Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
725001
  Михайленко В.М. Методи та алгоритм варіантного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 254-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті розглянуто методи та алгоритм варінтного аналізу та синтезу проектних рішень по розподілу підприємств по регіонам. Алгоритм написаний з урахуванням еколого-економічних аспектів. Це може бути застосовано при прийнятті оптимального рішення при ...
725002
  Вавіленкова А.І. Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вавіленкова А.І. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
725003
  Русакова Л.Т. Методи та алгоритми аналізу чинників, що впливають на здоров"я в гігієнічних дослідженнях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Русакова Л.Т.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
725004
  Винничук Степан Дмитрович Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 01.05.02 / Винничук С.Д.; НАН України Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
725005
  Шутко В.М. Методи та алгоритми виявлення-вимірювання інформаційних сигналів із застосуванням сплайн-перетворень. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Шутко В.М.; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. – К., 1998. – 20л.
725006
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Косинський К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
725007
  Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах : дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Косинський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 170 л. + Додатки: л. 149-170. – Бібліогр.: л. 143-148
725008
  Любчак В.О. Методи та алгоритми обчислень : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 313 с. – ISBN 978-966-657-194-9
725009
  Федоров Д.М. Методи та алгоритми розпізнавання облич за телевізійними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Федоров Дмитро Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
725010
  Ключка К.М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Ключка Костянтин Миколайович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
725011
  Джулій В.М. Методи та алгоритми розробки web-додатків / В.М. Джулій, Ю.О. Гунченко, Д.В. Чешун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 107-114. – ISSN 2524-0056
725012
  Гарагуля Олександр Віталійович Методи та алгоритми синтезу перетворювачів кодів за способом дорахування і накопичування еквівалентів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Гарагуля Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1996. – 22л.
725013
  Томашевський Олег Михайлович Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Томашевський О.М.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструкт. – Львів, 2002. – 20 с.
725014
  Багацький О.В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Багацький Олексій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
725015
  Кожушко Д.Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кожушко Д.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
725016
  Петровський М.С. Методи та апаратно-програмні засоби спеціалізованих комп"ютерних систем для класифікації зображень плям лазерних пучків : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Петровський Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
725017
  Марушкевич А.А. Методи та етапи науково-педагогічного дослідження / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 16-36. – ISBN 978-966-439-865-4
725018
  Ночевнов Дмитро Павлович Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ночевнов Д.П.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
725019
  Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 73 назв.
725020
  Качер Володимир Семенович Методи та засоби аналізу динамічного стану протезованої ноги людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.17 / Качер В.С.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
725021
  Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Монографія / О.Н. Романюк, М.С. Курінний; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 164 с. – ISBN 966-641-182-2
725022
  Лаврів М.В. Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврів М.В. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
725023
  Колос Л.М. Методи та засоби багатокритеріального оцінювання програм та проектів в сфері космічних досліджень : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Колос Л.М. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України, Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
725024
  Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кльоц Ю.П.; М-во пром. політики України; Державне п-во "Науково-виробнича корпорація"Київський інститут автоматики"". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
725025
  Владов С.І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Владов Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
725026
  Азархов О.Ю. Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Азархов О.Ю.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 10 назв
725027
  Філинюк М.А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : монографія / М.А. Філинюк, К.В. Огородник, Л.Б. Ліщинська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-641-342-3
725028
  Казимиров О.В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Казимиров Олександр Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
725029
  Литвиненко В.І. Методи та засоби гібридних штучних імунних систем в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Литвиненко В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
725030
  Шаховська Н.Б. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень / Н.Б. Шаховська, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 254-284. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
725031
  Страшненко Г.М. Методи та засоби діагностики і прогнозування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Страшненко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
725032
  Дзюба В.Г. Методи та засоби для розв"язку прикладних задач комп"ютерного аналізу зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Дзюба В.Г. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
725033
  Романкевич Віталій Олексійович Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Романкевич В.О.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 20 с.
725034
  Сімоненко В.П. Методи та засоби ефективного розв"язання задач статичного і динамічного планування в розподілених системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.13 / Сімоненко В.П.; КПІ. – К., 1997. – 32л.
725035
  Стіренко С.Г. Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач в комп"ютерних кластерних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Стіренко Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 40 назв
725036
  Скляров В.В. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об"ємної активності радону-222 в Україні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Скляров В.В.; Держ. ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
725037
  Акимишин О.І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об"єктів комп"ютерної томографії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Акимишин О.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
725038
  Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / В.В. Самсонов, А.Л. Єрохін. – Харків : СМІТ, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-8530-19-5
725039
  Свинарьов А.В. Методи та засоби комбцнованих несиметричних криптографічних перестворень інформації із зменшеною обчислювальною складністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Свинарьов А. В.; МОУ Хар. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1998. – 17л.
725040
  Гончар С.Ф. Методи та засоби компенсації динамічних похибок часового зсуву у радіовимірювальних приладах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Гончар С.Ф.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 20 назв
725041
  Кіренко І.О. Методи та засоби компресії інформативних сигналів систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Кіренко І.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
725042
  Омельченко С.В. Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.13 / Сергій Васильович Омельченко; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
725043
  Третяк В.А. Методи та засоби математичного моделювання процесів теплообміну у двофазовому середовищі (на прикладі лазерно-дугового наплавлення) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Третяк Валерія Анатоліївна.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
725044
  Петрище М.О. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювання електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петрище Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
725045
  Кочан Р.В. Методи та засоби метрологічної самоперевірки прецизійних аналого-цифрових перетворювачів у процесі експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Кочан Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 68 назв
725046
  Яциковська У.О. Методи та засоби моделювання безпечної комунікації в системі клієнт-сервер : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Яциковська Уляна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
725047
  Жежнич Павло Іванович Методи та засоби моделювання часового параметру в інформаційних системах на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Жежнич П.І.; НУ "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 16 с.
725048
  Марушкевич А.А. Методи та засоби навчання. Особливості використання методів навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 201-209. – ISBN 978-966-439-865-4
725049
  Морозов Є.М. Методи та засоби надщільної і довготермінової оптичної реєстрації інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Морозов Євгеній Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
725050
  Васюра А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : монографія / А.С. Васюра., Т.Б. Мартинюк, Л.М. Куперштейн ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с. – ISBN 978-966-641-279-2
725051
  Райтер П.М. Методи та засоби оброблення інформації для контролю структури та витрати фаз газоріднних потоків : монографія / П.М. Райтер, О.М. Карпаш ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф-ра техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 262 с. – ISBN 978-966-694-114-8
725052
  Ненько Леонід Федорович Методи та засоби оперативного управління інтегрованими організаційно-технологічними системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ненько Л.Ф.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
725053
  Болюбаш Ю.Я. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Болюбаш Юрій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
725054
  Яровий А.А. Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яровий Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
725055
  Гроль Володимир Васильович Методи та засоби організації псевдовипадкового тестування цифрових схем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 06.13.08 / Гроль Володимир Васильович ; Нац. техн. ун-т України , КПІ. – Київ, 1995. – 30 с.
725056
  Бенч Андрій Ярославович Методи та засоби оцінки показників надійності цифрових пристроїв із вбудованими схемами контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Бенч А.Я.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 30 назв
725057
  Бортник Г.Г. Методи та засоби оцінювання параметрів абонентських ліній зв"язку / Г.Г. Бортник , В.М. Кичак, В.Ф. Яблонський ; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 144 с. – ISBN 966-641-183-0
725058
  Гізун А.І. Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гізун Андрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
725059
  Шенгур С.В. Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шенгур Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
725060
  Мартинюк Т.Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : Монографія / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом"юк; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 203с. – ISBN 966-641-114-8
725061
  Кадацька Ольга Йосипівна Методи та засоби перетворення однократних часових інтервалів в системах вимірювання та керування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.05 / Кадацька Ольга Йосипівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 1999. – 19л.
725062
  Пелішок В.О. Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних систем та мереж з нестаціонарним каналом зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пелішок В.О. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 43 назви
725063
  Єрмоленко Є.О. Методи та засоби підвищення ефективності комп"ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Єрмоленко Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
725064
  Клименко І.А. Методи та засоби підвищення ефективності обробки інформації в реконфігуровних комп"ютерних системах на базі ПЛІС : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Клименко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 48 с. – Бібліогр.: 47 назв
725065
  Растгу Садег Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Растгу Садег ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
725066
  Хайдер Мирослав Ричард Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв"язків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.13 / Хайдер М.Р.; Нац. технічний ун-т України; " Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 73 назви
725067
  Бахтарі Хедаятоллах Методи та засоби підвищення ефективності розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.05. - Комп"ютерні системи та компоненти / Бахтарі Хедаятоллах ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
725068
  Сайко В.Г. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв"язку по багатопроменевим каналам : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Сайко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 60 назв
725069
  Стелюк А.О. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Стелюк А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
725070
  Вовк О.Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вовк Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
725071
  Орнатський Д.П. Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Орнатський Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
725072
  Назаркевич М.А. Методи та засоби підвищення рівня захищеності друкованих документів на основі Ateb-функцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Назаркевич Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
725073
  Ришковець Ю.В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ришковець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 24 назви
725074
  Литвин В.В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Литвин Василь Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 67 назв
725075
  Порєв Г.В. Методи та засоби побудови інформаційних технологій на основі територіально розосереджених сервіс-орієнтованих однорангових мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Порєв Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
725076
  Буров Є.В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Буров Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
725077
  Крилов Є.В. Методи та засоби поліпшення якості спеціального програмного забезпечення систем контролю складних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Крилов Є.В.; КПІ. – К., 1994. – 15л.
725078
  Кустра Н.О. Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Кустра Н.О. ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
725079
  Колахі Реза Джавад Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Колахі Реза Джавад ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
725080
  Банзак О.В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Банзак О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 16 назв
725081
  Чайковський Д.Ю. Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп"ютерних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Чайковський Д.Ю.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
725082
  Вовченко О.В. Методи та засоби синхронізації модемів комп"ютерних систем із шумовими сигналами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Вовченко Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
725083
  Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шкуліпа І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
725084
  Локазюк В.М. Методи та засоби текстового комбінованного діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеню інтеграції : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Локазюк В.М.; Вінницкий держ.ун-т. – Вінниця, 1995. – 32л.
725085
  Матринов Д.О. Методи та засоби термостабілізації характеристик мікроелектронних сенсорних пристроів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Матринов Д.О.; Особливе констрктор. бюро "Рута". – Чернівці, 1997. – 22л.
725086
  Щербак С.С. Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел табличних структур : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Сергій Сергійович Щербак; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
725087
  Романюк О.В. Методи та засоби формування зображень рельєфних поверхонь у системах комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Романюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 39 назв.
725088
  Озеранський В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Озеранський Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
725089
  Безвербний І.А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Безвербний І.А.: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
725090
  Смірнов О.А. Методи та засоби цифрової стеганографії з використанням складних дискретних сигналів для захисту інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Смірнов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
725091
  Яремчук Ю.Є. Методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Автореф...канд.техн.наук:05.13.21 / Яремчук Ю.Є. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16.
725092
  Павлєнко С.В. Методи та інструментальні засоби ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі моделей Вольтерра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Павлєнко Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
725093
  Журавель В.В. Методи та інструментальні засоби перевірки цілісності інформації в експертизі матеріалів та апаратури цифрового звукозапису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Журавель Вадим Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
725094
  Баскаков А.Ю. Методи та інструменти бюджетного менеджменту в системі бюджетного регулювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 43-48


  Досліджено теоретичні підходи до визначення складових бюджетного менеджменту. На основі вивчення зарубіжного досвіду визначено традиційні та сучасні методи бюджетування, а також можливості їх використання у вітчизняній практиці. Охарактеризовано ...
725095
  Павлюк К.В. Методи та інструменти кількісного і якісного оцінювання науково-дослідної праці / К.В. Павлюк, О.С. Камінська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 28-43 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2305-7645
725096
  Маринюк Л.В. Методи та інструменти системи ціноутворення банків // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – C. 78-82. – ISSN 2307-9878
725097
  Ірадж Ельясі Комарі Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірадж Ельясі Комарі.; МОНУ; Національний аерокосмічний ут-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інстититут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
725098
  Черненко М.В. Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Черненко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
725099
  Одейчук А.М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Одейчук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
725100
  Бородавка Н.П. Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородавка Н. П.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
725101
  Колбасін В.О. Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп"ютерної телефонії : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Колбасін В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
725102
  Грабко В.В. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів : Монографія / В.В. Грабко, М.П. Боцула; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : Універсум, 2003. – 144с. – ISBN 966-641-069-9
725103
  Селіверстова Л.С. Методи та критерії формування дивідендної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
725104
  Бринза Н.О. Методи та математичні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бринза Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
725105
  Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
725106
  Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
725107
  Польшаков І.В. Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях : Автореф. дис. ... канд. технітних наук: 05.13.22 / Польшакова І.В.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
725108
  Гололобов А.Ю. Методи та моделі адаптивних систем оцінки ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гололобов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
725109
  Кобилін О.А. Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кобилін О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
725110
  Павлов Д.О. Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій складних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Павлов Д.О. ; Харк. нац. ун-т радіоел. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
725111
  Мантула О.В. Методи та моделі багатовимірного прогнозування візуальної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мантула Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
725112
  Александер М.Б. Методи та моделі забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Александер Марек Богуслав ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
725113
  Маклакова Г.Г. Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Маклакова Г.Г. ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
725114
  Берко Андрій Юліанович Методи та моделі інтеграції даних у системах електронного бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості організації інформаційних ресурсів систем електронного бізнесу як інтегрованої множини різнорідних даних. Запропоновано моделі та методи інтеграції баз даних та різних видів слабкоструктурованого контенту.
725115
  Замула А.О. Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Замула Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
725116
  Добровольський Є.Л. Методи та моделі інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Добровольський Євген Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
725117
  Губаренко Є.В. Методи та моделі керування сталим розвитком соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Губаренко Євген Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
725118
  Височина О.С. Методи та моделі класифікації та прогнозування станів інформаційно-обчислювальних систем на базі модифікованих імовірносних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Височина О.С. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв
725119
  Білощицький А.О. Методи та моделі комплексеного інформацйно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Білощицький А.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
725120
  Макутоніна Л.В. Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Макутоніна Лідія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
725121
  Даюб Ясер Методи та моделі оптимізації переміщення вантажів підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Даюб Ясер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
725122
  Трегубенко І.Б. Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Трегубенко І.Б.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 21 назва
725123
  Терещенко Т.О. Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи / Т.О. Терещенко, Н .П. Лйтвиненко, В.М. Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 98-104
725124
  Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Шпирко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 193 л. – Додатки: л. 175-193. – Бібліогр.: л. 160-174
725125
  Кайдан М.В. Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кайдан Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
725126
  Филипська Д.І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформалізованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Филипська Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
725127
   Методи та моделі розроблення комп"ютерних систем і мереж : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Кавун С.В, Лосєв М.Ю., Павленко Л.А . [ та ін.. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-676-309-2
725128
  Щербінін К.С. Методи та моделі сегментації відео для систем метричного пошуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Щербінін Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
725129
  Олешко Т.І. Методи та моделі управління девелоперськими проектами // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 47-57
725130
  Болгаров О.Д. Методи та моделі управління Державною програмою інформатизації України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Болгаров Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
725131
  Райко Г.О. Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Райко Г.О.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
725132
  Мисник Л.Д. Методи та моделі управління тестовими технологіями у ВНЗ в умовах впровадження Болонського процесу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Л.Д. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
725133
  Єременко Н.В. Методи та модель інформаційної технології логістичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єременко Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
725134
   Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 4, № 1. – 2009. – Резюме укр. рос., англ. мовами
725135
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 10, № 3/4. – 2015. – С. 93-203. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
725136
   Методи та об"єкти хімічного аналізу = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 11, № 1/2. – 2016. – 106 с. – На обкл. назв. рос. мовою: "Методы и объекты химического анализа". - Резюме укр., рос., англ. мовами
725137
  Котляр М.Л. Методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 57-61.
725138
  Николайчук М.Я. Методи та прилади контролю переміщень на основі безконтактних перетворювачів фаза-код : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Николайчук М.Я.; І.Франк. держ. техн. ун-т. – Івано-Франківськ, 1999. – 19л.
725139
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5. – 2000
725140
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 6. – 2000
725141
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
725142
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 8. – 2002
725143
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 9. – 2002
725144
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 10. – 2003
725145
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2003
725146
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 12. – 2004
725147
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 13. – 2005
725148
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвип. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 14 : Спецвипуск з нагоди 15-річчя НВФ "Зонд". – 2005
725149
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. Спецвипуск. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 15. – 2005
725150
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 16. – 2006
725151
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 17. – 2006
725152
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 18. – 2007
725153
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 21. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
725154
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 22. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
725155
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 23. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
725156
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 25. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
725157
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
725158
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 2 (29). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725159
   Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (30). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725160
   Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
№ 1 (34). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
725161
  Таврасенко Ю.В. Методи та принципи здійснення фінансового забезпечення освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 314-321. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
725162
  Бердянський Юхим Натан-Анатолійович Методи та пристрої автоматиченого контролю геометрії перерізу великогабаритного круглого проката і труб (розробка та впровадження) : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Бердянський Юхим Натан-Анатолійович; Харківський держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1996. – 20л.
725163
  Раєвський М.В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п"єзоелектричних елементів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Раєвський М.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
725164
  Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; М-во охорони здоров"я України ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. – 218 л. + Додаток: л. 162-201. – Бібліогр.: л. 202-218
725165
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Дис. ... на здоб. вченого ступ. канд. техн. наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125л. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: л. 106 - 118
725166
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: 7 назв
725167
  Бестань Сергій Геннадійович Методи та програмно-апаратні засоби оптимального планування експерименту при дослідженні технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бестань С.Г.; Харківський нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
725168
  Варфоломєєв А.Ю. Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної ефективності для відслідковування об"єктів на відеопослідовностях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Варфоломєєв Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
725169
  Якимець Н.В. Методи та програмно-технічні засоби створення відмовостійких цифрових систем управління з програмованою логікою з використанням генетичних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Якимець Н.В.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
725170
  Юровський О.В. Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан-атмосфера : Автореф. дис. ...канд.географ. наук; Спец. 11.00.08 / Олександр Васильович Юровський; Морський гідрофізичний інститут, НАНУ. – Севастополь, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
725171
  Ратушний П.М. Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ратушний П.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
725172
  Волонтир Л.О. Методи та системи відтворення зображень на базі логіко-часових перетвореннь : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волонтир Л.О. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
725173
  Мягкохліб К.Б. Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / К Б. Мягкохліб ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
725174
  Сисак Р.М. Методи та системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів : Автореф...канд.техн.наук:05.11.16 / Сисак Р.М.;НАНУ.ІЕ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
725175
  Куц Юрій Васильович Методи та системи статистичної фазометрії : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Куц Ю.В.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
725176
  Гуменюк Р.М. Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Гуменюк Р.М.; Тернопільський держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
725177
  Набок О.М. Методи та тендеції реформування прибережних промислових територій у закордонній практиці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 252-259 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
725178
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами ( на прикладі передвиборної кампанії) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Джига Тетяна Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 295л. + додаток В ( відеокасета "Відеороліки українських політичних партій"). – Бібліогр.: л. 167 - 177
725179
  Джига Тетяна Василівна Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Джига Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. + додаток ( відео касета). – Бібліогр.: 4 назв.
725180
  Єльнік Н.М. Методи та технології для сталого розвитку хімічної освіти в школі // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 34-38
725181
  Голубєв О.С. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голубєв О.С. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
725182
  Власенко С.І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села (1941–1944 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 128-141. – ISSN 0320-9466
725183
  Сушинський О. Методи та форми здійснення контрольної влади // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.54-62. – ISBN 966-73-53-51-Х
725184
  Степашко В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю студентів вищих навчальних закладів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
725185
  Партико З.В. Методи творчого редагування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 114-120. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
725186
  Вовк Р. Методи теорії ігр у прийнятті групових рішень в соціально-економічних системах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 51-55. – ISSN 2078-5860
725187
  Білоус Юрій Васильович Методи територіально-частотного планування стільникових систем рухомого радіозв"язку та аналіз їх ефективності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Білоус Ю.В.; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
725188
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 284с. – Бібліогр.: л. 262 - 284
725189
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 43 назв.
725190
  Мармазов В. Методи тлумачення норм європейського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 65-70


