Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
725001
  Лейберов О.О. "Майже забутий" - матеріали до біографії Федора Івановича Корбелецького // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 163-177. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966
725002
  Слабошпицький М. "Майже заживо похований поет..." // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 березня (№ 9)


  Пам"яті Олександра Завгороднього.
725003
  Табачник Д. "Майже на кожному засіданні уряд розглядає питання освіти та науки" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 2-3
725004
  Демидова Л.М. "Майно" і "майнова шкода" за законодавством Англії та України: порівняльний аналіз // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 55-66.
725005
  Римский-Корсаков "Майская ночь" / Римский-Корсаков. – Москва, 1980. – 64с.
725006
   "Майстер і Маргарита" - М.О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності / О. Усаченко, Я. Мельник, М. Мельник, Я. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 206-214


  Статтю присвячено аналізу творчості М.О. Булгакова в аспекті виявлення аксіологічного зрізу у романі "Майстер і Маргарита" таких філософсько-правових категорій, як "свобода", "право", "політика" та "відповідальність". Розкриваються питання ідейно ...
725007
  Семенюк Л. "Майстер малих форм": про метафізику та бароковий консептизм Івана Величковського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто творчість Івана Величковського в контексті стильових шкіл (течій) літератури українського бароко - метафізичної поезії та консептизму. З"ясовано, що епіграма, будучи поетичною візитівкою українського барокового поета, відкривала широкі ...
725008
  Цяпало Л. "Майстерня щастя" - вдалий приклад реалізації соціального проекту в бібліотеці / Л. Цяпало, А. Введенська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 28-29
725009
  Матюшкіна Т. "Майстри розкріпаченого вірша" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 33-37


  Еміль Верхарн (1855-1916) і Павло Тичина (1891-1967). Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
725010
  Бережко-Камінська "Майстри слова": Любко Дереш пообіцяв змінити звички своїх персонажів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 7
725011
  Токушин В. "Макарий" собирает торг! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-93. – ISSN 1812-867Х


  Ярмарки
725012
  Білецький В.С. "Макіїввугілля" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 579. – ISBN 978-966-02-8303-9
725013
  Лисенко І. "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 398-404. – ISBN 966-7053-09-1
725014
  Калашников С.Б. "Макрель" / С.Б. Калашников. – Волгоград : Нижне-Волжско книжное, 1972. – 104 с.
725015
   "Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ ; Рада по вивч. продуктив. сил України ; ННЦ "Ін-т аграр. екон." УААН ; [ред. кол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
Ч. 3. – 2008. – 407 с.
725016
  Тенцер Н. "Макрон має багато причин погано ставитися до росіян" / текст: Ігор Тимоць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 32-33
725017
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 1. – 1988. – 46, 576 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
725018
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 2. – 1988. – [4], 577-1046 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
725019
  Денисенко В. Майже десять років в ЄС - досвід Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 жовтня (№ 186). – С. 8
725020
  Кралюк П. Майже забуті чорні клобуки: на службі в русів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 15


  "Низка тюркських етносів, фактично, стали васалами руських князів, влившись у політичний організм держави. Якщо з половцями Русь становила "поліцентричну державу", де руська й половецька "половини", змагаючись, часто укладали різноманітні союзи для ...
725021
  Біленко Василь Майже ідеальна Австрія : Австрія/лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 64-65 : Фото
725022
  Скринченко В. Майже казкова історія співака з Праги // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 11


  "Важко повірити в те, що вже немає «Золотого голосу Праги». Воістину Карел Готт був народним артистом, одним із тих улюблених співаків, без яких неймовірно навіть уявити собі європейську і світову естраду останнього півсторіччя. «Френк Сінатра Східної ...
725023
  Колбасіна Є.Ю. Майже періодичні міри та дискретні множини в скінченновимірному просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Колбасіна Є.Ю. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
725024
  Яворівський В. Майже столітній юнак (Пам"яті А. Дімарова) // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 227-236. – ISBN 978-966-136-357-0
725025
  Інбер В.М. Майже три роки / В.М. Інбер. – К., 1948. – 295с.
725026
  Рябухо О.М. Майжекільця з інволюцією / О.М. Рябухо, С.В. Сапунов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описано деякі властивості майжекілець з інволюціями.
725027
  Михайлова Ірина Олександрівна Майжекільця перетворень : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Михайлова Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 77л. – Бібліогр.:л.73-77
725028
  Михайлова І.О. Майжекільця перетворень. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Михайлова І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
725029
  Безхутрий Ю.М. Майк Йогансен про художню літературу як творчість і ремісництво / Ю.М. Безхутрий, М.І. Філон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 141-148. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
725030
  Назаренко В.М. Майк Йогансен як "оформлювач" альманаху "Літературний ярмарок" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 282-286. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  У статті роз-глядається оригінальне оформлення 133 книги альманаху "Літературний ярмарок" (1929), виконане Майком Йогансеном. Простежується тісний зв"язок із європейською культурою, з шаблонами та прийо-мами якої коментатор грає в інтермедіях. ...
725031
  Мельників Ростислав Майк Йогансен:ландшафти трансформацій / Мельників Ростислав. – Київ : Смолоскип, 2000. – 156 с. – ISBN 966-7332-36-5
725032
  Товстонос В.П. (Таль) Майка : п"єса на одну дію / В Товстонос (Таль) - псевд. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – 23 с. – (Театpальна бібліотека)
725033
  Горки Максим Майка : Повест / Горки Максим; Горький М. ; Превод от руски Стоян Каролев. – 4-е изд. – София : Народна култура, 1961. – 478 с. : 1 портр.
725034
  Горки Максим Майка : Повест / Горки Максим; Горький М. ; Превод от руски Стоян Каролев. – София : Народна култура, 1972. – 360 с.
725035
  Марочко В. Майка А. Даніель // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 253. – ISBN 978-617-642-388-1


  Майка А. Даніель - американський конгресмен від 14-го виборчого округу штату Флорида, голова Конгресово-президентської комісії з дослідження голоду 1932 - 1933 рр. в Україні.
725036
  Джефф Б. Майкельсон и скорость света : пер. с англ. / Б. Джефф. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 159 с.
725037
  Плигинский В.Г. Майки Кавказского музея / В.Г. Плигинский. – 194с.
725038
  Бугров В.А. Майкл Дамміт: аналітична філософія як постфрегеанство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 244-246. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про філософське вчення М. Дамміта, в якому аналізуються філософські праці Г. Фреге.
725039
  Кунина В.Э. Майкл Девитт / В.Э. Кунина. – М, 1973. – 160с.
725040
  Дубинянская Я. Майкл Джексон: король из Нэверленда // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 4-25. – ISSN 1819-6268
725041
  Комкова Е.Г. Майкл Игнатьев - новый лидер Либеральной партии Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 63-71. – ISSN 0321-2068
725042
  Цимбал Я. Майкл Йогансен // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 7
725043
  Горобченко І. Майкл Морпурго. "Бойовий кінь" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 31-35
725044
  Горобченко І. Майкл Морпурго. "Бойовий кінь" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (440), квітень. – С. 40-42


  "Британський письменник Майкл Морпурго - один з головних авторів англійської дитячої літератури. У 2003-05 рр. він був обраний англійським дитячим письменником-лауреатом. У 2001 і 2004 роках вийшли кращі його книги «Королівство Кенсуке» (Kensuke"s ...
725045
  Чамаева Н.А. Майкл Оукшотт об исследовании политической реальности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.82-89. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
725046
  Пекарь Л. Майкл Фарадей - Божий рыцарь науки // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 9. – С. 26-29. – ISSN 0130-7045
725047
  Фельдман Г.Э. Майкл Фостер, 1836-1907 / Г.Э. Фельдман. – Л., 1986. – 152с.
725048
  Козлова Ю. Майкл Чаплин: "отец умел превращать печаль в радость" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 6. – С. 207-219. – ISSN 1726-6084
725049
  Звєгинцова М.Е. Майкл Щур: гра як стратегія подолання псевдокомунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 9-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333
725050
   Майко Наталiя Валентинiвна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 309-310 : фото
725051
  Короткий В.А. Майков Аполлон Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 243. – ISBN 966-06-0393-2
725052
  Коссович П.Ф. Майкоп / П.Ф. Коссович. – Майкоп, 1957. – 135с.
725053
   Майкоп. – Краснодар, 1980. – 94с.
725054
  Вернигорова Ю.В. Майкопские отложения (олигоцен - нижний миоцен) Керченского полуострова: история изучения, полемика, стратиграфия = Майкопські відклади (олігоцен - нижній міоцен) Керченського півострова: історія досліджень, полеміка, стратиграфія = Maikop deposits (Oligocene - lower miocene) of the Kerch Peninsula: history of the study, controversy, stratigraphy / Ю.В. Вернигорова, Т.С. Рябоконь ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук. – Киев : [б. и.], 2018. – 111, [1] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. укр., англ. – Библиогр.: с. 98-110. – ISBN 978-966-02-8533-0
725055
   Майкопские отложения и их возрастные аналоги на Украине и в Средней Азии. – К, 1964. – 301с.
725056
  Баландин Игорь Майкрософт делает ставку на образование: : по материалам беседы с руководителем отдела по работе с образовательными учреждениями Майкрософт в России Игорем Баландиным / Баландин Игорь, Горюнов Игорь; беседовал И. Горюнов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 18-22. – ISSN 1726-667Х


  По материалам беседы с руководителем отдела по работе с образовательными учреждениями Майкрософт в России Игорем Баландиным. Майкрософт готов ввывести российские университеты на качественно новый ИТ-уровень.
725057
  Пригара М.А. Майлик - джура козацький / М.А. Пригара. – Київ, 1969. – 172 с.
725058
  Прокопов Д.Є. Маймон Соломон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 471-472. – ISBN 966-316-069-1
725059
  Чугин В. Майна Ндженга, человек-загадка : маг Майна Ндженга (Кения) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 34 (1153). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  Предсказатель и маг, ставший лидером жестокой религиозной секты в Кении, мафиози и примерный христианин - Майна Ндженга - человек-загадка кенийской совеменной истории
725060
  Чуричканич І. Майндмепінг як інноваційна технологія в розвитку вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 200-203. – ISBN 978-966-698-271-4
725061
  Зинкевич А. Майндмэппинг - кладезь наших идей и знаний // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 65-67
725062
  Грегор-Тайовский Майно-сварки, суперечки / Грегор-Тайовский. – Пряшів, 1953. – 175с.
725063
  Кондик П. Майно Автономної Республіки Крим: державна, власність автономії чи комунальна власність? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 21-37
725064
  Кондик П. Майно Автономної Республіки Крим: державна, власність автономії чи комунальна власність? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 70-73
725065
  Полонська-Василенкова Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя / Полонська-Василенкова. – К., 1933. – 206с.
725066
  Гаврилюк В. Майно та майнові права і обов"язки як об"єкти універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується питання щодо поняття і змісту майна та майнових прав і обов"язків як об"єктів універсального правонаступництва. Акцентовано увагу на проблемі уніфікації правових норм, що визначають поняття майна, і у зв"язку з цим обґрунтовано ...
725067
  Довгалець П. Майно фізичної особи-підприємця як об"єкт спільної сумісної власності подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 298-300
725068
  Ханієва Ф.М. Майно як вклад до господарського товариства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 50-58. – (Юридичні науки ; № 4)
725069
  Цопіна Н.Л. Майно як об"єкт договору довічного утримання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 21-26. – ISSN 2308-9636
725070
  Демидова Л. Майно як предмет злочину // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 267-275. – ISSN 1993-0909
725071
  Швець А. Майно як предмет злочину проти власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 76-78
725072
  Іонін Є.Є. Майно як стратегічний потенціал правоздатності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.149-152. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
725073
  Федорак Л. Майно: арешт чи обшук // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 28-29
725074
  Заруднєв Є.О. Майнова відповідальність керівників суб"єктів господарювання в Україні та ФРН // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 196-203
725075
  Канзафарова І.С. Майнова відповідальність подружжя за зобов"язаннями // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 88-92. – ISBN 978-966-927-199-0
725076
  Садовий Р. Майнова люстрація // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 16-17
725077
  Даниленко С. Майнова нерівність селян УСРР 1920-х рр. і соціально-класова типологія платників сільгоспподатку: взаємозв"язок понять і явищ // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 32-40
725078
  Єрмоленко В.М. Майнова правосуб"єктність сільськогосподарських комерційних підприємств // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 424-430. – ISSN 1563-3349
725079
  Лавкай А.Д. Майнова спільність подружжя за сімейним законодавством Народної Республіки Болгарії // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 58-65
725080
  Демидова Л. Майнова шкода в системі елементів злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 52-55
725081
  Демидова Л.М. Майнова шкода як різновид тяжких наслідків злочину // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 97-104. – ISSN 0201-7245
725082
  Єрмоленко В. Майнове становище фермерського господарства як суб"єкта аграрно-промислових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 59-62.
725083
  Важна Е. Майнове страхування в сільському господарстві: досвід Польщі // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 54-58 : табл. – Бібліогр.: с. 58. – ISSN 2313-3627
725084
  Пікус Р.В. Майнове страхування: завтра буде дорожче // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану майнового страхування в Україні, визначена структура страхового продукту, окреслено перспективні напрямки розвитку страхування фінансових ризиків. Modern problems of property insurance in Ukraine, ...
725085
  Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.86-88. – ISSN 0132-1331
725086
  Шоха Т. Майновий інтерес як предмет договору екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей категорії "майновий інтерес" в екологічному страхуванні. Статья посвящена анализу особенностей категории "имущественный интерес" в экологическом страховании. The article is devoted to the analysis of category ...
725087
  Ліснічук О.А. Майновий податок як основа формування місцевих бюджетів: вітчизняна практика та зарубіжний досвід // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 190-199. – ISSN 2306-546X
725088
  Касап В.М. Майновий поручитель як суб"єкт виконання зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 59-65. – ISSN 2078-9165
725089
  Орлова О.С. Майновий стан суб"єкта господарювання: господарсько-правовий аспект // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 161-167
725090
  Симонян Ю. Майновий характер корпоративних прав учасників командитного товариства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 76-80. – ISSN 1561-4999
725091
  Дячук Л. Майнові відносини батьків та дітей у ранньовізантійському сімейному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-57. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються види власного майна підвладних дітей в контексті їх правової еволюції в межах античної (римської) та християнської (греко - римської) цивілізацій. В статье исследуются виды собственного имущества подвластных детей в контексте их ...
725092
  Джуринський В. Майнові відносини в об"єднанні підприємств (господарсько прівові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 22-24.
725093
  Хвасенко А. Майнові відносини в особистих селянських господарствах: деякі питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
725094
  Пашинський А. Майнові відносини у цивільному шлюбі. Порівняльно-правовий аналіз // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 1, 20-21
725095
  Бондар О.Г. Майнові відносини як об"єкт державного нагляду (контролю) за охороною праці на підприємствах, установах, організаціях агропромислового виробництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 170-177. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
725096
  Федорова Н. Майнові інтереси виробників телевізійного формату // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 17-23. – ISSN 2308-0361
725097
  Підвисоцький В.І. Майнові наслідки недійсності правочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 146-151.
725098
  Шаповалова О.А. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 314-326. – ISSN 1026-9932
725099
  Шаповалова О.А. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 24-37
725100
  Марисюк К.Б. Майнові покарання за Кримінальним кодексом УСРР 1922 р. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 223-226
725101
  Марисюк К. Майнові покарання за правами, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 77-85. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
725102
  Марисюк К.Б. Майнові покарання на користь приватних осіб (на матеріалах Руської Правди) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 210-214
725103
  Марисюк К. Майнові покарання у основах кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік 1958 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 69-72. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
725104
  Козирєва В.П. Майнові покарання як альтернатива позбавлення волі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 217-221. – ISBN 966-660-151-6
725105
  Шимон С.І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 192-195
725106
  Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу товариства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст.
725107
  Максимова Н. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-40. – ISSN 1608-6422
725108
  Тверезенко О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 50-59
725109
  Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності як об"єкти цивільного обороту // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 30-38. – ISSN 2311-4894
725110
  Віхров О.С. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 116-119.
725111
  Ярошевська Т. Майнові права на службовий винахід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
725112
  Калініченко А. Майнові права на чужі земельні ділянки // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 39-40
725113
  Калініченко А. Майнові права на чужі земельні ділянки (частина 2) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 62-64
725114
  Сорока М. Майнові права одного з подружжя після смерті іншого / М. Сорока, С. Трофимчук // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Складнощі, що можуть виникнути при процесі спадкування майна, яке залишилось після смерті одного з подружжя".
725115
  Дячук Л. Майнові права подружжя у візантійському праві іконоборської доби // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-90


