Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
726001
  Губерский Л. "Максим Горький в свое время сказал: "Шевченко знал все. А если чего-то не знал, то чувствовал". Очень символично..." / беседу вела В. Киртока // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 12 марта (№ 43). – С. 10


  "...5 марта исполнилось 75 лет со дня присвоения Киевскому национальному университету имени великого Кобзаря".
726002
  Лебин Б. "Максим Перепелица". Очерк о фильме / Б. Лебин. – Москва : Искусство, 1956. – 29 с.
726003
  Горчаков О.А. "Максим" выходит на связь / О.А. Горчаков. – Ростов -на-Дону, 1969. – 343с.
726004
  Горчаков О.А. "Максим" не выходит на связь : (повесть о невыдуманном подвиге) / О.А. Горчаков. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 287с.
726005
  Ивонина М.Ю. "Максимы и анекдоты" С.Р.-Н. Шамфора как собрание текстов с двойной сферой функционирования (к проблеме соотношения речевого и литературного жанров) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 140-148. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
726006
  Самійленко Л. "Макчервонийвросі..." Або про душу, яку "...пронизує дика ностальгія" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 10


  Письменниця Марина Гримич, перш за все, - професійний науковець.
726007
  Іваненко В.В. "Мала відлига" П.Ю. Шелеста: міф чи реальність? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 180-189. – ISSN 2077-1800
726008
  Патриляк І. "Мала війна" Українського повстанського руху та націоналістичного підпілля з радянським режимом у перші повоєнні роки (1946-1947) // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 150-194. – ISBN 978-966-2601-32-9
726009
  Тендітна Н.М. "Мала проза" Олеся Ульяненка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 262-265. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
726010
  Лабович Л. "Мала пташечка, невеліченька..." // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 35-38. – ISSN 1230-2759


  Світ пташок в українських говірках Підляшшя.
726011
  Лабович Л. "Мала пташечка, невеліченька..." (Світ пташок в українських говірках Підляшшя) // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 29-34. – ISSN 1230-2759
726012
  Лабович Л. "Мала пташечка, невеліченька..." (Світ пташок в українських говірках Підляшшя) // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 4 (146). – С. 31-36. – ISSN 1230-2759
726013
  Колішко І. "Мала судова реформа" - перший крок до побудови нової системи правосуддя / І. Колішко, Р. Куйбіда // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-20
726014
  Мацак І.К. "Мала" теорема та "велика" помилка П"єра Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 40-48. – ISSN 1029-4171
726015
  Ткаенко В. "Маланка" на теренах Південно-Західного Поділля / В. Ткаенко, М. Юрійчук // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 155-158. – ISSN 2313-8505
726016
  Яцимирский Б.М. "Маланка", как вид святочного обрядового ряжения / Б.М. Яцимирский. – С. 46-77
726017
  Ворошилов С.И. "Малая коалиция" у власти в ФРГ / С.И. Ворошилов. – Ленинград, 1972. – 32с.
726018
  Почапська О. "Маленька дівчинка" : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 105-107
726019
  Колесова Е.Е. "Маленькая Япония" в Новой Зеландии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 58-63. – ISSN 0321-5075


  В последние годы Новая Зеландия наряду с другими странами стала точкой притяжения для японских студентов.
726020
  Тихменева Т.С. "Маленькие журналы" и социалистический журан "Мэссиз" и их роль в литературном процессе США 10-ых годов 20 в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тихменева Т. С.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
726021
  Тун Лили "Маленькие люди" в китайской литературе о чиновниках (на примере романа Сяо ЖэньФу "Судьба чиновника") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 160-164
726022
   Мак-Таггарт (Mc Taggart) Джон Елліс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 809-810. – ISBN 966-316-069-1
726023
  Щуревич О.І. Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 293-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
726024
  Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 53-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
726025
  Милинчук В.К. Макрорадикалы. / В.К. Милинчук. – М., 1980. – 263с.
726026
  Гордош А. Макрорегион Дуная на карте Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 54-61. – ISSN 0201-7083
726027
  Белоусов В.Н. Макрорельеф и новейшие структуры юго-восточной части Восточного Саяна и Присаянья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Белоусов В.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 30л.
726028
  Корбозерова Н.М. Макроречення в сучасній іспанській мові / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 95-96. – ISBN 966-581-373-0
726029
  Шендерівська Л.П. Макрорівневі чинники,які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 139-143 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
726030
  Королев В.А. Макросейсмика Крымских землетрясений 1927 г. и сейсмическое микрорайонирование / В.А. Королев, А.М. Скляр, В.С. Князева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
726031
  Чалий О. Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей / О. Чалий, В. Ільєнко, С. Щербіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження макросейсмічних проявів відчутного землетрусу на території Сумської та Полтавської областей, який відбувся 03.02.2015 р. о 07 год. 56 хв. місцевого часу. Магнітуда М=4.6, інструментальні географічні широта й довгота: ...
726032
  Головкін Б.М. Макросередовищні детермінанти криміногізації психології та свідомості молодіжних кіл у відношенні збагачення засобами кримінального насильства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 448-454. – ISSN 1563-3349
726033
  Кобзістий П.І. Макросиноптичні умови формування полів опадів на Україні у літній період року / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 29)
726034
  Тодорой Д.Н. Макросистема ЕС-77 / Д.Н. Тодорой, А.В. Ахегукян. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 196с.
726035
  Єременко О. Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка
726036
  Кучерявый В.И. Макроскопическая кинетика и моделирование промышленных хемосорбционных процессов, протекающих в противоточных колоннах с насадкой : Автореф... канд. техн.наук: / Кучерявый В.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 14л.
726037
  Кабанов А.С. Макроскопическая теория кристаллизации переохлажденных жидкостей и ее метеорологические приложения. / А.С. Кабанов. – Л, 1989. – 72с.
726038
  Власов А.А. Макроскопическая электродинамика : учеб. пособие / А.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 228 с.
726039
  Галицкий В.М. Макроскопическая электродинамика / В.М. Галицкий, В.М. Ермаченко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 158 с.
726040
  Гегузин Я.Е. Макроскопические дефекты в металлах / Я.Е. Гегузин. – М, 1962. – 252с.
726041
  Левицкий Ю.Т. Макроскопические дефекты кристаллической структуры и свойства материалов / Ю.Т. Левицкий. – Москва : Наука, 1988. – 200 с.
726042
  Карнюшин В.Н. Макроскопические и молекулярные процессы в газовых лазерах / В.Н. Карнюшин, Р.И. Солоухин. – Москва : Атомиздат, 1981. – 200 с.
726043
  Носов В.Г. Макроскопические квантовые эффекты в атомных ядрах / В.Г. Носов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 206 с.
726044
  Кресин В.З. Макроскопические квантовые явления / В.З. Кресин, д-р физ.-мат. наук, проф. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 8 : Серия "Физика")
726045
  Максимов В.М. Макроскопические наблюдаемые и динамика в алгебраической статистической механике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Максимов В. М.; ЛГУ. – Л., 1977. – 21л.
726046
  Криводубский В.Н. Макроскопический турбулентный диамагнетизм и стабильность солнечных пятен // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 46-48
726047
  Ванин С.И. Макроскопическое строение и физико-механические свойства древесины некоторых древесных пород Азербайджана. / С.И. Ванин. – Ереван, 1948. – с.
726048
  Криводубський В. Макроскопічні структури в природі і на Сонці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-30. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд явищ самоорганізації в природі, зумовлених негативною турбулентною в"язкістю плазми. Проаналізовано роль маломасштабного ?2 ефекту Крейчнана в утворенні дискретних магнітних полів у сонячній конвективній зоні (СКЗ). Останній ефект ...
726049
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 170 л. – Бібліогр.: л. 150-170
726050
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
726051
  Хусаинов Б.С. Макросредства в языке Ассемблера ЕС ЭВМ / Б.С. Хусаинов. – М., 1978. – 94 с.
726052
  Цімерман О. Макростатистичні дані застосування нового Кодексу про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 35
726053
  Воробьев В.И. Макроструктура облачного покрова северного полушария / В.И. Воробьев. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1990. – 220 с.
726054
  Лось О.М. Макроструктура російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 172-181


  У статті описано макроструктури перекладних російсько-українських словників 20-х рр. ХХ ст. Проаналізовано типові та інноваційні елементи макроструктур, характерних для тогочасних лексикографічних праць. Описано і детально проаналізовано макроструктуру ...
726055
  Бакалин Ю.И. Макроструктура стеклоємаливых покріытий / Ю.И. Бакалин. – Минск, 1978. – 126с.
726056
  Кущ Е.О. Макроструктури упередженого дискурсу американських, британських і російських політиків // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 145-150
726057
  Крючкова І.В. Макроструктурне інституційне табло економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – C. 7-30. – ISSN 1605-7988
726058
  Крючкова І.В. Макроструктурний дизайн економік України та країн ОЕСР // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-28. – ISSN 1605-7988
726059
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36 : Табл. – ISSN 0131-775Х
726060
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36. – Бібліогр.: с. 27-30, 36. – ISSN 0131-775Х


  Визначено особливості динаміки і структури інвестиційного процесу в корпоративному секторі України. Проведено порівняльне оцінювання інвестицій, випуску та доданої вартості в розрізі видів економічної діяльності. З використанням здобутих результатів ...
726061
  Крючкова І.В. Макроструктурні чинники гальмування економічного зростання України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
726062
  Ошанин С.Л. Макросъемка в природе / С.Л. Ошанин, В.Н. Танасийчук. – Москва : Искусство, 1973. – 127с.
726063
  Козюк В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 7-22. – ISSN 1818-5754
726064
  Герасимова О. Макроуправління бізнес-процесами банку як результат формоутворень клієнтської бази : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 10 назв
726065
  Наливайко Л.Е. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної окраїни Донбаса / Л.Е. Наливайко; Відп. ред. Кудрявцев И. – Київ : Український геологічний трест
Ч. 2 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1936. – 55с.
726066
  Наливайко Л.Є. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної скраїни Донбаса / Л.Є. Наливайко; Відп. ред. Пятницький. – Київ : Український Н.-Д. геолого-розвідковий інститут
Ч. 1 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1935. – 36с.
726067
  Покровская Т.Н. Макрофитные озера и их евтрофирование / Т.Н. Покровская, Н.Я. Миронова, Г.С. Шилькрот; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 153с.
726068
  Ткаченко Ф.П. Макрофитобентос северо-западной части Черного моря (флора, распространение, экология, перспективы практического использования) : Дис. ... д-ра биологических наук. Спец. 03.00.05 - ботаника / Ткаченко Н.П.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 404л. + Додатки: л. 333-404. – Библиогр.: л. 275-332
726069
   Макрофиты-индикаторы изменений природной среды. – Киев : Наукова думка, 1993. – 434с.
726070
  Штань М. Макрофінансова політика в умовах глобальних дисбалансів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 69-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
726071
  Лук"яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки / Лук"яненко І.Г., Фарина О.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-168. – ISBN 978-966-2410-75-4
726072
  Тропіна В. Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
726073
  Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування : навч. посібник / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер ; за наук. ред. В.М. Федосова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 282-286. - На обкл. : До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 271-274 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-503-6
726074
  Котіна Г.М. Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики / Г.М. Котіна, М.М. Степура, В Т. Табакова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 115-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
726075
  Рудик Н.В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2222-0712
726076
  Коломієць Г. Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 29-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
726077
  Маслова Т. Макрофінансові проблеми глобального старіння населення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
726078
  Козюк В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 8-22. – ISSN 2305-7645
726079
  Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря : (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання): автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.05 / Ткаченко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
726080
  Боярина Н.И. Макрофлористические зоны среднего и верхнего карбона (пенсильванской подсистемы) Донецкого бассейна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-35 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
726081
  Сайгак В.П. Макроформы рельефа и вращение Земли / В.П. Сайгак. – Минск, 1980. – 75с.
726082
  Миненко И.Б. Макрофотография / И.Б. Миненко. – М., 1960. – 176с.
726083
  Раногаец Ф. Макроцвиттер-ионная полимеразация метакрилнитрила инициированная триэтилфосфином. : Автореф... канд.хим.наук: 075 / Раногаец Ф.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
726084
  Кравченко А.І. Макроцикли як локуси інтертексуального смислоутворення (на матеріалах ансамблевої творчості України останньої третини XX - початку XXI століть) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 413-420. – ISSN 2226-2180


  " Наукова новизна. Виявлено розгортання символічних макроциклів у гіпертекстових вимірах музичної свідомості. Підкреслено значення цих процесів у оновленні семіотики і семантики сучасної музичної культури при одночасному збереженні традицій ...
726085
  Зайченко А.М. Макроциклические трихотеценовые микотоксины = Macrocylic trichothecene mycotoxins : монография / А.М. Зайченко, Е.В. Андриенко, Е.С. Цыганенко; НАНУ.Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 2008. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0808-3
726086
  Абдуллабеков И.Н. Макроциклические эфиры в реакциях нуклеофильного замещения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абдуллабеков И.Н.; Азерб. ин-т. нефти и химии. – Баку, 1978. – 25л.
726087
  Гирс А.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов / А.А. Гирс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 488с.
726088
  Дыдина Л.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов малой заблаговременности для Арктики : автореф. дис. ... доктора геогр. наук / Дыдина Л.А. ; Аркт. и Антаркт. науч-исслед. ин-т. – Ленинград, 1963. – 35 с.
726089
   Макроэволюция : (материалы 1 Всесоюзной конференции по проблемам эволюции). – Москва : Наука, 1984. – 251 с.
726090
  Геблер И. Макроэкономика / И. Геблер. – К, 1993. – 394с.
726091
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; [ пер. с англ. в. Лукашевича и др. ; под общ. ред. Б. Лисовика ]. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1994. – 408 с. – ISBN 5-88770-007-6
726092
  Мэнкью Г.Н. Макроэкономика = Macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; Общ. ред. Р.Г. Емцова, И.М. Албеговой, Т.Г. Леоновой ; [ пер. с англ. ]. – Москва : МГУ, 1994. – 736с. – ISBN 5-211-03213-6
726093
  Тимошенко И.И. Макроэкономика / И.И. Тимошенко. – К., 1995. – 96с.
726094
   Макроэкономика. – Харьков, 1996. – 227с.
726095
   Макроэкономика : Учебник. – Санкт-Петербург : Поиск, 1997. – 380с. – ISBN 5857330866
726096
  Шишов А.Л. Макроэкономика : Учебник / А.Л. Шишов; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : Тандем; Экмос, 1997. – 320с. – ISBN 5881240057
726097
   Макроэкономика : Учебник. – Изд. 2-е. – Санкт- Петербург : СПбГУЭФ, 1997. – 719с. – ISBN 5-7310-0766-7
726098
  Соболев В.М. Макроэкономика : Учеб. пос. для студ. экон. вузов и фак-в / В.М. Соболев; МО Украины. – Харьков : Студцентр, 1997. – 224 с. – ISBN 5-7763-8288-2
726099
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; Пер. с англ.Лукашевича. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1997. – 408с. – ISBN 5-88770-010-6
726100
  Дорнбуш Р. Макроэкономика : Учебник / Р. Дорнбуш, С. Фишер; Под ред. С.П.Карпова. – Москва : МГУ: Инфра-М. – ISBN 5862254420
т.1. – 1997. – 784 с
726101
   Макроэкономика : Учебник для студ.вузов / Л.С. Тарасевич, В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; Общ.ред.Л.С.Тарасевича. – Изд.3-е,перераб.и доп. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 1999. – 656с. – ISBN 5-7310-1080-3
726102
  Луссе А.В. Макроэкономика : Учебное пособие / А.В. Луссе. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240с. – (Краткий курс). – ISBN 5-8046-0154-7
726103
  Агапова Т.А. Макроэкономика : Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина; Под.общ. ред. А.В. Сидоровича. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 448с. – (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 5-85509-050-Х
726104
  Макаренко И.П. Макроэкономика : модели и цифры (на примере экономики Украины) / И.П. Макаренко; Ин-тут эволюционной экономики. – Киев, 2002. – 142с. – ISBN 966-7865-20-7
726105
  Агапова Т.А. Макроэкономика : Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина; Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова; Под.общ. ред. А.В. Сидоровича. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2002. – 448с. – (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 5-85509-050-Х
726106
  Корнейчук Б.В. Макроэкономика : Тексты и задачи / Б.В. Корнейчук, Л.Г. Симкина. – Санкт-Петербург. Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 224с. – (Учебники. Высшая школа). – ISBN 5-7654-2232-2; 5-94849-283-4
726107
  Тарасевич Л.С. Макроэкономика : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по экон. спец. / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский ; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и финансов (ФИНЭК). – Москва : Юрайт, 2003. – 653 с. – ISBN 5-94879-032-0
726108
  Бутук А.И. Макроэкономика : Учебное пособие / А.И. Бутук. – Киев : Знання, 2004. – 521с. – ("Высшее образование 21 века"). – ISBN 966-8148-43-6
726109
  Задоя А.А. Макроэкономика : Учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – Киев : Знання, 2004. – 374с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-620-200-Х


