Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
730001
  Решетуха С. "Марко Проклятий" — роман-експеримент (міфологічний аспект)
730002
  Смирнов И.И. "Марковская республика" / И.И. Смирнов. – М., 1975. – 87с.
730003
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
730004
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
730005
  Лилик І. Маркетинг: виклики XXI століття / І. Лилик, І. Сайчук // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
730006
  Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы / Г.П. Абрамова. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 156. – (Рыночная экономика для всех)
730007
  Жих Е.М. Маркетинг: как завоевать рынок? / Е.М. Жих. – Ленинград, 1991. – 136 с.
730008
  Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке? / Р.Б. Ноздрева, Л.И. Цыгичко. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 304 с. : ил. – ISBN 5-279-00861-3
730009
  Завгородняя А.В. Маркетинг: методы и процедуры: Уч. пособие / А.В. Завгородняя, М.С. Кадзевич. – Л., 1990. – 113с.
730010
  Савельєв Є.В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 133-146. – ISSN 1729-7206
730011
   Маркетинг: Опыт. Проблемы. Тенденции развития : Ретросп. библиогр. указ. – Москва, 1991. – 153с.
730012
  Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Липчука. – 2-ге вид., допов. і випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 280, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 285-286. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-23-2
730013
  Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха : Учебник для вузов; Пер. с нем. / Х. Хершген. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 334с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-16-000332-0
730014
   Маркетинг: принципи і функції : Навчальний посібник. – 3-є вид., перероб. і допов. – Харків : Студцентр, 2002. – 320с. – ISBN 966-7530-20-5
730015
   Маркетинг: принципи та функції : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : НМЦВО МОіНУ України; Студцентр, 2001. – 320с. – ISBN 966-7530-15-9
730016
   Маркетинг: принципы и функции : Учебно-практическое пособие для студ.вузов спец. 7.050108. – Київ : Студцентр, 2000. – 320с. – ISBN 966-7530-13-2
730017
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон"юнктури ринку : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. – Київ : Знання, 2001. – 215с. – ISBN 966-620-013-9


  Розглядаються теоретичні та практичні питання кон"юнк-турних спостережень, методика аналізу і прогнозування стану окремих ринків з урахуванням особливостей переходу України до ринкових відносин.
730018
  Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон"юнктури ринку : Навчальний посібник / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 284с. – ISBN 966-620-185-2


  Теоретичні й практичні питання кон"юктурних спостереженнь, методика аналізу і пргнозування стану окремих ринків з урахуванням особливостей переходу України до ринкових відносин. Для студентів і викладачів віщих навчальних закла
730019
   Маркетинг: ситуаційні вправи : Навч. посібник. – Київ : Студцентр, 2002. – 192с. – ISBN 966-7530-24-8
730020
   Маркетинг: ситуаційні вправи (кейси) та практичні завдання : навч.-метод. посібник / [О.В. Зозульов та ін.] ; за ред. С.О. Солнцева ; [відп. ред. С.О. Солнцев] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 446, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 445-446
730021
  Волошина А. Маркетинг: сучасна економічна характеристика та особливості // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 164-168
730022
   Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Захожай В.Б. та ін.] ; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом (МАУП). – Київ : Персонал, 2015. – 604, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 590-605. – ISBN 978-617-02-0176-8


  У пр. № 1719164 напис: Шановному Віктору Дмитровичу з повагою. Підпис. 4.06.2015 р.
730023
  Фігун Н.В. Маркетинг: теорія і сучасні реалії / Н.В. Фігун, О.І. Чорний // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 50-55. – ISSN 2221-755X
730024
  Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія : навч. посібник / Євген Майовець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 440-449. – ISBN 978-617-10-0070-4
730025
  Армстронг Гарі Маркетинг:Загальний курс = Marketing:An introduction / Армстронг Гарі, Котлер Філіп; Пер.з англ. – 5-те видання. – Москва, Санкт-Петербург, Київ : Діалектика, Вильямс, издательский дом, 2001. – 608с. – ISBN 5-8459-0131-6
730026
  Маслова Т.Д. Маркетинг:задачи, логические схемы, тесты / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 128с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-318-00107-6
730027
  Ассэль Г. Маркетинг:принципы и стратегия : Учебник для вузов / Г. Ассэль. – 2-е изд. – Москва : Инфра-М, 1999. – 804с. – ISBN 5-86225-882-5
730028
  Ассэль Генри Маркетинг:принципы и стратегия = Marketing; principles @ strategy : Учебник для вузов / Ассэль Генри; Пер.с англ. – 2-е изд. – Москва : Инфра-М, 2001. – 804с. – ISBN 5-86225-882-5
730029
  Копитко В.І. Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту / В.І. Копитко, Ю.О. Саксон // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – C. 69-75. – ISSN 2309-821X
730030
  Ковтун Т.В. Маркетингова активність вищого навчального закладу: актуальні проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 195-197


  Статтю присвячено актуальним проблемам діяльності вищого навчального закладу, запропоновано шляхи вдосконалення маркетингової активності вишу, підвищення її ефективності, обґрунтовано необхідність системної діяльності в цьому напрямі. The article is ...
730031
  Костинець Ю.В. Маркетингова взаємодія на ринку посередницьких послуг : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 26-31 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
730032
  Дорошенко В.І. Маркетингова географія : тексти лекцій / В.І. Дорошенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 56с.
730033
  Черномаз Павло Олексійович Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Черномаз Павло Олексійович; Харківський національний ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.147-164
730034
  Черномаз П.О. Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Черномаз П.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
730035
  Герасименко І.М. Маркетингова діяльність авіакомпанії спецпризначення на ринку агроавіаційних послуг : монографія / І.М. Герасименко, О.О. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 169, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-161. – ISBN 978-966-598-985-1
730036
  Олійник Я.Б. Маркетингова діяльність в переробній ланці продовольчого комплексу України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
730037
  Лівшиц В.Я. Маркетингова діяльність девелопера на ринку комерційної нерухомості України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 37-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
730038
  Примак Т.О. Маркетингова компонента в оцінюванні іміджу спеціалізованих ЗМІ // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 85-92. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Ринок спеціалізованих ЗМІ значно відрізняється від ринку ЗМІ, орієнтованих на широку аудиторію. Нечисленні цільові аудиторії з фахівців вузького профілю, малі наклади, обмежені можливості подання інформації, невеликі обсяги рекламних коштів, жорстка ...
730039
  Кіслов Д.В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики : монографія / Д.В. Кіслов, Є.О.Романенко , І.В. Чаплай. – Київ : Персонал, 2018. – 411, [1] с. : табл. – Сер. засн. 2017 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Публічне адміністрування" ; вип. 2). – ISBN 978-617-02-0289-5
730040
  Панченко Ж.О. Маркетингова концепція бренду Естонії: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 15-27. – ISSN 2308-6912


  У сучасному глобалізованому світі, пронизаному інформаційними технологіями, конкурують не тільки компанії, але й держави. Брендинг та маркетинг були традиційно притаманні сфері економіки, а не міжнародних відносин. Але сьогодні державний брендинг та ...
730041
  Семак Б.Б. Маркетингова концепція виводу на вітчизняний ринок нового товару - нанотекстилю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 229-236. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
730042
  Ліфанова Я.В. Маркетингова концепція прогнозування контингенту ВНЗ застосуванням системи управління та лопстичної моделі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.207-210. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
730043
  Петриняк А.Я. Маркетингова концепція ресурсозберігаючого механізму підприємств–виробників мінеральних вод // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 87-91
730044
  Ромат Є. Маркетингова концепція та її використання у сфері державного управління (методологічний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.140-147. – ISBN 966-73-53-51-Х
730045
  Васильчак С.В. Маркетингова концепція управління - важлива складова організаційно-економічних напрямів удосконалення збутової діяльності мінеральних вод / С.В. Васильчак, А.Я. Петриняк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 42-48. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
730046
  Бакушевич І. Маркетингова концепція формування транскордонного кластера здорового життя / І. Бакушевич, Н. Блажевич, Д. Бакушевич // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 49-55. – ISSN 1606-3732
730047
  Примаченко Н.М. Маркетингова культура при діловому спілкуванні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-63. – Бібліогр.: на 10 пунктів
730048
  Дубовик Т.В. Маркетингова кумунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 161-168. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
730049
  Германчук А. Маркетингова логістика як джерело конкурентних переваг підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 65-67. – ISSN 1993-0259
730050
  Смирнов І. Маркетингова логістика: світовий досвід і значення для українських фірм // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.176-178. – ISBN 966-654-072-Х
730051
  Шинкаренко О. Маркетингова модель електоральної поведінки: сутність та основні харктеристики // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 87-91. – ISSN 2077-5105
730052
  Ткаченко М.О. Маркетингова орієнтація як засіб досягнення конкурентоспроможності підприємства / М.О. Ткаченко, О.П. Кондратенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.299-302. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
730053
  Торяник В.М. Маркетингова орієнтація як системотвірний чинник сучасного політичного процесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С.121-125. – ISSN 2077-1800
730054
  Іваницька Л.Л. Маркетингова оцінка логістичних послуг у каналах розподілу товарів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 197-199
730055
  Ковінько О. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації мііжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 32-47. – ISSN 1606-3732
730056
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навч. посібник / Т.І. Лук"янець; Мін-во освіти і науки України.Київ.нац.економ.чний ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 380 с. – ISBN 966-574-009-1
730057
  Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій : Курс лекцій / Н.І. Норіцина. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-286-1


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
730058
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; МОНУ; КНЕУ. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-521-2


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
730059
  Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій : навчальний посібник / Т.О. Примак ; МОНУ. – Київ : Атіка ; Ельга-Н, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-326-326-7
730060
  Король І.В. Маркетингова політика комунікацій у банку / І.В. Король, С.М. Подзігун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2522-9273
730061
  Хумарова Н.І. Маркетингова політика просування послуг у готельному бізнесі України / Н.І. Хумарова, О.Л. Михайлюк // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 53-61. – ISSN 2313-4569


  "У статті досліджено світовий досвід у сфері просування готельного продукту. Проаналізовано готельну діяльність та динаміку надання готельних послуг в Україні. Узагальнено досвід національних та міжнародних готельних мереж у політиці просування, ...
730062
   Маркетингова політика розподілу : курс лекцій для студ. спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Ін-ту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання спеціальності 7.050108 "Маркетинг" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. О.А. Біловодська ]. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 192 с.
730063
  Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу : навчальні посібники / О.А. Біловодська. – Київ : Знання, 2011. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 492-495. – ISBN 978-966-346-665-1
730064
  Гребенчук О.О. Маркетингова політика розподілу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 122-123. – ISBN 978-617-696-385-1
730065
  Ковальчук С.В. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 382-392. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
730066
   Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг / Л. Попова, О. Прядко, М. Мітяєва, О. Данніков // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 23-32 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
730067
  Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення : Монографія / МОНУ; КНЕУ; А.Ф. Павленко, В.Л. Корінєв. – Київ : КНЕУ, 2004. – 332с. – ISBN 966-574-684-7
730068
  Драганов В.Є. Маркетингова програма як складова частина бізнес-планів компаній // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
730069
  Щукін О.І. Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 108-112. – ISSN 2306-546X
730070
  Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 384-399. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фахівців щодо маркетингової діяльності бібліотек, ефективного використання маркетингового інструментарію для успішного управління бібліотечною установою. Наведено аргументи на користь пріоритетного ...
730071
  Євтушенко Г.В. Маркетингова складова інтелектуальних активів ноціонального господарства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 107-115. – ISSN 2226-8820
730072
  Шталь Т.В. Маркетингова складова механізму забезпечення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізаційних процесів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 41-52. – ISBN 978-966-8177-75-0
730073
  Смолянюк О.В. Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 112-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
730074
  Молчанов К.А. Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 56-61


  Розглядається поняття політичного іміджу. Визначаються принципи та джерела маркетингових засад формування іміджу політичного лідера. Досліджується сучасний етап розвитку маркетингово підходу до політики.
730075
  Лагодієнко В.В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту / В.В. Лагодієнко, О.М. Голодонюк, В.В. Мільчева // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 40-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
730076
  Дмитрієв В. Маркетингова стратегія ВНЗ // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016


  У статті пропонується комплекс маркетингових заходів, які допоможуть підвищити стійкість і конкурентоспроможність ВНЗ на ринку освітніх послуг і продуктів; визначено головну мету, зміст і спрямованість маркетингової стратегії ВНЗ.
730077
  Брітченко І.Г. Маркетингова стратегія впровадження та використання інтегрованих банківських послуг для пенітенціарної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 31-36. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
730078
  Благун І.С. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / І.С. Благун, П.Г. Ільчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 152-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
730079
  Гутиря І.І. Маркетингова стратегія незалежного періодичного видання / І.І. Гутиря, С.І. Гутиря // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 28-35


  У статті аналізується роль маркетингу в зміцненні фінансової бази Сільських вістей" -гвзети захисту інтересів селян України. In the article it is analyzed the role of marketing in strengthening of financial base of "Silski visti" - the newspaper of ...
730080
  Чукурна Олена Павлівна Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Чукурна О.П.; МОіНУ; Одеський держ. економ. ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
730081
  Гавриленко Т.В. Маркетингова стратегія підприємства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості міжнародної маркетингової стратегії українських підприємств порівняно з американськими. Охарактеризовано сучасний стан глобалізації економіки, визначено місце міжнародної маркетингової стратегії в загальному процесі ...
730082
  Левченко К.А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 113-117. – ISSN 2306-6806
730083
  Варцаба В.І. Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки / В.І. Варцаба, Є.В. Дюлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-110. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
730084
  Кулєшова Н.В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Кулєшова Н.В., Полякова О.Ю. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 161-178. – ISBN 978-966-676-571-3
730085
  Бєляєв В. Маркетингова стратегія чи недобросовісна конкуренція // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 54-58
730086
  Бондаренко В.М. Маркетингова стратегія як складова стратегії розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 1 (1). – С. 51-59
730087
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / В.Я. Кардаш; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 156с. – 2784. – ISBN 966-574-105-5
730088
  Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.Б. Ткаченко; МОНУ. Київ.держ.торг.-економ.ун-тет. – Київ, 2000. – 149с. – ISBN 966-7376-74-5
730089
  Шканова О.М. Маркетингова товарна політика : Навчальний посібник / О.М. Шканова; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 160с. – ISBN 966-608-308-6
730090
  Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.М.Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234с. – ISBN 966-680-228-7
730091
  Кучеренко В.Д. Маркетингова товарна політика : підручник / В.Д. Кучеренко, Н.Б. Ткаченко; КНТЕУ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 185 с. – ISBN 966-629-201-7
730092
  Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика : Навчальний посібник / Холодний Г.О.; Ред. Сєдова Л.М.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 324с. – ISBN 966-676-163-7


  Содержание: Товари та послуги в маркетинговій діяльності ; Ціна в системі ринкових характеристик товару ; Якість продукції та методи її оцінювання ; Конкурентоспроможність товару та її показники ; Ринок товарів і послуг ; Формування попиту на ринку ...
730093
   Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева [та ін.] ; за ред. Н.О. Криковцевої. – Київ : Знання, 2012. – 183 с. : іл., табл. – Донецькому нац. університету економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського 90 років. – Бібліогр. : с. 180-183. – ISBN 978-966-346-758-0
730094
  Зоріна О.І. Маркетингова товарна політика : навч. посібник / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – 190, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова, О.В, Сиволовська. - Глосарій: с. 181-190. – Бібліогр.: с. 177-180. – (Бібліотека економіста). – ISBN 978-617-654-025-0
730095
  Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Окландер, М.В. Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-207. – ISBN 978-611-01-1026-6
730096
  Дима О.О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства : монографія / О.О. Дима ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-066-6
730097
  Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2014. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-254. – ISBN 978-966-680-498-6
730098
  Сабірова А. Маркетингова характеристика страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-88. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан страхового ринку України у посткризовий період, здійснено порівняння з докризовим. Розглянуті основні тенденції розвитку страхового ринку. Досліджено показники страхових премій, страхових виплат та рівня страхових виплат серед ...
730099
  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / Дугіна С.І.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 393с. – ISBN 966-574-681-2
730100
  Лошенюк І.Р. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський ; МОН України. – Київ : КНТ, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8379-44-4, 978-966-373-404-0
730101
  Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / Я.В. Литвиненко. – Київ : Знання, 2010. – 294с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-488-6
730102
  Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-611-01-0316-9
730103
  Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-611-01-1025-9
730104
  Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Длігач; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-006-8
730105
  Леонгардт В.А. Маркетинговая деятельность отраслевого ВУЗа на рынке университетского (классического) и дополнительного бизнес-образования // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 634-651. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті представлено результати дослідження необхідності проектування процесу управління маркетинговою діяльністю ВНЗ на ринку вищої і додаткової професійної освіти, його структуру та зміст для галузевого (педагогічного) ВНЗ.
730106
  Алачева Т.И. Маркетинговая информация в управленческой деятельности предприятий / Т.И. Алачева ; МОУ. Дон. гос. коммерческий ин-т, Каф. маркерингового менеджмента. – Донецьк : Донбасс, 1998. – 35 c. – ISBN 966-7545-05-9
730107
  Клюев В. Маркетинговая парадигма современных публичных библиотек / Владимир Клюев // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (237). – С. 14-19. – ISSN 1727-4893


