Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
730001
  Кульматова Н.С. Методика вдосконалення картографічного дизайну // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 40-45. – ISBN 966-7650-87-1
730002
  Мазулевський Олег Євгенович Методика вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Мазулевський О. Є.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
730003
  Усенко Л.М. Методика вдосконалення податкового планування на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.417- 422. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
730004
  Бруханський Л. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
730005
  Неманова Раиса Петровна Методика взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности на начальном этапе языкового вуза. (русский язык как иностранный) : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Неманова Раиса Петровна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – л.
730006
  Серова Т.С. Методика взаимосвязанного обучения устной речи и чтению на иностранном языке в техническом вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Серова Т.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1970. – 26л.
730007
  Войнаренко М. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості : економіка підприємства / М. Войнаренко, Л. Юрчишена // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
730008
  Жук О.Г. Методика вибору параметрів сигналу засобів радіозв"язку в умовах імітаційних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 27-32
730009
  Берестов Д.С. Методика вибору проектних альтернатив системи захисту інформації в автоматизованій системі відомчого призначення на основі ієрархічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Берестов Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
730010
  Холод Б.І. Методика вибору та обгрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу / Б.І. Холод, О.В. Дашевська // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354


  У статті розглянуто проблеми стратегічного управління вузом. Автор пропонує методику стратегічного управління вузом, що базується на використанні концепції життєвого циклу організації. Ця методика включає практичний інструментарій формування, вибору та ...
730011
  Трохимець В.М. Методика вивчений розподілу і поведінки зоопланктону та молоді риб у прибережній зоні водойм / В.М. Трохимець, В.Р. Алексієнко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-26. – (Біологія ; Вип. 34)


  Розроблено оригінальну конструкцію пасток і представлено нову методику лову зоопланктону та молоді риб, для вивчення їх видового складу, розподілу та поведінки у прибережних ділянках водойм.
730012
  Сторубльов О.І. Методика вивчення алгоритмів автоматичного захоплення та супроводу повітряних об"єктів у пристроях обробки радіолокаційної інформації / О.І. Сторубльов, І.А. Рєзніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Предметом данної статті є опис алгоритмів автозахоплення та автосупроводу об"єктів, на основі яких функціонують пристрої обробки радіолокаційної інформації. Алгоритми вивчаються з погляду розробки та створення комплексу програмних засобів для ...
730013
  Кудирко Василь Методика вивчення властивостей географічної карти в шкільних географічних курсах : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр. 15 назв
730014
  Плющай О.І. Методика вивчення динаміки магнітного потоку за допомогою магнітного підвісу / О.І. Плющай, О.А. Кордюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 435-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано методику вивчення втрат енергії ротором, підвішеному за допомогою високотемпературних надпровідників (ВТНП). Розглянуті такі динамічні характеристики ротора як фаза обертання ротора, частота обертання ротора, втрачаєма енергія та ...
730015
  Балик Надія Романівна Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балик Надія Романівна; Укр. держ. пед. ун-т. – К., 1995. – 24л.
730016
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання іх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1954. – 52с.
730017
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання їх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології,господарське значення.
730018
  Степанець А.В. Методика вивчення лексики та фразеології в школі : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 8-19


  Мета навчання лексикології полягає в поглибленні учнями кількісного й якісного складу української лексики, шляхів і джерел її збагачення, функціонуванні лексичних одиниць у різних стилях мовлення.
730019
  Черниш Н. Методика вивчення ліричного твору у біографічному, ісмторичному та загальномистецькому контекстах (5-7 класи) // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 263-268. – ISSN 2077-1827
730020
  Кудирко Василь Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об"єктивного географічного образу території : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 33-36. – Бібліогр.: 12 назв
730021
  Середенко Е.В. Методика вивчення сільськогосподарських тварин у курсі зоології / Е.В. Середенко. – К, 1965. – 142с.
730022
  Паламар С. Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури"
730023
  Апанасенко В.Д. Методика вивчення та застосування механізмів емоційно-вольової регуляції як засіб розв"язання проблеми формування особистості військовослужбовця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про необхідність системного використання психологічних засобів впливу на емоційний стан людини та передбачає загальну методику організації практичного вивчення запропонованої проблеми.
730024
  Коляда І. Методика вивчення теми "Модернізація суспільного життя Наддніпрянщини на початку XX ст." : Історія України .10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (119/120). – С. 24-28
730025
  Коляда І. Методика вивчення теми "Створення українських політичніх партій у Наддніпрянській Україні" : Історія України, 10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 18-26
730026
  Коляда І. Методика вивчення теми "Формування індустріального суспільства Наддніпрянської України в складі Російської імперії на початку XX ст." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 25-31
730027
  Коляда І. Методика вивчення теми: Наддніпрянська Україна в період 1907-1914 рр. (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 27-36


  Фото: Кінна поліція біля Університета Св. Володимира у Києві під час студентських протестів 1910 р.
730028
  Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 28-36. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена формуванню системи народознавчо-літературознавчих та пізнавально-пгошукових ознак і понять під час вивчення ук5раїнської літератури у школі
730029
  Дідовець Ю.С. Методика виділення річкових басейнів за допомогою ГІС-технологій на прикладі басейну р. Тетерів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 70-73
730030
  Рєзнікова О.С. Методика визначення агромаркетингової стратегії для кожної стадії життєвого цикла товару // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 238-241. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
730031
  Бугаєвський Г.М. Методика визначення дійсного руху коливальних систем / Г.М. Бугаєвський, Є.В. Літвінова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-73. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Запропонована комплексна методика визначення дійсного руху коливальних систем (детального дослідження реакції споруди та грунта на механічну дію), яка включає методики проведення спостережень за допомогою інженерно-сейсмометричного вимірювального ...
730032
  Чаленко О.Ю. Методика визначення економічного потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
730033
  Черевко Г.В. Методика визначення ефективності агротуристичної діяльності / Г.В. Черевко, І.В. Черевко, Г.І. Шішечко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.39-45. – ISSN 2221-1055
730034
  Дубневич Ю. Методика визначення ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби / Ю. Дубневич, Д. Черевко // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
730035
  Коротін С.М. Методика визначення ефективності застосування керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря" ближньої дії по повітряним цілям // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 36-45. – ISSN 2309-7647
730036
  Однорог М.А. Методика визначення ефективності інвестиційного забезпечення на сучасному етапі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 7-10
730037
  Волик Н.Г. Методика визначення ефективності управління хеджевим портфелем банку / Н.Г. Волик, З.М. Саліхова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 203-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
730038
  Невзоров Андрій Володимирович Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Невзоров А.В.; КНУТШ Військовий Інститут. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
730039
  Герасименко В.Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг / В.Г. Герасименко, В.Я. Павлоцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 157-163. – ISSN 1562-0905
730040
  Браун В.О. Методика визначення коефіцієнтів демпфірування плаваючої машини на мілководді / В.О. Браун, С.О. Пашков, О.М. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – Бібліогр.: С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній статті приводиться методика розрахунку коефіцієнту демпфірування при вертикальних коливаннях плаваючої машини на мілководді, та встановлення залежностей амплітудно-частотних характеристик ПМ від відносних величин. Метою даної статті є ...
730041
  Ващук Б.Л. Методика визначення компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 269-281. – (Юридична ; Вип. 1)
730042
  Грицишин Н. Методика визначення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 314-322. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
730043
  Гладкий О.В. Методика визначення меж моноцентричних господарських агломерацій // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 53-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
730044
  Цільмак О.М. Методика визначення мотиву та мети злочинного діяння за допомогою методу "багатовимірних матриць" підчас досудового розслідування злочинів проти життя та здоров"я особи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 129-135. – ISSN 2306-9082
730045
   Методика визначення об"єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5 / В.А. Лозинський, В.І. Нікулішин, К.Р. Третяк, Є.О. Шило // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 64-82 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISSN 0130-1039
730046
  Козик В.В. Методика визначення оптимального моменту переходу на випуск інноваційного виду продукції / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 286-291 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
730047
  Зайцев С.І. Методика визначення оптимальної структури малого бізнесу в регіоні : маркетинг і бізнес / С.І. Зайцев, О.В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 95-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
730048
  Буяло О.В. Методика визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання при впливі дестабілізуючих факторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 6-9


  У статті запропонований методичний підхід для визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання в умовах впливу на цей процес різних дестабілізуючих факторів. Отримані результати дозволяють раціонально планувпти використання ...
730049
  Баженова О.В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-9
730050
   Методика визначення параметрів джерела (точкового та розподіленого) за даними обмеженої кількості сейсмічних станцій / Д.В. Малицький, Д О. Павлова Грицай, О.А. Муйла, О.О. Асташкіна, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1684-2189
730051
  Легеза В.П. Методика визначення параметрів настройки кульового гасителя коливань із лінійно-в"язким опором / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для віброзахисної системи "кульовий гаситель - рухоме несуче тіло" з використанням двох критеріїв якості визначено необхідні параметри настройки гасителя.
730052
  Бодюк А.В. Методика визначення платежів за використання природно-промислових ресурсів : Монографія / А.В. Бодюк. – Київ, 2001. – 211с. – ISBN 966-646-042-4
730053
  Стадник М.Я. Методика визначення потенціалу міжнародної діяльності підприємства на ринках високотехнологічної та інноваційної продукції : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 126-131 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
730054
  Бацамут В.М. Методика визначення пріоритетів районів оперативних дій для сил Національної гвардії України при виникненні у державі надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 56-63. – ISSN 2078-7480
730055
  Ганзюк С.М. Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 69-70
730056
   Методика визначення психологічної готовності до ризику військовослужбовців / О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, І.І. Приходько, Н.В. Юр"єва // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 77-88. – ISSN 2078-7480
730057
  Зінчик А.Г. Методика визначення раціональних класів вантажопідйомності автомобільних транспортних засобів підрозділів забезпечення збройних сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 28-33


  У статті подано основні етапи методики визначення раціональних класів вантажопідйомності автомобільних транспортних засобів підрозділів забезпечення Збройних сил України та, у формалізованому вигляді, подано приклад вирішення завдання формування ...
730058
  Рачок Р.В. Методика визначення раціональних маршрутів підрозділів швидкого реагування прикордонного відомства // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 266-271. – ISSN 2075-0781


  "Вдосконалена методика визначення раціональних маршрутів підрозділів швидкого реагування прикордонного відомства. Автором запропонований метод визначення залежності між швидкісними характеристиками транспортних засобів і значеннями елементів маски ...
730059
  Головань О.М. Методика визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 84-94. – ISSN 2078-7480


  "Подано методику визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки. Методика комплексно враховує: динаміку і складність оперативної ...
730060
  Пустовєтов В.М. Методика визначення раціонального складу сил та засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів / В.М. Пустовєтов, С.О. Пашков, А.Г. Зінчик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 68-76


  "Методика визначення раціонального складу сил і засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів" Для раціоналізації складу сил і ...
730061
  Яценко А.Д. Методика визначення рекреаційних навантажень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 322-326. – Бібліогр.: 4 назв.
730062
  Рогов П.Д. Методика визначення рівнів загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері / П.Д. Рогов, М.А. Малахов, Л.В. Бухало // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 143-147


  Розглянуто можливість оцінки елементів інформаційної безпеки України у воєнній сфері в умовах інформаційної протидії. Аналізуються рівні виникнення ймовірних загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері на основі використання інформації про засоби ...
730063
  Сорока Л.М. Методика визначення рівня економічної безпеки підприємства / Л.М. Сорока, М. Іваненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 102-106. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
730064
  Куцина І.А. Методика визначення рівня обслуговування пішоходів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 154-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
730065
  Матвійчук Л.О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
730066
  Шпотенко В.Д. Методика визначення розміру плати за навчання студентів вищих навчальних закладів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 43-50 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
730067
  Катеринчук І.С. Методика визначення своєчасності маневру та вибору раціональних маневрених можливостей підрозділів органів охорони державного кордону в умовах перешкод / І.С. Катеринчук, Г.І. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 137-142


  У статті наведено методику вибору раціональних умов реалізації маневрених можливостей прикордонних підрозділів. яка ґрунтується на використанні методу динамічного програмування. Методика, на відміну від існуючих, враховує очікуваний час маневру по ...
730068
  Ковнатський М.П. Методика визначення соматотипу за домінуючою ознакою / М.П. Ковнатський, П.М. Мироненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розроблено принципово новий підхід до проблеми визначення соматотипу тіла людини, в основу якого покладено визначення домінуючої ознаки будови тіла. Визначені головні антропометричні параметри кістякового та м"язового компонента (мезоморфії), який ...
730069
  Четверіков Б. Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками / Б. Четверіков, Н. Ковальчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 124-128 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1819-1339
730070
  Богданов С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Богданов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
730071
  Щербань М.І. Методика визначення темперетури повітря в елементах ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 22-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 19)
730072
  Міхно О.Г. Методика визначення технологічної складності процесу векторизації картографічних матеріалів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 13-22
730073
  Старовєров В.С. Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій : геодезія / В.С. Старовєров, О.В. Адаменко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-12 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
730074
  Хоптар А. Методика визначення тропосферних параметрів із сумісних даних GNSS і SLR спостережень // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 51-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
730075
  Вишнівський В.В. Методика визначення умов прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів / В.В. Вишнівський, Ю.В. Каменчук, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 377-380


  Запропоновано методику визначення зон прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів з урахуванням тактичних властивостей місцевості, метеорологічних умов і характеристик ґрунтового покриву, які залежать від сезонно-метеорологічних ...
730076
  Коришко Н.Є. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
730077
  Макаренко М.І. Методика визначення цінової нестабільності як загрози економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 130-133
730078
  Дубинчук О.С. Методика викладанная алгебри в 7-9-х классах / О.С. Дубинчук. – К, 1991. – 252с.
730079
  Пчолко О.С. Методика викладання арифметики в початковій школі / О.С. Пчолко. – К, 1947. – 318с.
730080
  Кузнецова В.І. Методика викладання біології : практикум / В.І. Кузнецова. – Київ : Вища школа, 1993. – 159 с. : табл.
730081
  Всесвятський Б.В. Методика викладання ботаніки в середній школі / Б.В. Всесвятський, В.Н. Вутетіч. – Изд. 2-е. – Київ, 1939. – 312с.
730082
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.2. – 1967. – 392с.
730083
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.1. – 1968. – 392с.
730084
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.3. – 1970. – 100с.
730085
  Нікітенко В.О. Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 170-181. – ISSN 2072-1692
730086
  Левицька Н. Методика викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ Наддніпрянщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 205-211


  На основі архівних джерел та літератури аналізується методика викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ Наддніпрянщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) Подається та характеризується структура науково-методичного забезпечення навчального ...
730087
  Аксьонова О.В. Методика викладання економіки : Навчальний посібник / О.В. Аксьонова; МОУ. Київськ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1998. – 280с. – ISBN 966-574-190-Х
730088
  Ковальова К.І. Методика викладання економіки в школі : навч. посібник / К.І. Ковальова, В.В. Ковальов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2012. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-2609-22-6
730089
  Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін : навчальний посібник для викладачів і студентів / О.В. Аксьонова ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 708 с. – ISBN 966-574-871-8
730090
  Поданчук В.Д. Методика викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ : Радянська школа, 1959. – 269с.
730091
  Риков М.О. Методика викладання зоології / М.О. Риков. – Київ, 1952. – 296с.
730092
  Яхонтов О.О. Методика викладання зоології. / О.О. Яхонтов, К.О. Фльорова. – К., 1958. – 484с.
730093
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 13. – 1984. – 120 с.
730094
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 14. – 1985. – 128 с.
730095
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 15. – 1986. – 104 с.
730096
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 16. – 1987. – 120 с.
730097
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 17. – 1988. – 126 с.
730098
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 18. – 1989. – 118 с.
730099
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 19. – 1990. – 127 с.
730100
   Методика викладання іноземних мов. – Київ
№25. – 1996
730101
   Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі : практикум для студентів спец. 8.02030304 "Переклад" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О.В. Ковтун, А.Г. Гудманян]. – Київ : НАУ, 2015. – 86, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 86 та наприкінці теми
730102
   Методика викладання іноземних мов у вищій школі. – Київ, 1971
730103
   Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид. випр. і перероб. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328с. – ISBN 966-7043-45-2
730104
   Методика викладання історико-журналістських дисциплін і професійні потреби : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної наукової конференції "Журналістика 2008: українське журналістикознавство, освіта, термінологія і стандарти", Київ, 17-18 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики; Дослідницький центр історії укр. преси; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 100с.
730105
  Прокопчук В.Є. Методика викладання історії : Робоча програма та метод. рекомендації / В.Є. Прокопчук; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44c.
730106
  Левітас Ф.Л. Методика викладання історії : Посібник учителя / Ф.Л. Левітас, О.О. Салата. – Харків : Основа, 2006. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.8(32)). – ISBN 966-333-379-0
730107
  Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі : навчальний посібник / Л.Г. Мельник. – Київ : Вища школа, 1974. – 222 с.
730108
  Кулаковський В.М. Методика викладання історії СРСР у 7-8 класах. / В.М. Кулаковський. – К., 1975. – 176с.
730109
  Коровкін Ф.П. Методика викладання історії стародавного світу / Ф.П. Коровкін. – Київ, 1975. – 207 с.
730110
  Шовковий В.М. Методика викладання класичних мов : підручник / В.М. Шовковий. – Київ : VADEX, 2012. – 222, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-222. – ISBN 978-966-97253-1-8
730111
  Бабенко О.К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ у середній школі : посібник для вчителів / О.К. Бабенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 363 с.
730112
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1961. – 231с.
730113
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1967. – 192с.
730114
  Власенко О.І. Методика викладання математики / О.І. Власенко. – Київ, 1974. – 207с.
730115
   Методика викладання математики. – Київ : Вища школа, 1981. – 197с.
730116
  Тесленко І.Ф. Методика викладання математики в 4 та 5 класах. Геометрія / І.Ф. Тесленко. – К, 1974. – 104с.
730117
  Філіппова Л.Л. Методика викладання навчальної дисципліни "Штучний інтелект" // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 181-191. – ISBN 978-966-644-413-7


  Висвітлено методику викладання навчальної дисципліни «Штучний інтелект» у професійній освіті студентів ВНЗ. Використано такі теоретичні методи: аналіз, по- рівняння, узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень; педагогічне ...
730118
  Борбат О.М. Методика викладання оптики : Посiбник для вчителiв / О.М. Борбат, В.В. Смолянець. – Київ : Радянська школа, 1978. – 110с.


