Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>
729001
  Журавльова А. "Культурний вандалізм" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 19-20


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
729002
  Шинкаренко О.В. "Культурний поворот" як запит до культурології // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 55-58. – Бібліогр.: 15 назв.
729003
  Орлова О.В. "Культурний туризм" як засіб діалогу культур : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 102-106
729004
  Запускалов А.М. "Культурный консерватизм" Р. Скратона: возврат к традициям // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 154-156
729005
  Наривская В. "Культурный трансфер": возможности и смыслы термина (по материалам зарубежных исследований с попыткой украинских дополнений и комментариев) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 41-59. – ISBN 978-966-171-889-9
729006
  Агафонов В.П. "Культурный" империализм без грима / В.П. Агафонов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 97 с.
729007
  Пашков К.В. "Культурологія єзуїтів": католицькі місіонери в просторі неєвропейських культур // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 60-68
729008
  Янчук І.О. Культурний аналіз релігії в інтерпретативній антропології К. Гірца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 183-186
729009
  Дружиніна Є.С. Культурний архетип героя: константні та динамічні компоненти : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
729010
  Фролова В. Культурний аспект інтеграції біженців у суспільство приймаючої сторони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 153-157.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
729011
  Клдименко О.А. Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення і тенденції зростання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 246-257
729012
  Ковальчук Т. Культурний вимір середземноморської політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 73-74
729013
  Бентя Ю.В. Культурний герой сентименталізму в жанрово-стильовій картині світу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бентя Юлія Валентинівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
729014
  Ковпак В.А. Культурний гранд-наратив на сторінках преси світового українства як смисловий базис для системи координат сучасної культурної традиції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 4-11. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
729015
  Біловус Л. Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 100-107. – ISSN 1998-4634
729016
  Кушинська Л. Культурний діалог Підавстрійської та Наддніпрянської України зламу ХІХ–ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 145-155. – ISSN 1997-4264
729017
  Корнієнко В.В. Культурний діалог Україна – Франція в контексті діяльності національних культурних центрів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 86-90
729018
  Давимука С.А. Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект = Cultural imperative of socio-economic development: civilization aspect : монографія / [С.А. Давимука, Л.І. Федулова] ; ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 525, [2] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Дод. тит. арк., зміст, передм., післям. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9170-6
729019
  Ємельяненко Л.М. Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 163-166. – ISSN 1562-0905
729020
  Гриценко М. Культурний імпорт цінностей як стратегія вікової переорієнтації художнього твору в перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 537-545
729021
  Нечітайло І.С. Культурний капітал сучасної студентської молоді: структура, типи і практики накопичення (на прикладі студентства м. Харкова) / І.С. Нечітайло, П.О. Назаркін // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 5-14. – ISSN 2077-1800
729022
  Голіков О.С. Культурний капітал у подвійному конструюванні соціокультурних нерівностей: ціннісно-нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 217-221. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
729023
  П"ятецька О.С. Культурний капітал як нематеріальна форма капіталу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 36-43
729024
  Кудінова А. Культурний капітал: соціально-економічний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-12
729025
  Афоніна О.С. Культурний код і "подвійне кодування " в мистецтві : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Афоніна Олена Сталівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
729026
  Мацибок-Стародуб Культурний код малої прози Дарії Віконської // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 19-27
729027
   Культурний код України у художньому просторі пейзажу : католог виставки / Нац. музей Тараса Шевченка ; Ін-т проблем сучасного мистецтва Нац. акад. мистецтв України ; [підгот.: Т. Чуйко, М. Юр ; фот.: А. Євглевська, М. Юр]. – Київ : Софія А, 2017. – 127, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7031-60-3
729028
  Шалінський І.П. Культурний код українського плаката революції гідності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шалінський Ігор Петрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
729029
  Шип Н.А. Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 279-282. – ISSN 2076-1554
729030
  Харченко О.В. Культурний компонент староанглійського рунічного алфавіту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 232-237. – ISBN 966-581-295-5
729031
   Культурний контекст соціальної самоорганізації : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 312с. – Пар. тит. арк. англ. та рос. мовами
729032
  Голубовська І.О. Культурний концепт "self" як відбиття англо-американської ментальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 97-100. – ISBN 966-8188-07-1
729033
  Фенко М.Я. Культурний концепт як утілення синергетичних інформаційних потоків // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 119-123. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
729034
  Ніколенко А.Г. Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 290-296


  У статті узагальнено поняття культурного концепту на основі багатоаспектної панорами сучасної концептології і досліджуються культурні концепти, мовні образи і символи через призму лінгвокультурології. В статье обобщено понятие культурного концепта на ...
729035
  Компанець М. Культурний космос Григорія Гавриленка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 0130-1799
729036
  Муніч Н.В. Культурний ландшафт і сталий розвиток у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 27-31 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
729037
  Сом-Сердюкова Культурний ландшафт: роздуми про київську ситуацію // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 14-17. – ISSN 0130-1799
729038
   Культурний ландшафт: теорія і практика / МОНУ ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинсько ; [та ін.] ; [за ред. Г.І. Денисика]. – Вінниця : Едельвейс, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-2462-02-9
729039
  Михайлова Н.В. Культурний матеріалізм: Р. Вільямс, Дж. Долімор, А. Сінфілд // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 103-107
729040
  Назаренко Н.І. Культурний метатекст у романі Ш. Бронте "Джейн Ейр" і повісті О. Кобилянської "Царівна" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 270-276
729041
  Козлик І.В. Культурний обмін і взаємозв"язки між Заходом і Сходом за часів історико-культурної доби європейського Середньовіччя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.47-49. – Бібліогр.: в примітк. (30 поз.)
729042
  Сіромський Р. Культурний обмін між Канадою і Українською РСР як інструмент радянської пропаганди // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 80-90. – ISSN 2521-1706
729043
  Поліщук Я. Культурний образ Києва: XX століття // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (18), лютий. – С. 59-63
729044
   Культурний осередок Азербайджану // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  4 лютого 2022 року ректор Володимир Бугров, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні пані Ельміра Ахундова та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький урочисто відкрили аудиторію імені Юсіфа Везіра ...
729045
  Колодій Антоніна Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 34-51
729046
  Литвиненко О. Культурний плюралізм і проблеми ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
729047
  Бугайова В.О. Культурний проект режисера естради і масових свят // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 157-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розглядається проблема браку робочих місць для сучасних випускників кафедри режисури, пропонуються реальні практичні поради щодо її усунення і вирішення. Аналізується питання фінансування діяльності режисера, описуються канали отримання коштів, форми ...
729048
  Руснак Ю.М. Культурний простір буковинської весільної обрядовості / Ю.М. Руснак, Н.О. Філіпчук // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 41-46. – ISSN 2312-4679
729049
  Луценко М.В. Культурний простір дворянської садиби Слобожанщини кінця ХVIII - першої половини XIX ст. // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 120-124. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
729050
  Злобіна Т.Г. Культурний простір України - історична пам"ять - толерантність // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 274-280
729051
  Черниш М.О. Культурний простір України у контексті нинішніх практик мультикультурних суспільств // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 50-53. – ISSN 2226-0285
729052
  Барна О.С. Культурний простір як поле формування національно-політичних ідентичностей // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 252-263. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
729053
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 133-135
729054
  Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 153-156.
729055
  Фільова Т.В. Культурний розвиток 1920 - поч. 1930-х рр. у контексті політики уряду УРСР // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 73-81
729056
  Шевель І.П. Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 13-19. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
729057
  Михайлов О.О. Культурний розвиток українського села в роки соціалістичного будівництва (1929-1941) / О.О. Михайлов. – К., 1963. – 160с.
729058
  Купрійчук В.М. Культурний розвиток українського суспільства в 1917-1920 роках // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 209-212
729059
  Добіна Т.Г. Культурний світ української еліти в творчій спадщині Бориса Лятошинського // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 176-181. – ISSN 2226-0285
729060
  Фоменко О.С. Культурний символ Six degrees of separation як прецедентний феномен сучасної англосфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 13-24. – ISSN 2308-6912


  У 1929 році угорський письменник Фрідеш Каринті в оповіданні "Ланки ланцюга" висловив думку про те, що всі мешканці планети Земля є значно ближчими одне до одного, ніж це може здаватися на перший погляд, і що потенційно кожна людина може встановити ...
729061
  Капшару В. Культурний спадок К. Бринковяну та І. Мазепи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 332-334
729062
  Сиваченко Г. Культурний трансфер - нова методологія компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 71-81. – ISSN 0236-1477
729063
  Герій О. Культурний трансфер: стиль Корнеліса Флоріса в інтерпретації Йоганна Пфістера // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1189-1197. – ISSN 1028-5091
729064
  Дичковський С.І. Культурний туризм індустріальної епохи: глобальні та локальні перспективи // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 17-26. – ISSN 2226-3209
729065
  Кулік В.В. Культурний туризм та його екзистенційна сутність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: 7 назв
729066
  Божко Л.Д. Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 90-102. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто засади культурного туризму та проаналізовані умови, які зумовили його активний розвиток наприкінці ХХ — поч. ХХІ ст. Підкреслюється, що цьому сприяло нове розуміння культури в суспільному розвиткові й усвідомлення необхідності збереження ...
729067
  Авер"янова Н. Культурний універсум національного буття українців в образотворчості Тараса Шевченка ( до 195-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 196-200. – ISBN 978-966-439-138-9
729068
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ковальчук Т. І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 200-226
729069
  Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковальчук Т.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
729070
  Кітляр К. Культурний фактор у формуванні державної репутації // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 106-108
729071
  Драбовська В.А. Культурний фон діалектної лексики американського заходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 76-81


  В статті розглядаються два західно-американських діалекта, "Chicano" і "Texian", як культурний феномен, що сформував певні ставлення та асоціації із мовою та культурою американців. Ілюстративні приклади із сучасної американської прози наочно ...
729072
  Мельник Людмила Культурний центр України у Москві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 227-228
729073
  Кириченко І.О. Культурний чинник інформаційної безпеки у стратегіях зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.148-152. – Бібліогр. в кінці ст.
729074
  Тарасюк І.В. Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовищ // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 232-241


  У статті наведено приклади й проаналізовано чинники впливу та труднощі адаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища, а також описано категорії, які впливають на силу та тривалість явища культурного шоку.
729075
  Гирич І. Культурництво і політичний чин Старої громади // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 286-292. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
729076
  Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Б.Д. Грінченка: світоглядний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
729077
  Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н.І. Кобижча ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-203. – ISBN 978-617-7320-87-5
729078
  Лазарєва В. Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 113-115
729079
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
729080
  Поліщук Я. Культурницька місія Бориса Грінченка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (130), січень. – С. 3-7


  У статті окреслюється значення культурницької діяльності видатного письменника, видавця та науковця кінця ХІХ - початку ХХ ст. Бориса Грінченка.
729081
  Лисий І. Культурницький захист українства. Богдан Кістяківський проти Петра Струве // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С. 118-120. – ISSN 0868-4790
729082
  Манько М.О. Культурницький чинник формування української національної еліти в добу Центральної Ради 1917-1918 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 247-252. – ISBN 978-966-551-327-8
729083
  Кротова О. Культурні адаптації верхньопалеолітичних мисливців Азово-Чорноморських степів // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 48-49. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
729084
  Северинова М.Ю. Культурні архетипи "софійність" та "Слово" як основа музично-драматичного потенціалу (на прикладі творчості Г. Гаврилець) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 75-84
729085
  Калетнік А.А. Культурні асоціації в неокласичному тексті Максима Рильського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 34-41
729086
  Варбан С. Культурні аспекти стратегій сталого розвитку регіонів гагаузької автономії у Молдові // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 305-313
729087
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - у першій половині 19 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
729088
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - упершій половині 19 століття : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л. 174-198
729089
  Сащук Г.М. Культурні виміри інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 366-376
729090
  Михалюк О.І. Культурні відносини Кримського ханства першої половини XIII - XVIII ст. у контексті дипломатії та етикету // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 67-74
729091
  Павлишин О. Культурні втрати Галичини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 7 (227). – С. 68-73. – ISSN 0131-2685
729092
  Лютий І.О. Культурні діалоги у контексті Євро 2012 / І.О. Лютий, О.О. Мотузенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  На базі КНУТШ працюють два спеціалізовані освітньо-культурні центри - Центр італійської мови при Інституту філології та Центр географічних та культурних досліджень Італії при географічному факультеті
729093
  Дояр Л.В. Культурні заклади Кривого Рогу: історичний огляд // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С.131-140. – ISBN 966-551-159-9
729094
  Попова І.В. Культурні засади і правове забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільств // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 123-136
729095
  Атаманенко І.Б. Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 136-142. – ISSN 2077-1800
729096
  Сащук Г.М. Культурні засади формування інформаційного суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 58-66


  Розглядаючи явище культури інформаційного суспільства, автор звернувся до аналізу тих загальнокультурних основ, тих соціальних меж, в яких відбувається процес становлення ""нового культурного ландшафту", який адекватно відбиває "новоцивілізаційний ...
729097
  Колибанова К.В. Культурні зв"язки України з Сербією і Чорногорією у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 52-57. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
729098
  Кротюк Світлана Федорівна Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кротюк Світлана Федорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 187л. – Бібліогр.:л.174-186
729099
  Кротюк С.Ф. Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.03 / Кротюк С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
729100
  Пішванова Т. Культурні зв"язки України і регіону Донбасу з Китаєм кінця 40-х - початку 50-х років ХХ сторіччя // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 80-84. – ISSN 1728-9343
729101
  Кураєв Олексій Олексійович Культурні зв"язки України і Франції у другій половині XIX - на поч. ХХ ст. (1851-1917 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кураєв Олексій Олексійович; Ін-т історії України АН України. – К., 1992. – 18л.
729102
  Керецман Надія Павлівна Культурні зв"язки українського, чеського та словацького народів в останній третині XIX - на початку XX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Керецман Надія Павлівна; Ужгородський Держ. ун-т. – Ужгород, 1992. – 21л.
729103
  Іванова К.А. Культурні зміни в контексті глобалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 26-31
729104
  Ситнік І. Культурні і дикі форми Brassica - джерело нового вихідного матеріалу в селекції Brassica napus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості та господарсько-цінні ознаки деяких видів роду Brassica з метою їх використання для створення нового вихідного матеріалу в селекції ріпаку на стійкість до біотичних і абіотичних факторів навколишнього середовища. The ...
729105
  Фомішина В.М. Культурні і релігійні детермінанти прогресивного розвитку домінуючих світових економік / В.М. Фомішина, І.А. Плющик // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 96-97
729106
  Хорунжа Г. Культурні ідентичності Східної Галичини ранньомодерного часу та їх візуалізація у семантиці орнаментики архітектури м. Бережан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 135-141. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
729107
  Костенко Н. Культурні ідентичності: перетворення і визнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.69-88. – ISSN 1563-3713
729108
  Величко В.В. Культурні індустрії Китаю: регіональний вимір : монографія / Валентин Величко ; Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Львів : Українська академія друкарства, 2019. – 301, [1] c. : іл., табл. – Назва обкл., тит. арк. парал. укр., кит. - Текст частк. англ., кит. – Бібліогр.: с. 259-265. – ISBN 978-966-322-492-3


  У пр. № 1737044 напис : В дар бібліотеці Інституту міжнародних відносин. Величко. 29.11.19
729109
  Олійник О.С. Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.01. - теор. та іст. культури / Олійник О.С. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтво. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
729110
  Тащенко А.Ю. Культурні коди : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Держ. ун-т інформ.- комунікат. технологій. – Київ : Вид-во ДУІКТ. – ISBN 978-966-2970-64-7
Ч. 1 : Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів. – 2011. – 270 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-228
729111
  Тащенко А.Ю. Культурні коди : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Вид-во ІПК Держ. служби зайнятості України. – ISBN 978-617-649-025-8
Ч. 2 : Продукування та використання кодів соціальної дійсності. – 2014. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-164 та в підрядк. прим.
729112
  Кочерга С. Культурні коди драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у світлі гнозису // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 6-14. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядаються парадигма поганства та християнства у тексті драми-феєрії "Лісова пісня"
729113
  Щербак О.В. Культурні коди з онімним компонентом у комерційній телерекламі: впливовий аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 20-25. – ISSN 2307-4558
729114
  Шербачук Л. Культурні коди через призму негації у фразеологічній системі української мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 476-481


  В статті характеризуются особливості репрезентації культурних кодів через призму фразеологічної негації (заперечення). В статье характеризуются особенности репрезентации культурних кодов через призму фразеологической негации (возражения).
729115
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Додатки: арк. 234-394. – Бібліогр.: арк. 217-233
729116
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
729117
  Радзік Р. Культурні контексти відходу від правди: приклади польські і не тільки // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Бєлова Л.О., Гаспаріні А., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 19/20, № 1/2. – С. 19-31. – ISSN 2077-5105


  Стаття присвячена аналізу причин появи постправди, що актуалізувалися не лише в сучасності, але й у досить віддаленому минулому. Наведено низку понять, що за своїм змістом є близькими до поняття "постправда". Підкреслемо, що існування пост правди ...
729118
  Фідкевич О. Культурні концепти як елементи соціокультурної складової навчання мов національних меншин в умовах полікультурності в Україні // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 137-138. – ISBN 978-966-644-365-9
729119
  Денисик Г.І. Культурні ландшафти міжзонального геоекотону "лісостеп-степ" Правобережної України / Г.І. Денисик, Л.О. Безлатня. – Вінниця : Твори, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-221. – (Серія "Антропогенні ландшафти Правобережної України"). – ISBN 978-617-7710-11-9
729120
  Сушик Л. Культурні ландшафти на теренах природних національних парків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 225--231. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
729121
  Колпак Т.В. Культурні моделі гендерної ідентичності у жінок // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 190-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2410-1249
729122
  Бєлокуров Д. Культурні олімпіади - соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 1992-7908
729123
  Єршов В. Культурні осередки України: Бердичів // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 5 (430), травень. – С. 33-37
729124
  Сміт Е.Д. Культурні основи націй : ієрархія, заповіт і республіка / Ентоні Д. Сміт ; [пер.: Петро Таращук ; ред.: Ірина Давидко, Лесь Белей]. – Київ : Темпора ; ECEM Медіа Україна, 2010. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-300. – ISBN 978-966-8201-77-6


  Праця Ентоні Сміта, визначного британського політолога, присвячена вивченню особливостей формування різних типів націй у культурологічному розрізі. Автор розглядає три типи націй: ієрархічні, побудовані на заповіті та республіканські. особливістю ...
729125
  Друздєв О. Культурні пам"ятки гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла (костел єзуїтів) у Львові: каплиця св. Бенедикта // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 76-85. – ISSN 1998-4634


  У статті розкрито історію появи та функціонування каплиці святого Бенедикта у львівському костелі о. Єзуїтів. Проаналізовано зв"язки фундатора каплиці з львівським осередком Товариства Ісуса, а також причини появи нової святині у храмі та значення, яке ...
729126
  Кулаковська І.М. Культурні пам"ятки Житомирщини як атракції етнокультурного туризму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
729127
  Любченко О.М. Культурні парадигми паркового відпочинку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 159-165
729128
  Буркало І.Ф. Культурні перетворення на Закарпатті за роки Радянської влади // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 44-50. – (Серія історії ; № 9)
729129
  Яцків П.М. Культурні перетворення на Станіславщині за роки Радянської Влади (1939-1949 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Яцків П.М.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів основ марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1950. – 216л.
729130
  Лесів М. Культурні перехрестя : українська писанка в Канаді в контексті західної естетики // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 0130-6936
729131
  Дьяченко А.С. Культурні підстави тематизації ляльки у жанрі хоррор // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 91-93
729132
  Сухомлинов О.М. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, Спілка польських вчених Бердянська. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 211, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 182-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-297-7
729133
  Охріменко М. Культурні послуги - місцевій громаді // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 7-9