  О модернизации традиционных форм библиотечного обслуживания и появлении новых на основе маркетингового подхода.
730108
  Бевзенко В.Ф. и др. Маркетинговая поддержка глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.75-87. – ISBN 966-7695-78-6
730109
   Маркетинговая революция = Marketing revolution : радикально новый подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / Гембл Поль, А. Тапп, Э. Марселла, М. Стоун; Поль Р. Гембл [и др.] ; пер. с англ. А. А. Шамрай ; под науч. ред. канд. экон. наук. И.В. Тараненко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XX, 419, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 417-419. – Библиогр.: с. 411-415. – ISBN 978-966-415-010-8
730110
  Сергеева М.Г. Маркетинговая служба как инструмент рынка труда и рынка образовательных услуг // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 60-67. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены цели, задачи и основные направления деятельности маркетинговой службы в учреждениях профессионального образования в регионе. Маркетинговая служба представлена как эффективный инструмент взаимодействия рынков труда и образовательных ...
730111
   Маркетинговая среда предприятий по производству сухих завтраков в Украине / М.Р. Мардар, А. Макарь, Е.А. Голубенкова, А.И. Яновская // Харчова наука і технологія : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2014. – № 4 (29), грудень. – C. 14-18. – ISSN 2073-8684
730112
   Маркетинговая товарная политика : Учебно-метод. разработка. – Київ : МАУП, 1998. – 82с. – ISBN 966-7312-34-8
730113
  Гаєвська Ю.В. Маркетингове визначення якості послуг на основі європейської моделі управління якістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-75. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто особливість послуг як об"єкту маркетингу. Запропоновано використання Європейської моделі досконалості як основи визначення якості послуг з погляду маркетингу.
730114
  Попко О.В. Маркетингове дослідження експорту молока та молочної продукції вітчизняними операторами ринку // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 191-201. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
730115
  Левицька Оксана Романівна Маркетингове дослідження лікарських засобів для оториноларингологічної практики : Автореф. дис... канд. фармац. наук : 08.06.02 / Левицька Оксана Романівна ; МОЗ України ; Львів. держ. мед. ун-т. – Львів, 1998. – 16л.
730116
  Шевченко О.М. Маркетингове дослідження ринку молока і молокопродукції : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
730117
  Глинський Н. Маркетингове дослідження рівня інтеграції українського студентства у міжнародний освітній простір / Н. Глинський, А. Ясевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 29-38. – ISSN 0321-0499
730118
  Фірсова С. Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-57. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнено практичний досвід виведення власної торгової марки (ВТМ) вітчизняним підприємством на продовольчий ринок України, досліджено маркетингову стратегію з виведення ВТМ та оцінено її результати для даного підприємства, сформовано та ...
730119
  Новикова І.В. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 61-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
730120
  Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
730121
  Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. + Додаток: л. 228-232. – Бібліогр.: л. 204-227
730122
   Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств : монографія / [Є.В. Гнітецький, Н.С. Кубишина, С.О. Лебеденко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 165, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 137-156. – ISBN 978-966-622-839-3
730123
  Решетнікова І. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 4 (164). – С. 67-70.
730124
  Кузьмін О. Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства / О. Кузьмін, М. Бирка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 15-19 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
730125
  Кофанов О.Є. Маркетингове забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кофанов Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с. з обкл. – Бібліогр.: 20 назв
730126
  Баланюк І.Ф. Маркетингове забезпечення товарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 143-149. – ISSN 2309-1533
730127
  Погоріла Т.В. Маркетингове забезпечення управління інноваційним процесом // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 388-390. – ISBN 978-617-7069-02-6
730128
  Пилипчук В. Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
730129
  Кравчук О.С. Маркетингове моделювання: основні методи розробки системі їх застосування в економічній стратегії діяльності підприємств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 379-383. – (Право. Економіка. Управління)
730130
  Андрощук М.С. Маркетингове оцінювання бренду України / М.С. Андрощук, І.О. Дейнега, Л.О. Шелюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 21-26. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Конкретизовано зміст понять "бренд" та "користувачі інформаційного поля бренду". Розкрито макроекономічний зміст понять "імідж" та "репутація", визначено їх взаємозв"язок та вплив на бренд держави. Виокремлено сильні та слабкі сторони України, які ...
730131
  Пелішенко В.П. Маркетингове планування в плановій системі підприємництва / В.П. Пелішенко, Н.В. Бутенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-48. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядаються питання маркетингового планування: його сутність, необхідність, наведено етапи процесу маркетингового планування, визначено місце маркетингового планування в корпоративній структурі.
730132
  Мельникова І.М. Маркетингове планування в установах комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються теоретичні засадипланування діяльності комерційного банку.
730133
  Єпіхіна Н.О. Маркетингове планування як фактор сприяння ефективній діяльності підприємства (на прикладі корпорації Roshen) // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 48-54
730134
  Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л.Г. Ліпич; МОНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк : ЛДТУ, 2002. – 376с. – ISBN 966-7667-17-0
730135
   Маркетингове просування енергозберігаючих технологій використання альтернативних джерел енергії в Україні / Смирнов С.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 145, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-383-655-3
730136
  Іщук Галина Петрівна Маркетингове регулювання виробництва товару : Дис... канд. економіч.наук: 08.00.01 / Іщук Галина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 165л. – Бібліогр.:л.142-159
730137
  Іщук Г.П. Маркетингове регулювання виробництва товару . : Автореф... канд. економ..наук: 08.00.01 / Іщук Г.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К.., 1993. – 23л.
730138
  Бутенко Н.В. Маркетингове стратегічне планування діяльності підприємств корпоративного типу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-36. – ISBN 966-614-021-7
730139
  Лендєл О.Д. Маркетингове стратегічне планування розвитку туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / О.Д. Лендєл, Ж.Ф. Магурська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 129-137. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
730140
  Нижник І.В. Маркетингове стратегічне управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-115. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
730141
  Юрків Н.Я. Маркетингове стратегічне управління підприємством в умовах глобалізації / Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 150-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
730142
  Мілевська Т.С. Маркетингове управління в вищих навчальних закладах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 124-127. – ISBN 978-966-8177-71-2
730143
  Жук І. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб"єктів господарювання на ринку туристичних послуг України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 219-230. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
730144
  Горбашевська М.О. Маркетингове управління підприємством на сучасному туристичному ринку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 36-43. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
730145
  Ломакін В.О. Маркетингове ціноутворення на ринку зброї і військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 193-201


  Розглянуті особливості маркетингового ціноутворення на військовому ринку. Обґрунтовані теоретичні положення стратегії і тактики цінової політики. Рассмотрены особенности маркетингового ценообразования на военном рынке.Обоснованы ...
730146
   Маркетинговий аналіз : навчальний посібник / Липчук В.В. [ та ін. ] ; за ред. В.В. Липчука. – Київ : Академвидав, 2008. – 216с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-68-7
730147
  Литвин Є.І. Маркетинговий аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 64-66. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
730148
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 189л. – Бібліогр.:л.189-198
730149
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємства України : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
730150
  Трапаідзе С.М. Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
730151
  Дідок І.О. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності юридичних факультетів вищих навчальних закладів: результати спостереження // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-20. – ISSN 1606-3732
730152
  Лазаренко В.І. Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 106-114. – ISSN 2221-1055
730153
  Мішустина Т.С. Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні / Т.С. Мішустина, Т.І. Гончар // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 133-143. – ISSN 2074-5354
730154
  Воронецька І.С. Маркетинговий аналіз ринку органічної продукції: світовий досвід // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 40-46. – ISSN 2310-4678
730155
  Білошкурська Н.В. Маркетинговий аналіз стратегічної конкурентоспроможності вищих навчальних закладів регіону / Н.В. Білошкурська, М.В. Білошкурський, Р.О. Кравченко // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 25-30. – ISSN 2522-9273
730156
  Смирнов І.Г. Маркетинговий аспект розвитку туризму в історичних містах України та Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 22-38. – ISSN 2308-135X
730157
  Корягіна С.В. Маркетинговий аудит : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.В. Корягіна, М.В. Корягін ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-277. – ISBN 978-617-673-304-1
730158
  Дерев"янченко Т.Є. Маркетинговий аудит можливостей підприємства // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 131-139


  У статті досліджено теоретичні аспекти змісту маркетингового аудиту можливостей підприємства. Застосування маркетингового аудиту уможливлює найоптімальніше використання сучасних підходів у плануванні, організації, контролі та підвищені ефективності ...
730159
  Мозер М.Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мозер Майя Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 282 арк. – Додати: арк. 259-282. – Бібліогр.: арк. 17-19, 216-258 та в додатках: арк. 280-282
730160
  Мозер М.Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мозер Майя Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
730161
  Лабурцева О. Маркетинговий інструментарій зниження репутаційного ризику продуктових рітейлерів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 14-15. – ISSN 1606-3732
730162
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Підручник / А.В. Войчак; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 268с. – ISBN 966-574-050-4
730163
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Навч.- метод. посіб. для самос. вивч.дисц. / А.В. Войчак; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 100с. – ISBN 966-574-168-3
730164
  Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник / В.М. Куценко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-246-2


  Викладено теоретичні основи сучасного маркетингового менеджменту, методи і прийоми його застосування у практичній ринковій діяльності підприємств (фірм)
730165
  Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Пелішенко; Мін-во освіти і науки України; КЕІМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 200с. – ISBN 966-8253-29-9
730166
   Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бєлявцев, В.М. Воробйов, Г В. Кузнецов, В.Є. Ніколайчук, Г.Д. Леонова, С.І. Гриценко; Мін-во фінансів України; Донецький нац. ун-т; Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с. – ISBN 966-364-218-1
730167
   Маркетинговий менеджмент : курс лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.050108 "Маркетинг" Ін-ту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ укладач О.А. Біловодська ]. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 124 с.
730168
   Маркетинговий менеджмент = Marketing management : [ підручник для студентів вищих навч. закладів ] / Котлер Ф. Келлер К.Л., Павленко А.Ф., Войчак А.В., Старостіна А.О. та ін.; [ пер. з англ.: П.Т. Махрінський, Н.В. Сакаль ]. – Перше українське адаптоване видання. – Київ : Хімджест, 2008. – 720с. : іл. – ISBN 978-966-8537-56-1
730169
  Лепейко Т.І. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Лепейко Т.І., Котлик А.В., Кінас І.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 104 с. : табл. – Бібліогр.: с. 98-101. – ISBN 978-966-676-518-8
730170
   Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств / О.В. Ткач, І.Ф. Баланюк, Ю.С. Копчак, С.І. Баланюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 291-296. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
730171
  Гегедош К.В. Маркетинговий менеджмент у системі транскордонного єврорегіонального співробітництва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 44-53. – ISSN 1562-0905
730172
  Матвійчук-Соскіна Маркетинговий менеджмент як регулятор торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 71-72. – ISSN 1728-6220
730173
  Єрьоменко В.В. Маркетинговий підхід в управління підприємством // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 48-52. – ISSN 1729-7206
730174
  Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 64-69. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
730175
  Черевко О. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 96-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Клієнтоорієнтований підхід до формування сайту вищого навчального закладу набуває все більшої ваги, що змушує вищі навчальні заклади вдосконалювати існуючі та шукати нові механізми взаємодії з цільовими аудиторіями. Визначено, на яких принципах повинно ...
730176
  Довгань С. Маркетинговий підхід до стратегії формування регіонів-переможців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано застосування маркетингового підходу при формуванні стратегій розвитку регіональних економічних систем, а також визначені завдання органів влади, реалізація яких сприяє завоюванню регіоном лідируючих позицій у соціально-економічному ...
730177
  Мещеряков А.А. Маркетинговий підхід та сучасні концепції управління комерційним банком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 29-32.
730178
  Кудлай В.Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
730179
  Петрович Й.М. Маркетинговий потенціал в системі менеджменту вітчизняних підприємств / Й.М. Петрович, А.В. Дубодєлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.188-192. – ISSN 0321-0499
730180
  Дубініна Я.П. Маркетинговий ресурс інноваційних змін сучасної соціальної роботи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 41-48. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
730181
  Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 17-24. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається досвід використання вітчизняними науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій діяльності. Ключові ...
730182
  Мастерук Д.А. Маркетинговий характер політичної пропаганди в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
730183
  Пономаренко Р.О. Маркетингові активи в системі управління результативністю міжнародних компаній // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 207-220
730184
  Пономаренко Р. Маркетингові активи у міжнародній діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 75-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
730185
  Голодонюк О.М. Маркетингові аспекти розвитку вітчизняного коньячного виробництва в умовх кризи / О.М. Голодонюк, В.О. Бузинський // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
730186
  Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 40-41 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
730187
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження : Практичний аспект / А.О. Старостіна. – Київ, Москва, Санкт-Петербург : Вильямс, 1998. – 264с. – ISBN 9667416321
730188
  Полторак В.А. Маркетингові дослідження : Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Полторак; Дніпропетровський унів-т екон.і права. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 387с. – ISBN 966-8253-64-7
730189
  Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закл. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова; Міністерство освіти і науки України; Сумський держ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-282-3
730190
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко ; за наук. ред. А.В. Войчака ; ИМОН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-483-017-8
730191
  Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Тєлєтов. – Київ : Знання України, 2010. – 300 с. – ISBN 978-966-316-267-6
730192
  Коваль Т. Маркетингові дослідження в бібліотечному середовищі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 1811-377X
730193
  Петрина В.Т. Маркетингові дослідження в картографічному виробництві: суть, основні завдання і напрямки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкривається суть маркетингових досліджень; наводяться основні завдання, які необхідно вирішити в ході маркетингових досліджень, що проводяться на картографічному підприємстві.
730194
  Длігач А. Маркетингові дослідження в системно-рефлексивному маркетингу // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 42-51. – ISSN 1606-3732
730195
  Аксьонов І.М. Маркетингові дослідження в торговельній мережі / І.М. Аксьонов, Л.М. Коваль, С.В. Фертюк. – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – 263, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-261. – ISBN 978-966-330-195-2
730196
  Дучинська Н.І. Маркетингові дослідження використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону / Н.І. Дучинська, А.Г. Бабенко, Т.С. Дронова // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – С. 32-60. – ISBN 978-9934-571-44-2
730197
  Устименко В.А. Маркетингові дослідження впливу цінової політики та якості виробів на конкурентоспроможність продукції / В.А. Устименко, Г.О. Данилова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 198-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
730198
  Сотніков Ю.М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посібник / Сотніков Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2016. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-617-7253-53-1
730199
   Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики : монографія / [Окландер М.А. та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2017. – 280, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-260. – ISBN 978-966-927-292-8
730200
  Яшкіна О.І. Маркетингові дослідження інноваційних технологій // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 259-268


  У статті наведено напрями та методи маркетингових досліджень інноваційних технологій в залежності від етапу інноваційного циклу. Запропоновано параметри, за якими технології слід порівнювати з аналогами для оцінки конкурентоспроможності, та методику ...
730201
  Яшкіна О. Маркетингові дослідження інноваційного товару в машинобудівній галузі // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 18-25. – ISSN 1606-3732
730202
  Замлинська О.В. Маркетингові дослідження кон"юнктури ринку ліфтового обладнання України, Росії та Білорусії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
730203
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків : підручник / Старостіна А.О. – Київ : Лазарит-Поліграф, 2012. – 480 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 469-474. – ISBN 978-966-1543-33-0
730204
  Богачова А.В. Маркетингові дослідження оцінки задоволеності споживачів за допомогою мультиатрибутивної моделі Фішбейна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 49-53. – ISSN 2409-1944
730205
  Окландер М. Маркетингові дослідження перспектив науково-технологічного розвитку України / М. Окландер, О. Яшкіна // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-56. – Бібліогр.: с. 47-49. – ISSN 0131-775Х