  У статті аналізується методологія тлумачення норм європейського права на прикладі Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
725191
  Чукліна О.С. Методи трансферного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 170-175
725192
  Чуб П. Методи трансферу кредитного ризику банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 1605-2005
725193
  Мазуренко О.В. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мазуренко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
725194
  Ковтун М.Г. Методи удосконалення арифметичних операцій у полях, кільцях та алгебраїчних кривих для криптографічних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ковтун Марія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
725195
  Сергеєв Г.Г. Методи удосконалення оперативного управління завантаженням технологічного обладнання в умовах автоматизованного виробництва : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Сергеєв Г.Г.; Мін-во освіти та науки Укр.Севастоп.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 2000. – л.
725196
  Калакура Я.С. Методи українознавчих досліджень [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 224-225
725197
  Мартиненко В.П. Методи управління валютним ризиком комерційного банку / В.П. Мартиненко, Б.О. Ширяєва // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 49-55. – ISSN 2415-3583
725198
  Пустова І.В. Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6814
725199
  Череп А.В. Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А.В. Череп, лазнева // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 67-76. – Бібліогр.: на 6 пунктів
725200
  Грінченко А.В. Методи управління витратами та ефективність їх застосування на вітчизняних підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 306-311
725201
  Марчин М.І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 52-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
725202
  Кальєніна Н.В. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 32-34. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
725203
  Орлова Н.О. Методи управління економікою / Н.О. Орлова, Л.Д. Мішина. – К., 1972. – 46с.
725204
  Фльорко В.А. Методи управління інвестиційними ризиками на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 166-173. – (Економіка ; № 6 (65))
725205
  Лукашенко В.В. Методи управління комп"ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лукашенко В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
725206
  Онищенко В.О. Методи управління кредитним портфелем банку / В.О. Онищенко, Н.І. Волкова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 3-9. – ISSN 2218-1199
725207
  Толстошеєва А. Методи управління кредитним ризиком банку в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 59-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
725208
  Кісельова Г.А. Методи управління кредитними ризиками комерційного банку // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2410-87-7
725209
  Копитова О.О. Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Копитова Олена Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
725210
  Пилипенко Л.М. Методи управління ризиками аудиторської діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315-321. – ISSN 0321-0499
725211
  Потоцька С.В. Методи управління ризиком забезпечення кредиту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 67-72
725212
  Пась Я.І. Методи управління розвитком банківського бізнесу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 60-66. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
725213
  Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 115-120. – ISSN 1683-1942
725214
  Єременко О.С. Методи управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та мережної безпеки на основі використання динамічних тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Єременко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 48 с. – Бібліогр.: 54 назви
725215
  Павець В.І. Методи управління фінансовим станом підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 277-279. – ISBN 978-966-188-219-4
725216
  Шабадаш Д.В. Методи урахування невизначеності інформаційної грануляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Шабадаш Д.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
725217
  Клювак А.В. Методи усунення локальних спотворень зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Клювак Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
725218
  Дедекаєв В. Методи ухилення від сплати податків при зовнішньоекономічних операціях // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 28-30. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1728-6220
725219
  Горбатюк І. Методи ухилення від сплати податків як основа тіньової економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 58-62. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
725220
  Поляков Гліб Олександрович Методи ущіплення даних без втрат інформації з використанням конкуруючих моделей інформаційного джерела : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Поляков Г.О.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
725221
  Топчієв О.Г. Методи факторного аналізу в дослідженнях географії сільського господарства : галузі господарства / О.Г. Топчієв, Н.П. Бондарева // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 67-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
725222
  Кетько М.А. Методи фільтрації в системах автоматичного аналізу електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано і розроблено оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
725223
  Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Софина О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
725224
  Мурашко В. Методи фінансово-господарського контролю діяльності підприємств // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.133-138
725225
  Нестеренко А.С. Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 150-158. – ISSN 2307-3427
725226
  Семеніхін І.М. Методи фінансового контролю у Збройних силах України / І.М. Семеніхін, І.В. Ващенко, О.В. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-53. – Бібліогр.: Біліогр.: С. 50. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються методи фінансового контролю у збройних силах і їх вплив на якість проведення контрольно-ревізійної роботи. The methods of the financial control in the Armed Forces and their influence on the quality of realisation of the financial audit ...
725227
  Кінащук Л.Л. Методи фінансового контролю: теоретико-методологічний аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 44-50. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
725228
  Білик М.Д. Методи фінансового плвнуввння і прогнозування є управлінні фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 79-85
725229
  Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-20.
725230
  Козяєв Л.Л. Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їх застосування в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Леонід Леонідович Козяєв; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
725231
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
725232
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2016. – 135, [1] арк. – Додатки: арк. 130-135, [1]. – Бібліогр.: арк. 123-129
725233
  Лисечко В.П. Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для систем радіоз"язку з кодовим розділенням каналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Лисечко В.П.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
725234
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез : Монографія / І.З. Дуцяк; Ред. М.М. Мартиняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 173с. – ISBN 966-594-827-X
725235
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез: теоретичні і практичні аспекти : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.06 - логіка / МОНУ; КНУТШ; Дуцяк І.З. – Київ, 2007. – 402л. + Додатки: л.388-402. – Бібліогр.: л.377-387
725236
  Іваніна Т.В. Методи формування ономастичних відповідників при перекладі топонімів (на матеріалі англо-українських словників) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120; 16 назв
725237
  Антропова О.Ю. Методи формування портфеля інвестицій компаніями з управління активами // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 86-88
725238
  Кучерук М.В. Методи формування резервного капіталу підприємств України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 121-122. – ISBN 978-617-7069-02-6
725239
  Гук О. Методи формування соціально активної життєвої позиції підлітків / О. Гук, В. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування соціально активної життєвої позиції підлітків, і виявлено такі форми і методи роботи з підлітковою молоддю, які ґрунтуються на активній взаємодії, партнерській співпраці педагогів із вихованцями і ...
725240
  Гринчишин Т.М. Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп"ютерних системах з відкритими оптичними каналами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гринчишин Т.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
725241
  Мельничук С.І. Методи формування та цифрової обробки сигналів в роподіленних системах керування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Мельничук С.І.; М-вод освіти Укр.Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 2000. – 16л.
725242
  Єсіна Н.О. Методи формування творчих умінь студентів в інтелектуально-ігровій діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 93-99. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
725243
  Міщенко О. Методи формування усної мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови засобами сучасних навчальних технологій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 69-72
725244
  Лисенко Д.С. Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лисенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
725245
  Мельник О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Л.М. Ганас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
725246
  Дуцяк І.З. Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.06 / Дуцяк І.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 31 назв
725247
  Савченко А.М. Методи форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 62-68. – ISSN 2222-4459
725248
  Мельник В.М. Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень / В.М. Мельник, Ю.А. Мельник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
725249
  Процик М.Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Процик Михайло Теодорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
725250
  Артюшенко М.В. Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Артюшенко Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
725251
  Ляховецький О.М. Методи функціонально-логічного проектування швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі симетричних булевих функцій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Ляховецький О.М.; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 19с.
725252
  Герасименко К.Є. Методи функціонального тестування критичних систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герасименко Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
725253
  Проняєв Д.В. Методи хірургічної обробки кукси червоподібного відростка / Д.В. Проняєв, Є.В. Гораш // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 73-75. – ISSN 1727-0847
725254
  Жиров Г.Б. Методи цифрової обробки в задачах ідентифікації і придушення завад сигналів УКХ діапазону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 16-21. – ISSN 2524-0056
725255
  Бохан К.А. Методи цифрової обробки сигналів : програмна реалізація з використанням бібліотеки STL : навчальний посібник / К.А. Бохан, Г.А. Кучук ; МНО Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харків : НАУ "ХАІ", 2008. – 84 с.
725256
  Білий О.Л. Методи ціноутворення на банківські послуги / О.Л. Білий, О.Г. Череп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 107-110
725257
  Харченко О.І. Методи частотного та часового аналізу в системах обробки випадкових сигналів типу електроенцефалограм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Харченко О.І.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
725258
  Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за направл. "Комп. науки" / А.В. Гладкий, В.В. Скопецький; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка. Періодика., 2005. – 152с. – ISBN 966-622-177-2
725259
  Бевз О.М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Бевз О.М.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
725260
  Саженюк В.С. Методи штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 186-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається клас параболічних, варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області. Отримані оцінки швидкості збіжності методів штрафу та фіктивних областей. Ключові слова: варіаційна нерівність, метод штрафу, метод фіктивних ...
725261
  Войцехівський С.О. Методи штрафу та фіктивних областей для чисельного розв"язування одного класу нелінійних варіаційних нерівностей в області довільної форми / С.О. Войцехівський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема векторизації растрового зображення. Кожен виділений з зображення об"єкт можна розглядати як бінарне растрове зображення, яке містить маску даного об"єкту. Введено необхідний теоретичний апарат і запропоновано алгоритм ...
725262
  Баланенко І.Г. Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Баланенко Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
725263
  Кияк Б.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування : (гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень) / Б.Р. Кияк; Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 5-7778-0271-0
725264
  Турянський Ю.І. Методи, види і джерела формування державних доходів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 297-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
725265
  Захожай Олег Ігорович Методи, моделі і алгоритми інформаційного запезпечення процесу пайки п"єзокераміки з металом : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Захожай О.І.; Одеський нац. політехнічний ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
725266
  Калачова Вероніка Валеріївна Методи, моделі і процедури синтезу організаційної структури логістичних інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Калачова В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
725267
  Сидоров В.М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодінамічних об"єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сидоров В.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
725268
  Шелестов А.Ю. Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13,06 - інформ. технол. / Шелестов А.Ю. ; НАНУ ; МОНУ ; Міжнар. науково-техн. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 84 назви
725269
  Євланов М.В. Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформ. технол. / Євланов М.В. : Харк. нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 55 назв
725270
  Білецький Євген Володимирович Методи, моделі та алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білецький Є.В.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2000. – 19 с.
725271
  Кошовий М.Д. Методи, моделі та засоби для управління процесами нанесення покриттів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.03 / Кошовий М.Д.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 34л.
725272
  Ульяницька К.О. Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Ульяницька К.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
725273
  Чоха Ю.М. Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об"єктів авіатехніки : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Чоха Ю.М.; Нац.аерокосмічний ун-т ім.М.Є. Жуковського ; " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.:42 назви
725274
  Галушка І.М. Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Галушка Ілона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
725275
  Кузьомін О.Я. Методи, моделі та інформаційні техногогії моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Кузьомін О.Я.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 36 назв
725276
  Глушенкова І.С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів просторово розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Глушенкова Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
725277
  Загарук О. Методи, прийоми та засоби організації семінарських занять у школі
725278
  Мамедов А.М. Методик обучение грамматике в азербайджанской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мамедов А.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 35л.
725279
  Гиттис И.В. Методика -- основне наставе историiе. / И.В. Гиттис. – Београд, 1946. – 164с.
725280
   Методика : учеб. пособ. – Москва : Русский язык, 1988. – 180 с. – (Заочный курс повышения квалификации филологов-русистов). – ISBN 5-200-00057-2
725281
  Мусієнко В.В. Методика / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 240-241. – ISBN 966-642-073-2
725282
  Вінник Н.Д. Методика "Духовна культура особистості педагога" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 36-41
725283
  Гаврильченко А.А. Методика "Життевих ситуацій" як перспективний підхід до профілактики вживання наркотичних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
725284
  Самсонова Я.А. Методика "занурення" як технологія навчання іноземних мов // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 67-69
725285
  Коржова Е.Ю. Методика "Психологическая автобиография" в психодиагностике жизненных ситуаций. / Е.Ю. Коржова. – К., 1994. – 106с.
725286
   Методика i результати оцінки якості радіозображень в РЛС з інверсним синтезуванням апертури в умовах дестабілізуючих впливів / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, О.Б. Лантвойт, Д.О. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Представлено методику оцінки якості відновлених двовимірних радіозображень (РЗ) в РЛС із широкосмуговим (ШС) зондувальним сигналом (ЗС) та інверсним синтезуванням апертури (ІСА) в умовах дестабілізуючих впливів, пов"язаних з випадковими змінами ...
725287
  Гугушвили Гия Костантинович Методика абхазского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Гугушвили Гия Костантинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 22л.
725288
  Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретьации геофизических исследований скважин / Н.З. Заляев. – Минск, 1990. – 142с.
725289
  Іванчук О. Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об"єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів VatLab / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 158-165 : рис, табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1819-1339
725290
  Бабков Г.А. Методика аграрно-экономических исследований / Г.А. Бабков. – Кишинев, 1985. – с.
725291
  Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин. – Москва, 1980. – 366с.
725292
  Мазулевський О.Є. Методика адаптивного контролю захищеності комп"ютерної мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – Бібліогр.: С. 72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Робота сучасних систем аналізу захищеності має реактивний запізнений характер та потребує від адміністратора виконання ручних підготовчих операцій, крім того, ще одним з недоліків, під час використання систем аналізу захищеності є те, що вони створюють ...
725293
  Ласточкін А.В. Методика адаптивного придушення шуму на основі хвилькового перетворення в сигналах з різкою зміною середнього рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 387-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано адаптивний метод видалення шуму, адаптований до різких змін рівня сигналу. Метод є розвитком відомої методики придушення шуму на основі хвилькового перетворення з пороговою обробкою. Приводиться порівняння хвилькових методів між собою і з ...
725294
  Качерович А.Н. Методика акустического расчета звуковых кинтеатров / А.Н. Качерович, А.И. Индлин. – Москва, 1936. – 124 с.
725295
  Чистяков І.І. Методика алгебри / І.І. Чистяков. – Х., 1935. – 260 с.
725296
  Бронштейн С С. Методика алгебры / С С. Бронштейн, . – М, 1935. – 328с.
725297
  Бронштейн С С. Методика алгебры / С С. Бронштейн, . – М, 1937. – 392с.
725298
   Методика алгоритмизации и построения систем управления производством с применением вычислительной техники.. – К., 1966. – 6с.
725299
  Грубов В.И. Методика алгоритмизации объектов химической промышленности / В.И. Грубов, Н.Г. Сенаторов; Гос.плановый комитет СМ УССР. Укр.НИИ НТИ и ТЭИ. Мин.пищевой пром. УССР. Вычисл.центр КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1967. – 28с. : Ил.3 + Табл.4. – Библ.:15. – (Химическая промышленность)