  Раскрываються наиболее важные принципы, закономерности и особенности экономической жизни общества. Для студентов высших учебных заведений
726110
  Задоя А.А. Макроэкономика : Учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 2-е изд., стер. – Київ : Знання, 2006. – 368с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-620-236-0
726111
  Задоя А.А. Макроэкономика : учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2008. – 381. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-966-620-265-2


  Раскрываются наиболее важные принципы, закономерности и особенности экономической жизни общества. Для студентов высших учебных заведений
726112
  Вечканов Г.С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2008. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 287-288. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-388-00461-1
726113
  Довгаль Е.А. Макроэкономика : учеб. пособие для студ. экономических спец. [высших учеб. заведений] / Е.А. Довгаль ; Народная украинская акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 299, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 293-296. – ISBN 978-966-8558-89-4
726114
  Клименко Е.Н. Макроэкономика : учеб. пособие для самостоят. изучения дисциплины для иностр. студентов всех направлений подгот. / Клименко Е.Н., Крюкова О.Н., Бриль М.С. ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. – Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – 219, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 218-219. – ISBN 978-966-676-530-0
726115
  Базилевич В.Д. Макроэкономика : учебник / В. Базилевич, Е. Базилевич, Л. Баластрик ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання, 2015. – 694, [2] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Сер. осн. в 2004 г. – Библиогр. в конце частей. – ("Классический университетский учебник"). – ISBN 978-617-07-0085-8


  Для студентів економічних спеціальностей
726116
  Бункина М.К. Макроэкономика (Основы экономической политики) : Учебник / М.К. Бункина, В.А. Семенов. – Москва : ДИС, 1997. – 320 с. – ISBN 5-86509-055-О
726117
  Дадаян В.С. Макроэкономика для всех / В.С. Дадаян. – М, 1996. – 304с.
726118
  Бролл У. Макроэкономика Украины: оценка тенденций / У. Бролл, А. Ферстер // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т.6, №1. – С. 55-65. – ISSN 1684-906Х
726119
  Макаренко И.П. Макроэкономика. : Модели и цифры (на примере экономики Украины) / И.П. Макаренко; Ин-тут эволюционной экономики. – Київ, 2000. – 94с. – Бібліогр.: С.92-93
726120
  Сакс Д.Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Д.Д. Сакс, Ф.Б. Ларрен. – Москва : Дело, 1999. – 848с. – ISBN 5-7749-0147-5
726121
  Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст. : Учебник / М. Бурда, Ч. Виплош. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Судостроение, 1998. – 544с. – ISBN 0-19-877469-9
726122
  Костюк В.Н. Макроэкономика: приспособление и становление / В.Н. Костюк. – Одесса, 1995. – 146с.
726123
  Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические схемы : Учеб. пособие для вузов / В.Ф. Протас. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 271с. – ISBN 5-85173-107-9
726124
  Мэнкью Н.Г. Макроэкономист как ученый и инженер // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 86-103. – ISSN 0042-8736
726125
  Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2004. – № 10. – С. 4-31. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 0042-8736
726126
  Скрипниченко М.И. Макроэкономическая сбалансированность и критические дисбалансы в экономике Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 2 (631). – С. 4-23. – ISSN 0131-7741


  Очерчены подходы к формализации макроэкономических балансов. Предложена матрица аналитических соотношений макроэкономических счетов. Раскрыты особенности межсекторного взаимовлияния факторов развития в системе совместимых уравнений по показателям, ...
726127
  Улюкаев А.В. Макроэкономическая ситуация и задачи денежно-кредитной политики на этапе инвестиционного роста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 14-25. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
726128
  Логинов В. Макроэкономическая стабилизация и ее социальные последствия: динамика социально-экономического развития России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-16.
726129
  Логинов В. Макроэкономическая стабилизация и социальная справедливость как условие поступательного развития России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 18-36.
726130
   Макроэкономическая статистика : Учебное пособие. – Москва : Дело, 2000. – 336с. – ISBN 5-7749-0201-3
726131
  Лейонхуфвуд А. Макроэкономическая теория в двадцатом столетии: основные вехи развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 11. – С. 26-45. – ISSN 0042-8736
726132
   Макроэкономическая теория и анализ конкретных ситуаций. – Москва : Экономический фак-тет МГУ,ТЕИС, 2000. – 254с. – ISBN 5-7218-0321-5


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
726133
   Макроэкономические модели. – Киев, 1976. – 85 с.
726134
   Макроэкономические модели анализа. – Киев, 1986. – 99 с.
726135
  Глушков В.М. Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС / В.М. Глушков. – Москва : Статистика, 1975. – 160с.


  В работе изложены методы прогнозирования и управления дискретными процессами, представлены макроэкономические модели для предплановых ориентировок, модели планирования и оперативного управления. Рассматриваются проблемы управления трудовыми ресурсами и ...
726136
   Макроэкономические модели планирования и прогнозирования. – Москва : Статистика, 1970. – 470 с.
726137
  Носова О.В. Макроэкономические подходы к исследованию иностранных инвестиций в институциональной среде // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 91-99. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
726138
  Дробышевский С. Макроэкономические предпосылки реализации новой модели роста / С. Дробышевский, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 4-24. – ISSN 0042-8736
726139
  Холод Б.И. Макроэкономические пропорции стран Вишеградской групы и Украины: компаративный анализ / Б.И. Холод, А.А. Задоя // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 86-94. – ISSN 1993-6788
726140
  Левин П.К. Макроэкономические факторы возникновения долговой экономики // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 41-48. – ISSN 2074-6040
726141
  Зайкин В.С. Макроэкономическое моделирование народного хозяйства РСФСР / В.С. Зайкин, Г.Д. Казакевич. – Новосибирск, 1988. – 218с.
726142
  Ермилов А.П. Макроэкономическое прогнозирование в США / А.П. Ермилов. – Новосибирск, 1987. – 267с.
726143
  Кораблин С.А. Макроэкономическое равновесие стоимостные и ценовые пропорции. / С.А. Кораблин. – К., 1993. – 166с.
726144
  Олейник Я.Б. Макроэкономическое развитие Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
726145
  Синельников Ю.Б. Макрсизм-ленинизм и проблема личности / Ю.Б. Синельников. – Ташкент, 1969. – 88с.
726146
  Благоев Д. Макрсизм и проблемы художественного творчества / Д. Благоев. – М., 1986. – 380с.
726147
  Бонгданова Светлана МАКС - 2007: полезно и красиво : Актуальная тема / Бонгданова Светлана, Кононова Наталия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 22-25 : Фото
726148
  Кармен Р.Л. Макс Альперт. / Р.Л. Кармен. – М., 1974. – 120с.
726149
  Йоас Х. Макс Вебер и происхождение прав человека: исследование культурной инновации // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 1 (54). – С. 32-50. – ISSN 1029-8053
726150
  Ионин Л.Г. Макс Вебер как повод: курьезы "социальной философии" / Л.Г. Ионин, Э.Н. Ожиганов // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-22. – ISSN 1562-2495
726151
  Сак Л.М. Макс Гельман. / Л.М. Сак. – К., 1975. – 79с.
726152
  Шпак Л.П. Макс Кретцер и немецкий натуралистический роман 80-90-х годов XIX / Л.Н. Шпак ; АН Укр.ССР, Ин-т лит. – Киев : Наукова думка, 1982. – 124 с. – (Литературоведение)
726153
  Глес С. Макс Куттер / С. Глес. – К, 1937. – 131с.
726154
  Юткевич С. Макс Линдер / С. Юткевич. – Москва Ленинград, 1926. – 16 с.
726155
  Юткевич С. Макс Линдер. / С. Юткевич. – М.Л., 1926. – 16с.
726156
  Ходжаев Ф. Макс Пенсон / Ф. Ходжаев. – М., 1973. – 13с.
726157
   Макс Пехштейн // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 11-26.
726158
  Кляус Е.М. Макс Планк (1858-1947) / Е.М. Кляус, У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1980. – 391с.
726159
   Макс Планк (1858-1958) : сборник к 100-летию со дня рождения М. Планка. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 280 с.
726160
  Шашкова Л.О. Макс Планк про взаємовідношення релігії та природознавства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 111-115. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
726161
  Савайтан О.Г. Макс Регер "Варіації і фуга на тему Й. Баха": інтонаційна драматургія, специфіка втілення традицій // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 217-222. – ISSN 2312-4679
726162
  Приходько Д. Макс Фактор: на страже красоты // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268


  Американський бізнесмен, засновник косметичної компанії "Max Factor".
726163
   Макс Фридлендер: об искусстве и знаточестве // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 1 : Новаторы и интерпретаторы. – С. 38-49.
726164
  Амусин М. Макс Фриш: Между мечтой и моделью // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.182-199. – ISSN 0042-8795
726165
  Мультатули Макс Хавелаар , или Кофейные аукционы / Мультатули. – Л, 1936. – 360с.
726166
  Мультатули Макс Хавелаар , или Кофейные аукционы / Мультатули. – М, 1959. – 288с.
726167
  Шельвин Р. Макс Штирнер и Фридрих Ницше : явления соврем. духа и сущность человека / Роберт Шельвин ; пер. с нем. Н.Н. Вокач и И.А. Ильина. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова, 1909. – 166, [1] c.
726168
   Макс Эйве.. – М,, 1979. – 247с.
726169
   Макс Эрнст // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 9-18.
726170
   Макс Эрнст // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 9-22.
726171
   Максвелл-Вагнеровська поляризація матричних дисперсних систем з кульовими напівпровідниковими включеннями в електричному полі / Ю.С. Гончарук, Л.Г. Гречко, О.Ю. Грищук, Л.Б. Лерман, В.С. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 376-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано поляризовність діелектричної кулі з напівпровідниковою оболонкою в електричному полі, яке гармонічно змінюється у часі. Знайдено частотні залежності ефективної діелектричної функції матрично-дисперсних систем з такими включеннями в ...
726172
  Карцев В.П. Максвелл / В.П. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 336 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 5(539))
726173
  Карцев В.П. Максвелл / В.П. Карцев. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 333 с. – (Жизнь замечательных людей)
726174
  Кудрявцев П.С. Максвелл / П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1976. – 128 с.
726175
   Максвелл и развитие физики 19-20 веков, 1985
726176
  Земцова Юлия Макси-путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
726177
  Наумович И.Г. Максим-богач або Божьи суды [Максим-богач або божі суди]. – Львов : Накл. О-ва Им. Мих. КачковскогоИз печатни Ставропигийского ин-та под упр. Ст. Гугковского, 1877. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Автор указан в конце текста. - Обл. и тит. стр. на рус. яз. – (Издания общества имени М. Качковского ; Книж. за месяц Новембрий)
726178
  Никитин А.В. Максим / А.В. Никитин. – М, 1973. – 285с.
726179
  Витвицький В. Максим Березовський = Maxim Berezowsky : життя і творчість / Василь Витвицький. – Джерзі Ситі : Коць, 1974. – 94 с.
726180
  Колісниченко Ю. Максим Березовський в Італії / Ю. Колісниченко, С. Плачинда // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 144-145
726181
  Вечерський В. Максим Березовський і гетьманський Глухів / В. Вечерський, В. Бєлашов. – Київ, 1995. – 31 с.
726182
   Максим Богданович // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 240-241
726183
   Максим Богданович і Україна : матеріали і тези доп. сьомої наук. конф. з питань білорус.-укр. літ. та фольклор. взаємин. – Суми : [б. в.], 1991. – 72 с.
726184
  Лапидус Н.И. Максим Богданович как критик и переводчик : Автореф... канд. филол.наук: / Лапидус Н. И.; МВО СССР, БГУ, Каф. заруб. лит. – Минск, 1956. – 14л.
726185
  Бєлякова Є.П. Максим Власович Луговцов / Є.П. Бєлякова, І.М. Францевич. – К., 1958. – 37с.
726186
  Фролов М.А. Максим Гора. / М.А. Фролов. – Сталино, 1949. – 56с.
726187
  Каракостов С. Максим Горки / С. Каракостов. – София, 1975. – 153с.
726188
  Цветков И. Максим Горки и българската литература / И. Цветков. – София, 1964. – 256 с.
726189
  Тагер Е. Максим Горки. / Е. Тагер. – София, 1948. – 20 с.
726190
  Железнов П.И. Максим Горький - Владимир Маяковский / П.И. Железнов. – М, 1973. – 103с.
726191
  Боцяновский В.Ф. Максим Горький : критико-биографический этюд : с портретом и факсимиле М. Горького / [соч.] Г. Александровского. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1901. – 94 с., 1 л. портр.;


  На тит. л. личная печать: Лікар Олександр Даивдович Белінський
726192
  Боцяновский В.Ф. Максим Горький : с портретом и факсимиле М. Горького / В.Ф. Боцяновский // В.В. Вересаев : Критико-биографический этюд : с портретом и факсимиле В. Вересаева / В.Ф. Боцяновский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Энергия", 1904. – 136 с., 1 л. фронт. (портр.)
726193
  Стечькин Н.Я. Максим Горький : Его творчество иего начение в историии русской словесности и в жизни русского общества / Н.Я. Стечькин. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.В. Комарова, 1904. – 80 с., 1 л. портр. – Экз. деф., без ориг. тит. л. и обл.
726194
  Будков П.Е. Максим Горький : сборник критических статей о нем : пособие для школ и ступ. техникумов и для самообразования / Сост. П. Е. Будков, Н. К. Пиксанов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 183 с. – (Литературно-критическая библиотека под ред. Н.К. Пиксанова)


  Авторы: В. Фриче, В. Воронский, Р. Григорьев, М. Неведомский, И. Кубиков, Е. Соловьев, Т. Плеханов, М. Морозов
726195
  Кузьміч В. Максим Горький / В. Кузьміч; Володимир Кузміч. – Харків : Український робітник, 1931. – 56 с.
726196
  Коган П.С. Максим Горький / П.С. Коган. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 36 с.
726197
  Роскин А.И. Максим Горький / А.И. Роскин. – М.-Л. : Детская литература, 1936. – 128 с.
726198
  Роскин А.И. Максим Горький / А.И. Роскин. – М.-Л. : Детская литература, 1939. – 182 с.
726199
  Афанасьев В.Н. Максим Горький / В.Н. Афанасьев, 1943. – 80 с.
726200
  Роскин А.И. Максим Горький / А.И. Роскин. – М.-Л., 1946. – 147 с.
726201
  Хінкулов Л.Ф. Максим Горький / Л.Ф. Хінкулов. – К, 1947. – 104 с.
726202
  Роскин Максим Горький / Роскин, а. – Ташкент, 1953. – 160 с.
726203
  Нефедова И.М. Максим Горький / И.М. Нефедова. – 2-е изд. перераб. – Л. : Просвещение, 1971. – 274 с.
726204
  Нефедова И.М. Максим Горький / И.М. Нефедова. – 2-е изд. перераб. – Л. : Просвещение, 1979. – 255 с.
726205
   Максим Горький 1936-1937 : [Изоматериал] : папка с фотографиями. – Киев, 1933. – [1] л., 60 л. фото : 41л. фотографий-изображений. – В папке: 41 фотография с печ. Ин-та укр. лит. и 20 доп. фотографий
726206
   Максим Горький в воспоминаниях современников.. – М : Художественная литература
1. – 1981. – 445 с.
726207
   Максим Горький в воспоминаниях современников.. – М : Художественная литература
2. – 1981. – 445с.
726208
  Херсонская Е. (старшая) Максим Горький в клубах Р.К.С.М. / Е. Херсонская. – Москва : Изд. "Красная новь" Главполитпросвет, 1923. – 64 с. – (В помощь клубной работе)
726209
   Максим Горький в нижегородской-горьковской печати 1893-1958.. – Горький, 1960. – 416с.
726210
  Мамедов Муртуз Новруз оглы Максим Горький и азербайджанская литература : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мамедов Муртуз Новруз оглы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1970. – 31л.
726211
  Гвенетадзе Г.Д. Максим Горький и гурзинская литературная мысли в начале ХХ века / Г.Д. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1961. – 264 с.
726212
   Максим Горький и деятели грузинской культуры. – Тбилиси, 1970. – 260 с.
726213
  Юзовский И.И. Максим Горький и его драматургия / И.И. Юзовский. – М. : Искусство, 1959. – 779 с.
726214
  Александровский Г. Максим Горький и его сочинения : публичные лекции : (критический очерк) : с приложением биографии и портрета Горького / [соч.] Г. Александровского. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – 80 с., 1 л. портр.
726215
  Вавере В. Максим Горький и латышская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вавере В.; Акад.наук Латв.ССР. – Рига, 1958. – 18л.
726216
   Максим Горький и Самара.. – Куйбышев, 1968. – 431 с.
726217
  Головій О. Максим Горький і Володимир Винниченко: паралелі в компаративному аспекті
726218
  Гвенетадзе Г.Д. Максим Горький на страницах тбилсской газеты "Новое обозрение" / Г.Д. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1978. – 188 с.
726219
  Вогюэ М. Максим Горький, как писатель и человек / М. Де-Вогюэ ; ; Пер. Ал. Ачкасова. – Москва : Изд. кн. склада Д.П. Ефимова, 1902. – 82 с.