  Досліджуються інститути та норми візантійського шлюбно-сімейного права VIII cm. в контексті попередньої римо-візантійської правової традиції. The institutes and norms of Bizantine marriage-domestic law in the context of the previous rome-bizantine ...
725116
  Зєліско А. Майнові права учасників споживчих товариств як непідприємницьких товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 162-166.
725117
  Яворська О.С. Майнові права як об"єкти цивільного обороту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 24-31
725118
  Бартошко О.А. Майнові правовідносини між подружжям // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.65-68. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
725119
  Бартошко О. Майнові правовідносини між подружжям за законодавством України та іноземних держав // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 61-65


  Стаття присвячена комплексному дослідженню майнових правовідносин між подружжям. Аналізується законний та договірний режим подружнього майна. The article focuses on complex research of the property relations of married couple. Legal and contractual ...
725120
  Мягких Г. Майнові та особисті немайнові права жінки в українських землях другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 1993-0909
725121
  Лупій О.В. Майовість : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 107 с.
725122
  Салтыков А.Б. Майолика Гжели. / А.Б. Салтыков. – М., 1956. – 182с.
725123
  Кубе А.Н. Майолика и французский фаянс XVIII в / А.Н. Кубе. – Пб, 1923. – 46с.
725124
  Логвинська Л.П. Майоліка / Л.П. Логвинська, О.Р. Тищенко. – Київ : Мистецтво, 1966. – 123, [5] с.
725125
  Казанцева Тетяна Майоліка на фасадах львівських споруд у стилі "піттореск" : типологічний та композиційний аналіз // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 51-66. – ISSN 1728-6875
725126
  Пепетела. Майомбе. / Пепетела. – К, 1985. – 235с.
725127
  Семенов Ю.С. Майор "Вихрь" / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – Кызыл : Тувин. Кн. изд-во, 1974. – 311 с.
725128
  Семенов Ю.С. Майор "Вихрь". Семнадцать мгновений весны : политические хроники / Юлиан Семенов. – Москва : Современник, 1984. – 558, [1] с.
725129
  Лану А. Майор Ватрен / А. Лану. – К, 1960. – 290с.
725130
  Попов В.А. Майор Кузьменко и другие. / В.А. Попов. – Краснодар, 1989. – 173с.
725131
  Сазонов Г.Н. Майор Мяги принимает вызов / Г.Н. Сазонов, В.П. Краснопевцев. – Ленинград, 1988. – 190 с.
725132
  Синичкин Павел Майор на фейсконтроле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 26-27 : фото
725133
  Пінчук А.Ф. Майор як майор. / А.Ф. Пінчук. – К., 1976. – 52с.
725134
  Срезневський І.І. Майоре, майоре / І.І. Срезневський. – К. – 120с.
725135
  Барвінок Г. Майорівна / Ганна Барвінок (О. Куліш) ; [Передм. "Ганна Барвінок" М. Венгжина [М. Угрин-Безгрішний]]. – видав Микола Венгжин. – Київ ; Чернівці : Будучина ; Накладом Т-ва Укр. Студ. "Січ" ; [З друк. Т-ва "Руска Рада" під заряд, І.Захарка, 1911. – 43 с. – На тит. арк. та обкл.: З нагоди юбілея авторки. – (Видавництво "Будучина" ; № 1)


  Зміст: Лихо не без добpа; Віpна паpа; Хатнє лихо; Пеpемогла; П"яниця; Молодича боpотьба. Ще один псевдонім — А. Нечуй-Вітер.
725136
  Миколайтис-Путинас Майронис / Миколайтис-Путинас. – Москва, 1949. – 14 с.
725137
  Славинскайте И. Майронис, 1862-1932: Очерки жизни и творчества. / И. Славинскайте. – Вильнюс, 1987. – 48с.
725138
  Сидоренко Віктор Майсен. Порцелянове місто / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 34-41 : фото
725139
  Дмитрук В.В. Майсенська порцеляна в Одеському музеї західного і східного мистецтва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104
725140
  Петренко М.Е. Майская алхимия / М.Е. Петренко. – Москва, 1967. – 115 с.
725141
  Гончаренко И.И. Майская борозда : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1988. – 110 с.
725142
   Майская Испания : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
725143
  Мураталиев М. Майская кукушка : роман, повести. / Муса Мураталиев ; пер. с кирг. авт. и Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1989. – 341 с.
725144
  Елагин В.Н. Майская метель / В.Н. Елагин. – Краснодар, 1973. – 64с.
725145
  Гоголь Н.В. Майская ночь или утопленница : повесть Н.В. Гоголя: (Из "Вечеров на хуторе близ Диканьки") : с портретом Н.В. Гоголя и иллюстрациями. – Киев ; Санкт-Петербург : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон, 1914 (тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 50 с., 1 л. фронт. (портр.), [2] л. ил. – Ил. и портр. в издании отсутствуют. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся))
725146
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – Москва, 1948. – 131с. – (1809-1852)
725147
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1951. – 72с. – (1809-1852)
725148
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 32с. – (1809-1852)
725149
  Гоголь Н.В. Майская ночь, или утопленица / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 31с. – (1809-1852)
725150
  Гоголь Н. Майская ночь, или Утопленница : Рассказы и повести / Николай Гоголь. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01459-1
725151
  Гете И.В. Майская песня / И.В. Гете. – Донецк, 1982. – 71с.
725152
  Смоляницкий С.В. Майские ветры / С.В. Смоляницкий. – М., 1975. – 287с.
725153
  Поль Л. Майские дни / Л. Поль. – М., 1937. – 432с.
725154
  Мартынов Семен Майские королевы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 24-25 : фото
725155
  Степаненко В.И. Майские ласточки. / В.И. Степаненко. – М., 1981. – 367с.
725156
  Абрамов И.В. Майские ливни / И.В. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 336 с.
725157
  Козловский Роман Майские праздники как индикатор высокого сезона : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
725158
  Сулакаури А. Майский дождь : стихи / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 100 с.
725159
  Фатеев Г.С. Майский дождь. / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1980. – 190с.
725160
  Холодковский Н.А. Майский жук / Н.А. Холодковский. – Пб., 1921. – 16с.
725161
  Дягилев В.Я. Майский жук / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 251с.
725162
  Жилинскайте В. Майский жук : фельетоны и рассказы / В. Жилинскайте. – Вильнюс : Vaga, 1966. – 347 с.
725163
  Соротокина Н.М. Майский жук : Рассказы. повести / Н.М. Соротокина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 296с.
725164
  Кривцов В.А. Майский ливень / В.А. Кривцов. – М., 1959. – 49с.
725165
   Майский Пленум ЦК КПСС о развитии мелиорации. – М, 1966. – 103с.
725166
  Лукс В.К. Майский пульс : стихи / В.К. Лукс. – Москва : Советский писатель, 1961. – 124 с.
725167
  Григорьева Л.Н. Майский сад / Л.Н. Григорьева. – М, 1981. – 61с.
725168
  Никитина Т.А. Майский снег / Т.А. Никитина. – Л, 1963. – 88с.
725169
  Савостин Н.С. Майский снег. / Н.С. Савостин. – Чита, 1958. – 96с.
725170
  Небогатов М.А. Майский снег. / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1966. – 86с.
725171
  Бауло А.А. Майское небо / А.А. Бауло. – 192с.
725172
  Сарывелли О. Майское утро : стихи / Осман Сарывелли ;. – Баку : Детюниздат, 1956. – 96 с.
725173
  Землянский А.Ф. Майское эхо / А.Ф. Землянский. – М., 1962. – 120с.
725174
  Сілецький Р. Майстер-Будівельник в демонологічних уявленнях волинян // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1336-1342. – ISSN 1028-5091


  "На основі джерельних (польових етнографічних) матеріалів, зафіксованих автором на Волині на початку ХХІ ст., розглянуто постать майстра-будівельника як демонологічний персонаж нижчої міфології. Найрельєфніше демонологічні характеристики ...
725175
  Франків У. Майстер-клас "вибійка" як сучасний спосіб популяризації народних ремесел // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 468-473. – ISBN 978-617-7548-12-5
725176
  Филюк Г. Майстер-клас "Етичні дилеми бізнесу" / Г. Филюк, Т. Литвиненко // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року на базі кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету відбувся майстер-клас на тему "Етичні дилеми бізнесу"
725177
  Лупак Н.Г. Майстер-клас "Організація та проведення рятувальних робіт на воді" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 14 : фото
725178
  Гоцка О.І. Майстер-клас "Урок на завтра" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 2-4 : фото
725179
  Олійник Л. Майстер-клас від Вітторіо Гріголо / Л. Олійник, О. Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  Один із найкращих тенорів світу вперше відвідає Україну.
725180
  Арі Покк Майстер-клас від гуру. Час помилятися / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)


  Інтерв"ю з Президентом Національної й Міжнародної асоціації директорів, директором фінської гімназії Арі Покка.
725181
  Кузьменко Ю. Майстер-клас від Паламаренка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 63-64. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Нині Паламаренко є професором Київської консерваторії, а також викладає в інших університетах в Києві. Свого часу він викладав і в Шевченковому університеті, студенти вчилися в майстра художнього виразного читання".
725182
  Кукіна З. Майстер-клас для міжнародників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Американський консультант Роберт Маккі провів в Інституті міжнародних відносин майстер-клас "Мистецтво сторителлінгу або історія на мільйон".
725183
  Сокол Ю. Майстер-клас для студентів Дипломатичної академії України з нагоди 70-річчя ООН // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 32-33. – (Історичні науки)
725184
   Майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
725185
   Майстер-клас доктора права, професора Білла Фройнда (ПАР) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344-345
725186
  Гордиця Г. Майстер-клас із фразеології // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 16-23.
725187
  Бовкун Т.І. Майстер-клас на тему "Координація роботи з виявлення та підтримки обдарованих учнів, організація розвитку їх обдарованості" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 4-8 : фото
725188
  Смоляк Б. Майстер-клас письменника в Демидові: погляд на нову прозу В. Палинського
725189
   Майстер-клас професора Університету Буенос-Айресу Є. В. Булигіна (Аргентина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
725190
  Лазебний Л. Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 4-9
725191
  Ревко І. Майстер-клас у юристів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8


  На юридичному факультеті відбувся майстер-клас "Як почати юридичний бізнес та досягти успіху в ньому" від адвоката Сергія Гребенюка.
725192
  Сова О. Майстер-клас як ефективна форма навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва на пленері // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 186-189. – ISBN 978-966-698-271-4
725193
  Галюк Н.М. Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 247-249. – ISSN 1684-7903


  "...Реформа вищої освіти згідно з Болонською системою вимагає удосконалення педагогічної дяльності, пошуку нових форм індивідуальної роботи студентів, які б покращували мотивацію до навчання."
725194
  Омельчук О. Майстер-клас як одна із форм у підготовці вчителів технологій // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 110-117. – ISSN 2307-4914
725195
  Коваленко Н. Майстер-клас як форма презентації результатів студентського педагогічного дослідження // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 67-78. – ISSN 2312-5993
725196
  Радченко Ірина Майстер-клас: мультимедійні жанри
725197
  Барабанова Н.Р. Майстер-класи з інформаційно-ділових комунікацій: методика проведення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 74-80


  Розглядається можливість розвитку професійної та комунікативної компетенції фахівців інформаційно-ділових комунікацій з використанням технологій майстер-класу. Зроблено акцент на необхідності професійної підготовки спеціалістів з розробки цієї форми ...
725198
  Мельниченко В.Ю. Майстер / Володимир Мельниченко. – Київ : Либидь, 2005. – 392с. – ISBN 966-06-0405-Х
725199
  Гільбо І. Майстер // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 147-163.
725200
  Килимник Ю. Майстер "веселих книжок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 13


  30 січня - 90-та річниця від дня народження Всеволода Нестайка.
725201
  Жулинський М. Майстер "зазивання духів" ...та оживлення їх творчою уявою. Уявою і фантазією Петра Кралюка. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)
725202
  Моргун Т.В. Майстер виробничго навчання з великої літери / Т.В. Моргун, Д.А. Мірошник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 31-32 : фото
725203
  Солод Ю. Майстер гумористичного цеху // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 458, квітень : квітень. – С. 25-26


  Василь Михайлович Чечвянський - письменник-гуморист родом з Полтавщини, старший брат Остапа Вишні, довголітній співредактор і секретар журналу "Червоний Перець".
725204
  Статива О.Ф. Майстер декоративного розпису Надія Білокінь / О.Ф. Статива. – К, 1966. – 30с.
725205
  Шабанова Ю.О. Майстер Екхарт: далекий і близький // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 24-36. – ISSN 2076-7382
725206
  Іванишин П. Майстер з характером // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 124-126. – ISSN 0868-4790
725207
  Жулинський М. Майстер зазивання духів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  Петро Кралюк — український філософ, письменник, публіцист.
725208
  Панченко В. Майстер і князь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 30 березня (№ 13/14). – С. 8-9


  Над сторінками роману Павла Загребельного "Диво".
725209
  Панченко В.Є. Майстер і князь. Над сторінками роману Павла Загребельного "Диво" // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 403-409. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
725210
  Булгаков М. Майстер і Маргарита : Роман / Михаїл Булгаков; На українську переклав, упроводом та коментарями спорядив Юрій Некрутенко. – Львів : Кальварія, 2006. – 432с. – ISBN 966-663-198-9
725211
  Іваненко Н. Майстер із міста майстрів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 62-63


  До 120-річчя від дня народження Михайла Булгакова
725212
  Гелитович М. Майстер ікон 1530-х років з церкви Архангела Михаїла в Жогатині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 191-200. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто творчу спадщину одного з анонімних українських іконописців першої половини ХVІ століття, діяльність якого пов’язана з Лемківщиною. Уперше зроблено спробу систематизувати твори майстра, які є показовими зразками українського іконопису того ...
725213
  Калакура Я. Майстер історичного портрету // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 26-38. – ISBN 966-02-2067-7
725214
   Майстер карбованого слова : Статті до шістдесятиріччя з дня народження Миколи Бажана. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 247 с. : 1 л. портр.
725215
  Славинський М. Майстер класичної форми // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710


  Роздуми над збіркою Миколи Боровка "Ронделі"
725216
  Піскун Валентина Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-224. – ISBN 978-966-439-138-9


  У 1896 р. вступив до Університету св. Володимира, де навчався на математичному та правничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із університету та висланий на ...
725217
  Піскун В.М. Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-223. – ISBN 978-966-439-138-9


  Андрій Миколайович Лівицький у 1896 р. вступив до Університету Св. Володимира, де навчався на математичному та праничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із ...
725218
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 224 с.
725219
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1930. – 224 с.
725220
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Київ, 1931. – 283 с.
725221
  Яновський Ю. Майстер корабля : Роман / Ю. Яновський; ВидюНТШ в Америці і УВАН у США за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду. – Нью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1954. – 240с.
725222
  Яновський Ю.І. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с. – (Морська б-ка)
725223
  Яновський Ю.І. Майстер корабля. Вершники / Юрій Яновський. – Донецьк : БАО, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-481-209-9
725224
  Мельничук А. Майстер мікромініатюр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 11