  У книжцi pозглянуто методику фоpмування основних понять оптики, її полiтехнiчну спpямованiсть, зв"язок викладання оптики з пpактикою комунiстичного будiвництва. Особливу увагу пpидiлено фоpмуванню наукового свiтогляду учнiв. Описано основнi, ...
730119
  Бігун В.С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 39-59. – ISBN 966-8009-46-0
730120
  Гуз А.М. Методика викладання правознавства в школі : Навчально-методичний посібник / Анатолій Михайлович Гуз. – Київ : КНТ, 2006. – 180с. – ISBN 966-373-106-0
730121
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10 (94)). – ISBN 978-617-00-1143-5
Ч. 1. – 2011. – 64 с. : табл.
730122
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(95)). – ISBN 978-617-00-1176-3
Ч. 2. – 2011. – 48 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 48
730123
  Нарочна Л.К. Методика викладання природознавтства / Л.К. Нарочна. – К, 1981. – 200с.
730124
  Нарочна Л.К. Методика викладання прородознавства / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 301с.
730125
  Власова О.І. Методика викладання психології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Власова О.І. – Київ : Геопринт, 2012. – 369, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7863-99-9
730126
  Мацевко-Бекерська Методика викладання світової літератури : навчально-методичний посібник / Лідія Мацевко-Бекерська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., табл. + Додатки: с. 273-312. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-613-791-6
730127
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Ф. Мірошниченко. – Київ : Вища школа, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-642-346-X
730128
  Таранік-Ткачук Методика викладання світової літератури: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 7-14
730129
  Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Академія, 2011. – 224 с. : табл. + Додатки: с. 212-217. – Бібліогр.: с. 223. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-358-4 (978-966-580-310-2 серія)


  У навчальному посібнику охарактеризовано соціально-гуманітарні науки - історію України, філософію, економічну теорію, соціологію, політологію, культурологію як навчальні дисципліни у вищій школі України
730130
  Чугаєвський В.Г. Методика викладання соціології : навч. посібник / В.Г. Чугаєвський, Л.В. Чугаєвська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. – Київ : Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-185. – ISBN 978-966-660-721-1
730131
  Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Нагаєв; МОНУ; Харк. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 966-364-368-4
730132
  Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / О.О. Крикун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-231. – ISBN 978-966-623-891-0
730133
  Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / Н.В. Кошечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. – 116 с. : табл. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-527-070-7


  Шановним читачам з побажаннями творчості, натхнення та успіху, від автора, 20.10.2014 р. Підпис
730134
  Еш С. Методика викладання у вищому навчаьному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 94-108. – ISSN 1682-2366
730135
  Куцевол О.М. Методика викладання української літератури : (креативно-інноваційна стратегія) / Ольга Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-188-033-6
730136
  Бугайко Г.Ф. Методика викладання української літератури в V-VII класах. / Г.Ф. Бугайко. – Київ, 1950. – 208 с.
730137
  Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури в VIII-X класах середньої школи. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1952. – 283с.
730138
  Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В.Я. Неділько. – Київ, 1978. – 248 с.
730139
  Пасічник Е.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навчальний посібник / Е.А. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с. – ISBN 966-7043-33-9
730140
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – К, 1939. – 191с.
730141
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – 3=є вид. – Київ; Харків, 1946. – 213с.
730142
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови / В.Т. Горбачук. – К., 1971. – 190с.
730143
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови : Бібліогр. покажч. за 1966-1975 рр. / В.Т. Горбачук. – Харків, 1976. – 80с.
730144
   Методика викладання української мови : Навч. посібник для педучилищ. – 2-ге вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 398с. – ISBN 5-11-003672-1
730145
  Перехейда В. Методика викладання української мови в контексті реалізації концепції "нова українська школа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
730146
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початкових классах / Г.А. Чуйко. – 4-е вид. – М, 1975. – 384с.
730147
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови в початковій школі / С.Х. Чавдаров. – К, 1937. – 240с.
730148
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко, І.А. Гавеля. – М, 1955. – 312с.
730149
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко. – 2-е вид. – М, 1960. – 316с.
730150
  Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1965. – 286с.
730151
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1972
730152
  Сігайов А.О. Методика викладання університетського курсу мікроекономіки: споживчі переваги та функція корисності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 58-62
730153
  Соколов І.І. Методика викладання фізики в середній школі. / І.І. Соколов. – Київ, 1952. – 528 с.
730154
  Наумчик П.І. Методика викладання фізики. 10 клас : електростатика, закони постійного струму, магнітне поле, струм у різних середовищах / Наумчик П.І. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2188-02-8
730155
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ, 1952. – 328с.
730156
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ : Радянська школа, 1956. – 320с.
730157
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Найдьонов, А.І. Гнатюк. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 382, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8668-16-2
730158
  Любарська А.А. Методика викладання французської мови в середній школі / А.А. Любарська. – Вид. 2-е. – Київ, 1939. – 180 с.
730159
  Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" : підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – Київ : Знання, 2008. – 301с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-352-0
730160
  Максютенко І. Методика виконання слухачами випускних робіт при підвищенні кваліфікації // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 159-162


  Розглядаються питання виконання оцінки та впровадження результатів випускних робіт слухачів післядипломної освіти.
730161
  Бутко О.В. Методика використання віртуальних зошитів з економіки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 38-46. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
730162
  Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ : автореф. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
730163
  Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ : дис. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. + Додатки : л.132-193. – Бібліогр. : л.119-131
730164
  Фріндт М. Методика використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів автомобільної дороги Сімферополь - Ялта - Севастополь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) В статті запропоновано методику використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів. Розроблено концептуальну модель. Наведено структуру бази ...
730165
  Лисай Н.І. Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення творчості Лесі Українки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 146-147
730166
  Ємельянова С. Методика використання інтелект-карт // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 18-19
730167
  Десятов Д.Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії / Д.Л. Десятов. – Харків : Основа, 2011. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 107-111. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 6 (90)). – ISBN 978-617-00-0961-6
730168
  Дерець Є. Методика використання комп"ютерних презентацій для створення тренажера з вищої математики для самостійної роботи студентів // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 88-93. – ISSN 2519-2884
730169
  Калашников А.М. Методика використання мемуарів про Велику Вітчизняну війну у навчальному процесі / А.М. Калашников, Р.Н. Петренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 50-57. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В статье излагаются методические рекомендации по использованию мемуаров о Великой Отечественной войне в учебном процессе.
730170
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
730171
   Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда, , Ігор, , Микитчук, , Сергій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
730172
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
730173
  Словак К.І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Словак К.І. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
730174
  Буднік А. Методика використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення кінодраматургії у старшій школі / А. Буднік, І. Хижняк
730175
  Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання : навчальний посібник для студ. вищ. педагогічних навч. закладів / П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський, М.Г. Вороліс. – Київ : Освіта України, 2007. – 256с. – ISBN 966-8847-46-6
730176
  Больман С. Методика вимірювання рівня соціалізації дітей-сиріт / С. Больман, К. Шкуропат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-15. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена проблемі порушення процесу соціалізації дітей-сиріт. Автори розкривають особливості конструкції, валідності та адаптації розробленого ними опитувальника, що призначений для діагностики рівня соціалізації дітей-сиріт. Статья посвящена ...
730177
  Дочинець Н.М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
730178
   Методика вимірювання розподілу локальної висоти тунельного бар"єру на поверхні твердого тіла / С.Ю. Булавенко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, І.Е. Оносов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується методика вимірювання локальної висоти тунельного бар"єру. Наведено результати її випробування на чистій поверхні Si(111) 7x7 та на інтерфейсі Bi/Si(111) 7x7.
730179
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Харченко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
730180
  Бабій Л. Методика вимірювання та максимізації результатів кооперативної поведінки компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання адекватного оцінювання результатів кооперативної поведінки для окремої компанії у міжнародному бізнесі. Розглядаються наявні у сучасній економічній науці підходи до цієї проблеми та формується узагальнена методика її ...
730181
  Новіков Д.А. Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 44-47. – ISSN 1683-1942
730182
  Прокопець В.М. Методика вимірювань кінетики фотопровідності напівпровідникових гетероструктур / В.М. Прокопець, С.В. Кондратенко, І.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 359-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Часові залежності релаксації фотопровідності напівпровідникових гетероструктур, як правило, мають складний характер та містять багато різних за швидкістю спаду ділянок, які відповідають механізмам рекомбінації через різні рекомбінаційні центри у ...
730183
  Гахович С.В. Методика вирішення задачі забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів із засобами радіоелектронного придушення при виконанні завдань територіальної оборони / С.В. Гахович, А.В. Невзоров, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 29-32


  У статті запропоновано рішення задачі захисту від ненавмисного придушення Радіоелектронних засобів загальновійськових формувань засобами радіоелектронного іридушення для забезпечення найкращих умов спільного бойового застосування радіоелектронних ...
730184
  Майданик Р.А. Методика вирішення юридичного казусу в приватному праві Німеччини та України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С, 52-58. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
730185
  Власова О.В. Методика виявлення змін у засолених грунтах за супутниковими даними / О.В. Власова, А.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
730186
  Балабін В.В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях засобів масової інформації / В.В. Балабін, О.М. Бабіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті викладена методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях забезпечує процес моніторингу ЗМІ. Її застосування сприятиме захисту інформаційної безпеки держави від деструктивних інформаційних впливів, що ...
730187
  Вишнівський І. Методика виявлення та розслідування злочинів у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46.
730188
  Андришин В.П. Методика виявлення умов і джерел формування та ефективного використання конкурентних переваг регіону на світовому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
730189
  Макаренко М.В. Методика відбору пріоритетних програм регіонального розвитку при формуванні регіональної економічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
730190
  Алиев Г.Г. Методика внекласной работы по ботанике в школах-интернатах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев Г. Г.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1965. – 42л.
730191
  Назарова Г.Б. Методика внутрішнього аудиту доходів підприємства / Г.Б. Назарова, Т.В. Фоміна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 99-104
730192
  Сисюк С.В. Методика внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 172-176. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто методику внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах на основі вітчизняного законодавства та вимог, викладених в базових документах Міжнародної організації вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI).
730193
  Петренко В.М. Методика воєнно-ідеологічної підготовки : навч. посібник / В.М. Петренко, О.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 479, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 472. – ISBN 978-966-657-658-6
730194
  Поляков Е.Н. Методика воспитательной работы классного руководителя / Е.Н. Поляков, В.И. Балаева. – Саратов, 1980. – 65с.
730195
  Рижиков В. Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової осівти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової / В. Рижиков, К. Горячева // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  "Ігрова діяльність є провідною складовою у вищому військовому навчальному закладі, тому що сприяє формуванню позитивних якостей особистості, активної життєвої позиції курсантів в колективі та суспільстві, що особливо важливо для підготовки майбутнього ...
730196
  Харченко Т.Б. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-156. – Бібліогр.: 11 назв
730197
  Запорожан Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 188-191. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
730198
   Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки / О.М. Семененко, С.П. Василенко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, В.М. Пташник // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 154-157. – ISSN 1997-9568
730199
  Сагайдак-Никитюк Методика выбора места расположения регионального логистического центра по переработке отходов фармацевтической отрасли // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 24-28 : рис. – Библиогр.: 9 назв
730200
  Данович В.Д. Методика выбора оптимальных параметров рессорного подвешивания грузовых вагонов : Автореф... канд. техн.наук: 433 / Данович В.Д.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
730201
  Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения / П.М. Полян. – М.
Ч. 2. – 1988. – 64с.
730202
  Панкратов М.А. Методика выработки условных рефлексов у животных в уголках живой природы школ / М.А. Панкратов. – Москва, 1961. – 72 с.
730203
  Соловьева Н.М. Методика выразительного чтения в 5-7 классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Соловьева Н.М.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
730204
  Пампуха І.В. Методика генералізації підписів на електронних картах / І.В. Пампуха, Р.В. Писаренко, Р.В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 142-147. – ISSN 2524-0056
730205
   Методика геоботанических исследований.. – Л.М., 1925. – 130с.
730206
  Аржанов С.П. Методика географии : лекции / С.П. Аржанов. – Петербург : Типография Тогблат, 1918. – 120 с.
730207
  Грузинская В.А. Методика географии в вспомогательной школе : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Москва : Учпедгиз, 1940. – 151 с.
730208
  Грузинская В.А. Методика географии для вспомогательной школы : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 142 с.
730209
  Половинкин А.А. Методика географии для учителей / А.А. Половинкин, В.А. Грузинская. – К., 1939. – 224с.
730210
  Аржанов С.П. Методика географии. / С.П. Аржанов. – Санкт-Петербург, 1918. – 120с.
730211
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1939. – 184с.
730212
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1940. – 184с.
730213
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. + Додатки: л.193-214. – Бібліогр.: л.183-192
730214
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т. Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
730215
  Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений / М.Е. Пискунов. – Москва : Недра, 1980. – 248 с.
730216
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території україни : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Юлія Анатоліївна; КНУТШ; Oлішевська Ю.А. – Київ, 2004. – 208 л. + Додатки: л.172-208. – Бібліогр.: л.157-171
730217
  Олішевська Ю.А. Методика геоекологічного районування території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Викладено алгоритм проведення геоекологічного районування території України на основі показника геоекологічного потенціалу. Запропоновано карту геоекологічного потенціалу території України, яка є базовою основою для розробки схеми геоекологічного ...
730218
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
730219
  Чижевська Л.Т. Методика геоекологічної оцінки Шацького району / Л.Т. Чижевська, С.В. Полянський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
730220
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 312 л. + Додатки: л.254-312. – Бібліогр.: л.241-253
730221
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
730222
  Корогода Н.П. Методика геоінформаційного моделювання проектної регіональної екомережі / Н.П. Корогода, В.М. Самойленко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
730223
  Донских В.В. Методика геологической съёмки древних вулканов : Методическое пособие по геологической съемке масшт. 1:50 000 / В.В. Донских, В.Н. Зелепугин, И.И. Кронидов. – Ленинград : Недра
Ч. 4. – 1980. – 278с.
730224
  Мельников Г.А. Методика геолого-экономической оценки комплексных месторождений цветных и редких металлов / Г.А. Мельников. – Чита, 1962. – 124с.
730225
   Методика геологоразведочных работ на нефть и газ и пути повышения ее эффективности.. – Львов, 1985. – 92с.
730226
   Методика геологосъемочных работ в акватории Азовского моря. – Киев : Наукова думка, 1974. – 170с.
730227
  Борисенко З.Г. Методика геометризации резервуаров и залежей нефти и газа / З.Г. Борисенко. – Москва : Наука, 1980. – 208с.
730228
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. Ф.Н. и В.А. Крогиус. – С.-Петербург
Ч. 2. – 1913. – 165с.
730229
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. под ред. Ф.В. Филипповича. – 2 изд. – Петроград
Ч. 1. – 1916. – 179с.
730230
  Извольский Н.А. Методика геометрии / Н.А. Извольский. – Пб., 1924. – 162 с.
730231
  Бескин Н.М. Методика геометрии / Н.М. Бескин. – Москва-Ленинград, 1947. – 276с.
730232
  Бескін Н.М. Методика геометрії / Н.М. Бескін. – Київ, 1949. – 256с.
730233
  Балаян Б.М. Методика геоморфологических исследований береговой зоны моря. : учебное пособие / Б.М. Балаян. – Калининград, 1985. – 66с.
730234
   Методика геоморфологического картирования. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
730235
  Макарова Н.В. Методика геоморфологического картирования и описание геологических маршрутов Чашниковского полигона / Н.В. Макарова, А.В. Вихерт. – Москва, 1988. – 72с.
730236
  Половінкін О.О. Методика георафії / О.О. Половінкін. – К., 1940. – 184с.
730237
  Ткачук Л.М. Методика геосистемного аналізу політико-географічного виміру туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 139-148. – ISSN 2308-135X
730238
   Методика геофизических исследований на Украине.. – К., 1975. – 159с.
730239
   Методика геофизических исследований областей развития соляной тектоники. – Москва : Недра, 1975. – 215с.
730240
   Методика геофизических исследований океанов.. – М., 1974. – 199с.
730241
  Шарапов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапов. – М., 1974. – 174с.
730242
  Шарапанов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапанов, Г.Я. Черняк, В.А. Барон. – Москва : Недра, 1974. – 173с.
730243
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке месторождений пресных вод / И.М. Мелькановицкий. – М, 1982. – 239с.
730244
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке минеральных вод / И.М. Мелькановицкий, Г.С. Вартанян, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1978. – 173с.
730245
   Методика геофизических исследований скважин. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
730246
   Методика геофизических исследований скважин при работах на нефть и газ.. – М., 1979. – 128с.
730247
   Методика геофизических поисков и изучения глубокозалегающих рудных месторождений Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 121с.
730248
  Поморцев Геннадий Павлович Методика геофизических поисков, разведки и прогнозирования месторождений самородной серы в Предкарпатье : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Поморцев Геннадий Павлович; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 18л.
730249
  Судов Б.А. Методика геохимических поисков полиметаллческих руд на территории Северной Эстонии в зависимости от ландшафтных условий. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Судов Б.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 28 с.
730250
  Суеркулов Э.А. Методика геохимических поисков ртутных месторождений трещинного типа в условиях ландшафтов высоких предгорий Алай-Туркменского хребта (Южная Фергана). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 132 / Суеркулов Э.А.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
730251
  Аристов В.В. Методика геохимических поисков твердых полезных ископаемых / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1984. – 200с.
730252
   Методика геохимического картирования при геологосъемочных и поисковых работах : сб. науч. тр. – М., 1989. – 132с.
730253
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на массивах орошения / Н.В. Роговская. – Москва : госгеолтехиздат, 1956. – 136с.
730254
  Мазарович А.Н. Методика гидрогеологических исследований / А.Н. Мазарович. – Москва, 1926. – 71с.
730255
  Климентов П.П. Методика гидрогеологических исследований : Учебник / П.П. Климентов, В.М. Кононов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 447с.
730256
   Методика гидрогеологических исследований криолитозоны. – Новосибирск, 1983. – 112с.
730257
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 309с.
730258
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1991. – 418с.
730259
   Методика гидрогеологических исследований при инженерно-геологических изысканиях.. – М., 1970. – 390с.
730260
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологического районирования для обоснования мелиораций. / Н.В. Роговская. – М., 1959. – 176с.
730261
  Горев Л.Н. Методика гидрохимических исследований : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1985. – 215с. : ил.39 + Табл.55. – Библ.:40 назв.
730262
  Глик Д. Методика гисто- и цитохимии / Д. Глик. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 516 с.
730263
  Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень : Навчальний посібник / С.В. Корнєєнко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 69 с.
730264
  Любимов Г.А. Методика гравимагнитных исследований с использованием ЭВМ / Г.А. Любимов, А.А. Любимов. – Москва : Недра, 1988. – 302с.
730265
   Методика грамматики и орфографии в начальных классах.. – 2-е изд. – М., 1979. – 239с.
730266
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – Москва
Ч. 1. – 1939. – 111 с.
730267
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – М., 1940. – 103с.
730268
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 2-е изд. – М., 1949. – 304с.
730269
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 4-е изд. – К., 1954. – 336с.
730270
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 3-е изд. – Минск, 1954. – 344с.
730271
  Шарилова Е.Е. Методика графического анализа динамики возрастной структуры населения: ""четырехугольники старости (молодости)"" // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 33-39 : рис. – Библиогр.: 9 назв
730272
   Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення / Х. Бурштинська, Денис.Ю, Ю. Мадяр, Б. Поліщук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 148-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
730273
  Пантилеев С.Р. Методика диагностики защитных механизмов личности / С.Р. Пантилеев, Е.Ю. Жилина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-80. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
730274
  Морозова С.В. Методика диагностики профессиональной мотивации изучения учебной дисциплины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 61-67. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
730275
   Методика диагностики устойчивости растений.. – Л., 1970. – 75с.
730276
  Чернобровкин В.Н. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов :(Оценочные таблицы) / В.Н. Чернобровкин, В.А. Чернобровкина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-25


