Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
800001
  Чепіга Г.Г. "Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії" Феодосія (О.Г. Макаревського) як історичне та історіографічне джерело // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 19-28. – ISSN 1728-3671


  Автор аналізує працю єпископа Феодосія (О.Г. Макаревського) «Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії», яка у багатьох наукових працях використовується авторами як історичне джерело і закладає підґрунтя для визначення дати ...
800002
  Сегеда С.П. "Матеріали з антропології України" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 498. – ISBN 978-966-02-8345-9
800003
  Куликов С. "Матёрые волки" или революционеры? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 103-106. – ISSN 0235-7089


  Кто убил Столыпина?
800004
  Сікорська І. "Мати й мачуха в аспекті вивчення народних юридичних звичаїв" (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край" Павла Чубинського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 454-468


  В даній статті зроблено спробу з"ясувати та проаналізувати правові звичаї нашого народу по відношенню до жінки, які стали витоками для формування сучасного цивільного права, зокрема, спадкового та сімейного, що є абсолютно новим та дієвим підходом до ...
800005
  Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 214 л. – Бібліогр.: л. 189-214
800006
  Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
800007
  Дем"янчук А.Л. "Матір Божа Неустанної Помочі" у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця XIX - початку XXI століття: іконографія, художні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дем"янчук Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
800008
  Божук Л. "Матір усього українського зорганізованого національного життя" : (до 140-річчя заснування культурно-освітнього товариства "Просвіта") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 145-157. – ISBN 966-628-104-X
800009
   "Матрешка и народный костюм" в музее Матрешки : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8 : Фото
800010
  Соколов Б. "Матриця" для Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 березня (№ 46/47). – С. 21


  Аншлюс Австрії як форма агресії.
800011
   [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / МОН України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді МОН України, Нац. наук. мед. б-ка України [та ін. ; за ред. Т.П. Гарник, Н.А. Добровольської]. – Київ : [б. в.], 2021. – 170 с. – На початку назви помилково пропущено слово: Матеріали. - Ст. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст.
800012
   Матеріали : Міжнародна наукова конференція. / Від наукового товариства ім. Шевченка до українського вільного університету; АНУ, Ун-т П. Й. Шафарика, УВУ, НТШ та ін. – Київ та ін., 1992. – 404с. – ISBN 5-7702-533-4
800013
   Матеріали : У двох томах / Міжнародна славістична конференція пам"яті професора Костянтина Трофимовича; Відп.ред.В.Моторний; Львівськ.держ.ун-т.Каф.слов"янськ.філологі .Громадський фонд "Центр Східно-ївроп. – Львів : Літопис. – ISBN 966-7007-08-1
Т. 1. – 1998. – 434 с.
800014
   Матеріали : У двох томах / Міжнародна славістична конференція пам"яті професора Костянтина Трофимовича; Львівськ.держ.ун-т.Каф.слов"янськ.філологі .Громадський фонд."Центр Східно-Ївропейських студій". – Львів : Літопис. – ISBN 966-7007-08-1
Т. 2. – 1998. – 406 с.
800015
   Матеріали "Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні при АН УРСР" по місту Переяславу-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому району Київської області за 1946 р. // Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – С. 125-172. – ISBN 978-617-7009-26-8
800016
   Матеріали "круглого столу" на тему: "Зовнішні та внутрішні чинники розвитку політичної ситуації в Україні.Україна і світовий політичний процес". – Дніпропетровськ, 2001. – 90с.
800017
   Матеріали "Круглого столу" на тему: Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб"єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 року. – Одеса : Оптімум, 2001. – 180с. – ISBN 966-7776-15-8
800018
   Матеріали "круглого столу" Української Всесвітньої Координаційної Ради з нагоди 60-річчя УПА. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 88с. – ISBN 966-542-115-8
800019
   Матеріали 1-го з"їзду Всеукраїнського об"єднання християн / Всеукраїнське об"єднання християн, з"їзд. – Київ, 1998. – 48с.
800020
   Матеріали 10 регіональної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2004 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; ЛНУ ім.І.Франка; Ред.кол.: П.М.Рабінович, В.О.Семків, А.М.Бойко та ін.; Науков. редаг.: В.О.Семків. – Львів, 2004. – 530 с.
800021
   Матеріали 14 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (8-9 лютого 2010 р.) : : / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Юридичний ф-т ; [ ред. кол.: П.М. Рабінович (гол. ред.) , А.М. Бойко, В.М. Бурдін та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с.
800022
   Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції: Право і лінгвістика / Право і лінгвістика; МВС України. Нац. ун-т внут. справ; Редкол.: В.С.Венедиктов, О.І.Остапенко, Ю.Ф.Прадід. – Сімферополь : Доля. – ISBN 966-8584-44-9
Ч.1. – 2004. – 208с.
800023
   Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції: Психологія особистості безробітного / Психологія особистості безробітного; Мін-во праці і соціальної політики України; АПН Укр., Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; Відп. ред О.В. Киричук та ін. – Київ : Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, 2006. – 268с.
800024
   Матеріали 3 з"їзду Українського ботанічного товариства. – Київ : Наукова думка, 1965. – 317с.
800025
   Матеріали 3 конференції молодих орнітологів України : (м.Київ, 14-15 березня 1998 р.). – Чернівці, 1998. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Беркут" ; 7)
800026
   Матеріали 5-ї сесії Верховної Ради СРСР у питання роззроєння і заборони атомної та водневої зброї 16 липня 1956 року.. – К., 1956. – 90с.
800027
   Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 7-9 жовтня 2004 р. = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the enyironment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ ; МОіНУ ; НАНУ [та ін.] ; [ред. кол. : Грінченко В.Ф. (відп. ред.), Вижва С.А. (заст. відп. ред.), Кензера О.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – 185 с. – 170 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка
800028
   Матеріали 6-ї звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : У 2-х частинах / Науково-практична конференція науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ; МВС України; Редкол.: Венедиктов В.С. (відп. ред.), Остапенко О.І. та ін. – Сімферополь : ДОЛЯ. – ISBN 966-8584-57-0
Ч. 2. – 2004. – 188с.
800029
   Матеріали 6-ї звітної щорічної студентської наукової конференції: Правова держава очима молодих дослідників / Правова держава очима молодих дослідників; Редкол. М.О.Баймуратов, Б.А.Пережняк, Н.А.Мирошниченко та ін. – Одеса : Юридична література, 2003. – 440с. – ISBN 966-8104-40-4
800030
   Матеріали 6 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 6-8 жовтня 2005 р., Київ = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ ; НАНУ ; [ред. кол. : В.А. Михайлов, С.А. Вижва, О.В. Кензера та ін.]. – Київ, 2005. – 223 с.
800031
   Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" = Proceedings of the 7th international interdisciplinary young scientists" conference "Shevchenkivska vesna 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та асп. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – 192 с. : іл., табл. – На обкл. назва лише англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800032
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.1. – 2005. – 236с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
800033
   Матеріали 7 звітної науково-практичної конференції : науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. У 2-х частинах. 19 травня 2005 року. – Сімферополь : Ельіньо. – ISBN 966-7348-16-4
Ч.2. – 2005. – 260с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
800034
   Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / [редкол.: О.А. Бачинська, О.М. Дзиговський, Н.М. Діанова та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – 354, [1] с. : іл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-216-8
800035
   Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ "УжНУ". Серія "Біологія" : т. 1 / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Біол. ф-т ; [редкол.: Я.С. Гасинець та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2019. – 187, [1] с. – Продовження назви: Матеріали ІІІ міжнародної конференції молодих учених та студентів "Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні" : т. 2 - На обкл. зазнач. назва обох томів. – Бібліогр. в кінці ст.
800036
   Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень; КНУТШ ; редкол.: В.Б. Євтух, В.В. Чепак, Т.С. Кириленко. – Київ : Київський університет, 2006. – 190 с.
800037
   Матеріали 8 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 20-23 вересня 2007 року = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; МОНУ ; КНУТШ ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна [та ін.]. – Київ, 2007. – 224 с.
800038
   Матеріали 8 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (13-14 лютого 2003 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка; Ред.кол.: П.М.Рабінович, В.М.Косович, А.М.Бойко та ін. – Львів, 2002. – 312 с.
800039
   Матеріали 9 регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (13-14 лютого 2003 р.) / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ред.кол.: П.М. Рабінович, І.Б. Заверуха, А.М. Бойко та ін. – Львів, 2003. – 564 с.
800040
   Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Ф-т політико-інформ. менеджменту ; [редкол.: Рибак А.І. та ін. ; за заг. ред. Матласевича О.В.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – Назва конф. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці ст.
800041
   Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції "Будівля театру Скарбка(Скарбека): пам"ятка австрійського, польського та українського народів", присвячено 170-річчю будівлі театру графа Скарбка : 1 жовт. 2012 р. / М-во культури України, Держ. п-во "Нац. акад. укр. драм. театр ім. Марії Заньковецької" ; ТзОВ "Укрдизайнгруп" ; [організац. ком.: А. Мацяк та ін.]. – Львів : [б. в.], 2012. – 100 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
800042
   Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т., Н.-д. лаб. "Дослідження історії Волині" ; [відп. за вип. Гуцало Л.В.]. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – 169, [7] с. – ISBN 978-966-485-045-9
800043
   Матеріали II Всеукраїнської археологічної конференції з міжнародною участю "Путивльські читання" : до 70-річчя від дня народж. Володимира Павловича Білозора / Ін-т археології НАН України [та ін. ; редкол.: С.А. Скорий, С.В. Тупик, Д.В. Каравайко та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2022. – 144, [1] с. : іл., табл. – окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7810-34-5
800044
   Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі" : 26-28 листоп. 2014 р., Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; [упоряд. А.М. Штангрет, редкол.: В.В. Мартинів та ін.]. – Львів : Українська академія друкартсва, 2014. – 84 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800045
   Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: О.О. Романова (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 381 с. : іл., табл. – текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
800046
   Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Каф. англ. філології і перекладу ; [редкол.: Матвієнко О.В. (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2015. – 571, [1] с. – Ст. укр, англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7241-66-8
800047
   Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [упоряд.: Маринич О.В., Харіна О.О.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
800048
   Матеріали II Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії : 16-17 травня 2013 р. : [зб. тез] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Зарва В.А. та ін. ; упоряд.: А.М. Сердюк, О.А. Сєнічева, Д.С. Ніколова]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 117, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
800049
   Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Модернізація та сучасні українські і світові наукові дослідження" : м. Тернопіль. Україна, 22 квіт. 2022 р. / Молодіжна наук. ліга. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 312, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8037-67-3
800050
   Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації" : м. Чернівці. Україна, 20 трав. 2022 р. / Молодіжна наук. ліга. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 473, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8037-69-7
800051
   Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / Молодіжна наук. ліга. – Вінниця : Європейська наукова платформа. – ISBN 978-617-8037-65-9
Т. 1. – 2022. – 96, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800052
   Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / Молодіжна наук. ліга. – Вінниця : Європейська наукова платформа. – ISBN 978-617-8037-66-6
Т. 2. – 2022. – 92, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800053
   Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу - 2017" = Materials III International scientific-practical conference "Current technologies of industrial complex - 2017" : Вересень 12, 2017 - Вересень 17, 2017 / М-во освіти і науки України ; АН Вищої освіти України ; НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" [та ін.] ; [відп. за вип.: Ю.Г. Розов]. – Херсон : ХНТУ. – ISBN 978-966-2207-54-5
[вип. 3]. – 2017. – 269, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800054
  Гондюла В.П. Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань (17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 75. – ISBN 966-693-015-3
800055
   Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня заснування Київського національного торговельно-економічного університету "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних..." : присвяч. 70-річчю з дня заснування КНТЄУ / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: Грачова І.В. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 343, [1] с. : табл. – Текст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800056
   Матеріали III Всеукраїнської науково-творчої конференції з міжнародною участю "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі" : 19 трав. 2015 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. хореогр. спілка України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 184 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800057
   Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / Міжнар. Центр Наук. Досліджень. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 600, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. - Режим доступ: https: //doi.org/10.36074/mcnd-13.05.2022. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8037-75-8
800058
   Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 3 черв. 2022 р., м. Луцьк, Україна / Міжнар. Центр Наук. Дослідж. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 337, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ. та рос. - Режим доступ: https: //doi.org/10.36074/mcnd-03.06.2022. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8037-76-5
800059
   Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Студентська молодь в умовах глобалізації" : (м. Дніпро, 21 квіт. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), Запоріз. нац. ун-т ; [відп. за вип. проф. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2017. – 163, [1] с. – Деякі ст. фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-22-0
800060
   Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / Міжнар. Центр Наук. Дослідж. – Вінниця : Європейська наукова платформа. – ISBN 978-617-8037-61-1
Т. 1. – 2022. – 138, [2] с. : іл., табл. – Укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800061
   Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / Міжнар. Центр Наук. Дослідж. – Вінниця : Європейська наукова платформа. – ISBN 978-617-8037-62-8
Т. 2. – 2022. – 141, [1] с. : іл. – Укр., англ., фр. – Бібліогр. в кінці ст.
800062
   Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / Молодіжна наук. ліга. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 336, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8037-70-3
800063
   Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки" : м. Дніпро. Україна, 6 трав. 2022 р. / Молодіжна наук. ліга. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 251, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8037-68-0
800064
   Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф.; [упоряд. Матвієнко П.Г. ; заг. ред. Кузнєцова Л.Ф.]. – Київ : АП АКФ, 2007. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
800065
   Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: О.О. Романова (голова), О.В. Лященко]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 394, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
800066
   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров"я людини" = Materials IV International scientific conference "Actual problems physical education, sport and helth humen" : 05-06 листоп. 2015 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: О.С. Куц та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7096-43-5
800067
   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Юридичного факультету "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 10-11 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [редкол.: Панін В.В. та ін.]. – Київ : КДАВТ, 2014. – 373 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
800068
   Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції ITSEC = Proceedings of the 4th international scientific conference ITSEC : 20-23 трав. 2014 р., м. Київ, Нац. авіац. ун-т / [Каф. безпеки інформ. технологій Нац. авіац. ун-ту]. – Київ : Національний авіаційний університет, 2014. – 176, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос.
800069
   Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / Молодіжна наук. ліга. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – 367, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8037-71-0
800070
   Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи" (присвяченої пам"яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича) : 6 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. – Харків : ХНТУСГ, 2018. – 320 с. – Статті укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст
800071
   Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: С.В. Мельничук та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI. – ISBN 966-8653-41-6
Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – 2005. – 484, [2] с. : табл. – Назва обкл.: 130 Чернівецькому університетові. – Бібліогр. в кінці ст.
800072
   Матеріали V засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО високого рівня з питань воєнної реформи (СРГ ВР) // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 105-158.
800073
   Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", Ф-т іноземної філолології ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 138 с. – Без тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
800074
   Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [редкол.: Панін В.В. та ін.]. – Київ : КДАВТ, 2015. – 615 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
800075
   Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів]. – Київ : [Логос]
Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – 2012. – 562 с. : іл., табл. – Анот. до ст. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
800076
   Матеріали X щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" : Українознавство - наука самопізнання українського народу : 18-20 жовт. 2001 р. / Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства, міжнар. наук.-практ. конф.; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; [редкол.: Кононенко П.П. та ін. ; заг. ред. П.П. Кононенко ; упоряд. і наук. ред. О.Б. Ярошинський]. – Київ : НДІУ, 2001. – 322 с.


