Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
819001
  Діюк В.Є. Механізм каталітичних та топохімічних RED -OX реакцій у системі NiNiO -- газова фаза. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Діюк В.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 17л.
819002
  Діюк Віталій Євгенович Механізм каталітичних та топохімічних REDOX у системі NI - NIO - газова фаза : Дис... канд. хімічнихнаук: 02.00.04. / Діюк Віталій Євгенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 141л. – Бібліогр.:л.128-141
819003
  Боголіб Т. Механізм комерціалізації вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 167-169
819004
  Грищенко І.М. Механізм комерціалізації результатів наукових досліджень університетів у територіально-виробничих кластерах / І.М. Грищенко, В.В. Каплун, О.М. Паливода // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 58-60. – ISBN 978-966-600-659-5
819005
  Зеленко Н. Механізм компенсації наслідків соціальних ризиків у системі соціального захисту населення України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 200-206. – ISSN 0201-758Х
819006
   Механізм комплексоутворення прищеплених кополімерів на основі поліакриламіду та полівінілового спирту з іонами цезію та стронцію / Т.В. Вітовецька, Т.Б. Желтоножська, О.В. Демченко, С.О. Філіпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-101. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Атомно-адсорбційним методом досліджено комплексоутворення прищеплених кополімерів з іонами цезію та стронцію. Установлено механізм зв"язування обох іонів металів з прищепленими кополімерами, а також залежність їхньої сорбційної ємності від структури ...
819007
  Колісник В. Механізм конституційного регулювання та його основні стадії в контексті реалізації виборчого права та формування конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 44-50. – ISSN 2310-6158
819008
  Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 12. – ISSN 0132-1331
819009
  Середа Ю.В. Механізм конструювання туристичного образу: трансформаційний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 85-92. – ISBN 978-966-651-760-2


  Статья посвящена анализу туристического образа в процессе его эволюции. Анализируя теоретико-методологический дискурс в области социологии туризма и социального конструирования реальности, автор рассматривает трансформации конструирования туристических ...
819010
  Фомін І.С. Механізм контрзаходів як елемент системи зовнішньоекономічного регулювання України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 10-15.
819011
  Сидоренко Н.С. Механізм контролю за виконанням положень Європейської соціальної хартії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-86. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено особливості здійснення міжнародного контролю за виконанням положень Європейської соціальної хартії, розглянуто форми та основні етапи наглядової процедури, висвітлено питання компетенції та повноважень контролюючих органів, наведено ...
819012
  Шемет Т.С. Механізм коригування дисбалансу зовнішніх платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджуються теоретичні засади збалансованості зовнішньоекономічних зв"язків.
819013
  Мельник М. Механізм корумпованих відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.105-109. – ISSN 0132-1331
819014
  Косова Т. Механізм кредитування торговельних підприємств: досвід і перспективи / Т. Косова, В. Славінський // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 3-8. – ISSN 1728-9343
819015
  Гуторова Н.О. Механізм кримінально-правового впливу на суспільні відносини у сфері господарської діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 125-128. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
819016
  Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: основні режими функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 198-203. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Досліджується динамічний аспект механізму кримінально-правового регулювання. Виділяються окремі юридичні режими його функціонування, аналізуються особливості кожного з цих режимів. The dynamic aspect of the mechanism of criminal law regulation is ...
819017
  Лихова С.Я. Механізм кримінально-правової охорони конституційно-правових форм безпосередньої демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу окремої групи злочинів, які посягають на правовідносини, змістом яких є реалізація конституційного права громадян України на участь у політичному та суспільному житті країни. The article is devoted to the analysis of a specific ...
819018
  Чернецька О.В. Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків електроенергії та газу) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Чернецька Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
819019
  Чернецька О.В. Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків електроенергії та газу) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Чернецька Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 260 л. – Додатки: л. 233-260. – Бібліогр.: л. 208-232
819020
  Тихонович О.Ю. Механізм локального регулювання заробітної плати в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 081 / Тихонович Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 206 арк. – Додатки: арк. 204-206. – Бібліогр.: арк. 183-203
819021
  Ткачук І.Г. Механізм майнового оподаткування в Україні та необхідність його реформування / І.Г. Ткачук, Т.М. Мигович, О.І. Юган // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 100-103. – ISSN 2071-4653
819022
  Мартиненко Д.О. Механізм маркетингового планування на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 109-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
819023
  Білокінь С. Механізм масового винищення людей за більшовиків // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 126-133
819024
  Герасименко О. Механізм матеріального стимулювання праці на ранніх стадіях інноваційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто проблему розробки системи матеріального стимулювання праці ринкового типу. Запропоновано економічну модель механізму матеріального стимулювання праці у сфері НДДКР. Проаналізовано сутність форм матеріального стимулювання творчої праці та ...
819025
  Адаменко О.В. Механізм метафоричного зображення гендерно маркованих стереотипів (на матеріалі англомовного любовного роману) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 374-378
819026
  Кір"яков Д.І. Механізм міжнародних злиттів та поглинань і його особливості в харчовій промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 357-365


  Досліджуються сучасні тенденції міжнародних злиттів та поглинань на прикладі глобальної корпорації Nestle.
819027
  Лініченко Д.В. Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках діяльнорсті СОТ: поняття, ознаки, юридичний зміст // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 632-637. – ISSN 1563-3349
819028
  Медведєва М.О. Механізм міжнародно-правового регулювання природної сфери буття людства: необхідність збереження цілісності оболонки землі / М.О. Медведєва, М.А. Бойко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 77-84


  У статті йде мова про механізм міжнародно-правового регулювання Природної сфери буття Людства та створення нового екологічного ладу. Формування Конфедерації Миру та прийняття відповідної конвенційної бази є необхідною основою для вирішення глобальних ...
819029
  Ялі М.Х. Механізм міжнародно-правового регулювання природної сфери буття людства: необхідність збереження цілостності оболонки землі / М.Х. Ялі, О.В. Матіяш // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 128-134


  У статті мова йде про всезростаючу роль техносфери у сучасному житті суспільства. Стрімкі темпи технологічного розвитку людства докорінно змінили місце людини у світових глобалізаційних процесах, тому особливу увагу у статті приділено технологічному ...
819030
  Герасимова О.В. Механізм мінімізації ризиків платіжних систем банківських установ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Герасимова Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
819031
  Олійник О.О. Механізм мотивації в управлінні грошовими потоками сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
819032
  Щербатюк А.І. Механізм мотивації інноваційної праці інтелектуального ресурсу вищого навчального закладу // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 109-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
819033
  Ковбас Г.І. Механізм мотивації персоналу у рамках антикризового управління підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ковбас Галина Іванівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
819034
  Чернявська Тетяна Павлівна Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 169-176 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
819035
  Малиняк Б. Механізм надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах становлення громадянського суспільства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 69-82. – ISSN 1818-5754
819036
  Дашкуєв М.А. Механізм наднаціональної координації транспортно-логістичних комплексів країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 296-301


  Стаття присвячена аналізу особливостей становлення і розвитку механізму наднаціональної координації транспортно-логістичних комплексів країн-членів ЄС, дається характеристика сучасним тенденціям та перспективам генези транспортних галузей Євросоюзу.
819037
  Шевчук Л.П. Механізм наповнення соціальних фондів коштами : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 184-188 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
819038
  Єрмолаєв В. Механізм народовладдя за Конституцією УНР 1918 р. (до 90-річчя конституційного акта України) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 152-159. – ISSN 1993-0909
819039
  Тупицька Є. Механізм новації боргу у позикове зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-95.
819040
  Миськів Л.І. Механізм нормативно-правового забезпечення виховної діяльності ВНЗ України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 103-108


  This research is dedicated to the analysis of the mechanism of legal framework for the educational activities of higher educational establishments of Ukraine at national, regional and local (directly at the university) levels.
819041
  Єрьоміна Є.О. Механізм обмінного курсу в умовах валютної інтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-47.
819042
  Шемет Т.С. Механізм обмінного курсу як інструмент розвитку валютної інтеграції в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 183-189


  This article reviews the process of monetary integration of the ten Central, Eastern and Southeastern European EU Member States that joined the EU in 2004 and 2007: Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, ...
819043
  Мандибура В.О. Механізм оплати праці та напрямки вдосконалення його структурних складових / В.О. Мандибура, О.М. Бондаренко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 5-14.
819044
  Каховська О.В. Механізм оподаткування в соціальній державі як детермінанта забезпечення соціальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-15. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
819045
  Данілов О.Д. Механізм оподаткування дивідентів: корпоративний аспект / О.Д. Данілов, Д.М. Серебрянський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-43
819046
  Крівцов О.О. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, суперечності його реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-61. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті суперечності реалізації механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. The article deals contradictions of the developing taxation of physical persons mechanism in Ukraine.
819047
  Багрій О.О. Механізм оподаткування нерухомого майна в Україні: недоліки діючого Податкового кодексу та шляхи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 31-34
819048
  Каховська О.В. Механізм оподаткування у соціальній державі як детермінанта забезпечення соціальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 19-23. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
819049
  Шуліченко Т.В. Механізм оподаткування: теоретичні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 67-69
819050
  Гончаренко О.В. Механізм організації міжбюджетних відносин в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-85. – ISSN 1993-6788
819051
  Мороз В.М. Механізм організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-113. – ISSN 2220-1394


  Розглянуто деякі з можливих напрямів удосконалення адміністративно-правових методів державно-управлінського впливу на умови функціонування механізму підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних ...
819052
  Мороз В.М. Механізм організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти
819053
  Мороз В.М. Механізм організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 162-170. – ISSN 2220-1394
819054
  Ярова А О. . Механізм організаційно-економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору / А О. . Ярова, Я.В. Леонов // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 119-122. – ISSN 2306-6806
819055
  Рященко В.П. Механізм організаційного проектування і реструктуризації системи управління / В.П. Рященко, М.Й. Живірете // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 362-370 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
819056
  Заярний О. Механізм оскарження в адміністративних судах рішень контролюючих органів, винесених за результатами перевірок діяльності юридичних осіб: доктринальний і правозастосовчий аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 68-73. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується порядок оскарження в адміністративних судах рішень органів контролю, прийнятих за результатами перевірок діяльності юридичних осіб, розглядаються елементи механізму оскарження, формулюються окремі пропозиції щодо удосконалення ...
819057
  Тісецька А. Механізм оскарження діяльності митних органів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Алгоритм дій при зверненні до митних органів".
819058
  Логінов О. Механізм охорони та захисту права військовослужбовців на пенсійне забезпечення / О. Логінов, О. Полонська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 79-82
819059
  Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-18
819060
  Ванькович Д.В. Механізм оцінки тенденцій економічного зростання промислового підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основну увагу приділено питанням визначення тенденції зміни вартості підприємства. Автором запропоновано механізм оцінки економічного зростання підприємства та обгрунтовано важливість включення в систему управління фінансовими ресурсами категорії ...
819061
  Євдокимов Ф.І. Механізм оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства / Ф.І. Євдокимов, В.П. Лисяков // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 25-31. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
819062
  Россошанська О.В. Механізм оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 94-122. – ISSN 2222-8810
819063
  Тульчинська С.О. Механізм оцінювання розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України : монографія / С.О. Тульчинська, С.О. Кириченко, С.В. Салоїд ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ : Хімджест, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-141. – ISBN 978-617-7260-10-2
819064
  Гнатюк Н.Г. Механізм пам"яті перекладача в процесе послідовного перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С.113-121. – ISBN 978-966-171-165-4


  В статті розглядаються особливі функції пам"яті та процес меморизації під час виконання послідовного перекладу. В статье рассматриваются особенности функции памяти и процесс меморизации во время последовательного перевода. The article deals with ...
819065
  Павлюк С.П. Механізм переміщення та зникнення термічного градієнтно-дрейфового домена в напівпровідниках // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 400-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  У статті вивчається механізм переміщення та зникнення термічного градієнтно-дрейфового домена в об"ємі напівпровідникового германієвого зразка з p[верхній індекс +] та n[верхній індекс +] контактами.
819066
  Брановицький В.В. Механізм перерозподілу власності як умова сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 97-100. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
819067
  Полунєєв Ю. Механізм підвищення конкурентоспроможності економіки України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 241-244. – ISSN 1993-0259
819068
  Бурлака В. Механізм підвищення конкурентоспроможності нафтопереробки в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.30-34. – ISSN 0131-775Х
819069
  Крищенко Д.В. Механізм підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 43-47


  Розглянуто деякі аспекти та підходи до побудови ефективного механізму стимулювання конкурентоспроможності національної економіки і його визначення.
819070
  Гужавіна І.В. Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства / І.В. Гужавіна, Д.Д. Раздорожна // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 51-55. – ISSN 2415-8089
819071
  Дашкель М.В. Механізм підвищення фінансової стійкості підприємств // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 107-110 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
819072
  Гарбар Є.С. Механізм підтримки фінансової стійкості банку в умовах волатильності ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 58-66. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
819073
  Марценюк Механізм побудови конкурентоспроможних національних інноваційних систем Китаю та Індії / Марценюк, 3.Р. // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Здійснено порівняльний аналіз особливостей та ефективності функціонування національних інноваційних систем Китаю та Індії.
819074
  Шандор Ф.Ф. Механізм побудови туристичної господарчої організації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 289-293
819075
  Волошин Ю.М. Механізм податкового контролю трансфертного ціноутворення в АПК // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 75-79. – ISSN 2307-9878
819076
  Карлін М. Механізм податкового перерозподілу між центром і регіонами в умовах здійснення політики децентралізації в Україні // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 80-84. – ISSN 2411-4014
819077
  Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Москалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. – Бібліогр.: л. 195-225
819078
  Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Москалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
819079
  Варналій З.С. Механізм попередження загроз економічній безпеці України / З.С. Варналій, С.В. Онищенко, О.А. Маслій // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 159 (5-6). – С. 20-24. – ISSN 1728-6220


  У статті обгрунтовано необхідність запровадження та реалізації організаційно-економічного механізму попередження загроз економічній безпеці національної економіки. Увагу акцентовано на тому, що забезпечення економічної безпеки економіці України в ...
819080
  Дзьобань О.П. Механізм правового виховання: теоретичні аспекти визначення сутності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 225-228. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
819081
  Семенець О. Механізм правового забезпечення використання природних ресурсів в цілях туризму // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 185-186
819082
  Бурак В.Я. Механізм правового захисту права на пенсійне забезпечення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 74-79. – ISSN 1026-9932
819083
  Северинюк В.М. Механізм правового регулювання в мусульманському праві : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Северинюк; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2007. – 96 с. – ISBN 966-8227-88-3
819084
  Стаднік І.В. Механізм правового регулювання господарських відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Стаднік Ірина Василівна ; М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
819085
  Проскурняк Р. Механізм правового регулювання захисту прав працівників органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-60.
819086
  Божко В.М. Механізм правового регулювання оплати праці, запроваджений Кодексом законів про працю УРСР 1922 року // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 179-183. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
819087
  Німко О. Механізм правового регулювання організації та проведення земельних аукціонів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 130-133
819088
   Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства : Програма всеукраїнської курсантсько-студенської конференції ( основні юридичні читання ) 9 листопада 2007 року. – Львів, 2007. – 20с.
819089
   Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства : (Осінні юридичні читання): Тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції 9 листопада 2007 р. – Львів, 2007. – 192с. – На обкл.: Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ
819090
  Сільченко С.О. Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 288-294. – ISSN 1563-3349
819091
  Кривицький Ю. Механізм правового регулювання та правова система: співвідношення правових категорій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 78-79.
819092
  Кривицький Ю. Механізм правового регулювання у загальній теорії права: теоретичні проблеми розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 31-32
819093
  Бондаренко І. Механізм правового регулювання фінансових відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 74-77. – ISSN 0132-1331
819094
  Мілімко Л.В. Механізм правового регулювання формування та функціонування національної екологічної мережі в процесі реалізації концепції сталого розвитку // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 50-55. – ISSN 2413-7189
819095
  Шишка Р. Механізм правового регулювання цивільних правовідносин / Р. Шишка, О. Шишка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 220-233. – ISBN 978-966-306-020-4
819096
  Слюсаренко О.Л. Механізм правового регулювання: поняття та структурні елементи // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 7-11. – ISSN 2222-5374
819097
  Слюсаренко О.Л. Механізм правового регулювання: поняття та структурні елементи // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 7-11. – ISSN 2222-5374
819098
  Косілова О.І. Механізм правової держави: принципи функціонування, тенденції розвитку в сучасній Україні // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 92-101


  Стаття присвячена аналізу принципів функціонування механізму правової держави та проблем його розвитку у сучасній Україні.
819099
  Перепелюк А.М. Механізм правозастосування: поняття, ознаки та структурна характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 72-75
819100
  Перепелюк А. Механізм правозастосування: структура та принципи організації // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 274-282. – ISSN 1993-0909
819101
  Коструба А. Механізм правоприпинення у контексті теорії юридичних фактів (цивілістичний аспект) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 199-209. – ISSN 0132-1331
819102
  Черняхівська Л. Механізм прийняття поправок до Конституції США // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 259-261
819103
  Німченко А.В. Механізм прийняття рішень державними органами США щодо участі у миротворчій діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.65-75.
819104
  Ткачова Т.С. Механізм прийняття рішень формування організаційно-комунікаційної платформи стратегічного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ткачова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 37 назв
819105
  Пономаренко В.С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід : Наукове видання / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Беседовський О.М. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 240с. – ISBN 966-676-148-3
819106
  Синявська Я.С. Механізм притягнення учасників повного товариства до майнової відповідальності за борги повного товариства // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 142-149
819107
  Осипова Л.В. Механізм проведення моніторингу державного боргу в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 170-172
819108
  Сердюк В.Н. Механізм прогнозування показників стратегії управління фінансовими ресурсами промислового підприємства / В.Н. Сердюк, М.С. Зоріна // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 56-63. – ISSN 2077-8031
819109
  Сажнєв Вячеслав Петрович Механізм просторових зсувів порід у приконтурному масиві протяжної підготовчої виробки : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.11 / Сажнєв Вячеслав Петрович; НАН України. Мін-во вугільної промисловості відділення фізико-техн. гірн. проблем та інш. – Донецьк, 2000. – 19л.
819110
  Литвинов О.М. Механізм протидії злочинності / О.М. Литвинов, Я.В. Ступник // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 59-63
819111
  Тулуб О.М. Механізм протитії зовнішнім загрозам економічній безпеці суб"єктів господарювання / О.М. Тулуб, В.Е. Василенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 64-68. – ISSN 2306-6814
819112
  Павловська Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та практичний досвід) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 115-119. – ISSN 0132-1331
819113
  Максимюк М. Механізм прояву та класифікації загроз економічній безпеці підприємств у сільському господарстві // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 91-98. – ISSN 2410-0919


  "Сільське господарство є важливою складовою національної економіки, що посилює увагу до економічної безпеки підприємств галузі. Крім важливості галузі як частини реальної економіки країни, підприємства галузі є споживачем і партнером для ряду інших ...
819114
   Механізм прямого оподаткування в Україні та шляхи його вдосконалення / Панасейко, ЇМ Захарова, Костенко, ОМ // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – (Економічні науки)
819115
  Мельник В.М. Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорій / В.М. Мельник, Г.Л. Пенякова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 66-77
819116
  Дзядзіна Н.М. Механізм публічного управління процесом формування та узгодження пріоритетів регіонального розвитку України в умовах децентралізації : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дзядзіна Наталя Миколаївна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
819117
  Юзьков Л.П. Механізм радянського державного управління / Л.П. Юзьков. – К., 1975. – 48с.
819118
   Механізм реакції 6Li(180,17O)7Li та потенціал взаємодії ядер 7Li + 17О / А.Т. Рудчик, К Черкас, А.А. Рудчик, Є.І. Кощий, С. Клічевскі, К. Русек, В.А. Плюйко, О.А. Понкратенко, С.Ю. Межевич, Пірнак, Вал.М, Р. Сюдак, Я. Хоіньскі, Б. Чех, А. Щурек // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 4. – C. 371-378. – ISSN 1818-331Х


  Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів реакції 6Li("8O, 17O)7Li при енергії лаб.("8О) =114 МеВ для основних та збуджених станів ядер вихідного каналу. Експериментальні дані проаналі-овано за методом зв"язаних каналів реакцій із ...
819119
  Савич О.С. Механізм реалізації альтернативних форм соціального страхування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 350-360. – ISSN 1563-3349
819120
  Банасевич В.В. Механізм реалізації антиінфляційної політики в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 91-92. – ISBN 978-617-7069-02-6
819121
  Семенюк Механізм реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку / Семенюк, 3.І. // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 53-59
819122
  Мироненко Р.В. Механізм реалізації господарсько-правової політики Національного банку України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 32-38. – ISSN 2519-2353
819123
  Петрик С.М. Механізм реалізації державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Петрик Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
819124
  Шахова Т.В. Механізм реалізації державної інвестиційної політики щодо підтримки корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 82-86
819125
   Механізм реалізації державної інноваційної політики у сфері людського капіталу (на прикладі підприємств та підприємницької діяльності) / Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, Л.М. Мельник // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 45-52. – ISSN 2074-5354