  Розроблено науково-методичне забезпечення стратегічних маркетингових досліджень в Інтернет-середовищі, щоб виявити перспективи впливу наукових розробок на інноваційний розвиток національної економіки.
730206
  Лементовська В.А. Маркетингові дослідження пріоритетів розвитку вищих навчальних закладів в сфері освітніх послуг / В.А. Лементовська, Т.І. Бортник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 31-35
730207
  Мельник О.Г. Маркетингові дослідження ринку праці України / О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль, А.В. Гривнак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 789 : Логістика. – С. 92-99. – ISSN 0321-0499
730208
  Красовська О. Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 41-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
730209
  Гречаник Н.Ю. Маркетингові дослідження стану здоров"я населення як фактор формування попиту на ринку платних медичних послуг / Н.Ю. Гречаник, Т.М. Сарабин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 151-170. – ISSN 2313-8246
730210
  Федорченко А. Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 24-29. – ISSN 1606-3732
730211
  Сардак О. Маркетингові дослідження у процесі управління персоналом підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 131-138. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
730212
  Туровська Л. Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 18-29
730213
  Василькова Н.В. Маркетингові дослідження у сфері вищої освіти // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 192-198


  У статті розглянуто основні питання щодо сутності, значення, напрямів і практичного використання маркетингових досліджень у діяльності вищих навчальних закладів в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг.
730214
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.06.01. / Богомаз Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
730215
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01 / Богомаз Н.В.; Нац. техн. ун-тет України; "КПІ". – Київ, 2003. – 344с. + Додатки: л. 198-344. – Бібліогр.: л. 187-198
730216
  Туболець К.Г. Маркетингові дослідження як важливий елемент оцінки системи управління маркетинговими послугами підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 53-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
730217
  Сабірова А.Е. Маркетингові дослідження як елемент маркетингової стратегії страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 97-101. – ISSN 2306-6814


  Уданій статті досліджено теоретичні основи проведення маркетингових досліджень страховими компаніями України, їхню роль у реалізації маркетингової стратегії. Приділено увагу сутності маркетингових досліджень, сферам застосування результатів, отриманих ...
730218
  Летуновська Н.Є. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики / Н.Є. Летуновська, Л.О. Сигида // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 97-105. – ISSN 2222-4459
730219
  Гейдарова О.В. Маркетингові дослідження як інструмент на ринку праці України / О.В. Гейдарова, І.О. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 16-17. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
730220
  Старостіна А. Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина) / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-12. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний підхід до визначення мети маркетингового дослідження, який дозволяє формалізувати в табличній формі аналіз факторів макро- та мікромаркетингового середовища, виявити та оцінити за його результатами основні маркетингові ...
730221
  Федоришин О. Маркетингові дослідження: ми в руслі світових тенденцій // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-9. – ISSN 1606-3732
730222
  Арестенко В.В. Маркетингові дослідження: сутність, стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 290-296. – ISSN 2308-1988
730223
  Пащук Л. Маркетингові засади підвищення ефективності діяльності бізнес-асоціацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 80-84. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні проблеми та перспективи діяльності українських бізнес-асоціацій, розроблено визначення поняття бізнес-асоціації, виділено групи ключових стейкхолдерів бізнес-асоціації, виявлено елементи комплексу маркетингу неприбуткової ...
730224
  Чучка І.М. Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці / І.М. Чучка, О.В. Гаврилець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 296-304. – ISSN 1993-6788
730225
  Шишигіна Л.С. Маркетингові засоби просування туристичних послуг на ринку України / Л.С. Шишигіна, Я.М. Зима // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 418-425


  Розглянуто проблеми просування та розвитку туристичних послуг на ринку України. Висвітлено заходи стимулювання збуту туристичних послуг.
730226
  Рябчик А.В. Маркетингові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 7 пунктів
730227
  Дадико Г.Д. Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
730228
  Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 79-92. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
730229
  Шаповал О.В. Маркетингові інструменти виходу підприємства на нові зарубіжні ринки / О.В. Шаповал, Л.О. Коннова, Т.С. Кириченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 341-346. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено механізм розширення каналів та ринків збуту продукції підприємства в процесі виходу на нові зарубіжні ринки країн Європи. Исследован механизм расширения каналов и рынков сбыта продукции предприятия в процессе его выхода на новые зарубежные ...
730230
  Фещур Р. Маркетингові інструменти управління розвитком промислових підприємств / Р. Фещур, В. Самуляк, С. Шишковський // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 51-56 : табл, рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
730231
  Федорченко А.В. Маркетингові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень / А.В. Федорченко, А.Л. Лапшин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 14-17
730232
  Майовець Є.Й. Маркетингові комунікації / Є.Й. Майовець, О.В. Кузик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-187
730233
  Ковтун Т.В. Маркетингові комунікації в аспекті взаємодії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 46-50


  Аналізуються деякі аспекти сучасних маркетингових комунікацій. Об"єктом аналізу є найбільш успішні промо-кампанії останніх років, що дають уявлення про тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій, та комплексний підхід до вирішення маркетингових ...
730234
  Віняр Г.М. Маркетингові комунікації в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 250-259. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті описано форми маркетингової взаємодії бібліотечної установи і користувачів та громадськості. Основну увагу приділено роботі університетської бібліотеки над створенням позитивного сучасного іміджу, використанню сайту бібліотеки з рекламною ...
730235
  Радченко О.М. Маркетингові комунікації в екологічному туризмі Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 96-102. – Бібліогр.: 25 назв.
730236
  Боровик О.Б. Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 242-249. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Розглядаються теоретичні питання маркетингово-комунікаційної діяльності бібліотек (цілі, інструменти), та використання інтегрованих маркетингових комунікацій в практичній діяльності бібліотеки ВДНЗУ "УМСА". Аналізується рекламна діяльність бібліотеки ...
730237
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія / Т.О. Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383с. – ISBN 966-543-072-6
730238
  Ситник О.Г. Маркетингові комунікації в театральній діяльності: застосування та впровадження PR-технологій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 174-181
730239
  Колотова Н. Маркетингові комунікації інноваційних проектів в умовах інформатизації суспільства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 3 (245). – C. 68-81. – ISSN 2409-9260
730240
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.О. Примак; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 200с. – ISBN 966-608-297-7


  Викладено метадологічні засади маркетингових комунікацій на сучасному ринку, детально охарактеризовано їх інструментарій
730241
  Черемних І. Маркетингові комунікації на ТБ: прорблеми термінів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-25
730242
  Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : [монографія] / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 232 с. + Додатки: с.173-213. – Бібліогр.: с. 214-230. – ISBN 978-966-190-269-4
730243
  Забуранна Л.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л.В. Забуранна, К.В. Сіренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ : Ліра-К, 2012. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-966-2609-18-9
730244
  Ткачук О. Маркетингові комунікації у логістичних системах // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 32-38. – ISSN 1606-3732
730245
  Костюченко А.М. Маркетингові комунікації у формуванні іміджу вищих навчальних закладів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 108-111. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто сутність іміджу вузів та його характерних рис.
730246
  Райко Д.В. Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017. – Т. 1, № 2. – С. 102-122. – ISSN 2522-9087
730247
  Кочкіна Наталія Юріївна Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01. / Кочкіна Н.Ю.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політ. ін-тут". – Київ, 2003. – 224л. – Бібліогр.: л. 176-186; Дод.: л. 187-224
730248
  Кочкіна Наталія Юріївна Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Кочкіна Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
730249
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації як механізм регулювання відносин на споживчому ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С104-109
730250
  Новікова Л.В. Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку / Л.В. Новікова, Л.О. Чернишова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 340-345. – ISSN 2222-4459
730251
  Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 408 с. – ISBN 966-574-801-7
730252
  Борисова Т.М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 75-85. – ISSN 2218-4511
730253
  Ортинська В.В. Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі / В.В. Ортинська, О.М. Мельникович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 98-103
730254
  Дубініна Я.П. Маркетингові методи розв"язання управлінських проблем вищих навчальних закладів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Соціологія. – С. 71-75. – ISSN 2617-9067
730255
  Стоянов Г. Маркетингові методи щодо розширення клієнтської бази кредитних спілок // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 54-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
730256
  Янченко Н.В. Маркетингові новації на ринку освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н.В. Янченко, В.В. Польова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 151-127. – ISSN 2075-4892


  В статті проаналізовано досвід освітніх установ Великобританії, Польщі, Німеччини та США при побудові ефективної системи залучення абітурієнтів та формування бренду навчального закладу із застосуванням сучасного маркетингового інструментарію, ...
730257
  Щербань В.М. Маркетингові організаційні інновації у сфері державного управління : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
730258
  Полтавська О.В. Маркетингові передумови розвитку підприємств ресторанного господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 37-42. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
730259
  Огаренко В.М. Маркетингові підходи в системі державного управління вищою осітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 164-167. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
730260
  Лялюк А.М. Маркетингові підходи до вдосконалення фінансування вищої школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 52-56
730261
  Лялюк А. Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 2411-4014


  Досліджено чинники, які впливають на конкурентоспроможність випускників ВНЗ на регіональному ринку праці; обґрунтовано необхідність перегляду маркетингової концепції освітніх закладів, виходячи із нинішніх вимог на регіональному ринку праці; ...
730262
  Магійович Р. Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області / Р. Магійович, О. Василина // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 52-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
730263
  Ковальчук С. Маркетингові підходи до сегментування класичного страхового ринку / С. Ковальчук, Є. Забурмеха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми охоплення класичного страхового ринку. Запропоновано можливу сегментацію клієнтів страхової компанії та підходи роботи на запропонованих сегментах. Наведено доцільність маркетингових заходів для збільшення власної частки страхового ...
730264
  Забурмеха Є.М. Маркетингові підходи до формування категорійного апарату страхового ринку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 181-189. – ISSN 2308-1988
730265
  Крижненко К.О. Маркетингові підходи оцінки вартості торговельної марки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-136.
730266
  Девітан О. Маркетингові послуги: як підтвердити валові витрати // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 8. – С. 44-59
730267
  Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми : Навч. посібник / Ю.А. Дайновський. – Київ : А.С.К., 1998. – 112с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-095-3
730268
  Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми / Ю.А. Дайновський. – Київ : А.С.К., 1998. – 110с. – ISBN 966-539-095-3
730269
  Хамініч С.Ю. Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / С.Ю. Хамініч, С.Я. Касян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
730270
  Хамініч Світлана Юріївна Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / Хамініч Світлана Юріївна, Касян Сергій Якович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
730271
  Хамініч Світлана Юріївна Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / Хамініч Світлана Юріївна, Касян Сергій Якович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
730272
  Долгополова О.В. Маркетингові програми виводу нової торгової марки на український ринок : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
730273
  Пасенченко О.Ю. Маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки, які зумовлені високим ступенем невизначеності та динаміки середовища міжнародного бізнесу. Показано політичну, економічну та соціокультурну структурні складові маркетингових ...
730274
  Калашнікова Х.І. Маркетингові складові в управлінні розвитком територій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 44-52. – ISSN 2411-4413
730275
  Красняк О.П. Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру / О.П. Красняк, Ю.В. Довгань // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 30-34. – ISSN 2409-1944
730276
  Лікарчук Н.В. Маркетингові способи організацій політичного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 210-223
730277
  Жалдак Г.П. Маркетингові стандарти підприємств і ВНЗ: Україна та ЄС / Г.П. Жалдак, Л.М. Шульгіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 28-34. – ISSN 2222-0712
730278
  Яцентюк С.В. Маркетингові стратегії брендингу на ринку освітніх послуг: аспекти конкурентоспроможності ЗВО // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 123-131. – ISSN 2073-9982


  "У статті розглядаються концептуальні позиції формування маркетингової стратегії брендингу на ринку освітніх послуг з точки зору механізмів забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти в сучасних умовах становлення висококонкурентного ...
730279
  Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств / Р. Дудяк, Ю. Голембійовська // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 295-300. – (Економіка АПК ; № 21(1))
730280
  Ларіна Я.С. Маркетингові стратегії в міжнародному бізнесі: роль, умови та методи вибору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 183-189. – ISSN 2524-003X
730281
  Кудирко Л.П. Маркетингові стратегії європейських роздрібних торговельних мереж в Україні / Л.П. Кудирко, І.М. Севрук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 43-47. – ISSN 1728-6220
730282
  Окландер М. Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи / М. Окландер, О. Замлинська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
730283
  Баранкевич М. Маркетингові стратегії інтернет магазину / М. Баранкевич, А. Панчишин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 500-506. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
730284
  Каніщенко О.Л. Маркетингові стратегії міжнародної діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування обґрунтованих маркетингових програм на основі систематизованих професійних досліджень зарубіжних ринків та застосування певної логіки і методики оцінки маркетингового середовища міжнародного бізнесу в процесі інтенсифікації ...
730285
  Демків Я.В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 171-180. – ISSN 0321-0499
730286
  Чукурна Е. Маркетингові стратегії на глобальному ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 326-338


  В статті проаналізовано фактори, які впливають на розвиток глобалізації, до яких віднесено формування глобальних виробничих систем, які координуються транснаціональними корпораціями. Зроблено висновок, розвиток транснаціональних корпорацій на ...
730287
  Богомаз Н. Маркетингові стратегії на українському страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-71. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії на страховому ринку України. Peculiarities of marketing strategies at Ukrainian insurance market are considered.
730288
  Мамрош Т.В. Маркетингові стратегії регіону поняття, їх види та місце в розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 178-181
730289
  Оксентюк Б.А. Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 170-176


  Проаналізовано маркетингові стратегії корпоративного розвитку в міжнар. середовищі. Висвітлено поняття міжнародного маркетингу та його необхідність, показано сутність міжнародної корпорації та основні маркетингові стратегії розвитку міжнародних ...
730290
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
730291
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – 214, [50] л. – Додатки: [50] л. – Бібліогр.: л.192-214
730292
  Бужбецька А. Маркетингові стратегії та українське книговидання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С 18 - 19. – ISSN 2076-9326
730293
  Бурдонос Л. Маркетингові стратегії у діяльності ВНЗ на ринку освітніх послуг // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 15-26


  Стаття присвячена актуальності питання адаптації вищого навчального закладу до ринкових умов господарювання, підвищення його конкурентоспроможності та якості освітніх послуг як гарантію його затребуваності і життєздатності. Досліджено сучасні способи ...
730294
  Каніщенко О.Л. Маркетингові технології в умовах геополітичних конфронтацій // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 254-255. – ISBN 978-966-8018-78-7
730295
  Дробязко С.І. Маркетингові технології взаємодії зі споживачами як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 302-307. – ISSN 2222-4459
730296
   Маркетингові технології економічного зростання : [монографія] / М.А. Окландер [та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2012. – 375, [1] с. : іл. – Додатки: с. 361-375. – Бібліогр.: с. 355-360. – ISBN 978-966-190-531-2
730297
  Андрєєва Н. Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження / Н. Андрєєва, О. Мартинюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 22-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
730298
  Бакушевич І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон"юктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1606-3732
730299
  Бакушевич І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон"юнктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 18-27. – ISSN 1606-3732
730300
  Циганкова Т. Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній / Т. Циганкова, А. Іщенко // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 7-27. – ISSN 1811-9824
730301
  Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостей маркетингових технологій, необхідності їх використання вітчизняними підприємствами в умовах конкуренції. Розглянуто питання, які стосуються тлумачення поняття "маркетингові технології", їх видів і ...
730302
  Романенко К.М. Маркетингові технології як механізм реформування державного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 121-123
730303
  Риндіна А.В. Маркетингові фактори конкурентоспроможності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто, за яких обставин формується оцінка факторів виробництва, фактори, які забезпечують рівень конкурентоспроможності, взаємозв"язок між цими факторами та визначено типи факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. The article ...
730304
  Кубишина О.В. Маркетингові чинники зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 48)