  У пр. напис: Шановному і поважному директору Центру Українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка панові Володимиру Сергійчуку з найкращими побажаннями. Оргсектор. 16.05.2002 р. Підпис.
800077
   Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2014" = Proceedings of XII International scientific-practical conference of students and young scientists "Shevchenkivska vesna 2014" : 25-28 берез. 2014 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.]
Ч. 2 : Фізико-математичні науки / [програм. ком.: І.О. Анісімов та ін. ; організац. ком.: С.С. Батарчук (голова) та ін. ]. – 2014. – 375, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Матеріали XII конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
800078
   Матеріали XIV з"їзду ВЛКСМ. – Київ, 1962. – 130с.
800079
   Матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 13 листоп. 2020 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Ін-т проф. Жана-Урбана Сандала (Норвегія) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 55, [1] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7801-16-9
800080
   Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" = Proceeding of XVII International scientific-practical conference"Shevchenkivska vesna - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 46, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: XVII міжнародна науково-практична конференція Математика, статистика та механіка. Прикладна математика, комп"ютерні науки, інженерія програмного забезпечення та системний аналіз "Шевченківська весна". – Бібліогр. в кінці ст.
800081
   Матеріали XXII Iз"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав України, 1966. – 115 с.
800082
   Матеріали XXII Iз"їзду КПРС. – Київ, 1966. – 288с.
800083
   Матеріали XXII з"їзду Комуністичної Партії України. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 112 с.
800084
   Матеріали XXII з"їзду КПРС. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 438 с.
800085
   Матеріали XXIII з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1966. – 285 с.
800086
   Матеріали XXIV з"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав України, 1971. – 126 с.
800087
   Матеріали XXIV з"їзду КПРС. – Київ, 1971. – 360с.
800088
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 1 : Конференція "Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія". – 2020. – 215, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930–2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800089
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 2 : Конференція "Автоматизовані системи та комп"ютеризовані технології радіоелектронного приладобудування". – 2020. – 186, [2] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 184-185. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800090
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 3 : Конференція "Інформаційні радіотехнології та технічний захист інформації". – 2020. – 206, [2] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 204-205. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800091
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 4 : Конференція "Перспективи розвитку інфокомунікацій та інформаційно-вимірювальних технологій". – 2020. – 186, [2] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 182-183. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800092
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 5 : Конференція "Віртуальний та фізичний комп"ютінг". – 2020. – 215, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 213-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800093
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 6 : Конференція "Інформаційні інтелектуальні системи". – 2020. – 415, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800094
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
[Т. 7, 9/10] : Конференція "Сучасні методи обробки зображень" ; Конференція "Актуальні проблеми економічної кібернетики та економічної безпеки" ; Конференція "Управління знаннями та конкурентна розвідка". – 2020. – 327, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800095
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 8 : Конференція "Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства". – 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800096
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ
Т. 11 : Конференція "Україна в історико-культурному та мовному просторі". – 2020. – 67, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800097
   Матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" : 7-9 квітня 2020 р. : до 90 річчя Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки, 1930-2020 / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. автомоб.-дорожній ун-т [та ін.]. – Харків : ХНУРЕ
Т. 12 : VII Міжнародна науково-практична конференція іноземних слухачів і студентів "Мова в полікультурному світі: розвиток міжнародної освіти" / [упоряд. : Л.Ю. Морозова, П.Ф. Павлов]. – 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. список : с. 212-214. - Текст укр., англ., рос. - На обкл.: 90 NURE років Харківському національному університету радіоелектроніки, 1930-2020. – Бібліогр. в кінці ст.
800098
   Матеріали XXV з"їзду Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав України, 1976. – 132 с.
800099
   Матеріали XXV з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1976. – 288 с.
800100
   Матеріали XXVI з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1981. – 264 с.
800101
   Матеріали XXVIII з"їзду Комуністичної партії України : 19-23 червня 1990 р. (Перший етап). – Київ : Політвидав України, 1990. – 141 с.
800102
  КП України. З"їзд 28-й. 1990 Матеріали XXVIII з"їзду Комуністичної партії України 19-23 червня 1990 року : (Перший етап) / України. З"їзд 28-й. 1990 КП, Київ. – Київ : Політвидав України, 1990. – 140 с.
800103
  Сидорчук Т. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 80-90. – ISSN 2306-4323
800104
  Шелудяков Р. Матеріали американських газет як об"єкт захисту прав інтелектуальної власності США в першій половині XIX століття / Р. Шелудяков, Н. Шелудякова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 162-168. – ISSN 2663-5313
800105
  Гураль О.В. Матеріали архівно-слідчої справи Юрія Григоровича Борисова 1938 року як джерело до вивчення його біографії // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 196-209. – ISSN 2520-2855
800106
  Пришляк В.В. Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (283). – C. 146-161. – ISSN 0320-9466
800107
  Пірко В.О. Матеріали архіву Коша Нової Запорозької Січі як джерело з історії Донбасу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 56-61. – ISBN 966-7517-08-X
800108
  Друг О. Матеріали архітектора Павла Альошина в Музеї історії міста Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 70-71. – ISSN 0131-2685
800109
   Матеріали березневого (1962 року) Пленуму Центрального Комітету КП України. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 68 с.
800110
   Матеріали в справі землевпорядження, передачі лісів селянству та стану державних лісів. – Х., 1926. – 75с.
800111
  Прудивус С. Матеріали верхнього одягу козацької старшини за писемними джерелами кінця XVII - першої половини XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-783-0
800112
   Матеріали весняного вибіркового перепису 1929 року. – Полтава, 1930. – 88с.
800113
   Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука = Proceedings of Eighteenth international scientific Mykhailo Kravchuk conference = Материалы Восемнадцатой международной научной конференции имени академика Михаила Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ін-т математики нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-57-4
Т. 1. – 2017. – 247, [5] с. : іл., портр., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
800114
   Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука = Proceedings of eighteenth international scientific Mykhailo Kravchuk conference = Материалы Восемнадцатой международной научной конференции имени академика Михаила Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ін-т математики нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-58-1
Т. 2. – 2017. – 319, [1] с. : іл., портр., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
800115
   Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т., Н.-д. лаб. "Дослідження історії Волині" ; [відп. за вип. Гуцало Л.В.]. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-485-023-7
800116
   Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи" = Материалы восьмой международной научно-практической конференции для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы" : 29-30 берез. 2013 р. за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна / [М-во освіти і науки, молоді та спорту України], Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Екон.-прав. ф-т] ; [уклад. Васильєв С.Г. ; редкол.: Сахацький М.П. та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013. – 339, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., рос., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
800117
   Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-077-5
Вип. 3. – 2014. – 299, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
800118
  Кононенко Петро Матеріали всеукраїнських читань, присвячених пам"яті Анатолія Погрібного : провісник нової світоглядної парадигми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-18
800119
   Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика", (м. Полтава, 26-27 квітня 2007 р.) / Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; Редкол.: Пащенко В.О, Лагно В.І., Гриньова М.В. та ін. – Полтава : Астрая, 2007. – 304 с.
800120
   Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі. – Тернопіль, 1998. – 95с.
800121
   Матеріали всеукраїнської (національної) конференції на тему: "Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи" : [22-24 листоп. 2012 р.] / М-во соц. політики України, Держ. служба з питань інвалідів та ветеранів України, Всеукр. громад. орг. інвалідів "Ін-т реабілітації та соц. технологій" ; [за заг. ред. А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка]. – Київ : ІР СТ Україна, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
800122
   Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф.; М-во освіти України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [відп. за вип. Горчинський О.Д.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – 126, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-77-63-2310-X
800123
   Матеріали Всеукраїнської конференції сумної пам"яті великого терору 1937 року "Злочин без кари" / Злочин без кари; [авт.-упоряд.: А.А. Кондрацький, М.М. Роженко; редкол.: А.А. Кондрацький, С.Г. Кудра, К.С. Малеєв та ін.]. – Київ : Стилос, 1998. – 272 с., 5л. іл. – ISBN 966-7321-21-5
800124
   Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів. Вища технічна освіта України і Болонський процес. – Харків : ХПІ, 2004. – 197с.
800125
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Економічна безпека держави та суб"єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення" : 15-16 трав. 2014 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Львів. держ. ун-т внутр. справ МВС України [та ін.] ; [упоряд. А.М. Штангрет ; редкол.: О.І. Амоша та ін.]. – Львів : Українська акад. друкарства, 2014. – 149, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
800126
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України, Херсон. держ. ун-т, Іст.-юрид. ф-т [та ін. редкол.: О.І. Гуржій та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2019. – 103, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Всеукраїнська науково-практична конференція "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське ханство в культурно-історичній спадщині України". - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-789-7
800127
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог" : м. Івано-Франківськ, 5-6 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Пед. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 186 с. : табл. – Загол. обкл. : Всеукраїнська науково-практична конференція "Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-640-389-9
800128
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [24 жовт. 2014 р., Харків : збірник] / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: Медвідь М.М. (голова), Романова О.О.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 304 с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
800129
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика", 25-27 листопада 2002 / Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Українська секція міжнар. т-во прав людини. – Київ : Міленіум, 2002. – 424 с. – ISBN 966-8063-22-5
800130
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії права та держави. – Київ : Людмила, 2018. – 190, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7638-01-7
800131
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара". – Київ : НАКККіМ
Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – 2016. – 215, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики. - В кінці кн. помилково: Том II. – Бібліогр. в кінці ст.
800132
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: "Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах соціологія, психологія, педагогіка)" : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 293 с.
800133
   Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки : присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства / Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки; МОНУ, Мелітопольський держ. пед. ун-т, Мелітопольськ. відділ українського географічного тов-ва; [редкол.: Аносов І.П., Воровка В.П., Арабаджі О.С. та ін.]. – Мелітополь : Мелітополь, 2006. – 272с.
800134
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції:Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології / Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології; МВСУ; Київський ін-т внутр. справ; За ред. Л.І. Мороз. – Київ : КІВС, 2003. – 260с.
800135
   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфкеренції "Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі", 19-29 квітня 2007 / Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі; МКТУ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв; [ред. кол.: Поплавський М.М., Безклубенко С.Д. та ін.]. – Київ, 2007. – 452с.
800136
   Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Діалог культур у просторі полікультурного світу" : 9-10 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
800137
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Велесова книга - пам"ятка української культури" / Велесова книга - пам"ятка української культури; Упоряд. І.П. Ющук; Редкол.: Ю.І. Ковалів, Ю.Л. Мосенкіс, О.Н. Мушкудіані; МОНУ. Київський міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2005. – 88с.
800138
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України ; Львів. облдержадмін., Львів. міськрада [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2017. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
800139
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", 21-24 вересня, Київ = monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; НАНУ ; Держ. геологРед. кол.: В.А. Михайлов, С.А. Вижва, О.В. Кензера, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков та ін.; КНУТШ; НАН України; Держ. геолог. служба України [та ін.] ; [ред. кол. : Михайлов В.А., Вижва С.А. та ін]. – Київ, 2006. – 284 с.
800140
   Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / М-во культури, Управління культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Білоцерків. краєзн. музей, ВГО "Діаспора чеченського народу" ; [редкол.: Садаєв С.А. (голова) та ін.]. – Ічня : Формат, 2016. – 81, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 71-72 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1567-34-3
800141
   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) запорізька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району" : Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон : Тандем-У, 2002. – 228с. – ISBN 966-7089-59-1
800142
  Перетокін А.Г. Матеріали галузевої преси в дослідженнях професора Володимира Крутікова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 146-151. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
800143
  Лобко Н. Матеріали Генерального опису Лівобережної України (1765-1769) як генеалогічне джерело // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-68
800144
   Матеріали геофізичних розвідок в УСРР.. – К.
1. – 1936. – 216с.
800145
   Матеріали ГІС - Форуму : 13-16 листопада 2000. – Київ, 2000. – 204с.
800146
   Матеріали грудневого (1957 року) Пленуму ЦК КПРС. – Київ, 1957. – 32с.
800147
  Васильєва М. Матеріали демографічної статистики та їх інтерпретація у дослідженні молодої сім"ї в поліетнічному складі населення Одещини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 190-194. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються основні джерела статистичного характеру для аналізу шлюбно-сімейних відносин поліетнічного населення Одещини, які інтерпретуються на основі опублікованих методик з метою визначення особливої специфіки регіону. В статье ...
800148
  Курач Т. Матеріали дистанційного зондування при створенні карт для сільського господарства / Т. Курач, М. Шемчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 126-130. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості використання матеріалів дистанційного зондування при створенні карт для потреб сільського господарства. Отримано та опрацьовано матеріали аерофотознімання групи полів у Шепетівському районі Хмельницької області, із яких створено ...
800149
   Матеріали для бесід з учняями про ХХІІ з"їзд КПРС.. – Київ, 1964. – 369с.
800150
  Тутковський П. Матеріали для бібліографії мапонавства України / П. Тутковський. – К.
Ч.1. – 1924. – 63с.
800151
  Багалій Д.І. Матеріали для біографії В.Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті) / Д.І. Багалій ; ред. Дмитро Багалій. – Київ : З друк. Всеукр. АН, 1929. – 129 с. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН / Всеукраїнська Академія наук ; № 92 ; № 92)
800152
  Побожій С.І. Матеріали для вивчення життя та діяльності історика мистецтва // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 69-73. – ISSN 2227-183Х


  До 150-річчя від дня народження Є.К. Рєдіна.
800153
  Іваневич Л. Матеріали для виготовлення й декорування народного вбрання українців Поділля: класифікація та особливості // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 42-54. – ISSN 0130-6936
800154
  Зуб Н. Матеріали для історії Азербайджану в архівосховищах Києва та Одеси // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 92-103. – ISBN 978-617-527-162-9
800155
  Оссе Аннеке Матеріали для обговорення : Посібник для викладача з теми "Поліція і права людини" / Оссе Аннеке. – Страсбург : Рада Європи, 2002. – 84с. : ill.
800156
  Коміренко М.М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики : посібник для вчителя / М.М. Коміренко, Н.І. Коміренко, С.М. Коміренко. – Київ : Радянська школа, 1989. – 223, [1] с. : іл.
800157
   Матеріали для позааудиторської самостійної роботи студентів із курсу "Синтаксис української літературної мови". – Луганськ : Луганський держ. пед. ун-т, 2001. – 47с.
800158
  Коган А.І. Матеріали для позашкільної роботи з творами І. Франка / А.І. Коган. – Київ, 1941. – 127 с.
800159
  Козаченко І.В. Матеріали для практичних занять з курсу демографії. (Метод. розробки). / І.В. Козаченко. – К., 1970. – 34с.
800160
  Тутковський П.А. Матеріали для сільскогосподарської бібліографії України / П.А. Тутковський. – Вип. 1. – Київ, 1924. – 48с.
800161
  Харік О.Ю. Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 5-7 / О.Ю. Харік. – Харків : Основа, 2008. – 144с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 8(68)). – ISBN 978-966-333-937-5
800162
  Рижков М.О. Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 8-11 / М.О. Рижков. – Харків : Основа, 2008. – 96с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 9(69)). – ISBN 978-966-333-947-4
800163
  Клеопов Ю.Д. Матеріали для флори Надазов`я / Ю.Д. Клеопов. – с.
800164
   Матеріали для читання на англійській мові з історії СРСР. – К.
Вип.1 : Епоха соціалізму. – 1969. – 73с.
800165
  Тростянська З.К. Матеріали для читання на англійській мові з історії СРСР / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – К
2. – 1970. – 60с.
800166
  Тростянська З.К. Матеріали для читання на англійській мові з історії СРСР / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
Вип. 3. – 1971. – 81 с.
800167
  Желєзняк І.М. Матеріали до "Історико-етимологічного словника топонімів Києва". IV // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 35-44. – ISBN 966-02-3762-6
800168
   Матеріали до VI сесії ВУЦВК про діяльність Дніпропетровської Міської Ради в галузі радянського, гсоподарського і культурнооо будівництва за 1933 рік. – Дніпропетровськ, 1933. – 108 с.
800169
  Белінг Д.О. Матеріали до аналізу рибного населення р.Десни та водойм її долини / Д.О. Белінг. – Київ, 1935. – 93-105с. – Окремий відб.: Українська АН. Збірник праць зоологічного музею.
800170
  Ткач М. Матеріали до бібліографії антропологічної літератури України за останнє десятиріччя 1918-1928 / М. Ткач. – "Антропологія" 1928 р. – Київ, 1929. – [5] с.
800171
   Матеріали до бібліографії Богдана Якимовича 2001-2011 // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 16-114. – ISSN 2223-1196
800172
   Матеріали до бібліографії з питань сільського господарства. – Львів, 1955. – 112с.
800173
   Матеріали до бібліографії істрії Комуністичної партії Західної України. – Львів, 1958. – 200 с.
800174
   Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 356с.
800175
   Матеріали до бібліографії М.О. Максимовича : підготовлено до друку співробітниками НБ ім. М. Максимовича / керівник авт. кол.: В.Г. Нестеренко // Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття / В. Короткий, С. Біленький. – Київ : Київський університет, 1999. – С. 275-387. – (Видатні постаті Київського університету). – ISBN 966-594-119-4
800176
  Дроздовська О. Матеріали до біобліографічного словника українських журналістів, публіцистів, видавців, редакторів (За публікаціями щоденника "Галичанинъ" (Львів, 1893-1913) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 471-492. – ISSN 1561-6224
800177
   Матеріали до біографії А.К. Буцика (До 100-річчя з дня народження) / підготували до друку Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 204-217. – ISBN 978-966-02-4425-2
800178
  Подлужний А. Матеріали до біографії барда та вченого В.С. Берковського у поточному архіві ПАТ "Дніпроспецсталь" // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 31-37. – ISBN 978-966-981-311-4
800179
  Папакін А.Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 113-124. – ISSN 0320-9466
800180
  Єсюнін С.М. Матеріали до біографії педагога та етнографа Петра Чуйкевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 343-346. – ISSN 2218-4805


  Подано архівні документи, що висвітлюють біографічні відомості із життя П. Чуйкевича - педагога та етнографа, уродженця Глухівщини.
800181
  Шалагінова О. Матеріали до біографії сестер Лесі Українки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 281-284
800182
   Матеріали до біографії та бібліографії Миколи Олександровича Чмихова // Микола Чмихов : збірник на пошану пам"яті / Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Academia, 2000. – С. 36-53. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-117-3
800183
   Матеріали до біографій етнологів та народознавців України. – Київ-Запоріжжя : Дике поле, 2001. – 174с. – ISBN 966-7037-59-2
800184
  Лебедєв А.Г. Матеріали до вивчання біоценозу листяного лісу / А.Г. Лебедєв. – Б.м. – 55с. – Окремий відбиток
800185
   Матеріали до вивчення агроноічних руд України. – К.
4. – 1930. – 80с.
800186
   Матеріали до вивчення агроноічних руд України. – К.
7/8. – 1930. – 71с.
800187
  Рамач Я. Матеріали до вивчення апокрифів з рукописних збірок русинів Південної Угорщини (XIX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 158-166. – ISSN 0203-9494


  "У повідомлені розповідається про рукописні збірники духовної поезії і прози русинів Південної Угорщини, віднайдені Володимиром Гнатюком наприкінці ХІХ ст. Представлені короткі описи рукописних збірників духовної прози, наведені дані про деякі ...
800188
  Ліхарев Б. Матеріали до вивчення верхньокам"яновугільних брахіопод Донецького басейну / Б. Ліхарев. – Ленинград : АН УРСР, 1938. – 73-129с. – (Геологічний журнал ; Т. 5, Вип. 3)
800189
   Матеріали до вивчення виробничих об"єднань. – К.
2. – 1931. – 123с.
800190
  Кришталь О.П. Матеріали до вивчення ентомофауни долини Середнього Дніпра / О.П. Кришталь. – Київ
Ч.1. – 1949. – 249с.
800191
  Чернобривенко С.И. Матеріали до вивчення зернових бобових Білоцерківщини / С.И. Чернобривенко. – Біла-Церква, 1928. – 21с.
800192
   Матеріали до вивчення історії та природи району Канівського заповідника : (Окремий відбиток). – Київ : Київський університет, 1962. – 152с.
800193
   Матеріали до вивчення історії української літератури. – Київ : Радянська школа
Т. 5, кн. 2 : Радянська література. – 1966. – 511 с.
800194
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Давня українська література (доба феодалізму - до кінця XVIII ст.). – 1959. – 652 с.


  На тит.арк. № 815386 дарчий надпис: Дорогому акад. Івану Трохимовичу Швецю з найкращими побажаннями від упорядників Ол. Білецький 1. II. 1960 р. та підпис.
800195
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Література другої половини XIX ст. – 1960. – 596 с.
800196
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Література першої половини XIX ст. / упор.: І.П. Скрипник, канд. філол. н., П.М. Сіренко, канд. філол. н. – 1961. – 492 с.
800197
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : у 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Література кінця XIX - початку XX ст. – 1961. – 507 с.
800198
   Матеріали до вивчення історії україської літератури : в 5 т. – Київ : Радянська школа
Т. 5, кн. 1 : Радянська література. – 1963. – 592 с.
800199
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів гуманіт. спец. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. – 662с.
800200
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу : Тексти, науково-критичні статті: Навчальний посібник для студ. гуманіт. спеціальн. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Київський університет, 2003. – 675с. – ISBN 966-594-425-8
800201
   Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу (від найдавніших часів до раннього і зрілого Середньовіччя) : хрестоматія : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. – Київ : Київський університет, 2003. – 139 с. – ISBN 966-594-346-4
800202
  Підоплічка І.Г. Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР / І.Г. Підоплічка. – Київ : Вид-во АНУРСР
Вип.1. – 1938. – 176с.
800203
  Підоплічко І.Г. Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР / І.Г. Підоплічко; Відп. ред. Маркевич О.П. – Київ : АН УРСР
Вип. 2. – 1956. – 236с.
800204
  Карякін Л.І. Матеріали до вивчення наметнів українського Полісся. / Л.І. Карякін
т. 1. – 1931. – С. 109-145
800205
  Рудинський М.Я. Матеріали до вивчення неолітичної доби сточища р.Ворскла. Стація в ур.Біла Гора під Полтавою / М.Я. Рудинський. – Київ : З друкарні Української Академії Наук, 1926. – 15, [3] с. – (Кабінет антропології та етнології ім. Хв. Вовка, відділ антропології та передісторії)
800206
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : ( 8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-44.
800207
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : (8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-31.
800208
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-31
800209
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-44
800210
  Назарець В.М. Матеріали до вивчення постмодерністських романів К. Рансмайра та П. Зюскінда / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.
800211
  Герхнер В.Ю. Матеріали до вивчення птахів Поділля : Доклав 13.I.28 В.О. Караваєв, директор Зоолог. Музею / В.Ю. Герхнер. – Київ. – (Українська Акад наук.Труди Фізично-математичного відділу. ; 1928, т. VI, вип. 3)
3. – 1928. – С. 229-370. – Без обкл. та тит л. - Окр. відб.: Збірник праць зоологічного Музею АН УРСР, 1928, № 5, с. 51–192.
800212
  Гузь О.О. Матеріали до вивчення розділу "Людина та її світ у давніх літературах" : 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-76
800213
  Дядищева-Росовецька Матеріали до вивчення старослов"янської мови : для студ. 1 курсу Ін-ту філології спец. "Літературна творчість, українська мова та література, іноземна мова" / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 107, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-164-5
800214
  Мартиняк О. Матеріали до вивчення стилістики в шкільному курсі рідної мови // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 62-69
800215
  Нетреб"юк З.М. Матеріали до вивчення творчості Дж.Байрона : ( 9 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 41-42.
800216
  Фремд М.В. Матеріали до вивчення типів зсувів на теріторії УРСР. / М.В. Фремд, О.В. Лучицький. – К, 1935. – 7с.
800217
  Шпет Г. Матеріали до вивчення фауни п"явок р.Південного Бугу / Г. Шпет, 1928. – С. 23-31
800218
  Савицький В. Матеріали до вивчення християнської культурної символіки на Волині у X-XIV ст. / В. Савицький, В. Свінцицький, О. Потрапелюк // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 47-64
800219
  Нечаєва Н.Т. Матеріали до витоків біоцентрології в заповіднику Асканія-Нова // Наукові праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природна та історико-культурна спадщина району заповідника "Кам"яні Могили" : (до 90-річчя від створення заповідника "Кам"яні Могили"), с. Назарівка, Донец. обл., 25-27 трав. 2017 р. / "Природна та історико-культурна спадщина району заповідника "Кам"яні Могили", наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Дике поле, 2017. – С. 58-74. – (Conservation biology in Ukraine ; вип. 4). – ISBN 978-966-7433-11-7
800220
   Матеріали до вищої допризивної підготовки по вузах. – Харків, 1926. – 80 с.
800221
   Матеріали до відчитної доповіді Волинського Окрвиконкому на IV окружному з"їзді. – Житомир, 1927. – 89с.
800222
   Матеріали до відчиту Бобринецького Райвиконому до VIII районового з"їзду Рад, 1931. – 42с.
800223
   Матеріали до відчиту Запорізької міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів VIII скликання. До перевиборів Рад 1930/31 р.. – Запоріжжя, 1930. – 99 с.
800224
   Матеріали до відчиту про діяльність Зінов"ївської Міськради V скликання за 1928/29 -- 1929/30 роки. – Зінов"ївське, 1930. – 57, [2] л. : іл., табл.
800225
   Матеріали до відчиту про діяльність Миколаївської Міськради ІХ-го скликання за 1929-30 роки. – Миколаїв, 1930. – 75с.
800226
  Дмитрієнко Марія Федорівна Матеріали до генеалогії Патонів / Дмитрієнко Марія Федорівна, Томазов Валерій В"ячеславович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 183-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на грунтовній джерельній базі відтворюється історія славетного роду Патонів, що відіграв визначну роль в історії, науці й культурі України та Росії. Більшість архівних матеріалів уводяться до наукового обігу вперше.
800227
  Біленко Д.К. Матеріали до геологічної історії долини Верхнього і Середнього Дніпра / Д.К. Біленко. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1939. – 144 с. – (Академія Наук УСРС. Інститут геології)
800228
  Біленко Д.К. Матеріали до геологічної історії долини Верхнього та Середнього Дніпра : Дис... канд. геол.-мін. наук / Біленко Д.К. – Київ, 1938. – 598 л. – Бібліогр.: л. 580-598
800229
   Матеріали до гідрогеології України. – Київ. – (Вісті Науково-дослідного інституту водного господарства України ; Т. III, вип. 2)
Т.1, Вип.2 : Показник головнішої літератури про підземні води на Україні та почасти на сумежних просторах у зв"язку з геологічною літературою взагалі / Акад. .П. Тутковський, проф. Є.Оппоков. – 1929. – 99 с. – Тит. л. та обл. парал. на укр. та нім. мовами