  Пер.: Ачкасов, Алексей Николаевич (1871-)
726220
  Вогюэ М. Максим Горький, как писатель и человек : критический этюд / М. Де-Вогюэ ; Пер. с фр. М. Михайлова. – [Одесса] : Изд. Г.Н. Каранта, 1903. – 87 с.
726221
  Полонский В.П. Максим Горький. / В.П. Полонский. – М., 1919. – 23 с.
726222
   Максим Горький.. – М, 1949. – 232с.
726223
   Максим Горький.. – Одесса, 1960. – 167 с.
726224
   Максим Горький.. – Рига, 1967. – 35с.
726225
   Максим Горький.. – Львів, 1968. – 48с.
726226
   Максим Горький.. – Л, 1968. – 51с.
726227
   Максим Горький. Проблемы творчества.. – Бельцы, 1968. – 184 с.
726228
  Жукоцкая З.Р. Максим Горький: от "сверхчеловека" к "всечеловеку" в зеркале символических форм / З.Р. Жукоцкая, В.Д. Жукоцкий // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.47-62
726229
  Иконников В.С. Максим Грек : исследование кандидата Историко-филологич. фак. Владимира Иконникова : в 2 вып. – 1865-1866. – Киев : В унив. тип.
Вып. 1. – 1865. – 197 с. – Отд. оттиск: Университетские извести, 1865. - Конволют. - Пер.: Максим Грек, 1866, вып. 2


  [Положения к рассуждению "Максим Грек", представленному, для приобретения звания приват-доцента по кафедре русской истории, кандидатом Владимиром Иконниковым.-Харьков : Унив. тип., 1866]
726230
  Иконников В.С. Максим Грек. Вып. 2 : исследование кандидата Историко-филологич. фак. Владимира Иконникова : в 2 вып. // Максим Грек : исследование кандидата Историко-филологич. фак. Владимира Иконникова : в 2 вып. / В.С. Иконников. – 1865-1866. – Киев : В унив. тип., 1865. – Вып. 1. – С. 198-345, IV


  [Положения к рассуждению "Максим Грек", представленному, для приобретения звания приват-доцента по кафедре русской истории, кандидатом Владимиром Иконниковым.-Харьков : Унив. тип., 1866]
726231
  Синицына Н.В. Максим Грек / Н.В. Синицына. – Москва : Наука, 1977. – 332 с. – ISBN 104-3
726232
  Громов М.Н. Максим Грек / М.Н. Громов. – М., 1983. – 199с.
726233
  Синицына Н.В. Максим Грек в России / Н.В. Синицына. – М. : Наука, 1977. – 332 с.
726234
  Гудзий Н.К. Максим Грек и его отношение к эпохе итальянского Возрождения : (Доклад, читанный в заседании филологического семинария проф. В.Н. Перетца) / Н.К. Гудзий. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Университетские извести, № 7


  На экз. № 918997 и 102285 дарственные надписи от автора
726235
  Голобуцкий В.А. Максим Железняк / В.А. Голобуцкий. – М., 1960. – 72с.
726236
  Радич В.А. Максим Залізняк / В.А. Радич. – Київ : Сяйво, 1926. – 260 с.
726237
  Журавльов Д.В. Максим Залізняк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 265-267. – ISBN 978-966-14-1182-0
726238
  Кузнецова А.С. Максим из Кольцовки / А.С. Кузнецова. – Чебоксары, 1959. – 244с.
726239
  Протопопова А.Н. Максим Ильич. / А.Н. Протопопова. – М., 1950. – 80с.
726240
  Алєксандрова О.В. Максим Ісповідник // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 260-261. – ISBN 966-316-069-1
726241
   Максим Кирович Аммосов : [сов. гос. и парт. деятель] : биобиблиогр. указ. – Якутск : Книжное издательство, 1986. – 60, [2] с. : портр.
726242
  Янчук С. Максим Козуб: "Будьте чесними - будьте фахівцями"


  Про зустріч із Максимом Козубом – одним із найкращих конференц-перекладачів України та учасником АТО, яка відбулася в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
726243
  Янчук С. Максим Козуб: "Будьте чесними - будьте фахівцями" // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5


  Про зустріч із Максимом Козубом – одним із найкращих конференц-перекладачів України та учасником АТО, яка відбулася в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
726244
  Дубина М. Максим Комишанченко (1915-1970) // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2000. – № 27 : жовтень - грудень. – С. 25-26. – ISBN 966-95274-0
726245
  Полухін Л.К. Максим Кривоніс - герой визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. / Л.К. Полухін. – К., 1952. – 20с.
726246
  Петровський М.Н. Максим Кривоніс / М.Н. Петровський. – Київ, 1944. – 16с.
726247
  Лола О.П. Максим Кривоніс / О.П. Лола. – К., 1957. – 64с.
726248
  Кулаковський В.М. Максим Кривоніс : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1983. – 239 с.
726249
  Кулаковський В.М. Максим Кривоніс : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1989. – 287 с.
726250
  Журавльов Д.В. Максим Кривоніс // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 152-154. – ISBN 978-966-14-1182-0
726251
  Кулаковський В. Максим Кривоніс: іст. роман. Северин Hаливайко:Роман / В. Кулаковський. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 559с. – ("Український історичний роман"). – ISBN 966-7276-09-0
726252
  Шиманський М. Максим Кривонос. / М. Шиманський. – К., 1941. – 129с.
726253
   Максим Леонидович Головаха // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
726254
  Мирославський Винников Максим Лобода и его беда / Мирославський Винников, 1893
726255
  Шейнис З.С. Максим Максимович Литвинов / З.С. Шейнис. – М, 1989. – 430с.
726256
  Туровская М.И. Максим Максимович Штраух / М.И. Туровская, Б. Медведев. – М., 1952. – 96с.
726257
  Шахов Г.А. Максим Максимович Штраух / Г.А. Шахов. – Москва, 1964. – 319с.
726258
  Лермонтов М.Ю. Максим Максимыч / М.Ю. Лермонтов : Военгиз, 1947. – 64с.
726259
   Максим Мартынович Паламарчук. – Киев : Наукова думка, 1987. – 59с. – (Биобиблиография ученых УССР)
726260
  Васильев В.Н. Максим Мунзук - Дерсу Узала / В.Н. Васильев. – Кызыл, 1979. – 170 с.
726261
  Смирнов Г.Б. Максим Никифоровч Воробьев. 1787-1855 / Г.Б. Смирнов. – М.-Л., 1950. – 31с.
726262
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица / И.Ф. Стаднюк. – Саранск, 1989. – 125с.
726263
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1952. – 168с.
726264
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1954. – 136с.
726265
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1956. – 190с.
726266
  Стаднюк И.Ф. Максим Перепелица. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1985. – 397с.
726267
  Гавриленко В. Максим Попелюх / В. Гавриленко. – Х., 1957. – 256с.
726268
  Садовська Д.О. Максим Рильський -- педагог / Д.О. Садовська. – Київ, 1975. – 27 с.
726269
  Борщевський В.М. Максим Рильський - класик радянської поезії / В.М. Борщевський. – Київ, 1965. – 48 с.
726270
  Будний В. Максим Рильський - один з неокласиків / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 99-101. – ISBN 978-966-518-485-0
726271
  Стріха М. Максим Рильський - перекладач для опери // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 8-9
726272
  Линтвар О. Максим Рильський - теоретик і практик перекладу // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 22-26. – ISBN 978-617-646-453-2


  "29 березня 2019 року студенти 302 групи разом зі своїм куратором – доцентом Линтвар О.М. – відвідали чарівний куточок з особливою перекладацькою аурою – Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського. Український поет, перекладач, ...
726273
  Неборячок Ф. Максим Рильський / Ф. Неборячок. – Львів, 1955. – 60с.
726274
  Крижанівський С.А. Максим Рильський / С.А. Крижанівський. – К., 1955. – 148с.
726275
  Бисикало С. Максим Рильський : літературний портрет / С. Бисикало. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 100 с.
726276
  Калмановський Б.М. Максим Рильський / Б.М. Калмановський. – К, 1959. – 39с.
726277
   Максим Рильський. – Одеса, 1960. – 319с.
726278
  Крижанівський С.А. Максим Рильський / С.А. Крижанівський. – К., 1960. – 239с.
726279
   Максим Рильський. – К., 1975. – 159с.
726280
  Крижанівський С.А. Максим Рильський / С.А. Крижанівський. – Київ, 1985. – 124 с.
726281
  Коляда І.А. Максим Рильський / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Бібколектор, 2015. – 118, [5] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISBN 978-617-7013-19-7
726282
  Коломієць Л.В. Максим Рильський [як перекладач] // Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посібник / Л.В. Коломієць. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 217-237. – ISBN 978-966-439-612-4
726283
  Костанкевич І. Максим Рильський в інтелектуально-естетичному просторі української й польської культур // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 135-145. – ISSN 2304-9383
726284
  Руда П. Максим Рильський в історії вітчизняного перекладознавства // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 132-140. – ISBN 978-966-02-6227-0


  У статті розглядається внесок М. Рильського в розвиток теорії перекладу
726285
  Прутько С.О. Максим Рильський в історії українського перекладу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 166-173. – Бібліогр.: с. 173; 10 поз.


  Історія українського перекладу. Визначається роль Максима Рильського в еволюції українського перекладу. This article is devoted to the history of Ukrainian translation. Also the article denote the Maxim Ryl"skyi"s role in evolution of Ukrainian ...
726286
  Вервес Г.Д. Максим Рильський в колі слов"янських поетів / Г.Д. Вервес. – Київ, 1972. – 311с.
726287
  Руда Т. Максим Рильський і сербська культура // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 181-199. – ISSN 2522-9834
726288
  Косинська Ю. Максим Рильський як редактор перекладу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 129-135


  У статті охарактеризовано редакторську діяльність М. Рильського у сфері перекладної літератури. Розкрито особистісні риси митця, які позначилися на його принципі редагування, і простежується еволюція підходу письменника довдосконалення чужих ...
726289
  Руда Т. Максим Рильський як теоретик перекладу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-9. – Бібліогр.: с.9 (9 назв). – ISSN 0130-6936
726290
  Славинський М. Максим Рильський: "Я багато й тяжко думав". 28 квітня 1931 року видатний поет написав останні свідчення в Лук"янівській в"язниці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 7 (340). – С. 68-71
726291
  Миронюк Светлана Герасимовна Максим Рыльский - исследователь и переводчик лирики Адама Мицкевича : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Миронюк Светлана Герасимовна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 23л.
726292
  Костенко Н.В. Максим Рыльский - мастер украинского классического стиха / Н.В. Костенко. – Киев, 1988. – 200с.
726293
  Егорова Е. Максим Рыльский - переводчик Пушкина // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 107-121
726294
  Крыжановский С.А. Максим Рыльский / С.А. Крыжановский. – М., 1956. – 176с.
726295
  Белецкий А.И. Максим Рыльский / А.И. Белецкий. – Москва : Знание, 1961. – 32с. – (Всесоюзное об-во по распространению политических и научных знаний)
726296
  Вервес Г.Д. Максим Рыльский в кругу славянских поэтов / Г.Д. Вервес. – Москва, 1981. – 271с.
726297
  Старовойт Людмила Васильевна Максим Рыльский и белорусская советская поэзия (на материале творчества послевоенного периода) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Старовойт Людмила Васильевна; Киевский пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1986. – 172л. – Бібліогр.:л.154-172
726298
  Старовойт Л.В. Максим Рыльский и белорусская советская поэзия (на матр. творчества послевоенного периода) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Старовойт Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 27 с.
726299
  Данилко А.Е. Максим Рыльский и украинская классическая поэзия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Данилко А.Е. ; Одес. гос. ун-т , Кафедра укр. литературы. – Одесса, 1966. – 44 с.
726300
  Вишневская С. Максим Рыльский переводил художественные произведения с 17 языков. Ровно 125 лет назад родился выдающийся украинский поэт, переводчик и публицист // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 19-25 марта (№ 11). – С. 31
726301
  Хлыстун Ю. Максим Рыльский стал первым репортером, который побывал в киевском метро накануне его открытия в 1960 году // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 25 апреля - 1 мая (№ 16). – С. 27


  Увидел свет сборник малоизвестных произведений и публицистики выдающегося поэта.
726302
  Каліберда Ю. Максим Скорупський - курінний Української повстанської армії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 111-114. – ISSN 0869-3595
726303
  Каліберда Ю. Максим Скорупський - курінний Української повстанської армії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 111-114. – ISSN 0869-3595
726304
  Гоцик А. Максим Славинський: архітектор свободи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 липня ( №25)
726305
   Максим Стріха перерахував премію Рильського родині загиблого бійця і евакуйованим науковцям // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 17
726306
  Стріха М. Максим Стріха: "Наука лишається однією з найздоровіших сфер в Україні" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 50 (526), 15-21.12.2017 р. – С. 20-22. – ISSN 1996-1561
726307
  Мозольков Е.С. Максим Танк / Е.С. Мозольков. – М., 1949. – с.
726308
  Маслійчук В. Максим Трохимович Горленський - перший директор харківських додаткових класів (1768–1775 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 161-166. – ISSN 2222-5250
726309
   Максим Федотович Гулий (1905-2007) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 3 обкл., 48
726310
   Максим Чмихаленко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 51 : Максим Чмихаленко. – С. 3-23
726311
  Карпенко Т.С. Максима кількості в письмовій комунікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 54-61. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається спосіб, в який кооперативний принцип діє в письмовій комунікації, а також, які зміни відбуваються в максимі кількості Грайса в цьому типі комунікації. Найважливішим висновком є те, що в письмових текстах існує тенденція до дотримання ...
726312
  Степанов О.М. Максима, сын Прокко : роман / Ортье Степанов ; пер. с финск. – Петрозаводск : Карелия, 1990. – 272 с.
726313
  Гайдабура В. Максималістський імператив Юрія Белського // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 136-137. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
726314
  Хміль С.В. Максимальна ентропія як знаряддя для оптимальної екстракції спектрів, що частково перекриваються / С.В. Хміль, Ж. Сюрдеж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-114. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Розроблено алгоритм екстракції щілинних спектрів для системи точкових джерел (наприклад, кратних зображень квазара, утворених завдяки ефекту ...
726315
  Дубовецька І. Максимальна похибка прогнозу періодично корельованих послідовностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача оптимального оцінювання скінченного та нескінченного лінійних функціоналів від невідомих значень періодично корельованої послідовності за її спостереженнями. Знайдено формули для обчислення оптимальних оцінок функціоналів. ...
726316
   Максимальна температура повітря на території України в умовах сучасного клімату : природничо-географічні дослідження / В.М. Бабіченко, Н.В. Ніколаєва, С.Ф. Рудішина, Л.М. Гущина // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-15 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
726317
  Волков А.А. Максимальная растворимость твердых веществ в смесях двух растворителей : Автореф... кандид. химич.наук: / Волков А.А.; Молотовский гос. университет имени А.М.Горького. Кафедра общей (неорганической) химии. – Молотов, 1950. – 10 с.
726318
  Голомозий В.В. Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова / В.В. Голомозий, М.В. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 22-33. – ISSN 0868-6904
726319
  Карташов М.В. Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. І. / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 81-91. – ISSN 0868-6904
726320
  Карташов М.В. Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. ІІ / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 58-70. – ISSN 0868-6904
726321
  Голомозий В.В. Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова / В.В. Голомозий, М.В. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 15-25. – ISSN 0868-6904


