Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
723001
  Тарасов Д. " Копірайтні війни: Три століття трансатлантичної битви" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 4-5. – ISSN 1608-6422
723002
  Лисенко А.Б. "Координаційні полімери на основі 1,2,4, - тріазолвмісних лігандів" : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лисенко Андрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 446 арк. – Додатки: арк. 397-446. – Бібліогр.: арк. 359-396
723003
  Коваленко В. "Копанка в бережині, або Такий мій рай" (уривок з "Повісті мого роду") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Серпень (№ 8). – С. 16-17
723004
  Мельничук А. "Копитами вдарте, вороні..." Пісня, яку забороняли // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 11


  У ці грудневі дні виповнюється 105 років від дня народження незабутнього Платона Воронька.
723005
   "Коптские ткани", выставка. Ленинград.1978. – Л, 1978. – 71с.
723006
  Мегела І.П. "Корабель дурнів" як алегорія Ноєвого ковчега // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 259-267. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються літературно-художні твори, побудовані на метафорі "корабля дурнів". Визначається їх зв"язок з ньютонівською механістичною картиною світу в ранні періоди та квантовою фізикою в добу постмодернізму, розкривається характер відношень ...
723007
  Гучков А.И. "Корабль потерял свой курс" / А.И. Гучков. – Москва, 1991. – 63с.
723008
  Веймарн Е.В. "Корабль" на Каче / Е.В. Веймарн, М.Я. Чореф. – Симферополь, 1976. – 86с.
723009
  Шошоя І. "Коран - священная книга мусульман" // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 111-113
723010
  Хорунжий М. "Кордони як фронти" : вірші // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 44-45
723011
  Троякова Т.Г. "Корейская деревня" в Приморье:один из проектов "национального возрождения" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-43. – ISSN 0869-5415


  "Національне відродження" російських корейців
723012
  Лоссовский И.Е. "Корейская проблема" какглавная угроза региональной безопасности в Восточной Азии и перспективы ее разрешения // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 264-273. – ISBN 978-966-136-196-5
723013
  Волосюк І. "Корейська проблема" в системі сучасних міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-97. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено позиції великих тихоокеанських держав щодо врегулювання ядерної кризи на Корейському півострові. The article is studied the positions of the great Pacific states in redard to settlement of nuclear crisis on the Korean peninsula.
723014
  Гриценко В.С. "Корейська хвиля" у діалектиці культурного розвитку // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 13-17. – ISSN 2616-9967
723015
  Княжицький М. "Корені російського лобі в Європі - з СРСР" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 17, 20


  Про роботу медіа в умовах АТО, перспективи суспільного ТБ та російську пропаганду.
723016
  Бае Су Хан [Корейсько-українські дипломатичні відносини в сучасності та перспективі] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 160-182
723017
  Лі Юн [Корейсько-українські торговельні зв"язки: сучасний стан та перспективи] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 70-91
723018
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 10, октябрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
723019
  Попович Ф О. Координаційна діяльність органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 40-46.
723020
   Координаційна рада КНУ звітує // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про діяльность Координаційної ради в КНУ імені Тараса Шевченка.
723021
  Малхазов О.Р. Координаційна структура та її роль в управлінні руховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психофізіологічний зміст координаційної структури, визначено її роль і місце в управлінні руховою діяльністю. Наводяться дані власних досліджень, що уточнюють і поглиблюють уявлення про психологічні механізми управління руховою діяльністю.
723022
  Магурчак А.М. Координаційна та культурно-просвітна робота Андрія Жука в лавах Союзу Визволення України: маловідомі сторінки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 83-87. – ISSN 2227-183Х
723023
  Клименко Н.П. Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип"якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 31-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджено діяльність Івана Крип’якевича в «Краєвому комітеті охорони військових могил» Галичини. Показано передумови та процес формування комітету, проведення акцій організації у вимірі вшанування пам’яті полеглих героїв України. Висвітлено особливий ...
723024
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Навчальний посібник / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – Київ : Либідь, 1997. – 336 с. – ISBN 5-325-00846-3
723025
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Практикум: Підручник для студ. хім. фак. ун-тів / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 332 с. – ISBN 966-594-314-6
723026
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Підручник для студ. хімічних спеціальностей вищих навч. закл. / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2004. – 424с. – ISBN 966-06-0319-3
723027
  Фрицький І.О. Координаційна хімія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 416-417. – ISBN 978-966-02-7304-7
723028
  Амірханов Володимир Михайлович Координаційна хімія карбациламідофосфатів : Автореф. дис. ... докт. хім. наук: 02.00.01 / Амірханов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 34 с.
723029
  Амірханов В.М. Координаційна хімія карбациламідофосфатів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Володимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-тет, Каф. неорган. хімії. – Київ, 2002. – 330 арк. + Додатки: л. 252 - 330. – Бібліогр.: арк. 225 - 252
723030
  Хемчян І.І. Координаційні зв"язки - основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 298-308. – ISBN 978-966-529-203-6
723031
  Довгань І.М. Координаційні полімери біфункціональних лігандів, що містять хіральну платформу спірогептану / І.М. Довгань, К.В. Домасевич // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 9
723032
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
723033
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191,[9] л. – Додатки: [9] л. – Бібліогр.: л. 168-191
723034
  Лисенко А.Б. Координаційні полімери на основі 1,2,4,-тріазолвмісних лігандів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лисенко Андрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
723035
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d- металів з 2-аміно-4(5Н)-кетопохідними піролу та тіофену : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 154 л. + Додатки : л. 148-154. – Бібліогр.: л. 131-147
723036
   Координаційні сполуки 3d-металів з 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролом / С.О. Нікіїін, А Т. Воловненко, Г.В. Паламарчук, О.В. Шишкін, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 0041-6045


  Синтезовано ліганд 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопірол (HL) та 3 нові координаційні сполуки з йонами ЗЛиеталів на його основі. На підставі ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопії запропоновано бідентатну координацію ліганду через атом азоту ...
723037
  Труш Єлизавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
723038
  Труш Єлізавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Єлізавета Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 220л. + Дадатки: л. 156 - 220. – Бібліогр.: л.136 - 156
723039
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Додатки: л. 194-218. – Бібліогр.: л. 166-193
723040
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
723041
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Присяжна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
723042
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Присяжна Олена Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176 л. + Додаток: л. 170-176. – Бібліогр.: л. 153-169
723043
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Додатки: арк. 181-196. – Бібліогр.: арк. 179-180
723044
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
723045
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d - металів з 2-аміно - 4(5Н) - кетопохідними піролу та тіофену : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
723046
   Координаційні сполуки Eu (III), Sm (III) та Tb (III) і металополімери на їх основі / О.О. Роговцов, Я.В. Федоров, О.С. Бережницька, І.О. Савченко // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – C. 33. – ISBN 978-966-981-038-0
723047
   Координаційні сполуки деяких 3d-металів з біс(3,5-диметил-1H-піразол-4-іл)селенідом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43
723048
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Губіна Катерина Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 172л. + Додатки:л.152-172. – Бібліогр.:л.132-152
723049
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : 02.00.01. Автореф. дис. ... канд. хім. наук / Губіна Катерина Євгенівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
723050
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з N, N"- дибензил-N""- трихлорацетилфосфортриамідом / Ю.О. Шатрава, В.О. Зозуля, В.А. Овічінніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов, С.В. Шишкіна // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 72. – ISBN 978-966-981-038-0
723051
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриамідом / В.О. Зозуля, Ю.О. Шатрава, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 49
723052
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриамідом / В. Зозуля, Ю. Шатрава, Т. Слива, В. Овчинніков, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  На основі ліганду карбациламідофосфорного типу (КАФ ліганду) N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриаміду (HL) синтезовано ди- та тетрамерні координаційні сполуки: кобальту(ІІ) Co2L4(СH3OH)2 та купруму(ІІ) Cu4L4(OCH3)4. Склад та будову синтезованих ...
723053
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 172 арк. – Додатки: арк. 155-172. – Бібліогр.: арк. 131-154
723054
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
723055
  Олишевець І.П. Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу : дис. ... д-ра філософії : 102, 10 / Олишевець Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 190 арк. – Додатки: арк. 171-190. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 152-170
723056
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
723057
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 193л. + Додатки: л.188-193. – Бібліогр.: л.173-187
723058
   Координаційні сполуки міді з карбацилфосфортриамідними лігандами. Будова М4-оксигенвмісних тетрамерних комплексів міді / К.Є. Губіна, В.М. Амірханов, Є.А. Труш, В.А. Овчинніков, К.В. Домасевич, Святек-Козловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Взаємодією розчинів КАФ лігандів із солями міді(ІІ), синтезовано тетрамерні координаційні сполуки загального складу [Cu4(L1)4([мю4]-O)(OCH3)2](I) (де Н L1 = ди(піролідил)-N-трихлор-ацетилфосфортриамід) і [Cu4(NН(СН2СН2)2О)4([мю4]-O) ...
723059
  Плюта Н.І. Координаційні сполуки на основі 3d-металів з полідентатними N- або N, O-донорними лігандами: синтез, структура та властивості : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Плюта Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 219 арк. – Додатки: арк. 170-219. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 147-169
723060
  Голуб О.А. Координаційні сполуки на поверхні. Специфіка утворення та будови, приклади застосування // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 98-117
723061
  Дударенко М.М. Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді (ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Дударенко М.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
723062
  Дударенко Микола Михайлович Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дударенко Микола Михайлович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 140 л. – Бібліогр.: 127 - 140
723063
  Курандо Світлана Володимирівна Координаційні сполуки оксидів сірки (IV) і сірки (VI) з азотовмісними органічними основами : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.23 / Курандо Світлана Володимирівна; Фіз.-хім. ін-т захисту навколишнього середовища і людини при Одеському держ. уні-теті ім. – Одеса, 1995. – 22л.
723064
  Захарченко Б.В. Координаційні сполуки паладію (II) з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Захарченко Борис Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 264 с. – Додатки: с. 191-264. – Бібліогр.: с. 172-190
723065
  Захарченко Б.В. Координаційні сполуки паладію (II) з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Захарченко Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21, включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
723066
  Ковальська С Н. Координаційні сполуки перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами / С Н. Ковальська, С Н. Каряка, О О. Кулешова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 31
723067
  Огороднік Ю.М. Координаційні сполуки платини(II), паладію(II) та рутенію(II) з функціоналізованими похідними 2-( 1H-1,2,4-триазол-3-іл) піридину : дис. ... д-ра філософії : 102, 10 / Огороднік Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 225, [62] с. – Додотки: с. 223-225, [62]. – Бібліогр.: с. 205-222
723068
  Ващенко О.В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів : дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ващенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 251 арк. – Додатки: арк. 168-251. – Бібліогр.: арк. 149-167
723069
  Ващенко О.В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ващенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
723070
  Середюк М.Л. Координаційні сполуки феруму (II) з п"яти і шестичленними N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові переходи : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01, 02.00.04 / Середюк Максим Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 367 арк. – Додатки: арк. 330-367. – Бібліогр.: арк. 294-329
723071
  Гіюк В.М. Координаційні сполуки феруму (II) зі спиновим переходом: створення функціональних матеріалів та їхня інтеграція у мікро- та наноконструкції / В.М. Гіюк, Ю.М. Сулейманов, І.О. Фрицький // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов, К.Д. Першина [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 87, № 11/12. – С. 3-20. – ISSN 2708-129X
723072
  Середюк М.Л. Координаційні сполуки феруму(II) з п"яти і шестичленними N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові переходи : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 ; 02.00.04 / Середюк Максим Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
723073
  Штоквиш О.О. Координаційні сполуки цинку з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами / О.О. Штоквиш, Р.Д. Лампека // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 42
723074
  Дерець В.А. Координаційні управлінські відносини між органами виконавчої влади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 447-449. – ISBN 966-660-151-6
723075
  Желєзко А. Координаційні центри краєзнавчих досліджень в Україні в 20-х роках XX ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 104-111. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
723076
  Шатрава Ю.О. Координаційно-хімічні властивості деяких фосфорильованих карбамідів і сульфамідів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Шатрава Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 187 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 153-166 арк.
723077
  Шатрава Ю.О. Координаційно-хімічні властивості деяких фосфорильованих карбамідів і сульфамідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Шатрава Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
723078
  Лемпека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбованих кислот та дипептидів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Лемпека Р. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 348л. – Бібліогр.:л.328-344
723079
  Лампека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбонових кислот та дипептидів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лампека Р.Д.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 42 с.
723080
  Гаєвський І.М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб"єкта первинного фінансового моніторингу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 157-163. – ISSN 2306-9082
723081
  Гуцалюк М. Координація боротьби з комп"ютерною злочинністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.116-121. – ISSN 0132-1331
723082
  Потебенько М.О. Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-20. – ISSN 1609-0462
723083
  Мороз П. Координація бюджетної та грошово-кредитної політики України з метою стимулювання економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 86-95. – ISSN 1605-2005
723084
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 138-239. – Бібліогр.: л. 124-137
723085
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
723086
  Сирота А.І. Координація взаємовідносин Уряду і Національного банку України: окремі напрями вдосконалення законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 31-34
723087
  Коваленко О.Є. Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
723088
  Мамутов В. Координація господарсько - правових досліджень // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.535-540
723089
  Продан Т.Я. Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Визначено вплив грошово-кредитної і бюджетної політики на економіку країни. Побудовано модель оцінки впливу грошово-кредитної та бюджетної політики на рівень економічного зростання. Influence of monetary and budgetary policy on the economy of country ...
723090
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 203 л. – Додаток: л. 197-203. – Бібліогр.: л. 175-196
723091
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
723092
  Голомша М. Координація діяльності - протидія злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.123-128
723093
  Печенкін І. Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 24-27. – ISSN 2313-559X
723094
  Заворотний Я. Координація діяльності правоохоронних органів держав—членів Європейського Союзу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 125-128.
723095
  Ліщишин П. Координація діяльності правоохоронних органів з питань протидії тяжким злочинам проти особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 46-55.
723096
  Кальман О. Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства / О. Кальман, О. Гладун // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 85-90
723097
  Гардецький О. Координація діяльності правоохоронних органів як ефективний важіль боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57.
723098
  Корнаш І. Координація діяльності правоохоронної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.17-18
723099
  Костюк І.К. Координація і управління державною службою в країнах Балтії // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 84-86. – ISBN 978-617-7139-11-8
723100
  Марцин В.С. Координація інвестиційної діяльності в регіонах в умовах глобалізації : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 159-167. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
723101
  Новерсалюк А.А. Координація інвестиційної діяльності в регіоні / А.А. Новерсалюк, О.В. Ксенченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 396-401. – (Право. Економіка. Управління)
723102
  Лопух К. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 33-36 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
723103
  Колесник В.П. Координація науково-освітніх зв"язків України і Польщі (правничо-інноваційний аспект) // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 95-96. – ISBN 978-966-600-659-5
723104
  Корюкалов М.В. Координація політики із надання зовнішньої допомоги між державами-членами та інституціями ЄС // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 539-545. – ISSN 2076-1554
723105
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 16-21. – (Політичні науки)
723106
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-11. – (Історичні науки)
723107
  Годуєв О. Координація правоохоронної діяльності - дієвий механізм у зниженні рівня злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 57-62
723108
  Ващенко А.М. Координація правотворчої діяльності як основа реформування правової системи України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 16-18. – ISBN 978-966-940-085-7
723109
  Береза А.В. Координація регіональної політики в урядах країн ОЕСР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 377-385
723110
  Ступницький О.І. Координація рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного бюджету) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 51-61


  У статті проаналізовано особливості формування міжнародних рекламних стратегій і основні методи розрахунків рекламного бюджету, здійснено їх групування, ранжування за ефективністю і витратами на застосування. Запропоновано методичні рвкомендації з ...
723111
  Марченко А.В. Координація та комунікаційна підтримка антикорупційної реформи в Україні : дис. ... д-ра філософії : 281, 28 / Марченко Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 314 с. – Додатки: с. 205-314. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: с. 173-205
723112
  Супруненко Л.А. Координація транскордонного співробітництва на державному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-42
723113
  Бідак П.П. Координація управління державним боргом з фіскальною та монетарною політиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 25-29
723114
  Онищенко В.О. Координація управління державним боргом із грошово-кредитною та фіскальною політикою в системі забезпечення фінансової безпеки / В.О. Онищенко, В.В. Тополь // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 3-11
723115
  Зима Д.Л. Координація фінансового контролю: зміст та юридична природа // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 70-75. – (Правознавство ; Вип. 348)
723116
  Богдан Т.П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 24-42 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
723117
  Головко М. Координація фіскальної та монетарної політик країн Європейського Союзу в умовах фінансової глобадізації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 79-83. – ISSN 2078-5860
723118
  Козюк В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: інтеграція старих і нових ідей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
723119
  Рудан В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
723120
  Шкворець Ю.Ф. Координація фундаментальних досліджень в Україні у 70-80-х роках минулого сторіччя // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0374-3896
723121
  Приходько А.М. Координація як основа формування паратаксису // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 83-89. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті розглядається проблема паратаксису під кутом зхору синтактики, логіки, семантики і прагматики; ставиться питання про співвідношення координативних і субортинативних чинників конституювання паратаксису
723122
  Алчинов В.М. Координирующая роль ООН в решении глобальных экономических проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 56-59.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
723123
  Ревка О.В. Координування процесів тромбоутворення та фібринолізу за участі клітин крові : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Ревка Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
723124
  Бойчук Л.М. Координуюче керування в технічних і природних системах : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.01.11 / Бойчук Л. М.; АН України, Ін-т кіберн. – Київ, 1992. – 32с.
723125
  Генс Л.Ю. Коорт / Л.Ю. Генс. – Москва, 1959. – 34 с.
723126
  Шалата М. Копа : Поезії / М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 95с. – ISBN 966-538-033-8
723127
  Обушний М. Копа як самоврядний орган сільської громади // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 16-20. – ISBN 978-617-640-241-1
723128
  Важа Пшавела Копала / Важа Пшавела; Пер. с груз. В Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – 16с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
723129
  Федоровський О. Копальні багацтва на Україні / О. Федоровський. – Харків, 1920. – 55 с.
723130
  Біленко Д.К. Копальні грунти гори Пивихи / Д.К. Біленко. – Київ. – (Всеукраїнська Академія наук. Труди Природничо-Технічного Відділу: вип. 1, 2.8. 10, 1930 "Четвертинний період" ; Вип. 1, 2)
1-2. – 1930. – С. 75-95
723131
  Хаггард Г.Р. Копальні царя Соломона; Прекрасна Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Київ, 1992. – 432 с.
723132
  Полюхович Юрій Копан. Долина втраченого раю : terra incognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 102-106 : Фото
723133
  Клічак В. Копана гора : лірика / Василь Клічак. – Київ : Просвіта, 2017. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7201-46-4