  Запропоновано напрями удосконалення державних механізмів мотивації людського капіталу у соціальній та економічній політиці.
819126
  Хомишин І. Механізм реалізації державної політики в сфері вищої освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 116-121. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто роль, завдання та мету державної освітньої політики. Визначено основні етапи у формуванні державної політики у сфері освіти. Проаналізовано нормативне регулювання відносин у сфері вищої освіти на сучасному етапі розвитку державності.
819127
  Бєлікова О.В. Механізм реалізації заходів адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері земельних відносин в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 132-139. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує поняття механізму реалізації заходів адміністративної відповідальності, зміст та особливості застосування адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства України, стадії застосування адміністративної ...
819128
  Румянцева Н.С. Механізм реалізації зовнішньоекономічних зв"язків України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 211-212. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто зміст, структура та пріоритети механізму включення України до світового економічного простору.
819129
  Коваленко Ю.О. Механізм реалізації інноваційного потенціалу України на світовому ринку // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 156-164


  Стаття присвячена дослідженню механізму реалізації інноваційного потенціалу України на світовому ринку. Визначено особливості його формування та напрями оптимізації.
819130
  Корож Є.М. Механізм реалізації інформаційної функції права у діяльності органів внутрішніх справ України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 53-57. – ISSN 1563-3349
819131
  Брикова І.В. Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 48-56
819132
  Брикова І. Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
819133
  Неліна Н.В. Механізм реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу: теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 82-89. – ISSN 1563-3349
819134
  Стародубова О.А. Механізм реалізації контрольної функції Верховної Ради України у бюджетному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 161-165.
819135
  Моргуновський Д.З. Механізм реалізації концепції трансформації банківських продуктів і послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 146-149.
819136
  Хомутенко В.П. Механізм реалізації податкової реформи / В.П. Хомутенко, Є.М. Богатирьова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 43-46. – ISSN 2306-6806
819137
  Скиба С.А. Механізм реалізації політики управління розвитком людського потенціалу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 117-124. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
819138
  Радченко Л.М. Механізм реалізації політичних інтересів у демократичному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 259-266
819139
  Водотика С.Г. Механізм реалізації політичної влади в Гетьманщині протягом другої половини XVII ст. в оцінці Л.О. Окиншевича // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 158-161. – ISBN 5-7702-0775-2
819140
  Ткачова Т.М. Механізм реалізації права громадян на звернення до органів державної виконавчої влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 276-283. – ISSN 1563-3349
819141
  Сахарук І. Механізм реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 329-333. – ISBN 978-617-7069-28-6
819142
  Слончак В. Механізм реалізації принципу реальної заборони дитячої праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 340-342. – ISBN 978-617-7069-15-6
819143
  Васильченко О.П. Механізм реалізації принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 169-175. – ISSN 2078-6743
819144
  Олійник І. Механізм реалізації рішень Конституційного Суду України та місце інституту відповідальності у ньому / І. Олійник, О. Безбожна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 109-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
819145
  Грановська І.В. Механізм реалізації соціальних стандартів в Україні // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 3 (36). – С. 34-38
819146
  Баластрик Л.О. Механізм реалізації соціальних функцій держави: інституційний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 90-99 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
819147
  Поважна Н.Я. Механізм реалізації співпраці України з МВФ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються проблеми взаємовідносин України та МВФ.
819148
  Литвиненко С.Л. Механізм реалізації спільних проектів авіаперевізників негабаритних вантажів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 193-197 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
819149
  Бригінець О.О. Механізм реалізації статусу державної податкової служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 274-280. – ISSN 1563-3349
819150
  Конюхов Ю.М. Механізм реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 64-68. – ISSN 2306-6792
819151
  Пруненко Д.О. Механізм реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 6-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
819152
  Алімпієв Є. Механізм реалізації трансмісійного каналу цін активів в українській економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 71-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
819153
  Макаренко Є.В. Механізм реалізації фінансової політики держави у сфері інноваційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 94-100
819154
  Сухонос В.В. (мол.) Механізм реалізації функцій глави держави // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 8-14


  Стаття містить положення про механізм реалізації функцій глави держави як цілісної системи державних організацій чи технологій, за допомогою яких глава держави реалізує свої повноваження.
819155
  Халецька А.А. Механізм реалізації цілей державної політики щодо підвищення доходів населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 184-186. – Бібліогр.: 4 назви
819156
  Босін К.В. Механізм реалізації юридичної відповідальності та права людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.9-15
819157
  Лук"янов В.С. Механізм регулювання бюджетної безпеки національної економіки // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 148-153. – (Серія "Економіка")
819158
  Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-27. – ISSN 1810-3944
819159
  Васильківський Д.М. Механізм регулювання демографічних процесів в Україні / Д.М. Васильківський, І.М. Лапшин // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 48-51. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
819160
  Кот Л.Л. Механізм регулювання діяльності кредитних установ : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 114-122 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
819161
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 4 (62). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819162
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Mechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 1 (63). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819163
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 2 (64). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819164
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 3 (65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819165
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 4 (66). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819166
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Сотник І.М., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми : СумДУ. – ISSN 1726-8699
№ 1 (67). – 2015. – 136, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819167
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 2 (68). – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819168
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 3 (69). – 2015. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819169
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 4 (70). – 2015. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819170
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
№ 1 (71). – 2016. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819171
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 1999-. – ISSN 1726-8699
№ 2 (72). – 2016. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819172
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 1999-. – ISSN 1726-8699
№ 3 (73). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819173
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 1999-. – ISSN 1726-8699
№ 4 (74). – 2016. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819174
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 1999-. – ISSN 1726-8699
№ 1 (75). – 2017. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819175
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (ГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Кубатко О.В., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми : "Видавництво"Університетська книга". – ISSN 1726-8699
№ 1. – 2019. – 118, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819176
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (ГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Кубатко О.В., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми : "Видавництво"Університетська книга". – ISSN 1726-8699
№ 2. – 2019. – 145, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819177
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (ГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Кубатко О.В., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми : "Видавництво"Університетська книга". – ISSN 1726-8699
№ 3. – 2019. – 112, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819178
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (ГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Кубатко О.В., Сотник І.М. [та ін.]. – Суми : "Видавництво"Університетська книга". – ISSN 1726-8699
№ 4. – 2019. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819179
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (ГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Кубатко О.В., Сотник І.М. [та ін.]. – Суми : "Видавництво"Університетська книга". – ISSN 1726-8699
№ 2. – 2020. – 201, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819180
   Механізм регулювання економіки = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (ГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Кубатко О.В., Сотник І.М. [та ін.]. – Суми : "Видавництво"Університетська книга". – ISSN 1726-8699
№ 3. – 2020. – 185, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
819181
  Круш П.В. Механізм регулювання інвестиційних процесів: напрямки вдосконалення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 190-196
819182
  Євтушенко С.В. Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
819183
  Гоменюк М.О. Механізм регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гоменюк М.О. ; Наук.-дослід економ. ін-т Мін-ва економ України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв.
819184
  Циганов С.С. Механізм регулювання кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 164-171


  Розглядаються проблеми економіко-правового регулювання кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в трансформаційних економіках, і зокрема в Україні. Аналізується сучасний стан і перспективи розвитку кредитно-інвестиційної сфери, її ...
819185
  Заіка Ю. Механізм регулювання майнових правовідносин, що виникають після відкриття спадщини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 23-28. – ISSN 2663-5313
819186
  Костирко Л.А. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи : монографія / Л.А. Костирко, Н.Ю. Велентейчик ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-220. – ISBN 978-617-11-0066-4
819187
  Бандур С.І. Механізм регулювання ринку праці та зайнятості населення: проблеми формування, складові, стратегічні завдання / С.І. Бандур, О.О. Кучинська // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 56-60
819188
  Капленко Г.В. Механізм регулювання ринку споживчих товарів в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / Г.В. Капленко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-84-0
819189
  Ковальова Юлія Миколаївна Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-187. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасні визначення терміна "кластер". Визначено основну структуру кластерного механізму соціально-економічного розвитку регіону, яка об"єднує державні структури, органи місцевого самоврядування, підприємства, університети. ...
819190
  Ковальова Ю.М. Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-187. – ISSN 1993-6788
819191
  Ковальова Юлія Миколаївна Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-187. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасні визначення терміна "кластер". Визначено основну структуру кластерного механізму соціально-економічного розвитку регіону, яка об"єднує державні структури, органи місцевого самоврядування, підприємства, університети. ...
819192
  Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України : монографія / С.В. Мельник ; Мін. праці та соціальної політики України ; Державна установа ; Наук.-дослід. ін-т соціально-труд. відносин. – Київ : Соцінформ, 2009. – 786 с. – ISBN 978-966-1669-03-0
819193
  Кононенко О.Ю. Механізм регулювання техногенно-екологічної безпеки на рівні регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46 : Табл. – (Географія ; Вип. 46)


  Пропонується система економічних та організаційних заходів з управління потенційно небезпечними об"єктами на регіональному рівні.
819194
  Кривицький Ю.В. Механізм регулюванняв сучасній теорії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 74-79.
819195
  Олійник Я.В. Механізм регуляції активності ферментів і швидкості ферментативних процесів / Я.В. Олійник. – Київ, 1988. – 64с.
819196
  Шведун В.О. Механізм реінжинірингу процесу державного регулювання інноваційної реклами // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 14-23. – ISSN 2311-6420
819197
  Яструбський М. Механізм реформування державного фінансування вищої школи в трансформаційній економіці України / М. Яструбський, Г. Цегелик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 525-528. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
819198
  Білоцерківець В.В. Механізм розвитку авангардної економіки: теоретичні аспекти // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 43-48. – ISSN 2074-5354
819199
  Ємельянова Т. Механізм розвитку когнітивного простору студентів в процесі математичної підготовки в сучасному університеті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 192-198. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
819200
  Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 27-34. – ISSN 2306-6814
819201
  Чоповдя Е.П. Механізм розвитку пізнавальних інтересів і творчих можливостей учнів у процесі вивчення української мови та літератури : Методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій / Е.П. Чоповдя. – Ужгород, 2001. – 104с. – ISBN 5-87116-089-1
819202
  Дубина М.В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія / М.В. Дубина ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 665, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 531-574. – ISBN 978-617-7571-27-7
819203
  Ільїн С. Механізм розвитку соціальної інфраструктури території // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 63-75. – ISSN 2409-9260
819204
  Стеценко Ж.В. Механізм розвитку та реалізації експортного потенціалу України = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 47-49 : Рис. – Бібліогр.: 4 назв
819205
  Задирака Н.Ю. Механізм розмежування підвідомчості земельних спорів між господарськими та адміністративними судами / Н.Ю. Задирака, А.А. Барікова // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 148-157. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено визначенню критеріїв розмежування підвідомості земельних спорів. Розкрито складові відповідного механізму. Сфомульовано пропозиції щодо внесення змін до законодавства України. Diametrically opposed viewpoints to the jurisdiction of ...
819206
  Червякова С.В. Механізм розміщення акцій на вітчизняній фондовій біржі // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 16-21
819207
   Механізм розпилення парафінового палива при застосуванні плазми поперечної дуги / Л.А. Булавін, В.Я. Черняк, Л.Ю. Вергун, Ю.Ф. Забашта, С.Г. Орловська, О.А. Недибалюк, О.В. Соломенко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (104). – С. 30-35. – ISSN 1561-8889
819208
  Мороз Н.В. Механізм розповсюдження наукових публікацій у глобальній науковій мережі (на прикладі наукових журналів ЧДІЕУ) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 122-126. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У доповіді розкриваються основні шляхи розповсюдження наукових публікацій Чернігівського державного інституту економіки і управління (ЧДІЕУ).
819209
  Чепінога В.Г. Механізм розподілу і підвищення ефективності соціалістичного виробництва / В.Г. Чепінога. – Київ : Знання України, 1978. – 48 с.
819210
  Ткаченко А.О. Механізм розробки і прийняття правових актів щодо банків і банківської діяльності Українською Центральною Радою // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 3-7


  Досліджується механізм розробки і прийняття правових актів щодо банків Українською Центральною Радою у 1917–1918 рр. як елемент кредитно-банківської політики в умовах державотворення.
819211
  Мархонос С.М. Механізм розробки маркетингової стратегії просування нового туристичного продукту для туристичного агента / С.М. Мархонос, Н Турло // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 113-117
819212
  Демені Г. Механізм рухів і загальна педагогіка фізичного виховання / Г. Демені. – Х., 1931. – 104с.
819213
  Кузьменко П.П. Механізм рухливості і ефективні заряди іонів в металах / П.П. Кузьменко. – [15] с.
819214
  Ладиченко В. Механізм самообмеження державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-8.
819215
  Гражевська Н. Механізм саморозвитку економічних систем у концепції "творчого руйнування" Й. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні теоретико-методологічні підходи до дослідження еволюції економічних систем. Розкрито теоретичні здобутки Й. Шумпетера в осмисленні механізмів саморозвитку економічних систем, обґрунтовані в неортодоксальній концепції ...
819216
  Фрідман Д. Механізм свободи = The machinery of freedom : Анархія вільного ринку / Девід Фрідман ; пер. з англ. Ірина Гнатковська. – Київ : Наш формат, 2019. – 327, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: The machinery of freedom : guide to a radical capitalism / David Friedman. Chicago ; La Sflle: Open Court, 1995. – Бібліогр. в додатках: с. 305-328. – ISBN 978-617-7730-05-6
819217
  Ярошенко А.С. Механізм сек"юритизації банківських активів як засіб оптимізації проектного портфеля банку / А.С. Ярошенко, О.С. Кобичева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 259-265. – ISSN 1993-6788
819218
  Чубук Л.П. Механізм сек"юритизації та його роль для підвищення конкурентоспроможності фінансових інститутів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 324-332


  У статті розкрито механізм та характерні риси сек"юритизації як особливої фінансової техніки. Висвітлено основні мотиви для здійснення сек"юритизації фінансово-кредитними установами, пов"язані з підвищенням їх конкурентоспроможності. Здійснено ...
819219
  Карп"як М.О. Механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері регіональної політики: досвід реалізації в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 64-69. – ISSN 2071-4653
819220
  Губенко В.І. Механізм СОТ в країнах з розвинутою економікою та можливості його застосування в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.123-126
819221
  Зайцев О.П. Механізм соціалістичного господарювання: суть, критерії, практика / О.П. Зайцев. – К., 1981. – 48с.
819222
  Батажок С.Г. Механізм соціально-економічного гарантування прав споживачів в ринкових умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 218-225.
819223
  Ступко А.В. Механізм соціально-економічного розвитку малого бізнесу в регіоні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 92-97. – (Економіка ; Вип. 31)
819224
  Салун М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника : монографія / Салун М.М., Майстренко О.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-676-381-8
819225
  Михайличенко М.В. Механізм соціального партнерстваяк основа інтегративної взаємодії університету, держави, бізнесу і громадянського суспільства в освіті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 274. – С. 141-149. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
819226
  Бенях В. Механізм соціального страхування населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована необхідність розробки певних вимог до соціального страхування, а також методів просування його на ринок страхових послуг, із урахуванням соціального захисту в трансформаційній економіці. Запропонована модель функціонування соціального ...
819227
  Скрябін О.М. Механізм соціальної адаптації звільнених від відбування покарання неповнолітніх злочинців // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 127-130. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
819228
  Миколенко І.Г. Механізм соціальної відповідальності суб"єктів аграрного бізнесу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 62-72. – ISSN 2524-0455
819229
  Рудік О. Механізм співробітництва та верифікації як інструмент європеїзації посткомуністичних країн у період після вступу в ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 58-65. – ISSN 2414-4436
819230
  Чернишова Л.О. Механізм співробітництва України та Європейського Союзу в інтелектуальній сфері / Л.О. Чернишова, В.О. Козуб, Л.Л. Носач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 43-48. – ISSN 2222-4459
819231
  Доброва Н. Механізм сприяння розвитку соціального підприємництва в Україні / Н. Доброва, В. Однолько // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 80-95. – ISSN 2409-9260
819232
  Бобиль В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 25-31. – ISSN 1605-2005
819233
  Бобиль В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 28-32
819234
  Папакін Георгій Механізм сталінського геноциду в 1932-1933 роках в Україні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 236-260. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
819235
  Волянська М.Р. Механізм стереотипізації як інструмент соціального сприйняття державних службовців : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 195-197. – Бібліогр.: 6 назв
819236
  Бутиріна М.В. Механізм стереотипотворення у мас-медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 16-20.


  Йдеться про механізм стереотипотворення у мас-медіа. Mechanism of stereotype genesis in mass media is considered in the article.
819237
  Смесова В.Л. Механізм стимулювання процесу відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 182-186. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
819238
  Свєтлов Б. Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України / Б. Свєтлов, Н. Обушна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 122-128
819239
  Набок І.І. Механізм стимулювання цінами інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-125. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
819240
  Безус Р.М. Механізм стійкості аграрного сектора економіки України до глобальних викликів / Р.М. Безус, А.В. Бойко // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 22-90. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362


  Розкрито екон. зміст, фінансову та організаційно-правову складові механізму формування стійкості аграрного сектора економіки. Обгрунтовано значення особистих селянських господарств для забезпеченні стійкості аграрного сектора економіки України до ...
819241
  Божкова В.В. Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 48-53 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
819242
  Власюк Т.М. Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 14-18
819243
  Бєлік В.Д. Механізм стратегічного управління персоналом підприємств харчової промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 138-141. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
819244
  Васенко В.К. Механізм страхування у вільній економічній зоні : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С.136-141. – Бібліогр.: 5 назв
819245
  Чехович Т.В. Механізм стримань та противаг як спосіб вирішення конфліктів між органами державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено дослідженню проблем застосування системи стримувань і противаг як засобу організації та функціонування державної влади.
819246
  Мартинюк Р.С. Механізм стримувань і противаг між Президентом України та Верховною Радою України у процедурі формування Кабінету Міністрів України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 115-121. – ISSN 1563-3349
819247
  Образцова В.В. Механізм стримувань та противаг у публічно-управлінських відносинах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 107-112. – ISSN 2306-6814
819248
   Механізм структурних зрушень в економіці України : Монографія. – Київ : Ін-т економіки НАНУ, 2002. – 288с. – ISBN 966-02-2405-2
819249
  Марков Б.М. Механізм структурного розвитку національної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – C. 3-6. – ISSN 2306-6792
819250
  Щербина М.А. Механізм структурування художнього світу та метатекстуальність у поемі "Пастуший календар" Е. Спенсера // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 138-145. – ISBN 978-966-551-315-5
819251
  Лалакулич М.Ю. Механізм сучасного банківського кредитування та його складові // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 35-38
819252
  Голуб В.П. Механізм та динаміка зсувного процесу в центральній частині м. Києва на правобережному схилі Дніпра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-104. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розгленено та детально охарактеризовано фактори, що відіграють важливу роль у виникненні та активізаії зсувних процесів на правобережному схилі Дніпра в центральній частині м. Києва. Охарактеризовано механізм зсувного процесу, сучасний стан ділянки та ...
819253
  Стародубцева І. Механізм та інструментарій оцінювання якості навчального процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 94-99
819254
  Вітенько Т.М. Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Вітенько Т.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
819255
  Шевців Орест Механізм та особливості дипломатичної служби Ватикану // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 67-70. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
819256
  Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
819257
  Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : монографія / С.О. Погрібний ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-46-7
819258
  Кірімов О. Механізм та технологія сек"юритизації страхового ризику з застосуванням катастрофічних облігацій // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1810-7923
819259
  Козирєва В.П. Механізм та умови впровадження спрощеної процесуальної форми в господарське судочинство України: запозичення іноземного досвіду / В.П. Козирєва, О.Ю. Бабенко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 109-113. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
819260
  Шендеровский К.С. Механізм та шляхи застосування етичного підходу до інституалізації комунікацій у соціальній роботі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 50-63


  Стаття присвячується питанням визначення механізмів та шляхів застосування етичного підходу до інституалізації комунікацій в соціальній службі, соціальній роботі. Article is dedicated to questions of mechanisms and methods for ethical approach to the ...
819261
  Клименко В. Механізм творчості: руйнування і відроження функцій // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.134-154. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
819262
   Механізм терапевтичної дії низькомолекулярної органічної сполуки 2-(2-гідроксифенокси)ацетил) -L-пролінат натрію при виразковій хворобі шлунка щурів, викликаний аспірином / І.М. Беспалов, А.О. Маркевич, К.В. Кудрявцев, Т.М. Фалалєєва // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 25-25
819263
  Шандра В.М. Механізм технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування: структура, задачі, функції, принципи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 9-16.
819264
  Дякун О.М. Механізм транскультурної інтеграції у книзі "Легенди Гватемали" М. Астуріаса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 94-98. – ISBN 966-638-08406
819265
  Вергун В.А. Механізм трансферу технологій та оцінка його ефективності (на прикладі університетів США) / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 3-11


  Стаття присвячена аналізу шляхів розвитку університетської освіти "третього покоління", особливостям процесу трансферу інноваційних технологій у "нових" університетах США в умовах глобалізації інноваційних змін..
819266
  Заяць В.С. Механізм трансформації доходів населення в інвестиційний ресурс регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-34.
819267
  Рамський А.Ю. Механізм трансформації заощаджень населення в інвестиції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 283-289 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
819268
  Горецький О. Механізм у нормі // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Сьогодні існує необхідність нормативного вдосконалення механізмів позасудового врегулювання заборгованості та вчинення виконавчих написів нотаріусів".
819269
  Поляк Н.О. Механізм удосконалення розрахунку бюджетних показників соціального захисту населення : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 169-173 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
819270
  Дрондель Т. Механізм удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 269-274. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
819271
  Гвоздик П. Механізм узгодження норм екологічного законодавства з нормами інших галузей законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання узгодження норм екологічного законодавства з нормами інших галузей законодавства, оцінюються фактори, що впливають на характер та стан такої узгодженості, аргументують пропозиції щодо удосконалення законотворення у даній ...
819272
  Гуменюк Н.Р. Механізм укладання договору на торгах у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 87-94. – (Право. Економіка. Управління)
819273
  Дема Д.І. Механізм укладення і виконання ф"ючерсних угод: обліково-витратний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 41-46. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
819274
  Крикун В. Механізм управління брендом в умовах асиметрії розвитку світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 88-89. – бібліогр. в кінці ст.


