Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
819001
  Кривцун В.І. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з врахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 63-69


  Викладені основні положення методики обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності, структури та ...
819002
  Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 29-35


  Викладено методику обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації з урахуванням почасової надмірності, їх структури та особливостей функціонування. Изложено методику ...
819003
  Кірей О.С. Методика обліку формування необоротних активів // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
819004
  Покась Л.А. Методика організації та проведення групової позакласної роботи з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 21-29. – Бібліогр.: 14 назв
819005
  Коляда І. Методика організації та проведення комбінованого уроку при вівченні теми: "Монгольська навала на українські землі" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 2. – С. 34-41
819006
  Кірічук Ю.П. Методика організації та проведення навчальних екскурсій з фізичної географії / Ю.П. Кірічук, Л.А. Покась // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
819007
  Буга Н.Ю. Методика оцінки впливу науково-технологічних факторів на розвиток промисловості проблемних регіонів // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
819008
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
819009
  Сусло С.Т. Методика оцінки ступеня ризику діяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 5 назв
819010
  Худокормова М.І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 283-289 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
819011
  Протопопова Н.А. Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 190-193. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
819012
  Кошик Ю.О. Методика палеогеографічних реконструкцій плейстоцену Придніпров"я за малакофауністичними даними / Ю.О. Кошик, І.Л. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-18 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 16)
819013
  Нагірний В.М. Методика палеогеоморфологічних досліджень при вивченні буровугільних покладів Дніпровського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 48-51. – Бібліогр.: 6 назв
819014
   Методика палеомагнитного изучения красноцветов. – Казань, 1979. – 132с.
819015
   Методика палеонтологических исследований. – Москва : Мир, 1973. – 392с. – (Науки о земле ; Т. 51 ; Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
819016
   Методика палеопедологических исследований. – Киев : Наукова думка, 1979. – 272с.
819017
   Методика партийного образования. – Москва, 1969. – 320с.
819018
   Методика партийного образования. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 304 с.
819019
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1966. – 303с.
819020
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1967. – 303с.
819021
   Методика партийной учебы / Вишняков А.С. – Москва, 1978. – 384с.
819022
   Методика партийной учебы. – Москва, 1989. – 366с.
819023
  Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании : учеб. пособие / Ашмарин Б.А. – Ленинград, 1973. – 152 с.
819024
   Методика педагогического воздействия. – М, 1967. – 144с.
819025
  Іващенко О.В. Методика педагогічного контролю рівня рухової підготовленості дівчат 16-17 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-9172
819026
  Ромакин М.И. Методика первоначального обучения линейному программированию в средних общеобразовательных и специализированных школах, развиваемого на транспортной задче : Автореф... канд. пед.наук: / Ромакин М. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 11л.
819027
  Васильев В.А. Методика первоначальной стадии обучения английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: / Васильев В.А.; Военнйы ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 20л.
819028
  Стельмахович І.В. Методика перевірки первинної інформації при виявленні ознак злочину, пов"язанних з порушенням порядку проведення приватизації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-97.
819029
  Бутович О. і Методика перевірки первинної інформації про незаконну емісію та обіг акцій на ринку цінних паперів / О. і Бутович, С.І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 124-132
819030
  Бондарь С.Н. Методика перевода с иностранного языка на родной в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Бондарь О.Н.; 1-й Ленинградский государственный педагогический институт иностранных языков. – Ленинград, 1951. – 14 с.
819031
  Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі : з досвіду роботи / В.Я. Андрушенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 92 с.
819032
  Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 337-340. – Бібліогр.: 3 назв.
819033
  Петкевич Г.И. Методика петрофизичского изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые / Г.И. Петкевич, О.В. Шеремета, Г.И. Притупко; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наук. думка, 1979. – 130с.
819034
  Косенко М.Ю. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів / М.Ю. Косенко, Є Є. Кравченко. – Львів, 1961. – 72с.
819035
  Кучерина Л.А. Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 87-89. – Бібліогр.: 2 назв.
819036
  Артабаєв Ю.З. Методика підвищення точності комплексованих навігаційних систем на основі прогнозуючих моделей з використанням генетичних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Артабаєв Юрій Зуберович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
819037
  Коротков П.А. Методика підвищення чутливості кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу біологічних проб, що базується на методі максимальної правдоподібності / П.А. Коротков, Є.К. Кириленко, С.М. Гальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 248-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на методі максимальної правдоподібності і може використовуватись у випадках сильного ...
819038
  Жебка В.В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
819039
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
819040
  Медвідь М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2 // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 129-137. – ISSN 2307-4906
819041
  Тимошик М.С. Методика підготовки до друку текстів для наукових, науково-популярних, довідкових та навчальних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 23-34


  Розглянуто типологічні особливості різних видів текстів, які умовно об"єднані у блоці наукових і навчальних видань, а також специфіку їх підготовки авторами до друку.
819042
  Дейнека О.Г. Методика підготовки і оформленя курсових, дипломних та магістерських робіт // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 59-60
819043
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
819044
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1964. – 32с.
819045
  Ружейников В.Т. Методика підготовки і читання лекцій на педагогічні теми / В.Т. Ружейников. – К., 1963. – 23с.
819046
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання масових лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Х, 1954. – 36с.
819047
  Сірак І.П. Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 227-235. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
819048
  Хищенко О.О. Методика підготовки майбутніх учителів до проектно-технологічної діяльності старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хищенко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
819049
  Андрощук І. Методика підготовки майбутніх учителів технологій та інженерії у США / І. Андрощук, І. Андрощук // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – С. 124-130. – ISSN 2308-4081
819050
  Єлісовенко Ю. Методика підготовки ораторської промови: від вибору теми до виступу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 97-103
819051
  Красницька О. Методика підготовки публічного виступу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 191-202. – ISSN 2617-1775
819052
   Методика підготовки спортсменів в сучасному спортивному фітнесі із застосуванням ізометричної гімнастики і кардіонавантажень на початковому етапі / Ж.Л. Козіна, В. Николаєва, О. Попов, М. Олейник, С.О. Глядя, Ю.К. Васильєв // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 60-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2520-2677
819053
  Демченко Ю.М. Методика підготовки студентів до проведення уроків математики в початкових класах // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 130-133. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
819054
  Лубенченко О.Е. Методика підготовки суб"єктів аудиторської діяльності до зовнішнього контролю якості аудиторських послуг / О.Е. Лубенченко, А.В. Лисюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 116-130 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
819055
  Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 75-82. – ISSN 2411-1317
819056
  Гурвич С.С. Методика підготовки та читання лекцій на філософські теми / С.С. Гурвич, К.П. Руденко. – К., 1964. – 32с.
819057
  Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді : навч. посіб. / І.І. Когутич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 382, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-953-8
819058
   Методика підтримки поняття "компромісних рішень" при синтезі складних систем різного призначення / Я.Б. Волянська, Т.С. Обнявко, С.М. Волянський, О.А. Онищенко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 5-15 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-8810
819059
  Назарова Г. Методика підтримки прийняття рішень на галузевому рівні : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / Г. Назарова, І. Золотарьова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 25-27 : Табл., рис.
819060
   Методика планирования производительности труда в промышленности. – М., 1964. – 80с.
819061
  Зеленовский А.Ф. Методика планирования себестоимости промышленной продукции. / А.Ф. Зеленовский. – М., 1937. – 64с.
819062
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – Л., 1970. – 264с.
819063
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – К., 1972. – 136с.
819064
   Методика планирования труда на основе трудоемкости. – М., 1967. – 96с.
819065
   Методика планирования фанерного производства (формы и методы расчета техпромфинплана). – М., 1940. – 391с.
819066
  Горелик И.Г. Методика планирования черной металлургии / И.Г. Горелик. – М, 1937. – 124с.
819067
  Сирчин О.Л. Методика планування показників кредитної діяльності банку // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 127-134. – ISSN 2313-4569
819068
  Козленко М.В. Методика плотностного моделирования тектоносферы зон перехода океан - континент сдвигового типа на примере Гвинейского краевого плато / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 75-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
819069
  Лисенко Н.Ф. Методика по гравиметрии и титриметрии / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1981. – 38с.
819070
   Методика по построению нелинейных регрессионных моделей технологических процессов массового производства (байесовский подход). – М., 1977. – 39с.
819071
  Серебровський Олександр Миколайович Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об"єктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Серебровський О.М.; НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
819072
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 184 л. + Додаток: л. 178-184. – Бібліогр.: л. 160-177
819073
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
819074
  Дженжебір О.М. Методика побудови кластерної моделі медіа-середовища на прикладі медій міста Бориспіль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 70-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті здійснено детальний аналіз класичних і нових медіа міста Бориспіль. На основі аналізу комунікаційних мереж побудовано кластерну модель його медіа-середовища в контексті соціально-комунікаційного підходу. В статье осуществлен детальный анализ ...
819075
  Мургул М.А. Методика повышения энергетической эффективности жилой исторической застройки Санкт-Петербурга / М.А. Мургул, Е.П. Олейник // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 197-204. – Библиогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
819076
  Никольская И.И. Методика подготовки и использования наглядных пособий в преподавании политэкономии. / И.И. Никольская. – М, 1984. – 84с.
819077
  Попова А.А. Методика подготовки и проведения лекций на экономические темы. / А.А. Попова. – Пермь, 1973. – 35с.
819078
   Методика подготовки и проведения семенарских занятий по общественным наукам. – Киев, 1978. – 52 с.
819079
  Селецкий В.И. Методика подготовки и проведения семинаров по марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1980. – 16с.
819080
  Лютер А.И. Методика подготовки и проведения устных журналов : лекция по курсу "культ. просвет. работа" / А.И. Лютер; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. библиотеч. ин-т. – Москва : [б. и.], 1961. – 40 с.
819081
  Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям : Учебное пособие / П.И. Вахрин; Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". – Москва : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. – 135с. – ISBN 5-7856-0102-8
819082
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
819083
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
819084
  Пономарева И.Д. Методика подготовки и чтения лекций по биологии / И.Д. Пономарева. – К., 1977. – 16с.
819085
  Анисимов С.Ф. Методика подготовки и чтения лекций по этике / С.Ф. Анисимов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1976. – 32 с. – (В помощь лектору)
819086
   Методика подготовки к семинарским занятиям по политической экономии. – М., 1977. – 190с.
819087
  Платонов Г.В. Методика подготовки научно-популярной лекции / Г.В. Платонов, Т.Г. Григорьян. – Москва, 1980. – 64с.
819088
   Методика подготовки обзоров по культуре и искусству. – М., 1976. – 26с.
819089
   Методика подготовки рукописи научной работы : Вопросы композиции, стиля и оформления: Указ. книг, статей, авторефератов и диссертаций на рус. и иностр. яз. за 1972-1981 гг. – Москва, 1982. – 22с.
819090
  Каримов И.И. Методика подготовки студентов гуманитарного профиля по информатике в классическом университете // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 127-131.


  Определены цели и задачи развития информационной компетентности как составной части развития информационной культуры гуманитарных специальностей.
819091
  Якубова Р.М. Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-51 : Табл. – ISSN 0016-7207
819092
  Чернобай Е.В. Методика подготовки учителей к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0234-0453
819093
  Бекетов В.А. Методика подготовки юных спортсменов : учеб. пособ. / В.А. Бекетов ; МВ и ССО УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образов., Симферопольский гос. ун-т им. М.В. Фрунзе. – Киев : УМК ВО, 1988. – 52 с.
819094
  Мудрецова Е.А. Методика подземных гравиразведочных работ с гравиметрами на рудных месторождениях / Е.А. Мудрецова. – Москва, 1963. – 36с.
819095
  Иванова Р.А. Методика подкотовки и выполнения дипломной работы по истории партийно-советской печати / Р.А. Иванова. – М, 1969. – 20с.
819096
  Хом"як І.М. Методика подолання інтерференційних впливів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 70-79