  В брошюре изложена методика проведения работ по исследованию химико-технологических объектов с целью определения перспектив и путей повышения технико-экономической эффективности действующего промышленного оборудования
725300
  Сопко В. Методика анализа баланса предприятия / В. Сопко. – К., 1994. – 24с.
725301
  Торочешников Н.С. Методика анализа гороючих газовых смесей / Н.С. Торочешников, В.А. Семенова. – М, 1965. – 28с.
725302
   Методика анализа и коррекции поисковых профилей абонентов системы ИРИ по результатам обратной связи.. – Москва, 1975. – 20с.
725303
  Бро Г.Г. Методика анализа и прогнозирования производительности труда / Г.Г. Бро, Л.М. Шнайдман. – Л., 1974. – 164с.
725304
  Хмелевский Н.Н. Методика анализа использования основных фондов в колхозах / Н.Н. Хмелевский. – М, 1964. – 134с.
725305
  Щепилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щепилова. – Москва, 1961. – 32 с.
725306
  Щипилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щипилова. – Москва, 1963. – 32с.
725307
  Еремина Н.А. Методика анализа литературного произведения в казахской аудитории / Н.А. Еремина. – Алма-Ата, 1973. – 59с.
725308
  Ткаченко А.Н. Методика анализа неблагоприятных экзогенных процессов и морфометрических показателей рельефа в целях сельськохозяйственной мелиорации : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 111-118 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
725309
  Мурадов Б.Г. Методика анализа образов азербайджанской советской литературы в старших клаасах азербайджанских школ : Автореф... канд. пед.наук: / Мурадов Б.Г.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1962. – 28л.
725310
  Черненко Л.Д. и др. Методика анализа первичной информации об организации научных исследований в промышленности Украинской ССР и их эффективности / Л.Д. и др. Черненко. – К., 1969. – 224с.
725311
  Медякова Л.В. Методика анализа перекрытых и параллельных Т-образных четырехполюсников : Автореф... канд. технич.наук: / Медякова Л.В.; Министерство кинематографии СССР. Управление учебными заведениями. Ленинградский институт киноинженеров. – Ленинград, 1951. – 8 с.
725312
  Сыркин-Шкловский Методика анализа произодственных резервов машиностроительного завода / Сыркин-Шкловский. – М., 1956. – 399с.
725313
  Саваровский М.Я. Методика анализа себестоимости в горнодобывающей промышленности / М.Я. Саваровский. – Москва, 1955. – 224 с.
725314
  Калачева С.В. Методика анализа сюжета и композиции литературного произведени : Пособие к практич. занятиям / С.В. Калачева. – Москва, 1973. – 95 с.
725315
  Сильванская Г.Н. Методика анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность круизных компаний / Г.Н. Сильванская, С.Ю. Лопухин // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 16-30 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 7 назв
725316
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – М., 1970. – 232с.
725317
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 303с.
725318
  Мегела К. Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів


  Висвітлено основні методи, які дозволяють дослідити специфіку художнього перекладу важливих елементів діалогічного мовлення, акцентовано на необхідності врахування комунікативних смислів дискурсивних маркерів у перекладі художніх діалогів. ...
725319
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 267л. + Додатки: л. 205 - 267. – Бібліогр.: л. 188 - 204
725320
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
725321
  Чистяк Д.О. Методика аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту у франкомовному художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 426-431


  Стаття присвячена розробці методики виявлення структурно-семантичних компонентів давньогрецького міфологічного інтертексту в художньому тексті. Пропонується співвіднести міфеми і міфологеми із наративними структурами Агенса, Ознаки та Предиката з ...
725322
  Чистяк Д. Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті


  У статті на матеріалі франкомовного художнього тексту розглядається структура давньогрецької міфічної ізотопії. Пропонується лінгвоміфопоетична методика аналізу міфологічного інтертексту у текстовому семіозисі.
725323
  Бодюк А.В. Методика аналізу динаміки показників прибуткового податку з громадян // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.24-30
725324
  Піскова Ж. Методика аналізу діяльності комунальних підприємств теплопостачання : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
725325
  Бугайко Ф Ф. Методика аналізу епічних творів у середній школі. : Дис... наук: / Бугайко Ф.Ф,; НКО УРСР, Укр. наук.-дослід. інст. педагогіки. – К., 1945. – 319л. – Бібліогр.:л.306-317
725326
  Откаленко О.М. Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 220-225. – ISSN 2222-4459
725327
  Кулинич М. Методика аналізу ефективності інноваційних проектів та її вплив на фінансову ефективність підприємств України та Польщі / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 62-67. – ISSN 2306-028X
725328
  Герасимчук З. Методика аналізу інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва / З. Герасимчук, Г. Повх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 11-18. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
725329
  Савчук Н. Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай"


  У статті подано найоптимальнішу парадигму вивчення цього рекомендованого шкільною програмою художнього тексту, всебічно проаналізовано дві основні сюжетні лінії та найважливіші образи-персонажі.
725330
  Парасій-Вергуненко Методика аналізу клієнтської бази банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 68-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
725331
  Радєва М.М. Методика аналізу конкурентоспроможності підприємства на основі розрахунку критерію ринкових модливостей // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
725332
  Нетребчук Л.О. Методика аналізу консолідованої фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено напрями приведення фінансової звітності до прийнятного для проведення аналітичних розрахунків вигляду. Особливістю аналізу є викладення методики розрахунку показників ефективності окремих видів діяльності банків, а саме: операційної, ...
725333
  Понеділко В. Методика аналізу основних форм занять, що застосовуються в системі підвищення кваліфікації державних службовців / В. Понеділко, М. Снітчук // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.345-349. – ISBN 966-73-53-51-Х
725334
  Бакало Н. Методика аналізу ринку готельних послуг / Н. Бакало, І. Черниш // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 203-206. – ISSN 1818-2682
725335
  Беркита К.Ф. Методика аналізу розвитку соціальної сфери села : фінансовий механізм / К.Ф. Беркита, Б.П. Ярема // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 63-68 : Табл.
725336
  Остапенко П. Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території історичної Волині // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 49-56. – ISSN 2413-7154


  До теперішнього часу, методика аналізу сучасного соціально-економічного стану та прогнозування його розвитку для адміністративно-територіальних одиниць застосовувалась лише при прогнозуванні розвитку території АР Крим, областей та груп районів, при ...
725337
  Токар Л.О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Токар Л.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
725338
  Гадзевич О. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства / О. Гадзевич, І. Матвійчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 100-106. – ISSN 2411-4014
725339
   Методика аналізу та оцінки процесів трансформації та управління змінами у збройних силах з метою виконання завдань з забезпечення воєнної безпеки держави / В.В. Балабін, В.В. Вишнівський, А.М. Іващенко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 67-73


  Запропоновано методику розрахунку індексу військової трансформації. Дана методика дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу трансформації збройних сил певної країни, а також" відображати зміни міжнародної ситуації з точки зору ...
725340
  Яцишин Н. Методика аналізу фінансового стану підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 439-445. – ISSN 1993-0259
725341
  Мазур В.А. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів / В.А. Мазур, О.Ф. Томчук, Ю.Ю. Браніцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 7-20. – ISSN 2411-4413
725342
  Головко Т. Методика аналізу фінансової діяльності підприємства / Т. Головко. – Київ : Компас, 2000. – 32с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
725343
  Череп А.В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування : монографія / А.В. Череп, Ю.О. Швець ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-232. – ISBN 978-966-599-438-1
725344
  Трефяк Н.І. Методика аналізу художнього стилю в працях представників філологічної школи українського та російського літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 90-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 8 п. – ISSN 1729-360Х
725345
  Сурніна К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
725346
  Пономаренко В.С. Методика анкетування цільових груп що користуються послугами ВНЗ / В.С. Пономаренко, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 68-101. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Трактування поняття якості освіти. Методика отримання комплексної оцінки якості освітніх послуг ВНЗ. Методика анкетування цільових груп ВНЗ. Анкети: випускника спеціальності "Економіка", "Бізнес-аналітик", "Інформаційні управляючі системи та ...
725347
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1934. – 224 с.
725348
  Березанская Е.С. Методика арифметики / Е.С. Березанская. – М, 1934. – 279с.
725349
  Шохор-Троцкий Методика арифметики / Шохор-Троцкий. – М.-Л., 1935. – 344с.
725350
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд.2-е. – Москва, 1936. – 256 с.
725351
   Методика арифметики. – Москва, 1937. – 320 с.
725352
  Богданов І.М. Методика арифметики / І.М. Богданов, В.Т. Снігірьов. – К.-Х., 1938. – 160 с.
725353
   Методика арифметики. – Киев, 1939. – 335 с.
725354
  Снигирев Чекмарев В.Т. Методика арифметики / Чекмарев В.Т. Снигирев. – 3-е изд. – Москва, 1939. – 288 с.
725355
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – 5-е изд. – Москва, 1940. – 339 с.
725356
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд. 6-е. – Москва, 1946. – 368 с.
725357
  Снігірьов Методика арифметики / Снігірьов, Я.Ф. Чекмарьов. – 3-є вид. – Киев, 1947. – 291с.
725358
  Бережанська Є.С. Методика арифметики / Є.С. Бережанська. – Вид. 3-є, переробл. і доп. – К, 1955. – 527с.
725359
  Березанская Е.С. Методика арифметики / Е.С. Березанская. – Изд. 5-е, переработ. – М, 1955. – 542с.
725360
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Москва, 1934. – 304с.
725361
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 296с.
725362
  Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования / Б.Г. Бархин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1982. – 224 с.
725363
  Калинин Ю.А. Методика атеистического воспитания в трудовых коллективах / Ю.А. Калинин. – К., 1982. – 24с.
725364
  Дроздова І. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів


  У статті здійснюється аналіз методики аудиторних і позааудиторних занять як основи розвитку професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Розглянуто основні організаційні форми, зокрема, проаналізовано різноманітні види лекцій як ...
725365
  Шавлюк А.О. Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 239-245. – ISSN 2309-1533
725366
  Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу підприємств / В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 386-388. – ISSN 1993-0259
725367
  Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 105-111. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
725368
  Моргун В.Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою профілювання та профоріїнтації / В.Ф. Моргун; МОУ, Ін-т педагогики і психол. професійно освіти АПH Укра ни, Полтавський обл. ін-т післядипломно ос. – Полтава, 1997. – 16с. – ISBN 9667215156
725369
  Іленко Є.Ю. Методика багатокритеріального вибору розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України / Є.Ю. Іленко, П.М. Стешенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 67-70. – ISSN 1997-9568
725370
   Методика багатокритеріального вибору розвідувальних БпАК / П.М. Стешенко, О.В. Волченков, О.Б. Лужбіна, Н.Л. Мамонова // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 103-108
725371
  Гащук М.П. Методика багатокритеріального формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 25-29


  У статті проведено виклад результатів наукового дослідження щодо впровадження нового для галузі формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби багатокритеріального методичного підходу та виділення перспективних напрямів ...
725372
  Писарчук О.О. Методика багатокритеріальної ідентифікації технічних засобів та контрольованих ситуацій за скупністю ознак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 90-96
725373
  Симакова Т.Л. Методика бактериологического и биохимического исследования почв / Т.Л. Симакова. – М - Л, 1931. – 104с.
725374
  Костащук І.І. Методика бальної оцінки релігійно-туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 12-21. – ISSN 2308-135X
725375
  Прихода А.Г. Методика барометрического нивелирования / Мин-во геологии и охраны недр СССР ; Сибирский научно-исследовательский ин-т геологии, геофизики и минерального сырья ; А.Г. Прихода ; ред. Д.Ф. Уманцев. – Новосибирск : СНИИГГИМС, 1961. – 171 с. – (Бюллетень научно-технической информации)
725376
  Савина И.А. Методика библиографического описания : практич. пособ. / Савина И.А. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. – Шифр. дубл. 02 Сави. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 63). – ISBN 5-85129-175-3
725377
  Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчётов / Г.Н. Зайцев. – М., 1973. – 256с.
725378
  Батєєва Н.П. Методика біомеханічного аналізу хореографічних рухів (на прикладі "гранд батман жете") // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
725379
   Методика боевой подготовки.. – М., 1958. – 350с.
725380
   Методика ботаніки.. – К., 1965. – 408с.
725381
  Гура Н. Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
725382
  Коваль О. Методика бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій : зовнішньекономічна діяльність / О. Коваль, Н. Балабайкіна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 31-35 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
725383
  Берман И.М. Методика введения грамматического материала при обучении иностранному языку в втузе. / И.М. Берман. – Одесса, 1976. – 28с.
725384
  Романова Р.М. Методика вводных и вставных предложений в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Р. М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 20л.
725385
  Кульматова Н.С. Методика вдосконалення картографічного дизайну // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 40-45. – ISBN 966-7650-87-1
725386
  Мазулевський Олег Євгенович Методика вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Мазулевський О. Є.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
725387
  Усенко Л.М. Методика вдосконалення податкового планування на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.417- 422. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
725388
  Бруханський Л. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
725389
   Методика вертикальной планировки. – Вып. 1. – Киев : КВКФ
Общие сведения о применении способа наименьших квадратов к решению задач вертикальной планировки. – 1958. – 117 с.
725390
   Методика вертикальной планировки : Академия строительства и архитектуры УССР ; Ин-т градостроительства. – Вып. 2. – Киев : КВКФ
Графо-аналитический метод решения задач вертикальной планировки. – 1958. – 81 с.
725391
  Неманова Раиса Петровна Методика взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности на начальном этапе языкового вуза. (русский язык как иностранный) : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Неманова Раиса Петровна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – л.
725392
  Серова Т.С. Методика взаимосвязанного обучения устной речи и чтению на иностранном языке в техническом вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Серова Т.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1970. – 26л.
725393
  Войнаренко М. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості : економіка підприємства / М. Войнаренко, Л. Юрчишена // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
725394
  Жук О.Г. Методика вибору параметрів сигналу засобів радіозв"язку в умовах імітаційних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 27-32
725395
  Берестов Д.С. Методика вибору проектних альтернатив системи захисту інформації в автоматизованій системі відомчого призначення на основі ієрархічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Берестов Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
725396
  Карюк В.І. Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 385-391


  Досліджено механізм формування та реалізації інноваційної стратегії підприємства.
725397
  Холод Б.І. Методика вибору та обгрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу / Б.І. Холод, О.В. Дашевська // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354


  У статті розглянуто проблеми стратегічного управління вузом. Автор пропонує методику стратегічного управління вузом, що базується на використанні концепції життєвого циклу організації. Ця методика включає практичний інструментарій формування, вибору та ...
725398
  Трохимець В.М. Методика вивчений розподілу і поведінки зоопланктону та молоді риб у прибережній зоні водойм / В.М. Трохимець, В.Р. Алексієнко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-26. – (Біологія ; Вип. 34)


  Розроблено оригінальну конструкцію пасток і представлено нову методику лову зоопланктону та молоді риб, для вивчення їх видового складу, розподілу та поведінки у прибережних ділянках водойм.
725399
  Сторубльов О.І. Методика вивчення алгоритмів автоматичного захоплення та супроводу повітряних об"єктів у пристроях обробки радіолокаційної інформації / О.І. Сторубльов, І.А. Рєзніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Предметом данної статті є опис алгоритмів автозахоплення та автосупроводу об"єктів, на основі яких функціонують пристрої обробки радіолокаційної інформації. Алгоритми вивчаються з погляду розробки та створення комплексу програмних засобів для ...
725400
  Кудирко Василь Методика вивчення властивостей географічної карти в шкільних географічних курсах : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр. 15 назв
725401
  Плющай О.І. Методика вивчення динаміки магнітного потоку за допомогою магнітного підвісу / О.І. Плющай, О.А. Кордюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 435-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано методику вивчення втрат енергії ротором, підвішеному за допомогою високотемпературних надпровідників (ВТНП). Розглянуті такі динамічні характеристики ротора як фаза обертання ротора, частота обертання ротора, втрачаєма енергія та ...
725402
   Методика вивчення ділового мовлення в середній та вищій школі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Умань, 24-25 травня 2001 р. – Київ : Знання України, 2001. – 110с. – ISBN 966-95920-0-3
725403
  Строєв К.Ф. Методика вивчення економічної географії СРСР / К.Ф. Строєв. – Київ : Радянська школа, 1974. – 240с.
725404
  Балик Надія Романівна Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балик Надія Романівна; Укр. держ. пед. ун-т. – К., 1995. – 24л.
725405
  Мажник Н.А. Методика вивчення індивідуальних особливостей студентів в освітньому процесі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 56-66. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
725406
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання іх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1954. – 52с.
725407
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання їх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології,господарське значення.
725408
  Степанець А.В. Методика вивчення лексики та фразеології в школі : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 8-19