  На кожному з етапів життєвого циклу бренд потребує управління. Саме цей механізм дозволяє йому розвиватися, завойовувати ринок, утримувати позиції лідера або відроджуватись для нових клієнтів і ринків.
819275
  Шевчук В.О. Механізм управління бюджетними ресурсами: проблеми та перспективи удосконалення / В.О. Шевчук, Т.Г. Бондарук, Н.Ю. Мельничук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 166-175. – ISSN 2307-9878
819276
  Кудінов Е.О. Механізм управління витратами торговельного підприємства: інституціональний підхід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
819277
  Єфіменко Н.А. Механізм управління відтворенням якості основного капіталу машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 94-102 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
819278
  Іванілов О.С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.С. Іванілов, В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 156-163. – ISSN 1993-6788
819279
  Рудченко О.Ю. Механізм управління державним корпоративним сектором / О.Ю. Рудченко, Н.Ю. Романовська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 7-10
819280
  Пасічний М.Д. Механізм управління дефіцитом бюджету в умовах соціально-економічних перетворень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 46-50
819281
  Завгородній І.В. Механізм управління діяльністю промислових підприємств: концепція, праксеологічні та інші підходи до практичного застосування // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 64-71. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
819282
  Меліхова Т.О. Механізм управління економічною безпекою підприємства: підходи до визначення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 61-67. – ISSN 2306-6792
819283
  Жулай Г.С. Механізм управління ефективністю діяльності підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 94-97. – ISSN 2306-6792
819284
  Лінтур І.В. Механізм управління ефективністю інвестування національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 57-62. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
819285
  Пасько М.В. Механізм управління зовнішнім боргом України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.218-224
819286
  Антоненко І.Я. Механізм управління інноваційним круїзним туристичним продуктом / І.Я. Антоненко, І.Л. Мельник // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 59-62. – ISSN 1728-6220
819287
  Кулініч Т.В. Механізм управління інноваційним розвитком в організації / Т.В. Кулініч, А.І. Українець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.176-182. – ISSN 0321-0499
819288
  Савицький Е.Е. Механізм управління інноваційними процесами аграрних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 65-69


  Досліджено сутність та особливості інноваційної діяльності та іноваційних процесів аграрних підприємств. Запропоновано трирівневу структуру механізму управління інноваційними процесами аграрних підприємств.
819289
  Ледян Т.О. Механізм управління інноваційної політикою на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-57.
819290
  Бойчук А.Б. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства за програмно-цільовим підходом // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 128-135. – ISSN 2308-1988
819291
  Дрокіна Н.І. Механізм управління інтегрованим Інтернет-маркетингом підприємств ринку телекомунікаційних послуг України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дрокіна Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
819292
  Сорока А.М. Механізм управління інтегрованим інтернет-менеджментом підприємства / А.М. Сорока, О.Ю. Рудаков // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 66-70. – ISSN 2415-8089
819293
  Крикун В.А. Механізм управління капіталом бренда // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 151-159


  У статті розглянуто моделі впливу елементів капіталу бренда на його вартість та механізм управління, обгрунтовано необхідність створення, управління, розвитку і збільшення вартості бренда як одного з найперспективніших факторів підвищення ...
819294
  Євтушенко Н.О. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств України / Н.О. Євтушенко, Д.К. Гончар // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 16-21. – ISSN 2415-8089
819295
  Сав"юк Л.М. Механізм управління корпоративними структурами в національній економіці / Л.М. Сав"юк, Н.П. Карнарук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 14-15
819296
  Микитюк І.С. Механізм управління коштами бюджетів об"єднаних територіальних громад // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 210-217. – ISSN 2306-546X
819297
  Крупка М. Механізм управління кредитними ризиками в реалізації фінансово-кредитної політики держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 111-120. – Бібліогр.: на12 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
819298
  Єрмошенко М.М. Механізм управління маркетингом в посередницьких організаціях : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 73-80. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
819299
   Механізм управління оборотними активами в складі цифрового підприємства / Х.М. Чуприна, О.О. Міронов, О.В. Валяев, Д.А. Гуляєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – C. 69-76. – ISSN 2522-1620
819300
  Заргана І.А. Механізм управління операційними фінансовими потоками підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Заргана Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
819301
  Мірошниченко О.Ю. Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств / О.Ю. Мірошниченко, Ю.В. Корконос // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 280-285. – ISSN 2222-4459
819302
  Фєщенко В.П. Механізм управління природоохоронною діяльністю підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 175-181.
819303
  Сіньковський М.І. Механізм управління промисловими підприємствами України в умовах формування ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 72-75.
819304
  Мозенков О.В. Механізм управління процесом санації підприємств-банкрутів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 122-126. – ISSN 1993-6788
819305
  Кузнецова І. Механізм управління результативності діяльності логістичного підприємства / І. Кузнецова, А. Бігунович // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 90-96. – ISSN 2409-9260
819306
  Шевчук Я.В. Механізм управління системою енергетичної безпеки регіонів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 65-71. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
819307
  Гоголь Т.В. Механізм управління соціальним розвитком сільських територій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 63-65
819308
  Терьошкіна Н. Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 31-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
819309
  Дука Анастасія Петрівна Механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково-технологічної сфери : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Дука Анастасія Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 325 л. + Додатки: л.209 - 325. – Бібліогр.: л.190 - 209
819310
  Дука Анастасія Петрівна Механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково-технологічної сфери : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Дука А.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
819311
  Бондарук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 14-18. – Бібліогр.: 4 назви
819312
  Марчук Л.П. Механізм управління творчою активністю підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 359-367 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
819313
  Дудар А.П. Механізм управління торгівлі виноробної продукції при виході на світовий ринок торгово-виробничих фірм Автономної Республіки Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 48)


  Досліджується механізм управління торгівлею виноробною продукцією при виході на світовий ринок.
819314
  Козловська М.В. Механізм управління трансформацією туристичних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 139-142


  Викладено результати досліджень у сфері інноваційного менеджменту трансформації туристичних підприємств, запропоновано механізм діагностики сприятливості передумов інноваційноих трансформацій туристичних підприємств.
819315
  Ільчук В. Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств / В. Ільчук, О. Шишкина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 277-293. – ISSN 2411-5215
819316
  Шишкіна О.В. Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / О.В. Шишкіна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 317, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Ризик-менеджмент. – Бібліогр.: с. 266-297. – ISBN 978-617-7571-85-7
819317
  Копилюк О.І. Механізм управління фінансовою безпекою банків України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 62-65. – ISSN 2071-4653
819318
  Макаренко М.В. Механізм управління формуванням конкуретних перевах регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 215-223 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
819319
  Демура Т.О. Механізм управління фрайчайзинговим проектом // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 43-47.
819320
  Ворошило М. Механізм управління, захисту та спадкування капіталів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 12-13
819321
  Дубровіна А.Б. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і буржуазно-демократичної революцій (1900-1917) / А.Б. Дубровіна. – Київ
1. – 1970. – 73с.
819322
  Калюжна Н. Механізм урегулювання суперечок СОТ / Н. Калюжна, В. Лежепьокова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 5-16. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
819323
  Василенко Н. Механізм урегулювання цивільно-правового спору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
819324
  Кушнір В.С. Механізм утворення земельної ренти і ціни землі на основі граничних показників // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-28.
819325
  Таланін Ігор Євгенійович Механізм утворення і властивості ростових мікродефектів у бездислокаційних монокристалах кремнію : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Таланін І.Є.; Чернів. нац. ун-тет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв.
819326
  Ковпак А.В. Механізм утилізації твердих побутових відходів на місцевому рівні як засіб збереження біологічних властивостей грунтів / А.В. Ковпак, В.П. Строкаль // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 348-356. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701


  "Актуальність теми дослідження полягає в обгрунтуванні механізму утилізації твердих побутових відходів на місцевому рівні та розробці шляхів зменшення надходження побутових відходів загалом. У ході теоретичного обґрунтування статистичних даних ...
819327
  Теліпко В. Механізм ухвалення Конституції України: у площини пошуку оптимального варіанта // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 20. – С. 7-11.
819328
  Теліпко Владислав Механізм ухвалення Конституції України: у площині пошуку оптимального варіанта // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16. – Бібліогр. в кінці ст.
819329
  Федоренко Т.А. Механізм участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров"я в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Федоренко Тетяна Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 22 назви
819330
  Шмаров Д.М. Механізм фінансово-кредитного забезпечення комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 123-129 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
819331
  Косова Т.Д. Механізм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва : фінанси підприємств / Т.Д. Косова, В.О. Лук"янченко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 37-41 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
819332
  Вахович І.М. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орєнтованої ринкової економіки / І.М. Вахович, Ю.В. Волинчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 103-110
819333
  Білик Р.С. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 148-155. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку та їх вплив на формування інноваційного середовища в Україні. На базі проведеного аналізу окреслені шляхи покращання інвестиційного клімату в Україні та ...
819334
  Коцовська О.С. Механізм фінансового забезпечення освіти: правові засади розподілу владних повноважень // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9/10 (11/12). – С. 72-79. – ISSN 2311-6420
819335
  Тичковська Л. Механізм фінансового забезпечення регіонального розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 72-75. – ISSN 1728-9343
819336
  Бондарук Т.Г. Механізм фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 250-258 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
819337
  Яцко М.В. Механізм фінансової звітності та його обліково-аналітична інтерпретація // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 269-273. – (Економіка ; Вип. 32)
819338
  Нечаюк І.Б. Механізм фінансової політики і бюджетний дефіцит в економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 50-55
819339
  Думікян А.К. Механізм фінансування бюджетних установ у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 75-81. – ISSN 2222-4459
819340
  Мельник Л.М. Механізм фінансування вищої освіти в Україні / Л.М. Мельник, О. Яковчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 130-139. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
819341
  Бугай І.В. Механізм фінансування освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-67. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
819342
  Лісовий А.В. Механізм фінансування соціальної складової економічної безпеки / А.В. Лісовий, Т.В. Поснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-37.
819343
  Лісовий А.В. Механізм фінансування соціальної складової економічної безпеки / А.В. Лісовий, Т.В. Поснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-37. – Бібліогр.: с. 36-37


  Характеризується сучасний стан фінансування соціальної складової економічної безпеки України, наведено основні шляхи реформування системи соціального забезпечення.
819344
  Лісовий А.В. Механізм фінансування соціальної складової економічної безпеки / А.В. Лісовий, Т.В. Поснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-37. – Бібліогр.: с. 36-37


  Характеризується сучасний стан фінансування соціальної складової економічної безпеки України, наведено основні шляхи реформування системи соціального забезпечення.
819345
  Фреяк А.В. Механізм фінансування транскордонного співробітництва в рамках європейської ініціативи Interreg // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 136-141
819346
  Романюк Л.А. Механізм формування безпечного руху БПЛА в умовах радіоатак / Л.А. Романюк, І.В. Чихіра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 178-183 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
819347
  Зубко Д. Механізм формування бренд-стратегії торговельного підприємства // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 75-85. – ISSN 2411-5215
819348
  Єрмошенко М.М. Механізм формування вартості в інформаційно-енергетичній теорії вартості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
819349
  Скриник О.Я. Механізм формування великомасштабної "плямоподібної" структури забруднення місцевості потужним газоаерозольним викидом у граничному шарі атмосфери / О.Я. Скриник, Ю.Я. Грицюк // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 191-197 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0203-3100
819350
  Іванов М.В. Механізм формування витрат на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іванов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
819351
  Ларіонова К.Л. Механізм формування власного капіталу банку / К.Л. Ларіонова, С.В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 152-159. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
819352
  Левандівський О.Т. Механізм формування екологічного аудиту в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 71-74
819353
  Бердар М.М. Механізм формування економічного потенціалу підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 129-135. – (Економіа ; Вип. 19)
819354
  Вовк М. Механізм формування епігинії у квітки Ruschioideae (Aizoaceae), його еволюційна інтерпретація та значення для філогенії родини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 150-154. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Результати аналізу провідної системи квітки Lampranthus haworthii та Delosperma echіnatum (Ruschioideae) переконливо свідчать на користь осьової природи нижньої зав"язі Aizoaceae. Формування епігинії йде шляхом інвагінації квітколожа, про що свідчить ...
819355
  Штундер І.О. Механізм формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 162-166
819356
  Тимошенко Н.Л. Механізм формування зовнішньої політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 126-137


  Статтю присвячено дослідженню особливостей формування зовнішньої політики Європейського Союзу. Визначено роль країн-членів ЄС у цьому процесі. The thesis covers the issues of European Union s foreign policy. The role ofEU member-states was defined.
819357
  Чикуркова А.Д. Механізм формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості : монографія / Чикуркова А.Д., Фень К.С., Скляр Є.В. ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-186. – ISBN 978-617-7611-53-9
819358
  Шевченко О.О. Механізм формування і реалізації зовнішньої політики США і СРСР / О.О. Шевченко. – Київ, 1993. – 159 с.
819359
  Шевченко Олександр Оксентійович Механізм формування і реалізації зовнішньої політики США і СРСР : Дис... доктор юридич.наук: 12.00.01 / Шевченко Олександр Оксентійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 367л. – Бібліогр.:л.340-367
819360
  Глуха Г.Я. Механізм формування інвестиційної політики в акціонерному товаристві // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 29-33
819361
  Ремезь Ю. Механізм формування інтегрованих маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 39-43. – ISSN 1606-3732
819362
  Боровікова М.В. Механізм формування капіталу комерційних банків України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Боровікова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 224 л. + Додатки : л. 207-224. – Бібліогр. : л. 189-206
819363
  Боровікова М.В. Механізм формування капіталу комерційних банків України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Боровікова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв.
819364
  Матвієнко Р.О. Механізм формування категорії "простір" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 17-20. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
819365
  Довгань Л.Є. Механізм формування конкурентної політики поліграфічних підприємств / Л.Є. Довгань, Ю.П. Воржакова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 32-40 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
819366
  Гринько Т.В. Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках : Монографія / Т.В. Гринько; МОНУ; Дніпропет. нац. ун-т. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2005. – 324 с. – ISBN 966-7997-43
819367
  Битюк І. Механізм формування моральної паніки в період суспільно-політичної кризи (на прикладі анексії АР Крим) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  Розглядається маніпулятивний вплив мас-медіа на суспільство, зокрема формування у ньому моральної паніки під час суспільно-політичної кризи в державі - анексії Криму (березень-жовтень 2014). Визначається механізм масовокомунікативного впливу ЗМІ на ...
819368
  Битюк І.В. Механізм формування моральної паніки в період суспільно-політичної кризи (на прикладі воєнного конфлікту на Cході України) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 143-152. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано стан джерел і ступінь наукового опрацювання явища паніки та феномену моральної паніки зокрема. Простежено історію розвитку концепції "моральна паніка" в системі соціальних комунікацій, яку розглянули як маніпулятивну технологію в ...
819369
  Андренко О.А. Механізм формування облікової політики банків / О.А. Андренко, О.С. Мордовцев // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
819370
  Іванік О. Механізм формування осуву складної природи у с. Красник (нижня течія р. Чорний Черемош) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-52. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Визначено чинники формування та особливості будови осуву складної природи у с. Красник Верховинського району Івано-Франківської області, що спричинив ...
819371
  Ємельянова Л.В. Механізм формування популяцій фітофільних видів гаммарид в залежності від абіотичних та біотичних факторів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 157-160. – Бібліогр.: 6 назв
819372
  Кульбач С.О. Механізм формування правової активності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 58-65. – (Юридична ; Вип. 2)
819373
  Мироненко М.Ю. Механізм формування ресурсної бази комерційних банків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 87-92
819374
  Бондар-Підгурська Механізм формування середнього класу як основа конкурентоспроможної економіки та сталого інноваційного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
819375
  Буткевич О.В. Механізм формування системи міжнародного права в середньовічний період // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 228-257. – ISBN 978-966-2609-51-6
819376
   Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / [Шкарлет С.М., Гонта О.І., Маргасова В.Г., Дубина М.В.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівськй національний технологічний університет, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-270. – ISBN 978-966-7496-62-3
819377
  Громов В.Б. Механізм формування споживчого попиту в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 57-67
819378
  Байцим Василь Федорович Механізм формування стратегічних цілей програм (проектів) розвитку регіонів та територій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 227-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено основні проблеми створення сучасного державного адміністрування та системи державного регулювання економіки регіону, без яких входження України до СОТ, Європейського Союзу та світового ринку є нереальним.
819379
  Алєксєєв С.Б. Механізм формування та вибору стратегічних цілей торговельної мережі на підставі аналізу її зовнішнього стратегічного потенціалу // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – C. 88-95. – ISSN 1726-8699
819380
  Прокопишин Л.М. Механізм формування та використання управлінського потенціалу на підприємствах машинобудування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 138-145 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
819381
  Боришкевич І.І. Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Боришкевич Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
819382
  Протопопова Н.А. Механізм формування та забезпечення економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 160-164. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
819383
  Євдокимов В.В. Механізм формування та реалізація державної політики циркулярної економіки / В.В. Євдокимов, Л.В. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 20-28. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню побудови механізму формування та реалізації державної політики циркулярної економіки. Обґрунтовано, що напрями державної політики повинні формуватися із врахуванням інтересів стейкхолдерів у даній сфері. Стейкхолдерів ...
819384
  Штангрет А.М. Механізм формування та функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства / А.М. Штангрет, О.С. Силкін // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 135-140
819385
  Габрук О.І. Механізм формування технопарків в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 28-36
819386
  Бурбело Р.М. Механізм формування ФА сигналу при імпульсному збудженні: перехідний режим / Р.М. Бурбело, М.К. Жабітенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 364-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі запропоновано механізм формування ФА сигналу після закінчення дії світлового імпульсу. Згідно цього механізму температура задається у вигляді добутку ступінчатої функції координат та повільної (порівняно з імпульсною функцією світлового ...
819387
  Рогов Г. Механізм формування фінансових результатів корпоративної соціальної діяльності : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 49-53. – ISSN 1810-3944
819388
  Яременко Л.М. Механізм формування фонду оплати праці та напрями його удосконалення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 53-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
819389
  Тарасенко Олег Анатолійович Механізм формування швидкої радіолюмінесценції в органічних напівпровідниках та діелектриках : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.10 / Тарасенко Олег Анатолійович; НАН України. Ін-тут монокристалів. – Харків, 1998. – 17л.
819390
  Микитюк А.О. Механізм фотопровідності в гетероструктурах з германієвими нанокластерами на окисленій поверхні кремнію / А.О. Микитюк, С.В. Кондратенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
819391
  Пантелеев В.П. Механізм функціонування інвестиційних банків в Україні / В.П. Пантелеев, М.С. Микова // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 47-49. – ISSN 1728-6220
819392
  Архірейська Н.В. Механізм функціонування криптовалют / Н.В. Архірейська, О.В. Кучкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 407-413. – ISSN 2222-4459
819393
  Старух А.І. Механізм функціонування міжбюджетних відносин в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 108-113. – ISSN 2306-6806
819394
  Лавренюк Л.В. Механізм функціонування міжнародних організацій в умовах глобалізації / Л.В. Лавренюк, М.В. Новикова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5.
819395
  Лавренюк Л.В. Механізм функціонування міжнародних організацій в умовах глобалізації / Л.В. Лавренюк, М.В. Новикова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проведено дослідження основних поглядів на визначення поняття, ролі та механізму функціонування міжнародних організацій в умовах поглиблення міжнародних зв"язків, визначено основні шляхи вирішення проблем наднаціональності, обмеження суверенітету ...
819396
  Двуреченська О.С. Механізм функціонування Організації із заборони хімічної зброї: структура та основні напрями діяльності // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 179-188. – ISSN 2663-0265
819397
  Бабіч В.В. Механізм функціонування податку на майно // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 116-119. – ISBN 978-617-571-130-9
819398
  Дєєва Н. Механізм функціонування приватних і публічних акціонерних товариств: відмінності і проблеми // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 257-261. – ISSN 1993-0259
819399
  Ткач В.Ю. Механізм функціонування ринку праці країн-членів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 229-234.
819400
  Князевич А.О. Механізм функціонування складових елементів інноваційної інфраструктури // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
819401
  Близнюк А.О. Механізм функціонування та забезпечення економічної безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 22-25. – ISSN 2226-8820
819402
  Аліксійчук О.В. Механізм функціонування та сучасні тенденції розвитку європейського парламентаризму // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Третяк, О.Токовенко, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 13, № 1 (27). – С. 73-78. – ISSN 2663-0265
819403
  Кравченко А.С. Механізм функціонування фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 3 (88). – С. 54-58. – ISSN 2663-2144
819404
  Мінакова Д.Г. Механізм фунціонування вексельного обігу в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 315-317. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
819405
  Софіюк Т.О. Механізм цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 68-74. – ISSN 2413-1342
819406
  Отраднова О.О. Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Отраднова Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
819407
  Отраднова О.О. Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Отраднова Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 494 л. – Бібліогр.: л. 430-494
819408
  Мазур В.В. Механізм цивільно-правового регулювання як правова категорія // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 51-57. – ISSN 2220-1394
819409
  Яроцький В.Л. Механізм цивільно - правового регулювання відносин у сфері випуску й обігу цінних паперів: особливості і співвідношення з іншими засобами правового впливу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.71-77. – ISSN 0201-7245
819410
  Колодійчук І. Механізм цільової фінансової підтримки виробників молока гірських районів Львівської області / І. Колодійчук, В. Колодійчук // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
819411
  Артус М.М. Механізм ціноутворення та його функціонування в умовах ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 103-107
819412
  Ніконова М.В. Механізм часткової компенсації як складова активізації використання аграріями векселів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 157-160 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
819413
  Доброскок В. Механізми адаптацiї деяких релiктових рослин в процесi їх інтродукції / В. Доброскок, О. Дзюба, Р. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 60-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено скринінг та ідентифікація флавоноїдів та проліну у різних видів магнолій та гінкго. Визначена сезонна динаміка кількісного вмісту проліну та флавоноїдів. Показано, що більш зимостійкі види залучають до загального обміну флавоноїди і пролін ...
819414
  Бесчасний С.П. Механізми адаптації до стресу дітей 7-11 років викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бесчасний Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Київ, 2013. – 213, [22] л. – Додатки: [22] л. – Бібліогр.: л. 171-213
819415
  Бесчасний С.П. Механізми адаптації до стресу дітей 7-11 років викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бесчасний Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
819416
  Соскін О.І. Механізми адаптації економічної моделі України до сучасних цивілізаційно-глобалізаційних зсувів : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 16-27. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
819417
  Ільяшенко В.А. Механізми адаптації регіонального продовольчого ринку до ринкових умов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 86-91. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
819418
  Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. – Бібліогр.: л. 168-185
819419
  Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
819420
  Сизоненко В.О. Механізми активізації інноваційної діяльності інтегрованих структур // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 76-86