  Аналізуються інтерференційні впливи на мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Характеризується методика навчання правопису з урахуванням мовленнєвого середовища, в якому перебувають школярі. The article deals with the analysis of the ...
819097
  Изаксон С.С. Методика подсчета запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва, 1940. – 220с.
819098
  Жданов М.А. Методика подсчета запасов природных горючих (углеводородных) газов / М.А. Жданов. – Москва : АН СССР, 1940. – 59 с.
819099
  Куликова Е.М. Методика подсчета экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений на промышленных предприятиях / Е.М. Куликова. – М., 1962. – 60с.
819100
  Архієреєв С.І. Методика поетапної оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства / С.І. Архієреєв, В.В. Мєшкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 210-221. – ISSN 2222-4459
819101
  Соколовский И.Л. Методика поєтапного изучения неотектоники / И.Л. Соколовский, Н.Г. Волков. – К., 1965. – 134с.
819102
   Методика позакласної роботи з географії : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1974. – 192с.
819103
  Петренко В.С. Методика позакласної роботи з історії / В.С. Петренко. – К, 1973. – 144с.
819104
  Гаврилюк О.К. Методика позиціонування та стратифікації сільських територій за рівнем соціально-економічного розвитку // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 117-120
819105
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
819106
  Рябченко В.М. Методика поиска оптимальных параметров тонкостенных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Рябченко В. М.; ХАИ. – Х., 1965. – 19л.
819107
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
819108
  Ним Ю.А. Методика поисков глубокозалегающих полиметаллических меторождений пластового типа зондированиями методом переходных процессов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Ним Ю.А. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
819109
  Рожков Г.Ф. Методика поисков зон выклинивания гранулярных коллекторов нефти и газа в отложения нижнего мела Таджикской депрессии : Автореф... канд. геол. мнер.наук: / Рожков Г. Ф.; Всес. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1967. – 25л.
819110
  Габриэлянц Г.А. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа / Г.А. Габриэлянц. – Москва : Недра, 1985. – 304 с.
819111
   Методика поисков и разведки залежей нефти и газа в подсолевых отложениях Прикаспийской нефтегазоносной провинции. – Саратов, 1985. – 140с.
819112
  Машкович К.А. Методика поисков и разведки нефти и газа в Саратовском Поволжье / К.А. Машкович. – М., 1961. – 246с.
819113
  Федорчук В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруднения / В.П. Федорчук. – М, 1964. – 288с.
819114
   Методика поисков и разведки угольных месторождений Печорского бассейна. – Москва, 1981. – 260с.
819115
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
819116
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
819117
   Методика поисково-разведочных работ на нефть и газ. – Москва : Недра, 1964. – 858с.
819118
  Ралль Ю.М. Методика полевого изучения грызунов и борьбы с ними / Ю.М. Ралль. – Ростов-на-Дону, 1947. – 159с.
819119
  Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений / П.К. Красильников. – Л., 1983. – 207с.
819120
  Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры : с 52 рис. в тексте / В.В. Алехин ; Науч.-исслед. ин-т краеведческой и музейной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наркомпрос, 1938. – 206 с. : ил.
819121
   Методика полевого исследования сырьевых растений. – М.-Л., 1948. – 251с.
819122
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М, 1965. – 423с.
819123
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – 4-е перераб. и доп. – М, 1979. – 416с.
819124
   Методика полевых археологических исследований. – М., 1983. – 78с.
819125
   Методика полевых археологических исследований. – Л., 1989. – 100с.
819126
   Методика полевых археологических исследований. – Чебоксары, 1992. – 28с.
819127
   Методика полевых геоботанических исследований. – М.-Л., 1938. – 215с.
819128
   Методика полевых и вегетационных опытов с удобрениями и гербицидами : [cборник статей]. – Москва : Наука, 1967. – 183 с., [1] л. граф. – Библиогр. в конце статей
819129
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1986. – 76с.
819130
  Ларина Н.И. Методика полевых исследований экологии наземных позвоночных / Н.И. Ларина. – Саратов, 1968. – 54с.
819131
  Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
819132
  Константинов П.Н. Методика полевых опытов / П.Н. Константинов. – М., 1939. – 392с.
819133
   Методика полевых физико-географических исследований. – Минск : Высшая школа, 1972. – 303с.
819134
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
819135
   Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. – Калининград : Калининградский ун-т, 1984. – 60 с.
819136
  Ханикіна Н.В. Методика поліситуаційно-ономасіологічного аналізу мотивації дієслівної семантики фізичного і психічного станів суб"єкта // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто нові методики аналізу дієслів, з-поміж яких найбільш продуктивними визнано поліситуаційний аналіз, розроблений Н. Лебедєвою та її учнями, а також когнітивно-ономасіологічний аналіз, запропонований О. Селівановою й широко ...
819137
  Пестряков А.К. Методика полустационарных ландшафтных исследований / А.К. Пестряков. – Саратов, 1978. – 32с.
819138
  Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях / В.И. Михеев. – М., 1986. – 83с.
819139
  Купрієнко Ю.В. Методика поняттєвого аналізу галузевих текстів для формування предметної компетентності майбутніх перекладачів / Ю.В. Купрієнко, Л.М. Черноватий // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 322-327. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
819140
  Стецюк Є.І. Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов"язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Стецюк Євген Ігорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
819141
  Кіт В.І. Методика порівняльного аналізу продуктивності та інформаційної безпеки серверів Linux та Microsoft Windows NT в корпоративних мережах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 262-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано методику порівняльного тестування серверних операційних систем та апробовано в реальних умовах.
819142
  Шубалий Олександр Михайлович Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
819143
  Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
819144
  Павлищева О.П. Методика постановки голоса : краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пения / О.П. Павлищева. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 124 с.
819145
  Василенко Ю.С. Методика постановки голоса / Ю.С. Василенко, О.С. Орлова. – Москва, 1980. – 16с.
819146
  Прокопова Л.І. Методика постановки німецької вимови в середній школі / Л.І. Прокопова. – Київ, 1969. – 144с.
819147
   Методика постановки опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями. – Москва : Просвещение, 1982. – 239с.
819148
  Масло С.В. Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики / С.В. Масло, С.Н. Гапеев // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 97-105. – ISSN 1999-981Х
819149
  Егерев Методика построения графиков функций / Егерев, Радунский, Д.А. Тальский. – Москва : Высшая школа, 1967. – 131 с.
819150
  Матковская О.Г. Методика построения интегральных индикаторов состояния атмосферного воздуха // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 12-17 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
819151
  Гапон С. Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 44-52