  "І в Україні, і в світі добре знають це ім"я - Микола Сядристий. Його унікальна виставка, яку вже давно в народі називають Музеєм мікромініатюр М.Сядристого, ось уже 40 років діє в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. За ...
725225
  Скорик М. Майстер музичного компромісу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 43 (311). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Композитор Мирослав Скорик про занепад авангарду, апеляцію до душі й таємницю музики.
725226
   Майстер на всі часи. До 125-річчя від дня народження М.О. Булгакова (1891-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 71-84. – ISSN 0130-2043
725227
  Ахтьоров Й.С. Майстер народної творчості Микола Кіщук = Українське народне декоративне мистецтво; за заг. ред. Н.Д. Манучарової / Й.С. Ахтьоров. – Київ : Академія архітектури української РСР
Вип. 2. – 1952. – 63 с.
725228
  Лучик В.В. Майстер наукового і педагогічного слова (до 80-річчя від дня народження В.А. Передрієнка) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 107-108. – ISSN 1996-9872
725229
  Ганущак О. Майстер оживлення німих фактів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 230-231. – ISSN 0868-4790


  Львівський письменник Володимир Радовський.
725230
  Коваленко А. Майстер пензля срібного віку: крізь роки, ріки і гори... // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 2 (154). – С. 72-84. – ISSN 0868-8893


  Пам"яті українського художника Івана Мясоєдова
725231
   Майстер пензля: художня палітра вченого [В.І. Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 193-206. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
725232
  Бінкевич О. Майстер пера Леонід Тома // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 8
725233
   Майстер перекладу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 3


  Присвячено пам"яті українського перекладача, літературознавця, ветерана дипломатичної служби - Всеволода Ткаченка.
725234
  Рибченко Л.В. Майстер повітряних таранів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 36-39, 42


  Герой Радянського Союзу Борис Іванович Ковзан (1922-1985)ю
725235
  Семенюк Г.Ф. Майстер поеми в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 3-4
725236
  Мелешко М. Майстер портрета / М. Мелешко. – Одеса, 1957. – 24 с.
725237
   Майстер прози поетичноъї Степан Васильченко. – К, 1983. – 295с.
725238
  Татаренко В. Майстер Ронделя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 9


  Творчість Миколи Боровка.
725239
  Єфремова В. Майстер світлодайної палітри // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)


  Віктор Іванович Ковтун — український художник. Народний художник України, заслужений художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2010 рік, член Спілки художників України.
725240
  Іванов М. Майстер страстей // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 35). – С. 14


  До 80-ліття від дня народження Венедикта Єрофєєва.
725241
   Майстер сумного гумору // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 69-79. – ISSN 0130-2043


  До 160-річчя від дня народження Шолом-Алейхема (1859-1916).
725242
  Москалець К. Майстер чаю та бесіди // Критика. – Київ, 2006. – Листопад, (число 11). – С. 29-30


  Володимир Васильович Кашка — український письменник.
725243
  Франко И.Я. Майстер Чирняк : Комедія в одній дії / И.Я. Франко. – 2-е вид. – Киев : Рух, 1928. – 34с. – (Театральна б-ка ; № 12)
725244
  Невкрита Ж. Майстер чуттєвої акварелі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 14


  120-річчя від дня народження українського художника-постімпресіоніста, графіка, театрального декоратора - Миколи Кричевського.
725245
  Івченко В. Майстер шляхетного слова : Відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову - 75! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 28-29


  Вітальне слово відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову з його 75-річчям
725246
  Литвин М. Майстер. До 80-річчя Дмитра Чередниченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 5
725247
  Поклад Н. Майстер. Спогади про Івана Гончара // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.32-33. – ISSN 0868-9644


  Український відомий художник.
725248
  Дружбинський В. Майстер. Штрихи до портрета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 10


  "Прийдешнього 2017-го виповниться 125 років від дня народження видатного майстра прози Костянтина Паустовського".
725249
  Дубина Т. Майстер; Колись її звали Ксеня; Плач доктора Фаустуса; Тепер ми просто жінки; Війко; Вед Мідь; Інструкція з експлуатації чуда; Чародій; Вербичка : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 91-109
725250
  Мукомела О.Г. Майстерне слово публіциста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 38-44. – (Серія журналістики ; № 15)


  Сергей Владимирович Пилипенко известен не только как украинский советский писатель, организатор и руководитель Союза крестьянских писателей "Плуг", но и как талантливый журналист, редактор первой массовой республиканской газеты для крестьян. Его ...
725251
  Чернишевський М.Г. Майстерниця варити кашу. / М.Г. Чернишевський. – К, 1953. – 128с.
725252
  Фінкельштейн Б. Майстерність актора. Карету мені, карету! : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 103-113. – ISSN 0320-8370
725253
  Маслов В.С. Майстерність вербальної комунікації як актуальне завдання вищої освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 301-305
725254
  Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості : навч. термінол. словник / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 225
725255
  Рубан В.А. Майстерність журналіста / В.А. Рубан, В.В. Полковенко. – К., 1978. – 102с.
725256
  Германова О. Майстерність журналістських виступів у столичних виданнях
725257
  Ковалів І. Майстерність здобувають лише на практиці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 1 серпня (№ 138). – С. 1. 10


  Практиканти першокурсники Інститу журналістики КНУ імені Тараса Шевченка повністю замінили творчий колектив "Прапора перемоги" в місті Калинівка. Такий експеримент започатковано кілька десятиліть тому. Вперше в ньому взяли участь, ще будучи студентами, ...
725258
  Абрамчук Т. Майстерність зображення психології дитини на прикладі оповідань І. Франка "У кузні" та О. Гончара "Ілонка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 4-8
725259
  Шаховський С.М. Майстерність і стиль лірики Шевченка. / С.М. Шаховський, 1958. – 55-70с.
725260
  Шаховський С. Майстерність Івана Франка. / С. Шаховський. – К., 1956. – 191с.
725261
  Тарасюк В.Ю. Майстерність Олександра Підгорного-фейлетоніста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 269-276


  У статті здійснено спробу дослідити майстерність О. Підгорного-фейлетоніста на прикладі матеріалів, розміщених у закарпатській обласній газеті "Трибуна". Зокрема розглянуто тематичні вподобання публіциста в жанрі фейлетону, різновиди таких матеріалів, ...
725262
  Прутько С.О. Майстерність перекладу Максима Рильського французької пейзажної лірики (на прикладі вірша Поля Верлена "Щаслива година") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С, 122-129. – Бібліогр.: Літ.: с.129; 9 поз.


  В статті досліджується й аналізується творчий підхід до перекладу Максима Рильського. Висвітлюється його особливий стиль та мастерність перекладу французької пейзажної лірики. The artticle presents the analysis of creative concept of the ...
725263
  Федоренко Я.О. Майстерність прозаїка : Дис... канд. філол.наук: / Федоренко Я.О.; Миколаївський педінститут. – Миколаїв, 1971. – 216л.
725264
  Беніков Д.С. Майстерність пропагандиста / Д.С. Беніков, Л.В. Буз. – Київ, 1962. – 46с.
725265
  Пивоваров М.П. Майстерність психологічного аналізу / М.П. Пивоваров. – Київ, 1960. – 124 с.
725266
  Жаркова Л.П. Майстерність публічного виступу / Л.П. Жаркова. – К., 1982. – 136с.
725267
  Карпенко В.О. Майстерність редактора : Професійні та організаторські аспекти: [курс лекцій] / Віталій Карпенко. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 190c. – ISBN 966-594-764-8
725268
   Майстерність словесника. – К, 1978. – 136с.
725269
  Дейнегіна Т.О. Майстерність телеведучого : вступ до спеціальності : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Т.О. Дейнегіна. – Луганськ : Шико ; Віртуальна реальність, 2010. – 331, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 321-329, в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-155-5
725270
  Полковенко В.В. Майстерність українських радіопубліцистів / В.В. Полковенко. – Київ, 1970. – 87с.
725271
  Бугайко Т.Ф. Майстерність учителя-словесника / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Київ, 1963. – 188с.
725272
  Сущик Леся Майстерність учителя Валентини Кость // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 21
725273
  Замковий В.П. Майстерність учителя географії / В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1972. – 160с.
725274
  Курганський І.П. Майстерність Франка-публіциста / І.П. Курганський. – Львів : Видав. об"єднання "Вища школа", Вид-во при Львівському держ. ун-ті, 1974. – 148 с.
725275
  Холод У. Майстерність художнього перекладу в розумінні Їржи Левого // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 43-50. – ISSN 2312-6809
725276
  Ленська С. Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 3-8. – ISSN 2075-1486
725277
  Плачинда С.П. Майстерність Ю.Яновського / С.П. Плачинда. – Київ, 1969. – 250с.
725278
  Слободянюк Р.Д. Майстерність, відточена на марксистсько-ленінській діалектиці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 29-37. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье освещаются вопросы журналистского мастерства выдающегося литератора - В.В. Воровского. Исследуются логически-рациональные приемы его публицистики как основной инструмент, который был на вооружении журналиста при осмыслении и разработке темы.
725279
  Панасенко Л.М. Майстерня для безсмертних: Фанст опов. / Л.М. Панасенко. – Дніпропетровськ, 1978. – 165с.
725280
  Папакін Г.В. Майстерня М. Грушевського-джерелознавця // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 97-113. – ISSN 0130-5247
725281
  Солодар О. Майстерня слова = З історії Черкаського обласного літоб"єднання ім. Василя Симоненка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – С. 3-9. – ISBN 978-966-493-419-5
725282
  Кочерга І. Майсти часу / І. Кочерга. – Х, 1934. – 119с.
725283
  Коларов С. Майстор на лиричната проза Ангел Каралийчев / С. Коларов. – София, 1983. – 163с.
725284
  Ковальчук Л.З. Майстри : лірика / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111 с.
725285
  Лук""янов П. Майстри високої продуктивності тваринництва / П. Лук""янов, М. Гавриш. – Х, 1951. – 52с.
725286
  Гутник Л.М. Майстри вітчизняної графіки в мистецтві кіноплаката (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 250-269. – ISSN 2222-4203
725287
  Русанов В.Н. Майстри живого слова / В.Н. Русанов. – К., 1974. – 176с.
725288
  Кисельов С.В. Майстри життя: / С.В. Кисельов. – К., 1985. – 167с.
725289
  Сергєєва М.С. Майстри з обробки дерева та кістки давньоруського міста Воїня / М.С. Сергєєва ; [відп. ред. О.П. Моця] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ ; Харків : Майдан, 2015. – 231, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 221-229. – ISBN 978-966-02-7472-3
725290
  Кондрашов В. Майстри кіно про взаємозв"язок літератури й кінематографа // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 114-120. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті проаналізовано особливості поглядів класиків світового кіно (С. Ейзенштейна, М. Ромма, Вс. Пудовкіна, А. Тарковського) на проблему взаємозв"язку літератури й кінематографа
725291
  Дякун С. Майстри кривих дзеркал : [погляд на історію великої брехні: розширена рецензія] / Світлана Дякун. – Івано-Франківськ : Горицвіт, 2005. – 152с. – ISBN 966-640-145-1
725292
   Майстри мистецтв України-лауреати конкурсів 1998 року. – Київ, 1999. – 18 с.
725293
  Долінська М.Д. Майстри народного мистецтва Української РСР / М.Д. Долінська. – К., 1966. – 157с.
725294
  Певний Б. Майстри нашого мистецтва = Maistry nashoho mystetstva : роздуми про мистців та мистецтво / Богдан Певний. – Київ ; Нью-Йорк : Сучасність ; Укр. вільна акад. у США, 2005. – 432 с. : іл. – ISBN 966-96584-0-3
725295
  Дубецький К. Майстри п"яти ліній. / К. Дубецький. – К., 1973. – 157с.
725296
  Владич Л.В. Майстри плаката / Л.В. Владич. – Київ, 1989. – 185с.
725297
  Руденко І.Ю. Майстри радгоспу "Київський". / І.Ю. Руденко. – К., 1973. – 96с.
725298
  Кочевський В.В. Майстри радості : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1960. – 71 с.
725299
  Тихолоз Б. Майстри різьбленого силоса або Два кольори опришникової душі // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 75-84. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
725300
  Матюшкіна Т. Майстри розкріпаченого вірша Еміль Верхарн і Павло Тичина


  Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
725301
  Шевчук В. Майстри сцени // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 500-508. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Актор Богдан Кох.
725302
  Кисельов Й.М. Майстри театральної сцени / Й.М. Кисельов. – Київ, 1976. – 238с.
725303
  Стріха Максим Майстри теж хиблять : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
725304
   Майстри української радянської сцени. – К, 1962. – 319с.
725305
  Кочерга І. Майстри часу : п"єса на 4 дії / І. Кочерга. – К, 1963. – 156 с.
725306
  Кочерга І. Майстри часу / І. Кочерга. – К, 1966. – 131с.
725307
  Крижанівський Б.М. Майстри, фільми, долі. / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – К., 1967. – 174с.
725308
  Сидоренко Л. Майстриня (до 55-річчя від початку наукової діяльності Нінель Костюк) / Л. Сидоренко, І. Добронравова // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 190-192. – ISBN 978-966-439-138-9
725309
  Дальний М. Майстрові художнього слова // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 19-20


  Василенко Ростислав Миколайович — український поет, актор, режисер, журналіст.
725310
   Майсурадзе Ш.И., Носов Л.Н., Ульянов Н.И., Фомин М.П.. – М, 1986. – 39с.
725311
  Устенко-Гармаш Ф.М. Майська ничь [ніч] : комедія у 3-х діях Ф. Устенка-Гармаша. (На зразок узяв повисть М.Гоголя). – изд. 2-е Т.А. Губанова. – Кыив : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
725312
  Гоголь М.В. Майська ніч : з малюнкам / переклад М. Рильського. – [Харків] : Книгоспілка. – 36 с.
725313
  Гоголь М.В. Майська ніч / М.В. Гоголь. – К, 1946. – 28с.
725314
  Чемерис В. Майська ніч, або ворожба на павуках : Повість-химерія в дванадцяти тридибенціях // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 12-112. – ISSN 0130-321Х
725315
  Гоголь М.В. Майська ніч, або Утоплена : повість / М.В. Гоголь ; з рос. пер. Максим Рильський ; [іл. Валентини Ульянової]. – Київ : Дніпро, 1983. – 133 с. : іл. – Мініатюрне видання
725316
  Бортняк А.А. Майте на увазі : гумор і сатира / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
725317
  Ллехмус Х. Майю Лассила
725318
  Радевич Б.Л. Майя-джи / Б.Л. Радевич. – Донецк, 1962. – 36с.
725319
  Ільїн В.В. Майя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 59. – ISBN 966-316-069-1
725320
  Щепанский Я.Ю. Майя : из книги "Наше не наше" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 75-84. – ISSN 1130-6545
725321
  Уильямс Э.Р. Майя в быту : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34 : Фото
725322
   Майя Владимировна Вдовенко (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 147-148 : фото
725323
  Канделаки В. Майя из Цхнети. / В. Канделаки. – М, 1958. – 92с.
725324
  Зайчик Н. Майя Менглет: "Меня называли русской Софи Лорен..." // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.132-149. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
725325
  Жданов Л.Т. Майя Плисецкая / Л.Т. Жданов. – М, 1965. – 198с.
725326
   Майя Плисецкая. – М., 1980. – 37с.
725327
  Ливанова М. Майя Плисецкая: железная леди на пуантах // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
725328
  Храпова Л.Е. Майя, Майка- председательская дочь / Л.Е. Храпова. – М, 1965. – 24с.
725329
  Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации / Ч. Галленкамп. – Москва : Наука, 1966. – 215 с.
725330
  Гончар Б.М. Мак-Кінлі Вільям // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 11. – ISBN 966-316-045-4
725331
   Мак снотворный (опийный).. – М, 1955. – 16с.
725332
  Стельмах М.П. Мак цветет / М.П. Стельмах. – Москва, 1974. – 191с.
725333
  Стельмах М.П. Мак цвіте / М.П. Стельмах. – Київ, 1968. – 247с.
725334
  Вагане Э.П. Мак, papaver somniferom L. как производящее растение жирного масла и опия в Эстонской ССР. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Вагане Э.П.; Акад.наук Эстонской ССР. – Тарту, 1950. – 19 с.
725335
  Веселовская М.А. Мак, его классификация и значение как масличной культуры / М.А. Веселовская; Синская Е.Н. – Ленинград : Изд-во Всесоюзного Института Растений, 1933. – 213с. – Російською та англійською мовами
725336
  Параго Р. Макалу, Западное ребро / Р. Параго. – Москва : Мысль, 1977. – 159с.
725337
  Сломчинська А. Макама як оригінальний еклектичний жанр арабської літератури