  Соціальні проєкти у ОУНБ ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницького сприяють активізації взаємодії між бібліотекарями, громадою та владою
729134
  Філіпенко Д.О. Культурні права і свободи: міжнародний і європейський контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 221-225.
729135
  Строган А.Ю. Культурні права особи в національних та міжнародних нормативно-правових актах : порівняльний аналіз = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 95-97
729136
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 208-214. – ISSN 0132-1331
729137
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина: поняття та сутність // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 16-18
729138
  Хижняк О.В. Культурні практики і культурні права іноземних студентів у контексті соціальної дії: досвід case study // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 42-48. – ISSN 2077-1800
729139
  Климко І.Г. Культурні практики туризму в контексті глобалізаційних проблем сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 298-302. – ISSN 2076-1554
729140
  Павлова О.Ю. Культурні практики університету: між дисципліною та дискурсом // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209


  "Метою дослідження є аналіз культурних практик університету та їх історичної динаміки. Основна увага приділяється класичній моделі університету та ії трансформаціям".
729141
  Гавеля О.Р. Культурні пріоритети сучасної студентської молоді України: особливості релігійного, естетичного, мистецького і літературного вибору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 165-170. – ISSN 2226-3209
729142
  Поплавський М. Культурні проєкти як інструменти цифрової дипломатії // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 12-22. – ISSN 2616-7948
729143
  Бобош Я. Культурні процеси у професійному малярстві Західної України 70—80-х років ХІХ століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1428-1435. – ISSN 1028-5091
729144
  Тупан М.-А. Культурні прояви і самототoжності романтичних "я" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 210-215. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У можливій парадигмі романтичних типів на першому місці в хронологічному порядку знаходиться мрійливий преромантик, відділений від свого контингенту, щоб навідувати сцени минулого чи проектувати майбутнє, усамітнений невблаганною долею сумний ...
729145
  Сав"як Н. Культурні реалії комунікативних стратегій і тактик, використовуваних у комунікативній ситуації "спілкування закоханих" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 121-127
729146
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 391 л. – Бібліогр.: л. 356-391
729147
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 27 назв
729148
  Фоменко О.С. Культурні символи в пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 370-377


  У статті аналізуються культурні символи, що згадуються у пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire", визначаються лексико-тематичні групи символів, описуються ономастичні характеристики символів, представлених власними назвами. В статье ...
729149
  Фоменко О.С. Культурні символи як спосіб мовної об"єктивації концепту ENGLISHNESS // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – C. 451-463. – Bibliogr.: Літ.: с. 463; 19 назв


  Культурні символи Англії. Культурные символи Англии. The cultural symbols of England.
729150
  Лантінова Г.С. Культурні смисли економічної освіти: методологічні перспективи феноменологічного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  В статті розглядаються методологічні можливості сучасної феноменології у дослідженні культурних смислів економічної освіти. Феноменологічні експлорації у проблемному полі економічної освіти дозволяють розкрити смислові зв’язки між різними сегментами ...
729151
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти
729152
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 295-299. – ISSN 2076-1554
729153
  Рудакевич О. Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 12-15
729154
  Шевель Анжеліка Культурні та природоохоронні традиції Глухівщини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 160-162


  Розглянуто культурні та природоохоронні традиції Глухівщини, проаналізовано пам’ятки історії, культури, природи. Акцентовано увагу на тому, що в народному мистецтві Глухівщини є чимало своєрідних рис, що свідчать про взаємозв’язок з різними ...
729155
  Копієвська О.Р. Культурні традиції у формуванні національної ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 194-201. – ISSN 2225-7586
729156
  Слуквін М. Культурні трансформації. Спроба соціологічного розрізнення трансформацій // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-811-0
729157
  Жулєньова О. Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національніх досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С.139-150. – ISSN 1563-3713
729158
  Орлов Ю.В. Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 20-31. – ISSN 2304-4556


  Проаналізована сутність культурних факторів оцінки політичних злочинів у міжнародному вимірі. Встановлено, що геополітичні конфронтації є одним із проявів конфлікту культур та цивілізацій. Тому в контексті міжнародного виміру культурний фактор проявляє ...
729159
  Дуденко Т.В. Культурні цінності в цивільному обороті України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 33-38. – ISSN 0201-7245
729160
   Культурні цінності Європи : [збірник] / за ред. Ганса Йоаса і Клауса Вігандта ; [пер. з нім.: К. Дмитренко, В. Швед ; наук. ред.: О. Вєдров, В. Приходько]. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 551, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Європейського Форуму). – ISBN 978-966-378-351-2
729161
  Аманмурадов Н. Культурні цінності музеїв Туркменістану у формуванні засад діалогу культур // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 8-14. – ISSN 2312-4679
729162
  Данько-Сліпцова Культурні цінності політичної комунікації у ЗМІ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 175-177
729163
  Гавеля О.М. Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 2226-0285
729164
   Культурні цінності України: втрати. Шляхи повернення : Державна програма. – Київ, 1999. – 14с.
729165
  Фурман Я. Культурні цінності як предмет контрабанди // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 100-102. – ISSN 0132-1331
729166
  Акуленко В. Культурні цінності як розмінні монети українських національних інтересів // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 20-28
729167
  Кот С. Культурні цінності, Україна і Німеччина: як знайти ключі до діалогу-2? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)
729168
  Кот С. Культурні цінності, Україна і Німеччина: як знайти ключі до діалогу? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)
729169
  Клекот Е. Культурні цінності. Співпраця і проблема претензій у польсько-українських відносинах / Ева Клекот, Пйотр Косєвський ; переклад М. Боянівської. – Варшава : Фонд ім. Стефана Баторія, 2006. – 24 с. – ISBN 83-89406-68-3
729170
  Коноваленко А.С. Культурні чинники макромаркетингового середовища ринку продуктів харчування для дітей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 57-61. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
729171
  Юрковська М.М. Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 550-558. – Бібліогр.: Літ.: с. 558; 11 назв
729172
  Котов Павел Культурній код: Тибетская танка. Пробуждение в красках // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 20-22 : рис.
729173
  Донець П.М. Культурно-, лингво-, и дискурсивно-специфические смыслы в межкультурной коммуникации // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 107-109. – ISBN 966-7890-03-1
729174
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход в психологии и методологии междисциплинарных исследований // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.17-27. – ISSN 0042-8841
729175
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются междисциплинарные исследования креативности и гениальности рубежа XIX - XX вв. Обсуждаются проблемы методологии исследования феноменов творчества, традиции сопоставления гениальности и помешательства, возможности психологической типологии ...
729176
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феномену информационной социализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 26-34
729177
  Есакова М.Н. Культурно-антропологическая парадигма науки о переводе (на примере романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" и его переводов на французский и греческий языки) / М.Н. Есакова, Э.К. Харацидис // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 114-126. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
729178
  Зельцер В.Дж. Культурно-антропологический подход к семейной психотерапии: мифы и магия / В.Дж. Зельцер, М.Р. Зельцер // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.93-103. – ISSN 0042-8841
729179
  Лубська М.В. Культурно-антропологічне обґрунтування природи права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз ролі і місця правових ідей у функціонуванні права і обґрунтуване їх значення для еволюції права, правосвідомості й правового менталітету. The author is analysing the role and place of legal ideas in the functioning of law and ...
729180
  Авєтісян М.Г. Культурно-антропологічний вимір художнього простору живопису Е. Гоппера та Е. Ваєта // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 64-66. – ISBN 978-966-285-410-7
729181
  Авєтісян М.Г. Культурно-антропологічний вимір художнього простору живопису Е. Хоппера та Е. Уайета // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 176-183. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
729182
  Шелякіна А. Культурно-антропологічний портрет сучасного американця: мовні засоби репрезентації // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 212-221. – ISBN 966-7773-70-1
729183
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
729184
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко В.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 175-200
729185
  Семин В.М. Культурно-бытовая среда как предмет социологического изучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Семин В.М.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
729186
   Культурно-бытовые процессы на юге Украины : сб. ст. – Москва, 1979. – 191 с.
729187
  Токмаков В.М. Культурно-бытовые различия между городом и деревней и их преодоление в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Токмаков В.М. ; МВ и ССО , Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1975. – 21 с.
729188
   Культурно-бытовые традиции бурят и монголов: сб. ст.. – Улан-Удэ, 1988. – 160с.
729189
  Алєксєєнко А. Культурно-видовищні споруди 1920 - 1930-х / А. Алєксєєнко, О. Дождьова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 58-65. – ISSN 0131-2685


  Історія клубного будівництва.
729190
  Морщакова О.С. Культурно-виховні впливи в освітній ситуації сучасності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 2226-0285
729191
  Грабарь Н.Г. Культурно-воспитательная деятельность библиотеки вуза по формированию личности студента // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 158-181. – ISBN 978-966-8558-96-6


  Розглянуто історичний аспект розвитку масової роботи в діяльності бібліотек. Аналізуються інноваційні підходи до виховної діяльності бібліотек ВНЗ м. Харкова.
729192
   Культурно-воспитательная деятельность как фактор ускорения развития социалистического общества: сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 175с.
729193
  Михалева Н.А. Культурно-воспитательная деятельность сельского Совета / Н.А. Михалева. – М, 1964. – 35с.
729194
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Дис... канд.филос.наук: / Мельник П.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 263л. – Бібліогр.:л.1-8
729195
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мельник П.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 17с.
729196
  Лиходедов М Ф. Культурно-воспитательная деятельность советского государства. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лиходедов Ф.М,; Акад.наук СССР. – Москва, 1951. – 16 л.
729197
  Керимов И.А. Культурно-воспитательная деятельность Советского социалистического государства во второй главной фазе его развития. (По материалам Азербайдж. ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Керимов И.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Баку, 1954. – 20л.
729198
   Культурно-воспитательная работа профкома. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 239с.
729199
   Культурно-воспитательная работа профсоюзов: уч. пособие. – М., 1989. – 256с.
729200
  Исмаилов М.С. Культурно-воспитательная роль Советского государства в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исмаилов М.С.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 18л.
729201
  Лашин А.Г. Культурно-вспитательная деятельность Советского государства / А.Г. Лашин. – М, 1955. – 192с.
729202
  Саєнко С.Г. Культурно-генетична спільність реалій і кордони // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-100. – Бібліогр.: с. 100. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто культурологічні складові мовних реалій, як елемент створення і подолання існуючих кордонів.
729203
  Фокіна В.І. Культурно-глобалізаційний вимір самоідентифікації української молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 365-375
729204
  Савчук І.І. Культурно-громадська праця родини Грушевських у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (в контексті діяльності Марії Сильвестрівни Грушевської та Марка Федоровича Грушевського) / І.І. Савчук, С.А. Журавльов // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 36-41. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М.Драгоманов, М. Костомаров, М. Грушевський.
729205
  Моісеєва Т. Культурно-громадські здобутки українців Австралії (за матеріалами вітчизняної преси) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 59-63


  Аналізуються публікації української преси про українську спільноту в Австралії, звертається увага на особливості інформаційно-духовного відображення життя діаспори на п"ятому континенті. The article analizes the publications of the Ukrainian media on ...
729206
  Циватий В.Г. Культурно-гуманитарная и институциональная модель дипломатии Китайской Народной Республики (КНР): историко-политические традиции и современность // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-167. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
729207
   Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень : Монографія / Ю.М. Ключко, В.Д. Ковтун, Л.О. Троєльнікова, Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Український центр культурних досліджень. НПБУ. – Київ, 2004. – 180с. – ISBN 966-7547-31-0
729208
  Домаренко Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки : Научно-практическое пособие / Е.В. Домаренко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 80с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 44). – ISBN 5-85129-175-3
729209
   Культурно-досуговая деятельность. Перспективы развития и проблемы регулирования: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1991. – 108с.
729210
  Логвин М.М. Культурно-духовна спадщина Полтавської області як туристичний ресурс / М.М. Логвин, Т.О. Гусаковська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 129-134. – Бібліогр.: 7 назв.
729211
  Куриленко І. Культурно-екзистенціальні модуси в контексті української інтелектуальної романістики 20-х років XX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 112-117. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
729212
  Кочура Наталія Культурно-естетична генонема українського національного світогляду // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 252-257. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор ставить за мету дослідити особливості формування культурно-естетичної генонеми українського національного світогляду під впливом факторів природного середовища та їх похідних.
729213
  Кочура Н.М. Культурно-естетичний вимір гуманітарної безпеки України // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 197-206
729214
  Шумська О. Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ у теорії емергенці Вольфганга Ізера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 191-195. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
729215
  Турчиняк Я. Культурно-естетичні константи книжкової графіки Мирона Левицького 1960-х - 1990-х рр. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 252-264. – ISSN 0236-4832
729216
  Чорний О.О. Культурно-естетичні мотиви в історії філософсько-освітніх ідей України // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2226-3209
729217
  Зінченко В.М. Культурно-етичні вимоги до поведінки працівників органів внутрішніх справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 56-59
729218
  Халілова Л.С. Культурно-етнографічні відмінності весільних обрядодій етнічних груп кримських татар // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 162-167. – ISSN 2226-2180


  "Проаналізовано специфіку весільної обрядовості різних етнічних груп кримських татар. Дослідження показали, що три тюркомовні групи (яли бойці – південнобережні татари, тати – татари гірського Криму, ногайці – степові мешканці Криму) відрізняються одна ...
729219
  Сухова Т.В. Культурно-жанрова мотивація лексики староукраїнських купчих другої половини XVII-XVIII стю // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 80-87


  Стаття присвячена дослідженню функціонального аспекту використання лексики в текстах староукраїнських купчих другої половини XVII - XVIII ст. This article is devoted to research of functional aspect of vocabulary use in old ukrainian purchase ...
729220
  Лосев В.С. Культурно-идеологические коды становления экологического сознания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 133-139. – ISSN 0235-1188
729221
  Черняк К. Культурно-интелектуальное демонстративное потребление: попытка социологической концептуализации // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 211-218. – ISSN 2077-5105
729222
  Тихонова Е. Культурно-историческая память населения Ирака как механизм конструирования современной реальности // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 81-84
729223
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология и "вызовы" постмодернизма // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.119-131. – ISSN 0042-8841
729224
  Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / М. Коул. – Москва : Когито-Центр, 1997. – 432 с. – ISBN 5-89353-007-1
729225
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постклассической картине мира // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.99-116. – ISSN 0042-8841
729226
  Лукьяненко А.М. Культурно-историческая роль Болгарии в судьбах славянства вообще, России - в частности / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 27 с. – Отд. оттиск Труды Киевской дух. Академии, 1913, март, с. 355-381
729227
  Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления / А.В. Брушлинский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 128 с.
729228
  Крупчанов Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении : Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит." / Л.М. Крупчанов. – Москва, 1983. – 223 с.
729229
  Тарасов Н., Моравский С. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. : с 12 иллюстрациями / Н.Г. Тарасов и С.П. Моравский. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – XII, 196 с., 12 л. ил.
729230
  Тарасов Н., Моравский С. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. : с 12 иллюстрациями / Н.Г. Тарасов и С.П. Моравский. – 3-е изд. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Д. Сытина], 1914. – VIII, 194, [1] с., 12 л. ил.
729231
  Тарасов Н. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. / Н.Г. Тарасов, С.П. Моравский. – Москва, 1924. – 147 с. : 10 л. ил.
729232
  Сподарец Н.В. Культурно-исторические эпохи в литературе : учеб.-метод. пособие / Н.В. Сподарец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филолог. ф-т. – Одесса : Одесский национальный университет, 2012. – 149, [3] с. – Библиогр.: с. 120-130
729233
  Балуян С.Р. Культурно-исторический детерминизм развития языковой тестологии в США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются культурно-исторические детерминанты развития языковой тестологии США. Анализируются причинно-следственные связи между культурно-историческими условиями и состоянием языковой тестологии в США.
729234
  Хохлич Н.П. Культурно-исторический очерек Чехии : Все деньги от продажи этой брошюры поступают в пользу лазарета Киевского Учебного Округа для раненых воинов / Н.П. Хохлич. – Киев, 1916. – 36 с.
729235
  Глозман Ж.М. Культурно-исторический подход как основа нейропсихологии ХХІ века // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-68. – ISSN 0042-8841
729236
  Кизима В.В. Культурно-исторический процесс и проблема рациональности / В.В. Кизима. – Київ, 1985. – 214 с.
729237
  Потапчук Т. Культурно-ідентифікаційна функція освіти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 46-50
729238
  Мостяєв О. Культурно-інтелектуальні перспективи українства в епоху постмодернізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У контексті європейського цивілізаційного процесу визначаються основні перспективи постмодернізації - завершення постмо дерного світоглядного перевороту, інформатизація, зростання ролі традицій та релігії, вироблення універсальних загальнолюдських ...
729239
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації
729240
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3 : Історія. – С. 3-10. – ISSN 2226-3209
729241
  Вельдбрехт О.О. Культурно-історична еволюція уявлення про творчу особистість // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.67-71
729242
  Гарасим Я.І. Культурно-історична концепція фольклору в працях Михайла Драгоманова // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 135-171. – ISBN 978-966-346-596-8
729243
  Кіктенко В.О. Культурно-історична модель китайської науки Бенджаміна А. Ельмана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1608-0599
729244
  Бортнікова Наталія Юрієвна Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Бортнікова Наталія Юрієвна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
729245
  Бортнікова Н.Ю. Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : 09.00.07 ; Дис. ... канд. філос. наук / Бортнікова Н.Ю. ; Київ. лінгв. ун-т. – Київ, 1998. – 191л. – Бібліогр. : л. 180-191
729246
  Сосенко Ксенофонт Культурно-історична постать старо-українських свят Різдва і Щедрого Вечора / Сосенко Ксенофонт. – Львів, 1928. – 350с.
729247
  М"ясоїд П. Культурно-історична психологія і творчість В.А. Роменця (до 95-річчя з дня народження) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 16-77 : табл., фото. – Бібліогр.: с. 61-76. – ISSN 1810-2131
729248
  Гурбанська А.І. Культурно-історична та персональна тематика як літературна реальність та її вияв у творчості Гр.Тютюнника // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 5-11
729249
  Павленко С.Г. Культурно-історична тематика етюдів Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 114-120


  Статтю присвячено аналізові поетики етюдів А. Дімарова на матеріалі збірки «Самосуд». Досліджуються особливості тематики, стилю, нарації творів та схеми побудови сюжетів. Звернено увагу на специфіку національних образів, особливості гумору, ...
729250
  Михед О. Культурно-історична трансформація концепту "прозорості": від антиутопії до реаліті-роману // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 350-357. – (Бібліотека інституту філології)
729251
  Турган О.Д. Культурно-історична універсалія ярмарку в творчості Ю. Липи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 217-221. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
729252
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Я.Франка. – Львів, 1997. – 196л. – Бібліогр.:л.174-196
729253
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 22 с.
729254
  Гарасим Я.І. Культурно-історична школа в українській фольклористиці / Ярослав Гарасим ; [вступ. сл. В. Івашків ; відп. ред. І. Денисюк ; ред. Я. Прихода]. – Львів : Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999. – 142, [2] с. – Імен. покажч.: с. 141-142. – Бібліогр.: с. 128-140 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-011-4
729255
  Лобанова К. Культурно-історичне пізнання в філософській творчості Георга Зіммеля // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 29-30. – ISBN 978-966-285-491-6