  Для территории Горного Крыма, имея в наличии цифровую модель рельефа (ЦМР) снимок SRTM и карты природных сред среднего и крупного масштабов, с использованием географических информационных систем (ГИС) синтезирована карта геосистем Горного Крыма. ...
819152
  Фыс Михаил Михайлович Методика построения модельных распределений плотности, потенциала и ускорения силы тяжести внутри общеземного эллипсоида : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.21 / Фыс Михаил Михайлович; НИИ геодезии, аэеросъемки и картографии. – М., 1986. – 23л.
819153
  Борисов С.Н. Методика построения номограмм с помощью БЭСМ-6 / С.Н. Борисов. – Москва, 1982. – 67 с.
819154
  Азбель И.Я. Методика построения скоростного разреза верхней мантии по годографам первых вступлений и амплитудным кривым : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Азбель И.Я.; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1968. – 12л.
819155
  Грездов Г.Г. Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на територии графов // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 34-44. – ISSN 2411-3816
819156
  Якушина Л.З. Методика построения урока иностранного языка в средней школе. / Л.З. Якушина. – М., 1974. – 94с.
819157
  Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР : С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Мин. культуры РСФСР ; НИИ Музееведения ; А.Б. Закс. – М : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1957. – 124 с. : ил.
819158
  Пикалов М. Методика почвенно-агрохимических расчетов / М. Пикалов. – Барнаул, 1956. – 8 с.
819159
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 136-159. – Бібліогр.: л. 160-176
819160
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
819161
  Євтухова Т.І. Методика пошуку й здобуття інформації та знань про технології в базах даних // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Запропоновано методику, яка може застосовуватися під час роботи інтелектуальних інформаційно-пошукових систем для вирішення завдань інформаційного пошуку, що дозволить знаходити найбільш релевантні документи з точки зору їх інформативності і видавати ...
819162
  Слюняєв А.С. Методика пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній інформаційно-керуючій системі аеропорту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 110-113
819163
  Миронов М.М. Методика пояснювального читання / М.М. Миронов. – 2-е вид. переробл., доп. – К., 1959. – 224с.
819164
  Иванов П.П. Методика правописания безудараных галасных корня слова. / П.П. Иванов. – М, 1948. – 158с.
819165
  Иванов П.П. Методика правописания безударных гласных в начальной и средней школе. / П.П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1955. – 240с.
819166
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
819167
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
819168
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
819169
  Асаров Х.К. Методика практикума по агрохимии : пособие для учителей сельск. школ / Асаров Х.К., Замяткин Г.А. – Москва : Просвещение, 1974. – 143 с. : ил., черт.
819170
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
819171
  Егорова Р.И. Методика практикума по обработке тканей / Р.И. Егорова. – М., 1975. – 160с.
819172
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
819173
   Методика практических работ по химии. – 81с.
819174
  Волгарь Л.Г. Методика предметизации биологической литературы / Л.Г. Волгарь. – Ленинград, 1962. – 128с.
819175
  Карпова С.Г. Методика предметизации технической литературы. / С.Г. Карпова. – Л., 1957. – 232с.
819176
   Методика предупреждения осложнений при бурении скважин. – 2-е изд., стер. – Саратов, 1983. – 45с.
819177
  Каноныкин Н.П. Методика преподавани русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 5-е изд., перераб. – Л., 1955. – 644с.
819178
  Рустамов Т.М. Методика преподавания "Основы генетики и селекции" в курсе общей биологии среденй школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рустамов Т.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 32 с.
819179
  Кудреватов Г.А. Методика преподавания алгебраических уравнений в 7-9 классах общеобразованительной школы с политехническим обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кудреватов Г.А.; М-вод просвещения РСФСР,. – М, 1962. – 19л.
819180
  Скугорева Е.И. Методика преподавания алгебраических уравнений в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скугорева Е.И.; Киев.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
819181
  Барыбин К.С. Методика преподавания алгебры : пособ. для учителей восьмилет. школы / К.С. Барыбин. – Москва : Просвещение, 1965. – 343 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 337-339
819182
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания алгебры и элементы функций. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1977. – 134с.
819183
  Димент М.И. Методика преподавания английского герундия в узбекской студенческой аудитории. : Автореф... Канд.пед.наук: / Димент М.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 21л.
819184
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 5-7 классах / В.Д. Аракин ; под ред. И.В. Карпова и И.В. Рахманова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1950. – 324 с. – Библиогр.: с. 315-320. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
819185
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в VIII-X класcах / В.Д. Аракин. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – 372 с. – Библиогр.: с. 361-366. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
819186
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 96 с.
819187
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1938. – 96 с.
819188
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 4-е. – Москва, 1939. – 192 с.
819189
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 5-е. – М., 1947. – 222с.
819190
  Аничков И.Е. Методика преподавания английского языка в средней школе : учеб. пособие для пед. ин-тов / И.Е. Аничков, В.Н. Саакянц. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 233-240
819191
  Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. / Б.Ф. Корндорф. – М., 1958. – 327с.
819192
  Кавун И.Н. Методика преподавания арифметики / И.Н. Кавун, Н.С. Попова. – Москва-Ленинград, 1934. – 416 с.
819193
  Чекмарев Я.Ф. Методика преподавания арифметики / Я.Ф. Чекмарев, В.Т. Снигирев. – Москва, 1965. – 352 с.
819194
  Пчелко А.С. Методика преподавания арифметики в начальной школе / А.С. Пчелко. – М., 1949. – 363 с.
819195
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
819196
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе / М.Е. Набоков. – 2-е изд. – Москва : ГУПИ, 1955. – 215с.
819197
  Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе / Е.П. Левитан. – Москва : Просвещение, 1965. – 227 с.
819198
   Методика преподавания астрономии в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 254 с.
819199
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе. / М.Е. Набоков. – М., 1947. – 192с.
819200
  Марченко М.Т. Методика преподавания белорусского языка. Обучение грамоте. : Автореф... канд. пед.наук: / Марченко М.Т.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 23л.
819201
   Методика преподавания биологии. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1962. – 336с.
819202
  Широких П Д. Методика преподавания биологии / П Д. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1980. – 176с.
819203
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1983. – 49с.
819204
  Петришина О.Л. Методика преподавания биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1960. – 59с.
819205
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии : Методические указания / Д.П. Широких. – Москва, 1978. – 71с.
819206
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Москва, 1936. – 215с.
819207
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники в средней школе / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1941. – 351с.
819208
  Лисакович Петр Иосифович Методика преподавания в высшем общевойсковом командном училище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лисакович Петр Иосифович; Тбилис. гос. ун-т. – Орджоникидзе, 1976. – 28л.
819209
   Методика преподавания в торговом вузе. – Киев, 1973. – 198с.
819210
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 415с
819211
  Бабков И.И. Методика преподавания географии : общие методич. указания / И.И. Бабков ; ЛГУ, Отдел заочного обучения, Географический фак-т, V курс. – Ленинград : ЛГУ
Методическое письмо № 1 / И.И. Бабков. – 1959. – 24 с.
819212
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии : Учебное пособие / С.Ф. Каргалова. – Москва, 1959. – 287с. : карта
819213
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания / Н.Н. Студенцов. – Москва, 1965. – 46с.
819214
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии / С.Ф. Каргалова. – 2-е, доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1966. – 319с.
819215
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 2-е исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1966. – 415с
819216
  Белевич И.В. Методика преподавания географии : практические работы / И.В. Белевич, Р.В. Богуш, К.Ф. Строев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 128 с. : ил.
819217
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 3-е, изд. перераб. и дополненное. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с
819218
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
819219
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студ.-заочн. географ. факультетов гос. ун-тов / Н.Н. Студенцов, Е.Ф. Легенькая, Э.Л. Файбусович; МВиССО СССР. Моск. гос. ун-т. – 4, перераб. – Москва : Моск. ун-та, 1983. – 54 с.
819220
  Кузнецов М.В. Методика преподавания географии / М.В. Кузнецов, И.Т. Твердохлебов. – Москва, 1989. – 79с.
819221
  Богданова Л.А. Методика преподавания географии в начальной школе : пособие для учителей начальной школы / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 169, [7] с.
819222
  Горощенко В.П. Методика преподавания географии в начальной школе / В.П. Горощенко. – М., 1953. – 159с.
819223
  Куразов Н.Ф. Методика преподавания географии. / Н.Ф. Куразов. – Москва, 1950. – 223с.
819224
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания геометрии / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1979. – 112с.
819225
   Методика преподавания геометрии в старших классах средней школы. – М., 1967. – 271с.
819226
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ошкаров А. ; Алма-Ат. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 33 с.
819227
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ошкаров А.; Алма-Ат.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
819228
  Гукасова Т.М. Методика преподавания глагольных форм немецкого языка при обучении техническому персоналу : Дис... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; МВО СССР. Львовский политехнических ин-т. – Львов, 1950. – 328л.
819229
  Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев / З.Н. Иевлева. – М, 1981. – 144с.
819230
   Методика преподавания грамматики русского языка иностранным учащимся. – Л., 1989. – 95с.
819231
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
819232
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
819233
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1952. – 287с.
819234
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
819235
   Методика преподавания естествознания. – Л., 1955. – 668с.
819236
  Горбунов Н.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Н.А. Горбунов. – М, 1947. – 263с.
819237
  Церковницкий А.А. Методика преподавания законов динамики Ньютона в школе нового типа : Автореф... канд. пед.наук: / Церковницкий А. А.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1962. – 19л.
819238
  Яхонтов А.А. Методика преподавания зоологии / А.А. Яхонтов, Е.А. Флерова. – Москва, 1955. – 528с.
819239
  Рыков Н.А. Методика преподавания зоологии / Н.А. Рыков. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Ленинград, 1957. – 512с.
819240
  Рубцов И.Е. Методика преподавания и изучения философии в высшей партийной школе / И.Е. Рубцов, Н.С. Пономарев. – Москва, 1986. – 72с.
819241
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
819242
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
819243
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
819244
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
819245
  Рысбекова Б. Методика преподавания имени существительнгого в Киргизской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рысбекова Б.; МНО Кирг.ССР, Криг.ГУ. – Фрунзе, 1975. – 48л.
819246
  Бетлемидзе Н.Р. Методика преподавания имени существительного в 5 классе грузинских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бетлемидзе Н.Р.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1954. – 20л.
819247
   Методика преподавания иностран. язык. в вузе. – Ленинград
Вып. 1. – 1978
819248
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – М, 1930. – 64с.
819249
   Методика преподавания иностранных языков. – М., 1963. – 150с.
819250
   Методика преподавания иностранных языков. – Москва
Т. 1. – 1963. – 150 с.
819251
   Методика преподавания иностранных языков. – Ашхабад, 1975. – 40с.
819252
  Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Комков И.Ф. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 352 с. – Библиогр.: с. 351
819253
  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / М.В. Ляховицкий. – М., 1981. – 159с.
819254
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 204с.
819255
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 139с.
819256
   Методика преподавания иностранных языков в неязыковых вузах. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
819257
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М., 1967. – 464с.
819258
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М.
2. – 1976. – 455с.
819259
   Методика преподавания иностранных языков и литератур в СССР : Аннот. библиогр. указ. – Киев, 1987. – 118с.
819260
   Методика преподавания иностранных языков на неспециальных факультетах. – М., 1972. – 152с.
819261
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1958-1961. – М.
1. – 1963. – 150с.
819262
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1962-1963. – Москва
Ч. 2. – 1966. – 176 с.
819263
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1964-1965. – Москва
Т. 3. – 1968. – 382 с.
819264
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1967. – Москва
Т. 5. – 1972. – 288 с.
819265
   Методика преподавания информатики по машинному варианту (10 класс). – М.
1. – 1990. – 149с.
819266
  Андреевская Н.В. Методика преподавания истории в семилетней школе : учеб. пособ. для учительских институтов / Н.В. Андреевская, В.Н. Бернадский. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 216 с.
819267
  Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – Москва, 1968. – 431с.
819268
   Методика преподавания истории в средней школе. – Москва, 1986. – 272с.
819269
   Методика преподавания истории КПСС в вузе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 336с.
819270
   Методика преподавания истории КПСС в высшей школе. – Киев, 1974. – 223с.
819271
   Методика преподавания истории КПСС в заочном вузе. – Москва, 1985. – 193с.
819272
   Методика преподавания истории средних веков по опыту Московского университета. – М, 1981. – 128с.
819273
  Волобуев О.В. Методика преподавания истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1979. – 384с.
819274
  Стражев А.И. Методика преподавания истории. / А.И. Стражев. – М., 1964. – 287с.
819275
  Тотибадзе С.С. Методика преподавания кинематики и динамики вращательного движения в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Тотибадзе С.С. ; Тбилис. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1961. – 26 с.
819276
  Гукасова Т.М. Методика преподавания клагольных форм немецкого языка при обучении техническому переводу : Автореф... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1951. – 21 с.
819277
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1974. – 144с.
819278
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1977. – 112с.
819279
   Методика преподавания курса общей теории статистики. – М, 1958. – 148с.
819280
   Методика преподавания курса советского права в вузе. – Воронеж, 1988. – 192с.
819281
  Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман. – М, 1979. – 142с.
819282
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва, 1938. – 288 с.
819283
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1945. – 340 с.
819284
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51 с.
819285
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва : Гос.учеб.-пед.изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1962. – 494 с.
819286
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – М., 1964. – 60с.
819287
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 2-е, и доп. – М., 1968. – 72с.
819288
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1971. – 72с.
819289
   Методика преподавания литературы. – Москва : Просвещение, 1977. – 384 с.
819290
   Методика преподавания литературы : Учебник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 368 с.
819291
  Роткевич Я.А. Методика преподавания литературы в советской школе / Я.А. Роткевич. – М., 1969. – 376с.
819292
  Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе / В.А. Никольский. – Москва : Просвещение, 1971. – 256 с.
819293
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – М : Высшая школа, 1982. – 256 с.
819294
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – 2-е изд. – М : Высшая школа, 1987. – 382 с.
819295
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45 с.
819296
  Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ,, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
819297
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1941. – 343 с.
819298
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – М., 1949. – 434 с.
819299
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1952. – 464 с.
819300
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Минск, 1953. – 456 с.
819301
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1955. – 460 с.
819302
   Методика преподавания марксистско-ленинской эстетики в высшей школе. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127 с.
819303
   Методика преподавания математики. – Ленинград ; Москва, 1952. – 452 с.
819304
   Методика преподавания математики. – 2-е изд. – Ленинград, 1955. – 484 с.
819305
   Методика преподавания математики. – Ленинград
2. – 1956. – 654 с.
819306
  Потемкин Л.В. Методика преподавания математики : методические указания / Л.В. Потемкин, Ю.А. Палант. – М., 1984. – 68с.
819307
  Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе / М.Р. Куваев. – Томск, 1990. – 387 с.
819308
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальних классах : [учеб. пособ. для школьных отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, А.М. Полевщикова ; под ред. М.А. Бантовой. – Москва : Просвещение, 1973. – 304 с. : черт. – Библиогр.: с. 302-303
819309
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах : [учеб. пособ. для учащихся шк. отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова ; под ред. М.А. Бантовой. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334
819310
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – Москва, 1949. – 472 с.
819311
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 504 с.
819312
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1977. – 480с.
819313
   Методика преподавания математики в средней школе. – 2-е изд. – М, 1980. – 367с.
819314
   Методика преподавания математики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 336 с.
819315
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1987. – 414с.
819316
   Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика : учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1975. – 462 с.
819317
  Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней школе: уч. пособие. / Н.М. Рогановский. – Минск, 1990. – 266с.
819318
  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомагательной школе / М.Н. Перова. – 3-е, доп, перераб. – М., 1989. – 335с.
819319
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники : метод. указ. для студентов.-заочников математ. ф-тов гос. ун-тов / Алтухов Е.В., Потемкин Л.В. ; Гос комитет СССР по народ. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та. – 2- е изд., доп. – Москва : МГУ, 1989. – 80 с.
819320
  Дмитриевская Е.И. Методика преподавания машинописи / Е.И. Дмитриевская, Н.Н. Дмитриевский. – Москва : Учпедгиз
Ч. I : Теория машинописи и методика изучения техники письма (с курсом упражнений). – 1948. – 80 с.
819321
  Крамаренко В.И. Методика преподавания международных экономических отношений : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Крамаренко, З.О. Адаманова; МОНУ.Таврич. нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2002. – 196с. – ISBN 966-8025-12-1
819322
  Астрова Г.Г. Методика преподавания минералогии и геологии в средней школе / Астрова Г.Г., Малинко В.В. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 224 с. : рис.
819323
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 64с.
819324
   Методика преподавания научного коммунизма. – Л, 1970. – 200с.
819325
   Методика преподавания научного коммунизма. – Москва, 1973
819326
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1983. – 95с.
819327
  Герасимова Т.П. Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова. – Москва, 1958. – 336с. – (Педагогическая библиотека учителя)
819328
  Бергман Н.А. Методика преподавания немецкого языка в 5-7 классах / Н.А. Бергман ; под ред. И.В. Рахманова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1951. – 200 с. – (Педагогическая библиотека учителя)
819329
   Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – Москва, 1983. – 224с.
819330
  Александер В.М. Методика преподавания немецкого языка для преподавателей средней школы и студентов высших педагогических учебных заведений / Александер В.М. – Москва ; Ленинград, 1934. – 195 с.
819331
  Гуменюк А.А. Методика преподавания общего земледелия с почвоведением : пособие для преподавателей средних сельскохозяйственных учебных заведений и слушателей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов / А.А. Гуменюк. – Москва : Высшая школа, 1977. – 248 с.
819332
  Бушок Г.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе / Г.Ф. Бушок, Е.Ф. Венгер ; НАН Украины, Ин-т физики полупроводников ; Винницкий гос. пед. ун-т. – Киев : [б. и.], 2000. – 416 с. – ISBN 966-02-1882-6
819333
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 1. – 1974. – 77 с.
819334
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Київ
Вып. 3. – 1975. – 132 с.
819335
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 4. – 1976. – 83 с.
819336
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 5. – 1977. – 119 с.
819337
   Методика преподавания общественных наук : указатель. – Киев
Вып. 6. – 1978
819338
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 7. – 1978. – 113 с.
819339
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 8. – 1979. – 61 с.
819340
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 9. – 1979. – 70 с.
819341
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 10. – 1980. – 140 с.
819342
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 11. – 1981. – 127, [1] с.
819343
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 12. – 1982. – 107, [1] с.
819344
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 13. – 1984. – 72 с.
819345
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 14. – 1985. – 125, [1] с.
819346
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 15. – 1985. – 80 с.
819347
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 16. – 1986. – 74, [1] с.
819348
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 17. – 1987. – 78, [1] с.
819349
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 18. – 1988. – 78 с.
819350
   Методика преподавания общественных наук в военно учебных заведениях. – М, 1975. – 252с.
819351
   Методика преподавания общественных наук в высшей школе. – 2-е изд. – М, 1975. – 350с.
819352
  Дружкова А.В. Методика преподавания обществоведения в средней школе / А.В. Дружкова. – Москва, 1985. – 207с.
819353
  Дружков А.В. Методика преподавания обществоведения. / А.В. Дружков, М.П. Овчинникова. – Л, 1971. – 152с.
819354
  Мельников М.И. Методика преподавания основ дарвинизма / М.И. Мельников. – М., 1953. – 292с.
819355
   Методика преподавания основ Советского государства и права. – М, 1984. – 159с.
819356
  Неймарк А.М. Методика преподавания основ химического анализа / А.М. Неймарк. – Москва : Просвещение, 1973. – 126 с.
819357
  Нодельман А.Я. Методика преподавания основных вопросов теории уравнений 1-й и 2-й степени в школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Нодельман А.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1952. – 18 л.
819358
  Савин Н.В. Методика преподавания педагогики: уч. пособие. / Н.В. Савин. – М., 1987. – 206с.
819359
  Захарова В.М. Методика преподавания педагогических дисциплин в дошкольном педучилище / В.М. Захарова. – М., 1968. – 72с.
819360
   Методика преподавания пения в школе. – М, 1952. – 348с.
819361
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
819362
  Тесленко И.Ф. Методика преподавания планиметрии / И.Ф. Тесленко. – К, 1986. – 169с.
819363
  Чайковский В.Д. Методика преподавания площадей поверхностей и объемов в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чайковский В.Д.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. методики матем. – К., 1955. – 14л.
819364
  Пашаев Т.А. Методика преподавания подготовительного курса геометрии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.12 / Пашаев Т.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 38л.
819365
  Драчев В.К. Методика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1971. – 219с.
819366
   Методика преподавания политической экономии. – М, 1988. – 141с.
819367
   Методика преподавания политической экономии. – Москва, 1989. – 414 с.
819368
  Заостровцев П.Г. Методика преподавания политической экономии в вузах / П.Г. Заостровцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 191 с.
819369
   Методика преподавания политической экономии в системе вечернего и заочного обучения. – М, 1991. – 108с.
819370
   Методика преподавания политической экономии в экономических вузах. – М, 1961. – 186с.
819371
   Методика преподавания предмета "Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях". – М, 1983. – 199с.
819372
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
819373
  Андреев Н.Н. Методика преподавания предмета "Ремонт сельскохозяйственных машин" / Н.Н. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 208 с.
819374
   Методика преподавания предмета "Экономика , организация и планирование сельскохозяйственного производства". – М, 1982. – 288с.
819375
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1984. – 82 с.
819376
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1989. – 77с.
819377
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
819378
  Кязимов Н.С. оглы Методика преподавания раздела "Арифметика неотрицательных целых чисел" в курсе математики факультета педагогики и методики начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кязимов Н.С. оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
819379
  Шутовский В.А. Методика преподавания раздела "Электрический ток в газах и вакууме" в Х классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шутовский В.А.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 18л.
819380
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – Москва : Искусство, 1951. – 176 с.
819381
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1952. – 228 с.
819382
  Лебедева Ю.Г. Методика преподавания русского произношения болгарам / Ю.Г. Лебедева. – М., 1973. – 216с.
819383
  Самбикина М.А. Методика преподавания русского языка / М.А. Самбикина. – М, 1958. – 24с.
819384
  Лапатухин М.С. Методика преподавания русского языка / М.С. Лапатухин. – М, 1960. – 483с.
819385
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
819386
   Методика преподавания русского языка : Библиогр. указ. за 1950-1984 гг. – Москва, 1985. – 8с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
819387
   Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.А. Ипполитова, П.Ф. Ивченков; Баранов М.Т. – Москва : Просвещение, 1990. – 365с.
819388
  Прик О.Я. Методика преподавания русского языка в дагестанской национальной школе / О.Я. Прик. – Махачкала, 1989. – 69 с.
819389
  Куруч Р.Д. Методика преподавания русского языка в молдавской школе / Р.Д. Куруч. – Черновцы, 1974. – 42с.
819390
  Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1985. – 1206707с.
819391
   Методика преподавания русского языка в национальной школе. – М, 1990. – 414с.
819392
  Буржунов Г.Г. Методика преподавания русского языка в начальной национальной школе / Г.Г. Буржунов. – Л., 1980. – 320с.
819393
  Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М., 1958. – 528с.
819394
  Кормилицына М.А. Методика преподавания русского языка в школе: контрольные работы для студентов-заочников. / М.А. Кормилицына. – Саратов, 1981. – 36с.
819395
   Методика преподавания русского языка за рубежем. – М, 1981. – 173с.
819396
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 11. – 1978
819397
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 13. – 1980
819398
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 14. – 1981
819399
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 15. – 1982
819400
   Методика преподавания русского языка и литературы. – Киев
Вып. 16. – 1983
819401
  Василенко Е.И. Методика преподавания русского языка иностранным учащимся / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – Москва, 1989. – 88с.
819402
  Бархударов С.Г. Методика преподавания русского языка иностранцам / С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.], 1967. – 302 с.
819403
  Рожкова Г.И. Методика преподавания русского языка как иностранного / Г.И. Рожкова. – Иркутск, 1973. – 156с.
819404
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1977. – 161с.
819405
  Волосатова Р.Б. Методика преподавания русского языка как иностранного / Р.Б. Волосатова, А.Н. Малехова. – Ленинград, 1988. – 53с.
819406
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1990. – 231с.
819407
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва : Русский язык, 1990. – 267с.
819408
  Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
819409
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – Москва : Русский язык, 1983. – 165с.
819410
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
819411
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 3-е изд. – М, 1989. – 247с.
819412
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1977. – 48с.
819413
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка на подготовительном факультете. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1978. – 48с.
819414
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1952. – 320с.
819415
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – 3-е изд. – М, 1955. – 304с.
819416
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
819417
   Методика преподавания русской литературы в национальной школе. – Л : Просвещение, 1984. – 311 с.
819418
  Губченко А.А. Методика преподавания сельскохозяйственного труда : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / А.А. Губченко, Ж.З. Перова. – Москва : Просвещение, 1985. – 320 с.
819419
  Горбачук В.Т. Методика преподавания синтаксиса простого предложения в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Горбачук В. Т.; МП УССР, НИИ педагогики. – К., 1959. – 16л.
819420
  Садецкая А.С. Методика преподавания склонения румынских имен существительных (на 1-м году обучения в ВУЗе) : Автореф... канд. пед.наук: / Садецкая А. С.; МГИМО, Каф. роман. яз. – М., 1958. – 19л.
819421
  Керимов К.С. Методика преподавания сложного предложения : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов К.С.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
819422
  Егоров А.Л. Методика преподавания строения и свойств твердых тел в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Егоров А.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 13л.
819423
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в 5-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1951. – 15л.
819424
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в V-классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
819425
  Ильевский И.Д. Методика преподавания сферической и практической астрономии в средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильевский И.Д.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1965. – 19л.
819426
  Вашакидзе А.И. Методика преподавания темы "Иностранная интервенция и гражданская война" в 11 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Вашакидзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 19л.
819427
  Верзилин Н.М. Методика преподавания темы "Корень. Питание растений и почвы" / Н.М. Верзилин. – Москва, 1953. – 56с.
819428
  Асланова Натига Шикар гызы Методика преподавания темы "кубические уравнения" в университетах средствами электронного обучения // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 79-84. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
819429
  Иваненко А.Ф. Методика преподавания темы "Свойства газов и паров" в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко А.Ф.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л.
819430
  Дадасян Беник Саруханович Методика преподавания темы "Электрический ток в различных средах" в 9 класс : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадасян Беник Саруханович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 39л.
819431
  Голубева К.Г. Методика преподавания темы: "Магнитное поле и магнитные свойства вещества" в 10-м классе средней школы : Автореф... канд. пед. (по методике физики)наук: / Голубева К.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 8 с.
819432
  Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники / А.Е. Каплянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 143 с.
819433
  Товстик А.К. Методика преподавания теории литературы в V-VII классах средней общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Товстик А.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 14 с.
819434
  Чичигин В.Г. Методика преподавания тригонометрии / В.Г. Чичигин. – Москва, 1954. – 339 с.
819435
  Джумабаев У.Д. Методика преподавания уравнений и функций средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джумабаев У.Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
819436
  Дьяченко В.К. Методика преподавания учения о понятии в курсе логики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
819437
  Киселева З.С. Методика преподавания факультативного курса по генетике : пособие для учителей / З.С. Киселева, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1979. – 190 с.
819438
   Методика преподавания факультативных курсов по биологии. – М, 1981. – 174с.
819439
  Кобахидзе В.С. Методика преподавания физики : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Кобахидзе В.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси., 1968. – 52л.
819440
  Осадчук Л.А. Методика преподавания физики : Дидактические основы/Учеб.пособие / Л.А. Осадчук. – Киев : Вища школа, 1984. – 351с.
819441
   Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 384с.
819442
   Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 319 с.
819443
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1980. – 320 с.
819444
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
819445
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1950. – 660 с.
819446
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1953. – 472 с.
819447
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
4. – 1955. – 264 с.
819448
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семилетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
1. – 1948. – 495 с.
819449
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
819450
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 2-е изд. – Ленинград, 1954. – 552 с.
819451
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 3-е изд. – Ленинград, 1955. – 552 с.
819452
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва : Издательство АПН РСФСР
Т. 1 : Механика. – 1958
819453
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва
Т. 2. – 1960. – 406 с.
819454
   Методика преподавания физики в средней школе. – Л, 1976. – 124с.
819455
  Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе : Учеб.пособие / А.И. Бугаев. – Москва : Просвещение, 1981. – 288 с.
819456
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе. / Л.И. Резников. – М., 1974. – 238с.
819457
  Эвенчик Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Механика : пособие для учителя / Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, В.А. Орлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 240 с.
819458
   Методика преподавания физики в средней школе. Молекулярная физика. Основы электродинамики : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 256 с.
819459
  Глазунов А.Т. Методика преподавания физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / А.Т. Глазунов, И.И. Нурминский, А.А. Пинский; Пинский А.А. – Москва : Просвещение, 1989. – 272с.
819460
   Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика : пособие для учителя. – 2-е изд., перараб. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с.
819461
   Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы : учеб. пособие для студентов. – Москва : Просвещение, 1987. – 335 с.
819462
   Методика преподавания физики в средних специальных учебных заведениях : учеб.-метод. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 199 с.
819463
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – М., 1950. – 352с.
819464
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1953. – 352с.
819465
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для студентов педвузов и учителей средней школы / В.П. Буданов. – Ленинград : Учпедгиз, 1939. – 208с.
819466
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для учителей средней школы / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 188с.
819467
  Давидович В.Е. Методика преподавания философии / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1971. – 108 с.
819468
  Рожин В.П. Методика преподавания философии / В.П. Рожин. – М, 1975. – 176с.
819469
   Методика преподавания философии : проблемы перестройки. – М, 1991. – 399 с.
819470
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
819471
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1974. – 31с.
819472
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1977. – 33с.
819473
  Осмонкулов А. Методика преподавания фонетики киргизского языка в восьмилетней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Осмонкулов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.25
819474
   Методика преподавания французских временных глагольных форм. – Л, 1958. – 87с.
819475
  Ганшина К.А. Методика преподавания французского языка / К.А. Ганшина. – М.-Л., 1946. – 260с.
819476
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 5-7 классах / В.С. Цетлин. – Москва, 1950. – 264с.
819477
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
819478
  Любарська А.А. Методика преподавания французского языка в средней школе / А.А. Любарська. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 199с.
819479
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе / Андреевская-Левенстерн Л.С., Михайлова О.Э. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 424 с.
819480
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : для факультетов иностранных языков педагогических институтов / Л.С. Андреевская-Левенстерн. – Москва : Высшая школа, 1973. – 272 с. : ил.
819481
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Андреевская-Левенстерн Л.С. – Москва : Просвещение, 1983. – 222 с. – Библиогр.: с. 205-211 (45 назв.)
819482
  Ерадиева Букеш Методика преподавания функциональных форм в киргизской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ерадиева Букеш; Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1974. – 26л.
819483
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1979. – 131 с.
819484
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1983. – 37 с.
819485
   Методика преподавания химии : Учебное пособие. – Москва, 1984. – 415с.
819486
  Глориозов П.А. Методика преподавания химии в восьмилетней школе / П.А. Глориозов, Е.П. Клещева. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 200 с.
819487
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1934. – 376с.
819488
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 372с.
819489
  Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе / Д.М. Кирюшкин. – Изд. 2-е перераб. – М., 1958. – 611с.
819490
  Зуева М.В. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях / М.В. Зуева. – Москва, 1981. – 191с.
819491
  Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов. – М, 1981. – 272с.
819492
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в восьмилетней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – М., 1965. – 279с.
819493
  Вышнепольский И.С. Методика преподавания черчения в профессионально технических училищах / И.С. Вышнепольский, Л.И. Тржецяк. – 3-е изд доп . и перераб. – Москва, 1972. – 272с.
819494
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1968. – 319с.
819495
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 303с.
819496
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 335с.
819497
  Эйдельс Л.М. Методика преподавания черчения. / Л.М. Эйдельс, А.С. Дерябин. – М., 1968. – 144с.
819498
   Методика преподавания экономических дисциплин : Учебное пособие для студ.эконом.спец. / В.И. Крамаренко, Н.П. Панова, Ю.Т. Туляков, Г.А. Гужва; МОУ.Киевск.нац.эконом.ун-т.Крымск.эконом.ин-т.Крымск.ин-т экономики и хоз.права. – Симферополь : Таврида, 1999. – 222с. – ISBN 5-7763-2626-5
819499
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 451 с.
819500
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : Пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 452 с.
819501
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 303 с. – (Библиотека учителя географии)
819502
  Бибик А.Е. Методика преподавания экономической географии зарубежных стран : 8 класс / А.Е. Бибик ; АПН РСФСР, Ин-т методов обучения, Педагогическая б-ка учителя. – Москва : АПН РСФСР, 1958. – 232 с.
819503
  Грандберг З Методика преподавания экономической теории : методологический, теоретический и гуманитарный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 110-117. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
819504
  Хорошавин С.А. Методика преподавания элементов автоматики в политехнической средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Хорошавин С.А.; Мин-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
819505
  Мургузов Наджаф Исмаил оглы Методика преподавания элементов графической математики на факультативных занятиях в 7-8 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мургузов Наджаф Исмаил оглы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1975. – 48 с.
819506
  Джапаридзе Г.Н. Методика преподавания элементов математического анализа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джапаридзе Г. Н.; Тбил. гос. пед. инзт. – Тбилиси, 1964. – 20л.
819507
  Велиев Балали Вели оглы Методика преподавания элементов теории вероятностей в курсе математики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Велиев Балали Вели оглы; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 32л.
819508
  Микаилов Ш.А. Методика преподавания элементов теории литературы в азербайджанской вомьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Микаилов Ш.А.; Ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 36л.
819509
  Самедов А.А. Методика преподавания эпических произведений (рассказов и басен) в V-VIII классах восьмилетних школ : Автореф... кандидата пед. (по методике преподавания литературы)наук: / Самедов А.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
819510
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Омарова Ш. Н. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 60л.
819511
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Омарова Ш. Н. кызы; МВССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 44л.
819512
   Методика преподавания этики в высшей школе. – Москва, 1980. – 144с.
819513
   Методика преподавания юридических дисциплин. – М, 1986. – 194с.
819514
  Агибалова Е.В. Методика преподавання истории средних веков / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; Агібалова К.В., Донськой Г.М. – Москва : Просвещение, 1966. – 314с.
819515
  Коваль А.П. Методика преподаваня русского языка в школах с украинским языком обучения / А.П. Коваль. – К, 1989. – 310с.
819516
  Фетисов А.И. Методика преподования геометрии в старших классах средней школы. / А.И. Фетисов. – М, 1967. – 271с.
819517
  Совсун В.Г. Методика преподования русского языка иностранцам / В.Г. Совсун. – М., 1976. – 82с.
819518
   Методика претензионной работы на предприятиях и в организациях совнархоза. – Ростов, 1965. – 148с.
819519
  Березовська Н. Методика приготування та фотолюмінесцентна характеризація пористого GAAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-25. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику приготування пористих шарів арсеніду галія за допомогою електрохімічного травлення. Досліджено особливості спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) пористого GaAs в залежності від технологічних параметрів анодного травлення. Спостерігався ...
819520
  Репецький А.А. Методика придбання експертної інформації для вирішення завдань керування радіолокаційною системою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – Бібліогр.: С. 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є розробка методики обробки експертної інформації методами теорії нечітких множин. Ця мето-дика являє собою взаємозалежну сукупність математичних моделей, що забезпечують організацію експертизи та обробку її результатів для ...
819521
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – Москва, 1981. – 55с.
819522
  Шевченко Г.В. Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 79-85
819523
  Зеленська М.О. Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 2309-1533
819524
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
819525
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
819526
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
819527
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
819528
  Кулик О.Г. Методика прикладного прогнозування злочинності в Україні: основні положення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 150-160. – ISSN 2072-8670
819529
  Писаренко В.И. Методика прикладного социологического исследования бюджета времени студентов / В.И. Писаренко, К.В. Шульга. – Минск, 1974. – 91с.
819530
  Бондар О.П. Методика прикладного спрямування математики в авіаційному закладі вищої освіти / О.П. Бондар, О.В. Задорожна, І.Л. Якуніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
819531
  Чхенкели Л.В. Методика применение зрительно-слуховой наглядности на уроках русского языка в грузинской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чхенкели Л.В.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
819532
  Алешина Т.Н. Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в средних профтехучилищах : метод. пособие / Т.Н. Алешина, Л.О. Денищева. – Москва : Высшая школа, 1983. – 112 с. – (Проф.-техн. образование)
819533
  Чебан И.Б. Методика применения идеомоторных упражнений в системе реабилитации спортсменов высокой квалификации / И.Б. Чебан, И.В. Готко // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 177-181. – Библиогр.: 5 назв.
819534
  Буньков А.М. Методика применения корреляционного метода преломленных вольн для изучения структур восточного склона Урала и Зауралья в связи с поискам угольных и нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буньков А. М.; Урал. фил-ал АН СССР, Ин-т геофизики. – Свердловск, 1960. – 19л.
819535
   Методика применения общих типовых делений в ББК. – М, 1968. – 72с.
819536
  Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии / Д.М. Гродзинский. – Киев, 1962. – 171 с.
819537
  Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения / Л.П. Прессман. – М, 1988. – 191с.
819538
   Методика применения типового сетевого графика подготовки промышленных предприятий к переводу на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М, 1967. – 36с.
819539
   Методика применения универсального тензометрического комплекса в процессе производственного обучения учащихся профтехучилищ. – М, 1980. – 80с.
819540
   Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системем непрерывного оперативного планирования и управления производством. – М, 1967. – 120с.
819541
  Комиссарова Татьяна Сергеевна Методика природного районирования переувлажненных территорий Северо-Запада Нечерноземной зоны СССР : Автореф... канд. геол.наук: 11.00.01 / Комиссарова Татьяна Сергеевна; Ленингр. гос. пед. ин. – Л., 1976. – 24л.
819542
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл. учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918. – 112с.
819543
   Методика проблемного изложения лекций. – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
819544
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – Киев, 1979. – 24с.
819545
   Методика проблемного обучения в комсомольском вузе. – М, 1979. – 123с.
819546
  Иванов Д.В. Методика проведения аналитического чтения в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Иванов Д.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Москва, 1959. – 18 с.
819547
   Методика проведения бесед по искусству. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 110с.
819548
  Жучкова И.А. Методика проведения вводного курса при обучении немецкому языку на базе французского (На фак-ах иностр. яз. педвуза) : Автореф... канд. пед.наук: / Жучкова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 30л.
819549
   Методика проведения занятий в начальном комсомольском политкружке. – М, 1951. – 216с.
819550
   Методика проведения занятий в политшколе : (Сборник материалов, изд. пресс-бюро "Правды"). – Москва : Правда, 1950. – 192 с. – Библиогр. в конце статей. – (В помощь пропагандистам политшкол)
819551
  Черненко В.А. Методика проведения занятий в специальных медицинских группах : учеб.-метод. пособие / В.А. Черненко , М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 51, [1] с. – Библиогр.: с. 51. – (Методическая литература)
819552
  Лесников В.А. Методика проведения занятий в учебных хозяйствах / В.А. Лесников. – М., 1970. – 104с.
819553
  Гиниатуллин И.А. Методика проведения занятий на материале домашнего чтения на 2 курсе языкового факультета. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гиниатуллин И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 24л.
819554
  Линчевский Э.Э. Методика проведения занятий по курсу "профессиональная этика и психология в торговле" / Э.Э. Линчевский, И.А. Дуберштейн. – М., 1983. – 136с.
819555
  Гулейчик А.И. Методика проведения занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе : [метод. пособие для сред. сел. проф.-техн. училищ] / А.И. Гулейчик, А.И. Калошин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 182 с.
819556
   Методика проведения занятий по политической экономии в автоматизированном классе АК-28М : Учебно-методическая разработка. – Киев : КГУ, 1979. – 24 с.
819557
  Андреев Н.Н. Методика проведения занятий по предмету "Основы материаловедения и слесарно-ремонтное дело" : [метод. пособие для сред. сельских ролф.-тех. училищ] / Андреев Н.Н. – Москва : Высшая школа, 1978. – 200 с. – Список лит.: с. 196
819558
  Границкая А.С. Методика проведения занятий при переходе к адаптивной системе обучения / А.С. Границкая. – Москва, 1979. – 48с.
819559
  Прохоров А.Н. Методика проведения комплексных геолосъемочных и поисковых работ в закрытых районах / А.Н. Прохоров. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
819560
  Алешин В.М. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам электротехники и электрооборудованию животноводческих ферм / В.М. Алешин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 111 с.
819561
  Попиков И.Г. Методика проведения лабораторных работ по курсу общей электротехники в неэнергетических втузах. : Автореф... канд. пед.наук: / Попиков И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
819562
  Вайс Х. Методика проведения лабораторных работ по электричеству в курсе физики 10 класса средней школы в условиях осуществления политического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Вайс Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1957. – 12л.
819563
  Алиев Ш.Г. оглы Методика проведения некоторых физических экспериментов с полупроводниковыми приборами в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алиев Ш. Г. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
819564
  Анцыз С.М. Методика проведения оптимизационных расчетиов в ОАСУ : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.02 / Анцыз С.М. ;. – Москва, 1979. – 22 с.
819565
  Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с.
819566
  Добында К. Методика проведения практики со студентами, специализирующимисяпо направлению "региональная политика и территориальное проектирование" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 30-33 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
819567
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
819568
  Захарин А.Д. Методика проведения практических занятий по физике в высших учебных заведениях (нетехнических) : Автореф... канд. пед.наук: / Захарин А.Д.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемника. – Москва, 1953. – 16 с.
819569
   Методика проведения производственной практики в средних специальных учебных заведениях. – М, 1976. – 32с.
819570
  Авилиани Ш.И. Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии : Автореф... канд. пед. наук: / Авилиани Ш.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 30л.
819571
   Методика проведения семинаров занятий на историческом факультете университетов. – М, 1979. – 240с.
819572
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
1. – 1963. – 238с.
819573
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
2. – 1964. – 122с.
819574
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М, 1970. – 368с.
819575
   Методика проведения семинаров по курсу научного коммунизма. – М, 1972. – 184с.
819576
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М., 1964. – 122с.
819577
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М
1. – 1971. – 288с.
819578
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М, 1973. – 311с.
819579
   Методика проведения семинарских занятий по политэкономии. – М., 1965. – с.
819580
  Дооталиев Х. Методика проведения словарной работы на уроках объяснительного чтения в начальной киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дооталиев Х.; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 20л.
819581
  Редькина Н.С. Методика проведения технологического аудита в библиотеке // Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 9/10 : Сибирь. – С. 58-67.
819582
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике / Е.М. Новодворская. – Москва, 1965. – 204 с.
819583
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 336 с.
819584
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская, Э.М. Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
819585
  Деркач Г. Методика проведения учебной дискуссии при обучении студентов-иностранцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
819586
  Некос В.Е. Методика проведения учебных геологогеографических краеведческих экскурсий / В.Е. Некос. – Х., 1991. – 107с.
819587
  Винокурова М.М. и др. Методика проведения факультатива "Основы экономических знаний о социалистическом производстве" / М.М. и др. Винокурова. – Москва, 1980. – 128с.
819588
  Манке Г.Г. и др. Методика проведения факультативных занятий по биологии : пособие для учителей / Г.Г. и др. Манке. – Москва : Просвещение, 1977. – 275 с.
819589
  Мамаев К.А. Методика проведения экскурсий по овощеводству, плодоводству и защите растений / К.А. Мамаев. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М., 1977. – 54с.
819590
  Коблянська Г. Методика проведення аудиторської перевірки експортно-імпортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 39-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
819591
  Фоміна Т.В. Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 76-83
819592
  Шрамко О.В. Методика проведення внутрішнього аудиту у війскових частинах Збройних Сил України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
819593
  Цимбалюк Наталія Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-11
819594
  Покась Лілія Методика проведення дискусії на уроці географії у 8 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-7. – Бібліогр.: 8 назв
819595
  Шкуліпа П.А. Методика проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 106-111