  Публікація досліджує автентичний жанр арабської літератури як вдалий продукт синтезу місцевих художніх традицій та інонаціональних мистецьких інновацій. Синкретична макама є найпрезентабельнішим видом арабської белетристики, своєрідність якого ...
725338
  аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим Макамы / аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. – Москва, 1987. – 266с.
725339
  Харири Макамы. Арабские средневековые плутовские новеллы / Харири, аль-Абу Мухаммед, аль-Касим. – Москва : Наука, 1978. – 220 с.
725340
  Лукашевич В.П. Макар Гончаров связист-партизан. / В.П. Лукашевич. – М., 1945. – 59с.
725341
  Корнейчук А.Е. Макар Дуброва : Пьеса в трех действиях, 4-х картинах / А.Е. Корнейчук. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 92с.
725342
  Ємець В.Г. Макар Кирилюк / В.Г. Ємець. – Львов, 1966. – 20с.
725343
  Бондаренко І. Макар Мазай / І. Бондаренко. – К, 1938. – 47с.
725344
  Северов П.Ф. Макар Мазай / П.Ф. Северов. – Сталино, 1956. – 64с.
725345
  Сюндюкле М. Макар Мазай / Максуд Сюндюкле ;. – Донецк, 1979. – 56 с.
725346
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1951. – 100с.
725347
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1953. – 96с.
725348
  Патенков И.М. Макар Навля / И.М. Патенков. – Орел, 1960. – 142с.
725349
  Некрасов Н.А. Макар Осипович Случайный / Н.А. Некрасов. – Москва, 1930. – 58с.
725350
  Виленский Ю. Макар Петрович Черенько: камертоны презвания. К 90-летию со дня рождения выдающегося украинского хирурга ы ученого // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 11 (544). – С. 32
725351
  Чижикова К.М. Макар Чижиков / К.М. Чижикова. – Одеса, 1968. – 47с.
725352
  Горький М. Макар Чудра. – Москва : Знание, 1906. – 16 с.
725353
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 96с.
725354
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва, 1948. – 64с.
725355
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Калининград, 1984. – 47с.
725356
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 6-е изд. – Москва : Детская литература, 1974. – 191 с.
725357
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 190с.
725358
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – Москва, 1988. – 223с.
725359
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 208с.
725360
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 208с.
725361
   Макара Володимир Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 187. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
725362
  Одарич В.А. Макара Володимир Арсенійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 538. – ISBN 978-966-02-8303-9
725363
   Макаренко Антон Семенович (1888-1939). Опись документальных материалов фонда №332. – М., 1950. – 28 с.
725364
   Макаренко Володимир Васильович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 162. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Макаренка Володимира Васильовича - українського вченого (агрохімік, ґрунтознавець), кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного ...
725365
   Макаренко Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 136-137 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
725366
   Макаренко Микола Васильович : біобібліогр. покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 68, [1] с., включ. обкл. : портр. – Алф. покажч. авт. та спіавт.: с. 60-65. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 6)
725367
  Іванова І.Б. Макаренко Микола Омелянович / І.Б. Іванова, В.Б. Звагельський // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 37-41. – ISBN 966-566-120-5
725368
  Дмитрієв В.С. Макаренко Микола Омелянович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 241. – ISBN 96966-8060-04-0
725369
   Макаренко Микола Омелянович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 195. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
725370
  Хиллиг Г. Макаренко нужно переиздать // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 0869-561Х
725371
   Макаренко Олексій Володимирович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 48
725372
  Макаренко А.С. Макаренко советует родителям / А.С. Макаренко. – Москва, 1970. – 78с.
725373
  Коваленко О. Макаренко: свій серед чужих, чужий серед своїх? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  Видатний педагог А.С, Макаренко створив... демократичну республіку в тоталітарній країні.
725374
  Сбруєва А.А. Макаренкознавство в університеті імені Макаренка: витоки та сьогодення // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 41-44. – ISBN 978-966-698-257-8
725375
   Макарий Васильевич Потапов. – М.
1. – 1950. – 12-20с.
725376
  Букет Є. Макарівщина в житті й творчості Т. Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 44-47. – ISSN 0131-2685
725377
  Федулкин С.И. Макаркино ремя. / С.И. Федулкин. – Саратов, 1959. – 110с.
725378
  Горбачук В.І. Макаров Володимир Леонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 561. – ISBN 978-966-02-8303-9
725379
  Семанов С.Н. Макаров. 1848-1904 / С.Н. Семанов. – М., 1972. – 288с.
725380
  Семанов С.Н. Макаров. Брусилов / С.Н. Семанов. – Москва : Патриот, 1989. – 635 с. – ISBN 5-7030-0297-4
725381
  Семанов С.Н. Макаров: Выдающийся флотоводец / С.Н. Семанов. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 287с.
725382
  Очеретянко С.І. Макарова Галина Ісаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 565. – ISBN 978-966-02-8303-9
725383
  Пільчук І.І. Макаровський Михайло Михайлович // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 301-302
725384
  Воробьева Мария Макарони по-берберски // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 134-136 : фото
725385
  Щегельський П. Макарони по-флотському // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 50-65. – ISSN 0585-8365
725386
  Крупенёва Т.И. Макаронизмы в романе С. Минаева "Духless" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 81-85. – ISSN 2307-4558
725387
  Сырбу А. Макаронизмы в стихотворении И. Бродского "Два часа в резервуаре": общая характеристика // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 293-297. – ISBN 978-617-7109-99-9
725388
  Москвин В.П. Макароническая речь: история и типология // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-64. – Библиогр.: Лит.: С.63-64; 29 назв. – ISSN 0130-9730
725389
  Клименко Н. Макаронізми в сучасній українській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 128-131
725390
  Моисеева Надежда Макарономания : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 152-159 : Фото


  Історія виникнення Португалії
725391
   Макароны : [изд. для досуга]. – Челябинск : Аркаим, 2008. – 94, [1] с. : ил. – Алф. указ.: с. 93-94. - Содерж.: Супы и закуски ; Основные блюда ; Десерты. – (Секреты русской кухни ) ( Миллион меню для праздников и будней). – ISBN 978-5-8029-1459-5
725392
  Николаев В.М. Макароны на любой вкус / В.М. Николаев. – М, 1989. – 159с.
725393
  Гайдук Б. Макароны по-французски // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0130-7673
725394
  Мірошніченко М.С. Макарчук Микола Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 567-568. – ISBN 978-966-02-8303-9
725395
   Макарчук Микола Юхимович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 160. – ISBN 978-617-7530-19-9
725396
  Студецький М.М. Макарчукове поле / М.М. Студецький. – Одеса, 1980. – 87с.
725397
  Шекспир В. Макбет = Makbetto : трагедия в 4 д. / [Соч.] Шекспира ; Ит. пер. Монтанелли ; Рус. пер. А. Элькана [прозой] // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 44 с. стп.
725398
  Шекспир Уильям Макбет : трагедия в 5 д. В. Шекспира / пер. А.И. Кронеберга ; С предисл. и мнениями о "Макбет" Кольриджа, Галама, Найта, Гензе, Мезьера, Рюмелина. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – XLX, 92 с. – (Дешевая библиотека ; № 53)
725399
  Шекспір В. Макбет / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XIX, 118 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 18)
725400
  Панков Ю.Д. Маквелловская релаксация в неоднородных диэлектриках и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панков Ю.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14
725401
  Копиленко О. Македон Блин / О. Копиленко. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 36 с.
725402
  Ристовски Блаже Македонецот Вапцаров : свечен собир по повод 95-годишнина та од раганьето на поетот и руволуционерот Н.J. Вапцаров, Скопjе, 22.12.2004 / Блаже Ристовски; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 46с. – (Свечени собири ; Св.46)
725403
   Македониjа = Macedonia : прашаньа од историjата и културата / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уред. одбор на зборн. Б. Ристовски, Г. Старделов, Ц. Грозданов ]. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 301 с. – ISBN 9989-649-56-1
725404
  Велjановски Н. Македониjа во jугословенско-бугарските односи (1944-1953) = Macedonia in the Yugoslav-Bulgarien relations (1944-1953) / Новица Велjановски ; Институт за национална историjа. – Скопjе : ИНИ, 1998. – 297, [ 4 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
725405
   Македониjа во XVI и XVII век документы од цариградските архиви (1557-1645) = Материали за историjата на Македониjа. – Скопjе
Кн. 3. – 1955. – 142, [1] с.
725406
   Македониjа во воjните 1912-1918 = Macedonia in the wars between 1912 and 1918 : Прилози од научниот собир одржан во МАНУ на 16 и 17 ноември 1988 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 401, [2] с.
725407
  Стоjанов П. Македониjа во времето на балканските и првата светска воjна (1912-1918) / П. Стоjанов. – Скопjе, 1969. – 452 с.
725408
   Македониjа во источната криза 1875-1881 : Симпозиум. – Скопjе, 1978. – 789, [1] с.
725409
  Глигоров К. Македониjа е се што имаме / Киро Глигоров. – Скопjе : ТРИ, 2001. – 575, [2] с., [8] л. фот. – (Библиотека "Определуваньа"). – ISBN 9989-918-15-5
725410
   Македониjа и Балканот во Петроградското списание "Современник" (1912-1913) = Macedonia and the Balkans in the Petrograd journal "Sovremennik" (1912-1913). – Скопjе : МАНУ, 1995. – 139с. – На обкл: Македониjа и Балканот во Петроградскиот "Современник". - Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
725411
  Битоски К. Македониjа и кнежевство Бугариjа (1893-1903) / К. Битоски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1977. – 415 с.
725412
  Драганов П. Македониjа и македонците = Macedonia and the Macedonians / Петар Драганов ; [уред.: М. Гурчинов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-050-0
1 : Македонскословенски зборник / подгот., ред. и комент. Б. Ристовски ; соработник Б. Ристовска-Jосифовска. – 2009. – 454 с. : портр. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
725413
  Пандевски М.Д. Македониjа и македонците во годините на источната криза 1876-1878 / М.Д. Пандевски. – Скопjе, 1978. – 114 с.
725414
   Македониjа и македонците во Првата светска воjна = Macedonia and the macedonians in the first world war : зборник на трудови од научниот собир одржан на декември 11, 2014 година / Макед. акад. на науките и уметностите, Ин-т за нац. историjа ; [уредник Владо Камбовски]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 152, [3] с. : карти. – Парал. тит. арк. та рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-239-9
725415
   Македониjа и Русиjа/CCCР (историjа - политика - култура) од Првата светска воjна до формираньето на современата македонска државност (1914 - 1944) : материjали од IV македонско-руски научен собир, Охрид, 17-18. IX 2008 / Макед. акад. на науките и уметностите ; Руска акад. на науките, Ин-т за славистика ; [ред.: Б. Ристовски (претседател) и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 315, [2] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-067-8
725416
   Македониjа и руската политика на Балканот од Берлинскиот конгрес до првата светска воjна = Македония и российская политика на Балканах от Берлинского конгресса до первой мировой войны : материjали од македонско-рускиот научен собир одржан во Охрид на 27 и 28 септември 2004 / Македонска академиjа на науките и уметностите ; Руска академиjа на науките, Интститут за славистика. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 236 с. – Парал. тит. аркуш рос. мовою. – ISBN 978-608-203-011-1
725417
   Македониjа како природна и економска целина. – Скопjе, 1978. – 347с.
725418
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-01-9
Т.6 : 1907, 1908. – 2006. – 446, [ 1 ] с.
725419
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-13-5
Т.7 : 1909, 1910-1913. – 2007. – 405, [ 2 ] с.
725420
  Панов Б. Македониjа низ историjата = Macedonia throughout history : проучуваньа на македонската историjа и култура / Бранко Панов. – Скопjе : Менора, 1999. – 298, [ 1 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-632-55-3
725421
  Jорданов J. Македониjа: корени и аргументи / Jордан Jорданов. – Скопje : [ б. в. ], 2008. – 456 с. – ISBN 978-9989-57-542-6
725422
  Стоіанов П. Македониіа во политиката на големите сили во времето на балканските воіни 1912-13 / П. Стоіанов. – Скопіе, 1979. – 226с.
725423
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.8 за 1982, Г.14 за 1988. – 1999
725424
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.15 (за 1989). – 2000
725425
   Македоника. 2.сериjа Странски публикации за Македониjа. – Скопjе
  Г. 5 (за 1983-1984 рр.). – 2001
725426
   Македоника : Информативен билтен. – Скопjе
Год. 1 : 1995, 1996, 1997. – 2002
725427
   Македоника : Информативен билтен / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 3 (стр. 1-183) : 2000, 2001. – 2008
725428
   Македоника : информативен билтен / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 4 : (1998/1999). – 2009
725429
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 5 : (2004/2005). – 2009
725430
   Македоника : Информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 6 : (2006/2007). – 2010
725431
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 7 : (2008/2009). – 2011
725432
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 8 : (2010). – 2012
725433
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 9 : (2011). – 2013
725434
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 10 : (2012). – 2014
725435
   Македоника "99. [Електронний ресурс] = Macedonica"99 : Енциклопедиjа. – [S.l.] : Semos multimedia, 1998. – 1CD-ROM. – НПЗ: Перс.комп. со минимум Пентиум процесор, 16 MB RAM, CD ROM уред, 50 MB слободен простор на дискот (11 MB ако имате инсталирано Microsoft IE 4.0); Windows 95 или понова верз. и Windows NT 4.0 или понова верз.(потреб. е Service pack 3)...Наз.з ет. – ISBN 9989-873-00-3
725436
  Бакиров В. Македонистика в Харьковском университете: от упадка к возрождению (1917-2012) / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 99-124. – ISBN 978-966-02-7146-3
725437
  Фридман В.А. Македонистички студии : Macedonian studies / Виктор А. Фридман ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 236, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-236. – ISBN 978-608-203-074-6
725438
  Кжнчов В. Македония : етнография и статистика / В. Кжнчов. – София : Държавна печатница, 1900. – VI, 341
725439
  Бакиров В. Македония в творчестве и судьбе ученых и воспитанников Харьковского императорского университета / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 156-179. – ISBN 978-966-02-6028-3


  Згадується ректор Університету Св. Володимира В.Ф. Цих (1805-1837).
725440
  Динеков П. Македония въ преписката на проф. М. Дриновъ / П. Динеков. – С. 52-84
725441
  Юрин А.И. Македония и ее границы на рубеже IV-III веков до н. э. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-101. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
725442
  Валева Е.Л. Македония как объект исследования в трудах российских /советских историков / Е.Л. Валева, О.Н. Исаева // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 348-356. – ISBN 978-954-322-848-5
725443
   Македония Сборник от документи и материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1978. – 821, [2] с.
725444
  Кондакова Н.П. Македония. Археологическое путешествие / Н.П. Кондакова. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1909. – [6], 308 с. – с 12 табл. Дефект. кн.: № 11785ICT, отс. стр. 225-308
725445
  Мартинюк В. Македонія - до стабілізації через зміну назви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 4


  "Уже тривалий час після завершення "балканських воєн" Македонія, або "Колишня Югославська Республіка Македонія", як пишуть у міжнародних документах, залишається доволі нестабільною. Окрім внутрішніх проблем, пов"язаних з партійним протистоянням і ...
725446
  Тортика Марія Македонія та її етнодержавна ідентифікація очима болгарських соціал-демократів початку XX ст. / Тортика Марія, Бурбига Валентина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 48-60
725447
  Іщенко Н. Македонія та пустота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 3