  Авт. Тутковський Павло Апполонович (1858-1930) (КУ); Оппопков Євген Володимирович (1869-1937)
800230
   Матеріали до гудробіологічної характеристики дніпрових заплавних водойм і визначення їх рибопродуктивності. – 51с.
800231
  Денисюк І. Матеріали до дискусії // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 96-99
800232
  Сагаровський А.А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-791-3
Вип. 1 : А - Об"ясняться / [Сагаровський А.А. ; відп. ред. Калашник В.С.]. – 2011. – 293, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл.
800233
   Матеріали до доповіді 3 поширеному пленумові Київського Окрвиконкому 11 склику. – К., 1930. – 15с.
800234
   Матеріали до доповіді правління украсельбанку в Президії ВУЦВКу у березні 1928 р.. – Х., 1928. – 31с.
800235
   Матеріали до доповіді про піврічну роботу металургійних заводів Дніпропетровщини на XVIII Окрпартконференції. – Дніпропетровськ, 1930. – 31с.
800236
  Холодний М.Г. Матеріали до електрофізіології росту / М.Г. Холодний, Є.Х. Занкевич. – 105-124с.
800237
   Матеріали до Енциклопедії української театральної культури / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-9902-3
Ч. 1 : А-Г / [голов. ред.: Г. Скрипник ; наук. ред.: О. Зінич, О. Немкович]. – 2022. – 163, [1] с. : портр.
800238
   Матеріали до етнології. – Львів
Т. 21/22. – 1939
800239
  Возняк Михайло Матеріали до життєпису Франка : (З додатком двох друкованих його автобіографій) / Михайло Возняк, 1927. – [21] с. – Окремий відб.: За сто літ. К., 1927, кн. 1, с. 166-186


  За сто літ - збірники Комісії новітньої історії України ВУАН (підзаголовок - «Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст.»). Вони продовжували видавничу програму Історичної секції УНТ з нумерацією її «Записок». Редактор ...
800240
   Матеріали до засідання Ради Народних Комісарів УРСР 13 березні 1941 р. о "20" годині. – 13с.
800241
   Матеріали до звіту Житомирського міського партійного комітету КП(б) : за час з 1-го червня 1931 р. по 20-е червня 1932 р. (Від II до III Партконференції). – Житомир : МПК КП(б)У, 1932. – 94 с.
800242
   Матеріали до звіту Житомирської Міської Ради робітничо-селянських т а червоноармійських депутатів ХІ скликання за час з лютого 1931 р. до жовтня 1934 р.. – Житомир, 1934. – 112с.
800243
   Матеріали до звіту про результати наукової діяльності Волинського державного університету імені Лесі Українки за 2000 рік. – Луцьк : Вежа, 2000. – 48с.
800244
   Матеріали до зводу пам"яток історії та культури народів СРСР по українській. – К., 1984. – 134с.
800245
  Яцій В.О. Матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів Львівщини // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 257-265. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
800246
  Балабушевич Т.А. Матеріали до історичної географії України у фондах Російського держвавного військово-історичного архіву // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 64-. – ISSN 1996-5931
800247
  Бойко А.В. Матеріали до історії Азовського козачого війська / А.В. Бойко, Маленко Л.М.; Мін.освіти України.Запорізький держ. ун-т.Дніпропетровське відділення ін-ту Укр.археографі HАH Укра. – Запоріжжя, 1995. – 220 с.
800248
  [Полонська-Василенко Д Н. Матеріали до історії гірничої промисловості Донбасу / Д Н. [Полонська-Василенко; Наталія Полонська-Василенко. – [Київ], 1932. – С. 207-229
800249
  Полонська-Василенко Матеріали до історії гірничої промісловості Донбасу / Полонська-Василенко. – 209-229с.
800250
  Сурева Н.В. Матеріали до історії дворянських зборів Південної України (остання чверть ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.15-35. – ISBN 966-7089-17-7
800251
  Клименко І.В. Матеріали до історії дитячих періодичних видань "Волошки", "Барвінок", "Весняні хвилі" в 1917-1920-ті рр. (з фондів ІР НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 103-105. – ISBN 978-966-02-7337-5
800252
   Матеріали до історії друку та до бібліографії Поділля : іст.-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на. Україні (1776—1926) та 10-ліття існування УСРР. – У Вінниці (Вінниця). – (Матеріали до історії друку та до бібліографії Поділля ; Т. 1, вип. 20)
Т. 1 : Часописи Поділля : історико-бібліографічний збірник з нагоди 150-річчя першої газети на Україні (1776-1926 ті 10-ліття існування УСРР) / склали Микола Білінський, Ніна Співачевська та Іван Кревецький ; за ред. В. Отамановського. – 1927. – 146, 21, 4, III с.
800253
  Іхтюсський В.П. Матеріали до історії євреїв на Київщині, Волині та Поділлі за першої половини ХІХ ст. / В.П. Іхтюсський. – 273-302с.
800254
  Сирота Р. Матеріали до історії ЗУНР у Державному архіві Великобританії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 49-55. – ISBN 966-02-2208-4
800255
  Кордт В.А. Матеріали до історії картографії України / В. Кордт [авт.-уклад.], дісний член Археогр. ком.; ВУАН; Археогр. коміс. – У Києві : [6-та друк. УПП ДВОУ]
Ч. 1. – 1931. – 34 с., 41 л. карт.
800256
  Грушевський М.С. Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського братства. Признання Кирило-Мефодіївців. – Приладив до друку [та авт. пеpедм.] М. Грушеський. – Київ : Друк. 2-ої артілі, 1915. – 157 с.
800257
  Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку = Materials to the history of cossack movement of the 17th century / Василь Гарасимчук ; [Акад. наук України, Ін-т укр. археографії, Львів. від-ня]. – Львів : Атлас, 1994. – 153, [1] с. – На тит. арк. також: Василь Гарасимчук: життя і творчість (1880-1944). - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Львівські історичні праці. Джерела = L"viv historical researches. Sources ; вип. 1). – ISBN 5-7702-0623-3
800258
  Франко І. Матеріали до історії Коліївщини / І. Франко
800259
  Грушевський М.С. Матеріали до історії Коліївщини : [Василиянські записки й листи про Колїївщинe] / подав А. Крижановський ; До друку приладив [з передм.] М. Грушевський. – [Львів], 1904. – 24 с. – Окр. відбиток: Записки НТШ, т. 57, 1904


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1904. - На тит. арк. та обкл. ...
800260
  Лоштин Н.Т. Матеріали до історії Львова у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історія опрацювання та перспективи дослідження // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 57-70. – ISSN 2222-4203
800261
  Росляк Р. Матеріали до історії Одеської кінофабрики ВУФКУ ( друга половина 1920-х років) з фондів державного архіву Одеської області // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 133-158. – ISSN 0869-3595
800262
   Матеріали до історії розвитку охорони здоров"я на Україні. – Київ, 1957. – 382с.
800263
   Матеріали до історії селянських революційних рухів на Чигиринщині (1875-1879 рр.), 1934. – 440 с.
800264
  Кіндратенко А.М. Матеріали до історії Скитії - України 4 - 5 століть. Походження та дії гунів / А.М. Кіндратенко. – Харків : Просвіта. – ISBN 966-7409-25-2
Книга 2 : Гуни в описі Пріска Панійського. – 2002. – 96с.
800265
  Кіндратенко А.М. Матеріали до історії Скитії - України ІV - V століть. Походження та дії гунів / А.М. Кіндратенко. – Харків : Просвіта. – ISBN 966-7409-28-7
Книга 1 : Гуни в описі Амміана Марцеліна та в повідомленнях інших письменників. – 2002. – 84с.
800266
  Крипякевич І.П. Матеріали до історії торговлі Львова / І.П. Крипякевич. – 46с.
800267
  Василенко М.П. Матеріали до історії українського права / Н.П. Василенко. – У Київі (Київ) : З друк. Всеукр. АН, 1929. – LXIII, 335 с. – Обкл. та тит. стор. написані двума мовами: укр. та франц. – (Всеукраїнська Академі наук. Збірник соціально-економічного відділу ; № 11)
800268
  Перетц В.М. Матеріали до історії української літературної мови / В.М. Перетц. – 32 с.
800269
  Белінг Д.О. Матеріали до іхтіофавни р. Півд. Бог / Д.О. Белінг, проф. – Київ, 1927. – С. 333-357
800270
  Максименко Ф.Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України. 1847-1929 : список бібліографічних праць, що стосуються до окремих місцевостей УССР, Басарабії, Дону й Криму / Ф. Максименко ; Всенар. б-ка України при ВУАН. – Київ, 1930. – 264 с.
800271
  Алексєєв В.П. Матеріали до краніологічної характеристики українського народу // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 30-54
800272
  Холодний М.Г. Матеріали до критики теорії фототропізму Бляу / М.Г. Холодний, 1933. – 43-65с. – Окр. відбиток
800273
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України" : Борис Грінченко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 21-24
800274
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Іван Франко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-27
800275
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Микола Лисенко // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 44-48
800276
  Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Михайло Грушевський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-21
800277
  Чубукова Тетяна Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Сергій Єфремов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 44-49
800278
  Никончук М.В. Матеріали до лексичного атласу української мови / М.В. Никончук. – Київ, 1979. – 316 с.
800279
  Крутікова Н.Є. Матеріали до лекції на тему: "Життя та творчість М.В. Гоголя" / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1952. – 74 с.
800280
  Коваль К . Матеріали до лінгвістичної бази даних "Весільна фразеологія": вузол / англ. knot // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 43-46. – ISSN 2307-0544
800281
  Морочковський С.Ф. Матеріали до мікрофлори заповідника Хомутовський степ / С.Ф. Морочковський, 1956. – С. 74-84
800282
   Матеріали до народногосподарського плану та бюджету МАСРР на 1936 рік. – Тирасполь : Держплан МАСРР. – (Пролетарі всіх країн, єднайтесь!)
Четвертий рік другої п"ятирічки. – 1936. – 111 с.
800283
   Матеріали до народногосподарського плану УСРР на 1936 рік : Четвертий рік другої п"ятирічки. – Київ : Держплан УССР, 1936. – 119 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтесь!)
800284
   Матеріали до оподаткування прибутків населення. – Х.
2. – 1928. – 183с.
800285
   Матеріали до організації. – К.
1. – 1926. – 120с.
800286
  Кирпиченко М. Матеріали до орнітофауни Білоцерківщини / М. Кирпиченко, 1932. – С. 91-104
800287
  Шарлемань М.В. Матеріали до орнітофауни державного степового заповідника "Чаплі" та його району / М.В. Шарлемань, 1924. – 48-94с.
800288
   Матеріали до п"ятирічного перспективного плану розвитку сільського господарства України. – Х.
7. – 1930. – 29с.
800289
  Шарлемань М.В. Матеріали до питання про іжу Talpa europea L / М.В. Шарлемань. – К., 1929. – 18-26с.
800290
  Лазарева О. Матеріали до пізнання фауни Hemiptera-Heteroptera водойм району м. Києва / О. Лазарева, 1937. – С. 141-173. – Окр. відбиток
800291
  Лазарев О. Матеріали до пізнання фауни Hemiptera-Heteroptera водойм району м.Києва. / О. Лазарев, 1937. – С. 141-173
800292
  Іванов С.П. Матеріали до пізнання шкідливої ентомофауни грунту на полях Правобережного лісостепу та Полісся України / С.П. Іванов, О.П. Кришталь. – 36 с. – Окр. відбиток
800293
   Матеріали до плану суцільної колетивізації Херсонщини. – Херсон, 1930. – 56с.
800294
   Матеріали до пластового мартиролога (пам"яті Івана Гавдиди) / Т. Гривул, В. Мороз, В. Муравський, В. Окаринський; Тарас Гривул, Володимир Мороз, Володимир Муравський, Володимир Окаринський; підготовано і видано куренем УСП-УПС "Орден Залізної Остроги"; передм. О. Сича. – Львів, 2003. – 120с.
800295
   Матеріали до Пленуму Міськради : Підсумки роботи заводів "Криці" в м. Дніпропетровському за 1 -ше півріччя 1929-1930 року. – Дніпропетровськ, 1930. – 16с.
800296
   Матеріали до порайонового вивчення дрібних звірів та птахів, що ними живляться. – Київ
1. – 1932. – 116с.
800297
  Цитріна З. Матеріали до проведення читацької конференції "Гоголь і Україна" / З. Цитріна, Щорс Вадим // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-6
800298
   Матеріали до районізації України. – Київ
1. – 1922. – 108с.
800299
  Шилін Ю.О. Матеріали до реконструкції бібліотеки Сергія Федоровича та Михайла Грушевського // Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва (Соломонова) ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2013. – Вип. 5 (2012 р.). – С. 57-66. – ISBN 978-966-2954-69-2
800300
  Легун Ю. Матеріали до реконструкцій родоводів казенних селян Поділля (кін. XVIII - сер. ХІХ ст.) у зібранні РДІА (Санкт-Петербург) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 105-128
800301
  Врагов А.П. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. ; М-во науки і освіти, Сумський держ. ун-т. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.167-169. – ISBN 978-966-657-207-6
800302
   Матеріали до розробки концепції Кодексу законів про освіту / підготовлено експертом Громадської організації "Інститут виборчого права" та Товариства конституційного права України. – Київ : Відродження, 2009. – 136 с.
800303
  Васько Л.М. Матеріали до Словника архівних діячів на сторінках часопису "Архіви України" // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С.196-198
800304
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
1. – 1971. – 99с.
800305
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
2. – 1971. – 60с.
800306
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
3. – 1972. – 85с.
800307
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
4. – 1976. – 120с.
800308
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
5. – 1978. – 100с.
800309
   Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці
6. – 1978. – 107с.
800310
  Піпаш Ю. Матеріали до словника гуцульських говірок Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області / Юрій Піпаш, Борис Галас; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2005. – 266с. – ISBN 966-7400-09-3
800311
  Лозова Н. Матеріали до Словника концептуальної / ідеографічної організації назв суб"єктів культурної діяльності (термінографічна когнітосфера культури та мистецтва) // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 117-128. – ISBN 978-966-489-285-5
800312
  Тимченко Є.К. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст. / Є.К. Тимченко; НАНУ. Українська Вільна Академія Наук у США; Підготували до вид. В.В.Німчук та Г.І.Лиса. – Київ-Нью-Йорк. – (Пам"ятки української мови). – ISBN 966-7252-25-6
Кн. 1. – 2002. – 512 с.
800313
  Скорук І. Матеріали до словника прізвиськ Волині / І. Скорук, Р. Яцук // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 271-282. – ISSN 2304-9383
800314
  Попов П. Матеріали до словника українських граверів // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. / [за ред. М.О. Макаренка, С.І. Маслова]. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – С. 219-352
800315
  Сторчай В О. Матеріали до творчої біографії Михайла Бойчука: спогади Петра Іванченка // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 193-208. – ISBN 966-02-2984-4
800316
   Матеріали до творчої біографії Я.І. Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 441-453. – ISBN 966-02-2554-7
800317
   Матеріали до тем: 11. Радянський Союз -- оплот миру, демократії і соціалізму.. – К., 1950. – 120с.
800318
  Страшнюк С.Ю. Матеріали до теми "Західна Європа. 1945-2003 рр." / С.Ю. Страшнюк, Г.Г. Грінченко. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.1). – ISBN 966-8245-82-2
800319
   Матеріали до теоретичної конференції, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1967. – 126с.
800320
   Матеріали до українського біографічного словника : Короткі біографічні довідки. – Київ. – ISBN 966-02-3784-7(серія; 966-02-3785-5)
Вип. 1 : А. – 2006. – 259 с.
800321
   Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 966-02-3167-9
Вип. 9 (12). – 2010. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
800322
   Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 978-96602-6551-6
Вип. 11 (14). – 2012. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
800323
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISBN 966-02-3167-9
Вип. 12 (15). – 2013. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
800324
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 13 (16). – 2014. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
800325
   Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 15 (18). – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
800326
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ. – ISSN 2313-8505
Вип. 16 (19). – 2017. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
800327
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – ISSN 2313-8505
Вип. 17 (20). – 2018. – 202, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
800328
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 1995-. – ISSN 2313-8505
Вип. 18 (21). – 2019. – 210, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
800329
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 1995-. – ISSN 2313-8505
Вип. 19 (22). – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
800330
   Матеріали до української етнології = Materials to Ukrainian etnology : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 1995-. – ISSN 2313-8505
Вип. 20 (23). – 2021. – Резюме укр., англ. мовами
800331
  Глазова О. Матеріали до уроків мови у 8 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 26-38. – ISSN 0130-5263
800332
  Тихоша В. Матеріали до уроків мовленневого розвитку (11 клас, поглиблене вивчення української мови) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.6-9. – ISSN 0130-5263
800333
  Тихоша Валентина Матеріали до уроків мовленнєвого розвитку. 11 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
800334
  Тихоша Валентина Матеріали до уроків розвитку мовлення : 11 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 11-12. – ISSN 0130-5263
800335
  Локтіонов Віталій Матеріали до уроку-лекції "Узагальнення. Всесвітні соціально-економічні відносини" (10 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
800336
  Караваєв В. Матеріали до фавни мурашок лісів в околицях Брянська = Beitrag zur Ameisenfauna der Walder in der Umgegend von Brjansk / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди Фізико-математичного Відділу. Т.ХІІІ, в.1. – Київ : Всеукраїнська АН, 1929. – C.59-63. – Окремий відбиток
800337
  Губарьов М. Матеріали до фауни Chiroptera Нагірного Карабаха (АзРСР) / М. Губарьов. – Київ, 1939. – С. 287-291
800338
  Катеринич А.А. Матеріали до фауни Lepidoptera на Волині. / А.А. Катеринич, 1937. – 289-298с.
800339
  П"ятакова В.Л. Матеріали до фауни жуків-дротяників Київщини. / В.Л. П"ятакова. – вип. 2
15. – 1930. – 221-225с.
800340
  Шарлемань М.В. Матеріали до фауни звірів та птахів Чернігівської області / М.В. Шарлемань. – К., 1936. – 118с.
800341
  Савченко Є.М. Матеріали до фауни УРСР. Пластинчастовусі жуки / Є.М. Савченко. – Київ : АН УРСР, 1938. – 208с.
800342
  Страутман Ф.І. Матеріали до фауни хребетних тварин криволісся Східних Карпат / Ф.І. Страутман, К.А. Татарінов. – Вирізка з журн. Наукові записки, 1949. – 121-152с.
800343
  Лавітська З.Г. Матеріали до флори Erysiphaeeae околиць Києва / З.Г. Лавітська. – Вирізка з Студентських наукових праць КДУ № 4, 1939. – Київ, 1939. – 167-172с.
800344
  Лазаренко А.С. Матеріали до флори листяних мохів України. / А.С. Лазаренко. – с.
800345
  Лавітська З.Г. Матеріали до флори слизовиків (Myxomycetes) району Середнього Дніпра / З.Г. Лавітська. – Оттиск з журн. Труди Канівського біогеографічного заповідника. №. – К., 1949. – 47-49с.
800346
  Сокіл В. Матеріали до фольклористичної енциклопедії. Випуск 3 // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 589-630. – ISSN 1028-5091
800347
   Матеріали до характеристики каолінів України. – К.
1. – 163с.
800348
   Матеріали до цінування окремих елементів балансу народного господарсьва України. – Х., 1929. – 54с.
800349
  Мойсіенко А. Матеріали до шахового словника української мови (задачні та етюдні теми українських авторів) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 115-135. – ISSN 0320-3077


  Вперше друкується українською мовою фрагмент укладенного автором шахового словника.
800350
  Стамбол І.І. Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 98-111. – ISSN 2222-4203
800351
   Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. екон. відносин ; Нац. ін-т стратег. досліджень ; [заг. ред.: М.М. Палінчак, В.В. Химинець, М.М. Король]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8046-20-0
800352
   Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців" : 15-16 вересня 2005 року, Бердянськ / Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців; МОНУ ; Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ" ; Ін-т економіко-правових досліджень НАНУ ; Техніко-гуманітарна академія (Польща) ; ЗАТ "Приазовкурорт" ; [ редкол. : Котляревський М.Б., Мамутов В.К., Пономаренко В.І. та ін. ]. – Бердянськ : АУІТ "АРІУ", 2005. – 154 с. – ISBN 966-7787-10-9


  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних комп"ютерних технологій в управлінні підприємством і в організації бухгалтерського обліку та аудиту
800353
  Канівец І.І. Матеріали дослідження грунтів в межах Згурівського району / І.І. Канівец. – Київ, 1928. – 27с. – Окр. відбиток з: "Матеріали досліджень грунтів України", Вип. 2
800354
   Матеріали дослідження грунтів України. – [Харків
5 : Материалы для характеристики четвертичных отложений Восточной и Южной Украины/В. И. Крокос. – 1927. – 326с.
800355
   Матеріали дослідження грунтів України. – Х.
6. – 1927. – 151с.
800356
   Матеріали дослідження грунтів України. – Х.
7. – 1927. – 62с.
800357
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
1. – 1928. – 124с.
800358
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
2. – 1928. – 194с.
800359
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
3. – 1929. – 68с.
800360
   Матеріали дослідження грунтів України. – К.
13. – 1931. – 170с.
800361
  Канівець І.І. Матеріали дослідження становища сільського господарства на солонцях Наддніпрянщини та заходи поліпшити їх / І.І. Канівець. – 24с. – Орк. відбиток
800362
   Матеріали досліджень Михайловського Золотоверхого монастиря 1940-1967 рр. / Н.В. Хамайко, Л.В. Чміль, М.О. Гунь, Л.В. Миронено // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Сон Н.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (34). – С. 152-180. – ISSN 2227-4952
800363
   Матеріали Другого Міжнародного конгресу "Українська освіта у світовому часопросторі", 25-27 жовтня 2007 року / Українська освіта у світовому часопросторі; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства; [упоряд. О.Б. Ярошинський; ред. рада: Кононенко П.П., Ажнюк Б.М., Баран В.Д. та ін.]. – Київ : Рада
Кн. 1. – 2007. – 592с.
800364
   Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної енергетики" : 24-26 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [відп. за вип.: В.О. Резнік]. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 137, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. – Бібліогр.в кінці ст. – ISBN 978-966-2207-43-9
800365
   Матеріали електронної техніки. – Чернівці, 1996. – 39 с.
800366
  Михальський І. Матеріали жандармських управлінь як джерело з історії українськіх політичних партій початку ХХ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.374-386. – ISBN 966-625-033-0
800367
  Щербак М.Г. Матеріали жандармсько-поліцейських та судових органів царизму як джерело вивчення суспільно-політичної історії України : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Щербак М.Г.;. – Київ, 1993. – 43 с.
800368
  Щербак М.Г. Матеріали жандармсько-поліцейського та судових органів царизму як джерело вивчення суспільно-політичної історії України / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 103-107
800369
  Забіяка І.М. Матеріали журналу "Киевская старина" - першоджерело і привід для роздумів (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-11. – Бібліогр.:с 11, Літ.: 4 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор переймається проблемою неуваги дослідників історії української журналістики до журналу "Киевкая старина", який багатьма своїми матеріалами й до цього часу залишається актуальним як з погляду науковця, так і з сьогоднішнього політичного моменту.
800370
  Гриненко О.О. Матеріали журналу "Тризуб" про розслідування вбивства С. Петлюри (1926-1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 34-43. – ISSN 0130-5247
800371
   Матеріали з археології півнчного Причерномор"я. – Одеса
3. – 1960. – 311с.
800372
   Матеріали з геології і геохімії корисних копалин України. – К., 1962. – 176с.
800373
   Матеріали з геології і геохімії корисних копалин України. – К., 1964. – 188с.
800374
  Житецький І. Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м.