  Проаналізовано середовище на макрорівні, що впливає на реалізацію маркетингової стратегії фірми.
730305
  Правих Ю.М. Маркетингові шляхи активізації залучення фінансування у наукові проекти та розробки в Україні / Ю.М. Правих, І.В. Жудова // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 1 (145). – С. 12-17
730306
  Примак Т. Маркетингові шляхи реформування медицини в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
730307
  Пархаєва Н.В. Маркетингово-логістичний комплекс товаропровідної системи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 122-133. – ISSN 0131-775Х
730308
  Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз. : Учебное пособие / И.К. Беляевский. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02220-9
730309
  Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование / В.А. Гончарук. – Москва : Дело, 1998. – 248 с. – ISBN 5-89568-081-Х
730310
  Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование : Анализ моделей управления : Конкурентная политика : Контроль над качеством / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 352 с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00767-8
730311
  Овечкина Елена Андреевна Маркетинговое планирование : Конспект лекций / Овечкина Елена Андреевна; Межрегиональная академия упрвления персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 264с. – ISBN 966-608-221-7
730312
   Маркетинговое планирование в гостинице. Прямые методы прогнозирования продаж // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 18-20 : фото
730313
  Сидаш М.В. Маркетинговое регулирование рынка труда: регионально-отраслевой аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-42. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
730314
  Корчагова Л.А. Маркетинговые инструменты в управлении вузами : формирование товарной политики / Л.А.Корчагова // Высшее образование сегодня. – Москва, 2003. – № 9. – С.18-19. – ISSN 1726-667Х
730315
  Новошинская Л. Маркетинговые инструменты противодействия финансовому кризису в деятельности институционального инвестора // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
730316
  Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – К., 1995. – 145с.
730317
  Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – 2-е дораб. изд. – Київ : Наукова думка, 2000. – 174с. – ISBN 966-00-0545-8
730318
  Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 752с. – дубл. р. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-8048-0191-1
730319
  Старостина А.А. Маркетинговые исследования / А.А. Старостина. – Москва : Вильямс, 2001. – 320с. – ISBN 5-8459-0186-3
730320
   Маркетинговые исследования : Сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований. – Харків : Студцентр, 2001. – 352с. – (Библиотека журнала "Маркетинг и реклама"). – ISBN 966-7530-17-5
730321
  Черчилль Гилберт Маркетинговые исследования = Basic.Marketing Research / Черчилль Гилберт. – Санкт-Петербург, М., Х., Минск : Питер, 2001. – 752с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-8048-0191-1
730322
  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования : Практическое руководство / Н.К. Малхотра; Технол. ин-тут штата Джорджия; Пер. с англ. А.Р. Ганиевой. – 3-е изд. – Киев : Вильямс, 2002. – 960c. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0357-2


  Данная книга используется в качестве базового учебника по маркетинговым исследованиям более чем в 100 университетах США
730323
  Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика: учеб. пос. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – Москва - Киев : Рыбари - Знання, 2008. – 648с. – Шифр. дубл. 33 Зозу. (доп. карт. м/в.). – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-5-93763-007-0; 978-966-346-311-7
730324
  Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперемент) : Учебное пособие / И.И. Бойко; Украинский гуманитарный институт. – Киев : Кондор, 2005. – 280с. – ISBN 966-8251-45-8
730325
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2003
730326
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2004
730327
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2004
730328
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2004
730329
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2004
730330
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2004
730331
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2004
730332
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2005
730333
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2005
730334
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
730335
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
730336
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2005
730337
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно--практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2005
730338
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2006
730339
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2006
730340
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2006
730341
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2006
730342
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2006
730343
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2006
730344
  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных = Basic marketing research / Н.К. Малхотра. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : ДиаСофт, 2002. – 768 с. – ISBN 966-7992-19-1


  Данная книга используется в качестве базового учебника по маркетинговым исследованиям более чем в 100 университетах США
730345
  Златова И. Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (результаты мониторинга рекламы в одесском регионе) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 31-38 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
730346
  Ефремова О.А. Маркетинговые исследования рынка образования как элемент системы эволюции, императивы профилирования и управления / О.А. Ефремова, Л.А. Барахтенова, А.Т. Пименов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 179-186. – ISSN 1811-0916


  Показано, что маркетинг в сфере образования является важным элементом системы эволюции, позволяя изучить не только условия реализации, но и состояние ресурсов предоставляемых образовательных услуг.
730347
  Хаг П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке = Market research : a guide to planning, methodology & evaluation / Пол Хаг ; пер. с 3-го англ. изд. [М.Ю. Зарицкой]. – Киев : Знання-Прес, 2005. – 418, [6] с. : ил., табл. – Указ.: с. 390-418. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 373-389. – (Серия "Европейский маркетинг"). – ISBN 966-311-033-3
730348
  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Финпресс, 2000. – 464c. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – ISBN 5-08001-003-9
730349
  Штерн Л.В. Маркетинговые каналы / Луис В. Штерн, Адель И. Эль-Ансари, Энн Т. Кофлан; Пер. с англ. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 624с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0293-2
730350
  Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – Москва : Финпресс, 2000. – 256с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – ISBN 5-8001-0021-7
730351
  Габинская О.С. Маркетинговые коммуникации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Маркетинг" / О.С. Габинская, Н.В. Дмитриева. – Москва : Академия, 2010. – 239, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – (Высшее профессиональное образование ; Экономика и управление). – ISBN 978-5-7695-6453-6
730352
  Ворошилов В.В. Маркетинговые коммуникации в журналистике : Конспект лекций / В.В. Ворошилов. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2000. – 64с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0102-3
730353
  Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации. Что? Как? И почему? = Essentials of marketing communications : [практ. инструментарий по принятию решений, касающихся маркетинговых коммуникаций] / Джим Блайд ; пер. с англ.: [В.О. Шагоян]. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. – 356 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 349-356. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 966-8216-70-9
730354
  Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход = Introduction to marketing communication / Дж. Бернет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 864с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00232-6
730355
  Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход = marketing communications an integrated approach / П.Р. Смит; Пер. с англ.: М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 796с. – (Европейский маркетинг). – ISBN 966-7767-64-7


  В первой части - общие введения в теорию маркетинга, во второй - описаны специфические инструменты маркетинговых коммуникаций
730356
  Ковалев П. Маркетинговые риски инвестиционного проекта // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 6. – С. 5-13
730357
  Лебедев К.А. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 186-190. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
730358
  Ковалев А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев, В.В. Войленко. – изд.2-е,перераб. и дополн. – Москва : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 256с. – (Биб-ка хозяйственного руководителя.Книга 3 (35)). – ISBN 5-85873-044-2
730359
  Мамедова С.М. Маркетинговый анализ и перспективы развития сегмента оливковой продукции рынка продуктов питания // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 218-221
730360
  Неизвестная Е.В. Маркетинговый аспект банковской конкуренции // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 208-215. – ISSN 2222-0712
730361
  Березовик К. Маркетинговый аудит: основные понятия // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 34-39
730362
  Гольдина О.Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, службы информации // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 46-60. – ISSN 0130-9765
730363
  Новаторов Э.В. Маркетинговый подход к изучению качества платных услуг культурно-досуговых организаций // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 208-214. – ISSN 1997-0803


  В статье обсуждается мобильный маркетинговый подход к изучению, измерению и совершенствованию качества платных услуг культуры. Представлены взгляды скандинавских и североамериканских специалистов на проблему измерения качества услуг. На основе ...
730364
  Поклонский Ф.Е. Маркетиновый подход к организации управления предприятиями // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 1681-6277
730365
  Решетніченко А.В. Маркетологічні основи державного управління: методологічні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
730366
  Просович О.П. Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу / О.П. Просович, Ю.С. Боцман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 32-38. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
730367
  Семенова Т. Маркетри и петербургские краснодеревщики Х. Мейер и Н. Васильев // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 85. – С. 148-159. – ISSN 0234-1395
730368
  Чехов И.В. Марки - друзья природы / И.В. Чехов, Л Сладков. – М, 1981. – 96с.
730369
  Бухаров О.Н. Марки - свидетели истории / О.Н. Бухаров. – М, 1982. – 78с.
730370
  Лурье Ю. Марки Афганистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80. – ISSN 0321-5075
730371
  Шницлер А. Марки и чудеса / А. Шницлер. – Москва ; петроград, 1923. – 123 с.
730372
  Бухаров О.Н. Марки из старого альбома / О.Н. Бухаров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
730373
  Зборовський А. Марки і конверти нашої героїчної історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 16
730374
  Артур Р. Марки страны Эль Дорадо / Р. Артур. – Москва, 1989. – 15с.
730375
  Лурье Ю. Марки Танзании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81. – ISSN 0321-5075
730376
  Шалата М.И. Маркиан Шашкевич жизнь, творчество, общественно-культутурная деятельность. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шалата М.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 29л.
730377
  Санд Жорж Маркиз де Вильмер. Повести и рассказы / Санд Жорж. – Минск : Вышейшая школа, 1989. – 464с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
730378
  Клинге М. Маркиз де Кюстин и его книга о России // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 40-47. – ISBN 978-5-94067-261-6
730379
  Альмера Маркиз де Сад / Альмера. – Москва : Молодеж.центр АПН, 1991. – 157с. – ISBN 5-86196-001-1
730380
   Маркиз де Сад и ХХ век. – Москва : Культура, 1992. – 256с. – ISBN 5-8334-0006-6
730381
  Эйленбург А. Маркиз де Сад: психол. исслед. / А. Эйленбург. – К., 1991. – 78с.
730382
  Жеребин А.И. Маркиз Поза и "русские мальчики" (К 250-летию со дня рождения Фридриха Шиллера) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
730383
  Капуана Л. Маркиз Роккавердина / Л. Капуана. – Л., 1987. – 407с.
730384
  Иощенко А. Маркиза де Ментенон "некоронованная королева" Франции // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-81. – ISSN 1812-867Х


  Франсуаза д’обінье (маркіза Ментенон) - фаворитка Людовика XIV
730385
  Эртель Д. Маркиза де Помпадур: революция в стиле рококо // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
730386
  Игумнова Т.С. Маркизетовый поход / Т.С. Игумнова. – Москва-Л., 1927. – 128с.
730387
  Проймин К.Д. Маркизовский ключ. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1970. – 232с.
730388
  Петриковский Е.Л. Маркирование изделий в радио- и электронной промышленности / Е.Л. Петриковский, В.Ф. Красников. – Москва : Энергия, 1974. – 184 с.
730389
   Маркированные конверты СССР, 1926-1982 гг. : каталог-справочник. – М., 1986. – 92с.
730390
   Маркированные почтовые карточки СССР 1923-1979 гг. Каталог; Стандартные, рекламно-агитационные, иллюстрированные (односторонние) выпуски.. – М., 1982. – 111с.
730391
  Николко М. Маркируя другого: национальная идентичность украинцев в период независимости / М. Николко, Е. Грицай // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 48-56. – ISSN 1822-5136
730392
  Аль-Азаві Разі Джабур Шгіт Марківські моделі процесів ліквідації аварій в людино-машинних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Разі Джабур Шгіт Аль-Азаві ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
730393
  Місіма Іокіо Маркіза де Сад : П"єса в 3-х д.: За мотивами "Життєпису маркіза де Сада" Тацухіко Сібусава // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.4-34
730394
  Шевченко Л.В. Маркіна Валентина Олексіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 244. – ISBN 96966-8060-04-0
730395
  Ведьмідь Л.А. Маркіна Валентина Олексіївна / Л.А. Ведьмідь, Ю.В. Латиш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 235-236. – ISBN 978-966-02-8345-9
730396
  Кава В.І. Маркіян : повісті / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1973. – 320 с.
730397
  Рябчук М. Маркіян Шашкевич - заспівувач національного культурного відродження Західної України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
730398
  Шалата М. Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 802-814. – ISSN 2223-1196
730399
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Музейний комплекс Марукіяна Шашкевича) Поч. к ч. 2 2013, (далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 5


  Меморіал у Нестаничах, цікавий і оригінальний, став окрасою села, серцевиною заповідної території.
730400
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Поч. у ч. 2,3 за 2013 р.. Далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 6
730401
  Лепкий Б. Маркіян Шашкевич : З ілюстрациями / Написав Богдан Лепкий. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1912. – VIII, 108 с. : іл., портр. – На обкл. назва сер.: Лїтературні характеристики укр. письменників. - В кн. портр. М.С. Шашкевича, Р. Авдиковського, С. Слимаковського, Я.Ф. Головацького, І.М. Вагилевича ; Рік вид. встан. за кн.: Енциклопедія Українознавства. Т.10. Париж, Нью-Йорк,. – (Загальна бібліотека ; № 106/107 ; Характеристики українських письменників [Т.] 2)
730402
  Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич / М.Й. Шалата. – К, 1969. – 255с.
730403
  Ткачук М.П. Маркіян Шашкевич / Микола Ткачук, Олександр Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-45-3


  Вельмишановному проф. Григорію Семенюку щастя та Божої ласки ! Автори - Підпис. 26.03.2009
730404
   Маркіян Шашкевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 38-39


  У листопаді цього року виповнюється 200 років з дня народження Маркіяна Шашкевича - українського письменника, поета, зачинателя нової української літератури в Галичині, культурно-громадського діяча, речника духовного відродження західноукраїнських ...
730405
   Маркіян Шашкевич і Йосипівка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)


  мова про уродженця Підлисся Маркіана Шашкевича - священника, літератора, громадського діяча.
730406
   Маркіян Шашкевич на Заході = Markian Shashkevych in the West. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с. – ISBN 978-0-9698671-4-1
730407
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка


  У статті проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не ввійшли до основного варіанта цього незавершеного твору. Виявлено подібність характеристики одного з персонажів "Нового ...
730408
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не увійшли до основного варіанту цього незавершеного твору
730409
  Пахолко С. Маркіян Шашкевич у фалеристичних пам"ятках першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
730410
  Дмитрук В.Т. Маркіян Шашкевич. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1961. – 52с.
730411
  Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізм культу // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 30-31
730412
  Головецькй В.М. Маркіянові яблука / В.М. Головецькй. – К., 1987. – 229с.
730413
  Гущак Іван Марко Боєслав-сурмач УПА / Гущак Іван. – Львів : Світ, 2002. – 88с. – (Подвижники національної ідеї). – ISBN 966-603-166-3
730414
  Степула Н. Марко Боєслав // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 272-273. – ISBN 966-7379-16-7
730415
  Зелінська Г. Марко Боєслав у літературній критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 48-54. – ISSN 0130-528Х
730416
  Пробийголова М. Марко Брага / М. Пробийголова. – К., 1959. – 48с.
730417
  Лисенко О. Марко Бублій : оповидання пpо давне / Олекса Лысенко. – Серкассы (Черкаси) : Дpук. Х.Д. Раздольскаго, 1902. – 8 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт.
730418
  Кочерга І. Марко в пеклі / І. Кочерга. – Х, 1930. – 96с.
730419
   Марко Веніамінович Цвік : (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності). – Харків : Право, 1999. – 26с.
730420
  Гросси Т. Марко Висконти / Т. Гросси. – М., 1972. – 304с.
730421
  Сорокіна Л. Марко Вовчок - "кроткий пророк"
730422
  Федунь Н.О. Марко Вовчок - ясна зоря нашого письменства. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 19-25
730423
  Бойко В.С. Марко Вовчок : : Істоpико-літеpатуpний начеpк : (З біогpафією письменниці і покажчиком літеpатуpи) / В. Бойко. – Київ : Дpукаpь. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 240 с. – Бібліогр. покажч.: с. 229-239


  Hа тит. аpк. епігpаф з віpша "Маpку Вовчку" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка, М. Вовчка, І.П. Котляpевського, укp. наp. пісень Марко Вовчок (Марія Вілінська-Маркович, 1834 — 1907) Український вчений, літературознавець, ...
730424
  Бойко В.С. Марко Вовчок / В. Бойко. – Київ ; Ляйпціг : [Вид[авн.] Т-[во] "Дpукаpь"]. Ляйпціг : Укp. Hакладня, 1923. – 240 с. – Бібліогp. покажч.: С. 229-239. – (Загальна бібліотекака ; № 185-187 ; Літературні хаpактеpистики укp. письмеників [№] 5)