  У пр. № 1747373 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу Наєнкові із давньою приязню і вдячністю. 9 листопада 2017. Підпис
723134
   Копаниця Любов Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 216-217. – ISBN 978-966-439-754-1
723135
   Копаниця Любов Миколаївна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 237. – ISBN 978-966-933-054-3
723136
  Репво С.Л. Копань Василь Стапанович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 420. – ISBN 978-966-02-7304-7
723137
   Копань Василь Степанович (1937-2020) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 217. – ISBN 978-966-439-754-1
723138
   Копань Василь Степанович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 237-238. – ISBN 978-966-933-054-3
723139
  Глущенко С. Копаться в роскоши // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 8-9. – ISSN 1563-6755


  С правовой точки зрения решение Европейского суда вносит ясность в обоснование применения селективной дистрибуции желанием защитить имидж предметов роскоши.
723140
  Султанова Б.А. Копеечники / Б.А. Султанова. – Фрунзе, 1976. – 125с.
723141
  Строгов И.С. Копейка / И.С. Строгов. – Л., 1979. – 87с.
723142
  Смирнов Л.В. Копейная звезда / Л.В. Смирнов. – Москва, 1986. – 158с.
723143
  Авдеева Т. Копенгаген - 2009 : провал, успех или момент истины? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-79. – ISSN 0130-9625
723144
  Бирская Екатерина Копенгаген. Уик-энд в Копенгагене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 38-42 : фото
723145
  Агибалов С. Копенгагенское соглашение - новая парадигма решения климатической проблемы / С. Агибалов, А. Кокорин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 115-132. – ISSN 0042-8736
723146
  Булгакова Мар"яна Копенгагенська угода: політична декларація чи юридично обов"язкова домовленість // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 16-18
723147
  Швець А.М. Копенгагенські критерії членства в ЄС: умови адаптації та дотримання в режимі воєнного стану // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7572-54-0
723148
  Кравченко О.П. Копенгагенські критерії як "концепція європейської інтеграції для України" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – 128-133
723149
  Фалалєєва Г Л. Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 117-127. – ISSN 2220-1394
723150
  Крашенинников А.И. Коперация в современном мире / А.И. Крашенинников. – М., 1987. – 143с.
723151
  Баев К.Л. Коперник / К.Л. Баев. – Москва : МГО, 1935. – 216 с. – Библиогр.: с. 213-215. – (Жизнь замечательных людей)
723152
   Коперник Николай. : К 500-летию со дня рождения. Список юбилейных материалов за 1972-1973 гг. – Киев, 1973. – 21 с.
723153
  Мазко О. Коперник українського слова. До 250-річчя від дня народження Івана Котляревського // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 вересня (№ 106). – С. 12


  Є митці, здатні особливо тонко відчувати душу народу, національну його своєрідність, слухати зболений голос поколінь, який щиро звірить усі таємниці, розкаже про печалі, злигодні та світлу віру в майбуття, аби просто бути почутим.
723154
  Азархін В.А. Коперник. Бруно. Галілей : творці геліоцентр. системи Всесвіту / В.А. Азархін, В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 198 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наук.-попул. література)
723155
  Рыбка Е. Коперник. Человек и мысль : пер. с польск. / Е. Рыбка, П. Рыбка. – Москва : Мир, 1973. – 326 с.
723156
  Тарасенко Н.А. Коперниканская революция в концепции научных революций Т. Куна // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
723157
  Нугаев Р.М. Коперниканская Революция: Интертеоретический контекст // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 110-120. – ISSN 0042-8744
723158
   Коперниканская революция: социокультурные истоки. – М., 1991. – 33с.
723159
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е изд., перераб. – Харьков : Пролетар, 1931. – 99 с.
723160
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Государственное антирелигиозное издательство, 1937. – 291 с.
723161
   Копєйчиков Володимир Володимирович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 16. – ISBN 966-7024-23-1
723162
   Копєйчиков Володимир Володимирович (1923-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 217. – ISBN 978-966-439-754-1
723163
   Копєйчиков Володимир Володимирович (1923-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 238. – ISBN 978-966-933-054-3
723164
  Пошелюжная К. Копи в центр // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 1, 24-25. – ISSN 1563-6755


  Анализ ключевых изменений национальных "правил копирайта", которые правительство поставило во главе угла нового законопроекта.
723165
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет : [романы ; пер. с англ.] / Генри Райдер Хаггард. – Москва : Детгиз, 1957. – 575 с. – (Библиотека приключений)
723166
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 475 с.
723167
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона: Роман / Г.Р. Хаггард. – Иркутск, 1982. – 238с.
723168
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Саранск, 1991. – 463с.
723169
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Священный цветок; Дитя из слоновой кости: Романы / Г.Р. Хаггард. – М, 1992. – 524с.
723170
  Филиппова Татьяна Копии не работают! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 1. – ISSN 1727-4893
723171
  Петр І Копии с писем государя Петра Великого 1700 по 1725 год. – Москва : Имп. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1882. – [2], 28 с. – Чтения в Имп. О-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. 1881 г., кн. 4
723172
  Семенюк Г.Ф. Копиленко Олександр Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 425. – ISBN 978-966-02-7304-7
723173
   Копиленко Олександр Любимович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 17. – ISBN 966-7024-23-1
723174
   Копиленко Олександр Любимович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 238. – ISBN 978-966-933-054-3
723175
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 144 с. – (Со ступеньки на ступеньку)
723176
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Просвещение, 1966. – 118 с.
723177
  Юрковский В.В. Копилка живого опыта. / В.В. Юрковский, В.В. Юрковская. – М., 1970. – 80с.
723178
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
723179
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
723180
  Стешенко М.В. Копилов Іван Михейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 426. – ISBN 978-966-02-7304-7
723181
  Станибула С.А. Копинг-стратегии студентов с различным типом привязанности // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 97-100. – ISSN 2616-700X
723182
  Каганов Александр Копирайт: с права - налево // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 186-188 : фото
723183
  Иванова Копирайтинг: Секреты составления рекламных и PR-текстов / К.А. Иванова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 160с. – ISBN 5-469-01108-9
723184
  Слуцкин А.А. Копировальные процессы и материалы репрографии и малой полиграфии / А.А. Слуцкин, В.И. Щеберстов. – М., 1971. – 160с.
723185
  Френкель М.И. Копирование и обводка чертежей тушью / М.И. Френкель. – Москва : Оборонгиз, 1948. – 79 с.
723186
  Грачев Н.П. Копиручет : практическое руководство по применению копировально-карточного метода учета / Н.П. Грачев и Н.В. Фолькман; под ред. М.А. Левенсона и статьей М.Я. Гольдгубера. – Москва : Издательство наркомторгов СССР и РСФСР, 1930. – 250 с.
723187
  Осетров К.В. Копиручет / К.В. Осетров. – 3-е, испр. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Союзоргучет, 1932. – 260 с.
723188
  Тригубенко В.В. Копистенський Захарія (?-1627) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 65-70. – ISBN 966-06-0367-3
723189
  Смуток І. Копистинські у Перемишльській землі в XVI - XVII ст.: генеалогічне дослідження // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 52-68. – ISSN 2074-8345
723190
  Яременко А. Копить на вырост // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Пока государство не вырастит профессионалов, способных расследовать нарушения прав ИС в Clear Net и Dark Web, правообладателям придется испробовать все способы защиты своих прав.
723191
   Копишинський Олександр Васильович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
723192
  Рубашов М.Б. Копищанська трагедія / М.Б. Рубашов. – К, 1974. – 117с.
723193
  Опанасюк О.Є. Копище / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1975. – 158с.
723194
  Каспаров Б.М. Копия Дюрера / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1961. – 205с.
723195
   Копия отчета о НИР., 1983. – 38с.
723196
  Білецький В.С. Копіапіт (- мінерал за назвою м. Копіапо, Чилі ) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 433. – ISBN 978-966-02-7304-7
723197
   Копійка Валерій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 217-218. – ISBN 978-966-439-754-1
723198
   Копійка Валерій Володимирович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 238. – ISBN 978-966-933-054-3
723199
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт ; пер. з нім. [Ю. Лісняка, післямова Д. Затонський "Брехт-прозаїк"]. – Київ : Дніпро, 1965. – 375 с.
723200
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт ; пер. з нім. [Юрій Лісняк [та ін.] ; передм. Дмитра Затонського ; іл.: Ю.А. Чеканюк]. – Київ : Дніпро, 1973. – 527с. : іл. – (Вершини світового письменства ; Т 15)
723201
  Брехт Б. Копійчаний роман. Матінка Кураж та її діти. Кавказьке крейдяне коло : [п"єси] : пер. з нім. / Бертольт Брехт ; [передм. Дм. Затонського ; худож. Г.С. Ковпаненко]. – Київ : Дніпро, 1987. – 512 с. : іл.
723202
  Пожоджук Р. Копілефт - унікальна правова конструкція // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 1 (133). – С. 31-36
723203
  Шебанова В.І. Копінг-поведінка і механізми подолання стресу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 289-296. – ISBN 978-966-8063-99-49
723204
  Карпенко З. Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-12. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен ментальної солідарності, яка розглядається як основа консолідації сучасного українського суспільства. This article analyzes the phenomenon of mental solidarity, which is considered as a basis for the consolidation of ...
723205
  Грандт В.В. Копінг-ресурси як чинник професійного здоров"я представників екстрених служб: вектори психологічної ефективності збереження професійної надійності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 97-102
723206
  Станібула С.А. Копінг-стратегії із різним типом прихильності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 39-42. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
723207
  Карамушка Л. Копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти: зв"язок із задоволеністю роботою та організацією / Л. Карамушка, Ю. Снігур // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 44-53 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
723208
  Любіна Л.А. Копінг-стратегії поведінки студентів з різним рівнем стресостійкості // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 131-141. – ISBN 978-617-7611-78-2
723209
  Мартіросян М.В. Копінг-стратегії професійної стійкості особистості адвоката : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мартіросян Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
723210
  Пічурін В.В. Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
723211
  Крайніков Е. Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту особистості у подоланні емоційного вигорання в адвокатському середовищі / Е. Крайніков, К. Пільков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати емпіричного дослідження зв"язку між переважаючими копінг-стратегіями та механізмами психологічного захисту, що використовуються адвокатами із синдромом емоційного вигорання. У адвокатів зі сформованим синдромом емоційного ...
723212
   Копінг-стратегії у зв"язку з психофізіологічними характеристиками кваліфікованих спортсменок-гандболісток / С.В. Федорчук, Д.Д. Іваскевич, О.В. Борисова, І.О. Когут, В.Л. Маринич // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2709-2070
723213
  Ткачук Т.А. Копінг-стратегії як складові копінг-поведінки особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 43-48
723214
  Богучарова О.І. Копінг-стратегії як фактор "позитивної" адаптації вимушених мігрантів / О.І. Богучарова, Н.В. Ткаченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 27-36. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
723215
  Карамушка Л.М. Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення для психологічного здоров"я особистості та організації / Л.М. Карамушка, Ю.С. Снігур // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 23-30. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 55). – ISSN 2072-4772
723216
  Пилипенко О.І. Копінг-стратегія арт-тренігу як превентивна технологія освіти // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 430-452. – ISSN 2219-438X
723217
  Звєгинцова М. Копірайтинг та особливості його викладання майбутнім фахівцям у галузі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 20-24. – ISSN 2076-9326
723218
  Блинова Н.М. Копірайтинг як діяльність зі створення онлайнового контенту / Н.М. Блинова, О.В. Кирилова // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 18. – С. 13-21. – ISSN 2617-1813
723219
  Андрощук Г. Копірайтний тролінг: стан та механізми протидії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
723220
  Андрощук Г.О. Копірайтний тролінг: стан, зогрози, механізм протидії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 6-22. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
723221
  Літавський Т. Копіювання оголошень в інтернеті правомірно? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
723222
  Морозова В. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є КБВ юридичної особи // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (128), квітень 2023 р. – С. 23-25
723223
  Сенчило В.Л. Коплексный подход к формированию научно-атеистических убеждений старшекласников средней общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сенчило В.Л. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 28 с.
723224
  Манріке Хорхе Копли, що їх склав Дон Хорхе Манріке на смерть свого батька // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 136-141. – ISSN 0320 - 8370
723225
  Тищик Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0132-1331


  У статті з"ясовано суть та особливості здійснення копного судочинства на українських землях у ХІV-ХVІІІ ст. Проаналізовано стадії копного судочинства, слідчі та інші процесуальні дії, які здійснювались копними судами. Досліджено доказову систему, що ...
723226
  Бедрій М.М. Копні суди в державно-правовій системі Гетьманщини (1648-1783) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-51
723227
  Медєнцев А.Н. Копні суди в Україні ХІ V - ХVІ століття // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.141 - 145
723228
  Огородник І.В. Копнін Павло Васильович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 146-148. – ISBN 5-325-00792-0
723229
  Курас І. Копнін Павло Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 449-450. – ISBN 966-642-207-7
723230
   Копнін Павло Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 385. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
723231
  Іщенко М.П. Копнін Павло Васильович / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко // Соціально-політична енциклопедія : наук. вид. / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – С. 281-282. – ISBN 978-966-2545-52-4
723232
   Копнін Павло Васильович (1922-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218. – ISBN 978-966-439-754-1
723233
   Копнін Павло Васильович (1922-1971) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 239. – ISBN 978-966-933-054-3
723234
  Ефремов В.П. Копны света / В.П. Ефремов. – М, 1981. – 79с.
723235
  Процев"ят Т. Копняка - під зад! Росія де юре - фіктивний член Ради Безпеки ООН // Україна молода. – Київ, 2022. – 28 грудня (№ 41)


  33-й президент США Гаррі Трумен, виступаючи перед делегатами на установчій конференції Організації в Сан-Франциско, наголошував, що постійні члени Ради Безпеки мають особливу місію: «Відповідальність великих держав полягає в тому, щоб служити народам ...
723236
   Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран / Л.М. Гуменюк, Я.С. Михальонок, Л.М. Момот, Л.О. Вретік, А.Ф. Бурбан // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 51 : Хімічні науки. – С. 13-17


  Радикальною полімеризацією ситезовано ряд зразків полі(бутилметакрилату) з різною молекулярною масою та кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом. Методом ІЧ-спектроскопії доведено наявність фотоактивних ланок ...
723237
   Кополімери N-вінілкарбазолу з антраценвмісними метакрилатами та фотонапівпровідникові шари на їхній основі / Н. Березина, В. Сиромятніков, Гребенюк-Морозова, І. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розроблено кополімери 9-антрилметилового та 9-антрилетилового естерів метакрилової кислоти з N-вінілкарбазолом та з 3-йод-N-вінілкарбазолом. Досліджено спектральні та електрофотографічні властивості синтезованих кополімерів. Плівки на основі цих ...
723238
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.120-130
723239
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
723240
  Ковіня Микола Вікторович Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Ковіня М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 138 л. – Бібліогр.: л.124-138
723241
  Ковіня М.В. Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.06 / Микола Вікторович Ковіня; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
723242
  Пилипенко О.І. Копоративні права як предмет застави: обліковий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
723243
  Овсянников О.В. Копорье : Ист.-архит. очерк / О.В. Овсянников. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 119 с. : ил.
723244
  Манжола В.А. Коппель Олена Арнольдівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 437. – ISBN 978-966-02-7304-7
723245
   Коппель Олена Арнольдівна (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 239. – ISBN 978-966-933-054-3
723246
   Коппель Олена Арнольдіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-966-439-754-1
723247
  Коренев А.М. Копрессоры холодильных машин: Уч.пособ. / А.М. Коренев. – М., 1977. – 48с.
723248
  Пасемко І.П. Копровський Ян / І.П. Пасемко, Р.П. Радишевский // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 438. – ISBN 978-966-02-7304-7
723249
  Кравченко О.В. Коптілов Віктор Вікторович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 127-128
723250
   Коптілов Віктор Вікторович (1930-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 219. – ISBN 978-966-439-754-1
723251
   Коптілов Віктор Вікторович (1930-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 239. – ISBN 978-966-933-054-3
723252
  Ернштедт П.В. Коптские тексты / П.В. Ернштедт. – М.-Л., 1959. – 216с.
723253
  Ернштедт П.В. Коптские тексты Государственного Эрмитажа / П.В. Ернштедт ; Акад. наук СССР. Отд-ние литературы и языка. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1959. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 7-8 (27 назв.)
723254
  Еланская А.И. Коптский язык. / А.И. Еланская. – М, 1964. – 121с.
723255
  Мельник В. Коптські манускрипти у фондах ватиканської апостольської бібліотеки: етапи формування та дослідження колекцій // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 301-313. – ISSN 0320-8370