  Зміст конволюту: 1. Лист М.О. Максимовича до Т.Г. Шевченка, 1860-го року : [Матеріали і замітки про Шевченка] / [подав Іг. Житецький].. - С. 141-143; 2. Шевченко і харківська молодь : [Матеріали і замітки про Шевченка] / [подав Ігн.П. Житецький].. - ...
800375
  Маркевич О.П. Матеріали з дослідження фауни паразитів риб озера Юксово (Ленінградська область). / О.П. Маркевич. – 363-379с.
800376
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. – Київ : Освіта України. – ISBN 966-8847-32-6
Том 1 : Бердянська чоловіча гімназія, (остання третина 19 століття). – 2006. – 528с.
800377
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdiansk state pedagogical university. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-8847-72-1
Том 2 : Бердянська чоловіча гімназія, (1901-1919 роки). – 2007. – 631с.
800378
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdyansk state pedagogical university / Бердянський державний педагогічний ун-т ; [ упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова ]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-044-2
Т. 3 : Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки). – 2008. – 569 с.
800379
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdyansk state Pedagogical university / Бердянський держ. пед. ун-т ; [упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-103-6
Т. 4 : Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932-1953 роки). – 2009. – 781, [1] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
800380
   Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету = Materials from the history of Berdyansk state pedagogical university / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ. – ISBN 978-966-2569-83-4
Т. 5 : Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953-1991 роки). – 2012. – 637, [1] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
800381
  Пагор В. Матеріали з історії вищої медичної освіти в одному з фондів ЦДАВО України (1920-ті рр.) / В. Пагор, О.М. Завальнюк // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 64-73


  У статті окреслено інформаційне наповнення одного з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Виявляється, що енциклопедичні довідки навіть найновіших вітчизняних історичних енциклопедій не відображають усіх ...
800382
   Матеріали з історії візантійсько-слов"янської літератури та мови. – Одеса, 1928. – 544 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
800383
  Шваб А. Матеріали з історії Кременецького ліцею 1920-1939 рр. у фондах Кременецького краєзнавчого музею / А. Шваб, Н. Оболончик // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 239-241
800384
   Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 2001. – 448с. – (Навчальні посібники). – ISBN 996-95154-2-4
800385
  Берладіна К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування / К. Берладіна. – Харків : [б. в.]
Зб. 1, Ч. 2 : Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелоней від середини 17 до 20 ст. – 1928. – [1], С. 68-106, [19] с. : табл. 6-15. – Табл. LVI-LXV
800386
  Берладіна К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування / К. Берладіна. – Харків : [б. в.], 1937. – [1], С. 389-411, [14] с. : 10 табл. – Відбиток: Наукові записки наук.-дослідчої катедри іст. укр. культури, № 6
800387
  Федченко П.М. Матеріали з історії української журналістики : учб. посібник для фак-тів журн. ун-тів УРСР / П.М. Федченко. – Київ : Видавництво Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
Вип. 1. – 1959. – 339 с.
800388
  Сидорчук Т. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія": зміст, склад, видові характеристики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 517-526
800389
   Матеріали з метеорології і гідрології України. – К., 1963. – 143с.
800390
   Матеріали з петрографії та мінералогії Українського кристалічного щита. – Київ : АН УРСР, 1963. – 99 с.
800391
   Матеріали з питань статевої рівності в американському конституційному і трудовому праві : 1-2 липня 1999 р. : Верховенство права. – 206 с
800392
  Квітковський В.І. Матеріали з рільництва жителів поселення П"ятницьке I / В.І. Квітковський, Г.О. Пашкевич, С.А. Горбаненко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 0235-3490
800393
  Верба І.В. Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 4/6 (244). – C. 80-83
800394
  Кучерів О.І. Матеріали з фазовими переходами для перемикання мікрохвильового випромінення : дис. ... д-ра філософії : 102, 10 / Кучерів Олеся Ільківна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 144 арк. + Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. – Додатки: арк. 142-144. – Бібліогр.: арк. 120-141
800395
  Лобко Н.В. Матеріали загальноросійських переписів: інформаційний потенціал та особливості використання у генеалогічних дослідженнях // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 36-45. – ISSN 2227-183Х
800396
   Матеріали засідання секції "Соціаологія" молоді. – К., 1993. – 160с.
800397
   Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів. – ISBN 966-02-0451-5
Вип.2 : 1995-1997рр. – 1999. – 480с.
800398
  Захарчук А.С. Матеріали засідань Української Центральної Ради як джерело дослідження її державотворчої діяльності: до проблеми відносин з тимчасовим урядом // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-34
800399
   Матеріали зборів партійно-господарського активу Української РСР 25 травня 1984 р. : 25 травня 1984 року. – Київ : Політвидав України, 1984. – 120 с.
800400
  Куцкір Г.М. Матеріали звуко-, відеозапису як вид джерела доказів у кримінальному провадженні // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 430-442. – ISSN 0130-2655
800401
  Кіца М.О. Матеріали ЗМІ як інструментарій інформаційної війни у воєнний час / М.О. Кіца, І.М. Мудра // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 46-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
800402
  Капустін К. Матеріали золотоординського та литовського часів з Києва // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2312-9697
800403
   Матеріали І-V з`їздів Соціалістичної партії України. – Київ : Редакція журналу"Вибір". – ISBN 966-2257-01-6
Т.1 : 1991-1994. – 1997. – 236с.
800404
   Матеріали і документи до вивчення історії комуністичної партії. – Київ
1. – 1938. – 543с.
800405
   Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів : Ін-т укр-ства ім і.Крип"якевича НАНУ. – ISBN 966-02-3997-1
Вип. 10. – 2006
800406
  Майстренко-Вакуленко Матеріали і техніки рисунків іконописної майстерні Києво-Печерської лаври // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 435-454. – ISSN 1992-5514
800407
  Йовенко Я. Матеріали І. Стешенка у фондовій колекції // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 30-35 : фото. – ISSN 0131-2685
800408
   Матеріали ІІ конференції молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – 228с. – (Бібліотека журналу "Беркут" ; 3)
800409
   Матеріали ІІ конференції молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – 227 с.
800410
   Матеріали ІІ міжнародного симпозіуму "Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій". – Львів-Дубляни : Слово і комерція, 1996. – 448с.
800411
  Потульницький Г. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 205-209. – ISSN 2222-5250
800412
   Матеріали інтелектуального форуму України. – Київ : Логос, 2003. – 76 с. – ISBN 966-581-409-5
800413
   Матеріали історико-краєзнавчої конференції "Макарівські історико-краєзнавчі читання" : смт Макарів Київ. обл., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України [та ін. ; упоряд. Савченко Г.П., Гедз В.А., Букет Є.В.]. – Київ : Пугач О.В., 2012. – 202, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8359-10-1
800414
  Пірко В.О. Матеріали картографії як джерело до історії Півдня України ХVІІІ ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 25-39. – (Нова серія ; вип. 5/6)
800415
   Матеріали комплексної експедиції в районі Дніпрельстану. – К.
1. – 1934. – 159с.
800416
   Матеріали Конференції високого рівня стосовно майбутнього Європейського суду з прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 1. – С. 774-802
800417
   Матеріали конференції молодих вчених біологічного факультету. – Київ, 1966. – 99с.
800418
   Матеріали конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2007" : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, міжнародно-правова секція) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 104-116. – ISSN 1814-3385


  В розділі представлені тези виступів з різноманітної міжнародно-правової тематики: деякі проблеми співробітництва в енергетичній сфері, питання використання Дунаю, регулювання питань сільського господарства в рамках СОТ, різноманітні аспекти ...
800419
   Матеріали конференції, присвяченої 80-й річниці від дня заснування державного показового Дитячого містечка ім. III Комінтерну в Одесі "Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи" : Матеріали конференції, присвяченої 80-й річниці від дня заснування державного показового Дитячого містечка ім. ІІІ Комінтерну в Одесі / Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи; МОНУ; Одеська нац. юрид. акад.; Ред.кол.:А.І.Паньков, М.О.Баймуратов и др. – Одеса : Юридична література, 2001. – 252 с. – ISBN 966-7694-75-5
800420
   Матеріали конференції, присвяченої підсумкам науково-дослідної роботи за 1963 рік : Тези. – Ізмаїл, 1964. – 68с.
800421
  Круглицький М.М. Матеріали космічної ери / М.М. Круглицький. – Київ : Наукова думка, 1974. – 142 с.
800422
   Матеріали Котляревських читань 1967 року. – Х.
5. – 1969. – 192с.
800423
   Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства ; наук. ред. й упоряд. д-ра філол. наук, проф. Оксани Сліпушко. – Київ : [б. в.], 2015. – 73 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
800424
   Матеріали круглого столу "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 77-94. – ISSN 0236-1477


  19 листопада 2014 року кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка в партнерстві із часописом "Слово і час" провели семінар на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна". Із програмними ...
800425
   Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / М-во культури України, Держ. агенція промоції культури України, Нац. заповідник "Софія Київська", Наук.-дослід. від. "Ін-т "Свята Софія" ; [редкол.: Н.М. Нікітенко (наук. ред.) та ін. ; відп. за вип.: Н.М. Куковальська]. – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – 146, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2377-29-3
800426
   Матеріали липневого (1968 року) Пленуму ЦК КПРС. – Київ, 1968. – 23с.
800427
   Матеріали липневого (1978 року) Пленуму Центрального Комітету Компартії України. – Київ : Політвидав України, 1978. – 56 с.
800428
   Матеріали листопадового (1977 року) пленума Центрального Комітету Компартії України. – Київ : Політвидав України, 1977. – 51 с.
800429
  Клебан Л. Матеріали львівських архівів і бібліотек як джерело до вивчення наукової та громадської діяльності Михайла Возняка // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 262-268. – ISSN 2078-6077
800430
   Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених "Актуальні дослідження іноземних мов і літератур" / Актуальні дослідження іноземних мов і літератур, міжвуз. наук.-практ. конф.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Каліущенко, А.А. Пузік, М.Г. Сенів, Л.А. Мироненко. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – 334 с.
800431
   Матеріали Міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І.Я. Франка. – Львів, 1968. – 135 с.
800432
   Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань "Філософія фінансової цивілізації : людина у світі грошей" : Львів, 10-11 червня 2008 року / Ун-т банківської справи НБУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; Московський держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова та ін.; [ редкол.: Т.С. Смовженко, Ю.М. Осипов, А.А. Мазаракі та ін. ]. – Львів, 2008. – 416 с.
800433
  Валанчюс В. Матеріали Міжнародного круглого столу "Гарантії здійснення права власності та йогоо захист в особливих умовах" / В. Валанчюс, Н. Кузнєцова, Р. Майджаник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 8 (192). – С. 2-6
800434
   Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [за наук. ред. Купчика О.Р.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 107, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
800435
   Матеріали Міжнародного семінару "Проблеми оборони в демократичних суспільствах", 4 травня-22 червня 1995 р., Київ / Проблеми оборони в демократичних суспільствах; За ред. Вергуна В.А., Тищенко Л.В., Шинкаренка В.І.;Укра на.Ін-т міжн.відносин КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Різо-Принт, 1995. – 191с.
800436
   Матеріали міжнародної конференції / Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення; Ін-т регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна"; Керівник проекту І. Солоненко. – Київ : К.І.С., 2003. – 206с. – ISBN 966-8039-25-4
800437
   Матеріали міжнародної конференції " Реформування сектору безпеки України: отриманий досвід" // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 4-97.
800438
   Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового гос-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: Хмара М.П. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 197 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800439
   Матеріали міжнародної конференції "Північне Причорномор"я: до витоків слов"янської культури" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-106. – ISSN 0869-3595


  IV читання пам"яті академіка О. М. Трубачова-Алупка, 2006
800440
   Матеріали міжнародної конференції (Україна, Київ, 11 квітня 2002 року) / Тероризм і національна безпека України; НАВСУ. Міжвідом. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організов. злочин.; Гол. ред.: Я.Ю.Кондратьєв. – Київ : НАВСУ, 2003. – 276с.
800441
   Матеріали міжнародної конференції"Північне Причорномор"я: до витоків слов"янської культури" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 77-143. – ISSN 0869-3595