  Мета навчання лексикології полягає в поглибленні учнями кількісного й якісного складу української лексики, шляхів і джерел її збагачення, функціонуванні лексичних одиниць у різних стилях мовлення.
725409
  Бугайко Т.Ф. Методика вивчення ліричного твору в вередній школі. : Дис... наук: / Бугайко Т.Ф.; МО УРСР. Київський держ. пед. інст. ім.Горького. – К., 1946. – 204л. – Бібліогр.:л.191-202
725410
  Черниш Н. Методика вивчення ліричного твору у біографічному, ісмторичному та загальномистецькому контекстах (5-7 класи) // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 263-268. – ISSN 2077-1827
725411
  Романишина Н. Методика вивчення малої прози О.Довженка на основі теоретико-літературознавчої рефлексії


  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подолання упереджено-стереотипного погляду літературознавців і методистів на новелістику О.Довженка як щось "другорядне". Стаття є спробою науково-методичного забезпечення міні-модуля "Епічне осмислення ...
725412
  Кудирко Василь Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об"єктивного географічного образу території : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 33-36. – Бібліогр.: 12 назв
725413
  Климова І.О. Методика вивчення мови ділових листів: порівняльний аспект // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 258-260. – ISSN 2219-4290
725414
  Єгоренков А.І. Методика вивчення молекулярної біофізики дезоксирибонуклеїнової кислоти в медичному вузі з використанням нових інформаційних технологій : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.02 / Єгоренков А.І.; Ін-т.пед.і просолог.профес.освіти акад.пед.наук Укр. – К, 1997. – 23л.
725415
  Астахов О.І. Методика вивчення на уроках хімії синтетичних полімерів. Демонстрація та прак. спроби / О.І. Астахов, Т.П. Севрук. – Київ, 1963. – 84с.
725416
  Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії / Н.Г. Шкуратяна. – К., 1985. – 130с.
725417
  Середенко Е.В. Методика вивчення сільськогосподарських тварин у курсі зоології / Е.В. Середенко. – К, 1965. – 142с.
725418
  Паламар С. Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури"
725419
  Нестеренко Т.Я. Методика вивчення стереометричного матеріалу у восьмирічній школі / Т.Я. Нестеренко. – Київ, 1961. – 77с.
725420
  Апанасенко В.Д. Методика вивчення та застосування механізмів емоційно-вольової регуляції як засіб розв"язання проблеми формування особистості військовослужбовця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про необхідність системного використання психологічних засобів впливу на емоційний стан людини та передбачає загальну методику організації практичного вивчення запропонованої проблеми.
725421
  Коляда І. Методика вивчення теми "Модернізація суспільного життя Наддніпрянщини на початку XX ст." : Історія України .10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (119/120). – С. 24-28
725422
  Коляда І. Методика вивчення теми "Створення українських політичніх партій у Наддніпрянській Україні" : Історія України, 10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 18-26
725423
  Коляда І. Методика вивчення теми "Формування індустріального суспільства Наддніпрянської України в складі Російської імперії на початку XX ст." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 25-31
725424
  Коляда І. Методика вивчення теми: Наддніпрянська Україна в період 1907-1914 рр. (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 27-36


  Фото: Кінна поліція біля Університета Св. Володимира у Києві під час студентських протестів 1910 р.
725425
  Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 28-36. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена формуванню системи народознавчо-літературознавчих та пізнавально-пгошукових ознак і понять під час вивчення ук5раїнської літератури у школі
725426
  Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 51-57. – ISSN 0130-5263


  На олснові даних педагогіки, психології, народознавства, літературознавства, філософії ат інших наук у статті зроблено спробу, сформувати систему основних національно-світоглядних, національно-духовних, народознавчо-літературознавчих, ...
725427
   Методика вивчення української мови в школі: Пос. для вчит.. – К., 1987. – 244с.
725428
  Дідовець Ю.С. Методика виділення річкових басейнів за допомогою ГІС-технологій на прикладі басейну р. Тетерів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 70-73
725429
  Рєзнікова О.С. Методика визначення агромаркетингової стратегії для кожної стадії життєвого цикла товару // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 238-241. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
725430
  Головань В.Г. Методика визначення гідродинамічних сил та інерційних характеристик (ПМ) при вертикальних коливаннях / В.Г. Головань, О.М. Присяжнюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 38-48


  В даній статті автор розкриває методику розрахунку параметрів вертикальних коливань плаваючої машини (ПМ) на мілководді. В данной статье автор раскрывает методику расчета параметров вертикальных колебаний плавающей машины (ПМ) на мелководье. In the ...
725431
  Бугаєвський Г.М. Методика визначення дійсного руху коливальних систем / Г.М. Бугаєвський, Є.В. Літвінова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-73. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Запропонована комплексна методика визначення дійсного руху коливальних систем (детального дослідження реакції споруди та грунта на механічну дію), яка включає методики проведення спостережень за допомогою інженерно-сейсмометричного вимірювального ...
725432
  Чаленко О.Ю. Методика визначення економічного потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
725433
  Яценко А.Д. Методика визначення естетичних властивостей лісових насаджень територіальної рекреаційної лісокультурної системи Північно-Західного Приазов"я // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 81-83. – ISBN 978-966-285-259-2
725434
  Черевко Г.В. Методика визначення ефективності агротуристичної діяльності / Г.В. Черевко, І.В. Черевко, Г.І. Шішечко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.39-45. – ISSN 2221-1055
725435
  Дубневич Ю. Методика визначення ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби / Ю. Дубневич, Д. Черевко // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
725436
  Коротін С.М. Методика визначення ефективності застосування керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря" ближньої дії по повітряним цілям // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 36-45. – ISSN 2309-7647
725437
  Однорог М.А. Методика визначення ефективності інвестиційного забезпечення на сучасному етапі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 7-10
725438
  Волик Н.Г. Методика визначення ефективності управління хеджевим портфелем банку / Н.Г. Волик, З.М. Саліхова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 203-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
725439
  Невзоров Андрій Володимирович Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Невзоров А.В.; КНУТШ Військовий Інститут. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
725440
  Касаткін Д.Ю. Методика визначення індексу цитування та наукометричних рейтингів наукових публікацій // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2015. – Т. 7, № 5/6. – С. 66-80. – ISSN 2078-9912
725441
  Яременко О. Методика визначення інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів / О. Яременко, О. Балакірєва // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.58-70. – ISSN 1682-2366
725442
  Герасименко В.Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг / В.Г. Герасименко, В.Я. Павлоцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 157-163. – ISSN 1562-0905
725443
  Браун В.О. Методика визначення коефіцієнтів демпфірування плаваючої машини на мілководді / В.О. Браун, С.О. Пашков, О.М. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – Бібліогр.: С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній статті приводиться методика розрахунку коефіцієнту демпфірування при вертикальних коливаннях плаваючої машини на мілководді, та встановлення залежностей амплітудно-частотних характеристик ПМ від відносних величин. Метою даної статті є ...
725444
  Ващук Б.Л. Методика визначення компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 269-281. – (Юридична ; Вип. 1)
725445
  Грицишин Н. Методика визначення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 314-322. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
725446
  Чмир В.М. Методика визначення мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів / В.М. Чмир, М.І. Лисий, А.Г. Зінчик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 103-107


  У статті представлено методику визначення переліку мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів яка дозволяє встановити основні етапи оцінки сумісності моторної оливи з трибосистемами ...
725447
  Гладкий О.В. Методика визначення меж моноцентричних господарських агломерацій // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 53-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
725448
   Методика визначення морозостійкості плодових дерев.. – К., 1966. – 22с.
725449
  Цільмак О.М. Методика визначення мотиву та мети злочинного діяння за допомогою методу "багатовимірних матриць" підчас досудового розслідування злочинів проти життя та здоров"я особи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 129-135. – ISSN 2306-9082
725450
  Гнатюк О.І. Методика визначення норм постачання ремонтного фонду для автомобільних транспортних засобів органу охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 46-49


  Стаття стосується аналізу альтернативних технологій підтримання і відновлення працездатності автомобільних транспортних засобів органів охорони Державного кордону шляхом введення в дію системи оптимізації обсягів запасних частин, розробленої на основі ...
725451
   Методика визначення об"єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5 / В.А. Лозинський, В.І. Нікулішин, К.Р. Третяк, Є.О. Шило // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 64-82 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISSN 0130-1039
725452
  Козик В.В. Методика визначення оптимального моменту переходу на випуск інноваційного виду продукції / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 286-291 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
725453
  Зайцев С.І. Методика визначення оптимальної структури малого бізнесу в регіоні : маркетинг і бізнес / С.І. Зайцев, О.В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 95-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
725454
  Буяло О.В. Методика визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання при впливі дестабілізуючих факторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 6-9


  У статті запропонований методичний підхід для визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання в умовах впливу на цей процес різних дестабілізуючих факторів. Отримані результати дозволяють раціонально планувпти використання ...
725455
  Баженова О.В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-9
725456
   Методика визначення параметрів джерела (точкового та розподіленого) за даними обмеженої кількості сейсмічних станцій / Д.В. Малицький, Д О. Павлова Грицай, О.А. Муйла, О.О. Асташкіна, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1684-2189
725457
  Легеза В.П. Методика визначення параметрів настройки кульового гасителя коливань із лінійно-в"язким опором / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для віброзахисної системи "кульовий гаситель - рухоме несуче тіло" з використанням двох критеріїв якості визначено необхідні параметри настройки гасителя.
725458
  Четверіков Б. Методика визначення перенесення меж Нового єврейського кладовища у Львові за допомогою геоінформаційних систем // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
725459
  Бодюк А.В. Методика визначення платежів за використання природно-промислових ресурсів : Монографія / А.В. Бодюк. – Київ, 2001. – 211с. – ISBN 966-646-042-4
725460
  Стадник М.Я. Методика визначення потенціалу міжнародної діяльності підприємства на ринках високотехнологічної та інноваційної продукції : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 126-131 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
725461
  Бацамут В.М. Методика визначення пріоритетів районів оперативних дій для сил Національної гвардії України при виникненні у державі надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 56-63. – ISSN 2078-7480
725462
  Ганзюк С.М. Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 69-70
725463
  Ковязіна К.О. Методика визначення прожиткового мініміму: шляхи поліпшення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 61-66. – ISSN 2306-5664
725464
   Методика визначення психологічної готовності до ризику військовослужбовців / О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, І.І. Приходько, Н.В. Юр"єва // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 77-88. – ISSN 2078-7480
725465
  Зінчик А.Г. Методика визначення раціональних класів вантажопідйомності автомобільних транспортних засобів підрозділів забезпечення збройних сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 28-33


  У статті подано основні етапи методики визначення раціональних класів вантажопідйомності автомобільних транспортних засобів підрозділів забезпечення Збройних сил України та, у формалізованому вигляді, подано приклад вирішення завдання формування ...
725466
  Рачок Р.В. Методика визначення раціональних маршрутів підрозділів швидкого реагування прикордонного відомства // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 266-271. – ISSN 2075-0781


  "Вдосконалена методика визначення раціональних маршрутів підрозділів швидкого реагування прикордонного відомства. Автором запропонований метод визначення залежності між швидкісними характеристиками транспортних засобів і значеннями елементів маски ...
725467
  Головань О.М. Методика визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 84-94. – ISSN 2078-7480


  "Подано методику визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки. Методика комплексно враховує: динаміку і складність оперативної ...
725468
  Пустовєтов В.М. Методика визначення раціонального складу сил та засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів / В.М. Пустовєтов, С.О. Пашков, А.Г. Зінчик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 68-76


  "Методика визначення раціонального складу сил і засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів" Для раціоналізації складу сил і ...
725469
  Яценко А.Д. Методика визначення рекреаційних навантажень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 322-326. – Бібліогр.: 4 назв.
725470
  Рогов П.Д. Методика визначення рівнів загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері / П.Д. Рогов, М.А. Малахов, Л.В. Бухало // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 143-147


  Розглянуто можливість оцінки елементів інформаційної безпеки України у воєнній сфері в умовах інформаційної протидії. Аналізуються рівні виникнення ймовірних загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері на основі використання інформації про засоби ...
725471
  Сорока Л.М. Методика визначення рівня економічної безпеки підприємства / Л.М. Сорока, М. Іваненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 102-106. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
725472
  Бичковський А.Ю. Методика визначення рівня конкурентоспроможності суднобудівних підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
725473
  Куцина І.А. Методика визначення рівня обслуговування пішоходів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 154-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
725474
  Матвійчук Л.О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
725475
  Шпотенко В.Д. Методика визначення розміру плати за навчання студентів вищих навчальних закладів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 43-50 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
725476
  Катеринчук І.С. Методика визначення своєчасності маневру та вибору раціональних маневрених можливостей підрозділів органів охорони державного кордону в умовах перешкод / І.С. Катеринчук, Г.І. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 137-142


  У статті наведено методику вибору раціональних умов реалізації маневрених можливостей прикордонних підрозділів. яка ґрунтується на використанні методу динамічного програмування. Методика, на відміну від існуючих, враховує очікуваний час маневру по ...
725477
  Ковнатський М.П. Методика визначення соматотипу за домінуючою ознакою / М.П. Ковнатський, П.М. Мироненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розроблено принципово новий підхід до проблеми визначення соматотипу тіла людини, в основу якого покладено визначення домінуючої ознаки будови тіла. Визначені головні антропометричні параметри кістякового та м"язового компонента (мезоморфії), який ...
725478
  Четверіков Б. Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками / Б. Четверіков, Н. Ковальчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 124-128 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1819-1339
725479
  Вініченко О.М. Методика визначення ступеня важливості та стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 149-159. – ISSN 2222-4459
725480
  Богданов С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Богданов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
725481
  Мейш А.В. Методика визначення та порядок формуання фінансових результатів торговельних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 40-43. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
725482
  Щербань М.І. Методика визначення темперетури повітря в елементах ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 22-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 19)
725483
  Міхно О.Г. Методика визначення технологічної складності процесу векторизації картографічних матеріалів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 13-22
725484
  Старовєров В.С. Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій : геодезія / В.С. Старовєров, О.В. Адаменко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-12 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
725485
  Хоптар А. Методика визначення тропосферних параметрів із сумісних даних GNSS і SLR спостережень // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 51-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
725486
  Вишнівський В.В. Методика визначення умов прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів / В.В. Вишнівський, Ю.В. Каменчук, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 377-380


  Запропоновано методику визначення зон прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів з урахуванням тактичних властивостей місцевості, метеорологічних умов і характеристик ґрунтового покриву, які залежать від сезонно-метеорологічних ...
725487
  Коришко Н.Є. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
725488
  Лук"янчук І.Ю. Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об"єднання підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 189-196. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
725489
  Макаренко М.І. Методика визначення цінової нестабільності як загрози економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 130-133
725490
  Дубинчук О.С. Методика викладанная алгебри в 7-9-х классах / О.С. Дубинчук. – К, 1991. – 252с.
725491
  Слєпкань З.І. Методика викладання алгебри і початку аналізу. / З.І. Слєпкань. – Київ, 1978. – 224с.
725492
  Грузинська І.А. Методика викладання англійської мови в середній школі / І.А. Грузинська. – Київ : Радянська школа, 1939. – 164 с.
725493
  Грузинська І.О. Методика викладання англійської мови в середній школі / І.О. Грузинська. – К., 1948. – 196с.
725494
  Пчолко О.С. Методика викладання арифметики в початковій школі / О.С. Пчолко. – К, 1947. – 318с.
725495
  Гладушина Н.О. Методика викладання астрономії в 10 класі : посібник для вчителів / Н.О. Гладушина. – Київ : Радянська школа, 1985. – 137 с.
725496
  Кузнецова В.І. Методика викладання біології : практикум / В.І. Кузнецова. – Київ : Вища школа, 1993. – 159 с. : табл.
725497
   Методика викладання біології : Навчально-польовий практикум. – Полтава : АСМІ, 2003. – 188с. – ISBN 966-7653-06-8
725498
   Методика викладання біологічних наук : Республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 5. – 1970. – 147 с.
725499
  Всесвятський Б.В. Методика викладання ботаніки в середній школі / Б.В. Всесвятський, В.Н. Вутетіч. – Изд. 2-е. – Київ, 1939. – 312с.
725500
  Гриньова М.В. Методика викладання валеології : Навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова; МОіНУ; Полтавський держ. педагог. ун-тет ім. В.Г. Короленка. – 2-е вид., доп. – Полтава : АСМІ, 2003. – 220с. – ISBN 966-7653-23-4
725501
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.2. – 1967. – 392с.
725502
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.1. – 1968. – 392с.
725503
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.3. – 1970. – 100с.
725504
  Шипович Є.Й. Методика викладання географії / Є.Й. Шипович. – Київ : Вища школа, 1981. – 175с.
725505
   Методика викладання географії в школі : Навчально-методич. посібник. – Київ : Стафед-2, 2000. – 320с. – ISBN 966-95729-1-6
725506
  Герасимчук В.М. Методика викладання географії Українскьої РСР : Посібник для вчителя / В.М. Герасимчук, В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1989. – 100с
725507
  Армашевська Т.В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 9-13. – ISSN 2075-1893