  Коптська книжкова культура - пряме продовження давньоєгипетської та грецької книжкових традицій у пізньоантичному й середньовічному Єгипті. Коптська мова та література датуються кінцем III століття - у зв’язку з появою писемних пам’яток, - існували та ...
723256
  Зинькина Ю.В. Копты в современной истории Египта // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 29-35. – ISSN 0321-5075
723257
  Гребінь В.В. Копчак (- річка у Саратському районі Одеської області та Молдові) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 442. – ISBN 978-966-02-7304-7
723258
  Антипин В.М. Копытные / В.М. Антипин. – Алма-Ата, 1941. – с.
723259
  Чермных Н.А. Копытные животные в условиях Севера / Н.А. Чермных. – Ленинград, 1980. – 173с.
723260
  Филонов К.П. Копытные животные и крупные хищники на заповедных территориях / К.П. Филонов. – Москва : Наука, 1989. – 251с.
723261
   Копытные звери. – Москва : Лесная промышленность, 1977. – 278с.
723262
  Сысоев В.М. Копытные звери (По Брэму, Сэнт-Илеру и др.) / В. Сысоев. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. О-ва распростр. полезны книг], 1905. – 66с. : ил.
723263
  Макарова О.А. Копытные звери завидовского заповедно-охотничьего хозяйства под Московой в связи с многолетними интродуктивными опытами : Автореф... канд. биол.наук: / Макарова О. А.; МСХ,Всез. с. х. ин-т заочн. образ. – М., 1971. – 24л.
723264
  Соколов И.И. Копытные звери. / И.И. Соколов. – М.-Л.
1. – 1959. – 1-640с.
723265
  Данг Зуй Хунь Копытные и хищные ДемократическойРеспублики Вьетнам : Автореф... канд. биол.наук: / Данг Зуй Хунь; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1968. – 14л.
723266
  Верещагин Н.К. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование) / Н.К. Верещагин, О.С. Русаков. – Ленинград, 1979. – 309с.
723267
   Копытные фауны СССР. – Москва : Наука, 1975. – 352с.
723268
   Копытные фауны СССР. – Москва : Наука, 1980. – 395с.
723269
  Бромлей Г.Ф. Копытные Юга Дальнего Востока СССР / Г.Ф. Бромлей, С.П. Кучеренко ; АН СССР, Дальневосточ. науч. центр, Биол.-почв. ин-т. – Москва : Наука, 1983. – 305 с. : ил. – Библиогр.: с. 297-304
723270
  Матвеев В.Ф. Копыто Пегаса / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1973. – 136с.
723271
  Рубашов М.Б. Копыщенская трагедия / М.Б. Рубашов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280 с.
723272
  Музич В.П. Копье масая, или Мамалыга на экваторе и другие рассказы / В.П. Музич. – Кишинев, 1988. – 121с.
723273
  Прозоровский Л.В. Копье Черного Принца / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1962. – 250с.
723274
  Калинина Н. Копье, свеча, молоток. Европейские аукционы // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х
723275
  Беркеши А. Копьеносцы : роман / А. Беркеши, Д. Кардош ; [пер. с венг. М. Попова и Ф. Осколкова]. – Москва : Воениздат, 1964. – 407 с. : ил.
723276
  Мовчан П.М. Кора : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1968. – 78 с.
723277
  Полынов Б.Б. Кора выветривания / Б.Б. Полынов. – Ленинград : АН СССР
Ч.1. – 1934. – 242с.
723278
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
вып.1 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные мксторождения. – 1952. – 280с.
723279
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
Вып. 2 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные месторождения. – 1956. – 456 с.
723280
   Кора выветривания. – Москва
Вып. 15. – 1976
723281
   Кора выветривания. – Москва
Вып. 16. – 1978
723282
   Кора выветривания. – Москва
Вып. 17. – 1980
723283
   Кора выветривания. – Москва
В. 18. – 1983
723284
  Джавахишвили Э.А. Кора выветривания горных пород восточной части южного склона Большого Кавказа. / Э.А. Джавахишвили. – Тбилиси, 1980. – 143с.
723285
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Сибирской платформы / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1979. – 118с.
723286
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Чадобецкого поднятия / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1973. – 126с.
723287
   Кора выветривания и гипергенное рудообразование. – Москва : Наука, 1977. – 286с.
723288
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые : Материалы 4 Всесоюзного литологического совещания. – Киев : Наукова думка, 1975. – 238с.
723289
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые.. – Київ, 1975. – 240с.
723290
   Кора выветривания как источник комплексного минерального сырья. – Москва : Наука, 1988. – 191с.
723291
  Аскоченский Б.В. Кора выветривания карбонатных пород верхнего мела Воронежской антеклизы / Б.В. Аскоченский, В.П. Семенов. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1973. – 176 с. – Библиогр.: с. 172-175
723292
  Таджибаева П.Т. Кора выветривания ультрасосновых пород Казахстана и полезные ископаемые / П.Т. Таджибаева, Д.В. Пономарев. – Алма-Ата, 1980. – 203с.
723293
   Кора выветривания.. – М.
3. – 1960. – 396с.
723294
   Кора выветривания.. – М.
4. – 1962. – 288с.
723295
   Кора выветривания.. – М.
6. – 1963. – 320с.
723296
   Кора выветривания.. – М.
9. – 1965. – 156с.
723297
   Кора выветривания.. – М.
7. – 1966. – 232с.
723298
   Кора выветривания.. – М.
8. – 1967. – 256с.
723299
  Курцин И.Т. Кора головного мозга и внутренние органы / И.Т. Курцин. – Ленинград, 1952. – 28с.
723300
  Пшоник А.Т. Кора головного мозга и рецепторная функция организма. / А.Т. Пшоник. – Москва, 1952. – 367с.
723301
   Кора и верхняя мантия Земли. – Москва : Московский университет
вып.2 : (геология, геохимия, геофизика). – 1975. – 293с.
723302
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1967. – 176с.
723303
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1968. – 231с.
723304
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – Москва : Недра, 1967. – 280с.
723305
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1975. – 255с.
723306
  Субботін С.І. Кора і мантія Землі. / С.І. Субботін. – К., 1966. – 38с.
723307
  Самунджан Е.М. Кора надпочечников и опухолевый процесс : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Самунджан Е.М. ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1966. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
723308
  Старун Василь Кора нації : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 63-64
723309
  Сизоненко О.О. Корабели : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Молодь, 1960. – 283 с.
723310
  Сизоненко А.А. Корабелы / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 351с.
723311
  Хлебников Г.Н. Корабелы / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1982. – 237с.
723312
   Корабелы в боях за город Ленина.. – Л., 1971. – 299с.
723313
   Корабелы.. – М., 1983. – 48с.
723314
  Портер Корабель безумців / Портер, , Кетрін Енн. – К., 1983. – 543с.
723315
  Брант С. Корабель дурнів : вибрані сатири / С. Брант ; пер. з нім. Ф. Скляра ; за ред. Д. Паламарчука. – Київ : Дніпро, 1980. – 152 с.
723316
  Брант С. Корабель дурнів = Das narrenschiff : [поема] / Себастіан Брант ; [пер. з нім. і комент. Ф. Скляра ; худож. Ю. Чаришніков]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 138, [2] с. : іл. – Додатк. тит. арк. нім. – ISBN 978-966-465-370-8
723317
  Швед О. Корабель із біженцями затонув у Чорному морі // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 7 (610), 17 лютого 2022. – С. 9
723318
  Шкрупська О.О. Корабель надії : автобіографічна віршована публіцистика / Ольга Шкрупська. – Київ : Європейський університет, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-301-201-1
723319
  Арбузова С. Корабель науки сідає на мілину / С. Арбузова, О. Колежук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 6


  Через загрози, що закладаються в бюджет України на 2021 рік.
723320
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – К, 1960. – 180с.
723321
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – Київ : Молодь, 1971. – 251с.
723322
   Корабель смерти.. – М., 1923. – 77с.
723323
  Лютий Т. Корабель шаленців : нариси з культури несамовитості, глупоти і безрозсудства : есеї / Тарас Лютий. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 215, [5] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-377-9
723324
  Чумаков С.В. Корабель шукає бурі. / С.В. Чумаков. – К., 1961. – 96с.
723325
  Гребінь В.В. Корабельна (- річкав Арбузинському і Первомайському районах Миколаївської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 446. – ISBN 978-966-02-7304-7
723326
  Стівенсон Р.Л. Корабельна катастрофа : роман ; для ст. шк. віку / Роберт Льюїс Стівенсон ; пер. з англ. Валерія Бойченко ; післям. Михаила Слабошпицького. – Київ : Веселка, 1984. – 560 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
723327
  Шаповалов Г. Корабельна символіка в духовному житті українців у 15-19 ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2001. – Т. 7. – С.23-47. – ISBN 966-7089-88-6
723328
  Красюк Н.П. Корабельная радиолокация и метеорология / Н.П. Красюк, В.И. Розенберг. – Л., 1970. – 328с.
723329
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – М, 1955. – 360с.
723330
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1965. – 367с.
723331
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1957. – 592с.
723332
  Инге Ю.А. Корабельная сторона / Ю.А. Инге. – Москва, 1957. – 165с.
723333
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1959. – 595с.
723334
  Ойслендер А.Е. Корабельная сторона / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1962. – 118с.
723335
  Поливин Н.Г. Корабельная сторона / Н.Г. Поливин. – М, 1976. – 416с.
723336
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1977. – 256с.
723337
  Красовский А.С. Корабельная сторона / А.С. Красовский. – Симферополь, 1980. – 175с.
723338
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1984. – 144с.
723339
  Поливин Н.Г. Корабельная сторона / Н.Г. Поливин. – Москва : Советская Россия, 1988. – 400 с.
723340
  Пришвин М.М. Корабельная чаща / М.М. Пришвин. – Москва, 1955. – 228с.
723341
  Татьяничева Л.К. Корабельний бір / Л.К. Татьяничева. – Київ, 1981. – 136 с.
723342
  Татьяничева Л.К. Корабельний бор / Л.К. Татьяничева. – М., 1974. – 400с.
723343
  Январев Э.И. Корабельные баллады. / Э.И. Январев. – Киев, 1977. – 59с.
723344
  Павленко В.Ф. Корабельные самолеты / В.Ф. Павленко. – Москва : Военное издательство, 1990. – 320 с.
723345
  Ленский А.Н. Корабельные склянки / А.Н. Ленский. – М, 1975. – 135с.
723346
  Пысин А.В. Корабельные сосны : лирика / А.В. Пысин; авториз. пер. с белорус. Н. Сидоренко. – [Минск] : Беларусь, 1969. – 191 с.
723347
  Ракушин Ф.Н. Корабельный бор. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1968. – 48с.
723348
  Быховский И.А. Корабельных дел мастер / И.А. Быховский. – Л, 1961. – 216с.
723349
  Тайц Р.М. Корабельщики Нарвской заставы / Р.М. Тайц, Т.А. Ермолаев, В.А. Горюнов. – Ленинград, 1967. – 308 с.
723350
  Бадигин К.С. Кораблекрушение у острова Надежды : роман-хроника времен XVI в. для сред. и ст. возраста / Константин Бадигин. – Москва : Детская литература, 1977. – 414 с.
723351
   Кораблекрушение.. – М., 1968. – 104с.
723352
  Сидорченко В.Ф. Кораблекрушения на море / В.Ф. Сидорченко. – Л., 1990. – 296с.
723353
  Кабесса Кораблекрушения. / Кабесса, де Вака Нуньес. – Москва : Мысль, 1975. – 128с.
723354
   Корабли-герои.. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 287с.
723355
  Нельсон Дэниел Корабли-призраки. Призраки озера Онтарио "Хэмилтон" и "Скердж" / Нельсон Дэниел, Кристо Эмори, Шлехт Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 118-131 : фото, ил.
723356
   Корабли : сборник стихов и прозы. – [Москва] : [Тип. И.Н. Холчев и К°], 1907. – 156 с. – Без тит. л.


  Содержание: Проза: Глава из романа "Тень" / П. Иванов. Счастье: Рассказ / Ив. Бунин. Ложь: Рассказ / Нина Петровская. Снег-радуга: Рассказ / Осип Дымов. Поля: Рассказ / Петр Кожевников. Горбатые: Рассказ / Александр Койранский. Бастилия взята: Рассказ ...
723357
  Овчинникова Наталия Корабли без капитанов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 96-101 : фото
723358
  Грин А.С. Корабли в Лиссе / А.С. Грин. – Мурманск, 1983. – 296 с.
723359
  Шаповалов Г. Корабли веры : Судоходство в духовной жизни древней Украины / Георгий Шаповалов; Запорожский гос. ун-т; Запорожский обл. краевед. музей. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 158 с. – ISBN 966-7037-01-0
723360
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1969. – 169с.
723361
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1975. – 366с.
723362
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1978. – 432с.
723363
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1945. – 319с.
723364
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1947. – 319с.
723365
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1957. – 523с.
723366
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1980. – 391с.
723367
  Гусенков В.П. Корабли выходят на орбиты / В.П. Гусенков. – Иркутск, 1961. – 59с.
723368
  Смирнов Г.В. Корабли и сражения / Г.В. Смирнов. – М., 1987. – 176с.
723369
  Стрехнин Ю.Ф. Корабли идут в Берлин / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1977. – 191с.
723370
  Яхонтова М.С. Корабли идут на бастионы / М.С. Яхонтова. – М, 1956. – 466 с.
723371
  Глоба А. Корабли издалека / А. Глоба. – Москва-Петроград, 1922. – 48с.
723372
  Ладыгина Ольга Корабли Марокко. Капитан пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 78-84 : фото
723373
  Крючков Ю.С. Корабли межпланетных пространств / Ю.С. Крючков. – М., 1958. – 72с.
723374
  Шерр С.А. Корабли морских глубин / С.А. Шерр. – М, 1952. – 216с.
723375
   Корабли мысли: Английский и французские писатели о книге, чтении, библиофилах.. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1986. – 304 с.
723376
   Корабли мысли: Заруб.писат. о кн., чтении, библиофилах.. – М., 1980. – 335с.
723377
  Ананьин И.А. Корабли нашей юности : воспоминания / Ананьин И.А. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 304 с. : ил.
723378
  Басевич В.В. Корабли не умирают / В.В. Басевич, А.А. Цытович. – Москва : Транспорт, 1974. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 174
723379
  Кусков В.П. Корабли Октября / В.П. Кусков. – Л, 1984. – 192с.
723380
  Волков А. Корабли плывут на восход // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.94-101. – ISSN 0130-1640


  [Древняя Греция.]
723381
  Бондаренко А.П. Корабли покидают бухту : повесть / А.П. Бондаренко. – Симферополь : Таврия-Плюс, 1972. – 159 с.
723382
  Мухина-Петринская Корабли Санди / Мухина-Петринская. – Москва : Детская литература, 1966. – 271 с.
723383
  Устинов Н.Г. Корабли слежения за космосом. / Н.Г. Устинов. – М., 1969. – 160с.
723384
  Обухов Л.М. Корабли уходят в дозор / Л.М. Обухов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 179с.
723385
  Марков Ю. Корабли уходят к планетам / Ю. Марков. – М, 1986. – 176с.
723386
  Миндлин Э.Л. Корабли, степи, товарищи / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1963. – 384с.
723387
  Сопот А.С. Корабли. / А.С. Сопот. – Минск, 1989. – 235с.
723388
  Малишко А.С. Кораблик : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дитвидав, 1960. – 20с.
723389
  Матвеева Н.Н. Кораблик / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1963. – 81с.
723390
  Шантир Є.Є. Кораблик : зб. сучасних укр. пісень з нотами / Євген Шантир ; Асоц. діячів естрад. мистецтва України. – Дніпро : Ліра, 2018. – 63, [1] с. : ноти. – На обкл. також: Кораблик. Музично-психологічний проект. www.shantyr.biz. – ISBN 978-966-981-052-6
723391
  Гончаров М.І. Кораблики / М.І. Гончаров. – К, 1979. – 32с.
723392
   Кораблино - село русское.. – М., 1961. – 176с.
723393
  Калінін І. Кораблі вікінгів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 12–17. – ISSN 2309-9356
723394
  Орлянкін В.І. Кораблі не вмирають / В.І. Орлянкін. – Київ, 1971. – 149с.
723395
  Головко В. Корабль-"черепаха". Прообраз броненосца // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 54-57
723396
  Верн Ж. Корабль-призрак / Ж. Верн. – Москва, 1993. – 352с.
723397
  Д"Аннунцио Г. Корабль : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит.Русского т-ва, 1908. – 211 с. – (Универсальная библиотека ; № 58-59)
723398
  Плонский В. Корабль / В. Плонский. – М., 1950. – 204с.
723399
  Браннер Х.К. Корабль : рассказы : пер. с дат. / Ханс Кристиан Браннер ; сост. О. Рождественского ; предисл. Э. Переслегиной ; худож. Й. Ларсен. – Москва : Известия, 1987. – 156, [2] с. : ил. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
723400
  Ляпунов Б.В. Корабль вернулся из космоса. / Б.В. Ляпунов. – М., 1960. – 31с.
723401
  Нормингтон Грегори Корабль дураков / Нормингтон Грегори
723402
  Брант С. Корабль дураков = Das Narrenschiff : избранные сатиры / С. Брант ; пер. с нем. Л. Пеньковского ; предисл. Б. Пуришева ; примеч. Е. Маркоович. – Москва : Художественная литература, 1965. – 279 с. : ил.
723403
  Брант С. Корабль дураков : пер. с нем. и латин. / С. Брант; [вступ. статья Б. Пуришева (с. 5-22) ; примеч. Е. Маркович и др. ; ил.: Ю. Красный]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 767 с. : 10 л. ил. – В изд. также: Похвала глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей / Эразм Роттердамский; Диалоги / Ульрих фон Гуттен. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 33 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
723404
  Брант С. Корабль дураков : избранные сатиры / С. Брант; Себастиан Брани ; пер. с нем. Л. Пеньковского ; предисл. Б. Пуришева ; примеч. Е. Маркович. – Москва : Художественная литература, 1984. – 270 с. : ил.
723405
  Брант С. Корабль дураков : [избранные сатиры] : пер. с нем. / Себастиан Брант ; Ганс Сакс ; [предисл. Б. Пуришева]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 477, [1] с. : ил. – (Литература эпохи Возрождения)
723406
  Портер Корабль дураков / Портер, , Кэтрин Энн. – М., 1989. – 637с.
723407
  Брант С. Корабль дураков / Себастиан Брант ; пер. Л. Пеньковского. – Обнинск : Институт муниципального управления, 2002. – 240 с. – ISBN 5-900927-28-8
723408
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 440с.
723409
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 463с.
723410
  Травен Б. Корабль мертвых / Б. Травен. – М, 1986. – 366с.
723411
  Криг Сюзанна Корабль мечты : Стиль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 124-134 : Іл. – ISSN 1029-5828
723412
  Лобачева Е.А. Корабль моей мечты. / Е.А. Лобачева. – Горький, 1964. – 64с.
723413
  Лаханин В.В. Корабль на атомной энергии / В.В. Лаханин, Н.М. Шилов. – М, 1957. – 151с.
723414
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Советский писатель, 1969. – 423 с.
723415
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Известия, 1974. – 413 с.
723416
  Караченцов Н.П. Корабль плывет / Николай Караченцов ; [ ред.-сост. К. Винокуров ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2007. – 480с., [ 44 ] л. илл. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045522-5
723417
  Шеффауэр Г. Корабль с шампанским / Г. Шеффауэр. – Москва, 1928. – 44с.
723418
  Рудомазина Т. Корабль Тесея, или Цитата и композиция в древнерусской литературе // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 149-158. – ISSN 0042-8795
723419
  Овчаров Н. Корабоплаванесо по българскосо черноморско крайбрєжиє / Н. Овчаров. – София, 1992. – 173с.
723420
  Огар В. Корали з пограничних турнейсько-візейських відкладів Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пограничні турнейсько-візейські відклади Донбасу (рудник Центральний). Виявлено різкі зміни літології та коралових комплексів, що пояснюються глобальною евстатичною подією. Boundary Tournaisian-Vis?an layers in the Donets basin (Centralny ...
723421
  Сребродольский Б.И. Коралл / Б.И. Сребродольский. – Москва : Наука, 1986. – 132с.
723422
  Сизов Н.Т. Коралловая брошь : Роман / Н.Т. Сизов. – 2-е изд. – Москва : Правда, 1977. – 48с.
723423
  Ньюман Кэти Коралловое царство. Возвращение в царство / Ньюман Кэти, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 154-164 : фото
723424
  Мариджан Коралловые четки / Мариджан. – Тбилиси, 1958. – 120с.
723425
  Булычев Кир Коралловый замок / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 237с.
723426
  Кудинов И.П. Коралловый камень. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1965. – 107с.
723427
  Кардосо О. Коралловый конь : рассказы ; пер. с испанского / О. Кардосо. – Москва : Художественная литература, 1962. – 158 с.
723428
  Фомичев В.Д. Кораллы Rugosa и стратиграфия средне- и верхнекаменноугольных и пермских отложений Донецкого бассейна / В.Д. Фомичев; Отв. ред. Горский И.И. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 622с. – К книге отдельным выпуском прилагается "Атлас" кораллов на 44-х таблицах, (92с.)
723429
  Краснов Е.В. Кораллы в рифовых фациях мезозоя СССР / Е.В. Краснов; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
723430
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы нижнего девона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова, А.А. Гарифуллина; Отв. ред. Чибрикова Е.В. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
723431
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы пограничных отложений силура и нижнего девона западного склона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова; Отв. ред. Рождественская А.А. – Москва : Наука, 1972. – 184с.
723432
  Рубакин Н.А. Кораллы и люди : Старинное сказание из жизни далекого Востока / Н.А. Рубакин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Е.Д. Трауцкой ; [Тип. 1-й СПб Трудовой артели], 1909. – 32 с. – (Библиотека для школ и самообразования)
723433
  Штукенберг А. Кораллы и мшанки Верхнего яруса Среднерусского каменноугольного известняка / [соч.] А. Штукенберга // Естественная история губерний Киевского Учебного округа. Палеонтология. – Киев, 1860. – Часть Систематическая : Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа: Вып. 1. Рыбы широкочешуйчатые Placodei Ag. и блестячешуйчатые. Ganoidei Ag. : статья А. Роговича, проф. – [2], 54, [5] с., 4 л. ил. : ил.
723434
   Кораллы и рифы фанерозоя СССР : Труды IV Всесоюзного симпозиума по ископаемым кораллам, Тбилиси,1978. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
723435
  Альтмарк М.С. Кораллы нижнего карбона Татарии : монография / М.С. Альтмарк. – Казань : Из-во Казанского университета, 1975. – 195 с.
723436
   Кораллы пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала. – Москва : Наука, 1968. – 170с.
723437
  Улитина Л.М. Кораллы подотряда Cystiphyllina из девона Закавказья. (Семейства Zonophyllidae, Danskophyllidae, Digonophyllidae). : Автореф... канд. биол.наук: / Улитина Л.М.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1963. – 17л.
723438
  Абашкина А.В. Кораллы родов Lithostrotion и Diphyphyllum из верхневизейских отложений бассейна Верхней Печоры и их стратиграфическое значение : автореф. дис. ... канд. геолг-минерал. наук / Абашкина А.В. ; Московск. ин-т цветн. металов и золота им. М.И.Калинана. – Москва, 1953. – 15 с.
723439
  Бульванкер Э.З. Кораллы ругоза силура Подолии / Э.З. Бульванкер. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 47с.
723440
  Искюль Н.В. Кораллы с Подкаменной Тунгуски. / Н.В. Искюль, 1957. – 84-102с.
723441
  Гриценко Владимир Петрович Кораллы силура Волыно-Подолья и их стратиграфичекое значение : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.09 / Гриценко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 270л.
723442
  Гриценко Владимир Петрович Кораллы силура Волыно-Подолья и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Гриценко Владимир Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
723443
  Латыпов Ю.Я. Кораллы склерактинии Въетнама / Ю.Я. Латыпов. – Москва : Наука, 1990. – 79с.
723444
  Горский И.И. Кораллы среднего карбона западного склона Урала / И.И. Горский; Отв. ред. Ивановский А.Б. – Москва : Наука, 1978. – 223с.
723445
  Огарь Виктор Владимирович Кораллы среднего карбона и детальное расчилинение башкирского и московского ярусов горной Башкирии : Дис... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.09 / Огарь Виктор Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 135л.
723446
  Ивановский А.Б. Кораллы: прошлое, настоящее и будущее / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Б.С. Соколов. – Москва : Наука, 1989. – 64с. – (Человек и окружающая среда)
723447
  Баллантайн Р.М. Кораловий острів : книга для читання англ. мовою для учнів 8-го класу / Р.М. Баллантайн. – Київ : Рад.школа, 1965. – 108 с. – (Шкільна бібліотека)
723448
  Белентайн Р. Кораловий острів : [повість, для серед. шкільного віку] / Р. Белентайн; Белейтайн Р. ; скор. пер.з англ. О. Тереха. – Київ : Веселка, 1966. – 315 с. : іл. – (У світі пригод)
723449
  Кравченко І.Є. Коралові краплі після дощу : повісті / І.Є. Кравченко. – Київ, 1986. – 248 с.
723450
  Ермакова К.А. Коралы девона Русской платформы и Тимана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Ермакова К.А. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1960. – 14 с.
723451
  Огарь В.В. Коралы среднего карбона и детальное расчленение башкирского и московского ярусов горной Башкирии : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Огарь В.В.; КГУ. – К., 1985. – 28л.
723452
  Монфаред Лайа Садат Бехешті Коран-світ-людина: онтологічно-цінністний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 6-8
723453
  Якубович М. Коран - українською у Туреччині / розмову вів Віктор Мазаний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 6-7