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
730277
  Чмут А.В. Методика диагностирования автоматизированной системы управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности : дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чмут А.В. ; Нац. авиац. ун-т. – Киев, 2010. – 157 л. + Приложения: л. 151-157. – Библиогр.: л. 141-150
730278
   Методика диагностирования отказов в автоматизированной системе управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности / О.В. Барабаш, В.А. Савченко, А.С. Слюняєв, А.В. Чмут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 114-120
730279
  Барабаш О.В. Методика диагностирования отказов в распределенных автоматизированных системах управления воздушным движением / О.В. Барабаш, А.В. Чмут, А.С. Слюняєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута методика діагностування відмов в розподілених автоматизованих системах управління повітряним рухом. Запропонована методика діагностування розподілених АСУВД забезпечує діагностування несправностей при будь-якій формі їх прояви, які ...
730280
  Конон Н.И. Методика динамической калибровки навигационных космических спутников / Н.И. Конон, Н.Н. Конон, С.Н. Конон // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-27. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
730281
  Мирзабекова О.В. Методика дистанционного обучения физике будущих инженеров / О.В. Мирзабекова, А.А. Мирзабеков // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 153-161. – ISSN 1812-9463
730282
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 268, [3] арк. – Додатки: арк. 241-268, [3]. – Бібліогр.: арк. 211-240
730283
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
730284
  Серебрякова Л.И. Методика дифференциального списания деформаций и повторные спутниковые определения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 47-50 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
730285
  Коваленко В.В. Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості) / В.В. Коваленко, В.І. Фучеджи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 136-143 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
730286
  Чмут О.В. Методика діагностування автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі взаємної інформаційної узгодженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Чмут О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
730287
  Вишнівський В.В. Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу / В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 30-33
730288
  Шакірзанова Ж.Р. Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджебейського і Куяльницького лиманів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 17-24. – ISSN 2306-5680


  Здійснено оцінку ефективності методики довгострокового прогнозу надходження поверхневих вод весняного водопілля до замкнених лиманів Причорномор"я. Выполнена оценка эффективности методики долгосрочного прогноза поступления поверхностных вод весеннего ...
730289
   Методика дозиметрического и радиометрического обследования мест проведения работ с закрытыми источниками ионизирующих излучений и генераторами нейтронов.. – М., 1975. – 22с.
730290
  Марголин Л.М. Методика долгосрочного прогноза сроков вскрытия рек бссейна Оки : Автореф... канд. географ.наук: / Марголин Л.М.; Глав. упра. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 32л.
730291
   Методика допроса несовершеннолетних.. – М., 1939. – 32с.
730292
  Корж В. Методика доследственной проверки криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом организованной группой, преступной организацией: сущность, понятие структура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.61-66
730293
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
730294
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27. – ISSN 2411-3190
730295
  Макарчук С В. Методика дослідження державно-територіального статусу західноукраїнських земель періоду Другої світової війни (1939-1945рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 19-27. – (Юридична ; Вип. 2)
730296
  Прокурашко О. Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 146-150


  Дослідження народного мистецтва та орнаментики
730297
  Аксьонова Н. Методика дослідження народних ігор // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 47-52
730298
  Олійник Я. Методика дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії: ідентифікація та вивчення / Я. Олійник, С. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 5-8. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває методичні основи комплексного вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії. Матеріал дослідження визначає основні етапи вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії: виявлення комплексу джерельної бази, аналіз ...
730299
  Короваєв О.С. Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 84-90. – ISSN 2519-2949
730300
   Методика дослідження оптичної неоднорідності, напівпровідникових матеріалів, які використовуються для створення інфрачервоних лазерів / С.В. Лєнков, В.В. Зубарєв, Д.В. Лукомський, В.В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Авторами статті розглянуті особливості методу одночасного визначення фазових і амплітудних розподілів у пучку когерентного випромінення, що пройшло через напівпровідниковий матеріал з метою контролю його оптичної неоднорідності. Запропонована ...
730301
  Головченко Р.О. Методика дослідження промисловості України на прикладі SWOT аналізу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 243-245
730302
  Оверченко А.І. Методика дослідження психологічних особливостей правосвідомості підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 21-30
730303
  Нежинська О.О. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування гендерної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
730304
  Казанжи М.Й. Методика дослідження смислової мотивації допомоги // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 81-92
730305
  Нетребіна С.П. Методика дослідження соматикону емоційного реагування персонажа // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-149. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Стаття присвячена методиці дослідження соматикону емоційного реагування персонажів на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлені основні напрями досліджень невербальних знаків у руслі номінативно-дискурсивного підходу української ...
730306
  Марченко А.М. Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115. – ISBN 978-966-171-498-3
730307
  Забуранна Л. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 32-41. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано методику розвитку туристичного ринку, що містить три основні блоки, які дають змогу визначити основні завдання, котрі постають перед представниками туристичного бізнесу та органами державного регулювання щодо питань розвитку сучасної ...
730308
  Бульбенюк С.С. Методика дослідження сутності правової культури у сучасних наукових підходах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.18-20. – ISBN 966-660-151-6
730309
  Сорокіна Л.Ю. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля) : природничо-географічні дослідження / Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 16-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
730310
  Хорошилов Євген Вікторович Методика дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13. 03 / Хорошилов Є. В.; НАН України; Національне космічне агенство України; Інститут космічних досліджень. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 19 назв
730311
  Павлов С.В. Методика дослідження територіальної організації релігійного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Показано, що головним методологічним підходом при географічному дослідженні рілігійного процесу є геоситуаційний. Георелігійна ситуація досліджується за допомогою конкретних методів, що дають характеристику стану ГРС в цілому та окремих її компонентів ...
730312
  Сніжко С.І. Методика дослідження територіальної структури гідрохімічних систем // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 67-73. – Бібліогр.: 7 назв
730313
  Субота В.М. Методика дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 135-137


  У статті обговорюються результати пілотного дослідження когнітивної обмеженості термінологічної системи телепростору та пропонується оригінальна методика майбутнього дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу. In the article ...
730314
  ШульгінаЛ.М Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 375-383. – (Право. Економіка. Управління)
730315
  Ромашихіна Ж.І. Методика досліджень впливу пошкоджень стрижнів ротора при діагностиці асинхронних двигунів / Ж.І. Ромашихіна, А.П. Калінов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
730316
  Погребняк П.С. Методика досліджень на комплексних географічних стаціонарах (КГС) / П.С. Погребняк, Ф.В. Вольвач // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13 : Табл., схема. – Бібліогр.: 14 назв
730317
  Сніжко С.І. Методика досліджень факторів формування гідрохімічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Представлено методику дослідження гідрохімічних систем поверхневих вод суходолу, яка створена на базі методів мультиваріаційної статистики.
730318
  Скоп Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
730319
   Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 11 : Сучасні технологіїї навчання. Частина 1. – С. 26-30
730320
  Богосвятська А.І. Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
730321
  Адаменко Я.О. Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, Н.М. Москальчук // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 37-42. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
730322
   Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.В. Міщенко, О.М. Журавель, О.В. та ін. Пендерецький // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-33 : Карти. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
730323
  Маруняк Є.О. Методика економіко-географічного дослідження процесів глобалізації на прикладі України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 63-68 : Таблиці. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
730324
  Кащена Н.Б. Методика економічного аналізу: сутність та елементи / Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 40-51. – ISSN 2312-394X


  Подано результати аналізу наукових підходів до визначення поняття "методика економічного аналізу" та надано її дефініцію. Для підвищення ефективності управління підприємством запропоновано структурні елементи методики економічного аналізу і досліджено ...
730325
  Книш В.І. Методика економічної оцінки багатоквартирного житла по приведеній вартості 1 м2 загальної площі / В.І. Книш, І.О. Іщенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 302-309 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
730326
  Резнік Н П Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 87-91
730327
  Касян С.Я. Методика економічної оцінки інвестування у сучасні енергозберігаючі технології підприємства / С.Я. Касян, Т.В. Гільорме // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 192-196. – ISSN 2309-1533
730328
  Шостак І.К. Методика експертної оцінки пріоритетів реконструкції зрошувальних систем : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-81 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику експертної оцінки, реалізованої в інформаційно-порадчій системі "Реконструкція", що є інструментом для здійснення обгрунтованого вибору пріоритетності реалізації заходів з реконструкції та модернізації зрошувальних систем на ...
730329
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова А.М.; Кліменко Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і навки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
730330
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Додатки: л. 203-222. – Бібліогр.: л. 184-202
730331
  Ульянинский В.Ю. Методика естествознания в трудовой школе. / В.Ю. Ульянинский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.-Л., 1930. – 276с.
730332
  Лубкович І. Методика ефективного викладання у виші // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 28-31. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324


  На прикладі предмету "Соціологія масової комунікації".
730333
  Харченко В.В. Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 329-333. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності застосування інформаційних технологій в аграрне підприємництво. Наведено основні характеристики даних підходів. Исследованы теоретико-методические подходы к оценке эффективности внедрения ...
730334
  Солопенко Р.І. Методика забезпечення обгрунтування управлінських рішень у системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 88-94. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
730335
  Меліхова Т.О. Методика загального аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-138. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
730336
  Экк Я.Г. Методика заключительного (обобщающего) повторения грамматики иностранного языка в выпуклом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Экк Я.Г.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – Омск, 1960. – 18л.
730337
   Методика занятий в школьных мастерских.. – М., 1966. – 376с.
730338
   Методика заочного экономического образования в вузе. – Москва
2. – 1974. – 164с.
730339
  Мартынова К.Е. Методика записей и зарисовок на уроках физики / К.Е. Мартынова. – Москва, 1961. – 120 с.
730340
  Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. / О.А. Правдюк. – К., 1981. – 56с.
730341
  Жуков М.Н. Методика застосування інформаційної системи геологічних даних "Фільтр" для побудови кореляційних схем магматичних комплексів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-158. – (Геологія ; Вип. 14)


  Ідеться про методику застосування розробленої автором інформаційної системи для побудови кореляційних схем геологічних утворень на основі комплексної геологічної інформації. база даних інформаційної системи передбачає ознакові поля для реєстрації ...
730342
  Маслов Е.П. Методика застосування модульно-рейтингової системи контролю успішності студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на кафедрі "Забезпечення життєдіяльності" НТУУ(КПІ) / Е.П. Маслов, Ю.В. Міхєєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-37 : табл.
730343
  Астахов О.І. Методика застосування на уроках хімії просторових схем та моделей атомів і молекул / О.І. Астахов, Т.П. Севрук; МО УРСР. Науково-дослыдний ынститут педагогыки УРСР. – Київ : Радянска школа, 1960. – 32с.


