.С. Метод эффективного использования инвестиций в инновации : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 150-156 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
815386
   Метод эффективной сейсмической модели.. – Л., 1975. – 206с.
815387
  Гук Л.М. Метод явного рахунку для реалізації моделі циркуляції атмосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 121-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлено різницевий метод явного рахунку розв"язання одномірних задач конвективної дифузії, як складових більш складної задачі реалізації моделі циркуляції атмосфери. Наведені алгоритм реалізації методу та блок-схема алгоритму. Наведені ...
815388
  Гук Л.М. Метод явного рахунку роз"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічої метеорології : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Гук Л. М.; Мін-во освіти України, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2010. – 157 л. + Додатки: л. 134-144. – Бібліогр.: л. 145-157
815389
  Гук Л.М. Метод явного рахунку розв"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічної метеорології : автореф. ... фіз.- мат. наук : 01.05.02 / Гук.Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
815390
  Вахрин М.И. Метод ядерного магнитного резонанса высокого разрешения в исследовании процессов комплексообразования тригалогенидов мышьяка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Вахрин М.И.; Ленингр. электротех. ин-т. – Л, 1980. – 20л.
815391
  Світличний О.П. Метод як один із елементів змісту управлінської діяльності у сфері інтелектуальної власності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
815392
  Світличний О.П. Метод як один із елементів змісту управлінської діяльності у сфері інтелектуальної власності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
815393
  Світличний О.П. Метод як один із основних елементів змісту управлінської діяльності земельними ресурсами // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 59-64
815394
  Шапиро Ю.Е. Метод ЯМР-исследование фосфолипидных мембран с помощью гидрофильных парамагнитных зондов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шапиро Ю.Е.; АН СССР.Ин-т биоорган химии. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
815395
   Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе : сб.науч.тр. – Фрунзе : КГУ, 1989. – 107, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
815396
   Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе : сб. науч. тр. – Фрунзе : КГУ, 1990. – 99, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
815397
  Гримич М. Метод, методика та методологія в сучасній етнологічній науці // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 5-9
815398
  Завгородній В.В. Метод, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень на основі зв"язаних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Завгородній Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
815399
  Радзивілюк В.В. Метод, принципи та функції права банкрутства (неспроможності) / В. Радзивілюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-25. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються метод, принципи та функції права банкрутства (неспроможності). В статье рассматриваются метод, принципы и функции права банкротства (несостоятельности). The article focuses on the method, principles and functions of bankruptcy ...
815400
   Метод, стиль, поэтика русской литературы ХХ в.. – Владимир, 1977. – 131 с.
815401
  Петелин В.В. Метод. Направление. Стиль. / В.В. Петелин. – М, 1963. – 88 с.
815402
  Калаушин М.М. Метод. указания по организации и оформлению массовой выставки Т.Г. Шевченка. Жизнь и творчество. / М.М. Калаушин, М.М. Савицкая. – Л., 1939. – 32с.
815403
  Жук Б.К. Метода виображення натури на народніх килимах центральної України в XVIII столітті : спроба дослідження / Б.К. Жук. – Київ, 1931. – 21 с.
815404
   Метода заряда при разведке полиметаллических рудных полей Рудного Алтая. – Новосибирск, 1973. – 80с.
815405
   Метода математики : Науково-методичні результати сучасної математики. – Львів
№ 1/2. – 2005
815406
   Метода математики : науково-методичні результати сччасної математики. – Львів ; Луцьк
№ 6. – 2008
815407
  Очан Ю.С. Метода математической физики / Ю.С. Очан. – Москва, 1965. – 383с.
815408
   Метода преподавания латинского языка параллельно с русским в 1 и 2 классах / [Ф. Миловидов, препод.] // Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 52 с.
815409
  Степура О.В. Метода прогнозування впливу остатніх напружень нациклічну довговічність кострукційних матеріалів при наявності концентратора напружень. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.06 / Степура О.В.; АН Укр.Ін-т проблем.міцності. – К, 1993. – 15л.
815410
  Матвеев Д. Методами убеждения и показа / Матвеев Д. – Тула, 1961. – 48 с.
815411
  Ханхасаев М.Х. Методд фазовых функций в задаче высокоэнергетического потенциала рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ханхасаев М.Х.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
815412
  Бондаренко Д. Методи "наповненого" і "відкладеного" шприца: до проблеми евтаназії як права на легку смерть // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-14-9
815413
  Решетник М.Д. Методи (канони) досвідного дослідження // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 617-618. – ISBN 966-316-069-1
815414
  Марченко О.О. Методи автоматизації мовної локації розроблених онтологічних баз знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описані методи та алгоритми автоматизації мовної локалізації розроблених онтологічних баз знань. Ключові слова: системи обробки природної мови, семантичні мережі, онтологічна семантика. The methods and the algorithms of Automatic Language ...
815415
  Романенко В.Д. Методи автоматизації прогресивних технологій / В.Д. Романенко. – Київ : Вища школа, 1995. – 519с.
815416
  Кулак Ельвіра Миколаївна Методи автоматизованного проектування тестопридатних цифрових матричних структур : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Кулак Ельвіра Миколаївна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1996. – 22л.
815417
  Голян В.В. Методи автоматизованого проектування апаратних підсистем інтерфейсу вводу-виводу електронних обчислювальних машин : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.12 / Віра Володимирівна Голян; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
815418
  Бекетов О.Г. Методи автоматизованого розпаралелювання циклічних операторів для гетерогенних архітектур обчислювальних систем : Дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Бекетов Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2020. – [110] арк. – Додатки: арк. 101-110. – Бібліогр.: арк. 94-100
815419
  Бекетов О.Г. Методи автоматизованого розпаралелювання циклічних операторів для гетерогенних архітектур обчислювальних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Бекетов Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
815420
  Новохатська К.А. Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Новохатська Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
815421
  Єфетов В.Б. Методи автоматизованої обробки даних в АСУ / В.Б. Єфетов, Р.П. Спиридонова. – К, 1977. – 46с.
815422
  Цегелик Г.Г. Методи автоматичного пошуку інформації в АСУ / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1976. – 82с.
815423
  Короткий Є.В. Методи агрегації каналів та параметричного налаштування в wormhole мережах-на-кристалі з топологією двовимірної решітки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Короткий Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
815424
  Сорокіна І.В. Методи адаптації нечітких моделей на основі штучних імунних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Сорокіна І.В.; Мін-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
815425
   Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв"язку : Монографія / Р.Н. Квєтний, А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, Д.С. Кривогубченко; Р.Н. Квєтний , А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко , Д.С. Кривогубченко; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 161с. – ISBN 966-641-151-2
815426
  Ткаченко О.В. Методи адаптивно-структурної локалізації символьної інформації при формуванні образів в системах штучного інтелекту : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ткаченко О.В.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:16 назв
815427
  Романенко В.Д. Методи адаптивного і різнотемпового цифрового керування багатовимірними технологічними процессами з подільними рухами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.07 / Романенко В. Д.; КПІ. – К., 1992. – 44л.
815428
  Мілявський Ю.Л. Методи адаптивного координуючого керування та прогнозування процесів з різнотемповою дискретизацією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Мілявський Юрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
815429
  Товкач І.О. Методи адаптивного оцінювання параметрів руху безпілотного літального апарату на основі вимірювань сенсорної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Товкач І.О.; Товчак Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
815430
  Загребельний С. Методи адаптивного тестування знань студентів / С. Загребельний, О. Загребельна, О. Костіков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 376-384. – ISSN 2312-5993
815431
  Ярмакі Х.П. Методи адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-144.
815432
  Бліхар М.М. Методи адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 16-21. – ISSN 0321-0499
815433
  Ярова Н. Методи адміністративно-правового регулювання у галузі фізичної культури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 75-78.
815434
  Городецька І.А. Методи адміністративної діяльності спеціально вповноважених органів виконавчої влади у сфері // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 43
815435
  Теплицька Н.В. Методи активації пізнавального інтересу студентів у процесі вивчення географії // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 1 (19). – С. 59-63
815436
  Вівчар О.Й. Методи активізації інвестиційної діяльності підприємств / О.Й. Вівчар, М.Ю. М.Ю. Вівчар // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 164-170
815437
  Маслій О. Методи активізації навчання в системі професійної підготовки офіцерів ракетно-артилерійського озброєння // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 76-83. – ISSN 2308-4634
815438
  Надточій Н.О. Методи активізації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ під час вивчення іноземних мов // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 133-138
815439
  Габрель Т.М. Методи активізації творчості дизайнера засобами комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Габрель Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
815440
  Грузінова Л.П. Методи активного навчання / Л.П. Грузінова, О.Я. Грузінов // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 122-128. – ISSN 2310-9769