  Досліджено можливості активізації інноваційної діяльності ФПГ, холдингів, акціонерних товариств, кластерних утворень тощо.
819421
  Худолій Л.М. Механізми альтернативного фінансування екологічних цільових програм / Л.М. Худолій, В.В. Войцехівська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 297-302. – ISSN 2222-4459
819422
  Березюк Р. Механізми антикризового реагування в системі державної політики інноваційного економічного розвитку / Р. Березюк, В. Забродський // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 250-254. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
819423
  Плескач М.О. Механізми антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 84-90.
819424
  Галкін Б.М. Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами : монографія / Б.М. Галкін, В.О. Іваниця, Т.О. Філіпова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-147. – ISBN 978-617-689-247-2
819425
  Сухомлинов Б.Ф. Механізми біохімічних реакцій / Б.Ф. Сухомлинов, Л.Б. Дробот. – Львів, 1982. – 88с.
819426
   Механізми біохімічних реакцій : навчальний посібник / Сибірна Н.О. [ та ін. ] ; за ред. Н.О. Сибірної ; МОНУ ; Львіський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-613-689-6
819427
   Механізми біохімічних реакцій : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Н.О. Сибірна та ін.] ; за ред. проф. Сибірної Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., схеми + Додатки: с. 297-310. – Бібліогр.: с. 311-312. – (Біологічні студії). – ISBN 978-966-613-873-9
819428
  Ліпач О.О. Механізми бюджетного фінансування пріоритетних напрямів регіонального розвитку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 64-66
819429
  Тарасевич В.М. Механізми бюджетної підтримки інвестування чорної металургії України / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 33-39
819430
   Механізми в"язкої течії в ряді ароматичних сполук та їх фторованих аналогах / О.М. Бурмістров, О.П. Руденко, В.С. Сперкач, Л.М. Гаркуша // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 251-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Приведено результати вимірювання густини і коефіцієнта зсувної в"язкості в інтервалі температур Ткр - 50К похідних бензолу та їх фторованих аналогів вздовж кривої рівноваги рідина-пара. В"язка течія в досліджених об"єктах розглядається як множина ...
819431
   Механізми в"язкої течії розчинів LiClO4 в поліетиленгліколях (ПЕГ-300) / О.М. Тютюнник, В.С. Сперкач, В.В. Шилов, О.П. Руденко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 393-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Дана робота присвячена дослідженню механізму в"язкої течії розчинів LiClO [нижній індекс 4] в поліетиленгліколі (ПЕГ-300). Виміряний коефіцієнт кінематичної в"язкості [ню] = [ета]/ро] в інтервалі температур 293-353 К. Проведені розрахунки активаційних ...
819432
  Копаниця Л. Механізми варіювання та імпровізації у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 31-45


  Якщо говорити про жанровий асортимент сучасної усної словесності, то треба зауважити, що у порівнянні з традиційним фольклором він докорінно змінився. Відійшли у минуле, лише фрагментарно лишившись у дитячому вжитку, практично всі старі "класичні" ...
819433
  Груздова К.Є. Механізми вдосконалення державної підтримки сфери культури в Україні шляхом бюджетного фінансування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 106-108. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
819434
  Кононенко О. Механізми вдосконалення екологічної поведінки населення (на прикладі міста Києва) // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 4-13. – ISSN 2413-7154


  Значна кількість наукових праць присвячена проблемі реалізації ідей сталого розвитку на рівні регіонів і міст. Не зважаючи на те, що накопичено певний досвід та узагальнено основні ідеї, поки що немає відпрацьованого механізму зміни моделей поведінки ...
819435
  Гужва І.Ю. Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 87-95
819436
  Трофімчук М.О. Механізми вдосконалення конкурентних засад діяльності на біржовому ринку цінних паперів України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 122-127. – ISSN 1997-4167
819437
  Галиця І. Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності / І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 33-41. – ISSN 0372-6436
819438
  Дурас М.М. Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-24. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття описує концепцію доброго місцевого врядування з метою визначення основних положень та принципів необхідних для запровадження зазначеної концепції в управління органами місцевого самоврядування України. Автором аналізуються передумови, необхідні ...
819439
  Калашнікова С. Механізми вдосконалення якості вищої освіти: досвід Сполученого Королівства / С. Калашнікова, С. Курбатов, І. Прохор // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 19-23. – ISBN 978-617-7288-01-4
819440
  Шаульська Г.М. Механізми взаємодії громадськості з органами публічної влади в Україні : монографія / Галина Шаульська ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 170-199. – ISBN 978-617-7530-20-5
819441
  Федулова Л.І. Механізми взаємодії держави з корпоративними структурами (бізнесом) у національній інноваційній системі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
819442
  Динник І.П. Механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Динник Ірина Петрівна ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 16 назв
819443
  Калакура В.Я. Механізми взаємодії колізійних принципів правового регулювання в міжнародному сімейному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 126-132. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена дослідженню принципів колізійного регулювання в міжнародному сімейному праві на основі аналізу міжнародних договорів, українського і зарубіжного законодавства. Статья посвящена исследованию принципов коллизионного регулирования в ...
819444
  Газимов Р. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 113-115
819445
  Падалко О. Механізми взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 51-52
819446
  Куцевол А.А. Механізми взаємодії органів державної влади України з організаціями міжнародної технічної допомоги : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Куцевол Анатолій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
819447
  Бобрицький А.Л. Механізми взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів (поліції) на місцевому рівні: програмно-цільовий підхід : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Бобрицький Андрій Леонідович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
819448
  Пророчук М.В. Механізми взаємодії публічної влади і бізнесу у сфері інфраструктури : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Пророчук Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 260, [5] арк. – Додатки: арк. 247-260, [5]. – Біблогр.: арк. 225-246
819449
  Сорока С. Механізми взаємодії Сенату Республіки Польща з Сеймом у процесі реалізації законодавчої функції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 181-191
819450
  Швець В.І. Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.13 / Швець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36c. – Бібліогр.: 31 назв.
819451
  Швець В.І. Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну (експериментальне дослідження) : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Швець В.І.; МОНУ; Буковинський держ. медичний ун-т. – Чернівці, 2007. – 366л. + Додатки: л.230-366. – Бібліогр.: л.271-229
819452
  Шиян А.А. Механізми взаємодії фінансових інститутів розвинених економік та перехідних економік / А.А. Шиян, НікіфороваЛ.О, І.Ф. Острий // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 18-25. – ISSN 1993-6788
819453
  Капінус Л.В. Механізми взаємозв"язку економічного зростання з продуктивністю // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 32-35.
819454
  Краєвська О. Механізми взємодії політики у сфері туризму з іншими соціально-економічними політиками ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 159-163. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
819455
  Квєтна Ілона Романівна Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках титулів власності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Квєтна І. Р.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 25с. – Бібл.: 18 назв
819456
  Квєтна І.Р. Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках титулів власності : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Ілона Романівна Квєтна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 245л. – Додатки л. 196-245. – Бібліогр.: л. 176-195
819457
  Замараєв А.В. Механізми використання людського потенціалу в системі державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 18-22. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Автор дослідив зміст поняття "людський потенціал" у звязку з поняттям "кадровий потенціал" у контексті використання в системі державного управління. Сформульовано особливості та першочергові завдання у процесі розробки методів управління кадровим ...
819458
  Сімонок В.П. Механізми вимірювання знань у системі вищої освіти // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 16/18 (308/310). – С. 92-95
819459
   Механізми виникнення диференційно-фазового фотоелектричного відгуку / Л.М. Ільченко, С.О. Колєнов, С.В. Литвиненко, П.В. Молочко, Є.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 284-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено розрахунки та експерименти, які показали принципову можливість виникнення диференційно-фазового фотоелектричного відгуку. Вивчено залежність амплітуди відгуку від частоти розчеплення променів для p-n переходів деяких фотодіодів. Отримано ...
819460
  Гаврилів Т. Механізми виникнення і функції ідентичності Франції в романі "Книжка Франції" Інгеборг Бахманн // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 164-171. – (Германська філологія ; Вип. 431)
819461
  Смирнова К.В. Механізми вирішення спорів, передбачені угодами про асоціацію, укладені Європейським Союзом з третіми країнами // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 80-99. – ISSN 1993-0909
819462
  Пушкар П.В. Механізми вирішення справи без повного судового розгляду в країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз механізмів вирішення справи без повного судового розгляду в Англії, Німеччині, Бельгії, Португалії, які дозволяють зменшити тягар на систему кримінального правосуддя і водночас забезпечити її ефективність відповідно до міжнародних ...
819463
  Рожкова Т. Механізми виявлення неофіційних систем переказу грошей та коштів через банківський сектор економіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 1605-2005
819464
  Кравчук С. Механізми виявлення та шляхи упередження негативного впливу тіньової економіки на соціальну стабільність України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 35-37
819465
  Баранов Р.О. Механізми відмивання грошей з використанням нелегальних схем грошових переказів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814
819466
  Манівчук Г.В. Механізми відновлення саморегуляції, підвищення продуктивності, охорони та раціонального використання лучних агробіогеоценозів Українських Карпат : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.16 / Манівчук Г.В.; Ін-т агроекології української акад. аграрних наук. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 28 назв
819467
  Кириллін І.В. Механізми відхилення пучків високоенергетичних заряджених частинок зігнутими кристалами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кириллін Ігор Володимирович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
819468
   Механізми вогнищ землетрусів та поле напружень Солотвинської западини Закарпаття / Д. Малицький, А. Муровська, О. Гінтов, А. Гнип, О. Обідна, С. Мичак, О. Грицай, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-51. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено два різні методи для визначення поля напружень Солотвинської западини (СЗ), яка є частиною Закарпатського прогинy. Перший метод - це визначення поля напружень із фокальних механізмів землетрусів шляхом розв"язання оберненої ...
819469
  Латишенко Л.А. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функцію печінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Латишенко Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
819470
  Латишенко Л.А. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функцію печінки : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Латишенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 174 л. – Бібліогр.: л. 151-174
819471
  Мануша Ю.І. Механізми впливу бетаргіну на клінічний стан, гомеостаз та гемодинаміку у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ішемічною хворобою серця // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 47-52. – ISSN 2077-4214
819472
  Глуха Г.Я. Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С.45-49 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
819473
  Кива І.В. Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кива Ілля Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
819474
  Матвієнко Л.Ф. Механізми впливу домішок на субструктуру і механічні властивості монокристалів молібдену та вольфраму : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Матвієнко Леонід Федорович ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
819475
  Онищук С.В. Механізми впливу Замойського синоду на державотворчі процеси в Україні / С.В. Онищук, І.І. Онищук // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 105-113. – (Серія "Управління" ; вип. 2)


  В науковій статті досліджено та проаналізовано Замойський синодальний процес, та його вплив на державотворчі процеси в Україні. Також акти синоду 1720 р., їх історично-юридичне значення та актуальність.
819476
  Циба Т.В. Механізми впливу ЗМІ на формування політичної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 85-88. – (Історія ; вип. 56)


  В статті розглядаються деякі аспекти впливу мас-медіа на політичну свідомість громадян.
819477
   Механізми впливу мет-енкефаліну на жовчосекреторну функцію печінки щурів / Л. Латишенко, Є. Решетнік, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-15. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах вивчали зовнішньосекреторну функцію печінки під впливом мет-енкефаліну (1мкг/100г маси тіла), антагоніста опіоїдних рецепторів налоксону (10 мкг/100 г) та під впливом блокаторів [альфа] і [бета]-адренорецепторів фентоламіну ...
819478
  Шилова В.І. Механізми впливу на управління системою вищої освіти в Україні: теоретичні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-124. – Бібліогр.: 3 назв.
819479
  Кузнецова М.О. Механізми впливу незбалансованого харчування та хронічного стресу на морфофункціональний стан печінки вагітних щурів та їх потомства : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Кузнецова Мілена Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
819480
  Кернес Г.А. Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кернес Геннадій Адольфович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
819481
  Смирнова Т.В. Механізми впливу рекламного іміджу на соціальну поведінку реципієнта // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 164-169


  У статті автор розглядає ефективні засоби впливу реклами на соціальну поведінку. Показано, що висока ефективність досягається формуванням емоційного компонента поведінки у процесі взаємодії суб"єктів рекламної комунікації. In the issue the author ...
819482
  Гриньків М.В. Механізми впливу релігійних організацій на політичну свідомість громадян // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 10-12
819483
  Бур"ян С.А. Механізми впливу розмірної залежності поверхневого та лінійного натягу на форму та змочуваність нанокраплини : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Бур"ян Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 216 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 194-208 арк.
819484
  Бур"ян С.А. Механізми впливу розмірної залежності поверхневого та лінійного натягу на форму та змочуваність нанокраплини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Бур"ян Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
819485
  Молочко П.О. Механізми впливу російських політичних партій на формування зовнішньополітичного курсу Російської Федерації // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 218-224
819486
  Сорока С.В. Механізми впливу уряду на законодавчий процес у країнах ЄС: особливості застосування та аналіз ефективності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 176-181. – ISSN 2220-1394
819487
   Механізми впливу фізичного виховання на здоров"я, фізичну і розумову працездатність : Методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2004. – 27с.
819488
  Пилипенко В.П. Механізми впровадження державної політики інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 50-54. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Визначено механізми впровадження державної політики інноваційного розвитку. З"ясовано, що основними механізмами реалізації інноваційної політики є фінансово-кредитні механізми, механізми, обумовлені законодавчими і нормативно-правовими актами, ...
819489
  Клюцевський В.І. Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Клюцевський Володимир Іванович ; Херсон. нац. техн. ун-т, Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
819490
  Домбровська С.М. Механізми впровадженням дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 87-90. – ISBN 978-966-285-311-7
819491
  Мартинець Н. Механізми врахування громадської думки в діяльності органів виконавчої влади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 258-265
819492
  Литвиненко М.М. Механізми встановлення прожиткового мінімуму в Україні та світі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 426-430. – ISSN 2219-5521
819493
  Мацях М. Механізми встановлення та підтримання миру в діяльності Організації Об"єднаних Націй / М. Мацях, С. Федина // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 47-53. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
819494
  Ольсевич Ю.М. Механізми господарської трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 62)


  Досліджуються факторигосподарської трансформації, пропонується їх класифікація. Показано зміну механізмів трансформації. Боротьба за переділ контролю над ресурсами і доходами між державним апаратом і корпоративно-компрадорською системою є визначальною ...
819495
  Степанець М.Ю. Механізми грантового фінансування університетів Канади // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 196-197. – ISBN 978-966-698-282-0
819496
  Дем"яненко О.О. Механізми громадського контролю та їхній вплив на політичну модернізацію України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 334-343
819497
   Механізми громадянської і національної самоідентифікації: трансформації комунікативних практик : монографія / [І.В. Жадан, А.О. Краснякова, С.І. Позняк, О.М. Скнар] ; за наук. ред. І.В. Жадан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД : Інститут соціальної та політичної психології, 2019. – 190, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-485-2
819498
  Гикало Ю. Механізми демократичного контролю над збройними силами України // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 86-89
819499
  Никифорук О.І. Механізми державно-приватного партнерства для інфраструктурних проектів / О.І. Никифорук, Л.Ю. Чмирьова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 99-101
819500
  Корбецький М.Б. Механізми державно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814


  "Статтю присвячено визначенню механізмів державно-приватного партнерства, що можуть мати потенційну ефективність у реалізації інфраструктурних проектів у сфері житлового будівництва й особливо спорудження доступного житла. На основі аналізу відомих ...
819501
  Турчак Д.В. Механізми державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Турчак Дмитро Васильович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
819502
  Ільяшенко В.А. Механізми державного регулювання агропродовольчої сфери : державне управління / В.А. Ільяшенко, 2007. – С. 95-97. – Анот. укр. мовою. – Бібліогр.: 4 назви
819503
  Домбровська С.М. Механізми державного регулювання впровадження дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 10-15. – ISBN 978-966-285-210-3
819504
  Кострубіцька А.В. Механізми державного регулювання діяльності суспільного телебачення: досвід Європейських країн // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 97-99
819505
  Хмиров І.М. Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 82-84. – ISSN 2306-6814


  Визначено, що виведення рівня освіти України на рівень освіти розвинутих країн світу можливе лише шляхом докорінного реформування ії концептуальних, структурних і організаційних засад.
819506
  Кисельова О.І. Механізми державного регулювання зайнятості населення // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 35-40. – ISSN 2519-2353
819507
  Халімон П.В. Механізми державного регулювання земельних відносин в умовах децентралізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Халімон П.В.; Хальмон Павло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
819508
  Аніщенко С. Механізми державного регулювання інвестиційних процесів в Україні // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (125), червень. – С. 18-25
819509
  Чикаренко Олексій Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційної проектної діяльності / Чикаренко Олексій, Чикаренко Ірина // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 167-173
819510
  Шестаковська Т.Л. Механізми державного регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України : монографія / Т.Л. Шестаковська ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-298 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-65-9
819511
  Кіктенко О.В. Механізми державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 53-56
819512
  Шатило О.А. Механізми державного регулювання інноваційної сфери: світові тенденції та вітчизняні реалії. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 126-130. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
819513
  Пащук Л.В. Механізми державного регулювання інституційного розвитку підприємницьких екосистем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 147-157. – ISSN 2522-1620
819514
  Тонне О.Ш. Механізми державного регулювання освіти іноземних громадян в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи вдосконалення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 80-87