  У брошурі описують найпростіші прострові схеми моделі та інші засоби унаочення природи поведінки атомів і молекул.
730344
   Методика застосування Плану рахунків : Метод. рек. з перенесення сальдо на рахунки нового Плану рахунків. Метод. рек. щодо визначення вступ.сальдо Балансу. – Київ : Компас, 2000. – 52с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
730345
  Піскова Ж. Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 11-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
730346
  Шигаль Д.А. Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 14-21. – ISSN 2224-9281
730347
  Клочко Я. Методика здійснення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
730348
  Мурована Л.В. Методика здійснення публічних закупівель у вищих навчальних закладах України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 153-159. – ISSN 2309-1533
730349
  Соколова Ю.О. Методика зіставного дослідження етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 538-544
730350
  Горнова І. Методика зображення політичної історії Візантійської імперії XI ст. у "Хронографії" Михаїла Пселла // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 306-326. – ISSN 2310-3310
730351
  Беляев М.М. Методика зоологии / М.М. Беляев, Н.Г. Кременецкий. – М., 1936. – 560с.
730352
  Ковалева А.Ф. Методика зоологии / А.Ф. Ковалева. – М, 1964. – 326с.
730353
  Бєляєв М.М. Методика зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з рос. вид. – К.-Х., 1937. – 567с.
730354
   Методика и автоматизировання система прогноза нефтегазоносности "Припять".. – Минск, 1981. – 172с.
730355
  Старостенко В.И. Методика и Алгол /Фортран/- программы устойчивого решения обратных линейных и нелинейных задач гравиметрии / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203с.
730356
   Методика и алгоритм расчета на ЭВМ потребности кормов для производства планового объема продукции животноводства.. – К., 1968. – 26с.
730357
  Бенашвили М.А. Методика и алгоритмы оптимизации суточных режимов энергосистем по активной мощности, основанные на методе групповой релаксации : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Бенашвили М.А.; Груз. политех. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 23л.
730358
   Методика и алгоритмы составления учебного расписания с помощью ЭЦВМ "Наири". – Москва, 1975. – 50с.
730359
  Петера Владимир Методика и аппаратура автоматического определения химического состава облачной воды применительно к проблемам электричества облаков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Петера Владимир; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 20л.
730360
   Методика и аппаратура для исследования психофизиологических характеристик человека-оператора.. – Москва, 1977. – 102с.
730361
  Кугаевский А.Ф. Методика и аппаратура для поддрежания единства измерений параметров магнитных материалов на высоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кугаевский А.Ф.; Гос.ком.стандартов, мер и измерит.приборов СССР. – Л, 1963. – 16л.
730362
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиогр. указ. отечеств. и иностр. лит. 1974-1977 гг. 3010 названий. – Ленинград, 1977. – 484с.
730363
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литературы. – Ленинград
Вып. 6 : 1977-1980 гг. – 1982. – 694с.
730364
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литнратуры. – Москва
Вып. 7 : 1980-1984 гг. 4507 названий. – 1985. – 597с.
730365
   Методика и аппаратура психофизиологического эксперимента. – М., 1983. – 96с.
730366
  Лурье А.Г. Методика и геологические результаты сейсмозондирований МОВ в Среднем Приобье. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Лурье А.Г.; Новосиб. гос. ун-тет. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
730367
  Фисуненко Олег Петрович Методика и геологическое значение эколого-тафономических исследований (на примере среднего карбона Донбасса) : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: 04.00.09 / Фисуненко Олег Петрович; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1973. – 39л.
730368
   Методика и интерпретация геофизических исследований : Сб. науч. тр. – Киев, 1978. – 163с.
730369
   Методика и интерпретация геофизических наблюдений. – Казань
6. – 1974. – 131с.
730370
  Ляховицкий Ф.М. Методика и интерпретация данных сейсморазвелки / Ф.М. Ляховицкий. – М., 1970. – 67с.
730371
   Методика и интерпретация результатов минералогических и геохимических исследований. – Вильнюс, 1976. – 192с.
730372
  Маркочев В.М. Методика и исследование кинетики макроразрушения листовых материалов при однократном и повторном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: / Маркочев В.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. – М., 1966. – 22л.
730373
  Старостенко В.И. Методика и комплекс программ решения обратной линейной задачи гравиметрии на ЭВМ "Минск-22". / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – К, 1976. – 62с.
730374
   Методика и лингвистика : иностранный язык для научных работников. – Москва : Наука, 1981. – 248 с.
730375
  Попов В.П. Методика и материалы по изучению динамики почвенной влаги / В.П. Попов. – К., 1933. – 158с.
730376
   Методика и методология изучения языка. – М., 1988. – 159с.
730377
  Елистратова Т.А. Методика и некоторые вопросы организации математического практикума по приближенным методам анализа в высшей технической школе : Автореф... Канд.пед.наук: / Елистратова Т.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 8л.
730378
  Зынь В.И. Методика и некоторые результаты исследования полимеризации адсорбированных органических молекул медленными электронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01046 / Зынь В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
730379
  Ариель Н.З. Методика и некоторые результаты расчета структурных характеристик метеорологических элементов в пограничном слое атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ариель Н.З.; Глав. геофиз. обсераватория им. А.И.Войкова. – Л., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
730380
  Бабаджанов П.Б. Методика и некоторые результаты фотографических исследований метеоров / П.Б. Бабаджанов, Е.Н. Крамер. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 144 с.
730381
  Акишин А.И. Методика и оборудование имитационных испытаний материалов космических аппаратов / Акишин А.И., Новиков Л.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ ядер. физики. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 89 с.
730382
  Оберт Б.О. Методика и опыт определения оптимального размера литейных цехов и заводов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Оберт Б.О. ; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 33 с.
730383
  Строганов В.А. Методика и опыт применения геохимических нефтегазопоисковых исследований в структурных скважинах по опорным газометрическим горизонтам / В.А. Строганов. – М., 1974. – 63с.
730384
  Столяров Ю.Н. Методика и организация комплектования библиотечных фондов при централизованной системе библиотечного обслуживания. / Ю.Н. Столяров. – М., 1975. – 35(9) с.
730385
  Беклемишев А.В. Методика и организация лабораторных занятий по физике в высшей школе : учеб. пособие / А.В. Беклемишев. – Москва : Советская наука, 1952. – 317 с.
730386
   Методика и организация наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений.. – М., 1983. – 72с.
730387
  Зубилевич С.Я. Методика и организация нормативного учета затрат на производство в строительстве (на прим. государственных общестроительных организаций Украгростроя) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.12 / Зубилевич С.Я.; МВ и ССО УССР, КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 21л.
730388
   Методика и организация преподавания политической экономии: : Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Уральский гос. университет, 1978. – 70 с.
730389
   Методика и организация преподавания политической экономии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1982. – 103с.
730390
   Методика и организация учебногоо процесса при повышении квалификации рабочих в группах целевого назначения.. – М., 1969. – 26с.
730391
  Надеинский Б.П. Методика и организация учебных занятий в высшем заочном учебном заведении / Б.П. Надеинский. – Москва, 1975. – 78с.
730392
  Каналин В.Г. Методика и практика выделения эксплуатационных объектов на многопластовых нефтяных месторождениях. / В.Г. Каналин, Л.Ф. Дементьев. – М, 1982. – 224с.
730393
   Методика и практика выявления и оконтуривания несводных литологических ловушек на севере Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 159с.
730394
   Методика и практика геофизических исследований.. – Львов, 1981. – 108с.
730395
  Коваль А.В. Методика и практика партийно-политической работы / А.В. Коваль. – Львов, 1987. – 390с.
730396
  Жданов М.А. и др. Методика и практика подсчета запасов нефти и газа / М.А. и др. Жданов. – Москва, 1967. – 404с.
730397
   Методика и практика преподавания в техническом вузе. – Ленинград, 1985. – 170с.
730398
  Гаймакова Б.Д. Методика и практика редактирования телевизионных передач / Б.Д. Гаймакова. – М., 1975. – 131с.
730399
   Методика и практика сохранения памятников архитектуры. – Москва, 1974. – 143 с.
730400
   Методика и практика стандартизации.. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1971. – 586с.
730401
  Плотников К.Н. Методика и практика ценообразования / К.Н. Плотников. – Москва, 1975. – 223с.
730402
  Воробьева С.В. Методика и программа преподавания логики в контексте когнитивного моделирования // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 14-15
730403
   Методика и программа расчета ресурсов в многоцелевых системах сетевого планирования для ЭВМ М-20.. – К., 1966. – 80с.
730404
  Бадмаев Б.Ц. Методика и психология / Б.Ц. Бадмаев, Ю.И. Садчиков. – М., 1974. – 71с.
730405
   Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества: Мужвуз. сб.науч. тр.. – Свердловск, 1986. – 108с.
730406
  Соколов В.А. Методика и результаты газовых геохимических нефтегазопоисковых работ. / В.А. Соколов, Г.Г. Григорьев. – М,, 1962. – 404с.
730407
   Методика и результаты геолого-геофизических нефтепоисковых исследований в Припятском прогибе.. – Минск, 1984. – 260с.
730408
   Методика и результаты геотермических исследований: Сб.науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 88с.
730409
   Методика и результаты геофизических исследований Воронежского кристаллического массива : Межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1985. – 126с.
730410
   Методика и результаты геофизических исследований Восточной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 160с.
730411
   Методика и результаты геофизических исследований докембрийских пород восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1987. – 163с.
730412
   Методика и результаты геофизических исследований северо-восточной части Балтийского щита. – Апатиты, 1980. – 141с. – Библиогр. к каждой ст.
730413
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 127с.
730414
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 126с.
730415
  Поспергелис М.М. Методика и результаты измерений полного вектора Стокса излучения, рассеянного природными объектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поспергелис М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1966. – 4л.
730416
  Никифорук Б.С. Методика и результаты изучения сейсмическим методом структуры домелового комплекса пород равинниного Крима : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Никифорук Б. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22л.
730417
   Методика и результаты изучения Сибирской платформы геофизическими методами: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1984. – 114с.
730418
  Суворов В.Д. Методика и результаты изучения скорости упругих волн при глубинных сейсмических исследованиях в Западной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.04.12 / Суворов В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минералог. наукам. – Новосибирск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
730419
   Методика и результаты интерпретации каротажа нефтяных скважин : Сб. науч. тр. – Минск, 1982. – 100с.
730420
   Методика и результаты исследований земной коры и верхней мантии.. – М., 1972. – 264с.
730421
   Методика и результаты исследований новыми геофизическими методами.. – Казань, 1978. – 118с.
730422
   Методика и результаты исследования подземных вод Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 177с.
730423
  Линдпере А.В. Методика и результаты исследования химического состава торфа верховых болот Эстонии : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Линдпере А.В.; АН ЭССР. – Таллин, 1970. – 24л.
730424
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 180с.
730425
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 160с.
730426
  Черныш. Г.Ш. Методика и результаты корреляционного графо-аналитического прогнозирования нефтегазоносных структур центральной части Днепровско-Донецкой Впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Черныш. Г.Ш.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1985. – 21л.
730427
   Методика и результаты морских сейсмических исследований.. – Владивосток, 1983. – 95с.
730428
   Методика и результаты оценки эффективности региональных систем сейсмических наблюдений.. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 172с.
730429
  Иванов Н.И. Методика и результаты палеоструктурно-геохимического изучения флюидопроводимости региональлных разрывов Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Иванов Н.И.; АН УССР. Ин-тут геол. наук. – К., 1980. – 26л.
730430
  Захаров Е.П. Методика и результаты поисков кобальтовых арсенидных месторождений по первичным и вторичным литохимическим ореолам рассеяния ртути : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 98-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
730431
  Попов В.М. Методика и результаты построения плотностных карт Приазовского геоблока / В.М. Попов, П.И. Пигулевский, Ю.Г. Тимофеенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 136-143 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрена методика построения плотностных карт Приазовского геоблока. Сущность ее заключается в приведении среднеарифметических значений плотности для фиксированных точек отбора образцов к сети геофизических наблюдений соответствующего масштаба. ...
730432
  Снеговский С.С. Методика и результаты региональных исследований МОВ на акваториях Южной части Охотского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.051 / Снеговский С.С.; МГУ. – М., 1972. – 19л.
730433
   Методика и результаты сейсмических исследований в Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 191с.
730434
  Куц В.Г. Методика и результаты структурно-геохимического прогнозирования нефтегазоносных ловушке в Днепровско-Донецкой впадине : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Куц В.Г.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1987. – 18л.
730435
   Методика и результаты электроразведки, гравиразведки, магнито-разведки и морской геофизики.. – М., 1979. – 127с.
730436
   Методика и система работы по осуществлению взаимосвязи предметов общеобразовательного и профессионально-технического циклов в средних профтехучилищах.. – М., 1977. – 96с.
730437
  Райков Б.Е. Методика и техника ведения экскурсий / Б.Е. Райков. – Пб, 1922. – 128с.
730438
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – Изд. 8-е перераб. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 328 с. : ил.
730439
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – 2-е,перераб и доп. – Москва : Недра, 1968. – 283 с.
730440
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 319 с.
730441
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / Казаков А.Т. – 5-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 295, [1] с. – Библиогр.: с. 294
730442
   Методика и техника воздушной стереофотосъемки : полевые и камеральные работы практическое пособие. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, Главная редакция геологоразведочной и геодезической литературы, 1936. – 112 с. – составлен коллективом работников воздушной стереофотосъемки
730443
  Померанц Л.И. Методика и техника газового каротажа / Л.И. Померанц. – М., 1973. – 48с.
730444
   Методика и техника геокриологических исследований: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 162с.
730445
  Заворотько Ю.М. Методика и техника геофизических исследований скважин : Учебное пособие для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1974. – 279с.
730446
   Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений.. – М., 1977. – 58с.
730447
  Шульга М.С. Методика и техника демонстрационных опытов по молекулярной физике и теплоте в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шульга М.С.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 19л.
730448
   Методика и техника дифракционного преобразования сейсмических записей и временных разрезов в изображения среды. – Киев : Наукова думка, 1972. – 228с.
730449
  Полонский М. Методика и техника киноработы в школе. Учеб. пособие для педагог. техникумов и высш. педаг. учебн. завед. / М. Полонский. – М., 1934. – 87с.
730450
   Методика и техника конктретно-социологических исследований.. – К., 1968. – 156с.
730451
   Методика и техника лекционных демонстраций по физике : (сборник трудов I межвузовской конференции по лекционным демонстрациям). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1964. – 281 с., [2] л. ил. – Библиогр., сост. М.А. Маликова, с. 271-277, и в конце докл.
730452
  Смолдырев А.Е. Методика и техника морских геолого-разведочных работ / А.Е. Смолдырев. – Москва : Недра, 1978. – 303с.
730453
  Морозов Ю.Т. Методика и техника направленного бурения скважин на твердые полезные ископаемые / Ю.Т. Морозов. – Л., 1987. – 220с.
730454
  Маркевич А.П. Методика и техника паразитологического обследования рыб. / А.П. Маркевич. – К., 1950. – 24с.
730455
   Методика и техника петрофизических исследований.. – Апатиты, 1977. – 125с.
730456
  Иманов С.Ш. Методика и техника применения кинопроекции и других видов проекции на уроках физики в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Иманов С.Ш.; Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1963. – 33л.
730457
   Методика и техника психофизиологических исследований операторской деятельности.. – М., 1984. – 101с.
730458
   Методика и техника психофизиологического эксперимента.. – Москва, 1987. – 104с.
730459
  Евгеньев М.Е. Методика и техника расследования преступлений / М.Е. Евгеньев. – Киев, 1940. – 307с.
730460
  Мильчин Э А. Методика и техника редактирования текста / Э А. Мильчин. – Москва, 1972. – 320с.
730461
  Чиботару Р.И. Методика и техника ретгенологического исследования поджелудочной железы / Р.И. Чиботару, КичерманА.П. – Кишинев, 1973. – 24с.
730462
   Методика и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях.. – Новосибирск, 1988. – 122с.
730463
   Методика и техника сейсморазведки.. – М., 1979. – 130с.
730464
  Ткаченко А.А. Методика и техника селекции озимых хлебов на Весело-подолянской сортоводной станции / А.А. Ткаченко. – К., 1927. – 65с.
730465
   Методика и техника следственной работы.. – К., 1934. – 226с.
730466
  Гражданников Е.Д. Методика и техника социологических исследований / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1975. – 75с.
730467
   Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации.. – М., 1968. – 328с.
730468
  Бронникова А М. Методика и техника судебномедицинской экспертизы вещественных доказательств / А М. Бронникова, С А. Гаркави, . – М, 1963. – 2478с.
730469
  Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе / Н.М. Яковлев. – М, 1959. – 126с.
730470
  Яковлев Методика и техника урока в школе / Яковлев, М А. Сохор. – М, 1985. – 208с.
730471
  Синенко В.Я. Методика и техника школьного физического эксперимента : учеб. пособие / В.Я. Синенко. – Новосибирск : Новосибирский педагогический институт, 1990. – 100с.
730472
  Райков Б.Е. Методика и техника экскурский / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1927. – 148с.
730473
   Методика и техника эксперимента в области прикладной физиологии человека.. – М., 1978. – 96с.
730474
  Мамонтов В.В. Методика и техника электрорентгенографии / В.В. Мамонтов, С.Ф. Шибаев. – Л., 1981. – 205с.
730475
  Кишковский А.Н. Методика и техника электрорентгенографии / А.Н. Кишковский, Л.А. Тютин. – М, 1982. – 208с.
730476
   Методика и техника эффективного использования средств обучения в учебно-воспитательном процессе.. – М., 1984. – 176с.
730477
   Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 118с.
730478
   Методика и технология направленного бурения скважин в сложных геологических условиях.. – Л., 1980. – 56с.
730479
  Шлейников Владимир Иванович Методика и технология построения мобильных систем символьной обработки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Шлейников Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетки. – К., 1979. – 18л.
730480
  Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. педагогических училищ и колледжей, обучающихся по специальности "Социальная педагогика" / Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова. – Москва : Владос, 2007. – 399с. – ISBN 978-5-691-01382-9


  Представлены методика и технологии работы нормативно-правовые основы деятельности социального педагога
730481
  Ершова Н.Ю. Методика и технология реализации модульного принципа в рамках модели открытого обучения физике / Н.Ю. Ершова, А.И. Назаров // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 4 (87). – С. 4-10. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрена реализация принципа модульного обучения в рамках модели системы открытого обучения физике. Предложена структура сетевой версии электронного учебно-методического комплекса и методика его использования. На примере модуля дисциплины "Основы ...
730482
   Методика и экономика морских геологоразведочных работ.. – Л., 1980. – 288с.
730483
  Гандур Арафат Абдул Рауф Методика и эффективность физкультминуток на уроках в 6-7 классах общеобразовательной школы : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.04 / Гандур Арафат Абдул Рауф; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1983. – 24л.
730484
   Методика изготовления и контроля жидкого биомицинового препарата.. – 2-е изд. – М., 1960. – 32с.
730485
  Иоффе С.Б. Методика изготовления монохроматических интерференционно-поляризационных светофильтров. : Автореф... канд. технич.наук: / Иоффе С.Б.;, 1951. – 14 л.
730486
  Зимин А.А. Методика издания древнерусских актов / А.А. Зимин. – Москва, 1959. – 64с.
730487
  Ефремова Е.В. Методика изложения на русском языке в 5-7 классах нерусских школ / Е.В. Ефремова. – К., 1960. – 64с.
730488
  Добронравов В.Е. Методика изложения темы "Всемирное тяготение" в курсе физики / В.Е. Добронравов. – Москва, 1964. – 72 с.
730489
  Федотов И.П. Методика излучения раздела магнетизма в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотов И.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 15л.
730490
   Методика измерений земных приливов и медленных деформаций земной поверхности. – Москва : Наука, 1970. – 184с.
730491
   Методика измерений паров ртути при поисках ртутных месторождений.. – М., 1975. – 72с.
730492
  Мебед Махмуд Мохаммед Методика измерений температуро-проводности и теплоемкости твердых тел в области температур 1300-2600 0К : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мебед Махмуд Мохаммед; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1973. – 18л.
730493
  Фисенко Анатолий Владимирович Методика измерения радиоактивного аргона-39 в метеоритах и ее применение для решения некоторых задач метеоритики : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.02 / Фисенко Анатолий Владимирович; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
730494
  Романец А.С. Методика измерения расхода суспензий содовой промышленности : Автореф... канд. техн.наук: / Романец А. С.; МВО УССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1959. – 16л.
730495
  Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.144-153. – ISSN 0042-8841
730496
   Методика измерения светотехнических характеристик информации на дисплеях (видиомодулях), основанных на электронно лучевых трубках.. – Л., 1989. – 22с.
730497
  Гуляев Б.И. Методика измерения фотосинтетически активной радиации и об усвоении солнечной энергии некоторыми сельскохозяйтвенными культурами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуляев Б.И.; Всесоюзн.акад. с-х.наук. – Л, 1964. – 27л.
730498
  Тооминг Х.Г. Методика измерения фотосинтетически активной радиации. / Х.Г. Тооминг, Б.И. Гуляев. – Москва, 1967. – 144с.
730499
  Логачева Ю.П. Методика изучения аналитической химии в общеобрзовательной трудовой политехнической средней школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логачева Ю.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 19л.
730500
   Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов.. – Москва : Наука, 1975. – 240 с. : табл.12, ил.32. – Библиогр.: в конце глав
730501
   Методика изучения бюджетов времени трудящихся.. – Новосибирск, 1966. – 300с.
730502
  Манеев Г.С. Методика изучения в средней школе молекулярных свойств твердых тел : Автореф... канд. пед.наук: / Манеев Г.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
730503
  Петрова Русанка Георгиевна Методика изучения векторов и геометрических преобразований на факультативных занятиях в средней школе Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петрова Русанка Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1982. – 18л.
730504
  Дедеев А В. Методика изучения внутренней структуры фундамента платформы / А В. Дедеев, . – Ленинград : Наука, 1972. – 159с.
730505
  Чугунов Методика изучения возраста и роста рыб / Чугунов, а. – М, 1952. – 116с.
730506
  Чугунова Н.И. Методика изучения возраста и роста рыб / Н.И. Чугунова. – Москва, 1952. – 116с.
730507
  Чугунова Н.И. Методика изучения возраста и роста рыб / Н.И. Чугунова. – М, 1959. – 164с.
730508
  Бельская Т.Н. Методика изучения возрастных изменений у растений по морфологическим признакам / Т.Н. Бельская. – М-Л., 1949. – 120с.
730509
  Эфендиев Я.С. Методика изучения вспомогательных частей речи на уроках азербайджанского языка. : Автореф... канд. пед.наук: / Эфендиев Я.С.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 33л.
730510
   Методика изучения гидротермально-метасоматических образований. – Ленинград : Недра, 1981. – 264с.
730511
  Баев П.М. Методика изучения глагола в 5 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Баев П.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1954. – 16л.
730512
  Муртазалиев М.М. Методика изучения глагола на уроках родного языка в аварской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Муртазалиев М.М.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1968. – 21л.
730513
  Джугарян Т.Г. Методика изучения глагола. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джугарян Т.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
730514
  Дюдин В.И. Методика изучения глубокого подземного стока / В.И. Дюдин. – М, 1985. – 136с.
730515
  Ревинская О.Г. Методика изучения динамики реактивного движения в курсе общей физики с использованием компьютерных моделей / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 116-127. – ISSN 1609-4646