  Кожен із видів та форм навчальних занять, що забезпечують активну інтелектуальну і творчу діяльність майбутніх правників, відрізняється певними ознаками, має своє призначення і сферу застосування. Тільки їх поєднуючи можна досягти активізації освітньої ...
815441
  Романчук В.І. Методи алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально-орієнтованих корпоративних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Романчук Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
815442
  Заславський В.А. Методи аналізу безпеки силових електромереж АЕС / В.А. Заславський, І.М. Каденко, Н.В. Сахно // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 166-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі розглядається проблема підвищення пожежної безпеки у силових електромережах АЕС. Представлено деякі можливі методи вирішення цієї задачі за допомогою використання математичного моделювання. Наведено застосування одного з найбільш поширених ...
815443
  Драпіковський О.І. Методи аналізу витрат життєвого циклу нерухомості / О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 140-156. – ISSN 2786-7269
815444
  Пукач П.Я. Методи аналізу динамічних процесів у нелінійних неавтономних механічних системах різної структури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.09 / Пукач Петро Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
815445
  Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства 2001 // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.61-66
815446
  Порєва Г.С. Методи аналізу звуків легень для оцінки стану дихальної системи людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Порєва Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 33 назви
815447
  Карпов Олег Миколайович Методи аналізу і розпізнавання складних сигналів в автоматизованих системах мовного діалогу : Автореф. дис. ... на здоб. вченого ступ. доктора техн. наук: 05.13.06 / Карпов О.М.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назв.
815448
  Зайцев Д.А. Методи аналізу і синтезу моделей телекомунікаційних систем на основі функціональних сіток Петрі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Дмитро Анатолійович Зайцев; Мін-вл транспорту та зв"язку України; Одес. нац. акад. зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
815449
  Олійников Р.В. Методи аналізу і синтезу перспективних симетричних криптографічних перетворень : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.05 / Олійников Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 76 назв
815450
  Швець Ю.О. Методи аналізу ймовірності настання банкрутства на промислових підприємствах. / Ю.О. Швець, Н.Б. Мартинюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 36-45. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
815451
  Виноградов О.А. Методи аналізу конкурентноспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
815452
  Бондаревський С.Л. Методи аналізу локальних і приведених магнітних властивостей двоякоперіодичних структур зі складними геометричними та фізичними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Бондаревський Станіслав Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815453
  Лазаренко С.В. Методи аналізу нелінійних дискретних систем із антисипацією : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лазаренко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
815454
  Дейнеко Ж.В. Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, що засновані на дискретному вейвлет-перетворенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дейнеко Жанна Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815455
  Бобрицький С.М. Методи аналізу показників якості передачі мовного трафіку в мережах з пакетною комутацією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бобрицький Сергій Михайлович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назв.
815456
  Степко О.М. Методи аналізу при проведенні комунікативних кампаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 41-47
815457
  Коренець О.В. Методи аналізу профільних наборів просторових даних у процесі геоінформаційного картографування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 105-107
815458
  Доманський І.В. Методи аналізу режимів передачі і розподілу електроенергії в електричних системах з тяговими навантаженнями / І.В. Доманський, О.С. Козлова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 158-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
815459
  Попов О.О. Методи аналізу ризиків в екології // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 19-29. – ISSN 2309-7655
815460
  Волошин О.Ф. Методи аналізу статичних балансових еколого-економічних моделей великої розмірності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 43-55
815461
  Світлов Сергій Михайловичу Методи аналізу та зменшення динамічних похибок балістичних гравіметрів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Світлов С.М.; Харків. держ. наук.-досл. ін-т метрології. – Харків, 2000. – 17 с.
815462
   Методи аналізу та моделювання безпеки розподілених інформаційних систем : монографія / [В.В. Литвинов та ін.] ; за ред. проф. С.М. Шкарлета ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 206 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7496-97-5
815463
  Маляр А.В. Методи аналізу та оптимізації електромеханічних систем штангових нафтовидобувних установок : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маляр А.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
815464
  Кондратюк О.В. Методи аналізу та синтезу активаційних функцій при проектуванні нейронних мереж для прогназування часових рядів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Кондратюк О.В. ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815465
   Методи аналізу тексту = Methods of text analysis : [ збірник наукових праць ] / [ наук. ред. : Е. Келіх, В. Левицький, Г. Альтманн ]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-423-043-5
815466
  Жиров Г.Б. Методи аналізу тонкої структури нестаціонарних сигналів / Г.Б. Жиров, Ю.І. Хлапонін, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 21-30. – ISSN 2524-0056
815467
  Даниліна Г.В. Методи аналізу трафіку гетерогенних комп"ютерних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Даниліна Г.В.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
815468
  Петренко І.О. Методи аналізу фінансової стійкості та ліквідності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 411-414. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
815469
  Чепелюк Ю. Методи аналітико-прогностичних досліджень дипломатичних представництв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (308), березень. – С. 28-34. – ISSN 2076-9326
815470
  Чепелюк Ю.В. Методи аналітико-прогностичних досліджень дипломатичних представництв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 55-61. – ISSN 2409-9805
815471
  Чернова М.О. Методи аналітичної механіки в задачах нелінійної динаміки краплі : автореф. дис ... канд. фіз.-мат.. наук : 01.02.01 / Чернова Марія Олександрівна ; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
815472
  Зубчик О.А. Методи аналітичної філософії:логічний аналіз (Фреге, Рассел, Вітгенштайн) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості методу логічного аналізу у філософських концепціях Фреге, Рассела та Вітгенштайна, обґрунтовується їхній взаємозв"язок. Автор звертає увагу на вплив поглядів Фреге на формування ідей Рассела та Вітгенштайна. The ...
815473
  Охріменко А.О. Методи арифметичних перетворень в полях і кільцях для криптографічних застосувань : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.21 / Охріменко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
815474
  Бейко І.В. Методи асимптоматично-розв"язуючих операторів високого порядку для розв"язування нелінійних крайових задач / І.В. Бейко, П.М. Зінько // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 34. – ISBN 978-966-188-227-9
815475
  Пилипюк Я.С. Методи атомно-абсорбційної спектрометрії : навч. посіб. для студ. хім. факультету спец. "Аналітична хімія" / Я.С. Пилипюк, М.В. Іщенко, О.А. Запорожець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 138, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 978-966-306-171-4
815476
  Редько О. Методи аудиторської практики / О. Редько, К. Редько // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 44-53
815477
  Олексів І.Б. Методи багатовимірного аналізу в оцінюванні фінансових ризиків підприємства : фінанси підприємств / І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 96-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
815478
  Фуад Вехбе Методи багатоетапного структурно-параметричного синтезу інфокомунікаційних мереж з використанням моделей, представлених у вигляді багатошарового графу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Фуад Вехбе ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815479
  Хуссейн Мустафа Худжейрі Методи багаторічного прогнозу массового розмноження озимої совки : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Хуссейн Мустафа Худжейрі; Харків. держ. аграрний ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19л.
815480
  Холодний М.Г. Методи безпосереднього спостереження грунтової мікрофлори / М.Г. Холодний. – 9-24с.
815481
  Прозорова І. Методи бізнес-реінжинірингу в маркетингу / І. Прозорова, Л. Шестопалова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 60-62. – ISSN 1728-9343
815482
  Висоцька О.О. Методи біометричної автентифікації користувачів інформаційних систем за їх клавіатурним та рукописним почерком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Висоцька Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
815483
  Запорожець О.Ю. Методи боротьба в сучасному інформаційному суспільстві / О.Ю. Запорожець, О.П. Сидоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 289-294
815484
  Віряскін С. Методи боротьби з підробниками грошей у середньовічній Європі // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 10 (60). – С. 37-39
815485
  Кухар Т.А. Методи боротьби проти атак на протокол ARP / Т.А. Кухар, Р.В. Зюбіна, В.А. Телющенко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 112-114
815486
  Онищенко В.П. Методи бухгалтерського обліку об"єднань підприємств у зарубіжному досвіді // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 28-31
815487
  Мельник О.Г. Методи бюджетного планування : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 37-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
815488
  Козенко А. Методи бюджетного регулювання та їх використання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 67-72 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
815489
  Мішин А. Методи бюджетування в системі управління фінансово-логістичними потоками підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 121-127. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність і значення логістичного бюджетування для реалізації управління фінансовими потоками промислового підприємства.
815490
  Безрабко В.В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 7-19. – ISSN 0320-9466
815491
  Журавель В.А. Методи в криміналістиці // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 21-31. – ISSN 1993-0917
815492
  Верезомська І.Г. Методи вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами підприємства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.63-66. – (Економічні науки ; № 2)
815493
  Курінь К.О. Методи вдосконалення технології стиснення зображень на базі інваріантно-просторового представлення даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Курінь Ксенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
815494
  Баран П.І. Методи вертикального планування будівельних майданчиків : геодезія / П.І. Баран, М.П. Марущак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 9-15 : Мал., табл. – Бібліогр.: 3 назви
815495
  Дубков А.В. Методи взаємодії органів місцевого самоврядування з суб"єктами підприємницької діяльності задля соціально-економічного розвитку територіальних громад // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 137-142. – ISSN 2306-6814
815496
  Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень : Навчальний посібник / В.М. Пархоменко. – Київ, 2001. – 148с. – ISBN 5-7707-9199-3
815497
  Пушкар Р. Методи вибору плану стратегії конкурентоспроможності підприємств у нестабільній економіці // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 196-201. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
815498
  Переверзев О.А. Методи вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль у мережах WDM з урахуванням явища чотирьоххвильового змішування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Переверзев Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
815499
  Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах / В.А. Калюжний. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 170с.
815500
  Соколов В. Методи вивчення бібліотечного фонду: стан, генезис та основні поняття // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 10-20. – ISSN 2518-7341
815501
  Залужний О.С. Методи вивчення дитячого колеоктиву : (Вступ до педагогіки колективу) / О.С. Залужний. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 182 с.
815502
  Яковлєв Є. Методи вивчення ентомопатогенних нематод / Є. Яковлєв, В. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Наведено методи роботи з ентомопатогенними нематодами в полі й лабораторії: відбір проб, виявлення у пробах та культивування. Описаны методы для работы с энтомопатогенными нематодами в поле и в лабораторных условиях: отбор проб, выделение из проб и ...
815503
  Терещенко К.В. Методи вивчення організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
815504
  Пістун М.Д. Методи вивчиння агропромислового територіального комплексу столичної області / М.Д. Пістун, Ф.П. Діаб // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 26-29
815505
  Зайко Т.А. Методи видобування асоціативних правил в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Зайко Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815506
  Довгопол Н. Методи визнання доходів і виникнення зобов"язань у податковому обліку: оптимальний вибір для України / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 49-57
815507
   Методи визначення (обгрунтування) ціни товарної продукції при геолого-економічній оцінці вугільних родовищ / Г.І. Рудько, М.М. Курило, В.В. Бала, Ю.С. Маковський // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 45-48. – ISSN 1682-721Х
815508
  Паляниця Богдан Борисович Методи визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в оптичному та радіодіапазонах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Паляниця Б.Б.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
815509
  Рожненко Ж.Г. Методи визначення векторних характеристик намагнічування нелінійних анізотропних безгістерезисних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Рожненко Ж.Г.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
815510
  Федоряк Р.М. Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 95-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
815511
  Білошицький А.О. Методи визначення відстаней в задачі кластеризації публікацій науковців за науковими напрямами / А.О. Білошицький, О.Ю. Кучинський, Ю.В. Андрашко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 150-151
815512
  Дуднік А.С. Методи визначення відстані між об"єктами засобами сенсорних мереж // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 40-49. – (Технічні науки ; вип. 17). – ISSN 2308-5916
815513
  Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-46. – ISSN 0131-775Х
815514
  Шкільнюк Д.В. Методи визначення ефективних ознак для розпізнавання елементів дактильно-жестової мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шкільнюк Дмитро Валерійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
815515
  Чернявський А.А. Методи визначення ефективності діяльності будівельних організацій в умовах ринкової економіки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 54-56 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
815516
   Методи визначення істотних змінних для оцінки стану земного покриву / Б.Я. Яйлимов, М.С. Лавренюк, А.Ю. Шелестов, А.В. Колотій, Г.О. Яйлимова, О.П. Федоров // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 4 (113). – С. 24-37. – ISSN 1561-8889
815517
  Цуркан В.В. Методи визначення кількісних оцінок ризику інформаційної безпеки в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Цуркан Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815518
  Тлуста А.Ю. Методи визначення кредитно-рейтингової оцінки банку / А.Ю. Тлуста, О.С. Савкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 6. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806


  Кредитно-рейтингова оцінка є одним із способів оцінити суб"єкт господарювання з погляду його фінансово-господарського стану, його надійності, можливості розраховуватися з кредиторами та ведення діяльності в майбутньому. Існує безліч методів, підходів ...
815519
  Микитюк О.І. Методи визначення ліквідності активів малого підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Економіка ; вип. 45)


  Основною ідеєю даної статті є необхідність підтримання ліквідності активів малого підприємства як засобу зменшення ризику їх діяльності. Основною проблемою виступає методика оцінки ліквідності активів підприємства.
815520
  Клекоцюк Р.Є. Методи визначення митної вартості товарів та процедура контролю за правильністю її визначення // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 15-20
815521
  Дякулич О. Методи визначення розмірів штрафів за антимонопольні порушення / О. Дякулич, Н. Анохіна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про якість мотивації судових рішень".
815522
  Майстер І.П. Методи визначення розміру компенсації моральної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 76-82. – ISSN 2312-1831
815523
  Чубук Л. Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-57. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано існуючі методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки дохідної нерухомості з точки зору їх розповсюдженості, переваг і недоліків застосування. Наведено рекомендації щодо наближення розрахункових значень ставок дисконту і ...
815524
  Ніколаєць К.М. Методи визначення стану дослідження суспільно-політичних процесів // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 3. – С. 45-48. – ISSN 1728-3671


  У статті запропоновані методи історіографічного дослідження, які можуть бути застосовані під час визначення стану дослідження суспільно-політичних процесів. Акцентується увага на доцільності використання міждисциплінарного підходу при проведенні ...
815525
  Вижва С.А. Методи визначення структури пустотного простору та їх застосування для вирішення завдань промислової геофізики, інженерної геології, геоекології : випуск 22. Геофізика / С.А. Вижва, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 134-139. – Бібліогр.: 40 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено огляд методів визначення структури пустотного простору гірських порід та матеріалів, а також розглянуто можливості їх застосування для вирішення завдань промислової геофізики, інженерної геології та екології.
815526
  Бакун К.С. Методи визначення функціонально-територіального ресурсу міської забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Бакун Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
815527
  Хільчевський В.К. Методи визначення хімічного складу природних вод : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський, В.І. Пелешенко. – Киев, 1993. – 98с.
815528
  Веремчук А.В. Методи визначення центральності актора у соціальній мережі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 141-144
815529
  Рєзнік Я.Б. Методи викладання в радянській школі / Проф. Я.Б. Рєзнік док. пед. наук. – [Харків] : Радянська школа, 1941. – 140 с.
815530
  Коваленко М.А. Методи викладання економіки у сучасній вищій школі : навч.-метод. посібник / Коваленко М.А., Ломоносова О.Е., Швороб Г.М. ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 179-193. – ISBN 978-966-289-247-5
815531
  Гречаний В. Методи викладання іноземних мов з точки зору міжкультурної комунікації // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 237-239
815532
  Канівець О.М. Методи викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаійних технологій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 188-192. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
815533
  Грабар М.В. Методи використання лікувально-оздоровчого туризму на практиці / М.В. Грабар, М.Ю. Кашка, О.В. Пригара // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 44-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
815534
  Шишкіна Т. Методи використання рольових ігор при формуванні фахових компетенцій працівників банківської сфери на практичному прикладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 52-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті визначено сутність і значення ігрового навчання при підготовці майбутніх банківських працівників на практичному прикладі рольової гри. Під вищення вимог до якості професійної підготовки майбутніх банківських працівників для ...
815535
  Левчик В. Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних / В. Левчик, М. Зуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-12. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Бензофенон (БФ) та його похідні використовують як фотостабілізатори завдяки їхній здатності захищати різні речовини та матеріали від шкідливої дії УФ-випромінювання. Ці речовини входять до складу сонцезахисних косметичних засобів, також їх додають в ...
815536
  Мірошніченко О.В. Методи виміру кута місця цілі в РЛС маловисотних цілей на основі просторових фільтрів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 51-56