  We consider two time-inhomogeneous discrete Markov chains with close one-step transition probabilities - in the uniform total variation norm. The problem of the stability of the transition probabilities for arbitrary number of steps is investigated. ...
726322
  Гопченко Є.Д. Максимальний стік весняного водопілля в басейні р.Південний Буг / Є.Д. Гопченко, А.А. Станкевич // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
726323
  Гопченко Є.Д. Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець / Є.Д. Гопченко, І.О. Грушковська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 107-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
726324
  Овчарук В.А. Максимальний стік дощових паводків річок Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхніт / В.А. Овчарук, О.І. Тодорова, О.М. Прокоф"єв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 29-36. – ISSN 2306-5680
726325
  Мокляк В.І. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР / В.І. Мокляк. – Київ : АН УРСР, 1957. – 164с.
726326
  Королік Р.П. Максимальні за включенням множини практичної стійкості множинних систем з багатозначною динамічною складовою / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – № 1 (22). – С. 61-69. – ISSN 1729-3901


  В статті обгрунтовано компактність та властивості границі максимальної за включенням множини практичної стійкості дискретних включень. Для лінійної дискретної множинної системи доведено опуклість оптимальної множини початкових умов, одержано її функцію ...
726327
  Гопченко Є.Д. Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов"я / Є.Д. Гопченко, О.С. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 42-47. – ISSN 2306-5680
726328
  Стецюк П.І. Максимальні незалежні множини вершин графа та їх застосування в керуванні проектами / П.І. Стецюк, О.О. Слабоспицька, О.О. Ушакова // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2016. – Вип. 16. – С. 151-162. – ISSN 2074-5893
726329
  Лівінський І.В. Максимальні нільпотентні піднапівгрупи в напівгрупі бінарних відношень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  У цій роботі описано всі нільпотентні піднапівгрупи, максимальні серед нільпотентних піднапівгруп даного ступеня нільпотентності у напівгрупі всіх бінарних відношень скінченної множини. Підраховано кількість таких піднапівгруп і доведено критерій ...
726330
  Шафранова Г.М. Максимальні нільпотентні піднапівгрупи напівгрупи IS(N) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для кожного натурального k[більше або дорівнює]2 в інверсній симетричній напівгрупі IS(N) описано будову піднапівгруп, максимальних серед нільпотентних піднапівгруп з IS(N) ступенем нільпотентності k і встановлено критерій ізоморфізму таких піднапівгруп.
726331
  Аджубей Л.Т. Максимальні оцінки функціоналів від розв"язків рівнянь Гельмгольця / Л.Т. Аджубей, О.Г. Наконечний, Ю.К. Підлипенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 65-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Одержані мінімаксні середньоквадратичні оцінки лінійного неперервного функціонала від розв"язків рівнянь Гельмгольця за результатами неперервних за часом неточних вимірів дійсної частини потенціала.
726332
  Бондаренко Н.В. Максимальні підалгебри та підалгебри Фраттіні алгебри Лі, асоційованої з силовською р-підгрупою скінченної симетричної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються максимальні підалгебри, підалгера Фраттіні та мінімальні ідеали aлгебpu Лі Lm. асоційованої з силовською р-підгрупою симетричної групи степеня р" (р - просте число). Показано, що максимальні підалгебри цієї aлгебpu с паралелотопічними ...
726333
  Кирилюк С.М. Максимальні та мінімальні поверхні рельєфу Хотинської височини : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 130-135 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
726334
  Головащук Н.С. Максимальні цілі точні слабо додатні квадратичні форми позитивного корангу <1 // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується еквівалентність цілих квадратичних форм відносно перетворень Габріелова. Наведено список серій максимальних точних цілих слабо квадратичних форм, позитивний коранг яких не перевищує 1.
726335
  Моисеев И.Г. Максимальное накопление и полное использование местных удобрений -- решающее условие повышения урожайности сельскохозяйственных культур / И.Г. Моисеев. – Минск, 1952. – 44с.
726336
  Ларионов Е.А. Максимальные J-семидефинитные инвариантные подпространства линейных операторв, действующих в пространствах с индефинитной метркой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ларионов Е. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.607
726337
  Поляков Л.Я. Максимальные и нормальные ряды конечных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поляков Л.Я.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 8л.
726338
  Медведєва Ю.С. Максимальные модули склонового притока в период весеннего половодья на территории Причерноморской низменности // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 110-117. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядаються розрахункові характеристики поверхневого схилового стоку в період весняного водопілля на території Причорномор"я. In the article the calculated characteristics of the surface slope runoff during spring flood in the Black Sea ...
726339
  Царапкин В.И. Максимальные напряжения мышц в изометрическом режиме как способ функциональной подготовки двигательного аппарата человка к специфической деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Царапкин В. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
726340
  Нгуен Куок Тхи Максимальные периодические подгруппы локально компактных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Нгуен Куок Тхи; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 6л. – Бібліогр.:с.6
726341
  Сойфер Григорий Александрович Максимальные подгруппы линейных групп и решетки групп Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сойфер Григорий Александрович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1978. – 12л.
726342
  Копылов Георгий Николаевич Максимальные путии и циклы в графах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Копылов Георгий Николаевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 8л.
726343
  Мясникова Е.В. Максимальные расходы дождевых паводков на реках бассейна р. Уссури : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мясникова Е.В. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 21 с.
726344
  Гаджибеков Н.Г. Максимальные расходы рек северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: / Гаджибеков Н.Г.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1966. – 25л.
726345
  Кравченко Е.С. Максимальный минимум : юмористические рассказы / Е.С. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 230 с.
726346
  Белый Анатолий Васильевич Максимальный паводочный сток рек Северо-восточного Нечерноземья ЕТС и его расчет при осушительных мелиорациях подзолистых оглеенных почв на покровных породах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Белый Анатолий Васильевич; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
726347
  Хоменко Н.П. Максимальный род графов / Н.П. Хоменко, Н.А. Островерхий. – К., 1974. – 16с.
726348
  Бачурин Г.В. Максимальный сток весенних вод рек Северо-Западного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Бачурин Г.В.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 16л.
726349
  Гопченко Е.Д. Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма / Е.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Е.И. Тодорова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 133-140 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
726350
  Лексакова В.Д. Максимальный сток рек бассейна Ангары / В.Д. Лексакова. – Новосибирск, 1987. – 132с.
726351
  Левкович Г.А. Максимальный сток рек и периодических водотоков Крымской области / Г.А. Левкович. – Киев, 1956. – 24с.
726352
  Гопченко Евгений Дмитриевич Максимальный сток с речных водосборов (теоретическое обоснование, методика построения и практическая реализация расчетных моделей) : Дис... д-ра географ.наук: 11.00.07 / Гопченко Евгений Дмитриевич; КУ им. Т.ГШевченко. – К., 1994. – 330л. – Бібліогр.:л.314-330
726353
  Сербов Н.Г. Максимальный строк весенне-летнего половодья рек Западно-Сибирской равнины и его расчет. : Автореф... Канд.геор.наук: 11.00.07 / Сербов Н.Г.; Одеск.гидрометеорлог.ин-т. – Одесса, 1986. – 14л.
726354
   Максимейко Микола Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 292. – ISBN 978-617-573-038-6
726355
  Артюх В. Максими мовленнєвої поведінки адресанта в науковому економічному тексті // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 28. – С. 77-82. – ISSN 2524-2490
726356
  Вовканич С.Й. Максими суспільних трансформацій і економічних змін у контексті зміцнення національної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 5-15. – ISSN 1562-0905
726357
  Матвиенко А.И. Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения II // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 46-51. – ISSN 2524-0455
726358
  Мащенко С.О. Максимизирующие альтернативы в задаче принятия решений с целевым нечетким множеством типа-2 // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, Н.Б. Шишкіна, В.Ф. Губарев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 55, № 6, листопад - грудень. – С. 62-72. – ISSN 1019-5262
726359
   Максимилиан Волошин // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 64-74


  Волошин Максиміліан Олександрович (справжнє прізвище - Кирієнко-Волошин;1877-1932) - рос. поет і маляр укр. походження, перекладач; жив у Криму, представник символізму й акмеїзму; в поезії та малярстві відобразив історію та природу Криму
726360
  Пилипенко Максимилиан Волошин / Пилипенко, Г.-Г // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2011. – № 2 (89). – С. 90-95
726361
  Столович Леонид Наумович Максимилиан Волошин в контексте истории русской философии : (к 130-летию со дня рождения М.А. Волошина) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 133-146. – Бібліогр.: с. 133-145. – ISSN 0042-8744
726362
  Заяц С.М. Максимилиан Волошин и Киммерийский миф // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Рос. акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2013. – № 1 (43). – С. 71-74. – ISSN 1562-1391
726363
  Заяц С.М. Максимилиан Волошин как лик Серебряного века в контексте русской православной традиции // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 172-184. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
726364
   Максимилиан Волошин: "Жизнь - бесконечное познанье". – М., 1995. – 576с.
726365
  Воронова М. Максимилиан Волошин: настоящий поэт нелеп // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 106-131. – ISSN 1819-6268
726366
  Тыжненко Т.Е. Максимилиан Месмахер / Т.Е. Тыжненко. – Ленинград, 1984. – 151с.
726367
  Манфред А.З. Максимилиан Робеспьер - выдающийся деятель Великой французской буржуазной революции. (К 200-летию со дня рожд.) / А.З. Манфред. – Москва, 1958. – 48с.
726368
  Лукин Н.М. Максимилиан Робеспьер. – Москва, 1919. – 124 с.
726369
  Левандовский А. Максимилиан Робеспьер / А. Левандовский. – Ростов н/Д, 1997. – 445с.
726370
  Левандовский А.П. Максимилиан Робеспьер. / А.П. Левандовский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 496 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 23 (289))
726371
  Богданов-Березовский Максимилиан Штейнберг / Богданов-Березовский. – Минск, 1947. – 18 с.
726372
  Пилипенко В.В. Максимівка (- село Кременчуцького району Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 622-623. – ISBN 978-966-02-8303-9
726373
  Андієць В.С. Максимізація економічного ефекту діяльності підприємства за допомогою визначення напрямів оптимізації грошових потоків підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 45-46 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
726374
  Семенов В.В. Максимізація мінімального власного значення задачі Штурма-Ліувілля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 229-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі поставлена та досліджена задача максимізації мінімального власного значення класичної задачі Штурма-Ліувілля при наявності ізопериметричних обмежень на один з коефіцієнтів. Досліджені властивості мінімального власного значення як функціоналу ...
726375
  Растяпін А.В. та інш. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С19-29
726376
  Бабич М.С. Максимізація прибутку підприємства та його роль у процесі відтворення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 22-25. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
726377
  Мензатов Л.Ш. Максимізація прибутку та мінімізація ризику для мереж Ерланга / Л.Ш. Мензатов, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Для зіркоподібній мереж Ерланга розглянуті задачі максимізації прибутку та мінімізації ризику. Запропоновано алгоритм підрахунку цільових функцій оптимізаційних задач, що розглядаються. Наведено числовий приклад пошуку оптимальних керуючих ...
726378
  Горбачук В.М. Максимізація функції доходу та мінімізація функції витрат у дворівневому програмуванні / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 147-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що максимізація функції доходу і мінімізація функції витрат у постановці дворівневого програмування може бути однаково ефективною при різних виробничих функціях. Ключові слова: ефективність, функція доходу, функція витрат, дворівневе ...
726379
  Соловей Е.С. Максиміліан Волошин і Володимир Свідзінський: спроба порівняльної студії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.327-337. – ISBN 966-8474-34-1
726380
  Могилевская С.А. Максимка / С.А. Могилевская. – Москва : Детская литература, 1972. – 16 с.
726381
  Станюкович К.М. Максимка / К.М. Станюкович. – К., 1986. – 319с.
726382
   Максимкин луг. – М., 1969. – 32с.
726383
   Максимов Андрій Олександрович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 48-49
726384
   Максимов Константин Иванович. Выставка произведений. Москва. 1978. Каталог. – М., 1978. – 12с.
726385
   Максимов Константин Мефодиевич. Выставка произведений. Москва. 1977. Каталог.. – Москва, 1977. – 12с. : ил.
726386
  Корбач И.М. Максимова гора : повесть о военной службе / И.М. Корбач. – Киев, 1982. – 232с.
726387
  Поліщук В.П. Максимова криниця : повість / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1973. – 125 с.
726388
  Фризман Л.Г. Максимович - историк древнерусской литературы / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 106-133. – ISBN 966-303-006-2
726389
  Фризман Л.Г. Максимович - поэт / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 166-187. – ISBN 966-303-006-2
726390
  Толочко О.П. Максимович versus Погодін // Україна і Росія в історичній ретроспективі : нариси в 3-х томах / НАН України ; Ін-т історії України ; ред. рада: В.М. Литвин, Л.В. Губерський, І.М. Дзюба ; відп. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2004. – Т. 1 : Українські проекти в Російській імперії / В.Ф. Верстюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко. – C. 331-350. – ISBN 966-00-0330-7
726391
  Єфремов С.О. Максимович в історії української свідомості // Літературно-критичні статті / С.О. Єфремов. – Київ : Дніпро, 1993. – С. 318-321. – (Українська літературна думка). – ISBN 5-308-01261-X
726392
  Фризман Л.Г. Максимович в литературной жизни России и Украины 1830-1870-х годов / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 188-280. – ISBN 966-303-006-2
726393
   Максимович Володимир Павлович (1850 - 1889) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 216. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
726394
  Конта Р.М. Максимович Георгій Андрійович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 243. – ISBN 96966-8060-04-0
726395
  Пащенко Є.М. Максимович Десанка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 630-631. – ISBN 978-966-02-8303-9
726396
  Сарбей В.Г. Максимович Михаил Александрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 230-231
726397
  Ткаченко А.Ф. Максимович Михаил Александрович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 482-484. – ISBN 966-8458-30-3
726398
  Кондратик Л.Й. Максимович Михайло Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 74-75. – ISBN 5776391970
726399
  Огородник І.В. Максимович Михайло Олександрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 185-186. – ISBN 5-325-00792-0
726400
  Шаров І. Максимович Михайло Олександрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 246-251. – ISBN 966-7217-54-Х
726401
  Васильєва І.Г. Максимович Михайло Олександрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 163-165. – ISBN 966-8088-02-6
726402
  Губіцький Є.В. Максимович Михайло Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 242. – ISBN 96966-8060-04-0
726403
  Колибанова К. Максимович Михайло Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 16-21. – ISBN 966-02-3530-5
726404
   Максимович Михайло Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 196-197. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
726405
  Короткий В.А. Максимович Михайло Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 122-123. – ISBN 966-06-0393-2
726406
   Максимович Михайло Олександрович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 24-59. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
726407
  Любарська Л.В. Максимович Михайло Олександрович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 156-159
726408
  Степаненко М. Максимович Михайло Олександрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7016-11-2
726409
   Максимович Михайло Олександрович // "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко, Н. Наумова, Г. та ін. Мрозек. – Київ : Либідь, 2015. – С. 26-31. – ISBN 978-966-06-0701-9
726410
  Преварська М.І. Максимович Михайло Олександрович // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М.І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – С. 209-216. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4
726411
  Короткий В. Максимович Михайло Олександрович (1804-1873) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 425-426. – ISBN 5-7707-1062-4
726412
   Максимович Михайло Олександрович (1804-1873) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 108-109. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
726413
  Могила А.П. Максимович як діалектолог / А.П. Могила. – Київ, 1959. – С. 151-155. – Окр.відбиток з : "Вісник КУ", №2, 1959 р., сер. філологія та журналістика, вип. 2
726414
  Степаненко М. Максимовича Михайла імені Обласна літературно-краєзнавча премія // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 609-610. – ISBN 978-617-7016-11-2
726415
   Максимові Горькому. – Одеса, 1968. – 192с.
726416
   Максимові Рильскому. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 297 с.
726417
  Ковтун В.Ф. Максимум выразительности / В.Ф. Ковтун, О.В. Цыганов. – Москва, 1972. – 80с.
726418
  Абельсон И.Б. Максимум и минимум / И.Б. Абельсон ; под ред. проф. Л.А. Люстерник. – Москва ; Ленинград : Главная редакция научно-популярной и юношеской литературы, 1935. – 108 с. : черт.
726419
  Будько Євген Максимум Іспанії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 60-63 : фото
726420
   Максимчук Володимир Лукич // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 68-69
726421
   Максимчук Володимир Лукич // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 137-138. – ISBN 978-966-439-696-4
726422
   Максимчук Володимир Лукич (1927) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 76. – ISBN 966-95774-3-5
726423
  Ларошфуко Ф. де Максимы / Ф. Ларошфуко ; вступ. статья В. Бахмутского. – Москва : Художественная литература, 1974. – 543 с. : 14 л. ил. – В изд. также: Мысли / Блез Паскаль ; Характеры /Жан де Лабрюйер. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 42 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII вв.)
726424
  Ларошфуко Ф. Максимы и моральные размышления / Ф. Ларошфуко. – М.-Л, 1959. – 96с.
726425
  Шамфор Максимы и мысли / Шамфор, , Себастьен Рок Никола. – М.-Л., 1966. – 291с.
726426
  Лойка А. Максім Богдановіч / А. Лойка. – Мінськ, 1966. – 336с.
726427
  Барсток М.М. Максім Танк / М.М. Барсток. – Мінськ, 1962. – 32 с.
726428
  Агаева Сабина Октай кызы Максуд Шейхзаде - мастер исторической драмы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – C. 207-214