  Георг Зіммель — німецький філософ і соціолог єврейського походження, один із головних представників пізньої "філософії життя". Розробляв переважно проблеми філософії, культури та соціології.
729256
  Пролеєв С. Культурно-історичне покликання університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 31-38. – ISBN 966-01-0371-9
729257
  Скиба О.Л. Культурно-історичний вимір стилю наукового мислення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 172-175. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
729258
  Найрулін А. Культурно-історичний компонент в епістолярії М. Коцюбинського (теоретичні зауваження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  У статті розглянуто вираження культурно-історичного компонента в епістолярії М. М. Коцюбинського. Наголошено, що культурно-історичний компонент в епістолярному тексті виявляє себе у двох аспектах - лінгвістичному й культурологічному - і містить ...
729259
  Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В.А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 92-105. – ISSN 1810-2131
729260
  Гарасим Я.І. Культурно-історичний підхід при вивченні дум у фольклористичних дослідженнях Філарета Колесси // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 260-269. – ISBN 978-966-346-596-8
729261
  Бойченко І.В. Культурно-історичний тип / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 221-222. – ISBN 966-642-073-2
729262
  Хамідова Н. Культурно-історичний характер професійно-технічної освіти в контексті ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 423-426. – ISSN 2076-1554
729263
  Мазоха Г.С. Культурно-історичні аспекти публіцистики Олени Теліги // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 47-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
729264
  Гунчик І.О. Культурно-історичні аспекти розвитку французької графіки і орфографії з V до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 109-121. – ISBN 966-581-481-8
729265
  Олійник О.М. Культурно-історичні аспекти формування сфери гостинності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 97-100. – ISSN 2226-3209
729266
  Гамалія К.М. Культурно-історичні виміри вчення М.І. Вавилова про центри походження культурних рослин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 56-60
729267
  Копилов С.О. Культурно-історичні джерела поняття автентичності у сучасній психології // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 161-169. – ISBN 978-617-689-193-2
729268
  Чижевський Д. Культурно-історичні епохи (1949) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 328-341. – ISSN 2225-3246


  Праця Д. Чижевського "Культурно-історичні епохи" (1949).
729269
  Турган О. Культурно-історичні епохи як текст у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – C. 3-20. – ISSN 0236-1477
729270
  Даренська В. Культурно-історичні етапи самоусвідомлення української національної ідентичности // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 24-27
729271
  Гайдулін О.О. Культурно-історичні і методологічні основи філософської парадигми права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.86-89. – ISBN 966-568-656-9
729272
  Стоян С.П. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві : монографія / С.П. Стоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Міленіум, 2014. – 358, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8364-14
729273
  Кохан Вікторія Культурно-історичні пам"ятки Опішні : (присвячується Міжнародному дню пам"яток і визначних місць) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 139-141. – ISSN 0869-3595
729274
  Гоцька Є.М. Культурно-історичні передумови виникнення Ханафітського мазгабу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 11-14


  Розкрито особливості мусульманського права, а саме аспекти, що вплинули на формування та діяльність Ханафітського мазгабу. Аналіз наукової літератури засвідчив, що класифікація правових шкіл та галузей мусульманського права тісно пов"язана з питаннями ...
729275
  Орлова Т.В. Культурно-історичні передумови формування зовнішньої політики сучасної Естонії // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 32-43. – ISBN 978-966-02-9365-6


  На прикладі зазначеної країни автор прагнула надати наукове обгрунтування, що вся історія людства «обертається» довкола природних ресурсів та владних еліт, які їх розподіляють.
729276
  Брижнік В.М. Культурно-історичні підстави сучасної цивілізаційної кризи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-103


  Стаття присвячена виявленню залежності соціальних реалій сьогодення від динамізму символічних змістів у культурних просторах людства. The article is devoted the exposure of dependence of present social realities on dynamism of symbolic senses in ...
729277
  Залізняк Л.Л. Культурно-історичні провінції території України у первісну добу // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0235-3490
729278
  Скакун І. Культурно-історичні процеси в Україні на початку ХХІ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 60-63. – ISSN 2311-9896
729279
  Наливайко Д.С. Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур средньовіччя) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 10-26. – ISBN 966-8474-40-6
729280
  Гриненко М.А. Культурно-історичні та теоретичні джерела формування філософських поглядів М. Шлемкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 56-64


  Виявлено і проаналізовано основні філософські погляди М. Шлемкевича, проаналізовано історичні та культурні умови їх формування, здійснено короткий огляд основних робіт мислителя. Выявлены и проанализированы основные философские взгляды М. Шлемкевича, ...
729281
  Русинко-Бомбик Культурно-історичні умови розвитку української літературної мови в Чехословаччині міжвоєнної доби // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 181-188. – ISSN 2413-0923


  "Стаття присвячена аналізу екстралінгвальних чинників, які впливали на функціонування та розвиток різних стилів української літературної мови на теренах Чехословаччини міжвоєнної доби. Йдеться, зокрема, про те, що українська діаспора, яка тут ...
729282
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвіністична свідомість білінгвів як передумова нормалізації міноритарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 146-151. – ISBN 978-966-171-013-8
729283
  Зубець Н. Культурно-лінгвістична діяльність нетрадиційних медіа на сучасному етапі розвитку української мови // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 29-35. – ISBN 978-617-7196-23-4
729284
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвістична свідомість білінгів як передумова нормалізації мінори тарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 25-36
729285
  Мінгазутдінов А. Культурно-масова робота серед воїнів-визволителів України (1943-44 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих та архівних матеріалів узагальнено досвід культурно-масової роботи серед воїнів Українських фронтів під час визволення України від німецько-фашистських загарбників. The experience of cultural work among the soldier masses of ...
729286
  Старка В. Культурно-масове життя сільського населення Західної України в умовах суспільних трансформацій 1939-1941 років // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 21-31. – ISSN 2518-7732


  Сучасне культурно-масове життя західноукраїнського селянства є унікальним симбіозом звичаїв, що своїм корінням сягають часів Австро-Угорщини, із вкрапленнями польської міщанської та радянської пролетарської культур. Дослідження явищ і процесів, що ...
729287
  Кузнецов А.М. Культурно-массовая деятельность военных музеев в 1918-1991 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С.70-73. – ISSN 0321-0626
729288
  Даринский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах и на турбазах / А.В. Даринский. – Москва, 1980. – 112 с.
729289
   Культурно-массовая работа профсоюзов: сб. офиц. материалов. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 334с.
729290
  Юхновец П.П. Культурно-массовая работа среди сельской молодежи. / П.П. Юхновец, 1948. – 71с.
729291
  Авдеева В.В. Культурно-мировоззренческая ложь // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 183-191. – ISSN 2076-1554
729292
  Кдирова І.О. Культурно-мистецька діяльність етнічних спільнот Києва кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кдирова Інеш Осербаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
729293
  Островський Ю. Культурно-мистецька діяльність Ігоря Соневицького 1950-1960-х років (на основі архівних матеріалів) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів, 2019. – Число 1 (31). – С. 78-85. – ISSN 2224-0926
729294
  Собкович О.С. Культурно-мистецька діяльність Петра Холодного-старшого в контексті національного відродження в Україні початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Собкович Ольга Сергіївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
729295
  Богданець А. Культурно-мистецька діяльність Ф. Ернста у Києві (1920-30-ті рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 320-324. – ISBN 978-966-95419-8-7
729296
  Кобчінська О.І. Культурно-мистецька комунікація як комплексна проблема франкофонних гуманітарних студій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 88-93


  У статті сфокусовано увагу на ролі культурного діалогу як конститутивного фактора сучасної мультикультурної прози. Наголошено на методологічному значенні цієї проблеми при літературознавчому дослідженні письма франкофонних митців. В статье ...
729297
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних газет України та світу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 9 назв
729298
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних якісних газет України та світу : дис. ... канд. з соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 157 арк. – Бібліогр.: арк. 138-157
729299
  Даценко Петро Харитонович Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Даценко П.Х.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
729300
  Підгурний І.С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Підгурний І.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
729301
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи ( 1917-1920 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв.
729302
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи (1917-1920 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 234 л. – Бібліогр. : л. 188-234
729303
  Церковна В. Культурно-мистецьке життя Ізмаїльщини у 1945-1953 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 192-203. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
729304
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини 50–60-х років ХХ століття: питання історіографії / Г.Д. Борейко, В.Ю. Петрів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-127. – ISSN 2226-0285
729305
  Виткалов С.В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду державної незалежності України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Виткалов С.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
729306
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини у 50-60-ті роки ХХ століття : монографія / Г.Д. Борейко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука, 2013. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-966-7359-69-0
729307
  Спіркіна О. Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
729308
  Спіркіна О.О. Культурно-мистецьке життя Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України у контексті національного відродження: джерелознавчий аналіз // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 84-91. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
729309
  Шульц А Н. Культурно-мистецьке середовище Кам"янеччини та його роль у становленні художника Дмитра Жудіна / А Н. Шульц, // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 316-325. – ISSN 2077-9542
729310
  Туріна О.А. Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Туріна О.А. ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
729311
  Кюнцлі Р.В. Культурно-мистецький простір українського села за сучасних умов : кореляція унікального й універсального : монографія / Р.В. Кюнцлі ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасних умов мистецтва. – 2017 : ННВК "АТБ", 2017. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 376-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2042-24-5
729312
  Мішалов В.Ю. Культурно-мистецькі аспекти генези і розвитку виконавства на харківській бандурі : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Мішалов В.Ю. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
729313
  Скрипка Х.В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Скрипка Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
729314
  Гавдида Н. Культурно-мистецькі взаємини Богдана Лепкого у краківський період // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 168-176
729315
  Борисова О. Культурно-мистецькі відносини України та Республіки Польща в 2010 - 2012-х рр. // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 13-14. – ISBN 978-966-600-646-5
729316
  Петронецька Н. Культурно-мистецькі зв"язки Лесі Українки та Італії // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 133-134. – ISBN 978-966-600-646-5
729317
  Новоженець-Гаврилів Культурно-мистецькі процеси в середовищі української діаспори кінця 1940 - 1970-х років: поліваріантність художнього досвіду : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Новоженець-Гаврилів Галина Павлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
729318
  Ущапівська О.М. Культурно-мистецькі процеси Донеччини в умовах соцреалізму : 40-60-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 81-85
729319
  Нестеренко П. Культурно-мистецькі часописи в реаліях незалежної України // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 104-112. – ISSN 0236-1477
729320
  Кагамлик С. Культурно-місійний провід України впродовж тисячоліття / С. Кагамлик, А. Ціпко // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
729321
  Пономарів О. Культурно-мовний аспект засобів масової інформації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 6
729322
  Зербіно А.Д. Культурно-мовні особливості мовленнєвих актів згоди/незгоди в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 23-26. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
729323
  Головата Л. Культурно-наукове видавництво при Українському національному об"єднанні в протектораті Чехії й Моравії, 1941-1944: від створення до ліквідації // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1043-1053. – ISSN 1028-5091
729324
  Манько М.О. Культурно-науковий потенціал діячів Центральної ради // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 107-113. – ISSN 2312-2587
729325
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу культурно-національної ідентичності в контексті сучасних студій культурної пам"яті. На матеріалах есеїстики Юрія Андруховича та поезії Сергія Жадана здійснюється аналіз процесу віднайдення істановлення культурно-національної ...
729326
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 арк. – Бібліогр.: арк. 188-212
729327
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
729328
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу (на матеріалі романістики О. Забужко) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 51-57


  У статті розглядається культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу. На матеріалах романістики О. Забужко демонструється, що, порушуючи традиційний патріархальний порядок, жінка вивільнюється з-під влади репресивної ...
729329
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність і сучасна меморіальна епоха // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 162-164
729330
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність у контесті травматичного досвіду (на матеріалі збірки С. Жадана "Вогнепальні та ножові" // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 449-451
729331
  Гордій О.М. Культурно-національний конотативний компонент ідіоматичності фразеологічних експресивів і комунікативів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 38-45
729332
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці / Мих Грушевський ; / [Худож. В.Г. Кричевський]. – Вид. 2-е. – Київ Львів : [Друк С.В. Кульженко], 1912. – [6], 248 с. : іл., фот., портр.


  В кн. портр. О. Сангушка, К.К. Острозького, К. Корнякта, Єремії II. - Пояснення до ілюстрацій: с. 245-246. - Хронольогічний порядок памяток, звідки подані ілюстрації: с. 247-248.
729333
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці / Мих Грушевський ; / [Худож. В.Г. Кричевський]. – 2-е вид. – [Київ] : [Вид. Дніпропетровського Союзу Впоживчих Союзів України], 1919. – 248 с.


  В кн. поpтp. О. Сангушко, К.К. Остpозького, С. Остpозької, К. Коpнякта, Єpемії II. - Пояснення до ілюстpацій: с. 245-246. - Хpонольогічний поpядок пам"яток, звідки подані ілюстpації: с. 247-248
729334
  Корольов Д. Культурно-національні багатства України: поляки // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 24-31 декабря (№ 45)


  Взаємовідносини між українцями та поляками давні й тісні і водночас - дуже складні, вкрай суперечливі. Протягом століть польські пани пригнічували українців, ставили перешкоди розвиткові їхньої культури, силою нав"язували католицьку віру, придушували ...
729335
  Вишневский М.И. Культурно-образовательиый философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2078-7782
729336
  Михайлева Е.Г. Культурно-образовательная среда вуза: теоретико-методологические проблемы становления и развития в современных условиях // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 29-55. – ISBN 978-966-8558-96-6


  Здійснено аналіз сутності поняття "культурно-освітнє середовище ВНЗ" у системі понять "соціальне середовище", "культурне середовище", "освітнє середовище", "соціокультурне середовище". Окреслено роль бібліотек у цьому процесі.
729337
  Бондарь Т.И. Культурно-образовательная среда инновационного учебного заведения как условие развития креативного кадрового потенциала // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 70-75
729338
  Чибисова Н.Г. Культурно-образовательная среда как главный фактор воспитания [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 159-185. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
729339
   Культурно-образовательные и воспитательные аспекты олимпийского движения и олимпийского спорта // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3. – С. 57-62. – ISSN 1992-7886
729340
  Клюхина А.И. Культурно-образовательные компетенции личности в эпоху глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-63. – ISSN 2073-9702
729341
  Зверко Т.В. Культурно-образовательные практики студентов в условиях активизации академической мобильности // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 142-148
729342
  Кизченко В.И. Культурно-образовательный уровень рабочего класса Украины в конце XIX--начале ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кизченко В.И. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1968. – 20 с.
729343
  Кочерга Н.К. Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Кочерга Н.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
729344
  Кочерга Надежда Константиновна Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни (на материалах УССР в 70- е годы) : Дис... канд.ист.наук: 09.00.02 / Кочерга Надежда Константиновна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.178-211
729345
  Хижняк З. Культурно-освітнє життя в Україні XVI - XVIII століть // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 32-41
729346
  Попп Р. Культурно-освітнє життя Дрогобича у повоєнні роки (1944-1953) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 442-449. – ISBN 978-966-02-5080-2
729347
  Іваненко О. Культурно-освітнє життя євреїв на теренах Київської губернії у 1860-1870-х рр. // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 225-247. – ISSN 2411-345X
729348
  Андрухів І. Культурно-освітнє життя на Станіславщині в умовах нацистського окупаційного режиму / І. Андрухів, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – .С. 78-83. – ISSN 1728-9343
729349
  Нікітіна Н. Культурно-освітнє середовища ВНЗ як умова і засіб професійного розвитку студентів: полікультурннй аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 66-75. – ISSN 2077-1827
729350
  Топилко О.В. Культурно-освітні заходи національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника на прикладі програми "Музейне дозвілля для дітей і дорослих" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 144-148
729351
  Невінчана І. Культурно-освітні ідеї М. Драгоманова в контексті формування української нації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 32-36. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
729352
  Терегуз І.О. Культурно-освітні ідеї М. Драгоманова в контексті формування української нації // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 167-176. – ISBN 978-966-660-735-8
729353
  Ковальчук Л. Культурно-освітні ідеї розбудови національної школи у педагогічній спадщині Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 620-633
729354
  Борисов В.Л. Культурно-освітні процеси у м. Дніпропетровську в умовах німецько-фашистської окупації (1941-1943) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 84-90. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
729355
  Панфілова Т.О. Культурно-освітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки XX століття") // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 26-34. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
729356
  Семеног О.М. Культурно-освітній простір університету // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 30-33. – ISBN 978-966-698-318-6
729357
  Кізченко В.І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905-1907 років / В.І. Кізченко. – Київ, 1972. – 162 с.
729358
  Дейнега І.І. Культурно-освітній рух та Національне відродження Наддніпрянської України / стаття друга, перша у № 1, 2011 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 73-86


  "...Під впливом розвитку ідеологічних віянь на українських землях виникло питання про освіту. Після відкриття Московського університету постало питання, переважно серед української шляхти, про заснування університету в Україні; зрозумілим було те, що ...
729359
  Радіонова Н.В. Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст. // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 11-18. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
729360
  Андрусишин Б. Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 117-135. – ISSN 1026-9932
729361
  Масюк С.О. Культурно-освітня діяльність "Просвіти" (березень 1917 - 1920 рік) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 87-95. – (Історія ; вип. 34)


  Висвітлюється історія Київського культурно-просвітницького товариства "Просвіта".
729362
  Стахієва Н.В. Культурно-освітня діяльність В.М. Перетца // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 230-235
729363
  Колосова О. Культурно-освітня діяльність Гетьманату П. Скоропадського: характеристика на основі джерельної бази та історіографія проблеми // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 33-36
729364
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах непу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 225л. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: л. 181 - 216
729365
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: 7 назв
729366
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205л. – Бібліогр.:л.204-205
729367
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських утстанов в Україні ()1968-1914 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
729368
  Крот В. Культурно-освітня діяльність Михайла Грушевського у період Української революції на шпальтах часопису «Книгар» // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 58-63. – ISSN 1998-4634
729369
  Ухач Васиь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ухач Васиь Зіновійович; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 216л. – Бібліогр.:л.185-209
729370
  Ухач Василь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Ухач Василь Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 15 с.
729371
  Ніколаєнко О.О. Культурно-освітня діяльність польських жінок у містах Російської імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 70-76. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
729372
  Буравський О. Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 37-41. – ISSN 1998-4634
729373
  Білан М.Я. Культурно-освітня діяльність сільських Рад у 60-70-х роках : (на матеріалах Української РСР) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 20-24. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Розкриваються основні форми і методи культурно-освітньої діяльності сільских Рад Української РСР у 60-70-х років. Дається аналіз недоліків у роботі сільрад республіки в досліджуваний період, причин їх виникнення.
729374
  Герцюк Д. Культурно-освітня діяльність товариства "Бойківщина" у Галичині (1927–1939 рр.) // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 72-83


  "У першій третині ХХ ст. у Галичині відбувалися активні процеси українського національно-культурного відродження. Діяла розгалужена мережа культурно-освітніх, наукових, господарсько-економічних, фізкультурно-спортивних та ін. товариств і організацій, ...
729375
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 193 л. – Бібліогр.: л. 161-193
729376
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : автореф.дис. ... канд. історичних наук :07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
729377
  Гуменюк О. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в країнах Центрально-Східної Європи в 1920-1930-ті рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 90-95
729378
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу директорії УНР (1918-1920 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
729379
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович ; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 196 л. – Бібліогр.:л.181-196
729380
  Лі Сябінь Культурно-освітня політика Китаю другої половини XX - початку XXI ст.: аналітичний підхід // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 163-172. – ISBN 978-966-1555-63-0
729381
  Турков В. Культурно-освітня політика радянської держави щодо болгарського населення України у 20-30-их рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
729382
  Давлюк О.Ф. Культурно-освітня політика Української держави (травень - грудень 1918 р.) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 51-52