  У радіолокаційній станції виявлення маловисотних цілей для оцінки напрямку приходу прямого сигналу цілі формування провалу повинне здійснюватися в напрямку на ділянку поверхні Землі, що є джерелом перевідбитого сигналу. Для формування провалу в ...
815537
  Кучеренко Є.Т. Методи вимірювання вакууму / Є.Т. Кучеренко. – К.., 1977. – 48с.
815538
  Гуль Є А. Методи вимірювання енергетичних витрат транспортного потоку // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 46-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
815539
  Коновалов О.Ю. Методи вимірювання і контролю характеристик каналів зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 113-119
815540
  Рубінчик О.В. Методи вимірювання інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
815541
  Жукова Н.К. Методи вимірювання кредитних ризиків у діяльності комерційних банків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 30-34. – Бібліогр.: на 5 пунктів
815542
  Лебедева О.Ю. Методи вимірювання політичних стереотипів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-9. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено вимірюванню політичних стереотипів. Автор розглядає недоліки та переваги різних методик вимірювання політичних стереотипів на прикладі емпіричних досліджень.
815543
  Зеленко О.Ю. Методи випробування фосфоритів Ізюмщини та Донбасу. / О.Ю. Зеленко. – К, 1934. – 12с.
815544
  Головач С.В. Методи випробувань та калібрування безплатформенних інерціальних навігаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Головач Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
815545
   Методи вирішення проблеми примусу в електронних системах голосування / В.О. Процик, Ю.І. Хлапонін, В.М. Вишняков, Н.Х. Касім // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 113-119. – ISSN 2524-0056
815546
  Кравчук В. Методи вирішення юрисдикційних проблем // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 149-157. – ISBN 978-966-8909-91-7
815547
  Ал-Газу Али Ахмед Мохамед Методи виходу українських промислових підприємств на ринок країн Близького Сходу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 133-136
815548
  Лукова-Чуйко Методи виявлення вторгнень у сучасних системах IDS / Лукова-Чуйко, С.В. Толюпа, І.І. Пархоменко // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (5). – С. 19-26. – ISSN 2707-1758


  Нині гостро стоїть проблема захисту інформаційно-комунікаційних систем і ресурсів кібернетичного про-стору. Швидкий розвиток інформаційної сфери приводить і до модернізації та ускладнення методів проведен-ня атак на об’єкти кібернетичного простору. ...
815549
  Кириченко С.В. Методи виявлення обдарованих дітей та психолого-педагогічні умови їх розвитку в Австралійському Союзі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 174-179. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
815550
  Палій І.О. Методи виявлення облич в системах комп"ютерного розпізнавання на основі комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.23. - системи та засоби штучного інтелекту / Палій І.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
815551
  Сопова К. Методи виявлення плагіату в наукових публікаціях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 31-37. – ISSN 2308-0361


  Розглядається поняття"плагіат", визначене законодавством як одне з порушень авторських прав. Власна судово-експертна практика автора дозволила дати практичні рекомендації для встановлення наявності чи відсутності в наукових творах плагіату. Дана оцінка ...
815552
  Нечаєв О. Методи виявлення та аналізу кримінальних мереж сформованих на основі білінгової інформації операторів мобільного зв"язку // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 236-244. – ISSN 2225-5036


  Сучасній людині все складніше уявити себе без використання таких засобів комунікації як Інтернет та мобільний зв"язок. Майже всі сучасні злочини зі стадії готування до вчинення здійснюються з використанням електронних засобів зв"язку та залишають ...
815553
  Ландовський Ю.В. Методи виявлення шкідливих посилань на Web ресурсах / Ю.В. Ландовський, Т.В. Бабенко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 119-121
815554
  Гелбутовська Г. Методи вияву сугестії в політичному дискурсі // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 21-24. – (Бібліотека Інституту філології)
815555
  Мельник О.Г. Методи відносних оцінок в аналізі стану інноваційної та науково-технічної діяльності в інноваційних системах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 78-87. – ISSN 2222-4459
815556
  Кожедуб О. Методи військово-педагогічних наукових досліджень / О. Кожедуб, В. Гаврюшенко, А. Левенець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
815557
  Мельникова О.С. Методи впливу альтернативних медіа (на прикладі українського самвидаву 60-80-х рр. XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 124-128


  Стаття присвячена вивченню методів впливу альтернативних медіа в Радянській Україні. Дослідження проводилося на основі наукових праць зарубіжних та вітчизняних учених. Роль дисидентів у радянському інформаційному просторі досліджено в різних галузях ...
815558
  Посвітак О.А. Методи впливу влади на інтелігенцію Поділля у 1920-х роках // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 392-397. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
815559
  Тітаренко Т.А. Методи впливу на аудиторію (на прикладі телепрограми "Стосується кожного" телеканалу "Інтер", 2013-2018 рр.) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 297-298. – ISBN 978-966-8308-26-0
815560
  Петренко В. Методи впливу політичної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано мовні прийоми впливу, які використовуються в політичній сфері, розглянуто особливості їх застосування в різних видах політичної мови. Анализируются языковые приемы влияния, которые используются в политической сфере, рассматриваются ...
815561
  Барабаш О.В. Методи врахування дії культурних чинників у маркетингових моделях : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 101-106. – Бібліогр.: 10 назв
815562
  Потоцький І.О. Методи встановлення інтервалів калібрування еталонів та засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Потоцький Ігор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815563
  Сорочишин М. Методи встановлення факту існування трудових правовідносин у трудовому праві Великобританії // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 411-414. – ISBN 978-966-7067-18-2
815564
  Слюсар К. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
815565
  Павлишин В. Методи генетичної мінералогії / В. Павлишин, О. Пономаренко, Д. Возняк; МОНУ; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2002. – 100с. – 549Павл Шифр дубл. – ISBN 966-00-0808-2
815566
   Методи геоекологічних досліджень : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1999. – 243с
815567
  Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Свідзінська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2014. – 401, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-382. – ISBN 978-966-171-830-1
815568
  Байрак Г.Р. Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 291, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Предм. покажч.: с. 289-291. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0440-5
815569
  Грициняк І.Й. Методи гідробіологічних досліджень. Тематична бібліографія / І.Й. Грициняк, Т.М. Швець // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 2 (48). – С. 108-127. – ISSN 2075-1508
815570
  Лапушкін І.Т. Методи гільбертового простору в задачах математичної фізики : Учбовий посібник / І.Т. Лапушкін. – Київ, 1982. – 104с.
815571
  Крамський С. Методи графік-орієнтованого управління науковими проєктами у закладах вищої освіти / С. Крамський, П. Гугумберідзе // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конференції, 19 листоп. 2021 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 68-77. – ISBN 978-617-7768-28-8
815572
  Кулешов В.В. Методи громадського контролю представницьких органів влади: зарубіжний та вітчизняний досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 3 (46). – С. 24-34. – ISSN 2414-4436
815573
  Матвійчук А. Методи громадського моніторингу законопроектів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 141-144. – ISSN 2663-5313
815574
  Лановий В.В. Методи грошово-кредитної політики як фактор впливу на макроекономічні процеси в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 131-137. – ISSN 2221-755X
815575
   Методи групової роботи в системі освіти : метод. рекомендації / [П.П. Горностай та ін.] ; за наук. ред. П.П. Горностая ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2017. – 61, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54–57. – ISBN 978-966-8063-79-57
815576
  Маляр М.М. Методи групування критеріїв ефективності для задач вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються підходи поділу множини критеріїв ефективності на підмножини за певними властивостями. Ключові слова: багатокритеріальність, вибір, критерії ефективності An approachs to effectivity criteria subgrouping methods to choice problems were ...
815577
  Штомпель М.А. Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Штомпель Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т заліз. транспорту. – Харків, 2018. – 45 с. – Бібліогр.: 60 назв
815578
  Рибчанська Х.В. Методи державного регулювання вищої освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (192). – С. 31-38
815579
  Гарбар В.А. Методи державного регулювання діяльності агрохолдингів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – C. 17-24. – ISSN 2522-1620
815580
  Єфіменко Н.А. Методи державного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності аграрного сектору економіки // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 118-123. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
815581
  Покатаєва О.В. Методи державного регулювання підприємницької діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-91. – Бібліогр.: 8 назв
815582
  Гаманкова О.О. Методи державного регулювання ринку страхових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 71-73
815583
  Богданович В.Ю. Методи державного управління забезпеченням національної безпеки у її визначальних сферах : навч. посібник / В.Ю. Богданович, А.І. Семенченко, М.Ф. Єжеєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-131. – ISBN 978-966-619-238-0
815584
  Сільнова А.О. Методи державного управління у сфері проведення науково-дослідних робіт // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 160-164. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
815585
  Ігнатова Ю.В. Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів / Ю.В. Ігнатова, Є.А. Поліщук, Ю.В. Василишен // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 5-11. – ISSN 2306-6814
815586
  Шафроненко А.Ю. Методи динамічного інтелектуального аналізу даних з пропусками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шафроненко Аліна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815587
  Мармазов В.Є. Методи динамічного тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод в юриспруденції Європейського Суду з прав людини / В.Є. Мармазов. – Київ : Юридична книга, 2002. – 399, [1] с. – На обкл. авт. зазнач.: Василь Мармазов. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 388-399 та в прим.: с. 277-382. – ISBN 966-7791-24-6
815588
  Польщиков Костянтин Олександрович Методи динамічного управління в цифровій мережі інтегрального обслуговування на основі застосування інтелектуальних багатоагентних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Польщиков К.О.; Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
815589
  Чала Л.Е. Методи динамічної ідентифікації користувачів розподілених інформаційних систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.06 / Лариса Ернестівна Чала; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
815590
  Макарова С.В. Методи дискусії у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ / С.В. Макарова, Г.М. Ульєва // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 138-143. – ISSN 2074-8167
815591
  Тягунова М.Ю. Методи диспетчеризації завдань у розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. / Тягунова М.Ю. ; НАНУ, Ін-т пролем модел. в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с.17 назв
815592
  Шмаров В.М. Методи дистанційного контролю геометричних параметрів великогабаритних виробів : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.11.16 / Шмаров В.М.; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 25 назв
815593
  Голуб Н. Методи дистанційного навчання української мови / Н. Голуб, О. Горошкіна // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 148-158. – ISSN 2411-1317
815594
  Муранов А.С. Методи диференційованого обслуговування інформаційно-комунікаційних систем із гарантованим сервісом : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Муранов Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815595
  Сироткіна О.І. Методи діагностики SCADA систем на основі m-арних кортежів та k-значної логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сироткіна Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпро, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
815596
  Мартинюк І. Методи діагностики готовності особистості до самоосвітньої діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 96-99. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретичний аналіз наукових розробок проблеми розвитку готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності та проблеми методів наукового психологічного дослідження, а також узагальнення отриманих даних. Одиницями аналізу ...
815597
  Пащенко М.І. Методи діагностики і розвитку комунікативних умінь і навичок. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.25-26.
815598
  Хабіс Методи діагностики комп"ютерних систем та мереж з використовуванням експертних систем реального часу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хабіс А.А. Зідат; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
815599
  Котко Т.П. Методи діагностики психологічного в колективі школярів-підлітків // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.163-170
815600
  Тютюнник Т.В. Методи діагностики та ідентифікації у діяльності експерта-криміналіста // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 420-424. – ISSN 1563-3349
815601
  Саід Халава Фауаз Методи діагностування та управління надійністю послуг в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Саід Халава Фауаз ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815602
  Погребняк Н.С. Методи діяльності Апарату Верховної Ради України (класифікація за призначенням) // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 14-27. – ISSN 1993-0941
815603
  Ковалів М.В. Методи діяльності громадських об"єднань в Україні / М.В. Ковалів, І.Ю. Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 28-33. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
815604
  Ковалів М.В. Методи діяльності громадських об"єднань в Україні / М.В. Ковалів, І.Ю. Хомишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 83-88. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
815605
  Лихачов С. Методи діяльності органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 29-35
815606
  Турковський О.Я. Методи діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 127-132. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
815607
  Лазарев А.А. Методи діяльності Центральний виборчої комісії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 442-443
815608
  Харьков О.С. Методи для задач векторного узагальненого оптимального керування системами з розподiленими параметрами / О.С. Харьков, Я.І. Ведель, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 2 (134)