  П"яті читання пам"яті академіка О. М. Трубачова.
800442
   Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми математичної освіти" : ПМО - 2009 : 7-9 квітня 2009 року, м. Черкаси, Україна / МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін] ; [ред.кол.МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін] ; [ред.кол. Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А. та ін.]. – Черкаси, 2009. – 290 с.
800443
   Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна), Ін-т проф. Жана-Урбана Сандала (Норвегія) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 90, [2] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7801-27-5
800444
   Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 14 листоп. 2019 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Кристіанштад. ун-т (Швеція) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7801-07-7
800445
   Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Україна) ; Ін-т проф. Жана-Урбана Сандала (Норвегія) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – 121, [1] с. : іл., табл. – Ст. частк. англ. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7801-37-4
800446
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах: Виховання в контексті соціальної адаптації ... / Виховання в контексті соціальної адаптації студенства; МОіНУ; Ред. кол.: В.І.Астахова. – Харків : Народна українська академія. – ISBN 966-8558-03-0; 966-8558-04-9
Частина 1. – 2003. – 220 с.
800447
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах: Виховання в контексті соціальної адаптації ... / Виховання в контексті соціальної адаптації студенства; МоіНУ; Ред. кол.: В.І.Астахова. – Харків : Народна українська академія. – ISBN 966-8558-03-0; 966-8558-05-7
Частина 2. – 2003. – 176с.
800448
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Chernivtsi international medical conference (CIMEC) 2017"2" : м. Чернівці 05 груд. 2017 р. / ГО "Буковин. мед. громада" [та ін.] ; [ред. рада: Є.Р. Денека (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 79, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., рос., англ. – ISBN 978-617-7611-01-0
800449
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Азербайджан - Україна: перспективи розвитку стратегічного партнерства", присвяченої 80-річчю Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва / Азербайджан - Україна: перспективи розвитку стратегічного партнерства; Посольство Азербайджан. Республіки в Україні; Республіці Білорусь і Респуб. Молдова; Упор. Агазаде Ф., Гулієв А. – Харків : Форт, 2003. – 208 с. – На тит.арк. назва паралельно укр. та азерб. мовами. – ISBN 966-7097-64-1
800450
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн [та ін.] ; [редкол.: Гончар Б.М. (голова) та ін. ; уклад. та наук. ред.: О.П. Машевський, О.О. Сухобокова]. – Київ : Логос, 2013. – 282, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Зміст укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-651-2
800451
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. Гельсінська спілка з прав людини ; Ун-т Центр. Ланкаширу (Сполучене Королівство) на Кіпрі ; за фін. підтримки Агентства США з міжнар. розвитку (USASD) ; [редкол.: І.А. Грицяк та ін.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – 361, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
800452
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" = Материалы международной научно-практической конференции "Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций" : 24.10-25.10.2013 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; [редкол.: Ільганаєва В.О. та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 2013. – 248, [15] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. рос. - Текст укр., рос., англ. - Назва обкл.: Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы международной научно-практической конференции, 24-25 октября 2013 г. – Бібліогр. наприкінці ст.
800453
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. фак., Фак. європ. права та правознавства, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. фак. ; [редкол.: Бисага Ю.М. (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – 267, [1] с. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-84-8
800454
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. музей "Меморіал жертв голодомору" ; Фундація укр. Голодомору-Геноциду (Чикаго, США) [та ін.] ; [редкол.: Л. Гасиджак (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Ю. Коцур]. – Київ : О. Філюк, 2017. – 197, [3] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7122-39-4
800455
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" = Die Europaisierung der Ukrainischen Juristischen Ausbildung: deutsch-ukrainische Erfahrungen : Київ, 21-22 листоп. 2014 / Федеральне М-во освіти і науки Федератив. Респ. Німеччина, Ун-т ім. Георга Августа М. Геттінгена, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр нім. права, Нім.-укр. правознавчий діалог. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – 142, [1] с. – Дод. тит. арк. нім. - Текст укр., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
800456
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна), Варшав. технол. ун-т "Варшавська політех." (Польща) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – 92, [4] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-75-0
800457
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Технол. ун-т м. Лулео (Швеція) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 66, [2] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-81-1
800458
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 15-16 листоп. 2018 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України (Україна) ; Кристіанштадський ун-т (Швеція) [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 79, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8177-8177-93-4
800459
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / М-во культури та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; [редкол.: О.О. Стасюк (голов. ред.) та ін.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7837-20-5
800460
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Політичні репресії на Поділлі в 20 столітті" / Політичні репресії на Поділлі в 20 столітті; Вінницька обласна держ. адміністрація; ВОР; Ред.кол.: А.Т.Давидюк, П.М.Кравченко, В.П.Лациба. – Вінниця : Велес, 2002. – 212с. – ISBN 966-7993-26-4
800461
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; [редкол.: Бевзенко В.М. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 307, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7178-01-8
800462
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів" : (11 липня 2006 р.) / "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів", міжнар. наук.-практ. конф.; Ін-т Медіа Права ; [за ред.: В.П. Палюка, Т.С. Шевченка ; упоряд. Т.Г. Бондаренко]. – Київ : [Чабаненко Ю.А.], 2007. – 173, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-493-028-1
800463
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, Н.Л. Губерська та ін.]. – Київ : Гельветика, 2018. – 111, [1] с. – Окремі статті рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-966-916-708-8
800464
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2006: стратегія оптимального розвитку" : ( 15-16 травня 2006 року, м. Харків) / "Регіон-2006: стратегія оптимального розвитку", міжнар. наук.-практ. конф.; МОНУ ; Харк.нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006. – 350 с. – ISBN 966-623-338-X
800465
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (16-17 жовтня 2008 року, м. Харків) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-623-537-7
800466
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія" : присвяч. 90-річчю з дня народж. ветеранів Великої Вітчизняної війни, співробітників каф. хірург. стоматології та щелеп.-лиц. хірургії Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, Короленко Александра Марковича та Коваль Ніни Сидорівни / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2013. – 170 с. : іл., табл. – До 175-річчя з дня заснування Національного медичного університету імені 0.0. Богомольця (1941-2016). - Ст. укр, рос. – Бібліогр.: с. 169-170
800467
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія" : 12 трав. 2017 : присвяч. 100-літтю Поля Луї Тесье, 100-літтю Павла Захаровича Аржанцева : 12 трав. 2017 / М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Каф. хірург. стоматології та щелеп.-лиц. хірургії [та ін. ; заг. ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2017. – 236 с. : іл., табл. – Ст. укр., частково рос.. - Назва обкл.: V з"їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, Київ 2017. – Бібліогр.: с. 231-236
800468
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія", присвяченої 175-літтю НМУ імені О.О. Богомольця, 120-літтю з для народження проф. Фетісова М.В., 90-літтю проф. Бердюка І.В., 20-літтю УАЧЩЛХ : 13 трав. 2016 / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2016. – 272, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 267-272
800469
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія", присвяченої 25-річниці створення Національної академії медичних наук України, 40-річчю відновлення наукової дентальної імплантації в Україні : 11 трав. 2018 / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2018. – 228 с. : іл., табл. – Ст. укр, рос.
800470
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення" : Львів, 01-02 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; відп. за вип. Б.Б. Семак]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-602-312-8
800471
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії [та ін. ; редкол.: Чайковський А.С. та ін.]. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – 333, [1] с. : портр. – 200 років від дня народження Т.Г. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка з повагою від одного з членів Редколегії! Підпис. 25 вересня - 7 жовтня 2014 р.
800472
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ : Гельватика, 2018. – 379, [1] с. – Ст. укр. частк. англ. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-562-6
800473
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Трансформація системи публічного управління створенням здоров"язбережувального та безпечного простору України (модернізація, інновації, розвиток)" : 22 черв. 2020 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Каф. публ. упр. (МАУП) [та ін. ; за заг. ред. О.І. Пархоменко-Куцевіл]. – Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. – 105, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800474
   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2013. – 671, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800475
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Шимон Голлош - яскравий представник Нодьбанської школи живопису, педагог та художник". До 160-ої річниці від дня народження 22-23 лютого 2017 року // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 10-31. – ISSN 2520-6419
800476
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Гельветика, 2020. – 154, [2] с. – Назва обкл.: Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку. 13 березня 2020 року. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
800477
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 10 - 11 жовтня 2001 року) / Туризм у 21 столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості; МОіНУ; Держ. тур. адмін. України; Упор.: Т.С. Пархоменко, С.В. Горський. – Київ : Знання України, 2002. – 560с. – ISBN 966-7999-31-9
800478
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) / Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку, міжнар. наук.-практ. конф; МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ, Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2007. – 252 с. – ISBN 966-623-412-2
800479
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ГІС-Форум 2001, 18 - 20 грудня 2001 р.. – Київ, 2001. – 236с. – На обкл. 5 ГІС форум
800480
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: "Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень" / Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень; Держ. комітет України у справах сім"ї та молоді; Держ. ін-т проблем сім"ї та молоді; Упоряд. А.Толстокорова. – Київ, 2002. – 222с. – ISBN 966-7902-26-9
800481
   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Міжбюджетні відносини центру та регіонів / Міжбюджетні відносини центру та регіонів; Редкол.: П.І.Гайбуцький, В.М.Геєць, В.І.Кравченко та ін. – Київ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-669-113-2
800482
   Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / М-во культури України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800483
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави "24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
800484
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави" : Секції "Ресурсний потенціал біомаси в Україні" та "Системи машин та обладнання для роботи з використанням альтернативних видів палива та енергії" 24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 2 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
800485
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави" : Секція "Стан та розвиток біоенергетичних технологій" 24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 3 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
800486
  Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енкргетичної та екологічної безпеки держави" : Секції "Економічні та екологічні аспекти біоенергетики (виробництва біопалива)" та "Проблеми законодавства, стратегії розвитку і фінансування біоенергетики (виробництва біопалива)" 24-26 березня 2010 р. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави"
800487
   Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" = International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" : до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам"яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) : 22-24 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-305-093-5
800488
   Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" = International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" : до 60-річчя з дня заснування Терноп. нац. техн. ун-у ім. Івана Пулюя та 175-річчя з дня народж. Івана Пулюя (14-15 травня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – 283, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-305-106-2
800489
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)" : [м. Київ, 19-20 листопада 1998 року] / Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України); Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; НДФІ при Мін-ві фінансів України ; Ін-т міжнар. розвитку Гарвардського ун-ту (США) ; редкол. : Філіпенко А.С., Бузинар Б.А., Гальчинський А.С. та ін. – [Київ] : [Діалог Прес], 1998. – 283 с. : іл., табл.
800490
   Матеріали Міжнародної наукової конференції "Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця" : присвяч. 115 річниці від дня народж. видат. економіста, Нобелів. лауреата з економіки 1971 р. : 26-28 трав. 2016 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна) ; Університет. Агентство Франкофонії ; Харків. облдержадмін. [та ін.]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – 42, [6] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Статті укр., рос., англ., фр. – ISBN 978-966-8177-73-6
800491
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, за сприяння Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАН України [та ін. ; вступ. сл.: Губерський Л.В. ; організац. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 230 с.
800492
   Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" = Abstracts international scientific conference "Unconventional sources of hydrocarbons in Ukraine: exploration, prospects" : 27-29 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України ; М-во екології та природн. ресурсів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С.А. Вижва (відп. ред.), О.М. Карпенко, В.А. Михайлов та ін.]. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – 163, [1] с. : іл., табл. – Статті та зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
800493
   Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті; Ред.кол.: Губерський Л.В., Бруз В.С., Буткевич В.Г. та ін. – Ялта, 2000. – 287с.
800494
   Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 21-23 берез. 2012 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [Британська рада в Україні] ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : Вид. цент КНЛУ, 2012. – 769, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800495
   Матеріали міжрегіональної конференції молодих учених. – Горлівка, 2003. – 232с. – ISBN 966-8469-06-2
800496
   Матеріали молодіжної школи-семінару VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки (Україна) ; ДНУ "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" (Україна) [та ін.]. – Харків : Мадрид. – ISBN 978-617-7988-58-7
Т. 2 : / [редкол.: В.П. Ткаченко та ін.]. – 2021. – 111, [1] с. : іл. – Назва обкл.: VI Міжнародна науково-технічна конференція "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології". VI International scientific-technical conference "Pri9nt, multimedia & web". Матеріали молодіжної школи-семінару. – Бібліогр. в кінці ст.
800497
   Матеріали на допомогу створенню на базі ЦБС Публічних центрів регіональної інформації. – Київ, 2000. – 50 с.
800498
   Матеріали Наради працівників сільського господарства Української РСР. – Київ, 1962. – 127с.
800499
   Матеріали наради учителів, що працюють з двома класами. – К., 1938. – 95с.
800500
   Матеріали наукових заходів : Наук. конф. "Підвищення стійкості економіки в умовах геоекон. нестабільності : нац. та глобал. виміри ", 26 лют. 2015 р., м. Київ : Круглий стіл "Центри сили" в світовій економіці: конкуренція або співробітництво", 12 берез. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: к.е.н. Хмара М.П., к.е.н. Підчоса О.В., к.е.н. Шкрабалюк Ю.О.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
800501
   Матеріали наукових читань "Дніпровська орбіта - 2008" : присвячено 100-річчю від дня народження Валентина Петровича Глушко, (11-13 вересня) / Національне космічне агенство України; Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова; [ гол. ред. Санін Ф.П.; редкол.: Петренко О.М., Дячук І.Д., Мурзін О.Б. та ін. ]. – Дніпропетровськ : НЦАОМ, 2008. – 190 с. – ISBN 9667459118
800502
   Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С.Г.Hавашиним. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 240 с. – ISBN 9667459118
800503
   Матеріали наукових читань, присвячених 80-річчю від дня народження академіка НАН України Олександра Савича Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С. 4-92. – ISSN 0027-2833
800504
   Матеріали науково-краєзнавчої конференції, приуроченої 300-й річниці страти Данила Братковського м. Луцьк, 22-23 листопада 2002року : Науковий збірник / Данило Братковський - поет і громадянин; Волинська облдержадміністрація. Волинський краєзнавчий музей; Ред. група: А.Силюк, Н.Пушкар, О.Бірюліна. – Луцьк, 2002. – 161с. – ISBN 966-7397-10-6
800505
   Матеріали науково-меморіальної експедиції "Місцями голодомору в Україні 1933 р." / [ ред. М. Зваричевська ]. – [ Б.м. ] : Анна Семенюк, 2008. – 52 с. : фотоіл.
800506
   Матеріали науково-методичного семінару "Сучасні підходи до навчання англійської мови в початковій школі у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання" : Присвяченого 90-річчю Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка та 10-річчю спеціал. "мова та література (англійська) фак-ту початкового навчання, (12 травня 2006 р.) / Сучасні підходи до навчання англійської мови в початковій школі у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; Чернігівський держ пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка; Відп. за вип. Іванишина В.П. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2006. – 76 с.
800507
   Матеріали науково-методичної конференції "Програмно-технічні засоби інформації освіти". – К., 1995. – 157с.
800508
   Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України ; [за заг. ред. О.І. Локшина, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – ISBN 978-966-2633-02-3
Ч. 1. – 2011. – 290, [2] с. : іл., табл. – За підтримки: Ін-ту інформ. технологій і засобів навч. НАПН України, Ін-ту пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Сум. держ. пед. ун-ті ім. А.С. Макаренка, Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Бібліогр. в кінці ст.
800509
   Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України ; [за заг. ред. О.І. Локшина, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – ISBN 978-966-2633-03-0
Ч. 2. – 2011. – 229, [1] с. : іл., табл. – За підтримки: Ін-ту інформ. технологій і засобів навч. НАПН України, Ін-ту пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Сум. держ. пед. ун-ті ім. А.С. Макаренка, Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Бібліогр. в кінці ст.
800510
   Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини, Ін-т педагогіки ; [за заг. ред., передм. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 151, [1] с. : іл., табл. – За підтримки: Ін-ту пед. освіти та освіти дорослих, Ін-ту інформ. технологій і засобів навчання, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", Сум. держ. пед. ун-ті ім. А.С. Макаренка, Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини, Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. – Бібліогр. в кінці ст.
800511
   Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України [та ін. ; за заг. ред., передм. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун]. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2249-24-8
800512
   Матеріали науково-практичної конференції ""Німецькі поселення в Україні 2 пол. 18 - 1 пол. 20 ст.", присвяченої 240-ій річниці від часу заснування Біловезької німецької колонії (18-19 вересня 2007 р.) / Відділ культури і туризму Бахмацької райдержадміністрації ; Бахмацький районний історичний музей ; [ за ред. Т.М. Стрикун ]. – Бахмач, 2008. – 128 с.
800513
   Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т. Півд. регіон. наук. центр. Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Стратонов В.Н. та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2014. – 291, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-91-6
800514
   Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій, Навч.-наук. ін-т менеджменту та підприємництва ; [відп. за вип. І.І. Тищенко]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – 169, [1] с. : іл., табл. – Ст. частково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
800515
   Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Гладуш Н.Ф. та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 291, [1] с. : іл. – Ст. укр., фр. та нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
800516
   Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Гладуш Н.Ф. та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 316 с. : табл. – Ст. укр., англ., фр., нім. та ін. – Бібліогр. в кінці ст.
800517
   Матеріали науково-практичної конференції "Питання удосконалення судової системи України" / Питання удосконалення судової системи України; Академія правових наук України; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого за сприяння Проекту Агенства міжнар. розвитку США "Україна: Верховенство права"; Редкол.: Ю.В. Баулін, Н.В. Сібільова, Девід М. Вон. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 148с. – ISBN 966-8759-31-1
800518
   Матеріали науково-практичної конференції "Роль дипломатичного протоколу та етикету в сучасних міжнародних відносинах" / Роль дипломатичного протоколу та етикету в сучасних міжнародних відносинах (Київ; 2002); КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2002. – 36с.
800519
   Матеріали науково-практичної конференції "Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування" / Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування", (Київ; 2002); Національний банк України. – Київ, 2002. – 270с.
800520
   Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 30 берез. - 1 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: Матвієнко О.В. та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 371, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800521
   Матеріали науково-практичної конференції бібліотечних працівників вузів України присвяченої 50-річчю Великої Жовстнеовї соціалистичної революції. – К., 1969. – 207с.
800522
   Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 200-літтю з дня народження видатного вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича (1804-1873) та Дню міста Канева : 1 жовтня 2004 р. / Науково-практична конференція, присвячена 200-літтю з дня народження видатного вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича (1804-1873) та дню міста Канева; М-во культури і мистецтв України, Канів. міська рада, Шевченків. нац. заповідник, Канів. училище культури і мистецтв ; [редкол.: Тулін В.І. (голова) та ін.]. – Канів : Видавництво ЧНУ, 2004. – 154, [2] с.
800523
   Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.) : Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.) / Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики); Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, Координаційний Центр громадської ініціативи; Відп. ред. Б.Ковальчук. – Львів : Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, Наукове Товариство ім. Шевченк, 2003. – 416с. – ISBN 966-7155-71-4
800524
   Матеріали науково-технічної конференції "Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні" : [в рамках XI Міжнар. виставкового форуму] "Технології захисту - 2012" / Держ. агентство України з упр. зоною відчуження, Держ. корпорація "Укр. держ. об-ня "Радон" ; [підгот.: Г.О. Жильцова та ін.]. – Київ : КІМ, 2012. – 111, [1] c. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
800525
  Гримич М.В. Матеріали наукової експедиції для вивчення етнічної історії та етнокультури населення Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 27-49. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить фрагменти спогадів респондентів (кримських татар) за такими темами: господарська діяльність, усна історія, звичаєве право, обрядова культура та вірування. Ці матеріали дають нам картину збереженості традиційної культури кримських татар ...
800526
   Матеріали Наукової і конференції, присвяченої 40-річчю Великої Жовтневої соціалистичної революції : Тези доп. – Житомир, 1957. – 45 с.
800527
   Матеріали Наукової іконференції професорсько-викладацького складу по підсумках науково-дослідної роботи за 1967 рік. – Київ, 1967. – 271с.
800528
   Матеріали наукової конференції Всеукраїнского Братства вояків УПА : Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія: Історія, уроки, сучасність. 16-17 січня 1993р., м. Івано-Франківськ. – Стрий : Увіс, 1993. – 126с.
800529
   Матеріали наукової конференції молодих науковців. – Ужгород, 1969. – 182с.
800530
   Матеріали Наукової конференції по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля. – Вып. 1. – Львів : Львівський університет
Природні умови, ресурси та розміщення продуктивних сил на Поділлі. – 1966. – 175 с.
800531
   Матеріали Наукової конференції, присвяченої 50-річчю Коуністичної партії України. – Одеса, 1968. – 188с.
800532
   Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Є.К. Лазаренка. – Львів, 1992. – 96с.
800533
   Матеріали наукової сесії. – Львів : Львів.обл.книж.-журн.вид-во
Зб. №10. – 1952. – 136с.
800534
  Дудко О. Матеріали неоліту і бронзи з колекції Щорського Історичного музею // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 394-399. – ISBN 978-966-171-795-3
800535
  Демченко Т. Матеріали особового фонду Іллі Шрага в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарнавського як джерело вивчення культурної спадщини України // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 114-121. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
800536
  Трибуцька О.А. Матеріали особового фонду Павла Рябкова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 137-142. – ISSN 0320-9466


  До 165-річчя від дня народження відомого вченого-етнографа і громадського діяча.
800537
   Матеріали охорони природи на Україні. – Х.
1. – 1928. – 185с.
800538
   Матеріали педагогічних конференцій 2015-2017 роки : [збірка] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об"єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. навч.-метод. центр закладів культури і мистецтва ; [редкол.: В.Ю. Нечепуренко (голова) та ін. ; відп. за вип. О.С. Стрильчук]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 63, [1] с. – Текст кн.: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-371-0
800539
  Зінорук Н.О. Матеріали перевірки читання мовчки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 24. – С. 18-24.
800540
  Грибанова С. Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 103-111
800541
   Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / Ін-т соціальної та політ. психології Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; ред. група: Л.А. Найдьонова та ін. ; за наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, В.В. Савінова]. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – 169, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
800542
   Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної сходознавчої конференції : зб. наук. праць. – Київ : [б. в.]
Вип. 1. – 1998. – 127, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
800543
   Матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції / Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагогічних наук України; Ред. І.Г.Грабар. – Житомир, 2003. – 136с.
800544
   Матеріали Першої міжнародної конференції "Переклад і мова: компаративні студії" = Book of abstracts of the first international conference "Translation and language: comparative studies" : 27-28 берез. 2019 р. / [Міжнар. фонд Івана Франка та ін.]. – Київ : Логос : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. – 166, [2] с. – Назва та відомості щодо назви на тит. арк. та обкл. парал. укр., англ. - Ст. укр., англ., нім. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7446-79-7
800545
   Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці = Proceedings of the first bi-annual conference on Canadian studies, 26-28 February 2010, Chernivtsi / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Богатирець В. та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Канадознавство. - На обкл. дані парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
800546
   Матеріали першої сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання, 11-12 квітня 1984. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1984. – 78 с.
800547
   Матеріали першої, другої та третьої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2008. – 103 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
800548
   Матеріали пленуму Центрального Комітету Компартії України 31 березня 1990 року. – Київ : Політвидав України, 1990. – 64 с.
800549
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС. – Київ : Політвидав України, 1982. – 12 с.
800550
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС. – М, 1984. – 16с.
800551
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС. – К, 1984. – 32с.
800552
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС, 15-16 березня 1989 р.. – Київ : Політвидав України, 1989. – 171 с.
800553
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС, 17-18 лютого 1988 р.. – Київ : Політвидав України, 1988. – 74 с.
800554
   Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС, 29 липня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 46 с.
800555
   Матеріали по дослідженню грунтів України. – Х.
1. – 1926. – 256с.
800556
   Матеріали по обміну досвідом роботи організації товариства. – К., 1962. – 36с.
800557
   Матеріали по обміну досвідом роботи організації товариства. – К., 1962. – 29с.
800558
  Дегтярьов С. Матеріали повітових судів Лівобережної України (характеристика джерела) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати матеріали повітових судів Лівобережної України як історичне джерело та показати стан збереженості документів цих установ в обласних архівах. In the article are analysis of stuffs of district courts of Ukraine (of the ...
800559
   Матеріали позачергового ХХІ з"їзду КПРС. – Київ, 1959. – 308с.
800560
  Кірієнко О. Матеріали поліційного нагляду як джерело для вивчення українського політичного руху (на прикладі "Київського українського клубу") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-25. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Київського українського клубу як національно-революційної організації. In article the activity of the Kiev Ukrainian Club is analyzed as national-revolutionary organization.
800561
  Палієнко М.Г. Матеріали Празького архіву як джерело з історії української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-125. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Визначено та охарактеризовано основні комплекси джерел з історії української державності, які були зібрані представниками української еміграції у Празі у період між двома світовими війнами. This article is devoted to the analyses of the main complexes ...
800562
  Осередчук О.А. Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету
800563
   Матеріали про 5-ку соціалістичного будівництва. – Одеса, 1930. – 32с.
800564
   Матеріали про виконання наказу виборців зінов"ївською міськрадою у скликання за час з 1 квітня 1929 р. до 1 січня 1931 р.. – Зінов"ївськ : Вид. Зінов"ївської міськради, 1931. – 126 с.
800565
  Моргуновська Л.Р. Матеріали про відбудову Успенського собору // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.95-98. – ISBN 966-7671-25-9
800566
  Іофанов Д.М. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка / Д.М. Іофанов. – Київ, 1957. – 239с.
800567
   Матеріали про життя, науково-педагогічну діяльність, наукові дослідження / укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 242-255