  Український вчений, літературознавець, громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради, член Малої Ради, дійсний член Комісії УАН, редактор «Книгоспілки», викладач харківських вузів, професор Уральського педагогічного інституту ...
730425
  Тамарченко Д. Марко Вовчок / Д. Тамарченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1946. – 44 с.
730426
  Засенко О.Є. Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії літератури / О.Є. Засенко. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1949. – 28 с.
730427
  Филоненко В.И. Марко Вовчок / В.И. Филоненко. – Нальчик, 1955. – 42с.
730428
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – К., 1957. – 64с.
730429
  Гимельфарб А.М. Марко Вовчок / А.М. Гимельфарб. – М., 1957. – 36с.
730430
  Засенко А.Е. Марко Вовчок / А.Е. Засенко. – М., 1958. – 39с.
730431
  Тараненко М.А. Марко Вовчок : Літературний портрет / М.А. Тараненко. – Київ, 1958. – 135 с.
730432
  Мартынов А.Ф. Марко Вовчок / А.Ф. Мартынов. – Липецк, 1960. – 28с.
730433
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – Київ, 1964. – 655с.
730434
  Засенко О. Марко Вовчок : Життя, творчість, місце в історії літератури / О. Засенко. – Київ : Видавництво Академія наук УРСР, 1964. – 655с.
730435
  Брандис Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандис. – М., 1968. – 335с.
730436
  Брандіс Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандіс. – Київ, 1975. – 368 с.
730437
  Недзвідський А.В. Марко Вовчок : Семінарій / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 168с.
730438
  Омельянов М.Я. Марко Вовчок / М.Я. Омельянов. – К, 1987. – 14с.
730439
  Зеров М. Марко Вовчок // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 221-226. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
730440
  Панасенко Т. Марко Вовчок / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5051-9
730441
   Марко Вовчок (1834-1907). – Вінниця, 1959. – 8с.
730442
   Марко Вовчок в критиці : Збірник статей, рецензій, висловлювань. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1955. – 338с.
730443
  Засенко О.Є. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / О.Є. Засенко. – Київ, 1959. – 180с.
730444
  Дудко В. Марко Вовчок і її літературне оточення у 1859-1861 роках: невідоме, забуте, дискусійне // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 133-142. – ISBN 978-966-2449-92-1
730445
  Маркович Б.А. Марко Вовчок на Кавказе / Б.А. Маркович. – Ставрополь : Тип. Губернского правл., 1913. – 79 с. – Отд. оттиск: Труді СТавропольской ученой архивной комиссии
730446
  Лобач-Жученко Марко Вовчок на Кавказе. / Лобач-Жученко. – Нальчик, 1976. – 183с.
730447
  Ільницька Луіза Іванівна Марко Вовчок у колі сучасників : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження / Ільницька Луіза Іванівна, Лобач-Жученко Борис Борисович. – Львов, 1983. – 143с.
730448
  Бернштейн М.Д. Марко Вовчок. / М.Д. Бернштейн. – Київ : Радянська школа, 1952. – 74с.
730449
  Засенко Алексей Елисеевич Марко Вовчок. (Жизнь, творчество, место в истории лит-ры) : Автореф... д-ра филол.наук: / Засенко Алексей Елисеевич; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
730450
  Баб"як П.Г. Марко Вовчок. 1833-1907 / П.Г. Баб"як. – Львів, 1969. – 51с.
730451
   Марко Вовчок. Бібліографічні та методичні матеріали. – Х., 1957. – 54с.
730452
   Марко Вовчок. Статті і дослідження. – К., 1957. – 360с.
730453
  Гаєвська Н. Марко Вовчок. Творчий доробок письменниці (до 180-річчя від дня народження)


  У статті йдеться про творчий шлях класика української літератури Марка Вовчка (Марію Олександрівну Вілінську).
730454
  Грицай М.С. Марко Вовчок. Творчий шлях / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа при КДУ, 1983. – 198с.
730455
  Зеров М. Марко Вовчок. Творчість // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 226-229. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
730456
  Томенко М. Марко Вовчок: "Фатальна жінка" української літератури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 11
730457
  Игнатова А. Марко Вовчок: лики свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268
730458
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 22/23. – С. 6- 11.
730459
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 92-95.
730460
  Ковалів Ю. Марко Вороний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
730461
  Димніч-Могила Марко Горбатий / Димніч-Могила. – Харків, 1929. – 57с.
730462
  Горбачук М.Л. Марко Григорович Крейн (до 100-річчя з дня народження) // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29.
730463
  Крутій Ю.С. Марко Григорович Крейн: видатний математик, людина, педагог / Ю.С. Крутій, В.Л. Цубенко // Механіка та математичні методи : науковий журнал / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; редкол.: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Сур"янінов М.Г. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 1, № 1. – С. 7-16. – ISSN 2618-0650
730464
  Преловська І. Марко Грушевський (1865—1938) — діяч на ниві українського православ"я // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 23-32. – ISSN 2413-7065
730465
  Голбковский Анатолий Марко из Монтерея : Музеи мира / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл., Карта
730466
  Єщенко М. Марко і марки : новела // 12. Антологія прози літературного угруповання "Свідки слова" : [зб. прозових творів] / [упоряд. Сергій Демчук ; ред. Юрій Буряк ; худож.: А. Чижевська, О. Дякович]. – Київ : Пенмен, 2016. – С 150-155. – ISBN 978-617-7443-00-0
730467
   Марко Ігорович Бажанов - один із фундаторів харківської школи кримінального права та процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 343-346. – ISSN 0132-1331
730468
  Дробот Н. Марко Кропивницький - батько українського театру // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 46-60


  Інтегрований дослідницько-пошуковий проект.
730469
  Новиков А. Марко Кропивницький - фундатор нового українського театру


  У статті йдеться про заснування М. Кропивницьким уславленого театру корифеїв (у сучасному розумінні першрго національного класичного театру), з початком діяльності якого розпочинається за великим рахунком історія українського професійного театру на ...
730470
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Симферополь, 1961. – 72с.
730471
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Київ, 1968. – 144с.
730472
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – К., 1985. – 150с.
730473
   Марко Кропивницький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-8137-97-6
730474
  Гіптерс З. Марко Кропивницький і західноукраїнська інтелігенція у справі економічної освіти дітей і дорослих другої половини XIX - початку XX ст.


  Попри відсутність держави, авторитарність системми освіти, прогресивні культурно-освітні діячі другої половини XIX -початку XX століть започаткували й підносили національне відродження Галичини на засадах торговельно-кооперативного шкільництва, ...
730475
  Смоленчук М.К. Марко Кропивницький і його рідний край / М.К. Смоленчук. – Київ, 1971. – 76 с.
730476
  Пилипчук Р. Марко Кропивницький і питання про початок українського професійного театру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 174-198. – ISSN 1997-4264


  У статті розглядається тривале дискусійне питання в українському театрознавстві про початок українського професіонального театру і ставлення М. Кропивницького до цього питання. Сьогодні побутують різні дати появи професіонального театру на українській ...
730477
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Новиков А.О. ; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 436 л. – Бібліогр.: л. 392-436
730478
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Новиков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
730479
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і Харківщина : розвідки, гіпотези, документи / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2000. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 966-7077-90-X
730480
  Вітер В. Марко Кропивницький на українському телеекрані / В. Вітер, Г. Криворчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 272-277. – ISSN 1997-4264
730481
  Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 11-
730482
  Лягущенко А. Марко Лукич Кропивницький - видатний організатор театральної справи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 218-225. – ISSN 1997-4264
730483
  Литвинська С. Марко Лукич Кропивницький - засновник театру світової слави : (до 170-річчя від дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 181-186. – ISBN 966-8126-27-0
730484
  Кирилюк Є.П. Марко Лукич Кропивницький / Є. Кирилюк. – Москва : Укрвидав ЦККП(б)У, 1943. – 12 с.
730485
   Марко Лукич Кропивницький : збірник статей, спогадів та матеріалів. – Київ, 1955. – 532 с.
730486
  Йосипенко М.К. Марко Лукич Кропивницький / М.К. Йосипенко. – К., 1958. – 324с.
730487
  Генов К. Марко Марчевски. / К. Генов. – София, 1961. – 108с.
730488
  Шкловский В.Б. Марко Поло / В.Б. Шкловский. – М., 1936. – 352с.
730489
  Дубровська Динара Марко Поло: презумпция невиновности : Великие путешественники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 106-122 : Фото, карта
730490
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Істоpична легенда / Олекса Стороженко ; [Ілюстрації акад. маляра Е. Ліпецького]. – Львів : Накладом Укр. Книгарні й Антикварні ; Друк. Ганіцький, Чернівці. – 132 с.
730491
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Українська лєгенда з 1648 р. / Олекса Стороженко. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1903. – 131, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. ; Сер. 1; Ч. 50)
730492
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : Істоpична легенда. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1918. – 110 с.


  Hа с. 3 епігpаф з укp. пpиказки
730493
  Стороженко О.П. Марко Проклятий / Олекса Стороженко. – Київ : Дніпро, 1989. – 622 с.
730494
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : вибр. твори / Олекса Стороженко. – Київ : Знання, 2014. – 207, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Скарби" ; № 6). – ISBN 978-617-07-0143-5
730495
  Мірчук П. Марко Проклятий та інші твори / Петро Мірчук. – Львів, 2003. – 64с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
730496
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма [у прозі] на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий Запоpожской Стаpины А.П. Стоpоженка: (С поpтpетом автоpа) / [Предисл. В. Бєлого]. – Одесса : Тип. Л. Hитче, 1879. – [2], VII, 170 с. : портр. – Авт. пред.. устан. по кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 3 / Уклад.: М. Пивоваpов та ін. - К., 1963. - Hа окp. аpк. поpтр. авт.- От. тит. стр. и пред. изд на руск., поэма - Изд. на укр. яз. в транслитерации симв. рус. яз. старой орф.
730497
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий запоpожской стаpины: (С поpтpетом автоpа) / А.П. Стоpоженко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1894. – 144 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 314)
730498
  Залізняк Б. Марко Роберт Стех: "Творчість - це впорядкування хаосу" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 215-217. – ISSN 08-68-4790-12


  "Доктор славістики і магістр інженерії – письменник Марко Роберт Стех. У Львові відбулося кілька зустрічей з Марком Робертом Стехом, визначним українським діаспорним літературознавцем, культурологом, письменником, телеведучим. Одна з них – 6 червня у ...
730499
  Преловська І. Марко Федорович Грушевський, єпископ УАПЦ (1865-1938) (до 150-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 339-349
730500
  Кучинський М.В. Марко Черемшина - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 6-10
730501
  Музичка А. Марко Черемшина / А. Музичка. – Х, 1928. – 280с.
730502
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1951. – 144с.
730503
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1974. – 253с.
730504
  Засенко О. Марко Черемшина : життя і творчість / Олекса Засенко. – Київ : Дніпро, 1974. – 256 с.
730505
  Лесин В.М. Марко Черемшина : (До 100-річчя від дня народження ) / В.М. Лесин. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.
730506
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина / О.Д. Гнідан. – К., 1985. – 167с.
730507
  Гнидан Е.Д. Марко Черемшина и народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 642 / Гнидан Е.Д. ; КГУ. – Киев, 1971. – 117 с.
730508
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина і народна творчість : Дис... канд. філол.наук: / Гнідан О.Д.; КДУ. – К., 1971. – 236л. – Бібліогр.:л.228-236
730509
  Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 398-431. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
730510
  Пеленський Є.Ю. Марко Черемшина. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1938. – 47с.
730511
   Марко Черемшина.. – Львів, 1955. – 22с.
730512
   Марко Черемшина.. – К., 1962. – 63с.
730513
   Марко Черемшина.. – Ужгород, 1964. – 40с.
730514
   Марко Якимович Варшавчик (1918-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 194-195 : Фото. – ISSN 0320-9466
730515
  Томазов В. Марковичі та Скоропадські зреклися Мазепи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 54-57
730516
   Марковников Владимир Васильевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 199-222. – ISBN 966-594-386-3
730517
   Марковніков Володимир Васильович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 106-123. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
730518
  Короткий В.А. Марковніков Володимир Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 275. – ISBN 966-06-0393-2
730519
  Нескромный В.Н. Марковская динамика многочастичных систем, взаимодействующих с бозонным термостатом : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Нескромный В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 10л.
730520
  Анисимов В.В. Марковские и полумарковские процессы / В.В. Анисимов. – Київ, 1986. – 88с.
730521
  Сильвестрова Э.М. Марковские конечные автоматы линейного типа и адаптивные системы обслуживания / Э.М. Сильвестрова. – Киев, 1974. – 56с.
730522
  Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б. Дынкин. – М., 1963. – 860 с.
730523
  Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1977. – 488с.
730524
  Шпак В.Д. Марковские процессы восстановления с внешними переходами, образующими полумарковский процесс / В.Д. Шпак. – Киев, 1973. – 56с.
730525
  Хант Джон Марковские процессы и потенциалы. / Хант Джон. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 278 с.
730526
  Майн Х. Марковские процессы принятия решений / Х. Майн. – М, 1977. – 175с.
730527
  Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием / Т.М. Лиггетт. – Москва : Мир, 1989. – 550 с.
730528
  Клименко А.В. Марковские разбиения для псевдоаносовских диффеоморфизмов поверхностей : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Клименко А.В. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 14 с. – Бібліогр.: 3 назви
730529
  Розанов Ю.А. Марковские случайные поля / Ю.А. Розанов. – М, 1981. – 256с.
730530
   Марковские случайные процессы и их применение. – Москва, 1985. – 91 с.
730531
   Марковские случайные процессы и их применения. – Саратов, 1980. – 124с.
730532
   Марковские случайные процессы и их применения в теории управления. – М, 1983. – 138с.
730533
  Турчин В.Н. Марковские цепи : основные понятия, примеры, задачи : учеб. пособие для студентов вузов / В.Н. Турчин, Е.В. Турчин. – Дніпропетровськ : ЛизуновПресс, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-2575-61-3


  У пр. №1708108 напис: Библиотеке мех.-мат. факультета КНУ имени Тараса Шевченка от авторов 13.05.2016
730534
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
730535
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Додатки: л. 117-132. – Бібліогр.: л. 110-116
730536
  Лебєдєв Є.О. Марковська модель вузла транкінгової мережі / Є.О. Лебєдєв, М.К. Шаріпова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 124-125
730537
  Глибовець М.М. Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком / М.М. Глибовець, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі було приведено модель, що дозволяє оптимізувати вартість проекту за наявності ризиків. Вона залежить від числа робіт, кількості і типу ресурсів, що необхідні для виконання певної роботи, в тому числі й затраченого часу при умові відсутності ...
730538
  Юркова О.В. Марковський Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 250-251. – ISBN 978-966-02-8345-9
730539
  Мішура Ю.С. Марковський процес / Ю.С. Мішура, К.В. Ральченко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 251-252. – ISBN 978-966-02-8345-9
730540
   Маркс - историк. – М., 1968. – 712с.
730541
   Маркс (Marx) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
730542
  Левиова С.З. Маркс в германской революции 1848-1849 годов / С.З. Левиова. – Москва, 1970. – 376с.
730543
  Лежнев М.Н. Маркс и Кант : (Критико-философская параллель) / [соч.] М.Н. Лежнева [псевд.]. – Николаев : Изд. П. Ковалева и Н. Осипова ; Тип. содерж Л.П. Белинским, 1900. – 89 с.


  Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов ... М., 1957. Т. 2. С. 115
730544
  Янчук И.И. Маркс и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х
730545
  Сафаров Г. Маркс и национально-колониальном вопросе / Г. Сафаров. – М., 1934. – 220с.
730546
   Маркс и некоторые вопросы международного рабочего движения XIX века. – Москва, 1970. – 481 с.
730547
   Маркс и революционное движение XIX века. – Л., 1934. – 260с.
730548
   Маркс и современная политическая теория. – Москва, 1986. – 125 с.
730549
  Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
730550
  Осборн П. Маркс и философия времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 15-32. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
730551
   Маркс и Энгельс - журналисты. – Ленинград, 1965. – 31 с.
730552
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс - организаторы Союза коммунистов / Е.П. Кандель. – Москва, 1953. – 302 с.
730553
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – М, 1966. – 880с.
730554
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 751с.
730555
   Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. – М., 1961. – 531с.
730556
  Танхилевич О. Маркс и Энгельс о крестьянстве / О. Танхилевич. – М - Л, 1928. – 152с.
730557
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс о реакционном прусачестве. / Е.П. Кандель, И.И. Прейс. – Москва, 1943. – 60 с.
730558
  Ломова М.И. Маркс и Энгельс о сломе буржуазного государства и замене его диктатурой пролетариата. : Автореф... наук: / Ломова М.И.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 31 с.
730559
  Крапп Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производительным трудом и политехническим образованием / Г. Крапп. – Москва, 1964. – 259с.
730560
  Мороз И.А. Маркс и Энгельс об общественно-политической и философской мысли России во второй поливине XIX века : Автореф... канд. филос.наук: / Мороз И.А.; КГУ. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
730561
  Букановский В.М. Маркс и Энегельс о принципах классификации наук и их применении в естествознании : Автореф... канд.наук: / Букановский В. М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. истор. философии. – Москва, 1950. – 33 л.
730562
  Попов П.М. Маркс і Енгельс про "Слово о полку Ігореві" / П.М. Попов, 1938
730563
  Крісенко М. Маркс і Енгельс про витоки російської політики: аналіз і застереження // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С.147-149. – ISSN 0320 - 8370
730564
  Кандель Е.П. Маркс і Енгельс про реакційне прусацтво. / Е.П. Кандель, І.І. Прейс. – Київ; Харків, 1944. – 63с.
730565
  Серебрякова Г.И. Маркс і Енгельс. / Г.И. Серебрякова. – К, 1986. – 667с.
730566
   Маркс К. и Энгельс Ф. о вопросах социальной диалектики. – Фрунзе, 1983. – 163с.
730567
   Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І. : Бібліографічний покажчик творів, випущених Політвидавом України в 1923-1984 рр. – Київ, 1985. – 120с.
730568
  Кулаев Максим Маркс как критик Вестфальского миропорядка. О работе "К еврейскому вопросу" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.83-96. – ISSN 0869-44435


  Статья М. Кулаева посвящена работе К. Маркса " К еврейскому вопросу ", написанной в 1843 году и представляет интерес в контексте современной политической теории, а также теории международных отношений.
730569
  Савельев М. Маркс о пролетарской революции и диктатуре пролетариата / М. Савельев, 1933. – 111с.
730570
  Лаптін П.Ф. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революці : Лекція для сдутентів-заочників / П.Ф. Лаптін. – К., 1949. – 24с.
730571
  Итон Дж. Маркс против Кейнса. Ответ на "Социализм" Герберта Моррисона / Дж. Итон. – М., 1958. – 125с.
730572
  Длугач Т.Б. Маркс сегодня // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-72. – ISSN 0235-1188
730573
  Смірнов І. Маркс та Енгельс про дитячу і юнацьку працю / І. Смірнов. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
730574
  Штепа К. Маркс, Енгельс і проблема античного способу продукції / К. Штепа. – К, 1934. – 109с.
730575
  Звіглянич О. Маркс, Енгельс, Ленін - творці наукового комунізму / О. Звіглянич. – Київ, 1963. – 60с.
730576
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 518с.
730577
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение / В.А. Дьяков. – Москва, 1968. – 192с.
730578
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и Польша / В.А. Дьяков, 1989. – 220с.
730579
  Колесников А.К. Маркс, Энгельс, Ленин о коммунистической партии / А.К. Колесников. – Москва, 1967. – 64с.
730580
  Шофман А.С. Маркс, Энгельс, Ленин об античном обществе : учебное пособие / А.С. Шофман. – Казань, 1971. – 270с.
730581
  Овсянников М.Ф. МАркс, Энгельс, Ленин об искусстве / М.Ф. Овсянников. – М, 1965. – 42с.
730582
   Маркс, Энгельс, Ленин, КПСС об управлении экономикой.. – Москва, 1979. – 344с.
730583
   Маркс. - Ленин. - ВКП(б). Тезисы. – Л., 1934. – 103с.
730584
   Маркс. Философия. Современность. – Москва, 1988. – 414 с.
730585
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Л., 1932. – 220с.
730586
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1934. – 352с.
730587
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1935. – 352с.
730588
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 5-е. – Москва, 1940. – 456с.
730589
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 6-е. – Ленинград, 1946. – 496с.
730590
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 190с.
730591
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0042-8744
730592
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня. Часть II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 0042-8744
730593
   Маркс: за и против. – М., 1991. – 79с.
730594
  Харчев А.Г. Марксизим-ленинизм о браке и семье / А.Г. Харчев. – М, 1959. – 39с.
730595
  Теряев Г.В. Марксизм-коммунизм о базисе и настройке / Г.В. Теряев. – М, 1954. – 40с.
730596
  Ломова М.И. Марксизм-ленинизм -- единственно научная идеология международного рабочего класса / М.И. Ломова. – Л., 1967. – 24с.
730597
   Марксизм-ленинизм - вечно живое, революционное учение, преобразующее мир. – М., 1984. – 112с.
730598
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
1, 2. – 1968. – 459, 256с.
730599
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
3. – 1968. – 352с.
730600
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
4. – 1968. – 447с.
730601
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
5. – 1968. – 447с.
730602
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
6. – 1969. – 383с.
730603
  Загладин В.В. Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение коммунистов всех стран / В.В. Загладин. – М., 1980. – 64с.
730604
   Марксизм-ленинизм - методологическая основа коммунистического воспитания молодежи. – М., 1983. – 174с.
730605
  Гольдман Г.Р. Марксизм-ленинизм - научная основа политики КПСС / Г.Р. Гольдман. – Л., 1969. – 16с.
730606
  Шабалина Е.Н. Марксизм-ленинизм - подлинно научная идеология, выражение коренных интересов трудящихся. / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1969. – 44с.
730607
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа научного мировоззрения. – Днепропетровск, 1971. – 192с.
730608
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа строительства коммунизма. – М., 1965. – 160с.
730609
  Киров С.М. Марксизм-ленинизм - это единственная наука, которая учит трудящихся побеждать своих врагов / С.М. Киров. – Л., 1934. – 32с.
730610
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм / С.М. Ковалев. – Москва, 1969. – 32с.
730611
  Константинов Ф.В. Марксизм-ленинизм в высшей школе / Ф.В. Константинов. – Москва, 1957. – 87с.
730612
  Климушев В.Я. Марксизм-ленинизм в действии / В.Я. Климушев. – Москва, 1961. – 32с.
730613
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности. – М.
1. – 1983. – 281с.
730614
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности (в свете решений XXVI съезда КПСС). – М.
2. – 1983. – 344с.
730615
  Фаталиев Х.М. Марксизм-ленинизм и естествознание. / Х.М. Фаталиев. – М, 1962. – 352с.
730616
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
1. – 1989. – 240с.
730617
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
2. – 1989. – 303с.
730618
  Гончарук Л.А. Марксизм-ленинизм и мелкобуржуазный псевдосоциализм / Л.А. Гончарук. – Л., 1985. – 119с.
730619
  Воробьев В.Ф. Марксизм-ленинизм и наука о литературе / В.Ф. Воробьев. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1971. – 202с.


  В первом разделе рассматривается эстетическая концепция основоположников марксизма и освещаются некоторые актуальные вопросы теории литературы. В последующих разделах автор говорит о вкладе В.И.Ленина в марксистскую науку о литературе, о развитии им ...
730620
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага, 1973. – 136с.
730621
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1. – 1974. – 104с.
730622
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2. – 1974. – 160с.
730623
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
3. – 1974. – 120с.
730624
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1(4). – 1975. – 144с.
730625
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2 (5). – 1975. – 160с.
730626
   Марксизм-ленинизм и переход к социализму народов Азии и Африки. – Москва, 1984. – 235 с.
730627
  Бабаева Н.П. Марксизм-ленинизм и питерские рабочие / Н.П. Бабаева, А.Я. Великанова, Г.С. Жуйков. – Л., 1977. – 368с.
730628
   Марксизм-ленинизм и проблемы мирового революционного движения. – М.
2. – 1970. – 184с.
730629
  Богомазов Г.Г. Марксизм-ленинизм и проблемы товарно-денежных отношений в период строительства социализма в СССР / Г.Г. Богомазов. – Л., 1974. – 144с.
730630
   Марксизм-ленинизм и реалии конца ХХ столетия. – М., 1988. – 397с.
730631
  Мелюхин С.Т. Марксизм-ленинизм и современная естественнонаучная картина мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1968. – 47с.
730632
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва, 1979. – 95с.
730633
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 198с.
730634
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 1. – 1982. – 319с.
730635
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва
Т. 2. – 1982. – 448 с.
730636
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва
Т. 3. – 1982. – 384с.
730637
  Несмелов О.В. Марксизм-ленинизм и стратегия мира / О.В. Несмелов. – Казань, 1970. – 344с.
730638
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм и формирование нового человека / С.М. Ковалев. – М, 1973. – 136с.
730639
  Лукачевский А.Т. Марксизм-ленинизм как воинствующий атеизм / А.Т. Лукачевский. – М., 1933. – 104с.
730640
  Кикнадзе Г.А. Марксизм-ленинизм о базисе и надстройке : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 15л.
730641
  Шенгелия Х.Д. Марксизм-ленинизм о возможности и действительности : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шенгелия Х.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 26 с.
730642
  Розанов Н.К. Марксизм-ленинизм о возможности перехода народв слаборазвитых стран к социализму, минуя капиталистическую стадию : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Н. К.; МГУ, Спициал. уч. сов. по ист. КПСС. – М., 1968. – 18л.
730643
  Мокров И.Ф. Марксизм-ленинизм о возникновении, развитии и преодолении противоречий между городом и деревней. : Автореф... канд. филос.наук: / Мокров И.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
730644
  Киладзе Д.К. Марксизм-ленинизм о возрастающей роли трудящихся масс в истории : Автореф... канд. фимлософ.наук: / Киладзе Д.К.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
730645
  Миронов Н.М. Марксизм-ленинизм о войне и армии / Н.М. Миронов. – Москва, 1954. – 47с.
730646
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1956. – 288с.
730647
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1957. – 287с.
730648
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1961. – 394с.
730649
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 3-е переработ. и доп. изд. – М., 1962. – 375с.
730650
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 4-е переработ. и доп. изд. – М., 1965. – 383с.
730651
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 5-е переработ. и доп. изд. – Москва : Военное издательство, 1968. – 391с.
730652
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1974. – 486с.
730653
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1983. – 288с.
730654
  Смирнов П.С. Марксизм-ленинизм о войне и мире / П.С. Смирнов. – М., 1968. – 143с.
730655
   Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. – М., 1955. – 220с.
730656
  Горелов Д.П. Марксизм-ленинизм о всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Горелов Д. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1954. – 18л.
730657
  Тарасов К.Е. Марксизм-ленинизм о всестороннем развитии человека как высшей цели коммунизма. / К.Е. Тарасов. – Москва, 1981. – 38с.
730658
  Сванидзе С.А. Марксизм-ленинизм о двух фазах коммунистического общества : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе С. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 37л.
730659
  Рахимбаев С.М. Марксизм-ленинизм о демократии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рахимбаев С.М.; МГУ. Философский факультет. – М., 1972. – 19л.
730660
   Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции. – М., 1984. – 382с.
730661
  Студеникин П.Я. Марксизм-ленинизм о единстве теории и практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Студеникин П.Я. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 18 с.
730662
  Архангельский Л.М. Марксизм-ленинизм о единстве языка и мышления. : Автореф... наук: / Архангельский Л.М.; Уральск. гос. унив. им.А.М.горького. Каф. диалектич. и историч. материализма. – Свердловск, 1953. – 16 с.
730663
  Керимов Д.А. Марксизм-ленинизм о закономерности развития государства и права при социализме / Д.А. Керимов. – Москва, 1981. – 80с.
730664
  Голубенко В.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях перехода от старого качества к новому качеству в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: / Голубенко В.П.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 16л.
730665
  Купченко И.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях развития народной революции в Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Купченко И.П.; Ленингир. гос. ун-т. – Л., 1953. – 20л.
730666
  Колобков В.В. Марксизм-ленинизм о закономерностях строительства социализма и коммунизма / В.В. Колобков. – Киев, 1964. – 36с.