  В статье анализируется творчество Максуда Шейхзаде, который является поэтом как азербайджанского, так и узбекского народов. Рассматривается тематика его поэзии, исследования в области литературы, переводческая деятельность. Анализируются произведения, ...
726429
  Агаева Сабина Октай кызы Максуд Шейхзаде - мастер исторической драмы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 91-98. – ISSN 2522-493X
726430
   Максюта Микола Васильвич // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 310-311 : фото
726431
  Чобіт Д.В. Макуха або Штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко" / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2008. – 352 с. – ISBN 966-7544-50-8
726432
  Исаков В.З. Макушка Валдая / В.З. Исаков. – М, 1984. – 255с.
726433
  Смирнов О.П. Макушка лета / О.П. Смирнов. – Москва, 1964. – 46с.
726434
  Воронов Н.П. Макушка лета / Н.П. Воронов. – Москва, 1976. – 384с.
726435
  Воронов Н.П. Макушка лета / Н.П. Воронов. – Москва, 1979. – 462с.
726436
  Богданова Светлана Мал золотник - да дорог. О фингарантиях и отмене лицензирования : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 10-12
726437
   Мал золотник, да долог // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 1, 7. – ISSN 1563-6755


  Золотое сечение для судебной системы - заявленный главой государства процесс уменьшения количества судов - может достигаться годами.
726438
   Мал золотник, да дорог : Варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 96-101 : Фото
726439
  Воронина М.А. Мал золотник, да дорог (Люксембургские заметки) : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 36-39
726440
  Ибрагимова М. Мал золотник... / М. Ибрагимова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 175 с.
726441
  Хайдеман Кристина Мал клоп... : Про клопа. Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 30-42 : Фото. – Библиогр.: Біліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
726442
  Лебедева Г.М. Мал мала меньше / Г.М. Лебедева. – Пермь, 1971. – 51с.
726443
   Мал, да удал. Что нового мы узнали о Плутоне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
726444
  Балагура Тетяна Мала академія літератури і журналістики - відкриває світові юні таланти
726445
   Мала академія наук стане Центром ЮНЕСКО // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 19 жовтня (№ 31). – С. 9
726446
  Руцька К.В. Мала академія наук України - перша сходинка у світ науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
726447
  Бичковська Олена Мала академія наук, крок до успіху // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-36. – Бібліогр. 4 назви
726448
   Мала Англія чи Велика Британія? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Країна стоїть перед вибором: комфорт ізоляції чи невідомість відкритості? Варто обрати відкритість.
726449
  Чистяк Д. Мала антологія української поезії // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 54-69. – ISBN 978-2-919320-35-6
726450
   Мала антологія хорватської поезії = Mala antologija hrvatskog pjesnistva / упоряд., переклад та передм. Дмитра Павличка. – Київ : Основи, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-500-290-1
726451
  Титаренко Лідія Мала батьківщина роду Грушевських // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
726452
   Мала батьківщина роду Грушевських // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
726453
  Гребінь В.В. Мала Вись (- річка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 647. – ISBN 978-966-02-8303-9
726454
   Мала гідроенергетика в Карпатах в контексті стратегічної довкільної оцінки / Р.Б. Гаврилюк, І.М. Горбач, Я.І. Мовчан, О.Г. Тарасова, Д.П. Хотін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 125-130. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
726455
  Малош Б.В. Мала гідроенергетика як перспективний напрямок розвитку альтернативної енергетики на регіональному рівні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-130. – (Економіка ; Вип. 30)
726456
   Мала гірнича енциклопедія = Concise mining encyclopaedia : В трьох томах. – Донецьк : Донбас. – ISBN 966-7804-14-3
Том 1 : А-К. – 2004. – 640 с.
726457
   Мала гірнича енциклопедія = Concise mining encyclopaedia : в трьох томах. – Донецьк : Донбас. – ISBN 57740-0828-2
Том 2 : Л-Р/ авт. колектив 2-го т. : В.С. Білецький, В.С. Бойко, П.П. Голембієвський та ін. – 2007. – 652 с.
726458
  Тріандафіллідис М.А. Мала граматика новогрецької мови. / Маноліс Тріандафіллідис; Переклад з новогрецької: Н.Клименко, О.Пономарів; Салоніцький ун-т ім. Аристотеля; Ін-т новогрецької мови (фонд Маноліса Тріандафіллідиса). – Салоніки : Салоніцький університет ім. Аристотеля, 2003. – 262 с. – ISBN 960-231-089-8
726459
  Глушко А. Мала держава з великим духом // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Єднання всіх станів та конфесій словенства стало основою розвитку Словенської держави.
726460
  Гроха Л.П. Мала драматургія / Л.П. Гроха. – Київ, 1966. – 171 с.
726461
   Мала енциклопедиjа Просвета : општа енциклопедиjа. – 2о. – Београд : Просвета
1 : А-Ль. – 1975. – [10], 971 с., 8 pl. il. : ил.
726462
   Мала енциклопедиjа Просвета : општа енциклопедиjа. – 2о изд. – Београд : Просвета
2 : М - Ш. – 1975. – [6], 983 с., 8 pl. il. : ил.
726463
   Мала енциклопедія господарського права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, С.І. Бевз ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 229, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 220-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-33-2
726464
   Мала енциклопедія господарського права / [Ю.Л. Бошицький, В.І. Семчик, Б.М. Поляков та ін.] ; за заг. ред проф., заслуж. юриста України Ю.Л. Бошицького, доц., к.ю.н. С.І. Бевз ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2019. – 229Ю [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - Латин. юрид. фрази та вислови: с. 203-219. – Бібліогр.: с. 220-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-33-2
726465
   Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – 942 с. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
726466
   Мала енциклопедія конституційного права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2012. – 461, [1] с. – Глосарій: с. 454-461. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2781-09-0
726467
   Мала енциклопедія кримінального права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, З.А. Тростюк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2012. – 283, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 266-282. – ISBN 978-966-351-361-4
726468
   Мала енциклопедія міжнародного права / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2013. – 440, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-2781-54-0
726469
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1. – 2005
726470
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2. – 2005
726471
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3. – 2005
726472
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4. – 2005
726473
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5. – 2005
726474
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 6. – 2005
726475
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1. – 2006
726476
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2. – 2006
726477
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3. – 2006
726478
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4. – 2006
726479
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5. – 2006
726480
   Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал. – Харків : Страйд, 2002-
№ 6. – 2006
726481
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (61). – 2012. – 328 с.
726482
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (62). – 2012. – 192 с.
726483
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (63). – 2012. – 176 с.
726484
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (64). – 2012. – 208 с.
726485
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (65). – 2012. – 184 с.
726486
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (66). – 2012. – 224 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
726487
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726488
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (68). – 2013
726489
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (69). – 2013
726490
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (70). – 2013
726491
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (71). – 2013
726492
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (72 ). – 2013
726493
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (79). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726494
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (80). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726495
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726496
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (82). – 2015
726497
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (83). – 2015
726498
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (84). – 2015. – 206 с.
726499
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (85). – 2016. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726500
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (86). – 2016. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726501
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (87). – 2016. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726502
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (88). – 2016. – 168 с.
726503
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (89). – 2016. – 216 с.
726504
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (90). – 2016. – 168 с.
726505
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1. – 2017. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726506
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (92). – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726507
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (93). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726508
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (94). – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726509
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (95). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726510
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (96), грудень. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
726511
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (97), лютий 2018 р. – 2018. – 160 с.
726512
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (98), квітень 2018 р. – 2018. – 168 с.
726513
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (99), червень 2018 р. – 2018. – 216 с.
726514
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (100), серпень 2018 р. – 2018. – 264 с.
726515
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (101), жовтень 2018 р. – 2018. – 176 с.
726516
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (103), лютий 2019 р. – 2019. – 160 с.
726517
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 2 (104), квітень 2019 р. – 2019. – 184 с.
726518
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 3 (105), червень 2019 р. – 2019. – 180 с.
726519
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 4 (106), серпень 2019 р. – 2019. – 192 с.
726520
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 5 (107), жовтень 2019 р. – 2019. – 208 с.
726521
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 6 (108), грудень 2019 р. – 2019. – 200 с.
726522
   Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків : Страйд, 2002-
№ 1 (109), лютий 2020 р. – 2020. – 164 с.
726523
   Мала енциклопедія права інтелектуальної власності : (перевид. та допов.) / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [уклад.: Ю.Л. Бошицький, В.В. Луць, Р.Б. Шишка] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, Р.Б. Шишки. – Перевид. та допов. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 215, [1] с. – До 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7363-02-5
726524
   Мала енциклопедія приватного права / [Архипова М.І. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Кондор, 2011. – 359, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - До 20-ї річниці незалежності України. – Бібліогр.: с. 331-358. – ISBN 978-966-351-384-3
726525
   Мала енциклопедія теорії держави і права / [С.В. Бобровник та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Кондор, 2012. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 353-366. – ISBN 978-966-351-298-3
726526
  Брежнєв Л.І. Мала земля / Л.І. Брежнєв. – К., 1978. – 48с.
726527
  Брежнєв Л.І. Мала земля / Л.І. Брежнєв. – К., 1979. – 48с.
726528
  Кирпичев П.Я. Мала земля / П.Я. Кирпичев. – Москва, 1980. – 46с.
726529
  Брежнєв Л.І. Мала земля; Відродження; Цілина / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1980. – 191с.
726530
  Малаков Д.В Мала і Велика Житомирські / Дмитро Малаков ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини О. Малакової-Білоус]. – Київ : Либідь, 2017. – 87, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0737-8
726531
  Андрухович Ю. Мала інтимна урбаністика // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 9-11
726532
   Мала історія України. – 3-тє вид. – Луцьк : Укрвидав, 1941. – 31с.
726533
  Каппелер А. Мала історія України / Андреас Каппелер ; [пер. з нім. О. Блащук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 261 с. – ISBN 978-966-7048-82-2
726534
  Шевченко Т.Г. Мала книжка / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 431с.
726535
  Шевченко Т.Г. Мала книжка / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1966. – 431с.
726536
  Шевченко Т.Г. Мала книжка / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 431с.
726537
  Шевченко Т.Г. Мала книжка / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989. – 431с.
726538
  Шевченко Т.Г. Мала книжка ("захалявна") : [до 200 річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка] / Тарас Шевченко ; [упоряд., післямова і прим. С.А. Гальченка ; розшифровка факсиміл. відтворення Н.І. Лисенко ; фот. С.М. Гавришкевича] ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Факсиміл. відтворення вид. 1847-1850 р. – Київ : Веселка, 2014. – 950, [2] с. : портр. – На корінці зазнач.: M.Л. – ISBN 978-966-01-0598-0


  Факсимільне видання в комплекті з розшифруванням тексту і передмовою. Це важлива пам"ятка історії української літератури, освячена іменем Тараса Шевченка.
726539
   Мала літературна енциклопедія = Ukrainian concise encyklopedia of literatury terms. – Sydney : [б. в.], 2002. – 244 с. – Бібліогр.: с. 241-244. – ISBN 0-908168-12-8
726540
  Гуріненко П.В. Мала мати сина : новели / П.В. Гуріненко. – Київ, 1961. – 37 с.
726541
  Реверчук С.К. Мала приватизація : Інформаційно-аналітичний посібник студ. і підприємцю / С.К. Реверчук, Н.Ї. Кубай, М.І. Крупка. – Львів : Діалог, 1996. – 128с. – (Малий бізнес України). – ISBN 9667088073
726542
   Мала приватизація в Україні, львівська модель = Малая приватизация в Украине, львовская модель : Посібник для посадових осіб. – Washington, 1993. – 77с.
726543
  Харлан О.Д. Мала проза Бруно Шульца: у дзеркалі катастрофізму // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 190-195. – ISBN 978-966-8847-78-3
726544
  Переяслов В. Мала проза Василя Мисика: теоретико-критична рецепція // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 137-141. – ISSN 2307-2261
726545
  Михальчук Ніна Іванівна Мала проза Володимира Винниченка: від метафізичного до естетичного : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Михальчук Н.І.; Ніжинський держ. ун-тет ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2005. – 176л. – Бібліогр.: 161-176
726546
  Михальчук Ніна Іванівна Мала проза Володимира Винниченка: від метафізичного до естетичного : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Михальчук Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 4 назв.
726547
  Ковалик М. Мала проза Володимира Винниченка: від новаторства до нової традиції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 191-195. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
726548
  Жиленко І. Мала проза Галини Орлівни періоду еміграції: жанрова палітра, стилістичні особливості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 49-54. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
726549
  Вівчарик Н.М. Мала проза Григора Лужницького: жанрово-стильова своєрідність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 115-120. – ISSN 1729-360Х


  Зроблено спробу комплексного аналізу малої прози Григора Лужицького в контексті 20--30 рр. ХХ століття, її поетикальних ознак. З"ясовано семантику кольору, яка відіграє чималу роль у художніх текстах.
726550
  Гуляк А.Б. Мала проза Грицька Григоренка під кутом зору міждисциплінарного дослідження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 113-120
726551
  Рева Л.В. Мала проза І.Буніна: дуалізм світосприйняття та експерименти зі словом // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 392-402. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується мала проза І. Буніна з позиції сучасної наратології. Уперше здійснено аналіз творів першої третини XX століття, які раніше обходили поглядом дослідники творчості відомого російського письменника: "Без роду- племени", "В августе", ...
726552
  Магера Т. Мала проза Івана Франка в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 52-57. – Бібліогр.: С. 57
726553
  Соловей О. Мала проза Ігоря Костецького: етичний аспект // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 40-59. – ISSN 2308-1902
726554
  Радзієвський В.А. Мала проза Леоніда Мосендза і дискурс вісниківського неоромантизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радзієвський Володимир Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
726555
  Вечірко О. Мала проза М. Хвильового й Б. Пільняка: спроба компаративного аналізу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 220-227. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
726556
  Крайнікова Тетяна Степанівна Мала проза Миколи Калинчука (особливості поетики) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.178-198
726557
  Крайнікова Т.С. Мала проза Миколи Калинчука (особливості поєтики) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Крайнікова Т.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
726558
  Печарський А. Мала проза Михайла Коцюбинського: деструктивність людської особистості // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 76-81. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
726559
  Гурбанська А. Мала проза Осипа Маковея та Ірини Вільде: типологічні зв"язки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 58-68


  На матеріалі творів малої прози Осипа Маковея та Ірини Вільде, присвячених темі інтелігенції, під кутом зору традицій і новаторства висвітлено своєрідність художньо-філософського тлумачення цими письменниками проблеми "людина і світ", розглянуто ...
726560
  Стогній Мала проза Сильвестра Яричевського у контексті наративних пошуків доби FIN DE SIECLE / Стогній, (Рибась) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 174-183