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
800568
  Ханко В. Матеріали про музейні установи Полтавщини (перша половина ХХ ст.) // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 354-359
800569
   Матеріали про роботу місцевої промисловості Дніпропетровської області в 1934 році. – Дніпропетровськ, 1935. – 65с.
800570
   Матеріали про розвиток мов в Українській РСР. – К., 1991. – 47с.
800571
   Матеріали ПСП 1994-1999 [Електронний ресурс] : Програма сприяння парламентові України. – Київ
Ч.3. – 1 CD. – Англійська та українська версії; СВ: Процесор Pentium - 120 MHz; Оперативна пам"ять - 32 Mb; Жорсткий диск об"ємом 30 Mb; Наявність CD-ROM; Монітор SVGA; OC Windows 95/98/2000/NT
800572
   Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України" : 22 листопада1995 р. / "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України", регіон. наук.-теорет. конф.; Львів. ін-т внутрішніх справ при Укр. акад. внутрішніх справ ; [відп. за вип. Б.Й. Токарський]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996. – 46с. – До 400-річчя від дня народження гетьмана України Богдана-Зиновія Хмельницького
800573
   Матеріали республіканської наради працівників сільського господарства Полісся. – К., 1952. – 188с.
800574
   Матеріали Республіканської наукової конференції з питань політехнічного навчання в школах Української РСР. – К.
1. – 1956. – 247с.
800575
   Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19-21 вересня 1997 року) / Світовий Конгрес українців Холмщини і Підляшшя; Рівненська ветеранська орг. т-во "Холмщина"; [редкол. : Пацула Й. та ін.] ; [в дскусії беруть участь : І. Білас, В. Сергійчук, В. Борисенко, Г. Вишневська та ін.]. – Рівне, 1998. – 130 с.
800576
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
Семінар 1 : Що таке "відкритий доступ"? Рух європейських університетів за відкритий доступ. – 2009. – 30 с.
800577
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викладачів, аспірантів, студентів / Шкодзінський О.К. [та ін.] ; МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
Семінар 2 : Огляд існуючих інституційних репозитаріїв у світовій науковій спільноті. – 2009. – 22 с.
800578
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Онисько Г.Я. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
Семінар 3 : Проблеми авторського права при електронній публікації у відкритому доступі. – 2009. – 18 с.
800579
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розробив Дубик С.О.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
Семінар 4 : Публікація тез конференцій ТДТУ в інституційному репозитарії ELARTU. – 2009. – 26 с.
800580
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Костишин С.О. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
Семінар 5 : Робота авторів у середовищі інституційного репозатирію ELARTU. Проблема самоархівування. – 2009. – 18 с.
800581
   Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
Семінар 6 : Досвід роботи інституційного репозитарію НАУКМА - eKMAIR. – 2009. – 18 с.
800582
   Матеріали семінару-практикуму та "Народознавчих студій пам"яті Василя Скуратівського" з проведенням Круглого столу на тему: "Початкова мистецька освіта в контексті розвитку української культури" / М-во культури України ; Укр. центр культурних досліджень ; [редкол. : Садовенко С.М., Дмитренко М.К., Цимбалюк Н.М. та ін.]. – Тернопіль ; Київ : УЦКД, 2011. – 500 с. – Бібліогр. в кінці розділів
800583
   Матеріали Семінару бібліотечних працівників Української РСР з питань пропаганди технічної літератури. – Х., 1967. – 85с.
800584
   Матеріали семінару Європейського центру парламентських досліджень та документації (ECPRD) = Independent parliamentary researches / Незалежні парламентські дослідження; Інформаційне управління апарату Верховної Ради України; ЄЦПДД; Упор. Е.А. Афонін. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 328с. – Текст паралельно англ., укр. мовами. – ISBN 966-611-041-5
800585
   Матеріали січневого (1961 року) Пленуму Центрального Комітету КП України. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 121 с.
800586
  Білан А.М. Матеріали слідчих і судових органів царизму другої половини ХІХ ст. як джерело з історії революційно-демократичного руху в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 83-93. – (Серія історії ; № 11)
800587
   Матеріали спільного урочистого засідання ЦК КП України і Верховної Ради Української РСР, присвяченого 50-річчю утворення Союза Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1967. – 36с.
800588
   Матеріали спільного урочистого засідання ЦК КП України і Верховної Ради Української РСР, присвяченого 50-річчю утворення Союза Радянських Соціалістичних Республік 15 грудня 1972 року. – Київ, 1972. – 71 с.
800589
   Матеріали студентської наукової конференції : 14-15 травня 2003 року. – Чернівці : Рута
Книга 1 : Природничі науки. – 2003. – 759 с.
800590
   Матеріали студентської наукової конференції : 14-15 травня 2003 року. – Чернівці : Рута
Книга 3 : Гуманітарні науки. – 2003. – 696с.
800591
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : (11-12 травня 2006 року). – Чернівці : Рута
Історичні, економічні та юридичні науки. – 2006. – 536 с.
800592
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : (11-12 травня 2006 року). – Чернівці : Рута
Фізико-математичні науки. – 2006. – 504с.
800593
   Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету : 11-12 травня 2006 року. – Чернівці : Рута
Філософсько-педагогічні науки. – 2006. – 376с.
800594
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2005. – 336с.
800595
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету : 11 - 12 травня 2005 року. – Чернівці : Рута
Історичні, економічні та юридичні науки. – 2005. – 336 с.
800596
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Фізико-математичні науки. – 2004. – 472с.
800597
   Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича : 12 - 13 травня 2004 року. – Чернівці : Рута
Біологічні, хімічні та географічні науки. – 2004. – 390с.
800598
   Матеріали та документи 2-го з"їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців (25 грудня 1996, м. Київ) / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Гол. ред. :П.Т.Тронько. – Київ : Рідний край, 1997. – 185с. – ISBN 966-02-0299-7
800599
   Матеріали та документи 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища "Довкілля для Європи" / Довкілля для Європи. – UNDP Ukraine. – Київ, 2004. – 544с. – На обкл. назва: 5-а Пан-Європейськ конференція міністрів "довкілля для Європи". - Розстав. знак для проф. б-к: 5/Дов
800600
   Матеріали та документи служби безпеки ОУН (Б) у 1940-х рр.. – Київ, 2003. – 254с. – ISBN 966-02-2729-9


  На тит. стор. дарчий надпис В.І. Сергійчуку
800601
   Матеріали та методичні рекомендації до спецкурсів з ідіостилістики. – Київ : Київський університет, 2001. – 45с.
800602
   Матеріали травневого (1966 року) Пленуму ЦК КПРС. – Київ, 1966. – 62с.
800603
   Матеріали третіх наукових читань : доповіді та матеріали наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М. Прилюка та О.К. Бабишкіна. 28 листопада 2003 р. – Київ
Вип. 1. – 2004. – 64 с.
800604
   Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної енергетики" / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [відп. за вип.: В.О. Резнік]. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 184, [1] с. : іл., табл. – Режим доступу: http://kntu.net.ua/Conference_APME. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.в кінці ст. – ISBN 978-966-2207-59-0
800605
   Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Львів, 1970. – 190с.
800606
   Матеріали тридцать четвертої наукової Шевченківської конференції : У двох книгах / Наукова Шевченківська конференція; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України; Ред. кол.В.Л.Смілянська, М.Г.Жулинський, Л.М.Задорожна та ін. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-19-3
Книга перша. – 2003. – 192 с.
800607
   Матеріали тридцять четвертої наукової Шевченківської конференції : У двох книгах / Наукова Шевченківська конференція; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України; Ред. кол. В.Л.Смілянська, М.Г.Жулинський, Л.М.Задорожна та інші. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-19-3
Книга друга. – 2003. – 264с.
800608
  Срібняк І. Матеріали українських та зарубіжних архівів як джерело з історії таборів полонених та інтернованих українців у країнах Європи (1914-1924 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 169-184. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
800609
  Старовойтенко І. Матеріали української газети "Рада" про пам"ятні Шевченківські заходи 1907-1908 рр.: їхні особливості, зміст, географію та національне значення // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 233-255. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Щоденна українська газета Наддніпрянщини “Рада”, що виходила в Києві в 1906–1914 рр., умістила на своїх шпальтах потужний масив матеріалів про Тараса Шевченка та його спадщину. Вона відобразила трактування публіцистами початку ХХ ст. поглядів великого ...
800610
   Матеріали університетської наукової конференції молодих учених, присвяченої 100-річчю з дня народження В.І.Леніна : Природничі науки. – Одеса, 1970. – 306с.
800611
   Матеріали урочистого засідання ЦК КП України і Верховної Ради Української РСР, присвяченого 50-річчю Української Радянської Соціалистичної Республіки. – К., 1968. – 52с.
800612
   Матеріали установчої конференції Української наукової асоціації 9-10 червня 1990 р.. – К., 1991. – 68с.
800613
  Берковський В.Г. Матеріали фонду 166 ЦДАВО України як джерело до історії Київського політехнічного інституту (20-30-ті роки XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 13-23


  Розглядаються документи 1920-х - 1930-х рр., що пов"язані з історією КПІ. Саме цей вищий навчальний заклад відіграв одну з провідних ролей у формуванні науково-технічного простору новоствореної Української радянської республіки.
800614
  Костилєва С.О. Матеріали фонду Адміністрації Президента України Л.М. Кравчука про становлення державної політики України в інформаційній сфері (1991-1994) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд матеріалів практично невідомого широкому загалу науковців фонду Адміністрації Президента України Л.М. Кравчука щодо історії формування новітньої політики держави в інформаційній сфері.
800615
  Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції ( друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст. ) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.06 / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 5 назв
800616
  Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.213-224. – Бібліогр.: л.198-212
800617
  Коренюк Ю. Матеріали фотоархіву І. Моргілевського у фондах національного заповідника "Софія Київська" / Ю. Коренюк, Н. Світлична. // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 83-109. – ISBN 978-966-2241-27-3
800618
   Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" = Proceedings of the international scientific conference of students and young scientists "Shevchenkivska vesna 2012" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / [Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів]. – Київ : [Логос]
Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – 2012. – 133, [1] с. : іл. – Кн. описана за обкл. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
800619
   Матеріали ХІ з"їзду Українського ботанічного товариства : (Харків, 25-27 вересня 2001 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 285с. – ISBN 966-623-132-8
800620
   Матеріали ХІІІ конференції Інституту археології АН УРСР, присвяченої 50-річчю Академї наук УКраїнської РСР.. – К., 1972. – 336с.
800621
   Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Фізичні та комп"ютерні технології" : 7-9 грудня 2016 року, м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, Публічне акціонер. т-во "ФЕД" [та ін.] ; [уклад.: Ф.В. Новіков]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 510, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-383-795-6
800622
  Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) : дис. ... канд. іторичних наук: 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 231 л. + Додаток: л. 178-187. – Бібліогр. : л. 188-231
800623
  Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
800624
  Пірко В. Матеріали центальних державних архівів Росії як джерело до історії Донбасу XVI - XVIII ст // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 6-15. – ISSN 1728-9572
800625
  Антоненко В. Матеріали Центрального статистичного управління УСРР як джерело з історії міських бюджетів 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 150-152. – ISBN 978-966-171-795-3
800626
   Матеріали Четвертої Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій " Теорія, технологія, впровадження ГІС ". ГІС-Форум-98. – Київ, 1998. – 186с.
800627
   Матеріали четвертої та п"ятої наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2011. – 100 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
800628
   Матеріали Шостої Міжнародної науково-творчої конференції, присвяченої 10-річчю кафедри мистецьких технологій "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології" : 8-9 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т мистецтв, Каф. мистец. технологій ; [редкол.: Чернець В.Г. та ін. ; ред. Шульга О.В.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 259, [1] с. : іл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
800629
   Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / М-во закорд. справ України, Посольство України в Болгарії, Фундація "Мати Україна", Укр. неділ. школа ; [упоряд. Антоніна Якімова ; редкол.: А. Ангелова, В. Власенко, Е. Данков та ін.]. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISSN 1314-927Х
800630
   Матеріали що до природнього руху населення України. – Київ-Харків : Видання Центрального Статистичного Управління УСРР, 1924. – 99ис.
800631
  Казанник В.В. Матеріали щодо зимової орнітофауни національного природного парку "Пирятинський" / В.В. Казанник, Н.М. Миленко // Збірник наукових праць ДНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта, 2013. – Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – С. 155-163


  Пирятинський національний природний парк - природоохоронна територія в Україні, в межах Пирятинського району Полтавської області. Розташований у долині річки Удаю.
800632
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання в Університеті Святого Володимира (частина 1) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 2 (18). – C. 60-72. – ISSN 2413-5461


  Згадуються професори мед. ф-ту Університету св. Володимира: І.М. Фонберг, Е.Е. Мірам, В.П. Караваєв, М.І. Козлов та ін.
800633
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті Святого Володимира (частина 5: професор В.Т. Покровський) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 3 (23). – С. 66-87. – ISSN 2413-5461


  У статті подано матеріали щодо організації в Університеті Св. Володимира клінічного викладання внутрішньої медицини та заснування Київської школи терапевтів. В її п"ятій частині акцентовано увагу на науково-педагогічній та організаційній діяльності ...
800634
  Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 6, подання 1: визначний уродженець Корсунщини професор-інтерніст К.Г. Трітшель) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 10, № 3 (38). – С. 66-75. – ISSN 2413-5461
800635
   Матеріали щодо переведення підприємств зв"язку на госпрозрахунок. – Харків, 1932. – 79 с.
800636
   Матеріали ювілейної конференції молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці, 1970. – 366с.
800637
   Матеріали ювілейної наукової сесії університету, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалистичної революції. – Одеса, 1968. – 204 с.
800638
   Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Житомир, 1954. – 112 с.
800639
  Симоненко З. Матеріали, що отримані в іноземній державі як джерело доказів в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 395
800640
   Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; [відп. ред. Микола Кравчук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 243, [1] с. – На обкл.: До 50-ти річчя Тернопільського національного університету. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-199-6
800641
  Козій І.В. Матеріалізація філософії Гегеля Я. Блудовим // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 22-31
800642
   Матеріалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817-819. – ISBN 966-316-069-1
800643
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 287с.
800644
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1941. – 267с.
800645
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 340с.
800646
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 500с.
800647
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 372с.
800648
  Ленін В.І. Матеріалізм і емпіріокритицизм / В.І. Ленін. – Київ, 1984. – 357с.
800649
  Білецький І.П. Матеріалізм і нелокальність // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 17-20. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
800650
  Туниця Ю. Матеріалізм і реалізм - основа якості освіти й науки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свою думку ректор Національного лісотехнічного університету України, акад. НАНУ Ю. Туниця.
800651
  Донець А.С. Матеріалізм у філософії Л. Фейєрбаха // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 74-75
800652
  Кононенко Т.П. Матеріалізм французький // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 359. – ISBN 966-316-069-1
800653
  Булатов М.О. Матеріалізм(- філософське вчення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 505-506. – ISBN 978-966-02-8345-9
800654
  Чолпан П.П. Матеріалістична діалектика - науковий метод пізнання в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
800655
  Злотіна М.Л. Матеріалістична діалектика / М.Л. Злотіна. – Київ, 1958. – 40с.
800656
   Матеріалістична діалектика і актуальні питання суспільної практики та наукового пізнання. – Київ, 1973. – 287 с.
800657
  Колодяжний В.І. Матеріалістична діалектика і еволюційний метод в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
800658
  Косолапов В.В. Матеріалістична діалектика і математичні методи в економіці / В.В. Косолапов. – Київ, 1964. – 106с.
800659
  Волинка Г.І. Матеріалістична діалектика і суспільне життя / Г.І. Волинка. – Київ, 1986. – 157с.
800660
  Храмова В.Л. Матеріалістична діалектика та гносеологічні закономірності переходу від емпіричного до теоретичного в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
800661
   Матеріалістична філософія К. Маркса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 819-822. – ISBN 966-316-069-1
800662
  Бойченко І.В. Матеріалістичне розуміння історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 232-235. – ISBN 966-642-073-2
800663
  Дьогтєв Г.Ф. Матеріалознавство / Г.Ф. Дьогтєв. – К, 1975. – 255с.
800664
   Матеріалознавство. – Львів, 1997. – 109 с.
800665
  Сологуб М.А. Матеріалознавство та технологія матеріалів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами підгот. та спец. галузі знань "Енергетика та енергет. машинобудування" / М.А. Сологуб ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 385-390. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-612-176-2
800666
  Огієнко А.Д. Матеріаломісткість виробництва: шляхи зниження / А.Д. Огієнко. – К., 1990. – 44с.
800667
  Городковъ Б.Н. Матеріалы къ изследованію колонизаціонныхъ районовъ Азіатской Сибири / Б.Н. Городковъ, 1913. – 14с.
800668
  Жиляєв І.Б. Матеріальна база вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-966-7909-71-0
800669
  Сенкченко А.В. Матеріальна база дозвілля та її вплив на розвиток культурно-дозвільної діяльності : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.05 / Сенкченко А.В.; Мін.культури Укр.Київ держ.ун-т. – Київ, 1995. – 27л.
800670
  Сесак І. Матеріальна база Кам"янець-Подільського середнього технічного училища - основа для заснування Державного українського університету (1906-1918) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 114-121
800671
  Козак В.Є. Матеріальна база сільскої школи. / В.Є. Козак. – К., 1979. – 155с.
800672
  Овсієнко В.В. Матеріальна відповідальність за невиконання господарських договорів // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
800673
  Московченко М. Матеріальна відповідальність працівника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.73-78. – ISBN 966-667-078-Х
800674
  Гербеда О. Матеріальна відповідальність працівників // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2009. – № 11 (119). – С. 11-13
800675
  Кузніченко О. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.77-80. – ISSN 0132-1331
800676
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за радянським трудовим правом // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
800677
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність робітників і службовців. / М.І. Данченко. – Київ, 1977. – 32с.
800678
  Бондаренко О. Матеріальна відповідальність роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 15-17.
800679
  Невіднича М. Матеріальна відповідальність роботодавця при порушенні права працівника на працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-15-6
800680
  Павлович З.А. Матеріальна відповідальність членів колгоспу / З.А. Павлович. – К., 1976. – 133с.
800681
  Данченко М.І. Матеріальна відповідальність. / М.І. Данченко. – К., 1975. – 62с.
800682
  Розовик О. Матеріальна допомога біженцям з голодуючих районів Поволжя в УСРР у 1921-1925 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У 1920 р. на Поволжі та південному Уралі почалася засуха, яка тривала до 1923 р. Її наслідки були катастрофічними для сільського господарства Симбірської, Самарської, Саратовської, Царицинської, Оренбурзької губерній. Неврожай був і в інших районах ...
800683
  Шевчук Юлія Матеріальна допомога, службові відрядження... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47. – ISSN 0868-9644
800684
  Єленець Ю.В. Матеріальна допомога: особливості обліку та оподаткування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 77-79. – ISSN 2313-0431
800685
  Крімер Б. Матеріальна забезпеченість як фактор народжуваності: специфіка народжень різких черговостей / Б. Крімер, О. Галиця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-6912 01
800686
  Кирієнко М.М. Матеріальна заінтересованість і розвиток колгоспного виробництва. / М.М. Кирієнко. – К., 1971. – 152с.
800687
  Надольська В.В. Матеріальна і духовна культура народів світу : Метод. рекомендації до вивч. норм. курсу "Етнологія" для студ. 1 курсу істор. фак-ту / В.В. Надольська; Волинський держ. у-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 72с.
800688
  Винокур І.С. Матеріальна і духовна культура населення Середнього Подністров"я в першій половині I тисячоліття н. е. / І.С. Винокур. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 42 с.
800689
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 46-63
800690
  Старовойт О. Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 79-96
800691
  Дмитрук І. Матеріальна культура гуцулів у польських етнографічних дослідженнях другої половини XIX - першої половини XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 525-531. – ISBN 978-966-02-5080-2
800692
  Кожолянко Г.К. Матеріальна культура українського населення. : Автореф... Доктор.істор.наук: 07.00.07 / Кожолянко Г.К.; АН Укр. – К, 1992. – 47л.
800693
  Житкова О. Матеріальна основа діяльності православних церков у м. Києві (1920-1930-ті рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 243-246. – ISBN 978-966-171-90295
800694
   Матеріальна підтримка культурних проектів : світовий досвід та можливості застосування в Україні : колектив. монографія / [Безгін О.І. (керівник) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 978-966-2241-13-6
800695
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 - історія України / Роговий В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр. : 34 назв.
800696
  Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Роговий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 486 л. + Додатки: л. 438-441. – Бібліогр.: л. 442-486
800697
  Роговий В. Матеріальна підтримка української еміграції в підготовці української національної еліти за кордоном // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 195-201. – ISBN 978-966-171-651-2
800698
  Тищенко В.Г. Матеріальна рецепція іноземного права в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.97-103
800699
  Ковальчук Олена Матеріальна та дисциплінарна відповідальність (9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-48
800700
  Панченко О.І. Матеріальна та майнова відповідальність поліцейських: порівняльна характеристика // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7069-52-1
800701
  Бродель Фернан Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г. Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-045-4
Т. 3 : Час світу. – 1998. – 631с. – Тит. арк. парал. франц. мовою
800702
  Бродель Фернан Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г.Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-7640-4 (т.1); 5-7707-7639-0
Т. 1 : Структура повсякденності: можливе і неможливе. – 1995. – 543с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
800703
  Бродель Фернан Матеріальна цівілізація, економіка і капіталізм, 15-18 ст. / Бродель Фернан; Перекл. з франц. Г.Філіпчук. – Київ : Основи. – ISBN 966-500-215-5
Т. 2 : Ігри обміну. – 1997. – 585с. – Парал. тит. арк. франц. мовою
800704
  Лавровська І.Б. Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 7 (155). – С. 35-47
800705
  Сілантьєв О.І. Матеріальне багатство у категоріях цінності та корисності блага для суб’єктів сучасних економічних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 22-29. – ISSN 2074-5354
800706
  Савченко Г. Матеріальне забезпечення 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.) / Григорій Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-152


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, поповнення його складу та матеріального забезпечення солдатів й офіцерів. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса русской армии, пополнения его состава, ...
800707
  Левицька Н.М. Матеріальне забезпечення викладачів гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянської України (XIX - початку XX ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 4 (52). – С. 34-40. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджено матеріальне становище науково-педагогічних працівників на прикладі Київського університету св. Володимира, Харківського університету, Київських вищих жіночих курсів. Порівнюється матеріальне забезпечення викладачів за дією ...
800708
  Сокирко О.Г. Матеріальне забезпечення Генеральної артилерії Козацького Гетьманату в середені XVII-XVIII ст. // Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / О.А. Алфьоров, О.І. Божко, О.О. Васильєва, Д.С. Вирський, В.В. [та ін.] Грибовський. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – С. 31-41. – ISBN 978-966-8809-52-1
800709
  Кравчук Л.В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю в 1939-1941 р. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 84-87. – ISSN 2076-1554