  Виявлений зв"язок методики викладання географічних дисциплін з топонімікою у вищій школі. Обгрунтована практична необхідність застосування елементів топонімики при викладанні географічних дисциплін у вищій школі.
725508
  Армашевська Т.В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
725509
  Нікітенко В.О. Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 170-181. – ISSN 2072-1692
725510
  Ульянова Т.К. Методика викладання граматики і розвитку мовлення учнів допоміжної школи: навч. посіб. / Т.К. Ульянова. – К., 1990. – 94с.
725511
  Гоголь І. Методика викладання граматичної теми "Узгодження часів в англійській мові" // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 230-232
725512
  Левицька Н. Методика викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ Наддніпрянщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 205-211


  На основі архівних джерел та літератури аналізується методика викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ Наддніпрянщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) Подається та характеризується структура науково-методичного забезпечення навчального ...
725513
  Аксьонова О.В. Методика викладання економіки : Навчальний посібник / О.В. Аксьонова; МОУ. Київськ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1998. – 280с. – ISBN 966-574-190-Х
725514
  Балягіна І.А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / І.А. Балягіна, М.А .Богорад, Г.О. Ковальчук ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-310 та в кінці тем. – ISBN 966-574-539-5
725515
  Ковальова К.І. Методика викладання економіки в школі : навч. посібник / К.І. Ковальова, В.В. Ковальов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2012. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-2609-22-6
725516
  Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін : навчальний посібник для викладачів і студентів / О.В. Аксьонова ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 708 с. – ISBN 966-574-871-8
725517
  Поданчук В.Д. Методика викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ : Радянська школа, 1959. – 269с.
725518
  Тхоржевський Д.О. Методика викладання загально-технічних дисциплін і трудого навчання / Д.О. Тхоржевський. – 2-е вид., перероб. та доп. – К., 1980. – 350с.
725519
  Бєляєв М.М. Методика викладання зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з 2-го випр. рос. вид. Вид. 2-е. – К., 1939. – 567с.
725520
  Риков М.О. Методика викладання зоології / М.О. Риков. – Київ, 1952. – 296с.
725521
  Яхонтов О.О. Методика викладання зоології. / О.О. Яхонтов, К.О. Фльорова. – К., 1958. – 484с.
725522
   Методика викладання іноземних мов. – Київ
№25. – 1996
725523
   Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі : практикум для студентів спец. 8.02030304 "Переклад" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О.В. Ковтун, А.Г. Гудманян]. – Київ : НАУ, 2015. – 86, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 86 та наприкінці теми
725524
   Методика викладання іноземних мов у вищій школі. – Київ, 1971
725525
   Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид. випр. і перероб. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328с. – ISBN 966-7043-45-2
725526
   Методика викладання історико-журналістських дисциплін і професійні потреби : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної наукової конференції "Журналістика 2008: українське журналістикознавство, освіта, термінологія і стандарти", Київ, 17-18 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики; Дослідницький центр історії укр. преси; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 100с.
725527
  Андрієвська Н.В. Методика викладання історіі в семірічній школі / Н.В. Андрієвська, В.М. Бернадський. – Київ, 1948. – 220с.
725528
  Прокопчук В.Є. Методика викладання історії : Робоча програма та метод. рекомендації / В.Є. Прокопчук; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44c.
725529
  Левітас Ф.Л. Методика викладання історії : Посібник учителя / Ф.Л. Левітас, О.О. Салата. – Харків : Основа, 2006. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.8(32)). – ISBN 966-333-379-0
725530
  Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі : навчальний посібник / Л.Г. Мельник. – Київ : Вища школа, 1974. – 222 с.
725531
  Наулко І.П. Методика викладання історії в школі / І.П. Наулко. – К, 1960. – 98с.
725532
  Агібалова К.В. Методика викладання історії середніх віків в 6 класі / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой; Агибалова Е.В., Донской Г.М. – Київ : Радянська школа
26. – 1971. – 208 с.
725533
  Кулаковський В.М. Методика викладання історії СРСР у 7-8 класах. / В.М. Кулаковський. – К., 1975. – 176с.
725534
  Вагін О.О. Методика викладання історії СРСР у 9-10 класах / О.О. Вагін. – Київ, 1974. – 128 с.
725535
  Коровкін Ф.П. Методика викладання історії стародавного світу / Ф.П. Коровкін. – Київ, 1975. – 207 с.
725536
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – Київ
1. – 1970. – 191с.
725537
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – Київ
Ч. 2. – 1971. – 160 с.
725538
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – К., 1985. – 271с.
725539
  Чжан Я. Методика викладання китайської мови іноземцям = The approach of teaching Chinese as a foreign language / Яцзюнь Чжан. – Пекін : Сяньдай чубаньше, 1990. – 381 с. – Видання китайською мовою
725540
  Самсонова А.В. Методика викладання кінематики : посібник для вчителів / А.В. Самсонова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 80 с.
725541
   Методика викладання класичних мов. – Львів, 1965. – 75с.
725542
  Шовковий В.М. Методика викладання класичних мов : підручник / В.М. Шовковий. – Київ : VADEX, 2012. – 222, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-222. – ISBN 978-966-97253-1-8
725543
  Бабенко О.К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ у середній школі : посібник для вчителів / О.К. Бабенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 363 с.
725544
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1961. – 231с.
725545
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1967. – 192с.
725546
   Методика викладання креслення в школі: Пос. для вчит.. – К., 1989. – 127с.
725547
  Лушников О.М. Методика викладання курсу суспільствознавства в школі / О.М. Лушников. – Київ, 1974. – 196с.
725548
  Гуцол М.І. Методика викладання латинської та іноземних мов, в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах України // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 190-194. – ISSN 2079-8334
725549
   Методика викладання математики. – Київ, 1956. – 468 с.
725550
   Методика викладання математики. – Київ
2. – 1959. – 616 с.
725551
  Власенко О.І. Методика викладання математики / О.І. Власенко. – Київ, 1974. – 207с.
725552
  Бевз Г.П. Методика викладання математики / Г.П. Бевз. – Вид. 2-е перероб. і доп. – Київ, 1977. – 375с.
725553
   Методика викладання математики / За заг. ред. Бевза Г.П. – Київ : Вища школа, 1981. – 197с.
725554
  Бевз Г.П. Методика викладання математики : Навч. посібник / Г.П. Бевз. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Вища школа, 1989. – 366с. – ISBN 5-11-001323-3
725555
  Тесленко І.Ф. Методика викладання математики в 4 та 5 класах. Геометрія / І.Ф. Тесленко. – К, 1974. – 104с.
725556
   Методика викладання математики в середній школі. – Х., 1992. – 303с.
725557
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – К., 1951. – 472с.
725558
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – 2-е вид. – К., 1954. – 484с.
725559
  Філіппова Л.Л. Методика викладання навчальної дисципліни "Штучний інтелект" // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 181-191. – ISBN 978-966-644-413-7


  Висвітлено методику викладання навчальної дисципліни «Штучний інтелект» у професійній освіті студентів ВНЗ. Використано такі теоретичні методи: аналіз, по- рівняння, узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень; педагогічне ...
725560
  Александер В.М. Методика викладання німецької мови для викладачів середньої школи і студентів вищих педагогічних закладів : переклад з видання Учпедгизу / Александер В.М. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1937. – 208 с.
725561
  Боголюбов Л.Н. Методика викладання новітньої історії / Л.Н. Боголюбов. – Київ : Радянська школа, 1969. – 224с.
725562
  Джеджула К.О. Методика викладання нової історії у 8-9 класах середньої школи / К.О. Джеджула, С.Є. Крол. – Київ : Радянська школа, 1973. – 248 с. – (Бібліотека вчителя історії та суспільства)
725563
  Борбат О.М. Методика викладання оптики : Посiбник для вчителiв / О.М. Борбат, В.В. Смолянець. – Київ : Радянська школа, 1978. – 110с.


  У книжцi pозглянуто методику фоpмування основних понять оптики, її полiтехнiчну спpямованiсть, зв"язок викладання оптики з пpактикою комунiстичного будiвництва. Особливу увагу пpидiлено фоpмуванню наукового свiтогляду учнiв. Описано основнi, ...
725564
  Троєглазова М. Методика викладання перекладу: соціокультурний аспект (на матеріалі юридичних текстів сучасної арабської літературної мови) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 39-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
725565
   Методика викладання плавання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2003. – 26с.
725566
  Бігун В.С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 39-59. – ISBN 966-8009-46-0
725567
  Купчак М.Я. Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України / М.Я. Купчак, О.В. Повстин, З.Г. Гонтар // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 196-205. – ISSN 2078-4643
725568
  Гуз А.М. Методика викладання правознавства в школі : Навчально-методичний посібник / Анатолій Михайлович Гуз. – Київ : КНТ, 2006. – 180с. – ISBN 966-373-106-0
725569
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10 (94)). – ISBN 978-617-00-1143-5
Ч. 1. – 2011. – 64 с. : табл.
725570
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(95)). – ISBN 978-617-00-1176-3
Ч. 2. – 2011. – 48 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 48
725571
  Картель Л.М. Методика викладання природознавства в IV класі / Л.М. Картель. – К., 1976. – 152с.
725572
  Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі. / М.М. Скаткін. – 2-е вид. – К., 1953. – 227с.
725573
  Нарочна Л.К. Методика викладання природознавтства / Л.К. Нарочна. – К, 1981. – 200с.
725574
  Нарочна Л.К. Методика викладання прородознавства / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 301с.
725575
  Власова О.І. Методика викладання психології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Власова О.І. – Київ : Геопринт, 2012. – 369, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7863-99-9
725576
  Семиченко В. Методика викладання психології як предмет наукового аналізу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 129-138. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
725577
  Мацевко-Бекерська Методика викладання світової літератури : навчально-методичний посібник / Лідія Мацевко-Бекерська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., табл. + Додатки: с. 273-312. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-613-791-6
725578
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Ф. Мірошниченко. – Київ : Вища школа, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-642-346-X
725579
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Л.Ф. Мірошниченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-036-8
725580
  Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Академія, 2011. – 224 с. : табл. + Додатки: с. 212-217. – Бібліогр.: с. 223. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-358-4 (978-966-580-310-2 серія)


  У навчальному посібнику охарактеризовано соціально-гуманітарні науки - історію України, філософію, економічну теорію, соціологію, політологію, культурологію як навчальні дисципліни у вищій школі України
725581
  Чугаєвський В.Г. Методика викладання соціології : навч. посібник / В.Г. Чугаєвський, Л.В. Чугаєвська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. – Київ : Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-185. – ISBN 978-966-660-721-1
725582
   Методика викладання стереометрії. – Київ, 1956. – 280 с.
725583
  Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Нагаєв; МОНУ; Харк. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 966-364-368-4
725584
  Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / О.О. Крикун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-231. – ISBN 978-966-623-891-0
725585
  Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / Н.В. Кошечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. – 116 с. : табл. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-527-070-7


  Шановним читачам з побажаннями творчості, натхнення та успіху, від автора, 20.10.2014 р. Підпис
725586
  Цехмістрова Г.С. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів магістратури ВНЗ / Г.С. Цехмістрова, І.М. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КУТЕП, 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-97301-3-8
725587
  Еш С. Методика викладання у вищому навчаьному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 94-108. – ISSN 1682-2366
725588
  Куцевол О.М. Методика викладання української літератури : (креативно-інноваційна стратегія) / Ольга Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-188-033-6
725589
  Бугайко Г.Ф. Методика викладання української літератури в V-VII класах. / Г.Ф. Бугайко. – Київ, 1950. – 208 с.
725590
  Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури в VIII-X класах середньої школи. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1952. – 283с.
725591
  Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В.Я. Неділько. – Київ, 1978. – 248 с.
725592
  Пасічник Е.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навчальний посібник / Е.А. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с. – ISBN 966-7043-33-9
725593
  Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім. Г. Сковороди; Ганна Токмань. – Київ : Міленіум, 2002. – 320с. – ISBN 966-8063-26-13
725594
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – К, 1939. – 191с.
725595
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – 3=є вид. – Київ; Харків, 1946. – 213с.
725596
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови / В.Т. Горбачук. – К., 1971. – 190с.
725597
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови : Бібліогр. покажч. за 1966-1975 рр. / В.Т. Горбачук. – Харків, 1976. – 80с.
725598
   Методика викладання української мови : Быблыогр. покажч., 1976-1985. – Одеса, 1988. – 72с.
725599
  Потапенко О.І. Методика викладання української мови / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко. – Київ : Вища школа, 1992. – 125 с.
725600
   Методика викладання української мови : Навч. посібник для педучилищ. – 2-ге вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 398с. – ISBN 5-11-003672-1
725601
  Перехейда В. Методика викладання української мови в контексті реалізації концепції "нова українська школа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
725602
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початкових классах / Г.А. Чуйко. – 4-е вид. – М, 1975. – 384с.
725603
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови в початковій школі / С.Х. Чавдаров. – К, 1937. – 240с.
725604
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко, І.А. Гавеля. – М, 1955. – 312с.
725605
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко. – 2-е вид. – М, 1960. – 316с.
725606
  Грибан Г.В. Методика викладання української мови в середнії школі. : Зошит-посібник для лабораторних робіт студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 120с. – ISBN 966-7982-07-6
725607
  Домилівська Л.В. Методика викладання української мови в середній школі : навч. посібник / Людмила Домилівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 143, [1] с. : табл. – Слов. основ. термінів: с. 139-143. – Бібліогр.133-138. – ISBN 978-966-306-181-2
725608
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1954. – 348с.
725609
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1962. – 372с.
725610
  Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1965. – 286с.
725611
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1972
725612
   Методика викладання української мови в середній школі. : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1979. – 311 с.
725613
   Методика викладання української мови в середній школі:. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 437с.
725614
   Методика викладання українсьокї мови. – К., 1991. – 282с.
725615
  Сігайов А.О. Методика викладання університетського курсу мікроекономіки: споживчі переваги та функція корисності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 58-62
725616
  Білий М.С. Методика викладання фізики в семирічній школі / М.С. Білий. – Київ, 1954. – 282 с.
725617
  Соколов І.І. Методика викладання фізики в середній школі. / І.І. Соколов. – Київ, 1952. – 528 с.
725618
  Наумчик П.І. Методика викладання фізики. 10 клас : електростатика, закони постійного струму, магнітне поле, струм у різних середовищах / Наумчик П.І. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2188-02-8
725619
  Буданов В.П. Методика викладання фізичної географії. : Посібник для вчителів середньої школи / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1949. – 184с.
725620
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ, 1952. – 328с.
725621
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ : Радянська школа, 1956. – 320с.
725622
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навчальний посібник / І.М. Найдьонов, А.І. Ігнатюк. – Київ : Купріянова О.О., 2002. – 384с. – ISBN 966-96252-0-3
725623
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Найдьонов, А.І. Гнатюк. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 382, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8668-16-2
725624
  Любарська А.А. Методика викладання французської мови в середній школі / А.А. Любарська. – Вид. 2-е. – Київ, 1939. – 180 с.
725625
  Ганшина К.О. Методика викладання французької мови / К.О. Ганшина. – Київ, 1954. – 260с.
725626
  Астахов О.І. Методика викладання хімії / О.І. Астахов. – Київ, 1953. – 252с.
725627
   Методика викладання хімії в неповній середній школі.. – К., 1941. – 179с.
725628
  Раскін С.Я. Методика викладання хімії в сьомому класі / С.Я. Раскін. – 2-е вид., доп. і випр. – К., 1953. – 167с.
725629
  Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" : підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – Київ : Знання, 2008. – 301с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-352-0
725630
   Методика викладання шкільного курсу хімії. – К., 1991. – 350с.
725631
  Максютенко І. Методика виконання слухачами випускних робіт при підвищенні кваліфікації // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 159-162


  Розглядаються питання виконання оцінки та впровадження результатів випускних робіт слухачів післядипломної освіти.
725632
  Рижиков В. Методика використання "мозкового штурму" на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 26-32. – ISSN 2308-4634
725633
  Корнієнко В. Методика використання в туризмі пам"яток етнічної історико-культурної спадщини України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 119-124
725634
  Бутко О.В. Методика використання віртуальних зошитів з економіки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 38-46. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
725635
  Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ : дис. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. + Додатки : л.132-193. – Бібліогр. : л.119-131
725636
  Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ : автореф. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
725637
  Фріндт М. Методика використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів автомобільної дороги Сімферополь - Ялта - Севастополь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) В статті запропоновано методику використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів. Розроблено концептуальну модель. Наведено структуру бази ...
725638
  Покась Л.А. Методика використання елементів релаксопедичної технології на уроках географії у 7 класі / Л.А. Покась, Л.В. Пінчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 15-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
725639
  Лисай Н.І. Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення творчості Лесі Українки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 146-147
725640
  Ємельянова С. Методика використання інтелект-карт // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 18-19
725641
  Десятов Д.Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії / Д.Л. Десятов. – Харків : Основа, 2011. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 107-111. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 6 (90)). – ISBN 978-617-00-0961-6
725642
  Дерець Є. Методика використання комп"ютерних презентацій для створення тренажера з вищої математики для самостійної роботи студентів // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 88-93. – ISSN 2519-2884
725643
  Манойлова С.В. Методика використання комп"ютерних технологій навчання на заняттях з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома." : Навчальний посібник / С.В. Манойлова; МОНУ. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 96с.
725644
  Калашников А.М. Методика використання мемуарів про Велику Вітчизняну війну у навчальному процесі / А.М. Калашников, Р.Н. Петренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 50-57. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В статье излагаются методические рекомендации по использованию мемуаров о Великой Отечественной войне в учебном процессе.
725645
  Боровик Л.В. Методика використання методів кооперативного навчання у формуванні англомовної лексичної компетентності у дорослих / Л.В. Боровик, І.О. Басараба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 199-209. – ISSN 2524-0056
725646
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
725647
   Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда, , Ігор, , Микитчук, , Сергій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
725648
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
725649
  Словак К.І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Словак К.І. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
725650
  Буднік А. Методика використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення кінодраматургії у старшій школі / А. Буднік, І. Хижняк
725651
  Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання : навчальний посібник для студ. вищ. педагогічних навч. закладів / П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський, М.Г. Вороліс. – Київ : Освіта України, 2007. – 256с. – ISBN 966-8847-46-6
725652
  Ляхоцький В.П. Методика використання хмарних обчислень для ефективної організації наукової роботи / В.П. Ляхоцький, Л.Л. Ляхоцька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 11-17. – ISSN 2409-9805