  Як перейменування країни не допомогло македонцям розпочати вступ до ЄС.
725448
  Горобець Марися Македонія. Балканське відкриття : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-116 : Фото
725449
  Кушнірук Борис Македонія. Море озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 74-79 : фото
725450
  Гудзевата Марина Македонія. Перлини з озера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 136-140 : фото
725451
  Мартинов А. Македонія: вибір відкладено / А. Мартинов, Є. Петренко // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 4


  Згідно з даними попереднього підрахунку голосів, на президентських виборах у Північній Македонії лідирує Стево Пендаровський. Зафіксованої явки достатньо для того, щоб визнати вибори дійсними.
725452
  Стрельчук Н. Македонія: нарис історії національно-визвольного руху (остання третина ХІХ ст- початок ХХ ст. ) / Н. Стрельчук. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 120с. – Бібліогр.: С.87-108. – ISBN 966-7577-03-1
725453
  Митев Т. Македоно-българският централен комитет в САЩ / Т. Митев. – София, 1992. – 338с.
725454
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-1997. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 74, [ 2 ] c. : фотогр. – ISBN 9989-649-48-0
725455
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-2007 / Макед. акад. на науките и уметностите ; уред. одб.: Крум Томовски (претседател) [и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 105, [1] с. : ил. – На додатковому тит. арк.: Макед. акад. на науките и уметностите : 40 години. – ISBN 978-608-203-038-8
725456
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1995). – 1997
725457
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1997
725458
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1997


  1997. N 1/2
725459
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1998


  1997. N 1/2
725460
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1998
725461
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1997). – 1999
725462
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 1 (за 1998). – 1999
725463
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  №2 (за 1997). – 1999
725464
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1995). – 1999
725465
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1995). – 1999
725466
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1995). – 1999
725467
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1995). – 1999
725468
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1996). – 1999
725469
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1996). – 1999
725470
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1996). – 1999
725471
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1996). – 1999
725472
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1997). – 2000
725473
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1997). – 2000
725474
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1998). – 2000
725475
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1998). – 2000
725476
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2000
725477
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2000
725478
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1998). – 2000
725479
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1997). – 2000
725480
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1998). – 2000
725481
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 3 (за1986-1993). – 2000
725482
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1998). – 2001


  1997. N 1/2
725483
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001
725484
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св.1 (за 1973). – 2001


  1997. N 1/2
725485
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 4 (за1996-1997). – 2001


  1997. N 1/2
725486
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
725487
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
725488
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 2000). – 2001
725489
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 1973). – 2002
725490
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 5 (за 1998). – 2002
725491
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 2 (за 2000). – 2002
725492
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 1999). – 2002
725493
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 1999). – 2002


  1997. N 1/2
725494
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2000). – 2002


  1997. N 1/2
725495
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
725496
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
725497
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2001). – 2003


  1997. N 1/2
725498
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
725499
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
725500
   Македонска библиографиjа. Сер 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2002). – 2004


  1997. N 1/2
725501
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св.1 (за 2002). – 2004
725502
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 7 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
725503
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
725504
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
725505
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
725506
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2007
725507
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007
725508
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007
725509
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 9 (за 2003/2004). – 2007


  1997. N 1/2
725510
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 8 (за 2001/2002). – 2007


  1997. N 1/2
725511
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2002). – 2007


  1997. N 1/2
725512
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
725513
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
725514
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
725515
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
725516
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
725517
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
725518
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
725519
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2008
725520
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
725521
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
725522
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
725523
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
725524
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
725525
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
725526
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
725527
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2008
725528
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008
725529
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2009
725530
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2009
725531
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
725532
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2006). – 2009


  1997. N 1/2
725533
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
725534
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2007). – 2010


  1997. N 1/2
725535
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
725536
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
725537
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
725538
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2010
725539
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2010
725540
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2011
725541
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и универзитетска библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2011
725542
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2011
725543
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2008). – 2011


  1997. N 1/2
725544
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
725545
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
725546
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
725547
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2009). – 2012


  1997. N 1/2
725548
   Македонска библиографиjа. 3. cериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
725549
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
725550
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2012
725551
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012
725552
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2012
725553
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2013
725554
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
725555
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
725556
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
725557
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2011). – 2013
725558
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2011). – 2013
725559
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2011. – 2013


  1997. N 1/2
725560
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2012. – 2014


  1997. N 1/2
725561
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2013. – 2015


  1997. N 1/2
725562
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2012). – 2015
725563
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2012). – 2016
725564
  Китевски Марко Македонска народна лирика : Митолошки, трудови, семеjни, детски, хумористични, льубовни песни / Китевски Марко. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 232с. – ISBN 9989-32-165-5
725565
  Челиковик И. Македонска поезиjа = Makedonisk poesi / Ивица Челиковик ; избор, препев на шведски И. Челиковик. – Скопjе : Диjалог, 2005. – 242 с. : фотографии на авторите. – ISBN 9989-2302-9-3
725566
   Македонска резба. – Скопье, 1979. – 37 с.
725567
  Велковска С. Македонска фразеологиjа со мал фразеолошки речник / Снежана Велковска. – Скопje : [ Велковска С. ], 2008. – 377 с. – ISBN 978-9989-57-599-0
725568
  Димевски С. Македонската борба за црковна и националнасамостоjност во XIX век / С. Димевски. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 302 с.
725569
  Поп-Атанасов Македонската глаголица / Горги Поп-Атанасов ; [уред. К. Кулавкова]. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2015. – XI, 91 с. : ил. – ISBN 978-608-203-134-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
725570
  Саjкоски А. Македонската драма 2001-та : (сведоштва за историjата во тек) / Аце Саjкоски. – Скопjе : Бата пресс, 2007. – 239 с. – (Едициjа Диjалог). – ISBN 978-9989-819-74-2
725571
  Катарджиев И. Македонската емиграциjа во Бугариjа 1944 - 1950 = Macedonian emigration in Bulgaria 1944 - 1950 / Иван Катарджиев ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 493 с. – ISBN 978-608-203-005-0
725572
  Лапе Л. Македонската интелигенциjа во Шваjцариjа во времето на Париската мировна конференциjа / Льубен Лапе ; Макед. акад. на науките и уметноститете. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2010. – 325, [1] с. – Регистри: c. 303-312. – ISBN 978-608-203-060-9
725573
  Ристовски Б. Македонската колониjа во Петроград и односот кон Балканските воjни и Првата светска воjна : cвечен собир по повод 100-годишнината од Балканските и Првата светска воjна, Скопjе, 21 маj 2014 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 42, [1] с. – (Свечени собири ; св. 57)
725574
   Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера = Macedonian literature and culture in the context of the mediterranean cultural sphere : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе 24-25 октомври 1996. – Скопje : [МАНУ], 1998. – 443, [ 1 ] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век ; т. 3). – ISBN 9989-650-00-4
725575
   Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социjалниот реализам = Macedonian literature and art in the context of the poetics of social realism : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе, 28-29 маj, 1993. – Скопje : МАНУ, 1995. – 382 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век. ; Том 1). – ISBN 9989-649-07-3
725576
   Македонската литература мегу двете светски воjни и поjавата на "Бели мугри" : Мегународен научен собир Скопjе, 3-4 октомври 1989 г. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 1990. – 182 с.
725577
   Македонската поезиja во светот = Macedonian poetry in the world. – Скопjе : Диjaлог, 2002. – 231 с. – Збірка віршів македонською мовою з перекладами на російську, англійську та французьку мови. – (Едициja Релации / Уредник Г.Смилевски). – ISBN 9989-2029-3-1
725578
   Македонски jазик. – Скопjе : [S. n.]
година 40-41 : 1989-1990. – 1995. – 751 с. – Посветено на академик Божидар Видоески по повод 70-годишнината
725579
   Македонски jазик / С. Боjковска, С. Великовска, J. Влвдова, Л. Коневски, Л. Минова; Red. nauk.L.Minova-Gurkova. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego: Instytut filologii polskiej, 1998. – 298s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-21-6
725580
   Македонски албум = Macedonian album : documents from and about the Macedonian scientific and literary society and the Macedonian colony in St. Petersburg : документи од и за Македонското научно-литературно другарство и Македонската колониjа во С.-Петербург / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Билjана Ристовска-Jосифовска. – Скопje : МАНУ, 2014. – 305, [1] с. : іл. + 1 CD. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: По повод 100-годишнината од Балканските воjни и Букурешкиот мировен договор. – ISBN 978-608-203-109-5
725581
  Хациманов В. Македонски борбени народни песни / В. Хациманов. – Скопье, 1960. – 127с.
725582
   Македонски влади : 60 години = Macedonian governments : 60 years = Правительства Македонии : 60 лет [ et al ]. – Скопjе, 2005. – 413, [ 1 ] с. : ил. – Текст напоредно на англ., фр. и рус. jазик. – ISBN 9989-622-57-4
725583
  Петковска Б. Македонски ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 430 с., [4] л. ил. – (Библиотека "Раритети"). – ISBN 9989-33-127-8
725584
  Кулавкова К. Македонски искушениjа и други огледи / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 325 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-608-203-081-4
725585
   Македонски историски речник = Macedonian historical dictionary. – Скопjе, 2000. – 522с. – ISBN 9989-624-46-1
725586
   Македонски краток расказ : (раскази од конкурсот за краток расказ на "Нова Македониjа"). – Скопjе : Нова Македониjа, 2004. – 344 с. – ISBN 9989-678-06-5
725587
   Македонски легенди, приказки, басни и сказни. – Скопjе : Матица македонска, 2007. – 199 с. – На обкл. Апостол Поп-Jовановски наведен як автор. – ISBN 9989-48-486-4-1
725588
  Попстефаниева М.А. Македонски народни везови / М.А. Попстефаниева. – Скопjе, 1954. – 55с.
725589
  Гурчинов М. Македонски писатели / М. Гурчинов. – Скопіс, 1969. – 128с.
725590
  Силjан Р. Македонски писатели и дела / Раде Силjан ; уредн. П. Гилевски, Д. Павлески, Н. Павлески. – Скопjе : Матица македонска, 2006. – 275 с. – ISBN 9989-48-701-4
725591
  Ристовски Б. Македонски работи = Macedonian matters : jазик - литература - историjа - нациjа - држава / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 690, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
725592
   Македонски хумористични народни приказни. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 115, [ 1 ] c. : іл. – На обкл. назва: Македонски народни хумористични приказни. – ISBN 9989-30-460-2
725593
  Амфитеатров А.В. Македонские евреи / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург ; Москва [и др.] : Книгоиздат Правда, 1907. – 13 с.


  На тит. л.: Из книг Георгия Андреевича Стоянова
725594
  Цвиич И. Македонские славяне / И. Цвиич. – Петроград : Типография А. Бенке
Вып. 1. – 1906. – IV, 59, III с. – Славянская библиотека доктора философии Ивана Ст. Шайковича
725595
  Жила Л.И. Македонский вопрос в документах Коминтерна / Л.И. Жила, В.Т. Поповский ; Историчекий факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. – Скопje : Гурга. – ISBN 998967664X
Т. 1, ч. 1 : 1923-1925 гг. – 1999. – 7, 785, [ 10 ] с., [ 20 ] л. ил.
725596
  Сквозников А.Н. Македонский вопрос во внешней политике Балканских государств в конце XIX - начале XX в. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 24-35. – ISSN 1995-5634
725597
  Цветановска М. Македонский кризис 2001 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 11-18. – ISSN 0321-0626
725598
  Колишевски Л. Македонский национальный вопрос / Лазар Колишевски. – Београд : Изд. Jyгославиjа, 1959. – 50 с.
725599
  Ковалев Н.С. Македонский язык / Н.С. Ковалев. – Иваново, 1977. – 108с.
725600
  Усикова Р.П. Македонский язык : Грамматический очерк, тексты для чтения с комментариями и словарем / Р.П. Усикова. – 2е испр. и доп. изд. – Скопjе : Филолошки фак. "Блаже Конески", 2000. – 284 с. – ISBN 9989-43-117-5
725601
  Конески Б. Македонский язык в развитии славянских литературных языков. / Б. Конески. – Скопjе, 1968. – 39с.
725602
   Македонскиот jазик во jавното општенье : зборник на трудови од собирот, одржан на 18-19 февруари 1999. – Скопje, 2000. – 354, [1] с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин / ред. С. Велковска ; кн. 3). – ISBN 9989-640-21-1
725603
   Македонскиот глагол синхрониjа и диjахрониjа : зборник на трудови од собирот, одржан на 1 - 2 март 2000. – Скопje, 2001. – 245 с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин ; кн. 4). – ISBN 9989-640-23-8
725604
   Македонскиот народ и 1 декември 1918 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 24, [2] с.
725605
  Илиевски П.Хр. Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишнината од донесуваньето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот, Скопjе, 7.06.2005 / Петар Хр. Илиевски ; Македонска Академиjа на науките и уметностите ; уредник Б. Ристовски. – Скопjе, 2005. – 24 с. – (Свечени собири ; свеска 50)
725606
  Георгиевски Х. Македонскиот роман : 1952-2000 / Христо Георгиевски. – Скопje : Матица Македонска, 2002. – 383, [1] с. – ISBN 9989-48-420-1
725607
  Зографски Д. Македонскиот таен револуционерен комитет и "Отм"щение" / Д. Зографски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1954. – 76, [5] с.
725608
   Македонскиот урбан расказ. – Прилеп : Стремеж, 2001. – 162с. – ISBN 9989-811-24-5
725609
  Китевски А. Македонскиот фолклор предизвик за конструиранье модерна облека / Андреjа Китевски. – Скопjе : Камелеон, 2008. – 108, [ 3 ] с. : ил., [ 8 л. ил. ]. – ISBN 978-9989-2517-9-5
725610
  Пенушлиски К. Македонскиот фолклор. / К. Пенушлиски. – Скопіе., 1981. – 536с.
725611
  Чипан Б. Македонските градови во Х1Х век и нивната урбана перспектива / Б. Чипан. – Скопіе, 1978. – 134с.
725612
  Тополиньска Зузана Македонските диjалекти во Егеjска Маkедониja / Тополиньска Зузана; МАHУ. – Ckoпje. – ISBN 9989649367
Кн. 1 : Синтакса, т. 2. – 1997. – 248 с.
725613
  Тополиньска З. Македонските диjалекти во Егеjска Македониja = Macedonian dialects in the Aegean part of Macedonia / З. Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Ckoпje : МАНУ. – ISBN 9989-649-12-X
Кн.1 : Синтакса ; т.1 : 1. Механизми на предикациjа. 1.1. Конструкции на глаголски предикати. – 1995. – 323 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
725614
  Мишеска Томик Македонските клитики во балканското окружение = Macedonian clitics in Balkan context / Олга Мишеска Томик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 103, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-608-203-014-2
725615
  Томовски К. Македонските маjстори-градители од деветнаесеттиот век = 19th century Macedonian builders / Крум Томовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уместностите, 2006. – 171 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с.159-162. – ISBN 9989-101-64-7
725616
  Иваноски О. Македонските словени од VI до IX век / О. Иваноски. – Скопіе, 1962. – 96 с.
725617
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 39 с.
725618
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 68 с.
725619
  Палешутски К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 19178-1941 гг. / К. Палешутски. – София, 1983. – 221с.
725620
  Петровски Т. Македонско-ромски и ромско-македонски речник = Makedonsko-romano i romano-makedonsko alavari / Траjко Петровски, Боне Величковски. – Скопjе : Ворлдбук, 1998. – 496 c. – Парал. тит. арк., передм. та зміст парал. макед. та циганською мовами. – ISBN 9989-761-09-6
725621
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
1 : A - M. – 1997. – 559, [ 1 ] c.
725622
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-251-0
2 : H - П. – 1997. – 527, [ 1 ] c.
725623
   Македонско-руски речник = Македонско-руский [ тобто русский ] словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
3 : Р - Ш. – 1997. – 589, [ 1 ] c.
725624
   Македонско-русский словарь : 30000 слов. – Москва : [Б. в.], 1963. – 576 с.
725625
  Спасов А. Македонско-словенечки книжевно-културни релации = Macedonian-Slovenian literary-cultural relations / Aлександар Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите ; [ уред. : Петар Хр. Илиевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 152, [ 1 ] c. – Библиогр.: c.151-152. – ISBN 9989-649-45-6
725626
   Македонско-украински културни врски (10-20 век) = Македонсько-українські культурні зв"язки (10-20 століття) : зб. од научната конф. одржана во Охрид на 21-23 окт. 2003 г. – Скопjе. – ISBN 9989-101-33-7
Кн. 2. – 2004. – 324, [ 3 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ.
725627
  Надин Б. Македонско-француски разговорник : [ во секоja ситуациja за секого : 5000 зборови и изрази : практичен прирачник ] / Борче Надин, Ирена Павловска. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 84 с. – ISBN 9989-48-021-4
725628
  Наумоски П. Македонско антимонополско право : закон против ограничуванье на конкуренциjата и закон против нелоjалната конкуренциjа : коментар : со прилог на Законот за заштита на потрошувачите / Петар Наумоски. – Скопjе : Магнат, 2001. – 326, [2] с. – ISBN 9989-9863-5-5
725629
  Вишняков Я.В. Македонское движение и переворот в Сербии 29 мая 1903 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе ранее неизвестных документов из Государственного архива РФ и Архива внешней политики Российской империи рассматривается македонское движение накануне переворота в Сербии 29 мая 1903 г.
725630
   Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основаньето на Македонската академиja на науките и уметностите : Прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 jуни 1996 година во Скопjе. – Skopje, 1997. – 350 с. – ISBN 9989649332
725631
  Димевски С. Македонското национално ослободително движенье и егзархиjата (1893-1912) / С. Димевски. – Скопjе, 1963. – 110 с.
725632
   Македонська новела. – Киев, 1972. – 363 с.
725633
  Гурінова О. Македонське питання в дзеркалі преси балканських країн (1914-1915) / Оксана Гурінова // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-7146-3
725634
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878-1919 рр. : навчальний посібник [для студентів історичного факультету денного відділеня спеціальності "Всесвітня історія"] / Д.В. Миколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2011. – 119, [1] с., [2] арк. к. – Бібліогр.: с. 115-119
725635
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878 - 1919 рр. : тематичний план і методичні рекомендації до спеціального курсу : для студ. іст. ф-ту заочного відділення спец. "Всесвітня історія" / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 24 с. – (Методична література)
725636
  Ристовська Пиличкова Ясминка Македонські традиційні жіночі головні прикраси - функція і значення // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 80-84. – ISSN 0130-6936
725637
  Малинов Зоранчо Македонські шопи - кордони, ідентичність і перспективи // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 17-21. – ISSN 0130-6936
725638
   Македонците и словенците во Jугославиjа. – Скопjе, 1999. – 159с. – ISBN 9989-624-0000
725639
  Робовски Н. Македонците од егеjскиот дел на Македониjа во Чехословачка / Н. Робовски. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 151 с.
725640
  Андоновски Х. Македонците под Грциjа во борбата против фашизмот : (1940-1944) / Х. Андоновски ; Ин-т на нац. историjа. – Скопjе, 1968. – 228 с.
725641
  Андерсен В. Македонцы в бою / Владимир Андерсен, Игорь Шауб. – Москва : Яуза : Эксмо, 2008. – 285, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 285-286. – (Войны Древнего мира). – ISBN 978-5-699-27262-4
725642
   Макеевка. – Донецк, 1968. – 31с.
725643
  Запорожец М.К. Макеевка / М.К. Запорожец. – Донецк, 1969. – 127с.
725644
  Кузнецов А. Макей и его хлопцы / А. Кузнецов. – Ульяновск, 1954. – 440с.
725645
  Паршуков Е.М. Макет газеты / Е.М. Паршуков. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
725646
   Макет для снятия статических характеристик электронных ламп. – Москва, 1969. – 15 с.
725647
  Рябічев В.Л. Макет мережевого видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 91-94