  На обл. дарственная надпись от автора библиотеке КГУ
730667
  Джахая Л.Г. Марксизм-ленинизм о знании, истине и практике. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1961. – 83с.
730668
  Шарашенидзе И.В. Марксизм-ленинизм о конкретно-историческом подходе к общественным явлениям. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шарашенидзе И.В.;. – Тбилиси, 1950. – 18 с.
730669
  Хакбердыев М.Х. Марксизм-ленинизм о культуре и культурной революции : Автореф... канд.филос.наук: / Хакбердыев М.Х.; Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 18л.
730670
  Зеленецкий М.Н. Марксизм-ленинизм о культуре. / М.Н. Зеленецкий. – Л, 1957. – 82с.
730671
  Карпов В.А. Марксизм-ленинизм о культуре. Учеб. пособие в помощь изучающим первый раздел курса "Культурно-просветительная работа". / В.А. Карпов. – М., 1965. – 64с.
730672
  Нестерианова Е.П. Марксизм-ленинизм о материально-технической базе социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Нестерианова Е.П.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
730673
  Чугреев А.П. Марксизм-ленинизм о мирном сосуществовании социалистической и капиталистической общественных систем : Автореф... канд. филос.наук: / Чугреев А.П.; Ин-т философии и права Акад. наук БССР. – Минск, 1957. – 24л.
730674
  Кулиев А.А. Марксизм-ленинизм о морали : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1956. – 24л.
730675
  Трифоненков П.И. Марксизм-ленинизм о моральном факторе в современных войнах. : Автореф... канд. филос.наук: / Трифоненков П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
730676
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленинизм о научном предвидении : лекции, чит. на Всесоюзном совещании лекторов при ЦК ВКП(б) 1 сентября 1939 г. / Александров Г. – Москва : Политгиз, 1939. – 44 с. – (Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм)
730677
  Куценко В.И. Марксизм-ленинизм о научном предвидении общественных явлений : Автореф... канд. филос.наук: / Куценко В.И.; АОН при ЦК КПС. Каф-ра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
730678
  Копреева Т.Н. Марксизм-ленинизм о национально-колониальном вопросе. / Т.Н. Копреева. – Л, 1953. – 48с.
730679
  Гигашвили А.М. Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития и критика идеологии неоколониализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гигашвили А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
730680
  Тумур-Очир Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития отсталых стран к социализму. (На примере Монгольской Народной Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Тумур-Очир Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
730681
  Свирский В.А. Марксизм-ленинизм о необходимости и свободе и своеобразии их проявления в условиях советского общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Свирский В. А.; МВО СССР, ИПКП марск. лен. – Киев, 1956. – 20 с.
730682
  Веселов В.М. Марксизм-ленинизм о необходимости сочетания марксисткой партией легальных и нелегальных форм борьбы. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселов В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1954. – 15л.
730683
  Скрыпник В.Д. Марксизм-ленинизм о неразрывной связи языка и мышления. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скрыпник В.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
730684
  Притыцкая Т.И. Марксизм-ленинизм о партии нового типа. : Автореф... канд. ист.наук: / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1954. – 22л.
730685
  Синельников В.И. Марксизм-ленинизм о проблемах некапиталистического развития молодых национальных государств / В.И. Синельников. – Грозный, 1967. – 24с.
730686
   Марксизм-ленинизм о происхождении и классовой сущности религии. – М., 1959. – 38с.
730687
  Гурев Г.А. Марксизм-ленинизм о происхождении религии / Г.А. Гурев. – Москва, 1953. – 32с.
730688
  Сахаров С.И. Марксизм-ленинизм о происхождении христианской рилигии и ее классовой сущности : Автореф... канд. филос.наук: / Сахаров С. И.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1950. – 44 л.
730689
  Стрельников С.И. Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме / С.И. Стрельников. – Москва, 1966. – 35с.
730690
   Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме. – Москва, 1969. – 624с.
730691
  Даниелян М.С. Марксизм-ленинизм о противоположности между умственным и физическим трудом / М.С. Даниелян. – Ереван, 1957. – 211 с.
730692
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резевах пролетариата в социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гостев И. А.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 18л.
730693
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резервах пролетариата в социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: / Гостев И.А.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 270л. – Бібліогр.:л.I-XII
730694
  Лунев Г.К. Марксизм-ленинизм о путях преодоления религиозно-идеалистических пережитков в сознании людей. : Автореф... канд. филос.наук: / Лунев Г.К.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
730695
  Рекунов Ф.Н. Марксизм-ленинизм о путях преодоления существенного различия между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Рекунов Ф.Н. ; М-во культуры СССР, Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1953. – 16 с.
730696
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развити социалистической государственности в коммунистическое самоуправление : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ткаченко Л.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 14 с.
730697
   Марксизм-ленинизм о развитии общества. – М., 1964. – 64с.
730698
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развитии социалистической государственности в коммунистическом самоуправлении. : Дис... канд. философ.наук: / Ткаченко Л.П.; Измаильский гос. пед. ин-т. Каф. маркс.-лен. – Измаил, 1964. – 200л. – Бібліогр.:л.197-200
730699
  Занин В.А. Марксизм-ленинизм о революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : Автореф... канд. ист.наук: / Занин В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
730700
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм о религии и ее преодолении / П.Н. Федосеев. – М, 1941. – 43с.
730701
  Куликов И.Н. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления / И.Н. Куликов. – Харьков, 1955. – 76с.
730702
  Будилова Е.А. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления. / Е.А. Будилова. – Москва, 1955. – 68 с.
730703
  Каммари М.Д. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории / М.Д. Каммари ; АН СССР, Ин-т филисофии. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 408 с.
730704
  Пуховский Н.В. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в истории. / Н.В. Пуховский. – М., 1955. – 40с.
730705
  Акимов А.Б. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в современных войнах : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов А.Б.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
730706
  Кузин В.А. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в социальных революциях / В.А. Кузин. – М., 1963. – 63с.
730707
  Гак Г.М. Марксизм-ленинизм о роли народных масс и личности в истории / Г.М. Гак. – М., 1954. – 28с.
730708
  Ельмеев В.Я. Марксизм-Ленинизм о роли науки в развитии производит. сил социалистич. общества / В.Я. Ельмеев. – Л., 1959. – 31с.
730709
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 15л.
730710
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; М-во просвшения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1956. – 16л.
730711
  Мхитарян Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости : Автореф... канд. филос.наук: / Мхитарян Г.Е. – Ереван, 1953. – 23 с.
730712
  Мхитарянд Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мхитарянд Г.Е.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
730713
  Кухаренко Е.С. Марксизм-ленинизм о связи естествознания и техники при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Кухаренко Е.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1953. – 24 с.
730714
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм о сломе експлуататорской государственной машины / В.И. Разин. – Москва, 1964. – 52с.
730715
  Гринберг Г.М. Марксизм-ленинизм о социальном прогрессе как объективной закономерности : Автореф... канд. философ.наук: / Гринберг Г.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1967. – 22л.
730716
  Эвальдович И.Л. Марксизм-ленинизм о сущности и исторических формах брака и семьи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Эвальдович И.Л. ; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 20 с.
730717
  Хасан А.И. Марксизм-ленинизм о теории мирного сосуществования / Абед Идан Хасан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 59-64. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
730718
  Паркосадзе В. Марксизм-ленинизм о федерации / В. Паркосадзе. – Тбилиси, 1967. – 264с.
730719
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1956. – 47с.
730720
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1958. – 163с.
730721
  Алиев М.Г. Марксизм-ленинизм о характере скачков при переходе от старого качества к новому : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. Г.; МВО СССР, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 19л.
730722
  Старовойтов В.И. Марксизм-ленинизм о языке и мышлении : Автореф... канд. филос.наук: / Старовойтов В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. диалект. и ист. материализма. – Минск, 1955. – 15 л.
730723
  Изох В.Г. Марксизм-ленинизм об интернациональном долге : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Изох В.Г.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 23л.
730724
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм об истоках и характере войны / П.Н. Федосеев. – Сталинград, 1946. – 43с.
730725
  Титов С.Н. Марксизм-ленинизм об исторической преемственности и новаторстве в советком искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Титов С. Н.; МВО Ворон. ГУ. – Воронеж, 1954. – 17л.
730726
  Казаков Дмитрий Фролович Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Казаков Дмитрий Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 67 с. – Бібліогр.:с.63-67
730727
  Казаков Д.Ф. Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны. : Дис... доктор филолог.наук: / Казаков Д.Ф.; Военно-инженерная ордена Ленина краснознаменная академия им. В.В.Куйбышева. – Москва, 1974. – 316л. – Бібліогр.:л.1-29
730728
  Дубина К.К. Марксизм-ленинизм об общих закономерностях и своеобразии социалистической революции в различных странах / К.К. Дубина. – Київ, 1958. – 35с.
730729
  Трошин Д.М. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов науки. / Д.М. Трошин. – М., 1953. – 48с.
730730
  Паюсов С.П. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов развития общества : Автореф... канд.филос.наук: / Паюсов С.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
730731
  Андреев И.Д. Марксизм-ленинизм об обьективной, абсолютной и относительной истине / Андреев И.Д. ; Всесоюз. о-во по распрост. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
730732
  Дзюба Я.С. Марксизм-ленинизм об отечестве и его защите : Автореф... Доктора филос.наук: / Дзюба Я.С.; Военно-политич.Акад. – Москва, 1965. – 64л.
730733
  Журавлев В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания / В.В. Журавлев. – М., 1961. – 158с.
730734
  Холногорова М.Г. Марксизм-ленинизм об отношении коммунистов к непролетарским демократическим партиям в период строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Холногорова М.Г.;. – М., 1971. – 24л.
730735
  Маслин А.Н. Марксизм-ленинизм об уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. / А.Н. Маслин. – М., 1954. – 24с.
730736
  Ткачук В.Е. Марксизм-ленинизм об экономике, как главной базе развития коммунистического общества / В.Е. Ткачук. – К, 1969. – 40с.
730737
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение о государстве / В.И. Разин. – М, 1966. – 47с.
730738
  Чунаева А.А. Марксизм-ленинизма о необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Чунаева А.А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
730739
  Куценко В.І. Марксизм-ленінізм - володар дум передового людства / В.І. Куценко. – К., 1962. – 44с.
730740
   Марксизм-ленінізм - інтернаціональне вчення комуністів усіх країн. – К., 1964. – 28с.
730741
   Марксизм-ленінізм - прапор мільйонів у боротьбі за комунізм. – Київ, 1968. – 39с.
730742
   Марксизм-ленінізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
730743
  Гомоляко Г.М. Марксизм-ленінізм і релігія про особу / Г.М. Гомоляко. – К., 1974. – 46с.
730744
  Черненко К.У. Марксизм-ленінізм наукова основа політики КПРС / К.У. Черненко. – Київ, 1955
730745
  Александренко Г.В. Марксизм-ленінізм про державну федерацію / Г.В. Александренко; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АН УРСР, 1960. – 132с.
730746
  Безпальчий В.Ф. Марксизм-ленінізм про джерела та соціальний зміст релігії / В.Ф. Безпальчий. – К, 1961. – 42с.
730747
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетнік; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 54с.
730748
  Юдін П.Ф. Марксизм-ленінізм про культуру і культурну революцію. / П.Ф. Юдін, 1934. – 63с.
730749
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про лквідацію істотної відмінності між розумовою і фізичною працею : Філософський збірник №1 / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1954. – 35-58с. – Окремий відбиток
730750
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення : лекція, чит. на Всесоюзній нараді лекторів при ЦК ВКП(б) 1 вересня 1939 р. / Александров Г. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 43 с. – (Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм)
730751
  Леонов М.А. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / М.А. Леонов. – Київ-Харків, 1944. – 20с.
730752
  Гігашвілі А.М. Марксизм-ленінізм про некапіталістичний шлях розвитку / А.М. Гігашвілі. – Львів, 1968. – 43с.
730753
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – К., 1955. – 48с.
730754
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – Київ, 1956. – 47с.
730755
  Острянин Д.Х. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / Д.Х. Острянин. – Київ. – 27-38с.
730756
  Передерій В.Ф. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.Ф. Передерій, А.І. Клевцов. – Київ, 1954. – 35с.
730757
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.К. Танчер. – Київ, 1956. – 45с.
730758
  Тихонова Є.А. Марксизм-ленінізм про соціалістичну федерацію як централізовану демократичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-14. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются важнейшие положения марксизма-ленинизма, раскрывающие сущность и назначение социалистической федерации как средства теснейшего сплочения народов в борьбе за социализм и коммунизм. Основное внимание уделено неразрывной связи ...
730759
  Мартиненко П.Ф. Марксизм-ленінізм про суть конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 11-18. – (Серія права ; № 9)


  Выясняя определение сущности конституции в работах классиков марксизма-ленинизма, автор различает два аспекта в этом вопросе: сущность конституции государства с антагонистическими классами и без них. В первом случае государственно-правовые институты ...
730760
  Романова О. Марксизм-лєнінізм і єгиптологія: погляд із Києва // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 2-17
730761
  Романова О. Марксизм-лєнінізм і єгиптологія: погляд із Києва // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 21-34
730762
  Бичко І.В. Марксизм - це гуманізм // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
730763
  Пантин И.К. Марксизм : историческое самопознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.12-24. – ISSN 0042-8744
730764
  Петряев К.Д. Марксизм в борьбе против буржуазных концепций ХІХ в. об историческом процессе / К.Д. Петряев. – К.-Одесса, 1975. – 148с.
730765
  Гноевых А.В. Марксизм в освещении журнала "Русское богатство" в 1904-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0042-8779