  У статті висвітлено основні напрямки культурно-освітньої політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. У статті розглядається період заснування Української академії наук у Києві. Першими дійсними членами призначено Д. Багалія, М. Петрова, ...
729383
  Шарошкіна Н.Г. Культурно-освітня робота бібліотеки як соціального інституту // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 85-91
729384
  Рогожа М.М. Культурно-освітня робота в українському повоєнному селі. Історіографічні проблеми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 58-67. – (Історія ; вип. 22)


  На основі принципів об"єктивності та історизму аналізуються документи і література що висвітлюють культурно-освітню роботу в українському повоєнному селі. Обгрунтовується необхідність утвердження нових підходів до наукової розробки актуальних проблем ...
729385
  Добротвор В.Д. Культурно-освітня робота на селі / В.Д. Добротвор. – Київ, 1967. – 148 с.
729386
   Культурно-освітня робота народних музеїв. Консп. лекції. – Харків, 1965. – 27 с.
729387
   Культурно-освітня робота серед жінок.. – Х., 1954. – 39с.
729388
  Таранов А.П. Культурно-освітня робота сільських Рад. / А.П. Таранов. – К., 1955. – 44с.
729389
  Тронь-Радомська Культурно-освітня сфера як фактор збереження національної ідентичності українців (за матеріалами діяльності Українського центрального комітету - УЦК) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 37-46. – ISSN 2664-4282


  "У статті розглянуто особливості культурної діяльності Українського центрального комітету (УЦК) впродовж 1939–1944 років. Акцентовано увагу на централізованому підході українців щодо управління культурними справами в Генеральній губернії. На основі ...
729390
  Рябчикова Ф. Культурно-освітня та популяризаторська діяльність етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 208-215. – ISSN 2222-5250
729391
  Побережніченко А. Культурно-пізнавальний туризм в Пекіні // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 220-223
729392
  Грановська В.Г. Культурно-пізнавальний туризм Херсонщини: стан та перспективи подальшого розвитку / В.Г. Грановська, Т.М. Стукан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
729393
  Наулко В.І. Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : Наукова думка, 2019. – 150, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр.: с. 133-137 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
729394
  Товстоляк Н. Культурно-побутове середовище садиби Качанівка наприкінці XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 83-90. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
729395
  Долгова В.Н. Культурно-политический диалог России и Великобритании на рубеже XIX - XX веков // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 6-13. – ISSN 1728-3671
729396
  Крылова З.В. Культурно-политическое просвещение трудящихся РСФСР на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: / Крылова З.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории совет. о-ва. – М., 1965. – 16л.
729397
  Вілков В.Ю. Культурно-політична бінарність сенсів-значень поняття "нація": тенденції формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз етимології культурно-політичної бінарності сучасного поняття "нація". В статье предложен анализ этимологии культурно-политической бинарности современного понятия "нация". The article presents analysis of the etymology of ...
729398
  Стонене В. Культурно-просветилеьная деятельность комиссариата по литовским делам и Советского правительства Литвы в1917-1919 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стонене В.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
729399
  Иорданский Н.Н. Культурно-просветительная деятельность кооперативных союзов и объединений / Н.Н. Иорданский. – Москва, 1919. – 143 с.
729400
  Хохлов В.Ф. Культурно-просветительная деятельность местных Советов депутатов трудящихся РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Хохлов В.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 14л.
729401
  Шилов М.В. Культурно-просветительная деятельность местных Советов Казахстана на современном этапе. (По материалам сел. местности 1957-1965 гг.) : Автореф... кандидата юрид.наук: / Шилов М.В.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
729402
  Красильников Ю.Д. Культурно-просветительная деятельность развитого социалистического общества / Ю.Д. Красильников. – Москва, 1983. – 79 с.
729403
  Косых Е.Н. Культурно-просветительная деятельность среди трудящихся Сибири в 1914-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Косых Е. Н.; Том.ГУ. – Томск, 1980. – 18л.
729404
  Щербаков Д.Н. Культурно-просветительная работа - важнейшее средство коммунистического воспитания масс / Д.Н. Щербаков, Г.В. Ангелов. – Одесса, 1970. – 56 с.
729405
  Зеленецкий Н М. Культурно-просветительная работа / Н М. Зеленецкий, . – Ленинград, 1960. – 207 с.
729406
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в 1917-1925 гг. / Т.А. Ремизова. – Москва, 1968. – 102 с.
729407
   Культурно-просветительная работа в армии и на флоте: уч. пособие. – М., 1977. – 319с.
729408
  Татищева Марианна Дмитриевна Культурно-просветительная работа в Белоруссии в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Татищева Марианна Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Московск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1979. – 23л.
729409
   Культурно-просветительная работа в Вооруженных Силах СССР : уч. для высш. воен.-полит. уч-щ. – М., 1984. – 335с.
729410
  Митяева О.И. Культурно-просветительная работа в деревне в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / О.И. Митяева. – М., 1964. – 56с.
729411
  Рукосуева В.В. Культурно-просветительная работа в Красноярском крае в годы довоенных пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Рукосуева В.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 17л.
729412
  Моциэнок В.Э. Культурно-просветительная работа в период второй пятилетки (по материалам областей Центрального Черноземья) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Моциэнок В.Э. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 23 с.
729413
  Гусев Д.И. Культурно-просветительная работа в период наступления социализма по всему фронту и завершения социалистической реконструкции народного хозяйства / Д.И. Гусев. – Москва, 1967. – 100 с.
729414
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России в годы революции 1905-1907 годов / Л.С. Фрид. – М., 1956. – 48с.
729415
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России до Великой Октябрьской социалистической революции и ее роль в формировании революционного мировоззрения трудящихся масс / Л.С. Фрид. – М., 1967. – 63с.
729416
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в РСФСР /1921-1925 гг./ / Т.А. Ремизова. – Москва, 1962. – 256 с.
729417
  Куземо С.М. Культурно-просветительная работа в сельской местности Западной Сибири в годы семилетки : Автореф... канд. ист. наук: 07.571 / Куземо С.М.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1970. – 27л.
729418
  Караджаева Л.К. Культурно-просветительная работа в Советском Туркменистане / Л.К. Караджаева. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 130 с.
729419
   Культурно-просветительная работа в социалистических странах. Науч. реф. сб.. – М., 1976. – 50с.
729420
  Слива А.И. Культурно-просветительная работа в Среднем Поволжье и на Южном Урале в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Слива А.И.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1973. – 24л.
729421
   Культурно-просветительная работа в СССР. Уч. пособие. – М., 1974. – 272с.
729422
  Генкин Д.М. Культурно-просветительная работа в странах социалистического содружества / Д.М. Генкин. – Ленинград, 1984. – 74 с.
729423
  Гарипова З.Г. Культурно-просветительная работа в Татарии в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / З.Г. Гарипова. – Казань, 1985. – 159 с.
729424
  Савченко А.М. Культурно-просветительная работа в условиях совершенствования социализма (1971-1980 гг.) / А.М. Савченко. – М., 1986. – 29с.
729425
   Культурно-просветительная работа в целинных районах. – М., 1961. – 56с.
729426
   Культурно-просветительная работа и социально-творческая активность масс в условиях развитого социализма: межвуз. сб.. – Челябинск, 1983. – 176с.
729427
   Культурно-просветительная работа на путине. – М., 1951. – 32с.
729428
   Культурно-просветительная работа на селе. – Казань, 1958. – 60с.
729429
  Гомжин Василий Федорович Культурно-просветительная работа на селе Среднего Поволжья в годы Первой пятилетки (1928-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гомжин Василий Федорович; Куйб. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1975. – 27л.
729430
  Марголина С.М. Культурно-просветительная работа на селе. / С.М. Марголина. – М., 1948. – 39с.
729431
   Культурно-просветительная работа на селе. Сб. мат.. – М., 1950. – 432с.
729432
  Байшуаков А. Культурно-просветительная работа сельских и аульных Советов / Абжами Байшуаков. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1959. – 31 с.
729433
  Медведев А. Культурно-просветительная работа сельских Советов / А. Медведев, Ф. Хлыстов. – М, 1953. – 88с.
729434
  Таранов А.П. Культурно-просветительная работа сельских Советов. / А.П. Таранов. – М., 1957. – 44с.
729435
   Культурно-просветительная работа среди молодежи. – Свердловск, 1954. – 48с.
729436
   Культурно-просветительная работа. Уч. пособие. – М., 1969. – 495с.
729437
   Культурно-просветительные учреждения - помощники партии в коммунистическом воспитании трудящихся, 1971. – 32с.
729438
  Гонцова С.К. Культурно-просветительные учреждения БССР / С.К. Гонцова. – Минск, 1985. – 160 с.
729439
   Культурно-просветительные учреждения Казахстана.. – Алма-Ата, 1961. – 12с.
729440
   Культурно-просветительные учреждения профсоюзов: справоч. пособ.. – М., 1989. – 352с.
729441
  Харватова В. Культурно-просветительные учреждения РСФСР в борьбе за воспитание строителей социализма в первой пялитетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Харватова В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 14л.
729442
   Культурно-просветительные учреждения.. – М., 1970. – 16с.
729443
  Галин С.А. Культурно-просветительные центры столицы / С.А. Галин. – Москва, 1978. – 36 с.
729444
   Культурно-просветительская деятельность декабристов в Сибири. Метод. рекоменд.. – Иркутск, 1973. – 28с.
729445
  Яцина О.А. Культурно-просвітний рух на Харківщині у висвітленні української преси (1907-1914 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 82-84
729446
  Бережна Н. Культурно-просвітницька діяльність А. Ніковського // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 13-16
729447
  Сидоренко Т.В. Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Подано історіографічній огляд літератури з проблем культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.). Аналізуються джерела та виокремлюються етапи дослідження проблеми. Розглянуто питання, ...
729448
   Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах : тези наук. конф. – Київ, 1994. – 183 с.
729449
  Фощан Я. Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Георгія Кониського як носія українських традицій у соціокультурній сфері Білорусі. The article reveals the activity of Heorhiy Konysky, a man of the Ukrainian traditions in the socio-cultural aspect of Belarus.
729450
  Димченко М.В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та організацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський період (1991-2006 рр.) : Автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.06 - прикладна культурологія, культурні практики / Димченко М.В. ;Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 28 названий
729451
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1880-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 90-95. – ISSN 1728-9343
729452
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1950-х - на початку 1860-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 94-99. – ISSN 1728-9343
729453
  Кагамлик Світлана Романівна Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині 17-18 ст. : Авторевф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кагамлик С.Р.; Ін-тут історії України. НАНУ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
729454
  Нікітін Ю.О. Культурно-просвітницька діяльність на Лівобережжі та Слобожанщині у другій половині XIX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – С. 7-12
729455
  Сидоренко В Т. Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX-XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 46-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто розвиток культурно-просвітницької діяльності наукових бібліотек Півдня України (кінець XX - XXI ст.); визначено форми роботи. Досліджено мультимедійні форми експонування документів науковими бібліотеками у XXI ст. Обґрунтовано, що ...
729456
  Захарова Н.Б. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2008) : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Захарова Н.Б. ; НАН України , Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
729457
  Зенкова Л. Культурно-просвітницька діяльність полтавських кооператорів у період української національної революції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 61-64
729458
  Катренко А.М. Культурно-просвітницька діяльність Полтавської та Чернігівської громад (початок 60-х pp. XIX ст.) / А.М. Катренко, С.О. Рубашова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 40)


  Проаналізовано різні вияви культурно-просвітницької діяльності українських громад початку 60-х рр. XIX ст., зроблено висновки про значення, указано на загальне політичне спрямування цієї діяльності.
729459
  Ямкова О.М. Культурно-просвітницька діяльність та національно-патріотичне виховання в таборах інтернованих українців у Чехословаччині в 1919-1924 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, науково-історичних праць і мемуарів українських громадсько-політичних діячів розглянуто основні напрямки і зміст культурно-просвітницької діяльності та національно-патріотичного виховання в таборах ...
729460
  Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни / Микола Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114с. – (Б-ка щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє" ; Вип. №7 ; Історія). – ISBN 966-99230-0-1
729461
  Кагамлик С. Культурно-просвітницька діяльність українців-ієрархів Російської Православної Церкви // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 151-174. – ISBN 978-617-640-241-1
729462
  Гриценко Г. Культурно-просвітницька діяльність українців і білорусів у міжвоєнний період // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 35-47. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
729463
  Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 39-42. – ISSN 1029-7200
729464
  Коваленко С.М. Культурно-просвітницька діяльність Чеського товариства ім. Яна Амоса Коменського у м. Києві (вересень 1907 - червень 1914 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 64-73. – ISSN 2222-4203
729465
  Сажок О. Культурно-просвітницька діяльність Шепетівського Архангело-Михайлівського братства в 1890-х рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 41-46. – ISSN 2305-9389
729466
  Кутузова Г. Культурно-просвітницька діяльність Ю. Крашевського на Волині // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 70-74. – ISSN 2306-028X
729467
  Полупанов Д. Культурно-просвітницька політика уряду П.М. Врангеля у Криму (1920) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 89-96. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866


  10 травня 1918 р. було відкрито, як філію університету Св. Володимира у Криму, медичний факультет. 14 жовтня 1918 р. на базі філії університету Св. Володимира було утворено Таврійський університет. До його складу входило п"ять факультетів: ...
729468
  Лихачова Тетяна Культурно-просвітницька робота серед біженців-поляків з Царства Польського в роки Першої світовоъї війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 86-94
729469
  Соколов В.Ю. Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність народних домів комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 64-94. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
729470
  Захарова Н. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення : (з досвіду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 49-54. – ISSN 1029-7200
729471
  Кагамлик С. Культурно-просвітницькі осередки українських православних ієрархів ранньомодерного часу як консолідаційний чинник українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті досліджуються культурно-просвітницькі осередки в Києві, Чернігові, Харкові та Переяславі, які творилися під патронатом українських православних ієрархів ранньомодерного часу. Визначено, що українські архієреї, які стояли на чолі Київської ...
729472
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 179-215
729473
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
729474
  Парасунько Б. Культурно-просвітницькі товариства в становленні громадянського суспільства Росії початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність культурно-просвітницьких товариств в Російській імперії на початку ХХ століття. Розкрита їхня структура, форми роботи та взаємодія з державою. This article is devoted to the problem of cultural-educations societies in ...
729475
  Шмонина Т. Культурно-психологические особенности поведения студентов из арабских стран / Т. Шмонина, Л. Атраментова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 40-42. – ISSN 1562-529Х
729476
  Тульвисте Пеэтер Культурно-психологическое развитие вербального мышления. / Тульвисте Пеэтер. – Таллин, 1988. – 341с.
729477
  Музиченко Г. Культурно-релігійні детермінанти політичних процесів в Україні: історія та сучасність // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 192-203
729478
  Сергеев Д.В. Культурно-семантические стратегии преодоления культурного кризиса в общественном сознании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 28-36. – ISSN 0042-8744
729479
  Саенко Н.Р. Культурно-символическая политика в отношении городской скульптуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается взаимообусловленность символического текста городской скульптуры и государ. символической политики. Показаны различия между тоталитарной и современной рос. культурно-символической политикой в отношении установки/демонтажа скульптурных ...
729480
  Сватко Ю.І. Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: онтологічний вимір // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 26-59. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 5). – ISSN 2617-1678
729481
  Задирака К.І. Культурно-соціальні функції анонімних форумів // Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – C. 22-26. – ISSN 1996-9872
729482
  Шаблій О.А. Культурно-специфічні особливості текстів конституцій ФРН та України у контексті німецько-українського юридичного перекладу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 437-443
729483
   Культурно-спортивные комплексы: теория и практика организации и управления: уч. пособие. – Л., 1988. – 131с.
729484
   Культурно-спортивный комплекс. – М., 1985. – 109с.
729485
  Дударев Культурно-спортивный комплекс / Дударев. – Киев, 1989. – 104 с.
729486
  Шкурєєв К.І. Культурно-тематичні витоки дитячих балетів українських композиторів на вітчизняній сцені (II пол. XX ст.) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 515-521. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про еволюцію тем та сюжетів балетного театру за ідеологічних умов стагнації та застарілої державницької політики щодо виховання підростаючого покоління. Висновки. Звернення українських композиторів ...
729487
  Селицкий В.И. Культурно-технический подъем ленинградских рабочих в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Селицкий В.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
729488
  Мякинин Б.А. Культурно-технический подъем рабочего класса СССР в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мякинин Б.А.; М-во высш.образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1956. – 21л.
729489
  Иовчук М.Т. Культурно-технический подъем трудящихся и его перспективы в период перерастания социализма в коммунизм / М.Т. Иовчук. – Москва, 1960. – 28 с.
729490
  Коршунова Л.С. Культурно-технический рост рабочего класса в период перехода к коммунизму (По матер. Приднепров. экон. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: / Коршунова Л. С.; КИНХ. – К., 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
729491
  Кулатов О. Культурно-технический рост рабочего класса Киргизии в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулатов О.; МГУ , Ист. фак. , Каф. истории СССР советского периода. – Москва, 1968. – 17 с.
729492
  Рагимов К.А. Культурно-технический рост рабочихд и инженерно-технических работников тяжелой промышленности Азербайдажана ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Рагимов К.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 21л.
729493
   Культурно-технический уровень колхозного крестьянства и пути его повышения.. – Саратов, 1972. – 161с.
729494
  Олейник Е.М. Культурно-технический уровень трудящихся, важнейшие условия и социально-экономичческие последствия его роста на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Е. М.; Хар.ГУ, Каф. поли. экон. – Х., 1967. – 25л.
729495
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заваженко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
729496
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Дис. ... канд. філос. : 09.00.05 / Заваженко Т. М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166 л. – Бібліогр.: л. 151-166
729497
  Корольков Д.М. Культурно-хозяйственные мероприятия, как средство зациты сада от вредителей / Д.М. Корольков. – Москва, 1922. – 44 с.
729498
   Культурно-хронологічна варіабельність епігравету Середнього Подніпров"я / В.П. Чабай, Д.В. Ступак, А.П. Весельський, Д.В. Дудник // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-31. – ISSN 0235-3490
729499
   Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукр. ассоциация обшественных орг. "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. и. ], 2008. – 280 с.
729500
  Арзуманов Игорь Ашотович Культурно-цивилизационный дуализм Запад – Восток в контексте тантралогии XX–XXI вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 2073-9702
729501
  Шпик І. Культурно-цивілізаційне самоствердження болгар наприкінці XII–на початку XIII ст.: історична інерція та світоглядно-ментальні чинники // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494