  Досліджується специфіка наративних моделей малої прози Сильвестра Яричевського в літературному контексті межі ХІХ-ХХ ст. Особлива увага приділяється оповідності автора: образу наратора, типів наративних моделей творів, структури нарації. Методологічно ...
726561
  Драган В. Мала проза Стефана Коваліва про Борислав останньої чверти XIX - початку XX ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Ч. 1/92 (103). – С. 61-66
726562
  Зимомря І.М. Мала проза Томаса Бернгарда: контекст рецепції та генології = Die Kurzprosa von Thomas Bernhard im Kontext der Rezeption und Genologie / Іван Зимомря ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2010. – 162, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. нім. - Імен. покажч.: с. 147-157. - Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 101-143 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-44-9
726563
  Жиленко І.Р. Мала проза української й російської літературної еміграції 1919-1939 рр.: проблемно-тематична та жанрово-стильова типологія : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Жиленко Ірина Рудольфівна ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 465 арк. – Додатки: арк. 457-465. – Бібліогр.: арк. 410-456
726564
  Жиленко І.Р. Мала проза української й російської літературної еміграції 1919-1939 рр.: проблемно-тематична та жанрово-стильова типологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Жиленко Ірина Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 32 назви
726565
  Мафтин Н. Мала проза Уласа Самчука: дискурс національної ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 67-74. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
726566
  Пшенична Олена Мала рада, Управління справами Ради Міністрів та Державна канцелярія Української Держави 1918 р.: структура й організаційна діяльність // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 40-46
726567
  Кирилюк О.І. Мала річка Дарниця: минуле й сучасність // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 28-31
726568
  Попелюшко В.О. Мала судова реформа та захист прав громадян : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Попелюшко В.О. – Київ : Кондор, 2006. – 234 с. – ISBN 966-7982-84-Х
726569
  Гарасевич М. Мала українська музична енциклопедія // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 31-32
726570
   Мала українсько-російська енциклопедія з податків : Підприємництво. Економіка. Митниця. Податки. Фінанси. Банки. Право. – Київ : ПП "Павлушка", 2000. – 736с.
726571
   Мала філологічна енциклопедія. – Київ : Довіра, 2007. – 478с. – ISBN 978-966-507-209-6
726572
  Щербак Ю. Мала Фінляндія проти червоного гіганта // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
726573
  Ясперс К. Мала школа філософського мислення : фрагменти з твору // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 105-122. – ISSN 0235-7941
726574
  Коновалов Е.М. Малави / Е.М. Коновалов, Ю.Г. Липец. – Москва : Мысль, 1966. – 80с.
726575
  Бардина Ю.Я. Малагасийская республика: проблемы социально-экономического развития / Ю.Я. Бардина. – Москва, 1972. – 222с.
726576
  Карташова Л.А. Малагасийско-русский и русско-малагасийский разговорник / Л.А. Карташова. – Москва : Русский язык, 1981. – 367с.
726577
  Корнеев Л.А. Малагасийско-русский словарь : Около 21000 слов / Л.А. Корнеев; Под ред. Ракутусуна Ф. – 2-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1987. – 592с.
726578
  Їжик М. Малагасійські топоніми індонезійського походження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 64-70. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
726579
  Машкин Г.Н. Маладший конюх / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1966. – 29с.
726580
  Беднарский Владимир Малазийские соблазны // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 88-95 : фото
726581
  Ротт Н.В. Малазийско-русско-английский словарь / Н.В. Ротт. – М., 1977. – 400с.
726582
  Бутирська Н. Малазійські кульбіти у справі МН17 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 липня (№ 26). – С. 5
726583
  Крупеня І.М. Малазійсько-американські відносини: історична ретроспектива та еволюція в XX-XXI століттях // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 177-183. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
726584
  Антонов Михаил Малайзия - страна чудес // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 12. – С. 14-19. – ISSN 0868-488Х
726585
  Косураев А.А. Малайзия / А.А. Косураев. – М., 1965. – 32с.
726586
  Латышева И.С. Малайзия / И.С. Латышева. – М, 1972. – 136с.
726587
  Гусев М.Н. Малайзия : развитие капитализма / М.Н. Гусев. – Москва : Наука, 1985. – 158, [2] с.
726588
   Малайзия. – М., 1987. – 368с.
726589
   Малайзия : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 86-88 : Іл.
726590
  Погадаев В. Малайзия в ожидании перемен // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 20-22. – ISSN 0321-5075


  Про парламентські вибори в Малайзії
726591
  Колосков Б.Т. Малайзия вчера и сегодня: Опыт проблемного исслед. истории развивающихся стран / Б.Т. Колосков. – М., 1984. – 303с.
726592
  Параг Ханна Малайзия и Индонезия: Большая китайская сфера сопроцветания // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 145-160. – ISSN 1998-1813
726593
  Урляпов В. Малайзия и проблемы Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 83-89
726594
  Руднев В.С. Малайзия и Сингапур после второй мировой войны и политика США и Англии / В.С. Руднев. – Москва, 1981. – 224 с.
726595
  Маметов Васил Малайзия манит : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 60-64 : Фото. – ISSN 1998-8044
726596
   Малайзия надеется удвоить турпоток из России : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 58 : Фото
726597
  Демин Л.М. Малайзия экзотическая и будничная / Л.М. Демин. – Москва : Мысль, 1971. – 127 с.
726598
  Mkrtichyan Mikheil Малайзия. Борнео. Жизнь на контракте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 22-29 : фото
726599
  Исакина Юлия Малайзия. Магия ночи.Тру Азия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 22-29 : фото
726600
  Лукина Ирина Малайзия. Мы наш, мы новый мир построим : Путешествия / Лукина Ирина, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 86-90 : Іл.
726601
  Лукина Ирина Малайзия. Мы наш, мы новый мир построим... : Путешествия / Лукина Ирина, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 86-90 : Іл.
726602
   Малайзия. Остров Борнео : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 104-106 : Іл.
726603
  Руднев В.С. Малайзия. Политическое развитие (1963-1968). / В.С. Руднев. – М., 1969. – 229с.
726604
   Малайзия. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 108-109 : Фото
726605
  Зеленский Святослав Малайзия. Свет во тьме:11 шедевров иллюминации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 46-52 : фото
726606
  Погадаев В.А. Малайзия: тернистый путь к демократии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 25-28. – ISSN 0321-5075
726607
  Кирилюк Н. Малайзійський варіант англійської мови: соціолекти та їх динаміка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 71-78. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
726608
  Тодоренко Галина Малайзійці вичаклували Петронасів / Тодоренко Галина, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 90-95 : фото
726609
  Птахів Семен Малайзія інвестує у в"їзний туризм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
726610
  Мосоров В. Малайзія очима українців / Володимир Мосоров. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 117, [1] с. : фотоіл. – На авантит.: З нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Малайзією. – ISBN 978-617-607-188-4
726611
   Малайзія розробить власну систему антицунамі : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
726612
  Бейдик О.О. Малайзія, Федерація Малайзія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 656-657. – ISBN 978-966-02-8303-9
726613
  Климов В. Малайзія. В гостях у джунглів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 88-96 : фото
726614
  Ільченко Володимир Малайзія. Вийти заміж за Буніана : Малайзія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 84-90 : Фото
726615
  Будько Євген Малайзія. Вся Азія в одній країні : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 82-83 : Фото
726616
  Котлярчук Андрій Малайзія. Гостинні нетри : У світі живого // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-36 : Фото, карта
726617
  Ковалевська Євгенія Малайзія. Доступна екзотика // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 88-91
726618
  Некрасов Андрій Малайзія. Дракони і макаки острова Реданг : екзотика // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-27 : Фото
726619
  Малишева Ірина Малайзія. Із хмарочосів у джунглі : Малайзія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 52-59 : Фото
726620
  Ільченко Володимир Малайзія. Куала-Лумпур: євроремонт у стилі техно // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 92-99
726621
  Горпенюк Максим Малайзія. Мерсі Бако // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 38-42 : фото
726622
  Степанова Світлана Малайзія. Моя Грінлайзія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 46-53 : Фото
726623
  Лесич Вероніка Малайзія. Пароль - Том Ям Кун // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-78 : фото
726624
  Ільченко Володимир Малайзія. Сезон з дощем і без : Репортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 88-90 : Фото
726625
  Сидоренко Віктор Малайзія. Урутан насолод // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 30-32 : фото
726626
   Малайзія: усе можливе й неможливе! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
726627
  Тринич Ф.А. Малайская Федерация. Экономика и внешняя торговля / Ф.А. Тринич. – М., 1963. – 167с.
726628
   Малайско-индонезийские исследования. – М., 1977. – 250с.
726629
  Тищенко К. Малайсько-полінезійський пласт топонімії Мадагаскару / К. Тищенко, М. Іжик


  Стаття продовжує дослідження мовно-культурних аналогій між Мадагаскаром та островами Малайського архіпелагу. Аналіз назв населених пунктів, який проведено вперше, доводить гіпотезу заселення острову зі сторони Індонезії, відкриваючи перспективне поле ...
726630
  Линь Фан-шэн Малайя / Линь Фан-шэн. – М., 1956. – 103с.
726631
  Тюрин В.А. Малайя 1941-1945 гг.: переломные годы // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 57-73. – ISSN 0869-1908
726632
  Руднев В.С. Малайя 1945-1963. / В.С. Руднев. – М., 1963. – 208с.
726633
  Еловацкий И.П. Малайя. / И.П. Еловацкий; Под ред.А.А.Губера. – Москва : Географгиз, 1951. – 48 с. – (У карты мира)
726634
  Еловицкий Иван Павлович Малайя. (экон.-геогр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Еловицкий Иван Павлович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 20л.
726635
  Амитров О.В. Малакологи СССР : справочник / О.В. Амитров ; АН СССР, Палеонтол. ин-тут. – Москва : Наука, 1983. – 85 с.
726636
  Иванов Д.Л. Малакологическая коллекция П.Г. Демидова в Зоологическом музее МГУ / Д.Л. Иванов, Ю.И. Кантор. – М., 1991. – 94с.
726637
  Гураль-Сверлова Малакологічний фонд / Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ; НАН України ; Держ. природознавчий музей. – Львів : Державний природознавчий музей, 2012. – 252, [1] с. + CD. – (Наукові колекції Державного природознавчого музею / відп. ред. вип. О.С. Климишин, ISSN 966-02-3414-7 ; вип. 4). – ISBN 978-966-02-6323-9
726638
  Мельничук И.В. Малакофауна лессов левобережья Среднего Днепра. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 120 / Мельничук И.В.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1969. – 20л.
726639
  Мороз С.А. Малакофаунистический аспект реконструкции аллювиальных палеоландшафтов плейстоцена Среднего Приднепровья : геоморфологические и палеогеоморфологические исследования / С.А. Мороз, В.М. Закалюжный // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 119-123 : Схема. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
726640
  Суворова А.А. Малала: девочка-символ борьбы с талибами // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 11 (676). – С. 33-37. – ISSN 0321-5075
726641
  Дубенко Наталка Маланка в Горошовій / Дубенко Наталка, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-46 : фото
726642
   Маланка у стилі рок : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-15 : Фото
726643
  Бушовы Алексей и Александра Маланка. Соломенные медведи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
726644
  Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 514-528. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
726645
  Астаф"єв О.Г. Маланюк Євген Филимонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 663-664. – ISBN 978-966-02-8303-9
726646
  Педан Юрій Малапарте. Війна. Україна // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.132-134
726647
  Пинейру Малатдегидроназа высших растений / Пинейру, Карвалью М. де. – Воронеж, 1991. – 213с.
726648
  Даниелян Т.С. Малатийский диалект армянского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Даниелян Т.С. ; АН АрмССР , Ин-т языка им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1964. – 24 c.
726649
  Татьяничева Л.К. Малахит / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 167с.
726650
  Семенов В.Б. Малахит / В.Б. Семенов. – Свердловск
1. – 1987. – 240с.
726651
  Семенов В.Б. Малахит / В.Б. Семенов. – Свердловск
2. – 1987. – 158с.
726652
  Воронихина А.Н. Малахит в собрании Эрмитажа / А.Н. Воронихина. – Ленинград, 1963. – 95с.
726653
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1944. – 330с.
726654
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1947. – 411с.
726655
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1948. – 568с.
726656
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Молотов, 1949. – 528с.
726657
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Л., 1950. – 388с.
726658
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Свердоловск, 1952. – 439с.
726659
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1954. – 600с.
726660
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1961. – 451с.
726661
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Свердловск, 1967. – 444с.
726662
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Свердловск, 1973. – 497с.
726663
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1977. – 350с.
726664
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Москва, 1977. – 334с.
726665
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : избранные сказы / П.П. Бажов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 334 с.
726666
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : к 100-летию со дня рождения П.П. Бажова / П. Бажов ; худож. Г.С. Мосин. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1979. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
726667
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1980. – 639с.
726668
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1985. – 480с.
726669
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Алма-Ата, 1985. – 256с.
726670
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Алма-Ата
1. – 1985. – 268с.
726671
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1987. – 301с.
726672
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1990. – 478с.
726673
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Москва : Художня література, 1990. – 301с.
726674
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – М., 1992. – 303с.
726675
  Бернякович З.А. Малахитовый зал Зимнего дворца / З.А. Бернякович. – Ленинград, 1949. – 12 с.
726676
  Бернякович З.А. Малахитовый зал Зимнего дворца / З.А. Бернякович. – Ленинград, 1959. – 19 с.
726677
  Бернякович З.А. Малахитовый зал Зимнего дворца / З.А. Бернякович. – Ленинград, 1962. – 31 с.
726678
  Григор"єв С.Т. Малахів курган / С.Т. Григор"єв. – Київ, 1948. – 236с.
726679
  Бажов П.П. Малахітова шкатулка / П.П. Бажов. – К., 1952. – 224с.
726680
  Бажов П.П. Малахітова шкатулка : сказання / П.П. Бажов. – Київ : Дніпро, 1979. – 136 с.
726681
  Макаренко Д.Є. Малахов Георгій Михайлович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-120 : фото. – ISSN 0367-4290
726682
  Григорьев С.Т. Малахов курган / С.Т. Григорьев. – М, 1949. – 420с.
726683
  Григорьев С.Т. Малахов курган / С.Т. Григорьев. – Симферополь, 1954. – 250с.
726684
  Григорьев С.Т. Малахов курган / С.Т. Григорьев. – М, 1990. – 237с.
726685
  Чебанюк З.Ф. Малахов курган. / З.Ф. Чебанюк. – Симферополь, 1968. – 64с.
726686
   Малахов Курган. Севастополь. – К., 1967. – 11с.
726687
  Малахов Н.Я. Малахов Николай Яковлевич / Н.Я. Малахов. – Москва, 1982. – 63с.
726688
  Ржешевский А.А. Малахова горка : романы и повести / А.А. Ржешевский. – М., 1985. – 446с.
726689
  Токарев И. Малаховские журавли : повести и рассказы / И. Токарев. – Омск, 1982. – 255 с.
726690
  Маленко Олена Малацзія. Спробуй Борнео : напрямок / Маленко Олена, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-51 : Фото
726691
  Петров С. Малая / С. Петров. – София : Наука и изкуство, 1962. – 183с. : Ил. – Библиогр.: с. 183. – (Библиотека при българското географско дружество)
726692
  Пичикян И.Р. Малая Азия - Северное Причерноморье / И.Р. Пичикян. – Москва, 1984. – 294 с.
726693
  Бошкович Б. Малая Антанта / Б. Бошкович. – М.-Л., 1934. – 151с.
726694
  Языкова А.А. Малая Антанта в европейской политике / А.А. Языкова. – Москва, 1974. – 331 с.
726695
  Самойлов Ф. Малая Башкирия в 1918-1920 гг. / Ф. Самойлов. – М, 1933. – 98с.
726696
   Малая биологическая энциклопедия.. – М.-Л., 1924. – 292с.
726697
  Гаскаров Д.В. Малая выборка. / Д.В. Гаскаров, В.И. Шаповалов. – М., 1978. – 248с.
726698
  Царевский А.М. Малая гидромеханизация / А.М. Царевский. – Москва, 1954. – 32с.
726699
  Хайрюзов В.Н. Малая Грузинская / В.Н. Хайрюзов. – М., 1986. – 381с.
726700
   Малая дебютная энциклопедия. – М., 1985. – 472с.
726701
  Коробов Л.А. Малая земля / Л.А. Коробов. – М., 1948. – 240с.
726702
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Киев, 1978
726703
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1978
726704
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1979
726705
  Брежнев Л.И. Малая земля. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 142 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. - Входит в комплект с 2 книгами Л.И. Брежнева:"Возрождение" и "Целина"
726706
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1980
726707
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1981. – 48с.
726708
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1949. – 96с.
726709
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1953. – 216с.
726710
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1967. – 407с.
726711
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – М., 1971. – 382с.
726712
  Брежнев Л.И. Малая земля. Возрождение / Л.И. Брежнев. – Москва, 1979
726713
   Малая земля. Новороссийский десант : [альбом]. – Изд. 2-е. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 14 с., 48 ил. : ил.
726714
  Брежнев Л.И. Малая земля; Возрождение; Целина / Л.И. Брежнев. – Баку, 1980. – с.
726715
  Брежнев Л.И. Малая земля; Возрождение; Целина / Л.И. Брежнев. – Москва, 1983. – с.
726716
  Брежнев Л.И. Малая земля; Возрождение; Целина; Воспоминания / Л.И. Брежнев. – Москва, 1982. – 252с.
726717
  Бычков В.В. Малая история византийской эстетики / В.В. Бычков. – Киев : Путь к истине, 1991. – 407с. – ISBN 5-7707-2100-6
726718
  Полевой В.М. Малая история искусств / В.М. Полевой. – М, 1991. – 297с.
726719
   Малая история искусств. Античное искусство. – Москва : Искусство, 1972. – 257с.
726720
  Кулишова Т. Малая крепость Терезии. / Т. Кулишова. – Прага, 1963. – 67с.
726721
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
3. – 1966. – 1184с.
726722
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
4. – 1966. – 1168с.
726723
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
5. – 1967. – 1168с.
726724
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
6. – 1967. – 1200с.
726725
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
8. – 1968. – 1216с.
726726
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
10. – 1968. – 1200с.
726727
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
44. – 1969. – 1247с.
726728
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
12. – 1970. – 648с.
726729
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А - Бронхит. – 1965. – 1135 с.
726730
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Бронхоаденит - Гониотомия. – 1966. – 1199 с.
726731
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва
7. – 1967. – 1199 с.
726732
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва
т.1. – 1991. – 573с.
726733
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва
т.2. – 1991. – 623с.
726734
  Салимов А.Ю. Малая механизация в строительстве. / А.Ю. Салимов. – М., 1988. – 64с.
726735
  Уланов Н.И. Малая механизация монтажных работ. / Н.И. Уланов. – М., 1975. – 152с.
726736
  Борисова М.И. Малая Невка / М.И. Борисова. – Л, 1978. – 111с.
726737
  Путилин И.И. Малая планета 1036 Ганимед / И.И. Путилин. – С. 42-44
726738
  Путилин И.И. Малая планета Гидальго. / И.И. Путилин. – 49-50с.
726739
  Дмитриев К.А. Малая приватизация в Украине: теория и практика / К.А. Дмитриев; НАНУ. – Київ, 1998. – 112 с. – ISBN 966-02-1476-6
726740
  Тарасов Марат Малая пристань. / Тарасов Марат. – М., 1959. – 76с.
726741
  Маханьков Е.А. Малая проза Г. Газданова как объект литературоведческих исследований: некоторые итоги и перспективы // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 120-125. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
726742
  Савельев В.С. Малая родина / В.С. Савельев. – М., 1984. – 142с.
726743
  Мельников А. Малая Сербия // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2008. – № 5. – С. 53-54. – ISSN 0868-488Х