  Розробляється методика проведення діагностування аналогових пристроїв, що працюють як система автоматичного управління динамічним методом. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до широкого класу аналогових ...
819596
  Токар Л.О. Методика проведення дослідів з гібридизаціі рослин у школі / Л.О. Токар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 152 с.
819597
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
819598
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
819599
  Шумейко В.О. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
819600
  Пелешенко Н.В. Методика проведення екскурсій в місті Києві // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 249-252. – Бібліогр.: 4 назви
819601
  Кришталь О.П. Методика проведення ентомологічних екскурсій у школі / О.П. Кришталь. – Київ : Радянська школа, 1973. – 116с.
819602
   Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології / Л.М. Маланчук, Л.І. Романчук, І.М. Маланчин, В.М. Мартинюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
819603
  Коваленко О. Методика проведення занять з фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / О. Коваленко, С. Гвоздецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 160-175. – ISSN 2312-5993
819604
  Руденко В.П. Методика проведення занять у шкільних майстернях. / В.П. Руденко. – К., 1964. – 142с.
819605
   Методика проведення занятьз атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров"я, віку та стажу занять : методичні рекомендації / КНУТШ ; упор. С.К. Ковальчук, М.П. Ковнатський, Л.М. Духнова. – Київ : КВІН, 2009. – 38с.
819606
  Рудківський О.П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов"янських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 334-345
819607
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
819608
  Бублик О. Методика проведення інтелектуального квест у науковій бібліотеці (на прикладі досвіду НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 21-33. – ISSN 2224-9516
819609
  Дроздов В. Методика проведення інтерв"ю з радянськими емігрантами під час реалізації "Гарвардського проєкту" (1950-1954 рр.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 109-115. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
819610
  Корюкаєв М.М. Методика проведення комплексного навчально-тренувального заняття студентів у пауерліфтингу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 55-58. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
819611
  Погорілий С.Д. Методика проведення лабораторного практикуму курсу "Сучасні операційні системи" / С.Д. Погорілий, Камардіна О.О. . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто створення науково-методичного забезпечення та впровадження лабораторного практикуму в курсі "Су-часні операційні системи". Запропоновано структуру технічних засобів, програмне забезпечення та склад лабораторних робіт, послідовність їх ...
819612
  Березенська С.М. Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 25-34. – ISSN 2307-9770
819613
  Коблянська Г.Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при проведенні обліку і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. In this ...
819614
  Пітко А. Методика проведення перевірки митних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-37
819615
  Цибульський В. Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря / В. Цибульський, П. Кузьменко, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Відпрацьовано методику проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля на основі пружного та акустичного хвильових рівнянь за допомогою програмного продукту Tesseral 2D на ділянці Прикерченського шельфу. Зосереджено увагу на впливі особливостей ...
819616
  Огуй С. Методика проведення практичних занять під час підготовки фахівців сфери обслуговування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 45-59. – ISSN 1682-2366
819617
  Журавльова М. Методика проведення психологічної експертизи моральних страждань, завданих групі осіб // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 125-134. – ISSN 1993-0917
819618
  Андреєнкова В.Л. Методика проведення рольової гри "Юридичниий футбол" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-25
819619
  Діброва І.О. Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 311-316