  Розглянуто загальні підходи до створення макету мережевого видання. Проаналізовано інструментарій та специфіку роботи інтернет-журналіста. Запропоновано технічні параметри інтернет-видання. The main approaches to creation of Internet edition layout ...
725648
  Мардасов Н.Д. Макетный метод проектирования в гражданском строительстве / Н.Д. Мардасов, Е.И. Пугач. – Москва, 1980. – 167с.
725649
  Семовских Г.В. Макеты по проекционному черчению (Метод. пособие) / Г.В. Семовских. – перераб. и доп. – Свердловск, 1965. – 87с.
725650
  Поженян Г.М. Маки / Г.М. Поженян. – М, 1981. – 245с.
725651
  Бойко Б.М. Маки багряные : роман / Б.М. Бойко. – Москва, 1988. – 396 с.
725652
  Кочетов С В. Маки во ржи : рассказы / С В. Кочетов. – Москва : Правда, 1958. – 56с.
725653
  Бондар В.Т. Маки на дроту / В.Т. Бондар. – Х, 1959. – 88с.
725654
  Цибульський П.Д. Маки над морем : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1965. – 168 с.
725655
   Маки пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
725656
  Ураев С. Маки пустыни : стихи / Сапар Ураев; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
725657
  Мустафаев Ф.М. Маки цветут вечно / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1965. – 128с.
725658
  Бойко Б.М. Маки червоні : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1983. – 284 с.
725659
   Маки, маки - гірка пам"ять війни [фото] // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 4


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
725660
  Карри П. Макиавелли / Патрик Карри, Оскар Зарате ; [пер. с англ. Харламовой Л.В.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 173, [2] с. – (Экспресс-эрудит). – ISBN 5-85880-572-8
725661
  Топор-Рабчинский Вл. Макиавелли и эпоха возрождения : Введение в изучение Макиавелли / Вл. Топор-Рабчинский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1908. – IV, 163 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1908, № 1-4. – Библиогр. в примеч.
725662
  Алексеев А.С. Макиавелли, как политический мыслитель / [Соч.] А.С. Алексеева. – Москва : Изд. книгопрод. А.Л. Васильева, 1880. – XI, [5], 336, XXXVII, [2] с.


  В РГБ есть электр ресурс
725663
  Темнов Е.И. Макиавелли. / Е.И. Темнов. – М, 1979. – 71с.
725664
  Юсим М. Макиавелли: карьера чиновника и судьба мыслителя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 226-229. – ISSN 0130-3864
725665
  Степанов И.А. Макиавеллиз и политическая мысль США. / И.А. Степанов. – Минск, 1982. – 152с.
725666
  Марчик Г.О. Макизар из брянских лесов. / Г.О. Марчик. – М, 1973. – 240с.
725667
  Орлова Т.В. Макіавеллізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 230. – ISBN 966-642-073-2
725668
  Пелехатий О. Макіавеллізм і маніпулятивна взаємодія у стосунках студентів та викладачів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 176-185. – ISSN 1810-2131
725669
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
725670
  Мацевич А.Ф. Маківський колос : нарис / А.Ф. Мацевич. – Київ : Дніпро, 1982. – 80 с.
725671
  Білецький В.С. Макіївка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 579-582. – ISBN 978-966-02-8303-9
725672
  Білецький В.С. Макіївський Державний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 582-583. – ISBN 978-966-02-8303-9
725673
  Білецький В.С. Макіївський Державний проектний інститут // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 583. – ISBN 978-966-02-8303-9
725674
  Білецький В.С. Макіївський завод "Лазер" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 583. – ISBN 978-966-02-8303-9
725675
  Білецький В.С. Макіївський завод металевих конструкцій // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 583-584. – ISBN 978-966-02-8303-9
725676
  Білецький В.С. Макіївський завод шахтної автоматики // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 584. – ISBN 978-966-02-8303-9
725677
  Білецький В.С. Макіївський коксохімічний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 584. – ISBN 978-966-02-8303-9
725678
  Білецький В.С. Макіївський машинобудівний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 585. – ISBN 978-966-02-8303-9
725679
  Білецький В.С. Макіївський металургійний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 585. – ISBN 978-966-02-8303-9
725680
  Білецький В.С. Макіївський труболиварний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 585-586. – ISBN 978-966-02-8303-9
725681
  Білецький В.С. Макіївський художньо-краєзнавчий музей / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 586-587. – ISBN 978-966-02-8303-9
725682
   Макінтайр (Macintyre) Аласдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808-809. – ISBN 966-316-069-1
725683
  Москвін Я. Макінтайр і антропологія літератури у контексті етики // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 45-48. – ISBN 978-966-285-572-2
725684
  Шабалина М.В. Маккартизм, как проявление кризиса буржуазной демократии в США : Автореф... канд. ист.наук: / Шабалина М.В.; МГУ. – М., 1967. – 18л.
725685
  Супоницкая И.М. Маккартизм: новый взгляд? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 74-89. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, большинство американцев не могут назвать Маккарти героем и не перестанут видеть в маккартизме позорную страницу своей истории, выпадающую из национальной политической традиции.
725686
   Маккартні зібрав нас на Майдані, але не об"єднав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 4-5. – ISSN 0130-5212
725687
  Знаков В.В. Маккиавелизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.45-55. – ISSN 0042-8841
725688
  Шифрин Михаил Маклаю женщин не нужно : антропология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 86-94 : Фото
725689
  Куліш М.Г. Маклена Граса : п"єси / Микола Куліш. – Харків : Фоліо, 2007. – 318 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3531-8
725690
  Спешнев А. Маклухо-Маклай / А. Спешнев, В. Волькенштейн. – М., 1948. – 87с.
725691
  Фокина О.А. Маков день / О.А. Фокина. – М., 1978. – 112с.
725692
   Маков Костянтин Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 102. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
725693
  Гиппиус З.Н., Мережковский Д., Философов Д. Маков цвет : драма в 4 д. / З.Н. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина], 1908. – 216 с.


  Авторы: Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941) Философов, Дмитрий Владимирович (1872-1940)
725694
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1969. – 262с.
725695
  Москвитин А.М. Маков цвет / А.М. Москвитин. – М, 1975. – 95с.
725696
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1981. – 558с.
725697
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Москва, 1985. – 47с.
725698
  Маняк В.А. Макове поле : повісті і оповідання / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 232 с.
725699
  Отон Людвиг Маковеї : драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ; В перекладі А. Хрущицького. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 88 с. – (Театральна бібліотека ; Кн. 7)
725700
  Отон Л. Маковеї : драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ; в пер. А. Хрущицького // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 88 с. – ("Театральна бібліотека")
725701
   Маковельский А.О. Библиография. – Баку, 1964. – 68 с.
725702
  Жак І. Маковицькі нути / І. Жак. – Пряшев, 1960. – 160с.
725703
  Благов Н.Н. Маковое поле / Н.Н. Благов. – Ульяновск, 1962. – 87с.
725704
  Раджабов И.Р. Макомы. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 821 / Раджабов И.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т искусств. – Ташкент-Ереван, 1970. – 216л.
725705
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1960. – 327с.
725706
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – 3-е изд. – Архангельск, 1973. – 296с.
725707
   Макр Шагал - книжный иллюстратор : Каталог выставки из собрания Эрмитажа. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1987. – 85 с.
725708
  Федотова В.А. Макраме / В.А. Федотова, В.И. Федотов. – К., 1990. – 84с.
725709
  Макаренко Д.Є. Макридін Володимир Петрович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
725710
  Петренко И.А. Макро- и микромицеты лесов Якутии / И.А. Петренко. – Новосибирск, 1978. – 134с.
725711
  Ефимов Ю.В. Макро- и микроструктура сверхпроводящих сплавов / Ю.В. Ефимов. – Москва, 1984. – 261 с.
725712
   Макро- и микроэлементы в минеральном питании растений. – Рига : Зинатне, 1979. – 232с.
725713
  Упитис В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей / В.В. Упитис. – Рига, 1983. – 239с.
725714
  Упит В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Упит В.В.; Ин-т физиологии растений АН УССР. – К., 1985. – 42л.
725715
   Макро- и микроэлементы в регуляции обмена веществ растений. – Кишинев, 1983. – 99с.
725716
  Водяницкий Ю.Н. Макро- и микроэлементы, включая редкие земли, в некоторых почвах острова Сахалин / Ю.Н. Водяницкий, Д.В. Манахов, А.Т. Савичев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1210-1221 : схема, табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
725717
  Кармазиненко С.П. Макро- і мікроморфологічні ознаки верхньоплейстоценових викопних грунтів долини Дніпра в межах території України : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-17 : Рис., карти. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
725718
   Макро- і мікросоціальна інженерія: соціоінженерний практикум : Збірник практичних та тестових завдань: Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / В.І. Подшивалкіна, М.П. Лукашевич, Є.І. Суїменко, Т.Г. Каменська; Мін-во освіти і науки України; Ін-тут вищої освіти АПН України. – Одеса : "Астропринт", 2001. – 236с. – ISBN 966-549-713-8
725719
  Баластрик Л. Макро- та мікроекономічні детермінанти державного сектора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення сутності державного сектора в ринковій економіці, виокремлено макро та мікро рівні, досліджено основні критерії щодо оптимізації його розмірів. Modern approaches to determination of essence of ...
725720
   Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / [Федоренко В.Г. та ін.] ; за наук. ред. Федоренка В.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Алерта, 2013. – 727, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник основ. екон. термінів: с. 681-715. – Бібліогр.: с. 716-717. – ISBN 978-617-566-178-9
725721
  Михайлов Н.В. Макро-микроморфология нервов и биомеханика грудной клетки домашних млекопитающих и птиц. : Автореф... доктор биол.наук: / Михайлов Н.В.; Казан. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана. – Казань, 1964. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
725722
  Лямин Л.В. Макроассемблер MASM / Л.В. Лямин. – Москва, 1994. – 320 с.
725723
  Соколенко П.Т. Макроассемблер в среде ОС ДВК / П.Т. Соколенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 239с.
725724
  Остапенко Г.П. и др. Макроассемблер для СМ 1700 / Г.П. и др. Остапенко. – М., 1990. – 238с.
725725
  Щербакова З.П. Макробентос (донная фауна) водоемов Воронежской области как кормовая база хозяйственно-полезных рыб. : Автореф... Канд. биол.наук: / Щербакова З.П.; М-во высш образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1958. – 16л.
725726
  Каменев Геннадий Михайлович Макробентос сублиторали бухты кратерной (О.Янкича, Курильские о-ва) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каменев Геннадий Михайлович; АН СССР, Дальневосточное отд., Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 25л.
725727
  Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира : Пособие для студентов вузов / И.А. Родионова. – Москва : Московский Лицей, 2000. – 240с. – ISBN 5-7611-0228-5
725728
  Воронков М.Г. Макрогетероциклы / М.Г. Воронков. – Москва, 1988. – 32с.
725729
  Литвиненко С.М. Макроекогонічний аспект регіональної економічної інтеграції. : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; НУ ім. Т.Шевченка. – К, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
725730
  Бурда М. Макроекономиjа : европски текст / Маjкл Бурда & Чарлс Виплоц ; прев.: Зоран Jовановски. – прев. на второто изд. – Скопje : Ина-комерц, 2001. – 527 с. – На суперобкл. також: Специjално издание. – ISBN 9989-9536-7-8
725731
  Бугаян И.Р. Макроекономика : Учебное пособие / И.Р. Бугаян. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01009-0
725732
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
725733
   Макроекономіка-2 : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та право" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд. О.В. Красота]. – Київ : [б. в.], 2018. – 36, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 35-36
725734
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2 : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-421 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-288-2
725735
  Семюелсон П.А. Макроекономіка / П.А. Семюелсон, В.Д. Нордгауз. – Київ : Основи, 1995. – 574 с. – ISBN 5-7707-5603-9
725736
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. економ. вищ. навч. закл. / В.Д. Базилевич; МОУ; ІСДУ; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ, 1995. – 109с. – ISBN 5-7763-4341-0
725737
   Макроекономіка. – Київ : Либідь, 1995. – 157с.
725738
  Дорнбуш Р. Макроекономіка = Macroeconomics / Р. Дорнбуш, Фішер Стенли; Пер.з англ. В. Мусіїнко та В. Овсіїнко. – Київ : Основи, 1996. – 814с. – ISBN 966-500-090-Х
725739
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв"язання: Навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 144 с. – ISBN 966-529-070-3
725740
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; МОУ; Київський держ. торг.-екон. ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 224с. – ISBN 966-529-050-9
725741
  Бурда М. Макроекономіка : Європейский контекст. Пер. з англ. / М. Бурда, Виплош Чарльз. – Київ : Основи, 1998. – 688с. – ISBN 966-500-205-8
725742
  Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко. – Київ : Либідь, 1999. – 288с. – ISBN 966-06-0121-2
725743
  Манків Грегорі Н. Макроекономіка : Підручник для України / Грегорі Н. Манків; Наук.ред.перекладу С.Панчишина. – Київ : Основи, 2000. – 588с. – ISBN 966-500-231-7
725744
   Макроекономіка : Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 448с. – ISBN 966-7574-09-1
725745
  Старченко В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Старченко; Європейський університет. – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2001. – 104с. – ISBN 966-7508-75-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
725746
  Панчишин С.М. Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.М. Панчишин. – Київ : Либідь, 2001. – 616с. – ISBN 966-06-0206-5
725747
  Панчишин Степан Макроекономіка : Тести і задачі / Панчишин Степан. – Київ : Либідь, 2002. – 216с. – ISBN 966-06-0246-4
725748
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Навчальній посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-32-7
725749
  Панчишин Степан Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Панчишин Степан. – 2-е вид., стереот. – Київ : Либідь, 2002. – 616с. – ISBN 966-06-0244-8
725750
  Солонінко К.С. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / К.С. Солонінко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 320с. – ISBN 966-7938-88-3
725751
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-215-2