  "Повний переклад Корану українською мовою, здійснений вперше в Україні канд. істор. наук, головою Центру ісламознавчих досліджень Національного університету "Острозька академія" Михайлом Якубовичем, вийшов у Туреччині".
723454
   Коран. – [Москва] : Б.и. – 580 с. : приложения. – (Исламская библиотека)
723455
   Коран : прилож. – Москва : Б.и. – 580 с. – (Сер.:Исламская библиотека)
723456
   Коран. – 2-е изд. – М., 1986. – 727 с.
723457
   Коран. – М., 1990. – 727с.
723458
   Коран. – Москва : Дом Бируни, 1990. – 510 с.
723459
   Коран : перевод смысла аятов и их краткое толкование / [сост.], перевод: Абу Адель. – Киев ; Днепропетровск : Середняк Т.К., 2015. – 759, [1] с. – ISBN 978-617-7257-48-5
723460
   Коран : переклад смислів укр. мовою / пер. з араб. Михайло Якубович. – Київ : Середняк Т.К., 2016. – 480 с. – ISBN 978-617-7479-04-7
723461
   Коран : переклад смислів укр. мовою / пер. з араб. мови, передм. й комент. М. Якубовича. – Вид. 11-те, випр. й допов. – Рівне : Волинські обереги, 2020. – 595, [1] с. – ISBN 978-966-416-766-3
723462
  Кручик І. Коран для україномовних // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 184-189. – ISSN 0208-0710


  Переклад тексту священної книги мусульман на мову Кобзаря здійснив кримчанин Валерій Басиров
723463
  Климович Л.И. Коран и его догматы / Л.И. Климович. – Алма-Ата, 1958. – 52с.
723464
  Ариф К.А. Коран и нормативный религиозный плюрализм: тематическое исследование Корана / Ариф Кемил Абдулла ; [пер.: Семен Казаков ; ред. Сергей Бородай]. – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2019. – 384, [1] с. – Пер. изд.: The Qur"an and normative religious pluralism: а thematic study of the Qur"an. Arif Kemil Abdullah. - Книга напечатана при поддержке Института Интеграции Знаний. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-416-670-3
723465
  Анохін О.М. Коран і хадіси імама аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 194-198. – ISSN 1563-3349
723466
  Анохін О.М. Коран і хадіси імама аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 110-112. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
723467
  Анохін О.М. Коран і хадіси імаму аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 136-142. – ISSN 1563-3349
723468
   Коран Магомета
723469
   Коран Магомета. – Москва, 1864. – XXXIII, 468, XVI c.
723470
  Садов"як О.Д. Коран у контексті епістемології мови : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 168-171. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
723471
  Лубська М.В. Коран як головне джерело мусульманського права // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 170-177. – ISSN 1728-3671
723472
  Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 184 л. – Бібліогр.: л. 164-184
723473
  Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
723474
  Резван Ю. Коран як символ верховної влади // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  До історії "Самаркандського куфічного Корану".
723475
  Авксентьев А.В. Коран, шариат и адаты / Авксентьев А.В. – Ставрополь : Книжное издательство, 1966. – 144 с. : ил.
723476
  Рибалкін В.С. Коран: давні сури (мекканський період) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 139-159. – ISSN 1608-0599


  Перпеклад з арабської та коментарі.
723477
  Рибалкін В.С. Коран: найдавніші сури ("есхатологічні") / коментарі Рибалкін В.С. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 155-174. – ISSN 1608-0599


  Сура - это арабское слово для обозначения одной из 114 глав Корана. Все суры Корана, кроме девятой, начинаются со слов басмалы "Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного".
723478
   Коран: сказания, предания, притчи.. – М., 1991. – 57с.
723479
  Пиотровский М.Б. Коранические сказания. / М.Б. Пиотровский. – М., 1991. – 217с.
723480
  Кубанч А. Коранические смыслы и каллиграфия // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 7. – С. 92-96
723481
  Комленко О.В. Коранічне тлумачення соціальної доктрини ісламу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 33
723482
  Алієв Р.Г. Коранічне трактування священної війни – "джихаду" / Р.Г. Алієв, В.І. Лубський // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 86-87
723483
  Петренко Є. Корбін пропонує націоналізацію і "зелену" революцію // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 грудня (№ 49). – С. 5


  "Кліматичні сюрпризи цьогорічного літа вкотре актуалізували політичні дискусії навколо проблематики захисту навколишнього середовища. Особливо гостро ці питання постають у Німеччині, де триває обговорення наслідків екологічних проблем для сталого ...
723484
  Крючков Г.Г. Корбозерова Ніна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 452. – ISBN 978-966-02-7304-7
723485
   Корбозерова Ніна Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 219. – ISBN 978-966-439-754-1
723486
   Корбозерова Ніна Миколаївна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 134. – ISBN 978-617-7530-19-9
723487
   Корбозерова Ніна Миколаївна (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 239-240. – ISBN 978-966-933-054-3
723488
  Дружинин В.Н. Корвет "Бриль", и другие повести. / В.Н. Дружинин. – Л, 1965. – 566с.
723489
  Армфельт Г. Корвет "Варяг". Воспоминания из кругосветного плавания 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 г. / Армфельт Г. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1967. – 267 с.
723490
  Мишле Ж. Кордельеры и Дантон / Жюль Мишле ; пер. Т.А. Быковой ; под ред. и с предисл. О.А. Добиаш-Рождественской. – Петербург : Всемирная литература, 1920. – 137 с.
723491
  Кручковский Л. Кордиан и Хам / Л. Кручковский. – М, 1950
723492
  Агибалова В.В. Кордильеры / В.В. Агибалова, В.Л. Виленкин. – Москва : Географгиз, 1958. – 48 с., ил. – (Рассказы о природе)
723493
   Кордильеры Америки.. – М., 1967. – 242с.
723494
   Кординація в багаторівневій АСУ військами / С.П. Гришин, Л.О. Комарова, А.І. Невольніченко, В.І. Шарий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 131-142. – ISSN 1028-9763
723495
  Янковський О.К. Кордиш Леон Йосипович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 77-79
723496
   Кордиш Леон Йосипович (1878-1932) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 240. – ISBN 978-966-933-054-3
723497
  Кручковський Л. Кордіан і хам / Л. Кручковський. – Львів, 1955. – 343 с.
723498
  Білецький В.С. Кордієрит (- мінерал класу силікатів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 456. – ISBN 978-966-02-7304-7
723499
  Кралюк П. Кордни розділення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
723500
  Исаев В.Н. Кордов колодец / В.Н. Исаев. – М, 1980. – 288с.
723501
  Никитюк О.Д. Кордова, Гранада, Севилья / О.Д. Никитюк. – Москва, 1972. – 191 с.
723502
  Папченко Анна Кордова: мавры сделали свое дело : Большое путешествие / Папченко Анна, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 42-59 : Фото, карта
723503
  Киселев В.В. Кордойская быль / В.В. Киселев. – Москва, 1975. – 143с.
723504
  Авдєєнко О.О. Кордон : із прикорд. щоденника письменника / О.О. Авдєєнко ; [авториз. пер. з рос. С. Онопрієнка]. – Київ : Дніпро, 1978. – 234 с.
723505
  Слюсаренко А.Г. Кордон державний / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213. – ISBN 966-642-073-2
723506
  Устич С.І. Кордон, війна та мир в долі сучасного світу. Тріада життя чи колапсу? : монографія / Сергій Устич. – Ужгород : Карпати, 2010. – 326, [2] с. : фотоіл., табл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 318-320. - Предм. покажч.: с. 321-324. – Бібліогр.: с. 276-297. – ISBN 978-966-671-235-9
723507
  Боряк О. Кордон, пограниччя, фронтир: до історії осмислення понять // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 54-66. – ISBN 978-617-689-163-5
723508
  Котельников С. Кордон. Справа честі = State border: a watter of honour : фотоальбом / Сергій Котельников ; [ за заг. ред. С. Астахова ; фот. С. Котельникова ]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Арт-технологія, 2010. – 120 с. : фот. – Укр., рос., англ. мовою
723509
  Троян С.С. Кордони в сучасній Європі: динамічна взаємодія у просторі історичної пам"яті й ідентичності / С.С. Троян, А.М. Киридон // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 90-96. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
723510
  Гравіна А.Д. Кордони вітрам / А.Д. Гравіна. – К, 1960. – 312с.
723511
  Войтович Л. Кордони Галицько-Волинської держави: продовження дискусії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 43-104. – ISSN 2078-6093
723512
  Гуржій О. Кордони Гетьманщини у ХVІІІ ст. в картографічному та територіальному вимірах // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 139-158
723513
  Єфіменко Г. Кордони і територія України у XX ст. / Г. Єфіменко, С. Кульчицький // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 135-160. – ISBN 978-966-02-4741-3
723514
  Агафонова Н.В. Кордони половецької землі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 4-9. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 10)


  В статті на основі парадигми «половці – автохтони» розглядається проблема кордонів Половецької землі. У ході дослідження використано два види джерел: писемні (оригінальна література – літописи, «Слово о полку Ігоревім») і матеріальні (половецькі баби). ...
723515
  Кралюк П. Кордони розділення-5 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 21


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
723516
  Кралюк П. Кордони розділення-6 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
723517
  Кралюк П. Кордони розділення-7 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 грудня (№ 143/144)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
723518
  Кралюк П. Кордони розділення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 21