  Викладено теми лекцій і семінарів спецкурсу «Геоекологія України». Висвітлено вимоги до змісту семінарських занять і проведення модульних контрольних робіт. Даються загальні рекомендації по розробці змісту спецкурсу «Геоекологія України» і оцінюванню ...
819620
  Бабенко К.П. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ" // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
819621
  Іващук О.В. Методика проведення тестового контролю знань з біофізики при підготовці майбутніх лікарів / О.В. Іващук, Р.Ф. Юрій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 104-106. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
819622
  Дятчик Д.І. Методика проведення технологічного аудиту технологій / Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 95-99
819623
   Методика проверки резографов МИ-92-76. – М., 1976. – 10с.
819624
  Полканов Валентин Петрович Методика прогноза локальных поднятий по геоморфологическим данным с помощью алгоритмов распознавания образов. (На примере центр. районов Зап.-Сиб. плиты) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Полканов Валентин Петрович; Высш. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
819625
  Андриенко Н.Н. Методика прогноза неэффективного оттока капитала в Украине // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 196-201. – ISSN 2076-2429
819626
  Ющенко Юрий Сергеевич Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере Верхней Сухоны) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Ющенко Юрий Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гидрометеорологический институт. – Л., 1986. – 20с.
819627
  Мадатов А.Г. Методика прогнозирования водо-нефте-газовых контактов в залежах по данным сейсморазведки (на прим. Днепровско-Донецк. впадины) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Мадатов А. Г.; Ин-т геофищ. АН УССР. – К, 1985. – 17л.
819628
   Методика прогнозирования и поиска литологических стратиграфическихи комбинированных ловушек нефти и газа. – М, 1988. – 269с.
819629
   Методика прогнозирования комбинированных нефтегазоносных ловушек = (на примере Днепровско-Донецкой впадины). – Москва : Наукова думка, 1986. – 151с.
819630
   Методика прогнозирования литологических и стратиграфических залежей нефти и газа. – Л, 1981. – 114с.
819631
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.1. – 1989. – 46с.
819632
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.2. – 1989. – 40с.
819633
   Методика прогнозирования развития школы 2000-2005 гг. – М, 1982. – 86с.
819634
  Остриков О.М. Методика прогнозирования распределения полей напряжений в реальных кристаллах с остаточными некогерентными двойниками / О.М. Остриков. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – 278, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с.247-278. – ISBN 978-985-535-430-8
819635
  Гдзелишвили Е.Я. Методика прогнозирования сильного ветра на 1-3 дня в условиях Грузии : Автореф... канд. географ.наук: / Гдзелишвили Е.Я.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
819636
   Методика прогнозирования численности специалистов с помощью метода экспонентного сглаживания. – Москва, 1977. – 36 с.
819637
  Гарагуля Л.С. Методика прогнозной оценки антропогенных изменений мерзлотных условий / Л.С. Гарагуля. – М., 1985. – 224с.
819638
  Чудновець І. Методика прогнозування імпортних надходжень м"яса птиці в Україні : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
819639
  Прохницька Г.Л. Методика прогнозування кон"юктури автомобільного ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
819640
  Маслова Т.В. Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення / Т.В. Маслова, О.А. Липкань // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 27-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
819641
  Петренко М.О. Методика прогнозування надходжень від зовнішньоекономічної діяльності до держбюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
819642
  Пасічник Н.А. Методика прогнозування обсягів врожаю на основі даних дистанційного зондування високої просторової розподільчої здатності на прикладі пшениці // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 129-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
819643
  Панін В.Г. Методика прогнозування призначеного терміну служби систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом / В.Г. Панін, П.В. Опенько // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 89
819644
  Федоренко Р.М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
819645
  Лазарук Я.Г. Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини) / Я.Г. Лазарук, І.І. Дем"яненко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 39-44. – ISSN 1682-721Х
819646
  Христюк Б.Ф. Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
819647
   Методика проектирования машинных агрегатов с оптимальными характеристиками. – Минск, 1986. – 54 с.
819648
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв"язок / Репецький А.А.; Військовий ін-т КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.:л. 137 -144
819649
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.20.02.12 / Андрій Анатолійович Репецький; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
819650
  Бородієнко О.В. Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 392-400. – ISSN 2312-5993
819651
   Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу / М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, Г.О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – C. 170-176. – ISSN 2219-5300


  Для успіху ВНЗ розробка і реалізація проекту створення системи менеджменту якості має суттєве значення та має бути виконана на рівні, який забезпечує технологічність процесу, можливість вдосконалення розробки, реалізації подальшого менеджменту ...
819652
  Сабиров М. Методика произведения лабораторных и практических занятий по физике в педагогических институтах с применением элементов программированного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров М.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
819653
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам внешности / А.А. Гусев. – М, 1960. – 31с.
819654
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в цлях установления личности по чертм внешности / А.А. Гусев. – М., 1960. – 31с.
819655
  Крылов Д.Г. Методика производственного обучения / Д.Г. Крылов. – Чебоксары, 1966. – 100с.
819656
  Титов Алексей Иванович Методика производственного обучения в профтехучилищах : для строительных профессий:Метод.пособие для СПТУ / Титов Алексей Иванович. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Минск : Выш.шк., 1988. – 224с.
819657
  Осликовская Е.С. Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. / Е.С. Осликовская. – М., 1954. – 216с.
819658
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономических знаний / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 64с.
819659
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономической теории и экономической политики КПСС / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 40с.
819660
  Докус А.О. Методика простового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль / А.О. Докус, Ж.Р. Шакірзанова, Н.М. Швець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – C. 8-22. – ISSN 2306-5680