  Обґрунтовано тенденції розвитку освіти іноземних громадян в Україні та за кордоном. Досліджено механізми та інструменти державного регулювання освіти іноземних громадян. Здійснено аналіз нормативно-правової бази, що регламентує навчання іноземців в ...
819515
  Білинська М.М. Механізми державного регулювання продовольчої безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-35. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
819516
  Яцук Н.В. Механізми державного регулювання рекреаційної сфери України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 181-187. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
819517
  Ковальський М.Р. Механізми державного регулювання ресурсним потенціалом територій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 71-75. – ISSN 2306-6814
819518
  Бондаренко А.І. Механізми державного регулювання ризиків банківської діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 100-102. – ISSN 2306-6814
819519
  Якубенко Б.О. Механізми державного регулювання ринку праці в умовах нової економіки : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Якубенко Богдан Олександрович ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
819520
  Герасимова С. Механізми державного регулювання ринку фінансових послуг : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 42-46 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
819521
  Гоголь Т.В. Механізми державного регулювання розвитком сільських територій України : автореф. дис. .. д-ра наук з держ. упр. : / Гоголь Тетяна Василівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 64 назви
819522
  Волошин О. Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 103-112
819523
  Круглов В.В. Механізми державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Круглов Віталій Віталійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
819524
  Маковій Ю.Г. Механізми державного регулювання розвитку енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 94-97. – ISSN 2306-6814
819525
  Педченко Т. Механізми державного регулювання розвитку загальнообов"язкового державного медичного страхування в Україні // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.277-284
819526
  Мельничук Л.М. Механізми державного регулювання розвитку інституту сім"ї : види та напрями удосконалення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 109-112. – Бібліогр.: 18 назв
819527
   Механізми державного регулювання розвитку інформаційного суспільства / В.В. Сиченко, А.М. Пугач, В.В. Мареніченко, М.М. Хитько // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 76-80. – ISSN 2306-6814
819528
  Мироненко М.Ю. Механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку : монографія / Мироненко М.Ю. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 372 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2462-75-3
819529
  Коврегін В.В. Механізми державного регулювання стабілізації кадрового корпусу вищих навчальних закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 76-78. – ISSN 2306-6814


  Доведено співвідносність підсистеми розвитку кадрового й інноваційного потенціалу ВНЗ з функціонально-цільовою підсистемою управління його діяльністю.
819530
  Кострубіцька А.В. Механізми державного регулювання суспільного телебачення: досвід європейських країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-34. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано тенденції розвитку суспільного мовлення в європейських країнах. Вивчаються механізми державного регулювання діяльності суспільних телекомпаній. Проаналізовано положення Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення" ...
819531
  Сафронова О.М. Механізми державного регулювання трансграничних злиттів і поглинань у корпоративному секторі економіки України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 58-70
819532
  Сапатрило В.В. Механізми державного регулювання туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 326-328. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
819533
  Шупрудько Н.В. Механізми державного регулювання у ресторанному господарстві // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 112-118. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
819534
  Соловйов Є.В. Механізми державного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Соловйов Євген Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
819535
  Сіренко Р.Р. Механізми державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 131-139. – ISSN 2078-9165
819536
  Денисюк О.В. Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 125-128. – ISSN 2306-6814
819537
  Калюга О.О. Механізми державного регулювання фондового ринку України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Калюга Олег Олександрович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харк. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
819538
  Харсун Наталія Степанівна Механізми державного стимулювання науково-технічної діяльності в зарубіжних країнах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема розвитку механізмів державного стимулювання науково-технічної діяльності є однією з найбільш важливих для соціально-економічного та науково-технологічного розвитку кожної країни світу, в тому числі й України. У статті узагальнено особливості ...
819539
  Шевченко С.О. Механізми державного та громадського управління якістю вищої освіти : зарубіжний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 171-176. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
819540
  Шевченко С.О. Механізми державного та громадського управління якістю вищої освіти: зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 171-176. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
819541
  Мялковський Д. Механізми державного управління акредитацією комунікаційно-інформаційних систем для обміну інформацією з обмеженим доступом між Україною та НАТО / Д. Мялковський, А. Семенченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 2664-3618
819542
  Рябко І.В. Механізми державного управління в контексті законодавчого забезпечення відносин держави і православної церкви в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 106-108. – Бібліогр.: 11 назв
819543
  Масовець В.П. Механізми державного управління в кризових ситуаціях, зумовлених релігійним фактором : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Масовець Володимир Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
819544
  Лисак С.П. Механізми державного управління в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лисак Сергій Петрович ; М-во освіти інауки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
819545
  Тимощук К.А. Механізми державного управління в умовах кризового екологічного становища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються механізми державного управління під час кризового екологічного становища. Автор проводить аналіз різних підходів до державної екологічної політики. У статті доведено, що для ефективності державної екологічної політики в Україні ...
819546
  Башкатов В.М. Механізми державного управління демократичними змінами в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Башкатов Владислав Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
819547
  Грень Л.М. Механізми державного управління жіночою професійною освітою на території України у II половині XIX - початку XX ст. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 243-253. – ISSN 2078-9165
819548
  Мепарішвілі Х. Механізми державного управління забезпечення екологічної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 313-319. – ISBN 978-617-7638-06-2
819549
  Мірошніченко Р.В. Механізми державного управління забезпеченням екологічної безпеки // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 164-170. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
819550
  Кобченко А.С. Механізми державного управління загальною середньою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 108-110
819551
  Триполиць Р.В. Механізми державного управління земельними ресурсами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 102-105
819552
  Триполиць Р.В. Механізми державного управління земельними ресурсами в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 102-105. – Бібліогр.: 10 назв
819553
  Гривко С.Д. Механізми державного управління інноваційним розвитком економіки України на засадах кластеризації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Гривко Сергій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
819554
  Кірєєв Д.Б. Механізми державного управління інформаційною економікою в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 107-113. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
819555
  Воронов М.П. Механізми державного управління Китаю: місцевий аспект // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-96. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті окреслено основні проблеми місцевого самоврядування в Україні. Наводиться приклад організації місцевої влади в Китаї, пропонуються напрями можливого запозичення досвіду.
819556
  Воронов М.П. Механізми державного управління Китаю: місцевий аспект // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-96.
819557
  Ромін А. Механізми державного управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 1 (20). – С. 99-106
819558
  Марушева О.А. Механізми державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві : монографія / Марушева О.А. – Одеса : Купрієнко СВ, 2020. – 381, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7414-84-0
819559
  Горбик В.М. Механізми державного управління природно-економічним потенціалом регіонів : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Горбик Володимир Миколайович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
819560
  Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі / О.А. Дєгтяр, С.П. Мурашев // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 60-71. – ISSN 2414-05-62
819561
  Олифіренко Ю.І. Механізми державного управління процесами соціального благополуччя дітей в умовах реалізації владних повноважень : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Олифіренко Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
819562
  Полторак С.Т. Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 100-102. – ISSN 2306-6814
819563
  Логвиненко В.І. Механізми державного управління розвитком житлово-комунального господарства (на прикладі формування ринку теплової енергії) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 105-108. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
819564
  Білега О.В. Механізми державного управління розвитком малого бізнесу на основі підприємницьких мережевих структур // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 29-35. – ISSN 2313-4569
819565
  Мартиненко Н.В. Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 115-123. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
819566
  Жовнірчик Я.Ф. Механізми державного управління розвитком регіонів України в умовах її інтеграції до Європейського простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 145-147
819567
  Дєгтяр А.О. Механізми державного управління розвитком ринку іпотечного кредитування в Україні / А.О. Дєгтяр, О.О. Калюга // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 22-30. – ISSN 2617-9660
819568
  Брич Л.В. Механізми державного управління розвитком соціально-психологічного ресурсного потенціалу апарату органів публічного врядування України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Брич Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
819569
  Лашук О.С. Механізми державного управління розитком регіону в контексті децентралізації владних повноважень : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лашук Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
819570
  Тимчишена Н.Д. Механізми державного управління соціальним захистом вразливих груп населення на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління / Тимчишена Наталія Дмитрівна ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
819571
  Семенченко А.І. Механізми державного управління та регулювання зв"язком та інформатизацією: теоретико-методологічні засади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 133-142. – ISSN 2306-5664
819572
  Пойченко О. Механізми державного управління торгівлею між ЄС та Україною в межах створення поглибленої зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 174-182.
819573
  Бурик М.М. Механізми державного управління транспортною інфраструктурою України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Бурик Мирослав Мирославович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
819574
  Гикало Ю.В. Механізми державного управління у сфері військової освіти // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (11). – С. 14-18. – (Серія: Державне управління)
819575
  Кодіс Є.І. Механізми державного управління у сфері економічного співробітництва країн Східного партнерства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кодіс Євгеній Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
819576
  Семенченко А.І. Механізми державного управління у сфері зв"язку та інформатизації: теоретико-методологічні засади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 65-73. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
819577
  Борисов А.В. Механізми державного управління у сфері пожежної безпеки розвинених країн світу: досвід для України : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Борисов Андрій Вікторович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – [21] с. з обкл. – Бібліогр.: 17 назв
819578
  Грень Л.М. Механізми державного управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 126-138. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
819579
  Криштанович М.Ф. Механізми державного управління щодо забезпечення економічної безпеки підприємств в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 22-24. – ISSN 2306-6814
819580
  Коротич О. Механізми державного управління: проблеми теорії та практичної побудови // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 79-85.
819581
  Фліссак К.А. Механізми державної підтримки експорту у підвищенні стійкості економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 134-142. – ISSN 2308-6912


  Невід’ємним сегментом соціально-економічного розвитку країни в глобалізованому світі є зовнішньоекономічна діяльність, проте в Україні дещо поза увагою залишаються питання ефективної державної підтримки експорту. В статті розглянуто досвід країн з ...
819582
  Андрощук Г. Механізми державної підтримки патентування винаходів: досвід Польщі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 59-67


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
819583
  Рябокінь Т.В. Механізми державної підтримки розвитку корпорацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 27-31. – ISSN 2222-4459
819584
  Монаєнко А.О. Механізми держвного регулювання територіального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 138-142. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
819585
  Борщевський В.В. Механізми детінізації послуг у сфері оптової та роздрібної торгівлі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 178-185. – ISSN 1562-0905
819586
  Кульгінський Є. Механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров"я: європейський досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 147-159
819587
  Щипцов О.О. Механізми динамічної імплементації міжнародного морського права // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 77-80
819588
   Механізми дисипації енергії збудження Cr3+ - центрів люмінесценції в кристалах подвійного фосфату калію-алюмінію / О.В. Гоменюк, С.Г. Неділько, В.В. Бойко, В.І. Шелудько, С.В. Вірко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено особливості процесів втрати енергії збудження центрами люмінесценції кристалів KAlP2O7, легованих іонами хрому, Cr3+, при збудженні світлом із діапазонів вакуумного ультрафіолету, ультрафіолету або видимого ...
819589
  Чернова Л.С. Механізми діагностики ризиків у програмах інноваційного розвитку наукомістких виробництв (на прикладі створення газотурбінних установок) : автореф. дис.... канд. техн. наук : 05.13.22 / Чернова Любава Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
819590
  Дякун К.О. Механізми дії інгібіторів PARP-1 за експериментального цукрового діабету : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Дякун Катерина Олегівна ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 145 арк. – Додаток: арк. 139-145. – Бібліогр.: арк. 111-138
819591
  Дякун К.О. Механізми дії інгібіторів ПАРП-1 за експериментального цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Дякун Катерина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
819592
  Векліч Т.О. Механізми дії каліксаренів на катіон-транспортувальні АТР-гідролази та кальцієвий гомеостаз в міометрії : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 ; 091 / Векліч Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 102 назви
819593
  Войчук С.І. Механізми дії стресових факторів на біосинтез компонентів клітинної стінки, позаклітинного матриксу та цитоплазматичної мембрани мікроорганізмів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.07 / Войчук Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т біології клітини. – Львів, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 83 назви
819594
  Куцик П. Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових акторів сучасної глобалізованої економіки / П. Куцик, О. Ковтун // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 2 (340), лютий. – С. 18-24. – ISSN 1810-3944
819595
  Матат Д. Механізми для якості освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  Нові тенденції навчання і викладання обговорили на Міжнародній науково-практичній конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", що відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. На ...
819596
  Овсяннікова О.О. Механізми досудового врегулювання спорів в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 74-77. – ISBN 978-617-7096-97-8
819597
  Медведєва М. Механізми дотримання в рамках Орхуської конвенції та Конвенції Еспо: міжнародно-правовий досвід України / М. Медведєва, А. Андрусевич // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 152-167


  У статті проаналізовано проблемні питання з точки зору міжнародного права загалом і міжнародного права навколишнього середовища зокрема, порушені під час розгляду справ стосовно України внаслідок будівництва нею каналу Дунай — Чорне море в українській ...
819598
  Фомін І.С. Механізми експортної політики України в рамках СОТ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 14-18
819599
  Собкевич О.В. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В., Михайличенко К.М., Ємельянова О.Ю.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 87, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 21). – ISBN 978-966-554-253-7
819600
  Редзюк Є.В. Механізми ефективного державного стимулювання і пріоритети при інвестуванні в економіку України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 8 (717). – Бібліогр.: 6 назв
819601
  Мерзляк А.В. Механізми ефективного державного управліня демографічним розвитком регіону / А.В. Мерзляк, Г.О. Михайлова, Є.П. Михайлов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 75-78. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
819602
  Заярнюк О. Механізми ефективного управління діяльністю комісії з установлення пенсій за особливі заслуги перед Україною // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.178-183
819603
  Амбросов В. Механізми ефективного функціонування агроформувань : Питання розвитку АПК / В. Амбросов, Т. Мареніч // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-66. – Бібл.18 назв. – ISSN 0131-775Х
819604
  Єлісєєва О.П. Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Єлісєєва Ольга Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 422 л. – Додатки: л. 382-422. – Бібліогр.: л. 330-381
819605
  Єлісєєва О.П. Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Єлісєєва Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 43 с. – Бібліогр.: 57 назв
819606
  Медведєва М.О. Механізми з питань дотримання багатосторонніх природоохоронних угод // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 350-
819607
  Прилипчук О. Механізми забезпечення адаптації законодавства України до вимог Європейського адміністративного простор // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 35-38. – ISSN 1562-529Х
819608
  Коваль Механізми забезпечення гарантій збереження коштів пенсійних накопичень / Коваль, 0.П. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 217-222
819609
  Олексюк Л.В. Механізми забезпечення доступу до публічної інформації та опрацювання звернень громадян: загальне та особливості, підходи до уніфікації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 106-113. – ISSN 2306-6814
819610
  Желюк Т. Механізми забезпечення економічної безпеки в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 154-160. – ISSN 1818-2682
819611
  Кальмук О. Механізми забезпечення економічної безпеки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
819612
  Солодухін С. Механізми забезпечення економічної бозпеки підприємства / С. Солодухін, І. Клопов // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 195-201. – ISSN 0201-758Х
819613
  Татьков В. Механізми забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню механізмів забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві. Визначено поняття, види, надано загальну характеристику відповідним механізмам з точки зору господарського процесуального права. Статья ...
819614
  Кот О. Механізми забезпечення єдності судової практики як гарантія захисту суб"єктивних цивільних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 108-115. – ISSN 1026-9932
819615
  Камнєв І.О. Механізми забезпечення захисту баз даних / І.О. Камнєв, І.І. Пархоменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 275-276
819616
  Саратов В.В. Механізми забезпечення збалансованого розвитку сфери теплопостачання в Україні / В.В. Саратов, О.Ю. Корчміт // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 98-101. – Бібліогр.: 14 назв
819617
  Калашнікова С. Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 17-22. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу закономірностей теорії організаційного розвитку, механізмів саморозвитку освітніх інституцій. Досвід Київського університету ім. Б. Грінченка.
819618
  Турчак А.В. Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Турчак Анна Василівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
819619
  Мікула Н.А. Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі / Н.А. Мікула, Ю.О. Цибульська, О.Б. Цісінська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 239-249. – ISSN 1562-0905
819620
  Шевчук О. Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил захисту персональних даних в ЄС // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 164-169. – ISSN 2524-0129
819621
   Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : монографія / [О.Д. Крупчан, Р.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. Акад. прав. наук України О.Д. Крупчана ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – 262, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-56-9
819622
  Гасуха Л. Механізми забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 34-35. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
819623
  Барвіненко В.Д. Механізми забезпечення продовольчої безпеки населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 139-141. – Бібліогр.: 6 назв
819624
  Дарчин В.Б. Механізми забезпечення публічної політики щодо подолання бідності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 154-157. – ISSN 2306-6814
819625
  Дарчин В.Б. Механізми забезпечення публічної політики щодо подолання бідності в Україні : автореф. дис. ... канд. з держ. упр. : 25.00.02 / Дарчин Владислав Богданович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
819626
  Денисюк О.В. Механізми забезпечення розвитку державної фінансової політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред.: Л.П. Клименко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 96-98. – ISSN 2306-6814
819627
  Радзьоха К.В. Механізми забезпечення росту виробництва в перехідний період // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 104-111
819628
  Скулиш Ю.І. Механізми забезпечення соціального захисту населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 57-59.
819629
  Омельчук О.І. Механізми забезпечення спроможності територіальних громад в Україні : дис. ... д-ра філософії за спеціальністю публічне управління та адміністрування : 281 / Омельчук Ольга Іванівна ; Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 199 арк. – Додатки: арк. 195-199. – Бібліогр.: арк. 169-194
819630
  Чайківський І.А. Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 108-114. – ISSN 2309-1533
819631
  Бойко А.В. Механізми забезпечення стійкості економіки України до глобальних викликів і ризиків сучасності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 3 (46), червень. – С. 34-41. – ISSN 2218-1199
819632
  Кучабський О.Г. Механізми забезпечення суспільної підтримки реформування адміністративно-територіальної структури України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 108-114. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
819633
  Нестеренко Н.В. Механізми забезпечення фінансової стійкості комерційних банків в сучасних умовах їх функціонування в Україні / Н.В. Нестеренко, В.В. Фатюха // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 62-67
819634
  Сікорська І. Механізми забезпечення якості вищої освіти: досвід Нідерландів // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7288-01-4
819635
  Ковальчук Ярослав Механізми законодавчого обмеження свободи заповіту в країнах західноєвропейської системи права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 86-89.
819636
  Кузьмін О.Є. Механізми залучення інновацій в умовах діяльності вищих навчальних закладів / О.Є. Кузьмін, В.Є. Кревс, М.Я. Яструбський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2222-0712


  Розглянуто стан запровадження освітніх інновацій у провідних європейських країнах і США, їх зорієнтованість на запровадження й популяризацію електронного навчання, яке сформувало потужний ринок із притаманними йому характеристиками.
819637
  Гавриляк В.Б. Механізми залучення спроможностей приватного сектору у сферу провадження державної кібербезпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 99-104. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
819638
  Прокопов О.А. Механізми запобігання кризовим явищам та стратегії забезпечення стійкого економічного зростання в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 133-140. – ISSN 2308-6912


  Необхідністю проведення дослідження особливостей функціонування Єврозони та аналізу сучасних напрямків й механізмів подолання фінансової та боргової ризи в зоні євро, що дозволить дати оцінку перспективам подолання негативних наслідків економічної та ...
819639
  Берназюк Я.О. Механізми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 11-19. – ISSN 2524-0323
819640
  Самер А.Е. Механізми застосування політичного компромісу: досвід держав Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 185-196. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
819641
  Виноградова О. Механізми захисту інтелектуальнох власності // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.11-13
819642
   Механізми захисту прав в Україні (деякі науково-практичні аспекти) = Mechanisms for protecting rights in Ukraine (certain academic and practical aspects) / [Ю. Дзера та ін.] ; під заг. ред. проф. Є. Кубка ; Юрид. фірма "Салком", Наук.- аналіт. центр. – Київ : Юридична практика, 2016. – 655, [1] с. – До 25-річчя з дня заснування юрид. фірми "Салком". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-84-3
819643
  Криворот А. Механізми захисту прав громадян від порушень, що вчиняються засобами масової інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 269-270
819644
   Механізми захисту прав і свобод людини в Україні : Матеріали наук.-практичної конференції 11-12 червня 1999. – Київ, 1999. – 326c
819645
  Дяченко І.С. Механізми захисту прав на об"єкти інтелектуальної власності // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 139-141. – ISBN 978-966-419-335-8
819646
  Карпенко О.В. Механізми захисту прав та інтересів дитини у цивільному процесі органами публічної влади в умовах реформи децентралізації / О.В. Карпенко, Ю.А. Молоканов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 13-20. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
819647
  Костюченко Я. Механізми захисту прав фізичних і юридичних осіб у контексті європейської економічної інтеграції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-72. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню правових механізмів вирішення суперечок згідно з Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами й Україною (УПС). Висвітлено два аспекти вирішення таких суперечок: (i) ...
819648
  Карбан А.А. Механізми збереження елементів фольклорної системи в народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 254-259


  У статті йдеться про механізми збереження фольклорної системи в усних наративах про голодомор 1932-1933 рр., подаються формотворчі та стабілізуючі моделі оповідного жанру. The article describes mechanisms of preservation the elements of folk system in ...
819649
  Михайловська О.В. Механізми зворотніх зв"язків у глобальній економічній системі : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 24-35 : Табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
819650
  Сіцінська М.В. Механізми здійснення громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей / М.В. Сіцінська, І.В. Ярмолинська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
819651
  Етокова О.В. Механізми здійснення транскордонного злиття і поглинання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-57. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Проаналізовано особливості різних фаз процесу здійснення транскордонного злиття і поглинання, звернуто увагу на специфіку вибору стратегії наближення до компанії-кандидата, на вибір форми оплати угоди, особливості проведення внутрішнього аудиту при ...
819652
  Микитин В. Механізми зменшення негативного впливу корупції на суспільство в країнах світу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 61-66. – ISSN 2524-0129
819653
  Дацко О.І. Механізми зміцнення економічної безпеки громадян України в умовах суспільно-політичної кризи та зовнішніх викликів / О.І. Дацко, Н.В. Наконечна, О.І. Пацула // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 130-140. – ISSN 2617-4162
819654
  Бабець І.Г. Механізми зміцнення економічної безпеки регіонів в умовах інтеррегіонального співробітництва України та Польщі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – С. 35-44. – ISSN 2071-4653
819655
  Сніжко О.В. Механізми і канали впливу інфляції на розвиток фінансового сектору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 110-121