  "У статті зроблено спробу заглибитись у потаємні закутки самосвідомості болгарських еліт кінця ХІІ–початку ХІІІ ст., тобто тих найдіяльніших людей, котрі прагнули відновлення власної держави, знайшли у собі сили розпочати визвольну боротьбу та, ...
729502
  Глотов Б.Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу : монографія / Б.Б. Глотов, Д.В. Вітер ; Академія мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2009. – 318 с. – ISBN 978-966-452-016-1
729503
   Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна : особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / [Білий О.В. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко ; НАН України, Ін-т європ. дослідж. – Київ : Ін-т європ. дослідж., 2010. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 403-404. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-388-331-1
729504
  Кудряченко А. Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне й особливе // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 2-4
729505
  Мазуренко А. Культурно-цивілізаційний чинник у зовнішній політиці (на прикладі США та ФРН) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 92-95
729506
  Бойко А. Культурно-цивілізаційний чинник у формуванні євроінтеграційної політики уряду Р. Ердогана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Питання вступу Турецької Республіки до Європейського Союзу є однією з центральних проблем історії міжнародних відносин. Витоки цього питання варто шукати ще у процесах, які сформували сучасну турецьку державність, тобто у часи правління першого ...
729507
  Рогова О.В. Культурно-цивілізаційні аспекти тероризму в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 311-319. – ISBN 966-628-134-1
729508
  Рибак О.С. Культурно-ціннісні орієнтації студентів з різним рівнем етнічної ідентичності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Рибак Оксана Степанівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
729509
  Василеску Г.Я. Культурно-эстетическое развитие советского человека / Г.Я. Василеску. – Кишинев, 1985. – 108 с.
729510
  Козлова Т.О. Культурно-языковые контакты и эволюция английского лексикона на терриории Австралии // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 65-68. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
729511
  Більо Л.М. Культурно–освітня діяльність Волинського краєзнавчого музею (1991–2016 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 92-99. – ISSN 2076-1554
729512
  Пуйда Р.Б. Культурно–просвітницька та благодійна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в патріотичному вихованні української молоді // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 68-71. – ISSN 2076-1554
729513
  Парамонов Н. Культурно - технический рост трудящихся СССР / Н. Парамонов. – Москва : Московский рабочий, 1956. – 135 с.
729514
  Брушлинский В А. Культурно историческая теория мышления / В А. Брушлинский, . – Москва, 1968. – 104 с.
729515
  Філонова В. Культурно маркована лексика як джерело національно-культурної інформації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 143-147
729516
  Кравець К. Культурно марковані зображальні засоби конструювання рекламного повідомлення в українській і японській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 60-64
729517
  Гордиенко А.В. Культурное взаимодействие Сургутского Приобья с южными территориями в эпоху раннего средневековья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 170-175. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
729518
  Булмистре Я.Э. Культурное влияние Англии на Санкт-Петербург и российское общество в первой половине XVIII века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию влияния Англии на российское общество и развитие культуры Санкт-Петербурга в эпоху Просвещения. Указывается на значительность англ. влияния в первой пол. XVIII в. Используется системный подход, который позволяет наиболее ...
729519
  Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 62-74. – ISSN 2073-8528
729520
   Культурное достояние палестинского народа: сб.. – М., 1985. – 246с.
729521
  Мелехин Б.И. Культурное и научное общение народов / Б.И. Мелехин. – Воронеж, 1968. – 230с.
729522
   Культурное наследие Африки: науч.-аналит. обзор. – М., 1987. – 47с.
729523
   Культурное наследие Востока: пробл., поиски, суждения.. – Л., 1985. – 383с.
729524
   Культурное наследие Древней Руси : Истоки, становление, традиции: Сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 460 с.
729525
  Хайруллаев М.М. Культурное наследие и история философской мысли / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1985. – 262с.
729526
  Асеков И.Х. Культурное наследие и советская поэзия кумыков / И.Х. Асеков. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1972. – 174 с.
729527
  Кошман Л.В. Культурное наследие как фактор исторической памяти // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-15. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
729528
   Культурное наследие народов Востока и современная идеологическая борьба. – Москва : Наука, 1987. – 271 с.
729529
  Окольникова С.А. Культурное наследие Хакасии как объект региональных программ и проектов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 53-58. – ISSN 2073-9702
729530
   Культурное наследие: библиотеки, архивы, музеи в сети Интернет // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 76-92
729531
  Кучмаева И.К. Культурное наследие: современные проблемы / И.К. Кучмаева; отв.ред. А.И. Арнольдов. – Москва : Наука, 1987. – 173, [2] с.
729532
  Эрн В. Культурное непонимание : ответ С.Л. Франку // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
729533
  Стрельцов Ю.А. Культурное общение в клубе. / Ю.А. Стрельцов. – М,, 1977. – 42с.
729534
  Смелов С.П. Культурное преобразование естественных кормовых угодий в СССР / С.П. Смелов. – Москва, 1953. – 46с.
729535
  Савельева Культурное развитие Башкирии за годы первых сталинских пятилеток (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Савельева (Садыкова) А. Ш.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
729536
  Марченко Ю.Г. Культурное развитие рабочего класса Сибири (1921-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Марченко Ю.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 26л.
729537
  Фролов Юрий Михайлович Культурное развитие сибирского крестьянства (1920-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фролов Юрий Михайлович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 26л.
729538
  Клименков И.Ф. Культурное развитие Советских рабочих в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клименков И.Ф.;. – Минск, 1978. – л.
729539
   Культурное развитие советской сибирской деревни: сб. ст.. – Новосибирск, 1980. – 384с.
729540
  Попов К. Культурное развитие современной Болгарии / К. Попов. – София : Пресс, 1982. – 110 с.
729541
  Дремова Л.И. Культурное развитие современной сибирской деревни / Л.И. Дремова. – Новосибирск, 1986. – 100 с.
729542
  Виноградова С.М. Культурное разнообразие в современном мире // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 44-47
729543
  Щекин Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щекин; МАУП; Георгий Щёкин. – Київ : МАУП, 2003. – 44с. – ISBN 966-608-270-5
729544
  Демир Гекхан Культурное разнообразие современного мира и культурная идентичность // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 27-30
729545
  Мурасова А.Р. Культурное самоопределение студентов в процессе обучения иностранному языку: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 85-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
729546
  Фиалковская О. Культурное своеобразие модуса комического: художественные стратегии и знаковый код(на матеріалі п"єс М.Коляди та О. Богаєва) Культурное своеобразие модуса комического: художественные стратегии и знаковый код (на материале пьес Н. Коляды и О. Богаева) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 38-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
729547
  Воробей Н.С. Культурное сотрудничество Белорусской ССР и Европейских социалистических стран 1956-1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Воробей Н.С. ; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1966. – 23 с.
729548
  Мирзаев Асат Культурное сотрудничество республик Средней Азии с Народной Республикой Болгарией. / Мирзаев Асат. – Ташкент, 1989. – 67с.
729549
  Тендерес Л.П. Культурное строительво на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тендерес Л. П.; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 25 с.
729550
  Фомин А.И. Культурное строительствао в первые годы Советской власти / А.И. Фомин. – Харьков, 1987. – 151с.
729551
  Альтерович О.Н. Культурное строительство - дело миллионов / О.Н. Альтерович. – Москва, 1969. – 196 с.
729552
   Культурное строительство Армянской ССР. Статист. сб.. – Ереван, 1962. – 123с.
729553
  Мансимов А.А. Культурное строительство в азербайджанской деревне (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мансимов А.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1966. – 24л.
729554
  Керимов Сабир Мулкум оглы Культурное строительство в азербайджанской деревне в 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Керимов Сабир Мулкум оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 26л.
729555
  Мамедов Самед Алекпер оглы Культурное строительство в Азербайджанской деревне в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Самед Алекпер оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 24л.
729556
  Мамедов Чингиз Гасан оглы Культурное строительство в Азербайджанском селе в восьмой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Чингиз Гасан оглы; Азерб.ССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 25л.
729557
  Умаралиев А.М. Культурное строительство в Андижанской области в период довоенных пятилеток (1928-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 751 / Умаралиев А.М.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1968. – 23л.
729558
  Кузыев Р.У. Культурное строительство в Башкирской АССР в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузыев Р.У.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Уфа, 1958. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
729559
  Сафонова О.В. Культурное строительство в белорусской деревне (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сафонова О. В.; АН БССР, Отд. общест. наук. – Минск, 1975. – 21л.
729560
  Пейсахович А.Я. Культурное строительство в Белорусской ССР в 1943-1945 гг. / А.Я. Пейсахович. – Минск, 1961. – 68с.
729561
  Поустовский П.Г. Культурное строительство в Буковине за годы Советской власти (1940-1950 гг.) : Автореф.. дис. ... канд. ист. наук: / Поустовский П.Г.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1954. – 16 с.
729562
   Культурное строительство в Вологодской области, сб. ст.. – Вологда, 1958. – 159с.
729563
   Культурное строительство в Воронежской губернии. 1918-1928 гг. Сб. док.. – Воронеж, 1965. – 372с.
729564
  Майсурадзе Д.Г. Культурное строительство в Грузинской ССР в послевоенный период (1945-1962 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Майсурадзе Д. Г.; Ин-т ист. ареол. и этногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 79л.
729565
  Тикадзе И.Н. Культурное строительство в Грузинской ССР и его финансирвоание (в послевоенный период 1946-1960 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тикадзе И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 25л.
729566
  Мартиросян М.Г. Культурное строительство в деревне Армянской ССР (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мартиросян М.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
729567
  Морозов А.И. Культурное строительство в деревне во втоной пятилекте (193-1937 гг. На материалах Ленингр. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Морозов А.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
729568
  Ушаков Николай Михайлович Культурное строительство в деревне Южного Урала в годы первой пятилетки (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ушаков Николай Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 24л.
729569
  Торба А.В. Культурное строительство в Донбассе в условиях развитого социалистического общества 1959-1970 гг. (На матер. Ворошиловгр. и Донецкой обл.). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Торба А.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1973. – 38л.
729570
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в Дрогобычсой области за годы Советской власти (1939-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кошарный И.Я.; Дрогобычский гос. пед. ин-т. Каф-ра истории. – Киев, 1952. – 22 с.
729571
   Культурное строительство в европейских странах социализма. Сб. ст.. – К., 1975. – 288с.
729572
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1939-1958 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Кошарный И.Я.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 74л.
729573
  Пономаренко Ю.Ф. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1950-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ю.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории сов. общества. – М., 1961. – 19л.
729574
  Канапин А.К. Культурное строительство в Казахстане / А.К. Канапин. – Алма-Ата, 1964. – 367 с.
729575
   Культурное строительство в Казахстане (1918-1932 гг.) Сб. докум. и мат.. – Алма-Ата
1. – 1965. – 567с.
729576
  Сулейменов Р.Б. Культурное строительство в Казахстане в годы второй и третьей пятилеток (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сулейменов Р.Б.; МВ и ССО Каз. ССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 19л.
729577
  Хабиев Х. Культурное строительство в Казахстане в период социалистической реконструкции народного хозяйства и создания экономического фундамента социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хабиев Х.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1957. – 19л.
729578
   Культурное строительство в Киргизии. 1918-1929 гг. Сб. докум. и мат.. – Фрунзе
1. – 1957. – 410с.
729579
  Новак Г.М. Культурное строительство в Китайской Народной Республике. / Г.М. Новак. – М., 1959. – 48с.
729580
  Попов А.А. Культурное строительство в коми деревне на этапе развитого социализма / А.А. Попов. – Сыктывкар, 1982. – 39с.
729581
  Наякшин К.Я. Культурное строительство в Куйбышевской области за 30 лет. / К.Я. Наякшин. – Куйбышев, 1947. – 27 с.
729582
  Иванова З.М. Культурное строительство в левобережной Молдавии в первые годы Советской власти / З.М. Иванова. – Кишинев, 1984. – 207с.
729583
  Михайлов Г.И. Культурное строительство в МНР / Г.И. Михайлов. – М, 1957. – 223с.
729584
   Культурное строительство в Московской области за годы Сов. власти. Библиогр. указ. лит-ры за 1917-1970 гг.. – М., 1973. – 255с.
729585
  Добрускин М.Е. Культурное строительство в народной Болгарии / М.Е. Добрускин. – Москва, 1957. – 132 с.
729586
   Культурное строительство в Нижегородской губернии, 1917-1927: докум. и мат.. – Горький, 1988. – 294с.
729587
  Макейкина Р.П. Культурное строительство в Новгородской губерни в 1921-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макейкина Р. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
729588
  Ильина Г.И. Культурное строительство в Петрограде, окт. 1917-1920 годов / Г.И. Ильина. – Ленинград, 1982. – 240 с.
729589
  Манаенков А.И. Культурное строительство в послевоенной деревне (1946-1950) / А.И. Манаенков. – М, 1991. – 63с.
729590
  Кольцов А.В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пятилетки (1928-1932) / А.В. Кольцов. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
729591
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2, ч. 1. – 1985. – 398с.
729592
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2. – 1986. – 382с.
729593
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
3. – 1989. – 373с.
729594
   Культурное строительство в Северной Осетии : сб. докум. и мат. : в 2-х т. – Орджоникидзе : Ир
Т. 2 : 1941–1977. – 1983. – 350с.
729595
  Текиев Василий Дотдиевич Культурное строительство в Северной Осетии в 1946-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Текиев Василий Дотдиевич; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 25л.
729596
  Клочко В.Ф. Культурное строительство в советской деревне в годы второй пятилетки (1933-1937) / В.Ф. Клочко. – Москва, 1956. – 144 с.
729597
  Номинханов Д Д.Ц. Культурное строительство в Советской Калмыкии (1917-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Номинханов Д.Ц.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф истории сов. общества. – М., 1967. – 15л.
729598
  Партизпанян Я.Н. Культурное строительство в Советской Латвии в 1940 и 1941 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Партизпанян Я.Н. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1965. – 21 с.
729599
   Культурное строительство в Советской Молдавии. Сб. ст.. – Кишинев, 1974. – 282с.
729600
  Джамбулатова З.К. Культурное строительство в Советской Чечено-Ингушетии (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джамбулатова З. К.; Ин-т ист., археол. и эктногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 25л.
729601
  Данияров С.С. Культурное строительство в Советском Киргизстане (1918-1930) / С.С. Данияров. – Фрунзе, 1963. – 184 с.
729602
  Ильин Г.В. Культурное строительство в СССР в годы борьбы за упрочнение и развитие социалистического общества (1937-1941) : Учебное пособие по курсу культурно-просвеительная работа / Г.В. Ильин. – Москва, 1965. – 110 с.
729603
   Культурное строительство в СССР, 1917-1927: разраб. единой гос. политики в обл. культуры: докум. и мет.. – М., 1989. – 381с.
729604
  Шаповалова О.Ф. Культурное строительство в Центрально-Черноземной области в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаповалова О.Ф.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1954. – 17л.
729605
   Культурное строительство в Черкасской области, 1917-1980 гг.: Сб. докум. и мат.. – Днепропетровск, 1989. – 270с.
729606
  Лаказова П.К. Культурное строительство в Черкесии в годы довоенных сталинских пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лаказова П.К.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. ист. ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
729607
   Культурное строительство в Чувашской АССР на этапе развития социализма : Сб. ст. – Чебоксары, 1985. – 164с.
729608
   Культурное строительство в Чувашской АССР. Сб. докум.. – Чебоксары
кн.1. – 1965. – 400с.
729609
  Маамяги В.А. Культурное строительство в Эстонской ССР / В.А. Маамяги. – Таллин, 1954. – 12с.
729610
   Культурное строительство Горьковской области. 1917-1957. Сб. ст.. – Горький, 1957. – 328с.
729611
   Культурное строительство и народное здравоохранение Туркменской ССР (1924-1957 гг.). – Ашхабад, 1957. – 43с.
729612
  Сергеев Т.С. Культурное строительство и формирование социалистического быта в чувашской деревне в годы предвоенных пятилеток. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеев Т.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
729613
  Тарасюнь А.В. Культурное строительство на Камчатке (1917-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тарасюнь А.В.; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток, 1971. – 21л.
729614
  Куценко И.Я. Культурное строительство на Кубани (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куценко И.Я.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 25л.
729615
  Иваненко Л.А. Культурное строительство на селе в западных областях УССР в IV пятилетке (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: / Иваненко Л.А.; АН УССР. Совет отд. обществ. наук. – Львов, 1955. – 16л.
729616
  Холевчук В.Н. Культурное строительство на советской Буковине в 1940-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Холевчук В.Н. ; Киевский гос. ун-т. – Киев, 1968. – 24 с.
729617
  Биргер Л.И. Культурное строительство на Средней Волге в годы первой пятелетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биргер Л.И.; Куйбышевский гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1966. – 24л.
729618
  Гутянский С.К. Культурное строительство на Украине в годы гражданской войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Гутянский С.К.; АН УССР. – К, 1961. – 20л.
729619
  Тендерес Л. Культурное строительство на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тендерес Л.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 284л. – Бібліогр.:л.I-XII
729620
   Культурное строительство на Херсонщине, 1921-1987: сб. докум. и материалов. – Симферополь, 1988. – 271с.
729621
   Культурное строительство РСФСР. Ст. сб.. – М., 1958. – 459с.
729622
  Каниметов А. Культурное строительство Советской Киргизии в четвертой (первой послевоенной) пятилетке. (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каниметов А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1954. – 16л.
729623
   Культурное строительство современной советской деревни. Библиография.. – М., 1973. – 129с.
729624
   Культурное строительство СССР. – М, 1956
729625
   Культурное строительство СССР. Статист. сб.. – М.-Л., 1940. – 268с.
729626
   Культурное строительство Туркменской ССР. стат. сб.. – Ашхабад, 1960. – 131с.
729627
  Пастушенко Л.К. Культурное строительство у малых народов Дальнего Востока в годы первых пятилеток : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Пастушенко Л.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
729628
   Культурное творчество народных масс.. – М., 1970. – 135с.
729629
  Шаблій О.А. Культурноспецифічне у мові права та лінгвістичних роботах з права // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 306-310. – ISBN 966-594-420-7
729630
  Соляник А.А. Культурноцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 31-41


  На основе анализа современных тенденций развития высшего библиотечно-информационного образования в Европе предложена концептуальная модель его модернизации в Украине. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти ...
729631
  Луначарский А.В. Культурные задачи рабочего класса / А.В. Луначарский. – Птгр, 1919. – 24с.
729632
  Бергер А. Культурные задачи реформации : Введение в биографию Лютера ; Пер. с нем. / Арнольд Бергер ; Под ред. проф. Г.В. Форстена. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1901. – [4], II, 432, VI, [2], V с. – На шмуцтит. авт. и загл. также на нем. яз.: Die Kulturaufgaben der Reformation, von Arnold C. [!] Berger, Privatdozent an der Universitat Bonn
729633
  Мадиевский С.А. Культурные и научные связи и сотрудничество МССР с зарубежными социалистическими странами : Автореф... канд. ист.наук: / Мадиевский С. А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
729634
   Культурные и научные связи между СССР и МНР: сб. ст.. – М., 1981. – 279с.
729635
  Колыбанова Камилла Владимировна Культурные и общественные связи Украины с Сербией в XVIII веке : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.03 / Колыбанова Камилла Владимировна; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 25л.
729636
   Культурные и общественные связи Украины со странами Европы: сб. науч. тр.. – К., 1990. – 220с.
729637
   Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 139с.
729638
   Культурные интересы и запросы сельского населения, пути их удовлетворения и развития средствами культурно-просветительной работы: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 167с.
729639
  Ушакова Ю. Культурные коды вестиментарной моды // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 272-281. – ISSN 2410-2601
729640
  Ройфе А.Б. Культурные коды неологизмов в фантастической литературе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 118-122. – Бібліогр.: с. 118-121
729641
  Аладжов А. Культурные контакты праболгаров на Кавказе и Северном Причерноморье // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 92-96
729642
  Алексеева М.В. Культурные луки / М.В. Алексеева. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 303 с.
729643
  Олихова Е.О. Культурные особенности в употреблении терминов родства (на примере китайских кровнородственных понятий) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 2073-9702