  Запропонована регіональна методика просторових прогнозів строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль (на прикладі басейну р.Дніпро в межах України), що дає можливість встановлення строків водопіль в кожному році, незалежно ...
819661
  Куровец Игорь Михайлович Методика пространственного анализа данных скважинной сейсмоакустики для целей ПГР (на примере Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Куровец Игорь Михайлович; М-во геологии УССР, Укр. НИ геологоразвед. ин-т. – Львов, 1986. – 16л.
819662
  Безносюк Н.С. Методика професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Безносюк Наталія Сафронівна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
819663
  Васюк Оксана Методика професійного добору соціальних педагогів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст.
819664
  Зашляпін Л.О. Методика професійного захисту на попередньому слідстві: історико - логічний аналіз поняття // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17
819665
  Кочан І. Методика професора Г. Лозанова у вивченні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 3-9. – ISSN 2078-5119
819666
  Барабаш Т.М. Методика прочитання польських рукописів другої половини XVI - кінця XVIII ст.: теорія та практика (на прикладі матеріалів ЦДІА України, м. Львів) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 355-387. – ISSN 2222-4203
819667
  Рожин В.П. Методика прподавания марксистско-ленинской философии / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 160с.
819668
  Ахалаия Амиран Васильевич Методика прподавания систематического курса десятичных дробей : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахалаия Амиран Васильевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 28л.
819669
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
819670
   Методика психофизиологических исследований при составлении планов НОТ. – Свердловск
1. – 1966. – 63с.
819671
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – Москва, 1947. – 116с.
819672
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 2-е издание. – Москва
2. – 1950. – 116с.
819673
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 3-е издание. – Москва
3. – 1951. – 119с.
819674
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 4-е издание. – Москва
4. – 1954. – 119с.
819675
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – М., 1959. – 290с.
819676
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 331с.
819677
  Дудников А.В. Методика пунктуации в связи с изучением синтаксиса простого предложения / А.В. Дудников. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 88 с.
819678
  Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – Москва : Просвещение, 1978. – 221 с. – Библиогр.: с. 217-219. – (Пособие для учителей)
819679
   Методика работы в самодеятельном хоровом коллективе. – Ленинград, 1963. – 44 с.
819680
  Гинзбург И.В. Методика работы искусствоведа : учебное пособие / И.В. Гинзбург. – Ленинград : Институт имени И.Е. Репина, 1985. – 78 с.
819681
  Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя : [учеб. пособ. для пед. ин-тов] / Н.И. Болдырев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143 с.
819682
   Методика работы молодежной дискотеки. – Ленинград, 1990. – 103 с.
819683
  Луговая А.Л. Методика работы на начальном этапе занятий по технической тематике в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Луговая А.Л.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
819684
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими истониками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 92с.
819685
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1969. – 84 с.
819686
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – Москва, 1964. – 66с.
819687
  Фаенова М.О. Методика работы над культурой речи на иностранном языке. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фаенова М.О.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 12л.
819688
  Павлова И.П. Методика работы над лексикой английского языка с применением программированных пособий. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Павлова И.П.; Москов. гос. пед. ин-т.. – М., 1970. – 29л.
819689
  Ховрина Людмила Николаевна Методика работы над лексикой для чтения в неязыковом вузе с использованием лингафонно-машинного комплекса (ЛМК-1) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ховрина Людмила Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
819690
  Мельник С.И. Методика работы над лексикой иностранного языка в интенсивном курсе устной речи : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Мельник С.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1970. – 28л.
819691
  Папкович Н.Л. Методика работы над лексикой при обучении монологической устной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Папкович Н.Л.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – М, 1980. – 24л.
819692
   Методика работы над лексикой русского языка. – М, 1990. – 154с.
819693
  Ястребова Ольга Ивановна Методика работы над лексикой, обозначающей советские реалии, в процессе чтения общественно-политической литературы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ястребова Ольга Ивановна; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
819694
  Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом : учеб. пособие / А.С.Пучков, А.В. Триселев. – Москва : Просвещение, 1982. – 160 с.
819695
  Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна Методика работы над научно-популярной литературой в старших классах школы с углубленным изучением английского языка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
819696
  Сайгушева Нелли Александровна Методика работы над пассивным словарем в неязыковом вузе. (немецкий яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайгушева Нелли Александровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 24л.
819697
   Методика работы над практическим курсом английского языка. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264с.
819698
  Лидман-Орлова Гомма Кузьминична Методика работы над предикативными отношениями, выражаемыми с помощью глагола. (В связи с задачами совершенствования письм. речи учащихся IV кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лидман-Орлова Гомма Кузьминична; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 26л.
819699
  Корзина Светлана Андреевна Методика работы над речевыми клише при обучении диалогической речи в языковом вузе. (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Корзина Светлана Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 19л.
819700
  Сулейменов Д. Методика работы над русским произношением в 5 классе казахской школы в связи с применением технических средств. : Автореф... канд. пед.наук: / Сулейменов Д.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
819701
  Пискунова Евгения Ивановна Методика работы над словообразованием для чтения литературы по специальности (неязыковой вуз, немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пискунова Евгения Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 23л.
819702
  Семенова Н.К. Методика работы над сочинениям в старших классах средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 19 с.
819703
  Хомизурашвили Циала Николаевна Методика работы над специальными медицинскими текстами (на материале обучения английскому языку в Тбилисском медицинском ин-те) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хомизурашвили Циала Николаевна; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
819704
   Методика работы над спецтекстом в неязыковом вузе. – Москва, 1977. – 60 с.
819705
  Арсеньева М.З. Методика работы над творческим дипломным сочинением : учеб.-метод. пособие для студ. ф-т и отд. журналистики гос. ун-тов / Арсеньева М.З. ; Гос. ком-т СССР по нар. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обуч. – Москва : МГУ, 1989. – 40 с.
819706
  Гетманский М.И. Методика работы над устной русской речью в школе. / М.И. Гетманский. – Минск, 1973. – 256с.
819707
  Керн Наталья Мечеславовна Методика работы над формальными средствами межфразовой связи в обучении чтению оригинальной литературы по специальности (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: .. / Керн Наталья Мечеславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М. – л.
819708
  Нуфена Цветка Нгасса Бертин Методика работы над частицами немецкого языка при обучении диалогической речи в лицеях Камеруна : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.02 / Нуфена Цветка Нгасса Бертин; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 23л.
819709
  Ипполитова Н.А. Методика работы по грамматической стилистике в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ипполитова Н.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
819710
  Иваненко В.К. Методика работы по орфографии в процессе изучения синтаксиса. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко В.К.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 18л.
819711
  Михайловская Н.А. Методика работы по переводу в высшей технической школе (в связи с проблемой преемственности между средней и высшей школой). : Автореф... канд. пед.наук: / Михайловская Н.А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Ленинград, 1952. – 16 с.
819712
  Носова И.М. Методика работы по практике устной и письменной речи на общественно-политическую тематику в языковом вузе. (На материале нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Носова И.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 23л.
819713
  Моц Т.А. Методика работы по фонетическому членению французской речи на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Моц Т.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 20л.
819714
  Бурлаченко О.Ю. Методика работы по формированию навыков самостоятельного анализа образа-персонажа в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бурлаченко О. Ю.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1959. – 15л.
819715
  Кушнир Е.М. Методика работы с картой в начальной школе / Е.М. Кушнир. – М., 1943. – 104с.
819716
  Березин С.И. Методика работы с книгой / С.И. Березин. – Лениград : Знание, 1968. – 16 с. – (Методическое пособие в помощь лектору)
819717
  Баймурзин С. Методика работы с отстающими учащимися в 5-7 классах по матаматике : Автореф... канд. пед. наук: / Баймурзин С. ; Алма-Атинский гос. пед ин-т им. Алабая. – Караганда, 1954. – 21 с.
819718
  Липаев А.А. Методика работы с учебной книгой по русской литературе / А.А. Липаев. – Москва, 1953. – 144 с.
819719
   Методика работы с художественной литературой. – М, 1975. – 28с.
819720
  Беляков Л.В. Методика работы с читателями : учеб. пособ. для студ. библиотечного фак-та / Л.В. Беляков ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : [б. и.], 1975. – 69 с.
819721
  Бровченко Г.Н. Методика работы телевизионного журналиста / Г.Н. Бровченко. – М., 1982. – 61с.
819722
  Мухтаров Г.М. Методика разведения русской речи учащихся старших классов Азербайджанских вечерних (сменных) школ в связи с изучением типов простых предложений с оним гавным членом. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухтаров Г.М.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азер.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 23л.
819723
   Методика разведки и оценки месторождений формовочных материалов. – М, 1963. – 196с.
819724
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
819725
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
819726
  Мелик-Пашаев Методика разведки нефтяных местораждений / Мелик-Пашаев. – М, 1968. – 184с.
819727
  Огарков В.С. Методика разведки угольных месторождений платформенного типа = Принципы геолого-экономического обоснования / В.С. Огарков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 100с.
819728
  Савич Т.З. Методика развития знаний учащихся об обратимости химических реакций и химическом равновесии. / Т.З. Савич. – Москва, 1961. – 87с.
819729
  Мамедов Вашиф Исрафил оглы Методика развития письменной речи учащихся восьмилетней школы на уроках русского языка (4-8 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мамедов Вашиф Исрафил оглы; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1975. – 25л.
819730
  Мишина Н.В. Методика развития понятия об обмене веществ в курсе анатомии, физиологии и гигиены человека в вечерней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Мишина Н.В.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 16л.
819731
  Сайдалиев Саидумар Методика развития речевого слуха студентов при обучении произношению иноязычной речи в языковом вузе. (Немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайдалиев Саидумар; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
819732
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1980. – 240с.
819733
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1991. – 240с.
819734
  Мамедова С.Б. Методика развития речи студентов в связи с изучением морфологической структуры слова и словообразвоания в русском языке в азербайджанском вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова С.Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 21л.
819735
  Гудоните А. Методика развития самостоятельности взрослых учащихся в процессе изучения синтаксиса (простого предложения) родного (литовского) языка : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гудоните А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 18л.
819736
  Султанова А.А. Методика развития связной русской речи учащихся V-VIII классов азербайджанской школы в связи с изучением синтаксиса простого предложения. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Султанова А.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
819737
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1962. – 53с.
819738
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1963. – 53с.
819739
  Липсиц В.Б. Методика разработки заданий по себестоимости продукции промышленности. / В.Б. Липсиц. – М., 1958. – 80с.
819740
   Методика разработки и внедрения планов НОТ на промышленных предприятиях. – М, 1966. – 48с.
819741
   Методика разработки и использования демонстрационных опытов по физике полупроводников. – Ташкент, 1983. – 55с.
819742
  Воробьев Е.М. Методика разработки интерактивных учебных пособий по математическим дисциплинам для системы ВебМатематика / Е.М. Воробьев, В.А. Никишкин // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 25-32. – ISSN 1818-4243


  Изложена методика создания JSP-файлов интерактивных электронных учебных пособий системы ВебМатематика. В качестве примера выбрано учебное пособие по аналитической геометрии.
819743
  Мирвис М.С. Методика разработки калькуляций нормативной себестоимости и использования их для внутризаводского планирования и анализа себестоимости. / М.С. Мирвис. – Л., 1960. – 22с.
819744
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1962. – 70с.
819745
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1963. – 70с.
819746
  Голиков А.А. Методика разработки обучающих и контролирующих программ для технических средств обучения и контроля / А.А. Голиков, Е.В. Коровин. – Москва, 1980. – 48с.
819747
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
2. – 1973. – 88с.
819748
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
3. – 1973. – 76с.
819749
   Методика разработки поисковых прогнозов изменения геологической среды. – Москва, 1988. – 250 с.
819750
   Методика разработки целевой комплексной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Ленинграда и Ленинградской области на период 1986-2000 г. : проект. – Ленинград, 1980. – 110 с.
819751
   Методика ранжирування "гарячи точок" Чорного моря: загальний огляд та результати для України / К.Б. Уткіна, В.С. Кресін, В.В. Брук, Н.Г. Яковлєва // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2073-5057
819752
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
819753
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
819754
  Павлов Р.А. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 152-162 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
819755
  Кургинян Е.А. Методика раскрытия узловых вопросов в школьном курсе новейшей истории (1945-1977гг.). / Е.А. Кургинян. – М., 1979. – 208с.
819756
  Яблоков Н.П. Методика раследования автотранспортных происшествий. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1959. – 71с.
819757
  Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений : (Некоторые теоретические проблемы и практика); Учебное пособие / В.Н. Герасимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 110 с.
819758
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1962. – 255 с.
819759
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1985. – 90 с.
819760
  Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / С.П. Митричев. – М., 1973. – 38с.
819761
  Митричев С.П. Методика расследования поджогов и преступный нарушений правил пожарной безопасности. / С.П. Митричев. – М., 1959. – 48с.
819762
  Громов Вл. Методика расследования преступлений / Вл. Громов. – 2-е доп. изд. – М, 1930. – 136с.
819763
  Салтевский М.В. Методика расследования преступлений. / М.В. Салтевский. – К., 1974. – 125с.
819764
  Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. Учеб. пособие. / И.Ф. Пантелеев. – М., 1975. – 47с.
819765
  Митрохина З.И. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации городского электрического транспорта : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Митрохина З.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридический ин-т. – Х., 1970. – 22л.
819766
  Митричев С.П. Методика расследования спекуляции. / С.П. Митричев. – М., 1960. – 36с.
819767
  Яблоков Н.П. Методика расследования уголовных дел о нарушении правил техники безопасности. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1958. – 60с.
819768
  Князев В.А. Методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Князев В.А.; Харьков. юрид. ин-тут. – Х., 1972. – 24л.
819769
  Сидоров М.И. Методика расследования хищения лесоматериалов и денежных средств в системе лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организаций. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Сидоров М.И.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 21л.
819770
  Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей : Научно-практическое пособие / В.П. Корж; Национальный ун-тет внутренних дел. – Харьков : Лицей, 2002. – 280с. – ISBN 966-689-034-8
819771
   Методика расчета внутригодового распределения атмосферніх осадков на территории Урала. – Свердловск, 1974. – 135с.
819772
  Вуглинский В.С. Методика расчета водного баланса горных водосборов (на примере бассейна р.Витим) : Автореф... кан. техн.наук: 276 / Вуглинский В.С.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Гос. гидрогеологич. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
819773
  Голованова И.В. Методика расчета глубинных температур с учетом исправленных на влияние палеоклимата значений теплового потока / И.В. Голованова, Р.Ю. Сальманова, Ч.Д. Тагирова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1426-1435 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1434-1435. – ISSN 0016-7886
819774
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) для случая, когда подстилающая среда представлена породами очень высокого или очень низкого сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: / Цеков Г. Д.; Акад. нефт. пром. НИИ геофиз. метод. развед. – М., 1954. – 9л.
819775
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых электрического зондирования / Г.Д. Цеков. – М., 1957. – 82с.
819776
  Кордукова Нина Владимировна Методика расчета некоторых элементов водного баланса неосушенных болот : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Кордукова Нина Владимировна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
819777
  Андреева В.Д. Методика расчета оптических систем с переменными характеристиками, содержащих компоненты значительной толщины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Андреева В.Д.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
819778
  Асанбаев В.Н. Методика расчета параметров и характеристик электрических машин с массивным зубчатым ротором / В.Н. Асанбаев, В.А. Саратов ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Київ, 1982. – 56 с. – Библиогр.: с. 53
819779
  Белов В.В. Методика расчета распределения эрозионного смыва грунтов, транспорта и отложений наносов на водосборах : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 364-370 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
819780
  Чокин Ш.Ч. Методика расчета регулирования стока. / Ш.Ч. Чокин. – Алма-Ата, 1977. – 300с.
819781
  Пранис-Праневич Методика расчета светосильных систем, концетрирующих поток на заданную площадку. : Автореф... канд. техн.наук: 044 / Пранис-Праневич Л.И.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
819782
   Методика расчета систем проветривания тупиковых подземных разведочных работ. – Москва, 1975. – 42 с.
819783
  Гапишко В.Г. Методика расчета снегозапасов и водного бланса среднегорных бассейнах : ( на примере Западного Тянь-Шаня) / В.Г. Гапишко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 103с.
819784
  Ильин Б.М. Методика расчета таблиц в издательстве. / Б.М. Ильин. – М., 1973. – 80с.
819785
  Щербань А.Н. Методика расчета температуры промывочной житкости и горных пород в бурящихся скважинах : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 42с.
819786
  Зенова Е.Ф. Методика расчета тероидальных оболочек и некоторые случаи ее практического применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зенова Е.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 6 с.
819787
   Методика расчета экономической эффективности. – М, 1976. – 48с.
819788
   Методика расчета экономической эффективности мероприятий по научной организации труда и производства. – Куйбышев : Центральное бюро технической информации, 1968. – 106 с.
819789
  Михайлов Л.А. Методика расчета электрических параметров соляных ванн / [Л.А. Михайлов, В.Г. Кауфман, В.М. Пылаев]. – Москва : ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике, 1966. – 40 с. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 37-38 (36 назв.)
819790
  Тигранян Х.К. Методика расчетоа внутригодового распределения стока неизученых рек Армянской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Тигранян Х. К.; Ерев. политехн. ин-т. – Ереван, 1968. – 26л.
819791
   Методика расчетов и экономические показатели для распределения перевозок между видами транспорта. – Москва : Транспорт, 1966. – 524 с.
819792
  Орищенко И.В. Методика расчетов изсменений упругих характеристик горных пород при высоких давлениях и температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Орищенко И.В.; Ин-т геофизики АН Груз.ССР. – К, 1983. – 20л.
819793
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 157 л. – Додатки: л. 120-157. – Бібліогр.: л. 108-119
819794
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
819795
  Магиденко А.С. Методика рачета экономических показателей производства изделий по их электрической схеме : Автореф... канд. экон.наук: / Магиденко А. С.; АН ЛатССР, От-ние общ. наук. – Раги, 1951. – 24л.
819796
  Далиннгер В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике / В.А. Далиннгер. – М., 1991. – 80 с.
819797
  Королев А.А. Методика реализации принципов сочетания различных кадастровых систем учета географических объектов в едином информационном пространстве // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-48. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
819798
  Козаченко І.О. Методика реалізації взаємозв"язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Козаченко Ігор Олександрович ; Ін-т педагогіки нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
819799
  Бузенко І.Л. Методика реалізації педагогічних умов формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 84-91. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
819800
  Волинець Т.В. Методика реалізації принципу наступності у навчанні природознавства і фізики в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Волинець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки [України], Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
819801
  Гром"як Р.Т. Методика реалізації рецептивного підходу до літературних явищ у компаративних студіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 64-85. – ISBN 966-8474-34-1
819802
  Палічук Ю. Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров"язбереження економіста // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 29-32. – ISSN 2220-7481