  The paper develops the theory of existence and necessary optimality conditions for optimal control problems with a vector quality criterion for systems with distributed parameters and generalized impacts. The concept of (K, e, ?)-approximate efficiency ...
815609
  Войтова Т Методи для рівноважних задач з обмеженнями у вигляді варіаційних нерівностей / Т Войтова, А. Гриненко, В. Семенов // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 75
815610
  Асєєв Георгій Методи добування та знаходження знань у сховищах даних електронного документообігу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена проблемі дослідження і виявлення "машиною" у "сирих" даних схованих структур або залежностей, якщо конкретні відомості сховища даних характеризуються кінцевою сукупністю значимих факторів, що обумовлюють аналізований процес чи його ...
815611
  Шевченко О.В. Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного підходу : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
815612
  Шевченко О.В. Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного підходу : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123л. + Додатки: л.123. – Бібліогр.: л.115-122
815613
  Мицик С.В. Методи доведення нерівностей // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 16
815614
  Клименко О.В. Методи дослідження агресивності як внутрішньої риси особистості // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 15-21
815615
  Завальнюк В.В. Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 32-35
815616
  Забузова В.В. Методи дослідження аудиторій масової комунікації : преса, радіо, телебачення та інтернет // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
815617
  Морох Володимир Володимирович Методи дослідження великих комбінаційних схем на основі спктральних моделей в базисах складних розрядних функцій : Автореф... д-ра техн.наук: 01.05.02 / Морох Володимир Володимирович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 32л.
815618
  Мусієнко М.М. Методи дослідження вищих водних рослин : Навч. посібник до лабораторних занять з фізіології рослин для студ. біологічного фак-ту / КНУТШ; М.М. Мусієнко, О.П. Ольхович. – Київ : Київський університет, 2005. – 60с. – ISBN 966-594-629-3
815619
  Петриченко О.Й. Методи дослідження включень у мінералах галогенних порід / О.Й. Петриченко. – Київ : Наукова думка, 1973. – 92с.
815620
  Ятвецька Г.В. Методи дослідження властивостей сталих структур у соціальних системах : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.02- методологія та методи соціологічних досліджень / Ятвецька Г. В.; Ятветцька Г.В.; Одеський нац. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 214 л. + Додатки: л. 205-214. – Бібліогр.: л. 189-204
815621
  Ятвецька Г.В. Методи дослідження властивостей сталих стурктур у соціальних системах : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.02 / Ганна Володимирівна Ятвецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815622
  Шморгун Н. Методи дослідження впливу інфляції та зміни цін при аналізі фінансової звітності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено питанням аналізу фінансової звітності підприємства в умовах зміни цін та інфляції, що мають місце на сучасному етапі розвитку економіки в світі та в Україні. Існують певні методи, що дозволяють врахувати особливості часу і скоригувати ...
815623
  Гапченко О.А. Методи дослідження гендерного концепту в мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 68-73
815624
  Черняхівська В. Методи дослідження гендерної політики в системі державного управління в межах антропоцентричної парадигми наукового пізнання / В. Черняхівська, О. Тихоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 80-87. – (Державне управління ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У статті, в межах антропоцентричної парадигми наукового пізнання, досліджено традиційну для української науки державного управління методологію гендерних досліджень. Акцентовано увагу на багатомірності моделі гендера та інтегрованому характері поняття ...
815625
  Черняков Б.І. Методи дослідження генезису зображальної журналістики // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 165-175
815626
  Черняков Б.І. Методи дослідження генезису зображальної журналістики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 19с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 ; Зображальна журналістика: проблеми теорії і методології дослідження. Тексти лекцій)
815627
  Мезенцев К. Методи дослідження географії релігії: доцільність використання, систематизація, потенціал картографічного та центрографічного методів / К. Мезенцев, Ю. Когатько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-36. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Показано основні методи досліджень з географії релігій в масштабах області. The basic methods of research in geography of religions are shown in the scales of region.
815628
  Сітарчук Р.А. Методи дослідження діяльності адвентистів сьомого дня в українських землях // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 2075-1451
815629
  Сидельникова Л.В. Методи дослідження еволюції літерних знаків французького письма у фонографічному та ідеографічному аспектах // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 145-149
815630
  Попова Н.М. Методи дослідження еволюційних змін мовної та концептуальної картин світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 223-230


  Статтю присвячено пошуку оптимального поєднання методів синхронічно-діахронічного дослідження національної концептосфери з метою визначення закономірностей ії рзвитку. Поєднання семантико-когнітивного та етимологічного аналізу з порівняльно-історичним ...
815631
  Морозова О.О. Методи дослідження ефективності ЗМІ: СРСР 70—80 рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 9-14


  У статті йдеться про розвиток соціологічних досліджень аудиторії й ефективності ЗМІ у Радянському Союзі в 70-80-х рр. ХХ ст. The article is devoted to development of soiological research of the audience and efficiency of mass media in the Soviet Union ...
815632
  Різун В. Методи дослідження ефективності реклами / В. Різун, Ю. Шмига, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-42. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз методів дослідження ефективності реклами, які використовують науковці і практики. Подан анализ методов исследования эффективности рекламы, которые используют ученые и практики. The article represents the analysis of methods of ...
815633
  Тимрук-Скоропад Методи дослідження ефективності фізичної терапії та легеневої реабілітації осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 147-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2520-2677
815634
  Зуєва А.М. Методи дослідження звичаєво-правової культури українського народу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 125-128. – ISSN 1563-3349
815635
  Ковтун Оксана Іванівна Методи дослідження інтегральних рівнянь з додатковими умовами : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Ковтун О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 118л. – Бібліогр.: л. 108 - 118
815636
  Ковтун Оксана Іванівна Методи дослідження інтегральних рівнянь з додатковими умовами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Ковтун О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
815637
  Звонська Л.Л. Методи дослідження категорії темпоральності в давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 229-237
815638
  Мочкош Я.В. Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Мочкош Я. В.; Мочков Я.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
815639
  Корнев М.М. Методи дослідження конвергенції економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 10-15. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
815640
  Заньковська Г.Д. Методи дослідження концептів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 102-104. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
815641
  Фіалков Я.А. Методи дослідження лікарських речовин / Я.А. Фіалков. – Київ-Харків : Держмедвидавництво, 1935. – 232 с.
815642
  Фіалков Я.А. Методи дослідження лікарських речовин / Я.А. Фіалков. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ, 1938. – 460с.
815643
  Докучаєв О.А. Методи дослідження механізму мотивації персоналу підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
815644
  Кудріна Т.С. Методи дослідження мотивації : навчальний посібник / Кудріна Т.С.; Ін-т післядипломної освіти КНУТШ. – Київ, 2003. – 122с. : іл. – Шифр дубл.15 Кудр..Доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-28-Х
815645
  Черняков Б.І. Методи дослідження ранньої зображальної журналістики / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка.Ін-т журналістики.Центр вільно преси. – Київ, 1998. – 19с.
815646
  Безус А.М. Методи дослідження регулювання якості продукції / А.М. Безус, Ю.В. Грудцина // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 21-26
815647
  Рудий Р.М. Методи дослідження рельєфу земної поверхні. : Автореф... доктор техн.наук: 05.24.02 / Рудий Р.М.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 32л.
815648
  Клок Т. Методи дослідження свободи в філософії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 45-49
815649
  Лещук О.О. Методи дослідження слоганів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті аналізуються основні методи дослідження рекламних слоганів та необхідність їх комплексного застосування.
815650
  Стриж О.М. Методи дослідження соціальної дистанції в соціології // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 143-144
815651
   Методи дослідження соціальної напруженості в організації / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.М. Івкін, О.С. Ковальчук // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 75-84. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
815652
  Матвієнко В.М. Методи дослідження становлення й розвитку економіко-географічної думки в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 37-45. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
815653
  Наєнко Г. Методи дослідження староукраїнського наукового тексту // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – С. 69-74
815654
  Снісаренко Я.С. Методи дослідження суспільно-політичної лексики української та англійської мов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 166-176
815655
  Мархонос С. Методи дослідження територіальної організації працересурсного потенціалу в туризмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні етапи дослідження територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери, запропоновано методи дослідження. The basic stages of research the territorial organization of labour resources potential of tourist sphere ...
815656
  Корнілова Н.В. Методи дослідження територій з критичною екологічною ситуацією // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 101-107. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
815657
  Зволінська Марія Методи дослідження у вивченні історії рідного краю // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38
815658
  Касьянова О. Методи дослідження фонетичної варіативності сучасного українського мовлення / Олександра Касьянова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 139-144. – ISSN 0320-3077
815659
  Яцишин А.М. Методи дослідження четвертинних відкладів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 178 с. : іл. – Бібліогр.: с.165-168
815660
  Шапуров О.О. Методи досліджень виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 168-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
815661
  Осиченко Г.О. Методи досліджень еволюції історичних міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 121-126. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
815662
  Красовська О.Ю. Методи досліджень ефективності маркетингових інструментів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 133-136. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
815663
  Дзейко Ж. Методи досліджень законодавчої техніки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються методи досліджень законодавчої техніки. В статье анализируются методы исследования законодательной техники. The author of the given article analyses methods of researches of legislative techniques.
815664
   Методи досліджень мінеральних підземних вод : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навчальних закладів / О.Л. Шевченко [та ін.] ; [ ред. Л.Л. Воронцова] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 240 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 225-228. – ISBN 978-966-439-451-9
815665
  Буллер М.Ф. Методи досліджень та випробування високомолекулярних сполук : навч. посібник / М.Ф. Буллер, В.А. Роботько ; М-во освіти і науки України. Сум. держ. ун-т, Шостк. ін-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 978-966-657-760-6
815666
  Грициняк І.Й. Методи досліджень у генетиці, селекції риб та біотехнологіях. Тематична бібліографія / І.Й. Грициняк, Т.М. Швець // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 1 (47). – С. 86-98. – ISSN 2075-1508
815667
  Грициняк І.Й. Методи досліджень у гідрохімії, гідроекології та водній токсикології. Тематична бібліографія / І.Й. Грициняк, Т.М. Швець // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Тарасюк С.І. ; редкол.: Гомельський Б., Патрік Д., Бузевич І.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (49). – С. 101-129. – ISSN 2075-1508
815668
  Погорелов Ю.С. Методи екологізації діяльності промислового підприємства / Ю.С. Погорелов, В.В. Вахлакова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 31-40
815669
  Синякевич І.М. Методи екологізації податкової системи : податки / І.М. Синякевич, О.І. Олійник // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 28-33 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
815670
  Зорін Д.О. Методи екологічної оцінки геологічного та суміжних середовищ із використанням комп"ютерних технологій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-85 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
815671
  Шоломович І.А. Методи економічного аналізу балансу промислового підприємства. / І.А. Шоломович. – Х., 1932. – 172с.
815672
  Демченко Т.А. Методи економічного аналізу та їх особливості / Т.А. Демченко, Н.О. Лисенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 179-184. – ISSN 1993-6788
815673
  Румик І.І. Методи економічного дослідження продовольчого забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 23-29. – ISSN 2306-6792
815674
  Курач Т.М. Методи експертиз // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 19-27


  У статті розглянуто основні, найбільш використовувані методи експертиз, зазначено їх сутність і призначення. Проаналізовано види процедур проведення експертного оцінювання. В статье рассмотрены основные, наиболее используемые методы экспертиз, ...
815675
  Коломієць Л.В. Методи експертних оцінок у процесі експертизи навчального процесу у вищих навчальних закладах / Л.В. Коломієць, О.І. Кисельова // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (9). – С. 18-22. – ISSN 2412-5288
815676
  Окулов П.В. Методи електричних та магнітних вимірів / П.В. Окулов. – Харків-Київ, 1931. – 400 с.
815677
  Довгань Н.О. Методи емпіричного дослідження соціокультурної взаємодії поколінь // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 30-34. – ISBN 978-966-434-530-6
815678
  Нефьодова А Методи ергономічної експертизи акустичного та свілового середовища пробування : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.04 / Нефьодова А , Л.; МО Укр., Хар. держ техн. ун-тет буд.і архіт. – Х., 1999. – 20л.
815679
  Борисенко М. Методи етноекології при вивченні етнографії міста // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 5-9


  Автор декларує використання екологічних методів та підходів етноекології при вивченні культури сучасного міського населення. Міський простір розглядається автором як специфічне середовище існування людини, що впливає на повсякденне життя ...
815680
  Корлюк О.С. Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Корлюк Олександр Сергійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кіберн. ім. В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 2013. – 164 л. – Додатки: л. 154-164. – Бібліогр.: л. 138-153
815681
  Корлюк О.С. Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Корлюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
815682
  Герріт Йан Схеп. Методи забезпечення адресності соціального захисту в Європейському Союзі // Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-33
815683
  Бачинський М.В. Методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Бачинський М.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
815684
  Ренкас А.А. Методи забезпечення вогнестійкості залізобетонних плит перекриття житлових будівель з урахуванням умов реальної пожежі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ренкас Артур Андрійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. нац. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
815685
  Негодченко В.О. Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 278-284. – ISSN 2307-3427
815686
  Горлинський Б.В. Методи забезпечення достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних за рахунок адаптивного кодування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горлинський Борис Вікторович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
815687
  Жидкова Т.В. Методи забезпечення доступності до квартир від входу при проектуванні нових житлових будинків / Т.В. Жидкова, С.М. Чепурна, Ю.В. Грибальський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 136-143 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
815688
  Коляденко О.В. Методи забезпечення електромагнітної сумісності при когнітивному розподілі ресурсів в мережах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коляденко Олексій Вадимович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
815689
  Кузавков В.В. Методи забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, розташованих на локальному об"єкті / В.В. Кузавков, А.О. Зарубенко, О.Г. Янковський // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 72-76. – ISSN 2412-5288
815690
  Єлізаренко А.О. Методи забезпечення необхідної надійності каналів рухомого технологічного радіозв"язку в умовах впливу інфраструктури залізниць : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Єлізаренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
815691
  Коваль В.М. Методи забезпечення оптимального співвідношення між ліквідністю і дохідністю комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 104-109. – Бібліогр.: 2 назви
815692
  Кутоманов Д.Є. Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кутоманов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
815693
  Кутоманов Д.Є. Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних умовах господарювання : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кутоманов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 460 арк. – Бібліогр.: арк. 415-460
815694
  Кутоманов Д.Є. Методи забезпечення трудової дисципліни: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Д.Є. Кутоманов. – Харків : Диса плюс, 2015. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-446 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-03-5
815695
  Слюсар Є.А. Методи забезпечення функціональної цілісності грід-інфраструктур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Слюсар Євген Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815696
  Таха Методи забезпечення якості зв"язку в телекомунікаційних системах надширокосмугового радіодоступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Таха Х.Х. Альмакадма ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
815697
  Воловик О.П. Методи залучення споживачів до зворотного зв"язку за правилами віртуального корпоративного дискурсу компанії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 104-112. – ISSN 2520-6397