  Також згадується КДУ ім. Т.Г. Шевченка
800710
  Губська Я.В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов"язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Губська Яна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
800711
  Губська Я.В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов"язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Губська Яна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 261 арк. – Додатки: арк. 260-261. – Бібліогр.: арк. 233-259
800712
  Федорченко О. Матеріальне забезпечення поштово-телеграфних службовців Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографічні аспекти дослідження // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 22-30. – ISSN 2077-7280
800713
  Кагальна М.В. Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської "відлиги" крізь призму повсякдення (1953–1964 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 70-78. – ISSN 0320-9466
800714
  Пагор В.В. Матеріальне забезпечення студентів медичних вишів радянської України (20-30-ті рр. XX ст.) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 35-36
800715
  Палкін Ю.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці / Ю.І. Палкін. – Київ, 1975. – 133с.
800716
  Власюк Т.І. Матеріальне і моральне стимулювання праці в колгоспах / Т.І. Власюк. – Київ
1. – 1989. – 120с.
800717
  Дюбуї Л. Матеріальне право Європейського Союзу = Droit materiel de L"Union Europeenne / Луї Дюбуї, Клод Блюман ; [пер. з фр. Є.Т. Марічева]. – 2-ге вид. – Київ : ІМВ, 2002. – 375, [1] с. – ISBN 2-7076-1257-X
800718
  Чупис О. Матеріальне становище білого духовенства на Лівобережній Україні в XVIII ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 318-319. – ISBN 978-966-623-745-6
800719
  Коляструк О. Матеріальне становище науково-педагогічної інтелігенції Києва у першій половині 20-х рр. XX ст. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 86-101
800720
  Петренко А. Матеріальне становище парафіяльного духовенства за митрополита Платона (Городецького) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 33-39. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено проблемі матеріального та пенсійного забезпечення православного кліру в Київській єпархії за часів правління митрополита Платона (Городецького). Використана різноманітна джерельна база дає змогу дослідити один із аспектів ...
800721
  Кукуленко Я.І. Матеріальне становище педагогічних вишів УРСР у роки перебудови // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 57-70. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
800722
  Василенко В.М. Матеріальне становище професорської корпорації Університету Св. Володимира в 1834–1884 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 35-38. – ISBN 978-966-920-241-3
800723
  Левицька Н.М. Матеріальне становище студентства вузів України наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 56)


  На основі аналізу архівних джерел, а також вивчення наукової літератури і матеріалів періодичних видань зроблено спробу охарактеризувати матеріально-правове становище студентського контингенту України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
800724
  Комарніцький О. Матеріальне становище студентства педагогічних вишів Одеси у 20-30-ті рр. XX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 116-138. – ISSN 2312-6825
800725
  Комарніцький О.Б. Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 354-362. – ISSN 2218-0567
800726
  Лицур Н. Матеріальне становище української міської інтелігенції у міжвоєнній Польщі (1921-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5080-2
800727
  Микитась В. Матеріальне становище. Професорські корпорації // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 199-213. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Лящевський Василь, чернече ім"я Варлаам (Лящевський) (1704-1774) - український церковний педагог, один із засновників вищої освіти у Московії. Випускник Кивєо-Могилянської академії, мовознавець, професор, ректор Московської слов"яно-греко-латинської ...
800728
  Гук М.М. Матеріальне стимулювання в радгоспах і колгоспах. / М.М. Гук. – К, 1967. – 111с.
800729
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання в умовах економічної реформи / А.А. Чухно. – К, 1971. – 207с.
800730
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і підвищення ефективності виробництва // Актуальні проблеми економічноії науки в світлі рішень вересневого Пленуму ЦК КПРС (1965 р.) : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1966. – С.16-27
800731
  Чухно А.А. Матеріальне стимулювання і план // Екон. Рад. України, 1966
800732
  Силенко О.М. Матеріальне стимулювання працівників закладів вищої освіти до забезпечення якості освітніх послуг / О.М. Силенко, О.В. Григор"єва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 93-99. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено практичні рекомендації з удосконалення існуючих систем матеріального стимулювання педагогічного й науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти І та ІІ рівня акредитації. Визначено блоки інформаційне забезпечення прийняття ...
800733
  Костін Д.Ю. Матеріальне стимулювання трудової діяльності на підприємствах електроенергетики // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 67-69. – ISSN 1729-7206
800734
  Карлова І.О. Матеріальне стимулювання трудової діяльності працівників транспортної галузі України / І.О. Карлова, А.А. Зелена // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
800735
  Венедіктов Сергій Валентинович Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутрішніх справ; Венедіктов С.В. – Харків, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.169-186
800736
  Нахлік Я. Матеріальне у поезії польського та українського раннього модернізму: в"язниця духа чи прихисток душі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 448-455. – ISBN 978-966-3888-379-3
800737
  Наконечна О.В. Матеріальний артефакт як об"єкт культурологічного дослідження // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 88-95
800738
  Назимко Єгор Матеріальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 93-98.
800739
  Степанюк А.А. Матеріальний і колізійний методи міжнародного приватного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 85-91. – ISSN 0201-7245
800740
  Лавер О.Г. Матеріальні витрати народонаселення української держави внаслідок агресії Російської Федерації / О.Г. Лавер, Б.О. Матяшовська, Н.Я. Шумило // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 48-54. – (Серія: Історія ; вип. 1 (40)). – ISSN 2523-4498
800741
  Місієвич С.В. Матеріальні джерела канонічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.23-28. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
800742
  Чухно А.А. Матеріальні і моральні стимули та актуальні проблеми розвитку господарської реформи. Ч.1 // Вчення про мат. та моральні стимули та його здійснення на суч. етапі
800743
  Медицький І.Б. Матеріальні наслідки фізичного насильства: кримінологічний аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 112-123. – ISSN 2524-0323
800744
  Зянько В. Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статі виявлено та проаналізовано основні причини низької активності інноваційної підприємницької діяльності в Україні, обґрунтовано необхідність державної фінансової підтримки інноваційного підприємництва, визначено шляхи активізації інноваційної ...
800745
  Трушкіна Н.В. Матеріальні потоки в логістичній діяльності підприємства: теоретичний аспект // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 22, № 1 (74). – С. 140-151. – ISSN 2524-003X


  Новизна авторського трактування матеріального потоку полягає у тому, що це визначення є достатньо комплексним і відображає безперервний рух сукупності необхідних видів ресурсів на промисловому підприємстві при послідовному здійсненні всього переліку ...
800746
  Забуранна Л.В. Матеріальні потоки підприємств: сутність і особливості / Л.В. Забуранна, О.М. Глущенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
800747
  Струк Н.Р. Матеріальні потоки як об"єкт логістичного управління // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 244-250. – ISSN 1998-6912
800748
   Матеріальні ресурси регіону: наявність, облік і аналіз використання. – Чернівці : ЧДУ, 1994. – 41с.
800749
  Михальчишина Л.Г. Матеріальні ресурси та визначення їх складових: обліково-економічний огляд // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 128-131. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
800750
  Пісной І.М. Матеріальні свідки судових реформ // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.7-10


  Історія судових реформ в Україні
800751
  Ніщимна С.О. Матеріальні складові бюджетного права: теоретичний погляд // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 114-120. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються матеріальні складові бюджетного права. Досліджуються наукові погляди на визначення понять «бюджетна система» та «бюджетний устрій». Підіймається проблема політизації бюджетного права. The article examines the material components ...
800752
  Карасевич О.О. Матеріальні та людські ресурси сільського господарства України 1953-1964 рр.: вітчизняний науковий дискурс другої половини XX ст. - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Карасевич Оксана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
800753
  Пилипенко Ю.О. Матеріальні умови вступу у фактичний шлюб // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 102-104. – ISBN 978-966-927-199-0
800754
  Мартиненко Т.К. Матеріальність світу / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1957. – 51с.
800755
  Буяшенко В.В. Матеріальність як парадигма співбуття : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Буяшенко В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
800756
  Шаптала О.С. Матеріально-економічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим: стан і проблемні питання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
800757
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х-початок 1930-х рр.) : Автореф. дис. ... канд істор. наук: 07.00.01 / Трубенок О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
800758
  Трубенок Оксана Миколаївна Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х - початок 1930-х рр.) : Дис. ...канд.історичних наук:07.00.01 / Трубенок Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 208л. + Додатки: л.188-208. – Бібліогр.:л.154-188
800759
  Зубко О. Матеріально-побутове життя українських пражан 1921 - 1939 роках: помешкання, харчування, одяг // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 31-38. – ISSN 2522-4611
800760
  Гордієнко Г. Матеріально-побутове забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР в 1944-1948 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-19. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The living conditions of invalids of the Patriotic War (during the war and post-war periods) are investigated in the article. The efficiency of measures taken by the Soviet State aimed at social welfare of invalids, front-line soldiers are analysed. В ...
800761
  Дорошко М.С. Матеріально-побутове забезпечення партійно-радянської номенклатури УСРР в умовах голодомору 1932-1933 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISBN 978-966-581-930-1
800762
  Кошкідько А. Матеріально-побутове становище наукової інтелігенції в 1920-х рр.(за матеріалами "Щоденників" С. Єфремова) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 197-200. – ISBN 978-966-171-795-3
800763
  Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: земельні питання, житло, праця // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 388-398
800764
  Хоменко Н. Матеріально-побутове становище студентів вищих навчальних закладів Української РСР в 50 - 60-ті рр. XX ст. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 415-433
800765
  Страшко Є.М. Матеріально-побутові умови життя ніжинців у контексті історії повсякдення (кін. 1943-1953 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 107-124. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  Автор робить спробу простежити причини акцентування уваги у пострадянській історіографії на повсякденному житті суспільства в цілому, соціальних груп чи окремих осіб. У статті обгрунтовано неспроможність ортодоксальної та застарілої методології ...
800766
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
800767
  Прилуцький Віктор Іванович Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті автор на основі маловідомих архівних і друкованих джерел досліджує вплив матеріально-побутових умов життя студентства радянської України 1920-х рр. на загальні настрої та ставлення його до існуючого режиму.
800768
  Павлюк А.Г. Матеріально-правове відведення: нормативне конституювання та методологічне значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Павлюк Анатолій Григорович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
800769
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
800770
  Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л. 200-223
800771
  Калакура В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2220-1394
800772
  Погрібний І.І. Матеріально-речовинні іменники: проблема лексико-семантичного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 92-99. – (Філологічні науки)
800773
   Матеріально-технічна база агропромислового комплексу : (розвиток та ефективність). – Київ : Урожай, 1985. – 296 с.
800774
  Чухно А.А. Матеріально-технічна база комунізму - вирішальна умова переходу до комунізму / А.А. Чухно, Г Н. Петрович, . – К, 1965. – 43с.
800775
  Кукуленко Я.І. Матеріально-технічна база, матеріальне становище трудового і студентського колективів вишів Кам"янця-Подільського у період перебудови (1986 - 1991 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 132-139
800776
  Самойлик Ю.В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 17-22. – ISSN 2218-1199
800777
  Колішенко Р.О. Матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 230-232. – ISBN 978-966-188-219-4
800778
  Жук Л.В. Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень у вищих навчальних закладах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 188-191. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Досліджено проблему матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень у вітчизняних вищих навчальних закладах. Проаналізовано законодавчі та нормативно-правові документи з питань розвитку матеріально-технічної бази університетів. Наведено ...
800779
  Писаренко А. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-45.
800780
  Безпалова О.І. Матеріально-технічне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні: адміністративно-правовий аспект / О.І. Безпалова, С.В. Іванов // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 43-48. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
800781
  Кінаш І.П. Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки : монографія / І.П. Кінаш ; [М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-257. – ISBN 978-966-694-199-5
800782
  Меджибовська Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням інтернет-технологій // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
800783
  Шкуратенко Ю. Матеріально-тілесна образність у гуморесках Павла Глазового: сатирично-бурлескний дискурс // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 281-285. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
800784
  Іванченкова Л.В. Матеріально-фінансова збалансованість у діяльності харчових підприємств та її роль у формуванні фінансово-економічних результатів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 47-52. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
800785
  Тарнавська С.В. Матеріально-фінансове забезпечення вищих навчальних закладів УСРР в 1920-х – на початку 1930-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 111-115. – ISSN 2076-1554
800786
  Барков В Матеріально-фінансове забезпечення місцевого самоврядування як питання політики / В Барков, Н. Прозорова // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.294-301. – ISBN 966-73-53-51-Х
800787
  Ховрич С.М. Матеріально–побутові проблеми студентів Наддніпрянської України та спроби їх вирішення (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 37-39. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовані причини та суть головних фінансових та побутових проблем студентів деяких українських вишів, а також досліджені шляхи подолання їх в умовах російського самодержавного режиму наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. У світлі розглядуваної ...
800788
  Кришталь С.П. Матеріально–технічне та фінансове забезпечення робітничих факультетів радянської України в 1920–і – на початку 1930–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 64-68. – ISSN 2076-1554
800789
  Корчак Н. Матеріально - правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.6-10
800790
  Костишин Р.В. Матеріально фінансове забезпечення передвиборчої агітації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
800791
  Селецький П. Матерії зоряні згустки : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-27. – ISSN 0208-0710
800792
  Савельєв О.К. Матерільна культура тіри (I - початок V ст.н.е.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Савельєв Олег Костянтинович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назв
800793
  Мойсишин В. Матерія : [поезії] / Василь Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-668-503-5
800794
  Волошин Л. Матерія духу і думки Любомира Медвідя // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 150-155. – ISSN 0130-1799
800795
  Рижків В.Л. Матерія і життя / В.Л. Рижків. – Харків, 1924. – 77с.
800796
  Алєксандрова О.В. Матерія і ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 134-135. – ISBN 966-316-069-1
800797
  Інфельд Л. Матерія і кванти в світлі сучасної науки : пер. з англ. / Л. Інфельд. – Харків : ДНТВУ, 1937. – 208 с.
800798
  Хасхачих Ф.Г. Матерія і свідомість / Ф.Г. Хасхачих. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 187 с.
800799
  Фесенко Д.Я. Матерія і свідомість / Д.Я. Фесенко. – Київ, 1958. – 45 с.
800800
  Кубланов Б.Г. Матерія і свідомітсть / Б.Г. Кубланов. – Львів, 1958. – 63с.
800801
  Скрипник І. Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б.І. Антонича та Б. Шульца // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 190-194. – ISSN 2307-2261
800802
  Ткачук В. Матеріяли до гідрологічної клясифікації грунтів / В. Ткачук. – Київ, 1931. – С.129-160
800803
  Слабченко М.Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ століття / М.Є. Слабченко. – Київ
2. – 1927. – 278с.
800804
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.1 : Ніна Заглада. Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії с. Старосілля. – 1929. – 180 с.
800805
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.2. – 1929. – 223 с.
800806
   Матеріяли до етнології. – Київ
Ч.3 : Матеріяли до монографії С. Старосілля. – 1931. – 190 с.
800807
   Матеріяли до звіту Одеського Округового виконавчого комітету робочих, селянських, червоноармійських та червонофлотських депутатів ІХ скликання. – Одеса, 1929. – 86с.
800808
   Матеріяли до звіту уряду А.М.С.Р.Р. V -му з"їздові Рад Молдавії за 1929 та 1930 роки. – Тираспіль : Вид-ня ЦВК та РНК АМРСР, 1931. – 141 с.
800809
   Матеріяли до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів 1857-1933 = Documents for the study of literature and of ideiological trends : Correspondence from American archives 1857-1933. – Нью-Йорк, 1992. – 814с. – (Джерела до новітньої історії України/УВА у США;Заг.ред.Білінський Я. та ін. ; Том 3). – ISBN 0916381064
800810
   Матеріяли до історії українського патріярхального руху (1963-2001) = Towards a history of the Ukrainian Patriarchal movement (1963-2001) / упорядник А. Сороковський. – Львів : Свічадо, 2009. – 364 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 978-966-395-251-2
800811
   Матеріяли до історії української козаччини. Т. 5 = Acta historica res gestas Kozacorum Ucrainiensium illustrantia / Видані під загальною редакцією Михайла Грушевського // Жерела до історії України-Руси / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1911. – Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – С. I-VI, 1-545
800812
   Матеріяли до історії української медицини = Contributions to the history of Ukrainian medicine. – Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Українського Лікарського Товариства Півничної Америки
Т. 1. – 1975. – 336, XVI с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
800813
   Матеріяли до історії Української церкви : збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963) // Наукові записки Українського вільного університету / Український вільний університет. – Мюнхен ; Рим ; Париж, 1969. – Т. 9/10 (1967/1968) : Матеріяли до історії Української Церкви: збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963). – 387 с.
800814
   Матеріяли до контрольних чисел Шевченківської округи на 1930 - 31 рік. – Черкаси, 1930. – 329с.
800815
   Матеріяли до обрання нових академіків : Постанова РНК УСРР з 16 квітня 1929 р. – Київ : Київ-Друк, 1929


  Конвлют містить: Характеристики кандидатів на академіки ВУАН, подані з доручення особливих комісій (118)
800816
  Попов П.М. Матеріяли до словника українських граверів / П.М. Попов. – Київ : Київ-Друк, 1926. – 137, [4] с.
800817
  Попов П.М. Матеріяли до словника українських граверів : додаток 1 / П.М. Попов. – додаток 1. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 34 с.
800818
  Артоболевський В.М. Матеріяли до списку птахів Південої половини Чернігівщини : (Відомості попередні) / Володимир Артоболевський. – [Київ], 1926. – С. 113-126. – Без обл. и тит. арк. - Окр. відб.: Записки Київського iнституту народної освiти. Київ, 1926, т. 1, с. 113-126. - Авт. та назва пар. нім. та укр. мов.


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Петровивичу Семенову-Тянь Шанскому от автора
800819
   Матеріяли до української діялектології = Specimina Dialectorum Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 3 : Пам"ятки мови, I :Два почаївські стародруки: "Книжиця для господарства" (1778) та "Полътика свъцкая" (1770/1790). – 1985
800820
  Курило О.Б. Матеріяли до української діялектології та фольклористики / О. Курило // Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О.Б. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – 135 с. – (Всеукраїнська Академія наук ; № 21 ;(Праці етнографічної комісії))
800821
   Матеріяли Другого Збору Конгресу Українських Hаціоналістів. – Київ : Головний Провід Конгресу Українських Hаціоналістів, 1997. – 360 с. – ISBN 966-7060-11-Х
800822
   Матеріяли другої п"ятилітки Київської области. – Вип. 1. – Київ : Укрголовліт № 1614
Промисловість. – 1932. – 148 с. – На правах рукопису
800823
   Матеріяли другої республіканської агрономічної наради. – К.-Х., 1951. – 184с.
800824
  Харлампович П.В. Матеріяли з археології та історії Первомайщини / П.В. Харлампович. – С. 65-85
800825
   Матеріяли і спогади = Materials and memories : Матеріяли до життя студентів українців у високих школах у Варшаві між двома світовими війнами. – Рочестер : Babiuk Enterprises, 1999. – 133c. : іл.
800826
   Матеріяли наради робітників Київа до Всеукраїнської музейної наради : [Протоколи 1-... Пленуму Музейних комісій : Завдання та ромота музеїв : Типи Музеїв : Статути Музеїв]. – Київ, 1928. – 61 с. – Надруковано на машинці. - Літографія
800827
   Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю Української Головної Визвольної Ради. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с. – На обкл.: Українська Головна Визвольна Рада: Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю створення
800828
   Матеріялы до исторіи російскои царославнои місіи въ Повночнои Америцъ водъ року 1896 до 1907 = Материалы к истории Российской православной миссии в Северной Америке с 1896 по 1907 г. – Санкт-Петербург : Премиум Пресс, 2016. – 165, [1] с. – Текст укр., рус., старорус. – Библиогр.: с. 158-163 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-906649-27-0
800829
  Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини = Material culture of Lemkos" land / Юліан Бескид. – 2-ге вид, допов. – Торонто : Організація оборони Лемківщини, 1972. – 166 с.
800830
   Матерыялы да гісторі мануфактуры Беларусі у часы распада феадалізма. – Минск
2. – 1935. – 380 с.
800831
  Чуковский К. Матерям о детских журналах. – Санкт-Петербург, 1911. – 103 с.
800832
  Ветюков Владимир Матерь вод: вверх к Тибету : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 40-58 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
800833
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1969. – 140с.
800834
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 64с.
800835
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94с.
800836
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 116с.
800837
  Закруткин В.А. Матерь человеческая : Повесть / В.А. Закруткин. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 157с.
800838
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – М, 1985. – 181с.
800839
  Закруткин В.А. Матерь человеческая / В.А. Закруткин. – Москва : Профиздат, 1986. – 159 с.
800840
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Москва : Художня література, 1981. – 463 с.
800841
  Мориак Ф. Матерь. Пустыня любви. Тереза Дескейру. Клубок змей : романы / Ф. Мориак. – Минск, 1987. – 459 с.
800842
  Храневич В.П. Матерьяли до лєпідоптерофауни Поділля / В.П. Храневич, проф. та Д.О. Богацький, ассист. – Кам"янець-Подільський : Друк ім. Леніна, 1924. – 39 с. – Без тит. стор. - Окр. відб.: Записки Кам"янець-Подільского сільськогосподарського інституту. Т. I