  У статті розглянуто методику реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження в освітньому просторі економічного вищого навчального закладу. Організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров’язберігальних технологій в освітньому ...
819803
  Пермінова А.В. Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 333-345


  Статтю присвячено висвітленню особливостей застосування методу реверсивно-зіставного аналізу на площині поетичного перекладу. Дослідження проведено на матеріалі українських рекреацій вірша Е.Е. Каммінгса "La Guerre. ІІ" у виконанні Олександра Гриценка ...
819804
   Методика региональных геофизических исследований. – Москва, 1973. – 53 с.
819805
  Балуховский Н.Ф. Методика региональных исследований нефтегазоносных провинций. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 156с.
819806
  Федорова О.В. Методика регистрации движений глаз "визуальный мир": шанс для сближения психолингвистических традиций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 98-120. – ISSN 0373-658Х
819807
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Автореф. дис. ... кнд. географ. наук: 11.00.11 / Кір"янова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
819808
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Дис... канд. географічних наук: 11.00.11. / Кір"янова Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 152 л. + Додатки: л.146-152. – Бібліогр.: л.134-145
819809
  Сляднєв В.О. Методика регіональної оцінки підземних вод з використанням критеріїв їх уразливості // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-113. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
819810
  Ляпичев П.А. Методика регулирования речного стока / П.А. Ляпичев. – Москва, 1955. – 390с.
819811
  Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 43-49
819812
  Тимошик М.С. Методика редагування: змістовий, структурний, цілісний та вибірковий аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 3)
819813
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1975. – 88 с.
819814
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1976. – 104с.
819815
   Методика редактирования. – Москва, 1984. – 82 с.
819816
  Гаранина Н.С. Методика редактирования (Виды текстов) / Н.С. Гаранина, К.М. Накорякова. – М., 1982. – 108с.
819817
  Юдин Н.Е. Методика редактирования производственно-технической литературы. / Н.Е. Юдин. – М, 1968. – 40с.
819818
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1980. – 320с.
819819
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению "Издательское дело" / Мильчин А.Э. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 524с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 5-98704-033-7
819820
  Накорякова М К. Методика редакторской оценки текста / М К. Накорякова. – Москва, 1970. – 28с.
819821
  Женченко М. Методика редакційного опрацювання нормативно-правових актів Верховної Ради України (на матеріалах "Парламентського видавництва") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка, операції та правила редакційного опрацювання нормативно-правових актів, особливості внесення змін та складності роботи редактора над текстами офіційно оприлюднених нормативно-правових актів. The specificity, operations and ...
819822
  Костюкевич Р. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366
819823
  Костюкевич Руслан Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366


  Пропонується методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету в цілому, а також різні види заохочень для стимулювання роботи кращих за рейтингами викладачів, кафедр і факультетів.
819824
  Демьянченко А.Г. Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв
819825
  Кузьменко Є.С. Методика рейтинговой оценки надежности банков : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 164-175 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
819826
   Методика реконструкции городов. – Москва, 1976. – 140 с.
819827
  Герасименко Н.П. Методика реконструкції внутрішньорегіональної ландшафтної структури для палеогеографічних етапів четвертинного періоду (на прикладі території м. Київ та прилеглих районів) / Н.П. Герасименко, Н.В. Хруль // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 14-20. – ISSN 0868-6939


  Розроблено методику реконструкції палеоландшафтів внутрішньорегіонального рівня для палеогеографічних етапів плейстоцену (частково пліоцену) на прикладі території м. Київ та прилеглих районів. В основу методики покладено комплексне і взаємопов"язане ...
819828
  Радіонов Т.В. Методика реконструкції типової забудови міст Донбасу : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Радіонов Тимур Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
819829
  Яценко А.Д. Методика рекреаційних досліджень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 70-73. – Бібліогр.: 5 назв.
819830
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1961. – 215 с.
819831
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1977. – 164 с.
819832
  Бойко К.В. Методика ретроспективного аналізу хеджування ризиків шляхом укладання угод на строковому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 261-265. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
819833
  Ивлев А.К. Методика рецензирования лекций на правовые темы / А.К. Ивлев. – Москва, 1983. – 32с.
819834
  Гараев Султан Шаймухаметович Методика реченаправленной работы над грамматикой немецкого языка на начальном этапе обучения в киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гараев Султан Шаймухаметович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
819835
  Гуслистий П.Г. Методика решения арифметической задачи, в связи с развитием словесной речи глухонемых учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гуслистий П.Г.; Научн-исслед.ин-т. – Киев, 1950. – 19 с.
819836
  Абкин Г.Л. Методика решения вычислительных задач по химии : пособие для учителей средней школы / Г.Л. Абкин. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 158 с. – (Пособие для учителей средней школы)
819837
   Методика решения задач механики. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
819838
  Ильичева Е.Н. Методика решения задач оптики / Е.Н. Ильичева, Ю.А. Кудеяров, А.Н. Матвеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 232 с.
819839
  Меркушева С.А. Методика решения задач по аналитической химии / С.А. Меркушева. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 224 с.
819840
  Черных И.С. Методика решения задач по генетике и селекции. / И.С. Черных. – Тула, 1978. – 51с.
819841
  Буховцев Б.Б. Методика решения задач по механике / Б.Б. Буховцев, С.С. Чесноков. – Москва, 1989. – 110 с.
819842
  Кассандрова О.Н. Методика решения задач по молекулярной физике / О.Н. Кассандрова, А.Н. Матвеев, В.В. Попов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 191 с.
819843
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1962. – 307 с.
819844
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1963. – 307 с.
819845
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 168 с.
819846
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 248 с.
819847
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 247с.
819848
  Глебашев Г.Я. Методика решения задач по физике (Оптика) / Г.Я. Глебашев. – Казань, 1974. – 79с.
819849
  Александров Д.А. Методика решения задач по физике в средней школе : пособие для учителей / Александров Д.А., Швайченко И.М. – Ленинград : Учпедгиз, 1949. – 240 с.
819850
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – Москва, 1971. – 447 с.
819851
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе : книга для учителя / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 335с.
819852
  Чуцков Василий Михайлович Методика решения задач по физике в средней школе с применением алгоритмических предписаний : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чуцков Василий Михайлович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
819853
  Абкин Г.Л. Методика решения задач по химии : пособ. для учителей / Г.Л. Абкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 200 с. – (Пособие для учителей)
819854
  Ерыгин Д.П. Методика решения задач по химии / Д.П. Ерыгин, Е.А. Шишкин. – Москва : Просвещение, 1989. – 173 с.
819855
  Антонов Л.И. Методика решения задач по электричеству / Л.И. Антонов, Л.Г. Деденко, А.Н. Матвеев ; под общ. ред. А.Н. Матвеева. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 168 с.
819856
  Старостенко В.И. Методика решения прямых задач гравиметрии и магнитометрии на шарообразных планетах / В.И. Старостенко. – К, 1986. – 111с.
819857
  Цитович И.К. Методика решения расчетных задач по химии / И.К. Цитович, П.Н. Протасов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1983. – 127 с.
819858
  Протасов П.Н. Методика решения расчетных задач по химии. / П.Н. Протасов, И.К. Цитович. – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 127с.
819859
  Лигнау А.Г. Методика решения тактических задач на планах / А.Г. Лигнау. – М.
1. – 1926. – 78с.
819860
  Гершгорн А.С. Методика решения типовых задач по теории вероятностей и математической статистике / Гершгорн А.С., Пузик В.В. – Львов, 1967. – 100 с.
819861
  Лабунская Г.В. Методика рисования и лепки : для педагогических техникумов и учителей начальной школы / Г.В. Лабунская. – Москва : Полиграфкнига, 1935. – 72 с.
819862
  Чернышев Н.И. Методика ритмотекстурного анализа осадочных толщ / Н.И. Чернышев. – Пермь, 1978. – 86с.
819863
  Гарбуз Т. Методика рідної мови в школі 1-го концентру / Т. Гарбуз. – Х, 1930. – 198с.
819864
   Методика різнорівневого рейтингового контролю якості знань (в умовах блокової, модульної організації навчального процесу). – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 17 с.
819865
  Бердичевский А.Л. Методика РКИ в 21 веке, или Как что-либо изменить, ничего не меняя // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 227-232. – ISSN 2307-4558


  Статтю присвячено проблемам сучасної методики російської мови як іноземної. Аналізуючи стан викладання РМІ на сучасному етапі, автор приходить до висновку, що чисто комунікативна методика не задовольняє сучасним вимогам Європейської освіти. Як мету у ...
819866
  Вікович Р.І. Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 24-29. – ISSN 1817-8510


  У статті описані стадії навчання майбутніх перекладачів аудіювання англомовних теленовин, визначено їх мету і зміст. Представлено етапи роботи з відеосюжетом новин та наведено приклад заняття середньої стадії навчання аудіювання англомовних теленовин.
819867
  Лебедев П.М. Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. / П.М. Лебедев. – Київ, 1964. – 92с.
819868
  Откаленко М.П. Методика роботи з картою / М.П. Откаленко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 140с.
819869
  Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в V-VIII класах / І.С. Олійник. – К., 1964. – 180с.
819870
  Штепа М.М. Методика роботи з цифровим матеріалом на уроках географії / М.М. Штепа. – Київ, 1968. – 119с.
819871
  Абакумова В. Методика роботи зі структурно-логічними схемами у процесі вивчення історичних дисциплін в умовах педагогічного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 23-26. – ISSN 2075-1478
819872
   Методика роботи над книгою. – К, 1951. – 9с.
819873
  Кондратюк Світлана Методика роботи над продуктивним сприйманням епічних творів учнями 5-6 класів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі власного науково-педагогічного досвіду автор розглядає проблему формування умінь сприймати епічні твори учнями 5-6 класів на уроках української літератури. Особлива увага приділена проблемі добору методичних засобів, які допоможуть ...
819874
  Гнатенко І К. Методика роботи над характеристикою образу-персонажа в курсі літературного читання в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гнатенко Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
819875
  Пащук Ю.М. Методика роботи оперативних груп вивчення досвіду застосування Сухопутних військ України в Антитерористичній операції / Ю.М. Пащук, Ю.П. Сальник, Н.В. Пащук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 127-133. – ISSN 2312-4458
819876
  Трембовецький О.Г. Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника / О.Г. Трембовецький, Д.Ю. Гулеватий // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 133-142. – ISSN 1997-9568
819877
  Цуркан К. Методика Розалії Шалленфельд. Її виникнення та застосування в навчальному процесі у жіночих фахових школах Галичини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1404-1412. – ISSN 1028-5091
819878
  Крокос В.І. Методика розв"язання деяких питань четвертинної геології України / В.І. Крокос. – Київ, 1931. – 29-35 с.
819879
  Васильєва Л.В. Методика розв"язання задачі групування багатомірних об"єктів за допомогою кластерного аналізу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 31-34. – ISSN 2413-1571
819880
  Нарольський М. Методика розв"язання нелінійних крайових задач магнітопружності кільцевих пластин змінної жорсткості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 121-123
819881
  Власенко О.І. Методика розв"язування арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1963. – 184с.
819882
  Гуслистий П.Г. Методика розв"язування арифметичної задачі в зв"язку з розвитком словесної мови глухонімих учнів : Дис... канд. пед.наук: / Гуслистий П.Г.;. – 214л. – Бібліогр.:л.207-214
819883
  Яворський А.М. Методика розв"язування задач без обчислень з фізики / А.М. Яворський. – Київ, 1951. – 127 с.
819884
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки / Т.В. Путята,Б.Н. Фрадлін. – Київ, 1952. – 367 с.
819885
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки. / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1955. – 391 с.
819886
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – Київ : Радянська школа, 1966. – 276 с.
819887
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1969. – 367 с.
819888
  Коршак Є.В. Методика розв"язування задач з фізики : практикум: навч. посібник / Коршак Є.В., Гончаренко С.У., Коршак Н.М. – Київ : Вища школа, 1976. – 239 с.
819889
  Шаповалов А.І. Методика розв"язування задач з хімії / А.І. Шаповалов. – Київ : Радянська школа, 1989. – 87 с.
819890
  Горват А.А. Методика розв"язування задач. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2006. – 160с. – ISBN 966-7231-75-5
819891
  Бевз Г.П. Методика розв"язування стереометричних задач / Г.П. Бевз. – К, 1988. – 190с.
819892
  Желіба О. Методика розв"язування тестових завдань з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 23-29
819893
  Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки : Навчальний посібник / Р.Ф. Пустовійт. – 2-ге видання. – Київ : Кондор, 2005. – 102с. – ISBN 966-8251-60-1
819894
  Мороз Петро Методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми : (на матеріалі історії стародавнього світу) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст.
819895
  Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С.О. Терно. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 91-93. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (101)). – ISBN 978-617-00-1316-3
819896
  Биндас О.М. Методика розвитку медіаосвіти в європейських країнах // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7945-18-4
819897
  Феоктістов О.П. Методика розвитку мови в У, У1 і УП класах / О.П. Феоктістов. – Київ-Харків, 1939. – 159с.
819898
  Чупріна О.В. Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чупріна Олена Вадимівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
819899
   Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі / М.М. Медвідь, В.І. Тробюк, І.Ю. Черніченко, О.А. Д"яченко, В.І. Хомякова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 226-235. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  За результатами проведеного дослідження визначено методику розвитку системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО, особливості здійснення її процедур та заходів у ВВНЗ. Складовими методики розвитку системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО є: вхідні ...
819900
  Ягодзінський В.П. Методика розвитку фізичних якостей курсантів-десантників засобами кросфіту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ягодзінський Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
819901
  Жукович І Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність / І Жукович, , Г.І. Терещенко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 6-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
819902
  Смирний М. Методика розрахування ставок науково-педагогічних працівників кафедр // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-89. – ISSN 1682-2366