  На прикладі хмарних обчислень Google диск та Google сайт розкрита методика ефективної організації роботи творчих колективів науковців. Описано етапи роботи із сервісами та наведено приклади використання їх для збереження та поширення інформації про ...
725653
  Больман С. Методика виміру рівня соціалізації дітей-сиріт // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 319-321
725654
  Больман С. Методика вимірювання рівня соціалізації дітей-сиріт / С. Больман, К. Шкуропат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-15. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена проблемі порушення процесу соціалізації дітей-сиріт. Автори розкривають особливості конструкції, валідності та адаптації розробленого ними опитувальника, що призначений для діагностики рівня соціалізації дітей-сиріт. Статья посвящена ...
725655
  Дочинець Н.М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
725656
   Методика вимірювання розподілу локальної висоти тунельного бар"єру на поверхні твердого тіла / С.Ю. Булавенко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, І.Е. Оносов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується методика вимірювання локальної висоти тунельного бар"єру. Наведено результати її випробування на чистій поверхні Si(111) 7x7 та на інтерфейсі Bi/Si(111) 7x7.
725657
  Танасієнко Н. Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 40-43 : табл., рис.
725658
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Дис....канд.соціологічних наук:22.00.02 / Харченко Наталя Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
725659
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Харченко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
725660
  Бабій Л. Методика вимірювання та максимізації результатів кооперативної поведінки компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання адекватного оцінювання результатів кооперативної поведінки для окремої компанії у міжнародному бізнесі. Розглядаються наявні у сучасній економічній науці підходи до цієї проблеми та формується узагальнена методика її ...
725661
  Новіков Д.А. Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 44-47. – ISSN 1683-1942
725662
  Прокопець В.М. Методика вимірювань кінетики фотопровідності напівпровідникових гетероструктур / В.М. Прокопець, С.В. Кондратенко, І.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 359-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Часові залежності релаксації фотопровідності напівпровідникових гетероструктур, як правило, мають складний характер та містять багато різних за швидкістю спаду ділянок, які відповідають механізмам рекомбінації через різні рекомбінаційні центри у ...
725663
  Лисенко Ф.О. Методика випробовування каолінів / Ф.О. Лисенко. – Київ, 1934. – 29 с.
725664
  Гахович С.В. Методика вирішення задачі забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів із засобами радіоелектронного придушення при виконанні завдань територіальної оборони / С.В. Гахович, А.В. Невзоров, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 29-32


  У статті запропоновано рішення задачі захисту від ненавмисного придушення Радіоелектронних засобів загальновійськових формувань засобами радіоелектронного іридушення для забезпечення найкращих умов спільного бойового застосування радіоелектронних ...
725665
  Майданик Р.А. Методика вирішення юридичного казусу в приватному праві Німеччини та України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С, 52-58. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
725666
  Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О. Сухомлинський. – К, 1971. – 208с.
725667
  Давидова О.П. Методика виховання лідерського стилю студентів в університетському освітньому середовищі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 42-48. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
725668
  Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів / Л.В. Волков. – Київ, 1980. – 104с.
725669
  Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – К., 1990. – 366с.
725670
  Ярощук Л.Г. Методика виховної роботи : навч.-метод. комплекс [для студ. вищ. навч. закладів] / Л.Г. Ярощук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 313, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словн.: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 201-212. – ISBN 978-966-194-067-2
725671
   Методика виховної роботи в школі-інтернаті... – К., 1963. – 224с.
725672
  Власова О.В. Методика виявлення змін у засолених грунтах за супутниковими даними / О.В. Власова, А.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
725673
  Чернишук С.В. Методика виявлення кібернетичних загроз у природомовних текстах // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 8. – С. 112-122. – ISSN 2076-1546
725674
  Балабін В.В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях засобів масової інформації / В.В. Балабін, О.М. Бабіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті викладена методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях забезпечує процес моніторингу ЗМІ. Її застосування сприятиме захисту інформаційної безпеки держави від деструктивних інформаційних впливів, що ...
725675
  Вишнівський І. Методика виявлення та розслідування злочинів у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46.
725676
  Андришин В.П. Методика виявлення умов і джерел формування та ефективного використання конкурентних переваг регіону на світовому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
725677
  Кушнір М.А. Методика виявлення функції цінності інвесторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-118. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянута методика оцінки функції цінності інвесторів, функцію цінності автор пропонує виявляти, шляхом вибору між ризиковим та безризиковим еквівалентом. Методика була застосована на групи респондентів різної статі,віку та рівня доходу. У ...
725678
  Аксьонова Н. Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 385-396. – ISSN 2224-9516
725679
  Макаренко М.В. Методика відбору пріоритетних програм регіонального розвитку при формуванні регіональної економічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
725680
   Методика відновлення працездатності із застосуванням баночного масажу та аутогенного тренування баскетболісток студентських команд / Ж.Л. Козіна, Л.В. Кожухар, І.М. Собко, М.А. Вакслер, А.О. Тихонова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-9172
725681
  Сальніков А. Методика відображення внутрішньої структури віртуальних організацій у грід-інфраструктурах / А. Сальніков, О. Корнелюк, Ю. Бойко // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2012. – № 2 (66). – С. 180-190. – ISSN 1727-7108
725682
  Алиев Г.Г. Методика внекласной работы по ботанике в школах-интернатах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев Г. Г.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1965. – 42л.
725683
   Методика внутризаводского экономического анализа.. – Свердловск, 1964. – 99с.
725684
  Назарова Г.Б. Методика внутрішнього аудиту доходів підприємства / Г.Б. Назарова, Т.В. Фоміна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 99-104
725685
  Сисюк С.В. Методика внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 172-176. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто методику внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах на основі вітчизняного законодавства та вимог, викладених в базових документах Міжнародної організації вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI).
725686
   Методика военно-научного исследования.. – М., 1959. – 267с.
725687
  Петренко В.М. Методика воєнно-ідеологічної підготовки : навч. посібник / В.М. Петренко, О.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 479, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 472. – ISBN 978-966-657-658-6
725688
  Светловский Н.И. Методика воспитания детей и подростков в школе / Н.И. Светловский. – М., 1959. – 145с.
725689
  Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива / В.А. Сухомлинский. – М, 1981. – 192с.
725690
  Степанов Е.И. Методика воспитания общей выносливости у лыжников младшего школьного возраста на внеклассных занятиях. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Степанов Е.И.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 23л.
725691
   Методика воспитательного процесса. Лекции по педагогике. – Москва : Просвещение, 1969. – 336 с.
725692
  Осипова М.П. Методика воспитательной работы / М.П. Осипова. – Минск, 1991. – 199с.
725693
  Стрельцов Ю.А. Методика воспитательной работы в клубе / Ю.А. Стрельцов. – М., 1979. – 224с.
725694
  Богданова О.С. Методика воспитательной работы в начальных классах / О.С. Богданова, В.И. Петрова. – 2-е изд., испр. – М, 1980. – 208с.
725695
   Методика воспитательной работы в школе-интернате.. – Одесса, 1969. – 10с.
725696
  Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе / Н.И. Болдырев. – М, 1974. – 223с.
725697
  Поляков Е.Н. Методика воспитательной работы классного руководителя / Е.Н. Поляков, В.И. Балаева. – Саратов, 1980. – 65с.
725698
   Методика воспитательной работы.. – М., 1990. – 173с.
725699
   Методика воспитательной работы: Уч. пособ. для студ. пед.инст.. – М., 1989. – 335с.
725700
  Рижиков В. Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової осівти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової / В. Рижиков, К. Горячева // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  "Ігрова діяльність є провідною складовою у вищому військовому навчальному закладі, тому що сприяє формуванню позитивних якостей особистості, активної життєвої позиції курсантів в колективі та суспільстві, що особливо важливо для підготовки майбутнього ...
725701
  Руденко Т. Методика впровадження інтерактивних технологій навчання в сучасний освітній мовознавчий процес // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 252-261. – ISSN 2411-6548


  У статті подано основні рекомендації щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процес викладання української мови у ВНЗ 1–2 рівнів акредитації. Проаналізовано науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій і шляхи реалізації на ...
725702
  Олійник О.П. Методика впровадження основ збереження культурної спадщини в процесі підготовки студентів-дизайнерів НАУ // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 233-235
725703
  Смага О.В. Методика впровадження системи інформаційного моніторингу в практичну діяльність організацій: основні принципи та проблеми // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 119-126


  Виокремлено сім етапів проведення інформаційного моніторингу в організації, докладно розглянуто кожний етап дослідження. Наведено основні принципи і проблеми впровадження інформаційного моніторингу в організації, який покликаний сприяти підвищенню ...
725704
  Харченко Т.Б. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-156. – Бібліогр.: 11 назв
725705
  Запорожан Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 188-191. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
725706
   Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки / О.М. Семененко, С.П. Василенко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, В.М. Пташник // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 154-157. – ISSN 1997-9568
725707
   Методика встановлення гідроенергетичного потенціалу річок (на прикладі річок Українських Карпат) / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець, Ю. Ободовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-12. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено та обґрунтовано алгоритм та методику встановлення гідроенергетичного потенціалу річок. Апробація алгоритму та методики здійснювалась на водотоках Українських Карпат. За результатами апробації запропоновано підхід визначення ...
725708
   Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – Київ, 2001. – 48 с. – ISBN 5-8238-0721-Х
725709
  Сагайдак-Никитюк Методика выбора места расположения регионального логистического центра по переработке отходов фармацевтической отрасли // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 24-28 : рис. – Библиогр.: 9 назв
725710
  Данович В.Д. Методика выбора оптимальных параметров рессорного подвешивания грузовых вагонов : Автореф... канд. техн.наук: 433 / Данович В.Д.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
725711
  Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения / П.М. Полян. – М.
Ч. 2. – 1988. – 64с.
725712
   Методика выполнения библиографических справок : реком. в помощь унив. науч. биб-кам. – М., 1984. – 43с.
725713
   Методика выполнения библиографических справок:. – М., 1985. – 43с.
725714
   Методика выполнения и тематика реферативных работ по курсу политической экономии. – Белая Церковь, 1984. – 58с.
725715
  Фасулати К.К. Методика выполнения и техника оформления дипломной работы по биологическим и смежным наукам / К.К. Фасулати. – Ужгород, 1963. – 63с.
725716
  Новакова Д.И. Методика выполнения курсовой работы по политической экономии. / Д.И. Новакова. – М., 1960. – 18с.
725717
   Методика выполнения курсовых и дипломных работ.. – 2-е изд., доп. – Рига : ЛатвГУ, 1980. – 40 с.
725718
   Методика выполнения курсовых проектов и работ. – Москва : Высшая школа, 1988. – 199с.
725719
   Методика выполнения курсовых работ по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности предприятий.. – Чебоксары, 1975. – 32с.
725720
  Пронштейн А.П. Методика выполнения письменных работ по истории СССР. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1968. – 19с.
725721
  Пронштейн А.П. Методика выполнения письменных работ по истории СССР. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1980. – 23с.
725722
  Панкратов М.А. Методика выработки условных рефлексов у животных в уголках живой природы школ / М.А. Панкратов. – Москва, 1961. – 72 с.
725723
  Соловьева Н.М. Методика выразительного чтения в 5-7 классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Соловьева Н.М.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
725724
   Методика выразительного чтения.. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.
725725
   Методика выразительного чтения.. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.
725726
  Каленицкий Анатолий Иванович Методика высокоточной гравиразведки применительно к задачам поисков полиметаллических месторождений в Рудном Алтае : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Каленицкий Анатолий Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
725727
   Методика выявления изобретений.. – Кемерово, 1978. – 144с.
725728
  Пампуха І.В. Методика генералізації підписів на електронних картах / І.В. Пампуха, Р.В. Писаренко, Р.В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 142-147. – ISSN 2524-0056
725729
   Методика геоботанических исследований.. – Л.М., 1925. – 130с.
725730
  Аржанов С.П. Методика географии : лекции / С.П. Аржанов. – Петербург : Типография Тогблат, 1918. – 120 с.
725731
  Грузинская В.А. Методика географии в вспомогательной школе : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Москва : Учпедгиз, 1940. – 151 с.
725732
  Грузинская В.А. Методика географии для вспомогательной школы : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 142 с.
725733
  Половинкин А.А. Методика географии для учителей / А.А. Половинкин, В.А. Грузинская. – К., 1939. – 224с.
725734
  Аржанов С.П. Методика географии. / С.П. Аржанов. – Санкт-Петербург, 1918. – 120с.
725735
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1939. – 184с.
725736
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1940. – 184с.
725737
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. + Додатки: л.193-214. – Бібліогр.: л.183-192
725738
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т. Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
725739
  Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений / М.Е. Пискунов. – Москва : Недра, 1980. – 248 с.
725740
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території україни : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Юлія Анатоліївна; КНУТШ; Oлішевська Ю.А. – Київ, 2004. – 208 л. + Додатки: л.172-208. – Бібліогр.: л.157-171
725741
  Олішевська Ю.А. Методика геоекологічного районування території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Викладено алгоритм проведення геоекологічного районування території України на основі показника геоекологічного потенціалу. Запропоновано карту геоекологічного потенціалу території України, яка є базовою основою для розробки схеми геоекологічного ...
725742
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
725743
  Чижевська Л.Т. Методика геоекологічної оцінки Шацького району / Л.Т. Чижевська, С.В. Полянський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
725744
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
725745
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 312 л. + Додатки: л.254-312. – Бібліогр.: л.241-253
725746
  Корогода Н.П. Методика геоінформаційного моделювання проектної регіональної екомережі / Н.П. Корогода, В.М. Самойленко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
725747
  Донских В.В. Методика геологической съёмки древних вулканов : Методическое пособие по геологической съемке масшт. 1:50 000 / В.В. Донских, В.Н. Зелепугин, И.И. Кронидов. – Ленинград : Недра
Ч. 4. – 1980. – 278с.
725748
  Мельников Г.А. Методика геолого-экономической оценки комплексных месторождений цветных и редких металлов / Г.А. Мельников. – Чита, 1962. – 124с.
725749
   Методика геологоразведочных работ на нефть и газ и пути повышения ее эффективности.. – Львов, 1985. – 92с.
725750
   Методика геологосъемочных работ в акватории Азовского моря. – Киев : Наукова думка, 1974. – 170с.
725751
  Борисенко З.Г. Методика геометризации резервуаров и залежей нефти и газа / З.Г. Борисенко. – Москва : Наука, 1980. – 208с.
725752
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. Ф.Н. и В.А. Крогиус. – С.-Петербург
Ч. 2. – 1913. – 165с.
725753
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. под ред. Ф.В. Филипповича. – 2 изд. – Петроград
Ч. 1. – 1916. – 179с.
725754
  Извольский Н.А. Методика геометрии / Н.А. Извольский. – Пб., 1924. – 162 с.
725755
  Бескин Н.М. Методика геометрии / Н.М. Бескин. – Москва-Ленинград, 1947. – 276с.
725756
  Бескін Н.М. Методика геометрії / Н.М. Бескін. – Київ, 1949. – 256с.
725757
  Балаян Б.М. Методика геоморфологических исследований береговой зоны моря. : учебное пособие / Б.М. Балаян. – Калининград, 1985. – 66с.
725758
   Методика геоморфологического картирования. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
725759
  Макарова Н.В. Методика геоморфологического картирования и описание геологических маршрутов Чашниковского полигона / Н.В. Макарова, А.В. Вихерт. – Москва, 1988. – 72с.
725760
  Половінкін О.О. Методика георафії / О.О. Половінкін. – К., 1940. – 184с.
725761
  Ткачук Л.М. Методика геосистемного аналізу політико-географічного виміру туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 139-148. – ISSN 2308-135X
725762
   Методика геофизических исследований на Украине.. – К., 1975. – 159с.
725763
   Методика геофизических исследований областей развития соляной тектоники. – Москва : Недра, 1975. – 215с.
725764
   Методика геофизических исследований океанов.. – М., 1974. – 199с.
725765
  Шарапов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапов. – М., 1974. – 174с.
725766
  Шарапанов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапанов, Г.Я. Черняк, В.А. Барон. – Москва : Недра, 1974. – 173с.
725767
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке месторождений пресных вод / И.М. Мелькановицкий. – М, 1982. – 239с.
725768
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке минеральных вод / И.М. Мелькановицкий, Г.С. Вартанян, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1978. – 173с.
725769
   Методика геофизических исследований скважин. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
725770
   Методика геофизических исследований скважин при работах на нефть и газ.. – М., 1979. – 128с.
725771
   Методика геофизических поисков и изучения глубокозалегающих рудных месторождений Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 121с.
725772
  Поморцев Геннадий Павлович Методика геофизических поисков, разведки и прогнозирования месторождений самородной серы в Предкарпатье : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Поморцев Геннадий Павлович; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 18л.
725773
  Судов Б.А. Методика геохимических поисков полиметаллческих руд на территории Северной Эстонии в зависимости от ландшафтных условий. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Судов Б.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 28 с.
725774
  Суеркулов Э.А. Методика геохимических поисков ртутных месторождений трещинного типа в условиях ландшафтов высоких предгорий Алай-Туркменского хребта (Южная Фергана). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 132 / Суеркулов Э.А.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
725775
  Аристов В.В. Методика геохимических поисков твердых полезных ископаемых / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1984. – 200с.
725776
   Методика геохимического картирования при геологосъемочных и поисковых работах : сб. науч. тр. – М., 1989. – 132с.
725777
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на массивах орошения / Н.В. Роговская. – Москва : госгеолтехиздат, 1956. – 136с.
725778
  Мазарович А.Н. Методика гидрогеологических исследований / А.Н. Мазарович. – Москва, 1926. – 71с.
725779
  Климентов П.П. Методика гидрогеологических исследований : Учебник / П.П. Климентов, В.М. Кононов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 447с.
725780
   Методика гидрогеологических исследований криолитозоны. – Новосибирск, 1983. – 112с.
725781
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 309с.
725782
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1991. – 418с.
725783
   Методика гидрогеологических исследований при инженерно-геологических изысканиях.. – М., 1970. – 390с.
725784
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологического районирования для обоснования мелиораций. / Н.В. Роговская. – М., 1959. – 176с.
725785
  Горев Л.Н. Методика гидрохимических исследований : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1985. – 215с. : ил.39 + Табл.55. – Библ.:40 назв.
725786
  Глик Д. Методика гисто- и цитохимии / Д. Глик. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 516 с.
725787
  Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень : Навчальний посібник / С.В. Корнєєнко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 69 с.
725788
  Любимов Г.А. Методика гравимагнитных исследований с использованием ЭВМ / Г.А. Любимов, А.А. Любимов. – Москва : Недра, 1988. – 302с.
725789
   Методика грамматики и орфографии в начальных классах.. – 2-е изд. – М., 1979. – 239с.
725790
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – Москва
Ч. 1. – 1939. – 111 с.
725791
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – М., 1940. – 103с.
725792
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 2-е изд. – М., 1949. – 304с.
725793
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 4-е изд. – К., 1954. – 336с.
725794
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 3-е изд. – Минск, 1954. – 344с.
725795
  Шарилова Е.Е. Методика графического анализа динамики возрастной структуры населения: ""четырехугольники старости (молодости)"" // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 33-39 : рис. – Библиогр.: 9 назв
725796
   Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення / Х. Бурштинська, Денис.Ю, Ю. Мадяр, Б. Поліщук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 148-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
725797
  Пантилеев С.Р. Методика диагностики защитных механизмов личности / С.Р. Пантилеев, Е.Ю. Жилина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-80. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
725798
  Морозова С.В. Методика диагностики профессиональной мотивации изучения учебной дисциплины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 61-67. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
725799
   Методика диагностики устойчивости растений.. – Л., 1970. – 75с.
725800
  Чернобровкин В.Н. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов :(Оценочные таблицы) / В.Н. Чернобровкин, В.А. Чернобровкина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-25