  В статье, в соответствии с гипотезой о лингвистической относительности, проводится анализ терминов "мама" и "мать" в китайском языке, демонстрируется возможность выявления аксиологических доминант этнической культуры и особенностей национальной картины ...
729644
   Культурные памятники Кореи. – Пхеньян, 1957. – 217с.
729645
   Культурные портреты городов. Одесса. Мама, не горюй // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2019. – № 12/2 (167/169), декабрь 2019 - февраль 2020 : Двойственность искусства. – С. 28-53


  Галин Мария Семеновна (н. 1958), Морозовская Ирина, Комаров Владимир, Голубовский Евгений (н. 1936), Шпилюк Олександр Семенович (Алик Шпилюк), Хаит Валерий Исаакович (н. 1939), Ройтбурд Александр, Урывский Иван, Деменок Евгений (н. 1969), Боришполец ...
729646
  Ванюшкина Л.М. Культурные практики как инструмент модернизации общенаучной подготовки студентов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются проблемы формирования новой образовательной парадигмы, обусловленной изменениями социокультурной ситуации и современной культурной ориентацией общества. Обосновывается необходимость отказа от ориентации на узкую ...
729647
  Кабанов П.И. Культурные преобразования в Курской области / П.И. Кабанов. – Воронеж, 1968. – 232 с.
729648
  Дрейер О.К. Культурные преобразования в развивающихся странах / О.К. Дрейер. – Москва, 1972. – 270 с.
729649
  Кадыров А. Культурные преобразования в северных районах Таджикистана (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кадыров А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
729650
  Афанасьева А.И. Культурные преобразования в Советской Карелии, 1928-1940 / Афанасьева А.И. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 277, [2] с.
729651
  Ворончанина Н.И. Культурные преобразования в современном Тунисе / Н.И. Ворончанина. – Москва, 1978. – 140 с.
729652
  Яцков П.М. Культурные преобразования в Станиславской области в годы Советской власти (1939-1949 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Яцков П.М.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. университете им. Т.Г.Ше. – Киев, 1951. – 15 с.
729653
  Яремченко Борис Петрович Культурные преобразования на селе - 1970-1980 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
729654
  Яременко Борис Петрович Культурные преобразования на селе 1970-1980-е годы (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яременко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
729655
  Яремченко Борис Петрович Культурные преообразования на селе -- 70-80-е гг. : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1989. – 444л. – Бібліогр.:л.397-444
729656
  Штайн О. Культурные различия и коалиционная война. Немецкий взгляд на болгар во время Первой мировой войны 1915-1918 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 50-52. – ISSN 2070-9773
729657
  Соловьева А.Н. Культурные различия как основа этнической идентичности в контексте глобализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.23-33
729658
  Коростелина К.В. Культурные размерности и кросскультурная адаптация // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.114-133
729659
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Москва : Советская наука, 1950. – 596с.
729660
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Ленинград, 1971. – 752с.
729661
  Янушевич З.В. Культурные растения Северного Причерноморья : палеоэтноботанические исследования / З.В. Янушевич; Отв. ред. Негру А.Г. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 91с.
729662
  Вехов В.Н. Культурные растения СССР / В.Н. Вехов; Работнов Т.А. – Москва : Мысль, 1978. – 326с. : 40 л. ил.
729663
  Янушевич З.В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям : монография / З.В. Янушевич. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 214с.
729664
   Культурные растения: Принципы устройства экспозиций. – М., 1981. – 237с.
729665
  Козырев А.В. Культурные реформы Петра Первого / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 18с.
729666
  Аггеева И.А. Культурные связи в советско-канадских отношениях в 1950-е - начале 1960-х годов. По новым архивным материалам // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-79. – ISSN 0130-3864
729667
   Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения.. – Москва : Наука, 1976. – 360с.
729668
   Культурные связи народов Средней Азии и Кавзказа: Древность и средневековье: сб. ст.. – М., 1990. – 191с.
729669
  Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в 15-17 вв. / Ю.А. Лимонов. – Л., 1978. – 272с.
729670
  Худавердян К.С. Культурные связи Советской Армении: крат. ист. очерк. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1977. – 161с.
729671
  Кашлев Ю.Б. Культурные связи: важный фактор разрядки / Ю.Б. Кашлев. – Москва : Знание, 1976. – 80 с.
729672
  Берлинскене А.А. Культурные свялзи Литовской ССР с зарубежными странами. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Берлинскене А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 30л.
729673
  Колодиева С. Культурные сокровища ливийской Сахары // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 124-133


  Архитектурные памятники прошлого и рисунки наскальной живописи. Какие только ассоциации не рождают у современного человека эти рисунки, созданные 12 тысяч лет назад.
729674
  Жерносенко И.А. Культурные стратегии модернизации образования: принципы саморазвития // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 1811-0916
729675
  Бейлис В.А. Культурные традиции и современность : сб. обзоров / ред. В.А. Бейлис. – Москва : [б. и.], 1989. – 200 с.
729676
   Культурные традиции народов Сибири: сб. ст.. – Л., 1986. – 260с.
729677
  Тарасенко Т. Культурные ценности Китая в рекламном тексте // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 155-160. – ISBN 978-617-646-453-2
729678
  Шабаев Ю.П. Культурный апокалипсис или гражданская консолидация? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (335). – С. 28-37. – ISSN 0132-1625
729679
  Трубицын Д.В. Культурный детерминизм в концепции модернизации : философско-методологический анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.39-55. – ISSN 0042-8744
729680
  Кряжев А.Я. Культурный досуг трудящихся при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кряжев А.Я.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 20л.
729681
  Фудель И. Культурный идеал К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 160-180. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891) - російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
729682
  Никишина Е.Н. Культурный капитал как фактор неопределенности и трансакционных издержек // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
729683
  Назаркин П.А. Культурный капитал: понятие, социальная значимость, возможности накопления // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 167-173. – ISBN 1993-5560
729684
  Котов Павел Культурный код. Граффити. Забористый текст / Котов Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 20-21 : фото
729685
  Котов Павел Культурный код: "Аллегория живописи" Вермера. Муза великой Голландии // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 30 : фото
729686
  Синичкин Павел Культурный код: "Весна" Сандро Боттичелли. Высшая добродетель Венеры // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 30-31 : фото
729687
  Котов Павел Культурный код: "Завтрак на траве" Эдуарда Мане.Тело как оскорбление // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 38 : фото, рис.
729688
  Котов Павел Культурный код: "Лютнист" Караваджо. Зашифрованный Христос // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 24-25 : рис.
729689
  Воробьев Павел Культурный код: "Менины" Веласкеса. Страница книги отражений // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 32-33 : фото
729690
  Котов Павел Культурный код: "Явление Христа народу" Александра Иванова. Писатель в народе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 34-35 : фото
729691
  Шифрин Михаил Культурный код:"Бурлаки на Волге" Ильи Репина. Один за всех, и все за одного // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 32-33 : рис.
729692
  Альмяшова Л.В. Культурный концепт "хлебный суп" как фрагмент языковой картины мира (на материале русского и немецкого языков) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702


  Работа посвящена описанию отдельных фрагментов языковой картины мира, опосредованных языковыми составляющими. Представлен концептуальный анализ одного из элементов понятийной сферы человеческой деятельности - пищи. Предложена интерпретация языковых ...
729693
  Садыкова Л.В. Культурный кризис в книге эссе Д. Быкова "Блуд труда" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 199-213. – ISBN 978-966-171-280-4
729694
  Лавренова О.А. Культурный ландшафт как метафора // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 92-101. – ISSN 0235-1188
729695
  Давыдова Л.В. Культурный менеджмент библиотек Финляндии // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 12. – С. 55-64. – ISSN 0130-9765
729696
  Стрелкова-Зыль Культурный менеджмент как проект // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 28-32. – ISSN 2072-3849


  Статья о о расвитии проектной деятельности (проектного менеджмента) в библиотечной сфере.
729697
  Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма / В.И. Кизченко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 226 с. – ISBN 5-12-001179-9
729698
   Культурный обмен Болгарии.. – София, 1962. – 24с.
729699
   Культурный обмен: 10 лет после Хельсинки : сборник. – М., 1985. – 183 с.
729700
  Власова Н. Культурный отдых украинского студенчества в 1953-1964 гг. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 133-135


  Цель данной публикации - проследить развитие культурного досуга студентов Украины в 1953-1964 гг. на примере Харьковского государственного университета им. М. Горького, Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и др.
729701
  Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII- V вв. до н.э. / А.И. Зайцев. – Ленинград, 1985. – 208 с.
729702
  Херсковиц М. Культурный подход к социологии / М. Херсковиц, М. Уиллей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 36-44. – ISSN 1606-951Х
729703
  Ребкало В.А. Культурный потенциал перестройки / В.А. Ребкало. – К., 1989. – 47с.
729704
  Арнольдов А.И. Культурный прогресс в развитом социалистическом обществе. / А.И. Арнольдов. – Москва, 1977. – 62с.
729705
   Культурный прогресс: философские проблемы / Арнольдов А.И. – М., 1984. – 326с.
729706
  Касаткин В.Н. Культурный профиль С.С.С.Р. через пятнадцать лет : (К вопросу о генеральном плане) / В.Н. Касаткин ; Под ред. В. Панфилова и Шохина. – Москва : "Работник просвещения", 1930. – 71 с., [1] с. объявл.
729707
  Козловский В.П. Культурный смысл: генезис и функции / В.П. Козловский. – Киев, 1990. – 126 с.
729708
   Культурный тренд : журнал о ценностях культурной жизни / вип. ред. Виктория Степанец. – Киев
Ноябрь - декабрь. – 2017. – 74 с.
729709
   Культурный тренд : журнал о ценностях культурной жизни / вип. ред. Виктория Степанец. – Киев
Февраль - март. – 2018. – 85 с.
729710
  Федорова И.Л. Культурный туризм как вид туристической десятельности // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 136-142. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
729711
  Скорченко Ю.А. Культурный туризм как форма трансграничного сотрудничества / Ю.А. Скорченко, С.В. Цехош, И.В. Цехош // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 36-44


  В статье рассмотрены некоторые тенденции и перспективы развития культурного туризма как формы трансграничного сотрудничества. Ключивые слова: культурный туризм, глобализация,культурное наследие, этнокультура,фольклор, обычаи. У статті розглянуті деякі ...
729712
  Манаенков А.И. Культурный фронт в годы Великой Отечественной войны / А.И. Манаенков. – М, 1988. – 62с.
729713
  Жукова Марина Культурный шок от туризма : Практика / Жукова Марина, Кнышова Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 45 : Фото
729714
  Селинов В.И. Культуроведение в краеведческой работе : (История, археология, музейное дело) / В.И. Селинов. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1928. – 136с. – (В помощь краеведу)
729715
  Станковская Е.Б. Культурогенез отношения женщины к своему телу // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 141-152
729716
  Безвін Ю.Г. Культурознавчий аспект у формуванні соціокультрної компетентності майбутніх викладачів англійської мови на основі рівневого підход // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 49-52. – ISSN 2411-5983
729717
  Фарзад Шарифьян Культурологическая лингвистика и межкультурная коммуникация // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 80-97. – ISSN 2310-4287
729718
  Черкасова Е.Т. Культурологическая парадигма в трактовке современных концепций сохранения культурного наследия // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 176-182. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
729719
  Гольберг М.Ф. Культурологическая составляющая преподавания математики в женских гимназиях России конца XIX - начала XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 100-106. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
729720
  Журавлева О.И. Культурологические аспекты коммуникационной стратегии современной рекламы // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 41-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассматриваются этапы различия рекламы как формы современной коммуникации с точки зрения ее значимости в процессе культурной и духовной идентификации современной личности и общества.
729721
  Русяева Е.Ю. Культурологические аспекты прогнозирования и рефлексии в информационном управлении организационными системами // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 68-72. – ISSN 2073-9702
729722
  Кочеткова М.А. Культурологические аспекты сленга: сленг американских студентов (College Slang) / М.А. Кочеткова; Федеральное агентство по образованию; Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования; Нижегородский гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный лингвистический ун-т им. Н.А. Добролюбова, 2008. – 139с. – ISBN 978-5-85839-150-0
729723
  Даренский В.Ю. Культурологические идеи В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 46-55. – ISSN 2074-4447
729724
  Долгая О.И. Культурологические основы непрерывного образования в Чешской республике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 116-123. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются культурологические основы современного образования в Чешской Республике. Показана его гуманистическая направленность, нашедшая отражение в целях образования и его содержании. Подробно рассмотрена предшкольная ступень непрерывного ...
729725
  Лебедев О.Е. Культурологические основы образовательных стандартов современной школы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 0869-561Х
729726
  Кириллова О.А. . Культурологические основы творчества Д.С. Мережковского // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 23-28
729727
  Бондаренко С.В. Культурологические особенности художественного перевода литературных произведение (на метериале произведения А.С. Пушкина "Капитанская дочка") / С.В. Бондаренко, М.В. Межова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 121-127. – ISSN 1684-2618
729728
  Арутюнян С.М. Культурологические пресуппозиции жанрового деления в кино // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 150-153.
729729
  Шкаруба Л.М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 58-64
729730
  Шкаруба Л.М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника первая: исторический очерк дошекспировской Англии // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 10. – С. 57-64
729731
  Гинтер Д. Культурологические, технические и лингвистические аспекты локализации русских веб-сайтов высших учебных заведений для китайской аудитории // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 98-107. – ISBN 978-617-646-453-2


  Nowadays, when people from different language and cultural groups are getting closer because of the Internet, and when the computer has become an integral part of our lives, there is a need to process certain information in different languages and a ...
729732
  Ян Фан Культурологический аспект в обучении китайских студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 278-281. – ISSN 1811-0916


  Усовершенствование методической системы в русле принципа овладения иностранным языком в неразрывном единстве с освоением иноязычной культуры приобретает статус стратегической задачи. Поскольку культуру в целом изучает наука культурология, то для ...
729733
  Пушенова Э.Е. Культурологический аспект в преподавании литературы в современной школе Казахстана // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 425-430
729734
  Лебедева М.Л. Культурологический дискурс рассказа А. Аверченко "Смерть африканского охотника" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 231-246. – ISSN 2306-2908


  Реконструюється образна концепція особистості, втілена в оповіданні А. Аверченко „Смерть африканського мисливця” (1914) крізь призму авторських ціннісних орієнтирів і психологічних трансформацій героя, який переживає дорослішання. Вивчення ...
729735
  Szafernakier-Swirko Культурологический компонент на уроке русского языка (на примере жизни и творчества Марка Шагала) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 129-134. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
729736
  Чеховская О.Л. Культурологический подход в практике обучения родному и иностранному языкам // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 290-294


  В статье рассматривается возможность интегрированного обучения русскому и английскому языкам на базе культурологического подхода в школе. Показывается приоритет культуры в образовании и воспитании, и ее воздействие на формирование ...
729737
  Сапанжа Ольга Сергеевна Культурологический подход в современном музееведении // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 44-48. – ISSN 2073-9702
729738
  Николина В.В. Культурологический подход в школьном географическом образовании : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 37-38, 46. – ISSN 0016-7207
729739
  Корнев И.Н. Культурологическое обучение географии: национально-региональный компонент : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 38-45. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
729740
  Гусельцева М.С. Культурология - наука о культуре или методология междисциплинарных исследований? : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 0042-8841
729741
  Гуревич П.С. Культурология : Учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : Знание, 1996. – 288с. – ISBN 5-07-002738-7
729742
   Культурология : Основы теории истории культурыУчебное пособие. – Санкт-Петербург : Специальная литература, 1996. – 592с. – ISBN 5-7571-0035-4
729743
   Культурология : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Центр, 1997. – 304с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-011-3
729744
  Левяш И.Я. Культурология : Курс лекций / И.Я. Левяш. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 544с. – ISBN 985-6317-29-0
729745
   Культурология : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 304с. – (Alma mater). – ISBN 5-88860-046-6
729746
   Культурология : Учебное пособие для студ. вузов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 576с. – ISBN 5-222-00173-3
729747
  Сапронов П.А. Культурология : Курс лекций по теории и истории культуры / П.А. Сапронов. – Санкт-Петербург : Союз, 1998. – 560c. – ISBN 5-87852-065-6
729748
   Культурология : рекомендательный библиографический указатель. – Харьков : ХГАК. – ISBN 966-7352-06-4
Вып. 1. – 1998. – 192 с.
729749
   Культурология : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1999. – 304с. – (Alma mater). – ISBN 5-88860-046-6
729750
   Культурология : Учебное пособие для студ. вузов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 576с. – ISBN 5-222-00173-3
729751
  Розин В.М. Культурология : Учебник для вузов / В.М. Розин; , В.Е.Крутских. – Москва : Инфра-М, Форум, 1999. – 344с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-848-5
729752
  Багдасарьян Н.Г. Культурология : учебник для студ. технич. вузов / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – Москва : Высшая школа, 1999. – 511 с. – Бібліогр.: с. 495-498. – ISBN 5-06-003475-5
729753
  Бобахо В.А. Культурология : Программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов / В.А. Бобахо, С.И. Левикова. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 400с. – ISBN 5-8183-0067-6
729754
  Кравченко А.И. Культурология : учеб. пособие для вузов / А.И. Кравченко. – Москва : Академический Проект, 2001. – 494, [2] с. – Шифр дубл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0114-9
729755
  Кармин А.С. Культурология : Учебник для студ. высш. учеб. зав. / А.С. Кармин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург; М.; Краснодар : Лань, 2003. – 928с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0471-9
729756
  Гуревич П.С. Культурология : Учеб. для студ. вузов / П.С. Гуревич. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Гардарики, 2003. – 280с. – ISBN 5-8297-0048-4
729757
  Гуревич П.С. Культурология : Элементарный курс: Учеб. пособ. / П.С. Гуревич. – Москва : Гардарики, 2003. – 336с. – ISBN 5-8297-0071-9
729758
  Подольская Е.А. Культурология : кредитно-модульный курс: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Подольская, В.Д. Лихвар, Д.Е. Погорелый. – 6-е изд., испр. и доп. – Киев : Центр навчальної літератури, 2007. – 332с. : ил. – Шифр дубл.1 Подо. – ISBN 978-966-364-521-1
729759
  Кравченко А.И. Культурология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.И. Кравченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 8-е изд. – Москва : Трикста ; Академический Проект, 2008. – 496с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0953-0
729760
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 1 (56). – 2011. – резюме рос., англ. мовами. – (Теория и история культуры)
729761
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 2 (57). – 2011. – (Теория и история культуры)
729762
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 3 (58). – 2011. – (Теория и история культуры)
729763
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 4 (59). – 2011. – (Теория и история культуры)
729764
   Культурология в вопросах и ответах : Учебное пособие. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 480c. – ISBN 5-222-00089-3
729765
  Флиер А.Я. Культурология для культурологов : Учебное издание для высшей школы / А.Я. Флиер. – Москва. Екатеринбург : Академический Проект. Деловая книга, 2002. – 492с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0126-Х; 5-88687-113-6
729766
  Флиер А.Я. Культурология для культурологови : Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологи / А.Я. Флиер. – Учебные издания для высшей школы. – Москва : Академический Проект, 2000. – 496 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0083-5
729767
  Запесоцкий А.С. Культурология и педагогика: проблемы взаимосвязи // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х


  Культурология рассматривается как самостоятельная научная дисциплина, синтезирующая результаты других отраслей научного знания в целях создания обобщающих моделей культуры. Обосновывается важность интеграции культурологии и педагогики для развития ...
729768
  Кефели И.Ф. Культурология как наука о жизнеутверждающей роли культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 2073-9702