  Систематизовано основні положення макроекономіки
725752
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : Практикум: Навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – Київ : Вікар, 2003. – 239 с. – ISBN 966-7131-49-1
725753
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – Київ : Знання, 2004. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-8148-05-3
725754
   Макроекономіка = Macroeconomics : Навчальний посібник. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – 184с. – ISBN 966-8515-14-5
725755
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 184с. – ISBN 966-608-461-9


  Систематизовано основні положення макроекономіки
725756
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-346-030-Х
725757
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : Навчальний посібник / О.Я. Базілінська; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 442с. – ISBN 966-364-011-1
725758
  Круш П.В. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с. – ISBN 966-364-098-7
725759
  Мельникова В.І. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Мельникова, Н.І. Климова; Мін-во освіти і науки України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т" Укр. акад. банківської справи; Харківська філія. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2005. – 395с. – ISBN 966-8556-11-9
725760
  Панчишин С.М. Макроекономіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Степан Панчишин. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 616с. – ISBN 966-06-0360-6
725761
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2006. – 368с. – ISBN 966-326-138-2
725762
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Харкянен. – Київ : Каравела, 2006. – 176с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-62-8
725763
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : Підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 623с. – ISBN 966-346-062-8
725764
   Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька; МОНУ; Запорізьк. ін-т держ. та муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-260-2
725765
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навч. посібник / І.А. Кучерявенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 966-7131-82-3


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
725766
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – 704с. – ISBN 978-966-346-417-6


  Висвітлено найважливіші положення теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Показана соціальна зумовленість виникнення відомих теоретичних концепцій з макроекономіки. Узагальнено здобутки світової та вітчизняної науки.
725767
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 743 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-484-8(м"яка обкладинка)
725768
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
725769
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вікар, 2008. – 239 с. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 978-966-7131-94-4


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
725770
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 744 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-421-3 (тверда пал.)


  Для студентів економічних спеціальностей
725771
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навчальний посібник / В.Д. Базилевич В.Д., Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2009. – 368 с. – ISBN 966-326-138-2
725772
  Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 441, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 966-574-781-9
725773
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 3-тє вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
725774
  Кліменко О.М. Макроекономіка : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кліменко О.М., Крюкова О.М., Бріль М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-966-676-491-4
725775
   Макроекономіка : навч.- метод. комплекс для студентів екон. спец. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд.: О.В. Красота, Н.В. Савчук]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. – 42 с., [1] включ. обкл. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
725776
  Литвицький В. Макроекономіка 2001 року: прискорене зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1605-2005
725777
  Панасюк Б.Я. Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 9-16. – ISSN 2221-1055
725778
  Фельдерер Б. Макроекономіка і нова макроекономіка : Підручник / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург. – Київ : Либідь-Нічлава, 1998. – 464с. – ISBN 966-06-0118-2
725779
  Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду : Український контекст / М. Павловський. – Київ : Техніка, 1999. – 336с. – Ксерокопія видання. – ISBN 966-575-057-7
725780
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економіча політика / І.Ф. Радіонова. – Київ : Таксон, 1996. – 240 с.
725781
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-8019-95-1
725782
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2012. – 419, [1] с. : іл.,табл. – Глосарій: с. 405-419. – Бібліогр.: с. 403-404. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-95-1
725783
   Макроекономіка та макроекономіча політика-2 : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд. О.В. Красота]. – Київ : [б. в.], 2018. – 41, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 40-41
725784
   Макроекономіка та макроекономіча політика : навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. ; науковий ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2008. – 699 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-392-6
725785
  Лановий В. Макроекономіка чи макродефектономіка? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-61


  Є підсистема державного управління, незначні вдосконалення чи помилки якої прямо відображаються на доходах усіх громадян, рівні цін, процентах за кредитами, кількості безробітних у країні, заощадженнях тощо. Це - макроекономіка, сфера впливу держави на ...
725786
  Артьомова Т. Макроекономіка. Підручник // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
725787
  Гриценко А. Макроекономіка. Підручник. Тема 27. соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання / А. Гриценко, В. Подлєсна // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
725788
  Бобух І. Макроекономіка. Підручник. Тема 28. Економічний розвиток і зростання / І. Бобух, І. Барановська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-117 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
725789
  Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 401 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0174-5


  Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Макроекономіки“. Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника „Макроекономіка”, у практичну площину, сприяє ...
725790
  Бутук О.І. Макроекономіка. Тренінг-курс : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 235 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-265-5
725791
  Довбенко М.В. Макроекономіка: ефект позитивних очікувань // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-62. – ISSN 0372-6436
725792
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум : практикум : навчальний посібник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 550 c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-753-5
725793
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / І.Ф. Радіонова; Університет економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2004. – 348с. – ISBN 966-7128-45-8
725794
  Литвицький В. Макроекономічна анемія (передрецесія і дезінфляція) // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-27. – ISSN 1605-2005
725795
  Кулик В.В. Макроекономічна динаміка аграрного сектору Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 167-175. – ISSN 2221-1055
725796
  Сало Я.В. Макроекономічна динаміка у формуванні українського середнього класу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 44-52. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто динаміку макроекономічних показників, що впливають на формування середнього класу. Аналіз показників здійснено в достатньо глибокій динаміці, що дозволяє отримати уявлення щодо умов формування середнього класу, його становлення і ...
725797
  Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків : монографія / С.О. Кораблін ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8428-9
725798
  Меркулова Т.В. Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України) / Т.В. Меркулова, О.В. Томілович // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 49-54. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
725799
  Вірченко А. Макроекономічна ефективність елементів трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 75-79. – ISSN 1818-2682
725800
  Скрипниченко М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 4-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
725801
  Анісімова О.Ю. Макроекономічна концепція платіжного балансу: теорія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: 18 назв.


  This article examines theoretical and empirical aspects of the macroeconomic balance approach to the balance of payments. The limitations and specifics of the models for developed and developing countries are highlighted.
725802
  Шкрабалюк Ю. Макроекономічна модель загальної рівноваги з жорсткими цінами Р. Дорнбуша // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 37-39


  Рудигер (Руди) Дорнбуш — американський економіст німецького походження.
725803
  Лопатін Олексій Костянтинович Макроекономічна модель тіньової економіки України / Лопатін Олексій Костянтинович, Гарбар Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 125-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми математичного моделювання тіньової економіки України з огляду на розробку методів кількісної оцінки стратегій детінізації. Для побудови макромоделі проаналізовано найбільш адекватні для економіки України методи визначення ...
725804
  Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 5-23. – ISSN 0131-775Х
725805
  Савченко А.Г. Макроекономічна політика : Навчальний посібник / А.Г. Савченко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 166с. – ISBN 966-574-223-Х
725806
   Макроекономічна політика : ( курс лекцій та семінарських занять). – Київ : НаУКМА, 2006. – 55 с.
725807
  Кухта П. Макроекономічна політика // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 41-53
725808
  Гомулка Ст. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою (1989-1999) // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.5-24. – ISSN 1684-906Х
725809
  Рубцова М.Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ю. Рубцова, О.О. Сльозко. – Київ : Освіта України, 2010. – 383, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 369-372 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-188-161-6


  Шановному Леоніду Васильовичу з великою вдячністю від автора за підтримку в роботі і житті. 09.11.2010 р. (Рубцова)
725810
   Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки : монографія / [Радіонова І.Ф. та ін.] ; за наук. ред. І.Ф. Радіонової ; М-во освіти і науки України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. : 25 років Університет "КРОК". – Бібліогр.: с. 224-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-170-016-0
725811
  Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014-2019 рр.: банківська і фінансова сфери / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 10 (224). – С. 20-24. – ISSN 2310-2624
725812
  Скрипниченко М. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 78-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
725813
  Чумак П.О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 188-195
725814
  Гончаренко А.І. Макроекономічна ситуація як фактор розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 297-298. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
725815
  Башнянин Г.І. та інші Макроекономічна соціалізація в перехідних економічних системах: її суть та ефекти // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 132-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
725816
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблеми макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 7-14 : Табл., рис.
725817
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблема макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 25-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
725818
  Ткаліч Т.І. Макроекономічна стабільність в Україні - вплив зовнішнього кредитуванн / Т.І. Ткаліч, А.С. Філіпенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 11-15. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
725819
  Фрадинський О. Макроекономічна характеристика тіньової економічної діяльності // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 128-132. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
725820
  Унковська Т. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-60 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1811-3141
725821
  Литвицький В. Макроекономічне обличчя України сьогодні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 1605-2005
725822
  Горобченко Д.В. Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку / Д.В. Горобченко, В.І. Вороненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
725823
  Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 40-45. – ISSN 1818-5754
725824
  Уманців Ю. Макроекономічне рахівництво: концепції, принципи та напрями розвитку / Ю. Уманців, Г. Уманців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 1605-2005
725825
  Пилипенко В.В. Макроекономічне регулювання валютно-курсової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 58-61.
725826
  Козак Д.А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 215-220 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
725827
  Ткачук В. Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
725828
  Нікулін В.В. Макроекономічний аналіз банківської системи України: основні проблеми та можливі шляхи їх розв"язання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 53-56. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
725829
  Голубій І.Є. Макроекономічний аналіз взаємного впливу інвестицій і зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 107-115
725830
  Мартиненко В.В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 402-409. – ISSN 1993-6788
725831
  Головко В. Макроекономічний аналіз економіки України на основі рахунків фінансових потоків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1605-2005
725832
  Огліх В. Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування України / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 1810-3944
725833
  Калюжний В.В. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
725834
  Река Г.В. Макроекономічний аналіз інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
725835
  Сергієнко О. Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 415-422. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
725836
  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки : навч. посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-301. – ISBN 978-966-496-323-4
725837
  Калюжний В. Макроекономічний аналіз податку на додану вартість // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-17. – ISSN 0131-775Х
725838
  Козюк В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки : макроекономіка / В. Козюк, Н. Атамась // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 30-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
725839
  Завгородня О.О. Макроекономічний аналіз та оцінка результатів інноваційної динаміки (теоретико-методологічні аспекти) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 234-243. – ISSN 2306-546X
725840
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 9-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
725841
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
725842
  Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва = Macroeconomic analysis of commodity form of production / С.М. Панчишин; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 452 с. – ISBN 966-613-334-2
725843
  Дибач І.Л. Макроекономічний аналіз трудового потенціалу вітчизняних закладів вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2307-5740
725844
  Користін О.Є. Макроекономічний аналіз чинників поширення феномену "відмивання грошей" // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 44-49. – (Економічні науки ; № 1)
725845
  Бондаренко Н.В. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 14-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
725846
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтеграції : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
725847
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтерграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
725848
  Возьний К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв"язки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 23-26. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
725849
  Малахова О. Макроекономічний вплив банківської системи на темпи економічного зростання в Україні / О. Малахова, К. Новацька // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 113-119. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
725850
  Копич Р. Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1810-3944
725851
  Литвицький В. Макроекономічний дебют 2000 року: ознак зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 3-7
725852
  Сунцова О.О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретічні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 25-36 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
725853
  Жукова Юлія Миколаївна Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні : Дис... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Жукова Юлія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 2000. – 218л. – Бібліогр.:л.186-196
725854
  Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров"я : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
725855
  Жукова Ю.М. Макроекономічний механізм фінансуваня науки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Жукова Ю. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
725856
  Шевчук В. Макроекономічний мікс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 6