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
723519
  Кралюк П. Кордони розділення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  Українські землі, які Росія не подарувала Україні.
723520
  Світлична Г.П. Кордони серця : вірші / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1974. – 111 с.
723521
  Дністрянський М.С. Кордони України / М.С. Дністрянський. – Львів, 1992. – 144с.
723522
  Лісничук О. Кордони України як суспіьно-політичний феномен в часовому, просторовому і смисловому вимірах // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 89-98. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
723523
  Боєчко В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан = The Boundaries of Ukraine: Historical Retrospect and Current Status / Василь Боєчко, Оксана Ганжа, Борис Захарчук ; Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту. – Київ : Основи : Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 167, [1] с., [2] арк. карти, склад. вдвоє : табл., карт. – Парал. тит. арк. англ. - Додатки укр., рос. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-6486-4
723524
  Когут З. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б. Хмельницького до гетьмана І. Самойловича // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 50-73. – ISSN 0130-5247
723525
  Весельська Н. Кордони українських земель у наукових роботах польського історика О. Яблоновського // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 83-90
723526
  Логвин В. Кордони, що єднають. Голодомор в Україні й Білорусі // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 387-397
723527
  Логвин В. Кордони, що єднають. Голодомор в Україні й Білорусь // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 198-201
723528
  Гравіна А.Д. Кордони,відкриті вітрам / А.Д. Гравіна. – 2- ге вид. – К, 1975. – 303с.
723529
  Ковальчук Н. Кордонна цивілізація як основа розвитку демократії в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 100-104
723530
  Ворожбіт-Горбатюк Кордоцентризм педагогічного світогляду Івана Прокопенка і Григорія Сковороди / Ворожбіт-Горбатюк, Боярська-Хоменко, Т. Собченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (108). – С. 13-16. – ISSN 1562-529Х
723531
  Яцук Н.Є. Кордоцентризм як один із орієнтирів руху українського соціуму до постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-295. – ISSN 2077-8309
723532
  Ткаченко В. Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 173-180. – ISSN 2411-4146
723533
  Райбедюк Г. Кордоцентричний код художньої антропології поетів Придунав"я // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 140-146. – (Серія "Філологічні науки")
723534
  Винниченко І. Кордт Беньямін-Христофор-Іоанн (Веніамін Олександрович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 329-330. – ISBN 978-966-7863-77-7
723535
   Кордт Веніамін Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 52-53
723536
  Верба І.В. Кордт Веніамін Олександрович / І.В. Верба, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 219. – ISBN 96966-8060-04-0
723537
  Кузьминська О. Кордт Веніамін Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 274-278. – ISBN 966-02-3529-1
723538
   Кордт Веніамін Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 68. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
723539
  Шовкопляс Т.І. Кордт Веніамін Олександрович / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 478-480. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  В 1894-1917 рр. - на посаді бібліотекаря (директора) бібліотеки Університету Св. Володимира у Києві.
723540
  Верба І.В. Кордт Веніамін Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 464. – ISBN 978-966-02-7304-7
723541
  Степченко О.П. Кордт Веніамін Олександрович, член Тимчасового комітету для заснування ВБУ, завідуючий відділом картографії Бібліотеки в 1918-1933 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 77-86. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Історик, картограф, бібліограф, археограф, у 1894 р. В.О. Кордт обійняв посаду головного бібліотекаря та завідуючого бібліотекою Університету Св. Володимира.
723542
  Шудря Є. Кордуба Мирон Михайлович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 41-44. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
723543
  Камілар Є. Кордун / Є. Камілар, 1957. – 117с.
723544
   Кордюк Олександр Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 219-220. – ISBN 978-966-439-754-1
723545
   Кордюк Олександр Анатолійович (1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 240. – ISBN 978-966-933-054-3
723546
   Кордюм Аркадій Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 53-54
723547
   Кордюм Аркадій Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 103-104 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
723548
   Кордюм Аркадій Борисович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 108-109. – ISBN 978-966-439-961-3
723549
   Кордюм Аркадій Борисович (1941) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 58. – ISBN 966-95774-3-5
723550
  Заславський В.А. Кордюм Єлизавета Львівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 467. – ISBN 978-966-02-7304-7
723551
  Бєліков О.В. Коре Сарам: Корейська діаспора в Україні та країнах СНД // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 55-64. – ISSN 1728-3671
723552
   Коре Сарыг на Буланом коне. – Новосибирск, 1974. – 191с.
723553
  Титов Н.П. Корегентность естественных изоморфизмов в категориях алгебр и модулей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Титов Н. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
723554
  Микитенко В.В. Корегування економічної політики держави в умовах транснаціоналізації світової економіки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 110-117. – ISSN 1729-7206
723555
  Денисова Т.А. Корегування мети покарання як крок до гуманізації кримінальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-11
723556
   Корегування національної рамки кваліфікацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує до громадського обговорення проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 ""Про затвердження національної рамки кваліфікацій".
723557
  Мартинова Л.Б. Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
723558
  Бондаренко І. Кореєзнавство в СНД та Україні у пострадянський період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-20. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Головні цілі, які ставить перед собою автор статті, полягають у тому, щоб: а) стисло проаналізувати зміни, які відбулися в кореєзнавстві в країнах СНД після розпаду Радянського Союзу; б) окреслити коло головних проблем, з якими зіткнулися кореєзнавці ...
723559
  Хечоян Л. Кореєць // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 184-187. – ISSN 0320 - 8370
723560
  Сонг Д. Корейская война и изменения в южнокорейском обществе в 1950 гг. / Д. Сонг, Х.Ч. Ким // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 63-71. – ISSN 0132-1625
723561
   Корейская классическая поэзия. – Москва, 1958. – 320 с.
723562
   Корейская классическая поэзия.. – М., 1956. – 259с.
723563
  Аманова Г. Корейская лирика 40-х годов ХХ века // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 66-7О. – ISSN 0321-5075
723564
  Еременко Л.Е. Корейская литература / Л.Е. Еременко, В.И. Иванова. – М., 1964. – 156с.
723565
   Корейская литература.. – М., 1959. – 172с.
723566
  Лобода И.Г. Корейская мозаика / И.Г. Лобода. – Москва, 1985. – 95с.
723567
   Корейская Народная армия, основанная и выпестованная всепобеждающим стальным и гениальным полководцем маршалом Ким Ир Сеном, непобедима.. – Пхеньян, 1968. – 123с.
723568
  Мацуленко В.А. Корейская Народная армия. / В.А. Мацуленко. – Москва, 1959. – 126с.
723569
  Колбин Л.М. Корейская Народно-Демократическая Республика / Л.М. Колбин. – Москва, 1957. – 52с.
723570
  Синицын Б.В. Корейская Народно-Демократическая Республика / Б.В. Синицын. – М., 1985. – 64с.
723571
  Большов И.Г. Корейская Народно-Демократическая Республика / И.Г. Большов, Г.Д. Толорая. – Москва : Мысль, 1987. – 130, [2] с. : ил., карт., фото. – (У карты мира)
723572
   Корейская Народно-Демократическая Республика : Справочник. – Москва : Политиздат, 1988. – 109с.
723573
   Корейская Народно-Демократическая Республика в художественной литературе.. – Л., 1952. – 36с.
723574
  Каршинов Л.Н. Корейская Народно-Демократическая Республика, Экономика и внешняя торговля. / Л.Н. Каршинов. – М., 1958. – 95с.
723575
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1954. – 448с.
723576
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – Пхеньян, 1958. – 454с.
723577
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1975. – 156с.
723578
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1985. – 272с.
723579
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1988. – 109с.
723580
  Никитина М.И. Корейская поэзия 16-19 вв. в жанре сиджо : (семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время) / М.И. Никитина ; Центр "Петербургское Востоковедение". – Санкт-Петербург : Центр "Петербургское Востоковедение", 1994. – 312 с. – (Orientalia). – ISBN 5-85803-012-2
723581
  Денисов В.И. Корейская проблема / В.И. Денисов. – М., 1988. – 139с.
723582
  Ивашенцев Г. Корейская проблема и безопасность в Северо-Восточной Азии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 120-132. – ISSN 0130-9625
723583
  Кан Д.С. Корейская проблема и интеграционные процессы в Северо-Восточной Азии // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 149-157
723584
  Кан Д.С. Корейская проблематика контексте новой стратегии Китая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 181-192
723585
  Ким Д. Корейская сосна / Д. Ким. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
723586
  Елисеев Д.Д. Корейская средневековая литература пхэсоль : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елисеев Д.Д. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 18 с.
723587
  Елисеев Д.Д. Корейская средневековая литература пхэсоль. / Д.Д. Елисеев. – М., 1968. – 136с.
723588
  Троцевич А.Ф. Корейская средневековая повесть. / А.Ф. Троцевич. – М., 1975. – 264с.
723589
  Никитина М.И. Корейская средневековая поэзия в жанрах сичжо и чан-чичжо : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
723590
  Агеева Г.М. Корейская художественная литература : Указатель переводов и критической литературы, опубликованой на русском языке в 1945-1978 гг. / Г.М. Агеева. – Москва
Вып. 1. – 1980. – 166с.
723591
   Корейская художественная литература : Указ.переводов и крит..лит., опубл. на рус. и др.яз. народов СССР в 1945-1986 гг / Сост.: Г.М. Агеева. – Москва
Вып. 2. – 1987. – 180с.
723592
  Шарко М. Корейская ядерная проблема : в поисках устойчивых решений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 149-160. – ISSN 0130-9625
723593
   Корейские женщины.. – Пхеньян, 1958. – 68с.
723594
  Ким М.Т. Корейские интернационалисты в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке / М.Т. Ким. – Москва, 1979. – 143 с.
723595
   Корейские музыкальные инструменты.. – Пхеньян, 1959. – 20с.
723596
   Корейские народные пословицы, поговорки и выражения.. – М., 1958. – 71с.
723597
  Ким Чегук Корейские новеллы : из корейских рукописей Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН : факсимиле рукописей / Ким Чегук, Институт востоковедения Российской академии наук, Санкт-Петербургский филиал ; Центр "Петербургское Востоковедение" ; перевод с корейского, предисл. и комментарий Д.Д. Елисеева ; [ под ред. А.Ф. Троцевич ]. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2004. – 600 с. – (Памятники культуры Востока : Санкт-Петербургская научная серия / редкол. : Ю.А. Петросян, О.Ф. Акимушкин, И.А. Алимов и др. ; 9). – ISBN 5-85803-282-3
723598
   Корейские повести.. – М., 1954. – 203с.
723599
   Корейские предания и легенды из средневековых книг.. – М., 1980. – 286с.
723600
  Гарин-Михайловский Корейские сказки / Гарин-Михайловский. – М, 1956. – 71с.
723601
   Корейские сказки.. – Пхеньян, 1958. – 140с.
723602
  Печуров С.Л. Корейские уроки для военной коалиции // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 9. – С. 8-10. – ISSN 0321-0626


  Корейська війна, яка розпочалась 25 червня 1950 року
723603
   Корейские шестистишия.. – Алма-Ата, 1956. – 220с.
723604
  Гринюк В.А. Корейский вариант "северных территорий" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 36-41. – ISSN 0321-5075
723605
  Бикмурзина Элла Корейский воин племени Мохав : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 122-123 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
723606
  Пигулевская Е.А. Корейский народ в борьбе за независимость и демократию / Е.А. Пигулевская. – М., 1952. – 360с.
723607
   Корейский новеллы.. – М., 1959. – 203с.
723608
  Толорая Георгий Давидович Корейский полуостров в поисках пути к стабильности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 46-49, 51-56. – ISSN 0131-2227
723609
  Пак А.В. Корейский полуостров: время новых вызовов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 158-161. – ISSN 0869-1908
723610
  Троцевич А.Ф. Корейский средневековый роман "Облачный сон девяти" Ким Манджуна. / А.Ф. Троцевич. – М., 1986. – 198с.
723611
  Мазур Ю.Н. Корейский язык / Ю.Н. Мазур ; АН СССР, Ин-т Востоковедения. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 118 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общей ред. Г.П. Сердюченко)
723612
   Корейский язык.. – М., 1961. – 238с.
723613
  Полехин А.С. Корейско-американские торговые связи (середина 20 - начало 21 века) / А.С. Полехин; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2003. – 166 с. – ISBN 5-7218-0567-6
723614
   Корейско-русский военный словарь.. – М., 1966. – 281с.
723615
  Бречалова Е.В. Корейско-русский перевод: неоднозначность морфо-логического и синтаксического типов при анализе текста и принципы ее устранения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 28-43. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
723616
  Холодович А.А. Корейско-русский словарь / А.А. Холодович. – Москва, 1951. – 664 с.
723617
  Холодович А.А. Корейско-русский словарь : около 60 000 слов / А.А. Холодович. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1958. – 896 с.
723618
  Холодович А.А. Корейско-русский словарь : Около 60000 слов / Сост. А.А.Холодович. – 3-е изд., репродуцировано со 2-го изд. 1958 г. – Москва : Госиздат.иностран. и нац. словарей, 1959. – 896 с.
723619
  Мазур Ю.Н. Корейско-русский словарь : около 30 000 слов / Ю.Н. Мазур, В.М. Моздыков, Д.М. Усатов. – Изд. 3-е, стереот. – Москва : Живой язык, 2002. – 576 с. – ISBN 5-8033-0133-7
723620
  Лешаков П.С. Корейского кино в России // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 112-117
723621
  Хо Мунен Корейское кино XXI века: свет и тень // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2016. – T. 12, № 4 : Корейское кино сегодня: динамизм и мечты. – С. 10-17. – ISSN 1738-8252
723622
   Корейское классическое искусство : сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 96 с.
723623
  Костяев С. Корейское лобби в США : соглашение о свободной торговле, военное сотрудничество // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 95-101. – ISSN 0131-2227
723624
  Денисов В.И. Корейское Народно-Демократической Республике-40 лет / В.И. Денисов, В.И. Моисеев. – М., 1988. – 62с.
723625
  Ким М.С. Корейское общество и проблема нестандартной занятости после кризиса 1997 г. / М.С. Ким, С.Р. Ким // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 72-82. – ISSN 0132-1625
723626
   Корейское прикладное искусство.. – Пхеньян, 1957. – 243с.
723627
  Артюхов М.Н. Корейское христианство и его особенности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 128-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В данной статье исследуются причины возникновения христианства в Корее и его особенности. Раскрывается, какую роль оно играет в социальной и политической жизни страны, а также каким образом культура и история повлияли на христианское мировоззрение ...
723628
  Джу Хон Ын Корейское чудо : хроника корейского экономического чуда - 1 / [Хон Ын Джу, Ли Ын Хюн, Ян Чжэ Чхан ; ред. ком. хроник: [Чин Нюм, Хюн О Сок, Ким Хо Сик и др. ; пер. Dr. Natalia Osteeanu] ]. – Киев : [б. и.], 2017. – XX, 566, [3] с. : ил., портр. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
723629
  Дударевич І. Корейська драма як елемент американського телепростору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 39-41. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817
723630
  Кі-чан Квон Корейська історія успіху / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 6-7


  Посол Кі-чан Квон: Кожна країна повинна знайти баланс між стримуванням вірусу і відновленням економіки.
723631
  Бондаренко І.П. Корейська класична поезія: універсальність і самобутність / [І.П. Бондаренко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 311, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 294-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-479-8
723632
  Константинов В. Корейська корозія режиму нерозповсюдження. Чому боротьба з ядерною програмою Пхеньяна неефективна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Корейська ядерна проблема - одна з найгостріших у міжнародній політиці. Уже багато років протистояння КНДР зі США й Південною Кореєю є джерелом напруженості у Південно-Східній Азії. А криза, що вибухнула цього року, загрожує перерости у ...
723633
  Агеева А. Корейська мова : Підручник / А. Агеева, Кім Сук Вон; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 231 с. – ISBN 966-594-486-X
723634
  Переверзєв Д.І. Корейська мова : шляхи формування фонетичного ладу / Переверзєв Д. І. ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, [Укр. акад. архітектури]. – Київ ; Умань : Жовтий, 2011. – 307, [1] с. : табл. – Авт. на обл. не указ. – Бібліогр.: с. 208-269. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 8). – ISBN 978-617-525-079-2
723635
  Переверзєв Д. Корейська мова і теорія субстрату // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 155-163. – ISBN 978-2-919320-44-8
723636
  Метлицька О. Корейська мова у висвітленні лінгвоконцептології // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 112-123. – ISBN 978-2-919320-44-8
723637
  Бейдик О.О. Корейська Народно- Демократична Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 468-469. – ISBN 978-966-02-7304-7
723638
  Тессельман І. Корейська народно-демократична республіка / І. Тессельман. – К, 1950. – 52с.
723639
  Бутирська Н. Корейська парадигма, або Як поєднати непоєднуване // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 5


  "Доводиться тільки здогадуватися, який із методів - "батога чи пряника" - примусив північнокорейського лідера Кім Чен Ина змінити свою войовничу риторику і поновити діалог із південним сусідом, але весна на Корейському півострові обіцяє бути насиченою. ...
723640
  Малишко А.С. Корейська поема / А.С. Малишко : Радянський письменник, 1951. – 40с.
723641
  Кінджибала О. Корейська фольклорна та літературна казка як лінгвосемітичний знак у дослідженнях західних учених // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 225-236. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  З"ясовано концепцію фольклорної та літературної казки у контексті східної та західної історії дослідження казок, зосереджено увагу на основах семіотичних дослідженнях літератури та мови
723642
  Квон Кі-чанг Корейська хвиля успіху // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 419-423. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
723643
  Бондаренко І.П. Корейська художня література в українських перекладах (бібліографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-52. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Публікація носить довідково-інформаційний характер і містить докладний перелік прозових, драматичних і поетичних творів корейських письменників, перекладених і надрукованих українською мовою у післявоєнний період на теренах України, а також творів ...
723644
  Налімова А.О. Корейська художня фантастика ХХІ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена сучасним корейським прозовим творам, що містять елементи фантастики. Виокремлено основні риси фантастичної літератури сучасності на матеріалі творів корейських письменників ХХІ ст. У статті автор пропонує власний погляд на трактування ...
723645
  Ткаченко В.. Корейське диво // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 6
723646
  Ткаченко В. Корейське диво // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Науково-технічна політика Південної Кореї.
723647
  Ткаченко В. Корейське диво. Креативний потенціал нації крізь історичні паралелі: Україна - Корея // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 6
723648
  Погорєлова І.С. Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і рр. 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02. / Погорєлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
723649
  Погорєлова І.С. Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і рр. 20 - початок 21 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Погорєлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 232с. – Бібліогр.: л. 191-232
723650
  Гончар Б.М. Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і рр. ХХ - поч. ХХІ ст.) / Б.М. Гончар, І.С. Волосюк // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2005. – Том 18, № 1 : История. Специальный выпуск
723651
  Кан Ден Сік Корейське питання в контексті регіональної політики Японії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 33-37. – ISSN 1682-671Х
723652
  Волосюк І. Корейське питання та політика США: джерельна база дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основну американську джерельну базу для дослідження корейської проблеми в політиці США. American sources of information were analyzed to research the "korean problem" in the policy of the USA.
723653
  Бутирська Н. Корейський клубок. Пхеньян і Вашингтон хочуть продовжити діалог, але не готові йти на поступки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 6


  "Північна Корея повернулася до шантажу США поки що запуском ракет короткого радіуса, намагаючись змусити їх пом"якшити санкційний тиск. Поки Дональд Трамп зайнятий тим, що розв"язує глобальні й внутрішні проблеми, Кім Чен Ин намагається привернути ...
723654
  Мазуренко Л.О. Корейський конфлікт як поле інтересів основних центрів сили в АТР / Л.О. Мазуренко, А.Р. Яцюк // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 110-112. – ISBN 978-966-285-399-5
723655
  Драгініч Д.В. Корейський месія: теорія і практика спасіння світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається синкретичний характер Церкви Уніфікації та її можливий вплив на українське суспільство. In article author is observing history of the origin and syncretism of the Unification Church and its possible influence on Ukrainian society.
723656
  Леванда А.І. Корейський народний танець // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 171-173
723657
   Корейський освітній центр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 березня (11/12). – С. 3


  У Києві відбулося урочисте відкриття Корейського освітнього Центру. Захід проходив 17 березня у приміщенні Центру за участі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, заступника Міністра освіти Республіки Корея Сонг Гін Бе та посла Республіки ...
723658
   Корейський освітній центр запрошує друзів // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 1


  Корейський освітній центр в Києві був створений Урядом Республіки Корея, як організація зі сприяння просування корейської мови та культури, розбудови контактів та співробітництва між корейськими та українськими освітніми установами, організації ...
723659
  Волосюк І. Корейський півострів у стратегічних інтересах Сполучених Штатів Америки (90-і роки ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що стратегічним пріоритетом американської політики на Корейському півострові є підтримка Республіки Корея як регіональної противаги КНДР. It is proved, that a strategic priority of the American politics on the Korean peninsula is support of ...
723660
  Бутирська Н. Корейський півострів: довгий шлях до мир // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 5


  "У п"ятницю, 27 квітня, відбувся саміт лідерів Північної та Південної Кореї. У спільній декларації лідери двох країн "урочисто засвідчили, що на Корейському півострові більше ніколи не буде війни, а відкривається нова епоха миру". Також вони ...
723661
  Ковальчук Ю.А. Корейські ландшафти у сприйнятті західних письменників ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 91–97. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
723662
   Корейські народні казки : Навч. матеріали до вивчення дисципліни "Історія зарубіжної літератури (Корея)". – Київ : Київський університет, 2006. – 200с. – ISBN 966-594-756-7
723663
   Корейські народні казки.. – К., 1955. – 176с.
723664
   Корейські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1978. – 166 с.
723665
  Ковальчук Ю. Корейські реалії в непрямому (на матеріалі роману Хан Ган "Вегетаріанка") // Матеріали Першої міжнародної конференції "Переклад і мова: компаративні студії" : 27-28 берез. 2019 р. / "Переклад і мова: компаративні студії", міжнар. конф. – Київ : Логос : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 79-80. – ISBN 978-617-7446-79-7