  Подано методи та варіанти залучення споживачів до створення повідом- лень за певними встановленими правилами корпоративному дискурсу компанії. Висвітлено відображення корпоративного дискурсу у створеному контенті й коротко розглядається важливість ...
815698
  Труш О.В. Методи захисту аутентифікаційних даних користувачів в Web - додатках / О.В. Труш, А.С. Дуднік, А.В. Панчишко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 93-96
815699
  Задірака В.К. Методи захисту банківської інформації = Methods of bank information protection : навчальний посібник / В.К. Задірака, О.С. Олексюк, М.О. Недашковський ; МОН України ; Тернопільська акад. народ. господарства; НАН України, Ін-т кіб. ім. В.М. Глушкова. – Київ : Вища школа, 1999. – 261с. – ISBN 5-11-004777-4
815700
  Андрєєва О.М. Методи захисту інформаційної безпеки в Україні / О.М. Андрєєва, К. Деркач // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 15-17
815701
  Айрапетян Р.А. Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Айрапетян Р.А.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
815702
  Ковела С.І. Методи захисту та підтримки цілісності інформаційного забезпечення САПР : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.12 / Ковела С.І.; Держ.ун-т."Львів.Політехн.",. – Львів, 2000. – 19л.
815703
  Задірака В.К. Методи захисту фінансової інформації = Methods of the finansiinformation protection : Навч. посібник / В.К. Задірака, О.С. Олексюк; МОНУ; Тернопільська акад. народ. господарства; НАНУ. – Київ : Вища школа, 2000. – 460с. – ISBN 966-528-009-0
815704
  Орел О.О. Методи збереження когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 180-185. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  В статті розглянуті когнітивні порушення у хворих на розсіяний склероз, їх особливості та причини, а також проаналізовані можливості збереження когнітивних функцій у хворих, такі, як фармакотерапія, когнітивно-біхевіоральна терапія та тренування ...
815705
  Курбатська О. Методи збереження сірої української породи у науковому доробку Ф.Ф. Ейснера // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 117- 122
815706
  Куля Ю.Е. Методи збільшення часу життя автономної безпроводової сенсорної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Куля Юлія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
815707
  Стеняшин А.Ю. Методи зборки прикладних систем з функціональних та інтерфейсних об"єктів зі стандартними та згенерованими даними : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Стеняшин Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 125 арк. – Бібліогр.: арк. 119-125
815708
  Стеняшин А.Ю. Методи зборки прикладних систем з функціональних та інтерфейсних об"єктів зі стандартними та згенерованими даними : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Стеняшин Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
815709
  Каменська Т.О. Методи збору аудиторських доказів службою внутрішнього аудита // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 63-70. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
815710
  Романюк А.В. Методи збору даних з безпроводових сенсорних мереж телекомунікаційними аероплатформами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Романюк Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 42 назви
815711
  Козел Г. Методи звукової стенографії, засновані на перетвореннях фур"є // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 321-328 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
815712
   Методи зниження повторного інфікування вірусами оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі в умовах Південного Полісся України / О.В. Вишневська, М.І. Костянець, В.О. Чумак, Л.В. Столярчук, С.А. Шмунь // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 132-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-9270
815713
  Шпонтак І.М. Методи зниження шумового навантаження на природне середовище // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-31 : рис.
815714
  Акіменко В.В. Методи зняття невизначеності у економічних моделях оптимального керування з ієрархією / В.В. Акіменко, О.Г. Наконечний // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 73-74
815715
  Бережна Ольга Володимирівна Методи і алгоритми адаптивного рівноважного кодування для інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бережна О.В.; Харк. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2002. – 19 с.
815716
  Артамонов Є.Б. Методи і алгоритми діагностування стану ділянок теплових мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артамонов Є.Б. ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
815717
  Файсал Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Файсал М.Е. Сардієх. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
815718
  Фаді Талал Ахмед Аль-Келані Методи і алгоритми опрацювання і компресії мовних сигналів та їх реалізація в комп"ютерних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Фаді Аль-Келані.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
815719
  Аль Матарнех Рамі Методи і алгоритми оцінки тестопридатності цифрових пристроїв на етапі проектування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.12 / Аль Матарнех Рамі; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2000. – 16л.
815720
  Погребенник Володимир Дмитрович Методи і вимірювальні системи оперативного визначення інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Погребенник В.Д.; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАНУ. – Львів, 2002. – 36 с.
815721
  Лук"янченко Н.Д. Методи і досвід удосконалення оплати праці у галузях економіки України / Н.Д. Лук"янченко, В.М. Пастушенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 60-63. – ISBN 966-614-021-7
815722
  Сотникова Т. Методи і завдання наукового дослідження // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 200-205
815723
  Осман Ахмед Мохамед Шарадга Методи і засіб забезпечення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів звукотехнічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Осман Ахмед Мохамед Шарадга ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
815724
  Кісь Я.П. Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах / Я.П. Кісь, В.М. Теселюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 174-182 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
815725
  Палагіна О.А. Методи і засоби автоматизованого постпроектування при будівництві складних енергетичних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Палагіна О.А.; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архіт. – К., 1997. – 19л.
815726
  Таянов Сергій Анатолійович Методи і засоби адаптивної обробки випадкових локально-нестаціонарних імпульсних потоків для автоматизації досліджень : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Таянов Сергій Анатолійович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 19л.
815727
  Тарік Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тарік(Мох"д Тайсір) ; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815728
  Холоша Олександр Олександрович Методи і засоби аналізу якості деяких алгоритмів криптографічного захисту інформації : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.03 / Холоша Олександр Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 17л.
815729
  Огородник К.В. Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Огородник К.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
815730
  Лазурак З.Д. Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Лазурак Зоряна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815731
  Іленков Анджей Романович Методи і засоби відбору вимірювальної інформації для автоматизованних систем виготовлення магнітодіелектричних запам"ятовувальних середовищ : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.04 / Іленков Анджей Романович; НАН України. Фізико-математичний ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 22л.
815732
  Подчашинський Ю.О. Методи і засоби відеовимірювань лінійних і кутових переміщень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.01 / Подчашинський Ю.О.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2002. – 19 с.
815733
  Коженевский С.Р. Методи і засоби відновлення та знищення інформації на жорстких магнітних дисках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.05 / Коженевский С.Р.; Сергій Романович Коженевський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 31 назва
815734
  Дичка Іван Андрійович Методи і засоби для реалізації зберігання, обробки та вводу графічнокодованої інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.13 / Дичка І.А.; Національний технічний університет. КПІ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 45 назв.
815735
  Буханцов С.М. Методи і засоби ефективної організації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.03 - математ. та програм. забезпеч. обчислювальних машин і систем / Буханцов С.М. ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
815736
  Одарущенко О.М. Методи і засоби забезпечення надійності та функційної безпечності програмно-технічних комплексів з урахуванням фізичних і проєктних дефектів компонентів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Одарущенко Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 68 назв
815737
  Іванова І.М. Методи і засоби забезпечення очищення води / І.М. Іванова, О.М. Сємака // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
815738
  Яцишин В.В. Методи і засоби забезпечення та контролю якості програмних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Яцишин В.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815739
  Базелева Н.А. Методи і засоби захисту від корозії систем рідинного охолодження радіоелектронної апаратури : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. - 05.17.14. - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії / Базелева Н.А. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назви
815740
  Ноздрачова К.Л. Методи і засоби збудження ультразвукових імпульсів ємнісним методом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Ноздрачова Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
815741
  Євтухова Тетяна Іванівна Методи і засоби інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Євтухова Т.І.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
815742
  Фуртат Ю.О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фуртат Юрій Олегович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2016. – 179 арк. – Додатки : арк. 162-179. – Бібліогр.: арк. 144-161
815743
  Фуртат Ю.О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фуртат Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 37 назв
815744
  Філянін Д.В. Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Філянін Данило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 13 назв
815745
  Заяць В.М. Методи і засоби комп"ютерних інформаційних технологій : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студ. базового напряму 6.050101 "Комп"ютерні науки" / В.М. Заяць ; МОНУ ; Львівський державний ін-т новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-199-002-8
815746
  Ахмід Газі Методи і засоби комп"ютерної ідентифікації динамічних об"єктів на основі інтегральних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Ахмід Газі; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
815747
  Григораш В.В. Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Григораш В.В.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
815748
  Андрієнко В.О. Методи і засоби контролю та підвищення надійності запам"ятовуючих пристроїв в системах критичного застосування : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.11.13 / Андрієнко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 41 назва
815749
  Михайлова І.Ю. Методи і засоби математичного моделювання теплових полів у технологічних процесах безконтактної лазерної деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Михайлова Ірина Юріївна : НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
815750
  Піцун О.Й. Методи і засоби опрацювання біомедичних зображень в системах автоматизованої мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Піцун Олег Йосипович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
815751
  Висоцька В.А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Висоцька Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
815752
  Іванешкін О.І. Методи і засоби оптимізації управління інформаційними потоками у вузлах мереж комутації пакетів і повідомлень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Іванешкін Олександр Іванович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 23 назви
815753
  Биковий П.Є. Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп"ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Биковий П.Є. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв
815754
  Гриценко Дмитро Володимирович Методи і засоби паралельно-рекурсивного програмування для трансп`ютерних комплексів : Автореф... канд. фізико.-матем.наук: 01.05.03 / Гриценко Дмитро Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
815755
  Коляда К.В. Методи і засоби підвищення ефективності відновлення даних, втрачених при їх віддаленому зберіганні та передачі в мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коляда Костянтин Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 21с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
815756
  Жабін В.І. Методи і засоби підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем реального часу : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.13 / Валерій Іванович Жабін; Нац. технол. ін-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
815757
  Басем Мухаммед Фадел Альхадіді Методи і засоби підвищення ефективності псевдовипадкового тестування цифрових о`єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Басем Мухаммед Фадел Альхадіді; Нац. техн. ун-т Украіни "КПІ". – К., 1999. – 16л.
815758
  Волокита А.М. Методи і засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп"ютерних системах і мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 01.05.03 / Волокита А.М.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
815759
  Перевозніков С.І. Методи і засоби підвищення ефктивності покомпонентного діагностування цифрових пристроїв : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Перевозніков Сергій Іванович ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 28 назв
815760
  Бабенко Костянтин Юрійович Методи і засоби підвищення живучості розподілених телекомунікаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Бабенко К.Ю.; НАНУ; Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
815761
  Соколов В.Ю. Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соколов Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору НАН України. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 35 назв
815762
  Голуб К.Ю. Методи і засоби підвищення точності діелькометричних вологомірів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Голуб Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
815763
  Кулаков Юрій Олексійович Методи і засоби підвищення якості обслуговування в комп"ютерних мережах, що динамічно реконфігуруються : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.13 / Кулаков Ю.О.; Нац. технічний ун-т України "КПІ". – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 42 назв.
815764
  Олійник О.Ю. Методи і засоби побудови комп"ютеризованих вимірювальних систем з віброчастотними сенсорами і програмною візуалізацією даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Олійник Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 51 назва
815765
  Морозов К.В. Методи і засоби побудови моделей поведінки небазових відмовостійких багатопроцесорних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Морозов Костянтин В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 23 назви
815766
  Берко А.Ю. Методи і засоби представлення залежностей в реляційних базах даних як форми знань. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.17 / Берко А.Ю.; Наук-виробн.об"єднання "Міськсистемотехніка". – К, 1993. – 18л.
815767
  Цибаєв Є.І. Методи і засоби прогнозування часу виконання програм в спеціалізованих комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Цибаєв Євгеній Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815768
   Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в збройні сили України : монографія / М-во освіти і науки України , Вінницький нац. техн. ун-т ; [C.М. Злепко, Л.Г. Коваль, В.В. Петренко, Р.С. Белзецький]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.196-203. – ISBN 978-966-641-344-7
815769
  Кирпатенко Ілля Миколайович Методи і засоби раціонального перетворення та акумулювання енергії сонця та вітру в автономних енергосистемах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.08 / Кирпатенко І.М.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
815770
  Малюта Тетяна Олексіївна Методи і засоби роботи з неповними і нечіткими значеннями в системах реляційних баз данних : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.17 / Малюта Тетяна Олексіївна; Київ. міська держ. адміністрація наук. вироб. об"єднання "Міськсистемотехніка". – К., 1993. – 24л.
815771
  Ісса Айман Сарем Методи і засоби розробки спеціального програмного забезпечення для систем розподілу ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Ісса Айман Сарем; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
815772
  Шарапов В.М. Методи і засоби синтезу анізотропних п"єзоелектричних перетворювачів фізичних величин : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Шарапов В.М.; Одеськ.держ.політехн.ун-т. – Одеса, 1996. – 32л.
815773
  Ель-Хуссейн Касам Мустафа Методи і засоби синтезу структур корпоративних мереж : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Ель-Хуссейн Касам Мустафа; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 16л.
815774
  Вовк Орест Михайлович Методи і засоби створення електромагнітних полів та вимірювання їх параметрів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Вовк Орест Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 24л.
815775
  Панченко Л.Є. Методи і засоби сучасної миротворчості та основні тенденції їх розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 575-583. – ISSN 1563-3349
815776
   Методи і засоби управління параметрами твердотілих фотоелектричних перетворювачів : монографія / С.В. Лєнков [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 143 с. – ISBN 978-966-439-346-8
815777
  Фаллагі Алі Методи і засоби формування спеціалізованих псевдовипадкових керованих двійкових послідовностей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Фаллагі Алі; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
815778
  Яременко С.В. Методи і їх алгоритмічна, програмна та технічна реалізація для побудови інтерактивних систем спеціального призначення : дис. ... д-ра філософії : 122 ; 12 / Яременко Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 186 арк. – Додатки: арк. 169-186. – Бібліогр.: арк. 150-168
815779
  Мельніков В.В. Методи і комп"ютерні засоби навчання та самонавчання паралельно-ієрархічної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мельніков Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2012. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 25 назв
815780
  Шпакович В.В. Методи і комп"ютерні засоби паралельно-ієрархічного перетворення для ефективного розпізнавання динамічних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шпакович Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
815781
  Бицько О.С. Методи і методика оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто методи (різні за формою і за суттю), які можуть бути використані для отримання об"єктивних результатів оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств.
815782
  Большакова М.Г. Методи і методологія дослідження лінгвокультурологічної компетенції майбутніх перекладачів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 47-56. – ISBN 978-617-7188-08-6
815783
  Леута О.І. Методи і методологія лінгвістичного аналізу : посіб. для магістрів та аспірантів філол. спец. / О.І. Леута, О.П. Дубчак. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 130–138, в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-931-100-9
815784
  Балтовський О.А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Балтовський О.А. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
815785
  Сергієнко О.А. Методи і моделі аналізу ефективності систем електронної комерції / О.А. Сергієнко, О.Є. Шапран, І.І. Соснов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 140-149. – ISSN 2222-4459
815786
  Кузнєцова Н.В. Методи і моделі аналізу, оцінювання та прогнозування ризиків у фінансових системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Кузнєцова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 53 назви
815787
  Баранкевич М.М. Методи і моделі випадкових процесів : навчальний посібник / М.М. Баранкевич ; МВ і ССО УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛДУ, 1986. – 72 с.
815788
  Катушков В.О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Катушков Володимир Олексійович ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 31 с. – Бібліогр. : 45 назв.
815789
  Церклевич А.Л. Методи і моделі дослідження та інтерпретації гравітаційного поля планет земної групи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Церклевич А.Л. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 34 с. – Бібліогр. : 50 назв.
815790
  Кочуєва З.А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об"єктів у сучасних бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочуєва Зоя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
815791
  Бондар М.І. Методи і моделі масової оцінки нерухомості / М.І. Бондар, А.А. Кулик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 33 назв
815792
  Шостак А.В. Методи і моделі мікрофотограмметрії у прикладних наукових дослідженнях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Шостак Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 28 с. – Бібліогр.: 31 назва
815793
  Шевцов Дмитро Валерійович Методи і моделі обробки дискретних зображень знаків в автоматизованих системах переробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Шевцов Д.В.; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
815794
  Ботнар К.В. Методи і моделі опису характеристик телекомунікаційної мережі в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ботнар К.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв.
815795
  Мохаммед Методи і моделі оцінки ефективності застосування бездротових сегментів в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохаммед К. Мохаммед. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
815796
  Левченко О.І. Методи і моделі оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ твердих корисних копалин : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Левченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815797
  Оксанич І.М. Методи і моделі оцінки та підвищення ефективності проблемно-орієнтованого інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Оксанич І.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
815798
  Арестенко Вікторія Валеріївна Методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, методи оцінки можливості ведення конкурентної боротьби та комплексного оцінювання конкурентоспроможності виробництва.
815799
  Гученко М.І. Методи і моделі підготовки операторів рухомих об"єктів в автоматизованих навчальних системах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Гученко М.І.; Мін--во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 35 назв
815800
  Фастова Д.В. Методи і моделі підсистеми прогнозування виникнення лавинонебезпечних ситуацій : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Фастова Д.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
815801
  Крючковський Д.О. Методи і моделі побудови інформаційних технологій економічного моніторрингу для CALL- центрів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Крючковський Д.О.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
815802
  Пономаренко В.П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Пономаренко В.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
815803
  Кігель Володимир Методи і моделі прийняття рішень у ринковій економіці : Монографія / Кігель Володимир; Київськ. економічний ін-тут менеджменту (ЕКОМЕН). – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 202с. – ISBN 966-8253-13-2
815804
  Зражевська Н.Г. Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Зражевська Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Каїв. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
815805
  Пеньков О.Г. Методи і моделі прогнозування показників розвитку економіки на довгострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 86-92
815806
  Мінухін С.В. Методи і моделі проектування на основі сучасних CASE-засобів : навч. посібник / С.В. Мінухін, О.М. Беседовський, С.В. Знахур ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-676-301-6
815807
  Преснякова Д.В. Методи і моделі процесів та елементів поверхневої семантики словосполучень природної мови в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Преснякова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 14 назв.
815808
  Бабій І.В. Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 84-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
815809
  Саламех Осама Іззат Методи і моделі розрахунку характеристик продуктивності лом : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Саламех Осама Іззат; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1995. – 19л.
815810
  Єфіменко А.А. Методи і моделі синтезу та оптимізації міжблочних електричних з"єднань радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Єфіменко Анатолій Афанасійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 20 назв
815811
  Славич В.П. Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славич В.П. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
815812
  Тороєв А.А. Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем управління кризисними ситуаціями : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Тороєв А.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
815813
  Крохмалюк Д. Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 48-51
815814
  Данова М.О. Методи і модель інформаційної технології вибору пріоритетів науково-технічного розвитку в національних форсайт-дослідженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Данова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
815815
  Довгань Н. Методи і організація емпіричного дослідження соціокультурної взаємодії поколінь // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – С. 39-49 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
815816
  Козак Л.В. Методи і підходи для визначення характеристик турбулентного середовища // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (99). – С. 60-77. – ISSN 1561-8889
815817
   Методи і прийоми виховання мовної особистості учнів у світлі педагогічних ідей І. Огієнка / М. Пентилюк, І. Гайдаєнко, С. Мунтян, Т. Окуневич // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 146-153. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
815818
  Демкович Василь Методи і прийоми роботи з географічними картами // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 22-26. – Бібліогр. 10 назв
815819
  Почапський Є.П. Методи і прилади контролю руйнування матеріалів за малопотужними емісійними сигналами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Почапський Євген Петрович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
815820
  Преловська І. Методи і принципи дослідження документальних джерел з історії Української автокефальної православної церкви (1921-1930) - Української православної церкви (1930-1939) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 63-100. – (Нова серія ; вип. 18)
815821
  Семенов А.О. Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Семенов Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
815822
  Домбровський З.І. Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об"єктів комп"ютерізованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Домбровський З.І. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815823
  Щесьняк З.В. Методи і пристрої для підвищення точності систем керування гідравлічних приводів на прикладі процесу вільного кування : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.05 / Щесьняк З.В.; Збігнев Владислав Шесьняк; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 47 назв
815824
  Вовчук М.М. Методи і процедури класифікації адміністративних правопорушень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 56-65. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано систему методів і процедур класифікації адміністративних правопорушень. Зроблено узагальнення про їхній зміст і сутність. The author analyzes the system of methods and procedures of administrative offense classification and makes an ...
815825
  Мороженко О.В. Методи і результати дистанційного зондування планетних атмосфер = Tecnioues and results of remote sensing of planetary atmospheres / О.В. Мороженко; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ : Наукова думка, 2004. – 648с. – ISBN 966-00-0017-0
815826
  Філоненко Сергій Федорович Методи і системи акусто-емісійної діагностики : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Філоненко С.Ф.; Нац. авіац. ун-тет. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
815827
  Мельник Ю. Методи і способи розв"язування задач базового курсу фізики в сучасному підручнику // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 132-141. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
815828
  Петерсен Ю. Методи і теорії для розв"язування геометричних задач на побудову / Ю. Петерсен. – Київ, 1940. – 84 с.
815829
  Кузніченко В.С. Методи і технології комп"ютерної обробки складних сигналів з ортогональним частотним розділенням у системах радіомоніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузніченко В"ячеслав Семенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815830
  Капштик О.І. Методи і технологічні засоби представлення та аналізу повітряної обстановки в геоінформаційних системах оперативного управління : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Капштик О.І. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В М. Глушкова. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв.
815831
  Кондратюк О.П. Методи і форми організації навчання / О.П. Кондратюк. – Київ, 1975. – 110 с.
815832
  Корченко А.О. Методи ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.21 / Корченко Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
815833
  Ємець Ю.В. Методи ідентифікації на базі мультіфрактальних показників при розпізнаванні завад і текстур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ємець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
815834
  Приходько С.Б. Методи ідентифікації нелінійних стохастичних диференціальних систем на основі нормалізуючих перетворень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Приходько Сергій Борисович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 73 назви
815835
  Сергієнко М.П. Методи ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються інерційними ланками аперіодичного типу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Сергієнко М.П.; Державний комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики; Нац. науковий центр " Ін-т метрології". – Харків, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
815836
  Якимчук Н.М. Методи ідентифікації та комплексної діагностики телекомунікаційних систем / Н.М. Якимчук, А.І. Торошанко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 58-65. – ISSN 2524-0056
815837
  Сидоренко В.М. Методи ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки об"єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Сидоренко Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 26 назв
815838
  Клапків М.С. Методи ідентифікації фінансових ризиків : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 39-46 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
815839
  Борисенко Володимир Олексійович Методи імітаційного моделювання роботи машинно-тракторних агрегатів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано останні дослідження та розробки методів визначення техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів. Детально розглянуто використані методи при створенні програмного забезпечення імітаційного моделювання роботи ...
815840
  Швець О. Методи імплементації сучасних європейських тенденцій у дизайні в професійну підготовку майбутніх українських дизайнерів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 391-405. – ISSN 2312-5993
815841
  Захматов В.Д. Методи імпульсної техніки багатоцільового захисту при гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій та катастроф // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 21-25 : фото
815842
  Захматов В.Д. Методи імпульсної техніки багатоцільового захисту при гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій та катастроф // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-9 : фото
815843
  Кікалішвілі М. Методи індивідуальної профілактики корупційних злочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 300-306. – ISSN 2663-5313
815844
  Ковтун Н. Методи індикативної оцінки можливого шахрайства у фінансовій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Здійснено узагальнення і класифікацію методів виявлення і прогнозування можливих фінансових махінацій, детально розглянуті можливості і сфера застосування цих методів і запропонована система індикативного оцінювання фінансового шахрайства. На основе ...
815845
  Горбачук В.М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи : економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства / В.М. Горбачук ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : А.С.К., 2010. – 223, [1] с. – Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр.: с. 6-10 та в кінці розд. – (Економічна освіта ) ( Серія дослідницького університету/інституту)). – ISBN 978-966-2251-05-0
815846
  Коротких І.В. Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва / Під ред. І.В. Коротких. – Київ, 1999. – 176с. – ISBN 5-7763-9640-9
815847
  Філіпова К.В. Методи інноваційного розвитку підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 280-286.
815848
  Левицький А.О. Методи інтегральної технології та моделі даних в інформаційних системах обліку витрати енергоресурсів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Левицький А. О.; МОУ ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 16л.
815849
  Селевко С.М. Методи інтеграції відомчих мереж зв"язку : Автореф. дис ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Сергій Миколайович Селевко; Харківський нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
815850
  Петренко М.В. Методи інтеграції гетерогенних бібліографічних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Петренко Максим Віталійович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 11 назв
815851
  Свєженцева О.І. Методи інтеграції свідомості та волі народу до системи тоталітарної ідеології в Чехословаччині на рубежі 40-50-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 135-142. – (Історія ; Вип. 20)
815852
  Борецький О.Ф. Методи інтеграції технологій віртуалізації в грід : Дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / О.Ф. Борецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2020. – 198 арк. + Додатки : арк. 186-198. – Додатки : арк. – Бібліогр.: арк. 166-185
815853
  Борецький О.Ф. Методи інтеграції технологій віртуалізації в грід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Борецький Олександр Францович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
815854
  Міхайлуца О.М. Методи інтелектуального аналізу данних та їх застосування у сфері електронної комерції / О.М. Міхайлуца, А.В. Пожуєв, В.В. Тищенко // Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (42). – С. 154-164. – ISSN 2519-8106
815855
   Методи інтелектуального розподілу даних в системах виявлення мережевих вторгнень та функціональна стійкість інформаційних систем до кібератак : [монографія] / Лукова-Чуйко Н.В., Толюпа С.В., Наконечний В.С., Браіловський М.М. – Київ : Формат, 2021. – 370 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
815856
  Дудінова О.Б. Методи інтелектуальної обробки просторових даних в геоінформаційних системах екологічного моніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дудінова Ольга Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
815857
  Бардин М.Я. Методи інтерпретації "Одкровення Іоанна Богослова" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 3-5
815858
  Немченко І. Методи інформаційного впливу держави на прикладі грузино-осетинського конфлікту // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 131-133
815859
  Азарова І.Б. Методи інформаційного моделювання територій в Україні // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
815860
  Кулагін К.К. Методи інформаційної війни в конкурентній боротьбі на світовому ринку озброєнь / К.К. Кулагін, О.Г. Судаков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 77- 82