  Рецензия на издание: Круглова Л.К. Культурология. Учебное пособие / Рекомендовано Учебно-метод. объединением вузов Российской Федерации по образованию в области историко-архивоведения в качестве учебного пособия для студентов вузов
729769
   Культурология как наука: за и против / Запесоцкий Александр Сергеевич, Межуев Вадим Михайлович, Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, Подорога Валерий Александрович, Доброхотов Александр Львович, Шор Юрий Матвеевич, Марков Александр Петрович, Степин Вячеслав Семенович // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-31. – ISSN 0042-8744


  Интерес к проблематике культуры велик и продолжает расти. К анализу культуры сегодня обращаются многие науки. Возникла и специальная дисциплина, именуемая культурологией. Тем не менее споры о научном статусе этой дисциплины, о ее отношении, с одной ...
729770
   Культурология как наука: за и против / Запесоцкий Александр Сергеевич, Межуев Вадим Михайлович, Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, Подорога Валерий Александрович, Доброхотов Александр Львович, Шор Юрий Матвеевич, Марков Александр Петрович, Степин Вячеслав Семенович // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-31. – ISSN 0042-8744


  Интерес к проблематике культуры велик и продолжает расти. К анализу культуры сегодня обращаются многие науки. Возникла и специальная дисциплина, именуемая культурологией. Тем не менее споры о научном статусе этой дисциплины, о ее отношении, с одной ...
729771
  Запесоцкий А.С. Культурология как отрасль научного знания // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1064-1068. – ISSN 0869-5873


  Сложилась ли культурология как самостоятельная отрасль научного знания, и если да, то каковы её место и значение в системе наук? Автор полагает становление данной отрасли российским научным приоритетом и придаёт культурологии большое практическое ...
729772
  Медянкина Мария Культурология. И за борт ее бросает. 11 мифов о Степане Разине. // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 110-115 : фото
729773
   Культурология. История мировой культуры : Учебник. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : ЮНИТИ; Культура и спорт, 1998. – 600с. – ISBN 5-85178-043-6
729774
   Культурология. История мировой культуры : Учебник для студ.высших учеб.заведений. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 600 с. – ISBN 5-85178-043-6
729775
   Культурология. Классические труды [Електронний ресурс]. – Москва : Нексмедиа, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC и выше, 16 MB RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.-Загл. с этикетки диска. – (Университетская бибилиотека). – ISBN 978-5-94865-172-9
729776
   Культурология. ХХ век : Антология. – Москва : Юрист, 1995. – 703 с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0044-8
729777
   Культурология. ХХ век : Словарь. – Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. – 640с. – (Культурология.ХХ век.). – ISBN 5-7914-0022-5; 5-7914-0018-7
729778
   Культурология. ХХ век : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Университетская книга; Алетейя. – ISBN 5-7914-0028-4
т.1 : А-Л. – 1998. – 447с.
729779
   Культурология. ХХ век : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Университетская книга; Алетейя. – ISBN 5-7914-0029-2
т.2 : М-Я. – 1998. – 447с.
729780
  Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь / К.М. Хоруженко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 640с. – ISBN 5-222-00121-8
729781
  Хренов Н.А. Культурология. Энциклопедия. В двух томах. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - Т. 1, 1392 с.; Т. 2, 1184 с. : [рецензія] / Н.А. Хренов, М.В. Гришин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 186-190. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISSN 0042-8744
729782
  Попик О.В. Культурологічна детермінанта в методології визначення рівня інклюзивності / О.В. Попик, Н.І. Хумарова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 25-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
729783
   Культурологічна думка = The culturology ideas : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009-
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
729784
  Панченко В.І. Культурологічна експертиза в соціокультурному проектуванні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 172-174
729785
  Панченко В.І. Культурологічна експертиза культурних ресурсів // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 78-82. – Бібліогр.: 7 назв.
729786
  Кравченко О.В. Культурологічна експлікація культурної політики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 160-169
729787
  Вєдєрнікова Т.В. Культурологічна компетенція як складова компетентністного підходу у вищій освіті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 300-305


  У статті розглянуто різні підходи до визначення та проаналізовано сутність понять "компетенція", "компетентність", "культурологічна компетентність", підкреслено важливість культурологічної компетентності філолога.
729788
  Гірник А. Культурологічна конфліктологія // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 371-389. – ISBN 978-966-2241-22-8
729789
  Башкирова О.М. Культурологічна концепція ліро-епосу Ліни Костенко (полеміка з російськими класиками) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 35-42


  Стаття присвячена особливостям трактування феномену культури в поемах Ліни Костенко, що можуть бути розглянуті як приклади полеміки з творами класиків російської літератури - О. Пушкін та О. Блока
729790
  Вілков В.Ю. Культурологічна концепція націогенезу і нації М.І. Кареєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 387-398
729791
  Борисова–Желєзнова Культурологічна концепція особистості в психологічній антропології Френсіса Хсю // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 182-186. – ISSN 2076-1554


  Американський антрополог.
729792
  Кирилова О.О. Культурологічна модель декадентського твору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 28-31. – ISSN 1996-5931
729793
  Якубовська М. Культурологічна модель формування молодіжного середовища у системі сучасної інноваційної складової педагогічної системи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 42-49. – ISSN 1682-2366
729794
  Яцик І. Культурологічна модифікація "людини на межі" або екзистенціали граничної ситуації (за Карлом Ясперсом) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 78-83. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  Статтю присвячено осмисленню екзистенціалів граничної ситуації в розвідках німецького філософа Карла Ясперса. Проаналізовано феномен “людина на межі” та зроблено дескриптивну модифідацію їх історичного культурного взаємовпливу. Досліджено категорії ...
729795
  Карабльова О. Культурологічна мотивація самотності у романі "Землетрус" Софії Майданської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 150-160. – ISSN 1728-9572
729796
  Шевнюк О. Культурологічна освіта // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.68-72. – ISSN 1682-2366
729797
  Виткалов В. Культурологічна освіта у системі гуманітарних знань / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 88-95. – ISSN 1682-2366
729798
  Осадчук Н.П. Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Осадчук Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
729799
  Зюзіна Т.О. Культурологічна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: теоретико-методологічні засади змісту освіти : монографія / Т.О. Зюзіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-617-197-2
729800
  Якубовська М. Культурологічна підготовка як один із засобів формування творчої індивідуальності майбутнього фахівця // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук Укаїни ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 67-70. – ISSN 2310-1598
729801
  Петасюк О.І. Культурологічна проблематика в українській національній традиції / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 19-35
729802
  Корнієнко В.В. Культурологічна рефлексія кроскультурного діалогу Україна - Франція в контексті історіографії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 64. – С. 150-161. – (Серія: Культурологія). – ISSN 2410-5325
729803
  Садовенко С.М. Культурологічна рефлексія хронотопу в українській традиційній народній культурі: часопросторові координати народної казки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-62
729804
  Шолухо Н.Є. Культурологічна рецепція тілесності в "Театрі жорстокості" Антонена Арто // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 59-68. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Експліковано вчення Антонена Арто про тілесність у концепції «театру жорстокості» як такої, що зумовила зміни ставлення до тіла в сучасній культурі. Зазначено, що категорія жорстокості не зводиться виключно до насильства, але теорія Арто не може ...
729805
  Автушенко І. Культурологічна робота у Збройних Силах України (1991–2013) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних джерел і публікацій, проаналізовано основні форми культурологічної роботи у Збройних Силах України за період з 1991 по 2013 рік та їхній вплив на морально-психологічний стан військовослужбовців і членів їхніх сімей. Дозвілля та ...
729806
  Гречаник Н. Культурологічна складова підготовки майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі країн Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 234-245. – ISSN 2312-5993
729807
  Адамовська М.С. Культурологічна складова практико-орієнтованої підготовки у сфері туризму // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 63-69. – ISSN 2312-4679
729808
  Стахієва Н.В. Культурологічна складова філологічних досліджень В.М. Перетца // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 129-135. – ISSN 2226-3209


  У статті висвітлюється діяльність і творча спадщина доктора російської словесності, академіка, професора Університету Св. Володимира Володимира Миколайовича Перетца.
729809
  Соколова Б.Ю. Культурологічна сутність феномену героїзму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Соколова Б.Ю. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
729810
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" ( частина перша) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
729811
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина друга) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
729812
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
729813
  Горбаченко Т. Культурологічна функція університетської бібліотеки // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 149-153. – ISBN 966-01-0371-9
729814
  Горбаченко Т.Г. Культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 150-152. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті розглядається культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору.
729815
  Козубай В.І. Культурологічна цінність топоніма // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 332-335
729816
  Кравченко-Дзондза Культурологічна компетентність майбутнього вчителя в контексті культурологічної парадигми освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 90-94. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена одному з аспектів професійної підготовки майбутнього педагога - формуванню культурологічної компетентності. Розглядається питання формування культурологічної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення української та світової ...
729817
  Каранда М.В. Культурологічне біблієзнавство : навчально-методичний посібник / М.В. Каранда ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. фак., Каф. філософії та культурології. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в кінці тем. – ISBN 978-611-507-004-6
729818
  Доброєр Н.В. Культурологічний аналіз істини як концепта в західноєвропейському інтелектуальному дискурсі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доброєр Н.В. ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
729819
  Дульська О.В. Культурологічний аналіз теоретико-концептуальних засад інтелектуально-духовного розвитку нації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 33-41. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
729820
  Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С.49-51. – ISSN 2076-9326
729821
  Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищіх навчальних закладів України / Оксана Гавеля // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати соціологічного аналізу читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України. Автором поглиблено досліджуються художні та наукові потреби сучасної студентської молоді. На конкретних прикладах здійснено ...
729822
  Мазуркевич О.П. Культурологічний аспект в освіті та взаємозумовленість понять "культура” та "освіта” // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 27-30
729823
  Ціпов"яз Лариса Культурологічний аспект вивчення зарубіжної літератури в контексті діалогічного навчання // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
729824
  Грицаєнко Л.М. Культурологічний аспект генезису риторичного слова у Стародавній Греції / Л.М. Грицаєнко, Л.В. Зятковська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 21-28


  Стаття присвячена розгляду генезису мистецького, риторичного слова у Стародавній Греції. Культурологічний аспект красномовства досліджується в жанрових різновидах: релігійному, академічному, побутовому, судовому.
729825
  Горбач О.Н. Культурологічний аспект зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 33-36
729826
  Смолінська О. Культурологічний аспект інформаційного поля вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366
729827
  Степанов В.Ю. Культурологічний аспект інформаційного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 49-58
729828
  Пінчук Т. Культурологічний аспект мемуаристики Б.Д. Грінченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 236-244. – ISSN 1728-9572
729829
  Пентелейчук Л.І. Культурологічний аспект мовленнєвого акту "вибачення" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 145-148
729830
  Частакова Н. Культурологічний аспект наукових праць Івана Дзюби // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 263-270. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
729831
  Руденко О. Культурологічний аспект освітньої діяльності Савини Сидорович // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 117-121. – ISSN 2520-6419
729832
  Кривда Н.Ю. Культурологічний аспект проблеми "чужий / інший" у філософському дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3
729833
  Тарнопольський О.Б. Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської мови для ділового спілкування (Business English) / О.Б. Тарнопольський, М.Р. Кабанова, С.Д. Сторожук // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 95-100. – ISSN 2077-804X
729834
  Боднарчук Ю. Культурологічний аспект у соціальних комунікаціях системи управління ранньофеодальної держави Київська Русь // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 17-23. – ISSN 2076-9326
729835
  Бачук Т. Культурологічний аспект формування творчої особистості в процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 6-9
729836
  Рудницька Л.І. Культурологічний аспект чисел при вивченні числівника в курсі української мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 300-304
729837
  Букет Є. Культурологічний бренд Гната Хоткевича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Видавниче товариство під назвою "Культура і життя" було засноване у Харкові Гнатом Хоткевичем, опісля його повернення до міста 1912 року. Він же з січня 1913 став редактором тижневика "Вісник культури і життя", що видавався в Києві.
729838
  Афанасьєв Ю.Л. Культурологічний вектор методології професійної мистецької освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 195-205
729839
  Кампо В. Культурологічний вимір конституційної демократії та верховенства права. Доктрина академіка І. Дзюби // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
729840
  Кампо В. Культурологічний вимір конституційної демократії та верховенства права. Доктрина академіка І. Дзюби // Юридична газета. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 1)
729841
  Козаченко О. Культурологічний вимір парадигми сучасного кримінального права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 121-126. – ISSN 0132-1331
729842
   Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 1994-
Вип. 32. – 2014
729843
   Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 1994-
Вип. 33. – 2014
729844
   Культурологічний вісник = Culturological bulletin = Культурологический вестник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 1994-. – ISSN 2413-2284
Вип. 39. Т. 1. – 2019. – 150 с. – https://doi.org/10.26661/CBNN-2413-2284. - Резюме укр., рос., англ. мовами
729845
   Культурологічний вісник = Culturological bulletin = Культурологический вестник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 1994-. – ISSN 2413-2284
Вип. 40. Т. 2. – 2019. – 160 с. – https://doi.org/10.26661/CBNN-2413-2284. - Резюме укр., рос., англ. мовами
729846
   Культурологічний вісник = Culturological bulletin = Культурологический вестник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 1994-. – ISSN 2413-2284
Вип. 41. Т. 1. – 2020. – 174 с. – https://doi.org/10.26661/CBNN-2413-2284. - Резюме укр., рос., англ. мовами
729847
  Ткаченко А. Культурологічний вплив РФ та США на національну безпеку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 237-239.
729848
  Більченко Є.В. Культурологічний дискурс філософії діалогу: Чужий. Інший. Ближній. Третій : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Більченко Євгенія Віталіївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр. : 60 назв
729849
  Сапожнік О.В. Культурологічний зміст поняття ідентичності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 27-33. – ISSN 2226-2180
729850
  Смікал В. Культурологічний і аксіологічний підходи до формування особистості майбутніх викладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається актуальна проблема застосування культурологічного й аксіологічного підходів у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи. Здійснено науковий аналіз щодо визначення базових понять дослідження та з"ясовано специфіку ...
729851
  Каспіч Г.Г. Культурологічний інтертекст драматургії Валерія Герасимчука : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каспіч Галина Георгіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
729852
  Слободянюк Олена Культурологічний компонент у вивченні зарубіжної літератури з досвіду реалізації // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-49
729853
  Борисович О.В. Культурологічний компонент у мас-медійному літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 57-61. – ISBN 966-581-481-8
729854
  Матійчак А. Культурологічний конструкт у сприйнятті персоносфери романних текстів Айріс Мердок // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 123-140. – ISSN 2306-2908
729855
  Ліва Н.В. Культурологічний контекст рецепції сакрального в музичному мистецтві Європи другої половини XX - початку XXI століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 160-166. – ISSN 2312-4679
729856
  Білополий В.В. Культурологічний підхід : допоміж. матеріали до вивч. курсів та спецкурсів "Вітчизняна та світова культура", "Екологічна культура", "Історія культури", "Прикл. культурологія", "Теорія культури", "Укр. культура", "Філософія культури" / В.В. Білополий, К.А. Прокоф"єва, М.Г. Складановська ; за заг. ред. К.А. Прокоф"євої ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – 322, [2] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 264-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-323-097-9
729857
  Бастун М. Культурологічний підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються шляхи соціалізації особистості майбутнього педагога з позицій діалогових та культурологічних підходів до освіти. The article deals with the ways of personality socialization of future teachers from the standpoint of dialogue and ...
729858
  Ільчишин Н.М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 20-24. – ISSN 0321-0499
729859
  Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-4. – Бібліогр. в кінці ст.
729860
  Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-4.
729861
  Матюшкіна Т. Культурологічний підхід до вивчення роману Корнелії Функе "Чорнильне серце" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2. – С. 14-17
729862
  Дідук-Ступ"як Культурологічний підхід до вивчення української мови - один із основних компонентів інтеракційного навчання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 255-261
729863
  Ковальчук В.І. Культурологічний підхід до викладання української мови як іноземної // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 2 (191). – С. 517-525. – ISSN 2522-493Х
729864
  Кісєль О.В. Культурологічний підхід до проблеми споживання в контексті освітніх завдань // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 58-63. – ISSN 2077-1800
729865
  Тверезовська Н. Культурологічний підхід до сутності поняття "культурна ідентичність" при підготовці студентів / Н. Тверезовська, Т. Мельничук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 242-256. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкрито сутність і зміст поняття “культурна ідентичність”. З культурологічної точки зору охарактеризовано художньо-творчу діяльність студентів як складову культурної ідентичності особистості. На прикладі Національного університету біоресурсів ...
729866
  Сідоров В.І. Культурологічний підхід кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 7-20. – ISSN 2312-1548
729867
  Тіщенко Ю.В. Культурологічний підхід у вивченні правового міфу / Ю.В. Тіщенко, Л.С. Бєлік // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 197-207. – ISSN 2224-9281
729868
  Чистякова Л.О. Культурологічний підхід у розвитку екологічної культури майбутніх фахівців технологічної освітньої галузі // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 182-186. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
729869
  Машкіна С. Культурологічний підхід як методологічна основа інноваційної діяльності вищого навчального закладу. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 167-171. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Метою статті є аналіз культурологічногопідходу як одного з ключових у розмаїтті методологічних засад і відповідних їм предметних полів у вибудовуванні інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, беручи до уваги особливості розвитку сучасної ...
729870
  Сагуйченко В.В. Культурологічний поворот у дослідженні освітніх інституцій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 317-320. – ISSN 2076-1554
729871
  Медведєва В. Культурологічний погляд на багатогранний потенціал доробку Б. Грінченка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Рец. на кн.: Кобижча Н. І. Культур-ницька діяльність Бориса Грін-ченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча. — Київ : Ліра-К, 2017. — 204 с.
729872
  Дьомін М. Культурологічний погляд на творчість Миколи Писанка // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 12-15
729873
  Іванова Т.В. Культурологічний потенціал сучасного українського студентства (Соціологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-80. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Наводяться й аналізуються соціологічні дані щодо духовних та моральних цінностей сучасної молоді у порівнянні зі старшим поколінням.
729874
  Смікал В. Культурологічний розвиток магістранта - майбутнього викладача // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 54-61. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано сутність світоглядної культури викладача як інтегральної характеристики ставлення особистості до світу і свого місця в ньому, яка проявляється в різних аспектах професійних відносин, що надає особливої вагомості культурологічним аспектам ...
729875
  Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник / Гіптерс З.В.; Нац. банк України, Львівський банк. інститут. – Київ : Професіонал, 2006. – 328с. – ISBN 966-370-010-6
729876
   Культурологічний словник : до 100-річчя Національної музичної акад. України ім. П.І. Чайковського / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред В.І. Рожка, О.В. Антонюка ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2011. – 464 с. – ISBN 978-966-7357-59-7
729877
  Ашиток Н. Культурологічний та аксіологічний підходи до формування майбутнього педагога // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 19-23. – ISSN 2308-4634
729878
  Ситар І.М. Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях (акультураційний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 27-30. – ISSN 2219-5521
729879
  Сагіна Ю.В. Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру та глядача: на матеріалі одеських театрів : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Сагіна Ю. В.;Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
729880
  Шман С.Ю. Культурологічні аспекти державної експертизи культурних цінностей в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шман Світлана Юріївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
729881
  Шумлянська Н.В. Культурологічні аспекти досліджень міжнародного туризму // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 123-130
729882
  Овчаренко Т.С. Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Овчаренко Т.С. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
729883
  Будний В. Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерна) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 94-111. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
729884
  Кулакова О.М. Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 61-68
729885
  Карась Г.В. Культурологічні аспекти музикознавчої та музично-публіцистичної діяльності Романа Савицького-молодшого // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 246-253
729886
  Рудавіна І.Г. Культурологічні аспекти організації притеатральних музеїв Наддніпрянщини (70-ті рр. XX ст.) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 222-223. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
729887
  Шишко В. Культурологічні аспекти правотворчості : Монографія / В.Шишко. – Львів, 2006. – 188с.
729888
  Божко Л.Д. Культурологічні аспекти розвитку правових засад туризму в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 255-266. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто проблемні питання розвитку правових засад туризму в Україні та їх вплив на формування культурних змістів. На основі досліджень та державних правових актів проаналізовано проблеми, які постали перед туристською галуззю України й українськими ...
729889
  Ільків М. Культурологічні аспекти рукописної спадщини Теофіла Коструби // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 224-230
729890
  Шейко В.М. Культурологічні аспекти трансформації методологічних основ компаративістики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 15-28
729891
  Германова Культурологічні аспекти трансцендентального екзистенціалізму Карла Ранера / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 69-80. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Визначено особливості богословської думки видатного католицького мислителя Карла Ранера, яка засвідчила «антропологічний поворот» у католицтві - інтерес до людської екзистенції та її зв’язку з трансценденцією. Це поєднання, на думку Ранера, дозволило ...
729892
  Кузьо О.З. Культурологічні виміри державної культурної політики України кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кузьо Ольга Зіновіївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
729893
  Савченко А.А. Культурологічні виміри енергоінформаційної складової еволюціонізму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Савченко Анжеліка Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
729894
  Щолухо Н.Є. Культурологічні виміри формування тілесності в концепціях оселі Гастона Башляра й Еманюеля Левінаса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 74-81. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
729895
  Сабадаш Ю.С. Культурологічні дослідження у логіці розвитку української гуманістики: досвід 2020-2020 років / Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Нікольченко, Л.Г. Дабло // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 1. – С. 20-25. – ISSN 2226-3209
729896
  Гейко Т.М. Культурологічні запозичення у світлі глобалізації (на матеріалі лексем французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 248-255