  Наведено результати зіставного аналізу перекладу корейських культурних реалій роману Хан Ган «Вегетаріанка», відзначеного Міжнародною Букерівською премією, в українськомовній версії (2017 р., перекл. А. Асман) та в англомовному перекладі-посереднику ...
723666
   Корейські сюрпризи : тур новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 152 : Фото
723667
  Десятніков І. Корейські та тайські купони до військових платіжних сертифікатів США // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 19-25. – ISSN 1811-542X
723668
   Корейсько-українсько-російський словник : [містить понад 1600 слів] / [уклад.: Чой Кванг Сун, Бе Джі Йон ; переклад: М.Ю. Колесник, В.І. Пустова] ; за ред. Чой Кванг Сун. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 198, [1] с. – Текст укр., корейс., рос. – ISBN 978-966-328-114-8
723669
  Пирогов В.Л. Корейсько-японські мовні зв"язки, віддзеркалені в пареміях // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 154-158. – ISSN 1608-0599
723670
  Безик И.В. Корейцы как рабочая сила на Советском Дальнем Востоке (1950-е гг.) // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2003. – Вып. 1 (4) : Современные корееведческие исследования в ДВГУ. – С. 63-70. – ISBN 5-7444-1559-9
723671
  Рибак В. Корективи потрібно вносити на всіх рівнях : інтерв"ю з головою ВР України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Євген Суліма у складі делегації, яка супроводжувала робочий візит гролови ВР України Володимира Рибака до Донецької обл., відвідав Донбаську національну академію будівництва і архітектури (м. Макіївка).
723672
  Столярова Я.Ф. Корективний курс фонетики англійської мови та правила читання / Я.Ф. Столярова. – К., 1963. – 67с.
723673
  Якубяк М. Корективний курс французької мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч.закл. / М. Якубяк. – Львів : Світ, 2004. – 136с. – ISBN 966-603-263-5
723674
  Анісімова Т.Х. Коректна оцінка інформаційної відстані / Т.Х. Анісімова, В.О. Ручкін, В.А. Шенгур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 198-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Відзначаються недоліки відомих мір інформаційної відстані. Пропонується метод оцінки інформаційної відстані, що враховує закономірність зміни ефективності нагромадження сигналу двійкового коду.
723675
  Закутайло Д.О. Коректне проектування апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки на основі логічних мов специфікацій і сучасних мов опису дискретних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.13 / Денис Олександрович Закутайло; НАН України, Ін-т кибернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
723676
  Манакова О.І. Коректні програми і схеми програм обчислення функцій, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Обговорюється питання редукційного конструювання коректних програм і схем програм (програм з оракулами) обчислення функцій, зображених степеневими рядами.
723677
  Анікушин А.В. Коректність постановки задачі Діріхле для інтегро-диференціального рівняння гіперболічного типу / А.В. Анікушин, О.Є. Живолович // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 2706-9680
723678
  Манакова О.І. Коректність програм для задач чисельного інтегрування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В елементарній програмній логіці виводяться програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставленням у них відповідних функцій діставати конкретні програми наближеного обчислення визначених інтегралів.
723679
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення рекурентних послідовностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення членів рекурентних послідовностей. Отримані програми коректні. Коретність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
723680
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функції, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В елементарній програмній логіці виводяться програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставленням у них відповідних функцій діставати конкретні програми обчислення різних функцій, зображених степеневими рядами. Коректність програм є ...
723681
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функцій, заданих операціями мультипліцування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 164-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В елементарній програмній логіці виводяться коректні програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставленням у них відповідних функцій діставати конкретні програми обчислення різних добутків. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх ...
723682
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функцій, заданих операціями підсумовування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 178-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В елементарній програмній логіці виводяться програми з оракулами (схеми програм), що дозволяють підставлянням у них відповідних функцій діставати конкретні програми обчислення різних сум. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
723683
  Манакова О.І. Коректність програм обчислення функцій, зображених ланцюговими дробами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 301-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення функцій зображених ланцюговими дробами. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
723684
  Серажим Коректність форми викладу інформації у засобах масової комунікації. Основні вимоги викладу інформації через ЗМК і особливостіи їх дотримання / Серажим, к. // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 96-106.
723685
  Вощинский Віктор Станіславович Коректори об`єму для лічильників і витратомірів газу : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Вощинский Віктор Станіславович; Держ. ун-тет Львівск. політехн. – Львів, 1994. – 17л.
723686
  Кальнік О. Коректувальний контроль у навчанні іноземним мовам // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 2. – С. 149-156. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
723687
  Шинкар В.А. Коректування позицій України щодо європейських інтеграційних перспектив / В.А. Шинкар, С.В. Сідак, Г.В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 229-231. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
723688
  Крайнікова Т. Коректура : Підручник для студ. вузів, які навчаються за спеціальностями "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика" / Тетяна Крайнікова. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 252с. – ISBN 966-7821-31-5
723689
  Крайнікова Т. Коректура : підручник / Т. Крайнікова ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-439-199-0
723690
  Крайнікова Т.С. Коректура : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика" / Тетяна Крайнікова. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 248-251. – ISBN 966-7821-31-5
723691
  Щепунов В.А. Корекция магнитного поля нуклотрона : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.13 / Щепунов В.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1995. – 20л.
723692
  Иванов В. Корекция на говорните недостатъци у децата / В. Иванов, Г. Коцев. – София, 1979. – 94 с.
723693
  Синьов В. Корекційна медіаосвіта / В. Синьов, А. Шевцов // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 9
723694
  Кузенко О.Й. Корекційна педагогіка : навч. посібник / О.Й. Кузенко ; М-во охорони здоров"я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-213. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-76-7
723695
  Шевченко О.В. Корекційна робота з жінками-злочинницями // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 247-255. – ISSN 2304-4556
723696
  Колодна Н.А. Корекційна робота з формування життєвих планів у дітей з порушеннями зору в умовах НРЦ "Кришталик" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 57-63. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
723697
  Федоренко С.В. Корекційна тренінгова програма для сприяння зниженню комп"ютерної залежності та для самопізнання у студентів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 28-39
723698
  Новгородський Р. Корекційно-виховна робота в пенітенціарній установі для неповнолітніх (з досвіду Прилуцької виховної колонії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
723699
  Радько Я.В. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі / Я.В. Радько, О.Ф. Кисла // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 122-125. – ISSN 2304-5809
723700
  Дутковська Р.В. Корекційно-педагогічний супровід індивідуального навчання молодших школярів з порушеннями пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Дутковська Роксолана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
723701
  Лазарь О.Ю. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку / О.Ю. Лазарь, О.Ф. Кисла // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 110-113. – ISSN 2304-5809
723702
   Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів "Безпечний простір" : навч.-метод. посібник / [С.О. Богданов, Т.Б. Гніда, О.В. Залеська та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. психології та педагогіки ; Центр психічного здоров"я та психосоц. супроводу [та ін.]. – Київ : НаУКМА ; ЮНІСЕФ, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (UNICEF для кожної дитини ) ( Співпраця з Німеччиною Deutsche Zusammenarbeit / UNICEF). – ISBN 978-966-2410-89-1
723703
  Фурман Юрій Миколайович Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Фурман Юрій Миколайович; Вінницький державний педагогічний ун-тет ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – 299 л. + Додатки: л. 297-299. – Бібліогр.: л. 258-296
723704
  Фурман Юрій Миколайович Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Фурман Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 41 назв.
723705
  Орнатський Д.П. Корекція вимірювальних перетворювачів механічних величин з диференціальними параметричними датчиками // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 81-86


  Запропоновано спосіб корекції похибок пов"язаних з синфазними складовими вихідних і сигналів диференціальних параметричних датчиків. Наведено приклад реалізації вимірювального І перетворювача з диференціальними параметричними датчиками ...
723706
  Лизогуб К.І. Корекція гемодинаміки при розширених оперативних втручаннях в онкоортопедії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Лизогуб Ксенія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
723707
   Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними [хімічна формула] фулеренами / Г.М. Кузнєцова, Н.В. Дзюбенко, Т.В. Рибальченко, О.В. Оглобля, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 1025-6415
723708
  Косілова С.Є. Корекція дефіциту йоду як профілактика невиношування вагітності // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 45-48. – ISSN 2226-1230
723709
  Кишакевич І.Т. Корекція дисметаболічних проявів у жінок в перименопаузі та ранньому менопаузальному періоді на фоні фіброзно-кістозної мастопатії / І.Т. Кишакевич, Р.С. Конар // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (30). – С. 82-92. – ISSN 2309-4117
723710
  Маринченко О.Ю. Корекція дитячих страхів / О.Ю. Маринченко, Ю.О. Соловей // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 337-338. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
723711
  Осташевська Т.Г. Корекція електролітних порушень - складова частина ефективної терапії артеріальної гіпертензії / Т.Г. Осташевська, О.В. Карпенко // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 7 (213). – С. 35-36. – ISSN 1997-9894
723712
  Коваленко О.М. Корекція ендотеліальної дисфункції в терапевтичній стратегії серцево-судинної патології / О.М. Коваленко, В.В. Родіонова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 31-38. – ISSN 2312-7015


  Хронічна серцево-судинна патологія залишається провідною причиною смерті від хвороб, в основі яких є атеросклеротичне ураження судин. Ендотеліальна дисфункція є тригерною ланкою розвитку атеросклерозу.
723713
  Черкаська Л.П. Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти / Л.П. Черкаська, О.А. Москаленко, В.О. Марченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 449-457. – ISSN 2312-5993
723714
   Корекція імунних порушень при експериментальній виразковій хворобі шлунка у щурів / І. Якубцова, Т. Хілько, Л. Галазюк, Л. Левківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зменшення вмісту лізоциму при етаноловій моделі виразки шлунку. Введення тваринам препарату фенугреку призвело до нормалізації досліджуваного показника. In alcohol ulcer model it was established the decrease of lysozyme level The fenugreek ...
723715
  Бабаніна Н.Ю. Корекція імунної відповіді у пацієнтів з порушеннями нервової системи / Н.Ю. Бабаніна, А.М. Макаренко, Ю.М. Миронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-151. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено можливість комбінованого застосування ноотропного препарату пірацетаму та біостимулятора актовегіну для корекції імунної відповіді у дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у віці від 1-го місяця до 3-х років.
723716
  Непорада К.С. Корекція метаболічних змін у тканинах слинних залоз меланіном за умов гіпергастринемії / К.С. Непорада, А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова // Український біофармацевтичний журнал : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (27). – С. 28
723717
  Кузьменко В.М. Корекція метаболічних порушень у хворих з доінсультними формами судинної патології головного мозку за допомогою мікрохвильової резонансної терапії. / В.М. Кузьменко, Б.П. Грубник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 115-118. – ISSN 1023-2427
723718
  Ромаш І.Р. Корекція метформіном порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками / І.Р. Ромаш, М.І. Винник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 72-77. – ISSN 2521-1455
723719
  Білко Т.М. Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 46-50. – ISSN 2413-550Х
723720
  Габелая А. Корекція моделі стійкого зростання фірм // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 122-127 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
723721
  Кричевська Т. Корекція монетарної політики під впливом коронакризи та довгострокових чинників // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 65-92. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
723722
   Корекція мультипробіотиком "Апібакт" змін активності NO-ергічної системи в слинних залозах за умов тривалого застосування інгібіторів протонної помпи / А.А. Сухомлин, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський, К.С. Непорада // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 217-219. – ISSN 2077-4214


  Вивчення впливу довготривалого введення омепрфзолу на тканини слинних залоз щурів та пошук шляхів корекції патологічних змін за умов розвитку гіпергастринемії.
723723
  Григорук В.І. Корекція невзаємних спотворень поляризації випромінювання у оптичних волокнах за допомогою обернення хвильового фронту / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що поляризація і просторовий розподіл поля випромінювання, яке пройшло через магнітний чи гіротропний багатоходовий волоконний світловод, можуть бути відновленими за умов малості числової апертури вхідного пучка і фарадеєвського кута ...
723724
  Хлопецький В.М. Корекція негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Хлопецький Василь Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
723725
  Олійник Василь Корекція ненормативної поведінки особистості прикордонника / Олійник Василь, Титов Юрій // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
723726
  Приймак О.М. Корекція об"єкта соціальних експериментів Д. А. Столипіна / О.М. Приймак, Ю.О. Приймак // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 3. – C. 77-84. – ISSN 2077-1800
723727
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 223 л. – Додатки: л. 203-223. – Бібліогр.: л. 174-202
723728
  Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
723729
   Корекція окремих ланок обміну серотоніну за експериментального цукрового діабету 2 типу / Ю.Т. Сергійчук, В.В. Конопельнюк, Т.М. Тихоненко, Т.М. Кучмеровська // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2014. – Т. 19, № 3. – С. 210-216. – ISSN 1680-1466


  Досліджено сумісний вплив нікотинаміду, ацетил-L-карнітину та а-ліпоєвої кислоти на стан окремих ланок обміну серотоніну та рівень NAD у головному мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу. На тлі розвитку інсулінорезистентності за ...
723730
  Казанцев А.М. Корекція орбіти потенційно небезпечного астероїда Апофіс // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 6. – С. 77-83. – ISSN 1561-8889
723731
  Сафонова І. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-62. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
723732
  Клюс О.А. Корекція порушення постави під час навчання студентів у ВНЗ засобами фізичного виховання / О.А. Клюс, О.П. Скавронський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 67-70
723733
  Самойлюк О.В. Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Самойлюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
723734
  Дученко К.А. Корекція порушень екскреторної функції нирок у щурів при курсовому застосуванні фуроксану / К.А. Дученко, В.І. Корнієнко, О.В. Ладогубець // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 241-243. – ISSN 2077-1096
723735
  Баусов Є.О. Корекція порушень когнітивних функцій у геронтологічних хворих після невідкладних абдомінальних операцій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Баусов Євген Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
723736
  Грищенко О.В. Корекція порушень ліпідного обміну у вагітних із прееклампсією / О.В. Грищенко, І.В. Лахно // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 19-24. – ISSN 2413-550Х
723737
  Марціновська І.П. Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Марціновська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
723738
   Корекція психологічного стану та зниження болю у хворих із дискогенними дорсопатіями за допомогою бінауральної терапії та фотостимуляції / М.В. Чухраєв, О.О. Древицька, О.О. Данілова, В.І. Левковська // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 101-102. – ISSN 1681-276Х


  "...У даний час біль у спині широко поширений, а в розвинених країнах, за даними експертів ВООЗ, досягнув розмірів неінфекційної епідемії, що в більшості випадків пов’язано зі зростаючими навантаженнями на людину. Відмінна риса цих захворювань і станів ...
723739
  Ночвіна О.А. Корекція психоневрологічних станів у жінок з синдромом хронічного тазового болю // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 65-71. – ISSN 2226-1230
723740
   Корекція ризобіальних угруповань грунту за інтродукції Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп / Д.В. Крутило, О.В. Надкернична, О.В. Шерстобаєва, М.А. Ушакова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 73-81 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
723741
  Дорожовець Наталія Михайлівна Корекція статичної похибки вимірювального перетворювача температури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.04 / Дорожовець Н.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
723742
  Ноздренко Д.М. Корекція точного позиціонування ліктьового суглоба кішки при цілеспрямованих моторних реакціях / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 160-166. – ISSN 1023-2427
723743
  Айрапетова Каріна Гаріківна Корекція фізичного стану чоловіків другого зрілого віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять : Автореф. дис. ... канд. фізичного вих. і спортунаук : 24.00.02 / Айрапетова Каріна Гаріківна; Укр. Держ. ун-тет фізичного виховання і спорту. – Київ, 1997. – 24л.
723744
  Дем"янчук О.Г. Корекція фізичного стану школярів 15-16 років засобами спортивного туризму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дем"янчук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
723745
  Остап Олег Петрович Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового узгодження з джерелом сигналу в інформаційно-вимірювальних системах / Остап О.П.; Нац.акад. наук України; Фізико-механ. ін-тут ім.Г.В.Карпенка. – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
723746
  Нікіфорова Я.В. Корекція харчової поведінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з ожирінням та гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Нікіфорова Яна Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
723747
  Білецький О.В. Корекція церебрального кровообігу, респіраторної функції легень та центральної й периферичної гемодинаміки у постраждалих на політравму (клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Білецький Олексій Володимирович ; МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
723748
   Корекція цереброваскулярних захворювань у хворих на гострий інфаркт міокарда / А.А. Хижняк, К.С. Строєнко, В.В. Никонов, М.Г. Мовчан // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 108-110. – ISSN 2224-0586
723749
  Шатинська О. Корекція цитратом магнія оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом / О. Шатинська, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив різних концентрацій цитрату магнію (100, 250 і 500 мг/кг маси тіла) на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в крові щурів з експериментальним цукровим діабетом, який викликали ...
723750
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1972. – 199с.
723751
  Губанов П.П. Корела / П.П. Губанов. – Петрозаводск, 1982. – 206с.
723752
  Кочкуркина С.И. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина. – Ленинград, 1986. – 141 с.
723753
  Кочкуркина С.И. Корела и Русь / С.И. Кочкуркина; отв. ред.: А.Н. Кирпичников. – Ленинград : Наука, 1986. – 144 с.
723754
  Исаев В.И. Корелляция плотностной структуры доюрских отложений и зон нефтегазонакопления вдоль регионального сейсмопрофиля XІІІ (центральная часть Западно-Сибирской плиты) / В.И. Исаев, Г.А. Лобова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
723755
  Хавкіна Л.М. Корелювання політичної реклами із феноменом сучасного рекламного міфу в українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 159-164


  Статтю присвячено розробці проблеми вивчення політичної реклами як продукту сучасної міфотворчості (у проекції на комунікативний простір України). У статті розглядається використання архаїчних міфологічних моделей осмислення й відтворення дійсності в ...
723756
  Погребенник В.Ф. Корелят "Письменник і рідна мова" у "Науці про рідномовні обов"язки" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 180-184. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Івана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
723757
  Задорожна Л. Кореляти засад поезії Т. Шевченка і світосприйняття А. Шопенгауера // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 188-205