  Предложена методика изучения в курсе общей физики динамики реактивного движения тела в лабораторном практикуме с помощью компьютерной модели
730516
  Асланов М.С. Методика изучения драматических произведений в старших классах средней школы. : Автореф... наук: / Асланов М.С.; Ком. высш. и спец. обр. Совета Мин. АзССР. – Баку, 1962. – 24л.
730517
   Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – М. : Наука, 1978. – 207с.
730518
  Дерябин В.М. Методика изучения единиц измерения физических величин в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дерябин В. М.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 20л.
730519
  Аймагамбетова К. Методика изучения живой природы Казхстана в I - III классах казахских школ. : Автореф... канд. канд. пед.наук: 731 / Аймагамбетова К.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
730520
  Бирюков Н.С. Методика изучения зоны аэрации и грунтовых вод при лесогидрологических исследованиях / Н.С. Бирюков. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 67с.
730521
  Семенова-Ерофеева Методика изучения и картирования источников формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод / Семенова-Ерофеева. – Москва : Недра, 1987. – 89с.
730522
  Семенова-Ерофеева Методика изучения и картирования источников эксплуатационных ресурсов подземных вод. / Семенова-Ерофеева. – Москва, 1987. – 88 с.
730523
  Карташов В.Н. Методика изучения и обобщения юридической практики / В.Н. Карташов. – Ярославль, 1989. – 42с.
730524
   Методика изучения и преподавания истории русской журналистики на факультетах журналистики государственных университетов.. – М., 1987. – 111с.
730525
   Методика изучения и прогноза экзогенных геологических процессов. – М., 1988. – 215с.
730526
  Косоплечев Н.П. Методика изучения и разработки мер предупреждения преступности в городе и районе / Н.П. Косоплечев. – М., 1975. – 129с.
730527
  Чалышев В.И. Методика изучения ископаемых почв / В.И. Чалышев. – Москва : Наука, 1978. – 73с.
730528
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 2. – 1963. – 87с.
730529
   Методика изучения карста. – Пермь
4 : Палеокарст и карст. – 1963. – 82 с.
730530
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 5 : Геофизические методы. – 1963. – 99 с.
730531
   Методика изучения карста. – Пермь
6 : Гидрогеология карста. – 1963. – 163с.
730532
   Методика изучения карста. – Пермь
7 : Инженерная геология. – 1963. – 78с.
730533
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 8 : Гидрология карста. – 1963. – 84с.
730534
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 9 : Пещеры. – 1963. – 95с.
730535
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 10 : Изучение карста туристами и учащимися. – 1963. – 27с.
730536
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 3 : Карстологическая съемка. – 1964. – 56с.
730537
  Поротов Г.С. и др. Методика изучения комплексных магнетитовых руд / Г.С. и др. Поротов. – Л., 1976. – 168с.
730538
  Красовский А.С. Методика изучения критических статей В.И.Ленина в 9-10 классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Красовский А.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 10л.
730539
   Методика изучения лекционного процесса в вузе.. – Кишинев, 1966. – 10с.
730540
  Гаджиев А.Д. Методика изучения лирических произведений в 5-8 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Гаджиев А.Д.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 29л.
730541
  Рыбальская В.Я. Методика изучения личности потерпевшено по делам о преступлениях несовершеннолетних / В.Я. Рыбальская. – Иркутск, 1975. – 53с.
730542
  Карпова Г.В. Методика изучения личности учащихся ПТУ. / Карпова Г.В., Михайлычев Е.А. – Москва : Высш. школа, 1989. – 125, [1] с.
730543
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе истории партии.. – Минск, 1986. – 84с.
730544
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе марксистско-ленинской философии. – Минск : Университетское, 1986. – 126 с.
730545
  Рогов И.В. Методика изучения материальной части танкового вооружения. / И.В. Рогов, Б.Н. Большев. – М., 1968. – 149с.
730546
   Методика изучения неотектоники и геоморфологии Днепровско-Донецкой впадины. – Киев : Наукова думка, 1982. – 56с.
730547
  Грудкин К.А. Методика изучения нефтегазоносных мезозойских отложений Западного Узбекистана по материалам исследований поисковых и разведочных скважин : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 136 / Грудкин К.А. ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1970. – 25л.
730548
   Методика изучения новых вопросов курса математики средней школы.. – Л., 1975. – 153с.
730549
  Боковвнев О.А. Методика изучения основных тем программы по геометрии в средних ПТУ / О.А. Боковвнев, В.И. Колобов. – М., 1986. – 62с.
730550
  Савинова Л.Н. Методика изучения отношения школьников к атеизму и религии. Метод. мат. / Л.Н. Савинова. – М., 1975. – 39с.
730551
   Методика изучения партийных документов в курсе истории КПСС. – М., 1984. – 271с.
730552
  Сандалов Г.Н. Методика изучения передового производственного опыта в вечерней школе / Г.Н. Сандалов. – М., 1963. – 48с.
730553
   Методика изучения периодической печати: Сб. статей.. – М., 1977. – 109с.
730554
  Шорохова А.А. Методика изучения плодовитости человека / А.А. Шорохова. – Ташкент, 1935. – 100с.
730555
  Евсюков А.А. Методика изучения приципов осциллографироания и телевидения в курсе физики средней школы на специально разработанных комплектах приборов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евсюков А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 15л.
730556
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – 2-е изд. – М, 1990. – 208с.
730557
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуационных правил / Г.И. Блинов. – М, 1972. – 208с.
730558
  Станкевич Г.Л. Методика изучения районного обзора в курсе экономической географии СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Станкевич Г.Л. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
730559
  Федорова Е.Н. Методика изучения растворов в средней школе. / Е.Н. Федорова. – М., 1957. – 23с.
730560
  Литвинович А.Н. Методика изучения редких рассеянных элементов в полиметаллических рудах / А.Н. Литвинович. – Алма-Ата, 1961. – 107с.
730561
  Линденбратен Л.Д. Методика изучения рентгеновских снимков / Л.Д. Линденбратен. – 2-е перераб. и расширен. изд. – Москва, 1971. – 352с.
730562
  Иванкин П.Ф. Методика изучения рудоносных структур в терригенных толщах / П.Ф. Иванкин, Н.И. Назарова. – М., 1988. – 253с.
730563
   Методика изучения русского языка: Пособ. для учителя.. – Киев, 1986. – 286с.
730564
   Методика изучения сапропелевых отложений. – Москва : АН СССР
Вып. 1. – 1953. – 220с.
730565
  Мышинская Р.П. Методика изучения сельского хозяйства в школьном курсе экономической географии / Р.П. Мышинская. – М., 1972. – 126с.
730566
   Методика изучения силы роста семян полевых культур.. – М., 1964. – 24с.
730567
  Мариничева В.Ф. Методика изучения сказуемого простого двусоставного предложения в связи с развитием мышления и речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мариничева В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 21л.
730568
  Абдуллаев М.А. Методика изучения словообразования в процессе преподавания азербайджанскоо языка 4-6 классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Абдуллаев М.А.; Азербайдж.гос.пед.ин-т. – Баку, 1980. – 26л.
730569
  Кондрусова Полина Петровна Методика изучения словосочетания во взаимосвязи с лексикой, морфологией, орфографией (2-е - 5-е классы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кондрусова Полина Петровна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 20л.
730570
  Калдымолдоева А. Методика изучения сложноподчиненного предложения родного языка в киргизской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Калдымолдоева А.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1968. – 23л.
730571
  Кязимова А.Б. Методика изучения сложноподчиненных предложений русского языка в связи с развитием речи учащихся в азаербайджанской 8-летней школе : Автореф... наук: / Кязимова А.Б.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 23л.
730572
  Малахова М.М. Методика изучения сложносочиненных предложений в средней школе : Автореф. дис. .... канд. пед. наук: / Малахова М.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 20 с.
730573
  Мусабаев Д. Методика изучения служебных слов в 6 классе киргизской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусабаев Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
730574
  Лавров Н.А. Методика изучения служебных частей речи в средней школе. / Н.А. Лавров. – М., 1959. – 54с.
730575
  Гонцова С.А. Методика изучения состава и словообразования русского языка в казахской средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Гонцова С.А. ; Тбилисский гос. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 20 с.
730576
  Гонцова С.А. Методика изучения состава слова и словообразования русского языка в казахской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гонцова С.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 16л.
730577
  Плюснин К.П. Методика изучения тектонических структур складчатых поясов. / К.П. Плюснин. – Пермь, 1971. – 217с.
730578
  Абгарян П.М. Методика изучения темы "Важнейшие классы неорганических веществ" в общеобразовательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абгарян П.М. ; МП АССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1974. – 41 с.
730579
  Макаровская И.А. Методика изучения темы "Волновые свойства света" : Автореф... канд. пед.наук: / Макаровская И. А.; КВ и ССО СМ АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1953. – 19л.
730580
  Крейденко Т.Ф. Методика изучения темы "Муждународная интеграция в школьном курсе географии на профильном уровне : методика и опыт / Т.Ф. Крейденко, А.Н. Новик // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 20-24 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
730581
  Любимова Е.А. Методика изучения тепловых потоков через дно океанов / Е.А. Любимова. – М., 1973. – 176с.
730582
  Барбаш Н.Б. Методика изучения территориальной дифференциации городской среды / Н.Б. Барбаш; Ин-т географии АН СССР. – Москва, 1986. – 181с.
730583
  Малеваный Юрий Иванович Методика изучения тождественных преобразований в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Малеваный Юрий Иванович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
730584
  Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации / И.Г. Кокурина. – М, 1990. – 55с.
730585
  Маркович Э.С. Методика изучения уравнений высших степеней в связи с задачами общего образования : Автореф... канд. пед.наук: / Маркович Э.С.; Моск. облю пед. ин-т. Каф-ра методики матем. – Москва, 1951. – 15 с.
730586
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев; предисл. И.П. Павлова. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство Печатный Двор, 1926. – 64 с.
730587
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
730588
   Методика изучения условных рефлексов.. – Москва
2. – 1952. – 180с.
730589
  Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ / И.Н. Бейдеман. – Новосибирск : Наука, 1974. – 155с.
730590
   Методика изучения физико-механических свойств сельскохозяйственных растений.. – М., 1960. – 278с.
730591
  Поляков Е.А. Методика изучения физических свойств коллекторов нефти и газа / Е.А. Поляков. – Москва : Недра, 1981. – 182с. : Ил. – Библиогр.: с.178-181
730592
  Иванов П.П. Методика изучения фонетики в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва, 1959. – 96 с.
730593
  Ханмамедов Б. Методика изучения фонетики родного языка в туркменской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Ханмамедов Б.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1970. – 24л.
730594
  Ковалев А.Г. Методика изучения характера школьника / А.Г. Ковалев. – Симферополь, 1947. – 32с.
730595
   Методика изучения хозяйственного использования земель для составления крупномасштабных карт : семинар по географии сельского хозяйства. – Москва : ЛИК МГУ, 1962. – 22 с.
730596
  Ахмедов А.М. Методика изучения членов предложения в восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Ахмедов А.М.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1964. – 37л.
730597
  Агабабян Г.М. Методика изучения членов предложения русского языка в 7-10 классах армянской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агабабян Г.М.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 20л.
730598
  Строев К.Ф. Методика изучения экономической географии СССР : пособие для учителей / К.Ф. Строев, Ковалевская М.К., Ром В.Я. – Москва : Просвещение, 1973. – 255 с. – (Методическая библиотека школы)
730599
  Хазарадзе О.С. Методика изучения электрических свойств и применение твердого тела в курсе физики 10 класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Хазарадзе О.С.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 21л.
730600
  Таир-Заде Методика изучения элементов животноводства и некоторые вопросы преподавания зоологии в средних школах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Таир-Заде Т.Р.; Аз. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 40л.
730601
  Ахундов Л.Р. Методика изучения элементов раздела "переменный ток" в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Ахундов Л.Р.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
730602
   Методика изучения элементов территориальных социально-экономических систем : учеб. пособ. по спецкурсу. – Пермь, 1979. – 93 с.
730603
  Ранская Л.А. Методика изучения элементов физики твердого тела в среденей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ранская Л.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1967. – 24л.
730604
   Методика изучения, обработки и интерпретации магнитных и гравиметрических полей при поисках кимберлитовых тел в трапах. – Новосибирск, 1977. – 100с.
730605
  Поспелов А.Г. Методика изучения, систематика и клссификация фитогенных образований и проблематики верхнего докембрия Алтае-Саянской складчатой области / А.Г. Поспелов, С.Л. Тарновский; Отв. ред. Гинцингер А.Б. – Новосибирск : СНИИГГиМС, 1978. – 69с.
730606
  Епифанов Г.Д. Методика иллюстрирования классических литературных произведений : конспект лекций / Г.Д. Епифанов. – Москва, 1961. – 20, [3] с.
730607
  Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник для ВУЗов / Г.К. Бондарик. – Москва : Недра, 1986. – 332с.
730608
  Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник / Г.С. Золотарев. – Москва : МГУ, 1990. – 383с.
730609
   Методика инженерно-геологических исследований высоких обвальных и оползневых склонов. / Золотарев Г.С. – М., 1980. – 184с.
730610
  Нестеров К.В. Методика инженерно-геологических исследований на месторождениях железных руд Керченского типа : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нестеров К.В. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 16 с.
730611
  Сергеев А.И. Методика инженерно-геологического изучения торфяных массивов / А. Сергеев ; [отв. ред.: Е.М. Сергеев] ; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии. – Москва : Наука, 1974. – 135с. : табл., ил., карты. – Библиогр.: с. 126-134
730612
   Методика инженерно-геологического прогнозирования при разведке шахтных полей месторождений каменных углей. – М., 1973. – 81с.
730613
   Методика интегральной оценки знаний абитуриентов / М.В. Грязев, А.А. Хадарцев, А.Г. Хрупачев, С.П. Туляков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 28-32. – ISSN 0869-3617