  У статті розглянуто лексеми французької мови іншомовного походження, які відображають реалії культури та мистецтва, проаналізовано їх кількісний та якісний склад, інтеграцію на семантичному і фонографічному рівнях, визначено їхню роль у мовній картині ...
729897
  Мелько Людмила Федорівна Культурологічні засади геграфічної освіти старшокласників : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Мелько Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 249с. + Додатки: л. 201 - 249. – Бібліогр.: л. 176 - 201
729898
  Мелько Людмила Федорівна Культурологічні засади геграфічної освіти старшокласників : Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02 / Мелько Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
729899
  Циганок І. Культурологічні концепти в діалектних та художніх текстах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 92-96. – (Серія "Філологічні науки")
729900
  Зоріна О. Культурологічні курси в Інституті журналістики // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 30-33. – ISBN 978-966-493-306-0
729901
  Зеленська О.П. Культурологічні можливості аудіювання на заняттях з англійської мови у ВНЗ МВС України // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 423-427
729902
  Кохан Т.Г. Культурологічні орієнтири сучасного українського кінознавства // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – C. 18-22. – ISSN 2616-9967
729903
  Опанасюк О.П. Культурологічні особливості сучасної музичної культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 37-41
729904
  Морозова І.Б. Культурологічні особливості та аналіз вживання простого питального речення в англомовному та українському діалозі (на матеріалі сучасного детективного роману) / І.Б. Морозова, О.О. Степаненко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 322-327
729905
  Слоньовська О. Культурологічні паралелі в сюжетних віршах Ліни Костенко тематичного пласту "з чужого поля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 6-12
729906
  Супрун О.В. Культурологічні параметри джазової мови // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 120-129. – ISSN 2077-9542
729907
  Пасемко І. Культурологічні події в Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 265-267


  5 листопада 2010 р. у Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка відбулася культурологічна подія. Представники пед. еліти зібралися, щоб привітати чернігівських освітян із присвоєнням високого статусу "національний"
729908
  Гриценко О.Г. Культурологічні рефлексії ліричності у виконавських інтерпретаціях симфонічної музики Валерія Антонюка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гриценко Ольга Григорівна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
729909
  Науменко Н. Культурологічні складники творчості Євгена Гуцала // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 5 (145). – С. 8-12
729910
  Русанова О.О. Культурологічні складові процесу індивідуалізації навчання іноземним мовам // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 278-285
729911
   Культурологічні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 1996
729912
   Культурологічні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 1999
729913
  Василенко Д.П. Культурологічні студії з історії української культури ХІХ століття у творчій спадщині Михайла Грушевського / Д.П. Василенко, В.О. Крот, В.І. Маслак // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 7-11. – ISSN 2226-0285
729914
  Семенко С. Культурологічні студії Юрія Косача // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 144-154


  У статті проналізовано культурологічні розвідки Ю. Косача, в яких панівною є ідея проєвропейського спрямування національної культури. Визначено, що у своїх виступах відомий публіцист критикує явище масовізації культури, політичну заангажованість ...
729915
  Шаблій О.А. Культурологічні та герменевтичні засади теорії юридичного перекладу // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 19-36. – ISBN 978-617-640-052-3
729916
  Талько Т. Культурологічні та етноантропологічні ідеї М. Грушевського у контексті вітчизняної філософії // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 250-257. – ISBN 966-7060-35-7
729917
  Смолінська О.Є. Культурологічні та методичні проблеми здійснення педагогічних вимірювань та оцінки їх результативності у практиці роботи вищого навчального закладу // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 35-38
729918
  Шолухо Н.Є. Культурологічні та соціально-філософські виміри комукації: інтернет-блог як сучасний варіант особистого щоденника в масовій культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 49-57
729919
  Чорнопиский М. Культурологічні трактати Івана Нечуя-Левицького в контексті сучасності // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 271-299
729920
  Петрова І.В. Культурологічні чинники розвитку дозвілля в Україні після соціалістичної революції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26
729921
  Корнєва З.М. Культурологічність навчання англійської мови професійного спрямування у вищому технічному навчальному закладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 88-93


  Стаття присвячена актуальній проблемі викладання англійської мови професійного спрямування у вищому технічному навчальному закладі, а саме особливостям врахування у навчальному процесі культурологічного складника задля забезпечення його мотиваційної ...
729922
  Шейко В. Культурологічно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України / Василь Шейко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 44-47


  Аналізуються процеси формування в сучасному інформаційному полі культурології як науки в умовах глобалізаційно-цивілізаційної еволюції. Висвітлюється вплив зазначених процесів на формування в Україні інформаційного суспільства та налагодження ...
729923
  Захарчук І.В. Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Захарчук І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 16л.
729924
  Захарчук Ірина Василівна Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника (Семантика та динаміка проекцій) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Захарчук Ірина Василівна; Рівненський держ. педагог. ін-тут. – Рівне, 1998. – 153л. – Бібліогр.:л.131-153
729925
  Шейко В.М. Культурологічно-компаративістські принципи фрмування глобалізаційного культурного простору // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 16-30
729926
  Бойко М.П. Культурологічно–філософська дилема формування громадянського суспільства в Україні в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 241-244. – ISSN 2076-1554
729927
  Бокань В.А. Культурологія : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів] / Володимир Бокань ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 966-608-041-9
729928
  Антофійчук В.І. Культурологія : Короткий термінологічний словник / В.І. Антофійчук; МОНУ. Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 152с. – ISBN 966-568-487-6
729929
  Кормич Л.І. Культурологія : (історія і теорія світової культури 20 століття). Навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – 2-ге вид. – Харків : Одіссей, 2003. – 304с. – ISBN 966-633-208-6
729930
  Подольська Є.А. Культурологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова; МОіНУ. Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармац. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с. – ISBN 966-8253-46-8
729931
   Культурологія : Навчальний посібник. – Київ : КМ Академія, 2003. – 316с. – ISBN 966-518-228-5
729932
   Культурологія : Навч. посібник. – Львів : Магнолія плюс, 2003. – 340c. – ISBN 966-8340-06-X
729933
   Культурологія : Навчально-методичний посібник для слухачів фак-ту заочного та дистанційного навчання / О.Г. Педиско, М.Ф. Максимов, О.Б. Левченкова, О.М. Литвинов; МВС України; Луганська академія внутр. справ; Відп. ред.: О.М.Литвинов. – Луганск : РВВ ЛАВС, 2004. – 117с. – ISBN 966-8129-33-4
729934
  Гончарук Т.В. Культурологія : Навч. посібник / Т.В. Гончарук; МОНУ; Тернопільська акад. народного господарства. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 213с. – ISBN 966-7952-19-3
729935
   Культурологія : Курс лекцій: Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-31-3
729936
  Шевнюк О.Л. Культурологія : Навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 353 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-000-7
729937
  Чорненький Я.Я. Культурологія : Теорія. Практика. Самостійна робота : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький ; МОНУ ; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління при Дон ДДУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с. – ISBN 966-8365-63-1
729938
  Бокань В.А. Культурологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Бокань ; МАУП. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2004. – 136 с. – ISBN 966-608-481-3
729939
  Подольська Є.А. Культурологія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова; Мін-во освіти і науки України; Нац. фармацевтичний ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 392с. – ISBN 966-364-001-4
729940
  Абрамович С.Д. Культурологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Чернівец. торг.-екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2005. – 352с. – ISBN 966-57982-74-2
729941
   Культурологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Баканурський, А.Б. Александров, Т.Ю. Дашкова, С.Б. Добров, О.В. та ін. Королькова; МОНУ; Одеськ. нац. політехн. ун-т; Баканурський А.Г., Александров А.Б., Дашкова Т.Ю., Добров С.Б., Королькова О.В. та ін.; Під заг. ред. А.Г. Баканурського, Г.С. Краснокутського, Л.Л. Сауленка. – 2-ге вид. – Київ : Професіонал, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8556-31-3
729942
   Культурологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко, М.А. Собуцький, М.Ю. Савельєва, О. Левцун; Парахонський Г.О. [ та ін. ] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упорядники О.І. Погорілий, М.А. Собуцький ]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 320 с. – ISBN 966-518-320-6
729943
  Матвєєва Л.Л. Культурологія : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Л. Матвєєва. – Київ : Либідь, 2005. – 512с. – ISBN 966-06-0395-9


  Викладено основні теми курсу культурології. Розкрито специфіку культури як людської форми життєдіяльності, висвітлено історію становлення культурологічної думки.
729944
  Герчанівська П.Е. Культурологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.Е. Герчанівська; Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 298с. – ISBN 966-7979-65-2
729945
  Шевнюк О.Л. Культурологія : Навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – 2-е вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 353 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-038-4
729946
  Кравець М.С. Культурологія : Підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 320с. – ISBN 966-418-015-7
729947
  Герчанівська П.Е. Культурологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / П.Е. Герчанівська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 322, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 247-260. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-059-7
729948
  Шевнюк О.Л. Культурологія : навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 353 с. – Карточки всем каб. отпечатаны. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-053-8
729949
   Культурологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська, М.С. Кравець, Н.М. та ін. Мадей; Петрушенко В.Л., Пинда Л.А., Подольська Є.А., Кравець М.С., Мадей Н.М. та ін.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 360c. – ISBN 966-8340-44-2
729950
  Антофійчук В.І. Культурологія : Термінологічний словник / Володимир Антофійчук; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 2-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 160с. – ISBN 966-8653-75-0
729951
   Культурологія : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Ю А. Сироватський Кондратюк, Т.Ф. та ін. Мельничук; Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю., Сироватський С.А. та ін.; МОНУ, Національний аграрний ун-т; за ред. Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392 с., 32с. іл. – ISBN 978-966-364-466-0
729952
  Абрамович С.Д. Культурологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т; Чернівец. торг.-екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2007. – 350 с. – ISBN 966-57982-74-2
729953
   Культурологія : навч. посібник / Б.Г. Мачульський, В.І. Абрамов, Т.С. Пітякова, Р.М. Вечірко, Т.В. та ін. Глєбова; Мачульський Б.Г., Абрамов В.І., Пітякова Т.С. та ін. ; МОНУ ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана ". – Київ : КНЕУ, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-483-010-9
729954
  Власенко О.І. Культурологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Власенко О.І., Зайончковский Ю.В. – Харків : Парус, 2007. – 456 с. – ISBN 966-8482-33-6
729955
   Культурологія : навчальний посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є., Михайличенко Д.Ю., Потоцька Ю.І. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 284 с. – ISBN 978-966-676-277-4
729956
  Павленко О.П. Культурологія : посіб. для підгот. до іспитів / О.П. Павленко. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 176 с. – Бібліогр.: с. 174-175. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-044-5
729957
  Федорова І.І. Культурологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.І. Федорова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : НТУУ "КПІ", 2009. – 156 с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 134-154. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-622-339-8
729958
   Культурологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Гриценко Т.Б. [ та ін. ] ; за ред. Т.Б. Гриценко ; МОН України ; Національний аграрний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-364-810-1
729959
   Культурологія : українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович [та ін.] ; за ред. М.М. Заковича. – 5-тє вид., стереотип. – Київ : Знання, 2010. – 592 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-634-7
729960
  Безвершук Ж.О. Культурологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. – Київ : Знання, 2010. – 326 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-786-3
729961
  Кравець М.С. Культурологія : [науковий статус і предмет, типологія культури, сучасні проблеми розвитку] : підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-015-7
729962
   Культурологія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / [Гриценко Т.Б. та ін.] ; за ред. Гриценко Т.Б. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 388 с., [16] арк. іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-810-1


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
729963
  Безвершук Ж.О. Культурологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 324-326. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-617-07-0047-6
729964
   Культурологія : навч. посібник / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 473-494 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-346-986-7
729965
   Культурологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Воєводін О.П. та ін. ; відп. ред. Воєводін О.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганск : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 234, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч. імен.: с. 229-231. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-996-590-942-2
729966
   Культурологія : [базовий] підруч. для студ. ВНЗ / [А.Є. Конверський та ін.]. – Харків : Фоліо, 2013. – 862, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-6168-3
729967
  Герчанівська Е П. Культурологія : термінол. слов. / П.Е. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 438, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 978-966-452-200-4
729968
   Культурологія : для студентів ВНЗ / [Т.Б. Гриценко та ін.] ; за ред. Гриценко Т.Б. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 388, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0950-5


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
729969
  Кравець М.С. Культурологія : підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-015-7
729970
  Кравець М.С. Культурологія : розвиток культури в інформ. вимірі : підручник / Кравець М.С. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-259. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-49-1
729971
   Культурологія : курс лекцій / М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф. культурології та інформ. діяльності ; [уклад.]: Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Нікольченко, Л.Г. Дабло, О.С. Манякіна. – Київ : Ліра-К, 2021. – 215, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 205 та в кінці модулів. – ISBN 978-617-520-035-3
729972
  Стеценко В. Культурологія (навчальна програма і головний зміст нормативного курсу) : навч. посібник / Валерій Стеценко, Людмила Пітусь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 284 с.
729973
   Культурологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / МОНУ ; Нац. аграр. ун-т ; за ред. Т. Б. Гриценко. – 2-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
729974
  Кравченко О.В. Культурологія в пострадянському освітньому дискурсі / О.В. Кравченко, О.В. Кравченко // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 440-449. – ISSN 2218-0567
729975
  Сінченко О.Д. Культурологія Володимира Юринця в освітленні сучасної гуманітаристики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 215-221
729976
  Пагутяк Г. Культурологія епохи глобального потепління // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 73-75. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
729977
  Маланчук-Рибак Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 58-70. – ISSN 0236-4832
729978
   Культурологія освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліф. рівень "магістр" / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Сисоєва С.О., Галицька М.М.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
729979
  Юдкін-Ріпун Культурологія Просвітництва : Навч. посібник / Юдкін-Ріпун; НАНУ. Ін-т мистецтвознавство, фолькльористики та етнології ім. М.Т.Рильского. – Київ, 1999. – 200с. – ISBN 966-02-1234-8
729980
   Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку = Cultural studies and social communications: innovation strategies of development : (November 21-22, 2019) : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – 429, [1] с. – Текст укр., рос., частково англ.
729981
  Кравченко О.В. Культурологія як ідентифікаційна матриця наукової культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 112-119. – ISSN 2225-7586
729982
  Панченко В.І. Культурологія як наукова та навчальна дисципліна / В.І. Панченко, В.С. Гриценко, В.В. Єфіменко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 151-162. – ISBN 966-594-988-8
729983
  Горенко Л.І. Культурологія як феномен українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 137-150
729984
  Савельєв В.П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Савельєв В.П., Повторева С.М. ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 323, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 296-308. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-041-5
729985
  Савельєв В.П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Савельєв В.П., Повторева С.М. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 323, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 296-308. – Бібліогр.: с. 155-158, 231-233, 294-295. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-041-5
729986
   Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, О.Л. Шевнюк, Ж.О. Безвершук та ін.; за ред. М.М. Заковича. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 592 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-619-4
729987
   Культурологія: енциклопедичний словник / [Альчук М.П. та ін. ; редкол.: В.М. Денисенко та ін.] ; за ред. В. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 506, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 488-506. – ISBN 078-617-10-0026-1
729988
  Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури 20 століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Багацький, Л.І. Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2004. – 304 с. – ISBN 966-7982-49-1
729989
  Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури 20 століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.В.Багацький, Л.І.Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2007. – 304 с. – ISBN 966-7982-49-1
729990
  Петрова Г.М. Культурологія: конститутивні проблеми : навчальний посібник / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко ; [за заг. ред. Г.М. Петрової]. – Київ : Атіка, 2009. – 356 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 978-966-326-365-6


  Розкрито визначальні проблеми та поняття культурологічного знання, що набули надзвичайної популярності в останні роки, а саме: картина світу, культурний архетип, ментальність, культурна ідентичність; субкультура, контркультура, життєвий світ та ін.
729991
  Ніколова Н.І. Культурологія: культурогенез : [навч. посібник] / Н.І. Ніколова, М.О. Чмихов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Скіф, 2019. – 438, [2] с. : іл., табл. – Текст частково рос. - Предм. покажч.: с. 417-427. – Бібліогр.: с. 428-438. – ISBN 978-966-8894-85-5
729992
   Культурологія: Могилянська школа : колектив. монографія / [Р.В. Демчук та ін.] ; під ред. М.А. Собуцького, Д.О. Короля, Ю.В. Джулая ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 295, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 296-297. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7122-51-6
729993
  Чорненький Я.Я. Культурологія: теоретико-практичний курс : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Чорненький Я.Я. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2007. – 410, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 405-410 та в кінці розд. – ISBN 966-370-049-1
729994
   Культурологія: теорія та історія культури : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. та ін. Кобилянський; І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. Кобилянський та ін.; За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула; Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 368с. – ISBN 966-8568-52-3
729995
   Культурологія: теорія та історія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. та ін. Кобилянський; МОНУ; Нац. ун-т харчових технологій; За ред. І.І. Тюрменко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 368с. – ISBN 966-364-064-8
729996
   Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тюрменко І.І. [та ін.] ; за ред. І.І. Тюрменко. – 3-те вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 370 с. – ISBN 978-611-01-0000-7
729997
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 567 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-09-6
729998
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навч. посібник. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 567с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-053-9
729999
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, Ж.О. Безвершук, А.Є. та ін. Дорога; М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, Ж.О. Безвершук, А.Є. Дорога; за ред. М.М. Заковича. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2007. – 567с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-269-8
730000
  Карабльова О. Культуролоогічна мотивація самотності у романі "Землетрус" Софії Майданської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 196-203. – ISBN 966-7804-53-4
<< На початок(–10)721722723724725726727728729730(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,