  "Нещодавно Рада НБУ оприлюднила рекомендації щодо пом"якшення монетарної політики. Як можна зрозуміти з контексту, за умов значного припливу капіталу для придбання урядових ОВДП пропонується збільшити обсяги придбання іноземної валюти з метою ...
725857
  Швець В. Макроекономічний облік у системі національних рахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 49-58
725858
  Швець В.Т. Макроекономічний облік у Системі національних рахунків (СНР) / В.Т. Швець, О.В. Надольна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-36. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються зміни системи обліку і статистики, зокрема запровадження принципово нового макроекономічного обліку, побудованого на ринкових засадах, і прийнятого світовим співтовариством.
725859
  Юрченко Ю.М. Макроекономічний підхід до діяльності залізничного транспорту / Ю.М. Юрченко, О.М. Широкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
725860
  Довбенко М. Макроекономічний підхід до...Нобелівської премії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-99 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
725861
  Трощинський П.В. Макроекономічний потенціал України в контексті її євроінтеграційної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 204-206. – Бібліогр.: на 12 пунктів
725862
  Воловодюк С.С. Макроекономічний розвиток будівельно-індустріального комплексу у забезпеченні економічного зростання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
725863
  Попова В.В. Макроекономічний розвиток як результат комбінації виробничих факторів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-135. – ISBN 966-614-021-7
725864
  Литвицький В. Макроекономічний тандем: протиріччя руху // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 3-11.
725865
  Ткаченко Н.Б. Макроекономічні аспекти державних закупівель / Н.Б. Ткаченко, Ю.М. Уманців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 82-88
725866
  Федірко М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 32-39. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
725867
  Жаліло Я.А. Макроекономічні аспекти конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 41-52. – ISBN 966-614-021-7
725868
  Слухай С. Макроекономічні аспекти міжбюджетних трансфертів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 16-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
725869
  Савич В.І. Макроекономічні аспекти розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі чинники макросередовища житлової іпотеки в Україні. The some factors of environment of housing mortgage in Ukraine are analized in article.
725870
  Любіч О.О. Макроекономічні аспекти фінансової стабільності України / О.О. Любіч, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 16 назв
725871
  Вороніна Ю.Є. Макроекономічні аспекти функціонування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 56-60. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
725872
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 293 л. – Додатки: л. 213-293. – Бібліогр.: л. 191-212
725873
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
725874
  Желюк Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики / Т. Желюк, А. Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 70-79. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
725875
  Шинкарук Л.В. Макроекономічні диспропорції України: особливості формування та механізм регулювання : монографія / Л.В. Шинкарук, А.А. Вдовічен ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 341-373. – ISBN 978-617-7611-26-3
725876
  Зимовець В.В. Макроекономічні диспропорції, фінансовий ринок та інвестиційна активність в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 69-75.
725877
  Данилюк В.О. Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
725878
  Царук О.В. Макроекономічні ефекти державного боргу як об"єкт статистичного вивчення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-25. – Бібліогр.: 9 назв
725879
  Федірко Н. Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України / Н. Федірко, А. Константінова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 155-179. – ISSN 1811-9824
725880
  Женчак О. Макроекономічні ефекти старіння населення країн СНД // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 215-222. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
725881
  Голюк В.Я. Макроекономічні ефекти сучасної валютної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-193. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Висвітлено особливості валютної політики в Україні протягом 1999-2001 рр. у контексті її впливу на макроекономічну ситуацію у державі.
725882
  Безтелесна Л.І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
725883
  Ковальчук Т. Макроекономічні й фінансові проблеми суверенної України : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 15-33 : Табл.
725884
  Горбачук В. Макроекономічні методи / В. Горбачук. – Київ : Альтерпрес, 1999. – 263 c. – ISBN 966-542-166-2
725885
  Горбачук Василь Макроекономічні методи: теорії та застосування / Горбачук Василь; Нац.тех.ун-т Укр."КПІ".Фіз.-техн.ін-т.Інформ.аген.США.Амер.рада по співроб.у гал.освіти та вивч.мов. – Київ : Кий, 2000. – 271с. – ISBN 966-7161-36-6
725886
  Трощинський П.В. Макроекономічні механізми забезпечення євроінтеграційного курсу країн Центральної і Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-55. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес економічної трансформації країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Визначено макроекономічні механізми забезпечення їх євроінтеграційного курсу. Проаналізовано елементи досвіду стабілізації країн ЦСЄ, які корисно враховувати Україні при ...
725887
  Харламова Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 232-239. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
725888
  Козюк В. Макроекономічні наслідки експоненціальних трендів глобальних фінансових дисбалансів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35 : Рис. – ISSN 0131-775Х
725889
  Кирилич Ю. Макроекономічні наслідки фінансової лібералізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 65-69. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Окреслено основні ефекти від фінансової лібералізації на макроекономічну ситуацію.
725890
  Гриценко А. Макроекономічні основи удосконалення податкової політики та її вплив на міжбюджетні відносини // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.10-12
725891
  Лебеда Т.Б. Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
725892
  Цап М.В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 35-40. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено узагальненню обсягів та рівня імпортозалежності економіки України, ідентифікації чинників імпортозаміщення. Проаналізовано обсяги внутрішнього виробництва, роздрібного товарообороту, доходів і витрат населення. Зроблено висновки щодо ...
725893
  Мігай Н.Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
725894
  Шинкарук Л. Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 61-69 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
725895
  Фещук С.Л. Макроекономічні показники за І півріччя 2000 року / С.Л. Фещук, Р.П. Кайдашев // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 75-97 : табл.
725896
  Чугаєв О. Макроекономічні показники нових країн-членів у контексті розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні макроекономічні наслідки розширення ЄС для країн Балтії та Центральної Європи. Розглянуто зростання ВВП, безробіття, інфляцію, баланс державного бюджету і баланс поточного рахунку. Здійснено загальну оцінку рішення вступу до ЄС. The ...
725897
  Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-69
725898
  Михайлик О.М. Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів в будівництві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 105-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)
725899
  Карабаза І.А. Макроекономічні причини невизначеності на світовому ринку залізорудної сировини // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 118-121
725900
  Сергієнко О.М. Макроекономічні проблеми виробництва ВВП України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 26-30
725901
  Пітюлич М.І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М.І. Пітюлич, В.А. Шинкар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 43-51. – ISSN 1562-0905
725902
  Шинкар В.А. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах ринкової економіки / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 8-12. – (Економіа ; Вип. 25)
725903
  Вакуленко І.О. Макроекономічні проблеми організації закупівель за державні кошти // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 27-30. – ISBN 978-617-645-233-1
725904
  Пивоваров М.Г. Макроекономічні проблеми розвитку малих підприємств у аграрному комплексі / М.Г. Пивоваров, П.В. Сироватка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 258-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
725905
  Савка Н.В. Макроекономічні проблеми розвитку підприємництва у перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.03 / Савка Н. В.; МО Укр. Льв.ДУ. – Львів, 1997. – 25л.
725906
  Богдан Т.П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 86-98. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
725907
  Олійник Д.І. Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 31-41. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
725908
  Панчишин С. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С. Панчишин, М. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 3-9. – ISSN 2078-5860
725909
  Шевчук В.О. Макроекономічні ризики прискореної акумуляції зовнішнього боргу в економіці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 159-166
725910
  Куклік К.А. Макроекономічні ризики проектного фінансування у контексті фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 29-37. – ISSN 1993-6788
725911
  Ковальчук Т. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи вимірювання, шляхи мінімізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
725912
  Бублик Є.О. Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
725913
  Біленко Ю. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 218-230. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
725914
  Жихор О. Макроекономічні тенденції функціонування трансформаційної економічної системи України / О. Жихор, Д. Жерліцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Проведено класифікацію за періодами функціонування трансформаційної економічної системи України на основі ключових макроекономічних показників. Досліджені макроекономічні тенденції щодо функціонування і розвитку економіки України в умовах ...
725915
  Литвицький В. Макроекономічні тренди 2004 року : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-16. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-2005
725916
  Литвицький В. Макроекономічні тренди кінця 2001 року : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 37-40. – ISSN 1605-2005
725917
   Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості : матеріали засідання круглого столу (16 трав. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайтятості України ; [за заг. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 76 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-063-0
725918
  Карп"юк О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 45-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
725919
  Громов В.Б. Макроекономічні умови рівноважності споживчого попиту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 52-61
725920
  Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 128-141


  Розкрито сутність поняття "стійкість економічної системи". Досліджено макроекономічні умови її формування. Сформульовані основні тенденції світогосподарського устрою, які зумовлюють підвищений ризик дестабілізації національних економік. Визначено ...
725921
  Макаренко І.П. Макроекономічні умови формування та управління розвитком НІС : монографія / І.П. Макаренко ; Ін-т еволюційної економіки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 320 с. – На обкл.: Анатомія економічних криз у контексті інноваційних процесів. – ISBN 978-966-1648-20-2
725922
  Штань М.В. Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6814
725923
  Борисюк К.М. Макроекономічні фактори формування та розвитку ринку іпотеки в Україні / К.М. Борисюк, М.О. Бурмака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 38-43
725924
  Калінкова І.Ю. Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
725925
  Лютий І.О. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / І.О. Лютий, А.С. Криклій, І.Є. Януль // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр.: 9 назв
725926
  Стирський М.В. Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах Центральної та Східної Європи. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
725927
  Копич Р. Макроекономічні чинники фіскальної політики країн з перехідною економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 315-323. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
725928
  Гайдуцький А. Макроекономічні чинники формування міграційного капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
725929
  Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 44-60. – ISSN 1605-7988
725930
  Зимовець В. Макроекономфічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні / В. Зимовець, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-57
725931
  Тэн В.А. Макрозообентос озера Марка-Коль и использование его рыбами : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Тэн В.А.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
725932
  Каменев А.Г. Макрозообентос Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и его продукция : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Каменев А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
725933
  Шевцова Л.В. Макрозообентос устьевых участков притоков Десны / Л.В. Шевцова, В.Ю. Яворский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 712-719 : Рис. – ISBN 966-521-129-3
725934
  Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009. – 181 л. – Библиогр.: л. 156-181
725935
  Буренкова К.В. Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту ( 2 ) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Буренкова К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
725936
  Короткий В.А. Макроісторія України в мікровимірах Університету Св. Володимира : (слово від упорядників) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 7-18. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
725937
   Макрокинетика процессов в пористых средах : топливные элементы. – Москва : Наука, 1971. – 363 с.
725938
  Кублановский В.С. Макрокинетика разряда комплексных ионов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.05 / Кублановский В.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1981. – 48л.
725939
  Загуба В.Я. Макрокінетика окиснення сажі в присутності карбонатів лужних металів / В.Я. Загуба, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 55-60. – ISBN 966-594-601-3
725940
   Макрокінетика окиснення сажі киснем у присутності SiO2 / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, Л.Л. Педь, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-43. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено макрокінетику окиснення вуглецю киснем повітря у присутності діоксиду кремнію. Проведено оцінку можливості застосування макрокінетичного рівняння для обробки експериментальних даних з окиснення вуглецю з домішками.
725941
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
725942
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
725943
  Культин Н.Б. Макрокоманды MS Word / Н.Б. Культин. – Санкт-Петербург : BHV, 1998. – 304с. – ISBN 5-7791-0071-3
725944
  Гончарук Т.І. Макроконкурентоспроможність економіки: система показників та ії використання // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 17-19.
725945
  Фокін С. Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажу в оригіналі і перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси)


  Статтю присвячено аналізу тих мовленнєвих характеристик персонажа у вихідному й цільовому текстах, що набувають функціональної значущості завдяки регулярній реалізації в контексті всього художнього тексту, зокрема, це так звані мовні аномалії та ...
725946
  Стельмащук Г. Макрокосм Марти Сухані // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 379-382. – ISSN 2225-3246
725947
  Свербигуз В. Макрокосмічні моделі гетьманскої держави : до історії розвитку національних політико-філософських вчень кінця 17 ст. / Володимир Свербигуз. – Київ : Видавництво Аратта, 2009. – 36 с. – ISBN 978-966-8475-37-5
725948
  Жоробекова Ш.Ж. Макролигандные свойства гуминовых кислот / Ш.Ж. Жоробекова. – Фрунзе, 1987. – 194с.
725949
  Шевченко Р.И. Макролокализация пластической деформации в поли- и монокристаллах при знакопеременном кручении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.046 / Шевченко Р. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
725950
   Макромасштабные атмосферные процессы и среднесрочные прогнозы погоды в Арктике. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 252с.
725951
  Лепеха И.Г. Макромасштабные условия возникновения летних температурных аномалий : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 55-62 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
725952
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – Минск, 1978. – 192с.
725953
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 216с.
725954
  Горленко М.В. и др. Макромицеты Звенигородской биологической станции МГУ / М.В. и др. Горленко. – М, 1989. – 82с.
725955
  Эльчибаев А.А. Макромицеты севера Киргизии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биолнаук: / Эльчибаев А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по ботан.профилю Отдел.боил.наук. – Ташкент, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
725956
  Мартиненко С.В. Макроміцети дощових колекторних систем міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 2227-3220
725957
  Соломахіна В.М. Макроміцети урочищ зміїні та шелестові острови Канівського заповідника : біологія / В.М. Соломахіна, М.М. Пруденко, М.В. Кожушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-15 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
725958
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2003. – 192л. + Додатки: л.191-192. – Бібліогр.: л.167-190
725959
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
725960
  Ляшенко И.Н. Макромодели экономического роста / И.Н. Ляшенко. – К., 1979. – 152с.
725961
   Макромоделирование аналоговых интегральных микросхем. – Москва, 1983. – 247 с.
725962
   Макромоделирование интегральных микросхем / В.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, Ю.В. Королев, И.А. Ющенко; Королев Ю.В. – Київ : Техніка, 1985. – 112 с.
725963
  Казанцев С.В. Макромоделирование расширенного воспроизводства. / С.В. Казанцев. – Новосибирск, 1980. – 208с.
725964
  Василенко О.В. Макромоделі на основі в-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Василенко О.В.; НТУУ"КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
725965
  Олива О.В. Макромоделі нелінейних динамічних систем із неперіодичними процесами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Олива О.В.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
725966
  Лихоліт О.М. Макромоделювання надходжень податку на прибуток підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на макрорівні. Достовірність моделі проілюстровано на прикладі розрахунку податку за даними Держказначейства (бюджетні звіти), Держкомстату (бухгалтерські звіти) та Державної ...
725967
  Шмалій Сергій Леонідович Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Шмалій С.Л.; Нац. технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
725968
  Шмалій С.Л. Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Сергій Леонідович Шмалій; Нац. техн. ун=т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
725969
  Селепина Й.Р. Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.09 / Селепина Й.Р. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
725970
   Макромодель и прогноз развития экономики Украины. – Киев, 1992. – 97с.
725971
   Макромолекуды клеток и вирусов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 138 с. : табл.
725972
  Моравец Г. Макромолекулы в растворе / Г. Моравец. – М., 1967. – 398с.
725973
  Калнинь М.М. Макромолекулы и надмолекулярное строение полимеров / М.М. Калнинь. – Рига, 1988. – 144с.
725974
   Макромолекулы на границах раздела фаз. – Киев, 1971. – 264 с.
725975
  Строковская Л.И. Макромолекулярная структура и инфракционность ДНК вируса ядерного полиэдроза большой вощинной моли. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Строковская Л.И.; АН УССР.Ин-т молекулярн.биологии и генетики. – К, 1978. – 23л.
725976
  Помогайло А.Д. Макромолекулярные металлохелаты / А.Д. Помогайло, И.Е. Уфляну. – М., 1991. – 302с.
725977
  Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции / Н.А. Платэ. – М., 1977. – 255с.
725978
   Макромонитор СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-36. – ISSN 2074-6040
725979
  Рудік Г. Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) еx sіtu / Г. Рудік, В. Березкіна, В. Меньшова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень макроморфологічних особливостей вегетативних і генеративних органів 9 видів підродини Lamioideae Harley, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. Досліджені види мають різні таксономічні ранги і різні ...
725980
  Сірук М. Макрон vs Ле Пен / М. Сірук, О. Титаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 3


  Які уроки мають винести українськиі політики з президентських виборів у Франції?
725981
  Степанчук І. МАКРОн і мікро. Петро Порошенко з офіційним візитом побував у Парижі вже втретє // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 43). – С. 8


  "Сам напросився: що пишуть про зустріч Зеленського з Макроном у самій Франції. Минулої п’ятниці, 12 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся в Парижі з президентом Франції Макроном. Увечері того ж дня з французьким колегою зустрівся ...
725982
  Леві Макрон і постреволюційна ідея / Леві, Бернар-Анрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  На новогот президента покладається завдання: мріяти, винаходити, займатися мистецтвом "починань".
725983
  Бершидский Л. Макрон намерен положить конец расширению ЕС // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 3


  "Французское правительство предоставило четкие разъяснения слов президента Макрона о реформе процесса вступления в Европейский Союз: реформирование он считает необходимым предварительным условием дальнейшего расширения блока. Речь не идет о ...
725984
  Мендрас М. Макрон: "Вікно можливостей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 11


  Експерт - про очікування французів від нового президента і його роль на міжнародній арені.
725985
  Корнєєв Д.Ю. Макронебезпека на мікрорівні / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 23-24. – ISSN 1605-9875
725986
  Литвицький Валерій Макропейзаж економіки в зеніті року // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-34. – ISSN 1728-6220
725987
   Макроплактон и нектон тропической Атлантики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 201 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-200
725988
  Найдьонова Л.А. Макропоетика грецьких народних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 223-230.
725989
  Ковпік С.І. Макропоетика духовності героя у слов"янській драматургії 19 століття. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 200-205. – ISBN 978-966-188-046-6
725990
  Дмитрієва В.А. Макропоказники економіки України: індикатори спаду / В.А. Дмитрієва, Ю.А. Басс // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
725991
  Драган-Іванець Макропомилки на сторінках всеукраїнської газети "Експрес" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 270-275. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
725992
  Никитин Ю.С. Макропористые адсорбенты на основе кремнезема для газовой и жидкостной хроматографии молекул и полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1975. – 39л.
725993
  Шатровский Л.И. Макропрограммирование в вычислительной среде ДОС/ЕС. / Л.И. Шатровский. – М., 1979. – 238с.
725994
  Браун П.Д. Макропроцессоры и мобильность программного обеспечения / П.Д. Браун. – Москва, 1977. – 253с.
725995
  Науменкова С.В. Макропруденциальный банковский надзор и условия обеспечения его эффективности / С.В. Науменкова, Е.Ю. Цыцык // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 66-72. – ISSN 1683-1942
725996
  Полікарпова О.С. Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 327-335. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макропруденційну політику центральних банків, висвітлено алгоритм прийняття рішень щодо застосування макропруденційних інструментів та їх класифікацію, пов"язаних із забезпеченням фінансової стабільності системи та окремих її ...
725997
  Жердецька Л.В. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 239-246. – ISSN 2313-4569
725998
  Богдан Т.П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління : фінансово-економічне регулювання / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 14-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
725999
  Шкляр А.І. Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
726000
  Пацера М. Макропруденційний аналіз - важливий елемент фінансової стабільності : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 41-42
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,