  Методика интегральной оценки знаний абитуриентов и ее программное обеспечение позволяют составить более полную и объективную картину об образовательном уровне поступающих в вузы. Алгоритм программы «ЕГЭ - Абитуриент» построен с применением функции ...
730614
  Мотайленко Л.В. Методика интеграции образования и профессионального сообщества на базе информационных технологий / Л.В. Мотайленко, Д.И. Полетаев // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 51-54. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматривается методика интеграции образования и профессионального сообщества, полученная на базе внедрения в учебный процесс вуза информационной технологии построения компетентностных областей. Сформулированы основные принципы и возможности ...
730615
  Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М, 1982. – 141с.
730616
  Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – Москва : Высшая школа, 1986. – 101, [3] с.
730617
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам.. – Киев : Вища школа, 1988. – 342с.
730618
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Уч.-метод. пособие. / Китайгородская Г.А. – М., 1988. – 168с.
730619
  Лизинский Марк Данилович Методика интерпретации данных сейсморазведки при изучении эффузивно-осадочных толщ докембрия. (На примере Печенг. никеленосной структуры) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Лизинский Марк Данилович; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
730620
  Аткин Е.Р. Методика интерпретации данных электрического каротажа. / Е.Р. Аткин. – Москва, 1961. – 27с.
730621
  Логинов В.Е. Методика интерпретации магнитных аномалий на ЭВМ методом подбора : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.131 / Логинов В.Е. ; КГУ. – Киев, 1970. – 20 с.
730622
  Логинов В.Е. Методика интерпретации магнитных аномалий на ЭВМ методом подбора. : Дис... Канд. геолого-минерал. наук: / Логинов В.Е.; КГУ. Геологич. фак-т. – Новокузнецк, 1970. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
730623
  Шестаков В.М. Методика интерпретации опытно-фильтрационных наблюдений / В.М. Шестаков. – Москва, 1982. – 52с.
730624
  Панасенко В.Н. Методика интерпретации подземных гравитационных аномалий в условиях Криворожского железорудного бассейна. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Панасенко В.Н.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Ивано-Франковск, 1965. – 20л.
730625
  Бахвалов А.Н. Методика интерпретации результатов векторной скважинной магнитометрии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Бахвалов А.Н.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геофизики. – Свердловск, 1967. – 19л.
730626
  Саенко Г.В. Методика информационного обеспечения процесса устойчивого развития хозяйствующих систем в переходной экономике : інформаційні технології в економіці та управлінні / Г.В. Саенко, И.А. Демидова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
730627
   Методика информационного обеспечения расчетов экономической эффективности новой техники.. – К., 1976. – 107с.
730628
  Тагиев Гач ай Таги Методика использования алгебраических знаний учащихся при преподавании геометрии в VI-VIII классах : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Тагиев Гач ай Таги оглы ; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 18 с.
730629
  Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств. При обуч. рус. яз. как иностр. в вузе. / А.Н. Щукин. – Москва : Русский язык, 1981. – 128 с.
730630
  Пепеляев Александр Кузьмич Методика использования грамматических правил при обучении чтению (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пепеляев Александр Кузьмич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
730631
  Купо А. Методика использования динамических слайд-лекций при обучении физике в ВУЗе / А. Купо, Т. Желонкина, С. Лукашевич // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 100-106. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  Был проведен комплексный анализ современных методов обучения с использованием информационных и компьютерных технологий, а так же программных продуктов, посредством которых могут быть реализованы современные средства обучения. С использованием ...
730632
  Гулиева Д.Б. Методика использования живописи на уроках русского языка для развития речи учащихся 4-8 классов азербайджанской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гулиева Д.Б.; МВ и ССО Азерб.ССР. – Баку, 1974. – 26л.
730633
  Кулешов В.У. Методика использования задач и деловых игр в преподавании политэкономии / В.У. Кулешов. – М., 1991. – 173с.
730634
  Червякова Л.Д. Методика использования лингафонной техники в процессе обучения иностранным языкам. / Л.Д. Червякова. – М., 1981. – 36с.
730635
  Новолодская Е.Г. Методика использования моделей природных явлений и процессов на уроках географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 45-47 : Рис. – ISSN 0016-7207
730636
  Базыкин В.В. Методика использования наглядных пособий по астрономии / В.В. Базыкин, И.Ф. Шевляков. – М., 1963. – 40с.
730637
  Гуменюк С.А. Методика использования нр ИФВЭ для обработки данных в экспериментах на камере "Мирабель" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Гуменюк С.А. ; Ин-т физики высших энергий. – Серпухов, 1979. – 20 с.
730638
  Роберт И.В. Методика использования операторнологических моделей мышления в обучении алгебре средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Роберт И. В.; АзГУ. – Баку, 1981. – 18л.
730639
  Роберт И.В. Методика использования операторнологических моделей мышления в обучении алгебре средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Роберт И. В.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 22л.
730640
  Герасимов В.А. и др. Методика использования отладочного пульта при решении задач на ЭВМ МИР / В.А. и др. Герасимов. – К., 1973. – 36с.
730641
  Салахов А. Методика использования представителей фауны Азербайджана на уроках зоологии в средней школе : Автореф... кандид. пед.наук: / Салахов А.; Министерство просвещения Азербайджанской ССР. Азербайджанский н.-иссл. ин-т педагогики. – Баку, 1952. – 26 с.
730642
  Шкиль А.С. Методика использования результатов тестирования в болонской системе оценивания // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 135-141. – ISBN 978-966-285-210-3
730643
  Боровикова Елена Алексеевна Методика использования системы игр для обучения неофициальному общению (французский яз., неязыковый вуз) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Боровикова Елена Алексеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 26л.
730644
  Полторак Д.И. Методика использования средств обучения в преподавании истории / Д.И. Полторак. – Москва, 1987. – 207 с.
730645
  Полат Е.С. Методика использования средств обучения иностранному языку в языковой лаборатории профтехучилища / Е.С. Полат. – М, 1988. – 158с.
730646
  Гормакова А.Н. Методика использования фактического и цифрового материала в пропагандистской работе / А.Н. Гормакова. – М, 1973. – 15с.
730647
   Методика использования физического эксперимента в учебном процессе : сб. науч. трудов. – Свердловск : СПИ, 1985. – 133 с.
730648
  Селецкий В.И. Методика использования художественной литературы в преподавании марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1979. – 20 с.
730649
  Барон Л.И. Методика испытаний горных пород на контактную прочность / Л.И. Барон, Л.Б. Глатман. – М., 1961. – 12с.
730650
  Эпштейн Р.М. Методика испытаний и накладки систем регулирования гидротурбин / Р.М. Эпштейн. – М.Л., 1957. – 80с.
730651
  Вершинский Е.В. Методика исследований в области физического воспитания / Е.В. Вершинский. – Москва, 1957. – 52с.
730652
   Методика исследований высшей нервной деятельности человека.. – М., 1963. – 92с.
730653
  Каплин Виталий Михайлович Методика исследований планктонных инфузорий озера Байкал : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каплин Виталий Михайлович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
730654
  Шацилов В.И. Методика исследований при оценке сейсмической опасности территории. / В.И. Шацилов. – Алма-Ата, 1989. – 206с.
730655
  Сандон Г. Методика исследования Protozoa почв / Г. Сандон. – С. 253-278. – Отд. оттиск
730656
  Продайвода Г.Т. Методика исследования анизотропии обратимой магнитной восприимчивости горных пород на астатическом магнитометре / Г.Т. Продайвода, И.В. Орищенко, В.В. Назаришин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 42-47 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 8)
730657
  Петлин В.Н. Методика исследования взаимодействия сопряженных природных территориальных комплексов полустационарными и экспедиционными методами : некоторые аспекты исследования природы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
730658
   Методика исследования взаимодействия школы, семьи и общественности в воспитании учащихся.. – М., 1976. – 79с.
730659
   Методика исследования восприятия информации.. – Л., 1972. – 152с.
730660
  Кормушин В.А. Методика исследования газово-жидких включений в минералах. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1981. – 153с.
730661
   Методика исследования грамматики и стилистики китайского языка.. – Шанхай, 1991. – 334с.
730662
   Методика исследования делопроизводственных процессов в аппарате управления.. – Москва, 1972. – 73 с.
730663
  Орлова Г.В. Методика исследования долины реки с учащимися 7 класса в преподавании географии. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлова Г.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 8л.
730664
  Романюта В.Г. Методика исследования зрительного обнаружения сигналов человеком : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Романюта В. Г.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1973. – 26л.
730665
  Лахе Л.А. Методика исследования и состав полициклических ароматических углеводородов сланцевых смол : Автореф... канд. хим.наук: / Лахе Л. А.; АН ЭССР, Сов. по хим. и геол. минер. наукам. – Таллин, 1972. – 32л.
730666
  Рауде Х.Э. Методика исследования и химический состав углеводородной части кипящей выше 200 о сланцевой смолы туннельных печей : Автореф... канд. хим.наук: / Рауде Х.Э.; АН Эст.ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 29л.
730667
  Пересекин В.И. Методика исследования интегральных районов города // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 13-16. – ISBN 0201-8683
730668
  Тварионавичюс П. Методика исследования использования текстильного оборудования (на примере прядильных машин хлопчатобумажного производства Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Тварионавичюс П.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
730669
  Хусаинова Бэла Нуровна Методика исследования комплекса тепловых свойств твердых и жидких металлов и полупроводников в интервале температур 500-1400 оК : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Хусаинова Бэла Нуровна ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 18 с.
730670
  Яшина М.Г. Методика исследования культурно-маркированной лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 192-199. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
730671
  Шапошников В.М. Методика исследования морфоструктур в практике нефтепоисковых работ / В.М. Шапошников. – М., 1973. – 208с.
730672
  Озерецкий Н. Методика исследования моторики / Н. Озерецкий. – М.-Л., 1930. – 174с.
730673
  Хаимова-Малькова Методика исследования напряжений поляризационно-оптическим методом / Хаимова-Малькова. – М, 1970. – 116с.
730674
  Сафронов А.В. Методика исследования политической географии древних майя классического периода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 101-118. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
730675
  Оникиенко С.К. Методика исследования породообразующих минералов в прозрачных шлифах : Учебное пособие для вузов / С.К. Оникиенко. – Москва : Недра, 1971. – 127с.
730676
  Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе / Г.С. Гринь. – Х., 1962. – 92с.
730677
  Федоров Ю.В. Методика исследования процессов деформирования, разрушения и формирования поверхностного слоя при резании труднообрабатываемых материалов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.171 / Федоров Ю.В.; МВ и ССО СССР. Москов. авиац. ин-т. – М., 1972. – 19л.
730678
  Бедринцев Кирилл Николаевич Методика исследования районныхъ комплексных экономических проблем. (На примере Ферганы и Ангрена). : Автореф... д-ра экон.наук: / Бедринцев Кирилл Николаевич; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1958. – 41л.
730679
  Корнилов К.Н. Методика исследования ребенка раннего возраста / К.Н. Корнилов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1922. – 90с.
730680
  Каган М.С. Методика исследования рекомбинации горячих электронов при их нагреве высокочастотными электрическим полем / М.С. Каган, Е.Г. Ландсберг. – М, 1972. – 20с.
730681
  Беляева А.П. Методика исследования содержания образования в средних профтехучилищах / А.П. Беляева. – М., 1974. – 128с.
730682
  Лице Н.И. Методика исследования состояния фрустрации в межличностных отношениях / Н.И. Лице. – Рига, 1990. – 19с.
730683
  Алаев Т.И. Методика исследования спектров ЭПР при гидростатических давлениях до 10 кбар. (На примере рубина) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Алаев Т.И.; Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 11л.
730684
  Пожидаєва И.В. Методика исследования трансформации концепта в виртуальном манипулятивном дискурсе русскоязычной блогосферы (на примере концепта ПАТРИОТИЗМ) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-54. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
730685
   Методика исследования устной политической пропаганды и агитации в трудовом коллективе.. – М., 1978. – 204с.
730686
  Поляков Николай Филиппович Методика исследования характеристик потока в малотурбулентной аэродинамической трубе и явлений перехода в несжимаемом пограничном слое : Автореф... канд. техн.наук: 01.024 / Поляков Николай Филиппович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 32л.
730687
  Васильев Я.В. Методика исследования целевой направленности личности / Я.В. Васильев. – Николаев, 1993. – 12с.
730688
  Молчанова Т.К. Методика истользования средств обучения на уроках литературы в средних профтехучилищах / Т.К. Молчанова. – М. : Высшая школа, 1980. – 72 с.
730689
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 6-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. Л.П. Кругликова-Гречаного; [Тип. И.И. Чоколова], 1911. – IV 144 с. – иблиогр.: "Список книг для чтения по истории" (с. 100-120); "Книги по методике истории" (с. 139-141) и в тексте
730690
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд. автора ; [Тип. И.И. Чоколова, 1913. – IV, 150 с. – На обр. стороне тит. л. год изд. в тип. 1912
730691
  Влахопулов Б.А. Методика истории / Б.А. Влахопулов. – Киев : Склад изд. в кн. маг. Н.Я. Оглоблина, 1913. – 132, IV с. – Без тит. л.


  На обл. дарств. напись: Многоуважаемой Наталье Дмитриевне Полонской от автора
730692
  Влахопулов Б.А. Методика истории / Б.А. Влахопулов. – 2-е изд., испр. и доп. – Петроград-Киев : Книгоиздат "Сотрудник", 1916. – VIII, 104 с.
730693
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 6-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. автора ; [Типо-лит. "Прогресс" З.М. Сахнина], 1918. – [6], 122 с.


  На тит. л. дарств. надпись автора: Бибилиотеке педагогического семинара при И.Н.О.. Киев
730694
  Игнатьев В.И. Методика историко-геологического анализа на примере северной части Волго-Уральской антеклизы / В.И. Игнатьев. – Казань : Казанский ун-т, 1985. – 176с.
730695
   Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. – 224с.
730696
  Санцевич А.В. Методика исторического исследования / А.В. Санцевич. – Киев, 1984. – 190 с.
730697
  Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения : учеб. пособие / А.П. Пронштейн; Северо-Кавказский науч. центр высшей школы. – 2-е изд., доп. и испр. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-то, 1976. – 479 с. – Загл. 1-го изд.: Методика исторического исследования
730698
  Хаейн Т.М. Методика і засіб метрологічної атестації координатно-вимірювальних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хаейн Тамара Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
730699
  Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 430с. – ISBN 978-966-364-569-8
730700
  Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 271 л. + Додаток: л. 180-242. – Бібліогр.: л. 243-271
730701
  Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
730702
  Більська М.А. Методика і результати географічного аналізу лісистості Розточчя та суміжних територій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-39. – (Географія ; Вип. 45)


  Проведено аналіз лісистості Розточчя станом на 1980 - 1982 рр., яка свідчить про диференційовану за територією та часом її динаміку.
730703
  Шульга М.С. Методика і техніка демонстраційних дослідів з фізики у 6 і 7 кл. / М.С. Шульга. – К., 1977. – 192с.
730704
  Коршак Є.В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту : практикум/ навч. посібник / Є.В. Коршак, Б.Ю. Миргородський. – Киев : Вища школа, 1981. – 279 с.
730705
  Кліменкова А.М. Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (50). – С. 10-22. – ISSN 1681-116Х


  У статті описано процедуру розробки авторської методики ідентифікації культурних кодів комерційної реклами, побудованої на основі застосування семантичного диференціала.
730706
  Балан В. Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України / В. Балан, Г. Кочедикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначені проблеми енергетичної сфери та процесу енергозабезпечення України енергетичними ресурсами. Запропоновано економіко-математичну модель ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України з використанням лінійної детермінантної ...
730707
  Левченко О. Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 122-129. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки тестових питань різних типів за допомогою простих операцій у Word і Excel.
730708
  Окландер Т. Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій / Т. Окландер, І. Окландер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 57-60 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
730709
  Петраков Я.В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки. / Я.В. Петраков, К.В. Гнедіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 148-155. – ISSN 2222-0712
730710
  Антоненко Л. Методика інтегральної рейтингової оцінки комплексного розвитку районних АПК / Л. Антоненко, М. Жерноклєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.61-66. – ISSN 0131-775Х
730711
  Коновальчук С.А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновальчук Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр..: 14 назв
730712
  Коновальчук С.А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновальчук Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 240, [3] арк. – Додатки: арк. 220-240, [3]. – Бібліогр.: арк. 196-219
730713
  Герасіна О.В. Методика інтелектуальної ідентифікації та прогнозування трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 94-99. – ISSN 1681-7710
730714
  Горошко Ю.В. Методика інформатики - історія і перспективи / Ю.В. Горошко, Г.Ю. Цибко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 61-64. – (Серія : Педагогічні науки)
730715
  Богдашина О.М. Методика історичних досліджень М.С. Грушевського // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 29-39
730716
  Шморгун П.М. Методика історичного дослідження / П. Шморгун // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 241-242. – ISBN 966-642-073-2
730717
  Карцов В.Г. Методика історії СРСР у початковій школі. (На допомогу вчителеві) / В.Г. Карцов. – К., 1948. – 228с.
730718
  Матейко С.В. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 156-162. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
730719
  Павловський В.Т. Методика й техніка розмови в трудовій школі / В.Т. Павловський. – Х, 1929. – 67с.
730720
  Кузло М.Т. Методика ймовірністної оцінки стійкості грунтових укосів з урахуванням режимів фільтрації при зниженні рівнів води / М.Т. Кузло, Д.В. Стефанишин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 27-29. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
730721
  Крепиш П.В. Методика календарного планирования производства на машиностроительном предприятии / П.В. Крепиш. – М., 1961. – 252с.
730722
   Методика картирования вулканических формаций. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
730723
   Методика картирования метаморфических комплексов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 152с.
730724
  Конфектов М.Н. Методика картографирования плотности застройки пригородных районов по космическим снимкам высокого разрешения (на примере западного Подмосковья) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 16-24 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
730725
  Ковач Н.С. Методика картографирования сложных инженерных сооружений по данным лазерного сканирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 49-55 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
730726
  Гаврюшин О.В. Методика картографічного анімування змін адміністративно-територіального поділу та особливості її реалізації у ГІС MарInfo // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 40-45 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
730727
  Ермоленко Н.Н. Методика картографо-статистического исследования направленности современных эрозийных процессов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
730728
   Методика картографування ландшафтів та їх антропогенних змін для радіоекологічної ГІС Чорнобильської зони відчуження : природно-географічні дослідження / В.С. Давидчук, Л.Ю. Сорокіна, Р.Ф. Зарудна, М.Ф. Петров, Н.І. Назарчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 3-12 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
730729
  Сухарев Д.А. Методика квалификации преступлений против социалистической собственности / Д.А. Сухарев, А.Д. Гобуза. – Свердловск, 1983. – 78с.
730730
  Бордзиловский С.А. Методика кваризэнтропического сжатия конденсированного вещества при низких начальных температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Бордзиловский С.А.; Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1977. – л.
730731
  Лукомський Д.В. Методика керування параметрами твердотільних фотоелектричних перетворювачів для енергозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння, що необслуговуються : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Лукомський Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
730732
  Лукомський Д.В. Методика керування параметрами фотоелектричних перетворювачів. Нанесення антивідбиваючих покриттів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 97-101


  Запропоновано нову методику керування параметрами фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) на підставі аналізу комплексного показника якості і надійності. Показано можливість застосування методики для керування режимами формування антивідбиваючих ...
730733
  Лукомський Д.В. Методика керування якістю контактів компонентів фотоелектричних систем енергозабезпечення РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування методики керування параметрами кремнієвих фотоелектричних перетворювачів на підставі аналізу комплексного параметра якості і надійності для випадку вибору раціональних режимів формування контактної металізації мультикремнієвих ...
730734
  Парсяк К. Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 70-72. – ISSN 1810-3944
730735
   Методика кількісної обробки СТМ-зображень частково-впорядкованих систем / С.Ю. Булавенко, В.Н. Курашов, Ю.С. Мусатенко, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропонована методика обробки СТМ-зображень частково-впорядкованих інтерфейсів метал/впорядкована поверхня для вилучення кількісних характеристик впорядкованості. На прикладі СТМ-зображення інтерфейсу Bi/Si(111)7x7 з кількістю вісмуту 0,5 МШ ...
730736
  Позняк О. Методика кількісної оцінки впливу трудових міграцій на розвиток ринку праці // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 112-115. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
730737
  Лажнік В.Й. Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об"єктів на мікрорівні : Автореф... канд. герграф.наук: 11.00.02 / Лажнік В.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 21л.
730738
  Лажнік Володимир Йосипович Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об"єктів на мікрорівні : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Лажнік Володимир Йосипович; МО України, Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1995. – 264л. – Бібліогр.:л.206-234
730739
  Сапіжинський А.В. Методика кількісної оцінки засобів розповсюдження реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-38. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто вибір ефективних засобів розповсюдження реклами. Запропоновано економіко-математичні оптимізаційні моделі, що описують процес вибору друкованих видань для розміщення у них рекламних звернень.
730740
  Віршило І.В. Методика кількісної оцінки мінералогічного складу континентальної земної кори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Наведено методичні аспекти оцінки мінералогічного складу сейсмомінералогічним методом. Розглядається використання автоматизованої системи інтерпретації даних сейсмоакустики. Наведено приклади практичного застосування методу при дослідженнях ...
730741
  Безродна І.М. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Безродна І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
730742
  Безродна І.М. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.22 - геофізика / Безродна І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
730743
  Шамурина С.Е. Методика классификации литературы по языкознанию, литературоведению, художественной литературе и искусству / С.Е. Шамурина. – М., 1960. – 20с.
730744
  Амбарцумян З.Н. Методика классификации общественно-политической литературы в массовых библиотеках / З.Н. Амбарцумян. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1961. – 36 с.
730745
   Методика классификации сельскохозяйственной литературы по УДК.. – М., 1964. – 44с.
730746
   Методика классифицирования музыкальных произведений (нотных изданий) по таблицам библиотечно-библиографической классификации.. – М., 1977. – 126с.
730747
  Мориц В.Э. Методика классического тренажа. Рекоменд. в качестве учебн. пособия для хореографич. училищ / В.Э. Мориц. – Москва-Ленинград : Искусство, 1940. – 188 с.
730748
  Лермантов В.В. Методика классных опытов и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 3-е. – М. – 118с.
730749
  Сасыхов А.В. Методика клубной работы / А.В. Сасыхов, Стрельцов Ю.А. . – Улан-Уде
3. – 1970. – 92с.
730750
  Ходоровский М.С. Методика количественной оценки концентраций естественных радиоактивных элементов на ЭВМ : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / М.С. Ходоровский, Н.В. Ходоровская // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 121-126. – Бібліогр.: 5 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
730751
  Карлье Э. Методика количественной оценки месторождений урана / Э. Карлье. – Москва : Атомиздат, 1966. – 352с.
730752
  Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. / И.П. Иванов. – М., 1990. – 143с.
730753
  Сбітнєв А.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення / А.І. Сбітнєв, О.І. Литвиненко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 396
730754
  Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 176 л. – Додатки: л. 155-176. – Бібліогр.: л. 144-154
730755
  Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформацйній системі військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 21 назва
730756
  Литвиненко Н.І. Методика комп"ютерної підтримки рішень при організації та здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ / Н.І. Литвиненко, О.І. Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 50-52
730757
  Богосвятська А.І. Методика компетентнісного викладання на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 56-63
730758
  Красовский С.С. Методика комплексирования геофизических исследований при геологическом картировании : (На примере Приазовского кристаллического массива и зоны сочленения его с Донбассом) / С.С. Красовский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 144с.
730759
  Божилина Е.А. Методика комплексного автоматизированного дешифрирования растительности на примере участка Северной Монголии / Е.А. Божилина, С.А. Мамыкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 21-29 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
730760
  Божилина Е.А. Методика комплексного автоматизированного дешифрирования растительности на примере участка Северной Монголии / Е.А. Божилина, С.А. Мамыкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 21-29 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
730761
  Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности : Краткий курс для высших учебных заведений / Г.В. Савицкая. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000775-Х
730762
  Шеремет А.Д. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности промышленного предприятия / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М, 1980. – 232с.
730763
   Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.. – М., 1982. – 64с.
730764
  Шаповал В.І. Методика комплексного вивчення фізичних властивостей гірських порід кристалічного фундаменту в районі Середнього Побужжя / В.І. Шаповал, Є.І. Антонюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 52-55. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
730765
  Гончарук О. Методика комплексного дослідження англомовної байки у прагмастилістичному аспекті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 66-70. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
730766
  Прыткова М.Я. Методика комплексного изучения осадконакопления в малых водохранилищах / М.Я. Прыткова, И.В. Семенцов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 88с.
730767
   Методика комплексного изучения политической экономии. – Москва
Т. 2. – 1982. – 240с.
730768
   Методика комплексного изучения политической экономии.. – Москва
Т. 1. – 1981. – 245 с.
730769
  Бакурко Виктор Евгеньевич Методика комплексного использования образной и условногафической наглядности при обучении истории древнего мира и средних веков. : Автореф... канд. ист.наук: 13.00.02 / Бакурко Виктор Евгеньевич; МП РСФСР. – М., 1974. – 28л.
730770
  Кухаренко В.М. Методика комплексного оцінювання якості тестів : Частина 1 / В.М. Кухаренко, Л.П. Перхун, Н.М. Товмаченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
730771
   Методика комплексного подхода к воспитанию учащихся средних профтехучилищ.. – М., 1978. – 112с.
730772
   Методика комплексного подхода к преподаванию общественных наук в условиях перестройки высшей школы. – К., 1987. – 124с.
730773
   Методика комплексного прогнозирования нефтегазоносных локальных структур: На прим.Днепров.-Донец. впадины.. – Киев, 1982. – 196с.
730774
  Шарыгин М.Д. Методика комплексного экономико-географического исследования территориальных социально-экономических систем : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, А.М. Свисткова. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1978. – 96 с.
730775
  Овчаренко Т. Методика комплексної оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 82-85. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методична база інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств. Проведена оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства на основі рівнів виробництва (технічного, технологічного, організаційного). Запропоновано ...
730776
  Грішнова О.А. Методика комплексної оцінки конкурентоспроможності персоналу / О.А. Грішнова, О.В. Юрченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 79-85