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
725801
  Чмут А.В. Методика диагностирования автоматизированной системы управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности : дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чмут А.В. ; Нац. авиац. ун-т. – Киев, 2010. – 157 л. + Приложения: л. 151-157. – Библиогр.: л. 141-150
725802
   Методика диагностирования отказов в автоматизированной системе управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности / О.В. Барабаш, В.А. Савченко, А.С. Слюняєв, А.В. Чмут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 114-120
725803
  Барабаш О.В. Методика диагностирования отказов в распределенных автоматизированных системах управления воздушным движением / О.В. Барабаш, А.В. Чмут, А.С. Слюняєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута методика діагностування відмов в розподілених автоматизованих системах управління повітряним рухом. Запропонована методика діагностування розподілених АСУВД забезпечує діагностування несправностей при будь-якій формі їх прояви, які ...
725804
  Конон Н.И. Методика динамической калибровки навигационных космических спутников / Н.И. Конон, Н.Н. Конон, С.Н. Конон // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-27. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
725805
  Мирзабекова О.В. Методика дистанционного обучения физике будущих инженеров / О.В. Мирзабекова, А.А. Мирзабеков // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 153-161. – ISSN 1812-9463
725806
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 268, [3] арк. – Додатки: арк. 241-268, [3]. – Бібліогр.: арк. 211-240
725807
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
725808
  Серебрякова Л.И. Методика дифференциального списания деформаций и повторные спутниковые определения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 47-50 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
725809
  Коваленко В.В. Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості) / В.В. Коваленко, В.І. Фучеджи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 136-143 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
725810
  Чмут О.В. Методика діагностування автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі взаємної інформаційної узгодженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Чмут О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
725811
  Вишнівський В.В. Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу / В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 30-33
725812
  Шакірзанова Ж.Р. Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджебейського і Куяльницького лиманів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 17-24. – ISSN 2306-5680


  Здійснено оцінку ефективності методики довгострокового прогнозу надходження поверхневих вод весняного водопілля до замкнених лиманів Причорномор"я. Выполнена оценка эффективности методики долгосрочного прогноза поступления поверхностных вод весеннего ...
725813
   Методика дозиметрического и радиометрического обследования мест проведения работ с закрытыми источниками ионизирующих излучений и генераторами нейтронов.. – М., 1975. – 22с.
725814
  Марголин Л.М. Методика долгосрочного прогноза сроков вскрытия рек бссейна Оки : Автореф... канд. географ.наук: / Марголин Л.М.; Глав. упра. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 32л.
725815
   Методика допроса несовершеннолетних.. – М., 1939. – 32с.
725816
  Корж В. Методика доследственной проверки криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом организованной группой, преступной организацией: сущность, понятие структура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.61-66
725817
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27. – ISSN 2411-3190
725818
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
725819
  Макарчук С В. Методика дослідження державно-територіального статусу західноукраїнських земель періоду Другої світової війни (1939-1945рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 19-27. – (Юридична ; Вип. 2)
725820
  Прокурашко О. Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 146-150


  Дослідження народного мистецтва та орнаментики
725821
  Аксьонова Н. Методика дослідження народних ігор // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 47-52
725822
  Олійник Я. Методика дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії: ідентифікація та вивчення / Я. Олійник, С. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 5-8. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває методичні основи комплексного вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії. Матеріал дослідження визначає основні етапи вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії: виявлення комплексу джерельної бази, аналіз ...
725823
  Короваєв О.С. Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 84-90. – ISSN 2519-2949
725824
   Методика дослідження оптичної неоднорідності, напівпровідникових матеріалів, які використовуються для створення інфрачервоних лазерів / С.В. Лєнков, В.В. Зубарєв, Д.В. Лукомський, В.В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Авторами статті розглянуті особливості методу одночасного визначення фазових і амплітудних розподілів у пучку когерентного випромінення, що пройшло через напівпровідниковий матеріал з метою контролю його оптичної неоднорідності. Запропонована ...
725825
  Головченко Р.О. Методика дослідження промисловості України на прикладі SWOT аналізу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 243-245
725826
  Оверченко А.І. Методика дослідження психологічних особливостей правосвідомості підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 21-30
725827
  Нежинська О.О. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування гендерної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
725828
  Казанжи М.Й. Методика дослідження смислової мотивації допомоги // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 81-92
725829
  Нетребіна С.П. Методика дослідження соматикону емоційного реагування персонажа // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-149. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Стаття присвячена методиці дослідження соматикону емоційного реагування персонажів на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлені основні напрями досліджень невербальних знаків у руслі номінативно-дискурсивного підходу української ...
725830
  Марченко А.М. Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115. – ISBN 978-966-171-498-3
725831
  Забуранна Л. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 32-41. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано методику розвитку туристичного ринку, що містить три основні блоки, які дають змогу визначити основні завдання, котрі постають перед представниками туристичного бізнесу та органами державного регулювання щодо питань розвитку сучасної ...
725832
  Бульбенюк С.С. Методика дослідження сутності правової культури у сучасних наукових підходах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.18-20. – ISBN 966-660-151-6
725833
  Сорокіна Л.Ю. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля) : природничо-географічні дослідження / Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 16-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
725834
  Хорошилов Євген Вікторович Методика дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13. 03 / Хорошилов Є. В.; НАН України; Національне космічне агенство України; Інститут космічних досліджень. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 19 назв
725835
  Павлов С.В. Методика дослідження територіальної організації релігійного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Показано, що головним методологічним підходом при географічному дослідженні рілігійного процесу є геоситуаційний. Георелігійна ситуація досліджується за допомогою конкретних методів, що дають характеристику стану ГРС в цілому та окремих її компонентів ...
725836
  Сніжко С.І. Методика дослідження територіальної структури гідрохімічних систем // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 67-73. – Бібліогр.: 7 назв
725837
  Субота В.М. Методика дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 135-137


  У статті обговорюються результати пілотного дослідження когнітивної обмеженості термінологічної системи телепростору та пропонується оригінальна методика майбутнього дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу. In the article ...
725838
  ШульгінаЛ.М Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 375-383. – (Право. Економіка. Управління)
725839
  Ромашихіна Ж.І. Методика досліджень впливу пошкоджень стрижнів ротора при діагностиці асинхронних двигунів / Ж.І. Ромашихіна, А.П. Калінов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
725840
  Погребняк П.С. Методика досліджень на комплексних географічних стаціонарах (КГС) / П.С. Погребняк, Ф.В. Вольвач // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13 : Табл., схема. – Бібліогр.: 14 назв
725841
  Сніжко С.І. Методика досліджень факторів формування гідрохімічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Представлено методику дослідження гідрохімічних систем поверхневих вод суходолу, яка створена на базі методів мультиваріаційної статистики.
725842
  Скоп Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
725843
   Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 11 : Сучасні технологіїї навчання. Частина 1. – С. 26-30
725844
  Богосвятська А.І. Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
725845
  Адаменко Я.О. Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, Н.М. Москальчук // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 37-42. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
725846
   Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.В. Міщенко, О.М. Журавель, О.В. та ін. Пендерецький // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-33 : Карти. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
725847
  Маруняк Є.О. Методика економіко-географічного дослідження процесів глобалізації на прикладі України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 63-68 : Таблиці. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
725848
  Кащена Н.Б. Методика економічного аналізу: сутність та елементи / Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 40-51. – ISSN 2312-394X


  Подано результати аналізу наукових підходів до визначення поняття "методика економічного аналізу" та надано її дефініцію. Для підвищення ефективності управління підприємством запропоновано структурні елементи методики економічного аналізу і досліджено ...
725849
  Книш В.І. Методика економічної оцінки багатоквартирного житла по приведеній вартості 1 м2 загальної площі / В.І. Книш, І.О. Іщенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 302-309 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
725850
  Резнік Н П Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 87-91
725851
  Касян С.Я. Методика економічної оцінки інвестування у сучасні енергозберігаючі технології підприємства / С.Я. Касян, Т.В. Гільорме // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 192-196. – ISSN 2309-1533
725852
  Шостак І.К. Методика експертної оцінки пріоритетів реконструкції зрошувальних систем : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-81 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику експертної оцінки, реалізованої в інформаційно-порадчій системі "Реконструкція", що є інструментом для здійснення обгрунтованого вибору пріоритетності реалізації заходів з реконструкції та модернізації зрошувальних систем на ...
725853
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Додатки: л. 203-222. – Бібліогр.: л. 184-202
725854
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова А.М.; Кліменко Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і навки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
725855
  Ульянинский В.Ю. Методика естествознания в трудовой школе. / В.Ю. Ульянинский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.-Л., 1930. – 276с.
725856
  Лубкович І. Методика ефективного викладання у виші // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 28-31. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324


  На прикладі предмету "Соціологія масової комунікації".
725857
  Харченко В.В. Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 329-333. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності застосування інформаційних технологій в аграрне підприємництво. Наведено основні характеристики даних підходів. Исследованы теоретико-методические подходы к оценке эффективности внедрения ...
725858
  Солопенко Р.І. Методика забезпечення обгрунтування управлінських рішень у системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 88-94. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
725859
  Меліхова Т.О. Методика загального аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-138. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
725860
  Экк Я.Г. Методика заключительного (обобщающего) повторения грамматики иностранного языка в выпуклом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Экк Я.Г.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – Омск, 1960. – 18л.
725861
   Методика занятий в школьных мастерских.. – М., 1966. – 376с.
725862
   Методика заочного экономического образования в вузе. – Москва
2. – 1974. – 164с.
725863
  Мартынова К.Е. Методика записей и зарисовок на уроках физики / К.Е. Мартынова. – Москва, 1961. – 120 с.
725864
  Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. / О.А. Правдюк. – К., 1981. – 56с.
725865
  Жуков М.Н. Методика застосування інформаційної системи геологічних даних "Фільтр" для побудови кореляційних схем магматичних комплексів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-158. – (Геологія ; Вип. 14)


  Ідеться про методику застосування розробленої автором інформаційної системи для побудови кореляційних схем геологічних утворень на основі комплексної геологічної інформації. база даних інформаційної системи передбачає ознакові поля для реєстрації ...
725866
  Маслов Е.П. Методика застосування модульно-рейтингової системи контролю успішності студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на кафедрі "Забезпечення життєдіяльності" НТУУ(КПІ) / Е.П. Маслов, Ю.В. Міхєєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-37 : табл.
725867
  Астахов О.І. Методика застосування на уроках хімії просторових схем та моделей атомів і молекул / О.І. Астахов, Т.П. Севрук; МО УРСР. Науково-дослыдний ынститут педагогыки УРСР. – Київ : Радянска школа, 1960. – 32с.