  Відповідно до чинних нормативів.
819903
  Телима С.В. Методика розрахунків забруднення грунтових вод на землях зрошення та прилеглих територіях / С.В. Телима, В.С. Кремез // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 82-93 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
819904
  Пармакли Д. Методика розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів реалізації продукції в агропромислових підприємствах / Д. Пармакли, Т. Деркач, Л. Бахчиванжи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 87-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1818-5754
819905
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу виробничого устаткування і ефективності його використання на прибуток підприємства / В.О. Костюк, С.Ю. Юр"єва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 66-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
819906
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу кадрового потенціалу і ефективності його використання на прибуток підприємства / В.О. Костюк, С.Ю. Юр"єва, О.І. Славута // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 94-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
819907
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 43-46. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
819908
  Новоселецький О.М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 77-82.
819909
   Методика розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми типових елементів заміни Електромагнітним способом / М. Жердєв, В. Вишнівський, Г. Жиров, С. Глухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми розробки методики розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми при контролі технічного стану цифрових типових елементів заміни електромагнітним способом. Considered is ...
819910
  Плющай І.В. Методика розрахунку електронної структури ГЦК кристалів / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються особливості розрахунку густини електронних станів ГЦК кристалів методом сильно зв"язаних електронів. Наведена методика розрахунку спектрів 3d-електронів, яка дозволяє отримати напівширину 3d-смуги, близьку до експериментально ...
819911
  Потапенко В.Г. Методика розрахунку збитків природоохоронних та рекреаційних об"єктів від надзвичайних ситуацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 189-194. – Бібліогр.: 11 назв
819912
  Доля В.К. Методика розрахунку імовірності відмови пасажиру в посадці у мережній постановці / В.К. Доля, Д.П. Понкратов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 81-85. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
819913
  Кузьминчук Н.В. Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 170-175
819914
   Методика розрахунку інфільтраційного живлення грунтів на основі аналізу коливань рівня грунтових вод / В.Ю. Саприкін, Д.О. Бугай, О.С. Скальський, Ю.О. Кубко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
819915
   Методика розрахунку кривих інтенсивності рентгенівських променів, розсіяних потрійними розплавами / О.С. Муратов, В.О. Півницька, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, Н.В. Головата, В.Е. Сокольський, О.М. Мірошников // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 43-49. – ISSN 0041-6045
819916
   Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в районі басейну Дніпра з урахуванням впливу змін клімату / В.А. Овчарук, Є.Д. Гопченко, М.В. Гопцій, О.І. Тодорова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 69-71. – ISSN 2306-5680
819917
  Гопцій М.В. Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття / М.В. Гопцій, Є.Д. Гопченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 45-50
819918
  Семенченко Н.В. Методика розрахунку надійності збутових мереж : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-31. – Бібліогр.: 9 назв
819919
  Можаровский В.В. Методика розрахунку напружено-деформованого стану шаруватих труб з урахуванням явищ повзучості і релаксації / В.В. Можаровский, Д.С. Кузьменков, О.А. Голубева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі розглядається реалізація пружної i в"язкопружної задач для тришарових циліндричних труб з ізотропних i функціально-градієнтних матеріалів (ФГМ), розв"язок яких зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Для розв"язання розглянутих ...
819920
  Джулій А.В. Методика розрахунку нестаціонарної інтенсивності потоку нелегальних користувачів на входу систми захисту / А.В. Джулій, А.Г. Зінчик, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 91-96


  У статті представлено дослідження моделі неоднорідного за часом марківського процесу, що визначається диференціальною лінійною системою шуканих ймовірностей станів b змінними коефіцієнтами. Для спеціального випадку інтенсивностей розроблено пряний ...
819921
  Зайченко В.В. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у ПТНЗ / В.В. Зайченко, А.В. Лаптєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 39-42. – Бібліогр.: 5 назв
819922
  Кацман М.Д. Методика розрахунку параметрів небезпечних факторів аварій // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-20 : фото
819923
  Лєнков С.В. Методика розрахунку параметрів пружної мембрани багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, О.І. Ликов, Д.В. Лісовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – Бібліогр.: С.30 (11 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику розрахунку та математичну модель, які дозволяють провести розрахунки параметрів пру-жної мембрани багатофункціонального прожектора. Показано, що мембрана, у якої товщина у радіальному напрямі змінюється відповідно до розробленої ...
819924
  Липчанська О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 194-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
819925
  Чайка В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп"ютерних систем : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 58-59 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
819926
   Методика розрахунку середнього розміру частинок багатокомпонентної порошкової суміші / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі запропоновано методику розрахунку середнього розміру частинок в полікомпонентній суміші порошків. Показано, що розрахункові та експериментальні дані знаходяться у добрій відповідності.
819927
  Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 184-193. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
819928
  Кульнева Г.М. Методика розрахунку стану національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
819929
  Жукович І.А. Методика розрахунку сумарного індексу інновацій для аналізу даних інноваційного обстеження підприємств // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 50-59. – ISSN 0374-3896
819930
  Орловський М.М. Методика розрахунку та досліджень нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних профілів во взаємодії з турбулентними струминами. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Орловський М.М.; Дер.аерокосм.ун-т. – Харків, 1999. – 16л.
819931
  Вдовиченко А.М. Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51
819932
  Кічук Н.С. Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 24-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
819933
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена аналізу методик розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні. Розглянуто та враховано фактори, які впливають на структуру ціни консалтингових бізнес-послуг, що дає змогу кінцевому споживачеві консалтингових послуг обрати для себе ...
819934
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160.
819935
  Оксіюк О.Г. Методика розрахунку часу затримки інформації управління в інформаційно-комунікаційних мережах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 133-140. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
819936
   Методика розробки Web-додатку на основі порталу Liferay / Ю.В. Кравченко, М.Г. Тищенко, О.О. Шапран, Є.О. Судніков, В.Г. Твардовський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 71-80. – ISSN 2311-7249
819937
  Дерець Є.В. Методика розробки адаптивних навчальних тестів з вищої та прикладної математики // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2018. – Вип. 2 (33). – С. 127-132. – ISSN 2519-2884
819938
  Мацаєнко А.М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мацаєнко Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
819939
  Гордюк І.В. Методика розробки архітектурних макетів в будівельній сфері на прикладі макету адміністративних будівель Софії, Болгарія / І.В. Гордюк, В.О. Нещадим // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 346-353. – ISSN 2077-3455
819940
   Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, М.К. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (52). – С. 46-51. – ISSN 1997-9568
819941
  Попович Н. Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
819942
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів з фахової підготовки менеджерів туризму / О.О. Любіцева; Київський нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104с. – ISBN 966-542-174-3
819943
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з фахової підготовки менеджерів туризму / Любіцева О.О. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 300 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
819944
  Алексахіна Т.О. Методика розроблення ідеографічної класифікації фразеологізмів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – C. 6-10
819945
  Войтович Є.М. Методика розслідування вбивств минулих років : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Войтович Є.М. ; Гуманітар. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. управ..". – Запоріжжя, 2003. – 199л. – Додатки: л.194-199. – Бібліогр.: л. 185-193
819946
  Бояров В Методика розслідування вбивств на замовлення / В Бояров, Л. Лебедюк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.88-93
819947
  Довгань А.І. Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Довгань Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
819948
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш Віктор Петрович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 237л. + Додаток: л. 222 - 237. – Бібліогр.: л. 205 - 222
819949
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
819950
  Коновалова В. Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 155-160
819951
  Озар В.Г. Методика розслідування катувань (ст. 127 КК України) : монографія / В.Г. Озар ; [за заг. ред. Р.Л. Степанюка]. – Харків : Панов, 2016. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-57-5
819952
  Жеребко О.І. Методика розслідування крадіжок // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 153-160. – ISSN 0130-2655
819953
  Шкута О. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 262-266. – ISSN 2663-5313
819954
  Скригонюк М. Методика розслідування масових заворушень - елемент структури плебсології - якісно нового філософсько-правового вчення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 187-190
819955
  Ревенко О.І. Методика розслідування незаконного видобудування вугілля : монографія / Ревенко Ольга Ігорівна ; за ред. канд. юрид. наук, доц. В. Коваленка ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 200, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 160-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-094-6
819956
  Лилик В.А. Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лилик Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
819957
  Падалка А.М. Методика розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування: теорія та практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Падалка Андрій Миколайович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
819958
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Смаль І.В.; Донецький юрид. ін-т Луганського державного ун-ту внутрішніх справ. – Донецьк, 2007. – 267л. + Додатки: л.207-267. – Бібліогр.: л.191-206
819959
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смаль І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
819960
   Методика розслідування погрози або насильства щодо захисника чи представника особи : монографія / Р.М. Сиймовський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Заклад вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-174. – ISBN 978-966-941-721-3
819961
  Федоренко І.Л. Методика розслідування провокації підкупу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Федоренко Ігор Люсикович ; М-во юстицій України, Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бакаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
819962
  Оперук В.І. Методика розслідування розбійних нападів на банківські установи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оперук В.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв.
819963
  Карпенко М.І. Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні / М.І. Карпенко, М.І. Садівник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 104-109. – ISSN 2222-5374
819964
  Івасюк Х.С. Методика розслідування шахрайства у сфері страхування : дис. ... д-ра філософії за спец. 081 "Право" / Івасюк Христина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 194, [2] арк. – Дщдатки: арк. 187-194, [2]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 169-186
819965
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
819966
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 147 л. – Додатки: л. 143-147. – Бібліогр.: л. 133-142
819967
  Драгомирецький О.В. Методика розшифрування процесів формування докембрійських золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 147-158 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
819968
   Методика рудной сейсморазведки. – Новосибирск : Наука, 1968. – 130с.
819969
  Кейлина З.А. Методика руководства педагогической практикой : Автореф... канд. пед.наук: / Кейлина З.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
819970
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Санкт-Петербург : Издание Я. Башмакова и Ко, 1912. – 304 с.
819971
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 2-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1913. – 276 с.
819972
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагогич. классов и для учителей низшей и сред. школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / проф. Н. Кульман. – Изд. 4-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1914. – 288 с.
819973
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагог. классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 6-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1916. – 276 с.
819974
  Данилов В.В. Методика русского языка : применительно к преподаванию в высш. нач. училищах, 2-х кл. двухклассных училищ , а также в мл. классах сред. учеб. завед. / В.В. Данилов. – 2-е перераб. изд. – Петроград ; Киев : Сотрудник, 1917. – [IV], 204 с. : ил. – На тит. л.: С рисунками в тексте
819975
  Афанасьев П.О. Методика русского языка : для педагогических училищ и преподавателей начальной школы / Афанасьев П.О. – Изд. 12-е, испр. – Москва : Учпедгиз, 1937. – 288 с.
819976
   Методика русского языка. – Л, 1947. – 29с.
819977
   Методика русского языка. – Москва, 1973. – 413 с.
819978
  Баринова Е.А. Методика русского языка : [учеб. пособ. для студ. фак-тов рус. яз. и лит-ры пед. ин-тов] / Е.А. Баринова, Л.Ф. Боженкова, В.И. Лебедев ; под общ. ред. Е.А. Бариновой. – Москва : Просвещение, 1974. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
819979
   Методика русского языка. – Москва, 1982. – 389 с.
819980
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1939. – 176с.
819981
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1965. – 272с.
819982
  Палей И.Р. Методика русского языка в занятиях со взрослыми / И.Р. Палей. – Москва, 1941. – 272с.
819983
  Костин Н.А. Методика русского языка в начальной школе / Н.А. Костин. – М.-Л., 1949. – 360с.
819984
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1935. – 331с.
819985
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – Харьков, 1935. – с.
819986
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 4-е изд.,испр.и доп. – Л.-М., 1950. – 518с.
819987
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – 2-е изд. – М., 1935. – 264с.
819988
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – изд. 3-е. – М., 1937. – 307с.
819989
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – 2-е изд., перераб. – М., 1970. – 606с.
819990
  Лапатухин М.С. Методика русского языка в средней школе : Пособие для заочников / М.С. Лапатухин. – Калинин, 1974. – 324с.
819991
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе : учебник / А.В. Текучев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 414 с.
819992
  Мурина Л.А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л.А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 319 с. – ISBN 5-7855-0225-9
819993
  Грузинский А.Е. Методика русского языка и литературы : курс, читанный на Московских высш. женск. курсах в 1916-1917 учебн. г. / А.Е. Грузинский. – [Москва] : Издательское общество при историко-философском факультете Московских высших женских курсов, 1917. – 122 с. – Издан по запискам слушательниц без просмотра автором
819994
  Поздняков Н.С. Методика русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1948. – 208с.
819995
   Методика самостійної роботи над книгою. – Львів, 1956. – 54 с.
819996
  Ступак І.В. Методика семантико-синтаксичного аналізу похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 193-197. – ISSN 2307-4558
819997
  Чабанюк О.М. Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб"єкта малого підприємництва / О.М. Чабанюк, Е.В. Фурман // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 276-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
819998
  Широкова Т.А. Методика создания трехмерных реалистичных сцен городских территорий по данным воздушного лазерного сканирования / Т.А. Широкова, А.В. Антипов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
819999
  Фриз В.П. Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 51-58. – ISSN 2076-1546
820000
  Сніжко А.С. Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 275-284


  У статті автор аналізує структурні та технологічні особливості політичного плакату та виявляє ефективні/неефективні механізми реалізації візуально-графічної пропаганди. В статье автор анализирует структурные и технологические особенности политического ...
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,