  В статті розглянуті методи проведення інформаційних операцій в процесі конкурентної боротьби на світових ринках озброєнь і високотехнологічної продукції воєнного призначення. В статье рассмотрены методы проведения информационных операций в процессе ...
815861
  Шишкін О.С. Методи й засоби ідентифікації та аналізу сигналів в інформаційно-вимірювальних компонентах комп"ютерних систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шишкін О.С. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назв.
815862
  Стрельченко К.М. Методи й прийоми аранжування естрадно­джазової музики для баяна та акордеона у стилі свінг // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 85-92. – ISSN 2410-5325
815863
  Горецька С.Д. Методи й форми роботи редакцій українських періодичних видань при висвітленні теми наркоманії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто методи й форми роботи редакцій українських періодичних видань при висвітленні проблем наркоманії, схарактеризовано стан справ і рекомендації щодо антинаркотичної тематики в мас-медіа. В статье рассмотрены методы и формы работы ...
815864
  Литвиненко С.В. Методи й форми розвитку морально-естетичних цінностей студентів вищих педагогічних навчальних закладів у другій половині XX століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 7-9. – ISSN 2411-5983
815865
  Єлець О.П. Методи калькулювання собівартості / О.П. Єлець, А.І. Бірюк // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 91-95. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
815866
  Єсипенко Н. Методи квантитативної лінгвістики у вивченні профілювання концептів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 29-36. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
815867
  Фіногенов О.Д. Методи керування динамічним аналізом складних об"єктів на мультипроцесорних обчислювальних системах : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.12 / Фіногенов О.Д. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
815868
  Іванова Методи кількісного аналізу в психологічних дослідженнях / Іванова, В.М. Панченко // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 8-14
815869
  Іванов С. Методи кількісного обліку наземної фавни. / С. Іванов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 136с.
815870
  Апанасенко Д.В. Методи кластеризації нечітких даних спеціального вигляду та їх застосування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Апанасенко Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 145, [3] арк. – Додатки: арк. 139-145, [3]. – Бібліогр.: арк. 8-9, 131-138
815871
  Апанасенко Д.В. Методи кластеризації нечітких даних спеціального вигляду та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Апанасенко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
815872
   Методи кластерних обчислень : монографія / С.Д. Погорілий, Ю.В. Бойко, Р.І. Левченко, В.А. Мар"яновський ; за ред. С.Д. Погорілого ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-360. – ISBN 978-966-439-679-7
815873
  Яцків Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв"язку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків В.В.; Нац. ун-тет "Львів. політехніка". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
815874
  Панченко Ж. Методи колективних та індивідуальних експертних оцінок в теорії прийняття політтичних рішень // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 44-52