  У брошурі описують найпростіші прострові схеми моделі та інші засоби унаочення природи поведінки атомів і молекул.
725868
   Методика застосування Плану рахунків : Метод. рек. з перенесення сальдо на рахунки нового Плану рахунків. Метод. рек. щодо визначення вступ.сальдо Балансу. – Київ : Компас, 2000. – 52с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
725869
  Піскова Ж. Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 11-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
725870
  Шигаль Д.А. Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 14-21. – ISSN 2224-9281
725871
  Клочко Я. Методика здійснення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
725872
  Мурована Л.В. Методика здійснення публічних закупівель у вищих навчальних закладах України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 153-159. – ISSN 2309-1533
725873
  Соколова Ю.О. Методика зіставного дослідження етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 538-544
725874
  Горнова І. Методика зображення політичної історії Візантійської імперії XI ст. у "Хронографії" Михаїла Пселла // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 306-326. – ISSN 2310-3310
725875
  Беляев М.М. Методика зоологии / М.М. Беляев, Н.Г. Кременецкий. – М., 1936. – 560с.
725876
  Ковалева А.Ф. Методика зоологии / А.Ф. Ковалева. – М, 1964. – 326с.
725877
  Бєляєв М.М. Методика зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з рос. вид. – К.-Х., 1937. – 567с.
725878
   Методика и автоматизировання система прогноза нефтегазоносности "Припять".. – Минск, 1981. – 172с.
725879
   Методика и алгоритм расчета на ЭВМ потребности кормов для производства планового объема продукции животноводства.. – К., 1968. – 26с.
725880
  Бенашвили М.А. Методика и алгоритмы оптимизации суточных режимов энергосистем по активной мощности, основанные на методе групповой релаксации : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Бенашвили М.А.; Груз. политех. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 23л.
725881
   Методика и алгоритмы составления учебного расписания с помощью ЭЦВМ "Наири". – Москва, 1975. – 50с.
725882
  Петера Владимир Методика и аппаратура автоматического определения химического состава облачной воды применительно к проблемам электричества облаков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Петера Владимир; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 20л.
725883
   Методика и аппаратура для исследования психофизиологических характеристик человека-оператора.. – Москва, 1977. – 102с.
725884
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиогр. указ. отечеств. и иностр. лит. 1974-1977 гг. 3010 названий. – Ленинград, 1977. – 484с.
725885
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литературы. – Ленинград
Вып. 6 : 1977-1980 гг. – 1982. – 694с.
725886
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литнратуры. – Москва
Вып. 7 : 1980-1984 гг. 4507 названий. – 1985. – 597с.
725887
   Методика и аппаратура психофизиологического эксперимента. – М., 1983. – 96с.
725888
  Лурье А.Г. Методика и геологические результаты сейсмозондирований МОВ в Среднем Приобье. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Лурье А.Г.; Новосиб. гос. ун-тет. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
725889
  Фисуненко Олег Петрович Методика и геологическое значение эколого-тафономических исследований (на примере среднего карбона Донбасса) : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: 04.00.09 / Фисуненко Олег Петрович; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1973. – 39л.
725890
   Методика и интерпретация геофизических исследований : Сб. науч. тр. – Киев, 1978. – 163с.
725891
   Методика и интерпретация геофизических наблюдений. – Казань
6. – 1974. – 131с.
725892
  Ляховицкий Ф.М. Методика и интерпретация данных сейсморазвелки / Ф.М. Ляховицкий. – М., 1970. – 67с.
725893
   Методика и интерпретация результатов минералогических и геохимических исследований. – Вильнюс, 1976. – 192с.
725894
  Маркочев В.М. Методика и исследование кинетики макроразрушения листовых материалов при однократном и повторном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: / Маркочев В.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. – М., 1966. – 22л.
725895
   Методика и методология изучения языка. – М., 1988. – 159с.
725896
  Бабаджанов П.Б. Методика и некоторые результаты фотографических исследований метеоров / П.Б. Бабаджанов, Е.Н. Крамер. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 144 с.
725897
  Беклемишев А.В. Методика и организация лабораторных занятий по физике в высшей школе : учеб. пособие / А.В. Беклемишев. – Москва : Советская наука, 1952. – 317 с.
725898
   Методика и организация наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений.. – М., 1983. – 72с.
725899
   Методика и организация преподавания политической экономии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1982. – 103с.
725900
   Методика и организация учебногоо процесса при повышении квалификации рабочих в группах целевого назначения.. – М., 1969. – 26с.
725901
  Каналин В.Г. Методика и практика выделения эксплуатационных объектов на многопластовых нефтяных месторождениях. / В.Г. Каналин, Л.Ф. Дементьев. – М, 1982. – 224с.
725902
   Методика и практика выявления и оконтуривания несводных литологических ловушек на севере Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 159с.
725903
   Методика и практика геофизических исследований.. – Львов, 1981. – 108с.
725904
  Жданов М.А. и др. Методика и практика подсчета запасов нефти и газа / М.А. и др. Жданов. – Москва, 1967. – 404с.
725905
   Методика и практика преподавания в техническом вузе. – Ленинград, 1985. – 170с.
725906
   Методика и практика сохранения памятников архитектуры. – Москва, 1974. – 143 с.
725907
   Методика и практика стандартизации.. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1971. – 586с.
725908
   Методика и программа расчета ресурсов в многоцелевых системах сетевого планирования для ЭВМ М-20.. – К., 1966. – 80с.
725909
  Бадмаев Б.Ц. Методика и психология / Б.Ц. Бадмаев, Ю.И. Садчиков. – М., 1974. – 71с.
725910
   Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества: Мужвуз. сб.науч. тр.. – Свердловск, 1986. – 108с.
725911
   Методика и результаты геолого-геофизических нефтепоисковых исследований в Припятском прогибе.. – Минск, 1984. – 260с.
725912
   Методика и результаты геотермических исследований: Сб.науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 88с.
725913
   Методика и результаты геофизических исследований Воронежского кристаллического массива : Межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1985. – 126с.
725914
   Методика и результаты геофизических исследований Восточной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 160с.
725915
   Методика и результаты геофизических исследований докембрийских пород восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1987. – 163с.
725916
   Методика и результаты геофизических исследований северо-восточной части Балтийского щита. – Апатиты, 1980. – 141с. – Библиогр. к каждой ст.
725917
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 127с.
725918
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 126с.
725919
   Методика и результаты изучения Сибирской платформы геофизическими методами: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1984. – 114с.
725920
  Суворов В.Д. Методика и результаты изучения скорости упругих волн при глубинных сейсмических исследованиях в Западной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.04.12 / Суворов В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минералог. наукам. – Новосибирск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
725921
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 180с.
725922
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 160с.
725923
  Черныш. Г.Ш. Методика и результаты корреляционного графо-аналитического прогнозирования нефтегазоносных структур центральной части Днепровско-Донецкой Впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Черныш. Г.Ш.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1985. – 21л.
725924
   Методика и результаты морских сейсмических исследований.. – Владивосток, 1983. – 95с.
725925
   Методика и результаты оценки эффективности региональных систем сейсмических наблюдений.. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 172с.
725926
  Захаров Е.П. Методика и результаты поисков кобальтовых арсенидных месторождений по первичным и вторичным литохимическим ореолам рассеяния ртути : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 98-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
725927
   Методика и результаты сейсмических исследований в Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 191с.
725928
  Куц В.Г. Методика и результаты структурно-геохимического прогнозирования нефтегазоносных ловушке в Днепровско-Донецкой впадине : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Куц В.Г.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1987. – 18л.
725929
   Методика и результаты электроразведки, гравиразведки, магнито-разведки и морской геофизики.. – М., 1979. – 127с.
725930
  Померанц Л.И. Методика и техника газового каротажа / Л.И. Померанц. – М., 1973. – 48с.
725931
  Заворотько Ю.М. Методика и техника геофизических исследований скважин : Учебное пособие для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1974. – 279с.
725932
  Гражданников Е.Д. Методика и техника социологических исследований / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1975. – 75с.
725933
  Шлейников Владимир Иванович Методика и технология построения мобильных систем символьной обработки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Шлейников Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетки. – К., 1979. – 18л.
725934
  Ершова Н.Ю. Методика и технология реализации модульного принципа в рамках модели открытого обучения физике / Н.Ю. Ершова, А.И. Назаров // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 4 (87). – С. 4-10. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрена реализация принципа модульного обучения в рамках модели системы открытого обучения физике. Предложена структура сетевой версии электронного учебно-методического комплекса и методика его использования. На примере модуля дисциплины "Основы ...
725935
  Гандур Арафат Абдул Рауф Методика и эффективность физкультминуток на уроках в 6-7 классах общеобразовательной школы : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.04 / Гандур Арафат Абдул Рауф; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1983. – 24л.
725936
  Иоффе С.Б. Методика изготовления монохроматических интерференционно-поляризационных светофильтров. : Автореф... канд. технич.наук: / Иоффе С.Б.;, 1951. – 14 л.
725937
  Фисенко Анатолий Владимирович Методика измерения радиоактивного аргона-39 в метеоритах и ее применение для решения некоторых задач метеоритики : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.02 / Фисенко Анатолий Владимирович; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
725938
  Романец А.С. Методика измерения расхода суспензий содовой промышленности : Автореф... канд. техн.наук: / Романец А. С.; МВО УССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1959. – 16л.
725939
  Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.144-153. – ISSN 0042-8841
725940
  Гуляев Б.И. Методика измерения фотосинтетически активной радиации и об усвоении солнечной энергии некоторыми сельскохозяйтвенными культурами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуляев Б.И.; Всесоюзн.акад. с-х.наук. – Л, 1964. – 27л.
725941
  Логачева Ю.П. Методика изучения аналитической химии в общеобрзовательной трудовой политехнической средней школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логачева Ю.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 19л.
725942
  Петрова Русанка Георгиевна Методика изучения векторов и геометрических преобразований на факультативных занятиях в средней школе Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петрова Русанка Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1982. – 18л.
725943
  Дедеев А В. Методика изучения внутренней структуры фундамента платформы / А В. Дедеев, . – Ленинград : Наука, 1972. – 159с.
725944
  Чугунова Н.И. Методика изучения возраста и роста рыб / Н.И. Чугунова. – Москва, 1952. – 116с.
725945
  Бельская Т.Н. Методика изучения возрастных изменений у растений по морфологическим признакам / Т.Н. Бельская. – М-Л., 1949. – 120с.
725946
  Муртазалиев М.М. Методика изучения глагола на уроках родного языка в аварской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Муртазалиев М.М.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1968. – 21л.
725947
  Ревинская О.Г. Методика изучения динамики реактивного движения в курсе общей физики с использованием компьютерных моделей / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 116-127. – ISSN 1609-4646


  Предложена методика изучения в курсе общей физики динамики реактивного движения тела в лабораторном практикуме с помощью компьютерной модели
725948
  Асланов М.С. Методика изучения драматических произведений в старших классах средней школы. : Автореф... наук: / Асланов М.С.; Ком. высш. и спец. обр. Совета Мин. АзССР. – Баку, 1962. – 24л.
725949
  Дерябин В.М. Методика изучения единиц измерения физических величин в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дерябин В. М.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 20л.
725950
  Аймагамбетова К. Методика изучения живой природы Казхстана в I - III классах казахских школ. : Автореф... канд. канд. пед.наук: 731 / Аймагамбетова К.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
725951
  Косоплечев Н.П. Методика изучения и разработки мер предупреждения преступности в городе и районе / Н.П. Косоплечев. – М., 1975. – 129с.
725952
  Красовский А.С. Методика изучения критических статей В.И.Ленина в 9-10 классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Красовский А.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 10л.
725953
  Гаджиев А.Д. Методика изучения лирических произведений в 5-8 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Гаджиев А.Д.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 29л.
725954
  Рыбальская В.Я. Методика изучения личности потерпевшено по делам о преступлениях несовершеннолетних / В.Я. Рыбальская. – Иркутск, 1975. – 53с.
725955
  Рогов И.В. Методика изучения материальной части танкового вооружения. / И.В. Рогов, Б.Н. Большев. – М., 1968. – 149с.
725956
  Грудкин К.А. Методика изучения нефтегазоносных мезозойских отложений Западного Узбекистана по материалам исследований поисковых и разведочных скважин : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 136 / Грудкин К.А. ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1970. – 25л.
725957
  Боковвнев О.А. Методика изучения основных тем программы по геометрии в средних ПТУ / О.А. Боковвнев, В.И. Колобов. – М., 1986. – 62с.
725958
  Савинова Л.Н. Методика изучения отношения школьников к атеизму и религии. Метод. мат. / Л.Н. Савинова. – М., 1975. – 39с.
725959
  Литвинович А.Н. Методика изучения редких рассеянных элементов в полиметаллических рудах / А.Н. Литвинович. – Алма-Ата, 1961. – 107с.
725960
  Мариничева В.Ф. Методика изучения сказуемого простого двусоставного предложения в связи с развитием мышления и речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мариничева В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 21л.
725961
  Абдуллаев М.А. Методика изучения словообразования в процессе преподавания азербайджанскоо языка 4-6 классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Абдуллаев М.А.; Азербайдж.гос.пед.ин-т. – Баку, 1980. – 26л.
725962
  Кязимова А.Б. Методика изучения сложноподчиненных предложений русского языка в связи с развитием речи учащихся в азаербайджанской 8-летней школе : Автореф... наук: / Кязимова А.Б.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 23л.
725963
  Лавров Н.А. Методика изучения служебных частей речи в средней школе. / Н.А. Лавров. – М., 1959. – 54с.
725964
  Абгарян П.М. Методика изучения темы "Важнейшие классы неорганических веществ" в общеобразовательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абгарян П.М. ; МП АССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1974. – 41 с.
725965
  Малеваный Юрий Иванович Методика изучения тождественных преобразований в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Малеваный Юрий Иванович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
725966
  Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации / И.Г. Кокурина. – М, 1990. – 55с.
725967
  Маркович Э.С. Методика изучения уравнений высших степеней в связи с задачами общего образования : Автореф... канд. пед.наук: / Маркович Э.С.; Моск. облю пед. ин-т. Каф-ра методики матем. – Москва, 1951. – 15 с.
725968
  Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ / И.Н. Бейдеман. – Новосибирск : Наука, 1974. – 155с.
725969
  Ковалев А.Г. Методика изучения характера школьника / А.Г. Ковалев. – Симферополь, 1947. – 32с.
725970
  Хазарадзе О.С. Методика изучения электрических свойств и применение твердого тела в курсе физики 10 класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Хазарадзе О.С.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 21л.
725971
  Таир-Заде Методика изучения элементов животноводства и некоторые вопросы преподавания зоологии в средних школах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Таир-Заде Т.Р.; Аз. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 40л.
725972
  Ранская Л.А. Методика изучения элементов физики твердого тела в среденей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ранская Л.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1967. – 24л.
725973
  Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник для ВУЗов / Г.К. Бондарик. – Москва : Недра, 1986. – 332с.
725974
  Лизинский Марк Данилович Методика интерпретации данных сейсморазведки при изучении эффузивно-осадочных толщ докембрия. (На примере Печенг. никеленосной структуры) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Лизинский Марк Данилович; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
725975
  Аткин Е.Р. Методика интерпретации данных электрического каротажа. / Е.Р. Аткин. – Москва, 1961. – 27с.
725976
  Логинов В.Е. Методика интерпретации магнитных аномалий на ЭВМ методом подбора. : Дис... Канд. геолого-минерал. наук: / Логинов В.Е.; КГУ. Геологич. фак-т. – Новокузнецк, 1970. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
725977
  Бахвалов А.Н. Методика интерпретации результатов векторной скважинной магнитометрии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Бахвалов А.Н.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геофизики. – Свердловск, 1967. – 19л.
725978
  Базыкин В.В. Методика использования наглядных пособий по астрономии / В.В. Базыкин, И.Ф. Шевляков. – М., 1963. – 40с.
725979
  Гуменюк С.А. Методика использования нр ИФВЭ для обработки данных в экспериментах на камере "Мирабель" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Гуменюк С.А. ; Ин-т физики высших энергий. – Серпухов, 1979. – 20 с.
725980
  Герасимов В.А. и др. Методика использования отладочного пульта при решении задач на ЭВМ МИР / В.А. и др. Герасимов. – К., 1973. – 36с.
725981
  Салахов А. Методика использования представителей фауны Азербайджана на уроках зоологии в средней школе : Автореф... кандид. пед.наук: / Салахов А.; Министерство просвещения Азербайджанской ССР. Азербайджанский н.-иссл. ин-т педагогики. – Баку, 1952. – 26 с.
725982
  Полторак Д.И. Методика использования средств обучения в преподавании истории / Д.И. Полторак. – Москва, 1987. – 207 с.
725983
  Полат Е.С. Методика использования средств обучения иностранному языку в языковой лаборатории профтехучилища / Е.С. Полат. – М, 1988. – 158с.
725984
  Гормакова А.Н. Методика использования фактического и цифрового материала в пропагандистской работе / А.Н. Гормакова. – М, 1973. – 15с.
725985
  Вершинский Е.В. Методика исследований в области физического воспитания / Е.В. Вершинский. – Москва, 1957. – 52с.
725986
  Каплин Виталий Михайлович Методика исследований планктонных инфузорий озера Байкал : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каплин Виталий Михайлович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
725987
  Продайвода Г.Т. Методика исследования анизотропии обратимой магнитной восприимчивости горных пород на астатическом магнитометре / Г.Т. Продайвода, И.В. Орищенко, В.В. Назаришин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 42-47 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 8)
725988
  Кормушин В.А. Методика исследования газово-жидких включений в минералах. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1981. – 153с.
725989
  Орлова Г.В. Методика исследования долины реки с учащимися 7 класса в преподавании географии. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлова Г.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 8л.
725990
  Тварионавичюс П. Методика исследования использования текстильного оборудования (на примере прядильных машин хлопчатобумажного производства Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Тварионавичюс П.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
725991
  Хусаинова Бэла Нуровна Методика исследования комплекса тепловых свойств твердых и жидких металлов и полупроводников в интервале температур 500-1400 оК : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Хусаинова Бэла Нуровна ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 18 с.
725992
  Яшина М.Г. Методика исследования культурно-маркированной лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 192-199. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
725993
  Сафронов А.В. Методика исследования политической географии древних майя классического периода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 101-118. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
725994
  Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе / Г.С. Гринь. – Х., 1962. – 92с.
725995
  Федоров Ю.В. Методика исследования процессов деформирования, разрушения и формирования поверхностного слоя при резании труднообрабатываемых материалов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.171 / Федоров Ю.В.; МВ и ССО СССР. Москов. авиац. ин-т. – М., 1972. – 19л.
725996
  Бедринцев Кирилл Николаевич Методика исследования районныхъ комплексных экономических проблем. (На примере Ферганы и Ангрена). : Автореф... д-ра экон.наук: / Бедринцев Кирилл Николаевич; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1958. – 41л.
725997
  Корнилов К.Н. Методика исследования ребенка раннего возраста / К.Н. Корнилов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1922. – 90с.
725998
  Беляева А.П. Методика исследования содержания образования в средних профтехучилищах / А.П. Беляева. – М., 1974. – 128с.
725999
  Васильев Я.В. Методика исследования целевой направленности личности / Я.В. Васильев. – Николаев, 1993. – 12с.
726000
  Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения : учеб. пособие / А.П. Пронштейн; Северо-Кавказский науч. центр высшей школы. – 2-е изд., доп. и испр. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-то, 1976. – 479 с. – Загл. 1-го изд.: Методика исторического исследования
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,