  У статті досліджено взаємозв"язок конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності персоналу. Запропоновано методику, яка дозволяє чисельно визначити конкурентоспроможність персоналу. Оцінки, здійснені за ...
730777
  Антонов В.В. Методика комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць : (на прикладі Дніпропетровської області) / В.В. Антонов, Л.М. Зайцева. – Дніпропетровськ, 2004. – 34с.
730778
  Полька Н.С. Методика комплексної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей / Н.С. Полька, Д.П. Сергета // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
730779
  Юрчак Е.В. Методика комплексної оцінки ступеня успішності брендів закладів ресторанного господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 50-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
730780
  Ягибеков Владимир Ибрагимович Методика комплексной интерпретации геолого-промысловых и геофизических материалов нижнемеловых отложений равнинного Дагестана с целью их доразведки : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.17 / Ягибеков Владимир Ибрагимович; Ин-т геол. АН Аз.ССР. – Баку, 1981. – 20л.
730781
   Методика комплексной мерзлотно-гидрогеологической и инженерно-геологической съемки масштабов 1:200 000 и 1:500 000.. – Москва : Московский университет, 1970. – 356с.
730782
  Элланский М.М. Методика комплексной обработки промыслово-географических материалов и керна при изучении продуктивных коллекторов с помощью математических методов и ЭВМ / М.М. Элланский. – М., 1975. – 61с.
730783
   Методика комплексных полевых исследований озерных экосистем : учебное пособие. – Иркутск, 1989. – 144 с.
730784
   Методика комплексных региональных гидрогеологических и инженерно-геологических исследований глубоких горизонтов месторождений на примере Криворожского железнорудного бассейна. – М, 1974. – 88с.
730785
  Гаджиева Н.М. Методика комсомольской работы в школе / Н.М. Гаджиева, С.Г. Кутепова. – Москва, 1988. – 128с.
730786
  Фомичева И.Д. Методика конкретных социологических исследований и печать / И.Д. Фомичева. – Москва, 1980. – 105 с.
730787
  Бердар М. Методика контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито концептуальні засади створення ефективної контрольної системи в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, обгрунтовано методичні прийоми та процедури зовнішнього та внутрішнього контролю. В статье раскрыты концептуальные ...
730788
  Князєва О.В. Методика контролю витрат за центрами відповідальності з використанням ваучерів (на прикладі підприємств рибного господарства України) : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 185-195 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
730789
   Методика контролю дії корсету для сидіння у пацієнтів з нервово-м"язовою деформацією хребта / О.В. Гадяцький, Л.К. Роман, І.М. Василенко, В.С. Качер, І.М. Чернишова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 39-42. – ISSN 0030-5987
730790
  Тревого І.С. Методика контролю температурних деформацій надземних переходів магістральних газопроводів : геодезія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 6-9 : Мал., табл. – Бібліогр.: 7 назв
730791
  Шваб В.К. Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних зособів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу діагностування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Шваб В.К.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
730792
  Катін Павло Юрійович Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Катін П.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
730793
  Жиров Г.Б. Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатисного методу діагностування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Генадій Борисович Жиров; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
730794
  Жиров Генадій Борисович Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатичного методу діагностування : Дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Жиров Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168л. + Додатки: л.153-168. – Бібліогр.: л.143-152
730795
  Савков Павло Анатолійович Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Савков П.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
730796
   Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи зі зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння / Б.П. Креденцер, П.А. Савков, І.В. Пампуха, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
730797
   Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи зі зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння / Б.П. Креденцер, П.А. Савков, І.В. Пампуха, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 122-125


  Методика дозволяє автоматизувати процес контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням бази даних типових логічних елементів і функціональних вузлів. Це дає можливість суттєво скоротити час контролю підозрюваних у несправності цифрових ТЕЗ за ...
730798
  Біляк Ю.В. Методика контролю утилізації ГМО // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
730799
  Габитова В.Р. Методика контроля знаний в обучающих средах для формализованных предметных областей // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2002. – № 5. – С.18-25.
730800
  Шваб В.К. Методика контроля технического состояния аналоговых модулей радиоэлектронных средств вооружения на месте их хранения с использованием параимпульсного метода диагностирования : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 20.02.14 - вооружение и военная техника / Шваб В.К.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 128л. + Додатки: л.127-128. – Библиогр.: л.124-126
730801
  Катин Павел Юрьевич Методика контроля технического состояния аналоговых устройств радиоэлектронных средств вооружения с использованием обобщенной контрольной точки : Дис. ... канд. технических наук: 20.02.14 / Катин П.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 161л. + Додатки: л.147-161. – Библиогр.: л.139-146
730802
  Савков Павел Анатолиевич Методика контроля технического состояния цифровых типовых элементов замены, содержащих элементы с обратными связями, непосредственно на месте дислокации радиоэлектронных средств вооружения : Дис. ... канд. техническ. наук: 20.02.14 / КНУТШ; Военный ин-т; Савков П.А. – Київ, 2004. – 270л. + Додатки: л.156-270. – Библиогр.: л.150-155
730803
  Слободян М. Методика концептуального аналізу у сучасній когнітивній лінгвістиці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 105-115. – Бібліогр.: Літ.: с.113-115; 14 назв. – ISBN 966-7773-70-1
730804
  Головко І.В. Методика коригування показників фінансової звітності підприємства в умовах інфляційної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 178-186
730805
  Кіптенко Є.М. Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва / Є.М. Кіптенко, Т.В. Козленко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 138-150 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
730806
  Лисогор С.М. Методика короткочасного прогнозу переформування берегів водосховищ (на прикладі Київського водосховища) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 150-155 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
730807
  Ильинский Н.В. Методика краеведческих исследований / Н.В. Ильинский. – Вологда
Ч.1 : Природные условия района. – 1927. – 120с.
730808
  Русаков М.Г. Методика краєзнавчого дослідження населеного пункту та його околиць / М.Г. Русаков. – Київ
ч. 1. – 1958. – 168с.
730809
  Русаков М.Г. Методика краєзнавчого дослідження населеного пункту та його околиць / М.Г. Русаков. – Київ
ч. 2. – 1959. – 108с.
730810
  Щукин А.Н. Методика краткосрочного обучения русскому языку как иностранного / А.Н. Щукин. – Москва : Русский язык, 1984
730811
  Вальдман Р.В. Методика краткосрочного прогнозирования - программирования классов электронной техники на основе информационных моделей / Р.В. Вальдман, З.А. Бозина. – Москва : ЦНИИ "Электроника", 1976. – 78 с. – (Информатика: наука, практика ; 1(39))
730812
  Самошина З.Г. Методика криминалистического исследования машинописного текста : Автореф... канд. юрид.наук: / Самошина З.Г.; Моск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1952. – 14 с.
730813
   Методика криминологического изучения личного несовершеннолетнего преступника.. – М., 1977. – 132с.
730814
  Данилов И.Д. Методика криолитологических исследований / И.Д. Данилов. – М, 1983. – 200с.
730815
   Методика критики современной буржуазной философии и социологии в преподавании диалектического и исторического материализма.. – М., 1980. – 280с.
730816
   Методика крупномасштабного глубинного геологического картирования: Метод. рекоменд.. – Л., 1980. – 43с.
730817
  Милкина Л.И. Методика крупномасштабного реконструктивного геоботанического картирования / Л.И. Милкина. – Киев, 1984. – 135 с.
730818
  Канивец И.И. Методика крупномасштабных съемок почв совхозов и ее научно-производственное значение / И.И. Канивец, 1937. – 20с. – Отд. оттиск из: "Почвоведение", 1937, №7
730819
  Амелина А.М. Методика курса "Машинопись и основы делопроизводства" : пособие для учителей / А.М. Амелина. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 159
730820
  Козловский Ю.Г. Методика курса "Начертательная геометрия" / Ю.Г. Козловский. – Минск, 1971. – 256с.
730821
   Методика курса "Основы производства. Выбор профессии.". – М., 1987. – 95с.
730822
   Методика курса "Стенография": Пособ. для учит.. – М., 1981. – 94с.
730823
  Звягинцев Ю.Е. Методика курсового проектирования по оргнизации и планированию машиностоительной промышленности. / Ю.Е. Звягинцев. – К, 1959. – 20с.
730824
  Видро Є.Д. Методика лабораторних занять та демонстрацій з анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – 2-е вид. – Київ, 1962. – 208с.
730825
  Галкин Е.В. Методика лабораторно-практических занятий по тракторам и автомобилям. / Е.В. Галкин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 296с.
730826
  Зубков В.В. Методика лабораторных петрографических работ / В.В. Зубков. – М, 1953. – 44с.
730827
   Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографировании состояний природно-территориальных комплексов : материалы к полевой школе-семинару по изуч. сост. геосистем. – Тбилиси, 1983. – 199 с.
730828
  Малишева Л.Л. Методика ландшафтно-екологічної оцінки стану міського середовища / Л.Л. Малишева, Т.В. Сергєєва // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-37. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Подано розгорнутий аналіз існуючих методик оцінки екологічного стану міського середовища. викладена власна методика оцінки екологічного стану міських ландшафтів.
730829
  Дмитрук Олександр Юрійович Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.11. / Дмитрук Олександр Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 252л. – Бібліогр.:л.229-244
730830
  Дмитрук О.Ю. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
730831
  Любич И.И. Методика ландшафтного демиофрирования почвенного покрова пахотных земель по материалам аэрофотосъемки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Любич И.И.; АН УССР. Ин-т геофизики. – К., 1978. – 22л.
730832
  Шищенко П.Г. Методика ландшафтного обоснования проектов контурного земледелия : теория и практика экологических исследований в физической географии / П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинский // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 39-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
730833
   Методика ландшафтных исследований. – Ленинград, 1971. – 152с.
730834
  Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка / М.Т. Баранов. – М, 1988. – 190с.
730835
  Иванович К.А. Методика лекций и лабораторных занятий в сельско-хозяйственных ВУЗах / К.А. Иванович. – Москва, 1934. – 48 с.
730836
   Методика лекционного курса по философии.. – М., 1978. – 285 с.
730837
  Михневич А.Е. Методика лекционной пропаганды / А.Е. Михневич, Р.Н. Тартаковский. – Минск, 1986. – 232 с.
730838
  Бали Абдерразак бен Мохамед Методика лечебной гимнастики при хронической пневмонии и бронхиальной астме у детей. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бали Абдерразак бен Мохамед; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1978. – 28л.
730839
  Кулибина Н.В. Методика лингвострановедческой работы над художественным текстом / Н.В. Кулибина. – Москва : Русский язык, 1987. – 142с.
730840
  Липаев А.А. Методика литературного чтения / А.А. Липаев. – Москва, 1950. – 264 с.
730841
  Смирнов С.А. Методика литературного чтения / С.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. – М., 1950. – 180с.
730842
  Липаев А.А. Методика литературного чтения / А.А. Липаев. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 268 с.
730843
  Счастный И.С. Методика литературного чтения на родном языке в белорусских школах. : Автореф... канд. пед.наук: / Счастный И.С.; Ин-т лит. и искусства АН БССР. – Минск, 1954. – 20л.
730844
   Методика литературного чтения.. – М.Л., 1947. – 144с.
730845
   Методика литературной экспозиции.. – М.
1. – 1957. – 188с.
730846
  Богданов А.Н. Методика литературоведческого анализа / А.Н. Богданов, Л.Г. Юдкевич. – Москва, 1969. – 190с.
730847
  Кобилев А.Г. Методика литолого-фациального прогноза / А.Г. Кобилев. – М., 1976. – 121с.
730848
  Галенко О.М. Методика ліквідації підприємства в системі цивільно-правових відносин / О.М. Галенко, Г.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 60-69. – Бібліогр.: на 5 пунктів
730849
  Бохун Н.В. Методика лінгвістичного аналіза портретних описів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 21-30. – ISSN 2413-5593
730850
  Ковалик І.І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І.І. Ковалик. – К, 1984. – 117с.
730851
  Ситченко А.Л. Методика літератури : випуск 20: фрагмент словника (пояснення дає А.Л. Ситченко). // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-11
730852
  Ситченко А.Л. Методика літератури : продовження. Випуск 21 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-64
730853
  Ситченко А.Л. Методика літератури : продовження. Випуск 22 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-57
730854
  Ситченко А.Л. Методика літератури : (Фрагмент словника (пояснення дає А.Л.Ситченко) Продовження.Випуск 23-24 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13.
730855
  Чередник Тетяна Методика літератури в поняттях і термінах : словник-довідник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17
730856
  Чередник Тетяна Методика літератури в поняттях і термінах : словник-довідник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
730857
  Волинський П.К. Методика літературного читання в 5-7 класах / Волинський П.К. – Київ : Радянська школа, 1940. – 176 с.
730858
   Методика літературного читання в 5-7 класах. / Волинський П.К. – К. : Радянська школа, 1947. – 187 с.
730859
  Бабюх В.А. Методика літочислення міст: світовий досвід / Віталій Бабюх ; НАН України, Ін-т історії України ; Центр теор.-метод. проблем іст. регіоналистики. – Київ : Інститут історії НАН України, 2009. – 82 с. – ISBN 978-966-02-5124-3
730860
  Меньшиков В.А. Методика локального прогноза слюдоносности по геофизическим данным на Мамско-Чуйских слюдяных месторождениях. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Меньшиков В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
730861
   Методика магнитных измерений и интерпретации в геофизике.. – Свердловск, 1970. – 80с.
730862
  Ладанивский Б.Т. Методика магнитовариационного зондирования мантии Земли в диапазоне периодов / Б.Т. Ладанивский, В.Ю. Семенов, И.М. Логвинов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 50-59 : Рис. – Бібліогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
730863
  Бутенко Н.В. Методика маркетингового планування на промисловому підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-107. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання маркетингового планування: його сутність, необхідність та етапи, визначено його місце в корпоративній структурі.
730864
  Кальченко В.Н. Методика математического моделирования и исследования перспективных уровней потребления природного газа в основных отраслях промышленности / В.Н. Кальченко, М.И. Минц. – К., 1972. – 255с.
730865
  Константинов Г.Н. Методика математического моделирования магнитных полей железорудных месторождений для решения разведочных задач. (На примере Таштаголского железнорудного месторождения Горной Шории) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Константинов Г.Н.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
730866
  Зюбин Б.Н. Методика машинного анализа морфометрических показателей при идентификации нематод / Б.Н. Зюбин, В.Д. Матяшков. – Фрунзе, 1991. – 58с.
730867
   Методика машинных экономических экспериментов.. – Фрунзе, 1979. – 63с.
730868
  Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований : учеб. пособ. / И.М. Маергойз. – Москва : Московский университет, 1981. – 137 с.
730869
   Методика мерзлотной съемки.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 358с.
730870
   Методика метеорологических наблюдений.. – М.Л., 1946. – 138с.
730871
   Методика механизации обработки отчетных статистических форм по себестоимости и труду.. – Свердловск, 1968. – 53с.
730872
   Методика микроклиматических наблюдений в естественных и искуственных полостях, в закарстованых породах и во льдах : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований / В.М. Голод, В.Е. Дмитриев, В.Н. Дублянский, В.С. Лукин, Б.Р. Мавлюдов, Л.М. Соцкова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 22-26. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
730873
  Мещерский Р.М. Методика микроэлектродного исследования / Р.М. Мещерский. – Москва : Медгиз, 1960. – 192с.
730874
  Нусратов Т.С. Методика минимизации множества вариантов и выбора оптимального технологического маршрута изготовления деталей : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Нусратов Т.С.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
730875
  Мешбей В.И. Методика многократных перекрытий в сейсморазведке / В.И. Мешбей. – Москва : Недра, 1985. – 264с.
730876
  Баженов М.М. Методика мови та літератури / М.М. Баженов; Н.К.О., Всеукр. ін-т підв. квал. педагогів (кол. ВЗВНО). – [Харьков] : б.в.
Лекція 3-4 : Культура усної мови. – 35, [2] с.
730877
  Кравченко Н.К. Методика моделирования жанровых семиосфер международно-правового дискурса // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 84-90. – ISBN 966-8906-05-5
730878
  Рудько Г.И. Методика моделирования природных катастроф с целью прогноза и инженерной защиты процесоопасных территорий / Г.И. Рудько, И.Н. Суматохина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-62. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
730879
   Методика моделирования работы многомашинного комплекса АСУ ФЭ ХФТИ.. – Харьков, 1983. – 41с.
730880
   Методика моделювання запорошених радіочастотних розрядів в аргоні / Ю.І. Чутов, О.Ю. Кравченко, Т.Є. Лиситченко, Г.І. Левада, Р.О. Романенко, М.М. Юрчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 299-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена методика числового моделювання радіочастотних розрядів низького тиску ( р < 1 тор) в аргоновій плазмі з пиловими частинками. Приведений аналіз моделі задачі на основі експериментальних даних для перетинів основних елементарних ...
730881
  Бакун П. Методика моделювання обсягу активів комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
730882
  Дуравкін Євген Володимирович Методика моделювання протоколів інформаційного обміну за допомогою апаратів Е-мереж та ймовірностно часових графів / Дуравкін Є.В.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
730883
  Дробноход М.І. Методика моделювання профільних геофільтраційних потоків стосовно до крутопадаючих пластів в умовах розробки вугільних шахт Донбасу / М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, О.І. Придатко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 116-126. – (Геологія ; Вип. 14)