  Статтю присявячено методам колективних та індивідуальних експертних оцінок, що можуть бути використані при виборі методів роботи з експортною групою в процесі прийняття політичних рішень.
815875
  Борисенко О.В. Методи командної роботи при вивченні програмування. Сучасні вимоги ІТ-ринку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 55-59. – Бібліогр.: 7 назв.
815876
  Широчин С.С. Методи комбінованого стеганографічного захисту мультимедійних даних в хмарних сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Широчин Семен Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
815877
  Шингур М. Методи комерціалізації науково-технічних розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглядаються проблеми розробки та вдосконалення методів комерційної реалізації нововведень. На прикладі діяльності технопарків та інноваційних бізнес-центрів запропоновано механізм впровадження нових технологій в Україні.
815878
  Демьянова С. Методи компаративного аналізу польських та українських модерних драм / С. Демьянова, О. Козаченко // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 189-200. – ISSN 2312-6809
815879
  Ушаков С.І. Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ушаков Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815880
  Кичак В.М. Методи компенсації динамічних похибок вимірювальних каналів : монографія / В.М. Кичак, В.С. Рудик, С.Ф. Гончар ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-331-7
815881
  Зибов В.М. Методи компенсації та моделювання функцій впливу діючих факторів у селективному вихрострумовому контролі : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Зибов В.М.; НАН України. Фізико-механ. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1997. – 13л.
815882
  Удовиченко В.В. Методи комплексних географічних досліджень : навчально-методичний комплекс : [ для студ. вищ. навч. закл.] / Удовиченко В.В. ; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ : [Б.в.], 2009. – 100 с.
815883
  Бомба А.Я. Методи комплексного аналізу в задачах ідентифікації : монографія / Андрій Ярославович Бомба, Михайло Володимирович Бойчура ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 188, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-188. – ISBN 978-966-327-466-9
815884
  Киридон П.В. Методи комплектування номенклатурних структур в Українській РСР (1945-1964 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 106-113. – ISSN 2076-1554
815885
  Архангельська А.М. Методи компонентного аналізу і компонентного синтезу в сучасних ономасіологічних досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 45-53. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: 22 п. – ISSN 0027-2833
815886
  Чекмишев О.В. Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій : монографія / Олександр Чекмишев ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-334. – ISBN 978-966-439-475-5
815887
   Методи контролю в процесі занять фізичними вправами / Ю. Козерук, В. Борисенко, А. Денисовець, К. Козерук, Н. Кваша // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 95-104. – ISSN 2312-5993
815888
   Методи контролю і діагностування інформаційної системи підприємства за принципом адаптивного накопичення діагностичної інформації / В.В. Собчук, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко, О.А. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 69-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
815889
  Гайський Павло Віталійович Методи контролю морського середовища за допомогою зондуючих, буксируючих приладів та розподілено-модульованих датчиків : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Гайський Павло Віталійович; Севастопольський держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 2000. – 20л.
815890
  Галкін Лев Олексійович Методи контролю неелектричних величин із зрівноважуванням : Автореф... д-ра техн.наук: 05.11.13, 05.11.06 / Галкін Лев Олексійович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 1995. – 31л.
815891
  Кузенко Л.В. Методи контролю органів державної податкової служби України: правовий аналіз та шляхи вдосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
815892
  Корнійчук М.С. Методи контролю фітосанітарного стану польових культур // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 152-163. – Бібліогр.: 23 назв.
815893
  Новокшонов А.К. Методи контролю цілісності делегованих обчислень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Новокшонов Андрій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 149 арк. – Додатки: арк. 139-149. – Бібліогр.: арк. 127-138
815894
  Новокшонов А.К. Методи контролю цілісності делегованих обчислень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Новокшонов Андрій Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815895
  Притчин С.Е. Методи контролю якості гнучких структур / С.Е. Притчин, Д.В. Гуріна, Н.П. Демська // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 2016. – № 3 (74), июль - сентябрь. – С. 4-8. – ISSN 1563-0064
815896
  Рідей Н.М. Методи контролю якості освітніх процесів в університеті дослідницького типу / Н.М. Рідей, О.В. Зазимко, Л.В. Кліх // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 240-249. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
815897
  Зайцев В.М. Методи концентрування та визначення фенольних сполук (Огляд) / В.М. Зайцев, В.А. Халаф, Г.М. Зайцева // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2008. – Т. 3, № 1. – С. 4-21. – ISSN 1991-0290
815898
  Глоба Світлана Миколаївна Методи корекції динамічних магнітних параметрів плоских виробів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Глоба Світлана Миколаївна; Харків. держ. політичн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
815899
  Гаврилюк О.В. Методи криміналізації та відпливу капіталів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 19-29 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
815900
  Лобойко Л.М. Методи кримінально-процесуального права : монографія / Л.М. Лобойко; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2006. – 352с. – ISBN 966-383-025-5
815901
  Петренко З.А. Методи культивування видів роду Allium L. в умовах посушливого степу півдня України / [Петренко З.А.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 51, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50-51
815902
  Білько Д.І. Методи культури клітин і тканин у біології, біотехнології та медицині : навч.-метод. посібник / Д.І. Білько ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2017. – 87. [1] с. : іл. – Глосарій: с. 57-64. – Бібліогр.: с. 77-80. – ISBN 978-966-2410-82-2
815903
  Неменова Ю.М. Методи лабораторних клінічних досліджень. / Ю.М. Неменова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1976. – 407с.
815904
  Сухорольська С. Методи лінгвістичних досліджень = Methods of linguistic analysis : Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Стефанія Сухорольська, Ольга Федоренко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 344с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-431-4
815905
  Сизонов Д.Ю. Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 53-62. – ISSN 2311-2697
815906
  Дягілєв О.В. Методи лобістської діяльності в Україні й за кордоном: проблеми теорії та практики // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 30-38. – ISSN 0201-7245
815907
  Тєлькінєна Т.Е. Методи лобіювання: теоретико-правові та історико-правові аспекти (на прикладі захисту політичних прав стану дворян у Російській імперії: 1856-1867 pp.) // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 96-98. – ISBN 978-966-2781-18-2
815908
  Ситник Л.Г. Методи логічного синтезу багатозначних оборотних неоднорідних модулів та їх застосування в системах штучного інтелекту : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ситник Л.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
815909
  Сеньо П.С. Методи локалізації функціональних невизначеностей для аналізу систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Сеньо Петро Степанович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
815910
  Сеньо П.С. Методи локалізації функціональних невизначеностей для аналізу систем : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Сеньо Петро Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 348, [3] арк. – Додатки: арк. 335-348, [3]. – Бібліогр.: арк. 17-25, 301-334 та в додатках: арк. 339-346
815911
  Аккурт В. Методи маніпулятивного впливу у лінгвістиці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – С. 5-23. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
815912
  Лазаренко В. Методи маркетингових дослідженнь в системі екологічного маркетингу // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 95-101. – ISSN 2410-0919
815913
  Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології / В.І. Лаврик; Hац. унів. "Київо-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, Фітосоціоцентр, 1998. – 132с. – ISBN 9667459010
815914
  Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології : навчальний посібник для студентів екологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Лаврик; Hац. університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – 203с. – ISBN 966-518-029-0
815915
  Стоян В.А. Методи математичного моделювання в задачах динаміки товстих пружних плит : монографія / В.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 277, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-270. – ISBN 978-966-439-886-9
815916
  Ус Г. Методи математичного моделювання в розв"язанні завдань фінансового менеджменту // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-11. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
815917
  Антонов Є.Є. Методи математичного моделювання мікрорельєфних спеціалізованих структур для світлоповертання та рефракції світла : автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Антонов Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
815918
   Методи математичного моделювання та ідентифікації складних процесів і систем на основі високопродуктивних обчислень = Methods of mathematical modeling and identification of complex processes and systems on the basis of high-performance calculations : (нейро- та нанопористі кіберфіз. системи із зворот. зв"язками, моделі з даними розрідж. структури, парал. обчислення) / О.М. Хіміч, М.Р. Петрик, Д.М. Михалик [та ін.] ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : [б. в.], 2019. – 175, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 169-175. – ISBN 978-966-02-9188-1
815919
  Степанюк В.В. Методи математичного програмування / В.В. Степанюк. – Київ : Вища школа, 1977. – 271с.
815920
  Степанюк В.В. Методи математичного програмування / В.В. Степанюк. – 2-е вид. – К., 1984. – 272 с.
815921
  Войцехівська О.В. Методи математичної статистики у фізіології рослин [Електронний ресурс] : курс лекцій / КНУТШ, Біол. ф-т, Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ, 2008. – 48 с. : табл.
815922
  Бугаєнко Г.О. Методи математичної фізики / Г.О. Бугаєнко. – Київ, 1970. – 310 с.
815923
  Доценко І.С. Методи математичної фізики : метод. посібник для студентів фіз. ф-ту / І.С. Доценко, О.І. Якименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 50, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50
815924
   Методи математичної фізики : метод. вказівки до практ. занять та самостійної роботи для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.М. Хотяїнцев]. – Київ : Київський університет, 2010. – 66, [2] с. – Бібліогр.: с. 64-66
815925
   Методи математичної фізики : підручник [для студентів фізичних факультетів університетів] / [С.С. Піх, О.М. Попель, А.А. Ровенчак, І.І. Тальянський] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 402, [2] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Покажч.: с. 400-403. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-613-858-6
815926
   Методи математичної фізики : метод. вказівки до практ. занять та самостійної роботи для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.М. Хотяїнцев]. – 2-ге вид., змін. і допов. – Вінниця : Рогальська О.І., 2017. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 76-79
815927
  Лесів Йосів Методи менеджменту в умовах ринкової економіки : Навч.посіб. / Лесів Йосів; Львівська комерційна академія. – Київ : Логос, 1998. – 188с. – ISBN 966-581-081-2
815928
  Білик Т.О. Методи мінімізації кредитних ризиків банків / Т.О. Білик, Л.В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 45-54