  У статті відзначаються перегуки засад поезії Т. Шевченка та філософських трактатів А. Шопенгауера.
723758
  Мацько В. Корелятивна модель "автор - буття" в літературно-художній практиці Ольги Мак (до сторіччя із дня народження письменниці) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 57-62. – ISSN 0236-1477
723759
  Кілочицький П.Я. Корелятивний зв"язок між фенологією та довжиною полярної трубки у мікроспоридій роду AMBLYOSPORA з личинок кровосисних комарів / П.Я. Кілочицький, О.В. Полковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено корелятивний взаємозв"язок фенології та морфології мікроспоридій роду Amblyospora - паразитів кровосисних комарів. Найбільшу довжину полярної трубки мають весняні види мікроспоридій, найменшу - літні, що паразитують у поліциклічних видів ...
723760
  Материнська О.В. Корелятивні відношення в системі меронімів у німецькій та англійській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 25-40. – ISSN 2075-4205
723761
  Рудий В. Корелятивні особливості німецьких прислів"їв та приказок про природу в зіставленні з українськими // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 294-300. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
723762
  Загнітко А.П. Корелятивність іменників - назв осіб чоловічого і жіночого роду // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 67-74
723763
  Сивець Т. Корелятивність концептів "Знання" та "Віра" у києворуських проповідях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена проблемі дослідження концепту як структурної складової художньої дійсності у текстах києворуських книжників. Основними концептами для літературознавчого аналізу обрано бінарну модель "Віра/Знання" у проповідях Іларіона Київського, ...
723764
  Калиновський Ю.Ю. Корелятивність політичної та правової культур у вітчизняному суспільстві: ментально-історичне підгрунтя / Ю.Ю. Калиновський, С.Б. Жданенко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 262-266. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
723765
  Штаблавий І.І. Кореляції вільного об"єму та структури ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного розподілу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Штаблавий Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
723766
  Воронов В.Г. Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Воронов Володимир Геннадійович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
723767
  Василенко А. Кореляції рентгенівських спектральних параметрів для активних ядер галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs / А. Василенко, О. Федорова, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об"єктів вибірки визначено такі ...
723768
  Лісовий Олег Олегович Кореляції у скінченних граткових спінових системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Лісовий О.О.; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
723769
   Кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату / В.А. Мойсеєнко, Г.А. Мелков, В.І. Васючка, О.В. Прокопенко, Д.В. Слободянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні багатошарові покриття представляють інтерес як компактні, доступні за ціною пристрої для компенсації часової дисперсії і багатоканальної частотної селекції, їх ефектишність залежить від повної групової затримки і просторового зсуву, які ...
723770
  Анікеєва О. Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-10. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Представлена кореляційна модель седиментації верхньоюрських відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України створена на основі седиментаційної моделі верхньої юри-валанжину Українського Передкарпаття, узгодженої з кривою евстатичних ...
723771
  Дулевич Ж.А. Кореляційна спектроскопія паличкоподібного вірусу, що уражає пшеницю / Ж.А. Дулевич, С.О. Смирнова, А.Л. Бойко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 95-99. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виявлено паличкоподібні частинки в ізолятах уражених рослин озимої пшениці сортів Миронівська 61 та Донська напівкарликова Київської та Полтавської областей України методом електронної мікроскопії. Кореляційний аналіз, проведений з використанням методу ...
723772
  Заліско О. Кореляційна структура міжнародного ринку акцій: досвід кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 200-201
723773
  Каім С.Д. Кореляційна теорія нанокрапель і нанопор : монографія / Сергій Каім. – Одеса : ВМВ, 2016. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 975-966-413-589-1
723774
  Ляшик А.М. Кореляційна функція в двовимірній моделі ізінга з точки зору рівняння Пенлеве 5 / А.М. Ляшик, М.З. Іоргов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
723775
  Савченко М. Кореляційний аналіз волатильності криптовалют світу / М. Савченко, А. Завидовська, В. Краєвська // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 122-133. – ISSN 2409-8892
723776
  Столярчук О.А. Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 221-228. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Проаналізовано результати вивчення мотивації професійного вибору, чинників навчання та мотивації майбутньої фахової діяльності студентів. Встановлено, що переважаючими факторами фахового становлення студентів є професійно орієнтовані мотиви. Розкрито ...
723777
  Круцяк М.О. Кореляційний аналіз динаміки валового внутрішнього продукту і показників функціонування електроенергетики України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
723778
  Баран А. Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок Українського щита) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-20. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  В осадовому чохлі Новоградського блоку ІІ порядку Волинського мегаблоку Українського щита встановлено численні кореляційні залежності, розраховані методом Пірсона, які пов"язані з поверхнями денного рельєфу, докембрійського фундаменту, кристалічних ...
723779
  Макарчук М.Ю. Кореляційний аналіз основних психофізіологічних показників людини / М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, Т.В. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-74. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Визначали значення 16 загальновживаних психофізіологічних показників, а також рівні особистісної та реактивної тривоги й брехні при комп"ютерному тестуванні 96 обстежуваних обох статей, середній вік яких становив 20 +/- 1 рік. Отримано кореляційну ...
723780
  Коваленко Кореляційний аналіз соціально-психологічних ролей в управлінській команді / Коваленко, Л. Слободянюк // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.119-125. – ISBN 966-7411-88-5
723781
  Долінський Л.Б. Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 97-106 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
723782
  Радул В. Кореляційний взаємозв"язок соціальної зрілості та активності особистості // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (1002). – С. 7-12. – ISSN 0131-6788
723783
   Кореляційний зв"язок між метеорологічними величинами при екстремальних значеннях максимальної температури повітря / С.В. Савчук, В.Є. Тимофеєв, О.А. Щеглов, В.А. Артеменко, І.Л. Козленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 101-112. – ISSN 2306-5680
723784
  Пясецька С.І. Кореляційний зв"язок між окремими метеорологічними величинами у дати відкладення ожеледі на території України за місяці холодного періоду року протягом 2001-2013 рр. та їх просторовий розподіл / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 147-148. – ISSN 2306-5680
723785
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика; Спец. 02.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 288л. – Бібліогр.: л.270-288
723786
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.14 / Васильєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 44 назв.
723787
  Альохін О.Д. Кореляційні властивості подвійного розчину за даними критичної опалесценції нейтронів / О.Д. Альохін, Л.А. Булавін, В.П. Копильчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено вимірювання кутової залежності критичної опалесценції нейронів в подвійному розчині 3-метилпирідин - важка вода поблизу нижньої критичної температури розшарування. На основі одержаних даних досліджено температурну залежність осмотичної ...
723788
  Булавін Л.А. Кореляційні властивості подвійного розчину за данними критичної опалесценції нейтронів / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, В.П. Копильчук // Вісник КУ. Фізика, 2000
723789
  Васильєв О.М. Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Васильєв; КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
723790
  Васильєв Олексій Миколайович Кореляційні властивості просторово обмежених рідких систем в околі критичного стану : Дисертація...кандидата фізико-математ.наук.Спеціальність 01.04.02 / Васильєв Олексій Миколайович; Мін-во освіти України.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 158л. – Бібліогр.:л.143-158
723791
  Сливка С. Кореляційні обгрунтування церковного і каноничного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 22-31. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
723792
  Узіюк В. Кореляційні ознаки вугільних пластів кам"яновугільної системи Донецького і Львівсько-Волинського басейнів // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 38-61 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 57-61. – ISSN 0869-0774
723793
  Держипольський А.Г. Кореляційні перетворення оптичних полів та обробка інформації в самоасоціативній схемі фур"є-голографії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Держипольський Андрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
723794
  Албанський І.Б. Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Албанський Іван Богданович ; М-во освіти і науки Укрраїни, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
723795
  Портнов Г.Я. Кореляційні та логічні зв"язки між системними параметрами / Г.Я. Портнов, І.Н. Сараєва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
723796
  Фатюха Н.Г. Кореляційно-регресевний аналіз валютного курсу / Н.Г. Фатюха, Д.В. Циганок // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 39-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
723797
  Кучеренко Т.Є. Кореляційно-регресійний аналіз виробництва продукції сільського господарства та надходження коштів від реалізації / Т.Є. Кучеренко, І.В. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 34-38. – ISSN 2221-1055
723798
  Концеба С.М. Кореляційно-регресійний аналіз впливу виробничих ресурсів на виробництво ріпаку в Черкаській області // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 64-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
723799
  Романюк В.М. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 130-135. – ISSN 2306-6814
723800
  Долінський Л. Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон"юктури біржових ринків світу / Л. Долінський, К. Ніколаєнко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 95-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
723801
  Крамарьов О.С. Кореляційно-регресійний аналіз залежності ціни зерна пшениці озимої від витрат на внесення добрив // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
723802
  Гайденко С.М. Кореляційно-регресійний зв"язок індексу інфляції з фінансовими показниками підприємницької діяльності будівельного бізнесу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 68-74. – ISSN 2306-6806
723803
  Герасименко В.І. Кореляція // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 471. – ISBN 978-966-02-7304-7
723804
  Циховська Е. Кореляція "свій-чужий" у Л. Стаффа та М. Метерлінка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 351-355. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто концепт зовнішнього та внутрішнього простору через сприймання "свій-чужий", "безпечний-небезпечний" на матеріалі творчості Л. Стаффа та М. Метерлінка. Автор аналізує замкненість внутрішнього простору від проникнення інформації у ...
723805
  Мізін К.І. Кореляція tertium comparationis із типами міжмовних відношень у царині фразеології // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 369-374. – ISSN 2311-0821
723806
  Кретов П. Кореляція довіри до церкви та ідеології в ситуації постправди / П. Кретов, О. Кретова // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 255-263. – ISSN 2519-4348
723807
  Шолухо Н.Є. Кореляція етичного та естетичного у творчості Ізидора Дюкасса: соматичний вимір // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 77-79. – ISBN 978-966-8308-26-0
723808
  Дзівідзінський В.Є. Кореляція змісту права та моралі як регуляторів поведінки людини в умовах трансформації суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 29-40


  У статті йдеться про те, що в період трансформацій суспільне буття пред"являє до індивідів, що свідомо діють, аналізовані нормативні регулятори, такі як мораль та право, які виступають як способи практичного орієнтування людей в соціальному житті. В ...
723809
  Дніпров О. Кореляція категорій "державне управління" та "публічне адміністрування" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 95-99. – ISSN 2663-5313
723810
  Падар Ю.А. Кореляція колективна / індивідуальна оцінка у мові української мемуаристики початку ХХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 181-189


  У статті розглядається співвідношення колективної та індивідуальної оцінки в українській мемуарній прозі першої половини ХХ ст. Аналізуються тексти Євге на Чикаленка, Сергія Єфремова та Дмитра Дорошенка. Проаналізовано основні засоби ...
723811
  Біскуб І.П. Кореляція концептотворення й категоризації: лінгвоіндуктивний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 106-113


  У статті висвітлено основні підходи до розуміння механізмів концептотворення й категоризації з огляду на потребу у формалізованому описі лінгвістичної інформації у лексичних базах даних. В статье охарактеризованы основные подходы к ...
723812
  Єрмоленко А. Кореляція культури і цивілізації в становленні української модерної ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-20. – (Серія філософські науки ; вип. 20). – ISSN 2078-6999
723813
  Іванчук А.І. Кореляція мислення-буття: тематика інтенційності у Е. Гусерля та М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 82-83
723814
   Кореляція між вмістом цинка та ефективністю реплікації віруса тютюнової мозаїки у рослинах тютюну / О. Камзел, С. Петренко, І. Будзанівська, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-101. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок між накопиченням рослинами тютюну важкого метала цинка та ефективністю репродукції віруса тютюнової мозаїки. Продемонстровано, що підвищення концентрації віруса у тканинах інфікованих рослин, вирощених у штучно ...
723815
  Співак С.М. Кореляція між функціями власних назв у віршованому тексті та стратегіями його композиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.275-279. – ISBN 966-7825-78-7
723816
  Пішкало М.І. Кореляція між числами Вольфа й нахилом геліосферного струмового шару у 21-23 циклах активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кореляцію між цюрихським відносним числом сонячних плям (число Вольфа) і значеннями нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора для 21-23 циклів сонячної активності. Показано, що найвищого значення коефіцієнт кореляції ...
723817
  Чистяк Д.О. Кореляція мовного і міфічного у російськомовній філологічній науці II пол. XIX - поч. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 327-333. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
723818
  Ватаманюк Л. Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 42-47. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
723819
   Кореляція печерних і грунтових голоценових відкладів гірських і передгірських районів Криму за магнітними властивостями на прикладі печери-пастки Еміне-Баїр-Хосар та місцезнаходження Біюк-Карасу-XIX / К.М. Бондар, Б.Т. Рідуш, Ж.М. Матвіїшина, В.М. Степанчук // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 14-15
723820
  Пономаренко О. Кореляція понять "комунікація" та "дискурс" у загальнонауковій, лінгвістичній і дипломатичній парадигмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-52. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті порівняно та розмежовано зміст використовуваних у загальнонауковому обігу, в мовознавстві й у дипломатичному спілкуванні термінів "комунікація" та "дискурс". Спираючись на широко вживані дефініції комунікації, сформульовано власне бачення ...
723821
  Хаботнякова П.С. Кореляція понять "образ", "символ" та "образ-символ" у сучасній лінгвістичній парадигмі (на прикладах творів Френка Перетті) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 190-194. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
723822
  Ригованова В. Кореляція понять авторизації й модусно-диктумного членування речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 81-83. – ISSN 0320-3077
723823
  Музика Л.А. Кореляція предмета цивільного права та предмета цивільно-правової політики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – C. 375-382. – ISSN 2072-8670
723824
  Українець Л.Ф. Кореляція приголосних за дзвінкістю-глухістю в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 41-48
723825
  Корольова Ю. Кореляція принципів верховенства права та верховенства закону в системі джерел права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 183-186. – ISSN 2663-5313
723826
  Сербан Ф.І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
723827
  Балабан Р.В. Кореляція протестних настроїв і курсу політичних стратегій // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 232-252. – ISBN 978-966-02-9246-8
723828
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.06 / Тонкопієва Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
723829
  Тонкопієва Лариса Сергіївна Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул : Дис. канд. хімічних наук: 02.00.06 / Тонкопієва Лариса Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л.126-146
723830
  Магас Г. Кореляція релігійних та повстанських мотивів у колядках і щедрівках Стрийщини // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 54-61. – ISSN 2225-5095


  У статті розглянуто повстанські колядки та щедрівки Стрийщини крізь призму образно-мотивної системи, досліджено традиційне та новаційне у їхній структурі.
723831
  Трофимук М. Кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом (на матеріалі курсів поетики Києво-Могилянської академії) // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 115-121. – ISBN 978-83-926699-0-6
723832
  Туровська І.О. Кореляція рівня сформованості культури мовлення студентів-медиків і динаміки формування професійної мовленнєвої компетентності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 274-278. – Бібліогр.: с. 277. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
723833
  Цюпка Т.М. Кореляція семантики із семантикою слова в українській мові (на матеріалі суфікса -ач-) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 39-44. – Бібліогр.: Літ.: с. 44; 13 назв
723834
  Ковбаско Ю.Г. Кореляція ствердження та заперечення у структурі розділового запитання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 10-17
723835
  Андрійчук О. Кореляція стосунків між державами-членами СУ та комунітарними органами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 58-62.
723836
  Шпильчак В.О. Кореляція стратонів зеленокам"яних структур Західноприазовської мегаструктури у складі осипенківської серії / В.О. Шпильчак, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-721X
723837
  Фаріон І. Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у XIV-XVII століттях // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 210-220. – ISSN 2413-0923
723838
  Новак Т. Кореляція терас річкових долин Волинської височини на основі морфологічних та літологічних ознак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 253-265 : рис., схема. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
723839
  Ярун Г.М. Кореляція форми і змісту у розвитку української прислівникової системи / Г.М. Ярун. – Київ : Наукова думка, 1993. – 109с.
723840
  Кульчицький С. Коренева система Євромайдану // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (46). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
723841
   Коренева система сої за дії Bradyrhizobium japonicum / І.І. Гуменюк, С.Ю. Грузінський, І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 138-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
723842
  Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови : Гнізда слів з вершинами-омографічними коренями / Є.А. Карпіловська. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2002. – 912с. – ISBN 966-7492-11-7
723843
  Сторчоус І.М. Кореневі гнилі озимої пшениці та мікрофлора грунту при застосуванні гербіцидів в умовах північного лісостепу України : Автореф...канд.сільськогоспод.наук:06.01.11. / Сторчоус І.М.;НАУ. – Київ, 2000. – 15с. – Бібліогр.: с.13
723844
  Леонтович Валерій Петрович Кореневі екзометаболіти проростаючого насіння пшениці, їх одержання, дослідження та використання в рослинництві : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Леонтович Валерій Петрович; Україн. Академ. аграрн. наук. Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Харків, 1999. – 17л.
723845
   Кореневі екзометаболіти рослин соняшнику як фактор впливу на життєздатність фітопатогенного гриба / Ю.А. Ттуровнік, А.І. Парфенюк, О.С. Дем"янюк, І.В. Безноско // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 102-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
723846
  Сейфуллін Т.Р. Кореневі поліноми та кореневі співвідношення системи поліномів. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06 / Сейфуллін Т.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 9л.
723847
  Мойсєєва М.Н. Коренеутворення у прищепи при трансплантаціі трав"яних рослин і його заначення для щеплених компонентів. / М.Н. Мойсєєва, 1960. – 19-28с.
723848
  Тосит Д. Корени / Д. Тосит. – 22-го изд. – Београд, 1976. – 265с.
723849
  Бурлак-Вълканов Корени : поетична сбирка / Петър Бурлак-Вълканов ; [ред. и съст. А. Узун]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 192, [4] с., [6] л. фот. : іл., портр., фот. – ISBN 978-966-927-303-1
723850
  Котов К.Ф. Коренизация Советского государственного аппарата Казахстана (1920-1936 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Котов К.Ф.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1951. – 20 л.
723851
  Карпенко В. Корені // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 109-113
723852
  Літовченко В.П. Корені єдності. / В.П. Літовченко, В.М. Некрасов. – К., 1989. – 101с.
723853
  Кищак С. Корені лемківської різьби / Степан Кищак. – Львів : Свічадо, 2003. – 144с., 8с. іл. : іл. – Автор присвячує перевидання цієї Книги-альбому 60-річчю депортації українського населення з Лемківщини. – ISBN 966-561-313-8
723854
   Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та приміт. В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2008. – 472 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0527-5
723855
   Корені трави-2 : Участь громадскості у формуванні політики: У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 1. – 2004. – 196с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком
723856
   Корені трави-2 : Участь громадськості у формуванні політики; У 2-х част. – Київ. – ISBN 966-8136-14-4
Ч. 2. – 2004. – 304с. – У надзаг. дан.: Громадянське суспільство: крок за кроком
723857
   Корені трави-3 : Участь громадськості в політичних процесах. – Київ : Україна, 2005. – 352с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком; На обкл.: Участь громадськості в політичних процесах. – ISBN 966-8136-14-4; 966-8136-29-2
723858
   Корені трави : Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 288с. – У надзаг.: Громадянське суспільство: крок за кроком. – ISBN 966-8136-07-1
723859
  Зарудний Є.О. Корені українства на теренах світової культури (спроба компаративного аналізу) / Є.О. Зарудний; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 240 с. – ISBN 966-593-370-1
723860
  Колесник В. Коренізація національних меншин в УСРР: історіографія 1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-94. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історіографію 1930-х років політики коренізації національних меншин в УСРР. 1930th historiography of the policy of corenization (rooting) of the USRR"s national minorities is studied.
723861
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 77-91. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
723862
  Колесник В.Ф. Коренізація національних меншин УСРР у 1920-1930-ті рр.: історіографія / В.Ф. Колесник. – Київ : АртЕк, 2015. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-25-4
723863
  Кавун Т. Коренізація нацменшин в УСРР у 20-30-х роках ХХ ст. : сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74.
723864
  Кавун Тетяна Коренізація нацменшин в УСРР у 20 - 30-х роках ХХ ст.: сучасна історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-74. – Бібліогр. в кінці ст.
723865
  Єфименко Г. Коренізація, українізація, націоналізм // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 46-52.
723866
  Бачурин А.В. Коренная перестройка методов хозяйствования / А.В. Бачурин. – М, 1989. – 221с.
723867
  Белоусов Р.А. Коренная перестройка управления экономикой СССР / Р.А. Белоусов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1989. – 110, [2] с. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории). – ISBN 5-244-00373-9
723868
   Коренная перестройка экономики: Науч.-метод.пособие.. – Минск, 1989. – 171с.
723869
  Брутян Г.А. Коренная противоположность диалектики софистике / Г.А. Брутян. – Ереван, 1953. – 77с.
723870
  Дашниц И.С. Коренная противоположность пролетарского интернационализма современному буржуазному космополитизму : Автореф... канд. филос.наук: / Дашниц И.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 18л.
723871
  Киселев С.С. Коренная противоположность социалистической и современной буржуазной идеологий / С.С. Киселев. – Л, 1954. – 48с.
723872
  Фурманов Г.Л. Коренное изменение классовой структуры в СССР. / Г.Л. Фурманов. – М., 1959. – 46с.
723873
  Элькин П А. Коренное население Австралии / П А. Элькин. – М, 1952. – 248с.
723874
   Коренное население Северной Америки в современном мире.. – М., 1990. – 396с.
723875
   Коренное население: Глобал. стремление к справедливости.. – М., 1990. – 244с.
723876
  Монаков А.И. Коренное отличие базиса и надстройки социалистического общества от базиса и надстройки капиталистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Монаков А.И.; АН УССр. Отд. обществ. наук. – К., 1954. – 16л.
723877
  Молодцов В.С. Коренное отличие марксистской философии от буржуазного мировоззрения / В.С. Молодцов. – М., 1948. – 44с.
723878
   Коренное повышение качества продукции - важный фактор ускорения. – Москва, 1988. – 336 с.
723879
  Бар Ф. Коренное преобразование крестьянского хозяйства и общинного землевладения / Ф. Бар. – 2-е изд. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. – 142 с. : ил.
723880
  Жуков Борис Коренной американец : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 80-87 : Фото
723881
  Горбачев М.С. Коренной вопрос экономической политики партии / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
723882
   Коренной перелом во всемирной истории.. – Фрунзе, 1958. – 104с.
723883
  Рыленков Н.И. Коренной человек / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1958. – 224с.
723884
  Мейер Коренные американцы / Мейер, , Уильям. – М., 1974. – 94с.
723885
  Фотьев Н.И. Коренные берега / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1982. – 351с.
723886
   Коренные вопросы советской кинематографии.. – М., 1933. – 164с.
723887
  Васильев И.А. Коренные и приезжие / И.А. Васильев. – Москва, 1980. – 86с.
723888
  Воробьев Л.И. Коренные и пристяжные / Л.И. Воробьев. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1957. – 68 с.
723889
  Зернов С.А. Коренные и пришлые элементы фауны СССР и прилегабщих морей. / С.А. Зернов, акад., 1938. – С. 523-574, 2 л. карт. : ил.