  Досліджено особливості базових механізмів впливу інфляційних процесів на розвитьок фінансового сектору, транформаціних економік.
819656
  Мерзляк А. Механізми і методи ринкового і державного регулювання залучення іноземного капіталу // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.271-277
819657
  Михайлюк О.Л. Механізми і перспективи функціонування туристичних кластерів в Одеській області / О.Л. Михайлюк, І.В. Давиденко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 44-52. – ISSN 2313-4569


  "У статті визначено роль процесу кластеризації як інноваційної форми комплексного розвитку туристичної сфери. Проаналізовано стан нормативно-правової бази у сфері туризму та розвитку процесу кластеризації в Україні. Ідея створення туристичних кластерів ...
819658
  Косенко Ю.І. Механізми ідентифікації та трансформації "знань" суб"єкта критичної інфраструктури / Ю.І. Косенко, П.С. Носов // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 99-104. – ISSN 2307-4752


  Запропонована модель іджентифікації та просторового відображення "знань" суб"єкта критичної інфраструктури, виділені складові "знань", що пов"язані із ризиками людського фактору. Надані рекомендації щодо автоматизованої ідентифікації "знань" суб"єктів.
819659
  Іщук О. Механізми ідентифікації як чинник соціалізації особистості в умовах сучасних вищих навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються психологічні проблеми ідентифікації як чинника соціалізації особистості студента у вищих навчальних закладах. Висвітлюється поняття ідентифікації та соціалізації, розкривається сутність даних процесів у закладах вищої освіти. ...
819660
  Храпкіна В.В. Механізми індикативного управління фінансовою безпекою промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Храпкіна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
819661
  Гусак О.Ю. Механізми інноваційного фінансування для посткризової світової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 70-76
819662
  Швидкий Я.Ю. Механізми інституційного забезпечення протидії корупції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Швидкий Ярослав Юрійович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
819663
  Живило Є.О. Механізми інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Живило Євген Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
819664
  Дяченко А.В. Механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дяченко Андрій Васильович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
819665
  Боголіб Т.М. Механізми інтеграції науки і освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід)) // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 37-47. – ISSN 1729-7206
819666
  Повєткін О.Ю. Механізми інтеграції підприємств у світовий ринок капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-39. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються інструменти фінансового ринку як залучення підприємств у світовий фінансовий ринок.
819667
  Сисоєв О.В. Механізми інтеграції України у міжнародний факторинг // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 223-227. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
819668
  Мостова А.Д. Механізми інтервенцій у забезпеченні продовольчої безпеки держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 23-33. – (Економічні науки)
819669
  Залізнюк В.П. Механізми інтернет маркетингу для супроводження публічного управління / В.П. Залізнюк, С.А. Сіволап // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 47-61. – ISSN 2522-1620
819670
  Ганцюк Т.Д. Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ганцюк Тетяна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
819671
  Семченко О.В. Механізми інформаційного забезпечення діяльності політичних партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 394-401
819672
  Міхаліна І.Г. Механізми іпотечного кредитування: вітчизняний та зарубіжний досвід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 89-93.
819673
  Федорів Х.І. Механізми й моделі формування політики пам"яті: українські реалії й світовий досвід // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 130-132
819674
  Галасюк В.В. Механізми й основні напрями державної політики реіндустріалізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 149-156
819675
  Репешко П.І. Механізми кадрового забезпечення судово-експертної діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 138-140
819676
  Дюканов В.Г. Механізми Кіотського протоколу: досвід та перспективи для України / Дюканов В.Г., Дюканова О.В. ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – Київ : Фенікс, 2006. – 156, [4] с. : табл., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-651-388-9
819677
   Механізми клітинної диференціації : навч. посібник / Г.М. Кузнєцова, Т.В. Рибальченко, М.Е. Дзержинський, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-439-888-3
819678
  Левчук Ярослава Механізми когнітивного розвитку як засоби самоорганізації традиційної української дитячої субкультури = за матеріалами українського дитячого фольклору // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 118-127
819679
  Кисіль Василь Іванович Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві : Автореф. дис. ... доктора юридичних наук:12.00.03 / Кисіль В.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 39 с. – Бібліогр.:29 назв.
819680
  Кисіль Василь Іванович Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві : Дис....канд.юрид.наук:12.00.03 / Кисіль Василь Іванович; Ін-тут міжнар. відносин; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 397л. – Бібл.:л.381-397
819681
  Збишко І.С. Механізми комунікації "держава - громадянське суспільство" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 292-301


  Розглядається історія розвитку процесу взаємодії держави і громадянського суспільства, механізми взаємодії держави - громадянського суспільства, процеси інтеракції держави - громадянського суспільства в Україні. Ключові слова: громадянське суспільство, ...
819682
  Рибачук О. Механізми комунікації влади та суспільства в контексті віртуалізації сучасного соціально-політичного простору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 23-28. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні механізми налагодження комунікативної взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства в умовах розвитку сучасних інтернет-технологій. Наголошено на важливості соціокомунікативних процесів у системі "влада — ...
819683
  Легомінова С.В. Механізми консолідації зусиль персоналу в таргетингу підвищення конкурентного потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 330-334. – ISSN 2222-4459
819684
  Фомін І.С. Механізми контрзаходів у торговельній політиці України і ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 80-84
819685
  Мищак І.М. Механізми контролю громади за діяльністю депутатів місцевих рад в Україні та Польщі (порівняльно-правовий аналіз) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 56-61. – ISSN 2220-1394
819686
  Молоткіна В. Механізми контролю за друкованими виданнями в Україні в 1930-і рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 15-21


  Аналізуються основні механізми партійно-державного контролю за друкованими виданнями в Україні в 1930-і рр. Анализируются основные механизмы партийно-государственного контроля над печатными изданиями в Украине в 1930-е гг. The article deals with main ...
819687
  Крайник О.П. Механізми контролю за реалізацією стратегій соціально-економічного розвитку регіону // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 210-216
819688
  Мудренко Н. Механізми координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин: зарубіжний досвід // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 41-47. – ISSN 2664-3618
819689
  Тихонова Т.Б. Механізми координування взаємодії та спілкування у спільній навчально-пізнавальній діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 226-234. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Обговорюється проблема групового процесу навчання, його комплексна, багатофакторна структура та методи аналізу. Спілкування розглядається як осиний регулятивний механізм. Особлива увага приділяється когнітивній та комунікативній поведінці членів ...
819690
  Бабалян В.О. Механізми корекції когнітивних (ментальних) порушень у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 62-71 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-5675
819691
  Буркальцева Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-80. – ISSN 1605-2005
819692
  Крініцин О. Механізми лібералізації ринків послуг країн АСЕАН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-67. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Сектор послуг є важливою складовою частиною будь-якої сучасної економіки. Він вносить безпосередній і значний внесок в доходи і створення нових робочих місць, а також має важливий внесок в інші сектори економіки. Деякі базисні послуги, такі як ...
819693
  Козлова Т.О. Механізми лінгво-культурної адаптації англофонів до умов існування в Австралії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 86-89. – ISBN 966-581-295-5
819694
  Лисюк В.М. Механізми логістичного регулювання розвитку в ринковій економіці / В.М. Лисюк, Буюклі-Таран, В.О. Діордієв // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 84-93. – ISBN 978-617-7768-23-3
819695
  Гелетій Марія Механізми миротворчої діяльності ООН та проблема її реформування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 68-73. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
819696
  Западинчук О.П. Механізми мінімізації корупції в системі державної служби України / О.П. Западинчук, Н.Т. Гончарук // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 26-33. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано та обгрунтовано механізми подолання корупційних проявів на державній службі з позицій антикорупційного інституціоналізму та із застосуванням інституціонального підходу. Визначено заходи із запобігання та протидії корупції на державній ...
819697
  Шевцова О.О. Механізми міцелярних ефектів катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) в реакціях розщеплення субстратів-екотоксикантів / О.О. Шевцова, Н.Л. Хименко, О.М. Будвицька // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 211-219 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 219. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
819698
  Геселева Н.В. Механізми модернізації і технологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 64-72. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
819699
  Кульпінський С.В. Механізми монетарного регулювання вартості державних запозичень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 116-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
819700
  Баліцька В.В. Механізми монетарного регулювання: оцінка впливу на господарську діяльність та формування капіталу підприємств України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-20
819701
  Бакуменко Т. Механізми мотивації студентів педагогічних закладів вищої освіти як основного фактора формування в них основ творчої самореалізації в умовах особистісно орієнтованого освітнього процесу // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Рада молодих вчених ; голов. ред. Пантюк М.П. ; редкол.: Бермес І.Л., Бистрова О.О., Борщевич В.Т. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 23, т. 1. – С. 83-88. – ISSN 2308-4855
819702
  Журба О.В. Механізми надання управлінських послуг органами державної влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 58-63. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
819703
  Пророк В.В. Механізми надходження калію та цезію до рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 365-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені рослини, що виросли у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Встановлено, що надходження калію до рослини по низькоспорідненому чи високоспорідненому каналу залежить від концентрації розчиненого калію у грунті. Надходження цезію до рослини було ...
819704
  Качмар А.І. Механізми накопичення заряду електрохімічними системами на основі нанокомпозитів вуглець/оксиди і сульфіди металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Качмар Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
819705
  Паламарчук М.О. Механізми народовладдя і внутрішньополітична безпека / М.О. Паламарчук, О.В. Литвиненко ; Рада безпеки і оборони України, Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-1648-10-3
819706
  Дзюба Н. Механізми наставництва для підвищення ефективності роботи з молоддю / Н. Дзюба, Л. Мукосеєва // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 86-97. – ISSN 2618-0715


  В Україні термін «наставництво в молодіжній роботі» офіційно не закріплений у жодному документі та активно не використовується. У Сполучених Штатах Америки та в країнах Європи накопичено значний досвід упровадження, оцінки та аналізу програм ...
819707
  Ігнатенко А.В. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 136-144. – ISSN 1993-6788
819708
  Скрильник С.В. Механізми неологізації у художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 157-170


  У статті проаналізовані основні механізми та шляхи неологізації у художньому перекладі, визначені головні причини та прагматичні наслідки неологізації мовлення перекладу. Автор досліджує прагматичний аспект розширення семантичного тезаурусу цільового ...
819709
  Пахомова Т.І. Механізми організаційних перетворень в системі державної служби // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-75
819710
  Пивоваренко В.Г. Механізми органічних реакцій у розчинах : навч. посібник / В.Г. Пивоваренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 291-298. – Бібліогр.: с. 290 та в кінці ст. – ISBN 978-966-933-040-6
819711
  Яценко К.В. Механізми органічного ураження головного мозку і методи їх корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Яценко Катерина Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
819712
  Пріхно І.М. Механізми оцінки ефективності фінансування соціальної сфери // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 2409-1944
819713
  Караков С.В. Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 91-93. – Бібліогр.: 8 назв
819714
  Леміш П.В. Механізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною магнітною анізотропією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Леміш П.В.; Ін-т магнетизму нац. акад. наук та м-ва освіти і наук України. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
819715
  Деркач Т. Механізми перенесення індустріально-промислової лексики в когнітивну площину літературознавства // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 64-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 70-71; 23 назв. – ISBN 966-7773-70-1
819716
  Борщевський В.В. Механізми підвищення ефективності структурних трансформацій в економіці великих міст Західного регіону України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
819717
  Федулова Л. Механізми підвищення ефективності торгово-економічних відносин України та Республіки Білорусь // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 8-13 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
819718
  Чумакова І.Ю. Механізми підвищення ефективності управління комунальним господарством органами місцевого самоврядування / І.Ю. Чумакова, А.О. Двігун // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 45-55. – ISSN 1562-0905
819719
  Смолянець Р.В. Механізми пластичної деформації нанокристалічного титану, отриманого кріомеханічною фрагментацією зерна : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Смолянець Руслан Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
819720
  Мандибура В.О. Механізми подолання "чорної економіки" та корупції в системі забезпечення соціально-економічного зростання / В.О. Мандибура, С.Г. Ватажок // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 95-105


  Розкрито коло проблем, пов"язаних з визначенням сутності інститутів "чорної економіки" та "корупції".
819721
  Войтович В. Механізми подолання глобалізаційних викликів суспільного розвитку України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 90-97
819722
  Шаблиста Л. Механізми подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 53-64. – ISSN 0131-775Х
819723
  Шепеленко І.П. Механізми подолання соціальної ексклюзії осіб похилого віку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 107-123. – ISSN 1681-116Х
819724
  Балінченко С.П. Механізми подолання тотальності: інтеграція vs. диференціація // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 170-172
819725
  Ільєнко І.М. Механізми поєднання музичного і хореографічного простору в "Сплячій красуні" П. Чайковського - М. Петіпа // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 168-176. – ISSN 2225-7586


  У статті розглянуто дієві механізми поєднання музичного і хореографічного простору у балетних творах П. Чайковського – М. Петіпа. Висвітлюючи проблему поєднання звуково-го і пластичного ряду, автор зосереджує увагу на моделюючих можливостях ритму і ...
819726
   Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні : аналіт. доповідь / [Бережний Я.В. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 77, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 11). – ISBN 978-966-554-215-5
819727
  Жадан І.В. Механізми політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 176-182. – ISBN 978-966-8063-99-50
819728
  Панченко В.І. Механізми попередження неплатоспроможності суб"єктів підприємницької діяльності та виведення їх з банкрутства // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.103-107.
819729
  Серьогін С.С. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 284-289. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
819730
  Кофанова О.В. Механізми посилення екологічності вітчизняного автотранспорту за рахунок забезпечення його сталого розвитку / О.В. Кофанова, О.Є. Кофанов // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 1729-7036
819731
  Іващенко О.А. Механізми постачання ліквідності та накопичення резервів в умовах фінансових потрясінь: інституційні виміри реалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 93-97
819732
  Скакун І. Механізми появи і побутування в авторському доробку рольової (драматизованої) лірики на прикладі творчості поета-футуриста Михайля Семенка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 148-154. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті розглядається поява і побутування рольової (драматизованої) лірики як феномену, заснованого на парадоксі міфологізації постаті автора та його впливові на ліричного героя. В статье рассматривается появление и функционирование ролевой ...
819733
  Олексюк Л. Механізми правового забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних: стан і тенденції розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 92-99. – ISSN 2414-4436
819734
  Вознюк А.А. Механізми правової протидії незаконному збагаченню: концептуальні складові // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 212-218. – ISBN 978-617-7627-30-1
819735
  Бабін Б.В. Механізми програмного правового регулювання взаємодії України та Європейського Союзу / Б.В. Бабін, О.О. Гріненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 74-80. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуті аспекти використання правових механізмів про- грамного регулювання взаємодії держав та Європейського Союзу (на прикладі України). Розглянуті відповідні правові акти, інститути та механізми, досліджено форми програмного регулювання ...
819736
  Невмержицький Є. Механізми протидії корупції: стан та проблеми вдосконалення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-69.
819737
  Пасічник Т.О. Механізми прояву освітнього фактора в системі економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 52-57. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Встановлено, що в сучасному суспільстві освіта є фактором соціальних і культурних змін, а постійне зростання рівня освіченості є чинником економічного розвитку. Розглянуто роль освіти в економсічній безпеці держави.
819738
  Ясницька Ю. Механізми психологічного захисту як чинник агресивності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті теоретично розглянуто особливості функціонування механізмів психологічного захисту у підлітків в ситуації вияву агресивної поведінки, а також роботи авторів, які зробили вагомий внесок у розуміння агресії та механізмів психологічного захисту. ...
819739
  Станіславський Т.В. Механізми публічного управління забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Станіславський Тарас Володимирович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
819740
  Сторчило О.В. Механізми радіопротекторної та радіокоригуючої дії дієтичної фітодобавки - плодів розторопші плямистої // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
819741
  Голян В.А. Механізми раціоналізації водокористування в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
819742
  Фрич Д. Механізми реагування на виклики глобальній енергетичній безпеці, що застосовуються нетрадиційними акторами на міжнародній арені // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 46-47
819743
   Механізми реакції 12C(15N,14N)13C приенергії 81 МеВ / А.Т. Рудчик, А.А. Рудчик, О.Е. Куцик, О.Е. Русек, К.В. Кемпер, Е. П"ясецкі, Столяж, а., А. Тщіньска, Пірнак, Вал.М, О.А. Понкратенко, І. Строєк, Є.І. Кощий, Р. Сюдак, С.Б. Сакута, В.А. Плюйко, А.П. Ільїн, Ю.М. Степаненко, В.В. Улещенко, Ю.О. Ширма, Хе // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 21, № 4. – С. 295-301. – ISSN 1818-331Х
819744
   Механізми реакції 12С(15N, 14С)13N при енергії 81 МеВ та взаємодія ядер 14С+13N / А.Т. Рудчик, А.А. Рудчик, О.Е. Куцик, К. Русек, К.В. Кемпер, Е. П"ясецкі, А. Столяж, А. Тщіньска, Вал. Пірнак, О.А. Понкратенко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 20, № 3. – С. 221-227. – ISSN 1818-331Х


  Автори: Рудчик А.Т., Рудчик А.А., Куцик О.Е., Русек К., Кемпер К.В., П"ясецкі Е., Столяж А., Тщіньска А., Пірнак Вал. М., Понкратенко О.А., Строєк І., Кощий Є.І., Сюдак Р., Сакута С.Б., Плюйко В.А., Ільїн А.П., Степаненко Ю.М., Улещенко В.В., Ширма Ю.О.
819745
  Севериновська О.В. Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов дії екопатогенних чинників : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Севериновська О.В.; Дніпропетровський націон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 320л. + Додатки: л.314-320. – Бібліогр.: л.258-313
819746
  Севериновська О.В. Механізми реалізації адаптаційно - компенсаторних реакцій організму за умов дії екопатогенних чинників : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. біол. наук : спец. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин / Севериновська О. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
819747
  Сиченко В.В. Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері малого та середнього бізнесу / В.В. Сиченко, В.В. Мареніченко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 162-165. – ISSN 2310-0974


  Визначено сутність державно-приватного партнерства як одного із ключових механізмів реалізації політики модернізації економіки України. Проведений широкий аналіз основного інституціально-правового забезпечення державно-приватного партнерства. ...
819748
  Григанська С.В. Механізми реалізації державної політики в галузі вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 59-69. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
819749
  Гостєва Н.П. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-33. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
819750
  Кірєєв Д.Б. Механізми реалізації державної політики в сфері інформаційної економіки в Україні : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Кірєєв Денис Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 210 арк. – Додатки: арк. 203-210. – Бібліогр.: арк. 182-202
819751
  Джумеля В.В. Механізми реалізації державної політики протидії тіньовій економіці в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Джумеля Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
819752
  Руденко О.М. Механізми реалізації державної політики регулювання земельних відносин в Україні в умовах децентралізації / О.М. Руденко, П.В. Халімон // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 3 (46). – С. 113-121. – ISSN 2414-4436
819753
  Тихоненко Т.М. Механізми реалізації дії вітаміну B3 та його похідних за експериментального цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тихоненко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
819754
  Ткач О.І. Механізми реалізації європейської моделі соціальної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 347-357