  Подорожі до Сербії
726744
   Малая система разделения времени для студенческого вычислительного зала. – М., 1976. – 36с.
726745
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Дрофы - Ковалик. – 1929. – 928стлб. : С ил.
726746
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Ковальская - Массив. – 1929. – 956стлб. : С ил.
726747
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Ковальская-Массив. – 1929. – 956стлб. : С ил.
726748
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Ваниль. – 1930. – 960стлб. : С ил.
726749
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Ванини - Дротик. – 1930. – 960стлб. : С ил.
726750
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Дрофы-Ковалик. – 1930. – 928стлб. : С ил.
726751
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Массикот - Огнев. – 1930. – 958стлб. : С ил.
726752
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Огневки - Пряжа. – 1930. – 992стлб. : С ил.
726753
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 7 : Прямая - Скулы. – 1930. – 966стлб. : С ил.
726754
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 8 : Скульптура - Тугарин. – 1930. – 990стлб. : С ил.
726755
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Ковальская - Массив. – 1931. – 960стлб. : С ил.
726756
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Массикот - Огнев. – 1931. – 958стлб. : С ил.
726757
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Огневки - Пряжа. – 1931. – 990стлб. : С ил.
726758
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Тугендбунд - Шверник. – 1931. – 900стлб. : С ил.
726759
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 10 : Швеция - Яя. – 1931. – 504стлб. : С ил.
726760
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Ваниль. – 1932. – 938стлб. : С ил.
726761
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 7 : Прямая - Скулы. – 1932. – 922стлб. : С ил.
726762
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 8 : Скульптора - Тугарин. – 1932. – 990стлб. : С ил.
726763
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Тугендбунд-Шверник. – 1932. – 852стлб. : С ил.
726764
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Болгары. – 1933. – 1000с. : С ил.
726765
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Болдуин - Гарнец. – 1934. – 864стлб. : С ил.
726766
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Гарни - Днепр. – 1935. – 864стлб. : С ил.
726767
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Днепровская низменность - Ислам. – 1935. – 880стлб. : С ил.
726768
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд., перераб. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 2/второй полутом/ : Германия - Дротик. – 1936. – 720стлб. : С ил.
726769
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд., перераб. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 3/первый полутом/ : Дрофы - Ислам. – 1936. – 672стлб. : С ил.
726770
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Днепровская низменность - Ислам. – 1936. – 880стлб. : С ил.
726771
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Болгары. – 1937. – 988с. : С ил.
726772
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд., перераб. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 3/второй полутом/ : Исландия - Ковалик. – 1937. – 528стлб. : С ил.
726773
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Исландия - Кумы. – 1937. – 1056стлб. : С ил.
726774
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Кумыки - Модика. – 1937. – 988стлб. : С ил.
726775
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 2/первый полутом/ : Ванини - Германизм. – 1938. – 568стлб. : С ил.
726776
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 7 : Модильяни - Партнер. – 1938. – 990стлб. : С ил.
726777
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 8 : Парторг - Революционный трибунал. – 1939. – 1018стлб. : С ил.
726778
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 10 : СССР - Ульяновск. – 1940. – 1056стлб. : С ил.
726779
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Революция - срочные. – 1941. – 1056с. : С ил.
726780
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 1 : А - Буковина. – 1958. – 1277стб.
726781
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 2 : Буковые - Горняк. – 1958. – 1280стб.
726782
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 3 : Горняцкий - Илосос. – 1959. – 1280стб. : С ил.
726783
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 4 : Илоты - Котангенс. – 1959. – 1312стб. : С ил.
726784
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 5 : Котанген - Минерва. – 1959. – 1312стб. : С ил.
726785
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 6 : Минеры - Первомайка. – 1959. – 1312 стб. : С ил.
726786
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 7 : Первомайск - Рубе. – 1959. – 1262стб. : С ил.
726787
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 8 : Рубежное - Сферолиты. – 1960. – 1272стб. : С ил.
726788
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 9 : Сферосомы - Хайфон. – 1960. – 1216стб. : С ил.
726789
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 10 : Хайхэ - Яя. – 1960. – 1280стб. : С ил.
726790
   Малая советская энциклопедия : Алф. предметно - именной указ. к 3-му изд. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
А - Я. – 1961. – 600с. : С ил.
726791
  Фатхуллин Н.С. Малая социальная группа как форма общественного развития / Н.С. Фатхуллин. – Казань, 1989. – 171с.
726792
   Малая Третьяковская. – М., 1960. – 63с.
726793
  Бутенко Н.К. Малая украинская проза периода Октябрьской революции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.642 / Бутенко Н.К. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 19 с.
726794
  Фурман Ф.М. Малая химия: эффективность пр-ва и потребления продукции. / Ф.М. Фурман. – М., 1989. – 135с.
726795
  Асаулов В.Ф. Малая чаша "Мараканы" : Книга о массовом футболе / В.Ф. Асаулов. – Москва, 1990. – 141с.
726796
  Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2002. – 549с. – ISBN 966-507-128-9
726797
   Малая энциклопедия по международному профдыижениюё. – М., 1972. – 2170с.
726798
   Малая энциклопедия профессионального движения и труда. – Л., 1925. – 870с.
726799
  Найман Э.-Л. Малая энциклопедия трейдера / Эрик Л. Найман. – Москва : Альфа Капитал ; Логос, 1997. – 236 с. – ISBN 966-581-004-9
726800
  Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера / Э.Л. Найман. – Київ : Вира-Р, 1999. – 221с. – ISBN 966-95440-0-9
726801
  Андронов М.С. Малаялам-русский словарь : около 40000 слов / Андронов М.С., Макаренко В.А. ; под ред. Нараяникутти Унникришнан. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 872 с.
726802
  Остапчук А.Д. Мале підприємництво - основа сталого розвитку сільських територій / А.Д. Остапчук, В.Г. Вдович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 72-76. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
726803
  Варналій З.С. Мале підприємництво в країнах з перехідною економікою : ( проблеми державної підтримки ) / З.С. Варналій, О.В. Сергійко; Ін-тут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 1999. – 68 с. – ISBN 966-7509-01-Х
726804
   Мале підприємництво в Україні : ( проблеми державної підтримки ). Збірник наук. праць. – Київ, 1999. – 108с. – ISBN 966-7509-04-Х
726805
  Терек В.О. Мале підприємництво в умовах ринкових трансформацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 30)
726806
   Мале підприємництво і менеджмент в Україні(публічно- і приватно-правові засади) : Збірник наук.праць. – Київ, 1997. – 240с. – ISBN 95169-0-0
726807
  Кредісов В.А. Мале підприємництво у світовому досвіді ведення інноваційного господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 256-264
726808
  Варналій З.С. Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення : навчальний посібник / З.С. Варналій, Л.П. Хмелевська , М.О. Хмелевський. – Київ : Знання України, 2004. – 260с. – ISBN 966-316-012-8
726809
  Хорольський О.І. Мале підприємництво як основа сучасного бізнесу / О.І. Хорольський, В.М. Зінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 68-74. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються проблеми, пов"язані зі становленням підприємництва і малого бізнесу в Україні, в контексті сучасних тенденцій світового розвитку. Досліджується перспективність і конкурентоспроможність малих підприємств в умовах становлення ринкових ...
726810
  Ляпін Д.В. Мале підприємництво як чинник конкурентоздатності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 129-134


  В статті проаналізовано показники малого бізнесу і показано відповідність аналогічним європейським результатам. Визначено нові законодавчі рішення Парламенту та показано наступні питання, вирішення яких є необхідним у найближчій перспективі. In the ...
726811
  Красота О. Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується економічна сутність малого підприємництва як з точки зору його загальновидових, типових для підприємництва ознак, так і специфічних; визначається роль у подоланні кризи та її негативних соціально-економічних наслідків; доводиться ...
726812
  Лесик Наталія Леонідівна Мале підприємництво: ефективність становлення та особливості розвитку : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Лесик Наталія Леонідівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
726813
  Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – 2-ге вид. випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 302. – ISBN 966-620-183-6
726814
  Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – 4-те вид.стер. – Київ : Знання, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-620-266-9
726815
  Білик Т.О. Мале підприємництво: розвиток та прибутковість // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 78-84.
726816
  Варналій З.С. Мале підприємництво:основи теорії і практики / З.С. Варналій. – Київ : Знання, 2001. – 277с. – ISBN 966-620-043-0


  У монографії розглядається комплекс проблем, пов’язаних зі становленням та розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки. ...
726817
  Хорольский Олександр Іванович Мале підприємство в суспільному відтворенні : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Хорольский Олександр Іванович; КУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 24л.
726818
  Бондарчук К. Мале підриємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 18-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
726819
  Шульгіна Л.М. Мале та середнє підприємництво в туризмі: економічна і соціальна результативність діяльності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 28-34.
726820
  Скляренко Г. Малевич в Україні: кінець 1920-х - початок 1930-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 47-66. – ISSN 1728-6875
726821
  Амурський В. Малевич і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 25, 30


  Нотатки щодо однієї непристойної та безглуздої полеміки.
726822
  Десятерик Д. Малевич. Друга смерть // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 7
726823
   Малевич. Український вимір // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 20-21


  Яу побороти культурну анексію? "День" зібрав найцікавіші думки.
726824
  Гродзинський Д.М. Маленевський Олександр Едуардович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 74. – ISBN 978-966-02-8346-6
726825
  Стрелков Владимир Маленикие трагедии : Подводный мир // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 42-54 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
726826
  Устюжанин Д.Л. Маленкьие трагедии А.С. Пушкина / Д.Л. Устюжанин. – М. : Художественная литература, 1974. – 95 с.
726827
  Караткевич У. Маленька балерина : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 134-148. – ISSN 0208-0710
726828
  Казандакі Г. Маленька героіня / Г. Казандакі. – К, 1981. – 32с.
726829
  Михайленко В.М. Маленька дівчинка на острові Весни... : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Анатолій Книр. – Мена : Домінант, 2013. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2610-41-3
726830
  Фаллада Х. Маленька людина, що ж далі? / Х. Фаллада. – Київ, 1960. – 354 с.
726831
  Гандзюра П.П. Маленька Марі / П.П. Гандзюра. – К., 1986. – 279с.
726832
  Стельмах М.П. Маленька Оленка / М.П. Стельмах. – Київ, 1962. – 192с.
726833
  Винниченко В.К. Маленька рисочка / В. Винниченко. – [Харків] : Рух, 1927. – 24 с.
726834
  Винниченко В.К. Маленька рисочка / В.К. Винниченко. – Київ, 1929. – 32с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
726835
   Маленька скарбничка. – К., 1982. – 122с.
726836
  Скрипник Л. Маленька степова рудня : оповідання / Л. Скрипник. – Київ, 1930. – 52 с.
726837
  Приходько О. Маленька таємниця Альберта Тутункевича : проза: оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 48-51. – ISSN 0130-321Х
726838
  Щербак Ю.М. Маленька футбольна команда : оповідання / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 144 с.
726839
  Веселовська Г. Маленька хазяйка великої долі // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 48-51. – ISSN 0207-7159


  160 років від дня народження Марії Заньковецької - української актриси, першої Народної артистки України.
726840
  Биков В. Маленька червона квіточка : притча // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 62-63. – ISSN 0320-8370
726841
  Мур Маленька Юдита / Мур, , Джордж. – К., 1929. – 27с.
726842
  Усик Світлана Маленька ягідка - велика користь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 7 : фото
726843
  Кэптукэ Г. Маленькая Америка / Г. Кэптукэ. – М., 1991. – 205с.
726844
  Хмелик М. Маленькая Вера (Next Time) // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 144-174.
726845
   Маленькая Вера [Електронний ресурс] : продолж. 128 мин. / произ-во киност. им. М. Горького, 1988, авт. сцен. М. Хмелик, реж. В. Пичул, опер. Е. Резников, худ. В. Пастернак , комп. В. Матецкий, в ролях Н. Негода... ; DVD EXPO, RUSSIAN CINEMA COUNCIL, GORKY FILM STUDIO, PAL a. o. – Москва : RUSCICO, 2006. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; режиссер Василий Пичул)