  На с. 523 дарств. надпись: Н.Я. Кузнецову ..... за помощь автора. VI.1939
723890
  Вовк Людмила Петровна Коренные изменения в образовании женщин в процессе осуществления ленинской программы культурного строительства. (На материалах УССР, 1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вовк Людмила Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с.
723891
  Барышников Н.И. Коренные изменения во взаимоотношениях между Советским Союзом и Финляндией в послевоенные годы (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Барышников Н.И.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
723892
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в национально-освободительной борьбе против японских интервентов и белогвардейцев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 258-264. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
723893
  Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в условиях НЭПА : выход за рамки натурального хозяйства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 188-195. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
723894
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России : география. Регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-13 : Табл. – ISSN 0016-7207
723895
  Обедков А.П. Коренные малочисленные народы Севера России (окончание. Начало см. в №2) : регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
723896
  Соколова З.П. Коренные малочисленные народы Севера. Динамика численности по данным переписей населения / З.П. Соколова, В.В. Степанов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75-95. – ISSN 0869-5415
723897
  Максимова Д.Д. Коренные народы Канады: эволюция отношений с государством / Д.Д. Максимова, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 55-71. – ISSN 0321-2068
723898
  Соколовский С.В. Коренные народы:от политики стратегического эссенциализма к принципу социальной справедливости // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 59-76. – ISSN 0869-5415


  Про поняття "корінний народ":дискусія
723899
  Шаповалов П.В. Коренные преимущества социалистического сельского хозяйства перед капиталистическим. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шаповалов П.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма М-ва культуры СССР. – Москва, 1953. – 15 с.
723900
  Маламид М.М. Коренные проблемы планирования и развитие ленинских принципов планового руководства хозяйством / М.М. Маламид. – Воронеж, 1971. – 48с.
723901
  Ильин В.А. Корень : рассказы / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 111с. – (Короткие повести и рассказы)
723902
  Бойко В.Ф. Корень : стихи и поэма / Владимир Бойко ; [худож. В. Хворост]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1976. – 80 с. : ил.
723903
  Ливеровский А.А. Корень девясил / А.А. Ливеровский. – Л, 1986. – 397с.
723904
  Скребов Н.М. Корень добра / Н.М. Скребов. – М., 1970. – 80с.
723905
  Пришвин М.М. Корень жизни / М.М. Пришвин. – Москва, 1936. – 383с.
723906
  Черненко А.И. Корень жизни / А.И. Черненко. – Астрахань, 1951. – 80с.
723907
  Бытовой С.М. Корень жизни / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 630с.
723908
  Ащеулов В.А. Корень жизни : стихи / Ащеулов В.А. – Ставрополь : Книжное издательство, 1978. – 153с.
723909
  Борзунов С.М. Корень жизни : очерк / С.М.Борзунов. – Москва : Правда, 1980. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 48)
723910
  Зубенко Л.А. Корень жизни / Л.А. Зубенко. – М, 1989. – 63с.
723911
  Карпов П.Я. Корень жизни. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1959. – 206с.
723912
  Тамман С.И. Корень жизни. / С.И. Тамман. – Тула, 1963. – 95с.
723913
  Романов И.С. Корень зла / И.С. Романов. – Ставрополь, 1958. – 52с.
723914
  Куканов В.И. Корень зла. / В.И. Куканов. – М, 1953. – 64с.
723915
  Блинов А. Корень перемирия // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 37 (399), 12 сентября. – С. 26-28. – ISSN 2075-7093


  Одна из причин прикращения огня - экономическая. Военный конфликт разоряет не только восток Украины и страну вцелом, но также и Россию, и Европейский Союз.
723916
  Попов Г.Х. Корень проблем: О концепции экон. перестройки. / Г.Х. Попов. – М, 1989. – 92с.
723917
  Паламарчук О.Л. Корепанова Алла Пантелеймонівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 217-218. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г. Шевченка
723918
  Паламарчук О.Л. Корепанова Алла Пантелеймонівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200. – ISSN 2075-437X
723919
   Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – 2022. – 50 с.
723920
   Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Київ : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 3 (891), 11 лютого 2022. – 2022. – 50 с.
723921
   Кореспондент / ТОВ "Вид-во Український Медіа Дім"; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев : "Видавництво Український Медіа Дім", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (892), 25 лютого 2022 року. – 2022. – 50 с. – До 2022 р. журн. вих. рос. мовою "Корреспондент"
723922
  Тимошик-Сударикова Кореспондентська мережа українського періодичного видання в діаспорі (на матеріалах паризького журналу "Тризуб") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 192-201


  На основі архівних матеріалів уперше досліджено проблему формування кола штатних і позаштатних співробітників українського журналу в діаспорі, порядок створення кореспондентських пунктів у різних країнах світу. Акцентовано увагу на професійних і ...
723923
  Рабинович П.А. Кореспонденция и делопроизводство / П.А. Рабинович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 176с.
723924
  Гінзбург О. Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 109-115. – ISSN 2306-4323
723925
  Галик В. Кореспонденція з сіл Дрогобиччини до Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 32-41


  Листи з Брогобиччини, і не тільки, до Івана Франка - це особливе історичне першоджерело, яке використовується франкознавцями для реконструкції і дослідження особливостей творчости вченого. Вони доповнюють біографічні матеріали як про Франка, так і про ...
723926
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1973. – 175с.
723927
  Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство / П.А. Рабинович. – К., 1978. – 160с.
723928
  Головацуький Я. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835-49 / Видав Др. Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1914. – CXXXVIII, 463 с. – Окр. відб.: Збірник фільольогічної секції Наукового Товариства ім. Шевченка.Т. 11, 12


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
723929
  Монолатій І. Кореспонденція Якова Оренштайна 1920-1930-x років до інституцій Другої Речі Посполитої та Німецького Райху як джерело до біографії видавця // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – С. 80-108. – ISSN 2305-4034
723930
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 171-179
723931
  Берзін П.С. Корефей кримінального права : історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 122-133
723932
  Осіпчук Г. Кореференти у структурі художнього тексту: синтаксичний аспект / Галина Осіпчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 222-227. – ISSN 0320-3077
723933
  Мойсієнко А. Кореферентні номінації в сонетних текстах Максима Рильського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 31-33
723934
  Куриляк Л. Кореферентні співвіднощення номінативних одиниць у художньому тексті : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Вершники" та "Чотири шаблі") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 288-293
723935
  Дарчук Н. Кореферентність у поетичних творах Лесі Українки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (52). – С. 92-115. – ISSN 0320-3077


  Метою цієї статті є дослідження категорії кореферентності в поетичному мовленні Лесі Українки на основі корпусу текстів української мови, розміщеного на порталі mova.info. Матеріалом слугували прижиттєві видання Лесі Українки. Схарактеризовано ...
723936
  Маслова Т.Б. Кореферентність як основна умова зв"язності англомовних текстів наукового стилю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 206-211
723937
  Коваль А. Корецький Леонід Мусійович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 445. – ISBN 978-966-8567-14-8
723938
  Якушев А.С. Корешок. / А.С. Якушев. – Владивосток, 1988. – 114с.
723939
  Белоконский К.П. Корея / К.П. Белоконский. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь", 1904. – 32 с. : ил., карта
723940
   Корея : история ее, политическое устройство, экономическое положение, торговля и промышленность. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 64 с. – Издание редакции Нового Журнала Иностранной Литературы (Ф.И. Булгакова)
723941
  Гамильтон А. Корея : история. - География. - Политика. - Религия. - Нравы. - Обычаи. - Земледелие. - Промышленность. - Торговля. - Последние события. - И т.п., и т.п. / А. Гамильтон. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба), 1904. – VIII, 249, XII с. – Изд. журн. Летопись войны с Японией
723942
  Гамильтон А. Корея : приложения: очерк современного государственного устройства Корейской империи. - Язык, литература и образование. - Географическая карта Кореи / А. Гамильтон. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 327 с.
723943
  Гамильтон А Корея : Пер. с англ. : Прил.: Очерк современного государственного устройства Корейской империи. Язык, лит. и образование. Геогр. карта Кореи / Ангьюс Гамильтон. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 327 с., 1 л. карт. табл.
723944
  Добров А.С. Корея : экономико-географическая справка / А.С. Добров. – Москва, 1945. – 23 с.
723945
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1947. – 228с.
723946
  Ковыженко В.В. Корея / В.В. Ковыженко. – Москва, 1950. – 32с.
723947
  Зайчиков В.Т. Корея / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1951. – 480с.
723948
  Мартынов В.В. Корея / В.В. Мартынов. – Москва, 1970. – 215с.
723949
   Корея : справочник. – Сеул : Корейская служба информации для зарубежных стран, 1993. – 676 с. : ил. – ISBN 89-7375-003-8 33910
723950
  Зорин Виталий Корея = Один день на Жу-Жу : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 52-56 : Іл.
723951
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 34-35 : Фото
723952
   Корея : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 18-19 : Фото
723953
   Корея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 96-108 : Фото
723954
   Корея борется. Повести, рассказы, очерки.. – М., 1952. – 156с.
723955
   Корея бореться.. – К., 1953. – 232с.
723956
  Тягай Г.Д. Корея в 1893-1896 гг. (Крестьянское восстание и борьба корейского народа против японских милитаристов и их американских пособников) : Автореф... кандид. историч.наук: / Тягай Г.Д.; Академия наук СССР. Институт востоковедения. – Москва, 1951. – 23 с.
723957
  Кожин А.И. Корея в дни войны / А.И. Кожин. – М., 1952. – 223с.
723958
  Ковальчук Ю.А. Корея в європейській літературі подорожей XVI ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 380-389


  У статті аналізується процес формування образу Кореї, представленого в європейській літературі відповідного періоду. В статье анализируется процесс формирования образа Кореи, представленного в европейской литературе соответствующего периода. The ...
723959
  Ковальчук Ю.А. Корея в описах західних авторів : (IX - початок XX століття) : посібник-хрестоматія / Ковальчук Ю.А. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 453, [3] с. – Бібліогр.: с. 433-453 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7621-26-2
723960
  Воронцов В.Б. Корея в планах США в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Воронцов В.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1961. – 15л.
723961
  Ванин Ю.В. Корея и Гаагская мирная конференция 1907 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 45-56. – ISSN 0869-1908
723962
  Воронкова И.Е. Корея и русско-японские отношения в начале XX в. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 54-58. – ISSN 0321-5075
723963
  Бердышев Г.Д. Корея и социализм / Г.Д. Бердышев. – Киев : Веллмед, 1997. – 111с.
723964
  Хохлов Н.П. Корея наших дней. / Н.П. Хохлов. – Москва, 1956. – 224с.
723965
  Бутин Ю.М. Корея от Чосона к Трём Государствам / Ю.М. Бутин. – Новосибирск, 1984. – 255с.
723966
  Князева Елена Корея. Искать в капусте / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 50-52 : фото
723967
   Корея. История и экономика.. – М., 1958. – 236с.
723968
   Корея. Краткие сведения.. – Пхеньян, 1959. – 176с.
723969
  Скирюк Дмитрий Корея. По взмаху палочки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 106-109 : фото
723970
  Пак А.В. Корея: 70 лет после освобождения // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-165. – ISSN 0869-1908


  Представлен подробный обзор XIX научной конференции "Корея: 70 лет после освобождения", которая прошла 26-27 марта 2015 года в Институте Дальнего Востока РАН.
723971
   Корея: грязьові гірки, грязьові маски та грязьові бої // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 32-33
723972
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 390с.
723973
  Пан Хван Чжу Корея: Крат. свед. / Пан Хван Чжу. – Пхеньян, 1987. – 389с.
723974
  Панкина И.Ю. Корея: на пороге перемен // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0869-1908
723975
   Корея: Север и Юг.. – М., 1965. – 264с.
723976
  Борейко Татьяна Корея: туризм поможет воссоединению : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 43 : Фото
723977
   Корж Віктор Петрович // Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна, 2017. – [Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – С. 275. – ISBN 978-966-2457-18-6


  Корж Віктор Петрович (1957) - лікар, доктор медичних наук, перший заступник голови ФСТ «Динамо» України, генерал-майор міліції, народний депутат України 5 та 6 скликань, Міністр України у справах сім"ї, молоді та спорту (1 грудня 2006 — 18 грудня ...
723978
   Коржанський Микола Йосипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 284-286. – ISBN 978-617-573-038-6
723979
  Бритік В.Г. Коржеві тополі : неймовірні іст. пригоди для справжніх мандрівників-краєзнавців / Валентина Бритік. – Дніпро : Ліра, 2020. – 99, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-981-323-7
723980
  Бердишев Г.Д. Коржинський Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 491-492. – ISBN 978-966-02-7304-7
723981
  Вижва С.А. Коржнев Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 492. – ISBN 978-966-02-7304-7
723982
   Коржнев Михайло Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
723983
   Коржнев Михайло Миколайович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 240. – ISBN 978-966-933-054-3
723984
  Паустовский К.Г. Корзина с еловыми шишками / К.Г. Паустовский. – Калининград, 1973. – 80 с.
723985
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Современник, 1975. – 270 с. – (Новинки "Современника")
723986
  Алиева Ф.Г. Корзина спелой вишни : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Известия, 1983. – 622 с. : ил. – (Библиотека "Дружби народов")
723987
  Петров Б.М. Корзина цветов / Б.М. Петров. – Куйбышев, 1966. – 61с.
723988
   Корзов Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 220. – ISBN 978-966-439-754-1
723989
   Корзов Юрій Іванович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 241. – ISBN 978-966-933-054-3
723990
  Скарга М. Коригування відмінностей у соціально-економічному розвитку територій / М. Скарга, Б. Шелегеда, Р. Баєвська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 77-87. – ISSN 0131-775Х
723991
  Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) : Дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анісімова Ольга Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 228 л. + Додатки: л.192-204. – Бібліогр.: л. 205-228
723992
  Шемет Т.С. Коригування зовнішніх платіжних дисбалансів у системі економічної безпеки держави // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 53-59. – Бібліогр.: 8 назв
723993
  Мазур М.В. Коригування індексу споживчих цін на сезонність // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
723994
  Гнатюк Л.П. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 119-124


  У статті в контексті проблеми впливу мови на свідомість розглянуто питання про зміни в мові, наслідком яких можуть стати корективи в картині світу людини. В статье в контексте проблемы влияния языка на сознание рассмотрен вопрос об изменениях в языке, ...
723995
  Бородіна О.М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України / О.М. Бородіна, О.М. Могильний // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 55-60.
723996
  Непорожня Л.В. Коригування предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника з фізики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 272-279. – ISBN 978-966-544-404-5
723997
  Кудряшов В.П. Коригування публічних бюджетів у період загострення фіскальних ризиків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 41-57 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
723998
  Додонов О. Коригування розміру ФОП підприємства з урахуванням показника ""ефективність праці" : виробничий потенціал // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 18-19 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
723999
   Коригування рутином резистентності слизової оболонки шлунка щура за різних моделей гострих уражень / Л.Я. Штанова, Т.М. Говоруха, Т.В. Вовкун, В.М. Бабан, А.М. Косян, Н.Ю. Таран, С.П. Весельський // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 240
724000
  Корягін М.В. Коригування фінансової звітності для потреб оцінки вартості підприємства // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,