  Аналізуються механізми соціальної політики в європейських країнах, шляхи реформування системи державного фінансування з метою підвищення ефективності їхнього використання та скорочення державних витрат. Ключові слова: європейські країни, державне ...
819755
  Яцишин Н. Механізми реалізації і контролю за дотриманням прав національних меншин в системі ліги націй // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 52-57.
819756
  Парубець О.В. Механізми реалізації інформаційних тенденцій у системі міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються сучасні проблеми реалізації інформаційних тенденцій у системі міжнародної торгівлі. Обгрунтовується необхідність будувати сучасну модель відкритої економіки на основі сучасних інституційно-регулятивних заходів, які стимулювали б ...
819757
  Парубець О.В. Механізми реалізації інформаційних тенденцій у системі міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-49.
819758
  Кривець О.О. Механізми реалізації концепції залучення територіальної громади до управління природно-техногенною безпекою, що визначені ООН // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 123-125. – ISBN 978-966-285-259-2
819759
  Огаренко В. Механізми реалізації маркетингової стратегії вищого навчального закладу // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С.136-145.
819760
  Пісьмаченко Л.М. Механізми реалізації митної політики держави у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-66. – Бібліогр.: 6 назв
819761
  Гринчишин С.С. Механізми реалізації молодіжної політики в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління / Гринчишин Сергій Сергійович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
819762
  Дідікін А. Механізми реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в законодавстві Росії та України / А. Дідікін, М. Кияк // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 49-50
819763
  Опришко В.П. Механізми реалізації програм керування попиту на електричну енергію у світовій практиці // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (53). – С. 44-51. – ISSN 1813-5420
819764
  Бевз Т.А. Механізми реалізації процесів децентралізації в Україні // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 143-176. – ISBN 978-966-02-8821-8
819765
  Пасічник І.В. Механізми реалізації режиму таргетування інфляції як способ стабілізації та переходу до економічної стабільності / І.В. Пасічник, Ю.П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
819766
  Рибчинський Є.Ю. Механізми реалізації соціальної політики держави в контексті сучасних інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Рибчинський Євген Юрійович ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
819767
  Татусяк С.П. Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах Європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Татусяк Сергій Пилипович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
819768
  Веріга Г.В. Механізми регулювання валютного ринку та аналіз ефективності їх інструментів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 68-72. – ISSN 1728-6220
819769
  Мосьпан Н. Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 45-50. – ISSN 2226-3012
819770
  Садова У. Механізми регулювання дитячої праці / У. Садова, О. Мульска // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
819771
  Писаренко С.М. Механізми регулювання еколого-економічного розвитку країн-членів ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 119-126
819772
  Воробйова О.П. Механізми регулювання забезпечення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: управлінський аспект // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 13-17. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
819773
  Синяєва Л.В. Механізми регулювання заробітної плати в промислово розвинутих державах з ринковою економікою // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – С. 207-216. – (Економічні науки ; № 3 (32)). – ISSN 2519-884X
819774
  Постулін О.С. Механізми регулювання земельних відносин в умовах кризи : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Постулін Олександр Сергійович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
819775
  Осіпова Л.В. Механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-80. – (Економіка ; Вип. 38)


  Ідеться про створення відповідних умов реалізації механізму зовнішньоекономічної діяльності України: впровадження певних форм, методів та інструментів, які виконують функцію регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
819776
  Кириленко В.І. Механізми регулювання інвестиційної діяльності в системі гарантування економічної безпеки / В.І. Кириленко, Л.М. Кириленко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 127-132


  В статті розкривається зміст та основні напрями управління інвестиційними процесами в системі державної стратегії економічної безпеки. The contents and the main directions of management of investment processes within the framework of state strategy of ...
819777
  Терно А.В. Механізми регулювання інфраструктури ринку праці // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 85-94. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
819778
  Горкун Т.І. Механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами у межах Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто й проаналізовано основні принципи та механізми міжнародної торгівлі послугами, на яких побудовано Генеральну угоду про торгівлю послугами, вивчено засади, за якими Світова організація торгівлі регулює міжнародний рух послуг як специфічного ...
819779
  Горобець О.М. Механізми регулювання міжнародної туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 3-6
819780
  Бодров В.Г. Механізми регулювання ринкових перетворень в економіці і суспільстві перехідного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. З0-31. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто основні форми, методи та механізми управління господарськими процесами на мікро- та макрорівнях за умов системних трансформацій економіки і суспільства.
819781
  Лященко В.І. Механізми регулювання структурних трансформацій в умовах економічної рецесії / В.І. Лященко, А.О. Бачурін // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 63-66. – ISSN 1729-7206
819782
  Шевчук П.М. Механізми регуляції пасивного іонного транспорту в ацинарних клітинах підшлункової залози собаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах з використанням фуросеміду, 4-амінопіридину і хінідину встановлено, що за виникнення кальцієвого сигналу під впливом карбахолу і безнатрієвого розчину зміни мембранної проникності ацинарних клітин підшлункової залози обумовлені активацією ...
819783
  Іванова О.А. Механізми регуляції поведінки жінок-військовослужбовців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 300-305
819784
   Механізми релаксаційних процесів в ароматичних сполуках та їх фторованих аналогах / В.С. Сперкач, О.М. Бурмістров, З.М. Доценко, О.П. Руденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 308-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Приведено результати експериментального дослідження методами акустичної та оптичної спектроскопії ряду ароматних сполук та їх фторованих аналогів. Виявлено акустичну дисперсію в цих сполуках. Показано, що в досліджених об"єктах спостерігається один ...
819785
  Зражевська Н.В. Механізми реструктуризації зовнішнього державного боргу : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 47-55. – Бібліогр.: 9 назв
819786
  Кондрашов О.М. Механізми реструктуризації промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 63-66. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
819787
  Мошкова М.М. Механізми рефінансування банківських іпотечних кредитів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 75-82
819788
  Богач П.Г. Механізми рефлекторного впливу з прямої кишки на моторику тонкого кишечника / П.Г. Богач, Л.О. Коваль, 1959. – C. 329-336
819789
  Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції : дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.09 / Шитіков Дмитро В"ячеславович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН". – Київ, 2015. – 147 л. – Бібліогр.: л. 132-147
819790
  Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Шитіков Дмитро В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
819791
  Портніченко В.І. Механізми розвитку гіпометаболічного стану при гіпоксії та нові підходи до патогенетичної корекції гіпоксичних і метаболічних порушень : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Портніченко Володимир Ілліч ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 65 назв
819792
  Черненко А.П. Механізми розвитку епілептичного вогнища травматичного генезу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 128-137. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Дослідження механізмів формування епілептичного вогнища (ЕВ) травматичного ґенезу проведені у хронологічному експерименті на 102 кролях. Встановлена динаміка формування коркового ЕВ протягом року після черепно-мозкової травми легкого ступеня. ...
819793
  Наумова А.М. Механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Херсонської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 79-82. – ISSN 2306-6806
819794
  Писаренко Т.В. Механізми розвитку інформаційного суспільства: європейський досвід / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2015. – № 1 (169). – С.37-45


  Досліджено формування інформаційного суспільства, визначальною характеристикою якого є його глобальний характер за умов, коли інформація і знання стають стратегічним ресурсом держави. Розглянуто один із напрямів розвитку інформаційного суспільства – ...
819795
  Мельник О.Г. Механізми розвитку національної інноваційної системи : монографія / Мельник О.Г. ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ : Національна академія управління, 2018. – 416, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7386-15-4
819796
  Король Л.В. Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках та шляхи його корекції : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Король Леся Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". – Київ, 2017. – 360, [6] арк. – Додатки: арк. 355-360 [6]. – Бібліогр.: арк. 298-354
819797
  Король Л.В. Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках та шляхи його корекції : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Король Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назв.
819798
   Механізми розвитку освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 161-167. – ISBN 978-966-2748-97-0


  Фінансовий механізм системи вищої освіти.
819799
   Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України : аналітична доповідь / Покришка Д.С. [та ін.] ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-554-116-5
819800
  Бєлєнький П. Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.15-25. – ISSN 0372-6436
819801
  Бородіна О.М. Механізми розвитку спільної підприємницької діяльності в межах прикордонного співробітництва : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-101. – Бібліогр.: 10 назв
819802
  Кондро М.М. Механізми розвитку стеатогепатозу за умов вісцерального ожиріння різного генезу та його корекція : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / Кондро Мар"яна Миронівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України". – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 53 назви
819803
  Калюжний Валерій Механізми розвитку та протидії інфляції в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 16-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розкрито сутність та особливості механізму інфляції в Україні. Проаналізовано механізм протидії інфляції в Китаї. Обгрунтовано заходи, спрямовані на поліпшення антиінфляційної політики держави.
819804
  Калюжний В. Механізми розвитку та протидії інфляції в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 16-22. – ISSN 1810-3944
819805
  Харчевнікова Л.С. Механізми розвитку управлінського персоналу підприємств агропромислового виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харчевнікова Лілія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
819806
   Механізми самовідновлення популяцій / [Білонога В.М. та ін.] ; за ред. Й.В. Царика ; НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 214, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 202-215. – ISBN 978-966-665-956-2
819807
  Кравчун А.С. Механізми самоорганізації в структурі інвестиційної платформи національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 80-86. – ISSN 2222-4459
819808
  Максименюк М.Ю. Механізми саморозгортання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних інтеграційно-дезорганізаційних процесів // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 102-119. – ISSN 2072-1692
819809
  Романенко Ю.В. Механізми символічної інтеракції в комунікаціях, політиці, мистецтві: візуально-аналітичний та соціосимволічний аспекти : монографія / Романенко Ю.В., Скідін Л.О. ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – [Вид. 2-е, перероб., доп. і оновлене]. – Київ : ДУІКТ, 2011. – 301 с. – Світлої пам"яті Скидина Олега Леонідовича присвячується. – Бібліогр.: с. 292-300. – ISBN 978-966-2970-63-0
819810
  Онишко Л. Механізми синестезії в ідіостилі А. Лотоцького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 70-73
819811
  Савіна Н.Б. Механізми системної детінізації економіки України / Н.Б. Савіна, А.А. Подлевський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 3-12. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
819812
  Приходько Т.П. Механізми скоротливих реакцій венозних судин печінки на ацетилхолін : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Приходько Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 128л. – Бібліогр.: л. 107 - 128
819813
  Приходько Т.П. Механізми скоротливих реакцій венозних судин печінки на ацетилхолін : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.13 / Приходько Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 11 назв
819814
  Коваленко А.Б. Механізми смислоутворення в процесі розуміння творчих задач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається розуміння як процес смислоутворення. Дається визначення поняття "смисл". Також звертається увага на особливості смислоутворення в процесі розуміння творчих задач.
819815
  Єзерська Н. Механізми соціалізації обдарованих підлітків в спеціалізованих закладах інтернатного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 41-45. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття призначена проблемі здійснення психологічного супроводу обдарованих підлітків, які навчаються у ліцеї інтернатного типу. Проаналізовано поняття соціалізації, механізми, структуру та форми. Провідна ознака соціалізації підлітків - етап їхньої ...
819816
  Буряк В.Я. Механізми соціального діалогу у вирішенні трудових спорів, та проблеми їх реформування // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 36-37. – ISBN 978-617-7069-52-1
819817
  Кучер В.А. Механізми соціального партнерства у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції об"єднаних сил : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кучер В"ячеслав Анатолійович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
819818
  Власова О.І. Механізми соціальної адаптації соціально здібної людини з позиції практичної філософії та психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-31. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані психологічні механізми соціальної адаптації мудреця як соціально здібної особистості, виокремлено загально нормативні та специфічно своєрідні чинники успішного розв"язання мудрою людиною завдань соціально-психологічного характеру, ...
819819
  Рябчич Я. Механізми соціальної дезадаптації підлітків з агресивними установками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню актуальних проблем виникнення та прояву підліткової агресії як чинника соціальної дезадаптації. Article devoted to actual problems of emergence and manifestation of juvenile aggression as a factor in social disadaptation.
819820
  Ковалевич Варвара Василівна Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процессу в астрономії : Дис. ... канд.філософських наук:09.00.09 / Ковалевич В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 186л. – Бібліогр.: л.164-186
819821
  Ковалевич Варвара Василівна Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процессу в астрономії : Автореферат дис. ... канд. філософських наук:09.00.09 / Ковалевич В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
819822
  Вінцукевич К.В. Механізми співпраці громадських організацій з органами державної влади // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.34-36. – ISSN 0868-8117
819823
   Механізми співпраці правоохоронних органів в процесі виявлення та розслідування злочинів, пов"язаних із торгівлею людьми / Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (АВА/ROLI) ; [підгот. : Марина Елефанте (Італія), Людмила Ільковець (Україна)]. – Київ : [American Bar Association], 2010. – 39 с.
819824
  Фомін І.С. Механізми сприяння розвитку малого бізнесу в СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Статтю присвячено розгляду шляхів забезпечення активного розвитку малого підприємництва в межах Співдружності Незалежних Держав з метою сприяння прискоренню виводу економік України та інших країн - учасниць зазначеного інтеграційного угруповання з ...
819825
  Кришталь Д.О. Механізми становлення наукових досліджень в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 139-145. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано напрями і механізми державної підтримки розвитку науки у закладах вищої освіти. Удосконалено теоретичні підходи до розвитку системи державного управління наукою. Проаналізовано сучасний стан розвитку наукової та науково-технічної ...
819826
  Фролькіс В.В. Механізми старіння й продовження життя // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 57-66. – ISSN 2413-5461
819827
  Федорів У. Механізми стилістичної модифікації канону: самоцензурований Тичина // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 171-177. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
819828
  Василик Н. Механізми стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу в ринкових умовах : природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
819829
  Маркевич К.Л. Механізми стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій у контексті національних інтересів України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 144-150. – ISSN 2306-546X
819830
  Казюк Я.М. Механізми стимулювання розвитку регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 122-126. – Бібліогр.: 13 назв
819831
  Павлов В. Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості / В. Павлов, І. Кривов"язок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 67-75. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
819832
  Строяновський В.В. Механізми стратегічного аналізу в системі державного управління у сфері національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 66-70. – ISSN 2306-6814
819833
   Механізми стратегічного управління підприємством на засадах логістики : монографія / [Гриньова В.М. та ін. ; за заг. ред. Гриньової В.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-230. – ISBN 978-966-676-449-5
819834
  Сало І.С. Механізми стримувань і противаг у політичних системах країн ЄС та в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 65-70
819835
   Механізми структурної трансформації гістогематичних бар"єрів органів нейроімуноендокринної системи за умов інфузійної терапії опікової хвороби / О.І. Ковальчук, ДзевульськаІ.В, Е.В. Черкасов, І.В. Гунас // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 69-74. – ISSN 1727-0847
819836
  Ємченко А.І. Механізми судинозвужувальної дії ацетилхоліну у ворітному руслі печінки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 236-243
819837
  Зубко Д.В. Механізми та важелі впливу у формуванні відносин Європейського Союзу з країнами Східного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 81-82
819838
   Механізми та ефекти процесів концентрації у роздрібній торгівлі / Наталія, Власова, , Ольга, Ковінько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
819839
  Гусар О.А. Механізми та заходи запобігання і протидії корупції в Україні // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7611-44-7
819840
  Герасимович І.А. Механізми та інструменти бухгалтерського і фінансового інжинірингу в управлінні підприємством // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 25-32. – ISSN 2307-9878
819841
  Байцим В. Механізми та інструменти ефективного управління підприємствами в умовах світової фінансової кризи / В. Байцим, С. Самара // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 57-63. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
819842
  Білик Р.Р. Механізми та інструменти забезпечення економічної безпеки регіонів України в процесі децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 67-72. – ISSN 2222-4459
819843
  Череп А.В. Механізми та інструменти інноваційного розвитку підприємництва на засадах бізнес-інкубування / А.В. Череп, А.П. Морозова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 39-44. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
819844
  Ткач Т. Механізми та інструменти міжнародного співробітництва у подоланні наслідків стихійних лих // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 66-74. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
819845
  Поршакова Н.А. Механізми та інструменти превентивної дипломатії ОБСЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 42-52
819846
  Лебедь І.Г. Механізми та інструменти управління зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств (на прикладі підприємств легкої промисловості) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 247-255


  Статтю присвячено вивченню засобів та механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств легкої промисловості. Показано, що на даний момент для України актуальним є продуктова диверсифікація експорту за рахунок продукції галузі легкої ...
819847
  Бойко В.В. Механізми та інструменти управління розвитком суб"єктів малого підприємництва АПК / В.В. Бойко, В.Р. Крупа // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
819848
  Асмолова А.Б. Механізми та концепції амортизаційної політики в Україні та за кордоном // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 217-228.
819849
  Герасимов Ігор Григорович Механізми та моделі регулювання функціонального стану організму жінок при дії ендогенних та екзогенних факторів : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.13 / Герасимов Ігор Григорович; Донецк. державний мед. ун-тет ім.М.Горького. Науково-дослід. ін-тут мед. проблем сім"ї. – Донецьк, 2002. – 321л. – Бібліогр.: л.286 - 321
819850
  Герасимов Ігор Григорович Механізми та моделі регулювання функціонального стану організму жінок при дії ендогенних та екзогенних факторів : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Герасимов І.Г.; КНУТШ. – Донецьк, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
819851
  Квєтна І.Р. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках : Монографія / І.Р. Квєтна, Р.Н. Квєтний, А.В. Шкарпета; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 222с. – ISBN 966-641-147-4
819852
  Уманців Ю. Механізми та особливості реалізації корпоративного контролю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 109-120. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано економічну природу корпоративного контролю. На основі узагальнення різноманітних підходів виявлено особливості національної можелі реалізації корпоративного контролю в Україні.
819853
  Підмогильний О.О. Механізми та порядок оскарження порушень у сфері державних закупівель в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 144-147. – Бібліогр.: 11 назв
819854
  Габрелян Г. Механізми та проблеми дотримання міжнародних стандартів у галузі прав та свобод людини в рамках ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 165-166
819855
  Кулай А.В. Механізми та стан гармонізації системи непрямого оподаткування в ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 98-114. – ISSN 2305-7645
819856
  Венгер В.В. Механізми та стимули інтеграції підприємств у фінансово-промислові групи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 147-152. – ISSN 1993-6788
819857
  Греськів Т.С. Механізми та типи мотивації праці / Т.С. Греськів, І.П. Приходько // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.101-105. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
819858
  Кучик О.С. Механізми та форми реалізації колективної безпеки у діяльності міжнародних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 34-39


  Theoretical principles of functioning of the system open up in the article. Colective security and feature of mechanisms of activity of international organizations in a sphere without a pekovoy policy. Central attention is spared determination of ...
819859
  Северинова О.Б. Механізми та чинники трансформації сучасного політичного дискурсу щодо проблем толерантності та мультикультуралізму // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 215-219
819860
  Фомін І.С. Механізми тарифного регулювання та податкових пільг як фактор міжнародної інтеграції України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-38. – ISSN 1605-7988
819861
  Сидоренко О.В. Механізми творення комічного ефекту в західноєвропейській "низовій" літературі: теоретичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 201-207
819862
  Сидоренко О.В. Механізми творення комічного ефекту в західноєвропейській "низовій" літературі: теоретичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 297-304
819863
  Лазаренко М.М. Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами : Автореферат дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.04.14-Теплофізика і молекулярна фізика / Лазаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:21 назва
819864
  Лазаренко М.М. Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Лазаренко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 124л. – Бібліогр. : л.113-124
819865
  Алєксєєв О.М. Механізми теплового руху в системах насичених триацилгліцеридів / О.М. Алєксєєв, М.М. Лазаренко, С.І. Бохван // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 3-4
819866
   Механізми територіально-адміністративного розвитку Болгарії / М. Богданова, Е. Парашкевова, Е. Тодоров, Е. Цветанова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 2). – С. 194-225. – ISSN 1684-906Х
819867
  Виноградова О. Механізми технологічної політики України як інструмент забезпечення національної конкурентоспроможності держави // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
819868
  Базилюк А.В. Механізми тіньового перерозподілу фінансових ресурсів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 327-330
819869
  Чайка Віра Олександрівна Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Чайка В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
819870
  Чайка В.О. Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04- біохімія / Чайка В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 142л. – Бібліогр.: л. 115-142
819871
  Хаустов В. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 37-41. – ISSN 1810-3944
819872
  Червякова О.В. Механізми трансформації державного управління в умовах суспільних змін : монографія / Червякова О.В. ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 388, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-388. – ISBN 978-617-696-328-8
819873
  Сивий Р.П. Механізми трансформації державної служби України в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Сивий Руслан Петрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
819874
  Борисенко Н. Механізми трансформації життєвого матеріалу в літературний текст у циклі "На березі часу" Валерія Шевчука // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – C. 11-28. – ISSN 2312-6809


  У статті висвітлено стильові, тематичні, генологічні, наративні, композиційні механізми трансформації життєвого матеріалу в літературний текст, які виявляють себе в мемуарному циклі "На березі часу" письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. ...
819875
  Голіченко О.Л. Механізми тривимірного перемішування в"язкої рідини в скінченному циліндрі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Голіченко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
819876
  Голіченко О.Л. Механізми тривимірного перемішування в"язкої рідини в скінченному циліндрі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Голіченко Олександр Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 249 арк. – Додатки: арк.229-249. – Бібліогр.: арк. 6-7, 216-228 та в додатках: арк. 229-230
819877
  Туриня Т.Ю. Механізми удосконалення міжнародної торгівлі правами на викиди парникових газів у контексті проблем сталого розвитку України / Т.Ю. Туриня, Д.І. Ходико // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 18-25. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
819878
  Шаповал І.О. Механізми узгодження інтересів ТНК і країн, що розвиваються, в інноваційній царині // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 80-88
819879
  Круглов В.В. Механізми управління державним майном в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Круглов Віталій Вікторович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харків. регіональний ін-т державного управління. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
819880
  Пилипенко В.П. Механізми управління державної політики інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-51. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякі підходи до дослідження механізмів державної політики інноваційного розвитку. З"ясовано, що у науковій літературі широко поширені точки зору про те, що інноваційна політика може спочатку бути розроблена й реалізована на регіональному ...
819881
  Засанський Василь В"ячеславович Механізми управління детінізацією економіки України у трансформаційний період (фінансово-кредитний аспект) : Дис. ... д-ра економ. наук: 08.02.03 / Засанський В.В.: Мін-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2003. – 400л. – Додатки: л.397-400. – Бібліогр.: л.360-396
819882
  Засанський Василь В"ячеславович Механізми управління детінізацією економіки України у трансформаційний період (фінансово-кредитний аспект) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Засанський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 23 назв.
819883
  Припотень В.Ю. Механізми управління еколого-економічною безпекою промислового підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Припотень Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
819884
  Борзенко О.О. Механізми управління і регулювання національної економіки в сучасних реаліях // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 75-83. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
819885
  Князевич А.О. Механізми управління інноваційним розвитком : монографія / А.О. Князевич, О.В. Крайчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Видавець О.Зень, 2011. – 135 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 115-131. – ISBN 978-617-601-014-2
819886
  Землянкін А.І. Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 43-48. – ISSN 2306-5664