  На прикладі вивчення еколого-гідрогеологічних умов району шахти "Олександр-Захід" розроблено методику побудови геофільтраційних профільних потоків. Побудовано модель, яка дає можливість вивчати характер руху підземних вод у межах шахтних полів, ...
730884
  Дмитрук О.Ю. Методика моделювання регіонального урбаністичного природокористування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 158-165. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
730885
  Панчук Т.В. Методика моделювання трудомісткості у тваринництві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 171-175 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
730886
  Шевчук В.М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Шевчук В.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 25 с. – Бібліогр. : 9 назв.
730887
  Цвелих Т.І. Методика морального виховання дітей молодшого і середнього шкільного віку / Т.І. Цвелих. – К., 1974. – 144с.
730888
   Методика морской магнитной съемки.. – М., 1989. – 115с.
730889
   Методика морфофизиологических исследований в антропологии.. – М., 1981. – 104с.
730890
  Ковалів В.Я. Методика музичного виховання на релятивній основі / В.Я. Ковалів. – Київ : Музична Україна, 1973. – 152 с.
730891
   Методика музичної роботи в середній школі : збірка статтів. – Харків : Радянська школа, 1935. – 80 с.
730892
   Методика музыкального воспитания в детском саду.. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – 269с.
730893
  Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе : [учеб. для пед. уч-щ по спец. 03.05.00 "Муз. воспитание", 03.07.00 "Преподавание в нач. классах общеобразоват. шк."] / Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. – Москва : Просвещение, 1989. – 206, [2] с. : ил., нот.
730894
   Методика на вооружении пропагандиста.. – М., 1969. – 136с.
730895
  Кабасанов С. Методика на обучението по български език в горния курс на средните училища. / С. Кабасанов. – София, 1956. – 260с.
730896
  Шопов Й.Н. Методика на обучението по история / Й.Н. Шопов, Г.И. Георгиев. – София : Наука и изкуство, 1978. – 410 с.
730897
   Методика наблюдений за развитием серой зерновой совки и сигнализация сроков проведения мероприятий по борьбе с ней.. – М., 1962. – 16с.
730898
  Шульга Л.І. Методика навчання англійській мові як другій іноземній / Л.І. Шульга, О.І. Гридасова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 325-331. – ISBN 978-966-285-302-5
730899
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання Англійської мови на II курсі технічного вузу / О.Б. Тарнопольський. – К., 1993. – 162с.
730900
  Ітельсон Є.І. Методика навчання англійськой мови в середній школі / Є.І. Ітельсон. – Київ, 1969. – 211с.
730901
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
730902
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 224, [5] арк. – Додатки: арк. 213-224, [5]. – Бібліогр.: арк. 193-212
730903
  Борисенко М.Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використанням мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Борисенко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і наук України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
730904
  Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 254, [5] л. – Додатки: л. 222-259. – Бібліогр.: л. 192-221
730905
  Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
730906
  Стадніченко С. Методика навчання біофізики у вищих медичних закладах // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 65-67
730907
   Методика навчання ботаніки.. – К., 1976. – 347с.
730908
   Методика навчання географії : навчальна програма дисципліни циклу проф. та практ. підготовки / МОНУ ; Ін-т педагогіки АПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; укладачі: Топузов О.М., Самойленко В.М., Булава Л.М., Вішнікіна Л.П. ; відп. за вип. І.М. Чорноморець. – Київ : ПТЗО, 2009. – 36с.
730909
  Самойленко В.М. Методика навчання географії : навч. посіб.-практикум / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, Т.С. Япринець ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 190, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 168-173 та в тексті практ. занять
730910
  Кобернік С.Г. Методика навчання географії : практикум для лаб. занять студентів спец. 014.07 Середня освіта (географія) / С.Г. Кобернік ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т природн.-геогр. освіти та екології. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 98, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-98. – ISBN 978-966-931-182-5
730911
  Мягкова А.Н. Методика навчання загальної біології / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комісаров. – Київ : Радянська школа, 1982. – 331с.
730912
  Мазепа І.І. Методика навчання зоології / І.І. Мазепа, Е.В. Середенко. – Київ, 1972. – 328с.
730913
  Грибоєдов С.В. Методика навчання індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців у процесі проходження ними військової служби : Навч.посібник / С.В. Грибоєдов, О.І. Почтарьов, І.Д. Шпотаковський; Київський університете імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 68с. – ISBN 966-594-017-1
730914
  Вишневський І О. Методика навчання іноземних мов : навчальний посібник / 2-е вид., перероб. і допов. – О.І. Вишневський. – Київ : Знання, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-598-2
730915
   Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова, С.І. Потапенко, Г.С. Чекаль ]. – Київ : Академія, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 320-327. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-315-7
730916
  Лабінська Б.І. Методика навчання іноземних мов у Західній Україні (1867-1890 рр.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 188-193. – (Серія : Педагогічні науки)
730917
   Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вузів. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с. – Бібліогр.: с. 306-316. – ISBN 9667043-11-8
730918
  Возниця В.М. Методика навчання іноземної мови / В.М. Возниця. – Львов, 1977. – 75с.
730919
  Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.Пометун, Г.Фрейман. – Київ : Генеза, 2006. – 328с. – ISBN 966-504-462-1
730920
  Ніколайчук Д. Методика навчання історії у вищій школі: педагогічні новації М. Драгоманова // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 6-10
730921
  Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цепкало Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
730922
  Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цепкало Олексій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 244, [3] арк. – Додатки: арк. 229-244, [3]. – Бібліогр.: арк. 198-228
730923
  Забронський В.В. Методика навчання креслення в школі / В.В. Забронський. – Київ, 1976. – 167с.
730924
  Мартинова Р.Ю. Методика навчання лінгвістичного аналізу англомовних художніх текстів студентів-філологів / Р.Ю. Мартинова, А.В. Кордонова
730925
  Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 226-288. – Бібліогр.: арк. 189-225
730926
  Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
730927
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 258, [4] арк. – Додатки: арк. 230-258. – Бібліогр.: арк. 202-229
730928
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
730929
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник / З.І. Слєпкань. – Київ : Зодіак- ЕКО, 2000. – 512с. – ISBN 966-7090-18-3
730930
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навч. закладів / З.І. Слєпкань. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2006. – 584с. – Шифр дубл.51 Слєп.Доп.карт.киб,м.м. – ISBN 966-642-267-0


  Розглянуто підходи до вивчення навчального матеріалу основних змістовних ліній шкільного курсу: діяльнісний, системний, комплексний та особистісно-орієнтовний. Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
730931
  Монігетті А.В. Методика навчання німецької мови в III-IV класах. / А.В. Монігетті. – 1-е вид. – Київ-Львів, 1951. – 116с.
730932
   Методика навчання основ здоров"я, валеології та безпеки життєдіяльності : Навч. програма для студ. пед. вищих навч. закладів, що навч. за спец. "валеологія", "дошкільна освіта" та "початкова освіта" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 16с. – ISBN 966-8847-23-7
730933
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: германські мови / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 365л. – Бібліогр.: л.339-365
730934
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
730935
  Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії / М.П. Откаленко; Мін-во освіти УРСР. Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1963. – 170с.
730936
  Рябовол Л. Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури.. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 139-145. – ISSN 2309-9127
730937
  Федорова В.М. Методика навчання природознавства в 4 класі: посіб. для вчителів. / В.М. Федорова, С.З. Якупов. – К., 1986. – 142с.
730938
  Жовнич О.В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жовнич Олеся Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
730939
  Жовнич О.В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жовнич Олеся Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2018. – 303, [4] арк. – Додатки: арк. 252-303 [4]. – Бібліогр.: арк. 209-251
730940
  Леценко О.М. Методика навчання рідної мови і грамоти / О.М. Леценко. – К., 1972. – 238с.
730941
  Шовковий В.М. Методика навчання розуміння давногрецьких оригінальних текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 342-348
730942
  Патієвич О.В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 276, [11] арк. – Додатки: арк. 238-276. – Бібліогр.: арк. 209-237
730943
  Патієвич О.В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
730944
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О.Б.Тарнопольський, С.П. Кожушко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-382-135-1
730945
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: східні мови / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 250л. – Бібліогр.: л.220-250
730946
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
730947
  Комісаров К. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі


  Рецензія на автореферат: Асадчих Оксана Василівна. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мо- влення на початковому етапі : Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К. 2007.
730948
  Костриця Н.М. Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Костриця, В.І. Свистун, В.В. Ягупов; . – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-235-1
730949
  Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 255, [7] л. – Додатки: л. 232-255, [7] л. – Бібліогр.: л. 202-231
730950
  Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
730951
   Методика навчання у вищій школі : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. Плахотнік О.В.]. – Київ : Інфодрук, 2012. – 103, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
730952
  Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : [навч. посібник для студентів-філологів] / Анатолій Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2011. – 291, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8995-60-6
730953
  Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3
730954
   Методика навчання української мови : поточ. та модульний контроль : тести, контрольні роботи : навч.-метод. посіб. / [М.І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич, Н.С. Бородіна, О.М. Андрієць]. – Київ : Ленвіт, 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 223-231, 189-194 та в тексті. – ISBN 978-966-8995-73-6
730955
  Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії : Навчальний посібник / С.О. Караман. – Київ : Ленвіт, 2000. – 272с. – ISBN 966-7043-30-4
730956
   Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посібник для студентів філол. спец. вузів / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня, Т.В. Чубань, ін. та; О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська [та ін.] ; за заг. ред. О.І. Потапенко. – Київ : Міленіум, 2006. – 332 с. – ISBN 966-8063-41-2
730957
   Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підручник для студентів філол. ф-тів ун-тів / [М.І. Пентилюк та ін.] ; за ред. проф. М. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2009. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 397-399 та в підрядк. прим. – ISBN 966-70-43-91-6
730958
  Ма Мінь Методика навчання усного китайського діалогічного мовлення майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ма Мінь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 199, [5] арк. – Додатки: арк. 198-199, [5]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 179-197 та в додатках: арк. 198
730959
  Ма Мінь Методика навчання усного китайського діалогічного мовлення майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ма Мінь ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
730960
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі. Механіка : посібник для вчителів / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 208 с.
730961
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі: Молекулярна фізика : посібник для вчителя / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 169 с.
730962
  Суховірська Л.П. Методика навчання фізики на основі фреймового підходу / Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 117-123. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Порушено проблему вдосконалення методики навчання фізики засобами фреймового підходу. Проаналізовано дослідження і публікації з питань удосконалення загальнонавчальних умінь з фізики, технології інтенсифікації навчання, теорії фреймів, теоретичних та ...
730963
   Методика навчання фізики у восьмирічній школі.. – К., 1969. – 268с.
730964
   Методика навчання фізики у старшій школі : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.Ф. Савченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Савченка. – Київ : Академія, 2011. – 294, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 292-294. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-355-3
730965
  Кирюшкін Д.М. Методика навчання хімії / Д.М. Кирюшкін, В.С. Полосін. – Київ, 1974. – 415с.
730966
  Пріміна Н. Методика навчання читання англомовної професійної документації курсантів морських закладів вищої освіти: результати педагогічного експерименту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 168-175. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Розглянуто результати експеріментально-дослідної апробації методики навчання курсантів морських вишів читання англомовної професійної документації. Описано дидактичні і методичні принципи навчання читання англомовної морської документації, алгоритм ...
730967
   Методика написання дипломних робіт з політичної економії.. – Київ : КДУ, 1977. – 15 с.
730968
  Кухаренко Л.І. Методика написання дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту) / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – Київ, 1971. – 27с.
730969
  Кухаренко Л.І. Методика написання курсових і дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту). / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – К., 1969. – 29с.
730970
  Гадалюк Наталія Методика написання шкільних рефератів : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 16-19. – Бібліогр.: 9 назв
730971
  Іванченко А.В. Методика науково-атеїстичного виховання в школі / А.В. Іванченко. – Київ, 1973. – 144с.
730972
  Роменец В.А. Методика научно-обоснованного составления учебного плана / В.А. Роменец, И.Б. Моргунов. – Москва, 1976. – 80с.
730973
   Методика начального военного обучения.. – М., 1987. – 237с.
730974
  Аржанов С.П. Методика начального курса географии / С.П. Аржанов. – Изд. 2-е испр. – Петербург, 1918. – 224с.
730975
   Методика начального обучения иностранным языкам. – Москва, 1957. – 532с.
730976
  Ельницкий К. Методика начального обучения отечественному языку : для учительских семинарий и институтов, педагогических классов при женских гимназиях и для начальних учителей и учительниц / К. Ельницкий. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1897. – 200 с., [XII] c.
730977
  Баранов П. Методика начальной физики : Пособие к преподаванию физики в объеме курса высш. нач. уч-щ (применительно к учеб. того же авт. "Начальная физика") : С подроб. указаниями по пр-ву опытов и оборудования физ. каб. / П. Баранов, преп. Моск. учит. ин-та. – Москва : [Тип.- лит. т-ва Н. И. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1913. – 172 с. : Рис.
730978
  Адфельдт Н.В. Методика начинается с содержания / Н.В. Адфельдт. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 80 с. – (Беседы о пропагандистском мастерстве)
730979
  Михеева Н.Д. Методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской компетентности // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 49-56
730980
  Грашин Ю.М. Методика некоторых экспериментов с мезонными пучками синхроциклотрона ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Грашин Ю. М.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1965. – 8л.
730981
  Рождественський М. Методика неорганічного природознавства / М. Рождественський. – М., 1919. – с.
730982
  Коновалов А.И. Методика непрерывного оперативно-производственного планирования для мебельных предприятий / А.И. Коновалов, Т.М. Сердюк. – Воронеж, 1969. – 67с.
730983
  Вахрамеев Г.С. Методика нестационарных электромагнитных зондирований в рудной электроразведке / Г.С. Вахрамеев, Н.О. Кожевников. – Иркутск, 1988. – 220с.
730984
  Хромов В.Т. Методика нефтегазопоисковых работ в Прикаспийской впадине / В.Т. Хромов. – Москва, 1982. – 98с.
730985
  Лосєв М.Ю. Методика нечітко-множинного аналізу економічного стану регіонів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
730986
  Борисова Н.П. Методика неэмпирических расчетов двухатомных молекул в эллипсоидальном базисе : учеб. пособие / Н.П. Борисова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 88 с.
730987
  Мачулка О. методика обліку податкових різниць в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
730988
  Кірей О.С. Методика обліку формування необоротних активів // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
730989
  Рудницкий А.О. Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе мирового хозяйства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 50-51
730990
  Данильченко І.Г. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Данильченко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
730991
  Хмельницький О.Ю. Методика організації захисту інформації в комп"ютерних системах від несанкціонованого доступу / О.Ю. Хмельницький, Ю.В. Хмельницький, Є.В. Стьопін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті представлено методику організації захисту інформації для забезпечення високих показників надійності обчислювальної техніки, під час побудови комплексних систем захисту каналів передачі від яких залежить ефективність та продуктивність роботи ...
730992
  Коляда І. Методика організації та проведення комбінованого уроку при вівченні теми: "Монгольська навала на українські землі" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 2. – С. 34-41
730993
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку- лекції на тему "Кирило-Мефодіївське товариство" / І. Коляда, Я. Футей // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (160), грудень. – С. 35-39


  Запропоновано розробку уроку, мета якого: закріпити і узагальнити знання учнів про причини утворення, склад та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, його історичне значення у розгортанні українського національно-визвольного руху, розкрити місце ...
730994
  Егоршин А.П. Методика оценки результатов труда профессорско-преподавательского состава вуза / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 46-49. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новая методика балльной оценки результативности труда профессорско-преподавательского состава вузов. Приводятся расчеты по этой методике на примере негосударственного экономического вуза. The article proposed new methodology for ...
730995
  Скриньковський Р.М. Методика оцінки впливу груп факторів на інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
730996
  Твердохлібова Д. Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 40-53. – ISSN 0131-775Х
730997
  Вергун М.О. Методика оцінки рівня інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 114-116
730998
  Сусло С.Т. Методика оцінки ступеня ризику діяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 5 назв
730999
  Балан В.Г. Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання / В.Г. Балан, О.М. Кичань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
731000
  Величко О.П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 45-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,