  О периоде редакторства В. Г. Короленко в журнале "Русское богатство" и его взглядах на марксизм.
730766
  Оропай А.Ф. Марксизм в прогностическом и профетическом аспектах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
730767
  Покровский М.Н. Марксизм в программах трудовой школы / М.Н. Покровский. – М., 1924. – 24с.
730768
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – М, 1972. – 582с.
730769
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке : Маркс, Энгельс, Ленин и современность / П.Н. Федосеев. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1977. – 638с.
730770
  Покровский М.Н. Марксизм в школе / М.Н. Покровский. – М., 1925. – 31с.
730771
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм / Г.И. Патент. – Курган, 1971. – 92с.
730772
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Патент Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
730773
  Кун Б. Марксизм и борьба с социал-фашизмом / Б. Кун. – М., 1933. – 96с.
730774
  Бурмистров С.Л. Марксизм и веданта в современной Индии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
730775
  Федосеев П.Н. Марксизм и волюнтаризм / П.Н. Федосеев. – М, 1968. – 63с.
730776
  Ленин В.И. Марксизм и восстание : Советы постороннего / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 16с.
730777
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 14с.
730778
  Сухи И. Марксизм и гуманизм. Критика соврем. буржуазного псевдогуманизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухи И.; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1962. – 16 с.
730779
  Ярославский Е. Марксизм и дарвинизм / Е. Ярославский. – М, 1940. – 35с.
730780
  Платонов Г.В. Марксизм и дарвинизм / Г.В. Платонов. – Москва, 1958. – 40с.
730781
  Александер Дж. Марксизм и дух социализма: культурные истокиантикапитализма (1982) // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 3 (56). – С. 24-49. – ISSN 1029-8053
730782
  Раинко С. Марксизм и его критики / С. Раинко. – М, 1978. – 336с.
730783
   Марксизм и естествознание. – М., 1933. – 212с.
730784
  Бузгалин А.В. и др. Марксизм и институционализм: сравнительное исследование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
730785
  Мучаидзе Г.О. Марксизм и концепция партии / Г.О. Мучаидзе. – Тбилиси, 1977. – 271с.
730786
  Ковалев А.М. Марксизм и коренные общественные преобразования в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-90. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
730787
  Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия / М. Корнфорт. – Москва, 1968. – 456 с.
730788
  Селзам Г. Марксизм и мораль / Г. Селзам. – М, 1962. – 286с.
730789
   Марксизм и национальный вопрос. – М., 1923. – 192с.
730790
  Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 82 с.
730791
  Биола Ги Марксизм и окружающая среда / Биола Ги. – Москва, 1975. – 152с.
730792
  Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического / М.Н. Покровский, 1925. – с.
730793
  Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры / В.Г. Ревуненков. – Л., 1966. – 176с.
730794
   Марксизм и проблемы социально-экономической борьбы организованного пролетариата. – М., 1985. – 350с.
730795
   Марксизм и проблемы социального прогресса. – М., 1986. – 243с.
730796
   Марксизм и рабочее движение XIX века. Некоторые актуальные проблемы теории и истории. – Москва, 1988. – 566 с.
730797
   Марксизм и развитие советской педагогики. – Москва, 1986. – 256с.
730798
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 16с.
730799
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 16 с.
730800
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 16с.
730801
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1982. – 16с.
730802
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 16с.
730803
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 15с.
730804
  Луначарский А.В. Марксизм и религия / А.В. Луначарский. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни науке и технике ; 11 : Естествознание и религия)
730805
  Слободянюк С.С. Марксизм и религия о ценности личности. / С.С. Слободянюк. – М., 1971. – 32с.
730806
  Момджян Х.Н. Марксизм и ренегат Гароди. / Х.Н. Момджян. – М., 1973. – 192с.
730807
  Батудаев И.А. Марксизм и реформизм о революции и реформе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Батудаев И.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва, 1960. – 17с.
730808
   Марксизм и Россия. – М., 1990. – 284с.
730809
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1. – 2004
730810
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 2. – 2004
730811
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2004
730812
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2005
730813
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1/2. – 2006
730814
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3. – 2006
730815
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 4. – 2006
730816
   Марксизм и современные проблемы литературоведения. – М., 1984. – 231с.
730817
   Марксизм и страны Востока. – М., 1970. – 184с.
730818
  Хофман Д. Марксизм и теория "праксиса". / Д. Хофман. – М., 1978. – 334с.
730819
  Сэв Л. Марксизм и теория личности. / Л. Сэв. – М., 1972. – 582с.
730820
  Брюхов В.С. Марксизм и теория равновесия / В.С. Брюхов. – Москва, 1965. – 32с.
730821
  Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. / В.Н. Волошинов. – Ленинград, 1929. – 188с.
730822
  Патент Г.И. Марксизм и экзистенциализм / Г.И. Патент. – Челябинск, 1973. – 251с.
730823
  Кох Г. Марксизм и эстетика / Г. Кох. – Москва, 1964. – 752с.
730824
  Скригунюк М.І. Марксизм і плебсологія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 47-55. – ISSN 1563-3349
730825
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 12с.
730826
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1964. – 15 с.
730827
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 18с.
730828
  Мандат Р. Марксизм і політична економія М. Туган-Барановського // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 66-69
730829
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 28с.
730830
  Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи : історія комуніст. утопії / Анджей Валіцький ; пер. з пол. Дмитро Андрухів. – Київ : Всесвіт, 1999. – 509, [2] с. – Імен. покажч.: с. 503-509. – Бібліогр. в прим. в кінці підрозд. – ISBN 966-95607-3-X
730831
  Шульц Э.Э. Марксизм как религия революции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
730832
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 93с.
730833
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – Л, 1933. – 104с.
730834
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – М., 1934. – 94с.
730835
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – М., 1958. – 172с.
730836
  Гусейнов А.А. Марксизм о личности / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 31с.
730837
  Кэри Э. Марксизм о смысле человеческой жизни : Автореф... канд.философ.наук: / Кэри Э.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
730838
  Пищик Ю.Б. Марксизм об исторической природе религии / Ю.Б. Пищик. – К, 1983. – 104с.
730839
  Ленін В.І. Марксизм про державу / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 100с.
730840
  Жмудський О.З. Марксизм про перетворення науки в безпосередню продуктивну силу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
730841
  Кухарчук Д.В. Марксизм против мелкобуржуазного социализма : из истории идейн. борьбы в рабочем движении середины XIX в. / Д.В. Кухарчук. – М., 1985. – 126с.
730842
  Дмитрук А.А. Марксизм против оппортунизма. / А.А. Дмитрук. – Минск, 1971. – 160с.
730843
  Фритцханд М. Марксизм, гуманизм, мораль : избранные работы / М. Фритцханд. – Москва : Прогресс, 1976. – 316 с.
730844
  Мартиненко Т.К. Марксизм, дарвінізм і сучасна біологія / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1971. – 48с.
730845
   Марксизм, история философии, современность. – Тарту, 1985. – 237с.
730846
  Серени Э. Марксизм, наука, культура / Э. Серени. – Москва, 1952. – 155 с.
730847
  Штайгервальд Р. Марксизм, религия, современность / Р. Штайгервальд. – М., 1976. – 192с.
730848
   Марксизм: pro и contra. – М., 1992. – 333с.
730849
  Терещенко Ю.Д. Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Гегеля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 59-69. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
730850
  Филонов А.П. Марксиско-ленинское учение об обоществлении производства и его развитие в решениях XXII съезда КПСС : Автореф... канд. экон.наук: / Филонов А.П.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1963. – 22л.
730851
  Рожков В.П. Марксиство-ленинская партия и демократический характер социалистического управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рожков В. П.; БашкГУ. – Уфа, 1980. – 28л.
730852
  Деришев С.И. Марксисткая философия в Белоруссии в период социалистической индустриализации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Деришев С. И.; БГУ, Каф ист., филос. и логики. – Минск, 1966. – 23л.
730853
  Цхакая Н.М. Марксисткие газеты "Брдзола" и "Пролетарис Брздола" и их роль в пропаганде лениского-искровских идей : Автореф... канд. ист.наук: / Цхакая Н. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 18л.
730854
  Рожин В.П. Марксисто-Ленинская диалектика как философская наука : Автореф... докт. филос.наук: / Рожин В. П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 29л.
730855
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – М., 1987. – 62с.
730856
  Тугаринов В.П. Марксистская диалектика как теория познания и логика. / В.П. Тугаринов. – Л., 1952. – 32с.
730857
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни. : Дис... канд. философ.наук: / Божко Т.З.; КГУ им.Т.Шевченко. – Станислав, 1953. – 291л.
730858
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
730859
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
730860
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
730861
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – М., 1985. – 68с.
730862
  Габараев О.Ш. Марксистская критика материализма Фейербаха : Автореф... канд. философ.наук: / Габараев О.Ш.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 28 с.
730863
  Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера / Д. Льюис. – Москва, 1981. – 200 с.
730864
  Аникин Г.В. Марксистская литературная критика США на современном этапе : науч.-аналит. обзор / Г.В. Аникин ; АН СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН, 1976. – 40 с. – Библиогр.: с. 3
730865
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
730866
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
730867
  Петряков Г.В. Марксистская рабочая печать в годы нового революционного подъема. / Г.В. Петряков. – Москва, 1983. – 183с.
730868
  Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика / Ю.А. Харин. – Минск : Университетское, 1985. – 320с.
730869
  Петренко Елена Леонидовна Марксистская социально-философская традиция во втором Интернационале : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.02 / Петренко Елена Леонидовна; Ин-т теории и истории социализма ЦК КПСС. – М., 1991. – 59л.
730870
  Мамалуй А.П. Марксистская теория земельной ренты и её дальнейшее развитие В.И.Лениным / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1960. – 48с.
730871
  Дьердьне В Марксистская теория познания и современные представления о процессах воспитания : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Дьердьне В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 15л.
730872
  Подвойский И. Марксистская теория права / И. Подвойский. – М, 1925. – 182с.
730873
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
730874
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 1. – 1979
730875
  Грецкий М.Н. Марксистская философия в современной Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1984. – 183с.
730876
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание / Г. Герц. – Москва, 1982. – 447 с.
730877
  Белогуб В.Д. Марксистская философия как органическое единство диалектического и инаостранного материала : Дис... канд. философ.наук: / Белогуб В. Д.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра диалектического и исторического материадлизма естественных факультетов. – К., 1963. – 288л. – Бібліогр.:л.269-288
730878
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
730879
  Кувакин В.А. Марксистская философская мысль в США. / В.А. Кувакин. – М., 1980. – 168с.
730880
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
730881
  Архангельский Л.М. Марксистская этика / Л.М. Архангельский. – Москва, 1985. – 239с.
730882
  Наскинов Х.Т. Марксистская этика о смысле жизни : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Наскинов Х.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
730883
  Сковрцов В.К. Марксистские кружки в Казани в конце 80-х годов 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сковрцов В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 16л.
730884
  Грибанова Е.А. Марксистские кружки Самары в 90-х годах XIX века : Автореф... канд .ист.наук: / Грибанова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
730885
  Воронцов Г.В. Марксистский атеизм и его современные фальсификаторы / Г.В. Воронцов. – Москва, 1972. – 32с.
730886
  Гароди Р. Марксистский гуманизм : пять полемических очерков : пер. с фр. / Роже Гароди ; Пер. с фр. С.А. Эфирова, Г.Б. Агабекова ; Предисл. с. 5-32 и общ. ред. чл.-кор. АН СССР М.Т. Иовчука. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
730887
  Потылико Г.П. Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потылико Г.П.; Красноярск. гос. пед .ин-т. – Красноярск, 1975. – 24л.
730888
  Попов Г. Марксистский метод против марксистских концепций ("Политическое завещание" Г.В. Плеханова) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 0042-8736
730889
  Востриков А.В. Марксистский философский материализм : Курс лекций / А.В. Востриков; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – Москва : Б.и., 1955. – 192 с.
730890
  Даник Борис Васильевич Марксистско--ленинская философия - мировоззренческая основа формирования социалситического социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Даник Борис Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1979. – 19л.
730891
  Разин В.И. Марксистско--ленинское учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин, док. фил. наук. – Москва : Наука, 1979. – 64 с. – (Серия "Философия" ; № 8)
730892
  Губерский Л.В. Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. филос. гуманитарных фак. – Киев, 1975. – 180 л. – Бібліогр.:л.169-180
730893
  Кулиев Новруз Амиркулу оглы Марксистско-ленинская концепция истины и критика ее фальсификаторов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиев Новруз Амиркулу оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
730894
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методич. аспект.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – л.
730895
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.150-175
730896
  Дащенко Ирина Генадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значения для формирования разумных потребностей (методич. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Генадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
730897
  Котикова Д.Д. Марксистско-ленинская критика государственно-правовых концепций анархизма : Автореф... канд. юрид.наук: / Котикова Д.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
730898
  Завьялов Ф.Н. Марксистско-ленинская методология в дореволюционной статистике России / Ф.Н. Завьялов. – Саратов, 1990. – 194с.
730899
  Мигирин В.Н. Марксистско-ленинская методология и лингвистика / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1974. – 152с.
730900
  Мочалов Л.В. Марксистско-ленинская оценка / Л.В. Мочалов. – М, 1976. – 88с.
730901
  Анспак Я.И. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в Латвии, 1893-1917 / Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучка ; Я.И. Анспак. – Рига : Зинатне, 1981. – 239 с. – Библиогр. в примеч.: с. 221-237
730902
  Личук Т.Г. Марксистско-ленинская политическая иделогия и формирование коммунистического отношения к труду : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Личук Т.Г. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
730903
  Лаверычев Г.Ф. Марксистско-ленинская политическая идеология и научное руководство строительством коммунизма в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Лаверычев Г.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 20 с.
730904
  Узбекова Г.Х. Марксистско-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
730905
  Пулатов Х. Марксистско-ленинская социологическая мысль в Узбекистане (1918-1936 годы). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Пулатов Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории маркс.-лен. философии. – Л., 1973. – 19л.
730906
  Абдуллаев М.А. Марксистско-ленинская теория государства : (лекция, прочитанная для заочников) / М.А. Абдуллаев ; Дагест. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 18 с.
730907
  Куликов К.Н. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата и ее претворение в победе Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
730908
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
730909
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
730910
   Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание. – Москва
5. – 1980. – 16с.
730911
  Дегтярева Зинаида Сергеевна Марксистско-ленинская теория интересов и материальная заинтересованность в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дегтярева Зинаида Сергеевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
730912
  Косяченко Г. Марксистско-ленинская теория капиталистического воспроизводства. / Г. Косяченко. – М., 1939. – 95с.
730913
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1955. – 39 с.
730914
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
730915
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
730916
  Горовский Ф.Я. Марксистско-ленинская теория нации и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – К, 1985. – 363с.
730917
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
730918
  Кузнецов П.А. Марксистско-ленинская теория перерастания демократической революции в социалистическую и дальенейшее развитие этой теории в третьей программе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов П.А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
730919
  Малютин П.К. Марксистско-ленинская теория познания - основа обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Малютин П.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
730920
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
730921
  Андреев И.Д. Марксистско-ленинская теория познания и современная наука / Андреев И.Д. ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : [б. и.], 1967. – 63 с. – Библиогр. в конце книги (15 назв.). – (В помощь лектору : научн.-метод. совет по пропагенде философ. знаний)
730922
  Брыхнач В. Марксистско-ленинская теория революции и опыт социалистической Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Брыхнач В.; Акад. общ. наук пир ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1963. – 16л.
730923
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
730924
  Петрухин А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
730925
  Попов А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и различие формы перехода от капитализма к социализму. / А.А. Попов. – Л, 1957. – 88с.
730926
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – Москва, 1972. – 80с.
730927
  Конык Г.К. Марксистско-ленинская философия-методология естественных и общественных наук. / Г.К. Конык. – Киев, 1967. – 40с.
730928
  Вдовиченко Г.Г. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1971. – 36с.
730929
  Крапивин В.В. Марксистско-ленинская философия / В.В. Крапивин. – Москва, 1979. – 270с.
730930
  Коршунова Л.С. Марксистско-ленинская философия / Л.С. Коршунова, И.В. Костикова. – Москва, 1979. – 88с.
730931
  Ганусевич Г.А. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Ганусевич Г.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии и логики. – Минск, 1967. – 19л.
730932
  Клецков А.Г. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в период установления и укрепления Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Клецков А.Г.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 18л.
730933
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – Москва, 1974. – 64с.
730934
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – М., 1982. – 479с.
730935
  Долгих Ф.И. Марксистско-ленинская философия о материальном единстве мира и современное естествознание / Канд. филос. наук Ф.И. Долгих ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с.
730936
  Штейнберг В.А. Марксистско-ленинская философская мысль в Латвии в начале ХХ века. (П.Стучка, Ф.Розинь, Я.Янсон, П.Дауге, Я.Берзинь). 1900-1917. : Автореф... доктор филос.наук: / Штейнберг В.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1961. – 45л.
730937
  Дубко Е.Л. Марксистско-ленинская эктика / Е.Л. Дубко. – Москва, 1983. – 110с.
730938
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
730939
  Товмасян С.С. Марксистско-ленинская эстетика о критерии идейно-художественной оценки произведений искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Товмасян С.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 18 л.
730940
  Джохадзе Н.И. Марксистско-ленинская эстетика о художественном времени в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Джохадзе Н.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
730941
  Анисимов Ф С. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Этика как философская наука. – 1972. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65
730942
  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
Ч. 2 : Социальная сущность, структура и функции морали. – 1973. – 130 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-129
730943
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
730944
  Степанян С.С. Марксистско-ленинские принципы интернационализма в деятельности КПСС. : Автореф... канд.ист.наук: / Степанян С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
730945
  Шолом Ф.Я. Марксистско-ленинские принципы исследования и освещения русско-украинских литературных взаимосвязей XVI-XVIII вв. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 40-45
730946
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
730947
  Когер К.Б. Марксистско-ленинский подлход к соревнованию и опыт партийного руководста социалистическим соревнованием в промышленности Эстонской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когер К.Б.; Ин-т.ист.партии при ЦК КП Эстонии филиал ин-та. – Таллин, 1970. – 32л.
730948
  Солноки Я. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии и борьба ВСРП за последовательное его проведение в Венгрии. : Автореф... канд. филос.наук: / Солноки Я.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 14л.
730949
  Кабанов А.Т. Марксистско-ленинский принцип связи пропаганды с жизнью в действии / А.Т. Кабанов. – Москва, 1970. – 176с.
730950
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе : Автореф... Кад.ист.наук: / Логвинов Н.В.; М-во культуры СССР. – Киев, 1954. – 20л.
730951
  Александров Н.Ф. Марксистско-ленинское воспитание коммунистов в системе партийного просвещения в период между ХХ и ХХI съездами КПВВ (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Александров Н. Ф.; Ак. обществ. наук при УК КПСС, каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
730952
   Марксистско-ленинское методологическое наследие и современная наука. – М, 1989. – 258с.
730953
  Мачадо Альфонсо Херадо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херадо; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1985. – 197л. – Бібліогр.:л.177-197
730954
   Марксистско-ленинское мировоззрение : сущность, пути формирования. – Минск, 1986. – 350с.
730955
  Шугуров А.Ф. Марксистско-ленинское мировоззрение и социалистический патриотизм. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугуров А.Ф.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
730956
  Айрапетян М.Э. Марксистско-ленинское научное предвидение в области международных отношений / М.Э. Айрапетян ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1961. – 35 с. – (Материал в помощь лектору)
730957
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
730958
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
730959
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Вологда, 1957. – 88с.
730960
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
730961
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
730962
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
730963
  Ойзерман Т.И. Марксистско-ленинское понимание свободы / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1967. – 64с.
730964
  Демчук П.А. Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
730965
  Демчук Павел Алексеевич Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Дис... канд. филос.наук: / Демчук Павел Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1980. – 167л.
730966
  Винцер Р. Марксистско-ленинское понимание счастья и некоторые вопросы воспитания молодежи в ГДР. : Автореф... канд. филос.наук: / Винцер Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 19л.
730967
  Мкртчян Г.А. Марксистско-ленинское понимание цели. : Автореф... канд. филос.наук: / Мкртчян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
730968
  Гаибов Наим Марксистско-ленинское понятие прекрасного и его воплощение вузбекской советской поэзии : Автореф... канд. филос.наук: / Гаибов Наим; АН УзССР. ин-т философии и права. Сектор этики и эстетики. – Ташкент, 1965. – 21л.
730969
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
730970
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1952. – 32с.
730971
  Сеидов Р.Н. Марксистско-ленинское учение о возможности и действительности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сеидов Р.Н.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1951. – 24 с.
730972
   Марксистско-ленинское учение о войне и армии. – М, 1984. – 335с.
730973
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
730974
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о государстве / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 32с.
730975
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
730976
  Мальцев В.И. Марксистско-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – Москва, 1958. – 72с.
730977
  Мамалуй А.П. Марксистско-ленинское учение о земельной ренте и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1965. – 156 с.
730978
  Вишняков А.С. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / А.С. Вишняков. – Москва, 1962. – 72с.
730979
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 28с.
730980
  Касавина Г.З. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – Москва, 1963. – 48с.
730981
  Кивенко В.Д. Марксистско-ленинское учение о критике и самокритике : Автореф... канд. философ.наук: / Кивенко В.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
730982
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко. – М., 1966. – 76с.
730983
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
730984
  Торопков А.А. Марксистско-ленинское учение о переходе количественных изменений в коренные, качественные изменения в развитии природы и общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Торопков А.А.; АН АзССР. Ин-т истории и философии. – Баку, 1954. – 14л.
730985
  Костромеев Г.А. Марксистско-ленинское учение о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьнства : Автореф... канд. ист.наук: / Костромеев Г. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1954. – 20л.
730986
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Брегеда А.Е. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
730987
  Тимофеев В.Д. Марксистско-ленинское учение о свободе совести / В.Д. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
730988
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
730989
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – М., 1955. – 76с.
730990
  Биккенин Н.Б. Марксистско-ленинское учение об идеологии. / Н.Б. Биккенин. – Москва, 1976. – 64с.
730991
  Напреев М.Л. Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях и историческое исследование : Автореф... канд. филос.наук: / Напреев М.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
730992
  Притыцкая Т.И. Марксистско-ленинское учение об организационных принципах партии и современность. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.59
730993
  Куличенко М.И. Марксистско-ленинское учение по национальному вопросу и современность / М.И. Куличенко. – М., 1972. – 80с.
730994
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
730995
   Марксистское искусствознание и В.М.Фриче. – М, 1930. – 211с.
730996
  Фохт У.Р. Марксистское литературоведение / У.Р. Фохт. – Л.-М., 1930. – 64с.
730997
  Шимина А.Н. Марксистское понимание конкретности истинного знания и его методологическое значение для дидактики : Автореф... кандидата философ.наук: / Шимина А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 21л.
730998
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
730999
  Капранов В.А. Марксистское понятие смысла жизни : Автореф... канд. филос.наук: / Капранов В.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 19л.
731000
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,