  Досліджено механізми управління інноваціями та їх недостатній вплив на інноваційний розвиток в Україні. Запропоновано адресні рекомендації щодо вдосконалення механізмів управління інноваціями, у т.ч. Міністерству освіти і науки України.
819887
  Косова Т.Д. Механізми управління інститутами спільного інвестування: світовий досвід і Україна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 159-164. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
819888
  Пахомова Т.І. Механізми управління кризами суспільного розвитку в системі державного управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 64-66 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
819889
  Котовенко М.А. Механізми управління підвищенням ефективності аграрного ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 95-98. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
819890
  Марова С. Механізми управління природоохоронною діяльністю (на прикладі Донбасу) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 182-187.
819891
  Тищенко О.І. Механізми управління проблемними активами банків // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-8810
819892
  Матвейчук Л.О. Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації. / Л.О. Матвейчук, Н.М. Герасименко // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 63-71
819893
  Брендак А.І. Механізми управління ризиками в державній митній справі України : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Брендак Аліна Іванівна ; Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 301, [12] арк. – Додатки: арк. 237-301, [12]. – Бібліогр.: арк. 218-236
819894
  Муромець В.Г. Механізми управління розвитком загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: досвід Сполученого Королівства та Північної Ірландії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 17-21. – ISSN 2227-2844
819895
  Алієва П.І. Механізми управління розвитком міжнародного наукового співробітництва України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 62-66. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
819896
  Бужимська К.О. Механізми управління розвитком підприємства: сутність і структура / К.О. Бужимська, І.М. Царук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 278-287. – ISSN 2222-4459
819897
  Присяжнюк О.Ф. Механізми управління розвитком територіальних громад / О.Ф. Присяжнюк, М.Ф. Плотнікова // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 56-61
819898
  Ісаченко В. Механізми управління системою комунікативної діяльності в соціальній роботі // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 5-12. – ISSN 2618-0715
819899
  Антоненко С.О. Механізми управління сталим розвитком України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-232-4
819900
  Шведа Н.М. Механізми управління транспортно-логістичною системою Європейського Союзу в умовах пандемії: досвід для України / Н.М. Шведа, С.В. Шпилик, І.Л. Піняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 43-48. – ISSN 2222-4459
819901
  Лілікович П.В. Механізми управління якістю надання адміністративних послуг сервісними центрами МВС України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лілікович Павло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
819902
  Мозолев О. Механізми управління якістю процесів розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 102-107. – ISSN 2308-4634


  Розкрито зміст механізмів управління якістю процесів розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі. Проведено аналіз робіт польських науковців з визначення понять "якість", "якість освіти", "якість процесів", "управління якістю", "механізм ...
819903
  Материнська О.В. Механізми утворення меронімів у німецькій мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 63-74. – ISSN 0027-2833
819904
  Гирик М. Механізми участі громадськості в державному управлінні: правові аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 162-173
819905
  Тютюнник Ю.М. Механізми факторного аналізу показників фінансового стану галузей економіки / Ю.М. Тютюнник, С.В. Тютюнник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 421-429. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методику аналізу факторів формування показників фінансового стану галузей економіки України. Запропоновано моделі факторного аналізу коефіцієнтів загальної ліквідності, фінансової автономії та показника загальної рентабельності ...
819906
  Герасименко Л.В. Механізми фасилітації пізнавальної діяльності студентів / Л.В. Герасименко, А.В. Шаманська // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 19
819907
  Шевська О.І. Механізми фінансового оздоровлення житлово-комунального господарства України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 94-97
819908
  Шапошніков О.В. Механізми фінансового планування в системі управління національною економікою : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Шапошніков О.В. ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
819909
  Макаренко І.О. Механізми фінансової стабілізації машинобудівного підприємства в ринкових умовах : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-37 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
819910
  Захарченко Н.В. Механізми фінансування "зелених" інвестицій / Н.В. Захарченко, Н.В. Борисенко // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 166-180. – ISSN 2073-9982


  "У статті розглянуто механізми фінансування екологічних інвестицій з метою створення ефективної системи державного регулювання «зеленої» економіки. Проаналізовано фінансові механізми та фінансові інструменти «зеленого» інвестування. Встановлено, що ...
819911
  Стадницький Ю.І. Механізми фінансування боротьби з глобальними потеплінням: українські інтереси : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 24-29. – Бібліогр.: 7 назв
819912
  Кудряшов В.П. Механізми фінансування державного бюджету в умовах подолання фіскальних дисбалансів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 7 (656). – С. 3-20 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
819913
  Бочко О.І. Механізми фінансування еколого-економічного стану земельних ресурсів : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 170-174 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
819914
  Олійник О. Механізми фінансування закордонних енергетичних та інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140)
819915
  Заколодяжна М.О. Механізми фінансування системи охорони здоров"я України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 168-162. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
819916
  Дуб А.Р. Механізми фінансування смарт-спеціалізації (на прикладі структурних та інвестиційних фондівЄС) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 92-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
819917
   Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту = Funding and fiscal incentive mechanisms for investments in science and education / [О.В. Співаковський, Т.І. Єфименко, А.М. Соколовська та ін.] ; за заг. ред. Т.І. Єфименко ; наук. ред. А.М. Соколовська ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 426-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7509-06-5
819918
  Филипів Р.С. Механізми фіскального регулювання діяльності суб"єктів малого та середнього бізнесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 103-108. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
819919
  Садковий В.П. Механізми формування державної освітньої політики в напрямі впровадження європейських освітніх стандартів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 156-158. – ISSN 2306-6814
819920
  Ромін А.В. Механізми формування дистанційного навчання співробітників Державної Служби України з надзвичайних ситуацій / А.В. Ромін, В.С. Калюжний // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 170-176. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано проблеми державного управління щодо комп"ютеризації і інформатизації професійної освіти. Зазначено, що процес інформатизації освіти, підтримуючи інтеграційні тенденції пізнання закономірностей предметних областей і довкілля, актуалізує ...
819921
  Воронін О. Механізми формування доходів працівників залежно від зростання ефективності виробництва : наукові дискусії / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 42-55 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
819922
   Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхної професійної діяльності / Г.М. Кожина, В.І. Коростій, В.В. В"юн, І.С. Вітенко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 82-87. – ISSN 2308-6300
819923
  Гаврилюк А.М. Механізми формування імунозалежного непліддя в осіб чоловічої статі з органоспецифічними та системними аутоімунними хворобами : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Гаврилюк Анна Мирославівна ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Київ, 2017. – 308, [13] арк. – Додатки: арк. [14]. – Бібліогр.: арк. 271-308
819924
  Гаврилюк А.М. Механізми формування імунозалежного непліддя в осіб чоловічої статі з органоспецифічними та системними аутоімунними хворобами : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Гаврилюк Анна Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
819925
  Ярошевська О.В. Механізми формування капіталу суб"єктів господарювання в умовах розвитку фондового ринку України : монографія / О.В. Ярошевська ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : ДДМА, 2018. – 517 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-516. – ISBN 978-966-379-833-2
819926
  Комарницький І.М. Механізми формування логістичних центрів / І.М. Комарницький, Н.С. Питуляк, І.В. Когут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 190-196. – ISSN 0321-0499
819927
  Іванюха Т.В. Механізми формування морально-духовних цінностей молоді засобами журнальної преси // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 49-52. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
819928
  Бобик М.Ю. Механізми формування наноструктур в аморфних халькогенідних плівках та методи їх дослідження : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бобик Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
819929
  Карбовник І.Д. Механізми формування нанофаз та електронні процеси в шаруватих кристалічних і гібридних функціональних матеріалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Карбовник Іван Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 80 назв
819930
  Палюх В.В. Механізми формування наукової діяльності у закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 59-62. – ISSN 2306-6814
819931
  Шатило О.А. Механізми формування національної енергетичної політики: досвід Французької Республіки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 130-134. – ISSN 2220-1394
819932
  Пустовойт Мирослава Володимирівна Механізми формування психологічної безпеки особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 71-79. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
819933
  Колеснік В.І. Механізми формування системи моніторингу регіональних ситуацій // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
819934
  Мельник А. Механізми формування соціально орієнтованої національної економіки в розвинутих країнах / А. Мельник, О. Макара // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 420-441. – ISSN 1684-906Х
819935
  Фурашев Володимир Механізми формування ставлення громадян до ідеї євроатлантичної інтеграції в регіонах України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 27-28. – ISSN 1728-6220
819936
  Оліфіренко Л.Д. Механізми формування та вибору стратегії інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 111-114 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
819937
  Мінц О.Ю. Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні / О.Ю. Мінц, Н.Ю. Джамбаз // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 226-231. – ISSN 2225-6407
819938
  Тихомирова О.К. Механізми формування та напрямки реалізації інформаційної політики в РФ // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 557-564
819939
  Шевченко Л.О. Механізми формування та осмислення художніх образів у поетичному тексті у термінах лінгвокогнітивного підходу (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 244-247. – Бібліогр.: Літ.: С. 246-247; 10 поз. – ISBN 966-8188-08-X
819940
  Шатило А.О. Механізми формування та реалізації державної енергетичної політики в Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-95. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано механізми формування та впровадження енергетичної політики в Японії. З"ясовано, що ключовою її особливістю є зосередження енергетичної політики в межах економічної політики держави. Узагальнено, що основними завданнями ...
819941
  Ксендзук В.В. Механізми формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ксендзук Валентина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
819942
  Степанов В.Ю. Механізми формування та реалізації державної інформаційної політики в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 122-126. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
819943
  Лагодієнко В.В. Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем / В.В. Лагодієнко, Н.Й. Басюркіна, Н.В. Турленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 260-265. – ISSN 2222-4459
819944
  Неділько А.І. Механізми формування та функціонування системи публічного управління: європейський досвід для України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Неділько Аліна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
819945
  Зажицька М.О. Механізми формування треку ДНК при кометному електрофорезі ізольованих клітин : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Зажицька Маріанна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ННЦ "Ін-т біології". – Київ, 2013. – 132 л. – Бібліогр.: л. 113-132
819946
  Зажицька М.О. Механізми формування треку ДНК при кометному електрофорезі ізольованих клітин : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Зажицька Маріанна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Біблогр.: 18 назв
819947
  Гарькавий Є.М. Механізми формулювання стратегічних наративів у системі реалізації стратегічних комунікацій сил оборони України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 100-111. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
819948
  Журба І.Є. Механізми функціонування регіональної економічної співпраці держав Союзу Арабського Магрибу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 173-177. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
819949
  Цирюк Олена Іванівна Механізми функціонування секреторного апарату шлунка в умовах тривалої гіпергастринемії : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Цирюк Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 343 арк. – Бібліогр.: арк. 266-343
819950
  Цирюк О.І. Механізми функціонування секреторного апарату шлунка в умовах тривалої гіпергастринемії : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Цирюк Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
819951
  Станинець В.І. Механізми хімічних реакцій : посібник для вчителів / В.І. Станинець. – Київ : Радянська школа, 1981. – 143 с.
819952
  Супруненко О. Механіїми вплину політичної віри на процес демократизації // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 401-402
819953
   Механіка. – Київ, 1948. – 204 с.
819954
  Карплюк К.С. Механіка : навч. посібн. з курсу "Загальна фізика" для студ. радіофіз. та фіз. ф-тів / К.С. Карплюк; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 484 с. – ISBN 966-594-039-2
819955
  Вакуленко О.В. Механіка : навч. посібник для студ. геологічного факультету / О.В. Вакуленко, С.Є. Зеленський, С.В. Кондратенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 966-594-906-3
819956
  Трохимчук П.П. Механіка : методичні рекомендації / Петро Трохимчук ; Міжнародний науково-технічний ун-т ; Луцький біотехнічний ін-т, Кафедра електронних апаратів. – Луцьк, 2008. – 60с.
819957
   Механіка : підручник для студ. фізичних та фізико-техн. ф-тів ун-тів / В.Г. Бар"яхтар та ін. ; за ред. В.Г. Бар"яхтара ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; НАН України ; Ін-т магнетизму ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Наукова думка, 2011. – 351 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-00-1148-9
819958
  Слободянюк О.В. Механіка : підручник [для студентів фіз. спец. ун-тів] / О.В. Слободянюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 465. – ISBN 978-966-439-548-6
819959
  Гірка В.О. Механіка : підручник для студентів інж.-фіз. ф-тів / В.О. Гірка, І.О. Гірка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 379-383. – Бібліогр.: с. 377-378. – (Серія "Підручник з фізики для університетів" / за заг. ред. Л.А. Булавіна). – ISBN 978-966-285-184-7
819960
  Мелешко В.В. Механіка в Київському університеті та перспективи її розвитку // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 101-102
819961
  Гутник М.В. Механіка в НТУ "Харківський політехнічний інститут". Науковий доробок Анатолія Васильовича Бурлакова / М.В. Гутник, О.К. Морачковський // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 43-48. – ISSN 2079-2999


  Показані деякі аспекти досліджень в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" у галузі механіки. Аналізується науковий доробок професора А.В. Бурлакова та наводяться деякі відомості з особистого життя ученого. Розкрито, ...
819962
   Механіка гіроскопічних систем = Mechanics of gyroscopic systems : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Збруцький О.В., Федоров В.М., Алексейчук О.М. [та ін.]. – Київ, 1982-. – ISSN 0203-3771
Вип. 31. – 2016. – 146 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
819963
   Механіка гіроскопічних систем = Mechanics of gyroscopic systems : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Збруцький О.В., Федоров В.М., Алексейчук О.М. [та ін.]. – Київ, 1982-. – ISSN 0203-3771
Вип. 32. – 2016. – 164 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
819964
  Білецький В.С. Механіка гірських порід (- теоретична та прикладна дисципліна, одна з основоположних наук про Землю) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 305-306. – ISBN 978-966-02-8346-6
819965
   Механіка двофазних потоків : у 4 т. / [НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова НАН України] ; за ред. чл.-кор. НАН України О.І. Волошина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1674-3
Т. 1 : Механіка двофазних потоків "газ - тверді частинки" / А.Ф. Булат, О.І. Волошин. – 2019. – 190, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-182
819966
   Механіка двофазних потоків : у 4 т. / [НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова НАН України] ; за ред. чл.-кор. НАН України О.І. Волошина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1675-0
Т. 2 : Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах / О.І. Волошин, А.Ф. Булат. – 2019. – 205, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-200
819967
   Механіка двофазних потоків : у 4 т. / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова НАН України ; за ред. чл.-кор. НАН України О.І. Волошина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1712-2
Т. 3 : Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах / А.Ф. Булат, О.І. Волошин. – 2019. – 180, [3] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл., та тит. арк. зазнач. авт. тому. – Бібліогр.: с. 174-177
819968
   Механіка двофазних потоків : у 4 т. / [НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова НАН України ; за ред. чл.-кор. НАН України О.І. Волошина]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1752-8
Т. 4 : Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах ежекторного типу / О.І. Волошин, С.М. Пономаренко. – 2020. – 164, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-162
819969
  Ковальчук С.Б. Механіка деформування композитних брусів з криволінійною плоскою віссю : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Ковальчук Станіслав Богданович ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 34 назви
819970
  Матвєєв О.М. Механіка і теорія відносності : Навчальн. посіб. / О.М. Матвєєв. – Київ : Вища школа, 1993. – 288с. – ISBN 5-11-002562-2
819971
  Бабенко Д.В. Механіка матеріалів і конструкцій : навч. посібник / Д.В. Бабенко, Н.А. Доценко, О.А. Горбенко ; за ред. Д.В. Бабенка ; [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. – Миколаїв : МНАУ. – ISBN 978-617-7149-56-8
Ч. 1 : Практикум для навчання на основі інтерактивного графічно-цифрового контенту. – 2021. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-170.
819972
  Боголюбов О.М. Механіка машин / О.М. Боголюбов. – К., 1970. – 46с.
819973
  Каюк Я.Ф. Механіка міжфазової взаємодії в композитних матеріалах / Я.Ф. Каюк, В.М. Середенко; Осередок наук. тов-ва ім. Т.Г.Шевченка у Черкасах. – Черкаси, 2005. – 172с. – ISBN 966-353-013-8
819974
  Андрейків О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах : [монографія] / О.Є. Андрейків, О.В. Гембара; НАНУ, Фізико-механічний ін.т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 344с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0685-0
819975
   Механіка рухомих деформівних середовищ та експериментальні методи механіки і низькочастотного електромагнітного зв"язку телесистем для похилого і горизонтального буріння нафтогазових свердловин : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 208с. : 75 рис., 5 таб. – Бібліогр.: 49 дж.


  Об"єкти дослідження - кінематичні та динамічні співвідношення нелінійної теорії пружності для рухомого середовища при скінчених переміщеннях у просторі; закономірності поширення нелінійних, акустичних, сейсмічних хвиль та закономірності розподілу ...
819976
  Мінаєв О.А. Механіка суцільних середовищ : Теорія і задачі / О.А. Мінаєв. – Київ : Вища школа, 1995. – 271 с.
819977
  Сідляр М.М. Механіка суцільного середовища / М.М. Сідляр. – Київ, 1968. – 30с.
819978
  Сідляр М.М. Механіка суцільного середовища / М.М. Сідляр. – Київ, 1972. – 33 с.
819979
  Сідляр Механіка суцільного середовища / Сідляр, В.Б. Анісімова. – Київ, 1977. – 39 с.
819980
   Механіка та математичні методи = Mechanics and mathematical methods : науковий журнал / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; редкол.: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Сур"янінов М.Г. [та ін.]. – Одеса : Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019-. – ISSN 2618-0650
Т. 1, № 2. – 2019. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
819981
   Механіка та математичні методи = Mechanics and mathematical methods : науковий журнал / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; редкол.: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Сур"янінов М.Г. [та ін.]. – Одеса : Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019-. – ISSN 2618-0650
Т. 1, № 1. – 2019. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
819982
   Механіка та математичні методи = Mechanics and mathematical methods : науковий журнал / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; редкол.: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Сур"янінов М.Г. [та ін.]. – Одеса : Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019-. – ISSN 2618-0650
Т. 2, № 1. – 2020. – 102, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
819983
   Механіка та математичні методи = Mechanics and mathematical methods : науковий журнал / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; редкол.: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Сур"янінов М.Г. [та ін.]. – Одеса : Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019-. – ISSN 2618-0650
Т. 2, № 2. – 2020. – 94, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
819984
   Механіка та машинобудування : науково-технічний журнал / МОН України; Нац.техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 1996-. – ISSN 2078-7766
№ 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
819985
  Попадюк І.Й. Механіка фрикційного контакту оболонок з деформівним заповнювачем / І.Й. Попадюк, І.П. Шацький, В.М. Шопа; НАНУ, Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача; МОНУ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 180с. – ISBN 966-7327-76-0
819986
   Механіка. Лабораторний практикум : навч. посібник / О.А. Єщенко, В.М. Прокопець, О.В. Слободянюк [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2016. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-529-313-2
819987
   Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. – Ніжин, 2001. – 41с.
819988
  Марголін Г.Г. Механіки вивчають композити. / Г.Г. Марголін. – К., 1985. – 47с.
819989
   Механіко-математичний факультет - флагман вищої математичної освіти // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 59-62. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
819990
  Перестюк М. Механіко-математичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)
819991
  Перестюк М. Механіко-математичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
819992
  Перестюк М. Механіко-математичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
819993
  Перестюк М.О. Механіко-математичний факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 124-127. – ISBN 966-7419-44-4
819994
  Парасюк І.О. Механіко-математичний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 99-107.
819995
  Перестюк М. Механіко-математичний факультет Київського університету // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 13-14. – ISSN 1029-4171
819996
  Перестюк О М. Механіко-математичний факультет Київського університету // У світі математики, 1996. – вип.2.
819997
  Городній М. Механіко-математичному факультету - 70 ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Випускники факультету працюють у науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, ВНЗ, обчислювальних центрах, комерційних та банківських, страхових компаніях. Найкращих із них запрошують для продовження навчання провідних університетах зарубіжних ...
819998
   Механіко-математичному факультету 60. – Київ : [Б. в.], 2000. – 248 с.
819999
   Механіко-математичному факультету 70 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.В. Кириченко, О.С. Лимарченко, В.В. Мелешко та ін. ; за заг. ред. М.Ф. Городнього]. – Київ : [б. в.], 2010. – 273, [5] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
820000
  Парасюк І.О. Механіко-математиячний факультет / І.О. Парасюк, В.М. Бурим // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 254-256. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,