  Вера живет в небольшом приморском городке. Отвязна и резкая, добрая и чуткая, она не знает, что ей делать с собой, со своей свободой, молодостью и красотой., с непониманием вечно пьяного отца и уставшей матери. Она задыхается в окружающем бездуховном ...
726846
  Мушин Я.М. Маленькая докторша / Я.М. Мушин. – М., 1981. – 111с.
726847
  Рязанская М.И. Маленькая домашняя энциклопедия / М.И. Рязанская, Ф.Л. Вигдорович. – М, 1990. – 192с.
726848
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1965. – 202с.
726849
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1969. – 254с.
726850
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1970. – 207с.
726851
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 254с.
726852
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1981. – 207с.
726853
  Опаев Алексей Маленькая жизнь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 84-89 : фото
726854
  Денисова Анастасия Маленькая Италия / Денисова Анастасия, Бунгерт Сабине // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 116-131 : фото. – ISSN 1029-5828
726855
  Кузнецов Станислав Маленькая Италия на Слобожанщине // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 46-50 : фото
726856
  Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти : Ум мнемониста / А.Р. Лурия. – Москва : Московский университет, 1968. – 88с.
726857
  Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 125-133. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Эта книжка посвящена одному человеку, который обладает исключительной по развитию наглядной чувственной памятью; ее сверхразвитие приводит к удивительным особенностям его личности. Автор будет стремиться как можно полнее описать наблюдавшиеся им в ...
726858
  Симеонова Л. Маленькая книжка о любви / Л. Симеонова. – Москва : Республика, 1992. – 175с.
726859
  ДелаэЖ Маленькая Мартина / ДелаэЖ, М. Марлье. – Москва, 1982. – 96с.
726860
  ДелаэЖ Маленькая Мартина / ДелаэЖ, М. Марлье. – 2-е изд. – М, 1988. – 96с.
726861
  Делаэ Ж. Маленькая Мартина / Ж. Делаэ, М. Марлье. – 2-е изд. – М, 1988. – 95 с.
726862
  Михайлов О.Н. Маленькая Наташа / О.Н. Михайлов. – М., 1981. – 48с.
726863
  Некрасов В.П. Маленькая печальная повесть : Проза разных лет / В.П. Некрасов. – Москва : Книжная палата, 1990. – 394с.
726864
  Некрасов В.П. Маленькая печальная повесть : проза разных лет / Виктор Некрасов. – Москва : Известия, 1991. – 508 с. – (Библтотека "Дружбы народов")
726865
  Бабченко Аркадий Маленькая победоносная война : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 8-45. – ISSN 0130-7673
726866
  Холопов Г.К. Маленькая повесть и большие рассказы / Г.К. Холопов. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 256с.
726867
  Клюйкова О.В. Маленькая повесть о большом композиторе, или Джоаккино Россини / О.В. Клюйкова. – Москва : Музыка, 1990. – 188 с.
726868
  Моисеев О.А. Маленькая повесть о большом мужестве / О.А. Моисеев. – М., 1959. – 68с.
726869
  Ефименко Ю.В. Маленькая повесть о двоих / Ю.В. Ефименко. – Владивосток, 1983. – 319с.
726870
  Канн-Новикова Маленькая повесть о Михаиле Глинке. / Канн-Новикова. – М., 1964. – 112 с.
726871
  Канн-Новикова Маленькая повесть о Михаиле Глинке. / Канн-Новикова. – М.
3. – 1987. – 62 с.
726872
  Кестнер Э. Маленькая свобода / Э. Кестнер. – М., 1962. – 139с.
726873
   Маленькая станция. – М., 1978. – 239с.
726874
  Йорн Ауф Дем Камке Маленькая стопа. Сокровище Стеркфонтейна / Йорн Ауф Дем Камке, Бенали Реми, Ландман Патрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 48-55 : фото. – ISSN 1029-5828
726875
  Горов В.В. Маленькая страна огромной Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 61-74. – ISSN 044-748Х
726876
   Маленькая телефонистка : Сборник коротких рассказов советских писателей с коментариями на английском языке. – Москва : Русский язык, 1984. – 142 с.
726877
   Маленькая телефонистка. – М., 1985. – 184с.
726878
  Кечагмадзе Г.И. Маленькая тень : роман / Георгий Кечагмадзе; авториз. пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 224 с.
726879
  Барух А. Маленькая трилогия / А. Барух. – София, 1968. – 136с.
726880
  Низе Г. Маленькая физика. Общедоступное введение в физические основы техники : пер. с нем. / Г. Низе. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 300 с.
726881
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома / Д. Лондон. – Кызыл, 1976. – 264с.
726882
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома / Д. Лондон. – Минск, 1986. – 477с.
726883
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома / Д. Лондон. – Минск, 1987. – 589с.
726884
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома : роман / Д. Лондон; Пер. с англ. В.О. Станевич. – Дніпропетровськ : ПОРОГИ, 1992. – 270 с.
726885
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома. Сердца трех / Д. Лондон; Пер. с англ. В.О. Станевича, Т.А. Кудрявцевой ; Вст. ст. А.М. Зверева. – Москва : Правда, 1980. – 640 с.
726886
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома. Сердца трех : романы / Джек Лондон ; [Пер. с англ. В.О.Станевич, Т.А. Кудрявцевой ; Худож. Г. Фильчаков]. – Саратов : Приволжское кн. изд., 1989. – 558 с.
726887
  Валиуллина С.А. Маленькая экскурсия в мир большой науки : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-52. – ISSN 0016-7207
726888
  Пекелис В.Д. Маленькая энциклопедия о большой кибернетике / В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 415 с.
726889
  Пекелис В.Д. Маленькая энциклопедия о большой кибернетике. / В.Д. Пекелис. – Москва, 1970. – 334 с.
726890
  Шевчук В.О. Маленьке вечірнє інтермеццо : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1984. – 280 с.
726891
  Гетьман Володимир Маленьке диво землі - Карадаг : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 45-49 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
726892
  Коренберг В.Б. Маленькие "секреты" гимнастики. / В.Б. Коренберг. – М., 1967. – 96с.
726893
   Маленькие альманахи. – К., 1918. – 64с.
726894
  Тимофеев Б.Н. Маленькие басни / Б.Н. Тимофеев. – Л. : Художник РСФСР, 1959. – 32 с.
726895
  Малин А.К. Маленькие басни / А.К. Малин. – Симферополь, 1960. – 48с.
726896
  Разводовская А.С. Маленькие вестницы большого неба = О выставке Саши Путри и Нади Рушевой : красота спасет мир // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 130-143


  Александра (Саша) Евгеньевна Путря (1977-1989) - юная художница из Полтавы. За свою короткую жизнь создала 2279 работ - 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки и др. Надежда (Надя) Николаевна ...
726897
  Гринева Н. Маленькие граждане / Н. Гринева. – Москва, 1967. – 126с.
726898
  Сетон-Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон-Томпсон. – Москва, 1988. – 206 с.
726899
  Сетон Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон Томпсон. – Новосибирск, 1991. – 207с.
726900
  Сетон Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон Томпсон. – Иркутск, 1991. – 188с.
726901
  Сетон Томпсон Маленькие дикари. / Сетон Томпсон. – Москва, 1960. – 239с.
726902
  Сетон Томпсон Ернест Маленькие дикари. / Сетон Томпсон Ернест. – Архангельск, 1991. – 444с.
726903
  Марек И. Маленькие драмы. / И. Марек. – Москва, 1964. – 72с.
726904
  Летер А. Маленькие игры для многих / А. Летер. – Минск, 1983. – 63с.
726905
  Зубавин Б.М. Маленькие истории / Б.М. Зубавин. – М, 1959. – 227с.
726906
  Упит А.М. Маленькие комедии : новеллы и рассказы / А.М. Упит; пер. с латыш. – Рига : Латгостиздат, 1954. – 524 с.
726907
  Мариенгоф А.Б. Маленькие комедии / А.Б. Мариенгоф. – Л.-М, 1957. – 62с.
726908
  Шевцов С.И. Маленькие комедии / С.И. Шевцов. – Воронеж, 1961. – 120 с.
726909
  Солодарь Ц.С. Маленькие комедии / Ц.С. Солодарь. – М., 1962. – 144с.
726910
  Нефед В.И. Маленькие комедии и драмы. / В.И. Нефед. – Минск, 1967. – 144с.
726911
   Маленькие комедии Х1Х века. – М., 1960. – 122с.
726912
   Маленькие комедии ХХ века. – М., 1961. – 104с.
726913
   Маленькие комедии ХХ века. – М., 1965. – 179с.
726914
  Мельшин Л. (П.Ф. Гриневич) Маленькие люди : [рассказ] / Л. Меньшин [псевд.] // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 40 с.


  На тит.л. надпись: Сер. Маслов
726915
  Бээкман Эмэ Маленькие люди. Колодезное зеркало : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1969. – 502 с.
726916
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян. – Ташкент : Учпедгиз УзССР, 1954. – 132 с.
726917
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян; пер. с арм. А.Бархударяна. – Саратов, 1954. – 84 с.
726918
  Килланд А.Л. Маленькие новеллы / А.Л. Килланд. – М. – 112с.
726919
  Зурабов А.А. Маленькие новеллы / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1958. – 100с.
726920
  Алиева Ф.Г. Маленькие огоньки : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 144 с. : ил.
726921
  Тычков Н.П. Маленькие пленники Бухенвальда / Н.П. Тычков. – Ярославль, 1966. – 119с.
726922
  Обухова Л.А. Маленькие повести / Л.А. Обухова. – М., 1963. – 159с.
726923
  Демыкина Г.Н. Маленькие повести / Г.Н. Демыкина. – М., 1967. – 176с.
726924
  Паустовский К.Г. Маленькие повести / К.Г. Паустовский. – Петрозаводск, 1978. – 286 с.
726925
  Гаврильева В.Н. Маленькие повести / В.Н. Гаврильева; пер. с якут. – Москва : Современник, 1987. – 158 с.
726926
  Авербах И.Д. Маленькие повести и рассказы : (адаптир. тексты для иностранцев, начинающих изучать рус. яз.) / сост. И.Л. Авербах, С.И. Кокорина, М.М. Нахабина. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 212 с.
726927
  Ломоури Н. Маленькие подруги / Николай Ломоури; пер. с груз. М.Кахидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1982. – 36 с.
726928
  Величко М.Ф. Маленькие путешествия вокруг большого города / М.Ф. Величко. – Красноярск, 1989. – 148с.
726929
  Положий В.И. Маленькие путешествия с дочкой : рассказы и повести / В.И. Положий. – М., 1982. – 222с.
726930
  Синельников Л.И. Маленькие пьесы / Л.И. Синельников. – М., 1963. – 128с.
726931
  Гердт А.А. Маленькие пьесы / А.А. Гердт. – 3-е изд., перераб. – М, 1977. – 64с.
726932
  Яльцев П. Маленькие пьесы. / П. Яльцев. – М.Л., 1937. – 110с.
726933
  Герасимова В.А. Маленькие рабы / В.А. Герасимова. – М.-Л., 1924. – 69с.
726934
  Караваева А.А. Маленькие рассказы / А.А. Караваева. – Москва, 1934. – 45с.
726935
  Керекеш Э.Ф. Маленькие рассказы / Э.Ф. Керекеш. – Ужгород, 1957. – 58с.
726936
  Куземченко Л.Ф. Маленькие рассказы : Сб. забав. историй, юморист. рассказов сов. писателей ; Книга для чтения с коммент. на чешском яз. и словарем / [Сост., авт. коммент. и словаря Л. Ф. Куземченко]. – Москва, 1979. – 112 с.
726937
   Маленькие рассказы. – М., 1987. – 127с.
726938
   Маленькие рассказы : Книга для чтения. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 127с.
726939
  Андерегг Е. Маленькие рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 0321-1878
726940
  Кубка Ф. Маленькие рассказы для мистера Трумэна / Ф. Кубка. – Москва, 1952. – 72с.
726941
   Маленькие рассказы для чтецов. – М., 1957. – 118с.
726942
   Маленькие рассказы о больших ученых : юбилейный сб. избр. публикаций Н. Амосова, С. Лебедева, В. Глушкова и воспоминаний современников / [авт.-сост.: Б. Малиновский и др. ; под ред. Б. Малиновского]. – Киев : Горобец, 2013. – 399, [1] с. : ил., портр. – Библиогр в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8508-42-4
726943
  Нагибин Ю.М. Маленькие рассказы о большой судьбе. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1976. – 95с.
726944
   Маленькие рассказы о большом космосе. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 350 с.
726945
   Маленькие рассказы о большом космосе. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 368 с.
726946
   Маленькие рассказы о большом космосе : Молодая гвардия, 1968. – 300с. – (Эврика)
726947
  Ветемаа Э. Маленькие романы / Э. Ветемаа; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1979. – 359 с.
726948
  Федин К.А. Маленькие романы, повести, рассказы : Романы, повести, рассказы / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 367с.
726949
  Слюсаренко Инна Маленькие секреты большого газона // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 76-77 : фото
726950
  Шпаковская Т.Л. Маленькие секреты большой стирки / Т.Л. Шпаковская, А.В. Петров. – М., 1989. – 126с.
726951
  Слуцкая Р.О. Маленькие слабости / Р.О. Слуцкая. – Кишинев, 1971. – 79с.
726952
  Пронин В.А. Маленькие слабости / В.А. Пронин. – М., 1985. – 336с.
726953
  Чепуров А.Н. Маленькие станции России / А.Н. Чепуров. – Л, 1975. – 239с.
726954
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 110 с.
726955
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1951. – 110с.
726956
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1973. – 78 с.
726957
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 127с.
726958
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 112с.
726959
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1979. – 111 с. – (Школьная библиотека)
726960
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / Пушкин А.С. // Горе от ума : [ Комедия в стихах в 4-х д. ] / А.С. Грибоедов. – Москва : Искусство, 1979. – С. 131-186. – (Школьная библиотека)
726961
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 112 с.
726962
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии // Горе от ума : [Текст] / Грибоедов А.С. – 5-е изд. – Москва : Искуство, 1982
726963
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 110с.
726964
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1988. – 109 с.
726965
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1988. – 210с.
726966
  Дарский Д.С. Маленькие трагедии Пушкина : [Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Каменный гость, Пир во время чумы] / Д. Дарский. – [Москва] : [Моск. худ. печатня], 1915. – [2], 72 с.


  Содержание: Скупой рыцарь Моцарт и Сальери Каменный гость Пир во время чумы
726967
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии. Драмы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / А. С. Пушкин ; читают В. Зозулин, М. Козаков, Г. Бальян ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 5 ч. 11 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  А. С. Пушкин ( 1799 - 1837 ) - русский поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель современного русского литературного языка. - Главы из романа в стихах "Евгений Онегин" ( 1823 - 1831 ) - Цикл "Маленькие трагедии" ( 1830 ) - ...
726968
  Кучерявенко В.Т. Маленькие труженики / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
726969
  Богданова Светлана Маленькие туристы нуждаются в защите : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 38 : Фото
726970
   Маленькие хитрости. – 2-е изд., доп. – Минск, 1990. – 94с.
726971
   Маленькие хитрости. – М., 1991. – 62с.
726972
   Маленькие чудеса. – Ленинград, 1981. – 207с.
726973
  Айдарова Л.И. Маленькие школьники и родной язык / Л.И. Айдарова. – Москва : Знание, 1983. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – (Новое в жизни, науке, технике . Педагогика и психология ; № 1)
726974
  Байдерин В.А. Маленькие электрики из кишлака Мехнат / В.А. Байдерин. – Сталинабад, 1955. – 96с.
726975
  Тыкач Я. Маленький атлас бабочке / Я. Тыкач. – Прага, 1959. – 99с.
726976
  Фідлер А. Маленький Бізон / А. Фідлер. – К., 1962. – 433с.
726977
  Луковский И.В. Маленький винтик / И.В. Луковский. – Москва, 1950. – 24с.
726978
  Литвинцева С.Ф. Маленький всемирный историк / С.Ф. Литвинцева. – Москва. – 10 с.
726979
  Достоевский Ф.М. Маленький герой / Ф.М. Достоевский. – М, 1941. – 63с.
726980
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М. Коцюбинський. – Полтава : Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; [Друк. "Труд"], 1918. – 10 с. – (Книжки для читання в клясі / Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; Низка 2, вип. 1)
726981
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1963. – 29с.
726982
  Марриет Ф. Маленький дикарь / Ф. Марриет. – Калининград, 1991. – 219с.
726983
  Мусаханов В.Я. Маленький домашний оркестр / В.Я. Мусаханов. – Ленинград, 1969. – 287 с.
726984
  Туглас Фридеберт Маленький Иллимар. История одного детства : роман, новеллы, миниатюры,маргиналии / Фридеберт Туглас ;. – Москва : Художественная литература, 1986. – 686 с.
726985
  Шевченко Т. Маленький кобзар / Т. Шевченко. – Кам"янець на Поділлю, 1919. – 96с.
726986
  Шевченко Т.Г. Маленький Кобзарик / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дpук. Губеpн. Комісаpіата Освіти, 1918. – 16 с. – (Видавництво "Селянська Самоосвіта" ; № 2 ; № 2)
726987
  Шевченко Т.Г. Маленький кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Вид. 5-е. – Київ : Відродження, 1918. – 32 с. – Мініатюрне видання. – (Видавництво "Відpодження" ; № 2)
726988
  Цюй Лань-по Маленький Ли-бэнь / Цюй Лань-по. – М., 1960. – 56с.
726989
  Доде А. Маленький Маду / А. Доде. – Москва, 1957. – 64с.
726990
  Шмерлинг С.Б. Маленький Муса / С.Б. Шмерлинг. – Пермь, 1961. – 51с.
726991
  Барский В. Маленький наследник "Священной Римской империи" / В. Барский, В. Матиенко // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.145-153. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999


  О княжестве Лихтенштейн
726992
  Семпе Ж.-Ж. Маленький Никола. / Ж.-Ж. Семпе, Р. Госсини. – М., 1986. – 93с.
726993
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Новосибирск, 1955. – 183с.
726994
  Панч П. Маленький партизан : рассказы: Для мл. шк. возраста / П. Панч. – Киев : Веселка, 1986. – 34 с.
726995
  Каминская Т.Б. Маленький революционер / Т.Б. Каминская. – М., 1979. – 128с.
726996
  Стаматов Г.П. Маленький содом. / Г.П. Стаматов. – Москва, 1955. – 296с.
726997
  Козлов В.Ф. Маленький стрелок из лука: Роман. / В.Ф. Козлов. – М., 1981. – 415с.
726998
  Козлов В. Маленький стрелок из лука: Роман. Волосы Вероники: Роман. / В. Козлов. – Спб., 1995. – 640с.
726999
  Фаллада Х. Маленький человек, что ж дальше? / Х. Фаллада. – Москва, 1983. – 645 с.
727000
  Преловский А.В. Маленький человек. / А.В. Преловский. – М., 1962. – 27с.
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,