  АВт. Богацький Дмитро Олександрович (1881-?) На обкл. дарчий надпис: На пам"ять ввід автора А. Богацкий
800843
   Матерьялы по вопросу об улучшении сельского хозяйства в Одесском уезде. – Одесса : "Славянская тип.", 1888. – 9 с. – Отд.отт.
800844
  Потушняк Ф.М. Мати-земля / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1962. – 239с.
800845
  Поклад Наталка Мати - берегиня // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 17-18 : фото
800846
  Головко А.В. Мати / А.В. Головко : Книгоспілка. – 276с.
800847
  Копиленко О. Мати / О. Копиленко. – Київ, 1929. – 48 с.
800848
  Горький Максим Мати / Горький М. – Львів : ЛІМ, 1933. – 355 с. – (Бібліотечка колгоспника)
800849
  Горький М. Мати / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 368с.
800850
  Головко А. Мати / А. Головко. – Харків; Київ : ДЛВ, 1935. – 315с. – (Б-ка художньої літератури)
800851
  Головко А. Мати / А. Головко. – 2-е вид., виправл. – Київ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 243с.
800852
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1939. – 248с.
800853
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1940. – 314с.
800854
  Мокрієв Ю.О. Мати / Ю.О. Мокрієв. – Київ ; Харків, 1945. – 77 с.
800855
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1947. – 307с.
800856
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1950. – 260с.
800857
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1952. – 256с.
800858
  Головко А. Мати : Роман / А. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 283с. – (Б-ка українського романа та повісті)
800859
  Бордуляк Т. Мати / Т. Бордуляк. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 48 с. – (На добрий вечір. Бібліотечка оповідань)
800860
  Горький Максим Мати / Горький М. ; [ Пер. з рос. Маненка І. ; Вступ. ст. : Прожогін В. "Літ. маніфест пролетарської ери" , с. 5-25 ; Дереворити худож. Василенка В. ]. – Київ : Дніпро, 1968. – 403 с. : іл.
800861
  Магера М.Н. Мати : Оповідання та новели / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1971. – 78с.
800862
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1973. – 284с. – (Шкільна б-ка)
800863
  Головко А. Мати : роман / Андрій Головко ; [ред. М.І. Дорошенко]. – Львів : Каменяр, 1978. – 286, [2] с
800864
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1980. – 287с. – (Шкільна б-ка)
800865
  Горький М. Мати / М. Горький. – Київ, 1986. – 315с.
800866
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1986. – 260с.
800867
  Головко А.В. Мати : Роман / А.В. Головко. – Львів : Каменяр, 1986. – 260с. – (Шкільна б-ка)
800868
  Стех Я. Мати "Солідарності" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 23 жовтня (№ 43). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серед загиблих в авіакатострофі польського президентського літака у Смоленську, яким разом із президентом Лехом Качинським летіло 96 державних діячів, була діячка профспілки "Солідарність", українка Анна Валентович.
800869
  Фромм Е. Мати або бути? = To have or to be ? / Еріх Фромм. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 303, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Fromm E. To have or to be? New York [etc.]: Harper & Row, 1980. – Бібліогр.: с. 296-301. – ISBN 978-617-12-7457-0
800870
  Іщук-Пазуняк Мати в поемі "Ніобея" // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 340-345. – ISBN 978-966-355-009-1
800871
  Брюховецька Л. Мати власне обличчя у колі яскравих індивідуальностей // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (163). – С. 23-27. – ISSN 1562-3238


  Серед сучасних кінорежисерів Данії одне з чільних місць належить Томасу Вінтербергу. Він народився в Данії і був наймолодшим студентом Данської національної кіношколи - в цей престижний заклад вступив, коли йому виповнилося лише 19 років. Томас ...
800872
  Дашвар Л. Мати все / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-14-0917-9
800873
  Дашвар Л. Мати все / Люко Дашвар ; [передм. О. Герасим"юк ; худож. О. Маслов]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 333, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-14-0917-9
800874
  Симиренко О.І. Мати і дитина / О.І. Симиренко, К.М. Рибкіна. – Київ, 1949. – 152с.
800875
  Скопенко В.В. Мати і син - ровесники? // Освіта, 2004


  Репліка стосовно статті Н.М. Дем"яненка "Київський класичний і педагогічний університети - ровесники?", опублікованої в "Освіті" (4-11 лютого 2004 р.)
800876
  Завгородній С.О. Мати наша, мати : повісті / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 292 с.
800877
  Габе Д. Мати Парашкева / Д. Габе. – Київ : Веселка, 1974. – 191 с.
800878
  Гриценко А. Мати світло в кінці тунелю // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.10-13


  Міжнародні відносини України з НАТО
800879
  Дмитрій Мати церков руських / Дмитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 13 (157), липень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
800880
  Дмитрій(Рудюк) Мати церков руських : Продовження. Початок у №№ 7/10 // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 11 (155), червень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
800881
  Дмитрій Мати церков руських / Дмитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 08 (152), квітень. – С. 4


  Десятинна церква в Києві - настав час її відродити.
800882
  Любовець Л.Г. Мати чекає листів. / Л.Г. Любовець. – Станіслав, 1962. – 64с.
800883
  Губін О. Мати чи батько? Дитина! / О. Губін, А. Корнута // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 12-13
800884
  Хухашвілі Г.М. Мати, батько і діти : драма в 2-х д. / Г.М. Хухашвілі. – Київ, 1976. – 92 с.
800885
   Мати, воїн, трудівниця. – К., 1986. – 189с.
800886
   Мати, подруга, сестра : репертуарний збірник. – Київ : Мистецтво, 1967. – 138 с.
800887
  Головко А. Мати. Пролог до роману "Три брати" / А. Головко. – Харків : Лім, 1933. – 337с.
800888
  Верн Ж. Матиас Шандор / Ж. Верн. – Петрозаводск, 1960. – 445 с.
800889
  Верн Ж. Матиас Шандор / Верн Ж. – Горький, 1988. – 380 с.
800890
  Верн Ж. Матиас Шандор : роман / Жюль Верн. – Киев : СВЕНАС, 1991. – 397 с. – ISBN 5-85722-005-X
800891
  Верн Ж. Матиас Шандор. Повести и рассказы : пер. с фр. / Жюль Верн. – Харьков : Фолио ; Неофит, 1993. – 461, [3] с. : ил., портр. – Серия осн. в 1992 г. - Содерж. также: Драма в воздухе ; Зимовка во льдах ; Опыт доктора Окса ; Блеф. – (Серия "Золотой век"). – ISBN 5-7150-0031-9
800892
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – Москва, 1962. – 343с.
800893
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – Л., 1968. – 192с.
800894
  Елин В. Матильда и Наследник // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 58-75.
800895
  Бутакова Е. Матильда Кшесинская : больше, чем балет // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 98-117. – ISSN 1819-6268
800896
  Ромм А.Г. Матисс / А.Г. Ромм. – М, 1935. – 72с.
800897
  Алпатов М.В. Матисс / М.В. Алпатов. – Москва : Искусство, 1969. – 105 с., [23] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 99-101
800898
  Эсколье Р. Матисс / Р. Эсколье. – Л, 1979. – 256с.
800899
  Иличевский А. Матисс : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-93. – ISSN 0130-7673
800900
   Матисс.. – М., 1958. – 126с.
800901
  Поскребышев О.А. Матица / О.А. Поскребышев. – М., 1976. – 109с.
800902
  Фокина О.А. Матица / О.А. Фокина. – М., 1987. – 223с.
800903
   Матишевська Ольга Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 297. – ISBN 978-966-439-754-1
800904
  Таран Н.Ю. Матишевська Ольга Павлівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 515. – ISBN 978-966-02-8345-9
800905
   Матишевський Павло Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 441. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
800906
   Матишевський Павло Семенович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 295-298. – ISBN 978-617-573-038-6
800907
   Матишевський Павло Семенович (1919-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 297-298. – ISBN 978-966-439-754-1
800908
  Дукин М. Матіола / М. Дукин. – К., 1960. – 284с.
800909
  Мирний В.С. Матіоли : поезії / В.С. Мирний. – Харків : Прапор, 1970. – 70 с.
800910
  Губерначук С.Г. Матіоловий сон : [зб. текстів пісень та духовної кантати] / Сергій Губерначук ; [уклад.: О.М. Кучерява]. – Київ : Р.К. Майстер-принт, 2018. – 135, [1] с. – ISBN 978-617-7518-79-1
800911
  Закруткін В.О. Матір людська / В.О. Закруткін. – К, 1974. – 128с.
800912
  Наливайко Н. Матір, бранка чи коханка? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 127-138. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2307-3195
800913
  Савояров Никита МАТКА - 2005 представили хиты сезона : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 68-69 : Фото
800914
  Шемяков Н.Ф. Матнитніе свойства мелких частиц окислов железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Шемяков Н. Ф.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
800915
  Аникин Андрей Матобо пещерный город лысых скал // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 98-105 : фото
800916
  Москалькова Надія Михайлівна Матоди правдоподібного виведення на основі представлення атрибутивних моделей знань в семантичних мерехад : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.03 / Москалькова Надія Михайлівна; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 2000. – 16л.
800917
  Кузьмін О.Є. Матодика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств : фінанси та кредит / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 56-65 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
800918
   Маточний фонд плодових та ягідних культур УРСР апробації 1944, 1945, 1946 років. – К.
кн. 1. – 1948. – 102с.
800919
   Матрешка, 1969. – 108с.
800920
   Матрешка из сверхновых // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
800921
  Мишев Г. Матриархат. / Г. Мишев. – София, 1971. – 139с.
800922
  Ферруки Надя Матриархат. Власть матерей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 114-125 : фото. – ISSN 1029-5828
800923
  Косвен М.О. Матриархат. История проблемы / М.О. Косвен. – Москва-Ленинград, 1948. – 330с.
800924
  Царенко Т. Матриксні металопротеїнази у патогенезі ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом ІІ типу / Т. Царенко, Н. Ракша, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-69. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Цинк-залежні матриксні металлопротеїнази (MMП) активно залучені у процеси ремоделюваня екстрацелюлярного матриксу. Представники желатиназ, зокрема желатиназа А чи ММП-2 (72 кДа) і желатиназа В або ММР-9 (92 кДа) відіграють виключно важливу роль під час ...
800925
   Матрикул практичних навичок як складова частина практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.Б. Доброродній, Л.Є. Війтович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 5-7. – ISSN 1681-2751
800926
  Чигирик І.І. Матрикул як джерело вивчення правового статусу студенства університету Св. Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 116-124. – ISBN 966-614-021-7
800927
  Лисенко Т Матрикули німецьких університетів як джерело для вивчення освітніх студій українських студентів в німецьких університетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється роль матрикулів як джерела для висвітлення студій українських студентів в німецьких університетах в кінці ХVІІ – на початку ХІХ століття. В статье освещает роль матрикулов как источника для освещения студий украинских студентов ...
800928
  Бирилюк О. Матримоніальне право історичної Волині в контексті і канонічного права церков західного і східного обрядів // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 114-117
800929
  Ивановски С. Матрин Нуната / С. Ивановски. – Скопiе, 1979. – 170 с.
800930
  Робертски Матрица-Перематрица / Братья Робертски ; [ пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой ]. – Москва : АСТ ; Люкс, 2005. – 317с. – ISBN 5-17-024908-X
800931
  Орлова В Матрица использования инструментов торгового маркетинга // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 38-47 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
800932
  Раянов Ф.М. Матрица правового государства и наша юридическая наука // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 45-50. – ISSN 0132-0769
800933
  Мороз Л.Г. Матрица рассеяния в квантовой электродинамике со взаимодействием паули : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.Г.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1961. – 8л.
800934
  Базь А.И. Матрица реакции для частиц со спином половина : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базь А.И.; АН СССР. – М, 1957. – 11л.
800935
  Компанієць Л.В. Матриці духовного світогляду: сьогодення, перспективи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 77-78. – ISSN 2521-6570
800936
  Рабінович С. Матриці і траєкторії конституційного розвитку (розмірковуючи над монографією В.В. Джуня "Соціологія конституційного права") // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 228-236. – ISSN 2227-7153
800937
  Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської греко-католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 6-11. – ISSN 1811-542X
800938
   Матрицы. – Ярославль, 1986. – 26с.
800939
  Кабак Геннадий Иосифович Матрицы Грина многозначных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кабак Геннадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
800940
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина общих неоднородных граничных задач для параболических по И.Г. Петровскому систем / С.Д. Ивасишен. – Киев, 1978. – 52с.
800941
  Ивасишен Степан Дмитриевич Матрицы Грина параболических граничных задач : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ивасишен Степан Дмитриевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1981. – 33л.
800942
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – Киев : Вища школа, 1990. – 198 с.
800943
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина полупространственных модельных параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – К., 1976. – 50 с.
800944
  Пузик В.В. Матрицы и n-мерные векторные пространства / В.В. Пузик. – Львов, 1967. – 25 с.
800945
  Воеводин В.В. Матрицы и вычисления / В.В. Воеводин, Ю.А. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 318 с.
800946
  Сигорский В.П. Матрицы и графы в электронике / В.П. Сигорский. – Москва : Энергия, 1968. – 176 с.
800947
  Абгарян К.А. Матрицы и дифференциальные уравнения : (пособие для аспирантов) / К.А. Абгарян ; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва : [б. и.], 1971. – 280 с.
800948
  Савельев О.А. Матрицы и их приложения / О.А. Савельев. – М, 1969. – 72с.
800949
   Матрицы и квадратные формы. – М, 1990. – 77с.
800950
  Хейфец Александр Яковлевич Матрицы рассеяния и равенство Парсеваля в абстрактной задаче интерполяции : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.01 / Хейфец Александр Яковлевич; Госком СССР по народному образованию, Харьковский госуниверситет им. А.М.Горького. – Харьков, 1990. – 16л.
800951
  Дамбит Я.Я. Матрицы циклов и разрезов графа и их использование для плоской реализации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Дамбит Я.Я.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 16л.
800952
  Кириченко В.В. Матриця / В.В. Кириченко, М.В. Плахїотник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 527-528. – ISBN 978-966-02-8345-9
800953
  Денисова Т. Матриця гербової печатки єпископа Лева Шептицького (1717-17790 // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
800954
  Пузирьова П.В. Матриця ключових стратегій в управління фінансовим потенціалом промислових підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 151-156 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
800955
  Решетніченко А.В. Матриця організації Всесвіту: логіко - математичні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 12-20. – ISSN 2077-1800
800956
  Родик К. Матриця перемоги: терористові - терористове // Україна молода. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 20


  Рецензія на книжку Арсена Авакова «2014. Миттєвості харківської весни». "Чорт також має право на мемуари, чи не так? Ба більше: читацький ажіотаж зазвичай спостерігаємо саме навколо спогадів персонажів із таким статусом. В Арсена Авакова завжди є ...
800957
  Малеєв А. Матриця Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 22


  Її основна мета - змінити усвідомлення реальності, в якій ми живемо.
800958
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Вступ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 290-295. – ISSN 2076-1554
800959
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координата третя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 387-393. – ISSN 2076-1554
800960
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координати перша та друга // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 230-234. – ISSN 2076-1554
800961
   Матриця свідомості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 2-3


  "Мовна проблема сьогодні - проблема гуманітарної політики теперішньої влади". Серед експертів професор КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів: "Чую одне, а бачу інше".
800962
  Литвиненко К.О. Матриця соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 122-128. – ISSN 2222-4459
800963
  Предборський В.А. Матриця становлення як фактор девіантності національної еліти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 3-6
800964
  Кириченко В.В. Матриць теорія (- розділ математики, що вивчає властивості та застосування матриць) / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 527. – ISBN 978-966-02-8345-9
800965
  Грудзинскас И.И. Матриченые элементы операторов теории атома в случае неортогональных радиальных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Грудзинскас И.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 14л.
800966
  Процків О.П. Матрична модель інвестиційної привабливості об"єктів приватизації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 37-49
800967
  Юхимчук С.В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
800968
  Савінов О.М. Матрична модель підготовки льотного складу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 41-45
800969
  Степашко В. Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів. // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-29.
800970
  Якубів В.М. Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку підприємств / В.М. Якубів, Р.Д. Якубів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 345-350 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
800971
  Булгакова Н. Матрична роль періодичної системи для динамічних систем, що розвиваються // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 2-7
800972
  Ярошенко Т.О. Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах турбулентного оточення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
800973
  Сирл С. Матричная алгебра в экономике / С. Сирл, У. Гофман. – М, 1974. – 374с.
800974
  Крейдок С. Матричная изоляция: метод исслед. реакционноспособ неорган. частиц / С. Крейдок, А. Хинчклиф. – М., 1978. – 173с.
800975
  Грин Х. Матричная квантовая механика : пер. с англ. / Х. Грин. – Москва : Мир, 1968. – 164 с.
800976
  Кузовлева О.Е. Матричная поликонденсация мочевины формальдегида и полимер-полимерные комплексы на основе этих конденсаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузовлева О.Е.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
800977
  Алексина О.А. Матричная полимеризация ионогенных маномеров и модельные полиэлектролитные комплексы : автореф. ... канд. хим. наук / Алексина О.А. ; МГУ им. Ломоносова, Хим. фак-т. – Москва, 1972. – 18 л.
800978
  Колло Т. Матричная производная для многомерной статистики / Т. Колло. – Tartu, 1991. – 155с.
800979
  Годунов С.К. Матричная экпонента, матрица Грина и условия Лопатинского / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1983. – 78 с.
800980
  Лугачев М.И. Матричная электронная таблица / М.И. Лугачев. – М., 1991. – 35с.
800981
  Борисенко О.А. Матричне біноміальне кодування / О.А. Борисенко, В.В. Петров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуті матричні біноміальні числа, які отримані на основі лінійних біноміальних чисел. Дані числа дають можливість створювати алгоритми обробки і перетворення інформації, які можуть бути використані при побудові швидкодіючих завадостійких ...
800982
  Ільїна Т.А. Матричне моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільїна Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
800983
  Бондаренко Є.В. Матричне моделювання як метод лінгвокогнітивного дослідження / Є.В. Бондаренко, І.С. Шевченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 9-17. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
800984
  Сорока Т.В. Матричне представлення аксіономенів із середнім ступенем полісемії (на матеріалі сучасної української мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 167-175
800985
  Бобер Н.М. Матричне профілювання семантики фразово-дієслівних емотивів у Британському національному корпусі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.21 / Бобер Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
800986
  Катаєв Д.С. Матричне управління проектно-операційною діяльністю промислових підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Катаєв Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
800987
  Кисленко В.І. Матричний метод аналізу стійкості лазерного резонатора / В.І. Кисленко, Н.В. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі наведені розрахунки стійкості лазерного резонатора при розгляді двох спряжених опорних площин, розташованих нормально до оптичної осі резонатора. Головною фізичною величиною, що аналізується, є лінійний коефіцієнт збільшення. The ...
800988
  Далєвська Т.А. Матричний метод кластерної оцінки фінансової стійкості бюджетів місцевого самоврядування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 214-222. – ISSN 2306-546X
800989
  Донченко В.С. Матричний метод найменших квадратів як альтернативний підхід до прогнозування показників різної природи / В.С. Донченко, І.М. Назарага, О.В. Тарасова // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 100-101. – ISBN 978-966-8725-10-4
800990
  Малицький Д. Матричний метод у задачах сейсмології / Д. Малицький, О. Муйла, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено рішення прямої задачі для поля переміщень на вільній поверхні шаруватого ізотропного середовища з використанням матричного методу. Результати прямої задачі використано для визначення тензора сейсмічного моменту. Показано ...
800991
  Цемашко Ю.С. Матричний підхід до оцінювання економічних результатів діяльності підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 100-106. – ISSN 2220-1394
800992
  Орлова В. Матричний трейд: торговий маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
800993
  Бєлоусова Н.Б. Матричні алгоритми ідентифікації у лінійних системах та аналіз їх стійкості // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 156-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено алгоритм ідентифікації лінійної системи з невідомими матрицями, який оснований на другому методі Ляпунова та використовує спеціальним чином побудовані функції Ляпунова. Отримано формули для настройки параметрів реальної системи за невідомими ...
800994
  Вовк В.М. Матричні економічні моделі / В.М. Вовк. – Львів, 1991. – 58с.
800995
  Дрозд-Корольова Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: Спец. 01.01.06 (алгебра та теорія чисел) / О.Ю. Дрозд-Корольова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 105л. – Бібліогр.: л. 101-105
800996
  Дрозд-Корольова Олена Юріївна Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Дрозд-Корольова О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 14с. – Бібл.: 8 назв
800997
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
800998
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Тертична О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 167 л. – Бібліогр.: л. 161-167
800999
  Тилищак О.А. Матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 452 арк. – Додатки: арк. 356-452. – Бібліогр.: арк. 328-355
801000
  Тилищак О.А. Матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,