  Досліджено кредитні ризики українських банків за останні роки.
815929
  Третяк Д.Д. Методи мінімізації ризиків страхових компаній: зарубіжний та вітчизняний досвід / Д.Д. Третяк, Л.А. Євтушенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
815930
  Ілюшко В.М. Методи моделі інформаційної технології проектування метасистем. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ілюшко В.М.; Харків. авіац. ін-тут М.Є.Жуковського. – Харків, 1998. – 33л.
815931
  Скворцов І.Б. Методи моделювання грошових потоків / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, Х.В. Горбова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 321-328 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
815932
  Заплатинський Володимир Дмитрович Методи моделювання елементів предметної області для обчислювальних систем у задачах інтерактивного тестування : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Заплатинський Володимир Дмитрович; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 16л.
815933
  Сукало А.С. Методи моделювання задач цифрової обробки сигналів засобами гіперкомплексних обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сукало Аліна Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 29 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
815934
  Пашко А.О. Методи моделювання процесу Орнштейна-Уленбека / А.О. Пашко, Т.О. Яневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 24-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
815935
  Зварич І. Методи моделювання та прогнозування в етнополітиці // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 28--40. – ISBN 978-966-02-4630-8
815936
  Іванков В.Ф. Методи моделювання трансформаторів та реакторів / В.Ф. Іванков, А.В. Басова, І.В. Хімюк ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2017. – 490, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-02-8297-1
815937
  Петруняк В.Д. Методи моделювання швидкостей гірських порід при використанні сейсмічних даних та даних ВСП / В.Д. Петруняк, Є.В. Устенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 133-134
815938
  Мартиненко О.І. Методи молекулярної біотехнології : лабораторний практикум / О.І. Мартиненко ; за ред. Д.М. Говоруна ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики ; МОН України ; Нац. ун-т харч. технол. та ін. – Київ : Академперіодика, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-360-133-5
815939
  Зінько Л.С. Методи молекулярної спектроскопії : завдання для самоконтролю : навч. посібник для практ. занять з нормат. курсу "Інструмент. методи аналізу" для студ. 2 курсу хім. ф-ту / Зінько Л.С., Запорожець О.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Ірпінь : НУДПС України, 2014. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33
815940
   Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів / А. Паустовська, В. Сушко, Г. Бойко, Л. Зінько, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-17. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовані дані літератури щодо використання методів молекулярної спектроскопії для кількісного визначення оксалатів і тартратів. Показана перспективність використання таких методів для визначення згаданих аніонів у крові та сечі, а також для ...
815941
  Корнага Я.І. Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Корнага Ярослав Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
815942
  Станоев Л. Методи на възпитанието / Людмил Станоев. – София : Народна просвета, 1986. – 159 с.
815943
  Кобиляцький І.І. Методи навчально-виховної роботи у вищій школі / І.І. Кобиляцький. – Львів, 1970. – 200с.
815944
  Коротяєв Б.І. Методи навчально0-пізнавальної діяльності учнів / Б.І. Коротяєв. – К., 1971. – 176с.
815945
  Аксьонова О.П. Методи навчання в системі фізичного самовдосконалення учнів основної та старшої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 20-23. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
815946
  Алексюк А.М. Методи навчання в сучасній буржуазній педагогіці США : Критичний аналіз / А.М. Алексюк, В.М. Чорний. – Київ : Радянська школа, 1983. – 144с.


  В монографії розглядаються проблеми методів навчання в сучасній буржуазній педагогіці, зокрема зроблено спробу дати проблемне висвітлення методів навчання в буржуазній педагогіці США.
815947
  Чернов Б.О. Методи навчання географії в школі : Посібник для вчителів / Б.О. Чернов, В.П. Корнєєе; За ред. А.М.Алексюка. – Київ : Радянська школа, 1986. – 174с.
815948
  Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння / А.М. Алексюк. – Київ : Знання, 1980. – 48с. – (Педогогічна ; VII ; 5)


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
815949
  Огнівко Л. Методи навчання магістрів економічного профілю у вищих навчальних закладах США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні методи навчання магістрів економічного профілю в вищих навчальних закладах США (лекція, метод ситуацій, бізнес-симуляції, метод випадків, економічні експерименти, метод колективних проектів); визначено основні підходи вищої ...
815950
  Бевз Г.П. Методи навчання математики / Г.П. Бевз. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.4(4)). – ISBN 966-8245-22-9
815951
  Шкуро К.О. Методи навчання нейро-фаззі мереж зі спеціалізованими архітектурами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкуро Кристина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр. : 13 назв
815952
  Сорока П.М. Методи навчання нейронних мереж для задач класифікації зображень на датасетах невеликих розмірів / П.М. Сорока, О.В. Ткаченко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 218-219
815953
  Коломієць Н.В. Методи навчання тонів студентів-синологів на початковому рівні мовної підготовки / Н.В. Коломієць, Т.С. Перелома // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 6 (195). – С. 260-263. – ISSN 2522-493Х
815954
  Решетілова О.М. Методи навчання української професійної лексики майбутніх документознавців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 99-103. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
815955
  Ярославцева К.В. Методи навчання усному мовленню // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 598-603. – ISBN 978-966-2303-00-1
815956
  Денисенко М. Методи навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою: аналітико-імітативний буквенно-звуковий метод навчання техніки читання з використанням піктограми та кольорової сигналізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 82-86
815957
  Коцовський В.М. Методи навчання штучних нейромереж на базі узагальнених нейроелементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Коцовський Владислав Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
815958
   Методи нанолітографії / В.В. Пектров [та ін.] ; НАН України; Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ : Наукова думка, 2015. – 261, [2] с. : іл., табл. – Післямова, зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 238-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1467-1
815959
  Різун В.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : Навчальний посібник / В.В. Різун, Т.В. Скотникова; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2005. – 104с. – ISBN 966-594-620-Х
815960
  Різун В.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : [ навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів ] / В. Різун, Т. Скотникова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Преса України, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-472-008-0
815961
  Нікітіна З. Методи наукового відкриття в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 77-82
815962
  Пузирний В.І. Методи наукового дослідження архітектурних рішень житлових будинків середньої поверхності із застосуванням екологічних систем // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 125-131. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
815963
  Коханова І. Методи наукового опрацювання першоджерел, суміжні з реферуванням / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 42-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлюються особливості методів наукового опрацювання первинних документів, пов"язаних із реферуванням, таких як реферативний переклад та реферативний огляд.
815964
  Пристанський Л.Г. Методи наукового пізнання. / Л.Г. Пристанський, С.Г. Бродоцький. – Львів, 1968. – 59с.
815965
  Марченко О.О. Методи невід"ємної тензорної та матричної факторизації в задачах комп"ютерної лінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 156-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
815966
  Капустян О.В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці : навч. посібник / О.В. Капустян, А.В. Сукретна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 239, [1] с. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 233-239. – ISBN 978-966-439-590-5
815967
  Чабан В.Й. Методи нелінійної електротехніки / В.Й. Чабан. – Львов : Світ, 1990. – 166 с.
815968
  Митропольський Ю.О. Методи нелінійної механіки : спец. курс : навч. посібник / Ю.О. Митропольський ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2005. – 526, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 521-524. – ISBN 966-00-0500-8
815969
  Тулякова Н.О. Методи нелінійної стійкої фільтрації складних завад у біомедичних сигналах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Тулякова Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 25 назв
815970
  Дідик В.І. Методи непрямого керування персоналом у системі стратенічного управління // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 103-109. – (Економіа ; Вип. 19)
815971
  Пісьмаченко Л. Методи нетарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій та напрями їх удосконалення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 157-162. – бібліогр. на 4 пункти
815972
  Волкова В.В. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Волкова В.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
815973
  Гиря М.Г. Методи нормування оборотних коштів, вкладених у виробничі запаси / М.Г. Гиря, О.О. Бондарєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.77-85. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
815974
  Корнєва О.В. Методи обгрунтування реконструкції історичних комплексів (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Корнєва Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
815975
  Кузьмич Л.В. Методи обгрунтування структурно-функціонального аналізу та принципи побудови системи діагностування напружено-деформованого стану складних конструкцій // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 85-89. – ISSN 2412-5288
815976
  Краєва Я.В. Методи обліку виробничих витрат і калькування собівартості продукції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 168-170. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
815977
  Сльозко Т. Методи обліку витрат "стандарт-кост" і нормативний: історія та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
815978
  Сльозко Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблема дифініцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 16-21. – Бібліогр.: 22 назв.
815979
   Методи обліку та управління операційними витратами / Л.А. Пархоменко, Л.М. Малюга, О.С. Фротер, І.О. Нижник // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6806
815980
  Лобус Р.С. Методи обробки відеоданих інформаційною системою моніторингу дорожнього руху : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лобус Р.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
815981
  Сезонова І.К. Методи обробки геометричної інформації при моделюванні термомеханічних полів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.04 / Сезонова І.К.; Ун-т внутрішніх справ МВС Укр. – Харків, 1996. – 25л.
815982
  Фесенко А.О. Методи обробки даних для систем ідентифікації та аутентифікації на основі біометричних характеристик ока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Фесенко Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
815983
  Носок С.О. Методи обробки експертних даних в задачі автоматизації профвідбору : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Носок С.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
815984
  Гнатюк В.О. Методи обробки кіберінцидентів в інформаційно-телекомунікаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Гнатюк Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
815985
  Кузьміних Є.Д. Методи обслуговування викликів на SIP-серверах в умовах великого навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кузьміних Євгенія Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815986
  Кужій Л.І. Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кужій Л.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
815987
  Лапко О.В. Методи обчислення умовної невизначеності / О.В. Лапко, О.О. Провотар // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 123-124
815988
  Єжов С.М. Методи обчислень : Навчальний посібник / С.М. Єжов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 174 с. – ISBN 966-594-156-9
815989
  Попов В.В. Методи обчислень : конспект лекцій для студ. мех.-мат. ф-ту / В.В. Попов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 302, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-439-526-4
815990
   Методи обчислень : навч.-метод. посіб. з лаб. практикумом для студентів напрямів підгот. 6.040201 "Математика" та 6.040203 "Фізика" / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Фіз.-мат. ін-т ; [уклад.: М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, В.І. Біленко та ін.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 108-119. – ISBN 978-966-660-981-9
815991
  Литвин О.М. Методи обчислень. Додаткові розділи / О.М. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2005. – 344с. – ISBN 5-7768-0773-5
815992
  Гаврилюк І.П. Методи обчислень: У 2-х частинах : Підручник / І.П. Гаврилюк,В.Л. Макаров. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004111-2
Т. 1. – 1995. – 367 с.


  Розглядаються традиційні розділи чисельних методів: аналіз похибок та стійкість алгоритмів, розв"язування лінійних та нелінійних рівнянь, інтерполювання, сплайн-наближення функцій, наближення функцій в лінійних нормованих просторах, чисельне ...
815993
  Гаврилюк І.П. Методи обчислень: У 2-х частинах : Підручник / І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004412-0
Т. 2. – 1995. – 431 с.


  Викладено найпоширенґші методи розв"язування операторних рівнянь, таких як задача Коші та крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь, крайові задачі для рівнянь еліптичного типу, початково-крайові задачі для нестаціонарних ...
815994
   Методи обчислень:Практикум на ЕОМ.. – Київ : Вища школа, 1995. – 303с.
815995
  Варфоломєєва Т.В. Методи одержання похідних речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 36-41. – (Серія права ; № 15)


  В статье изложены основные методы получения производственных вещественных доказательств, анализируются недостатки, встречающиеся на практике при изготовлении моделей вещественных доказательств, и даются предложения по их устранению.
815996
  Яковлева Олена Володимирівна Методи одновимірних нормалізацій афінних перетворень у задачах розпізнавання зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: / Яковлева О.В.; ХНУ радіоелектроніки. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
815997
  Насакіна С.В. Методи ономастичного дослідження // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 176-184. – ISSN 2410-3373
815998
  Іванчук Олег Михайлович Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Іванчук О.М.; МОНУ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Київ, 2000. – 18 с.
815999
  Касянчук М.М. Методи опрацювання багаторозрядних чисел в асиметричних криптосистемах на основі модулярної арифметики : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Касянчук Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
816000
  Імад Методи опрацювання зображень текстів Арабської абетки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Імад І.А. Сбіех; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,